Prop. 1959:126

('angående ökning av de svenska insatserna i Internationella valutafonden och Världsbanken',)

Kungi. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

1

Nr 126

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ökning av de

svenska insatserna i Internationella valutafonden och Världsbanken; given Stockholms slott den 20 mars 1959.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finans­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departements­ chefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G.

E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte godkänna en höjning av den svenska kvoten i Internationella valutafonden med 50 procent och en ök­ ning av den svenska andelen i Världsbankens grundfond med 100 procent samt lämna riksbanken garanti för täckning av eventuella förluster, som hänför sig till de ökade insatserna och vilka enligt fullmäktige i riksbanken inte bör belasta banken. Vidare föreslås, att riksdagen bemyndigar riks­ banken att tillskjuta det erforderliga kapitalet samt påtaga sig de förplik­ telser som följer med ökningen av den svenska andelen i Världsbankens grundfond.

1 Biliang till riksdagens protokoll 1959. 1 samt. Nr 126

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 20 mars 1959.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Lindell, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter följande.

Med skrivelse den 9 maj 1950 (nr 421) har riksdagen godkänt Kungl. Maj:ts proposition nr 1950:89 angående Sveriges anslutning till Interna­ tionella valutafonden och Internationella återuppbyggnadsbanken (Världs­ banken). Sverige inträdde i Valutafonden och Världsbanken på hösten 1951 och riksbanken tillsköt i enlighet med riksdagens bemyndigande det svenska insatskapitalet. För en redogörelse för de båda institutionerna hänvisas till ifrågavarande proposition.

Den svenska kvoten i Valutafonden uppgår till 100 miljoner dollar, varav 25 procent inbetalats i guld och 75 procent erlagts i kronor till fondens kon­ to i riksbanken. I Världsbanken är den svenska andelen likaledes 100 miljo­ ner dollar. Av detta belopp har 2 procent erlagts i guld och 18 procent i kro­ nor, medan resterande 80 procent utgör ett garantibelopp som skall inbe­ talas endast om så är nödvändigt för att möta bankens förpliktelser. Kungl. Maj :t erhöll i riksdagens nämnda skrivelse bemyndigande att lämna riks­ banken garanti för täckning av eventuella förluster på grund av Sveriges medlemskap i de båda institutionerna.

Sedan någon tid har på internationellt plan diskussioner förts om önsk­ värdheten av att förstärka fondens och bankens resurser. Vid det årsmöte med dessa institutioner, som ägde rum i New Delhi i oktober 1958 med del­ tagande av representanter från samtliga 68 medlemsländer, uppdrogs åt fondens och bankens direktioner att utreda frågan om behovet av kapital- förstärkningar. De rapporter som med anledning härav utarbetades i äm­ net utmynnade i att för såväl fonden som banken en väsentlig utvidgning av resurserna ansågs erforderlig. I sina ställningstaganden till rapporterna och de till dem fogade resolutionsförslagen har sedermera medlemsländer­ nas styrelserepresentanter praktiskt taget enhälligt uttalat sig för att fonden och banken skulle uppmana respektive regeringar att vidtaga åtgärder för en höjning av insatserna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 år 1959

3

I en den 26 februari 1959 dagtecknad skrivelse har

fullmäktige i riks­

banken

hemställt, att Kungl. Maj :t måtte utverka riksdagens bemyndigande

att godkänna dels en höjning med 50 procent av den svenska kvoten i Valuta­ fonden (IMF), dels en ökning med 100 procent av den svenska andelen i Världsbankens (IBRD) grundfond samt en ökning med 11 000 miljoner dol­ lar av sagda grundfond.

Fullmäktige anför härvid, att de förslag som framlagts under år 1958 om en allmän höjning av medlemsländernas insatser syftar till att de nuva­ rande medlemskvoterna i fonden skall höjas med i princip 50 procent medan bankens grundfond skall i princip fördubblas. Beträffande bakgrunden till förslagen, deras innehåll och innebörd för Sverige hänvisar fullmäktige till en till sin skrivelse fogad promemoria, vari även redogöres för rapporterna i frågan i december 1958 från Valutafondens direktion och Världsbankens direktörer. I promemorian anföres bland annat följande.

1. Höjning av kvoterna i IMF

Fondens direktörer understryka i sin rapport vikten av att fonden allt efter ändrade omständigheter på ett effektivt sätt skall kunna fullgöra en av sina huvuduppgifter, nämligen att ge finansiell hjälp åt sådana medlemsländer, som önska stabilisera sina valutor, vidtaga åtgärder mot ökad utbytbarhet för dessa eller lösa tillfälliga betalningsbalansproblem. Fondens verksamhet på detta område har kännetecknats av perioder, då på kort tid stora an­ språk om finansiell hjälp ställts på fonden. En sådan period inföll under de första åren av återuppbyggnad efter kriget, en annan började på hösten 1956 bl. a. till följd av Suez-krisen och har sedan fortgått och kännetecknats av valutaoron på hösten 1957 och stagnationstendenserna i världsekonomien. Sedan 1947 har IMF ställt finansiell hjälp till medlemmarnas förfogande (i huvudsak i dollar) med ett belopp av $ 4,1 miljarder, varav omkring 2/3 under de senaste två åren.

Vid utgången av november 1958 uppgick IMF:s behållning av guld och dollar till $ 1,5 miljarder, sedan avdrag skett med $ 0,8 miljarder avseende åt några medlemmar lämnade medgivanden att inom viss tid vid behov utnyttja fondens resurser, s. k. standby-arrangemang. Som jämförelse anföres en be­ hållning av .? 3,5 miljarder vid slutet av september 1956. Fondens direktion anser icke den nuvarande behållningen vara tillräcklig för att möta framtida anspråk på fondens resurser, vilka som erfarenheten visat kunna komma snabbt och ha stor omfattning. Resurserna anses även otillräckliga för att ge medlemmarna den känsla av säkerhet i sitt ekonomiska handlande, som möjligheterna till finansiell hjälp i fonden böra skänka. Visserligen kan en ökad utbytbarhet för andra inedlemsvalutor väntas medföra vidgad använd­ ning av dessa i fondens verksamhet — undersökningar pågå angående möj­ ligheten att befrämja en sådan användning. Fonden måste dock enligt fond­ direktörernas uppfattning vara beredd att 'möta lägen, där dess behållning av guld och konvertibla valutor kan bli av avgörande betydelse.

Under de senaste 10 åren har världshandelns volym nästan fördubblats. Prishöjningarna i USA ha sedan 1944 uppgått till minst 50

%.

Med några få

undantag ha medlemmarnas år 1944 fastställda kvoter förblivit oförändrade. Härigenom har realvärdet av fondens tillgångar i motsvarande mån mins­ kats. Fonddirektörerna anse, alt delta är eu viktig faktor att beakta i sam­ manhanget.

4

Mot bakgrunden av ovanstående föreslå fonddirektörerna, att fondens sty­ relse genom röstning senast den 2 februari 1959 utan särskilt sammanträde skall godkänna resolutioner av i huvudsak följande innehåll.

IMF

föreslår,

att fondmedlemmarnas kvoter per 31 januari 1959 ökas med

50 % för varje medlem. För Canada, Japan och Tyskland föreslås, med tanke på det relativt snabba ekonomiska framåtskridandet i dessa länder, högre kvothöjningar än 50 %. Dessutom skola medlemmar med mindre kvo­ ter, under $ 20 milj., givas tillfälle begära begränsade ökningar utöver nämnda procenttal. (Framställningar om högre procentuella kvotförhöj­ ningar ha även gjorts från vissa länder med större kvoter, bl. a. Danmark och Norge. Denna fråga ingår icke i resolutionsförslagen utan kommer att behandlas senare av fonddirektionen.)

Av kvothöjningarna skola medlemmarna — i likhet med vad som gällt för de ursprungliga kvoterna — i princip inbetala 25 % i guld och 75 % i egen valuta. Under särskilda omständigheter må dock guldinbetalningen utsträckas över en period av 4 år.

En kvothöjning för ett visst medlemsland blir icke effektiv med mindre

a) vederbörande medlem senast den 15 september 1959 skriftligen notifie- rat fonden angående sitt samtycke till höjningen b) medlemmar med minst 75 % av IMF-kvoternas totalbelopp samtyckt till ökning av sina respektive kvoter c) utökning av IBRDrs kapital sker (undantag från detta villkor kan senare beslutas) samt d) vederbörande medlem inbetalat belopp motsva­ rande kvothöjningen.

Genom den föreslagna allmänna kvothöjningen skulle fondens totala resurser öka från $9,2 till $ 14,3 miljarder. Guld- och dollarbehållningen skulle fördubblas från $ 2,3 till $ 4,6 miljarder. Medlemmarna skulle få ökade möjligheter att köpa valutor i fonden. Då kvoterna ligga till grund för röststyrkeförhållandena i fonden skulle de relativt större kvotökningar­ na för Canada, Japan och Tyskland medföra något ökat inflytande för des­ sa länder i voteringsfrågor.

För Sveriges vidkommande innebär förslaget, att nuvarande svenska kvot om $ 100 milj. höjes till $ 150 milj. Av höjningen på $ 50 milj. skall 25 %, $ 12,5 milj. motsvarande 64,7 mkr, inbetalas i guld och resterande 75 %, $ 37,5 milj. motsvarande 194,0 mkr, erläggas i kronor till fondens konto i riksbanken. Ytterligare detaljer angående den svenska kvoten fram­ gå av nedanstående tabell:

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

Belopp i miljoner

Kvotbelopp 25 % guldinbet.

75 % kroninbet. kr.

$

kr.

$

kr.

Ursprunglig kvot Kvothöjning ....

Ny kvot

100

50 150

517,3 258,7 776,0

25 12 5 37,5

129,3

64,7 194,0

388.0 194.0 582.0

I sammanhanget må erinras om att Sverige sedan sitt inträde i IMF år 1951 icke vid något tillfälle tagit fondens resurser i anspråk. Bortsett från smärre administrativa betalningar har IMF ej utnyttjat sitt krontillgodo- liavande i riksbanken.

Sveriges möjligheter att utnyttja fondens resurser ökas i proportion till den ökade insatsen. Sålunda ökas den s. k. guldtranchen från $ 25 milj. till $ 37,5 milj. och varje följande tranch ökas likaledes från $ 25 milj. till

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 år 1959

5

$ 37,5 milj. Enligt av fonden deklarerade principer gälla följande regler för disposition av de olika trancherna.

Beträffande valutaköp inom guldtranchen, som motsvarar ett medlems­ lands guldinsats, kan landet räkna med att IMF medgiver sådana köp utan mera ingående prövning. Vid ansökningar om valutaköp inom den första därpå följande kredittranchen, innebärande en ökning av IMF:s innehav av medlemmens valuta från 100 % till högst 125

%

av kvoten, kan en väl­

villig behandling påräknas, under förutsättning att landet i fråga även självt gör rimliga ansträngningar att lösa sina problem. För ytterligare valutaköp, vilka kunna företagas till dess fondens innehav av medlemslandets valuta uppgår till 200

%

av landets kvot, uppställer fonden betydligt strängare krav.

Dragningar på fonden kan endast ske med en tranch Cd. v. s. i Sveriges fall $ 37,5 milj.) per år. Undantag kan dock medgivas. Därest IMF skulle dis­ ponera sina kronor i riksbanken, ökas Sveriges dragningsmöjligheter på fonden i motsvarande mån.

2. Höjning av IBRD.s auktoriserade kapital

I sin rapport ge bankens direktörer inledningsvis en tillbakablick på IBRDrs verksamhet sedan dess tillkomst år 1946. Det konstateras, att banken under denna tid i allt större omfattning kommit att engagera sig i lånepro- jekt i medlemsländerna, främst i underutvecklade länder. Särskilt markant har ökningen i bankens lånegivning varit under verksamhetsåret 1957—58, då lån beviljades för över $ 700 milj. jämfört med $ 200—400 milj. under tidigare år. Under innevarande finansår, som löper till den 30 juni 1959, ha då halva perioden gått lån lämnats för över $ 400 milj. Totalbeloppet för un­ der hela verksamhetstiden beviljade lån utgör $ 4 1/4 miljarder. Nödlidande lån ha hittills ej förekommit. Banken, som bedriver sin utlåning på bank- mässiga grunder, har under åren kunnat bygga upp reservfonder på inemot $ 400 milj.

Bankdirektionen beskriver sedan det sätt på vilket medel anskaffats för berörda utlåning. I enlighet med bankstadgan ha medlemmarna av sina teck­ nade andelar inbetalat 2 % i guld och 18 % i vederbörande medlems valuta. Resterande 80 % av andelarna ha medlemmarna åtagit sig att inbetala en­ dast i den mån detta skulle bli nödvändigt för att möta IBRDrs förpliktel­ ser. Ungefär hälften av bankens utlåning, vilken totalt den 30 september 1958 uppgick till $3 1/4 miljarder, representeras av kapital, som upplånats. Den 80 %-iga icke inbetalade delen av medlemmarnas tecknade kapital tjä­ nar som en betydelsefull garanti för sådan upplåning.

IBRDrs låneverksamhet under den framtid, som kan överblickas, antages av bankens direktörer komma att ligga på nuvarande höga eller på en ännu högre nivå, särskilt med tanke på de stigande kapitalbehoven i underutveck­ lade länder. Alt anskaffa erforderligt kapital för denna utlåning via ökade kapitalinsatser från medlemmarna synes ej nödvändigt eller lämpligt. En ökad upplåning från bankens sida anses vara att föredraga. För detta ford­ ras, såsom erfarenheten visat, att ovan berörda garanti, representerande av medlemmarna tecknat men icke inbetalat kapital, är av betryggande stor­ leksordning. Visserligen utgör nuvarande garantibelopp $ 7,6 miljarder, vil­ ket i och för sig kan synas vara tillfredsställande. Med tanke på att den stör­ re delen av bankens upplåning sker och med all sannolikhet kommer att ske i Förenta staterna och att de amerikanska kapitalinvesterarna fästa stort avseende vid eu jämförelse mellan å ena sidan IBRI):s utelöpande obligationsstock och å (len andra USA:s andel, $ 2,5 miljarder, av berörda garantibelopp, konstatera bankens direktörer, att det faktiska läget är så­

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 år 1959

dant att en betryggande amerikansk garanti kan vara av avgörande bety­ delse vid bankens fortsatta upplåning. En ökad utbytbarhet för andra valu­ tor än dollar kan kanske leda till att vederbörande länders garantibelopp i IBRD få större tyngd ur de amerikanska investerarnas synpunkt. Direk­ törerna anse det dock trots detta ej rådligt att vänta med en utökning av kapitalet.

Beträffande storleken av kapitalhöjningen ha direktörerna beslutat före­ slå den inledningsvis nämnda höjningen med 100 %. Ett förslag om en 50 %-ig höjning, som varit aktuellt, skulle av den hittillsvarande utvecklingen att döma kräva en förnyad utökning av bankens kapital redan 1962 eller 1963. Sådana täta ändringar i IBRD:s kapitalstruktur anse bankens direk­ törer icke lämpliga av hänsyn till reaktionen på obligationsmarknaden.

Bankens direktörer föreslå på grundval av sin utredning, alt bankens styrelse genom röstning senast den 2 februari 1959 utan särskilt samman­ träde skall avge en

rekommendation

till medlemmarna att fatta i huvudsak

följande beslut.

lBRD:s auktoriserade kapital skall genom en generell 100 %-ig höjning ökas till $ 20 miljarder. Någon som helst inbetalning från medlemmarna skall ej nu ske. Såvida bestämmelserna sedan icke ändras, skall därför en inbetalning endast äga rum, därest så erfordras för att möta bankens för­ pliktelser. Canada, Japan och Tyskland inbjudas att teckna ytterligare ka­ pital utöver den generella höjningen. Teckning av vissa tilläggsandelar av­ ses även kunna bli aktuell i fråga om länder med f. n. förhållandevis små tecknade andelar. En särskild höjning med $ 1 miljard av det auktoriserade kapitalet skall även äga rum, vilket belopp i första hand torde avses kom­ ma till användning för andelsteckning av nytillträdande medlemmar.

Kapitalökningen blir ej effektiv med mindre bankens medlemmar ha teck­ nat andelar för minst $ 7 miljarder senast den 15 september 1959 och en höjning av kvoterna i IMF samtidigt sker (undantag från det senare villko­ ret kan beslutas).

Resultatet av de föreslagna kapitalökningarna skulle bli, att IBRD:s auk­ toriserade kapital ökas från nuvarande $ 10 miljarder till $ 21 miljarder. Det tecknade kapitalet, f. n. $ 9,5 miljarder, skulle med hänsyn tagen till tilläggsteckningar från japansk, kanadensisk och tysk sida komma att upp­ gå till $ 19,7 miljarder. Härav skulle $ 1,97 miljarder motsvara medlemmar­ nas insatser, medan huvuddelen, 3 17,73 miljarder, skulle representera det väsentligt utökade garantibeloppet. Det amerikanska garantibeloppet skulle öka från § 2,5 till $ 5,7 miljarder. Visst ökat inflytande i voteringsfrågor skulle tillkomma Canada, Japan och Tyskland.

För svensk del skulle den föreslagna höjningen innebära, att Sveriges nu­ varande andel i IBRD:s grundfond, $ 100 milj., ökas till $ 200 milj., mot­ svarande ca 1 034 miljoner kronor. Såsom framgår av ovanstående skulle i samband härmed någon ytterligare inbetalning till IBRD ej ske. Den svenska inbetalda andelen skulle således även efter utökningen komma att bestå av de vid Sveriges inträde i banken år 1951 inbetalade beloppen, $ 2 milj. samt motvärdet till $ 18 milj. eller således ca 93 mkr. Summan av dessa två belopp, ca 103 mkr, utgör 10 % av Sveriges nya andel. 90 % av andelen eller således omkring 931 mkr (motvärdet till $ 180 milj.) skulle vara den höjda svenska garantidelen. I sammanhanget kan nämnas, att av ovanberörda belopp på ca 93 mkr, vilket 1951 ställdes till IBRD:s förfo­ gande på konto i riksbanken, hittills efter successiva svenska medgivanden inemot 87 mkr utnyttjats av banken i dess låneverksamhet, varav dock 4 mkr ha återbetalats.

Kungl. Maj. ts proposition nr 126 år 1959

7

I fråga om den föreslagna höjningen av kvoterna i Valutafonden hänvisar fullmäktige i sin skrivelse till de stora anspråk som under de senaste åren ställts på Valutafondens resurser samt till det förhållandet att världshan­ delns volym under det senaste årtiondet nära nog fördubblats samtidigt som prisnivån kraftigt höjts, medan kvoterna förblivit praktiskt taget oför­ ändrade. Beträffande kapitalökningen i Världsbanken finner fullmäktige, att den möjliggör en ökad upplåning och därigenom gör banken bättre skic­ kad att fullfölja den viktiga uppgiften att leda kapital från förhållandevis kapitalstarka länder till länder, som är i behov av kapital för sin ekonomiska utveckling.

Vad gäller de finansiella förpliktelser som de föreslagna insatshöjning­ arna skulle medföra, förklarar sig riksbanken beredd att dels erlägga 12,5 miljoner dollar i guld och 37,5 miljoner dollar i kronor till Valutafonden, dels påtaga sig de förpliktelser som följer med teckning av 1 000 andelar, var och en med ett nominellt värde av 100 000 dollar, i Världsbankens grundfond. Härvid förutsätter fullmäktige, att Kungl. Maj :t av riksdagen bemyndigas lämna riksbanken garanti för täckning av de eventuella förluster som hänför sig till de nya insatserna och vilka enligt fullmäktige inte bör be­ lasta banken.

Vid ärendets behandling av fullmäktige i riksbanken anmälde herr Rub- bestad avvikande mening och anförde.

Då Sverige redan nu svarar för en ansvarssumma i Internationella ban­ ken av 517 milj. kronor har jag med hänsyn till vårt lands ekonomiska läge och den svenska kapitalmarknaden icke ansett mig böra tillstyrka förslaget om ytterligare insatser i denna bank.

Departementschefen

Internationella valutafonden och Världsbanken har under senare år fått en allt större betydelse i sina uppgifter att med olika medel förstärka den internationella likviditeten. Såsom framgår av den lämnade redogörelsen har fondens insatser vid ett flertal tillfällen av akut valutaoro spelat en av­ görande roll. Banken har å sin sida i utvidgad omfattning bedrivit utlå­ ning för investeringsändamål åt främst underutvecklade länder, ökningen av dess verksamhet har varit särskilt markant under redovisningsåret 1957/58 och därefter. Medan fonden och banken fortfarande arbetar med i stort sett samma resurser som vid sin tillkomst år 1946, har världshandeln under de senaste tio åren nästan fördubblats och prisnivån i exempelvis För­ enta staterna sedan 1944 gått upp med omkring 50 procent. Som en följd av denna utveckling kan man räkna med att såväl fonden som banken i framtiden kommer att ställas inför uppgifter för vilka deras nuvarande tillgångar befinnes otillräckliga.

Mot denna bakgrund får de beslut ses som fattades i New Delhi i oktober 1958 och som ledde till att konkreta förslag nu lagts fram för ställningsta­ gande av medlemsländerna. Såsom nämnts förutses en allmän höjning av Valutafondens resurser med 50 procent och av Världsbankens grundfond

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

med 100 procent. I samband härmed föreslås vissa ytterligare höjningar och justeringar, för vilka redogjorts i det föregående. De medför för bankens del att grundfonden höjes från 10 000 till 21 000 miljoner dollar. Jag vill i detta sammanhang understryka, att endast kvothöjningen i fonden förut­ sätter en ökning av de kontanta inbetalningarna. Vad banken beträffar skall höjningen inskränka sig till tecknande av nya insatser, vilket medför att garantibeloppet förstärks och banken sätts i stånd att utvidga sin upplå­ ning.

För egen del ansluter jag mig till den av majoriteten av riksbanksfull­ mäktige företrädda uppfattningen och finner det väl motiverat att Sverige även i fortsättningen lämnar sin fulla medverkan i det internationella sam­ arbete varom här är fråga. Beträffande Valutafonden har det från svensk sida hittills inte funnits anledning att utnyttja dess resurser. Det får emel­ lertid anses vara angeläget ur svensk synpunkt att fondens funktion som stabiliserande faktor i internationella valutasammanhang och främjare av världshandelns harmoniska utveckling inte bromsas upp. Världsbankens uppgift att efter affärsmässiga grunder i växande utsträckning lämna kre­ diter för produktiva syften åt såväl underutvecklade länder som industri­ aliserade men kapitalbehövande länder motiverar även i fortsättningen stöd från svensk sida.

De finansiella konsekvenserna för Sveriges del av den föreslagna utvidg­ ningen av Valutafondens resurser blir, att den svenska kvoten höjes från 100 till 150 miljoner dollar. Av höjningen på 50 miljoner dollar skulle riks­ banken inbetala 12,5 miljoner dollar i guld samt avsätta motvärdet i svenskt myntslag till 37,5 miljoner dollar, det vill säga ca 194 miljoner kronor, till fondens konto i riksbanken. Den föreslagna ökningen av Världsbankens kapital innebär att Sveriges andel i grundfonden ökar från 100 till 200 mil­ joner dollar, motsvarande omkring 1 034 miljoner kronor. Såsom tidigare nämnts blir någon ytterligare inbetalning i detta sammanhang ej erforderlig, då ökningen helt hänför sig till garantibeloppet.

Procedurordningen vid genomförandet av en höjning av insatserna har fastställts något olika för fonden och banken. Vad beträffar fonden skall godkännandet meddelas i en skriftlig notifikation, varefter inom den fast­ ställda tiden erforderlig inbetalning skall ske. Beträffande banken har veder­ börande styrelseledamot att rösta för en allmän höjning av grundkapitalet, varefter verkställes nyteckning av det ökade kapitalet i banken. De resolu­ tionsförslag, varom här är fråga och som även inbegriper de ytterligare höjningar och justeringar som jag tidigare omnämnt, torde såsom

bilagor

A och B

få fogas till detta protokoll.

Av riksdagen torde böra utverkas bemyndigande för Kungl. Maj :t att godkänna den föreslagna ökningen av de svenska insatserna ävensom för riksbanken att tillskjuta det erforderliga kapitalet. I likhet med vad som skedde vid Sveriges anslutning till fonden och banken bör vidare Kungl. Maj :t bemyndigas att lämna den av riksbanken förutsatta garantien för att

9

riksbanken skall erhålla ersättning av statsmedel för de eventuella förluster, som kan uppkomma till följd av ökningen av insatserna.

Jag hemställer således att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

dels

bemyndiga Kungl. Maj :t att, i enlighet med bilagda

resolutionstexter, godkänna en höjning av den svenska kvo­ ten i Internationella valutafonden med 50 procent samt en ökning av den svenska andelen i Världsbankens grundfond med 100 procent ävensom att lämna riksbanken garanti för täckning av de eventuella förluster som hänför sig till de ökade insatserna och vilka fullmäktige i riksbanken icke an­ ser böra belasta banken,

dels ock

bemyndiga riksbanken att tillskjuta det erforderliga

kapitalet samt påtaga sig de förpliktelser som följer med teckning av 1 000 andelar, var och en med ett nominellt vär­ de av 100 000 dollar, i Världsbankens grundfond.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att proposition av den lydelse bilaga vid detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

Ur protokollet:

Ingrid Qvarnström

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

Bilaga A

Enlargement of Fund Resources

Through Increases in Quotas

Resolutions

Whereas the Executive Directors have considered the question referred to them by the Resolution of the Board of Governors of the Interna­ tional Monetary Fund åt their Thir- teenth Annual Meeting:

That the Executive Directors promptly consider the question of enlarging the resources of the Fund through increases in quotas and that, if, having regard to views ex­ pressed by Governors and consider- ing all other aspects of the matter, they find that action to carry out such increases would be desirable, they submit an appropriate proposal to the Board of Governors for action either åt a meeting of the Board or by vote without a meeting, as the Executive Directors may determine; And having found that action to carry out increases in quotas would be desirable, have set out their con- clusions in a report, entitled Enlarge­ ment of Fund Resources Through Increases in Quotas, in which it is proposed that the present quota of each member of the Fund shall be increased by 50 per cent, with addi­ tional increases for certain members;

And having noted that there are various legal requirements in member countries for giving effect to this proposal, have submitted to the Board of Governors the following Resolu­ tions for a vote without meeting pursuant to Section 13 of the By- Laws of the Fund, which Resolutions propose increases of quotas for all members of the Fund, make provision

(Översättning)

Ökning av fondens resurser genom

kvothöjningar

Resolutioner

Sedan direktionen övervägt den frå­ ga, som hänskjutits till densamma ge­ nom resolution av Internationella va­ lutafondens styrelse vid dess tretton­ de årsmöte:

Att direktionen skyndsamt över­ väger frågan om ökning av fondens resurser genom kvothöjningar och att direktionen, därest den med be­ aktande av synpunkter som styrel­ sen framfört och med hänsyn till frågans övriga aspekter finner det önskvärt att åtgärder vidtagas för sådana höjningar, framlägger ett lämpligt förslag till styrelsen för åtgärd antingen vid styrelsesam­ manträde eller genom röstning utan sammanträde, alltefter direktionens bestämmande;

och sedan direktionen, som funnit det önskvärt att åtgärder vidtagas för sådana kvothöjningar, framlagt sina slutsatser i en rapport kallad »ökning av fondens resurser genom kvothöj­ ningar», i vilken föreslås att varje fondmedlems nuvarande kvot skall höjas med 50 procent, med ytterliga­ re höjningar för vissa medlemmar;

och sedan direktionen, som konsta­ terat att medlemsländerna ha att iakt­ taga olika bestämmelser för att för­ läna detta förslag kraft och verkan, för styrelsen framlagt följande reso­ lutioner för röstning utan samman­ träde enligt paragraf 13 i fondens procedurregler, vilka resolutioner in­ nehålla förslag om kvothöjningar för alla fondmedlemmar, bestämmelser

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

11

for consents by members, and establish the conditions upon which the increases consented to shall take effect.

Now therefore the Board of Gover- nors hereby resolves that

First resolution

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Internatio­ nal Monetary Fund as of January 31, 1959 shall be increased by 50 per cent for each member.

2. None of the increases in quotas proposed in paragraph 1 of this Reso­ lution shall become effective unless: (i) The member concerned has notified the Fund in writing Ihat it consents to the increase in its quota; and (ii) The Fund determines that members having not less than 75 per cent of the total of quotas on January 31, 1959 ha ve consented to increases in their quotas; and (iii) The requirement is satisfied of a minimum aggregate increase in subscriptions, contained in the Resolution of the Board of Gover- nors of the International Bank for Reconstruction and Development entitled Increase of $ 10 000 000 000 in Authorized Capital Stock and Subscriptions Thereto, recom- mended by the Executive Directors of the International Bank for Re­ construction and Development; and (iv) The member concerned has paid the full increase in its quota.

Subject to paragraph 7 (c) of this Resolution, each increase in quota shall become effective upon the date of the latest of tliese four events.

3. The written notices prescribed in paragraph 2 (i) shall be signed by a competenl official whose authority and signature are duly autbenticated.

4. Notices in accordance with pa­ ragraph 2 (i) shall be received in the Fund not later than September 15,

om medlemmarnas godkännande samt villkoren för de godkända höj­ ningarnas ikraftträdande;

Beslutar styrelsen härigenom att

Första resolutionen

1. Internationella valutafonden fö­ reslår att medlemmarnas i Interna­ tionella valutafonden kvoter per den 31 januari 1959 skola ökas med 50 procent för varje medlem i enlighet med bestämmelserna i denna resolu­ tion.

2. Ingen av de i paragraf 1 i den­ na resolution föreslagna kvothöjning­ arna skall träda i kraft med mindre: (i) vederbörande medlem skrift­ ligen har notifierat fonden att den samtycker till höjningen av sin kvot; och (ii) fonden fastställer att med­ lemmar med minst 75 procent av kvoternas sammanlagda belopp per den 31 januari 1959 ha samtyckt till höjning av sina kvoter; och (iii) det krav på en minsta sam­ manlagd ökning av tecknade an­ delar är uppfyllt, vilket återfinnes i styrelsens för Internationella åter­ uppbyggnads- och utvecklingsban­ ken resolution kallad »Höjning med $ 10 000 000 000 av grundfon­ den och teckning av motsvarande andelar», rekommenderad av Inter­ nationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens direktion; och

(iv) vederbörande medlem har erlagt full betalning för höjningen av sin kvot. Med förbehåll för paragraf 7 (c) i denna resolution skall varje kvot­ höjning träda i kraft på dagen för den senaste av dessa fyra händelser.

3. De i paragraf 2 (i) stadgade skriftliga notifikalionerna skola un­ dertecknas av behörig ämbetsman, vilkens fullmakt och underskrift äro vederbörligen bestyrkta.

4. Notifikationer enligt paragraf 2 (i) skola vara fonden tillhanda se­ nast den 15 september 1959, dock att

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 126 år 1959

1959, provided that the Executive Directors may extend this period as they may determine.

5. Åt any time after the percentage of participation prescribed in para- graph 2 (ii) of this Resolution has been reached, the Board of Governors may, by a four fifths majority of the total voting power, eliminate the requirement in paragraph 2 (iii) of this Resolution, and may make such modifications as to the date of the effeetiveness of inereases in quotas as may then be determined.

6. Subject to paragraph 7 (b) of this Resolution, each member shall pay lo the Fund within thirty days after the latest of the three events in paragraph 2 (i), (ii), and (iii) of this Resolution 25 per cent of the inerease in gold and the balance in its own currency.

7. (a) In giving notice in ac- cordance with paragraph 2 (i) of this Resolution, a member may re- present that, for reasons which it shall submit to the Fund, its reserves should not be reduced by an immedi- ate full gold payment in accordance with paragraph 6 of this Resolution, and that it therefore consents to the inerease in its quota proposed in pa­ ragraph 1 of this Resolution, as an inerease by installments.

(b) Notwithstanding paragraph 2 (iv) of this Resolution, a member inereasing its quota by installments shall pay not less than one fifth of the gold and currency prescribed in paragraph 6 within thirty days after the latest of the three events in pa­ ragraph 2 (i), (ii), and (iii), and shall pay further installments of gold and currency of not less than one fifth of the inerease in each twelve months after the first payment until the full amount prescribed in pa­ ragraph 6 has been paid.

(c) Subject to paragraph 2 of this Resolution, on the completion of the payment of each installment of the inerease, the member’s quota shall be inereased by an amount equal to the installment.

direktionen må besluta om förläng­ ning av denna period.

5. Sedan den i paragraf 2 (ii) i den­ na resolution föreskrivna deltagar- procenten uppnåtts, kan styrelsen när som helst med en majoritet av fyra femtedelar av samtliga röster upphä­ va kravet i paragraf 2 (iii) i denna resolution och vidtaga sådana änd­ ringar angående dagen för kvothöj­ ningarnas ikraftträdande, som då må beslutas.

6. Med förbehåll för paragraf 7 (b) av denna resolution skall varje medlem inom trettio dagar efter den senaste av de tre händelserna i para­ graf 2 (i), (ii) och (iii) i denna reso­ lution till fonden inbetala 25 procent av höjningen i guld och återstoden i sin egen valuta.

7. (a) Vid notifikation enligt para­ graf 2 (i) i denna resolution må med­ lem göra gällande att, av skäl som den skall underställa fonden, dess re­ server icke böra minskas genom en omedelbar och fullständig guldbetal­ ning enligt paragraf 6 i denna reso­ lution och att den därför samtycker till den i paragraf 1 i denna resolu­ tion föreslagna höjningen av sin kvot såsom en höjning genom delbetal­ ningar.

(b) Oavsett paragraf 2 (iv) i den­ na resolution skall medlem, som hö­ jer sin kvot genom delbetalningar, inom trettio dagar efter den senaste av de tre händelserna i paragraf 2 (i), (ii) och (iii) betala minst en femte­ del av de belopp i guld och valuta som föreskrivas i paragraf 6 samt er­ lägga ytterligare delbetalningar i guld och valuta med minst en femtedel av höjningen var tolfte månad efter den första betalningen, till dess det i pa­ ragraf 6 föreskrivna beloppet till ful­ lo erlagts.

(c) Med förbehåll för paragraf 2 i denna resolution skall, efter slutfö­ randet av varje delbetalning av höj­ ningen, medlemmens kvot ökas med ett belopp motsvarande delbetal­ ningen.

Kungi. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

13

8. Since it is in the interests of the Fund and its members that the con- templated increase in its resources be expedited, members are invited to comply as soon as possible with the procedures for notice and payments to the Fund under this Resolution. Any payment made by a member be- fore the effective date of increase in its quota will be kept in separate accounts of the Fund. If it should be established that such increase cannot become effective under this Resolution, the payment will be re- turned to the member.

Second resolution

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provi­ sions of this Second Resolution, if any member to which the small quota policy of the Second Quinquennial Review applies so elects, its quota shall be increased beyond the amount specified in the First Resolution to such an amount, not exceeding a 50 per cent increase in the maximum quota available under the said policy, as such member shall communicate to the Fund åt the time that it con- sents to the increase in its quota.

2. Paragraphs 2 (i) and (iv), 3, 4, 6, 7, and 8 of the First Resolution shall apply to this Second Resolution.

Third resolution

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provi­ sions of this Third Resolution, if increases in quotas take effect under the First Resolution, the quotas of Canada, the Federal Republic of Ger- many, and Japan shall be increased to the amounts shown below: Canada ................ $ 550 million Federal Republic of Germany .. $ 787.5 million Japan ................ $500 million

2. Paragraphs 2 (i) and (iv), 3, 4, 6, and 8 of the First Resolution shall apply to this Third Resolution.

8. Då det ligger i fondens och dess medlemmars intresse att den avsed­ da höjningen av dess resurser på­ skyndas, anmodas medlemmarna att så snart som möjligt uppfylla pro­ cedurerna för notifikation och betal­ ningar till fonden enligt denna reso­ lution. Belopp som inbetalats av med­ lem före dagen för ikraftträdandet av höjningen av dess kvot, kommer att hållas på särskilda konton hos fon­ den. Därest det fastställes att sådan höjning icke kan träda i kraft i en­ lighet med denna resolution, kom­ mer de inbetalda medlen att återstäl­ las till medlemmen.

Andra resolutionen

1. Internationella valutafonden fö­ reslår, att om så begäres av medlem, för vilken gäller regeln om små kvo­ ter jämlikt den andra femår sgransk­ ningen, skall dess kvot höjas utöver det belopp som anges i den första re­ solutionen intill det belopp, icke över­ stigande en 50-procentig höjning av maximikvoten enligt ifrågavarande regel, varom medlemmen underrättar fonden samtidigt som den godkänner höjningen av sin kvot, allt i enlighet med bestämmelserna i denna andra resolution.

2. Paragraferna 2 (i) och (iv), 3, 4, 6, 7 och 8 i den första resolutionen skola äga tillämpning med avseende på denna andra resolution.

Tredje resolutionen

1. I enlighet med bestämmelserna i denna tredje resolution föreslår In­ ternationella valutafonden att, därest kvothöjningar träda i kraft enligt den första resolutionen, Canadas, För­ bundsrepubliken Tysklands och Ja­ pans kvoter skola höjas till nedan an­ givna helopp: Canada ............ $ 550 miljoner Förbundsrepubliken Tyskland . . $ 787,5 miljoner Japan................ $500 miljoner

2. Paragraferna 2 (i) och (iv), 3, 4, 0 och 8 i den första resolutionen skola äga tillämpning med avseende på denna tredje resolution.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 år 1959

Bilaga B

Resolution No. Resolution nr

Increase of $ 10 000 000 000 in Höjning med $ 10 000 000 000 av Authorized Capital Stock and grundfonden och teckning av mot-

Subscriptions Thereto svarande andelar

Whereas åt the Thirteenth Annual Meeting of the Board of Governors of the International Bank for Re- construction and Development it was resolved as follows:

»That: the Executive Directors promptly consider the question of enlarging the resources of the Bank through an in­ crease in its authorized Capital and that if, having regard to views ex­ pressed by Governors and consider- ing all other aspects of the matter, they find that action to increase the Capital would be desirable, they sub- mit an appropriate proposal to the Board of Governors for action either åt a meeting of the Board or by vote without a meeting as the Executive Directors may determine.»

Whereas the Executive Directors of the Bank, having duly considered the said question, have concluded that action to increase the Capital of the Bank would be desirable and have submitted an appropriate pro­ posal therefor to the Board of Go­ vernors;

Now therefore the Board of Gover­ nors hereby resolves as follows:

Section I. (a) Subject to the provi­ sions of paragraphs (b) and (c) hereof the authorized Capital stock of the Bank shall be increased by $ 10 000 000 000 in terms of United States dollars of the weight and fineness in effect on July 1, 1944, divided into 100 000 shares having a par value of

$

100 000 each.

(b) Such increase shall not be- come effective unless

(i) members shall have sub- scribed åt least $ 7 000 000 000 in accordance wTith Section II of this

Sedan vid trettonde årsmötet med Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens styrelse fattats följande beslut:

»Att: direktionen skyndsamt överväger frågan om ökning av bankens resur­ ser genom höjning av dess grundfond och att direktionen, därest den med beaktande av synpunkter som sty­ relsen framfört och med hänsyn till frågans övriga aspekter finner det önskvärt att åtgärder vidtagas för ka­ pitalhöjning, framlägger ett lämpligt förslag till styrelsen för åtgärd an­ tingen vid styrelsesammanträde eller genom röstning utan sammanträde, alltefter direktionens bestämmande.»

Sedan bankens direktion efter ve­ derbörlig utredning av sagda fråga kommit till den slutsatsen att åtgär­ der för höjning av bankens grund­ fond skulle vara önskvärda och till styrelsen framlagt ett lämpligt för­ slag härtill;

Beslutar styrelsen härigenom föl­ jande:

Avdelning I. (a) I enlighet med be­ stämmelserna i paragraferna (b) och (c) av denna avdelning skall bankens grundfond höjas med $ 10 000 000 000 i amerikanska dollar av den vikt och finhet, som voro gällande den 1 ju­ li 1944, med fördelning på 100 000 andelar var och en med ett nominellt värde av $ 100 000.

(b) Denna höjning skall icke träda i kraft med mindre

(i) medlemmar senast den 15 september 1959 eller den senare dag, som direktionen må fastställa,

Kungl. Maj. ts proposition nr 126 år 1959

15

Resolution on or before September

15, 1959 or such later date as the

Executive Directors may deter-

mine; and

(ii) the requirement of a mini­

mum aggregate increase in quotas,

contained in paragraph 2 (ii) of

the First Resolution of the Resolu­

tions of the Board of Governors of

the International Monetary Fund

entitled »Enlargement of Fund

Resources Through Increases in

Quotas» recommended by the Ex­

ecutive Directors of the Fund, is

satisfied;

Provided, however,

that

åt any time after the provisions

of subparagraph (i) above have

been satisfied, the Board of Gover­

nors of the Bank may, by a three-

fourths majority of the total vot-

ing power, eliminate the foregoing

requirement of this subparagraph

(ii) and may make such modifica-

tions as to the date of the effec-

tiveness of the increase of Capital

as may then be determined.

(c) Such increase shall become ef-

fective as of the date on which the

Executive Directors of the Bank de-

termine that the provisions of para­

graph (b) above have been satisfied.

Section II. Each member may sub-

scribe to an aggregate number of

shares equal to the number of shares

of the Capital stock of the Bank sub-

scribed by it as of January 31, 1959.

Each such subscription shall be on

the following terms and conditions:

(a)

the

subscription price per

share shall be $ 100 000 in terms of

United States dollars as aforesaid;

(b)

the subscription

of each

member shall be received by the

Bank on or before December 31, 1959

or such later date as the Executive

Directors may determine;

(c) each member shall represent

lo the Bank that it has taken all ac-

tion necessary to authorize such sub­

scription and shall furnish to the

Bank

such information thereon as

the Bank may request;

(d) any subscription hereunder

shall become cffcctive as of the date

tecknat minst $ 7 000 000 000 i en­

lighet med avdelning II i denna

resolution; och

(ii) det krav på en minsta sam­

manlagd höjning av kvoter är upp­

fyllt, vilket återfinnes i paragraf

2 (ii) i den första av de av styrel­

sen för Internationella valutafon­

den antagna resolutionerna kallade

»Ökning av fondens resurser ge­

nom kvothöjningar», rekommende­

rade av fondens direktion;

dock att

bankens styrelse med en majoritet

av tre fjärdedelar av samtliga rös­

ter må, när som helst sedan be­

stämmelserna i moment (i) ovan

uppfyllts, upphäva kravet i detta

moment (ii) och vidtaga sådana

ändringar angående dagen för

kapitalhöjningens ikraftträdande,

som då må beslutas.

(c) Höjningen skall träda i kraft

den dag då bankens direktion fast­

ställer att bestämmelserna i paragraf

(b) ovan uppfyllts.

Avdelning II. Varje medlem må

teckna ett sammanlagt antal andelar

motsvarande det antal andelar av

bankens grundfond, som medlemmen

tecknat per den 31 januari 1959. Var­

je sådan teckning skall ske på föl­

jande villkor:

(a) teckningspriset per andel skall

vara $ 100 000 i amerikanska dollar

enligt ovan;

(b) varje medlems teckning skall

vara banken tillhanda senast den 31

december 1959 eller den senare dag,

som direktionen må besluta;

(c) varje medlem skall gentemot

banken styrka att den vidtagit alla

åtgärder, som erfordras för bemyndi­

gande till sådan teckning, och skall

lämna banken de upplysningar härut-

innan, som banken må begära;

(d) teckning enligt ovan skall trä­

da i kraft den dag då alla de i para-

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 126 år 1959

when all the terms and conditions

specified in paragraphs (b) and (c)

of this Section II shall have been

complied with, but in any event only

if the increase in authorized Capital

stock becomes effective as provided

in Section I of this Resolution.

Resolution No.

2

%

and 18 % Portions of Sub-

scriptions To Be Left Uncalled

Whereas the Resolution entitled

»Increase of $

10 000 000 000 in

Authorized Capital Stock and Sub-

scriptions Thereto» of the Board of

Governors provides, among other

things, for an increase in the author­

ized capitai stock of the Bank;

Whereas the intent and objective

of the said increase in authorized

Capital stock is to strengthen the

guarantee resources of the Bank for

the purpose of enhancing its bor-

rowing capacity, and not to add di-

rectly to its resources available for

lending;

Whereas the understanding as

among members is that, with respect

to subscriptions made pursuant to

the said Resolution, the 2 % portion

of each subscription payable in gold

or United States dollars and the 18 %

portion of each subscription payable

in the currency of the subscribing

member shall not be called for use

by the Bank in its lending activilies

or for administrative expenses;

Now therefore the Board of Gover­

nors hereby resolves that:

The Bank shall call the said 2 %

and 18 % of subscriptions made

pursuant to the Resolution entitled

»Increase of $ 10 000 000 000 in

Authorized Capital Stock and Sub­

scriptions Thereto» only when re-

quired to meet obligations of the

Bank for funds borrowed or on loans

guaranteed by it, and not for use by

the Bank in its lending activities or

for administrative expenses.

graferna (b) och (c) i denna avdel­

ning II angivna villkoren ha upp­

fyllts, under förutsättning att höj­

ningen av grundfonden träder i kraft

enligt avdelning I i denna resolution.

Resolution nr

2

%-

och 18 %-delarna av teckning­

arna skola ej infordras

Medan styrelsens resolution kallad

»Höjning med $ 10 000 000 000 av

grundfonden och teckning av motsva­

rande andelar» innehåller bestäm­

melser om bland annat höjning av

bankens grundfond;

Medan syftet med sagda höjning av

grundfonden är att stärka bankens

garantiresurser för att öka dess möj­

ligheter till upplåning och icke att di­

rekt öka dess för utlåning tillgängli­

ga medel;

Medan medlemmarna vad beträffar

teckningar som gjorts enligt sagda

resolution äro införstådda med att

den i guld eller amerikanska dollar

betalbara 2 %-delen av varje teck­

ning och den i den tecknande med­

lemmens valuta betalbara 18 %-de-

len av varje teckning icke skola in­

fordras för att användas av banken

i dess låneverksamhet eller för ad­

ministrativa utgifter;

Beslutar styrelsen härigenom att:

Banken skall infordra sagda 2 %

och 18 % av teckningar som gjorts

enligt resolutionen kallad »Höjning

med $ 10 000 000 000 av grundfonden

och teckning av motsvarande ande­

lar» endast när så erfordras för att

möta bankens förpliktelser avseende

upplånade medel eller av banken ga­

ranterade lån och icke för att använ­

das av banken i dess låneverksamhet

eller för administrativa utgifter.

Kungl. Maj. ts proposition nr 126 år 1959

17

Resolution No.

Resolution nr

Increase in Certain Subscriptions Höjning för vissa andelsteckningar

to Capital Stock of the Bank

i bankens grundfond

Resolved that:

1. Each of the following members

of the Bank may subscribe to the

number of shares of stock set forth

opposite its name (in addition to the

shares of Capital stock suhscrihed

hitherto and those subscribed pur-

suant to the Resolution entitled »In­

crease of $ 10 000 000 000 in Author-

ized Capital Stock and Subscriptions

Thereto»):

Beslutas att:

1. Var och en av följande medlem­

mar i banken må teckna det antal

andelar i grundfonden, vilket angi-

ves bredvid dess namn (utöver hit­

tills tecknade andelar av grundfon­

den och de andelar, vilka tecknats i

enlighet med resolutionen kallad

»Höjning med $ 10 000 000 000 av

bankens grundfond och teckning av

motsvarande andelar»):

Member

Number of

shares

Medlem

Antal

andelar

Canada ......... ... 1 000

Canada ......... ... 1 000

Germany . .. ... 3 900

Tyskland . .. ... 3 900

Japan ........... . . 1 060

Japan ......... ... 1 660

2. Tf any member consents to a

special increase in its quota in the

International Monetary Fund pur-

suant to the terms of the »small

quota policy» of the Fund, the Exe-

cutive Directors are aulhorized to

accept a corresponding increase in

subscription in the Bank from such

member.

3. Each such subscription shall be

on the following terms and condi-

tions:

(a)

the subscription price per

share shall be $ 100 000 in terms of

United States dollars of the weight

and fineness in effeet on July 1, 1944;

(b) the subscription shall be rc-

ceived by the Bank on or before De­

cember 31, 1959 or such later date

as the Executive Directors may deter-

mine;

(c) witli respect to and on accounl

of the subscription price of one-half

of such shares, the subscribing

member shall pay the Bank (i) guld

or United States dollars equal to 2 %

of such price and (ii) an amount in

its own currency equal to 18 % of

such price;

(d) with respect to the subscription

price of the other onehrlf of such

2. Därest medlem samtycker till

särskild höjning av sin kvot i Inter­

nationella valutafonden i enlighet

med fondens regler om små kvoter,

är direktionen befogad att godkänna

en motsvarande höjning av sådan

medlems teckning i banken.

3. Varje sådan teckning skall ske

på följande villkor:

(a) teckningspriset per andel skall

vara $ 100 000 i amerikanska dollar

av den vikt och finhet, som voro gäl­

lande den 1 juli 1944;

(b) teckningen skall vara banken

tillhanda senast den 31 december

1959 eller den senare dag, som direk­

tionen må besluta;

(c) med avseende på och till gäl­

dande av teckningspriset för hälften

av dessa andelar skall den tecknande

medlemmen betala till banken (i)

guld eller amerikanska dollar mot­

svarande 2 % av priset och (ii) ett

belopp i egen valuta motsvarande

18 % av priset;

(d) med avseende på teckningspri­

set för den andra hälften av dessa

Bihang till riksdagens protokoll 1959. 1 samt. Nr 126

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 126 ar 1959

shares, the 2 % portion payable in

gold or United States dollars and the

18 % portion payable in the currency

of the mernber shall be left uncalled

on the same basis as the 2 % and

18 % portions of subscriptions made

pursuant to the Resolution entitled

»Increase of $

10 000 000 000 in

Authorized Capital Stock and Sub­

scriptions Thereto»;

(e) each member shall represent

to the Bank that it has taken all ac-

tion necessary to authorize such sub-

scription and shall furnish to the

Bank such information thereon as

the Bank may request;

(f) the subscription of any member

hereunder shall become effective as

of the date when the terms and con-

ditions specified in paragraphs (b),

(c) and (e) above shall have been

satisfied with respect to the sub­

scription of such member, but in any

event only if there shall have be­

come effective (i) the increase in

authorized Capital stock of the Bank

as provided in Section I of the

Resolution entitled »Increase of

$ 10 000 000 000 in Authorized Capi­

tal Stock and Subscriptions Thereto»,

and (ii) the subscription of such

member in accordance with Section

II of the Resolution entitled »Increase

of $ 10 000 000 000 in Authorized

Capital Stock and Subscriptions

Thereto».

Resolution No.

Additional Increase of $ 1 000 000 000

in Authorized Capital Stock

Whereas the Resolution entitled

»Increase of $ 10 000 000 000 in

Authorized Capital Stock and Sub­

scriptions Thereto» provides for an

increase of $ 10 000 000 000 in the

authorized Capital stock of the Bank;

Whereas such Resolution and the

Resolution entitled »Increase in Cer-

andelar skola den i guld eller ame­

rikanska dollar betalbara 2 %-delen

och den i medlemmens valuta betal­

bara 18 %-delen på samma grunder

som för 2

%-

och 18 %-delarna av

de teckningar, som gjorts i enlighet

med resolutionen kallad »Höjning

med $ 10 000 000 000 av grundfonden

och teckning av motsvarande ande­

lar», icke infordras;

(e) varje medlem skall gentemot

banken styrka att den vidtagit alla

åtgärder, som erfordras för bemyn­

digande till sådan teckning, och skall

lämna banken de upplysningar här-

utinnan, som banken må begära;

(f) medlems teckning enligt ovan

skall träda i kraft den dag då de i

paragraferna (b), (c) och (e) ovan

angivna villkoren uppfyllts beträffan­

de sådan medlems teckning, under

förutsättning att (i) höjningen av

bankens grundfond i enlighet med

avdelning I i resolutionen kallad

»Höjning med $ 10 000 000 000 av

grundfonden och teckning av mot­

svarande andelar» trätt i kraft och

(ii) sådan medlems teckning i enlig­

het med avdelning II i resolutionen

kallad »Höjning med $ 10 000 000 000

av grundfonden och teckning av mot­

svarande andelar» trätt i kraft.

Resolution nr

Ytterligare höjning med

$ 1 000 000 000 av

grundfonden

Medan resolutionen kallad »Höj­

ning med $ 10 000 000 000 av grund­

fonden och teckning av motsvarande

andelar» innehåller bestämmelser om

höjning med $ 10 000 000 000 av ban­

kens grundfond;

Medan denna resolution och reso­

lutionen kallad »Höjning för vissa

Kungl. Maj. ts proposition nr 126 år 1959

19

tain Subscriptions to Capital Stock

of the Bank» authorize certain sub­

scriptions to the capitai stock of the

Bank;

Whereas it is desirable further to

increase the authorized capitai stock

of the Bank by $ 1 000 000 000 in

order to provide for the admission

of new members and for future in-

creases in members’ subscriptions;

Whereas the Board of Governors

expects that in the circumstances

members will not wish to avail them-

selves of their right to subscribe a

proportionate share of such increase

pursuant to Article II, Section 3 (c)

of the Artides of Agreement of the

Bank;

Now therefore the Board of Gover­

nors hereby resolves as follows:

1. (a) Subject to the provisions of

subparagraph (b) hereof, the author­

ized Capital stock of the Bank shall

be increased by $ 1 000 000 000 in

terms of United States dollars of the

weight and fineness in effect on July

1, 1944, divided into 10 000 shares

having a par value of $ 100 000 each.

(b) Such increase shall not be-

come effective unless the in­

crease in authorized Capital stock of

$ 10 000 000 000 provided by the

Resolution entitled »Increase of

$ 10 000 000 000 in Authorized Capi­

tal Stock and Subscriptions Thereto»

shall become effective.

2. In the absence of notice to the

contrary from any member on or be-

fore September 1, 1959, the Bank will

understand that such member does

not wish to subscribe its proportion­

ate share of such increase.

andelsteckningar i bankens grund­

fond» berättiga till vissa teckningar

i bankens grundfond;

Medan det för att skapa förutsätt­

ning för nya medlemmars inträde

och för framtida höjningar av med­

lemmars andelsteckningar är önsk­

värt att ytterligare höja bankens

grundfond med $ 1 000 000 000;

Medan styrelsen förväntar att med­

lemmar under rådande omständighe­

ter icke önska begagna sig av sin

rätt att teckna en proportionell andel

av sådan höjning i enlighet med ar­

tikel IT, § 3 (c) i bankens stadga;

Beslutar styrelsen härigenom föl­

jande:

1. (a) I enlighet med bestämmel­

serna i moment (b) i denna paragraf

skall bankens grundfond höjas med

$ 1 000 000 000 i amerikanska dollar

av den vikt och finhet, som voro gäl­

lande den 1 juli 1944, med fördel­

ning på 10 000 andelar var och en

med ett nominellt värde av $ 100 000.

(b) Denna höjning skall icke trä­

da i kraft med mindre höjningen av

grundfonden med $ 10 000 000 000 i

enlighet med resolutionen kallad

»Höjning med $ 10 000 000 000 av

grundfonden och teckning av mot­

svarande andelar» trätt i kraft.

2. Såvida medlem senast den 1 sep­

tember 1959 icke annat meddelar ut­

går banken från att medlemmen ej

önskar teckna sin proportionella an­

del av höjningen.

590488 Stockhalm 1959, Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag