Prop. 1958:94

('angående vissa åtgärder för ökad intagning av studerande vid farmaceutiska institutet',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

1

Nr 94

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa åtgärder

för ökad intagning av studerande vid farmaceutiska institutet; given Stockholms slott den 28 februari 1958.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande depar­ tementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

För åstadkommande av en ökad utbildningskapacitet vid farmaceutiska institutet framlägges i propositionen vissa förslag på grundval av ett be­ tänkande av farmaceututbildningskommittén. För närvarande intages årli­ gen 40 studerande i första årskursen av den treåriga apotekarlinjen samt 120 studerande till den ettåriga receptarielinjen. I propositionen föreslås en dubblering av intagningen på apotekarlinjen från och med läsåret 1958/59 samt en femtioprocentig ökning av intagningen på receptarielinjen från och med samma läsår. Sammanlagt avses sålunda ytterligare (40 + 60 =) 100 studerande skola vinna inträde vid institutet från och med nästa läsår.

Kostnaderna för den ökade intagningen beräknas för budgetåret 1958/59 uppgå till i runt tal 390 000 kronor. Av beloppet hänför sig 100 000 kronor till byggnads- och inredningsarbeten vid farmaceutiska institutet.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1058. 1 samt. Nr 9

4

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 9Jf år 1958

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

28 februari 1958.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

ministern för utrikes ärendena

U

ndén

,

stats­

råden

S

träng

, A

ndersson

, L

indell

, L

indström

, L

indholm

, K

ling

,

S

koglund

, E

denman

, N

etzén

, K

jellin

, J

ohansson

.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans-, inrikes- och civil­

departementen anmäler chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet

Edenman, fråga om vissa åtgärder för ökad intagning av studerande vid

farmaceutiska institutet och anför därvid följande.

I årets statsverksproposition, bilagan åttonde huvudtiteln, punkten 130,

har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition

i ämnet, för budgetåret 1958/59 beräkna till Farmaceutiska institutet: Ökad

intagning av studerande ett förslagsanslag av 400 000 kronor.

Jag anhåller nu att få ånyo anmäla denna anslagsfråga.

Inledning

Den farmacevtiska utbildningen är uppdelad på två linjer, apotekarlinjen

och receptarielinjen. Utbildningen till apotekare omfattar två års praktisk

utbildning på apotek samt en treårig lärokurs för apotekarexamen vid far­

maceutiska institutet. För tillträde till denna kurs fordras i regel att ett år

av den praktiska utbildningen fullgjorts. Utbildningen till receptarie om­

fattar två års praktisk utbildning på apotek samt en därpå följande ettårig

lärokurs för receptarieexamen vid farmaceutiska institutet.

Före utgången av oktober månad varje år skall medicinalstyrelsen be­

stämma hur många apotekselever, som för påbörjande av praktisk utbild­

ning högst må antagas under påföljande kalenderår på de båda linjerna.

Normalt sker antagningen på apotekarlinjen en gång årligen, i regel om­

kring den 1 september, och på receptarielinjen två gånger årligen, i regel

omkring den 15 februari och den 1 september.

Lärokurs för apotekarexamen anordnas varje år med början den 1 sep­

tember. Studerande, som antagits till elev på apotekarlinjen ett år, avses

skola vinna inträde vid lärokursen närmast följande år. För närvarande kan

högst 40 studerande mottagas vid kursen. Lärokurser för receptarieexamen

3

börjar varje år den 15 januari och den 15 september. Vid envar av sist­ nämnda två kurser kan antagas högst 60 studerande eller alltså samman­ lagt högst 120 årligen.

Genom beslut den 6 juni 1957 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för ecklesiastikdepartementet att tillkalla högst fem sakkunniga för att inom ecklesiastikdepartementet biträda med utredning av frågan om utökning av farmaceutiska institutets utbildningskapacitet och därmed sammanhängan­ de frågor

Med anledning härav tillkallade dåvarande departementschefen, statsrå­ det Persson, den 29 juni 1957 såsom sakkunniga för nämnda ändamål byråchefen i ecklesiastikdepartementet T. S. Arén, byggnadsrådet i bygg­ nadsstyrelsen H. A. Brunnberg, specialläraren vid farmaceutiska institutet, apotekaren D. R. Lönngren, rektorn vid farmaceutiska institutet, professorn C. E. Ohlsson samt medicinalrådet i medicinalstyrelsen S. Söderlundh. Åt Arén uppdrogs att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete. De sak­ kunniga antog benämningen jårmaceututbildningskommittén.

Enligt de för utredningen meddelade direktiven skulle de sakkunniga med beaktande av föreliggande prognoser rörande behovet av farmacevtiskt utbildad arbetskraft undersöka den behövliga examinationskapaciteten vid farmaceutiska institutet. Syftet med en sådan undersökning borde vara, att man på grundval av denna skulle kunna bilda sig säkrast möjliga uppfatt­ ning om hur stort antal studerande, som på kortare och längre sikt borde intagas på apotekarlinjen och receptarielinjen. Vidare skulle en undersök­ ning företagas rörande de förstärkningar av institutets lärarkrafter och övriga personal samt de ökade medelsanvisningar till utrustning och mate­ riel, som kunde erfordras för den nödvändiga utvidgningen av institutets utbildningskapacitet. Angelägenheten av att de sakkunniga i samråd med byggnadsstyrelsen förutsättningslöst utredde institutets lokalfråga i hela dess vidd underströks. I direktiven framhölls därjämte särskilt, att de sak­ kunniga måste undersöka möjligheterna att genom provisoriska åtgärder öka institutets utbildningskapacitet redan från och med höstterminen 1958 och redovisa resultatet härav inom sådan tid, att erforderliga medel kunde äskas av 1958 års riksdag.

I ett den 8 januari 1958 dagtecknat betänkande (stencilerat) har farma- ceututbildningskommittén framlagt förslag till åtgärder i syfte att proviso­ riskt utöka farmaceutiska institutets utbildningskapacitet. Kommittén har i detta första betänkande begränsat sig till att framlägga ett detaljerat förslag för budgetåret 1958/59.

Över betänkandet har yttranden avgivits av byggnadsstyrelsen, stats­ kontoret, medicinalstyrelsen, styrelsen för farmaceutiska institutet, apote- karsocietetens direktion, centralstyrelsen för Sveriges farmacevtförbund, farmaceutiska institutets studentkår och Sveriges förenade studentkårer.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

Behovet av farmacevtiskt utbildad personal

Föreliggande beräkningar

I skrivelse den 4 december 1956 till chefen för ecklesiastikdepartementet

framhöll medicinalstyrelsen, att en permanent ökning av farmaceutiska in­

stitutets utbildningskapacitet med all säkerhet vore nödvändig, men att för

en närmare bedömning av den erforderliga utbyggnaden givetvis krävdes

en utredning rörande det framtida behovet av farmacevtiskt utbildad ar­

betskraft. I skrivelsen anförde styrelsen bland annat följande.

För egen del ser styrelsen med största allvar på den aktuella personal­

situationen vid apoteken. Under senare år har omsättningen vid apoteken

ökat i mycket snabb takt. Sålunda har under de senaste femton åren om­

sättningen mer än fyrdubblats, ehuru prisstegringarna därunder varit mått­

liga. Antalet på apoteken tjänstgörande farmacevter har under samma tid

stigit med knappt 50 procent. Att en sådan utveckling icke medfört all­

varliga komplikationer, beror dels på att de extemporeberedda läkemedlen

i allt större utsträckning ersatts med lagringsdugliga, standardförpackade

sådana, dels på en inom apoteksväsendet genomförd långtgående rationa­

lisering, som bland annat gått ut på en stark centralisering av den labora-

toriemässiga verksamheten och på överförande av mindre kvalificerade

arbetsuppgifter från apotekarna till receptarierna och från dem till teknisk

personal. Utan eftersättande av kvaliteten och säkerheten kan emellertid

en sådan överföring av arbetsuppgifter icke drivas hur långt som helst. Un­

der här ifrågavarande tidsperiod har en viss brist, på farmacevtiskt utbildad

personal rått. Personalsituationen har kunnat bemästras endast tack vare

en frivillig överenskommelse mellan apotekarsocieteten och farmacevtför-

bundet, innebärande att nyexaminerade receptarier under första tjänst­

göringsåret icke fått fritt välja anställningsort samt att farmacevter kunnat

åläggas att tjänstgöra under kortare tidsperioder även vid annat apotek än

det ordinarie. Stora ansträngningar har också gjorts för att öka farmacevt-

antalet. Sålunda har extrakurser anordnats vid farmaceutiska institutet,

och antalet deltagare i de ordinarie kurserna har ökats. — Under de senaste

femton åren har av de antagna apotekseleverna ett växande antal utgjorts

av kvinnliga studerande. Detta har haft till följd, att en exceptionellt stor

avgång av personal från apoteken ägt rum på grund av giftermål. Utbikl-

ningst akten har dock ända fram till de allra senaste åren varit sådan, att

apotekens farmacevtiskt utbildade personal undergått ökning. Först under

år 1955 och den förflutna delen av år 1956 har avgången antagit sådana

proportioner, att en minskning av nyssnämnda personal konstaterats. Läget

har därigenom blivit kritiskt, och en fortsatt utveckling i samma riktning

skulle, om icke motverkande åtgärder vidtages, snabbt leda till en katastrof-

artad situation. Det är att märka, att den stegrade avgången till tiden sam­

manfallit med genomförandet av den så kallade läkemedelsreformen och

den ökning av göromålen å apoteken, som blivit en följd av reformen. Me­

dicinalstyrelsen nödgas konstatera, att en uttalad brist för närvarande rå­

der på såväl legitimerade apotekare som receptarier och att denna brist icke

kan avhjälpas med nuvarande utbildningsmöjligheter.

5

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 94 år 1958

På begäran av 1955 års universitetsutredning har medicinalstyrelsen

sedermera föranstaltat om en utredning rörande behovet av apotekare och

receptarier. Denna utredning har verkställts inom apotekarsocieteten och

Sveriges farmacevtförbund. Enligt de i utredningen — dagtecknad den 9

januari 1957 — redovisade beräkningarna bör farmaceutiska institutet be­

redas möjlighet att för utbildning till apotekare mottaga 80 studerande

årligen under omkring 10 år och för utbildning till receptarier 180 stude­

rande årligen under omkring 5 år. Av utredningen — vars resultat delvis

refererats i direktiven för farmaceututbildningskommittén och i kommit­

téns betänkande — inhämtas bland annat följande.

Antalet apotek har sedan 1865 nära tredubblats. Sedan 1915, då antalet

apotek var 385, till 1955, då motsvarande antal var 507, har ökningen skett

i det närmaste parallellt med folkmängdsökningen.

Antal personer, som varit verksamma inom apoteksväsendet, har sedan

länge fortlöpande ökat. En allt större del av farmacevterna — till vilka i

förevarande sammanhang icke räknas apoteksinnehavare — utgöres av

receptarier (inklusive farmacie kandidater). Berörda förhållanden åskåd-

liggöres av följande sammanställning över antalet apoteksinnehavare samt

på apotek anställda farmacevter.

År

Antal apoteks­

innehavare

Antal tjänstgörande farmacevter

leg. apotekare

receptarier

Antal receptarier

i % av hela anta­

let tjänstgörande

1926 ...........

370

468

340

42,1

1936 ...........

401

483

404

45,6

1946 ...........

400

464

607

56,7

1956 ...........

400

459

1 146

71,4

Antalet legitimerade apotekare bland farmacevterna har länge varit nära

nog konstant, medan antalet receptarier ökat väsentligt. Att det trots

ökningen av antalet yrkesverksamma farmacevter föreligger en stor per­

sonalbrist sammanhänger enligt utredningen i icke ringa mån med att före­

komsten av partiell tjänstgöring blivit allt vanligare. Detta återspeglas

emellertid icke av här lämnade översikt, vilken omfattar såväl heltidstjänst­

görande som partiellt tjänstgörande. Omfattningen av partiell tjänstgöring

belyses av följande uppgifter.

Tidpunkt

Antal partiellt

tjänstgörande

December 1942 ............................................................................. 73

December 1947 ............................................................................. 141

December 1952 ............................................................................. 267

September 1956 ............................................................................. 350

Den ökade förekomsten av partiell tjänstgöring sammanhänger enligt

utredningen direkt med att antalet kvinnliga farmacevter absolut och re­

lativt ökat väsentligt.

6

Enligt en i utredningen åberopad personalregleringsplan har behovet av

heltidstjänstgörande farmacevter med apotekarexamen i oktober 1956 be­

räknats till 468. Det samtidigt befintliga antalet heltidstjänstgörande far­

macevter av denna kategori var enligt utredningen 391. Utredningen kon­

staterar sålunda en brist vid nämnda tidpunkt på omkring 75 apotekare.

En detaljstudie av beräknad avgång under en sexårsperiod och beräknad

examination under samma tid ger enligt utredningen vid handen, att man

år 1962, då behovet kunde uppskattas till 525 apotekare, skulle ha endast

315 apotekare disponibla. Bristen på apotekare vid sistnämnda tidpunkt

skulle alltså uppgå till omkring 40 procent av det beräknade behovet. Av

utredningen inhämtas vidare, att bristen på receptarier i oktober 1956 var

omkring 175. I fråga om denna grupp hade en bedömning gjorts rörande

situationen vid den tidpunkt — den 1 oktober 1959 — då de som för när­

varande undergick utbildning till receptarier kunde beräknas ha avlagt

examen. Enligt denna bedömning skulle den i oktober 1956 förefintliga

bristen på receptarier vara praktiskt taget oförändrad den 1 oktober 1959.

För att täcka detta underskott kräves enligt utredningen en ganska bety­

dande examination av receptarier med hänsyn till den synnerligen stora

avgången inom denna yrkesgrupp. Av en i utredningen åberopad under­

sökning framgår sålunda att varje examinerad receptarie i genomsnitt ägnar

blott cirka 45 procent av den maximala yrkesverksamma tiden åt apoteks-

tjänstgöring.

Kungl. May.ts 'proposition nr 94 år 1958

Farmaceututbildningskommittén

Farmaceututbildningskommittén anser, att den till universitetsutred-

ningen överlämnade prognosen rörande behovet av apotekare och receptarier

tills vidare bör tjäna som underlag för bedömningen av erforderliga åt­

gärder i syfte att provisoriskt öka farmaceutiska institutets utbildnings­

kapacitet. Härom anför kommittén i huvudsak följande.

Den enda mera omfattande utredning angående apoteksväsendets behov

av farmacevtiskt utbildad arbetskraft är den, som genom medicinalstyrel­

sens föranstaltande utförts på begäran av 1955 års universitetsutredning.

Då farmaceututbildningskommittén sedermera skall överväga de lämpliga

åtgärderna för att på längre sikt tillförsäkra farmaceutiska institutet ända­

målsenliga lokaler för verksamheten, torde det bli ofrånkomligt att grunda

dessa överväganden på än mer djupgående analyser än de nu föreliggande

rörande behovet av och tillgång på farmacevtiskt utbildad arbetskraft.

Däremot måste de nu föreliggande prognoserna anses fullt tillräckliga till

belysande av att snabba och omfattande provisoriska åtgärder erfordras för

att öka institutets examinationskapacitet. Kommittén vill i detta samman­

hang omnämna, att en nyligen gjord undersökning, som utförts på föranstal­

tande av apotekarsocietetens direktion och centralstyrelsen för Sveriges

farmacevtförbund, i allt väsentligt bekräftat de tidigare utredningsresulta­

7

ten. Sålunda har en studie beträffande ändringar i apotekens personalläge

under tiden 1 oktober 1956—30 september 1957 utvisat, att avgången från

apotek av heltidstjänstgörande farmacevter varit 49 apotekare och 112

receptarier, tillhopa sålunda 161, medan antalet partiellt tjänstgörande ökat

med 48. Detta innebär i fråga om apotekare, att avgången varit icke ovä­

sentligt större än den tidigare beräknade och beträffande receptarier att

den väl överensstämt med tidigare kalkyler. Ett av skälen till att antalet

tjänstgörande apotekare minskat mera på apoteken än tidigare beräknats är,

att anställning av apotekare inom läkemedelsindustrien varit större än som

förutsetts i prognosen.

Farmaeeututbildningskommittén föreslår, att intagningen av apotekar-

studerande fördubblas från 40 till 80 från och med budgetåret 1958/59 samt

att intagningen av receptariestuderande samtidigt ökas med femtio procent

från nuvarande 120 till 180. Den föreslagna ytterligare kursen på recep-

tarielinjen avses skola börja höstterminen 1958. Kommittén utgår från att

den ökade intagningen skall upprepas under flera år framöver. Med hänsyn

främst till att ett enligt kommitténs mening fullt tillfredsställande förslag för

ett flerårsprovisorium i fråga om receptariestuderandenas laborationer ännu

icke kunnat utarbetas, har emellertid kommittén begränsat sig till att fram­

lägga ett detaljerat förslag för budgetåret 1958/59. Kommittén anför i detta

sammanhang bland annat följande.

Den största svårigheten, då det gäller att snabbt öka farmaceutiska in­

stitutets intagningskapacitet, utgör lokalförhållandena. Erfarenhetsmässigt

drar en definitiv lösning av en byggnadsfråga av den omfattning det här

gäller även i gynnsammaste fall avsevärt ut på tiden. Kommittén räknar

därför med att man under flera år framåt måste hålla sig till provisoriska

lösningar för att öka examinationskapaciteten. Det är enligt kommitténs

mening synnerligen angeläget att dessa provisoriska lösningar gives en så­

dan utformning, att kapaciteten ökas avsevärt jämfört med nuvarande

förhållanden. — Först och främst är de föreliggande sifferuppgifterna om

tillgången på farmacevtisk arbetskraft nu och under de närmaste åren så­

dana, att endast en avsevärd ökning av examinationen synes kunna förhind­

ra en katastrofsituation. Det är vidare angeläget att en betydande ökning

av intagningen kommer till stånd snabbt, ty särskilt i fråga om apotekar­

linjen tar det en avsevärd tid, innan resultaten av en ökad intagning före­

ligger. Då bristsituationen beträffande apotekare snabbt förvärras, är det

betydelsefullt att de provisoriska åtgärderna från början siktar till en så

hög ökning som möjligt. I fråga om receptarielinjen kan resultat erhållas

snabbare. Emellertid råder och kommer de närmaste åren att råda brist

även på receptarier. Då härtill kommer att receptarier vid tilltagande brist

på apotekare i viss mån torde få lov att tas i anspråk för att fullgöra apo-

tekaråligganden, är det även beträffande receptarielinjen angeläget att pro­

visoriet från början får tillräcklig omfattning.

I utredningsdirektiven uttalar departementschefen, att vissa av de loka­

ler institutet disponerar iir av den beskaffenhet, att det framstår som i hög

grad angeläget att bereda institutet mera ändamålsenliga lokaler för under­

visning och forskning, även om en utökning av institutets utbildningskapa­

citet icke varit aktuell. Det är givetvis angeliiget att kommittén, då den har

Kungl. May.ts proposition nr 94 år 1958

8

att sedermera framlägga förslag om nybyggnad för farmaceutiska institutet,

kan utgå ifrån en någorlunda normal situation beträffande rekryterings­

behovet. Eljest torde många kostnadskrävande mera extraordinära anord­

ningar knappast kunna undvikas. Jämväl från denna synpunkt är det vä­

sentligt, att en provisorisk ökning av intagningen snarast sätter in i maxi­

mal omfattning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

Farmaceututbildningskommitténs förslag till

provisoriska åtgärder

Allmänna synpunkter

I fråga om erforderliga åtgärder för en ökad intagning av studerande vid

farmaceutiska institutet anför kommittén vissa allmänna synpunkter, av

vilka i detta sammanhang följande torde få återgivas.

Den ojämförligt största delen av undervisningen på apotekarlinjen sker

i form av laborationer. Inom kemiämnena är laborationerna betydligt mera

omfattande än i något annat ämne. Kommittén har också funnit, att den

största svårigheten för en ökning av institutets utbildningskapacitet ligger

däri, att institutets egna lokaler för laborationerna i kemi blir otillräckliga.

Tillgängliga laboratorier för övriga ämnen är knappa och i flera fall behäf­

tade med mer eller mindre allvarliga brister. De tillåter dock, i varje fall

sedan vissa ändringsarbeten utförts, att åtminstone under en kortare tid

laborationsprogrammet genomgås av flera laborantgrupper än nu. I själva

verket har kommittén funnit, att om möjligheter kan ordnas för undervis­

ning i kemi vid den av kommittén eftersträvade intagningskapaciteten

situationen bör kunna bemästras inom de övriga ämnena. Knappheten på

hörsalar innebär icke något avgörande hinder ens för en betydande ökning

av intagningskapaciteten. Genom att i första hand disponera föreläsnings­

salarna för apotekarkursernas undervisning på tider, som bäst inpassas i

dessa lärokursers omfattande laborationsprogram, och under andra tider

utnyttja hörsalarna för receptarieundervisningen bör man kunna ytter­

ligare öka belastningen på salarna. Dessutom torde möjlighet föreligga att

i viss utsträckning få disponera hörsalar utom institutet .

Vad kommittén här uttalat om möjligheterna att ordna undervisning för

ett utökat antal studerande har närmast avsett tillgången på arbetsplatser

för studenterna. I många fall medför den ökade intagningen jämväl svårig­

heter, då det gäller att bereda tjänsterum eller arbetsplatser för den ökade

personal, som erfordras vid en utvidgning av verksamheten. Ökade krav

ställes också på förrådslokaler, garderobsutrymmen och sanitära anordning­

ar. Även om kommittén förmenar, att en lösning nödtorftigt kan åstad­

kommas även härutinnan, är kommittén av den bestämda uppfattningen,

att provisoriet icke kan fungera under en alltför lång tid på grund av arten

och graden av ifrågavarande svårigheter. Nödvändigt är därför att provi­

soriet så snart som möjligt avlöses av en definitiv ordning, där tillfredsstäl­

lande lokalförhållanden åstadkommits.

9

Önskvärt vore givetvis att speciella extra lokaler kunde erhållas för

institutets räkning redan hösten 1958. Möjlighet härtill torde dock under

inga omständigheter föreligga. Kommittén har i stället undersökt, huruvida

sambruk av några lokaler med annat lärosäte skulle kunna etableras. Här­

vid har möjlighet erbjudit sig att under större delen av september månad få

disponera vissa kemilaboratorier vid tekniska högskolan. Detta lättar tryc­

ket på institutets laboratorier och möjliggör vissa omdispositioner, ägnade

att underlätta en ökning av intagningskapaciteten. Vidare synes möjlig­

het föreligga att i viss utsträckning kunna som kursgivare för receptarie-

kurser erhålla befattningshavare vid det av apotekarsocieteten drivna apo­

tekens ko n t ro 11 abo ra t o ri u m. Härigenom minskas behovet av nya arbets­

platser för lärare.

Den bebådade ökade verksamheten vid institutet kommer självfallet att

kräva ett antal nya lärarkrafter med farmacevtisk utbildning. Även om

resultatet så småningom blir, att ett ökat antal apotekare kan utexami­

neras, blir den omedelbara följden en viss avgång från apoteken. Kommit­

tén anser det därför mycket värdefullt, om viss del av lärarkraftbehovet

kan täckas i samarbete med inrättningar, som redan bedriver vetenskapligt

arbete på farmaciens område.

Kommittén vill slutligen framhålla, att kommittén ansett sig böra efter­

sträva att de redan nu otillfredsställande möjligheterna till forskning vid

institutet icke försämras genom de åtgärder, som vidtages för en ökning av

institutets intagningskapacitet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

Undervisningens anordnande under ett provisorium

Ur betänkandet torde först få återgivas följande uppgifter beträffande

undervisningens omfattning på apotekar- och receptarielinjerna.

Undervisningens omfattning på apotekarlinjen

Ämne

Första läsåret

Andra läsåret

Tredje läsåret

Summa

Förel.

timmar

Lab.

dagar

å 6 tim.

Förel.

timmar

Lab.

dagar

å 6 tim.

Förel.

timmar

Lab.

dagar

å 6 tim.

Förel.

timmar

Lab.

dagar

å 6 tim.

Oorganisk och fysikalisk kemi ....

120

60

120

60

Organisk kemi .............................................

40

75

60

115

60

Analytisk farmacevtisk kemi ...........

60

45

60

45

120

90

Botanik .............................................................

10

10

75

15

85

25

Farmakognosi .............................................

120

25

120

25

Farmacevtisk mikrobiologi ................

40

18

40

18

Galenisk farmaci ........................................

60

22

60

22

Social- och rättsfarmaci ........................

80

80

Farmakodynamik och toxikologi . .

65

3

65

3

Matematik och statistik .....................

25

35

60

255

115

245

120

365

68

865

303

10

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 94 år 1958

Undervisningens omfattning på receptarielinjen

Ämne

Förel. timmar

Lab. dagar

å 6 tim.

Kemi och farmacevtisk kemi...................................................

100

25

Farmakognosi ...........................................................................

40

Galenisk farmaci ......................................................................

25

Social- och rättsfarmaci ..........................................................

45

Biologisk-medicinsk översiktskurs ...........................................

50

Steriliseringsteknik ..................................................................

15

G

275

31

I anslutning till dessa uppgifter anmärker kommittén följande i fråga om

studietidens längd. Uppgifterna om utbildningens gång avser de minimi­

tider, som författningsenligt skall ägnas åt olika moment av utbildningen.

Den hittillsvarande erfarenheten av den nya studieordningen visar emeller­

tid, att i vissa fall mycket betydande skillnader föreligger mellan nominell

och reell studietid. Särskilt är så fallet på apotekarlinjen. Hittills har under­

visningen avslutats för blott två lärokurser för apotekarexamen enligt den

nya organisationen. Endast en studerande från den senaste kursen (1954—

57) har hittills fullgjort samtliga de tentamina, som fordras för att den av­

slutande praktiktiden skall kunna påbörjas. Allvarligare är emellertid att

av de 25 studenter, som genomgått lärokursen 1952—55, vid utgången av

oktober 1957 blott tio avlagt examen medan sju ännu icke påbörjat sin av­

slutande praktiska utbildning. Medianvärdet för dessa studerandes tid

från inträdet vid institutet till påbörjandet av sistnämnda utbildning låter

sig nu beräkna och uppgår till fyra år och sju månader. Som nämnts är den

nominella tiden tre år. Kommittén har sin uppmärksamhet riktad på den

i förhållande till den nominella studietiden långa tid, som ägnas åt apotekar-

studierna. Så snart ske kan avser kommittén att ta upp de härmed sam­

manhängande frågorna till behandling och att därvid om möjligt söka med­

verka till en förkortning av den reella studietiden.

Beträffande receptarielinjen är det förhållandevis sällsynt, att de stu­

derande icke avlägger examen under loppet av den termin, som följer när­

mast efter kursens slut.

Vid övervägandet av frågan om en provisorisk ökning av farmaceutiska

institutets utbildningskapacitet har kommittén funnit det vara lämpligast,

att institutets lokaler i första hand reserveras för apotekarlinjen. Med ut­

gångspunkt häri har kommittén framlagt förslag till ändrad disposition av

institutets laborationslokaler och vissa andra åtgärder rörande undervis­

ningens anordnande, vilka förutom personalökningar m. m. samt byggnads-

och inredningsarbeten enligt kommitténs bedömande måste komma till

stånd för att institutet skall kunna mottaga ett större antal studerande.

Sålunda redovisas detaljerade förslag rörande lalborationema i kemi på båda

linjerna. Förslagen bygger på att receptarielinjens laborationer till viss del

förlägges till tekniska högskolan. Av kommittén förordade åtgärder i fråga

om laborationsövningar i andra ämnen än kemi och övrig vid institutet

förekommande undervisning avser närmast vissa omdispositioner. Beträf­

fande detaljer torde få hänvisas till betänkandet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 91+ år 1958

11

Apotekarlinjens kemilaborationer

Såväl apotekarlinjens som receptarielinjens laborationsövningar i kemi

bedrives till huvudsaklig del i två större övningslaboratorier — övre respek­

tive nedre laboratoriet — i farmaceutiska institutets gamla byggnad vid

Kungstensgatan 49. För laborationsövningarna på apotekarlinjen utnyttjas

båda laboratorierna fem dagar i veckan under tiderna den 1 september—

den 10 november och den 15 januari — den 20 april. Återstående tid av

läsåret, som omfattar 32 veckor, eller den 11 november — den 15 december

samt den 21 april — den 31 maj disponeras laboratorierna, likaledes fem

dagar i veckan, för kemilaborationer på receptarielinjen.

Laborationema i kemi omfattar vid lärokurs för apotekarexamen totalt

210 dagar, fördelade med 105 dagar på vardera första och andra läsåret.

Kommittén slår fast, att det till följd av det begränsade antalet laborations-

platser vid den förordade ökade intagningen är möjligt att hinna med labo-

rationerna i kemi på apotekarlinjen endast om kemilaboratoriema utnyttjas

sex dagar i veckan eller läsåret — utan ökning av antalet laborationsdagar

per vecka — förlänges med sex veckor. Kommittén förordar det första

alternativet och anför därvid bland annat följande.

Vid oförändrad undervisning skulle krävas en förlängning av läsåret och

ändrad terminsindelning, om fem dagars laborationsvecka skulle upprätt­

hållas vid ett fördubblat studentantal. Dessa konsekvenser torde för stu­

denterna i viss mån förta värdet av femdagarsveckans fördelar. Då kom­

mittén stannat för att avvisa tanken på ändrad terminsindelning med för­

kortat sommaruppehåll som följd, har emellertid den omständigheten till­

mätts särskild betydelse, att samordningen mellan militärtjänst och studier

i vissa fall skulle försvåras. Härtill kommer att erfarenheten visat, att tiden

den 15 juni—den 15 augusti icke ger betryggande marginal för reparationer

och underhållsarbeten på laboratorierna. — Kommittén förordar sålunda,

att nuvarande terminsindelning bibehålies. För närvarande avslutas andra

läsårets apotekarundervisning redan med utgången av april månad. Skälet

härtill är, att studenterna skall utbildas å apotek med distriktslaboratorium

under maj och juni. För att kunna inrymma den erforderliga undervis­

ningen för 80 studerande vid institutet måste emellertid även maj månad

tas i anspråk. På grand härav föreslår kommittén, att utbildningen på

distriktslaboratorium under sommaruppehållet förlägges till två av måna­

derna juni, juli och augusti. Företrädare för apotekarsocieteten har förkla­

rat, att societeten är beredd att medverka till att ett sådant arrangemang

kan genomföras.

Kommittén föreslår, att 80 studenter tillhörande första årskursen skall

använda nedre kemilaboratoriet hela läsåret 1958—59. Då laboratoriet har

40 arbetsplatser måste årskursen delas i två grupper. — Som allmän norm

synes det kommittén lämpligt att grupperna växelvis använder laborato­

rierna varannan vecka. På så sätt erhåller de studerande kontinuerligt kor­

tare sammanhängande perioder för inläsning av tentamenskurserna. Genom

anordnande av lektionsundervisning och s. k. duggningar i anslutning till

12

de laborationsfria veckorna bör man kunna väsentligt underlätta för de

studerande att inhämta den meddelade undervisningen. Då studietiden bör

kunna förkortas genom sådana åtgärder, tillmäter kommittén dessa stor

betydelse. Det bör också framhållas, att systemet med att grupperna labo­

rerar varannan vecka i viss mån bör mildra olägenheterna för studenterna

med sexdagarsveckan.

Receptarielinjens kemilaborationer

Kemilaborationerna på receptarielinjen omfattar 25 dagar och är nu för­

lagda till första terminens fem sista veckor. Kommittén förordar, att labo-

rationerna för de två lärokurser för receptarieexamen, vilka enligt kommit­

téns förslag skall börja hösten 1958, uppdelas så, att 17 laborationsdagar

förlägges till tekniska högskolan under tiden den 1—den 23 september och

återstående 8 laborationsdagar till institutet under tiden den 10 november

—den 15 december. I fråga om den lärokurs, som skall börja i januari 1959,

förordar kommittén, att första terminen förlänges att omfatta även två

veckor i juni. Om terminen på detta sätt förlänges kan laborationsövning­

arna under kursen pågå i en följd och hela kursen beredas laborationsplatser

vid institutet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

Medelsbehovet under budgetåret 1958/59

Medelsbehovet under budgetåret 1958/59 för den föreslagna ökningen av

intagningen vid farmaceutiska institutet med fyrtio apotekarstuderande

och sextio receptariestuderande har av farmaceututbildningskommittén be­

räknats till i avrundat tal 528 000 kronor enligt följande sammanställning.

1) Byggnads- och inredningsarbeten ........................................... 200 000

Avlöningar:

2) förste assistent i kemi.................................................. 14 760

3) tre förste amanuenser i kemi...................................... 22 140

4) institutionsvaktmästare i Ag 8.................................. 11 640

5) laboratoriebiträde i Ag 7.............................................. 11076

6) förste assistent i botanik (fr. o. m. vårterminen) ....

7 380

7) förste amanuens i botanik (fr. o. m. vårterminen) . .

3 690

8) uppräkning av arvode till lärare i matematik och sta­

tistik ............................................................................. 900

9) tre kursgivare i kemi.................................................... 38 550

10) övningsassistenter i kemi ........................................... 36 000

11) biträdes- och vaktmästarhjälp för receptariekurser 10 000

12) kursgivare i farmakognosi .......................................... 3 400

13) kursgivare i galenisk farmaci...................................... 3 050

14) kursgivare i social- och rättsfarmaci.......................... 3 750

13

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

15) biologisk-medicinsk kurs rörande läkemedlen..........

2 250

16) kursgivare i farmacevtisk steriliseringsteknik..........

5 430

17) förste amanuens i stället för tredje amanuens i far­

macevtisk mikrobiologi .............................................. 4 920

18) amanuens i Af 13—Ae 19 med samtidig indragning

av arvode å 4 200 till sekreterare.............................. 10 884

19) kontorsbiträde i Af 1—Ae 5 ...................................... 8 124

20) tillfällig hjälp på kansliet............................................ 5 000 202 944

21) Omkostnader ............................................................... 21 000

22) Materiel ....................................................................... 104 000

Summa kronor 527 944

avrundat 528 000

Kommittén föreslår, att beloppet anvisas under ett förslagsanslag, vilket

icke må överskridas utan Kungl. Maj:ts medgivande.

Byggnads- och inredningsarbeten

Såsom redan framgått av det föregående har farmaceututbildningskom-

mittén i betänkandet understrukit, att farmaceutiska institutets lokalför­

hållanden innebär det största hindret för en snabb ökning av institutets

utbildningskapacitet. Kommittén erinrar om att den enligt direktiven för

sitt arbete har att utreda institutets lokalfråga i hela dess vidd samt anför

bland annat följande.

Förslag om en förbättring av institutets lokaler har senast den 31 augusti

1956 framlagts av byggnadsstyrelsen i skrivelse till Kungl. Maj:t.

De av byggnadsstyrelsen förordade byggnadsåtgärderna hade kostnads­

beräknats till drygt 1,6 miljoner kronor. Härav avsågs 250 000 kronor för

yttre iståndsättning och 750 000 kronor för installationer av skilda slag.

Byggnadsstyrelsen hade ansett de angivna kostnaderna försvarliga, sedda

mot bakgrunden av byggnadens storlek, nuvarande värde och — enligt då­

varande bedömande — återstående livslängd. De föreslagna åtgärderna

skulle endast i jämförelsevis ringa utsträckning tillföra institutet ökade

lokaler. Genom de avsedda reparations- och förstärkningsarbetena — icke

minst avseende ledningsnäten — skulle de dock sannolikt kunna underlätta

ett än mer intensivt utnyttjande av fastigheten.

Riksdagens revisorer har i sin år 1956 avgivna berättelse (del 1; § 29)

uttalat tvekan om huruvida de av byggnadsstyrelsen förordade åtgärderna

borde komma till utförande. De förmenar, att institutets ifrågavarande

byggnad företer störa bristfälligheter i olika avseenden. Sedan revisorerna

uttalat, att institutets byggnadsfrågor påkallar en snar lösning, förordar de

på anförda skal, att den göres till föremål för en speciell snabbutredning.

Det ingår i farmaceututbildningskommitténs uppdrag att verkställa en så­

dan utredning. Emellertid har det hittills icke varit möjligt för kommittén

att närmare angripa detta problemkomplex. De förslag till en provisorisk

förstärkning av institutets intagningskapacitet från och med budgetåret

14

1958/59, som framlägges i detta betänkande, är endast i mycket begränsad

omfattning förknippade med förslag till lokalförbättringar, men dessa är

ofrånkomliga även för en kortare tids utnyttjande.

Av betänkandet inhämtas följande rörande behovet av engångsanslag

punkt 1 i sammanställningen av medelsbehovet — för genomförandet av

de lokalförbättringar m. m., som enligt kommitténs bedömande är nödvän­

diga för att den föreslagna ökade intagningen vid institutets lärokurser skall

kunna komma till stånd.

Kommittén har sökt att i viss mån bemästra lokalsvårighetema genom

att förlägga receptarielaborationema i kemi till lokaler utanför institutet

samt genom att räkna med att det ökade lärarbehovet delvis skall täckas

av arvodister med annan huvudsyssla. Genom den senare anordningen min­

skas behovet av nya arbetsplatser för lärare inom institutets lokaler. Trots

det man kan vinna genom de här angivna arrangemangen, är det nödvän­

digt att vissa byggnads- och inredningsarbeten utföres inom institutets fas­

tighet, om det av kommittén förordade utvidgningsförslaget skall kunna

genomföras. Sålunda erfordras arbetsplatser för de tillkommande befatt­

ningshavare, som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till institutet.

Vidare är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ett än mer intensivt

utnyttjande av tillgängliga lokaler för studentlaborationer.

Kommittén har i samråd med institutets lärare och byggnadsstyrelsen

låtit undersöka arten och omfattningen av de arbeten, som sålunda skulle

erfordras. Härvid har framgått att följande åtgärder är påkallade, nämligen

en mindre ökning av de botaniska utrymmena, anordnande av fler arbets­

platser i arbetsrum för kemiens lärarpersonal, ändrad rumsindelning för ett

mera rationellt utnyttjande av vissa laboratorielokaler för kemi och farma-

kognosi samt anordnande av ytterligare två toaletter och ett kapprum.

Kostnaderna för dessa lokalförändringar har av byggnadsstyrelsen upp­

skattats till 220 000 kronor. Därav avser 25 000 kronor anskaffning av lös

inredning. Då vissa arbeten, som blir aktuella i samband med de föreslagna

byggnadsarbetena, snarast har karaktär av underhåll och reparation har

byggnadsstyrelsen under hand uppgivit, att en delkostnad av 20 000 kro­

nor kunde bestridas av byggnadsstyrelsens underhållsmedel. Det erforder­

liga engångsanslaget uppgår sålunda till 200 000 kronor. Då ett utförande

av de arbeten, varom här är fråga, icke anses öka byggnadens värde, synes

anslaget böra belasta driftbudgeten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 9

/

år 1958

Avlöningar

Lärarpersonal m. m. för apotekarlinjen

Kemi

Nuvarande personal. För ämnet kemi disponerar farmaceutiska

institutet för närvarande följande, för apotekar- och receptarielinjema delvis

gemensamma personal, nämligen en professor i kemi och kemisk farmaci,

tre laboratorer, varav en tillika biträdande lärare, en extra lärare, två förste

15

assistenter, en förste amanuens, tre tredje amanuenser, två institutionsvakt-

mästare och tre laboratoriebiträden.

Undervisning och examination i kemi och farmaceutisk kemi på recep-

tarielinjen ombesörjes av en av de nyssnämnda laboratorerna och den extra

läraren. Övrig lärarpersonal svarar för kemiundervisningen på apotekar­

linjen.

Kommittén: Kommittén finner det angeläget, att lektionsundervis-

ning och duggningar anordnas på apotekarlinjen i sådan utsträckning att de

studerande föres fram till slutförhör och tentamina i nära anslutning till att

kursundervisningen avslutas. Det har också visat sig önskvärt, att en sär­

skild föreläsningskurs kommer till stånd inom farmacevtisk organisk kemi.

För ifrågavarande uppgifter bör anlitas den laborator och den extra lärare,

som nu omhänderhar kemiundervisningen på receptarielinjen.

Även i fortsättningen bör laboratorerna stå som ledare för laborations-

undervisningen på apotekarlinjen. Det är emellertid nödvändigt, att de

därvid biträdes av assistenter och amanuenser i större omfattning än nu är

fallet. Varje laborationsgrupp torde bland annat med hänsyn tagen till

laboratorieutrymmena lämpligen böra omfatta 20 studerande.

Antalet laborationstimmar per år för en grupp om 20 studerande uppgår

till 630. Antalet laborationsgrupper kommer enligt kommittténs förslag att

under budgetåret 1958/59 uppgå till sex och vid fortsatt ökad intagning

under budgetåret 1959/60 till åtta. För åtta laborationsgrupper blir det

sammanlagda antalet laborationstimmar (8X630=) 5 040 timmar. Här­

utöver har man att räkna med att ej ringa tid kommer att åtgå till förbere­

delsearbete för laborationsundervisningen. Tjänstgöringsskyldigheten för

här ifrågavarande assistent- och amanuenspersonal — utgörande för en

förste assistent 1 000 timmar och för en förste amanuens 600 timmar per

år — kan icke rimligen uttagas enbart i form av förberedelsearbete för och

biträde vid laborationsundervisningen. Skälig hänsyn måste jämväl tagas

till forskningsverksamheten. Med beaktande härav anser kommittén ett

minimibehov föreligga av sex förste assistenter och sex förste amanuenser,

då utökad intagning lett till att 80 studerande undervisas i kemi under såväl

första som andra läsåret. Kommittén bedömer, att under första året härav

erfordras fyra förste assistenter och fyra förste amanuenser. Då det för när­

varande finns två förste assistenter och en förste amanuens, blir behovet

av ny personal under budgetåret 1958/59 två förste assistenter och tre

förste amanuenser eller — vid bifall till institutets i anslagsäskandena för

samma budgetår framlagda förslag om inrättande av ytterligare en förste

assistentbefattning i kemi — ytterligare en förste assistent och tre förste

amanuenser (punkterna 2 och 3).

Utöver den föreslagna lärarpersonalen kräver utökningen under budget­

året 1958/59 en extra institutionsvaktmästare och ett extra laboratorie-

biträde (punkterna 4 och 5).

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

16

Botanik

Nuvarande personal. Undervisningen i botanik omhänderhas av

lektorn i ämnet. Den personal, som står till lektorns förfogande, är en tredje

amanuens och ett laboratoriebiträde.

Kommitté n: Laborationerna i ämnet omfattar per student 25 dagar

å 6 timmar. Med ett studentantal av 80 erfordras fyra laborationsgrupper,

varför antalet undervisningstimmar blir (25X6X4=) 600. I enlighet med

de principer, som angivits för kemi, erfordras för ett tillfredsställande ge­

nomförande av laborationer av denna omfattning utöver tredje amanuen­

sen en förste assistent och en förste amanuens. — Då laborationer under

första läsåret endast förekommer under vårterminen, inskränker sig behovet

under budgetåret 1958/59 till en halv befattning som förste assistent och

en halv befattning som förste amanuens (punkterna 6 och 7).

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 9 4 år 1958

Matematik och statistik

Kommitté n: Ur den i institutets stat förekommande posten Arvoden

och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj:t, utgår för närvaran­

de ett arvode av 3 300 kronor till en lärare i matematik och statistik. Vid

en fördubbling av studentantalet torde lärarens arbete ökas med blott om­

kring 50 procent. Detta sammanhänger med att det ökade studentantalet

endast medför att räkneövningarnas antal och antalet slutprov och förhör

ökar för läraren. Föreläsningarnas antal kan däremot förbli oförändrat. Ett

med 50 procent uppräknat arvode eller avrundat 5 000 kronor synes erford­

ras för denna undervisning, sedan de två första årens lärokurser fått för­

dubblat antal deltagare. För budgetåret 1958/59 inskränker sig det ökade

medelsbehovet till 900 kronor (punkt 8).

Lärarpersonal m. m. för receptarielinjen

Kemi

Nuvarande förhållanden. Antalet deltagare vid en lärokurs

för receptarieexamen är 60. Undervisningen — som för närvarande ombe-

sörjes av en laborator och en extra lärare — omfattar omkring 100 föreläs­

ningar och 25 laborationsdagar å 6 timmar. Två skriftliga prov anordnas,

och under laborationerna förekommer två särskilda förhör. Vidare anordnas

för närvarande två å tre muntliga förhör i fysikalisk och oorganisk kemi

i anslutning till föreläsningarna. Härtill kommer sluttentamina.

Kommittén: Kommittén föreslår — under erinran att förut nämnda

laborator och extra lärare enligt kommitténs förslag skall överföras till apo­

tekarlinjen — att en särskild kursledare omhänderhar undervisning och exa­

mination i kemi och farmacevtisk kemi vid varje lärokurs. Vid beräkning av

arvodet till en sådan kursledare har kommittén tillämpat de normer, som

17

gäller vid tekniska högskolan i Stockholm, såvitt angår ersättning till bi­

trädande lärare. Dessa normer innebär, att följande ersättning utgår, näm­

ligen ett grundarvode av 600 kronor, 70 kronor per föreläsningstimme och

35 kronor per timme vid övningar och demonstrationer. Tillämpade på

förevarande fall leder dessa normer till ett arvode av (600-j-100X70-|-150X

35=) 12 850 kronor (punkt 9).

Laborationerna pågår vid tre kurser under (25X6X3=) 450 timmar.

För handledning av studenterna har kommittén bedömt erforderligt för­

utom kursledaren två övningsassistenter för varje grupp om 30 studenter.

Detta motsvarar 1 800 assistenttimmar för den direkta tillsynen under la-

borationstid. Med hänsyn till förberedelsearbete och behovet av personal

för duggningar synes arvode till övningsassistenter böra beräknas för minst

2 400 timmar. Assistenterna skall tjänstgöra förhållandevis många timmar

under en kort tidsperiod. Med hänsyn härtill synes det arvode, som i regel

utgår till assistent vid tekniska högskolan i Stockholm (21 kronor 50 öre för

timme), knappast kunna komma i fråga. Kommittén anser sig dock icke böra

räkna med en lägre genomsnittlig ersättning än 15 kronor per timme,

d. v. s. ungefär den timpenning, som tillkommer en förste assistent vid

institutet. Med denna beräkningsgrund skulle erfordras för övningsassisten­

ter ett arvodesbelopp av 36 000 kronor (punkt 10). Särskilt belopp bör även

beräknas för vaktmästar- och biträdeshjälp. Behovet uppskattas till 10 000

kronor (punkt 11).

Kungl. May.ts proposition nr 94 år 1958

Övriga ämnen

Kommitté n: För undervisning i övriga ämnen under läsåret 1958/59

vid två receptariekurser erfordras ingen särskild personal, eftersom sådan

undervisning tillhör institutets ordinarie verksamhet. Däremot måste sär­

skilda medel beräknas för undervisningen i här avsedda ämnen vid den

tredje lärokursen. De ämnen varom här är fråga är farmakognosi, galenisk

farmaci samt social- och rättsfarmaci. Vidare erfordras särskilda medel för

anordnande av — utöver nuvarande kurser — en biologiskt-medicinsk

översiktskurs samt kurs i farmacevtisk steriliseringsteknik. Som underlag

för medelsberäkningen må följande nämnas om undervisningens omfattning

och anordning i tentamensämnena.

Undervisningen i farmakognosi meddelas i form av föreläsningar,

vilka uppgår till omkring 40. Varje studerande undergår enskild tentamen.

Sålunda erfordras en kursgivare, som skall hålla sagda antal föreläsningar

och förrätta omkring 60 tentamina (punkt 12).

Omfattningen av kursen i galenisk farmaci är omkring 25 före­

läsningar samt 5 demonstrationer. Vid de senare är de studerande uppde­

lade i fyra grupper. De studerandes kunskaper kontrolleras dels genom en

skrivning i preparatkännedom, dels genom enskilda tentamina. Lärarens

2 —

Bihang till riksdagens protokoll 1958. 1 samt. Nr 9

4

18

arbete utöver tentamina fördelar sig alltså på 25 föreläsningstimmar och

20 demonstrationstimmar (punkt 13).

Föreläsningskursen i ämnet social - och rättsfarmaci omfattar

45 timmar. Ett obligatoriskt skriftligt prov förekommer avseende de s. k.

expeditionsföreskriftema, varjämte enskilda tentamina hålls med varje

examinand (punkt 11+).

Vid beräkning av arvoden till de kursgivare, som erfordras i nämnda

ämnen, har tillämpats förut angivna normer. För de här avhandlade ämnena

skulle alltså följande ersättningsbelopp erfordras, nämligen för farma-

kognosi (600 + 40 X 70 =) 3 400 kronor, för galenisk farmaci (600 + 25 X

70 + 20 X 35 =) 3 050 kronor samt för social- och rättsfarmaci (600 + 45

X 70 =) 3 750 kronor.

Som arvode för en biologiskt-medicinsk översiktskurs utgår för när­

varande 1 800 kronor. Institutets styrelse har i sina anslagsäskanden för

budgetåret 1958/59 hemställt, att arvodet måtte uppräknas till 2 250 kro­

nor. Kommittén räknar med det sistnämnda beloppet i sina anslagsberäk­

ningar (punkt 15).

Kursen i farmacevtisk steriliseringsteknik omfattar ca 15 föreläsningar

och 6 1 abo r a t io n s d aga r å 6 timmar för varje student. Vid laborationerna

är de studerande uppdelade i tre grupper om 20 studenter. Kursen avslutas

med ett skriftligt förhör. Vid de ordinarie kurserna meddelas undervisningen

av laboratorn i farmacevtisk mikrobiologi, biträdd av en tredje amanuens.

För den extra kursen beräknas arvodet till en kursgivare i nämnda ämne

uppgå till (600+15X70+3X6X6X35=) 5 430 kronor (punkt 16). Den

erforderliga amanuenshjälpen synes bäst kunna tillgodoses, om den nuva­

rande befattningen som tredje amanuens i farmacevtisk mikrobiologi om­

bildas till en förste amanuenstjänst (punkt 17).

Kungi. Maj:ts proposition nr 9

/

år 1958

Administrativ personal

Nuvarande personal: För sekreterar- och kamrerargöromål finns

vid institutet arvodesavlönade befattningshavare. Institutets sekreterare

har ett årsarvode av 4 200 kronor. Kamreraren uppbär ett årsarvode av

3 600 kronor. Sekreteraren har att ombesörja alla sekreteraruppgifter vid in­

stitutet. Dock utgår ett särskilt arvode av 1 200 kronor till en sekreterare

hos styrelsen. I övrigt består kanslipersonalen av en kansliskrivare och en

expeditionsvakt, varjämte en telefonist jämsides med skötseln av telefon­

växeln ombesörjer kontorsgöromål. Slutligen finns under terminerna ett del-

tidsanställt arvodesavlönat biträde.

K om mi t ten: Skall den av kommittén föreslagna väsentliga ökningen

av institutets utbildningskapacitet kunna genomföras, är en förstärkning

av institutets kamerala och administrativa organisation ofrånkomlig. San­

19

nolikt skulle den lämpligaste anordningen vara att ersätta de nuvarande

arvodesbefattningarna som institutets sekreterare och kamrerare med en

tjänst som förste byråsekreterare. Det förutsättes att en sådan befattnings­

havare i erforderlig utsträckning skulle ha tillgång till biträdande personal.

Inrättande av en tjänst som förste byråsekreterare skulle emellertid före­

gripa de ställningstaganden, som inom en nära framtid måste ske i anslut­

ning till att kommittén behandlar en mera definitiv organisationsplan för

institutet. För att institutet tills vidare skall kunna bemästra de kamerala

och administrativa arbetsuppgifterna, har kommittén i detta läge i stället

ansett sig böra föreslå, att en amanuensbefattning inrättas (punkt 18).

Amanuensen bör i första hand övertaga de arbetsuppgifter, som nu ankom­

mer på institutets sekreterare. Det förutsättes sålunda, att sekreterararvodet

indrages. I mån av tid bör emellertid amanuensen även biträda med de

kamerala göromålen. Skulle så visa sig icke kunna ske, blir en icke oväsentlig

uppräkning av kamrerararvodet framdeles nödvändig.

Under förutsättning att den i institutets petitaskrivelse avseende budget­

året 1958/59 begärda kanslibiträdestjänsten tillkommer, bör man kunna

begränsa sig till att i övrigt förstärka den administrativa personalen med

ett kontorsbiträde, varjämte ett belopp av 5 000 kronor bör anvisas för till­

fällig arbetskraft (punkterna 19 och 20).

Kungl. May.ts proposition nr 94 år 1958

Omkostnader och materiel

Kommittén beräknar medelsbehovet under nästa budgetår för omkost­

nader till 21 000 kronor (punkt 21) och för materiel till 104 000 kronor

(punkt 22). Beträffande ifrågavarande medelsbehov anför kommittén föl­

jande.

Vid bifall till kommitténs förslag kommer verksamheten vid farmaceu-

tiska institutet att bli i hög grad intensifierad. Antalet studerande ökar re­

dan under budgetåret 1958/59 med 100 och personalen kommer att öka

med ett 20-tal personer. I vilken utsträckning omkostnadsanslaget med

anledning härav behöver förstärkas, är synnerligen vanskligt att bedöma.

Med ledning av hittillsvarande belastningssiffror har kommittén gjort föl­

jande uppskattning av det ökade medelsbehovet för omkostnader.

Renhållning och städning .................................... 10 000 kronor

Skrivmateriel, papper och blankettryck............. 5 000

»

Telegram, telefon och annonsering..................... 5 000

»

Inköp och underhåll av kontorsmaskiner...........

1 000

»

21 000 kronor

I fråga om materiel erfordras dels medel för vissa anskaffningar av

engångsnatur, dels medel för driftkostnader.

Beträffande de erforderliga engångsanskaffningarna har beräkningarna

resulterat i följande anslagsbehov.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

Höstterminens laborationer i oorganisk kemi

. .

8 000 kronor

Vårterminens laborationer i analytisk kemi ....

9 000

»

Laborationer i fysikalisk kemi ............................ 13 900

»

Utrustning för nya befattningshavare i kemi

. . 10 000

»

Komplettering av viss gemensam apparatur i

kemi ......................................................................... 9 200

»

Mikroprojektionsapparat för botanik ................. 5 000

»

Två mikroskop för assistent och amanuens i

botanik .................................................................... 5 900

»

Övrig utrustning för botanik ................................ 1 100

»

Möbler och armatur............................................ 3

900

»

66 000 kronor

Vad angår driftkostnaderna har från tekniska högskolan uppgivits, att

ersättning för materiel för de dit förlagda receptariekurserna kunde beräk­

nas till 13 000 kronor. De ökade materielkostnaderna, föranledda av övriga

laborationer, har av kommittén beräknas till 25 000 kronor.

Sålunda erfordras för materiel (66 000+13 000+25 000—) 104 000 kro­

nor.

Remissyttranden

Kommitténs förslag har i allt väsentligt fått ett gynnsamt mottagande.

Flertalet remissinstanser har understrukit att en omedelbar utvidgning av

institutets utbildningskapacitet är nödvändig med hänsyn till rådande brist

på farmacevtiskt utbildad personal. Några invändningar mot den av kom­

mittén förordade ökningen av antalet utbildningsplatser har inte framkom­

mit. Beträffande de i det föregående redovisade särskilda frågorna har i en

del remissyttranden framförts erinringar, vilka dock i flertalet fall avser

enskildheter i förslagen. Bland annat förordas vissa modifikationer i kom­

mitténs förslag beträffande undervisningens anordnande och lärarorganisa­

tionen. Betydelsen av att möjligheterna till forskning vid institutet icke för­

sämras understrykes. Institutets lokalfråga måste, betonas i några yttran­

den, snarast lösas definitivt, om undervisningen och forskningen vid insti­

tutet skall kunna bedrivas på ett fullt tillfredsställande sätt. I icke oväsent­

lig utsträckning har i remissyttrandena framförts förslag och synpunkter,

som närmast har karaktären av rekommendationer för kommitténs fortsatta

arbete.

Åtskilliga remissinstanser understryker kommitténs uttalande, att det

synes bli ofrånkomligt att verkställa mera djupgående analyser än de nu

föreliggande rörande behovet av farmacevtiskt utbildad arbetskraft. Medi­

cinalstyrelsen framhåller, att dessa analyser bör verkställas snarast möjligt

med hänsyn till att de även kan tänkas påverka de provisoriska lösningar

i fråga om undervisningen vid institutet, som under de närmaste åren måste

genomföras. Centralstyrelsen för Sveriges farmacevtförbimd anför i detta

sammanhang följande.

21

I avseende på apoteksväsendets behov av farmacevtisk personal bygger

den av kårorganisationerna verkställda, tidigare nämnda utredningen på

såsom grundförutsättning en i huvuddragen oförändrad organisation av

apoteksväsendet. 1946 års läkemedelsutredning framlade i sitt betänkande

angående omorganisation av apoteksväsendet i riket m. m. (SOU 1951: 34)

ett förslag, att apoteksväsendet skulle förstatligas, vilket enligt utredningen

bland annat skulle medgiva en radikal minskning av apotekspersonalen,

speciellt i fråga om antalet legitimerade apotekare. Sedermera har särskilda

utredningsmän — 1953 års läkemedelskommitté — tillkallats för att ytter­

ligare pröva frågan om läkemedelsförsörjningen och därvid väga läkemedels-

utredningens förslag mot de alternativa förslag, som framkommit under

remissbehandlingen eller som kunde framkomma under det fortsatta utred­

ningsarbetet. Då 1953 års läkemedelskommitté ännu icke framlagt resultatet

av sina överväganden, synes det nödvändigt att farmaceututbildningskom-

mittén samråder med nämnda läkemedelskommitté, innan de erforderliga,

mera omfattande beräkningarna av rekryteringsbehovet utföres. — Då

behovet av farmacevter inom läkemedelsindustrin och läkemedelsgrosshan-

deln under senare år avsevärt stegrats, synes det önskvärt att farmaceut-

utbildningskommittén även i detta avseende anskaffar ett säkrare material

såsom underlag för beräkningarna, än hittills varit möjligt.

Farmaceutiska institutets studentkår och Sveriges förenade studentkårer

framhåller i ett gemensamt yttrande att de funnit sig icke böra resa några

invändningar mot slutsatserna i den verkställda utredningen rörande beho­

vet av farmaeevtiskt utbildad personal. Studentorganisationerna understry­

ker emellertid vikten av att kommittén under sitt fortsatta arbete uppmärk­

sammar eventuella tecken på att förutsättningarna för utredningens beräk­

ningar ej skulle visa sig vara riktiga. Härom anföres följande.

Givetvis gäller utredningens siffror endast under förutsättning att inga

väsentliga strukturförändringar beträffande apoteksväsendets organisation

inträffar, att apotekens verksamhet ökar och nya apotek inrättas i beräk­

nad omfattning, att behovet av apotekare och receptarier inom läkemedels­

industri, i offentlig tjänst eller inom apotekarsocietetens centrala organ sti­

ger i väntad takt och att avgången från yrket ej ökar eller minskar.

I övrigt har remissinstanserna huvudsakligen uppehållit sig vid spörs­

målet. om undervisningens anordnande under provisoriet och frågan om

erforderliga personalförstärkningar för genomförandet av kommitténs för­

slag.

Styrelsen för farmaceutiska institutet har inhämtat yttrande från insti­

tutets lärarkollegium, som uttalar bland annat följande.

I betänkandet behandlas bland annat anordnandet av kemilaborationerna

på den utökade apotekarkursen. och kommittén diskuterar ingående under-

visningstekniska problem i samband därmed. Som allmän norm förordas

att studenterna indelas i två grupper, som växelvis använder laboratorierna

varannan vecka, Till de på detta sätt laborationsfria veckorna föreslås s. k.

duggningar samt lektionsundervisning koncentrerade. Det förutsättes att

varje vecka omfattar sex laborationsdagar. Enligt kollegiets uppfattning

måste den föreslagna anordningen emellertid medföra påtagliga olägenheter

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 är 1958

22

och få en minskning av undervisningens effektivitet, som följd. De upp­

repade avbrotten i en sammanhängande laborationskurs måste med nöd­

vändighet medföra tidsförluster. Likaså torde korta läsperioder om en vecka

utgöra en ineffektiv form för inläsning av de omfattande ämnen det här är

fråga om.

Kollegiet får i stället förorda ett av kemilaboratorerna framlagt förslag

för apotekarkursens laborationer. Enligt detta förslag genomföres labora-

tionerna i sammanhängande avsnitt med femdagarsveckor. Inläsningen av

kurserna kan ske under mellanliggande laborationsfria perioder, till vilka

också huvudparten av föreläsningar, lektionsundervisning och duggningar

förlägges. — Den av kollegiet förordade formen för apotekarkursens kemi-

laborationer torde ej medföra nämnvärt ökade kostnader för utrustning,

eftersom även den av kommittén föreslagna anordningen nödvändigggör att

varje student har sin egen utrustningsuppsättning.

Kommittén meddelar att det visat sig önskvärt att en särskild föreläs­

ningskurs i farmacevtisk organisk kemi kommer till stånd. Kollegiet delar

kommitténs uppfattning att en sådan kurs bör utgöra ett värdefullt tillskott

till undervisningen.

Då kommittén behandlar personalbehovet framföres uppfattningen, att

receptarieundervisningen principiellt skall handhas av personal, som icke

undervisar på apotekarlinjen. Denna uppfattning kan kollegiet icke dela.

Receptarieundervisningen utgör en betydelsefull del av institutets verk­

samhet och bör vara samordnad med utbildningen på apotekarlinjen. Re-

oeptarieutbildningen bör därför omhänderhas av undervisningsvana lärare,

förtrogna med institutets övriga verksamhet. Kommitténs förslag med

kursgivare, som har sin ordinarie verksamhet utanför institutet, kan kolle­

giet ej biträda såsom princip för receptarieutbildningen.

Enligt kollegiets uppfattning bör all kemiundervisning på receptariekur-

serna ställas under ledning av den laborator i kemi som nu är knuten till

denna undervisning. Han bör härvid assisteras av två extra lärare i kemi

(en av dessa måste alltså nyanställas). Endast genom en sådan anordning

erhålles garantier för likformighet och kontinuitet i fråga om undervisningen

på receptariekurserna. Nämnda extra lärare bör även biträda vid dugg­

ningar på apotekarkursen samt ha någon skyldighet att handleda special-

laborationer på apotekarkursen. För handledning vid apotekarkursens labo­

rationer krävs enligt detta förslag ytterligare en förste assistent. Kollegiets

förslag innebär alltså, att de av kommittén föreslagna tre kursgivarna i

kemi ersättes med en extra lärare i kemi och en förste assistent. Någon

större svårighet att under nästkommande läsår bereda arbetsplats åt de

nytillkommande lärarna på receptariekurserna torde ej föreligga.

För kursgivaren för den biologiskt-medicinska översiktskursen räknar

kommittén med ett arvode av 2 250 kronor. Denna kurs omfattar 50 tim­

mar. Det synes lärarkollegiet rimligt att kursgivaren erhåller ett arvode

beräknat efter samma grunder som för övriga kursgivare, varför en upp­

räkning av detta arvode bör ske.

Med hänsyn till knappheten på handledare vid laborationerna i farma­

cevtisk mikrobiologi och steriliseringsteknik anser kollegiet det vara önsk­

värt att tjänsten som tredje amanuens bibehålies vid sidan av den föreslagna

förste amanuenstjänsten.

Kollegiet anser det betydelsefullt, att rekryteringen av de lärartjänster,

som tillkommer vid den utökade undervisningen, kan underlättas genom

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 19-58

23

samarbete med apotekarsocietetens kontrollaboratorium ocli statens farma-

cevtiska laboratorium. I vissa fall torde en sådan provisorisk anordning kun­

na bli av värde. Kollegiet vill dock betona, att det endast är i undantags­

fall som väsentligare delar av undervisningen bör ombesörjas av lärare, som

har sådant uppdrag som bisyssla.

Kommittén påpekar att en förstärkning av institutets administrativa or­

ganisation är nödvändig i samband med den föreslagna utökningen av ut­

bildningskapaciteten och föreslår att en amanuensbefattning inrättas. Ama­

nuensen skulle i första hand övertaga de arbetsuppgifter, som nu åvilar in­

stitutets sekreterare. Även kollegiet anser att en utökning av den administ­

rativa personalen bör ske, men ifrågasätter möjligheten att på föreslaget

sätt erhålla en kraft med erforderliga kvalifikationer.

Styrelsen för farmaoeutiska institutet anför bland annat följande.

Vad angår de av lärarkollegiet berörda detaljerna om laborationernas

anordning torde dessa knappast vara av natur att böra prövas av stats­

makterna, utan det synes få ankomma på styrelsen att sedermera meddela

erforderliga beslut.

Styrelsen delar kollegiets uppfattning att arvodet för biologiskt-medicin-

ska översiktskurser behöver uppräknas. Kollegiet har som nämnts föreslagit

en viss omdisposition av arvodesbeloppet för kemiundervisningen. Härom

får styrelsen anföra, att ett genomförande av det föreslagna provisoriet

torde påkalla, att styrelsen har möjlighet att inom ramen för anvisade be­

lopp vidtaga de anordningar, som i varje läge kan visa sig mest ändamåls­

enliga. Styrelsen utgår från att den erhåller härför erforderligt bemyndi­

gande.

Lärarkollegiet har uttalat en viss tvekan inför kommitténs förslag om

institutets administration. På denna punkt kan styrelsen icke blott under­

stryka kollegiets uttalande utan måste även för egen del ge uttryck åt sin

allvarliga oro inför det framlagda förslaget. Styrelsen delar kommitténs

uppfattning att inrättande av en amanuensbefattning är ändamålsenligt

inför de kommande ökade arbetsuppgifterna. Däremot kan styrelsen icke

finna det möjligt att samtidigt indraga det nuvarande sekreterararvodet.

Särskilt under det första året av provisoriets genomförande bedömer styrel­

sen det vara ett oundgängligt villkor, att institutet har till sitt förfogande

en mera förfaren administrativ kraft än vad som torde kunna förvärvas å en

amanuensbefattning. Styrelsen får sålunda tillstyrka inrättandet av en

amanuenstjänst men bedömer det samtidigt nödvändigt, att sekreterar­

befattningen bibehålies. Vad kommittén i övrigt anfört om administrativ

personal föranleder ingen erinran från styrelsens sida.

I likhet med lärarkollegiet finner studentorganisationerna övervägande

skäl tala för det av institutets laboratorer i kemi framlagda förslaget till an­

ordnande av laborationerna i kemi på apotekarlinjen och förordar därför

detta förslag. I övrigt tillstyrker organisationerna utredningens förslag utom

i fråga om lärarpersonalen. Härom anför de följande.

Kommittén föreslår att det ökade behovet av lärarkrafter på apotekar­

linjen endast skall tillgodoses med nyinrättade assistent- och amanuens-

tjänster, medan antalet professurer och laboratorer föreslås oförändrat.

Kommitténs förslag kan på denna punkt inte accepteras. Studentorganisa­

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

24

tionerna finner det otillfredsställande, att en stor del av undervisningen

och handledningen kommer att bestridas av personal med relativt låg kom­

petens. Härigenom torde allvarliga risker för en sänkning av utbildningens

standard uppstå. Med den skisserade personalstrukturen torde vidare de för

undervisningen ansvariga så överhopas med andra uppgifter att tiden för

forskning och forskningshandledning kommer att bli synnerligen knapp.

Detta är så mycket mer allvarligt, som redan nu möjligheterna till forsk­

ning och forskarutbildning är kraftigt beskurna på grund av små forskar-

anslag, otillräcklig personal och omfattande undervisnings- och examina-

tionsskyldigheter. Med den föreslagna organisationen kommer möjligheter­

na att till institutet knyta lämpliga personer för undervisning och forsk­

ning sannolikt att bli mycket små. Det torde dessutom bli svårt att locka

kvalificerade sökande till de lägre befattningarna, om inte vidgade beford-

ringsmöjligheter skapas. Studentorganisationerna vill därför kraftigt betona

vikten av att fler högre tjänster inrättas för undervisning, handledning och

forskning.

Det stora rekryteringsbehovet av lärarpersonal för receptarielinjen skall

enligt kommittén kunna täckas genom ett utnyttjande av viss personal vid

apotekens kontrollaboratorium och eventuellt även statens farmacevtiska

laboratorium. Även om möjligheter skulle kunna, skapas för de s. k. kurs­

givarna att vid sidan av sitt ordinarie arbete på de nämnda laboratorierna

leda undervisning och laborationer, ställer sig studentorganisationerna skep­

tiska till ett sådant arrangemang. Fördelarna med lärarpersonal, som helt

kan koncentrera sig på undervisning och handledning torde vara uppen­

bara och kan inte utan fara för utbildningens kvalitet förbises. Student­

organisationerna föreslår därför att ett antal förslagsvis extra lärartjänster

inrättas, varigenom ett färre antal personer skulle behöva knytas till in­

stitutet .

Studentkårerna påpekar slutligen att kommittén icke framlagt förslag i

fråga om lokaler för undervisningsmateriel i drog- och växtkännedom och

för studier i ämnena botanik och farmakognosi samt fortsätter:

För närvarande upplåter farmaceutiska institutets studentkår utrymme

och bekostar hyran för en sådan lokal — ett förhållande, som torde vara

unikt i detta land. Av det utrymme på cirka 90 nr, som disponeras av stu­

dentkåren, tages cirka 25 nr i anspråk för detta ändamål. Rummet an­

vändes på receptarielinjen för studier i ämnet farmakognosi och på apote­

karlinjen för studier i ämnena botanik och farmakognosi. Det rymmer

maximalt åtta studerande och är följaktligen redan nu belastat till det yt­

tersta. En så kraftig ökning av studentantalet, som föreslås i kommitténs

betänkande, kommer att medföra dels att studierummet blir helt otillräck­

ligt, dels att studentkårens eget lokalbehov ökar. Vikten av att detta lokal­

problem snarast löses måste kraftigt understrykas. Då studentkåren till

hösten 1958 oundgängligen behöver disponera hela sitt lokalutrymme måste

nödvändiga omändrings- och reparationsarbeten igångsättas redan somma­

ren 1958.

Även centralstyrelsen för Sveriges farmacevtförbund har i sitt yttrande

behandlat kommitténs förslag om laborationsundervisningen i kemi på

apotekarlinjen. Den definitiva utformningen bör enligt centralstyrelsens

mening fastställas av institutets styrelse och lärarkollegium i samråd med

Kungi. May.ts proposition nr 94 år 1958

25

studentkåren. I fråga om personalbehovet för genomförandet av kommitténs

förslag anför centralstyrelsen i huvudsak följande.

Centralstyrelsen anser sig icke kunna dela den av farmaceututbildnings-

kommittén uttalade principiella uppfattningen, att lärare på apotekarlinjen

icke skall handha undervisning vid receptariekurserna. Centralstyrelsen

finner det nämligen önskvärt, att undervisningen vid receptariekurserna så

långt möjligt anknytes till apotekarundervisningen och därigenom bland

annat tillföres de erfarenheter, som vinnes vid den senare. 1955 års univer-

sitetsutredning har i sitt första betänkande (SOU 1957: 24) berört bristen

på kontinuitet i den akademiska undervisningen, ’en brist som samman­

hänger med att undervisningen i allt större utsträckning kommit att åvila

tillfälligt förordnade lärarkrafter, många gånger med otillräcklig pedago­

gisk erfarenhet och ofta med sitt intresse delat mellan undervisningen och

det egna avhandlingsarbetet’. Motsvarande synpunkter synes kunna anföras

i fråga om kommitténs förslag, att undervisningen i kemi vid de tre recep­

tariekurserna i sin helhet skall omhänderhavas av apotekare, vilka skulle

ha sin huvudsysselsättning utanför farmaceutiska institutet, exempelvis vid

apotekens kontrollaboratorium eller statens farmacevtiska laboratorium.

Givetvis kan invändningar mot det av kommittén föreslagna arrangemang­

et icke anses bärande, om detsamma är en förutsättning för genomförandet

av de tre receptariekurserna. Centralstyrelsen är dock icke övertygad om

att inte andra lösningar kan nås inom den av kommittén för denna under­

visning beräknade kostnadsramen och förutsätter att institutets styrelse

och lärarkollegium med beaktande av de anförda synpunkterna skall äga

disponera medlen på lämpligaste sätt. Kommittén har för övrigt uttalat

att, då så kan vara lämpligt, ett sambruk av lärarkrafter vid de båda linjer­

na icke får hindras.

Apotekarsocieteten, som helt ansluter sig till kommitténs förslag, förklarar

sig beredd att ställa vissa erforderliga lärarkrafter till undervisningens för­

fogande.

Statskontoret, som icke ansett sig kunna ingå på en närmare prövning av

innehållet i de redovisade undervisningsplanerna och de i anslutning därtill

gjorda beräkningarna rörande lärarbehovet, anför följande.

Förslag har framlagts, att den nuvarande arvodesbefattningen som sekre­

terare vid institutet skulle ersättas med en tjänst som amanuens (byrå­

sekreterare). Härvid har framhållits, att den lämpligaste anordningen san­

nolikt vore att i stället för arvodesbefattningama som sekreterare och kam­

rerare inrätta en tjänst som förste byråsekreterare. Att nu tillskapa en förste

byråsekreterartjänst skulle emellertid föregripa ställningstagandena vid ut­

formandet av en mera definitiv organisationsplan. Enligt statskontorets

förmenande talar övervägande skäl för att den nuvarande sekreterarbefatt­

ningen bibehålies i avbidan på utredningsarbetets slutförande. Statskonto­

ret avstyrker således inrättandet av en tjänst som amanuens (byråsekre­

terare) .

Den föreslagna ökningen av antalet studerande nödvändiggör enligt kom­

mittén vissa byggnads- och inredningsarbeten inom institutets fastighet.

Kostnaderna härför har av byggnadsstyrelsen uppskattats till 220 000 kro­

nor, varav 20 000 kronor skulle kunna bestridas av byggnadsstyrelsens

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1958

26

underhållsmedel. Riktigheten av dessa beräkningar undandrager sig stats­

kontorets bedömande. I detta sammanhang förtjänar emellertid påpekas,

att de sakkunniga uttalat, att ett utförande av de arbeten, varom här är

fråga, icke anses komma att öka byggnadens värde. Vid sådant förhållande

finner ämbetsverket det angeläget, att byggnadskostnaderna begränsas till

vad som kan anses oundgängligen påkallat. Det synes jämväl böra över­

vägas, om icke kostnaderna för här ifrågavarande arbeten lämpligen skulle

kunna fördelas på åtminstone två budgetår.

Byggnadsstyrelsen anser de föreslagna byggnadsåtgärderna välmotive­

rade.

Kungl. May.ts proposition nr 94 år 1958

Departementschefen

Farmaceututbildningskommittén har i sitt nu föreliggande första betän­

kande framlagt vissa förslag i syfte att möjliggöra en provisorisk ökning av

farmaceutiska institutets utbildningskapacitet. Kommittén har därvid ut­

gått från en genom medicinalstyrelsens försorg år 1956 verkställd utred­

ning angående det framtida behovet av farmacevtiskt utbildad arbetskraft.

Enligt nämnda utredning — som anmäldes redan i direktiven för farmaceut­

utbildningskommittén — förelåg inom apoteksväsendet i oktober 1956 en

brist på omkring 75 heltidstjänstgörande farmacevter med apotekarutbild-

ning. Vid oförändrad utbildningskapacitet beräknades i utredningen att

denna brist skulle komma att öka till cirka 210 år 1962, motsvarande om­

kring 40 procent av det vid denna tidpunkt uppskattade behovet. I fråga

om receptarier inklusive farmacie kandidater på apoteken konstaterades i

utredningen en brist i oktober 1956 på cirka 175. Denna brist beräknades

vid oförändrad utbildningskapacitet komma att vara i huvudsak lika stor

i oktober 1959. Utredningen utmynnade i ett krav på att farmaceutiska

institutet borde beredas möjlighet att för utbildning till apotekare mottaga

80 studerande i första årskursen — mot för närvarande 40 — under tio år

och för utbildning till receptarier 180 studerande årligen — mot för när­

varande 120 — under omkring fem år. Farmaceututbildningskommittén

har för sin del förordat att intagningen vid institutet från och med läsåret

1958/59 får den i utredningen åsyftade omfattningen och att den förordade

ökade intagningen upprepas under flera år framåt.

Jag vill till en början erinra om att farmaceututbildningskommittén med

föreliggande förslag om provisorisk utökning av farmaceutiska institutets

utbildningskapacitet fullgjort blott en första del av det åt kommittén givna

utredningsuppdraget. För kommittén återstår bland annat att undersöka

den erforderliga examinationskapaciteten vid institutet på längre sikt

och att utreda institutets lokalfråga i hela dess vidd. Kommittén har i

sitt betänkande uttalat att det synes bli ofrånkomligt att grunda övervä­

gande i lokalfrågan på än mer djupgående analyser än de nu föreliggande

27

rörande behovet av och tillgången på framacevtiskt utbildad arbetskraft.

Angelägenheten av att sådana analyser kommer till stånd har också beto­

nats i vissa remissyttranden över kommitténs betänkande. För egen del vill

jag kraftigt understryka vikten av att kommittén vid prövningen av frå­

gan om den erforderliga examinationskapaciteten på längre sikt granskar

förutsättningarna för de hittills gjorda behovskalkylerna och därvid sär­

skilt beaktar de strukturella förändringar som pågår eller kan väntas ske

inom hela området för läkemedelsförsörjningen. Jag vill i detta samman­

hang tillägga, att 1953 års läkemedelskommitté — som har till uppgift att

inom inrikesdepartementet biträda med översyn av de av 1946 års läke-

medelsutredning och apoteksorganisationerna avgivna förslagen berörande

läkemedelsförsörjningen — väntas komma att slutföra sitt arbete inom

kort. Självfallet kan nämnda kommittés utredningsresultat och eventuella

därpå grundade rationaliseringsåtgärder eller andra anordningar tänkas

påverka bedömningen på längre sikt av arbetskraftsbehovet inom apoteks­

väsendet.

Det aktuella personalläget inom apoteksväsendet är enligt min mening

sådant, att snara åtgärder för en ökning av utbildningskapaciteten vid

farmaceutiska institutets båda linjer är påkallade. Jag anser mig därför

böra föreslå att sådana anordningar vidtages att intagningen vid apotekar­

linjen kan fördubblas — från 40 till 80 studerande — från och med läsåret

1958/59 samt att intagningen vid receptarielinjen kan ökas med 60 stu­

derande — till sammanlagt 180 — likaledes från och med läsåret 1958/59.

Av min redogörelse för farmaceututbildningskommitténs förslag fram­

går, att kommittén begränsat sig till att framlägga detaljerade kostnads­

beräkningar för budgetåret 1958/59. Dessa beräkningar utmynnar i ett

ökat medelsbehov av i runt tal 528 000 kronor. Av beloppet hänför sig

200 000 kronor till kostnader för byggnads- och inredningsarbeten samt

inemot 70 000 kronor till vissa engångsanskaffningar.

Jag har under hand inhämtat, att kommittén beräknat, att den ökade

intagningen vid full utbyggnad av provisoriet, d. v. s. från och med läsåret

1960/61, kommer att — frånsett kostnader för byggnads- och inrednings­

arbeten samt engångsanskaffningar — draga en årlig kostnad icke över­

stigande 650 000 kronor. Kommittén beräknar — med utgångspunkt i en

medelsanvisning för löpande kostnader av omkring 230 000 kronor för

budgetåret 1958/59 — att ytterligare 185 000 kronor kommer att belöpa

på budgetåret 1959/60 samt därutöver 235 000 kronor på budgetåret

1960/61. Härjämte torde komma att erfordras för engångsanskaffningar

cirka 100 000 kronor under budgetåret 1959/60 och cirka 150 000 kronor

under budgetåret 1960/61. Av eu till mig under hand överlämnad prome­

moria, innehållande en preliminär specifikation av kostnaderna för bud­

getåret 1959/60 och 1960/61, framgår, att den avsedda förstärkningen av

avlöningsmedlen under nämnda budgetår, förutom en laboratur i galenisk

Kungl. May.ts proposition nr 94 år 1958

28

farmaci och en tjänst som extra lärare i Ag 21 i farmakognosi, uteslutande

hänför sig till kostnader för kursledare, assistenter, amanuenser och biträ-

despersonal.

Med hänsyn till institutets redan nu knappa lokalutrymmen är det givet,

att en så betydande ökning av intagningen som den nu föreslagna möter

speciella svårigheter. Kommittén har emellertid på ett övertygande sätt

visat att dessa svårigheter går att övervinna. Jag vill då särskilt peka på

det förslag till sambruk av vissa lokaler vid tekniska högskolan, som kom­

mittén framlagt. En dylik, om än tillfällig lösning av institutets lokalfråga

synes mig välfunnen med hänsyn till angelägenheten av att investeringarna

i möjligaste mån begränsas.

De erforderliga byggnads- och inredningsarbetena inom institutets gamla

byggnad vid Kungstensgatan har av byggnadsstyrelsen uppskattats till

totalt 220 000 kronor, av vilket belopp 20 000 kronor hänför sig till arbeten

som närmast har karaktär av underhåll och reparation. Kostnaderna för

sistnämnda ändamål avses med hänsyn härtill skola bestridas av under­

hållsmedel som står till byggnadsstyrelsens disposition. För täckande av

återstoden av kostnaderna har kommittén för nästa budgetår hemställt

om en medelsanvisning av 200 000 kronor (p. 1). Mot de beräknade total­

kostnaderna för ifrågavarande arbeten synes mig icke finnas något att

erinra. Som i olika sammanhang vitsordats är institutets lokaler i mycket

bristfälligt skick. Vissa förbättringsarbeten i olika hänseenden är otvivel­

aktigt nödvändiga, om den ökade intagningen skall kunna komma till stånd.

Med hänsynstagande till att arbetena delvis erfordras först när den för­

dubblade lärokursen för apotekarexamen når andra läsåret, kan emellertid,

enligt vad jag under hand inhämtat, kostnaderna för byggnads- och inred­

ningsarbetena lämpligen uppdelas på två budgetår och medelsanvisningen

för nästa budgetår därför begränsas till 100 000 kronor. Jag föreslår alltså,

att detta belopp nu anvisas. Jag finner det angeläget understryka, att den

av mig förordade totala medelsanvisningen av 200 000 kronor bör avses

för förbättring av i första hand utrymmen direkt avsedda för de studeran­

de och för undervisningen samt i andra hand lokaler av annat slag. Vidare

vill jag framhålla, att jag icke räknar med att ytterligare medel skall erford­

ras för byggnads- och inredningsarbeten under den tid som provisoriet

varar.

Personalkostnaderna för utökningen av intagningen har av kommittén

för budgetåret 1958/59 beräknats till cirka 203 000 kronor. Härav avser

179 000 kronor lärarkrafter och övrig för undervisningen erforderlig per­

sonal samt återstoden, 24 000 kronor, administrativ personal.

Vad gäller den förstnämnda personalkategorien synes mig kommitténs

förslag från olika synpunkter i stort sett väl avvägt. Endast på några punk­

ter har jag ansett mig böra förorda avsteg därifrån. Såsom framgår av det

föregående har kommittén föreslagit, att den laborator och den extra

Kungl. May.ts 'proposition nr 9J+ år 1958

29

lärare, som nu ombesörjer undervisningen i kemi på receptarielinjen, skall

frigöras härifrån och överflyttas till apotekarlinjen samt att undervisning

och examination i kemi och farmacevtisk kemi vid var och en av de tre

lärokurserna för receptarieexamen skall ombesörjas av en kursgivare med

ett beräknat arvode av 12 850 kronor (p. 9). Mot överflyttningen finns en­

ligt min mening i och för sig icke något att erinra. Starka skäl talar också

för att i enlighet med kommitténs förslag utanför institutet på farmaciens

område verksamma personer knytes till detta som kursgivare. Jag vill här

erinra om att kommitténs förslag om en överflyttning av nyssnämnde labo­

rator från receptarielinjen till apotekarlinjen till viss del motiveras av att

laboratorn avses skola ge en särskild föreläsningskurs i farmacevtisk organisk

kemi på apotekarlinjen. För egen del vill jag icke motsätta mig att en sådan

kurs kommer till stånd. Dock bör enligt min mening ett dylikt nytillkom­

mande undervisningsmoment ske inom ramen för nuvarande samlade un-

dervisningsvolym, vilket sålunda förutsätter en motsvarande minskning

av annat undervisningsstoff. Jag räknar därför icke med nya lärart immar

för den avsedda kursen. Enär dessutom ifrågavarande laborator kan beräk­

nas bli helt engagerad i kemiundervisningen på apotekarlinjen först då det

ökade antalet studerande når andra årskursen, synes denne under läsåret

1958/59 kunna omhänderha en lärokurs för receptarieexamen och antalet

kursgivare nämnda läsår därför begränsas till två.

Vad beträffar den erforderliga förstärkningen i fråga om amanuenser kan

jag, mot bakgrunden av de direkta behoven för undervisningen, icke helt

ansluta mig till kommitténs förslag. Jag är endast i så måtto beredd att

biträda förslaget om en ökning av antalet förste amanuenser i kemi (p. 3),

att jag förordar anvisande av medel till två nya sådana befattningar. För­

slaget om en förste amanuens i botanik (p. 7), kan jag icke tillstyrka, ej

heller förslaget om ett utbyte av en tredje amanuens i farmacevtisk mikro­

biologi mot en förste amanuens (p. 17). För sistnämnda ämne beräknar jag i

stället medel för ytterligare en tredje amanuens. Vid bifall till vad jag före­

slagit bör till arvoden och löner åt ifrågavarande personalkategorier beräk­

nas 153 700 kronor i stället för av kommittén föreslagna 179 000 kronor. Där­

vid har jag räknat med de förhöjda arvoden till assistenter och amanuenser,

som gäller från och med den 1 januari 1958. Jag vill i detta sammanhang

tillägga, att jag vid min prövning av nu berörda personalfrågor utgått från

det av kommittén framlagda förslaget rörande kemilaborationernas anord­

nande på apotekarlinjen. Med hänsyn till att kommitténs förslag på denna

punkt kritiserats i vissa remissyttranden bör det emellertid enligt min me­

ning vara institutets styrelse obetaget att, om så skulle befinnas lämpligt

och möjligt, i detaljerna ordna denna undervisning på annat sätt än kom­

mittén förutsatt.

Med den förordade ökade intagningen följer även, att institutets admi­

nistrativa personal måste förstärkas. Kommittén har föreslagit, att en be­

Kungl. May.ts 'proposition nr 9J+ år 1958

30

fattning som amanuens i reglerad befordringsgång inrättas och att samtidigt

det nuvarande sekreterararvodet på 4 200 kronor indrages. Den befintliga

arvodesbefattningen som kamrerare, förenad med ett arvode av 3 600

kronor, förutsattes däremot skola vara kvar tills vidare. Kommittén har

därjämte förordat inrättande av en kontorsbiträdestjänst ävensom en

medelsanvisning av 5 000 kronor till tillfällig arbetshjälp. För egen del har

jag blivit övertygad om att institutet bör ha tillgång till en mer kvalifice­

rad kraft än som torde bli möjligt att knyta till den föreslagna amanuens­

befattningen. Jag anser mig därför böra förorda, att från och med nästa

budgetår inrättas en tjänst vid institutet som förste byråsekreterare i löne­

grad A 21 (p. 18). Då det av kommittén förutskickade förslaget till organisa­

tionsplan för institutet icke nu bör föregripas, synes tjänsten böra inrättas

som extra. Ifrågavarande befattningshavare bör övertaga icke endast den

nuvarande sekreterarens utan även kamrerarens arbetsuppgifter, varför

båda dessa arvodesbefattningar bör indragas samtidigt med att tjänsten in­

rättas. Förutom denna förstärkning förordar jag anvisande av 6 000 kronor

till tillfällig hjälp på kansliet (p. 20). Jag är alltså icke beredd att biträda

förslaget om inrättande av en kontorsbiträdestjänst (p. 19). Kostnaderna

för nu ifrågavarande ändamål beräknar jag för budgetåret 1958/59 till

i avrundat tal 21 000 kronor, vilket innebär något lägre kostnader än de av

kommittén beräknade. De sammanlagda merkostnaderna för personal upp­

går alltså enligt mina beräkningar till (153 700 + 21 000 =) 174 700 kronor.

För den avsedda ökningen av intagningen erfordras enligt kommitténs

beräkningar för nästa budgetår en förstärkning med 21 000 kronor av insti­

tutets anslagsmedel till omkostnader (p. 21). Med hänsyn främst till att

kommittén synes ha beräknat merkostnaderna för telefon, telegram och

annonsering något högt anser jag för egen del, att medelsanvisningen till

omkostnader bör kunna begränsas till 18 000 kronor.

Engångskostnaderna för erforderlig komplettering av utrustningen under

budgetåret 1958/59 har kommittén uppskattat till 66 000 kronor samt mer­

kostnaderna för förbrukningsmateriel till 38 000 kronor eller sålunda sam­

manlagt 104 000 kronor (p. 22). Jag anser mig i stort sett kunna godtaga

denna kalkyl och beräknar för ifrågavarande ändamål ett avrundat belopp

av 100 000 kronor.

Den av mig i det föregående föreslagna förstärkningen av farmaceutiska

institutets anslagsmedel uppgår för nästa budgetår till sammanlagt

(100 000 + 174 700 + 18 000 + 100 000 =) 392 700 kronor eller i avrun­

dat tal 393 000 kronor. Ifrågavarande belopp torde böra anvisas under ett

särskilt förslagsanslag, rubricerat Farmaceutiska institutet: Ökad intagning

av studerande. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att meddela erfor­

derliga föreskrifter rörande anslagets disposition.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 94 år 1958

31

att till Farmaceutiska institutet: Ökad intagning av stu­

derande för budgetåret 1958/59 under åttonde huvudtiteln

anvisa ett förslagsanslag av 393 000 kronor.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse, bila­

ga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sten G. Olsson

Kungl. Maj:ts proposition nr 91+ år 1958

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 9J+ år 1958

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

Inledning........................................................................................................ 2

Behovet av farmacevtiskt utbildad personal................................................ 4

Föreliggande beräkningar .......................................................................... 4

Farmaceututbildningskommittén ............................................................... 6

Farmaceututbildningskommitténs förslag till provisoriska åtgärder............. 8

Allmänna synpunkter................................................................................. 8

Undervisningens anordnande under ett provisorium................................ 9

Medelsbehovet under budgetåret 1958/59 ................................................ 12

Byggnads- och inredningsarbeten............................................................... 13

Avlöningar ................................................................................................. 14

Omkostnader och materiel.......................................................................... 19

Remissyttranden ............................................................................................ 20

Departementschefen ...................................................................................... 26

Ivar Haeggströms Boktryckeri AB • Stockholm 1958

680639