Prop. 1958:59

('angående godkännande av Sveriges anslutning till konventionen om upprät\xad tande av ett europeiskt bolag för kemisk behandling av bestrålat atombränsle (Eurochemic)',)

Kungi. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

1

Nr 59

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av Sveriges anslutning till konventionen om upprät­ tande av ett europeiskt bolag för kemisk behandling av bestrålat atombränsle (Eurochemic); given Stock­ holms slott den 24 januari 1958.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handels- ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att bi­ falla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen begäres bemyndigande för Kungl. Maj :t att ratificera en i Paris den 20 december 1957 undertecknad konvention mellan tolv av med­ lemsländerna i organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) om upprättande av ett europeiskt bolag, benämnt Eurochemic, för kemisk behandling av bestrålat atombränsle. Därvid framställes i första hand plu­ tonium, som bildats av det uran, vilket använts såsom bränsle i atomreak­ torer. Bolaget skall därjämte bedriva forskningsverksamhet i anslutning härtill.

I Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 59

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen, i statsrådet å Stockholms slott den

24 januari 1958.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindell, Lindström, Lange, Lindholm,

Skoglund, Edenman, Netzén, Kjellin, Johansson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, frågan om Sveriges anslut­

ning till konventionen om upprättande av ett europeiskt bolag för kemisk

behandling av bestrålat atombränsle (Eurochemic) och anför följande.

Efter förberedande utredningar dels under år 1955 genom ett arbetsut­

skott, dels under tiden mars—juni 1956 inom en särskild kommitté, beslöt

rådet i organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) den 18

juli 1956 i enlighet med särskilda kommitténs förslag tillsätta en permanent

atomenergistyrelse. Styrelsen, i vilken statssekreteraren i handelsdepartemen­

tet G. F. E. Cederwall varit Sveriges ombud, skulle leda det fortsatta utred­

ningsarbetet med sikte på att upprätta gemensamma atomenergianläggning­

ar och i övrigt samordna verksamheten på området inom medlemsländerna

beträffande lagstiftning, handel, utbildning m. fl. sektorer av betydelse för

atomenergiarbetet. Dessutom hade styrelsen att utforma erforderliga bestäm­

melser och fördragstexter.

I september 1957 redovisade atomenergistyrelsen dittillsvarande arbets­

resultat i en rapport till OEEC:s råd. Styrelsen framlade därvid förslag till

beslut av rådet beträffande stadga för ett europeiskt atomenergiorgan inom

OEEC:s ram, European Nuclear Energy Agency (ENEA) samt konven­

tioner om upprättande av dels säkerhetskontroll beträffande den fredliga

karaktären hos OEEC:s atomenergiverksamhet, dels ett internationellt bo­

lag (Eurochemic) för bearbetning av bestrålat atombränsle. Styrelsen an­

mälde även, att arbetet inom dess studiegrupp för gemensamma experiment­

reaktorer kunde väntas under år 1958 framlägga förslag om byggande av en

gemensam reaktor av homogen typ i Storbritannien samt förslag om gemen­

sam drift under en treårsperiod av den reaktor av kokartvp, som för när­

varande är under uppförande i Halden i Norge.

Studiegruppen för experimentreaktorer har stått under ordförandeskap av

dess svenske ledamot, tekniske direktören i AB Atomenergi, fil. dr S. Ek­

lund. Som dennes ställföreträdare har tjänstgjort fil. lic. B. Aler, AB Atom­

energi. I den studiegrupp som utarbetat förslaget om byggande av en ge­

mensam anläggning för kemisk bearbetning av bestrålat atombränsle har

Kungi. Maj. ts proposition nr 59

år

1958

3

den svenske ledamoten, tekniske direktören i AB Atomenergi, tekn. lic. E. Svenke, fungerat som vice ordförande. Väsentliga delar av gruppens tek­ niska utredningsarbete har utförts av tekn. lic. E. Haeffner, AB Atomenergi, som för detta ändamål uppehållit en konsultbefattning hos OEEC.

Sistnämnda studiegrupp, som utarbetat Eurochemic-projektet, skall enligt beslut av OEES:s råd även utföra förberedelsearbetet för anläggningen un­ der den interimsperiod — troligen omfattande större delen av år 1958 — som sträcker sig mellan tidpunkten för undertecknandet av Eurochemic:s bolagsordning i december 1957 och tidpunkten, då konventionen trätt i kraft och bolaget färdigbildats. Rådet har givit studiegruppen bemyndigande att inom ramen för OEEC:s budget disponera högst 500 000 dollars till detta förberedelsearbete.

Kungl. Maj :t beslöt den 29 november 1957 antaga atomenergistyrelsens förslag till rådsbeslut avseende stadga för ENEA samt konventionerna om säkerhetskontrollen och den kemiska anläggningen. Samtidigt bemyndiga­ des chefen för utrikesdepartementet att ombesörja undertecknande för Sve­ riges del av nämnda konventioner.

OEEC:s råd godkände sedermera den 17 december 1957 atomenergisty­ relsens rapport liksom därvid fogade förslag, och den 20 samma månad undertecknades såväl konventionen om säkerhetskontroll och därtill fogat protokoll om upprättande av en särskild skiljedomstol som konventionen om upprättande av Eurochemic. Den förra konventionen undertecknades av OEEC:s samtliga sjutton medlemsländer, medan konventionen om Eurochemic undertecknades av tolv länder, nämligen utom av Sverige även av Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Turkiet, Västtyskland och Österrike. För Sverige undertecknade ambassadören S. I. R. Hägglöf nämnda överenskommelser ävensom den till konventionen om Eurochemic fogade bolagsordningen, som undertecknades jämlikt bemyndigande från vederbörande svenska intressent, AB Atomener­ gi. Båda konventionerna stadgar om ratifikationsförbehåll för ikraftträdan­ det.

Frågan om godkännande av Sveriges anslutning till konventionen om sä­ kerhetskontroll anmäles denna dag av ministern för utrikes ärendena, som därvid även redogör för ENEA:s stadga.

Jag ber att i det följande få redogöra för frågan om Sveriges deltagande i Eurochemic. Texten till konventionen om upprättande av detta bolag jämte därtill fogade bolagsordning torde i fransk originalversion samt svensk över­ sättning få fogas såsom bilagor (litt. A och B) till statsrådsprotokollet i detta ärende.

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 59 år 1958

Studiegruppens utredning

Konventionen grundas på en utredning, som verkställts av en särskild

studiegrupp. OEEC:s atomenergistyrelse har på grundval av denna utred­

ning föreslagit byggande och drivande av en gemensam anläggning för ke­

misk behandling av använt atombränsle i syfte att utvinna plutonium samt

upprättande av en forskningsavdelning i anslutning därtill.

Behandlingsanläggningen föreslås utrustad för kemisk bearbetning av oli­

ka typer av bränsleelement innehållande naturligt eller lätt anrikat uran.

Den bör kunna tas i bruk 1961. Under de tre, fyra första åren, d. v. s. under

perioden 1961—64, beräknas den icke behöva dimensioneras för mer än 100

ton uran per år. Verksamheten vid behandlingsavdelningen skall drivas på

rent kommersiell bas och följaktligen lämna inkomster.

Forskningsavdelningen skall bedriva forskning för den kommersiella an­

läggningens behov samt för utexperimenterande av nya metoder av bety­

delse för anläggningens vidare utveckling eller för medlemsländernas egna

anläggningar. Den skall också vara en utbildningscentrai.

Anläggningskostnaden har uppskattats till sammanlagt 12 milj. dollars

med 5,2 respektive 5,6 milj. dollars på vartdera av åren 1958 och 1959 och

återstående 1,2 milj. dollars på åren 1960—61.

Driftskostnaden, exklusive kapitalkostnad, har uppskattats till samman­

lagt 7 milj. dollars för fyraårsperioden 1961—64, varvid inkomster med

sammanlagt 3,5 milj. dollars avdragits. Driftskostnaden har baserats på ett

antagande om mellan 400 och 450 anställda, varav den kommersiella delen

skulle kräva omkring 250 personer och återstoden falla på forskningsav­

delningen.

Finansieringen av verksamheten till och med år 1964 föreslås äga rum ge­

nom tecknande av ett aktiekapital på 20 milj. dollars, vilket avses täcka

ovan nämnda anläggningskostnad 12 milj. dollars, driftsnettokostnad 7 milj.

dollars samt tillåta en reservfond på 1 milj. dollars. Av aktiekapitalet skall

20 procent erläggas, då bolaget konstitueras. Återstående rater för betalning­

en skall beslutas av bolagsstämman.

Aktiekapitalet, 20 milj. dollars, skall fördelas på 400 aktier på vardera

50 000 dollars. Vid aktiernas fördelning på de skilda medlemsländerna har

man utgått från att bolaget skall ha två uppgifter av samma betydelse, å

ena sidan den kommersiella hanteringen att behandla omkring 100 ton be­

strålat uran per år, å andra sidan att utgöra en central för utbildning samt

forsknings- och utvecklingsarbete beträffande nya behandlingsmetoder. Vär­

det av den senare verksamheten har satts proportionellt mot ländernas na­

tionalprodukt, medan den hälft, som motsvarar den kommersiella uppgiften,

har delats lika mellan de deltagande länderna. Med denna metod har 8 pro­

cent av aktiekapitalet fallit på Sveriges lott, d. v. s. 32 aktier för samman­

lagt 1 600 000 dollars eller i runt tal 8,3 milj. kronor. Såsom aktieägare har

varje land frihet att fördela sin andel på olika innehavare. För Sveriges del

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

5

föreslås AB Atomenergi ingå såsom ensam aktieägare, då detta företag kom­

mer att vara det enda i landet, som under den här aktuella tidrymden kom­

mer att befatta sig med kemisk behandling av bestrålat atombränsle.

Beträffande anläggningens lokalisering diskuterades platser i Belgien,

Danmark, Italien och Norge. Atomenergistyrelsen föreslår, att anläggning­

en dimensioneras för 100 ton uran per år och förlägges till Mol i Belgien. Med

nuvarande uppfattning om behovet av skydd mot radioaktivitet anser man

sig dock icke kunna rekommendera Mol för en senare, större anläggning.

För en dylik anses i stället en av de norska platserna lämpligast. Ett av de

danska lägena skulle däremot ha varit att föredraga för ett av styrelsen för­

kastat alternativ med forskningsdel och industriell del förlagda på samma

plats och utbyggnad av den industriella delen först till 100, sedan eventuellt

till 1 000 årstons kapacitet.

Konventionen om upprättande av Eurochemic

I artikel 1 uttalar de fördragsslutande parterna sin avsikt att upprätta

bolaget, benämnt Eurochemic, i enlighet med bestämmelserna i den till

konventionen fogade bolagsordningen sedan denna undertecknats och så

snart konventionen trätt i kraft.

Artikel 2 anger bolagets karaktär av juridisk person underkastad värd­

landets lag, i den mån denna icke strider mot konventionen eller bolags­

ordningen.

Enligt artikel 3 förbinder sig de fördragsslutande parterna att inom ra­

men för sin behörighet underlätta bolagets verksamhet.

Artikel 4 fastställer att konventionen icke inverkar på de rättigheter och

skyldigheter, som härrör ur det i Rom den 25 mars 1957 undertecknade

fördraget om Euratom. Speciellt skall sistnämnda fördrags i artikel 75

stadgade undaiftagsbehandling givas de avtal rörande atombränsle eller

atområbränsle, som bolaget ingår med länder, vilka icke är medlemmar av

Euratom.

Enligt artikel 5 skall bolagets drift och dess produkter vara underkastade

bestämmelserna i kontrollkonventionen och utövas i enlighet med den över­

enskommelse mellan OEEC och Euratom om kontrollens anordnande inom

Euratoms område, varom stadgas i sistnämnda konventions artikel 16.

Artikel 6 innehåller bestämmelser angående bolagets immunitet mot varje

administrativ form av rekvisition, expropriation eller konfiskering. Hand-

räckningsåtgärder mot bolaget måste grundas på domstolsbeslut och får

icke riktas mot installationer och material, som är nödvändiga för bolagets

verksamhet. Domstolsbeslut och bestämmelser om hälsoskydd och förhind­

rande av olyckor skall dock ge vederbörande myndigheter tillträde till bola­

gets installationer och arkiv.

Artiklarna 7 och 8 ger bolaget frihet från skatter, tullar, avgifter och in­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

förselbegränsningar i de länder, där dess verksamhet utövas. Dock skall

bolaget icke vara undantaget de avgifter och skatter, som upptages som

ersättning för tjänster, vilka fullgöres av det allmänna. Enligt artikel 9 är

den rätt konventionen ger bolaget att förvärva, inneha och använda valutor

i princip begränsad till att gälla EPU-valutor.

Bolaget skall enligt artikel 10 utan hinder eller begränsning äga anställa

personal bland de deltagande ländernas medborgare med rätt till in- och

utförsel av bohag och övriga personliga ägodela,r.

Artikel 11 ålägger bolaget att avge årsberättelse till den s. k. särskilda

gruppen inom ENEA:s styrelse. Denna särskilda grupp sammansättes av

företrädare för regeringarna i de länder, som deltar i Eurochemic.

Artikel 12 uppdrager åt särskilda gruppen att behandla de av bolagets

verksamhet föranledda frågor, som är av gemensamt intresse för de till

konventionen anslutna regeringarna. Visar sig lagarna i de anslutna län­

derna medföra svårigheter för bolaget skall särskilda gruppen föreslå åt­

gärder för avhjälpande av dessa svårigheter. I denna artikel åsyftade för­

slag skall antagas med enkel röstövervikt.

Artikel 13 ger varje styrelsemedlem eller aktieägare i bolaget rätt att

underställa särskilda gruppen frågor, som gäller behandling av bränsle från

de deltagande länderna, fördelning av därvid återvunna produkter, använd­

ning av bolagets forskningsresurser samt spridande av forskningsresultat.

I nämnda frågor skall majoritet för beslut utgöras av tre fjärdedelar av

särskilda gruppens medlemmar. Besluten skall vara för bolaget bindande.

Enligt artikel 14 skall ändringar i bolagsordningen kräva särskilda grup­

pens godkännande, då de avser bolagets säte, ändamål, villkoren för anta­

gande av nya aktieägare, sättet för fattande av bolagsstämmans och bolags­

styrelsens beslut, bolagsstyrelsens sammansättning, upplysningar och pa­

tent samt interimsperioden. Vidare skall bolagets beslut kräva särskilda

gruppens godkännande, då de avser förlängning av bolagets varaktighet,

ingående av avtal om mottagande eller leverans av atombränsle gällande

icke deltagande länder eller uppförande och lokalisering av ny fabrik eller

utbyggnad av existerande anläggningar, som innebär upprättande av ny

anläggning i stor skala.

Särskilda gruppen skall godkänna överlåtelse av aktie eller teckningsrätt

till person av annan nationalitet än överlåtarens. Överlåtelse inom kretsen

av deltagande länder må dock icke vägras, såvida överlåtarens land avser

att företaga uppsägning av konventionen i enlighet med artikel 18 a).

Särskilda gruppens beslut under artikel 14 skall fattas enhälligt.

Särskilda gruppen skall vidare enligt artikel 15 — med en majoritet

av minst tre fjärdedelar av antalet medlemmar i gruppen — godkänna

andra än i artikel 14 åsyftade ändringar i bolagsordningen samt ökning el­

ler nedsättning av aktiekapitalet, som innebär ändring i kapitalfördelningen

mellan aktieägarna.

Tvister mellan anslutna regeringar beträffande konventionens tolkning

eller tillämpning, som icke kan lösas inom särskilda gruppen, må enligt

7

artikel 16, med berörda regeringars samtycke, underställas den domstol

som upprättats genom OEEC-konventionen beräffande säkerhetskontrollen.

Artikel 17 innehåller bestämmelser om konventionens giltighetstid, vilken

fastställes till femton år med automatisk förlängning i femårsperioder, un­

der förutsättning att bolaget vid föregående periods slut fortfarande existe­

rar. För förlängning utöver den första femårsperioden av giltigheten av

bestämmelserna i artiklarna 7 samt 8 a) och b) gällande bolagets fiskaliska

immunitet erfordras dock enhälligt beslut av särskilda gruppen, som även

har att fastställa den utsträckta giltighetstidens längd. Konventionen skall

upphöra att gälla, då bolagets likvidation avslutats.

Enligt artikel 18 kan regering i land, som icke längre har någon aktie­

ägare i bolaget, efter en tid av femton år upphöra att tillämpa konventionen

tre månader efter uppsägning riktad till generalsekreteraren i OEEC. Om

landet i fråga hyser någon av bolagets installationer, skall dock konventio­

nen fortfarande gälla för landet.

Artikel 19 anger proceduren för anslutning av nya länder till konventio­

nen, som skall ske genom anmälan till generalsekreteraren i OEEC och

förutsätter att anslutning skett till OEEC:s konvention om säkerhetskon­

troll. För land, som varken är medlem av eller associerat med OEEC, er­

fordras dessutom enhälligt samtycke från särskilda gruppen.

Enligt artikel 20 skall konventionen ratificeras och ratifikationsinstru­

menten deponeras hos generalsekreteraren i OEEC. Konventionen träder i

kraft då den ratificerats av värdlandets regering och så många regeringar,

att de tillsammans täcker 80 procent av aktiekapitalet. För land som där­

efter ansluter sig träder konventionen i kraft i och med att ratifikations­

instrumenten deponeras.

Generalsekreteraren i OEEC skall enligt artikel 21 underrätta bolaget och

anslutna regeringar om anslutningar, ratifikationer och uppsägningar lik­

som om dagen för konventionens trädande i kraft.

I den till konventionen fogade bolagsordningen för Eurochemic anges i

artikel 2, att bolagets säte skall vara Mol i Belgien och att det skall äga

bestånd i femton år, och i artikel 3 anges bolagets ändamål till att före

1961 bygga och sedan driva en anläggning och ett laboratorium för behand­

ling av bestrålat atombränsle, som använts i medlemsländernas atomreak­

torer. Härigenom skall bolaget även säkerställa den tekniska utvecklingen

och utbildningen av specialister på området. Artikel 4 fastställer aktiekapi­

talet till 20 milj. EPU-enheter, uppdelat i 400 aktier, vardera å nomi­

nellt 50 000 dylika enheter samt anger aktiefördelningen vid starten. Enligt

artikel 5 skall tjugu procent av aktieposterna inlösas, då bolaget bildas

och återstoden enligt bolagsstämmans beslut. Aktie kan enligt artikel 6 med

vederbörande regerings samtycke överlåtas inom ett visst land, men över­

låtelse kräver i övrigt bolagsstämmans — och enligt konventionen även

särskilda gruppens — samtycke utom då aktie från land, som uppsagt kon­

ventionen, övergår till annat land, som redan tidigare är representerat hland

aktieägarna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

8

Aktieägarnas inflytande skall — utom via atomenergistyrelsens här tidi­

gare omnämnda särskilda grupp — göra sig gällande genom bolagsstäm­

man, vars befogenheter anges i artikel 11. Dess beslut fattas enligt artikel

15 med enkel röstövervikt utom i frågor gällande ändring i bolagsordningen,

inbetalning av eller ändring av aktiekapitalet, överlåtelse av aktier, för­

längning eller upplösning av bolaget samt högsta lånebeloppet under viss

period, för vilka beslut två tredjedels majoritet erfordras.

Bolagsstyrelsen består enligt artikel 18 av femton medlemmar utsedda av

bolagsstämman utan avseende på nationalitet. Varje aktieägare eller grupp

av aktieägare, som har minst fem procent av bolagets aktier, har rätt till

en styrelseplats. Artikel 21 ger styrelsen rätt att med vissa närmare angivna

undantag och med bolagsstämmans godkännande delegera hela eller en del

av bolagsförvaltningen till en eller flera personer. Styrelsens beslut fattas

enligt artikel 23 med enkel majoritet i de flesta fall. Två tredjedels majo­

ritet krävs dock vid utseende av verkställande direktör, upptagande av lån,

ingående av avtal om patent, bränslebehandling eller fördelning av åter­

vunnet klyvbart material, åtgärder för säkerhetskontroll och övriga förbin­

delser med ENEA samt byggande av ny fabrik eller därmed liktydig ut­

byggnad. Styrelsen är beslutför om majoriteten av dess medlemmar är när­

varande eller företrädd.

Artikel 26 innehåller de viktiga bestämmelserna om aktieägares rätt till

information rörande uppnådda forskningsresultat och rätt att sända prak­

tikanter samt rätt att utnyttja av bolaget ägda patent.

Revisionen skall enligt artikel 28 utföras av tre av bolagsstämman utsed­

da revisorer. Därutöver skall aktieägare eller grupp av aktieägare represen­

terande tjugu procent av aktiekapitalet kunna kräva, att ytterligare en revi­

sor utses.

Av den vinst, som återstår efter avskrivningar, skall enligt artikel 30 i

första hand anslås fem procent till en reservfond, till dess denna uppnår

en femtedel av inbetalat aktiekapital. Fonden får endast utnyttjas till täc­

kande av förluster.

Närmare regler om likvidation av bolaget lämnas i artiklarna 31 och 32.

Slutligen stadgas i artikel 35, att bolagsordningen skall träda i kraft sam­

tidigt som konventionen om upprättande av Eurochemic.

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

Departementschefen

Genom besluten av OEEC:s ministerråd under år 1957 om upprättande

av ett särskilt organ för atomenergifrågor, ENEA, samt om undertecknan­

de av en konvention om säkerhetskontroll beträffande den fredliga karak­

tären hos organets verksamhet har möjligheter skapats för ett omfattande

europeiskt samarbete inom OEEC:s ram i fråga om atomenergiens fred­

liga utnyttjande. Detta samarbete kan taga sig uttryck både i en samordning

av de olika medlemsländernas egen verksamhet beträffande exempelvis lag­

stiftning, handel, utbildning eller tekniskt utvecklingsarbete på atomenergi­

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

9

området och i ett upprättande av gemensamma atomenergianläggningar.

Den förstnämnda formen av samarbete har speciellt stora förutsättningar

att nå resultat på ett nytt och i snabb utveckling statt område som detta. De

gemensamma anläggningarna har sitt största intresse, då det gäller så kost­

nadskrävande projekt att de i vart fall för lång tid framåt skulle ställa

för stora krav på de enskilda medlemsländernas resurser.

Bland de gemensamma anläggningar av denna typ, som för närvarande

utredes inom OEEC:s atomenergistyrelse, kan nämnas projektet att anlägga

en reaktor av homogen typ i Storbritannien. Anslag till svenskt deltagande

i detta projekt liksom i projektet med gemensam drift av den norska reak­

torn i Halden har beräknats på tionde huvudtiteln i årets statsverkspropo-

sition under det särskilda anslaget till internationellt atomenergisamarbete.

Den första gemensamma atomenergianläggning, som beslutats inom

OEEC, gäller emellertid upprättande av ett europeiskt bolag för kemisk be­

handling av bestrålat atombränsle, vilket benämnts Eurochemic. Bolaget,

som skall ha sitt säte i Mol i Belgien, får ett aktiekapital på omkring 100

milj. kronor, varav på Sveriges lott kommer 8 procent. Bolagets uppgift

skall vara att till år 1961 uppföra och därefter driva en anläggning för ke­

misk behandling av i atomreaktorer bestrålat naturligt eller lätt anrikat

uran samt att bedriva ett omfattande utbildnings-, forsknings- och utveck­

lingsarbete i samband härmed. Anläggningen skall ges en behandlingskapa-

citet av omkring 100 ton uran per år, vilket beräknas motsvara anspråken

under förra hälften av 1960-talet.

Konventionen om upprättande av Eurochemic bar undertecknats av tolv

av OEEC:s sjutton medlemsländer, bland dem även av Sverige. Utom Grek­

land, Irland, Island och Luxemburg är det endast Storbritannien, som icke

ämnar deltaga i företaget. Orsaken härtill torde för Storbritanniens del

framför allt vara, att man redan förvärvat egna erfarenheter på området.

Såsom bakgrund till ett svenskt ställningstagande till Eurochemic-pro-

jektet torde jag först få erinra om huvudlinjerna i det svenska atomenergi­

program, som beslutats under åren 1956 och 1957 och beträffande vilket

ytterligare förslag framföres i årets statsverksproposition.

Basen för det svenska atomenergiprogrammet utgöres av de stora in­

hemska tillgångarna av uran samt förekomsten av en högt kvalificerad in­

hemsk industri inom de för atomenergianläggningarna betydelsefulla sek­

torerna av speciellt verkstadsindustrien och den metallurgiska industrien.

Programmet förutser för tiden fram till 1960-talets mitt uppförande av

ett halvt dussin kraftvärmeverk eller värmeverk samt ett kraftverk med re­

aktorer baserade på systemet naturligt uran och tungt vatten. Som stöd för

detta industriella program genomföres samtidigt ett forsknings- och ut­

vecklingsprogram, som på reaktorsidan till större delen koncentrerats till

AB Atomenergis under utbyggnad varande forskningsstation i Studsvik,

utrustad med en i USA inköpt större materialprovningsreaktor samt metall­

urgiska och andra laboratorier. Till Studsvik avser man också förlägga den

anläggning för kemisk behandling av utbränt alombränsle, för vilken ett

10

Kiingl. Maj.ts proposition nr 59 år 1958

begynnelseanslag på 3 milj. kronor upptagits i årets statsverksproposition.

Totalt beräknas sistnämnda anläggning komma att draga en kostnad av 30

milj. kronor. Den skall utbyggas till en kapacitet av 50 ton naturligt uran

per år samt tagas i drift omkring år 1962.

Såsom ett led i ett självständigt svenskt alomenergiprogram, i huvudsak

baserat på naturligt uran såsom bränsle, ingår en inhemsk anläggning för

återvinning av plutonium genom kemisk behandling av det utbrända uranet.

Detta plutonium kan sedan användas såsom bränsle antingen för att öka

utbytet i reaktorer, som även kan drivas med enbart naturligt uran, eller

i reaktorer, som direkt konstruerats för att draga fördel av högvärdigare

bränsle. Plutonium ersätter härvid en import av anrikat uran, vilket endast

till mycket höga kostnader skulle kunna framställas inom landet. En im­

port av anrikat uran för användning i därför speciellt utformade reaktorer

leder, enligt för närvarande tillämpade avtal, till skyldighet att återställa

det utbrända bränslet till leverantören eller skyldighet att leverera detsam­

ma till behandling i en anläggning underkastad en av leverantören godkänd

kontroll.

Eurochemic-anläggningen avses kunna utnyttjas både för behandling av

bestrålat naturligt och lätt anrikat uran. Man hyser förhoppningen, att det

av OEEC beslutade kontrollsystemet skall komma att godkännas av leve­

rantörer av anrikat uran, d. v. s. för närvarande närmast av Förenta stater­

nas atomenergikommission. Därigenom skulle europeiska köpare ej bli nöd­

sakade att efter begagnandet återsända det atombränsle de inköpt från

Förenta staterna.

Eurochemic-anläggningens betydelse ur svensk synpunkt ligger icke i

att den skulle ersätta en inhemsk anläggning, som anpassats efter det sven­

ska reaktorprogrammets behov och däri förekommande typer av bränsle­

element av naturligt uran. Eurochemic-anläggningen, som har att söka till­

godose tolv medlemsländers önskemål, kan icke väntas helt eller ens till stör­

re delen tillfredsställa de speciella svenska kraven, vare sig i fråga om ka­

pacitet eller i vad avser möjligheter att behandla olika typer av bränsleele­

ment. Ett beroende av Eurochemic skulle vidare utsätta oss för den allmän­

na risken att i ett avspärrningsläge avstängas från all återvinning av pluto­

nium, vilket skulle bli desto allvarligare för vår energiförsörjning, i ju hög­

re grad denna i framtiden baseras på reaktorer, som utnyttjar dylikt bränsle.

Däremot torde en svensk medverkan i Eurochemic kunna få ett betydan­

de värde genom de möjligheter, som därigenom yppas att förvärva kun­

skaper och erfarenheter av omedelbart värde för uppförande av en svensk

anläggning för kemisk behandling av utbränt atombränsle. Enligt förelig­

gande planer kommer den svenska anläggningen i Studsvik att färdigstäl­

las något år senare än Eurochemics anläggning, och det torde därför bli

möjligt att på angivet sätt draga nytta av erfarenheterna från planeringen

och uppförandet av den gemensamma anläggningen.

Av det anförda kan sålunda den slutsatsen dragas, att Eurochemic-an­

läggningen är att betrakta som ett värdefullt komplement till den föreslag­

Kungl. Maj.ts proposition nr 59 ur 1958

11

na svenska Studsviksanläggningen. Det är ett svenskt intresse att ingå som

delägare i Eurochemic både för att förvärva nyttiga erfarenheter av den

planerade, omfattande forskningsverksamheten och för att få möjlighet att

behandla anrikat atombränsle, som den föreslagna inhemska anläggningen

icke kan emottaga.

Projektets allmänna uppläggning finner jag vidare ändamålsenlig ur de

synpunkter jag i det föregående angivit. Den valda aktiebolagsformen är

sålunda anpassad till uppgiften att emottaga bestrålat uran från medlems­

länderna till behandling på kommersiella villkor. Forsknings- och utveck­

lingsarbetet har därjämte beretts stor plats på anläggningens arbetspro­

gram. Den snabba tidsplanen, som siktar till att anläggningen skall kunna

tagas i drift år 1961, innebär även en betydande fördel ur svensk synpunkt.

Dessutom har projektet ytterligare påskyndats genom valet av förläggnings-

platsen Mol i Belgien, där vissa redan befintliga lokaler beräknas kunna

tagas i anspråk.

Mot beräkningarna av kostnaderna och dessas fördelning har jag icke fun­

nit anledning till erinran. Sveriges andel av aktiekapitalet kommer att utgö­

ras av 8 procent eller sammanlagt omkring 8,3 milj. kronor, varav 20 pro­

cent, eller omkring 1,66 milj. kronor, skall erläggas, då bolaget konstitue­

rats, vilket kan beräknas ske under budgetåret 1958/59. Anslag för bestri­

dande av kostnaderna för Sveriges deltagande har äskats i årets statsverks-

proposition under tionde huvudtiteln, förslagsanslaget Internationellt atom­

energisamarbete. Medlen för förvärv av den för Sverige avsedda aktiepos­

ten torde böra ställas till förfogande för AB Atomenergi, som i vårt land

svarar för motsvarande verksamhet.

Såsom jag tidigare anfört innehåller konventionen om upprättande av

Eurochemic bestämmelsen, att bolaget skall vara underkastat den säker­

hetskontroll, varom stadgas i en annan samtidigt undertecknad konven­

tion mellan OEEC:s medlemsländer. Inom Euratom-ländernas område skall

denna säkerhetskontroll utövas i enlighet med en särskild överenskommel­

se, vilken skall ingås mellan OEEC och Euratom. Ministern för utrikes ären­

dena har vid anmälan av frågan om Sveriges anslutning till nyssnämnda

konvention om säkerhetskontroll anfört, att svensk ratifikation därav icke

synes böra ske, förrän en godtagbar överenskommelse i kontrollfrågan mel­

lan OEEC och Euratom föreligger. Motsvarande förbehåll torde böra gälla

i fråga om fullföljandet av en svensk ratifikation av konventionen om upp­

rättande av Eurochemic.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa,

att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att bemyndiga

Kungl. Maj :t att, då förut angiven förutsättning därför in­

trätt, ratificera konventionen den 20 december 1957 om upp­

rättande av ett europeiskt bolag för kemisk behandling av

bestrålat atombränsle (Eurochemic).

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­

delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Göran Appelgren

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

13

Bilaga A

Översättning )

Convention

Relative å la constitution de la Société euro-

péenne pour le traitement chimique des

combustibles irradiés (Eurochemic)

LES GOUVERNEMENTS de la Ré-

publique Fédérale d’Allemagne, de la

République d’Autriche, du Royaume

de Belgique, du Royaume de Dane-

mark, de la République Fran^aise, de

la République Italienne, du Royaume

de Norvége, du Royaume des Pays-

Bas, de la République Portugaise, du

Royaume de Suéde, de la Confédéra-

tion Suisse et de la République Tur-

que;

CONSIDERANT que, conformé-

ment ä une Décision prise le 18 juil-

let 1956 par le Conseil de l’Organisa-

tion Européenne de Coopération Eco-

nomique, un Syndicat d’études a été

formé entre un certain nombre de

pays membres de cette Organisation,

intéressés å la constitution d’une

entreprise commune de traitement

chimique des combustibles irradiés;

CONSIDERANT que, sur la base

des travaux effectués par ce Syndi­

cat d’études, le Gouvernement de la

République Fédérale d’Allemagne, le

Gouvernement de la République

d’Autriche, le Gouvernement du Roy­

aume de Belgique, le Gouvernement

du Royaume de Danemark, le Com-

missariat å 1’Energie Atomique å

Paris, le Comitato Nazionale per le

Ricerche Nucleari ä Rome, le Gouver­

nement du Royaume de Norvége, le

Gouvernement du Royaume des Pays-

Bas, la Junta de Energia Nuclear å

Lisbonne, Aktiebolaget Atomenergi å

Stockholm, le Gouvernement de la

Confédération Suisse et le Gouverne­

ment de la République Turque sont

Konvention

om upprättande av ett europeiskt bolag för

kemisk behandling av bestrålat bränsle

(Eurochemic)

Förbundsrepubliken Tysklands,

Republiken Österrikes, Konungariket

Belgiens, Konungariket Danmarks,

Franska Republikens, Italienska Re­

publikens, Konungariket Norges, Ko­

nungariket Nederländernas, Portugi­

siska Republikens, Konungariket Sve­

riges, Schweiziska Förbundets och

Turkiska Republikens regeringar,

som beakta, att i enlighet med be­

slut av Organisationens för euro­

peiskt ekonomiskt samarbete råd den

18 juli 1956 en studiegrupp bildades

av ett antal medlemsländer i nämn­

da organisation, vilka äro intressera­

de av att bilda ett gemensamt före­

tag för kemisk behandling av bestrå­

lat bränsle;

som beakta, att på grundval av den

av studiegruppen företagna utred­

ningen Förbundsrepubliken Tysk­

lands regering, Republiken Österri­

kes regering, Konungariket Belgiens

regering, Konungariket Danmarks

regering, Commissariat å l’Energie

Atomique i Paris, Comitato Nazio­

nale per le Ricerche Nucleari i Rom,

Konungariket Norges regering, Ko­

nungariket Nederländernas regering,

Junta de Energia Nuclear i Lissabon,

Aktiebolaget Atomenergi i Stock­

holm, Schweiziska Förbundets rege­

ring och Turkiska Republikens rege­

ring överenskommit att sinsemellan

upprätta ett gemensamt företag un­

der firma »Europeiska bolaget för

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

convenus de constituer entre eux une

entreprise commune sous la raison

sociale »Société Européenne pour le

Traitement Chimique des Combusti-

bles Irradiés (EUROCHEMIC)»;

CONSIDERANT que tant par sa

composition que par son but, cette

Société présente un caractére inter-

national et répond å 1’intérét général

des pays qui y participent;

CONSIDERANT en effet que cette

Société a pour objet d’exercer toute

activité de recherche ou d’ordre in­

dustriel relative au traitement des

combustibles irradiés et å 1’utilisation

des produits de ce traitement, de

contribuer å la formation de spécia-

listes dans ce domaine et de promou-

voir par lå le développement de la

produetion et des utilisations paci-

fiques de 1’énergie nueléaire par les

pays membres de 1’Organisation

Européenne de Coopération Econo-

mique; qu’ä cet effet la Société con-

struira avant 1961 et exploitera une

usine pour le traitement chimique

des combustibles irradiés et un labo-

ratoire de recherches;

DESIREUX dans ees conditions

d’accorder å cette Société tout le sou-

tien qui lui est nécessaire;

RECONNAISSANT que la constitu-

tion de la Société et son fonetionne-

ment doivent étre facilités par des

mesures particuliéres prises par les

Gouvernements des pays qui y parti­

cipent, sans toutefois que les facili­

tés accordées å la Société puissent

constituer un précédent pour d’autres

entreprises communes qui seraient

ultérieurement constituées;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

PARTIE I

Article 1

(a) Une entreprise commune sera

constituée sous la raison sociale »So­

ciété Européenne pour le Traitement

Chimique des Combustibles Irradiés

(EUROCHEMIC)» (appelée ci-des-

sous la »Société»).

(b) La constitution de la Société

kemisk behandling av bestrålat

bränsle (Eurochemic)»;

som beakta, att detta bolag, både

vad beträffar dess sammansättning

och dess syften, är av internationell

karaktär och motsvarar de deltagan­

de ländernas allmänna intresse;

soan beakta, att ändamålet med

detta bolag slkall vara att bedriva

forsknings- eller industriell verksam­

het sammanhängande med behand­

ling av bestrålat bränsle och använd­

ning av därur härrörande produkter,

att bidraga till utbildning av specia­

lister på området och därigenom

främja fredlig framställning och an­

vändning av atomenergi inom med­

lemsländerna i Organisationen för

europeiskt ekonomiskt samarbete;

och att bolaget för detta ändamåls

nående skall bygga före 1961 och dri­

va en anläggning för kemisk behand­

ling av bestrålat bränsle samt ett

forskningslaboratorium;

som under dessa omständigheter

önska lämna bolaget allt det stöd det

behöver;

som inse, att bolagets upprättan­

de och drift böra underlättas av sär­

skilda åtgärder av deltagande länders

regeringar, dock utan att åt bolaget

meddelade lättnader skola utgöra

precedensfall för gemensamma före­

tag, som sedermera må upprättas;

ha överenskommit om följande:

DEL I

Artikel 1

a) Ett gemensamt företag under

firma »Europeiska bolaget för ke­

misk behandling av bestrålat bränsle

(Eurochemic)» (i det följande kallat

»bolaget») skall upprättas.

b) Bolagsbildningen skall äga rum

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

15

aura lieu conformément aux dispo­

sitions des Statuts annexés å la pré-

sente Convention (appelés ci-dessous

les »Statuts»), apres signature des

Statuts, des 1’entrée en vigueur de

la présente Convention.

Article 2

(a) La Société sera régie par la

présente Convention, par les Statuts

et, å titre subsidiaire, par le droit de

l’État du siége dans la mesure ou il

n’y est pas dérogé par la présente

Convention ou par les Statuts.

(b) La Société jouira de la per-

sonnalité juridique. Elle aura la ca-

pacité d’accomplir toutes les opéra-

tions répondant å son objet, notam-

ment de contracter, d’acquérir et

d’aliéner des biens immobiliers et

mobiliers et d’ester en justice.

(c) Le caractére d’utilité publique

est reconnu, conformément aux lé-

gislations nationales, aux acquisitions

immobiliéres nécessaires å 1’implan-

tation des installations de la Société.

La procédure d’expropriation pour

cause d’utilité publique pourra étre

introduite par le Gouvernement en

cause conformément å la législation

nationale en vue de réaliser ees

acquisitions ä défaut d’accord ami-

able.

Article 3

Les Gouvernements parties å la

présente Convention prendront les

mesures nécessaires, dans le cadre

de leur coinpétence, pour faciliter å

la Société toutes les opérations ré­

pondant å son objet, notamment cel-

les qui porteront sur les combusti-

bles traités et sur les produits récu-

pérés.

Article 4

(a) Les dispositions de la présente

Convention n’affectent pas les droits

et obligations résultant du Traité

signé å Rome le 25 mars 1957, in-

stituant la Communauté Européenne

de 1’Energie Atomique (EURATOM).

i enlighet med bestämmelserna i den

till denna konvention fogade bolags­

ordningen (i det följande kallat »bo­

lagsordningen») efter dennas under­

tecknande och så snart denna kon­

vention trätt i kraft.

Artikel 2

a) Bolagets förhållanden skola reg­

leras av denna konvention, av bo­

lagsordningen och i övrigt av lagen

i den stat, där det har sitt säte, i den

mån nämnda lag icke strider mot

denna konvention eller bolagsord­

ningen.

b) Bolaget skall vara en juridisk

person. Det skall ha befogenhet att

vidtaga varje åtgärd, som samman­

hänger med dess ändamål, och sär­

skilt att sluta avtal, förvärva och av­

yttra lös och fast egendom och väcka

talan vid domstol.

c) Verksamhetens betydelse för det

allmänna skall erkännas i enlighet

med nationell lag, i vad gäller förvärv

av fast egendom, nödvändig för för­

läggning av bolagets installationer.

Rätt till expropriation i allmänt in­

tresse i enlighet med nationell lag må

utövas av berörda regering i syfte

att förvärva dylik egendom, om upp­

görelse i godo icke träffas.

Artikel 3

De till denna konvention anslutna

regeringarna skola inom ramen för

sin behörighet vidtaga alla nödiga åt­

gärder för underlättande av bolagets

verksamhet i enlighet med dess än­

damål, och i synnerhet med avseen­

de på behandlat bränsle och återvun­

na produkter.

Artikel 4

a) Denna konventions bestämmel­

ser inverka icke på de rättigheter och

skyldigheter, som härröra ur det i

Rom den 25 mars 1957 underteckna­

de fördraget om upprättande av en

Europeisk union för atomenergien

(Euratom).

16

Kangl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

(b) Les contrats relatifs aux ma-

tiéres brutes ou produits fissiles

spéciaux en provenance ou å destina­

tion des pays non membres de la

Communauté Européenne de 1’Ener-

gie Atomique (EURATOM) bénéfi-

cient des exceptions prévues å 1’arti-

cle 75 dudit Traité.

Article 5

Le ^ontröle de sécurité prévu par

la Convention en date du 20 décem-

bre 1957 sur 1’Etablissement d’un

Contröle de Sécurité dans le Domai-

ne de 1’Energie Nucléaire est appli-

cable au fonctionnement de la So-

ciété et å ses produits et sera exercé

conformément aux dispositions de

cette Convention et de 1’Accord visé

ä 1’article 16 (a) de cette Conven­

tion.

Article 6

(a) Les installations et les archi-

ves de la Société seront inviolables.

Les biens et avoirs de la Société,

ainsi que les matiéres acheminées

vers celle-ci ou acheminées par elle

vers le destinataire, seront exemptés

de toute réquisition, expropriation et

confiscation administratives.

(b) Les biens et avoirs de la Socié­

té ne pourront pas étre saisis ou

faire l’objet de mesures d’exécution

forcée, si ce n’est par décision de jus-

tice. Toutefois, les installations ainsi

que les matiéres nécessaires å 1’acti-

vité de la Société ne pourront pas

étre saisies ou faire 1’objet de mesu­

res d’exécution forcée.

(c) Les dispositions du présent

article ne mettront pas obstacle å

1’accés aux installations et archives

de la Société des autorités compéten-

tes de l’Etat du siége et des autres

pays ou seront situées ees installa­

tions et archives, pour assurer l’exé-

cution, dans leurs territoires respec-

tifs, des décisions de justice ou des

régles concernant la protection de la

santé publique et de la prévention

des accidents.

b) Avtal rörande råbränsle eller

klyvbart material, som härrör från

eller avsändes till länder, som ej äro

medlemmar av Europeiska unionen

för atomenergien (Euratom), skola

ägnas i sagda fördrags artikel 75

stadgade undantagsbehandling.

Artikel 5

Den säkerhetskontroll, varom stad­

gas i konventionen den 20 december

1957 om upprättande av säkerhets­

kontroll på atomenergiens område,

skall tillämpas å bolagets drift och

å dess produkter och skall utövas i

enlighet med nämnda konventions

bestämmelser och den överenskom­

melse, varom stadgas i konventio­

nens artikel 16.

Artikel 6

a) Bolagets installationer och ar­

kiv skola vara okränkbara. Bolagets

egendom och tillgångar skola liksom

material, som befordras till eller från

bolaget, vara fritagna från varje ad­

ministrativ form av rekvisition, ex­

propriation eller konfiskering.

b) Bolagets egendom och tillgångar

skola icke få tagas i mät eller göras

till föremål för annan handräck-

ningsåtgärd, utom till följd av dom­

stolsbeslut. Dock skola installationer

och material nödvändiga för bolagets

verksamhet icke få tagas i mät eller

göras till föremål för annan hand-

räckningsåtgärd.

c) Denna artikels bestämmelser

skola icke utgöra hinder för tillträde

till bolagets installationer och arkiv

för behöriga myndigheter i värdsta­

ten och i de andra länder, där sådana

installationer och arkiv finnas, i vad

avser verkställighet på dessa länders

områden av domstolsbeslut eller be­

stämmelser om hälsoskydd och för­

hindrande av olyckor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 59 år 1958

17

Article 7

(a) La Société sera exonérée dans

l’Etat du siége de tous droits et

taxes fiscales et para-fiscales å

1’occasion de sa constitution, de la

souscription et des augmentations de

son capitai, des apports, ainsi que

des formalités diverses que ees opé-

rations pourront comporter dans

l’Etat du siége. La Société sera égale-

ment exonérée de tous droits et taxes

å l’occasion de sa dissolution et de sa

liquidation.

(b) La Société sera exonérée dans

1’Etat du siége ainsi que dans les

autres pays ou seront situées ses in­

stallations, des droits et taxes de

transmission per^us å 1’occasion de

l’acquisition de biens immobiliers et

des droits de transcription et d’enre-

gistrement.

(c) La Société sera exempte dans

l’Etat du siége de tous impöts directs

susceptibles de s’appliquer å elle-

méme, å ses biens, avoirs et revenus.

(d) La Société sera exempte de la

part de l’Etat du siége de tout impöt

de caractére exceptionnel ou discri-

minatoire, tel qu’un prélévement

spécial sur le Capital ou un impöt

qui ne s’appliquerait pas aux autres

sociétés exer^ant une activité com-

parable.

(e) Les exonérations prévues au

présent article ne s’étendent pas aux

impöts et taxes per^us en rémunéra-

tion de services d’utilité générale.

Article 8

(a) Les matiéres premiéres, les

biens d’equipement et le matériel

scientifique et technique nccessaires

pour les installations et pour l’ex-

ploitation de la Société seront exoné-

rés de tous droits de douane ou taxes

d’effet équivalent et de toutes res-

trictions d’importation, sous réserve

des dispositions de 1’article 9.

(b) Les produits ainsi importés

ne devront pas étre revendus sur le

territoire du pays dans lequel ils

Artikel 7

a) Bolaget skall i värdstaten vara

frikallat från alla fiskala eller lik­

nande avgifter och skatter med an­

ledning av dess bildande, kapitalets

teckning och ökning, aktiebrevs ut­

färdande och de olika formaliteter,

som dess verksamhet i värdstaten må

föranleda. Bolaget skall likaledes vara

frikallat från alla avgifter och skat­

ter med anledning av sin upplösning

och likvidation.

b) Bolaget skall vara frikallat, i

värdstaten liksom i de andra länder,

där dess installationer finnas, från

avgifter och skatter, som eljest sko­

lat utgå med anledning av förvärv av

fast egendom, och från överförings-

och registreringsavgifter.

c) Bolaget skall i värdstaten vara

undantaget från alla direkta pålagor,

som eljest kunnat företagas å bola­

get, dess egendom, tillgångar och in­

komster.

d) Bolaget skall för värdstatens del

vara undantaget från varje avgift av

engångs- eller diskriminerande natur,

såsom en särskild avgift å kapital el­

ler en pålaga, som icke skulle göras

å andra bolag med jämförlig verk­

samhet.

e) I denna artikel åsyftade undan­

tag skola icke gälla avgifter och skat­

ter, som upptagas såsom ersättning

för tjänster, vilka fullgöras av det all­

männa.

Artikel 8

a) Råvaror, utrustning samt veten­

skaplig och teknisk materiel, nöd­

vändiga för bolagets installationer

och drift, skola med förbehåll för be­

stämmelserna i artikel 9 vara frikal-

lade från alla tullavgifter eller skat­

ter av motsvarande verkan och från

alla införselbegränsningar.

b)

Sålunda införda varor skola

icke få återförsäljas inom det lands

område, vartill de förts, utom på vill-

Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 59

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

auront été introduits, si ce n’est aux

conditions convenues avec le Gouver-

nement de ce pays.

(c) Les matiéres fissiles destinées

å la Société, ainsi que les matiéres

produites ou récupérées par la So­

ciété destinées aux pays dont le

Gouvernement est partie å la présen-

te Convention et actionnaire ou dont

un ressortissant est actionnaire de la

Société (appelé ci-dessous »pays

participants») seront exonérées å

1’importation et å 1’exportation de

tous droits de douane ou taxes d’ef-

fet equivalent et de toutes restric-

tions.

Article 9

(a) La Société pourra, pour l’ac-

complissement des opérations répon-

dant å son objet, acquérir, détenir et

utiliser les monnaies des Parties

Contractantes å 1’Accord du 19 sep-

tembre 1950 sur 1’Etablissement

d’une Union Européenne de Paie-

ments et des autres pays dont les

Gouvernements sont parties å la pré-

sente Convention. Les Gouverne­

ments parties å la présente Conven­

tion accorderont, le cas échéant, å

la Société les autorisations nécessai-

res, selon les modalités prévues par

les réglements et accords applica-

bles.

(b) Les Gouvernements parties å

la présente Convention accorderont å

la Société, aussi libéralement que

possible les autorisations nécessai-

res pour lui permettre d’acquérir, de

détenir et d’utiliser des monnaies

qui ne sont pas visées au paragraphe

(a) du présent article.

Article 10

(a) La Société pourra faire appel

sans aucun obstacle ou limitation au

personnel technique, employés et

ouvriers qualifiés ressortissants des

pays participants.

(b) En particulier, l’Etat du siége

appliquera, le cas échéant, les dis­

positions relatives ä rimmigration

ou autres formalités d’enregistre-

ment des étrangers, de maniére telle

kor, varom överenskommits med

nämnda lands regering.

c) För bolaget avsett klyvbart ma­

terial liksom sådant av bolaget fram­

ställt eller återvunnet material, som

avses för länder, vilkas regeringar

äro anslutna till denna konvention

och aktieägare eller vari medborgare

äro aktieägare i bolaget (i det föl­

jande kallade »deltagande länder»)

skall vid in- eller utförsel vara frikal-

lat från alla tullavgifter eller skatter

av motsvarande verkan och från alla

restriktioner.

Artikel 9

a) Bolaget skall för bedrivande av

verksamhet svarande mot dess ända­

mål äga förvärva, inneha och använ­

da valutor tillhörande de till överens­

kommelsen den 19 september 1950

om upprättande av en Europeisk be-

talningsunion anslutna parterna och

de andra länder, vilkas regeringar äro

anslutna till denna konvention. De

till denna konvention anslutna län­

derna skola i förekommande fall läm­

na bolaget nödiga bemyndiganden på

sätt som stadgats i tillämpliga för­

ordningar och överenskommelser.

b) De till denna konvention an­

slutna regeringarna skola i största

möjliga utsträckning lämna bolaget

nödiga bemyndiganden att förvärva,

inneha och använda valutor, som icke

åsyftas i denna artikels stycke a).

Artikel 10

a) Bolaget äger utan hinder eller

begränsning anställa teknisk perso­

nal, kontorspersonal och kvalificerad

arbetskraft bland de deltagande län­

dernas medborgare.

b) I förekommande fall skall värd­

staten särskilt så tillämpa bestäm­

melser om invandring eller andra re-

gistreringsformaliteter avseende ut­

länningar, att de icke utgöra hinder

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

qu’elles ne puissent mettre obstacle

å Fengagement ni au rapatriement

du personnel qualifié ressortissant

des autres pajrs participants, sous

réserve des exceptions fondées sur

1’ordre public, la sécurité publique

ou la santé publique.

(c) Les personnes eniployées par

la Société.

(i) jouiront du droit d’importer

en franchise du pays de leur der-

niére résidence ou du pays dont

elles sont ressortissantes, leur

mobilier et leurs effets å 1’occa-

sion de leur prerniére prise de

fonctions dans le pays intéressé et

du droit å la cessation de leurs

fonctions de réexporter en franchi­

se leur mobilier et leurs effets sous

réserve, dans l’un et 1’autre cas,

des conditions jugées nécessaires

par le Gouvernement du pays ou

le droit est exercé.

(ii) jouiront du droit d’impor-

ter en franchise leur automobile

affectée å leur usage personnel,

acquise dans le pays de leur der-

niére résidence ou dans le pajs

dont elles sont ressortissantes, aux

conditions du marché intérieur de

eelui-ci et de la réexporter en

franchise, sous réserve, dans l’un

et Fautre cas, des conditions ju­

gées nécessaires par le Gouverne­

ment du pays intéressé.

PARTIE II

för vare sig anställning eller återvän­

dande till deras hemländer av kvali­

ficerad personal hemmahörande i öv­

riga deltagande länder, med de un­

dantag, som föranledas av allmän

ordning, nationell säkerhet eller häl­

soskydd.

c) Av bolaget anställda

i) skola åtnjuta rätt att från det

land, där de senast varit bosatta

eller vari de äro medborgare, fritt

införa sitt bohag och övriga per­

sonliga ägodelar vid det tillfälle, då

de först tillträda sin anställning,

och att, då anställningen avslutas,

fritt återutföra sitt bohag och övri­

ga personliga ägodelar, i båda fal­

len på de villkor, som regeringen i

det land, där rätten utövas, finner

nödvändiga.

ii) skola åtnjuta rätt att fritt in­

föra bil för personligt bruk, som

i det land, där de senast varit bo­

satta eller vari de äro medborgare,

förvärvats på villkor, som gälla för

nämnda lands inre marknad, och

att fritt återutföra den, i båda fal­

len på de villkor, som regeringen i

det land, där rätten utövas, finner

nödvändiga.

DEL II

Article 11

Artikel 11

(a) La Société fera rapport chaque a) Bolaget skall årligen till de del-

année aux Gouvernements des pays tagande ländernas regeringar lämna

participants sur le développement de rapport om sin utveckling och sitt fi­

la Société et sur sa situation finan- nansiella läge.

ciére.

(b) Les rapports de la Société se- b) Bolagets rapporter skola under-

ront soumis å vin Groupe spécial du ställas en särskild grupp av Euro-

Comité de Direction de FAgence peiska atomenergiorganets styrelse (i

Européenne pour FEnergie Nucléaire det följande kallad »särskilda grup-

(appelé ci-dessous le »Groupe spé- pen»), sammansatt av företrädare för

cial») composé des représentants des de deltagande ländernas regeringar.

Gouvernements des pays partici­

pants.

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 59 år 1958

Article 12

(a) Le Groupe spécial examinera

tous les problémes intéressant en

coramun les Gouvernements parties

å la présente Convention que pour-

rait soulever le fonctionnement de la

Société et proposera les mesures qui

se révéleraient nécessaires å cet

égard.

(b)

S’il apparaissait ultérieure-

ment que 1’application de disposi­

tions législatives dans l’Etat du

siége ou dans un autre pays partici-

pant serait susceptible de soulever

des difficultés pour 1’accomplisse-

ment des opérations rentrant dans

l’objet de la Société, le Groupe spé­

cial proposera les mesures qui per-

mettraient de régler ees difficultés

dans 1’esprit des dispositions de la

présente Convention.

(c)

Les propositions formulées

par le Groupe spécial en vertu du

présent article sont adoptées å la

majorité simple.

Article 13

(a) Tout administrateur ou action-

naire de la Société pourra soumettre

au Groupe spécial des difficultés qui

surgiraient å 1’occasion

(i) du traitement des combusti-

bles en provenance des pays parti-

cipants ou de 1’attribution des pro-

duits récupérés;

(ii) de 1’utilisation des ressour-

ces de la Société pour le dévelop-

pement de la recherche;

(iii) de la communication des

résultats des recherches.

(b) Lorsqu’il sera saisi, le Groupe

spécial prendra, ä la majorité des

trois quarts de ses membres, une

décision qui sera obligatoire pour la

Société.

Artikel 12

a) Särskilda gruppen skall dryfta

alla spörsmål av gemensamt intresse

för till denna konvention anslutna

regeringar, som må uppkomma ge­

nom bolagets verksamhet, och skall

föreslå de åtgärder, som i samman­

hanget visa sig nödvändiga.

b) Visar det sig sedermera, att lag­

stiftningens tillämpning i värdstaten

eller i annat deltagande land är äg­

nad att vålla svårigheter för verksam­

het i enlighet med bolagets ända­

mål, skall särskilda gruppen föreslå

åtgärder för att överkomma svårig­

heterna i denna konventions anda.

c) Särskilda gruppen skall antaga

i denna artikel åsyftade förslag me­

delst enkel röstövervikt.

Artikel 13

a) Varje bolagets styrelsemedlem

eller aktieägare äger fästa särskilda

gruppens uppmärksamhet på svårig­

heter, som kunna uppstå i samband

med

i) behandling av bränsle från de

deltagande länderna eller fördel­

ningen av återvunna produkter;

ii) användning av bolagets re­

surser för forskningens utveck­

ling;

iii) överbringande av forsknings­

resultat.

b) Då särskilda gruppen mottagit

dylik anmälan, skall den medelst ett

röstetal motsvarande tre fjärdedelar

av sina medlemmar fatta ett för bo­

laget bindande beslut.

Article U

Artikel U

(a) Seront subordonnées å l’ap- a) Ändringar i bolagsordningen

probation du Groupe spécial les skola erfordra ^ särskilda gruppens

modifications aux dispositions des godkännande, då de avse

Statuts relatives

Knngl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

21

— au Siége de la Société (artide

2

);

— å son objet (artide 3);

— aux conditions d’admission

d’un nouvel actionnaire (artide 8);

— å 1’adoption des dédsions de

l’Assemblée générale (artide 15);

— å la composition du Conseil

d’Administration (artide 18);

— å 1’adoption des décisions du

Conseil d’Administration (artide

23);

— aux informations et brevets

(artide 26);

— å la période intérimaire (ar­

tide 27).

(b) Seront subordonnées å l’appro-

bation du Groupe spécial les décisions

de la Société relatives

(i) å la prorogation de la durée

de la Société;

(ii) å la conclusion de contrats

relatifs au traitement de com-

bustibles en provenance de pays

non participants, ou å la livraison

de produits fissiles spéciaux å ees

pays;

(iii) å la construction de toute

nouvelle usine par la Société et å

la fixation de son emplacement,

ainsi qu’å 1’extension d’une usine

existante conduisant ä une nouvelle

usine de grande dimension.

(c) En cas de cession d’actions ou

de droits de souscriptions å une per-

sonne ayant une nationalité autre

que celle du cédant, le choix du ces-

sionnaire sera soumis å 1’approba-

tion du Groupe spécial. Toutefois, le

Groupe spécial ne pourra pas s’op-

poser ä la cession d’actions par un

Gouvernement qui a déclaré son in­

tention de donner préavis en vertu de

1’article 18 (a) de la présente Con-

vention ou par des actionnaires, res-

sortissants de ce Gouvernement, aux

Gouverneinents parties å la présente

Convention ou å leurs ressortissants.

d) Les décisions prises par le

Groupe spécial eu vertu du présent

article sont adoptées å 1’unanimité

de ses membres.

— bolagets säte (artikel 2)

— dess ändamål (artikel 3)

— villkoren för antagande av nya

aktieägare (artikel 8)

— sättet för fattande av bolags­

stämmans beslut (artikel 15)

—- bolagsstyrelsens

sammansätt­

ning (artikel 18)

— sättet för fattande av bolagssty­

relsens beslut (artikel 23)

— upplysningar och patent (arti­

kel 26)

— interimsperioden (artikel 27).

b) Bolagets beslut skola erfordra

särskilda gruppens godkännande, då

de avse

i) förlängning av bolagets var­

aktighet;

ii) ingående av avtal om behand­

ling av bränsle härrörande från ic­

ke deltagande länder, eller om leve­

rans av klyvbart material till så­

dana länder;

iii) bolagets byggande av ny fab­

rik, dennas placering samt sådan

utbyggnad av befintliga anlägg­

ningar, som innebär upprättande av

ny anläggning i stor skala.

c) I händelse aktie eller tecknings­

rätt skall överlåtas till person av an­

nan nationalitet än överlåtarens, skall

valet av mottagare erfordra särskil­

da gruppens godkännande. Dock må

särskilda gruppen icke motsätta sig

aktieöverlåtelse av regering, som till­

kännagivit sin avsikt att företaga

uppsägning i enlighet med denna kon­

ventions artikel 18 a), eller av ak­

tieägare, som äro denna regerings

medborgare, till regering, som anslu­

tit sig till denna konvention, eller

till sistnämnda regerings medborga­

re.

d) Särskilda gruppens beslut i

kraft av denna artikel skola fattas

enhälligt.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

Article 15

(a) Seront également subordonnées

å 1’approbation du Groupe spécial:

(i) les modifications aux dispo­

sitions des Statuts autres que cel-

les prévues å 1’Article 14;

(ii) toute augmentation ou ré-

duction du Capital qui aboutirait

å modifier la répartition du Capi­

tal entre les actionnaires.

(b) Les décisions prises par le

Groupe spécial en vertu du présent

article sont adoptées ä la majorité

des trois quarts de ses membres.

Article 16

Tout différend entre les Gouverne-

ments parties å la présente Conven­

tion, relatif å 1’interprétation ou ä

1’application de la présente Conven­

tion, sera examiné par le Groupe

special et pourra étre, å défaut de

solution amiable, soumis par accord

entre les Gouvernements intéressés

au Tribunal créé par la Convention

en date du 20 décembre 1957 sur

1’Etablissement d’un Controle de Sé-

curité dans le Domaine de 1’Energie

Nucléaire.

Article 17

(a) La présente Convention est

conclue pour une durée de quinze

ans. Elle sera automatiquement pro-

rogée pour des périodes de cinq ans,

dans le cas ou å la fin de la période

précédente la Société est toujours en

existence.

(b) Toutefois, la prorogation au-

delå de la premiére période de cinq

ans de tout ou partie des disposi­

tions de 1’article 7 et des paragraphes

(a) et (b) de 1’article 8 de la pré­

sente Convention sera subordonnée

å une décision du Groupe spécial,

adoptée å 1’unanimité de ses mem­

bres, qui fixera la durée de cette

prorogation.

(c) La présente Convention cessera

d’étre en vigueur apres la fin de la

durée de la liquidation de la Société.

Artikel 15

a) Särskilda gruppens godkännan­

de skall likaledes erfordras för:

i) andra än i artikel 14 åsyftade

ändringar i bolagsordningen;

ii) ökning eller nedsättning av

kapitalet innebärande ändring i ka­

pitalfördelningen mellan aktieägar­

na.

b) Särskilda gruppens beslut i

kraft av denna artikel skola fattas

medelst ett röstetal motsvarande tre

fjärdedelar av gruppens medlemmar.

Artikel 16

Tvist mellan till denna konvention

anslutna regeringar rörande konven­

tionens tolkning eller tillämpning

skall dryftas av särskilda gruppen

och må, därest avgörande icke nås,

med berörda regeringars samtycke

underställas den domstol, som upp­

rättats genom konventionen den 20

december 1957 om upprättande av

säkerhetskontroll på atomenergiens

område.

Artikel 17

a) Denna konvention skall slutas

för en giltighetstid av femton år. Den

skall automatiskt förlängas för en

period av fem år i taget, därest bo­

laget vid föregående periods slut fort­

farande existerar.

b) Dock skall förlängning utöver

den första femårsperioden av giltig­

heten av alla eller några av bestäm­

melserna i konventionens artikel 7

och artikel 8 a) och b) erfordra en­

hälligt beslut av särskilda gruppen,

som skall fastställa den utsträckta

giltighetstidens längd.

c) Konventionen skall upphöra att

gälla, då bolagets likvidation avslu­

tats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

23

Article 18

(a) Un Gouvernement partie å la

présente Convention qui n’est pas ou

n’est plus actionnaire et dont aucun

ressortissant n’est ou n’est plus

actionnaire de la Société pourra

mettre fin en ce qui le concerne,

apres une période de quinze ans,

ä Tf plication de la présente Con-

vent; m moyennant un préavis de

trois mois adressé au Secrétaire gé-

néral de 1’Organisation Européenne

de Coopération Economique.

(b) Toutefois, dans le cas ou ce

pays serait l’Etat du siége ou un pays

dans lequel est située une installation

de la Société, la présente Convention

ne prendra pas fin en ce qui le con­

cerne, sauf si le siége ou 1’installa-

tion de la Société se trouvait trans-

féré dans un autre pays.

Artide 19

(a) Tout Gouvernement d’un pays

membre ou associé de 1’Organisation

Européenne de Coopération Econo-

mique non Signataire de la présente

Convention pourra y adhérer par

notification adressée au Secrétaire

général de 1’Organisation, å condi-

tion d’étre partie å la Convention en

date du 20 décembre 1957 sur

1’Etablissement d’un Contröle de Sé-

curité dans le Domaine de 1’Energie

Nucléaire.

b) Tout Gouvernement d’un autre

pays non Signataire de la présente

Convention pourra y adhérer par

notification adressée au Secrétaire

général de 1’Organisation, å condi-

tion d’étre partie å la Convention en

date du 20 décembre 1957, sur l’Eta-

blissement d’un Contröle de Sécurité

dans le Domaine de 1’Energie Nu­

cléaire et avec 1’accord du Groupe

spécial donné å l’unanimité de ses

membres. L’adhésion prendra effet å

la date de cet accord.

Artide 20

(a) La présente Convention sera

ratifiée. Les instruments de ratifica-

tion seront déposés auprés du Secré-

Artikel 18

a) Till denna konvention ansluten

regering, som icke är eller upphört

att vara aktieägare, och av vars med­

borgare ingen är eller fortfarande är

aktieägare i bolaget, skall vad nämn­

da regering angår efter en tid av fem­

ton år äga upphöra att tillämpa kon­

ventionen tre månader efter uppsäg­

ning riktad till generalsekreteraren i

Organisationen för europeiskt ekono­

miskt samarbete.

b) Dock skall, därest ifrågavaran­

de land är värdstaten eller ett land,

vari någon bolagets installation fin­

nes, konventionen fortfarande gälla

vad nämnda land angår, med mindre

bolagets säte eller installation över­

flyttats till annat land.

Artikel 19

a) Regering i land, som är med­

lem av eller associerat till Organisa­

tionen för europeiskt ekonomiskt

samarbete men icke undertecknat

denna konvention, skall äga ansluta

sig därtill genom att underrätta orga­

nisationens generalsekreterare, förut­

satt att den anslutit sig till konven­

tionen den 20 december 1957 om

upprättande av säkerhetskontroll på

atomenergiens område.

b) Regering i annat land, som icke

undertecknat denna konvention, skall

äga ansluta sig därtill genom att un­

derrätta organisationens generalsek­

reterare, förutsatt att den anslutit sig

till konventionen den 20 december

1957 om upprättande av säkerhets­

kontroll på atomenergiens område

och med enhälligt samtycke av sär­

skilda gruppen. Dylik anslutning

skall träda i kraft från dagen för

detta samtycke.

Artikel 20

a) Denna konvention skall ratifi­

ceras. Ratifikationsinstrumenten sko­

la deponeras hos generalsekreteraren

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

taire général de 1’Org'anisation

Européenne de Coopération Econo-

mique.

(b) La présente Convention entrera

en vigueur lorsqu’elle aura été rati-

fiée par le Gouvernement de l’Etat

du siége et lorsque la part de Capital

social attribuée en vertu de 1’article

4 des Statuts aux Gouvernements

ayant déposé leur instrument de ra-

tification ou aux ressortissants de

ees Gouvernements, représentera 80

pour cent du Capital de la Société.

(c) Pour tout Signataire qui la

ratifiera ultérieurement, la présente

Convention entrera en vigueur des

le dépöt de Instrument de ratifica-

tion.

Article 21

Le Secrétaire général de l’Organisa-

tion Européenne de Coopération Eco-

nomique donnera communication å

tous les Gouvernements parties å la

présente Convention et å la Société,

de la réception des instruments de

ratification, d’adhésion ou de préavis

de retrait. Il leur notifiera également

la date de 1’entrée en vigueur de la

présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les Plénipo-

tentiaires soussignés, dument habili-

tés, ont apposé leurs signatures au

bas de la présente Convention.

FAIT å Paris, le 20 décembre 1957,

en francais, en anglais, en allemand,

en italien et en néerlandais, en un

seul exemplaire qui restera déposé

auprés du Secrétaire général de l’Or-

ganisation Européenne de Coopéra­

tion Economique, qui en commu-

niquera une copie certifiée conforme

å tous les Signataires.

i Organisationen för europeiskt eko­

nomiskt samarbete.

b) Denna konvention skall träda i

kraft, då den ratificerats av värdsta­

tens regering och så många regering­

ar deponerat sina ratifikationsinstru­

ment, att de kapitalandelar, som jäm­

likt bolagsordningens artikel 4 till­

komma dessa regeringar eller deras

medborgare, motsvara 80 procent av

bolagets kapital.

c) Vad angår undertecknande land,

som därefter ratificerar denna kon­

vention, skall den träda i kraft i och

med att ratifikationsinstrumenten

deponeras.

Artikel 21

Generalsekreteraren i Organisatio­

nen för europeiskt ekonomiskt sam­

arbete skall underrätta alla till den­

na konvention anslutna regeringar

och bolaget om mottagande av'ratifi­

kations- och anslutningsinstrument

liksom om uppsägningar. Han skall

också underrätta dem om vilken dag

denna konvention träder i kraft.

Till bestyrkande varav underteck­

nade befullmäktigade, därtill bemyn­

digade, tecknat sina namn å denna

konvention.

Som skedde i Paris den tjugonde

december nittonhundrafemtiosju, på

franska, engelska, tyska, italienska

och nederländska språken, i ett

exemplar, som skall deponeras hos ge­

neralsekreteraren i Organisationen

för europeiskt ekonomiskt samarbete,

vilken skall tillställa alla underteck­

nande regeringar bestyrkta kopior.

Kungl. Maj.ts proposition nr 59 år 1958

25

Bilaga B

(Översättning)

ANNEXE

Statuts

de la Société Européenne pour le traitement

chimique des combustibles irradiés

(Eurochemic)

PARTIE I. — RAISON SOCIALE,

OBJET, SIEGE, DUREE ET CAPI­

TAL

Article 1

Il est constitué, sous la raison so-

ciale »Société Européenne pour le

Traitement Chimique des Combus­

tibles Irradiés (EUROCHEMIC)»,

une entreprise commune qui aura la

forme d’une Société par actions régie

par la Convention internationale re-

lative å la constitution de ladite So­

ciété (appelée ci-aprés la »Conven­

tion»), par les présents Statuts et,

å titre subsidiaire, par la loi de l’Etat

du siége.

Article 2

Le siége de la Société est ä Mol

(Belgique).

La Société est constituée pour une

durée de quinze ans.

Article 3

La Société construira avant 1961

et exploitera une usine et un labora-

toire destinés au traitement des com­

bustibles irradiés; elle assurera

ainsi la mise au point de la technique

et la formation des spécialistes dans

ce domaine.

La Société exercera toute activité

de recherche et d’ordre industriel, en

vue de mettre les pays membres de

TOrganisation Européenne de Coopé-

ration Economique en mesure de pro-

céder å des conditions économiques

au traitement des combustibles uti-

lisés dans lcurs réacteurs nucléaires.

BILAGA

B olagsordniug

för det Europeiska bolaget för kemisk be­

handling av bestrålat bränsle (Eurochemic)

DEL I. — FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE,

VARAKTIGHET OCH KAPITAL

Artikel 1

Under firma »Europeiska bolaget

för kemisk behandling av bestrålat

bränsle (Eurochemic)» skall upprät­

tas ett gemensamt företag i form av

ett aktiebolag, underordnat den in­

ternationella konventionen om upp­

rättande av nämnda bolag (i det

följande kallad »konventionen»),

denna bolagsordning och i övrigt

värdstatens lag.

Artikel 2

Bolagets säte skall vara Mol (Bel­

gien).

Bolaget skall äga bestånd i fem­

ton år.

Artikel 3

Bolaget skall bygga före 1961 och

driva en anläggning och ett laborato­

rium för behandling av bestrålat

bränsle; härigenom skall bolaget sä­

kerställa den tekniska utvecklingen

och utbildningen av specialister på

området.

Bolaget skall bedriva forsknings-

och industriell verksamhet i syfte att

sätta medlemsländerna i Organisatio­

nen för europeiskt ekonomiskt sam­

arbete i stånd att ekonomiskt företa­

ga behandling av bränsle, som an­

vänts i deras reaktorer.

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 59 år 1958

Des qu’il apparaitra que les quan-

tités de combustibles irradiés que les

pays membres de l’Organisation

Européenne de Coopération Econo-

mique entendent envoyer pour trai-

tement dans une installation com-

mune risquent d’excéder la capacité

de cette usine, la Société devra recher-

cher les moyens de faire face å des

conditions économiques å la demande

de ees pays.

Artide 4

Le Capital social de la Société est

fixé å 20 millions d’unités de compte

de 1’Union Européenne de Paiements.

Il est divisé en 400 actions d’une

valeur nominale de 50 000 unités de

compte chacune, intégralement sou-

scrites ä 1’origine et réparties comme

suit:

— Le Gouvernement de la Ré-

publique Fédérale d’Allemagne

68 actions 3 400 000

— Le Gouvernement de la Répu-

blique d’Autriche 20 actions

1 000 000

— Le Gouvernement du Royaume de

Belgique 44 actions 2 200 000

— Le Gouvernement du Royaume de

Danemark 22 actions 1 100 000

— Le Commissariat å 1’Energie Ato-

mique å Paris 68 actions 3 400 000

— Le Comitato Nazionale per le

Ricerche Nucleari å Rome 44 ac­

tions 2 200 000

— Le Gouvernement du Royaume de

Norvége 20 actions 1 000 000

— Le Gouvernement du Royaume

des Pays-Bas 30 actions 1 500 000

— La Junta de Energia Nuclear å

Lisbonne 6 actions 300 000

— Aktiebolaget Atomenergi å Stock­

holm 32 actions 1 600 000

— Le Gouvernement de la Confédé-

ration Suisse 30 actions 1 500 000

— Le Gouvernement de la Répu-

blique Turque 16 actions 800 000

Artide 5

Les actions de la Société sont libé-

rées, lors de la constitution de la

Så snart de mängder av bestrålat

bränsle, som medlemsländerna i Or­

ganisationen för europeiskt ekono­

miskt samarbete avse att sända för

behandling i en gemensam installa­

tion, förefalla att överstiga denna an­

läggnings kapacitet, skall bolaget un­

dersöka möjligheterna att på ekono­

miska villkor tillfredsställa nämnda

länders efterfrågan.

Artikel 4

Bolagets aktiekapital skall motsva­

ra 20 miljoner avräkningsenheter i

Europeiska betalningsunionen. Det

skall vara uppdelat i 400 aktier med

ett nominellt värde av 50 000 avräk­

ningsenheter vardera, fulltecknade

från början och fördelade såsom föl­

jer:

— Förbundsrepubliken Tysklands

regering 68 aktier (3 400 000)

— Republiken Österrikes regering

20 aktier (1 000 000)

— Konungariket Belgiens regering

44 aktier (2 200 000)

— Konungariket Danmarks regering

22 aktier (1 100 000)

— Commissariat å 1’Energie Ato-

mique i Paris

68 aktier (3 400 000)

-— Comitato Nazionale per le Ri­

cerche Nucleari i Rom

44 aktier (2 200 000)

— Konungariket Norges regering

20 aktier (1 000 000)

— Konungariket Nederländernas re­

gering 30 aktier (1 500 000)

— Junta de Energia Nuclear i Lissa­

bon 6 aktier (300 000)

— Aktiebolaget Atomenergi i Stock­

holm 32 aktier (1 600 000)

— Schweiziska Förbundets regering

30 aktier (1 500 000)

— Turkiska Republikens regering

16 aktier (800 000)

Artikel 5

Bolagets aktier skola inlösas till

20 procent, då bolaget bildas. Bolags-

Kungl. Ma j ds proposition nr 59 år 1958

27

Société, å 20 pour cent. Les autres

fractions seront libérées sur décision

de 1’Assemblée générale, en fonction

des besoins de la Société et de l’avan-

cement des travaux, compte tenu de

1’objectif fixé ä 1’article 3.

Dans le cas ou un Signataire de la

Convention ne serait pas en mesure

de la ratifier dans un délai de six

mois å compter de son entrée en

vigueur, une Assemblée générale sera

convoquée afin de décider des mesu-

res å prendre pour assurer la sou-

scription de la totalité du Capital.

Article 6

Les actions sont nominatives.

Elles ne sont cessibles qu’avec

1’accord de 1’Assemblée générale.

Toutefois, l’Assemblée générale ne

pourra pas s’opposer å la cession

d’actions par un actionnaire å une

personne ayant la méme nationalité,

pour autant que le Gouvernement

dont reléve cette personne ait donné

son approbation.

Si cependant un Gouvernement a

déclaré son intention de donner pré-

avis en vertu de 1’article 18 (a) de

la Convention, 1’Assemblée générale

ne pourra pas s’opposer å la cession

d’actions de ce Gouvernement ou des

actionnaires ressortissants de ce

Gouvernement aux Gouvernements

parties å la Convention ou å leurs

ressortissants.

La Société tient un registre des ac­

tions dans lequel sont inscrits le nom

et le domicile des actionnaires. La

Société ne reconnait comme action­

naires que ceux qui sont inscrits sur

ce registre.

Artide 7

Le Capital de la Société pcut étre

augmenté, par la création d’actions

nouvelles en représentation d’apports

en nature ou en espéces, ou diminué

å la suite d’un vote de l’Assemblée

générale. En cas d’auginentation de

Capital, chaque actionnaire a le droit

de souscrire les nouvelles actions au

stämman äger besluta om inbetal­

ningar av återstående belopp i enlig­

het med bolagets behov och framste­

gen i dess arbete med beaktande av

i artikel 3 fastställt ändamål.

I händelse en regering, som under­

tecknat konventionen, icke skulle va­

ra i tillfälle att ratificera densamma

inom sex månader efter dess ikraft­

trädande, skall bolagsstämma sam­

mankallas för att besluta om åtgär­

der till säkerställande av att hela ka­

pitalet tecknas.

Artikel 6

Aktiebrev skola vara ställda till

viss man.

De må icke överlåtas utom med

bolagsstämmans tillstånd. Bolags­

stämman äger dock icke motsätta sig

aktieägares överlåtelse av aktier till

annan person av samma nationalitet,

försåvitt den regering, varunder

nämnda person lyder, lämnat sitt

samtycke.

Om emellertid en regering tillkän­

nagivit sin avsikt att företaga upp­

sägning i enlighet med konventionens

artikel 18(a), må bolagsstämman icke

motsätta sig aktieöverlåtelse av den­

na regering eller av aktieägare, som

äro dess medborgare, till regering,

som anslutit sig till konventionen,

eller till sistnämnda regerings med­

borgare.

Bolaget skall föra en aktiebok, vari

skola inskrivas aktieägarnas namn

och hemorter. Bolaget skall icke så­

som aktieägare erkänna annan än

den, som inskrivits.

Artikel 7

Bolagets kapital må genom omröst­

ning å bolagsstämma ökas, genom

utfärdande av nya aktier motsvaran­

de tillskott i penningar eller annan

egendom, eller nedsättas. I händelse

kapitalet ökas, skall varje aktieäga­

re ha rätt att teckna nya aktier i den

utsträckning, som svarar mot hela

28

Kungl. Maj:ts proposition, nr 59 år 1958

prorata du nombre total des actions

possédées par lui au moment de cet-

te augmentation, sous réserve des

dispositions de 1’article 8. Si un droit

de souscription n’est pas exercé, ce

droit peut étre cédé ä un autre ac-

tionnaire avec 1’accord de 1’Assem-

blée générale, sans que celle-ci puisse

s’opposer å la cession, dans le cas

prévu å la deuxiéme phrase du

deuxiéme paragraphe de 1’article 6.

L’Assemblée générale fixe les con-

ditions d’émission des nouvelles ac­

tions et les régles relatives å la li-

bération en nature de ees actions.

Article 8

Tout Gouvernement ou personne

relevant d’un Gouvernement partie

å la Convention peut étre admis

comme actionnaire de la Société

par décision de l’Assemblée générale,

soit par voie de cession d’actions,

soit par voie de souscription å une

augmentation de Capital. Dans ce cas,

tout ou partie des actions nouvelles

sont attribuées au nouvel actionnaire

par décision de 1’Assemblée générale.

PARTIE II. — ASSEMBLEE

GENERALE

Artide 9

Les organes de la Société sont

l’Assemblée générale et le Conseil

d’administration, qui remplissent

leurs fonetions sous réserve des

pouvoirs reconnus au Groupe spé-

cial institué par la Convention.

Artide 10

L’Assemblée générale se compose

de tous les actionnaires de la Société.

Un représentant de 1’Agence Euro-

péenne pour 1’Energie nueléaire et

un représentant de la Communauté

Européenne de 1’Energie Atomique

(EURATOM) participent å 1’Assem-

blée générale å titre consultatif.

L’Assemblée générale est 1’organe

supérieur de la Société et a les attri-

butions suivantes:

antalet av honom ägda aktier vid tid­

punkten för ökningen, med förbehåll

för bestämmelserna i artikel 8. Ut­

nyttjas icke dylik teckningsrätt, må

den med bolagsstämmans samtycke

överlåtas till annan aktieägare, dock

att bolagsstämman icke må motsätta

sig överlåtelse i det fall, som åsyftas

i andra satsen, andra stycket i arti­

kel 6.

Bolagsstämman skall fastställa vill­

koren för utfärdande av nya aktier

och regler för inlösen av sådana ak­

tier med annan egendom än pen­

ningar.

Artikel 8

Regering, som är ansluten till kon­

ventionen, eller under sådan rege­

ring lydande person må genom be­

slut av bolagsstämman antagas så­

som aktieägare, antingen genom över­

låtelse av aktier eller genom teck­

ning av aktier vid en kapitalökning.

I det senare fallet skola alla eller en

del av de nya aktierna tilldelas den

nye aktieägaren genom beslut av bo­

lagsstämman.

DEL II. — BOLAGSSTÄMMAN

Artikel 9

Bolagets organ skola vara bolags­

stämman och bolagsstyrelsen, vilka

skola utföra sina åligganden med för­

behåll för de befogenheter, som till­

lagts den genom konventionen upp­

rättade särskilda gruppen.

Artikel 10

Bolagsstämman skall bestå av alla

bolagets aktieägare. En företrädare

för Europeiska atomenergiorganet

och en företrädare för Europeiska

unionen för atomenergien (Euratom)

skola såsom rådgivare deltaga i bo­

lagsstämman.

Bolagsstämman skall vara bola­

gets högsta organ och ha följande be­

fogenheter:

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

29

1. Elle nomme les membres du

Conseil d’administration et leurs

suppléants et fixe la rémunération

des membres du Conseil d’administra-

tion.

2. Elle nomme les commissaires

vérificateurs.

3. Elle modifie les présents Sta­

tuts.

4. Elle décide de la libération de

nouvelles fractions du Capital.

5. Elle décide toute augmenta-

tion ou réduction du Capital social.

6. Elle prend toutes décisions re-

latives aux cessions d’actions et de

droits de souscription.

7. Elle prononce la prorogation

de la durée de la Société.

8. Elle prononce la dissolution de

la Société.

9. Elle nomme les liquidateurs.

10. Elle approuve le réglement de

gestion visé å 1’article 21.

11. Elle prend connaissance du

rapport des commissaires vérifica­

teurs, examine et approuve le rap­

port de gestion, le bilan et le compte

de profits et pertes, statue sur

1’emploi du bénéfice net et donne

décharge de leur gestion aux admi-

nistrateurs.

12. Elle approuve le rapport an-

nuel aux Gouvernements des pays

participants.

13. Elle fixe le montant maximum

des emprunts pouvant étre conclus

dans une période déterminée.

14. Elle statue sur toutes les autres

questions qui lui sont réservées par

la loi, ou qui lui sont soumises par

le Conseil d’administration.

Article 11

L’Assemblée générale se réunit

pour la premiére fois dans le mois

qui suit 1’entrée en vigueur des pré­

sents Statuts, sur convocation du

Secrétaire générale de 1’Organisation

Européenne de Coopération Econo-

inique.

L’Assemblée générale ordinaire se

réunit chaque année sur convocation

1. Att utnämna bolagsstyrelsens

medlemmar och ersättare för dessa

samt fastställa ersättning för bolags­

styrelsens medlemmar.

2. Att utnämna revisorer.

3. Att ändra denna bolagsord­

ning.

4. Att besluta om inbetalning av

ytterligare delar av kapitalet.

5. Att besluta om ökning eller

nedsättning av aktiekapitalet.

6. Att besluta om överlåtelse av

aktier och teckningsrätt.

7. Att besluta om förlängning av

bolagets varaktighet.

8. Att besluta om bolagets upp­

lösning.

9. Att utnämna likvidatorer.

10. Att godkänna de förvaltnings­

föreskrifter, varom stadgas i arti­

kel 21.

11. Att granska revisionsberättel­

ser, granska och godkänna styrelse­

berättelser, balansräkningar och

vinst- och förlusträkningar, besluta

om nettovinstens användning och be­

vilja ansvarsfrihet åt bolagsstyrel­

sens medlemmar.

12. Att godkänna årsrapporten till

deltagande länders regeringar.

13. Att fastställa högsta beloppet

för upplåning under viss period.

14. Att avgöra alla andra frågor,

som lagligen äro den förbehållna el­

ler som underställas den av bolags­

styrelsen.

Artikel 11

Bolagsstämma skall första gången

äga rum under den månad, som föl­

jer på denna bolagsordnings ikraft­

trädande, på kallelse av generalsekre­

teraren i Organisationen för euro­

peiskt ekonomiskt samarbete.

Ordinarie bolagsstämma skall år­

ligen äga rum på kallelse av bolags-

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 dr 1958

du Conseil d’administration dans les

six mois suivant la cloture de 1’exer-

cice.

Article 12

Des Assemblées générales extraor-

dinaires sont convoquées:

1. Par décision de l’Assemblée gé-

nérale ou du Conseil d’administra-

lion;

2. å la demande du Groupe spécial

prévu å 1’article 11 de la Convention;

3. å la demande du collége des

eoinmissaires vérificateurs;

4. å la demande d’un ou de

plusieurs actionnaires dont les ac-

tions représentent ensemble un

dixiéme au moins du Capital social.

Cette demande est faite par écrit en

indiquant le but visé.

La convocation d’une Assemblée

générale extraordinaire et son orga­

nisation suivent les mémes formes

que celles de 1’Assemblée générale

ordinaire.

Artide 13

Les actionnaires sont convoqués å

1’Assemblée générale par lettre re-

commandée, deux semaines au moins

avant la date de la séance.

La lettre de convocation doit in-

diquer l’ordre du jour, et, si celui-ci

implique une modification des pré-

sents Statuts (points 3, 5, 7 et 8 de

1‘article 10), la teneur essentielle de

la modification proposée.

Il ne peut étre pris aucune décision

sur des objets ne figurant pas å l’or-

dre du jour, si ce n’est sur une pro­

position faite en séance de convoquer

une Assemblée générale extraordi­

naire.

Les Assemblées générales se tien-

nent au siége de la Société, sauf

décision contraire du Conseil d’admi-

nistration.

Artide It

Les actionnaires exercent leur droit

de vote å 1’Assemblée générale pro-

portionnellement å la valeur nomi-

styrelsen inom sex månader efter

räkenskapsårets slut.

Artikel 12

Extraordinarie bolagsstämma skall

sammankallas:

1. Genom beslut av bolagsstäm­

man eller bolagsstyrelsen;

2. på begäran av den i konventio­

nens artikel 11 åsyftade särskilda

gruppen;

3. på begäran av revisorerna;

4. på begäran av en eller flera

aktieägare, vilkas aktier tillhopa

motsvara minst en tiondel av aktie­

kapitalet. Dylik begäran skall göras

skriftligen, varvid skall angivas syf­

tet med stämman.

Sammankallande av extraordina­

rie bolagsstämma och dess organisa­

tion skola ske i samma ordning, som

gäller för ordinarie bolagsstämma.

Artikel 13

Aktieägarna skola kallas till bo­

lagsstämma medelst rekommenderat

brev, minst två veckor före dagen

för stämman.

I kallelsen skall angivas föredrag­

ningslista och, om denna upptager

förslag om ändring i denna bolags­

ordning (punkterna 3, 5, 7 och 8 i

artikel 10) ändringens huvudsakli­

ga innebörd.

Intet beslut får fattas i ärende,

som ej upptagits å föredragnings­

listan, utom i fråga om å stämman

framlagt förslag att sammankalla

extraordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämma skall äga rum å bo­

lagets säte, med mindre bolagssty­

relsen annat beslutar.

Artikel 74

Aktieägares röstetal vid bolags­

stämma skall motsvara nominella

värdet av alla honom tillhöriga ak-

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

31

nale de toutes les aetions qui leur

appartiennent. Toute action donne

droit å un vote.

Article 15

L’Assemblée génerale délibére va-

lablement sur premiére convocation

lorsque la majorité des aetions est

représentée. A défaut par l’Assemblée

génerale de réunir ce quorum, il en

est convoqué une seconde, avec

préavis minimum de deux semaines,

laquelle délibére valablement quel

que soit le nombre des aetions re-

présentées.

L’Assemblée générale prend ses

décisions å la majorité des voix des

aetions représentées.

Dans les cas énumérés sous les

points 3 å 8 et 13 de 1’article 10, les

décisions requiérent une majorité

des deux-tiers du Capital social.

Les votes ont lieu å main levée,

å moins qu’un actionnaire ne de-

mande le scrutin seeret.

Artide 16

L’Assemblée générale est présidée

par le président du Conseil d’admi-

nistration ou, en cas d’empéchement

de celui-ci, par l’un des vice-prési-

dents ou, å défaut, par l’un des admi-

nistrateurs, désigné par le Conseil.

L’Assemblée générale nomme, au

scrutin å main levée, deux scruta-

teurs. Elle nomme également un

secrétaire qui n’est pas obligatoire-

ment actionnaire.

Artide 17

Les délibérations et les décisions

de 1’Assemblée générale sont con-

signées dans un procés-verbal.

Le procés-verbal est signé par le

président de séance, les scrutateurs

et le secrétaire.

Les expeditions ou les extraits sont

signés par le président du Conseil ou

l’un des vice-présidents.

tier. Varje aktie skall giva rätt till

en röst.

Artikel 15

Då bolagsstämma sammankallats,

skall den vara beslutmässig, så snart

över halva antalet aktier är företrätt.

Kan denna beslutmässighet icke vid

första sammanträdet uppnås, skall

ett andra sammanträde utlysas till

minst två veckor därefter, vid vilket

bolagsstämman skall vara beslutmäs­

sig oavsett antalet företrädda aktier.

Bolagsstämmans beslut skola fat­

tas medelst enkel röstövervikt för å

stämman företrädda aktier.

I de fall, som uppräknas under

punkterna 3—8 och 13 i artikel 10,

skola beslut erfordra en röstöver­

vikt motsvarande två tredjedelar av

aktiekapitalet.

Röstning skall ske genom hand-

uppräckning, med mindre någon ak­

tieägare begär sluten röstning.

Artikel 16

Bolagsstyrelsens ordförande, eller

om han är förhindrad att närvara,

någon av dess vice ordförande eller,

vid förfall för dessa, en av bolags­

styrelsen utsedd medlem av densam­

ma skall vara ordförande för bolags­

stämman.

Bolagsstämman skall medelst be­

slut genom handuppräckning utnäm­

na två rösträknare. Den skall lika­

ledes utnämna en sekreterare, som

icke behöver vara aktieägare.

Artikel 17

Bolagsstämmans överläggningar

och beslut skola intagas i protokoll.

Protokollet skall undertecknas av

ordföranden vid ifrågavarande sam­

manträde, rösträknarna och sekrete­

raren.

Kopior eller utdrag skola under­

tecknas av bolagsstyrelsens ordfö­

rande eller någon av dess vice ord­

förande.

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

PARTIE III. — CONSEIL D’ADMI-

NISTRATION

Article 18

Le Conseil d’administration est

chargé de diriger les affaires de la

Société.

Le Conseil d’administration est

composé de 15 administrateurs. Les

administrateurs et leurs suppléants

sont désignés par 1’Assemblée géné-

rale sans condilion de nationalité.

Un représentant de 1’Agence Euro-

péenne pour 1’Energie Nucléaire et

de la Communauté Européenne de

1’Energie Atomique (EURATOM)

participent aux séances du Conseil

d’administration å titre consultatif.

Chaque actionnaire ou chaque

groupe d’actionnaires possédant au

inoins 5 pour cent des actions de la

Société a droit å un siége au Conseil

d’administration et propose å l’As-

semblée générale la désignation d’un

administrateur et d’un suppléant.

Les administrateurs et leurs supp­

léants sont désignés pour une pé-

riode de trois ans. Ils sont rééligibles.

Apres la premiére période de trois

ans, le renouvellement du Conseil est

effectué par tiers chaque année. A

cet effet, lors de 1’Assemblée géné­

rale qui suivra 1’expiration du troi-

siéme exercice social, il sera procédé

par voie de tirage au sort å la dé­

signation des administrateurs sortant

å la fin des quatriéme et cinqui-

éme exercices sociaux.

Tous les administrateurs ont un

droit de vote égal.

Artide 19.

L’élection des administrateurs et

de leurs suppléants a lieu å 1’Assem­

blée générale ordinaire. Il en est de

méme, le cas échéant, des élections

complémentaires, å moms que la no-

mination immédiate d’un nouveau

titulaire å un siége vacant ne soit

demandée par un actionnaire. Dans

ce cas, le Conseil d’administration

DEL III. — BOLAGSSTYRELSEN

Artikel 18

Det skall åligga bolagsstyrelsen att

leda bolagets verksamhet.

Bolagsstyrelsen skall vara sam­

mansatt av 15 medlemmar. Medlem­

marna och deras ersättare skola ut­

ses av bolagsstämman utan avseende

å deras nationalitet. En företrädare

för Europeiska atomenergiorganet

och en företrädare för Europeiska

unionen för atomenergien (Euratom)

skola såsom rådgivare deltaga i bo­

lagsstyrelsens sammanträden.

Varje aktieägare eller grupp av

aktieägare, som innehar minst 5 pro­

cent av bolagets aktier, skall ha rätt

till en plats i bolagsstyrelsen och

skall föreslå bolagsstämman en med­

lem och en ersättare.

Bolagsstyrelsens medlemmar och

deras ersättare skola utses för en tid

av tre år. De skola kunna omväljas.

Efter den första treårsperiodens ut­

gång skall bolagsstyrelsen förnyas

med en tredjedel varje år. I detta syf­

te skall vid den bolagsstämma, som

följer på tredje räkenskapsårets slut,

genom lottning avgöras vilka med­

lemmar som skola avgå vid slutet av

fjärde respektive femte räkenskaps­

årets slut.

Bolagsstyrelsens medlemmar skola

ha lika rösträtt.

Artikel 19

Val av medlemmar i bolagsstyrel­

sen och deras ersättare skall äga

rum vid ordinarie bolagsstämma. Så

skall vara fallet även vid behövliga

fyllnadsval, med mindre någon ak­

tieägare begär omedelbar utnämning

av ny innehavare av ledig plats. I så

fall skall det åligga bolagsstyrelsen

att utan dröjsmål sammankalla ext-

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

33

est tenu de convoquer, sans retard,

une Assemblée générale extraordi-

naire pour procéder å 1’élection com-

plémentaire.

Article 20

Le president et les vice-présidents

du Conseil d’administration sont dé-

signés chaque année par le Conseil

d’administration. Ils sont rééligibles.

Le Conseil désigne un secrétaire, qui

peut étre pris en dehors de ses mem­

bres.

En cas d’empéchement du prési-

dent, la présidence du Conseil est

assurée par l’un des vice-présidents,

ou, å défaut, par le plus ågé des ad-

ministrateurs présents å la réunion.

Artide 21

Le Conseil d’administration statue

sur toutes les affaires qui ne sont

pas attribuées å un autre organe de

la Société.

Le Conseil d’administration est

autorisé å déléguer tout ou partie de

la gestion de la Société å un ou

plusieurs de ses membres ou å des

tiers, qui ne sont pas nécessairement

administrateurs. Il établit un régle-

ment de gestion déterminant les

droits et les obligations du Conseil

d’administration, de ses délégués et

de la Direction.

Dans ce réglement, qui doit étre

approuvé par l’Assemblée générale,

le Conseil d’administration doit ce-

pendant réserver å sa propre déci-

sion:

1. La composition de la Direction,

la fixation des conditions d’engage-

ment et la révocation des membres

de celle-ci et 1’acceptation de leur

demission.

2. La désignation des administra­

teurs autorisés å signer au nom de

la Société, ainsi que l’attribution du

droit de signature å des personnes

ne faisant pas partie du Conseil d’ad-

ministration (directeurs, fondés de

pouvoirs).

3. La désignation du Directcur gé-

néral de la Société.

^ordinarie bolagsstämma för fyll­

nadsvalet.

Artikel 20

Bolagsstyrelsen skall årligen utse

sin ordförande och sina vice ordfö­

rande. De skola kunna omväljas.

Styrelsen skall utse en sekreterare,

som icke behöver vara en dess med­

lem.

Vid förfall för ordföranden skall

styrelsen ledas av en av vice ordfö­

randena eller, vid förfall för dessa,

av den äldste närvarande medlem­

men.

Artikel 21

Bolagsstyrelsen skall besluta i al­

la ärenden, som icke ankomma på nå­

got annat av bolagets organ.

Bolagsstyrelsen skall ha befogen­

het att delegera hela eller en del av

bolagsförvaltningen till en eller fle­

ra av sina medlemmar eller till tred­

je personer, som icke behöva vara

medlemmar av bolagsstyrelsen. Den

skall fastställa förvaltningsföreskrif­

ter, varigenom skola regleras bolags­

styrelsens, dess delegaters och drifts­

ledningens rättigheter och skyldighe­

ter.

I dessa föreskrifter, som skola

godkännas av bolagsstämman, skall

dock bolagsstyrelsen åt sig förbehål­

la beslut i fråga om:

1. Driftsledningens sammansätt­

ning, fastställande av villkor för an­

ställande och avsked av dess med­

lemmar och godkännande av dessas

avskedsansökningar.

2. Utseende av medlemmar av bo­

lagsstyrelsen, som skola ha befogen­

het att teckna bolagets firma, liksom

meddelande av firmateckningsrätt åt

personer utanför bolagsstyrelsen

(medlemmar av driftsledningen och

andra).

3. Utseende av bolagets verkstäl­

lande direktör.

3 Iiihanq till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 59

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

4. La conchision d’emprunts, quelle

qu’en soit la forme, dans les limites

fixées par 1’Assemblée générale.

5. La conclusion des contrats rela-

tifs au traitement des combustibles

irradiés ou å 1’attribution des pro-

duits fissiles spéciaux récupérés.

6. La conclusion des contrats re-

latifs aux brevets, titres de protec-

tion provisoire ou modéles d’utilité,

qui sont la propriété de la Société.

7. Les arrangements nécessaires

pour 1’exercice du contröle de sécu-

rité et généralement de tous arran­

gements avec 1’Agence Européenne

pour 1’Energie Nucléaire.

8. La construction de toute nou-

velle usine par la Société et la fixa-

tion de son emplacement, ainsi que

1’extension d’une usine existante con-

duisant å une nouvelle usine de

grande dimension.

9. L’établissement du rapport de

gestion, du rapport annuel aux

Gouvernements des pays partici-

pants, du bilan annuel et de la teneur

des propositions å soumettre å l’As-

semblée générale. Il fera examiner

les comptes par des experts compta-

bles étrangers å la gestion de la So­

ciété.

Artide 22

Le Conseil d’administration se

réunit, sur convocation de son pré-

sident ou de l’un des vice-présidents,

aussi souvent que les affaires 1’exi-

gent, au moins une fois par trimestre.

Les convocations se font par lettres

recommandées, accompagnées de

1’ordre du jour et adressées au moins

huit jours å Pavance.

Le président est tenu de convoquer

le Conseil sur demande écrite d’un

administrateur, faisant connaitre la

question dont il désire 1’inscription

å 1’ordre du jour. Dans un tel cas,

la séance doit avoir lieu au plus tard

dans les deux semaines qui suivent

la réception de la lettre de demande.

La convocation précise le lieu de

la séance.

4. Upptagande av varje form av

lån inom av bolagsstämman fast­

ställda gränser.

5. Ingående av avtal om behand­

ling av bestrålat bränsle eller för­

delning av återvunnet klyvbart ma­

terial.

6. Ingående av avtal om patent,

provisoriskt patentskydd eller nvt-

tighetsmodeller i bolagets ägo.

7. Nödiga åtgärder för säkerhets­

kontrollens utövande och i allmänhet

alla förbindelser med Europeiska

atomenergiorganet.

8. Bolagets byggande av ny fabrik,

dennas placering samt sådan utbygg­

nad av befintliga anläggningar, som

innebär upprättande av ny anlägg­

ning i stor skala.

9. Upprättande av styrelseberättel­

sen, den årliga rapporten till anslut­

na länders regeringar, den årliga ba­

lansräkningen och innehållet i de för­

slag, som skola framläggas för bo­

lagsstämman. Den skall låta grans­

ka redovisningen av bokföringsexper-

ter, som icke deltaga i bolagets för­

valtning.

Artikel 22

Bolagsstyrelsen skall sammanträ­

da på kallelse av sin ordförande eller

av någon sin vice ordförande, så ofta

ärendena det påkalla och minst en

gång per kvartal. Kallelse skall ut­

färdas medelst rekommenderat brev,

åtföljt av föredragningslista och ut­

sänt minst åtta dagar i förväg.

Det skall åligga ordföranden att

sammankalla styrelsen, då någon

dess medlem skriftligen det begär

med angivande av det ärende, som

han önskar få upptaget på föredrag­

ningslistan. I sådant fall skall sam­

manträdet äga rum senast två veckor

efter den skriftliga begärans motta­

gande.

I kallelsen skall angivas platsen

för sammanträdet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

35

Un administrateur empéché d’asis-

ter å la réunion, et dont le suppleant

est empéché, peut émettre son vote

par écrit ou se faire représenter par

un autre administrateur ou supp-

léant auquel il délégue expressément

son droit de vote. Tout administra­

teur ou suppléant ne peut représen­

ter qu’un seul de ses collégues.

Dans des cas urgents, les décisions

peuvent étre prises par lettres ou par

télégrammes, å moins que la décision

en séance ne soit requise par l’un des

administrateurs.

Article 23

Le Conseil d’administration ne

peut délibérer ni prendre de décisions

valables s’il n’a

été convoqué ré-

guliérement et si la majorité des ad­

ministrateurs n’est présente ou re-

présentée par des suppléants ou par

procuration.

Les décisions du Conseil sont prises

å la majorité des administrateurs

présents ou représentés par des supp­

léants ou par procuration. En cas

d’égalité des voix, celle du président

de séance est prépondérante. Par

exception, pour les décisions portant

sur les points 3 å 8 de 1’article 21,

une majorité des deux-tiers est

requise.

Artide 24

Les délibérations et les décisions

du Conseil d’administration sont con-

signées dans un procés-verbal.

Le procés-verbal est signé par le

président de séance et par le secré-

taire.

Les expéditions ou les extraits sont

signés par le président ou l’un des

vice-presidents.

Artide 25

La rémunération des administra­

teurs est fixée par rAssemblée géné-

rale.

Är medlem av bolagsstyrelsen för­

hindrad att närvara vid ett samman­

träde, och även hans ersättare är för­

hindrad, äger han skriftligen avgiva

sin röst eller låta sig företräda av

annan medlem eller ersättare, till

vilken han uttryckligen skall dele­

gera sin rösträtt. Medlem eller er­

sättare må ej företräda flera än en

av sina kolleger.

I brådskande fall må beslut fattas

brev- eller telegramledes, med mind­

re någon medlem begär sammanträ­

de i och för beslutet.

Artikel 23

Bolagsstyrelsen äger överlägga och

fatta giltiga beslut blott om den sam­

mankallats i stadgad ordning och om

de flesta medlemmarna äro närva­

rande eller företrädda av ersättare

eller ombud.

Styrelsens beslut skola fattas me­

delst enkel röstövervikt av närvaran­

de eller av ersättare eller ombud fö­

reträdda medlemmar. Vid lika rös­

tetal skall sammanträdets ordföran­

de äga utslagsröst. Dock skall för be­

slut avseende punkterna 3—8 i arti­

kel 21 ett röstetal motsvarande två

tredjedelar erfordras.

Artikel 24

Bolagsstämmans överläggningar

och beslut skola intagas i protokol­

let.

Protokollet skall undertecknas av

ordföranden vid ifrågavarande sam­

manträde och sekreteraren.

Kopior eller utdrag skola under­

tecknas av ordföranden eller av vice

ordförande.

Artikel 25

Bolagsstämman skall fastställa er­

sättning åt bolagsstyrelsens med­

lemmar.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

PARTIE IV. — INFORMATIONS ET

BREVETS

Article 26

(a) Les actionnaires ont commu-

nication des résultats des recherches

scientifiques et des connaissances

résultant du fonctionnement de la

Société, sous réserve des informations

communiquées å la Société et dont

elle n’a pas la libre disposition.

Toutefois, cette obligation n’empéche

pas la Société de prendre les mesures

nécessaires pour assurer la protec-

tion de ses inventions.

(b) Les résultats et connaissances

visés au paragraphe précédent sont

diffusés par des rapports aux action­

naires qui peuvent, en outre, envoyer,

dans les installations de la Société

des stagiaires dont la rémunération

est å leur charge. Les régles relatives

ä 1’admission des stagiaires sont

élaborées par le Conseil d’administra-

tion. Le nombre maximum des

stagiaires pour chaque actionnaire est

déterminé en tenant compte de sa

participation dans le Capital social.

(c) Les actionnaires ont le droit

d’acquérir des licences non exclusives

sur les brevets, titres de protection

provisoire ou modéles d’utilité qui

sont la propriété de la Société. Ils

ont le droit également d’acquérir des

sous-licences des licences dont la So­

ciété bénéficie avec la faculté de

concéder les sous-licences. Les con-

ditions de ees licences et sous-licen­

ces seront fixées sans discrimination

pour tous les actionnaires intéressés.

(d)

La communication par les

actionnaires des informations obte-

nues de la Société ainsi que 1’octroi

par des actionnaires ayant obtenu

une licence de la Société de sous-

licences ä des tiers, est soumise å

1’accord du Conseil d’adininistration.

Toutefois, le Conseil d’administra-

tion ne peut pas s’opposer å la com­

munication d’informations ou å

DEL IV. — UPPLYSNINGAR

OCH PATENT

Artikel 26

a) Aktieägarna skola underrättas

om de forskningsresultat och de kun­

skaper, som uppnås i bolagets verk­

samhet, med undantag för data, som

meddelats bolaget och varöver det

icke äger fritt förfoga. Dock skall

bolaget vara oförhindrat att vidtaga

nödiga åtgärder för skydd av sina

uppfinningar.

b) I föregående stycke åsyftade re­

sultat och kunskaper skola spridas

genom rapporter till aktieägarna,

som dessutom äga till bolagets in­

stallationer sända praktikanter, vil­

kas ersättning skall åvila respektive

aktieägare. Bolagsstyrelsen skall ut­

arbeta bestämmelser om antagande

av praktikanter. Det högsta antal

praktikanter, som varje aktieägare

äger sända, skall fastställas med hän­

syn till dennes andel av aktiekapi­

talet.

c) Aktieägare skall äga förvärva

licenser utan uteslutanderätt å pa­

tent, provisoriska patentskydd eller

nyttighetsmodeller i bolagets ägo.

Han skall likaledes äga förvärva un­

derlicenser å licenser, som bolaget

åtnjuter med rätt att bevilja under­

licenser. Villkoren för dylika licen­

ser och underlicenser skola faststäl­

las utan mannamån för alla intres­

serade aktieägare.

d) Aktieägares vidarebefordran av

upplysningar, som mottagits av bo­

laget, liksom upplåtelse till tredje

man av underlicens å licens, som ak­

tieägare mottagit av bolaget, skall

underställas bolagsstyrelsen för god­

kännande. Bolagsstyrelsen må dock

icke motsätta sig lämnande av upp­

lysning eller upplåtelse av underli­

cens genom regering eller allmän in-

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

37

1’octroi d’une sous-licence par un

Gouvernement ou une institution

publique å une entreprise qui entre-

prendrait d’exploiter, dans son pays,

les informations ou 1’invention en

cause.

(e) Les employés et stagiaires de

la Société ne pourront communiquer

sans autorisation les informations

qu’ils auront pu recueillir sur les

travaux de la Société.

PARTIE V. — COMPTES. —

LIQUIDATION

Article 27

La Société prendra å sa charge les

droits et obligations contractés et

remboursera les dépenses spéciales

encourues par 1’Organisation Euro-

péenne de Coopération Economique

pour la réalisation de 1’objet de la

Société.

Artide 28

Les comptes de la Société sont vé-

rifiés par un college de trois com-

missaires vérificateurs élus par l’As-

semblée générale pour une durée de

trois ans. Ils sont rééligibles.

Tout actionnaire ou groupe d’ac-

tionnaires représentant 20 pour cent

du Capital social peut exiger la dé-

signation d’un commissaire vérifica-

teur additionnel.

Les commissaires vérificateurs ont

notamment pour mission de vérifier

si le bilan et le compte de profits et

pertes sont conformes aux livrés

comptables, si ees derniers sont tenus

avec exaetitude et si l’état de la för*

tune sociale et des résultats de la

gestion financiére de Ia Société ré-

pond aux régles régissant cette der-

niére en vertu de 1’article 1.

Pour raccomplissement de leur

mission, les commissaires vérifica­

teurs ont le droit de considtcr les

livrés comptables et tous documents

justificatifs. Le bilan et le compte

stitution till företag, som åtager sig

att i sitt land utnyttja ifrågavaran­

de upplysning eller uppfinning.

e) Bolagets anställda och prakti­

kanter må icke utan bemyndigande

vidarebefordra kunskaper, som de

må ha kunnat förvärva rörande bo­

lagets verksamhet.

DEL V. — RÄKENSKAPER. —

LIKVIDATION

Artikel 27

Bolaget skall övertaga de rättig­

heter och skyldigheter som Organisa­

tionen för europeiskt ekonomiskt

samarbete iklätt sig för förverkligan­

de av bolagets syften, och ersätta or­

ganisationens särskilda utgifter för

nämnda ändamål.

Artikel 28

Bolagets räkenskaper skola grans­

kas av tre revisorer, som skola väl­

jas av bolagsstämman för en tid av

tre år. De skola kunna omväljas.

Aktieägare eller grupp av aktie­

ägare, som företräder 20 procent av

aktiekapitalet, skall äga påfordra,

att ytterligare en revisor utses.

Det skall särskilt åligga revisorer­

na att försäkra sig om att balans­

räkningen och vinst- och förlusträk­

ningen överensstämma med räken­

skapsböckerna, att de senare föras

med noggrannhet och att bolagets

förmögenhetsställning och finans­

förvaltning motsvara de bestämmel­

ser, som enligt artikel 1 gälla för

den senare.

Revisorerna skola för fullgörandet

av sina åligganden äga granska rä­

kenskapsböckerna och alla under­

liggande handlingar. Balansräkning­

en och vinst- och förlusträkningen

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 59 år 1958

de profits et pertes doivent leur

étre soumis trente jours au moms

avant la date de l’Assemblée géné-

rale.

Ils font å 1’Assemblée générale

appelée å statuer sur les comptes un

rapport écrit, avec leurs propositions.

Article 29

Les comptes et le bilan de la So-

ciété sont arrétés ä la fin de chaque

année civile.

Le bilan doit étre établi conformé-

ment aux principes reconnus d’une

saine gestion commerciale.

Artide 30

Sur le bénéfice apparissant aprés

déduction des amortissements, il est

attribué tout d’abord une part de 5

pour cent au fonds de réserve ordi-

naire, jusqu’å ce que celui-ci atteigne

un cinquiéme du capital social déjå

versé. Le fonds de réserve ne peut

étre mis å contribution que pour la

couverture des déficits.

Artide 31

En cas de dissolution de la So-

ciété celle-ci entre en liquidation.

Elle est, dés lors, réputée exister pour

sa liquidation.

Cette liquidation est effectuée par

des liquidateurs désignés par l’As-

semblée générale. Tout actionnaire

ou groupe d’actionnaires représen-

tant 20 pour cent du capital social

peut exiger la désignation d’un li-

quidateur. Les liquidateurs ont les

pouvoirs les plus étendus pour réa-

liser 1’actif de la Société.

Aprés extinction du passif et rem-

boursement des actions, le solde dis­

ponible est réparti aux actionnaires

au prorata du montant nominal des

actions leur appartenant.

Artide 32

Lors de la liquidation, un accord

interviendra avec le Gouvernement de

l’Etat du Siége et éventuellement

avec les Gouvernements des pays

skola underställas dem minst trettio

dagar före dagen för bolagsstämman.

De skola lämna skriftlig rapport,

åtföljd av deras förslag, till den bo­

lagsstämma, som har att besluta om

räkenskaperna.

Artikel 29

Bolagets räkenskaper och balans­

räkning skola avslutas vid utgången

av varje kalenderår.

Balansräkningen skall upprättas i

enlighet med allmänt erkända prin­

ciper för god affärsförvaltning.

Artikel 30

Av den vinst, som återstår efter

avskrivningar, skall först anslås 5

procent till den ordinarie reservfon­

den, till dess att denna uppnår en

femtedel av redan inbetalat aktieka­

pital. Reservfonden får utnyttjas en­

dast för förlusters täckande.

Artikel 31

Om bolaget upplöses, skall det gå

i likvidation. Det skall från ifråga­

varande tidpunkt betraktas såsom

bolag i likvidation.

Likvidationen skall ombesörjas av

likvidatorer, utsedda av bolagsstäm­

man. Aktieägare eller grupp av aktie­

ägare, som företräder 20 procent av

aktiekapitalet, skali äga påfordra,

att en likvidator utses. Likvidatorer-

na skola ha full befogenhet att rea­

lisera bolagets tillgångar.

Sedan skulderna betalats och ak­

tierna återlösts, skall befintligt sal­

do fördelas mellan aktieägarna i för­

hållande till nominella värdet av

dem tillhöriga aktier.

Artikel 32

Vid likvidation skall överenskom­

melse träffas med värdstatens rege­

ring och eventuellt med de länders

regeringar, vari bolagets installatio-

Kungl. Maj.ts proposition nr 59 år 1958

39

dans lesquels seraient situées des in­

stallations de la Société, en ce qui

concerne la reprise éventnelle de

tout ou partie des installations ainsi

que le stockage et la surveillanee des

déchets radioactifs.

PARTIE VI. — CLAUSES FINALES

Article 33

Les Communications aux action-

naires sont faites par lettre recom-

mandée.

Les publications officielles ont lieu

par la voie du Moniteur Beige.

Pour toutes autres publications, le

Conseil d’administration décide de

quelle maniére elles doivent étre

faites et désigne, le cas échéant, les

journaux ou elles paraitront.

Artide 34

Toute modification apportée aux

présents Statuts est notifiée au Gou-

vernement de l’Etat du Siége.

Artide 35

Les présents Statuts entreront en

vigueur en méme temps que la Con-

vention.

FAIT å Paris, le 20 décembre 1957,

en fran^ais, en anglais, en allemand,

en italien et en néerlandais, en un

seul exemplaire, qui restera déposé

auprés du Secrétaire général de l’Or-

ganisation Européenne de Coopéra-

tion Economique, qui en commu-

niquera une copie certifiée conforme

å tous les actionnaires ayant sou-

scrit les présents Statuts.

ner finnas, rörande eventuellt över­

tagande av samtliga eller några in­

stallationer samt lagring och kontroll

av radioaktivt avfall.

DEL VI. —SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 33

Meddelanden till aktieägarna sko­

la ske med rekommenderat brev.

Officiella meddelanden skola göras

i Moniteur Beige.

I fråga om övriga meddelanden

skall bolagsstyrelsen besluta om sät­

tet för deras befordran och skall i

förekommande fall utse de tidningar,

där de skola förekomma.

Artikel 34

Ändring i denna bolagsordning

skall meddelas värdstatens regering.

Artikel 35

Denna bolagsordning skall träda i

kraft samtidigt som konventionen.

Som skedde i Paris den tjugonde

december nittonhundrafemtiosju, på

franska, engelska, tyska, italienska

och nederländska språken, i ett

exemplar, som skall deponeras hos

generalsekreteraren i Organisationen

för europeiskt ekonomiskt samar­

bete, vilket skall tillställa alla aktie­

ägare, som undertecknat denna bo­

lagsordning, bestyrkta kopior därav.

580114 Stockholm 1958. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag