Prop. 1959:134

('angående förlängning av det skandinaviska luftfartssamarbetet inom SAS m. ni.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1959

1

Nr

134

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående förlängning

av det skandinaviska luftfartssamarbetet inom SAS m. ni.; given Stockholms slott den 3 april 1959.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen begäres bemyndigande för Kungl. Maj :t att godkänna en av de i SAS-konsortiet samverkande skandinaviska luftfartsbolagen träffad överenskommelse om förlängning av konsortialavtalet den 8 februari 1951 mellan dessa bolag, överenskommelsen innebär, att man redan nu bestäm­ mer sig för att konsortialavtalet, som utlöper med utgången av september 1975, förlänges att gälla ytterligare tio år.

Tillika begäres i propositionen bemyndigande för Kungl. Maj :t att med de danska och norska regeringarna träffa avtal om fortsatt garanti för femårsperioden 1 oktober 1960—30 september 1965 till bolagen. Garanti­ beloppet föreslås för Sveriges del höjt från nuvarande 5 milj. kr. till 7,5 milj. kr. för år.

I llihang till riksdagens protokoll 1959. 1 samt. Nr 134

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 13b år 1959

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet in­

för Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 april 1959.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om för­ längning av det skandinaviska luftfartssamarbetet inom SAS m. m., samt anför därvid följande.

Gällande avtal

I proposition den 17 november 1950, nr 260, föreslog Kungl. Maj :t riks­ dagen bland annat att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna ett förslag till konsortialavtal mellan Aktiebolaget Aerotransport (ABA), Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) och Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL). Vid propositionen var som bilaga fogat ett betänkande angående utvidgning av det skandinaviska luftfartssamarbetet inom Scandinavian Airlines Sys­ tem (SAS), avgivet av en utav de danska, norska och svenska kommunika­ tionsministrarna tillsatt tjänstemannadelegation.

Sedan riksdagen lämnat Kungl. Maj:t det begärda bemyndigandet, god­ kände Kungl. Maj :t den 23 februari 1951 ifrågavarande konsortialavtal, vil­ ket den 8 februari 1951 undertecknats av de tre bolagen. Detta avtal är gällande till och med den 30 september 1975, såvida icke avtalet enligt sär­ skilda bestämmelser i detsamma upphör att gälla vid en tidigare tidpunkt.

Till konsortialavtalet har sedermera eller den 7 maj 1956 mellan de tre bolagen träffats ett tilläggsavtal innefattande bestämmelser om bolagens inbördes förhållande i händelse av krig eller liknande omständigheter.

Sedan således SAS-konsortiet bildats år 1951, träffade de danska, norska och svenska regeringarna den 20 december samma år ett avtal rörande samarbete på luftfartens område. Detta avtal gäller så länge samarbetet i SAS upprätthålles. Efter den 1 oktober 1974 kan avtalet emellertid sägas upp av envar av de fördragsslutande parterna med tolv månaders varsel.

De tre regeringarna träffade den 20 december 1951 även en överenskom­ melse om vissa ekonomiska garantier till de i konsortiet ingående bolagen. Denna överenskommelse grundade sig på tjänstemannadelegationens be­ tänkande. Delegationen, vars förslag redovisades i propositionen 1950: 260,

3

hade funnit det uppenbart, att vissa ekonomiska risker var förbundna med

driften av konsortiets verksamhet till dess verksamheten stabiliserats. På

grund av verksamhetens utpräglat internationella karaktär kunde konsor­

tiets driftsintäkter i hög grad komma att bero på yttre politiska och ekono­

miska förhållanden, som bolagen och de tre skandinaviska länderna icke

rådde över. Vidare kunde den luftfartspolitik, som fördes i de av SAS tra­

fikerade länderna, få direkt inflytande på konsortiets driftsförhållanden.

Konkurrensen från andra luftfartsbolag, som drev internationell linjefart,

kunde också drabba SAS på ett sätt, som icke kunde förutses. Delegationen

hade funnit, att stödet från staternas sida icke borde ha karaktären av lån

eller subventioner. Stödet borde i stället få formen av en särskild garanti

med syfte att övervinna SAS’ eventuella likviditetssvårigheter.

Den år 1951 träffade garantiöverenskommelsen gällde under en femårs­

period till och med den 30 september 1955.

I proposition den 11 mars 1955, nr 147, hemställde Kungl. Maj:t om riks­

dagens bemyndigande att med de danska och norska regeringarna träffa

avtal om förlängning av garantien till de i SAS-konsortiet ingående tre bo­

lagen. Sedan riksdagen lämnat det begärda bemyndigandet, träffade de tre

regeringarna den 29 september 1955 ny överenskommelse om ekonomisk

garanti till bolagen. Denna nya överenskommelse avvek från 1951 års över­

enskommelse allenast i det avseendet att garantibeloppen höjdes.

1955 års garantiöverenskommelse, som torde såsom bilaga 1 få fogas till

detta protokoll, innebär i huvudsak följande.

Bolagen kan under femårsperioden 1 oktober 1955—30 september 1960

få täckning för sina underskott intill ett för varje år fastställt maximibe­

lopp, som ställes till disposition av de tre ländernas regeringar. Om ett bo­

lags underskott för visst år är större än garantibcloppet, kan bolaget av

följande års garantibelopp erhålla täckning för skillnaden. De belopp, som

tages i anspråk, skall återbetalas av eventuella överskott under senare år.

De närmare reglerna om återbetalningen skall fastställas genom överens­

kommelse mellan vederbörande stat och bolag. En garantiavgift om 1 pro­

cent för år skall utgå å de garantibelopp, som vid varje tidpunkt tagits i

anspråk och ännu ej hetalats tillbaka. Så länge återbetalningsplikten icke

är helt uppfylld, får utdelning till aktieägarna icke ske utan tillstånd av

vederbörande statsmyndigheter. Lämnas sådant tillstånd, kan utdelningen

icke överstiga 5 procent av aktiekapitalet. Belopp, som icke är återbetalt

den 1 oktober 1975 då konsortialavtalet utlöper, må efterskänkas, om kon­

sortiets och det nationella bolagets ekonomiska ställning gör detta skäligt.

I 1955 års överenskommelse fastställdes garantiens totalbelopp till om­

kring 60 milj. kr. för perioden 1 oktober 1955—30 september 1960 och för­

delades med lika stora belopp på vart och ett av de fem åren. Med en för­

delning av det samlade stödet på de tre staterna i stort sett i förhållande

till ABA:s, DDL:s och DNL:s andelar i SAS-konsortiet (d. v. s. enligt rela­

tionstalen 3: 2: 2), kom Sveriges andel att utgöra 25 milj. kr., eller 5 milj.

kr. för år. De totala beloppen för Danmark och Norge blev resp. 22,5 milj.

Kungl. Maj.ts proposition nr 1M år 1959

4

Kungl. Maj.ts proposition nr t3k år 195!)

danska och norska kr. I avtalet intogs slutligen en bestämmelse, att rege­ ringarna i händelse av ned- eller uppskrivning av någon av de skandina­ viska ländernas valutor skulle taga upp förhandlingar om reglering av garantibeloppen.

Till följd av garantiavtalet har riksdagen för ett vart av budgetåren 1956/ 57—1958/59 under fonden för låneunderstöd anvisat 5 milj. kr. till Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för räkenskapsåren 1955/56—1957/58. I årets statsverksproposition har för budgetåret 1959/60 samma belopp äs­ kats för räkenskapsåret 1958/59.

Garantibeloppen har ännu icke till någon del behövt tagas i anspråk.

Framställning från ABA

I skrivelse den 12 januari 1959 har ABA framhållit att det icke minst mot bakgrunden av SAS’ starka utveckling visat sig synnerligen angeläget att förlänga såväl konsortialavtalet som därmed sammanhängande regeringsav- tal berörande det skandinaviska luftfartssamarbetet. Det har i ökad utsträck­ ning blivit nödvändigt i SAS’ verksamhet att träffa dispositioner av lång­ fristig karaktär, vilka ej sällan sträcker sig utöver den kvarvarande giltig­ hetstiden för konsortialavtalet. I detta sammanhang nämnes långfristiga hyresavtal om hangar- och verkstadsbyggnader vilka är erforderliga för verksamheten, förvärv eller uppförande av andra byggnader, inköp av flyg- materiel, anskaffning av tekniska hjälpmedel m. m. För finansiering av SAS’ verksamhet, speciellt finansieringen av inköp av ny flygmateriel, har det varit nödvändigt att träffa kreditarrangemang av mycket betydande om­ fattning, särskilt i Amerikas förenta stater. SAS har därvid eftersträvat att uppnå så långfristiga krediter som möjligt och även lyckats uppnå utfästel­ ser om sådana krediter hos amerikanska kreditinstitutioner. För att SAS skall kunna utnyttja dessa lånemöjligheter förutsättes från de amerikanska långivarnas sida bl. a. att konsortialavtalet och därmed sammanhängande regeringsavtal före utgången av år 1959 förlänges minst fram till den 1 ja­ nuari 1980.

På grund härav har de i konsortiet ingående bolagen den 16 december 1958 träffat avtal om att på oförändrade villkor förlänga konsortialavtalet med tio år, d. v. s. fram till och med den 30 september 1985. Samtidigt har bolagen enats om att förlänga tilläggsavtalet den 7 maj 1956 på samma tid. Avtalet om förlängning förutsätter det godkännande av behöriga myndig­ heter i de tre staterna som må erfordras.

Under åberopande av anförda förhållanden och då konsortialavtalet god­ känts av statsmakterna har ABA hemställt om godkännande av förlängning­ en av detta avtal.

1 framställningen framhålles vidare att som en följd av konsortialavta- lets förlängning regeringsavlalet den 20 december 1951 bör ersättas med ett nytt avtal av enahanda innehåll som det nuvarande, dock med den ändring­ en i förhållande till detta att uppsägning skall kunna ske först efter den

5

Kungl. Maj.ts proposition nr IM år t!)5U

1 oktober 1984. Som en konsekvens av dessa förlängningar borde de för ABA, DDL och DNL till och med den 30 september 1975 gällande trafik­ tillstånden förlängas att med oförändrad principiell innebörd gälla till och med den 30 september 1985. Vidare förutsättes att samma principer för lö­ sandet av bl. a. skattefrågor och valutaspörsmål, vilka för närvarande gäller för SAS veiksamhet, skall komma att tillämpas under den förlängda giltig­ hetstiden för konsortialavtalet.

Därjämte framhålles, att de amerikanska långivarna uppställt som villkor att ett statligt garantiarrangemang kommer att finnas även i fortsättningen. Dessa förutsätter således att garantiöverenskommelsen före 1959 års ut­ gång förlänges för ytterligare en femårsperiod (1 oktober 1960—30 sep­ tember 1965) och att garantibeloppen för denna period höjes med 50 pro­ cent. En sådan förlängning av garantien och en ökning av garantibeloppen motiveras enligt ABA även av det förhållandet att SAS’ verksamhet kraftigt ökats undei de senaste aren. Således har omsättningen från verksamhets­ året 1954/55 till verksamhetsåret 1957/58 stigit med 68 procent. För en okmng av garantibeloppen talar jämväl det förhållandet att SAS nyligen

; utan st«d från staternas sida — skaffat ytterligare kapital å inemot 79 mdj. kr. genom att taga upp ett långfristigt förlagslån i de tre länderna.

I samband med förlängningen av garantiöverenskommelsen hemställer moderbolagen om vissa ändringar i överenskommelsens text. Enligt gäl­ lande överenskommelse, artikel 2, angives som förutsättning för att garan­ tien skall kunna tagas i anspråk att underskott uppkommit i respektive mo­ derbolags verksamhet. Syftet med garantiarrangemanget torde ha varit att i första hand täcka underskott i SAS’ verksamhet. Detta framgår emel­ lertid icke av avtalstexten, varför ett förtydligande på denna punkt är önskvärd. Detta har också förutsatts av de amerikanska långivarna.__I garantiöverenskommelsens artikel 4 stadgas att garantibelopp, som icke återbetalats den 1 oktober 1975, under vissa förutsättningar kan efterskän­ kas. Som en följd av konsortialavtalets förlängning borde detta datum änd­ ras till den 1 oktober 1985.

I detta sammanhang framhålles i skrivelsen att i några av de amerikan­ ska låneavtalen föreskrivits ett villkor som under vissa förutsättningar kan begränsa återbetalningen av garantibelopp. Villkoret innebär, att garanti­ belopp icke får betalas tillbaka om summan av återbetalade garantibelopp och 200 procent av de utdelningar, som från och med den 1 oktober 1957 \erkstallls till moderbolagen, överstiger summan av samtliga erhållna garantibelopp och konsortiets på visst sätt beräknade nettoresultat från och med samma tidpunkt. Med hänsyn till denna bestämmelse borde enligt ABA i den nya överenskommelsens artikel 3 tagas in eu föreskrift att återbetal­ ning av erhallna garantibelopp icke får ske om återbetalningen skulle kom­ ma att stå i strid med bestämmelserna i de amerikanska låneavtalen.

I lllsammans med framställningen har inlämnats ed den 16 december

, mcllan de ' konsortiet ingående bolagen Iräffat avtal om förlängning av konsortialavtalet den 8 februari 1951 och tilläggsavtalet den 7 mai 1956, vilket forstnamnda avtal torde såsom bilaga 2 få fogas till detta protokoll.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 13i år 1959

Yttrande

Luf tf artsstyrelsen har i utlåtande den 2 februari 1959 icke haft något att erinra mot bifall till ABA:s framställning. Styrelsen har i samband därmed föreslagit vissa ändringar i det för ABA gällande trafiktillståndet, vilka änd­ ringar är huvudsakligen av formell karaktär.

Departementschefen

Det nuvarande samarbetet inom SAS-konsortiet bar skapat förutsättning­ ar för och även resulterat i att de tre skandinaviska länderna i dag tillsam­ mans har ett väl utbyggt flygföretag, som driver en vittgrenad inrikes och internationell lufttrafik och som hittills förmått framgångsrikt hävda sig i konkurrensen med andra länders flygbolag. Det torde vara en allmän upp­ fattning, att det inom konsortiet etablerade samarbetet varit till gemensamt gagn för de skandinaviska länderna och att det är ett samfällt intresse för dessa att samarbetet bevaras.

De inom konsortiet samverkande moderbolagen har funnit det angeläget, att man redan nu bestämmer sig för att samarbetet, som enligt gällande av­ tal upphör den 30 september 1975, förlänges ytterligare tio år. Ett av skälen härtill är att det blivit mer och mer nödvändigt för SAS att träffa disposi­ tioner av långfristig karaktär, som ofta sträcker sig in i tiden efter det nu­ varande avtalets utgång. Bland annat har SAS på grund av flygets snabba utveckling och då särskilt övergången till jetmateriel för finansiering av sina investeringar sökt skaffa sig långfristiga krediter och även lyckats få utfästelser därom hos amerikanska kreditinstitutioner. För att SAS skall kunna utnyttja ifrågavarande lånemöjliglieter är det erforderligt, att det nu gällande konsortialavtal^ mellan moderbolagen förlänges. Bolagen är ense om att denna förlängning lämpligen bör ske med ytterligare tio år eller till och med den 30 september 1985. Detsamma gäller det den 7 maj 1956 träf­ fade tilläggsavtalet innefattande bestämmelser om moderbolagens inbördes förhållanden i händelse av krig och liknande omständigheter.

Det svenska moderbolaget, ABA, har hemställt att statsmakterna, som ti­ digare godkänt konsortialavtalet, nu även måtte godkänna den mellan mo­ derbolagen träffade överenskommelsen om förlängning av detsamma.

Enligt min mening talar tungt vägande skäl för att statsmakterna kon­ firmerar den mellan bolagen överenskomna förlängningen av konsortialav­ talet. Efter samråd med de danska och norska transportministrarna vill jag därför förorda att förlängningen godkännes av statsmakterna.

Vad beträffar ABA:s framställning om ändring av det den 20 december 1951 träffade regeringsavtalet rörande samarbete på luftfartens område faller denna fråga inom ramen för Kungl. Maj:ts befogenheter. Jag torde framdeles få återkomma till detta spörsmål, sedan frågan om förlängning av konsortialavtalet slutligt avgjorts.

De av ABA upptagna koncessionsspörsmålen kan också lösas inom ramen

7

för de befogenheter, som tillkommer Kungl. Maj :t. Även dessa spörsmål torde jag ånyo få anmäla vid ett senare tillfälle. Skattefrågorna synes lik­ som hittills icke föranleda några åtgärder från statsmakternas sida. Valuta­ spörsmålen torde förutsättas alltjämt kunna bli lösta genom överenskom­ melse mellan de tre ländernas centralbanker i den mån så är nödvändigt.

Med liänsyn till vad som anförts i ABA:s framställning anser jag att ga­ rantiöverenskommelsen bör förlängas för ytterligare fem år räknat från och med den 1 oktober 1960 och att garantibeloppen därvid bör höjas med 50 procent. Ett bifall härtill från statsmakternas sida innebär ett åtagande att anvisa 7,5 milj. kr. årligen under en femårsperiod från och med budgetåret 1961/62. I likhet med vad som gäller de anslag, som anvisats på grund av den nuvarande garantien, bör någon avskrivning av beloppen icke ske.

Vad beträffar den närmare utformningen av villkoren för åtnjutande av garantien ansluter jag mig till förslaget om att i garantiöverenskommelsen införes en bestämmelse av innehåll att garantien i första hand bör användas för att täcka underskott som uppkommit i den genom konsortiet drivna rörelsen. En sådan bestämmelse torde lämpligen böra intagas i artikel 2. Vidare anser jag att bestämmelsen i artikel 4 uti gällande garantiöverens­ kommelse bör överföras till den nya överenskommelsen med den ändringen att garantibelopp, som ej betalts tillbaka den 1 oktober 1985, under vissa förutsättningar kan eftergivas.

Såsom framgår av det föregående har i några av de amerikanska låneav­ talen införts en bestämmelse som enligt ABA under vissa förutsättningar skulle kunna begränsa moderbolagens möjligheter att av sina överskott be­ tala tillbaka erhållna garantibelopp. Sådan återbetalning får således enligt låneavtalen icke ske om summan av återbetalade garantibelopp och 200 procent av de utdelningar, som SAS från och med den 1 oktober 1957 be­ talt ut till moderbolagen, överstiger summan av de garantibelopp, som mo­ derbolagen erhållit av staterna, och konsortiets på visst sätt beräknade net­ toresultat från och med samma tidpunkt. Syftet med denna begränsning torde vara att konsortiet skall få behålla rörelsekapital i tillräcklig omfatt­ ning.

I detta sammanhang må erinras om att enligt artikel 3 i gällande garanti- överenskommelse moderbolagen är skyldiga att betala tillbaka lyftade ga­ rantibelopp av sina respektive överskott. Däremot stadgas icke i överens­ kommelsen när och hur återbetalningen skall ske. Det föreskrives allenast att närmare regler om återbetalning skall fastställas genom överenskom­ melse mellan vederbörande stat och bolaget. Syftet med denna föreskrift tor­ de ha varit — liksom nu avses med nyssnämnda klausul i de amerikanska låneavtalen — att ordna återbetalningen på sådant sätt, att konsortiet icke försättes i likviditetssvårigheter. Med hänsyn härtill och då SAS dessutom enligt låneavtalen åtagit sig att till moderbolagen dela ut högst 50 procent av dess på visst sätt beräknade nettoresultat, torde låneavtalen i praktiken knappast medföra någon förändring i redan nu gällande förhållanden. Där­ est emellertid denna begränsning i visst fall skulle bli av betydelse, måste

Kungl. Maj.ts proposition nr 134 år 1959

8

artikel 3 i garantiöverenskommelsen, vid träffandet av sådan överenskom­

melse om de närmare reglerna för återbetalning, varom talas i samma ar­

tikel, anses ge vederbörande stat och bolag möjlighet att taga vederbörlig

bänsvn till nu ifrågavarande bestämmelse i de amerikanska låneavtalen.

Jag förutsätter därför att, därest riksdagen ej uttalar någon erinran häre­

mot, vid uppgörandet av sådan överenskommelse, som angives i artikel 3,

den åsyftade bestämmelsen i låneavtalen kommer att beaktas av statsmak­

terna. Med anledning av vad sålunda anförts finner jag ej nödvändigt att i

detta hänseende föreslå någon ändring i nu gällande garantiöverenskom­

melse. Jag vill vidare framhålla, att moderbolagen förklarat sig icke ha nå­

got att erinra mot att i garantiöverenskommelsen intages en föreskrift av

innebörd att moderbolag är skyldigt att betala tillbaka lyftade garantibelopp

icke allenast av sitt överskott utan jämväl av andra medel, som av konsor­

tiet må komma att ställas till förfogande för sådant ändamål.

Det förhållandet att garantiöverenskommelsen prövas av riksdagen, bör

enligt mitt förmenande icke utgöra hinder för Kungl. Maj :t att, efter höran­

de av moderbolagen, komma överens med de danska och norska regeringar­

na om de mindre jämkningar i garantiöverenskommelsen, som i framtiden

må kunna befinnas påkallade.

Jag vill slutligen upplysa om iatt förslag om godkännande av förlängning

av konsortialavtalet och om förlängning av garantien till de i SAS-konsortiet

ingående bolagen inom den närmaste framtiden torde komma att framläg­

gas i Danmark och i Norge.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen,

I. att bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna det vid stats­

rådsprotokollet fogade avtalet om förlängning av konsortial­

avtalet den 8 februari 1951 mellan de samverkande skan­

dinaviska luftfartsbolagen,

II. att bemyndiga Kungl. Maj :t att med de danska och

norska regeringarna träffa avtal om förlängning för perio­

den den 1 oktober 1960—den 30 september 1965 av garan­

tien till bolagen och om förhöjning samtidigt av de årliga

garantibeloppen till högst 6,75 milj. danska kr. för Danmark,

6,75 milj. norska kr. för Norge och 7,5 milj. svenska kr. för

Sverige.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda

hemställan behagar Hans Maj :t Konungen lämna bifall

samt förordnar, att proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 13i år 1959

Ur protokollet:

Nils Engdahl

Kungl. Maj.ts proposition nr 13i år 1959

9

Bilaga 1

överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge om ekonomisk

garanti till vissa flygbolag

Hans Majestät Konungen av Sverige, Hans Majestät Konungen av Dan­

mark och Hans Majestät Konungen av Norge hava funnit lämpligt förnya

den i Oslo den 20 december 1951 träffade överenskommelsen om ekono­

miska garantier till de tre moderbolagen i konsortiet Scandinavien Airlines

System (SAS), nämligen A/B Aerotransport (ABA), Det Danske Luftfart-

selskab A/S (DDL) och Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL).

De fördragsslutande parterna hava till sina fullmäktige utsett: Hans Ma­

jestät Konungen av Sverige: Sin utomordentlige och befullmäktigade Am­

bassadör i Köpenhamn, Friherre Hans Gustaf Beck-Friis; Hans Majestät

Konungen av Danmark: Sin utrikesminister, Herr Hans Christian Svane

Hansen; Hans Majestät Konungen av Norge: Sin utomordentlige och befull­

mäktigade Ambassadör i Köpenhamn, Herr Jens Steenberg Bull; vilka, där­

till behörigen befullmäktigade, överenskommit om följande:

Artikel 1

Staterna lämna bolagen garantier med följande belopp:

Räkenskapsår

Den danska staten

garanterar DDL

milj. d. kr.

Den norska staten

garanterar DNL

milj. n. kr.

Den svenska staten

garanterar ABA

milj. sv. kr.

1/10 1955—30/9 1956 ...............

4,5

4,5

5,0

1/10 1956—30/9 1957 ...............

4,5

4,5

5,0

1/10 1957—30/9 1958 ...............

4,5

4,5

5,0

1/10 1958—30/9 1959 ...............

4,5

4,5

5,0

1/10 1959—30/9 1960 ...............

4,5

4,5

5,0

22,5

22,5

25,0

Vid nedskrivning eller uppskrivning av någon av de skandinaviska valu­

torna skola regeringarna upptaga förhandlingar rörande den reglering av

garantibeloppen, som erfordras för att i huvudsak återställa nuvarande vär­

deförhållanden mellan garantibeloppen och som i övrigt kan finnas skälig

med hänsyn till de förhållanden, som ligga till grund för denna överens­

kommelse.

Artikel 2

Uppkommer under något av de i artikel 1 angivna räkenskapsåren un­

derskott i ett bolags verksamhet, skall vederbörande bolag av de medel, som

vederbörande stat ställer till förfogande, kunna erhålla täckning för under­

skottet, dock högst inom det för samma år angivna garantibeloppet.

Är bolagets underskott större än garantibeloppet, skall bolaget under föl­

jande år av garantiperioden kunna av dessa års garantibelopp erhålla täck­

ning för skillnaden, såframt detta är möjligt.

Bolaget kan efter framställning hos vederbörande regering erhålla för­

skott på de i första stycket angivna beloppen.

2 Iiihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 134

10

Bolaget skall till vederbörande stat erlägga en garantiavgift på 1 % för

år å de vid varje tidpunkt ianspråktagna och ännu ej återbetalade garanti­

beloppen.

Artikel 3

Del åligger vederbörande bolag att av sitt överskott återbetala lyftade ga­

rantibelopp.

Så länge ianspråktagna garantibelopp icke äro helt återbetalade, kan bo­

laget icke utan tillstånd av vederbörande statsmyndighet utbetala utdel­

ning; och denna skall icke kunna överstiga 5 % av aktiekapitalet.

Närmare regler om återbetalningen fastställas genom överenskommelse

mellan vederbörande stat och bolaget.

Artikel 4

Belopp, som icke hava återbetalats den 1 oktober 1975, kunna eftergivas,

därest konsortiets och det nationella bolagets ekonomiska ställning gör detta

skäligt.

Till bekräftelse härav hava de respektive fullmäktige undertecknat denna

överenskommelse och försett densamma med sina sigill.

Som skedde i Köpenhamn den 29 september 1955, i tre originalexemplar

å svenska, danska och norska språken, vilka tre texter äga lika vitsord.

Kungl. Maj:ts proposition nr 134 år 1959

Kungl. Maj.ts proposition nr 13A år 1959

11

Bilaga 2

Översättning från engelska

ENÄR undertecknade Aktiebolaget Aerotransport, Det Danske Luftfart-

selskab A/S och Det Norske Luftfartselskap A/S den 8 februari 1951 av­

slutat ett konsortialavtal som ledde till bildandet av konsortiet Scandinavian

Airlines System, Denmark—Norway—Sweden,

ENÄR sagda konsortialavtal förtydligades genom ett tilläggsavtal avslutat

mellan parterna den 7 maj 1956,

ENÄR sagda avtal stadga att de skall kvarstå och binda parterna till och

med den 30 september 1975, med mindre de enligt konsortialavtalets stadgar

skulle upphöra tidigare,

och ENÄR parterna numera önska framflytta avtalets förfallodag till

och med den 30 september 1985,

har NUMERA överenskommits parterna emellan:

Bestämmelsen enligt den första satsen av § 18 (1) av konsortialavtalet,

och hänvisningen därtill i tilläggsavtalet, modifieras och revideras härmed

sålunda att konsortialavtalet och tilläggsavtalet skall kvarstå efter den 30

september 1975 och binda parterna till och med den 30 september 1985

med mindre de enligt konsortialavtalets stadgar skulle upphöra tidigare.

Detta avtal förutsätter varje godkännande av behöriga myndigheter i

Danmark, Norge och Sverige som möjligen kan erfordras.

Detta avtal har utfärdats i tre original på engelska språket, av vilket var­

dera part erhållit ett. Var och en av parterna skall översätta avtalet till det

egna språket och dessa översättningar skall utväxlas parterna emellan, men

i fall av avvikelser i de nationella texterna, skall den engelska vara gäl­

lande.

Köpenhamn, Oslo och Stockholm den 16/12 1958.

AB AEROTRANSPORT

Axel Gjöres

M. Wallenberg

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/S

P. Kampmann

H. Bech-Bruun !

DET NORSKE LUFTFARTSELSKAP A/S

Per M. Hansson

E. F. Eckhoff

590294

Stockholm 1959. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag