Prop. 1958:90

('med förslag till ny tull\xad taxa, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

1

Nr 90

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ny tull­

taxa, m. m.; given Stockholms slott den 24 januari 1958.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga härvid fogade förslag till 1) tulltaxa; 2) förordning om ändrad lydelse av 1 § tulltaxeförordningen den 4 ok­ tober 1929 (nr 316);

3) förordning om ändring i förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit; samt

4) förordning om ändrad lydelse av 3 a § förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution;

dels ock för sin del godkänna Sveriges anslutning till konventionen den 15 december 1950 rörande nomenklatur för klassificering av varor i tulltarif­ ferna samt protokollet den 1 juli 1955 angående ändring i nämnda konven­ tion.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag till ny tulltaxa, avsedd att ersätta den nu gällande av år 1929.

Förslaget är utarbetat på grundval av ett av 1952 års tulltaxekommitté avgivet betänkande och innebär fullföljande av ett sedan länge bedrivet arbete på en revision av tulltaxan.

I propositionen framhålles emellertid att tulltaxerevisionen bör betraktas jämväl som en förberedelse till det planerade nordiska ekonomiska sam-

1 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr'J0

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

arbetet; vid förslagets utarbetande har därför beaktats det förslag till ge­

mensam nordisk tulltaxa som framlagts föregående år.

Taxeförslaget är utformat i överensstämmelse med en internationell kon­

vention rörande nomenklatur för klassificering av varor i tulltarifferna

(den s. k. Brysselnomenklaturen).

Tullarna utgöres till övervägande del av värdetullar, men även kvanti-

tetstullar förekommer, huvudsakligen inom livsmedelsområdet (i den mån

importen på detta område regleras genom tullar).

Vad tullarnas höjd och avvägning beträffar kan förslaget närmast sägas

innebära en viss utjämning av tullskyddet mellan olika varuslag och pro­

duktionsgrenar med bibehållande i stort sett av nuvarande genomsnittliga

tullnivå.

För att belysa förslagets konkreta innebörd kan beträffande vissa betydel­

sefulla varugrupper anföras följande.

Egentliga jordbruksprodukter har liksom för närvarande upptagits med

tullfrihet (för dylika produkter effektueras gränsskyddet i princip genom

särskilda importavgifter).

Beträffande frukt och trädgårdsprodukter har i allmänhet föreslagits oför­

ändrade tullsatser under den tid då inhemsk produktion förekommer och

tullfrihet under resten av året.

I fråga om livsmedelsindustrins produkter har föreslagits såväl sänkning­

ar som höjningar, de senare ofta sammanhängande med gällande importav­

gifter på jordbruksprodukter.

Kemiska produkter har i ungefär samma utsträckning som hittills upp­

tagits med tullfrihet men i övrigt åsatts värdetullar av varierande storlek, i

regel innebärande uppjustering av låga och nedskärning av höga tullar; vad

särskilt beträffar organiska kemiska produkter har för de tullbelagda varor­

na föreslagits en standardtullsats av 12 % av värdet mot 15 % i nuvarande

tulltaxa.

Av gummivaruindustrins alster har det dominerande varuslaget, nämligen

bildäck, upptagits med en tull av 13 % av värdet.

Inom textilområdet har med hänsyn till den pågående nordiska utredning­

en endast smärre jämkningar vidtagits i de år 1955 provisoriskt införda tull-

satserna, vilka i regel utgör 12 % av värdet för vävnader samt 14 % av vär­

det för trikåvaror och konfektion; för de av 1955 års beslut icke berörda sil-

kevarorna innebär förslaget i allmänhet en sänkning i jämförelse med nuva­

rande nivå.

Även för läder har i förslaget bibehållits 1955 års provisoriska tullnivå, vil­

ken för detta varuslag ligger vid 7 % av värdet. För skodon föreslås en tull

av 14 % av värdet, vilket för de flesta artiklar innebär en viss sänkning.

I fråga om porslins- och glasvaror i allmänhet har upptagits tullsatser av

12 % resp. 15 % av värdet; den förra torde genomsnittligt sett innebära en

höjning och den senare en sänkning i förhållande till nuvarande tullskydd.

Halvfabrikat av järn och stål har i enlighet med det nordiska förslaget

åsatts tullsatser av i regel 6 % för varmvalsade och 7 % för kallvalsade pro­

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

3

dukter; dessa tullsatser ligger vid dagens prisläge i allmänhet över de nuva­

rande tullsatserna.

Beträffande järn- och metallmanufaktur förordas i huvudsak en enhetlig

tull av 8 % av värdet, vilket genomsnittligt sett icke innebär någon större

avvikelse från den nuvarande tullnivån, ehuru det för individuella varuslag

kan medföra icke obetydliga sänkningar eller höjningar.

För maskinområdet föreslås en standardtullsats av 10 % av värdet eller

samma tullsats som nu utgår för de flesta varor inom detta område.

Tullen på bilar samt motorcyklar med högst 245 cm3 cylindervolym har

föreslagits bibehållen vid 15 % av värdet.

Nuvarande finanstullar (t. ex. på kaffe och kolonialvaror) har i allmän­

het icke gjorts till föremål för omprövning utan upptagits med oförändrade

belopp.

Den nya tulltaxan föreslås skola träda i kraft den 1 januari 1959.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Förslag

till

Tulltaxa

Härigenom förordnas, att den i 1 § tulltaxeförordningen den 4 oktober

1929 avsedda tulltaxan skall hava den lydelse som framgår av härvid fogad

bilaga.

Denna tulltaxa träder i kraft den 1 januari 1959.

I fråga om varuslag, för vilket i taxan angives viss tullsats med anmärk­

ning att tullen tills vidare skall utgå efter lägre tullsats eller skall vara sus­

penderad, skall förstnämnda tullsats tillämpas från och med dag som Ko­

nungen bestämmer.

Konungen äger vidare för tid, varunder så befinnes erforderligt med hän­

syn till åtaganden, gjorda före den 24 januari 1958 enligt allmänna tull- och

handelsavtalet (GATT), förordna om därav påkallade avvikelser från tull­

taxan.

Bilaga

TULLTAXA

Tulltaxan är utformad i överensstämmelse med den s. k. Brysselnomenklaturen,

utgörande bilaga till konventionen den 15 december 1950 rörande nomenklatur för

klassificering av varor i tulltarifferna; underavdelningar av tulltaxenummer samt

med asterisk (*) betecknade anmärkningar äro icke beroende av nämnda konvention.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

I nne h ållsförte cknin g

Allmänna regler för tulltaxans tillämpning................................................................ 10

Avd. I. Levande djur och animaliska produkter

Kap. 1. Levande djur...............................................................................

11

Kap. 2. Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar..................................... 11

Kap. 3. Fisk, kräftdjur och blötdjur...................................................... 11

Kap. 4. Mjölk och mejeriprodukter; ägg; naturlig honung................... 12

Kap. 5. Produkter av animaliskt ursprung, ej annorstädes upptagna eller

inbegripna........................................................................................... 12

Avd. II. Vegetabiliska produkter

Kap. 6. Levande växter och alster av blomsterodling.......................... 14

Kap. 7. Köksväxter m. m. ...................... 15

Kap. 8. Ätbara frukter; skal av citrusfrukter eller melon.................... 16

Kap. 9. Kaffe, te, matte och kryddor................................................... 18

Kap. 10. Spannmål...................................................................................... 18

Kap. 11. Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse, inulin och gluten...

19

Kap. 12. Oljehaltiga frön och frukter; diverse andra frön och frukter; växter

för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter ..

19

Kap. 13. Vegetabiliska råämnen för färgning eller garvning; naturliga

gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter 20

Kap. 14. Vegetabiliska flätnings- och snidningsmaterial; produkter av ve­

getabiliskt ursprung, ej annorstädes upptagna eller inbegripna 21

Avd. III. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter

därav; beredda ätbara fetter; växer av animaliskt eller vegetabiliskt

ursprung

Kap. 15. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltnings­

produkter därav; beredda ätbara fetter; vaxer av animaliskt eller

vegetabiliskt ursprung...................................................................... 22

Avd. IV. Produkter av livsmedelsindustri; drycker, alkohol och ättika; tobak

Kap. 16. Varor av kött, fläsk, fisk, kräftdjur eller blötdjur................. 24

Kap. 17. Socker och sockerkonfektyrer................................................... 24

Kap. 18. Kakao och varor därav............................................................. 25

Kap. 19. Varor av spannmål, mjöl eller stärkelse; bakverk.................. 25

Kap. 20. Varor av köksväxter och frukter samt av andra växter och växt­

delar

26

Kap. 21. Diverse näringsmedel................................................................. 27

Kap. 22. Drycker, alkohol och ättika...................................................... 27

Kap. 23. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

29

Kap. 24. Tobak........................................................................................... 29

Avd. V. Mineraliska produkter

Kap. 25. Salt; svavel; jord- och stenarter (andra än malmer); gips, kalk och

cement................................................................................................. 30

Kap. 26. Malm, slagg och aska............................................................... 32

Kap. 27. Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter där­

av; bituminösa ämnen; mineralvaxer.............................................. 32

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

7

Avd. VI. Produkter av kemiska och närstående industrier

Kap. 28. Kemiska grundämnen; oorganiska kemiska föreningar; oorganiska

och organiska föreningar av ädla metaller, av radioaktiva grund­

ämnen, av sällsynta jordartsmetaller och av isotoper................ 34

Kap. 29.

Organiska kemiska föreningar........................................................ 38

Kap. 30.

Farmaceutiska produkter................................................................ 42

Kap. 31.

Gödselmedel....................................................................................... 43

Kap. 32. Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och derivat därav;

färgämnen, lacker och andra beredda färger; kitt och spackel­

färger; tryckfärger, bläck och tusch............................................... 45

Kap. 33. Flyktiga vegetabiliska oljor och resinoider; parfymer, toalett­

medel och kosmetiska preparat..................................................... 46

Kap. 34. Tvål; organiska ytaktiva ämnen samt tvätt- och rengöringsmedel;

smörjmedel; konstgjorda vaxer och beredda vaxer; puts- och

skurmedel; ljus och liknande produkter; inodelleringsmassa och

dentalvax............................................................................................ 47

Kap. 35.

Proteiner, lim och klister................................................................ 48

Kap. 36. Krut och sprängämnen; pyrotekniska artiklar; tändstickor;

pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter......................... 48

Kap. 37.

Produkter för foto- eller kinobruk................................................. 49

Kap. 38.

Diverse kemiska produkter............................................................. 50

Avd. VII. Plaster (cellulosaetrar och cellulosaestrar, konsthartser och andra

plaster) samt varor därav; naturgummi (kautschuk), syntetiskt gummi

och faktis samt varor därav

Kap. 39. Plaster (cellulosaetrar och cellulosaestrar, konsthartser och andra

plaster) samt varor därav............................................................... 52

Kap. 40. Naturgummi (kautschuk), syntetiskt gummi och faktis samt

varor därav........................................................................................ 54

Avd. VIII. Hudar, skinn, läder, pälsskinn och varor därav; sadelmakeriarbeten;

reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Kap. 41. Hudar, skinn och läder................................................................... 57

Kap. 42. Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och lik­

nande artiklar; varor av tarmar.................................................... 57

Kap. 43. Pälsskinn och konstgjord päls samt varor därav........................... 58

Avd. IX. Trä och varor därav; träkol; kork och varor därav; korgmakeriarbeten

och andra varor av flätningsmalerial

Kap. 44. Trä och varor därav; träkol............................................................. 60

Kap. 45. Kork och varor därav....................................................................... 62

Kap. 46. Korgmakeriarbeten och andra varor av flätningsmaterial..........

62

Avd. X. Material för papperstillverkning; papper och papp samt varor därav

Kap. 47. Material för papperstillverkning..................................................... 63

Kap. 48. Papper och papp samt varor av pappersmassa, papper eller papp 63

Kap. 49. Tryckalster, handskrifter och ritningar......................................... 65

Avd. XI. Textilvaror

Kap. 50. Natursilke........................................................................................... 69

Kap. 51. Ändlösa syntetiska eller konstgjorda textilfibrer........................... 69

Kap. 52. Textilvaror i förening med metall.................................................... 70

Kap. 53. Ull och andra djurhår...................................................................... 70

Kap. 54. Lin och rami...................................................................................... 71

8

Kungi. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 55. Bomull................................................................................................ 71

Kap. 56. Korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer............................... 72

Kap. 57. Andra vegetabiliska textilfibrer; garn av papper och vävnader

därav................................................................................................... 72

Kap. 58. Mattor, gobelänger o. d.; sammets-, plysch-, ögle- och sniljvävna-

der; band; snörmakeriarbeten; tyll och nätknytningar; spetsar;

broderier.............................................................................................. 73

Kap. 59. Vadd och stampad filt; bind- och segelgarn, tågvirke och linor

samt varor därav; vävnader för speciella ändamål; vävnader med

impregnering eller överdrag; textilvaror för tekniskt bruk........

75

Kap. 60. Trikåvaror.......................................................................................... 77

Kap. 61. Kläder och tillbehör därtill............................................................. 78

Kap. 62. Andra konfektionerade textilvaror................................................. 79

Kap. 63. Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump .... 80

Avd. XII. Skodon; huvudbonader; paraplyer och parasoller; bearbetade fjädrar

samt varor av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår;

solfjädrar

Kap. 64. Skodon, damasker och liknande artiklar samt delar därtill .... 81

Kap. 65. Huvudbonader och delar därtill..................................................... 81

Kap. 66. Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor och ridspön samt

delar därtill........................................................................................ 82

Kap. 67. Bearbetade fjädrar och dun samt varor av fjädrar eller dun;

konstgjorda blommor; varor av människohår; solfjädrar........ 83

Avd. XIII. Varor av sten, gips, betong, asbest, glimmer eller liknande material;

keramiska produkter; glas och varor därav

Kap. 68. Varor av sten, gips, betong, asbest, glimmer eller liknande material 84

Kap. 69. Keramiska produkter....................................................................... 86

Kap. 70. Glas och varor därav....................................................................... 87

Avd. XIV.

Kap. 71.

Kap. 72.

Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av

ädel metall samt varor därav; bijouterivaror; mynt

Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering

av ädel metall samt varor därav; bijouterivaror..........................

Mynt....................................................................................................

89

91

Avd. XV. Oädla metaller och varor därav

Kap. 73.

Kap. 74.

Kap. 75.

Kap. 76.

Kap. 77.

Kap. 78.

Kap. 79.

Kap. 80.

Kap. 81.

Kap. 82.

Kap. 83.

Järn och stål.....................................................................................

Koppar................................................................................................

Nickel..................................................................................................

Aluminium..........................................................................................

Magnesium och beryllium...............................................................

Bly.......................................................................................................

Zink.....................................................................................................

Tenn....................................................................................................

Andra oädla metaller.......................................................................

Verktyg och redskap samt knivar, gafflar och skedar av oädel

metall..................................................................................................

Diverse varor av oädel metall.......................................................

93

97

99

99

101

101

102

102

103

103

105

Avd. XVI. Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel

Kap. 84. Ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap 108

Kap. 85. Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel .... 113

Avd. XVII. Transportmedel

Kap. 86.

Järnvägs- och spårvägsmateriel; trafiksignalapparater, icke

elektriskt manövrerade..................................................................... 116

Kap. 87.

Motorfordon, traktorer, cyklar och andra fordon........................ 117

Kap. 88.

Luftfartyg m. m................................................................................. 118

Kap. 89.

Fartyg och båtar.............................................................................. 118

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

9

Avd. XVIII. Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instru­

ment och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och

kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument samt

apparater för upptagning eller återgivning av ljud

Kap. 90. Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater,

instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska

och kirurgiska instrument och apparater................................... 120

Kap. 91. Ur......................................................................................................... 123

Kap. 92. Musikinstrument; apparater för upptagning eller återgivning av

ljud; delar och tillbehör till dylika instrument och apparater ... 124

Avd. XIX. Vapen och ammunition

Kap. 93. Vapen och ammunition.................................................................... 126

Avd. XX. Diverse varor

Kap. 94. Möbler, madrasser, sängtäcken, kuddar o. d................................. 128

Kap. 95. Varor av snidningsmaterial m. m.................................................... 129

Kap. 96. Borstbinderiarbeten; dammvippor och pudervippor; handsiktar

och handsåll....................................................................................... 130

Kap. 97. Leksaker, spel, sportartiklar o. d..................................................... 130

Kap. 98. Diverse................................................................................................. 132

Avd. XXI. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteler

Kap. 99. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter...................... 134

Register till tulltaxan.................................................................................................. 135

10

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

Allmänna regler för tulltaxans tillämpning

Vid tulltaxans tillämpning skola följande regler iakttagas.

1. Rubriker till avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel äro en­

dast vägledande; tulltaxeringen bestämmes dels av lydelsen av tulltaxe-

nummer och anmärkningar till avdelningar eller kapitel, dels, för så vitt

icke annat stadgas i nämnda nummer eller anmärkningar, av följande

föreskrifter.

2. Är i ett tulltaxenummer visst ämne angivet, avses därmed ämnet såväl i

rent tillstånd som i blandning eller förening med andra ämnen. Där va­

ror av visst ämne äro angivna, avses varor, helt eller delvis tillverkade av

detta ämne. Tulltaxeringen av blandningar och sammansatta varor reg­

leras närmare av i moment 3 upptagna bestämmelser.

3. Därest vid tillämpning av moment 2 eller eljest två eller flera tulltaxe­

nummer skulle kunna ifrågakomma vid tulltaxeringen av en vara, gäller

följande:

a) ett tulltaxenummer med mera bestämd varubeskrivning skall tilläm­

pas före ett tulltaxenummer med mera allmän varubeskrivning;

b) blandningar samt varor, som bestå av olika ämnen eller äro samman­

satta av olika beståndsdelar, skola, i de fall då tulltaxeringen icke

kan ske i enlighet med punkt a, tulltaxeras såsom det ämne eller den

beståndsdel, som giver blandningen eller varan dess huvudsakliga ka­

raktär;

c) i de fall, då tulltaxering enligt bestämmelserna i punkterna a och b

icke är möjlig, skall det tulltaxenummer tillämpas, som medför högsta

tullen.

*3:1. Vara inkommande i delar tulltaxeras, utan hinder av att mindre vä­

sentliga beståndsdelar saknas, efter vad för varan som helhet är stadgat,

under förutsättning att delarna inkomma samtidigt.

4. Då i anmärkning till avdelning eller kapitel föreskrives, att avdelningen

eller kapitlet icke omfattar vissa varor, och därvid hänvisning göres till

andra avdelningar eller kapitel eller till bestämda tulltaxenummer, skall

anmärkningen, såvitt ej annat stadgas, avse samtliga varor, hänförliga

till sistnämnda avdelningar, kapitel eller tulltaxenummer, även om den

i anmärkningen förekommande uppräkningen av varorna icke är full­

ständig.

5. Varor, som icke motsvara lydelsen av något nummer i tulltaxan, tulltaxe­

ras enligt det tulltaxenummer som avser närmast liknande artiklar.

*5:1. Tull utgår med i taxan angiven procent av värdet eller i förekom­

mande fall angivet belopp för kvantitet som är utsatt framför tullsats-

kolumnen; tullfrihet utmärkes med ordet »fri».

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

11

AVDELNING I

Levande djur och animaliska produkter

Kap. 1. Levande djur

Anmärkning

Detta kapitel omfattar alla levande djur utom fisk, kräftdjur, blötdjur och mikrob­

kulturer.

01.01

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor.............................. fri

01.02 Levande nötkreatur och bufflar .................................................. fri

01.03 Levande svin ..................................................................................... fri

01.04 Levande får och getter

............................................................ fri

01.05 Levande fjäderfä............................................................................... fri

01.06 Andra levande djur ...................................................................... fri

Kap. 2. Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke:

a) till människoföda otjänliga produkter av de slag, som avses i nr 02.01—02.04 och

02.06;

b) tarmar, bläsor och magar av djur (nr 05.04) samt djurblod, hänförligt till nr 05.15;

c) animaliska fetter (kap. 15), andra än produkter, hänförliga till nr 02.05.

02.01 Kött, fläsk och andra ätbara delar av djur, upptagna i nr

01.01—01.04, färska, kylda eller frysta.................................... fri

02.02 Slaktat fjäderfä och ätbara delar därav (med undantag av

lever), färska, kylda eller frysta................................................ fri

02.03 Lever av fjäderfä, färsk, kyld, fryst eller saltad................... fri

02.04 Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda eller

frysta ................................................................................................... fri

02.05 Ister och annat fett av svin eller fjäderfä, icke utsmält eller

utpressat och icke innehållande köttränder, färskt, kylt,

fryst, saltat, torkat eller rökt ...................................................... fri

02.06 Kött, fläsk och andra ätbara djurdelar (med undantag av

lever av fjäderfä), saltade, torkade eller rökta ............... fri

Kap. 3. Fisk, kräftdjur och blötdjur

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) havsdäggdjur (nr 01.06) och kött av havsdäggdjur (nr 02.04 och 02.06);

b) fisk, kräftdjur och blötdjur, döda, otjänliga till människoföda (kap. 5) ;

c) kaviar och kaviarersättning (nr 16.04).

2. Såsom fisk tulltaxeras även fisklever samt ätbar fiskrom och fiskmjölke.

fri

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

03.01

Fisk, färsk (levande eller död), kyld eller fryst...................

03.02 Fisk, saltad, torkad eller rökt:

A. spillånga ...................................................................... 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

03.03 Kräftdjur och blötdjur, med eller utan skal, färska (levande

eller döda), kylda, frysta, saltade eller torkade; kräftdjur

med skal, kokta i vatten:

A. ostron:

1. ostronyngel eller ungostron, som i minsta diameter

eller bredd icke hålla 5 cm eller som ha större dimen­

sion men icke uppnå en vikt av 35 kg för 1 000 st., av­

sedda ätt användas uteslutande för odlingsändamål . .

2. andra ...................................................................... 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

75: —

fri

fri

120

: —

fri

Kap. 4. Mjölk och mejeriprodukter; ägg; naturlig honung

Anmärkningar

1. Med mjölk förstås oskummad och skummad mjölk, kärnmjölk och vassle samt fil­

mjölk, kefir, yoghurt och annan liknande fermenterad mjölk.

2. Mjölk och grädde, som endast pastöriserats, steriliserats eller peptoniserats, anses icke

utgöra till nr 04.02 hänförlig konserverad mjölk och grädde.

04.01

Mjölk och grädde, icke konserverad, koncentrerad eller

sötad ....................................................................................................

04.02 Mjölk och grädde, konserverad, koncentrerad eller sötad ..

04.03 Smör....................................................................................................

04.04 Ost och ostmassa.............................................................................

04.05 Ägg av fåglar samt äggula, färska, konserverade, torkade

eller sötade .......................................................................................

04.06 Naturlig honung .............................................................. 100 kg

fri

fri

fri

fri

fri

50: —

Kap. 5. Produkter av animaliskt ursprung, ej annorstädes

upptagna eller inbegripna

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) ätbara produkter (med undantag av tarmar, bläsor och magar, hela eller sönder­

delade, av djur samt djurblod, flytande eller torkat);

b) hudar och skinn, pälsskinn härunder inbegripna, andra än produkter, hänförliga

till nr 05.05—05.07 (kap. 41 och 43);

c) animaliska textilfibrer, andra än tagel och avfall därav (avd. XI);

d) borst och andra djurhår i bindlar för borstfabrikation (nr 96.03).

2. Människohår, sorterat efter längd men icke rotvänt, anses utgöra obearbetat männi­

skohår (nr 05.01).

3. Med elfenben förstås i tulltaxan betar och andra tänder av elefant, mammut, valross,

narval, vildsvin och andra djur samt horn av noshörning.

4. Med tagel förstås hår från man och svans av hästdjur, nötkreatur och bufflar.

05.01 Människohår, obearbetat, även tvättat och avfettat; avfall

av människohår ........................................................................... fri

05.02 Borst av svin; hår av grävling samt andra djurhår till borst-

binderiarbeten; avfall av dylika borst och hår........................ fri

05.03

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

13

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

05.12

05.13

05.14

05.15

Tagel, även i skikt, med eller utan förstärkning av annat

material, samt avfall av tagel:

A. råtagel; avfall av tagel..............................................................

B. andra slag...................................................................... *00 kg

Tarmar, blåsor och magar (hela eller sönderdelade) av and­

ra djur än fiskar ...........................................................................

Fiskavfall ..........................................................................................

Senor samt limläder och annat liknande avfall av oberedda

hudar och skinn.............................................................................

Fjäder och dun, härunder inbegripet fjädrar med spolen

eller nedre delen av skaftet avlägsnad, kluvna fjädrar, spri-

tad fjäder (även med klippta kanter), fan, spolar och skaft,

ävensom skinn och andra delar av fåglar med kvarsittande

fjädrar eller dun, obearbetade eller endast rengjorda, des­

inficerade eller behandlade i konserverande syfte:

A. fjäder och dun för stoppning, orensade och osorterade ..

B. andra slag:

1. dun ......................................................................... 100 kg

2. andra ...................................................................... 100 kg

Ben och kvicke, obearbetade eller avfettade, behandlade

med syra eller befriade från gelatin eller eljest enkelt be­

arbetade (men icke tillformade), samt mjöl och avfall därav

Horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade

eller enkelt bearbetade (men icke tillformade), samt avfall

och mjöl därav; valbarder och liknande varor, obearbetade

eller enkelt bearbetade (men icke tillformade), samt borst

och avfall därav...............................................................................

Elfenben, obearbetat eller enkelt bearbetat (men icke till­

format), samt mjöl och avfall därav.........................................

Sköldpadd (sköldar och plåtar), obearbetad eller enkelt be­

arbetad (men icke tillformad); avfall av sköldpadd...........

Korall och liknande varor, obearbetade eller enkelt bear­

betade; skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt bearbeta­

de (men icke tillformade), samt mjöl och avfall av dylika

skal ....................................................................................................

Naturlig tvättsvamp .......................................................................

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla,

även torkad; animaliska ämnen, färska, kylda, frysta eller

tillfälligt konserverade på annat sätt, med huvudsaklig an­

vändning för beredning av läkemedel .....................................

Animaliska produkter, ej hänförliga till annat nummer;

döda djur av de slag, som avses i kap. 1 och 3, otjänliga

till människoföda ...........................................................................

fri

20

: —

fri

fri

fri

fri

75: —

20

: —

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

14

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING II

Vegetabiliska produkter

Kap. 6. Levande växter och alster av blomsterodling

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar endast sådana produkter, som vanligen levereras av trädgårds­

mästare, plantskolor eller blomsterhandlare för planterings- eller prydnadsändamål.

Potatis och ätbar lök hänföras dock till kap. 7.

2. Buketter, blomsterkorgar, kransar och liknande artiklar tulltaxeras alltefter beskaffen­

heten såsom avskurna blommor eller blad enligt nr 06.03 eller 06.04, oaktat de före­

komma i förening med annat material.

06.01

06.04

06.02

06.03

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, levande, även

med utvecklade blad och blommor:

A. inkommande med blommor eller blomknoppar, men

utan jord ..................................................................... 100 kg

B. andra slag:

1. gladiolus och liljekonvalje...............................................

2. andra ...................................................................... 100 kg

Levande växter och rötter, ej hänförliga till nr 06.01,

sticklingar och ympkvistar härunder inbegripna:

A. al, alm, ask, asp, avenbok, björk, bok, ek, gran, lind,

lärk, lönn, poppel och tall.....................................................

azalea, erica, kamelia och rododendron ............................

körsbärs-, plommon-, päron- och äppelträd, förädla­

de ............................................................................... 100 kg1

andra växter ......................................................... 100 kg1

rötter, sticklingar och ympkvistar.........................................

Blommor och blomknoppar, avskurna, till buketter eller

eljest till prydnad, friska, torkade, blekta, färgade, im­

pregnerade eller på annat sätt preparerade:

A. friska:

1. mimosa och ljung................................................. 100 kg

2. andra:

a. under tiden 1 mars—30 november........... 100 kg

B.

C.

D.

E.

-29 februari

100 kg

b. under tiden 1 december

B. andra slag ................................

Blad, kvistar och andra växtdelar (med undantag av blom­

mor och blomknoppar) samt gräs, mossa och lav, till bu­

ketter eller eljest till prydnad, friska, torkade, blekta, fär­

gade, impregnerade eller på annat sätt preparerade:

A. adiantum och asparagus:

1. under tiden 1 mars—30 november................... 100 kg

2. under tiden 1 december—29 februari........... 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

250: —

fri

50: —

fri

fri

60

30

fri

400: —

750: —

500: —

fri

750

500

fri

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. allt närmaste emballage, såsom baljor eller

krukor med jord, korgar, bastmattor m. m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

15

Kap. 7. Köksväxter m. m.

Anmärkning

Såsom köksväxter enligt nr 07.01 anses även ätbara svampar, oliver, kapris, tomater, po­

tatis, rödbetor, gurkor, pumpor, auberginer, sötpaprika (Capsicum grossum), fänkol,

persilja, körvel, dragon, krasse, mejram, pepparrot och vitlök. Såsom köksväxter enligt

nr 07.02—07.04 tulltaxeras alla de produkter, som i färskt tillstånd hänföras till nr 07.01.

Nr 07.04 omfattar dock icke:

a) torkade baljväxtfrön (nr 07.05);

b) sötpaprika (Capsicum grossum), malen (nr 09.04);

c) mjöl av torkade baljväxtfrön, hänförliga till nr 07.05 (nr 11.03);

d) mjöl, gryn och flingor av potatis (nr 11.05).

07.01 Köksväxter, färska eller kylda:

A. blomkål:

1. under tiden 1 maj—31 juli............................... 100 kg

35: —

2. under tiden 1 augusti—30 november.................. 100 kg

25: —

3. under tiden 1 december—30 april................................... fri

B. gurkor:

1. slanggurkor:

a. under tiden 16 mars—30 september........... 100 kg 50: —

b. under tiden 1 oktober—15 mars................................ fri

2. andra:

a. under tiden 16 juni—30 september........... 100 kg 25: —

b. under tiden 1 oktober—15 juni................................ fri

C. lök:

1. under tiden 1 juli—31 december.................... 100 kg

20: —

2. under tiden 1 januari—29 februari............... 100 kg

15: —

3. under tiden 1 mars—30 juni ......................................... fri

D. potatis:

1. nyskördad, under tiden 6 juni—5 juli........... 100 kg 20: —

2. annan ................................................................................... fri

E. sparris:

1. under tiden 1 maj—30 juni ............................. 100 kg

100: —

2. under tiden 1 juli—30 april............................................. fri

F. svampar......................................................................... 100 kg 75: —

G. tomater:

1. under tiden 1 maj—30 november................... 100 kg

50: —

2. under tiden 1 december—30 april ................................ fri

H. vitkål och rödkål ..................................................... 100 kg 10: —

IJ. ärter:

1. under tiden 1 mars—31 december................... 100 kg

20: —

2. under tiden 1 januari—29 februari ............................ fri

K. andra slag:

1. rotfrukter:

a. nyskördade, under tiden 1 maj—30 juni .. 100 kg

20: —

b. andra .................................................................. 100 kg

10: —

2. andra:

a. under tiden 1 mars—31 december ........... 100 kg 40: —

b. under tiden 1 januari—29 februari ........................ fri

07.02 Köksväxter (även kokta), frysta:

beläggas under hela året med samma tull som motsva­

rande färska produkter under den tid dessa äro högst

tullbelagda

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

07.03 Köksväxter, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyr-

lighetsvatten eller andra lösningar men icke särskilt be­

redda för direkt konsumtion:

beläggas under hela året med samma tull som motsva­

rande färska produkter under den tid dessa äro högst

tullbelagda

07.04 Köksväxter, torkade, även sönderdelade i stycken eller

krossade eller pulveriserade men icke på annat sätt be­

redda ................................................................................. 100 kg

25:

07.05 Ärter, bönor och andra till människo- eller djurföda tjänliga

baljväxtfrön, torkade, även skalade och kluvna................... fri

07.06 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (söt­

potatis) och andra liknande rötter, stam- eller rotknölar

med hög halt av stärkelse eller inulin, färska eller torkade

även sönderdelade i stycken; märg av sagopalm:

A. jordärtskockor ......................................................... 100 kg

10:

B. andra slag ................................................................................... fri

Kap. 8. Ätbara frukter; skal av citrusfrukter eller melon

Anmärkningar

1. Icke ätbara frukter hänföras icke till detta kapitel.

2. Kylda frukter tulltaxeras såsom färska frukter.

08.01 Dadlar, bananer, ananas, mango, mangostan, avokatofruk-

ter och guava samt kokosnötter, paranötter och kasjunötter,

färska eller torkade, även skalade:

A. färska .......................................................................... 100 kg

10:

B. torkade

...................................................................... 100 kg

30:

08.02 Citrusfrukter, färska eller torkade:

A. apelsiner, cedratfrukter, grapefrukter, klementiner och

mandariner................................................................................. fri

B. citroner

...................................................................... 100 kg

5:

C. andra ............................................................................. 100 kg

10:

08.03 Fikon, färska eller torkade........................................... 100 kg 15:

08.04 Vindruvor, färska eller torkade:

A. färska:

1. under tiden 1 juli—31 oktober......................... 100 kg

25:

2. under tiden 1 november—30 juni ................................ fri

B. torkade ....................................................................................... fri

08.05 Nötter och liknande frukter, ej hänförliga till nr 08.01,

färska eller torkade, även skalade:

A. hasselnötter:

1. oskalade .................................................................. 100 kg

20:

2. skalade ..................................................................... 100 kg

40:

B. valnötter, härunder inbegripet pekannötter:

1. oskalade ................................................................................. fri

2. skalade..................................................................... 100 kg

50:

C. kastanjer ..................................................................... 100 kg

20:

D. mandel

..................................................................... 100 kg

20:

E. andra slag:

1. oskalade .................................................................. 100 kg

30:

2. skalade ..................................................................... 100 kg

50:

08.06 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska:

A. äpplen:

1. under tiden 1 juli—29 februari........................ 100 kg 25: —

2. under tiden 1 mars—30 juni ........................................ fri

B. päron och kvittenfrukter:

1. under tiden 1 juli—31 december ................... 100 kg 25: —

2. under tiden 1 januari—30 juni .................................... fri

08.07 Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter,

färska:

A. körsbär *

1. under tiden 16 juni—31 juli............................ 100 kg 35: —

2. under tiden 1 augusti—15 juni........................................ fri

B. persikor:

1. under tiden 1 juli—15 oktober........................ 100 kg 20: —

2. under tiden 16 oktober—30 juni.................................... fri

C. plommon:

1. under tiden 16 juli—30 september ............... 100 kg 35: —

2. under tiden 1 oktober—15 juli .................................... fri

D. andra:

1. under tiden 1 maj—31 januari........................ 100 kg

20: —

2. under tiden 1 februari—30 april ................... 100 kg

10: —

08.08 Bär, ej hänförliga till nr 08.07, färska:

A. hallon, krusbär och vinbär:

1. under tiden 1 juni—31 augusti........................ 100 kg 25: —

2. under tiden 1 september—31 maj ................................ fri

B. jordgubbar:

1. under tiden 1 maj—31 augusti........................ 100 kg 100: —

2. under tiden 1 september—30 april................................ fri

C. andra ............................................................................................ fri

08.09 Andra färska frukter:

A. meloner:

1. under tiden 16 juni—30 september............... 100 kg 40: —

2. under tiden 1 oktober—15 juni .................................... fri

B. andra:

1. under

tiden 1 maj—31 januari......................... 100 kg 20: —

2. under

tiden 1 februari—30 april ...................... 100 kg 10: —

08.10 Frukter (även kokta), utan tillsats av socker, frysta:

A. jordgubbar .................................................................. 100 kg 50: —

B. andra:

beläggas under hela året med samma tull som mot­

svarande färska produkter under den tid dessa äro

högst tullbelagda

08.11

Frukter, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlig-

hetsvatten eller andra lösningar men icke särskilt beredda

för direkt konsumtion:

A. jordgubbar .................................................................. 100 kg 50: —

B. äpplen .......................................................................... 100 kg 10:—-

C. andra:

beläggas under hela året med samma tull som mot­

svarande färska produkter under den tid dessa äro

högst tullbelagda

08.12 Frukter, torkade, ej hänförliga till nr 08.01—08.05 ........... fri

08.13 Skal av citrusfrukter eller melon, färska, frysta eller tor­

kade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlig-

hetsvatten eller andra lösningar.................................................

2 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

17

fri

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 9. Kaffe, te, matte och kryddor

Anmärkningar

1. Blandningar av produkter, hänförliga till nr 09.04—09.10, tulltaxeras enligt följande:

a) blandningar av två eller flera produkter, hänförliga till ett och samma tulltaxe-

nummer, tulltaxeras enligt detta nummer;

b) blandningar av två eller flera produkter, hänförliga till olika tulltaxenummer, tull­

taxeras enligt nr 09.10.

Tillsatser av andra ämnen till de produkter, som äro upptagna i nr 09.04—09.10, här­

under inbegripet de blandningar som avses i a och b ovan, skola icke påverka tulltaxe­

ringen, under förutsättning att de sålunda erhållna blandningarna fortfarande ha ka­

raktär av varor, upptagna i något av de nämnda tulltaxenumren. I motsatt fall hänfö­

ras dylika blandningar icke till detta kapitel; om de utgöra preparat för smaksätt­

ning, tulltaxeras de enligt nr 21.04.

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) sötpaprika (Capsicum grossum), omalen (kap. 7);

b) kubebapeppar av arten Cubeba officinalis Miq. eller Piper cubeba (nr 12.07).

09.01 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor

av kaffe; kaffesurrogat med tillsats av kaffe:

A. orostat kaffe .............................................................. 100 kg

45: —

B. rostat kaffe; kaffesurrogat med tillsats av kaffe

100 kg

60: —

C. skal och hinnor av kaffe........................................................ fri

09.02 Te ....................................................................................... 100 kg

100: —

09.03 Matte .................................................................................................. fri

09.04 Peppar (av släktena Piper, Capsicum eller Pimenta)100

kg

50: —

09.05 Vanilj ................................................................................. 100 kg

700: —

09.06 Kanel och kanelknopp.............................................. 100

kg

50: —

09.07 Kryddnejlikor, nej likstjälkar och modernejlikor .. 100 kg

30: —

09.08 Muskot, muskotblomma och kardemumma:

A. muskot och muskotblomma.............................. 100

kg

150: —

B. kardemumma ............................................................ 100 kg 200:__

09.09 Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, kummin, spiskummin

och enbär .......................................................................................... fri

09.10 Timjan, lagerblad, saffran och andra kryddor:

A. timjan, lagerblad och lagerbär............................................. fri

B. saffran .......................................................................... 100 kg

600: —

C. andra ............................................................................. 100 kg

50: —

Kap. 10. Spannmål

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke spannmål, som skalats eller bearbetats på annat sätt. Till nr

10.06 hänföres dock förutom obearbetat ris även skalat, polerat, glaserat och brutet ris.

10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg......................................... fri

10.02 Råg ...................................................................................................... fri

10.03 Korn .................................................................................................... fri

10.04 Havre .................................................................................................. fri

10.05 Majs ................................................................................... fri

10.06 Ris ...............................................................................................................fri

10.07 Bovete, hirs, sorghum, kanariefrö och annan spannmål .. fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

19

Kap. 11. Produkter av kvarnindustri; malt, stärkelse,

inulin och gluten

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke:

a) rostat malt, utgörande kaffesurrogat (nr 09.01 och 21.01) ;

b) mjöl, värmebehandlat eller på annat sätt berett till näringsmedel för barn eller för

dietiskt bruk (nr 19.02) ; mjöl, som värmebehandlats uteslutande för att förbättra bak­

förmågan, hänföres dock till detta kapitel;

c) majsflingor och andra produkter, hänförliga till nr 19.05;

d) farmaceutiska produkter (kap. 30);

e) stärkelse, utgörande kosmetiska preparat enligt nr 33.06.

11.01

Mjöl av spannmål ........................................................................... fri

11.02 Gryn av spannmål, framställda genom skalning, avrund-

ning, krossning, valsning eller pressning av sädeskorn,

med undantag av skalat, polerat, glaserat och brutet ris;

groddar av spannmål ävensom mjöl därav............................ fri

11.03 Mjöl av torkade ärter, bönor eller andra baljväxtfrön, hän­

förliga till nr 07.05 ...................................................................... fri

11.04 Mjöl av frukter, hänförliga till kap. 8.......................................... fri

11.05

Mjöl, gryn och flingor, framställda direkt av potatis .... fri

11.06 Mjöl och gryn, framställda direkt av sago, av maniok-, ar-

row- eller salepsrot eller av andra till nr 07.06 hänförliga

rötter, stam- eller rotknölar........................................................ fri

11.07

Malt, även rostat............................................................................. fri

11.08 Stärkelse; inulin ............................................................................. fri

11.09 Gluten och glutenmjöl, även rostade .................................... 12 %

Kap. 12. Oljehaltiga frön och frukter; diverse andra frön och frukter;

växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Anmärkningar

1. Enligt nr 12.01 tulltaxeras bl. a. jordnötter, sojabönor, senapsfrön, vallmofrön och

kopra. Kokosnötter hänföras till nr 08.01 och oliver till kap. 7 eller 20.

2. Betfrön, klöver- och gräsfrön, blomsterfrön, köksväxtfrön, frön av fruktträd och skogs­

träd samt frön av vicker och lupiner tulltaxeras enligt nr 12.03. Till nr 12.03 hänföras

icke ärter, bönor och andra till människo- eller djurföda tjänliga baljväxtfrön (nr

07.05), kryddor och andra produkter, upptagna i kap. 9, spannmål (kap. 10), oljehal­

tiga frön och frukter (nr 12.01) samt frön och frukter, upptagna i nr 12.07.

3. Till nr 12.07 hänföras bl. a. följande växter eller delar därav, nämligen basilikört,

stofferblomma, isop, mynta, alla slag, rosmarin, vinruta, kryddsalvia och malört.

Nr 12.07 omfattar icke:

a) oljehaltiga frön och frukter (nr 12.01);

b) farmaceutiska produkter, hänförliga till kap. 30;

c) parfymer och kosmetiska preparat, hänförliga till kap. 33;

d) desinfektionsmedel, insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt liknande

produkter, hänförliga till nr 38.11.

12.01

Oljehaltiga frön och frukter, även sönderdelade.................... fri

12.02

Mjöl, icke avfettat, av oljehaltiga frön eller frukter, med

undantag av senapsmjöl .............................................................. fri

12.03 Frön, sporer och frukter med huvudsaklig användning som

utsäde ................................................................................................ fri

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

12.04 Sockerbetor, färska eller torkade, även skurna eller pulveri-

serade; sockerrör .......................................................................... fri

12.05 Cikoriarötter, färska eller torkade, även sönderdelade men

icke rostade:

A. färska ........................................................................................... fri

B. torkade ....................................................................................... 12 %

12.06 Humle och humlemjöl (lupulin) ............................................... fri

12.07 Växter samt frön, frukter och andra växtdelar, färska eller

torkade, även sönderdelade eller pulveriserade, med hu­

vudsaklig användning för framställning av parfymer, läke­

medel, insekts- eller svampbekämpningsmedel eller för lik­

nande ändamål ............................................................................... fri

12.08 Johannesbröd, färskt eller torkat, även sönderdelat eller

pulveriserat; fruktkärnor och andra vegetabiliska produk­

ter med huvudsaklig användning som livsmedel, ej hänför­

liga till annat nummer:

A. aprikos-, persiko- och plommonkärnor............... 100 kg 20: —

B. andra slag ................................................................................... fri

12.09 Halm och agnar av spannmål, obearbetade eller enbart hac­

kade .................................................................................................... fri

12.10 Kålrötter samt foderbetor och andra foderrotfrukter; foder­

kål; hö; klöver, lusern, lupin, vicker, esparsett och liknande

foderväxter ....................................................................................... fri

Kap. 13. Vegetabiliska råämnen för färgning eller garvning; naturliga

gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

Anmärkning

Till nr 13.03 hänföras bl. a. lakritsextrakt, pyrethrumextrakt, humleextrakt, aloeextrakt

och opium. Nr 13.03 omfattar icke:

a) lakritsextrakt, innehållande mer än 10 viktprocent socker eller utgörande sockerkon-

fektyrer (nr 17.04);

b) maltextrakt (nr 19.01);

c) extrakter av kaffe, te eller matte (nr 21.02);

d) alkoholhaltiga växtsafter och växtextrakter, utgörande drycker, samt alkoholhaltiga

beredningar (s. k. koncentrerade extrakt) för framställning av drycker (kap. 22);

e) kamfer (nr 29.13) och glycyrrhizin (nr 29.41);

f) läkemedel (nr 30.03);

g) garvämnes- och färgämnesextrakter (nr 32.01 och 32.04);

h) flyktiga vegetabiliska oljor samt resinoider (nr 33.01); vatten från destillation av

flyktiga vegetabiliska oljor samt vattenlösningar av dylika oljor (nr 33.05);

ij) naturgummi (kautschuk), balata, guttaperka och liknande naturliga produkter (nr

40.01).

13.01

Vegetabiliska råämnen med huvudsaklig användning för

färgning eller garvning ................................................................

fri

13.02 Schellack, kornlack, stocklack o. d.; gummi arabicum och

dylika naturliga gummiarter; naturliga gummihartser,

hartser och balsamer ..................................................................

fri

13.03 Växtsafter och växtextrakter; pektin, agar-agar samt an­

nat växtslem och andra naturliga förtjockningsmedel, extra­

herade ur vegetabiliska ämnen:

A- pektin ......................................................................................... 12 %

B. andra slag ................................................................................... fri

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

21

Kap. 14. Vegetabiliska flätnings- och snidningsmaterial; produkter av

vegetabiliskt ursprung, ej annorstädes upptagna eller inbegripna

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke material eller fibrer med huvudsaklig användning som

textilmaterial, oavsett bearbetning, ej heller andra vegetabiliska material, som bear­

betats för användning uteslutande som textilmaterial (avd. XI).

2. Korgvide, vass, bambu och liknande material, kluvna, samt rottingbast och dragen,

skalad eller kluven rotting hänföras till nr 14.01. Till detta nummer hänföras icke trä-

spån (nr 44.09).

3. Till nr 14.02 hänföres icke träull (nr 44.12).

4. Till nr 14.03 hänföras icke bindlar för borstfabrikation (nr 96.03).

14.01 Vegetabiliska material med huvudsaklig användning för

korgmakeriarbeten eller andra flätade arbeten (korgvide,

vass, säv, bambu, rotting, rafia ävensom tvättad, blekt eller

färgad halm samt lindbast och liknande material) ........... fri

14.02 Vegetabiliska material med huvudsaklig användning för

stoppning (kapock, krollsplint, sjögräs o. d.), även i skikt,

med eller utan förstärkning av annat material................... fri

14.03 Vegetabiliska material med huvudsaklig användning för

borstbinderiarbeten (sorghum, piassava, risrot och liknan­

de material), även buntade eller snodda................................ fri

14.04 Hårda frön, fruktkärnor, skal och nötter med huvudsaklig

användning som snidningsmaterial (stennöt, fruktkärnor

av dumpalmen och liknande material) .................................... fri

14.05 Produkter av vegetabiliskt ursprung, ej hänförliga till an­

nat nummer...................................................................................... fri

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING III

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spalt

ningsprodukter därav; beredda ätbara fetter; vaxer av

animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

Kap. 15. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltnings-

produkter därav; beredda ätbara fetter; vaxer av animaliskt

eller vegetabiliskt ursprung

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) ister och annat fett av svin eller fjäderfä, icke utsmält eller utpressat (nr 02.05);

b) kakaosmör (nr 18.04);

c) grevar (nr 23.01), oljekakor och dylika återstoder från utvinning av vegetabiliska

oljor (nr 23.04);

d) kemiskt definierade fettsyror, beredda vaxer samt fetter och oljor, beredda till lä­

kemedel, färger, lacker, tvål, parfymer, toalettmedel eller kosmetiska preparat,

ävensom sulfonerade oljor och andra produkter, hänförliga till avd. VI;

e) faktis, framställd av oljor (nr 40.02).

2. Äterstoder från rening eller raffinering av oljor (t. ex. soapstocks och bottensatser)

eller från destillation av ullfett eller glycerol ävensom stearinbeck hänföras till nr

15.17.

15.01

Ister och annat fett av svin eller fjäderfä, utsmält eller

utpressat ...........................................................................................

15.02 Talg (av nötkreatur, får eller getter), rå eller utsmält, pre­

mier jus härunder inbegripen...................................................

15.03 Solarstearin och oleostearin (presstalg); isterolja, talgolja

och oleomargarin, icke emulgerade, blandade eller på an­

nat sätt beredda.............................................................................

15.04 Fetter och oljor, även raffinerade, av fisk eller havsdägg-

djur ....................................................................................................

15.05 Ullfett och fettämnen ur ullfett, lanolin härunder inbe­

gripet ..................................................................................................

15.06 Andra animaliska fetter och oljor (t. ex. klövolja, ben-

fett och destruktionsfett) ............................................................

15.07 Vegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffi­

nerade:

A. linolja:

1. oblekt ...................................................................... 100 kg

2. blekt ......................................................................... 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

15.08 Animaliska och vegetabiliska feta oljor, kokta, oxiderade,

dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade eller

på annat sätt modifierade:

A. linolja, träolja, oiticicaolja och ricinolja........... 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

15.09 Garvfett (degras) ..........................................................................

fri

fri

fri

fri

fri

fri

7: —

9: —

fri

9: —

fri

fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

23

A. fettsyror samt sura oljor från raffinering:

1. linolj ef ettsyra; ävensom andra fettsyror med ett jod­

tal av minst 170 ................................................. 100 kg 7: —

2. andra slag ............................................................................. fri

B. fettalkoholer ............................................................................... 10 %

15.11

Glycerol (glycerin), glycerolvatten och glycerollut ........... fri

15.12 Härdade animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor,

även raffinerade men icke vidare bearbetade ........................ fri

15.13 Margarin, konstister och annat berett ätbart fett............... fri

15.14 Spermaceti (valrav), rå, pressad eller raffinerad, även färgad

fri

15.15 Bivax och andra insektsvaxer, även färgade............................ fri

15.16 Vegetabiliska växer, även färgade ............................................ fri

15.17 Äterstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor eller

av animaliska eller vegetabiliska vaxer.................................... fri

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING IV

Produkter av livsmedelsindustri; drycker,

alkohol och ättika; tobak

16.02

16.03

16.04

Kap. 16. Varor av kött, fläsk, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke kött, fläsk, fisk, kräftdjur och blötdjur, beredda eller kon­

serverade på sätt i kap. 2 och 3 angives.

16.01 Korv och liknande varor av kött, fläsk eller andra djurdelar

eller av blod ................................................................................... fri

Kött, fläsk och andra djurdelar, beredda eller konserverade,

ej hänförliga till nr 16.01 .......................................................... fri

Köttextrakt och köttsaft ................................................... .......... fri

Fisk, beredd eller konserverad, kaviar och kaviarersättning

härunder inbegripna:

A. fiskrom:

1. störrom .................................................................. 100 kg 1 500: —

2. annan:

a. i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg .. fri

b. andra slag.......................................................... 100 kg 125: —

B. fisk, endast kryddad eller sockersaltad (icke i herme­

tiskt slutna detaljhandelsförpackningar):

1. skarpsill och sardeller:

a. i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg ..

b. andra slag......................................................... 100 kg1

16.05

2. annan

C. andra slag:

1. inläggningar av sardintyp; ävensom tonfisk 100 kg1

2. inläggningar av ansjovistyp; ävensom inkokt

0 lax .......................................................................... 100 kg*

3. andra ...................................................................... 100 kg1

Kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade:

A. ostron ...................................................................... 100 kg1

B. andra slag ................................................................‘ iqo kg*

fri

50:-

fri

25: —

50: —

75: —

120

: —

75: —

Kap. 17. Socker och sockerkonfektyrer

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) sockerkonfektyrer, innehållande kakao (nr 18.06);

b) kemiskt rena sockerarter (nr 29.43), andra än sackaros-

c) sockrade läkemedel (kap. 30).

2. Kemiskt ren sackaros tulltaxeras, oavsett ursprung, enligt nr 17.01.

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. sådant förefintligt emballage

ror av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhandeln.

, med vilket va-

17.01 Bet- och rörsocker i fast form...................................................... fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

25

17.02 Annat socker; sirap och andra sockerlösningar; konstgjord

honung samt blandningar av konstgjord och naturlig ho­

nung; sockerkulör;

A. konstgjord honung samt blandningar av konstgjord och

naturlig honung......................................................... 100 kg 50: —

B. andra slag ................................................................................... fri

17.03 Melass, även avfärgad .................................................................. fri

17.04

Sockerkonfektyrer, icke innehållande kakao ........................ 20 %

17.05 Socker, sirap och andra sockerlösningar samt melass, för­

satta med smakämne eller färg (vanilj- och vanillinsocker

härunder inbegripna), ej hänförliga till fruktsafter 100 kg1 70: —

Kap. 18. Kakao och varor därav

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke sådana varor, innehållande kakao, som avses i nr 19.02,

19.08, 22.02, 22.09 och 30.03.

2. Nr 18.06 omfattar sockerkonfektyrer, innehållande kakao, ävensom, med de undantag

som stadgas i anm. 1 till detta kapitel, andra födoämnen, innehållande kakao.

18.01 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade .... 100 kg 15: —

18.02 Kakaoskal och kakaoavfall ......................................................... fri

18.03 Kakaomassa (härunder inbegripet kakaomassa i block),

även avfettad .................................................................. 100 kg

35: —

18.04 Kakaosmör (kakaofett) ................................................. 100 kg

35: —

18.05 Kakaopulver, icke sötat................................................. 100 kg

35: —

18.06 Choklad och chokladvaror samt andra födoämnen, innehål­

lande kakao:

A. glass, glasspulver och puddingpulver ................................ fri

B. andra slag................................................................................... 20 %

Kap. 19. Varor av spannmål, mjöl eller stärkelse; bakverk

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) näringsmedel av de slag, som avses i nr 19.02, men innehållande minst 50 viktpro­

cent kakao (nr 18.06);

b) varor av mjöl eller stärkelse (käx o. d.), särskilt beredda till fodermedel (nr 23.07) ;

c) läkemedel (kap. 30).

2. Med mjöl avses i detta kapitel förutom mjöl av spannmål även mjöl av frukter eller

köksväxter.

19.01

Maltextrakt ................................................................................... 15 %

19.02 Näringsmedel (för barn, för dietiskt bruk eller för matlag-

ningsändamål), beredda av mjöl, stärkelse eller maltex­

trakt, även med tillsats av kakao till mindre än 50 viktpro­

cent .................................................................................................. 20 %

19.03 Makaroner, spagetti och liknande produkter........... 100 kg 25: —

19.04 Gryn och flingor, framställda av tapioka-, sago-, potatis­

dier annan stärkelse...................................................................... fri

19.05 Majsflingor, s. k. rostat ris och liknande varor, framställda

genom svallning eller röstning av spannmål eller produkter

av spannmål ................................................................................... 10 %

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. sådant förefintligt emballage, med vilket

varor av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhandeln.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

19.06 Nattvardsbröd, oblatkapslar för läkemedel, sigilloblater och

liknande varor av mjöl eller stärkelse.................................... fri

19.07

Matbröd, skeppsskorpor och andra enklare bakverk utan

tillsats av socker, honung, ägg, fett, ost eller frukt............... 20 %

19.08 Bakverk, ej hänförliga till nr 19.07, även innehållande kakao

(oavsett mängden):

A. wafers, innehållande mer än 20 % fett............................ fri

B. dessertkäx (smörgåskäx) ..................................................... 15 %

C. andra slag ................................................................................... 20 %

Kap. 20. Varor av köksväxter och frukter samt av andra

växter och växtdelar

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) köksväxter och frukter, beredda eller konserverade på sätt i kap. 7 och 8 angives;

b) fruktgeléer, marmelader och liknande varor, därest de ha karaktär av socker-

konfektyrer (nr 17.04) eller chokladvaror (nr 18.06).

2. Vid tillämpningen av nr 20.01 och 20.02 anses såsom köksväxter endast sådana pro­

dukter, som i färskt tillstånd hänföras till nr 07.01.

3. Ätbara växter och växtdelar, såsom ingefära och angelika, inlagda i sockerlag, tull­

taxeras enligt nr 20.06; till detta nummer hänföras även rostade jordnötter.

4. Tomatsaft, i vilken torrsubstansen uppgår till minst 7 viktprocent, hänföres till nr

20 . 02

.

20.01

Köksväxter och frukter, inlagda i ättika eller ättiksyra,

även med tillsats av socker, salt, kryddor eller senap 100 kg1 25: —

20.02 Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än

genom inläggning i ättika eller ättiksyra:

A. tomatpuré ................................................................................... fri

B. svampar och sparris ............................................. 100 kg1

75: —

C. andra slag .................................................................. 100 kg1

25: —

20.03 Frukter, frysta, med tillsats av socker:

A. jordgubbar .................................................................. 100 kg 50: —

B. andra:

beläggas under hela året med samma tull som mot­

svarande färska produkter under den tid dessa äro

högst tullbelagda

20.04 Frukter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glase­

rade eller på liknande sätt beredda med socker .. 100 kg1 40: —

20.05

Sylter, marmelader, fruktmos, fruktgeléer och fruktpastor,

beredda genom kokning, med eller utan tillsats av soc­

ker ...................................................................................... 100 kg1 35: —

20.06 Frukter, beredda eller konserverade på annat sätt, med eller

utan tillsats av socker eller alkohol ........................ 100 kg1 30: —

20.07

Saft av frukter eller köksväxter, även med tillsats av socker

men icke innehållande alkohol:

A. osockrad, på kärl vägande brutto:

1. över 3 kg:

a. av citrusfrukter............................................... 100 kg

15: —

b. annan

.................................... 100 kg

20: —

2. 3 kg eller därunder.............................................. 100 kg1

25: —

B. sockrad ...................................................................... 100 kg1

30: —

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. sådant förefintligt emballage, med vilket

varor av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhandeln.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

27

Kap. 21. Diverse näringsmedel

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) blandningar av köksväxter, hänförliga till nr 07.04;

b) rostat kaffesurrogat med tillsats av kaffe (nr 09.01);

c) kryddor och andra produkter, hänförliga till nr 09.04—09.10;

d) jäst, utgörande läkemedel (nr 30.03).

2. Extrakter av sådana surrogat, som avses i anm. 1 b ovan, hänföras till nr 21.02.

21.01

Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat, även­

som extrakter därav ...................................................................... fri

21.02 Extrakter och essenser av kaffe, te eller matte; preparat på

basis av dylika extrakter eller essenser.................................... 10 %

21.03 Senapspulver och beredd senap ................................................. 15 %

21.04 Såser och andra för smaksättning avsedda preparat:

A. innehållande mer än 20 % fett............................................. fri

B. andra slag ................................................................................... 15 %

21.05 Sopp- och buljongpreparat samt färdiga soppor och bul­

jonger:

A. innehållande mer än 20 % fett............................................. fri

B. andra slag:

1. innehållande kött .............................................................. 20 %

2. andra ................................................................................... 15 %

21.06 Jäst, s. k. torrjäst härunder inbegripen, och bakpulver ..

15 %

21.07 Beredda näringsmedel, ej hänförliga till annat nummer:

A. icke alkoholhaltiga beredningar för framställning av

drycker ....................................................................................... 10 %

B. andra slag ................................................................................... fri

Kap. 22. Drycker, alkohol och ättika

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) havsvatten (nr 25.01) ;

b) destillerat vatten och annat vatten av motsvarande eller högre renhetsgrad (nr

28.58);

.

c) vattenlösningar av ättiksyra, innehållande mer än 10 viktprocent ättiksyra (nr

29.14);

d) läkemedel, hänförliga till nr 30.03;

e) parfymer och toalettmedel (kap. 33).

2. Vid tillämpning av tulltaxenummer eller underavdelningar av tulltaxenummer, där

alkoholhalt uttryckes i volymprocent, skall halten beräknas vid + 15°C.

22.01

22.02

22.03

Vatten, mineralvatten, kolsyrat vatten, is och snö:

A. mineralvatten och kolsyrat vatten........................... 100 1

B. andra slag ...................................................................................

Lemonader, aromatiserat mineralvatten, aromatiserat kol­

syrat vatten och andra alkoholfria drycker, med undantag

av frukt- och köksväxtsaft, hänförlig till nr 20.07 . . 100 1

Maltdrycker, med en alkoholhalt:

A. icke överstigande 1,8 viktprocent (lättöl) ........... 100 1

B. överstigande 1,8 men icke 2,8 viktprocent (Öl) . . 100 1

C. överstigande 2,8 viktprocent (starköl) ................... 100 1

35: —

fri

35: —

22

: —

60: —

159: —

22.04

22.05

22.06

22.07

22.08

22.09

28

22.10

Druvmust i jäsning, ävensom druvmust, vars jäsning av­

brutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol:

Kungi. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

A. på kärl rymmande högst 10 liter............................ 100 1

B. på andra kärl................................................................ 100 1

Vin av färska druvor; druvmust, vars jäsning avbrutits

genom tillsats av alkohol:

A. musserande ..................................................................... 100 1

B. andra slag, med en alkoholhalt:

1. icke överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter................... 100 1

b. på andra kärl ..................................................... 100 1

2. överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter.................. 100 1

b. på andra kärl ..................................................... 100 1

Vermut och annat vin av färska druvor, berett med växt­

delar eller aromatiska ämnen, med en alkoholhalt:

A. icke överstigande 14 volymprocent:

1. på kärl rymmande högst 10 liter ...................... 100 1

2. på andra kärl ........................................................ 100 1

B. överstigande 14 volymprocent:

1. på kärl rymmande högst 10 liter........................ 100 1

2. på andra kärl ........................................................ 100 1

Andra jästa drycker, såsom cider (äppel- och päronvin)

och mjöd:

A. musserande, andra än cider .................................... 100 1

B. andra slag, med en alkoholhalt:

1. icke överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter................... 100 1

b. på andra kärl ..................................................... 100 1

2. överstigande 14 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter................... 100 1

b. på andra kärl ..................................................... 100 1

Alkohol (etanol, etylalkohol), odenaturerad, med en alkohol­

halt av minst 80 volymprocent; alkohol (etanol, etylalko­

hol), denaturerad, oavsett alkoholhalten................................

Alkohol (etanol, etylalkohol), odenaturerad, med en alko­

holhalt av mindre än 80 volymprocent; brännvin, likör och

andra alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga beredningar

(s. k. koncentrerade extrakt) för framställning av drycker:

A. likör, bitter och liknande drycker............................ 100 1

B. andra drycker, alkohol, odenaturerad, med en alkohol­

halt av mindre än 80 volymprocent härunder inbegripen:

1. på kärl rymmande högst 10 liter ................... 100 1

2. på andra kärl . . 100 1 av 50 % alkoholhalt vid

15°C

C. alkoholhaltiga beredningar (s. k. koncentrerade extrakt)

för framställning av drycker.................................................

Ättika ................................................................................................

50: —

20

: —

200

: —

50: —

20

: —

135: —

100

: —

50: —

20

: —

135: —

100

: —

200

: —

50:-

20

: —

135: —

100

: —

*12

%

185: —

135: —

35: —

10

%

plus

200

: —

per

100 kg

12

%

1 T. o. m. den 30 juni 1960

. 100 kg

10

: —

23.01

23.02

23.03

23.04

23.05

23.06

23.07

24.01

24.02

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

29

Kap. 23. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin;

beredda fodermedel

Mjöl och pulver, otjänliga till människoföda, av kött eller

andra djurdelar eller av fisk, kräftdjur eller blötdjur; grevar fri

Kli och andra återstoder, erhållna vid siktning, målning

eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxtfrön .... fri

Betmassa och annat avfall från sockerframstäilning; drav,

drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier;

återstoder från stärkelseframställning samt liknande åter­

stoder ................................................................................................ fri

Olj ekakor och andra återstoder från utvinning av vegetabi­

liska oljor, med undantag av bottensatser och avslemnings-

återstoder............................................................................................ fri

Vindruv och rå vinsten.................................................................. fri

Vegetabiliska produkter för foderändamål, ej hänförliga till

annat nummer................................................................................... fri

Fodermedel med tillsats av melass eller socker; andra be­

redda fodermedel............................................................................. fri

Kap. 24. Tobak

Råtobak samt avfall av tobak..................................................... fri

Tobaksvaror och tobaksextrakt ................................................. fri

Anm. För tobaksvaror, inkommande i den ordning som avses i 26 §

1 mom., 26 § 3 mom. eller 28 § lagen den 11 juni 1943 angående stats-

monopol å tillverkning och import av tobaksvaror, skall tull utgå med

följande belopp:

cigarrer ................................................................................ .............. 1 st.

0: 50

cigarrcigarretter ................................................................ .............. 1 st.

0:: 25

cigarretter utan fast pappersmunstycke ............... .............. 1 st.

0: 10

cigarretter med fast pappersmunstycke ................... ............... 1 st.

0: 05

andra slag av färdiga tobaksvaror ........................... .............. 1 kg 50: —

I tullhänseende utgöres skillnaden mellan cigarr och cigarrcigarrett därav, att

den senare saknar spets samt i vikt uppgår till högst 3,3 g.

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING V

Mineraliska produkter

Kap. 25. Salt; svavel; jord- och stenarter (andra än malmer);

gips, kalk och cement

Anmärkningar

1. För så vitt icke annat framgår av ordalydelsen, omfattar detta kapitel endast obear­

betade produkter eller produkter, som tvättats (även med användning av kemikalier

för avlägsnande av föroreningar utan att förändra produktens struktur), krossats,

malts, pulveriserats eller siktats eller som anrikats genom flotation, på magnetisk väg

eller med andra mekaniska eller fysikaliska processer (andra än kristallisation), men

däremot icke rostade eller brända produkter och ej heller sådana, som underkastats

annan bearbetning utöver vad som angives i tulltaxenumren ifråga.

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) sublimerat, fällt eller kolloidalt svavel (nr 28.02);

b) järnoxidhaltiga jordpigment med en halt av minst 70 viktprocent bundet järn, räk­

nat som Fe,Os (nr 28.23);

c) farmaceutiska produkter (kap. 30);

d) parfymer, toalettmedel och kosmetiska preparat (nr 33.06);

e) gatsten, kantsten, trottoarsten (nr 68.01), mosaikbitar (nr 68.02) samt tak- och

väggplattor av skiffer (nr 68.03);

f) ädelstenar (nr 71.02);

g) odlade kristaller (ej utgörande optiska artiklar) av natriumklorid, vägande per

styck minst 2,5 g, hänförliga till nr 38.19; optiska artiklar av natriumklorid (nr

90.01);

h) skol-, rit-, skräddar- och biljardkrita (nr 98.05).

25.01

Salt (bergsalt och havssalt samt bordssalt); ren natriumklo­

rid; moderlut från saltframställning; havsvatten ................... fri

25.02 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade........... fri

25.03 Svavel, alla slag, annat än sublimerat, fällt eller kolloidalt

svavel ...................................................................................................... fri

25.04 Naturlig grafit....................................................................................... fri

25.05 Naturlig sand, även färgad, annan än metallhaltig sand, hän-

förlig till nr 26.01 ............................................................................... fri

25.06 Kvarts, annan än naturlig sand; kvartsit, även grovt tillfor-

mad genom klyvning, huggning eller sågning, dock icke vi­

dare än till rätblock........................................................................... fri

25.07 Lera (kaolin, bentonit o. d.), andalusit, cyanit och sillimanit,

även brända, med undantag av expanderade leror, hänför­

liga till nr 68.07; mullit; chamotte och dinas....................... fri

25.08 Krita:

A. obearbetad ................................................................................... fri

B. malen eller slammad .................................................................. 5 %

25.09 Jordpigment, även brända, samt blandningar därav; natur­

lig järnglimmer ................................................................................... fri

25.10 Naturliga kalciumfosfater och naturliga kalciumaluminium-

fosfater; apatit och fosfatkrita ..................................................... fri

25.11 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbo-

nat (witherit), även bränt ............................................................. fri

25.12 Diatomacéhaltiga fossilmjöl och andra liknande kiseldioxid-

haltiga jordarter (infusoriejord, kiselgur, trippel, diatomit

o. d.), med en vikt per dm3 av högst 1 kg, även brända. . fri

25.13 Pimsten, smärgel, naturlig korund och andra naturliga slip­

medel .................................................................................................. fri

25.14 Skiffer, även grovt tillformad genom klyvning, huggning

eller sågning, dock icke vidare än till rätblock........................ fri

25.15 Marmor, kalktuff (travertin) och annan monument- eller

byggnadskalksten med en vikt per dm3 av 2,5 kg eller där­

över samt alabaster, även grovt tillformade genom klyvning,

huggning eller sågning, dock icke vidare än till rätblock fri

25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller

byggnadssten, även grovt tillformad genom klyvning, hugg­

ning eller sågning, dock icke vidare än till rätblock........... fri

25.17 Flinta; makadam, tjärmakadam och annan krossad sten,

grus och småsten av sådant slag, som vanligen användes för

vägbyggen, banbyggen e. d. eller vid framställning av be­

tong; singel; krosskorn, skärv och pulver av stenarter, hän­

förliga till nr 25.15 eller 25.16..................................................... fri

25.18 Dolomit, även grovt tillformad genom klyvning, huggning

eller sågning, dock icke vidare än till rätblock; bränd dolo­

mit; stampmassa av dolomit (t. ex. tjärdolomit)................... fri

25.19 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), även bränt . . fri

25.20 Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller försatt

med mindre mängd acceleratorer eller fördröj ningsmedel,

med undantag av gips, speciellt beredd för dentalbruk .... fri

25.21

Kalksten med huvudsaklig användning för framställning

av kalk eller cement eller för metallurgiskt ändamål........... fri

25.22 Kalk, osläckt eller släckt, samt hydraulisk kalk................... fri

25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande

hydraulisk cement, även färgad eller i form av klin-

ker ....................................................................................... 100 kg 0: 60

25.24 Asbest ................................................................................................ fri

25.25

Sjöskum (även polerade stycken därav) och bärnsten; re­

konstruerat sjöskum och rekonstruerad bärnsten i plattor,

stänger e. d., ej bearbetade efter formningen; gagat (jet) . . fri

25.26 Glimmer, även kluven; glimmeravfall .................................... fri

25.27 Talk (naturlig steatit härunder inbegripen), även grovt till­

formad genom klyvning, huggning eller sågning, dock icke

vidare än till rätblock .................................................................. fri

25.28 Naturlig kryolit och naturlig cliiolit ......................................... fri

25.29 Naturliga arseniksulfider .............................................................. fri

25.30 Naturliga, råa borater och koncentrat därav, även hrända,

med undantag av borater, utvunna ur naturliga moderlutar;

naturlig borsyra, innehållande högst 85 viktprocent H3B03,

beräknat på torrsubstansen.......................................................... fri

25.31

Fältspat, leucit, nefelin och nefelinsyenit; flusspat............... fri

25.32 Mineraliska ämnen, ej hänförliga till annat nummer; skär­

vor och brottstycken av keramiskt gods ................................ fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

31

32

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 26. Malm, slagg och aska

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), även bränt (nr 25.19);

b) thomasslagg (nr 31.03);

c) slaggull, stenull och liknande mineralull (nr 68.07);

d) produkter, hänförliga till nr 71.11 (guldsmedssopor m. m.);

e) koppar-, nickel- och koboltskärsten, erhållna genom smältning av malm (avd.

XV).

2. Med malm enligt nr 26.01 avses sådana mineral, som användas i metallurgin för ut­

vinning av metaller, hänförliga till avd. XIV eller XV, eller av kvicksilver, även om

de i det aktuella fallet icke äro avsedda för metallurgiskt ändamål. Till nr 26.01

hänföras dock icke mineral, som underkastats annan bearbetning än som är normalt

för malm.

3. Nr 26.03 omfattar endast aska och återstoder av sådana slag, som inom industrin an­

vändas antingen för utvinning av metaller eller såsom utgångsmaterial för framställ­

ning av kemiska metallföreningar.

26.01

Malm, även anrikad; svavelkis och andra naturliga järnsul-

fider, rostade ...................................................................................... fri

26.02 Slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverk­

ning

.................................................................................................. fri

26.03 Aska och återstoder, innehållande metaller eller metallföre­

ningar och ej hänförliga till nr 26.02 ....................................... fri

26.04 Annan slagg och aska, aska av havstång härunder inbegri­

pen ....................................................................................................... fri

Kap. 27. Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter

därav; bituminösa ämnen; mineralvaxer

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) kemiskt definierade organiska föreningar (kap. 29);

b) läkemedel (nr 30.03).

2. Nr 27.07 omfattar — förutom oljor och andra produkter, erhållna genom destillation

av högtemperaturtjära från stenkol — liknande produkter, som erhållits genom

destillation av lågtemperaturtjära från stenkol eller av andra mineraltjäror eller

som framställts ur petroleum eller på annat sätt, för så vitt ifrågavarande produkter

efter vikten räknat innehålla större kvantitet aromatiska ämnen än icke-aromatiska

ämnen.

3. Såsom oljor, erhållna ur råpetroleum eller rå skifferolja (nr 27.10), tulltaxeras även

liknande oljor, oavsett framställningssättet, för så vitt de efter vikten räknat inne­

hålla större kvantitet icke-aromatiska ämnen än aromatiska ämnen.

4. Till nr 27.13 hänföras icke blott petroleumvax och andra i nämnda nummer upp­

tagna produkter, utan även liknande produkter, erhållna genom syntes eller på an­

nat sätt.

27.01

Stenkol samt stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen,

framställda av stenkol .................................................................. fri

27.02 Brunkol och brunkolsbriketter ................................................. fri

27.03 Torv, torvbriketter, torvmull och torvströ .............................. fri

27.04 Koks av stenkol, brunkol eller torv, lågtemperaturkolcs här­

under inbegripen............................................................................. fri

27.05 Retortkol ........................................................................................... fri

27.06 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror,

härunder inbegripet delvis destillerade (toppade) tjäror

samt tjäror, erhållna genom blandning av stenkolstjärbeck

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

33

med kreosotolja eller andra destillationsprodukter ur sten-

kolstjära (s. k. preparerad tjära):

A. råtjära, även separerad (centrifugerad) ............................

B. andra slag...................................................................... 100 kg

27.07 Oljor och andra produkter, erhållna genom destillation av

högtemperaturtjära från stenkol, samt andra oljor och pro­

dukter enligt anm. 2 till detta kapitel.......................................

27.08 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av

sådant beck.......................................................................................

27.09 Råpetroleum (råolja) och rå skifferolja ................................

27.10 Oljor, erhållna ur råpetroleum eller rå skifferolja, härunder

inbegripet till annat nummer ej hänförliga produkter, inne­

hållande minst 70 viktprocent sådana oljor som karakteri­

serande beståndsdel:

A. smörj fetter .................................................................. 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

27.11 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten .. 100 kg

27.12 Vaselin ................................................................................................

27.13 Petroleumvax (paraffin, »slack wax», mikrovax), ozokerit,

ceresin, montanvax och andra mineralvaxer, även färgade

27.14 Petroleumbitumen (asfalt), petroleumkoks och andra ur

petroleum eller skifferolja erhållna återstoder........................

27.15 Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar, as­

faltsten och naturlig bitumenhaltig sand................................

27.16 Bituminösa blandningar på basis av naturasfalt, naturlig

bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjär­

beck (t. ex. asfaltmastix, »cut-backs»):

A. flytande produkter; fasta produkter, direkt emulgerbara

med vatten .................................................................. 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

fri

2

: —

fri

fri

fri

2

: —

fri

5: —

fri

fri

fri

fri

2

: —

fri

it Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

34

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING VI

Produkter av kemiska och närstående industrier

Anmärkningar

1. a) Produkter (andra än radioaktiva malmer) av de slag, som angivas i tulltaxenum-

ren 28.50 och 28.51, tulltaxeras enligt ifrågavarande nummer, även om de kunna

hänföras jämväl till annat nummer i tulltaxan,

b) Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i anm. 1 a ovan, tulltaxeras

produkter av de slag, som angivas i tulltaxenumren 28.49 och 28.52, enligt ifråga­

varande nummer, även om de kunna hänföras jämväl till annat nummer i denna

avdelning.

2. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i anm. 1 ovan, skola sådana

produkter, som med hänsyn till att de föreligga i avdelade doser eller i sådan form

eller förpackning, som tillhandahålles i detaljhandeln, kunna hänföras till något av

tulltaxenumren 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 eller 38.11, tulltaxeras en­

ligt ifrågavarande nummer, även om de i och för sig kunna hänföras jämväl till an­

nat nummer i tulltaxan.

Köp. 28. Kemiska grundämnen; oorganiska kemiska föreningar; oor­

ganiska och organiska föreningar av ädla metaller, av radioaktiva

grundämnen, av sällsynta jordartsmetaller och av isotoper

Anmärkningar

1. För så vitt icke annat är stadgat, omfattar detta kapitel endast:

a) kemiska grundämnen och kemiskt definierade föreningar, även innehållande för­

oreningar;

b) produkter, nämnda i a ovan, lösta i vatten;

c) produkter, nämnda i a ovan, lösta i andra lösningsmedel än vatten, under förut­

sättning att det av säkerhetsskäl eller transporttekniska skäl är brukligt och nöd­

vändigt att förvara produkterna i lösning och att lösningsmedlet icke gör varan

mer lämpad för speciell användning än för allmänt bruk;

d) produkter, nämnda i a, b eller c ovan, försatta med stabiliseringsmedel, nöd­

vändigt för konservering eller transport av dessa produkter.

2. Förutom ditioniter (hydrosulfiter), stabiliserade med organiska ämnen, och sulf-

oxylater (nr 28.36), karbonater och peroxikarbonater (nr 28.42), cyanider, enkla

eller komplexa (nr 28.43), fulminater och cyanater (nr 28.44) av metaller och andra

oorganiska baser, ävensom organiska produkter, hänförliga till nr 28.49—28.52, samt

karbider av metaller och ickemetaller (nr 28.56), omfattar detta kapitel även följande

kolföreningar:

a) koloxider, hydrogencyanid (cyanväte) och cyankomplexa syror (nr 28.13);

b) karbonylhalogenider (nr 28.14);

c) kolsulfider (nr 28.15);

d) karbonylsulfid, tiokarbonylhalogenider, cyan och cyanhalogenider ävensom cyan-

amid och metallderivat därav (nr 28.58), med undantag av kalciumcyanamid,

innehållande högst 25 viktprocent nitrogen, beräknat på torrsubstansen (kap. 31).

3. Detta kapitel omfattar icke:

a) natriumklorid och andra till avd. V hänförliga mineraliska produkter;

b) metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar, med undantag av de i anm.

2 ovan nämnda;

c) produkter, nämnda i anm. 1—4 till kap. 31;

d) oorganiska produkter, utgörande s. k. luminoforer (nr 32.07);

e) konstgjord grafit (nr 38.01); laddningar till brandsläckningsapparater ävensom

brandsläckningsbomber, hänförliga till nr 38.17; bläckborttagningsmedel i för­

35

packningar för detaljhandeln, hänförliga till nr 38.19; odlade kristaller (ej ut­

görande optiska artiklar) av magnesiumoxid eller av halogenider av alkalimetal-

ler eller alkaliska jordartsmetaller, vägande per styck minst 2,5 g, hänförliga till

nr 38.19;

f) ädelstenar, naturliga, syntetiska eller rekonstruerade, samt stoft och pulver därav

(nr 71.02—71.04) ävensom ädla metaller, hänförliga till kap. 71;

g) metaller, även kemiskt rena, hänförliga till avd. XV;

h) optiska artiklar, t. ex. av magnesiumoxid eller av halogenider av alkalimetaller

eller alkaliska jordartsmetaller (nr 90.01).

4. Kemiskt definierade komplexa syror, bildade av en syra, upptagen i underavdelning

II till detta kapitel, och en sur metalloxid, upptagen i underavdelning IV till detta

kapitel, hänföras till nr 28.13.

5. Nr 28.29—28.48 omfatta endast salter, peroxisalter härunder inbegripna, av metaller

eller ammonium.

6. Nr 28.50 omfattar endast följande produkter:

a) teknetium, prometheum, polonium, astat, radon, francium, radium, aktinium,

protaktinium, neptunium, plutonium och andra transurana grundämnen, isotoper

av dessa grundämnen samt oorganiska och organiska föreningar av ifrågavarande

grundämnen eller isotoper, även om de icke äro kemiskt definierade;

b) alla andra radioaktiva isotoper, naturliga eller konstgjorda, radioaktiva isotoper

av i avd. XIV och XV upptagna ädla och oädla metaller härunder inbegripna, samt

oorganiska och organiska föreningar av ifrågavarande isotoper, även om förening­

arna icke äro kemiskt definierade.

Med isotoper (nämnda ovan och i nr 28.50 och 28.51) avses även anrikade isotoper

men icke kemiska grundämnen, vilka förekomma i naturen som rena isotoper.

7. Fosforjärn (järnfosfid), innehållande minst 15 viktprocent fosfor, och fosforkoppar

(kopparfosfid), innehållande mer än 8 viktprocent fosfor, hänföras till nr 28.55.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

1. Kemiska grundämnen

28.01

Halogener (fluor, klor, brom och jod):

A. klor ................................................................................................ 7 %

B. andra ............................................................................................ fri

28.02 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel........................ fri

28.03 Kol (kimrök, »carbon black», antracensvart, acetylensvart,

lampsvart o. d.) ............................................................................... fri

28.04 Hydrogen (väte), ädelgaser och andra ickemetaller:

A. oxygen (syre) ........................................................................... 10 %

B. kisel (silicium) .......................................................... 100 kg

7:-—

C. andra ............................................................................................ fri

28.05 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta

jordartsmetaller, härunder inbegripet skandium och yttri-

um; kvicksilver ............................................................................... fri

11. Oorganiska syror och oxider av ickemetaller

28.06 Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra; klorsulfonsyra ..

5 %

28.07

Svaveldioxid .......................................................................................... 5 %

28.08 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) ...................................... 5 %

28.09 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra . .

10 %

28.10 Fosforpentoxid; meta-, orto- och pyrofosforsyra.......... 5

%

28.11

Arseniktrioxid, arsenikpentoxid och arseniksyror ................. fri

28.12 Bortrioxid och borsyra

............................................................ fri

28.13

Andra oorganiska syror och andra oxider av ickemetaller:

A. svaveltrioxid .................................................................................... 5 %

B. koldioxid (kolsyra) ...................................................................... 12 %

C. perklorsyra ..................................................................................... 12 %

D. andra ........................................................................................... fri

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

III. Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller

28.14 Halogenider och oxidhalogenider av ickemetaller:

A. fosforklorider och fosforylklorid ......................................... 10 %

B. andra ........................................................................................... fri

28.15 Sulfider av ickemetaller, s. k. fosfortrisulfid härunder inbe­

gripen:

A. koldisulfid (kolsvavla) .......................................................... 5 %

B. andra.................................................................................... fri

IV. Oorganiska baser; oxider, hydroxider och peroxider av metaller

28.16 Ammoniak ....................................................................................... 12 %

28.17 Natriumhydroxid (kaustikt natron, kaustik soda); kalium-

hydroxid (kaustikt kali); natrium- och kaliumperoxid ....

5

%

28.18 Oxider, hydroxider och peroxider av magnesium, strontium

och barium ....................................................................................... fri

28.19 Zinkoxid och zinkperoxid.................................................... fri

28.20 Aluminiumoxid och aluminiumhydroxid; konstgjord korund

fri

28.21 Kromoxider och kromhydroxider..................................... fri

28.22 Manganoxider ............................................................................... fri

28.23 Järnoxider och järnhydroxider, härunder inbegripet järn-

oxidhaltiga jordpigment med en halt av minst 70 viktpro­

cent bundet järn, räknat som Fe203 ......................................... fri

28.24 Koboltoxider och kobolthydroxider................................... fri

28.25 Titanoxider ....................................................................................... fri

28.26 Tennoxider (stannooxid och stannioxid) ................................ fri

28.27 Blyoxider ................................................................................................ fri

28.28 Andra oxider, hydroxider och peroxider av metaller samt

andra oorganiska baser, härunder inbegripet hydrazin och

hydroxylamin samt deras oorganiska salter:

A. hydrazin och oorganiska salter därav.................................... 10 %

B. andra ............................................................................................... fri

V. Metallsalter av oorganiska syror

28.29 Fluorider; fluorosilikater, fluoroborater och andra fluor­

komplexa salter

fri

28.30 Klorider och oxidklorider.................................................................. fri

28.31 Kloriter och hypokloriter:

A. kalciumhypoklorit och klorkalk ............................................. fri

B. andra ............................................................................................. 10 %

28.32 Klorater och perklorater:

A. klorater ........................................................................................... fri

B. perklorater ..................................................................................... 12 %

28.33 Bromider och oxidbromider; bromater och perbromater;

hypobromiter ....................................................................................... fri

28.34 Jodider och oxidjodider; jodater och perjodater....................... fri

28.35 Sulfider, polysulfider härunder inbegripna ................................ fri

28.36 Ditioniter (hydrosulfiter), även stabiliserade med organiska

ämnen, sulfoxylater härunder inbegripna:

A. natriumformaldehydsulfoxylat ................................................. 5 %

B. andra ................................................................................................ fri

28.37 Sulfiter och tiosulfater...................................................................... fri

28.38 Sulfater, alunarter härunder inbegripna; peroxisulfater

(persulfater):

A. aluminiumsulfat, kaliumaluminiumsulfat (kalialun),

järn(II)sulfat (ferrosulfat) och koppar(II)sulfat...........

5 %

B. andra ............................................................................................ fri

28.39 Nitriter och nitrater ....................................................................... fri

28.40 Fosfiter, hypofosfiter och fosfater:

A. natrium-, kalium- och ammoniumfosfater samt kalcium-

fosfater, andra än kalciumhydrogenfosfat (dikalcium-

fosfat) ....................................................................................... 5 %

B. andra .............................................................................................. fri

28.41

Arseniter och arsenater.................................................................. fri

28.42 Karbonater, härunder inbegripet

icke kemiskt definierat

ammoniumkarbonat, innehållande ammoniumkarbamat;

peroxikarbonater (perkarbonater):

A. ammoniumkarbonat, även innehållande ammoniumkar­

bamat ............................................................................................ 10 %

B. andra .............................................................................................. fri

28.43 Cyanider, enkla eller komplexa ................................................... fri

28.44 Fulminater och cyanater .............................................................. fri

28.45 Silikater, härunder inbegripet icke kemiskt definierade na­

trium- och kaliumsilikater (t. ex. vattenglas):

A. natrium- och kaliumsilikater, även icke kemiskt defi­

nierade .......................................................................................... 5 %

B. andra ............................................................................................ fri

28.46 Borater och perborater:

A. natriumperborat ...................................................................... 5 %

B. andra ............................................................................................... fri

28.47 Salter av metalloxidsyror (t. ex. kromater, permanganater

och stannater) ................................................................................. fri

28.48 Andra salter, peroxisalter härunder inbegripna, av oorganis­

ka syror, med undantag av azider............................................. fri

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

37

VI. Diverse

28.49 Ädla metaller i kolloidal form; amalgamer av ädla metal­

ler ; salter och andra oorganiska eller organiska föreningar av

ädla metaller, proteinater, tannater och liknande föreningar

härunder inbegripna, även om de icke äro kemiskt defi­

nierade:

A. silvernitrat ................................................................................. 3 %

B. andra ............................................................................................ fri

28.50 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isoto­

per; oorganiska och organiska föreningar av ifrågavarande

grundämnen eller isotoper, även om de icke äro kemiskt

definierade ....................................................................................... fri

28.51

Isotoper, ej hänförliga till nr 28.50, samt oorganiska och

organiska föreningar därav, även om de icke äro kemiskt

definierade ...................................................................... ................ fri

28.52 Salter och andra oorganiska eller organiska föreningar

av

thorium, uran eller sällsynta jordartsmetaller (skandiuin

och yttrium härunder inbegripna); blandningar av till detta

nummer hänförliga salter och föreningar................................ fri

28.53 Flytande luft ................................................................................... fri

28.54 Hydrogenperoxid (väteperoxid) ................................................. 10 %

28.55 Fosfider .................................................................................................. fri

28.56 Karbider (t. ex. kiselkarbid, borkarbid och metallkarbider):

A. kalciumkarbid ...............................................................................

5

%

B. andra

..........................................................................................

fri

28.57

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider.......................... fri

28.58 Andra oorganiska föreningar, härunder inbegripet destil­

lerat vatten och annat vatten av motsvarande eller högre

renhetsgrad samt amalgamer, andra än av ädla metaller .. fri

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 29. Organiska kemiska föreningar

Anmärkningar

1. För så vitt icke annat är stadgat, omfattar detta kapitel endast:

a) kemiskt definierade organiska föreningar, även innehållande föroreningar;

b) blandningar av två eller flera isomerer av en och samma organiska förening, även

innehållande föroreningar;

c) produkter, hänförliga till nr 29.38—29.42 eller 29.44, även om de icke äro kemiskt

definierade;

d) produkter, nämnda i a, b eller c ovan, lösta i vatten;

e) produkter, nämnda i a, b eller c ovan, lösta i andra lösningsmedel än vatten, un­

der förutsättning att det av säkerhetsskäl eller transporttekniska skäl är brukligt

och nödvändigt att förvara produkterna i lösning och att lösningsmedlet icke gör

varan mer lämpad för speciell användning än för allmänt bruk;

f) produkter, nämnda i a, b, c, d eller e ovan, försatta med stabiliseringsmedel, nöd­

vändigt för konservering eller transport av dessa produkter;

g) standardiserade diazoniumsalter, standardiserade arylider för koppling till nämn­

da salter samt standardiserade, beständiga färgbaser för utvecklingsfärgämnen

(s. k. naftolfärgämnen).

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) produkter, hänförliga till nr 15.04, samt glycerol (glycerin) (nr 15.11);

b) etanol (etylalkohol) (nr 22.08 och 22.09);

c) destillationsprodukter ur stenkol, mineraltjäror, petroleum eller skiffer samt andra

till kap. 27 hänförliga produkter;

d) kolföreningar, upptagna i anm. 2 till kap. 28;

e) karbamid (urinämne), innehållande högst 45 viktprocent nitrogen, beräknat på

torrsubstansen (kap. 31);

f) färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (nr 32.04); syntetiska or­

ganiska färgämnen, även utgörande pigment, syntetiska organiska produkter, ut­

görande s. k. luminoforer, på textilfibrer fixerbara s. k. optiska blekmedel samt

naturlig indigo (nr 32.05); lösliga färgämnen i sådan form eller förpackning, som

tillhandahålles i detaljhandeln (nr 32.09);

g) metaldehyd, hexametylentetramin och dylika ämnen i form av tabletter, stavar

o. d., varav framgår varornas användning som bränsle, ävensom flytande bränslen

för cigarrettändare o. d. i behållare rymmande högst 300 ml (nr 36.08);

h) laddningar till brandsläckningsapparater ävensom brandsläckningsbomber, hän­

förliga till nr 38.17; bläckborttagningsmedel i förpackningar för detaljhandeln,

hänförliga till nr 38.19;

ij) optiska artiklar, t. ex. av etylendiamintartrat (nr 90.01).

3. Produkter, som kunna hänföras till två eller flera tulltaxenummer i detta kapitel,

tulltaxeras enligt det sista av de nummer, som kunna ifrågakomma.

4. Vid tillämpning av nr 29.03—29.05, 29.07—29.10 och 29.12—29.21 skall varje bestäm­

melse beträffande halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat gälla även beträffande

kombinationer mellan dessa derivat (t. ex. sulfohalogen-, nitrohalogen-, nitrosulfo-

och nitrosulfohalogenderivat).

Nitro- och nitrosogrupper skola icke betraktas som nitrogenfunktioner enligt nr 29.30.

5. a) Estrar, bildade av organiska föreningar med syrafunktion, upptagna i underav­

delningarna I—VII till detta kapitel, och organiska föreningar, upptagna i sam­

ma underavdelningar, hänföras till tulltaxenumret för den i nämnda underavdel­

ningar sist upptagna föreningen;

b) estrar, bildade av etanol (etylalkohol), glycerol (glycerin) eller sackaros och or­

ganiska föreningar med syrafunktion, upptagna i underavdelningarna I—VII till

39

detta kapitel, hänföras till tulltaxenumret för den organiska föreningen med syra­

funktion;

c) salter av estrar, som avses i a eller b ovan, med oorganiska baser hanforas till

tulltaxenumret för estern;

d) salter, bildade av andra organiska föreningar med syra- eller fenolfunktion, upp­

tagna’ i underavdelningarna t-VII till detta kapitel, och oorganiska baser hän­

föras till tulltaxenumret för den organiska föreningen med syra- eller fenolfunk-

tion;

e) halogenider av karboxylsyror hänföras till tulltaxenumret för karboxylsyran.

*5:1. Vad i anm. 5 stadgas skall icke äga tillämpning på förefintliga underavdelningar

av ifrågakommande tulltaxenummer (dylika underavdelningar tillämpas enligt sin

ordalydelse).

6. Till nr 29.31—29.34 hänförliga föreningar utgöra organiska föreningar, vilkas mole­

kyler utom hydrogen, oxygen eller nitrogen även innehålla atomer av andra icke­

metaller eller av metaller (t. ex. svavel, arsenik, kvicksilver eller bly), direkt bund­

na vid kol.

...

Nr 29.31 (svavelorganiska föreningar) och nr 29.34 (andra metallorganiska och lcke-

metallorganiska föreningar) omfatta icke sulfo- och halogenderivat (kombinerade

derivat härunder inbegripna), vilka utom hydrogen, oxygen och nitrogen innehålla

endast sådana vid kol direkt bundna svavel- eller halogenatomer, vilka giva dem

karaktären av sulfo- eller halogenderivat (eller kombinerade derivat).

7. Nr 29.35 (heterocykliska föreningar) omfattar icke inre etrar, metylenetrar av två­

värda ortofenoler, epoxider med tre eller fyra atomer i ringen, cykliska acetaler,

cykliska polymerer av aldehyder, av tioaldehyder eller av aldiminer, anhydrider och

imider av flerbasiska syror, cykliska ureider, hexametylentetramin och trimetylentri-

nitramin.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

1. Kolväten samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav

29.01 Kolväten:

A. nonen, dodecen, bensen (bensol), toluen (toluol), xylen

(xylol), cymen (cymol), styrener (styroler) och cyklo-

hexan ............................................................................................

B. naftalen (naftalin), tetrahydronaftalen (tetralin), de-

kahydronaftalen (dekalin), antracen och fenantren ..

C. andra ............................................................................................

29.02 Halogenderivat av kolväten:

A. mättade klorfluorkolväten .....................................................

B. andra ..........................................................................................

29.03 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten ........................

fri

fri

12 %

fri

12

%

12

%

II. Alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav

29.04 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitro­

soderivat därav:

A. envärda alkoholer med minst 10 kolatomer....................... 10 %

B. pentanol (amylalkohol), avsedd att användas uteslutande

för tillverkning av natrium- eller kaliumxantogenat .. fri

C. andra ........................................................................................... 12 %

29.05 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso­

derivat därav:

A. cyklohexanol, metylcyklohexanol, dimetylcyklohexanol

och mentol ............................................................................... fri

B. andra ........................................................................................... 12 %

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

III. Fenoler och fenolalkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat därav

29.06 Fenoler och fenolalkoholer:

A. fenol, kresol, xylenol, butylfenol och amylfenol samt sal­

ter därav ................................................................................... fri

B. resorcinol (resorcin), hydrokinon, naftol och pyro-

gallol (pyrogallussyra) samt salter därav ........................ fri

C. andra ...........................................................................................

12

%

29.07 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller

fenolalkoholer ...............................................................................

12

%

IV. Etrar, alkoholper oxider, eter peroxider, epoxider med tre eller fyra

atomer i ringen, acetaler och hemiacetaler samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat därav

29.08 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alko-

holperoxider och eterperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro-

och nitrosoderivat därav .............................................................. 12 %

29.09 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med

tre eller fyra atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro-

och nitrosoderivat därav .............................................................. 12 %

29.10 Acetaler, hemiacetaler och andra föreningar med acetalfunk-

tion jämte annan enkel eller sammansatt oxygenfunktion

samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav ....

12 %

V. Föreningar med aldehydfunktion

29.11 Aldehyder, aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler

och andra föreningar med aldehydfunktion jämte annan

enkel eller sammansatt oxygenfunktion ................................ 12 %

29.12 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av föreningar,

hänförliga till nr 29.11 .............................................................. 12 %

VI. Föreningar med keton- eller kinonfunktion

29.13 Ketoner, ketonalkoholer, ketonfenoler, ketonaldehyder,

kinoner, kinonalkoholer, kinonfenoler, kinonaldehyder samt

andra föreningar med keton- eller kinonfunktion jämte an­

nan enkel eller sammansatt oxygenfunktion ävensom halo­

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav:

A. cyklohexanon, metylcyklohexanon och kamfer............... fri

B. andra ..........................................................................................

12

%

VII. Syror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror

ävensom halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav

29.14 Enbasiska syror och deras anhydrider, halogenider, per-

oxider och peroxisyror ävensom halogen-, sulfo-, nitro- och

nitrosoderivat därav:

A. myrsyra och bensoesyra samt salter därav ävensom bly-

acetater ....................................................................................... fri

B. acykliska syror med minst 10 kolatomer............................ fri

C. andra ........................................................................................... 12 %

29.15 Flerbasiska syror och deras anhydrider, halogenider, per­

oxider och peroxisyror ävensom halogen-, sulfo-, nitro- och

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

41

nitrosoderivat därav:

A. oxalsyra och bärnstenssyra samt salter därav............... fri

B. andra ............................................................................................ 12 %

29.16 Alkoholsyror, aldehydsyror, ketonsyror, fenolsyror och

andra föreningar med syrafunktion jämte annan enkel eller

sammansatt oxygenfunktion samt dessa föreningars an­

hydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror ävensom

halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav:

A. mjölksyra, vinsyra, citronsyra, salicylsyra, acetylsalicyl-

syra och gallussyra samt salter därav................................ fri

B. andra ............................................................................................ 12 %

VIII. Estrar av oorganiska syror och deras salter samt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav

29.17 Estrar av svavelsyra och deras salter samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat därav..................................................... 12%

29.18 Estrar av salpeter syrlighet eller salpetersyra samt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav.................................... 12 %

29.19 Estrar av fosforsyra och deras salter, s. k. laktofosfater här­

under inbegripna, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso­

derivat därav ................................................................................... 12 %

29.20 Estrar av kolsyra och deras salter samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat därav ................................................. 12 %

29.21 Estrar av andra oorganiska syror (med undantag av estrar av

hydrogenhalogenider) och deras salter samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat därav ................................................. 12 %

IX. Föreningar med nitrogenfunktion

29.22 Föreningar med aminofunktion:

A. anilin, nitranilin, naftylamin, fenylendiamin, tolylen-

diamin, toluidin och xylidin samt salter därav............... fri

B. andra ............................................................................................ 12 %

29.23 Aminoföreningar med enkel eller sammansatt oxygenfunk­

tion:

A. dimetylaminoättiksyra och alkalisalter därav ............... fri

B. p-(N-metylamino)fenolsulfat (metol) ................................ fri

C. andra ............................................................................................ 12 %

29.24 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider,

härunder inbegripet lecitiner och andra fosfoaminolipider 12

%

29.25 Föreningar med amidofunktion ................................................. 12 %

29.26 Föreningar med imido- eller iminofunktion:

A. sackarin och alkalisalter därav ......................................... fri

B. andra ............................................................................................ 12 %

29.27 Föreningar med nitrilfunktion ................................................. 12 %

29.28 Diazo-, azo- och azoxiföreningar ............................................ 12 %

29.29 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin ............. 12 %

29.30 Föreningar med annan nitrogenfunktion:

A. cyklohexylsulfaminsyra och dess salter ............................ fri

B. andra ............................................................................................ 12 %

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

X. Metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar samt hetero-

cykliska föreningar

29.31

Svavelorganiska föreningar:

A. tiokarbanilid (difenyltiokarbamid) .................................... fri

B. natrium- och kaliumxantogenater .................................... fri

C. andra ........................................................................................... 12 %

29.32 Arsenikorganiska föreningar ..................................................... fri

29.33 Kvicksilverorganiska föreningar ............................................. 12 %

29.34 Andra metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar 12 %

29.35 Heterocykliska föreningar, nukleinsyror härunder inbe­

gripna:

A. pyridin........................................................................................... fri

B. andra ........................................................................................... 12 %

29.36 Sulfonamider ................................................................................... 12 %

29.37

Laktoner och laktamer; sultoner och sultamer ................... 12 %

XI. Provitaminer, vitaminer och hormoner, även syntetiskt reproducerade,

samt enzymer

29.38 Provitaminer och vitaminer, även syntetiskt reproducerade

(koncentrat härunder inbegripna), samt blandningar av

dessa ämnen; lösningar av dessa produkter, oavsett lös­

ningsmedlets art ............................................................................... fri

29.39 Hormoner, även syntetiskt reproducerade................................. fri

29.40 Enzymer ............................................................................................ fri

XII. Glykosider och växtalkaloider, även syntetiskt reproducerade, samt

salter, etrar, estrar och andra derivat därav

29.41

Glykosider, även syntetiskt reproducerade, samt salter,

etrar, estrar och andra derivat därav......................................... fri

29.42 Växtalkaloider, även syntetiskt reproducerade, samt salter,

etrar, estrar och andra derivat därav .................................... fri

XIII. Andra organiska föreningar

29.43

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros ................... 12 %

29.44 Antibiotika:

A. penicillin samt salter och andra derivat därav............... 1fri

B. andra ........................................................................................... fri

29.45 Andra organiska föreningar ..................................................... 12 %

Kap. 30. Farmaceutiska produkter

Anmärkningar

1. Med läkemedel enligt nr 30.03 avses produkter (andra än födoämnen och drycker, så­

som dietiska, berikade eller för diabetiker avsedda födoämnen, stärkande drycker och

mineralvatten, samt produkter, hänförliga till nr 30.02 eller 30.04), som utgöra:

a) blandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk;

b) oblandade produkter, lämpade för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade

doser eller i förpackningar, som tillhandahållas i detaljhandeln för sådant bruk.

1 T. o. m. den 31 december 1960 ................................................................ 1 milj. I. E 0:30

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

43

Vid tillämpning av dessa bestämmelser och av anm. 3 d till detta kapitel anses föl­ jande produkter såsom: A. oblandade:

1. oblandade produkter, lösta i vatten;

2. alla till kap. 28 eller 29 hänförliga produkter (andra än ädla metaller i kollo-

idal form);

3. enkla växtextrakter, hänförliga till nr 13.03, endast standardiserade eller i lös­

ning, oavsett lösningsmedlets art;

B. blandade:

1. kolloidala lösningar och suspensioner (andra än kolloidalt svavel);

2. växtextrakter, utvunna ur blandningar av vegetabiliska ämnen eller material;

3. salter och koncentrat, erhållna genom indunstning av naturligt mineralvatten.

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) vatten från destillation av flyktiga vegetabiliska oljor samt vattenlösningar av dy­

lika oljor, för medicinskt bruk (nr 33.05);

b) tandkräm och liknande tandvårdsmedel, härunder inbegripet sådana med terapeu­

tiska eller profylaktiska egenskaper (nr 33.06);

c) medicinsk tvål och såpa (nr 34.01).

3. Nr 30.05 omfattar endast:

a) steril katgut och annan steril suturtråd;

b) sterila laminariastift;

c) sterila resorberbara blodstillande medel;

d) röntgenkontrastmedel samt diagnostiska reagens till in- eller utvärtes bruk (ej

hänförliga till nr 30.02), doserade eller utgörande blandningar;

e)

tandcement och andra tandfyllningsmedel;

f) etuier och lådor med utrustning för första förband.

30.01 Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, tor­ kade, även pulveriserade; extrakt av körtlar eller andra or­ gan eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; andra animaliska ämnen och material, beredda för tera­ peutiskt eller profylaktiskt bruk, ej hänförliga till annat nummer ............................................................................................ 30.02 Immunsera; mikrobvacciner, toxiner och mikrobkulturer (härunder inbegripet jäsningsframkallande mikrobkultu­ rer med undantag av jäst) samt liknande produkter........... 30.03 Läkemedel, även för veterinärmedicinskt bruk: A. innehållande penicillin eller salter eller andra derivat av

penicillin ................................................................................... B. andra slag ...................................................................................

30.04 Vadd, bindor och liknande artiklar (färdiga förband, häft­ plåster, kataplasmer o. d.), impregnerade eller överdragna med farmaceutiska preparat eller föreliggande i förpack­ ningar för detaljhandeln, för medicinskt eller kirurgiskt bruk, med undantag av varor, upptagna i anm. 3 till detta kapitel: A. vadd................................................................................................ B. andra slag ................................................................................... 30.05 Andra farmaceutiska produkter och artiklar: A. tandceinent och andra tandfyllningsmedel; etuier och

lådor med utrustning för första förband............................ B. andra slag ...................................................................................

fri

fri

Jfri

fri

10

%

12

%

12

%

fri

Kap. 31. Gödselmedel

Anmärkningar

1. Nr 31.02 omfattar endast här nedan angivna produkter, under förutsättning att de icke föreligga i sådan form eller förpackning, som angives i nr 31.05: A. endera av följande produkter: natriumnitrat, innehållande högst 16 viktprocent nitrogen;

1 T. o. m. den 31 december 1960 ................................................................ 1 milj. I. E 0: 30

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

ammoniumnitrat, även kemiskt rent;

ammoniumsulfatnitrat, även kemiskt rent;

ammoniumsulfat, även kemiskt rent;

kalciumnitrat, innehållande högst 16 viktprocent nitrogen;

kalciummagnesiumnitrat, även kemiskt rent;

kalciumcyanamid, innehållande högst 25 viktprocent nitrogen, även behandlad med

olja;

karbamid (urinämne), innehållande högst 45 viktprocent nitrogen;

B. gödselmedel, utgörande blandningar av produkter, upptagna under A ovan (utan

avseende på komponenternas renhetsgrad);

C. gödselmedel, utgörande blandningar av ammoniumklorid eller produkter, upptagna

under A eller B ovan (utan avseende på komponenternas renhetsgrad), med krita,

gipssten eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan;

D. flytande gödselmedel, utgörande lösningar i vatten eller ammoniak av ammonium­

nitrat eller karbamid enligt A ovan eller av blandningar av dessa ämnen.

2. Nr 31.03 omfattar endast här nedan angivna produkter, under förutsättning att de icke

föreligga i sådan form eller förpackning, som angives i nr 31.05:

A. endera av följande produkter:

thomasslagg;

termiskt uppslutna kalciumfosfater (termofosfater, smältfosfater) och termiskt be­

behandlade naturliga kalciumaluminiumfosfater;

superfosfater (även dubbel- och trippelsuperfosfater);

kalciumhydrogenfosfat (dikalciumfosfat), innehållande 0,2 viktprocent fluor eller

däröver;

B. gödselmedel, utgörande blandningar av produkter, upptagna under A ovan (utan

avseende på komponenternas renhetsgrad);

C. gödselmedel, utgörande blandningar av produkter, upptagna under A eller B ovan

(utan avseende på komponenternas renhetsgrad), med krita, gipssten eller andra

oorganiska ämnen utan gödselverkan.

3. Nr 31.04 omfattar endast här nedan angivna produkter, under förutsättning att de

icke föreligga i sådan form eller förpackning, som angives i nr 31.05:

A. endera av följande produkter:

naturliga, råa kaliumsalter (karnallit, kainit, sylvinit m. fl.);

råa kaliumsalter, utvunna ur melassaska;

kaliumklorid, även kemiskt ren, annan än som avses under anm. 6 c nedan;

kaliumsulfat, innehållande högst 52 viktprocent K20;

kaliummagnesiumsulfat, innehållande högst 30 viktprocent K20;

B. gödselmedel, utgörande blandningar av produkter, upptagna under A ovan (utan

avseende på komponenternas renhetsgrad).

4. Ammoniumfosfater, innehållande per kg 6 mg arsenik (As) eller däröver, hänföras till

nr 31.05.

5. De i anm. 1 A, 2 A, 3 A och 4 angivna gränsvärdena hänföra sig till produkternas torr­

substans.

6. Detta kapitel omfattar icke:

a) djurblod, hänförligt till nr 05.15;

b) kemiskt definierade föreningar, andra än de ovan i anm. 1 A, 2 A, 3 A och 4 upp­

tagna;

c) odlade kristaller (ej utgörande optiska artiklar) av kaliumklorid, vägande per styck

minst 2,5 g, hänförliga till nr 38.19; optiska artiklar av kaliumklorid (nr 90.01).

31.01 Guano och andra naturliga animaliska eller vegetabiliska

gödselmedel, även blandade med varandra men icke ke­

miskt behandlade ............................................................................

fri

31.02 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska:

A. ammoniumnitrat och ammoniumsulfatnitrat samt

blandningar med ammoniumnitrat, innehållande mer än

15 viktprocent ammoniumnitrogen, beräknat på torr­

substansen; karbamid (urinämne) och blandningar

med karbamid; flytande gödselmedel enligt anm. 1 D. .

12 %

B. ammoniumsulfat; produkter, innehållande" över 1,8 vikt­

procent ammoniumnitrogen, beräknat på torrsubstan­

sen, ej hänförliga till A ........................................ 100 kg

3:—-

C. andra slag ................................................................................... fri

31.03 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska........................ fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

45

31.04 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska............................ fri

31.05 Andra gödselmedel; produkter, hänförliga till detta kapi­

tel, i form av tabletter, pastiller e. d. eller i förpackningar,

vägande per styck högst 10 kg brutto:

A. produkter, hänförliga till detta kapitel, i form av tablet­

ter, pastiller e. d. eller i förpackningar, vägande per

styck högst 10 kg brutto ..................................................... 10 %

B. andra slag:

1. nitrogenhaltiga .................................................................. 10 %

2. andra ....................................................................................... fri

Kap. 32. Garvämnes

-

och fargämnesextrakter; garvsyror och derivat

därav; färgämnen, lacker och andra beredda färger; kitt och

spackelfärger; tryckfärger, bläck och tusch

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) kemiska grundämnen och kemiskt definierade föreningar, dock med undantag av

färgämnen m. m., hänförliga till nr 32.04 eller 32.05, oorganiska produkter, utgö­

rande s. k. luminoforer (nr 32.07), samt lösliga färgämnen i sådan form eller för­

packning, som tillhandahålles i detaljhandeln, hänförliga till nr 32.09;

b) föreningar mellan proteiner och garvsyror (nr 35.01—35.04).

2. Till nr 32.05 hänföras bl. a. blandningar av stabiliserade diazoniumsalter med kopp-

lingskomponenter till dessa för framställning på textilfibrer av olösliga s. k. naftol-

färgämnen (utvecklingsfärgämnen).

3. Nr 32.05—32.07 omfatta även sådana preparat på basis av syntetiska organiska färg­

ämnen (organiska pigment härunder inbegripna), substratpigment eller andra färgäm­

nen, som användas för färgning i massan av plaster, gummi och liknande material

eller för framställning av preparat för tryckning av textilvaror. Till dessa nummer

hänföras dock icke sådana beredningar av pigment, som avses i nr 32.09.

4. Lösningar (andra än kollodium) av produkter, hänförliga till nr 39.01—39.06, i flyktiga

organiska lösningsmedel, hänföras till nr 32.09, för så vitt lösningen innehåller mer än

50 viktprocent lösningsmedel.

5. Med färgämnen enligt detta kapitel avses icke produkter med användning som fyll-

medel i oljefärger, även om de skulle vara lämpade som pigment i kallvattenfärger.

6. Med brons- och färgfolier enligt nr 32.09 avses endast produkter, som användas för

tryckning av t. ex. bokomslag och mössband och som bestå av:

a) tunna blad, framställda av metallpulver (även av ädel metall) eller pigment jämte

lim, gelatin eller annat bindemedel;

b) metallpulver (t. ex. av guld eller aluminium) eller pigment, anbragt på underlag

av papper, plast eller annat material.

32.01

Vegetabiliska garvämnesextrakter ............................................. fri

32.02 Garvsyror (tannin), vattenextraherat galläppletannin här­

under inbegripet, samt salter, etrar, estrar och andra deri­

vat därav................................................................................ fri

32.03 Syntetiska garvämnen, även blandade med naturliga garv­

ämnen; konstgjorda pyrmedel (t. ex. enzymatiska och mik-

robiella preparat):

A. syntetiska garvämnen med en askhalt av högst 20 vikt­

procent, beräknat på torrsubstansen ................................ 6 %

B. andra slag ................................................................................... fri

32.04 Vegetabiliska färgämnen (härunder inbegripet färgträex-

trakter och andra vegetabiliska färgämnesextrakter med

undantag av indigo) och animaliska färgämnen....... fri

32.05 Syntetiska organiska färgämnen, organiska pigment här­

under inbegripna; syntetiska organiska produkter, utgö-

46

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

rande s. k. luminoforer; på textilfibrer fixerbara s. k. op­

tiska blekmedel; naturlig indigo.................................................

32.06 Substratpigment...............................................................................

32.07 Andra färgämnen; oorganiska produkter, utgörande s. k.

luminoforer.......................................................................................

32.08 Beredda porslins-, glas- och emaljfärger, beredda opakme-

del, icke frittad glasyr- och emalj massa, flytande glansme-

tallpreparat och lysterfärger samt liknande beredningar för

keramik-, glas- och emaljeringsindustrier; engober; fritta

och annat glas i form av pulver, korn eller flingor...........

32.09 Lacker, klara eller pigmenterade, kallvattenfärger (även

för färgning av läder); andra målningsfärger; pigment, riv­

na i linolja, mineralterpentin, terpentinolja eller liknande

vid tillverkning av färger använda produkter; brons- och

färgfolier; lösliga färgämnen i sådan form eller förpack­

ning, som tillhandahålles i detaljhandeln;

A. lacker, klara eller pigmenterade; lösningar enligt anm.

4 till detta kapitel ..................................................................

B. emulsionsfärger; bronspasta och till lacker ej hänförli­

ga bronsfärger ..........................................................................

C. andra slag ...................................................................................

32.10 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, bryt-

ningsfärger och liknande färger i form av tabletter eller i

tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande form eller för­

packning, härunder inbegripet dylika färger i lådor eller

skrin, med eller utan penslar, paletter, skålar och andra

tillbehör ...........................................................................................

32.11

Beredda sickativ...............................................................................

32.12 Kitt, spackelfärger och andra utfyllnings- eller tätningsme-

del; ympvax ...................................................................................

32.13 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger:

A. tryckfärger ...................................................................................

B. andra slag ...................................................................................

fri

fri

fri

fri

12

%

9 %

6

%

9

6

6

8

5

Kap. 33. Flyktiga vegetabiliska oljor och resinoider; parfymer,

toalettmedel och kosmetiska preparat

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) alkoholhaltiga beredningar (s. k. koncentrerade extrakt) för framställning av dryc­

ker (nr 22.09);

b) tvål, hänförlig till nr 34.01;

c) terpentinolja och andra produkter, hänförliga till nr 38.07.

2. Nr 33.06 omfattar bl. a. produkter, även oblandade (med undantag av produkter, hän­

förliga till nr 33.05), lämpade för användning såsom parfymer, toalettmedel eller kos­

metiska preparat och inkommande i förpackningar, som tillhandahållas i detaljhan­

deln för sådan användning.

33.01 Flyktiga vegetabiliska oljor i flytande eller fast form, även

terpenfria; resinoider ................................................................ • fri

33.02 Terpenhaltiga biprodukter ur flyktiga vegetabiliska oljor fri

33.03 Koncentrat av flyktiga vegetabiliska oljor (erhållna genom

s. k. enfleurage eller maceration) i fett, icke flyktig olja, vax

eller liknande ämne ..................................................... ................ fri

33.04 Blandningar av två eller flera luktämnen (naturliga eller

syntetiska) samt blandningar (alkohollösningar härunder

inbegripna) på basis av ett eller flera av dessa ämnen, utgö­ rande råvaror för parfymindustrin, livsmedelsindustrin el­ ler andra industrier: A. innehållande alkohol (etanol, etylalkohol) .... 100 kg 350: — B. andra slag ................................................................................... fri

33.05 Vatten från destillation av flyktiga vegetabiliska oljor samt vattenlösningar av dylika oljor, även för medicinskt bruk fri 33.06 Parfymer, toalettmedel och kosmetiska preparat:

( 12

%

plus

A. innehållande alkohol (etanol, etylalkohol) ................... : 200: —

per

\ 100 kg

B. andra slag ................................................................................... 12 %

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

47

Kap. 34. Tvål; organiska ytaktiva ämnen samt tvätt

-

och rengörings­

medel; smörjmedel; konstgjorda vaxer och beredda vaxer;

puts- och skurmedel; ljus och liknande produkter;

modelleringsmassa och dentalvax

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) kemiskt definierade föreningar;

b) tandkräm och liknande tandvårdsmedel, rakkräm och schamponeringsmedel, även

innehållande tvål eller organiska ytaktiva ämnen (nr 33.06).

2. Nr 34.01 omfattar endast vattenlöslig tvål, även med tillsats av andra ämnen (desin­ fektionsmedel, slippulver, fyllmedel, läkemedel o. d.).

3. Med oljor, erhållna ur råpetroleum eller rå skifferolja, i nr 34.03 avses produkter enligt anm. 3 till kap. 27.

4. Med beredda vaxer, icke emulgerade och icke innehållande lösningsmedel, i nr 34.04 avses endast följande produkter: A. blandningar av animaliska eller av vegetabiliska eller av konstgjorda vaxer; B. blandningar av olika slag av vaxer (animaliska, vegetabiliska, mineraliska eller konstgjorda); C. blandningar med vaxkonsistens, icke emulgerade och icke innehållande lösningsme­ del, på basis av ett eller flera slag av vaxer och innehållande fett, harts, mineral­ ämnen eller andra ämnen. Nr 34.04 omfattar icke:

a) vaxer, hänförliga till nr 27.13;

b) oblandade animaliska och oblandade vegetabiliska vaxer, endast färgade.

34.01 Tvål och såpa, även medicinska: A. toalettvål i formade handstycken, raktvål härunder in­

begripen .................................................................. 100 kg1 50:-—-B. andra slag ................................................................................... 10 %

34.02 Organiska ytaktiva ämnen; ytaktiva preparat samt tvättoch rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa . . 10 % 34.03 Smörjmedel, beredda av oljor eller fetter (blandade med varandra eller försatta med andra ämnen), dock med undan­ tag av smörjmedel, innehållande minst 70 viktprocent oljor, erhållna ur råpetroleum eller rå skifferolja: A. smörj fetter .................................................................. 100 kg 2: — B. andra slag ................................................................................... fri 34.04 Konstgjorda vaxer, även vattenlösliga eller direkt emulger-

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. sådant förefintligt emballage, med vilket varor av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhandeln.

48

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

bara med vatten; beredda vaxer, icke emulgerade och icke

innehållande lösningsmedel:

A. vaxliknande glycerider; i vatten lösliga eller direkt emul-

gerbara vaxer .......................................................................... 12 %

B. andra slag ................................................................................... fri

34.05 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv och me­

tallföremål, skurpulver samt liknande preparat, med undan­

tag av beredda vaxer, hänförliga till nr 34.04 ........................ 8 %

34.06 Stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande varor...........

8 %

34.07 Modelleringsmassor, även inkommande i satser eller utgö­

rande leksaker; s. k. dentalvax samt avtrycksmassor för

dentalbruk, i form av plattor (även hästskoformade), sta­

var e. d................................................................................................ fri

Kap. 35. Proteiner, lim och klister

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke:

a) proteiner, utgörande läkemedel, hänförliga till nr 30.03;

b) brevkort och andra tryckalster av gelatin (kap. 49).

35.01 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

A. kasein................................................................................................ fri

B. andra slag...................................................................... 100 kg 20: —

35.02 Albuminer, albuminater och andra albuminderivat..................... fri

35.03 Gelatin (härunder inbegripet gelatinfolier med kvadratisk

eller rektangulär form, även färgade eller ytbehandlade)

och gelatinderivat; lim från ben, hudar, senor e. d. samt

fisklim; husbloss .............................................................. 100 kg 20: —

35.04 Andra proteiner, peptoner härunder inbegripna, samt deri­

vat därav; hudpulver, även behandlat med kromsalt........... fri

35.05 Dextrin; löslig stärkelse och rostad stärkelse; stärkelse-

klister .................................................................................................... fri

35.06 Lim och klister, beredda, ej hänförliga till annat nummer;

produkter, alla slag, lämpade för användning såsom lim el­

ler klister och inkommande för sådan användning i detalj-

handelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg netto:

A. i detalj handelsförpackningar, vägande per styck högst

1 kg netto................................................................................... 12 %

B. andra slag...................................................................... 100 kg 20: —

Kap. 36. Krut och sprängämnen; pyrotekniska artiklar; tändstickor;

pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke kemiskt definierade föreningar, andra än sådana som av­

ses i anm. 2 a och b nedan.

2. Nr 36.08 omfattar endast:

a) metaldehyd, hexametylentetramin och dylika ämnen i form av tabletter, stavar o. d.,

varav framgår varornas användning som bränsle, ävensom bränslen på basis av

alkohol (torrsprit) samt liknande bränslen, fasta eller i pastaform;

b) flytande bränslen (t. ex. bensin) för cigarrettändare o. d., i behållare rymmande

högst 300 ml;

c) tjärfacklor, braständare och liknande varor.

36.01 Krut:

A. svartkrut ................................................................................... 5 %

B. andra slag ................................................................................... 12 %

36.02 Beredda sprängämnen .................................................................. 12 % 36.03 Stubin, detonerande stubin härunder inbegripen: A. svartkrutsstubin ...................................................................... 5 % B. annan ............................................................................................ 12 % 36.04 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel ................................................................................................ fri 36.05 Pyrotekniska artiklar (fyrverkeripjäser, knalldosor, liv- räddningsraketer och liknande artiklar): A. pyrotekniska artiklar, avsedda att användas uteslutande

för livräddningsändamål eller för avgivande av nödsig­ nal ................................................................................................ fri B. andra slag ................................................................................... 15 %

36.06 Tändstickor, med undantag av bengaliska tändstickor 100 kg1 5: — 36.07 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar, även tillformade ................................................................... fri 36.08 Andra brännbara produkter ....................................................... fri

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

49

Kap. 37. Produkter för foto- eller kinobruk

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke avfall och skrot.

2. Nr 37.08 omfattar endast:

a) kemiska preparat, utgörande blandningar för fotobruk (t. ex. framkallare, fixe­

rings- och toningsmedel, ljuskänsliga emulsioner);

b) oblandade kemiska produkter, lämpade för fotobruk, i avdelade doser eller i för­

packningar, som tillhandahållas i detaljhandeln för sådant bruk. Nr 37.08 omfattar icke lacker, klister och liknande preparat, vilka tulltaxeras efter sin beskaffenhet.

37.01

37.02 37.03

37.04

37.05

37.06

37.07

37.08

Plåtar, ljuskänsliga, icke exponerade, av glas eller annat material (bladfilm härunder inbegripen) ............................ Film i rullar, ljuskänslig, icke exponerad, även perforerad Papper, papp och väv, ljuskänsliga, även exponerade men icke framkallade: A. innehållande silverförening som ljuskänsligt ämne .... B. andra slag:

1. papper och papp ..............................................................

2. väv ................................................................................... Plåtar och film, exponerade men icke framkallade, negati­ va eller positiva .......................................................................... Plåtar samt film, även perforerad (annan än kinofilm), exponerade och framkallade, negativa eller positiva........... Kinofilm med enbart ljudspår, exponerad och framkallad, negativ eller positiv ...................................................................... Annan kinofilm, med eller utan ljudspår, exponerad och framkallad, negativ eller positiv: A. negativ; ävensom positiv film, avsedd att användas ute­

slutande för kopiering ......................................................... B. andra slag .................................................................. 100 kg Kemiska produkter för fotobruk, blixtljuspreparat härun­ der inbegripna: A. ljuskänslig kollodiumemulsion ............................................. B. andra ............................................................................................

fri fri

fri

8

%

10

%

fri

fri

fri

fri 800: —

10 %

fri

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. sådant förefintligt emballage, med vilket va­ ror av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhandeln. 4 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. NrUO

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 38. Diverse kemiska produkter

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) kemiska grundämnen och kemiskt definierade föreningar, dock med undantag av:

1. konstgjord grafit (nr 38.01);

2. desinfektionsmedel, insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningsför-

hindrande medel, råttgift och liknande produkter, i sådan form eller förpackning,

som avses i nr 38.11;

3. laddningar till brandsläckningsapparater ävensom brandsläckningsbomber (nr

38.17);

4. produkter, upptagna i anm. 2 a, c, d och f nedan;

b) läkemedel (nr 30.03).

2. Enligt nr 38.19 tulltaxeras bl. a. följande varor, som skola anses icke hänförliga till

annat nummer i tulltaxan:

a) odlade kristaller (ej utgörande optiska artiklar) av magnesiumoxid eller av halo-

genider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, vägande per styck minst

2,5 g;

b) finkelolja;

c) bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar;

d) stencillack i detaljhandelsförpackningar;

e) smältbara keramiska artiklar för temperaturmätning (t. ex. Segerkäglor);

f) gips, speciellt beredd för dentalbruk.

38.01

Konstgjord grafit; kolloidal grafit med undantag av gra-

fitsuspensioner i olja .................................................................. fri

38.02 Djurkol (t. ex. benkol, elfenbenssvart, blodkol), även an­

vänt .................................................................................................... fri

38.03 Aktiverat kol (avfärgande, depolariserande eller adsorbe-

rande); aktiverad infusoriejord, aktiverad lera, aktiverad

bauxit och andra aktiverade naturliga mineraliska ämnen . . fri

38.04 Gasvatten och använd gasreningsmassa.................................... fri

38.05 Tallolja (tallsyra) och lågraffinerad tallfettsyra..................... fri

38.06 Sulfitlut, indunstad ...................................................................... fri

38.07 Terpentinolja och andra lösningsmedel av terpener, erhåll­

na genom destillation eller på annat sätt ur barrträ (t. ex.

balsam-, kolugns-, sulfatterpentin); rå dipenten; rå cymen

(rå cymol); »pine oil» .................................................................. fri

38.08 Kolofonium och hartssyror samt derivat därav, andra än

hartsestrar, hänförliga till nr 39.05; s. k. hartssprit och

hartsoljor............................................................................................ fri

38.09 Trätjära; trätjäroljor, med undantag av till nr 38.18, hän­

förliga lösnings- och spädningsmedel; trätjärkreosot; rå

metanol (rå metylalkohol); acetonolja.................................... fri

38.10 Vegetabiliskt beck, alla slag; bryggeriharts och liknande

produkter på basis av kolofonium eller vegetabiliskt beck;

kärnbindemedel på basis av naturliga, hartsartade produk­

ter ........................................................................................................ fri

38.11

Desinfektionsmedel, insekts-, svamp- och ogräsbekämp­

ningsmedel, groningsförhindrande medel, råttgift och lik­

nande produkter, föreliggande i sådan form eller förpack­

ning, som tillhandahålles i detaljhandeln, eller såsom pre­

parat eller såsom utformade artiklar (t. ex. band, vekar och

ljus, preparerade med svavel, samt flugfångare) ............... 10 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

51

38.12 Beredda glätt-, appretur- och betmedel av sådana slag, som användas inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom närstående industrier: A. innehållande stärkelse eller stärkelseprodukter, med un­

dantag av varor i detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg netto..................................................... fri B. andra slag ................................................................................... 10 %

38.13 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, ut­ görande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; löd- och svetsmedel, bestående av metall och andra ämnen, i form av pulver eller pastor; preparat för beläggning eller fyll­ ning av svetstråd eller svetselektroder ................................ 5 % 38.14 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korro­ sion eller hartsbildning, viskositetshöjande preparat och andra liknande beredda tillsatsmedel för mineraloljor .. fri 38.15 Beredda vulkningsacceleratorer ................................................. fri 38.16 Beredda närsubstrat för odling av mikrober ....................... fri 38.17 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber .............................................................. 5 % 38.18 Lösnings- och spädningsmedel för lacker e. d., utgörande blandningar ................................................................................... 12 %■ 38.19 Produkter, preparat och återstoder från kemiska eller när­ stående industrier, blandningar av naturprodukter härun­ der inbegripna, ej hänförliga till annat nummer: A. naften- och naftensulfonsyror samt till nr 34.02 cj hän­

förliga alkalisalter av dessa syror eller av petroleumsul- fonsyror; kolväteblandningar huvudsakligen bestående av nonen eller dodecen .......................................................... fri B. beredda antioxidanter för gummiindustrin ................... fri C. icke sintrade blandningar, innehållande metallkarbider,

för framställning av hårdmetall ........................................ fri D. murbruk, även hydrauliskt eller eldfast............................ fri E. gasreningsmassa, ej hänförlig till nr 38.04 ........................ fri F. återstoder från kemiska eller närstående industrier .... fri G. kärnbindemedel, innehållande stärkelse eller stärkelse­

produkter, med undantag av varor i detaljhandelsför­ packningar, vägande per styck högst 1 kg netto ........... fri H. blandningar, ej hänförliga till A—G, bestående av oorga­

niska ämnen (t. ex. mineraliska produkter, oorganiska kemikalier, glas- eller metallpulver), med undantag av blandningar i förpackningar, vägande per styck högst 10 kg brutto:

beläggas med tull som den beståndsdel, vars tullsats medför högsta tullen; dock skall hänsyn icke tagas till ringa mängd ämnen, som ej väsentligen inverka på varans beskaffenhet

1J. andra slag ................................................................................... 12 %

52

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING VII

Plaster (cellulosaetrar och cellulosaestrar, konsthartser och

andra plaster) samt varor därav; naturgummi (kautschuk),

syntetiskt gummi och faktis samt varor därav

Kap. 39. Plaster (cellulosaetrar och cellulosaestrar, konsthartser och

andra plaster) samt varor därav

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) brons- och färgfolier, hänförliga till nr 32.09;

b) konstgjorda vaxer (nr 34.04);

c) syntetiskt gummi (enligt definition i kap. 40) och varor därav;

d) sadelmakeriarbeten (nr 42.01), resväskor, handväskor och andra artiklar, hänför­

liga till nr 42.02;

e) korgmakeriarbeten och andra varor av flätningsmaterial, hänförliga till kap. 46;

f) syntetiska och konstgjorda textilfibrer (avd. XI) samt varor därav;

g) skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor och ridspön

samt delar därtill, solfjädrar och andra artiklar, hänförliga till avd. XII;

h) bijouteri varor, hänförliga till nr 71.16;

ij) varor, hänförliga till avd. XVI (maskiner och apparater samt mekaniska redskap;

elektrisk materiel);

k) delar till transportmedel (avd. XVII);

l) optiska artiklar av plast, infattningar till glasögon, ritinstrument och andra artik­

lar, hänförliga till kap. 90;

m) boetter, urfoder och andra artiklar, hänförliga till kap. 91;

n) musikinstrument och delar därtill samt andra artiklar, hänförliga till kap. 92;

o) möbler och delar därtill (kap. 94);

p) borstbinderiarbeten och andra varor, hänförliga till kap. 96;

q) leksaker, spel och sportartiklar (kap. 97);

r) knappar, blixtlås, reservoarpennor, stiftpennor och delar därtill, skaft till rök-

pipor, cigarr- och cigarrettmunstycken, kammar, delar till termosflaskor samt

andra artiklar, hänförliga till kap. 98.

2. Till nr 39.01 och 39.02 hänföras endast genom kemisk syntes framställda produkter

av följande slag:

a) plaster, konsthartser härunder inbegripna;

b) silikoner;

c) resoler, flytande polyisobuten och liknande syntetiska polymerer med mycket hög

molekylvikt.

3. Nr 39.01—39.06 omfatta endast:

a) produkter, flytande eller i pastaform, härunder inbegripet emulsioner, disper-

sioner och lösningar;

b) stycken, korn, flingor eller pulver, press- och sprutmassor härunder inbegripna;

c) enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm; sömlösa slangar och rör, sta­

var, stänger (profilstänger härunder inbegripna), även ytbehandlade men icke på

annat sätt bearbetade;

d) plattor, duk, folier och band (remsor ej hänförliga till nr 51.02 härunder inbe­

gripna), även ytbehandlade (t. ex. tryckta), samt varor av nämnda slag, med eller

utan ytbehandling, nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (även om

de utgöra färdiga artiklar) men icke vidare bearbetade;

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

53

e) avfall och skrot. * Med obearbetade produkter i nämnda nummer avses produkter i de under a, b och e upptagna formerna.

39.01 Kondensations-, polykondensations- och polyadditionspro- dukter, även modifierade eller polymeriserade, linjära pro­ dukter härunder inbegripna (t. ex. fenoplaster, aminoplas- ter, alkyder, polyallvlestrar och andra omättade polyestrar, silikoner): A. obearbetade ............................................................................... 10 % B. andra slag:

1. plattor, duk, folier och band, laminerade, samt varor

därav ................................................................................... 13 %

2. andra ................................................................................... 15 %

39.02 Polymerisationsprodukter, sampolymerisat härunder inbe­ gripna (t. ex. polyeten, polytetrahalogeneten, polyisobuten, polystyren, polyvinylklorid, polyvinylacetat, polyvinylklor- acetat och andra polyvinylderivat, polyakrylsyra- och poly- metakrylsyraderivat, kumaronindenhartser): A. obearbetade ............................................................................... 10 % B. andra slag:

1. plattor, duk, folier och band av akrylplast, med en

tjocklek av 0,6 mm eller däröver, samt varor därav . . 13 %

2. plattor, duk, folier och band, laminerade, ej hänför­

liga till 1, samt varor därav............................................. 13 %

3. andra ................................................................................... 15 %

39.03 Cellulosaregenerat; cellulosanitrat, cellulosaacetat och and­ ra cellulosaestrar, cellulosaetrar och andra kemiska cellu­ losaderivat, även mjukgjorda (t. ex. kollodium, celluloid); vulkanfiber: A. obearbetade:

1. cellulosaacetat, cellulosapropionat och cellulosabu-

tyrat, utan tillsats av andra ämnen ............................ fri

2. andra ................................................................................... 10 % B. andra slag:

1. cellulosanitrat ...................................................................... fri

2. vulkanfiber ........................................................................... 5 %

3. andra:

a. plattor, duk, folier och band med en tjocklek av 1,5

mm eller däröver, samt varor därav....................... fri b. plattor, duk, folier och band, laminerade, ej hän­

förliga till a, samt varor därav ................................ 13 % c. andra:

a. avsedda att användas uteslutande för tillverk­

ning av ljuskänslig film ........................................... fri /?. andra .......................................................................... 15 %

39.04 Härdade proteiner (t. ex. härdat kasein, härdat gelatin): A. konsttarmar ............................................................................... 15 % B. andra slag ................................................................................... fri 39.05 Naturhartser, modifierade genom s. k. utsmältning; konst- hartser, erhållna genom förestring av naturhartser eller hartssyror (hartsestrar); kemiska derivat av naturgummi (t. ex. klorkautschuk, hydroklorkautschuk, oxikautschuk, cyklokautschuk): A. obearbetade ................................................................................ 10 %

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

B. andra slag:

1. plattor, duk, folier och band, laminerade, samt varor

därav ................................................................................... 13 %

2. andra ................................................................................... 15 %

39.06 Andra högmolekylära polymerer, konsthartser och plaster;

alginsyra samt salter och estrar därav; linoxvn:

A. obearbetade .............................................................................. 10 %

B. andra slag:

1. plattor, duk, folier och band, laminerade, samt va­

ror därav .............................................................................. 13 %

2. andra ...................................................................................

15

%

39.07

Varor av material, hänförliga till nr 39.01—39.06 ............... 15 %

Kap. 40. Natur gummi (kautschuk), syntetiskt gummi och faktis

samt varor därav

Anmärkningar

1. Med gummi avses i tulltaxan, därest icke annat är stadgat, dels naturgummi (kaut­

schuk), balata, guttaperka och liknande naturliga produkter, syntetiskt gummi, av

oljor framställd faktis samt regenerat av dessa, dels vulkade dylika produkter

(mjukgummi eller hårdgummi).

2. Detta kapitel omfattar icke följande varor av gummi och textilmaterial, vilka i all­

mänhet hänföras till avd. XI:

a) trikåvaror, innehållande gummi; elastiska vävnader, innehållande gummitrådar,

samt varor därav;

b) slangar av textilmaterial, vattentäta genom invändig beläggning med gummi;

c) vävnader, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi (med undantag

av till nr 40.06 eller 40.10 hänförliga varor):

vägande per m2 högst 1 500 g; eller

vägande per m- mer än 1 500 g och innehållande mer än 50 viktprocent textil­

material;

samt artiklar, tillverkade av sådana vävnader;

d) stampad filt, impregnerad eller överdragen med gummi och innehållande mer än

50 viktprocent textilmaterial, samt artiklar, tillverkade av sådan filt;

e) fiberduk med impregnering eller överdrag av gummi eller med gummi som binde­

medel, innehållande mer än 50 viktprocent textilmaterial, samt artiklar, tillver­

kade av sådan duk;

f) vävnadsliknande varor, bestående av parallellt ordnade trådar av textilmaterial,

sammanklistrade med gummi, oavsett vikten per m2, samt artiklar av sådana

varor.

Plattor, duk och band, bestående av ett eller flera skikt av textilmaterial i förening

med ett eller flera skikt av poröst gummi, hänföras dock alltid till detta kapitel, och

varor därav behandlas som gummivaror och icke som textilvaror.

3. Detta kapitel omfattar ej heller:

a) skodon och delar därtill, hänförliga till kap. 64;

b) huvudbonader och delar därtill, badmössor härunder inbegripna, hänförliga till

kap. 65;

c) delar av hårdgummi till maskiner och apparater, mekaniska eller elektriska, även­

som andra artiklar av hårdgummi, för elektrotekniskt ändamål, hänförliga till

avd. XVI;

d) varor, hänförliga till kap. 90, 92, 94 eller 96;

e) leksaker, spel och sportartiklar (andra än idrottshandskar samt varor hänförliga

till nr 40.11) (kap. 97);

f) knappar, reservoarpennor, skaft till rökpipor, kammar och andra till kap. 96

hänförliga artiklar.

4. Med syntetiskt gummi i anm. 1 till detta kapitel och i nr 40.02, 40.05 och 40.06 avses

omättade syntetiska produkter, vilka genom vulkning med svavel, selen eller tellur

irreversibelt kunna överföras till icke termoplastiska produkter och vilka, sedan

de sålunda vulkats under gynnsammaste möjliga betingelser (dock utan tillsats av

andra ämnen, såsom mjukningsmedel och fyllmedel, aktiva eller inaktiva, vilka

55

icke äro nödvändiga för bildning av bryggbindningar), utgöra produkter, som vid en temperatur mellan + 15° och + 20° C kunna sträckas till tre gånger sin ursprung­ liga längd utan att brista och som efter att ha sträckts till två gånger sin ursprung­ liga längd inom två timmar återgå till en längd av högst en och en halv gång den ursprungliga längden. Bland dessa produkter märkas polybutadien, polyklorbutadien (GRM), polybutadienstvren (GRS), polyklorbutadien-akrylnitril (GRN), polybuta- dien-akrylnitril (GRA) och butylgummi (GRI). Även tioplaster (GRP) anses utgöra syntetiskt gummi.

5. Till nr 40.01 och 40.02 hänföres icke gummi, innehållande fyllmedel (aktiva eller inaktiva), mjukningsmedel, vulkmedel, acceleratorer eller färgämnen, ej heller bland­ ningar av naturgummi med syntetiskt gummi eller andra blandningar av olika slag av gummi. Till nr 40.02 hänföres dock syntetiskt gummi, som före koaguleringen för­ satts med mineraloljor, ävensom syntetiskt gummi, innehållande konserveringsmedel eller till vilket satts färgämnen endast i avsikt att underlätta identifieringen.

6. Tråd, helt av mjukgummi, med största tvärmått av mer än 5 mm hänföres (oberoende av tvärsnittets form) till nr 40.08.

7. Till nr 40.10 hänföras bl. a. driv- och transportremmar av vävnader, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi eller tillverkade av garn av textilmaterial, impregnerat eller överdraget med gummi.

8. Vid tillämpning av nr 40.07—40.14 anses balata, guttaperka och liknande naturliga produkter, av oljor framställd faktis samt regenerat av dessa utgöra mjukgummi, även om de äro ovulkade.

9. Med plattor, duk och band i nr 40.05, 40.08 och 40.15 avses även ytbehandlade (t. ex. tryckta) sådana varor, samt varor av nämnda slag, med eller utan ytbehandling, ned­ skurna till kvadratisk eller rektangulär form (även om de utgöra färdiga artiklar) men icke vidare bearbetade. Med strängar och stänger i nr 40.08 samt stänger och rör i nr 40.15 avses även yt­ behandlade sådana varor, samt varor av nämnda slag, med eller utan ytbehandling, nedskurna till viss längd men icke vidare bearbetade.

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

1. Rågummi 40.01 Naturgummi, balata, guttaperka och liknande naturliga pro­ dukter, råa, härunder inbegripet latex (gummimjölk), även stabiliserad ....................................................................................... 40.02 Syntetiskt gummi, härunder inbegripet latex (gummi­ mjölk), syntetisk, även stabiliserad; faktis, framställd av oljor .................................................................................................... 40.03 Gummiregenerat .......................................................................... 40.04 Avklipp och annat avfall samt mjöl, av annat gummi än hårdgummi; skrot av annat gummi än hårdgummi, använd­ bart uteslutande för återvinning av gummi............................

fri

fri fri

fri

II. Ovulkat gummi

40.05 Plattor, duk och hand av ovulkat naturgummi eller ovul­ kat syntetiskt gummi .................................................................. 8 % 40.0(5 Ovulkat naturgummi och ovulkat syntetiskt gummi i and­ ra former eller tillstånd (t. ex. rör och strängar, även pro­ filerade, lösningar och dispersioner), artiklar av ovulkat naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi (t. ex. impreg­ nerat garn av textilmaterial; gummiklister på alla slags un­ derlag, även på mjukgummi; ringar och rondeller): A. impregnerat garn av textilmaterial:

belägges med samma tull som motsvarande icke im­ pregnerade garn

B. andra varor av ovulkat naturgummi eller ovulkat syn­

tetiskt gummi i förening med annat material ............... 10 % C. andra slag ................................................................................... 8 %

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

111. Varor av mjukgummi (vulkat)

40.07 Träd och rep av mjukgummi, även med överklädnad av

textilmaterial, samt garn av textilmaterial, impregnerat el­

ler överdraget med mjukgummi:

A. tråd av mjukgummi, utan överklädnad ............................ fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

40.08 Plattor, duk och band samt strängar och stänger, även pro­

filerade, av mjukgummi .............................................................. 10 %

40.09 Rör och slangar av mjukgummi:

A. spiral- och pansarslangar ..................................................... 8 %

B. andra ........................................................................................... 10 %

40.10 Driv- och transportremmar av mjukgummi ........................ 10 %

40.11

Ringar, däck, slangar och fälgband av mjukgummi för alla

slags hjul:

A. massiva ringar .......................................................................... 10 %

B. andra ........................................................................................... 13 %

40.12 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (dinappar härunder

inbegripna) av mjukgummi, även med delar av hårdgummi 5 %

40.13 Kläder och tillbehör därtill (handskar härunder inbegripna)

av mjukgummi ............................................................................... 10 %

40.14 Andra varor av mjukgummi ..................................................... 10 %

IV.

Hårdgummi (ebonit) och varor därav

40.15 Hårdgummi, obearbetat; plattor, band, stänger (även profi­

lerade) och rör ävensom avfall, skrot och pulver av hård­

gummi :

A. avfall, skrot och pulver .......................................................... fri

B. andra slag................................................................................... 8 %

40.16 Andra varor av hårdgummi......................................................... 8 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

57

AVDELNING VIII

Hudar, skinn, läder, pälsskinn och varor därav; sadelmakeri

arbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar;

varor av tarmar

Kap. 41. Hudar, skinn och läder

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) limläder och annat liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 05.05 och

05.06);

b) skinn och andra delar av fåglar med kvarsittande fjädrar eller dun (nr 05.07 och

67.01);

c) hudar och skinn med hårbeklädnad, oberedda eller beredda (kap. 43); till nr

41.01 hänföras dock med hårbeklädnad försedda oberedda hudar och skinn av nöt­ kreatur, buffel och hästdjur, av får (med undantag av persian, astrakan, karakul, breitschwanz och liknande lammskinn ävensom skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibetlamm), av get (med undantag av kinesisk get samt mongol-, tibet- och yemenget), av svin (även navelsvin), ren, gäms, gasell, hjort, älg, rådjur och hund.

2. Med konstläder förstås i tulltaxan sådant material, som är upptaget i nr 41.10.

41.01 Hudar och skinn, oberedda (färska, saltade, torkade, kal­ kade eller picklade) ............................................................ fri 41.02 Läder av nötkreatur, buffel och hästdjur, ej liänförligt till nr 41.06—41.08 7 % 41.03 Läder av får, ej hänförligt till nr 41.06—41.08 ....................... 7 % 41.04 Läder av get, ej hänförligt till nr 41.06—41.08 ....................... 7 % 41.05 Läder av andra djur, ej hänförligt till nr 41.06—41.08 .... 7 % 41.06 Sämskläder ........................................................................................ 7 % 41.07 Pergament ............................................................................................ 7 % 41.08 Lackläder samt metalliserat läder.................................................. 7 % 41.09 Avklipp och annat avfall av läder, konstläder eller perga­ ment, icke användbart för tillverkning av lädervaror; läder­ pulver .................................................................................................... fri 41.10 Konstläder, innehållande läder eller läderfibrer, i plattor eller rullar ............................................................................................ 7 %

Kap. 42. Lädervaror; sadelmaker iarbeten; reseffekter, handväskor och

liknande artiklar; varor av tarmar

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) steril katgut och annan steril suturtråd för kirurgiskt bruk (nr 30.05);

b) kläder och tillbehör därtill (utom handskar) med foder eller utvändig beklädnad

av pälsskinn eller konstgjord päls, icke utgörande endast besättning (nr 43.03 och 43.04);

c) nätkassar, hänförliga till avd. XI;

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

d) varor, hänförliga till kap. 64;

e) huvudbonader och delar därtill, hänförliga till kap. 65;

f) piskor, ridspön och andra varor, hänförliga till nr 66.02;

g) strängar, trumskinn och andra delar till musikinstrument (nr 92.09 och 92.10);

h) möbler och delar därtill (kap. 94);

ij) leksaker, spel och sportartiklar, hänförliga till kap. 97;

k) knappar och andra varor, hänförliga till nr 98.01 eller till kap. 71.

2. Icke färdiga varor tulltaxeras såsom motsvarande färdiga varor, därest de förete de

väsentliga kännetecknen på de färdiga varorna.

*2:1. Flaskor, borstar, saxar och dylika föremål, avsedda för och inkommande samti­

digt med reseffekter, necessärer eller liknande varor, tulltaxeras tillsammans med

dessa varor.

3. Till nr 42.03 hänföras bl. a. handskar (idrotts- och skyddshandskar härunder inbe­

gripna), förkläden och andra speciella skyddspersedlar, hängslen, bälten, sabelkoppel

och armband (urarmband härunder inbegripna) av läder eller konstläder.

42.01

42.02

42.03

42.04

42.05

42.06

Sadelmakeriarbeten för djur (sadlar, seldon, draglinor, knä­

skydd och liknande artiklar), oavsett materialets beskaf­

fenhet ...............................................................................................

Resväskor, koffertar, hattaskar, ryggsäckar och andra res­

effekter, handväskor, plånböcker, portmonnäer, portföljer,

necessärer, etuier, fodral och liknande artiklar av läder,

konstläder, vulkanfiber, plast (i form av plattor eller fo­

lier), papp eller textilvara:

A. handväskor

B. andra ...........................................................................................

Kläder och andra beklädnadspersedlar samt tillbehör där­

till, av läder eller konstläder:

A. handskar ......................... ........................................................

B. andra ...........................................................................................

Varor för tekniskt bruk, av läder eller konstläder...............

Andra varor av läder eller konstläder....................................

Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor...........

8

%

13 %

dock

högst

700: —

per

100 kg

13 %

10

%

8

%

8 %

8

%

fri

Kap. 43. Pälsskinn och konstgjord päls samt varor därav

Anmärkningar

1. Med pälsskinn förstås i tulltaxan, annorstädes än i nr 43.01, beredda hudar och skinn

med hårbeklädnad, av alla slags djur.

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) skinn och andra delar av fåglar med kvarsittande fjädrar eller dun (nr 05.07 och

67.01)

b) oberedda hudar och skinn med hårbeklädnad, hänförliga till kap. 41 (se anm. 1 c

till kap. 41);

c) handskar, tillverkade av dels läder, dels päisskinn eller konstgjord päls (nr

42.03);

d) varor, hänförliga till kap. 64;

e) huvudbonader och delar därtill, hänförliga till kap. 65;

f) leksaker, spel och sportartiklar, hänförliga till kap. 97.

3. Med tavlor, ämnen och liknande stycken, hänförliga till nr 43.02, förstås hopsydda

pälsskinn eller hopsydda delar av pälsskinn (med undantag av s. k. utryckta skinn)

i form av kvadrater, rektanglar, kors eller trapetser, utan förening med annat ma­

terial. Andra hopfogade skinn, som i förefintligt skick eller efter endast klippning

59

utgöra färdiga artiklar, ävensom hopsydda skinn eller hopsydda delar av skinn i form av kläder eller delar eller tillbehör till kläder eller i form av andra artiklar, hänföras till nr 43.03.

4. Kläder och tillbehör därtill (med undantag av sådana, som uteslutits genom anm. 2) med foder eller utvändig beklädnad av pälsskinn eller konstgjord päls, icke utgörande endast besättning, tulltaxeras efter beskaffenheten enligt nr 43.03 eller 43.04.

5. Med konstgjord päls avses i nr 43.04 sådana imitationer av pälsskinn, som framställts genom fastklistring eller fastsyning av ull, hår eller annat fibermaterial på ett un­ derlag av läder, vävnad eller annat material. Imitationer, som framställts genom väv­

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

ning, tulltaxeras som motsvarande textilvara (t. ex. nr 58.04).

43.01 Pälsskinn, oberedda ...................................................................... fri 43.02 Pälsskinn, beredda, även hopfogade till tavlor, ämnen eller liknande stycken, ävensom avfallsbitar därav........................ 6 % 43.03 Varor av pälsskinn .................................................................... .. 6 % 43.04 Konstgjord päls och varor därav: A. konstgjord päls ...................................................................... 10 % B. varor av konstgjord päls......................................................... 15 %

60

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING IX

Trä och varor därav; träkol; kork och varor därav; korg-

makeriarbeten och andra varor av flätningsmaterial

Kap. 44. Trä och varor därav; träkol

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) trä med huvudsaklig användning för framställning av parfymer, läkemedel, in­

sekts- eller svampbekämpningsmedel eller för liknande ändamål (nr 12.07);

b) trä med huvudsaklig användning för färgning eller garvning (nr 13.01);

c) aktiverat kol (nr 38.03);

d) varor, hänförliga till kap. 46;

e) skodon och delar därtill, hänförliga till kap. 64;

f) promenadkäppar och delar därtill samt delar till paraplyer, parasoller och rid­

spön (kap. 66);

g) varor, hänförliga till nr 68.09;

h) bijouterivaror, hänförliga till nr 71.16;

ij) varor, hänförliga till avd. XVII (t. ex. vagnmakeriarbeten);

k) urfoder och andra varor, hänförliga till kap. 91;

l) musikinstrument och delar därtill (kap. 92);

m) delar till skjutvapen (nr 93.06);

n) möbler och delar därtill (kap. 94);

o) leksaker, spel och sportartiklar (kap. 97);

p) rökpipor och delar därtill samt knappar och andra varor, hänförliga till kap. 98.

2. Varor av trä, även med delar eller tillbehör av glas, marmor eller annat material, in­

kommande isärtagna eller icke sammansatta, tulltaxeras såsom färdiga varor av trä,

för så vitt delarna inkomma samtidigt.

3. Med specialbehandlat trä förstås trä, även bestående av hopfogade skivor, som genom

kemisk eller mekanisk behandling (utöver eventuell limning eller annan behandling

för sammanfogning) erhållit väsentligt ökad densitet eller hårdhet samt större mot-

ståndsförmåga mot mekanisk, kemisk eller elektrisk påverkan.

4. Till nr 44.19—44.28 hänföras även artiklar av fanerat trä, kryssfaner, cellplattor, spe­

cialbehandlat trä eller konstgjort trä.

5. Till nr 44.25 hänföras även verktyg och redskap med delar av metall, för så vitt dessa

delar icke utgöra verktygets eller redskapets verksamma del.

44.01 Brännved; träavfall, sågspån härunder inbegripen............... fri

44.02 Träkol (härunder inbegripet kol av nötskal), även i form av

briketter ........................................................................................... fri

44.03 Virke, obearbetat eller barkat eller grovt avjämnat på ytan fri

44.04 Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor............. fri

44.05 Virke, sågat eller skuret i längdriktningen men icke vidare

bearbetat, med en tjocklek överstigande 5 mm ................... fri

44.06 Kubbar av trä för gatubeläggning............................................. fri

44.07 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä .................................... fri

44.08 Ämnen av trä till tunnstav, även sågade men icke vidare

bearbetade ....................................................................................... fri

44.09 Tunnbandsvidjor av trä; pålar av trä, kluvna; störar, pin­

nar o. d. av trä, tillspetsade men icke sågade i längdrikt­

ningen; träspån för tillverkning av korgar, askar, siktar

e. d.; klarspån och liknande spån av trä............................... fri

44.10 Ämnen av trä till promenadkäppar, paraplyskaft, piskor,

verktvgshandtag eller liknande artiklar, grovt tillformade

Kungi. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

61

eller avrundade men icke svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade ...............................................................................

44.11 Trätråd samt tändsticksämnen och skopligg av trä ........... 44.12 Träull och trämjöl.......................................................................... 44.13 Virke (parkettstav härunder inbegripen), hyvlat, spontat, falsat, fasat eller på liknande sätt bearbetat: A. parkettstav ............................................................................... B. annat ............................................................................................ 44.14 Faner (sågat, knivskuret eller svarvat) med en tjocklek av högst 5 mm, även på ena sidan förstärkt med papper eller textilvara ................................................................................. 44.15 Fanerat trä, kryssfaner och annat skiktträ, även i förening med annat material än trä; träskivor med inläggningar: A. kryssfaner ............................................................................... B. andra slag .................................................................................. 44.16 Lamellplattor av trä, icke massiva (cellplattor), även belagda med plåt av oädel metall ............................................. 44.17 Specialbehandlat trä i skivor, block e. d................................... 44.18 Konstgjort trä, framställt genom agglomerering av träspån, sågspån, trämjöl eller annat träavfall med naturhartser, konsthartser eller andra organiska bindemedel, i skivor, block e. d..................................................... .............. ....................... 44.19 Ram- och möbellister av trä samt profilerade lister av trä för inredning i byggnader, för elektriska ledningar eller för liknande ändamål .......................................................................... 44.20 Ramar av trä för tavlor, fotografier, speglar e. d. . :........... 44.21 Lådor, häckar, cylindriska tunnor och liknande förpack­ ningar av trä, ej hänförliga till nr 44.22, sammansatta eller i delar .................................................................................................... 44.22 Tunnbinderiarbeten, såsom fat, kar, baljor och ämbar, samt delar därtill, av trä, ej hänförliga till nr 44.08 ................... 44.23 Byggnadssnickerier, även grövre (timmermansarbeten), monteringsfärdiga hus och sammansatt parkettstav härun­ der inbegripna: A. sammansatt parkettstav......................................................... B. andra slag ............................................................................... 44.24 Hushållsartiklar av trä....................................................... .. 44.25 Verktyg och redskap av trä; hyvelstockar, sågställningar och dylika delar av trä till verktyg eller redskap; handtag och skaft av trä till verktyg eller redskap ;borstträn samt borst- och kvastskaft av trä; skoläster och skoblock av trä: A. verktyg och redskap; hyvelstockar, sågställningar och

dylika delar till verktyg eller redskap; handtag och skaft till verktyg eller redskap; borstträn samt borst- och kvastskaft:

1. av hickory ..........................................................................

2. av annat träslag .................................................................. B. skoläster och skoblock:

1. grovt tillformade ämnen .................................................

2. andra slag ..................................................... t....................

44.26 Bobiner, spolpipor, trådrullar och liknande artiklar, svar­ vade, av trä........................................................................ .. ........... 44.27 Golv- och bordlampor samt liknande belysningsartiklar av trä; rumsinventarier av trä, ej hänförliga till kap. 94;

fri fri fri

6

%

fri

3 %

6

%

9 %

9 %

fri

5 %

8

%

8

%

fri

6

%

6

%

fri

10

%

fri

5 %

fri

10

%

5 %

62

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

skrin, serveringsbrickor, fruktskålar och liknande artiklar

av trä; askar, etuier och liknande förvaringspersedlar av

trä för bordssilver, ritbestick, musikinstrument o. d.; pryd-

nadsartiklar av trä samt artiklar av trä för personligt bruk,

avsedda att bäras exempelvis i fickor eller handväskor; de­

lar av trä till artiklar, hänförliga till detta nummer...........

10 %

44.28 Andra varor av trä ...................................................................... 10 %

Kap. 45. Kork och varor därav

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) skodon och delar därtill, hänförliga till kap. 64;

b) huvudbonader och delar därtill, hänförliga till kap. 65;

c) leksaker, spel och sportartiklar (kap. 97).

2. Tillskuren naturkork i kvadratiska eller rektangulära stycken samt naturkork med

grovsidan avjämnad hänföras till nr 45.02.

45.01

Naturkork, obearbetad, krossad, granulerad eller malen;

ävensom korkavfall ...................................................................... fri

45.02 Naturkork i block, plattor, skivor eller remsor, härunder

inbegripet kuber för tillverkning av korkar............................ fri

45.03 Varor av naturkork ...................................................................... fri

45.04 Presskork och varor därav......................................................... 7 %

Kap. 46. Korgmakeriarbeten och andra varor av flätningsmaterial

Anmärkningar

1. Med flätningsmaterial avses bl. a. halm, korgvide, pil, bambu, sä v, vass, träspån,

bast, näver, ospunna textilfibrer, enfibertråd och remsor av plast samt remsor av

papper (men däremot icke remsor av läder, konstläder eller filt, icke heller människo­

hår, naturligt tagel, förgarn och garn av textilmaterial samt enfibertråd och remsor,

hänförliga till kap. 51).

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) bind- och segelgarn samt tågvirke och linor, även flätade (nr 59.04);

b) skodon och huvudbonader samt delar därtill, hänförliga till kap. 64 eller 65;

c) fordon och vagnskorgar av flätningsmaterial (kap. 87);

d) möbler och delar därtill (kap. 94).

3. Med liknande varor i nr 46.02 förstås platta varor, bestående av intill varandra pa­

rallellt liggande stjälkar, fibrer e. d., sammanhållna medelst garn, tråd e. d. av tex­

tilmaterial eller av annat material.

46.01 Flätor och liknande varor av flätningsmaterial, för tillverk­

ning av hattar eller för annat ändamål, även sammanfogade

till band:

A. av plast ....................................................................................... 15 %

B. av annat ämne.......................................................................... fri

46.02 Vävnader och liknande varor av flätningsmaterial, mattor

och gallerverk härunder inbegripna; halmhylsor för flas­

kor:

A. av plast ...................................................................................... 15 %

B. av annat ämne ......................................................................... 10 %

46.03 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, framställda direkt

av flätningsmaterial eller tillverkade av till nr 46.01 eller

46.02 hänförliga varor; artiklar av s. k. luff asvamp:

A. av plast ...................................................................................... 15 %

B. av annat ämne......................................................................... 10 %

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

63-

AVDELNING X

Material för papperstillverkning; papper och papp samt

varor därav

Kap. 47. Material för papperstillverkning

47.01

Pappersmassa ............................................................................... fri

47.02 Avfall av papper eller papp, makulatur härunder inbegri­

pen; förbrukade varor av papper eller papp, användbara

uteslutande för papperstillverkning ........................................ fri

Kap. 48. Papper och papp samt varor av pappersmassa,

papper eller papp

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) brons- och färgfolier, hänförliga till nr 32.09;

b) parfympapper och puderpapper (nr 33.06);

c) tvålpapper (nr 34.01), papper, belagt eller impregnerat med ytaktiva rengörings­

medel (nr 34.02), och cellulosavadd, impregnerad med polermedel, putskräm eller

liknande preparat (nr 34.05);

d) papper och papp, ljuskänsliga (nr 37.03);

e) plastlaminat i förening med papper eller papp (nr 39.01—39.06) och vulkanfiber

(nr 39.03) samt varor av dessa material (nr 39.07);

f) artiklar, hänförliga till nr 42.02 (reseffekter m. m.);

g) varor, hänförliga till kap. 46 (korgmakeriarbeten m. m.);

h) pappersgarn och textilvaror därav (avd. XI);

ij) slipmedel, anbragta på papper eller papp (nr 68.06), samt glimmerblad, anbragta

på papper (nr 68.15); papper och papp, överdragna med glimmerpulver, hänföras

däremot till nr 48.07;

k) metallfolier, fästade på underlag av papper eller papp (avd. XV);

l) papper och papp, perforerade, för musikinstrument (nr 92.10);

m) varor, hänförliga till kap. 97 (leksaker, spel, sportartiklar o. d.) eller kap. 98

(knappar m. m.).

2. Till nr 48.01 och 48.02 hänföras, för så vitt icke bestämmelserna i anm. 3 annat för­

anleda, även papper och papp, som glättats (genom kalandrering eller på annat sätt)

eller försetts med vattenmärken (även torrstämplade), samt papper och papp, som,

oberoende av förfaringssätt, färgats eller marmorerats i massan. Papper och papp,

som ytterligare bearbetats (t. ex. genom bestrykning eller impregnering), hänföras

däremot icke till dessa nummer.

3. Papper och papp, som med hänsyn till sin beskaffenhet skulle kunna hänföras till

två eller flera av nr 48.01—48.07, tulltaxeras enligt det sista av de nummer, som

kunna ifrågakomma.

4. Till nr 48.01—48.07 hänföras icke papper, papp och cellulosavadd:

a) i remsor eller rullar med en bredd, icke överstigande 15 cm;

b) i kvadratiska eller rektangulära ark, vilka i ovikt skick icke ha någon sida större

än 36 cm;

c) av annan form än kvadratisk eller rektangulär.

Papper och papp, handgjorda, hänföras dock, oberoende av storlek och form, till

nr 48.02, för så vitt icke den vid framställningen uppkomna råkanten helt eller delvis

bortskurits eller bestämmelserna i anm. 3 annat föranleda.

'4:1. Till nr 48.01 A hänföres endast sådant olimmat eller svagt limmat, oglättat eller

svagt glättat (mnskinglättat) papper med en vikt per ma av minst 45 g men icke mer än

55 g och en slipmassehalt, ej understigande 70 viktprocent av det i papperet ingående

fibermaterialet, som är avsett för tryckning av tidningar.

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

5. Med tapeter i nr 48.11 förstås:

a) för beklädnad av väggar eller tak lämpat papper 1 rullar, under förutsättning att

det antingen är försett med en eller två s. k. stadkanter, med eller utan pass­

märken, eller — därest det saknar stadkanter — har rätsidan färgad, mönstertryckt,

bestruken, stoftad eller försedd med präglade mönster och har en bredd av högst

60 cm;

b) tapetbårder, tapetfriser och tapethörn av papper.

6. Till nr 48.15 hänföras bl. a. pappersull, pappersremsor, även vikta och bestrukna,

för flätningsändamål eller annan användning, toalettpapper i rullar, även perforerat,

eller i buntar eller liknande förpackningar, men icke de i anm. 7 uppräknade varu­

slagen.

7. Till nr 48,21 hänföras bl. a. kort för statistikmaskiner, perforerade jacquardkort,

hyllremsor, pappersspetsar, borddukar, servetter och näsdukar, packningar, tillskär-

ningsmönster samt tallrikar och liknande genom pressning eller gjutning framställda

varor av pappersmassa, papper eller papp.

8. Papper, papp och cellulosavadd samt varor därav, försedda med tryck eller bilder,

hänföras till detta kapitel och ej till kap. 49, för så vitt trycket eller bilderna äro av

underordnad betydelse med hänsyn till varans användning.

I. Papper och papp i rullar eller ark

48.01

Papper och papp, maskingjorda, cellulosa vadd härunder in­

begripen, i rullar eller ark:

A. tidningspapper .............................................................................. fri

B. grålumppapp och grålumppapper ......................................... 3 %

C. kondensatorpapper ....................................................................... 3 %

D. karbonråpapper ........................................................................... 4 %

E. andra slag ....................................................................................... 5 %

48.02 Papper och papp, handgjorda..................................................... 5 %

48.03 Pergamentpapper, pergamentpapp och smörpapper, även

imiterade, samt pergamyn, i rullar eller ark ........................ 5 %

48.04 Papper och papp, bestående av två eller flera genom binde­

medel förenade skikt, utan överdrag eller impregnering,

även med invändig förstärkning av annat material, i rullar

eller ark ........................................................................................... 5 %

48.05 Papper och papp, vågade (även klistrade), kräpperade, plis­

serade, mönsterpressade, mönsterpräglade eller perforerade,

i rullar eller ark............................................................................... 5 %

48.06 Papper och papp, linjerade eller rutade, i rullar eller ark . .

5 %

48.07 Papper och papp med överdrag eller impregnering, härun­

der inbegripet papper och papp, färgade eller marmorerade

annorlunda än i massan eller försedda med tryck (ej hän­

förliga till nr 48.06 eller till kap. 49), i rullar eller ark:

A. papper och papp, överdragna eller impregnerade med

asfalt eller bitumen eller överdragna med grafit (skif­

ferimitation) .......................................................................... 4 %

B. andra slag ................................................................................... 6 %

48.08 Filterplattor av pappersmassa..................................................... fri

48.09 Byggnadsplattor av pappersmassa, träfibrer eller andra

vegetabiliska fibrer, även innehållande naturharts, konst­

harts eller liknande ämne som bindemedel ............... 100 kg

5:—-

II. Papper och papp, tillskurna för bestämt ändamål; varor av

papper eller papp

48.10 Cigarrettpapper, tillskuret, även i häften; cigarretthylsor . .

5 %

48.11

Papperstapeter (linkrustatapeter härunder inbegripna) och

s. k. fönsterpapper ...................................................................... 10 %

48.12 Mattor av papper eller papp, även med överdrag av linoleummassa, tillskurna eller icke tillskurna .............................. 10 % 48.13 Karbonpapper och liknande kopieringspapper, stenciler och övertryckspapper, tillskurna, även förpackade i askar .... 8 % 48.14 Brevpapper i block; kuvert, kortbrev, brevkort (utan bild), korrespondenskort och papeterier av papper eller papp .. 8 % 48.15 Annat papper och annan papp, tillskurna för bestämt ända­ mål ................................................................................................... 6 % 48.16 Kartonger, säckar, påsar och andra förpackningar av pap­ per eller papp................................................................................... 8 % 48.17 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringskartonger och lik­ nande artiklar av papper eller papp, för kontor, butiker o. d......................................................................................................... 8 % 48.18 Kontorsböcker, skriv- och anteckningsböcker, antecknings- block, orderböcker, kvittensblock o. d., skrivunderlägg och samlingspärmar samt andra artiklar av papper eller papp för skolor, kontor e. d.; album för prover eller samlingar samt bokomslag, av papper eller papp.................................... 8 % 48.19 Etiketter av papper eller papp, med eller utan tryck eller bilder, även överdragna med gummi arabicum, lim e. d. . . 8 % 48.20 Bobiner, spolpipor och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, även perforerade eller härdade............... 8 % 48.21 Andra varor av pappersmassa, papper, papp eller cellulosa­ vadd .................................................................................................... 8 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

65

Kap. 49. Tryckalster, handskrifter och ritningar

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) papper, papp och cellulosavadd samt varor därav, försedda med tryck eller bilder

av underordnad betydelse med hänsyn till varans användning (kap. 48);

b) spelkort och andra varor, hänförliga till kap. 97;

c) konstgrafiska originalblad (nr 99.02), frimärken, beläggningsstämplar o. d., hänför­

liga till nr 99.04, antikviteter och andra artiklar, hänförliga till kap. 99.

2. Bundna tidningar och tidskrifter samt två eller flera nummer av tidningar eller tid­ skrifter i gemensamt omslag hänföras till nr 49.01.

3. Till nr 49.01 hänföras även:

a) samlingar av reproduktioner av konstverk, teckningar m. m. jämte därtill höran­

de text, behandlande dessa arbeten eller deras upphovsmän, för så vitt varorna ut­ göra paginerade, kompletta verk, lämpliga för inbindning till böcker;

b) bilder, hörande till samtidigt inkommande böcker (häftade eller bundna);

c) kompletta verk eller delar därav, i häften, ark eller lösa blad, avsedda att bindas

eller häftas till böcker. Bilder i ark eller lösa blad, som sakna text, hänföras dock till nr 49.11.

4. Tryckalster, i reklamsyfte utgivna av däri nämnd firma eller för dennas räkning eller eljest avsedda huvudsakligen för reklamändamål (tryckalster för turistreklam här­ under inbegripna), hänföras icke till nr 49.01 eller 49.02 utan tulltaxeras enligt nr 49.11.

5. Med bilderböcker enligt nr 49.03 förstås sådana böcker, i vilka bilderna utgöra hu­ vudsaken och texten är av underordnad betydelse.

6. Genom duplicering eller på annat sätt framställda kopior av till detta kapitel hän­ förliga tryckalster tulltaxeras såsom motsvarande tryckalster. Med karbonpapper eller på ljuskänsligt papper framställda kopior av handskrifter eller maskinskrivna texter hänföras till nr 49.06.

7. Med vykort förstås i nr 49.09 kort med bild och postalt tryck.

49.01 Böcker, broschyrer och liknande tryckalster (även beståen­ de av endast ett blad) .................................................................. fri 49.02 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade............................ fri

5 Ilihang till riksdagens protokoll 1958. i samt. Nr 90

49.03 Bilder-, rit- och målarböcker, för barn, häftade eller bundna fri

49.04 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även i form av böc­

ker, med eller utan bilder ......................................................... fri

49.05 Kartor (atlaser och topografiska kartor härunder inbegrip­

na) samt jord- och himmelsglober,

tryckta............ fri

49.06 Byggnads- och maskinritningar samt andra ritningar och

teckningar för tekniska, kommersiella eller liknande ända­

mål ävensom kopior därav; handskrifter och maskinskrivna

texter .................................................................................................... fri

49.07 Frimärken, beläggningsstämplar o. d., omakulerade, gång­

bara här i landet eller avsedda att här utgivas; stämpel­

papper, sedlar, aktier, obligationer och andra liknande vär­

dehandlingar; checkhäften .............................................................. fri

49.08 Dekalkomanier ................................................................................... 8 %

49.09 Vykort samt födelsedagskort, julkort och andra liknande

kort, försedda med bild, oavsett framställningsmetoden,

med eller utan utstyrsel .................................................................. 8 %

49.10 Almanackor, alla slag, av papper eller papp, almanacks-

block härunder inbegripna .............................................................. fri

49.11

Andra tryckalster, härunder inbegripet bilder, planscher

och fotografier ................................................................................... fri

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

67

AVDELNING XI

Textilvaror

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar icke:

a) borst och andra djurhår till borstbinderiarbeten (nr 05.02) samt tagel och avfall

därav (nr 05.03) ;

b) människohår och varor därav (nr 05.01, 67.03 och 67.04); filterdukar och grova

vävnader av människohår för oljepressning eller liknande ändamål hänföras dock till nr 59.17;

c) vegetabiliska material, hänförliga till kap. 14;

d) asbestfibrer (nr 25.24) och varor av asbest (nr 68.13 och 68.14);

e) varor, hänförliga till nr 30.04 eller 30.05, såsom vadd, bindor och liknande artik­

lar för medicinskt eller kirurgiskt bruk, samt steril suturtråd för kirurgiskt bruk;

f) ljuskänslig väv (nr 37.03);

g) enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm och remsor, såsom konst­

bast o. d., med större bredd än 5 mm, av plast (kap. 39) samt flätor och vävnader av dylik tråd eller av dylika remsor (kap. 46);

h) vävnader, stampad filt och fiberduk, impregnerade, överdragna eller laminerade

med gummi, och varor därav, hänförliga till kap. 40; ij) hudar och skinn med hårbeklädnad (kap. 41 och 43), varor av pälsskinn, hän­

förliga till nr 43.03, samt konstgjord päls och varor därav, hänförliga till nr 43.04;

k) artiklar, hänförliga till nr 42.01 eller 42.02;

l) cellulosavadd (kap. 48);

m) skodon och delar därtill samt damasker och liknande artiklar, hänförliga till

kap. 64;

n) huvudbonader och delar därtill, hänförliga till kap. 65;

o) hårnät (nr 65.05 eller 67.04, alltefter beskaffenheten);

p) varor, hänförliga till kap. 67;

q) tråd, snören och vävnader, överdragna med slipmedel (nr 68.06);

r) glasfibrer och varor därav samt etsbroderier och andra broderier utan synlig bot­

ten, där brodertråden består av glasfibrer (kap. 70);

s) artiklar, hänförliga till kap. 94 (möbler, sängkläder o. d.)

t) artiklar, hänförliga till kap. 97 (leksaker, spel och sportartiklar).

2. A. Textilvaror, hänförliga till kap. 50—57 och innehållande två eller flera olika slag av textilmaterial, tulltaxeras sålunda:

a) varor, innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilfibrer, hänförliga

till kap. 50 (natursilke), tulltaxeras enligt detta kapitel och hänföras till det tulltaxenummer, som avser det slag av natursilke, som ingår till största kvan­ titeten efter vikten räknat;

h) andra varor tulltaxeras såsom varor av det textilmaterial, som ingår till

största kvantiteten efter vikten räknat.

B. Vid tillämpningen av dessa regler gäller:

a) garn av textilfibrer i förening med metalltråd etc. (nr 52.01) anses med sin

hela vikt utgöra ett särskilt textilmaterial; i vävnader ingående metalltråd anses utgöra textilmaterial;

b) där ett tulltaxenummer avser flera textilmaterial (t. ex. olika slag av natur­

silke eller kardad fårull och kammad fårull), anses dessa tillsammans utgöra ett enda textilmaterial;

c) hänsyn skall icke tagas till vikten av andra i varorna ingående beståndsdelar

än textilmaterial, dock med undantag av sådana fall som avses i B a här ovan.

C. Reglerna under A och B här ovan skola även gälla vid tillämpningen av anm. 3

och 4 här nedan. *C:l.u Där i kap. 58—60 under ett och samma tulltaxenummer olika tullsatser äro

stadgade för varor av olika textilmaterial, skola reglerna under A och B här ovan äga motsvarande tillämpning (med iakttagande i förekommande fall av reglerna i c här nedan).

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

b) Där i kap. 61 eller 62 särskild tullsats är stadgad för artiklar av ändlösa syn­

tetiska eller konstgjorda textilfibrer, skall denna tullsats tillämpas endast på

artiklar av sådan vävnad eller annan textilvara, för vilken särskild tullsats är

stadgad med hänsyn till innehållet av fibrer av nyssnämnda slag.

c) Beträffande artiklar, som äro tillverkade genom sömnad e. d. av olika mate­

rial, skall tulltaxeringen grundas på det material, som bildar övertyg eller

eljest ger varan dess karaktär.

3. A. Såsom bind- och segelgarn, tågvirke och linor tulltaxeras, med i B här nedan

nämnda undantag, följande slag av garn, enkelt eller flertrådigt (en eller flera

gånger tvinnat):

a) garn av natursilke eller konstgjorda textilfibrer (härunder inbegripet garn

av två eller flera till kap. 51 hänförliga enfibertrådar), vägande per m mer än

2 g (18 000 denier);

b) garn av syntetiska textilfibrer (härunder inbegripet garn av två eller flera till

kap. 51 hänförliga enfibertrådar), vägande per m mer än 1 g (9 000 denier);

c) garn av mjuk hampa eller av lin:

polerat eller glättat;

opolerat och oglättat, vägande per m mer än 2 g;

d) garn av kokosfibrer, med minst tre parter;

e) garn av andra vegetabiliska fibrer, vägande per m mer än 2 g;

f) garn med förstärkning av metall.

B. Såsom bind- och segelgarn, tågvirke och linor tulltaxeras icke:

a) garn av ull, tagel eller andra djurhår eller av papper, utan förstärkning av

metall;

b) syntetiska eller konstgjorda textilfibrer i fiberknippen, kam-, kard- och sträck­

band samt förgarn av dylika fibrer;

c) gut; imiterad katgut av natursilke eller av syntetiska eller konstgjorda textil-

fibrer; enfibertråd, hänförlig till kap. 51;

d) garn i förening med metalltråd etc. (nr 52.01), ej utgörande garn med förstärk­

ning av metall;

e) sniljgarn och överspunnet garn, hänförliga till nr 58.07.

4. A. Såsom garn i detaljhandelsuppläggningar anses, med i B här nedan nämnda un­

dantag :

a) garn i nystan, på kartor, bobiner eller hylsor eller i liknande uppläggningar,

allt för så vitt vikten per styck av uppläggningarna (inklusive eventuellt före­

kommande inlägg) utgör, i fråga om:

garn av lin eller rami, högst 200 g;

garn

av natursilke eller ändlösa syntetiska

eller konstgjorda textilfibrer,

högst 85 g;

annat garn, högst 125 g;

b) garn i härvor eller dockor, vägande per styck, i fråga om:

garn

av natursilke eller ändlösa syntetiska

eller konstgjorda textilfibrer,

högst 85 g;

annat garn, högst 125 g;

c) garn i härvor, som genom pasmagarn uppdelats i flera av varandra oberoende

lika pasmor, vägande per styck, i fråga om:

garn

av natursilke eller ändlösa syntetiska

eller konstgjorda textilfibrer,

högst 85 g;

annat garn, högst 125 g.

B. Reglerna i A här ovan skola icke äga tillämpning på:

a) enkelt garn, annat än:

oblekt, enkelt garn av ull eller fina djurhår; blekt, färgat eller tryckt enkelt

garn av ull eller fina djurhår, vägande per 2 000 m mer än 1 kg;

b) flertrådigt garn (en eller flera gånger tvinnat), oblekt:

av natursilke, oavsett uppläggningens art;

av annat textilmaterial (dock icke ull och fina djurhår), i härvor;

c) flertrådigt

garn (en eller flera gånger tvinnat) av natursilke, blekt, färgat

eller tryckt, vägande per 75 000 m högst 1 kg;

d) enkelt eller flertrådigt garn (en eller flera gånger tvinnat), oavsett textilma­

terialet:

i härvor, korshasplat;

i andra uppläggningar för textilindustrin (t. ex. garn på tvinnspolar, cops

eller koniska rullar).

5. a) Med gasvävnader enligt nr 55.07 förstås sådana vävnader, i vilka över hela ytan

eller del därav närliggande varptrådar parvis eller gruppvis slingra sig om var­

andra ett halvt, ett helt eller mer än ett helt varv, så att slingor bildas, vilka om­

sluta inslagstrådarna.

69

b) Med tyll, trådgardinsvävnader och nätknytningar, omönstrade, förstås sådana va­

ror, som över hela ytan bestå av ett enda system av regelbundna maskor av sam­ ma form och storlek, utan mönster och utan fyllning i maskorna. Vid tillämpning av denna regel skall hänsyn icke tagas till sådana vid bindpunkterna förekomman­ de mindre öppningar, som sammanhänga med bildandet av maskorna.

6. Med konfektionerade artiklar förstås:

a) varor, tillskurna, av annan än kvadratisk eller rektangulär form;

b) varor, som i och med vävningen erhållit sin slutliga form och som omedelbart

eller efter isärklippning men utan sömnad eller annan kompletterande bearbet­ ning äro färdiga för direkt användning (t. ex. vissa putsdukar, handdukar, bord­ dukar, halsdukar och filtar);

c) varor (andra än längdvaror), som äro fållade eller kantade eller försedda med

knutna ftansar (knutna av vävtrådar eller särskilda trådar);

d) varor, som äro tillskurna och som undergått bearbetning, bestående i utdragning

av trådar;

e) varor, som äro hopfogade genom sömnad, klistring eller på annat sätt (dock ej

längdvaror, bestående antingen av flera hopskarvade längder av ett och samma material eller av två eller flera på varandra lagda och sammanfogade skikt, även med mellanlägg av vadd).

7. Kap. 50—57 omfatta icke artiklar, som enligt anm. 6 anses som konfektionerade; detta gäller även kap. 58—60, för så vitt icke annat framgår av ordalydelsen i dessa kapitel. Kap. 50—57 omfatta icke varor, hänförliga till kap. 58 eller 59.

Kungl. Mcij. ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 50. Natur silke

50.01 Silkeskokonger, lämpade för avhaspling ................................ 50.02 Råsilke, icke snott eller tvinnat................................................. 50.03 Avfall av natursilke (härunder inbegripet schappesilke och bourrettesilke ävensom silkeskokonger, icke lämpade för av­ haspling, samt rivna varor) ..................................................... 50.04 Garn av natursilke, annat än schappesilke och bourrette­ silke, ej i detalj handelsuppläggningar .................................... 50.05 Garn av schappesilke, ej i detaljhandelsuppläggningar-----50.06 Garn av bourettesilke, ej i detaljhandelsuppläggningar-----50.07 Garn av natursilke i detaljhandelsuppläggningar................... 50.08 Gut; ävensom imiterad katgut av natursilke ........................ 50.09 Vävnader av natursilke, annat än bourettesilke ............... 50.10 Vävnader av bourettesilke .........................................................

fri fri

fri

6 %

6

%

6

%

6

%

fri

12

%

12

%

Kap. 51. Ändlösa syntetiska eller konstgjorda textilfibrer

Anmärkningar

1. Med syntetiska och konstgjorda textilfibrer förstås i tulltaxan fibrer eller enfibertrå- dar, framställda av organiska polymerer:

a) genom polymerisation eller kondensation av organiska monomerer, såsom polyami­

der, polyestrar, polyuretaner och polyvinylderivat (syntetiska textilfibrer); eller

b) genom kemisk omvandling av naturliga organiska polymerer (cellulosa, kasein,

protein, alginat etc.), såsom viskos-, acetat-, koppar- och alginatfibrer (konstgjorda textilfibrer).

2. Fiberknippen för framställning av korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer tull­ taxeras icke enligt nr 51.01 utan hänföras till kap. 56.

3. Till garn av ändlösa fibrer hänföres icke garn, i vilket flertalet fibrer avskurits eller avslitits genom att garnet passerat särskilda maskiner (kap. 56).

4. Enfibertråd av syntetiskt eller konstgjort textilmaterial med ett största tvärmått av högst 1 mm tulltaxcras enligt nr 51.01, därest vikten per m understiger 6,6 mg (60 denier), eljest enligt nr 51.02. Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm hänföres till kap. 39. Remsor (konstbast o. d.) av syntetiskt eller konstgjort textilmaterial hänföras till nr 51.02, därest bredden uppgår till högst 5 mm, eljest till kap. 39.

51.01

Garn av ändlösa syntetiska eller konstgjorda textilfibrer,

ej i detaljhandelsuppläggningar:

A. av syntetiska textilfibrer ..................................................... 112 %

B. av konstgjorda textilfibrer..................................................... 20 %

51.02 Enfibertråd, remsor (konstbast o. d.) och imiterad katgut

av syntetiskt eller konstgjort textilmaterial:

A. av syntetiskt textilmaterial ................................................. 112 %

B. av konstgjort textilmaterial .................................................. 20 %

51.03 Garn av ändlösa syntetiska eller konstgjorda textilfibrer

i detaljhandelsuppläggningar:

A. av syntetiska textilfibrer ..................................................... x12 %

B. av konstgjorda textilfibrer..................................................... 20 %

51.04 Vävnader av ändlösa syntetiska eller konstgjorda textil­

fibrer, härunder inbegripet vävnader av enfibertråd eller

remsor, hänförliga till nr 51.01 eller 51.02:

A. av syntetiskt textilmaterial:

1. cordväv ............................................................................... 112 %

2. andra slag .......................................................................... 214 %

B. av konstgjort textilmaterial .................................................. 20 %

70

Kungi. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 52. Textilvaror i förening med metall

52.01

Garn av textilfibrer i förening med metalltråd (garn över-

spunnet med metalltråd härunder inbegripet) eller över­

draget med metall:

A. avsett att användas uteslutande för tillverkning av elek­

triska ledningssnören .............................................................. fri

B. andra slag ................................................................................... 20 %

52.02 Vävnader av metalltråd eller av till nr 52.01 hänförligt

garn, för tillverkning av kläder, för heminredning eller

liknande ändamål ......................................................................... 20 %

Kap. 53. Ull och andra djurhår

Anmärkning

Med fina djurhår förstås hår av alpacka, lama, vikunja, jak, kamel, annan get än vanlig

get, såsom angöra-, tibet- och kaschmirget, kanin (även angorakanin), hare, bäver, nutria

och bisamråtta.

53.01

Ull av får, okardad och okammad................................................. fri

53.02 Andra djurhår (fina eller grova), okardade och okammade

fri

53.03 Avfall av fårull eller andra djurhår (fina eller grova), icke

rivet ........................................................................................................ fri

53.04 Rivna varor av fårull eller andra djurhår (fina eller grova)

fri

53.05 Fårull och andra djurhår (fina eller grova), kardade eller

kammade ........................................................................................... fri

53.06 Kardgarn av fårull, ej i detaljhandelsuppläggningar ....

5 %

53.07

Kamgarn av fårull, ej i detaljhandelsuppläggningar...........

5 %

1

T.

v. suspenderad. 2

T.

v.

10

%.

53.08 Garn av fina djurhår (kardade eller kammade), ej i detaljhandelsuppläggningar .................................................................. 5 % 53.09 Garn av tagel eller andra grova djurhår, ej i detaljhandels- uppläggningar: A. t. o. m. nr 6 metrisk numrering ......................................... 5 % B. över nr 6....................................................................................... fri 53.10 Garn av fårull, tagel eller andra djurhår (fina eller grova) i detalj handelsuppläggningar ..................................................... 5 % 53.11 Vävnader av fårull eller fina djurhår: A. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa konstgjorda

textilfibrer ............................................................................... 20 % B. andra slag ............................................................................... 12 %

53.12 Vävnader av grova djurhår, andra än tagel.............................. 12 % 53.13 Vävnader av tagel........................................................................... 12 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

71

Kap. 54. Lin och rami

54.01 Lin, oberett eller berett men icke spunnet; blånor och av­ fall av lin, rivna varor härunder inbegripna ........................ fri 54.02 Rami, oberedd eller beredd men icke spunnen; blånor och avfall av rami, rivna varor härunder inbegripna................... fri 54.03 Garn av lin eller rami, ej i detaljhandelsuppläggningar: A. enkelt:

1. t. o. m. nr 35 engelsk numrering......................................... 9 %

2. över nr 35............................................................................... fri B. flertrådigt ........................................................................................ 9 %

54.04 Garn av lin eller rami i detaljhandelsuppläggningar ............... 9 % 54.05 Vävnader av lin eller rami.................................................................. 13 %

Kap. 55. Bomull

55.01 Bomull, okardad och okammad ................................................. fri 55.02 Bomullslinters ....................................................... ....................... fri 55.03 Avfall av bomull (rivna varor härunder inbegripna), okar­ dat och okammat ........................................................................... fri 55.04 Bomull, kardad eller kammad..................................................... 10 % 55.05 Garn av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar: A. sytråd ....................................................................................... 12 % B. annat:

1. t. o. m. nr 89 engelsk numrering ................................ 8 %

2. över nr 89............................................................................... fri

55.06 Garn av bomull i detaljhandelsuppläggningar: A. sytråd ....................................................................................... 12 % B. annat ............................................................................................ 8 % 55.07 Gasvävnader av bomull.................................................................. 12 % 55.08 Frottévävnader av bomull .......................................................... 12 % 55.09 Andra vävnader av bomull: A. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa konstgjorda

textilfibrer................................................................................... 20 % B. andra slag ................................................................................... 12 %

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 56. Korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer

Anmärkning

Med fiberknippe enligt nr 56.02 förstås ett sådant knippe, som består av en samling pa­

rallella fibrer, vilka alla äro av samma längd som knippet, och som:

a) har en längd av mer än 2 m;

b) är snott mindre än 5 varv per m;

c) består av fibrer med en vikt per m understigande 6,6 mg (60 denier) ;

d) är sträckt så att det icke kan ytterligare sträckas till mer än dubbla längden (gäller

endast i fråga om syntetiskt textilmaterial);

e) har en vikt per m:

i fråga

om konstgjort textilmaterial, av mer än 0,5 g (4 500 denier);

i fråga om syntetiskt textilmaterial, av mer än 1,66 g (15 000 denier).

Fiberknippen med en längd av högst 2 m hänföras till nr 56.01.

56.01

Korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer, icke kar­

dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning . .

8 %

56.02 Fiberknippen för framställning av korta syntetiska eller

konstgjorda textilfibrer .............................................................. g %

56.03 Avfall av syntetiska eller konstgjorda textilfibrer (ändlösa

eller korta), garnavfall och rivna varor härunder inbegripna,

icke kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning 8 %

56.04 Korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer och avfall av

syntetiska eller konstgjorda textilfibrer (ändlösa eller kor­

ta), kardade, kammade eller på annat sätt beredda för

spinning ........................................................................................... 8 %

56.05 Garn av korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer (eller

av avfall av syntetiska eller konstgjorda textilfibrer), ej i

detaljhandelsuppläggningar;

A. t. o. m. nr 89 engelsk bomullsnumrering ........................ 10 %

B. över nr 89 ................................................................................... fri

56.06 Garn av korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer (eller

av avfall av syntetiska eller konstgjorda textilfibrer) i de­

taljhandelsuppläggningar ............................................................. 10 %

56.07 Vävnader av korta syntetiska eller konstgjorda textilfibrer

(eller av avfall av syntetiska eller konstgjorda textil­

fibrer) :

A. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa konstgjorda

textilfibrer ................................................................................... 20 %

B. andra slag ..................................................................................... 12 %

Kap. 57. Andra vegetabiliska textilfibrer; garn av papper och

vävnader därav

57.01 Mjuk hampa (Canabis sativa), oberedd eller beredd men

icke spunnen; blånor och avfall av mjuk hampa, rivna va­

ror härunder inbegripna .............................................................. fri

57.02 Manillafibrer (Abaca eller Musa textilis), oberedda eller

beredda men icke spunna; blånor och avfall av manilla,

rivna varor härunder inbegripna ............................................. fri

57.03 Jute, oberedd eller beredd men icke spunnen; blånor och

avfall av jute, rivna varor härunder inbegripna................... fri

57.04 Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men

icke spunna; avfall av dylika textilfibrer, rivna varor här­

under inbegripna

..................................................................... fri

57.05 Garn av mjuk hampa:

A. enkelt:

1. t. o. m. nr 35 engelsk numrering........................................... 9 %

2. över nr 35

..................................................................... fri

B. flertrådigt ........................................................................................ 9 %

57.06 Garn av jute ........................................................................................ 8 %

57.07 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer:

A. av kokosfibrer ........................................................................... fri

B. av andra fibrer ........................................................................... 9 %

57.08 Garn av papper .................................................................................... 8 %

57.09 Vävnader av mjuk hampa ................................................................ 13 %

57.10 Vävnader av jute

......................................................................... 10 %

57.11

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer:

A. av kokosfibrer utan inblandning av andra textilfibrer ..

7 %

B. av andra fibrer.............................................................................. 12 %

57.12 Vävnader av pappersgarn................................................................. 10 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

73

Kap. 58. Mattor, gobelänger o. d.; sammets-, plysch-, ögle- och snilj-

vävnader; band; snör maker iarbeten; tyll och nätknytningar;

spetsar; broderier

Anmärkningar

1. Till detta kapitel hänföras icke vävnader med impregnering eller överdrag, elastiska

vävnader, innehållande gummitråd, driv- och transportremmar samt andra varor,

hänförliga till kap. 59. Broderier med botten av textilmaterial hänföras emellertid

till nr 58.10.

2. Såsom mattor enligt nr 58.01 och 58.02 tulltaxeras även vävnader, som förete de för

golvmattor utmärkande kännetecknen men som icke äro avsedda att placeras på golv.

Dessa nummer omfatta icke mattor av stampad filt, vilka hänföras till kap. 59.

3. Med band enligt nr 58.05 förstås:

a) vävnader, bestående av varp och inslag (sammetsvävnader härunder inbegripna),

med en bredd av högst 30 cm och med vävd stad vid båda kanterna; remsor med

en bredd av högst 30 cm, klippta ur vävnad med varp och inslag, under förutsätt­

ning att de äro försedda med stadkanter, vävda, klistrade eller åstadkomna på an­

nat sätt;

b) vävnader med varp och inslag, vävda i slangform, med en bredd i platt skick av

högst 30 cm;

c) s. k. snedremsor med invikta kanter och en bredd i ovikt skick av högst 30 cm.

Band med vävd frans tulltaxeras såsom snörmakeriarbetcn (nr 58.07).

4. Nr 58.08 omfattar icke av bind- eller segelgarn, tågvirke eller linor tillverkade nät

eller nätknytningar, vilka äro upptagna i nr 59.05.

5. Såsom broderier enligt nr 58.10 tulltaxeras även arbeten med påsydda paljetter eller

pärlor eller med på dylikt sätt anbragta applikationer av textilmaterial eller annat

material samt arbeten, broderade med metalltråd eller glasfibrer. Enligt nr 58.10 tull­

taxeras icke sådana broderade artiklar, som avses i nr 58.03.

6. Till detta kapitel hänföras även artiklar av metalltråd, för beklädnad, heminredning

eller liknande ändamål.

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

58.01

Mattor, knutna, även konfektionerade:

A. med högst 250 knutar på en längd av 1 in ... . 100 kg

B. med mer än 250 men ej mer än 450 knutar på en längd

av 1 m.......................................................................... 100 kg

C. med mer än 450 knutar på en längd av 1 m .. 100 kg

58.02 Andra mattor, även konfektionerade; kelims och liknande

vävnader, även konfektionerade:

A. av kokosfibrer utan inblandning av andra textilfibrer

B. av annat textilmaterial ..........................................................

58.03 Gobelänger och liknande artiklar, handvävda eller hand-

broderade (med petits points, korsstygn e. d.), även kon­

fektionerade ...................................................................................

58.04 Sammets-, plysch-, ögle- och sniljvävnader, ej hänförliga till

nr 55.08 eller 58.05 ..........................................................................

58.05 Band, ej hänförliga till nr 58.06, härunder inbegripet band,

bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer:

A. sammets-, plysch-, ögle- och sniljband ............................

B. andra slag:

1. av ändlösa syntetiska textilfibrer ................................

2. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ............................

3. av annat textilmaterial .....................................................

58.06 Etiketter, märken och liknande artiklar, vävda, icke bro­

derade, som längdvara eller tillskurna:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer ....................................

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer....................................

C. av annat textilmaterial .........................................................

58.07 Sniljgarn och snilj er; överspunnet garn (annat än garn,

hänförligt till nr 52.01, och överspunnet tagelgarn); flätor,

snörmakeriarbeten och dylika arbeten, som längdvara; tof­

sar, pomponger o. d.:

A. snilj garn och snilj er:

1. av bomull ..........................................................................

2. av annat textilmaterial .....................................................

B. andra slag:

1. av ändlösa syntetiska textilfibrer ................................

2. av ändlösa konstgjorda textilfibrer................................

3. av annat textilmaterial .....................................................

58.08 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, omönstrade:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer.......................................

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ....................................

C. av annat textilmaterial ..........................................................

58.09 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, mönstrade;

spetsar och spetsvävnader (hand- eller maskingjorda), som

längdvara eller i form av s. k. motiv:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer ....................................

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ....................................

C. av annat textilmaterial ..........................................................

58.10 Broderier, som längdvara eller i form av s. k. motiv:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer ....................................

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ....................................

C. av annat textilmaterial .........................................................

250: —

350: —

600: —

7 %

12

%

12

%

12

%

14 %

M4 %

20

%

14 %

J14 %

20 %

14 %

8

%

12

%

*14 %

20

%

14 %

M4 %

20

%

14

%

M4 %

20

%

14 %

U4 %

20

%

14 %

1 T. v. 10 %.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

75

Kap. 59. Vadd och stampad filt; bind- och segelgarn; tågvirke och

linor samt varor därav; vävnader för speciella ändamål; vävnader

med impregnering eller överdrag; textilvaror för tekniskt bruk

Anmärkningar

1. Med vävnader avses i detta kapitel, förutom egentliga vävnader, hänförliga till kap.

50—-57 eller nr 58.04, även band, hänförliga till nr 58.05, flätor, snörmakeriarbeten

och dylika arbeten, hänförliga till nr 58.07, tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar,

hänförliga till nr 58.08 eller 58.09, spetsar och spetsvävnader, hänförliga till nr 58.09,

samt trikåväv, hänförlig till nr 60.01.

2. Nr 59.08 och 59.12 skola icke äga tillämpning på vävnader, vilkas impregnering eller

överdrag icke framträder synbart eller endast medfört en förändring av varans färg.

Nr 59.12 skall icke äga tillämpning på vävnader med mönster, som åstadkommits

genom målning (andra än målade teaterkulisser, ateljéfonder o. d.) eller genom be­

läggning med stoft, korkpulver e. d., ej heller på vävnader med normal appretering av

stärkelse eller liknande ämne.

3. Som vävnader enligt nr 59.11 tulltaxeras:

a) vävnader, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi (dock med un­

dantag av poröst gummi):

vägande per m2 högst 1 500 g; eller

vägande per m2 mer än 1 500 g och innehållande mer än 50 viktprocent textilma­

terial ;

b) vävnadsliknande varor, bestående av parallellt ordnade trådar av textilmaterial,

sammanklistrade med gummi, oavsett vikten per m2.

4. Till nr 59.16 hänföras icke:

a) driv- och transportremmar, som längdvara eller i avpassade längder, med en tjock­

lek av mindre än 3 mm;

b) driv- och transportremmar, impregnerade, överdragna eller laminerade med gum­

mi eller tillverkade av garn av textilmaterial, impregnerat eller överdraget med

gummi (nr 40.10).

5. Nr 59.17 skall äga tillämpning på följande varor, som skola anses icke hänförliga

till annat nummer i avd. XI:

a) följande textilvaror (ej hänförliga till nr 59.14—59.16), nämligen

vävnader, stampad filt och vävnader i förening med stampad filt, överdragna eller

laminerade med gummi, läder eller annat material, för tillverkning av kardbeslag,

samt andra dylika varor för tekniskt ändamål;

siktduk;

filterdukar och grova vävnader för oljepressning eller liknande tekniskt ändamål,

även av människohår;

dubbelvävd filt och slangformig eller ändlös vävd filt (vare sig enkel- eller dubbel-

vävd), med eller utan impregnering eller överdrag, för användning vid papperstill­

verkning eller för annat tekniskt ändamål;

vävnader med förstärkning av metall, för tekniskt ändamål;

vävnader, tillverkade av garn, hiinförligt till nr 52.01, för användning vid pappers­

tillverkning eller för annat tekniskt ändamål;

snören, flätor och liknande textilvaror, även med impregnering eller överdrag eller

med förstärkning av metall, för packnings- eller smörjningsändamål;

b) artiklar för tekniskt bruk (ej hänförliga till nr 59.14—59.16), såsom polerskivor,

packningar och andra maskindelar.

59.01 Vadd samt varor av vadd; stoft, noppor o. d. av textilmate­

rial :

A. vadd samt varor av vadd;

1. sanitetsbindor och sanitetstamponger ........................ 13 %

2. andra slag .......................................................................... 10 %

B. stoft, noppor o. d...................................................................... fri

59.02 Stampad filt samt varor av stampad filt, även med impreg-

nering eller överdrag...................................................................... 10 %

59.03 Fiberduk, bestående av textilfibrer, sammanhållna på annat

sätt än genom filtning, samt varor därav, även med impreg-

nering eller överdrag...................................................................... 10 %

59.04 Bind- och segelgarn samt tågvirke och linor, även flätade:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer .................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ......................................................... 9 %

59.05 Nät, tillverkade av material, upptaget i nr 59.04, som längd-

vara eller i avpassade stycken, färdiga fisknät (även av

annat garn) härunder inbegripna:

A. fisknät:

1. av bomull ......................................................... 100 kg

25: —

2. av annat textilmaterial ................................ 100 kg

45:—

B. andra slag:

1. av ändlösa syntetiska textilfibrer ................................ 14 %

2. av ändlösa konstgjorda textilfibrer.............................. 20 %

3. av annat textilmaterial ..................................................... 10 %

59.06 Andra varor av garn, bind- eller segelgarn, tågvirke eller

linor, med undantag av vävnader och varor därav:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer .................................. 20 %

C. av annat textilmaterial ......................................................... 10 %

59.07 Vävnader, överdragna med gummi arabicum eller med

stärkelseklister eller liknande ämne, för inbindning av böc­

ker eller för tillverkning av etuier eller för liknande ända­

mål; kalkerväv; vävnader, beredda för målning; kanfas och

liknande vävnader för tillverkning av hattar:

A. bokbindarklot .......................................................................... 8 %

B. andra slag ................................................................................... 12 %

59.08 Vävnader, impregnerade eller överdragna med cellulosa­

derivat eller andra plaster:

A. bokbindarklot .......................................................................... 8 %

B. andra slag ................................................................................... 12 %

59.09 Vaxduk och andra vävnader, impregnerade eller överdragna

med olja eller preparat på basis av torkande olja............... 12 %

59.10 Linoleummattor och med linoleummassa belagda vävnader

ävensom mattor med botten av textilmaterial och överdrag

av annan massa, även i tillskurna stycken ............................ 10 %

59.11

Vävnader, impregnerade, överdragna eller laminerade med

gummi, andra än trikåväv:

A. cordväv av ändlösa syntetiska textilfibrer........................ *12 %

B. cordväv av ändlösa konstgjorda textilfibrer ................... 20 %

C. andra slag ................................................................................... 12 %

59.12

Vävnader med annan impregnering eller annat överdrag;

målade teaterkulisser, ateljéfonder o. d.................................... 12 %

59.13 Elastiska vävnader, andra än trikåväv, av textilmaterial

i förening med gummitråd:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... 214 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer .................................... 18 %

C. av annat textilmaterial ......................................................... 12 %

1 T. v. suspenderad. 2 T. v. 10 %.

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

59.14 Vekar av textilmaterial, vävda, flätade eller stickade, för

lampor, kaminer, ljus o. d.; glödstrumpor, även impregne­

rade, samt slangformiga ämnen därtill.................................... 12 %

59.15 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även

armerade eller försedda med beslag eller kopplingar av an­

nat material ................................................................................... 10 %

59.16 Driv- och transportremmar av textilmaterial, även för­

stärkta med metall eller annat ämne......................................... 10 %

59.17

Andra textilvaror för tekniskt bruk ......................................... 10 %

Kungi. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

77

Kap. 60. Trikåvaror

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) virkade spetsar, hänförliga till nr 58.09;

b) trikåvaror, hänförliga till kap. 59;

c) korsetter, gördlar, höfthållare, bysthållare, hängslen, strumphållare, strumpeband

och liknande artiklar (nr 61.09);

d) begagnade kläder och andra artiklar, hänförliga till nr 63.01;

e) ortopediska artiklar, brockband o. d. (nr 90.19).

2. Till nr 60.02—60.06 (och ej till kap. 61 och 62) hänföras icke blott direkt framställda

artiklar (även icke färdiga eller icke kompletta) av trikå utan även artiklar, tillver­

kade av trikåväv genom sömnad e. d. (konfektionerade), delar av trikå till sådana va­

ror härunder inbegripna.

3. Såsom trikåvaror, innehållande gummi, enligt nr 60.06 anses icke trikåvaror, endast

försedda med resårband e. d., innehållande gummi.

4. Till detta kapitel hänföras även artiklar av metalltråd, för beklädnad, heminredning

eller liknande ändamål.

5. Med trikåvaror, innehållande gummi, avses i detta kapitel:

a) trikåvaror av textilmaterial i förening med gummitråd;

b) trikåvaror, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi eller tillverkade

av garn, impregnerat eller överdraget med gummi.

60.01 Trikåväv, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer........................................ *14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer .................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ......................................................... 14 %

60.02 Vantar av trikå, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... 1li %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ..................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ............................................................ 14 %

60.03

Strumpor, understrumpor, sockor, strumpskyddare och lik­

nande artiklar av trikå, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 218 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ..................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ............................................................ 14 %

60.04 Underkläder av trikå, icke innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 114 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ..................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ............................................................ 14 %

Anm. För underkläder, hänförliga till nr 60.04 C och icke helt eller

till huvudsaklig del bestående av naturlig ull, skall tullen i varje fall

motsvara, därest vikten per dussin uppgår till högst 1 kg minst 450: —

1 T. v. 8 %, 2 T. v. 14 %.

per 100 kg och i annat fall minst 350: — per 100 kg. Tullen skall här­

vid beräknas efter varans vikt inklusive sådant förefintligt emballage,

med vilket varor av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhan­

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

deln.

60.05 Överkläder av trikå samt andra trikåvaror, icke innehållan­

de gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... *14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ...................................... 17 %

C. av annat textilmaterial ............................................................ 14 %

60.06 Trikåväv och andra trikåvaror, knäskydd och åderbrocks-

strumpor härunder inbegripna, innehållande gummi:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... 214 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ..................................... 18 %

C. av annat textilmaterial ............................................................ 12 %

Kap. 61. Kläder och tillbehör därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar endast varor av textilmaterial (metalltråd härunder inbegripen)»

med undantag av trikåvaror; till nr 61.09 hänföras dock jämväl varor av trikå.

2. Till detta kapitel hänföras icke:

a) begagnade kläder och andra artiklar, hänförliga till nr 63.01;

b) ortopediska artiklar, brockband o. d. (nr 90.19).

3. Vid tillämpning av nr 61.01—61.04 gäller följande:

a) artiklar, som icke äro igenkännliga såsom kläder för män eller gossar eller såsom

kläder för kvinnor eller flickor, tulltaxeras såsom kläder för kvinnor eller flickor

(nr 61.02 och 61.04);

b) såsom kläder för småbarn anses endast sådana artiklar, som icke äro igenkänn­

liga såsom avsedda uteslutande för gossar eller uteslutande för flickor. Såsom klä­

der för småbarn tulltaxeras även blöjor och liknande spädbarnsartiklar.

4. Scarfar, halsdukar o. d. av kvadratisk eller nästan kvadratisk form, vilka icke ha nå­

gon sida större än 60 cm, tulltaxeras såsom näsdukar (nr 61.05). Näsdukar, som ha

någon sida större än 60 cm, hänföras till nr 61.06.

5. Icke kompletta eller icke färdiga varor, härunder inbegripet tillformade stycken av

trikå för tillverkning av artiklar, hänförliga till nr 61.09, samt tillklippta stycken av

annan textilvara för tillverkning av hit hänförliga artiklar, tulltaxeras såsom mot­

svarande kompletta eller färdiga varor.

61.01 Överkläder för män eller gossar:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... il4 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ...................................... 17 %

C. av annat textilmaterial

...................................... 12 %

61.02 Överkläder för kvinnor, flickor eller småbarn:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... il4 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ...................................... 17 %

C. av annat textilmaterial

......................................

14

%.

61.03 Underkläder för män eller gossar, härunder inbegripet kra­

gar, skjortbröst och manschetter:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... il4 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ...................................... 17 %

C. av annat textilmaterial

......................................

14

%

61.04 Underkläder för kvinnor, flickor eller småbarn:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... il4 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ...................................... 17 %

C. av annat textilmaterial

......................................

14

%

1 T. v. 12 %. 2 T. v. 10 %.

61.05 Näsdukar:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... J14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ...................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ........................................................... 12 %

61.06 Sjalar, scarfar, halsdukar, slöjor och liknande artiklar:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... *14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ..................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ........................................................... 12 %

61.07 Slipsar och liknande artiklar ..................................................... 17 %

61.08 Kragar, isättningar, krås, manschetter, volanger och liknan­

de besättningsartildar till kläder för kvinnor eller flickor:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer......................................... 214 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ..................................... 17 %

C. av annat textilmaterial ........................................................... 14 %

61.09 Korsetter, gördlar, höfthållare, bysthållare, hängslen,

strumphållare, strumpeband och liknande artiklar (även

av trikå), även innehållande gummitråd:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 214 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ................................... 17 %

C. av annat textilmaterial . ........................................................ 14 %

61.10 Vantar, strumpor och sockor, ej hänförliga till trikåvaror:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 214 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ................................... 17 %

C. av annat textilmaterial .......................................................... 14 %

61.11 Konfektionerade tillbehör till kläder, såsom ärmlappar,

axelvaddar, skärp, muffar, ärmskyddare och fickor:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer .................................... 214 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ................................... 17 %

C. av annat textilmaterial .......................................................... 14 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

79

Kap. 62. Andra konfektionerade textilvaror

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar konfektionerade artiklar av textilmaterial, med undantag av

trikåvaror och varor av stampad filt eller av fiberduk.

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) varor, hänförliga till kap. 58, 59 eller 61;

b) begagnade kläder och andra artiklar, hänförliga till nr 63.01.

62.01

Res- och sängfiltar ...................................................................... 12 %

62.02 Sänglinne, borddukar, handdukar och liknande artiklar;

gardiner och andra artiklar för rumsinredning:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer....................................... J14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ................................... 20 %

C. av annat textilmaterial ......................................................... 13 %

62.03 Säckar och påsar för förpackning av varor:

A. synbarligen begagnade ......................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

62.04 Presenningar, segel, markiser, tält och kampingartiklar ..

13 %

1 T. v. 10 %. 2 T. v. 12 %.

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

62.05 Andra konfektionerade textilvaror, tillskärningsmönster

härunder inbegripna:

A. av ändlösa syntetiska textilfibrer....................................... *14 %

B. av ändlösa konstgjorda textilfibrer ................................... 17 %

C. av annat textilmaterial ........................................................ 14 %

Kap. 63. Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

63.01

Kläder och tillbehör därtill, res- och sängfiltar samt hus­

hålls- och rumsinredningsartiklar, av textilmaterial, ej hän­

förliga till nr 58.01—58.03, ävensom, oavsett materialet,

skodon och huvudbonader, allt för så vitt varorna äro syn­

barligen begagnade och inkomma oförpackade eller i ba­

lar, säckar eller liknande förpackningar................................ 14 %

63.02 Lump samt avklipp och liknande avfall av textilvaror (även

av bind- eller segelgarn, tågvirke eller linor) ............................ fri

1 T. v. 12 %.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

81

AVDELNING XII

Skodon;' huvudbonader; paraplyer och parasoller; bearbetade

fjädrar samt varor av fjädrar; konstgjorda blommor;

varor av människohår; solfjädrar

Kap. 64. Skodon, damasker

j

och liknande^artiklar samt delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) skodon utan särskild sula, av trikå (nr 60.03) eller annan textilvara, med undan­

tag av stampad filt (nr 62.05);

b) begagnade skodon, hänförliga till nr 63.01;

c) artiklar av asbest (nr 68.13);

d) ortopediska skodon och andra ortopediska artiklar samt delar därtill (nr 90.19);

e) leksaker samt skodon med fastsatta skridskor (kap. 97).

2. Nr 64.05 och 64.06 omfatta icke pligg, skoskyddare, snörhålsringar, hakar och spän­

nen samt snören, tofsar och andra snörmakeriarbeten och besättningsartiklar, vilka

tulltaxeras efter sin beskaffenhet, ej heller knappar och andra artiklar, hänförliga till

nr 98.01.

3. Vid tillämpningen av nr 64.01 anses som gummi eller plast även vävnad och annan

textilvara med överdrag av gummi eller plast.

64.01

Skodon med sulor och överdelar av gummi eller plast ....

14 %

64.02 Skodon med sulor av läder eller konstläder samt skodon

med sulor av gummi eller plast, ej hänförliga till nr 64.01

14 %

64.03 Skodon av trä eller med sulor av trä eller kork................... 14 %

64.04 Skodon med sulor av annat material........................................ 14 %

64.05 Delar till skodon (inläggssulor, hälskydd o. d. härunder in­

begripna) av annat material än metall:

A. nåtlade överdelar ...................................................................... 14 %

B. andra slag ................................................................................... 10 %

64.06 Damasker, benläder, benlindor, benskydd och liknande ar­

tiklar samt delar därtill:

A. av textilmaterial ...................................................................... 14 %

B. av annat material...................................................................... 8 %

Kap. 65. Huvudbonader och delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) begagnade huvudbonader, hänförliga till nr 63.01;

b) hårnät av människohår (nr 67.04);

c) huvudbonader av asbest (nr 68.13);

d) leksaker, såsom dockhattar, och karnevalsartiklar (kap. 97).

2. Till nr 65.02 hänföras icke hattstumpar, tillverkade genom sömnad, dock med undan­

tag av sådana, som tillverkats enbart genom hopsyning i spiral av flätor, band, rem­

sor e. d.

6 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

82

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

65.01 Hattstumpar av stampad filt, icke formpressade och icke

försedda med brätte; plana eller cylindriska hattämnen av

stampad filt:

A. av hårfilt ...................................................................................

B. av ullfilt.......................................................................................

65.02 Hattstumpar, flätade eller tillverkade av flätor, band, rem­

sor e. d., oavsett materialet, icke formpressade och icke för­

sedda med brätte ..........................................................................

65.03 Hattar och andra huvudbonader av stampad filt, tillverka­

de av stumpar eller plana ämnen, hänförliga till nr 65.01,

ogarnerade eller garnerade:

A. capeliner av hårfilt..................................................................

B. andra slag

65.04 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller tillverkade

av flätor, band, remsor e. d., oavsett materialet, ogarnera-{

de eller garnerade..........................................................................

65.05 Hattar och andra huvudbonader (hårnät härunder inbegrip­

na) av trikå eller av annan textilvara (längdvara) dock ej

av flätor, band, remsor e. d., ogarnerade eller garnerade . .

65.06 Andra huvudbonader, ogarnerade eller garnerade...............

65.07 Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, stommar (även hop­

fällbara), mösskärmar och hakremmar till hattar eller and­

ra huvudbonader ..................................................................

10

%

12

%

12

%

10

%

12

%

dock

högst

5: —

per

styck

12

%

dock

högst

5: —

per

styck

12

%

dock

högst

5: —

per

styck

10

%

12

%

Kap. 66. Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor och

ridspön samt delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) mätkäppar och liknande artiklar (nr 90.16);

b) promenadkäppar med skjutvapen eller stilett, förtyngda käppar för användning

som slagvapen samt liknande käppar (kap. 93);

c) artiklar, hänförliga till kap. 97, säsom leksaksparaplyer och leksaksparasoller.

2. Till nr 66.03 hänföras icke tillbehör av textilmaterial, ej heller, oavsett materialet,

fodral, övertyg, tofsar o. d. till artiklar, upptagna i nr 66.01 och 66.02. Dylika varor

tulltaxeras efter sin beskaffenhet, även om de inkomma samtidigt med de artiklar,

för vilka de äro avsedda, men icke äro anbragta på desamma.

66.01 Paraplyer och parasoller, käpparaplyer, trädgårdsparasol-

ler och liknande varor härunder inbegripna ........................

15 %

dock

minst

3: —

per

styck

66.02 Promenadkäppar (alpstavar och sittkäppar härunder inbe­

gripna) samt piskor, ridspön och liknande varor............... 10 %

66.03 Delar, beslag och tillbehör till varor, hänförliga till nr 66.01

eller 66.02 ....................................................................................... 10 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

83

Kap. 67. Bearbetade fjädrar och dun samt varor av fjädrar eller dun;

konstgjorda blommor; varor av människohår; solfjädrar

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) filterduk av människoh&r (nr 59.17);

b) blommotiv av spetsar, broderier e. d. (avd. XI);

c) skodon (kap. 64);

d) huvudbonader (kap. 65);

e) dammvippor av fjädrar (nr 96.04), pudervippor av dun (nr 96.05) samt siktar av

människohår (nr 96.06);

f) leksaker, sport- och karnevalsartiklar samt julgransprydnader (kap. 97).

2. Nr 67.01 omfattar icke:

a) varor, i vilka fjäder eller dun ingår endast såsom stoppning, t. ex. sängkläder, hän­

förliga till nr 94.04;

b) kläder och tillbehör därtill, i vilka fjäder eller dun utgör endast besättning eller

stoppning;

c) konstgjorda blommor och blad samt delar därtill ävensom andra varor, hänförliga

till nr 67.02;

d) solfjädrar (nr 67.05).

3. Nr 67.02 omfattar icke:

a) artiklar av glas (kap. 70);

b) imitationer av blommor, blad och frukter av keramiskt material, sten, metall, trä

e. d., framställda i ett stycke genom gjutning, smidning, snidning eller på annat sätt

eller tillverkade genom hopfogning av olika delar på annat sätt än genom bindning,

klistring e. d.

67.01

Fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor därav ävensom

skinn och andra delar av fåglar med kvarsittande fjädrar el­

ler dun (med undantag av produkter, hänförliga till nr

05.07, samt bearbetade spolar och skaft) ................................ 10 %

67.02 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar därtill;

varor av konstgjorda blommor, blad eller frukter............... 15 %

67.03 Människohår, rotvänt eller bearbetat på annat sätt; ull och

andra djurhår, bearbetade för perukmakeriarbeten ........... fri

67.04 Peruker, löshår, lockar och liknande arbeten av människo­

hår, djurhår eller textilmaterial; hårnät och andra varor av

människohår ................................................................................... fri

67.05

Solfjädrar, ställningar och handtag till solfjädrar samt de­

lar till dylika ställningar och handtag, oavsett materialet. .

10 %

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING XIII

Varor av sten, gips, betong, asbest, glimmer eller liknande

material; keramiska produkter; glas och varor därav

Kap. 68. Varor av sten, gips, betong, asbest, glimmer eller

liknande material

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) varor, hänförliga till kap. 25;

b) papper och papp med överdrag eller impregnering, hänförliga till nr 48.07 (t. ex.

papper och papp, överdragna med glimmerpulver eller grafit eller behandlade med

asfalt eller bitumen);

c) vävnader med överdrag eller impregnering, hänförliga till kap. 59 (t. ex. vävnader,

överdragna med glimmerpulver eller behandlade med asfalt eller bitumen);

d) artiklar, hänförliga till kap. 71;

e) verktyg och delar därtill, hänförliga till kap. 82;

f) litografiska stenar, hänförliga till nr 84.34;

g) isolatorer och andra artiklar för elektriskt ändamål, hänförliga till nr 85.25 eller

85.26;

h) borrar för tandläkarbruk (nr 90.17);

ij) urfoder och andra artiklar, hänförliga till kap. 91;

k) artiklar, hänförliga till nr 95.07;

l) leksaker, spel och sportartiklar (kap. 97);

m) knappar (nr 98.01), grifflar (nr 98.05) och skrivtavlor (nr 98.06);

n) konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter (kap. 99).

2. Med monument- eller byggnadssten i nr 68.02 förstås icke blott sådan sten, som avses

i nr 25.15 och 25.16, utan även annan naturlig sten (dock ej skiffer), bearbetad såsom

monument- eller byggnadssten.

68.01

68.02

68.03

68.04

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (annan

än skiffer) .......................................................................................

Varor av naturlig monument- eller byggnadssten (mosaik­

bitar härunder inbegripna), ej hänförliga till nr 68.01 el­

ler till kap. 69:

A. opolerade och oslipade .........................................................

B. polerade eller slipade ..............................................................

Bearbetad skiffer och varor av skiffer, naturlig eller konst­

gjord:

A. opolerade och oslipade .........................................................

B. polerade eller slipade ..............................................................

Kvarnstenar, defibrörstenar, slipstenar, slipskivor, poler-

skivor, skärptrissor, skärtrissor och liknande artiklar (seg­

ment och andra delar därtill härunder inbegripna) av na­

turlig sten, även agglomererad, av naturliga eller konst­

gjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med de­

lar (axlar, kärnor, skaft, beslag o. d.) av annat material

men utan ställning:

A. av naturlig sten..........................................................................

fri

fri

10

%

fri

10

%

fri

B. andra slag:

1. kvarn-, defibrör- och kollergångsstenar....................... fri

2. diamantslipskivor .............................................................. fri

3. andra ................................................................................... 10 %

68.05 Brynstenar, polerstenar och andra dylika handverktyg av

naturlig eller konstgjord sten, slipmedel eller keramiskt ma­

terial:

A. av naturlig sten; ävensom trippelsten och wienerpimsten fri

B. andra slag ............................................................................... 5 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

85

68.06 Slipmedel, naturliga eller konstgjorda, i form av pulver eller

korn, anbragta på vävnad, papper, papp eller annat under­

lag, även tillskuret eller hopfogat genom sömnad eller på

annat sätt:

A. på papper eller papp .............................................................. 5 %

B. på annat underlag .................................................................. 10 %

68.07 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad

vermikulit, expanderade leror och liknande expanderade

material; blandningar och varor av värme- eller ljudisole­

rande mineraliska ämnen, ej hänförliga till nr 68.12 eller

68.13 eller till kap. 69:

A. slaggull, stenull och liknande mineralull samt varor

därav ................................................................................................ 8 %

B. andra slag ................................................................................... fri

68.08 Varor av naturasfalt eller liknande material (t. ex. av

petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck)................................ fri

68.09 Plattor, block och liknande varor, bestående av träfibrer,

andra vegetabiliska fibrer, halm, träspån eller träavfall,

agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt

bindemedel ............................................................................................ 8 %

68.10 Varor av gips eller av blandningar på basis av gips...........

8 %

68.11

Varor av betong eller konstgjord sten, även armerade, va­

ror av slaggbetong eller av betongmosaik härunder inbe­

gripna .................................................................................................... fri

68.12 Varor av asbestbetong, cellulosabetong eller liknande ma­

terial (fiberbetong) ......................................................... 100 kg 1:25

68.13 Bearbetad asbest och varor av asbest (plattor, garn, vävna­

der, kläder, huvudbonader, skodon o. d.), även armerade,

ej hänförliga till nr 68.14; blandningar på basis av asbest

eller asbest och magnesiumkarbonat samt varor av dylika

blandningar........................................................................................... fri

68.14 Bromsband, kopplingsbelägg och dylika friktionselement

(segment, skivor, ringar, plattor o. d.) av asbest eller andra

mineraliska ämnen eller av pappersmassa, även i förening

med textilmaterial eller annat material:

A. bromsband ............................................................................... 5 %

B. andra slag ................... ......................................................... 10 %

68.15 Bearbetad gliminer och varor av glimmer, härunder inbe­

gripet glimmerblad, anbragta på papper eller vävnad (t. ex.

mikanitplattor och mikafolier) ................................................. fri

68.16 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (varor av

torv härunder inbegripna), ej hänförliga till annat nummer fri

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 69. Keramiska produkter

Anmärkningar

1. Kap. 69 omfattar endast varor, som framställts av leror eller andra mineraliska äm­

nen (t. ex. oxider och karbider) och som efter formgivning undergått bränning. Vär-

meisolerande och eldfasta varor hänföras icke till nr 69.04—69.14.

2. Detta kapitel omfattar icke:

a) varor, hänförliga till kap. 71 (t. ex. bijouterivaror);

b) isolatorer och andra artiklar för elektriskt ändamål, hänförliga till nr 85.25 eller

85.26;

c) konstgjorda tänder (nr 90.19);

d) urfoder och andra artiklar, hänförliga till kap. 91;

e) leksaker, spel och sportartiklar (kap. 97);

f) knappar, rökpipor och andra varor, hänförliga till kap. 98;

g) konstnärsarbeten, föremål för samlingar samt antikviteter (kap. 99).

I. Värmeisolerande och eldfasta produkter

69.01

Värmeisolerande produkter (sten, plattor m. m.) av diato-

macéhaltiga fossilmjöl eller liknande kiseldioxidhaltiga

jordarter (infusoriejord, kiselgur o. d.)....................................

69.02 Eldfasta produkter, såsom sten, plattor och annan dylik eld­

fast konstruktionsmaterial, ej hänförliga till nr 69.01:

A. magnesit-, magnesitkrom- och krommagnesitprodukter

B. andra slag ...................................................................................

69.03 Andra eldfasta varor, såsom retorter, deglar, mufflar, mun­

stycken, stoppare, stöd, skålar, rör och stänger...................

fri

fri

5 %

fri

II.

Andra keramiska produkter

69.04 Murtegel, härunder inbegripet bjälklagstegel, håltegel o. d.:

A. av syrafast material.......................................................................

5

%

B. av annat material.......................................................................... fri

69.05 Takpannor, byggnadsornament (lister, friser o. d.) och and­

ra varor för byggnadsändamål (skorstensfoder, rökhuvar

A °-d-)..................................................................................................... 5 %

69.06 Rör och rännor samt delar därtill:

A. av syrafast material.......................................................................

5

%

B. av annat material.......................................................................... fri

69.07 Golvplattor, trottoarplattor, väggplattor och andra bekläd-

nadsplattor, oglaserade:

A. av 3 cm tjocklek eller däröver............................................. fri

B. av mindre tjocklek .................................................................. 10 %

69.08 Golvplattor, trottoarplattor, väggplattor och andra bekläd-

nadsplattor, glaserade .................................................................. 15 %

69.09 Apparater och andra artiklar för kemiskt eller annat tek­

niskt bruk; hoar, kar och liknande behållare för lantbruket;

krukor och andra behållare för förpackning eller transport

av varor:

A. av syrafast material ..............................................................

5

%

B. av annat material...................................................................... fri

69.10 Diskhoar, tvättställ, bidéer, klosettskålar, badkar och dylika

sanitetsartiklar för installation ................................................. 10 %

69.11

Bords-, hushålls- och toalettartiklar av porslin................... 12 %

87

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

69.12 Bords-, hushålls- och toalettartiklar av andra keramiska

material ............................................................................................ 12 %

69.13 Statyetter och andra prydnadsföremål (även för personligt

bruk), inredningsartiklar och liknande artiklar................... 12 %

69.14 Andra varor av keramiskt material ......................................... 12 %

Kap. 70. Glas och varor därav

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) icke frittad glasyr- och emaljmassa samt fritta och annat glas i form av pulver,

korn eller flingor (nr 32.08);

b) varor, hänförliga till kap. 71, såsom bijouterivaror;

c) isolatorer och andra artiklar för elektriskt ändamål, hänförliga till nr 85.25 eller

85.26;

d) optiska artiklar, optiskt bearbetade, samt injektionssprutor, konstgjorda ögon,

termometrar, barometrar, areometrar och andra artiklar, hänförliga till kap. 90;

e) leksaker, spel, julgransprydnader och andra artiklar, hänförliga till kap. 97, med

undantag av konstgjorda ögon (icke mekaniska) för dockor eller för andra artik­

lar, hänförliga till kap. 97;

f) knappar, monterade rafräschissörer och termosflaskor samt andra artiklar, hän­

förliga till kap. 98.

2. Till nr 70.07 hänföres även planglas enligt nämnda nummer, utgörande färdiga artiklar,

dock endast under förutsättning att artiklarna icke äro försedda med ram och icke äro

i förening med annat material än glas.

3. Med glas förstås i tulltaxan även kvarts och kiseldioxid, som undergått smältning.

70.01

Glasskärv och annat glasavfall; glasmassa (med undantag

av optiskt glas) ............................................................................... fri

70.02 Glasyr- och emalj massa, även i form av stavar eller rör

men icke i form av pulver, korn eller flingor........................ fri

70.03 Stänger, stavar, rör och massiva kulor av glas (med undan­

tag av optiskt glas), icke bearbetade......................................... fri

70.04 Planglas, gjutet eller valsat, av kvadratisk eller rektangulär

form, även armerat eller överfångat i samband med tillverk­

ningen men icke vidare bearbetat............................................. 15 %

70.05 Planglas, draget eller blåst, av kvadratisk eller rektangulär

form, även överfångat i samband med tillverkningen men

icke vidare bearbetat...................................................................... 15 %

70.06 Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, av kvadratisk el­

ler rektangulär form (även armerat eller överfångat i sam­

band med tillverkningen), planslipat eller polerat men icke

vidare bearbetat............................................................................... 15 %

70.07 Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst (även slipat eller

polerat), skuret till annan form än kvadratisk eller rektan­

gulär eller böjt eller på annat sätt bearbetat (t. ex. fasett-

eller kantslipat eller etsat); isoleringsrutor; s. k. blyinfatt­

ningar (glasmålningar o. d.) ....................................................... 15 %

70.08 Säkerhetsrutor av glas, bärdade eller laminerade, även fär-

digskurna eller formade .............................................................. 15 %

70.09 Metallbelagt glas (speglande); speglar av glas, backspeglar

härunder inbegripna...................................................................... 15 %

70.10 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, tablettrör och andra

liknande kärl av glas för förpackning eller transport av va­

ror; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av

glas .................................................................................................... 12 %

88

70.11

öppna glaskolvar och glasrör, utan montering, till elektris­

ka glödlampor, elektronrör eller liknande artiklar . . 100 kg 65:__

70.12

Glas, även icke färdiga, till termosflaskor eller liknande

värmeisolerande behållare:

A. icke försilvrade ...................................................................... 12 %

B. andra ...........................................................................................

15

%

70.13 Bords-, köks-, toalett- och kontorsartiklar samt prydnads-

artiklar för bostäder e. d., av glas, ej hänförliga till nr

70.19

................................................................................................ 15 o/c

70.14 Glasvaror för belysnings- eller signaleringsändamål samt

andra optiska artiklar av glas, icke bearbetade för optiskt

bruk och icke tillverkade av optiskt glas................................ 15 %

70.15

Glas till ur, solglasögon, skyddsglasögon eller liknande va­

ror, kupiga, böjda eller formade på liknande sätt; glober

och delar därav för tillverkning av sådana glas ........... fri

70.16 Plattor, block, murstenar och andra artiklar av glas för

byggnadsändamål, pressade eller formgjutna, även arme­

rade; poröst glas (skumglas) i form av block, plattor e. d. fri

70.17 Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska ar­

tiklar av glas, även graderade eller kalibrerade; serumam-

puller och liknande artiklar av glas:

A. laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska

artiklar .......................................................................................

15

%

B. serumampuller och liknande artiklar ................................ fri

70.18

Optiskt glas samt artiklar av optiskt glas, icke optiskt be­

arbetade; ämnen till glasögonlinser ........................................ fri

70.19 Glaspärlor, imitationer av naturpärlor eller ädelstenar och

liknande smärre artiklar av glas samt varor därav; glasbitar

till mosaikarbeten e. d., även på underlag; konstgjorda

ögon av glas, andra än proteser; prydnadsartiklar av glas,

framställda genom s. k. lamparbete; reflexpärlor och lik­

nande artiklar av glas:

A. glaspärlor, imitationer av naturpärlor eller ädelstenar

och liknande smärre artiklar av glas samt varor därav 10 %

B. andra slag, reflexpärlor härunder inbegripna................... 15 %

70.20 Glasull och andra glasfibrer samt varor därav:

A. garn och vävnader samt artiklar därav ............................ 15 %

B. andra slag ................................................................................... 8 %

70.21

Andra varor av glas ...................................................................... 15 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

89

AVDELNING XIV

Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller och metaller med

plätering av ädel metall samt varor därav;

bijouterivaror; mynt

Kap. 71. Naturpärlor, ädelstenar, ädla metaller och metaller med

plätering av ädel metall samt varor därav; bijouterivaror

Anmärkningar

1. Med de undantag, som stadgas i anm. 1 a till avd. VI och i nedanstående anmärkningar,

hänföras till detta kapitel alla varor, som helt eller delvis bestå:

a) av naturpärlor eller av naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar; eller

b) av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall.

2. a) Till nr 71.12—71.14 hänföras icke varor, i vilka ädel metall eller metall med pläte­

ring av ädel metall ingår endast såsom mindre väsentlig beståndsdel (t. ex. initia­

ler, monogram och kantbeslag).

b) Till nr 71.15 hänföras endast sådana varor, i vilka ädel metall eller metall med

plätering av ädel metall icke ingår eller ingår endast såsom mindre väsentlig be­

ståndsdel.

3. Detta kapitel omfattar icke:

a) amalgamer av ädla metaller samt ädla metaller i kolloidal form (nr 28.49);

b) steril suturtråd för kirurgiskt bruk samt tandfyllningsmedel och andra varor, hän­

förliga till kap. 30;

c) varor, hänförliga till kap. 32 (t. ex. flytande glansmetallpreparat);

d) handväskor och andra artiklar, hänförliga till nr 42.02 eller 42.03;

e) varor, hänförliga till nr 43.03 eller 43.04;

f) varor, hänförliga till avd. XI (textilvaror);

g) varor, hänförliga till kap. 64 (skodon) eller 65 (huvudbonader);

h) paraplyer, promenadkäppar och andra artiklar, hänförliga till kap. 66;

ij) solfjädrar (nr 67.05);

k) mynt (kap. 72 och 99);

l) slipskivor och liknande artiklar, hänförliga till nr 68.04—68.06 eller till kap. 82,

tillverkade av slipmedel, innehållande stoft eller pulver av naturliga eller synte­

tiska ädelstenar; verktyg och andra varor, hänförliga till kap. 82, i vilka den verk­

samma delen består av naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar på

underlag av oädel metall; maskiner, apparater och elektrisk materiel samt delar

därtill, hänförliga till avd. XVI (artiklar, helt bestående av naturliga, syntetiska

eller rekonstruerade ädelstenar, hänföras dock till detta kapitel);

m) artiklar, hänförliga till kap. 90, 91 eller 92 (vetenskapliga instrument, ur och

musikinstrument);

n) vapen och delar därtill (kap. 93) ;

o) artiklar enligt anm. 2 till kap. 97;

p) artiklar, hänförliga till kap. 98; artiklar av de slag, som avses i nr 98.01 och 98.12,

hänföras dock till kap. 71;

q) originalskulpturer (nr 99.03), föremål för samlingar (nr 99.05) och antikviteter,

mer än 100 år gamla (nr 99.06); naturpärlor och ädelstenar hänföras dock till

detta kapitel, oavsett åldern.

4. a) Kulturpärlor anses såsom naturpärlor.

b) Med ädla metaller avses silver, guld, platina och andra platinametaller.

c) Med andra platinametaller avses iridium, osmium, palladium, rhodium och ru-

tenium.

5. Såsom legeringar av ädel metall anses i detta kapitel endast sådana legeringar (sintra­

de blandningar härunder inbegripna), som innehålla en eller flera ädla metaller, un­

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

der förutsättning att halten av någon ädel metall uppgår till minst 2 viktprocent. Le­

geringar av ädel metall tulltaxeras enligt följande regler:

a) legeringar, innehållande minst 2 % platina, tulltaxeras såsom platinalegeringar;

b) legeringar, innehållande minst 2 % guld och mindre än 2 % platina, tulltaxeras så­

som guldlegeringar;

c) andra legeringar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras såsom silverlegeringar.

Vid tillämpning av denna anmärkning anses alla platinametaller utgöra platina.

6. I de fall, då ädel metall eller viss ädel metall omnämnes i tulltaxan, avses, såvida

icke annat är stadgat, jämväl sådana legeringar, som enligt anm. 5 skola tulltaxeras så­

som legeringar av ädel metall eller av viss ädel metall.

Uttrycket ädel metall avser icke sådana artiklar, som åsyftas i anm. 7, ej heller oädla

metaller eller icke metalliska ämnen, som äro platinerade, förgyllda eller försilvrade.

7. Med uttrycket metall med plätering av ädel metall avses en produkt av metall, som

på en eller flera sidor belagts med ädel metall genom svetsning, lödning, varmvalsning

eller liknande mekaniskt förfarande.

Varor av oädel metall med inläggningar av ädel metall anses utgöra pläterade varor.

*7: 1 Med halvfabrikat enligt nr 71.05—71.10 avses stång, plåt, tråd, rör och andra form­

varor, ävensom pulver, paljetter och kantiljer.

8. Med bijouterivaror enligt nr 71.12 förstås:

a) smärre artiklar, avsedda som smycken, t. ex. ringar, armband, halsband, broscher,

örhängen, urkedjor, berlocker och andra hängsmycken, kravattnålar, manschett­

knappar samt medaljer och märken, även av religiös karaktär;

b) artiklar för personligt bruk, avsedda att bäras exempelvis i fickor eller handväskor,

såsom cigarr- och cigarrettetuier, snusdosor, tablettdosor, puderdosor, börsar av

metallflätning samt radband.

9. Med guldsmedsvaror enligt nr 71.13 avses bl. a. bords-, toalett-, kontors-, rökbords-

och inredningsartiklar samt artiklar av religiös karaktär, icke utgörande bijouteri-

varor.

10. Med bijouterivaror enligt nr 71.16 förstås artiklar av de slag, som avses i anm. 8 a

(dock med undantag av manschettknappar och andra artiklar, hänförliga till nr 98.01,

samt kammar, hårspännen o. d., hänförliga till nr 98.12), utan förening med natur­

pärlor, naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller — bortsett från mind­

re väsentliga beståndsdelar — ädel metall eller metall, pläterad med ädel metall, och

bestående:

a) helt eller delvis av oädel metall, även förgylld, försilvrad eller platinerad; eller

b) av andra ämnen, under förutsättning att varorna bestå av minst två olika material

(t. ex. trä och glas, ben och bärnsten, pärlemor och plast); avseende skall därvid

icke fästas vid enkla anordningar för sammanhållande av i varorna ingående de­

lar, såsom tråd i halsband.

11. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med ar­

tiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag, som

pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika förvarings­

persedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

I. Naturpärlor och ädelstenar

71.01 Naturpärlor, obearbetade eller bearbetade (härunder inbe­

gripet osorterade pärlor, uppträdda för underlättande av

transporten) men icke infattade eller monterade................... fri

71.02 Ädelstenar, naturliga, obearbetade eller slipade eller på an­

nat sätt bearbetade (härunder inbegripet osorterade ädelste­

nar, uppträdda för underlättande av transporten) men icke

infattade eller monterade.............................................................. fri

71.03 Ädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, obearbetade el­

ler slipade eller på annat sätt bearbetade (härunder inbegri­

pet osorterade ädelstenar, uppträdda för underlättande av

transporten) men icke infattade eller monterade................... fri

71.04 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar . . fri

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

91

II. Ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall,

obearbetade, samt halvfabrikat därav

71.05 Silver och silverlegeringar, förgyllt eller platinerat silver

härunder inbegripet, obearbetade, ävensom halvfabrikat

därav:

A. obearbetade ................................................................................... fri

B. rör .................................................................................................... fri

C. andra slag ........................................................................................ 3 %

71.06 Oädel metall med plätering av silver, obearbetad, ävensom

halvfabrikat därav ............................................................................. 3 %

71.07 Guld och guldlegeringar, platinerat guld härunder inbegri­

pet, obearbetade, ävensom halvfabrikat därav ....................... fri

71.08 Oädel metall och silver med plätering av guld, obearbetade,

ävensom halvfabrikat därav ......................................................... fri

71.09 Platina och andra platinametaller samt legeringar därav,

obearbetade, ävensom halvfabrikat därav ................................ fri

71.10 Oädel eller ädel metall med plätering av platina eller an­

nan platinametall, obearbetad, ävensom halvfabrikat därav fri

71.11

Guldsmedssopor; annat avfall samt skrot av ädel metall .. fri

III. Bijouterivaror och andra varor

71.12 Bijouteri varor och delar därtill av ädel metall eller av me­

tall med plätering av ädel metall ............................................. 10 %

71.13 Guldsmedsvaror och delar därtill av ädel metall eller av

metall med plätering av ädel metall .................................... 10 %

71.14 Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av

ädel metall:

A. artiklar för tekniskt bruk ....................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

71.15 Varor av naturpärlor eller av naturliga, syntetiska eller re­

konstruerade ädelstenar .............................................................. fri

71.16 Bijouterivaror, ej hänförliga till nr 71.12 eller 71.15.............. 10 %

Kap. 72. Mynt

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke mynt för samlingar (nr 99.05).

72.01 Mynt..................................................................................................... fri

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING XV

Oädla metaller och varor därav

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar icke:

a) bronsfolier, färger och andra till nr 32.08—32.10 eller 32.13 hänförliga produkter,,

beredda av metallpulver eller metallfjäll;

b) järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar (nr 36.07);

c) huvudbonader och delar därtill av metall, hänförliga till nr 65.06 eller 65.07;

d) ställningar och andra delar av metall till paraplyer, parasoller o. d. (nr 66.03);

e) varor, hänförliga till kap. 71, såsom legeringar av ädel metall, oädel metall med

plätering av ädel metall samt bijouteri varor av oädel metall;

f) varor, hänförliga till avd. XVI (maskiner, apparater och elektrisk materiel);

g) sammansatta järnvägs- och spårvägsspår (nr 86.10) samt andra varor, hänförliga

till avd. XVII;

h) instrument och apparater, upptagna i avd. XVIII, urfjädrar härunder inbegripna;

ij) hagel (nr 93.07) och andra varor, upptagna i avd. XIX (vapen och ammunition);

k) varor, hänförliga till kap. 94 (möbler, resårbottnar till sängar, o. d.);

l) handsiktar (nr 96.06);

m) varor, hänförliga till kap. 97 (leksaker, spel och sportartiklar);

n) knappar, reservoarpennor, stiftpennor, skrivpennor och andra artiklar, hänför­

liga till kap. 98.

2. Med delar med allmän användning förstås i tulltaxan:

a) varor av järn eller stål, hänförliga till nr 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 eller 73.32,

samt motsvarande varor av annan oädel metall;

b) fjädrar, andra än urfjädrar (nr 91.11), samt blad till fjädrar, av oädel metall;

c) varor, hänförliga till nr 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 eller 83.14.

Såsom delar i kap. 73—82 skola icke anses sådana varor, som enligt vad ovan sagts

utgöra delar med allmän användning.

Kap. 73—81 omfatta icke varor av de slag, som äro hänförliga till kap. 82 eller 83,

för så vitt icke bestämmelserna i närmast föregående stycke eller i anm. till kap.

83 annat föranleda.

3. I fråga om tulltaxeringen av legeringar gälla följande bestämmelser:

a) legeringar av oädla metaller, som innehålla mer än 10 viktprocent nickel, tull­

taxeras såsom nickel, för så vitt icke vikten av ingående järn överstiger vikten

av var och en av övriga ingående legeringsmetaller;

b) ferrolegeringar hänföras till nr 73.02 och koppartillsatslegeringar till nr 74.02;

c) andra legeringar av oädla metaller tulltaxeras såsom den metall vars vikt över­

stiger vikten av var och en av övriga ingående legeringsmetaller;

d) legeringar (andra än ferrolegeringar och koppartillsatslegeringar) av oädla me­

taller, hänförliga till denna avdelning, och andra ämnen tulltaxeras såsom lege­

ringar av oädla metaller enligt denna avdelning, för så vitt vikten av ingående

oädla metaller är lika med eller större än vikten av övriga ingående ämnen;

e) såsom legeringar anses även sintrade blandningar av metallpulver samt hetero­

gena, hopsmälta blandningar av oädel metall.

4. I alla de fall, då en viss metall omnämnes i tulltaxan, avses, såvida annat icke är

stadgat, jämväl sådana legeringar, som enligt anm. 3 skola tulltaxeras såsom metal­

len i fråga.

5. Varor av oädel metall — härunder inbegripet sådana av olika material bestående va­

ror, som enligt de allmänna reglerna skola tulltaxeras såsom varor av oädel metall

—- i vilka ingå två eller flera dylika metaller, tulltaxeras, för så vitt icke annat är

särskilt stadgat, såsom varor av den metall, som efter vikten räknat utgör huvud­

beståndsdelen.

Vid tillämpning av denna bestämmelse skall:

a) järn och stål av olika slag anses utgöra en enda metall;

b) en legering anses bestå helt av den metall, som är bestämmande för legeringens

tulltaxering.

6. Med skrot och avfall av metaller förstås sådana varor, som äro användbara endast

för återvinning av metall eller för framställning av kemiska produkter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

93

Kap. 73. Järn och stål

Anmärkningar

1. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Tackjärn (nr 73.01):

järn, innehållande minst 1,9 viktprocent kol; varan må därjämte innehålla:

mindre än 15 % fosfor, högst 8 % kisel, högst 6 % mangan, högst 30 % krom, högst 40 % wolfram och sammanlagt högst 10 % andra legeringsämnen (nickel, koppar, aluminium, titan, vanadin, molybden m. m.). Sådana järnhaltiga legeringar, innehållande minst 1,9 viktprocent kol, som förete de för stål karakteristiska kännetecknen (s. k. krympfritt stål), tulltaxeras dock som stål.

b) Spegeljärn (nr 73.01):

produkter, innehållande efter vikten räknat mer än 6 % men icke mer än 30 % mangan och i övrigt motsvarande definitionen i anm. 1 a.

c) Ferrolegeringar (nr 73.02):

sådana för valsning eller smidning icke lämpade järnhaltiga legeringar, som an­ vändas vid järn- och stålframställning och som innehålla ett eller flera legerings­ ämnen i följande kvantiteter, efter vikten räknat, nämligen

mer än 8 % kisel, mer än 30 % mangan, mer än 30 % krom, mer än 40 % wolfram eller

sammanlagt mer än 10 % andra legeringsämnen (aluminium, titan, vanadin,

molybden, niob m. m.), dock icke koppar. Halten av andra legeringsämnen än järn må dock icke överstiga 96 % i fråga om kisel järnlegeringar (ferrokisellegeringar), 92 % i fråga om järnmanganlegeringar (ferromanganlegeringar), icke innehållande kisel, och 90 % i fråga om övriga le­ geringar.

d) Legerat stål (nr 73.15):

stål, innehållande ett eller flera legeringsämnen i följande kvantiteter, efter vik­ ten räknat, nämligen

sammanlagt mer än 2 % mangan och kisel, minst 2 % mangan, minst 2 % kisel, minst 0,50 % nickel, minst 0,50 % krom, minst 0,10 % molybden, minst 0,10 % vanadin, minst 0,30 % wolfram, minst 0,30 % kobolt, minst 0,30 % aluminium, minst 0,40 % koppar, minst 0,10 % bly, minst 0,12 % fosfor, minst 0,10 % svavel,

sammanlagt minst 0,20 % fosfor och svavel eller

minst 0,10 % av något annat legeringsämne.

e) Kolrikt stål (nr 73.15):

stål, innehållande efter vikten räknat minst 0,6 % kol, mindre än 0,04 % fosfor, mindre än 0,04 % svavel, tagna var för sig, och sammanlagt mindre än 0,07 % fos­ for och svavel.

f) Smältstycken och råskenor (nr 73.06):

produkter för valsning, smidning eller omsmältning, som erhållits genom hop- smidning av välljärnssmältor, varigenom slaggen pressats ut, eller genom hopvällning medelst valsning vid hög temperatur av paket av järn- eller stålskrot eller av välljärn.

g) Göt (nr 73.06):

produkter för valsning eller smidning, som erhållits genom gjutning i kokiller.

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

h) Blooms och billets (nr 73.07):

halvfärdiga produkter med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en tvär­

yta av mer än 1 225 mm2 och med en tjocklek överstigande en fjärdedel av bred­

den.

ij) Slabs och platiner (nr 73.07):

halvfärdiga produkter med rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av minst 150 mm

och en tjocklek av minst 6 mm, icke överstigande en fjärdedel av bredden.

k) Plåtämnen i ringar eller rullar (nr 73.08):

halvfärdiga varmvalsade produkter med rektangulärt tvärsnitt, med en tjocklek

av minst 1,5 mm och en bredd av mer än 500 mm, i ringar eller rullar med en

styckevikt av minst 500 kg.

l) Universaljärn och universalstål (nr 73.09):

produkter med rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade i längdriktningen i slutna spår

eller i universalvalsverk, med en tjocklek av mer än 5 mm men icke mer än 100

mm och med en bredd av mer än 150 mm men icke mer än 1 200 mm.

m) Band (nr 73.12) :

valsade produkter med klippta eller oklippta kanter, med rektangulärt tvärsnitt,

med en bredd av högst 500 mm och med en tjocklek av högst 6 mm, icke över­

stigande en tiondel av bredden, i raka längder eller i ringar, även tillplattade.

n) Plåt (nr 73.13):

H

valsade produkter (ej utgörande sådana plåtämnen i ringar eller rullar, som av­

ses i anm. 1 k här ovan) med en tjocklek av högst 125 mm och, i fråga om pro­

dukter av kvadratisk eller rektangulär form, med en bredd av mer än 500 mm.

Till nr 73.13 hänföres bl. a. tillskuren plåt av annan form än kvadratisk eller

rektangulär samt plåt, perforerad, korrugerad, räfflad, polerad eller försedd med

överdrag, under förutsättning att plåten icke genom bearbetningen erhållit karak­

tär av färdig artikel eller av till annat nummer hänförlig vara.

o) Tråd (nr 73.14):

kalldragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form, med ett största tvär-

mått av högst 13 mm; vid tillämpning av nr 73.26 och 73.27 anses såsom tråd

även valsade produkter av samma dimension.

p) Stång, annan än profilstång (nr 73.10):

massiva produkter, som icke helt motsvara någon av definitionerna i h, ij, k, 1,

m, n och o här ovan och som ha tvärsnitt i form av cirkel, cirkelsegment, oval,

likbent triangel, kvadrat, rektangel, regelbunden sex- eller åttahörning eller pa­

rallelltrapets med de icke parallella sidorna lika långa.

q) Ihåligt bergborrstål (nr 73.10):

ihålig stång, oavsett tvärsnittets form, lämpad för tillverkning av bergborrar, med

ett största yttre tvärmått av mer än 15 mm men icke mer än 50 mm och med det

största inre tvärmåttet icke överstigande en tredjedel av det största yttre.

Ihålig stång av annan beskaffenhet hänföres till nr 73.18.

r) Profilstång (nr 73.11):

massiva produkter, som icke äro hänförliga till nr 73.16 och som icke helt mot­

svara någon av definitionerna i h, ij, k, 1, m, n och o här ovan, med tvärsnitt av-

annan form än sådan som avses under p.

2. Till nr 73.06—73.14 hänföras icke produkter av legerat stål eller kolrikt stål (nr

73.15).

3. Produkter av järn eller stål, hänförliga till nr 73.06—73.15, med plätering av järn

eller stål av annat slag än den underliggande metallen tulltaxeras såsom produkter

av det slag av järn eller stål, som efter vikten räknat utgör huvudbeståndsdelen.

4. Produkter av järn, vilka framställts på elektrolytisk väg, tulltaxeras allt efter sin

torm och sina dimensioner såsom motsvarande produkter, framställda på annat sätt.

o. Med högtrgcksrör enligt nr 73.19 förstås nitade, svetsade eller sömlösa rör (rörböjar

härunder inbegripna) med runt tvärsnitt och med en inre diameter av mer än 400 mm

och en godstjocklek av mer än 10,5 mm.

73.01

Tackjärn, spegeljärn härunder inbegripet ............................

73.02 Ferrolegeringar:

A. kiseljärn och kiselmanganjärn, innehållande mer än

15 % kisel .................................................................. 100 kg

B. andra slag ...................................................................................

73.03 Skrot och avfall av järn eller stål.............................................

73.04 Granulerat järn och stål, även krossat eller sorterat...........

73.05 Pulveriserat järn och stål; järnsvamp ....................................

fri

fri

fri

6 %

fri

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

95

73.06 Smältstycken och råskenor, göt och formlösa stycken av

järn eller stål:

A. smältstycken och råskenor..................................................... fri

B. andra slag ............................................................................... 3 %

73.07 Blooms, billets, slabs och platiner av järn eller stål; ämnen

av järn eller stål, grovt tillformade genom smidning ....

4 %

73.08 Plåtämnen av järn eller stål, i ringar eller rullar........................ 4 %

73.09 Universaljärn och universalstål ...................................................... 6 %

73.10 Stång, annan än profilstång, av järn eller stål, varmvalsad,

strängpressad, smidd, kallbearbetad eller kalibrerad, vals-

tråd härunder inbegripen; ihåligt bergborrstål:

A. med överdrag av metall:

1. med överdrag av zink .......................................................... 6 %

2. med överdrag av annan metall........................................... 7 %

B. andra slag:

1. varmvalsade, strängpressade eller smidda:

a. valstråd ............................................................................... 5 %

b. annan ................................................................................... 6 %

2. kallbearbetade eller kalibrerade ......................................... 7 %

73.11

Profilstång av järn eller stål, varmvalsad, strängpressad,

smidd eller kallbearbetad; spontpålar av järn eller stål, även

borrade och sammanfogade:

A. med överdrag av metall:

1. med överdrag av zink .......................................................... 6 %

2. med överdrag av annan metall........................................... 7 %

B. andra slag:

1. varmvalsade, strängpressade eller smidda:

a. vägande per löpmeter minst 60 kg; ävensom

spontpålar och bredflänsig I-stång, oavsett vik­

ten per löpmeter ......................................................... fri

b. andra slag

........................................................................ 6 %

2. kallbearbetade

........................................................................ 7 %

73.12 Band av järn eller stål, varm- eller kallvalsat:

A. med överdrag av metall:

1. med överdrag av aluminium, bly eller tenn, även fer­

nissat ....................................................................................... fri

2. med överdrag av zink .......................................................... 6 %

3. med överdrag av annan metall .......................................... 7 %

B. andra slag:

1. varmvalsat ............................................................................... 6 %

2. kallvalsat ................................................................................... 7 %

73.13 Plåt av järn eller stål, varm- eller kallvalsad:

A. med överdrag av metall:

1. med överdrag av aluminium, bly eller tenn, även fer­

nissad ....................................................................................... fri

2. med överdrag av annan metall ........................................... 6 %

B. andra slag ....................................................................................... 6 %

73.14 Tråd av järn eller stål, även med överdrag men utan elek­

trisk isolering........................................................................................ 7 %

73.15 Legerat stål och kolrikt stål, i sådana former som avses i

nr 73.06—73.14:

A. plåt, ävensom band med en bredd av mer än 250 mm, av

rostfritt stål ................................................................................... 5 %

96

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

73.16

73.17

73.18

73.19

73.20

73.21

73.22

73.23

73.24

73.25

73.26

73.27

73.28

73.29

73.30

B. andra slag:

beläggas med samma tull som motsvarande artiklar,

hänförliga till nr 73.06—73.14

Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller

spårvägar, nämligen räler, moträler, växeltungor, korsnings-

spetsar, spårkorsningar, spårväxlar, växelstag, kuggskenor,

sliprar, rälskarvjärn, underläggsplattor, klämplattor samt

spårhållare och spårplattor:

A. räler ...........................................................................................

B. andra slag ...................................................................................

Rör av gjutjärn, med en invändig diameter av:

A. 510 mm eller däröver ..............................................................

B. mindre än 510 mm ..................................................................

Rör av järn eller stål, ej hänförliga till nr 73.17 eller 73.19,

hålade rörämnen härunder inbegripna:

A. med överdrag av metall:

1. med överdrag av zink.........................................................

2. med överdrag av annan metall ....................................

B. andra slag:

1. icke kallbearbetade .........................................................

2. kallbearbetade ......................................................................

Högtrycksrör av stål för elektriska vattenkraftstationer,

även med förstärkning..................................................................

Rördelar av järn eller stål, såsom skarvrör, knärör, muf­

far och flänsar ........................................................... ...................

Järn- och stålkonstruktioner, även i delar eller icke kom­

pletta, samt delar därtill av järn eller stål (såsom skjul,

broar och brosektioner, slussportar, torn, master, pelare,

stolpar, fackverk, tak, dörr- och fönsterramar, rulljalusier,

räcken och staket); plåt, band, stång, profilstång, rör o. d.

av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktio­

ner ................................................................................................; •

Cisterner, kar och liknande behållare av järn eller stål, för

alla slags ämnen, med en rymd av mer än 300 liter, även

med inre beklädnad eller med värmeisolerande beklädnad

men utan maskinell utrustning och utan anordning för upp­

värmning .......................................................................................

Fat, burkar, flaskor, askar och andra liknande behållare av

järn- eller stålplåt, för transport eller förpackning av va­

ror ....................................................................................................

Cylindrar för förtätade gaser samt liknande tryckbehållare,

av järn eller stål ..........................................................................

Linor, kablar, slingor, flätade band och liknande varor av

järn- eller ståltråd, utan elektrisk isolering ........................

Taggtråd av järn eller stål; stängseltråd av vriden tråd eller

vridet band av järn eller stål, även försedd med taggar, samt

stängseltråd av två löst sammantvinnade trådar av järn eller

stål1 ....................................................................................................

Duk, nät och galler av järn- eller ståltråd................................

Klippnät av järn eller stål .........................................................

Kättingar och kedjor samt delar därtill, av järn eller stål:

A. rullkedjor med mindre än 6 mm invändig länkbredd . .

B. andra slag ...................................... .. • .............

Ankaren och draggar samt delar därtill, av jarn eller stål

fri

8

%

fri

8 %

7 %

8

%

7 %

8

%

8

%

8

%

8 %

8

%

8

%

8

%

8

%

8

%

8

%

8

%

10 %

8

%

8

%

73.31 Spik och stift, häftstift härunder inbegripna, spikbleck, mär- lor och krampor samt spetsade krokar och öglor, av järn el­ ler stål, även med huvud av annat ämne, dock icke koppar 8 % 73.32 Bultar och muttrar, ogängade eller gängade, skruvar, skruv­ krokar, skruvöglor, nitar (andra än rör- och tvåspetsnitar), sprintar, kilar och liknande artiklar av järn eller stål; un- derläggsbrickor (låsbrickor och fjäderbrickor härunder in­ begripna) av järn eller stål.......................................................... 8 % 73.33 Synålar, virknålar, strumpstickor, snörnålar och liknande artiklar samt ämnen därtill, av järn eller stål, för sömnad, brodyr, virkning o. d., andra än maskinnålar: A. synålar och stoppnålar samt ämnen därtill........................ fri B. andra slag ................................................................................... 8 % 73.34 Knappnålar, säkerhetsnålar, hårnålar, hårklämmor, papil- jotter och liknande artiklar av järn eller stål, andra än pryd­ nadsföremål: A. knappnålar och säkerhetsnålar ........................................ 10 % B. andra slag ................................................................................... 8 % 73.35 Fjädrar och blad därtill, av järn eller stål................................ 8 % 73.36 Kaminer och spisar (även värmeledningsspisar), kokappa­ rater, tvättgrytor med eldstad, tallriksvärmare och liknande varor av järn eller stål, icke elektriska, av sådana slag, som huvudsakligen användas i hushåll, ävensom delar därtill av järn eller stål................................................................................... 8 % 73.37 Apparater för centraluppvärmning, såsom värmelednings­ pannor och värmeledningselement, av järn eller stål, icke elektriska, samt delar därtill av järn eller stål ................... 8 % 73.38 Hushålls- och sanitetsartiklar samt delar därtill, av järn el­ ler stål: A. av plåt, emaljerade .................................................................. 10 % B. andra ........................................................................................... 8 % 73.39 Stålull; putsbollar, putsvantar och liknande artiklar av järn eller stål, för skurning, polering e. d............................... 8 % 73.40 Andra varor av järn eller stål ................................................. 8 %

Kap. 74. Koppar

Anmärkningar

1. Med koppartillsatslegeringar enligt nr 74.02 förstås sådana för valsning eller sänd­ ning icke lämpade kopparhaltiga legeringar, utan avseende på kopparhalten, som användas som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desoxidations- medel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid framställning av andra metaller än järn. Föreningar av fosfor och koppar (fosforkoppar), innehållande mer än 8 viktprocent fosfor, hänföras till nr 28.55.

2. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Tråd (nr 74.03):

valsade, strängpressade eller dragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form, med ett största tvärmått av högst 6 mm.

b) Stång (nr 74.03):

valsade, strängpressade, dragna eller smidda massiva produkter med ett största tvärmått av mer än 0 mm och, i fråga om platta produkter, med tjockleken över­ stigande eu tiondel av bredden. Såsom stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och di­ mension, under förutsättning att de efter formningen underkastats bearbetning utöver enkel avputsning.

7 Dihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr'JO

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

97

98

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

c) Plåt och band (nr 74.04) :

platta produkter (andra än obearbetade produkter, hänförliga till nr 74.01), även

i rullar eller ringar, med ett största tvärmått av mer än 6 mm och med en tjock­

lek av mer än 0,15 mm, dock icke överstigande en tiondel av bredden.

Till nr 74.04 hänföras även plåt och band, tillskurna, av annan form än kvadra­

tisk eller rektangulär, samt plåt och band, perforerade, korrugerade, böjda, räff-

lade, polerade eller försedda med överdrag, under förutsättning att varorna icke

genom bearbetningen erhållit karaktär av färdiga artiklar eller av till annat num­

mer hänförliga varor.

3. Till nr 74.07 och 74.08 hänföras även rör (ihålig stång härunder inbegripen) och

rördelar, polerade, försedda med överdrag eller särskilt tillformade (böjda, formade

till spiraler, gängade, borrade, förträngda, koniska eller försedda med kamflänsar).

74.01

Kopparskärsten; koppar, obearbetad, även raffinerad, samt

avfall och skrot av koppar ..................................................... fri

74.02 Koppartillsatslegeringar .................................................................. fri

74.03 Stång och tråd av koppar.................................................................. 3 %

74.04 Plåt och band av koppar.................................................................. 3 %

74.05 Folier av koppar, även mönsterpressade, tillskurna, perfore­

rade, försedda med överdrag, tryckta eller fästade på under­

lag av papper, papp, plast e. d., med en tjocklek av högst

0,15 mm (underlag icke inräknat) ........................................ 5 %

74.06 Pulver och fjäll av koppar:

A. användbara till bronsering ................................................. 10 %

B. andra slag ................................................................................... fri

74.07 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång härunder inbegrip­

na) av koppar ................................................................................... 3 %

74.08 Rördelar av koppar, såsom skarvrör, knärör, muffar och

flänsar .................................................................................................... 8 %

74.09 Cisterner, kar och liknande behållare av koppar, för alla

slags ämnen, med en rymd av mer än 300 liter, även med

inre beklädnad eller med värmeisolerande beklädnad men

utan maskinell utrustning och utan anordning för uppvärm­

ning .................................................................................................... 8 %

74.10 Linor, kablar, flätade band och liknande varor av koppar­

tråd, utan elektrisk isolering ..................................................... 6 %

74.11 Duk, nät och galler, även ändlösa, av koppartråd................. 8 %

74.12 Klippnät av koppar ...................................................................... 8 %

74.13 Kedjor och delar därtill av koppar............................................. 8 %

74.14 Spik och stift, häftstift härunder inbegripna, märlor och

krampor samt spetsade krokar och öglor, av koppar eller av

järn eller stål och med huvud av koppar................................ 6 %

74.15 Bultar och muttrar, ogängade eller gängade, skruvar, skruv­

krokar, skruvöglor, nitar (andra än rör- och tvåspetsnitar),

sprintar, kilar och liknande artiklar av koppar; underläggs-

brickor (låsbrickor och fjäderbrickor härunder inbegripna)

av koppar ....................................................................................... 6 %

74.16 Fjädrar av koppar.......................................................................... 8 %

74.17 Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av koppar,

icke elektriska, av sådana slag, som huvudsakligen använ­

das i hushåll, ävensom delar därtill av koppar........................ 8 %

74.18 Hushålls- och sanitetsartiklar samt delar därtill, av koppar 8

%

74.19 Andra varor av koppar:

A. knappnålar och säkerhetsnålar............................................. 10 %

B. andra slag................................................................................... 8 %

Kungi. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

99

Kap. 75. Nickel

Anmärkningar

1. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Tråd (nr 75.02):

valsade, strängpressade eller dragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form,

med ett största tvärmått av högst 6 mm.

b) Stång (nr 75.02):

valsade, strängpressade, dragna eller smidda massiva produkter med ett största

tvärmått av mer än 6 mm och, i fråga om platta produkter, med tjockleken över­

stigande en tiondel av bredden.

Såsom stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och di­

mension, under förutsättning att de efter formningen underkastats bearbetning

utöver enkel avputsning.

c> Plåt, band och folier (nr 75.03):

platta produkter (andra än obearbetade produkter, hänförliga till nr 75.01), även

i rullar eller ringar, med ett största tvärmått av mer än 6 mm och med tjock­

leken icke överstigande en tiondel av bredden.

Till nr 75.03 hänföras även plåt, band och folier, tillskurna, av annan form än

kvadratisk eller rektangulär, samt plåt, band och folier, perforerade, korruge­

rade, böjda, räfflade, polerade eller försedda med överdrag, under förutsättning

att varorna icke genom bearbetningen erhållit karaktär av färdiga artiklar eller

av till annat nummer hänförliga varor.

2. Till nr 75.04 hänföras även rör (ihålig stång härunder inbegripen) och rördelar, po­

lerade, försedda med överdrag eller särskilt tillformade (böjda, formade till spi­

raler, gängade, borrade, förträngda, koniska eller försedda med kamflänsar).

75.01

Skärsten, speis och andra mellanprodukter vid framställ­

ning av nickel; nickel, obearbetad (med undantag av ano­

der, hänförliga till nr 75.05), samt avfall och skrot av nickel fri

75.02 Stång och tråd av nickel .............................................................. 3 %

75.03 Plåt, band och folier av nickel; pulver och fjäll av nickel:

A. plåt, band och folier .............................................................. 3 %

B. pulver och fjäll.......................................................................... fri

75.04 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång härunder inbegrip­

na) samt rördelar, såsom skarvrör, knärör, muffar och flän­

sar, av nickel ................................................................................... 3 %

75.05 Anoder för förnickling, gjutna, valsade eller framställda på

elektrolytisk väg, obearbetade eller bearbetade ................... fri

75.06 Andra varor av nickel .................................................................. 8 %

Kap. 76. Aluminium

Anmärkningar

1. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Tråd (nr 76.02):

valsade, strängpressade eller dragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form,

med ett största tvärmått av högst 6 mm.

b) Stång (nr 76.02):

valsade, strängpressade, dragna eller smidda massiva produkter med ett största

tvärmått av mer än 6 mm och, i fråga om platta produkter, med tjockleken över­

stigande en tiondel av bredden.

Såsom stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och di­

mension, under förutsättning att de efter formningen underkastats bearbetning

utöver enkel avputsning.

c) Plåt och band (nr 76.03) :

platta produkter (andra än obearbetade produkter, hänförliga till nr 76.01), även

i rullar eller ringar, med ett största tvärmått av mer än 6 mm och med en tjock­

lek av mer än 0,15 mm, dock icke överstigande en tiondel av bredden.

100

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

Till nr 76.03 hänföras även plåt och band, tillskurna, av annan form än kvadra­

tisk eller rektangulär, samt plåt och band, perforerade, korrugerade, böjda, räff-

lade eller försedda med överdrag, under förutsättning att varorna icke genom

bearbetningen erhållit karaktär av färdiga artiklar eller av till annat nummer

hänförliga varor.

2. Till nr 76.06 och 76.07 hänföras även rör (ihålig stång härunder inbegripen) och rör­

delar, polerade, försedda med överdrag eller särskilt tillformade (böjda, formade till

spiraler, gängade, borrade, förträngda, koniska eller försedda med kamflänsar).

76.01

Aluminium, obearbetat, samt avfall och skrot av aluminium fri

76.02 Stång och tråd av aluminium.......................................................... 3 %

76.03 Plåt och band av aluminium .......................................................... 3 %

76.04 Folier av aluminium, även mönsterpressade, tillskurna, per­

forerade, försedda med överdrag, tryckta eller fästade på

underlag av papper, papp, plast e. d., med en tjocklek av

högst 0,15 mm (underlag icke inräknat) ................................ 5 %

76.05 Pulver och fjäll av aluminium:

A. användbara till bronsering, dock med undantag av varor,

avsedda att användas uteslutande vid tillverkning av

gasbetong ..................................................................................... 10 %

B. andra slag ....................................................................................... fri

76.06 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång härunder inbegrip­

na) av aluminium............................................................................... 3 %

76.07

Rördelar av aluminium, såsom skarvrör, knärör, muffar

och flänsar ............................................................................................ 8 %

76.08 Aluminiumkonstruktioner, även i delar eller icke komplet­

ta, samt delar därtill av aluminium (såsom skjul, broar och

brosektioner, torn, master, pelare, stolpar, fackverk, tak,

dörr- och fönsterramar samt räcken); plåt, stång, rör o. d.

av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner 8 %

76.09 Cisterner, kar och liknande behållare av aluminium, för alla

slags ämnen, med en rymd av mer än 300 liter, även med in­

re beklädnad eller med värmeisolerande beklädnad men

utan maskinell utrustning och utan anordning för uppvärm­

ning ............................................ 8 %

76.10 Fat, burkar, flaskor, askar och andra behållare av alumi­

nium, för transport eller förpackning av varor, förpack-

ningsrör och förpackningstuber härunder inbegripna:

A. förpackningstuber .................................................................. 10 %

B. andra slag ................................................................................... 8 %

76.11

Cylindrar för förtätade gaser samt liknande tryckbehålla­

re av aluminium .......................................................................... 8 %

76.12 Linor, kablar, flätade band och liknande varor av alumini-

umtråd, utan elektrisk isolering ............................................. 6 %

76.13 Duk, nät och galler av aluminiumtråd.................................... 8 %

76.14 Klippnät av aluminium................................................................. 8 %

76.15

Hushålls- och sanitetsartiklar samt delar därtill, av alumi­

nium .................................................................................................... 8 %

76.16 Andra varor av aluminium......................................................... 8 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

101

Kap. 77. Magnesium, och beryllium

77.01

Magnesium, obearbetat, samt avfall och skrot av magnesi­

um, härunder inbegripet spån, icke sorterade efter storle­

ken .................................................................................................... fri

77.02 Stång, tråd, plåt, band, folier, rör (hålade rörämnen och

ihålig stång härunder inbegripna), pulver och fjäll samt

jämstora spån, av magnesium:

A. stång, tråd, plåt, band, folier och rör .......................... ;. .

3 %

B. pulver och fjäll samt jämstora spån.................................. .. fri

77.03 Andra varor av magnesium ............................................... .. ... 8 %

77.04 Beryllium, obearbetat eller bearbetat, samt varor därav . . fri

Kap. 78. Bly

Anmärkningar

1. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Tråd (nr 78.02):

valsade, strängpressade eller dragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form,

med ett största tvärmått av högst 6 mm.

b) Stång (nr 78.02):

valsade, strängpressade, dragna eller smidda massiva produkter med ett största

tvärmått av mer än 6 mm och, i fråga om platta produkter, med tjockleken över­

stigande en tiondel av bredden. Såsom stång anses även gjutna eller sintrade prov

dukter av samma form och dimension, under förutsättning att de efter formningen

underkastats bearbetning utöver enkel avputsning.

c) Plåt och band (nr 78.03):

platta produkter (andra än obearbetade produkter, hänförliga till nr 78.01), vä­

gande per m2 mer än 1 700 g, även i rullar eller ringar, med ett största tvärmått

av mer än 6 mm och med tjockleken icke överstigande en tiondel av bredden.

Till nr 78.03 hänföras även plåt och band, tillskurna, av annan form än kvadra­

tisk eller rektangulär, samt plåt och band, perforerade, korrugerade, böjda, räff-

lade, polerade eller försedda med överdrag, under förutsättning att varorna icke

genom bearbetningen erhållit karaktär av färdiga artiklar eller av till annat num­

mer hänförliga varor.

2. Till nr 78.05 hänföras även rör (ihålig stång härunder inbegripen) och rördelar, po­

lerade, försedda med överdrag eller särskilt tillformade (böjda, formade till spi­

raler, gängade, borrade, förträngda, koniska eller försedda med kamflänsar).

78.01

Bly, även silverhaltigt, obearbetat, samt avfall och skrot

av bly .............................................................................................. •

fri

78.02 Stång och tråd av bly.................................................................. .. .

fri

78.03 Plåt och band av bly................................................................ ■ • • fri

78.04 Folier av bly, även mönsterpressade, tillskurna, perforera­

de, försedda med överdrag, tryckta eller fästade på underlag

av papper, papp, plast e. d., vägande per in2 högst 1 700 g

(underlag icke inräknat); pulver och fjäll av bly................... fri

78.05

Bör (hålade rörämnen och ihålig stång härunder inbegrip­

na) och rördelar, såsom skarvrör, knärör, muffar och flän­

sar samt rör i S-form för vattenlås, av bly ................................ fri

78.06 Andra varor av bly:

A. blyull samt linor av bly......................................................... fri

B. förpackningstuber .................................................................. 10 %

C. andra slag ............................................................................... 8 %

102

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 79. Zink

Anmärkningar

1. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Träd (nr 79.02):

valsade, strängpressade eller dragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form,

med ett största tvärmått av högst 6 mm.

b) Stång (nr 79.02):

valsade, strängpressade, dragna eller smidda massiva produkter med ett största

tvärmått av mer än 6 mm och, i fråga om platta produkter, med tjockleken över­

stigande en tiondel av bredden. Såsom stång anses även gjutna eller sintrade pro­

dukter av samma form och dimension, under förutsättning att de efter formningen

underkastats bearbetning utöver enkel avputsning.

c) Plåt, band och folier (nr 79.03):

platta produkter (andra än obearbetade produkter, hänförliga till nr 79.01), även

i rullar eller ringar, med ett största tvärmått av mer än 6 mm och med tjock­

leken icke överstigande en tiondel av bredden. Till nr 79.03 hänföras även plåt,

band och folier, tillskurna, av annan form än kvadratisk eller rektangulär, samt

plåt, band och folier, perforerade, korrugerade, böjda, räfflade, polerade eller

försedda med överdrag, under förutsättning att varorna icke genom bearbetningen

erhållit karaktär av färdiga artiklar eller av till annat nummer hänförliga varor.

2. Till nr 79.04 hänföras även rör (ihålig stång härunder inbegripen) och rördelar, po­

lerade, försedda med överdrag eller särskilt tillformade (böjda, formade till spiraler,

gängade, borrade, förträngda, koniska eller försedda med kamflänsar).

79.01 Zink, obearbetad, samt avfall och skrot av zink................... fri

79.02 Stång och tråd av zink.................................................................. fri

79.03 Plåt, band och folier av zink; pulver och fjäll av zink . . fri

79.04 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång härunder inbegrip­

na) och rördelar, såsom skarvrör, knärör, muffar och flän-

sar, av zink........................................................................................... fri

79.05 Takrännor, nockplåtar, ramar till takfönster samt andra

färdiga byggnadsartiklar av zink ............................................... fri

79.06 Andra varor av zink:

A. spik, stift, bultar och nitar..................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 8 %

Kap. 80. Tenn

Anmärkningar

1. Följande uttryck ha i detta kapitel nedan angiven betydelse:

a) Tråd (nr 80.02):

valsade, strängpressade eller dragna massiva produkter, oavsett tvärsnittets form,

med ett största tvärmått av högst 6 mm.

b)

Stång (nr 80.02):

valsade, strängpressade, dragna eller smidda massiva produkter med ett största

tvärmått av mer än 6 mm och, i fråga om platta produkter, med tjockleken över­

stigande en tiondel av bredden. Såsom stång anses även gjutna eller sintrade pro­

dukter av samma form och dimension, under förutsättning att de efter formningen

underkastats bearbetning utöver enkel avputsning.

c) Plåt och band (nr 80.03):

platta produkter (andra än obearbetade produkter, hänförliga till nr 80.01), vä­

gande per m2 mer än 1 000 g, även i rullar eller ringar, med ett största tvärmått av

mer än 6 mm och med tjockleken icke överstigande en tiondel av bredden.

Till nr 80.03 hänföras även plåt och band, tillskurna, av annan form än kvadra­

tisk eller rektangulär, samt plåt och band, perforerade, korrugerade, böjda, räff­

lade, polerade eller försedda med överdrag, under förutsättning att varorna icke

103

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

genom bearbetningen erhållit karaktär av färdiga artiklar eller av till annat num-

mer hänförliga varor.

2. Till nr 80.05 hänföras även rör (ihålig stång härunder inbegripen) och rordelar, po­

lerade, försedda med överdrag eller särskilt tillformade (böjda, formade till spiraler,

gängade, borrade, förträngda, koniska eller försedda med kamflänsar).

80.01

Tenn, obearbetat, samt avfall och skrot av tenn...................

80.02 Stång och tråd av tenn ..............................................................

80.03 Plåt "och band av tenn.............................. • • ...............................

80.04 Folier av tenn, även mönsterpressade, tillskurna, perfore­

rade, försedda med överdrag, tryckta eller fastade på under­

lag av papper, papp, plast e. d., vägande per m2 högst 1 000 g

(underlag icke inräknat); pulver och fjäll av tenn:

A. folier ................... ........................................................................

B. pulver och fjäll...........................................................................

80.05 Rör (hålade rörämnen och ihålig stång härunder inbegrip­

na) och rördelar, såsom skarvrör, knärör, muffar och flän­

sar, av tenn.......................................................................................

80.06 Andra varor av tenn:

A. förpackningstuber ..................................................................

B. andra slag

fri

fri

fri

3 %

fri

fri

10 %

8 %

Köp 81. Andra oädla metaller

Anmärkning

Enligt nr 81.04 tulltaxeras endast följande oädla metaller: vismut, kadmium, kobolt,

krom, gallium, germanium, hafnium, indium, mangan, niob, rhenium, antimon, titan,

thorium, tallium, uran, vanadin och zirkonium.

Till detta nummer hänföras även skärsten, speis och dylika mellanprodukter vid fram­

ställning av kobolt.

81.01

Volfram, obearbetat eller bearbetat, samt varor därav:

A. tråd, spiraler härunder inbegripna ..................................... 3 %

B. andra slag ................................................................................... *n

81.02 Molybden, obearbetat eller bearbetat, samt varor därav:

A. tråd, spiraler härunder inbegripna .................................... 3 %

B. andra slag ...................................................................................

81.03 Tantal, obearbetat eller bearbetat, samt varor därav........... fri

81.04 Andra oädla metaller, obearbetade eller bearbetade, samt

varor därav....................................................................................... fr*

Kap. 82. Verktyg och redskap samt knivar, gafflar och skedar

av oädel metall

Anmärkningar

1 Till detta kapitel hänföras — bortsett från biåslampor, transportabla smidesässjor,

slipstenar och slipskivor på ställning e. d., verktygssatser för manikyr eller pedikyr

samt artiklar, hänförliga till nr 82.07 eller 82.15 — endast sådana varor, i vilka den

verksamma delen (blad, skär o. d.) består av:

a) oädel metall;

b) hårdmetall på underlag av oädel metall;

c) naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar på underlag av oädel metall;

d) slipmedel på underlag av oädel metall, under förutsättning att detta icke genom

beläggningen med slipmedel förlorat sin ursprungliga karaktär.

104

2. Delar av oädel metall till artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras enligt

samma nummer som motsvarande färdiga artiklar, med undantag av delar, som äro

särskilt upptagna, och till nr 84.48 hänförliga verktygshållare till mekaniska handverk­

tyg. Delar med allmän användning äro dock enligt anm. 2 till avd. XV undantagna

från detta kapitel.

Ämnen till artiklar, hänförliga till detta kapitel, samt ämnen till sådana delar, som

enligt nästföregående stycke äro hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras såsom mot­

svarande färdiga artiklar.

Saxar och skärhuvuden till elektriska rakapparater hänföras till nr 82.11, saxar till

elektriska hårklippningsmaskiner till nr 82.13.

3. Till olika nummer i detta kapitel hänförliga varor, som inkomma i satser, förpac­

kade i etuier, askar, fodral e. d., tulltaxeras enligt bestämmelserna för den i satsen

ingående vara, som är underkastad högsta tullen.

Satser av verktyg för manikyr, pedikyr e. d., även innehållande saxar, hänföras dock

till nr 82.13.

‘3:1 Vad i anm. 3 sägs gäller jämväl varor, hänförliga till olika underavdelningar av

samma nummer, dock att rakhyvlar med tillhörande blad hänföras till nr 82.11 B.

4. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med

artiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag,

som pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika för­

varingspersedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

82.01

Spadar, skyfflar, hackor, korpar, högafflar, grepar, kräf­

tor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande verktyg

för huggning eller klyvning; liar och skäror, hö- och halm­

knivar, trädgårdssaxar för två händer, kilar samt andra

handverktyg och handredskap för lantbruk, trädgårdssköt­

sel eller skogsbruk ...................................................................... 8 %

82.02 Monterade handsågar samt sågblad, alla slag, icke tandade

sågblad härunder inbegripna:

A. blad till rälsågar och till bågfilar........................................ 7 %

B. andra slag........................................................................ .. 8 %

82.03 Tänger, pincetter och dylika handverktyg, även klippande;

skruvnycklar, huggpipor, röravskärare, plåt- och bult­

saxar, metalltrådssaxar, filar, raspar och dylika handverk­

tyg:

A. röravskärare samt delar därtill ............................................. 5 %

B. andra slag ................................................................................... 8 %

82.04 Handverktyg och handredskap, ej hänförliga till annat

nummer i detta kapitel; smidesstäd, skruvstycken, and­

ra än maskinskruvstycken; skruvtvingar o. d., blåslam-

por, transportabla sinidesässjor, hand- eller fotdrivna slip­

stenar och slipskivor på ställning e. d. samt monterade glas-

mästardiamanter:

A. handborrar, andra än spiralborrar, skruvmejslar, borr-

och sparrsockar, tubpressar och skärcirklar samt delar

till dylika artiklar ................................................................. 5 %

B. andra slag .................................. ............................................... 8 %

82.05

Verktyg (utbytbara) för maskiner eller för mekaniska eller

icke mekaniska handverktyg (för pressning, stansning,

gängning, fräsning, brotschning, borrning, svarvning, skruv-

idragning o. d.), dragskivor och bergborrar härunder inbe­

gripna:

A. borrar, andra än spiralborrar, samt skruvmejslar även­

som delar till dylika artiklar ............................................. 5 %

B. andra slag .................................................................................. 8 %

82.06

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska appara­

ter ....................................................................................................... 8 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

82.07 Plattor, stavar, spetsar och liknande omonterade delar till verktyg, av hårdmetall (sintrad karbid av volfram, molybden, vanadin e. d.) ........................................................................... 8 % 82.08 Kaffekvarnar, köttkvarnar, saftpressar och andra mekanis­ ka apparater och redskap med huvudsaklig användning i hushåll för beredning, servering o. d. av matvaror eller dryc­ ker, vägande per styck högst 10 kg............................................. 8 % 82.09 Knivar, ej hänförliga till annat nummer (även tandade). . 8 % 82.10 Blad till knivar, hänförliga till nr 82.09 ................................ 8 % 82.11 Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt blad därtill, bladämnen i bandform härunder inbe­ gripna: A. rakknivar samt blad och andra delar därtill................... 8 % B. rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt delar

därtill, andra än blad till rakhyvlar ................................ 13 % C. blad till rakhyvlar, bladämnen i bandform härunder in­

begripna ................................................................................... 15 %

82.12 Saxar och skär därtill, ej hänförliga till annat nummer . . 8 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

105

82.13 Andra skär- och klippverktyg, såsom sekatörer, hårklipp- ningsmaskiner (icke elektriska), huggknivar för slakterier och charkuterier samt pappersknivar; verktyg och satser av verktyg för manikyr, pedikyr o. d., nagelfilar härunder inbegripna ...................................................................................... 8 % 82.14 Skedar, soppslevar, gafflar, tårtspadar, fisk- och smörkni­ var samt sockertänger och liknande artiklar............................ 8 % 82.15 Handtag och skaft av oädel metall till artiklar, hänför­ liga till nr 82.09, 82.13 eller 82.14............................................. 8 %

Kap. 83. Diverse varor av oädel metall

Anmärkning

Såsom delar till artiklar, hänförliga till detta kapitel, anses icke i något fall artiklar av järn eller stål, upptagna i nr 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 eller 73.35, ej heller motsva­ rande artiklar av andra oädla metaller (kap. 74—81).

83.01 Läs (nyckellås, kombinationslås och elektriska lås) och väskbyglar med lås samt delar därtill, av oädel metall; nycklar och nyckelämnen av oädel metall till artiklar, hän­ förliga till detta nummer: A. kappsäcks-, koffert- och portföljlås samt delar därtill . . 12 % B. andra slag ................................................................................... 8 % 83.02 Beslag och liknande tillbehör av oädel metall till möbler, dörrar, trappor, fönster, rullgardiner, persienner, karos- serier, sadelmakeriarbeten, koffertar, skrin o. d., automa­ tiska dörrstängare härunder inbegripna; hatthyllor, hatthängare, konsoler o. d. av oädel metall.................................... 8 % 83.03 Kassaskåp, kassakistor, armerade eller på annat sätt för­ stärkta fack och dörrar till kassavalv samt dokumentskrin o. d., av oädel metall...................................................................... 8 % 83.04 Kortregisterlådor, förvaringsfack, sorteringslådor, brevkor­ gar, manuskripthållare och liknande kontorsartiklar av oädel metall, andra än kontorsmöbler, hänförliga till nr 94.03 ................................................................................................ 8 %

106

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

83.05 Mekanismer och beslag till samlingspärmar, brevordnare,

kontorsböcker o. d., pappersklämmor, gem, klämmer till

häftapparater, s. k. ryttare till kortregister samt liknande

kontorsartiklar, av oädel metall ............................................. 8 %

83.06 Statyetter och andra prydnadsföremål av oädel metall, för

användning inomhus .................................................................. 8 %

83.07 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt icke

elektriska delar därtill, av oädel metall ................................ 8 %

83.08 Slangar och rör, böjliga, av oädel metall ............................ 8 %

83.09 Spännen, med eller utan knäppe, väskbyglar med knäppe,

hyskor, hakar, snörhålsringar och liknande artiklar av oädel

metall, för kläder, skodon, presenningar, reseffekter, hand­

väskor eller andra varor; rör- och tvåspetsnitar av oädel

metall ................................................................................................ 8 %

83.10 Pärlor och paljetter av oädel metall......................................... 8 %

83.11 Ringklockor, icke elektriska, bjällror och gonggonger samt

delar därtill, av oädel metall:

A. cykelringklockor samt delar därtill.......................... 15 %

B. andra slag .............................. 8 %

83.12 Ramar av oädel metall för fotografier, tavlor o. d.; speglar

av oädel metall ............................................................................... 8 %

83.13 Proppar, sprundtappar med gängning, sprundplåtar, kap­

syler, plomber och andra tillbehör av oädel metall till för­

packningar ..................................................................... 8 %

83.14 Reklamskyltar, namnplåtar, vägmärken, nummerbrickor

och liknande artiklar samt siffror, bokstäver o. d., av oädel

metall ................................................................................................ 8 %

83.15 Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande varor

av oädel metall eller hårdmetall, belagda med eller inne­

hållande flussmedel, för svetsning eller lödning eller för

påsvetsning eller pålödning av metall eller hårdmetall;

tråd och stavar av metallpulver, för metallsprutning ....

8 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

107

AVDELNING XVI

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap;

elektrisk materiel

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar icke:

a) driv- och transportremmar av mjukgummi (nr 40.10) samt andra varor av mjuk­

gummi för tekniskt bruk, såsom packningar och ventiler (nr 40.14);

b) varor för tekniskt bruk, av läder eller konstläder (nr 42.04) eller av pälsskinn

(nr 43.03);

c) bobiner, spolpipor och liknande artiklar (kap. 39, 40, 44 eller 48 eller avd. XV,

alltefter materialets beskaffenhet);

d) perforerade jacquardkort och liknande artiklar av papper eller papp, hänförliga

till nr 48.21;

e) driv- och transportremmar av textilmaterial (nr 59.16) samt andra textilvaror för

tekniskt bruk (nr 59.17);

f) artiklar, helt av naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar, hänförliga

till nr 71.02, 71.03 eller 71.15;

g) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

h) ändlös duk och ändlösa driv- och transportremmar av metalltråd eller metall­

band (avd. XV); ij) varor, hänförliga till kap. 82 eller 83;

k) transportmedel, hänförliga till avd. XVII;

l) varor, hänförliga till kap. 90 (mät- och kontrollinstrument m. m.);

m) ur och andra varor, hänförliga till kap. 91;

n) maskinborstar (nr 96.02);

o) varor, hänförliga till kap. 97 (leksaker, spel och sportartiklar).

2. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i anm. 1 och 3 till denna av­ delning, anm. 1 till kap. 84 och anm. 1 till kap. 85, tulltaxeras delar till maskiner, med undantag av delar till artiklar, hänförliga till nr 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 eller 85.27, enligt följande regler:

a) om delarna utgöra varuslag, som är särskilt upptaget i visst tulltaxenummer i

kap. 84 eller 85 (med undantag av nr 84.65 och 85.28), hänföras de till detta num­ mer, oavsett för vilket slag av maskiner de äro avsedda;

b) om delarna icke utgöra varuslag, som nyss nämnts, men äro igenkännliga såsom

uteslutande eller huvudsakligen avsedda för visst slag av maskiner eller för flera slag av maskiner, hänförliga till ett och samma tulltaxenummer (även nr 84.59 eller 85.22), tulltaxeras de enligt tulltaxenumret för maskinerna i fråga; de­ lar, igenkännliga såsom huvudsakligen avsedda för varor, hänförliga till nr 85.13 eller 85.15 och lika användbara för båda dessa slag av varor, tulltaxeras enligt nr 85.13;

c) om delarna icke kunna tulltaxeras enligt ovan angivna bestämmelser, hänföras

de till nr 84.65 eller 85.28.

3. I de fall, då skillnad göres mellan maskiner av visst slag och delar till sådana ma­ skiner, anses även icke kompletta maskiner såsom maskiner, för så vitt de förete de väsentliga kännetecknen på de kompletta maskinerna.

4. .Maskiner (härunder inbegripet sådana icke kompletta maskiner, som enligt anm. 3

skola tulltaxeras såsom kompletta), inkommande i delar, tulltaxeras såsom motsva­ rande sammansatta maskiner. "4:1. Vad i anm. 4 sägs gäller jämväl om delarna inkomma med skilda lägenheter, därest

varuhavaren yrkar det eller det eljest är uppenbart att delarna tillsammans utgöra en artikel, som tulltaxeras såsom maskin.

5. Kombinationer av olika maskiner, som skola arbeta tillsammans och som bilda en enhet, ävensom maskiner, som kunna utföra mer än ett slags arbete, tulltaxeras, för så vitt icke annat är stadgat, efter den funktion, som ger kombinationerna eller ma­ skinerna deras karaktär.

6. Motorer, anbragta på maskiner eller inkommande lösa tillsammans med maskiner, på vilka finnes särskilt utrymme eller aptering (konsol c. d.) för anbringande av

108

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

motorerna, tulltaxeras tillsammans med maskinerna. Vad nu är sagt gäller i tillämp­

liga delar även för driv- och transportremmar.

7. Med maskiner avses i ovanstående anmärkningar alla maskiner, apparater och red­

skap, hänförliga till avd. XVI.

Kap. 84. Ångpannor, maskiner och apparater samt

mekaniska redskap

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) kvarnstenar, slipstenar, slipskivor och andra artiklar, hänförliga till kap. 68;

b) maskiner och apparater (t. ex. pumpar) samt delar därtill, av keramiskt mate­

rial (kap. 69);

c) laboratorieartiklar av glas (nr 70.17); artiklar av glas för tekniskt bruk (nr

70.20 och 70.21);

d) artiklar av järn eller stål, hänförliga till nr 73.36 eller 73.37, samt motsvarande

artiklar av andra oädla metaller (kap. 74—81);

c) elektromekaniska handverktyg (nr 85.05) och elektromekaniska hushållsappara­

ter (nr 85.06).

2. För så vitt icke annat följer av bestämmelserna i anm. 5 och 6 till avd. XVI,, skola

maskiner och apparater, vilka enligt ordalydelsen kunna hänföras till såväl nr 84.01

—84.21 som nr 84.22—84.60, tulltaxeras enligt nr 84.01—84.21.

Till nr 84.17 hänföras dock icke:

a) äggkläckningsapparater, värmekammare för nykläckta kycklingar (s. k. kyckling-

mödrar) och groningsapparater (nr 84.28);

b) spannmålsfuktningsapparater för kvarnindustrin (nr 84.29);

c) diffusörer för sockerindustrin (nr 84.30);

d) maskiner och apparater för värmebehandling av garn, vävnader eller andra tex­

tilvaror (nr 84.40).

Nr 84.17 omfattar ej heller maskiner eller apparater för mekanisk bearbetning, i

vilka en erforderlig temperaturändring endast är av underordnad betydelse i för­

hållande till maskinernas eller apparaternas huvuduppgift.

Till nr 84.19 hänföras icke:

a) symaskiner (nr 84.41);

b) maskiner och apparater för kontorshruk, hänförliga till nr 84.54.

3. Till nr 84.62 hänföras polerade stålkulor med en diametertolerans av högst 1 %,

dock icke större än 0,05 mm (kalibrerade kulor). Andra stålkulor tulltaxeras enligt

nr 73.40.

4. För så vitt icke annat följer av ordalydelsen eller av bestämmelserna i anm. 2 till

detta kapitel eller i anm. 5 till avd. XVI, skola maskiner, som kunna användas för

flera ändamål, tulltaxeras efter den huvudsakliga användningen av maskiner av

ifrågavarande slag. Därest den huvudsakliga användningen icke kan fastställas eller

icke finnes omnämnd i något tulltaxenummer, hänföras maskinerna till nr 84.59.

Maskiner för tillverkning av linor, kablar o. d. (t. ex. linslagnings-, tvinn- och kab-

lingsmaskiner) av metalltråd, garn eller annat material hänföras likaledes till nr

84.59.

84.01

Ångpannor och andra ånggeneratorer, andra än värmeled­

ningspannor ...................................................................................... 10 %

84.02 Hjälpapparater för ånggeneratorer, såsom förvärmare, över-

hettare, ångackumulatorer och sotningsapparater samt an­

ordningar för stoftåterföring; kondensorer för ångmaskiner 10 %

84.03 Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare;

generatorer för framställning av acetylengas (enligt vat­

tenmetoden) samt dylika gasgeneratorer, med eller utan

gasrenare .......................................................................................... 10 %

84.04 Lokomobiler och andra ångmaskiner med ångpanna...........

10 %

84.05 Ångmaskiner utan ångpanna ..................................................... 10 %

84.06 Förbränningskolvmotorer ......................................................... 10 %

84.07 Vattenhjul, vattenturbiner och andra hydrauliska motorer samt regulatorer därtill .............................................................. 10 % 84.08 Andra motorer ............................................................................... 10 % 84.09 Vägvältar, maskindrivna .............................................................. 10 % 84.10 Vätskepumpar, även med motor eller turbin, härunder in­ begripet icke mekaniska pumpar samt pumpar med mät- anordningar; vätskeelevatorer (med skopor, band e. d.) . . 10 % 84.11 Luftpumpar och vakuumpumpar, även med motor eller tur­ bin; kompressorer (även med motor eller turbin) för luft eller andra gaser; frikolvskompressorer för gasturbiner; fläk­ tar och liknande maskiner .......................................................... 10 % 84.12 Luftkonditioneringsapparater, bestående av motordriven fläkt och anordningar för reglering av luftens temperatur och fuktighet, allt i gemensamt omhölje ................................ 10 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

109

84.13 Brännare för flytande bränsle, pulveriserat fast bränsle eller gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater, här­ under inbegripet mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande anordningar: A. eldstadsrostar ........................................................................... fri B. andra ............................................................................................ 10 % 84.14 Industri- och laboratorieugnar, andra än elektriska ugnar, hänförliga till nr 85.11 .............................................................. 10 % 84.15 Kylskåp, kylapparater, kylmaskiner och kylanläggningar, även elektriska ............................................................................... 10 % 84.16 Kalandrar och liknande maskiner samt valsverk (andra än metallvalsverk och maskiner för valsning av glas) ävensom valsar därtill ................................................................................... 10 % 84.17 Maskiner och apparater (även med elektrisk uppvärmning) för uppvärmning, kokning, röstning, destillering, rektifi- ering, sterilisering, pastörisering, ångbeliandling, torkning, indunstning, kondensering, avkylning eller annan behand­ ling, som erfordrar temperaturändring, dock ej apparater av sådana slag, som huvudsakligen användas i hushåll; varmvattenberedare, icke elektriska ......................................... 10 % 84.18 Centrifuger; apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser ....................................................................................... 10 % 84.19 Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av- flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater för påfyll­ ning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, säckar eller andra förpackningar; andra maskiner och apparater för förpackning av varor; apparater för inpressning av kolsyra i drycker; diskmaskiner........................ 10 % 84.20 Vågar, räkne- och kontrollvågar härunder inbegripna, and­ ra än vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre; vikter, alla slag, för vågar ............................................................................... 10 % 84.21 Apparater, mekaniska (även för handkraft), för utsprut- ning, spridning eller finfördelning av flytande eller pulver- formiga ämnen; brandsläckningsapparater, laddade eller oladdade; sprutpistoler och liknande apparater; sandbläster- och ångblästerapparater samt liknande apparater .... 10 % 84.22 Maskiner och apparater för lyftning, lastning, lossning eller transport (hissar, spel, lyftblock, domkrafter, lyltkranar, telfrar, transportörer, linbanor o. d.), ej hänförliga till nr 84.23 10 %

Ilo

Knngl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

84.23 Maskiner och apparater, även transportabla, för grävning,

schaktning, borrning och annat jord- eller bergarbete (gräv­

maskiner, s. k. bull-dozers, skrapor o. d.); pålkranar; snö­

plogar, ej hänförliga till nr 87.03 ......................................... 10 %

84.24 Maskiner och redskap för jordens beredning eller odling, så­

som plogar, harvar, kultivatorer, såmaskiner och gödsel-

spridare; vältar för gräsmattor och idrottsplatser ........... 10 %

84.25 Maskiner och redskap för skörd eller slåtter, tröskverk,

halm- och foderpressar samt gräsklippningsmaskiner; rens­

nings- och sorteringsmaskiner för spannmål eller frön samt

sorteringsmaskiner för ägg, frukt eller andra lantbruks­

produkter, med undantag av maskiner, hänförliga till nr

84.29

............................................................................................... 10 </,■■

84.26 Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för meje­

rihanteringen

................................................................................. 10 %

84.27 Pressar, krossar och andra apparater för framställning av

vin, cider, fruktsaft e. d..................................................................... 10 %

84.28 Andra maskiner och apparater för lantbruk, trädgårdssköt­

sel, fjäderfäavel eller biskötsel; groningsapparater med

uppvärmningsanordning eller maskinell utrustning; ägg-

kläckningsapparater samt värmekammare för nykläckta

kycklingar (s. k. kycklingmödrar) ........................................ 10 %

84.29 Maskiner och apparater för kvarnindustrin samt andra ma­

skiner och apparater för bearbetning av spannmål eller balj-

växtfrön, med undantag av maskiner och apparater för lant­

bruk .................................................................................................... 10 %

84.30 Maskiner och apparater, ej hänförliga till annat nummer

i detta kapitel, för följande livsmedelsindustrier, nämligen

bageri-, makaroni-, konfektyr-, choklad-, socker- och bryg­

geriindustrierna samt industrier för beredning av kött,

fläsk, fisk, frukt eller grönsaker ............................................. 10 %

84.31

Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehand-

ling av pappersmassa, papper eller papp ................................ 10 %

84.32 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, trådhäftma-

skiner härunder inbegripna ..................................................... 10 %

84.33 Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers­

massa, papper eller papp, härunder inbegripet skärmaski­

ner, alla slag, för papper eller papp ........................................ 10 %

84.34 Maskiner, apparater och redskap för typgjutning och sätt­

ning; maskiner och apparater för tillverkning av klichéer

eller andra tryckformar (andra än maskiner, hänförliga till

nr 84.45—84.47); trycktyper, utfyllnadsmateriel, matriser,

klichéer och andra tryckformar (även i cylinderform);

plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för

grafiskt ändamål (t. ex. slipade, kornade eller polerade):

A. klichéer och andra tryckformar ......................................... 10 %

B. andra slag ................................................................................... fri

84.35 Tryckmaskiner (tryckpressar), ej hänförliga till nr 84.40;

iläggningsapparater, falsapparater och andra hjälpappara-

ter till dylika maskiner:

A. cylinderpressar samt hjälpapparater och delar därtill . .

fri

B. rotationspressar samt hjälpapparater och delar därtill ..

5 %

C. andra slag, särskilt inkommande iläggningsapparater

härunder inbegripna .............................................................. 10 %

84.36 Maskiner och apparater för framställning av syntetiska eller konstgjorda textilfibrer; maskiner och apparater för förarbetning av textilfibrer; maskiner och apparater för spinning, tvinning, dubblering, spolning, rullning eller haspling av garn e. d.................................................................................. 10 % 84.37 Vävstolar, trikåmaskiner, maskiner för tillverkning av tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten eller nätknytningar; varpmaskiner och varpklistringsmaskiner samt andra maski­ ner och apparater för förberedning av garn till vävning e. d. 10 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

111

84.38 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner, hänför­ liga till nr 84.37, såsom skaft- och jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt anordningar för skyttelväxling; de­ lar och tillbehör, igenkännliga såsom uteslutande eller hu­ vudsakligen avsedda för maskiner eller apparater, hänför­ liga till detta nummer eller till nr 84.36 eller 84.37, såsom spindlar, spinnvingar, kardbeslag, nålkammar, spinnmun­ stycken, skyttlar, skaftramar och solv samt nålar för trikå­ maskiner : A. trikåmaskinsnålar ..................................................................... fri B. skyttlar och andra delar och tillbehör av trä................... 5 % C. andra slag ................................................................................... 10 % 84.39 Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av stampad filt (som längdvara eller i avpassade styc­ ken), härunder inbegripet maskiner för tillverkning av filt­ hattar samt hattformar .............................................................. 10 % 84.40 Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, torkning, blekning, färgning, appretering eller annan efter- behandling av garn, vävnader eller andra textilvaror; tvätt-, stryk- och pressmaskiner; rull-, lägg- och skärmaskiner för vävnader eller andra textilvaror; maskiner för tillverkning av linoleum och liknande golvbeläggningsmaterial genom be­ läggning av vävnad eller annat underlag med massa; ma­ skiner för tryckning av garn, vävnader, stampad filt, läder, tapeter, omslagspapper, linoleum e. d. samt graverade tryckplåtar och tryckvalsar till sådana maskiner............... 10 % 84.41 Symaskiner, möbler, speciellt konstruerade för symaskiner härunder inbegripna; symaskinsnålar: A. symaskinsnålar.......................................................................... fri B. andra slag ................................................................................... 10 % 84.42 Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av hudar, läder eller skinn (även pälsskinn) eller för tillverk­ ning av skodon eller andra varor av läder eller skinn (även pälsskinn), dock ej symaskiner, hänförliga till nr 84.41 . . 10 % 84.43 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner för metallindustrin: A. kontinuerliga, roterande gjutmaskiner samt delar därtill fri B. götkokiller ................................................................................... 5 % C. andra slag ................................................................................... 10 % 84.44 Valsverk för metallindustrin och valsar därtill: A. obearbetade gjutgodsdetaljer ............................................. 8 % B. andra slag ............................................................................... 10 % 84.45 Verktygsmaskiner för bearbetning av metall eller liårdmetall, ej hänförliga till nr 84.49 eller 84.50:

112

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

A. spånavskiljande maskiner, vägande per styck mer än

10 000 kg ...................................................................................

B. andra slag ...............................................................................

84.46 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska pro­

dukter, betong, asbestbetong eller liknande mineraliska äm­

nen eller av glas i kallt tillstånd, ej hänförliga till nr 84.49

84.47

Verktygsmaskiner, ej hänförliga till nr 84.49, för bearbet­

ning av trä, kork, ben, hårdgummi, styvplast eller liknande

hårda ämnen .................................................................................

84.48 Delar och tillbehör, igenkännliga såsom uteslutande eller

huvudsakligen avsedda för maskiner, hänförliga till nr 84.45

—84.47, härunder inbegripet hållare för arbe Isstycken eller

verktyg, självöppnande gänghuvuden samt delningsanord-

ningar och liknande anordningar för verktygsmaskiner;

verktygsliållare till handverktyg, hänförliga till nr 82.04,

84.49 eller 85.05 ...............................................................................

84.49

Handverktyg, pneumatiska eller kombinerade med icke­

elektrisk motor.................................................................................

84.50

Maskiner och apparater för svetsning, lödning (annan än

mjuklödning), skärning eller ythärdning med gas...............

84.51

Skrivmaskiner utan räkneverk; checkstämplingsapparater

o. d........................................................................................................

84.52

Räknemaskiner; bokföringsmaskiner, kassakontrollappara-

ter, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner samt lik­

nande maskiner och apparater med räkneverk ...................

84.53 Statistikmaskiner och liknande maskiner för hålkort (stans-,

stanskontroll-, sorterings- och tabuleringsmaskiner o. d.) . .

84.54 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk, såsom

dupliceringsmaskiner (hektografer och stencilapparater),

adresseringsmaskiner, maskiner för sortering, räkning och

förpackning av mynt samt pennformeringsapparater, hål­

slag och häftapparater ....................................................... ..

84.55 Delar och tillbehör (andra än överdrag, väskor o. d.), igen­

kännliga såsom uteslutande eller huvudsakligen avsedda för

maskiner eller apparater, hänförliga till nr 84.51—84.54 . .

84.56 Maskiner och apparater för sortering, siktning, tvättning,

krossning, målning eller blandning av jord, sten, malm eller

andra fasta mineraliska ämnen; maskiner och apparater för

hoppressning eller formning av fasta mineraliska bränslen,

keramiska massor, betong, gips eller andra mineraliska äm­

nen i pulver- eller pastaform; maskiner för tillverkning av

gjutformar av sand............................................................ ............

84.57

Maskiner och apparater för tillverkning eller bearbetning av

glas eller glasvaror i varmt tillstånd; maskiner för sam­

mansättning av elektriska glödlampor, elektriska lysrör,

elektronrör e. d.................................................... .............................

84.58 Försäljningsautomater, såsom frimärks-, cigarrett-, chok­

lad- och livsmedelsautomater ................................................... ■

84.59 Maskiner, mekaniska apparater och mekaniska redskap, ej

hänförliga till annat nummer i detta kapitel:

A. slaggranuleringsmaskiner samt delar därtill ...................

B. andra slag ...................................................................................

84.60 Formflaskor för gjuterier; gjutformar och liknande formar

för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas eller and­

fri

10

%

10

%

10

%

10

%

10

°/o

10 %

10 %

10

%

10

%

10

%

10 %

10

%

10

%

10

%

fri

10 %

ra mineraliska ämnen (keramiska massor, betong o. d.)» gummi eller plast ........................................................................... 10 %

84.61 Kranar, ventiler och liknande artiklar för rörledningar, ångpannor, cisterner, kar e. d., reducerventiler och termo- statreglerade ventiler härunder inbegripna............................ 10 % 84.62 Kul- och rullager .......................................................................... 10 % 84.63 Vevaxlar, kamaxlar och andra transmissionsaxlar, glidla­

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

113

ger, lagerhus, kugghjul (friktionshjul härunder inbegrip­ na), kuggväxlar och andra växlar för överföring av kraft eller rörelse, svänghjul, rem- och linskivor (blockskivor och hlock härunder inbegripna) samt axelkopplingar .... 10 %

84.64 Packningar av metallplåt i förening med annat material (t. ex. asbest, stampad filt och papp) eller av flera skikt metallfolier; satser av packningar av skilda material, för maskiner, transportmedel eller rörledningar, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar ..................................................... 10 % Delar till maskiner, apparater eller mekaniska redskap, icke försedda med elektriska kontaktelement, isolatorer, spolar eller andra elektriska anordningar och ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel..................................................... 10 %

Kap. 85. Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) filtar, dynor, fotpåsar och liknande artiklar med anordning för elektrisk upp­

värmning ävensom kläder, skodon, öronskydd och andra dylika för personligt bruk avsedda artiklar med sådan anordning;

b) artiklar av glas, hänförliga till nr 70.11, såsom glaskolvar till glödlampor;

c) möbler med elektrisk uppvärmning (kap. 94).

2. Artiklar, vilka enligt ordalydelsen kunna hänföras såväl till nr 85.01 som till nr 85.08, 85.09 eller 85.21, tulltaxeras enligt sistnämnda tre nummer. Kvicksilverlikriktare med metallbehållare hänföras dock till nr 85.01.

3. Nr 85.06 skall äga tillämpning endast för följande elektromekaniska apparater av hushållstyp, nämligen:

a) dammsugare, golvbonare, maskiner för målning eller blandning av livsmedel,

fruktpressar samt bordfläktar, köksfläktar och liknande fläktar, samtliga artiklar oavsett vikten per styck;

b) andra apparater, vägande per styck högst 20 kg. Till nr 85.06 hänföras dock icke diskmaskiner (nr 84.19), tvättmaskiner (nr 84.18 och 84.40), manglar och strykmaskiner (nr 84.16 och 84.40), symaskiner (nr 84.41) samt elektriska värmeapparater (nr 85.12).

85.01 Elektriska generatorer, motorer, omformare (motorgenera­ torer härunder inbegripna), transformatorer, likriktare och induktansspolar ............................................................................... 10 % 85.02 Elektromagneter; permanenta magneter, även icke magnetiserade; magnetchuckar och andra permanentmagnetiska el­ ler elektromagnetiska uppspänningsanordningar; elektro­ magnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyft­ don .............................................................................‘................ . ... 10 % 85.03 Galvaniska element och batterier ............................................. 8 % 85.04 Elektriska ackumulatorer ......................................................... 10 % 85.05 Elektromekaniska handverktyg (med inbyggd elektrisk mo­ tor) .................................................................................................... 10 % 85.06 Elektromekaniska hushållsapparater (med inbyggd elek­ trisk motor) ...................................................................................... 10 %

8 Hihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

114

Kungi. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

85.07 Elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner (med

inbyggd elektrisk motor) ............................................................ 10 %

85.08 Elektriska apparater och anordningar för tändning och start

av förbränningsmotorer, såsom tändmagneter, tändgenera-

torer, tändspolar, startmotorer, tändstift och glödtändstift;

generatorer och bakströmsreläer för användning tillsam­

mans med förbränningsmotorer ............................................. 10 %

85.09 Elektrisk belysnings- och signalutrustning, elektriska vind-

rutetorkare och vindrutevärmare, för cyklar eller motor­

fordon .............................................................................................. 10 %

85.10 Elektriska ficklampor och andra bärbara elektriska lampor

och lyktor med egen strömkälla (t. ex. torrbatteri eller gene­

rator), ej hänförliga till nr 85.09 ................................................. 10 %

85.11

Elektriska industri- och laboratorieugnar; apparater för be­

handling av material genom induktiv eller dielektrislc upp­

värmning; maskiner och apparater för elektrisk svetsning,

lödning eller skärning .................................................................. 10 %

85.12 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare; elektriska

kaminer och andra apparater för lokaluppvärmning eller

liknande uppvärmningsändamål; elektriska värmeappara­

ter för hårbehandling, såsom hårtorkningsapparater, ondu-

leringsapparater och hårtångsvärmare; elektriska stryk-

och pressjärn; elektriska värmeapparater för hushållsbruk;

värmemotstånd, ej hänförliga till nr 85.24:

A. elektriska stryk- och pressjärn samt delar därtill...........

8 %

B. andra slag ................................................................................... 10 %

85.13 Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi, bär­

frekvensutrustning för dylik telefoni eller telegrafi härun­

der inbegripen .................................................................................. 10 %

85.14 Mikrofoner och stativ därtill; högtalare och tonfrekvens-

förstärkare:

A. mikrofoner samt stativ och andra delar därtill............... 10 %

B. högtalare och tonfrekvensförstärkare samt delar därtill 17 %

85.15 Sändare och mottagare för radiotelefoni, radiotelegrafi,

rundradio eller television, radiogrammofoner härunder in­

begripna; televisionskameror; apparater för radionavige-

ring, radiostyrning e. d., radarapparater härunder inbe­

gripna :

A. mottagare för radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio

eller television, radiogrammofoner härunder inbegripna,

samt delar därtill ................................................................... 17

B. andra slag ................................................................................... 10 %

85.16 Elektriska signal-, säkerhets-, kontroll- och manöverappara­

ter för järnvägar eller andra trafikleder eller för hamnar

eller flygplatser .............................................................................. 10 %

85.17 Elektriska signalapparater, akustiska eller optiska (t. ex.

ringklockor, nummertavlor, sirener samt brand- och tjuv-

larmsapparater), ej hänförliga till nr 85.09 eller 85.16 ....

10 %

85.18 Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla:

A. vägande per styck högst 250 g............................................... 17 %

B. andra slag ................................................................................... 10 %

85.19 Apparater och andra artiklar för brytning, slutning, avgre-

ning, förbindning eller skyddande av elektriska strömkret­

sar, såsom strömställare, reläer, säkerhets- och överspän-

ningsapparater, vägguttag, kopplingsdosor och glödlamps-

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

115

hållare; motstånd (andra än värmemotstånd) fasta eller variabla, potenliometrar härunder inbegripna; automatiska spänningsregulatorer av motstånds-, transduktor- eller kon­ takttyp eller motormanövrerade; manövercentraler, såsom manöverpulpeter, manövertavlor o. d.: A. strömställare och tryckkontakter, liandmanövrerade,

glödlampshållare ävensom vägguttag och andra liknande uttag samt för sådana uttag avsedda stickproppar, allt för så vitt artiklarna per styck väga högst 500 g........... B. smältsäkringar av keramiskt material................................ C. motstånd, vägande per styck högst 25 g............................ D. andra slag ...................................................................................

85.20 Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor för belys­ ning samt lampor för ultravioletta eller inf raröda strålar; elektriska båglampor och blixtlampor: A. metalltrådslampor ................................................. 100 kg B. socklar till glödlampor............................................................ C. andra slag ................................................................................... 85.21 Elektronrör (glödkatod-, kallkatod- och fotokatodrör), här­ under inbegripet gasfyllda rör, katodstrålerör samt rör för televisionskameror eller kvicksilverlikriktare; fotoelektriska celler; kristalldioder, kristalltrioder o. d., transistorer här­ under inbegripna; monterade piezoelektriska kristaller: A. ventilrör till röntgenapparater samt delar därtill......... B. andra slag ................................................................................... 85.22 Elektriska maskiner och apparater, ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel................................................................ 85.23 För elektriskt ändamål isolerad tråd, ledning och kabel (lacktråd, anodoxiderad tråd samt koaxialkabel härunder inbegripna), även med kopplingsanordningar: A. med mantel av bly eller annan metall.............................. B. andra slag ................................................................................... 85.24 Artiklar av kol, även i förening med metall, för elektriskt ändamål (såsom kolborstar, kol för båglampor, galvaniska element eller mikrofoner samt kolelektroder för elektriska ugnar eller svetsapparater eller för elektrolysörer), vägande per styck: A. 3 kg eller däröver:

1. grafiterade .............................................................. 100 kg

2. andra slag............................................................................... B. mindre än 3 kg:

1. kolborstar...............................................................................

2. andra slag .............................................................. 100 kg

85.25 Elektriska isolatorer, oavsett materialet ................................ 85.26 Isolerdetaljer, ej hänförliga till nr 85.25, för elektriska ma­ skiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, av isolermaterial, även försedda med i massan ingjutna eller inpressade mindre metalldelar, avsedda uteslutande för sammanfogning: A. av plast ....................................................................................... B. av annat material ..................................................................... 85.27 Isolerrör samt dosor och andra delar därtill, av oädel metall, invändigt isolerade ......................................................................... 85.28 Elektriska delar, ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel, till maskiner eller apparater........................................

12

%

15 % 15 % 10

%

440: —

fri

10 %

fri

10

%

10

%

6

% 10

%■

3: —

fri

10

%

20

: —

10

%

15 %

10

%

8 %

10 %

116

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING XVII

Transportmedel

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar icke artiklar, hänförliga till nr 97.01, 97.03 eller 97.08, ej

heller sportkälkar, bobbar o. d. (nr 97.06).

2. Enligt de nummer i denna avdelning, som avse delar och tillbehör till transportme­

del, tulltaxeras icke följande varor, även om de äro igenkännliga som avsedda för

transportmedel:

a) packningar, tätningar o. d. (tulltaxeras efter materialets beskaffenhet eller enligt

nr 84.64);

b) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

c) varor, hänförliga till kap. 82 (verktyg);

d) varor, hänförliga till nr 83.11;

e) maskiner, apparater och andra artiklar, hänförliga till nr 84.01—84.59, 84.61 eller

84.62, samt till nr 84.63 hänförliga delar till motorer;

f) elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel (kap. 85);

g) instrument och apparater, hänförliga till kap. 90;

h) ur (kap. 91);

ij) vapen (kap. 93);

k) borstar, utgörande delar till transportmedel (nr 96.02).

3. Med delar och tillbehör avses i kap. 86—88 icke sådana artiklar, som ej uteslutande

eller huvudsakligen användas för varor, hänförliga till nämnda kapitel. Delar och

tillbehör, som kunna hänföras till två eller flera tulltaxenummer i dessa kapitel, tull­

taxeras efter den huvudsakliga användningen av artiklar av ifrågavarande slag.

4. Flygmaskiner, konstruerade för användning även såsom vägfordon, tulltaxeras som

flygmaskiner. Motordrivna amfibiefordon tulltaxeras som motorfordon.

5. Icke kompletta eller icke färdiga varor, hänförliga till denna avdelning, tulltaxeras

såsom motsvarande kompletta eller färdiga varor, för så vitt de förete de väsentliga

kännetecknen på de kompletta eller färdiga varorna.

6. För så vitt icke annat är stadgat, tulltaxeras till denna avdelning hänförliga varor

(kompletta eller färdiga varor och sådana icke kompletta eller icke färdiga varor, som

enligt anm. 5 skola tulltaxeras såsom kompletta eller färdiga), inkommande i delar,

såsom motsvarande sammansatta varor.

*6: 1. Vad i anm. 6 sägs gäller jämväl om delarna inkomma med skilda lägenheter, därest

varuhavaren yrkar det eller det eljest är uppenbart att delarna tillsammans utgöra

en artikel hänförlig till denna avdelning.

Kap. 86. Järnvägs- och spårvägsmateriel; trafiksignalapparater,

icke elektriskt manövrerade

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) järnvägs- och spårvägssliprar av trä (nr 44.07) eller av betong (nr 68.11);

b) banbyggnadsmateriel, hänförlig till nr 73.16;

c) elektriskt manövrerade signalapparater, hänförliga till nr 85.16.

2. Till nr 86.09 hänföras bl. a. axlar, hjul och hjulsatser, hjulringar, fälgar, nav och

andra delar till hjul, underreden, boggier, axelboxar, bromsapparater, buffertar, drag­

krokar och koppelanordningar, vagnsbälgar och vagnskorgar.

3. Till nr 86.10 hänföras bl. a. sammansatta spår, även transportabla, vändskivor, stopp­

bockar och lastmallar. Enligt samma nummer tulltaxeras därjämte semaforer och

rörliga signalskivor, mekaniska centralställverk och andra mekaniska manövrerings-

anordningar för signaler, spårväxlar eller vägbommar, även försedda med elektriska

belysningsanordningar.

86.01

Ånglok och tendrar därtill ......................................................... 10 %

86.02 Elektriska lok (för ackumulatordrift eller ledningsdrift) . .

10 %

86.03 Andra lok .......................................................................................... 10 %

86.04 Motorvagnar och motordressiner................................................. 12 %

86.05 Personvagnar, resgodsvagnar, postvagnar, sjukvagnar, fång­

vagnar, undersökningsvagnar och andra dylika specialvag­

nar för järnvägar eller spårvägar............................................. 8 %

86.06 Verkstadsvagnar, kranvagnar och andra arbetsvagnar för

järnvägar eller spårvägar; dressiner, andra än motordres-

siner .................................................................................................... 8 %

86.07

Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar............................... 8 %

86.08 Behållare (containers) för godstransport, även för vätskor

eller gaser, oavsett transportsättet............................................. 8 %

86.09 Delar till rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel:

A. bromsapparater samt delar därtill...................................... 10 %

B. andra slag ................................................................................... 8 %

86.10

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar därtill,

härunder inbegripet mekaniska signal-, säkerhets-, kontroll-

och manöverapparater, icke elektriskt manövrerade, och de­

lar därtill, även för andra trafikleder än järnvägar eller

spårvägar........................................................................................... 8 %

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

117

Kap. 87. Motorfordon, traktorer, cyklar och andra fordon

Anmärkningar

1. Med traktorer förstås i detta kapitel motordrivna, icke rälgående fordon, som äro

konstruerade väsentligen för dragande eller skjutande av andra fordon eller av ma­

skiner, redskap eller last, även om de ha särskilda smärre utrymmen, som möjlig­

göra medförande, i samband med deras huvudsakliga användning, av verktyg, ut­

säde, gödningsämnen e. d.

2. Bilunderreden med motor, som äro försedda med förarhytt, hänföras till nr 87.02

och icke till nr 87.04.

3. Till nr 87.10 hänföras icke barncyklar, som icke äro konstruerade som vanliga cyk­

lar eller som icke äro utrustade med kullager; dylika barncvklar hänföras till nr

97.01.

87.01

Traktorer, även försedda med kraftuttag, vinsch e. d..........

10 %

87.02 Bilar för person- eller godsbefordran........................................ 15 %

87.03 Bärgningsbilar, brandbilar, stegbilar, kranbilar, strålkas-

tarbilar, verkstadsbilar, röntgenbilar, bilar med anordning

för sopning, snöplogning eller spolning och andra dylika

bilar för speciella ändamål, ej hänförliga till nr 87.02 ... .

15 %

87.04 Underreden med motor, till fordon, hänförliga till nr 87.01 —

87.03:

A. underreden till fordon, hänförliga till nr 87.01 ............... 10 %

B. underreden till fordon, hänförliga till nr 87.02—87.03 . .

15 %

87.05 Karosserier till fordon, hänförliga till nr 87.01—87.03, fö­

rarhytter härunder inbegripna.................................................... 15 %

87.06 Delar och tillbehör till fordon, hänförliga till nr 87.01 —

87.03:

A. delar och tillbehör till fordon, hänförliga till nr 87.01 . .

10 %

B. delar och tillbehör till fordon, hänförliga till nr 87.02—

87.03

15 %

87.07 Truckar (drag-, staplings- och krantruckar härunder inbe­

gripna) för verkstäder, lager, järnvägsstationer e. d. samt

delar till dylika truckar................................................................ 10 %

87.08 Stridsvagnar och andra pansrade stridsfordon, även med be-

styckning; delar till dylika fordon............................................. fri

87.09 Motorcyklar (cyklar med hjälpmotor härunder inbegripna),

även med sidvagnar; särskilt inkommande sidvagnar till

motorcyklar eller cyklar:

A. motorcyklar:

1. med en cylindervolym av högst 245 cm3....................... 15 %

2. andra....................................................................................... 10 %

B. särskilt inkommande sidvagnar............................................. 10 %

87.10 Cyklar (trehjuliga transportcyklar härunder inbegripna),

utan motor............................................................................... 1 st. 20: —

87.11

Invalidvagnar med mekanisk drivanordning, även med mo­

tor ........................................................................................................ fri

87.12 Delar och tillbehör till fordon, hänförliga till nr 87.09—87.11

15 %

87.13 Barnvagnar samt invalid- och sjukvagnar utan mekanisk

framdrivningsanordning; delar till dylika fordon ............... 10 %

87.14 Andra fordon (släpfordon härunder inbegripna) utan me­

kanisk framdrivningsanordning samt delar därtill............. 10 %

Kap. 88. Luftfartyg rn. m.

Anmärkning

* Till luftfartyg hörande och med dem inkommande tillbehör och inventarier behand­

las tillsammans med luftfartygen; för tillbehör och inventarier, som för varaktigt ända­

mål föras från luftfartyg, skall erläggas tull enligt vad i taxan eljest stadgas för varor

av ifrågavarande slag, för så vitt icke generaltullstyrelsen med hänsyn till omständighe­

terna finner tull icke böra utgå.

88.01 Ballonger och luftskepp .............................................................. fri

88.02 Flygmaskiner, segelflygplan och drakar; s. k. rotochutes .. fri

88.03 Delar till luftfartyg, hänförliga till nr 88.01—88.02 ............... fri

88.04 Fallskärmar samt delar och tillbehör därtill.......................... 10 %

88.05 Katapulter och liknande startanordningar för luftfartyg

samt markträningsapparater för flygutbildning; delar till

dylika anordningar eller apparater............................................. fri

Kap. 89. Fartyg och båtar

Anmärkning

Icke färdigbyggda fartyg och båtar, skrov härunder inbegripna, ävensom fartyg och

båtar, inkommande i delar, hänföras till samma tulltaxenummer som motsvarande fär­

digbyggda fartyg eller båtar. Kan fartygets eller båtens art ej fastställas, skall nr 89.01

äga tillämpning.

Till fartyg och båtar hörande och med dem inkommande tillbehör och inventarier be­

handlas tillsammans med fartygen och båtarna; för tillbehör och inventarier, som för

varaktigt ändamål ilandföras från tullfria eller oförtullade fartyg och båtar, ävensom

för sådana artiklar, som särskilt förvärvats i utlandet och som inkomma med här till­

verkade eller förut förtullade fartyg och båtar av tullbelagt slag, skall erläggas tull

enligt vad i taxan eljest stadgas för varor av ifrågavarande slag, för så vitt icke general­

tullstyrelsen med hänsyn till omständigheterna finner tull icke böra utgå.

118

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

89.01 Fartyg och båtar, ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel: A. krigsfartyg................................................................................... fri B. fiskefartyg ................................................................................... fri C. lustfartyg...................................................................................... 10 % D. andra slag:

1. av järn, med en bruttodräktighet av högst 70 ton .... 10 %

2. andra ...................................................................................... fri

89.02 Bogserbåtar: A. av järn, med en bruttodräktighet av högst 70 ton........... 10 % B. andra ........................................................................................... fri 89.03 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, alla slag, pontonkranar och andra fartyg, i fråga om vilka förflyttningen är av un­ derordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift, ävensom flytdockor ...................................................................... fri 89.04 Fartyg och båtar, avsedda att upphuggas.................................. fri 89.05 Annan flytande materiel, såsom kassuner, förtöjningsbojar och andra bojar samt sjömärken......................................... fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

119

120

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING XVIII

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater,

instrument och apparater för mätning eller kontroll, medi­

cinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musik­

instrument samt apparater för upptagning eller

återgivning av ljud

Kap• 90

Optiska instrument och apparater, foto

-

och kinoapparater,

instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska

och kirurgiska instrument och apparater

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) artiklar för tekniskt bruk, av mjukgummi (nr 40.14), läder eller konstläder (nr

42.04) eller textilmaterial (nr 59.17);

b) eldfasta varor av keramiskt material (nr 69.03); artiklar av keramiskt material

för kemiskt eller annat tekniskt bruk, hänförliga till nr 69.09;

c) speglar av glas, icke optiskt bearbetade, hänförliga till nr 70.09, och speglar av

oädel eller ädel metall, icke utgörande optiska artiklar (nr 83.12 och kap. 71)-

d) artiklar av glas, hänförliga till nr 70.07, 70.14, 70.15, 70.17 eller 70.18;

e) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

f) med mätanordningar försedda pumpar, hänförliga till nr 84.10; räkne- och kon­

trollvågar samt särskilt inkommande vikter (nr 84.20); hissanordningar o. d. (nr

84.22); delningsdockor och andra till nr 84.48 hänförliga anordningar för inställ­

ning av arbetsstycke eller verktyg i verktygsmaskiner, även försedda med optiska

avläsningsanordningar (t. ex. optiska delningsdockor), dock med undantag av op­

tiska instrument, såsom inställningsmikroskop; ventiler och andra artiklar, hän­

förliga till nr 84.61;

g) elektrisk belysningsutrustning för motorfordon (nr 85.09) och apparater för ra-

dionavigering e. d., radarapparater härunder inbegripna (nr 85.15);

h) kinoapparater för upptagning eller återgivning av ljud helt på magnetisk väg

(nr 92.11); magnetiska tontillsatser (nr 92.13);

ij) artiklar, hänförliga till kap. 97;

k) mätkärl (tulltaxeras efter sin beskaffenhet).

2. Icke kompletta eller icke färdiga instrument och apparater tulltaxeras såsom mot­

svarande kompletta eller färdiga instrument och apparater, för så vitt de förete de

väsentliga kännetecknen på de kompletta eller färdiga instrumenten eller appara­

terna.

3. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i anm. 1 och 2, gäller i fråga om

tulltaxeringen av delar och tillbehör till maskiner, apparater, instrument eller andra

till detta kapitel hänförliga artiklar följande:

a) sådana delar och tillbehör, som utgöra artiklar, upptagna i visst tulltaxenummer

i detta kapitel eller i kap. 84, 85 eller 91 (med undantag av nr 84.65 och 85.28)

hänföras till numret i fråga;

b) andra delar och tillbehör, vilka äro igenkännliga såsom uteslutande eller huvud­

sakligen avsedda för visst slag av artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxe-

ras enligt tnlltaxenumret för ifrågavarande slag av artiklar eller enligt nr 90.29.

Knngl. Maj:Is proposition nr DO år I Dö 8

121

4. Till nr 90.05 hänföras icke astronomiska tuber (nr 90.06), ej heller kikarsikten för

vapen, periskop för ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för instrument eller appa­

rater, hänförliga till detta kapitel (nr 90.13).

5. Optiska instrument och apparater för mätning eller kontroll, vilka enligt ordaly­

delsen kunna hänföras till såväl nr 90.13 som nr 90.16, tulltaxeras enligt nr 90.16.

6. Nr 90.28 omfattar endast:

a) instrument och apparater för mätning av elektriska storheter;

b) instrument och apparater, vilka äro av sådant slag som avses i nr 90.14, 90.15,

90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 eller 90.27 (andra än stroboskop) men vilkas funk­

tion grundar sig på ett elektriskt fenomen, som varierar med den sökta faktorn;

c) instrument och apparater för påvisande eller mätning av radioaktiv strålning

(alfa-, beta- och gammastrålning), röntgenstrålning, kosmisk strålning e. d.

7. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med

artiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag,

som pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika för­

varingspersedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

90.01

Linser, prismor, speglar och andra optiska artiklar, oavsett

materialet, oinfattade, med undantag av artiklar av glas,

icke optiskt bearbetade; polariserande skivor och plattor. . fri

90.02 Linser, prismor, speglar och andra optiska artiklar, oavsett

materialet, infattade för användning i instrument eller ap­

parater, med undantag av artiklar av glas, icke bearbetade

för optiskt bruk:

A. objektiv till kameror:

1. vägande per styck högst 3 kg........................................... 10 %

2. andra; ävensom sökare till kameror ............................ 5 %

B. andra slag ................................................................................... 10 %

90.03

Infattningar till glasögon, pincenéer, lornjetter e. d. samt

delar till sådana infattningar ..................................................... 8 %

90.04 Glasögon, pincenéer, lornjetter o. d., härunder inbegripet

skyddsglasögon, solglasögon och liknande varor................... 8 %

90.05

Kikare ................................................................................................ fri

90.06 Astronomiska instrument, såsom teleskop, astronomiska tu­

ber, meridiancirklar och ekvatorialer samt stativ därtill,

med undantag av radioastronomiska instrument................... fri

90.07

Stillbildskameror; blixtljusapparater:

A. stillbildskameror samt delar därtill, ej hänförliga till B:

1. vägande per styck högst 3 kg ........................................ 10 %

2. andra....................................................................................... 5 %

B. kassetter, sökare, slutare och bländare till kameror ....

5 %

C. blixtljusapparater ...................................................................... It) %

90.08 Kinoapparater, såsom kinokameror och ljudupptagnings­

apparater, även kombinerade, samt kinoprojektorer, även

med anordningar för återgivande av ljud:

A. kinokameror, även kombinerade med ljudupptagningsap­

parater, samt delar därtill, ej hänförliga till B:

1. vägande per styck högst 3 kg................................... 10

%

2. andra.............................................................................. 5

%

B. kassetter, sökare, slutare och bländare till kinokameror

5 %

C. andra slag ................................................................................... 10 %

90.09 Stillbildsprojektorer; fotografiska förstorings- och för-

ininskningsapparater ..................................................................... 10 %

90.10 Apparater och annan utrustning för foto- eller kinolabo-

ratorier, ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel;

kopieringsapparater och kopieringsramar för kontaktkopie­

ring; filmspolar; projektionsdukar och projektionsskärmar

10 %

90.11 Elektron- och protonmikroskop; elektron- och protondif-

fraktionskameror............................................................................. fri

90.12 Andra mikroskop, även med anordningar för fotografering,

filmning eller projicering ............................................................ 10 %

90.13 Optiska instrument och apparater, ej hänförliga till annat

nummer i detta kapitel, strålkastare härunder inbegripna . .

10 %

90.14 Instrument och apparater för geodesi, topografi, lantmäteri,

avvägning, fotogrammetri, hydrografi, navigation, meteoro­

logi, hydrologi eller geofysik; kompasser och avståndsmä-

tare .................................................................................................... 10 %

90.15 Vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre, även med vikter . .

10 %

90.16 Ritinstrument, räkneinstrument och ritsinstrument (pan-

tografer, ritbestick, räknestickor, räkneskivor o. d.); in­

strument och apparater för mätning eller kontroll, ej hän­

förliga till annat nummer i detta kapitel (balanseringsap-

parater, planimetrar, mikrometrar, skjutmått, tolkar, mät-

band, mätstockar o. d.); profilprojektorer ............................ 10 %

90.17

Medicinska och kirurgiska instrument och apparater (även

för tandläkar- eller veterinärbruk), elektromedicinska ap­

parater samt instrument för ögonundersökning härunder

inbegripna ....................................................................................... 10 (/c

90.18 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater

för psykoteknik; apparater för konstgjord andning, ozon-,

syre- eller inhalationsterapi samt liknande apparater; respi­

ratorer, gasmasker härunder inbegripna ................................ 10 %

90.19 Ortopediska artiklar, härunder inbegripet medicinsk-kirur-

giska gördlar, brockband o. d.; konstgjorda lemmar, tänder

och ögon samt andra proteser; hörapparater för lomhörda;

spjälor och liknande artiklar för behandling av frakturer:

A. hörapparater för lomhörda samt delar därtill ............... 5 %

B. andra slag ................................................................................... fri

90.20 Röntgenapparater (även för fotografering) samt apparater

för utnyttjande av strålning från radioaktiva ämnen, här­

under inbegripet röntgenrör, högspänningsgeneratorer, ma­

növerbord, röntgenskärmar samt bord, stolar o. d. för rönt­

genundersökning eller röntgenbehandling:

A. röntgenrör samt delar därtill ............................................. fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

90.21

Instrument, apparater och modeller för demonstrations-

ändamål (t. ex. vid undervisning eller på utställningar),

icke användbara för andra ändamål ......................................... fri

90.22 Maskiner och apparater för mekanisk materialprovning

(undersökning av hållfasthet, hårdhet, elasticitet eller lik­

nande egenskaper hos metaller, trä, textilvaror, papper,

plaster e. d.) ................................................................................... 10 %

90.23 Areometrar och liknande instrument; termometrar, pyro-

metrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även

registrerande, samt kombinationer av dessa instrument . .

10 c/c

90.24 Instrument och apparater för mätning, kontroll eller auto­

matisk reglering av gasers eller vätskors strömning, nivå,

tryck e. d. eller för automatisk reglering av temperatur

(t. ex. manometrar, termostater, nivåmätare, dragregulato­

rer, genomströmningsmätare och värmemängdsmätare), ej

hänförliga till nr 90.14.................................................................. 10 %

122

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

90.25 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk ana­

lys (t. ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar och

gasanalysapparater), för mätning eller kontroll av viskosi-

tet, porositet, dilatation, ytspänning e. d. eller för kalorime­

triska, fotometriska eller akustiska mätningar, exponerings-

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

123

mätare härunder inbegripna; mikrotomer ............................ 10 %

90.26 Gas-, vätske- och elektricitetsmätare......................................... 10 %

90.27 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare,

stegräknare o. d.; liastighetsmätare och takometrar (även

magnetiska), ej hänförliga till nr 90.14; stroboskop...........

10 %

90.28 Elektriska instrument och apparater för mätning, kontroll,

analys eller automatisk reglering:

A. ekolod ........................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

90.29 Delar och tillbehör, igenkännliga såsom uteslutande eller

huvudsakligen avsedda för en eller flera till nr 90.23, 90.24

eller 90.26—90.28 hänförliga artiklar .................................... 10 %

Kap. 91. Ur

Anmärkningar

1. Vid tillämpningen av nr 91.02 och 91.07 anses såsom verk till fick- eller armbandsur

(fickursverk) urverk med balans, försedd med spiralfjäder, samt med en tjocklek,

inklusive verkbotten och bryggor, icke överstigande 12 mm.

2. Nr 91.07 och 91.08 skola icke äga tillämpning på mekaniska verk (drivna av fjäder

eller lod), som arbeta utan gångsegment (nr 84.08).

3. Detta kapitel omfattar icke lod, urglas, urkedjor och urarmband, delar till elektrisk

utrustning, kullager och kullagerkulor, ej heller delar med allmän användning enligt

anm. 2 till avd. XV. Urfjädrar hänföras emellertid till nr 91.11.

4. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i anm. 2 och 3, hänföras till

detta kapitel verk och andra delar, som kunna användas såväl i ur som i andra artiklar

(t. ex. i mätinstrument).

5. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med ar­

tiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag,

som pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika för­

varingspersedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

91.01

Fickur, armbandsur och liknande ur, stoppur härunder in­

begripna .....................................................

5 %

91.02 Vägg- och bordsur med fickursverk, ej hänförliga till nr

91.03

5 %

91.03 Ur till instrumentbräden och liknande ur, för fartyg, luft­

fartyg, bilar eller andra fordon ................................................. 5 %

91.04 Andra ur:

A. väckarur och skeppskronometrar........................................

5 %

B. andra .......................................................................................... 13 %

91.05 Tidkontrollur, tidstämpelur och liknande med urverk eller

synkronmolor försedda apparater för tidkontroll eller tid­

mätning ............................................................................................ 10 %

91.06 Tidströmställare och andra tidutlösare med urverk eller syn­

kronmotor .......................................................................................... 10 %

91.07

Verk till fick- eller armbandsur, sammansatta ...................... 5 %

91.08 Andra urverk, sammansatta:

beläggas med samma tull som motsvarande samman­

satta ur

91.09 Boetter till ur, hänförliga till nr 91.01, delar till sådana

124

Kungi. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

boetter samt ämnen därtill ......................................................... 5 %

91.10 Urfoder och delar därtill .............................................................. 10 %

91.11

Andra urdelar ................................................................................. fri

Kap. 92. Musikinstrument; apparater för upptagning eller återgiv­

ning av ljud; delar och tillbehör till dylika instrument

och apparater

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) film, helt eller delvis preparerad för ljudupptagning på fotografisk eller foto-

elektrisk väg, samt exponerad dylik film, även framkallad (kap. 37);

b) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

c) mikrofoner, förstärkare, högtalare, hörlurar, strömställare, stroboskop och annan

elektrisk utrustning, avsedda för artiklar, hänförliga till detta kapitel, men icke

hopbyggda med dessa artiklar och icke inbyggda i samma hölje som desamma

(kap. 85 och 90); apparater för upptagning eller återgivning av ljud, kombinerade

med radiomottagningsapparater (nr 85.15) ;

d) borstar för rengöring av musikinstrument (nr 96.02);

e) leksaksinstrument (nr 97.03);

f) föremål för samlingar samt antikviteter (nr 99.05 och 99.06).

2. Icke kompletta eller icke färdiga instrument och apparater, hänförliga till detta ka­

pitel, tulltaxeras såsom motsvarande kompletta eller färdiga instrument eller appa­

rater, för så vitt de förete de väsentliga kännetecknen på de kompletta eller färdiga

instrumenten eller apparaterna.

3. Stråkar, trumpinnar och dylika artiklar för musikinstrument, hänförliga till nr 92.02

eller 92.06, inkommande tillsammans med de instrument, för vilka de äro avsedda,

och till ett antal, som är normalt för dessa, tulltaxeras enligt samma tulltaxenum-

mer som instrumenten i fråga. Papper och papp, perforerade (nr 92.10), ävensom

grammofonskivor och liknande artiklar (nr 92.12) tulltaxeras för sig, även om de in­

föras tillsammans med de apparater, för vilka de äro avsedda.

4. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med ar­

tiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag,

som pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika för­

varingspersedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

92.01

92.02

92.03

92.04

Pianon (även mekaniska, med eller utan klaviatur); cem­

balor och andra stränginstrument med klaviatur; harpor,

andra än eolsharpor:

A. pianon

B. andra slag ..........................

Andra stränginstrument:

A. stråkinstrument ...............

B. andra ..................................

Orglar, orgelharmonier o. d.

Dragspel och munspel ........

15

%

dock

högst

300: —

per

styck

fri

fri

12

%

12

%

12

%

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

125

92.05 Andra biåsinstrument..................................................................... fri 92.06 Slaginstrument (trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjet­ ter o. d.) ........................................................................................... 12 % 92.07 Elektromagnetiska, elektrostatiska, elektroniska och lik­ nande musikinstrument (pianon, orglar, dragspel m. fl.) . . 12 % 92.08 Musikinstrument, ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel (t. ex. orkestrion, positiv, speldosor, mekaniska sångfåglar och musiksågar); visselpipor, lockpipor och lik­ nande ljudsignalredskap .............................................................. 12 % 92.09 Strängar till musikinstrument..................................................... 12 % 92.10 Delar och tillbehör till musikinstrument (andra än sträng­ ar), härunder inbegripet papper och papp, perforerade, för mekaniska spelapparater ävensom mekanismer till speldo­ sor; metronomer, stämgafflar och stämpipor: A. höljen och stomryggar till pianon .................................... 15 % B. klaviaturer till instrument hänförliga till nr 92.01,

92.03 eller 92.07 samt delar till dylika klaviaturer; and­ ra delar till instrument, hänförliga till nr 92.01; tonbord till orgelharmonier och delar till dylika tonbord .... fri C. delar till stråkinstrument samt delar till instrument

hänförliga till nr 92.05 ......................................................... fri D. andra slag ............................................................................... 12 %

92.11 Grammofoner, dikteringsapparater och andra apparater för upptagning eller återgivning av ljud, härunder inbegripet skivspelare, bandspelare o. d., med eller utan ljuddosa .... 10 % 92.12 Grammofonskivor och liknande artiklar (såsom rullar, band och tråd) för apparater, hänförliga till nr 92.11, prepa­ rerade eller inspelade; matriser för tillverkning av grammo­ fonskivor : A. grammofonskivor:

1. för språkundervisning........................................................ fri

2. andra ...................................................................... 100 kg1 50:— B. andra slag................................................................................... fri

92.13 Andra delar och tillbehör till apparater, hänförliga till nr 92.11 ................................................................................................ 10 %

1 Tullen beräknas efter varans vikt inkl. sådant förefintligt emballage, med vilket varor av ifrågavarande slag pläga saluhållas i detaljhandeln.

126

Kungl. Maj. ts proposition nr 00 år 1058

AVDELNING XIX

V apen och ammunition

Kap. 93. Vapen och ammunition

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) tändhattar, lys- och signalraketer samt andra artiklar, hänförliga till kap. 36-

b) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

c) stridsvagnar och andra pansrade stridsfordon (nr 87.08);

d) kikarsikten och annan optisk utrustning för vapen, med undantag av sådana, som

aro monterade på vapen eller som inkomma tillsammans med de vapen, på vilka

de äro avsedda att monteras (kap. 90);

e) pilbågar och pilar därtill, fäktvapen med skyddsknopp samt leksaksvapen (kap.

97);

f) föremål för samlingar samt antikviteter (nr 99.05 och 99.06).

2. Icke kompletta eller icke färdiga vapen tulltaxeras såsom motsvarande kompletta

eller färdiga vapen, för så vitt de förete de väsentliga kännetecknen på de kompletta

eller färdiga vapnen.

3. Såsom delar enligt nr 93.07 tulltaxeras icke radio- och radarapparater, hänförliga

till nr 85.15.

i. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med

artiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag,

som pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika för­

varingspersedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

93.01

Sablar, värjor, bajonetter och liknande vapen samt delar

därtill; slidor och baljor till hithörande vapen.......................

93.02 Revolvrar och pistoler, utgörande eldvapen............................

93.03 Vapen för militärt bruk, ej hänförliga till nr 93.01 eller

93.02

.. ....................................

93.04 Eldvapen, ej hänförliga till nr 93.02 eller 93.03, härunder

inbegripet liknande apparater, vilkas funktion bygger på

förbränning av en explosiv laddning, såsom signalpistoler

samt revolvrar och pistoler för lösa skott, linkastningsappa-

rater o. d.............................................................................................

93.05 Andra vapen, härunder inbegripet gevär och pistoler för

komprimerad luft eller gas samt fjäderbössor och fjäder­

pistoler .........................................................................................

93.06 Delar till vapen, ej hänförliga till nr 93.01, härunder in­

begripet ämnen till gevärsstockar och till eldrör för eld­

vapen :

A. delar till vapen för militärt bruk; ävensom delar till re­

volvrar och pistoler, hänförliga till nr 93.02 ...................

B. andra slag:

1. delar av trä ..........................................................................

2. andra:

a. till eldvapen ..................................................................

b. till andra vapen..............................................................

fri

fri

fri

6 %

8

%

fri

fri

6

%

8

%

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

127

93.07 Ammunition, härunder inbegripet bomber, torpeder, minor och robotprojektiler; delar till ammunition, härunder in­ begripet hagel och förladdningar: A. ammunition och delar därtill för militärt bruk eller för

revolvrar och pistoler, hänförliga till nr 93.02 ............... fri B. andra slag ................................................................................... 8 %

128

Kungl. Maj. ts proposition in- 90 år 1958

AVDELNING XX

Diverse varor

Kap. 94. Möbler, madrasser, sängtäcken, kuddar o. d.

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) madrasser, dynor och kuddar, avsedda att fvllas med luft eller vatten, hänförliga

till kap. 39, 40 eller 62;

b) golv- och bordlampor samt andra liknande belysningsartiklar, vilka tulltaxeras

efter sin beskaffenhet (nr 44.27, 70.14, 83.07 m. fl.);

c) stolar, soffor, bord och pelare av sten eller keramiskt material, av de slag, som

användas i parker, trädgårdar, vestihuler e. d. (kap. 68 och 69);

d) speglar (nr 70.09);

e) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV ävensom kassaskåp (nr

83.03);

f) möbler, speciellt konstruerade för kylskåp eller andra kylapparater, hänförliga till

nr 84.15; möbler, speciellt konstruerade för symaskiner (nr 84.41);

g) möbler, speciellt konstruerade för radioapparater, radiogrammofoner eller tele-

visionsapparater (nr 85.15) ;

h) spottkoppar till tandläkarstolar (nr 90.17);

ij) urfoder och andra artiklar, hänförliga till kap. 91;

k) möbler, speciellt konstruerade för grammofoner, dikteringsapparater eller andra

till nr 92.11 hänförliga apparater (nr 92.13);

l) leksaksmöbler (nr 97.03) samt biljardbord och andra för spel speciellt konstrue­

rade möbler (nr 97.04); möbler för trollerikonster (nr 97.05).

2. Såsom möbler enligt nr 94.01—94.03 anses icke sådana föremål, som ej äro avsedda

att placeras på golvet eller marken. Denna bestämmelse gäller dock icke beträffande:

a) köksskåp och dylika skåp;

b) stolar, soffor och sängar, fällbara eller avsedda för upphängning;

c) bokhyllor och dylika möbler, bestående av flera sammanhörande delar, avsedda

att hängas upp eller att placeras på varandra.

3. Möbler, inkommande i delar, även med skivor eller andra delar och tillbehör av glas,

marmor eller annat material, tulltaxeras som motsvarande möbler i sammansatt

skick, för så vitt delarna inkomma samtidigt.

4. a) Såsom delar till varor, hänförliga till detta kapitel, anses icke särskilt inkom­

mande skivor av glas (speglande metallbelagt glas samt speglar härunder inbe­

gripna) eller av marmor eller annan sten, utan förening med annat ämne, även

om de äro tillskurna.

b) I nr 94.04 avsedda artiklar, särskilt inkommande, tulltaxeras icke såsom delar till

möbler enligt nr 94.01—94.03.

94.01

Sittmöbler, ej hänförliga till nr 94.02, bäddsoffor o. d. här­

under inbegripna, samt delar därtill........................................ 10 %

94.02 Möbler för medicinskt eller kirurgiskt bruk (även för tand-

läkar- eller veterinärbruk), såsom operationsbord, undersök-

ningsbord och liknande bord samt sjukhussängar med me­

kaniska anordningar; tandläkarstolar och liknande stolar

med mekanisk anordning för vridning och höjning; delar

till dylika artiklar ......................................................................... 8 %

94.03 Andra möbler samt delar därtill ............................................. 10 %

94.04 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande artiklar,

försedda med resårer eller stoppning eller tillverkade av po-

129

röst gummi, med eller utan överdrag, såsom madrasser,

sängtäcken och kuddar:

A. med överdrag av textilvara, utan fjädrar, ramar eller

andra väsentliga delar av metall eller trä:

1. med överdrag av textilvara av ändlösa konstgjorda

Kungi. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

textilfibrer ........................................................................... 17 %

2. med överdrag av annan textilvara................................. 14 %

B. andra slag:

1. av metall eller trä, utan överdrag ................................ 8 %

2. av poröst gummi, utan överdrag.................................... 10 %

3. andra ................................................................................... 14 %

Kap. 95. Varor av snidningsmaterial

m.

m.

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke:

a) varor, hänföriiga till kap. 66 (paraplyer, parasoller, promenadkäppar, piskor och

ridspön samt delar därtill);

b) solfjädrar (nr 67.05);

c) varor, hänförliga till kap. 71, såsom bijouterivaror;

d) varor, hänförliga till kap. 82 (verktyg; knivar och andra bordsartiklar), försedda

med skaft eller andra delar av sådant material, som avses i detta kapitel; särskilt

inkommande skaft och andra delar av dylikt material tulltaxeras dock enligt detta

kapitel;

e) varor, hänförliga till kap. 90, såsom infattningar till glasögon;

f) varor,

hänförliga till kap. 91, såsom urboetter och urfoder;

g) varor,

hänförliga till kap. 92, såsom musikinstrument;

h) varor,

hänförliga till kap. 93, såsom delar till vapen;

ij) varor,

hänförliga till kap. 94 (möbler och delar därtill);

k) varor,

hänförliga till kap. 96 (borstbinderiarbeten m. m.);

l) varor, hänförliga till kap. 97 (leksaker, spel och sportartiklar);

m) varor, hänförliga till kap. 98, såsom knappar, rökpipor och kammar;

n) varor, hänförliga till kap. 99 (konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter).

95.01

Sköldpadd, bearbetad, samt varor av sköldpadd:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

arbetning ...................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

95.02 Pärlemor, bearbetad, samt varor av pärlemor:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

arbetning ................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

95.03 Elfenben, bearbetat, samt varor av elfenben:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

arbetning ...................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

95.04 Ben, bearbetat, samt varor av ben:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

arbetning ...................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

95.05

Horn, korall, även rekonstruerad, och andra animaliska

snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

arbetning ...................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

9 Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

95.06 Stennöt och andra vegetabiliska snidningsmaterial, bear­

betade, samt varor av dessa material:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

130

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

arbetning ..................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

95.07 Bärnsten och sjöskum, även rekonstruerade, samt gagat

(jet) och liknande mineraliska material, bearbetade, även­

som varor av dessa material:

A. plattor, skivor och liknande halvfabrikat för vidare be­

arbetning ...................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

95.08 Varor, gjutna eller genom snidning eller på annat sätt for­

made av vax (animaliskt, vegetabiliskt, mineraliskt eller

konstgjort), paraffin eller stearin, av gummi arabicum eller

dylika naturliga gummiarter, av naturliga hartser (kolofo-

nium, kopal o. d.) eller av modelleringsmassa; andra gjut­

na eller genom snidning eller på annat sätt formade varor,

ej hänförliga till annat nummer; icke härdat gelatin, bear­

betat (ej hänförligt till nr 35.03), samt varor därav........... fri

Kap. 96. Borstbinderiarbeten; dammvippor och pudervippor;

handsiktar och handsåll

Anmärkningar

X. Detta kapitel omfattar icke:

a) varor, hänförliga till kap. 71;

b) borstar för medicinskt eller kirurgiskt bruk, även för tandläkar- eller veterinär­

bruk (nr 90.17);

c) leksaker (kap. 97).

2. Med bindlar enligt nr 96.03 avses djurhår samt fibrer av vegetabiliska eller andra

ämnen, i knippen utan infattning, vilka äro färdiga att utan isärtagning användas

vid borstfabrikation eller vilka för dylikt ändamål erfordra endast en komplette­

rande mindre bearbetning (limning, avjämning av topparna e. d.).

96.01

Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar

eller fibrer, med eller utan skaft ............................................. 10 %

96.02 Andra borstbinderiarbeten (borstar, penslar o. d.), ma-

skinborstar härunder inbegripna; målningsrullar; moppar,

avtorkare o. d. av gummi, filt eller dylikt mjukt material 10 %

96.03 Bindlar för borstfabrikation:

beläggas med samma tull som motsvarande borstmaterial

96.04 Dammvippor av fjädrar .............................................................. 10 %

96.05

Pudervippor och liknande varor, oavsett materialet...........

10 %

96.06 Handsiktar och handsåll, oavsett materialet............................ 10 %

Kap. 97. Leksaker, spel, sportartiklar o. d.

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) julgransljus (nr 34.06);

b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar, hänförliga till nr 36.05;

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

131

c) linor, gut och liknande artiklar för fiske, även i avpassade längder men icke mon­

terade, hänförliga till kap. 39, nr 42.06 eller avd. XI;

d) fodral för sportartiklar samt andra förvaringspersedlar, hänförliga till nr 42.02

eller 43.03;

e) idrottsdräkter samt maskeraddräkter o. d. av trikå eller annan textilvara, hän­

förliga till kap. 60 eller 61;

f) flaggor och flaggställ av vävnad samt för fartyg, isjakter e. d. avsedda segel, hän­

förliga till kap. 62;

g) idrottsskodon (andra än skodon med fastsatta skridskor) samt benläder, benskydd

o. d. för idrott, hänförliga till kap. 64, ävensom idrottsmössor, hänförliga till

kap. 65;

h) alpstavar, piskor och ridspön (nr 66.02) samt delar därtill (nr 66.03);

ij) för dockor eller andra leksaker avsedda omonterade konstgjorda ögon av glas,

hänförliga till nr 70.19;

k) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

l) varor, hänförliga till nr 83.11;

m) sportfordon (andra än kälkar, bobbar o. d.), hänförliga till avd. XVII;

n) barncyklar, konstruerade som vanliga cyklar och försedda med kullager (nr

87.10);

o) sportbåtar, såsom kanoter och kapproddbåtar (kap. 89), samt redskap för fram-

drivning därav (kap. 44, om de äro av trä);

p) skyddsglasögon för sport eller utomhusspel (nr 90.04);

q) lockpipor och visselpipor (nr 92.08);

r) vapen och andra artiklar, hänförliga till kap. 93;

s) racketsenor samt tält och andra kampingartiklar ävensom handskar (tulltaxeras

efter sin beskaffenhet).

2. Till detta kapitel hänföras även artiklar, i vilka naturpärlor, naturliga, syntetiska

eller rekonstruerade ädelstenar, ädel metall eller metall med plätering av ädel me­

tall ingå endast såsom mindre väsentlig beståndsdel.

3. Med dockor enligt nr 97.02 avses endast artiklar, som föreställa människor.

4. Icke kompletta eller icke färdiga varor, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras så­

som motsvarande kompletta eller färdiga varor, för så vitt de förete de väsentliga

kännetecknen på de kompletta eller färdiga varorna.

5. Med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i anm. 1, tulltaxeras delar och

tillbehör, igenkännliga såsom uteslutande eller huvudsakligen avsedda för till detta

kapitel hänförliga varor, enligt samma tulltaxenummer som dessa varor.

97.01

Barncyklar, sparkcyklar, cykelhästar, trampbilar och dy­

lika leksaksfordon ävensom dockvagnar ................................ 12 %

97.02 Dockor ................................................................................................ 12 %

97.03 Andra leksaker; modellbåtar, modellflygplan o. d. för för­

ströelse ................................................................................................ 12 %

97.04 Inomhusspel, härunder inbegripet spelautomater och andra

spelapparater för nöjesfält e. d., bordtennisspel samt biljard­

bord och andra för spel speciellt konstruerade möbler ....

12 %

97.05

Karnevals-, trolleri- och skämtartiklar; julgransprydnader

samt andra julprydnader (t. ex. konstgjorda julgranar

samt julkrubbor och figurer därtill) ......................................... 12 %

97.06 Redskap och annan utrustning för utomhusspel, gymna­

stik, sport eller idrott, ej hänförliga till nr 97.04:

A. av trä ............................................................................................ 5 %

B. av läder eller metall ................................................................ 8 %

C. av annat material..................................................................... 12 %

97.07

Fiskkrokar samt håvar, alla slag; redskap för fiske med

krok; lockfåglar och dylika artiklar för jakt:

A. fiskkrokar ................................................................................... fri

B. andra slag ................................................................................... 10 %

97.08 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för

nöjesfält e. d.; ambulerande cirkusar, menagerier och

teatrar ................................................................................................ 10 %

132

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Kap. 98. Diverse

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) ögonbrynsstift och andra stift för kosmetiskt bruk (nr 33.06);

b) knappar och knappämnen, kammar, hårspännen och liknande artiklar, bestående

helt eller delvis av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall (dock

med de undantag, som stadgas i anm. 2 a till kap. 71) eller av naturpärlor eller

naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar (kap. 71);

c) delar med allmän användning enligt anm. 2 till avd. XV;

d) dragstift (nr 90.16);

e) leksaker, hänförliga till kap. 97.

2. Med de undantag, som stadgas i anm. 1 här ovan, hänföras till detta kapitel även

varor, bestående helt eller delvis av ädel metall eller av metall med plätering av

ädel metall eller av naturpärlor eller naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädel­

stenar.

3. Askar, etuier, fodral och dylika förvaringspersedlar, avsedda för och inkommande

samtidigt med artiklar, hänförliga till detta kapitel, tulltaxeras tillsammans med ar­

tiklarna i fråga, under förutsättning att de utgöra förvaringspersedlar av de slag,

som pläga åtfölja sådana artiklar vid försäljning. Särskilt inkommande dylika för­

varingspersedlar tulltaxeras däremot efter sin beskaffenhet.

98.01 Knappar (tryckknappar, kragknappar, manschettknappar

och liknande artiklar härunder inbegripna); knappämnen

och knappformar; delar till knappar ............................................. 12 %

98.02 Blixtlås och delar därtill .................................................................. 12 %

98.03 Reservoarpennor, stiftpennor, pennskaft, pennförlängare

o. d.; delar och tillbehör därtill (såsom pennskydd och penn-

hållare), ej hänförliga till nr 98.04 eller 98.05 ................... 10 %

98.04 Skrivpennor (stålpennor o. d.) och spetsar därtill:

A. av ädel metall

......................................................................... 10 %

B. andra slag ....................................................................................... fri

98.05 Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färg­

stift, grifflar, ritkol samt pastell-, skol-, rit-, skräddar- och

biljardkrita ........................................................................................... 10 %

98.06 Skrivtavlor, även försedda med ram.............................................. 10 %

98.07

Sigillstämplar, pagineringsstämplar, datumstämplar och

dylika handstämplar ävensom s. k. typtryckerier............... 8 %

98.08 Färgband för skrivmaskiner, räknemaskiner e. d., även på

spolar; färgdynor, med eller utan ask.................................... 10 %

98.09 Sigill- och butelj lack i form av stänger, plattor e. d.; hekto-

graf- och valsmassa samt liknande produkter på basis av

gelatin, även på underlag av papper eller textilvara...........

10 %

98.10 Cigarrettändare, gaständare och liknande tändare, även

elektriska eller kemiska, samt delar därtill, andra än tänd-

stenar och vekar .......................................................................... 8 %

98.11 Rökpipor samt huvuden, skaft och andra delar därtill, äm­

nen härunder inbegripna; cigarr- och cigarrettmunstycken

samt delar därtill:

A. ämnen och icke färdigbearbetade huvuden av trä........... fri

B. cigarr- och cigarrettmunstycken av sjöskum eller bärn-

C. andra slag ................................................................................... 10 %

98.12 Kammar, hårspännen o. d.............................................................. 15 %

98.13 Planschetter och andra korsettfjädrar samt andra dylika artiklar för klädespersedlar eller tillbehör till klädespersed­ lar ........................................................................................................ 10 % 98.14 Monterade rafräschissörer samt beslag till rafräschissörer 15 % 98.15 Termosflaskor och liknande värmeisolerande behållare samt delar därtill (andra än lösa glas) .................................... 15 % 98.16 Skyltdockor, provdockor o. d.; rörliga skyltfigurer och skyltställ .................................................................................................... 10 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

133

134

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

AVDELNING XXI

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Kap. 99. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) frimärken, beläggningsstämplar o. d., omakulerade, gångbara här i landet eller

avsedda att här utgivas (nr 49.07);

b) målade teaterkulisser, ateljéfonder o. d. (nr 59.12);

c) naturpärlor och ädelstenar (nr 71.01 och 71.02).

2. Med konstgrafiska originalblad enligt nr 99.02 förstås avtryck, som gjorts i svart eller

i färg direkt från en eller flera av konstnär helt för hand framställda tryckformar,

oavsett vilken teknik eller vilket material, som använts, dock med undantag för me­

kaniskt eller fotomekaniskt förfarande.

3. Till nr 99.03 hänföras icke skulpturer med karaktär av handelsvaror (masstillverkade

reproduktioner samt produkter av vanligt hantverk); dylika artiklar tulltaxeras efter

sin beskaffenhet.

4. a) För så vitt icke annat stadgas i anm. 1—3, skola varor, som kunna hänföras till

såväl detta kapitel som andra kapitel i tulltaxan, tulltaxeras enligt detta kapitel,

b) Till nr 99.06 hänföras icke varor av de slag, som avses i nr 99.01—99.05.

5. Ramar kring målningar, teckningar eller konstgrafiska originalblad tulltaxeras till­

sammans med dessa konstverk, under förutsättning att utförandet och värdet av ra­

marna är normalt i förhållande till konstverken.

99.01

Målningar och teckningar, utförda helt för hand (andra än

teckningar, hänförliga till nr 49.06, samt handdekorerade

föremål).............................................................................................. fri

99.02 Konstgrafiska originalblad, såsom etsningar, gravyrer, trä­

snitt och litografier ...................................................................... fri

99.03 Originalskulpturer, oavsett materialet ..................................... fri

99.04 Frimärken (helsaker härunder inbegripna), beläggnings­

stämplar o. d., makulerade, ävensom omakulerade men

icke gångbara här i landet och icke avsedda att här utgivas fri

99.05 Föremål för zoologiska, botaniska, mineralogiska eller ana­

tomiska samlingar; föremål av historiskt, arkeologiskt,

paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt värde .... fri

99.06 Antikviteter med en ålder av över 100 år................................ fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

135

Register till tulltaxan

Tulltaxe-

nummer

A

Acetaler ..................................................... 29.10

Acetonolja ................................................ 38.09

Acetylensvart............................................. 28.03

Acetylsalicylsyra .................................... 29.16

läkemedel därav................................... 30.03

Ackumulatorer:

elektriska ............................................. 85.04

ång- ......................................................... 84.02

Adiantum .................................................. 06.04

Adresseringsmaskiner ............................ 84.54

delar och tillbehör därtill ........... 84.55

Agar-agar .................................................. 13.03

Agnar ......................................................... 12.09

Aktier ......................................................... 49.07

Al ................................................................ 06.02

Alabaster ................................................. 25.15

Album ........................................................ 48.18

Albuminer, albuminater och andra

albuminderivat ................................... 35.02

Aldehyder, aldehydalkoholer, aldehyd-

etrar och aldehydfenoler ............... 29.11

Aldehydsyror ........................................... 29.16

Alginsyra ................................................. 39.06

Alkalimetaller ........................................ 28.05

Alkoholer:

etylalkohol.................................... 22.08—-09

metylalkohol, rå ................................ 38.09

acykliska ............................................... 29.04

cykliska ................................................ 29.05

Alkoholperoxider .................................... 29.08

Alkoholsyror ............................................. 29.16

Alm ............................................................ 06.02

Almanackor och almanacksblock . .

49.10

Aloeextrakt ............................................. 13.03

Alpstavar ................................................... 66.02

Aluminatcement ..................................... 25.23

Aluminium och varor därav........... Kap. 76

Aluminiumhydroxid och aluminium­

oxid ......................................................... 28.20

Aluminiumsulfat .................................... 28.38

Alunarter ................................................... 28.38

Tulltaxe-

nummer

Amalgamer, av

oädla metaller .................................... 28.58

ädla metaller ....................................... 28.49

Ambra ......................................................... 05.14

Amidoföreningar .................................... 29.25

Aminoföreningar ........................ Kap. 29:IX

Ammoniak ................................................. 28.16

Ammoniumfosfater:

innehållande minst 6 mg arsenik

per kg ..................................................... 31.05

andra ....................................................... 28.40

Ammoniumkarbonat ............................ 28.42

Ammoniumnitrat ....................... 31.02, 31.05

Ammoniumsulfat och ammoniumsul-

fatnitrat .................................... 31.02, 31.05

Ammunition ............................................. 93.07

Amylalkohol ........................................... 29.04

Amylfenol ................................................. 29.06

Ananas, färsk eller torkad................... 08.01

Andalusit ................................................... 25.07

Anhydrit ..................................................... 25.20

Anilin......... ................................................. 29.22

Anilinpennor och anilinstift............... 98.05

Animaliska produkter................... Kap. 2—5

Anis ............................................................ 09.09

Ankare ........................................................ 73.30

Anoder för förnickling ........................ 75.05

Ansjovisinläggningar ............................ 16.04

Anteckningsblock och antecknings­

böcker ..................................................... 48.18

Antibiotika ................................................ 29.44

Antikviteter ............................................. 99.06

Antimon och varor därav ................... 81.04

Antioxidationsmedel, beredda, för

gummiindustrin ................................ 38.19

Antracen ................................................... 29.01

Antracensvart ......................................... 28.03

Apatit .......................................................... 25.10

Apelsiner, färska eller torkade...........

08.02

Apparater: se deras benämningar

samt under Maskiner

136

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Appreturmedel, beredda...........

38.12

av jute .................................................

57.03

Aprikoskärnor ............................

12.08

av järn och stål ................................

73.03

Arbetsvagnar för järnvägar och spår-

från järn- och ståltillverkning . .

26.02

vägar .........................................

86.06

av kaffe ...............................................

09.01

delar därtill .........................

86.09

av kakao ............................................

18.02

Areometrar ...................................

90.23

av koppar ...........................................

74.01

Armband:

av kork ................................................

45.01

av läder och konstläder ....

42.03

av lin ...................................................

54.01

av metall................................... 71.12,

71.16

från livsmedelsindustrin ........... Kap. 23

Armbandsur ................................

91.01

av magnesium ....................................

77.01

delar därtill ............... 91.07, 91.09,

91.11

av människohår ..............................

05.01

Arrowrot ....................................

07.06

av natursilke........................................

50.03

Arsenater av metaller...............

28.41

av nickel ...........................................

75.01

Arsenikorganiska föreningar

29.32

av papper eller papp .......................

47.02

Arseniksulfider, naturliga ....

25.29

av rami ...............................................

54.02

Arseniktrioxid, arsenikpentoxid och

av syntetiska eller konstgjorda tex-

arseniksyror ............................

28.11

tilfibrer .................................................

56.03

Arseniter av metaller...............

28.41

av tagel ...............................................

05.03

Asbest:

av tenn .................................................

80.01

bearbetad; varor därav .... . .

68.13—14

av textilvaror.......................................

63.02

obearbetad ................................

25.24

av tobak .................................................

24.01

Asfalt, asfaltmastix och asfaltslen 27.14—16

av trä ...................................................

44.01

Asfalt:

av zink .................................................

79.01

varor därav ............................

68.08

av ädel metall ...................................

71.11

Ask...................................................

06.02

Avokatofrukter, färska eller torkade

08.01

Aska ................................................ . . 26.03—04

Avståndsmätare ....................................

90.14

Askar, av

Avtorkare ...............................................

96.02

aluminium ..............................

76.10

Avtrycksmassor för dentalbruk ....

34.07

järnplåt ...................................

73.23

Avvägningsinstrument .......................

90.14

trä .............................................

44.27

Axelkopplingar ........................................

84.63

Asp...................................................

06.02

Axelvadd ...................................................

61.11

Asparagus ....................................

06.04

Azalea .........................................................

06.02

Astronomiska instrument ....

90.06

Azider .......................................................

28.57

Auberginer: se Köksväxter

Azo- och azoxiföreningar ...................

29.28

Avenbok .........................................

06.02

Avfall:

av aluminium .......................

76.01

B

av ben .....................................

05.08

Backspeglar .............................................

70.09

av bly .........................................

78.01

Badkar av keramiskt material..........

69.10

av blötdjur och sköldpadd . . . .

05.11—12

Bajonetter ...............................................

93.01

av bomull ................................

55.03

Bakpulver ................................................

21.06

av djurhår (andra än tagel)

53.03

Bakströmsreläer ....................................

85.08

av elfenben ..............................

05.10

Bakverk ............................................ 19.07—08

av fisk ....................................

05.05,

23.01

Balanseringsapparater .......................

90.16

av glas .......................................

70.01

Balata .......................................................

40.01

av glimmer ...........................

25.26

Baljor av trä ........................................

44.22

av gummi:

Baljväxtfrön, torkade etc., tjänliga

hård- ....................................

40.15

till människoföda ............................

07.05

mjuk- ....................................

40.04

Balkonger ...............................................

73.21

av hampa ...............................

.

57.01—02

Ballonger .................................................

88.01

av horn ....................................

05.09

delar därtill..........................................

88.03

av hudar och skinn, oberedda ....

05.06

Balsamer, naturliga ............................

13.02

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

137

Tulltaxe-

nummer

Bambu ........................................................ 14.01

Bananer, färska eller torkade ........... 08.01

Banbyggnadsmateriel ............................ 73.16

Band:

preparerade för ljudupptagning el­

ler inspelade ......................................... 92.12

av aluminium ..................................... 76.03

av bly ..................................................... 78.03

av gummi ................................ 40.05, 40.08

av järn eller stål ............... 73.12, 73.15

av koppar ............................................. 74.04

av magnesium ................................... 77.02

av nickel ............................................... 75.03

av tenn .................................................. 80.03

av textilfibrer:

gummielastiska

.......................... 59.13

andra ....................................... 58.05—06

av zink ................................................. 79.03

Bandspelare ............................................. 92.11

Bariumhydroxid .................................. 28.18

Bariumkarbonat, naturligt ............... 25.11

Bariumoxid och bariumperoxid ....

28.18

Bariumsulfat, naturligt ....................... 25.11

Barncyklar ................................................ 97.01

Barnvagnar ............................................... 87.13

Barometrar ............................................. 90.23

Basalt .......................................................... 25.16

Baser, oorganiska....................... Kap. 28:IV

Basilikört ................................................. 12.07

Batater ........................................................ 07.06

Batterier .................................................... 85.03

Bauxit, aktiverad .................................... 38.03

Beck:

mineraltjär- ....................................... 27.08

vegetabiliskt ......................................... 38.10

Behållare:

för godstransport (containers) . .

86.08

värmeisolerande

.......................... 98.15

av aluminium ............................ 76.09—10

av järn eller stål....................... 73.22—24

av keramiskt material ................... 69.09

av koppar ............................................. 74.09

Belysningsarmatur och belysningsar-

tiklar, av

oädel metall ......................................... 83.07

trä ............................................................ 44.27

Belysningsutrustning, elektrisk, för

cyklar eller motorfordon ............... 85.09

Beläggningsstämplar:

icke makulerade, gångbara här i

landet ...................................................... 49.07

andra ...................................................... 99.04

Tulltaxe-

nummer

Ben:

bearbetat; varor därav ....

95.04

obearbetat ...............................

05.08

Benfett ........................................

15.06

Benlim ........................................... 35.03,

35.06

Benlindor, benläder och benskydd . .

64.06

Benprecipitat ..............................

28.40

Bensen .........................................

29.01

Bensoesyra ...................................

29.14

29.01

Bentonit .......................................

25.07

Bergborrar ................................

82.05

Bergborrstål, ihåligt ............... 73.10,

73.15

Beryllium samt varor därav

77.04

Beslag av oädel metall ........... 83.02,

83.05

Besättningsartiklar ..................

61.08

Betfrön ...........................................

12.03

Betmassa .......................................

23.03

Betmedel, beredda ................... . .

38.12—13

Betong:

varor därav ............................ . . 68.11—12

Bidéer ............................................

69.10

Bijouterivaror ................... 71.12, 71.15—16

Bilar:

pansar- ....................................

87.08

87.02—03

delar och tillbehör därtill

87.06

49.11

49.03

Biljardbord ................................ ..........

97.04

Biljardkrita ..................................

98.05

Biljettmaskiner .......................

84.52

delar och tillbehör därtill . .

84.55

Billets ............................................. 73.07,

73.15

Bindgarn .......................................

59.04

Bindlar för borstfabrikation . .

96.03

Bindor, impregnerade med farmaceu-

30.04

Bitumen ....................................... . .

27.14—15

Bituminösa ämnen ................... .... Kap. 27

Bivax ............................................

15.15

Bjälklagstegel ............................

69.04

Bjällror .......................................

83.11

Björk .............................................

Blad:

06.02

konstgjorda; varor därav . .

67.02

naturliga ................................

06.04

Blekmedel, s. k. optiska . . . .

32.05

Blixtlampor ................................

85.20

Blixtljusapparater ...................

90.07

Blixtljuspreparat ......................

37.08

Blixtlås ........................................

98.02

138

Kungi. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Block, av vegetabiliskt material jäm­

te mineraliskt bindemedel................. 68.09

Blomknoppar ........................................... 06.03

Blomkål: se Köksväxter

Blommor:

konstgjorda; varor därav ................. 67.02

naturliga ....................................... 06.01—03

Blomsterfrön............................................. 12.03

Blooms ........................................... 73.07,

73.15

Bly och varor därav ....................... Kap. 78

Blyacetater................................................. 29.14

Blyertspennor och blyertsstift............

98.05

Blyoxider ................................................. 28.27

Blyull ......................................................... 78.06

Blånor, av

hampa eller jute ....................... 57.01—03

lin eller rami ............................ 54.01—02

Biåsinstrument .............................. 92.04—05

delar och tillbehör därtill............... 92.10

Blåsor ......................................................... 05.04

varor därav ....................................... 42.06

Bläck ......................................................... 32.13

Bläckborttagningsmedel i detaljhan­

delsförpackningar ............................ 38.19

Bländare till kameror ............... 90.07—08

Blötdjur:

beredda eller konserverade ........... 16.05

färska, kylda, frysta etc................... 03.03

Bobiner, av

papper eller papp ............................ 48.20

trä ............................................................ 44.26

Boetter ..................................................... 91.09

Bogserbåtar .............................................. 89.02

Bojar ......................................................... 89.05

Bok ............................................................ 06.02

Bokbindarklot ................................ 59.07—08

Bokbinderimaskiner ............................... 84.32

Bokföringsmaskiner ............................ 84.52

delar och tillbehör därtill ............... 84.55

Bokomslag av papper eller papp ....

48.18

Bokstäver av oädel metall ............... 83.14

Bomber:

brandsläcknings- ................................ 38.17

utgörande ammunition ................... 93.07

Bomull ........................................ 55.01, 55.04

Bomullslinters ......................................... 55.02

Borater:

naturliga ............................................. 25.30

andra, av metaller ............................ 28.46

Borddukar:

av papper ............................................. 48.21

av textilmaterial ............................... 62.02

Bordfläktar ............................................. 85.06

Bordsartiklar, av

glas ....................................................... 70.13

keramiskt material................... 69.11—12

Bordsur ........................................ 91.02, 91.04

delar därtill ........... 91.07—08, 91.10—11

Bordtennisspel ......................................... 97.04

Borider ....................................................... 28.57

Borrar .................................... ............ 82.04—05

Borrsockar ................................................. 82.04

Borst ............................................... 05.02, 05.09

Borstar ............................................. 96.01—02

Borstbinderiarbeten....................... 96.01—03

Borstskaft och borstträn ................... 44.25

Borsyra:

naturlig ................................................ 25.30

annan ..................................................... 28.12

Bortrioxid .................................................. 28.12

Bovete ......................................................... 10.07

Brandbilar ................................................. 87.03

delar och tillbehör därtill ........... 87.06

Brandlarmsapparater ............................ 85.17

Brandslangar ........................................... 59.15

Brandsläckningsapparater............ 84.21

preparat och laddningar därtill . . 38.17

Brandsläckningsbomber ...................... 38.17

Braständare ............................................. 36.08

Brevkorgar av papp eller papper . . 48.17

Brevkort utan bild ................................ 48.14

Brevordnare .............................................. 83.05

Brevpapper i block ................................ 48.14

Brockband ................................................. 90.19

Broderier ................................................... 58.10

Brom ......................................................... 28.01

Bromater och bromider av metaller 28.33

Bromsar, elektromagnetiska........ 85.02

Bromsband ............................................... 68.14

Bronsfolier ............................................. 32.09

Bronsfärger och bronspasta ............... 32.09

Broschyrer ................................................. 49.01

Brosektioner ........................................... 73.21

Brunkol och brunkolsbriketter ....

27.02

Bryggeriharts ......................................... 38.10

Bryggeriindustrimaskiner, ej hänför­

liga till annat nummer ................... 84.30

Brynstenar, hand- ................................ 68.05

Brytningsfärger ....................................... 32.10

Brännare till eldstäder ........................ 84.13

Brännvin ................................................. 22.09

Bufflar ..................................................... 01.02

Buljonger, färdiga och buljongprepa­

rat .......................................................... 21.05

Tulltaxe-

nummer

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Bull-dozers ............................................... 84.23

Bultar, av

järn eller stål .................................... 73.32

koppar ................................................... 74.15

zink ......................................................... 79.06

Bultsaxar ................................................. 82.03

Burkar, av

aluminium ....................................... 76.10

glas ......................................................... 70.10

järn- eller stålplåt

....................... 73.23

Butelj lack ................................................. 98.09

Butylfenol .................................................. 29.06

Byggnadsartiklar av zink ................... 79.05

Byggnadsornament av keramiskt ma­

terial ..................................................... 69.05

Byggnadsplattor, av pappersmassa

etc............................................................... 48.09

Byggnadssnickerier ................................ 44.23

Byggnadssten ................................... 25.15—16

B

3

'sthållare ............................................... 61.09

Båglampor ................................................ 85.20

Båtar ...................................................... Kap. 89

Bäddsoffor ............................................... 94.01

Bälten av läder .................................... 42.03

Bär, färska ............................................. 08.08

Bärgningsbilar......................................... 87.03

delar och tillbehör därtill............... 87.06

Bärnsten:

bearbetad; varor därav................... 95.07

obearbetad ........................................... 25.25

Bärnstenssyra ........................................ 29.15

Bävergäll ................................................... 05.14

Böcker ........................................................ 49.01

Bönor, torkade etc., tjänliga till män-

niskoföda ............................................. 07.05

C

Capeliner av stampad filt................... 65.03

Carbon black............................................. 28.03

Cedratfrukter, färska eller torkade.. 08.02

Cellulosavadd ......................................... 48.01

Cembalor ................................................... 92.01

delar och tillbehör därtill ....

92.09—10

Cement ..................................................... 25.23

Centrifuger ............................................... 84.18

Ccresin ........................................................ 27.13

Chamotte .................................................... 25.07

Checkhäften ............................................ 49.07

Checkstämplingsapparater .................. 84.51

delar och tillbehör därtill................ 84.55

Chiolit, naturlig .................................... 25.28

Choklad och chokladvaror ............... 18.06

Tulltaxe-

139

nummer

Chokladautomater ................................ 84.58

Chuckar, elektromagnetiska ............... 85.02

Cider ............................................................ 22.07

Cigarrettautomater ................................ 84.58

Cigarretthylsor .................................... 48.10

Cigarrettmunstycken ............................ 98.11

Cigarrettpapper ....................................... 48.10

Cigarrettändare ....................................... 98.10

flytande bränslen därtill ............... 36.08

Cigarrmunstycken................................... 98.11

Cikoriarot:

rostad ..................................................... 21.01

annan ..................................................... 12.05

Cirkusar, ambulerande ....................... 97.08

Cisterner, av

aluminium ........................................... 76.09

järn eller stål .................................... 73.22

koppar ................................................... 74.09

Citroner, färska eller torkade ........... 08.02

Citronsyra ................................................. 29.16

Citrusfrukter, färska eller torkade . .

08.02

Containers ................................................ 86.08

Cordväv:

impregnerad ......................................... 59.11

av ändlöst syntetiskt eller konst­

gjort textilmaterial .......................... 51.04

Cyanater av metaller ............................ 28.44

Cyanider av metaller ............................ 28.43

Cyanit ......................................................... 25.07

Cykelhästar ............................................... 97.01

Cyklar:

barn- ..................................................... 97.01

andra ............................................. 87.09—10

delar och tillbehör därtill ........... 87.12

Cyklohexan............................................... 29.01

Cyklohexanol ........................................... 29.05

Cyklohexanon ........................................... 29.13

Cyklohexylsulfaminsyra ................... 29.30

Cylinderpressar .................................... 84.35

Cylindrar för förtätade gaser, av

aluminium ............................................. 76.11

järn eller stål...................................... 73.24

Cymbaler ................................................. 92.06

Cymen (cymol):

rå ........................................................... 38.07

annan ..................................................... 29.01

D

Dadlar, färska eller torkade............... 08.01

Damasker .................................................. 64.06

Damejeanner av glas ............................ 70.10

Dammsugare ............................................. 85.06

140

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Dammvippor av fjädrar................ 96.04

Datumstämplar ....................................... 98.07

Defibrörstenar ........................................ 68.04

Deglar av eldfast keramiskt material 69.03

Degras ........................................................ 15.09

Dekahydronaftalin (dekalin) .......... 29.01

Dekalkomanier ........................................ 49.08

Delar1, till

bilar och traktorer ............................ 87.06

flygmaskiner o. d......................... 88.03

grammofoner, diktafoner o. d.........

92.13

järnvägs- eller spårvägsmateriel,

rullande ................................................. 86.09

kontorsmaskiner o. d. hänförliga

till nr 84.51—54 ................................ 84.55

metallbearbetningsmaskiner m. m.,

hänförliga till nr 84.45—47 ........... 84.48

motorcyklar, cyklar m. m., hän­

förliga till nr 87.09—11 ............... 87.12

musikinstrument ....................... 92.09—10

mät- och kontrollinstrument o. d.,

hänförliga till nr 90.24, 90.26—28 90.29

paraplyer, promenadkäppar o. d. . . 66.03

skodon .................................................... 64.05

ur ................................................... 91.07—11

vapen ..................................................... 93.06

verktyg, av hårdmetall ................... 82.07

Dentalvax ................................................. 34.07

Desinfektionsmedel ................................ 38.11

Dessertkäx ................................................. 19.08

Destillationsprodukter av minera-

liska bränslen och mineraloljor Kap. 27

Dextrin ..................................................... 35.05

Diamantslipskivor ............................... 68.04

Diatomit .................................................... 25.12

Diazoföreningar .................................... 29.28

Difenyltiokarbamid .............................. 29.31

Dikalciumfosfat, innehållande minst

0,2 viktprocent fluor ........... 31.03, 31.05

Dikteringsapparater .............................. 92.11

delar och tillbehör därtill ............... 92.13

Dimetylaminoättiksyra ........................ 29.23

Dimetylcyklohexanol ............................ 29.05

Dinas.................................................... 25.07

Dipenten, rå ........................................ 38.07

Diskhoar av keramiskt material ....

69.10

Diskmaskiner ........................................ 84.19

Ditioniter av metaller.................... 28.36

1 Härunder ha upptagits endast de tulltaxe-

nummer, som omfatta enbart delar; i övrigt

hänföras i regel delar till samma nummer

som den vara, för vilken de äro avsedda.

Djur:

döda, av de slag, som avses i kap.

Tulltaxe-

nummer

1 eller 3, icke ätbara ....................... 05.15

levande .................................................Kap. 1

Djurblod ................................................. 05.15

Djurdelar, ätbara:

beredda eller konserverade . .

16.01—03

färska, kylda, frysta etc...................Kap. 2

Djurhår:

tagel ....................................................... 05.03

beredda för perukmakeriarbeten. .

67.03

till borstbinderiarbeten ................... 05.02

andra ................................ 53.01—02, 53.05

Djurkol........................................................ 38.02

Dockor ....................................................... 97.02

Dockvagnar ............................................. 97.01

Dodecen ..................................................... 29.01

Dokumentskrin av oädel metall ....

83.03

Dolomit ................................................... 25.18

Domkrafter ............................................... 84.22

Doppvärmare ............................................ 85.12

Draggar ..................................................... 73.30

Dragon: se Köksväxter

Dragregulatorer .................................... 90.24

delar och tillbehör därtill ........... 90.29

Dragskivor ............................................... 82.05

Dragspel ..................................................... 92.04

delar och tillbehör därtill............... 92.10

Dragstift ..................................................... 90.16

Dragtruckar ........................................... 87.07

Drakar ........................................................ 88.02

delar därtill........................................... 88.03

Drank och drav .................................... 23.03

Dressiner ...................................... 86.04, 86.06

delar därtill ........................................ 86.09

Driv- och transportremmar:

innehållande gummi ....................... 40.10

av textilmaterial ................................ 59.16

Druvmust ....................................... 22.04—05

Drycker ................................................. Kap. 22

Duk, av

aluminiumtråd .................................... 76.13

gummi ....................................... 40.05, 40.08

järn- eller ståltråd ........................... 73.27

koppar .................................................... 74.11

Dun: se Fjäder

Dupliceringsmaskiner............................ 84.54

delar och tillbehör därtill............... 84.55

Däck av gummi, för hjul ................... 40.11

Dörramar av järn eller stål ............... 73.21

Dörrar till kassavalv ............................ 83.03

Dörrstängare ............................................. 83.02

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

141

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Etuier:

E

med första förband ................ ........ 30.05

Ebonit och varor därav ............... 40.15—16

av läder etc............................... ........ 42.02

EU ..............................................................

06.02

av trä ......................................... ........ 44.27

Ekolod ........................................................

90.28

Etylalkohol .................................. .

22.08—09

delar och tillbehör därtill ...........

90.29

Ekvatorialer .............................................

90.06

Eldningsapparater ..................................

84.13

F

Eldvapen ........................................... 93.02—04

Fackverk, av

delar därtill .......................................

93.06

aluminium.................................. ......... 76.08

Elektricitetsmätare ................................

90.26

järn eller stål............................. ........ 73.21

delar och tillbehör därtill...............

90.29

Faktis .............................................. ........ 40.02

Elektroder för svetsning eller lödning

83.15

Fallskärmar ................................ ........ 88.04

Elektromedicinska apparater..............

90.17

Falsapparater .............................. ........ 84.35

Elektrondiffraktionskameror och

Faner ................................................ ........ 44.14

elektronmikroskop ............................

90.11

Farmaceutiska artiklar av glas ....

70.17

Elektronrör .............................................

85.21

Farmaceutiska produkter ......... . . . Kap. 30

Elfenben:

Fartyg ............................................. . . . Kap. 89

bearbetat; varor därav ...................

95.03

Fat, av

obearbetat ...........................................

05.10

aluminium ................................ ........ 76.10

Eldstadsrostar ........................................

84.13

järn- eller stålplåt ................. ........ 73.23

Emaljfärger, beredda ........................

32.08

trä ............................................... ........ 44.22

Emaljmassa:

Fenantren ........................................ ........ 29.01

icke frittad .......................................

32.08

Fenoler och fenolalkoholer . . . ........ 29.06

annan .....................................................

70.02

Fenolsyror ...................................... ........ 29.16

Emulsionsfärger .....................................

32.09

Fenylendiamin ............................ ........ 29.22

Enbär .........................................................

09.09

Ferrocerium .................................. ........ 36.07

Enzymer ....................................................

29.40

F'errolegeringar ............................ ........ 73.02

Epoxialkoholer, epoxider, epoxietrar

Ferrosulfat ..................................... ........ 28.38

och epoxifenoler med tre eller fyra

F'ettalkoholer, icke isolerade . ......... 15.10

atomer i ringen ................................

29.09

Fetter:

Erica ...........................................................

06.02

av svin eller fjäderfä, icke smälta

Esparsett .................................................

12.10

eller pressade .......................... ........ 02.05

Estrar:

kakaosmör .................................. ........ 18.04

cellulosa- ............................................

39.03

andra ......................................... . . . Kap. 15

av glykosider ....................................

29.41

Fettsyror, icke kemiskt definierade 15.10

harts- ...................................................

39.05

Fiberduk samt varor därav . . . ......... 59.03

av oorganiska syror ........... Kap. 29 : VIII

Ficklampor .................................. ........ 85.10

av växtalkaloider ..............................

29.42

Fickor av textilmaterial ......... ........ 61.11

Eteralkoholer, eteralkoholfenoler,

Fickur ....................................................... 91.01

eterfenoler och eterperoxider ....

29.08

delar därtill ............... 91.07, 91.09, 91.11

Etiketter, av

Fikon, färska eller torkade . . . ........ 08.03

papper eller papp ............................

48.19

Filar:

textilmaterial .......................................

58.06

nagel- ........................................... ........ 82.13

Eliketteringsmaskiner............................

84.19

a ndra ......................................... ........ 82.03

Et rar:

Film, fotografisk ........................ . . . Kap. 37

cellulosa- .............................................

39.03

Filmspolar .................................. ........ 90.10

av glykosider .......................................

29.41

Filt, stampad, samt varor därav• . . . .

59.02

av växtalkaloider ................................

29.42

Filtar, res- och säng-:

andra ....................................................

29.08

begagnade .................................. ........ 63.01

Etsningar .................................................

99.02

andra .......................................... .......... 62.01

142

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Filterdukar av textilmaterial .

59.17

Filterplattor av pappersmassa

48.08

Filtrerapparater .........................

84.18

Finkelolja ....................................

38.19

Fisk och fisklever samt ätbar

rom och fiskmjölke:

fisk-

beredd eller konserverad . . .

16.04

färsk, kyld, fryst etc............

Kap. 3

Fiskavfall .................................... 05.05,

23.01

Fiskefartyg ..................................

89.01

Fiskknivar av oädel metall . . .

82.14

Fiskkrokar......................................

Fisklever: se Fisk

97.07

Fisklim ........................................

Fiskmjölke: se Fisk

35.03,

35.06

Fisknät ..........................................

59.05

Fiskredskap ...............................

97.07

Fiskrom: se Fisk

Fjädrar och dun:

'

bearbetade; varor därav .. .

67.01

obearbetade eller enkelt beredda . .

Fjäderbrickor, av

05.07

järn eller stål .........................

73.32

koppar ........................................

74.15

Fjäderbössor ..................................

93.05

delar därtill .............................

Fjäderfä:

93.06

levande ......................................

01.05

slaktat ........................................

02.02

Fjäderpistoler ..............................

93.05

delar därtill .............................

Fjädrar, av

93.06

järn eller stål ............................

73.35

koppar ..........................................

Fjäll: se Pulver

Flaskor:

74.16

av aluminium .........................

76.10

form- ............................................

84.60

av glas ......................................

70.10

av järn- eller stålplåt............

Flingor, av

73.23

glas ............................................

32.08

potatis .........................................

11.05

Flinta ..............................................

25.17

Flodsprutor ..................................

89.03

Fluoborater av metaller ........

28.29

Fluor ...............................................

28.01

Fluorider av metaller.................

28.29

Fluosilikater av metaller ........

28.29

Flussmedel .....................................

38.13

Flusspat .........................................

25.31

Flygmaskiner ........................................ 88.02

delar därtill ...................................... 88.08

Flytdockor ................................................ 89.03

Fläktar:

bord-, köks- o. d........................... 85.06

andra ................................................... 84.11

Fläsk:

berett eller konserverat ........... 16.01—02

färskt, kylt, fryst etc........................Kap. 2

Flätningsmaterial, vegetabiliskt ....

14.01

varor därav .................................... Kap. 46

Flätor, av

flätningsmaterial ................................ 46.01

textilmaterial .................................... 58.07

Foder till huvudbonader ................... 65.07

Foderbetor ................................................ 12.10

Foderkål ................................................. 12.10

Fodermedel, beredda ............................ 23.07

Foderpressar ............................................. 84.25

Foderrotfrukter och andra foderväxter 12.10

Fodral ........................................................ 42.02

Folier, av

aluminium ........................................... 76.04

bly ........................................................... 78.04

koppar ................................................. 74.05

magnesium ........................................... 77.02

nickel ..................................................... 75.03

tenn ....................................................... 80.04

zink ......................................................... 79.03

Fordon:

leksaks- ............................................... 97.01

andra ................................................. Kap. 87

Formflaskor ............................................ 84.60

Fosfater ............... 25.10, 28.40, 31.03, 31.05

Fosfatkrita ................................................ 25.10

Fosfider .................................................... 28.55

Fosfiter av metaller ............................ 28.40

Fosfoaminolipider ................................ 29.24

Fosforgödselmedel ................... 31.03, 31.05

Fosforklorider och fosforylklorid . . 28.14

Fosforpentoxid och fosforsyra ....

28.10

F’osfortrisulfid ......................................... 28.15

Fotoelektriska celler ............................ 85.21

Fotografier ............................................... 49.11

Foto- och kinoapparater ........... 90.07—10

Fotogrammetriska instrument och

apparater ............................................. 90.14

Fotokatodrör ............................................. 85.21

F’otometrar ............................................... 90.25

Frankostämplingsmaskiner ............... 84.52

delar och tillbehör därtill ........... 84.55

Tulltaxe-

nummer

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Frimärken:

omakulerade och gångbara

här

i landet ........................................ . . . .

49.07

andra .............................................. .... 99.04

Frimärksautomater....................... . . . . 84.58

Fritta ................................................. . . . .

32.08

Frottévävnader av bomull ........... . . . . 55.08

Frukter:

konstgjorda samt varor därav .. . .

67.02

andra ............... Kap. 8, Kap. 12, Kap. 20

Fruktgeléer ....................................... . ...

20.05

Fruktkärnor:

utgörande snidningsmaterial . . . . .

14.04

med huvudsaklig användning som

människoföda, ej hänförliga till

annat nummer ............................. .. . . 12.08

Fruktmos och fruktpastor........... . . . .

20.05

Fruktpressar:

elektriska, för hushållsbruk . . . . . .

85.06

andra .............................................. . ...

84.27

Fruktskal, ätbara:

kanderade, glaserade etc.......... . . . .

20.04

av citrusfrukter eller melon ... ..

08.13

Frön:

utgörande snidningsmaterial

. . ..

14.04

andra ............................................... . Kap. 12

Fulminater av metaller ...............

...

28.44

Fyrskepp ............................................. . . . .

89.03

Fyrverkeripjäser ............................ .. . .

36.05

Fågelskinn:

bearbetade ..................................... ...

67.01

andra ................................................. ...

05.07

Fångvagnar för järnvägar............. ...

86.05

delar därtill .................................. ...

86.09

Får .......................................................... . .

01.04

Fårull ............................................. 53.01, 53.05

Fälgband av gummi ..................... . . .

40.11

Fältspat ............................................. ...

25.31

Fänkål:

utgörande krydda ..................... ...

09.09

annan: se Köksväxter

Färgband och färgdynor ............. . . .

98.08

Färger ............................ 32.08—10 , 32.12—13

Färgfolier ........................................... . . .

32.09

Färgpennor och färgstift ............. . . .

98.05

Färgämnen:

i detaljhandelsförpackningar . . . .

32.09

andra .............................................

32.04—07

Födclsedagskort.................................

. .

49.09

Fönsterpapper ..................................

. .

48.11

Fönsterramar av järn eller stål . . . .

73.21

143

Tulltaxe-

nummer

Förarhytter ................................... ....

87.05

Förbränningskolvmotorer .......... ___

84.06

Föremål för samlingar ............... ....

99.05

Förladdningar ................................ ....

93.07

Förminskningsapparater .......... ....

90.09

Förpackningar, av

papper eller papp ................... ....

48.16

trä ....................................................

44.21—22

Förpackningsmaskiner................ ....

84.19

F'örpackningstuber, av:

aluminium .................................... ....

76.10

bly ................................................. ....

78.06

tenn .............................................

.... 80.06

Förstoringsapparater .................. ...........90.09

Försäljningsautomater ............... ....

84.58

Förtjockningsmedel, naturliga etc. . .

13.03

Förtöjningsbojar ............................ ....

89.05

Förvaringsfack .............................

....

83.04

Förvärmare .................................... ....

84.02

G

Gafflar, av oädel metall ........... ....

82.14

Gagat:

bearbetad; varor därav .......... . . . .

95.07

obearbetad .................................. .. . .

25.25

Galla ................................................. ___

05.14

Galler, av

aluminiumtråd ........................... ....

76.13

järn- eller ståltråd ................... . . . .

73.27

koppartråd .................................... . . . .

74.11

Gallium och varor därav ........... . . . .

81.04

Gallussyra .......................................... ....

29.16

Galvaniska element....................... . . . .

85.03

Gardiner ........................................... .. . . 62.02

Garn:

av textilmaterial, impregnerat eller

överdraget med gummi ..........

40.06—07

av textilfibrer i förening med me-

talltråd eller överdraget med me-

tall ................................................. . . . .

52.01

bind- och segel-.......................... . . . .

59.04

överspunnet samt snilj-.......... . . . .

58.07

av asbest .................................... . . . .

68.13

av bomull .....................................

55.05—06

av djurhår ..................................

53.06—10

av glasfibrer .............................. . . . .

70.20

av hampa, mjuk ....................... . . . .

57.05

av jute .......................................... . . . .

57.06

av lin eller rami ...................

54.03—04

av natursilke ..............................

50.04—07

av papper ................................... . . ..

57.08

144

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

av syntetiska eller konstgjorda

textilfibrer:

korta .................................... . .

56.04—05

ändlösa ............................... 51.01,

51.03

av andra vegetabiliska textilfib-

rer .............................................

57.07

Garvsyror samt föreningar därav . .

32.02

Garvämnen, syntetiska ...........

32.03

Garvämnesextrakter, vegetabiliska . .

32.01

Gasanalysapparater ...................

90.25

Gasgeneratorer ...........................

84.03

Gasmasker ..................................

90.18

Gasmätare ....................................

90.26

delar och tillbehör därtill

90.29

Gasreningsmassa:

använd .......................................

38.04

annan .......................................

38.19

Gaständare ....................................

98.10

Gasurladdningslampor..............

85.20

Gasvatten ....................................

38.04

Gasvävnader av bomull ...........

55.07

Gatsten ..........................................

68.01

Gelatin:

härdat .......................................

39.04

annat .........................................

35.03

varor därav .......................

95.08

Gelatinderivat ............................

35.03

Gem ...............................................

83.05

Generatorer:

elektriska ................................ 85.01,

85.08

gas- ...........................................

84.03

Genomströmningsmätare

90.24

delar och tillbehör därtill . .

90.29

Geodetiska och geofysiska instrument

och apparater .......................

90.14

Germanium och varor därav

81.04

Getter ..............................................

01.04

Gevär ............................................. . .

93.03—05

delar därtill..............................

93.06

Gips, bränd...................................

25.20

varor därav ..............................

68.10

Gipspreparat för dentalbruk

38.19

Gipssten ........................................

25.20

Gjutformar .................................. 84.43,

84.60

Gjutmaskiner och gjutskänkar för

'metallindustrin ...................

84.43

Gladiolus .......................................

06.01

Glansmetallpreparat, flytande

32.08

Glas och varor därav ............... . . . . Kap. 70

Glas:

för belysningsändamål . . . .

70.14

Tulltaxe-

nummer

till termosflaskor ............................ 70.12

till ur, solglasögon etc....................... 70.15

Glasavfall .................................................. 70.01

Glasbearbetningsmaskiner .... 84.46,

84.57

Glasbitar till mosaikarbeten ........... 70.19

Glasfibrer och varor därav ............... 70.20

Glasflingor ............................................... 32.08

Glasfärger, beredda ............................ 32.08

Glaskolvar till elektriska lampor etc. 70.11

Glaskorn .................................................... 32.08

Glasmassa ................................................. 70.01

Glasmålningar ....................................... 70.07

Glasmästardiamanter, monterade . .

82.04

Glaspulver ................................................. 32.08

Glaspärlor ............................................... 70.19

Glasrör till elektriska lampor etc. . .

70.11

Glass och glasspulver............... 18.06, 21.07

Glasskärv ................................................. 70.01

Glasull och varor därav ................... 70.20

Glasyrmassa:

icke frittad ............................................32.08

annan ..................................................... 70.02

Glasögon ................................................. 90.04

Glidlager ................................................... 84.63

Glimmer:

järn- ....................................................... 25.09

annan, obearbetad ............................ 25.26

bearbetad; varor därav .................... 68.15

Glimmeravfall ......................................... 25.26

Glober av glas för tillverkning av

urglas etc................................................. 70.15

Gluten och glutenmjöl ....................... 11.09

Glycerin, glycerol, glycerollut och

glycerolvatten .................................... 15.11

Glykosider ............................................... 29.41

Glättmedel, beredda................................ 38.12

Glödkatodrör.................................. 85.21

Glödlampor ............................................. 85.20

Glödlampshållare ................................ 85.19

Glödspån ................................................... 26.02

Glödstrumpor samt slangformiga äm­

nen därtill ........................................... 59.14

Gobelänger ................................................. 58.03

Godsvagnar för järnvägar och spår­

vägar ..................................................... 86.07

delar därtill........................................... 86.09

Golvbeläggningsmaterial:

med botten av papp eller papper. .

48.12

med botten av textilmaterial ....

59.10

Golvbonare ................................................ 85.06

Golv- och vägplattor av keramiskt

material ....................................... 69.07—08

145

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Gongonger ...................................... .....

83.11

Guttaperka ......................................... ...

40.01

Grafit:

Gymnastikredskap och gymnastikut-

konstgjord .................................

38.01

rustning ......................................... . . .

97.06

naturlig ......................................

25.04

Gänghuvuden ..................................... . . .

84.48

Grammofoner ..............................

92.11

Gödselmedel ..................................... . Kap. 31

delar och tillbehör därtill . . .

92.13

Gödselspridare .................................. ...

84.24

Grammofonskivor .....................

92.12

Gördlar, ortopediska........................ . ..

90.19

Gran ...............................................

06.02

Göt ....................................................... . . .

73.06

Granit ...............................................

25.16

Götkokiller .......................................... ...

84.43

Granulerat järn och stål.............

73.04

Grapefrukter, färska eller torkade . .

08.02

TJ

Gravyrer .........................................

99.02

Grepar ...........................................

82.01

Hackor ............................................... . . . 82.01

Grevar .............................................

23.01

Hafnium och varor därav ............ ...

81.04

Grifflar.............................................

98.05

Hagel ................................................... ... 93.07

Groddar av spannmål .............

11.02

Hakar ................................................. ...

83.09

Groningsapparater .....................

84.28

Hakremmar till huvudbonader . . . .. .

65.07

Grundämnen, kemiska:

Hallon, färska .................................. . . . 08.08

radioaktiva .................................

28.50

Halm:

andra ........................................... . . Kap. 28:1

blekt eller färgad, utgörande flät-

Grus...................................................

25.17

ningsmaterial .............................. . . .

14.01

Gryn, av

obearbetad eller enbart hackad ..

12.09

potatis ........................................

11.05

Halmhylsor ...................................... . . .

46.02

sago eller till nr 07.06 hänförliga

Halmknivar......................................... ... 82.01

rötter och rotknölar ............

11.06

Halmpressar ..................................... . . .

84.25

spannmål ...................................

11.02

Halogener ......................................... ... 28.01

stärkelse ...................................

19.04

Halogenider av ickemetaller . . . . . .

28.14

Grålumppapp och grålumppapper ..

48.01

Halsdukar ............................................ ... 61.06

Grädde ........................................ . .

04.01—02

Hampa, mjuk .................................. . ..

57.01

Gräs till prydnad ......................

06.04

Handborrar ........................................ ...

82.04

Gräsfrön ....................................... .

12.03

Handbrynstenar .............................. . . .

68.05

Gräsklippningsmaskiner .........

84.25

Handdukar av textilmaterial . . . .. . 62.02

Grävmaskiner...............................

84.23

Handpolerstenar .............................. . . .

68.05

Guano ............................................. 31.01,

31.05

Handredskap, ej hänförliga till an-

Guava, färsk eller torkad ....

08.01

nät nummer ................................. . . .

82.04

Guld och guldlegeringar samt varor

Handsiktar ......................................... ...

96.06

därav ........................................ . . . . Kap. 71

Handskar, av

Guldslagarhinna:

gummi ............................................. . . .

40.13

varor därav ............................

42.06

läder eller skinn ......................... . . .

42.03

Guldsmedssopor..........................

71.11

Handskrifter ...................................... . . .

49.06

Guldsmedsvaror ........................

71.13

Handstämplar .................................. . . .

98.07

Gummi och varor därav .... . . . . Kap. 40

Handsågar .......................................... ... 82.02

Gummi arabicum ......................

13.02

Handsåll ............................................. . ..

96.06

varor därav, gjutna eller formade

95.08

Handtag av trä ................................. ...

44.25

Gummi, syntetiskt ...................

40.02

ämnen därtill .............................. . . .

44.10

Gummiarter, naturliga ...........

13.02

Handverktyg:

varor därav, gjutna eller formade

95.08

elektromekaniska ........................ ...

85.05

Gummilösningar .......................

40.06

pneumatiska eller kombinerade

Gummircgenerat ........................

40.03

med icke elektrisk motor ......... . . .

84.49

Gungor för nöjesfält e. d..........

97.08

av trä ...............................................

44.25

Gurkor: se Köksväxter

andra ................................................

Kap. 82

Gut av nalursilkc (ej steril)

50.08

Handväskor ...................................... . .

42.02

10 Dihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

146

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Harpor ...........................................

92.01

Huvudbonader:

delar och tillbehör därtill . . . .

92.09—10

begagnade ....................... ...........

63.01

Hartser:

av asbest ......................................

68.13

konst- ....................................... ... Kap. 39

andra .............................................

65.03—06

naturliga ...................................

13.02

Hydrazin.............................................

28.28

varor därav, gjutna eller formade

95.08

oorganiska salter därav...........

28.28

Hartsestrar ...................................

39.05

organiska derivat därav ....

29.29

Hartsoljor, hartssprit och hartssyror

38.08

Hydrider ...........................................

28.57

Harvar ...........................................

84.24

Hydrogen ...........................................

28.04

Hasselnötter .................................

08.05

Hydrogencyanid..............................

28.13

Hastighetsmätare ......................

90.27

Hydrogenklorid ............................

28.06

delar och tillbehör därtill

90.29

Hydrogenperoxid ...........................

28.54

Hattar ........................................... . .

65.03—06

Hydrografiska och hydrologiska in-

Hattaskar ....................................

42.02

strument och apparater...........

90.14

Hattformar ...................................

84.39

Hydrokinon ....................................

29.06

Hatthyllor och hatthängare . .

83.02

Hydrosulfiter av metaller..........

28.36

Hattstumpar .............................. . .

65.01—02

Hydroxider av metaller ........... Kap. 28-.IV

Hattämnen av stampad filt . .

65.01

Hydroxylamin ................................

28.28

Havre ............................................

10.04

oorganiska salter därav...........

28.28

Hektografmassa ........................

98.09

organiska derivat därav ....

29.29

Hemiacetaler ..............................

29.10

Hygieniska artiklar, av

Heterocykliska föreningar . . . .

29.35

glas ..................................................

70.17

Hexametylentetramin, utgörande

mjukgummi ................................

40.12

bränsle.......................................

36.08

Hygrometrar ...................................

90.23

Hirs ...............................................

10.07

Hyllremsor av papper...................

48.21

Hissar .............................................

84.22

Hypobromiter av metaller...........

28.33

Hoar av keramiskt material . .

69.09

Hypofosfiter av metaller ...........

28.40

Honung:

Hypokloriter av metaller ...........

28.31

konstgjord ................................

17.02

Hyskor ...............................................

83.09

naturlig .....................................

04.06

Hyvelstockar....................................

44.25

Hormoner ....................................

29.39

Hålslag ...............................................

84.54

Horn:

delar och tillbehör därtill ....

84.55

bearbetat; varor därav . . . .

95.05

Håltegel .............................................

69.04

obearbetat ................................

05.09

Hår:

Hovar ............................................

05.09

djur-:

Hudar, oberedda .......................

41.01

till borstbinderiarbeten ....

05.02

Hudlim .......................................... 35.03,

35.06

bearbetade för perukmakeriar-

Hudpulver ....................................

35.04

beten; varor därav ...............

67.03—04

Huggknivar ...................................

82.13

andra ............................ 53.01—02,

53.05

Huggpipor ....................................

82.03

människo-:

Humle ...........................................

12.06

bearbetat; varor därav ....

67.03—04

Humleextrakt ............................

13.03

obearbetat ................................

05.01

Humlemjöl ...................................

12.06

Hårklippningsmaskiner:

Hus, monteringsfärdiga ...........

44.23

elektriska .......................................

85.07

Husbloss ....................................... 35.03,

35.06

andra...............................................

82.13

Hushållsapparater, elektromekaniska

85.06

Hårklämmor och hårnålar ....

73.34

Hushållsartiklar, av

Hårnät, av

aluminium ................................

76.15

människohår ................................

67.04

järn eller stål .......................

73.38

textilmaterial ..............................

65.05

keramiskt material ............. . .

69.11—12

Hårspännen ....................................

98.12

koppar ........................................

74.18

Hårtorkningsapparater och hårtångs-

trä ...............................................

44.24

värmare ........................................

85.12

Kungl. Maj. ts proposition nr 90 år 1958

147

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Håvar .............................................

97.07

Ister:

Häckar ...........................................

44.21

icke utsmält eller utpressat . ........ 02.05

Häftapparater...............................

84.54

utsmält eller utpressat ........ ........ 15.01

delar och tillbehör därtill

84.55

Isterolja, ej beredd ..................... ........ 15.03

Häftplåster, medicinskt ...........

30.04

Isättningar till kläder............... ........ 61.08

Häftstift, av

järn eller stål .........................

73.31

koppar .......................................

74.14

Hälskydd .......................................

64.05

J

Hängslen .......................................

61.09

Jacquardkort av papp................. ........ 48.21

Hästar .............................................

01.01

Jacquardmaskiner ..................... ........ 84.38

Hö .....................................................

12.10

Jaktredskap ................................... ........ 97.07

Höfthållare ...................................

61.09

Jet:

Högafflar ......................................

82.01

bearbetad; varor därav ........ ........ 95.07

Högtalare ......................................

85.14

obearbetad ........................................... 25.25

Högtrycksrör ................................

73.19

Jod ................................................... ........ 28.01

Höknivar .........................................

82.01

Jodater och jodider av metaller• .. . . 28.34

Hörapparater för lomhörda . .

90.19

Johannesbröd ................................ ........ 12.08

Jordarter, kiseldioxidhaltiga

......

25.12

värmeisolerande produkter

därav 69.01

I

Jordartsmetaller, alkaliska eller säll-

Ickemetaller ..................................

28.04

synta .................................. .. . . . ........ 28.05

Ickemetallorganiska föreningar . . Kap. 29 :X

Jordartsmetaller, sällsynta:

Idrottsredskap och idrottsutrustning

97.06

föreningar därav ..................... ........ 28.52

Iläggningsapparater ..................

84.35

Jordglober ...................................... ......... 49.05

Imido- och iminoföreningar . .

29.26

Jordgubbar ...................... 08.08, 08.10, 08.11

Immunsera .....................................

30.02

Jordnötter ....................................... ........ 12.01

Indigo, naturlig .........................

32.05

Jordpigment ................................. ........ 25.09

Indium och varor därav.............

81.04

Jordärtskockor .............................. ......... 07.06

Induktansspolar .......................

85.01

Julgransljus ................................... ........ 34.06

Infattningar till glasögon o. d.

90.03

Julgransprydnader ..................... ........ 97.05

Infusoriejord:

Julkort ............................................. ........ 49.09

aktiverad ...................................

38.03

Julprydnader ................................. ........ 97.05

annan ..........................................

25.12

Jute ................................................... ........ 57.03

värmeisolerande produkter

därav

69.01

Järn och stål samt varor därav . . Kap. 73

Inhalationsterapeutiska apparater . .

90.18

Järncerium ..................................... ........ 36.07

Inläggssulor ..................................

64.05

Järnglimmer, naturlig ................. ........ 25.09

Inomhusspel ..............................

97.04

Järnhydroxider ............................ ........ 28.23

Inredningsartiklar av keramiskt ma-

Järnkonstruktioner ............................... 73.21

terial ..........................................

69.13

Järnoxider ...................................... ......... 28.23

Insektsbekämpningsmedel ......

38.11

Järnsulfider, naturliga ............. ........ 25.02

Insektsvaxer ..................................

15.15

Järnsvamp ..................................... ........ 73.05

Inulin .............................................

11.08

Järnvägsmateriel .......................... . .. Kap. 86

Invalidvagnar ............................ 87.11,

87.13

Järnvägssliprar, av

Is ........................................................

22.01

järn eller stål ......................... ......... 73.16

Isolatorer ......................................

85.25

trä ................................................. ........ 44.07

Isolerdetaljcr, elektriska, helt av iso-

Järnvägsvagnar ............................ . 86.04—07

lormaterial .................................. .

85.25—26

delar därtill ............................. ........ 86.09

Isoleringsrutor av glas .......... ..

70.07

Jäst:

Isolerrör av oädel metall .........

85.27

utgörande läkemedel............... ........ 30.03

Isop ...................................................

12.07

annan .......................................... ........ 21.06

Isotoper och föreningar därav

28.5 0—51

148

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

K

Kameror:

Kablar:

televisions- ..................

......... 85.15

elektriska ................................

85.23

andra ............................ . . 90.07—08, 90.11

av aluminiumtråd .................

76.12

Kamfer ............................

.......... 29.13

av järn- eller ståltråd..........

73.25

Kamgarn ........................... .. 53.07—08, 53.10

av koppartråd ........................

74.10

Kaminer:

Kadmium och varor därav . .

81.04

elektriska ...................

........... 85.12

Kaffe ...............................................

09.01

av järn eller stål ....

.......... 73.36

Kaffeextrakter och kaffeessenser

21.02

Kammar ...........................

.......... 98.12

Kaffekvarnar ..............................

82.08

Kampingartiklar ...........

........... 62.04

Kaffesurrogat:

Kanariefrö .......................

.......... 10.07

innehållande kaffe ...............

09.01

Kanel och kanelknopp

........... 09.06

andra, rostade ........................

21.01

Kanfas ...............................

.......... 59.07

Kakaobönor ................................

18.01

Kantsten............................

........... 68.01

Kakaofett .....................................

18.04

Kaolin ...............................

.......... 25.07

Kakaomassa ................................

18.03

Kapock ..............................

........... 14.02

Kakaopulver ..............................

18.05

Kappsäckslås ..................

.......... 83.01

Kakaoskal ....................................

18.02

Kapris: se Köksväxter

Kakaosmör ...................................

18.04

Kapsyler............................

........... 83.13

Kalandrar ....................................

84.16

Kapsyleringsmaskiner .

.......... 84.19

Kalciumaluminiumfosfater, naturliga

25.10

Kar, av

Kalciumcyanamid, innehållande högst

aluminium ..................

........... 76.09

25 viktprocent nitrogen .... 31.02,

31.05

järn eller stål ...........

........... 73.22

Kalciumfosfater . 25.10, 28.40, 31.03,

31.05

keramiskt material . .

........... 69.09

Kalciumhypoklorit ................... ...........

28.31

koppar ..........................

.......... 74.09

Kalciumkarbid ............................

28.56

trä ...................................

........... 44.22

Kalciummagnesiumnitrat .... 31.02,

31.05

Karbider ...........................

........... 28.56

Kalcium nitrat, innehållande högst 16

Karbonater:

viktprocent nitrogen ..........

31.02,

31.05

bariumkarbonat, naturligt

........... 25.11

Kaliumaluminiumsulfat .........

28.38

magnesiumkarbonat, naturligt ....

25.19

Kaliumfosfater............................

28.40

andra, av metaller . .

........... 28.42

Kaligödselmedel ........................ ..

31.04—05

Karbonpapper ...............

........... 48.13

Kaliumhydroxid .......................

28.17

Karbonråpapper ........... ........... ........... 48.01

Kaliumklorid............................... . .

31.04—05

Kardbeslag ......................

.......... 84.38

Kaliummagnesiumsulfat, innehållan-

Kardemumma..................

........... 09.08

de högst 30 viktprocent KsO . .

31.04—05

Kardgarn .......................... 53.06, 53.08, 53.10

Kaliumperoxid ...........................

28.17

Karnevalsartiklar...........

........... 97.05

Kaliumsalter, råa...................... ..

31.04—05

Karosserier ......................

........... 87.05

Kaliumsilikater ..........................

28.45

Kartonger ........................

48.16—17

Kaliumsulfat, innehållande högst 52

Kartor................................ ........... ........... 49.05

viktprocent KeO ................... . .

31.04—05

Karuseller .......................

.......... 97.08

Kaliumxantogenater..................

29.31

Kasein:

Kalk ...............................................

25.22

härdat ............................

........... 39.04

Kalkerväv .................................... ...........

59.07

annat ............................ ........... ........... 35.01

Kalksten:

Kaseinater och andra kaseinderivat..

35.01

för kalk- eller cementtillverkning

Kaseinlim ........................

35.01, 35.06

etc..................................................

25.21

Kasjunötter ....................

.......... 08.01

annan .......................................

25.15

Kassakistor ...................

........... 83.03

Kalktuff ........................................ ...........

25.15

Kassakontrollapparater

........... 84.52

Kallvattenfärger .......................

32.09

delar och tillbehör därtill . . ........... 84.55

Kamaxlar .....................................

84.63

Kassaskåp .......................

........... 83.03

Kamelia .........................................

06.02

Kassetter till kameror

. .

90.07—08

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

149

Tulltaxe-

nummer

Kassuner ...............................................

.

89.05

Kastanjer .............................................. . .

08.05

Kastanjetter ........................................ . .

92.06

delar och tillbehör därtill.......... . .

92.10

Kataplasmer ........................................ . .

30.04

Katapulter .............................................

.

88.05

Katgut:

steril .................................................

.

30.05

av natursilke .................................... . .

50.08

av syntetiskt eller konstgjort tex-

tilmaterial ....................................... . .

51.02

av tarmar etc.................................... . .

42.06

Katodstrålerör ..................................... . .

85.21

Kautschuk och varor därav ........... Kap. 40

Kaviar och kaviarersättning .. . . . .

16.04

Kedjor, av

järn eller stål ................................ . .

73.29

koppar ............................................... . .

74.13

Kemiska föreningar:

oorganiska .......................................

Kap. 28

organiska ........................................

Kap. 29

Keramiska produkter.......................

Kap. 69

skärvor och brottstycken därav . .

25.32

Ketonaldehyder, ketonalkoholer, keto-

ner och ketonfenoler ................... . .

29.13

Ketonsyror ........................................... . .

29.16

Kikare .................................................... . .

90.05

Kilar:

klyv- ................................................... . . 82.01

av järn eller stål ........................... . .

73.32

av koppar ......................................... . .

74.15

Kimrök ................................................ . .

28.03

Kinoapparater .................................... . .

90.08

Kinofilm ....................................... 37.06, 37.07

Kinonaldehyder, kinonalkoholer, kino-

ner och kinonfenoler ................... . .

29.13

Kinoprojektorer ................................ , .

90.08

Kirurgiska instrument......................

.

90.17

Kisel ....................................................... . .

28.04

Kiselgur ................................................. . .

25.12

värmeisolerande produkter därav 69.01

Kiseljärn och kiselmanganjärn . . . . .

73.02

Kitt ....................................................... . .

32.12

Klämmer till häftapparater .......... . .

83.05

Klarspån ............................................... . .

44.09

Klementiner, färska eller torkade

08.02

Kli ........................................................... . .

23.02

Klichéer och klichétillverkningsm a-

skiner ................................................. . .

84.34

Klippnät, av

aluminium .......................................

76.14

Tulltaxe-

nummer

järn eller stål .................................... 73.28

koppar ................................................... 74.12

Klippverktyg, ej hänförliga till annat

nummer ................................................. 82.13

Klister .................................................... Kap. 35

Klor (av djur) ....................................... 05.09

Klor .............................................................. 28.01

Klorater av metaller ........................... 28.32

Klorfluorkolväten ................................... 29.02

Klorider av metaller ............................ 28.30

Kloriter av metaller ............................ 28.31

Klorkalk .................................................... 28.31

Klorsulfonsyra ........................................ 28.06

Klorväte ................................................... 28.06

Klosettskålar ............................................ 69.10

Kläder:

begagnade ............................................. 63.01

av asbest ................................................ 68.13

av gummi ............................................. 40.13

av läder eller konstläder ............... 42.03

av trikå ........................................... Kap. 60

av vävnader eller filt................... Kap. 61

Klämplattor ............................................. 73.16

Klövar ....................................................... 05.09

Klöver .......................................................... 12.10

Klöverfrön ............................................... 12.03

Klövolja ..................................................... 15.06

Knalldosor ................................................. 36.05

Knappar och knappformar ............... 98.01

Knappnålar, av

järn eller stål....................................... 73.34

koppar .................................................... 74.19

Knappämnen ........................................... 98.01

Knivar:

av oädel metall:

fisk- och smör- ............................ 82.14

hugg-, för slakt och charkuteri. .

82.13

hö- och halm- ................................ 82.01

maskin- ............................................. 82.06

rak- ...................................................... 82.11

röj- ..................................................... 82.01

andra ................................................. 82.09

Knivblad, till

knivar, hänförliga till nr 82.09 . .

82.10

rakknivar ............................................. 82.11

Knäskydd av gummielastisk trikåväv 60.06

Koaxialkabel ............................................. 85.23

Kobolt och varor därav........................ 81.04

Kobolthydroxider och koboltoxider . .

28.24

Koffertar .................................................... 42.02

Koffertlås ................................................. 83.01

150

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Kokapparater:

för hushållsbruk:

elektriska .................................. . . . 85.12

av järn eller stål..................... .. . 73.36

v av koppar ...................................

. .

74.17

andra ...............................................

. .

84.17

Kokosnötter, färska eller torkade . . 08.01

Koks:

av mineraltjärbeck .....................

. .

27.08

petroleum-......................................

. .

27.14

av stenkol, brunkol eller torv .

. .

27.04

Kol:

artiklar därav, för elektriskt ända-

mål .................................................

. .

85.24

aktiverat .........................................

. .

38.03

brun- .................................................

. .

27.02

djur-..................................................

. .

38.02

kemiskt rent ................................. .. . 28.03

retort- .............................................

. .

27.05

rit-..................................................... ... 98.05

sten- ..................................................

. .

27.01

trä- ....................................................

. .

44.02

Kolborstar ...........................................

. .

85.24

Koldioxid .............................................

. .

28.13

Koldisulfid .......................... ..............

. .

28.15

Kollergångsstenar .........................

. .

68.04

Kollodiumemulsion, ljuskänslig .

. .

37.08

Kolofonium .........................

. .

38.08

varor därav, gjutna eller formade 95.08

Kolsvavla ......................................

. .

28.15

Kolsyra ...............................................

. .

28.13

Kolväten:

gasformiga ......................................

..

27.11

andra ................................................

. .

29.01

Kompasser ................................

. .

90.14

Kompressorer .....................................

..

84.11

Kondensatorer ................................

. .

85.18

Kondensatorpapper .........................

. .

48.01

Konsoler ..............................

.

83.02

Konstbast.............................

..

51.02

Konstgjorda textilfibrer:

korta ...............................................

Kap. 56

ändlösa .............................................

Kap. 51

Konstister ..............................

. .

15.13

Konstläder .............................

..

41.10

Konstnärsfärger ..............................

. .

32.10

Konsttarmar ....................................

. .

39.04

Konstverk ...........................................

Kap. 99

Kontorsartiklar, av

glas ...................................................

..

70.13

oädel metall ..............................

83.04—05

papper eller papp .......................

. .

48.18

Tulltaxe-

nummer

Kontorsböcker ................................

48.18

Kontorsmaskiner ............................

84.51—54

delar och tillbehör därtill . . . .

84.55

Kontrollapparater för järnvägar etc.:

elektriska ....................................

85.16

mekaniska ..................................

86.10

Kontrollinstrument, ej hänförliga till

annat nummer .......................

90.16

Konvertrar ............................

84.43

Kopal:

varor därav, gjutna eller formade

95.08

Kopieringsapparater och kopierings-

ramar ................................

90.10

Kopieringspapper............................

48.13

Koppar och varor därav ........... . Kap. 74

Kopparskärsten ..............................

74.01

Kopparsulfat ...................................

28.38

Koppartillsatslegeringar...............

74.02

Kopplingar, elektromagnetiska

85.02

Kopplingsbelägg av asbest...........

68.14

Kopplingsdosor ..............................

85.19

Kopra ..................................................

12.01

Korall:

bearbetad; varor därav ...........

95.05

obearbetad ...................................

05.12

Korgmakeriarbeten .......................

46.03

Korgvide .........................................

14.01

Koriander ........................................

09.09

Kork och varor därav ................... . . Kap. 45

Korkbearbetningsmaskiner.........

84.47

delar och tillbehör därtill . . . .

84.48

Kornlack ...........................................

13.02

Korpar ...........................................

82.01

Korrespondenskort ............... . .

48.14

Korsetter ...........................................

61.09

Korsettfjädrar ................................

98.13

Korsningsspetsar.............................

73.16

Kort för statistikmaskiner . . . .

48.21

Kortbrev .............................................

48.14

Kortregisterlådor ............................

83.04

Korund:

konstgjord ....................................

28.20

naturlig ........................................

25.13

Korv ...................................................

16.01

Kosmetiska preparat ...................

33.06

Kragar ........................................... 61.03,

61.08

Kragknappar ...................................

98.01

Krampor, av

järn eller stål ............................

73.31

koppar ...........................................

74.14

151

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Kranar:

Kuvert .............................................

48.14

lyft-...................................................

. .

84.22

Kvarnindustrimaskiner .............

84.29

andra ..............................................

. .

84.61

Kvarnstenar ....................................

68.04

Kranbilar.............................................

. .

87.03

Kvarts och kvartsit....................

25.06

delar och tillbehör därtill ......... ..

87.06

Kvastar ...........................................

96.01

Kranvagnar för järnvägar och spår-

Kvicke .............................................

05.08

vägar ...............................................

. . 86.06

Kvicksilver .....................................

28.05

delar därtill .................................

. .

86.09

Kvicksilverlikriktare .................

85.01

Krasse: se Köksväxter

Kvicksilverorganiska föreningar

29.33

Krattor .................................................

. . 82.01

Kvistar till prydnad .................

06.04

Kresol ...................................................

. .

29.06

Kvittenfrukter, färska .............

08.06

..

89.01

31.02,

31.05

Kristaller, monterade piezoelektriska,

Kylapparater, kylmaskiner och kyl-

kristalldioder, kristalltrioder o. d. 85.21

skåp .............................................

84.15

Krita:

Kålrötter .........................................

12.10

biljard-, pastell-, rit- och skräddar- 98.05

Käglor, keramiska, för temperatur-

fosfat- ...............................................

. .

25.10

mätning ......................................

38.19

annan ................................................

. .

25.08

Kärnbindemedel ........................ 38.10,

38.19

Krokar, av

Kättingar av järn eller stål . . .

73.29

järn eller stål ............................

73.31—32

Käx ....................................................

19.08

koppar ...........................................

74.14—15

Köksartiklar av glas .................

70.13

Krollsplint ...........................................

. .

14.02

Köksfläktar .....................................

85.06

Krom och varor därav .................

. .

81.04

Köksväxter:

Kromater av metaller.....................

. .

28.47

färska, kylda, frysta, torkade eller

Kromhydroxider och kromoxider . . 28.21

i tillfälligt konserverande

lös-

Krommagnesitprodukter.................

. .

69.02

ningar ........................................... .

07.01—04

Krosskorn av sten .........................

. .

25.17

inlagda i ättika eller ättiksyra eller

Krukor, av

på annat sätt konserverade . . 20.01—02

glas ................................................... . . .

70.10

Köksväxtfrön .................................

12.03

keramiskt material ..................... .. .

69.09

Körsbär, färska ..........................

08.07

Krusbär, färska ..............................

. . 08.08

Körsbärsträd ..................................

06.02

Krut ..................................................... . ..

36.01

Körtlar för organoterapeutiskt bruk

30.01

Kryddnejlikor .................................. . . .

09.07

Körvel: se Köksväxter

Kryddor .............................................

09.04—10

Kött:

Kryddsalvia ........................................ . . .

12.07

berett eller konserverat ......... . 16.01—02

Kryolit .................................................. .. .

25.28

färskt, kylt, fryst etc.............

Kap. 2

Kryssfaner ......................................... . . .

44.15

Köttextrakt .....................................

16.03

Krås till kläder för kvinnor eller flic-

Köttkvarnar, vägande högst 10 kg/st

82.08

kor ................................................... . . . 61.08

Köttsaft ........................................

16.03

Kräftdjur:

beredda eller konserverade . . . . . .

16.05

färska, kylda, frysta etc............. . . .

03.03

L

Kubbar av trä ................................. .. .

44.06

Kuddar .................................................. . . .

94.04

Laboratoricartiklar av glas .

70.17

Kugghjul .............................................. . . .

84.63

Lack, sigill- och butelj- ....

98.09

Kuggskenor ......................................... . . .

73.16

Lacker ...........................................

32.09

Kuggväxlar ......................................... . . .

84.63

Lackläder ....................................

41.08

Kullager ............................................... . ..

84.62

Lagerblad och lagerbär ...........

09.10

Kulor av glas ..................................... . . .

70.03

Lagerhus .......................................

84.63

Kulspetspennor ................................ . ..

98.03

Lakritsextrakt ............................

13.03

Kultivatorer ......................................

. .

84.24

Laktamer .......................................

29.37

Kummin ...............................................

. .

09.09

Laktofosfater ..............................

29.19

152

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Laktoner ..................................

........ 29.37

Lamellplattor ................................ ......... 44.16

Laminariastift, sterila ............ ......... 30.05

Lampor:

båg-................................................ ........ 85.20

fick- ............................................. ......... 85.10

gasurladdnings- och glöd- . . . ......... 85.20

av trä .......................................... ......... 44.27

för ultravioletta eller infraröda

strålar ......................................... ......... 85.20

Lampsvart ...................................... ........ 28.03

Lanolin ............................................ ........ 15.05

Lantbruksmaskiner o. d..............

84.24—28

Lantmäteriinstrument ............... ......... 90.14

Lav till prydnad ......................... ......... 06.04

Lax, inkokt ..................................

Lecitiner ......................................... ........ 29.24

Ledningar, elektriska ................. ......... 85.23

Legeringar:

ferro- ............................................ ........ 73.02

guld- ............................................ ......... 71.07

koppartillsats- ........................ ........ 74.02

platina- och platinametall- . ......... 71.09

pyrofora ...................................

........ 36.07

silver- .......................................... ......... 71.05

Leksaker ....................................

.

97.01—03

Lemmar, konstgjorda ............... ......... 90.19

Lemonader ..................................... ......... 22.02

Lera:

aktiverad..................................... ......... 38.03

annan ......................................... ........ 25.07

Leucit ............................................... ......... 25.31

Lever:

fisklever: se Fisk

annan:

beredd eller konserverad . . 16.01—02

färsk, kyld, fryst etc........... ___ Kap. 2

Liar ................................................... ........ 82.01

Likriktare ....................................... ....

85.01

Likör ................................................ ........ 22.09

Liljekonvalje ................................. ........ 06.01

Lim .................................................... . . Kap. 35

Limläder ........................................ ........ 05.06

Lin ..................................................... ............ 54.01

Linbanor ......................................... ........ 84.22

Lind .................................................... ___ 06.02

Lindbast ........................................... ___

14.01

Linkastningsapparater ............... ___

93.04

delar därtill ................................ ___

93.06

Linoleummattor ............................ ___

59.10

Linolja ............................................. . 15.07—08

Linoljefettsyra ................................ ___

15.10

,

Tulltaxe-

nummer

Linor, av

aluminiumtråd ................................... 76.12

blytråd ................................................. 78.06

järn- eller ståltråd ............................ 73.25

koppartråd ............................................ 74.10

textilmaterial .................................... 59.04

Linser ............................................... 90.01—02

Linskivor ................................................. 84.63

Linslagningsmaskiner .......................... 84.59

Lister, av

keramiskt material ........................... 69.05

trä .......................................................... 44.19

Litografier ................................................ 99.02

Livräddningsraketer ............................ 36.05

Livsmedelsautomater ............................ 84.58

Livsmedelsindustrimaskiner, ej hän­

förliga till annat nummer ........... 84.30

L j udupptagningsapparater:

för kinobruk .................................... 90.08

andra ..................................................... 92.12

Ljung ........................................................ 06.03

Ljus ............................................................ 34.06

Lock av glas ............................................. 70.10

Lockar ........................................................ 67.04

Lockpipor ................................................. 92.08

Lok .................................................... 86.01—03

delar därtill ......................................... 86.09

Lokomobiler ............................................. 84.04

Lornjetter ................................................. 90.04

Luft, flytande........................................... 28.53

Luftfartyg ............................................ Kap. 88

Luftkonditioneringsapparater ........... 84.12

Luftpumpar ............................................. 84.11

Luftskepp ................................................. 88.01

delar därtill ......................................... 88.03

Luminoforer:

oorganiska ............................................. 32.07

organiska .............................................. 32.05

Lump ......................................................... 63.02

Lupiner ...................................................... 12.10

frön därav ........................................... 12.03

Lusern ........................................................ 12.10

Lustfartyg ............................................... 89.01

Lyftblock ................................................. 84.22

Lyftdon, elektromagnetiska ............... 85.02

Lyftkranar ............................................... 84.22

Lyktor, elektriska.......................... 85.09—10

Lådor av trä ............................................ 44.21

Lås .............................................................. 83.01

Låsbrickor, av

järn eller stål .................................... 73.32

koppar ................................................... 74.15

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

153

Tulltaxe-

nummer

Läder ..................................................... Kap. 41

Läderavfall .............................................. 41.09

Läderfärger, beredda ............................ 32.09

Läderindustrimaskiner ............... 84.41—42

Lädervaror............................................. Kap. 42

Läggmaskiner för vävnader ............... 84.40

Läkemedel ................................................. 30.03

Lärk ............................................................ 06.02

Lödmedel ................................................. 38.13

Lök, ätbar: se Köksväxter

Lökar av prydnadsväxter ................... 06.01

Lönn ............................................................ 06.02

Löshår ........................................................ 67.04

Lösningar av ovulkat gummi ........... 40.06

Lösningsmedel:

av terpener etc.................................... 38.07

utgörande blandningar för lacker 38.18

M

Madrasser ................................................. 94.04

Magar .......................................................... 05.04

Magnesit .................................................... 25.19

Magnesitprodukter ................................ 69.02

Magnesium och varor därav ....

77.01—03

Magnesiumhydroxid

......................... 28.18

Magnesiumkarbonat, naturligt............

25.19

Magnesiumoxid och magnesiumper-

oxid .......................................................... 28.18

Magneter .................................................... 85.02

Majs ............................................................ 10.05

Majsflingor ............................................... 19.05

Makadam.................................................... 25.17

Makaroner ............................................... 19.03

Makulatur ................................................ 47.02

Malm ........................................................... 26.01

Malt ............................................................ 11.07

Maltdrycker .............................................. 22.03

Maltextrakt ............................................. 19.01

Malört ......................................................... 12.07

Mandariner, färska eller torkade . .

08.02

Mandel ....................................................... 08.05

Mangan och varor därav ................... 81.04

Manganoxider ........................................ 28.22

Mango och mangostan, färska eller

torkade ................................................. 08.01

Manikyrverktyg ...................................... 82.13

Manillafibrer ............................................ 57.02

Maniokrot ................................................. 07.06

Manometrar ........................................... 90.24

delar och tillbehör därtill ........... 90.29

Tulltaxe-

nummer

Manschetter ................................ 61.03, 61.08

Manschettknappar ................................. 98.01

Manöverapparater för järnvägar etc.:

elektriska ............................................. 85.16

mekaniska ........................................... 86.10

Manövertavlor ........................................ 85.19

Margarin ................................................... 15.13

Markiser ................................................... 62.04

Marmelader ................... 17.04, 18.06, 20.05

Marmor ..................................................... 25.15

Maskinborstar .......................................... 96.02

Maskiner och apparater, elektriska Kap. 85

Se i övrigt de olika benämningarna

Maskiner och apparater, icke elek­

triska :*

adresserings- ....................................... 84.54

biljett- .................................................... 84.52

bokbinderi- ........................................... 84.32

bokförings- ......................................... 84.52

bryggeriindustri-, ej hänförliga till

annat nummer ................................... 84.30

disk- ..................................................... 84.19

duplicerings- ........................................ 84.54

etiketterings- ....................................... 84.19

frankostämplings- ............................ 84.52

förpacknings- .................................... 84.19

gjut-, för metallindustrin ............... 84.43

glasbearbetnings- .................. 84.46, 84.57

gräsklippnings- ................................... 84.25

gräv- ..................................................... 84.23

hårklippnings- ................................... 82.13

jacquard- ............................................. 84.38

kapsylerings- ....................................... 84.19

klichétillverknings- ............................ 84.34

kontors- ........................................ 84.51—54

korkbearbetnings-........................... 84.47

kvarnindustri- .................................... 84.29

kyl- ........................................................ 84.15

lantbruks- o. d............................ 84.24—28

livsmedelsindustri-, ej hänförliga

till annat nummer ............................ 84.30

läderindustri- ........................... 84.41—42

lägg-, för vävnader ............................ 84.40

metallbearbetnings- .......................... 84.45

mjölknings- .................................... 84.26

myntsorterings- o. d........................... 84.54

1 Härunder ha först upptagits sådana ord,

vilkas sista sammansättningsdel är »ma­

skin» ; därefter ha upptagits maskiner och

apparater »för visst ändamål». Se i övrigt

de olika benämningarna.

154

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

pappersbruks- .................................... 84.31

pappersvaru- ....................................... 84.33

press-, för vävnader ....................... 84.40

påfyllnings- ........................................ 84.19

rensnings-, för spannmål etc..........

84.25

rull-, för vävnader ............................ 84.40

räkne- ................................................... 84.52

skaft- ..................................................... 84.38

skriv- ...................................................... 84.51

skär-:

för papper eller papp ................... 84.33

för vävnader .................................. 84.40

skörde- ................................................. 84.25

slaggranulerings- .............................. 84.59

slåtter- ................................................... 84.25

sorterings-, för spannmål etc..........

84.25

statistik- ................................................ 84.53

stenbearbetnings- ................................ 84.46

stryk- ...................................................... 84.40

svets- o. d............................................. 84.50

sy- ........................................................... 84.41

så- ................................. 84.24

sätt- ........................................................ 84.34

tillslutnings- ............................. 84.19

trikå- ................................................... 84.37

tryck-:

för vävnader, tapeter etc. .......... 84.40

andra ................................................. 84.35

träbearbetnings- o. d........................... 84.47

tvätt- ................................................... 84.40

typgjutn>ngs- .................................... 84.34

varp- och varpklistrings- ............... 84.37

ång- ................................................... 84.04—05

för uppvärmning, kokning etc. eller

annan behandling som innebär

temperaturändring ............................ 84.17

för rengöring eller torkning av flas­

kor eller andra kärl ....................... 84.19

för inpressning av kolsyra i dryc­

ker ......................................................... 84.19

för utsprutning, spridning eller fin­

fördelning av flytande eller pulver-

formiga ämnen................................... 84.21

för jord- eller bergarbete............... 84.23

för bearbetning av spannmål eller

baljväxtfrön ........................................ 84.29

för tillverkning av filthattar ....

84.39

för tillverkning av linoleum e. d. 84.40

för sortering, siktning etc. av jord,

sten, malm etc.................................... 84.56

för hoppressning eller formning av

mineraliska ämnen ........................ 84.56

för tillverkning av gjutformar av

Tulltaxe-

nummer

sand e. d................................................. 84.56

för tillverkning av elektriska glöd­

lampor, elektronrör e. d................... 84.57

Maskinverktyg ................................ 82.05—06

Massageapparater o. d............................ 90.18

Master av järn eller stål ................... 73.21

Matbröd ..................................................... 19.07

Materialprovningsapparater och ma-

terialprovningsmaskiner ............... 90.22

Matriser, för

tillverkning av grammofonskivor 92.12

tryckerier ............................................. 84.34

Matte ....................................................... 09.03

Mattor, av

flätningsmaterial................................ 46.02

textilmaterial.............................. 58.01—02

Medicinska instrument ........................ 90.17

Mejeriprodukter .................................... Kap. 4

Mejram: se Köksväxter

Mekaniker till pianon.......................... 92.10

Mekanismer till samlingspärmar . .

83.05

Mekanoterapeutiska apparater ......... 90.18

Melass ........................................... 17.03, 17.05

Meloner, färska .................................... 08.09

Menagerier, ambulerande ................... 97.08

Mentol ........................................................ 29.05

Meridiancirklar ....................................... 90.06

Metaldehyd, utgörande bränsle ....

36.08

Metallbearbetningsmaskiner .............. 84.45

delar och tillbehör därtill ........... 84.48

Metaller, oädla, pläterade med ädel

metall samt varor därav ........... Kap. 71

Metaller, oädla, och varor därav Kap. 73—83

Metaller, ädla, i kolloidal form;

amalgamer av ädla metaller; för­

eningar av ädla metaller ............... 28.49

Metaller, ädla och varor därav . . Kap. 71

Metallkarbidblandningar, icke sint­

rade .......................................................... 38.19

Metallorganiska föreningar ....

29.33—34

Metallsalter av oorganiska syror Kap. 28 :V

Metalltrådslampor ................................ 85.20

Metalltrådssaxar .................................... 82.03

Metanol, rå ............................................. 38.09

Meteorologiska instrument och appa­

rater ........................................................ 90.14

Metol .......................................................... 29.23

Metronomer ............................................. 92.10

Metylalkohol, rå .................................... 38.09

Metylcyklohexanol ................................ 29.05

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

155

Tulltaxe-

nummer

Metylcyklohexanon ................................ 29.13

Mikafolier och mikanitplattor ........... 68.15

Mikrobvacciner ....................................... 30.02

Mikrofoner ............................................... 85.14

Mikrometrar ............................................. 90.16

Mikroskop ........................................ 90.11—12

Mikrotomer ............................................... 90.25

Mimosa ..................................................... 06.03

Mineraliska bränslen och mineral­

oljor ................................................. Kap. 27

Mineraltjärbeck .................................... 27.08

Mineraltjäror ......................................... 27.06

Mineralull och varor därav ............... 68.07

Mineralvatten ......................................... 22.01

Mineralvaxer ........................................... 27.13

Minor ........................................................ 93.07

Mjöd .......................................................... 22.07

Mjöl:

av animaliskt ursprung .................. 23.01

av baljväxtfrön, ätbara ............... 11.03

av ben .................................................... 05.08

av elfenben .......................................... 05.10

av frukter, hänförliga till kap. 8 11.04

av frön och frukter, oljehaltiga . .

12.02

gluten- ................................................. 11.09

av horn .................................................. 05.09

av mjukgummi ................................ 40.04

av mussel- eller skoldpaddsskal05.il—12

av potatis ............................................. 11.05

av sago eller till nr 07.06 hänför­

liga rötter och rotknölar ............... 11.06

av spannmål ....................................... 11.01

Mjölk ................................................. 04.01—02

Mjölkningsmaskiner .............................. 84.26

Mjölksyra ................................................. 29.16

Modeller för demonstrationsändamål 90.21

Modelleringsmassor ............................ 34.07

varor därav, gjutna eller formade 95.08

Moderlut från saltframställning

. . 25.01

Modernejlikor ......................................... 09.07

Molybden och varor därav ............... 81.02

Monomctylparaaminofenolsulfat

. . . 29.23

Montanvax ................................................ 27.13

Monumentsten ................................ 25.15—16

Moppar ...................................................... 96.02

Mosaikbitar av sten . ....................... 68.02

Mossa till prydnad ................................ 06.04

Motorcyklar ............................................. 87.09

delar och tillbehör därtill........ 87.12

Motordrcssiner ....................................... 86.04

delar därtill ....................................... 86.09

Tulltaxe-

nummer

Motorer:

elektriska ............................... 85.01, 85.08

andra .............................................. 84.06—08

Motorfordon ......................................... Kap. 87

Motorgeneratorer .................................... 85.01

Motorvagnar ............................................. 86.04

delar därtill ....................................... 86.09

Moträler ..................................................... 73.16

Motstånd:

värme- .................................................... 85.12

andra ..................................................... 85.19

Mudderverk ............................................ 89.03

Muffar av textilmaterial, till kläder 61.11

Mufflar av eldfast keramiskt ma­

terial ........................................................ 69.03

Mullit ....................................................... 25.07

Mulor och mulåsnor ............................ 01.01

Munspel ..................................................... 92.04

delar och tillbehör därtill............... 92.10

Munstycken av eldfast keramiskt

material ................................................ 69.03

Murbruk ................................................... 38.19

Murstenar av glas ................................ 70.16

Murtegel .................................................... 69.04

Musikinstrument ............................ 92.01—08

delar och tillbehör därtill ....

92.09—10

Musiknoter ................................................ 49.04

Musiksågar ................................................ 92.08

Muskot och muskotblomma ............... 09.08

Muttrar, av

järn eller stål .................................... 73.32

koppar .................................................... 74.15

Mynt .......................................................... 72.01

Mynta ........................................................ 12.07

Myntsorteringsmaskiner ...................... 84.54

Myrsyra .................................................... 29.14

Mysk .......................................................... 05.14

Målarböcker ............................................ 49.03

Målningar ................................................. 99.01

Målningsfärger ......................................... 32.09

Målningsrullar ....................................... 96.02

Människohår:

bearbetat; varor därav ........... 67.03—04

obearbetat ............................................. 05.01

Märlor, av

järn eller stål ................................... 73.31

koppar ................................................. 74.14

Mätinstrument, ej hänförliga till an­

nat nummer ........................................ 90.16

Möbellister ................................................ 44.19

156

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Möbler:

Noppor av textilmaterial ......... ........ 59.01

för spel ............................................. . .

97.04

Nukleinsyror ................................. ........ 29.35

för inbyggnad av symaskiner . . . .

84.41

Nummerbrickor av oädel metall ...

83.14

andra .................................................

Kap. 94

Nyckelämnen och nycklar......... ........ 83.01

Mösskärmar ........................................ ... 65.07

Nålkammar .................................. ........ 84.38

Näbbar ............................................. ........ 05.09

Näringsmedel:

N

innehållande kakao ............... ........ 18.06

Naftalen .................................................. . .

29.01

av mjöl, stärkelse etc............. ........ 19.02

Naften- och naftensulfosyror, råa . .

38.19

ej hänförliga till annat nummer ..

21.07

Naftol ................................................... . . 29.06

Närsubstrat för odling av mikrober 38.16'

Naftolfärgämnen ................................ . .

32.05

Näsdukar, av

Naftylamin ........................................... . .

29.22

papper ........................................ ........ 48.21

Nagelfilar ............................................. . .

82.13

textilmaterial ........................ ........ 61.05

Naglar ................................................... . .

05.09

Nät, av

Namnplåtar av oädel metall . . . . . .

83.14

aluminiumtråd ........................ ........ 76.13

Natriumformaldehydsulfoxylat . . . ..

28.36

järn- eller ståltråd ............. ........ 73.27

Natriumfosfater ............................... ... 28.40

koppartråd ................................. ......... 74.11

Natriumhydroxid .............................. . .

28.17

textilmaterial ......................... ........ 59.05

Natriumklorid .................................. . ..

25.01

Nätknytningar ............................. .

58.08—09

Natriumnitrat, innehållande högst 16

Nötkreatur .................................. ........ 01.02

viktprocent nitrogen ........... 31.02, 31.05

Nötter:

Natriumperborat ............................. .. .

28.46

utgörande snidningsmaterial

....

14.04

Natriumperoxid ................................ . .

28.17

jord- ............................................. ........ 12.01

Natriumsilikater ................................ . .

28.45

andra ........................................

08.01, 08.05

Natriumxantogenater ....................... . . .

29.31

Nattvardsbröd ..................................... . .

19.06

Naturgummi ..................................... . . .

40.01

o

kemiska derivat därav ............. . .

39.05

Naturpärlor ........................................ . .

71.01

Objektiv ......................................... ........ 90.02

varor därav ................................... ...

71.15

Oblatkapslar för läkemedel . . . ......... 19.06

Navigationsinstrument ................... . .

90.14

Obligationer .................................. ......... 49.07

Necessärer .........................................

. .

42.02

Ogräsbekämpningsmedel ......... ........ 38.11

Nefelin och nefelinsyenit ............... . .

25.31

Oiticicaolja .................................. .

15.07—08

Nejlikstjälkar ..................................... . .

09.07

Oleomargarin, ej berett............. ........ 15.03

Nickel och varor därav...................

Kap. 75

Oleum ............................................... ........ 28.08

Nickelskärsten .................................... . .

75.01

Oliver: se Köksväxter

Niob och varor därav ................... . .

81.04

Oljekakor ...................................... ........ 23.04

Nitar:

Oljor:

rör- och tvåspets- .....................

83.09

animaliska .................................. . . . Kap. 15

av järn eller stål ..................... . . .

73.32

harts- ......................................... ........ 38.08

av koppar ....................................... . . .

74.15

mineral- ..................................... . . . Kap. 27

av zink ............................................ . . .

79.06

trätjär- ........................................ 38.09, 38.18

Nitranilin ........................................... . . .

29.22

vegetabiliska:

Nitrater ............................................... . . .

28.39

feta............................................ . . . Kap. 15

Nitrider ............................................... . . .

28.57

flyktiga .................................. . . . Kap. 33

Nitrilföreningar .............................. . . .

29.27

Omformare ..................................... ........ 85.01

Nitriter ................................................ . . .

28.39

Onduleringsapparater................. ........ 85.12

Nivåmätare ...................................... . . .

90.24

Oorganiska kemiska produkter . . Kap. 28

delar och tillbehör därtill . . . . . .

90.29

Opa, beredda

.............................. ......... 32.08

Nockplåtar av zink.......................... . . .

79.05

Operationsbord ............................. ........ 94.02

Nonen .................................................... .. .

29.01

Opium ............................................. ........ 13.03

Kungl. Maj.ts proposition nr 90 år 1958

157

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

'Optiska instrument och apparater,

Pappersknivar ..............................

82.13

ej hänförliga till annat nummer ..

90.13

Pappersmassa ..............................

47.01

Optiskt glas:

Papperstapeter .............................

48.11

bearbetat ..................................... .

90.01—02

Pappersvarumaskiner ................

84.33

obearbetat ..................................

70.18

Paraffin .......................................

27.13

Orderböcker ..................................

48.18

varor därav, gjutna eller formade

95.08

Organiska kemiska produkter . . . . Kap. 29

Paranötter ......................................

08.01

Orglar och orgelharmonier . . 92.03,

92.07

Paraplyer och parasoller .........

66.01

delar och tillbehör därtill .

92.10

Parfymer .........................................

33.06

Originalskulpturer .....................

99.03

Parkettstav:

Orkestrion ......................................

92.08

icke sammansatt .....................

44.13

delar och tillbehör därtill . . .

92.10

sammansatt .............................

44.23

Ortopediska artiklar .................

90.19

Pastellkrita ..................................

98.05

Ost .....................................................

04.04

Pedikyrverktyg ............................

82.13

Ostmassa .........................................

04.04

Pekannötter ..................................

08.05

Ostron: se Kräftdjur

Pektin ...........................................

13.03

Oxalsyra .........................................

29.15

Penicillin ......................................

29.44

Oxibromider av metaller ........

28.33

läkemedel därav ......................

30.03

Oxider, av

Pennformeringsapparater ........

84.54

ickemetaller ................................ Kap. 28:11

delar och tillbehör därtill . . .

84.55

metaller........................................

Kap.

>

>

<

O

O

<

N

Pennförlängare .............................

98.03

Oxidjodider av metaller .........

28.34

Pennor ............................................. .

98.03—05

Oxihalogenider av ickemetaller

28.14

Pennskaft .....................................

98.03

Oxidkloridcr av metaller .........

28.30

Penslar ...........................................

96.02

Oxygen ...........................................

28.04

Pentanol ........................................

29.04

Ozokerit .........................................

27.13

Peppar:

Ozonterapeutiska apparater . . .

90.18

kubeba- .......................................

12.07

sötpaprika: se Köksväxter

annan ..........................................

09.04

Pepparrot: se Köksväxter

P

Peptoner .........................................

35.04

Perborater av metaller .............

28.46

Packningar:

Perbromater av metaller .........

28.33

satser därav .............................. .........

84.64

Pergament.......................................

41.07

av metallplåt i förening med annat

Pergamentpapper och pergamentpapp

48.03

material .......................................

84.64

Perjodater av metaller .............

28.34

av papper ..................................

48.21

Perkarbonater av metaller . . .

28.42

av textilmaterial ....................

59.17

Perklorater av metaller.............

28.32

Pagineringsstämplar .................

98.07

Perklorsyra ..................................

28.13

Paljetter .........................................

83.10

Permanganater av metaller . . .

28.47

Pansarslangar av vulkat mjukgummi

40.09

Peroxider av metaller ...............

Kap. 28 :IV

Pantografer ..................................

90.16

Peroxikarbonater av metaller .

28.42

Papeterier ......................................

48.14

Peroxisulfater av metaller . . .

28.38

Papiljotter av järn eller stål .

73.34

Persikokärnor ..............................

12.08

Papper och papp:

Persikor, färska ..........................

08.07

garn och textilvaror därav . . . . Avd. XI

Persilja: se Köksväxter

ljuskänsliga ..............................

37.03

Personvagnar för järnvägar och spår-

slip- .............................................

68.06

vägar ..........................................

86.05

i rullar eller ark..................... .

48.01—07

delar därtill ............................

86.09

tillskurna; varor därav ........ .

48.10—21

Persulfater av metaller .............

28.38

Pappcrsbruksmaskiner .............

84.31

Peruker ...........................................

67.04

Pappcrsklämmor .........................

83.05

Petroleumgaser ............................

27.11

158

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

Petroleumvax ........................................ 27.13

Pianon ........................................... 92.01, 92.07

delar och tillbehör därtill ....

92.09—10

Piassava ..................................................... 14.03

Pigment, rivna i linolja etc............... 32.09

Pimsten:

wiener- ................................................. 68.05

annan ...................................................... 25.13

Pincenéer ................................................. 90.04

Pincetter ................................................... 82.03

Pine oil ..................................................... 38.07

Pinnar av trä ......................................... 44.09

Piskor ......................................................... 66.02

Pistoler ................................. 93.02, 93.04—05

delar därtill ........................................ 93.06

Plakatfärger ............................................. 32.10

Planglas ........................................... 70.04—07

Planimetrar ............................................ 90.16

Planscher ................................................. 49.11

Planschetter ........................................... 98.13

Plaster och varor därav................... Kap. 39

Platina och platinametaller samt le­

geringar och varor därav .......... Kap. 71

Platiner ........................................ 73.07,

73.15

Plattor:

av asbest................................................ 68.13

byggnads-:

av glas ............................................... 70.16

av pappersmassa etc....................... 48.09

filter-, av pappersmassa etc.............. 48.08

golv- och vägg-, keramiska . .

69.07—08

av gummi:

hård- ................................................. 40.15

mjuk-...................................... 40.05, 40.08

av hårdmetall .................................... 82.07

lamell-, av trä etc................................ 44.16

för svetsning eller lödning ............. 83.15

av vegetabiliskt material jämte mi-

neraliskt bindemedel ....................... 68.09

Plomber ................................................... 83.13

Plommon, färska .................................... 08.07

Plommonkärnor .................................... 12.08

Plommonträd ........................................... 06.02

Plyschvävnader ....................................... 58.04

Plånböcker ............................................... 42.02

Plåt, av

aluminium ............................................ 76.03

bly ......................................................... 78.03

järn eller stål ...................... 73.13,

73.15

koppar ................................................... 74.04

magnesium ........................................... 77.02

Tulltaxe-

nummer

nickel ..................................................... 75.03

tenn ....................................................... 80.03

zink ......................................................... 79.03

Plåtar:

för fotobruk ................... 37.01, 37.04—05

tryck- ...................................................... 84.40

för grafiskt ändamål ....................... 84.34

Plåtsaxar.................................................... 82.03

Plåtämnen av järn eller stål . . 73.08, 73.15

Polarimetrar ............................................. 90.25

Polermedel ................................................ 34.05

Polerskivor, av

mineraliska ämnen .................:. . . 68.04

textilmaterial ..................................... 59.17

Polysulfider av metaller ................... 28.35

Pomponger ................................................ 58.07

Pontonkranar .......................................... 89.03

Poppel ........................................................ 06.02

Porfyr ........................................................ 25.16

Porslinsfärger, beredda ........................ 32.08

Portföljer .................................................. 42.02

Portföljlås ................................................. 83.01

Portmonnäer ........................................... 42.02

Positiv ....................................................... 92.08

delar och tillbehör därtill............... 92.10

Postvagnar för järnvägar ................... 86.05

delar därtill ......................................... 86.09

Potatis: se Köksväxter

Potentiometrar......................................... 85.19

Premier jus ............................................... 15.02

Presenningar ........................................... 62.04

Pressar:

frukt- ........................................ 84.27, 85.06

halm- och foder- ................................ 84.25

saft-, vägande högst 10 kg/st ....

82.08

tryck-:

för vävnader, tapeter etc.............. 84.40

andra .................................................. 84.35

Pressjärn, elektriska ........................... 85.12

Pressmaskiner för vävnader............... 84.40

Presstalg ................................................... 15.03

Prismor ............................................ 90.01—02

Produktionsräknare ............................... 90.27

delar och tillbehör därtill............... 90.29

Profilprojektorer ................................... 90.16

Profilstång av järn eller

stål ................................ 73.11, 73.15, 73.21

Projektionsskärmar .............................. 90.10

Promenadkäppar .................................... 66.02

ämnen av trä därtill ....................... 44.10

Propån ........................................................ 27.11

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

159

Proppar, av

Tulltaxe-

nummer

glas ............................................. .......... 70.10

oädel metall ........................... ........... 83.13

Proteiner ...................................... . . .. Kap. 35

Proteser ........................................ ........... 90.19

Protonmikroskop och protondiffrak-

tionskameror ........................... ........... 90.11

Provdockor ................................... ........... 98.16

Provitaminer ..............................

Prydnadsartiklar, av

.......... 29.38

glas ............................................. 70.13, 70.19

trä ...............................................

Prydnadsföremål, av

.......... 44.27

keramiskt material ............... ........... 69.13

oädel metall ............................ ........... 83.06

Psykotekniska apparater .... ........... 90.18

Psykrometrar ............................ ........... 90.23

Puddingpulver............... 18.06, 19.02, 21.07

Pudervippor ................................

Pulver och fjäll, av

........... 96.05

aluminium ................................ ........... 76.05

bly ................................................ .......... 78.04

koppar ....................................... ........... 74.06

magnesium .............................. ........... 77.02

nickel ......................................... .......... 75.03

tenn ............................................. ........... 80.04

zink ...........................................

Pulver:

.......... 79.03

av glas....................................... .......... 32.08

hud- ........................................... .......... 35.04

av hårdgummi ....................... ........... 40.15

av kött o. d............................... ........... 23.01

av sten ..................................... .......... 25.17

för svetsning eller lödning ........... 38.13

Pulveriserat järn och stål .

........... 73.05

Pumpar .........................................

Pumpor: se Köksväxter

.

84.10—11

Putsbollar .................................... .......... 73.39

Putsmedel ................................... .......... 34.05

Putsvantar .................................. ........... 73.39

Pyrethrumextrakt ................... ........... 13.03

Pyridin ......................................... ........... 29.35

Pyrmedel, konstgjorda ........... .......... 32.03

Pyrogallol (pyrogallussyra) . ........... 29.06

Pyrometrar ................................... ........... 90.23

Pyrotekniska artiklar ............. .......... 36.05

Påfyllningsmaskiner ............... ........... 84.19

Pålkranar .....................................

Påsar, av

.......... 84.23

papper ........................................ .......... 48.16

textilmaterial ......................... .......... 62.03

Tulltaxe-

nummer

Pälsskinn och konstgjord päls samt

varor därav .................................... Kap. 43

Pärlemor, bearbetad, samt varor där­

av ............................................................ 95.02

Pärlor:

av glas ................................................... 70.19

natur- ..................................................... 71.01

varor därav ................................... 71.15

av oädel metall ................................ 83.10

Päron, färska ......................................... 08.06

Päronträd ................................................. 06.02

R

Radarapparater ....................................... 85.15

Radioaktiva kemiska grundämnen . .

28.50

Radiogrammofoner ................................ 85.15

Radiomottagare och radiosändare . .

85.15

Rafia ............................................................ 14.01

Rafräschissörer ....................................... 98.14

Rakapparater:

icke elektriska, rakblad, rakhyvlar

och rakknivar ...................................... 82.11

elektriska ............................................. 85.07

Rakor .......................................................... 82.01

Raktvål ..................................................... 34.01

Ramar, av

oädel metall, för tavlor o. d............

83.12

trä, för tavlor o. d............................... 44.20

zink, till takfönster ........................ 79.05

Rami .......................................................... 54.02

Ramlister av trä .................................... 44.19

Raspar ....................................................... 82.03

Redskap:

mekaniska ........................................ Kap. 84

av oädel metall ............................ Kap. 82

av trä ..................................................... 44.25

Reflexpärlor av glas ............................ 70.19

Refraktometrar ....................................... 90.25

Regulatorer:

elektriska............................................... 85.19

till hydrauliska motorer ............. 84.07

Reklamskyltar av oädel metall ....

83.14

Reläer ........................................................ 85.19

Remskivor ................................................. 84.63

Remsor (konstbast o. d.) av synte­

tiskt eller konstgjort textilmaterial 51.02

Rengöringsmedel .................................... 34.02

Rensningsmaskiner för spannmål etc. 84.25

llcp av gummi ......................................... 40.07

Reseffekter ............................................... 42.02

Reservoarpennor .................................... 98.03

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

Tulltaxe-

nummer

nummer

Resgodsvagnar för järnvägar .

86.05

Råolja ............................................

27.09

delar därtill ..............................

86.09

Råsilke .........................................

50.02

Resinoider........................................

33.01

Råskenor ....................................... 73.06,

73.15

Resorcinol ......................................

29.06

Råttgift .........................................

38.11

Respiratorer ..................................

90.18

Räcken av järn eller stål ....

73.21

Resväskor ......................................

42.02

Räfsor ...........................................

82.01

Resårbottnar ................................

94.04

Räkneinstrument .......................

90.16

Retorter av eldfast keramiskt ma-

Räknemaskiner ..........................

84.52

terial ...........................................

69.03

delar och tillbehör därtill . .

84.55

Retortkol ......................................

27.05

Räkneskivor och räknestickor

90.16

Revolvrar .................................... 93.02,

93.04

Räler och räiskarvjärn ...........

73.16

delar därtill ............................

93.06

Rännor av keramiskt material

69.06

Rhenium och varor därav.........

81.04

Rödbetor och rödkål: se Köksväxter

Rhizomer av prydnadsväxter .

06.01

Röjknivar ....................................

82.01

Ricinolja ......................................... .

15.07—08

Rökpipor .......................................

98.11

Ridspön ...........................................

66.02

Röntgenapparater ......................

90.20

Ringar av gummi, för hjul . . .

40.11

Röntgenbilar ................................ ...........

87.03

Ringklockor:

delar och tillbehör därtill . .

87.06

elektriska.....................................

85.17

Röntgenkontrastmedel ...........

30.05

andra ...........................................

83.11

Röntgenrör ...................................

90.20

Ris:

Rör:

s. k. rostat ..................................

19.05

böjliga, av oädel metall ....

83.08

annat ............................................

10.06

isoler-, av oädel metall

85.27

Risrot ...............................................

14.03

för svetsning eller lödning

83.15

Ritbestick .....................................

90.16

av aluminium .......................

76.06

Ritböcker ......................................

49.03

av bly .......................................

78.05

Ritinstrument................................

90.16

av glas e. d....................... 70.02—03,

70.11

Ritkol och ritkrita........................

98.05

av gummi:

Ritningar.........................................

49.06

hård- ....................................

40.15

Ritsinstrument ..............................

90.16

mjuk- ................................... 40.06,

40.09

Rivtändare .....................................

36.04

av järn eller stål................... . .

73.17—19

Robotprojektiler .........................

93.07

av keramiskt material:

Rododendron .................................

06.02

eldfast .....................................

69.03

Rosmarin ........................................

12.07

annat ....................................

69.06

Rotationspressar .........................

84.35

av koppar ................................

74.07

Rotfrukter, ätbara: se Köksväxter

av magnesium .......................

77.02

Rotknölar:

av nickel ................................

75.04

av prydnadsväxter ................. .........

06.01

av silver .................................... ...........

71.05

med hög halt av stärkelse eller

av tenn .....................................

80.05

inulin ...........................................

07.06

av zink ....................................

79.04

Rotting ...........................................

14.01

Röravskärare ...............................

82.03

Rullager .........................................

84.62

Rördelar, av

Rullar, preparerade för ljudupptag-

aluminium................................

76.07

ning eller inspelade .............

92.12

bly ...............................................

78.05

Rulljalusier av järn eller stål .

73.21

järn eller stål .......................

73.20

Rullkedjor av järn eller stål .

73.29

koppar .......................................

74.08

Rullmaskiner för vävnader . . .

84.40

tenn.............................................

80.05

Ryggsäckar .....................................

42.02

zink ...........................................

79.04

Ryttare till kortregister, av oädel me-

Rörnitar .........................................

83.09

tall ...............................................

.......

83.05

Rötter:

Råg .................................................

10.02

cikoria- .....................................

12.05

Rågummi ...................................... .

40.01—04

foder- och kål- ...................

12.10

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

161

Tulltaxe-

rtummer

med hög halt av stärkelse eller

inulin ..................................................... 07.06

andra .............................................. 06.01—02

S

Sablar .......................................................... 93.01

Sackarin ................................................... 29.26

Sadelmakeriarbeten för djur ........... 42.01

Saffran ..................................................... 09.10

Saft av frukter eller köksväxter ....

20.07

Saftpressar, vägande högst 10 kg/st 82.08

Salepsrot .................................................... 07.06

Salicylsyra ................................................ 29.16

Salpetersyra ........................................... 28.09

Salt ............................................................. 25.01

Saltsyra .................................................... 28.06

Samlingspärmar .................................... 48.18

Sammetsvävnader ................................. 58.04

Sand:

naturlig bitumenhaltig ................... 27.15

annan ................................................... 25.05

Sandblästerapparater ............................ 84.21

Sandsten .................................................... 25.16

Sanitetsartiklar, av

aluminium ........................................... 76.15

järn eller stål .................................... 73.38

keramiskt material ............................69.10

koppar ....................................................... 74.18

Sanitetsbindor av vadd........................ 59.01

Sardeller: se Fisk

Sardininläggningar ................................ 16.04

Saxar:

bult-, metalltråds- och plåt- ....

82.03

trädgårds- (för två händer) ....

82.01

andra ..................................................... 82.12

Scarfar och sjalar ................................ 61.06

Schellack ................................................... 13.02

Sedlar ......................................................... 49.07

Segel ............................................................ 62.04

Segelflygplan ........................................... 88.02

delar därtill.......................................... 88.03

Segelgarn ................................................. 59.04

Sekatörer ................................................ 82.13

Senap, beredd ......................................... 21.03

Senapsfrön ............................................... 12.01

Senapspulver ........................................... 21.03

Senor ............................................................ 05.06

varor därav ......................................... 42.06

Serumampuller av glas ........................ 70.17

Servetter av papper ............................ 48.21 11

Tulltaxe-

nummer

Sibet ........................................................... 05.14

Sickativ, beredda .................................... 32.11

Sidvagnar ................................................. 87.09

delar och tillbehör därtill ........... 87.12

Siffror av oädel metall ....................... 83.14

Sigillack ..................................................... 98.09

Sigilloblater ........................................... 19.06

Sigillstämplar ........................................ 98.07

Signalapparater:

elektriska:

för järnvägar etc............................ 85.16

för cyklar eller motorfordon .. 85.09

andra ................................................. 85.17

mekaniska, för järnvägar etc..........

86.10

Signalpistoler ........................................ 93.04

delar därtill ...................................... 93.06

Signalutrustning, elektrisk, för cyk­

lar eller motorfordon....................... 85.09

Siktduk av textilmaterial ................... 59.17

Silicider ..................................................... 28.57

Silikater av metaller ............................ 28.45

Silkeskokonger ............................ 50.01, 50.03

Sillimanit ................................................. 25.07

Silver och silverlegeringar samt va­

ror därav ........................................ Kap. 71

Silvernitrat ............................................... 28.49

Singel ......................................................... 25.17

Sirap ............................................................ 17.02

Sirener, elektriska ................................ 85.17

Sittkäppar ............................................... 66.02

Sittmöbler ................................................. 94.01

Sjukhussängar ........................................ 94.02

Sjukvagnar:

järnvägs- ............................................... 86.05

delar därtill ................................... 86.09

andra ..................................................... 87.13

Sjögräs ........................................................ 14.02

Sjömärken ................................................. 89.05

Sjöskum:

bearbetat; varor därav ................... 95.07

ej bearbetat ........................................ 25.25

Skaft, av

oädel metall ........................................ 82.15

trä .......................................................... 44.25

Skaftmaskiner och skaftramar ....

84.38

Skal:

utgörande snidningsmaterial ....

14.04

av blötdjur ........................................ 05.12

av frukter, ätbara:

kanderade, glaserade etc............... 20.04

andra .................................................. 08.13

11 Biliang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 90

162

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

Tulltaxe-

nummer

kakao- ................................................. 18.02

av sköldpaddor ................................... 05.11

Skandium .................................................. 28.05

föreningar därav ................................ 28.52

Skarpsill: se Fisk

Skedar, av oädel metall....................... 82.14

Skeppskronometrar ................................ 91.04

delar därtill ................... 91.08, 91.10—11

Skeppsskorpor ......................................... 19.07

Skiffer:

bearbetad; varor därav ................... 68.03

obearbetad ............................................. 25.14

Skifferråolja ........................................... 27.09

Skiffrar, bituminösa ............................ 27.15

Skiktträ ...................................................... 44.15

Skinn, oberedda .................................... 41.01

Skivspelare ................................................ 92.11

delar och tillbehör därtill............... 92.13

Skjortbröst ................................................ 61.03

Skjutbanor för nöjesfält e. d...........

97.08

Skjutmått ................................................. 90.16

Skoblock och skoläster av trä ........... 44.25

Skodon:

begagnade ............................................. 63.01

av asbest ............................................... 68.13

andra ................................................. Kap. 64

Skolkrita ................................................... 98.05

Skopligg ..................................................... 44.11

Skottväktare ............................................. 84.38

Skrapor ..................................................... 84.23

Skrin av trä ........................................... 44.27

Skrivböcker............................................... 48.18

Skrivkrita .................................................. 98.05

Skrivmaskiner ......................................... 84.51

delar och tillbehör därtill............... 84.55

Skrivpennor .............................................. 98.04

Skrivtavlor ................................................ 98.06

Skrivunderlägg ....................................... 48.18

Skrot, av

aluminium............................................. 76.01

bly .......................................................... 78.01

järn och stål......................................... 73.03

koppar .................................................... 74.01

magnesium ........................................... 77.01

nickel ..................................................... 75.01

tenn ......................................................... 80.01

zink ......................................................... 79.01

ädel metall............................................ 71.11

Skruvar och skruvkrokar, av

järn eller stål ..................................... 73.32

koppar ................................................... 74.15

Skruvmejslar.................................... 82.04—05

Skruvnycklar ........................................... 82.03

Skruvstycken och skruvtvingar ....

82.04

Skruvöglor, av

järn eller stål .................................... 73.32

koppar ................................................... 74.15

Skräddarkrita............................................ 98.05

Skulpturer, original- ............................ 99.03

Skumglas i block eller plattor ....

70.16

Skurpulver ................................................ 34.05

Skyddsglasögon ....................................... 90.04

Skyddsöverdrag till huvudbonader . .

65.07

Skyfflar ..................................................... 82.01

Skyltdockor, skyltfigurer och skylt-

ställ ........................................................ 98.16

Skyttlar ................................................... 84.38

Skålar, av eldfast keramiskt material 69.03

Skämtartiklar ......................................... 97.05

Skärcirklar ................................................ 82.04

Skärmaskiner, för

papper eller papp................................ 84.33

vävnader ............................................... 84.40

Skäror ........................................................ 82.01

Skärp........................................................... 61.11

Skärstål för maskiner ........................ 82.06

Skärv, av

glas ......................................................... 70.01

keramiskt material ............................ 25.32

sten ......................................................... 25.17

Skärverktyg, ej hänförliga till annat

nummer ................................................. 82.13

Sköldpadd, bearbetad, samt varor

därav ..................................................... 95.01

Skördemaskiner ...................................... 84.25

Slabs ............................................. 73.07, 73.15

Slagg:

thomas- .................................... 31.03, 31.05

annan ........................................ 26.02, 26.04

Slaggranuleringsmaskiner .................... 84.59

Slaggull och varor därav ................... 68.07

Slaginstrument ....................................... 92.06

delar och tillbehör därtill ................92.10

Slangar, av

gummi:

för hjul ............................................. 40.11

andra ................................................. 40.09

oädel metall ......................................... 83.08

textilmaterial ....................................... 59.15

Slingor av järn- eller ståltråd ....

73.25

Slipmedel:

naturliga ................................................ 25.13

anbragta på vävnad, papper etc. . .

68.06

Tulltaxe-

nummer

Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1958

163

Tulltaxe-

nummer

Sliprar, av

järn eller stål ..........................

73.16

trä .................................................

44.07

Slipsar .............................................

61.07

Slipskivor:

monterade hand- eller fotdrivna . .

82.04

andra ...........................................

68.04

Slipstenar .....................................

68.04

Slutare till kameror ................. .

90.07—08

Slåttermaskiner ..........................

84.25

Släpfordon .....................................

87.14

Slöjor ...............................................

61.06

Smidesässjor och smidesstäd .

82.04

Smältstycken................................ 73.06,

73.15

Smältsäkringar .............................

85.19

Smärgel ...........................................

25.13

Smör .................................................

04.03

Smörgåskäx ..................................

19.08

Smörjfetter ................................ 27.10,

34.03

Smörjmedel ...................................

34.03

Smörknivar av oädel metall . . .

82.14

Snidningsmaterial, vegetabiliskt ....

14.04

Snidningsmaterial, bearbetat,

samt

varor därav .............................. . . . Kap. 95

Sniljer och sniljgarn .................

58.07

Sniljvävnader ..............................

58.04

Snö ...................................................

22.01

Snöplogar .....................................

84.23,

87.03

Snörhålsringar .............................

83.09

Snörmakeriarbeten ....................

58.07

Snörnålar ......................................

73.33