Prop. 1961:143

('med förslag till för\xad ordning om ändring i förordningen den 19 novem\xad ber 191b (nr 383) angående stämpelavgiften',)

Kungl. Maj.ts proposition nr lb3 år t961

1

Kr 143

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till för­

ordning om ändring i förordningen den 19 novem­ ber 191b (nr 383) angående stämpelavgiften; given Stockholms slott den 23 mars 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till förordning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag till vissa ändringar i stämpelförord­ ningen, föranledda av annan lagstiftning. Härjämte förordas att lagfarts- stämpel inte skall utgå vid sådant byte av mark, som utgör led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering. I

I Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 143

2

Kungl. Maj:ts proposition nr H3 år 1961

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383)

angående stämpelavgiften

Härigenom förordnas, att 1, 3, 7 och 8 §§ samt 45 § 2 mom. förordningen

den 19 november 1914 angående stämpelavgiften1 skola erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan angives.

1 §•

I fråga om stämpel till expeditionerna hänföras statsmyndigheterna till

följande avdelningar:

Första avdelningen

Åklagarmyndigheten i Stockholm; — — — bergmästare; tullkamrar

och------------ statens undervisningsanstalter;

ävensom alla------------ avdelningar upptagna.

Tredje avdelningen

Chefsämbeten och------------- hörande tjänstemän; yrkesinspektörer och

-------------domkapitel; stiftsnämnder.

Fjärde avdelningen

Rikets hovrätter;------------ luftfartsstyrelsen; försäkringsdomstolen; för-

säkringsrådet; riksförsäkringsverket; arbetarskyddsstyrelsen; — — —

statens utlänningskommission; kammarkollegium;------------- sparbanksin-

spektionen; riksrevisionsverket; kontrollstyrelsen;------------ ekonomisk för­

svarsberedskap.

3 §.

I avseende på expeditionernas förseende med stämpel gäller, med de här

nedan i 6 och 7 §§ nämnda undantag och med iakttagande av vad i 4 §

stadgas om inteckningskontrollstämpel, denna tariff. I

I1 Senaste lydelse av 1 § se 1956: 234, av 3 § se 1960: 703, av 7 § se 1959: 268, av 8 § se

1955:351 samt av 45 § 2 mom. se 1921:394.

Kungl. Maj.ts proposition nr 143 år 1961

3

Avflyttningsbetyg för sjöman ..........

1 Avd.

2 Avd. 3 Avd. 4 Avd. 5 Avd.

Kr.

öre Kr. öre Kr. öre Kr. öre Kr. öre

frit

/

Avräkning sbok för sjöman .............

fritt

Bevis annat, rörande tillstånd att

utöva näring eller yrke; lika med

Tillståndsbrev. Bevis angående tillstånd till grav-

t

Bevis om tillstånd att utströ aska

II II'

frit

i i i i

t

Motbok, utfärdad av postsparbank..

Resolution angående tillstånd som

avses i lagen om vissa inskränk­ ningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag.....................................

Resolution angående tillstånd till

gravsättning eller eldbegängelse ..

Resolution angående tillstånd att ut­

strö aska efter avliden person ..

Sjömansrulla

för utrikes sjöfart .........................

II II

fri

i i i i

40

_

40

_

II 1 1 ' 1 1 II 1

fri

2

1

7

§•

Från. stämpelavgift------------kronan befriad. Dessutom äro från stämpelavgift enligt detta kap. befriade: akademier och------------ sjukvårdsinrättningar, allmänna; sjukvårdsläkare vid kommunalt mentalsjukhus i ärende rörande sådant förhör, som avses i 5 kap. sinnessjuklagen;

skogsvårdsstyrelser; socialnämnder, dock — — — tjänsten; och överförmyndare. Expedition, som — — — från stämpel. Frihet från--------— eller yrkesinspektionen; i mål och ärenden, som handläggas av riksförsäkringsverket, försäkringsrådet eller försäkringsdomstolen; i ärenden, som handläggas hos fiskevärderingsnämnd;-----------förvärva jordbruksfastighet.

Under förutsättning--------— körkortsutfärdande myndigheter. Konungen äger------------ utländska hamnar.

8

§•

Följande enskilda — — — nedan stadgas.

Dy te av fast egendom, avhandling därom; lika med avhandling om Köp av fast egendom.

Stämpelavgift utgår icke vid förvärv av mark genom byte, i den mån

tf Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 143

Kungl. Maj:ts proposition nr 143 år 1961

vederlaget utgöres av annan mark, under förutsättning att bytet utgör led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.

Byte av fartyg (pråm)------------ för överlåtelsen.

45 §.

2. Generalpoststyrelsen har att inom den 1 april till riksrevisionsverket överlämna ej mindre en över stämpeluppbörden i riket upprättad redo­ görelse för det nästföregående kalenderåret jämte bestyrkta förteckningar över de vid årsskiftet hos generalpoststyrelsen och å postanstalterna inne­ liggande förråd av stämplar än även försäljningsräkningarna och instru­ menten över de hos stämpelförsäljarna hållna inventeringar.

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 1 § tredje avdelningen den 1 januari 1962, och i övrigt den 1 juli 1961.

i:; (1

1

hi'vi

Kungl. Maj:ts proposition nr 143 år 1961

5

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 23 mars

1961.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena

Undén , statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund,

Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om vissa ändringar i

stämpelförordningen och anför därvid följande.

I. Ändringar i anledning av lag om försäkringsdomstol m. m.

I prop. nr 45 till innevarande års riksdag har föreslagits att riksförsäk-

ringsanstalten och pensionsstyrelsen fr. o. m. den 1 juli 1961 skall sam­

manslås till ett ämbetsverk, benämnt riksförsäkringsverket, samt att en ny

domstol, kallad försäkringsdomstolen, skall inrättas.

Enligt nämnda proposition avses att riksförsäkringsverket skall övertaga

de uppgifter och befogenheter, som nu tillkommer riksförsäkringsanstalten

och pensionsstyrelsen. Försäkringsdomstolens uppgifter skall vara att pröva

dels besvär över beslut, som meddelas av riksförsäkringsverket och försäk-

ringsrådet, och dels beslut, som riksförsäkringsverket underställer domsto­

lens prövning.

Såväl försäkringsrådet som riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen

är i 1 § stämpelförordningen upptagna under fjärde avdelningen. Bifalles de

i propositionen framlagda förslagen bör riksförsäkringsanstalten och pen­

sionsstyrelsen utgå ur nämnda författningsrum och ersättas med riksförsäk­

ringsverket, varjämte försäkringsdomstolen bör hänföras dit. Förslag till

motsvarande ändringar i expeditionslösenförordningen torde jag få anmäla

senare.

I likhet med vad som gäller i fråga om ärenden, som handlägges av försäk­

ringsrådet, bör befrielse från stämpelavgift medges i mål och ärenden som

handlägges av försäkringsdomstolen. Föreskrift härom bör intagas i 7 § stäm­

pelförordningen. Vidare bör riksförsäkringsanstalten utgå ur författnings-

rummet och ersättas med riksförsäkringsverket. Ändring av expeditionslö­

senförordningen i förevarande hänseende är icke erforderlig.

6

Kungl. Maj. ts proposition nr 143 år 1961

II. Ändring i anslutning till ny sjukhuslag och ny stadga angående

enskilda sjukhem m. m.

Enligt 5 § 4 mom. sjukhuslagen den 17 april 1959 (nr 112), som trätt i

kraft den 1 januari 1960, skall kommunalt sjukhus som är inrättat för

vård av psykiskt sjuka och godkänts för sådan vård benämnas mental­

sjukhus.

Den 1 juli 1960 trädde Kungl. Maj:ts stadga den 22 april 1960 (nr 114)

angående enskilda sjukhem m. m. i kraft. Genom denna stadga upphävdes

bestämmelserna om enskilda sinnessjukhus i stadgan den 19 september 1929

(nr 328) angående sinnessjukvården i riket. Enskilda sinnessjukhus skall

sålunda inte längre få inrättas. Redan förefintliga sådana sjukhus har emel­

lertid godkänts såsom vårdhem för psykiskt sjuka och därigenom upphört

att vara sinnessjukhus.

I 7 § stämpelförordningen stadgas stämpelfrihet för bl. a. sjukvårdslä-

kare vid kommunalt eller enskilt sinnessjukhus i ärende rörande sådant

förhör, som avses i 5 kap. sinnessjuklagen. Detta stadgande bör med hän­

syn till nyss redovisade författningsändringar ändras så att stämpelfriheten

i angivna ärenden gäller sjukvårdsläkare vid kommunalt mentalsjukhus.

Förslag till motsvarande ändring i § 13 expeditionslösenförordningen tor­

de få anmälas senare.

III. Ändringar med anledning av kungörelsen om begravningsplatser

samt gravsättning och eldbegängelse m. m.

I kungörelsen den 11 november 1960 (nr 640), som trätt i kraft den 1 ja­

nuari 1961, har meddelats föreskrift att tillstånd fordras för gravsättning

av lik, om det kan antagas att döden orsakats av annan person eller att

skäl eljest är för handen att företa en fullständigare undersökning av den

döda kroppen. Tillstånd meddelas av polismyndighet eller länsstyrelse.

Enligt 3 § stämpelförordningen utfärdas bevis och resolution angående

tillstånd till eldbegängelse utan avgift. Detsamma torde böra gälla bevis och

resolution om tillstånd till gravsättning. Förslag till motsvarande ändringar

i § 15 expeditionslösenförordningen torde få anmälas senare.

IV. Ändring i anledning av poliskollegiemas avskaffande

I prop. nr 89 till innevarande års riksdag har föreslagits att poliskolle­

gierna skall avskaffas och att därför 12 § lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om

polisväsendet i riket skall upphöra att gälla. Lagändringen avses träda i kraft

den 1 januari 1962.

Kungl. Maj:ts proposition nr JAS år 1961

7

Om förslaget antages av riksdagen, bör ordet »poliskollegier» utgå ur 1 § tredje avdelningen stämpelförordningen. Förslag till motsvarande ändring i § 1 tredje avdelningen expeditionslösenförordningen torde få anmälas se­ nare.

V. Ändringar i anslutning till inrättandet av riksrevisionsverket m. m.

Vid 1960 års riksdag godkändes förslag om effektivisering av den stat­ liga rationaliserings- och revisionsverksamheten (prop. nr 126) varigenom bl. a. riksräkenskapsverket upphör och riksrevisionsverket inrättas. De or­ ganisatoriska förändringarna skall genomföras fr. o. m. den 1 juli 1961. I anslutning härtill bör riksräkenskapsverket utgå ur 1 § fjärde avdelningen och 45 § 2 mom. stämpelförordningen samt ersättas med riksrevisionsver­ ket. Förslag till motsvarande ändring i expeditionslösenförordningen torde jag få anmäla senare.

VI. Ändring beträffande stämpelavgiften vid byte av fast egendom

i arronderingssyfte

Vid 1960 års riksdag yrkades i två likalydande motioner (I: 202 och II: 249) att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t begära förslag om be­ frielse från lagfartsstämpel vid avtal om byte av skogsfastigheter i syfte att åstadkomma förbättrad arrondering. Motionärerna ansåg att sådana bytes­ avtal i förevarande hänseende bör likställas med ägoutbyten enligt jorddel­ ningslagen, vilka är fria från lagfartsstämpel. Sammansatt bevillnings- och jordbruksutskott uttalade (utlåtande nr 1) att utskottet delade motionärer­ nas uppfattning att den olika behandlingen av de ifrågavarande båda by- tesformerna vad angår skyldigheten att erlägga stämpelavgift är olämp­ lig. Rådande förhållanden medför — framhöll utskottet —- att valet av by­ tesform vid transaktioner i arronderingssyfte påverkas av en ovidkomman­ de faktor med påföljd att den från sakliga synpunkter lämpligare bytesfor­ men ofta inte kommer till användning. Utskottet ansåg det angeläget att en lösning av förevarande spörsmål i den av motionärerna önskade riktningen snarast åstadkommes samt hemställde att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära förslag till sådan ändring av stämpelförordningen att stämpelavgift icke utgår vid byte av fastighet i arronderingssyfte. Riksdagen beslöt i överensstämmelse med utskottets hemställan.

Med anledning av vad sålunda förekommit vill jag förorda ett tillägg till

8 § stämpelförordningen. Däri bör utsägas att stämpelavgift icke skall utgå vid förvärv av mark genom byte, i den mån vederlaget utgöres av annan mark, under förutsättning att bytet utgör led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.

Av bestämmelsen följer att stämpelfriheten blott gäller till den del mark

bytes mot mark. I händelse av värdeskillnad skall avgift enligt eljest tillämp­ liga grunder utgå beträffande det överskjutande markvärdet.

Särskilda regler synes ej behöva meddelas beträffande sättet för utred­ ning rörande avsikten med markbytet. Som regel torde dock böra krävas yttrande av lantbruksnämnd, överlantmätare, förrättningslantmätare eller motsvarande myndighet i stad.

Någon ändring av expeditionslösenförordningen är icke erforderlig i sam­ manhanget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 143 år 1961

VII. Ändringar i anslutning till organisatorisk omläggning

av sjömanshusens verksamhet

Vid 1960 års riksdag godkändes förslag till viss omläggning av sjömans­ husverksamheten (prop. nr 124). Sålunda inordnas sjömanshusen i den allmänna arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsstyrelsen blir administra­ tiv chefsmyndighet för dessa organ. Omläggningen träder i kraft den 1 juli 1961.

I 1 § stämpelförordningen upptages under första avdelningen »direktio­ ner för sjömanshus». Efter omläggningen kommer dessa organ att bortfalla såsom statsmyndigheter och bör följaktligen utgå ur paragrafen. I den mån sjömanshusen som sådana självständigt fullgör statliga uppgifter, kommer de att hänföras till första avdelningen bland övriga icke särskilt uppräknade statsmyndigheter. Sjömanshusdirektion bör vidare utgå ur tariffen i 3 §, där sådan direktion nu upptages såsom den myndighet som utfärdar s. k. mot­ bok med sjöman. I detta sammanhang synes lämpligt att — för att nå över­ ensstämmelse med numera brukad terminologi — i tariffen införa »avräk- ningsbok för sjöman» och slopa benämningen motbok som beteckning för ifrågavarande handling.

Vid ordet »sjömansrulla» i tariffen upptages alternativt benämningen »folkpass». Enär denna benämning icke längre brukas i fråga om hand­ ling, som utfärdas av svensk myndighet, torde densamma böra utgå.

Förslag till motsvarande ändringar i expeditionslösenförordningen torde få anmälas senare.

Kungl. Maj:Is proposition nr lb3 år 1961

9

VIII. Departementschefens hemställan

Den under IV förordade ändringen i anledning av det till årets riksdag

framlagda förslaget om avskaffande av poliskollegierna bör träda i kraft

samtidigt med nämnda förslag eller den 1 januari 1962. De i övrigt här för­

ordade ändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1961.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj :t

måtte genom proposition föreslå riksdagen att antaga inom finansdeparte­

mentet upprättat förslag till förordning om ändring i förordningen den 19

november 191b (nr 383) angående stämpelavgiften.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ragnar Sohlman

Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 610507