Prop. 1956:42

('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestäm\xad melser om särskilda investeringsfonder för ersättan\xad de av förlorade inventarier och lagertillgångar, m. m',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956 1

Nr 42

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestäm­ melser om särskilda investeringsfonder för ersättan­ de av förlorade inventarier och lagertillgångar, m. m; given Stockholms slott den 16 december 1955.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) förordning om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investerings­ fonder för ersättande av förlorade inventarier och lager tillgångar; samt

2) förordning om ändring i förordningen den 19 februari 1954 (nr 40) med provisoriska bestämmelser om särskild investeringsfond för ersättan­ de av avyttrat fartyg.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att bestämmelserna om särskilda investerings­ fonder för ersättande av förlorade inventarier och lagertillgångar och om särskild investeringsfond för ersättande av avyttrat fartyg, vilka bestämmel­ ser gäller t. o. m. 1956 års taxering, skall tillämpas jämväl vid taxering åren 1957—1959.

Samtidigt föreslås vissa jämkningar i de nuvarande bestämmelserna om fonderna för att bringa dessa bestämmelser i bättre överensstämmelse med de år 1955 antagna nya reglerna för företagsbeskattningen. Sålunda föreslås, i syfte att förhindra att avdragsreglerna utnyttjas dubbelt, att i det fall, då inventarier förlorats eller fartyg avyttrats och den skattskyldige åtnjutit en extra avskrivning motsvarande försäkringsersättningen eller försäljnings­ summan, avdraget för avsättning till investeringsfond skall minskas med det belopp varmed inventariebeståndets bokförda värde nedbringats genom den extra avskrivningen.

1

ftihang till riksdagens protokoll 1956. 1 samt. Nr 42

2

Beträffande förordningen om särskilda fartygsfonder föreslås därjämte

vissa ändringar i syfte att vinna en smidigare tillämpning. För att under­

lätta finansieringen av ersättningsfartyg föreslås sålunda bl. a., att länssty­

relsen redan under det beskattningsår, då nytt fartyg anskaffas, skall äga

återställa den garantiförbindelse som den skattskyldige enligt förordningens

bestämmelser skall lämna såsom säkerhet för det skattebelopp som debi­

teras om någon ersättningsanskaffning inte kommer till stånd. Har skatt­

skyldig tecknat kontrakt om nybyggnad av fartyg, skall länsstyrelsen kun­

na förordna om nedsättning av garantibeloppet i den mån likvid erlägges

enligt kontraktet. Vidare föreslås bestämmelser av innebörd att, då fondav­

sättning delvis återföres till beskattning, garantiförbindelse inte får tagas

i anspråk för sitt ändamål för ett större belopp än halva den återförda fond­

avsättningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1956

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

3

Förslag

till

förordning om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 maj 1951

(nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investerings­

fonder för ersättande av förlorade inventarier och lagertillgångar

Härigenom förordnas, att 1 och 2 §§ förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investeringsfonder för ersättande av förlorade inventarier c rad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

1

§•

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig in­ komstskatt under de beskattnings­ år, för vilka taxering verkställes åren 1951—1953, äger skattskyldig njuta avdrag i enlighet med bestäm­ melserna i denna förordning för be­ lopp, som av årsvinsten avsättes till särskild investeringsfond för ersät­ tande av förlorade inventarier och till särskild investeringsfond för er­ sättande av förlorade lagertillgång­ ar.

2

§•

Avdrag enligt 1 § må för visst be­ skattningsår icke överstiga ett be­ lopp, motsvarande sådan i den skat­ tepliktiga inkomsten för beskatt­ ningsåret ingående ersättning för maskiner eller andra för stadigva­ rande bruk avsedda inventarier el­ ler för tillgångar, avsedda för om­ sättning eller förbrukning i rörel­ sen, som den skattskyldige åtnjutit på grund av statligt förfogande, eldsvåda eller därmed jämförlig, av den skattskyldiges åtgöranden obe­ roende anledning.

1 Jfr förordningen den 20 februari 1953, nr 11 maj 1951, nr 230.

lagertillgångar1 11 skola erhålla änd-

(Föreslagen lydelse)

1

§•

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig in­ komstskatt under de beskattnings­ år, för vilka taxering verkställes åren 1951—1959, äger skattskyldig njuta avdrag i enlighet med bestäm­ melserna i denna förordning för be­ lopp, som av årsvinsten avsättes till särskild investeringsfond för ersät­ tande av förlorade inventarier och till särskild investeringsfond för er­ sättande av förlorade lagertillgång­ ar.

2

§.

Avdrag enligt 1 § för avsättning till särskild investeringsfond för er­ sättande av förlorade inventarier må för visst beskattningsår icke överstiga ett belopp, motsvarande så­ dan i den skattepliktiga inkomsten för beskattningsåret ingående ersätt­ ning för maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inven­ tarier, som den skattskyldige åtnju­ tit på grund av statligt förfogande, eldsvåda eller därmed jämförlig, av den skattskyldiges åtgöranden obe­ roende anledning. Ilar den skatt­ skyldige på grund av den åtnjutna

50, om fortsatt tillämpning av förordningen den

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

(Nuvarande lydelse)

Såvitt angår tillgångar, avsedda

för omsättning eller förbrukning i

rörelsen, må avdraget icke heller

överstiga ett belopp, motsvarande

minskningen av dold reserv i varu­

lagret under beskattningsåret. Vid

beräkning av den dolda reserven

må, om prisstegring å lagret ägt

rum under beskattningsåret, lagret

vid beskattningsårets ingång uppta­

gas till återanskaffningsvärdet vid

beskattningsårets utgång.

ersättningen erhållit högre avdrag

för avskrivning å inventarier än

som eljest skulle hava ifrågakom-

mit, skall dock iakttagas att avdra­

get för avsättning till investerings­

fond skall i motsvarande mån jäm­

kas.

Avdrag enligt 1 § för avsättning

till särskild investeringsfond för er­

sättande av förlorade lag er tillgång ar

må för visst beskattningsår icke

överstiga ett belopp, motsvarande

sådan i den skattepliktiga inkoms­

ten för beskattningsåret ingående

ersättning för tillgångar, avsedda

för omsättning eller förbrukning i

rörelsen, som den skattskyldige åt­

njutit på grund av statligt förfogan­

de, eldsvåda eller därmed jämförlig,

av hans åtgöranden oberoende anled­

ning. Avdraget må icke heller över­

stiga ett belopp, motsvarande minsk­

ningen av dold reserv i varulagret un­

der beskattningsåret. Vid beräkning

av den dolda reserven må, om pris­

stegring å lagret ägt rum under be­

skattningsåret, lagret vid beskatt­

ningsårets ingång upptagas till åter­

anskaffningsvärdet vid beskattnings­

årets utgång.

(Föreslagen lydelse)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssam­

ling; dock att 2 § i dess äldre lydelse fortfarande skall äga tillämpning be­

träffande 1956 års taxering och beträffande eftertaxering för år 1956 eller

tidigare år.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 20 februari 1953

(nr 50) om fortsatt tillämpning av förordningen den 11 maj 1951 (nr 230)

med provisoriska bestämmelser om särskilda investeringsfonder för ersät­

tande av förlorade inventarier och lagertillgångar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1956

5

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 19 februari 1954 (nr 40) med provisoriska bestämmelser om särskild investe­

ringsfond för ersättande av avyttrat fartyg

Härigenom förordnas, att 1, 2, 4 och 12 §§ förordningen den 19 februari 1954 (nr 40) med provisoriska bestämmelser om särskild investeringsfond för ersättande av avyttrat fartyg skola erhålla ändrad lydelse på sätt ne­ dan angives.

(Nuvarande lydelse)

1

§•

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig in­ komstskatt för de beskattningsår, beträffande vilka taxering verkstäl­ les av beskattningsnämnd i första instans åren 1954—1956, må avdrag åtnjutas i enlighet med bestämmel­ serna i denna förordning för belopp, som avsatts till särskild investe­ ringsfond för ersättande av avyttrat fartyg. Den, som enligt lag är bok- föringsskyldig, skall därvid av års­ vinsten ha gjort en motsvarande av­ sättning i räkenskaperna för be­ skattningsåret.

2

§•

Avdrag enligt 1 § må för visst be­ skattningsår icke överstiga vare sig dubbla det belopp, för vilket ställts garanti som i nästföljande stycke sägs, eller det belopp, varmed ersätt­ ning för avyttrat fartyg, som utgjort tillgång för stadigvarande bruk i rö­ relsen, ingår i den skattepliktiga in­ täkten av rörelsen för beskattnings­ året.

(Föreslagen lydelse)

1

§•

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig in­ komstskatt för de beskattningsår, beträffande vilka taxering verkstäl­ les av beskattningsnämnd i första instans åren 1954—1959, må avdrag åtnjutas i enlighet med bestämmel­ serna i denna förordning för belopp, som avsatts till särskild investe­ ringsfond för ersättande av avytt­ rat fartyg. Den, som enligt lag är bokföringsskyldig, skall därvid av årsvinsten ha gjort en motsvarande avsättning i räkenskaperna för be­ skattningsåret.

2

§•

Avdrag enligt 1 § må, där ej annat följer av medgivande enligt 4 § tredje stycket, för visst beskattningsår icke överstiga dubbla det belopp, för vil­ ket ställts garanti som i nästföljande stycke sägs. Avdraget må ej heller överstiga det belopp, varmed ersätt­ ning för avyttrat fartyg, som utgjort tillgång för stadigvarande bruk i rö­ relsen, ingår i den skattepliktiga in­ täkten av rörelsen för beskattnings­ året. Har den skattskyldige i anled­ ning av ersättningen erhållit högre avdrag för avskrivning å inventarier än som eljest skulle ha ifrågakom-

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1956

(Nuvarande lydelse)

Såsom förutsättning för att avdrag

enligt denna förordning må åtnjutas

skall gälla, att den skattskyldige till

länsstyrelsen i det län, inom vilket

han taxeras till statlig inkomstskatt,

överlämnat av svensk bank utfärdad

garantiförbindelse enligt vilken ban­

ken förklarat sig intill angivet belopp

svara för den kvarstående eller till­

kommande skatt, som den skattskyl­

dige må ha att erlägga för beskatt­

ningsår under vilket fondmedel, vil­

ka icke använts för sitt ändamål,

återförts till beskattning. Är fråga

om handels- eller kommanditbolag,

skall garantiförbindelsen avse den

kvarstående eller tillkommande skatt,

som envar delägare i bolaget må ha

att erlägga för beskattningsår som

nyss sagts. Förbindelsen skall i så­

dant fall överlämnas till länsstyrel­

sen i det län, inom vilket någon del­

ägare i bolaget taxeras till statlig in­

komstskatt.

inkomstskatt.

Det åligger-------------förordning verkställts.

Garantiförbindelse skall------- - — att fastställa.

mit, skall dock iakttagas att avdra­

get för avsättning till investerings­

fond skall i motsvarande mån jäm­

kas.

Såsom förutsättning för att avdrag

enligt denna förordning må åtnjutas

skall, där ej annat följer av medgi­

vande enligt 4 § tredje stycket,

gälla, att den skattskyldige till läns­

styrelsen i det län, inom vilket han

taxeras till statlig inkomstskatt,

överlämnat av svensk bank utfärdad

garantiförbindelse enligt vilken ban­

ken förklarat sig intill angivet be­

lopp svara för den kvarstående eller

tillkommande skatt, som den skatt­

skyldige må ha att erlägga för be­

skattningsår under vilket fondme­

del, vilka icke använts för sitt ända­

mål, återförts till beskattning. Är frå­

ga om handels- eller kommanditbo­

lag, skall garantiförbindelsen avse

den kvarstående eller tillkommande

skatt, som envar delägare i bolaget

må ha att erlägga för beskattningsår

som nyss sagts. Förbindelsen skall i

sådant fall överlämnas till länssty­

relsen i det län, inom vilket någon

delägare i

(Föreslagen lydelse)

bolaget taxeras till statlig

4 §•

Investeringsfond enligt

Har under — —--------

4 §•

anskaffat fartyg.

— dylikt fall.

Har annat fartyg anskaffats först

efter utgången av det beskattnings­

år som i nästföregående stycke sägs

men före den 1 april under taxe­

ringsåret eller har den skattskyldige

före sistnämnda tidpunkt fullgjort

förskotts- eller dellikvid, varom i 12 §

tredje stycket förmäles, äger läns­

styrelsen, därest omständigheterna

giva skälig anledning antaga att fon­

den kommer att tagas i anspråk för

sitt ändamål, medgiva att garanti­

förbindelse icke avlämnas eller att

sådan förbindelse lämnas till ett med

högst hälften av anskaffningskostna­

den eller av den gjorda förskotts-

eller dellikviden nedsatt belopp.

7

Kungl. Maj.ts proposition nr 42 år 1956

(Nuvarande lydelse)

12

§.

(Föreslagen lydelse)

12

§.

Länsstyrelsen skall-------------skola antecknas. Ha till-------------------------------------därefter erfordras.

Har skattskyldig tecknat kontrakt om byggande av fartyg, vilket enligt kontraktet skall levereras inom tid,

Ha till investeringsfond avsatta medel delvis tagits i anspråk för sitt ändamål eller erfordras av annan or­ sak garantiförbindelse allenast å ett mindre belopp än tidigare, skall, där­ est garantiförbindelse å detta lägre belopp överlämnas, den ursprungli­ ga förbindelsen återställas till den som överlämnat densamma. Har fondavsättningen i sin helhet tagits i anspråk för sitt ändamål, skall ga­ rantiförbindelsen återställas.

som angives i 6 § andra stycket, och styrker den skattskyldige att han ef­ ter den tidpunkt, då försäljning som föranlett fondavsättningen ägt rum, fullgjort förskotts- eller dellikvid i en­ lighet med kontraktet, äger länssty­ relsen medgiva, att beloppet enligt av­ lämnad garantiförbindelse nedsåttes med högst hälften av den sålunda fullgjorda likviden. Sådant medgivan­ de må icke lämnas med mindre det med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden och övriga föreliggande omständigheter skäligen kan antagas, att fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål. 1 samband med med­ givande som nu sagts skall länsstyrel­ sen lämna underrättelse härom till den bank, som utfärdat garantiförbin­

delsen, med uppgift tillika å det ga­ rantibelopp, som därefter erfordras.

Ha till investeringsfond avsatta medel delvis tagits i anspråk för sitt ändamål eller erfordras av annan or­ sak garantiförbindelse allenast å ett mindre belopp än tidigare, skall, där­ est garantiförbindelse å detta lägre belopp överlämnas, den ursprungli­ ga förbindelsen återställas till den som överlämnat densamma. Har fondavsättningen i sin helhet tagits i anspråk för sitt ändamål, skall garantiförbindelsen återställas. Har den skattskyldige anskaffat fartyg och motsvarar anskaffningskostna­ deni förekommande fall efter av­ drag för tidigare åtnjutna avdrag för nedskrivning å värdet av rättig­ het till leverans av fartyget enligt ej fullgjort köpekontraktlägst det å fonden innestående beloppet, må ga­ rantiförbindelsen, oaktat fonden än­ nu icke tagits i anspråk för sitt ända­ mål, efter länsstyrelsens beprövande återställas. År anskaffningskostnaden för fartyget lägre än nyss sagts, må

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

(Nuvarande lydelse)

Det åligger länsstyrelse, till vilken

garantiförbindelse överlämnats, att

tillse att densamma i förekommande

fall blir för sitt ändamål utnyttjad.

När garantiförbindelsen icke längre

erfordras, skall densamma återstäl­

las.

förbindelsen återställas, om den skatt­

skyldige till länsstyrelsen överlämnar

ny garantiförbindelse, lydande å be­

lopp som motsvarar lägst hälften av

vad som beräknas kvarstå å investe­

ringsfonden, sedan denna tagits i

anspråk för avskrivning å fartyget.

Det åligger länsstyrelse, till vilken

garantiförbindelse överlämnats, att

tillse att densamma i förekommande

fall blir för sitt ändamål utnyttjad.

Förbindelsen må dock icke tagas i

anspråk för ett större belopp än som

motsvarar hälften av till beskattning

återförd fondavsättning. När garanti­

förbindelsen icke längre erfordras,

skall densamma återställas.

(Föreslagen lydelse)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

(fara meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling;

dock att 2 § första stycket tredje punkten skall tillämpas först vid 1957 års

taxering.

Kungl. Maj:ts proposition nr A2 år 1956

9

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 16 de­ cember 1955.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden

Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam, Lindström, Lange, Lindholm.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om fortsatt tillämpning av gällande provisoriska bestämmelser om särskilda in­ vesteringsfonder för ersättande av förlorade inventarier och lagertillgangar samt om särskild investeringsfond för ersättande av avyttrat fartyg, m. m. och anför därvid följande.

Gällande bestämmelser m. m. Bestämmelser om avsättning till investe­ ringsfonder har meddelats i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning. Enligt denna medges rätt till avdrag vid taxeringen till kommunal och statlig inkomstskatt för avsätt­ ningar till vissa angivna investeringsfonder. Dessa bestämmelser, som är av permanent karaktär, har tillkommit i syfte att befordra konjunkturutjäm­ ningen.

Vid sidan härav finns vissa provisoriska bestämmelser avseende dels in­ vesteringsfonder för ersättande av förlorade inventarier eller lagertillgångai

(s. k. eldsvådefonder) och dels investeringsfonder för ersättande av avyttrat fartyg (s. k. fartygsfonder).

Bestämmelser om eldsvådefonder har upptagits i förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investeringsfon­ der för ersättande av förlorade inventarier och lagertillgångar. Syftet med denna lagstiftning är att bereda möjlighet till uppskov viss tid med beskatt­ ningen av medel, som erhålles såsom försäkringsersättning eller liknande i samband med förlust av inventarier och lager. Med uppskovet kan för­ hindras, att en betydande del av dessa medel konsumeras av skatter; un­ der uppskovstiden kan ersättningsanskaffning verkställas.

Enligt sistnämnda förordning äger skattskyldig fysisk eller juridisk pei- son vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt njuta avdrag för belopp, som av års­ vinsten avsättes till särskild investeringsfond för ersättande av förlorade in­ ventarier och till särskild investeringsfond för ersättande av förlorade la-

10

gertillgångar. Förlusten skall ha uppstått på grund av statligt förfogande,

eldsvåda eller därmed jämförlig, av den skattskyldiges åtgöranden oberoen­

de anledning. Avdrag enligt förordningen kunde ursprungligen medgivas vid

taxering, som verkställdes åren 1951—1953. Genom förordningen den 20

februari 1953, nr 50, har förordnats att bestämmelserna i 1951 års förord­

ning skall äga tillämpning jämväl vid taxering, som verkställes åren 1954__

1956.

Beträffande avdragets storlek har meddelats vissa spärregler. Avdraget får

sålunda för visst beskattningsår inte överstiga beloppet av den i den skatte­

pliktiga inkomsten för beskattningsåret ingående ersättning för inventa­

rier eller lagertillgångar, vilken den skattskyldige åtnjutit på grund av det

statliga förfogandet, eldsvådan etc.

Ytterligare en spärr finns såvitt angår lagertillgångar, i det att avdraget

inte må överstiga ett belopp, motsvarande minskningen av dold reserv i va­

rulagret under beskattningsåret. Vid beräkning av den dolda reserven må,

om prisstegring å lagret ägt rum under beskattningsåret, lagret vid beskatt­

ningsårets ingång upptagas till återanskaffningsvärdet vid beskattningsårets

utgång.

Särskild investeringsfond för ersättande av förlorade inventarier må tagas

i anspråk för avskrivning å maskiner och andra för stadigvarande bruk

avsedda inventarier, som anskaffats under beskattningsåret. Särskild in­

vesteringsfond för ersättande av förlorade lagertillgångar får tagas i an­

språk för nedskrivning å råvaror samt hel- och halvfabrikat med högst ett

belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för tillverkning

eller anskaffning av dylika tillgångar, i den mån tillverkningen eller an­

skaffningen innefattar lagerökning under året. Något särskilt medgivande av

myndighet e. d. erfordras inte för att fonderna skall få tagas i anspråk.

Återföring till beskattning av till investeringsfond avsatta medel skall ske

dels om den skattskyldige tagit fonden i anspråk för annat ändamål än som

avsetts vid avsättningen, dels om den skattskyldige trätt i likvidation och

dels om de avsatta medlen inte tagits i anspråk senast under det beskatt­

ningsår, för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det, då av­

drag för avsättningen ägt rum.

Bestämmelser om s. k. fartygsfonder har upptagits i förordningen den 19

februari 1954 (nr 40) med provisoriska bestämmelser om särskild investe­

ringsfond för ersättande av avyttrat fartyg. Denna lagstiftning, som inte

har föregåtts av några liknande regler, har tillkommit mot följande bak­

grund. Vad som erhålles vid försäljning av fartyg, som utgör tillgång i

förvärvskällan rörelse, måste helt eller delvis upptagas såsom intäkt av rö­

relse för det beskattningsår, då försäljningen skett. Har ersättningsanskaff­

ning inte ägt rum under samma år, i följd varav mot det framkomna skatte­

pliktiga beloppet inte kan göras någon avskrivning å nyförvärvat fartyg, kan

beskattningseffekten bli sådan att den avsedda framtida ersättningsan­

skaffningen försvåras. Genom 1954 års lagstiftning om fartygsfonder har

skapats möjlighet för skattskyldig att genom avsättning till sådan fond er­

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

11

hålla uppskov viss tid med beskattningen av ersättningen för avyttrat far­ tyg just för att underlätta en ersättningsanskaffning under samma tid.

Ehuru ifrågavarande lagstiftning tillkommit närmast med hänsyn till de för rederinäringen föreliggande speciella förhållandena, har den utformats så att beska-ttningsanståndet kan utnyttjas av varje rörelseidkare, som av­ yttrat till rörelsen hörande fartyg, sålunda även t. ex. fiskare. Genom före­ varande förordning öppnades möjlighet till avdrag för fondavsättning vid taxeringarna åren 1954—1956.

För att förhindra att bestämmelserna utnyttjas i skatteundandragande syfte eller eljest åsamkar det allmänna skatteförluster kräves för avdrags- rätt, att den skattskyldige ställt bankgaranti för det skattebelopp, som de­ biteras, om någon ersättningsanskaffning inte kommer till stånd under an- ståndstiden. Detta skattebelopp har, beräknat efter schablonmässiga grun­ der, ansetts motsvara halva det avsatta beloppet. Bankgarantin skall följ­ aktligen uppgå till ett belopp som motsvarar halva fondavsättningen.

Beträffande avdragsrättens storlek har vissa begränsningsregler upp­ ställts. Avdraget får sålunda för visst beskattningsår inte överstiga det be­ lopp, varmed ersättning för avyttrat fartyg, som utgjort tillgång för stadig­ varande bruk i rörelsen, ingår i den skattepliktiga intäkten av rörelsen för beskattningsåret. I motsats till vad som gäller enligt förordningen om elds- vådefonder får avsättning ej ske för vad som av ersättningen kan vara att hänföra till realisationsvinst. Vidare gäller som nyss nämnts att avdrag för fondavsättning inte får överstiga dubbla det belopp, för vilket ställts bankgaranti.

Investeringsfond för ersättande av avyttrat fartyg må tagas i anspråk för avskrivning av fartyg som anskaffats under beskattningsåret. Då ersätt­ ningsanskaffningen sker, anses det nya fartyget i beskattningsavseende av­ skrivet med belopp motsvarande de ianspråktagna fondmedlen.

Äterföring till beskattning av till investeringsfond avsatta medel, jämte på visst sätt beräknad ränta, skall ske dels om den skattskyldige kunnat taga investeringsfond i anspråk men underlåtit detta, dels om de avsatta medlen inte tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det, då avdrag för avsätt­ ningen ägt rum, dels om den skattskyldige tagit investeringsfond i anspråk för annat ändamål än som avses med avsättningen, dels om den skattskyl­ dige trätt i likvidation eller upplösts genom fusion dels ock om oskiftat dödsbo som har fondavsättning skiftas.

Det åligger länsstyrelse, till vilken garantiförbindelse överlämnats, att tillse att densamma i förekommande fall utnyttjas för sitt ändamål samt att garantiförbindelsen återställes, när den inte längre erfordras.

I detta sammanhang må erinras om att vissa speciella bestämmelser i kommunalskattelagen medger visst rådrum med beskattningen av ersätt­ ning i samband med förlisning och liknande.

Kungl. Maj:ts proposition nr A2 år 1956

12

Enligt 28 § 2 mom. kommunalskattelagen får sålunda ersättning, som

uppburits vid förlust av fartyg, av den skattskyldige fritt fördelas till be­

skattning på högst tre år. Enligt tredje stycket punkt 4 av anvisningarna

till 29 § samma lag får i det fall tillgångar, anskaffade före det aktuella

räkenskapsårets ingång, avyttrats eller förlorats, därvid försäkringsersätt­

ning avtalats, med tillämpning av den s. k. nettometoden en extra avskriv­

ning göras med ett belopp motsvarande försäljningssumman eller försäk­

ringsersättningen. Även i fråga om varulager föreligger möjlighet att i vissa

fall uppskjuta beskattningen av försäkringsersättningar. I vissa fall av la­

germinskning får nämligen enligt sjätte stycket punkt 1 av anvisningarna

till 41 § kommunalskattelagen avsättning ske till lagerregleringskonto

fr. o. m. 1957 års taxering.

Vidare må erinras om att företagsbeskattningskommittén, ehuru den inte

i sitt betänkande (SOU 1954: 19) till behandling upptagit förordningarna

om eldsvådefonder och fartygsfonder, likväl som sin mening uttalat att goda

skäl torde kunna åberopas för att inarbeta båda författningarna i den per­

manenta lagstiftningen. Frågan härom ansågs emellertid böra upptagas till

närmare prövning i ett senare sammanhang därvid författningarna tillika

torde behöva göras till föremål för den översyn som betingades av efter

hand vunna erfarenheter.

I anledning av i ämnet väckta motioner vid 1955 års vårriksdag förkla­

rade sig bevillningsutskottet i sitt betänkande nr 45, under hänvisning till

att de båda förordningarna om speciella investeringsfonder torde böra över­

ses, inte vara berett att förorda, att riksdagen omedelbart antog de båda för­

fattningarna såsom permanenta. Utskottet förutsatte emellertid att den er­

forderliga översynen om möjligt verkställdes inom sådan tid att förslag om

permanent lagstiftning i förevarande hänseende kunde föreläggas redan

1956 års riksdag.

I detta sammanhang torde slutligen få omnämnas att från finansdeparte­

mentets sida under hand inhämtats yttranden från vissa länsstyrelser, all­

männa ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden och bl. a. före­

trädare för bankväsendet samt rederi- och sjöfartsnäringen rörande vunna

erfarenheter vid tillämpningen av de särskilda investeringsfonderna. I ytt­

randena framhålles genomgående att behov alltjämt torde föreligga av möj­

ligheter i avsedda fall att göra avsättning till särskilda investeringsfonder.

I åtskilliga yttranden uttalas önskvärdheten av att bestämmelserna i ämnet

gives permanent karaktär, vilket ifrågasättes böra ske antingen genom att

bestämmelserna inarbetas i kommunalskattelagen eller i förordningen om

konjunkturinvesteringsfonder eller att de gällande förordningarna om sär­

skilda investeringsfonder kvarstår oförändrade men utan begränsad giltig­

hetstid. Av yttrandena framgar att i vissa detaljhänseenden förtydliganden

av eller ändringar i författningstexten är påkallade. Hithörande spörsmål be­

handlas i det följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr

42

år 1956

13

Departementschefen. Bestämmelser rörande avsättning till s. k. eldsvåde- fonder tillkom såsom ett provisorium i anledning av de under krigs- och efterkrigsförhållandena rådande svårigheterna att ersätta förlorade maski­ ner och lagertillgångar. Sedan möjligheterna att återanskaffa förlorade ma­ skiner och lagertillgångar blev normala, visade sig emellertid behov alltjämt föreligga av särskilda regler, som möjliggjorde skattefria fondavsättningar vid eldsvåda och liknande händelser. I avbidan på en definitiv reglering av hithörande spörsmål har de tillfälliga bestämmelserna rörande skattefria avsättningar till ifrågavarande fonder därför förlänats fortsatt giltighet efterhand. Enligt de senast meddelade bestämmelserna får såsom redan nämnts avsättning till dylika fonder ske till och med det beskattningsår, för vilket taxering äger rum år 1956. Anledningen till att förordningen om särskilda fartygsfonder gavs motsvarande giltighetstid var bl. a., att de båda förordningarna reglerade likartade spörsmål och även i övrigt hade nära samband med varandra.

Även om 1955 års lagstiftning om konjunkturinvesteringsfonder medger större avsättningsmöjligheter och ett friare ianspråktagande av fondmed­ len än den tidigare lagstiftningen i ämnet av år 1947, kan förefintliga av­ sättningsmöjligheter inte anses ersätta bestämmelser av den innebörd som innehålles i förordningarna om eldsvådefonder och särskilda fartygsfonder. Härutinnan synes samma bedömande böra göras som efter tillkomsten av 1947 års lagstiftning om investeringsfonder, då behov av särskilda bestäm­ melser om eldsvådefonder alltjämt ansågs föreligga.

De år 1955 antagna bestämmelserna i kommunalskattelagen om avskriv­ ning och lagervärdering tillgodoser i viss mån vad man velat vinna genom bestämmelserna om eldsvådefonder och särskilda fartygsfonder. Vad angår maskiner och andra inventarier —• alltså även fartyg — kan skattskyldig sålunda med tillämpning av bestämmelserna om nettometoden undvika be­ skattning av intäkt i anledning av förlust eller försäljning av sådana till­ gångar genom att göra en särskild avskrivning med belopp motsvarande den uppburna ersättningen. Möjligheten att utnyttja nettometoden är emel­ lertid begränsad. Härför förutsättes bl. a. att den skattskyldige har out­ nyttjat avskrivningsunderlag, varå den extra avskrivningen kan ske. Detta är inte fallet beträffande exempelvis s. k. enbåtsrederier i vidare mån än de kunnat ordna ersättningsanskaffningen under samma år som förlusten eller försäljningen av det äldre fartyget skett. Av det sagda torde framgå att behov alltjämt föreligger av bestämmelser rörande eldsvådefonder för inventarier samt särskilda fartygsfonder.

Vad angår varulager kan det synas vara i viss mån tveksamt, huruvida behov av särskilda bestämmelser rörande uppskov med beskattningen av er­ sättning för förlorade lagertillgångar föreligger, sedan avdragsrätt för av­ sättning till lagerregleringskonto införts från och med 1957 års taxering. Det torde emellertid inte vara möjligt att taga definitiv ställning till denna frå­ ga, förrän erfarenhet vunnits av tillämpningen av de nya reglerna för varula­

Kungl. i\Iaj:ts proposition nr 42 år 1956

14

gervärderingen. En lagstiftning om eldsvådefonder för lagertillgångar synes

sålunda tills vidare icke kunna undvaras, men den bör å andra sidan endast

ha provisorisk karaktär.

Detta synes vidare, om hänsyn tages till det nära samband som råder så­

väl mellan de båda formerna av eldsvådefonder inbördes som mellan dessa

fonder och de särskilda fartygsfonderna, böra medföra att frågan om en per­

manent lagstiftning på förevarande områden i sin helhet skjutes på fram­

tiden för att kunna göras till föremål för ett samlat övervägande. Till för­

mån för ett sådant ställningstagande kan även anföras att vid en permanent

lagstiftning det torde få anses önskvärt att i möjlig mån anpassa bestäm­

melserna till de efter 1955 års reform gällande reglerna för företagsbeskatt-

ningen. En sådan anpassning synes inte lämpligen böra ske, förrän nyss­

nämnda bestämmelser varit i tillämpning någon tid. Det måste också anses

önskvärt att, innan en permanent lagstiftning genomföres, erhålla ytterligare

erfarenheter från tillämpningen av förordningen om särskilda fartygsfonder,

vilken i flera hänseenden innebär en nyhet i vår skattelagstiftning.

Med åberopande av det anförda förordar jag att 1951 års lagstiftning om

eldsvådefonder och 1954 års lagstiftning om särskilda fartygsfonder gives

fortsatt giltighet under ytterligare tre år.

Nyss har framhållits att en anpassning av bestämmelserna om eldsvåde-

ionder och fartygsfonder till de år 1955 antagna nya reglerna för företags­

beskattningen i huvudsak bör anstå till dess frågan om permanenta regler

rörande ifrågavarande fonder upptages. Vissa hithörande spörsmål synes

emellertid vara av den art att de bör prövas redan i detta sammanhang.

I föroidningen om särskilda fartygsfonder torde även av andra skäl några

ändringar böra företas.

Vad först angår eldsvådefonderna får jag erinra om att enligt reglerna

för den räkenskapsenliga avskrivningen får, om försäkringsersättning har

erhållits för förlorade inventarier, särskilt avdrag för avskrivning med till-

lämpning av nettometoden åtnjutas med belopp, motsvarande den uppkomna

intäkten. Avdrag för avsättning till eldsvådefond för inventarier förutsätter

a andra sidan endast att avdraget för visst beskattningsår inte överstiger ett

belopp, motsvarande den i den skattepliktiga inkomsten för beskattnings­

året ingående ersättningen för förlorade inventarier. Bestämmelsernas orda­

lydelse synes sålunda möjliggöra att i det fall, då nettometoden tillämpats,

avdrag tillika får ske för avsättning till eldsvådefond. Ett sådant utnytt­

jande av reglerna är självfallet inte godtagbart. Har särskilt avdrag enligt

nettometoden beviljats, bör följden härav bli en reducering av det belopp

för vilket avdrag för fondavsättning medgives. Skäl att nedsätta sistnämnda

avdrag föreligger emellertid inte med mindre den särskilda avskrivning­

en enligt nettometoden medfört att vid inkomsttaxeringen godkänts ett lägre

bokfört värde å den skattskyldiges hela inventariebestånd än vad eljest

kunnat ske enligt reglerna för den räkenskapsenliga avskrivningen. Föl­

jande exempel må belysa innebörden av det sagda.

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

15

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

Vid beskattningsårets ingång är inventariebeståndets bokförda värde 100 000 kronor. Under året åtnjutes ersättning för förlorade inventarier med 40 000 kronor. Någon nyanskaffning sker inte under beskattningsåret. Det förutsättes vidare, att avskrivning enligt andra stycket av punkt 4 anvis­ ningarna till 29 § kommunalskattelagen (huvudregeln) utnyttjas helt samt att avskrivning enligt sjätte stycket av samma punkt (kompletteringsre- geln) får ske med 50 000 kronor.

Om nettometoden inte utnyttjas, får avskrivning ske enligt följande.

Ingående bokfört värde .................................... 100 000 Avskrivning.............................................................. Lägsta tillåtna bokförda värde vid beskattnings­

årets utgång..........................................................

Huvudregeln Kompletle-

ringsregeln

30 000

50 000

70 000

50 000

Utnyttjas nettometoden blir lägsta tillåtna bokförda värdet å inventarie- beståndet i den utgående balansräkningen [70 % av (100 000 — 40 000) =] 42 000 kronor enligt huvudregeln. Effekten av nettometoden blir alltså i det valda exemplet att det vid taxeringen godtagbara lägsta värdet å inventarie- beståndet nedgår med (70 000 — 42 000 =) 28 000 kronor. Da emellertid den skattskyldige enligt kompletteringsregeln ägt bokföra inventariebeståndet vid beskattningsårets utgång till lägst 50 000 kronor, uppgår den verkliga fördelen av nettometoden till endast (50 000 — 42 000 =) 8 000 kronor. Den eljest avdragsgilla fondavsättningen, 40 000 kronor, bör därför, om man vill förhindra att dubbelt avdrag åtnjutes, nedsättas med 8 000 kronor. Hade den skattskyldige i exemplet inte helt utnyttjat nettometoden utan nöjt sig med att skriva ner inventariebeståndet till exempelvis 45 000 kro­ nor, skall fondavsättningen nedsättas med (50 000 — 45 000 =) 5 000 kro­ nor.

Jag förordar att bestämmelser av nyss angiven innebörd intages i 2 § av 1951 års förordning. I anslutning härtill torde få anmärkas att nettometo­ den lagfästs endast vid den räkenskapsenliga avskrivningen. Skulle emel­ lertid i praxis nettometoden tillåtas även vid planenlig avskrivning, bör enligt min mening det av mig förordade stadgandet i 2 § 1951 års förord­ ning vinna analog tillämpning.

Såvitt angår eldsvådefond för lagertillgångar får avdrag för fondavsätt­ ning enligt nu gällande bestämmelser inte överstiga — förutom den i den skattepliktiga inkomsten ingående ersättningen för förlorade lagertillgångar — ett belopp, motsvarande minskningen av dold reserv i varulagret under beskattningsåret. Efter tillkomsten av bestämmelser som möjliggör avsätt­ ning till lagerregleringskonto, vilka bestämmelser som förut nämnts får tillämpas första gången vid 1957 års taxering, synes i dold reserv i lagret vid beskattningsårets utgång böra inräknas även under samma år godkänd avsättning till lagerregleringskonto. Den dolda reserven i sagda lager blir med andra ord summan av värdet av lagret vid beskattningsårets utgång

16

och godkänd avsättning till lagerregleringskonto. Någon författningsmäs-

sig reglering av på vilket sätt dold reserv i angivet fall skall beräknas synes

inte erforderligt. Jag förutsätter emellertid att av de formulär rörande

fondavsättning, som skattskyldig har att foga till sin självdeklaration, i

fortsättningen skall framgå hur dold reserv beräknas, då avsättning till

lagerregleringskonto godkänts vid taxeringen.

Slutligen vill jag i detta sammanhang anmärka att förordningens be­

stämmelser torde få anses innebära, att ersättning för förlorade inventa­

rier berättigar till avdrag allenast för avsättning till särskild investerings­

fond för ersättande av förlorade inventarier och att ersättning för lager­

tillgångar berättigar till avdrag endast för avsättning till särskild investe­

ringsfond för ersättande av förlorade lagertillgångar. Då emellertid bestäm­

melsernas avfattning synes kunna ge utrymme för viss tvekan på denna

punkt, förordar jag att 2 § omredigeras så, att den avsedda innebörden tyd­

ligt framträder.

Jag övergår härefter till att behandla vissa spörsmål avseende reglerna

för de särskilda fartygsfonderna.

Vad i det föregående anförts rörande möjligheten att samtidigt åtnjuta

dels särskilt avdrag för avskrivning med tillämpning av nettometoden och

dels avdrag för avsättning till eldsvådefond för inventarier äger giltighet

jämväl i avseende å de särskilda fartygsfonderna. På förut anförda skäl

förordar jag därför att i 2 § sistnämnda förordning införes ett stadgande

av samma innebörd som förut föreslagits beträffande 2 § förordningen om

eldsvådefonder.

I andra stycket av 4 § förordningen om särskilda fartygsfonder har före­

skrivits att, om skattskyldig under det år, då försäljning sker, anskaffar

annat fartyg, vinsten i första hand skall användas för avskrivning av detta

fartyg. Därvid skall så anses som om avsättning till investeringsfond verk­

ställts, varefter medlen omedelbart tagits i anspråk för sitt ändamål. Någon

garantiförbindelse behöver i dylikt fall inte avlämnas.

Förutsättning enligt den nu gällande ordningen för att garantiförbindelse

ej skall behöva avlämnas är alltså, att försäljning av fartyg och ersättnings­

anskaffning skett under samma beskattningsår. Erfarenheten har emellertid

visat, att det skulle vara önskvärt att kunna efterge kravet på garantiför­

bindelse även i vissa fall, då fartygsleveransen fördröjts så att det nya

fartyget levereras först efter utgången av ifrågavarande beskattningsår. För

att undgå att intäkten av försäljningen beskattas måste visserligen den

skattskyldige i dylikt fall göra fondavsättning under det beskattningsår,

då fartyg försålts. Har emellertid det nya fartyget levererats innan taxering­

en för nämnda beskattningsår sker, föreligger möjlighet att i samband med

prövning av yrkandet om avdrag för fondavsättningen konstatera, att er-

sättningsfartyg anskaffats och att sålunda den gjorda fondavsättningen kan

tagas i anspråk för sitt ändamål. Med hänsyn till det nära samband i tiden

mellan fondavsättning och fondmedlens ianspråktagande som i sådant fall

Kungl. Maj. ts proposition nr

42

år 1956

17

föreligger, bör enligt min mening kravet på garantiförbindelse på framställ­

ning av den skattskyldige kunna eftergivas eller, om fondavsättningen inte

helt konsumerats, nedsättas. En prövning synes alltså erforderlig och den­

na bör lämpligen ankomma på länsstyrelsen. Som allmän regel synes därvid

böra gälla att kravet på garantiförbindelse i fall, varom nu är fråga, må

eftergivas, därest länsstyrelsen på grund av sin kännedom om den skatt­

skyldige och övriga föreliggande omständigheter har anledning antaga att

eftergivande av säkerheten inte skulle asamka det allmänna skatteföi-

luster.

För att undvika osäkerhet i tillämpningen bör möjligheten att efterge

kravet på garantiförbindelse begränsas till sadana fall, där ersättningsfarty-

get levererats före en viss dag under det taxeringsår, då taxering i första

instans skall ske för det beskattningsår under vilket fartyg försålts. Jag för­

ordar att gränsen sättes vid den 1 april under taxeringsåret. Om den skatt­

skyldiges räkenskapsår avslutas t. ex. den 5 mars 1956, skall taxering i förs­

ta instans för detta räkenskapsår ske under 1957. Eftergift kan sålunda ske

om ersättningsfartyget levereras före den 1 april 1957. Har i stället räken­

skapsåret avslutats den 1 februari 1956, skall taxeringen äga rum samma år.

Det föreslagna stadgandet blir i så fall tillämpligt endast under förutsätt­

ning att ersättningsfartyget levereras före den 1 april samma år.

Garantiförbindelsen tjänar enligt 2 § det ändamålet, att banken intill an­

givet belopp svarar för den kvarstående eller tillkommande skatt, som den

skattskyldige må ha att erlägga för beskattningsår under vilket fondmedel,

vilka icke använts för sitt ändamål, återförts till beskattning. Enligt 4 § i för­

ordningen må investeringsfond tagas i anspråk för avskrivning å under be­

skattningsåret anskaffat fartyg. Vidare gäller enligt 12 § att, då fondavsätt­

ningen i sin helhet tagits i anspråk för sitt ändamål, garantiförbindelsen

skall återställas.

Det har yppats tvekan om innebörden av det sagda är, att ianspråkta-

gande av investeringsfond har skett redan när ett ersättningsfartyg anskaf­

fats och — såvitt angår bokföringsskyldig — avskrivning skett i den lö­

pande bokföringen, eller om ianspråktagandet skall anses ha skett först

när fondmedlen i fastställt bokslut tagits i anspråk för avskrivning å er­

sättningsfartyg. Frågeställningen är med andra ord, huruvida garantiför­

bindelsen kan återställas redan under del beskattningsår, då ersättningsfar­

tyg anskaffats, eller om så kan ske, först sedan det vid den skattskyldiges

taxering konstaterats, att de avsatta fondmedlen tagits i anspråk i enlighet

med förordningens bestämmelser.

Ifrågavarande spörsmål har betydelse i sådana inte ovanliga fall, då ga­

rantiförbindelse kunnat erhållas endast genom att likviden för det avytt­

rade fartyget deponerats hos vederbörande bank såsom säkerhet. Erfaren­

heten bar visat alt bankerna gått med på att lösgöra depositionen endast i

samband med att garantiförbindelsen återställes. Härav följer att, därest

förbindelsen inte skulle kunna återställas förrän taxeringen avslutats för

det beskattningsår under vilket ersättningsfartyg anskaffats, svårigheter

<•> llihang till riksdagens protokoll It)'di. 1 sand. Nr 42

Kungl. Mnj.ls proposition nr ’i2 år 1956

18

skulle kunna uppstå för den skattskyldige att finansiera anskaffningen. I

praxis synes även ha förekommit, att förbindelsen återställts till den skatt­

skyldige redan under beskattningsåret. Förutsättning för sådant medgivan­

de synes ha varit, förutom att fråga varit om en trovärdig skattskyldig, att

denne i avgiven förklaring förbundit sig att taga investeringsfonden i an­

språk för avskrivning å fartyget.

För egen del finner jag, att ändamålet med förordningen skulle vara i

viss mån förfelat, därest medel, som deponerats som säkerhet för garanti­

förbindelse, inte kunde frigöras redan i samband med anskaffning av nytt

fartyg. På grund härav och då en uttrycklig reglering av förevarande spörs­

mål synes önskvärd förordar jag att bestämmelser intages i förordningen

av innebörd, att garantiförbindelse må kunna återställas redan under be­

skattningsåret efter prövning av omständigheterna i varje särskilt fall. Att

garantiförbindelsen skall kunna återställas förutsätter att hela investe­

ringsfonden kan tagas i anspråk för avskrivning. Detta är fallet, då an­

skaffningskostnaden å det nya fartyget — efter avdrag för tidigare even­

tuellt åtnjutna avdrag för nedskrivning å leveranskontrakt — motsvarar eller

överstiger garantiförbindelsens dubbla summa. Även om anskaffningskost­

naden, beräknad på sätt nyss sagts, är lägre bör emellertid enligt min mening

garantiförbindelsen kunnat återställas, därest ny garantiförbindelse å det

mindre belopp, som därefter erfordras, samtidigt avlämnas till länsstyrelsen.

Det torde vara vanligt att anskaffning av ersättningstonnage sker ge­

nom beställning av nya fartyg. Med nuvarande leveranstider hos varven,

vilka kan uppgå till 3 å 4 år, under vilken tid beställaren måste inbetala

till varvet större delen av det kontraherade priset för det nybyggda fartyget,

innebär det en avsevärd ansträngning av beställarens ekonomi att både full­

göra dessa inbetalningar till varvet och samtidigt tillhandahålla banken

erforderliga säkerheter för bankgarantin. Även i nu avsedda fall bör öpp­

nas möjlighet att lösgöra deponerade medel genom avlösning av garanti­

förbindelsen. Efter övervägande av olika på frågans bedömande inverkande

omständigheter förordar jag att, om skattskyldig har tecknat kontrakt om

nybyggnad av fartyg, som skall levereras inom fondavsättningens giltighets­

tid, länsstyrelsen må besluta om nedsättning av bankgarantin med ett be­

lopp som motsvarar hälften av vad den skattskyldige styrker sig ha i en­

lighet med kontraktet inbetalt till varvet. I anslutning härtill bör framhål­

las, att en avsevärd tid kan komma att förflyta, innan det nya fartyget

levereras. Under denna tid skulle i den mån garantibeloppet nedsättes sä­

kerhet saknas för de skatter som kan komma att påföras, därest investe­

ringsfonden trots allt inte skulle tagas i anspråk för sitt ändamål — kon­

traktet till det under byggnad varande fartyget kan ju t. ex. överlåtas å an­

nan. Med tanke härpå synes en viss försiktighet böra iakttagas vid läm­

nande av medgivande varom nu är fråga. Medgivande till nedsättning av

garantibeloppet torde sålunda icke böra lämnas med mindre länsstyrelsen

har skäl antaga, att leveranskontraktet kommer att fullgöras samt att

fartyget skall levereras inom sadan tid att fonden kan utnyttjas för avskriv­

ning av detsamma. Om förskotts- eller dellikvid, varom nvss varit tal, sker

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

Kungl. Maj:ts proposition nr 42 år 1956

19

redan under beskattningsåret eller i allt fall före den 1 april nästa år, bör skyldigheten att tillhandahålla säkerhet kunna på motsvarande sätt begrän­ sas. Härvid bör länsstyrelsen redan innan garantiförbindelse lämnas, kunna meddela beslut i frågan. Jag förordar, att en bestämmelse av sådan inne­ börd upptas i 4 §.

Jag får i detta sammanhang anmäla att i en till finansdepartementet den 15 april 1954 inkommen skrivelse riksskattenämnden framhållit, att garan­ tiförbindelse, avfattad i enlighet med bestämmelserna i andra stycket av

2 §, torde innebära att banken, så snart fondmedel återförts till beskatt­ ning, intill angivet belopp svarade för hela den återstående eller tillkom­ mande skatt, som för ifrågavarande år kunde komma att påföras den skattskyldige, oberoende av i vad mån denna skatteskuld uppkommit i följd av återföringen.

I anledning härav får jag erinra om att företagsbeskattningskommittén i sitt förslag till förordning om särskilda fartygsfonder, vilket förslag lig­ ger till grund för nu gällande förordning i ämnet, behandlat föreliggande spörsmål. Kommittén uttalade att, om endast en del av fondavsättningen återfördes till beskattning, allenast så stor del av garantibeloppet, som mot­ svarade halva det till beskattning återförda beloppet, kunde utnyttjas för att erhålla täckning för skatt. Behövde garantiförbindelsen inte vid sådan delvis återföring tagas i anspråk, reducerades ändock garantibeloppet med ett belopp motsvarande halva den återförda fondavsättningen. — Kommit­ téns sålunda gjorda uttalanden har ej mött erinran under vare sig departe­ ments- eller riksdagsbehandlingen av lagstiftningen om särskilda fartygs­ fonder. Då emellertid frågan synes ha vållat tvekan, vill jag inte motsätta mig att uttryckliga bestämmelser av den innebörd kommittén angivit in­ tages i förordningen.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t måtte genom proposition föreslå 1956 års riksdag att antaga inom finansde­ partementet upprättade förslag till

1) förordning om ändrad Igdelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 mai 1951 (nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investerings­ fonder för ersättande av förlorade inventarier och lagertillgångar; samt

2) förordning om ändring i förordningen den 19 februari 1954 (nr 40) med provisoriska bestämmelser om särskild investeringsfond för ersättande av avyttrat fartyg.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att pro­ position av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Olof Lindberg

651879. Stockholm 1956. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag