Prop. 1959:144

('med förslog till lag an\xad gående ändrad hjdelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rätts\xad förhållanden rörande äktenskap, förmynderskcip och adoption',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 141 år 1959

1

Nr 1 44

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslog till lag an­

gående ändrad hjdelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rätts­ förhållanden rörande äktenskap, förmynderskcip och adoption; given Stockholms slott den 8 april 1959.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 2(3 s. 1) om vissa internationella rätts­ förhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption.

GUSTAF ADOLF

Ingvar Lindell

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa lagändringar med sikte främst på att vidga vigselbehörigheten för sjömanspräster i de nordiska länderna. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1959. 1 samt. Nr 144

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 144 år 1959

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904

(nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap, förmynderskap och adoption

Härigenom förordnas, att 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 om vissa

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och

adoption1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1 kap.

5

Har med — — -------------------------- - -

Har med Konungens tillstånd präst

i utländsk, evangelisk-luthersk för­

samling här i riket erhållit uppdrag

av den stat han tillhör att förrätta gif­

termål, skall äktenskap, som i enlig­

het med den främmande statens lag

blivit inför sådan präst här ingånget,

anses vara i behörig form avslutat,

såframt mannen och kvinnan eller en­

dera av dem var undersåte i den sta­

ten.

8

Är giftermål mellan svenska under­

såtar å utrikes ort av präst inom

svenska kyrkan förrättat i enlighet

med svensk lags föreskrifter, vare 1

§■

- form avslutat.

Har med Konungens tillstånd präst

i utländsk, evangelisk-luthersk för­

samling här i riket eller den som, utan

att vara verksam i sådan församling,

är präst i danska folkkyrkan, Fin­

lands evangelisk-lutherska kyrka el­

ler norska statskyrkan erhållit upp­

drag av den stat han tillhör att förrät­

ta giftermål, skall äktenskap, som i

enlighet med den främmande statens

lag blivit inför sådan präst här in­

gånget, anses vara i behörig form av­

slutat, såframt mannen och kvin­

nan eller endera av dem var under­

såte i den staten.

§•

Är giftermål mellan svenska under­

såtar å utrikes ort av präst inom

svenska kyrkan förrättat i enlighet

med svensk lags föreskrifter, vare

1 Senaste lydelse av 5 och 8 §§, se SFS 1921:194.

Kungl. Maj.ts proposition nr 14t år 1959

3

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)

det här för gillt hållet. Samma lag vare, där präst i svensk församling inom främmande stat i enlighet med svensk lags föreskrifter förrättat gif­ termål i den staten mellan svensk un­ dersåte och undersåte i främmande stat, såframt Konungen uppdragit åt prästen att förrätta sådant giftermål.

Om giftermål-------------------------------

det här för gillt hållet. Samma lag vare, där präst i svensk församling inom främmande stat eller präst som tillhör svenska kyrkans sjömans vård i enlighet med svensk lags föreskrif­ ter förrättat giftermål i den staten mellan svensk undersåte och under­ såte i främmande stat, såframt Konungen uppdragit åt prästen att förrätta sådant giftermål. — •— särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr

744

år 1959

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet d Stockholms

slott den 20 mars 1959.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern

för

utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Lindell, Lindström, Lange, Lindholm, Kling,

Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för justitiedepartementet, statsrådet Lindell, fråga om vidgad behörighet

för präst i svenska kgrkan att förrätta vigsel utom riket m. m. samt anför

därvid följande.

I skrivelse till Kungl. Maj :t den 27 september 1957, nr 16, har 1957 års

kyrkomöte anhållit om åtgärder för att med övriga nordiska länder skulle

träffas sådan överenskommelse, att präst i svenska kyrkan, som i nämnda

länder innehar eller utövar befattning som präst vid svensk beskickning, i

svensk församling, för vilken kyrkoordning blivit av Kungl. Maj :t fastställd,

eller såsom sjömanspräst hos svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse, måtte

erhålla rätt att i samma länder på svenskt lysningsbevis förrätta vigsel av

svenska medborgare. Med anledning av skrivelsen har inom justitiedeparte­

mentet utarbetats en i januari 1958 dagtecknad promemoria med förslag till

ändrade bestämmelser om äktenskaps ingående utom riket m. m., vilken pro­

memoria varit föremål för remissbehandling. Sedermera har Nordiska rå­

dets presidium i skrivelse den 2 september 1958 hos Kungl. Maj:t hemställt

om sådan lagändring, att vigsel som förrättats av den svenske sjömanspräs­

ten i Narvik eller av den norske sjömansprästen i Göteborg erhåller allmän

giltighet.

Jag anhåller nu att få upptaga denna fråga till behandling.

Rättsläget. Lagen den 8 juli 190b om vissa internationella rättsförhållanden

rörande äktenskap, förmgnderskap och adoption innehåller i 1 kap. bl. a.

följande bestämmelser om äktenskaps ingående. Om med Kungl. Maj:ts till­

stånd präst i utländsk, evangelisk-luthersk församling här i riket erhållit i

uppdrag av den stat han tillhör att förrätta giftermål, skall enligt 5 § andra

stycket äktenskap, som i enlighet med den främmande statens lag blivit in-'

för sådan präst ingånget här, anses vara avslutat i behörig form, under

förutsättning att mannen och kvinnan eller endera av dem var medborgare i

den staten. Enligt 8 § första stycket första punkten skall giftermål, som å ut­

rikes ort förrättats mellan svenska medborgare av präst inom svenska kyrkan

och i enlighet med svensk lags föreskrifter, anses giltigt här i riket. Enligt

Knngl. Maj. ts proposition nr 144 år 195!)

5

andra punkten i samma stycke skall såsom giltigt bär i riket även anses

giftermål, som präst i svensk församling inom främmande stat i enlighet

med svensk lags föreskrifter förrättat i den staten mellan svensk medborgare

och medborgare i främmande stat, under förutsättning att Kungl. Maj:t

uppdragit åt prästen att förrätta sådant giftermål.

Rörande innebörden av de återgivna bestämmelserna må följande anföras.

Stadgandet i 8 § första stycket första punkten förutsättes enligt förarbe­

tena (prop. 1904 nr 21 s. 26) vara tillämpligt i det fall, att giftermålet en­

ligt lagen i det land där det förrättats icke vinner giltighet i samma land.

Enligt en vedertagen internationell regel kan giftermålet i sådant fall icke

heller påräkna erkännande i andra länder. Stadgandet är emellertid moti­

verat utifrån den synpunkten, att det knappast skulle vara tilltalande alt

här i riket vägra erkänna ett giftermål, som förrättats mellan svenska med­

borgare å utrikes ort av svensk präst och med iakttagande av svensk lags

föreskrifter.

Stadgandena i 5 § andra stycket och 8 § första stycket andra punkten

tillkom genom en lagändring år 1921. Enligt förarbetena (prop. 1921 nr

216) föranleddes ändringen närmast av önskemål, att möjlighet måtte bere­

das svensk medborgare att i Norge erhålla giltig svensk vigsel av pastorn i

svenska församlingen i Oslo. Behörighet att med laga verkan förrätta vigsel

i Norge mellan kontrahenter av vilka den ena var svensk medborgare skulle

visserligen enligt då gällande norska bestämmelser kunna tillerkännas denne,

under förutsättning alt svenska församlingen anmäldes såsom dissenter-

församling. Eftersom svenska kyrkan företräder samma trosuppfattning

som norska statskyrkan, ansågs emellertid denna lösning föga tilltalande. De

lagliga hindren för önskemålets förverkligande undanröjdes i stället på det

sätt, att i 8 § första stycket infördes bestämmelsen om rätt för Kungl. Maj :t

att bekläda präst i utrikes svensk församling med behörighet att viga kon­

trahenter, av vilka en var svensk medborgare och en var medborgare i främ­

mande stat. Därvid förutsattes att sådant uppdrag skulle kunna meddelas

endast med den främmande regeringens medgivande. Av vedertagna mellan-

folkliga rättsgrundsatser ansågs följa, att medgivande kunde påräknas en­

dast under förutsättning av ömsesidighet. I 5 § tillädes därför i ett andra

stycke ett stadgande, på grund varav motsvarande befogenhet skulle kunna

tillerkännas utländsk församlings prästerskap här i riket. Att i sistnämnda

hänseende stadgandet begränsades till att avse evangelisk-luthersk försam­

ling föranleddes därav att, beträffande annan utländsk församling, frågan

om prästerskapets vigselbehörighet ansågs liksom tidigare böra bedömas i en­

lighet med de om dissenterförsamlingar gällande föreskrifterna (jfr numera

4 kap. 2 och 8 §§ giftermålsbalken).

Någon utländsk evangelisk-luthersk församling finns icke här i riket, och

fråga om meddelande av tillstånd jämlikt 5 § andra stycket har därför icke

uppkommit. Bemyndigande att förrätta vigsel jämlikt 8 § första stycket

andra punkten har av Kungl. Maj :t meddelats för kyrkoherdarna i svenska

församlingarna i Köpenhamn och Oslo.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1959

Beträffande rättsläget i förevarande avseende i Danmark, Finland och Norge, vilka länder närmast beröres av denna lagstiftningsfråga, må följande nämnas. Enligt dans k rätt kan kyrklig vigsel icke förrättas i dansk ordning utom landet. Inom Danmark äger — med vissa undantag, bl. a. för kyrkoher­ den i svenska församlingen i Köpenhamn -— endast präst i danska folkkyr­ kan förrätta kyrklig vigsel. Enligt finsk lagstiftning kan präst inom finskt religionssamfund som har vigselrätt bemyndigas att i annat land viga kon­ trahenter av vilka åtminstone den ena är finsk medborgare. Likaledes kan präst, som är anställd i utländsk kyrklig församling i Finland, bemyndigas att där viga kontrahenter, av vilka åtminstone den ena är medborgare i prästens hemland. De norska bestämmelserna innebär att sjömans­ präster och andra utrikes verksamma norska präster kan bemyndigas att utanför hemlandet förrätta vigsel jämlikt norsk lag. Bemyndigande lämnas endast om vigseln erkännes som giltig beträffande formen i vigsellandet. När särskilda skäl föreligger, kan sjömanspräst även erhålla tillstånd att förrätta vigsel ombord på norskt fartyg som befinner sig utanför verksamhetslandets sjöterritorium. Beträffande utländsk prästs vigselbehörighet i Norge gäller att präst, som är verksam i församling i Norge, tillhörande utländskt evan- geliskt-lutherskt kyrkosamfund, kan erhålla tillstånd att förrätta vigsel enligt detta samfunds ordning om åtminstone den ena av kontrahenterna är medborgare i prästens hemland och prästen enligt delta lands lagstiftning äger förrätta vigseln. Sådant tillstånd lämnas endast om enligt det främ­ mande landets lagstiftning norsk präst kan erhålla motsvarande tillstånd. Med tillämpning av dessa bestämmelser har norske sjömansprästen i Göte­ borg erhållit bemyndigande att förrätta vigsel ombord på norskt fartyg som befinner sig utanför svenskt territorialvatten. Vidare har kyrkoherden i svenska församlingen i Oslo erhållit norskt tillstånd att förrätta vigsel i svenska kyrkans ordning.

Kyrkomötets skrivelse. I motion nr 43 till 1953 års kyrkomöte anfördes, att svenske sjömansprästen i Narvik ofta blir ombedd av uteseglande svenska sjömän att förrätta vigsel i svenska sjömanskyrkan därstädes. Ef­ tersom detta icke låter sig göra med nuvarande bestämmelser, hemställdes i motionen att kyrkomötet ville föreslå Kungl. Maj:t att vidtaga åtgärder för att bereda svenske sjömansprästen i Narvik rätt att viga svenska med­ borgare. På förslag av kyrkomötets första tillfälliga utskott uppdrog kyrko­ mötet åt utredningsnämnden att till nästa kyrkomöte avgiva yttrande och förslag rörande det i motionen berörda ämnet. Utredningsnämnden erinrade i betänkande, nr 3, om att ett stort antal svenska sjömän årligen kommer till Narviks hamn och att av dem många är anställda på svenska eller ut­ ländska fartyg som går i regelbunden trafik mellan Narvik och annan ut­ ländsk hamn. Enligt vad utredningsnämnden inhämtat är i allmänhet uppe­ hållet i Narvik mycket kortvarigt, och dessa sjömän har därför ofta under långa perioder icke möjlighet att besöka hemlandet. För dem blir i prakti­ ken Narvik »hemmahamn» och svenska sjömanskyrkan i staden »hemför­

Kungl. Maj. ts proposition nr

1'

i

'

i

år 195!)

7

samling». När en sådan sjöman önskar ingå äktenskap med sin svenska fäst­

mö, ställer det sig ur många synpunkter mest lämpligt att de blivande ma­

karna sammanträffar i Narvik för erhållande av vigsel. Ett förhållandevis

stort antal sjömän brukar också anhålla att den svenske sjömansprästen

förrättar vigseln i svenska sjömanskyrkan. Eftersom han icke har bemyndi­

gande därtill, måste i stället endera av följande utvägar anlitas. Anting­

en anmodas en norsk präst att förrätta vigseln, i vilket fall vigseln sker

enligt norska kyrkans ritual. Om kontrahenterna i stället önskar erhålla

svensk vigsel, måste brudparet tillsammans med sjömansprästen begiva sig

till den svenska sidan av gränsen för vigselns förrättande. I senare fallet

måste vigseln med hänsyn till tågtiderna i regel ske under stor brådska.

Vigseln brukar i detta fall förrättas på turisthotellet i Riksgränsen eller, när

detta är stängt, på telefonstationen.

Efter att ha redogjort för dessa förhållanden anförde utredningsnämnden.

Ett bröllop i främmande land, där man inte kan samla släkt och vänner

till högtiden och där vigseln dessutom måste ske under några korta timmars

permission, innan brud och brudgum ånyo reser åt var sitt håll, bär i allt

prägel av nödlösning. Men då vissa sjömän på grund av sitt arbete måste

anlita denna utväg för att lösa sin vigselfråga, bör man givetvis försöka göra

det bästa möjliga av en i sig själv ogynnsam situation — detta så mycket

mer som den grupp svenska medborgare, det här gäller, i många avseenden

måste avstå från förmåner, vilka man i Sverige betraktar som självklara.

En sådan strävan ligger helt i linje med den personliga omvårdnad om sjö­

folket, vartill all sjömansvård syftar.

Då anmäler sig önskvärdheten av att den svenske sjömanspastorn får

vigselrätt, eftersom valet av vigselförrättare även i detta sammanhang icke

är en oväsentlig faktor. Sjömannen och hans trolovade känner icke den

norske prästen, tillhör icke norska kyrkan och är dessutom främmande för

den ordning, enligt vilken vigsel där förrättas. Däremot har de sjömän,

som besöker Narvik, vant sig vid att där som annorstädes i de allra flesta

angelägenheter söka sjömanskyrkans bistånd. De känner sig hemma där,

eftersom miljön är svensk, och de har vanligen god kontakt med sjömans­

prästen. Det är följaktligen helt naturligt, att de helst vill ingå äktenskap i

den svenska sjömanskyrkan med den svenske sjömanspastorn som vigsel­

förrättare och efter den ritual, som gäller för vigsel inom svenska kyrkan.

Vid övervägande av frågan vilka åtgärder som borde vidtagas för att be­

reda sjömansprästen i Narvik den önskade vigselbehörigheten fann utred­

ningsnämnden, att frågan lämpligast löstes genom en överenskommelse

mellan Sverige och Norge av innehåll, att svensk sjömanspräst får i Norge

sammanviga svenska medborgare och att norsk sjömanspräst erhåller mot­

svarande rätt i Sverige. Nämnden framlade därför till kyrkomötets övervä­

gande det förslaget, att kyrkomötet måtte hemställa hos Kungl. Maj :t atl

initiativ skulle tagas till eu dylik överenskommelse.

Vid 1957 års kyrkomöte hemställdes i motion nr ,'14, att mötet ville hos

Kungl. Maj:t anhålla om åtgärder för att med övriga nordiska länder skulle

träffas sådan överenskommelse, att präst i svenska kyrkan, som i nämnda

länder innehar befattning som präst vid svensk beskickning, i svensk för­

samling eller som svensk sjömanspräst eller ställföreträdare för sådan,

Kungl. Maj:ts proposition nr

/44

år 1959

måtte äga att i dessa länder på svenskt lysningsbevis förrätta vigsel av svens­ ka medborgare. Till stöd för denna hemställan anfördes, att det förhållan­ det att svensk präst i utlandet icke utan särskilt bemyndigande kan förrätta vigsel, med nuvarande livliga kommunikationer mellan de nordiska länder­ na, för många vigselsökande ter sig som en onödig begränsning av vigsel­ möjligheterna.

Kyrkomötets första tillfälliga utskott, som behandlade förevarande mo­ tion gemensamt med utredningsnämndens betänkande, erinrade i betän­ kande, nr 2, om att, enligt en år 1953 träffad överenskommelse mellan de nordiska länderna, vigsel i ett nordiskt land numera kan förrättas på grund­ val av lysning, som ägt rum i ett annat nordiskt land. Ett realiserande av det i motionen framförda förslaget skulle ligga helt i linje med strävandena att samordna den internordiska rätten på äktenskapslagstiftningens område samt bidraga till stärkandet av bandet mellan dessa länders närbesläktade kyrkor. Ett bifall till motionen skulle också i det väsentliga täcka det för­ slag, som framställts av ulredningsnämnden. Utskottet hemställde att kyr­ komötet måtte hos Kungl. Maj :t anhålla om åtgärder för att med de övriga nordiska länderna skulle träffas sådan överenskommelse, att präst i svenska kyrkan, som i nämnda länder innehar eller utövar befattning som präst vid svensk beskickning, i svensk församling, för vilken kyrkoordning blivit av Kungl. Maj :t fastställd» eller såsom sjömanspräst hos svenska kyrkans sjö- mansvårdsstyrelse, måtte äga att i nämnda länder på svenskt lysningsbevis förrätta vigsel av svenska medborgare.

Kyrkomötets förut omnämnda skrivelse, nr 1(5, är avfattad i enlighet med utskottets hemställan.

Departementspromemorian och yttrandena över denna. I anledning av kyrkomötets skrivelse har, såsom inledningsvis omnämnts, inom justitie­ departementet utarbetats eu promemoria med förslag till ändrade bestäm­ melser om äktenskaps ingående utom riket och därmed sammanhängande spörsmål.

I promemorian lämnas en redogörelse för rättsläget på förevarande om­ råde ävensom för frågans behandling inom kyrkomötet. Därjämte återges innehållet i eu skrivelse som under utredningsarbetet inkommit till justi­ tiedepartementet från Svenska kyrkans sjömans vårds styrelse. I skrivelsen säger sig styrelsen ha erfarit att de i styrelsens tjänst verksamma prästerna ofta får ta ställning till frågan om möjligheten att erhålla svensk vigsel i främmande land. Till en del är här frågan om svenska turister som önskar kombinera en semesterresa med vigsel. Dessa har i många fall mycket dunkla begrepp om vigselrätten i utlandet och kommer icke sällan utan att i förväg ha förvissat sig om huruvida vigsel kan ordnas. Gällande bestäm­ melser medför alltså ibland olägenheter för sådana vigselsökande. Styrelsen anser dock icke att enbart hänsynen till dem — som dock utan större svå­ righeter kan ordna sin vigsel i hemlandet — bör föranleda en utvidgad be­ fogenhet för svensk präst att förrätta vigsel i annat land. Vida betydelseful­

lare synes det styrelsen vara att bereda det uteseglande sjöfolket möjlig­ het att i främmande hamnstäder bli vigda genom svensk sjömansprästs för­ medling. De av kyrkomötets utredningsnämnd beskrivna förhållandena i Narvik äger i viss mån motsvarighet i andra utländska hamnstäder där svensk sjömanspräst är verksam. Stora grupper svenska sjömän går sålunda i trampfart eller vistas på långresor på svenska eller utländska fartyg under långa tider — ett par år är icke ovanligt — utan att fartyget anlöper svensk eller annan skandinavisk hamn. För dessa sjömän skulle det vara en uppen­ bar förmån att kunna få svensk vigsel i en hamn som fartyget anlöper och dit den andra kontrahenten kan resa. Med gällande bestämmelser måste sjömannen antingen uppskjuta vigseln till eu ganska avlägsen framtid eller också mönstra av fartyget med de ekonomiska olägenheter som detta med­ för. Vad angår frågan om en eventuell lagändring erinrar styrelsen om att i de hamnstäder, varom här är fråga, finnes mestadels ingen svensk koloni av nämnvärd storleksordning, och alt de som skulle komma i åtnjutande av utvidgad vigselbehörighet är icke i första rummet bofasta svenskar utan uteseglande sjömän. Det för närvarande gällande villkoret att vigselförrät- taren är »präst i svensk församling inom främmande stat» bör enligt sty­ relsens mening icke ha avgörande betydelse för vigselbehörigheten. Styrel­ sen anser det därför vara befogat om »församlingskravet» i 1 kap. 8 § första stycket av 1904 års lag slopades för att vigselbehörighet skulle kunna bere­ das de utom riket stationerade svenska prästerna.

Beträffande behovet av en lagändring på förevarande område anföres här­ efter i promemorian följande. Svenska församlingar finnes utom riket i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, London, Paris, Berlin och Buenos Aires. Bemyndigande att förrätta vigsel jämlikt 1 kap. 8 § första stycket andra punkten i 1904 års lag har emellertid meddelats endast för ett par präster, nämligen svenska kyrkoherdarna i Köpenhamn och Oslo. Vad som anförts både inom kyrkomötet och av sjömansvårdsstyrelsen synes giva vid handen, att gällande bestämmelser icke medgiver, att svensk medborgare kan erhål­ la kyrklig vigsel utom riket i önskvärd utsträckning. Det kan även erinras om att många svenskar för studier eller yrkesverksamhet vislas i främmande länder under långa tider, och att också deras eventuella önskemål att i uppe- hållslandet erhålla svensk kyrklig vigsel om möjligt synes böra tillgodoses. Fn ändring bör därför komma till stånd i förevarande avseende. En diplo­ matisk överenskommelse om vigselbehörigheten inom de nordiska länder­ na, som av kyrkomötet föreslagits, torde emellertid vara av alltför begränsat praktiskt värde. Såsom sjömansvårdsstyrelsen erinrat är, jämte prästerna i de svenska församlingarna utom riket, många svenska präster verksamma i skilda delar av världen. Präster tillhörande svenska kyrkans sjömansvård tjänstgör sålunda i Narvik, Hull, Rotterdam, Gent, Genua, Rio de Janeiro, Melbourne m. fl. städer. På dessa platser torde, såsom sjömansvårdsstyrelsen anfört, icke finnas erforderligt svenskt befolkningsunderlag för alt grunda eu svensk församling i egentlig mening. Andra utom riket verksamma präs­ ter är missionärer och diplomatpräster.

Kungl. Maj. ts proposition nr 114 år 1959

Kungl. Maj.ts proposition nr It

4

år 1959

På grund av det anförda föreslås i promemorian att genom ändring av 1 kap. 8 § första stycket andra punkten av 1904 års lag möjlighet skall öppnas att — med medgivande av vederbörande främmande stat — meddela be­ myndigande att förrätta svensk vigsel utom riket åt envar utomlands verk­ sam präst i svenska kyrkan, oavsett om denne är anknuten till svensk för­ samling. Det erinras emellertid om att det praktiska värdet av en lagändring i enlighet härmed förringas därav att i länder, där borgerlig vigsel är obliga­ torisk, ett giltigt äktenskap icke torde kunna komma till stånd genom där för­ rättad kyrklig vigsel. Obligatorisk borgerlig vigsel förekommer, enligt tillgäng­ liga uppgifter, i Schweiz, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Österrike, öst­ europeiska stater, Turkiet, Thailand, Chile, Kuba och Peru. I övriga nordiska länder — utom i Danmark, där utländsk präst endast i undantagsfall kan erhålla behörighet att viga — och inom det anglo-sachsiska rättsområdet torde emellertid principiella hinder icke föreligga mot att svensk vigselbe­ hörighet förlänas åt där verksamma svenska präster. Därjämte föreslås i promemorian att vigselbehörigheten på grund av bemyndigande skall avse även vigsel mellan svenska medborgare samt att präster i frikyrkliga tros­ samfund skall kunna erhålla bemyndigande att förrätta vigsel mellan kontra­ henter, av vilka åtminstone den ena tillhör samfundet. Eftersom av allmän­ na rättsgrundsatser torde följa att beträffande lagstiftning av förevarande slag reglerna för det ena landets medborgare bör överensstämma med regler­ na för medborgare i annat land, föreslås att i 1 kap. 5 § andra stycket av 1904 års lag skall i tillämpliga delar vidtagas motsvarande ändringar som dem vilka förordats i det föregående. Promemorian åtföljes av ett i enlighet med det anförda utarbetat lagförslag, vilket torde få fogas till statsrådspro­ tokollet (bilaga B).

Yttranden över promemorian har avgivits av Svea hovrätt, kammarkolle­ giet, statistiska centralbyrån, domkapitlen i Uppsala, Skara, Lund, Göteborg och Härnösand, svenska kyrkans missionsstyrelse, svenska kyrkans sjö- mansvårdsstyrelse, familjerätt ssakkunniga, folkbokföringssakkunniga, Evan­ geliska fosterlandsstiftelsens missionsstyrelse, Frikyrkliga samarbetskom- mittén och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Även svenska prästförbun- det har erhållit tillfälle att yttra sig över promemorian men har icke begag­ nat sig därav.

I yttrandena har lagförslaget i sak genomgående tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Flera remissinstanser vitsordar behovet av vidgad behörighet för präst i svenska kyrkan att förrätta vigsel utom riket. Lunds domkapitel uttalar sålunda härom, att utredningen klart och tydligt påvisar olägen­ heterna av de begränsade möjligheter som står till buds för svensk medbor­ gare att erhålla kyrklig vigsel i utlandet. Den snabba utvecklingen på sam- färdsmedlens område accentuerar också detta förhållande, och enligt dom­ kapitlets mening är det nödvändigt att en ändring av gällande bestäm­ melser kommer till stånd. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm önskar en yt­ terligare uppmjukning av bestämmelserna till förmån för präster i frikyrk­ liga trossamfund.

11

Skrivelsen från Nordiska rådets presidium. I den inledningsvis omnämn­

da skrivelsen från Nordiska rådets presidium anföres följande. Nordiska

rådets juridiska 9-mannakommitté har på ett par möten under år 1958 —

särskilt med tanke på en eventuell behandling i rådet — diskuterat frågan

om vigselbehörigheten för den svenske sjömansprästen i Narvik och den

norske sjömansprästen i Göteborg. Till grund för överläggningarna har legat

justitiedepartementets förutnämnda promemoria. Kommittén har också er­

hållit upplysningar om rättsläget i övriga nordiska länder. Man har inom

kommittén varit ense om att det nuvarande rättstillståndet icke kan beteck­

nas som tillfredsställande, men med hänsyn till att rådet redan år 1955 hem­

ställt till regeringarna att verkställa en översyn av äktenskapslagstiftningen

har man funnit, att förevarande spörsmål icke lämpar sig för behandling

i rådet. Kommittén har härvid förutsatt, att en mer allmän lösning av vigsel­

frågan inom alla de nordiska länderna skulle komma att övervägas i sam­

band med denna översyn. Enligt kommitténs mening bör man emellertid,

oberoende av den allmänna översynen av äktenskapslagstiftningen, söka få till

stånd en mer tillfredsställande ordning beträffande sjömansprästerna i Nar­

vik och Göteborg, på vilka platser det praktiska behovet av en ändring gjort

sig gällande särskilt starkt. Presidiet hemställde med hänvisning härtill, att i

Norge och Sverige måtte redan nu genomföras begränsade lagändringar,

varigenom det blir möjligt att bemyndiga den norske sjömansprästen i

Göteborg och den svenske sjömansprästen i Narvik alt förrätta vigsel med

verkan att de ingångna äktenskapen blir giltiga i både Norge och Sverige.

Motsvarande framställning har av presidiet riktats till norska regeringen.

Departementschefen. Såsom framgår av den föregående redogörelsen har

från kyrkomötet framförts önskemål om utsträckning av möjligheterna att

i övriga nordiska länder få till stånd vigsel i svenska kyrkans ordning. Även

Nordiska rådet har intresserat sig för hithörande spörsmål och särskilt pe­

kat på behovet av en mera tillfredsställande, ordning beträffande vigselbe­

hörigheten för den svenske sjömansprästen i Narvik och den norske sjö­

mansprästen i Göteborg.

Den utredning som med anledning av de framförda önskemålen verkställts

inom justitiedepartementet synes bekräfta, att lagstiftningen på området för

närvarande är mindre tillfredsställande utformad. Utredningen visar där­

jämte, att bristerna hänför sig inte bara till förhållandena inom Norden

utan att det föreligger behov av en översyn av vigselmöjligheterna utom ri­

ket över huvud taget. I den utredningspromemoria som upprättats har också

ifrågasatts lagändringar med sikte på en väsentlig vidgning av möjligheterna

alt utomlands erhålla vigsel i svenska kyrkans ordning. .lag är dock ej be­

redd att nu upptaga frågan om lagändringar med denna vidare syftning.

Vår lagstiftning på den internationella familjerättens område är även i andra

avseenden otillfredsställande, och det är min avsikt att inom den närmaste

liden en mera allmän översyn av denna lagstiftning skall påbörjas. Det sy­

Kungl. Maj.ts proposition nr 1

44

år 1959

Kungl. Maj. ts proposition nr år 1959

nes ändamålsenligt att frågan om vigselbehörigheten för präster utom landet upptages till granskning i detta större sammanhang. Tills vidare torde där­ för ändring böra vidtagas endast i fråga om vigselbehörigheten för sjömans­ prästerna, i vilket avseende utredningen visar att påtagliga praktiska olä­ genheter av den nuvarande ordningen uppkommit.

Enligt 1 kap. 8 § första stycket första punkten i 1904 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption kan präst i svenska kyrkan viga svenska medborgare på utrikes ort. Stadgandet ger ej någon garanti för att äktenskap som tillkommit i så­ dan ordning vinner erkännande i annat land än Sverige. Härför torde i all­ mänhet krävas, att vigselförrättaren är behörig även enligt vigsellandets lag. Såvitt på den svenska lagstiftningen ankommer påkallas emellertid ej nå­ gon åtgärd då det gäller vigsel utom riket mellan svenska medborgare. Vad angår vigsel mellan svensk undersåte och undersåte i främmande stat stad­ gar andra punkten i 1 kap. 8 § första stycket, att präst i svensk församling inom främmande stat kan erhålla Kungl. Maj:ts uppdrag att förrätta sådan vig­ sel enligt svensk lags föreskrifter. Om dylikt uppdrag — såsom är förutsatt — lämnas med den främmande statens medgivande, blir vigseln även gällande i vigsellandet och kan antagas bli erkänd jämväl i andra främmande län­ der. Sistnämnda bestämmelse torde böra kompletteras så, att med präst i svensk församling jämställes präst, som tjänstgör inom svenska kyrkans sjömansvård. Med stöd av stadgandet kan då, om tillstånd av vederbörande stat föreligger, bemyndigande att förrätta vigsel meddelas såväl för sjömans­ prästen i Narvik som för svenska sjömanspräster som är verksamma på andra utländska orter.

Då det är särskilt angeläget att vigselbehörighet ordnas för den svenske sjömansprästen i Narvik, har i samband med utredningen i lagstiftnings­ ärendet undersökts i vad mån möjlighet föreligger att erhålla norskt med­ givande till sådan behörighet. Enligt vad som inhämtats från norska justis- departementet kan dylikt medgivande påräknas efter erforderlig komplette­ ring av den norska lagstiftningen i ämnet.

I fråga om vigselbehörigheten för utländska sjömanspräster som är verk­ samma i Sverige har som förut nämnts särskilt uppmärksammats, att denna fråga är otillfredsställande ordnad för norske sjömansprästen i Göteborg. Svenskt tillstånd för denne att här i landet förrätta norsk vigsel kan ej med­ delas med nuvarande lagstiftning. Härför erfordras alltså lagändring, som lämpligen torde ske genom komplettering av 1 kap. 5 § andra stycket i 1904 års lag. Den danske sjömansprästen i Göteborg äger enligt dansk lag över huvud icke rätt att förrätta vigsel utom hemlandet, och någon finsk sjö­ manspräst är icke för närvarande verksam i vårt land. Det synes likväl lämpligt att i förevarande avseende icke göra skillnad mellan danska, finska och norska präster. Ändringen bör därför innebära att med präst i utländsk evangelisk-luIhersk församling här i riket — eller alltså präst som enligt den nuvarande lydelsen av lagrummet kan erhålla vigselbehörighet — jäm-

Kungl. Maj.ts proposition nr 144 år 1959

13

ställes den som, utan att vara verksam i sådan församling, är präst i danska

folkkyrkan, Finlands evangelisk-lutherska kyrka eller norska statskyrkan.

Lagändringarna torde böra träda i kraft den 1 januari 1960.

I enlighet med vad sålunda anförts har inom justitiedepartementet upp­

rättats förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen

den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden ro*

rande äktenskap, förmynderskap och adoption.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över förslaget, av den

lydelse bilaga d1 till delta protokoll utvisar, måtte för det i 87 § regerings­

formen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­

lan bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Margit Hircn

1 Denna bilaga, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har här

uteslutits.

Kungl. Maj.ts proposition nr 144 år 1959

Bilaga B

Vid den remitterade promemorian fogat förslag till

Lag

angående ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904

(nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap, förmynderskap och adoption

Härigenom förordnas, att 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption (nr 26 s. 1) skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande Igdelse) (Föreslagen Igdelse)

1 kap.

5

Har med---------------------------------------Har med Konungens tillstånd präst i utländsk, evangelisk-luthersk för­ samling här i riket erhållit uppdrag av den stat han tillhör att förrätta gif­ termål, skall äktenskap, som i enlig­ het med den främmande statens lag blivit inför sådan präst här ingånget, anses vara i behörig form avslutat, såframt mannen och kvinnan eller endera av dem var undersåte i den staten.

8

Är giftermål mellan svenska under­ såtar å utrikes ort av präst inom svenska kyrkan förrättat i enlighet med svensk lags föreskrifter, vare det här för gillt hållet. Samma lag vare, där präst i svensk församling inom främmande stat i enlighet med svensk lags föreskrifter förrättat giftermål i den staten mellan svensk undersåte och undersåte i främmande stat, så­ framt Konungen uppdragit åt prästen att förrätta sådant giftermål.

form avslutat.

Har med Konungens tillstånd präst eller den som eljest är behörig att för­ rätta giftermål i utländskt trossam­ fund erhållit uppdrag av den stat han tillhör att här i riket förrätta gifter­ mål, skall äktenskap, som i enlighet med den främmande statens lag blivit inför denne här ingånget, anses vara i behörig form avslutat, såframt man­ nen och kvinnan eller endera av dem var undersåte i den staten.

§•

Har med tillstånd av främmande stat präst i svenska kyrkan eller den som enligt Konungens förordnande är behörig att förrätta giftermål i annat svenskt trossamfund erhållit Konung­ ens uppdrag att förrätta giftermål i den staten, skall äktenskap som i en­ lighet med svensk lags föreskrifter blivit inför denne i samma stat in­ gånget anses vara i behörig form av­ slutat, såframt mannen och kvinnan eller endera av dem var svensk un-

Kungl. Maj.ts proposition nr IM år 1959

15

(Gällande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Om giftermål-----------------------

dersåte. Är giftermål eljest mellan

svenska undersåtar å utrikes ort av

präst inom svenska kyrkan förrättat

i enlighet med svensk lags föreskrif­

ter, vare det ock här för gillt hållet.

--------------- särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft dagen efter den då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj.ts proposition nr lii år 1959

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Ma j. ts lagråd den i april

1959.

Närvarande:

justitieråden Beckman,

E. SÖDERLUND, Tammelin,

regeringsrådet Nevrell.

Enligt lagrådet den 1 april 1959 lillhandakommet utdrag av protokoll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrå­ det den 20 mars 1959, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rö­ rande äktenskap, förmynderskap och adoption.

Förslaget, som finnes hilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av hovrättsrådet Sara Falk.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Clas Amilon

Kungl. Maj.ts proposition nr 144 år 1959

17

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 8 april 1959.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindell, Lindström, Lindholm, Kling,

Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Lindell, lagrådets den 4 april

1959 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 20 mars 1959 remitterade för­

slaget till lag angående ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ lagen den 8 juli

1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten­

skap, förmynderskap och adoption.

Med förmälan att förslaget av lagrådet lämnats utan erinran hemställer

föredraganden, att förslaget måtte jämlikt 87 § regeringsformen genom

proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ulla Larsson

Bihang till riksdagens protokoll 1959. 1 samt. Nr 144