Prop. 1956:175

('angående komplette\xad ring av riksstatsförslaget för budgetåret 1956/57, m. m.',)

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

1

Nr 175

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående komplette­

ring av riksstatsförslaget för budgetåret 1956/57, m. m.; given Stockholms slott den 13 april 1956.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga härvid fogat förslag till förordning om ändrad lydelse av 27 § 3 mom. och 69 § 1 mom. uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

dels ock bifalla de förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­ dragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Förslag

till

förordning om ändrad lydelse av 27 § 3 mom. och 69 § 1 mom. uppbörds­

förordningen den 5 juni 1953 (nr 272)

Härigenom förordnas, att 27 § 3 mom. och 69 § 1 mom. uppbördsförord­ ningen den 5 juni 19531 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

27 §.

3 mom. överstiger skattskyldigs slutliga skatt den preliminära skatt, som enligt 2 mom. skall gottskrivas honom, med minst en femtedel av den slutliga skatten eller med minst tio­ tusen kronor, skall den skattskyldi­ ge till statsverket erlägga ränta med fem procent, för en beräknad tid av ett år, å den del av det överskju­ tande beloppet, som överstiger ettu­ sen kronor; dock att det belopp, varå

27 §.

3 mom. överstiger skattskyldigs slutliga skatt den preliminära skatt, som enligt 2 mom. skall gottskrivas honom, med minst en femtedel av den slutliga skatten eller med minst tio­ tusen kronor, skall den skattskyldi­ ge till statsverket erlägga ränta med sju procent, för en beräknad tid av ett år, å den del av det överskju­ tande beloppet, som överstiger ettu­ sen kronor; dock att det belopp, varå

1 Senaste lydelse av 27 § 3 mom. se 1954:340.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 175

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

(Nuvarande lydelse)

ränta sålunda skall beräknas, skall

avrundas till närmast lägre hundra­

tal kronor. Vid bedömande av om

och med vilket belopp, ränta skall

utgå, skall i den slutliga skatten icke

inräknas utskiftningsskatt, ersätt­

ningsskatt eller i 1 § omförmälda av­

gifter eller annuiteter med undan­

tag av pensionsavgift och sjukför­

säkringsavgift, ej heller skall i den

preliminära skatten inräknas sådan

i 2 mom. under 3) omförmäld pre­

liminär skatt, som erlagts efter den

30 april året näst efter inkomståret.

Vad i-------- —-------------- omförmä

(Föreslagen lydelse)

ränta sålunda skall beräknas, skall

avrundas till närmast lägre hundra­

tal kronor. Vid bedömande av om

och med vilket belopp, ränta skall

utgå, skall i den slutliga skatten icke

inräknas utskiftningsskatt, ersätt­

ningsskatt eller i 1 § omförmälda av­

gifter eller annuiteter med undan­

tag av pensionsavgift och sjukför­

säkringsavgift, ej heller skall i den

preliminära skatten inräknas sådan

i 2 mom. under 3) omförmäld pre­

liminär skatt, som erlagts efter den

30 april året näst efter inkomståret.

1 ränta.

69 §.

1 mom. Därest den preliminära

skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall

gottskrivas skattskyldig vid debite­

ring av slutlig skatt, till den del den­

samma erlagts överstiger den slut­

liga skatten med minst en femtedel

av denna eller med minst tiotusen

kronor, äger den skattskyldige er­

hålla ränta med tre procent, för en

beräknad tid av ett år, å den del av

det överskjutande beloppet, som över­

stiger ettusen kronor; dock att det

belopp, varå ränta sålunda skall be­

räknas, skall avrundas till närmast

lägre hundratal kronor. Vid bedö­

mandet av om och med vilket be­

lopp ränta skall utgå, skall i den

preliminära skatten icke inräknas

sådan i 27 § 2 mom. under 3) om­

förmäld preliminär skatt, som er­

lagts efter den 30 april året näst ef­

ter inkomståret; vidare skall med

slutlig skatt likställas sådan tillkom­

mande skatt, som enligt vad i 68 §

4 mom. andra stycket sägs helt el­

ler delvis skall gäldas med där om­

förmäld preliminär skatt.

Ränta som------------- den skattsky

69 §.

1 mom. Därest den preliminära

skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall

gottskrivas skattskyldig vid debite­

ring av slutlig skatt, till den del den­

samma erlagts överstiger den slut­

liga skatten med minst en femtedel

av denna eller med minst tiotusen

kronor, äger den skattskyldige er­

hålla ränta med fyra procent, för en

beräknad tid av ett år, å den del av

det överskjutande beloppet, som över­

stiger ettusen kronor; dock att det

belopp, varå ränta sålunda skall be­

räknas, skall avrundas till närmast

lägre hundratal kronor. Vid bedö­

mandet av om och med vilket be­

lopp ränta skall utgå, skall i den

preliminära skatten icke inräknas

sådan i 27 § 2 mom. under 3) om­

förmäld preliminär skatt, som er­

lagts efter den 30 april året näst ef­

ter inkomståret; vidare skall med

slutlig skatt likställas sådan tillkom­

mande skatt, som enligt vad i 68 §

4 mom. andra stycket sägs helt el­

ler delvis skall gäldas med där om­

förmäld preliminär skatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1957, dock att förord­

ningen icke skall äga tillämpning å skatt enligt 1956 års taxering.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

3

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:l

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 13 april 1956.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

, S

träng

,

E

ricsson

, A

ndersson

, N

orup

, H

edlund

, P

ersson

, H

jälmar

N

ilson

,

L

indell

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler ehe- fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, frågan om komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1956/57 och vissa därmed sammanhäng­ ande spörsmål. Föredraganden anför därvid följande. I.

I. Inledning

I två särskilda skrivelser den 23 mars 1956 har riksräkenskapsverket framlagt dels förslag till slutlig beräkning av statsverkets inkomster under budgetåret 1956/57 och dels redogörelse för approximativ beräkning röran­ de utfallet av driftbudgeten för budgetåret 1955/56.

I det följande redogöres först för utfallet av driftbudgeten för budgetåret 1955/56.

Härefter kommer jag att anmäla den slutliga beräkningen av avskriv- ningsbehovet för budgetåret 1956/57 beträffande nya kapitalinvesteringar.

I fråga om driftbudgeten för budgetåret 1956/57 redovisas till en början förändringarna av utgifterna i förhållande till förslaget i statsverksproposi­ tionen. Härefter anmäles den nya beräkningen av inkomsterna för näst­ kommande budgetår. I anslutning härtill lämnas en redogörelse för det eko­ nomiska läget och den ekonomiska politiken. Vidare framlägges i samband därmed förslag rörande den uttagningsprocent för den statliga inkomstskat­ ten som bör tillämpas under nästa budgetår.

Beträffande kapitalbudgeten framlägges definitivt förslag till investerings­ plan för budgetåret 1956/57 jämte därtill fogade investeringsstater.

Jag kommer också att framställa förslag om en höjning av räntorna å kvarstående skatt och å överskjutande preliminär skatt.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

II. Utfallet av driftbudgeten för budgetåret 1955/56

I sin förenämnda skrivelse den 23 mars 1956 har riksräkenskapsverket

beräknat, att i n k o in s t u t f a 11 e t i förhållande till den för löpande bud­

getår fastställda riksstaten, i vilken inkomsterna upptagits till 9 908,9 mil­

joner kronor, kommer att visa en ökning med 673,84 miljoner kronor och

således uppgå till 10 582,7 miljoner kronor.

Inkomsterna å de till specialbudgeterna hörande inkomsttitlarna förut-

sättes komma att överstiga de i riksstaten ursprungligen beräknade med

120,06 miljoner kronor, vilket praktiskt taget helt motsvarar ett överskott

å de till automobilskattemedlens specialbudget hörande inkomsttitlarna.

Härav utgör 100 miljoner kronor beräknade merinkomster av den särskilda

investeringsavgiften för motorfordon samt 5 respektive 15 miljoner kronor

förutsedda merinkomster av fordons- respektive bensinskatten.

För de inkomsttitlar, som direkt regleras mot budgetutjämningsfonden,

redovisas i riksräkenskapsverkets beräkning en nettomerinkomst å 553,78

miljoner kronor. Inkomsterna å titeln för skatt å inkomst och förmögenhet

m. m. beräknas komma att överstiga det i riksstaten upptagna beloppet med

300 miljoner kronor, medan övriga mot budgetutjämningsfonden reglerade

inkomsttitlar sammanlagt beräknas utvisa ett nettoöverskott på 253,78 mil­

joner kronor. Merinkomster redovisas sålunda för vissa bevillningar, bland

vilka märkes omsättnings- och expeditionsstämplar in. m. med 10 miljoner

kronor, tullmedel med 60 miljoner kronor, införselavgift och accis å fett-

varor in. in. med 17 miljoner kronor, tobaksskatt med 20 miljoner kronor,

omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker och å vin med 140 re­

spektive 5 miljoner kronor samt maltdrycksskatt och skatt å läskedrycker

med 5 respektive 6 miljoner kronor. Å andra sidan räknas med en minsk­

ning för titeln rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag med 5

miljoner kronor. Vidare räknas med minskning för inkomst av myntning

och justering med 23 miljoner kronor samt diverse inkomster med 8 mil­

joner kronor. Statens kapitalfonder beräknas av riksräkenskapsverket ut­

visa en nettomerinkomst av sammanlagt 16 miljoner kronor i förhållande

till riksstatens beräkningar. Sålunda har för postverket och televerket räk­

nats med ökningar om respektive 6 och 33 miljoner kronor. Å andra sidan

beräknas för statens vattenfallsverk och domänverket minskningar om

respektive 45 och 5 miljoner kronor. Inkomsterna från fonden för statens

aktier åter har beräknats överstiga de i riksstaten upptagna med 26 miljo­

ner kronor.

Enligt vad riksräkenskapsverket vidare anför i sin skrivelse beräknas u t-

gifterna å driftbudgeten i fråga om de mot budgetutjämnings­

fonden reglerade anslagen komma att utvisa en nettobesparing å i runt tal

96 miljoner kronor, varvid ämbetsverket bortsett från uppkommande be­

sparingar å reservationsanslag. De belopp, som för de olika huvudtitlarnas

vidkommande förväntas komma att tagas i anspråk från respektive överfö­

ras till budgetutjämningsfonden, anges i efterföljande sammanställning.

Merutgifter

Besparingar

Milj. kr.

Milj. kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

5

Egentliga statsutgifter:

I. Kungl. hov- och slottsstaterna............................... —

II. Justitiedepartementet................................................ 6,90

III. Utrikesdepartementet................................................. —

0,53

IV. Försvarsdepartementet ............................................. 54,32

V. Socialdepartementet.................................................... 34,50

VI. Kommunikationsdepartementet............................... —

117,62

VII. Finansdepartementet ................................................ 4,78

VIII. Ecklesiastikdepartementet........................................ 47,56

IX. Jordbruksdepartementet............................................. 4,05

X. Handelsdepartementet................................................. 7,69

XI. Inrikesdepartementet ................................................ 27,69

XII. Civildepartementet .................................................... —

175,10

XIII. Oförutsedda utgifter ................................................. —

0,04

XIV. Riksdagen och dess verk m. m................................ 0,06

Säger 187,55

Utgifter för statens kapitalfonder:

I. Luftfartsfonden................................................. —

II. Riksgäldsfonden .......................................................... 10,00

IV. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster

Säger

10,00________ 0,08

Summa 197,55

293,37

Nettobesparing

95,82

I fråga om utfallsberäkningen å utgiftssidan anför riksräkenskapsverket

följande.

Såsom framgår av sammanställningen utvisar civildepartementets huvud­

titel den största avvikelsen från beräkningarna i riksstat och tilläggsstat med

en uppskattad nettobesparing å 175,10 miljoner kronor. Denna besparing,

som är att hänföra till de å riksstaten och tilläggsstat II uppförda anslagen

till täckning av beräknat överskridande av anslagsmedlen för vissa löne-

och pensionsförmåner, sammanhänger emellertid med att dessa anslag i

enlighet med vad som förutsatts vid anslagens äskande beräknas i allmän­

het icke bliva tagna i anspråk av de avlöningsutbetalande myndigheterna,

vilket leder till en motsvarande merbelastning av myndigheternas avlönings-

anslag. Efter korrigering med hänsyn härtill av de olika huvudtitlarnas

belastning märkas bland mera betydande merutgifter överskridande av ar­

méns anslag till bränsle med 4,50 miljoner kronor, av anslaget under social­

departementets huvudtitel till bidrag till folkpensioner m. in. med 58,40

miljoner kronor, av anslaget under ecklesiastikdepartementets huvudtitel

till bidrag till anordnande av skolmåltider med 4,75 miljoner kronor samt

av räntor å statsskulden med 10 miljoner kronor. Bland större besparingar

må nämnas besparingar å anslagen under socialdepartementets huvudtitel

till bidrag till erkända arbetslöshetskassor och bidrag till sjukkassor m. in.

293,29

0,08

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

med 5,00 miljoner kronor respektive 28,87 miljoner kronor, å anslagen un­

der ecklesiastikdepartementets huvudtitel till bidrag till yrkesskolor med

8,76 miljoner kronor samt å anslaget under jordbruksdepartementets huvud­

titel till producentbidrag till vissa innehavare av mindre jordbruk med 3,81

miljoner kronor. Vidare må framhållas, att budgetutjämningsfonden förut­

sattes på grund av merinkomster å de till automobilskattemedlens special­

budget hörande inkomsttitlarna komma att via anslaget till avsättning till

statens automobilskattemedelsfond tillföras 120,65 miljoner kronor. Det en­

ligt riksstaten och tilläggsstaten beräknade överskottet å automobilskatte­

medlens specialbudget, 93,56 miljoner kronor, beräknas sålunda vid reali­

serandet av budgeten komma att stiga till 214,21 miljoner kronor.

I fråga om utfallet av driftbudgetens utgiftssida i vad avser de mot bud­

getutjämningsfonden reglerade anslagen har riksräkenskapsverket slutligen

framhållit, att budgetutjämningsfonden beräknas komma att tillföras be­

sparingar å reservationsanslag å i runt tal 10 miljoner kronor. Då övriga

mot budgetutjänmingsfonden reglerade anslag enligt vad förut framhållits

beräknas komma att utvisa en nettobesparing å 95,82 miljoner kronor,

skulle budgetutjämningsfonden alltså genom utfallet av driftbudgetens ut­

giftssida tillföras 105,82 miljoner kronor.

Liksom i december 1955 har riksräkenskapsverket även nu räknat med

en avsättning till budgetutjämningsfonden av kommunalskattemedel —

motsvarande eftersläpningen i utbetalningarna av sådana skattemedel —

med 450 miljoner kronor mot 400 miljoner kronor enligt riksstaten.

Med ledning av de i det föi-egående redovisade beräkningarna över utfal­

let av driftbudgetens inkomster och utgifter samt med hänsyn till de ytter­

ligare utgifter, för vilka medel äskats å tilläggsstat — men med bortseende

tills vidare från förändring i behållningar på reservationsanslag — har riks­

räkenskapsverket beräknat överskottet å driftbudgeten att

tillföras budgetutjämningsfonden för löpande budgetår till 204,97 miljoner

kronor, vilket belopp av ämbetsverket avrundats till 200 miljoner kronor.

Ämbetsverket har därvid utgått från det i riksstaten beräknade underskottet

å 0,53 miljon kronor, vilket ökats med dels den till 404,10 miljoner kro­

nor uppgående summan av de anslag, som äskats å tilläggsstat till riks­

staten för innevarande budgetår, dels ock den i det föregående berörda

uppräkningen med 50 miljoner kronor av avsättningen till budgetutjäm­

ningsfonden av kommunalskattemedel. Mot det härigenom framkomna un­

derskottet å 454,63 miljoner kronor har ställts de beräknade merinkomster-

na å inkomsttitlar, 553,78 miljoner kronor, samt de beräknade besparingar­

na å anslag, 105,82 miljoner kronor. Härigenom erhålles ett överskott att

tillföras budgetutjämningsfonden å 205 (204,97) miljoner kronor, eller

avrundat 200 miljoner kronor. Förutom detta överskott skall till budget­

utjämningsfonden avsättas kommunalskattemedql och medel som skall

överföras till särskilt konto i riksbanken om 450 respektive 275 miljoner

kronor. Budgetutjämningsfonden skulle alltså komma att tillföras samman­

lagt 925 miljoner kronor.

För att erhålla skillnaden mellan inkomsterna och de faktiska utbetal-

7

ningarna å driftbudgetens anslag skall det angivna överskottet korrigeras med hänsyn till inträffande förändringar i behållningen av reservationer å driftbudgeten. Riksräkenskapsverkets beräkningar ger vid handen att un­ der löpande budgetår kan motses en minskning å 150 miljoner kronor av de reserverade medlen. Fördelningen av denna summa framgår av följande sammanställning.

ökning ( + ) resp. Minskning (—) Milj. kr.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

Reservationer som beräknas komma att överföras till budgetutjäm­

ningsfonden ................................................................................................. —10,00 Beräknad förändring i övrigt i beloppet av kvarstående behållningar

å reservationsanslag: IV. Försvarsdepartementet ................................................................... — 130,00

V. Socialdepartementet........................................................................... — 10,00 VI. Kommunikationsdepartementet...................................................... + 70,00 IX. Jordbruksdepartementet..................................................................... — 30,00 XI. Inrikesdepartementet ..........................................................................— 10,00

Övriga huvudtitlar .............................................................................. — 10,00

Utgifter för statens kapitalfonder:

III. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar ................................. — 20,00

Summa —150,00

Från det förut framräknade beloppet att tillföras budgetutjämningsfon­ den å cirka 925 miljoner kronor skall således dragas angivna reservations- ininskning å 150 miljoner kronor, varefter erhålles ett kassamässigt över­ skott å 775 miljoner kronor. Sistnämnda summa skulle motsvara det belopp, varmed de sammanlagda inkomsterna för innevarande budgetår kan be­ räknas komma att överstiga de totala utgifterna på driftbudgeten.

Resultatet av riksräkenskapsverkets beräkning av det kassamässiga ut­ fallet av driftbudgeten kan också, om man utgår från de totala inkomster­ na och utgifterna enligt riksstat och tilläggsstat, uttryckas på följande sätt. I riksstat och tilläggsstat har utgifterna upptagits till sammanlagt (9 234,39 4-404,10=) 9 638,49 miljoner kronor. De faktiska utgifterna beräknas av riksräkenskapsverket överstiga detta belopp med 164,24 miljoner kronor. Sistnämnda belopp motsvarar den beräknade förbrukningen av reservatio­ ner, 140 miljoner kronor, med tillägg av överskridanden av anslag å 24,24 miljoner kronor. Samtliga utgifter kan sålunda beräknas till i runt tal 9 800 miljoner kronor. Eftersom inkomsterna beräknas till avrundat 10 575 mil­ joner kronor, kan alltså det kassamässiga överskottet beräknas till cirka 775 miljoner kronor.

Vid bedömningen av budgetutfallet bör utöver vad riksräkenskapsverket anfört även beaktas, att riksdagen vid sin behandling av utgifterna å till- läggsstat II anvisat anslag, som med 10,5 miljoner kronor överstiger de av Kungl. Maj:t äskade beloppen. Vidare har Kungl. Maj:t i proposition tidi­

8

gare denna dag förordat, att från LKAB härrörande vinstmedel skall såväl

för innevarande som nästkommande budgetår avsättas till budgetutjäm­

ningsfonden för att där reserveras för framtida investeringar i företaget.

Avsättningen till fonden föreslås för budgetåret 1955/56 ske med ett be­

lopp av 81,4 miljoner kronor.

Nu berörda förhållanden medför, att överskottet på driftbudgeten för in­

nevarande år kan beräknas bli (10,5 + 81,4 = ) 91,9 miljoner kronor lägre

än vad riksräkenskapsverket angivit. Det kassamässiga överskottet på drift­

budgeten skulle emellertid endast reduceras med drygt 10 miljoner kronor,

då ju reserveringen av LKAB:s vinstmedel icke medför några utgifter un­

der nu löpande budgetår utan tillsvidare får karaktären av en bokförings-

åtgärd.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

III. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1956/57

Avskrivningsanslagen i årets statsverksproposition var i viss omfattning

upptagna med allenast beräknade belopp, beroende på att motsvarande in-

vesteringsanslag icke äskades definitivt. Jag hemställer nu att få anmäla de

förändringar, som betingas av de definitiva anslagsäskandena samt av för­

slag om ytterligare investeringar utöver de i statsverkspropositionen beräk­

nade.

Under statens allmänna fastighetsfond har i årets stats­

verksproposition äskats 135 000 kronor till nybyggnader för Chalmers tek­

niska högskola. Sedermera har i propositionen nr 89, med ändring av i

statsverkspropositionen framlagt förslag, för ifrågavarande ändamål äskats

ett investeringsanslag å 435 000 kronor. I anslutning härtill torde det här­

emot svarande avskrivningsanslaget böra uppräknas från 67 500 till 217 500

kronor. Under statens allmänna fastighetsfond har vidare äskats anslag till

vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. å 32 500 000 kronor,

till statens anstalt för fallandesjuka: om- och utbyggnadsarbeten å 1 000 000

kronor samt till utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala å 1 255 000

kronor. Anslagen bör enligt gällande regler avskrivas med 50 procent. In-

vesteringsanslagen till ersättningsanstalt för kvinnofängelset i Växjö m. m.,

till ersättningsanstalter för Långholmen m. m. samt till uppförande av kli­

nik för alkoholsjukdomar m. m. har definitivt äskats med de i statsverks­

propositionen beräknade beloppen. Motsvarande avskrivningsanslag upp­

tages alltså med de tidigare, preliminärt äskade beloppen.

Under fonden för låneunderstöd har äskats anslag till lån

till Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund u. p. a. för vissa

byggnadsarbeten vid Sätoftahemmet å 645 000 kronor. Då lånet avses skola

vara ränte- och amorteringsfritt bör anslaget avskrivas i sin helhet.

Samtliga nu erforderliga jämkningar och tillägg i förhållande till stats-

verkspropositionens förslag till anslag till avskrivning av nya kapitalinves­

teringar framgår av följande översikt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

9

ökning ( + ) Minskning (—) Kronor

Statens allmänna fastighetsfond:

Nybyggnader för Chalmers tekniska högskola (prop. nr 89) -f- 150 000 Vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. (prop.

nr 106) ..................................................................................................... —500 000 Statens anstalt för fallandesjuka: Om- och utbyggnadsarbe-

ten (prop. nr 96) ................................................................................ + 500 000 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala (prop. nr 94) — 2 500

Fonden för låneunderstöd:

Lån till Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund

u. p. a. för vissa byggnadsarbeten vid Sätoftahemmet (prop. nr 96) ......................................................................................................... + 645 000

Summa + 792 500

Det torde få ankomma på riksdagen att vidtaga de kompletteringar och justeringar av de under förevarande huvudtitel äskade anslagen, som i an­ ledning av riksdagens beslut rörande investeringsanslag eller eljest kan på­ kallas.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte — med ändring av i statsverkspropositionen framlagt förslag såvitt rör anslaget till nybyggnader vid Chalmers tekniska högskola — föreslå riksdagen

att till avskrivning av nya kapitalinvesteringar för bud­ getåret 1956/57 i härefter angivna fonder anvisa följande reservationsanslag, nämligen

Statens allmänna fastighetsfond

Justitiedepartementet:

Ersåttningsanstalt för kvinnofängelset i Växjö

m. m................................................................. 395 000 Ersåttningsanstalter för Långholmen m. m. . . 100 000

Ecklesiastikdepartementet:

Nybyggnader för Chalmers tekniska högskola 217 500

Inrikesdepartementet:

Vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjuk­

hus m. m..................................................................... 16 250 000 Statens anstalt för fallandesjuka: Om- och ut-

byggnadsarbeten .................................................... 500 000 Uppförande av klinik för alkoholsjukdomar

m. m................................................................. 250

000

Utbqqqande av akademiska sjukhuset i Upp­

sala ........................................................................... 627 500

Fonden för låneunderstöd

Inrikesdepartementet:

Lån till Lunds stifts prästers nykterhets- och

diakoniförbund u. p. a. för vissa byggnads­

arbeten vid Sätoftahemmet .................. ,. ...

645 000

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

IV. Driftbudgeten för budgetåret 1956/57

Förändringar av utgifterna

I det i statsverkspropositionen framlagda förslaget till liksstat för bud­

getåret 1956/57 upptogs utgifter å sammanlagt 10 225 miljoner kronor. Här­

av föll 8 966 miljoner kronor på egentliga statsutgifter och 1 259 miljoner

kronor på utgifter för statens kapitalfonder.

I särskilda propositioner har Kungl. Maj :t framlagt förslag till ett flertal

ändringar beträffande driftbudgetens utgiftssida.

I fråga om Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen framlagda anslagsäs-

kanden har riksdagen i åtskilliga fall redan fattat beslut. Anslagsgransk-

ningen har emellertid totalt icke medfört någon större förändring av siff­

rorna.

Tredje huvudtiteln utvisar en ökning med 0,2 miljon kronor på anslaget

till Förenta Nationerna.

Anslagssumman under fjärde huvudtiteln minskar i jämförelse med stats­

verkspropositionen med 1,9 miljoner kronor. Bland minskningarna må näm­

nas 1,1 respektive 0,2 miljoner kronor å anslagen till ersättning till arméns

och flygvapnets delfonder av försvarets fastighetsfond, samt 0,6 respektive

0,8 miljon kronor å anslagen till avlöningar till aktiv personal vid marinen

och flygvapnet. Å andra sidan ökar fortifikationsförvaltningens och arméns

avlöningsanslag med 0,5 respektive 0,2 miljon kronor, varjämte tillkommit

ett anslag till engångsanskaffning av musikinstrument å 0,2 miljon kronor.

För femte huvudtiteln beräknas en anslagsmässig ökning med samman­

lagt 276,1 miljoner kronor. Härav hänför sig 275 miljoner kronor till det

i propositionen nr 107 äskade anslaget till fondering för framtida pensions-

ändamål, 0,6 miljon kronor till anslagen till yrkesinspektionens avlöningar

och omkostnader samt 0,4 miljon kronor till anslaget till särskilda barnbi­

drag till änkors och invaliders barn. Det är emellertid att märka, att ansla­

gen på folkpensioneringens område kalkylerats med utgångspunkt från en­

dast fyra indextillägg, medan man nu med hänsyn till inträdd stegring av

levnadskostnaderna synes böra räkna med fem indextillägg, innebärande

en kostnadsökning med 36,2 miljoner kronor, varav 0,1 miljon kronor faller

på änke- och änklingsbidragen. Då kostnaderna för dessa ändamål tidigare

beräknats till respektive 1 596,5 och 16,4 miljoner kronor och motsvarande

anslag uppförts med avrundat 1 600 respektive 16,4 miljoner kronor, skulle

den faktiska kostnadsökningen under huvudtiteln genom tillkomsten av

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

11

ytterligare ett indextillägg kunna anges till respektive (1 596,5 -f- 36,1 ■—

1 600 =) 32,6 och 0,1 miljon kronor eller tillhopa 32,7 miljoner kronor. Den faktiska nettoökningen under huvudtiteln kan sålunda anges till (276,1 + 32,7 =) 308,8 miljoner kronor.

Under sjätte huvudtiteln ökar anslagssumman med 3,5 miljoner kronor till följd av det i propositionen nr 90 äskade anslaget till bidrag till televi- sionsverksamhetens driftkostnader.

Åttonde huvudtiteln företer en nettoökning med 3,5 miljoner kronor. Till ett belopp av 3 miljoner kronor avser ökningen anslaget till bidrag till vis­ sa byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet. Vidare har ett anslag å 0,4 miljon kronor äskats till ökad intagning av studerande vid de tekniska högskolorna.

Under nionde huvudtiteln uppstår en minskning med 8,6 miljoner kro­ nor, beroende på att anslaget till prisreglerande åtgärder på jordbrukets om­ råde minskar med 9 miljoner kronor, medan å andra sidan anslaget till kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel m. m. upp­ tages till ett med 0,4 miljon kronor förhöjt belopp.

Anslagen under tionde huvudtiteln ökar med netto 1,6 miljoner kronor. Sålunda har anslaget till atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atom­ energi uppräknats med 1,7 miljoner kronor. Som en följd av de i propo­ sitionen nr 97 framlagda förslagen rörande priskontrollens framtid in. m. har tillkommit anslag till avlöningar och omkostnader för statens pris- och kartellnämnd å 0,7 respektive 0,2 miljon kronor, till kostnader för statens upplysningsbyrå å 0,2 miljon kronor samt till avvecklingskostnader för statens priskontrollnämnd å likaledes 0,2 miljon kronor. Å andra sidan för­ utses minskningar i förhållande till de i statsverkspropositionen prelimi­ närt beräknade beloppen för anslagen till avlöningar för kommerskollegium och för ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor samt till avlöningar och omkostnader för statens priskontrollnämnd med respektive 0,2, 0,1, 0,8 och 0,2 miljon kronor. Vidare har i propositionen nr 105 äskats anslag till bland annat avlöningar och omkostnader för statens institut för konsument­ frågor å 0,3 respektive 0,1 miljon kronor, varjämte anslaget till bidrag till Hemmens forskningsinstitut föreslås minskat med 0,2 miljon kronor.

För elfte huvudtiteln beräknas en nettoökning med 1,4 miljoner kronor, främst till följd av vissa i förhållande till statsverkspropositionen nytill­ komna anslag. Bland dessa märkes anslagen till skyddsympning mot polio å 2 miljoner kronor, till bidrag till vissa ombyggnadsarbeten vid serafimer- lasarettet å 0,2 miljon kronor samt till bidrag till ny- och ombyggnad av Sabbatsbergs sjukhus å likaledes 0,2 miljon kronor. Ä andra sidan minskar anslaget till karolinska sjukhuset: utrustning med 1,4 miljoner kronor.

För tolfte huvudtiteln medför det i propositionen nr 81 äskade anslaget till täckning av beräknat överskridande av anslagsmedlen för vissa löne- och pensionsförmåner eu ökning med 100 miljoner kronor.

För huvudtiteln avskrivning av nya kapitalinvesteringar beräknas ett ökat medelsbehov av 0,8 miljon kronor.

12

Den totala nettoökningen i förhållande till statsverkspropositionen upp­

går till 376,6 miljoner kronor.

Ny beräkning av vissa inkomsttitlar

I statsverkspropositionen utvisade driftbudgetens inkomstsida en summa

av It 172,9 miljoner kronor, varav 10 470,6 miljoner kronor hänförde sig

till egentliga statsinkomster och 702,3 miljoner kronor till inkomster av sta­

tens kapitalfonder.

Bland de under egentliga statsinkomster ingående skatterna beräknades

i statsverkspropositionen inkomsttiteln skatt å inkomst och förmögenhet

in. in. ge 6 000 miljoner kronor. Inkomsttitlarna kupongskatt, fondskatt,

skogsvårdsavgift^-, arvslottsskatt, gåvoskatt och kvarlåtenskapsskatt, lot-

terivinstskatt samt omsättnings- och expeditionsstämplar in. in. upptogs

till 6, 17, 8, 70, 49 respektive 75 miljoner kronor. I automobilskattemedel

beräknades inflyta 1 030 miljoner kronor. Tullar och acciser beräknades ge

sammanlagt 2 802 miljoner kronor, varav i tullmedel 550 miljoner kronor,

varuskatt 205 miljoner kronor, införselavgift och accis å fettvaror m. m. 54

miljoner kronor, skatt å kaffe 19 miljoner kronor, tobaksskatt 680 miljoner

kronor, skatter å alkoholhaltiga drycker och läskedrycker sammanlagt 1 190

miljoner kronor, nöjesskatt 59 miljoner kronor samt skatt å elektrisk kraft

45 miljoner kronor. Uppbörden i statens verksamhet upptogs med 161 mil­

joner kronor. Under diverse inkomster inflytande medel beräknades till

sammanlagt 251 miljoner kronor, varav 80 respektive 113 miljoner kronor

i tips- och lotterimedel.

Inkomsterna från statens affärsverksfonder beräknades i statsverkspro­

positionen, under förutsättning av oförändrade löner och taxor, till sam­

manlagt 345 miljoner kronor, varav för postverket 15 miljoner kronor, tele­

verket 105 miljoner kronor, statens järnvägar 25 miljoner kronor, statens

vattenfallsverk 125 miljoner kronor och för domänverket 75 miljoner kro­

nor.

I sin förut nämnda skrivelse den 23 mars 1956 har riksräkenskapsverket

jämlikt gällande instruktion avlämnat förslag till förnyad beräkning av

statsverkets inkomster under de större inkomsttitlarna för budgetåret 1956/

57. Vid beräkningens verkställande har ämbetsverket liksom under tidiga­

re år från vederbörande myndigheter införskaffat nya uppgifter rörande

de större inkomsttitlarna ävensom beträffande vissa speciellt konjunktur­

känsliga inkomsttitlar. Beträffande de allmänna förutsättningarna för be­

räkningarna har riksräkenskapsverket anfört följande.

Riksräkenskapsverket angav som grundval för sin beräkning i december

1955 vissa allmänna förutsättningar i avseende på den samhällsekonomiska

utvecklingen under den period beräkningen avsåg, i första hand under år

1956. Därvid framhölls att bl. a. svårigheten att överblicka hela effekten av

de åtgärder av ekonomisk-politisk natur, som vidtagits i konjunkturdäm-

pande syfte i Sverige och i de för den internationella konjunkturutveckling­

en ledande länderna i Amerika och Västeuropa utgjorde ett osäkerhetsmo­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

13

ment i framtidsbedömningen. Av rådande tendenser att döma kunde emel­ lertid en fortsatt produktionsuppgång och stigande inkomster för såväl lön­ tagare som övriga fysiska personer påräknas även under 1956. Generellt sett byggde sålunda beräkningarna av såväl direkta som indirekta skatte­ inkomster på antagandet av en stegring av skatteunderlaget. Denna upp­ fattning av de ekonomiska utvecklingstendenserna synes alltjämt kunna läggas till grund för en beräkning av statsverkets inkomster under budget­ året 1956/57.

Vad gäller de förnyade beräkningarna under de olika inkomsttitlarna har riksräkenskapsverket anfört i huvudsak följande.

Skatt å inkomst och förmögenhet m. m. över denna titel redovisas upp­ börden av de statsskatter, som skola slutligt redovisas på titeln men där­ jämte även kommunalutskylder samt vissa andra skatter, avgifter och bi­ drag, som uppbäras i samband med den allmänna skatteuppbörden. I stats­ verkspropositionen uppfördes de behållna inkomsterna på titeln med 6 000 miljoner kronor. I förhållande till riksräkenskapsverkets beräkning i de­ cember 1955 innebar detta en nedräkning med 100 miljoner kronor. Ned- räkningen motiverades med att en föreslagen allmän skattesänkning för fysiska personer kunde beräknas medföra ett skattebortfall av nämnda stor­ leksordning under budgetåret 1956/57.

Genom källskattesystemet påverka variationer i den sammanlagda in­ komsten för löntagare och i beskattningshänseende likställda direkt stor­ leken av den preliminära A-skatlen. I inkomstberäkningen i december 1955 angav riksräkenskapsverket vissa förutsättningar för beräkning av löne­ inkomstens utveckling under år 1956, vilka alltjämt synas äga giltighet. Sålunda påpekades, att en viss glidning uppåt av lönenivån vid sidan av de avtalsmässiga höjningarna syntes ha inträffat under år 1955, varigenom denna vid ingången av år 1956 översteg den för år 1955 genomsnittliga. En viss sysselsättningsökning liksom fortsatt överflyttning av arbetskraft från lägre till högre betalda yrken syntes likaså ha bidragit till en stegring av den totala lönesumman under 1955. Sammanlagt beräknades den totala lönesumman under 1955 bliva 11 procent större än under 1954. Även för år 1956 ansågs med hänsyn till antagandena beträffande den allmänna kon­ junkturutvecklingen en fortsatt löneglidning uppåt kunna förutsättas lik­ som en fortsatt övergång från lägre till högre betalda yrken. Den ökning av lönesumman, som därutöver kunde komma att bli en följd av årets av­ talsrörelse, lät sig givetvis icke överblickas. Det antogs emellertid att löne­ summans sammanlagda stegring skulle bli mindre än under 1955. I kalky­ lerna räknades med cn stegring av den sammanlagda lönesumman med 7 procent från 1955 till 1956. De slutliga resultaten av avtalsrörelsen, vilka ansluta sig till den centralt träffade uppgörelsen, kunna beräknas komma att medföra eu genomsnittlig löneökning med omkring 4 procent. Enligt riksräkenskapsverkets mening synes ingen anledning finnas att frångå det nyssnämnda antagandet om den totala lönesummans ökning under år 1956.

Vid sin beräkning i december 1955 kunde riksräkenskapsverket utnyttja uppgifter om den preliminära A-skattens storlek till och med uppbördster- minen i september 1955. Nu tillgängliga uppgifter om den preliminärt er- lagda A-skattens storlek under uppbördsterminerna i november 1955 och januari 1956 visa något lägre värden än vad riksräkenskapsverket antog i sin senaste beräkning. Till följd härav har den preliminära A-skatten nu antagits inflyta med något lägre belopp under uppbördsåret 1956—57 och efterföljande uppbördsår, än vad som tidigare antagits. De i propositioner den 23 februari och den 2 mars 1956 (nr 88 och nr 107) framförda förslå-

14

Kungl. Mctj. ts proposition nr 175 år 1956

gen till nya skatteskalor respektive förhöjning av pensionsavgiften från

1,8 till 2,5 procent av den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten kom­

ma under förutsättning av riksdagens bifall alt påverka uppbörden av

preliminär A-skatt från och med uppbördsåret 1957—58. Riksräkenskaps-

verket beräknar, att tillämpningen av de nya skatteskalorna kommer att

innebära ett bortfall av preliminär A-skatt av storleksordningen 100 miljo­

ner kronor under budgetåret 1956/57, vilket ungefär till hälften beräknas

motvägas av ökningen av pensionsavgifterna.

Beträffande fysiska personers inkomst av andra förvärvskällor än tjänst

synes ingen anledning föreligga att i detta sammanhang utgå från annat

antagande än som redovisades i inkomstberäkningen i december 1955 och

som innebar en viss stegring under 1956. För ifrågavarande inkomsttagare,

vilka i huvudsak erlägga preliminär B-skatt, kunna de föreslagna nya skatte­

skalorna och de höjda folkpensionsavgifterna förutsättas komma att på­

verka skatteuppbörden först under uppbördsåret 1959—60.

Vad beträffar aktiebolagen antogs vid decemberberäkningen en uppgång

av den sammanlagda taxerade inkomsten med 7 procent från verksamhets­

året 1954 till verksamhetsåret 1955. Riksräkenskapsverket har icke funnit

anledning att nu ändra detta antagande. För verksamhetsåret 1956 räknar

riksräkenskapsverket nu med en uppgång av bolagens taxerade inkomster

med 5 procent, vilket är mera än vad som antogs i december. Till följd av

att bolagens inkomster innevarande år kunna förutsättas påverka den ordi­

narie uppbörden av preliminär B-skatt först under uppbördsåret 1958—59

har det höjda inkomstantagandet icke föranlett någon ändring av den an­

tagna uppbörden av preliminär B-skatt under budgetåret 1956/57.

Bestämmelserna om ränta å kvarstående skatt ha hittills medfört att

bolagen i betydande utsträckning kompletterat inbetalningarna av prelimi­

närskatt under de ordinarie uppbördsterminerna med fyllnadsinbetalningar.

Under våren 1955 inflöto i fyllnadsinbetalningar sammanlagt omkring 525

miljoner kronor, varav huvudparten från bolag. Härigenom har den enligt

taxeringen 1955 påförda kvarstående skatten för bolagen nedbringats till

ca 130 miljoner kronor. Detta belopp överstiger endast med omkring 45 mil­

joner kronor den enligt samma taxering beräknade överskjutande skatten

för bolag. Underlag saknas för en bedömning i vad mån kvarskatteräntans

betalningsstimulerande effekt påverkas av det strama läget på kreditmark­

naden. Riksräkenskapsverket förutsätter nu liksom vid decemberberäkning­

en att inga förändringar inträffat härvidlag. Under denna förutsättning räk­

nar riksräkenskapsverket med att fyllnadsinbetalningar komma att verk­

ställas under våren 1956 och våren 1957 i sådan omfattning att den kvar­

stående skatten för bolagens del vid taxeringarna 1957 och 1958 blir av

ungefär samma omfattning som vid 1955 års taxering. Det höjda antagan­

det för bolagens taxerade inkomster under verksamhetsåret 1956 medför,

att fyllnadsinbetalningarna våren 1957 nu upptagits till ett jämfört med de­

cemberberäkningen med 50 miljoner kronor förhöjt belopp.

Beträffande kvarstående skatt, avgifter och bidrag från större arbetsgi­

vare till yrkesskade- och sjukförsäkringarna, tillkommande skatt och infly­

tande restantier visa riksräkenskapsverkets förnyade beräkningar inga eller

endast obetydliga avvikelser i jämförelse med decemberberäkningen.

Vad utgifterna på titeln beträffa avvika de förnyade beräkningarna en­

dast obetydligt från beräkningarna i december. De upptagna beloppen under

posten förskott m. m. till sjukkassorna erfordra emellertid en speciell kom­

mentar. Enligt uppgifter från riksförsäkringsanstalten kunna på kalender­

året 1955 belöpande avgifter och arbetsgivarbidrag beräknas överstiga vad

som förskottsvis utbetalats till sjukkassorna med 170 miljoner kronor. Av

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

15

dessa 170 miljoner kronor hänföra sig emellertid omkring 10 miljoner kro­ nor till restbidrag från staten, vilka icke beröra inkomstskatteliteln. Avräk- ningsmedlen skola enligt gällande lag av centralsjukkassorna avsättas till särskilda fonder. Enligt riksförsäkringsanstalten äro avräkningsmedlen av­ sedda att utbetalas till sjukkassorna under början av år 1957. I sin beräk­ ning har riksräkenskapsverket förutsatt att förskott på avgifter och bidrag till sjukkassorna under budgetåret 1956/57 komma att utgå endast med det belopp som utöver avräkningsmedlen erfordras för att täcka sjukkassornas medelsbehov. I den mån så icke blir fallet får den i tablån angivna netto­ inkomsten på titeln skatt å inkomst och förmögenhet in. in. minskas i mot­ svarande utsträckning.

Med starkt understrykande av de osäkerhetsmoment som även vid denna tidpunkt föreligga vid beräkningen och under den ovan givna förutsätt­ ningen beträffande sjukkassornas avräkningsmedel, uppskattar riksräken­ skapsverket den behållna inkomsten på titeln skatt å inkomst och förmögen­ het m. m. för budgetåret 1955/56 till 5 500 miljoner kronor och förordar, att samma titel i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med 6 000 miljoner kronor.

Beträffande de avsättningar till och återföringar från budgetutjämnings- fonden av kommunalskattemedel, som enligt de förnyade beräkningarna böra verkställas under budgetåren 1955/56 och 1956/57, finnes inget skäl till ändring av de i december 1955 beräknade beloppen. De beräknade av­ sättningarna och återföringarna under de båda budgetåren ha sammanställts i nedanstående tablå (miljoner kronor):

1955/56 1956/57

Avsättning .................................................... 450

450

Återföring...................................................... —

150

Nettoavsättning ........................................... 450

300

Arvslottsskatt, gåvoskatt och kvarlåtenskapsskatt. I statsverkspropositio­ nen är denna inkomsttitel upptagen till 70 miljoner kronor. Generalpoststy­ relsen har i skrivelse den 10 mars 1956 förordat, att ifrågavarande inkomster i den definitiva riksstaten uppföras med oförändrat belopp. Riksräkenskaps­ verket, som för innevarande budgetår beräknar inkomsterna på titeln till likaledes 70 miljoner kronor, föreslår, att det i statsverkspropositionen upp­ tagna beloppet för budgetåret 1956/57 får kvarstå oförändrat.

Lotterivinstskatten har i statsverkspropositionen uppförts med 49 miljo­ ner kronor. Generalpoststyrelsen har i sin ovan nämnda skrivelse anfört, att ifrågavarande inkomster för budgetåret 1956/57 synas böra beräknas till 48 miljoner kronor. För löpande budgetår uppskattar riksräkenskapsverket inkomsterna till 48 miljoner kronor. Med hänsyn till att i samband med pris­ höjningen på penninglotteriets lottsedlar lotteriets vinstplan kommer att ut­ ökas förordar ämbetsverket, att titeln i det slutliga riksstatsförslaget upp­ tages till 53 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor mera än i stats­ verkspropositionen.

Omsättnings- och cxpeditionsstämplar m. m. Denna titel har i statsverks­ propositionen uppförts med 75 miljoner kronor. Generalpoststyrelsen, som i november 1955 uppskattade inkomsterna till 72 miljoner kronor, anser efter förnyad beräkning, att uppbörden under titeln bör beräknas till 75 miljoner kronor. Styrelsen uppskattar visserligen inkomstutfallet för löpan­ de budgetår till 78 miljoner kronor, men den anser att stämpelavgifterna för aktie- och obligationsemissioner samt lagfarter, vilka under löpande

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

budgetår visat kraftig stegring, sannolikt icke komma att lämna lika hög

avkastning under nästa budgetår. Riksräkenskapsverket anser emellertid

en uppräkning med 5 miljoner kronor av det i statsverkspropositionen upp­

tagna beloppet vara befogad och föreslår, att titeln i det slutliga riksstats-

förslaget beräknas till 80 miljoner kronor.

Fordonsskatt. Denna inkomsttitel är i statsverkspropositionen upptagen

till 315 miljoner kronor i enlighet med riksräkenskapsverkets förslag i de­

cember 1955. Inkomsterna på titeln under löpande budgetår beräknades

samtidigt till 290 miljoner kronor. Enligt från överståthållarämbetet och

länsstyrelserna inhämtade uppgifter uppgick den debiterade fordonsskatten

vid den ordinarie uppbördsstämman i februari 1956 till 264,5 miljoner kro­

nor, vilket är 8 procent högre än det föregående år debiterade beloppet. Ge­

nom bestämmelserna i kungörelsen om anstånd i vissa fall med erläggande

av automobilskatt för år 1956 (SFS 590/1955) kunna omkring 8 miljoner

kronor beräknas inflyta först under budgetåret 1956/57. Å andra sidan inne­

buro motsvarande bestämmelser för år 1955 att omkring 7 miljoner kronor

avseende debiteringen i februari 1955 inlevererades först under innevarande

budgetår. Med utgångspunkt från de anförda uppgifterna och under antagan­

de att den vid sidan av huvuddebiteringen inflytande fordonsskatten kom­

mer att öka i samma takt som den ordinarie uppbörden beräknar riksrä­

kenskapsverket fortfarande inkomsterna på titeln till 290 miljoner kronor

för budgetåret 1955/56. Beträffande utvecklingen av fordonsbeståndet un­

der nästkommande budgetår finner ämbetsverket ingen anledning revidera

de i decemberberäkningen gjorda antagandena. Riksräkenskapsverket före­

slår därför, att titeln fordonsskatt i det slutliga riksstatsförslaget uppföres

med samma belopp som i statsverkspropositionen, 315 miljoner kronor.

Bensinskatten är i statsverkspropositionen upptagen med 640 miljoner

kronor i enlighet med riksräkenskapsverkets förslag i december 1955. In­

komsterna på titeln för innevarande budgetår, som av ämbetsverket i de­

cember 1955 beräknades till 615 miljoner kronor, beräknas nu till 600 mil­

joner kronor. Denna nedräkning sammanhänger huvudsakligen med att den

genom förordning den 17 februari 1956 (nr 42) medgivna förlängningen

av kredittiden för inbetalning av bensinskatt till kontrollstyrelsen beräknas

medföra en förskjutning av skatteleveranserna från innevarande till näst­

kommande budgetår med 12 miljoner kronor. Då förskjutningen från bud­

getåret 1956/57 till 1957/58 kan beräknas bli av samma storleksordning be­

höver emellertid inte beräkningen för budgetåret 1956/57 ändras av denna

anledning. Under hänvisning till det i jämförelse med decemberberäkningen

oförändrade antagandet om fordonsbeståndets utveckling föreslår riksräken­

skapsverket, att inkomsttiteln bensinskatt i det slutliga riksstatsförslaget

uppföres med oförändrat 640 miljoner kronor.

Särskild investeringsavgift för motorfordon beräknades av riksräken­

skapsverket i december 1955 till 75 miljoner kronor, vilket belopp även

upptagits i statsverkspropositionen. Vid sin beräkning förutsatte riksräken­

skapsverket att avgiften endast skulle utgå under år 1956. Under samma

förutsättning föreslår ämbetsverket, att ifrågavarande inkomsttitel i det

slutliga riksstatsförslaget uppföres med oförändrat 75 miljoner kronor.

Tullmedel. Denna titel beräknades av riksräkenskapsverket i december

1955 till 550 miljoner kronor, vilket belopp även uppfördes i statsverkspro­

positionen. I skrivelse den 9 mars 1956 har generaltullstyrelsen anfört, att

styrelsen funnit sig sakna anledning frångå" den i november 1955 gjorda

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

17

beräkningen, enligt vilken uppbörden av tullmedel upptagits till netto 550 miljoner kronor. Enligt generaltullstyrelsens bedömande torde tullinkoms­ terna av icke-varaktiga konsumtionsvaror bli något högre än vad som beräk­ nades i november. Vidare synes det styrelsen ovisst om importen av maski­ ner och redskap kommer att sjunka så mycket som styrelsen då förutsatte. Styrelsen finner det å andra sidan icke osannolikt att tullintäkterna av var­ aktiga konsumtionsvaror m. m. samt av övriga varor kunna komma att upp­ gå till lägre belopp än de i november kalkylerade. Generaltullstyrelsen har ansett sig kunna räkna med att de olika öknings- och minskningsposterna i stort sett komma att uppväga varandra.

Tullinkomsterna ha av riksräkenskapsverket redan för innevarande bud­ getår beräknats till 560 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor mera än vad som antogs i december 1955 och 60 miljoner kronor mera än vad som upptagits i riksstaten. Även om importen inte kan väntas öka i samma takt under budgetåret 1956/57 som under budgetåren närmast dessförinnan, anser riksräkenskapsverket dock en viss ökning sannolik, vilket även skulle medföra en stegring i tullinkomsterna. Riksräkenskapsverket föreslår där­ för, att titeln tullmedel under förutsättning av i huvudsak oförändrade tull­ taxor i det slutliga riksstatsförslaget upptages till 580 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor mera än i statsverkspropositionen.

Varuskatt. I statsverkspropositionen har för denna inkomsttitel upptagits 205 miljoner kronor. Kontrollstyrelsens och generaltullstyrelsens förnyade beräkningar ge tillsammans ett belopp av 207 miljoner kronor, vilket inne­ bär en höjning med 10 miljoner kronor från vad som uppskattades i no­ vember 1955. För innevarande budgetår beräknar riksräkenskapsverket, att titeln skall lämna en inkomst av 210 miljoner kronor. Riksräkenskaps­ verket förordar att titeln varuskatt även i det slutliga riksstatsförslaget upp­ föres med 210 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor mera än i stats­ verkspropositionen.

Införselavgift och accis å fettvaror m. m. Denna inkomsttitel har i stats­ verkspropositionen upptagits med 54 miljoner kronor, vilket belopp byggde på av jordbruksnämnden och kontrollstyrelsen verkställda beräkningar.

Dessa myndigheter ha vid förnyade beräkningar bibehållit tidigare belopp. Uppskattningen av titelns inkomster är förenad med betydande svårighe­ ter, främst till följd av att införselavgiften är beroende av den internatio­ nella fettråvaruprisnivåns utveckling. Enligt riksräkenskapsverkets mening synes titelns inkomster böra uppföras i det slutliga riksstatsförslaget med ett till 55 miljoner kronor avrundat belopp.

Tobaksskatt. Riksräkenskapsverket beräknade i december 1955 denna titel till 680 miljoner kronor, vilket belopp uppförts i statsverkspropositio­ nen. Tobaksmonopolet har vid förnyad beräkning den 8 mars 1956 föresla­ git samma belopp, 680 miljoner kronor, som vid dess beräkning i oktober 1955. Riksräkenskapsverket, som uppskattar inkomstutfallet för löpande budgetår till 670 miljoner kronor, föreslår, att titeln tobaksskatt i det slut­ liga riksstatsförslaget upptages till 690 miljoner kronor, vilket i förhållande till statsverkspropositionen innebär en uppräkning med 10 miljoner kronor.

Rusdrycksmedel av partihandelsbolag och rusdrycksmedel av detaljhan­

delsbolag. Ifrågavarande titlar ha i statsverkspropositionen uppförts med 12 respektive 30 miljoner kronor. Kontrollstyrelsen bär i skrivelse den 10 mars 1956 förordat, att dessa belopp bibehållas. Enligt riksräkenskapsver-

2

Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 175

18

kets mening saknas anledning att i det slutliga riksstatsförslaget frångå

statsverkspropositionens beräkning.

Omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker. Denna titel angavs

av riksräkenskapsverket i december 1955 till 925 miljoner kronor, vilket

belopp upptagits i statsverkspropositionen. Kontrollstyrelsen, som i novem­

ber 1955 uppskattade inkomsterna till 900 miljoner kronor, har i skrivelse

den 10 mars 1956 angivit inkomsterna på titeln till 950 miljoner kronor.

För innevarande budgetår beräknade riksräkenskapsverket i december 1955

inkomsterna till 900 miljoner kronor. Till följd av att omsättningsökning­

en för spritdrycker synes bli icke oväsentligt större än vad som kunde för­

utses i december, har ämbetsverket nu beräknat inkomsterna för inneva­

rande budgetår till 960 miljoner kronor. Den kraftiga och ihållande omsätt­

ningsökningen motiverar enligt riksräkenskapsverkets mening en uppräk­

ning även av det i statsverkspropositionen upptagna beloppet för budgetåret

1956/57. Riksräkenskapsverket föreslår därför att titeln omsättnings- och

utskänkningsskatt i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med 1 050 mil­

joner kronor, vilket är 125 miljoner kronor mera än i statsverkspropositio­

nen.

Omsättnings- och utskänkningsskatt å vin. Inkomsterna under denna titel

beräknades i december 1955 av riksräkenskapsverket till 60 miljoner kro­

nor i anslutning till kontrollstyrelsens förslag. Samma belopp har även upp­

tagits i statsverkspropositionen. Kontrollstyrelsen har i sin förnyade beräk­

ning angivit inkomsterna till 55 miljoner kronor. Riksräkenskapsverket fö­

reslår i överensstämmelse med kontrollstyrelsens beräkning att ifrågavaran­

de titel i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med 55 miljoner kronor,

vilket är 5 miljoner kronor mindre än i statsverkspropositionen.

Maltdrycksskatten uppfördes i statsverkspropositionen med 120 miljoner

kronor i anslutning till riksräkenskapsverkets förslag. Kontrollstyrelsen,

som i november 1955 beräknade maltdrycksskatten till 115 miljoner kronor,

har vid förnyad beräkning nedsatt beloppet till 100 miljoner kronor. För

innevarande budgetår räknar riksräkenskapsverket nu med en inkomst på

titeln av 105 miljoner kronor mot 115 miljoner kronor i december 1955.

Denna nedräkning motiveras främst av, att den nedgång i försäljningen av

starköl som följde efter den höga försäljningen i oktober 1955 blivit mera

markerad, än vad som kunde förutses i december. Riksräkenskapsverket

anser en nedräkning även för budgetåret 1956/57 vara befogad och föreslår,

att titeln maltdrycksskatt i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med 110

miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor mindre än i statsverkspropo­

sitionen.

Skatt å läskedrycker har i statsverkspropositionen uppförts med 43 mil­

joner kronor i överensstämmelse med riksräkenskapsverkets beräkning i

december 1955. Kontrollstyrelsen, som i november 1955 beräknade titeln

till 43 miljoner kronor, har efter förnyad beräkning föreslagit ett till 45

miljoner kronor förhöjt belopp. Riksräkenskapsverket, som för löpande

budgetår uppskattar inkomsterna till 48 miljoner kronor, föreslår att titeln

i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med likaledes 48 miljoner kronor,

vilket är 5 miljoner kronor mera än i statsverkspropositionen.

Statlig nöjesskatt. Denna inkomsttitel har i statsverkspropositionen be­

räknats till 59 miljoner kronor i överensstämmelse med riksräkenskapsver­

kets beräkning i december 1955. Riksräkenskapsverket föreslår att titeln i

det slutliga riksstatsförslaget uppföres med oförändrat 59 miljoner kronor.

Knngl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

19

Skatt å elektrisk kraft liar i statsverkspropositionen upptagits med 45 miljoner kronor i överensstämmelse med riksräkenskapsverkets beräkning i december 1955. Riksräkenskapsverket föreslår att titeln i det slutliga riks- statsförslaget uppföres med oförändrat 45 miljoner kronor.

Inkomst av myntning och justering. Denna inkomsttitel har i statsverks­ propositionen i anslutning till riksräkenskapsverkets förslag upptagits till 15 miljoner kronor. Mynt- och justeringsverket, som i oktober 1955 upp­ skattade ifrågavarande inkomster till 14,2 miljoner kronor, har vid förnyad beräkning den 27 februari 1956 sänkt detta belopp till 11 miljoner kronor.

Nedräkningen motiveras av eu förutsedd ytterligare nedgång i präglingen av 5-kronemynt. Riksräkenskapsverket föreslår, att titeln i det slutliga riks- statsförslaget uppföres med 12 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor mindre än i statsverkspropositionen.

Bötesmedlen upptogos i statsverkspropositionen till 17 miljoner kronor i överensstämmelse med riksräkenskapsverkets förslag. Då inkomsterna på ifrågavarande titel för innevarande budgetår nu beräknas till 18 miljoner kronor föreslår riksräkenskapsverket, att bötesmedlen i det slutliga riksstats- förslaget uppföras med ett till 20 miljoner kronor förhöjt belopp.

Totalisatormedlen ha i statsverkspropositionen beräknats till 23 miljo­ ner kronor i anslutning till riksräkenskapsverkets förslag i december 1955.

Riksräkenskapsverket föreslår, att ifrågavarande inkomsttitel i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med oförändrat 23 miljoner kronor.

Tipsmedel. I statsverkspropositionen ha inkomsterna på denna titel upp­ tagits med 80 miljoner kronor i överensstämmelse med riksräkenskapsver­ kets beräkning i december 1955. Riksräkenskapsverket föreslår, att titeln i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med oförändrat 80 miljoner kronor.

Lotterimedlen upptogos i statsverkspropositionen till 113 miljoner kro­ nor. I förhållande till riksräkenskapsverkets beräkning i december innebar detta en uppräkning med 10 miljoner kronor. Uppräkningen motiverades med en föreslagen och sedermera av 1956 års riksdag beslutad höjning av priset på lottsedlar till penninglotteriet med 2 kronor. Det förhöjda priset, som enligt av riksräkenskapsverket inhämtade upplysningar från Svenska

Penninglotteriet Aktiebolag är avsett att tillämpas första gången vid lott- försäljningen till dragningen i maj 1956, kan i och för sig väntas medföra en tendens till minskad efterfrågan. Å andra sidan torde dessa tendenser komma att motverkas av den i samband med prishöjningen utökade vinst­ planen. Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, som i oktober 1955 beräknade inkomsterna på ifrågavarande titel till 96,5 miljoner kronor, har vid förnyad beräkning angivit inleveranserna på titeln under budgetåret 1956/57 till 102 miljoner kronor. Riksräkenskapsverket, som beräknar inkomsterna under titeln lotterimedel till 100 miljoner kronor för innevarande budgetår, föreslår, alt titeln i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med etl till 110 miljoner kronor avrundat belopp, vilket är 3 miljoner kronor lägre än i statsverks­ propositionen.

För inkomsttiteln postverket föreslog riksräkenskapsverket i december 1955 ett belopp av 15 miljoner kronor, vilket även upptagits i statsverks­ propositionen. Inkomsterna på ifrågavarande titel beräknades av general- poststyrelsen i oktober 1955 till 12 miljoner kronor. I skrivelse till riks­ räkenskapsverket den 9 mars 1956 har styrelsen avgivit förnyad beräkning av postverkets överskott. Den nya beräkningen visar i jämförelse med mot­

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

svarande kalkyl i oktober en uppräkning av postverkets inkomster med in­

emot 8 miljoner kronor. Å andra sidan räknar generalpoststyrelsen med en

ökning av driftkostnaderna med över 12 miljoner kronor varvid förutsatts

riksdagens bifall till Kungl. Maj:ts proposition den 23 februari 1956 (nr 81)

angående statstjänstemännens löner under 1956. Inkomstöverskottet skulle

enligt generalpoststyrelsens förnyade beräkningar komma att uppgå till 7

miljoner kronor. Riksräkenskapsverket föreslår, att som inkomst av postver­

ket i det slutliga riksstatsförslaget uppföres ett till 10 miljoner kronor av­

rundat belopp, vilket är 5 miljoner lägre än i statsverkspropositionen.

Televerket. Inkomsterna på denna titel upptogos av riksräkenskapsverket

i december 1955 till 110 miljoner kronor, varvid ämbetsverket i avvaktan

på Kungl. Maj:ts beslut icke beaktat en av telestyrelsen föreslagen förhöj­

ning av den extra avsättningen till värdeminskningskonto. I statsverkspro­

positionen upptogs televerkets överskott till 105 miljoner kronor, vilket in­

nebar ett godtagande av den föreslagna förhöjningen av den extra avsätt­

ningen.

Telestyrelsen, som i november beräknade överskottet till 95 miljoner kro­

nor, har i skrivelse till riksräkenskapsverket den 2 mars 1956 avgivit för­

nyad beräkning av televerkets överskott. Löneförhöjningarna för tjänste­

män och linjearbetare från och med den 1 januari 1956 varom uppgörelse

redan har träffats och motsvarande höjning av arvodena till de kontrakts-

anställda växelstationsföreståndarna kunna enligt styrelsen beräknas öka

televerkets driftkostnader med 19 miljoner kronor under budgetåret 1956/

57. Telestyrelsen säger vidare att utvecklingen av televerkets rörelse under

senare halvåret 1955 visat en påfallande avtagande ökningstakt, vilket säker­

ligen finge tillskrivas de åtgärder för att bromsa överkonjunkturen som ha

vidtagits av statsmakterna. Det förefaller med hänsyn härtill telestyrelsen

osannolikt att inkomsterna komma att uppgå till det av styrelsen i december

1955 angivna beloppet, varför styrelsen föreslår en nedräkning av ifrågava­

rande belopp med 10 miljoner kronor. Det av telestyrelsen beräknade över­

skottet att inlevereras under budgetåret 1956/57 skulle sålunda uppgå till

(95—-19— 10 =) 66 miljoner kronor. Riksräkenskapsverket, som enligt

vad som inledningsvis framhållits anser, att ämbetsverkets uppfattning av

de ekonomiska utvecklingstendenserna i december 1955 alltjämt kan läg­

gas till grund för beräkningen av statsverkets inkomster, har vid sin för­

nyade beräkning av televerkets överskott endast tagit hänsyn till effekten

av löneförhöjningarna och den förhöjda extra avsättningen till värdeminsk­

ningskonto. I överensstämmelse härmed föreslår riksräkenskapsverket, att

som inkomst av televerket i det slutliga riksstatsförslaget uppföres ett be­

lopp av 85 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än i stats­

verkspropositionen.

För inkomsttiteln statens järnvågar föreslog riksräkenskapsverket i de­

cember 1955 i anslutning till järnvägsstyrelsens förslag ett belopp av 25

miljoner kronor, vilket även upptagits i statsverkspropositionen. I skrivelse

till riksräkenskapsverket den 14 mars 1956 säger järnvägsstyrelsen att för­

utsättningarna för beräkningarna på flera punkter ha ändrats sedan de­

cember. Genom nya löneavtal för löneplans- och kollektivanställda ökas sta­

tens järnvägars personalkostnader. Den sammanlagda effekten av lönekost­

nadernas stegring kan enligt järnvägsstyrelsen beräknas till 53 miljoner

kronor per år. Vidare finner styrelsen att prisstegringarna på vissa förnö­

denheter ha blivit eller kunna med säkerhet heräknas bli större än vad

styrelsen antog i december. Utan att några förändringar inträtt i styrelsens

allmänna uppfattning om trafikutvecklingen har styrelsen å andra sidan

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

21

funnit det rimligt uppräkna godstrafikinkomsterna något. Riksräkenskaps- verket föreslår, att som inkomst av statens järnvägar i det slutliga riks- statsförslaget uppföres ett belopp av 10 miljoner kronor, vilket är 15 miljo­ ner kronor lägre än i statsverkspropositionen.

Statens vattenfallsvcrk. I statsverkspropositionen har denna inkomsttitel i anslutning till riksräkenskapsverkets förslag uppförts med 125 miljoner kronor. Vattenfallsstyrelsen, som i november 1955 beräknade överskottet till 115 miljoner kronor, har i skrivelse den 10 mars 1956 angivit överskottet till 110 miljoner kronor, varvid hänsyn tagits bl. a. till ökningen i löner och pensioner. Riksräkenskapsverket föreslår att ifrågavarande inkomsttitel i det slutliga riksstatsförslaget upptages till 120 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än i statsverkspropositionen.

Domänverket. I överensstämmelse med riksräkenskapsverkets förslag i december 1955 har denna titel i statsverkspropositionen uppförts med 75 miljoner kronor. Inkomsterna på ifrågavarande titel beräknades av domän­ styrelsen i november 1955 till 65 miljoner kronor. I förnyad beräkning den 29 februari 1956 anser sig styrelsen med hänsyn dels till de beslutade och förutsedda lönehöjningarna för arbetare och tjänstemän och dels till de ogynnsamma snöförhållandena innevarande vinter i varje fall icke kunna räkna med ett högre överskott för år 1956 än 65 miljoner kronor. Styrelsen säger sig hysa den uppfattningen att snarare ett något lägre överskott är att förutse. Inleveranserna av uppkommande överskottsmedel för år 1956 komma enligt domänstyrelsen att ske i den takt som tillgången på rörelse- medel tillåter. Såvitt styrelsen nu kan bedöma torde huvuddelen av över­ skottet kunna inlevereras först under hösten 1957. Riksräkenskapsverket föreslår, att det inlevererade överskottet från domänstyrelsen i det slut­ liga riksstatsförslaget upptages med oförändrat 75 miljoner kronor.

Fonden för statens aktier. I statsverkspropositionen är denna inkomsttitel uppförd med 85 miljoner kronor varvid förutsatts viss avsättning till dispo- sitionsfond av överskottet från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag för verksamhetsåret 1955/56. Vid bifall till av särskild tillkallad förhandlings­ delegation avgivna förslag till överenskommelser om fortsatt samarbete mel­ lan staten och Trafik AB Grängesberg-Oxelösund i Luossavaara-Kiiruna- vara aktiebolag, kommer vid bolagsstämma med sistnämnda bolag hösten 1956 ingen avsättning att ske till dispositionsfond. Riksräkenskapsverket, som under samma förutsättning beräknat inkomsterna på ifrågavarande ti­ tel till 115 miljoner kronor i december 1955, föreslår, alt inkomsterna på fonden för statens aktier i det slutliga riksstatsförslaget uppföres med 115 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor mera än i statsverksproposi­ tionen.

Riksräkenskapsverket har slutligen framhållit, att de nu verkställda be­ räkningarna liksom den tidigare inkomstberäkningen är grundade på för­ utsättningarna, att det allmänna utrikespolitiska läget förblir i stort sett detsamma som för närvarande samt att den ekonomiska utvecklingen icke störes genom mera omfattande arbetskonflikter.

22

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

Departementschefen

1. Den internationella ekonomiska utvecklingen. I den reviderade national-

budgeten för år 1956 (bihnng C) analyseras inledningsvis den ekonomiska

utvecklingen i utlandet. I flertalet länder präglades år 1955 av en fullt ut­

bildad högkonjunktur. Det mest karakteristiska draget i denna har varit att

expansionen framför allt gällt investeringarna. Detta var inte minst fallet i

Förenta staterna, där de privata bruttoinvesteringarna steg med tolv procent

under år 1955. För den privata konsumtionen var ökningen mindre eller

knappt sju procent. De genomsnittliga prisförändringarna var under året

ganska obetydliga. Allting tyder för Förenta staternas del på en stabil ut­

veckling under det närmaste året på den höga nivå som uppnåtts. Det är

dock möjligt att den fortsatta ökningen av produktionen inte får samma om­

fattning som föregående år. Bland de återhållande momenten har pekats dels

på en beräknad nedgång i produktionen av bilar, dels på en viss avmattning

i bostadsbyggandet och dels slutligen på den nedgång som inträffat i jord­

brukarnas inkomster. Till de expansiva faktorerna hör främst, att företagens

investeringar fortsätter att stiga, att de offentliga utgifterna väntas öka och

att efterfrågan på konsumtionsvaror beräknas bli större.

Även de västeuropeiska länderna befinner sig i en period av snabb expan­

sion. Sysselsättningen har stigit till en nivå, som medfört stora lönestegring­

ar och framkallat oro för en inflationistisk utveckling. I Storbritannien var

den samlade efterfrågan på varor och tjänster under år 1955 större än vad

som kunde tillgodoses vid bevarad samhällsekonomisk balans. Övertrycket

medförde dels en förskjutning uppåt av prisnivån med sex procent, dels ett

underskott i betalningarna gentemot utlandet, uppgående till drygt ett hund­

ra miljoner pund. Tyngdpunkten i den ekonomiska politiken har lagts på

penningpolitiken; bland annat har diskontot successivt höjts till fem och

en halv procent. Konsumtionsskatterna på olika varor liksom telefontaxor­

na och skatten på företagens utdelade vinster har höjts. Vidare har sub­

ventionerna på bröd och mjölk sänkts samt avbetalningsvillkoren och av-

skrivningsreglerna för industrin skärpts. För innevarande år kan man för

Storbritanniens del räkna med fortsatt högkonjunktur. Med hänsyn till de­

klarationerna om en fortsatt stram ekonomisk politik synes det dock rim­

ligt att räkna med en viss uppbromsning av expansionstakten. Detta kan

komma att påverka vår utrikeshandel, eftersom Storbritannien är den främ­

sta avnämaren av svenska exportvaror.

Även i Västtyskland har vissa inflationistiska tendenser förmärkts. Under

det senaste året har ej endast hela tillväxten i de arbetsföra åldrarna utan

också en del av de arbetslösa absorberats av näringslivet. Ett läge där full

sysselsättning råder har nåtts. En viss prisstegring har inträffat. Den dy­

namiska kraften i denna utveckling har utgjorts av en kraftigt utbildad in-

vesteringskonjunktur. Även om åtgärder satts in för att dämpa aktiviteten

måste man räkna med att expansionen kommer att fortsätta i en relativd

snabb takt.

23

I den reviderade nationalbudgeten lämnas också en översikt av råvarupri­

sernas utveckling. Pristendenserna ger knappast något stöd för en förväntan

om någon mera betydande förändring av det ekonomiska klimatet i världen.

På de viktigaste kapitalråvarorna — järn och stål samt andra metaller —-

är priserna höga och relativt fasta. För vissa konsumtionsråvaror har man

närmast kunnat spåra vissa återhämtningssymtom efter de föregående årens

prisfall. Slutsatsen för Sveriges del av den lämnade redogörelsen för tenden­

serna i fråga om världsmarknadspriserna blir att det inflytande, som kan

komma utifrån, i bästa fall lämnar prisnivån här hemma opåverkad; risker

för prisstegringar kan dock inte helt förbises.

2. Den ekonomiska utvecklingen inom landet. Den väsentliga innebörden

av de i den reviderade nationalbudgeten presenterade beräkningarna för

år 1956 är, att tendensen från föregående år till en långsammare ökning av

investeringarna inte längre skulle bestå. Investeringslusten synes trots alla

återhållande moment alltjämt vara mycket betydande och pressa fram en

fortsatt stark expansion av realkapitalbildningen. Den dynamiska kraften

ligger härvid främst hos de privata investeringarna. Enligt den bedömning,

som gjorts i den reviderade nationalbudgeten, skulle dessa kunna väntas öka

med 400 miljoner kronor eller omkring fem procent. De offentliga investe­

ringarna förutses öka med cirka tre procent. Den totala investeringsökning­

en för år 1956 anges till fyra procent. På grundval av nytt statistiskt mate­

rial, främst kommerskollegii undersökning av investeringsplanerna inom in­

dustrin, har alltså en uppjustering av nationalbudgetens beräkningar före­

tagits.

För den privata konsumtionens del har beräknats en ökning med tre pro­

cent, vilket motsvarar en tämligen normal stegringstakt. Den totala inkomst­

ökningen i förhållande till år 1955 väntas bli 2 500 miljoner kronor. Upp­

skattningen av konsumtionen bygger på antagandet om att den genomsnitt­

liga konsumtionsprisnivån för innevarande år kommer att överensstämma

med den som rådde vid årsskiftet samt att sparandet under år 1956 skall

komma att vara lika stort som under föregående år.

För den offentliga konsumtionen har det befunnits rimligt att räkna med

eu uppgång på fem procent.

Den totala produktionen beräknas liksom i nationalbudgeten komma att

öka med omkring tre procent under år 1956. Beträffande de olika närings­

grenarna föreligger dock vissa skiljakligheter mellan de båda beräkningarna.

Den egentliga industrins produktionsökning kan nu uppskattas till fyra

procent mot tidigare tre och en halv procent. Byggnads- och anläggningsin-

dustrins bidrag till bruttonationalprodukten, som i den preliminära kal­

kylen antagits bil oförändrat i förhållande till år 1955, beräknas nu öka

med ett par procent under år 1956. Likaså kalkyleras med att jordbrukets

produktionsökning skall bli något större än som tidigare antogs. Däremot kan

skogsbrukets bidrag väntas minska till följd av eu nedgång i avverknings-

volymen. Vidare antages statens och kommunernas bidrag till produktions­

ökningen bli något lägre är enligt beräkningarna vid årsskiftet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Valutareserven

Miljoner kronor

31/12

31/12

31/3

30/6

30/9

31/12

31/3

1953

1954

1955

1955

1955

1955

1956

1. Riksbankens valutareserv:

Guld och dollar..................

+ 1566

+ 2 009

+ 1 945

+ 1 935

+ 2 084

+ 2159 + 2 263

EPU-valutor ......................

+

970

+ 422

+ 322

+ 325

+ 349 + 303 + 135

Övriga valutor ..................

+

85

+

43

+ 26

+ 21

+

19 —

32 -

52

Summa

+ 2621

+ 2 474

+ 2293

+ 2 281

+ 2452

+ 2430 + 2346

2. Affärsbankernas valutabe-

hållning ..............................

+

3

+

39

+

137

+

41

+ 80

+ 121 + 119

Summa totalt

+ 2624

+ 2513

+ 2480

+ 2322

+ 2 532

+ 2 551 + 2 465

utrikeshandelns område har prisutvecklingen för betydelsefulla im­

portvaror lett till att man nu måste räkna med att våra bytesförhållanden

gentemot utlandet kommer att försämras med en procent mellan åren 1955

och 1956, i stället för att förbättras med två procent som tidigare antogs.

Detta innebär, att den tidigare till följd av prisutvecklingen för import-

respektive exportvaror under år 1956 kalkylerade vinsten för landet på 200

miljoner kronor skulle komma att förbytas i en förlust på 100 miljoner kro­

nor. Till denna utveckling har framför allt bidragit prishöjningar på järn

och metaller, verkstadsprodukter samt bränsle. Totalt uppskattas import­

priserna under år 1956 komma att ligga i genomsnitt fyra procent över fjol­

årets nivå i stället för som tidigare beräknats knappt en procent. Till följd

av en ytterligare ökning i importen av livsmedel och bränslen förutses im­

portvolymen öka med två procent i stället för med knappt en procent, som

Beräknad försörjningsbalans för år 1956

Miljoner kronor i 1955 års priser

1935

1956

Förändring 1955—1956

Milj. kr.

Procent

Tillgång

Produktion ..............................................................

48 700

50 200

+ 1500

+ 3

Import ......................................................................

10 310

10 510

+ 200

+ 2

Summa tillgång

59010

60 710

+ 1700

Användning

Privata investeringar..............................................

8 380

8 780

+ 400

+ 5

Offentliga investeringar..........................................

6 140

6 340

+ 200

+ 3

Ökning av lager......................................................

710

410

- 300

Export .......................................................................

9 940

10140

+ 200

+ 2

Privat konsumtion..................................................

27 930

28 830

+ 900

+ 3

Offentlig konsumtion..............................................

5 910

6 210

+ 300

+ 5

Summa användning

59010

60 710

+ 1700

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

25

antogs i nationalbudgetberäkningarna. På exportsidan kalkyleras för år 1956

med totalt sett ungefär samma pris- och volymförändringar som i national-

budgeten, d. v. s. ökningar på tre respektive två procent. Värdemässigt inne­

bär de nya beräkningarna, att exporten och importen höjts i förhållande till

de tidigare kalkylerna med 50 respektive 550 miljoner kronor till 9 450 res­

pektive 11 000 miljoner kronor. Enligt föreliggande kalkyler skulle bytes­

balansen för innevarande år ge ett minussaldo på 440 mot tidigare beräknat

10 miljoner kronor.

En sammanfattning av förändringarna på olika områden under angivna

antaganden redovisas i tablån över den beräknade försörjningsbalansen för

år 1956.

3. Den ekonomiska politiken. Såsom framgått av den lämnade redogörelsen

för den reviderade nationalbudgeten för år 1956 föreligger nu en säkrare

kännedom om den ekonomiska utvecklingen under fjolåret. De första måna­

derna av innevarande år har gett ytterligare material för en bedömning. Bil­

den av det aktuella konjunkturläget, sådant detta skildrades i finansplanen,

till årets statsverksproposition, har emellertid inte nämnvärt förändrats här­

igenom. Utgångspunkten för den fortsatta diskussionen om den ekonomiska

politikens uppgift är således alltjämt en i stort sett obruten högkonjunktur,

låt vara att samhällsekonomin under inflytande av fjolårets successiva

skärpning av den ekonomiska politiken de senaste två kvartalen har kän­

netecknats av större frihet från balansstörande spänningar än under mot­

svarande period för ett år sedan.

I det dagsaktuella läget framträder å ena sidan påtagliga tecken till ex-

pansionstendenser av minst samma styrka som vid årsskiftet inom bland

annat investeringsområdet. Även det internationella perspektivet synes för

dagen ge fog för antagandet om en fortsatt expansiv påverkan av den svenska

ekonomin utifrån. Å andra sidan torde vissa av de åtgärder som under

fjolåret vidtagits här hemma i bromsande syfte ännu inte ha nått sin fulla

kraft. Det gäller här närmast åtgärderna på företagsbeskattningens och

kreditpolitikens område. Verkan av den åtstramning som riksstatsförslaget

innebär kommer självfallet till synes först under det nya budgetåret. Slut­

ligen kan de i olika länder vidtagna åtgärderna för att nedtona den rådande

överkonjunkturen i sinom tid leda till en viss uppbromsning av expansionen

med återverkningar på den svenska exporten. Under rådande förhållanden

måste — såsom jag underströk i finansplanen — den ekonomiska politiken

ges möjligheter till betydande flexibilitet, så att den uppnådda balansen icke

äventyras.

Kravet på en god beredskap mot en konjunkturnedgång har under senare

år icke fått undanskymmas av att de aktuella problemen närmast gällt be­

mästrandet av ett växlande inflationstryck. Jag vill i sammanhanget erinra

om del förslag till allmän beredskapsstat som nyligen framlagts av Kungl.

Maj :l, varigenom förutsättningar skapats för att, om behov därav skulle

26

uppstå, såväl inom den offentliga som den enskilda sektorn öka sysselsätt­

ningen av arbetskraft för angelägna ändamål med kortast möjliga varsel.

Det må vidare anmärkas, att redan den förda stabiliseringspolitiken i och

för sig öppnar möjligheter att ernå konjunkturstimulans, därigenom att en

del av de åtgärder som vidtagits i dämpande syfte erhållit en provisorisk

natur och därför med ringa omgång kan uppmjukas eller helt avskaffas.

För närvarande måste emellertid uppmärksamheten vara inriktad på ris­

kerna för en förnyad tillspetsning av högkonjunkturen i vårt land. Tillspets­

ningen framträder inte minst inom den privata investeringssektorn under

inflytande av de gynnsamma avsättningsförhållandena. Den stigande in-

vesteringsefterfrågan kan bland annat avläsas i den enkät som kommerskol­

legium nyligen företagit enligt samma grunder som i höstas. Denna anger,

att företagen inom den egentliga industrin nu planerar en ökning av investe­

ringarna från 1955 till 1956 med 33 procent för byggnader och anläggningar

mot 22 procent vid föregående enkättillfälle. För maskiner och apparater an­

ges en ökning med 13 procent jämfört med en minskning om ett par procent

enligt den förra enkäten. Det är således uppenbart, att fjolårets åtgärder i

syfte att dämpa aktiviteten inom investeringsområdet ingalunda medfört den

avmattning i produktionsapparatens fortsatta utbyggnad som då varslades.

Tvärtom synes de aktuella planerna närmast peka på att den försiktighet i

framtidsbedömningen, som under senare delen av fjolåret gjorde sig gällan­

de, nu avlösts av en mer optimistisk syn på möjligheterna att genomföra lö­

nande investeringar.

Utvecklingen på den privata konsumtionens område anger också en fort­

satt stegring av efterfrågan. Grunden härför utgör de inkomsthöjningar var­

om överenskommelser nyligen slutits mellan arbetsmarknadens parter. Det

bör hälsas med tillfredsställelse att det i år befunnits möjligt att träffa

en avtalsuppgörelse, vilken inneburit genomsnittliga lönehöjningar av en

storleksordning som bättre låter sig förenas med den sannolika produktivi­

tetsstegringen än vad fallet var under fjolåret. Det synes rimligt att främst

söka bakgrunden härtill i det kärvare klimat för företagsamheten och den

ökade tilltron hos löntagarorganisationerna till möjligheterna att bevara den

uppnådda stabiliteten, som den ekonomiska politiken skapat. Resultatet av

avtalsrörelserna har utan tvekan för vårt land medfört bättre förutsättning­

ar för en lugn utveckling än vad fallet är på andra håll, där betydande höj­

ningar av penninglönerna genomdrivits eller omfattande arbetskonflikter

förekommit.

Den fyraprocentiga lönehöjning som nu genomförts innebär emellertid en

något starkare påspädning av inkomstvolymen i samhället än som förutsågs

vid årsskiftet. Återverkningarna härav på tendenserna till konsumtionsök­

ning blir i hög grad beroende av det personliga sparandets utveckling. Här

må erinras, att bestämmelserna om premiering av på visst sätt bundet

nysparande också i år äger giltighet.

Mot bakgrunden av de nya uppskattningar som framlägges i den revide­

rade nationalbudgeten framstår perspektivet för betalningsbalansen och

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

27

valutareserven som allvarligt. Såsom jag anförde i finansplanen innebar re­

dan fjolårets utveckling en försämring av bytesbalansen mot utlandet till

följd av den mycket kraftiga importökningen. Endast tack vare en samtidig

förskjutning i betalningarna, vilken haft samma effekt som en kortfristig

svensk kredit i utlandet, förhindrades en avtappning av valutareserven av

storleksordningen 400 miljoner kronor. Denna förskjutning synes ha fort­

gått under de första månaderna av innevarande år. Det är här tydligtvis

fråga om en företeelse av samma slag som tidigare under efterkrigsåren, då

förskjutningar av denna art inträffade i än den ena, än den andra rikt­

ningen. över en längre period tenderar de emellertid att utjämnas, och det

finns därför all anledning räkna med att också den nu aktuella betalnings-

lörskjutningen förr eller senare kommer att vändas i sin motsats, varvid

valutareserven även med jämvikt i de löpande betalningarna för varor och

tjänster kommer att åderlåtas kraftigt. Härtill kommer så det nu framräk-

nade underskottet i betalningsbalansen för år 1956 om drygt 400 miljoner

kronor. I viss utsträckning beror underskottet på en väntad ökning av

importen utöver vad som förutsågs vid årsskiftet. Till övervägande del får

emellertid orsaken till de försämrade valutautsikterna sökas i en för vårt

land oförmånlig utveckling av de internationella prisrelationerna. Ehuru av

tämligen blygsam omfattning får denna, med den storlek importen numera

har, avsevärda konsekvenser för utfallet av betalningsbalansen och därmed

för valutareserven. En dylik försämring av bytesförhållandet med utlandet

får knappast betraktas som exceptionell utan — omväxlande med förbätt­

ringar av bytesförhållandet — som en ganska normal företeelse på utrikes­

handelns område. Att den nu beräknas medföra en minskning av valuta­

reserven med omkring en femtedel belyser bjärt dennas otillräcklighet ilen

tid präglad av normala bytes- och betalningsrelationer mellan länderna och

därav följande fluktuationer i omsättning och priser.

Inte ininst utvecklingen på betalningsbalansens område med valutaför­

brukning under tider av goda exportkonjunkturer visar nödvändigheten av

att den hittillsvarande stabiliseringspolitiken energiskt fullföljes. Detta in­

nebär bland annat fortsatta ansträngningar att hålla expansionstendenserna

på investeringsområdet inom resursernas ram och att skapa förutsättningar

för en lugnare utveckling av konsumtionsefterfrågan. Läget ställer vidare

krav på största återhållsamhet i statsmakternas utgiftsbeslut.

De medel som står till buds för att uppnå det uppställda målet har ut­

förligt angivits i finansplanen. Några avvikelser från vad som där uttalades

finns ingen anledning att nu göra.

Om den nuvarande restriktiva ekonomiska politiken effektivt upprätt-

hålles bör det vara möjligt att i fortsättningen liksom i år kunna räkna med

de stora intresseorganisationernas medverkan i ansträngningarna att värna

den samhällsekonomiska balansen. Med denna utgångspunkt och under för­

utsättning av att inga störande impulser kommer utifrån, synes goda utsik­

ter finnas för att vi under de närmaste åren skall kunna vidmakthålla den

fulla sysselsättningen utan inflationistiskt övertryck. Årets uppgörelser mel­

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

lan producent- och konsumentintressena på jordbruksområdet liksom mel­

lan arbetsmarknadens parter ger i varje fall grund för en viss tillförsikt i

detta hänseende.

4. Budgetläget. I riksstaten för budgetåret 1955/56 har inkomsterna på drift­

budgeten upptagits med 9 909 miljoner kronor och utgifterna med 9 234 miljo­

ner kronor. Sedan dels bland inkomsterna ingående kommunalskattemedel

om 400 miljoner kronor och dels vissa tillfälliga, konjunkturpolitiskt betinga­

de inkomster i form av förhöjd bolagsskatt samt investeringsavgift på tillsam­

mans 275 miljoner kronor avskilts i riksstaten genom avsättning till bud­

getutjämningsfonden, framstod driftbudgeten som jämnt balanserad. Vid det

senaste årsskiftet hade emellertid det statsfinansiella läget undergått bety­

dande förskjutningar jämfört med antagandena våren 1955. Enligt beräk­

ningarna i finansplanen skulle sålunda uppkomma ett överskott på drift­

budgeten om 394 miljoner kronor. Å andra sidan kunde redan vid denna

tidpunkt förutses en ytterligare uppgång av utgifterna. Bland annat fram­

hölls, att ökade medel erfordrades för avskrivningar till följd av på tilläggs-

stat äskade anslag på kapilalbudgeten för bostadsfinansieringen liksom att

en uppgång av statsutgifterna skulle komma att inträda vid en eventuell lö­

nehöjning för de statsanställda.

De budgetberäkningar som nu framlägges resulterar i ett överskott om 127

miljoner kronor, sammansatt av ett överskott på bilskattemedlens specialbud­

get om 203 miljoner kronor och ett underskott på allmänna budgeten om 7G>

miljoner kronor, överskottet på bilskattebudgeten beror till ett belopp av 150

miljoner kronor på de tillfälliga inkomsterna av den särskilda investeringsav-

giften för motorfordon. Det angivna budgetöverskottet på 127 miljoner kronor

bygger — liksom beräkningarna i årets finansplan — på en uppräkning av

de i riksstaten upptagna särskilda avsättningarna till budgetutjämnings­

fonden med 50 miljoner kronor, motsvarande en ökad eftersläpning i ut-

talningarna av kommunalskattemedel. Därjämte har hänsyn tagits till den

ytterligare avsättning till budgetutjämningsfonden med 81,4 miljoner kro­

nor, som i propositionen nr 171 föreslagits skola ske under innevarande bud­

getår av medel avsedda för framtida investeringar i LKAB. Såsom framgår

av nämnda proposition bör medlen placeras på ett särskilt konto i riksban­

ken. Jag kommer i det följande att hemställa om riksdagens medgivande

till en dylik avsättning.

Enligt riksräkenskapsverkets nya beräkningar skulle inkomsterna

stiga till 10 582 miljoner kronor. Detta är 66 miljoner kronor mer än vad

som förutsattes i statsverkspropositionen och ca 675 miljoner mer än vad

riksstaten utvisar. Till den ytterligare inkomstökningen bidrar främst om­

sättnings- och utskänkningsskatten å spritdrycker med 60 miljoner kro­

nor. Den största inkomsttiteln, skatt å inkomst och förmögenhet in. m., bär

däremot upptagits till oförändrat belopp.

Vad utgifterna beträffar har å lilläggsstat II sedan statsverkspro­

positionen framlades tillkommit anslag på driftbudgeten om sammanlagt

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

29

252 miljoner kronor, varav 45 miljoner hänför sig till löne- och pensionsök­

ningar för de statsanställda och närmare 190 miljoner till avskrivningar av

investeringar på bostadsområdet.

Såsom redan omnämnts, ger förändringarna på inkomst- och utgiftssi­

dorna av driftbudgeten för löpande budgetår till resultat ett formellt över­

skott av 127 miljoner kronor, sedan hänsyn tagits till beräknade avsättningar

till budgetutjämningsfonden. Detta överskott skall emellertid korrigeras med

hänsyn dels till utvecklingen av behållningarna på reservationsanslagen och

dels till den beräknade belastningen på övriga anslag. Enligt av riksräken-

skapsverket gjorda undersökningar skulle för 1955/56 uppkomma dels en

förbrukning av behållningar på reservationsanslagen med 140 miljoner och

<lels överskridanden på övriga anslag med 24 miljoner kronor. Utfallet av

driftbudgeten skulle alltså — sedan som nyss nämnts avsättningar gjorts

till budgetutjämningsfonden —- så vitt nu kan överblickas resultera i ett

underskott av närmare 40 miljoner kronor. Motsvarande beräkningar i stats­

verkspropositionen ledde till ett överskott på inte fullt 350 miljoner kronor.

Då räknade jag med att nettoförbrukningen av anslagsreservationerna skulle

begränsa sig till 50 miljoner kronor.

Till frågan om utfallet av kapitalbudgeten under innevarande budgetår

återkommer jag i det följande.

Jag övergår härefter till att behandla läget på driftbudgeten för budget­

året 1956/57. I statsverkspropositionen upptogs inkomsterna till 11 173

miljoner kronor och utgifterna till 10 225 miljoner kronor. Därjämte före­

slogs, att avsättning till budgetutjämningsfonden skulle göras av dels kom­

munalskattemedel till ett belopp av (netto) 300 miljoner kronor, dels vissa

tillfälliga, konjunkturpolitiskt betingade inkomster, bestående av förhöjd

bolagsskatt samt investeringsavgift, till ett belopp av (275 -j- 75 =) 350

miljoner kronor. Det kvarstående överskottet uppgick därefter till 298 mil­

joner kronor, varav 237 miljoner hänförde sig till allmänna budgeten och

61 miljoner till bilskattebudgeten.

Sedan kalenderårsskiftet har det statsfinansiella läget undergått vissa

förskjutningar. I förhållande till statsverkspropositionen redovisas på in­

komstsidan en nettoökning med 136 miljoner kronor. På utgiftssidan fram­

kommer — om hänsyn även tages till föreslagna speciella avsättningar till

hudgetutjämningsfonden — en nettoökning med 213 miljoner kronor. Re­

sultatet blir ett formellt överskott på statsregleringen av 221 miljoner kro­

nor, att jämföra med 298 miljoner kronor enligt statsverkspropositionen.

Vad inkomsterna närmare beträffar vill jag till en början fram­

hålla, att riksräkenskapsverkets förnyade beräkningar utvisar eu nettoök­

ning med 152 miljoner kronor i förhållande till statsverkspropositionen.

Sålunda har tullmedlen uppräknats med 30 miljoner kronor. Beträffande

inkomsttitlarna omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker, omsätt­

nings- och utskänkningsskatt å vin, maltdrycksskatt samt skatt å läskedryc­

ker har företagna omräkningar resulterat i en nettohöjning med 115 mil­

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

joner kronor, överskottet av statens affärsverksfonder har reducerats med

45 miljoner kronor i första hand som resultat av lönehöjningarna för stats­

anställda. Inkomsterna på fonden för statens aktier har uppräknats med

30 miljoner kronor med hänsyn till den ökade inleverans av vinstmedel

från LKAB som blir följden vid bifall till det förslag till överenskommelse

mellan staten och TGO vilket i propositionen nr 171 förelagts riksdagen.

Jag kommer i det följande att föreslå vissa ytterligare jämkningar i be­

räkningen av statsverkets inkomster för 1956/57. Netto innebär dessa jämk­

ningar en minskning med omkring 16 miljoner kronor. Med hänsyn jämväl

härtill skulle statsinkomsterna under nästa budgetår uppgå till 11 309 mil­

joner kronor, innebärande en ökning med 136 miljoner kronor jämfört med

statsverkspropositionen.

Vad beträffar inkomstskattetiteln, som redan i statsverkspropositionen

nedräknades med 100 miljoner kronor i anledning av det förebådade skatte-

sänkningsförslaget, har denna upptagits med oförändrat 6 000 miljoner kro­

nor. De beräkningar av inkomsterna och utgifterna m. m. på titeln, som

leder fram till detta belopp, kan med ledning av riksräkenskapsverkets

uPPo'fter sammanfattas på följande sätt. Som jämförelse har därvid med-

tagits såväl utfallet för budgetåret 1954/55 och beräkningarna för inneva­

rande budgetår som de i finansplanen till årets statsverksproposition redo­

visade uppskattningarna. Beloppen anges i miljoner kronor.

1954/55

1955/56

1956/57

; ; : i .•

, . •;

',rr tf

k

i;::

Utfall

Enl. stv.

Ny

Enl.

stv.

Ny

prop. 1956 beräkn.

prop. 1956

beräkn.

Inkomster

Preliminärskatt inklusive fyll-

nadsinbetalningar ...............

7 690

9 540

9 500

10 250

10 255

Kvarstående skatt.............

574

630

630

820

830

Fastighetsskatt ........................

292

Yrkesskade- (olycksfalls-) för­

säkringsavgifter, bidrag till

sjukförsäkringen och byggnads-

forskningsavgifter från större

arbetsgivare................................

102

245

250

250

270

Tillkommande skatt, restan-

tier m. m..................................

217

195

195

10 575

210

11 530

210

11 565

Summa inkomster

8 875

10 610

Utgifter

Kommunalskattemedel...........

3 849

3 720

3 715

4 290

4 285

Överskjutande skatt...............

587

670

670

550

550

Övriga restitutioner ...............

49

50

50

50

50

Yrkesskade- (olycksfalls-) för

säkringsavgifter, bidrag till

sjukförsäkringen och bygg-

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

31

nadsforskningsavgifter från

1954 55

Utfall

1955/56

Enl. stv.

prop. 1956

Ny

beräkn.

1956/57

Enl. stv.

prop. 1956

Ny

beräkn.

större arbetsgivare...............

Förskott och avräkningsme-

102

245

250

250

270

del till sjukkassorna...........

167

340

340

350

350

Omföringar................................

31

40

40

40

40

Summa utgifter

4 785

5 065

5 065

5 530

5 545

Inkomster utöver utgifter....

Återföring från fonden för

reglering av utbetalningarna

4 090

5545

5 510

6 000

6 020

av kommunalskattemedel..

Utbetalning av sjukkassorna

tillkommande arbetsgivar­

bidrag för 1955, avsedda att

300

fonderas centralt.................

55

Nettoinkomst på titeln

Avrundat

4 390

5 545

5 500

5 510

5 500

6 000

6 000

5 965

6 000

Enligt denna sammanställning har endast smärre förskjutningar inträtt

sedan motsvarande beräkning i statsverkspropositionen. Såsom framgår

av riksräkenskapsverkets i det föregående återgivna redogörelse bygger be­

räkningarna också på praktiskt taget oförändrade förutsättningar beträf­

fande skatteunderlagets utveckling m. m. Bakom de i stort sett oförändrade

inkomstposterna på titeln döljer sig dock vissa förändringar. Den föreslagna

höjningen av pensionsavgifterna från 1,8 till 2,5 procent från och med den

1 januari 1957 föranleder en stegring av källskatten med omkring 50 mil­

joner kronor våren 1957. Med samma belopp har fyllnadsinbetalningarna

uppräknats som följd av att bolagens taxerade inkomster för verksamhets­

året 1956 nu antages ligga högre än vad som förutsattes vid föregående be-

räkningstillfälle. Å andra sidan har riksräkenskapsverket med ledning av

senast tillgängliga uppgifter om den inflytande källskatten för löntagare

räknat med att denna skall komma att ligga på en något lägre nivå än vad

som antogs i statsverkspropositionen.

Beträffande utgifterna på titeln orsakas den största förändringen av den

fondering genom insättning bos riksgäldskontoret av sjukkassorna tillkom­

mande överskott om 55 miljoner kronor av arbetsgivarbidrag för år 1955,

vilken föreslagits i propositionen nr 146. Riksräkenskapsverket har i sin

skrivelse med förnyad inkomstberäkning framhållit, att de på kalenderåret

1955 belöpande avgifterna och arbetsgivarbidragen till sjukförsäkringen kan

beräknas överstiga vad som förskottsvis utbetalats till sjukkassorna under

ifrågavarande år med 170 miljoner kronor. Härav utgör dock 10 miljoner

kronor restbidrag från staten, vilka icke berör inkomslskattetiteln. Det

framgår vidare av riksräkenskapsverkets skrivelse, att avräkningsmedlen

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

— utgörande skillnaden mellan sjukkassorna slutligt tillkommande avgif­

ter och bidrag å ena sidan och de av staten lämnade förskotten å den andra

— enligt riksförsäkringsanstalten är avsedda att utbetalas under början av

år 1957. I sin beräkning har riksräkenskapsverket förutsatt, att förskott på

avgifter och bidrag till sjukkassorna under budgetåret 1956/57 kommer att

utgå endast med det belopp, som utöver avräkningsmedlen erfordras för att

täcka sjukkassornas medelsbehov.

Jag anser mig för egen del — sedan riksförsäkringsanstalten under hand

yttrat sig i frågan — i och för sig kunna tillstyrka en på denna förutsättning

grundad beräkning. Emellertid måste hänsyn tagas till den i nyssnämnda

proposition föreslagna fonderingen hos riksgäldskontoret med omkring 55

miljoner kronor av på år 1955 belöpande arbetsgivarbidrag. Riksräkenskaps-

verkets beräkning av inkomstskattetitelns netto, som före avrundning slu­

tar på 6 020 miljoner kronor, borde med hänsyn härtill reduceras till

5 965 miljoner kronor. Då titeln till följd av beräkningarnas osäkerhetsmar­

ginal regelmässigt brukar avrundas till jämnt hundratal miljoner kronor,

saknas emellertid anledning att uppta titeln för nästkommande budgetår

till annat belopp än det av riksräkenskapsverket föreslagna, 6 000 miljoner

kronor.

Vad beträffar eftersläpningen i utbetalningarna av kommunalskatteme­

del har icke funnits anledning till justering. Den beräknas alltså netto till

300 miljoner kronor. Ett motsvarande belopp bör, såsom föreslagits i stats­

verkspropositionen, upptagas i riksstaten för avsättning till budgetutjäm­

ningsfonden.

I enlighet med vad jag nu anfört skulle inkomsterna på driftbudgeten

komma att uppgå till 11 309 miljoner kronor. Det bör framhållas, att detta

inkomstbelopp är direkt avhängigt av de samhällsekonomiska förutsättning­

ar, som antagits gälla under budgetåret. Jag vill i likhet med riksräkenskaps­

verket understryka de osäkerhetsmoment, som även i övrigt alltjämt vid

denna tidpunkt föreligger vid beräkningen. Riksräkenskapsverket har särskilt

fäst uppmärksamheten vid de osäkra förutsättningarna för beräkning av —

förutom utbetalningarna till sjukkassorna — fyllnadsinbetalningarnas stor­

lek. Ämbetsverket, som ansett sig sakna underlag för en bedömning i vad

mån kvarskatteräntans betalningsstimulerande effekt påverkas av det stra­

ma läget på kreditmarknaden, har nu liksom vid sin beräkning i december

1955 förutsatt, att fyllnadsinbetalningar kommer att verkställas under såväl

våren 1956 som våren 1957 i samma höga utsträckning som under närmast

tidigare år. Storleken av dessa inbetalningar har riksräkenskapsverket för

våren 1956 angett till omkring 700 miljoner kronor, förutom ett belopp av

uppemot 200 miljoner i fyllnadsinbetalning av garantiskatt för fastighet,

medan för våren 1957 räknats med något lägre inbetalningar.

Det är givetvis vanskligt att bedöma kvarskatteräntans effektivitet i nu­

varande skärpta läge på kreditmarknaden. Om de gjorda antagandena vi­

sar sig felaktiga, uppkommer eu förskjutning med ungefär ett år av upp­

börden beträffande mycket betydande belopp. Jag vill i sammanhanget er­

inra om att jag — såsom redan framhållits — i det följande kommer att

Kungi. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

33

föreslå en höjning aA' räntan på kvarstående skatt, liksom på överskjutande skatt.

Beträffande utgifterna å driftbudgeten, vilka i statsverkspropositio­ nen upptagits till 10 225 miljoner kronor, underströk jag i finansplanen, att vissa då ännu icke färdigberedda ärenden kunde komma att medföra ut­ giftsökningar. Det framhölls även, att beräkningarna utgick från oföränd­ rade löner till de statsanställda. Förslag till höjning av statstjänstemännens löner och pensioner har sedermera godkänts av riksdagen. Därigenom ökar driftbudgetens utgifter 1956/57 med 100 miljoner kronor. I propositionen nr 107 har Addare under socialdepartementets huvudtitel äskats ett anslag om 275 miljoner kronor till fondering för framtida pensionsändamål. Även om statsutgifterna formellt ökar med detta belopp, vill jag dock framhålla, att det härvidlag icke — i varje fall för närvarande -— rör sig om en verklig ökning av utgifterna i jämförelse med staisverkspropositionens budgetför­ slag. För ändamålet har föreslagits skola disponeras det belopp som under budgetåret 1956/57 beräknas inflyta i form av förhöjd bolagsskatt. I stats­ verkspropositionen föreslogs att det ifrågavarande beloppet om 275 miljo­ ner kronor — tillsammans med inflytande belopp av den allmänna investe- ringsavgiften om 75 miljoner kronor — skulle tillföras budgetutjämnings­ fonden samt insättas på särskilt konto i riksbanken. Samma belopp, men nu reserverat för framtida pensionsändamål, skall alltjämt insättas på sär­ skilt konto i riksbanken. Realekonomiskt sett blir det alltså tills Addare ingen skillnad i jämförelse med vad som föreslogs i statsA:erkspropositionen.

Sedan hänsyn tagits äA^en till övriga utgiftsförändringar på driftbudgeten, blir resultatet en höjning av de sammanlagda utgifterna med 377 miljoner kronor till 10 602 miljoner kronor.

Av vad nu sagts framgår, att driftbudgeten för budgetåret 1956/57 skulle lämna ett ÖArerskott av (11 309—10 602 =) 707 miljoner kronor mot enligt statsverkspropositionen 948 miljoner. Från angivna överskott skall dragas vissa belopp, som ej bör disponeras för löpande statsutgifter utan reserveras på budgetutjämningsfonden. Detta gäller först och främst ett belopp mot­ svarande en beräknad nettoeftersläpning om 300 miljoner kronor i utbetal­ ningarna aA' kommunalskattemedel, vilken avsättning redan föreslagits i statsverkspropositionen. Vidare bör, med i finansplanen angiven motivering och på sätt där angiAdts, ett belopp om 75 miljoner kronor utgörande under budgetåret beräknad uppbörd av allmän investeringsavgift för år 1956 av­ sättas till budgetutjämningsfonden. Motsvarande belopp bör av statskon­ toret insättas på särskilt konto i riksbanken. Slutligen bör i enlighet med förslag i propositionen nr 171 till budgetutjämningsfonden även avsättas ett beräknat belopp om 111,4 miljoner kronor motsvarande den utdelning sta­ ten beräknas erhålla från LKAB under nästa budgetår. Jag kommer i det följande att hemställa om riksdagens medgivande till en dylik avsättning.

Sedan reduktion gjorts med ifrågavarande avsättningar till budgetutjäm­ ningsfonden, kvarstår ett överskott på statsregleringen av 221 miljoner kro­ nor. Motsvarande överskott beräknades i statsverkspropositionen till 298

3

liihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 17i>

34

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

Drift-

Miljoner

1930/51

1951/52

Inkomster ...................................................................................................................

5 820

7 507

Utgifter .......................................................................................................................

5 449

6 423

Överskott

>371

>1084

Avsättning till budgetutjämningsfonden:

av kommunalskattemedel (netto) ..................................................................

av medel som skall öve;föras till särskilt konto i riksbanken:

motsvarande vissa tillfälliga, konjunkturpolitiskt betingade inkomster

avsedda för framtida investeringar i LKAB ..........................................

_

_

Överskott

*371

11084

överskott eller underskott (exkl. reservationsmedelsförändringar) hänförligt:

till allmänna budgeten .......................................................................................

+ 396

+ 929

till automobilskattebudgeten..............................................................................

+ 150

+

17

Reservationsmedelsförändringar ...........................................................................

(- 175)

(+ 138)

Över- eller underskott inkl. reservationsmedelsförändringar ......................

+ 371

+ 1084

1 Reervationsmedelsförändringar inräknade.

2 Därav riksstat 9 234 mkr samt tilläggsstater I och II 413 mkr.

3 Exkl. indragna reservationsmedel.

miljoner kronor. Av det nu beräknade överskottet hänför sig 160 miljoner

kronor till allmänna budgeten och 61 miljoner kronor till bilskattemedlens

specialbudget.

I statsverkspropositionen angav jag, att anledning icke fanns att räkna

med någon mera betydande nettoförändring i reservationernas storlek. Icke

lieller nu har jag ansett mig böra förutsätta någon förändring av betydelse

totalt sett. Däremot kan redan nu förutses ett överskridande med ca 33 1 2

Kapital-

Miljoner

1950/51

1951/52

Invcsteringsanslag ...................................................................................................

Avgår: Avskrivningsmedel och övriga likvida medel ..................................

998

- 430

1408

-632

Återstående medelsbehov

3 508

3 776

Ökning (+) eller minskning (—) av rörliga krediter ..................................

Ökning (—) eller minskning ( + ) av anslagsbehållningarna ......................

+ 127

(+ 522)

+ 374

(+ 6)

Totalt återstående medelsbehov för kapitalbudgeten (inkl. rörliga kre­

diter och förändring av anslagsbehållningarna)

695

1150

1 Därav 388 mkr å tilläggsstater I och II.

2 Därav 192 mkr å tilläggsstat II.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

35

budgeten

kronor

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

enl. riks-

staten

enl. stv.

prop. 1956

ny be­

räkning

enl. stv.

prop. 1956

ny be­

räkning

7 808

8 535

8 907

9 909

10 516

10 582

11173

11309

7 647

8130

8 619

9 234

9 397

29 649

10 225

10 602

'161

'405

"2SS

675

1119

3

933

948

707

-400

450

450

' — 300

300

— 275

— 275

— 275

-350

— 75

— 81

— in

1161

*400

•288

394

127

298

221

+ 396

+ 319

+ 129

-131

+ 166

— 76

+ 237

+ 160

214

— 89

+

83

+

131

+

228

+ 203

+ 61

+

61

(-

21)

tf 175)

(+

76)

25

50

3 -140

+

161

+ 405

+ 288

- 25

+ 344

4- 37

+ 298

6+ 188

4 Inkl. överskridanden om 24 mkr.

5 Inkl. överskridande med 33 mkr till följd av ytterligare ett indextillägg å folkpensioner.

miljoner kronor till följd av att ytterligare ett indextillägg på folkpensio­

nerna tillkommer från och med maj månad 1956. Med beaktande härav

skulle överskottet komma att uppgå till 188 miljoner kronor.

Utfallet av driftbudgeten för budgetåret 1956/57, sådant det under här

angivna förhållanden skulle komma att gestalta sig i jämförelse med tidi­

gare gjorda beräkningar, framgår av den i det föregående lämnade sam­

manställningen över driftbudgetens inkomster och utgifter.

budgeten

kronor

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

enl. riks-

staten

enl. stv.

prop. 1956

ny

beräkning

enl. stv.

prop. 1956

ny

beräkning

1838

- 818

1 947

- 914

2102

- 1025

1780

- 1010

2148

- 1010

■2168

1 202

1823

- 1393

1805

- 1394

31 020

31033

31077

770

1138

966

430

411

+ 137

(+ 57)

+ 20

(- 103;

-

4

(+ 193)

H” 1 jj

O

+ 50

+ 100

+ 50

+ 100

+ 100

+ 100

1 157

1 053

1073

920

1288

1 116

530

511

3 Förändringar av anslagsbehållningarna inräknade.

I fråga om kapitalbudgeten har efter det statsverkspropositionen avläm­

nades icke inträffat några mera betydande förändringar. För innevarande

budgetår har på tilläggsstat tillkommit investeringsanslag om ytterligare

20 miljoner kronor. För nästkommande budgetår redovisas en mindre ned­

gång i jämförelse med beräkningarna vid årsskiftet. Visserligen har tillkom­

mit vissa anslag, men å andra sidan har bortfallit ett i statsverkspropositio­

nen preliminärt beräknat belopp på 25 miljoner kronor för utbyggnad av

en storflygplats. När medelsbehovet på kapitalbudgeten under nästa bud­

getår bedömes, bör dock läggas märke till att vissa kostnader för en stox--

flygplats kan tillkomma på tilläggsstat när beredningen av ifrågavarande

ärende slutförts. Förbrukningen av äldre anslagsmedel har upptagits med

samma belopp, 100 miljoner kronor, som i finansplanen.

Nu verkställda beräkningar rörande läget på kapitalbudgeten under nästa

budgetår har sammanställts i en i det föregående återgiven tablå. Såsom re­

dan var fallet i statsverkspropositionen visar beräkningen av medelsbehovef

på kapitalbudgeten en kraftig nedgång i förhållande till innevarande år. I

finansplanen påpekades emellertid också, att vid en bedömning av de stat­

liga låneanspråken måste hänsyn jämväl tagas till läget på driftbudgeten.

Vid en konjunkturpolitisk bedömning av budgetens verkningar finnes över

huvud taget ingen anledning att göra åtskillnad mellan transaktioner som

bokföres på drift- respektive kapitalbudgeten.

I det följande lämnas en översikt av det beräknade resultatet för total­

budgeten. Därvid bär hänsyn tagits till att — såsom påpekats i det före­

gående — de 275 miljoner kronor som skall fonderas för framtida pensions-

ändamål liksom även fonderingen av arbetsgivarbidrag till sjukförsäkringen

om 55 miljoner kronor tills vidare icke representerar någon verklig utgift

för staten i realekonomisk mening.

Såsom framgår av översikten skulle statsbudgeten för nästa budgetår lik­

som enligt det ursprungliga budgetförslaget icke blott bli totalbalanserad

utan därjämte lämna ett överskott, som nu beräknas till i det närmaste 500

miljoner kronor. Vid en bedömning av i vilken mån staten kan komma att

belasta lånemarknaden kan dock det i översikten framräknade nettot icke

ge direkt vägledning. Hänsyn måste nämligen tagas till att vissa av de fon-

deringar, som föreslagits skola äga rum under såväl innevarande som näst­

kommande budgetår och som i översikten i det föregående icke betraktats

som verkliga utgifter, förutsatts skola bindas genom insättning på sär­

skilt konto i riksbanken. Motsvarande medel kommer därför icke att stå

till riksgäldskontorets förfogande för finansiering av kapitalbudgeten. De

medel det här rör sig om är fonderingen för framtida pensionsändamål,

fonderingen av vissa tillfälliga, konjunkturpolitiskt betingade inkomster

samt avsättningen av vinstmedel avsedda för framtida investering i LKAB.

Som framgår av tablån över beräknat behov av statlig nyupplåning, skulle

upplåningsbehovet under nu nämnda förutsättningar uppgå till 703 miljo­

ner kronor under 1955/56. För nästa budgetår skulle enligt motsvarande

beräkning däremot föreligga möjligheter till en mindre återbetalning av

statsskulden.

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

37

Kassamässigt inkomst- eller utgiftsöverskott på totalbudgeten

Miljoner kronor

1935/56

Enl. stv.

prop. 1956

1936/57

Ny beräkn. Enl. stv. Ny beräkn.

prop. 1956

Driftbudgeten

Inkomst- (-j-) eller utgiftsöverskott

(-)

........ ......................................

Anslagsöverskridanden (netto) ..

Reservationsmedelsminskning (—)

eller -ökning (+)...........

Fondering hos riksgäldskontoret

av sjukkassorna tillkommande

arbetsgivarbidrag för 1955 ....

Avsättning av kommunalskatte-

Avsättning till särskilt konto i

riksbanken:

av medel avsedda för fonde­

ring för framtida pensionsän-

damål.........................................

av tillfälliga, konjunkturpoli-

tiskt betingade inkomster...

av medel avsedda för framtida

investeringar i LKAB...........

Kapitalbudgeten

Medelsbehov efter avdrag för av­

skrivningar o. dyl.......................

Minskning av anslagsbehållningar

Disposition av rörliga krediter ..

Totalt inkomst- (+) eller utgifts­

överskott (—) ............................

+ 394

+

127

24

+ 298

+

221

33

50

— 140

-|-

55

+ 450

+ 450

+ 300

+

300

+ 275

+ 275

+ 275

+ 350

+

75

+ 81

+ in

+ 1 069

+

769

+ 948

+ 1 004

— 1 138

— 100

50

— 966

— 100

—-

50

- 430

— 100

— 411

— 100

— 1 288

— 1 116

— 530

— 511

— 219

— 347

+ 418

+ 493

Alltjämt skulle alltså gälla att staten under 1956/57 icke behöver anlita

kreditmarknaden för mjupplåning.

Av den i det föregående lämnade redogörelsen för det samhällsekonomis­

ka läget och de krav detta ställer på den ekonomiska politiken under nästa

budgetår och icke minst på finanspolitiken som en integrerande del av den­

na framgår, att jag icke finner skäl att nu avvika från de i finansplanen

uppdragna riktlinjerna för budget- och skattepolitiken.

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Beräknat behov av statlig nyupplåning

Miljoner kronor

1955/56

enl. stv.

nv beräk-

1956 5T

enl. stv.

nv te-

prop. 193l)

ning

piop. 1956

räkning

Totalbudgetens inkomstöverskott

(— = utgiftsöverskott)...........

— 219

— 347

418

493

Avsättningar (—) till särskilt

konto i riksbanken:

Fondering för framtida pen-

sionsändamål ........................

— 275

Tillfälliga, konjunkturpolitiskt

betingade inkomster ...........

— 275

— 275

— 350

— 75

Medel avsedda för framtida in­

vestering i LKAB ...............

— 81

in

Summa avsättningar

— 275

— 356

— 350

— 461

Behov av nyupplåning (— =

möjlig återbetalning av stats­

skulden)......................................... 494

703

— 68

— 32

Såsom jag framhöll i finansplanen och som jag ytterligare haft tillfälle att

utveckla i propositionen nr 88 vid framläggandet av förslag om en skatte­

sänkning från och med år 1957, bör givetvis 1956/57 års budget även ses

som ett led i en mera långsiktig utveckling. Inte minst vid en diskussion av

skattepolitiken och angelägna reformer av olika slag är det av betydelse att

icke anlägga ett alltför kortsiktigt perspektiv. Jag har i nämnda proposi­

tion vid avvägningen av skattesänkningens omfattning 1957 bland annat

pekat på att två kostnadskrävande reformer, båda utomordentligt angeläg­

na, träder i förgrunden redan under budgetåret 1957/58, nämligen ökad

hjälp till barnfamiljerna samt en kommunal ortsavdragsreform.

Såsom ett led i en mera allmän bedömning av de framtida möjligheterna,

samhällsekonomiska såväl som statsfinansiella, att realisera dessa och andra

reformer är det av intresse att i möjligaste mån klarlägga de automatiskt

verkande tendenser beträffande statens inkomster och utgifter, som redan

föreligger eller kan förutses. Vid olika tillfällen har redovisats beräkningar

av förutsedda automatiska förändringar av statsinkomsterna och statsutgif­

terna.

I årets finansplan refererades sålunda en av riksräkenskapsverket i an­

slutning till verkets ordinarie beräkning verkställd kalkyl avseende utveck­

lingen av statsinkomsterna till och med budgetåret 1958/59. Kalkylen ut­

gick från verkets beräkning för 1956/57. I anslutning till riksräkenskaps-

verkets förnyade beräkning av inkomsterna för nästa budgetår har ämbets­

verket nu även prövat i vad mån de ändrade förutsättningarna påverkar

prognosen över statsinkomsternas utveckling under budgetåren 1957/58 och

Kungl. Maj:ts proposition nn 173- år 1956

39

1958/59. Resultatet av de nu verkställda kalkylerna sammanfattas i följan­

de tablå:

1957/08

1958/59

Miljoner kronor

Driftbudgetens totala kassamässiga inkomster.......... —

55

+ 600

Förändring i avsättning till budgetutjämningsfonden

av kommunalskattemedel........................................... +

275

+ 50

Summa

+ 220

+ 650

Summa, exkl. bilskattemedel

+ 245

-f 605

Sammanställningen visar statsinkomsternas automatiska förändring vid

en antagen årlig stegring av den reala nationalinkomsten vid konstant pris­

nivå med fyra procent. Detta antagande, som överensstämmer med vad som

förutsattes vid motsvarande kalkyl i finansplanen, torde få betecknas som

relativt optimistiskt. I den reviderade nationalbudgeten räknas med en steg­

ring från 1955 till 1956 om tre procent. Å andra sidan finns det anledning

antaga, att den förstärkning av taxeringsorganisationen, som föreslagits i

propositionen nr 150, på längre sikt skall leda till en fullständigare redo­

visning av sådana inkomster, som för närvarande orättmätigt undandras be­

skattning. Vid beräkningen har givetvis beaktats skattesänkningen för fysis­

ka personer liksom höjningen av pensionsavgifterna från den 1 januari 1957.

Vidare har ämbetsverket, liksom vid decemberberäkningen, utgått från att

den förhöjda bolagsskatten kvarstår under perioden. Om man med hänsyn

till dessa skattemedels tillfälliga karaktär önskar hålla dem utanför kalky­

len, förändras dock icke bilden av den årliga förändringens storlek i nämn­

värd grad, eftersom de ingår med ungefär samma belopp under de olika

åren. Beträffande den allmänna investeringsavgiften liksom den särskilda

investeringsavgiften för motorfordon har riksräkenskapsverket, i enlighet

med nu gällande författningars giltighetstid, däremot endast räknat med av­

giftens uttagande under år 1956. Kalkylmässigt föranleder detta ett inkomst­

bortfall från 1956/57 till 1957/58 med omkring (75 -f- 75 =) 150 miljoner

kronor. Den stagnation av budgetens kassamässiga inkomster, som under

de för kalkylen gällande förutsättningarna skulle vara att vänta under bud­

getåret 1957/58, förklaras till en del av detta inkomstbortfall. I övrigt är

den en följd av skattesänkningen, som först då kommer till uttryck under

hela budgetåret, samt vissa andra förskjutningar i det kassamässiga utfal­

let av inkomstskattetiteln. Under budgetåret 1958/59 får samma förskjut­

ningar till effekt en relativt kraftig stegring av de kassamässiga inkomster­

na. Den under de angivna samhällsekonomiska förutsättningarna på längre

sikt »normala» stegringstakten kan numera uppskattas till omkring 500

miljoner kronor, eller, om automobilskattemedlen frånräknas, omkring 450

miljoner kronor i årlig stegring.

I den i det föregående återgivna tablån har förutom de kassamässiga in­

komsternas förändringar även angivits förändringen i storleken av de av­

sättningar av kommunalskattemedel till hudgetutjämningsfonden, som en-

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

ligt nu tillämpade principer bör äga rum. Då nettoavsättningen, som för

budgetåret 1956/57 beräknas till 300 miljoner kronor, under 1957/58 en­

dast skulle uppgå till 25 miljoner kronor och under 1958/59 förbytas i en

nettoåterföring med 25 miljoner kronor, elimineras vid ett hänsynstagande

till ifrågavarande fondavsättningar delvis ojämnheten i den kassamässiga

utvecklingen.

Beträffande utvecklingen av statsutgifterna angav jag i finansplanen, att

några säkra utsagor icke kunde göras men att all erfarenhet visade, att man

i ett progressivt samhälle måste räkna med automatiska eller av andra skäl

svårundvikliga utgiftsstegringar på betydande belopp även vid en mycket

restriktiv budgetbehandling. Som exempel nämnde jag, att driftbudgeten

under de tre senaste budgetåren 1953/54—1955/56 ökat med i genomsnitt

500—600 miljoner kronor per år.

Om man försöker skaffa sig en allmän överblick över utgiftsutvecklingen

— såväl den automatiska som den icke-automatiska — under de närmaste

åren och i första hand då budgetåret 1957/58, avtecknar sig aktuella anslags-

krav av betydande storlek. De har i själva verket en sådan omfattning, att

de enligt min mening måste mana till den allra strängaste sparsamhet med

anslagsmedel och en omsorgsfull planering och angelägenhetsgradering vid

de! fortsatta reformarbetet.

Redan de anslagsstegringar för budgetåret 1957/58, som siffermässigt kun-

nai preciseras vid den i finansplanen omnämnda automatikutredningen, vil­

ken nu slutförts, uppgår till 200 miljoner kronor. Sagda utredning torde som

bihang D få fogas till statsrådsprotokollet. Det av utredningen angivna be­

loppet avser anslagsstegringar, som automatiskt kommer att aktualiseras

till följd av fattade beslut och som blott kan förhindras, om dessa beslut om­

prövas och ändras. Det ligger i sakens natur, att en sådan omprövning

endast kan ge begränsade resultat om man inte vill helt frångå de allmänna

målsättningar för politiken, som legat till grund för besluten. De automa­

tiska anslagsökningarna måste därför i praktiken anses som i stor utsträck­

ning ofrånkomliga.

Det bör vidare uppmärksammas, att betydande delar av statsverksamheten

— bl. a. försvaret, vägväsendet och kapitalbudgeten — av olika skäl uteslutits

vid automatikberäkningen. I fråga om försvarshuvudtiteln kan — oberoende

av pågående försvarsberedning — förutses icke obetydliga utgiftsstegringar.

Den besparing på 68 miljoner kronor, som uppkommer under 1956/57 ge­

nom repetitionsövningarnas slopande, är nämligen att betrakta som en en­

gångsföreteelse. Härtill kommer den ökning av försvarskostnaderna som

framdrives av den tekniska utvecklingen. Investeringarna på vägväsendets

och affärsverkens område representerar för hela samhällsekonomin vitala

avsnitt, som likaledes legat vid sidan av automatikutredningens siffermässiga

precisering av anslagsstegringarna. Enligt förslag i propositionen nr 165

angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område skall vidare

slaien ställa 100 miljoner kronor till förfogande som finansiell grund för

Kungl. Maj. ts proposition mJ 1

75

år 1956

41

eu blivande skördeskaderegleringsfond. Detta medför en belastning av stats­ kassan under budgetåret 1957/58.

Det måste också beaktas, att automatikberäkningen utifrån sina förut­ sättningar räknat med en konstant lönenivå för de statsanställda. Såsom framhålles i utredningen, måste detta på längre sikt betraktas som en orea­ listisk förutsättning i synnerhet om man vid bedömningen av det framtida budgetläget i övrigt utgår från en stigande produktion och levnadsstandard och bygger kalkyler rörande statsinkomsternas utveckling på antagandet om en ökande nationalinkomst. Varje procents ökning av de statsanställdas löne­ förmåner innebär en kostnadsstegring per år för staten på omkring 45 mil­ joner kronor.

Därtill konnner — såsom jag redan påpekat i det föregående — att an­ gelägna reformer på familjepolitikens och den kommunala beskattningens områden står inför sitt genomförande. Innan de med dessa spörsmål arbe- lande utredningarna framlagt sina förslag är det dock för tidigt att närmare försöka ange kostnaderna för dessa reformer. Att de för att uppnå avsedd effekt kommer att stiga till betydande belopp är dock uppenbart. I samman­ hanget får icke heller glömmas bort, att undervisningen och forskningen lik­ som den statliga sjukvården — för att endast nämna några av de viktigaste områdena — kräver fortsatta insatser för att uppnå och bibehålla en önsk­ värd standard. Samtidigt är det icke lätt att finna områden, där motvägande nedskärningar av verkliga statsutgifter — jag bortser då från bortfallet 1957/58 av den bokföringsmässiga avskrivningen av egnahemssubventioner — kan ske utan menliga konsekvenser.

Eu genomgång av de aktuella anslagskraven leder mig till slutsatsen, att de för budgetåret 1956/57 gynnsamma statsfinansiella betingelserna icke bör föranleda engagemang som både av samhällsekonomiska och statsfinan­ siella skäl kan visa sig svåra att uppfylla i framtiden eller som kommer att tvinga till ett undanskjutande av andra, mera trängande reformer. I

I fråga om de förändringar i jämförelse med statsverkspropositionen av beräkningen av vissa inkomsttitlar för nästkommande budgetår, som för­ ordats av riksräkenskapsverket, ansluter jag mig till ämbetsverkets förslag där icke annat angives i det följande. Jag har därjämte i det föregående om­ nämnt min avsikt att föreslå jämkningar i fråga om beräkningen av ytter­ ligare ett anta! titlar. Enligt vad som anförts i propositionen nr 174 kom­ mer där framlagda förslag om slopande av tull på jordbruksvaror att med­ föra ett bortfall av tullinkomster, som för budgetåret 1956/57 uppskattas till 12 miljoner kronor. På grund därav bör titeln tullmedel upptagas till avrundat 570 000 000 kronor eller 10 000 000 kronor mindre än vad riks­ räkenskapsverket föreslagit. I statsverkspropositionen upptogs titeln till 550 000 000 kronor. 1 enlighet med beräkningar i propositionen nr 165 bör vidare i riksstaten för budgetåret 1956/57 titeln införselavgift och accis å fettvaror in. in. uppföras med 49 000 000 kronor i stället för det i stats­ verkspropositionen beräknade beloppet 54 000 000 kronor och det av riks­ räkenskapsverket föreslagna beloppet 55 000 000 kronor. Sedan riksdagen god-

42

Kungl. Maj ds proposition nr 175 år 1956

tagit den i propositionen nr 27 föreslagna höjningen av skattesatsen för

kupongskatt med verkan från och med den 1 januari 1957 och med hänsyn

till förutsedda utdelningshöjningar bör en uppräkning av ifrågavarande ti­

tel ske med 500 000 kronor till 6 500 000 kronor. I enlighet med vad som utta­

lats i propositionen nr 105 kommer vissa inkomster att inflyta hos institu­

tet för konsumentfrågor, vilka bör redovisas på riksstatens inkomstsida.

De torde böra bokföras på en ny uppbördstitel, benämnd inkomster vid sta­

tens institut för konsumentfrågor, vilken titel för budgetåret 1956/57 bör

beräknas till 25 000 kronor. Till följd av förutsatt anpassning av avgifterna

hos statens rättskemiska laboratorium, för att täcka bland annat de kost­

nadsökningar som föranledes av i propositionen nr 70 framlagda förslag, sy­

nes titeln inkomster vid statens rättskemiska laboratorium böra uppräknas

med 375 000 kronor till 1 125 000 kronor. I enlighet med numera framlagt de­

finitivt förslag till stat för försvarets fastighetsfond bör fondens överskott

upptagas till 23 600 000 kronor, vilket är 391 000 kronor mindre än det i

statsverkspropositionen preliminärt beräknade beloppet.

Vidare bör såsom nämnts — med ändring av vad som därutinnan före­

slagits i statsverkspropositionen — 75 miljoner kronor avsättas till budget­

utjämningsfonden av vissa tillfälliga, konjunkturpolitiskt betingade in­

komster samt ett motsvarande belopp av statskontoret överföras till ett sär­

skilt konto i riksbanken. I anslutning till vad jag i det föregående nämnt

bör i riksstaten ävenledes upptagas en avsättning till budgetutjämningsfon­

den med 111,4 miljoner kronor av medel avsedda för framtida investering

i LKAB, vilka medel likaså bör insättas på särskilt konto i riksbanken. Jag

kommer i det följande att göra hemställan om att redan för innevarande

budgetår göres en avsättning till samma ändamål, beräknad till 81,4 miljo­

ner kronor.

En sammanställning över de förändringar av inkomsterna och utgifterna

å driftbudgeten för nästa budgetår, som i enlighet med vad i det föregående

anförts föreligger i förhållande till beräkningarna i statsverkspropositionen,

torde såsom Bihang E få fogas till detta protokoll.

Jag torde härefter få framlägga förslag rörande grunderna för uttagande

av preliminär skatt för inkomst under nästa budgetår. Beträffande procent­

talet för nästkommande budgetårs förra hälft vill jag erinra om att detta

procenttal — jämlikt stadgande i 12 § förordningen den 26 juli 1947 (nr

576) om statlig inkomstskatt — skall bestämmas till samma tal som gällt

för innevarande budgetårs senare hälft, d. v. s. till 110. Vad åter angår näst­

kommande budgetårs senare hälft förordar jag i anslutning till vad jag här­

om förutsatt vid framläggandet av propositionen nr 88 med förslag till

sänkning av den statliga inkomstskatten, att för fysiska personer, oskifta

dödsbon och familjestiftelser den statliga inkomstskatt, som skall ingå i

den preliminära skatten för budgetåret 1956/57, uttages med 100 procent av

grundbeloppet. Beträffande den slutliga inkomstskatten på grund av 1956

års taxering vill jag erinra om att denna skatt — jämlikt bestämmelserna

Kungl. Maj:ts proposition nr' 175 år 1956

43

i 12 § förordningen om statlig inkomstskatt — automatiskt utgår efter ena handa procenttal av grundbeloppen som gällt med avseende å motsvarande preliminära skatt för kalenderåret 1955.

Under åberopande av vad i det föregående anförts hemställer jag, att Kungl. Maj :l måtte — med ändring av i statsverkspropositionen framlagt förslag såvitt rör avsättning till budgetutjämningsfonden av medel som skall överföras till särskilt konto i riksbanken — föreslå riksdagen att

a) medgiva, att i enlighet med de grunder som i det före­ gående förordats ett belopp av 75 miljoner kronor må av­ sättas till budgetutjämningsfonden för budgetåret 1956/57 för att där särredovisas samt att motsvarande belopp må av statskontoret överföras till ett särskilt konto i riksbanken;

b) medgiva, att belopp motsvarande under budgetåren 1955/56 och 1956/57 under riksstatstiteln Fonden för sta­ tens aktier inflytande avkastning av staten tillhöriga aktier i Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag må under respektive budgetår avsättas till budgetutjämningsfonden för att där särredovisas samt att motsvarande belopp må av statskon­ toret överföras till ett särskilt konto i riksbanken;

c) besluta, att statlig inkomstskatt för skattskyldig, som avses i 10 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt, skall ingå i preliminär skatt för förra hälften av budgetåret 1956/57 med 110 procent av grundbeloppet och för senare hälften av samma budgetår med 100 procent av grundbelop­ pet; samt

d) upptaga inkomsterna å driftbudgeten för budgetåret 1956/57 enligt den vid detta protokoll såsom Bihang A fo­ gade specifikationen.

V. Kapitalbudgeten för budgetåret 1956/37

I avvaktan på särskild proposition i ämnet framlades i årets statsverks- proposition en beräknad investeringsplan för budgetåret 1956/57 jämte där­ vid fogade investeringsstater. Definitivt förslag i ämnet bör nu underställas riksdagen.

Vid framläggandet av de nya siffrorna har beaktats de slutliga medels­ äskandena i de fall, där anslagen i statsverkspropositionen endast beräknats, samt därjämte de nya investeringsanslag som äskats i särskilda propositio­ ner. En omräkning av hittills äskade respektive i förekommande fall av riks­ dagen anvisade investeringsanslag ger, såsom av följande sammanställning framgår, ett sammanlagt belopp för kapitalbudgetens investeringsanslag på 1 805 miljoner kronor. Vad rör investeringsstaternas inkomstsida har i de följande sammanställningarna beaktats de äskanden eller anvisningar under

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

huvudtiteln för avskrivning av nya kapitalinvesteringar, vilka hänför sig till

i statsverkspropositionen bebådade anslagsändamål, samt de avskrivnings-

anslag under samma huvudtitel, vilka hänför sig till senare under riksdagen

framlagda förslag till nya kapitalinvesteringar. Härjämte har de i investe-

ringsstaterna uppförda posterna avskrivningsmedel inom fonderna och öv­

riga kapitalmedel underkastats översyn.

Eu sammanställning av de beslutade eller föreslagna investeringarna un­

der olika kapitalfonder ger följande resultat.

I. Statens affärsverksfonder:

A. Postverkets fond ................................................... 4 601 000

B. Televerkets fond.......................................... 255 300 000

C. Statens järnvägars fond .................................... 234 300 000

D. Statens vattenfallsverks fond............................ 296 000 000

E. Domänverkets fond ............................................. 930 900 791 131 900

II. Luftfartsfonden..................................................................................... 4 001 000

III. Statens allmänna fastighetsfond..................................................... 77 549 200

IV. Försvarets fonder:

A. Försvarets fastighetsfond .................................... 95 400 000

B. Försvarets fabriksfond ................ 3 000 000

98 400 000

V. Statens utlåningsfonder...................................................................... 626 500 100

VT.

Fonden för låneunderstöd ............................................................ 178 097 200

VII. Fonden för statens aktier.............................................................. 1 000 000

VIII. Fonden för förlag till statsverket................................................ 8 022 000

IX. Diverse kapitalfonder:

A. Väg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond 19 916 000

B. Statens reproduktionsanstalts fond................. 105 000

20 021 000

Summa kronor 1 804 722 400

De avskrivningsmedel och övriga likvida medel som står till förfogande

för investeringarnas genomförande uppgår till följande belopp.

I. Statens affärsverksfonder:

A. Postverkets fond ................................................. 5 301 000

B. Televerkets fond................................................... 205 750 000

C. Statens järnvägars fond.................................... 196 600 000

D. Statens vattenfallsverks fond............................ 79 500 000

E. Domänverkets fond............................................. 701 000 487 852 000

II. Luftfartsfonden ................................................................................... 1 101 000

Ili.

Statens allmänna fastighetsfond.................................................... 47 163 400

IV. Försvarets fonder:

A. Försvarets fastighetsfond.............................................. 70 822 000

B. Försvarets fabriksfond................................................... 3 301 000 74 123 000

V. Statens utlåningsfonder...................................................................... 166 250 000

VI. Fonden för låneunderstöd.............................................................. 25 909 000

VH. Fonden för statens aktier .............................................................. 1 000

Kungl. Maj. ts proposition m‘ 175■ år 1956

45

VIII. Fonden för förlag till statsverket................................................. 1000 000

IX. Diverse kapitalfonder:

A. Väg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond.. 22 053 800 B. Statens reproduktionsanstalts fond.................... 251 000 22 304 800

Summa kronor 825 704 200

Med ledning av dessa uppgifter kan investeringsbemyndigandena beräk­ nas till de belopp som framgår av följande

Förslag till investeringsplan för budgetåret 1956/57

I. Statens affärsverksfonder:

A. Postverkets fond................................................... —700 000 B. Televerkets fond................................................... 49 550 000 C. Statens järnvägars fond.................................... 37 700 000 D. Statens vattenfallsverks fond............................ 216 500 000 E. Domänverkets fond............................................. 229 900 303 279 900

II. Luftlartsfonden...................................................................................... 2 900 000

III. Statens allmänna fastighetsfond .................................................... 30 385 800 IV. Försvarets fonder:

V.

VI. VII.

VIII.

IX.

A. Försvarets fastighetsfond.................................. B. Försvarets fabriksfond.........................................

24 578 000

• — 301 000 24 277 000

Statens utlåningsfonder............................................. Fonden för låneunderstöd....................................... Fonden för statens aktier....................................... Fonden för förlag till statsverket..........................

460 250 100 152 188 200

999 000 7 022 000

Diverse kapitalfonder: A. Väg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond B. Statens reproduktionsanstalts fond ...............

— 2 137 800 — 146 000 — 2 283 800

Säger 979 018 200

Avgår kapitalåterbetalning:

Oreglerade kapitalmedelsförluster.................................. 543 600 000 Övrig kapitalåterbetalning............................................... 24 380 000 567 980 000

Summa kronor 411 038 200

Stater innefattande specifikation till de sålunda angivna bemyndigandena torde få bifogas statsrådsprotokollet i detta ärenden såsom Bihang B.

Med åberopande av det anförda hemställer jag, alt Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att, med beaktande av de ändringar, som må påkallas av riksdagens beslut angående avskrivnings- och investerings- anslag efter denna dag, fastställa investeringsplan för bud­ getåret 1956/57 jämte därtill fogade stater i enlighet med

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

här framlagda förslag samt att i riksstaten för nämnda

budgetår å kapitalbudgeten upptaga en mot investeringspla­

nen svarande inkomsttitel sålunda

Lånemedel ......................................................... kronor 411 038 200

VI. Ränta å kvarstående skatt och å överskjutande preliminär skatt

I skrivelse den 22 mars 1956 har fullmäktige i Sveriges riksbank upptagit

frågan om en anpassning av procentsatserna för ränta å kvarstående skatt

och å överskjutande preliminär skatt till rådande allmänna ränteläge, över

skrivelsen har, efter remiss, yttrande avgivits av fullmäktige i riksgäldskon-

toret.

Gällande bestämmelser. Enligt uppbördsförordningen är skattskyldig un­

der vissa förutsättningar skyldig att erlägga ränta å kvarstående skatt.

Överstiger skattskyldigs slutliga skatt den preliminära skatten med minst

en femtedel av den slutliga skatten eller med minst 10 000 kronor, gäller

sålunda enligt 27 § 3 mom., att den skattskyldige till statsverket skall er­

lägga ränta med fem procent, för en beräknad tid av ett år, å den del av

det överskjutande beloppet, som överstiger 1 000 kronor, dock att det be­

lopp, varå ränta sålunda skall beräknas, skall avrundas till närmast lägre

hundratal kronor. Av 69 § 1 mom. framgår, att om den preliminära skatten

överstiger den slutliga skatten, den skattskyldige under motsvarande för­

utsättningar skall erhålla ränta å överskjutande skatt, varvid räntesatsen

utgör tre procent.

Nu återgivna bestämmelser är att se mot bakgrunden av att det i viss

utsträckning är beroende av den skattskyldiges egen medverkan om över­

ensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt skall kunna ernås. Skatt­

skyldig, som har att erlägga preliminär A-skatt, kan i förekommande fall

lämna denna medverkan genom att hos arbetsgivaren begära förhöjt skatte­

avdrag eller genom att själv inbetala ytterligare preliminär skatt. Den som

skall erlägga preliminär B-skatt kan avlämna preliminär självdeklaration

eller begära jämkning av tidigare beslut om sådan skatt. Han kan också

inbetala preliminär skatt med högre belopp än det som angivits på B-skatte-

sedeln.

Preliminär B-skatt skall principiellt beräknas så att den så nära som

möjligt motsvarar beloppet av de skatter, som kan antagas bli påförda

den skattskyldige efter verkställd taxering. B-skatten skall i första hand

upptagas till belopp motsvarande den slutliga skatt, som påförts den skatt­

skyldige på grund av taxering året näst före inkomståret. Om sådan taxe­

ring inte skett eller det med sannolikhet kan antagas, att den vid taxering­

en året näst efter inkomståret taxerade inkomsten kommer att avvika från

motsvarande inkomst vid taxeringen året näst före inkomståret med minst

en femtedel av sistnämnda inkomst — dock minst 600 kronor — skall emel­

Kungi. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

47

lertid skatten beräknas enligt preliminär taxering. Därest särskilda om­ ständigheter därtill föranleder, må B-skatten beräknas enligt sådan taxe­ ring även i andra fall än nyss sagts.

Den preliminära taxeringen skall som regel åsättas med ledning av pre­ liminär självdeklaration. Skattskyldig, som har att utgöra preliminär B- skatt, är under förut angivna förutsättning skyldig att utan anmaning av­ giva sådan deklaration. Därutöver äger den skattskyldige, som nyss antytts, avgiva preliminär självdeklaration, därest han så finner erforderligt. Preli­ minär självdeklaration skall i allmänhet avlämnas senast den 1 december under året näst före inkomståret. Om den preliminära skatten kan antagas komma att avvika från den påräkneliga slutliga skatten, kan den skatt­ skyldige, såsom likaledes antytts i det föregående, under löpande inkomst­ år få den preliminära skatten jämkad.

Möjlighet föreligger även för de skattskyldiga att inbetala ytterligare pre­ liminär skatt för ett inkomstår efter utgången av den sista uppbördstenni- nen. Sista inbetalningsdagen är den 30 april året näst efter inkomståret. Genom sådana fyllnadsinbetalningar kan alltså skattskyldig, som under det gångna uppbördsåret betalat för litet preliminär skatt, tillrättalägga det­ ta och därigenom undgå att bli påförd kvarstående skatt och ränta å sådan skatt.

Frågans tidigare behandling. Förslag om skyldighet att erlägga ränta å kvarstående skatt framlades första gången av 1949 års uppbördssakkunniga i betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet (SOU 1950: 7). Med förslaget avsågs att förmå de skattskyldiga att medverka till ett bättre uppbördsresultat beträffande den preliminära skatten. Enligt förslaget skulle, om den skattskyldiges kvarstående skatt utgjorde minst en femtedel av hans slutliga skatt, ränta med 6 procent — beräknad för eu tid av ett år — utgå å den kvarstående skatten, i den mån denna översteg 300 kronor. Skulle den kvarstånde skatten nedgå på grund av beslut om ändrad taxering eller omdebitering, skulle utan särskild ansökan omräk­ ning av räntan verkställas med ledning av nämnda beslut. Vidare skulle länsstyrelsen, om den skattskyldige inte kunnat råda över förhållanden som medfört den kvarstående skatten, kunna medge befrielse från erläggande av ränta. För att möjliggöra för skattskyldiga, som först efter uppbörds­ årets utgång fick kännedom om resultatet av rörelsen, att verkställa fyll­ nadsinbetalningar av preliminär skatt, föreslogs att sådana inbetalningar skulle få ske intill utgången av april månad året näst efter inkomståret. Räntan skulle enligt de sakkunnigas förslag debiteras och uppbäras i sam­ band med den kvarstående skatten.

Om räntesatsens avvägning anförde de sakkunniga i huvudsak följande. På grund av svårigheten för många skattskyldiga att beräkna sin inkomst under inkomståret borde räntan å kvarstående skatt beräknas med ut­ gångspunkt från att räntan skulle utgöra påföljd för utnyttjad skatte- kredit under ungefärligen ett år, dvs. från mars -april året efter inkomst­

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

året till mars—maj året efter taxeringsåret, då den kvarstående skatten

skulle erläggas. Räntesatsen borde avvägas så att den vid större kvarstå­

ende skatt översteg den räntevinst, som den skattskyldige kunnat tillgodo­

göra sig på det för litet erlagda beloppet. Å andra sidan ansågs det med

hänsyn till ändamålet med räntan inte nödvändigt att uttaga ränta annat

än å större belopp. För en begränsning talade även praktiska skäl, bl. a.

intresset av att undvika att antalet räntepåföringar blev för stort.

Flertalet remissinstanser tillstyrkte eller lämnade utan erinran den före­

slagna räntesatsen. I vissa yttranden framhölls dock, att den föreslagna

räntesatsen var för hög. Därvid uttalades från några håll, att räntan inte

borde sättas högre än 5 procent och från andra håli, att 4 procent borde

vara en tillräcklig räntesats.

I proposition nr 244/1950 framlades för riksdagen ett förslag i ämnet,

som i huvudsak överensstämde med vad de sakkunniga förordat. Beträffan­

de räntesatsens storlek uttalade dåvarande chefen för finansdepartementet,

att han, med hänsyn bl. a. till att räntan borde vara avdragsgill vid taxering,

inte ansåg sig ha anledning frångå de sakkunnigas förslag i denna del.

De sakkunniga hade inte upptagit frågan om ränta å överskjutande pre­

liminär skatt. I propositionen föreslogs emellertid att skattskyldig skulle,

under samma förutsättningar som föreslagits för uttagande av ränta å

kvarstående skatt, gottgöras ränta å för mycket erlagd preliminär skatt.

Ränta borde dock inte utgå med högre belopp än som motsvarade spar­

bankernas inlåningsränta. Med hänsyn härtill och till att räntan borde be­

räknas för en tid av nio eller tio månader — från och med maj månad året

efter inkomståret till början av påföljande år — ansåg departementsche­

fen, att räntan lämpligen borde utgå med 2 procent.

I flera motioner, som väcktes i anledning av propositionen, yrkades, att

samma räntesats skulle gälla för såväl kvarstående skatt som för mycket

erlagd preliminär skatt, därvid några motionärer ansåg att räntesatsen

borde fastställas till 2 1/2 eller högst 3 procent medan andra motionärer

föreslog en räntesats av 4 procent. I några motioner förordades nedsättning

av räntesatsen i fråga om kvarstående skatt från 6 till 4 procent.

Bevillningsutskottet (bet. nr 55) uttalade, att utskottet inte fann anled­

ning till erinran mot förslaget, att den, som med eller utan avsikt utnvti-

jade en skattekredit genom att erlägga för låg preliminär skatt, skulle er­

lägga ränta å den kvarstående skatten och att i konsekvens härmed den,

som medgav det allmänna en skattekredit genom att erlägga för hög pre­

liminär skatt, skulle erhålla ränta å den för mycket erlagda skatten. Ut­

skottet fann emellertid inte att utformningen av de föreslagna räntebe­

stämmelserna var tillfredsställande. Med hänsyn härtill ansåg sig utskot­

tet inte kunna tillstyrka propositionsförslaget utan förordade att riksdagen

i skrivelse till Kungl. Maj :t skulle hemställa om ytterligare utredning av

frågan.

Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets förslag.

Kungl. Maj:ts proposition

nr1

175 år 1956

49

I en den 22 januari 1951 dagtecknad promemoria avgav 1949 års uppbördssakkunniga nytt förslag i ämnet.

I fråga om räntan å kvarstående skatt vidhöll de sakkunniga sin tidigare ståndpunkt att räntesatsen borde bestämmas till 6 procent. Därvid erin­ rade de sakkunniga om att deras tidigare överväganden i denna del hade skett från den utgångspunkten, att räntan endast borde drabba dem som underlåtit att begagna den samtidigt öppnade möjligheten till fyllnadsin­ betalning av preliminär skatt senast under april månad året efter inkomst­ året. Alla skulle sålunda vara berättigade till en räntefri skattekredit intill nämnda tidpunkt. Räntan borde därför fastställas med utgångspunkt från en räntetermin om ca ett år.

I anledning av att det gjorts gällande att en räntesats av 6 procent skulle vara för hög anförde de sakkunniga, att det måste beaktas att rän­ tesatsen borde vara så hög, att räntan översteg den räntevinst, som den skattskyldige skulle kunnat tillgodogöra sig å det för litet erlagda skatte­ beloppet. Vidare anmärkte de sakkunniga, att en del av ränteutgiften åter- vanns genom lägre skatt ett senare år, eftersom räntan avsågs skola vara avdragsgill vid taxering. De sakkunniga föreslog emellertid en höjning av den gräns, där ränta skulle beräknas, till 500 kronor från förut förordade 300 kronor. I anslutning härtill påpekade de sakkunniga, att den faktiska räntesatsen vid mindre skattebelopp blev avsevärt mindre än 6 procent. Även om en något lägre räntesats än 6 procent tidigare i och för sig möjligen kunde ha varit motiverad, torde, tilläde de sakkunniga, dåmera på grund av den allmänna räntestegringen någon sänkning inte böra ifrågakomma.

I fråga om räntan å överskjutande preliminär skatt anförde de sakkun­ niga bl. a., att med hänsyn till den allmänna räntestegringen ränta borde utgå efter något högre räntesats än tidigare föreslagits. Ehuru det — med bibehållen relation till sparbankernas inlåningsränta och med en beräknad taktisk räntetid av 3/4 år — skulle vara tillräckligt med en höjning till 2 1/2 procent, förordade de sakkunniga att räntesatsen av praktiska skäl fastställdes till 3 procent.

De sakkunniga erinrade i detta sammanhang om att vid restitution av- skatt efter ändring i taxering eller debitering ränta utgick efter 5 procent. De sakkunniga framhöll, att ränta å överskjutande preliminär skatt borde utgå efter en något lägre procentsats, enär restitutionsräntan i viss män avsågs skola innefatta, förutom ersättning för ränteförlust, jämväl ersätt­ ning för de kostnader och olägenheter i övrigt, som tillskyndats den skatt­ skyldige genom den oriktiga taxeringen eller debiteringen. Det fanns enligt de sakkunnigas uppfattning inte anledning att räkna med ersättning i sist­ nämnda hänseenden, då det gällde ränta å överskjutande preliminär skatt. De sakkunniga framhöll också att en hög räntesats skulle kunna locka de skattskyldiga att inbetala omotiverat höga preliminärskattebelopp för att komma i åtnjutande av en bättre ränteavkastning än som eljest stod till buds.

Vid remissbehandlingen av de sakkunnigas promemoria tillstyrktes de

4

Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt Nr 175

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

här återgivna förslagen i de flesta yttrandena. Från några håll ifrågasattes

dock huruvida icke en lägre procentsats för ränta å kvarstående skatt

borde föreskrivas än vad i promemorian förordats.

Promemorian och de däröver avgivna yttrandena anmäldes i proposition

nr 203/1951. Däri föreslogs att gränsen för påföring av ränta å kvarstående

skatt skulle sättas till 1 000 kronor och att ränteplikt alltid skulle inträda,

då den kvarstående skatten översteg 10 000 kronor. Med den föreslagna

höjningen av räntegränsen avsågs att i huvudsak begränsa ränteplikten

till sådana fall, där gällande regler möjliggjorde ett obehörigt utnyttjande

av skattekredit i större omfattning. I fråga om räntesatsen anslöt sig pro­

positionen till de sakkunnigas förslag. Vidare föreslogs att ränta å för

mycket erlagd preliminär skatt skulle utgå under motsvarande förutsätt­

ningar som ränta å kvarstående skatt. Den av de sakkunniga föreslagna

räntesatsen om 3 procent förordades.

1951 års bevillningsutskott uttalade (bet. nr 47) att utskottet, i likhet

med 1950 års bevillningsutskott, inte fann anledning till erinran mot för­

slaget att söka åstadkomma en förbättrad källskatteuppbörd genom att in­

föra bestämmelser om ränta å kvarstående skatt. Beträffande storleken av

räntan föreslog emellertid utskottet en sänkning till 5 procent, vilken ränte­

sats enligt utskottets mening var tillräcklig för att uppnå det avsedda syftet.

Skulle detta emellertid efter något eller några år visa sig inte vara fallet,

förutsatte utskottet att frågan på nytt togs upp till prövning. Förslaget om

ränta å för mycket erlagd preliminär skatt tillstyrktes av utskottet.

Riksdagen beslöt i enlighet med vad utskottet förordat. De då antagna

räntebestämmelserna har med i sak oförändrat innehåll överförts till den

nu gällande uppbördsförordningen.

Bankofullmäktiges skrivelse. I skrivelsen framhålles, att gällande bestäm­

melser om ränta å kvarstående skatt och överskjutande preliminär skatt

tillkommit i syfte att framtvinga en bättre anpassning av preliminärskatten

till den faktiska inkomsten och den därpå med ledning av självdeklaration

beräknade slutliga skatten. Detta syfte syntes också i viss utsträckning ha

nåtts, kanske framförallt därigenom att skattebetalarna och i synnerhet bo­

lagen i stor utsträckning utnyttjat möjligheten till fyllnadsbetalningar före

utgången av april månad året efter inkomståret. Enligt riksräkenskapsver-

kets senaste inkomstberäkning skulle de under våren 1954 och våren 1955

erlagda fyllnadsbetalningarna ha uppgått till ca 575 respektive 525 miljoner

kronor, varav B-skatten ansågs ha utgjort ca 535 respektive 480 miljoner

kronor.

Bankofullmäktige framhåller vidare, att riksräkenskapsverket beträffan­

de utfallet av 1956 års taxering hade räknat med en inte oväsentlig ökning

av nettokvarskatten, trots att en betydande uppgång i fyllnadsbetalningar­

na förutsatts även under våren 1956. ökningen av det beräknade saldot

mellan kvarstående skatt och överskjutande skatt föranleddes bl. a. av att

fastighetsskatten och sjukförsäkringsavgifter från sådana försäkringstaga­

Kungl. Maj.ts proposition

nr1

175 år 1956

51

re som erlade preliminär B-skatt sannolikt endast delvis kom att inflyta i form av preliminärskatt eller såsom fyllnadsbetalningar. Beloppen för över­ skjutande skatt, kvarstående skatt och fyllnadsbetalningar hade av riks- räkenskapsverket beräknats till 550, 950 respektive 700 miljoner kronor.

Bankofullmäktige anför vidare. Enligt vad som upplysts har riksräkenskapsverket vid nämnda beräkning­ ar utgått ifrån att fyllnadsbetalningarna i år skulle komma att erläggas i samma relativa omfattning som tidigare. Emellertid kan det enligt full­ mäktiges mening ifrågasättas om inte en väsentlig nedgång just i år kom­ mer att inträda i dessa betalningar, därest räntesanktionen bibehålies oför­ ändrad. Den restriktivitet i kreditgivningen, som nu iakttages, och den för­ ändring i förhållandet mellan kvarskatteräntan och det allmänna ränte­ läget, som inträtt under senaste året, kan nämligen leda till att företag av likviditetsskäl och oaktat räntesanktionen, i större utsträckning än tidi­ gare utnyttjar föreliggande möjligheter att uppskjuta skattebetalningarna. I jämförelse med riksräkenskapsverkets beräkningar skulle detta med­ föra, att fyllnadsbetalningarna under våren 1956 bleve lägre och den kvar- skatt som skulle komma att erläggas under våren 1957 så mycket större. Det är enligt fullmäktiges mening både av statsfinansiella och kreditpoli­ tiska skäl angeläget att denna effekt av kreditrestriktionerna såvitt möjligt elimineras. Fullmäktige få därför i detta syfte föreslå, att den nu i upp- bördsförordningen stipulerade kvarskatteräntan i varje fall höjes till en sådan nivå, att den tidigare rådande relationen mellan denna ränta och det allmänna ränteläget återställes. Därest denna förändring kommer till stånd synes det enligt fullmäktige lämpligt, att även den ränta, som enligt samma förordning skall tillgodoräknas skattskyldig vid för mycket betald preliminärskatt, höjes på motsvarande sätt.

Bankofullmäktige framhåller, att en anpassning av här avsedda ränte­ bestämmelser till den allmänna räntenivåns förändringar kan visa sig önsk­ värd även i framtiden. De nya bestämmelserna syntes därför böra utfor­ mas så att förändringar i räntesatserna kunde vidtagas utan allt för stor omgång. Fullmäktige förordar med hänsyn härtill, att Kungl. Maj :t hos riksdagen utverkar bemyndigande att inom ramen för en viss högsta nivå, efter hörande av fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret, fastställa räntesatserna med hänsyn till det vid ingången av varje år rådande all­ männa ränteläget. Den högsta nivå som därvid skulle kunna ifrågakomma borde inte understiga 7 procent för kvarskatteräntan och 5 procent för räntan på överskjutande skatt.

Två av fullmäktige, herrar Rubbestad och Kollberg, har i avgiven reser­ vation uttalat, att det hittills inte konstaterats något behov av en ändring i bestämmelserna på området. Därest emellertid en ändring ansågs böra komma till stånd, borde beslut härom enligt reservanternas mening inte ankomma på Kungl. Maj:t utan på riksdagen. 1

1 det av riksgäldsf ullmäktige avgivna yttrandet t i i 1 styrkes förslaget på de av bankofullmäktige anförda skälen.

52

Kungl. Maj.ts proposition nr IT5 år 1956

Departementschefen. Bestämmelserna om skyldighet att erlägga ränta å

kvarstående skatt har tillkommit i syfte att förmå sådana skattskyldiga,

som i mera väsentlig mån själva kan bestämma storleken av sina inbetal­

ningar av preliminär skatt, att så nära som möjligt anpassa dessa inbe­

talningar till den slutliga skatten. Att ränta tillföres skattskyldiga, som

inbetalat för mycket i preliminär skatt, är närmast att se som en konse­

kvens av ränteplikten beträffande kvarstående skatt.

Räntesatserna är bestämda till fem procent beträffande kvarstående skatt

och tre procent i fråga om överskjutande preliminär skatt. De avpassades

i syfte att de skattskyldiga inte skulle genom för liten preliminärskattein­

betalning kunna bereda sig från räntesynpunkt förmånligare krediter än

som eljest varit möjligt; för mycket erlagd preliminär skatt skulle inte hel­

ler medföra ränteförlust i jämförelse med det fall då ett motsvarande be­

lopp placerats å inlåningsräkning hos bank. Vid räntesatsernas bestäm­

mande har helt naturligt den vid tillfället i fråga rådande allmänna ränte­

nivån tagits till utgångspunkt.

Med hänsyn till den år 1955 inträdda förändringen i ränteläget kan det,

såsom bankofullmäktige framhållit, befaras att en inte oväsentlig nedgång

i fyllnadsinbetalningarna av preliminär skatt kommer att inträda, därest

räntan å kvarstående skatt bibehålies vid nu gällande nivå. Det kan med

andra ord befaras att syftet med reglerna om ränteberäkning å kvarståen­

de skatt inte längre uppnås. Av kreditpolitiska, men även av statsfinan-

siella, skäl finner jag därför påkallat att den tidigare rådande relationen

mellan räntan å kvarstående skatt och det allmänna ränteläget återställes.

Förändringarna i den allmänna räntenivån gör det också motiverat att höja

procentsatsen för ränta å överskjutande preliminär skatt.

Vid bestämmande av de nya räntesatserna synes samma principer böra

tillämpas som var vägledande då de nuvarande räntesatserna tillkom. Här­

vid bör hållas i minne att räntan å överskjutande preliminär skatt av prak­

tiska skäl sattes något högre än som eljest varit motiverat. I enlighet med

dessa överväganden finner jag att räntan å kvarstående skatt bör bestämmas

till sju procent, medan ränta å överskjutande preliminär skatt bör utgå med

fyra procent.

I fråga om sättet för genomförande av de höjda räntesatserna har ban­

kofullmäktige ifrågasatt att Kungl. Maj:t skulle erhålla bemyndigande

från riksdagens sida att bestämma räntesatserna inom en i lagstiftningen

angiven ram. För en sådan anordning talar vissa skäl. Det skulle, såsom

fullmäktige framhållit, bli möjligt att utan alltför stor omgång anpassa

räntebestämmelserna till framtida ändringar i den allmänna räntenivån.

De fördelar som härigenom skulle uppnås synes emellertid vara av begränsat

värde. Det måste nämligen under alla förhållanden dröja ganska avsevärd

tid innan en förändring i den allmänna räntenivån kan slå igenom i fråga

om procentsatserna för kvarstående skatt och överskjutande preliminär skatt.

En ändring i dessa räntesatser måste av tekniska skäl avse helt år och bör

rimligen inte träda i tillämpning utan att de skattskyldiga dessförinnan

Kungl. Maj.ts proposition nf 175 år 1956

53

haft tillfälle att i allt fall genom fyllnadsinbetalningar rätta sitt handlande i avseende å preliminärskatteinbetalning med hänsyn till de ändrade ränte­ bestämmelserna. Vad den nu aktuella höjningen angår synes denna i en­ lighet härmed böra tillämpas första gången vid skattepåföring på grund a"\ 1957 års taxering.

På grund av vad nyss anförts — och då ifrågavarande räntesatsers stor­ lek för varje tidsperiod synes böra underställas riksdagens prövning — vill jag förorda att de nya räntesatserna inskrives i uppbördsförordningen.

I enlighet med det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att antaga inom finansdepartementet upprättat förslag till förordning om ändrad lydelse av 27 § 3 mom. och 69 § 1 mom. uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272).

Med bifall till vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda­ möter, hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sven Brodén

54

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Bihang A

Specifikation av inkomsterna å driftbudgeten för budgetåret 1956/57

A. Egentliga statsinkomster

I.

Skatter:

1. Skatt å inkomst, förmögenhet

och rörelse:

a) Skatt å inkomst och förmö­

genhet m. m., bevillning . .

6 000 000 000

b) Kupongskatt, bevillning ....

6 500 000

c) Utskiftningsskatt och ersätt­

ningsskatt, bevillning...-----

1 000 000

d) Fondskatt, bevillning............. 17 000 000

e) Skogsvårdsavgift, bevillning

8 000 000

f) Bevillningsavgifter för sär­

skilda förmåner och rättighe­

ter, bevillning.......................... 750 000

g) Arvslottsskatt, gåvoskatt och

kvarlåtenskapsskatt, bevill­

ning ............................................ 70 000 000

h) Lotteri vinstskatt, bevillning.

53 000 000

i) Omsättnings- och expedi-

tionsstämplar m. m., bevill-

80 000 000 6 236 250 000

2. Automobilskattemedel:

a) Fordonsskatt, bevillning ....

315 000 000

b) Bensinskatt, bevillning.........

640 000 000

c) Särskild investeringsavgift för

motorfordon, bevillning.........

75 000 000 1 030 000 000

3. Tullar och acciser:

a) Tullmedel, bevillning.... 570

000 000

b) Varuskatt, bevillning... 210

000 000

c) Införselavgift och accis å fett-

varor m. m., bevillning ....

49 000 000

d) Skatt å kaffe, bevillning ...

19 000 000

e) Tobaksskatt, bevillning.....

690 000 000

f) Rusdrycksförsäljningsmedel

av partihandelsbolag, bevill­

ning ............................................ 12 000 000

g) Rusdrycksförsäljningsmedel

av detaljhandelsbolag, bevill­

ning ........................................... 30 000 000

h) Omsättnings- och utskänk-

ningsskatt å spritdrycker, be­

villning ...................................... 1 050 000 000

i) Omsättnings- och utskänk-

ningsskatt å vin, bevillning ..

55 000 000

j) Maltdrycksskatt, bevillning .

110 000 000

Kungl. Maj.ts proposition nf 175 år 1956

55

k) Skatt å läskedrycker, bevill­

ning ...........................................

l) Statlig nöjesskatt, bevillning

m) Skatt å elektrisk kraft, be­

villning ......................................

48 000 000 59 000 000

45 000 000 2 947 000 000 10 213 250 000

II. Uppbörd i statens verksamhet:

1. Vattendomstolsavgifter......................................... 500 000

2. Inkomster vid fångvården.................................. 1 950 000

3. Bidrag till riksförsäkringsanstalten och försäkringsrådet................................................................... 3 500 000

4. Bidrag till pensionsstyrelsen.................. 125 000

5. Inkomster vid statens skolor tillhörande barnaoch ungdomsvården................................... 335 000

6. Inkomster vid statens vårdanstalter för alkoho Imissbrukare............................................. 365 000

7. Inkomster vid statens geotekniska institut . .

700 000

8. Förrättningsavgifter vid statens bilinspektion . 3 200 000

9. Inkomster vid väg- och vattenbyggnadsverket 1 600 000 10. Avgifter för registrering av motorfordon .... 5 500 000 11. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.................................................... 2 900 000 12. Bidrag till statens bränslekontrollerande verk­ samhet ........................................................................ 45 000 13. Inkomster vid länsarkitektsorganisationen ... 1 750 000 14. Avgifter för kontroll å handeln med skattefri sprit m. m.................................................... 40 000 15. Inkomst av myntning och justering............... 12 000 000 16. Kontrollstämpelmedel............................................ 900 000 17. Bidrag till bank- och fondinspektionen......... 440 000 18. Bidrag till sparbanksinspektionen..................... 275 000 19. Bidrag för tillsyn över sparbankerna.............. 200 000 20. Bidrag för revision av sparbankerna ............... 100 21. Inkomster vid tandläkarhögskolorna............... 235 000 22. Avgifter för granskning av biografbilder .... 275 000 23. Inkomster vid lantbruksnämnderna................. 1 600 000 24. Inkomster vid statens veterinärmedicinska an­ stalt ............................................................................. 650 000 25. Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt............................................................................. 1 300 000 26. Inkomster vid statens lantbrukskemiska kon­ trollanstalt................................................................ 275 000 27. Inkomster vid statens jordbruksnämnd........... 350 000 28. Inkomster vid lantmäteriväsendet................... 9 400 000 29. Inkomster vid rikets allmänna kartverk .... 1 500 000 30. Avgifter för statskontroll å krigsmaterieltillverkningen................................................................ 30 000 31. Skeppsmätningsavgifter......................................... 400 000 32. Inkomster vid Sveriges geologiska undersök­ ning ............................................................................. 150 000 33. Inkomster vid statens provningsanstalt......... 2 200 000 34. Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten . 3 600 000 35. Inkomster vid statens institut för konsument­ frågor ............................................................................ 25 000

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 175

är

1956

36. Fyr- och båkmedel................................................ 12 000 000

37. Lotspenningar.......................................................... 11

000 000

38. Försäljning av sjökort m. m................................. 400 000

39. Inkomster vid statens skeppsprovningsanstalt. 600 000

40. Patent- och varumärkes- samt registreringsav-

gifter........................................................................... 8

000 000

41. Avgifter för registrering i förenings- m. fl. re­

gister ........................................................................... 500 000

42. Bidrag till försäkringsinspektionen................... 785 000

43. Inkomster vid statens bakteriologiska labora­

torium ........................................................................ 2

500 000

44. Inkomster vid statens rättskemiska laborato­

rium ............................................................................ 1

125 000

45. Inkomster vid statens farmacevtiska labora­

torium ......................................................................... 375 000

46. Inkomster vid statens sinnessjukhus............... 32 000 000

47. Inkomster vid statens skol- och yrkeshem på

Salbohed och i Vänersborg................................. 35 000

48. Inkomster vid statens anstalt för fallandesjuka

350 000

49. Inkomster vid karolinska sjukhuset................... 23

000 000

50. Inkomster vid serafimerlasarettet...................... 6

800 000

51. Inkomster vid statens institut för folkhälsan .

450 000

111. Diverse inkomster:

1. Bötesmedel................................................................ 20 000 000

2. Totalisatormedel...................................................... 23 000 000

3. Tipsmedel.................................................................. 80 000 000

4. Lotterimedel............................................................. 110 000 000

5. Övriga diverse inkomster....................................... 18 000 000

10

B. Inkomster av statens kapitalfonder

I. Statens affårsverksfonder:

1. Postverket, bevillning............................................ 10 000 000

2. Televerket................................................................. 85 000 000

3. Statens järnvägar................................................... 10 000 000

4. Statens vattenfallsverk......................................... 120 000 000

5. Domänverket............................................................ 75 000 000

11

.

Riksbanksfonden...............................................................

111

.

Statens allmänna fastighetsfond:

1. Slottsbyggnadernas

delfond............................. 1 000

2. Fångvårdsstyrelsens

»

635 000

3. Beskickningsfastigheternas

»

745 000

4. Byggnadsstyrelsens

*

...................... 13 899 000

5. Generaltullstyrelsens

»

190 000

6. Uppsala universitets

»

350 000

7. Lunds universitets

»

465 000

8. Sjöfartsstyrelsens

»

90 000

9. Medicinalstyrelsens

*

...................... 3 955 000

10. Karolinska sjukhusets

>

...................... 500 000

158 235 100

251 000 000

622 485 100

300 000 000

15 000 000

20 830 000

Kungl. Maj. ts proposition- nf 175 år 1956

57

IV. Försvarets fonder:

1. Försvarets fastighetsfond..................................... 23 600 000

2. Försvarets fabriksfond.......................................... 2 750 000

V. Statens utlåningsfonder:

1. Utrikesförvaltningens lånefond............................ 5 000

2. Värnpliktslånefonden............................................. 100

3. Statens bostadslånefond....................................... 5 000

4. Lånefonden för tjänstemannasamhället vid Mörby......................................................................... 11 000

5. Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer.............................. 5 600 000

6. Lånefonden för bostadsbyggande i städer och stadsliknande samhällen....................................... 55 000

7. Lånefonden för främjande av bostadsbyggande på landsbygden....................................................... 820 000

8. Lånefonden för bostadsbyggande..................... 75 000 000

9. Lånefonden för lantarbetarbostäder................. 500 10. Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg­ nadsindustrin ............................................................ 370 000 11. Statens bosättningslånefond................................ 2 000 000 12. Vattenkraftslånefonden......................................... 240 000 13. Luf tf artslånefonden................................................ 165 000 14. Tullverkets båtlånefond....................................... 1 500 15. Statens lånefond för universitetsstudier......... 90 000 16. Allmänna studielånefonden................................. 220 000 17. Statens lånefond för hästavelns befrämjande . 100 18. Statens kaninavelslånefond.................................. 100 19. Gödselvårdslånefonden.......................................... 5 000 20. Statens kalkbrukslånefond.................................. 1 000 21. Jordbrukets lagerhusfond..................................... 480 000 22. Statens mejerilånefond......................................... 1 000 23. Jordbrukets maskinlånefond............................... 1 000 000 24. Statens sekundärlånefond för jordbrukare ... 150 000 25. Statens slakterilånefond....................................... 2 000 26. Kraftledningslånefonden....................................... 110 000 27. Elektrifieringslånefonden....................................... 100 28. Lånefonden för inköp av gasgeneratorer för mo­ tordrift ....................................................................... 100 29. Egnahemslånefonden............................................. 5 800 000 30. Arrendelånefonden.................................................. 100 31. Arbetarsmåbrukslånefonden................................ 100 32. Västerbottens och Norrbottens nybygges- och bostadsförbättringslånefond................................. 100 33. Kronotorparnas inventarielånefond................... 100 34. Statens avdikningslånefond................................. 1 500 000 35. Täckdikningslånefonden........................................ 40 000 36. Bevattningslånefonden.......................................... 1 000 37. Fiskerilånefonden.................................................... 190 000 38. Statens fiskredskapslånefond.............................. 100 39. Virkesmätningslånefonden.................................... 100 40. Skogsväglånefonden............................................... 1 000 41. Statens skogslånefond........................................... 100 42. Lånefonden för insamling av skogsfrö............ 100

26 350 000

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

43. Hemslöjdslånefonden............................................. 55 000

44. Industrilånefonden................................................. 40 000

45. Statens hantverkslånefond.................................. 60 000

46. Fonden för hantverks- och småindustrikredit

20 000

47. Statens lånefond för den mindre skeppsfarten

415 000

48. Statens sekundärlånefond för rederinäringen .

65 000

49. Sjöfartsverkets båtlånefond.................................. 170 000

50. Fonden för lån till företagareföreningar m. fl.

450 000 95 140 300

VI. Fonden för låneunderstöd:

1. Bostadsstyrelsens delfond.................................... 20 500 000

2. Statskontorets

»

..................................... 1 375 000

3. Lantbruksstyrelsens »

6 000

4. Riksbankens

»

1415 000

5. Riksgäldskontorets

»

2 000

23 298 000

VII. Fonden för statens aktier............................................ 115 000 000

VIII. Statens pensionsfonder:

1. Folkpensioneringsfonden....................................... 27 300 000

2. Civila tjänstepensionsfonden............................... 1 375 000

3. Militära tjänstepensionsfonden........................... 160 000

4. Allmänna familj epensionsfonden........................ 3 860 000

5. Statens pensionsanstalts pensionsfond............. 7 800 000

6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk___

25 000

IX. Diverse kapitalfonder:

1. Fonden för kreditgivning till utlandet...........

40 000 000

2. Övriga diverse kapitalfonder.............................. 10 800 000

40 520 000

50 800 000

686 938 300

Summa kronor II 309 423 400

Kungl. Maj.ts proposition nf 175 år 1956

59

Förslag till

Investeringsstater för budgetåret 1956/57

I. Statens affärsverksfonder

A. Postverkets fond

Avskrivningsmedel

inom fonden....................... 5 300 000 Övriga kapitalmedel............. 1 000 Investeringsbemyndigande.. — 700 000

4 601 000

Summa investeringsanslag .

B. Televerkets fond

Avskrivningsmedel Summa investeringsanslag .

från riksstaten................ 1 650 000 inom fonden.................... 204 000 000 Övriga kapitalmedel........... 100 000 Investeringsbemyndigande. 49 550 000

255 300 000

C. Statens järnvägars fond

Avskrivningsmedel Summa investeringsanslag .

från riksstaten................. 8 500 000 inom fonden..................... 188 000 000 Övriga kapitalmedel........... 100 000 Investeringsbemyndigande. 37 700 000

234 300 000

D. Statens vattenfallsverks fond

Avskrivningsmedel Summa investeringsanslag .

från riksstaten................. 3 000 000 inom fonden..................... 76 400 000 Övriga kapitalmedel........... 100 000 Investeringsbemyndigande. 216 500 000

296 000 000

E. Domänverkets fond

Avskrivningsmedel Summa investeringsanslag .

inom fonden....................... 700 000 Övriga kapitalmedel............. 1 000 Investeringsbemyndigande.. 229 900

Bihang B

.. 4 601 000

4 601 000

255 300 000

255 300 000

234 300 000

234 300 000

296 000 000

296 000 000

... 930 900

980 900

930 900

60

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

II. Luftfartsfonden

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag ..

4 001 000

från riksstaten................... 100 000

inom fonden....................... 1 000 000

Övriga kapitalmedel............. 1 000

Investeringsbemyndigande..

2 900 000

4 001 000

4 001 000

III. Statens allmänna fastighetsfond

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag .. 77 549 200

från riksstaten................... 37 763 400

inom fonden....................... 9 399 000

Övriga kapitalmedel............. 1 000

Investeringsbemyndigande.. 30 385 800

77 549 200

77 649 200

IV. Försvarets fonder

A. Försvarets fastighetsfond

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag .. 95 400 000

från riksstaten................... 59 225 000

inom fonden....................... 11 596 000

Övriga kapitalmedel............. 1 000

Investeringsbemyndigande.. 24 578 000

95 400 000

95 400 000

B. Försvarets fabriksfond

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag ... 3 000 000

inom fonden....................... 3 300 000

Övriga kapitalmedel.............

1 000

Investeringsbemyndigande.. •— 301 000

8 000 000

3 000 000

V. Statens utl&ningsfonder

Lånefonden för bostadsbyggande

Avskrivningsmedel

Investeringsanslag............... 600 000 000

från riksstaten................. 150 000 000

Investeringsbemyndigande. 450 000 000

600 000 000 600 000 000

Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsindustrin

Investeringsbemyndigande. 1 000 000 Investeringsanslag...............

1 000 000

Kungl. Maj:ts proposition nf 175 år 1956

61

Statens bosättningslånefond

Investeringsbemyndigande. 100 Investeringsanslag

Statens lånefond för universitetsstudier

Avskrivningsmedel

från riksstaten................ 6 000 800 Investeringsanslag

Allmänna studielånefonden

Avskrivningsmedel

från riksstaten................. 9 500 000 Investeringsanslag

Statens avdikningslånefond

Avskrivningsmedel Investeringsanslag

från riksstaten................. 500 000 Investeringsbemyndigande. 2 000 000

2 500 000

Fiskerilånefonden

Avskrivningsmedel Investeringsanslag

från riksstaten................. 250 000 Investeringsbemyndigande. 750 000

1 000 000

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten

Investeringsbemyndigande. 8 000 000 Investeringsanslag ..

Sjöfartsverkets båtlånefond

Investeringsbemyndigande. 500 000 Investeringsanslag..

Fonden för lån till företagareföreningar m. fl.

Investeringsbemyndigande. 3 000 000 Investeringsanslag..

Summa investeringsbemyn-

diganden för statens utldningsfonder........................ 460 250 100

VI. Fonden för låneunderstöd

Avskrivningsmedel Summa investeringsanslag .

från riksstaten................ 5 447 000 Övriga kapitalmedel........... 20 462 000 Investeringsbemyndigande. 152 188 200

100

6 000 000

9 500 000

2 500 000

2 500 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

500 000

3 000 000

178 097 200

178 097 200

178 097 200

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

VD. Fonden för statens aktier

Övriga kapitalmedel...........

1 000 Investeringsanslag............... 1 000 000

Investeringsbemyndigande .

999 000

1 000 000 1 000 000

VIII. Fonden för förlag till statsverket

Övriga kapitalmedel............

1 000 000 Summa investeringsanslag ... 8 022 000

Investeringsbemyndigande..

7 022 000

___________

8 022 000 8 022 000

IX. Diverse kapitalfonder

A. Väg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag .. 19 916 000

från riksstaten................ 1 953 800

inom fonden..................... 20 000 000

Övriga kapitalmedel..........

100 000

Investeringsbemyndigande. — 2 137 800

___________

19 916 000

19 916 000

B. Statens reproduktionsanstalts fond

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag .... 105 000

inom fonden.......................... 250 000

Övriga kapitalmedel............. 1 000

Investeringsbemyndigande .. — 146 000

___________

105 000

105 000

Säger beträffande samtliga investeringsstater för:

Avskrivningsmedel

Summa investeringsanslag 1 804 722 400

från riksstaten............. 283 889 200

inom fonden................. 519 945 000

Övriga kapitalmedel-----

21 870 000

Investeringsbemyndigande 979 018 200

1 804 722 400

1 804 722 400

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

1

Bihang C

Reviderad nationalbudget för år 1956

I. Inledning

De aktuella utvecklingstendenserna såväl i den svenska ekonomin som i de viktigaste främmande ländernas överensstämmer rätt väl med den bild, som tecknades i den i början av året framlagda nationalbudgeten. En över­ syn av beräkningarna har dock ansetts motiverad. Numera tillgängliga upp­ gifter tillåter nämligen en fullständigare bild av utvecklingen under 1955 och sedan några månader gått av det nya året, är det möjligt att med större säkerhet bedöma utsikterna för detta.

Den följande framställningen är disponerad sålunda, att inledningen teck­ nar några drag i den internationella bakgrunden. Ett första huvudavsnitt

(kapitel II) återger därefter en inom konjunkturinstitutet utarbetad redo­

visning för 1955 års ekonomiska resultat för det svenska folkhushållet. I ett andra huvudavsnitt (kapitlen III—VII) framläggs därefter en preciserad be­ dömning av den sannolika utvecklingen under 1956. På vanligt sätt bygger denna på material, som erhållits från olika myndigheter. Däri bär inarbe­ tats resultatet av en särskild förnyad enkät rörande industrins investerings­ planer, inom handels- och industrikommissionen utförda kalkyler rörande utrikeshandeln och arbetsmarknadsstyrelsens bedömning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Resultatet av löneuppgörelserna mellan arbetsmark­ nadens parter och av den träffade överenskommelsen rörande prissättningen på jordbrukets produkter har också beaktats i framställningen. I

I flertalet länder har 1955 präglats av en fullt utbildad högkonjunktur. Detta gäller inte minst Förenta staterna, där ökningen i den ekonomiska aktiviteten alltmer antagit karaktären av en investeringskonjunktur. Under 1955 låg de privata bruttoinvesteringarna 12 procent högre än under 1954, medan den privata konsumtionen steg med knappt 7 procent. De offentliga utgifterna var något lägre än året innan och hela bruttonationalprodukten visade en uppgång med 7 1/2 procent. Alla dessa tal är angivna i löpande priser, men då de genomsnittliga prisförändringarna var rätt obetydliga — levnadskostnaderna steg med mindre än 1/2 procent — motsvarar de i stort sett den volymmässiga utvecklingen.

Allting tyder på en stabil utveckling under det närmaste året på den höga nivå, som uppnåtts. Det är dock möjligt, att den fortsatta ökningen av pro­ duktionen kanske inte får samma omfattning som föregående år. Bland återhållande moment har framhållits dels en beräknad nedgång i produk­ tionen av bilar efter föregående års mycket stora försäljning, dels en viss avmattning i bostadsproduktionen. Bilfabrikerna skar kring årsskiftet ned sin tillverkning, sedan det visat sig att lagren av bilar inom handeln ten-

1

Ilihamj till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 175

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

derade att stiga. Försäljningarna syns dock ha gått relativt bra och någon

ytterligare inskränkning förutses inte för närvarande. Bostadsbyggandet har

de föregående åren expanderat kraftigt. Det påverkas rätt starkt av kredit­

villkoren; dessa skärptes på sommaren 1955 men har i början av 1956 ånyo

lättats. — En återhållande faktor är möjligen också den nedgång, som in­

träffat i jordbrukarnas inkomster, men betydelsen härav är inte så stor,

eftersom jordbrukarnas inkomster endast utgör omkring 5 procent av den

samlade personliga inkomstsumman.

Till de expansiva faktorerna hör främst, att företagens investeringar fort­

sätter att stiga. Detta är uttryck för en optimistisk framtidsbedömning, som

också kommer till synes på aktiemarknaden. Även de offentliga utgifterna

beräknas stiga. Konsumenternas efterfrågan väntas också öka, dock inte i

samma takt som tidigare. Lagren har visserligen vuxit under det gångna

året, men — bortsett från bilarna — har stegringen inte mer än hållit takt

med omsättningsökningen.

Totalt sett framgår bedömningen av de amerikanska konjunkturutsik­

terna kanske bäst därav att såväl bankerna som myndigheterna närmast

är inställda på att dämpa expansionen. Under 1955 höjdes räntorna fyra

gånger. Restriktioner för avbetalningshandeln har diskuterats. Nyligen har

kongressens gemensamma utskott för granskning av presidentens ekono­

miska rapport kraftigt understrukit, att skattelättnader i nuvarande hög­

konjunktur inte borde komma i fråga för att inte öka det inflationistiska

trycket. Det väntade budgetöverskottet får inte tas till intäkt för skatte-

lindringar, utan i den mån ett sådant överskott uppkommer borde det, så

länge den ekonomiska expansionen pågår, användas för att nedbringa stats­

skulden.

Av intresse för den internationella utvecklingen är att notera eu inte

ringa ökning av Förenta staternas utrikeshandel. Importen ökade sålunda

från 10,3 miljarder dollar 1954 till 11,5 miljarder dollar 1956. Även övriga

amerikanska utgifter till andra länder undergick en stegring och allt som

allt ställdes 21,4 miljarder dollar till omvärldens förfogande, omkring 2 mil­

jarder dollar mer än året innan. Visserligen ökade också Förenta staternas

export — från 12,7 till 14,1 miljarder dollar — under intryck av bland an­

nat den omfattande liberalisering av importen från dollarområdet, som fö­

retagits i Västeuropa. Dollar läget tillät emellertid samtidigt övriga länder

att också under 1955 öka sina fordringar i dollar; huvuddelen av denna ök­

ning kom på de västeuropeiska kontinentalländerna. Såvitt nu kan bedö­

mas kommer dollarbetalningsläget i stora drag att vara likartat också un­

der 1956.

Vad som sagts om Förenta staterna gäller också i huvudsak för de väst­

europeiska industriländerna. Dessa befinner sig i en period av rätt snabb

expansion, som under det senaste året framför allt har gällt investeringarna.

Man har därvid kommit upp till en sysselsättningsnivå, som medfört löne­

stegringar och framkallat oro för en inflationistisk utveckling. Det kan här

vara motiverat att något närmare beröra förhållandena i de två för svensk

Kungl. Mnj.ts proposition nr 175■ år 1956

3

utrikeshandel viktigaste länderna, nämligen Storbritannien och Västtysk­ land; med hänsyn till likheten med våra egna problemställningar kan det också vara av intresse att se hur dessa länder angripit dem.

I Storbritannien steg de privata investeringarnas volym under 1955 jäm­ fört med föregående år med 12 1/2 procent — om bostadsbyggandet undan- tas — medan den privata konsumtionen ökade med endast 2 1/2 procent eller snarast något mindre än tidigare år. Varulager och produkter under arbete ökade i proportion till produktionsökningen och tog sin andel av den­ na. Bostadsbyggandet resulterade i en produktion av 317 000 lägenheter eller 9 procent mindre än året innan. Även de offentliga utgifterna mins­ kade. Den totala efterfrågan var dock större än som kunde tillgodoses vid bevarad samhällsekonomisk balans. Bruttonationalprodukten ökade 6 pro­ cent i löpande priser men endast 3 1/2 procent i fasta priser räknat.

Övertrycket i den engelska ekonomin medförde dels en höjning av prisnivån, dels ett underskott i betalningarna gentemot utlandet. I genom­ snitt låg konsumtionsprisnivån under 1955 3 1/2 procent högre än under 1954. Stegringen skedde successivt under året och i december 1955 var de­ talj pristalet drygt 6 procent högre än i december 1954. Lönesumman var 1955 8 1/2 procent högre än året innan. Detta sammanhängde dels med en viss ökning av sysselsättningen, dels med stegrade lönesatser. Uppgången i de senare var under loppet av 1955 omkring 7 procent och stegringen fort­ sätter i åtminstone samma takt. Vid avtalsuppgörelser under de första må­ naderna 1956 har stegringar på 7 å 8 procent varit vanliga.

Den löpande betalningsbalansen resulterade för 1955 i ett underskott på drygt 100 miljoner pund mot ett överskott på drygt 200 miljoner pund år 1954, sålunda en försämring på drygt 300 miljoner pund. Detta överens­ stämmer rätt väl med utslaget i sterlingområdefcs gemensamma guld- och dollarreserv, vilken steg med 87 miljoner pund 1954 och sjönk med 229 miljoner pund 1955. Man skulle därför kunna betrakta nedgången i guld- och dollarreserven under 1955 som en följd av Storbritanniens försämrade betalningsbalans. I motsats till vad som varit fallet vid tidigare tillfällen är det denna gång inte fråga om utslag av en försämring i betalningsläget för andra delar av sterlingområdet, t. ex. de utomeuropeiska råvaruprodu- cerande länderna. De betalningstransaktioner, som använder pundet som ett led i en omväxling av andra valutor till dollar, kan inte sägas ha orsakat nedgången. Inte heller har en förändring av relationen mellan import- och exportpriser vid detta tillfälle spelat någon nämnvärd roll; importpriserna har stigit någon procent mer än exportpriserna och terms of trade sålunda försämrats obetydligt. Det är två faktorer, som haft utslagsgivande bety­ delse för Storbritanniens betalningsbalans. Den ena är en minskning av de »osynliga» nettoinkomsterna från 127 miljoner pund 1954 till 40 miljo­ ner pund 1955. Enligt uppgift har nedgången främst berott på sådana ut­ lägg som varit nödvändiga i samband med att driften vid oljeanläggning- arna i Abadan återupptagits och så till vida skulle det finnas chanser för att inkomstbortfallet åtminstone delvis skall visa sig endast ha varit till-

5

Bihamj till riksdagens protokoll 1056. 1 samt. Nr nr,

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

fälligt. Den andra faktorn är att importen ökat mer än exporten: import­

volymen steg 1955 med 111/2 procent, medan exportens volym ökade med

7 procent. Detta kan i sin tur enklast ses som en direkt effekt av efterfråge-

trycket inom Storbritannien.

När det gäller att bedöma den investeringskonjunktur, som enligt vad de

anförda uppgifterna visar burit upp efterfrågeexpansionen i Storbritannien

under det senaste året, måste man hålla i minnet, att investeringsvolymen

enligt alla internationella jämförelser relativt sett varit lägre i Storbritan­

nien än i andra västeuropeiska länder. Det har därför framstått som en

angelägen uppgift att stimulera till ökade investeringar inom det engelska

näringslivet. Man har i detta syfte använt olika incitament, mestadels varia­

tioner i reglerna för avskrivningar på nya anläggningar. I slutet av 1940-

talet medgavs en förhöjning av första årets avskrivningssats, men under

koreakonjunkturen minskades och slutligen avskaffades denna förmån. I

finansminister Butlers budget 1954 infördes en ny förmån i form av ett

extra skattefritt avdrag för investeringar, vilket i fortsättningen inte skulle

minska de reguljära avskrivningarnas summa. Det är inte omöjligt att den

investeringsvåg, som spelat sådan roll för expansionen det senaste året,

grundar sig på den direkta stimulans som infördes några år tidigare. Ännu

så sent som i budgeten i april 1955, då behovet av en åtstramning var på­

tagligt, sänktes den direkta personliga beskattningen och vissa konsum-

tionsskatter.

Huvudinstrumentet för den återhållsamhetspolitik, som under det sena­

ste året framstått som allt angelägnare, har utgjorts av penningpolitiken.

Bank of England liar sålunda höjt diskontot i tre omgångar: i januari 1955

lrån 3 till 3 1/2 procent, i februari 1955 till 4 1/2 procent och i februari

1956 till 5 1/2 procent. Sommaren 1955 riktades en uppmaning till ban­

kerna att begränsa kreditvolymen i viss omfattning, och en påtaglig minsk­

ning har därefter ägt rum. Parallellt har införts restriktioner för avbetal-

ningshandeln, vilka därefter successivt skärpts. I oktober 1955 höjdes kon-

sumtionsskatterna på olika varugrupper liksom telefontaxorna och skatten

på företagens utdelade vinster. I februari 1956 sänktes subventionerna på

bröd och mjölk. Vid denna tidpunkt ändrades avskrivningsreglerna för

industrin och den förut omtalade investeringspremien avskaffades. Vidare

har i olika etapper åtgärder vidtagits för att begränsa såväl statliga som

kommunala utgifter för olika ändamål, särskilt sådana av investerings-

karaktär.

När det gäller att bedöma verkningarna av de vidtagna åtgärderna, måste

man först lägga märke till att de kommer till synes först efter hand. Med

hänsyn till alltjämt rådande högkonjunktur, till den livliga efterfrågan på

arbetskraft, till de stegrade levnadskostnaderna och till begränsningarna av

subventionerna på viktiga livsmedel framstår det som inte särskilt anmärk­

ningsvärt, att aktuella lönekrav ligger högt. Som förut anmärkts har på

senare tid avtalsuppgörelser träffats innebärande lönestegringar på 7 å 8

procent. Trots den aktivitet, som i övertalningssyfte utvecklas från rege­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

5

ringens sida, får man räkna med en fortsatt tendens till lönestegringar av inte obetydlig omfattning.

Officiella beräkningar, som nyligen framlagts, visar, att investeringarna kan väntas fortsätta att öka också under 1956. Planer, som tidigare upp­ gjorts, kommer sannolikt att i betydande utsträckning fullföljas. Man kan därför räkna med en fortsatt högkonjunktur också under detta år. Men ut­ vecklingen kommer att bestämmas av den snabbbet, varmed de vidtagna åtgärderna kommer att motverka expansionens levande kraft. Verkan kom­ mer att öka med tiden. Det är dock svårt att förutse, när en förändring i det ekonomiska klimatet kan inträda. Regeringen bär också deklarerat, att den är beredd att tillgripa ytterligare åtgärder, om så skulle behövas.

Med hänsyn härtill syns det rimligt att räkna med en viss uppbromsning under loppet av innevarande år, vilken åtminstone bringar underskottet i den löpande bytesbalansen ur världen.

I Västtyskland startade återhämtningen efter kriget både senare och i vissa avseenden från en lägre nivå än i det övriga Västeuropa. I gengäld har expansionen under senare år haft en väsentligt snabbare takt än på andra håll. Efter en viss avsaktning i ökningstempo.t 1952 och 1953 har detta åter accelererat. Bruttonationalproduktens volym beräknas ha ökat med 8 procent 1954 och inte mindre än 10 procent 1955. För industripro­ duktionen är stegringstakten än snabbare: 1953 8 1/2 procent, 1954 12 pro­ cent och 1955 16 procent.

Liksom på annat håll är det på senare tid en kraftigt utbildad investe- ringskonjunktur, som varit den dynamiska kraften i utvecklingen. Visser­ ligen har 1955 den privata konsumtionen stigit med omkring 10 procent, men för investeringarna har uppgången varit ungefär dubbelt så stor.

En betingelse för den tyska expansionen har varit en riklig tillgång på arbetskraft, som hängt samman både med en jämförelsevis betydande na­ turlig folkökning i de arbetsföra åldrarna och med den stora flyktingström­ men, främst österifrån. Den totala sysselsättningen har sålunda under 1955 kunnat ökas med omkring 900 000 personer mot 700 000 år 1954 och 600 000 år 1953. Det senaste året har härigenom absorberats inte endast hela folk­ ökningen utan också eu del av de arbetslösa. Medeltalet arbetslösa sjönk så­ lunda i fjol för första gången under en miljon (nämligen från 1 220 000 1954 till 928 000 1955) och under högsäsongen sjönk arbetslösheten för första gången under en halv miljon. Det motsvarar omkring 3 procent av arbets­ styrkan och därmed kan för tyska förhållanden full sysselsättning sägas ha nåtts.

I samband härmed har också i Västtyskland uppkommit frågan om inte efterfrågeexpansionen nått ett alltför uppdrivet tempo, vilket medför risker för en inflationistisk utveckling. Arbetslösheten och tillströmningen av ar­ betskraft utifrån hade tidigare verkat återhållande på löneutvecklingen och priserna hade under en följd av år varit anmärkningsvärt stabila. Härvid­ lag har 1955 markerat en vändpunkt och Tysklands läge blivit mera likt andra västeuropeiska länders.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

En viss prishöjning har också salt in. Levnadskostnaderna heräknas un­

der 1955 ha legat i genomsnitt ett par procent högre än året innan. På in­

vesteringsområdet, där spänningen varit särskilt stor, torde en koslnads-

stegring av dubbelt så stor omfattning ha inträffat. Den samlade lönesum­

man steg från 1954 till 1955 med 13 1/2 procent och inkomsten per lön­

tagare med 7,3 procent. Lönestegringen visade snarast en tendens att öka

under årets lopp och genomsnittsförtjänsten var i slutet av året omkring

8 procent högre än ett år tidigare. Kring årsskiftet har avtalsuppgörelser

träffats, innebärande en lönehöjning av samma omfattning.

När det gällt att motverka ett alltför starkt efterfrågetryck, har Väst­

tyskland haft särskilt gynnsamma förutsättningar. Förekomsten av en be­

tydande arbetskraftsreserv har redan nämnts. Vidare har Västtyskland —

bland annat genom en aktiv exportpolitik och en rätt protektionistisk im­

portpolitik — under de föregående åren skaffat sig betydande överskott

i betalningarna gentemot utlandet och kunnat bygga upp en ansenlig valuta­

reserv. Vid slutet av 1955 uppgick den västtyska centralbankens valutare­

serv till 12,8 miljarder DM, vilket innebar en ökning med nära ett par mil­

jarder under året och svarade mot värdet av omkring 6 månaders import.

I själva verket har ansamlandet av detta fordringsöverskott åstadkommit

svårigheter för andra länder. Ingenting hindrar Västtyskland att i ett an­

strängt läge i första hand avstå från att eftersträva ett fortsatt överskott av

sådan storlek och, om så skulle behövas, kanske använda en del av sina

fordringar. När det ökade efterfrågetrycket inom Tyskland under det se­

naste året medfört en utveckling mot minskat överskott gentemot utlandet,

har detta sålunda både varit ägnat att åstadkomma en bättre balans i det

internationella handelsutbytet och bidraga till att lätta spänningarna inom

den tyska ekonomin. Det är därför inte anmärkningsvärt, att en utveck­

ling i sådan riktning tillåtits ske och att den västtyske ekonomiministern

t. o. m. velat befordra den genom ytterligare lättnader i fråga om importen, in­

klusive vissa autonoma tyska tullsänkningar. Dessa åtgärder har dock haft

ett mycket begränsat omfång. Utvecklingen av utrikeshandeln syns dess­

utom under årets lopp ha svängt om. Visserligen har det västtyska överskot­

tet i bytesbalansen varit drygt en miljard DM lägre under 1955 än under

1954. Men utvecklingen mot minskat överskott, som ledde till att handels­

balansen för tredje kvartalet rentav visade ett obetydligt underskott, har

på senare tid brutits. Under fjärde kvartalet uppkom ånyo ett betydande

tyskt överskott och denna tendens mot stigande överskott syns ha fortsatt

de första månaderna innevarande år.

Ett avsevärt dämpande inflytande har vidare förbundsregeringens finans­

politik utövat. Denna har bedrivits på ett sådant sätt, att för federala myn­

digheters räkning betydande kassamässiga överskott uppsamlats hos cen­

tralbanken; i början av 1956 uppgick dessa överskott till sammanlagt över

7 miljarder DM. I vad mån därbakom legat en målmedveten konjunktur-

politisk avsikt syns dock tveksamt. Förutom en allmänt konservativt för­

siktig finanspolitik har mera speciella förhållanden inverkan: tillgodoha­

7

vandena består bland annat av inte ianspråktagna medel för stationerings- kostnader för allierade trupper, från föregående budgetår outnyttjade me­ del för den västtyska upprustningen samt åtminstone delvis oförutsedda överskott på den löpande budgeten. Den starka budgetställningen har emel­ lertid möjliggjort för regeringen att ställa vissa skattelättnader i utsikt för att motverka en stegring av levnadskostnaderna och minska anspråken på höjda löner.

När detta skett, har det också varit i medvetandet om att den tyska in­ vesteringsnivån är rätt hög och att den våldsamma investeringsexpansio- nen i sig borde dämpas med hänsyn till de speciella spänningarna på in­ vesteringsområdet (byggarbetskraft, tungindustrins kapacitet). Det har inte som i Storbritannien förelegat ett behov av att genom en inskränkning av konsumtionsefterfrågan bereda utrymme för större investeringar och för­ hindra ett betalningsunderskott gentemot utlandet. Mer direkta åtgärder för att dämpa investeringsaktiviteten har också i Västtyskland främst vid­ tagits på det penningpolitiska området. I augusti 1955 höjdes diskontot från 3 till 3 1/2 procent och i mars 1956 följde en ny höjning, denna gång med 1 procent till 4 1/2 procent. Det förefaller som om dessa åtgärder närmast varit avsedda att få psykologiska verkningar och tjänstgöra som varningar till företagarna. En viss åtstramning av kreditväsendets kapacitet har sam­ tidigt åstadkommits, bland annat som en konsekvens av de förut omta­ lade budgetöverskotten.

Också i Västtysklands fall har man anledning att räkna med att verk­ ningarna av vidtagna åtgärder först så småningom kommer till synes. Det är här fråga om bromsar på en investeringskonjunktur som, när den kom­ mit igång på det sätt som nu skett, sannolikt har en mycket betydande le­ vande kraft. Man måste därför räkna med att expansionen kommer att fort­ sätta i en relativt snabb takt och att de risker, som aktuellt föreligger, kanske snarare gäller en viss överspänning än en alltför stark nedto­ ning.

Ett uttryck för det allmänna ekonomiska klimatets karaktär brukar man finna i de mycket lättrörliga priserna på världsmarknadens stapelvaror.

Prisutvecklingen på de internationella marknaderna präglades under 1955 av motstridiga tendenser för de olika varugrupperna. Den högt upp­ drivna investeringskonjunkturen i Västeuropa och Förenta staterna ledde till starkt stegrade priser på järn och stål och metaller. Den totala förbruk­ ningen av bland annat koppar, bly, zink och aluminium var större än någon­ sin tidigare. Särskilt kraftigt ökade priserna på koppar och tenn, beroende bland annat på strejker och politiska oroligheter i de transoceana producent­ länderna. Knappheten på järn- och stålmarknaden tog sig under hösten ut­ tryck i successiva höjningar av de officiella prisnoteringarna samtidigt som väsentliga och ökande överpriser flerstädes uttogs av exportörerna. En viss prisuppgång inträffade även i fråga om järnmalm. Gummipriset drevs sam­ tidigt upp till eu rekordartat hög nivå främst genom stora och brådskande

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

beställningar under sommaren från den expanderande bilindustrin i För­

enta staterna, genom oväntade kautschukinköp från Sovjetunionens sida,

samt genom politiska oroligheter på Malackahalvön, som svarar för huvud­

parten av den totala kautschukproduktionen. Naturgummipriset kom här­

igenom att under sensommaren ligga mer än dubbelt så högt som priset på

syntetiskt gummi, vars produktion och förbrukning samtidigt ökade kraf­

tigt.

De höga järn-, metall- och gummipriserna motvägdes emellertid av sänkta

priser på jordbruksprodukter och textilråvaror. Det var framför allt 1955

års rekordartade amerikanska skörd av vete och bomull, som tillsammans

med betydande kvarliggande överskottslager av dessa varor kom att verka

pristryckande. En viss reducering av ullpriserna inträffade också vid hös­

tens ullauktioner innebärande närmast en försenad anpassning till den ned­

gång i ullkonsumtionen, som skett sedan 1955. Ett utpräglat köpmotstånd

mot de höga priserna på kaffe, kakao och te ledde vidare till väsentliga ned-

justeringar i fråga om dessa varor.

På bränsleområdet har den ökade spänningen mellan tillgång och efter­

frågan på fasta bränslen fört med sig betydande prisstegringar framför allt

beträffande koks. Likaså har den stigande efterfrågan på eldningsoljor

lett till prishöjningar för de tjockare kvaliteterna.

Under våren erhölls mycket goda priser på den europeiska trävarumark­

naden, som över huvud taget kännetecknades av en ovanligt livlig aktivi­

tet. Fyllda lager, höjda trampfraktsatser, en allmänt skärpt kreditpolitik

samt, för de engelska importörernas del, finansiella svårigheter som följd

av hamnstrejken i maj—juni ledde emellertid under hösten till ett vikande

köpintresse på trävarumarknaden. Denna försvagning av marknaden kom

dock inte till uttryck i form av några väsentliga prissänkningar. Under

hösten 1955 höjdes även priserna på pappersmassa i Förenta staterna, vil­

ket innebär att skillnaden mellan det pris, som kunde utfås vid export

på Förenta staterna, och det högre pris, som betalas av de västeuropeiska

importörerna, minskade betydligt. Prishöjningar genomfördes mot slutet av

året även av de amerikanska och europeiska pappersbruken.

Råvaruprisernas utveckling under första kvartalet 1956 karakteriseras

främst av kraftiga svängningar i fråga om vissa metallpriser samt en, i för­

hållande till fjolåret, relativt fast tendens i fråga om priserna på spannmål

och textilråvaror.

Minskad bilproduktion i Förenta staterna och Storbritannien, osäkerhet

i fråga om den framtida utvecklingen av den strategiska reserven av metal­

ler i bägge dessa länder samt en allmän åtstramning av kreditpolitiken är de

faktorer som tillsammans med en viss fortgående ökning av metallproduk­

tionen och en säsongmässig försvagning av metallförbrukningen framkallat

omkastningar och nedjusteringar av metallpriserna under tiden januari—

mars 1956.

Uppgången av kopparpriset fortsatte på Londonbörsen under januari och

februari 1956 och ledde till en ny toppnotering den 19 mars med 437 pund

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

9

per ton koppar. Under slutet av mars skedde en återgång till priser omkring 400 pund, beroende framför allt på en hårdare konkurrens, därigenom att den elektriska industrin i allt större utsträckning börjat övergå från kop­ par till aluminium.

Priserna på bly, zink och aluminium har varit tämligen oförändrade un­ der första kvartalet, medan priset på tenn varierat kraftigt. Prishöjningar­ na på järn- och s/d/området fortsatte under första kvartalet 1956. Genom­ snittligt torde uppjusteringarna i fråga om handelsfärdigt järn och stål ha rört sig om cirka 3—5 procent. I fortsättningen väntas emellertid i stort sett stabila priser, ehuru en särskilt stram pristendens torde komma att före­ ligga i fråga om speciellt knappa varor, i synnerhet vissa balktyper samt vissa sorters plåt.

En betydande återgång har skett i fråga om gummipriset. Från årets bör­ jan och till mitten av mars sjönk priset med omkring en fjärdedel. För­ utom den allt hårdare konkurrensen med det syntetiska gummit är det framför allt den minskade bilproduktionen samt den engelska regeringens beslut om nedskärning av de strategiska lagren som verkat pristryckande.

Priserna på textilråvaror har påverkats av en ökande konsumtion, sam­ manhängande med den återhämtning inom textilindustrin, som kom till synes under fjolåret. I fråga om ull räknas således för 1956 endast med ett mindre produktionsöverskott, varför de tämligen stabila priserna under ti­ den januari—mars 1956 syns ha möjlighet att bibehållas på ungefär oför­ ändrad nivå under den återstående delen av året. De stora överskottslagren av bomull framför allt i Förenta staterna bidrar fortfarande till en viss osäkerhet på bomullsmarknaden.

Frostskador på den västeuropeiska uefeskörden bidrog under februari att stärka den eljest ytterst labila vetekursen. Det ökade behovet av veteimport genom den frostskadade västeuropeiska skörden samt de nya avsättnings­ möjligheter, som bjuds genom planerna på ökat bistånd till underutveck­ lade länder, är emellertid faktorer, som bör kunna medverka till en stabili­ sering av vetepriset.

Priserna på kakao och te fortsatte att sjunka under perioden januari— mars 1956. Speciellt har prisrekylen varit kraftig i fråga om kakao. Då ka­ kaofabrikerna legat med stora lager, inköpta tidigare till det högre priset, har de först på den allra sista tiden börjat sänka priserna på sina egna pro­ dukter. Kaffepriserna däremot stärktes under februari på grund av rappor­ ten om dåliga kaffeskördar i Colombia och Mellanamerika. Ett utpräglat prismotstånd gör dock att en fortsatt uppgång inte syns särskilt sannolik.

Mot bakgrund av fjolvårens kraftiga expansion av den europeiska trä-uuruhandeln och den följande avmattningen i köpintresset under senhösten väntas en något minskad omsättning på trävarumarknaden under 1956. Spe­ ciellt förutses eu väsentlig nedgång av den engelska och belgiska trävaru­ importen. Däremot tycks exportförsäljningarna till de danska, tyska och franska marknaderna under första kvartalet 1956 avspegla ungefär oför­ ändrade avsättningsförhållanden. Förväntade avsättningssvårigheter, knapp

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

kredit och otjänlig väderlek har emellertid samtidigt bidragit till en viss

minskning av timmeravverkningen i Sverige och Finland och medfört en

minskning för 1956 av bägge dessa länders produktion och exportutbud i frå­

ga om trävaror. En förväntad ökning av det sovjetryska exportutbudet tor­

de inte räcka till att uppväga denna minskning i den svenska och finska

exporten. Den förutsedda minskningen av exportutbudet av sågade trävaror

i de tre största trävaruexporterande länderna Sverige, Finland och — vad av­

ser export till andra länder än Förenta staterna — Canada under inneva­

rande år syns bli tillräckligt stor för att uppväga den väntade nedgången i

främst Storbritanniens import. Trävarupriserna, som vid försäljningarna

under första kvartalet närmast visat en fast tendens, kan således väntas

förbli tämligen oförändrade under 1956.

Prisläget i fråga om såväl pappersmassa som papper syns under de första

månaderna 1956 ha varit mindre stramt än under fjolåret. Inte heller för

dessa varor har man emellertid anledning att vänta sig några större pris­

förändringar under 1956.

Sammanfattningsvis ger ett studium av pristendenserna på de känsliga

råvarorna knappast något stöd för en förväntan om någon mera betydande

förändring av det ekonomiska klimatet i världen. På de viktigaste kapital­

råvarorna -— järn och stål och andra metaller — är priserna höga och ten­

densen alltjämt snarast fast. För vissa konsumtionsråvaror har man kun­

nat spåra återhämtningssymtom efter de föregående årens prisfall. Be­

aktar man dessutom de kostnadsstegringar, som för Västeuropas del in­

träffat i fråga om bränslen, och fraktmarknadens strama läge ävensom räk­

nar med återverkningar av lönerörelserna, finner man nationalbudgetens

omdöme underbyggt, att vi för vår del inte har att vänta oss någon hjälp ut­

ifrån i strävandena att förhindra prisstegringar. Det inflytande, som kan

komma från världsmarknaden, kan i bästa fall väntas vara en stabilitet i

priserna; risker för prisstegringar kan dock inte helt förbises.

Man kan i och för sig ställa frågan, hur det varit möjligt att ha en så

långvarig och utpräglad högkonjunktur, som särskilt Västeuropa nu upp­

levt, förenad med en så pass anmärkningsvärd prisstabilitet. Förklaringar­

na syns vara flera. När högkonjunkturen startade för cirka tre år sedan,

fanns tydligen ett outnyttjat utrymme att ta i anspråk. Verkningarna på

råvarumarknaderna blev inte så stora dels på grund av att koreakonjunk-

turens höga priser stimulerat till produktionsutvidgningar, som nu började

leda till ökat utbud, dels därför att Förenta staternas konjunktur tillfälligt

befann sig i ett avmattningsskede. Det förhållandet, att de västeuropeiska

länderna kommit mycket långt i frigöringen av sin inbördes handel, måste

också ha spelat in; det blev härigenom möjligt att utnyttja de produktions­

möjligheter som fanns på olika håll, vilket gav den europeiska ekonomin

större flexibilitet och anpassningsförmåga än vad den eljest skulle ha haft.

Först under loppet av det senaste året har pressen på resurserna blivit

hårdare och flaskhalsar i försörjningen av delvis allvarlig karaktär avslö­

jats. Det gäller i många länder arbetskraften på särskilda, för investerings­

11

verksamheten viktiga områden. Det gäller i hög grad försörjningen med så­ dana nyckelvaror som stål och bränsle, där utbudet visat sig besitta eu betydligt mindre grad av elasticitet, i varje fall på kort sikt, än på andra om­ råden. Undvikandet av inflationistiska tendenser i den fulla sysselsättning­ ens ekonomi påfordrar, att sådana flaskhalsar i tid upptäcks och avhjälps.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

II. Försörjningsbalansen för år 1955

I nationalbudgeten för 1956 presenterades preliminära uppgifter över för­

sörjningsbalansen för 1955. Statistiken var vid den tidpunkt, då den preli­

minära beräkningen gjordes, ännu i stora delar ofullständig. I de reviderade

beräkningar, som nedan framläggs, har nytillkommen statistik kunnat utnytt­

jas bland annat beträffande industrins och statens investeringar, detaljhan­

delsomsättningen under fjärde kvartalet samt lagerförändringarna under

året. Den bild av utvecklingen, som härvid framkommer, skiljer sig i vikti­

ga avseenden från de preliminära uppskattningar, som tidigare framlagts.

Detta gäller framför allt lagerutvecklingen, där preliminära siffror nu pe­

kar på en avsevärd lageruppbyggnad under fjolåret, men gäller även ut­

vecklingen av de offentliga investeringarna. De privata investeringarna och

konsumtionen syns däremot i stort ha utvecklats i enlighet med de preli­

minära beräkningarna. 1

Tabell 1. Försörjningsbalansen åren 1949—1955 i löpande priser

Miljoner kronor

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Förändring

prel.

1954—1955

Miljoner Pro-

kronor

cent

Tillgång

1. Bruttonationalprodukt

till marknadspris..........

29 240 31 220 38 370 41 950 43 220 45 320 48710 + 3 390 +

7

2. Import av varor, eif ..

4 340

6120

9190

8 950

8170

9190 10 300

+ 1 no

+ 12

3. Minskning av lager m. m.

150

270

140

- 140

4.

Summa tillgång

33 5S0 37 490 47 500 50 900 51000 54 050 59 010 + 4300

+ 8

Användning

5. Privat inhemsk brutto-

investering.......................

4

740

5 470

6 570

6 820

7 410

7 960

8 380 + 420

+ 5

6. Offentlig inhemsk

bruttoinvestering..........

2 780

3 070

3 820

5 010

5 640

5 870

6140 + 270

+

5

7. ökning av lager m. m.

190

950

920

_

_

710 + 710

8. Export av varor, fob, och

nettot av tjänster..........

4 820

6 290 10130

9130

8 500

9

030

9

940 + 910

+ 10

9. Privat konsumtion ....

18 030 19 470 22 150 24 320 25 090 26 430 27 930 + 1500

+ 6

10. Offentlig konsumtion ..

3020

3190

3 940

4

700

5020

5 360

5 910 + 550

+ 10

11.

Summa användning

83 »SO 37 490 47 500 50 900 51000 54 050 59010 + 4 300

+ 8

1. Konsumtion och investering

Totalt sett syns bruttoinvesteringarna i fasta priser ha stigit med 2

procent från 1954 till 1955 innebärande en ökning med 280 miljoner kro­

nor i 1954 års priser (se tabell 4). Jämför man med de närmast föregående

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

13

Tabell 2. Försörjningsbalansen åren 1949—1955 i 1954 års priser

Miljoner kronor

1949 1930 1951 1952 1953 1954 1955 Förändring

prel.

1954

1955

Miljoner Prokronor cent

Tillgång

1. Bruttonationalprodukt till marknadspris___ 38 580 40 630 40 730 41 560 43150 45320 46 890 + 1570 + 3>/«

2. Import av varor, eif. 5 860 7 340 8 670 8030

8 020 9 190 10190 + 1000 + 11

3. Minskning av lager

290

- 140

_

190

_ _

140

_

4. Summa tillgång 44440 48160 49 400 49 590 51460 54650 57 080 + 2430

+

4

Användning

5. Privat inhemsk brutto­ investering

................

6 360 7190 7 080

6610 7 260 7 960 8170 + 210 + 3

6. Offentlig inhemsk bruttoinvestering

....

3 940 4 230 4 270 4 920 5 610 5 870 5 950 + 80

+ 1

7. Ökning av lager m. m. 400

920 830

— —

670 + 670

8. Export av varor, fob, och nettot av tjänster

6 610 8150 8 530 7 740 8 270 9 030 9 470

+

440

+ 5

9. Privat konsumtion

..

22 970 24 260 24 010 24 680 25 290 26 430 27 290 + 860

+ 3

10. Offentlig konsumtion 4 160

4 330

4 590

4 810 5030 5 360 5 530 + 170 + 3

11. Summa användning

44440 48160 49 400 49 590 51460 34 650 57 080

+ 2430

+ 4

åren, visar utvecklingen under fjolåret en avsevärd dämpning av expan- sionstakten. Från 1952 till 1953 steg sålunda investeringarna med 12 pro­ cent och från 1953 till 1954 med 7 procent.

De privata investeringarna ökade i summa volymmässigt med 2—3 pro­ cent, motsvarande en ökning på cirka 200 miljoner kronor i 1954 års priser. Utvecklingen för olika typer av privata investeringar var under 1955 liksom tidigare år heterogen. Industrins investeringar i maskiner och apparater var sålunda praktiskt taget helt oförändrade från 1954 till 1955. Detta syns va­ ra ett resultat av en successiv dämpning av investeringsviljan inom detta område under fjolåret, vilket också belyses av konjunkturinstitutets kon­ junkturbarometrar. Dessa visar att verkstadsindustrins beställningar av in­ vesteringsvaror minskade kvartal för kvartal under 1955 och att textil- och beklädnadsindustrins kapitalvaruinköp genomgående var lägre än 1954. In­ dustriinvesteringarna ökade dock totalt räknat med 2 till 3 procent från 1954 till 1955 till följd av en fortsatt uppgång för investeringarna i byggna­ der och anläggningar.

Investeringsutvecklingen inom gruppen samfärdsel avviker kraftigt från utvecklingen inom den övriga privata sektorn genom en ökning av investe­ ringarna med 12 procent 1954—1955 mot en minskning med 1 procent 1953— 1954. De betydande fluktuationerna år från år inom denna grupp hänför sig främst till posten »investeringar i handelsflottan». Fartygsleveranserna till den svenska handelsflottan, vilka är underkastade stora variationer, öka­ de sålunda avsevärt under fjolåret. Det privata bostadsbyggandet, som ex-

14

Kungl. Maj ds proposition nr 175 år 1956

Tabell 3. Bruttoinvesteringar åren 1949—1955 i löpande priser

Miljoner kronor

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

pre!.

I. Privata bruttoinvesteringar..................

4 735

5 472

6 566

6 823

7 411

7 963

8 380

1. Bostäder ..............................................

1433

1 581

1719

1869

2 075

2 237

2 320

2. Industri..................................................

1 734

1940

2 416

2 320

2 219

2 645

2813

3. Kraft- och belysningsverk ..............

136

159

151

248

302

259

250

4. Jordbruk ..............................................

643

705

825

870

891

936

860

5. Transportmedel ..................................

621

913

1254

1288

1608

1493

1684

6. övrigt ..................................................

168

174

201

228

316

423

453

I. Offentliga bruttoinvesteringar..............

2 779

3065

3 821

5 008

5 641

5870

6142

1. Statliga...................................................

1581

1737

2166

2 990

3313

3 299

3 419

därav: affärsverk och aktiebolag..

830

880

1029

1472

1510

1445

1472

militära..................................

2. Kommunala (inkl. komm. bolag

434

532

729

927

1088

1209

1255

m. m.) ..................................................

1198

1328

1655

2 018

2 328

2 571

2

723

I. Summa bruttoinvesteringar..................

7 514

8 537

10387

11 831

13052

13833 14522

därav: privata och offentliga bostäder 1736

1921

2167

2 344

2 647

2 870

2 960

Tabell 4. Bruttoinvesteringar åren 1949—1955 i 1954 års priser

Miljoner kronor

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Förändring i

prel.

procent

1952- 1953- 1954-

53

54

55

I. Privata bruttoin-

vesteringar..............

6357

7194

7 078

6612

7 260

7 963

8166

+

10

+

10

+

3

1. Bostäder ..........

1955

2115

1806

1817

2 064

2 237

2 254 + 14 + 8 + 1

2. Industri..............

2 418

2 611

2 655

2 234

2181

2 645

2 714 - 2 + 21 + 3

3. Kraft- och belys-

ningsverk ..........

191

218

167

242

299

259

243 + 24 - 13 - 6

4. Jordbruk ..........

773

924

888

873

895

906

840 + 3 + 1 - 7

5. Transportmedel.

782

1091

1339

1218

1 504

1493

1673 + 23 - 1 + 12

6. övrigt ..............

238

235

223

228

317

423

442 + 39 + 33 +

4

II. Offentliga bruttoin-

vesteringar..............

3 936

4 230

4268

4 918

5613

5870

5 948 + 14

+

5 + 1

1. Statliga..............

2 252

2 404

2 442

2 941

3 293

3 299

3 291

+ 19

± o

+ 0

därav:

affärsverk och

aktiebolag ...

1180

1 209

1147

1446

1506

1445

1409 + 4 - 4 - 2

militära........

602

716

805

887

1061

1209

1211 + 20 + 14 + 0

2. Kommunala

(inkl. komm. bo-

lag m. m.)..........

1684

1826

1826

1 977

2 320

2 571

2 657 + 17 + 11 + 3

III. Totala bruttoinves-

teringar ..................

10 293

11424

11346

11530

12 873

13833

14114

+ 12

+

7

+

2

därav: bostäder .

2 363

2 561

2 270

2 276

2 632

2 870

2 875 + 16 + 9 ±

o

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

15

panderade väsentligt under åren 1952—1954, steg endast obetydligt 1954—

1955 och ökningen kom helt på reparationer och underhåll. Jordbrukets in­

vesteringar var cirka 7 procent lägre 1955 än 1954.

De offentliga investeringarna steg totalt 1 procent från 1954 till 1955. De

statliga investeringarna förblev totalt räknat oförändrade liksom fallet var

från 1953 till 1954 medan investeringarna inom den kommunala sektorn

ökade med 3 procent. Detta innebär dock en väsentlig dämpning av öknings­

takten i de kommunala investeringarna, vilka steg med 17 och 11 procent

1952—1953 respektive 1953—1954.

De reviderade beräkningarna över den privata konsumtionen ger i stort

sett den bild av utvecklingen, som angavs i den preliminära nationalbudge-

ten. Konsumtionsökningen 1954—1955 var drygt 3 procent i fasta priser

räknat (se tabell 6), vilket är mindre än för närmast föregående år men

ungefär motsvarar den genomsnittliga ökningstakten efter kriget. I löpan­

de priser steg konsumtionsutgifterna nära 6 procent (se tabell 5) och pris­

nivån för hela den privata konsumtionen höjdes alltså i genomsnitt med

drygt 2 procent från 1954 till 1955.

Tabell 5. Privat konsumtion åren 1949—1955 i löpande priser

Miljoner kronor

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

prel.

Förändring

1954-1955

i procent

Livsmedel ..............................

7 060

7 554

8 565

9 768

10 104

10 593

11130

+ 5

Bostad ...................................

1617

1697

1791

1931

2 096

2 251

2 405

+ 7

Bränsle och lyse..................

790

809

1 122

1206

1 129

1211

1340

+ 11

Beklädnad..............................

2 983

3 194

3 507

3 673

3 642

3 642

3 795

+ 4

Inventarier ..........................

1429

1 529

1768

1817

1779

1 857

1964

+ 6

Fordon ...................................

489

862

1083

1159

1385

1730

1860

+ 8

Resor ......................................

919

939

998

1085

1 107

1 119

1144

+ 2

Sjukvård, hygien, hemvård

1 121

1 144

1307

1 426

1 498

1581

1680

+ 6

Övrigt......................................

1549

1609

1869

2 093

2190

2 306

2 438

+ 6

Summa 17 887 19 337

22 013

24188

24930

20 290

27 756

+ 6

Tabell 6. Privat konsumtion åren 1949—1955 i 1954 års priser

Miljoner kronor

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

prel.

Förändring

1954—1955

i procent

Livsmedel..............................

9 678 10111

9 858

10 164

10 365

10 593

10 734

+ 1

Bostad ..................................

1 851

1 931

2 009

2 084

2 164

2 251

2 344

+ 4

Bränsle och lyse..................

017

984

1020

1 070

1083

1211

1 325

+ 9

Beklädnad..............................

3 533

3715

3 453

3 56y

3 591

3 642

3 831

+ 5

Inventarier ..........................

1739

1854

1883

1 867

1 789

1857

1958

+ 5

Fordon ...................................

504

840

1023

1042

1 288

1730

1 792

+ 4

Resor .......................................

1 114

1132

1 115

1 134

1 126

1 119

1 118

±0

Sjukvård, hygien, hemvård

1 412

1 441

1 420

1480

1 525

1 581

1 647

+ 4

Övrigt......................................

2 019

2 068

2 059

2 130

2196

2 306

2 379

+ 3

Summa

22 707

24 076

23 840

24540

25 127

20 290

27 128

+ 3

16

Under fjolåret var konsumtionsökningen, mätt i fasta priser, jämnare

fördelad på olika utgiftsposter än vad fallet var 1953—1954, då den kraftiga

expansionen av bilutgifterna dominerade. Sålunda ökade fordonskostnader-

na endast 4 procent från 1954 till 1955 och svarade för omkring 7 procent

av totala konsumtionsstegringen, medan de från 1953 till 1954 svarade för

mer än en tredjedel av ökningen i konsumtionsvolymen. Nyinköpen av per­

sonbilar var av ungefär samma storlek 1955 som 1954, medan konsumen­

ternas köp av motorcyklar och mopeder kraftigt gick tillbaka. Att fordons-

kostnaderna trots detta steg under fjolåret berodde helt på ökade drifts- och

underhållskostnader som följd av den fortsatta tillväxten i fordonsparken.

I löpande priser steg utgifterna under fordonsposten mer än i fasta priser,

beroende främst på införande av bilaccisen. Inbetalningarna från hushålls-

sektorn av accis för nyregistrerade personbilar kan beräknas ha uppgått

till cirka 55 miljoner kronor under 1955. De prissänkningar på bilar, som

ägde rum under 1954 och 1955 och som resulterade i en prisnedgång mellan

dessa år med 4 procent, utjämnades mer än väl av bilaccisen, varför pris­

nivån (med accisen inräknad) i stället steg i ungefär samma utsträckning

från 1954 till 1955.

Ett påfallande drag i konsumtionen under fjolåret var den jämförelsevis

stora ökningen i konsumtionsvolymen för beklädnad och inventarier. Från

1954 till 1955 ökade inköpen av textilvaror, skor samt päls- och skinnvaror

avsevärt, och totalt steg beklädnadskonsumtionen i fasta priser med 5 pro­

cent. Hushållens inköp av inventarier ökade likaledes med 5 procent och

utvecklingen under fjolåret för dessa båda varugrupper avviker därmed mar­

kant från den relativt stabila konsumtionen under de närmast föregående

åren.

Konsumtionen av livsmedel ökade 1 procent i fasta priser. Hela uppgång­

en hänför sig till vin- och spritdrycker, varav förbrukningen kraftigt ökade

under fjärde kvartalet 1955, samt Öl, läskedrycker och tobaksvaror. Däremot

registreras en liten nedgång i konsumtionen av egentliga livsmedel. För den­

na post har dock beräkningarna ej reviderats. Socialstyrelsens statistik vi­

sar emellertid en värdemässig omsättningsökning för livsmedel mellan 1954

och 1955 som är nära nog lika med uppgången i livsmedelspriserna, varför

felmarginalerna i här presenterade siffror över den egentliga livsmedelskon-

sumtionen inte torde vara alltför stora.

Bostadsutnyttjandet steg omkring 4 procent i fasta priser genom nytill­

skottet av lägenheter. Den kalla våren 1955 förklarar en stor del av den

kraftiga uppgången i bränsleförbrukningen.

De reviderade beräkningarna över den privata konsumtionens utveckling

1954—1955 har, liksom övriga här presenterade beräkningar, fortfarande

många osäkerhetsmoment. Här kan särskilt nämnas, att uppdelningen av

nytillskottet av personbilar på hushåll och företag är i viss mån skönsmäs-

sig. Vidare har hittills ingen hänsyn kunnat tas till försäljningen av be­

gagnade bilar från företagssektorn till hushållssektorn och vice versa, vil-

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

17

Tabell 7. Offentlig konsumtion åren 1949—1955

Miljoner kronor

1949 1950 1951 1952

1953 1954

1935 prel.

Förändring 1954—1955 i procent

Löpande priser

Kommunal konsumtion .... 1650

1755 2175 2 575

2 775 3075 3 485

+ 13

Därav: löner......................

1135 1 195 1475 1 840

1 965 2110 2 410

+ 14

Statlig konsumtion ............

1365 1435

1770 2125 2 240 2 280

2 420

+ 6

Därav: löner......................

925 965

1170

1430

1510 1 545

1690

+ 9

Total offentlig konsumtion ...................................

3015 3190

8 945 4 700 5015

5355 5905

+ 10

1954 års priser,

totalt .... 4160

4 330 4 590 4 810

5030 5 360 5530

+ 3

Därav: kommunal konsumtion...

2 250 2 360

2 510 2 620 2 780 3080

3 260

+ 6

statlig konsumtion.......... 1910 1970

2 080 2190 2 250

2 280 2 270

± o

ket förmodligen medför en underskattning av utgiftsökningen för fordons- posten.

Vad slutligen den offentliga konsumtionen beträffar, har denna enligt alltjämt preliminära kalkyler stigit med 3 procent i fasta priser, vilket är mindre än vad som normalt gällt för efterkrigsåren (se tabell 7). Hela ök­ ningen hänför sig till den kommunala konsumtionen, vilken stigit med in­ emot 6 procent.

Tabell 8 visar hur de inhemska bruttoutgifterna fördelats på privat och offentlig investering respektive konsumtion. Den trendmässiga förskjut­ ningen med minskad privat och ökad offentlig andel av totala konsumtions­ utgifterna fortsatte även under fjolåret. Förhållandet mellan totala investe­ rings- och konsumtionsutgifter har däremot varit påfallande konstant un­ der de tre senaste åren.

Tabell 8. Inhemska bruttoutgifter åren 1949—1955 i löpande priser

Procenttal

1949

1950 1951 1952

1953 1934

1955 prel.

Privat inhemsk bruttoinvestering .... Offentlig inhemsk bruttoinvestering .. Privat konsumtion.................................. Offentlig konsumtion..............................

Summa bruttoutgifter

16,6

9.7 63,1 10,6

100,0

17,6

9,8 62,4 10,2

100,0

18,0 10,5 60.7 10.8

100,0

16,7 12,3 59.5 11.5

100,0

17,2 13.1 58.1 11,6

100,0

17,5 12.9 57.9 11,7

100,0

17,3 12.7 57.8 12,2

100,0

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

2. Utrikeshandel och lagerutveckling

Den svenska handelsbalansen med utlandet försämrades med ungefär 350

miljoner kronor från 1954 till 1955. Genom stegrade nettoinkomster från

sjöfarten ökade underskottet i bytesbalansen dock endast från 170 miljoner

kronor 1954 till 370 miljoner kronor 1955 (se tabell 9).

Importen ökade med 11 procent i volym och med 12 procent i värde. Im­

porten av järn och stål, verkstadsprodukter, bränsle och drivmedel ökade

starkt liksom även importen av livsmedel. Exportökningen gäller liksom

importökningen till stor del järn och stål samt verkstadsprodukter. Vidare

ökade utförseln av järnmalm liksom trävaror kraftigt, varemot livsmedels-

exporten kraftigt föll tillbaka. Den internationella prisutvecklingen under

fjolåret var övervägande gynnsam för Sveriges del. Priserna på flera vikti­

ga exportvaror såsom trävaror, pappersmassa och järnmalm steg, samtidigt

som ett prisfall inträffade på bland annat textilvaror i importen. Totalt steg

prisnivån för exporten med 4 procent från 1954 till 1955 medan stegringen

i importpriserna endast uppgick till 1 procent. Om 1955 års transaktioner

med utlandet skett till 1954 års priser skulle underskottet i bytesbalansen

ha uppgått till 720 miljoner kronor i stället för 370 miljoner kronor. Den

samhällsekonomiska vinsten till följd av förbättrad relation mellan export-

och importpriser uppgår alltså till 350 miljoner kronor.

Preliminära beräkningar tyder på att lagren ökade avsevärt under fjol­

året (se tabell 10). De förhållandevis knappa bränslelagren beräknas så­

lunda ha stigit med 90 miljoner kronor medan lagren inom skogsindustri­

erna, där en betydande lageruppbyggnad skedde under 1954, ökade med yt-

Tabell 9. Bytesbalans åren 1949—1955

Miljoner kronor

1919

1950

1951

1952

1953

1954

1955

prel.

Förändring

1954—1955

i procent

Löpande priser

Export, fob, av varor ..........

4 250

5 708

9 220

8135

7 659

8 196

8 945

+ 9

Import, eif, av varor..............

4 340

6 117

9 193

8 952

8 172

9 192

10 305

+ 12

Handelsbalansens saldo

- 90 - 409 +

33 -

817 - 513 - 996 -1360

Sjöfartsnetto..............................

+ 590 + 600 + 970 + 1075 + 860 + 875 + 1025

+ 17

Övriga tjänster m. m. netto ..

15 —

20 — 70 —

80

15 —

45 -

35

Bytesbalansens saldo +

4S5

+ 171 + 933 +

178 + 332 - 166 - 370

1954 års priser

Export, fob, av varor ..........

5 930

7 423

7 733

6 918

7 494

8 196

8 609

+ 5

Import, eif, av varor..............

5 857

7 343

8 073

8 029

8 020

9

192

10 193

+ 11

Handelsbalansens saldo +

79

+ SO -

940

-

1111

-

526

-

996 -1584

Sjöfartsnetto..............................

+ 090 + 755 + 860 +

890 + 790 + 875 + 900

+ 3

Övriga tjänster m. m. netto..

— 20 —

24 — 66 —

72

15 —

45 -

35

Bytesbalansens saldo

+

749

+

811

-

146

293

+

249

166 - 719

Kungl. Maj. ts proposition ni' 175 år 1956

19

Tabell 10. Lagerförändringar för statistiskt belysta varuområden åren 1952—1955

Miljoner kronor i genomsnittliga återanskaffningspriser för respektive år; ofullständiga uppgifter

1952

1953

1954

1955

prel.

Löpande priser

1. Bränslen......................................................................................

+

no

— 10

- BO

+ 90

2. Skogsprodukter..........................................................................

+

680

— 290

+ 290

+ 170

3. Verkstads- och varvsindustrins lager................................

+

470

no

— 30

'(+ 600)

4. Ferrolegeringar, tackjärn, metaller, handelsfärdigt järn

och stål m. m. (hos järnverk och järngrossister)..........

+

150

± 0

- 30

+ 30

5. Hudar, läder, gummi..............................................................

10

+ 0

+ 0

+ 0

6. Textilvaror och skor..............................................................

390

+

no

+ 30

+ 0

7.

Livsmedel ..................................................................................

+

100

- 60

— 130

± o

8.

Summa

+

1110

360

+

50

+

890

9.

Förändring i kreaturskapital................................................

50

— 30

— 40

- 100

10. Variationer i uttag ur skog..................................................

140

+ 120

— 150

- 80

11.

Summa lagerförändringar

+

920

270

-140

+

710

1954 års priser

12.

Summa lagerförändringar

-f

830

-290

-140

+ 670

1 Delvis uppskattad siffra.

Källor:

Jordbruksnämnden (för livsmedel och förändringar i kreaturskapital), skogsstyrelsen

(skogsuttag) samt handels- och industrikommissionen (övriga områden).

terligare 170 miljoner kronor under 1955. Lageruppgången för skogsproduk­

ter beror möjligen till en del på den tidiga avstängningen av utskeppnings-

hamnarna i december förra året. Framför allt förklaras lagerökningen emel­

lertid av den extraordinärt höga produktion av trävaror, som kom till stånd

under 1955 tack vare det stora och tillfälliga tillskottet av råvaror från storm­

fällningarna 1954.

Lagerinventeringarna vid årsskiftet 1955/56 visar, att en kraftig lager­

uppgång ägt rum inom verkstadsindustrin under fjolåret. Preliminärt be­

räknas denna till 600 miljoner kronor motsvarande en ökning av lagren med

cirka 15 procent. Lagerhållningen av såväl råvaror som varor i arbete och

färdigvaror har stigit. Till en del faller ökningen på järn och stål. Samtidigt

har även järnverkens och järngrossisternas järn- och stållager ökat. Den

allmänna uppbyggnaden av järn- och stållagren får ses mot bakgrund av

att uppsvinget inom kapitalvaruindustrierna ägde rum efter att en avsevärd

minskning av järn- och stållagrcn inträffat. I den mån nuvarande expansion

av järn- och stålproduktionen bygger på en lagerkonjunktur, blir därför

läget inom denna industri i motsvarande grad labilt.

Beträffande övriga av statistik belysta områden har lagren från slutet

av 1954 till slutet av 1955 varit i stort sett oförändrade. I 1954 års priser

räknat erhålls, efter korrektion för förändring av kreaturskapital och för

variation i uttag ur skog, en sammanlagd lagerökning inom kända områden

på omkring 670 miljoner kronor.

Lagerökningen under fjolåret har varit överraskande stor. Den betydande

lageruppbyggnaden inom verkstadsindustrin får delvis tolkas som ett

6

Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 175

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

uttryck för att efterfrågetrycket i samhället under 1955 ej har varit så stort,

att företagen förhindrats realisera en strävan till ökade lager, som är na­

turlig i en högkonjunktur. I konjunkturbarometern för verkstadsindustrin

bedömdes sålunda lagren i allmänhet som i stort sett lagom stora vid års­

skiftet 1955/56.

3. Bruttonationalprodukt, inkomstutveckling och sparande

Utifrån de kalkyler över förändringarna i fasta priser för investering,

konsumtion, utrikeshandel och lager som presenterats ovan kommer man

indirekt fram till att den totala produktionen (bruttonationalprodukten)

inom landet ökat med drygt 3 procent från 1954 till 1955 (se tabell 2). Detta

resultat stämmer rätt väl med uppskattningen från produktionssidan beträf­

fande totalproduktionens ökning, vilken visar en produktionsstegring med

cirka 3,5 procent. Den nära samstämmigheten mellan dessa två beräk­

ningsmetoders resultat skulle möjligen kunna tas som kriterium på att be­

räkningarna har en rimlig grad av tillförlitlighet. Beträffande de olika nä­

ringsgrenarnas bidrag till bruttonationalprodukten kan nämnas, att indu­

striproduktionen ökade närmare 6 procent från 1954 till 1955. Ökningen

faller till största delen på kapitalvaruindustrin, där framför allt järnmalms­

brytningen samt järn- och metallverkens produktion ökade kraftigt (med

13 respektive 15 procent). Likaså har verkstadsindustrins produktion ex­

panderat, varemot produktionen inom textil- och beklädnadsindustrin i fjol

var lägre än 1954, ehuru en vändning uppåt i produktionen inträffade mot

slutet av året. Handelns och samfärdselns bidrag till bruttonationalproduk­

ten har vidare ökat avsevärt från 1954 till 1955, medan byggnadsverksam­

hetens bidrag endast torde ha stigit med ett par procent. Däremot minskade

jordbrukets bidrag med cirka 10 procent, vilket är en av huvudorsakerna

till att totalproduktionen steg mindre 1954—1955 än 1953—1954, då en

uppgång i totalproduktionen på 5 procent registrerades.

Mätt i löpande marknadspriser steg bruttonationalprodukten med drygt

7 procent (se tabell 1) från 1954 till 1955. Delta innebär en total genomsnitt­

lig prisökning på närmare 4 procent för hela nationalprodukten. Priserna på

privat konsumtion och investering ökade betydligt mindre som framgår av

följande tablå (prisindextal för 1955 med 1954= 100):

Bruttonationalprodukt ............................................... . 104

Privat bruttoinvestering .............................................. 102

Offentlig bruttoinvestering .......................................... 103

Privat konsumtion ......................................................... 102

Offentlig konsumtion .................................................... 107

Den sammanlagda inkomstökningen från 1954 till 1955 för löntagare, en­

skilda företagare, bolag och affärsverk kan indirekt uppskattas med ledning

av stegringen i bruttonationalprodukten. I löpande marknadspriser ökade

denna med cirka 3 400 miljoner kronor. En del härav hänför sig till indi-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

21

Tabell 11. Bruttonationalprodukten enligt olika begrepp åren 1949—1955

Miljoner kronor

1949 1950 1951 1952

1953 1954

1955 prel.

1

.

Bruttonationalprodukt nadspris..........................

till mark-

29 240 31 220 38 370 41950 43 220

45 320 48 710

2.

Minus:

Indirekta skatter ..

2 420

2 490 2 810 3 060 3 390

3 590 4170

3.

Plus:

Subventioner___

410 550 450

680 440 500 490

4. Bruttonationalprodukt till produk-

27 230 29 230 36 010

39 570 40 270

42 230 45 030

5.

Minus:

Reparationer och underhåll

inom företagssektorn..

2 240

2 390 2 950 3 280 3 430

3 480 3 750

6. Bruttonationalprodukt tionskoslnad, alt. II ..

till produk-

24 990 26 890 33 060 36 290 '36 840

38 750 41280

rekta skatter (minus subventioner), en del till kostnader för reparationer och underhåll. Dras dessa poster från bruttonationalprodukten, erhålls en stegring på cirka 2,5 miljarder kronor (se tabell 11 post 6). Av denna ökning hänför sig en del till ökade avskrivningar, varför ökningen av nettonational­ inkomsten kan beräknas ha varit av storleksordningen 2,2 å 2,3 miljarder kronor.

Det kan vara av intresse att jämföra den på detta sätt beräknade in­ komstökningen med riksräkenskapsverkets uppskattning av de deklarerade löneinkomsternas utveckling 1954—1955, som anger en stegring med 11 pro­ cent. På grund härav kan ökningen av den totala lönesumman beräknas till cirka 2,8 miljarder kronor. Om båda dessa beräkningar skulle vara kor­ rekta, innebär det en nedgång för övriga inkomster av storleksordningen 500 miljoner kronor. En sådan inkomstminskning förefaller dock inte sanno­ lik. De här åberopade beräkningarna är emellertid av så preliminär natur, att de i och för sig låter sig förenas med en hypotes om att andra inkomster än löneinkomster i summa skulle ha varit oförändrade från 1954 till 1955. Det är sålunda inte omöjligt, att den totala nettonationalinkomstökningen underskattats. Som exempel kan nämnas, att en procents större ökning av den privata konsumtionen skulle höja den här beräknade nationalinkomst­ ökningen med i runt tal 300 miljoner, medan ett motsvarande fel i de

Tabell 12. Sparande-investering åren 1949—1955 i löpande priser

Procent av bruttonationalprodukten till marknadspris

1949 1950 1951

1952

1953 1954

1955 prel.

1. Privat inhemsk bruttoinvestering ..

2. Offentlig inhemsk bruttoinvestering

3. Lagerförändring ...................................

16,2

9,5 + 0,6

17,5

9,8 - 0,5

17,1 10,0 + 2,5

16,3 11,9 + 2,2

17.1 13.1 -0,6

17,6 13,0 -0,3

17,2 12,6 + 1,5

4. Summa inhemsk bruttoinvestering

26,3 26,8 29,6 30,4

29,6

30,3

31,3

5. Bytesbalansens saldo...........................

+ 1,7

+ 0,5

+ 2,4 + 0,4

+ 0,8

-0,4

-0,7

6. Summa inhemskt bruttosparande

28,0 27,3 32,0

30,8 30,4

29,9

80,6

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Tabell 13. Hushållens utgifter och sparande åren 1950—1955 i löpande priser

1950

1951

1952

,1953

1954

1955 prel.

A.

Miljarder kronor

1. Konsumtionsutgifter..........................

19,2

21,9

24,0

24,8

26,1

27,5

2. Försäkringspremier..............................

1,1

1,2

1,4

1,6

1,5

2,0

3. Direkta skatter ..................................

4,4

o,4

5,9

32,3

6,3

7^0

4. Totala löpande utgifter......................

23,4

27,5

30,8

33,9

36,5

| alt. a ..............................

0,0

0,4

1,4

1,0

i ,3

5. Sparande < alt. b ..............................

1,0

1,6

2,7

2,4

2,8

1 alt. c ..............................

2,0

2,8

4,1

3,

y

4,3

23,4

27,9

32.2

33,3

35,2

..

6. Totala utgifter =

j

aIf h

24,4

29,1

33,5

34,7

36,7

totala inkomster

j jt c

25,4

30,3

34,9

36,2

38,2

B. Procenttal

1. Konsumtionsutgifter..........................

82

80

78

77

77

75

2. Försäkringspremier..............................

5

4

5

5

4

6

3. Direkta skatter ..................................

13

16

17

18

19

19

4. Totala löpande utgifter......................

100

100

100

100

100

100

Anm.

Tabellen har konstruerats på följande sätt. Utgifter för konsumtion (post 1), premiei

(post 2) och skatter (post 3) adderas till löpande utgifter (post 4). För 1950 görs tre alternativa

hypotetiska antaganden om sparandets höjd (kol. 1, post 5). Sparandet läggs till totala löpande

utgifter, varigenom tre alternativ för totala utgifter (= totala inkomster) 1950 erhålls. Denna

totalpost har för tiden 1950—54 framskrivits med en summa bestående huvudsakligen av löner,

enskilda företagares inkomster, kapitalinkomster, folkpensioner, barnbidrag och försäkringsutfall.

totala investeringarna ger en ytterligare höjning med 100 miljoner kronor.

Likaså är den preliminära beräkningen av löneinkomsterna osäker, innan

taxeringsstatistiken för 1955 föreligger. Tidigare erfarenheter visar, att av­

vikelser på 1 å 2 procent här ingalunda är uteslutna. Vad man på detta

stadium kan säga är därför endast, att ökningen i löneinkomsterna i varje

fall tagit så stor del av inkomstökningen, att en ökning av löneandelen i

nationalinkomsten inträffat 1954—1955.

Bruttosparandets andel av bruttonationalprodukten framgår av tabell

12. Bruttosparandet är beräknat med utgångspunkt från privata och offent­

liga bruttoinvesteringar (post 1 och 2), lagerförändringar (post 3) samt

bytesbalansens saldo (post 5). Samtliga poster är angivna i procent av brut­

tonationalprodukten till marknadspris. Den inhemska bruttoinvesteringskvo-

ten har varit stigande under åren 1953 till 1955. Stegringen berodde 1953—

1954 på dels en höjning av de privata investeringarna, dels en avsaktning i

lageravvecklingen, ökningen mellan 1954 och 1955 åter beror helt på över­

gången från lageravveckling till lageruppbyggnad, vilken mer än kompen­

serar den relativa minskningen av såväl de privata som offentliga investe­

ringarna. Genom successivt försämrat saldo på bytesbalansen har den in­

hemska bruttosparkvoten varit ungefär konstant under dessa år.

Uppgifterna i tabell 12 avser det totala sparandet. Beträffande hushållens

sparande har vissa uppgifter sammanställts i tabell 13. Syftet med denna

tabell är endast att belysa de tendenser i sparandets utveckling, som fram­

kommer ur tillgänglig statistik. Däremot saknas möjlighet att beräkna spa­

randets höjd och de tre alternativ som angivits är rent hypotetiska. Det

23

är möjligt, att nu pågående intervjuundersökning om hushållens sparande kommer att ge en bättre grundval för sparandeberäkningarna än den som hittills varit tillgänglig. Av tabellen framgår, att hushållens sparande steg kraftigt mellan 1951 och 1952, var ungefär oförändrat eller sjönk något mel- len 1952 och 1953 för att återigen stiga från 1953 till 1954. Här presenterade siffror skiljer sig från dem som lämnades i den preliminära budgeten och som redovisade en sänkning av hushållens sparande mellan 1953 och 1954. Skiljaktigheten beror på att man nu kunnat utnyttja tillförlitligare material vid beräkningen av ökningen i hushållens totala inkomster. Avsaknaden av tillförlitliga siffror över inkomstutvecklingen 1954—1955 (jämför diskussio­ nen ovan") har medfört, att någon beräkning av hushållens sparande inte in­ förts i kolumnen för 1955. Med de antaganden, som i nuvarande läge kan göras beträffande inkomster och konsumtionsutgifter, förefaller det emeller­ tid inte omöjligt, att en ökning av det personliga sparandet av storleksord­ ningen 1 miljard kronor ägt rum från 1954 till 1955. Detta värde ligger inte oväsentligt högre än tidigare gjorda uppskattningar.

Även om det totala bruttosparandets andel av nationalprodukten (se ta­ bell 12) varit tämligen konstant, har starka fluktuationer i sparandets för­ delning på olika sektorer inom ekonomin ägt rum. För hushållens del har detta redan delvis belysts i tabell 13. Det har emellertid ett speciellt intresse att uppmärksamma förändringarna i det finansiella sparandet. Detta finan­ siella sparande är saldot mellan inkomster å ena sidan, löpande utgifter och utgifter för realkapitalbildning å den andra. En sektors finansiella spa­ rande är således detsamma som denna sektors utgiftsunderskott respektive -överskott och visar sålunda de medel som respektive sektor ställt till övriga sektorers förfogande eller gjort anspråk på.

En grov kalkyl över förskjutningarna i det finansiella sparandet i miljo­ ner kronor framgår av följande tablå:

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

1952—1953 1953--1954 1954—1955

Hushåll..........................................................

— 300

+

400 j — 320

Företag..........................................................

+ 960 — 1 no

Staten ..........................................................

1 340

160 + 1 020

Kommunerna

.....................................................

+ 830

+

370 — 900

Utlandets finansiella sparande gentemot

Sverige .....................................................

— 150

+

500 + 200

Lageravvecklingen 1952—1953 är en av faktorerna bakom ökningen av företagens finansiella sparande mellan samma år, medan nedgången 1953— 1954 avspeglar investeringsökningen mellan dessa båda år. Som framgår av tablån har för 1954—1955 hushåll och företag sammanslagits beroende på de tidigare berörda svårigheterna att beräkna hushållssparandet (förelags- sparandet beräknas som en restpost och kan följaktligen ej heller anges). Med utgångspunkt från den i tablån anförda uppskattningen samt från dis­ kussionen ovan om hushållssparande^ utveckling kan dock konstateras, att

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

minskningen av företagens finansiella sparande från 1954 till 1955 varit av

betydande omfattning och sannolikt överstigit en miljard kronor. Förskjut­

ningarna mellan statens och kommunernas finansiella sparande beror till stor

del på uppbördssystemet. Från 1952 till 1954 ökade kommunernas finan­

siella sparande till följd av att avräkningen av skatter med staten på in­

komstökningarna 1950—1952 ledde till stora skatteöverföringar till kom­

munerna. Lönehöjningarna 1955 har lett till en ny variation av samma slag

med starkt ökat finansiellt sparande för staten och en korresponderande

nedgång för kommunerna.

Kungl. Maj:is proposition nr Ilo år 195(>

25

III. Investeringarna

I det följande skall mot bakgrund av den bild, som i det föregående teck­ nats av utvecklingen under 1955, framläggas reviderade beräkningar röran­ de samhällsekonomin under 1956. Det är närmast beträffande efterfrågans utveckling, som en omprövning av nationalbudgetens antagande befunnits önskvärd. Början görs därför i detta kapitel med investeringsverksamhetens omfattning, varpå följande kapitel ägnas konsumtionens utveckling. Därpå behandlas i ett särskilt avsnitt produktionsförutsättningarna. För utrikes­ handelns vidkommande har förnyade kalkyler utförts, vilka därefter fram­ läggs. Dessa har därvid avstämts mot de antaganden, som gjorts i fråga om investeringar, konsumtion och produktion. I en sammanfattning diskute­ ras slutligen den allmänna samhällsekonomiska balansen.

Även om någon nämnvärd ändring av de allmänna förutsättningarna för 1956 års investeringsverksamhet inte ägt rum sedan prognosen i den pre­ liminära nationalbudgeten utfördes, är en översyn och revidering av denna dock befogad med hänsyn till att nytt statistiskt material nu föreligger för vissa områden, vilket möjliggör en säkrare bedömning av de sannolika ut­ vecklingstendenserna. Sålunda har kommerskollegium i likhet med föregå­ ende år företagit en ny undersökning av investeringsplanerna inom indu­ strin. Vidare har konjunkturinstitutets beräkningar av investeringarna un­ der 1955 reviderats. En redogörelse för de nya beräkningarna har lämnats i kapitel II. Nya uppgifter föreligger också om den sannolika utvecklingen av investeringarna inom de statliga affärsverken och försvaret. Däremot har ingen ny realbudgetberäkning för den tillståndsberoende byggnadsverksam­ heten utförts. Inte heller har någon ny undersökning för belysning av den kommunala investeringsverksamhetens utveckling företagits.

Bostadsbyggandets volym förutsattes i den preliminära nationalbudgeten komma att bli av samma omfattning under 1956 som under 1955. Det kan emellertid nu konstateras, att igångsättningen av nya byggen under de sista månaderna 1955 motsvarade 2 000 å 3 000 lägenheter mer än man då räk­ nade med. Stocken av pågående byggen av flerfamiljshus kom därigenom att ligga omkring 4 procent högre vid ingången av 1956 än ett år tidigare. Även under de tre första månaderna 1956 har igångsättningen enligt föreliggande statistik varit hög för årstiden, särskilt om man bedömer den med hänsyn till den oförmånliga väderleken. Den totala igångsättningen väntas dock under innevarande år bli något lägre än under 1955. Detta med hänsyn till de före­ liggande planerna vad beträffar dels beviljande av igångsättningstillstånd för flerfamiljshus, dels omfattningen av de statliga låneramarna för egnahems- byggandet. Sålunda har i den kalkyl, som ligger till grund för prognosen i tabell 15, förutsatts, att flerfamiljsbyggen med omkring 15 000 lägenheter skall komma att påbörjas under första halvåret 1956 (16 400 under samma period 1955) och med omkring 23 000 lägenheter under andra halvåret

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

(27 200 andra halvåret 1955). Byggnadsverksamhet bedriven med egna­

hemslån har antagits bli av samma omfattning som under 1955, d. v. s.

motsvarande ungefär 14 000 lägenheter. Vidare har förutsatts, att bygg­

nadstiderna, vilka förlängts något under 1955, inte skall förlängas ytterli­

gare under innevarande år. Den genomsnittliga golvytan för lägenheter un­

der byggnad har antagits öka med 5 procent i förhållande till 1955. Det se­

nare antagandet bygger på uppskattningar av ytan i lägenheter för vilka

beviljats igångsättningstillstånd under den senaste tolvmånadersperioden i

jämförelse med data för motsvarande period ett år tidigare. Vid beräkning

av den totala bostadsbyggnadsverksamheten under innevarande år uppvägs

effekten av den minskade igångsättningen mer än väl av den större stoc­

ken av pågående byggen vid början av 1956 än ett år tidigare samt av ök­

ningen i lägenhetsytan. Utöver denna ökning av nybyggnadsvolymen har

vid uppskattningen av den i tabell 15 redovisade ökningen på 100 miljoner

kronor förutsatts en ökning av underhållet i normal omfattning. Antalet

färdigställda lägenheter kan under ovan angivna antaganden väntas bli av

ungefär samma omfattning 1956 som under 1955, för vilket år det uppskat­

tats till i runt tal 56 000 lägenheter för hela landet.

Enligt nu föreliggande reviderade beräkningar minskade jordbrukets ma­

skininvesteringar, speciellt traktorinköpen, inte oväsentligt från 1954 till

1955 (närmare 15 procent för nyinvesteringar i maskiner och redskap). En

viss återhämtning under 1956 har bedömts sannolik. Inklusive en normal

höjning av underhållsutgifterna för den år från år växande maskinparken

har ökningen antagits bli av storleken 20 miljoner kronor. Jordbrukets in­

vesteringar i ekonomibyggnader har liksom i den preliminära nationalbud-

geten antagits bli oförändrade.

Resultaten av den i mars företagna undersökningen av investeringspla­

nerna inom industrin redovisas i tabell 14. Den var av samma omfattning

som undersökningen i oktober 1955, vars resultat även medtagits i tabellen

för jämförelse. Vad 1955 beträffar, visar den nya enkäten totalt liksom för

flertalet branscher, samt såväl för byggnader och anläggningar som för ma­

skiner, något lägre siffror än höstenkäten. Detta står i varje fall när det gäl­

ler maskininvesteringarna i strid mot det normala. Dessa har nämligen ti­

digare regelbundet visat sig för lågt uppskattade vid den preliminära beräk­

ningen i oktober. Att så inte syns vara fallet för 1955 kan tänkas samman­

hänga med de under 1955 företagna ekonomisk-politiska åtgärderna. Dessa

föranledde en nedjustering av investeringsplanerna under 1955. Ännu i ok­

tober kan företagen ha haft en överdriven uppfattning om omfattningen av

de investeringar de kunde genomföra under 1955. De för ett år sedan (mars

1955) redovisade planerna för investeringar i maskiner uppgick för den

egentliga industrin till 1 150 miljoner kronor. Nu föreliggande beräkningar

visar, att detta program inte kunnat genomföras utan att nyinvestering­

arna i maskiner stannat vid 1 080 miljoner kronor, vilket motsvarar unge­

fär samma investeringsvolym som under 1954. Investeringarna i byggnader

och anläggningar visar dock en ökning från 1954 till 1955 med omkring 5

Tabell 14. Investeringsplaner inom industrin för år 1956

Ny- och ombyggnadskostnader samt ny- och ersättningsanskaffning

Miljoner kronor

Byggnader och anläggningar

Investeringar i maskiner och

apparater

Enligt höstenkäten

Enligt vårenkäten

Enligt höstenkäten

Enligt vårenkäten

Beräk-

Plane-

Därav

Beräk-

Plane-

Därav

Beräk-

Plane-

Beräk-

Plane-

nade

rade

beroende av nade

rade

beroende av nade

rade

nade

rade

kost-

utgifter ytterligare

kost-

utgifter ytterligare

kost-

utgifter

kost-

utgifter

nader

1955

1956

byggnads­

tillstånd

nader

1955

1956

byggnads­

tillstånd

nader

1955

1956

nader

1955

1956

1. Gruvindustri..........................................

63

69

10

60

71

8

57

68

52

69

2. Metall- och verkstadsindustri ..........

246

316

156

220

337

100

407

411

406

466

3. Jord- och stenindustri..........................

35

36

22

36

43

9

62

40

61

49

4. Träindustri..............................................

39

32

15

44

37

10

57

33

59

46

5 — 6. Massa-, pappers-och grafisk industri

105

122

64

no

126

30

277

310

265

346

7. Livsmedelsindustri ..............................

47

94

58

50

93

41

51

47

57

61

8. Drvckesvaru- och tobaksindustri___

12

20

7

11

22

5

18

18

17

21

9. Textil- och sömnadsindustri..............

16

24

17

18

24

14

50

38

49

44

10. Läder-, hår- och gummivaruindustri

9

10

6

9

10

4

20

24

21

25

11. Kemisk-teknisk industri......................

60

45

20

51

49

17

99

84

96

105

Summa

632

768

375

609

812

238

1098

1073

1083

1232

12. El-, gas- och vattenverk......................

624

614

52

593

650

36

146

170

127

141

Totalt

1256

1382

427

1202

1462

274

1244

1243

1210

1373

Anm.

Redovisningen innefattar icke investeringar i bostäder och bilar.

ro

K

u

n

g l.

M

a

j.

ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

1

7

5 är 1

9

5

6

28

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

procent. Beträffande dessa investeringar är byggnadsregleringen dock den

viktigaste återhållande faktorn. Den konstaterade ökningen av industrins

investeringar i byggnader och anläggningar från 1954 till 1955 kan betrak­

tas som en eftersläpande effekt av ökningen av tillståndsgivningen under

1954.

Marsenkäten visar för den egentliga industrin en planerad ökning av in­

vesteringar i byggnader och anläggningar med 33 procent från 1955 till 1956.

Motsvarande siffra i höstenkäten var 22 procent. Samtidigt har andelen av

de för 1956 planerade investeringarna, vilka är beroende av ytterligare bygg­

nadstillstånd, minskat från omkring 50 procent till omkring 30 procent. Att

en sådan minskning av denna andel skett samtidigt med att de planerade

byggnadsinvesteringarna ökat sammanhänger med att tillståndsgivningen

varit förhållandevis hög såväl mot slutet av 1955 som i början av innevaran­

de år. Till detta togs emellertid hänsyn redan i den i preliminära national-

budgeten redovisade byggnadsbudgeten. Någon ändring av de antaganden

beträffande utvecklingen av industrins byggnadsinvesteringar, som då gjor­

des, har därför inte ansetts påkallad. Sålunda har i tabell 15 införts en ök­

ning av industrins investeringar i byggnader och anläggningar med 25 mil­

joner kronor väsentligen motsvarande en normal ökning av underhållsverk-

samheten.

Industrins investeringar i maskiner och apparater väntas enligt resulta­

ten av den senaste enkäten bli omkring 14 procent högre än under 1955.

Höstenkäten angav här en minskning med ett par procent. I den prelimi­

nära nationalbudgetens investeringsprognos antogs trots detta, att maskin­

investeringarna skulle komma att öka med omkring 50 miljoner kronor, in­

nefattande bland annat en ökning av underhållet i normal omfattning. Upp­

skattningen av maskininvesteringarna måste med nödvändighet bli mycket

osäker. Investeringsplanerna för maskiner är förhållandevis kortsiktiga. Det­

ta medför i och för sig en tendens till underskattningar i en prognos, som

gjorts på ett tidigt stadium. Det är därför naturligt, om det skett en upp­

justering av planerna för 1956 från oktober- till marsenkäten. Det är med

hänsyn härtill också möjligt, att även de nu lämnade uppgifterna innebär en

underskattning. Den sedan i höstas konstaterade uppjusteringen av planer­

na kan emellertid också till en del tänkas sammanhänga med den fortgå­

ende prisstegringen och den inträffade lönestegringen. Detta skulle sålunda

föranleda en reducering av de uppgivna ökningarna, eftersom det i detta

sammanhang är fråga om en uppskattning av volymförändringarna. En viss

nedjustering av de uppgivna planerna kan också vara befogad med hänsyn

till den omständigheten, att en del av investeringsökningarna för maskiner

är beroende av att de redovisade behoven av ytterligare byggnadstillstånd

tillgodoses. Detta kan, såsom tidigare framhållits, inte antas bli fallet. Mot

bakgrund av dessa omständigheter, vilka verkar åt olika håll, har i tabell

15 antagits, att industrins investeringar i maskiner och apparater skall sti­

ga med 125 miljoner kronor räknat i 1955 års priser. Detta inkluderar även

en viss normal ökning av underhållet.

29

Även beträffande el-, gas- och vattenverkens investeringar i byggnader och anläggningar visar marsenkäten högre ökningstal mellan 1955 och 1956 än höstenkäten. Detta sammanhänger såväl med att man för 1955 inte upp­ nådde den tidigare beräknade investeringsnivån som med förhållandet att en höjning av planerna för 1956 företagits. Det har med utgångspunkt från överväganden liknande dem, som ovan gjorts för den egentliga industrins investeringar, ansetts befogat med en viss uppjustering av de tidigare prog­ noserna. Det har dock inte ansetts rimligt att räkna med att hela den pla­ nerade investeringsökningen skall kunna realiseras. I tabell 15 har ett ök- ningsbelopp på 25 miljoner kronor införts.

Nya beräkningar av den statliga investeringsverksamhetens omfattning under 1955 och 1956 har utförts i fråga om de affärsdrivande verken och försvaret. De visar, att man under 1955 inte uppnådde den investeringsnivå, vilken man räknade med i samband med den preliminära nationalbudge- ten. Enligt uppgift sammanhänger detta bland annat med leveransförse­ ningar liksom i viss utsträckning även med att det beställningsstopp, som rådde under första halvåret 1955, fick mer omfattande konsekvenser än man tidigare räknade med. Detta har föranlett vissa uppjusteringar av de antagna förändringarna från 1955 till 1956. Sålunda har i tabell 15 för de

Tabell 15. Prognos för investeringsutvecklingen mellan åren 1955 och 1956

Bruttoinvesteringar

Miljoner kronor i 1955 års priser

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

1955

Förändring 1955—-1956

Byggna­ der och anlägg­ ningar

Övrigt Summa Byggna­ der och anlägg- ningar

Övrigt Summa

Bostäder......................................................

2 960

2 960

' +100

.

+ 100

Jordbruk, skogsbruk, fiske ..................

480 548 1028 + 10

+ 20 + 30

Egentlig industri......................................

896

2 082 2 978 + 25 + 125 + 150

Kraft- och belysningsverk, gasverk ...

648

182 830 + 20 + 5

+ 25

Handel m. in. (endast byggnader) ....

316 —

316

— —

Samfärdsel (exklusive vägar) ..............

696 2165 2 861

— 5 + 200 + 195

Enskild: handelsflottan......................

— 545 545 — + 75 + 75

motorfordon..........................

1068

1068 — + 30 + 30

övrigt......................................

30 41 71 + 5

+ 30 + 35

Statlig....................................................... 533

424

957

- 10 + 55 + 45

Kommunal..............................................

133

87 220

+ 10 + 10

Förvaltning, sociala ändamål ..............

464

159 623 — + 5 +

5

Sjuk- och hälsovård, sociala ändamål

231

67 298 — + 10 + 10

Förvaltning och diverse ändamål ..

233

92 325 — — 5

— 5

Skolor och kyrkor..................................

412 59 471

- 30

+ 5

— 25

Väg- och gatuarbeten etc........................ 1 152

66

1218 — + 5

+ 5

Militära investeringar.............................. 139

1098 1237 + 5

+ 125 + 130

Summa

8163 ti 359

14 522

+

125

+

490

+

015

därav: enskilda......................................

4129 4 251

8 380 + 140 + 265

+ 405

statliga: civila.......................... 1 496

686

2 182

+ 15

+ 75 l+ 90

militära.................... 139

1098 1237 + 5

+ 125 + 130

kommunala..............................

2 399

324 2 723

- 35 + 25 - 10

Härav utgör investeringsökningen för den statliga andelen av SAS 30 miljoner kronor.

30

statliga kommunikationsverken (exklusive vattenfallsstyrelsen) antagits en

ökning av investeringarna med 10—15 miljoner kronor, att jämföra med

en i den preliminära budgeten antagen minskning av storleken 15 miljoner

kronor. I ökningen av de statliga samfärdselinvesteringarna ingår också en

post på 30 miljoner kronor för SAS. Detta belopp utgör hälften (= den

statliga andelen) av Sveriges andel i den planerade ökningen av investe­

ringar i flygplan m. m. Den andra hälften av denna post redovisas bland

privata samfärdselinvesteringar.

Vad beträffar försvarets investeringar har på liknande grunder företagits

en uppjustering av den tidigare antagna investeringsökningen till 130 mil­

joner kronor. För de statliga väginvesteringarna har liksom i den prelimi­

nära nationalbudgeten antagits en investeringsökning på 10 miljoner kro­

nor till följd av en utvidgning av den för dessa investeringar fastställda ra­

men. Härtill kommer en viss ökning av investeringar i vägmaskiner.

Några nya uppgifter om kommunernas investeringsplaner föreligger inte,

bortsett från de kommunala industriföretag (inklusive gas- och vattenverk),

vilka ingår i den i tabell 14 redovisade undersökningen. Någon ändring av

de tidigare uppskattningarna av investeringsförändringarna för dessa pos­

ter har därför inte verkställts. Inte heller syns byggnadstillståndsgivningen

för denna sektor ge anledning till omprövning av de tidigare gjorda upp­

skattningarna.

Följande poster i tabell 15 har inte berörts i ovanstående redogörelse:

skogsbruk, fiske, handel och enskild samfärdsel. På dessa punkter förelig­

ger inte något underlag för en revidering av de i den preliminära national­

budgeten gjorda antagandena. Dessa poster redovisas därför oförändrade.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

31

IV. Konsumtionen

1. Den privata konsumtionen

Den privata konsumtionens andel av bruttonationalprodukten har — i Sverige som i andra länder — sjunkit under efterkrigsåren. Fortfarande svarar dock de enskilda medborgarna för den ojämförligt största delen, in­ emot 60 procent, av den inhemska efterfrågan på varor och tjänster. Den privata konsumtionsvolymen har under efterkrigstiden ökat med närmare SO procent. Dess fortsatta utveckling bestäms främst av inkomstutvecklingen. Skatter, sparande och priser är andra avgörande faktorer.

I årets nationalbudget låg ett antagande om en avtalsmässig löneökning på 3 procent till grund för prognoserna om 1956 års konsumtionsutveckling. Lönesumman hade dessutom — i likhet med förfarandena vid föregående års nationalbudget — uppjusterats med ett belopp avsett att täcka såväl eventuella löneglidningar som ökning av arbetskraften och viss fortsatt överflyttning från lägre till högre betalda verksamhetsområden. De beräk­ ningar rörande konsumtionsutvecklingen, som nu framläggs i reviderat skick, skiljer sig inte mycket från de preliminära. Vissa smärre justeringar av de ingående faktorerna har emellertid gjorts. Så har t. ex. resultatet av de cen­ trala löneförhandlingarna möjliggjort en något säkrare bedömning av lö­ neutvecklingen. Hänsyn har också tagits till konsekvenserna av bland an­ nat folkpensionernas höjning och överenskommelsen om jordbrukspriserna.

Inkomstutvecklingen. Enligt riksräkenskapsverkets beräkningar uppgick den totala inkomstsumman för 1955 till 32,7 miljarder kronor. Det innebär en ökning med närmare 10 procent jämfört med föregående år. Den totala lönesumman för 1955 har beräknats ligga cirka 11 procent över den för 1954. En sysselsättningsökning på omkring 25 000 personer samt en höjning av genomsnittliga lönenivån på närmare 10 procent ligger bland annat bakom denna utveckling. För manliga industriarbetare var den genomsnittliga tim- lörtjänsten i november 1955 nära 8 procent högre än motsvarande månad 1954. För kvinnliga industriarbetare är stegringen något större.

Den totala lönesumman för 1956 har antagits komma alt överstiga den för 1955 med cirka 7 procent. De successiva förskjutningarna under 1955, som medförde att lönenivån vid årsskiftet låg något högre än genomsnittet för året — för industriarbetare med omkring 2,5 procent, för arbetsmarkna­ den som helhet med 1 å 2 procent —- har då först och främst tagits i beak­ tande. Den vid de centrala löneförhandlingarna överenskomna löneökning­ en på i runt tal 4 procent, en fortsatt, fast något modifierad, löneglidning även under 1956, en fortgående överflyttning från lägre till högre betalda yrken samt en sysselsättningsökning är andra komponenter.

För utvecklingen av fysiska personers inkomster av andra förvärvskäl­ lor än tjänst — inkomst av rörelse, kapital m. in. samt jord- och skogsbruk

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

— har här det antagandet gjorts, att dessa inkomster i genomsnitt kommer

att stiga lika mycket som inkomsterna av tjänst relativt sett. Ökningen av

den totala inkomstsumman mellan 1955 och 1956 kan sålunda beräknas till

cirka 7 procent eller 2 300 miljoner kronor.

Vad slutligen gäller inkomstöverföringar från stat och kommun, har de

tidigare beräkningarna uppjusterats med 50 miljoner kronor till 200 miljo­

ner kronor. Härvid har bland annat en ökning av folkpensionerna, vilken

kommer att inträda successivt under 1956, tagits i beaktande. Den 1 januari

höjdes folkpensionerna med ett indextillägg eller cirka 40 miljoner kronor.

Fr. o. in. maj utgår ett nytt indextillägg, och den 1 juli inträder en standard­

förbättring om 10—11 procent. Inalles utgör dessa ökningar cirka 150 mil­

joner kronor. Dessutom väntas bostadstilläggen stiga.

Det sammanlagda tillskottet till den nominella köpkraften i samhället

skulle således utgöra uppskattningsvis 2 500 miljoner kronor. Sedan denna

summa reducerats med ökningen av beskattning, sparande och priser, åter­

står stegringen av den reala konsumtionsefterfrågan.

Beskattningen. Genom källskattesystemet påverkar variationer i den sam­

manlagda inkomsten för löntagare och i beskattningshänseende likställda

direkt storleken av den preliminära A-skatten. Det kan beräknas, att en

ökning av lönesumman med 1 procent medför en ökning av preliminärskat­

ten med omkring 90 miljoner kronor. Som utgångspunkt har då använts den

uppskattade lönesumman för 1955 och då gällande principer för prelimi­

närskatteuttaget. Den preliminära skatten för 1956 kan följaktligen antas

överstiga den för 1955 med cirka 600 miljoner kronor.

I den ursprungliga nationalbudgeten fick ett antal faktorer av betydelse

för den direkta skattens inverkan en utförlig behandling. Vad då anfördes

äger fortfarande giltighet. Så uppskattas t. ex. en höjning av den genom­

snittliga kommunala utdebiteringen med 1 procent från 1955 till 1956 öka

den preliminära skatten med cirka 30 miljoner kronor. Den preliminära

B-skatten beräknas bli omkring 100 miljoner kronor högre under 1956 än

under 1955. Vidare kan den överskjutande skatt, som utbetalas i december

1956, förmodas minska med ungefär 100 miljoner kronor, jämfört med fö­

regående år. Dessa faktorer uppvägs dock av inordnandet av schablonav­

dragen i källskattetabellerna, vilket kan väntas resultera i ett bortfall av

preliminärskatt på approximativt 250 miljoner kronor. Inverkan av den all­

männa sjukförsäkringen och därmed sammanhängande avgifter och utbe­

talningar samt av kvarskattebetalningar har beräknats oförändrade i jäm­

förelse med 1955.

Enligt dessa kalkyler skulle hushållens utgifter för direkta skatter öka

med cirka 600 miljoner kronor från 1955 till 1956. Den disponibla köpkraf­

ten skulle då öka med cirka 1 900 miljoner kronor i förhållande till 1955.

Inkomstökning .................................................... + 2 500

Beskattningsökning ........................................... —

600

ökade disponibla inkomster ............................. -fl 900

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

33

Enskilt sparande. Det har inte ansetts motiverat att frångå nationalbud-

getens förmodanden om konstant totalt sparande under 1956, varför den

ovan angivna summan — 1 900 miljoner kronor — kan sägas utgöra ett

mått på ökningen av den totala privata konsumtionsefterfrågan i samhället.

Prisutvecklingen. Enligt socialstyrelsens konsumentprisindex steg priser­

na under 1955 med cirka 6 procent. Som framgår av tabell 16 uppvisade

livsmedelsposten en betydande ökning. Livsmedelspriserna steg sålunda

drygt 11 procent under 1955. Även posterna bostad, bränsle och lyse visade

en avsevärd stegring. Däremot noterades prissänkningar för kläder, specerier

och tobak. För orsakerna härtill har redogjorts utförligt i den nationalbud­

get, som framlades vid årsskiftet.

Till följd av att fjolårets prisstegring skedde successivt under året och

särskilt starkt under hösten, kom konsumtionsprisnivån vid årsskiftet att

ligga inte oväsentligt högre än den genomsnittliga för 1955. Konsument­

prisindex för december 1955 låg sålunda 3,5 procent högre än medelvärdet

för året. I nationalbudgeten antogs i huvudsak konstant prisnivå under 1956.

Detta antagande kan alltjämt betecknas som inte alltför orealistiskt.

En av de faktorer, som kan tänkas komma att påverka prisutvecklingen

under innevarande år, är den i mars av jordbruksnämndens råd godkända

överenskommelsen om mittpriser, prisgränser och importavgifter för jord-

Tabell 16. Konsumentprisernas förändringar december 1954- mars 1956 1

Index: december 1954 = 100

juni 1955

sep t. 1955

dec. 1955

mars 1956

Totalindex..........................................

101,5

103,0

100,0

106,9

Livsmedel..........................................

103,9

108,3

111,2

112,9

Mattett utom smör......................

103,5

103,5

103,4

103,4

Mejeriprodukter ..........................

106,3

109,5

119,8

120,1

Mjöl, bröd, grvn..........................

105,5

• 106,0

105,1

105,8

Ägg..................................................

102,4

105,8

120,4

120,4

Kött ...............................................

108,3

108,7

117,8

124,7

Fläsk ...............................................

lik,4

118,1

121,6

125,9

Rot- och grönsaker......................

99,6

133,1

112,9

115,4

Specerier..........................................

97,8

97,7

97,4

99,2

Alkoholhaltiga drycker o. tobak..

99,1

99,1

99,8

99,8

Spritdrycker, viner......................

100,0

100,0

101,1

101,1

Öl

..................................................

100,2

100,5

102,0

102,0

Tobak..............................................

97,6

97,6

97,6

97,6

Bostad, bräns’e och lyse ..............

101,3

102,5

109,8

113,2

Bostad utan bränsle och lyse ..

100,6

100,6

111,4

112,1

Bränsle och lyse..........................

102,5

105,8

106,9

115,0

Kläder och skor ..............................

97,1

97,1

9V3

97,3

Kläder..............................................

93,5

96,3

97,6

96,6

Skor..................................................

100,6

101,3

101,1

101,5

Inventarier, husgeråd......................

100,6

101,6

101,6

101,8

Diverse ..............................................

102,0

103,8

104,7

104,8

1 Vid beräkningen har använts socialstyrelsens konsumentprisindex {öre avrundning.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

bruksprodukter för treårsperioden 1 september 1956—31 augusti 1959. En­

ligt vad som nu kan bedömas, innebär överenskommelsen en nettosänkning

av konsumentpriserna på i runt tal 65 miljoner kronor per år räknat. Det­

ta resultat framkommer av å ena sidan prissänkningar med sammanlagt

cirka 95 miljoner kronor på smör, margarin, kött, fläsk och potatis samt å

andra sidan prishöjningar med sammanlagt cirka 30 miljoner kronor på

mjölk, socker, råg och ägg. Höjningen av mjölkpriset liksom de flesta andra

prisändringarna kommer inte att företas förrän den 1 september i år, då

det nya prissystemet träder i kraft. Sammanlagt kan förändringarna av

jordbrukspriserna beräknas innebära en nedgång i konsumentprisindex på

cirka 0,3 procent. Med hänsyn till det nya prissättningssystemets konstruk­

tion kan man emellertid inte räkna med fasta priser. Inom prissystemets

ram kommer att finnas möjligheter till prisrörelser, vilka för närvarande inte

är möjliga att förutse.

En annan faktor av betydelse för årets prisutveckling är de inledningsvis

berörda importprisstegringarna. Dessa behöver dock inte nödvändigtvis slå

igenom i konsumentledet, eftersom de i stor utsträckning avser investe­

ringsvaror. Man kan dock inte bortse från att även konsumtionspriserna

kan komma att påverkas bland annat av de kostnadsstegringar, som inträf­

fat i fråga om bränsle.

Vid en bedömning av prisutvecklingen får hänsyn också tas till att årets

lönehöjningar i regel torde kunna rymmas inom ramen för den fortskridande

rationaliseringen och förut rådande vinstmarginaler. Några större prissteg­

ringar förorsakade av ett inhemskt efterfrågetryck är inte heller att vänta vid

nu rådande konjunkturer.

På grundval av det här gjorda antagandet, att den genomsnittliga kon-

suintionsprisnivån för innevarande år skall överensstämma med den vid

årsskiftet rådande och det förhållandet, att priserna i utgångsläget låg 3,5

procent högre än medelprisnivån 1955, skulle den genomsnittliga prissteg­

ringen mellan 1955 och 1956 liksom i den tidigare nationalbudgeten kunna

uppskattas till 3,5 procent. Med hänsyn härtill får den nominella köpkrafts­

ökningen reduceras med en summa, som motsvarar 3,5 procent av det totala

privata konsumtionsvärdet. Detta uppgick 1955 till nära 28 miljarder kro­

nor, varför minskningen utgör cirka 1 000 miljoner kronor. Kvar står där­

efter som en real stegring av konsumtionsefterfrågan 900 miljoner kronor,

vilket motsvarar drygt 3 procent.

Inkomstökning......................................................... -f- 2 500

Beskattning ............................................................. — 600

Sparande .................................................................. ±

0

Prisstegring ............................................................. — 1 000

Real ökning av konsumtionsefterfrågan -f-

900

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

35

2. Den offentliga konsumtionen

Till den offentliga konsumtionen hänförs endast vad som representerar den löpande efterfrågan på varor och tjänster. Offentliga utgifter som har karaktären av inkomstöverföringar, såsom folkpensioner, barnbidrag, fat- tigvårdsunderstöd etc. innefattas däremot inte i den offentliga konsumtio­ nen utan beaktas i stället vid bedömningen av den privata konsumtionens omfattning och inriktning.

En i april företagen realekonomislc gruppering av utgifterna på den stat­ liga driftbudgeten visar, att antagandet beträffande den statliga konsumtio­ nens utveckling mellan 1955 och 1956, som redovisades i den tidigare natio- nalbudgeten för 1956, i viss mån bör uppjusteras. I denna förutsattes, att den statliga konsumtionen skulle komma att bli oförändrad. Till följd bland annat av en beräknad ökad förbrukning av reservationsmedel, särskilt vad gäller försvaret, kan konsumtionen inom den statliga sektorn nu uppskat­ tas öka mellan 1955 och 1956 med omkring 50 miljoner kronor.

För den kommunala sektorn finns inte något nytt material tillgängligt. Någon revidering är därför inte möjlig.

Under dessa omständigheter kan i den reviderade nationalbudgeten upp­ föras en ökning av den statliga konsumtionsvolymen med omkring 2 pro­ cent mellan 1955 och 1956 — i den ursprungliga budgeten förutsågs oför­ ändrad konsumtionsvolyin för den statliga sektorn. Den kommunala kon­ sumtionsvolymen kan — liksom i den ursprungliga budgeten — uppskattas stiga med minst 7 procent. I enlighet härmed skulle den totala offentliga konsumtionsvolymen öka med cirka 5 procent.

År 1955 uppgick värdet av den totala offentliga konsumtionen till om­ kring 5 910 miljoner kronor i löpande priser, ökningen under 1956 skulle följaktligen bli omkring 300 miljoner kronor i 1955 års priser. Härav faller 50 miljoner kronor på den statliga sektorn och omkring 250 miljoner kronor på den kommunala.

Den beräknade utvecklingen av den statliga och kommunala konsumtio­ nen under kalenderåren 1955—1956 framgår av nedanstående tablå (be­ lopp i miljoner kronor i 1955 års priser): 7

1955

1956

Statlig konsumtion .............................. 2 420

2 470

Kommunal konsumtion ................

3 490 3 740

Summa offentlig konsumtion 5 910

6 210

7

Bihang till riksdagens protokoll 19C>6. 1 samt. Nr 175

36

Kuncjl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

V. Produktionen

Under 1955 steg produktionen enligt konjunkturinstitutets beräkningar

med 3,5 procent eller cirka 1 570 miljoner kronor i 1954 års priser.

Ökade krav kommer att ställas på produktionsapparaten även under 1956.

Exporten beräknas öka och även den inhemska efterfrågan för konsumtion

och investering väntas stiga under 1956. Avgörande för i vilken utsträck­

ning denna efterfrågan skall kunna mötas med ökad produktion är bland

annat tillgången på arbetskraft, råvaror och bränslen.

Tillgången på arbetskraft syns under 1956 ge utrymme för en ökad sys­

selsättning. Under året kommer nämligen befolkningen i de arbetsföra åld­

rarna att öka betydligt mer än tidigare under 1950-talet. I åldern 15—65 år

kommer tillskottet att uppgå till cirka 20 000 personer. Betydelsen av be­

folkningstillväxten reduceras något av att det är i åldersgrupperna 15—19

samt 45—65 år, som stegringen sker. Antalet personer i åldern 20—44 år

minskar med drygt 24 000.

Under första kvartalet i år fanns i genomsnitt drygt 10 000 fler arbets-

anmälda utlänningar än under motsvarande tidrymd föregående år. Man

kan räkna med att utlandet, och då framför allt de nordiska grannländerna,

även under resten av året lämnar ett visst nettotillskott till den svenska ar­

betsmarknaden.

Främst den stränga kylan medförde, att arbetskraft friställdes under årets

första månader. Arbetslöshetsstatistiken medger på grund av omläggning

inga precisa jämförelser. Den tyder dock på att en högre arbetslöshet, främst

bland byggnadsarbetarna, rått under första kvartalet 1956 än under första

kvartalet 1955. Under de följande månaderna kan man räkna med en bety­

dande nedgång. Eftersom arbetslösheten under fjolåret emellertid var mycket

3åg kan något nettotillskott av arbetskraft inte påräknas 1956 jämfört med

föregående år.

Den sedan en rad av år pågående utflyttningen från jordbruket kan be­

räknas fortsätta även innevarande år och förse de expanderande närings­

grenarna med något sådant som 15 000—20 000 personer i arbetsför ålder.

Även om ett ökat antal yrkesverksamma personer kommer att stå till

näringslivets förfogande under året, blir dock ökningen mycket begrän­

sad. Man kan ej räkna med att det otillfredsställda behovet av arbetskraft

kommer att elimineras. Den begränsade tillgången på arbetskraft, och då

framför allt yrkesutbildad sådan, kommer att framstå som en hämmande

faktor för produktionsökningen. Det kan nämnas, att i mars omkring 1 100

teknikerplatser inom olika områden var lediganmälda hos arbetsförmed­

lingarna.

När det gällde en allmän karakteristik av läget på arbetsmarknad-n, ut­

talades i nationalbudgeten, att det i slutet av 1955 framträtt tecken pa ett

lättare arbetsmarknadsläge. Dessa tecken består fortfarande i början av

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

37

april. Den nedgång, som noterats i antalet hos arbetsförmedlingarna anmäl­ da lediga platser, tyder på att en utveckling mot bättre balans skett sedan fö­ regående år. Vid undersökningarna i mitten av februari och mars fanns något mindre än 10 procent färre lediga platser än vid samma tidpunkt 1955. Även under närmast föregående månader var läget likartat. Utvecklingen har dock varit något olika för olika yrkesområden. Minskningen i antalet ledi­ ga platser hänför sig helt till grupperna jordbruk och skogsbruk, industri — frånsett textil- och beklädnadsindustri — samt byggnadsverksamhet. Inom servicenäringarna ■— med undantag för hotell- och restaurangrörelse — samt beträffande tjänstemannapersonal har arbetskraftsbehovet stigit. Det bör påpekas, att de ledigförklarade platsernas antal under årets första månader överstiger antalet under parallellmånaderna 1954. För industrins \idkommande avspeglar sig spänningen på arbetsmarknaden också i inten­ siteten i omsättningen av arbetskraft. Antalet avgångna arbetare i procent av hela antalet var under 1955 högt, om än lägre än i början av 1950-talet. Siffrorna låg under fjolåret över 1954 års fram till oktober, då de låg på samma nivå. Något senare värde för industrin i dess helhet finns ej till­ gängligt. För järnbrukens del var avgången av arbetare i februari i år något lägre än ett år tidigare. Detta senare faktum skulle alltså bestyrka den an­ tydan om en lugnare utveckling, som ges av arbetsförmedlingsstatistiken.

Intrycket av ett lättare arbetsmarknadsläge bygger på förhållandena un­ der vintermånaderna. Dessa har stått under inflytande av den säsongmäs­ siga nedgången och mer tillfälliga störningar. Dessutom är utslagen i rikt­ ning mot stabilitet inte alltför betydande. På grund av detta bör de slut­ satser för den allmänna ekonomiska situationen, som dras av ovanstående, inte bli alltför vittgående.

Vad beträffar övriga produktionsfaktorer syns för närvarande inte före­ ligga några risker för brist på råvaror, medan läget för fasta bränslen och elkraft får betraktas som ansträngt. Den försämring av importmöjligheter­ na i fråga om fasta bränslen, som inträdde under 1955, kan beräknas fort­ sätta under 1956. Osäkerheten om den framtida kol- och koksimporten, i förening med de flytande bränslenas fördelar både i fråga om pris och an­ vändning, kommer emellertid att medföra en forcerad övergång till oljeeld­ ning inom samtliga sektorer. För de flytande bränslena syns importutsik- lerna fortfarande vara relativt gynnsamma. Vattenkraftproduktionen har på grund av den ringa vattentillgången under årets första kvartal fått kom­ pletteras med stora kvantiteter värmealstrad kraft. Vid slutet av mars var landets vattenmagasin fyllda till endast 27 procent, vilket är en för årstiden ovanligt låg fyllnadsgrad. Någon risk för alt eu kraftransoncring skall be­ höva tillgripas under tiden fram till vårfloden torde dock knappast föreligga. Under 1956 beräknas den sammanlagda maskineffekten i landets vatten­ kraftstationer öka med 310 000 kW, som vid normal vattentillgång kan vän­ tas ge ett produktionslillskott under året på cirka 1 500 miljoner kWh. Det­ ta kommer emellertid inte att täcka den väntade belastningsökningen, var­ för man får räkna med att avsevärda mängder ångkraft måste insättas till

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

hösten, även om vattentillgången skulle bli normal. För närvarade syns man

emellertid inte behöva räkna med att bränsle- och elkraftsituationen skall

lägga hinder i vägen för en fortsatt produktionsökning under 1956.

I det följande lämnas en redogörelse för den produktionsutveckling inom

näringslivets olika grenar, som är möjlig med hänsyn till tillgängliga pro­

duktionsfaktorer och vid en efterfrågan av den omfattning och inriktning

som angivits i föregående och efterföljande kapitel.

Föreliggande beräkningar över produktionsutvecklingen inom den egent­

liga industrin grundar sig liksom vid tidigare utredningstillfälle på en detalj­

analys av de olika branscherna. Den bild, som därvid erhållits av utveck­

lingstendenserna för 1956, stämmer väl överens med de beräkningar, som

redovisades i nationalbudgeten. Vissa uppjusteringar bär dock fått göras i

förhållande till de tidigare kalkylerna; framför allt beroende på att man un­

derskattade industrins produktionskapacitet och endast räknade med en

produktionsökning för 1955 på 5 procent. Nu tillgängliga uppgifter visar

på en ökning med 6 procent. De ändringar, som fått göras i beräkningen

för 1956, är emellertid relativt små vad beträffar de enskilda branscherna.

Den översikt över produktion och försörjningsläge inom viktigare industri-

varuområden för 1955 och 1956, som lämnades i nationalbugeten, är allt­

så fortfarande aktuell med de korrigeringar, som framgår av det nedan­

stående.

I tabell 17 redovisas för 1955 de kvartalsvisa förändringarna av industri­

produktionen. Tabellen bygger på industriförbundets produktionsindex.

Tabell 17. Förändring av produktionsvolymen inom industrin åren 1954—1955

Procenttal

Produktionsgren

Förändring mellan motsvarande perioder It):

och 1955 1

it

1 kv.

2 kv.

3 kv.

4 kv.

Jan.-dec.

Malmbrytning och metallindustri ..............

+ 10

+ 10

+ 7

+ 7

+ 10

därav: järnmalmsgruvor ..........................

+ 0

+ lo

+13

+ 16

+13

järn- och metallverk......................

+ 12

+ 12

+ 23

+ 10

+ 15

sj^sselsättning i verkstadsindustri

+ 8

+ 7

+ 2

+ 4

+ 6

Träindustri ......................................................

+ 9

+ 4

- 1

— 4

+ 3

Massa- och pappersindustri ..........................

+ 6

+ 9

+ 9

+ 4

+ 7

Livsmedelsindustri ..........................................

+ 8

+ 2

+ 4

+ 0

+ 4

Textil- och sömnadsindustri..........................

- 8

— 3

- i

+ 3

Läder- och skoindustri ...................................

- 3

+ 3

+ 2

+ 2

Hela industrin

+ 6

T

5

+ 5

+ 4

+ (!

därav: Kapitalvaruindustri........................

+ 10

+ 9

+ 6

+ 6

+ 9

Konsum tionsvaruindustri............

+ 2

+ 1

+ 3

+ 1

+ 3

1 Den bristande överensstämmelsen mellan kvartals- och årsuppgifter beror på att olika

metoder används vid beräkning av index för kvartal resp. helår.

Järnmalms produktionen, som under 1955 ökade med 13 procent till 17,5

miljoner ton, beräknas under 1956 stiga med ytterligare drygt 1 miljon ton

eller med omkring 6 procent. Ökningen betingas av fortsatt god efterfrågan

för export och stigande inhemsk konsumtion. Även inom järn- och stålin­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 ur 1958

39

dustrin -väntas en fortsatt expansion. Produktionen av handelsfärdigt järn och stål (inklusive försålda ämnen) ökade från 1 255 000 ton 1954 till 1 503 000 ton 1955. Som framhölls i nationalbudgeten, måste denna kraftiga uppgång betraktas som eu engångsföreteelse. För 1956 beräknas ökningen stanna vid 70 000 ton eller omkring 5 procent. Vad beträffar verkstadsindu­ strin syns möjligheterna för en fortsatt produktionsökning vara goda. Ak­ tuell orderstatistik saknas visserligen, men tillgängliga uppgifter tyder på att orderingången framför allt från utlandet ökade under fjolårets sista kvartal. Även om färdigvarulagren inom vissa branscher anses vara något för stora, torde man med hänsyn till den goda efterfrågan kunna räkna med en volymmässig ökning av verkstadsproduktionen på 5—6 procent under 1956, vilket dock innebär en något avsaktande ökningstakt i förhållande till fjolåret.

Inom träindustrin ökade produktionen av sågade och hyvlade trävaror inklusive bjälkar, sparrar, syllar och lådbräder med omkring 5 procent un­ der 1955 till mellan 1 750 000 och 1 800 000 standards. Detta medförde — trots en rekordexport av 1 072 000 standards — en viss lagerökning. Som framgår av utrikeshandelsavsnittet, kan man räkna med en minskad trä­ varuexport under 1956. Då någon större förändring av den inhemska kon­ sumtionen inte kan väntas och då en produktion på lager är mindre sanno­ lik, kan man räkna med en produktionsminskning av ungefär samma om­ fattning som nedgången i exporten eller 150 000 standards. En bidragande orsak till den minskade produktionen under 1956 är den omständigheten, att det råvarutillskott, som de omfattande stormfällningarna under 1954 lämnat, numera är helt utnyttjat. Nedgången i produktionen torde i stor ut- sräckning falla på små och medelstora sågverk, som svarade för en bety­ dande del av fjolårets produktions- och exportökning. Efterfrågan på massa och papper är däremot fortfarande stark från såväl hemma- som boria- marknad. Efterfrågan kan också mötas dels genom utökad produktionskapa­ citet, dels genom fortsatt övergång til! kontinuerlig drift. Produktionsök­ ningarna beräknas för dessa industrier bli av nära nog samma omfattning som under 1955. Produktionen av kemisk massa antas komma att öka med omkring 150 000 ton, medan papperstillverkningen beräknas stiga med bort­ åt 100 000 ton.

Med hänsyn till den väntade utvecklingen inom byggnads- och anlägg- ningsverksamheten förutses bijggnadsämnesindustrins produktionsvolym öka endast obetydligt i förhållande till 1955.

Produktionen inom textil- och sömnndsindustrin låg under sista kvarta­ let 1955 3 procent högre än under samma period 1954. En ökad produktion och orderingång i jämförelse med motsvarande tid ett år tidigare har, en­ ligt den senaste konjunkturbarometern (mars 1956), kännetecknat läget inom branschen även under vintermånaderna december—februari. Omsätt­ ningen inom textilhandeln har samtidigt varit stigande, vilket lett till cn viss minskning av handelslagren, varigenom handelsföretagen stimulerats till ökade inköp från industrin. Med anledning härav har i föreliggande be­

40

Kungl. Maj ris proposition nr 175 år 1956

räkningar antagits en förbättring av textil- och beklädnadsindustrins produk­

tionsresultat under 1956 med någon procent i förhållande till 1955.

Utifrån dessa antaganden om produktionsutvecklingen inom industrins

olika grenar beräknas denna under 1956 öka sitt bidrag till bruttonational­

produkten med omkring 730 miljoner kronor i 1955 års priser eller med

cirka 4 procent mot tidigare beräknat 3,5 procent.

Byggnads- och anläggningsverksamheten behandlas i investeringskapitlet.

På basis av där redovisade beräkningar kan näringsgrenens bidrag till den

totala produktionen uppskattas stiga med nära 2 procent eller med omkring

65 miljoner kronor. I nationalbudgeten räknades med ett i förhållande till

1955 oförändrat produktionsbidrag.

Enligt jordbruksnämndens kalkyler skulle jordbrukets produktionsvolym

vid normalskörd komma att ligga 2 procent över 1955 års nivå, innefattande

en ökning av vegetabilieproduktionen på 28 procent och eu minskning i pro­

duktionen av animalier på 5 procent. En sådan förbättring av produktions­

resultatet skulle minska behovet av utifrån inköpta förnödenheter med 4

procent jämfört med 1955. Totalt skulle detta för 1956 innebära en ökning

av jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten med 4 procent eller cirka

120 miljoner kronor. Ökningen uppskattades tidigare till 3 procent. För de

viktigaste produkterna beräknas förändringarna i förhållande till fjolåret

uppgå till följande procenttal: brödsäd +51, potatis och sockerbetor +8,

oljeväxter + 2, mjölk och mejeriprodukter — 1 samt kött och fläsk — 11.

Inom skogsbruket väntas en betydligt större minskning i avverkningsvo-

lymen än vad som tidigare antogs. Nedgången torde inte kunna uppvägas

av de ökade skogsvårdsarbetena. Skogsbrukets produktionsbidrag har där­

för antagits minska med omkring 5 procent under 1956.

Statens och kommunernas verksamhet beräknas öka i något långsammare

takt än under tidigare år. En öltning på 2—3 procent höjer bruttonational­

produkten med omkring 100 miljoner kronor.

Beträffande övriga näringsgrenar har det inte funnits anledning att revi­

dera de i nationalbudgeten presenterade beräkningarna.

I nedanstående tablå sammanfattas de antagna förskjutningarna (miljo­

ner kronor i 1955 års priser) i produktionen melln 1955 och 1956.

Egentlig industri.................................................. +

730

Byggnads- och anläggningsindustri ........... +

65

Kraft- och belysningsverk . ............................ +

60

Jordbruk .............................................. +

120

Skogsbruk ............................................................. —

120

Statens och kommunernas bidrag ...... +

100

Bostadsutnyttjande ........................................... +

90

Handel och samfärdsel.................. +

375

Konsumenttjänster ........................................... +

SO

Summa +

1 500

41

Den totala produktionen skulle alltså enligt dessa beräkningar volymmäs­

sigt stiga med 1 500 miljoner kronor räknat i 1955 års priser, vilket svarar

mot en ökning av bruttonationalprodukten på omkring 3 procent, ökning­

en antas alltså bli av ungefär samma storleksordning som ökningen mellan

1954 och 1955. Om hänsyn tas till att fjolårets produktionsresultat påver­

kades kraftigt av det ogynnsamma skördeutfallet, innebär dock den för 1956

väntade produktionsutvecklingen en dämpad ökningstakt i förhållande till

1955 och de två närmast föregående åren. En dämpad expansion är, som

framhölls i nationalbudgeten, naturlig med hänsyn till att man under 1954

och 1955 kom upp till en toppbelastning av tillgängliga resurser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

42

Iiungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

VI. Utrikeshandeln

1. Utrikeshandeln under år 1855

Både export och import ökade kraftigt från 1954 till 1955. Enligt preli­

minära uppgifter steg export- och importvärdet med cirka 750 respektive

drygt 1 100 miljoner kronor till 8 945 respektive 10 305 miljoner kronor. Av

uppgången i exporten beräknas 5 procent bero på volymökning och 4 pro­

cent på höjning av exportpriserna. På importsidan beräknas volymen ha

ökat med 11 procent och priserna med omkring 1 procent. Prisutveckling­

en under 1955 ledde alltså till en förbättring av våra bytesförhållanden med

3 procent jämfört med 1954.

Exporten. Utförseln av skogsindustriprodukter var väsentligt större än

under 1954. En särskilt kraftig ökning utvisade exporten av sågade och

hyvlade trävaror (exklusive bjälkar, sparrar, syllar och lådbräder), som

steg från 889 000 standards till drygt 1 000 000 standards. Järnmalmsskepp-

ningarna ökade med nära 1,6 miljoner lön till 15,65 miljoner ton och nådde

därmed praktiskt taget samma nivå som under rekordåret 1952. Utförseln

av handelsfärdigt järn och stål steg med nära 25 procent till 200 000 ton.

\ idare kan nämnas en betydande ökning i exporten av verkstadsprodukter

exklusive fartyg. Värdet av fartygsleveranserna var cirka 45 miljoner kro­

nor lägre än under 1954. Inom varugruppen livsmedel m. in. minskade ut­

förseln av smör samt råg och vete med 50 respektive 100 miljoner kronor.

Importen. Av den värdemässiga importökningen föll en tredjedel eller

cirka 370 miljoner kronor på bränslen. Volymmässigt steg denna import

med 19 procent under 1955. Särskilt kraftig var ökningen för flytande bräns­

len. Härtill kom för fasta bränslen en prisstegring på 13 procent, räknat på

genomsnittspriserna för 1954 och 1955. Importen av oädla metaller och ar­

beten därav ökade med nära 300 miljoner kronor, varav cirka 150 miljoner

kronor kom på handelsfärdigt järn och stål. Införseln härav steg till en re­

kordkvantitet om 807 000 ton (exklusive bleckplåt) mot 672 000 ton 1954. En

avsevärd uppgång i importen noterades även för maskiner och instrument.

Värdemässigt uppgick ökningen härav till inemot 200 miljoner kronor. Inom

livsmedelsområdet kan nämnas, att införseln av fodersäd och brödsäd steg

med 150 miljoner kronor.

Fördelning på valutaområden. Exportökningen från 1954 till 1955 på om­

kring 750 miljoner kronor föll huvudsakligen på EPU-området. Utförseln

till Storbritannien ökade med 220 miljoner kronor, varav cirka 100 miljo­

ner kronor hänförde sig till den ökade exporten av sågade och hyvlade trä­

varor. Av exportökningen på Västtyskland om 175 miljoner kronor föll in­

emot hälften på järnmalm. På importsidan kom 65 procent eller cirka 700,

miljoner kronor av ökningen på EPU-området.1 Enbart införseln från Väst-

1 Införseln av flytande bränslen har här redovisats på inköpsland.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

43

Taheii 18. Valutareserven åren 1953—1955

Miljoner kronor

31/ 12

1953

31/12

1951

31/3

1955

30/(1

1955

30/9

1955

31/12

1955

31/3

1956

1.

Riksbankens valutareserv:

Guld och

doilar............................

EPlJ-valutor ................................. Övriga valutor ............................

+ 1 566 + 970 -j- bo

+ 2 009 + 422 + 43

+ 1915 + 322 + 26

+ 1 935 + 325 + 21

+ 2 084 + 349 + 19

+2 159 + 393 - 32

+ 2 263 + 135 - 52

Summa

+

2 621

+

2 471

+

2 293

+

2 2S1

+

2 452

+2430 +2 34G

2.

Affärsbankernas valutabehåll- ning .....................................................

+ 3

+ 39

+ 137 + 41

+ 80 + 121 + 119

Summa totalt

+

2 (124

+

2 513

+

2 430

+

2 322

+

2 532 +2 551

+

2 403

tyskland steg med nära 400 miljoner kronor, varav 130 miljoner kronor för bilar och bildelar. Bilimporten från Storbritannien minskade kraftigt, men genom ökad införsel av bland annat pundbetalda oljor samt järn och stål steg den totala importen från Storbritannien med omkring 70 miljoner kronor. Importen från dollarområdet (exklusive Colombia) ökade med 40 procent eller 430 miljoner kronor; frånräknas införseln av oljor blir ök­ ningen 50 procent. Exporten till dollarområdet steg samtidigt med endast 50 miljoner kronor. Handeln med Sydamerika minskade med nära 100 mil­ joner kronor både på export- och importsidan. Exporten till Östeuropa gick tillbaka något, medan importen därifrån ökade betydligt bland annat till följd av större införsel av flytande bränslen. Beträffande övriga länder märk­ tes en markerad ökning av exporten till Finland och Spanien.

Betalningsbalansen. Bytesbalansen för 1955 gav preliminärt ett under­ skott på cirka 370 miljoner kronor mot ett underskott på 166 miljoner kro­ nor för 1954. De kända kapitaltransaktionerna beräknas ha balanserat. Va­ lutareserven ökade med 38 miljoner kronor under året. Skillnaden mellan bytesbalansens utfall och valutareservens förändring — den s. k. förskjut- ningsposten — uppgick alltså till -J- 408 miljoner kronor och torde till större delen bero på förändringar i de kommersiella krediterna på importsidan. 2

2. Utrikeshandeln under år 1956

Jämförelse med tidigare beräkningar över utrikeshandeln för år 1956

Den väsentliga skillnaden mellan föreliggande beräkningar och de kal­ kyler för utrikeshandeln, som redovisades i nationalbudgeten för 1956, lig­ ger i prisantagandena för importen. Prisutvecklingen mellan de båda utred- ningstillfällena har medfört, att man nu måste räkna med att importpriser­ na under 1956 kommer att ligga i genomsnitt drygt 4 procent i stället för som tidigare antogs 1 procent högre än under 1955. Även på exportsidan har vissa justeringar i prisberäkningarna fått göras, men förändringarna har gått i båda riktningarna och i stort sett tagit ut varandra. Man kan därför fortfarande anta, att exportpriserna i år kommer alt ligga i genomsnitt 3

44

Kungl. Mcij. ts proposition nr 175 år 1956

procent över 1955 års nivå. I stället för den tidigare beräknade förbättringen

av våra bytesförhållanden på 2 procent skulle man alltså för 1956 ha att

emotse en försämring på 1 procent jämfört med fjolåret. Medan de i natio-

nalbudgeten gjorda prisantagandena motsvarade en vinst för landet på cirka

200 miljoner kronor, innebär den nu förutsedda prisutvecklingen en förlust

på omkring 100 miljoner kronor.

Det är framför allt prishöjningar på verkstadsprodukter, oädla metaller

samt fasta och flytande bränslen, som bidragit till dessa förändringar. Med

utgångspunkt från prisläget i februari—mars kan man räkna med att im­

portpriserna för nämnda varor i år kommer att ligga i genomsnitt 2, 14, 20

respektive 2 procent högre än i fjol. Vid föregående utredningstillfälle an­

togs, att priserna på verkstadsprodukter och flytande bränslen skulle förbli

oförändrade, medan priserna på oädla metaller och fasta bränslen skulle

ligga 3 respektive 15 procent över 1955 års nivå. På exportsidan har priser­

na på skogsindustriprodukter nedjusterats i förhållande till nalionalbudget-

beräkningarna, medan prisnivån för järnmalm, oädla metaller och verk­

stadsprodukter räknats upp.

I de nya beräkningarna ingår en volymmässig ökning mellan 1955 och

1958 på 2 procent för både import och export. I nationalbudgeten uppskat­

tades ökningarna till knappt 1 respektive 2 procent. Volymökningen på im­

portsidan beror i huvudsak på att man nu räknar med något större inför­

sel av livsmedel och bränslen än tidigare. Importen av fasta och flytande

bränslen antas t. ex. under 1956 komma att uppgå till 5,8 respektive 9,0 mil­

joner ton mot tidigare beräknat 5,6 respektive 8,6 miljoner ton. Beträffande

utförseln förutses en något lägre export av trävaror än vid föregående be-

räkningstillfälle, 850 000 mot 900 000 standards. Denna nedskärning kom­

penseras emellertid helt av höjningar för bland annat livsmedels- och mas­

saexporten.

Jämfört med de tidigare framlagda prognoserna har exporten värdemäs­

sigt höjts med 50 och importen med 550 miljoner kronor. Handelsbalansens

saldo har alltså försämrats med 500 miljoner kronor, varav 300—350 mil­

joner kronor beror på den ogynnsamma importprisutvecklingen.

Sjöfartsnettot har räknats upp med 50 miljoner kronor, medan nettot av

övriga tjänster och kapitaltransaktioner beräknats till samma belopp som i

nationalbudgeten.

En närmare redovisning av de nya beräkningarna beträffande utrikes­

handeln lämnas i de efterföljande avsnitten.

Exporten år 1956

Exporten beräknas komma att uppgå till 9 450 miljoner kronor under

1956, en ökning på cirka 500 miljoner kronor eller knappt 6 procent i för­

hållande till 1955. Exportvolymen väntas stiga med 2 och exportpriserna

med i genomsnitt drygt 3 procent. Exportens beräknade sammansättning

framgår av tabell 19.

Kungl. Maj:ts proposition nr ilo år 1956

45

Tabell 19. Exporten åren 1953 — 1956

Miljoner kronor

Varuslag

1953

1954

1955

1956 beräknad

mkr

%

mkr

0/ /o

mkr

%

mkr

0/ /o

Livsmedel m. m.............................................

557 7,0 510

6,2

?57

4,0 360 4.0

Trävaror.......................................................... 1 10» 14.5 L l3o 13,8 1362 15,2 1 170

12,4

Massa, papper etc..........................................

2 009 26.2 2 274 27,8 2 506 28,0 2 790

29.5

Järnmalm, järn och stål m. m.................

1844 24,1 l 708 20.8 1999 22,3 2 270

24,0

Maskiner, transportmedel o. instrument. 1507

19,7 i y*)5 22,8 1914 21,4 2 010

21,3

Övrigt............................................................... 652

8,5

706

8,6 807 9,1 830 8,8

Summa

7 657 100,0 8186 100,0 8 945 100,0 9 450 100,0

därav: skogsindustriprodukter..................

3117

40,7 3 407

41,6

3 868 43,2 3 960

41.9

verkstadsprodukter 1...................... 1939 25,7

2 349

28,7

2 457 27,5 2 575

27,2

1 Ur grupp XV: stat. nr 1346-1362, 1395-1396, 1399—1400, 1103-1404: 1, 1433—1554, 1556 —1570: 3, 1636—1663: 2 samt grupperna XVI—XIX.

Utförseln av sågade och hyvlade trävaror beräknas minska under 1956. I Storbritannien, som 1955 tog inemot hälften av vår totala trävaruexport, ökade lagren betydligt under fjolåret. Från landets strategiska lager har i år utbjudits 150 000 standards trävaror. Med hänsyn till dessa förhållan­ den och till den skärpta ekonomiska politiken kan man förutse, att Stor­ britanniens trävaruimport kommer att minska under 1956. Våra exportmöj­ ligheter kan dessutom komma att begränsas genom ökad konkurrens från Sovjetunionen. Med anledning härav har exporten av sågade och hyvlade trävaror — exklusive bjälkar, sparrar, syllar och lådbräder — beräknats sjunka från 1 019 000 standards 1955 till 850 000 standards, vilket dock in­ nebär en obetydlig minskning i förhållande till 1954. Priserna har antagits komma att ligga på i genomsnitt samma nivå som under 1955.

För massa och papper väntas en fortsatt ökning av exporten. Utförseln av mekanisk massa har sålunda uppskattats till 410 000 ton mot 385 000 ton 1955 och av kemisk massa till 2,07 miljoner ton mot 1,92 miljoner ton förra året. Leveranserna av tidningspapper beräknas komma att öka från 197 000 ton till 220 000 ton och av annat papper och papp från 629 000 ton till 650 000 ton. Priserna för massa och papper har beräknats ligga 4 procent högre än i fjol.

Utförseln av verkstadsprodukter exklusive fartyg förutses komma att öka med cirka 6 procent i värde mot 15 procent från 1954 till 1955. Några mera betydande förändringar i exportmöjligheterna på de bilaterala mark­ naderna kan för närvarande inte förutses, varför exportens länderfördel- ning torde bli i stort sett densamma som under 1955. Priserna har beräknats ligga något högre än under fjolåret. Fartygsexporten beräknas komma att uppgå till 550 miljoner kronor eller till samma värde som 1955.

Järnmalmsexporten uppskattas till 17,0 miljoner ton mot 15,65 miljoner ton 1955. Utförseln av handelsfärdigt järn och stål väntas öka, ehuru ej

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

lika starkt som under 1955. För 1956 bär antagits en exportkvantitet på

225 000 ton mot 200 000 ton 1955.

Inom livsmedelsområdet förutses — till följd av fjolårets ogynnsamma

skördeutfall — en fortsatt nedgång i exporten av råg och vete, från 495 000

ton 1954 och 175 000 ton 1955 till 125 000 i år. Genom ökad utförsel av biand

annat fisk och smör beräknas dock den totala exportvolymen för livsmedel

stiga med 11 procent mellan 1955 och 1956. Jämfört med 1954 innebär detta

likväl en minskning med cirka 30 procent.

Importen år 1956

Importen antas under 1956 uppnå ett värde om 11 000 miljoner kronor,

vilket innebär en ökning med omkring 700 miljoner kronor eller nära 7 pro­

cent jämfört med 1955. Härav beräknas drygt 2 procent utgöra volymök­

ning, medan importpriserna antas komma att ligga i genomsnitt drygt 4

procent över fjolårsnivån. Importens beräknade sammansättning framgår

av tabell 20.

Inom varugruppen livsmedel m. in. beräknas volymen öka med 1 procent

trots den höga importnivån 1955. Priserna antas bli i genomsnitt oföränd­

rade. Höjd import förutses för ett flertal varuslag, såsom kött och fläsk,

socker och tobak. Däremot beräknas införseln av fodersäd, som uppgick till

381 000 ton under 1955, sjunka till 280 000 ton. Trots minskningen innebär

detta en betydligt högre import än under 1954.

Bränsleimporten beräknas stiga avsevärt, ehuru ej lika kraftigt som un­

der 1955. Den volymmässiga ökningen beräknas till 7 procent. En forcerad

övergång från fasta till flytande bränslen förutses. Importen av fasta bräns­

len beräknas sålunda bli oförändrad i förhållande till 1955 och uppgå till

5,8 miljoner ton, medan importen av flytande bränslen väntas stiga med 12

procent, från 8,0 till 9,0 miljoner ton. De kraftiga prishöjningar, som note­

rats för kol och koks, beräknas medföra, att genomsnittspriserna för fasta

bränslen kommer att stiga med 20 procent från 1955 till 1956. För flytande

bränslen uppgår prishöjningen till 2 procent.

Inom textilområdet beräknas importen av såväl råvaror och garner som

färdigvaror öka något. För råvarupriserna räknas med en mindre ned­

gång, under det att priserna på färdigvaror väntas stiga obetydligt.

Importen av handelsfärdigt järn och stål exklusive bleckplåt beräknas

sjunka från 807 000 lon 1955 till 650 000 ton. En inte oväsentlig lagerökning

beräknas ha ägt rum inom järn- och stålområdet under 1955. För 1956 har

man inte räknat med någon mera betydande förändring i lagren. Inom varu­

gruppen oädla metaller och arbeten därav förutses i övrigt en ökad import

av bland annat koppar och diverse andra metaller. För såväl järn och stål

som metaller har betydande prisstegringar inträffat. Genomsnittspriset för

handelsfärdigt järn och stål beräknas sålunda ligga 11 procent högre än

1955, och prisuppgången för hela varugruppen har uppskattats till 14 pro­

cent.

Införseln av bilar och sammansättningsdelar har beräknats minska från

47

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Tabell 20. Importen åren 1953—1956

Miljoner kronor

Varuslag

1953

1954

1955

1956 beräknad

mkr

%

mkr

0/ /O

mkr

%

mkr

%

Livsmedel m. in............................................

1 419 17,8 1615 17,6 1778

17,2 1800 16,4

Mineraliska och fossila ämnen .............. i 572

19,3 1583 17,2 1988 19,3

a

ouO

20,9

Kemiska produkter, färger m. rn..............

473 5,8 585

6,4 638 6,2 66o

6,0

Hudar, skinn, pälsverk, kautschuk ....

249 3.0

256

2,8

290 2,8 320

9

Spår.adsämnen samt arbeten därav ....

1 181 14,5 1151 12,5 1 152

11.2 1 175 10.7

Oädla metaller och arbeten därav.......... 929

11,4 1157 12.6 1 449 14,1

1 510 13,7

Maskiner, transportmedel o. instrument. 1823 22,3

2 165 23,5 2 380 22,6

2 470 22,5

Övrigt...............................................................

485 5,9

680

7,4

680 6,6 765

6,9

Summa

s

bil

100,0 9192 100,0 10 305 100,0 11000 100,0

657 miljoner kronor under fjolåret till 565 miljoner kronor. Inklusive svensk produktion skuile denna import innebära ett tillskott av cirka 105 000—110 000 personbilar under 1956 mot nära 128 000 under 1955. En uppskattning av maskinimporten måste i dagens läge bli synnerligen osäker. Trots skärpningarna i den ekonomiska politiken var importen i slutet av 1955 liksom under de första månaderna i år fortfarande hög. Vissa uppgif­ ter tyder dock på att denna import delvis grundar sig på tidigare beställningar, och att en avmattning i importen efter hand kan komma att inträda. På grund av att vissa leveranser av tillfällig natur antas infalla under 1956, upptar beräkningarna höga importsiffror för fartyg och flygplan. Införseln härav uppskattas sålunda till 170 respektive 235 miljoner kronor mot 97 respektive 36 miljoner kronor under 1955.

Den avsevärda ökningen inom gruppen övriga varor hänför sig nästan helt till vapen och ammunition.

Prisutvecklingen i utrikeshandeln

Som tidigare nämnts beräknas prisutvecklingen under 1956 medföra, att exportpriserna stiger med 3 procent och importpriserna med 4 procent i förhållande till 1955. Våra bytesförhållanden skulle alltså försämras med 1 procent.

Utvecklingen av export- och importpriserna samt bytesrelationerna fram­ går av tabell 21.

Tabell 21. Exportens och importens prisutveckling, indextal åren 1950—1956

Index 1919 = 100

! 950 1951 1952 1953 1954

1955

prel.

1954 ber.

Exportprisindex ......................................................

107 167

Kil,

143

140

146 151

Impoitprisindex ......................................................

112 113 150 137 135

136 142

/ Exportprisindex \

'lerms of trade |Imporlpr,stll(lexJ......................

90 117 109 101 101 107 100

48

Betalningsbalansen år 1956

Enligt beräkningar inom riksbanken kan sjöfartsnettot för 1956 uppskat­

tas till 1 150 miljoner kronor, medan nettot av övriga tjänster beräknas ge

ett underskott på 40 miljoner kronor. Sammanställs dessa poster med be­

räkningarna över utrikeshandeln erhåller man nedanstående bytesbalans för

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

1956 (belopp i miljoner kronor):

Import, eif ............................................................. 11 000

Export, fob............................................................. 9 450

Handelsbalansens saldo .............................. — 1 550

Sjöfartsnetto ......................................................... -{-1 150

Övriga tjänster netto........................................... —

40

Bytesbalansens saldo..................................... — 440

Valutareserven. Bytesbalansens saldo utvisar ett underskott på 440 miljo­

ner kronor. Kapitaltransaktioner har av riksbanken beräknats ge ett netto­

utflöde av valutor på 10 miljoner kronor. Saldot av ovan redovisade poster

pekar mot en minskning av valutareserven på 450 miljoner kronor under

1956. Vid bedömning av valutareservens framtida utveckling måste emeller­

tid hänsyn tas även till privata kapitaltransaktioner i form av lån, varukre-

diter m. in. Betalningarna för den kraftigt ökade fartygs- och flygplansim-

porten kommer t. ex. inte att helt belasta årets valutareserv utan fördelas

på flera år. Huruvida den förskjutning i betalningsvanorna — främst i form

av utsträckta importkrediter — som ägde rum under 1955, kommer att bli

bestående under innevarande år eller förändras i den ena eller andra rikt­

ningen, kan för närvarande inte bedömas. Med hänsyn härtill torde det inte

vara möjligt att närmare ange storleksordningen för valutareservens even­

tuella förändring under 1956. Upplysningsvis kan nämnas, att för årets tre

första månader kan bytesbalansens saldo uppskattas till omkring — 340

miljoner kronor medan valutareserven minskat med endast 86 miljoner

kronor, vilket skulle innebära eu förskjutningspost hittills under året på

i runt tal -J- 250 miljoner kronor. Denna torde dock till en del kunna antas

vara av säsongmässig natur.

Kungl. Maj. ts proposition, nr 173 dr 1956

49

VII. Den samhällsekonomiska balansen

De uppskattningar, som gjorts i föregående avsnitt, liar redan under hand avstämts mot varandra. Det återstår här därför blott att ge en samman­ fattande bild av den sålunda förutsedda utvecklingen av den svenska sam­ hällsekonomin under 1956. Det skall därvid först understrykas, att bilden inte äger någon särskilt hög grad av precision. Det ligger i sakens natur, att uppskattningarna i första hand avser att ge en uppfattning om den allmänna storleksordningen av de förutsedda förändringarna. Redan redovisningen för det gångna året måste anses innefatta tämligen vida osäkerhetsmargina­ ler — man kan sålunda alltjämt inte vara helt säker på att de i andra kapit­ let redovisade beräkningarna på ett riktigt sätt återger investeringsverksam­ heten under fjolåret — och denna osäkerhet gäller givetvis i än högre grad de för 1956 givna talen.

Den svenska utvecklingen har på senare tid förlöpt tämligen parallellt med utvecklingen i andra västeuropeiska länder. Den expansion, som sedan några år pågår i relativt snabb takt, har framför allt haft karaktären av en investeringskonjunktur. Man kan se lönehöjningarna under fjolåret som ett utslag av den höga konjunktur man då kommit upp till. På grund av dessa lönehöjningar och på grund av de restriktiva åtgärder, som sattes in mot den starka investeringslusten, kom så vitt man kan döma av konjunk­ turinstitutets i kapitel II anförda beräkningar utvecklingen under 1955 att kännetecknas av en uppbromsning av investeringsexpansionen.

De vid början av detta år framlagda uppskattningarna för 1956 förutsåg snarast en viss fortsättning av samma tendens mot en svag förskjutning till förmån för konsumtionen och till långsammare ökning av investeringarna. Den väsentliga innebörden av de i det föregående presenterade reviderade beräkningarna är att denna tendens inte längre skulle bestå. Investerings­ lusten syns trots alla återhållande moment alltjämt vara mycket betydande och pressa fram en fortsatt stark expansion av realkapitalbildningen. Den dynamiska kraften ligger härvid främst hos de privata investeringarna. Enligt den bedömning, som gjorts i kapitel III, skulle dessa kunna väntas öka innevarande år med omkring 5 procent, medan de offentliga investe­ ringarna förutses öka med något sådant som 3 procent (varvid i denna ök­ ning ingår den statliga andelen av SAS flygplansköp och leveranser av ti­ digare beställd försvarsmateriel).

Årets avtalsuppgörelser på arbetsmarknaden har präglats av moderation. Man kan räkna med att de inneburit en höjning av lönenivån med omkring 4 procent. Med hänsyn tagen också till ökad sysselsättning, övergången mel-

•Jan olika yrken och arbetsområden etc. har framräknats en ökning av den totala lönesumman i samhället. Uppskattningar har därefter gjorts av in­ komstökningen för andra grupper. Hänsyn har också tagits till höjningen

50

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

av folkpensionerna. Den totala inkomstökningen väntas bli 2 500 miljoner

kronor jämfört med föregående år.

På grundval härav har det beräknats, att den enskilda konsumtionens

volym kommer alt öka med drygt 3 procent, vilket motsvarar en tämligen

normal stegrings tak t.

Ytterligare två antaganden bakom denna uppskattning förtjänar att sär­

skilt understrykas. Man har nämligen utgått från den bedömningen, att den

genomsnittliga konsumtionsprisnivån för hela innevarande år skall överens­

stämma med den vid årsskiftet rådande och att sålunda fjolårets prissteg­

ringar nu upphört. Det innebär, att man räknar med att årets lönehöjningar

i regel skall kunna rymmas inom ramen för den fortskridande rationalisering­

en och förut rådande vinstmarginaler. Det förutsätts också, att redan inträffa­

de importprisstegringar — som främst gällt bränslen, råvaror och investe­

ringsvaror — endast i mindre grad skall tränga fram till konsumentledet.

I motverkande riktning har man att ta hänsyn till att den uppgörelse rö­

rande prissättningen på jordbrukets produkter, som träffats, ger anledning

vänta vissa prissänkningar vid det nya produktionsårets början den 1 sep­

tember 1956.

Man har vidare utgått från att det personliga sparandet under 1956 skall

komma att vara lika stort som under föregående år. Man rör sig här på

ett område, där det är mycket svårt att göra några bestämda förutsägelser,

då kunskaperna om sparandets omfattning och sammansättning och de

faktorer, som påverkar sparandets storlek, är otillräckliga. Som framgått

av beräkningarna i kapitel II har hushållssparande! ökat ganska starkt un­

der 1955. Det skulle mot bakgrund härav sannolikt vara alltför djärvt att

hoppas på en fortsatt ökning av betydelse. Då åtminstone en del av de fakto­

rer, som måhända bidragit till fjolårsresultatet på detta område, alltjämt

gör sig gällande — bland annat den starka åtstramningen på kreditmarkna­

den — bör det dock inte vara orimligt att förutsätta att sparandet detta år

skall kunna hållas uppe på ungefär samma nivå som i fjol.

Vad produktionen beträffar måste den redan uppnådda fulla sysselsätt­

ningen väntas dämpa den fortsatta expansionstakten. Man kan visserligen

räkna med en återhämtning för jordbrukets vidkommande efter fjolårets miss­

växt. Å andra sidan har avverkningarna i skogarna beräknats bli mindre.

Den i kapitel V gjorda bedömningen innebär totalt sett någon uppjustering

av prognosen i nationalbudgeten.

Modifikationerna i beräkningarna rörande produktion och efterfrågan är

inte av sådan betydelse, att de i och för sig skulle ge anledning till en

förändring av kalkylerna för utrikeshandeln, sådana dessa presenterades i

nationalbudgeten. Man hade därvid förutsatt, alt en större ökning av ex­

port- än av importvolymen tillsammans med en förbättring av bytesförhål­

landena skulle möjliggöra en utjämning av fjolårets underskott i bytes­

balansen. Vid en revision har man nu fått lov att räkna med en viss ökning

av importvolymen. Bland annat har den kalla vintern föranlett en ökning av

bränslebehovet. Därtill kommer emellertid, att en förskjutning inträtt i pri­

51

serna på export- och importvaror. I stället för den förbättring man tidigare räknat med och som grundade sig på prisläget vid slutet av förra året, måste man på grundval av dagens priser räkna med en försämring av bytesrelatio­ nerna. Exportpriskalkylen har därvid visat sig i stort sett hålla. Däremot har den internationella utvecklingen, som berördes redan i inledningsav- snittet, medfört en fördyring, framför allt av tillförseln av bränslen, järn och stål samt andra metaller. De i närmast föregående kapitel framlagda kalky­ lerna slutar därför på ett underskott i bytesbalansen för 1956 på 440 mil­ joner kronor. Jämfört med den tidigare beräkningen innebär detta en för­ sämring på omkring 400 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor på grund av importökningen och 300 miljoner på grund av prisstegringen på importvarorna. Jämfört med underskottet för 1955 skulle dessa kalkyler in­ nebära en försämring med ett hundratal miljoner kronor, beroende på ogynnsammare bytesförhållanden.

De olika beräkningarna sammanfattas i följande försörjningsbalans för 1956 (se tabell 22). Härvid har ytterligare antagits, att de totala lagren in­ nevarande år kommer att öka 300 miljoner kronor mindre än förra året. Med hänsyn till den stora lagerökningen 1955 inom verkstadsindustrin — som dock vid konjunkturinstitutets enkäter inte uppgivit sig ha för stora lager — är en sådan minskning mycket sannolik. Jämväl kreditrestriktionerna måste väntas verka i sådan riktning. Som framgått av tabell 10 i kapitel II, har nedslaktningen av kreatur till följd av missväxten och de stora virkes- uttagen ur skogarna för 1955 ansetts innebära lagerminskningar på var­ dera ett hundratal miljoner kronor, vartill det sannolikt inte kommer att finnas någon motsvarighet under 1956. Det nyss gjorda antagandet om den totala lagerförändringen är med hänsyn härtill liktydigt med en högst av­ sevärd minskning i lageruppbyggnaden på övriga områden, en minskning

Kungl. Maj.ts proposition, nf 175 år 1956

Tabell 22. Beräknad försörjningsbalans år 1956

Miljoner kronor i 1955 års priser

1955 1956 Förändring 1955-56

Miljoner kronor

Procent

Tillgång

Produktion .......................................................................

48 710 50 210

+ 1500 + 3

Import ...............................................................................

10 300

10 500 + 200 + 2

Summa

59 010 60 710 + 1700

+ 3

Användning

Privata investeringar...................................................... 8 380 8 780 + 400 + 5 Offentliga investeringar..................................................

6 140 6 340

+ 200

+ ^

Ökning av lager..............................................................

710 410 - 300

Export ..............................................................................

9 940 10140

+ 200 + 2

Privat konsumtion..........................................................

27 930 28 830 + 900

+ 3

Offentlig konsumtion...................................................... 5 910 6 210 + 300 + 5

Summa 59 010

00 710 + 1 700

+ 3

8

Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 175

av storleksordningen en halv miljard kronor. Även efter en sådan minsk­

ning kvarstår likväl en fortsatt lagertillväxt, som kan anses betingad av den

med produktionsslegringen följande ökningen av varor under arbete m. m.

I nationalbudgeten pekades avslutningsvis på att den höga produktions-

och sysselsättningsnivå, som de däri framlagda kalkylerna innebar, med­

förde betydande risker för rubbningar. Dessa risker angavs närmast vara

av fyra slag: att den totala efterfrågan inte skulle hålla sig inom den an­

givna ramen, främst därför att investeringarna pressade på, att valutaba­

lansen i samband därmed eller av andra skäl skulle utsättas för ytterligare

påfrestningar, att den förutsatta prisstabiliteten skulle rubbas och att sys-

selsättningssvårigheter skulle kunna uppkomma. Den nu företagna revisio­

nen av kalkylerna visar, att vissa av dessa risker redan materialiserats.

Som framgått av den föregående framställningen, har man nu närmast

anledning att räkna med en något större samlad efterfrågan än i de tidigare

kalkylerna. Ökningen faller särskilt på investeringssidan. I och för sig är

denna ökning inte av den storleksordningen, att den behöver anses spränga

den samhällsekonomiska balansen. Det finns naturligtvis alltid en viss

flexibilitet i produktionen, som kan svara mot måttliga förändringar i efter-

frågetrycket. Men om de nu föreliggande investeringsplanerna kommer alt

genomföras i den utsträckning, som här förutsatts, kan detta medföra en

hårdare press mot utrymmet än som eljest skulle ha förekommit och på

vissa områden kanske också hårdare än som i och för sig framstår som

önskvärt. Den säsongmässiga anspänningen på byggnadsarbetsmarknaden

kan mycket väl bli lika besvärande som under de närmast föregående åren.

Den mest iögonfallande förändringen i kalkylerna rör kanske bytes­

balansens resultat. Det skall starkt understrykas, att dessa kalkyler med

nödvändighet är mycket osäkra. Det rör sig här om differensen mellan im­

portkostnader och exportinkomster, vardera uppgående till omkring 10 000

miljoner kronor. En procents avvikelse i beräkningen av endera posten ut­

gör sålunda 100 miljoner kronor och det torde över huvud vara vanskligt att

göra en kalkyl, som inte är obestämd inom en marginal av flera procent.

Därtill kommer, att det mellan utslaget på valutareserven och bytesbalan­

sens resultat finns en marginal, som beror på kortfristiga kapitalrörelser,

vilka kan vara underkastade betydande förskjutningar. Under föregående år

doldes ett underskott i bytesbalansen helt av sådana förskjutningar i betal­

ningarna på omkring 400 miljoner kronor. Den möjligheten kan inte ute­

slutas, att en likartad förskjutning i motsatt riktning inträffar. Sett i rela­

tion till utrikeshandelns omsättning rör det sig här inte om några särskilt

stora förskjutningar. Beloppet nås, om likviden för den löpande importen

fördröjs eller påskyndas i genomsnitt bara ett par veckor. I förhållande

till vår valutareserv rör det sig dock om betydande belopp, vilket illustrerar

dennas otillfredsställande storlek. Skulle bytesbalansen ge det resultat,

som förevarande kalkyler utvisar, och skulle därtill komma en förskjut­

ning i betalningarna i motsatt riktning mot fjolårets, kan detta snabbt med­

föra stora påfrestningar på valutareserven.

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

53

Den tredje risken, nämligen den för prisstegringar, har hittills inte fram­ trätt annat än i den uppdrivning av importpriserna, som ligger bakom för­ sämringen av bytesbalanskalkylen. Det har i det föregående förutsatts, att konsumtionspriserna skall kunna stabiliseras vid den nu uppnådda nivån. Det är uppenbart, att också här föreligger stora risker. En effektiv konkur­ rens kan motverka dem. Resultatet beror emellertid också i hög grad på de spänningar, som efterfrågeutvecklingen framkallar. En dämpning av efter- frågeexpansionen skulle sannolikt vara av värde för den fortsatta prisstabi­ liteten.

Den fjärde risken, den för arbetslöshet, har så till vida även framträtt, som arbetslösheten, särskilt inom byggnadsbranschen, under vintermåna­ derna varit större än tidigare år. I stor utsträckning torde detta samman­ hänga med den osedvanligt ogynnsamma väderleken och får därför inte betraktas som uttryck för en mera varaktig förändring av balansen på ar­ betsmarknaden. Under sommarmånaderna kan en alltför stark efterfrågan riskeras även i år. Detta exempel belyser emellertid redan i och för sig vik­ ten av att upprätthålla en beredskap på arbetsmarknaden för rubbningar i båda riktningarna.

Sammanfattningsvis kan utsikterna för den svenska ekonomin för inne­ varande år karakteriseras på det sättet, att det föreligger större risker för att den samlade efterfrågan skall visa sig för stor än för liten. Underskottet gentemot utlandet under en tid av gynnsamma avsättningsförhållanden för flertalet av våra exportvaror utgör det mest påtagliga utslaget för detta för­ hållande. Samma expansion präglar andra länder, överallt ser man också som en viktig uppgift för den ekonomiska politiken att dämpa utvecklingen för att en viss balans skall kunna bevaras. De vidtagna åtgärderna når dock sina verkningar först efter en kortare eller längre tids förlopp. Vi lever i en brytningstid mellan investeringskonjunklurens egen dynamik och den bromsande ekonomiska politiken.

Liksom på andra håll gäller detta uppenbarligen också den svenska ut­ vecklingen. Den stramare kreditpolitiken bör efter hand få allt större effekt. Det ligger inneslutet i kalkjderna i kapitel II, att de två senaste åren inne­ burit en avsevärd begränsning av företagens likviditet och detsamma syns komma att gälla också för innevarande år. Därmed blir kreditpolitiken av allt större vikt. Detsamma gäller den statliga finanspolitiken. Dess likvi- ditetsåtstramande och allmänt dämpande verkan kommer enligt föreliggan­ de beräkningar att bli större under budgetåret 1956/57 än under föregåen­ de budgetår. Inom nationalbudgetkansliet har ett försök gjorts att beräkna statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen under det kommande budgetåret. Undersökningen kommer inom kort att redovisas i särskild ord­ ning. Analysen visar, att förändringarna i budgetens belopp mellan budget­ åren 1955/56 och 1956/57 kan beräknas ha en efterfrågebegränsande effekt på konsumtionsmarknaden av storleksordningen 300—350 miljoner kronor. En viss efterfrågebegränsande effekt bör även uppnås på investeringsmark- naden. Även för de båda föregående budgetåren tycks en efterfrågebegrän- sande effekt ha åstadkommits.

Kiuigl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Man skulle därför kunna räkna med att genom redan vidtagna åtgärder

grunden lagts för ett tryggande av den samhällsekonomiska balansen i fort­

sättningen. Mycket kommer därvid att bero på hur fort de väntade, men ännu

inte nådda verkningarna framträder. Under förutsättning av ett energiskt

fullföljande av den upplagda återhållsamhetspolitiken är det inte ofören­

ligt med här framlagda årskalkyler, att en utveckling mot en bättre balans

kan sätta in under loppet av innevarande år på samma sätt som en tydlig

sådan förskjutning uppenbarligen inträdde under loppet av föregående år,

omvittnat bland annat av utslagen på arbetsmarknaden: minskad otillfreds­

ställd efterfrågan, mindre rörlighet etc.

Det skulle dock vara lättsinnigt att slå sig till ro i den förhoppningen, att

den fortsatta utvecklingen av sig självt skall leda till ett tillfredsställande

resultat på den grundval, som lagts av vidtagna ekonomisk-politiska åtgärder.

Utvecklingen kommer för visso att kräva stor observans och eu beredskap

till förändringar i politiken, i den mån detta skulle visa sig behövligt. Det

finns anledning att understryka faromoment, som redan nu kan urskiljas.

På kort sikt och särskilt med hänsyn till utrikesbalansens utveckling kom­

mer åtskilligt av resultatet att avhänga därav, i vilka länder den restriktiva

ekonomiska politiken snabbast når effekt. Av valutapolitiska hänsyn kan

Storbritannien vara tvunget att driva en stramare politik än andra länder

och detta kan komma att påverka vår utrikeshandel, eftersom just Storbri­

tannien är vår främsta kund. Viktigt är givetvis också, att vi förfar på ett så­

dant sätt, att inte effekten av åtstramningen börjar märkas hos oss först

sedan mera betydande avmattningssymtom framträtt på andra håll. Vi

skulle i så fall inte bara skapa förutsättningar för svåra anpassningspro­

blem till en vikande konjunktur utan skulle därmed också ha försuttit

tillfället att under en gynnsam exportkonjunktur förbättra våra reserver.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

55

T abellför teckning

II. 1. Försörjningsbalansen åren 1949—1955 i löpande priser. Miljoner kronor 12

2. Försörjningsbalansen åren 1949—1955 i 1954 års priser. Miljoner kronor 13

3. Bruttoinvesteringar åren 1949—1955 i löpande priser. Miljoner kronor 14

4. Bruttoinvesteringar åren 1949—1955 i 1954 års priser. Miljoner kronor 14

5. Privat konsumtion åren 1949—1955 i löpande priser. Miljoner kronor 15

6. Privat konsumtion åren 1949—1955 i 1954 års priser. Miljoner kronor 15

7. Offentlig konsumtion åren 1949—1955. Miljoner kronor ..................... 17

8. Inhemska bruttoutgifter åren 1949—1955 i löpande priser. Procenttal 17

9. Bytesbalans åren 1949—1955. Miljoner kronor ....................................... 18 10. Lagerförändringen inom statistiskt belysta varuområden åren 1952— 1955. Miljoner kronor .................................................................................... 19 11. Bruttonationalprodukten enligt olika begrepp åren 1949—1955. Mil­ joner kronor......................................................................................................... 21 12. Sparande-investering åren 1949—1955 i löpande priser. Procent av bruttonationalprodukten till marknadspris................................................. 21 13. Hushållens utgifter och sparande åren 1950—-1955 i löpande priser. Procenttal............................................................................................................. 22 III. 14. Investeringsplaner inom industrin för år 1956. Miljoner kronor.......... 27 15. Prognos för investeringsutvecklingen mellan 1955 och 1956. Brutto­

investeringar. Miljoner kronor ....................................................................... 29

IV. 16. Konsumentprisernas förändring december 1954—februari 1956. Index:

december 1954 = 100 ........................................................................................ 33

V. 17. Förändring av produktionsvolymen inom industrin åren 1954—1955.

Procenttal............................................................................................................. 38

VI. 18. Valutareserven åren 1953—1955. Miljoner kronor .................................. 43

19. Exporten åren 1953—1956. Miljoner kronor............................................. 45 20. Importen åren 1953—-1956. Miljoner kronor............................................. 47 21. Exportens och importens prisutveckling: Indextal åren 1950—1956. 47 VII. 22. Beräknad försörjningsbalans för år 1956. Miljoner kronor .................... 51

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Innehållsförteckning till Biliang C

I. Inledning................................................................................................................... 1

II. Försörjningsbalansen för dr 1955

12

1. Konsumtion och investering ....................................................................... 12

2. Utrikeshandel och lagerutveckling ............... .......................................... 18

3. Bruttonationalprodukt, inkomstutveckling och sparande.................... 20

III. Investeringarna ..................................................................................................... 25

IV. Konsumtionen.......................................................................................................... 31

1. Den privata konsumtionen........................................................................... 31

2. Den offentliga konsumtionen............................. 35

V. Produktionen .......................................................................................................... 36

VI. Utrikeshandeln ...................................................................................................... 42

1. Utrikeshandeln under år 1955 ................................................................... 42

2. Utrikeshandeln under år 1956 ................................................................... 43

VII. Den samhällsekonomiska balansen ................................................................... 49

Tabellförteckning................................................................................................................. 55

Anm.

Den reviderade nationalbudgeten för år 1956 har utarbetats inom finansdepartementet

under ledning av byråchefen Gustav Cederwall. Kap. II (försörjningsbalansen) har författats av

amanuensen i konjunkturinstitutet Bengt Pettersson. Investeringsprognosen för 1956 (kap. III)

har utförts av t. f. forskningssekreteraren Lennart Fastbom.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

1

Bihang D

Till KONUNGEN

Genom beslut den (i maj 1955 uppdrog Kungl. Maj:t åt numera budget­

sekreteraren K. G. Ringström att i anslutning till en av f. d. överståthålla­

ren T. Notliin år 1953 framlagd utredning rörande de automatiska utgifts-

2

förändringarna inom statsverksamheten verkställa fortsatt undersökning

beträffande dessa förändringar. Åt politices magistern Reidar Thilert har

uppdragits att vara utredningens sekreterare.

Såsom ett led i fullgörandet av utredningsuppdraget gjordes under efter-

sommaren och hösten 1955 preliminära sammanställningar av den san­

nolika automatiska utgiftsutvecklingen under perioden 1956/57—1961/

62. Samtidigt påbörjades vissa förberedande arbeten för en mera defini­

tiv kalkyl avsedd att framläggas under våren 1956. Bl. a. fordrade de beräk­

ningar rörande pensionskostnadernas framtida utveckling, som utförts inom

civildepartementet för utredningens räkning, relativt lång tid för sitt ge­

nomförande. Huvuddelen av det material, som nu framlägges, har dock

sammanställts under månaderna februari och mars 1956.

Liksom vid 1953 års undersökning har de primära beräkningarna verk­

ställts genom medverkan av statssekreterarna i de olika departementen efter

vissa av utredningsmannen uppdragna riktlinjer. Material för beräkning­

arna har i den utsträckning statssekreterarna bedömt lämpligt infordrats från

vederbörliga myndigheter. Till belysande av de statliga räntekostnadernas

utveckling har riksgäldsdirektören utarbetat en promemoria för utredning­

ens räkning. För materialets sammanställning och slutliga bedömning an­

svarar undertecknad utredningsman.

Huvudresultatet av den anbefallda utredningen framlägges i den redogö­

relse som härmed överlämnas.

Stockholm den 12 april 1956

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Underdånigst

GEORG RINGSTRÖM

Reidar Thilert

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

3

Automatiska utgiftsförändringar 1956/57—1961 62

I. Utredningens syfte och uppläggning

Utredningsarbetet har avsett att i anslutning till den av f. d. överståt­ hållaren T. Nothin år 1953 framlagda utredningen verkställa fortsatt under­ sökning angående de automatiska utgiftsförändringarna. I enlighet härmed har undersökningen till uppläggning och definitioner i stort sett anslutits till 1953 års undersökning. En viss begränsning av undersökningens om­ fattning har dock företagits.

Redogörelse för 1953 års undersökning framlades av utredningsmannen den 31 augusti 1953 (stencil). I bilaga 2 till 1954 års statsverksproposition har en sammanfattning av undersökningens resultat lämnats. Syftet med undersökningen var enligt direktiven att fastslå omfattningen av de utav statsmakterna redan gjorda utgiftsåtagandena på längre sikt. Undersökning­ en utgick från riksstaten för budgetåret 1953/54 och avsåg i första hand utgiftsförändringarna på driftbudgeten under perioden 1953/54—1958/59. Förutom beräkningar av de rent automatiska utgiftsförändringarna gjordes även en översiktlig inventering av andra utgiftsbehov, som av olika skäl kunde väntas bli aktualiserade i framtiden. I detta sammanhang berördes även utgifterna på kapitalbudgeten.

De nu verkställda beräkningarna avser att ange de automatiska utgifts­ förändringarna under vart och ett av budgetåren 1957/58—1961/62. Utgångs­ punkten är i princip riksstaten för budgetåret 1956/57. Då beräkningarna måst verkställas innan riksstaten slutligt fastställts, har de emellertid av praktiska skäl fått baseras på årets riksstatsförslag jämte senare framlagda särpropositioner. Så långt det varit möjligt, har riksdagens beslut i anslut­ ning till dessa propositioner beaktats. Det har dock varit nödvändigt att färdigställa beräkningarna, innan riksdagsarbetet avslutats. Utredningsre­ sultatet framlägges därför med reservation för att riksdagsarbetet liksom efter utredningens avslutande framlagda särpropositioner kan komma att i vissa avseenden ändra förutsättningarna för beräkningarna.

Kalkylerna bär i princip begränsats till anslag på driftbudgeten. Utgifter­ na på kapitalbudgeten berörs sålunda icke. Skälet härtill är inte att dessa utgifter är mindre betydelsefulla än de på driftbudgeten utan snarare det faktum att det -— såsom utvecklats i 1953 års undersökning — erbjuder stora svårigheter att på ett någorlunda stringent och meningsfullt sätt till- lämpa automatikresonemang på utgifter av investeringskaraktär. Detta gäller även vissa besläktade utgiftsslag på driftbudgeten, exempelvis väg- anslagen.

Automatiska utgiftsförändringar av mindre storleksordning har icke re­ dovisats. Som regel har bortselts från anslag eller grupper av nära samman­ hörande anslag, för vilka den automatiska förändringen icke under något år under perioden beräknats uppgå till 100 000 kronor.

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

En kalkyl av automatiska utgiftsförändringar avser icke att ange den mest

sannolika utgiftsutvecklingen i och för sig utan syftar till att utvisa de

kostnadsmässiga konsekvenserna under framförliggande budgetår av de

utav statsmakterna i utgångsläget gjorda åtagandena. Som framgår av det

föregående har utgångspunkten i princip ansetts böra vara den av 1956 års

riksdag fastställda riksstaten. Den i hithörande sammanhang grundläggande

regeln att i utgångsläget gällande eller beslutade författningar och bestäm­

melser skall kvarstå oförändrade under hela beräkningsperioden har därför

fått innebära, att hänsyn även tagits till sådana nya författningar eller för­

fattningsändringar som kan förutsättas bli en direkt följd av beslut som

fattas vid 1956 års riksdag. Vid uppgörandet av kalkylerna har liksom vid

1953 års undersökning hänsyn även tagits till principbeslut, även om dessas

genomförande kräver successiv ändring av detaljbestämmelser.

Vidare har utgångspunkten varit den vid beräkningstillfället rådande pris­

nivån. Det har därvid förutsatts, att denna överensstämmer med de pri­

ser, som ligger bakom anslagsberäkningarna i 1956/57 års riksstat. Av prak­

tiska skäl har kalkylerna för de olika anslagen baserats på 1955 års löne­

nivå. Detta överensstämmer även med redovisningssättet i riksstaten för

budgetåret 1956/57. I denna redovisas de kostnadsmässiga konsekvenserna

av 1956 års höjda löner för de statsanställda i form av ett särskilt täcknings-

anslag under tolfte huvudtiteln i stället för genom omräkning av de olika

anslagen för statliga myndigheter. Tillvägagångssättet innebär, att vid kal­

kylerna bortsetts från den automatiska uppräkning av dessa senare anslag

och den motsvarande nedräkning av tolfte huvudtiteln, som får göras i

1957/58 års riksstat.

Beträffande den samhällsekonomiska utvecklingen i stort har en i »nor­

mal» takt fortgående produktionsökning samt full sysselsättning förutsatts.

De vanligaste typerna av automatiska anslagsförändringar kan hänföras

till någon av följande orsaker.

1. Av statsmakterna beslutade reformer och förändringar -— av den stat­

liga organisationen i personellt och materiellt avseende, av bestämmelser som

i övrigt reglerar de statliga myndigheternas arbetsvillkor och dispositioner,

eller av statsbidragsbestämmelser — som ännu icke kommit till fullständigt

kostnadsmässigt uttryck i riksstaten 1956/57.

2. Anslag måste uppräknas eller nedräknas till på längre sikt »normal»

nivå på grund av att speciella omständigheter påverkat anslagsberäkningen

i riksstaten 1956/57 (exempelvis reservationsanslag som endast upptagits

med formellt belopp till följd av att behållningarna på anslagen beräknats

räcka för belastningen under budgetåret).

3. Redan inträdd prisförskjutning, som ännu icke slagit igenom i anslags­

beräkningen men som enligt gällande praxis föranleder uppräkning av an-

slag.

4. Förändring av bidrags- och understödskostnader, vid oförändrade be­

stämmelser, av befolkningsmässiga orsaker (typen allmänna barnbidrag).

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

5

5. Förändrade statsbidragskostnader, vid oförändrade bidragsbestämmel- ser, till följd av beslutad eller förutsatt utbyggnad av den statsbidragsberät- tigade verksamheten.

6. Utgiftsförändringar, oftast berörande bidragsanslag, som blir en di­ rekt följd av förskjutningar inom samhällsekonomin (exempel: den av im­ porten beroende tolagsersättningen till vissa städer).

7. ökade pensionskostnader i anledning av stegrat antal tjänste- och familj epensionärer.

Beträffande vissa anslag är det, med utgångspunkt från de allmänna för­ utsättningarna för kalkylerna, förhållandevis enkelt att entydigt ange ar­ ten och storleksordningen av den automatiska förändringen. I många fall är detta dock icke möjligt, trots att det i princip kan fastställas, att anslaget är automatiskt beroende av en eller annan föränderlig faktor. Så långt möj­ ligt har emellertid en siffermässig precisering eftersträvats även i sådana fall. Det har skett genom att kalkylen baserats på vissa antaganden, som visserligen kan sägas vara relativt godtyckligt valda men som ändå fram­ stått som rimliga. I några fall har det ansetts illustrativt att redovisa ett par alternativa kalkyler. Sistnämnda tillvägagångssätt har bl. a. använts, då ett mer eller mindre klart preciserat principbeslut föreligger (exempel­ vis i form av utbyggande av en statlig eller statsunderstödd verksamhet), som för sitt realiserande kräver utgiftsstegringar, men takten i utgiftssteg- ringen i hög grad blir beroende av graden av restriktivitet vid det årliga an- slagsbeviljandet.

Det förtjänar understrjhas — liksom skedde vid framläggandet av 1953 års undersökning — att beräkningen av de automatiska utgiftsförändring- arna syftar till att fastställa de kostnadsmässiga konsekvenserna i fram­ tiden vid den hypotetiska förutsättningen att nu gällande lagar och bestäm­ melser, exempelvis statsbidragsförfattningar, förblir oförändrade samt att nuvarande eller beslutad organisation inom det statliga och i viss mån även det kommunala verksamhetsområdet vidmakthålles eller genomföres. Att cn ntgiftsförändring i denna mening betecknas som automatisk innebär så­ lunda icke att den är ofrånkomlig. Någon ställning till frågan huruvida för­ ändringar, av det ena eller andra slaget, beträffande författningar eller or­ ganisation är önskvärda, kan givetvis icke tagas vid en undersökning av ifrågavarande slag.

Automatiska utgiftsstegringar innesluter olika grader av bundenhet. I vis­ sa fall kan rent civilrättsliga förpliktelser föreligga; i andra kan av prak- tisk-politiska skäl en omprövning av föreliggande bestämmelser framstå som osannolik; i åter andra torde inga egentliga hinder föreligga att ändra tidigare vidtagna dispositioner. Kalkyler av automatiska utgiftsförändring­ ar under en framförliggande period synes sålunda böra uppfattas som ett hjälpmedel vid den mera långsiktiga budgetplaneringen, ägnat att även ge incitament till och vägledning vid eu omprövning av fattade beslut.

Samtidigt som dessa påpekanden görcs beträffande innebörden av under­ sökningar av utgiftsautomatiken måste varnas för alltför vittgående slutsal-

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

ser av beräkningarna och framför allt för ett mekaniskt tillämpande av det

numeriska materialet. Dessa frågor skall beröras något avslutningsvis i

samband med analysen av undersökningsresultatet. Det bör emellertid re­

dan här understrykas, att frågan om utgiftsautomatiken endast represente­

rar en begränsad aspekt vid de avvägningar av samhällsekonomisk och an­

nan art, som måste ingå i budgetplaneringen. Därtill kommer, att kalkyler­

na ofta bygger på osäkra förutsättningar och stundom endast har karaktär

av illustrerande räkneexempel; i betydande utsträckning saknas över hu­

vud taget hållpunkter för beräkningar.

I en särskild tabellbilaga framlägges de siffermässigt beräknade auto­

matiska utgiftsförändringarna under de olika huvudtitlarna. Det förhål­

landet, att tabellmässiga sammanställningar av beräknade utgiftsförändring-

ar ansetts böra redovisas innebär givetvis icke att därmed automatiken

skulle vara uttömmande belyst. Beräkningarna måste —- såsom framgått

av det föregående -— knytas till vissa, stundom relativt godtyckliga och

schablonmässiga förutsättningar beträffande olika för utgiftsutvecklingen

betydelsefulla förhållanden exempelvis inom samhällsekonomin. I följande

avsnitt redogöres därför i nära anslutning till de textkommentarer, som

statssekreterarna bifogat de inom respektive departement verkställda be­

räkningarna, för mera betydelsefulla sådana förutsättningar liksom för så­

dana exempel på automatik, där det över huvud inte ansetts möjligt att

verkställa kalkyler.

Vissa fall av automatik, till vilka hänsyn i regel icke tages vid beräk­

ningarna huvudtitelsvis, tas upp i ett särskilt avsnitt. Det gäller bl. a. de

statliga verkens lokalkostnader och effekten av löneklassuppflyttningar. I

det sammanhanget beröres även de på driftbudgeten upptagna utgifterna

för statens kapitalfonder, närmast vissa faktorer, som påverkar utveck­

lingen av statens ränteutgifter samt avskrivningsanslagen.

För två betydelsefulla huvudtitlar — försvars- och kommunikationsde­

partementens -— har inga automatiska förändringar upptagits. Vad den se­

nare huvudtiteln beträffar, är detta i överensstämmelse med förfaringssät­

tet vid 1953 års undersökning. Skälet är, att den alldeles övervägande delen

av huvudtitelns utgifter finansieras med automobilskattemedel samt att de

dominerande kostnaderna, väganslagen, av samma orsak som beträffande

investeringsutgifterna på kapitalbudgeten icke lämpligen låter inordna sig

under några automatikdefinitioner.

Beträffande försvarshuvudtiteln redovisades vid 1953 års undersökning

vissa beräkningar av automatiska anslagsförändringar, grundade på förut­

sättningen om oförändrad organisation. De visade stigande medelsbehov

bl. a. för utbildningskostnader till följd av befolkningsmässigt betingad ök­

ning av värnpliktskontingenterna och för ersättningsanskaffning av tek­

niskt alltmer komplicerad och därför dyrare materiel. Till följd av den

omprövning av försvarets uppbyggnad, som för närvarande pågår — bl. a.

genom försvarsberedningens arbete — har det nu synts mindre relevant

att verkställa automatikberäkningar för försvarshuvudtiteln.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

7

Emellertid beröres i det följande några sidor av utgiftsproblematiken un­ der de sistnämnda båda huvudtitlarna, då dessa givetvis spelar en betydel­ sefull roll för statsutgifternas utveckling.

Avslutningsvis summeras vissa huvudresultat och göres jämförelser med den bild som erhölls vid 1953 års undersökning. Ett försök göres att ange räckvidden hos utredningsresultatet mot bakgrunden av de faktorer som påverkar den faktiska utvecklingen av statsutgifterna.

II. Redogörelse för automatiska utgiftsförändringar m. m. under de

särskilda huvudtitlarna

Justitiedepartementets huvudtitel

Under denna huvudtitel förutses inga större automatiska utgiftsföränd­ ringar. En stegring med sammanlagt inte fullt en miljon kronor av fång- vårdsanstalternas avlönings- och omkostnadsanslag följer dock 1957/58 till följd av viss beslutad utbyggnad av fångvårdens resurser för att möta ökat fångantal. Genom år 1955 beslutad arvodesreglering beräknas anslaget till övervakning av villkorligt dömda 1957/58 öka med 0,2 mkr. Å andra sidan förutses under samma budgetår bortfall av vissa utgiftsändamål av engångs­ karaktär.

Beträffande fångvårdsanstalterna torde ytterligare kostnader tillkomma under den framförliggande femårsperioden med hänsyn till av statsmakter­ na i princip godkända byggnadsförslag för ungdoms- och säkerhetsanstal- ler. Då tidpunkten för de olika anstaltsprojektens realiserande och ianspråk- tagande icke kunnat fastställas, bär de härav betingade ökningarna av drift­ kostnaderna icke kunnat anges.

Utrikesdepartementets huvudtitel

Några rent automatiska anslagsförändringar av betydelse har icke kunnat beräknas för denna huvudtitel. Det bör dock påpekas, att ett par större an­ slag, som avser bidrag till Förenta Nationerna och till OEEC, beräknas en­ ligt automatiskt verkande bidragsskalor. Ingen hållpunkt för att bedöma deras framtida utveckling har dock funnits.

Försvarsdepartementets huvudtitel

Såsom inledningsvis omnämnts, verkställdes vid 1953 års automatikut­ redning beräkningar av fjärde huvudtitelns utveckling under förutsättning av bl. a. oförändrad organisation och materielförnyelse enligt då föreliggan­ de planer. Främst som en följd av behovet att inom ramen för befintlig eller beslutad organisation företaga erforderliga ersättningsanskaffningar av ma­ teriel, som till följd av den tekniska utvecklingen tenderade att bli alltmer

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

komplicerad och dyrbar, uppvisade särskilt flygvapnet och marinen kraftigt

stigande kostnader. Enligt beräkningarna skulle kostnaderna på fjärde hu­

vudtiteln stiga med omkring 240 mkr från 1953/54 års riksstat franr till

budgetåret 1958/59. Redan för budgetåret 1954/55 beräknades en erforder­

lig anslagshöjning av 197 mkr.

Vid den nu företagna aktualiseringen av 1953 års undersökning har någon

allmän och ingående undersökning av automatiska utgiftsförändringar un­

der fjärde huvudtiteln icke ansetts böra företagas med hänsyn till att frågan

om försvarets framtida utformning för närvarande prövas av 1955 års för-

svarsberedning. Denna beredning har att förutsättningslöst granska det av

överbefälhavaren år 1954 framlagda förslaget till riktlinjer för krigsmak­

tens fortsatta utveckling. Här framlägges därför endast vissa allmänna syn­

punkter på ämnet och anges vissa karakteristiska drag i utvecklingen. Fram­

ställningen har därvid väsentligen kunnat byggas på en av statssekreteraren

i försvarsdepartementet utarbetad promemoria för utredningens räkning.

Fjärde huvudtiteln slutar enligt riksstaten för löpande budgetår på 2 017

mkr. Enligt årets statsverksproposition uppgår fjärde huvudtiteln för 1956/

57 till 2 072 mkr.1 Anslagsökningen utgör sålunda 55 mkr. Av den närmare

redogörelsen i statsverkspropositionen framgår, att utgiftsökningen, i stort

sett av automatisk karaktär, i själva verket uppgår till 123 mkr. Genom in­

ställandet av repetitionsövningarna under budgetåret 1956/57 uppnås emel­

lertid en besparing på 68 mkr. Härigenom begränsas nettoökningen av fjär­

de huvudtiteln till nyssnämnda 55 mkr.2

Anslagsmässigt har försvarshuvudtiteln relativt sett ökat endast obetyd­

ligt sedan budgetåret 1953/54. Ökningen utgör 2 % mellan 1953/54 och

1956/57. (Om man ser till anslagsbelastningen, vilken vid samhällsekono­

miska bedömanden kan vara mera relevant, blir läget annorlunda. 1953/54

understeg nämligen belastningen de anvisade anslagen med ca 145 mkr me­

dan under 1956/57 belastningen tvärtom beräknas överstiga anvisade an­

slag bl. a. till följd av nedgång av reservationsbehållningar.) Detta resultat

har trots stigande priser och löner uppnåtts tack vare hårda prutningar på

äskandena. För att rymmas inom denna försvarskostnadsram har de an­

slag, som ursprungligen förutsatts i de av riksdagen godkända materielpla-

nerna, kommit att i viss utsträckning underskridas. Vidare har begränsning­

arna i utbildningsverksamheten lett till besparingar. Endast genom dylika

åtgärder har det varit möjligt att hålla den nominella utgiftsnivån praktiskt

taget konstant under ifrågavarande tidsperiod.

I bl. a. 013-planen har starkt understrukits den betydelse soin den tek­

niska utvecklingen har för försvaret och att denna utveckling måste leda till

en successiv ökning av försvarskostnaderna. Vid en bedömning av försvars-

kostnadernas utveckling på längre sikt torde icke kunna bortses från detta

1 I den definitiva riksstaten torde summan komma att ligga ca 2 mkr lägre.

2 Om hänsyn tages till att omkring 50 mkr av det anslag under tolfte huvudtiteln på 165

mkr i 1955/56 års riksstat, som avser att täcka kostnaderna för 1955 års lönelyftning för

statstjänstemän, i realiteten hänför sig till fjärde huvudtiteln, reduceras ökningen till ca 5

mkr. Tages därjämte hänsyn till de anslag på tilläggsstat under fjärde huvudtiteln i samma

års riksstat, som föranledes av lönehöjningar till kollektivavtalsanställd personal, bortfaller

ökningen helt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

9

förhållande. Med rådande tendenser på det militärtekniska området synes det inte möjligt att — utan konsekvenser för försvarets styrka — på längre sikt hålla försvarsanslagen vid den nuvarande nivån av drygt 2 000 mkr.

ÖB-planen och dess kostnadsberäkningar — som statsmakterna ännu icke tagit ställning till — avser ett försvar, vars samlade effekt bedömes kunna motsvara den uppställda och sedan länge gällande operativa målsättningen. ÖB-planen innefattar en viss begränsning av armé- och marinstridskraf­ terna och en kompenserande förstärkning av flygvapnet. Den totala kost­ nadsökningen för ett försvar enligt ÖB:s riktlinjer under tioårsperioden 1955/56—1964/65 beräknades till omkring 600 mkr, vilket innebär en ök­ ning med omkring 60 mkr per budgetår. Vid en antagen årlig stegring av bruttonationalprodukten på 2 1/2 procent skulle enligt planen fjärde huvud­ titelns anslagssumma under hela tidsperioden ligga vid omkring 4,8 procent av bruttonationalprodukten.

Vad beträffar anslagsutvecklingen efter budgetåret 1956/57 må slutligen framhållas vissa omständigheter, som redan nu kan urskiljas och som på­ verkar försvarsbudgeten för budgetåret 1957/58. Repetitionsövningarnas in­ ställande under 1956/57 har uttryckligen angivits vara en engångsåtgärd. Den besparing som uppnåtts genom denna åtgärd utgör 68 mkr. Vidare har man att ta hänsyn till den kostnadsökning som föranledes av den 4-procen- tiga höjningen av de statsanställdas löner. För försvarets del leder denna lönehöjning till en utgiftsökning på drygt 20 mkr.1 Slutligen bör beaktas den lortsatta uppräkningen av anslaget till anskaffning av flygmateriel enligt vad som förutsatts i den av årets riksdag godkända sjuårsplanen för flyg- materielens omsättning. För 1956/57 har detta anslag ökats från 444 till 475 mkr eller med 31 mkr. För 1957/58 beräknas en ökning till omkring 492 mkr eller ytterligare 17 mkr. Enligt flygvapnets materielplan skulle ansla­ get till anskaffning av flygmateriel komma att stiga successivt till drygt 560 mkr vid sjuårsperiodens slut, d. v. s. budgetåret 1962/63. Medelkostnaden under perioden uppgår till 522 mkr, att jämföra med det i budgeten för 1956/57 upptagna anslaget på 475 mkr.

Nu angivna tre utgiftsstegringar av automatisk natur, som aktualiseras budgetåret 1957/58, uppgår till ett sammanlagt belopp av över 100 mkr.

Socialdepartementets huvudtitel

För lilt. C på femte huvudtiteln, som upptar anslag till mödrahj älp, socialhjälp, barnavård in. in., beräknas kostnaderna budgetåret 1956/57 till ca 585 mkr. Största kostnadsposten, 527 mkr, utgör anslaget till allmänna barnbidrag. Med utgångspunkt från en prognos över antalet barn under 16 år samt nu gällande bidragsbelopp har socialstyrelsen räknat med oförändrade kostnader 1957/58 och 1958/59 samt därefter en nedgång med 6, 8 resp. 8 mkr under de tre budgetåren 1959/60—1961/62. Beträf-

1 I realiteten är dock kostnaden för denna lönestegring till större delen redan inräknad'i 1956/57 års riksstat genom täckningsanslag under tolfte huvudtiteln. Jfr motsvarande påpe­ kande i det föregående beträffandcn jämförelsen mellan 1955/56 och 1956/57.

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

lande anslaget till bidrag till anordnande samt om- och tillbyggnad av ål­

derdomshem beräknas — under förutsättning av oförändrade regler för

bidragsgivningen — medelsbehovet minska med 3 mkr under (perioden till

följd av stigande skattekraft hos kommunerna. I övrigt förutses en suc­

cessiv stegring av bidragskostnaderna i samband med utbyggnad av hem-

vårdarinneorganisationen och verksamheten vid anstalter för halvöppen

barnavård.

Beträffande nykterhets vården, med för 1956/57 upptagna kost­

nader om ca 16 mkr, beräknas anslagsbehovet avseende både anstaltsorga-

nisationen och de kommunala nykterhetsnämndernas verksamhet stiga för­

hållandevis kraftigt.

Medelsbehovet under litt. E, arbetsmarknadsstyrelsen med

dithö rande verksamhet, som för 1956/57 upptar anslag om ca 98

mkr, blir givetvis i hög grad beroende av arbetsmarknadsläget under kom­

mande år. I detta hänseende har i kalkylerna förutsatts oförändrade för­

hållanden, d. v. s. i stort sett full sysselsättning, under perioden. Beträffan­

de anslaget till bidrag till erkända arbetslöshetskassor har emellertid be­

räknats inträffa en viss stegring av medelsbehovet som en följd av ökad

anslutning till försäkringen — en följd av ökning av såväl de arbetsföra

åldrarna som organiseringsprocenten — och successiv förhöjning av det ge­

nomsnittliga ersättningsbeloppet. En ytterligare kostnadsstegring inträder,

om antalet ersättningsdagar per medlem och år stiger utöver de 3,3 dagar,

som ligger till grund för anslagsberäkningen för 1956/57. En stegring från

3,3 till 3,5 dagar kan beräknas höja anslaget, för 1956/57 upptaget till 40

mkr, med 3 mkr. I de här redovisade kalkylerna har den lägre siffran an­

tagits gälla, men den högre representerar även den ett antagande, som är

fullt förenligt med förutsättningen om full sysselsättning. Även relativt små

förskjutningar i arbetsmarknadsläget ger betydande utslag på bidragskost­

naderna.

Hänsyn har icke tagits till det förhållandet att därest 1956 års riksdag

godkänner i propositionen nr 144 framlagt förslag till ny arbetslöshetskasse-

förordning m. in. en mindre höjning av ersättningsfrekvensen framdeles

får beräknas inträda.

Anslagen till bostadsbyggande in. in. under femte huvudtiteln

(alltså med bortseende från avskrivningsanslagen under utgifter för statens

kapitalfonder) uppgår 1956/57 till sammanlagt ca 195 mkr. Automatiska

förändringar av större betydelse har beräknats för följande anslag (mkr):

Anslags-

belopp

Automatisk anslagsförändring från föregående

budgetår

Kapitalmedelsförluster och

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

ränteeftergifter...............

60

+ 22

+ 20

+ 18

+ 18

+ 18

Bostadsrabatter ...............

Bidrag till viss bostads-

100

+ 13

+ 12

+ 11

+ 10

+ 9

förbättringsverksamhet

Bidrag till inrättande av

25

+ 5

-- -

pensionärshem...............

0

+ 10

Utvecklingen av dessa anslag är — vid oförändrade regler — i hög grad

beroende av bostadsproduktionens omfattning, kostnaderna för kapitalme-

delsförluster och ränteeftergifter därtill av ränteläget. I båda dessa hänse­

enden har förutsatts oförändrade förhållanden i jämförelse med antagan­

dena vid anslagsberäkningen för 1956/57. Vad bostadsproduktionen beträf­

far innebär detta antagande viss minskning i jämförelse med de senaste

årens produktion. Till följd av eftersläpning i utbetalningarna erhålles un­

der de närmast följande åren en minskning av stegringstakten för anslaget

till kapitalmedelsförluster och ränteeftergifter. Även för bostadsrabatterna

förutses minskad stegringstakt genom ökande avgång av bidragstagare. Vad

angår bidragsanslagen till viss bostadsförbättringsverksamhet och till in­

rättande av pensionärshem erfordras vid oförändrad medelsåtgång en upp­

räkning 1957/58, då anslagen för 1956/57 avvägts med hänsyn till befint­

lig reservation.

Beträffande beräkningen av de bostadspolitiska anslagens utveckling mås­

te göras en reservation inte endast på grund av att förutsättningen om bo­

stadsproduktionens omfattning är rent hypotetisk utan även med hänsyn

till att en omprövning pågår av det statliga stödet till bostadsbyggandet inom

den i december 1955 tillsatta bostadspolitiska utredningen.

Under femte huvudtitelns litt. G, sjuk- och yrkesskadeförsäk­

ring m. m., har räknats med en kontinuerlig stegring med ca 3 mkr år­

ligen av anslaget till bidrag till sjukkassor m. m. som följd av befolkning­

ens tillväxt och ändring i ålderssammansättningen. Det faktiska medelsbe­

hovet för bidrag till sjukkassor, som för 1956/57 beräknats till 260 mkr,

blir beroende av flera svårbedömbara och även på kort sikt föränderliga

faktorer, bl. a. sjuklighetens omfattning.

Vad beträffar kostnaderna för folkpensionering m. m. (litt. I)

räknas för det största anslaget, bidrag till folkpensioner m. m. (1956/57

1 600 mkr), med en årlig stegring av 20—25 mkr. ökningen är väsentligen

en följd av förutsebar stegring av antalet ålderspensionärer, men även be­

träffande änkepensioner och hustrutillägg har antagits en fortgående steg­

ring av kostnaderna. Under budgetåret 1957/58 erfordras därutöver en an-

slagsuppräkning med ca 33 mkr till följd av det ytterligare indextillägg, som

tillkommer från och med maj månad 1956. Antalet index- och standard-

tillägg har i övrigt förutsatts oförändrat, likaså kostnadsfördelningen mel­

lan stat och kommun. Kostnaderna för åtgärder till förebyggande och hä­

vande av invaliditet har beräknats sliga med sammanlagt närmare 3 mkr

under de närmaste åren till följd av nya vårdplatser i Lund och Göteborg.

Kommunikationsdepartementets huvudtitel

Av de under denna huvudtitel för budgetåret 1956/57 upptagna anslagen

om sammanlagt ca 1 030 mkr hänför sig huvudparten, eller ca 945 mkr, till

utgifter som avses skola täckas av automobilskattemedel. Då utgiftsföränd-

ringar under bilskatteanslagen vid nu gällande principer för finansieringen

!)

Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 175

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

11

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

■— i varje fall på något längre sikt — föranleder en motsvarande anpass­

ning av automobilskatteinkomsterna, kommer utgiftsförändringar för hu­

vudparten av sjätte huvudtitelns anslag att ha eu från övriga huvudtitlar

avvikande karaktär. Även bortsett härifrån gäller att de dominerande kost­

naderna, väganslagen, av samma orsak som beträffande investeringsutgif-

terna på kapitalbudgeten i regel icke låter inordna sig under några automa­

tikdefinitioner. Givetvis kan dessa kostnader inte därför sägas vara mind­

re angelägna än andra. I anslutning till en av statssekreteraren i kommu­

nikationsdepartementet för utredningens räkning utarbetad promemoria

skall här anges vissa karakteristiska drag i utvecklingen för sjätte huvud­

titeln.

Som en följd av begränsning i medelsanvändningen genom successivt om­

prövade ramar redovisas för den ordinarie statliga väg- och brobyggnads­

verksamheten en eftersläpning i förhållande till gällande väginvesterings-

program, som avser femårsperioden 1954/55—1958/59. Vid utgången av

1955 beräknas eftersläpningen uppgå till ca 100 mkr. Samtidigt härmed stål­

man inför eu fortsatt snabb tillväxt av vägtrafiken genom fordonsbestån-

dets expansion samt en tendens till förskjutning mot allt tyngre fordon

inom lastbils- och bussbeståndet. Dessa förhållanden medför ökade krav på

vägarnas bärighet och kvalitet i övrigt. Härigenom uppkommer ett behov

av upprustning av det allmänna vägnätet, som väsentligt överstiger vad som

upptagits i vägbyggandets nuvarande femårsprogram. Enligt undersökning­

ar, som utförts av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens delegation för över­

siktlig vägplanering, har behovet av vägbyggande sålunda preliminärt upp­

skattats till 750 mkr för år under en femton-tjuguårsperiod. Detta skulle

innebära en stegring av den nuvarande investeringsvolymen till ungefär det

tredubbla. Emellertid torde det inte vara möjligt att nu realistiskt bedöma

omfattningen av de nyinvesteringar på vägområdet, som i konkurrens med

andra angelägna investeringsbehov i samhället kan bli möjliga att göra under

tiden fram till och med budgetåret 1961/62.

Väginvesteringsverksamhetens eftersläpning i förhållande till de ökade

kraven medför stegrade anspråk på vägunderhållet utöver det normala. Des­

sa måste tillgodoses om icke vägstandarden skall sjunka. För budgetåret

1956/57 har 45 mkr av äskat anslag för vägunderhållet om 300 mkr beräk­

nats för extraordinära underhållsarbeten i form av provisoriska förstärk­

ningar och beläggningar. Härtill kommer, att det normala underhållet auto­

matiskt stiger till följd av den ökade trafiken.

Vad gäller den kommunala väghållningen utgår årligen underhållsbidrag

från anslaget till bidrag till underhåll av vägar och gator. Vid en verkställd

omprövning av bidragsbeloppen för perioden 1956—1959 har medelsbeho­

vet beräknats öka under budgetåret 1956/57 med drygt 11 mkr. Resultatet

av nästa omprövning, som kommer att påverka anslaget för budgetåret

1960/61, kan ej förutses. Man torde dock ha att räkna med en ungefärlig

motsvarande ökning som för budgetåret 1956/57.

Anslaget till bidrag till byggande av vägar och gator har för att de stora

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

13

bidragsbehoven bättre skall kunna tillgodoses successivt uppräknats för bud­ getåren 1954/55—1956/57 från drygt 50 nikr till 80 respektive 90 och 110 mkr. Enligt det program, som ligger till grund för bilskatternas storlek, beräknas anslaget för budgetåret 1957/58 till 140 mkr. Det bör dock fram­ hållas, att här ej endast är fråga om medelstillgång utan i viss utsträckning även tillstånd att få bygga. I anslutning härtill må vidare nämnas, att från främst Stockholms stads sida anmälts stora behov av statsbidragsmedel, som för att tillgodoses skulle kräva än större anslag. Slutligen har på riks­ dagens hemställan tillsatts en utredning om städernas väghållning, som kan komma att leda till en ökning av statsverkets bidragsskyldighet i vad avser såväl underhåll som byggande på förevarande område.

Liksom för de kommunala väginvesteringarna synes en ökning av ansla­ gen för de enskilda, vartill statliga bidrag utgår, vara att förutse.

Finansdepartementets huvudtitel

Bland beräknade automatiska utgiftsförändringar under sjunde huvud­ titeln märkes en till följd av taxeringsmaterialets successiva tillväxt fort­ gående anslagsstegring med 0,6 till 0,8 mkr per år. Någon hänsyn till even­ tuella kostnadsförändringar som följd av den i propositionen nr 150 före­ slagna omläggningen av taxeringsorganisationen har härvid ej kunnat ta­ gas. De kostnadsstegringar, som blir en följd av den i propositionen förut­ satta utbyggnaden av personalorganisationen, berör i huvudsak länsstyrel­ sernas anslag under elfte huvudtiteln. Kostnaderna för den allmänna fas­ tighetstaxeringen, som för 1956/57 beräknas till 4 mkr, faller successivt bort under de följande åren men beräknas återkomma i samband med ny taxe­ ring 1962. Tolagsersättningen till städerna beräknas öka med 1 mkr årli­ gen i anslutning till expanderande utrikeshandel och därmed stigande tull­ inkomster.

Av särskilt intresse är det medelsbehov som aktualiseras budgetåret 1960/ 61 i form av premier på premiesparandet under 1955 och 1956. Enligt upp­ gifter från samarbetskommittén för premiesparandet utgjorde det totala an­ talet premiesparkonton den 31 december 1955 ca 523 000 med en behållning av omkring 456 mkr. Premierna för sparandet under år 1955 uppgår så­ lunda till 20 procent av denna behållning, eller ca 91 mkr. Premierna för år 1956 kan vid oförändrat sparande uppskattas till ca 69 mkr. Då en viss del av det premiesparade beloppet torde komma att uttagas före utgången av år 1960 och då kalkylen även i övrigt är osäker har medelsbehovet för ifrå­ gavarande premier under budgetåret 1960/61 uppskattats till omkring 150 mkr.

Ecklesiastikdepartementets huvudtitel

Beträffande anslagen till universiteten, den medicinska un­ dervisningen m. in. (1956/57 79 mkr) förutses automatiskt stigande kostnader för universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg samt för Slock-

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

holms högskola liksom även för Karolinska institutet och tandläkarhögsko-

lorna. Den sammanlagda kostnadsstegringen under femårsperioden har upp­

skattats till nära 14 mkr, varav mellan 4 och 5 mkr 1957/58. Kostnadssteg­

ringen föranledes av bl. a. omläggning av läkarutbildningen, ökad intagning

av medicine studerande, omläggning av den juridiska och samhällsveten­

skapliga utbildningen, upprustning av Stockholms högskola samt omlagd

preklinisk tandläkarutbildning och ökad intagning vid tandläkarhögsko-

lorna.

Även i fråga om de tekniska högskolorna förutses icke ovä­

sentliga automatiska anslagsstegringar under 1957/58 och åren närmast

därefter. Orsaken är främst de av 1956 års riksdag beslutade åtgärderna för

ökning av utbildningskapaciteten och för tillskapande av en basorganisation

för undervisning och forskning.

Beräkningen av anslagen till de allmänna läroverken in. m.

är mycket osäker. Elevantalet har under en följd av år varit i snabb tillväxt.

Den verkställda beräkningen utgår från att elevantalet kommer att öka i näs­

tan samma takt eller med 5 000 elever per år. Å ena sidan har man att

emotse en ansvällning av gymnasiet och förmodligen även av realskolans

högstadium. Å andra sidan kan organisationsändringar, som berör realsko­

lans nederstadium, reducera elevantalet i realskolan. Realskolans högsta­

dium och gymnasiet drar högre kostnader per elev än det lägre stadiet. En

ökning av kostnaden per elev är därför att motse.

För budgetåret 1957/58 har inräknats den kostnadsökning (5 mkr) för

statsverket, som uppstår som en följd av att vid 1956 års riksdag torde beslu­

tas om avskaffande av inskrivnings- och terminsavgifterna vid de allmänna

läroverken fr. o. m. läsåret 1957—58.

Kostnaderna för bidrag till högre kommunala skolor och till vissa prival-

läroverk beräknas likaså öka som följd av ökat elevantal.

Sammanlagt skulle kostnaderna för läroverken m. m. enligt dessa beräk­

ningar öka med drygt 40 mkr under femårsperioden fram till 1961/62, där­

av 12 mkr under 1957/58.

Kostnaderna för folkskoleväsendet m. in. uppgår under 1956/

57 till 685 mkr. För hela femårsperioden har beräknats en automatisk upp­

gång med 31 mkr. Därvid har räknats med en betydande uppgång under de

första budgetåren -— för 1957/58 inte mindre än 23 mkr — men med en

mindre nedgång under de två sista åren. Denna utveckling hänger väsent­

ligen samman med anslaget till bidrag till avlöning åt lärare vid folk­

skolor (1956/57 500 mkr), som antagits utveckla sig på följande sätt 1957/

58—1961/62 i mkr: + 15,5, + 3,5, —2,5, -—5,0, —6,0. Beträffande beräk­

ningarna av anslaget har skolöverstyrelsen anfört följande:

»Vid beräkningarna har förutsatts, att småskollärare enligt kung. 1954:

230 successivt skall ersätta folkskollärare i klass 3 i folkskolor av A-for­

men. Vidare har förutsatts, att nu gällande bestämmelser om elevernas för­

delning på läraravdelningar (kung. 1950: 137) skall tillämpas under hela

perioden. En ev. återgång till bestämmelserna i kung. 1947:234 under pe­

riodens senare del skulle kräva ett tillskott (antingen på en gång eller för­

delat på flera år) av 400 ä 500 folkskollärartjänster, 350 å 400 småskol-

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 ur 1056

15

lärartjänster samt 50 å 70 ämneslärartjänster å enhetsskolans högstadium, innebärande en kostnadsökning av omkring 10,0 miljoner kronor.

Beträffande enhetsskolans högstadium har hänsyn tagits till kostnadsök­ ningar beroende på fortsatt utbyggnad av försöksverksamheten i de distrikt, som påbörjat verksamheten senast fr. o. m. läsåret 1954/55. Det kan emel­ lertid antagas, att antalet skoldistrikt med försöksverksamhet kommer att öka under perioden, vilket medför vissa kostnadsökningar. Det är dock omöjligt att med någon grad av säkerhet förutsäga, i vilken omfattning övergång till försöksverksamhet kommer att ske. Under läsåret 1955/56 har påbörjats försöksverksamhet i 13 distrikt med sammanlagt omkring 60 klassavdelningar i klass 5. Om det antages, att för de påföljande läsåren försöksverksamheten utökas med cirka 15 distrikt per år, med två klass­ avdelningar av klass 5 i hälften av distrikten och med tre klassavdelningar av klass 5 i den andra hälften, skulle — med hänsyn tagen även till de distrikt, som påbörjat försöksverksamheten fr. o. m. läsåret 1955/56 •—• kunna beräknas en kostnadsökning med omkring 0,4 miljoner kronor från 1957/58 till 1958/59, 1,4 miljoner kronor från 1958/59 till 1959/60, 3,5 mil­ joner kronor från 1959/60 till 1960/61 samt med omkring 3,8 miljoner kro­ nor från 1960/61—1961/62. Vid dessa beräkningar har hänsyn tagits till att ökningen av antalet tjänster på högstadiet motsvaras av en viss minsk­ ning av antalet folkskollärartjänster.»

I kalkylen har även hänsyn tagits till vissa vid 1956 års riksdag föreslag­ na förstärkningsanordningar till förbättrande av folkskolans undervisnings- resultat, vilka erfordras i samband med införande av 3-årig realskola. För budgetåret 1957/58 beräknas dessa åtgärder medföra en utgiftsökning av närmare 5 mkr.

Bland andra anslag under folkskoleväsendet in. m., för vilka räknats med automatiska förändringar, må nämnas bidrag till anordnande av skolmål­ tider. Som en följd av successiv utbyggnad av skolmåltidsverksamheten räk­ nas för detta anslag med ett par miljoner kronors stegring om året under de närmaste åren, därefter något lägre stegringstakt. Beträffande bidrag till anordnande av skolskjutsar för skolpliktiga barn (1956/57: 30 mkr) har förutsetts en fortgående ökning av anslagsbelastningen med 3 mkr per år som följd av de fortgående rationaliseringssträvandena inom folkskolevä­ sendet. Däremot räknas med eu viss minskning av inackorderingskostna- derna. För folkhögskolorna förutses stigande hidragskostnader.

Beträffande kostnaderna för bidrag till vissa byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet, för vilket upptages 62,8 mkr för 1956/57, har skol­ överstyrelsen verkställt eu beräkning av anslagsbehovet och i anslutning därtill anfört:

»Vid en av överstyrelsen verkställd undersökning av läget den 1 juli 1955 har kostnaderna för de skolbyggnadsföretag för folkskoleväsendet, till vilka statsbidrag och byggnadstillstånd ännu icke beviljats men beträffande vilka utredningsarbetet fortskridit så långt, att lokalbehovet varit eller då var fö­ remål för överstyrelsens prövning, uppskattats till omkring 1 050 miljoner kronor. Med all säkerhet kommer under ifrågavarande tidsperiod att an­ mäla sig ytterligare lokalbehov till mycket betydande belopp. Uppskattnings­ vis anser överstyrelsen sig böra räkna med ett belopp av åtminstone 650 miljoner kronor. Det sammanlagda byggnadsbehovet under tiden 1 juli 1955

16

Kungl. Maj.ts proposition nr ilo år 1956

—30 juni 1962 skulle i så fall röra sig om 1 700 miljoner kronor. På grund­

val av denna kalkyl har anslagsbehovet för respektive budgetår beräknats,

varvid överstyrelsen förutsatt, att tyngdpunkten i den erforderliga bygg­

nadsverksamheten blir förlagd till periodens första hälft. Emellertid påver­

kas medelsbehovet under de första åren i perioden även i motsatt riktning

av den starkt begränsade byggnadsverksamhet, som förekommit i enlighet

med för tidigare år anvisade byggnadskvoter.»

Beräkningen av anslagsutvecklingen innesluter också en uppskattning av

kostnaderna för byggnadsbidrag till realskolor och högre kommunala sko­

lor (prop. 1956:123).

Enligt kalkylen skulle kostnaderna under de tre budgetåren 1957/58—

1959/60 stiga med sammanlagt 83 mkr till ca 146 mkr för att därefter visa

en nedgång med 11 mkr fram till 1961/62. Då emellertid kostnaderna i verk­

ligheten blir beroende av kvottilldelningen för skolbyggnadsverksamheten

och kvoterna hittills varit kraftigt nedskurna i förhållande till redovisade

önskemål, har det synts mindre lämpligt att betrakta det av skolöverstyrel­

sen upptagna medelsbehovet under olika år som uttryck för utgiftsautoma-

tik. Anslaget har därför uteslutits vid den siffermässiga uppskattningen av

automatiken.

För yrkesundervisningen beräknas för 1956/57 utgifter på till­

sammans 78 mkr. Huvuddelen härav avser kostnader för de högre tekniska

läroverken samt bidragskostnader till driften av centrala och lokala yrkes­

skolor samt till studiebidrag och stipendier vid sådana skolor. För dessa än­

damål har som följd av beslutad utbyggnad av yrkesundervisningen räk­

nats med en sammanlagd kostnadsstegring fram till budgetåret 1961/62 med

drygt 12 mkr, ungefär jämnt fördelad under perioden.

Anslagen till folkbildningsåtgärder i övrigt — understöd

åt folkbiblioteksväsendet, studiecirkelverksamheten och ungdomens fritids­

verksamhet — har beräknats stiga automatiskt med 1,5 mkr om året som

följd av förutsedd ökning av bidragsberättigad bildningsverksamhet.

Jordbruksdepartementets huvudtitel

Under denna huvudtitel, som för budgetåret 1956/57 upptar utgifter på

sammanlagt 410 mkr förutses inga mera betydande automatiska föränd­

ringar. För en betydande del av kostnaderna kan inte talas om några auto­

matiska bestämningsfaktorer, så exempelvis beträffande huvuddelen av sub-

ventionsanslagen. För anslaget till producentbidrag till vissa innehavare av

mindre jordbruk, för 1956/57 upptaget till 45 mkr, förutses dock en årlig

minskning med 2 mkr. Nedgången sammanhänger med att enligt bidrags­

systemets utformning ett successivt bortfall av bidragstagare inträffar. Be­

träffande anslaget till bidrag till jordbrukets rationalisering har förutsatts

en oförändrad bidragsram av 17 mkr. Genom att det vid anslagsberäkning­

en för 1956/57 beräknats kunna tas i anspråk odisponerad behållning, är

anslaget endast upptaget till 14 mkr. En uppräkning av anslaget blir därför

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

17

erforderlig 1957/58, dock endast med 2 mkr eftersom man räknar med att även i fortsättningen kunna ta i anspråk odisponerad behållning i viss ut­ sträckning.

Handelsdepartementets huvudtitel

Mera betydande automatiska utgiftsförändringar inom denna huvudtitel, som för budgetåret 1956/57 upptar utgifter på sammanlagt 184 mkr, förut­ ses främst beträffande anslaget till anskaffning av en ny statsisbrytare. Detta anslag, för 1956/57 upptaget till 4 mkr, beräknas öka med ca 12 mkr mellan budgetåren 1956/57 och 1957/58, varefter kostnaderna successivt bortfaller under åren därefter.

Beträffande anslaget till atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atom­ energi, som för budgetåret 1956/57 upptas till ca 37 mkr, har inga siffer­ mässiga kalkyler över automatiska utgiftsförändringar ansetts kunna verk­ ställas. En fortsatt stegring av de årliga kostnaderna för bolagets verksam­ het synes dock sannolik. I särproposition till årets riksdag rörande detta anslag återges en uppgift av bolaget, att bolaget under perioden 1957/58— 1961/62 uppskattar de årliga kostnaderna för verksamheten till mellan 45 och 60 mkr.

Inrikesdepartementets huvudtitel

Under denna huvudtitel har under rubriken medicin alstaten samt hälso- och sjukvården (litt. B) räknats med automatiska föränd­ ringar för ett stort antal anslag. Sammanlagt uppgår den beräknade steg­ ringen 1957/58—1961/62 till 44 mkr, varav i det närmaste 14 mkr 1957/58. Den alldeles övervägande delen av uppgången hänför sig till sjukvårdsan- stalter.

För medicinalstyrelsen med dithörande stater räknas netto med en an­ slagsminskning under femårsperioden av inte fullt 5 mkr. Nedgången kan i huvudsak återföras på minskande anslagsbehov för utrustning av bered- skapssjukhus. Anslaget, som för 1956/57 uppgår till 4,8 mkr, skulle med utgångspunkt från f. n. gällande planer för vårdplatsutrustningen och hit­ tills tillämpade principer för medelsanvisningen successivt reduceras för att under femårsperiodens slutår 1961/62 uppgå till 1 mkr, motsvarande enbart omsättningsköp av lagerhållen material.

Den sammanlagda driftkostnaden vid statens sinnessjukhus har fram till budgetåret 1961/62 beräknats stiga enligt två alternativ med 18 mkr respek­ tive 29 mkr, varav endast det senare medtagits i tabellsammanställningar­ na. Det förstnämnda alternativet tar hänsyn till de ökade driftkostnader, som följer av det successiva färdigställandet av pågående och beslutade sjukhusbyggen och inrättandet av nya avdelningar. Härvid har utgångspunk­

ten varit bl. a. den som eu allmän riktpunkt för utbyggnad och modernise­ ring av sinnessjukvården avsedda reviderade generalplan, som genom pro­

18

positionen nr 106 underställts 1956 års riksdag. Alternativ 2 innefattar där­

utöver den ökning av personaltäthet och vårdstandard vid redan befintliga

sjukhus, som får anses vara förutsedd i nämnda generalplan.

För utrustning av nya sinnessjukhus kalkyleras med varierande medels­

behov, med en accentuerad uppgång 1960/61, då det beslutade sjukhuset i

mellersta Sverige för psykiskt efterblivna och det nya sinnessjukhuset i Fal­

köping beräknas skola färdigställas. Enligt gällande bidragsgrunder förut­

ses vidare stigande bidragskostnader till sinnessjukvården i Stockholm, Gö­

teborg och Malmö i takt med den statliga sinnessjukvårdens stigande kost­

nader.

Ökande bidragskostnader förutses likaledes för den under utbyggnad va­

rande vården av lättskötta sinnessjuka och psykiskt efterblivna.

Vad beträffar undervisningssjukhusen räknas för Karolinska sjukhusets

avlönings- och omkostnadsanslag med en total ökning fram till budgetåret

1961/62 av 8,7 mkr. Uppgången förklaras i huvudsak av tillkomsten av föl­

jande kliniker och avdelningar: lungklinikerna och endokrinologiska av­

delningen (1957/58), bakteriologiskt centrallaboratorium och blodgivar-

central (1958/59), alkoholkliniken (1959/60) samt ortopedisk klinik och

i propositionen nr 163 till 1956 års riksdag avsedda nervkliniker (1960/62).

Kostnaderna för utrustning av nya kliniker beräknas sjunka under de när­

maste åren men åter uppvisa en topp under budgetåret 1960/61 (utrust­

ning av nervklinikerna).

Till bidrag till byggnads- och utrustningskostnader vid de för undervis-

ningsändamål nyttjade sjukvårdsinrättningarna i Lund, Malmö och Göte­

borg samt vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, vilket senare enligt avtal

med Stockholms stad skall utbyggas för undervisningsändamål, erfordras

under framförliggande år betydande belopp. Ifrågavarande kostnader för

statsverket uppgår under 1956/57 till drygt 10 mkr. I stort sett kan man

räkna med samma årliga kostnader under efterföljande budgetår, dock med

vissa fluktuationer mellan åren. Sålunda räknas med en uppgång 1957/58

med ca 2,9 mkr.

Vad beträffar kostnaderna för hälso- och sjukvård i övrigt — vilka till

stor del avser bidrag till icke statliga huvudmän — räknas med successivt

stigande utgifter, i takt med en fortgående utbyggnad av respektive grenar,

bl. a. för driften av barnavdelningar vid lasarett m. in., driften av hem för

kroniskt sjuka, bidrag till anskaffande av hörapparater, avlöningar åt di­

striktssköterskor, avlöningar inom den förebyggande mödra- och barnavår­

den, driften av folktandvården samt till bidrag till stödjebandage och pro­

teser vid ortopediska lasarettsavdelningar. Såsom ett resultat av vanföre-

vårdens omorganisation förutses lägre kostnader för bidrag till vanförean-

stalterna.

För överståthållarä in betet och landsstat en har icke be­

räknats några automatiska förändringar. Det i propositionen nr 150 fram­

lagda förslaget till utbyggd taxeringsorganisation torde dock komma att

föranleda stigande kostnader. I slutligt utbyggt skick har merkostnaden för

den nya organisationen uppskattats till 10 mkr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

19

Statens kostnader för polisväsendet, som ävenledes ingår under

inrikesdepartementets huvudtitel, kan antagas förete en viss automatisk

nedgång 1957/58 i och med att huvuddelen av den materielanskaffning, som

föranletts av ordningsstatspolisens forcerade utbyggnad, då är avslutad. I

motsatt riktning verkar vissa nyligen företagna löneregleringar.

Bland övriga utgifter under elfte huvudtiteln, för vilka räknats med auto­

matiska förändringar, må nämnas kostnaderna för svenska sjukhuset i Ko­

rea. Enligt förslag till 1956 års riksdag skall verksamheten vid sjukhuset i

stort sett avvecklas under nästkommande budgetår, för vilket anvisats 3,5

mkr. För 1957/58 skulle sålunda dessa kostnader bortfalla, å andra sidan

beräknas det skandinaviska undervisningssjukhuset kunna börja sin verk­

samhet omkring den 1 januari 1958. Den på Sverige fallande helårskostna­

den härför har uppskattats till 2,6 mkr.

För civilförsvaret har icke kunnat beräknas några automatiska

anslagsförändringar. 1953 års civilförsvarsutredning har i november 1955

avgivit delbetänkande angående civilförsvarets inriktning och fortsatta ut­

byggnad, och 1953 års utredning om civilförsvarsutbildningen väntas avgiva

förslag under innevarande år. Innan statsmakterna tagit ställning till dessa

utredningsförslag saknas grund för att bedöma den framtida kostnadsut­

vecklingen. Situationen är i dessa hänseenden likartad den som gäller för

det militära försvaret.

Civildepartementets huvudtitel

Under denna huvudtitel är det framför allt pensionskostnadernas fram­

tida utveckling, som är av intresse. Att det i förevarande sammanhang kan

bortses från det täckningsanslag motsvarande merkostnaden för hela drift­

budgeten av 1956 års höjning av de statsanställdas löne- och pensionsför­

måner, som upptages i 1956/57 års riksstat, har redan inledningsvis påpe­

kats. Anslaget till täckande av statens arbetsgivarbidrag till den allmänna

sjukförsäkringen m. m., för 1956/57 upptaget till 15 mkr, kan visserligen

komma att i framtiden förete automatiska förändringar, men f. n. finns

inget underlag för att förutsätta större förändringar.

De beräkningar av pensionskostnadernas utveckling, som utförts för ut­

redningens räkning inom civildepartementet, har i stort sett grundat sig på

samma principer, som tillämpades vid arbetet med den pensionskostnads-

prognos, som utfördes år 1953. De för nämnda pensionskostnadsprognos ut­

förda riskberäkningarna rörande avgång av olika slag m. m. har kunnat

utnyttjas även för den nu aktuella prognosen.

En skillnad föreligger dock mellan de båda prognoserna. Medan den tidi­

gare prognosen till viss del måste baseras på föråldrat eller eljest osäkert

statistiskt underlag vad personalbeståndet beträffar, har det denna gång

varit möjligt att utnyttja det material rörande personalen, vilket insamlas

och bearbetas för den årliga statliga personalstatistiken.

Vid beräkningarna har förutsatts oförändrad personalorganisation. Det

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

rörliga tillägget på pensionerna har antagits utgå med 65 procent under

hela prognostiden. Sedan 1953 års prognos utfördes, har inom det statsun­

derstödda pensionsväsendet nya personalkategorier tillförsäkrats pensions-

rätt enligt SPA-reglementet (bl. a. enhetsskolans ämneslärare samt vissa

anställda vid teatrar och orkestrar), varjämte systemet med pensionerings-

perioder ersatt systemet med fasta pensionsåldrar i nämnda reglemente. Vi­

dare har Svenska Lärarinnornas Pensionsförening uppgått i den av statens

pensionsanstalt omhänderhavda pensioneringen.

De nu gjorda beräkningarna har givit följande resultat:

Budgetår

Affärsverkens pensions-

)956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

kostnader ...................

Det statliga pensions-

251,3

257,3

262,5

266,1

269,6

272,8

väsendet i övrigt....

Det statsunderstödda

198,8

210,3

220,4

231,2

242,0

253,7

pensionsväsendet ....

134,3

140,8

147,0

153,5

159,5

165,4

Kostnaderna för prästerskapets pensioner, som f. n. uppgår till ca 10,7

mkr för helt år, ingår icke i ovan redovisade kostnader.

De för statens pensionsanstalt beräknade kostnaderna bör minskas med

huvudmännens avgifter, vilka f. n. uppgår till ca 28 mkr för helt år. För

närvarande saknas möjlighet att bedöma utvecklingen av dessa avgifter.

Affärsverkens pensionskostnader, som belastar verkens driftkostnadssta-

ter, berör icke driftbudgeten på annat sätt än via sin inverkan på affärs­

verkens inkomstöverskott. Den direkta kostnadsökning på driftbudgeten,

som nu kan förutses för de närmaste budgetåren, uppgår sålunda till ca 11

mkr per år för det statliga pensionsväsendet —• såväl civila som militära

pensioner — och ca 6 mkr per år för det statsunderstödda.

Vissa utgiftsförändringar som icke berörts under

de särskilda huvudtitlarna

Beträffande vissa utgifter, som icke berörts i det föregående och för

vilka ingen siffermässigt beräknad automatik angivits, torde likväl vissa

förändringar av mer eller mindre automatisk natur vara sannolika. De torde

här i korthet få omnämnas.

De statliga lokalkostnaderna upptages i riksstaten genom särskilda an­

slag under varje huvudtitel. De beräknade automatiska förändringarna

under huvudtitlarna innefattar en viss utbyggnad av statliga myndigheter

och institutioner inom exempelvis undervisningens och sjukvårdens om­

råde, som förutsätter ökade lokalbehov. Redan färdigställandet av pågå­

ende eller beslutade byggnader leder till ökade lokalkostnader. En viss år­

lig stegring av statens lokalkostnader, som f. n. för civilförvaltningen drar

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

21

en årlig kostnad av ca 52 mkr och för försvaret ca 79 mkr, torde därför vara ofrånkomlig. Stegringen torde kunna uppskattas till åtminstone ett par miljoner kronor per år för vardera civilförvaltningen och försvaret.

Kostnaderna för de statliga myndigheternas tjänsteförsändelser belastar budgeten i form av ett för hela förvaltningen gemensamt anslag under sjätte huvudtiteln. Enligt gällande beräkningsgrunder utvecklas det i takt med postverkets allmänna frankoteckensuppbörd. Anslaget har beräknats öka med omkring en miljon kronor årligen.

Någon hänsyn till effekten av automatiska löneklassuppflyttningar har i regel icke tagits vid beräkningen av de särskilda avlöningsanslagen i det föregående. Läget med avseende på nyrekrytering och avgång inom förvalt­ ningen har under senare år inneburit, att totalt sett en förskjutning mot högre löneklass inom varje lönegrad kunnat konstateras. Vid 1953 års un­ dersökning gjordes vissa beräkningar av de kostnadsnrässiga konsekven­ serna härav. Enligt dessa har lönekostnaderna för de på driftbudgeten re­ dovisade myndigheterna under senare år ökat med ett par miljoner kronor årligen av angivna orsak. Några nya kalkyler har inte utförts, men man torde kunna utgå från att det nämnda beloppet alltjämt på ett nöjaktigt sätt anger den ungefärliga effekten av löneklassförskjutningarna.

Beträffande den del av driftbudgetens utgifter, som går under rubri­ ken utgifter för statens kapitalfonder, kommer i det följande att beröras frågan om de statliga räntekostnadernas utveckling. Vad avser avskriv- ningsanslagen är deras storlek väsentligen en reflex av omfattningen och sammansättningen av utgifterna på kapitalbudgeten. Då dessa normalt icke ansetts kunna betraktas som beroende av automatiskt verkande fak­ torer, saknas anledning att närmare ingå på avskrivningsanslagens utveck­ ling. Detta gäller så mycket mer som de stora avskrivningsanslag, vilka hänför sig till den statliga långivningen till stöd för bostadsbyggandet och vilka kan sägas vara automatiskt beroende av bl. a. bostadsbyggandets om­ fattning, torde komma att i hög grad påverkas av den omprövning av det statliga stödet till bostadsbyggandet, som åsyftats genom tillsättandet av den bostadspolitiska utredningen.

Av det belopp på närmare 700 mkr för budgetåret 1956/57, som avser avskrivningar på såväl tidigare verkställda eller beslutade som för detta budgetår avsedda investeringar på bostadsområdet, är emellertid närmare 350 mkr avsedda för retroaktiv avskrivning av vissa äldre egnahemssub- ventioner. Detta avskrivningsbehov är av engångskaraktär, varför en mot­ svarande nedgång kan förutses för budgetåret 1957/58. Såsom framhållits i årets finansplan, representerar emellertid avskrivningen endast en bok- föringsmässig reglering av tidigare gjorda utgifter, varför postens bortfall icke representerar någon verklig utgiftsminskning.

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Underskott å riksgäldsfonden

Utgifterna för statsskuldens förräntning framträder på budgeten genom

anslaget till täckande av underskottet å riksgäldsfonden (under utgifter för

statens kapitalfonder), för budgetåret 1956/57 upptaget till 425 mkr. Riks-

gäldsdirektören har i en för utredningens räkning utarbetad promemoria

redovisat vissa alternativa beräkningar avsedda att belysa den möjliga ut­

vecklingen av riksgäldsfondens underskott under budgetåren 1957/58—

1961/62. Kalkylen bygger bland annat på följande gemensamma förutsätt­

ningar.

1. Hänsyn har tagits till räntestegringarna på de s. k. trappstegslånen.

2. Förfallande kortfristiga lån och skattkammarväxlar har antagits bli

omsatta på oförändrade räntevillkor.

3. Förfallande långfristiga lån — med undantag av de under punkt 4 om-

förmälda prisutjämningsavgifterna — har beräknats komma att omsättas

i nya sådana lån, löpande med ränta enligt nuvarande ränteläge.

4. Medel till betalning av förfallande prisutjämningsavgifter och av de

under åren 1957—1961 förfallande köpeskillingsbeloppen för LKAB-ak-

tierna har antagits komma att upplånas mot en genomsnittlig ränta av 3,3

procent, motsvarande medeltalet av nuvarande räntesatser för 3-månaders

skattkammarväxlar (2,1 procent) och för långa statsobligationer (4,5 pro­

cent).

5. En medelränta av 3,3 procent har tillämpats även för den nyupplåning

av 500 respektive 1 000 mkr per budgetår, varmed räknats i kol. 2 och 3

i nedanstående tabell.

Beräknat underskott å riksgäldsfondcns stat (mkr)

Vid en nyupplåning per budgetår av

0

500 mkr

1 000 mkr

1957/58 ............... ..............................................

428 (-)

428 (—)

428 (—)

1958/59 ..............................................................

464 (26)

480 (26)

497 (26)

1959/60 ..............................................................

480 (29)

513 (29)

546 (29)

1960/61 ..............................................................

483 (19)

532 (19)

582 (19)

1961/62 ..............................................................

485 (10)

551 (10)

617 (10)

Genomsnittlig ökning per budgetår under

perioden 1/7 1957—30/6 1962 ...............

12

25

38

Den ränta å 4 respektive 6 procent, som staten skall erlägga å ogulden

del av köpeskillingen för LKAB-aktierna framgår av siffrorna inom paren­

tes härovan.

Med nyupplåning i tabellen avses upplåning, som ökar statsskuldens net­

tobelopp (alltså ej upplåning för konvertering av äldre skulder). I tabellen

har emellertid den till 800 mkr preliminärt upptagna köpeskillingen för

LKAB-aktierna, som antagits skola helt bestridas av upplånade medel och

23

den 30 september 1957 öka den räntebärande statsskulden med samma be­ lopp, icke upptagits såsom nyupplåning. De alternativa lånebeloppen — 0, 500 och 1 000 mkr — avser därför endast nyupplåning för andra ändamål än nämnda aktieförvärv. I samtliga tre kolumner ingår dock hela den med aktieförvärvet förenade ränteutgiften.

Det är givetvis icke möjligt att med någon större säkerhet beräkna den framtida utvecklingen av ränteutgifterna för statsskulden. Härför skulle nämligen erfordras en förhandskännedom om såväl de förändringar i stats­ skuldens storlek och sammansättning, vilka kommer att inträffa, som det framtida ränteläget. Om en beräkning likväl skall göras i illustrerande syf­ te, kan det därför icke ske annat än som här gjorts med utgångspunkt från rena antaganden om statsskuldens ökning och räntan på nyupplåning. De faktorer, som främst påverkar statsskuldens storlek, nämligen kapital­ budgeten och utfallet av driftbudgeten, sammanhänger i väsentlig grad med den ekonomiska och statsfinansiella politiken.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

III. Sammanfattning av utredningsresultatet

I tabell 1 redovisas de siffermässigt preciserade automatiska utgiftsför- ändringarna i sammandrag. För mera detaljerade uppgifter hänvisas till tabellbilagan. Det förtjänar understrykas, att dessa siffermässiga föränd­ ringar av olika i det föregående angivna anledningar endast hänför sig till en mindre del av de på driftbudgeten uppförda anslagen, representerande ca 50 procent av driftbudgetens totalsumma. Beträffande utvecklingen av övriga anslag har det endast kunnat konstateras, att dessa av allt att döma icke kommer att bli underkastade automatiska förändringar av större om­ fattning eller att det för dem saknats möjlighet att beräkna resultatet av en möjlig eller sannolik automatisk påverkan. Beträffande de siffermässigt preciserade förändringarna har anledning förelegat att understryka beräk­ ningarnas osäkra och schablonmässiga karaktär.

Av tabellen framgår, att de största automatiska anslagsstegringarna för­ utses under social-, ecklesiastik-, civil- och inrikesdepartementens huvud­

titlar i nu nämnd ordning. Detta resultat gäller i stort sett såväl föränd­ ringarna från 1956/57 till 1957/58 som utvecklingen under hela perioden 1956/57—1961/62 sedd som en helhet.

Den i föregående avsnitt verkställda genomgången huvudtitelsvis i anslut­ ning till tabellbilagans uppgifter visar, att stegringen under socialhuvud­ titeln främst hänför sig till kostnaderna för folkpensionering och för bo­ stadspolitiska stödåtgärder. Merparten av utgiftsstegringen under ecklesia­ stikdepartementets huvudtitel faller på de allmänna läroverken och folk­ skoleväsendet, men en icke oväsentlig uppgång förutses därjämte även för universitet och högskolor samt yrkesundervisning. Stegringen under civil­ departementets huvudtitel avser det statliga och statsunderstödda pensions- väsendet. Under inrikesdepartementets huvudtitel ligger nästan hela upp­ gången på sjukvårdsanstalterna.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

Tabell 1. Sammandrag huvudtitelsvis av de siffermässigt angivna automatiska

utgiftsförändringarra budgetåren 1956/57—1961/62

Miljoner kronor

Huvudtitel

Sannolikt

anslags-

belopp i

riksstaten

1956/57

Automatisk utgiftsförändring från föregående

budgetår

Auto­

matisk

föränd­

ring

1956/57-

1961/62

11957/58

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

Kungl. hov- och slotts-

staterna..........................

3,87

_

_

_

_

Justitiedep...........................

79,‘23

+

0,70

+

0,70

Utrikesdep...........................

56,07

Försvarsdep.1 ..................

2 070,57

_

SocialdeD..............................

3 098,60

+ 113,24 + 55,93 + 50,22 + 45,80 + 48,13 + 313,32

Kommunikationsdep.1 . ..

1 029,43

Flnansdep............................

196,69

- 1,26

+ 0,22

+ 1,77 + 151,97 — 144,26 +

8,44

Ecklesiastikdep..................

1184,97

+ 46,16

+ 23,84 + 16,12 + 13,12 + 10,34 + 109,58

Jordbruksdep......................

409,77

-i-

0,58

- 1,97 - 1,92 -

1,70 —

1,90 -

6,91

Handelsdep.........................

183,88

+ 10,39 - 5,73 - 5,45 -

4,00 +

0,15 -

4,64

Inrikesdep............................

589,72

+ 10,31

+ 18,00

- 0,27 + 6,91 + 17,22 +

7,39 + 41,56

Civildep................................

421,26

+ 16.30 + 17,30 + 16,80 +

17,60 +

86,00

Oförutsedda utgifter ....

1,00

_

_

Riksdagen och dess verk

16,34

Summa egentliga

statsutgifter

9 341,40

+

198,12

+

88,32

+

84,95

+

239,21

62,55

■f

548,Oo

1 Jfr texten.

Av den tidigare redogörelsen framgår, att utöver de i tabell 1 upptagna

utgiftsökningarna kan förutses — även om man bortser från utgifterna un­

der försvars- och kommunikationsdepartementens huvudtitlar samt de på

kapitalbudgeten upptagna anslagen — ytterligare vissa stegringar. Det gäl­

ler främst som en följd av stigande lokalbehov, löneklassuppflyttningar

samt ökade räntekostnader. Om därtill tas hänsyn till att det helt bortsetts

från smärre utgiftsförändringar, torde det vara befogat att till de i tabellen

upptagna utgiftsförändringarna lägga anslagsstegringar på minst ett par

tiotal miljoner kronor årligen.

När det gäller att ta ställning till beräkningarnas värde som vägledning

vid en bedömning av förutsättningarna för utarbetandet av 1957/58 års och

följande riksstater synes följande synpunkter böra beaktas.

Liksom vid 1953 års automatikundersökning erhålles även nu — bortsett

från den mycket speciella betalningsförpliktelsen, som premiesparandet

medför för budgetåret 1960/61 — den »normala» bilden av en med åren av­

tagande stegringstakt (jfr även tabell 2). Såsom framhölls i 1953 års auto­

matikutredning måste detta förhållande till väsentlig del tillskrivas själva

förutsättningarna för beräkningen.

En orsak är svårigheten att överblicka utvecklingen av de faktorer, som

bestämmer utgifternas förändringar. Ju längre in i framtiden beräkning­

arna sträcker sig, dess oftare tvingas den som utför kalkylen att avstå från

en siffermässig precisering av de såsom alltmer osäkra uppfattade utveck-

25

Kungl. Maj:ts proposition nr Ilo år 1956

Tabell 2. Årlig förändring av de egentliga statsutgifterna

Miljoner kronor

1954/55

1955/56 1956/57

1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

Enligt ordinarie riks-

staten..........................

+ 406

+ 459 + 1019

Enligt 1953 års auto­

matikutredning1 ....

+ 203

+ 148

+ 70 + 74

+

74

_

_

_

Enligt prel. automatik­

beräkning sept. 1955

_

_

+ 205 + 143

+

87 + 83

+ 240

- 65

Enligt finansplanens

uppskattning av auto­ matiken i 1956/57 års riksstatsförslag..........

+ 360

Enligt 1956 års automa­

tikutredning ...............

— — —

+ 198

+

88 + 85

+ 239 - 63

1 Efter vissa korrigeringar i syfte att erhålla jämförbarhet med 1956 års automatikberäk­ ning.

lingstendenserna. Frånvaron av siffermässig kalkyl ger då skenbilden av »oförändrade» kostnader.

Den enligt beräkningarna avtagande stegringstakten förklaras dock i främsta rummet av att utgiftsstegringen under periodens första del och sär­ skilt dess första år i relativt hög grad är en följd av att nyligen beslutade reformer, förbättrade bidragsvillkor, fastställda utbyggnadsplaner, stegrade priser (indextillägg) etc. då kostnadsmässigt slår igenom på statsutgifterna. Dessa faktorer får — eftersom den tekniska förutsättningen för beräkningen är »reformstopp», oförändrade författningsbestämmelser samt konstanta priser och löner — kalkylmässigt successivt minskad betydelse. På längre sikt dominerar i högre grad de förändringar, som är en följd av den befolk­ ningsmässiga utvecklingen. Denna kan — såsom för folkpensionerings- kostnaderna —- innebära stigande kostnader men också — såsom är fallet beträffande barnbidragen och folkskoleväsendet mot slutet av 1950-talet — medföra sjunkande utgifter.

En gruppering på olika huvudtyper av automatik av de beräknade föränd­ ringarna under olika år visar, att av utgiftsstegringen 1957/58 på ca 200 mkr är ca 125 mkr resultatet av tidigare beslutade förändringar av den statliga organisationen, av förutsatt utbyggnad av statsbidragsberättigad icke-statlig verksamhet av nyligen ändrade statsbidragsbestämmelser och av höjt indextillägg på folkpensioner. Befolkningsmässigt betingade föränd­ ringar förklarar samma budgetår 48 mkr av stegringen och de statliga pensionskostnadernas ökning 18 mkr. Den nettostegring på omkring 90 mkr, som beräknats för budgetåret 1958/59, beror däremot till 48 mkr på den först angivna orsaksgruppen, medan befolkningsmässiga förändringar sva­ rar för 36 mkr och pensionskostnaderna för 16 mkr. (Till övriga orsaker hänförliga utgiftsförändringar innebär 1958/59 en minskning med ca 10 mkr).

I stort sett samma bild erhålles vid en motsvarande analys av 1953 års

26

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

utredningsresultat. Dominansen av den första automatiktypen, »reform-

automatiken», var därvid ännu mera påtaglig under de första åren av un­

dersökningsperioden genom att sjukförsäkringsreformen då stod inför sitt

genomförande.

Eftersom grundförutsättningen vid automatikberäkningarna — »reform­

stoppet», de oförändrade författningsbestämmelserna — såsom prognos be­

traktad enligt all erfarenhet givetvis är orealistisk, är det sannolikt att för

varje år nya omständigheter framkommer som föranleder ytterligare auto­

matiska stegringar under det eller de närmaste budgetåren. I samma mån

blir man aldrig i tillfälle att inkassera effekten av den »avtagande» automa­

tiken. Samtidigt som det alltså finns skäl att varna för felslut vid betrak­

tandet av det framlagda kalkylmaterialet, står det givetvis å andra sidan fast,

att den avtagande automatiska stegringen — med reservation för beräkning­

arnas allmänt osäkra karaktär — utsäger något väsentligt beträffande de

framtida ekonomiska konsekvenserna av statens engagemang till dags dato.

Detta är ju också automatikberäkningens syfte.

Vid tolkningen av utredningsresultatet är det även av betydelse att kon­

statera, att avsevärda differenser för det närmast framförliggande budget­

året kan erhållas mellan å ena sidan en kalkyl ingående i en beräkning för

en längre period, med dess av nödvändighet starkt schabloniserade förut­

sättningar, och å andra sidan de uppskattningar av automatiken, som verk­

ställes i samband med det ordinarie budgetarbetet och brukar redovisas i

statsverkspropositionen.

Som regel torde den i anslutning till budgetarbetet framräknade auto­

matiken uppvisa en större stegring. Vid de preliminära beräkningar avse­

ende perioden 1955/56—1961/62, som verkställdes på eftersommaren 1955,

erhölls sålunda — bortsett från fjärde och sjätte huvudtitlarna samt ut­

gifter för statens kapitalfonder — en automatisk stegring från riksstaten

1955/56 till 1956/57 på omkring 205 mkr, medan den enligt uppgifter i årets

finansplan (s. 23—24) beräknades till 360 mkr. Sistnämnda uppgift avsåg

samtliga departementshuvudtitlar men uteslöt utgifter för statens kapital­

fonder. Differensen kan återföras på många omständigheter, av vilka samt­

liga dock sammanhänger med beräkningsmetodiken. Givetvis ligger större

delen av förklaringen däri, att den förstnämnda undersökningen ej inne­

fattade fjärde och sjätte huvudtitlarna. Även om dessa ansågs böra uteslu­

tas ur den långsiktiga kalkylen, fanns skäl att ha med dem vid analysen av

utgiftsstegringen i 1956/57 års riksstatsförslag. Därjämte torde vissa olik­

heter ha funnits vid tolkningen av begreppet automatik. Vid den förra be­

räkningen bortsågs vidare från mindre betydande förändringar (under

100 000 kr). En inte oväsentlig del av differensen torde även kunna till­

skrivas det förhållandet, att vid beräkningarna av automatiken i riksstats-

förslaget vissa anslagsförändringar kommer att hänföras till vad som skulle

kunna kallas »belastningsautomatik», en företeelse som man vid de mera

långsiktiga beräkningarna till stor del tvingas bortse ifrån. För anslag av

förslagstyp eftersträvas vid budgetarbetet i möjligaste mån realistiska be­

27

räkningar av betalningsutfallet. Utgångspunkten är härvid främst senast kända utfallssiffror. Dessa kan stundom innebära betydande avvikelser från tidigare beräkningar. Orsakerna till avvikelserna kan vara många och svår- analyserade. Bland faktorer som ofta spelar stor roll vid budgetarbetet men som på grund av förutsättningarna i regel inte gör sig gällande vid lång- tidskalkylerna, må särskilt nämnas sådana som sammanhänger med i riks- staten icke förutsedda pris- och löneförändringar. Med utgångspunkt från belastningssiffror (givetvis endast om belastningen »accepteras», d. v. s. icke föranleder förändringar i anslagens bestämningsgrunder) verkställes upp- eller nedräkningar av anslagen. Ofta överväger uppräkningarna, sär­ skilt vid stigande pris- och lönenivå.

Efter dessa påpekanden, som gjorts i syfte att ge en bakgrund till det nu framlagda siffermässiga utredningsresultatet, är det emellertid av intresse att konstatera att — vad automatiken beträffar — utgångsläget inför bud­ getåret 1957/58 synes något gynnsammare än det, som rådde år 1953 inför 1954/55. Av tabell 2 framgår nämligen, att den för ifrågavarande huvud­ titlar beräknade automatiska nettostegringen var något större inför 1954/55

(-j-

203 mkr) än vad nu är fallet inför 1957/58

(-j-

198 mkr). Skillnaden

framstår tydligare om beloppen ställs i relation till vid resp. tillfällen gäl­ lande riksstaters totalbelopp; 1953/54 års riksstat slutade på 8 188 mkr me­ dan 1956/57 års torde komma att sluta på ca 10 600 mkr. Olikheten skulle också ha framstått som mera markerad om icke vid 1953 års undersökning ett par rent tillfälliga anslagsnedräkningar bidragit till att reducera netto­ stegringens storlek.

Orsaken till att den år 1953 förutsedda stegringen till 1954/55 var så förhållandevis stor sammanhängde, såsom redan nämnts, framförallt med sjukförsäkringsreformen, som beräknades öka statens bidragskostnader till sjukkassorna med 100 mkr från 1953/54 till 1954/55. Någon motsvarighet till en så stor automatiskt tillkommande anslagsbelastning finnes icke inför 1957/58.

När i det föregående har uttalats, att utgångsläget för budgetbehandling­ en vad avser rent automatiska anslagsstegriugar till nästa år ter sig något gynnsammare — i den meningen att det blir lättare att begränsa utgifts- stegringarna eller att bereda plats för nya utgiftsändamål — än i varje fall för ett par år sedan, måste härtill göras några kompletterande anmärkning­ ar. En mer allmän bedömning av budgetläget 1957/58, som icke strängt begränsar sig till de automatiska förändringarna, visar nämligen att mycket betydande anslagskrav kan väntas.

Det förstnämnda omdömet gäller strängt laget endast de delar av bud­ geten, som verkligen kunnat bedömas ur automatiksynpunkt. Beträffande utgifterna för statens kapital!onder på driftbudgeten liksom beträtfande utgifterna på kapitalbudgeten — synes i och för sig inga skäl finnas för att utgiftskraven i stort för följande budgetår skulle komma att förete några särdrag i förhållande till tidigare. Om man ser enbart till driftbudgeten, kan det t. o. m. sägas, att möjlighet finns för en betydande sänkning av avskriv-

10

Bihang till riksdagens protokoll 195G. 1 samt. Nr

77.5

Kungi. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

ningsanslagen, genom att den retroaktiva avskrivningen av egnahemssub-

ventioner på närmare 350 mkr bortfaller. Denna avskrivningspost represen­

terar emellertid inte någon verklig utgift och den är därför ur totalbudge­

tens synpunkt utan betydelse.

Icke heller beträffande sjätte huvudtiteln synes några avgörande förskjut­

ningar i läget från 1956/57 till 1957/58 vara att förutse, även om enligt gäl­

lande väginvesteringsprogram en ytterligare anslagsuppräkning skulle vara

att vänta.

Däremot ter sig läget annorlunda beträffande försvarskostnaderna. Den

besparing på närmare 70 mkr, som tillfälligt vunnits under budgetåret 1956/

57 genom repetitionsövningarnas inställande, måste som följd av gjorda

uttalanden betraktas som en engångsföreteelse. En motsvarande utgiftssteg-

ring 1957/58 skulle i så fall redan nu vara klar. Huruvida och på vilket sätt

försvarsberedningens arbete kan komma att få betydelse för försvarsutgif-

ternas storlek 1957/58, kan ännu inte avgöras. Med hänsyn till de synpunk­

ter, som anförts i det föregående beträffande försvarskostnaderna, synes det

osannolikt att utgiftsstegringar under fjärde huvudtiteln skulle kunna und­

vikas.

Över huvud taget bör det vid en bedömning av budgetläget i framtiden

beaktas att, å ena sidan, utgiftsförändringar som betecknas som automa­

tiska därmed icke är att anse som ofrånkomliga men att, å andra sidan,

anslagsstegringar givetvis kan aktualiseras av andra orsaker, som gör dem

i praktiken ofrånkomliga.

Det synes vara av särskild vikt att understryka, att automatikberäkningen

bygger på förutsättningen om en konstant lönenivå för de statsanställda. I

varje fall på längre sikt måste denna förutsättning framstå som orealistisk.

Detta påpekande får särskild betydelse, om man vid bedömningen av bud­

getläget i framtiden i övrigt förutsätter en stigande produktion och levnads­

standard och bygger kalkyler rörande statsinkomsternas utveckling på an­

taganden om ökande nationalinkomst. Varje procents ökning av de stats­

anställdas löne- och pensionsförmåner innebär f. n. en kostnadsstegring per

år för staten på omkring 45 mkr, varav närmare 30 mkr direkt berör drift­

budgetens utgiftssida och återstoden reducerar affärsverkens inkomstöver­

skott.

Även i övrigt finnes anledning att beakta de successivt stegrade krav på

statskassan, som direkt och indirekt framkommer vid en utveckling, som

på alla områden karakteriseras av standardhöjning och snabbt fortskridan­

de teknisk utveckling. Man har därför anledning förutsätta, att även i fram­

tiden reformer och standardförbättringar inom exempelvis socialpolitikens,

undervisningens, forskningens samt sjuk- och hälsovårdens områden skall

komma att återspeglas i ökade statsutgifter. Höjda barnbidrag och en av

staten helt eller delvis finansierad kommunal ortsavdragsreform, vilka re­

former enligt vid 1956 års riksdag gjorda uttalanden står närmast i tur, är

exempel härpå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1956

29

Bihang D, tabellbilaga

Siffermässigt angivna automatiska förändringar av driftbudgetens utgifter åren 1956/57—1961 62

Miljoner kronor

Huvudtitel etc

Sanno­ likt belopp i riks- staten 1956/57

Automatisk utgiftsförändring från närmast föregående år

Auto­ matisk

1957/58 1958/59 1959/60

1960/61 1961/62 ring 1956/57-1B61/B2

Egentliga statsutgifter

1.

Kungl. hov- och slollsstaterna 3,87

— —

— —

11.

Justitiedepartementet:

2,18

A. Justitiedepartemeniet m. m.

— — —

— — —

B. Justitiekanslersäm betet och

riksåklagarämbetet..............

0.51

— — —

C. Domstolarna..........................

32,55 —

— — — — —

D. Rättegångsväsendet i all-

7,67

mänhet ..................................

— — — — — —

E.

Fångvården m. m................. 32,30

+

1,01 — — — — + 1,01

F. Diverse .................................. 4,02

— 0,31 — —

— 0,31

Säger för justitiedepartementet

7y,23

+

0,70

— —

— + 0,70

III.

Utrikesdepartementet

:

34,87

A. Utrikesförvaltningen ..........

— — — —

— —

B. Bidrag till vissa internatio-

neda organisationer m. m...

15,20

— — — —

C. Diverse .................................

6,00

— —

Säger för utrikesdepartementet

56,07

— — —

— — —

IV.

Försvarsdepartementet

:1

A. Försvarsdepartementet -----

1,13

— — — — — —

B. Centrala förvaltningsmyn-

digheter...................................

50,59 — — — — — —

C. Försvarskrafterna..................

1 935,51 — — — — — —

Därav:

Försvarsstaben..................

16,99 — — — — — —

Armén ..............................

776,18

— — — — — —

Marinen.............................. 404,42

— — — — — —

Flygvapnet ...................... 737,92

— — —

D. Vissa för försvaret gemen-

samma ändamål .................. 44,10

— — — — — —

E.

Diverse ...................................

39,25 — —

— — —

Säger för försvarsdepartementet

2 070,57

1 _

1 _

1

_

1 _ 1 _ 1

V. Socialdepartementet:

0,88

A.

Socialdepartementet ..........

— — — — — —

B. Socialstyrelsen, arbetsdom-

stolen m.

m.........................

4,55 — — — — — —

C. Mödrahjälp, socialhjälp,

- 2,69 - 5,71

- 7,73 - 7,73 - 23,55

barnavård m. m.................... 584,57

+ 0,31

D. Nykterhetsvård......................

16,03

+

1,62 + 0,50 + 0,18 + 0,47 + 0,46 +

3,23

1 Jfr texten.

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Huvudtitel etc

Sanno­

likt

belopp i

riks-

staten

1956/57

Automatisk utgiftsförändring från närmast

föregående år

Auto­

matisk

föränd­

ring

1956/57-

1961/62

1957/58

1958/59 1959/60 1960/61

1961/62

E. Arbetsmarknadsstyrelsen

med dithörande verksamhet

98,16 +

3,23 4* 0,87 + 1,04 +

1,11 +

1,03

+

7,28

F. Bostadsbyggande..................

194,95 + 50,00 + 32,00 + 29,00 + 28,00 + 27,00

+ 166,00

G. Sjuk- och yrkesskadeförsäk-

ring m. m................................

273,77

+

3,11

+

3,06 + 3,02 +

2,15 +

3,07

+ 14,41

H. Arbetarskydd ......................

5,46

I. Folkpensionering m. m.......

1 915,75 + 54,97 + 22,19 + 22,69 + 21,80 + 24,30

+ 145,95

J. Diverse! ..................................

4,48

Säger för socialdepartementet

3 098,60 + 113,24

+ 55,93 + 50,22 + 45,80 + 48,13

+ 313,32

VI. Kommunikationsdepartemen-

tet: 1

A. Kommunikationsdeparte-

mentet ...................................

0,98

B. Väg- och vattenbyggnads-

väsendet..................................

962,74

C. Vägtrafikväsendet ..............

9,14

D. Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut..........

7,46

E. Byggnadsväsendet ..............

8,15

F. Tekniska institut..................

1,92

G. Statens elektriska inspek-

tion m. m................................

0,38

H. Djurgårdsnamnden ..............

0,15

I. Diverse ..................................

38,51

Säger för kommunika-

tionsdepartementet

1029,43

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

VII. Finansdepartementet:

A. Finansdepartementet..........

2,76 +

0,16

+ 0,16

B. Allmänna centrala ämbets-

verk m. m...............................

17,88

C. Skatte- och kontrollväsen..

94,60 —

2,61 — 0,81 + 0,72 +

0,83 +

4,99

+

3,12

D. Ersättningar för särs kilda för-

måner och rättigheter m. m.

78,98 +

1,19 + 1,03 + 1,05 +

1,14 +

0,75

+

5,16

E. Diverse ..................................

2,47

— + 150,00 — 150,00

± o

Säger för finansdepartementet

196,69 -

1,26 + 0,22 + 1,77 + 151,97 - 144,26

+

8,44

VIII. Ecklesiastikdepartementet:

A. Ecklesiastikdepartementet..

1,29

B. Arkiv, bibliotek och muséer

8,08

C. Kyrkliga ändamål ..............

6,80

D. Akademier m. m....................

5,53

E. Universiteten, den medicin-

ska undervisningen m. m...

79,02 +

4,63 + 2,29 + 2,17 +

2,34 +

2,25

+ 13,68

F. Tekniska högskolor..............

21,09 +

2,07 + 0,64 + 0,64

+

3,35

G. Skolöverstyrelsen, anstalter

för lärarutbildning m. m...

34,80

H. Allmänna läroverken in. m.

210,97

+

12,28 + 7,38 + 7,28 +

7,28 +

7,28

+ 41,50

I. Folkskoleväsendet ..............

685,18 + 22,72 + 9,24 + 2,02 —

0,24 —

2,92

+ 30,82

J. Yrkesundervisningen ..........

77,70 +

2,86

+

2,69 + 2,43 +

2,19 +

2,18

+ 12,35

K. Folkbildningsåtgärder i

övrigt m. m............................

22,55 +

1,50 + 1,50 +

1,50 +

1,50 +

1,50

+

7,50

L.

Gymnastiska centralinstitut

m. m.........................................

0,67

~

1 Jfr texten.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1956

31

Huvudtitel etc

Sanno­ likt

Automatisk utgiftsförändring från närmast föregående år

Auto­ matisk

belopp i riks- staten 1956/57

1957/58 1958/59 1959/60

1960/61

1961/62 ring

19n6/57-1961/62

14,79 + 0,10 4* 0,10

4 0,08

+ 0,05 4 0,05 4

0,38

16,50 —

1 184,97 4 46,16 + 23,84 + 16,12

+ 13,12

4 10,34 4 109,58

0,86 + 0,18

_ _ _

— 4 0,18

16,60

— —

2,04 —

— — —

25,07

— — —

— —

3,55

_ — — — — —

15,49

_ — — —

248,67 - 1,96 - 2,17 - 2,12

- 1,90 - 2,10 - 10,25

22,19

2,31

4 2,00 — —

_

4 2,00

31,41

— — — — —

26,66 + 0,21 + 0,20 + 0,20

4- 0,20 4 0,20 4-

1,01

6,77

4* 0,25

— — — 4-

0,25

0,57

— — — — — —

7,58

- 0,10 — — —

— - 0,10

409,77 + 0,58 - 1,97 - 1,92

- 1,70 - 1,90 -

6,91

0,95

__

_

_

4,84

+ 0,69 — —

— 4

0,69

54,43 + 0,16 + 0,15 4 0,15

4- 0,15 4- 0,15 4

0,76

49,48 + 10,34

- 5,70 - 5,60

- 4,15

— — 5,11

8,33 — —

— —

31,47 + 0,20

_ _ _

— 4 0,20

2,14 - 0,84 - 0,18

— — — - 1,02

32,24 - 0,16 — —

— - 0,16

t 183,88

+ 10 39 - 5,73 - 5,45

- 4,00 4 0,15 -

4,64

1,20

— — —

— —

373,78 + 13,84 - 2,22

4 7,66 4 16,52

4 8,09 4 43,89

32,98 - 0,77

- 1,34 - 1,05

- 1,45 4 0,05 -

4,56

300,22 + 13,56 - 1,58 4- 8,01

4- 17,27

4 7,34 4 44,60

40,58 4" 1,05 + 0,70 4 0,70

4 0,70 4 0,70 4

3,85

96,87

_ _ _ — —

53,40 - 0,68

— —

— — - 0,68

35,22

M. Understöd åt vetenskap,

vitterhet och konst m. m... N. Diverse ..................................

Säger för ecklesiastik­

departementet

IX.'Jordbruksdepartementet :

A. Jordbruksdepartementet.... B. Lantbruksstyrelsen m. m .. C. Skogs- och lantbruksakade­

min m. m................................ D. Undervisningsanstalter för

ringar m. m.

m. ........................................... F. Veterinärväsendet m. m. . G. Lanthushållning i allmänhe H. Jordbrukets rationalisering

m. m....................................... I. Fiskeriväsendet ................ J. Skogsväsendet ....................

K. Lantmäteriväsendet ........ L. Rikets allmänna kartverk.. M. Lappväsendet ............ N. Diverse ........................ Säger för jordbruksdepartementet

X. Handelsdepartementet:

A. Handelsdepartementet ... B. Kommerskollegium m. m.. C. Bergsbruk, industri, hant-

D. Sjöfart och handel E. Patent- och registr

sendet m. m............

försvarsberedskap m. m. G. Krisförvaltningen.......... [T* H. Diverse ..........................

Säger för handelsdepartementet

XI. Inrikesdepartementet:

A. Inrikesdepartementet .

och sjukvården.................. Därav:

Medicinalstyrelsen med dithörande stater.......... Sjukvårdsanstalterna .. Hälsovård i allmänhet

C. överståthållarämbetet och

landsstaten ................ D. Polisväsendet ............ E. Civilförsvaret ............

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Huvudtitel etc

Sanno­

likt

belopp i

riks-

staten

1956/57

Automatisk utgiftsförändring från närmast

föregående år

Auto­

matisk

föränd­

ring

1956/57-

1961/62

1957/58

1958/59 1959/60 ,1960/61

1961/62

F. Brandväsendet......................

1,60

G. Diverse ..................................

27,65 -

2,85

+ 1,95 - 0,75 +

0,70 - 0,70 -

1,65

Säger för inrikesdepartementet

589,72 + 10,31 - 0,27 + 6,91 + 17,22 + 7,39 + 41,56

XII. Civildepartementet:

A. Civildepartementet ..............

0,75

_

_

_

__

__

B. Vissa myndigheter ..............

1,40

_

_

_

C. Statliga pensionsväsendet ..

298,39

+ 11,50 + 10,10 + 10,80 + 10,80 + 11,70 + 54,90

D. Statsunderstödda pensions-

väsendet..................................

104,61

+

6,50

+ 6,20 + 6,50 + 6,00 + 5,90 + 31,10

E. Allmänna indragningsstaten

0,55

_

_

F. Diverse ..................................

15,56

Säger för civildepartementet

421,26 + 18,00 + 16,30 + 17,80 + 16,80 + 17,60 + 86,00

XIII. Oförutsedda utgifter

..............

1,00

_

XIV. Riksdagen och dess verk

m. m

.........................................

16,34

Summa egentliga statsutgifter

9 841,40 + 198,12 + 88,82 + 84,95 + 239,21 -62,55 + 548,06

Utgifter för statens kapitalfonder

I. Luftfartsfonden

......................

7,87

II. Riksgåldsfonden

1 ..................

425,00

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

III. Avskrivning av nya kapital-

investeringar

1..........................

283,90

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

IV. Avskrivning av oreglerade

kapitalmedelsförluster1

..........

543,60

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

1 _

Summa utgifter för statens

kapitalfonder

1260,87

Säger för driftbudgetens

utgifter 10601,77

+ 198,12 + 88,82 + 84,95 + 239,21 - 62,55 + 548,05

1 Jfr texten.

Bihang E

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1956

Driftbudgeten för

Inkomster

Statsverks-

Senare

Summa

propositionen

ändringar

Milj. kr.

Milj. kr.

Milj. kr.

A.

Egentliga statsinkomster:

I. Skatter .....................................................

10 058,8

+ 154,5

10 213,3

It. Uppbörd i statens verksamhet...............

160,8

— 2,6

158,2

III. Diverse inkomster....................................

251,0

251,0

Säger

10 470,6

+ 151,9

10 622,5

B.

Inkomster av statens kapitalfonder:

I. Statens affärsverksfonder........................

345,0

- 45,0

300,0

II. Riksbanksfonden ....................................

15,0

15,0

III. Statens allmänna fastighetsfond...........

20,8

20,8

IV. Försvarets fonder ....................................

26,8

-

0,4

26,4

V. Statens utlåningsfonder............................

95,1

95,1

VI. Fonden för låneunderstöd ...................

23,3

23,3

VII. Fonden för statens aktier........................

85,0

+ 30,0

115,0

VIII. Statens pensionsfonder............................

40,5

40,5

IX. Diverse kapitalfonder ............................

50,8

50,8

Säger

702,3

- 15,4

686,9

Summa inkomster å driftbudgeten

11 172,9

+ 136,5

11 309.4

Summa

11 172,9

11 309,4

Kungl. Maj:ts proposition nf 175 år 1956

3

budgetåret 1956/57

Utgifter

Statsverks-

Senare Summa

propositionen Milj. kr.

ändringar Milj. kr.

Milj. kr.

A.

Egentliga statsutgifter:

I. Kungl. hov- och slottsstatema .............

3,9

3,9

II. Justitiedepartementet .................................

79,2

79,2

III. Utrikesdepartementet .................................

55,8

+

0,2

56,0

IV. Försvarsdepartementet.................................

2 072,4

1,9

2 070,5

V. Socialdepartementet......................................

2 822,5 + 276,1 3 098,6

VI. Kommunikationsdepartementet................

1 026,0 + 3,5 1 029,5

VII. Finansdepartementet ...................................

196,7

— 196,7

VIII. Ecklesiastikdepartementet.........................

1 181,5

+

3,5

1 185,0

IX. Jordbruksdepartementet ............................

418,4

8,6 409,8

X. Handelsdepartementet.................................

182,2

+

1,6 183,8

XI. Inrikesdepartementet......................................

588,4

+ 1,4

589,8

XII. Civildepartementet ........................................

321,3 + 100,0 421,3

XIII. Oförutsedda utgifter ...................................

1,0

1,0

XIV. Riksdagen och dess verk m. m.............

16,3

16,3

Säger

8 965,6 + 375,8 9 341,4

B. Utgifter för statens kapitalfonder:

I. Luftfartsfonden................................................

7,9

7,9

II. Riksgäldsfonden................................................

425,0

425,0

III. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar IV. Avskrivning av oreglerade kapitalme-

283,1

+

0,8

283,9

delsförluster...................................................

543,6

543,6

Säger

1 259,6

+

0,8 1 260,4

Summa utgifter A driftbudgeten

10 225,2

+

376,6 10 601,8

Avsättning till budgetutjämningsfonden av kom-

munalskaltemedel............................................. Avsättning till budgetutjämningsfonden av

tillfälliga, konjunklurpolitiskt betingade in-

300,0

300,0

komster.............................................................. Avsättning till budgetutjämningsfonden av

medel avsedda för framtida investeringar i

350,0

275,0 75,0

LKAB .............................................................. Beräknat överskott...............................................

Summa

297,7 11 172,9

+

111,4 111,4 221,2 11 309,4

It

liihang till riksdagens protokoll 19H0. 1 saml. Nr 175