Prop. 1956:160

('angående tjänstgörings\xad tiden för tandläkare inom folktandvården',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

1

Nr 160

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående tjänstgörings­

tiden för tandläkare inom folktandvården; given Stock­ holms slott den 6 april 1956.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över inrikesärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Hj. R. Nilson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i de för rätt till statsbidrag till folktandvård stadgade föreskrifterna om tjänstgöringstiden för tandläkare inom folktandvården.

1—Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 sand. Nr 160

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 6 april

1956.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

, N

orup

, P

ersson

, H

jalmar

N

ilson

, L

indell

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

.

Efter gemensam beredning med chefen för civildepartementet anmäler t. f. chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Hjalmar Nilson, fråga om tjänstgöringstiden för tandläkare inom folktandvården samt anför därvid följande.

Sedan enighet icke kunnat ernås vid löneförhandlingar mellan svenska stadsförbundet och Sveriges tandläkarförbund avseende arbetstiden m. in. för tandläkare inom de landstingsfria städernas folktandvård, hemställde parterna i gemensam skrivelse till Kungl. Maj :t den 16 september 1953 om en allsidig utredning, huruvida skäl kunna anses föreligga att ändra nu så­ som villkor för statsbidrag och anslutning till statens pensionsanstalt stad­ gade tjänstgöringstider för inom folktandvården verksamma tandläkare. Parterna förklarade sig ense om att de beslut, som statsmakterna på grund av utredningen kunde komma att fatta, skulle i fråga om tjänstgörings­ tiderna för tandläkare inom de landstingsfria städernas folktandvård vara avgörande, i den mån icke enligt parternas samstämmiga uppfattning spe­ ciella förhållanden motiverade annat.

Genom beslut den 13 november 1953 föreskrev Kungl. Maj :t, att fram­ ställningen skulle överlämnas till 1951 års pensionsutredning för att av ut­ redningen tagas i beaktande i samband med utredningsuppdragets full­ görande.

Sedermera anhöll tandläkarförbundet ånyo om en utredning med upp­ gift att utröna de lämpligt avvägda tjänstgöringstiderna för tandläkare inom folktandvården. Sedan Kungi. Maj :t den 29 april 1955 bemyndigat chefen för inrikesdepartementet att tillkalla en sakkunnig med uppdrag att verkställa utredning av frågan om tjänstgöringstiden för tandläkare inom folktandvården och därmed sammanhängande spörsmål, tillkallade departementschefen den 10 juni 1955 byråchefen i försvarets fabriksstyrelse J. T. A. Broomé att verkställa utredningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 ur 1956

3

Med skrivelse den 18 november 1955 har utredningsmannen överlämnat en promemoria i ämnet.

Över promemorian har utlåtanden avgivits av medicinalstyrelsen, stats­ kontoret, styrelserna för svenska stadsförbundet och svenska landstingsför­ bundet, Sveriges tandläkarförbund samt Sveriges tandvårdsinspektörför- ening.

Gällande bestämmelser m. m.

De huvudsakliga bestämmelserna rörande folktandvården är meddelade i kungörelsen den 22 september 1950 angående statsbidrag till folktandvård (nr 605; ändr. nr 238/1951). Uppgiften att organisera och handha folktand­ vården är anförtrodd åt landstingen resp. städerna utanför landsting. Led­ ningen av folktandvården skall inom varje landstingsområde utövas av den hälsovårdsstyrelse, varom stadgas i lagen om landsting. Landstingsområde skall för folktandvårdens ombesörjande vara indelat i tandvårdsdistrikt i enlighet med en av medicinalstyrelsen godkänd plan. I varje distrikt skall finnas minst en fast tandpoliklinik, där som regel behandling meddelas såväl barn som vuxna. I distrikt, där med hänsyn till ytvidd, kommunika­ tionsförhållanden eller andra särskilda omständigheter så erfordras, må tillika inrättas en eller flera annextandpolikliniker ävensom polikliniker för ambulatorisk tandvård. Tandpoliklinik må dessutom, där så befinnes erforderligt, anordnas å anstalt. Såsom komplement till distriktstandpoli- klinikerna skall finnas en för varje landstingsområde gemensam central­ tandpoliklinik.

Tandläkarbefattningarna inom folktandvården är

I. Tandläkare inom distrikts- och anstaltsvård:

tandvårdsinspektör, förste distriktstandläkare (föreståndare), distrikts- tandläkare, tillika föreståndare, och distriktstandläkare. II. Tandläkare vid centraltandpoliklinik:

lasareitstandläkare, biträdande lasarettstandläkare och assistenttand­ läkare.

III. Tandläkare med viss odontologisk specialitet.

Löne- och anställningsvillkor samt frågor om semestertidens längd för inom folktandvården anställda tandläkare regleras i princip genom avtal mellan huvudmännen och de anställdas organisationer. I fråga om arbets­ tid och pensionering gäller dock vissa författningsbestämmelser.

Statsbidrag. Enligt tidigare gällande statsbidragskungörelse (nr 358/1938) var distriktstandläkare skyldig att årligen prestera minst 1 900 arbetstim­ mar, varav minst 1 000 timmar skulle ägnas barntandvården. I nu gällande kungörelse stadgas, att inom folktandvården fast anställd tandläkares ar­ betstid skall utgöra i genomsnitt 42 timmar i veckan. Undantag härifrån gäller beträffande tandvårdsinspektör, som icke är heltidstjänstgörande inom folktandvården. Efter medgivande av medicinalstyrelsen i varje sär­ skilt fall må vidare inom folktandvården anlitas tandläkare med kortare arbetstid än som kräves för fast anställning. Minst 55 % av den samman­

4

lagda årliga arbetstiden för tandläkarna inom tandvårdsdistrikt skall i prin­

cip ägnas åt organiserad barntandvård.

I övergångsbestämmelser till kungörelsen föreskrives bl. a. att, om av

kommun anordnad skoltandvård övergår i folktandvården, tandläkare, som

den 31 december 1950 innehade fast pensionsberättigande anställning inom

kommunens skoltandvård och som har kortare arbetstid än i genomsnitt

42 timmar för vecka, därest överenskommelse ej kan träffas om heltids­

anställning, må erhålla fast anställning inom folktandvården med bibehål­

len tjänstgöringstid.

Till landstingens kostnader för folktandvården utgår driftbidrag med 16

kronor om året för varje barn, som erhåller systematisk behandling.

För heltidstjänster inom landstingens folktandvård tillämpas f. n. genom­

gående en arbetstid av i genomsnitt 42 timmar per vecka, och statsbidrag

utgår till samtliga landsting.

Stad utanför landsting äger åtnjuta driftbidrag med 8 kronor om året för

varje barn, som erhåller systematisk behandling. Som villkor för drift­

bidrag gäller, att tandvård inom staden meddelas i enahanda omfattning

och på motsvarande villkor, som stadgats beträffande landstingsområdena,

samt att stadens tandvård är anordnad på sätt som av medicinalstyrelsen

godkännes.

I enlighet med i 1955 års statsverksproposition (XI, s. 339) gjord fram­

ställning bemyndigades Kungl. Maj:t (rd. skr. nr 11) att vid beviljande av

statsbidrag till folktandvård i stad utanför landsting tills vidare medgiva

de avvikelser från eljest gällande grunder, som bedömdes oundgängligen

nödvändiga. Med stöd av detta bemyndigande har Kungl. Maj :t den 17 juni

1955 vid beviljande av statsbidrag till folktandvård åt Stockholms stad för­

klarat hinder icke möta mot att staden — i avbidan på resultatet av ut­

redningen av frågan om tjänstgöringstiden för tandläkare inom folktand­

vården — finge bibehålla vissa kortare tjänstgöringstider för de i stadens

tjänst anställda tandläkarna.

Göteborg, Malmö och Norrköping åtnjuter statsbidrag till sin folktand­

vård, oaktat även här kortare tjänstgöringstider tillämpas än vad stats-

bidragskungörelsen föreskriver. För Göteborgs del har de kortare tjänst­

göringstiderna grundats på ett beslut av Kungl. Maj :t den 4 oktober 1946,

vari Kungl. Maj :t förklarade sig ej ha något att erinra mot att medicinal­

styrelsen bifölle en av staden gjord hemställan att få bibehålla vissa då

gällande kortare tjänstgöringstider för de i stadens tjänst anställda tand­

läkarna. Enligt Kungl. Maj :ts medgivanden den 17 juni resp. den 12 septem­

ber 1955 skall hinder icke heller möta mot att Norrköpings och Malmö

städer i avbidan på resultatet av förenämnda utredning bibehåller vissa

kortare tjänstgöringstider för tandläkarna inom dessa städers folktand­

vård.

Gällande tjänstgöringstider för folktandvårdens tandläkare i städerna

utanför landsting framgår av följande tablå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

Stad

Befattning

Antal timmar

per vecka

Semester

eller ferier

Stockholm

tandläkare vid skolorna

42 ferier

tandläkare vid Eastmaninstitutet samt

vid distriktstandpoliklinikerna

40 semester

Göteborg

tandläkare i barntandvård

36 ferier

tandläkare i blandad tandvård

40 semester

Malmö

tandläkare i barntandvård

36

semester

tandläkare i blandad tandvård

40 semester

Norrköping

samtliga tandläkare

40

semester

Hälsingborg samtliga tandläkare

42 semester

Gävle

samtliga tandläkare

42 semester

Pensionering. Redan år 1938 meddelades föreskrifter om delaktighet i statens pensionsanstalt för ordinarie distriktstandläkare, till vilkas avlö­ ning staten lämnade bidrag, ävensom för fast anställda tandläkare vid lands­ tingsområdes centraltandpoliklinik. I båda fallen krävdes en årlig arbets­ tid av minst 1 900 timmar. Fr. o. in. den 1 juli 1945 bereddes jämväl fast anställda tandläkare inom folktandvården i städer utanför landsting möj­ lighet att vinna delaktighet i pensionsanstalten. Härför gällde samma vill­ kor och bestämmelser som för landstingen.

I samband med genomförandet av ändringarna i folktandvårdens orga­ nisation den 1 januari 1951 gjordes vissa ändringar jämväl i pensionsbe- stämmelserna. Dessa ändringar i SPA-reglementet innebar till att börja med att tjänstebenänmingen lasarettstandläkare infördes i stället för den tidigare benämningen föreståndare för centraltandpoliklinik. Samtidigt hän­ fördes befattningarna såsom lasarettstandläkare till pensionsgrupp A, inne­ bärande obligatorisk pensionsrätt för nämnda tjänstemän.

De väsentligaste ändringarna i SPA-reglementet sammanhängde med den i statsbidragskungörelsen genomförda omläggningen av arbetstidsvillkoren till att omfatta i genomsnitt 42 timmar per vecka. I den i 39 § reglementet intagna uppräkningen av befattningar, som tillhörde reglementets tillämp­ ningsområde, ersattes det tidigare villkoret om skyldighet att tjänstgöra minst 1 900 timmar årligen med krav på heltidsanställning för andra tand­ läkare än lasarettstandläkare. Dessa befattningar blir förenade med pen­ sionsrätt först efter det att befattningarna på framställning av huvudmannen registrerats hos pensionsanstalten. Härtill må anmärkas, att jämlikt 3 § 1 mom. SPA-reglementet befattning, tillhörande grupp B, icke må registreras med mindre befattningen är av stadigvarande art och avsedd för tjänstgö­ ring under så stor del av året och i sådan omfattning, som kan anses normal för den verksamhet vid vilken befattningen är inrättad.

Anslutning till statens pensionsanstalt har icke medgivits för tandläkare i städer med kortare tjänstgöringsskyldighet än 42 timmar i veckan och ej heller för tandläkare, vilkas tjänstgöringsskyldighet ulgör 42 timmar per vecka under den lid av året då skolundervisning pågår men vilka under återstående tid åtnjuter ferier.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1056

Utredningsmannens förslag

Utredningsmannen har förutsatt sin uppgift vara att utreda lämpligt avvägd arbetstid vid heltidsanställning av de befattningshavare, varom fråga är. Vid utredningen har beaktats de olika förhållanden som för tjäns­ ter av olika slag kan föreligga, exempelvis med hänsyn till klientelets sam­ mansättning. Huruvida och i vad mån anställning med avkortad tjänst­ göring lämpligen bör förekomma för tandläkare inom folktandvården är ett spörsmål som ansetts ligga utom uppdraget. Utredningsmannen har ej heller till bedömande upptagit frågan, huruvida såsom villkor för statsbi­ drag i framtiden liksom f. n. bör uppställas krav på en minimitjänst- göring. Den arbetstid, som i anledning av utredningsmannens förslag kom­ mer att fastställas för heltidsanställda tandläkare inom folktandvården, torde med nu gällande bestämmelser komma att utgöra förutsättning för SPA-anslutning av tandläkarna. Om gällande bestämmelser bör ändras för att möjliggöra pensionsanslutning även av deltidsanställda är en fråga, som ligger under 1951 års pensionsutrednings bedömande.

Utredningsmannen har ansett förslitnings- och påfrestningsgraden i yr­ ket vara av avgörande betydelse, när det gäller att taga ställning till frågan om arbetstidens längd för en viss yrkesgrupp. För utredningsmannen har det därför framstått som ett önskemål att få denna fråga belyst i vad angår tandläkarna inom folktandvården.

I första hand har därvid frågan om medellivslängden för dessa tandläkare stått i blickpunkten. En av professorn C.-E. Quensel år 1955 verkställd ut­ redning i detta hänseende gällande tandläkare och läkare visar, att medel­ livslängden för manliga tandläkare ungefär motsvarar medellivslängden inom samhället i övrigt. För manliga läkare är medellivslängden enligt ut­ redningen kortare. För kvinnliga läkare och tandläkare föreligger en mar­ kant underdödlighet. Den gjorda undersökningen avser emellertid tand­ läkare i allmänhet och är icke specificerad på privatpraktiserande tand­ läkare och tandläkare i folktandvården, liksom ej heller på tandläkare med barntandvård å ena sidan och andra tandläkare å andra sidan. I själva verket utgör folktandvårdens tandläkare en minoritet i utredningsmate­ rialet. En specialbedömning av dödligheten hos tandläkarna i folktandvår­ den försvåras dels av förekommande förflyttningar mellan folktandvård och privatpraktik, dels ock av att folktandvården är en relativt ny verksam­ hetsgren inom tandvården. Med utgångspunkt från den Quenselska utred­ ningen skulle dock tandläkaryrket som sådant icke vara särskilt förslitande.

Utredningsmannen har även övervägt att utföra en undersökning om sjukledigheternas omfattning hos tandläkarna i folktandvården. I andra sammanhang gjorda undersökningar visar, att sjukfrekvensen inom olika yrken företer betydande variationer icke blott olika yrken emellan utan

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

7

även inom ett och samma yrke på olika orter och på olika arbetsplatser inom samma ort; tjänstemännens kön, civilstånd, fördelning på olika åldrar samt vissa andra faktorer inverkar även. Inom folktandvården finns f. n. något mer än 1 300 tandläkare. Dessa är emellertid spridda inom hela orga­ nisationen i oftast mycket små grupper, vilket naturligen ogynnsamt på­ verkar en analys av förekommande sjukledigheter. För att en sådan under­ sökning skall ha värde, måste det vara fråga om en betydligt större grupp anställningshavare på en och samma arbetsplats, varjämte det gäller att utföra liknande undersökningar inom andra yrken för att erhålla jämfö­ relsematerial. Utredningsmannens syn på värdet av en sådan undersök­ ning har även bestyrkts av ett synnerligen begränsat utredningsmaterial, som ställts till utredningsmannens förfogande. Vissa undersökningar av fö­ rekommande, med barntandvården speciellt förknippade sjukdomar —främst muskel- och ryggsjukdomar — hos tandläkarna har också gjorts, inen dessa är för ofullständiga för att vara till nytta för utredningsmannen, varjämte även här jämförelsematerial saknas från andra yrkesgrupper.

Det har slutligen framhållits, att utförda arbetsprestationer per tidsenhet skulle vara mindre vid eu längi'e arbetstid än vid en kortare på grund av uttröttning i arbetet. Med hänsyn härtill har det ifrågasatts, om icke en undersökning av arbetsprestationerna på tandpolikliniker med olika arbets­ tid eller olika belägenhet skulle kunna tjäna till vägledning för utrednings­ mannen. Då emellertid prestationerna är beroende av en mångfald olika individuella faktorer, som ej äger något samband med arbetstiden, torde en sådan undersökning vara av mycket begränsat värde i detta sammanhang. Utredningsmannen har därför avstått från att verkställa en prestations- undersökning.

Sammanfattningsvis konstateras, att den gjorda dödlighetsundersökningen tyder på att tandläkaryrket såsom sådant genomsnittligt sett icke skulle vara mer förslitande än andra yrken men att det icke torde vara möjligt att enbart på grundval av statistiskt material bedöma förslitningsgraden hos tandläkare inom folktandvården i jämförelse med andra tandläkare eller med andra yrkesgrupper med akademisk utbildning. Ännu mindre finns nå­ gon grund för en motsvarande jämförelse mellan tandläkare med uteslu­ tande barnlandvård och andra tandläkare inom folktandvården. Samma omdöme gäller en jämförelse mellan tandläkare anställda hos landsting å ena sidan samt hos de landstingsfria städerna å den andra.

För att kunna bilda sig en uppfattning om den arbetstid, som kan anses vara lämpligt avvägd för tandläkare inom folktandvården, har utrednings­ mannen ansett det nödvändigt att på platsen genom egna studier under­ söka arbetsförhållandena in. in. för dessa tandläkare. I detta syfte har ut­ redningsmannen företagit studiebesök vid tandpolikliniker in. in. i Stock­ holm, Göteborg, Falun, Stora Skedvi och Sigtuna. Utredningsmannen har därvid funnit att arbetets utförande kräver koncentration på uppgiften.

Operationsfältet är litet, och patienterna är ofta i ett spänningstillstånd.

Den omständigheten att fråga är om företagande av ingrepp å mänskligt

material och därtill i huvudet i ständig närhet av livsviktiga organ påkallar

särskild försiktighet från tandläkarnas sida. Under arbetets utförande

tvingas tandläkarna också att i stor utsträckning inta ensidiga kroppsställ­

ningar. Det arbete, som ulföres å det vuxna klientelet, är av mera omväx­

lande natur än barntandvården, som till alldeles övervägande del omfattar

tandfyllningsarbeten. Genom den förekommande variationen i arbetsuppgif­

terna inom vuxentandvården måste tandläkarna vid utövandet av denna

tandvård i större omfattning än inom barntandvården ändra ställning i

arbetet, något som torde medföra att vuxentandvården blir något mindre

fysiskt påfrestande än barntandvården. För utredningsmannen har fram­

hållits angelägenheten av en differentiering av arbetstiden mellan tandlä­

kare i barntandvård och andra tandläkare, varvid förutom monotoniteten

i barntandvården och den ensidiga arbetsställningen åberopats den sär­

skilda psykiska press, som en barntandläkare skulle vara utsatt för på

grund av det alldeles speciella spänningstillstånd, som ofta utmärker de

unga patienterna och som kan ta sig uttryck i t. ex. gråt och häftiga rö­

relser. Utredningsmannen har vid sina studiebesök också funnit barntand­

vården i viss utsträckning vara mera psykiskt påfrestande än vuxentand­

vården. Detta konstaterande begränsas emellertid i huvudsak till den tand­

vård, som meddelas barn i förskolåldern, psykiskt efterblivna och psyko-

labila barn ävensom spastiska barn. Barn, som blivit vana vid tandläkar­

behandling, synes i allmänhet icke vara mera svårbehandlade än vuxna.

Vuxentandvården synes vara helt jämförbar med den tandvård, som med­

delas av privatpraktiserande tandläkare med vuxentandvård.

Beträffande de privatpraktiserande tandläkarna skulle enligt en av Sve­

riges tandläkarförbund nyligen utförd undersökning, avseende arbets- och

inkomstförhållandena under år 1954, den genomsnittliga arbetstiden per

år vara 1 850 timmar för tandläkare med examen år 1950 eller senare,

1 835 timmar för tandläkare med examen under åren 1940—1949, 1 825

timmar för tandläkare med examen under åren 1930—1939, 1 795 timmar

för tandläkare med examen under åren 1920—1929 samt slutligen 1 515

timmar för tandläkare med examen år 1919 eller tidigare. Den genomsnitt­

liga arbetstiden för samtliga tandläkare skulle enligt tandläkarförbundet

uppgå till 1 800 timmar per år.

Arbetstiden inom vårt land utgör för det stora flertalet arbetstagare 48

timmar per vecka. Denna arbetstid gäller även för i allmän tjänst anställda

arbetare samt i stort sett sådan tjänstemannapersonal, som icke har kon­

torsarbete utan är att betrakta såsom driftpersonal, exempelvis flertalet

anställda inom de stora kommunikationsverken in. fl. För »kontorsper­

sonal» i allmän tjänst varierar arbetstiden i stort sett mellan 40 och 42

arbetstimmar per vecka, så att vissa arbetstagare inom ramen härför till-

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

9

lämpar en arbetstid, andra en annan. En anställd hos exempelvis en kom­ munal huvudman kan således ha en arbetstid av 40 timmar per vecka, medan en statsanställd med exakt samma arbetsuppgifter har en två tim­ mar längre arbetsvecka. I viss utsträckning tillämpas en inskränkt arbetstid under sommaren.

Det har gjorts gällande, att arbetstiden för tandläkare inom barntand­ vården borde jämföras med arbetstiden för lärare. Utredningsmannen erin­ rar härutinnan om att lärarnas ferier icke torde vara motiverade av rekrea­ tionsbehov utan av skolorganisatoriska skäl. I övrigt framhålles, att lärarna förutom lektionstiderna har en okontrollerad arbetstid, som varierar från fall till fall. En i 1950 års lärarutrednings betänkande redovisad utredning utvisade att — även om man helt bortsåg från den fackliga fortbildningen — arbetstiden under terminerna överstege de för ämbetsverken normala 42 timmarna.

Arbetstidsutredningen, som icke tagit ställning till arbetstiden för folk­ tandvårdens tandläkare, har visat stor restriktivitet i fråga om att för vissa yrkesgrupper föreslå avkortningar i den generellt gällande arbetstiden å 48 timmar i veckan. I stort sett har utredningen förordat en differentiering av arbetstiden endast då fråga är om arbete, som utföres under vissa spe­ ciella yttre betingelser, såsom natt- och skiftarbete, arbete under jord samt arbete med risk för röntgenstrålning. Påfrestningsmomentet sammanhäng­ ande med arbetet i och för sig har föranlett utredningen att föreslå en till 42 timmar i veckan minskad arbetstid endast i fråga om operationsskö- terskor.

Enligt utredningsmannens mening bör även då det gäller förvaltnings­ personal och med sådan personal likställda befattningshavargrupper en i förhållande till den generellt gällande arbetstiden minskad arbetstid komma i fråga endast då alldeles särskilda skäl föreligger. Ehuru utredningsmannen vid sina studier av arbetsuppgifterna för folktandvårdens tandläkare funnit arbetet vara påfrestande, har utredningsmannen dock icke funnit detsamma så påfrestande, att för denna yrkesgrupp i allmänhet bör tillämpas en kortare arbetstid än den som gäller för förvaltningspersonal.

Arbetstiden för den statliga förvaltningspersonalen utgör 42 timmar i veckan, medan inom kommunal förvaltning denna tid ofta är något kortare. Med hänsyn till att fråga är om statsunderstödd verksamhet synes över­ vägande skäl tala för att i arbetstidshänseende anknyta till för statlig för­ valtningspersonal gällande arbetstidsbestämmelser. Utredningsmannen för­ ordar därför, att arbetstiden för folktandvårdens tandläkare fastställes till 42 timmar i veckan. Den redovisade arbetstiden för privatpraktiserande tandläkare samt den verkställda dödlighetsundersök ningen synes tala för alt denna arbetstid icke är olämpligt avvägd.

Ett undantag från huvudregeln synes dock vara motiverat. Detta gäller sådana befattningar, vilka särskilt inrättats för tillgodoseende av tandvård

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1956

10

åt enbart förskolebarn, psykiskt efterblivna barn samt andra ur behand­

lingssynpunkt svårhanterliga barn. Enligt utredningsmannens mening bör

för sådana tandläkarbefattningar arbetstiden bestämmas till 39 timmar i

veckan. Såvitt utredningsmannen kan bedöma skulle i huvudsak endast

tandläkarbefattningar vid Eastmaninstitutet i Stockholm ifrågakomma för

denna kortare arbetstid. Utredningsmannen har icke funnit några andra

undantag från den föreslagna huvudregeln om arbetstid vara motiverade.

Som en viktig del i arbetstidsfrågan ingår även problemet om tandläkarna

skall åtnjuta semester eller ferier. Att befattningshavare inom skolväsendet

åtnjuter ferier i stället för semester torde såsom nämnts bero på skolorga-

nisatoriska skäl. Fördenskull kan lärarbefattningarna icke anses vara del­

tidsanställningar, även om för lärare i allmänhet arbetstiden för helt år är

mindre än för förvaltningspersonal. Om det av organisatoriska skäl anses

vara ändamålsenligt att vissa tandläkare specialiseras på barntandvård och

dessas arbetskraft icke lämpligen kan utnyttjas under skolbarnens ferier

eller del därav, bör enligt utredningsmannens uppfattning den omständig­

heten att dessa tandläkare på grund härav kommer i åtnjutande av ferier

icke få föranleda till att de anses vara deltidsanställda. Om arbetstiden

under skoltiden fastställes till 42 timmar per vecka, kan det icke krävas

att den genom ferierna bortfallna arbetstiden kompenseras under skoltiden.

Då skulle nämligen enligt utredningsmannens mening arbetstiden under

skolåret bli för lång. Om sålunda såväl tandläkare med ferier som tand­

läkare med semester måste anses som heltidsanställda tjänstemän, anser

utredningsmannen därmed icke dessa tjänstemän vara i prestationshän-

seende likställda.

Utredningsmannen framhåller, att ett genomförande av förslaget nöd­

vändiggör en ändring av bestämmelserna om tandläkarnas arbetstid i kun­

görelsen angående statsbidrag till folktandvården. Huruvida dessa bestäm­

melser böra borttagas ur kungörelsen eller en anpassning bör äga rum till

vad utredningsmannen föreslagit i arbetstidshänseende är en fråga, vartill

såsom nämnts utredningsmannen icke tagit ställning. Om det framlagda

förslaget godkännes, borde möjlighet öppnas för anslutning till statens

pensionsanstalt även av heltidstjänster förenade med ferier. I vad mån för

dessa .tjänster skall fastställas andra bestämmelser om pensionsunderlag

än vad som f. n. gäller för folktandvårdens tandläkare är ett spörsmål,

som torde ligga utom utredningsmannens uppdrag.

För de tandläkare, vilka är semesterberättigade, förutsättes semester­

tidens längd bli bestämd vid förhandlingar mellan arbetsgivar- och arbets­

tagarorganisationerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1956

Yttranden

Beträffande det sätt på vilket utredningen genomförts anmärker Sveriges

tandläkarförbund, att utredningsmannen icke till behandling upptagit alla

Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1956

31

de frågekomplex, som de berörda förhandlingsparterna önskat utredda, och att utredningen icke kan anses vara allsidig. Särskilt kritiserar förbundet, att utredningsmannen icke till bedömande upptagit frågan om statsbidra­ gets avhängighet av ar betstidsbestäm melserna.

Sistberörda spörsmål har givits en framskjuten plats i flera remissvar. Såväl medicinalstyrelsen som tandläkarorganisalionerna yrkar i första hand att bestämmelserna om arbetstidens längd skall utgå ur statsbidrags- kungörelsen.

Medicinalstyrelsen anför i detta hänseende.

Statsbidraget till folktandvårdens drift utgick till en början med visst belopp per tandläkare. Numera bestämmes detsamma med hänsyn till an­ talet barn, som under kalenderåret erhållit fullständig tandvård. Visser­ ligen inser styrelsen vikten av att den knappa arbetskraften på området väl tillvaratages, men då det visat sig, att frågor av denna art bäst löses vid förhandlingar mellan vederbörande parter, förordar styrelsen, att be­ stämmelserna om arbetstidens längd utgår ur författningen.

Sveriges tandläkarförbund anser, att förbundets möjligheter att utöva sin förhandlingsrätt de facto beskurits genom bestämmelserna om arbets­ tidens längd. Samtidigt har huvudmännens möjligheter att reglera arbets­ tiden på ett för tandvården ändamålsenligt sätt inskränkts och den kom­ munala beslutanderätten åsidosatts. Tillbörlig hänsyn kan således ej tagas till befattningarnas art, klientelets beskaffenhet, organisatoriska skäl och rekryteringsmöjligheter. Den svårlösta förhandlingssituation, som huvud­ männen i de landstingsfria städerna och Sveriges tandläkarförbund befin­ ner sig i, hade med all säkerhet icke uppstått, om icke arbetstidsbestäm- melser varit intagna i författningen. — Tandläkarförbundet anser vidare, att den i 39 § SPA-reglementet angivna definitionen av anslutningsbara tandläkartjänster bör ändras så att ordet »heltidsanställd» utgår.

Sveriges tandvårdsinspektörförening erinrar om att 1946 års folktand- vårdssakkunniga föreslog inrättande av s. k. avkortade heltidstjänster för barn- och ungdomstandvård för att därmed öka rekryteringen till folk­ tandvården. Föreningen, som beklagar att detta förslag ej vann riksdagens gillande, finner det uppenbart, att en större variation av tandläkartjäns­ terna inom folktandvården skulle verka främjande på rekryteringen och att detta mål lättare skulle nås om frågan om arbetstiden bleve beroende av förhandlingar mellan parterna och ej som nu författningsenligt reglerad.

Statskontoret å sin sida förutsätter att — vid en reglering av tjänst­ göringstiden för folktandvårdens tandläkare på grundval av föreliggande utredning — såsom villkor för erhållande av statsbidrag till folktandvården skall gälla, att huvudmännen iakttar meddelade bestämmelser rörande arbetstidens omfattning. Någon dispens från föreskrifterna i detta hän­ seende bör enligt statskontoret i fortsättningen icke lämnas.

Vad härefter angår frågan om en i och för sig skäligt avvägd arbetstid för folktandvårdens tandläkare biträdes utredningsmannens förslag, att

12

arbetstiden i princip bör utgöra 42 timmar i veckan,

av medicinalstyrelsen, statskontoret samt styrelserna för svenska lands­

tingsförbundet och svenska stadsförbundet. Styrelsen för svenska lands­

tingsförbundet erinrar härvid om att frågan om arbetstidens längd prövats

av statsmakterna i samband med utfärdandet av gällande statsbidrags-

kungörelse och anser, att därefter icke någon omständighet inträffat som

kan motivera ändring.

Enligt medicinalstyrelsen torde för de befattningshavare, som redan nu

har fast anställning med kortare arbetstid, under en övergångstid sär­

skilda regler bli erforderliga.

Sveriges tandlåkarförbund kan icke godtaga förslaget om 42 timmars

arbetsvecka, då arbetstiden för förvaltningspersonal och därmed likställd

personal hos folktandvårdens huvudmän i allmänhet utgör 40 timmar per

vecka, ofta med viss nedsättning i form av sommartid. Det strider därför

enligt förbundets uppfattning mot utredningsmannens uttalade uppfatt­

ning om tandläkaryrkets påfrestande natur, när han för denna grupp före­

slår fastställande av en arbetstid, som är längre än den för övrig tjänste­

mannapersonal gällande. Några skäl att för vissa kommunala tjänstemän

tillämpa statliga regler ifråga om tjänstgöringstiden på den grund att för

verksamheten utgår statsbidrag kan icke anses föreligga. Om bestämmelser

rörande arbetstiden överhuvud taget skall förekomma i statsbidragsför-

fattningen, bör detta enligt förbundets uppfattning ske genom anknytning

till för resp. huvudmän gällande tjänstereglementen och däri intagna före­

skrifter om arbetstiden för tjänstemän. Generell möjlighet måste dock

öppnas att, där så av organisatoriska eller andra skäl bedömes erforder-

ligt, kortare arbetstid må kunna överenskommas efter förhandlingar mel­

lan resp. huvudman och personalorganisation.

Även Sveriges t andvår dsinspektörförening anser, att huvudmännen i

första hand bör utöva inflytande över arbetstiden och att en jämförelse

med den arbetstid, som tillämpas för deras förvaltningspersonal, är mera

motiverad än en jämförelse med arbetstiden för den statliga förvaltnings­

personalen. Utredningsmaterialet synes föreningen i stort mer tala för

riktigheten av en förkortning av den nuvarande arbetstiden än för bibe­

hållande av densamma.

Förslaget om förkortad arbetstid för tandläkare med

viss barntandvård anser sig styrelsen för svenska stadsförbundet

kunna godtaga under förutsättning att detsamma kan komma att beröra

endast av utredningsmannen omnämnda tandläkarbefattningar vid East-

maninstitutet.

Styrelsen för svenska landstingsförbundet vill — under erinran att tjäns­

ter med sådan kortare arbetstid icke kommer att finnas hos landstingen

— icke motsätta sig förslaget.

Medicinalstyrelsen anför.

Kungi. Maj:ts proposition nr 160 år 1956

13

Systematisk vård av mjölktänderna måste upptagas i varje tandvårds- distrikt, så snart omständigheterna det medger. En förhållandevis omfat­ tande vård av 6-åringar har också redan kommit till stånd, och behand­ lingen av förskolebarn kommer att i stigande grad ingå i distriktstand- läkarnas arbetsuppgifter. Under sådana förhållanden och med beaktande av att barntandvården även i övrigt enligt allmän uppfattning är påfres­ tande och då varje barntandläkare kommer att få omfattande arbetsupp­ gifter inom småbarnstandvården, anser styrelsen det rimligt, att en upp­ mjukning av bestämmelserna om tjänstgöringstidens längd kommer till stånd icke blott i fråga om tandläkare för de av utredningsmannen angivna kategorierna utan jämväl för övriga inom barntandvården heltidstjänst­ görande tandläkare. Antalet sådana tandläkare inom folktandvården torde f. n. uppgå till omkring 100 inom landstingsområdena och omkring 225 i städer, ej tillhörande landsting, vartill kommer omkring 50 vid Eastman- institutet, helt sysselsatta inom förskoletandvården. En särbestämmelse för sådana barntandläkare, som har sin sysselsättning endast med barn i för­ skoleåldern, psykiskt efterblivna och psykolabila barn ävensom spastiska barn, finner styrelsen knappast motiverad.

För sådana tandläkartjänster, som är avsedda för enbart barntandvård, rekommenderar styrelsen en till 40 timmar per vecka avkortad arbetstid.

Statskontoret finner icke anledning föreligga, att arbetstiden för tand­ läkare, vilka meddelar tandvård åt ur behandlingssynpunkt svårhanterliga barn, nedsättes till lägre timantal än det som f. n. tillämpas vid Eastman- institutet eller 40 timmar i veckan.

Utredningsmannens förslag, att möjlighet bör öppnas för anslutning till statens pensionsanstalt av heltidstjänster för­ enade med ferier, har tillstyrkts eller lämnats utan erinran i samt­ liga remissyttranden.

Styrelsen för svenska stadsförbundet kan dock godtaga förslaget härut- innan endast under den förutsättningen, att ifrågavarande tandläkartjänster med ferier såväl i statsbidragshänseende som beträffande anslutningen till statens pensionsanstalt jämställes med övriga heltidstjänster inom folk­ tandvården.

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 är 1956

Departementschefen

Det statliga driftbidraget till folktandvård utgår numera såväl till lands­ ting som till stad utanför landsting i förhållande till antalet fullständigt behandlade barn. Om hänsyn tages endast härtill, kan det icke anses på­ kallat att rätten till statsbidrag göres beroende av att de i folktandvården anställda tandläkarna har viss minimiarbetstid. Vissa andra omständig­ heter bör emellertid beaktas, när det gäller att bedöma, huruvida före­ skrifter om arbetstiden bör bibehållas såsom statsbidragsvillkor.

Bristen på tandläkare inom folktandvården är alltjämt kännbar. Av de drygt 1 100 distriktstandläkartjänster, som fanns inrättade den 1 juli 1955,

14

uppehölls 364 av utlänningar, vilka förordnats som vikarier, och 291 av

stipendiater, medan 84 tjänster saknade innehavare eller vakansvikarie.

I syfte att stimulera rekryteringen till folktandvården föreslog 1946 års

folktandvårdssakkunniga (SOU 1948:53) bl. a. införande av s. k. avkor­

tade heltidstjänster med en årlig arbetstid av 1 300 arbetstimmar. Dessa

tjänster, vilka företrädesvis skulle avse barn- och ungdomstandvård, ansågs

lämpade för t. ex. gifta kvinnliga tandläkare. Vid anmälan av detta förslag

i propositionen nr 84/1950 fann sig dåvarande chefen för inrikesdeparte­

mentet icke kunna biträda detsamma med hänsyn till att reformen befara­

des på lång sikt komma att relativt sett minska antalet arbetstimmar inom

folktandvården. Riksdagen, som delade departementschefens farhågor på

denna punkt, anslöt sig till propositionen (statsutsk. uti. nr 166; rd skr

nr 302).

Vid verkställandet av den nu föreliggande utredningen angående tjänst­

göringstiden för tandläkare inom folktandvården har utredningsmannen

ansett det falla utanför hans uppdrag att pröva, huruvida och i vad mån

anställning med avkortad tjänstgöring lämpligen bör förekomma. Ej heller

har han tagit ställning till om kravet på viss minimitjänstgöring bör bibe­

hållas såsom sta tsbidragsvillkor. Något nytt material ägnat att belysa detta

spörsmål har sålunda nu ej framkommit.

Självfallet har statsmakterna det största intresse av att folktandvården

fungerar så effektivt som möjligt och att dess fortsatta utbyggande till

att omfatta hela det svenska folket underlättas. Kunde ett upphävande av

arbetstidsföreskrifterna i statsbidragskungörelsen med skäl antagas verka

i sådan riktning, skulle jag därför icke tveka att tillstyrka detta. Härigenom

skulle emellertid möjligheter öppnas att inrätta både avkortade heltids­

tjänster och deltidstjänster. Då riksdagen så sent som år 1950 avvisat för­

slag om att införa sådana tjänster och intet nu framkommit som synes ge

anledning till ändrat ståndpunktstagande härutinnan, anser jag försiktig­

heten bjuda, att det nuvarande kravet på heltidstjänstgöring tills vidare

bibehålies.

När det gäller att bedöma vad som skall kunna anses såsom en i och för

sig lämpligt avvägd arbetstid för folktandvårdens tandläkare, är det enligt

min mening tveksamt, om det överhuvud taget kan på objektiva grunder

fastslås, att en eller ett par timmars längre eller kortare tjänstgöringstid

per vecka skulle ha någon avgörande betydelse för den allmänna förslit­

nings- och påfrestningsgraden i yrket. Emellertid har utredningsmannen

efter egna studier av hur arbetet bedrives på ett antal polikliniker och

behandlingsavdelningar inom folktandvården och på grundval av en nyligen

verkställd dödlighetsundersökning bland tandläkare in. m. ansett sig kunna

konstatera, att tandläkaryrket såsom sådant genomsnittligt sett ej skulle

vara mera förslitande än andra yrken och att den i gällande statsbidrags-

kungörelse fastställda arbetstiden av 42 timmar i veckan icke skulle vara

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

Kungi. Maj:ts proposition nr 160 år 1956

15

olämpligt avvägd. Under sådana förhållanden anser jag mig böra förorda utredningsmannens förslag, att föreskriften om 42 timmars tjänstgöring per vecka i princip bibehålies för tandläkare inom folktandvården.

Sådan tandvård, som meddelas barn i förskoleåldern, psykiskt efterblivna och psykolabila barn samt spastiska barn, har emellertid av utrednings­ mannen befunnits mera psykiskt eller fysiskt påfrestande än annan tand­ vård och därför ansetts motivera kortare arbetstid. För befattningar, som inrättats för vård av enbart sådana ur behandlingssynpunkt svårhanterliga barn, har utredningsmannen föreslagit, att arbetstiden bestämmes till 39 timmar i veckan. Mot detta undantag, som huvudsakligen endast skulle komma att beröra ett antal befattningar vid Eastmaninstitutet i Stockholm, har jag intet att erinra.

I de fyra största städerna utanför landsting har i vissa fall sedan lång tid tillbaka tillämpats andra tjänstgöringstider än vad i statsbidragskun- görelsen förutsättes. Kungl. Maj :t har av 1955 års riksdag bemyndigats att vid beviljande av statsbidrag till folktandvård i stad utanför landsting tills vidare medgiva de avvikelser från eljest gällande grunder, som bedöm­ des oundgängligen nödvändiga. Med stöd av detta bemyndigande har Kungl. Maj :t för folktandvården i Stockholm bl. a. medgivit vissa organisatoriska avvikelser från vad statsbidragsbestämmelserna föreskriver. Vidare har Kungl. Maj :t förklarat hinder icke möta mot att Stockholm, Malmö och Norrköping, i avbidan på resultatet av den nu verkställda utredningen bibe- hölle vissa kortare tjänstgöringstider. För Göteborgs del har Kungl. Maj :t redan tidigare förklarat sig ej ha något att erinra mot att vissa där gäl­ lande kortare tjänstgöringstider tillämpades. Det skulle enligt min mening vara alltför rigoröst att kräva, att nämnda städer för att bibehållas vid rätten till statsbidrag skulle förlänga arbetstiden för redan anställda be­ fattningshavare inom folktandvården. Det av 1955 års riksdag lämnade bemyndigandet torde därför i fortsättningen få utnyttjas för att medgiva, att de fast anställda tandläkare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrkö­ ping, som f. n. har kortare tjänstgöringstider än 42 timmar per vecka, tills vidare må bibehållas vid dessa arbetstider.

Vid anmälan av proposition nr 84/1950 betonade departementschefen, att frågan om semestertidens längd vore en förhandlingssak. Om semestern av organisatoriska skäl utbytes mot ferier, bör detta enligt min mening icke föranleda, att huvudmannen går förlustig rätten till statsbidrag.

För anslutning till statens pensionsanstalt torde för annan tandläkare inom folktandvården än lasarettstandläkare alltjämt böra krävas heltids­ anställning. Vid tillämpningen av SPA-reglementet torde begreppet heltids­ anställd liksom hittills böra tolkas i anslutning till bestämmelserna om arbetstiden i statsbidragskungörelsen.

Den av mig förordade ändringen av nämnda bestämmelser medför, att tandläkarbefattning för tandvård åt enbart förskolebarn och andra ur be­

16

handlingssynpunkt svårhanterliga barn, med vilken är förenad en tjänst­

göringstid av minst 39 timmar per vecka, skall kunna anslutas till pensions-

anstalten. Tandläkare som av organisatoriska skäl åtnjuter ferier bör vi­

dare betraktas som heltidsanställd vid tillämpningen av SPA-reglementet.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att meddela beslut i fråga om

den särskilda reglering, som kan komma att visa sig påkallad beträffande

pensionsförhållandena för här avsedda tandläkare med mindre omfattande

arbetstid räknat för år eller för vecka än den regelmässiga.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen

att godkänna av mig föreslagen ändring av grunderna för

statsbidrag till folktandvård.

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda­

möter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t

Konungen, att proposition av den lydelse, bilaga

till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riks­

dagen.

Ur protokollet:

Ingvar Mellquist

Kungl. Maj.ts proposition nr 160 år 1956

IDUNS TRYCKERI, ESSELTE. STHLM 56

604492