Prop. 1960:180

('angående godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskat\xad ter',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

1

Nr ISO

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskat­ ter; given Stockholms slott den oktober 1960.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 3 juni 1960 och över finansären­ den för denna dag samt med överlämnande av ett den 28 juli 1960 under­ tecknat avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för und­ vikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels godkänna nämnda avtal; dels ock bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­

dragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

1 Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr ISO

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

Avtal mellan Konungariket Sveriges rege­

ring och Det Förenade Konungariket Stor­

britannien och Nordirlands regering för

undvikande av dubbelbeskattning och för­

hindrande av skatteflykt beträffande

inkomstskatter

Konungariket Sveriges regering och

Det Förenade Konungariket Storbritan­

nien och Nordirlands regering hava

föranledda av önskan att ingå ett av­

tal för undvikande av dubbelbeskatt­

ning och förhindrande av skatteflykt

beträffande inkomstskatter,

överenskommit om följande bestäm­

melser:

Artikel 1

(1) De skatter, som avses i detta av­

tal, äro:

(a) I Sverige:

(i) Den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri in­

begripna;

(ii) ersättningsskatten;

(iii) bevillningsavgifterna för särskilda

förmåner och rättigheter;

(iv) den kommunala inkomstskatten

samt

(v) den statliga förmögenhetsskatten;

skatt av sådant slag benämnes i det

följande »svensk skatt».

(b) I Det Förenade Konungariket

Storbritannien och Nordirland:

(1) Inkomstskatten, tilläggsskatten

däri inbegripen, samt

(ii) skatten å bolags vinst;

skatt av sådant slag benämnes i det

följande »skatt i Det Förenade Konunga­

riket».

(2) Avtalet skall likaledes äga till-

lämpning på varje annan skatt av sam­

ma eller i huvudsak likartat slag, som

framdeles pålägges vid sidan av eller i

stället för de gällande skatterna.

Convention between the Government of the

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland and the Government of

the Kingdom of Sweden for the Avoidance

of Double Taxation and the Prevention of

Fiscal Evasion with respect to Taxes on

Income

The Government of the United King­

dom of Great Britain and Northern

Ireland and the Government of the King­

dom of Sweden;

Desiring to conclude a Convention

for the avoidance of double taxation

and the prevention of fiscal evasion with

respect to taxes on income;

Have agreed as follows:

Artide I

(1) The taxes which are the subject

of the present Convention are: —

(a) In Sweden:

(i) the State income tax, including

sailors tax and coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed

profits of companies (ersättningsskatt);

(iii) the tax on public entertainers

(bevillningsavgifterna för särskilda för­

måner och rättigheter);

(iv) the communal income tax (kom­

munal inkomstskatt); and

(v) the State

Capital

tax

(hereinafter referred to as “Swedish

tax”).

(b) In the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland:

(1) the income tax (including surtax);

and

(ii) the profits tax

(hereinafter referred to as “United

Kingdom tax”).

(2) This Convention shall also apply

to any identical or substantially similar

taxes which are subsequently imposed

in addition to, or in place of, the existing

taxes.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

3

Artikel II

(1) Där icke sammanhanget annat

föranleder, skola i detta avtal följande

uttryck hava nedan angiven betydelse:

(a) Uttrycket »Det Förenade Konunga­

riket» åsyftar Storbritannien och Nord­

irland med undantag för Normandiska

öarna (Channel Islands) och ön Man.

(b) Uttrycken »en av staterna» och

»den andra staten» åsyfta Sverige eller

Det Förenade Konungariket, alltefter

som sammanhanget kräver.

(c) Uttrycket »beskattningsmyndighe-

terna» åsyftar för Sveriges vidkommande

finansministern eller hans befullmäkti-

gade ombud och för Det Förenade

Konungarikets vidkommande »the Com-

missioners of Inland Revenue» eller deras

befullmäktigade ombud. Därest avtalet

jämlikt artikel XXVIII utsträckes att

gälla något i nämnda artikel angivet

territorium, skall för detta territoriums

vidkommande med »beskattningsmyn-

digheterna» förstås den myndighet i

sagda territorium, som är behörig att

handlägga frågor rörande sådana skat­

ter, som avses i detta avtal.

(d) Uttrycket »skatt» åsyftar svensk

skatt eller skatt i Det Förenade Konunga­

riket, alltefter som sammanhanget krä­

ver.

(e) Uttrycket »person» inbegriper varje

sammanslutning av personer, vare sig

denna utgör en juridisk person eller

icke.

(f) Uttrycket »bolag» åsyftar varje slag

av juridisk person.

(g) (i) Uttrycken »person med hem­

vist i Sverige» och »person med hemvist

i Det Förenade Konungariket» åsyfta

varje person, som enligt svenska beskatt­

ningsregler anses bosatt i Sverige, res­

pektive varje person, som enligt beskatt­

ningsreglerna i Det Förenade Konunga­

riket anses där bosatt.

(ii) Då på grund av bestämmelserna i

punkt (g) (i) ovan en fysisk person äger

hemvist i båda staterna, skall följande

gälla:

(aa) Han skall anses äga hemvist i den

stat, i vilken han har ett hem som

stadigvarande står till hans förfogande.

Om han har ett sådant hem i båda sta-

Article II

(1) In the present Convention, unless

the context otherwise requires: —

(a) the term “United Kingdom”

means Great Britain and Northern Ire-

land, exeluding the Channel Islands and

the Isle of Man;

(b) the terms “one of the territories”

and “the other territory” mean the

United Kingdom or Sweden, as the

context requires;

(c) the term “taxation authorities”

means, in the case of Sweden, the Min­

ister of Finance or his authorised re­

presentative; in the case of the United

Kingdom the Commissioners of Inland

Revenue or their authorised representa­

tive; and, in the case of any territory

to which this Convention is extended

under Artide XXVIII, the competent

authority for the administration in such

territory of the taxes to which this Con­

vention applies;

(d) the term “tax” means United

Kingdom tax or Swedish tax, as the

context requires;

(e) the term “person” ineludes any

body of persons, corporate or not cor-

porate;

(f) the term “company” means any

body corporate;

(g) (i) the terms “resident of the

United Kingdom” and “resident of

Sweden” mean respectively any person

who is resident in the United Kingdom

for the purposes of United Kingdom

tax and any person who is resident in

Sweden for the purposes of Swedish tax;

but

(ii) where by reason of the provisions

of sub-paragraph (g) (i) above an in-

dividual is a resident of both territories,

then this case shall be solved in accord-

ance witli the following rules:

(aa) He shall be deemed to be a resi­

dent of the territory in which he has a

permanent home available to him.

If he has a permanent home available to

4

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO år 1960

terna, anses han äga hemvist i den stat,

med vilken han har de starkaste person­

liga och ekonomiska förbindelserna (här

nedan betecknat såsom centrum för

levnadsintressena).

(bb) Om det icke kan avgöras, i vilken

stat centrum för levnadsintressena be­

finner sig, eller om han icke i någon­

dera staten har ett hem, som stadig­

varande står till hans förfogande, anses

han äga hemvist i den stat, där han

stadigvarande vistas.

(ce) Om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han icke vistas

stadigvarande i någon av dem, anses

han äga hemvist i den stat, i vilken han

är medborgare.

(dd) Om han är medborgare i båda

staterna eller om han icke är medbor­

gare i någon av dem, skola beskattnings-

myndigheterna i de båda staterna av­

göra frågan genom överenskommelse.

(iii) Då på grund av bestämmelserna

i punkt (g) (i) ovan en juridisk person äger

hemvist i båda staterna, anses dess hem­

vist förefinnas i den stat, där dess verk­

liga ledning är belägen. Detsamma gäl­

ler sådana bolag och andra samman­

slutningar, vilka enligt vederbörande

stats lagstiftning icke äro juridiska per­

soner.

(h) Uttrycken »person med hemvist i

en av staterna» och »person med hem­

vist i den andra staten» åsyfta en person

med hemvist i Sverige, eller en person

med hemvist i Det Förenade Konunga­

riket, alltefter som sammanhanget krä­

ver.

(i) Uttrycken »svenskt företag» och

»företag i Det Förenade Konungariket»

åsyfta ett rörelseidkande företag, som

bedrives av en person med hemvist i

Sverige respektive ett rörelseidkande

företag, som bedrives av en person med

hemvist i Det Förenade Konungariket;

uttrycken »företag i en av staterna» och

»företag i den andra staten» åsyfta ett

svenskt företag eller ett företag i Det

Förenade Konungariket, alltefter som

sammanhanget kräver.

(j) Uttrycket »inkomst av rörelse» in­

begriper hyresavgifter eller royalty för

him in both territories, he shall be deemed

to be a resident of the territory with

which his personal and economic rela­

tions are closest (hereinafter referred to

as his centre of vital interests);

(bb) If the territory in which he has

his centre of vital interests cannot be

determined, or if he has not a permanent

home available to him in either territory,

he shall be deemed to be a resident of

the territory in which he has an habitual

abode;

(ce) If he has an habitual abode in

both territories or in neither of them,

he shall be deemed to be a resident of

the territory of which he is a national;

(dd) If he is a national of both ter­

ritories or of neither of them, the taxa-

tion authorities of the territories shall

determine the question by mutual agree-

ment.

(iii) Where by reason of the provisions

of sub-paragraph (g) (i) above a legal

person is a resident of both territories,

then it shall be deemed to be a resident

of the territory in which its place of

effeetive management is situated. The

same provision shall apply to partner-

ships and associations which under the

national laws by which they are governed

are not legal persons.

(h) The terms “resident of one of

the territories” and “resident of the

other territory” mean a person who is

a resident of the United Kingdom or

a person who is a resident of Sweden,

as the context requires;

(i) The terms “United Kingdom enter-

prise” and “Swedish enterprise” mean

respectively an industrial or commercial

enterprise or undertaking carried on by

a resident of the United Kingdom and

an industrial or commercial enterprise

or undertaking carried on by a resident

of Sweden, and the terms “enterprise of

one of the territories” and “enterprise

of the other territory” mean a United

Kingdom enterprise or a Swedish enter­

prise, as the context requires;

(j) The term “industrial or commercial

profits” ineludes rents or royalties in

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

5

kinematografisk film ävensom televi- sionsfilm.

(к) (i) Med uttrycket »fast driftställe» förstås en stadigvarande affärsanordning, i vilken företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

(ii) Såsom fast driftställe anses sär­ skilt:

(аа) plats för företagsledning, (bb) filial, (ce) kontor, (dd) fabrik, (ee) verkstad, (ff) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgångar,

(gg) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än tolv månader.

(iii) Uttrycket »fast driftställe» skall icke anses innefatta:

(aa) användningen av anordningar, av­ sedda uteslutande för lagring, utställ­ ning eller utlämnande av företaget till­ höriga varor,

(bb) innehavet av ett företaget till­ hörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

(ce) innehavet av ett företaget till­ hörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

(dd) innehavet av en stadigvarande af­ färsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

(ee) innehavet av eu stadigvarande af­ färsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva lik­ nande verksamhet, under förutsättning att verksamheten är av förberedande eller biträdande art.

(iv) En person, som är verksam i en av staterna för ett företag i den andra staten — härunder inbegripes icke så­ dan oberoende representant som avses i punkt (k) (v) —behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i den förstnämnda staten regelbundet använder en full­ makt att sluta avtal i fiiretagets namn

respect of cinematograph ineluding tele­ vision films;

(к) (i) The term “permanent establish- ment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

(ii) A permanent establishment shall inelude especially:

(аа) a place of management; (bb) a branch; (ce) an office; (dd) a faetory; (ee) a workshop; (ff) a mine, quarry or other place of extraetion of natural resources;

(gg) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

(iii) The term “permanent establish­ ment” shall not be deemed to inelude:

(aa) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(bb) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(ce) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely för the purpose of Pro­ cessing by another enterprise;

(dd) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or för collecting information, for the enter­ prise;

(ee) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of informa­ tion, for scientific research or för similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

(iv) A person acting in one of the ter- ritories on behalf of an enterprise of the other territory — other than an agent of an independent status to whom sub-paragraph (k) (v) applies — shall be deemed to be a permanent establish­ ment in the first-mentioned territory if lie has, and habitually exercises in that territory, an authority to conclude con-

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1960

samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

(v) Ett företag i en av staterna anses icke hava ett fast driftställe i den andra staten allenast på den grund, att före­ taget uppehåller affärsförbindelser i den andra staten genom förmedling av en mäklare, kommissionär eller annan full­ ständigt oberoende representant, under förutsättning att dessa personer därvid fullgöra uppdrag, vilka tillhöra deras vanliga affärsverksamhet.

(vi) Den omständigheten, att ett bo­ lag med hemvist i en av staterna kontrol­ lerar eller kontrolleras av ett bolag, som har sitt hemvist i den andra staten eller som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), skall icke i och för sig medföra att någotdera bo­ laget betraktas såsom ett fast drift­ ställe för det andra bolaget.

(1) Uttrycket »internationell trafik» in­ begriper trafik som utövas mellan orter i ett och samma land såsom ett led i trafik mellan två eller flera länder.

(2) Då inkomst enligt detta avtal är undantagen från beskattning i en av staterna under villkor (med eller utan andra villkor) att inkomsten är föremål för beskattning i den andra staten och inkomsten är föremål för beskattning i den andra staten allenast till den del den överföres till eller mottages i denna andra stat, skall den enligt detta avtal medgivna skattebefrielsen i den först­ nämnda staten avse endast den del av inkomsten, som överföres eller mot­ tages på angivet sätt.

(3) Då en av staterna tillämpar be­ stämmelserna i detta avtal, skall, så­ vitt icke sammanhanget annorlunda kräver, varje däri förekommande ut­ tryck, vars innebörd icke särskilt an­ givits, anses hava den betydelse, som uttrycket har enligt gällande lagar inom den ifrågavarande staten rörande så­ dana skatter, som äro föremål för av­ talet.

tracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(v) An enterprise of one of the ter- ritories shall not be deemed to have a permanent establishment in the other territory merely because it carries on business in that other territory through a broker, general commission agent or any other agent of an independent sta­ tus, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

(vi) The fact that a company which is a resident of one of the territories Controls or is controlled by a company which is a resident of the other territory, or which carries on business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

(1) The term “international traffic” includes traffic between places in one country in the course of a voyage which extends over more than one country.

(2) Where under this Convention any income is exempt from tax in one of the territories if (with or without other conditions) it is subject to tax in the other territory and that income is sub­ ject to tax in that other territory by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other territory, the exemption to be allowed under this Convention in the first- mentioned territory shall apply only to the amount so remitted or received.

(3) In the application of the provi­ sions of the present Convention by one of the Contracting Parties any term not otherwise defined shall, unless the con- text otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in the territory of that Party relating to the taxes which are the subject of the present Convention.

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1960

7

Artikel III

(1) Inkomst av rörelse, som åtnjutes av ett företag i Det Förenade Konunga­ riket, skall icke bliva föremål för svensk skatt, såvida icke företaget bedriver rörelse i Sverige från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, äger Sve­ rige beskatta inkomsten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

(2) Inkomst av rörelse, som åtnjutes av ett svenskt företag, skall icke bliva föremål för skatt i Det Förenade Ko­ nungariket, såvida icke företaget be­ driver rörelse i Det Förenade Konunga­ riket från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, äger Det Förenade Ko­ nungariket beskatta inkomsten men en­ dast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

(3) Om ett företag i en av staterna bedriver rörelse i den andra staten från ett där beläget fast driftställe, skall till det fasta driftstället hänföras den in­ komst av rörelse, som driftstället kan antagas skola hava åtnjutit i denna andra stat, därest driftstället varit ett oberoende företag med samma eller lik­ nande verksamhet, bedriven under sam­ ma eller liknande villkor, samt driftstäl­ let självständigt avslutat affärer med det företag, till vilket driftstället hör.

(4) Om ett företag i en av staterna åtnjuter inkomst på grund av avtal, avslutade i den staten, angående för­ säljning av varor, som företaget har upp­ lagda å lager i den andra staten för att underlätta leveranser och icke för att förevisa desamma, skall denna inkomst icke anses hänförlig till ett av företaget innehaft fast driftställe i den andra staten.

(5) Inkomst, som uppkommer för ett företag i en av staterna, må icke till någon del anses hänförlig till ett fast driftställe i den andra staten allenast av den anledningen aLL företaget inköper varor i denna andra stat.

Artide III

(1) The industrial or commercial prof­ its of a United Kingdom enterprise shall not be subject to Swedish tax un- less the enterprise carries on a trade or business in Sweden through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or business as afore- said, tax may be imposed on those prof­ its by Sweden, but only on so much of them as is attributable to that perma­ nent establishment.

(2) The industrial or commercial prof­ its of a Swedish enterprise shall not be subject to United Kingdom tax un- less the enterprise carries on a trade or business in the United Kingdom through a permanent establishment situated therein. If it carries on a trade or busi­ ness as aforesaid, tax may be imposed on those profits by the United Kingdom, but only on so much of them as is at­ tributable to that permanent establish- ment.

(3) Where an enterprise of one of the territories carries on a trade or business in the other territory through a perma­ nent establishment situated therein, there shall be attributed to that perma­ nent establishment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive in that other ter­ ritory if it were an independent enter­ prise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing åt arm’s length with the enterprise of which it is a per­ manent establishment.

(4) Where an enterprise of one of the territories derives profits, under con- tracls concluded in that territory, from sales of goods or merchandise stocked in a warehouse in the other territory for convenience of delivery and not for purposes of display, those profits shall not be attributed to a permanent establishment of the enterprise in that other territory.

(5) No portion of any profits arising to an enterprise of one of the territories shall be attributed to a permanent establishment situated in the other ter­ ritory by reason of the mere purchase of goods or merchandise within that other territory by the enterprise.

Artikel IV Article IV

I fall då

Where

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 ar 1960

(a) ett företag i en av staterna direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra staten eller äger del i detta företags ka­ pital, eller

(b) samma personer direkt eller indi­ rekt deltaga i ledningen eller övervak­ ningen av såväl ett företag i en av sta­ terna som ett företag i den andra staten eller äga del i båda dessa företags ka­ pital, skall iakttagas följande. Om mellan fö­ retagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller fö­ reskrivas villkor, som avvika från dem som skulle hava avtalats mellan två av varandra oberoende företag, må alla vins­ ter, som skulle hava tillkommit det ena företaget om sagda villkor icke funnits men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomster och beskat­ tas i överensstämmelse därmed.

Artikel V

Om ett företag i Det Förenade Ko­ nungariket för icke utdelad vinst på­ föres skatt å bolags vinst (profits tax) efter en lägre skattesats än den varmed skatt påföres för företagets utdelade vinst, skall iakttagas följande:

(a) Ett svenskt företag skall för inkomst av rörelse påföras skatt å bo­ lags vinst (profits tax) i Det Förenade Konungariket allenast efter nyssnämnda lägre skattesats.

(b) Då ett bolag med hemvist i Sverige direkt eller indirekt behärskar icke mind­ re än 50 procent av röstetalet för samt­ liga aktier i ett bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket, skall ut­ delning, som det sistnämnda bolaget lämnar till det förstnämnda bolaget, icke medtagas vid beräkningen av så­ dan skatt å bolags vinst (profits tax) i Det Förenade Konungariket, som utgår enligt den skattesats, vilken tillämpas i fråga om utdelad vinst.

(a) an enterprise of one of the ter- ritories participates directly or indi- rectly in the management, control or capitai of an enterprise of the other territory, or

(b) the same persons participate di­ rectly or indirectly in the management, control or Capital of an enterprise of one of the territories and an enterprise of the other territory,

and in either case, conditions are made or imposed between the two enter- prises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Artide V

If undistributed profits of United Kingdom enterprises are effectively charged to United Kingdom profits tax åt a lower rate than distributed profits of such enterprises: —

(a) the industrial and commercial prof­ its of a Swedish enterprise shall be charged to United Kingdom profits tax only åt that lower rate; and

(b) where a company which is a resi­ dent of Sweden Controls, directly or in­ directly, not less than 50 per cent. of the entire voting power of a company which is a resident of the United King­ dom, distributions by the latter company to the former company shall be left out of account in computing United King­ dom profits tax effectively chargeable on the latter company åt the rate ap- propriate to distributed profits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

9

Artikel VI

Inkomst, som förvärvas genom ut­

övande av sjöfart eller luftfart i interna­

tionell trafik, skall beskattas allenast i

den stat, i vilken det ifrågavarande före­

taget har sin verkliga ledning.

Artikel VII

(1) (a) Utdelning från ett bolag med

hemvist i Det Förenade Konungariket

till en person med hemvist i Sverige, vil­

ken är skattskyldig för utdelningen i

Sverige och vilken icke bedriver rörelse

i Det Förenade Konungariket från ett

därstädes beläget fast driftställe, skall

vara undantagen från tilläggsskatt (sur­

tax) i Det Förenade Konungariket.

(b) Utdelning från ett bolag med hem­

vist i Sverige till en person med hemvist

i Det Förenade Konungariket, vilken

är skattskyldig för utdelningen i Det

Förenade Konungariket och vilken icke

bedriver rörelse i Sverige från ett där­

städes beläget fast driftställe, skall vara

undantagen från svensk kupongskatt.

(2) Utdelning från ett bolag med

hemvist i Det Förenade Konungariket

till ett bolag med hemvist i Sverige skall

vara undantagen från svensk skatt.

Denna skattebefrielse inträder dock icke

med mindre förhållandena äro sådana att

utdelningen enligt svensk lag skulle hava

varit undantagen från svensk skatt, om

det förstnämnda bolaget hade varit att

anse som bosatt i Sverige och icke i

Det Förenade Konungariket.

(3) Om ett bolag med hemvist i en

av staterna uppbär inkomst från in­

komstkällor i den andra staten får icke

i denna andra stat påföras någon skatt

å utdelning, som av bolaget utbetalas

till personer, som icke äga hemvist i

denna andra stat, och ej heller någon

skatt å bolagets icke utdelade vinst;

det sagda gäller oberoende av om ut­

delningen eller den icke utdelade vins­

ten helt eller delvis utgöres av inkomst,

uppburen på sätt nyss angivits.

Artikel VIII

(1) Ränta, som uppbäres från in­

komstkällor i en av staterna av eu per-

Arlicle VI

Income from the operation of ships

or aireraft in international traffic shall

be taxable only in the territory in which

the place of effeetive management of

the enterprise is situated.

Article VII

(1) (a) Dividends paid by a company

which is a resident of the United King-

dom to a resident of Sweden, who is

subject to tax in Sweden in respect there-

of and does not carry on a trade or

business in the United Kingdom through

a permanent establishment situated

therein, shall be exempt from United

Kingdom surtax.

(b) Dividends paid by a company which

is a resident of Sweden to a resident of

the United Kingdom, who is subject to

tax in the United Kingdom in respect

thereof and does not carry on a trade

or business in Sweden through a perma­

nent establishment situated therein,

shall be exempt from Swedish coupon

tax.

(2) Dividends paid by a company

which is a resident of the United King­

dom to a company which is a resident of

Sweden shall be exempt from Swedish

tax. This exemption shall not apply

unless in accordance with the laws of

Sweden the dividends would have been

exempt from Swedish tax if the first-

mentioned company had been a resident

of Sweden and not a resident of the

United Kingdom.

(3) Where a company which is a

resident of one of the territories derives

profits or income from sources within

the other territory, there shall not be

imposed in that other territory any form

of taxation on dividends paid by the

company to persons not resident in that

other territory, or any tax in the nature

of undistributed profits tax on undistri-

buted profits of the company, whether

or not those dividends or undistributed

profits represent, in whole or in part,

profits or income so derived.

Artide VIII

(1) Any interest derived from sources

wiLliin one of the territories by a resident

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1960

son med hemvist i den andra staten, vil­ ken person är skattskyldig härför i denna andra stat och icke bedriver rö­ relse i den förstnämnda staten från ett därstädes beläget fast driftställe, skall vara undantagen från skatt i den först­ nämnda staten.

(2) Under uttrycket »ränta» inbe- gripes i denna artikel ränta å obliga­ tioner, inteckningar, skuldsedlar, de- bentures samt å varje annat slag av skuld.

(3) Skulle räntan överstiga vad som kan anses utgöra rimlig och skälig er­ sättning med hänsyn till skuldens be­ lopp, skall skattebefrielsen enligt före­ varande artikel gälla allenast för så stor del av räntan, som utgör sådan rimlig och skälig ersättning.

Artikel IX

(1) Royalty, som uppbäres från in­ komstkällor i en av staterna av en per­ son med hemvist i den andra staten, vilken person är skattskyldig härför i denna andra stat och icke bedriver rö­ relse i den förstnämnda staten från ett därstädes beläget fast driftställe, skall vara undantagen från skatt i den först­ nämnda staten.

(2) Med uttrycket »royalty» förstås i denna artikel varje slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom er­ sättning för upphovsrätt samt för nytt­ janderätt eller ensamrätt till patent, ritning, hemlig fabrikationsmetod och recept, varumärke eller annan dylik egendom, men däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som ut­ betalas för nyttjandet av gruva, sten­ brott eller annan naturtillgång eller för kinematografisk film eller televisions- film.

(3) Skulle royaltyn överstiga vad som kan anses utgöra rimlig och skälig er­ sättning för de rättigheter, på grund av vilka royaltyn utbetalas, skall skatte­ befrielsen enligt förevarande artikel gälla allenast för så stor del av royaltyn, som utgör sådan rimlig och skälig ersättning.

of the other territory, who is subject to tax in that other territory in respect thereof and does not carry on a trade or business in that first-mentioned ter­ ritory through a permanent establish- ment situated therein, shall be exempt from tax in that first-mentioned ter­ ritory.

(2) In this Article, the term “interest” includes interest on bonds, securities, notes, debentures or any other form of indebtedness.

(3) Where any interest exceeds a fair and reasonable consideration in respect of the indebtedness for which it is paid, the exemption provided by the present Article shall apply only to so rnuch of the interest as represents such fair and reasonable consideration.

Article IX

(1) Any royalty derived from sources within one of the territories by a resident of the other territory, who is subject to tax in that other territory in respect thereof and does not carry on a trade or business in the first-mentioned ter­ ritory through a permanent establish- ment situated therein, shall be exempt from tax in that first-mentioned ter­ ritory.

(2) In this Article, the term “royalty” means any royalty or other amount paid as consideration for the use of, or för the privilege of using, any Copyright, patent, design, secret process or formula, trade-mark, or other like property, but does not include any royalty or other amount paid in respect of the opera­ tion of a mine or quarry or of any other extraction of natural resources or in respect of cinematograph including tele­ vision films.

(3) Where any royalty exceeds a fair and reasonable consideration in respect of the rights for which it is paid, the exemption provided by the present Article shall apply only to so much of the royalty as represents such fair and reasonable consideration.

Kungl. Maj ds proposition nr 180 år 1060

11

(4) Kapitalbelopp, som uppbäres från inkomstkällor i en av staterna genom försäljning av patenträttigheter av en person med hemvist i den andra staten, vilken person icke bedriver rörelse i den förstnämnda staten från ett därstädes beläget fast driftställe, skall vara undan­ taget från skatt i den förstnämnda sta­ ten.

Artikel X

(1) Inkomst av fastighet må beskat­ tas i den stat i vilken fastigheten är be­ lägen.

(2) Uttrycket »fastighet» skall hava den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, i vilken egen­ domen i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock städse egen­ dom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lant­ bruk och skogsbruk, rättigheter å vilka föreskrifterna i allmän lag angående fastigheter äga tillämpning, nyttjande­ rätt till fastighet och rätt till föränder­ liga eller fasta ersättningar för nytt­ jandet av gruvor och andra naturtill­ gångar. Fartyg och luftfartyg skola däremot icke betraktas såsom fastig­ heter.

(3) Bestämmelserna i (1) och (2) av denna artikel skola äga tillämpning så­ väl å inkomst, vilken förvärvas genom omedelbart brukande av fastighet, som å inkomst, vilken erhålles genom ut­ hyrning av fastighet eller genom annan användning av fastigheten, därunder in­ begripet inkomst av lantbruks- och skogsföretag. Bestämmelserna skola lika­ ledes tillämpas å inkomst genom avytt­ ring av fastighet.

(4) Bestämmelserna i (1)—(3) av den­ na artikel skola även äga tillämpning å sådan inkomst av fastighet som för­ värvas av annat företag än lantbruks- eller skogsföretag ävensom inkomst av fastighet som användes vid utövandet av fria yrken.

Artikel XI

(1) Om enligt föreskrifterna i detta avtal en person med hemvist i Det Förenade Konungariket är befriad från

(4) Any Capital sum derived from sources within one of the territories from the sale of patent rights by a resi­ dent of the other territory, who does not carry on a trade or business in the first-mentioned territory through a per­ manent establishment situated therein, shall be exempt from tax in that first- mentioned territory.

Arlicle X

(1) Income from immovable property may be taxed in the territory in which such property is situated.

(2) The term “immovable property” shall be defined in accordance with the laws of the territory in which the prop­ erty in question is situated. The term shall in any case include property ac- cessory to immovable property, live- stock and equipment of agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of im­ movable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Artide shall apply to income derived from the direct use or from the letting of immovable property or the use in any other form of such prop­ erty, including income from agricultural or forestry enterprises. They shall like- wise apply to profits from the aliena­ tion of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) to (3) of this Article shall also apply to the income from immovable property of any enterprises other than agricul­ tural or forestry enterprises and to in­ come from immovable property used for the performance of professional services.

Article XI

(1) Where under the provisions of this Convention a resident of the United Kingdoin is exempt or entitled to relief

Kungi. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

eller berättigad till nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller nedsättning komma ett oskift döds­ bo till godo, i den mån en eller flera av dödsbodelägarna äga hemvist i Det Förenade Konungariket.

(2) Svensk skatt, som påföres ett oskift dödsbo, skall kvittningsvis av­ räknas i enlighet med bestämmelserna i artikel XXIII i den mån inkomsten tillkommer en dödsbodelägare med hem­ vist i Det Förenade Konungariket.

Artikel XII

Utan hinder av vad som stadgas i artikel X skall gälla att en person med hemvist i en av staterna, vilken icke bedriver rörelse i den andra staten från ett därstädes beläget fast driftställe, skall vara befriad från skatt i denna andra stat å vinst på grund av försälj­ ning, överlåtelse eller byte av förmögen- hetstillgångar.

Artikel XIII

(1) Där icke bestämmelserna i (2) av denna artikel annat föranleda skall gälla att löner och pensioner, som av den ena staten eller från fonder, som denna stat inrättat, utbetalas till en fysisk person såsom ersättning för ar­ bete utfört i samma stats tjänst, skola vara undantagna från skatt i den andra staten.

(2) Om inkomsttagaren i fråga är medborgare i den sistnämnda staten utan att samtidigt vara medborgare i den förstnämnda staten, skola bestäm­ melserna i (1) av denna artikel icke äga tillämpning; i dylikt fall skall vid till- lämpningen av artikel XXIII den ifråga­ varande lönen eller pensionen anses ut­ göra inkomst från inkomstkälla inom den förstnämnda statens område.

(3) Bestämmelserna i denna artikel äro icke tillämpliga å utbetalningar, vil­ ka utgöra ersättning för tjänster, ut­ förda i samband med rörelse som endera staten bedrivit i förvärvssyfte.

Artikel XIV

(1) Pensioner [av annat slag än som angives i artikel XIII (1) och (2)] och liv-

from Swedish tax, similar exemption or relief shall be applied to the un- divided estate of a deceased person in so far as one or more of the beneficiaries is a resident of the United Kingdom.

(2) Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall, in so far as the income accrues to a bene- ficiary who is resident in the United Kingdom, be allowed as a credit under Artide XXIII.

Article XII

Notwithstanding anything contained in Article X, a resident of one of the territories who does not carry on a trade or business in the other territory through a permanent establishment situated therein shall be exempt in that other ter­ ritory from any tax on gains from the sale, transfer, or exchange of Capital assets.

Artide XIII

(1) Subject to the provisions of para- graph (2) of tliis Article remuneration or pensions paid by, or out of funds created by, one of the Contracting Parties to any individual in respect of services rendered to that Party in the discharge of governmental functions shall be exempt from tax in the ter­ ritory of the other Contracting Party.

(2) Where the individual is a national of the latter Contracting Party with- out being also a national of the first- mentioned Party paragraph (1) of this Article shall not apply, but the remunera­ tion or pension shall for the purposes of Article XXIII be deemed to be in­ come from a source within the territory of the first-mentioned Party.

(3) The provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connexion with any trade or business carried on by either of the Contracting Parties for purposes of profit.

Artide XIV

(1) Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (1)

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

13

räntor, uppburna från inkomstkällor i

Sverige av en fysisk person, som äger

hemvist i Det Förenade Konungariket

och är underkastad skatt i Det Förenade

Konungariket för inkomsten i fråga,

skola vara undantagna från svensk skatt.

(2) Pensioner [av annat slag än som

angives i artikel XIII (1) och (2)] och liv­

räntor, uppburna från inkomstkällor i

Det Förenade Konungariket av en fy­

sisk person, som äger hemvist i Sverige

och är underkastad svensk skatt för in­

komsten i fråga, skola vara undan­

tagna från skatt i Det Förenade Ko­

nungariket.

(3) Med »livränta» förstås ett fast­

ställt belopp, som skall utbetalas perio­

diskt på fastställda tider under veder-

börandes livstid eller under annan an­

given eller fastställbar tidsperiod och

som utgår på grund av en förpliktelse

att verkställa dessa utbetalningar så­

som ersättning för ett däremot fullt

svarande vederlag i penningar eller

penningars värde.

Artikel XV

Inkomst, som förvärvas av en person

med hemvist i en av staterna genom

utövande av fritt yrke eller annan där­

med jämförbar självständig verksam­

het, skall beskattas allenast i denna

stat om han icke har en stadigvarande

anordning i den andra staten, som regel­

mässigt står till hans förfogande för ut­

övandet av verksamheten. Därest han

har en sådan stadigvarande anordning,

må den del av inkomsten som är hänför-

lig till denna anordning beskattas i den

andra staten.

Artikel XVI

(1) Där icke artiklarna XIII, XIV

och XVIII annat föranleda skola löner

och liknande ersättningar, som en per­

son med hemvist i en av staterna upp­

bär på grund av arbetsanställning,

beskattas allenast i denna stat, såvida

icke arbetet utföres i den andra staten.

Om arbetet utföres i den andra staten,

må ersättningen på grund av anställ­

ningen beskattas i denna stat.

or (2) of Article XIII) and any annuity,

derived from sources within Sweden

by an individual who is a resident of

the United Kingdom and subject to

United Kingdom tax in respect thereof,

shall be exempt from Swedish tax.

(2) Any pension (other than a pension

of the kind referred to in paragraph (1)

or (2) of Article XIII) and any annuity,

derived from sources within the United

Kingdom by an individual who is a

resident of Sweden and subject to Swed­

ish tax in respect thereof, shall be exempt

from United Kingdom tax.

(3) The term “annuity” means a

stated sum payable periodically åt

stated times, during life or during a

specified or ascertainable period of time,

under an obligation to make the payments

in return för adequate and full considera-

tion in money or money’s worth.

Article XV

Income derived by a resident of one

of the territories in respect of profes­

sional services or other independent ac-

tivities of a similar character shall be

subjected to tax only in that territory

unless he has a fixed base regularly avail-

able to him in the other territory for

the purpose of performing his activities.

If he has such a fixed base, such part

of that income as is attributable to that

base may be taxed in that other ter­

ritory.

Article XVI

(1) Subject to the provisions of Ar­

tides XIII, XIV and XVIII, salaries,

wages and other similar remuneration

derived by a resident of one of the ter­

ritories in respect of an employment

shall be subjected to tax only in that

territory unless the employment is ex­

ercised in the other territory. If the em­

ployment is so exercised, such remune­

ration as is derived therefrom may be

taxcd in that other territory.

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1960

(2) Utan hinder av bestämmelserna i (1) av denna artikel skall ersättning, som en person med hemvist i en av staterna uppbär på grund av arbete som utföres i den andra staten, beskat­ tas allenast i den förstnämnda staten, under förutsättning att

(a) inkomsttagaren vistas i denna and­ ra stat under en tidrymd eller tidrym­ der, som sammanlagt icke överstiga 183 dagar under beskattningsåret i fråga,

(b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av en arbetsgivare, som ej äger hemvist i denna andra stat, och

(c) ersättningen ej såsom omkostnad belastar ett fast driftställe eller en sta­ digvarande anordning, som arbetsgi­ varen har i denna andra stat.

(3) Beträffande ersättning, som leda­ mot av styrelse i ett bolag i denna sin egenskap uppbär från bolaget, skola bestämmelserna ovan i denna artikel äga tillämpning som om ersättningen ut- ginge till en anställd i denna hans egen­ skap och skall vad som stadgas om ar­ betsgivare därvid hava avseende på bo­ laget.

(4) Utan hinder av vad som stadgas ovan i denna artikel må ersättning för personligt arbete, som fullgöres om­ bord å fartyg eller luftfartyg i interna­ tionell trafik, beskattas i den stat, i vilken det ifrågavarande företaget har sin verkliga ledning.

Artikel XVII

Utan hinder av vad eljest i detta avtal stadgas må inkomst, som skåde­ spelare, filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och dylika ävensom idrottsmän förvärva under sin yrkesutövning, beskattas i den stat, i vilken yrket utövas.

Artikel XVIII

En professor eller lärare från en av staterna, som uppbär ersättning för un­ dervisning vid universitet, högskola, skola eller annan undervisningsanstalt i den andra staten under tillfällig vistelse därstädes, ej överstigande två år, skall vara befriad från beskattning i sist­ nämnda stat för ifrågavarande ersätt­ ning.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, remunera- tion derived by a resident of one of the territories in respect of an employment exercised in the other territory shall be subjected to tax only in the first- mentioned territory if:

(a) the recipient is present in the other territory for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the other territory, and

(c) the remuneration is not deducted from the profits of a permanent establish- ment or a fixed base which the employer has in the other territory.

(3) In relation to remuneration of a director of a company derived from the company the preceding provisions of this Article shall apply as if the remunera­ tion were remuneration of an employee in respect of an employment, and as if references to employers were references to the company.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article remuneration för personal services performed aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the territory in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article XVII

Notwithstanding anything contained in this Convention, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television ar- tistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the territory in which these activities are exercised.

Article XVIII

A professor or teacher from one of the territories, who receives remunera­ tion for teaching, during a period of temporary residence not exceeding two years, åt a university, college, school, or other educational institution in the other territory, shall be exempt from tax in that other territory in respect of that remuneration.

Kungl. Maj ds proposition nr 180 år 1960

15

Artikel XIX

(1) En studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant från en av sta­ terna, som vistas i den andra staten allenast för sin undervisning eller utbild­ ning, skall ej beskattas i denna andra stat för belopp, som han uppbär till bestridande av sitt uppehälle, sin un­ dervisning eller sin utbildning, därest beloppen i fråga utbetalas till honom från utlandet.

(2) En studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt för högre utbildning i en av staterna, som under en tidrymd eller tidrymder, vilka sammanlagt icke överstiga 100 dagar under beskattningsåret, innehar anställning i den andra staten i syfte att erhålla för studierna erforderlig praktisk utbildning, skall vara befriad från beskattning i sistnämnda stat för inkomsten av anställningen.

Artikel XX

Då en person med hemvist i en av staterna uppbär inkomst, beträffande vilken ingen bestämmelse meddelats i föregående artiklar och för vilken han är skattskyldig i denna stat, skall in­ komsten i fråga beskattas allenast i den staten.

Artikel XXI

Om skatt å förmögenhet utgår i en av staterna eller i båda staterna, skola följande bestämmelser äga tillämpning:

(a) Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel X (2) må beskattas i den stat, i vilken fastigheten är belägen.

(b) Med förbehåll för vad som stadgas i punkt (a) av denna artikel skall gälla att förmögenhet, bestående av tillgångar som äro att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett företags fasta driftställe, eller av tillgångar, som ingå i en stadigvarande anordning för ut­ övandet av fritt yrke, må beskattas i den stat i vilken det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är be­ lägen.

Article XIX

(1) Payments which a student or business apprentice from one of the ter- ritories who is present in the other ter- ritory solely for the purpose of his educa- tion or training receives for the purpose of his maintenance, education, or train­ ing, shall not be taxed in that other territory, provided that such payments are made to him from sources outside that other territory.

(2) A student åt a university or other establishment for higher education in one of the territories who for a period or periods not exceeding in the aggregate 100 days during the year of assessment is employed in the other territory in order to gain practical experience re- quired for his education shall be exempt from tax in that other territory on his remuneration from such employment.

Artide XX

Any income not dealt with in the foregoing provisions derived by a resi­ dent of one of the territories who is subject to tax there in respect thereof shall be subjected to tax only in that territory.

Artide XXI

Where any Capital tax is imposed by one or other or both of the Contracting Parties the following provisions shall apply:

(a) Capital represented by immovable property, as defined in paragraph (2) of Article X, may be taxed in the ter­ ritory in which such property is situated.

(b) Subject to the provisions of sub- paragraph (a) of tliis Article, capitai represented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enter- prise, or by assets pertaining to a fixed base used för the performance of profes­ sional services, may be taxed in the ter­ ritory in which the permanent establish­ ment or fixed base is situated.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

(c) Fartyg och luftfartyg, som utnytt­

jas i internationell trafik, ävensom till­

gångar, som äro hänförliga till utnytt­

jandet av sådana fartyg och luftfartyg

och ej äro fastigheter, skola underkastas

skatt å förmögenhet allenast i den stat

i vilken det ifrågavarande företaget har

sin verkliga ledning.

(d) Alla andra slag av förmögenhet,

som innehavas av en person med hem­

vist i en av staterna, skola underkastas

skatt å förmögenhet allenast i denna

stat.

Artikel XXII

(1) Fysiska personer med hemvist i

Sverige skola i fråga om skatt i Det

Förenade Konungariket vara berätti­

gade till samma personliga avdrag,

skattenedsättningar och skattebefrielser

som brittiska medborgare, vilka icke äro

bosatta i Det Förenade Konungariket.

(2) Fysiska personer med hemvist i

Det Förenade Konungariket skola i

fråga om svensk skatt vara berättigade

till samma personliga avdrag, skatte­

nedsättningar och skattebefrielser som

må tillkomma svenska medborgare, vilka

icke äro bosatta i Sverige.

Artikel XXIII

(1) I enlighet med vad som stadgas

i lag inom Det Förenade Konungariket

angående kvittning mot skatt i Det

Förenade Konungariket av skatt, som

skall betalas i annat land, skall svensk

skatt, som enligt svensk lag och i över­

ensstämmelse med detta avtal erlägges,

vare sig direkt eller genom skatteavdrag,

för inkomst från inkomstkällor i Sverige,

kvittningsvis avräknas å varje skatt i

Det Förenade Konungariket, som be­

löper å samma inkomst. Då sådan in­

komst utgöres av vanlig utdelning, ut­

betald av ett bolag med hemvist i Sve­

rige, skall vid kvittningsförfarandet med­

räknas (förutom varje svensk skatt,

som hänför sig till utdelningen) den

svenska skatt, som bolaget har att er­

lägga för sin inkomst. Då fråga är om

utdelning å preferensaktier med särskild

vinstandelsrätt (participating preference

shares) och utdelningen består av dels

ett belopp enligt den fastställda pro-

(c) Ships and aircraft operated in

international traffic and assets, other

than immovable property, pertaining to

the operation of such ships and aircraft,

may be subjected to Capital tax only

in the territory in which the place of

effective management of the enterprise

is situated.

(d) All other elements of Capital of

a resident of one of the territories may

be subjected to Capital tax only in that

territory.

Article XXII

(1) Individuals who are residents of

Sweden shall be entitled to the same

personal allowances, reliefs and reduc-

tions for the purposes of United King-

dom tax as British subjects not resident

in the United Kingdom.

(2) Individuals who are residents of

the United Kingdom shall be entitled

to the same personal allowances, reliefs

and reductions for the purposes of Swed-

ish tax as those to which Swedish na­

tionals not resident in Sweden may be

entitled.

Artide XXIII

(1) Subject to the provisions of the

law of the United Kingdom regarding

the allowance as a credit against United

Kingdom tax of tax payable in a territory

outside the United Kingdom, Swedish

tax payable under the laws of Sweden

and in accordance with this Conven-

tion, whether directly or by deduction,

in respect of income from sources with-

in Sweden shall be allowed as a credit

against any United Kingdom tax pay­

able in respect of that income. Where

such income is an ordinary dividend

paid by a company which is a resident

of Sweden the credit shall take into

account (in addition to any Swedish

tax appropriate to the dividend) the

Swedish tax payable by the company

in respect of its profits; and, where it

is a dividend paid on participating pre­

ference shares and representing both a

dividend åt the fixed rate to which the

shares are entitled and an additional

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1960

17

centsats, efter vilken aktierna äro ut- delningsberättigade, och dels eu till- läggsandel i vinsten, skall vid kvitt- ningsförfarandet hänsyn tagas även till den svenska skatt, som bolaget har att erlägga för den del av den utdelade vins­ ten, som överskjuter den fastställda procentsatsen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna paragraf skall uttrycket svensk skatt icke inbegripa skatt å förmögenhet.

(2) Inkomst från inkomstkällor i Det Förenade Konungariket, vilken inkomst enligt lagarna i Det Förenade Konunga­ riket och i överensstämmelse med detta avtal är underkastad beskattning i Det Förenade Konungariket vare sig direkt eller genom skatteavdrag, skall vara undantagen från svensk skatt. I sådana fall, då inkomsten utgöres av utdelning från ett bolag med hem­ vist i Det Förenade Konungariket till en person med hemvist i Sverige och denne icke är ett sådant bolag, som i enlighet med vad som stadgas i artikel VII (2) är frikallat från svensk skatt, skall dock svensk skatt beräknas å ut­ delningens belopp efter avdrag för in­ komstskatten i Det Förenade Konunga­ riket, men skall från den i enlighet här­ med påförda svenska skatten avräknas ett belopp, motsvarande 20 procent av det sålunda beskattade beloppet.

(3) Om förmögenhet, som innehaves av en person med hemvist i Sverige, i enlighet med artikel XXI må beskattas i Det Förenade Konungariket, skall för­ mögenheten i fråga vara undantagen från svensk skatt.

(4) Vid tillämpningen av denna ar­ tikel skall, i andra fall än som avses i artikel XIII (2), inkomst av personligt arbete (utövandet av fria yrken där­ under inbegripet) som utförts i en av staterna, anses utgöra inkomst från inkomstkällor i denna stat. Då arbetet helt och hållet eller till huvudsaklig del utföres ombord å fartyg eller luftfartyg, som användes i en verksamhet, vilken utövas av en person med hemvist i en av staterna, skall arbetet anses hava ut­ förts i denna stat.

(5) Svensk progressiv skatt, som på­ föres personer med hemvist i Sverige,

participation in profits, the Swedish tax so payable by the company shall likewise be taken into account in so far as the dividend exceeds that fixed rate. For the purpose of this paragraph the term Swedish tax shall not inelude any Capital tax.

(2) Income from sources within the United Kingdom which under the laws of the United Kingdom and in accord- ance with this Convention is subject to tax in the United Kingdom either direct- ly or by deduetion shall be exempt from Swedish tax; provided that where such income is a dividend paid by a company being a resident of the United Kingdom to a resident of Sweden, not being a com­ pany which is exempt from Swedish tax according to the provisions of para­ graph (2) of Article VII, Swedish tax shall be charged on the amount of the dividend after deduetion of United King­ dom income tax, but the amount of Swedish tax chargeable shall be reduced by a sum equal to 20 per cent. of the amount of the dividend so charged.

(3) If, in accordance with Article XXI, Capital belonging to a resident of Swe­ den may be taxed in the United King­ dom, such Capital shall be exempt from Swedish tax.

(4) For the purposes of this Article, profits or remuneration for personal (ineluding professional) services per- formed in one of the territories shall, unless paragraph (2) of Article XIII applies, be deemed to be income from sources within that territory, and the services of an individual whose services are wholly or mainly performed in ships or aireraft operated by a resident of one of the territories shall be deemed to be performed in that territory.

(5) The graduated rate of Swedisli tax to be imposed on residents of Sweden

18

Kungl. Maj ds proposition nr 180 år 1960

må beräknas efter den skattesats, som

skulle hava varit tillämplig, om även

sådan inkomst eller förmögenhet, som

enligt föreliggande avtal är undantagen

från beskattning, inräknats i den skatte­

pliktiga inkomsten eller förmögenheten.

Artikel XXIV

Beskattningsmyndigheterna i de båda

staterna skola utbyta sådana upplys­

ningar (av beskaffenhet att stå till be-

skattningsmyndigheternas förfogande en­

ligt de båda staternas respektive skatte­

lagar under deras sedvanliga tjänsteut­

övning) som äro nödvändiga för att till-

lämpa bestämmelserna i föreliggande av­

tal eller för att förebygga bedrägeri eller

för att tillämpa givna föreskrifter till

förebyggande av skatteflykt i fråga om de

skatter, som avses i avtalet. De utbytta

upplysningarna skola behandlas såsom

hemliga och få icke yppas för andra

personer än dem, som handlägga taxe­

ring och uppbörd av de skatter, som avses

i

avtalet. Sådana upplysningar få emel­

lertid icke utbytas, som skulle röja affärs­

hemlighet, hemlig tillverkningsmetod,

yrkeshemlighet eller något i affärsverk­

samhet nyttjat förfaringssätt.

Artikel XXV

Beskattningsmyndigheterna i de båda

staterna må träda i direkt förbindelse

med varandra för genomförandet av be­

stämmelserna i detta avtal ävensom

till undanröjande av svårigheter eller

tvivelsmål, som uppkomma vid avtalets

tillämpning eller tolkning.

Artikel XXVI

(1) Medborgare i en av de båda

staterna skola icke i den andra staten

bliva föremål för någon beskattning eller

något därmed sammanhängande skatte­

krav, som är av annat slag eller mer

tyngande än den beskattning och där­

med sammanhängande skattekrav, som

medborgarna i den senare staten under

samma förhållanden äro eller kunna bliva

underkastade.

(2) Uttrycket »medborgare» betyder:

(a) beträffande Sverige: alla svenska

medborgare samt alla juridiska perso-

may be calculated as though income or

Capital exempted under this Conven-

tion were included in the amount of

the total income or Capital.

Article XXIV

The taxation authorities of the Con-

tracting Parties shall exchange such in­

formation (being information which is

åt their disposal under their respective

taxation laws in the normal course of

administration) as is necessary for car-

rying out the provisions of the present

Convention or for the prevention of

fraud or for the administration of statu-

tory provisions against legal avoidance

in relation to the taxes which are the

subject of the present Convention. Any

information so exchanged shall be

treated as secret and shall not be dis-

closed to any persons other than those

concerned with the assessment and col-

lection of the taxes which are the sub­

ject of the present Convention. No in­

formation as aforesaid shall be ex­

changed which would disclose any trade,

business, industrial or professional secret

or trade process.

Artide XXV

The taxation authorities of the Con-

tracting Parties may communicate with

each other directly for the purpose of

giving effect to the provisions of this

Convention and for resolving any dif-

ficulty or doubt as to the application

or interpretation of the Convention.

Artide XXVI

(1) The nationals of one of the Con-

tracting Parties shall not be subjected

in the territory of the other Contracting

Party to any taxation or any require-

ment connected therewith which is

other or more burdensome than the taxa­

tion and connected requirements to

which the nationals of the latter Party

in the same circumstances are or may be

subjected.

(2) The term “nationals” means: —

(a) in relation to Sweden, all Swedish

subjects and all legal persons, partner-

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

19

ner och andra sammanslutningar, som bildats jämlikt gällande svensk lag;

(b) beträffande Det Förenade Ko­ nungariket: alla brittiska undersåtar och under brittiska beskydd stående personer,

(i) vilka äro bosatta i Det Förenade Konungariket eller något sådant terri­ torium, å vilket detta avtal blivit till- lämpligt jämlikt bestämmelserna i ar­ tikel XXVIII, eller

(ii) vilka förvärvat denna sin med- borgarrättsliga ställning på grund av samhörighet med Det Förenade Ko­ nungariket eller något sådant territo­ rium, å vilket detta avtal blivit tillämp­ ligt jämlikt bestämmelserna i artikel XXVIII,

ävensom alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats jämlikt gällande lag inom Det Förenade Konungariket eller något sådant terri­ torium, å vilket detta avtal blivit till- lämpligt jämlikt bestämmelserna i ar­ tikel XXVIII.

(3) Beskattningen av ett fast drift­ ställe, som ett företag i en av staterna har i den andra staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av ett företag i den andra staten, som bedriver samma verk­ samhet. Vad nu sagts skall icke anses medföra förpliktelse för någon av staterna att medgiva personer med hemvist i den andra staten personliga avdrag vid be­ skattningen, skattebefrielser och skatte- nedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som med­ givas personer, med hemvist i den först­ nämnda staten.

ships and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden;

(b) in relation to the United Kingdom, all British subjects and British protected persons

(i) residing in the United Kingdom or any territory to which the present Convention is extended under Article XXVIII, or

(ii) deriving their status as such from connexion with the United Kingdom or any territory to which the present Con­ vention is extended under Article XXVIII,

and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in the United Kingdom or in any territory to which the Convention is extended under Article XXVIII.

(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the territories has in the other territory shall not be less favourably levied in that other territory than the taxation levied on enterprises of that other territory carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging one of the Contrac- ting Parties to grant to residents of the other Contracting Party any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil sta­ tus or family responsibilities which it grants to its ownj! residents.

(4) Företag i den ena staten, vilkas (4) Enterprises of one of the ter- kapital helt eller delvis äges eller kon- ritories, the Capital of which is wholly trolleras, direkt eller indirekt, av en or partly owned or controlled, directly

eller flera personer med hemvist i den or indirectly, by one or more residents andra staten, skola icke i den förstnämn- of the other territory, shall not be sub- da staten bliva föremål för någon be- jeeted in the first-mentioned territory skattning eller något därmed samman- to any taxation or any requireinent hängande skattekrav, som är av annat connected therewith which is other or slag eller mer lyngande än den beskatt- more burdensome than the taxation and ning och därmed sammanhängande skat- connected requirements to which other tekrav, som andra liknande företag i similar enterprises of that first-men- denna förstnämnda stat äro eller kunna tioned territory are or may be subjeeted. bliva underkastade.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

(5) I denna artikel avser uttrycket (5) In this Article the term “taxation” »beskattning» skatter av varje slag och means taxes of every kind and descrip- beskaffenhet. tion.

Artikel XXVII

Nedan angivna avtal mellan Sverige och Det Förenade Konungariket skola icke tillämpas under tid, då föreliggande avtal är gällande, nämligen

(a) avtalet den 19 december 1924 om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt i vissa fall av inkomster härrörande från rederirörelse;

(b) avtalet den 6 juli 1931 om ömse­ sidigt fritagande från skatter i vissa fall av inkomster, som uppkomma genom agenturer.

Artikel XXVIII

(1) Detta avtal må, antingen i dess helhet eller med vissa jämkningar, ut­ vidgas till att även avse varje terri­ torium, för vars förbindelser med främ­ mande makter Det Förenade Konunga­ riket har att svara, under förutsätt­ ning att därstädes påföras skatter, som äro i huvudsak likartade med dem, vilka avses i detta avtal. Varje sådan utvidg­ ning av avtalet skall gälla från den dag och med de jämkningar och villkor (in­ begripet även villkor angående giltig­ hetstiden) som bestämmas genom note- växling mellan de båda staterna.

(2) Därest detta avtal jämlikt arti­ kel XXX upphör att gälla beträffande Sverige och Det Förenade Konunga­ riket, skall, om icke annat uttryckligen överenskommits mellan de båda staterna, avtalet även upphöra att gälla beträf­ fande varje territorium, vartill avtalet utsträckts jämlikt denna artikel.

Artikel XXIX

(1) Detta avtal skall ratificeras av de avtalsslutande staterna i enlighet med vardera statens grundlagar och öv­ riga föreskrifter.

(2) Ratifikationshandlingarna skola utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

(3) Sedan ratifikationshandlingarna utväxlats skall avtalet träda i kraft och

Article XXVII

The following agreements between the United Kingdom and Sweden shall not have effect for any period for which the present Convention has effect, that is to say,

(a) the agreement dated 19th Decem­ ber, 1924, for the reciprocal exemp- tion from income tax in certain cases of profits accruing from the business of shipping;

(b) the agreement dated 6th July, 1931, for the reciprocal exemption from taxes in certain cases of profits arising through agencies.

Article XXVIII

(1) This Convention may be extended, either in its entirety or with modifica- tions, to any territory for whose foreign relations the United Kingdom is respon- sible, and which imposes taxes substan- tially similar in character to those which are the subject of this Convention, and any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions (including conditions as to termination) as may be specified and agreed between the Contracting Parties in notes to be ex- changed for this purpose.

(2) The termination in respect of Sweden or the United Kingdom of this Convention under Article XXX shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting Parties, terminate the application of this Convention to any territory to which the Convention has been extended under this Article.

Article XXIX

(1) The present Convention shall be ratified by the Contracting Parties in accordance with their respective con- stitutional and legal requirements.

(2) The instruments of ratification shall be exchanged åt Stockholm as soon as possible.

(3) Upon the exchange of ratifica- tions the present Convention shall enter

Kungl. Maj. ts proposition nr 180 år 1960

21

dess bestämmelser äga tillämpning:

(a) I Sverige: (i) Beträffande sådan statlig inkomst­ skatt och kommunal inkomstskatt, som utgår på grund av taxering under eller efter det kalenderår, som börjar den 1 januari 1961, varmed avses dylik skatt å sådan inkomst för vilken preliminär skatt regelmässigt skall inbetalas under tiden den 1 mars 1960—den 28 februari 1961 eller under någon följande tids­ period;

(ii) beträffande kupongskatt å utdel­ ning, som förfaller till betalning den 1 januari 1960 eller senare;

(iii) beträffande bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, som belöpa å tiden från och med den 1 ja­ nuari 1960;

(iv) beträffande sjömansskatt å in­ komst, som blivit tillgänglig för lyft­ ning den 1 januari 1960 eller senare; samt

(v) beträffande statlig förmögenhets­ skatt, som utgår på grund av taxering under eller efter det kalenderår, som börjar den 1 januari 1961.

(b) I Det Förenade Konungariket: Beträffande inkomstskatt: för varje taxeringsår som börjar å eller efter den 6 april 1960;

beträffande tilläggsskatt: för varje taxeringsår som börjar å eller efter den 6 april 1959; samt

beträffande skatt å bolags vinst, såvitt fråga är om följande inkomster, nämligen

(i) inkomster, som förvärvas under räkenskapsår, som börjar å eller efter den 1 april 1960;

(ii) i fall, då räkenskapsåret börjar före den 1 april 1960 och slutar efter sagda dag: den del av inkomsterna, som belöper å tiden efter sagda dag;

(iii) inkomster, som förvärvas under eller belöpa å annan tid än som under (i) eller (ii) sägs, men vilka inkomster äro eller, om icke avtalet förelåge, skulle vara underkastade taxering till inkomst­ skatt under något taxeringsår, som bör­ jar å eller efter den 6 april 1960.

(4) Avtalet mellan Sverige samt Det Förenade Konungariket och Nordirland,

into force and its provisions shall have effect:

(a) In Sweden: (i) in respect of the State income tax and the communal income tax on in­ come which is assessed in or after the calendar year beginning on 1st January, 1961, being income for which preliminary tax is payable during the period 1st March, 1960, to 28th February, 1961, or any succeeding period;

(ii) in respect of coupon tax on div­ idends payable on or after 1st January, 1960;

(iii) in respect of the tax on public entertainers which is levied on or after 1st January, 1960;

(iv) in respect of sailors tax on in­ come payable on or after 1st January, 1960; and

(v) in respect of the State Capital tax which is assessed in or after the calendar year beginning on 1st January, 1961.

(b) In the United Kingdom: as respects income tax for any year of assessment beginning on or after 6th April, 1960;

as respects surtax for any year of assessment beginning on or after 6th April, 1959; and

as respects profits tax in respect of the following profits: —

(i) profits arising in any chargeable accounting period beginning on or after 1st April, 1960;

(ii) profits attributable to so much of any chargeable accounting period falling partly before and partly after that date as falls after that date;

(iii) profits not so arising or attribut­ able by reference to which income tax is, or but for the present Convention would be, chargeable for any year of assessment beginning on or after 6th April, 1960.

(4) The Convention between Sweden and the United Kingdom of Great Britain

Kungl. Maj. ts proposition nr 180 ar 1960

vilket undertecknades i London den 30 mars 1949, skall upphöra att gälla så­ vitt angår sådana skatter, beträffande vilka förevarande avtal jämlikt (3) ovan äger tillämpning, dock att avtalet den 30 mars 1949 alltjämt skall äga tillämp­ ning i förhållandet mellan Sverige och de territorier, vartill detsamma ut­ sträckts jämlikt artikel XXIII av sagda avtal.

(5) Den överenskommelse, som träf­ fats mellan svenska och brittiska rege­ ringarna genom noteväxlingen den 18 februari 1955, skall icke äga tillämpning såvitt avser inkomst som förvärvats efter den 31 december 1959.

Artikel XXX

Detta avtal skall förbliva i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de av­ talsslutande staterna äger att — senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än år 1964 — på diploma­ tisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra staten. I händelse av sådan uppsägning skall detta avtal upphöra att gälla:

(a) I Sverige: (i) Beträffande statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt å sådan inkomst, varför preliminär skatt regel­ mässigt skall inbetalas efter den sista februari kalenderåret närmast efter det, varunder uppsägningen ägde rum;

(ii) beträffande kupongskatt å utdel­ ning, som förfaller till betalning den 1 januari kalenderåret närmast efter det, varunder uppsägningen ägde rum, eller senare;

(iii) beträffande bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, som belöpa å tiden från och med den 1 ja­ nuari kalenderåret närmast efter det, varunder uppsägningen ägde rum;

(iv) beträffande sjömansskatt å in­ komst som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari kalenderåret närmast efter det, varunder uppsägningen ägde rum, eller senare; samt

(v) beträffande statlig förmögenhets­ skatt, som utgår på grund av taxering under eller efter det andra kalenderåret efter det, varunder uppsägningen ägde rum.

and Northern Ireland, signed åt London on the 30thof March, 1949, shall terminate and cease to be effective as respects taxes to which the present Convention in ac- cordance with paragraph (3) above ap- plies: Provided that the said Conven­ tion shall still apply as between Swe- den and those territories to which that Convention has been extended under Artide XXIII thereof.

(5) The understanding between the Government of United Kingdom and the Government of Sweden embodied in the Exchange of Notes of 18th February, 1955, shall not apply as respects income earned af ter the 31st of December, 1959.

Article XXX

The present Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting Parties may, on or before 30th June in any calendar year not earlier than the year 1964, give to the other Contracting Party, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, the present Conven­ tion shall cease to be effective: —

(a) In Sweden: (i) in respect of the State income tax and the communal income tax on in­ come for which preliminary tax is pay- able after the last day of February in the calendar year next following that in which such notice is given;

(ii) in respect of coupon tax on div­ idends payable on or after 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given;

(iii) in respect of the tax on public entertainers which is levied on or after 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given;

(iv) in respect of sailors tax on in­ come payable on or after 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given; and

(v) in respect of the State capitai tax assessed in or after the second calendar year following that in which such notice is given.

Kungl. Maj. ts proposition nr 180 år 1960

23

(b) I Det Förenade Konungariket: Beträffande inkomstskatt: för varje taxeringsår, som börjar å eller efter den 6 april kalenderåret närmast efter det, varunder uppsägningen ägde rum;

beträffande tilläggsskatt: för varje taxeringsår, som börjar å eller efter den 6 april det kalenderår, varunder uppsäg­ ningen ägde rum; samt

beträffande skatt å bolags vinst, såvitt fråga är om följande inkomster, nämligen

(i) inkomster, som förvärvas under räkenskapsår, som börjar å eller efter den 1 april kalenderåret näst efter det, varunder uppsägningen ägde rum;

(ii) i fall, då räkenskapsåret börjar före den 1 april sistnämnda kalenderår och slutar efter sagda dag: den del av inkomsterna, som belöper å tiden efter sagda dag;

(iii) inkomster, som förvärvas under eller belöpa å annan tid än som under (i) eller (ii) sägs, men vilka inkomster äro underkastade taxering till inkomstskatt under något taxeringsår, som börjar å eller efter den 6 april kalenderåret näst efter det, varunder uppsägningen ägde rum.

Till bekräftelse härå hava underteck­ nade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i två exemplar i London den 28 juli 1960, på svenska och engelska språken, vilka båda texter äga lika vits­ ord.

För Konungariket Sveriges regering:

(b) In the United Kingdom: as respects income tax for any year of assessment beginning on or after 6th April in the calendar year next following that in which the notice is given;

as respects surtax for any year of assessment beginning on or after 6th April in the calendar year in which the notice is given; and

as respects profits tax in respect of the following profits: —

(i) profits arising in any chargeable accounting period beginning on or after 1st April in the calendar year next fol­ lowing that in which the notice is given;

(ii) profits attributable to so much of any chargeable accounting period falling partly before and partly after that date as falls after that date;

(iii) profits not so arising or attribut­ able by reference to which income tax is chargeable for any year of assessment beginning on or after 6th April in the next following calendar year.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

Done in duplicate åt London, this 28th day of July, 1960, in the English and Swedish languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the Kingdom of Sweden:

Gunnar Hägglöf

För Det Förenade Konungariket Stor- For the Government of the United britannien och Nordirlands regering: Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

David Ormsby-Gore

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 juni 1960.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Nordlander.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om godkännande

av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst­ skatter samt anför därvid följande.

Den 30 mars 1949 träffades mellan Sverige och Storbritannien ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt be­ träffande inkomstskatter (se SFS 1949: 523 och 524 samt 1950: 491). Detta avtal har utvidgats till att avse jämväl ett stort antal brittiska territorier (se SFS 1954: 827 och 1959: 462). Sedan utvidgningen skett, har vissa av dessa territorier blivit självständiga stater. Detta förhållande torde icke böra medföra ändring i tillämpningen av avtalet från svensk sida, med mindre det framgår att viss sådan stat för sin del icke kommer att tillämpa avtalet.

Till 1949 års avtal har fogats en särskild överenskommelse rörande be­ skattningen av studerandes inkomster under praktik tjänstgöring (se SFS 1955: 107).

I motsats till vad som gäller i fråga om flertalet av de dubbelbeskattnings­ avtal Sverige ingått med främmande stater omfattar 1949 års svensk-brit­ tiska avtal ej den kommunala inkomstskatten. Alltsedan avtalets tillkomst har detta framstått som en brist, och denna ofullständighet föranledde re­ dan då erinringar från bl. a. kammarrättens sida. Såsom antytts i proposi­ tionen rörande avtalets godkännande (1949: 196) var skälet till att kom­ munalskatten ej togs med i avtalet främst vissa tekniska svårigheter å brit­ tisk sida. I Storbritannien saknas nämligen motsvarighet till den svenska kommunala inkomstskatten, och man var där ej beredd att jämställa den­ samma med de statliga inkomstskatterna.

Vid skilda tillfällen har frågan om avtalets komplettering i nyssnämnda hänseende bragts på tal med brittiska vederbörande. Så har skett bl. a. i anslutning till det samarbete som äger rum inom ramen för OEEC:s skatte- kommitté och i vilket representanter för, bland andra, berörda svenska

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

25

och brittiska fackmyndigheter deltager. Sedan vid kontakt genom dessa representanter vissa utsikter till ett realiserande av det svenska önskemålet kunnat konstateras föreligga, överenskoms på diplomatisk väg att förhand­ lingar skulle upptagas för en revision av 1949 års svensk-brittiska avtal. Dessa förhandlingar ägde rum i London under tiden den 26—den 30 ok­ tober 1959. Förhandlingarna fördes å svensk sida av en delegation bestå­ ende av chefen för finansdepartementets rättsavdelning Sten Walberg, ord­ förande, byråchefen i samma departement Ivan Eckersten och byråchefen för lagärenden i departementet Erik Åqvist. Med hänsyn till bl. a. förelig­ gande rekommendationer från OEEG om att även vid ändring av bestående avtal beakta OEEC:s förslag till dubbelbeskattningsbestämmelser inriktades förhandlingarna på att utarbeta förslag till ett helt nytt avtal. Efter de muntliga förhandlingarna har viss kompletterande skriftväxling ägt rum. Därvid har enighet nåtts om ett på svenska och engelska språken avfattat förslag till avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för und­ vikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter. Avtalsförslaget — vilket torde såsom bilaga1 få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende — har därefter underställts respektive regeringar för godkännande.

Avtalsförslaget har remitterats till kammarrätten, som i utlåtande den 26 januari 1960 ej funnit anledning till erinran mot detsamma.

Under hand har meddelats att man å brittisk sida är beredd att under­ teckna avtalsförslaget. Jag torde nu få anmäla detsamma för godkännande å svensk sida.

I förslaget till nytt avtal har på brittisk sida inbegripits samma skatter som ingår i nu gällande avtal, d. v. s. inkomstskatten (income tax), tilläggs­ skatten (surtax) och skatten å bolags vinst (profits tax).

Income tax är en proportionell skatt och utgår för närvarande med 38 3/4 procent (7 shillings 9 pence per pund). Skatten drabbar såväl fy­ siska personer som bolag. Surtax är en progressiv skatt och uttages av fy­ siska personer då inkomsten överstiger 2 000 pund. Skattesatsen börjar med 10 procent för inkomst mellan 2 000 och 2 500 pund samt slutar med 50 procent (10 shillings per pund) å den del av inkomsten, som överstiger 15 000 pund. Profits tax är en skatt å bolags vinst. Skatten utgår med 12,5 procent av vinsten. Då 1949 års avtal ingicks, var skattesatsen differentie­ rad och därvid beroende av om vinsten utdelades eller fonderades. I fråga om ej utdelad vinst utgick högre skatt. Denna differentiering har seder­ mera slopats.

Vad angår de svenska skatter som inbegripes under förslaget till nytt svensk-brittiskt avtal har redan inledningsvis angivits att å svensk sida frågan om medtagandet av den kommunala inkomstskatten varit eu ut-

1 Bilagan har här uteslutits. Det vid propositionen fogade avtalet överensstämmer med förslaget utom därutinnan att ratifikationsortens namn införts i artikel XXIX samt att, sedan datering och underskrifter verkställts, uppgift därom införts.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

gångspunkt för de förda förhandlingarna. Såsom framgår av artikel I har

denna skatt medtagits i förslaget. Uppräkningen av svenska skatter har

även kompletterats med den statliga förmögenhetsskatten, vilken berördes

av 1949 års avtal endast i visst hänseende.

Såsom även inledningsvis antytts har de ifrågavarande revisionsförhand­

lingarna avsett jämväl vissa OEEC-rekommendationer i fråga om dubbel­

beskattning. Dessa rekommendationer antogs av OEEC:s ministerråd den 11

juli 1958 och den 3 juli 1959. En redovisning av desamma har lämnats i

samband med anmälan av det den 6 november 1959 undertecknade svensk­

irländska dubbelbeskattningsavtalet (prop. 1960: 11). Rekommendationerna

avser förslag till avtalsbestämmelser i följande hänseenden: 1) vilka skat­

ter, som skall inbegripas under dubbelbeskattningsavtal, 2) vad som för­

stås med uttrycket »fast driftställe», 3) vad som förstås med uttrycket

»skatterättsligt hemvist», 4) icke-diskriminering i skattehänseende med

hänsyn till medborgarskap eller liknande grunder, 5) beskattning av in­

komst förvärvad genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell

trafik m. m., 6) beskattning av inkomst av fria yrken samt av tjänst, 7)

beskattning av inkomst av fastighet samt 8) beskattning av förmögenhet.

Genom ministerrådets beslut har medlemsstaterna anmodats antaga de

föreslagna bestämmelserna, då nya bilaterala dubbelbeskattningsavtal ingås

eller då äldre avtal revideras. Medlemsstaterna har uppmanats att under­

rätta organisationen om dylika avtal samt ange huruvida rekommendatio­

nerna följts.

Såväl Sverige som Storbritannien tillhör OEEC:s medlemsstater och del­

tager — som förut antytts — i det arbete, som bedrives inom organisatio­

nens skattekommitté. Vid revisionsförhandlingarna har därför de båda

förhandlingsdelegationerna haft att överväga möjligheterna att anpassa

gällande avtalsbestämmelser till de av OEEC rekommenderade. Av det

framlagda avtalsförslaget framgår att OEEC:s rekommendationer i allt vä­

sentligt iakttagits.

Vad först beträffar rekommendationen angående de skatter, som skall

inbegripas under avtalet, må nämnas att OEEC:s rekommendation åsyftar

en fullständig uppräkning. Såsom förut angivits innebär i enlighet härmed

avtalsförslaget (artikel I) en viss utvidgning i förhållande till gällande av­

tal. Definitionerna av »fast driftställe» och »skatterättsligt hemvist» har

vidare återgivits i förslaget [artikel II (1) (g) och (k)]. Den förstnämnda

definitionen, som är av betydelse särskilt i fråga om uppdelning av beskatt­

ningsrätten till inkomst av rörelse, skiljer sig från den nu gällande i huvud­

sak i fråga om behandlingen av agent med konsignationslager. Dylik agent

skall i fortsättningen ej kunna behandlas som fast driftställe för sin upp­

dragsgivare, om han ej har vederbörlig fullmakt. Beträffande definitionen

av skatterättsligt hemvist må anmärkas att genom densammas infogande

i avtalet erhålles en uttrycklig reglering av fall av dubbel bosättning, för

vilka en reglering saknats i gällande avtal. De för icke-diskriminering re­

kommenderade bestämmelserna har intagits i artikel XXVI. Dessa bestäm­

melser innebär i sak ej någon ändring i förhållande till nu gällande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1900

27

De i avtalsförslaget intagna reglerna för uppdelning av beskattningsrät­

ten till inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik (artikel VI),

av fria yrken och av tjänst (artiklarna XIII—XVII) ävensom av fastighet

(artikel X) följer även huvudsakligen OEEC-rekommendationerna, och de nya bestämmelserna avviker endast på vissa punkter från de nu gällande.

Enligt artikel XV skall inkomst av fria yrken i princip beskattas allenast i den stat där inkomsttagaren är bosatt (har sitt skatterättsliga hemvist). Till denna regel har dock knutits ett undantag motsvarande det som gäl­ ler i fråga om rörelse bedriven från fast driftställe (jfr art. III). Därest in­ komsttagaren utövar sin verksamhet i den andra staten från ett fast cent­ rum, må inkomsten beskattas i den staten. I nu gällande avtal saknas en uttrycklig reglering av detta slag. Bestämmelsen överensstämmer helt med OEEC:s rekommendation.

Liksom är fallet i gällande avtal föreslås en särskild reglering i fråga om löner och pensioner som utbetalas av staten (artikel XIII). Bestämmelsen sammanfaller ej helt med den av OEEC rekommenderade. Främst på grund av vissa svårigheter å brittisk sida har det ej varit möjligt att nå full över­ ensstämmelse. Beträffande pensioner och andra ersättningar i enskild tjänst ges i artiklarna XIV samt XVI och XVII stadganden som till utformningen anpassats till de av OEEC rekommenderade. De ansluter i sak nära till re­ dan gällande avtalsbestämmelser. I detta sammanhang må även nämnas de i artiklarna XVIII och XIX intagna specialbestämmelserna rörande lärare och praktikanter. Dessa bestämmelser har med vissa mindre modifikationer sin motsvarighet i gällande avtal.

Av de bestämmelser som rekommenderats av OEEC saknas i gällande av­ tal helt motsvarighet till reglerna för uppdelning av beskattningsrätten till förmögenhet. Då det nya avtalet avses skola omfatta jämväl förmögenhets­ skatt är sådana regler nödvändiga. Reglerna återfinnes i artikel XXI.

Såsom framgår av den förut lämnade redovisningen beröres en betydan­ de del av det framlagda avtalsförslaget av OEEC:s rekommendationer. Utan­ för dessa rekommendationer faller i huvudsak — frånsett bl. a. vissa spe­ cialföreskrifter — endast bestämmelserna rörande inkomst av utdelning, ränta eller royalty (artiklarna VII—IX). I fråga om ränta och royaltv inne­ fattar förslaget samma bestämmelser som det hittillsvarande avtalet. Sålun­ da avses även i fortsättningen beskattningsrätten till dylika inkomstslag skola tillkomma i första hand den stat där inkomsttagaren är bosatt. Det­ samma gäller för utdelning. I vissa fall har för utdelning kupongskatt hit­ tills uttagits med fem procent. Denna kupongskatt föreslås skola bortfalla. I fråga om utdelning föreslås vidare att skattebefrielse för utdelning från bolag i det andra landet skall medges endast under samma förutsättningar som gäller för skattebefrielse för utdelning från bolag i det egna landet [ar­ tikel VII (2)]. För Sveriges del blir härvidlag bestämmelserna i 54 § kom­ munalskattelagen och 7 § förordningen om statlig inkomstskatt tillämp­ liga. Enligt nuvarande avtal blir utdelningen skattefri även i de fall nämn­ da förutsättningar ej är uppfyllda.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

Beträffande sådana inkomstslag som ej är särskilt omnämnda i avtalet innehåller avtalsförslaget en generalklausul av innebörd att beskattnings­ rätten till dylika inkomstslag förbehålles den stat, där inkomsttagaren är bosatt (har sitt skatterättsliga hemvist). Denna klausul, som återfinnes i ar­ tikel XX, saknar direkt motsvarighet i gällande avtal.

I fråga om metoden för dubbelbeskattningens undanröjande upptager avtalsförslaget i artikel XXIII regler som i princip motsvarar de regler som tillämpas enligt gällande avtal. Beträffande dessa regler torde få hänvisas till vad som anförts i den inledningsvis omnämnda propositionen rörande 1949 års avtal. I detta sammanhang må endast erinras om att i Storbritan­ nien i fråga om där bosatta inkomsttagare i princip tillämpas den s. k. cre- dit of tax metoden, d. v. s. svensk skatt som uttages i överensstämmelse med avtalet avräknas mot brittisk skatt å samma inkomst. Av särskild betydelse från svensk synpunkt är härvidlag att även i Sverige erlagd kommunalskatt avräknas i Storbritannien. För Sveriges del användes den sedvanliga me­ toden att från svensk skatt undantaga sådan inkomst, till vilken beskat- ningsrätten förbehållits Storbritannien.

Förslaget till avtal, som enligt artikel XXIX skall ratificeras, avses skola första gången tillämpas i fråga om 1961 års taxering. Genom det nya avtalet upphör 1949 års avtal att gälla; dock skall sistnämnda avtal — inbegripet överenskomna jämkningar — alltjämt vara tillämpligt i förhållandet mel­ lan Sverige och de brittiska territorier till vilka det utsträckts [artikel XXIX (4)]. Jämlikt artikel XXIX (5) upphör även 1955 års särskilda över­ enskommelse angående praktikanter att äga tillämpning.

Enligt artikel XXX skall det nya avtalet gälla utan tidsbegränsning; dock må det uppsägas efter utgången av 1963.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Mellan Sverige och Storbri­ tannien råder sedan gammalt livliga handelsförbindelser och annat samar­ bete på det ekonomiska området. Regleringen av dubbelbeskattning som kan uppkomma mellan de båda länderna är därför av speciell betydelse, och det har varit en kännbar brist att gällande avtal ej omfattat samtliga direkta skatter. Att den kommunala inkomstskatten lämnats utanför har även med­ fört administrativa olägenheter i de fall då särskild taxering till kommunal inkomstskatt måst åsättas oaktat taxering till statlig inkomstskatt ej skolat ifrågakomma. Att den kvarstående dubbelbeskattningen varit oläglig från den skattskyldiges synpunkt ligger i öppen dag. I samband med komplette­ ringen i nyssnämnda hänseende har förhandlingsdelegationerna enats om att i avtalet inarbeta de av OEEC hittills rekommenderade bestämmelserna. Här­ igenom vinnes ökad överensstämmelse främst med avtal som Sverige under senare år ingått med andra europeiska stater. Det förenhetligande som på så sätt i görligaste mån åstadkommes får hälsas med tillfredsställelse. Myndig­ heternas tillämpning av avtalsbestämmelserna underlättas, och det blir också lättare för den enskilde att tillgodogöra sig avtalets fördelar Även från andra

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

29

synpunkter synes avtalsförslaget innebära en tillfredsställande lösning av

hithörande frågor, och jag får tillstyrka att detsamma godkännes.

Under erinran att det torde ankomma på chefen för utrikesdepartementet

att göra framställning rörande avtalets undertecknande hemställer föredra­

gande departementschefen härefter att Kungl. Maj :t måtte för sin del god­

känna det föreliggande förslaget till avtal mellan Sverige samt Storbritan­

nien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande

av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­

lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Bo Jonas Sjönander

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 juni 1960.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Nordlander.

Kungl. Maj :t har förut denna dag på föredragning av chefen för finans­ departementet godkänt förslag till avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter. Enligt artikel XXIX i förslaget skall avtalet ratificeras.

Kungl. Maj :t finner gott bemyndiga beskickningschefen i London att un­ derteckna avtalet.

Ur protokollet:

Leif Leifland

Kungl. Maj:ts proposition nr 180 år 1960

31

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet å Stockholms slott den 14 oktober 1960.

Närvarande:

Statsministern|ERLANDER, statsråden Nilsson, Sträng, Andersson, L

indström

Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, J

ohansson

af Geijerstam, Nordlander.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med tillförordnade chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Kling.

Sedan Kungl. Maj :t den 3 juni 1960 bemyndigat beskickningschefen i Lon­ don att för Sveriges del underteckna avtal mellan Sverige samt Storbritan­ nien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter av en lydelse svarande mot det förslag Kungl. Maj:t tidigare samma dag för sin del godkänt, har avtalet den 28 juli 1960 blivit vederbörligen undertecknat.

I anledning härav hemställer jag, under åberopande av vad jag den 3 juni 1960 anfört i ärendet, att Kungl. Maj :t måtte i proposition föreslå riksdagen att

dels godkänna nämnda avtal; dels ock bemyndiga Kungl. Maj :t att, i den mån det för genomförande av

ifrågavarande avtal erfordras, vidtaga ändringar i verkställda taxeringar, vare sig dessa har avseende å statliga eller kommunala skatter, ävensom i eljest vidtagna åtgärder, varigenom sådana skatter påförts.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­ visar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Ragnar Sohlman

600853 Stockholm 1960. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag