Prop. 1961:168

('angående ny huvud\xad organisation för statens vattenfallsverk',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

1

Nr 168

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående ny huvud­

organisation för statens vattenfallsverk; given Stock­ holms slott den 21 april 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att statens vattenfallsverk skall omorganiseras i huvudsak efter av vattenfallsstyrelsen framlagda riktlinjer.

Förslaget innebär i stort, att verkets nuvarande byråindelning avskaffas. Verksamheten föreslås i stället uppdelad på fem huvudenheter, varjämte en särskild planeringsavdelning med stabsfunktioner tillskapas. General­ direktören samt cheferna för huvudenheterna och planeringsavdelningen förutsättes arbeta som en direktion. Två nya tjänster varav en som admi­ nistrativ direktör och en som planeringschef avses komma att inrättas, var­ vid den nuvarande överdirektörstjänsten indrages.

1 -— Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 168

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 21 april 1961.

Närvarande: Statsministern

E rlander ,

ministern för utrikes ärendena

U ndén ,

statsråden

N ilsson , S träng , A ndersson , L indström , L ange , L indholm , K ling , S kog ­

lund

, E

denman

, N

etzén

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmäler — efter gemensam beredning med cheferna för finans- och civildeparte­ menten — fråga om ng huvudorganisation för statens vattenfallsverk samt anför därvid följande.

I skrivelse den 11 november 1960 har vattenfallsstyrelsen framlagt för­ slag till ny huvudorganisation för statens vattenfallsverk. Vid skrivelsen var fogade av styrelsen inhämtade yttranden över förslaget från Sveriges juristförbund och Sveriges civilingenjörsförbund, Svenska byggnadsarbe­ tareförbundet, Sveriges arbetsledareförbund, Statens vattenfallsverks tjäns­ temannaförbund och Vattenfallsverkens personalförbund. Efter remiss har utlåtanden över förslaget avgivits av statskontoret, riksräkenskapsverket, statens organisationsnämnd och kommerskollegium.

Vattenfalls verkets nuvarande organisation m. in.

Statens vattenfallsverk, som är ett affärsdrivande verk, fick huvuddragen i sin nuvarande organisation fastställda genom beslut av 1939 års riksdag

(prop. 240, SU 174, Rskr 313).

Enligt gällande instruktion, vilken utfärdats av Kungl. Maj :t den 30 juni 1960 (nr 495), skall vattenfallsstyrelsen med underlydande förvaltnings­ organ i enlighet med instruktionen och övriga av Kungl. Maj :t meddelade föreskrifter handha förvaltningen av statens vattenfallsverk, däri inbegripet förvaltningen av Trollhätte och Säffle kanaler. Styrelsen har att verka för landets tillgodoseende med elektrisk kraft. Vidare skall styrelsen inom sitt ämbetsområde med uppmärksamhet följa förhållandena såväl inom som utom landet samt så snart anledning därtill föreligger vidtaga eller hos Kungl. Maj :t föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som kan vara påkallade eller eljest lämpliga.

Den högsta ledningen inom verket utövas av en styrelse samt en verks­ ledning. Denna består av en generaldirektör och en överdirektör. Styrelsen

3

utgöres av generaldirektören, ordförande, samt fyra ledamöter, de senare utan annan funktion inom verket. Direkt under verksledningen sorterar såväl en central byråorganisation i Stockholm som en regional organisation, omfattande den på särskilda kraftverksförvaltningar organiserade lokala drift- och förvaltningsverksamheten, vattenfallsverkets kanalrörelse samt verkets intressen i kraftstationer samägda med privata kraftindustrier.

Den centrala byråorganisationen omfattar följande byråer, nämligen vat- tenbyggnadstekniska byrån, elektrobyggnadsbyrån, driftbyrån, förrådsby- rån, juridiska byrån, kanslibyrån, kommersiella byrån och atomkraftbyrån. Vidare finnes en rationaliseringsavdelning och en kontorsbyggnadsavdel- ning. Den sistnämnda avdelningen är dock av provisorisk karaktär. Till driftbyrån är anslutet ett försvarskontor.

Cheferna för vattenbyggnadstekniska byrån och elektrobyggnadsbyrån har tjänstetiteln teknisk direktör och är placerade i lönegraden Bp 5. Chefen för driftbyrån benämnes driftdirektör (Bp4)C En förrådsdirektör (Bp 4) är chef för förrådsbyrån. Cheferna för juridiska byrån och kanslibyrån är byråchefer (Bp 3 respektive Bo l)1. Kommersiella byrån och atomkraft­ byrån ledes av en ekonomidirektör (Bp 3) respektive en överingenjör (Be 4). Rationaliseringsavdelningen står under ledning av en avdelningsdirektör (Be 1).

Under var och en av de båda byggnadsbyråerna, vattenbyggnadstekniska byrån och elektrobyggnadsbyrån, sorterar en särskild i byggnadsavdel- ningar indelad fältorganisation för utförande av byggnadstekniska anlägg­ ningsarbeten respektive stationsmontagearbeten och stamlinjebyggnader m. m. Under förrådsbyrån lyder bl. a. verkets huvudförråd i Västerås.

Den direkt under verksledningen stående regionala organisationen om­ fattar åtta permanenta lokalförvaltningar för skötseln av vattenfallsverkets egendom och affärsverksamhet. Sju av förvaltningarna, vilka förestås av kraftverksdirektörer, ombesörjer kraftproduktion samt, med undantag av förvaltningen i Västerås, försäljning och distribution av kraft. Förvalt­ ningarnas huvudkontor är belägna i Trollhättan, Motala, Västerås, Stock­ holm, Sundsvall, Umeå och Luleå. Den åttonde förvaltningen handlägger verkets kanalrörelse. Den förestås av en kanaldirektör och har sitt huvud­ kontor förlagt till Trollhättan.

De ärenden inom byggnadsavdelningarnas och lokalförvaltningarnas om­ råden, vilkas avgöranden ligger utom ramen för de befogenheter som till­ delats lokal eller regional chef, föres vidare upp i organisationen, ytterst till verksledningen eller verkets styrelse i plenum. Därvid ombesörjes på byggnadssidan föredragningen normalt av chefen för den byggnadsbyrå under vilken vederbörande avdelning sorterar. Ärenden som berör lokal-

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

1 Kungl. Maj:t har i proposition den 7 april 1961 (nr 141) föreslagit riksdagen att tjänsterna som chef för driftbyrån och som chef för kanslibyrån fr. o. in. den 1 juli 1961 skall höjas till Bp 5 resp. Bo 3.

1* — Rihang till riksdagens protokoll 1961. 1 sand. Nr 168

4

förvaltningarna framlägges formellt för verksledningen eller styrelsen av den byråchef inom centralförvaltningen, inom vars arbetsområde ärendet faller.

En tablå över vattenfallsverkets nuvarande organisation torde såsom bi­ laga (bil. 1) få fogas till statsrådsprotokollet.

I fråga om arbetsuppgifternas fördelning på de olika organen inom verket gäller i huvudsak följande.

Styrelseledamöterna deltager i överläggningar och beslut rörande sådana ärenden, som enligt instruktionen skall avgöras av styrelsen i plenum, d. v. s. av generaldirektören och styrelseledamöterna samfällt.

Generaldirektören är i första hand ansvarig för fullgörandet av vatten­ fallsverkets arbetsuppgifter. Han leder den löpande förvaltningen av verket samt utövar chefskapet över verkets personal.

Överdirektören är generaldirektörens närmaste man. Efter särskilt upp­ drag av generaldirektören skall överdirektören i dennes ställe avgöra de ärenden, som härför överlämnas till honom. Generaldirektören har i relativt stor utsträckning överlåtit åt överdirektören att ensam avgöra vissa grup­ per av ärenden, överdirektören inträder automatiskt som ställföreträdare för generaldirektören, då denne är förhindrad utöva sitt ämbete.

Vattenbyggnadstekniska byrån verkställer förberedande utredningar och upprättar förslag angående vattenkraftstationer samt sjö- och flodregle­ ringar, handlägger ärenden angående konstruktion och utförande av dit- hörande anläggningar utom i vad avser elektrisk utrustning och utomhus- ställverk, samt handhar ärenden rörande skadeersättningar i samband med vattenregleringar. Chefen för byrån leder och övervakar de lokala bygg- nadsavdelningarnas arbeten för nämnda anläggningar.

Elektrobyggnadsbyrån handlägger ärenden angående den elektriska ut­ rustningen i kraftstationer och i kraftverkens understationer ävensom frå­ gor i samband med husbyggnader för sådana understationer och i samband med bostads-, kontors-, förråds- och verkstadsbyggnader. Inom byrån hand- lägges också ärenden angående husbyggnader och ångteknisk utrustning för ångkraftstationer. Byrån handhar vidare planering och konstruktion av kraftledningar och utomhusställverk samt handlägger frågor rörande markskadeersättningar i samband med kraftledningar. Chefen för byrån handhar ledningen av byggnadsavdelningarna för stationsmontagearbeten och stamlinjebyggnader samt av ångbyggnadsavdelningen, vilken f. n. är förlagd till Västerås.

Driftbyrån handlägger ärenden angående driften vid de statliga kraft­ verken och driftsamarbetet med större icke statliga kraftföretag samt verk­ ställer utredningar rörande kraftbehov och krafttillgångar. Dessutom hand- lägges inom byrån ärenden angående driftpersonalens utbildning, angående verkets och vissa andra kraftföretags försvarsberedskap och förhållande till försvarsväsendet samt angående verkets brandförsvar.

Förrådsbyrån handlägger ärenden angående verkets förrådsväsen samt ombesörjer upphandling av förrådsmateriel för verkets drift och för an­ läggnings- och underhållsarbeten m. m.

Juridiska byrån för styrelsens talan inför domstolar, exekutionssäten och skiljemän samt handlägger administrativa ärenden av juridisk eller lant- mäteriteknisk natur. Byrån lämnar därjämte juridiskt biträde åt verkets övriga tjänsteställen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

5

Kanslibyrån handlägger kollektivavtalsfrågor, flertalet personalärenden, press- och informationsfrågor samt revisionsärenden.

Kommersiella byrån handlägger frågor angående krafttaxor och kraft­ försäljningar samt ärenden berörande verkets ekonomiska förhållanden, såsom investeringsanslag, driftkostnadsstater samt räkenskaps- och kassa­ väsen.

Atomkraftbyrån handlägger frågor rörande bl. a. projektering och kon­ struktion av atomdrivna kraftstationer och värmecentraler.

Rationaliseringsavdelningen utför arbetsstudier, sammanställer och be­ arbetar statistik beträffande arbetarlöner, deltager i handläggningen av frågor angående arbetsmetoder, ackordspriser och kollektivavtal, handläg­ ger ärenden angående efterkalkyler för vissa arbeten samt verkställer andra utredningar i rationaliseringsfrågor.

Kontorsbyggnadsavdelningen handlägger frågor i samband med upp­ förande av verkets nya förvaltningsbyggnad vid Råcksta i Stockholm.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

Vattenfallsstyrelsens förslag

Allmän motivering

Vattenfallsstyrelsen erinrar inledningsvis om att styrelsen intensifierat arbetet med den fortlöpande interna rationaliseringen av verksamheten och i samband därmed inrättat en arbetsgrupp för systematisk genomgång av arbetsuppgifter och arbetssätt inom verket. Genomgången av verkets orga­ nisation beräknas taga några år i anspråk. För den fortsatta och mera detaljerade genomgången av arbetsfördelningen mellan verkets olika en­ heter och de interna samarbetsformerna erfordras nu ett ställningstagande ifråga om verkets framtida huvudorganisation. Ett förslag i denna del har framlagts inom verket. Förslaget har diskuterats mellan verksledningen och närmast berörda ledande tjänstemän samt behandlats i bl. a. den cen­ trala företagsnämnden och den lokala företagsnämnden vid vattenfalls­ styrelsen. Vidare har berörda personalorganisationer beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Detta har sedan i princip godkänts av styrelsen i plenum, därvid dock särskilt yttrande avgivits av chefen för juridiska byrån.

Beslutet att igångsätta en intern organisationsgenomgång föranleddes av att vattenfallsverkets verksamhet utvecklats mycket kraftigt under de senaste decennierna. Denna utveckling har skett inom en organisation, vilken varit i stort sett oförändrad sedan år 1939. Ifrågavarande organisa­ tion har nu visat sig mindre ändamålsenlig. Verksamheten har sedan nämn­ da år undergått såväl en kraftig expansion som väsentliga av den tekniska utvecklingen betingade förändringar. Utvecklingen belyses av följande data. Vattenfallsverkets totala kraftomsättning, d. v. s. den i egna an­ läggningar alstrade energien tillsammans med produktionsandelar, regler- kraft och inköp från andra kraftproducenter, uppgick år 1939 till cirka 3 100 MkWh. Kraftomsättningen har därefter ökat till cirka 10 000 MkWh år 1959. Medelsbehovet per år för nyinvestering i produktions- och distri-

6

butionsanläggningar har under samma tid ökat från inemot 40 milj. kr. till cirka 450 milj. kr. Det totala antalet anställda har ökat från 4 350 år 1939 till cirka 14 500 för närvarande, ökningen av personalantalet har varit starkast markerad inom tjänstemannagruppen, som nu består av cirka 6 500 personer mot cirka 1 200 år 1939.

Vattenfallsverkets nuvarande huvudorganisation, med sammanlagt tio enheter inom centralförvaltningen i Stockholm och åtta lokala förvalt­ ningar direkt underställda en tvåhövdad verksledning, försvårar påtagligt en enhetlig ledning av företaget. Verksamhetens omfattning och komplicerade art fordrar å andra sidan en viss bredd hos företagsledningen. Inom många med vattenfallsverket jämförbara privata industriföretag har detta krav tillgodosetts genom att närmast under företagschefen inrättats en direktion. Denna fungerar som rådgivare åt företagschefen, varjämte direktionens enskilda medlemmar svarar för var sitt huvudområde av företagets verksam­ het och inom detta utövar viss beslutsfunktion. Det har bedömts att en motsvarande ordning med fördel skulle kunna tillämpas för statens vatten- fallsverk.

Verksamheten inom vattenfallsverket kan indelas i tre huvudkategorier, nämligen drift och förvaltning av färdigställda anläggningar, nybyggnads­ verksamhet samt verksamhet av företagsadministrativ eller annan admi­ nistrativ karaktär som spänner över hela verket.

Av angivna tre kategorier utgör administrationen ett naturligt avgränsat område inom företagsledningen. Till detta område kan hänföras den cen­ trala finans- och ekonomifunktionen, den centrala personalfunktionen, revisionsverksamheten, den juridiska verksamheten samt den centrala inköps- och förrådsverksamheten. Genom samling av de centrala administra­ tiva funktionerna hos en direktör kan man hos en av företagschefens när­ maste medarbetare få en samlad överblick över företagets administration och därmed också ökade möjligheter att på högsta nivå i företaget med tyngd hävda administrativa synpunkter. Detta synes särskilt väsentligt i ett företag, där de tekniska frågorna intager en dominerande plats och möjligheterna att genom en rationell administration påverka det eko­ nomiska utfallet samtidigt är betydande.

drift- och förvaltningssidan finnes fyra olika kategorier av anlägg­ ningar vilka drives och förvaltas av verket, nämligen kraftstationer och vattenregleringsanläggningar, stamlinjesystemet, regionala distributionsnät samt kanalrörelsen. För denna sida av verksamheten gäller i motsats till vattenfallsverkets övriga rörelsegrenar att det är möjligt att uppställa vinst- och förlusträkningar för den löpande verksamhetens olika delar. Härigenom skapas goda förutsättningar för delegering av ansvar och be­ fogenheter. En sådan delegering förutsätter å andra sidan däremot svarande möjligheter till effektiv överblick över verksamheten från företagsledning­ ens sida och möjligheter att ingripa i verksamheten då detta visar sig erfor­

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

7

derligt. BI. a. angivna förhållanden och förekomsten av tämligen likartade problem inom de olika regionala enheterna på drift- och förvaltningssidan gör att även denna typ av verksamhet konstituerar ett naturligt arbets­ område för en medlem av företagsledningen.

Utbijggnadsverksamheten kan arrangeras på i princip tre olika sätt, näm­ ligen med fack-, objekts- eller funktionsindelning. Härvid avses med fack­ indelning en uppdelning på de inom vattenfallsverkets utbyggnadsorga- nisation dominerande tre tekniska facken byggnadsteknik, värmeteknik och elteknik. En renodlad objektsindelning skulle innebära att en enhet hade ansvar för all utbyggnad av vattenkraftstationer, en annan för utbygg­ nad av värmekraftstationer och en tredje för utbyggnad av överförings­ systemet samt att alla dessa enheter vore fullständigt utrustade med den personal och tekniska sakkunskap som skulle erfordras för nämnda upp­ gifters genomförande. Funktionsindelning slutligen skulle innebära en upp­ delning på huvudfunktionerna projektering, konstruktion och utförande.

Av angivna tre indelningsgrunder är fackindelningen den som det med hänsyn till den hittillsvarande utformningen av vattenfallsverkets organisa­ tion på utbyggnadssidan ter sig naturligast att tillämpa. Det bör vara möj­ ligt att genom en uppdelning av arbetsuppgifterna i de tre facken byggnads­ teknik, elektroteknik och värmeteknik samt en omsorgsfull genomgång av ansvarsfördelningen för de olika byggnadsobjekten och formerna för samarbetet mellan de skilda enheterna uppnå väsentliga förbättringar inom ramen för en organisation, som även fortsättningsvis bygger på fackindel­ ningen men kombinerar denna med ett objektansvar. Detta objektansvar synes böra fastställas på så sätt, att generaldirektören i varje särskilt fall tillägger ett av fackorganen huvudansvaret för det aktuella projektets ge­ nomförande och därvid följer en stående regel avsedd att ge vart och ett av organen på utbyggnadssidan ett med hänsyn till fackinriktningen naturligt primärt ansvarsområde.

De årliga investeringarna för de stora utbyggnadsobjekten är för när­ varande av storleksordningen drygt 400 milj. kr. De för verkets ekonomi avgörande faktorerna ligger till betydande del i dispositionen av verkets kapitalmedel. Av denna anledning och för att generaldirektören med sak­ kunskap skall kunna företräda verket utåt i olika sammanhang bör han direkt under sig ha de tre fackenheterna på utbyggnadssidan. Vid detta ställningstagande har beaktats också frågan om teknisk samordning på utbyggnadssidan. Övervägandena bar, bl. a. med hänsyn till de inom området dominerande tekniska fackens skilda karaktär, icke givit skäl för speciell teknisk samordning jämväl på företagsledningsnivå. För denna slutsats har bl. a. talat den erfarenheten att överdirektören hittills, under större delen av den tid en sådan befattning funnits, icke utnyttjats för sådan tek­ nisk samordning och att gjorda försök att åstadkomma dylik samordning icke utfallit positivt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

8

Inom skilda enheter i vattenfallsverket förekommer arbete av plane­ ring skar akt är. Det är väsentligt att detta arbete utföres i så god tid att verk­ samheten inom företaget kan bedrivas ekonomiskt och rationellt. Huvud­ delen av planeringsarbetet berör väsentligen endast separata enheter och bör då också utföras av dessa själva. En vad arbetsvolymen avser mindre men ur ekonomisk synpunkt för företaget ytterst väsentlig del av plane­ ringen berör flera huvudenheter inom verket, nämligen den grundläggande planeringen för utbyggnad av produktionsanläggningarna och storkraft­ systemet. Den bygger på underlag från skilda huvudenheter, vilkas arbete måste koordineras för att leda fram till ett utbyggnadsprogram för verket. För denna koordinering och annan kvalificerad assistans åt generaldirek­ tören samt för den grundläggande utbyggnadsplanering som icke lämp­ ligen bör ombesörjas av de olika fackenheterna bör till generaldirektörens förfogande finnas ett i förhållande till berörda fackenheter fristående

organ av stabskaraktär.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

Förslaget

Utifrån nyss återgivna allmänna utgångspunkter föreslår vattenfallssty­ relsen en sådan utformning av den under styrelsen sorterande företagsled­ ningen, att denna kommer att bestå av generaldirektören och fem direktöl er med linjechefs ställning samt en planeringschef med uppgifter av i prin­ cip stabskaraktär, vilka tillsammans dessutom kan arbeta som en direk­ tion. Den nuvarande tjänsten som överdirektör förutsättes därvid skola av­

skaffas.

En tablå över den föreslagna organisationen torde såsom bilaga (bil. 2)

få fogas till statsrådsprotokollet.

Av direktörerna föreslås en svara för de administrativa funktionerna, en för byggnadstekniken, en för elektrotekniken, en för värmetekniken samt en för drift- och förvaltningsverksamheten.

Förslaget förutsätter ej ändring av nuvarande befogenhetsfördelning mellan styrelsen och generaldirektören. Delegering av beslutsbefogenheter från generaldirektören avses ske till var och en av direktörerna i enlig­ het med beslut av styrelsen i plenum. Likaså föreslås förvaltningscheferna samt byråcheferna inom den administrativa huvudenheten erhålla av sty­ relsen i plenum fastställda befogenheter.

Såväl var och en av direktörerna som planeringschefen föreslås fungera som föredragande inför generaldirektören och i plenum samt äga närvara då sådan föredragning utföres av underställd chef. På den administrativa sidan förutsättes normalt den ordningen tillämpad, att vederbörande byrå­ chef fungerar som föredragande inför generaldirektören i den administia- tive direktörens närvaro.

Det förutsättes att ställföreträdare för generaldirektören utses av styrel­

9

sen i plenum bland någon av de generaldirektören direkt underställda sex

cheferna och att förordnandet begränsas till viss tidsperiod.

På den administrativa huvudenheten föreslås ankomma i huvudsak alla

frågor av företagsadministrativ karaktär inom ekonomi- och personalom­

rådena, de juridiska frågorna, den centrala inköps- och förrådsverksam-

heten samt revisionsverksamheten. Uppgifterna inom den administra­

tiva huvudenheten fördelas på fem enheter, nämligen ekonomibyrån, per­

sonalbyrån, juridiska byrån, förrådsbyrån och revisionsavdelningen. I fråga

om dessa enheters arbetsuppgifter anför styrelsen bl. a. följande.

Ekonomibyrån avses främst handhava företagets finansierings­

frågor, den centrala budgeteringen och ekonomin.

Personalbyrån förutsättes svara för handläggningen av centrala

personalfrågor inom verket.

Juridiska byråns främsta uppgifter skulle vara att tillhandagå

företagets övriga arbetsenheter med juridisk rådgivning samt företräda

verket och bevaka dess rätt inför myndigheter och i sammanslutningar.

Förrådsbyrån skall samordna företagets inköpspolitik och inköps­

organisation och i egenskap av företagets centrala inköpsavdelning handha

upphandling och materialförsäljning i den mån icke annan arbetsenhet

'rl°.m. verket erhållit befogenhet att föranstalta om upphandlingen eller för­

säljningen. Förrådsbyrån förutsättes vidare bl. a. handha organisationen i

stort och kontrollen av verkets förrådsväsende.

Revisionsavdelningen skall svara för icke enbart sifferrevi-

sion utan även sakrevision. För handläggning av revisionsfrågor berörande

den administrativa huvudenheten förutsättes gälla att chefen för revisions­

avdelningen därvid är direkt underställd generaldirektören.

Huvudenheten för drift och förvaltning, under vars chef skall sortera

dels en central organisation av delvis stabs- och delvis linjekaraktär, dels

nuvarande lokala förvaltningar, skall driva och förvalta verkets färdig­

ställda anläggningar för kraftproduktion, kraftöverföring, distribution och

kanaldrift, svara för kraftförsäljning samt planera och utföra regionala

distributionsanläggningar, i den mån de inte är av sådan storlek och karak­

tär att de bör utföras av den centrala utbyggnadsorganisationen. Till den

centrala driftorganisationen förutsättes såsom f. n. ett försvarskontor vara

anslutet.

Förslaget innebär bl. a. att drift- och förvaltningssidan också kommer att

innehålla kraftförsäljningsfunktionen, vilken direkt sammanhänger med

uppgiften att driva och förvalta anläggningarna. F. n. handhaves långsiktiga

respektive tillfälliga kraftaffärer av skilda byråer inom vattenfallsstyrelsen.

Den byggnadstekniska enheten skall bli verkets huvudenhet för bygg-

nadstekniska frågor beträffande såväl projektering och konstruktion som

utförande av produktionsanläggningar, större transformatorstationer och

övriga större byggnadsarbeten utom kraftledningar.

Den elektrotekniska enheten skall bli huvudenhet för elektrotekniska

frågor beträffande såväl projektering och konstruktion som utförande av

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

10

produktionsanläggningar och större transformator- och kopplingsstationer.

Den bör vidare vara verkets huvudenhet för kraftledningsfrågor och härvid

genomföra större byggnadsuppdrag ur såväl projekterings- och konstruk­

tions- som utförandesynpunkt.

Den värmetekniska enheten skall bli huvudenhet för värmetekniska frå­

gor beträffande såväl projektering och konstruktion som utförande av vär­

mekraftanläggningar, d. v. s. ångkraftstationer, atomkraftstationer, gastur­

biner och fjärrvärmeanläggningar.

Den i det föregående omtalade regeln enligt vilken generaldirektören för

varje särskilt byggnadsobjekt skall tillägga ett av fackorganen på utbygg-

nadssidan huvudansvaret för anläggningens tillkomst förutsättes få föl­

jande innebörd.

För vattenkraftanläggningar ges huvudansvaret till den byggnadstek-

niska enheten som härvid har att på det elektriska området i vad avser

såväl projektering som konstruktion och utförande anlita den elektro­

tekniska enheten som konsult och entreprenör.

För värmekraftanläggningar ges huvudansvaret till den värmetekniska

enheten, vilken härvid har att utnyttja den byggnadstekniska enheten för

byggnadsfrågor och den elektrotekniska enheten för elektriska frågor i vad

avser såväl projektering och konstruktion som utförande.

För större transformatorstationer ges huvudansvaret till elektrotekniska

enheten som härvid har att utnyttja den byggnadstekniska enheten för

byggnadsdelarna i vad avser såväl projektering som konstruktion och ut­

förande.

Arbetsuppdraget beträffande stora kraftledningar ges till den elektro­

tekniska huvudenheten, vilken härvid genomför arbetsuppgiften.

Enligt styrelsen medför topporganisationsförslaget på utbyggnadssidan

en renodling av arbetsuppgifterna på de tre dominerande tekniska facken

inom verksamheten. Den i organisatoriskt hänseende mest påtagliga kon­

sekvensen härav blir att all värmeteknik samlas på en huvudenhet och

icke såsom i dagens läge splittras på två byråer.

De huvudsakliga uppgifterna för organet för grundläggande planering

föreslås bli att, på basis av långsiktiga prognoser och med hänsyn till bl. a.

samkörningsmöjligheter, i samarbete med verkets samtliga huvudenheter

utarbeta utbyggnadsprogram för produktionsanläggningar och storkraft­

system.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

Genomförandet

Organisationsförslaget har uppbyggts med sikte på genomförande inom

ramen för en oförändrad företagsform. Enligt styrelsens mening torde för­

slaget också vara ägnat att tillgodse de krav som skulle ställas på vatten-

fallsverket därest verket i enlighet med vad som föreslagits av 1953 års ut­

redning rörande de statliga företagsformerna skulle ombildas till aktiebolag

eller om verket skulle komma att få arbeta i den i utredningens senaste be­

tänkande för flertalet affärsverk föreslagna, modifierade affärsverksfor-

men.

Förslaget avser endast vattenfallsverkets huvudorganisation och ger så­

lunda blott den ram inom vilken den efterföljande mera detaljerade organi-

sationsgenomgången kommer att bedrivas. Det fortsatta arbetet kan, även

om den principiella ramen därför nu fastlägges, komma att påverka den

lämpliga detaljutformningen av de bestämmelser som slutligt kommer att

reglera topporganisationsfrågan. Genomförandet av den föreslagna organisa­

tionen bör enligt vattenfallsstyrelsens uppfattning ske successivt och under

hänsynstagande till de på olika områden föreliggande aktuella arbetsupp­

gifterna.

De i den nya organisationen erforderliga tjänsterna på företagslednings-

nivå har på utbyggnadssidan samt drift- och förvaltningssidan vissa mot­

svarigheter i de nuvarande tjänsterna som tekniska direktörer, chef för

atomkraftbyrån samt driftdirektör. Till de förutsatta tjänsterna som admi­

nistrativ direktör och planeringschef finnes däremot f. n. icke några mot­

svarigheter inom verket. Löneställningen inom företagsledningsskiktet tor­

de enligt styrelsen i viss mån bli beroende av den praktiska tillämpning som

det framlagda principförslaget får vid genomförandet. Med hänsyn härtill

har vattenfallsstyrelsen bedömt det lämpligast att nu endast anmäla behov

av två nya tjänster, varav en som administrativ direktör och en som plane­

ringschef. Som förut nämnts saknas i den föreslagna organisationen mot­

svarighet till den nuvarande överdirektörstjänsten.

Särskilt yttrande

I ett till vattenfallsstyrelsens skrivelse fogat särskilt yttrande har chefen

för verkets juridiska byrå reserverat sig i vad förslaget rör juridiska byråns

ställning.

Enligt reservanten är det en påfallande brist i förslaget att verksledningen

helt kommer att sakna juristinslag. Förslaget torde bl. a. innebära att juris­

terna inom verket kommer att få sämre kontakter med ledningen, vilket

medför att de får mindre möjligheter att löpande hålla sig underrättade om

vad som händer i verket. Deras möjligheter att på någorlunda jämställd fot

uppehålla förbindelser med de tekniska avdelningarnas ledande skikt kom­

mer också att minska. Auktoriteten såväl inom som utom verket kommer

att bli mindre. Utomstående företag kommer att sträva efter kontakter och

förhandlingspartners närmare verksledningen. Även gentemot domstolar

och myndigheter kommer ställningen att försämras. Rekryteringssvårig-

heter och personalavgång kan befaras.

Reservanten finner således att omorganisationen med avseende å juridiska

byrån inte kommer att bli till gagn för verket. Situationen skulle bli bättre

om byrån förvandlades till ett oinbudsmannakontor, direkt underställt verks­

chefen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

11

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

Yttranden

Huvuddragen i vattenfallsstyrelsens förslag till om­

organisation tillstyrkes eller lämnas utan erinran av riksräkenskapsverket,

statens organisationsnamnet, kommerskollegium, Svenska byggnadsarbetare­

förbundet, Sveriges arbetsledareförbund och Vattenfallsverkens personal­

förbund.

Vissa andra remissinstanser ställer sig i princip positiva till förslaget men

anser att det ej bör genomföras i föreliggande skick. Sveriges juristförbund

och Sveriges civilingenjörsförbund uttrycker sålunda sin förståelse för att

verket behöver en annan organisation än den nu gällande. Förbunden fram­

håller att förslaget endast avser den yttre ramen för organisationen, varför

det icke är möjligt att bilda sig en uppfattning om förslaget i dess helhet

och dess verkningar för de tjänstemän förbunden representerar. Med hän­

syn härtill kan förbunden icke taga slutlig ställning till förslaget i dess nu­

varande skick. Mycket viktiga detaljer i detsamma ter sig ännu alltför okla­

ra. I avvaktan på en vidare utveckling av förslaget kan förbunden godtaga

det som arbetshypotes. En liknande ståndpunkt intages av Statens vatten-

fallsverks tjänstemannaförbund, som anser att ett genomförande av för­

slaget bör anstå till dess konkret underlag föreligger för en framställning

avseende såväl förslag till ändring i verkets instruktion som till inrättande

av nya tjänster utanför vattenfallsverkets befogenhetsområde.

Endast statskontoret avstyrker förslaget. Statskontoret anser lämpligt

att förslag, vilka liksom det förevarande syftar- till vittgående organisations­

förändringar, grundas på bedömningar av en i förhållande till ifrågavarande

verk eller myndighet fristående expertis. Ämbetsverket kan icke finna till­

rådligt, att på grundval av nu föreliggande framställning medgivande läm­

nas till den ifrågasatta omorganisationen.

I fråga om den föreslagna indelningen i huvudenheter an­

för Sveriges juristförbund och Sveriges civilingenjörsförbund att förbunden

hyser tvivel om möjligheterna att rekrytera en sådan person till verket, som

avses komma att bekläda posten som administrativ chef. Av denne bör ford­

ras kännedom ej blott om företagsekonomi och personalfrågor utan även

om teknik och den speciella juridik som är aktuell inom verket. Förbunden

förutsätter därför en viss flexibilitet i den yttre ramen för den nya huvud­

organisationen, så att den administrativa enheten liksom avdelningen för

drift och förvaltning i mån av behov kan uppdelas. Svenska byggnadsarbe­

tareförbundet har i princip icke något att invända mot uppdelningen i tre

tekniska fack. Däremot vill förbundet i ett fall icke tillstyx-ka arbetsupp­

gifternas uppdelning inbördes mellan de tre tekniska facken. Enligt för­

slaget skall stamlinjebyggnaderna utföras av den elektrotekniska avdel­

ningen. Med denna organisation skulle verket enligt förbundets uppfattning

13

indirekt få två byggnadstekniska fackenheter genom att i den elektrotek-

niska enheten innesluta en byggnadsorganisation för stamlinjebyggnad.

En sådan anordning anser förbundet vara irrationell och onödig. Förbundet

understryker att den byggnadstekniska avdelningen bör svara för allt bygg­

nadsarbete inom verket och att byggande av stamlinjer bör tillföras den

byggnadstekniska enheten. Statens vattenfallsverks tjänstemannaförbund

framhåller, att den nödvändiga samordningen och avvägningen mellan de

tre nybyggnadsområdena kvarstår som en för verkschefen betungande arbets­

uppgift, för så vitt icke annat organ vid sidan om huvudavdelningarna kom­

mer in i bilden. Det torde därför i konsekvens med förslagets huvudlinjer

kunna ifrågasättas, huruvida icke nybyggnadsverksamheten borde vara

samlad inom en enhet, inom vilken en uppdelning kunde ske efter facktek­

niska synpunkter.

I ett par av yttrandena behandlas personalbyråns ställning. Stats­

kontoret ifrågasätter huruvida icke en starkare ställning än den föreslagna

borde tillkomma byrån. Den decentralisering av handläggningsförfarandet

beträffande personalärendena som synes åsyftad kan ämbetsverket knappast

finna ändamålsenlig. Statens vattenfallsverks tjänstemannaförbund anser

att personalbyråns ställning som ansvarig för verkets allmänna personal­

politik, som verkets förhandlingsorganisation, som samordnare av åtgärder

grundade på delegerade befogenheter etc. måste klarläggas, särskilt med

tanke på eventuellt ändrade förhandlingsrättsliga förhållanden. Personal­

organisationerna kan icke godkänna ett förfarande, där motparten icke be­

sitter reell och absolut beslutanderätt. Förbundet menar vidare att personal­

byrån icke bör belastas med andra funktioner än dem som har med för hela

verket gemensamma personaladministrativa eller personalvårdande frågor

att göra.

Vad angår förslaget om en i den administrativa huvudenheten ingående

revisionsavdelning framhåller statskontoret och Statens vatten­

fallsverks tjänstemannaförbund, att 1953 års utredning rörande de statliga

företagsformerna i sitt slutbetänkande ifrågasatt, om det icke vore organisa­

toriskt riktigast att revisionsenheterna såsom ett verkets gemensamma

kontrollorgan ställdes direkt under verkschefen. Statens organisations-

nämnd förordar att den interna kamerala revisionen och sakrevisionen stäl­

les direkt under styrelsen eller eventuellt under överrevisorerna. Den bör

enligt nämndens mening icke utgöra en del av den administrativa ledningen.

Kommerskollegium finner det vara en angelägen uppgift för en revisions­

byrå av den föreslagna typen alt biträda överrevisorerna i deras verksamhet.

Härigenom skulle bl. a. bristen i fråga om de personella resurser, som står

till överrevisorernas förfogande, kunna effektivt motverkas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

Departementschefen

Innan jag behandlar vattenfallsstyrelsens omorganisationsförslag vill jag

i korthet beröra frågan om företagsformen för vattenfallsverket. 1953 års

utredning rörande de statliga företagsformerna framlade i juli 1957 ett del­

betänkande med förslag till ombildning av statens vattenfallsverk till aktie­

bolag (SOU 1957: 26). Sedermera har utredningen avgivit sitt slutbetänkan­

de med förslag till reformering av de nuvarande statliga företagsformerna

(SOU 1960: 32). I detta betänkande har utredningen icke funnit skäl före­

slå, att övriga affärsverk — med undantag av statens reproduktionsanstalt

— avskiljes från statsförvaltningen och ombildas till aktiebolag. Utred­

ningens överväganden beträffande dessa affärsverk har i stället resulterat

i förslag till ändringar i nuvarande organisation och befogenhetsfördelning

på en del punkter. Förslagen innebär sålunda i stort sett, att de affärsdri-

vande verkens särställning i förhållande till statsförvaltningen i övrigt

markeras starkare än som för närvarande är fallet. — I ett till slutbetänkan­

det fogat yttrande har en av utredningens ledamöter reserverat sig mot det

tidigare förslaget att ombilda statens vattenfallsverk till aktiebolag.

Enligt min mening bör förslaget om vattenfallsverkets ombildning till

aktiebolag och de av utredningen framlagda förslagen rörande affärsver­

ken i allmänhet prövas i ett sammanhang. Utredningens slutbetänkande är

emellertid fortfarande föremål för beredning inom Kungl. Maj :ts kansli.

Jag förordar därför, att även ställningstagandet till förslaget om vatten­

fallsverkets ombildning till aktiebolag får tills vidare anstå.

.lag övergår härefter till vattenfallsstyrelsens förslag till ny huvudorgani­

sation för vattenfallsverket. Styrelsen har under det senaste året intensifierat

sitt arbete med den fortlöpande interna rationaliseringen av verket. För

den fortsatta och mera detaljerade genomgången av arbetsfördelningen

mellan verkets olika enheter och de interna samarbetsformerna erfordras

nu ett principiellt ställningstagande i fråga om verkets framtida huvud­

organisation.

Styrelsen har funnit att den nuvarande organisationen, vars grunddrag

fastställts år 1939, påtagligt försvårar en enhetlig ledning av företaget. En­

ligt styrelsens uppfattning fordrar verksamhetens art och omfattning en

viss bredd hos företagsledningen. Verksamheten kan indelas i tre huvud­

grupper, nämligen drift och förvaltning av färdigställda anläggningar, ny­

byggnadsverksamhet samt verksamhet av företagsadministrativ eller annan

administrativ karaktär som spänner över hela verket. Härtill kommer ar­

betet med den översiktliga planeringen av verksamheten. Organisationen av

nybyggnadsverksamheten har styrelsen ansett lämpligen kunna baseras på

de tre särskilda fack, som nu dominerar verkets utbyggnadsorganisation,

nämligen byggnadsteknik, värmeteknik och elteknik. Med dessa utgångs­

15

punkter föreslår styrelsen en sådan utformning av den under styrelsen sor­

terande företagsledningen att denna kommer att bestå av generaldirektören

och fem direktörer med linjechefs ställning samt en planeringschef med

stabsfunktion, vilka tillsammans kan arbeta som en direktion. Härvid för-

utsättes att den nuvarande tjänsten som överdirektör utgår ur organisatio­

nen. Av direktörerna föreslås en svara för de administrativa funktionerna,

en för byggnadstekniken, en för elektrotekniken, en för värmetekniken

samt en för drift- och förvaltningsverksamheten. Uppgifterna inom den

administrativa enheten skall enligt förslaget fördelas på en ekonomibyrå,

en personalbyrå, en juridisk byrå, en förrådsbyrå och en revisionsavdelning.

Revisionsavdelningen skall handlägga såväl sifferrevision som sakrevision;

vid handläggningen av revisionsfrågor, som berör den administrativa en­

heten, förutsättes chefen för revisionsavdelningen vara direkt underställd

generaldirektören. Lokalförvaltningarna föreslås sortera under chefen för

huvudenheten för drift och förvaltning.

Huvuddragen i organisationsförslaget tillstyrkes eller lämnas utan erin­

ran av flertalet remissinstanser. Några av personalorganisationerna anser

emellertid att förslaget, som endast avser huvudorganisationen, icke bör

läggas till grund för ett beslut. Enligt dessa organisationers uppfattning

bör ett mera detaljerat förslag utarbetas innan ärendet prövas av stats­

makterna. Endast statskontoret avstyrker förslaget. Ämbetsverket anser

nämligen, att förslag, vilka liksom det förevarande syftar till vittgående

organisationsförändringar, lämpligen bör grundas på bedömningar av ex­

pertis som är fristående från verket.

För egen del vill jag anföra följande. Vattenfallsstyrelsens förslag är av­

sett att genomföras inom ramen för en oförändrad företagsform. Den före­

slagna huvudorganisationen kan emellertid också tillgodose de krav som

skulle ställas därest verket i enlighet med företagsformsutredningens för­

slag skulle ombildas till aktiebolag eller om verket skulle komma att få

arbeta i en modifierad affärsverksform av typ, som nämnda utredning före­

slagit i fråga om affärsverken i allmänhet. Ett genomförande av vatten­

fallsstyrelsens förslag behöver därför enligt min mening icke innebära ett

föregripande av statsmakternas senare ställningstagande till företagsforms­

utredningens förslag.

Det av vattenfallsstyrelsen framlagda organisationsförslaget grundar sig

på en utredning som företagits inom verket. Det synes mig värdefullt att

vattenfallsverket tagit initiativ till en omfattande undersökning och genom­

gång av sin verksamhet i syfte att uppnå en mera rationell och effektiv or­

ganisation, nybyggnadsverksamhet och drift. Vid utredningen har sam­

råd skett med utomstående expertis och erfarenheter inhämtats från andra

företag, bl. a. inom kraftindustrin här hemma och utomlands.

Enligt min mening är det föreliggande förslaget väl ägnat att läggas till

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

16

grund för beslut om en ny huvudorganisation för vattenfallsverket. Det sy­

nes mig särskilt angeläget att antalet huvudenheter, som sorterar direkt

under verkschefen, blir väsentligt färre än för närvarande. Den nuvarande

organisationen med tio centrala och åtta lokala enheter direkt under verks­

ledningen har nämligen visat sig innebära en för stor splittring i verksam­

hetsformerna och försvåra överblicken för verkets centrala ledning. En över­

gång till den av vattenfallsstyrelsen föreslagna organisationen bör enligt

min uppfattning skapa förutsättningar för verkets ledning att få ett star­

kare grepp om verksamheten. Samtidigt uppnås genom en bestämd ansvars­

fördelning och med hjälp av klara och ändamålsenliga samarbetsformer

bättre förutsättningar för befogenhetsfördelning och decentralisering. Jag

tillstyrker därför en omorganisation av vattenfallsverket efter i huvudsak

de riktlinjer som vattenfallsstyrelsen föreslagit.

Vissa erinringar har framförts mot den föreslagna placeringen av juri­

diska byrån, personalbyrån och revisionsavdelningen. Chefen för juridiska

byrån har sålunda föreslagit, att byrån i form av ett ombudsmannakontor

ställes direkt under verkschefen. I ett par remissyttranden har ifrågasatts

en mera central ställning för personalbyrån. Slutligen har några remiss­

instanser föreslagit, att revisionsavdelningen ställes direkt under general­

direktören. Ett tillgodoseende av dessa ändringsförslag skulle enligt min

mening strida mot en av grundtankarna i vattenfallsstyrelsens förslag, näm­

ligen att begränsa antalet enheter som sorterar direkt under verkschefen.

Jag kan således icke biträda dessa ändringsförslag. Emellertid torde sak-

revisionen med hänsyn till bl. a. de mycket betydande anslagsbelopp verket

förvaltar böra få en starkare organisatorisk ställning än vattenfallsstyrel­

sen föreslagit. Sakrevisionen är enligt min mening att betrakta som en stabs­

funktion vilken i princip helst bör vara underställd generaldirektören. Med

hänsyn till att antalet enheter lydande direkt under verkschefen emellertid

bör begränsas och då ett nära samband råder mellan planering och sakrevi­

sion, föreslår jag, att sakrevisionen ställes under planeringschefen. Jag har

däremot intet att erinra mot att revisionen i vad avser den interna siffer-

granskningen underställes den administrative chefen. Min nu redovisade

ståndpunkt i frågan om revisionens inplacering i organisationen torde böra

gälla i avvaktan på det ställningstagande, som må komma att ske i anledning

av företagsformsutredningens förslag beträffande den interna revisionen.

Vad vissa personalorganisationer anfört beträffande vattenfallsstyrelsens

förslag synes mig icke böra utgöra hinder för att statsmakterna nu tar ställ­

ning till den föreslagna huvudorganisationen. Det fortsatta detaljarbetet

rörande verkets organisation bör emellertid liksom hittills i görligaste mån

bedrivas i samarbete med av omorganisationen berörda personalgrupper

och under hänsynstagande till de synpunkter som kan komma att framföras

av personalorganisationerna.

Därest riksdagen godkänner det framlagda omorganisationsförslaget, tor­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

17

de det få ankomma på Kungl. Maj :t att inrätta de två föreslagna tjänsterna

som administrativ direktör och planeringschef, då dessa tjänster tills vidare

bör vara extraordinarie. Tjänsten som administrativ direktör bör placeras

i Be 5 och tjänsten som planeringschef i Be 4.

Tjänsten såsom överdirektör och souschef i lönegraden Bp 7 bör utgå ur

personalförteckningen för verket.

Det torde vidare böra ankomma på Kungl. Maj :t att vidtaga de övergångs-

åtgärder som kan befinnas erforderliga i samband med genomförandet av

omorganisationsförslaget.

Under åberopande av det anförda och under förmälan att intet torde vara

att erinra mot att propositionen av riksdagen behandlas senare än under

innevarande vårsession hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riks­

dagen att

a) medgiva att statens vattenfallsverk omorganiseras efter

i huvudsak de riktlinjer som jag i det föregående förordat;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att ur personalförteckningen

för statens vattenfallsverk avföra tjänsten som överdirektör

och souschef i lönegraden Bp 7.

Med bifall till denna av statsrådets övriga leda­

möter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t

Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposi­

tion av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1961

Ur protokollet:

Curt Ohrner

18

Tablå

Bil. 1.

över vattenfallsverkets nuvarande organisation.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1961

TKV

Över­

direktören

Förråds-

byrån

Atom­

kraft-

byrån

Kommer­

siella

byrån

Rationali-

serings-

avdel-

ningen

Juridiska

byrån

Vatten-

byggnads-

tekniska

byrån

Kontors-

byggnads-

avdel-

ningen

Drift-

Kansli-

byrån

Elektro-

byggnads-

byrån

Vattenfallsstyrelsen

Generaldirektören samt

fyra styrelseledamöter

Anm. P—TKV = lokalförvaltningar; därav P = Norrbottens, N = Övre Norrlands, I=Mellersta

Norrlands, Ä = Älvkarleby, M = Motala, T = Trollhätte och W = Västerås kraftverk samt

TKV = Trollhätte kanalverk.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1961

19

Tablå

Bil. 2.

över vattenfallsstyrelsens förslag till ny huvudorganisation för vattenfallsverket.

TKV

Personal

Revision

Juridik

Ekonomi

Förråd

Inköp

Drift och

förvalt­

ning

Värme­

teknik

Byggnads­

teknik

Administra­

tion

Elektro­

teknik

Stabsorgan

för grund­

läggande

planering

V attenfallsstyrelsen

Generaldirektören samt

fyra styrelseledamöter

Anm. P—TKV ^lokalförvaltningar; därav P = Norrbottens, N = övre Norrlands, 1 = Mellersta

Norrlands, Ä = Älvkarleby, M = Motala, T = Trollhätte och W = Västerås kraftverk samt

TKV = Trollhätte kanalverk.