Prop. 1958:53

('med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och im\xad port av tobaksvaror, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

1

Nr 53

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och im­ port av tobaksvaror, m. m.; given Stockholms slott den

7

februari 1958.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels

antaga härvid fogade förslag till

1) lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angå­ ende statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvaror;

2) förordning angående ändrad lydelse av 14 § 1 och 3 mom. förord­ ningen den 31 maj 1957 (nr 262) om allmän energiskatt;

3) förordning angående ändrad lydelse av 13 § förordningen den 15 de­ cember 1939 (nr 887) angående tillverkning och beskattning av malt­ drycker;

4) förordning om skatt å lagrat lättöl; 5) förordning angående ändring i förordningen den 22 december 1939 (nr 919) om skatt å läskedrycker; samt

6) förordning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 28 sep­ tember 1928 (nr 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster;

dels ock

bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen fö­

redragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I enlighet med riktlinjer som angivits i propositionen nr 50 framlägges förslag om höjd beskattning av cigarretter, elkraft för borgerliga behov, Öl, starköl, läskedrycker och lotterivinster samt om återinförande av skatten på lagrat lättöl. 1

1 Uiluinij till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 53

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående

statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvaror

Härigenom förordnas, att 16 § lagen den 11 juni 1943 angående statsmo­

nopol å tillverkning och import av tobaksvaror1 skall erhålla ändrad lydelse

på sätt nedan angives.

16 §.

I varje tobaksvaras riktpris skall skatt ingå dels med ett belopp, vilket

motsvarar nedanstående procent av riktpriset, dels ock med nedan angivna,

i förhållande till varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för

1 st. gram

För inom riket till­

verkad vara

För till riket införd

vara

Procent

av rikt­

priset

Belopp för

Procent

av rikt­

priset

Belopp för

1 St.

öre

1 kg

kr.

1 st.

öre

1 kg

kr.

Cigarrer ................ • grupp I

t. o. m. 5,0

35

4,3

35

12,4

»

.............

II

över

5,0

35

5,6

35

15,6

Cigarrcigarretter .

»

I

t. o. m. 1,7

35

4,0

35

6,6

»

II

över

17

35

6,0

35

9,5

Cigarretter............

I

t. o. m. 0,75

40

3,34

40

4,34

»

..........

II

över

0,75

40

5 58

40

6,93

Röktobak............

40

24 60

40

31: —

Tuggtobak............

40

3: 70

40

3 70

Snus ....................

40

3:80

40

5:-

I skattehänseende------- - — 3,3 gram.

Denna lag skall, såvitt angår inom riket tillverkade cigarretter, träda i

kraft den 1 april 1958 samt i övrigt den 1 maj 1958. Tillika skall iakttagas,

att vad i lagen stadgas om riktpris intill den 1 januari 1960 skall hava av­

seende å priskurantpris. 1

1 Senaste lydelse se 1957: 265.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

3

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 14 § 1 och 3 mom. förordningen den 31 maj

1957 (nr 262) om allmän energiskatt

Härigenom förordnas, att 14 § 1 och 3 mom. förordningen den 31 maj 1957 om allmän energiskatt skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

14 §.

1 mom.

Skatten utgår

a) för elektrisk---------— beskattningsvärde och

b) för annan elektrisk kraft med sju procent av kraftens beskattnings­ värde.

Såsom driftställe------- — huvudsak gemensam. Med beskattningsår------------ 30 juni. Beskattningsvärdet är — — — icke skatt.

3 mom.

Där under ett beskattningsår förbrukningen i industriell rörelse

över skjutit 40 000 kilowattimmar men skatt för den förbrukade kraften erlagts med lägre procenttal av kraftens beskattningsvärde än tio, skall till statsverket i efterhand inlevereras skatt med det procenttal av beskattnings­ värdet varmed den erlagda skatten understiger tio procent av samma värde.

Har under ett beskattningsår förbrukningen i industriell rörelse icke över­ skjutit 40 000 kilowattimmar men har skatt för den förbrukade kraften er­ lagts med tio procent av kraftens beskattningsvärde, skall snarast efter be­ skattningsårets utgång skatt restitueras med det procenttal av beskattnings­ värdet varmed skatten skall understiga tio procent av samma värde.

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1958. Utan hinder därav skall dock skatten beräknas enligt paragrafens tidi­ gare lydelse

i fråga om elektrisk kraft, för vilken kraftavgift helt eller delvis utgår efter uppmätt energiförbrukning: för tiden före första avläsningen av ener­ giförbrukning efter den 19 mars 1958 och

i fråga om annan elektrisk kraft: för redovisningsperiod, som till någon del hänför sig till tiden före den 20 mars 1958.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 13 § förordningen den 15 december 1939

(nr 887) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker

Härigenom förordnas, att 13 § förordningen den 15 december 1939 angå­

ende tillverkning och beskattning av maltdrycker1 skall erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan angives.

13 §.

Skatten utgår med fyrtioåtta öre för liter Öl och en krona fyrtioett öre

för liter starköl.

Vid varje------------eller starkölsbryggeri.

Kontrollstyrelsen må------------ bryggeri igångsatts.

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1958. I deklaration enligt

18 § förordningen om tillverkning och beskattning av maltdrycker skola för

mars 1958 angivas de myckenheter Öl och starköl och den därå belöpande

skatt som faller på tiden intill och från och med den 20 mars 1958.

Förslag

till

Förordning

om skatt å lagrat lättöl

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

För lagrat lättöl, som inom riket tillverkats för försäljning, skall erläggas

skatt till staten efter vad nedan sägs.

2

§.

Skatten utgår med 12 öre för liter.

3 §.

1. Kontrollen över beskattningen utövas av kontrollstyrelsen med biträde

av särskilda kontrolltjänstemän.

2. Tillverkare skall för dylik kontroll utan ersättning tillhandahålla er­

forderliga prov å råvaror och övriga vid tillverkningen använda förnöden-

1 Senaste lydelse av 13 § se 1954: 525.

heter samt å tillverkat lagrat lättöl ävensom ställa till förfogande nödiga redskap och lämna behövlig handräckning.

3. Tillverkare skall på egen bekostnad anskaffa de journaler och övriga handlingar, vilka kontrollstyrelsen med stöd av denna förordning ålägger tillverkaren att föra eller upprätta, samt har att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som kontrollstyrelsen meddelar angående förandet eller upp­ rättandet av nämnda journaler och handlingar samt angående deras beva­ rande under viss tid och insändande i original eller avskrift till kontroll­ styrelsen.

4. Tillverkare är pliktig att ordna sin bokföring på sådant sätt att den möjliggör kontroll beträffande den myckenhet lagrat lättöl, som enligt vad nedan sägs är skattepliktig, ävensom att vid anfordran hålla sina handels- böcker med tillhörande verifikationer samt i 3 mom. omnämnda journaler och handlingar tillgängliga för kontrolltjänsteman.

5. Tillverkare skall ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, som kontrollstyrelsen för erhållande av en betryggande kontroll över skat­ tens behöriga utgörande meddelar, ävensom de anvisningar, som kontroll­ tjänsteman i enlighet med denna förordning eller kontrollstyrelsens före­ skrifter kan komma att lämna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

5

4

§•

1. Tillverkare skall för varje månad upprätta och senast å femtonde dagen efter månadens utgång till kontrollstyrelsen insända en på tro och heder avgiven deklaration angående den myckenhet lagrat lättöl, som un­ der månaden utlämnats från tillverkningsstället. Härvid må avdrag göras för den myckenhet lagrat lättöl, som

a) enligt bevis av tullmyndighet utförts ur riket eller till svensk frihamn,

b) tillverkats vid annat tillverkningsställe och icke ingår i myckenhet, som under a) avses,

c) efter utlämning återinförts till lagret å tillverkningsstället och icke utgöres av lagrat lättöl, som tillverkats vid annat tillverkningsställe,

d) förstörts utanför tillverkningsstället, medan varan befunnit sig i till­ verkarens besittning, samt

e) utlämnats såsom kontrollprov. Vad som återstår efter nu nämnda avdrag utgör beskattningsbar mycken­ het. I deklarationen skall angivas den skatt, som belöper å den beskattnings­ bara myckenheten.

Å deklarationen skall finnas intyg av två personer, att densamma över­ ensstämmer med bokföringen.

2. Tillverkare skall samtidigt med deklarationens insändande erlägga skatt för föregående månad genom inbetalning å kontrollstyrelsens post­ girokonto.

3. Erlägges icke skatten inom föreskriven tid, må kontrollstyrelsen med­ dela förbud tills vidare, till dess skatten gnidits, att utlämna lagrat lättöl från tillverkningsstället. För uttagande av förfallet skattebelopp må på framställning av kontroll­ styrelsen utmätning omedelbart verkställas.

4. Tillverkare är skyldig att, då kontrollstyrelsen så prövar nödigt, för skattens behöriga erläggande hos kontrollstyrelsen ställa säkerhet till be­ lopp, som styrelsen finner erforderligt. Ställes ej vid anfordran sådan säkerhet, skall vad i 3 mom. första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

5 §•

1. Då rörelsen vid tillverkningsställe helt nedlägges, är tillverkare plik­

tig att betala skatt för inom tillverkningsstället befintligt, där tillverkat

lagrat lättöl.

2. Därest vid granskning av tillverkares bokföring, journaler eller andra

handlingar eller eljest utrönes, att för någon månad skatt bort utgå med

högre belopp än som för månaden erlagts, eller att i det å tillverknings­

stället befintliga lagret av lagrat lättöl förefinnes brist, som tillverkaren

icke kan nöjaktigt förklara, är tillverkaren pliktig att vid anfordran genast

erlägga, i förra fallet den resterande skatten och i senare fallet skatt för

en myckenhet, som motsvarar bristen.

3. Vad i 4 § 2 och 3 mom. stadgas skall i tillämpliga delar gälla i fråga

om skattebelopp, som avses i denna paragraf.

6

§.

Lagrat lättöl må icke utlämnas från tillverkningsställe annorledes än på

slutna kärl, vilka av kontrollstyrelsen godkänts eller ock med avseende å

rymden blivit märkta på sätt i 14 § lagen om mått och vikt sägs.

7 §.

Återförsäljare av lagrat lättöl är skyldig att på anfordran lämna sådana

uppgifter om sin rörelse, som kontrollstyrelsen eller kontrolltjänsteman

finner erforderliga för skattekontrollen, samt att, där kontrollstyrelsen fin­

ner det påkallat för kontrollens utövande, tillhandahålla sina handelsböc-

ker med tillhörande handlingar.

Skyldighet, som i första stycket sägs, föreligger jämväl för den, som idkar

handel med vara, vilken användes vid framställning eller distribution av

lagrat lättöl.

8

§•

Kontrollstyrelsen må vid vite förelägga tillverkare av lagrat lättöl att full­

göra vad honom åligger enligt denna förordning eller med stöd av den­

samma meddelade föreskrifter, dock att föreläggande icke må avse inbeta­

lande av skatt.

9

§.

Om ansvar i vissa fall för den, som i deklaration lämnat oriktig uppgift,

stadgas i skattestrafflagen.

10

§.

Den, som utlämnar lagrat lättöl i strid mot förbud, varom i 4 § 3 eller

4 mom. eller 5 § 3 mom. sägs, straffes med dagsböter eller fängelse i högst

sex månader.

Sålunda utlämnat lättöl vare, där det fortfarande är i tillverkarens be­

sittning, förverkat tillika med kärl och emballage, vari det förvaras.

Vad som på grund av denna bestämmelse tagits i beslag må av den myn­

dighet, som förordnat om beslaget, genast försäljas eller, därest försälj­

ning icke kan komma till stånd, förstöras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

7

11

§•

Fullgöres icke ordentligt skyldigheten att hålla bokföring eller upprätta journal eller annan kontrollhandling, som i 3 § avses, straffes tillverkaren med dagsböter.

12

§.

Bryter någon i andra fall än förut sagts mot vad i denna förordning är stadgat eller mot föreskrift, som med stöd av förordningen meddelats, straf­ fes med böter, högst trehundra kronor. Vad nu sagts gäller dock ej åliggan­ de att inbetala skatt.

13 §.

Tillverkare ansvarar för brott, som avses i 10—12 §§ och som begås av hans husfolk eller i hans arbete antagen person, liksom vore brottet be­ gånget av honom själv, därest icke omständigheterna göra sannolikt, att brottet skett utan hans vetskap och vilja.

14 §.

Vad som med stöd av bestämmelserna i denna förordning inhämtats vid granskning av handelsböcker med tillhörande verifikationer, så ock vad som eljest inhämtats vid kontroll enligt förordningen må ej yppas i vidare mån än som erfordras för det med bestämmelserna avsedda ändamålet. Bryter någon häremot, straffes med böter eller fängelse i högst sex månader, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar ämbetsbrott, av åklagare åtalas endast efter angivelse av målsägande.

15 §.

Brott, som avses i 11 eller 12 §, må av åklagare åtalas allenast efter an­ mälan av kontrollstyrelsen.

Värdet av förverkat gods skall tillfalla kronan.

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1958.

Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 22 december 1939 (nr 919) om

skatt å läskedrycker

Härigenom förordnas, att 5 §, 7 § 1 och 2 mom. samt 9 § förordningen den 22 december 1939 om skatt å läskedrycker1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

5 §•

Skatten utgår med trettiotre öre för liter; dock skall envar tillverkare erlägga skatt med lägst femtio kronor för varje månad, varunder han ägt bedriva rörelsen.

1 Senaste lydelse av 5 § se 1950:573 och av 9 § se 1957:211.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

7 §•

1. Tillverkare skall för varje månad upprätta och senast å femtonde

dagen efter månadens utgång till kontrollstyrelsen insända en på tro och

heder avgiven deklaration angående den myckenhet läskedrycker som un­

der månaden utlämnats från tillverkningsstället. Härvid må avdrag göras

för den myckenhet läskedrycker, som

a) enligt bevis av tullmyndighet utförts ur riket eller till svensk

frihamn,

b) tillverkats vid annat tillverkningsställe och icke ingår i myckenhet,

som under a) avses,

c) efter utlämning återinförts till lagret å tillverkningsstället och icke

utgöres av läskedrycker, som tillverkats vid annat tillverkningsställe,

d) förstörts utanför tillverkningsstället, medan varan befunnit sig i till­

verkarens besittning, samt

e) utlämnats såsom kontrollprov.

Vad som — -------- beskattningsbara myckenheten.

Å deklarationen — -— — med bokföringen.

2. Tillverkare skall samtidigt med deklarationens insändande erlägga

skatt för föregående månad genom inbetalning å kontrollstyrelsens post­

girokonto.

9 §.

Läskedrycker må------------ vikt sägs.

Utan hinder av vad ovan sägs äger kontrollstyrelsen medgiva utlämning

av läskedryck från automat i öppet kärl, därest sådan utlämning sker ef­

ter angivet mått och automaten är vederbörligen justerad.

Kontrollstyrelsen äger meddela föreskrifter angående kontrollanordning­

ar, där läskedrycker utlämnas från automat.

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1958. I deklaration enligt 7 §

förordningen om skatt å läskedrycker skola för mars 1958 angivas de myc­

kenheter läskedrycker och den därå belöpande skatt som faller på tiden

intill och från och med den 20 mars 1958.

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 28 september 1928

(nr 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster

Härigenom förordnas, att 1 § förordningen den 28 september 1928 om

särskild skatt å vissa lotterivinster1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt ne­

dan angives.

1

§•

Ä vinst i svenskt lotteri och å vinst vid vinstdragning på här i riket utfär­

dade premieobligationer skall, därest vinstens värde överstiger i fråga om

1 Senaste lydelse av 1 § se 11)46: 75

9

vinst i varu- eller tombolalotteri etthundra kronor, i fråga om vinst å halv- lott i penninglotteri tolv kronor 50 öre samt i fråga om annan vinst tjugufem kronor, till staten erläggas en särskild skatt motsvarande, i fråga om vinst å premieobligation tjugu procent och i fråga om annan vinst trettio procent av vinstens värde. Skatt som nu sagts skall dock icke utgå å vinst vid vad­ hållning medelst totalisator vid hästtävlingar eller å vinst i varu- eller tom­ bolalotteri, däri endast skänkta vinstföremål förekomma, ej heller å vinst vid utlottning av konstverk inom förening, vars enda syfte är att främja intresset för eller eljest stödja den bildande konsten.

Vid beräkning------------belöpande skatten. Skatt skall — — — vinnaren uttages.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1958 men skall icke tillämpas i fråga om vinst, som blivit tillgänglig för lyftning före samma dag. För­ ordningen skall ej heller äga tillämpning på lotteri med vinster i annat än penningar, om tillstånd till lotteriet meddelats före den 1 april 1958.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

7

feb­

ruari 1958.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindell, Lindström, Lange, Lindholm,

Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Kjellin, Johansson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om

höjd beskatt­

ning av cigarretter, m, m.

samt anför därvid följande.

I en tidigare denna dag anmäld proposition, nr 50, har jag lämnat en

redogörelse för överläggningar som förts mot bakgrunden av vissa försvars­

frågor. Jag omtalade även att man vid överläggningarna uppnått enighet om

att förorda en höjning av den indirekta beskattningen. Beträffande vissa

varuslag, där ett snabbt genomförande av beskattningsåtgärderna borde

äga rum, nämligen spritdrycker, vin, socker och bensin, framlades förslag i

nämnda proposition. Tillika förutskickade jag, att övriga frågor rörande

den höjning av den indirekta beskattningen varom enighet nåtts skulle upp­

tagas senare denna dag. Jag avser nu att anmäla dessa frågor, vilka berör

cigarretter, maltdrycker, läskedrycker, elkraft för s. k. borgerliga ändamål

samt lotterivinster.

Innan jag går in på de särskilda skatteområdena vill jag endast nämna,

att den höjda beskattningen föreslås träda i kraft den 20 mars 1958 utom

i vissa fall där ett senare ikraftträdande är påkallat av tekniska eller lik­

nande skäl.

Cigarretter. Enligt 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående stats-

monopol å tillverkning och import av tobaksvaror utgår tobaksskatten med

viss procent av varans priskurantpris (värdeskatt) samt med visst efter

varans myckenhet bestämt belopp (myckenhetsskatt).

De nuvarande skattesatserna har beslutats av 1957 års riksdag på grund­

val av propositionen nr 175. Beslutet innebar en genomsnittlig prishöjning

för cigarretter med ca ett öre per styck. Tekniskt genomfördes detta så, att

myckenhetsskatten höjdes med 0,48 öre för cigarretter i grupp II. Beträf­

fande cigarretter i grupp I (cigarretter med munstycke) ökades styckeskat­

ten med 0,24 öre.

Nu gällande skattesatser framgår av följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

11

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

För inom riket till­ verkad vara

För till riket införd vara

Procent av priskurantpriset

Belopp för Procent av priskurantpriset

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

1 St. öre 1 kg kr.

Cigarrer ................ • grupp I

t. o. m. 5,0 35 4.3

35

12,4

» ................ » IT

över

50

35 5,6

— 35

15,6 —

Cigarrcigarretter . . » I t. o. m. 1,7

35 4.0 — 35

6,6 —

»

»

II

över

1,7 35

6,0

35 9,5 —

Cigarretter ............

I t. o. m. 0,75 40

2,74 — 40

3,74

» ............

II över 0,75 40

4.78

40

6,13 —

Röktobak............

40

24:60

40

31: —

Tuggtobak............

40

— 3 70 40

7 —

Snus ....................

— 40 —

3: 80

40

5: —

Vid 1957 års riksdag har på grundval av propositionen nr 50 beslutats en omläggning inom detaljhandeln med tobaksvaror. Denna omläggning, som skall tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1960, har även föranlett en änd­ ring i skattebestämmelserna såtillvida, att värdeskatten skall beräknas på grundval av det riktpris som tobaksmonopolet åsätter varan och inte såsom nu på grundval av ett fast priskurantpris.

Såsom tidigare angivits föreligger enighet om att den nu aktuella höj­ ningen av den indirekta beskattningen även bör inbegripa cigarretterna, vilka därvid skulle stiga i pris med ca 1,5 öre per styck. Cigarretterna synes, i motsats till övriga tobaksvaror, ha ytterligare skattekraft; trots den i fjol genomförda skattehöjningen har cigarrettkonsumtionen visat stigande tendens. De ökade skatteintäkterna har — med beaktande av viss sannolik nedgång i förbrukningen — beräknats till 17 milj. kr. under budgetåret 1957/58 och 70 milj. kr. under budgetåret 1958/59.

I enlighet med det anförda förordar jag, att skatten på cigarretter höjes med omkring 1,5 öre stycket. Någon skillnad synes härvidlag inte böra göras mellan svensktillverkade och importerade cigarretter. Med tanke på mun- styckscigarretternas relativt sett mindre starka ställning i konsumtionen synes emellertid skattehöjningen för dessa varor böra begränsas till ca ett öre per styck.

Skattehöjningen bör genomföras på det sättet att myckenhetsskatten be­ stämmes till 5,58 öre per styck för svensktillverkade och 6,93 öre tör im­ porterade cigarretter i grupp II; nuvarande skattesatser utgör 4,78 respek­ tive 6,13 öre stycket. På motsvarande sätt bör skatten för cigarretter i grupp I höjas från respektive 2,74 och 3,74 öre till 3,34 öre för svenska och 4,34 öre för utländska.

Jag förordar vidare att skattehöjningen skall träda i kraft den 1 april 1958. I fråga om importerade cigarretter synes det dock av tekniska skäl er­ forderligt att förlägga ikraftträdandet en månad senare eller till den 1 maj.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

I detta sammanhang torde jag även få anmäla en framställning från

Svenska tobaksmonopolet om viss jämkning av skattesatserna för tuggtobak.

Med hänsyn till att tillverkningen av detta varuslag är förlustbringande för

bolaget har bolaget sedan länge haft planer på att nedlägga tillverkningen

och i stället tillgodose den svenska marknaden genom import. För att möj­

liggöra detta med oförändrad skattebelastning för konsumenten är det, fram­

håller bolaget, nödvändigt att upphäva den diskriminering i skattebelast­

ningen, som åvilar den importerade varan. I enlighet härmed hemställer

bolaget att skattesatsen för importerad tuggtobak bestämmes till samma be­

lopp som för varor av inhemsk tillverkning. Någon ändring i statens skatte­

inkomster medför icke detta eftersom någon import för näiwarande icke

förekommer av denna vara. Förslaget föranleder ingen erinran från min

sida. Jag tillstyrker sålunda att viktskatten för importerad tuggtobak sänkes

från 7 kronor till 3 kronor och 70 öre per kg.

Elektrisk kraft. Beskattningen av elektrisk kraft regleras genom förord­

ningen den 31 maj 1957 om allmän energiskatt, vilken förordning, såvitt

gäller elkraft, trädde i stället för elskalteförordningen av den 1 juni 1951.

Med undantag för kraft, som användes av kommunikationsföretag för ban-

drift och liknande ändamål, är i princip all kraftförbrukning inom landet

beskattad enligt energiskatteförordningen. Ikraftträdandet av denna förord­

ning medförde en utvidgning av beskattningsområdet såtillvida att detalj­

förbrukningen av elkraft, som varit skattefri sedan 1952, åter beskattades.

För elektrisk kraft, som förbrukas i industriell rörelse med en förbruk­

ning av mer än 40 000 kilowattimmar för driftställe och beskattningsår (1

juli—30 juni) utgår skatten med 10 procent av kraftens beskattningsvärde.

Detta värde är enligt energiskatteförordningen i princip lika med summan

av de avgifter, som förbrukaren har att erlägga för kraften.

För övrig kraft utgör energiskatten 5 procent av kraftens beskattnings­

värde. Under denna skattesats faller elektrisk kraft, som detalj distribueras

för borgerliga behov, d. v. s. hushålls-, jordbruks- och yrkeskonsumtionen,

samt kraftförbrukningen för gatubelysning m. m.

Skatten för elektrisk kraft erlägges av den som förbrukat kraften. Är för­

brukaren producent av kraften inlevererar han själv skatten till statsverket.

Övriga kraftförbrukare erlägger skatten till kraftleverantören samtidigt

med kraftavgifterna, varefter kraftleverantören har att redovisa och inbe­

tala skatten till statsverket. För energiskatten på elektrisk kraft är kon­

trollstyrelsen beskattningsmyndighet.

Av det tidigare anförda framgår, att man enat sig om att förorda en höj­

ning av energiskatten för kraft som utnyttjas för borgerliga behov in. m.

med två procentenheter från 5 till 7 procent. Denna skattehöjning beräknas

tillföra staten en ökad skatteintäkt av ca 20 milj. kr. för år räknat.

Jag förordar att ifrågavarande skattehöjning träder i kraft från den

avläsning av energiförbrukningen, som äger rum efter den 19 mars 1958.

13

Genom att energiskatt enligt den föreslagna höjda skatteprocenten kan ut­ tagas först fr. o. m. den skatteredovisningsperiod, som börjar närmast efter nämnda dag, och skatten tillika uttages i efterhand, kan emellertid några ökade skatteintäkter inte påräknas under innevarande budgetår.

Malt- och läskedrycker. Beskattningen av Öl och starköl regleras genom förordningen den 15 december 1939 (nr 887) angående tillverkning och be­ skattning av maltdrycker. Denna förordning innehåller även bestämmelser om tillverkningen av lättöl. Beskattningen av läskedrycker regleras genom förordningen den 22 december 1939 (nr 919) om skatt å läskedrycker.

Maltdrycksskatt utgår f. n. med 42 öre per liter för Öl (maltdryck av klass II) och med 1 krona 35 öre per liter för starköl (maltdryck av klass III). Skatt utgår f. n. icke för lättöl (maltdryck av klass I). En tidigare tillfällig beskattning av lagrat lättöl (s. k. lagrat svagdricka) med 12 öre per liter upphörde den 30 juni 1954.

För importerade maltdrycker uttages tull, som avpassats så att bryggeri- näringen givits visst tullskydd. Tull utgår även för lättöl. Tullsatserna är f. n. per 100 liter 32 kr. för lättöl, 78 kr. för Öl och 186 kr. för starköl.

Skatten på läskedrycker utgår med 21 öre per liter. Under denna skatte­ sats faller mineralvatten samt kolsyrade och därmed jämförliga drycker, bl. a. söta läskedrycker. För importerade läskedrycker utgår tull med ett mot skatten svarande belopp av 21 kr. per 100 liter.

Såväl maltdrycks- som läskedrycksskatten upptages hos producenten och erlägges på grundval av deklaration till kontrollstyrelsen.

Enighet föreligger, såsom nämnts redan i propositionen nr 50, om att skatten på Öl och starköl bör höjas med 6 öre per liter (2 öre för en flaska om 1/3 liter) till 48 öre respektive 1 krona 41 öre per liter och att läske­ drycksskatten bör höjas med 12 öre per liter (4 öre för en flaska om 1/3 liter) till 33 öre per liter. Samtidigt bör skatten på lagrat lättöl (s. k. lagrat svagdricka) om 12 öre per liter (4 öre för en flaska om 1/3 liter) återinföras. Dessa åtgärder beräknas medföra en skatteintäkt av ca 30 milj. kr. för år, varav 20 milj. kr. beräknas falla på läskedrycker, 8,5 milj. kr. på Öl och stark­ öl samt 1,5 milj. kr. på lagrat lättöl. Den höjda och utvidgade beskattningen föreslås träda i kraft samtidigt den 20 mars 1958. I samband härmed torde en jämkning böra ske i 9 § förordningen om skatt å läskedrycker för att möjliggöra försäljning av läskedrycker från automat. Vidare förordar jag, att bestämmelser införes -— i likhet med vad som gäller maltdrycker — av innebörd att skatt icke skall erläggas för läskedrycker som förstörts exem­ pelvis under utkörning.

Höjningen av skatten på läskedrycker bör föranleda, att tullen å dessa varor uppjusteras med belopp svarande mot skattehöjningen. Med hänsyn till att nuvarande tullskydd för maltdrycker, enligt vad som framgår av tull- taxekommitténs år 1956 avgivna betänkande, får anses vara anmärknings­ värt högt, synes det däremot nu inte vara nödvändigt att föreslå någon mot

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

skatteändringarna svarande justering av tullsatserna på dessa drycker. Frå­

gan om tullskyddet för maltdrycker torde få upptagas i samband med be­

handlingen av den kommande propositionen med förslag till ny tulltaxa.

Lotterivinster. Vinster å lottsedlar och premieobligationer ävensom tips­

vinster blir inte inkomstbeskattade. I stället uttages i samband med vinstens

utbetalning en särskild skatt om 20 procent av vinstens värde, skatten in­

beräknad. Skattesatsen, som ursprungligen var 10 procent, höjdes år 1942

till nuvarande nivå. Den har därvid bestämts med utgångspunkt från att

skatten ungefär skall motsvara vad vinnaren skulle haft att erlägga i statlig

inkomstskatt och kommunal inkomstskatt, om vinsten inkomstbeskattats i

vanlig ordning. Bestämmelser om den särskilda lotterivinstskatten är upp­

tagna i förordningen den 28 september 1928 (nr 376) om särskild skatt å

vissa lotterivinster.

Med hänsyn till den allmänna inkomstutvecklingen och de nuvarande

inkomstskattesatserna kan med fog göras gällande, att den 20-procentiga

lotterivinstskatten numera är för låg. Det har därför förelegat enighet om

att skattesatsen bör höjas till 30 procent, vilken skattesats bättre torde mot­

svara den skattebelastning som flertalet lotterivinnare skulle fått vidkän­

nas om vinsterna inkomstbeskattats.

Från skattehöjningen synes dock böra undantas vinster på premieobliga­

tioner; hit är även att hänföra vinsterna på skattepremieobligationer. Dessa

vinster utgör närmast en ränta på sparat kapital och uppbäres till icke ringa

del av småsparare. För att främja sparandet har införts en rätt till s. k.

sparavdrag vid inkomsttaxeringen, 300 kr. för ensamstående och 600 kr. för

makar. En viss motsvarighet till sparavdraget skulle erhållas i fråga om

premieobligationerna, därest obligationsvins terna undantas.

Den här förordade höjningen av lotterivinstskatten bör sättas i kraft den

1 april 1958 och, liksom vid 1942 års höjning av lotterivinstskatten, i prin­

cip göras tillämplig på vinster, som blir tillgängliga för lyftning nämnda dag

eller senare. Dock synes det skäligt, att om vinsterna i lotteriet till någon

del består av annat än pengar, den högre skatten inte skall utgå, om till­

stånd till lotteriet lämnats före den 1 april 1958.

Skatten kommer, såsom redan nämnts i annat sammanhang, att medföra

ökade skatteintäkter om ca 6 milj. kr. under budgetåret 1957/58 och om ca

20 milj. kr. under budgetåret 1958/59.

Kontrollkostnader. De beskattningsåtgärder som förordats i propositio­

nen nr 50 och i denna proposition kräver endast små belopp i kostnader

för administration och kontroll. Det ökade medelsbehovet inskränker sig

sålunda i huvudsak till avlöningskostnader för en amanuens och ett kon-

torsbiträde.

Riksdagens medgivande torde böra inhämtas att för budgetåret 1957/58

överskrida den i avlöningsstaten för kontrollstyrelsen upptagna anslags­

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

15

posten till avlöningar till icke-ordinarie personal med erforderligt belopp.

För budgetåret 1958/59 beräknas anslagsökningen till i runt tal 33 000

kronor.

Under åberopande av det anförda hemställer föredragande departements­

chefen, att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att

I. antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till

1)

lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angå­

ende statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvaror;

2)

förordning angående ändrad lydelse av 14 § 1 och 3 mom. förordningen

den 31 maj 1957 (nr 262) om allmän energiskatt;

3)

förordning angående ändrad lydelse av 13 § förordningen den 15 de­

cember 1939 (nr 887) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker;

4)

förordning om skatt å lagrat lättöl;

5)

förordning angående ändring i förordningen den 22 december 1939

(nr 919) om skatt å läskedrycker;

samt

6)

förordning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 28 sep­

tember 1928 (nr 376) om särskild skatt å vissa lotterivinster;

II. besluta, att den vid tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr

316) fogade tulltaxan skall från och med den 20 mars 1958 i nedan an­

given del erhålla ändrad lydelse på sätt av det följande framgår.

144

Mineralvatten och kolsyrade, alkoholfria läske­

drycker .................................................................... 100

liter

33:

III. medgiva att för budgetåret 1957/58 den i avlöningstaten för kon­

trollstyrelsen upptagna anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie per­

sonal må överskridas för bestridande av de kontrollkostnader som betingas

av vad i det föregående förordats.

IV. med ändring i berörda delar av Kungl. Maj :ts i årets statsverkspro-

position, bilaga 9, sjunde huvudtiteln, punkten 39, framlagda förslag

a) godkänna följande avlöningsstat för kontrollstyrelsen,

att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1958/59:

Avlöningsstat

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän,

förslags­

vis

............................................................................... 780 000

2. Avlöningar till icke-ordinarie personal ........... 1 256 000

3. Rörligt tillägg,

förslagsvis

....................................... 322 000

Summa kronor 2 358 000

b) till

Kontrollstyrelsen:

Avlöningar

för budgetåret

1958/59 anvisa ett förslagsanslag av 2 358 000 kronor.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 53 år 1958

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Göte Fridh

580290 Stockholm 1958. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag