Prop. 1956:109

('angående ändring av huvudmannaskapet m. m. för garnisonssjukhuset i Boden',)

Kutigl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

1

Nr 109

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ändring

av huvudmannaskapet m. m. för garnisonssjukhuset i Boden; given Stockholms slott den 2 mars 1956.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Driften vid garnisonssjukhuset i Boden föreslås skola övertagas av Norr­ bottens läns landsting från och med den 1 januari 1957.

1—299 56 Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 saml. Nr 109

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 ur 1956

Utdrag ur protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 2 mars 1956.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

, N

orup

,

H

edlund

, P

ersson

, H

jälmar

N

ilson

, L

indell

, N

ordenstam

, L

ind

­

ström

, L

indholm

.

Efter gemensam beredning med cheferna för social-, finans-, inrikes- och civildepartementen anmäler chefen för försvarsdepartementet, stats­ rådet Torsten Nilsson, fråga angående ändring av huvudmannaskapet m. m. för garnisonssjukhuset i Boden och anför därvid följande.

Enligt ett mellan vissa försvarets myndigheter, å ena, samt Norrbottens läns landsting, å andra sidan, den 7 mars 1945 upprättat kontrakt mot- tages landstingsområdet tillhörande civila sjuka för vård ävensom för poliklinisk undersökning och behandling på garnisonssjukhuset i Boden. För nämnda vård uppbär kronan från landstinget ersättning, motsvarande vårddagskostnaden vid garnisonssjukhuset efter avdrag för gällande lego- sängsavgift, vilken erlägges av patienten. Det civila klientelet vid sjuk­ huset uppgår till mera än 98 % av beläggningen.

Under ett flertal år har en omfattande om- och tillbyggnadsverksamhet pågått vid garnisonssjukhuset med väsentliga investeringar från såväl kronans som landstingets sida. För reglerande av de härigenom uppkom­ mande rättsförhållandena m. m. har särskilda avtal träffats mellan kronan och landstinget. De gjorda investeringarna uppgår till cirka 15 miljoner kronor. Härav har landstinget tillskjutit närmare 11 miljoner kronor. Landstingets tillskott till byggnadskostnaderna bar emellertid, med vissa undantag, icke medfört någon förändring i fråga om kronans äganderätt till sjukhuset och tillbyggnaderna. Icke heller har landstingets intressen medfört något större inflytande i fråga om ledningen av sjukhuset än som möjliggöres enligt gällande bestämmelser för arméns garnisonssjukhus. Enligt dessa bestämmelser skall vid varje garnisonssjukhus finnas en direktion bestående av en militär samt två civila, av vederbörande lands­ ting utsedda ledamöter. Den militäre ledamoten skall vara ordförande i direktionen. Direktionen utövar inseendet över sjukhusets skötsel och för­ valtning. Direktionens befogenheter är emellertid tämligen begränsade.

Sedan Norrbottens läns landsting i skrivelse den 30 januari 1954 hem­ ställt om utredning rörande det framtida huvudmannaskapet och ägande­ rättsförhållandet beträffande garnisonssjukhuset i Boden, har landstingets

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

3

förvaltningsutskott i skrivelse den 28 juni 1955 uppsagt förenämnda kon­

trakt jämte andra därmed sammanhängande, mellan kronan och lands­

tinget träffade avtal till upphörande den 1 juli 1956. Utskottet har därvid

anfört bland annat att betydande svårigheter och olägenheter av organisa­

torisk, administrativ och ekonomisk art uppstått vid samarbetet mellan

kronan och landstinget och att en radikal förändring av formerna för det

fortsatta samarbetet blivit en alltmer trängande nödvändighet. Svårig­

heterna anses framför allt ha gällt sjukhusets fortsatta utbyggande till ett

fullständigt centrallasarett, inrättande av erforderliga specialläkartjänster,

regleringen av läkarnas och annan personals anställnings-, avlönings- och

pensionsförhållanden, lösandet av personalens bostadsfrågor samt tryg­

gandet av sjukhusets markbehov.

I utlåtande över nämnda skrivelser har försvarets sjukvårdsstyrelse den

It oktober 1955 efter överläggningar med representanter för av frågan be­

rörda civila och militära myndigheter samt med representanter för lands­

tinget och garnisonssjukhusets närmaste ledning framlagt förslag i fråga

om sjukhusets framtida ställning. Sjukvårdsstyrelsen har inledningsvis

anfört följande. Under överläggningarna i ärendet har frågan om sjukhu­

sets överlåtelse med äganderätt till landstinget övervägts. Mot en sådan

överlåtelse har emellertid med hänsyn till försvarets intressen starka in­

vändningar framförts särskilt av vederbörande militära myndigheter. Sjuk­

vårdsstyrelsen anser också att en överlåtelse av garnisonssjukhuset till

landstinget skulle allvarligt äventyra försvarssjukvårdens intressen. Äm­

betsverket framhåller bland annat att möjligheterna att rekrytera förbands-

läkarbeställningarna i Boden är praktiskt taget helt beroende av att be­

ställningarna kombineras med läkartjänst vid garnisonssjukhuset. Vidare

har, anför sjukvårdsstyrelsen, detta garnisonssjukhus ur taktisk och strate­

gisk synpunkt en speciell ställning. På grund av dessa förhållanden har

sjukvårdsstyrelsen inriktat sina överväganden på att finna en lämplig form

för att vidga landstingets inflytande på ledningen av sjukhuset utan att

detta överlåtes med äganderätt till landstinget.

I enlighet härmed bär ett -förslag utarbetats av i huvudsak följande inne­

börd. Driften vid sjukhuset övertages av landstinget, som därvid erhåller

dispositionsrätt utan ersättning till samtliga för garnisonssjukhuset av­

sedda byggnader och områden. Sjukhuset erhåller benämningen garnisons-

sjukhuset i Boden, centrallasarett i Norrbottens län. övertagandet avses

skola ske den 1 januari 1957. Förvaltningen av sjukhuset samt den led­

ning av sjukhuset, som eljest enliigt gällande bestämmelser tillkommer

landstings sjukvårdsstyrelse, skall handhavas av en direktion, bestående

av sju ledamöter. Två av dessa skall med hänsyn till försvarssjukvårdens

speciella intressen vara representanter för försvarsväsendet, nämligen

generalläkaren eller den han därtill förordnar samt militärbefälhavaren för

VI. militärområdet eller den han därtill förordnar. Övriga fem ledamöter,

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1956

däribland direktionens ordförande, skall representera landstinget. För handläggning av frågor rörande beredskapsplanläggningen i avseende å sjukvården vid Bodens garnison skall direktionen inom sig utse en delega­ tion bestående av försvarsväsendets representanter och ytterligare en leda­ mot. Erforderliga bestämmelser rörande ledningen och förvaltningen in. in. av sjukhuset avses skola meddelas i form av ett av Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Rättsförhållandet in. m. i övrigt mellan kronan och landstinget har sedermera reglerats i ett preliminärt avtal mellan dessa parter, vartill jag återkommer i det följande.

över sjukvårdsstyrelsens förslag har yttranden avgivits av statskontoret, medicinalstyrelsen samt för Norrbottens läns landsting dess förvaltnings­ utskott. Samtliga myndigheter tillstyrker i allt väsentligt förslaget. Stats­ kontoret anser det emellertid kunna förtjäna övervägas, huruvida icke landstinget borde erlägga någon ersättning för nyttjandet av sjukhuset m. in. Medicinalstyrelsen och landstingets förvaltningsutskott har fram­ fört erinringar i ett flertal detaljfrågor. Dessa myndigheter anser, bland annat, att direktionen med avseende å sjukhuset icke bör utöva den led­ ning, som eljest ankommer på landstings sjukvårdsstyrelse. Förvaltnings­ utskottet anför, att berörda parter enats om att frångå förslaget på denna punkt.

Sedermera bär sjukvårdsstyrelsen för godkännande överlämnat ett mellan försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse och fortifikationsförvaltningen, å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar, samt Norr­ bottens läns landsting i februari 1956 träffat preliminärt avtal om lands­ tingets övertagande av driften m. in. vid garnisonssjukhuset i Boden. Vid avtalets uppgörande har vissa jämkningar vidtagits med hänsyn till vad som anförts i remissutlåtandena. Förvaltningsutskottet har förklarat, att dess i utlåtandet framförda erinringar numera saknar aktualitet såvitt rör genom avtalet reglerade frågor. Avtalet, vilket torde få fogas såsom bilaga till statsrådsprotokollet i detta ärende, innebär i huvudsak följande.

Landstinget övertar ansvaret för driftkostnaderna vid sjukhuset. Lands­ tinget äger för sjukvårdsändamål disponera samtliga för garnisonssjuk­ huset avsedda byggnader och därtill hörande markområden jämte visst område om cirka 80 000 in2 för sjukhusets framtida utvidgning. I sär­ skilda till avtalet fogade bilagor anges närmare de byggnader och områden, som avses, ävensom kronans respektive landstingets hittills för garnisons- sjukhuset gjorda investeringar. Landstinget äger rätt att efter kronans godkännande på egen bekostnad för sjukhusets behov uppföra byggnader m. m. inom områdena ävensom utföra om- och tillbyggnader av befintliga byggnader. Av landstinget under avtalstiden uppförda nybyggnader m. m. blir landstingets egendom. Underhållet av de upplåtna byggnaderna och markområdena m. m. ombesörjes och bekostas av landstinget. Kronan för­ klarar sig villig att till Bodens stad försälja ett markområde om cirka

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

5

30 000 m2 att bebyggas för tillgodoseende av bland annat sjukhusets bo­ stadsbehov. Till sjukhuset hörande inventarier upplåtes med nyttjanderätt utan ersättning till landstinget, som ombesörjer och bekostar underhåll och komplettering därav.

Befattningar för personalen vid sjukhuset, med undanlag av där tjänst­ görande förbandsläkare samt en apotekare i Cg 27 och ett tekniskt biträde i Cg 8, uppföres på landstingets stat. För närvarande tjänstgör samtliga förbandsläkare i Boden även såsom underläkare vid garnisonssjukhuset, medan vissa av de på sjukhusets stat uppförda underläkarna även biträder i truppsjukvården. Enligt förslaget skall förbandsläkarna i Boden också i fortsättningen tjänstgöra som underläkare vid sjukhuset och på grund härav från landstinget uppbära arvode, motsvarande 50 % av sin militär­ läkarlön. Vidare skall högst sex av de underläkare, som uppföres på lands­ tingets stat för sjukhuset, vara skyldiga att biträda i truppsjukvården i Boden och skall härför äga att av statsmedel uppbära arvode, motsvarande 50 % av bataljonsläkarlön i lägsta löneklassen. För närvarande utgår till samtliga vid sjukhuset tjänstgörande läkare ett lönetillägg, motsvarande närmare 50 % av deras lön från fjärde huvudtiteln. På grund härav är läkarna bl. a. skyldiga att utan ersättning meddela öppen vård åt försvaret tillhörande personal. Enligt det föreliggande förslaget skulle nämnda löne­ tillägg med angivna undantag komma att avvecklas. Enligt sjukvårds­ styrelsen torde så kunna ske utan risk för rekryteringssvårigheter, om man samtidigt ger läkarna rätt att för öppen vård av försvaret tillhörande per­ sonal uppbära ersättning enligt fastställd taxa i likhet med vad som gäller vid civila lasarett.

För närvarande är alla läkare på gamisonssjukhusets stat civilmilitära beställningshavare, tillhörande fältläk ark årens aktiva personal. Vid ett överförande till landstingets stat kommer dessa läkare — med undantag för nämnda underläkare vilka skall vara skyldiga att biträda i truppsjuk­ vården — att bli helt civila befattningshavare. Nu gällande militära kom­ petenskrav kommer att bibehållas endast beträffande de tjänster som är förenade med förbandsläkarbeställning eller med skyldighet att biträda i truppsjukvården. Genom slopandet av dessa kompetenskrav för större delen av läkartjänsterna anses rekryteringsområdet komma att avsevärt vidgas.

På sjukhuset skall för vård mottagas även försvaret tillhörande per­ sonal. Därvid skall ersättning för vården, innefattande även poliklinisk undersökning och behandling, erläggas enligt samma grunder som till- lämpas för övriga på lasarettet vårdade patienter. Detta innebär att kro­ nan för sluten vård av värnpliktiga in. fl. har att, såvitt avser patienter tillhörande länet, utge ersättning med allenast den för sjukhuset fastställda legosängsavgiften. Då antalet vårddagar för sådana s. k. inomlänspatienlcr vid garnisonssjukhuset för närvarande uppgår till cirka 1 500 för år och

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 dr 1956

då vårddagskostnaden samt legosängsavgiften beräknas till cirka 45 respek­ tive 3 kronor utgör kronans beräknade årliga utgiftsminskningar i detta hänseende cirka 63 000 kronor. För värnpliktiga m. fl., ej hemmahörande i länet, torde kronan i enlighet med en av högsta domstolen den 1 oktober 1955 meddelad dom (NJA 1955 s. 476) bli skyldig att erlägga den för andra utomlänspatienter bestämda avgiften. Då antalet vårddagar för sistnämnda värnpliktiga m. fl. vid sjukhuset för närvarande uppgår till cirka 850 för år uppkommer med förenämnda vårddagskostnad och en fastställd avgift för vårddag av 35 kronor en utgiftsminskning av cirka 8 500 kronor. To­ tala utgiftsminskningen för sluten vård av värnpliktiga m. fl. beräknas så­ ledes till cirka 71 500 kronor för år.

Läkemedelscentralen i Boden, tillika filialapotek till militärapoteket, skall i sin egenskap av sjukhusapotek oinhänderha sjukhusets läkemedels­ försörjning. A vlö ni n g s k os tna der na för den vid sjukhusapoteket erforder­ liga personalen skall bestridas, i fråga om sjukhusapotekaren och ett tek­ niskt biträde till 80 % av landstinget och i övrigt av kronan samt beträf­ fande vid apoteket tjänstgörande värnpliktig personal helt av statsmedel. Samtliga övriga kostnader för sjukhusapoteket skall bestridas av lands­ tinget.

Departementschefen

Enligt föreliggande förslag skall driften vid garnisonssjukhuset i Boden övertagas av Norrbottens läns landsting, som därvid äger disponera för sjukhuset avsedda byggnader och markområden, inbegripet visst område för sjukhusets framtida utvidgning, samt för sjukhuset avsedda inven­ tarier. Landstinget skall svara för driftkostnaderna vid sjukhuset och för sjukhuset erforderliga befattningar skall med vissa undantag uppföras på landstingets stat. På sjukhuset skall för vård mottagas även försvaret till­ hörande personal. För tillgodoseende av försvarets speciella sjukvårds- intressen skall representanter för försvarsväsendet ingå i direktionen för sjukhuset. Övertagandet skall ske den 1 januari 1957.

Jag tillstyrker, att landstinget den 1 januari 1957 övertager driften vid sjukhuset på de i avtalet angivna villkoren och anser det vara synnerligen tillfredsställande att de med garnisonssjukhuset i Boden sammanhängande problemen nu synes kunna lösas på ett för samtliga parter godtagbart sätt. Med hänsyn till landstingets betydande investeringar för sjukhuset samt den övervägande civila beläggningen på delta framstår för mig landstingets krav på ökat inflytande över sjukhuset såsom fullt berättigat. En över­ låtelse med äganderätt av sjukhuset hade måhända varit den mest ratio­ nella lösningen, men i likhet med sjukvårdsstyrelsen in. fl. myndigheter anser jag försvarssjukvårdens speciella intressen motivera ett bibehållande av kronans äganderätt till garnisonssjukhuset. Statskontoret har ansett det böra övervägas huruvida icke viss ersättning borde erläggas av

Kuncjl. Maj:ls proposition nr 109 år 1956

1

landstinget för nyttjandet av byggnaderna och inventarierna. Med hänsyn till storleken av landstingets investeringar i sjukhuset samt till den för kronan förmånliga uppgörelsen i fråga om vård på sjukhuset av försvarets personal anser jag det emellertid icke böra ifrågasättas att landstinget skall erlägga någon dylik ersättning.

Kronans intressen beträffande ledningen m. in. av sjukhuset torde bli tillfredsställande tillgodosedda genom den föreslagna sammansättningen av direktionen samt genom tillskapandet av den i det föregående omnämnda delegationen för beredskapsplanläggning. Såsom medicinalstyrelsen och landstingets förvaltningsutskott framhållit bör emellertid direktionen icke handhava den ledning av sjukhuset, som författningsenligt tillkommer landstings sjukvårdsstyrelse. Om denna uppfattning har också enighet nåtts parterna emellan i samband med det preliminära avtalets tillkomst.

Gällande förteckningar över personalen vid garnisonssjukhusen uppta­ ger sammanlagt 420 befattningar för garnisonssjukhuset i Boden. Av dessa utgör 47 ordinarie befattningar, varav 8 avses för läkare. För läkarperso- nalen vid sjukhuset upptages i nämnda förteckningar totalt 26 befattningar. Vidare finns vid sjukhuset anställd viss arbetarpersonal samt för tillfälliga behov viss annan personal. I årets statsverkspropositåon (bil. 6, s. 227 och 228) har för nästa budgetår framlagts förslag om inrättande av ytterligare tjänster vid sjukhuset.

Två tjänster för översköterskor i Ca 14 vid garnisonssjukhuset dispone­ ras enligt meddelade föreskrifter för sjukvården vid I 8 och A 1 och bör från och med nästa budgetår uppföras på arméns vederbörande personal­ förteckning. Jag återkommer till denna fråga då jag i annat sammanhang denna dag framlägger förslag för nästa budgetår beträffande anslaget Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

Av övriga på förteckningarna för sjukhuset uppförda befattningshavare kommer vid bifall till föreliggande förslag endast en apotekare i Cg 27 och ett tekniskt biträde i Cg 8, båda avsedda för läkemedelscentralen i Boden, tillika filialapotek till militärapoteket, att bibehållas i statlig tjänst. Då filialapoteket samtidigt skall fungera som sjukhusapotek, skall emellertid landstinget enligt avtalet till kronan utgiva ersättning mot­ svarande 80 % av lönekostnaderna för nämnda befattningshavare. Jag föreslår atit dessa jämväl under nästa budgetår avlönas från anslaget Garni­ sonssjukhusen: Avlöningar, som därvid bör tillgodoföras nämnda ersätt­ ning från landstinget. Därefter torde för följande budgetår böra över­ vägas att överflytta statsverkets ifrågavarande kostnader till annat anslag.

Med undantag för dels sistnämnda två befattningshavare, dels vid sjuk­ huset tjänstgörande förhandsläkare, delss ock vid sjukhusapoteket tjänst­ görande värnpliktig personal skall enligt avtalet afl för sjukhuset erfor­ derlig personal uppföras på landstingets stat. Enligt vad som inhämtats torde praktiskt taget isamtlig nuvarande personal vid sjukhuset kunna be-

8

redas fortsatt anställning även efter landstingets övertagande av sjukhus­ driften och torde större delen av denna personal icke ha något att erinra mot att övergå i landstingets tjänst på de villkor, som anges i avtalet. För det fall att viss ordinarie personal icke skulle önska övergå i landstingets tjänst bär riksdagens bemyndigande inhämtas att till övergångsstat över­ föra för denna personal avsedda befattningar.

För garnisonssjukhuset nu uppförda beställningar för 7 regementsläkare i Ca 29 samt tjänster för 2 överläkare i Ce 29 ävensom en dylik för nästa budgetår föreslagen tjänst (jfr prop. 1956: 1, bil. 6, s. 227) kommer med landstingets övertagande av sjukhusdriften att motsvaras av lasarettsläkar- tjänster enligt vad som finnes stadgat i gällande sjukhuslag. I denna lag föreskrives även afl lasarettsläkartjänst skall tillsättas efter ansöknings- förfarande. Vid uppgörande av föreliggande avtal bär emellertid förutsatts att innehavarna av nämnda beställningar och överläkartjänster skall utan ansöknings förfarande få utnämnas å lasarettsläkartjänst vid det nybildade lasarettet. Landstingets förvaltningsutskott har också i sitt utlåtande hem­ ställt häi om. Med hänsyn till föreliggande speciella omständigheter före­ slår jag därför att i detta fall sådan avvikelse får göras från lagens be­ stämmelse, att ifrågavarande lasarettsläkartjänster må utan ansöknings­ förfarande tillsättas med motsvarande rid organisationsförändringen be­ fintliga befattningshavare, som förklarar sig villiga att övergå i landstingets tjänst.

Enligt avtalet iskall läkare, som uppföres på landstingets stat för sjuk­ huset och som samtidigt är skyldiga att biträda i truppsjukvården, av stats­ medel uppbära arvode, motsvarande 50 % av bataljonsläkariön i lägsta löneklassen. Ifrågavarande kostnader, som torde komma att uppgå till högst 53 500 kronor för år, bör bestridas från anslaget Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl. I det förslag som jag senare denna dag fram­ lägger beträffande detta anslag för nästa budgetår räknar jag med hälften av nämnda medelsbehov.

I årets staits verksproposition (bil. 6, is. 230 och 231) har föreslagits att anslagen till garnisonssjukhusens avlöningar och omkostnader för budget­ året 1956/57 skall uppföras med 530 000 kronor respektive 370 000 kronor. Jag föreslår icke någon ändring av dessa belopp. Kungl. Maj :t torde emel­ lertid lämpligen böra erhålla bemynddganden att vidtaga de ändringar i personalförteckningen och avlönings staten för garnisonssjukhusen, som föran]edes av den ifrågavarande organisationsförändringen. Vid faststäl­ lande av omkostnadsstat för garnisonssjukhusen bör vidare beaktas att anslagsbeloppet, 370 000 kronor, beräknats med utgångspunkt i att verk­ samheten vid garnisonssjukhuset i Boden skulle fortgå under hela nästa budgetår.

Det torde vidare få ankomma på Ivungl. Maj:t att meddela de ytter­ ligare bestämmelser, som kan erfordras i anledning av organisationsför­

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

ändringen. Bl. a. kan bestämmelser komma att erfordras rörande den framtida dispositionen av lägerkassan vid sjukhuset.

Frågan om den i avtalet angivna mark försälj ningen till Bodens stad torde få upptagias till behandling och anmälas för riksdagen, då den när­ mare aktualiserats.

Under åberopande av vad sålunda anförts får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att

a) besluta att verksamheten vid garnisonssjukhuset i Boden må från och med den 1 januari 1957 övertagas av landstinget på de i avtalet angivna villkoren, samt att ledningen av sjuk­ huset må organiseras på sätt jag i det föregående föreslagit;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i per­ sonalförteckningen och avlöningsstaten för garnisonssj uk- husen, som föranledes av ifrågavarande organisaitionsänd- ring;

c) bemyndiga Kungl. Maj :t att till övergångsstat överföra de för garnisonssjukhuset i Boden avsedda ordinarie beställ­ ningar och tjänster, vilkas innehavare icke är villiga övergå i landstingets tjänst;

d) medgiva att läsår ettsläkartjänst vid det nybildade sjuk­ huset i Boden må i enlighet med'vad jag i det föregående föreslagit tillsättas utan ansökningsförfarande.

Med bifall till vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda­ möter, hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

9

Hans Brinck

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 är 1956

11

§ 6.

Kronan förbehåller sig rätt att tills vidare utnyttja området I eller delar

därav på isamma sätt som hittills så länge detta kan ske utan olägenhet

för sjukhuset.

Landstinget åtager sig att hålla eventuella arrendatorer inom området I

skadeslösa för förlust, skada eller intrång som kan förorsakas av lands­

tingets tillträde till området under pågående arrendeperiod.

§ 7.

Kronan medgiver landstinget rätt att inom området E uppföra bostads­

byggnader i den omfattning som är möjlig med hänsyn till befintlig be­

byggelse. Därest landstinget så önskar, äger landstinget inlösa den befint­

liga bebyggelsen till pris varom överenskommelse kan träffas.

För ytterligare tillgodoseende av sjukhusets bostadsbehov förklarar sig

kronan villig att till Bodens stad försälja ett område av Sveafältet invid

Sveavägen och Bodens ingenjörkårs idrottsplats om cirka 30 000 m2 på

villkor att staden snarast möjligt inom området anordnar en bostadsbe­

byggelse om minst 200 lägenheter och 50 enkelrum, därvid enkelrummen

och 50 % av lägenheterna tillhandahållas landstinget för sjukhusets per­

sonal och 30 % av lägenheterna reserveras för försvarets personal.

Vid förbanden till läkare upplåtna lägenheter skola snarast och senast

vid nuvarande innehavarens avgång återställas till kronan, såvida ej annat

särskilt avtalas.

§

8

.

Kronan förbehålles rätt att utan ersättning till landstinget för kronans

behov utnyttja inom de upplåtna områdena befintliga ledningar ävensom

att vid behov framdraga nya ledningar.

§ 9-

Byggnader, ledningar och markområden tillträdas av landstinget i det

skick vari de vid upplåtandet befinna sig.

§

10

-

Landstinget svarar för skatter och onera, som under avtalstiden belöpa

på de upplåtna byggnaderna och markområdena.

§ Il-

Landstinget äger rätt att på egen bekostnad för sjukhusets behov upp­

föra byggnader och framdraga ledningar inom områdena ävensom utföra

om- och tillbyggnad av befintliga byggnader.

Det åligger landstinget att, innan dylika arbeten av större omfattning

påbörjas, inhämta kronans godkännande beträffande byggnads eller led­

nings placering ävensom dess utformning i de delar som beröra försvarets

intressen.

§

12

-

Av landstinget under avtalstiden uppförda nybyggnader samt fram­

dragna ledningar bliva landstingets egendom.

12

Kiuujl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

§ 13.

Landstinget ombesörjer och bekostar underhållet av de upplåtna bygg­ naderna, ledningarna och markområdena.

Kronan förbehåller sig rätt att vart tredje år inspektera byggnaderna och ledningarna ur byggnadsteknisk underhållssynpunkt. Skulle kronan vid dylik inspektion finna, att för byggnads eller lednings bestånd någon åtgärd erfordras, skall det åligga landstinget att vidtaga åtgärden och be­ strida härav föranledda kostnader.

Vid ifrågavarande inspektioner skall även från kronans sida kontrol­ leras, att installationer av olika slag fungera på för försvaret godtagbart sätt. Åtgärder, som i detta hänseende befinnas erforderliga, skola utföras och bekostas av landstinget.

§

14-

Kronan upplåter till landstinget med nyttjanderätt för den tid avtalet avser sjukhuset tillhörande inventarier.

Landstinget ombesörjer och bekostar underhåll och komplettering av sålunda upplåtna inventarier.

§

15

.

Landstinget svarar för skada å kronan tillhöriga byggnader, ledningar och inventarier genom eldsvåda eller annan olyckshändelse.

Landstinget övertager kronans nuvarande försäkringar för byggnader och inventarier mot brand- och vattenledningsskada under återstående för- säkringstiden.

§ 16.

Rörande sjukhusets förseende med vatten, avlopp och elektrisk kraft genom utnyttjande av kronans ledningar skola särskilda avtal träffas.

§

17

.

Därest sjukhusets användning på sätt i detta avtal föreskrives fram­ deles skulle komma att upphöra, skola överläggningar upptagas mellan kronan och landstinget om byggnadernas och markområdenas framtida utnyttjande och om reglering av kronans och landstingets ekonomiska mellanhavande. Härvid skall uppgörelse ske med utgångspunkt från de belopp vardera parten investerat i anläggningen.

Uppgift rörande de belopp vardera parten investerat i byggnader inom anläggningen intill den 1 januari 1956 bifogas avtalet (Bil. C1).

§

18

.

För sjukhuset erforderliga till sjukvårdsmaterielen hörande förbruk­ ningsartiklar (förbandsmateriel, förbandsgas, gips, infusionsmateriel, spat- lar, tampongpinnar) skola, där ej sjukvårdsstyrelsen annat medgiver, in­ köpas från försvarets centrala sjukvårdsförråd i Boden. Annan sjukvårds- materiel, tillhörande försvarets reglementerade utrustning, må — om lands­ tinget så önskar — inköpas genom sjukvårdsstyrelsen. Landstinget skall för i denna ordning till sjukhuset levererad materiel erlägga ersättning en­ ligt de grunder, som gälla för leverans till garnisonssjukhusen.

På därom av sjukvårdsstyrelsen i varje särskilt fall gjord framställning skall sjukhuset utföra kliniska prov med sjukvårdsmateriel, avsedd att till­ föras försvarets utrustning samt däröver avgiva yttrande. Särskilda kost­ nader för försöksmateriel gäldas av sjukvårdsstyrelsen.

1 Har ej intagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

13

§ 19.

Läkemedelscentralen i Boden, tillika filialapotek till militärapoteket, skall i sin egenskap av sjukhusapotek omhänderhava sjukhusets läkeme­ delsförsörjning. Avlöningskostnaderna för den vid sjukhusapoteket erfor­ derliga personalen bestridas i fråga om sjukhusapotekaren och ett tekniskt biträde till 80 % av landstinget samt beträffande vid apoteket tjänstgö­ rande värnpliktig personal helt av statsmedel. Samtliga övriga kostnader för sjukhusapoteket bestridas av landstinget. För läkemedel och andra dylika inom sjukvården använda varor, levererade till sjukhuset, skall landstinget erlägga ersättning enligt de grunder, som gälla för leverans av läkemedel från militärapoteket till garnisonssjukhusen.

§ 20

.

Befattningar för personalen vid sjukhuset — med undantag av där tjänstgörande förbandsläkare, apotekare och tekniskt biträde — skola upp­ föras å landstingets stat.

Vid sjukhuset skola — utöver där anställda läkare — såsom underläkare tjänstgöra de å fältläkarkårens stat upptagna läkarna (f. n. sex) vid de till Boden förlagda förbanden.

Å landstingets stat skola beräknas arvoden till dessa förbandsläkare, motsvarande 50 % av deras militärläkarlön.

Av de å landstingets stat för sjukhuset anställda underläkarna skola högst sex vara skyldiga att såsom extra bataljonsläkare biträda i sjuk­ vården vid till Boden förlagda förband. Sådan underläkare äger av stats­ medel uppbära arvode, motsvarande 50 % av bataljonsläkarlön i lägsta löneklassen.

Landstinget förbinder sig att bereda anställning åt den å gällande per­ sonalförteckning för garnisonssjukhuset i Boden uppförda ordinarie och extra ordinarie personal som önskar övergå i landstingets tjänst vid sjuk­ huset. I den mån anställning kan beredas övrig vid garnisonssjukhuset anställd personal förbinder sig landstinget att övertaga jämväl sådan per­ sonal.

§ 21

.

Anställningshavare vid garnisonssjukhuset, som den 1 januari 1957 över­ går i landstingets tjänst, skall efter övergången åtnjuta löneförmåner en­ ligt landstingets löneplan för motsvarande anställningshavare, varvid inne­ havare av befattning, som enligt landstingets löneplan är placerad i lägre lönegrad än den för befattningen vid övergången gällande, övergångsvis må bibehålla sin lönegradsplacering. Därvid skall anställningshavare äga rätt att för löneklassplacering tillgodoräkna sin tjänstetid i likvärdig be­ fattning i statlig tjänst.

§

22

.

Anställningshavare vid garnisonssjukhuset, som den 1 januari 1957 över­ går i landstingets tjänst och omedelbart före övergången i sin anställning vid sjukhuset ägt pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser, skall genom landstingets försorg i samband med övergången i landstingets tjänst beredas pensionsrätt för sig och sina efterlevande. Denna pensions­ rätt beredes antingen enligt Kungl. Maj :ts reglemente den 29 december 1949 för pensionering genom statens pensionsanstalt av vissa icke-staliga befatt­ ningshavare (SPA-reglementet) eller — under förutsättning att han till

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1956

landstinget avstår honom från statsverket tillkommande tjänste- och familjelivränta — enligt vad som gäller för motsvarande anställningsha- vare i landstingets tjänst, oberoende av att vederbörande eljest icke skulle kunnat grunda pensionsrätt i sin anställning i landstingets tjänst. Anställ- ningshavare som enligt § 21 övergångsvis bibehåller högre lönegrad skall vara berättigad till pension med tillämpning av pensionsunderlag för den högre lönegraden.

Beträffande anställningshavare, som vinner pensionsrätt enligt SPA-reg- lementet, behöver landstinget icke i samband med övergången vidkännas någon kostnad för anställningshavarens eller hans efterlevandes pensione­ ring enligt reglementet i vad avser tid, varunder anställningshavaren före övergången i landstingets tjänst varit underkastad andra statliga tjänste- pensionsbestämmelser än de i reglementet innefattade och vilken tid han äger tillgodoräkna såsom tjänstår för pension enligt reglementet. Lands­ tinget skall bestrida eventuella engångsavgifter enligt 18 § 3 och 4 mom. SP A-reglementet.

Pensionsberättigad anställningshavare, vars pensionsrätt i landstingets tjänst icke skall regleras enligt SPA-reglementet, skall äga rätt att såsom tjänstår vid bestämmande av pension från landstinget tillgodoräkna tid före övergången i landstingets tjänst i den omfattning sådan tid fått tillgodo­ räknas enligt de tjänstepensionsbestämmelser anställningshavaren varit underkastad i statens tjänst omedelbart före övergången eller enligt av Kungl. Maj:t hittills tillämpad praxis (% av vederbörlig anställningstid).

§ 23.

På sjukhuset skall för vård mottagas även försvaret tillhörande per­ sonal, som är i behov av vård å lasarett. Vad nu är sagt beträffande vård skall äga motsvarande tillämpning i fråga om poliklinisk undersökning och behandling.

Ersättning för vård (undersökning och behandling) av personal som i första stycket sägs skall beräknas enligt i vederbörlig ordning fastställda grunder för uttagande av avgifter för å sjukhuset behandlade patienter.

§ 24.

Inom sjukhusets upptagningsområde förlagda förband (motsvarande) äga rätt att till sjukhusets laboratorier insända tagna prover för undersök­ ning samt till sjukhusets behandlingsavdelningar remittera patienter för viss behandling, som icke erfordrar läkares medverkan. Ersättning härför erlägges av vederbörande förband (motsvarande) efter taxa som för ena­ handa prestationer tillämpas vid landstingets sjukvårdsanstalter.

§ 25.

Landstinget upptager i särskild ordning förhandlingar med pensionssty- relsen angående avtal om vård av patienter med reumatiska sjukdomar ä den för sådant ändamål vid sjukhuset inrättade paviljongen.

§ 26.

Tvist angående detta avtal eller angående de mellanhavanden mellan parterna, som kunna uppkomma i samband med avtalets upphörande, må icke dragas inför domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt lag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 ur 1956

15

§ 27.

Detta avtal gäller under en tid av tio år, räknat fr. o. m. deri 1 januari

1957, intill vilken dag det mellan parterna den 7 mars 1945 tecknade

avtalet angående vård av civila patienter vid garnisonssjukhuset i Boden

jämte i anslutning därtill den 17 april/31 maj 1951 träffad överenskom­

melse skall gälla.

Om en reviderad sjukhuslag skulle komma att innefatta föreskrifter,

som strida mot de principer på vilka avtalet vilar, äga de avtalsslutande

parterna att för tid efter en dylik lags ikraftträdande påkalla omprövning

av avtalet i de delar, som beröras därav.

Därest nu föreliggande avtal icke från någondera sidan uppsagts före

den 1 januari 1966 fortfar detsamma att gälla med en ömsesidig uppsäg­

ningstid av ett år.

Stockholm den 20 februari 1956.

För Kungl. Maj :t och kronan

Ragnar Lundberg

Carl-Erik Grotli

Gunnar Christianson

Edvin Ström

Karl Eriksson

Sven Gunnar Thorsell

För Norrbottens läns landsting

Edvin Flemström

K. G. Viklund