Prop. 1958:118

('angående garanti för krediter till Uddevallavarvet Aktiebolag',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 118 år 1958

1

Nr 118

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående garanti för

krediter till Uddevallavarvet Aktiebolag; given Stock­ holms slott den 21 mars 1958.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 21 mars 1958.

x

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindell, Lindström, Länge, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Kjellin, Johansson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om garanti för kre­ diter till Uddevallavarvet Aktiebolag samt anför därvid följande.

Det i Thordénkoncernen ingående Uddevallavarvet Aktiebolag befinner sig i en svårartad likviditets- och solvenskris. Undersökningar av bolagets ställning, som företagits på bankhåll, utvisar, att för fortsatt drift krävs ett omfattande kapitaltillskott men att banklagens bestämmelser torde lägga hinder i vägen för en kredit av den omfattning det här skulle gälla. Emel­ lertid har fyra av landets största affärsbanker, nämligen Göteborgs bank, Skandinaviska banken, Stockholms enskilda bank och Sveriges kreditbank, förklarat sig beredda att svara för erforderlig finansieringshjälp under för-

1

Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 118

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 118 år 1958

utsättning bland annat av statens medverkan i form av garantier för topp­

belåningen intill ett belopp av 30 000 000 kronor. Härjämte har förutsatts

borgen av Uddevalla stad för 10 000 000 kronor.

Uddevallavarvet sysselsätter omkring 3 000 personer, vilka jämte sina fa­

miljer för sin försörjning nu är direkt beroende av att verksamheten vid

varvet upprätthålles. Härtill kommer, att ett nedläggande av varvet sanno­

likt skulle få omfattande återverkningar på annan företagsamhet i berörda

trakt. Det ekonomiska livet i Uddevallaorten är sålunda starkt beroende av

varvet. Situationens allvar understrykes ytterligare av det förhållandet, att

ifrågavarande område sedan gammalt haft betydande arbetslöshetsproblem.

Det bör här också betonas, att — under förutsättning av att varvsrörelsens

finansiering kan ordnas — varvets inneliggande orderstock synes garantera

sysselsättning för de anställda under avsevärd tid.

Med hänsyn härtill samt till den svenska varvsindustriens liksom hela

den svenska industriens goodwill synes det allmänna inte kunna undandra

sig att medverka till den finansiella stödaktion som vidtagits av nämnda

banker.

Tekniskt har denna stödaktion utformats på följande sätt:

Samtliga aktier i bolaget har med äganderätt överlämnats till en särskilt

bildad stiftelse, benämnd Gustaf B. Thordéns stiftelse för allmännyttigt än­

damål. Stadgar för stiftelsen har tidigare denna dag fastställts av Kungl.

Maj :t. Verksamheten handhas av en styrelse bestående av nio ledamöter el­

ler det lägre antal, som Kungl. Maj :t äger bestämma sedan bankernas nu

uppkomna engagemang i varvet avvecklats. Intill dess skall styrelsen sam­

mansättas så att Kungl. Maj :t utser tre ledamöter, av vilka en skall repre­

sentera Västsverige och en vara styrelsens ordförande, samt Uddevalla stad

en ledamot. Bankerna utser återstående fem ledamöter. Avsikten är att

stiftelsens aktieinnehav skall avvecklas, så snart en försäljning av aktierna

kan komma till stånd på skäliga villkor. Intill denna tidpunkt skall bola­

get inte utdela annan vinst än som erfordras för stiftelsens administration,

utan tillgängliga medel skall användas för bolagets konsolidering. De medel

som kan erhållas vid en försäljning av aktierna skall användas för allmän­

nyttiga ändamål i enlighet med stiftelsens stadgar.

Samtidigt med bildandet av stiftelsen har de rättsliga och finansiella för­

hållandena i samband med varvets övergång till stiftelsen reglerats genom

särskilt avtal, och varvet beviljats erforderliga krediter. Bankerna har för

sin medverkan endast betingat sig sedvanlig ränta jämte ersättning för

bankmässiga kostnader.

Såsom förut nämnts förutsätter stödaktionen, att staten ikläder sig en ga­

ranti på 30 000 000 kronor för krediter till varvet. Härför erfordras riksda­

gens medgivande. Garantien bör ha en löptid av högst tio år. Det torde få

ankomma på Kungl. Maj :t att inom denna ram besluta om garantitiden.

\ id en försäljning av aktierna skall garantien brytas inom en av Kungl.

Maj:t bestämd övergångstid om högst fem år. Fullmäktige i riksgäldskonto-

ret bör bemyndigas att teckna garantien.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda staten garanti intill ett belopp av högst 30 000 000 kronor för krediter till Uddevallavarvet Aktiebolag.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydel­ se bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr lt8 år 1958

3

Ur protokollet:

Lennart Skoglund

680G07 Stockholm 1958. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag