Prop. 1959:172

('med förslag till lag om ändrad lydelse av 79 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753)',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

1

Nr 172

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändrad lydelse av 79 § kommunallagen den 18 december

1953 (nr 753); given Stockholms slott den 16 oktober 1959.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över inrikes- ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t föreslå riksdagen att antaga här­ vid fogade förslag till lag om ändrad lydelse av 79 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753).

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Rune B. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna i kommunallagen om bildande av municipalsamhälle anpassas till den ordning som gäller för förvaltning av kommunala ordnings- och hälsovårdsangelägenheter efter ikraftträdandet av allmänna ordningsstadgan och den nya hälsovårdsstadgan. Anpassning­ en innebär att municipalbildning för sådan förvaltning icke vidare kan ske med stöd av 79 § kommunallagen.

Vidare regleras genom en övergångsbestämmelse avvecklingen av förvalt­ ningen av ordnings- och hälsovårdsangelägenheter inom municipalsamhäl- len, som upphör eller får sin verksamhet inskränkt genom de nämnda stadgornas ikraftträdande.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1960.

1-—Bihang till riksdagens protokoll 1959. 1 samt. Nr 172

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

Förslag

:.. * *

till

Lag

om ändrad lydelse av 79 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753)

Härigenom förordnas, att 79 § kommunallagen den 18 december 1953 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

79

Har Konungen förordnat, att för område på landet, som ej utgör egen kommun, skall lända till efterrättel­ se ordningsstadgan för rikets städer eller vad om stad är föreskrivet i byggnadslagen och byggnadsstadgan, i brandlagen och brandstadgan eller i hälsovårdsstadgan, må Konungen, där särskilda skäl därtill äro, besluta att området skall utgöra ett munici- palsamhälle, vilket äger att oberoen­ de av kommunen i övrigt självt vår­ da de angelägenheter, som föranle­ das av sådana bestämmelsers till- lämpning inom samhället.

Ej må — —- —•------------ särskilt municipalsamhälle.

(Föreslagen lydelse)

§•

Har Konungen förordnat, att för område på landet, som ej utgör egen kommun, skall lända till efterrättel­ se vad om stad är föreskrivet i bygg­ nadslagen och byggnadsstadgan eller i brandlagen och brandstadgan, må Konungen, där särskilda skäl därtill äro, besluta att området skall utgöra ett municipalsamhälle, vilket äger att oberoende av kommunen i övrigt självt vårda de angelägenheter, som föranledas av sådana bestämmelsers tillämpning inom samhället.

Denna lag träder i kraft den 1 ja­ nuari 1960.

Vad i 33 § lagen den 13 juni 1919 (nr 293) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning är stadgat skall gälla i tillämpliga delar, då municipalsamhälle upphört eller fått sina uppgifter inskränkta till följd av att ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 (nr 22) och hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566) upphört att gälla.

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

3

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet å

Stockholms slott den 16 oktober 1959.

Närvarande: Statsministern

Erlander,

statsråden

Nilsson, Sträng, Lindell, Lind­

holm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Johansson, fråga om ändring av

79 § kommunallagen samt anför härvid följande.

Kommunallagens regler om bildande av municipalsamhälle för handha- vande av ordnings- eller hälsovårdsangelägenheter förutsätter att Kungl. Maj :t förordnat om tillämpning av ordningsstadgan för rikets städer, respek­ tive av vad om stad är föreskrivet i hälsovårdsstadgan, inom område på landet, som ej utgör egen kommun. Ordningsstadgan för rikets städer har emellertid upphört att gälla den 1 januari 1958 och därvid ersatts av all­ männa ordningsstadgan den 14 december 1956, som gäller för riket i dess helhet, och den nya hälsovårdsstadgan den 19 december 1958, som träder i kraft den 1 januari 1960, upptager i motsats till den nuvarande hälsovårds­ stadgan inga särskilda bestämmelser för stad. Kommunallagens bestämmel­ ser om bildande av municipalsamhälle bör genom en ändring i 79 § anpas­ sas till denna nya reglering på ordnings- och hälsovårdsområdena. I sam­ band härmed uppkommer vissa frågor rörande avvecklingen av sådana municipalsamhällen, som bildats enligt tidigare gällande regler för hand- havande av ordnings- eller hälsovårdsangelägenheter. Jag anhåller nu att få upptaga de berörda frågorna till närmare behandling.

Gällande bestämmelser m. m.

Förutsättningarna för bildande av municipalsamhälle och dettas kompe­ tens anges i 79 § kommunallagen den 18 december 1953. För att sådan sam­ hällsbildning skall kunna komma till stånd fordras att Konungen förord­ nat, att för område på landet, som ej utgör egen kommun, skall lända till efterrättelse ordningsstadgan för rikets städer eller vad om stad är före­ skrivet i byggnadslagen och byggnadsstadgan, i brandlagen och brandstad­ gan eller i hälsovårdsstadgan, d. v. s. bestämmelserna i någon av de fyra s. k. stadsstadgorna. Sådant förordnande medför emellertid icke i och för sig att området bildar ett municipalsamhälle. Härför fordras nämligen ytter­

4

ligare ett beslut av Konungen av innehåll ait området skall utgöra ett muni- cipalsamhälle, som äger att oberoende av kommunen i övrigt självt vårda de angelägenheter, som föranledes av tillämpningen av den stadsstadga, vars bestämmelser enligt det grundläggande beslutet skall gälla för området. Det för municipalsamhällets uppkomst avgörande beslutet får meddelas endast om särskilda skäl föreligger därtill. Municipalsamhällets kompetens fram­ går av innehållet i sistnämnda beslut.

Vid tiden för kommunallagens tillkomst gällde, såvitt nu är i fråga, ord- ningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 och hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919.

Såsom framgår av rubriken till den gamla ordningsstadgan gällde denna endast städerna. Enligt stadgans § 30 kunde den emellertid i tillämpliga delar bli gällande även för köping, hamn, fiskeläge och annat ställe med större sammanträngd befolkning, när länsstyrelsen beslutat därom och Kungl. Maj :t fastställt beslutet. Den nya ordningsstadgan den 14 december 1958 gäller däremot riket i dess helhet. I stadgan finnes emellertid vissa särbestämmelser, som tar sikte på tätorternas särskilda förhållanden. Till- lämpningen av dessa bestämmelser för visst område är emellertid icke bero­ ende av dettas karaktär av stad eller annan samhällsform, ej heller av sär­ skilt förordnande att bestämmelserna skall gälla inom området utan följer automatiskt av att området är stadsplanelagt och beläget inom stad, köping eller annat samhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stad äger till- lämpning. Det blir till följd härav icke vidare aktuellt att Konungen, såsom förutsättes i 79 § kommunallagen, förordnar att ordningsstadgan eller sär­ skilda bestämmelser i denna skall gälla inom visst område på landet, som icke utgör egen kommun.

I samband med att allmänna ordningsstadgan antogs genomfördes emel­ lertid en ändring i 11 § lagen om införande av kommunallagen av innehåll att Konungen, om särskilda skäl föreligger därtill, kan besluta att område på landet, som ej utgör egen kommun, skall utgöra ett municipalsamhälle för vården av de angelägenheter, som föranledes av allmänna ordningsstad- gans tillämpning. Municipalsamhällsbildning med stöd av denna bestäm­ melse innebär i förhållande till sådan samhällsbildning i övrigt en nyhet. Det blir nämligen här icke fråga om tillämpning av bestämmelser i en viss del av en kommun, vilka icke gäller i återstoden av denna, utan municipalsam- hällsbildningen innebär i dessa fall en uppdelning på flera organ i kommunen av en förvaltning, som avser tillämpningen av samma bestämmelser. All­ männa ordningsstadgan gäller nämligen, såsom förut framhållits, i kommu­ nen i dess helhet. Av föredragande departementschefens yttrande i anslut­ ning till lagändringen framgår emellertid, att denna endast syftade till att möjliggöra att även förvaltning av ordningsuppgifter skall kunna läggas på municipalsamhälle, som framdeles kunde komma att bildas med stöd av 79 § kommunallagen för att handha uppgifter enligt byggnads- eller brandlagstiftningen eller enligt hälsovårdsstadgans stadsbestämmelser. It §

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

i kommunallagens promulgationslag ger däremot icke några regler för frå­

gan, huruvida vid allmänna ordningsstadgans ikraftträdande bestående

municipalsamhällen, som förvaltar uppgifter enligt ordningsstadgan för

rikets städer, skall -— i strid med den vedertagna principen om kommunen

såsom förvaltningsenhet — kvarstå såsom särskilda kommunala förvalt­

ningsenheter för ordningsuppgifter efter upphävandet av nämnda stadga

och införandet av allmänna ordningsstadgan med giltighet inom hela kom­

munen. Hur denna fråga regleras har icke avgjorts i lagen. I det sakkun­

nigbetänkande, som låg till grund för lagstiftningen rörande ny ordnings­

stadga, uttalades att det ej torde behöva utsägas i kommunallagen, att

därest municipalsamhälle vid den nya stadgans ikraftträdande självt vår­

dade ordningsangelägenheter enligt ordningsstadgan för rikets städer, mot­

svarande skulle gälla i fråga om den nya stadgan. På denna punkt gjordes

i propositionen eller under riksdagsbehandlingen icke något uttalande.

Hälsovårdsstadgan av 1919 upptar i särskilda kapitel bestämmelser för

stad och bestämmelser för landet. I 34 § öppnas emellertid möjlighet att

göra stadsbestämmelserna tillämpliga även för köping, hamn, fiskeläge eller

annat ställe med större sammanträngd befolkning, varvid — liksom enligt

ordningsstadgan för rikets städer — länsstyrelsens beslut och Kungl. Maj :ts

fastställelse därav fordras. Den nya hälsovårdsstadgan gör däremot ingen

formell skillnad på stad och land. Även denna stadga upptar emellertid sär­

skilda bestämmelser för tätorterna, men för dessa bestämmelsers tillämp­

ning är det icke avgörande att området är stad eller utgör någon annan för­

valtningsform för tättbebyggt samhälle. Ej heller är bestämmelsernas till­

lämplighet beroende av att förordnande därom meddelas. Stadgan är nämli­

gen så uppbyggd att dessa särskilda bestämmelser i varje enskilt fall utfor­

mats såsom särregler för »hälsovårdstätort». Därmed förstås enligt stad­

gans definition område, för vilket stadsplan eller byggnadsplan fastställts.

Efter den nya hälsovårdsstadgans ikraftträdande den 1 januari 1960 blir

det sålunda ej heller på hälsovårdens område aktuellt med förordnande av

Kungl. Maj :t att särskilda föreskrifter i hälsovårdsstadgan skall gälla för

visst område på landet, som ej utgör egen kommun.

Antagandet av den nya hälsovårdsstadgan föranledde icke någon änd­

ring i kommunallagens promulgationslag, motsvarande den som företogs

vid allmänna ordningsstadgans tillkomst. Municipalbildning för förvaltning

av hälsovårdsuppgifter enligt nya hälsovårdsstadgan kan sålunda icke

ifrågakomma. I frågan vilken ställning som municipalsamhällen, vilka

bildats för förvaltning av hälsovårdsangelägenheter enligt gällande stadga,

skulle komma att intaga vid den nya stadgans ikraftträdande uttalades i

propositionen med förslag till ny hälsovårdsstadga, att sådana samhällen

borde upplösas efter stadgans ikraftträdande.

Den 1 oktober 1959 bestod 26 municipalsamhällen, samtliga belägna

inom Göteborgs och Bohus län, med förvaltningsuppgifter enbart enligt

hälsovårdsstadgan. Av dessa samhällen hade 10 omhänderhaft jämväl för­

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

5

6

valtningsuppgifter enligt ordningsstadgan för rikets städer vid tiden för

allmänna ordningsstadgans ikraftträdande. För förvaltning av hälsovårds-

angelägenheter jämte byggnads- och brandangelägenheter eller endera av

dessa fanns den 1 oktober 1959 60 municipalsamhällen. Totala antalet

municipalsamhällen uppgick då till 93.

Kungi. Maj. ts proposition nr 172 är 1959

Municipalsamliällsbildning enligt äldre bestämmelser m. m.

De regler, enligt vilka municipalsamhälle kan bildas för handhavandet

a\ särskilda angelägenheter inom en viss del av en kommun, kan sägas med­

ge ett avsteg från den på kommunalrättens område eljest gällande princi­

pen att kommunen utgör en enhet för förvaltningen av kommunens ange­

lägenheter, vare sig dessa i det enskilda fallet berör alla kommunmedlem-

mai eller endast en viss grupp av dem. Municipalbildningen innebär nämli­

gen att för en bestämd del av kommunen upprättas en särskild förvaltning

i fråga om vissa uppgifter, som i och för sig är av den karaktären att de

kunnat ankomma på kommunen i dess helhet men som mera påtagligt be­

rör endast kommunmedlemmarna i den särskilda kommundelen.

Bakgrunden till uppkomsten av municipalsamhällsinstitutionen är att

söka i det behov av en mera ingripande reglering och därav följande inten­

sivare förvaltning, som på vissa områden uppkommer i samband med tät­

bebyggelse, även då denna uppstår inom landskommuner. Så länge någon

särskild, för tätorterna anpassad reglering icke tillhandahölls av lagstift­

ningen på de områden, som här närmast är i fråga, nämligen inom ord­

nings-, byggnads- och brandväsen samt hälsovård, saknades emellertid för­

utsättningar för att tillskapa en särskild kommunalförvaltning för tätorter

på landet. Under 1800-talets senare hälft började emellertid sådan särskild

lagstiftning för tätorter komma till stånd men den gällde då städerna i

första hand. Endast hälsovårdsstadgan erhöll giltighet för hela riket; den

upptog dock därvid särskilda avdelningar för stad och för land. Emellertid

öppnades i de för städerna avsedda stadgorna, ordningsstadgan, byggnads­

stadgan och brandstadgan, möjlighet att genom särskilt förordnande av

länsstyrelsen, vilket skulle fastställas av Kungl. Maj :t, bringa stadgornas

bestämmelser i tillämpning i tätorter på landet. I samband med sådant för­

ordnande skulle också bestämmas vilka styrelser eller myndigheter som

skulle i orten fullgöra vad som enligt vederbörande stadga ålåg lokalmyn­

dighet i stad. Härmed förelåg förutsättningarna för uppkomsten i tätorter­

na på landet av särskild förvaltning för de i stadgorna reglerade angelägen­

heterna.

Under de närmaste årtiondena efter stadsstadgornas tillkomst fastställde

Kungl. Maj:t förordnanden om deras tillämpning för ett avsevärt antal om­

råden på landsbygden. De bestämmelser som härvid meddelades rörande

förvaltningen av uppgifterna var emellertid skiftande. Beslutanderätten i

frågor, som rörde området, uppdrogs oftast åt områdets i kommunala ange-

Kung!. Ålcij.ts proposition nr 172 år 1959

7

lägenheter röstberättigade invånare, samlade till särskild stämma under en av dem vald ordförande. I flera fall tillkom dock beslutanderätten sock­ nens kommunalstämma. Den allmänt övervakande befogenhet, som tillkom magistraten i stad, anförtroddes antingen åt en särskild styrelse eller åt socknens kommunalnämnd. Bristen på enhetliga och fullständiga regler för förvaltningen av stadsstadgornas uppgifter föranledde emellertid stor osä­ kerhet och vållade flerstädes tvister.

På riksdagens initiativ tillkom år 1898 särskild lagstiftning i ämnet, var­ igenom specialkommuner, benämnda municipalsamhällen, tillskapades så­ som förvaltningsenheter för vården av uppgifterna enligt stadsstadgorna inom områden på landet, som ej utgjorde egna kommuner. För uppkomsten av municipalsamhälle fordrades enligt denna lagstiftning, som hade formen av ett tillägg till förordningen om kommunalstyrelse på landet, endast att Kungl. Maj :t fastställde förordnande, att stadsstadga skulle vara tillämplig för område på landet, som ej utgjorde egen kommun. Lagen fick emellertid sådan utformning att även område, beträffande vilket Kungl. Maj :t före lagändringens ikraftträdande meddelat sådan fastställelse, skulle vara att anse som municipalsamhälle. Åtskilliga sådana samhällen har därför upp­ kommit redan innan municipallagstiftningen genomfördes. I lagen upptogs vidare regler för organisationen av municipalsamhälles förvaltning samt förklarades att bestämmelserna om sådant samhälle ej innebar någon änd­ ring i municipalmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till landskommunen. Genom särskilt stadgande tillädes Kungl. Maj :t befo­ genhet att i särskilda fall förordna om undantag från de eljest gällande reg­ lerna för municipalsamhälle.

Den genom 1898 års lagstiftning tillskapade ordningen för bildande av municipalsamhälle, enligt vilken sådant automatiskt uppkom vid Kungl. Maj:ls förordnande om tillämpning av stadsstadga, bibehölls i 1930 års lag om kommunalstyrelse på landet. Det må anmärkas att 1930 års kom­ munallagstiftning huvudsakligen innefattade en formell författningsre­ vision.

Efter stadsstadgornas tillkomst och införandet av regler om bildande av municipalsamhällen har utvecklingen alltmer påtagligt lett till en utjämning av skillnaderna mellan stad och land. På landsbygden har sålunda ett stort antal tätorter vuxit upp och städerna har i icke oväsentlig utsträckning in­ korporerat områden av ren landsbygdskaraktär. På de områden som regleras av stadsstadgorna har denna utveckling — i den mån stadgorna reviderats — avspeglat sig däri, att de nya stadgorna icke ger särskilda regler för städerna utan i stället får generell räckvidd med särregler, där sådana er­ fordras, som anknyter till de faktiska bebyggelseförhållandena såsom dessa kommer till uttryck i stadsplaner och byggnadsplaner. Den kommunala verksamhetens expansion har vidare nödvändiggjort tillskapandet genom en kommunindelningsreform av större kommuner med tillräckliga resurser för att rationellt omhänderha den kommunala verksamheten. I samma mån

8

som den kommunala verksamheten utvecklats har nämligen olägenheterna av små kommunala enheter trätt i dagen; härvid har också frågan om muni- cipalsamhällenas existens tilldragit sig uppmärksamhet. I samband härmed har framhållits att behovet av en särskild kommunform för vården av angelägenheterna i en tätort icke är detsamma som tidigare. Särskilt har understrukits att kommunerna under senare tid visat större villighet än tidigare att sörja för tätorternas behov och det har påpekats att den änd­ rade uppfattningen om behovet av municipalsamhällen såsom särskild för­ valtningsform tagit sig uttryck i minskat antal framställningar om bildande av nya sådana samhällen och i allt flera framställningar om upplösning av bestående samhällen. Till frågan huruvida municipalsamhällsinstitutionen borde definitivt avvecklas tog statsmakterna emellertid ej ställning vid till­ komsten av 1953 års kommunallag. I denna bibehölls möjligheten att bilda nya municipalsamhällen men förutsättningarna härför skärptes. Munici- palsamhälle uppkommer sålunda numera icke automatiskt genom Kungl. Maj :ts förordnande om tillämpning av stadsstadga utan fordrar, såsom förut angivits, därutöver ett särskilt Kungl. Maj :ts beslut om municipalbild- ningen. Detta beslut får dessutom meddelas endast om särskilda skäl före­ ligger därtill. Något sådant beslut har hittills icke meddelats.

Departementschefen

I 79 § kommunallagen regleras förutsättningarna för bildande av muni- cipalsamhälle. I överensstämmelse med den ordning som gällde vid tiden för kommunallagens tillkomst utgår lagen härvid från att särskilda bestäm­ melser gäller för stad på de förvaltningsområden, inom vilka municipalbild- ning kan ifrågakomma, nämligen inom ordnings-, byggnads- och brandvä­ sende samt inom hälsovården. På ordningsområdet förutsättes sålunda ord- ningsstadgan för rikets städer vara gällande och på hälsovårdsområdet utgår lagen från att hälsovårdsstadgan upptager särskilda bestämmelser för stad. Ordningsstadgan för rikets städer har emellertid den 1 januari 1958 ersatts av allmänna ordningsstadgan, och den 1 januari 1960 träder den nya hälsovårdsstadgan i kraft. I motsats till sina föregångare är de nya stad­ gorna uppbyggda så, att de gäller för riket i dess helhet, respektive saknar särskilda bestämmelser för stad. Frånsett önskvärdheten av att formellt bringa lydelsen av 79 § kommunallagen i överensstämmelse med denna senare tillkomna lagstiftning föreligger nu skäl att genom en lagändring jämka lydelsen av nämnda lagrum. Det har nämligen visat sig att med nu gällande lydelse tveksamhet uppkommit rörande de municipalsamhällens ställning, som med stöd av tidigare kommunalrättslig reglering bildats för att förvalta ordningsangelägenheter enligt ordningsstadgan för rikets stä­ der, och det kan förutses att motsvarande tveksamhet efter den nya hälso­ vårdsstadgans ikraftträdande kan komma att råda rörande municipalsam-

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

Kungi. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

9

hällen, som bildats för att omhänderha hälsovårdsuppgifter enligt den nuvarande hälsovårdsstadgans stadsbestämmelser och dessas föregångare.

I formellt hänseende bör anpassningen av 79 § kommunallagen självfallet ske genom att hänvisningen till ordningsstadgan för rikets städer och till vad som är föreskrivet om stad i hälsovårdsstadgan uteslutes.

Fråga uppkommer emellertid om i de uteslutna hänvisningarnas ställe skall träda andra bestämmelser, som möjliggör municipalsamhällsbildning även framdeles för förvaltning av ordnings- och hälsovårdsangelägenheter. Vid besvarandet av denna fråga måste beaktas att utvecklingen sedan lång tid tillbaka tydligt visat, att den kommunala verksamheten kan bedrivas ändamålsenligt och effektivt endast om kommunen har sådan storlek, att den kan bygga upp en kvalificerad förvaltning och har ekonomiska resurser för att kunna fullfölja förvaltningsuppgifterna. Municipalsamhällsbildning innebär en splittring av kommunens resurser och påverkar sålunda ogynn­ samt förutsättningarna för den kommunala förvaltningen. Insikten om sam­ bandet mellan kommunens storlek och dess förmåga att effektivt handha förvaltningen av de kommunala uppgifterna ledde till den stora kommun- indelningsreformen i början av 1950-talet och har på det begränsade område, som förvaltningen genom municipalsamhällen innefattar, kommit till ut­ tryck däri, att under senare år ett förhållandevis stort antal sådana samhäl­ len upplösts efter framställning från samhällenas styrelser. Bakom denna tendens ligger en ökad benägenhet hos landskommunerna att sörja även för tätorternas särskilda behov i medvetande om tätorternas betydelse för kom­ munen i dess helhet. Den ändrade synen på ändamålsenligheten av att bilda municipalsamhällen kom vidare till uttryck vid tillkomsten av 1953 års kommunallag, i det man i denna uppställde kravet på att särskilda skäl skulle föreligga för att ett nytt municipalsamhälle skulle få bildas. Det framgår av de uttalanden som härvid gjordes, att man ansåg tiden börja mogna för en avveckling av municipalsamhällsinstitutionen över huvud taget; man var emellertid icke beredd att då taga slutlig ställning till frågan. De erfarenheter som gjorts sedan 1953 jävar i intet avseende riktigheten av den kritiska inställning till municipalsamhällsinstitutionen, som då kom till uttryck. Anledning har emellertid saknats för statsmakterna att ånyo pröva frågan i hela dess vidd. Endast på ett begränsat område, nämligen i fråga om den kommunala förvaltningen av ordningsangelägenheter enligt all­ männa ordningsstadgan, har ett ställningstagande av statsmakterna blivit aktuellt. Vid ordningsstadgans tillkomst år 1956 gick man emellertid ej in på de principiella frågorna utan inskränkte sig till att genom en ändring i kommunallagens promulgationslag möjliggöra framtida municipalsamhälls­ bildning på ordningsområdet på samma restriktiva villkor, som gäller för sådan samhällsbildning i övrigt, och under framhållande av att det vore fråga om en reglering övergångsvis, som i själva verket knappast torde komma att få någon praktisk betydelse. Vad som då förekom kan sålunda 2 — Bihnng till riksdagens protokoll 1959. 1 sand. Nr 172

10

icke anses tyda på någon återgång till den tidigare uppfattningen om behovet av inunicipalsamhällen.

Med hänsyn till det sagda finner jag att utvecklingen såväl reellt som i vad det gäller lagstiftningen entydigt pekar mot en avveckling av municipal- samhällsinstitutionen. Jag anser därför att några sakliga skäl för att i 79 § kommunallagen bibehålla möjlighet att bilda inunicipalsamhällen för för­ valtning av ordnings- och hälsovårdsangelägenheter icke föreligger.

Allmänna ordningsstadgan och den nya hälsovårdsstadgan är, såsom jag påpekat inledningsvis, så uppbyggda att något utrymme icke finnes för ett förordnande att de — i sin helhet eller i fråga om vissa avsnitt — skall gälla för ett särskilt område inom en kommun men ej i kommunen i övrigt. Uppgifterna blir därmed en angelägenhet för kommunen i dess helhet i motsats till tidigare ordning, då olika bestämmelser, till vilka särskild för­ valtning anslöt sig, kunde komma att gälla i olika delar av kommunen. En annan sak är att genom lokala stadgor särskilda bestämmelser kan fast­ ställas för skilda delar av kommunen. Dessa lokalt gällande föreskrifter föranleder emellertid ej särskild förvaltning i de kommundelar, där bestäm­ melserna gäller. Förvaltningen av uppgifterna är i allmänna ordningsstad­ gan och nya hälsovårdsstadgan reglerad på samma sätt, vare sig uppgif­ terna hänför sig till tätort eller till glesbygd. Med hänsyn till stadgornas uppbyggnad föreligger sålunda ej heller från formella utgångspunkter nå­ got behov av att medge municipalsamhällsbildning för förvaltning av ord­ nings- eller hälsovårdsangelägenheter; sådan samhällsbildning skulle en­ dast innebära att samma förvaltningsuppgifter i en kommun lades på olika organ för olika delar av kommunen och sålunda innebära ett avsteg från principen om kommunen som förvaltningsenhet.

Det anförda torde ge vid handen att de nuvarande hänvisningarna i 79 § kommunallagen till ordningsstadgan för rikets städer och till hälso­ vårdsstadgans bestämmelser för stad bör utgå utan att ersättas med andra regler, som öppnar möjlighet att bilda municipalsamhälle för förvaltning av ordnings- eller hälsovårdsangelägenheter. Den genom ändringen i It § i kommunallagens promulgationslag år 1956 införda möjligheten till sådan samhällsbildning på ordningsområdet torde emellertid tills vidare kunna bibehållas intill dess slutlig ställning tagits till spörsmålet om en avveck­ ling av municipalsamhällsinstitutionen över huvud taget. Jag vill emellertid betona att vad som uttalades i propositionen nr 143/1956 om att ändringen knappast torde få någon praktisk betydelse alltjämt äger giltighet.

I samband med att möjligheten försvinner att framdeles bilda nya muni- cipalsamhällen med stöd av 79 § kommunallagen för förvaltningen av ord­ nings- och hälsovårdsangelägenheter aktualiseras spörsmålet om de på dessa förvaltningsområden bestående municipalsamhällenas ställning. Vid anta­ gandet av allmänna ordningsstadgan meddelades inga bestämmelser i lag i vad mån municipalsamhällen, som bildats för förvaltning av ordnings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

11

uppgifter enligt ordningsstadgan för rikets städer, skulle bestå efter upp­ hävandet av sistnämnda stadga. Ej heller har antagandet av den nya hälso­ vårdsstadgan föranlett några lagregler rörande municipalsamhällen som bildats för att handha hälsovårdsangelägenheter enligt nuvarande hälso- vårdsstadgas stadsbestämmelser eller dessas föregångare. Vid sådant förhål­ lande torde spörsmålet om de nu berörda municipalsamhällenas ställning få avgöras med utgångspunkt i de allmänna principer som gäller för kom­ munalförvaltningen. Härvid är grundläggande att kommunen utgör en en­ het för förvaltningen av de kommunen anförtrodda uppgifterna, oavsett om de i det enskilda fallet hänför sig till kommunmedlemmarna i gemen eller endast till en avgränsad grupp. Avsteg från denna princip kan uppen­ barligen göras endast med stöd i uttryckliga lagregler. Sådana föreligger i reglerna om municipalsamhällsbildning. Dessa bygger på den förutsätt­ ningen att för visst område inom en kommun fordras särskild förvaltning med hänsyn till att för området tillämpas särskilda regler, som icke är gäl­ lande i kommunen i övrigt, varför moderkommunen icke har de erforder­ liga förvaltningsorganen. Då såsom i förevarande fall genom allmänna ord- ningsstadgans och den nya hälsovårdsstadgans ikraftträdande särregle­ ringen av ordnings- och hälsovårdsangelägenheterna inom viss del av kom­ munen upphör och enhetliga regler i stället blir gällande inom hela kom­ munen, bortfaller också behovet av en särskild förvaltning inom den del av kommunen, där särregler tidigare gällt. I överensstämmelse med prin­ cipen om kommunen såsom förvaltningsenhet bör därför municipalsam- hället upphöra och förvaltningsuppgifterna övertagas av kommunen. Något stöd i lag för ett avsteg från denna princip finnes nämligen icke; It § i kommunallagens promulgationslag tillåter endast nybildning av municipal­ samhällen för förvaltning av ordningsangelägenheter enligt allmänna ord- ningsstagan men medger ej att de samhällen, som bestod vid ordningsstad- gans ikraftträdande, får fortsätta som sådana och därmed genombryta prin­ cipen om kommunen som förvaltningsenhet. Och vad det gäller municipal­ samhällen för handhavande av hälsovårdsangelägenheter finnes icke ens någon antydan om att en särförvaltning av hälsovårdsangelägenheterna inom en kommun skall kunna anordnas, sedan nya hälsovårdsstadgan trätt i kraft.

Vid nu angivna förhållanden måste ikraftträdandet av allmänna ordnings­ stadgan och den nya hälsovårdsstadgan anses medföra att municipalsam­ hällen, som bildats för vården av angelägenheter enligt ordningsstadgan för rikets städer, respektive stadsbestämmelserna i gällande hälsovårdsstadga och dessas föregångare, står utan förvaltningsuppgifter. Konsekvensen härav är att de icke kan bestå såsom municipalsamhällen.

Upplösning av municipalsamhällen, som bildats med stöd av bestämmel­ serna i äldre kommunallagar, har i praxis skett på det sättet, att Kungl. Maj :t beslutat om upplösningen och därvid, i förekommande fall, förordnat

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

12

att vad i vederbörande stadsstadga är föreskrivet för stad alltfort skall äga tillämpning inom det område, som municipalsamhället omfattat. Vidare har i beslutet angivits att vad i 33 § lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning är föreskrivet skall äga tillämpning vid avvecklingen av municipalsamhället.

För upplösningen av de municipalsamhällen, som efter allmänna ord- ningsstadgans och den nya hälsovårdsstadgans ikraftträdande står utan för­ valtningsuppgifter, torde det icke vara erforderligt att Kungl. Maj :t i varje särskilt fall meddelar ett upplösningsbeslut. Dessa samhällen har nämli­ gen till följd av konstruktionen hos de tidigare reglerna om municipalsam- hällsbildning uppkommit automatiskt vid Kungl. Maj :ts förordnande om tillämpning inom deras områden av stadsstadga. När dessa förordnanden vid de nya stadgornas ikraftträdande förfaller, torde samhällena likaså automatiskt upphöra att utgöra förvaltningsenheter.

I anslutning till denna automatiskt skeende upplösning av äldre munici­ palsamhällen uppkommer emellertid den praktiska frågan, hur avveckling­ en av deras förvaltning skall gå till, och det torde vara lämpligt att regler härom meddelas i detta lagstiftningsärende. Härvid torde — i överensstäm­ melse med vad som skett i praxis vid upplösning av municipalsamhällen genom Kungl. Maj :ts beslut — den reglering som skett av motsvarande frågor vid ändring i kommunal indelning böra göras tillämplig. I en över­ gångsbestämmelse bör sålunda föreskrivas att vad som är stadgat i 33 § kommunala indelningslagen skall gälla i tillämpliga delar, när municipal- samhälle upphört eller fått sina uppgifter inskränkta till följd av att ord- ningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 och hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 upphört att gälla.

Ändringen i 79 § kommunallagen bör träda i kraft den 1 januari 1960, då den nya hälsovårdsstadgan träder i tillämpning.

I enlighet med det anförda har inom inrikesdepartementet upprättats förslag till lag om ändrad lydelse av 79 § kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753).

Föredraganden hemställer härefter att Kungl. Maj:t måtte genom pro­ position föreslå riksdagen att antaga förut omnämnda, inom inrikesdeparte­ mentet upprättade förslag till lag om ändrad lydelse av 79 § kommunal­ lagen den 18 december 1953 (nr 753).

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda­ möter biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta proto­ koll utvisar.

Ur protokollet:

Bo Stenfors

Kungl. Maj:ts proposition nr 172 år 1959

Iduns tf., Esselte, Sthlm 59