Prop. 1956:198

('angående organi\xad serande av en svensk F.N.-styrka',)

K ungt. Maj:ts proposition nr 198

1

Nr 198

Knngl. Maj:ts proposition till riksdagen angående organi­

serande av en svensk F.N.-styrka; given Stockholms slott den 5 november 1956.

Kungl. Maj :t vill härined, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en svensk militär kontingent, omfattande eu reducerad bataljon, organiseras för att ingå i en F. N.-styrka med uppgift att trygga och övervaka fientligheternas upphörande i Främre Orienten. Kontingenten föreslås skola rekryteras på frivillig väg. För ändamålet äskas ett reservationsanslag på 10 miljoner kronor.

1608

56 Bihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 198

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 198

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i statsrådet å Stockholms slott den 5 november 1956.

Närvarande

Statsministern

E

rlander

,

ministern för utrikes ärendena

U

ndén

,

stats­

råden

Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Norup, Hed­

lund

, P

ersson

, L

indell

, L

indström

, L

indholm

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anför chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson, följande.

I det kritiska läge, som uppkommit i Främre Orienten genom att Israels krigsmakt nyligen trängt in på egyptiskt territorium och även brittisk­ franska militärstyrkor inlett operationer därstädes, antog F. N:s general­ församling den 2 november 1956 en av bl. a. Sverige stödd resolution, vari alla i stridigheterna invecklade parter enträget uppfordrades att överens­ komma om omedelbart upphörande av fientligheterna. I resolutionen ut­ talades vidare bl. a., att generalförsamlingen uppfordrade parterna i 1949 års israelisk-arabiska stilleståndsavtal att omedelbart draga tillbaka alla styrkor bakom vapenstilleståndslinjerna samt krävde att, sedan fientlig­ heterna inställts, åtgärder skulle vidtagas för att öppna Suezkanalen och återställa tryggad frihet för sjöfarten. I en den 4 november 1956 av general­ församlingen antagen resolution anmodades generalsekreteraren att fram­ lägga en plan för upprättande, med samtycke av berörda nationer, av en internationell F. N.-styrka för att trygga och övervaka fientligheternas upp­ hörande i enlighet med bestämmelserna i resolutionen den 2 november 1956. Enligt resolution den 5 november 1956 upprättade generalförsam­ lingen vidare ett kommando för den internationella styrkan samt utnämnde den kanadensiske generalmajoren E. L. M. Burns till chef för kommandot. I den sistnämnda resolutionen bemyndigades vidare chefen för kommandot bl. a. att, i samråd med generalsekreteraren, företaga rekrytering av offi­ cerare direkt från olika medlemsstater, dock icke från sådana som är ständiga medlemmar av säkerhetsrådet.

Den svenska regeringen har från F. N:s generalsekreterare erhållit för­ frågan om Sverige är villigt att med en militär kontingent deltaga i den tilltänkta internationella styrkan.

Sverige synes i enlighet med sina förpliktelser som medlem i F. N. icke böra undandraga sig att medverka till upprättandet av en internationell vaktstyrka för att trygga och övervaka att fientligheterna i Främre Orienten upphör. I överensstämmelse med denna uppfattning har Kungl. Maj :t förut

Kungl. Maj:ts proposition nr 198

3

denna dag beslutat svara generalsekreteraren, att den svenska regeringen

i princip är beredd att medverka till upprättande av en svensk militär

kontingent, avsedd att ingå i de berörda internationella styrkorna. I svaret

framhålles att regeringen förutsätter, att styrkornas uppdrag är begränsat

till det i resolutionerna den 4 och 5 november 1956 angivna syftet och

icke innefattar en vakthållning inom området under obestämd tid eller i

avvaktan på att de politiska frågor, som berör området, erhåller sin lös­

ning. Regeringen utgår vidare från att svensk trupp icke skall stationeras

på utländskt territorium utan vederbörande stats samtycke, och räknar

med att kostnaderna till väsentlig del skall bäras av F. N. enligt särskild

överenskommelse, som bör träffas härom med F. N.

Med hänsyn till ärendets brådskande natur har i olika hänseenden ut­

tömmande uppgifter ännu icke erhållits från F. N:s sekretariat. Sålunda

föreligger exempelvis icke fullständiga uppgifter angående önskad storlek,

sammansättning, beväpning och övrig utrustning av förbandet.

Den svenska kontingent som kan komma i fråga för detta ändamål

torde, såvitt nu kan bedömas, böra omfatta en reducerad bataljon.

Det synes icke böra ifrågakomma, att personal tvångsvis uttages för

tjänstgöring i den svenska styrkan utan rekrytering bör ske helt på fri­

villig väg.

Såsom framgår av det anförda förutsättes, att särskild överenskom­

melse med F. N. skall träffas angående bestridande av kostnaderna för

den svenska styrkan. I avvaktan på sådan överenskommelse torde kost­

naderna för uppsättandet av kontingenten och för verksamheten helt få

bestridas av statsmedel. Jag förutsätter att utrustning får ske från för­

svarets förråd.

Beräkningen av kostnaderna måste av förut antydda skäl bli synner­

ligen approximativ. Av stor betydelse för kostnadernas storlek är givetvis

den tid, som uppdraget kan komma att räcka. Vid anslagsberäkningarna

utgår jag emellertid från att kontingentens verksamhet kommer att om­

fatta en tidrymd av sex månader. Jag räknar med att ett belopp av 10

miljoner kronor är erforderligt för ändamålet. Jag har därvid utgått från

att personalen kommer att tillerkännas förmåner i huvudsaklig överens­

stämmelse med dem, som enligt beslut av Kungl. Maj :t gällt för de svenska

repatrierings- och övervakningskontingenterna i Korea. Anslaget bör lämp­

ligen anvisas som reservationsanslag under fjärde huvudtiteln och benäm­

nas Kostnader för organiserande av eu svensk F. N.-styrka. Med hänsyn

till de många osäkra faktorer, som vidlåder anslagsberäkningarna, torde

Kungl. Maj :t böra bemyndigas att, därest så visar sig nödvändigt, få be­

strida överskjutande kostnader med anlitande av anslaget till oförutsedda

utgifter. I den mån så sker bör förhållandet senare anmälas för riks­

dagen.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 198

Kungl. Maj :t torde böra bemyndigas att utfärda de bestämmelser av

olika slag, som kan erfordras för organiserandet av kontingenten och

dennas verksamhet.

Förberedelser för organiserande av styrkan bör emellertid vidtagas ome­

delbart så att den kan sättas in så snart förutsättningar därför föreligger.

Kungl. Maj :t synes böra utfärda härför erforderliga bestämmelser utan

att riksdagens beslut avvaktas. Jag avser därför att senare denna dag hem­

ställa att överbefälhavaren erhåller uppdrag att organisera styrkan och att

Kungl. Maj :t i anslutning härtill meddelar erforderliga bestämmelser för

verksamheten.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen att

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att enligt förut angivna rikt­

linjer organisera en svensk militär kontingent, avsedd att ingå

i en F. N.-styrka med uppgift att trygga och övervaka fientlig­

heternas upphörande i Främre Orienten;

b) till Kostnader för organiserande av en svensk F. N.-

stijrka å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1956/57

under fjärde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 10

miljoner kronor; samt

c) bemyndiga Kungl. Maj:t att, i enlighet med vad förut

anförts, anlita anslaget till oförutsedda utgifter för täckande

av kostnader för den svenska F. N.-styrkans verksamhet.

Med bifall till vad föredragande departementschefen

sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda­

möter, hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regen-

ten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den

lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sven Brodén

Sthlm li>56. K. L. Beckmans Boktr.