Prop. 1956:191

('om godkännande av vissa inom ramen för det allmänna tull- och handels\xad avtalet (GATT) lämnade tullkoncessioner jämte där\xad av föranledda ändringar i gällande tulltaxa, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr It) 1 år 1956

1

Sr 191

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om godkännande av

vissa inom ramen för det allmänna tull- och handels­ avtalet (GATT) lämnade tullkoncessioner jämte där­ av föranledda ändringar i gällande tulltaxa, m. m.; given Stockholms slott den 12 oktober 1956.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Under våren 1956 har tullförhandlingar ägt rum i Geneve med deltagande av flertalet av de till det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) anslut­ na länderna, däribland Sverige. Förhandlingsresultatet har sammanfattats i ett den 23 maj 1956 dagtecknat protokoll, vilket i särskilda vid protokollet fogade listor upptager de utväxlade tullkoncessionerna.

De från svensk sida lämnade medgivandena medför i flertalet fall icke nu någon ändring i tulltaxan. Detta gäller framför allt sådana koncessioner, som endast innebär bindning av utgående tull resp. tullfrihet eller nedsätt­ ning av den tidigare i GATT bundna alternativa värdetullsats, vilken vid övergång från vikt- till värdetull icke får överskridas. Förhandlingarna har ägt rum med hänsynstagande till det utredningsarbete som bedrivits inom 1952 års tulltaxekommitté.

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner de nya tullkoncessioner inom ramen för GATT, som för Sveriges del är eu följd av förhandlingarna. Vidare framlägges förslag om de av överenskommelserna betingade ändring­ arna i gällande tulltaxa.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 sand. fir 191

2

Kungl. Maj:Is proposition nr 191 år 1956

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

12 oktober 1956.

Närvarande:

Statsministern

E rlander ,

ministern för utrikes ärendena

U ndén ,

statsråden

T

orsten

N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

, N

orup

, H

edlund

,

P

ersson

, H

jalmar

N

ilson

, L

indell

, N

ordenstam

, L

indström

, L

ange

,

L indholm .

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam

beredning med statsrådets övriga ledamöter.

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) tillkom år 1947 såsom resul­

tat av förhandlingar i Geneve mellan ett stort antal länder i syfte att åstad­

komma en allmän sänkning av tullnivåerna. För att ytterligare länder skulle

vinna anslutning till avtalet anordnades nya tullförhandlingskonferenser i

Annecy år 1949 och i Torquay vintern 1950—51. Även Sverige deltog i sist­

nämnda två förhandlingsomgångar, och de åtaganden som därvid gjordes

och därav föranledda ändringar i tulltaxan godkändes av 1950 resp. 1951 års

riksdagar (prop. nr 52 och 53, rskr nr 88 och 103 år 1950 samt prop. nr

209 och 210, rskr nr 288 och 289 år 1951). Sverige förde vidare under år

1955 tullförhandlingar med dels Japan och Amerikas förenta stater i sam­

band med Japans inträde såsom avtalsslutande part i GATT och dels För­

bundsrepubliken Tyskland. De vid nämnda förhandlingar överenskomna

ömsesidiga tullkoncessionerna, som vad avser de svenska medgivandena un­

derställts riksdagen för godkännande (prop. nr 212 år 1955 och rskr nr 379

år 1956), ingår numera i respektive länders åtaganden inom GATT.

Alltsedan Torquay-konferensen har möjligheterna till fortsatta tullsänk­

ningar diskuterats. Särskilt lågtulländernas krav på sådana har fått ökad

skärpa med den fortgående avvecklingen av kvantitativa importrestriktio­

ner inom den internationella handeln. Av olika skäl har det emellertid visat

sig svårt att nå enighet om lämpliga åtgärder, och samarbetet inom GATT

har under sådana förhållanden huvudsakligen kommit att inriktas på att

bevara och säkra fortsatt giltighet åt de vid tidigare förhandlingar uppnådda

resultaten. Detta har dock icke hindrat att ett betydelsefullt tekniskt förbe­

redelsearbete ägt rum för en ny tullsänkningsaktion. Bl. a. har — delvis

som en eftergift för lågtulländernas krav — i det förslag till reviderat GATT-

avtal, som utarbetats vid den s. k. revisionskonferensen vintern 1954—55

men ännu icke trätt i kraft, fastslagits angelägenheten av att reducera tull­

nivåerna och intagits regler för tullförhandlingar (art. XXIX).

Knnijl. Maj.is proposition nr till år J!)56

Av avgörande betydelse för förverkligandet av planerna på en tullsänk- ningskonferens blev den förhandlingsfullmakt, som den amerikanske pre­ sidenten sommaren 1955 erhöll av kongressen och som i huvudsak innebar att gällande amerikanska tullar under loppet av tre år kunde sänkas med 15 procent. Med stöd av de lämnade bemyndigandena förklarade sig den amerikanska regeringen beredd att ingå i förhandlingar. En förutsättning var dock med hänsyn till fullmaktens tidsbegränsade karaktär, att förhand­ lingarna kunde genomföras under första halvåret 1956. I anledning härav beslöt de avtalsslutande parterna vid GATT:s tionde session hösten 1955 att anordna en konferens i Geneve med början den 18 januari 1956. Avsikten ha­ de varit alt utom medlemmarna även inbjuda vissa utomstående länder till deltagande för att därigenom bereda dem tillfälle att ansluta sig till av­ talet. Vid de hänvändelser som gjordes visade sig något intresse härför dock icke föreligga.

Beträffande procedurreglerna vid konferensen kunde lågtulländerna en­ dast i begränsad utsträckning vinna gehör för sina krav på en effektivare förhandlingsform än den tidigare tillämpade. Sålunda överenskoms om vissa allmänna regler, vilka angav målsättningen och i anslutning därtill innehöll riktlinjer och rekommendationer för arbetet. Förhandlingarna skulle ske i enlighet med principerna i den tidigare omnämnda art. XXIX i det revide­ rade GATT-avtalet, vilket bl. a. innebar, att de skulle syfta till en väsentlig nedsättning av tullnivåerna och särskilt av sådana höga tullar som häm­ made importen även av mycket små kvantiteter, att de skulle genomföras vara för vara enligt urvalsprincipen och kunna avse nedsättning av tullar, bindning av tullar vid gällande nivå eller åtagande att icke låta tullar över­ stiga viss angiven nivå samt att bindning av låga tullar eller tullfrihet i prin­ cip skulle erkännas såsom ett medgivande likvärdigt med nedsättning av höga tullar. Förhandlingsarbetet skulle i huvudsak bedrivas i traditionella bilaterala former. Konferensens tullförhandlingskommitté tillädes dock sär­ skilda befogenheter för att tillvarataga eventuella möjligheter till multila­ terala överläggningar.

Förberedelsearbetet i anledning av Sveriges deltagande i konferensen upp­ drogs åt statens handels- och industrikommission, som hade dels att utarbe­ ta listor över svenska önskemål om tullkoncessioner och dels att i samråd med generaltullstyrelsen taga ställning till av andra länder framförda krav på svenska tullmedgivanden. Till grund för de svenska önskemålslistorna lades — utom i samband med tidigare förhandlingar verkställda utredningar

från exportörhåll genom vederbörande organisationer inhämtade önske­ mål samt inom kommissionen gjorda statistiska undersökningar. Prövning­ en av andra länders krav skedde med beaktande av det utredningsarbete, som verkställts av 1952 års tulltaxekominitté, och kommitténs ställnings­ taganden i olika frågor blev vägledande vid utarbetandet av den svenska er­ bjudandelistan.

Konferensen började planenligt den 18 januari 1956. Av de 35 avtals­ slutande parterna deltog följande 26 i förhandlingarna, nämligen Amerikas

3

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 101 år 105ti

förenta stater, Australien, Belgien, Canada, Ceylon, Chile, Cuba, Danmark,

Dominikanska republiken, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tysk­

land, Grekland, Haiti, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Nicara­

gua, Norge, Peru, Sverige, Tjeckoslovakien, Storbritannien, Turkiet och Ös­

terrike. Ceylon, Grekland, Nicaragua och Tjeckoslovakien drog sig emeller­

tid tillbaka, och förhandlingarna fullföljdes sålunda av 22 länder. Härjämte

träffade Kol- och stålunionens höga myndighet vissa uppgörelser för

unionsländernas räkning. Förhandlingsarbetet bedrevs i huvudsak land för

land på grundval av utväxlade önskemåls- och erbjudandelistor. Vissa för­

sök gjordes dock att med utnyttjande av de möjligheter procedurreglerna

erbjöd få till stånd överläggningar av multilateral karaktär.

Beträffande resultatet av konferensen kan nämnas, att sammanlagt 59

bilaterala avtal träffades vilka enligt inom GATT-sekretariatet gjorda be­

räkningar tillhopa lär representera ca 3 000 koncessioner och täcka en han­

del motsvarande ett värde om ungefär 13 miljarder kronor. De koncessioner

som de deltagande länderna lämnat vid sina olika förhandlingar samlades

vid konferensens slut för varje land i en koncessionslista. På grund av

GATT-avtalcts konstruktion blir dessa listor i sin helhet tillämpliga gent­

emot alla avtalsslutande parter, oavsett till vilket land de olika medgivan­

dena ursprungligen gjorts.

Sverige genomförde för sin del åtta bilaterala förhandlingar, nämligen

med Amerikas förenta stater, Benelux-länderna, Canada, Förbundsrepubli­

ken Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och Österrike. Önskemål hade

från svensk sida framställts gentemot ytterligare åtta länder. Några av

dessa hade emellertid dragit sig tillbaka från konferensen, och i övriga fall

ansågs förutsättningar saknas för utbyte av koncessioner.

Gencve-konferensens resultat har sammanfattats i ett den 23 maj 1950

dagtecknat dokument, benämnt sjätte protokollet med tilläggskoncessioner

till allmänna tull- och handelsavtalet. Protokollet kan sägas kodifiera de vid

konferensen lämnade koncessionerna, vilka angivits i särskilda till proto­

kollet såsom bilagor fogade listor. Det innehåller vidare bestämmelser angå­

ende koncessionernas ikraftträdande, vilka i huvudsak innebär att de av ett

land gjorda åtagandena vinner tillämpning trettio dagar efter det landet

lämnat notifikation därom. Möjlighet finnes dock för ett land att trots av­

given notifikation hålla tillbaka eller återtaga koncessioner vilka lämnats

till en motpart som själv icke vidtagit åtgärder för att sätta sina koncessio­

ner i kraft. Från svensk sida kan notifikation icke ske, förrän riksdagen

tagit ställning till de träffade uppgörelserna. Frågan om godkännande av de

av Sverige lämnade tullmedgivandena ävensom därav föranledda ändringar

i gällande tulltaxa torde därför nu böra anmälas. Resultatet av förhandling­

arna, såvitt angår svenska tullkoncessioner, har sammanfattats i en till

statsrådsprotokollet fogad bilaga (Bilaga 1). De föreslagna ändringarna i

gällande tulltaxa framgår av likaledes till protokollet fogad bilaga (Bilaga 2).

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

5

Svenska tullmedgivanden

Genom de medgivanden som gjorts vid tidigare förhandlingsomgångar

har Sverige i betydande utsträckning begränsat sin tullpolitiska handlings­

frihet. Dessa koncessioner berör sålunda ungefär 880 av den statistiska

varuförteckningens drygt 2 600 positioner. Med tanke härpå var utgångs­

punkten för den svenska delegationens del, att största återhållsamhet skulle

iakttagas vid medgivandet av nya bindningar och att sådana i första hand

borde avse varuområden där det redan förelåg en högre grad av bundenhet.

Koncessionerna borde vidare utformas så att de icke prejudicerade behand­

lingen av det väntade tulltaxeförslaget.

Såsom framgår av bilaga 1 avser ett betydande antal svenska koncessioner

varuslag beträffande vilka medgivanden redan gjorts vid Annecy- och Tor-

quay-konferenserna samt vid fjolårets Genéve-förhandlingar. I en del fall

har dessa medgivanden upprepats i oförändrad form. Då ett sådant uppre­

pande icke innebär någon egentlig uppoffring, har berörda positioner i den

följande framställningen icke närmare berörts. I andra fall har konces­

sionerna upprepats i vad de avser nu utgående vikttull men med sänkning

av den tidigare i GATT bundna alternativa värdetullsats som enligt gjorda

förbehåll må tillämpas vid övergång från vikt- till värdetull. Ett sådant

medgivande påkallar icke för närvarande någon ändring i tulltaxan. Det­

samma gällei vissa fall där utan att några ataganden gjorts beträffande nu

gällande värdetullar en sänkning skett av den högre GATT-bundna värde-

(ullnivå, vilken icke får överskridas. Vidare har vid ett antal positioner ned­

sättning skett även av nu utgående tull. Förutom dessa koncessioner, vilka

vanligen innebär kvalitativa förbättringar av vid tidigare förhandlingar läm­

nade medgivanden, innefattar överenskommelserna jämväl ett antal hittills

obundna positioner. Även här är det fråga om såväl bindningar som sänk­

ningar. Beträffande koncessionernas beskaffenhet kan helt allmänt sägas,

att de i flertalet fall lämnar tullsatserna vid en högre nivå än den av tillI-

taxekommittén föreslagna och att de i princip icke, där tullen har karaktär

av skyddstull, innebär sänkning under den nivå kommittén förordat.

De vid konferensen lämnade koncessionerna berör 171 statistiska positio­

ner, vilka räknat på 1954 års handelsstatistik representerar ett sammanlagt

importvärde om 576 milj. kronor. Härav är 72 positioner med ett import-

'äide om ungefär 170 milj. kronor tidigare obundna. Nedsättning av nu

gällande tull har gjorts vid 66 positioner vilka berör ett importvärde om 198

milj- kronor. Sänkningarna faller huvudsakligen inom kemikalie-, glas-

samt maskin- och verktygsområdena. Vid 44 positioner med ett ungefärligt

importvärde om 208 milj. kronor har medgivanden lämnats, som icke inne­

har ändring av nu utgående vikt- eller värdetullar men nedsättning av den

högre tullnivå, som tidigare förbehållits. Bindning av nu gällande tull eller

tullfrihet har lämnats vid 51 hittills obundna positioner representerande

t n import om ca 129 milj. kronor. Därvid har i fråga om specifika tullar för­

6

behåll vanligen gjorts om rätt att övergå till värdetull av angiven höjd. Slut­

ligen har vid några tidigare likaledes obundna positioner med ett import­

värde om 41 milj. kronor medgivanden skett, som icke berör nu utgående

värdetullar men innebär åtaganden att icke låta dessa överstiga en viss

högre värdetullnivå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Utländska tullmedgivanden

Vid en bedömning av förhandlingarnas värde för svensk export måste

hänsyn tagas såväl till de direkta koncessioner, vilka uppnåtts vid Sveriges

egna förhandlingar, som till de indirekta, vilka följer av de mellan andra

länder träffade uppgörelserna. På grund av GATT-avtalets konstruktion

kommer nämligen de sistnämnda den svenska exporten tillgodo med samma

rätt som de förstnämnda.

De direkta koncessionerna redovisas i det följande land för land. Den

helt övervägande delen av koncessionerna eller ungefär 95 procent faller på

de av Storbritannien, Benelux-länderna, Tyskland och Amerikas förenta

stater gjorda medgivandena, överenskommelserna berör en råd traditio­

nella svenska exportvaror inom framför allt pappers-, kemikalie-, järn-

och stål- samt verkstadsområdena. Ett särskilt intresse har vid förhandling­

arna knutits till pappersområdet, där tidigare endast obetydliga koncessio­

ner kunnat erhållas men där nu Storbritannien, Tyskland och Benelux, vilka

representerar våra främsta marknader, delvis genom ett samordnat nordiskt

uppträdande kunnat förmås till tullnedsättningar som berör huvuddelen av

vår pappersexport till dessa länder.

Ett stort antal indirekta koncessioner har även kommit Sverige till del.

Att lämna någon mera detaljerad redovisning av dessa eller ange deras vär­

demässiga omfattning erbjuder emellertid betydande svårigheter. De del­

tagande ländernas koncessionslistor upptager tillsammans icke mindre än

540 sidor, och varje post i listorna där någon export från Sverige förekom­

mer eller kan upparbetas är givetvis av värde även för vårt land. I den föl­

jande sammanställningen över utländska tullmedgivanden har därför endast

exempel kunnat ges på indirekta koncessioner. Att det därvid med tanke på

materialets omfattning och den bristande överensstämmelsen mellan olika

länders nomenklatur och statistik varit svårt att följa några enhetliga prin­

ciper vid urvalet torde icke särskilt behöva framhållas. Skulle det emellertid

under riksdagsbehandlingen visa sig erforderligt med en fullständigare re­

dovisning, torde texterna till listorna kunna överlämnas till vederbörande

utskott.

Amerikas förenta stater

Ikraftträdandet av de från amerikansk sida medgivna sänkningarna, vilka

i regel uppgår till 15 procent av nu gällande tullsatser, sker i tre årsetapper

med början den 1 juli 1956. De nedan lämnade uppgifterna avser den totala

sänkningen.

7

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har erhållits för plattor av cellu­

losaacetat (12 1/2—10 1/2 cents per lb), vulkanfiber (10 %—8 1/2 %), eld­

fast tegel (6 1/4 %—5 %), obearbetad granit och byggnadssten (10—8 cents

per kbfot), vissa slag av järn- och stålstänger, järnplåt, bandjärn och vals-

tråd (varierande tullsatser reducerade med omkring 15 %), kul- och rull-

lager (4 cents per lb -f- 17 1/2 %—3,4 cents per lb -f- 15 %), kullagerrör

(17 1/2 %—15 %), bordsartiklar av mässing (15 %—12 1/2 %), metallisk

arsenik (3—2 1/2 cents per lb), fotogenkök (22 1/2 %—19 %), furuplyxvood

(20 %—17 %), delar till trämöbler (20 %—17 %), knäckebröd (10%

—8 1/2 %), bristolkartong (1 1/2 cent per lb + 10 % — 1 1/4 cent per lb -|-

8 1/2 %) och skidvalla (10 %—8 1/2 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Tullen har nedsatts för fiskbullar

(6 1/4 %—5 %), cellulosasvamp (45 %—38 %), garvämnesextrakt (7 1/2 %

—6 %), toalettvål (15 å 10 %—12 1/2 å 8 1/2 %), golv- och väggplattor (5

cents per kvfot min. 25 % max. 35 %—4 1/4 cents per kvfot min. 21 %

max. 30 %), fönsterglas (0,8 å 1,6—0,7 å 1,4 cent per lb), bearbetad granit

och byggnadssten (15 %—12 1/2 %), smältstycken, råskenor, göt, stänger,

valstråd, ferrolegeringar in. fl. halvfabrikat av järn och stål (varierande

tullsatser reducerade med omkring 15 %), metalltrådsduk (2 1/2 cents per

kvfot min. 10 % max. 20 %—2 1/8 cents per kvfot min. 10 % max. 20 %),

blyackumulatorer (20 %—17 %), stålull (5 cents per lb-f-15 %—4 cents

per lb -f- 12 1/2 %), borrar, brotschar och gängverktyg (25 %—21 %), addi-

tionsmaskiner (13 3/4%—12 1/2%), elektriska räknemaskiner (12 1/2%

—10 1/2%), bokföringsmaskiner (15%—12 1/2%), materialprovnings-

inaskiner (20 %—17 %), mjölkseparatorer med ett värde överstigande 100

dollar per stycke (12 1/2 %—10 %), cellulosa- och pappersmaskiner (10 %

—8 1/2%), trästolar (20%—17%), andra trämöbler (12 1/2%—10 1/2

%), boktryckspapper (1/5 cent per lb -f- 5 %—0,17 cent per lb-j-4%),

greaseproof (11/2 cent per lb -\- 7 1/2 %—1/4 cent per lb -)— 6 1/2 %), sul­

fatomslagspapper (10%—8 1/2 %), annat omslagspapper (12 1/2% —

10 1/2 %) samt kalvhudar (10 % —8 1/2 %).

De direkta koncessionerna berör, räknat efter 1954 års statistik, omkring

8 % av den svenska exporten till Amerikas förenta stater, vilken nämnda år

uppgick till ungefär 381 miljoner kronor.

Benelux

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har uppnåtts för kraftpapper (15 %

— 14 %), sulfitomslagspapper (15 % — 14 %), spinnpapper (15 % —6 %),

greaseproof, imiterad greaseproof och kristallpapper (18%—-16%), foto­

genkök (1 5 % —12 %) och blåslampor (15 % — 12 %). Därjämte har

bindningar lämnats för duplex- och triplexkartong (15 %), kartongpapper

(15 %), kräppapper (18 %) samt pappersformar och -servetter (20 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Nedsättningar har erhållits för vissa

sågade trävaror (10 % —5 å 3 %), vridmaskiner för hushållsändamål vä­

gande minst 10 kg (12 % — 10 %) och orglar (18 % — 15 %). För följande

varuslag har nuvarande tullsats bundits, nämligen bristolkartong (15 %),

skriv- och boktryckspapper (15 %), fernissat och lackerat papper (18 %),

asfalttakpapp (20 %), vissa hushållsartiklar av papp eller papper (20 %),

driv- och transportremmar (10%), vissa halvfabrikat av granit (6%).

prydnadsartiklar av keramik (24%), vissa ackumulatorer (20%) samt

elektriska strykjärn (15 %).

Do direkta koncessionerna berör enligt 1954 års statistik ungefär 9 % av

den till ca 840 miljoner kronor uppgående exporten lill Benelux-länderna.

Kuncjl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

8

Kumjl. Maj:ts proposition nr 191 år 1956

Cnnada

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har utverkats för obearbetad bygg-

nadssten (12 1/2 % — 10 %), hårdmetallskär (10 % —7 1/2 %), additions-

inaskiner (17 1/2 %— 15 %) och delar därtill (15 %— 12 1/2 %) samt

kassaregister (25 %—22 1/2 %). Vidare har bindning erhållits av tullfri­

heten för kul- och rullager för jordbruksmaskiner samt andra kul- och rulla-

ger i den mån de ej tillverkas i Canada. Vad beträffar övriga kul- och rulla­

ger, har den nuvarande tullen om 17 1/2 % bundits.

Exempel på indirekta koncessioner. Tullen har nedsatts för saltad eller

kryddad sill (3/4 cent per lb — fri), isoleringspapper (22 1/2 %—20 %),

vissa sågmaskiner (15%—12 1/2%), vissa mindre båtar (25%—20%),

vissa slag av gevär och pistoler (10 %—7 1/2 %) samt blixtlås (30 % —

27 1/2 %). Bindning har erhållits för tidningspapper (fritt), papp för till­

verkning av wallboard (5 %), pappersgarn (fritt), fönsterglas (7 1/2 %),

järntråd överdragen med koppar (10 %) och kirurgiska instrument (fria).

Enligt beräkningar på grundval av 1954 års statistik skulle de direkta

koncessionerna beröra omkring 9 % av vår nämnda år till ca 46 miljoner

kronor uppgående export till Canada.

Chile

Förhandlingar mellan Sverige och Chile genomfördes icke i Geneve, var­

för några direkta koncessioner icke finnes att redovisa. Bland de indirekta

koncessionerna kan emellertid tullsänkningarna för kassaregister (4—2,40

pesos per kg) och svarvar (0,125—0,0938 pesos per kg) noteras.

Danmark

Icke heller mellan Sverige och Danmark genomfördes några förhand­

lingar. Bland indirekta koncessioner av intresse för Sverige må nämnas väv­

stolar samt stick- och spinnmaskiner, för vilka den nuvarande tullen om

5 % bundits.

Finland

Mellan Sverige och Finland förekom icke några förhandlingar, varför

några direkta koncessioner icke finnes att redovisa.

Exempel på indirekta koncessioner. Tullen har nedsatts för bl. a. lackerat

eller kriterat papper (fmk 180:--------130:— per kg), cordväv innehållande

silke (fmk 700: — per kg — 25 %), järnplåt (fmk 2: — å 5: — per kg —

6 å 7 %), järnband (fmk 2: 25 ä 7: 50 per kg — fmk 1: — å 5: —), cykel- och

motorcykelkedjor (fmk 45:— per kg — 25 %) samt sprutpistoler (fmk

15: —- per kg — högst 15 %). Tullfriheten för vissa maskiner och apparater,

vilken tillämpas då fabriksmässig tillverkning icke förekommer i Finland,

har bundits, såsom beträffande grävmaskiner, filtrerapparater, cellulosa-

och pappersmaskiner samt pneumatiska handmaskiner.

Frankrike

Frankrike genomförde endast förhandlingar med Amerikas förenta sta­

ter. Såsom exempel på indirekta koncessioner av värde för svensk export

kan nämnas tullnedsättningarna för vissa symaskiner (12 %—11 %), geo-

detiska och liknande instrument (25 %—20 %) samt, på järn- och stålom­

rådet, varmvalsade järnband (15 % — 12 %), galvaniserad järnplåt (18 %

— 17 %) och vissa slag av plåt, stänger och band av kvalitetsstål (varierande

tullsatser reducerade i olika grad).

Kungl. Maj.ts proposition nr 101 år 1056

9

Förbundsrepubliken Tyskland

Genom autonoma tullsänkningsaktioner har vissa tyska importtullar till­

fälligt reducerats. De nedan lämnade uppgifterna avser dock genomgående

de legala tullsatserna.

Direkta koncessioner. Nedsättning av tullen har utverkats för ammo-

niumperklorat (15%—fri), hexametylentetramin (20%—18%), destille­

rad tallolja (15%—13%), renad sulfatterpentin (15% -13%), mimosa-

extrakt med ett värde överstigande 83 mark per 100 kg (25 %—8 %), cel­

lulosasvamp (30 %—20 %), natriumsalt av karboxymetylcellulosa (20 %>

—17 %), hydrauliserad dextran (30 %—18%), oljetätningsringar (25%

—17 %), vissa monteringsfärdiga trähus (25 %—20 %), kraftpapper (16 %

—14%), annat sulfatpapper (18 %>—14 %), sulfitomslagspapper (18%--

16 %), hålkortskartong (18 %—16 %), planeringstavlor (20 %—15 %) fer-

rosiliciumkrom (12 %—8 %), ogängad bult, nitar etc. (20 %—17 %), skru­

var och muttrar (25 %—22 %), rostfria diskbänkar (15 %—12 %), pneunra-

tiska motorer (15 %—12 % ), kassaregister (20 %—15 % ), fiskrensnings-

maskiner (12 %—10 %) och vissa slag av trämöbler (25 %—18 %). Bind­

ning har vidare medgivits för dietylaminoaceto-2,6-xylidid (10 %) samt me­

kaniska rullgardinskäppar (12 %). På järn- och stålområdet har tullen vi­

dare sänkts resp. bundits vid nuvarande nivå för valsade eller varmdragna,

sömlösa rör innehållande mindre än 0,04 % fosfor eller svavel och mindre

än 0,07 % av dessa ämnen tillsammans (18 %—12 %; medgivandet gäller

t. o. in. den 31 december 1958), kalldragna, sömlösa rör med samma fosfor-

och svavelhaltsgränser (12 %—10 %), valsade eller varmdragna, sömlösa

rör innehållande mindre än 0,05 % koppar (12 %) samt kallvalsade hand

av annat stål än kvalitetsstål (25%—18%,). Dessutom har samtliga vid

fjolårets svensk-tyska förhandlingar lämnade tidsbegränsade koncessioner

på järn- och slålområdet erhållit förlängd giltighet t. o. in. den 31 december

1958.

Exempel på indirekta koncessioner. Tullnedsättning har utverkats för

koncentrerad mjölk (35 %—30 %), vissa sillkonserver (15 å 25 %—14 ä 20

%), beredda färger, lacker och fernissor (25 %—15 %), cellulosatriacetat

(20 %—17 %), gummiplattor (25 %—20 %), driv- och transportremmar av

gummi (25 %—22 %), träull (30 %—25 %), lådor och lådämnen av trä (15 å

25 %—13 å 20 %), trådrullar (18 %—16 %), vissa heminredningsartiklar av

trä (18 %—15 %), mekanisk pappersmassa (9 %—7 %), oblekt sulfatmassa

(2 %—fri), blekt sulfatmassa (7 %— 2 5 5 %), halmpapper och -papp (25 %

— 20 %), vissa slag av kartongpapper och -papp (16 %—15 %), kraftpapp

(16 %—15 %), cellulosavadd (20 %—18 %), silkes- och skrivpapper

("18 %—16 %), gummerat papper (20 %—18 %), ferrosilicium (12 %—11

%,), varmvalsad järntråd innehållande mindre än 0,04 % fosfor eller sva­

vel och mindre än 0,07 % av dessa ämnen tillsammans (12 %—8 %),

smidda stänger av järn och stål (18 %—15 %.), smitt profiljärn (15 %

-12 %,), kallvalsat profiljärn (22 %—18 %), varmvalsad järnplåt med

en tjocklek överstigande 2 mm och med ovan nämnda fosfor- och sva­

velhaltsgränser (18 % å 20 % —15 %), kallvalsad järnplåt med en tjocklek

av 0,5—2 mm (22 %—15 %), galvaniserad järnplåt (20 %—15 %), varm­

valsad plåt av kvalitetsstål (12 å 15 %—11 5 12 %), luftkonditionerings-

apparater (10 %—8 %,), skriv- och räknemaskiner (20 %—15 %), kranar

för rörledningar (10%—8%), elektriska hushållstvättmaskiner (12 % —

10 % ) samt motorcyklar med eu cylindervolym överstigande 125 khem

(30 %—22 %).

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Enligt 1954 års statistik berör de direkta koncessionerna omkring 5 % av

den svenska exporten till Tyskland, vilken nämnda år uppgick till 1 008 mil­

joner kronor.

Italien

I Italien tillämpas för närvarande en tidsbegränsad övergångstariff, vars

tullsatser är något lägre än de i den allmänna tulltaxan. De nedan läm­

nade uppgifterna angående nuvarande tullar avser de i den allmänna taxan

upptagna tullsatserna.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för knäckebröd (40 %—20 %),

dietylamin-diinetylacetanilid (25 %—20 %), kallvalsade järnband (22 %—

20 %), rör av rostfritt stål (20 å 22 %—18 å 20 %), bult och skruv av rost­

fritt stål (22 %—20 %), mjölkseparatorer (15 %—13 %), kärnor till sepa­

ratorer (20 %—18 %), oljetätningsringar (28 %—22 %) samt bedövnings-

instrument (20 %—18 %). Bindning har lämnats för diskbänkar av rost­

fritt stål (12 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Sänkning har medgivits för klippfisk

och stockfisk (8 %—fri), terpentinolja (10 %—6 %)., garvämnesextrakt

(30 %—22 %), cellulosasvamp (50 %—27 %), lådor och lådämnen av trä

(14 å 20 %—12 %), pappersmassa (6 %—fri), vissa slag av tapeter (35 %

—23 %), dragen järntråd (22 å 35 %—20 %), bearbetade gjutjärnsrör (25 %

—15 %), smältstycken, råskenor, göt, ämnen, stänger, profiljärn, plåt m. fl.

halvfabrikat på järn- och stålområdet (nuvarande tullsatser i regel sänkta

med 15 å 20 %), sågramar (25 %—22 %), skruvstycken (25 %— 23 %),

cellulosa- och pappersmaskiner (23 å 26 %—15 å 23 %), pappersbearbet-

ningsmaskiner (30 %—23 %), vissa slag av vågar (28 å 35 %—20 å 23 %),

räknemaskiner (15 å 20 %—13 å 18 %), transformatorer vägande över

10 kg och omformare (45 %—28 %), vissa elektriska svetsapparater (28 %

—21 %) samt vissa kirurgiska instrument (25 %—21 å 23 %). För legerat

och kolrikt stål har bindning i allmänhet skett av nu gällande tullsatser.

De direkta koncessionerna berör, räknat efter 1954 års statistik, omkring

2 % av den till ca 257 miljoner kronor uppgående svenska exporten till

Italien.

Japan

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har medgivits för dietylaminoaceto-

2,6-xylidid (17 1/2 %—15 %), bergborrkronor (20 %—18 %) och hand-

manövrerade räknemaskiner (20 %—15 %). Bindning har skett av gällande

tull om 15 % för viss ståltråd, cellulosamaskiner, vissa mjölkseparatorer

samt vissa borrningsmaskiner.

Exempel på indirekta koncessioner. Tullen har nedsatts för bl. a. fernissor

och lacker (22 1/2 å 25 %—20 å 22 1/2 %), elektrisk ledningskabel (20 %—

18 %) och symaskiner (20 %—15 %) samt bundits för bl. a. vissa telefon-

oeh telegrafapparater, träbearbetningsmaskiner och vissa slag av kvlskåp

(15%).

Enligt verkställda beräkningar, grundade på 1954 års statistik, skulle de

direkta koncessionerna beröra ungefär 11 % av vår export till Japan, vil­

ken uppgick till ca 33 miljoner kronor.

Norge

Förhandlingar fördes icke mellan Sverige och Norge, varför några direkta

koncessioner icke finnes att redovisa.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

11

Exempel på indirekta koncessioner. Nedsättning har medgivits för för­

stärkare, högtalare och delar därtill samt delar till radioapparater (25 %

—20 %), orglar (30 %—25 %), manometrar (30 %—27 %), materialprov-

ningsmaskiner (15 %—12 1/2 %), vägbyggnadsmaskiner (20 %—15 %),

sågblad för metallbearbetning (20 %—15 %), skriv- och ritpapper (n. kr.

0: 52—0: 26 per kg), boktryckspapper (n. kr. 0: 12—0: 06 per kg), grease-

proof (n. kr. 0: 32—0: 16 per kg), fisknät av nylon (25 % min. n. kr. 10: —

per kg — 5 % min. n. kr. 2:— per kg), syntetiska garvämnen (30 %—

20%) och cellulosaacetatsprutmassa (30%—20%). Därjämte har bind­

ning skett av tullfriheten för symaskiner samt av nu gällande tullar för hus-

hållstvätlmaskiner (20 %) och vissa hudar och skinn (n. kr. 3:— å 9: —

per kg).

Storbritannien

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för pepparrot (10 %—5 %),

ferromolybden, ferrowolfram och ferrovanadin (33 1/3 %—25 %), stänger

av järn och stål med ett värde överstigande £ 55 per ton (£ 3 per ton min.

20 %—15 %), band av järn och stål med ett värde överstigande £ 55 per

ton (£ 5.6.8 per ton min. 20 %—15 %), rördelar av järn och stål (20 %—

17 1/2 %), andra järnrör än av gjutjärn (£ 10 per ton min. 25 %—20 %),

järntråd med ett värde överstigande £ 80 per ton (33 1/3 %—25 %), mot-

ståndstråd (20 %—15 %), skoläster (20 %—17 1/2 %), blåslainpor (20 %

—17 1/2 %), hårdmetallverktyg och hårdmetallskär (20 %—17 1/2 %),

andra separatorer än mjölkseparatorer, tvättningsmaskiner för mjölk­

flaskor, vissa förpackningsmaskiner, frörensningsmaskiner, vissa kvarnma­

skiner och foderkakskrossar (20 %—17 1/2 %), vissa cigarrmaskiner (20 %

—15 %), mjölkningsmaskiner (15 %—12 1/2 %), köttkvarnar (20 %—17 1/2

%), vissa drivremmar (15 %—10 %), vissa hushållsartiklar av trä (20 % —

17 1/2 %), maskinfilt innehållande högst 20 % konstgjort silke (20 % —

15%), shoddy (10%—5%), boktryckspapper (20%—16 2/3%), dupli-

ceringspapper (20%—16 2/3%), sulfatomslagspapper och glättat sulfit­

omslagspapper (16 2/3 %—14 %), vissa slag av kontorspärmar (20%

—17 1/2 %) samt vissa mätinstrument (30 å 33 1/3 %—25 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Nedsättning av tullen från 20 % till

17 1/2 % har gjorts för en rad maskiner, apparater och verktyg, såsom

filar och raspar, vissa handverktyg, ång- och vattenturbiner, elektriska mo­

torer med en effekt av högst 250 hk, elektriska generatorer, vissa gruvmaski-

ner, betongblandare, glasbearbetningsmaskiner, gjutmaskiner, vissa maski­

ner för tillverkning av järnrör, segmentsågblad, delar till gas- och luftkom­

pressorer, hydrauliska pressar och ackumulatorer, vissa textilmaskiner, cel­

lulosa- och pappersmaskiner, tryckpressar, pås- och kuvertmaskiner, för­

packnings- och etiketteringsmaskiner, flaskrengöringsmaskiner, skrivma­

skiner, telegraf- och telefonapparater, vissa maskiner för livsmedelsindu­

strien, delar till kylskåp samt automatiska vågar. Tullen har vidare ned­

satts för viss ytbehandlad järnplåt (25 %—20 %), valsar till valsverk (25 %

—20 %), gjutjärnsrör (20 %—17 1/2 %), nitar (20 %—15 %), järntråds-

linor (33 1/3%—25%), ämnen till skoläster av trä (10%—7 1/2%),

monteringsfärdiga trähus (20 %—15 %), fernissor och lacker (15 å 17 1/2

9/—12 1/2 %), halmpapper (20 %—16 2/3 %), greaseproof (16 2/3 % —

14 %), imiterad greaseproof (25 %—14 %), bilar (33 1/3 %—30 %), mo­

torcyklar med en cylindervolym överstigande 800 kbcm (22 1/2 %—20 %),

vissa delar till motorfordon (33 1/3 %—30 %), cykelbelysning (2 s. 6 d. per

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

stycke min. 30 %—2 s. 6 d. per stycke min. 27 1/2 %), förstärkare och

högtalare (25 %—20 %) samt vissa mätinstrument (30 å 33 1/3 %—25 %).

Räknat efter 1954 års statistik berör de direkta koncessionerna omkring

7 % av vår till 1 524 miljoner kronor uppgående export till Storbritannien.

Turkiet

Förhandlingar har icke förts mellan Sverige och Turkiet. Som exempel

på indirekta koncessioner kan emellertid nämnas tullnedsättningarna för

skrivmaskiner (10 %—5 %), räknemaskiner och kassaregister (15 %—

5 %) samt delar därtill (10 %—5 %).

Österrike

Österrike genomförde förhandlingarna på grundval av ett förslag till ny

tulltaxa, som innebär väsentliga tullhöjningar i förhållande till den nu gäl­

lande tariffen. Då det torde vara en tidsfråga, när förslaget träder i kraft,

har i det följande hänsyn endast tagits till detta.

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har utverkats för karboxymetyl-

eellulosa (23 %—20 %), kallvalsade band av kvalitetsstål innehållande 0,6

—1,9 % kol (14 %—12 %; medgivandet gäller t. o. m. den 31 december

1957), tråd av kvalitetsstål med angivna kolhaltsgränser (14 %—10 %; med­

givandet gäller t. o. m. den 31 december 1957), segmentcirkelsågblad (25 %

—12 %), vissa flaskrengörings-, påfyllnings- och etiketteringsmaskiner 20 %

—10 å 12 %), mjölkningsmaskiner (20 %—12 %) samt pneumatiska verk­

tyg (20 %—16 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Tullen har nedsatts för vissa sill­

konserver (15 %—150 sh. per 100 kg), vissa driv- och transportremmar av

gummi (30 %—25 %), gummidäck (35 %—30 %), kräppapper (35 %—

30 %), vissa slag av tackjärn (8 %— 5 % å fritt), universaljärn och univer­

salstål (12 %—11 %), varmvalsade stänger och profilstänger av järn och

stål (14 %—12%), ihåligt bergborrstål (14 %—12 %), varmvalsade band

av järn och stål (16 %—14 %), varmvalsad järnplåt (18 %—14 %), kall­

valsad järnplåt med en tjocklek av 0,22—3 mm (20 %—16 %), galvaniserad

plåt (20 %—18 %), vissa halvfabrikat av kvalitetsstål (12 å 16 %__8 ä

12 %), kassaskåp (30 %—28 %) samt bokförings- och räknemaskiner (14

—10 sh. per kg). Vidare har tullen bundits för vissa träfiberplattor (24 %).

De direkta koncessionerna berör enligt 1954 års statistik omkring 3,6 %

av vår export til! Österrike, vilken nämnda år uppgick till 38,8 miljoner

kronor.

Övriga länder

\ ad beträffar övriga i konferensen deltagande länder, svnes de av dem

trätfade uppgörelserna icke erbjuda indirekta koncessioner av större in­

tresse ur svensk synpunkt.

Kuni/l. Maj. ts proposition nr 191 är 1950

13

Departementschefen

Det internationella samarbetet inom ramen för det allmänna tull- och

handelsavtalet (GATT) har under senare år huvudsakligen varit inriktat

på att bevara och säkra fortsatt giltighet åt de förhandlingsresultat, som

uppnåddes vid Geneve-, Annecy- och Torquay-konferenserna. Samtidigt här­

med har emellertid ett tekniskt förberedelsearbete ägt rum, som syftat till

nya tullsänkningsåtgärder. Parallellt med den fortgående avvecklingen av de

kvantitativa restriktionerna inom den internationella handeln har kravet på

tullsänkningar fått ökad skärpa särskilt från lågtulländernas sida. Det har

från deras sida framhållits, att sambandet mellan olika slag av handelshin­

der måste beaktas och att en ytterligare frigörelse måste inriktas på en ut­

jämning av olika länders tullnivåer. För att möjliggöra en sådan utjämning

har man icke minst från svensk sida förordat sådana förhandlingsmetoder,

som bättre än den hittills tillämpade skulle tillgodose lågtulländernas läge.

På grund av högtulländernas tveksamhet inför varje åtagande i detta hän­

seende har emellertid några framsteg hittills icke gjorts i fråga om meto­

derna.

Förhandlingarna vid vårens tullsänkningskonferens i Geneve har under

sådana förhållanden i stort sett kommit att bedrivas i traditionella former.

Visserligen innehåller procedurreglerna för konferensen vissa element, var­

igenom hänsyn tagits till lågtulländernas ställning bl. a. föreskriften, att

bindning av låg tull eller tullfrihet i princip skall anses likvärdig med sänk­

ning av hög tull. Avsikten med procedurreglerna har emellertid icke varit

att på ett tvingande sätt reglera förhandlingsarbetet utan endast att ge vissa

rekommendationer och riktlinjer, och de tekniska förutsättningarna för en

lösning av frågan om en mera allmän utjämning av skillnaden mellan hög-

och lågtulländernas tullnivåer har därför icke förelegat. Denna omständig­

het kan icke undgå att påverka lågtulländernas värdering av förhandlings­

resultatet. Samtidigt måste man givetvis hälsa med tillfredsställelse, att det

i ett läge av hårdnande konkurrens på världsmarknaden likväl varit möjligt

att icke bara säkra redan uppnådda resultat utan även göra nya framsteg.

För vårt eget vidkommande gäller, att vi redan tidigare i avsevärd mån

begränsat vår tullpolitiska handlingsfrihet. Då därtill kom, att lågtullän­

dernas möjligheter att vid nuvarande förhandlingsordning uppnå något

mera väsentligt bedömdes som förhållandevis små, kunde man givetvis

ifrågasätta lämpligheten av ett svenskt deltagande i konferensen. Att ett

sådant likväl kom till stånd får framför allt ses mot bakgrund av vår all­

männa handelspolitiska målsättning, enligt vilken det ter sig naturligt

alt aktivt medverka i det internationella samarbetet för tullsänkningar. För

ett deltagande talade också den omständigheten, att tidpunkten för konfe­

rensen sammanföll med slutförandet inom 1952 års tulltaxekommitté av

arbetet på eu ny svensk tulltaxa. Den omfördelning av vårt tullskydd som

denna i vissa fall siktar till möjliggjorde sålunda koncessionserbjudanden

vilka i icke obetydlig grad vidgade ramen för våra förhandlingsmöjligheter.

14

Vid en bedömning av resultatet för Sveriges del tilldrar sig de med Stor­

britannien, Benelux-länderna, Tyskland och Amerikas förenta stater träf-

tade uppgörelserna det största intresset. Överenskommelserna innefattar eu

rad traditionella svenska exportvaror inom framför allt pappers-, kemika­

lie-, järn- och stål- samt verkstadsområdena. Värdet av de olika konces­

sionerna är givetvis växlande, men det övervägande intrycket torde dock

vara, att avgjorda fördelar uppnåtts för svensk export. Ett särskilt intresse

har vid förhandlingarna knutits till pappersområdet, där tidigare endast

obetydliga medgivanden uppnåtts, och det får anses som en framgång, att

Storbritannien, Tyskland och Benelux vilka representerar våra viktigaste

marknader gått med på tullsänkningar som berör huvuddelen av vår pap-

persexport till dessa länder. Vad beträffar de svensk-tyska förhandlingar­

na, utgör dessa eu naturlig fortsättning på de tullförhandlingar som under

fjolåret fördes i Geneve mellan Sverige och Förbundsrepubliken, och åt­

skilliga kvarstående svenska önskemål har därigenom bättre kunnat till­

godoses.

De svenska koncessionerna medför i flertalet fall icke nu någon ändring

i tulltaxan. Detta gäller bl. a. sådana åtaganden, som endast innebär bind­

ning av utgående tull resp. tullfrihet eller nedsättning av den tidigare i

GATT bundna alternativa värdetullsats, vilken vid övergång från vikt- till

värdetull icke får överskridas. I de fall medgivandena avser nedsättning

eller borttagande av utgående tull har liksom eljest hänsyn tagits till det ut­

redningsarbete som gjorts inom 1952 års tulltaxekommitté. Helt allmänt

gäller sålunda, att koncessionerna i flertalet fall lämnar tullsatserna vid en

högre nivå än den av kommittén föreslagna och att de i princip icke, där

tullen har karaktär av skyddstull, innebär sänkning under denna. Med tanke

på den inom GATT fastslagna regeln att bindning av en låg tull i princip

skall anses likvärdig med sänkning av en hög tull och då förslaget till ny

tulltaxa icke medför ändring i det förhållandet att våra tullar ligger på eu

internationellt sett låg nivå måste enligt min uppfattning redan en bindning

vid en något högre nivå anses innebära en icke obetydlig koncession.

Enligt slutprotokollet för konferensen skall de av ett land gjorda med­

givandena vinna tillämpning trettio dagar efter det notifikation därom

lämnats. Sådan notifikation kan för Sveriges del icke avgivas, förrän riks-

dagen tagit ställning till de träffade uppgörelserna. Då det vid konferen­

sen uttalats önskemål om att koncessionerna snarast sättes i kraft och då

så ledan skett beträffande ett antal länder, viil jag föreslå, att frågan redan

nu underställes riksdagens prövning. Några betänkligheter mot att inför en

förestående revision av tulltaxan genomföra de ändringar i denna som på­

kallas av de ingångna överenskommelserna torde -— med hänsyn till vad

tidigare sagts om koncessionernas avvägning — icke behöva hysas. Jaa

vill i detta sammanhang också erinra om att reciprocitetskravet vid ikraft­

trädandet väl tillgodoses genom den möjlighet som slutprotokollet inrvm-

mer att trots avgiven notifikation hålla tillbaka eller återtaga koncessioner

Kungl. Alaj. ts proposition nr 191 ur 195(1

15

gentemot eu motpart vilken själv icke vidtagit åtgärder för att sätta sina

koncessioner i kraft.

De ändringar i gällande tulltaxa som föranledes av från svensk sida

gjorda åtaganden framgår närmare av Bilaga 2. I denna har medtagits samt­

liga de i Bilaga 1 redovisade svenska koncessioner vilka förutsätter ändring

av nu utgående tull. Endast i ett par fall har avvikelse skett från konces­

sionerna enligt överenskommelserna. Sålunda har det ur tullteknisk syn­

punkt ansetts lämpligt att låta den ändring av tullen å vissa beredda päls­

verk som följer av överenskommelsen med Storbritannien jämväl avse

motsvarande oberedda pälsverk. Beträffande arbeten av kautschuk innebär

uppgörelserna med Storbritannien och Benelux en övergång från vikt- till

värdetull för vissa slag av yttergummi. Då en sådan övergång vid ifrågava­

rande värdetullsats på grund av prisutvecklingen under senare tid skulle i

flertalet fall leda till en förhöjning av nu utgående tull har densamma icke

ansetts böra genomföras. I stället har den överenskomna värdetullsatsen

införts såsom en maximitullsats vid sidan av nu gällande vikttull. Enligt de

träffade överenskommelserna skall tullen å till tulltaxenr 958 hänförliga

pressmaskiner sänkas från 13 till 12 % av värdet. Av tulltekniska skäl

bör till samma nummer hänför liga pressar jämväl omfattas av tullsänk­

ningen.

Liksom i tidigare liknande sammanhang synes det lämpligt att Kungl.

Maj :t erhåller bemyndigande att bestämma tidpunkt för ikraftträdandet av

ändringarna i tulltaxan. Vidare bör Kungl. Maj:t erhålla bemyndigande att

därest omständigheterna det påkallar och bestämmelserna i GATT eller där­

till anslutna överenskommelser det medger, helt eller delvis återställa ifrå­

gavarande sänkta tullar till nuvarande höjd; självfallet kan ett sådant åter­

ställande ske endast i den mån andra avtal icke lägger hinder i vägen därför.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen att

dels för sin del godkänna de nytillkommande och ändrade

svenska tullkoncessioner inom ramen för det allmänna tull-

och handelsavtalet (GATT), som angivits i Bilaga 1 till

statsrådsprotokollet i detta ärende;

dels besluta, att den vid tulltaxeförordningen den 4 okto­

ber 1929 (nr 316) fogade tulltaxan skall i angivna delar er­

hålla ändrad lydelse på sätt framgår av Bilaga 2 till stats­

rådsprotokollet i detta ärende;

dels förklara, att de föreslagna ändringarna i tulltaxan

skall träda i kraft å dag som Kungl. Maj :t bestämmer;

dels ock besluta, att Kungl. Maj:t, vad angår sålunda

sänkta tullar, skall äga att, därest omständigheterna det på­

kallar och bestämmelserna i förevarande överenskommelser

det medger, helt eller delvis återställa avgifterna till nuva­

rande höjd, i den mån icke andra avtal lägger hinder i vägen

därför.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1959

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att proposition av den lydelse bilaga vid detta protokoll

utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Kuriyl. Maj.ts proposition nr 191 år 1959

Ur protokollet:

Åke Gustafsson

Kanyl. Maj:ts proposition nr 191 år 1956

17

Bilaga 1

Sammanfattning av nytillkommande eller ändrade svenska

tullkoncessioner inom ramen för GATT

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och binc

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Växter, ej särskilt nämnda:

levande:

38

92

rhododendron, azaleor, kamelior

10:

5: —

B

torkade eller annorledes prepare-

rade:

42

97

fria

fria

B

Rötter, ätbara, ej särskilt nämnda:

ur 48

ur 103

nyskördade (färska) och inkom­

mande under tiden 1 januari—30

juni:

20: —

20: —

B

andra:

ur 49

ur 105

10: —

10: —

B

Köksväxter, ej särskilt nämnda:

färska:

blomkål:

ur 57: 1

ur 114: 2

under tiden 1 april—30 april . .

25: —

10: —

B-I

ur 57: 1

ur 114: 2

under tiden 1 december—31 de-

25: —

10: —

I

andra slag:

sallad, härunder inbegripen en-

divsallad:

ur 57: 2

ur Ilo

under tiden 1 januari—29 febru-

40: —

fri

B-I

Frukter och bär, ätbara:

torkade eller saltade:

nötter:

70: 1

145

valnötter, härunder inbegripna pe-

kannötter...........................................

30:

10 %

fria

USA

* Tullsatser som hittills helt eller delvis varit bundna inom ramen för GATT utmärkes genom

kursivering.

** B = Benelux; C = Canada; I = Italien; J = Japan; S = Storbritannien; T = Förbundsrepub­

liken Tyskland; USA = Amerikas förenta stater; Ö = Österrike.

(1) Se anm. i slutet av bilagan.

(2) Se anm. i slutet av bilagan.

2 Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 191

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

nr

76

ur 85: 2

ur 103

ur 158

ur 173

194

ur 203

211 : 2

ur 215

ur 219

Statistiskt

nr

Varuslag

156

ur 169: 2

234: 6

349, ur 351

437: 2

482

493: 1

Anis, stjämanis, fänkål, koriander

och kummin; ävensom lagerblad och

lagerbär, torkade.................................

Vanillin och etylvanillin....................

Harts, även härdat, esterharts samt

sulfatharts, även destillerat; terpen­

tin, tjock, och annan balsam, även

konstgjord:

annat..................................................

Spritdrycker, innehållande mer än 25

volymprocent alkohol; ävensom sprit

och absolut alkohol:

andra slag:

på andra kärl:

visky och gin................... 100 liter

Stenkolstjära och annan ur fossila

ämnen utvunnen tjära samt andra

genom torrdestillation framställda

ämnen, ej hänförliga till annat num­

mer:

andra slag, härunder inbegripna

bensololjor, karbolsyra, naftalin

och andra likartade destillations­

produkter ur stenkolstjära; även­

som karbolkalk, styrol (styren) och

cyklohexanon samt tetrahydro-

naftalin och andra liknande hydre-

ringsprodukter av naftalin, fenol

eller kresol:

kreosotolja och karbolkalk .......

Kopparsulfat (kopparvitriol).............

Aluminiumoxid, ej hänförlig till tull-

527

taxenr 163 (statistiskt nr 397: 1) ..

Aceton och acetonolja samt metyl-

etylketon...............................................

Acetater av oktylalkohol och lägre

envärdiga alifatiska alkoholer:

531: 8

amylacetat........................................

Löd- och svetsmedel, ej särskilt

nämnda:

536: 1

svetselektroder, belagda................

Kemiska preparat, ej särskilt nämn­

da:

Gällande

tullsatser

och bind­

ningar* (1)

Preliminärt överens­

komna koncessioner (1)

A

Kr. per

100 kg

(2)

B

Ad

valo-

rem

A

Kr. per

100 kg

(2)

B

Ad

valo-

rem

vid för­

hand­

ling

med**

25: —

25 %

fria

B

2 000: —

18 %

B-S

fritt

fritt

USA

135: —

135: —

S

fria

fria

S

5:

10 %

5: —

8 %

B

fri

fri

C

15: —

20 %

15: —

14 %

S

30: —

30: —

13%

USA

20: —

20: —

10 %

S

Knncjl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

19

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind­

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

ur 223

540: 11

insektsbekämpningsmedel (DDT,

nikotin och nikotinpreparat m. fl.),

ej hänförliga till annat nummer

ad val.

15 %

12 %

USA

ur 223

540: 12

kemikalier för fotografiskt ända­

mål, ej hänförliga till annat num­

mer......................................... ad val.

10 %

5 %

B

ur 223

540: 14

tandcement och andra dentalpre-

parat, ej hänförliga till annat num­

mer......................................... ad val.

IS %

12 %

USA

ur 223

540: 15

tvätt-, disk- och rengöringsmedel,

ej hänförliga till annat nummer

ad val.

IS %

12 %

S

andra slag:

ur 223

540: 20

ftalsyra och ftalsyraanhydrid

ad val.

IS %

13 %

B

ur 223

ur 540: 25

trikresyl- och trixylenylfosfat

ad val.

IS %

13 %

S

andra:

ur 223

ur 540: 29

natriummonokloracetat och mono-

klorättiksyra...................... ad val.

IS %

13 %

B

224

541

Kemikalier för fotografiskt ändamål,

blixtljuspreparat härunder inbegrip­

na, inkommande i mindre, för detalj­

handeln avsedda förpackningar

ad val.

10 %

5 %

B

225

542

Ljuskänsligt fotografiskt papper . ..

Fotografisk film, alla slag:

30:

* %

fritt

B

andra slag:

framkallad:

ur 227: 1

544: 1

kinematografisk film..................

1 580: —

1 000: —

USA

annan:

227: 2

545

kinematografisk film..................

SO: —

S %

fri

B

227: 3

546

annan .............................................

150:

i %

fri

S

230

552: 1, 2

Kimrök och likartade svarta färg­

ämnen, ej särskilt nämnda...............

5:

S %

fria

USA

214

572

Färger i tuber, glas, porslinsskålar

och dylika för detaljhandeln avsedda

förpackningar, vägande högst 250 g

brutto; ävensom färglådor med eller

utan tillbehör samt till färglådor av­

sedda färger ...........................................

150: —

12 %

150: —

12 %

B

261: 2

592

Puder, smink, hudkräm och näskitt

500:

20 %

15 %

S

20

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Tvätt-, skur-, poler-, slip-, puts-, des-

infektions- och appreturmedel, ej sär­

skilt nämnda, innehållande fett, olja,

harts, vax, tvål eller såpa men utan

inblandning av dextrin eller stär­

kelse; ävensom uppblötningsmedel:

icke flytande:

268: 1

600

tvättpulver.......................................

25: —

25: —

12 %

S

271

604

Putsmedel, ej sprithaltiga, för läder­

arbeten eller för skodon, oavsett

materialet..............................................

Lim och andra bindemedel, flytande,

ej hänförliga till annat nummer:

30: —

30: —

10 %

S

280

619

i kärl av mindre bruttovikt.........

100: —

100: —

14 %

USA

289

631

Fyrverkeriarbeten samt bengaliska

tändstickor, knallsignaler, knallpul­

ver och smällare..................................

Pälsverk:

300:

so %

300: —

IV %

T

ur 307

ur 676

oberedda:

350: —

5 %

C

plus ad val.

15%

andra slag:

ur 308

677: 2

av bisam, opossum, sjubb och

150:

5 %

fria

USA

beredda, lösa:

311

680

av bäver, chinchilla, hermelin,

mård, närts, vit-, blå-, svart-, sil­

ver- och korsräv, sobel, äkta säl

800: —

10 %

S

plus ad val.

15 %

312

681

400:

10 %

400: —

8 %

s

Arbeten av kautschuk, även synte­

tisk, guttaperka och balata samt av

faktis och andra dylika ersättnings­

medel för kautschuk:

336: 2

709: 1—4

yttergummi, ej hänförligt till tull-

taxenr 335 (statistiskt nr 708: 2),

samt delar därtill............................

* Min. kr 85: per 100 kg

100:

25 %

* 16 %

B-S

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

21

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Gällande

tullsatser

och bind­

ningar* (1)

Preliminärt överens­

komna koncessioner (1)

A

Kr. per

100 kg

(2)

B

Ad

valo-

rem

A

Kr. per

100 kg

(2)

B

Ad

valo-

rem

vid för­

hand­

ling

med**

ur 336: 4

711: 3

andra arbeten, ej särskilt nämnda,

radergummi och kirurgiska artik­

lar härunder inbegripna:

preventivmedel................................

ISO:

10 %

120: —

8%

USA

ur 337

ur 371

743: 2

838

Trävaror, oarbetade eller endast

bilade eller sågade; syllar, master,

bogspröt, spiror, pumpstockar och

årämnen:

endast bilade eller sågade:

av utländska träslag:

oregon pine, douglas fir härunder

inbegripen.........................................

Papper:

andra slag, ej särskilt nämnda,

s. k. cellulosavadd härunder inbe­

gripen:

färgat annorlunda än i massan

(även kriterat):

kriterat papper................................

fria

20: —

fria

20: —

6 %

C-USA

T

ur 371

838: 1

karbonpapper...................................

20: —

20: —

8%

S

ur 371

840: 1

impregnerat eller bestruket annor-

ledes än med asfalt och liknande

ämne:

gummerat papper............................

20: —

20: —

8 %

S

ur 372

843

försett med vattenmärke (även

torrstämplat), läder- eller linne­

imitation, mönsterpressning eller

plissering, ej hänförligt till tull-

taxenr 371 (statistiska nr 838—

842):

läsk- och filtrerpapper...................

18: —

18: —

6%

S

ur 372

846

kartongpapper..................................

18: —

18: —

6 %

T

ur 373

851

annat:

läsk- och filtrerpapper...................

10: —

10: —

C %

S

398: 1

918

Silke, ej särskilt nämnt, även i för­

ening med annat spånadsämne:

i smärre för detaljhandeln lämpade

uppläggningar; ävensom s. k. snilj-

garn:

naturligt........................................

550:

12 %

550: —

8 %

T

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind-

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

annat:

konstgjort:

otvinnat:

ur 399: 2

921: 1

av nylon eller liknande syntetiska

fibrer .................................................

200

*30 %

*30 %

200: —

200: —

*25 %

*25 %

B-I-USA

B-S

ur 399: 2

921: 2

annat .................................................

200:

* Minimitullsats:

Kr. per

100 kg

under 100 denier................... 300: —

100 denier och däröver, men

under 200 denier................... 200:

200 denier och däröver......... 150: —

tvinnat:

ur 399: 2

922: 1

av nylon eller liknande syntetiska

fibrer...................................................

200:

*30 %

*30 %

200: —

200: —

*25 %

*25 %

B-I

B-S

ur 399: 2

922: 2

annat..................................................

200:

* Minimitullsats:

Kr. per

100 kg

under 100 denier .................. 300: —

100 denier och däröver, men

under 200 denier................... 250: —

200 denier och däröver......... 200: —

Anm. till tulltaxenr 399: 2 (statis­

tiska nr 921: 2 och 922: 2). Acetat­

garner må icke i något fall draga

högre tull än andra konstgjorda (icke

syntetiska) garner.

Garn:

helt eller delvis av lin, hampa,

ramie och andra vegetabiliska spå-

nadsämnen, ej särskilt nämnt,

utan inblandning av silke eller ull:

enkelt:

blekt, färgat eller tryckt:

ur 441

ur 972

över nr 25 t. o. m. nr 35.. ad val.

1 9 %

9 %

S

ur 441

ur 972

över nr 35 t. o. m. nr 75.. ad val.

fritt

fritt

s

458'/a

991: 1

Cordväv, innehållande silke, även

impregnerad..........................................

250: —

250: — *25 %

B

* Min. kr. 250 :— per 100 kg.

462: 1

995

Vaxduk.................................... ad val.

1

%

15 %

S

' Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den i

gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1956

23

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

463

998

ur 469

ur 474

476

477: 1

480: 3

1012

1013: 1

Varuslag

Gällande

tullsatser

och bind­

ningar* (1)

Preliminärt överens­

komna koncessioner (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

1004

ur 1010

1017: 3

Mattor, ej särskilt nämnda:

linoleummattor och andra dylika

mattor, med eller utan under­

lag av vävnad; ävensom mattor

av papp med därå anbragt över­

drag av färg, fernissa eller dylikt,

även tillskurna................... ad val.

andra slag, även försedda med

sömnadsarbete eller fransar:

helt eller delvis av ull eller andra

djurhår, utan inblandning av silke:

icke knutna:

avpassade:

plyschartade....................... ad val.

Vävnader, ej särskilt nämnda:

innehållande silke:

för tekniskt bruk avsedda väv­

nader:

maskinfilt, innehållande högst

20 % ändlösa syntetiska fibrer

fälb-, plysch- och sammetsväv-

nader, oskurna eller skurna:

andra..............................................

* Min. kr. 1 200 :— per 100 kg.

andra slag:

av silke enbart eller i förening

med högst 15 % annat spånads-

ämne (helsiden):

av konstgjort silke enbart eller

i förening med högst 15 % an

nät spånadsämne, vägande per

m1:

200 g eller däröver.................

minimum: ad val.

av silke i förening med mer än

15 % annat spånadsämne:

andra (halvsiden):

andra slag, vägande per m!:

mindre än 200 g.....................

minimum: ad val.

1

10

%

12

%

600: —

1 200

:—

*25 %

750:

J 32 %

750:

1 30 %

17 %

15 %

18

%

1

000

: —

760:

25 %

750:

25 %

21

%

1 Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den

gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

“ Enligt gällande bestämmelser tillämpas icke minimitullsatsen.

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind-

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

av bomull, utan inblandning av

andra spånadsämnen eller med in­

blandning av kokostågor, jute eller

högst 10 % fibrer, hänförliga till

tulltaxenr 396 (statistiska nr 915:

3—6):

andra vävnader, vilkas hela yta

är till vävnadssättet likartad,

vägande per m!:

100 g eller däröver, som på en

yta av 1 cm i kvadrat innehålla

sammanlagt:

högst 60 varp- och inslagstrå-

dar:

497

1035

blekta eller enfärgade .. ad val.

1 « %

*

T

498

1036

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta........... ad val.

mer än 60 varp- och inslagstrå-

dar:

1 12 %

*

T

500

1038

blekta eller enfärgade .. ad val.

12 %

*

T

501

1039

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta........... ad val.

mindre än 100 g, som på en yta

av 1 cm i kvadrat innehålla sam­

manlagt:

högst 60 varp- och inslagstrå-

dar:

blekta eller enfärgade:

1 12 %

*

T

ur 503

ur 1041: 1

förbandsgas, vägande mindre än

75 g per m2...................... ad val.

1 12 %

16 %

S

504

1042

vävda i två eller flera färger;

ävensom tryckta.......... ad val.

mer än 60 varp- och inslagstrå-

dar:

1 12 %

T

ur 505

ur 1043

oblekta och ofärgade, vägande

mindre än 75 g per m2.. ad val.

1 12 %

16 %

S

ur 506

ur 1044

blekta eller enfärgade, vägande

mindre än 75 g per m2.. ad val.

1 12 %

16 %

S

* Tullsats se not (*) efter tulltaxenr 511.

1 Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den

i gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

25

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Gällande

tullsatser

och bind­

ningar* (1)

Preliminärt överens­

komna koncessioner (1)

A

Kr. per

100 kg

(2)

B

Ad

valo-

rem

A

Kr. per

100 kg

(2)

B

Ad

valo-

rem

vid för­

hand­

ling

med**

508

511

542

1046

1049

1080

andra slag, härunder inbegripna

mönstervävda, även avpassade,

vägande per m*:

100 g eller däröver:

oblekta och ofärgade ... ad val.

mindre än 100 g:

oblekta och ofärgade ... ad val.

* Tullsats:

för vävnader, vägande per m':

över 125 g; ävensom vävnader

för tekniskt bruk..................... 14 %

75 g och däröver men ej mer

än 125 g..................................... 16 %

under 75 g................................. 18 %

Band, ej hänförliga till annat num­

mer, härunder inbegripna flätade,

bandliknande snören med raka kan­

ter och utan annat mönster än så­

dant, som åstadkommits genom fär­

gat gam eller färgad tråd:

innehållande silke:

andra slag:

av silke enbart eller i förening med

högst 15 % annat spånadsämne

(helsidenband):

av konstgjort silke enbart eller i

förening med högst 15 % annat

spånadsämne....................................

1

12

%

1

12

%

1 300 :—

*

16 %

1 300: —

T

T

ur 646: 2

ur 1087: 2

minimum: ad val.

Snören och andra snörmakararbeten,

ej hänförliga till annat nummer:

innehållande silke:

andra:

bind- och segelgarn samt tågvirke

och linor, tillverkade av ändlösa

syntetiska fibrer och vägande mer

än 2 g per m....................................

1 500: —

25 %

25 %

S

1 Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den

i gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

3 Enligt gällande bestämmelser tillämpas icke minimitullsatsen.

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Spetsar samt spetsvävnader och tyll,

ej hänförliga till annat nummer:

andra slag:

549

1090

trådgardinsvävnad av minst 50

cm bredd ävensom slät (icke möns-

tervävd) tyll ..................... ad val.

1 1* %

16 %

S

Strumpstolsarbeten och andra genom

virkning, stickning eller knytning

tillverkade varor, metervara här­

under inbegripen, ej hänförliga till

annat nummer:

innehållande silke:

andra slag:

andra:

ur 552: 4

ur 1094: 6

underkläder av ändlösa syntetiska

900:

900: —

S

minimum: ad val.

* 30 %

25 %

Slangar, driv- och transportremmar,

solv och andra för tekniskt bruk av­

sedda artiklar, ej särskilt nämnda:

innehållande silke:

andra:

ur 564

ur 1112

maskinfilt, innehållande högst

20 % ändlösa syntetiska fibrer .

600: —

18%

S

Spånadsvaror, endast tillklippta, till­

skurna, utstansade, fållade och kan­

tade, ej särskilt nämnda, även för­

sedda med enkel hålsöm i omedelbart

sammanhang med fållen:

av bomullsvävnad:

ur 567

1121

näsdukar............................. ad val.

Hängslen, bälten, skärp, strumpe­

band, klädnings- och ärmhållare

samt andra dylika persedlar, ej hän­

förliga till gulddragararbeten; även­

som delar därtill av spånadsvara:

1 n %

16 %

J

andra slag, härunder inbegripna

s. k. blixtlås (dragkedjor), alla slag:

ur 583

1140: 1

s. k. blixtlås (dragkedjor). ad val.

1 12 %

13 %

S

> Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den

i gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

2 Enligt gällande bestämmelser tillämpas icke minimitullsatsen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

27

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind-

ningar* CD

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Kläder och andra sömnadsarbeten,

ej särskilt nämnda:

överrockar samt för män och gos­

sar avsedda rockar, västar och

byxor:

av ylle-, linne- eller hampväv-

nad eller av vävnad, hänförlig

till tulltaxenr 479 (statistiskt

nr 1016):

594

1155

försedda med foder, vari silke

ingår................................. ad val.

1 12 %

15 %

S

595

1156

försedda med uppslag eller an­

nan besättning, vari silke ingår

ad val.

1 12 %

15%

S

andra slag:

av vävnad, hänförlig till tull­

taxenr 474 eller 478 (statistiska

nr 1010, 1014 eller 1015):

försedda med broderier eller

spetsar:

ur 602: 1

ur 1163

blusar .............................................

som ma-

25 % som ma-

20 %

Ö

terialet

terialet

med till-

med till-

lägg av

lägg av

ISO %

150 %

av tullen

av tullen

andra:

ur 602: 2

ur 1164

blusar .............................................

som ma-

25 % som ma- 20 %

Ö

terialet

terialet

med till-

med till-

lägg av

lägg av

no

%

130 %

av tullen

av tullen

av vävnad, hänförlig till tull­

taxenr 476, 477: 1—2 eller 480:

2—3 (statistiska nr 1012, 1013:

1—2 eller 1017: 2—3), eller av

band, hänförliga till tulltaxenr

541: 2, 542 eller 544: 3 (statis­

tiska nr 1079: 2, 1080 eller

1082: 3):

1 Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den

i gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr Htl år i956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och binc

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

603: 1

1165

försedda med broderier eller

spetsar...........................................

som ma-

som ma-

20%

T

terialet

terialet

med till-

med till-

lägg av

lägg av

200 %

200 %

av tullen

av tullen

603: 2

1166

som ma-

som ma-

20%

T

terialet

terialet

med till-

med till-

lägg av

lägg av

175 %

175 %

av tullen

av tullen

av yllevävnad, av vävnad, hän-

förlig till tulltaxenr 479 (sta­

tistiskt nr 1016), av band, hän­

förliga till tulltaxenr 544: 1 (sta­

tistiskt nr 1082: 1), eller av band

av ull, hänförliga till tulltaxenr

545 (statistiska nr 1084 eller

1086):

försedda med broderier, spetsar,

foder, uppslag eller annan be­

sättning, vari silke ingår, eller

eljest till en mindre del bestå­

ende av vara, i vilken silke ingår:

ur 605

ur 1168

överkläder för kvinnor eller flic­

kor .................................... ad val.

av annan spånadsvara:

andra slag:

1 1* %

18 %

S

2 T-Ö

611

1174

andra............................... ad val.

1 l* %

18 %

Anm. till tulltaxenr 59S 611 (sta­

tistiska nr 1159—1174). För persed­

lar, hänförliga till dessa nummer,

skall, därest de äro försedda med

krage, uppslag eller annan besätt­

ning av pälsverk av i tulltaxenr 311

(statistiskt nr 680) angivna slag, utgå

särskild tilläggstull av 15 % av vär­

det.

1 Enl. kk 30 juni 1955 (nr 466) belägges varan med särskild tullavgift, vilken tillsammans med den

i gällande tulltaxa fastställda tullen skall uppgå till i kolumnen angivet procenttal av varans värde.

* Koncessionen till Österrike avser endast herrskjortor.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 ur 1956

29

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind-

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr.'per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Skodon, ej hänförliga till tulltaxenr

618—619 (statistiska nr 1181—1182):

andra:

623

1186

av spånadsvara, innehållande silke

eller finare metalltråd.................... 2 000: —

18 %

s

Hattar, ej av pälsverk, även halv­

färdiga:

andra slag:

av annat ämne:

ogarnerade:

stumpar och capeliner:

andra slag:

filtstumpar:

ur 630: 1

ur 1194: 4

av velourhårfilt för damhattar 1 st.

capeliner av filt:

—: SO

10 %

—: 50

10%

ö

ur 630: 1

ur 1195: 1

av velourhårfilt för damhattar 1 st.

—; SO

10%

—: 50

10%

Ö

Arbeten av sten:

slip-, bryn- och polerstenar, ej sär­

skilt nämnda:

andra slag:

andra:

ur 649

ur 1221

diamantslipskivor............................

2S:

10 %

15: —

5%

USA

686

1275:1—3 Deglar, retorter och mufflar, även

av grafitmassa, samt delar därtill .

1:

fria

s

699

1292

Råglas, gjutet i skivor, även med

kantslipning; alabaster- och opal-

glas, även slipat; ävensom trottoar-

och däcksglas........................................

6:

20%

6: —

16 %

B

701

1294

Takpannor och tegel samt för fartyg

avsedda sidventilglas, även med ra­

mar; ävensom krubbor och tråg ....

Fönster- och spegelglas:

10: —

fria

USA

ofolierat:

utan slipning eller etsning, i plana

skivor med en sammanlagd längd

och bredd av:

702

1295

mindre än 245 cm...........................

Anm. Till detta nummer eljest

10:

20 %

10: —

18%

B

hänförligt glas med en sammanlagd

längd och bredd av mindre än 135 cm

tulltaxeras, om det inkommer med

fasett- eller kantslipning, enligt tull­

taxenr 705 (statistiskt nr 1298).

703

1296

245 cm eller däröver.......................

12:

20 %

12: —

18%

B

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind -

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

mattslipat, slipat och polerat,

etsat, böjt eller kupigt:

704

1297

utan fasett- eller kantslipning....

20: —

20 %

20: —

16%

B

706

1298

andra slag.........................................

folierat:

30: —

20 %

30: —

16 %

B

706

707

708

1299

1300

1301

utan fasett- eller kantslipning....

30: —

40: —

20 %

30: —

40: —

16%

16 %

B

B

Speglar och glasmålningar av fönster-

eller spegelglas.....................................

Arbeten, ej särskilt nämnda, av föns­

ter- eller spegelglas:

60:

20 %

60: —

16 %

B

ur 709

ur 1302

isolerande glas, även i förening

med metall........................................

70:

20 %

70: —

16 %

B

Plåtar, även korrugerade:

kallvalsade (med blank oxidfri

yta), slipade, polerade, betade,

målade, fernissade, fömicklade,

lackerade, emalj erade, brunerade

eller med annan, ej särskilt nämnd

ytbehandling samt mönsterpres-

sade, med en tjocklek av:

mindre än 3 mm men icke under

0,25 mm; ävensom kallvalsad plåt

av mindre tjocklek än 0,25 mm:

ur 775

ur 1414

s. k. karosseriplåt............................

* Anm. Ej rätvinklig, klippt plåt

* 7:

is %

* 7: —

8 %

S

av mindre än 7 mm tjocklek drager

en tullförhöjning av 15 %.

Kättingar och kedjor, även avpas­

sade, samt lösa länkar därtill:

ledbultkättingar, ej hänförliga till

tulltaxenr 787 (statistiskt nr 1435),

med en längd å rullen (invändig

länkbredd) av:

789

1437

mindre än 6 mm..............................

50: —

is %

50: —

12 %

S

ur 794

ur 1442

Spiralfjädrar, ej särskilt nämnda ..

20: —

10 %

20: —

8 %

USA

ur 802

ur 1463

Gräsklippningsmaskiner.....................

8: —

8: —

10 %

s

814

1468

Hyvlar för bearbetning av trä, även

med trästock, samt hyvelstockar av

25: —

25: —

10 %

s

Sågar och sågklingor; sågblad och

sågbladsämnen, andra än stensåg-

blad:

822

1479

blad till bandsågar..........................

50: —

50: —

8 %

USA

Kungl. Mnj.ts proposition nr 191 ur 1956

31

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind-

ningar* (i)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

836: 1

1497

Gängtappar, gängbackar, gängklop-

por och andra gängverktyg . ad val.

Lås, ej särskilt nämnda, även med

tillhörande nycklar, samt dörrstäng-

15 %

10%

USA

are:

864

1531

lackerade eller försedda med annan

ytbetäckning....................................

50: —

50: —

15%

T

865

1532

andra slag.........................................

Anoder:

30: —

30: —

15 %

T

ur 896

ur 1586

nickelanoder.....................................

Plåtar och band:

fria

fria

S

av annan metall, med en tjocklek

av:

minst 0,2 mm:

valsade eller pressade:

rätvinkliga:

ur 899

1593

av aluminium..................................

Rör, ej särskilt nämnda:

10:

5 %

10: —

3 %

B-S

av annan metall, även avsvarvade

på ytan och invändigt:

av rund genomskärning, i raka

längder, ej vidare bearbetade:

ur 904

1608

av mässing........................................

Träd, icke isolerad:

15: —

15: —

4%

S

av annan metall:

andra slag:

av rund, kvadratisk, rektangulär

(även med rundade hörn) eller sex-

kantig genomskärning; ävensom

s. k. trolleytråd (kontakttråd):

av 0,5 mm eller däröver i största

dimension av tvärsektion, utan

överdrag av annan oädel metall;

ävensom s. k. drillerad tråd av

högst 1 mm i diameter:

ur 911

1620

av koppar ..........................................

* Anm. För tråd, vriden till linor

*10: —

*10: —

3 %

B

eller kablar, höjes tullen med 50 %.

Nålar, ej särskilt nämnda och ej hän­

förliga till bijouteri varor:

ur 930

1650: 2,

stopp- och synålar; ävensom stick-

1651

maskinsnålar....................................

40:

fria

T

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Ångpannor, förvärmare, ej särskilt

nämnda, samt med maskinella an­

ordningar försedda behållare och

kokare, allt för så vitt de huvudsak­

ligen bestå av smidbart järn; även­

som arbeten av valsad järnplåt till

ångpannor:

andra slag:

942

1665

mångtubiga (med mer än 3 tuber)

med rör av högst 250 mm diameter

och vägande per stycke högst

5000 kg ...............................................

9: —

12 %

T

minimum: ad val.

is %

Kondensorer:

947

1670

utan tuber eller med tuber av järn

12: —

12 %

T

minimum: ad val.

15%

948

1671

med tuber av annan metall..........

25: —

12 %

T

minimum: ad val.

15%

Förbrännings- och varmluftsmoto-

rer, vägande per stycke:

950

1675,

1676

mer än 500 kg men ej mer än

1500 kg ...............................................

20: —

12%

S

minimum: ad val.

is %

Nitnings-, tråddragnings-, spik-,

hästsko- och smidesmaskiner, press-,

stans-, klipp-, bocknings- och rikt-

ningsmaskiner:

andra, vägande per stycke:

ur 958

1692

mer än 5000 kg och ej hänförliga

till tulltaxenr 959 (statistiskt nr

1694)..................................... ad val.

13%

12 %

USA

963

1708

9: —

10 %

T

Tryckpressar:

andra slag, såsom snällpressar och

litografiska pressar; ävensom stil-

gjuteri- och sättmaskiner samt

delar och tillbehör, ej särskilt

nämnda, till maskiner, hänförliga

till tulltaxenr 968 (statistiska nr

1717—1723):

ur 968

1722

matriser.............................................

fria

fria

USA

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

33

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind-

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Sy- och nåtlingsmaskiner:

bestående av med ställningar fast

förenade överdelar; ävensom över­

delar, vägande per stycke mer än

15 kg:

ur 969

1725

nåtlingsmaskiner och överdelar

därtill.................................................

18: —

10%

T

minimum: ad val.

10 %

Vevaxlar och vevstakar, särskilt in­

kommande:

986

1759

andra ..................................................

6:

12%

S

minimum: ad val.

15%

Valsar, särskilt inkommande, borst­

valsar härunder inbegripna, samt

valscylindrar, ej särskilt nämnda:

bearbetade:

andra slag:

990

1763: 1

avsedda till valsverk för metall­

industrien ............................ ad val.

15 %

15%

B

Transmissioner, härunder inbegripna

släta axlar, försedda med kilspår eller

annorledes apterade, lager, ej särskilt

nämnda, och lagerboxar, svänghjul

utan regulator, rem- och linskivor,

ej särskilt nämnda, samt kugghjul

med oarbetade kuggar, vägande per

stycke:

991

1764

högst 500 kg....................... ad val.

13%

10%

S

992

1765

mer än 500 kg................... ad val.

Skruvväxlar samt kugghjul med be­

arbetade kuggar, vägande per stycke:

13 %

10 %

S

993

1766

högst 500 kg...................... ad val.

Maskiner och apparater, ej särskilt

nämnda:

13 %

10%

S

ur 996

1771

torkcylindrar och pressvalsar med

stativ för textil- eller pappersindu­

strierna samt kalandrar, även

hydrauliska, oavsett för vilken

industri de äro avsedda .. ad val.

10 %

10 %

T

ur 996

1772

fals- och häftmaskiner för bokbin-

deri- och pappersindustrierna, ku­

vert- och påsmaskincr, bcstryk-

nings-, bronserings- och klistrings-

8 Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Yr 191

34

Kungl. Maj ds proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind -

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

maskiner, kartong- och karton-

nagemaskiner, fuktmaskiner, skär-

och rullmaskiner............... ad val.

10 %

10 %

T

ur 996

1793

centrifuger, ej särskilt nämnda

ad val.

10 %

10 %

S

ur 996

1796

materialprovningsmaskiner ad val.

pneumatiska maskiner och verk­

tyg:

10 %

10 %

T

ur 996

1797: 1

bergborrningsmaskiner ... ad val.

10 %

10 %

S

ur 996

1798

axelkopplingar................... ad val.

andra:

10 %

10 %

S

ur 996

1804: 4

för kemiska industrien ... ad val.

10 %

10 %

T

ur 996

1804: 5

för livsmedelsindustrien .. ad val.

10 %

10 %

T

Armatur samt delar därtill för ma­

skiner, apparater eller rörledningar,

härunder inbegripna slussventiler, ej

hänförliga till tulltaxenr 733 (sta­

tistiskt nr 1345):

till huvudsaklig del av järn, vägan­

de per stycke:

997

1807,1808

högst 5 kg........................... ad val.

13 %

10 %

S

998

1809,1810

mer än 5 kg men ej mer än 50 kg

ad val.

13 %

10%

S

999

1811,1812

mer än 50 kg..................... ad val.

13 %

10%

S

1000

1813,1814

andra slag........................... ad val.

13 %

10 %

s

ur 1006

1827

Elektriska dammsugare, vägande per

stycke högst 100 kg............... ad val.

Galvaniska element:

10 %

12 %

B

1011: 1

1841: 1

vägande per stycke högst 200 g .

20:

10 %

20:

8 %

S

1011: 2

1841: 2

andra..................................................

10:

10%

10: —

8 %

s

ur 1016

1846: 2

fria

fria

B

Apparater för trådlös telegrafi, tele­

foni och television samt delar och

tillbehör därtill, ej särskilt nämnda:

1044: 2

1885: 1

elektronrör.......................... ad val.

andra slag:

10%

12 %

B

ur 1044: 3

ur 1885: 2

radiomottagningsapparater

ad val.

20 %

17 %

T

ur 1044: 3

ur 1885: 2

delar och tillbehör, ej särskilt

nämnda, till radiomottagningsap­

parater; ävensom särskilt inkom­

mande högtalare och förstärkare,

ej hänförliga till tulltaxenr 1044: 8

(statistiskt nr 1889: 7)... . ad val.

20 %

17 %

B

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

35

Tull t axe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och bind -

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

Elektrotekniska specialapparater och

delar därtill, ej särskilt nämnda,

härunder inbegripna telefonöverdrag

och förstärkare till telefontekniska

mätanordningar:

ur 1044: 8

1888: 1

kvicksilverströmriktare och delar

därtill, ej särskilt nämnda ad val.

10 %

10 %

S

ur 1044: 8

1888: 2

torrlikriktare och delar därtill, ej

särskilt nämnda................. ad val.

10 %

10 %

S

1048

1894

Bromsapparater, luft-, vakuum- eller

ång-, till järnvägs- eller spårvägs-

vagnar...................................... ad val.

Åkdon och fordon, ej särskilt nämn­

da:

10 %

10 %

USA

ur 1056: 4

1915: 1

traktorer och truckar, elektriska

ad val.

75 %

12 %

USA

ur 1056: 4

1915: 3

truckar, ej elektriska......... ad val.

Luftfartyg:

75 %

12 %

USA

andra slag:

andra:

ur 1062: 2

1922: 2

med motor.......................... ad val.

75 %

12 %

S

ur 1068

1073: 1

1951

200:

5 %

fria

J

1961

Elektriska mätinstrument, ej hän­

förliga till tulltaxenr 1072: 1 (sta­

tistiskt nr 1960: 1), samt delar därtill

ad val.

73 %

12 %

USA

Instrument, ej särskilt nämnda, här­

under inbegripna mätband och mät­

stockar; ävensom delar till instru­

ment, hänförliga till tulltaxenr 1073:

2 (statistiska nr 1962—1966: 2):

ur 1073: 2

1964

navigationsinstrument; ävensom

delar därtill........................ ad val.

10%

10%

S

Musikinstrument:

pianon:

1088

1982

flyglar......................................... 1 st.

*300:

25 % *300: —

16 %

T

1089

1983

pianinon och tafflar............... 1 st.

* Anm. Är spelapparat inbyggd i

* 226: —

20 % *225: —

16 %

T

piano, förhöjes tullen å detta med 75

kr. per stycke.

Konstplaster, ej hänförliga till annat

nummer:

arbetade, ej särskilt nämnda:

andra slag:

36

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

Gällande

Preliminärt överens-

nr

nr

tullsatser

komna koncessioner (1)

och binc

ningar* (1)

A

B

A

B

vid för-

Kr. per

Ad

Kr. per

Ad

hand-

100 kg

valo-

100 kg

valo-

ling

(2)

rem

(2)

rem

med**

plattor (andra än golvplattor och

plattor för tillverkning av gram­

mofonskivor):

ur 1112: 2

2040: 7

av laminerade plaster .... ad val.

15 %

13 %

S

ur 1112: 2

2040: 8

av akrylplast med en tjocklek av

0,6 mm eller däröver........ ad val.

15%

13 %

S

ur 1112: 2

ur 2040:10,

av cellulosaderivat med en tjock-

2040:11,

lek av mindre än 1,5 mm. ad val.

15%

15 %

B

ur 2040:13

Etuier, utan tillbehör, samt askar,

attrapper, dosor och fodral, ej sär­

skilt nämnda:

av läder, skinn eller spånadsvara;

ävensom av andra ämnen i för­

ening med agat, bärnsten, elfen­

ben, förgylld, försilvrad eller plati-

nerad metall, prydnadsfjädrar,

pärlemor, skinn, sköldpadd, snäc­

kor, spetsar eller med spånadsvara,

vari ingår silke eller finare metall­

tråd:

ur 1116

ur 2044

utvändigt klädda med eller bestå­

ende av spånadsvara, vari ingår

silke eller finare metalltråd, eller

klädda med prydnadsfjädrar ....

1 700: —

1700: —

15 %

T

ur 1117

ur 2045

invändigt klädda med spånads­

vara, vari ingår silke eller finare

metalltråd.........................................

1 000:

i* % 1 000: —

15 %

T

Varor, som icke kunna hänföras un­

der någon av de i tulltaxan upptagna

bestämmelser:

mer eller mindre arbetade:

ur 1153

2088: 2

aktivt kol............................ ad val.

15 %

fritt

B

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

(1) De tillämpliga tullsatserna i denna lista äro upptagna i kolumn A; i de fall då en tullsats angives i

kolumn B är emellertid svenska regeringen oförhindrad att när som helst upphäva den i kolumn A upp­

tagna tullsatsen och sätta i kraft en tullsats, icke överstigande den i kolumn B angivna tullsatsen.

(2) Den tullpliktiga vikten beräknas efter vad i svenska tulltaxan är stadgat för ifrågavarande tull-

taxenummer. — Där tullen icke utgår efter vikt, angives beräkningsgrunden särskilt i textkolumnen.

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

37

Bilaga 2

Förslag

till

ändringar i tulltaxan

38

Växter, ej särskilt nämnda:

levande:

rhododendron, azaleor, kamelior och erika................. E1

Tull

för 100 kg

kronor

5: —

57

Anmärkningar till nr 38—39

och 40: 2.------------------------ —

Köksväxter, ej särskilt nämnda:

färska eller enbart kokade:

blomkål:

under tiden 1 maj—30 november...............................T

25: —

57: 1

under annan tid...............................................................T

10: —

57: 2

sallad, härunder inbegripen endivsallad:

under tiden 1 januari—29 februari................................

fri

57: 3

under annan tid...............................................................T

40: —

57: 4

andra slag.............................................................................. T

40: —

70: 1

Frukter och bär, ätbara:

torkade eller saltade:

nötter:

valnötter, härunder inbegripna pekannötter...............

fria

76

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander och kummin; ävensom

lagerblad och lagerbär, torkade................................................

fria

85: 2

Vanillin samt ersättningsmedel för vanilj och vanillin 100 kr.

18: —

223: 1

Kemiska preparat, ej särskilt nämnda; ävensom plåster, ej

hänförligt till apoteksvaror:

insektsbekämpningsmedel (DDT, nikotin, nikotinprepa-

rat och dylikt), ej hänförliga till annat nummer

100 kr.

12: —

223: 2

kemikalier för fotografiskt ändamål, ej hänförliga till

annat nummer....................................................... 100 kr.

5: —

223: 3

tandcement och andra dentalpreparat, ej hänförliga

till annat nummer................................................ 100 År.

12: —

1

Såsom emballage

---------

bastmattor m. m.

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

223: 4

223: 5

223: 6

223: 7

223: 8

224

225

227

227: 1

227: 2

230

261: 2

306

307: 1

307: 2

308: 1

308: 2

311

tvätt-, disk- och rengöringsmedel, ej hänförliga till

annat nummer....................................................... 100 kr.

andra slag:

ftalsyra och ftalsyraanhydrid............................ 100 kr.

trikresyl- och trixylenylfosfat........................... 100 kr.

natriummonokloracetat och monoklorättiksyra

100 År.

andra....................................................................... 100 År.

Anm. 1. ----------------------------------------- - — — —- ----------------

Anm. 2. ---------------------------------------------------------------------—

Anm. 3. ----------------------------------------------- ------- - —--------------

Anm. 4. För till nr 223: 8 hänförliga alkylbensoler, alkyl-

naftaliner samt alkyl- och arylfenoler, som uteslutande

äro avsedda att användas vid tillverkning av konstpiaster

eller av uppblötningsmedel, skall tull icke utgå.

Kemikalier för fotogråfiskt ändamål, blixtljus preparat här­

under inbegripna, inkommande i mindre, för detaljhandeln

avsedda förpackningar................................................. 100 År.

Ljuskänsligt fotografiskt papper..................................................

Fotografisk film, alla slag:

andra slag:

framkallad:

kinematografisk film ..................................................... E

annan.................................................................................. E

annan ..........................................................................................

Kimrök och likartade svarta färgämnen, ej särskilt nämnda

Puder, smink, hudkräm och näskitt............................. 100 År.

Pälsverk:

oberedda:

av får, gasell, get, hjort, hund, isbjörn, katt, ren, rådjur,

schakal, varg och älg; ävensom av säl, ej hänförliga

till nr 307: 2 ...........................................................................

Anm. --------------- - ----------------------------- ----------------------------------

av bäver....................................................................... 100 År.

av chinchilla, hermelin, mård, närts, vit-, blå-, svart-,

silver- och korsräv, sobel, äkta säl samt utter 100 År.

av bisam, opossum, sjubb och skunk.................................

andra slag................................................................................N

Anm. ------- —--------------------------------------------------------------------

beredda, lösa:

av bäver, chinchilla, hermelin, mård, närts, vit-, blå-,

svart-, silver- och korsräv, sobel, äkta säl samt

utter......................................................................... 100 År.

Arbeten av kautschuk, även syntetisk, guttaperka och

balata samt av faktis och andra dylika ersättningsmedel

för kautschuk:

Tull

för 100 kg

kronor

12

: —

13: —

13: —

13: —

15: —

5: —

fritt

1000

: —

1580: —

fri

fria

15: —

fria

5: —

10:

fria

150: —

10: —

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

39

336: 2

441: 1

441: 2

474: 1

474: 2

474:3

476

546: 2

yttergumm i, ej hänförligt till nr 335, samt delar därtill E

Anm. För till detta nummer hänförliga varor må tullen i intet

fall utgå med högre belopp än som motsvarar 16 % av värdet.

Garn:

helt eller delvis av lin, hampa, ramie och andra vegeta­

biliska spånadsämnen, ej särskilt nämnt, utan inbland­

ning av silke eller ull:

enkelt:

blekt, färgat eller tryckt:

över nr 25 t. o. in. nr 35 ............................ 100 kr.

över nr 35 t. o. m. nr 75...........................................

Anmärkningar till nr 401—44 4. --------------• — — ------— — •—

Vävnader, ej särskilt nämnda:

innehållande silke:

filtvävnader med bomullsvarp och inslag av grovt garn

av silkesavfall, avpassade till filtar (s. k. italienska),

även fållade eller kantade, samt ofärgad eller natur-

färgad shantung ..............................................................E

för tekniskt bruk avsedda vävnader:

maskinfilt, innehållande högst 20 % ändlösa synte­

tiska fibrer.......................................................... 100 kr.

andra..................................................................................N

Anm. Till nr 474: 2 eller 474: 3 hänförliga, för tekniskt bruk

avsedda vävnader må icke draga högre tull än eljest för

vävnader av motsvarande slag är stadgat.

fälb-, plysch- och sammetsvävnader, oskurna eller skurna:

andra......................................................................... N

Anm. ------------------------------ —-------- — ---------------------

Snören och a ndra snörmakararbeten, ej hänförliga till annat

nummer:

innehållande silke:

andra.................................................................................. E

Anm. 1. Till detta nummer hänförliga flätade linor av nylon,

som äro avsedda uteslutande för tillverkning av fallskär­

mar, draga en tull av 600 kr. för 100 kg.

Anm. 2. För till detta nummer hänförliga bind- och segelgarn

samt tågvirke och linor, tillverkade av ändlösa syntetiska

fi brer och vägande mer än 2 g per m, skall tullen i intet fall

utgå med högre belopp än 26 % av varans värde.

Tull

för 100 kg

kronor

100

: —

9: —

fritt

600:

18: —

600: —

1000

: —

1500: —

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1956

564: 1

564: 2

602:1

623

649: 1

649: 2

686

701

836: 1

930: 1

930: 2

Slangar, driv- och transportremmar, solv och andra för tek­

niskt bruk avsedda artiklar, ej särskilt nämnda:

innehållande silke:

andra:

maskinfilt, innehållande högst 20 % ändlösa synte­

tiska fibrer..................................................... 1Ö0 kr.

andra............................................................................. N

Kläder och andra sömnadsarbeten, ej särskilt nämnda:

andra slag:

av vävnad, hänförlig till nr 474: 1—3, 475, 478, 480: 1

eller 613, eller av band, hänförliga till nr 541: 1, 543

eller 544: 2:

Skodon, ej hänförliga till nr 618—619:

andra:

av spånadsvara, innehållande silke eller finare metall­

tråd .......................................................................... 100 kr.

Arbeten av sten:

slip-, bryn- och polerstenar, ej särskilt nämnda:

andra slag:

diamantslipskivor............................................................N

andra..................................................................................N

Deglar, retorter och mufflar, även av grafitmassa, samt

delar därtill...................................................................................

Takpannor och tegel samt för fartyg avsedda sidventilglas,

även med ramar; ävensom krubbor och tråg.......................

Gängtappar, gängbackar, gängkloppor och andra gängverk­

tyg ..................................................................................... 100 kr.

Nålar, ej särskilt nämnda och ej hänförliga till bijouterivaror:

hårnålar..................................................................................... E

stopp- och synålar; ävensom stickmaskins- och symaskins-

nålar............................................................................................

Ångpannor, förvärmare, ej särskilt nämnda, samt med

maskinella anordningar försedda behållare och kokare,

allt för så vitt de huvudsakligen bestå av smidbart järn;

ävensom arbeten av valsad järnplåt till ångpannor:

Tull

för 100 kg

kronor

18: —

600: —

18: —

15: —

25: —

fria

fria

10

: —

40: —

fria

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1956

41

942

andra slag:

mångtubiga (med mer än 3 tuber) med rör av högst

250 mm diameter och vägande per stycke högst

5000 kg................................................................ 100 kr.

Anm. För ångpannor, förvärmare, behållare och kokare

skall tullen i varje fall motsvara, om de äro hänförliga

till nr 941, minst 15 % och, om de äro hänförliga till

nr 943—944, minst 10 % av varans värde.

Kondensorer:

947

utan tuber eller med tuber av järn.......................... 100 kr.

948

med tuber av annan metall........................................ 100 kr.

Anm. Kondensorer, som äro fast förenade med till dem hörande

maskiner, draga tull som dessa senare.

Förbrännings- och varmluftsmotorer, vägande per stycke:

950

mer än 500 kg men ej mer än 1500 kg

100 kr.

958: 1

958: 2

963

969: 1

Anm. 1. ----------------------------------------- --------------------------------------

Anm. 2. För motorer, hänförliga till nr 951, 952: 2 och 953, skall

tullen i varje fall motsvara minst 15 % och för motorer, hänför­

liga till nr 952: 1, minst 10 % av varans värde. Beträffande

till nr 952: 1, 952: 2 och 953 hänförliga maskiner, må tullen i

intet fall utgå med lägre belopp än resp. 600, 600 och 2250 kr.

per stycke.

Valsverk för metallindustrien, ång-, luft- och fjäderhammare,

hejare samt nitnings-, tråddragnings-, spik-, hästsko- och

smidesmaskiner; stans-, klipp-, bocknings- och riktnings-

maskiner; pressmaskiner, härunder inbegripna pressar, ej

särskilt nämnda; ävensom plåtslageri-, kopparslageri- och

bleckslagerimaskiner, ej här förut nämnda:

andra, vägande per stycke:

mer än 5000 kg och ej hänförliga till nr 959:

nitnings-, tråddragnings-, spik-, hästsko- och smi­

desmaskiner; stans-, klipp-, bocknings- och rikt-

ningsmaskiner; pressmaskiner, härunder inbe­

gripna pressar, ej särskilt nämnda......... 100 kr.

andra................................................................... 100 kr.

Anm. —------------------------ —--------------------------------------

Sågramar och delar därtill.............................................. 100 kr.

Sy- och nåtlingsmaskiner:

bestående av med ställningar fast förenade överdelar;

ävensom överdelar, vägande per stycke mer än 15 kg:

symaskiner och överdelar därtill................................ N

4 Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 191

Tull

för 100 kg

kronor

12

: —

12

: —

12

: —

12

: —

12

: —

13: —

10

: —

18

: —

42

Kungl. Mcij. ts proposition nr 191 år 1956

969: 2

970

nåtlingsmaskiner och överdelar därtill........... 100 År.

överdelar, ej häiiförliga till nr 969:1—2 ............. N

Anm. För artiklar, hänförliga till nr 969: 1 och 970, skall

tullen i varje fall motsvara minst 10 % av varans värde.

Tull

för 100 kg

kronor

10

: —

32: —

Vevaxlar och vevstakar, särskilt inkommande:

986

991

992

andra................................................................................ 100 År.

Valsar, särskilt inkommande, borstvalsar härunder inbe­

gripna, samt valscylindrar, ej särskilt nämnda:

Anm. till nr 985, 988—989 och 990: 1. För artiklar, hän­

förliga till nr 985, 988—989 och 990:1, skall tullen i varje

fall motsvara minst 15 % av varans värde.

Transmissioner, härunder inbegripna släta axlar, försedda

med kilspår eller annorledes apterade, lager, ej särskilt

nämnda, och lagerboxar, svänghjul utan regulator, rem-

och linskivor, ej särskilt nämnda, samt kugghjul med oar­

betade kuggar, vägande per stycke:

högst 500 kg.............................................................. 100 År.

mer än 500 kg............................................................ 100 År.

Anm. 1. -----------------------------------------------—------------------------

Anm. 2. ------- • —--------------- -----------------------------------------------

Anm. 3. --------------------- ------------------------------------------ ------------

12

: —

10

: —

10

: —

993

997

998

999

1000

Skruvväxlar samt kugghjul med bearbetade kuggar, vågande

per stycke:

högst 500 kg.............................................................. 100 År.

Armatur samt delar därtill för maskiner, apparater eller rör­

ledningar, härunder inbegripna slussventiler, ej hänförliga

till nr 733:

till huvudsaklig del av järn, vägande per stycke:

högst 5 kg.............................................................. 100 År.

mer än 5 kg men ej mer än 50 kg................... 100 År.

mer än 50 kg.......................................................... 100 År.

andra slag................................................................... 100 År.

Anm. ----------------—------------ —------------ -----------------------------

10

: —

10

: —

10

: —

10

: —

10

: —

1044:

3

Apparater för trådlös telegrafi, telefoni och television samt

delar och tillbehör därtill, ej särskilt nämnda:

andra slag:

radiomottagningsapparater samt delar och tillbehör

därtill, ej särskilt nämnda; ävensom särskilt in­

kommande högtalare och förstärkare, ej hänförliga

till nr 1044: 8, samt delar och tillbehör därtill, ej

särskilt nämnda................................................ 100 År.

17

: —

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1956

43

1056: 4

1056: 5

1056: 6

1062: 2

1062: 2»/,

1068: 1

1068: 2

1073: 1

1112

:

2

1112: 3

1112: 4

1112: 5

1112

:

6

1112: 7

1153: 1

1153: 2

Åkdon och fordon, ej särskilt nämnda:

traktorer och truckar, elektriska.............................. 100

Å t .

truckar, ej elektriska................................................... 100 År.

andra slag....................................................................... 100 År.

Luftfartyg:

andra slag:

andra:

motordrivna............................................................ 100 År.

Anm. Vid tulltaxering ----- - -— särskilt för sig.

andra....................................................................... 100 År.

Kikare, glasögon och infattade optiska glas, ej särskilt

nämnda; ävensom delar därtill, andra än oinfattade optiska

glas:

kikare..........................................................................................

andra slag..............................................................................E

Elektriska mätinstrument, ej hänförliga till nr 1072: 1, samt

delar därtill.................................................................... 100 År.

Konstplaster, ej hänförliga till annat nummer:

arbetade, ej särskilt nämnda:

andra slag:

plattor:

golvplattor........................................................... 100 År.

plattor för tillverkning av grammofonskivor 100 År.

plattor, ej hänförliga till nr 1112: 2—3, av lami-

nerade plaster................................................. 100 År.

andra:

av akrylplast med en tjocklek av 0.6 mm eller

däröver......................................................... 100 År.

andra................................................................ 100 År.

andra......................................................................... 100 År.

Anm. För till nr 1112: 4—7 hänförliga plattor och folier, som

äro avsedda uteslutande för tillverkning av röntgenfilm,

skall tull icke utgå.

Varor, som icke kunna hänföras under någon av de i tull­

taxan upptagna bestämmelser:

mer eller mindre arbetade:

aktivt kol...............................................................................

andra....................................................................... 100 År.

Anm. ----------- ----------------------------------------------------------------

Tull

för 100 kg

kronor

12

: —

12

: —

15: —

12

: —

15: —

fria

200

: —

12

: —

15: —

15: —

13: —

13: —

15: —

15: —

fritt

15: -

661372 Stockholm 1956. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag