Prop. 1961:43

('angående försäljning av vissa kronoegendomar, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1961

1

Nr 43

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försäljning av

vissa kronoegendomar, m. m.; given Stockholms slott den 10 februari 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen under punkterna l:o—9:o hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Netzén

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 10 februari 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, af Geijerstam, Hermansson.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Netzén, anmäler efter ge­ mensam beredning med chefen för finansdepartementet vissa ärenden an­ gående försäljning av kronoegendomar, m. m., vilka ärenden synts böra för­ anleda framställning till riksdagen samt anför följande.

1 :o

Håmö l1 i Uppsala län

Domänstyrelsen (skr. 28/1 1961) hemställer, att kronoegendomen förra majorsbostället 1 5/8 mantal Håmö l1 i Läby socken, Uppsala län, säljes genom utbud.

Beträffande egendomens beskaffenhet m. m. meddelas i huvudsak föl­ jande.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 43

Egendomen är belägen omkring 9 km väster om Uppsala. Sammanlagda arealen utgör ca 111 ha, varav 50 ha tomt och åker, 6 ha betesmark, 20 ha annan mark samt 35 ha skogsmark. Åkerjorden består i huvudsak av mel- lanlera av tämligen god beskaffenhet och i mindre omfattning av karrtorv- jord, delvis försumpad. Täckdikning saknas. Vissa tidigare öppna diken har igenlagts med rör. Av åbyggnaderna är manbyggnaden — av brädfodrat tim­ mer under tegeltak — i knappt medelgott skick och utan moderna bekväm­ ligheter. Övriga byggnader är mindre goda. Ladugården torde kunna an­ vändas ytterligare någon tid. Egendomen ingår i Läbyåns vattenavlednings- företag av år 1944 och besväras av två i samband därmed upptagna avdik- ningslån att amorteras, det ena med en annuitet om 390 kr. åren lOo^—^O samt slutlig inbetalning år 1981 om 355 kr. samt det andra med ett arsbe- lopp under åren 1961—84 om 165 kr. En Vänge-Ålands elektriska distnbu- tionsförening tillhörig kraftledning finnes framdragen över egendomen. Till egendomen hör andel i Ulleråkers häradsallmänning, vilket för egendomens del under de sist förflutna tio åren medfört en utdelning av i genomsnitt ca 1 1

95

kr per är Arrenderätten till egendomen har under åren 1921 14/3 1960 innehafts av Joel Öman samt dödsboet efter densamme. Per den 14 mars 1960 övertogs arrendet av Henning Pettersson, som jämväl arrenderar det närbelägna aka­ demihemmanet Västerby och numera driver Håmö såsom sidobruk till detta hemman. Gällande arrendekontrakt beträffande Håmö utgår den 14 mars 1962. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår utgör 5 000 kr. Det ma nämnas, att vissa fasta anläggningar på gården alltjämt tillhör dödsboet och att preliminära överenskommelser slutits mellan styrelsen samt dödsboet angående inlösen av anläggningarna, däribland silo och vissa elektriska in­ stallationer. Vidare äger "dödsboet för egendomen tecknade andelar

1

den

elektriska distributionsföreningen, vilka styrelsen ävenledes avser att inlösa.

Egendomens taxerade värde utgör 106 300 kr., varav jordbruksvärde 68 900 kr. samt skogsvärde 37 400 kr.

Domänstijrelsen har åsatt fastighetens inägor ett värde av 67 700 kr., vil­ ket inkluderar de för gården tecknade andelarna i den lokala distributions­ föreningen. Härtill kommer det kapitaliserade värdet av antagna blivande utdelningar från häradsallmänningen, av styrelsen uppskattat till 25 000 kr.

Värdet av skogsmark och växande skog har av domänstyrelsen fastställts till 52 000 kr. Virkesförrådet utgöres av 2 865 m3sk, varav 2 355 m3sk till­ hör åldersklass V och högre åldersklasser. Det åsatta värdet inbegriper inte en utstämplad virkespost om beräknade 1 270 m3sk, som f. n. är föremål för avveckling genom revirets försorg.

Domänstyrelsen, som funnit ifrågavarande egendom vara av den beskaf­ fenheten, att den inte bör behållas i allmän ägo, hemställer sålunda, att den försäljes med ett saluvärde av 144 700 kr. Försäljningen bör enligt stj- relsen i övrigt ske på i tillämpliga delar enahanda villkor, som under punkt 8 föreslås för försäljning av kronoegendomen Hede l1, dock att beträf­ fande förevarande försäljning bör föreskrivas, att tillträde skall ske den 14 mars 1962 samt att kronan eller eventuell köpare av den utstämplade vir- kesposten om 1 270 m3sk skall ha rätt att dels, i den mån posten inte per den 14 mars 1962 i sin helhet avverkats, ha densamma kvarstående på rot

Kungl. Maj.ts proposition nr t3 år 1061

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

3

under 15 månader från sagda dag, dels att ha avverkat virke kvarliggande på fastigheten högst tolv månader från nämnda dag.

Departementschefen

Ifrågavarande försälj ningsförslag synes böra godtagas. Jag hemställer så­ lunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att medgiva

att kronoegendomen Håmö l1 i Läby socken, Uppsala län, må med ett saluvärde av 144 700 kronor säljas på i huvud­ sak de villkor, som domänstyrelsen föreslagit.

2:o

Råberga nr 5 i Linköpings stad

Domänstyrelsen (skr. 9/12 1960) hemställer, att ett område om ca 20,55 ha av stadsägan nr 983 -f- 993 -f- 994 -f- 995 i Linköpings stad, vilken stads- äga utgör del av kronoegendomen förra hospitalshemmanet 48/100 mantal

Råberga nr 5, säljes till Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB). Marken är avsedd att användas till utvidgning av bolagets industriområde.

Rörande egendomens beskaffenhet m. in. meddelas i huvudsak följande. Kronoegendomen Råberga nr 5 innehåller ca 30 ha och är belägen om­ kring tre km öster om Linköpings centrum och motsvarar numera fastig- hetsrättsligt stadsägan nr 983 -f- 993 -j- 994 -f- 995 samt stadsägan nr 984. Stadsägoområdet nr 995 är uppdelat i två skiften, det norra och det södra skiftet. Av den mark, som är belägen mellan de båda skiftena, ingår det ena området i SAAB:s flygfält; det andra området är överflyttat till flygförvalt­ ningen. Det till försäljning föreslagna området utgöres av det södra skiftet. Med stadsägan nr 983 -f- 993 + 994 -f- 995 följer andel för 0,96 oförmedlat mantal i Åkerbo häradsallmänning, från vilken under den senaste femårs­ perioden utdelning lämnats med 400 kr. per år för helt mantal. Till stads­ ägan hör vidare andel i viss samfälld vägmark.. En AB Linköpings elverk tillhörig ledning finnes framdragen över egendomen. Kronoegendomens taxe­ ringsvärde utgör 83 000 kr., allt jordbruksvärde. Egendomen med undantag för det norr om flygfältet belägna området arrenderas av Betty Asmundsson. Nuvarande arrende utgår den 14 mars 1962.

Ifrågavarande område har värderats av överlantmätaren E. Elmhed. Den­ ne föreslår ett saluvärde motsvarande ett genomsnittligt pris av 1 kr. 52 öre per m2 med tillägg för särskilt byggnadsvärde med 70 000 kr.

Domänstyrelsen ansluter sig till Elmheds värderingsförslag. Styrelsen på­ pekar emellertid, att värderingsmannen inte ansett egendomens andel i sam­ fälld vägmark böra åsättas saluvärde men däremot särskilt uppskattat nu­ värdet av egendomens andel i häradsallmänningen till 8 000 kr. Därest ande­ len i allmänningen vid fastighetsbildningen tillägges salulotten, skall sålun­ da köpeskillingen ökas med 8 000 kr. Försäljningen föreslås i övrigt ske på i huvudsak följande villkor.

tf

llihantj till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 41

4

Salulotten överlåtes efter att ha utbrutits till särskild fastighet i befintligt skick med tillträde å dag, som bestämmes efter fastighetsbildningen. Köpe­ skillingen erlägges kontant på tillträdesdagen. Nuvarande arrendator å sa­ lulotten berättigas att även efter köparens tillträde och sedan då eventuellt gällande arrendekontrakt utgått fortsätta brukningen på i orten gängse villkor i den mån marken inte behöver av köparen ianspråktagas för avsett ändamål. Förbehåll göres för de justeringar av salulottens areal och gränser, som kan komma att beslutas vid fastighetsbildningen. Endast domänverket tillhöri­ ga byggnader och anläggningar å salulotten omfattas av försäljningen. Inne­ havare av elektrisk ledning, som med vederbörligt tillstånd är framdragen över salulotten, förbehålles rätt att bibehålla och nyttja ledningen utan rätt för köparen till annan ersättning än gottgörelse av ledningens innehavare för skada till följd av tillsyn, reparation eller underhåll av ledningen. Kost­ naderna för fastighetsbildning och lagfart ävensom övriga med kopet för­ enade utgifter samt de skatter och onera, som från tillträdesdagen kan be­ löpa på fastigheten, bestrides helt av köparen.

Svenska Aeroplan Aktiebolaget har antagit ett erbjudande att förvärva fastigheten på nyssnämnda villkor.

Lantbruksstgrelsen har efter hörande av lantbruksnämnden tillstyrkt bi­ fall till försäljningen.

Länsstyrelsen i Östergötlands lön har efter hörande av Linköpings stad förklarat sig inte ha något att erinra mot försäljningen.

Lantmäteristyrelsen har uttalat, att ur de synpunkter styrelsen har att bevaka, intet syntes vara att erinra mot den föreslagna överlåtelsen. Den blivande fastighetsbildningen anses lämpligen böra ske så, att andelen i häradsallmänningen bibehålies i kronans ägo.

Departementschefen

Mot förevarande försäljningsförslag har jag inte något att erinra. I lik­ het med lantmäteristyrelsen finner jag det dock lämpligt, att avstycknings- lottens andel i Åkerbo häradsallmänning kvarbliver i kronans ägo4 Jag hem­ ställer sålunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva

att nyssnämnda område om cirka 20,55 hektar av stads- ägan 983 + 993 + 994 + 995 i Linköpings stad, må säljas till Svenska Aeroplan Aktiebolaget för en köpeskilling mot­ svarande 1 krona 52 öre per kvadratmeter jämte tillägg för särskilt byggnadsvärde med 70 000 kronor samt på i huvud­ sak de villkor i övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

3:o

Starby Kungsladugård i Vadstena stad

Domänstyrelsen (skr. 21/1 1961) hemställer, att ett område om 23,8 ha av Starby l59 (Starby Kungsladugård) i Vadstena stad efter avstyckning säl- jes till Einar Larsson, vilken arrenderar en del av egendomen. Det till för­ säljning föreslagna området utgöres av utskiftet till fastigheten.

Beträffande utskiftets beskaffenhet in. in. meddelas i huvudsak följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr

4

3 år 1961

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

5

Utskiftet, som benämnes Kungsängen, är beläget ca 4 km från egendo­

mens brukningscentrum. Det bildar enklav inom örberga jordregistersoc-

ken samt består av uteslutande obebyggd åker. Utskiftet är fr. o. in. den 14

mars 1955 upplåtet i tre lotter på sådant sätt att 6,3 ha arrenderas av Einar

Larsson, 7,37 ha av Algot Larsson samt 9,3 ha av Baltzar Nordmark, samt­

liga ägare av jordbruksfastigheter, som gränsar till utskiftet. Årliga avgäl-

den utgör resp. 1 260, 1 470 och 1 860 kr. Den av Einar Larsson ägda fastig­

heten, Kasta Postgård 62, utgöres av 14,2 ha, allt åker, och är belägen i Ör­

berga socken. Taxeringsvärdet å utskiftet är 84 600 kr. (jordbruksvärde).

Uppskattningsnämnden har vid en å egendomen i september 1956 hållen

förrättning saluvärderat utskiftet till ett belopp, motsvarande 5 500 kr. per

ha. Domänintendenten har i yttrande den 28 januari 1960 ansett en reduk­

tion av detta saluvärde motiverad med hänsyn till bl. a., att ränteläget höjts

efter uppskattningsförrättningen. Domänintendenten har sålunda såsom

skäligt saluvärde föreslagit 5 000 kr. per ha eller 119 000 kr.

Lantbruksnämnden har förordat, att hela utskiftet säljes till Einar Lars­

son för förstärkning av dennes jordbruk.

Överlantmätaren har uttalat, att om avsikten är att använda utskiftet till

förstärkning av fastigheter inom örberga socken, det synes önskvärt, att do­

mänstyrelsen snarast möjligt tager initiativ till en indelningsändring, syf­

tande till att utskiftet överflyttas till östgöta-Dals kommun samt örberga

socken. Om en indelningsändring kommer till stånd, kommer utskiftet där­

efter att avstyckas till särskild fastighet genom förrättning enligt lagen den

25 april 1930 om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning in. in.

Domänstyrelsen anför, att styrelsen hos kammarkollegiet har hemställt

om sådan ändring i kommunindelningen som överlantmätaren föreslagit.

Einar Larsson har, framhåller styrelsen vidare, efter förfrågan huruvida

lian vore villig förvärva utskiftet för en köpeskilling av 119 000 kr. yrkat

nedsättning av köpeskillingen med ett belopp, motsvarande kostnaden för

dikning av skiftet, 18 000 kr., enligt en av lantbruksingenjören Lars Gusta-

ver upprättad plan. Sedan domänintendenten vitsordat, att dikningsbehovei

inte tillräckligt beaktats, har Larsson — under de med honom bedrivna fort­

satta förhandlingarna — uppgivit sig beredd förvärva skiftet för en av do­

mänintendenten till 110 000 kr. tillstyrkt reducerad köpeskilling. Domänsty­

relsen föreslår därför att utskiftet säljes till arrendator Einar Larsson föl­

en köpeskilling av 110 000 kr. Försäljningen bör enligt styrelsen i övrigt

ske på i tillämpliga delar enahanda villkor, som under punkt 8 föreslås

för försäljning av kronoegendomen Hede l1, dock att beträffande förevaran­

de försäljning bör föreskrivas, att köparen har att erlägga på utskiftet be­

löpande, efter tillträdet till betalning förfallande kostnader för utskiftet be­

rörande torrläggningsföretag.

Departementschefen

Jag har intet att erinra mot domänstyrelsens förslag. En förutsättning för

avstyckningen och försäljningen är dock, såsom anförts, att sådan ändring

i kommunindelningen verkställes, att ifrågavarande område överflyttas till

6

östgöta-Dals kommun. I anledning härav hemställer jag sålunda, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen att medgiva

att nyssnämnda område om 23,8 hektar av kronoegendo-

men Starby l59 i Vadstena stad, under förutsättning att om-

förmälda ändring i kommunindelningen sker, må säljas till

Einar Larsson för en köpeskilling av 110 000 kronor och på i

huvudsak de villkor i övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

Kungl. Maj. ts proposition nr

43

år 1961

4:o

Stadsägan nr 426 i Jönköpings stad

Domänstyrelsen (skr. 29/11 1960) hemställer, att kronoegendomen förra

landshövdingebostället Mellanängen och österängen i Jönköpings stad —

numera åsatt registerbeteckningen stadsägan nr 426 — säljes till Jönkö­

pings stad.

Rörande egendomens beskaffenhet och bakgrunden till försäljningen,

in. m. meddelas i huvudsak följande.

Egendomen är belägen mellan Jönköping och Huskvarna på ett avstånd

av omkring 4 km från vardera stadens centrum och gränsar i norr till be­

fintlig banvall för järnvägslinjen Jönköping—Nässjö. De södra delarna av

egendomen är tämligen höglänta och i viss omfattning bevuxna med löv­

träd, i synnerhet ek. Terrängen sluttar emellertid mot norr och övergår så

småningom i slättmark. Arrendator å egendomen, som efter skilda mark­

överlåtelser successivt minskats och numera helt saknar bebyggelse, är Jön­

köpings stad enligt kontrakt, vars giltighet utgår den 14 mars 1962. En

elektrisk kraftledning, tillhörig vattenfallsstyrelsen, är framdragen över

egendomen.

Det taxerade värdet å egendomens jordbruksdel uppgår till 70 000 kr.

Skogsdelen är samtaxerad med annan kronan tillhörig skogsmark.

Osäkerhet råder rörande egendomens totala areal, vilken enligt fastig­

hetsregistret för staden uppgår till drygt 725 000 m2 men av stadsingenjören

på grundval av visst kartmaterial överslagsvis uppmätts till endast omkring

631 000 m2. De markområden, vilka kronan avhänt sig från egendomen, har

förvärvats av Jönköpings stad. Den sist genomförda överlåtelsen — styrel­

sen bortser härvid från vissa till omfattningen helt betydelselösa försälj­

ningar — ägde rum år 1952 och avsåg ca 18 ha.

Jönköpings stad bär i skilda sammanhang anmält intresse att förvärva

hela restfastigheten, senast i skrivelse den 15 november 1957. Styrelsen, som

sedan åtskillig tid hållit före, att den beskurna egendomen genom sitt läge

borde avstås till staden för ifrågakommande exploatering, har beslutat att

för sin del tillmötesgå förvärvsframställningen.

Värdet av den å egendomen växande skogen har genom styrelsens beslut

den 3 februari 1959 fastställts till 53 000 kr.

Saluvärdering av marken har på uppdrag av domänstyrelsen verkställts

av förre länsarkitekten O. Lundgren. Denne har föreslagit ett genomsnitts­

pris för hela försäljningsobjektet av 80 öre per in2. Domänstyrelsen har

emellertid funnit detta pris alltför lågt. Styrelsen har därför inte velat taga

7

ställning till frågan utan att ha genom sakkunnig låtit utföra ny värdering.

Uppdraget att utföra sådan ny uppskattning har lämnats distriktslantmäta-

ren G. Pavellt som verkställt detsamma våren 19(50 och redovisat värdering­

en i handling daterad den 15 juni sagda år.

Pavell, som utgått från en sammanlagd areal för egendomen av 631 000 in2,

föreslår, alt egendomen åsättes ett markvärde av 705 575 kr. samt ett värde

för växande skog av 20 000 kr., eller tillhopa 725 575 kr. Beloppet motsvarar

ett genomsnittspris för hela egendomen av 1 kr. 15 öre per m2 eller därest

skogsvärdet å 20 000 kr. utbrytes, ett pris av 1 kr. 12 öre per in2.

Av värderingsinstrumentet framgår vidare bl. a. följande.

Arealen nettotomtmark inom stadsplaneområdet har uppskattats till

156 200 in-, varav bostadsmark 77 800 m2, mark för allmänna byggnader

'JO 000 m2 samt industrimark 38 400 in2. Med ledning av i orten gällande

å-priser per in2 rå tomtmark för sådana skilda slag av bebyggelse, varom

här är fråga, har Pavell sökt bestämma ett värde för marken i fråga i be-

lintligt skick. I överensstämmelse härmed har bostadsmarken värderats ef­

ter ett å-pris av 2 kr. 75 öre till 213 950 kr., marken för allmänna byggnader

efter samma å-pris till 110 000 kr. samt industrimarken efter ett å-pris av

4 kr. till 153 600 kr., tillhopa 477 550 kr. Pavell gör vidare gällande, att till

det egentliga exploateringsområdet är att hänföra, förutom tomtmarken,

allmän platsmark i sådan omfattning, att densamma uppgår till 40 procent

av sagda område. Det framhålles, att ifrågavarande mark enligt gängse nor­

mer bör avstås utan ersättning. I anslutning härtill föreslår därför Pavell,

att i det aktuella fallet saluvärde inte åsättes 104 100 m2 allmän platsmark

inom stadsplaneområdet. Såväl återstående mark inom delta planområde

som den icke stadsplanelagda marken a egendomen — med en sammanlagd

areal av 370 700 m- — har däremot gjorts till föremål för värdering. Rö­

rande dessa marker anser värderingsmannen, att de även framgent kommer

att bibehållas obebyggda. Enligt hans uppfattning synes det nämligen san­

nolikt, att numera omedelbart norr om egendomen befintlig koncentrerad

höghusbebyggelse inte skulle ha tillåtits komma till utförande, såvida man

inte räknat med möjligheten att kunna disponera ifrågavarande delar av

egendomen såsom ströv- och fritidsmarker. Dessa områden bedömes med

hänsyn härtill ha tagit åt sig ett visst tätbebyggelsevärde. Pavell föreslår

därför, att områdena åsättes ett genomsnittligt å-pris av 75 öre per in2, mot­

svarande sammanlagt 278 025 kr. Härvid förutsättes, att vissa skogsbestånd

bor medfölja utan särskild ersättning. Det av styrelsen fastställda skogs­

värdet, 53 000 kr., föreslås därför reducerat till 20 000 kr. Slutligen fram­

hålles, att exploateringstiden i hög grad synes beroende av stadens egna åt-

' arför densamma bär kunna hallas kort. Värderingsmannen finner

därför, att ränteförlusterna under exploateringsliden kan skäligen uppskat­

tas till i runt tal 50 000 kr.

11

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

Lantbruksnämnden tillstyrker försäljningen.

Dom ä n s t

ij

re Isen, som funnit den av Pavell tillämpade värderingsmetoden

enkel och realistisk, har för sin del godtagit de av Pavell föreslagna värdena.

Ilostadsstyrelsen har i skrivelse den 20 oktober 1960 sagt sig inte vilja

erinra mot en försäljning på grundval av det av Pavell förordade totalvär­

det 725 575 kr.

Domänsti/relsen hemställer sålunda, alt stadsägan nr 426 i Jönköpings

8

stad må efter arealavmätning försäljas till staden för en köpeskilling mot­

svarande 1 kr. 12 öre per in2 jämte 20 000 kr. för växande skog samt att

försäljningen må ske under i huvudsak följande villkor.

Egendomen överlåtes i befintligt skick med tillträde å dag, som senare

bestämmes. Å egendomen eventuellt befintliga anläggningar, vilka tillhör

annan än domänverket, skall inte omfattas av försäljningen. Köpeskillingen

erlägges kontant på tillträdesdagen. Mellan styrelsen samt staden forelig-

uande arrendekontrakt rörande egendomen upphör att galla på tillträdesda­

gen, varvid samtliga på grundval av kontraktet uppkomna rattsforhalian-

den mellan parterna skall anses genom försäljningen vara reglerade, dock

att styrelsen skall anses berättigad att uppbära den del av föreskriven arren­

deavgift, som belöper på tiden före tillträdesdagen. Köparen såsom agare

av egendomen medgiver vattenfallsstyrelsen såsom ägare av stromt allst as-

tigheten stadsägan nr 630 + 645 -f- 646 + 647 + 691 -f 695 + 696 + 697 -f

G

98

i 699 4- 1171 -j- 1172 i Trollhättans stad rätt att dels kostnadsfritt för

all framtid behålla sådan vattenfallsstyrelsen tillhörig elektrisk ledning, som

kan vara framdragen över egendomen, dels borttaga för ledningen hinder­

liga och för dess säkerhet farliga träd och buskar, vilka skall tillhöra mark­

ägaren och tillvaratagas av denne, dels för vattenfallsstyrelsens personal er­

hålla obehindrat tillträde till egendomen för ledningens tillsyn, underhåll

och reparation, skolande vattenfallsstyrelsen ersätta den skada, som orsa­

kas av trädens eller buskarnas borttagande, dels till säkerhet for namnda

rättigheter erhålla inteckning i försålda egendomen. Innan sådan inteck­

ning meddelats, skall ägaren av egendomen vara skyldig att vid ove.rlatelse

av densamma eller del därav göra förbehåll om rättigheternas bestand och

förbinda ny ägare att vid överlåtelse göra enahanda förbehåll. Innehavare

av andra över egendomen med vederbörligt tillstånd framdragna elektriska

ledningar förbehålles rätt att behålla och nyttja ledningarna utan ratt för

köparen till annan ersättning än gottgörelse av ledningarnas innehavare tor

skada till följd av förändring, reparation eller tillsyn av ledningarna. Kost­

naderna för arealavmätning ävensom övriga med köpet förenade utgifter

samt de skatter och onera, som från tillträdesdagen kan belöpa på egen­

domen, skall helt bestridas av köparen.

Jönköpings stad har antagit ett av domänstyrelsen lämnat anbud att för­

värva fastigheten på nyssnämnda villkor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

Departementschefen

Eftersom domänstyrelsens av Jönköpings stad antagna försäljningsfor-

slag synes böra godtagas, hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen medgiva

att kronoegendomen Mellanängen och Österängen eller

stadsägan nr 426 i Jönköpings stad må efter arealavmätning

säljas till staden för en köpeskilling motsvarande 1 krona

12 öre per kvadratmeter jämte ersättning med 20 000 kronor

för växande skog samt på i huvudsak de villkor i övrigt,

som domänstyrelsen föreslagit.

Kungl. Maj.ts proposition nr

43

år 1961

9

5:o

Skirs Prästgård 51 i Växjö stad

Domänstyre/sen (skr. 29/11 1960) hemställer, att den från f. d. skolhem­

manet Skirs Prästgård 51 i Växjö stad avstyckade stadsägan nr 1550 -f- 1590

+ 1591 + 1592 -f 1614 + 1615 + 1616 + 1621 + 1622 + 1623 + 1632

säljes till egendomens arrendator Evald Johansson.

Beträffande beskaffenheten m. in. av den nybildade stadsägan meddelas i

huvudsak följande.

Stadsägan innehåller i fyra skiften en areal av 64,1 ha, varav 10,6 ha åker,

3,7 ha äng och 49,8 ha avrösningsjord. Åkerjorden är mycket splittrad och

hestår i huvudsak av mullfattig, moig sand. Ängen är delvis sank och svår-

brukad. Enär jordbruket på hemmanet före den 14 mars 1957 varit uppdelat

på två arrendelotter, den östra och den västra, är byggnaderna avpassade

för två brukningsdelar. Av byggnaderna befinner sig magasinet på den ti­

digare västra lotten i medelgott skick. Övriga byggnader på stadsägan är

inte fullt medelgoda. Karl Alf förhyr direkt av kronan manbyggnaden m. m.

på den nedlagda västra arrendelotten mot en årlig avgäld av 600 kr. Emil

Sjödahl äger en äldre bostadsbyggnad m. m. på den tomt, som innehaves

av honom. Elektriska ledningar är framdragna över stadsägan. Något taxe­

ringsvärde är inte åsätt den nybildade stadsägan.

Vid förrättning den 19 jidi 1960 har uppskattningsnämnden saluvärderat

inägorna till stadsägan jämte därå uppförda av kronan ägda byggnader till

38 000 kr. Nämnden har vidare föreslagit, att vid försäljning till arrenda-

torn, denne måtte befrias från att erlägga kostnaden för avstyckning av för­

sälj ningslotten.

Värdet av skogsmark och växande skog har genom beslut av domänsty-

relsen den 20 september 1960 fastställts till 68 000 kr. Virkesförrådet utgö-

res av 3 720 m3sk, varav 1 790 m3sk hänför sig till åldersklass V och högre

åldersklasser. I beloppet ingår inte värdet av en färgstämplad virkespost om

302 m3sk.

Lantbruksnämnden har funnit sig kunna såsom ett familjejordbruk god­

taga den avstyckade fastigheten samt förklarat, att arrendatorn Johansson

kan påräkna tillstånd att förvärva fastigheten i fråga.

Domänstyrelsen har inte funnit skäl föreligga att i det allmännas ägo be­

hålla förevarande avstyckade stadsäga. Det av uppskattningsnämnden före­

slagna värdet å inägorna har styrelsen ansett böra godtagas. Styrelsen hem­

ställer sålunda, att fastigheten säljes till Johansson för en köpeskilling av

106 000 kr. Styrelsen hemställer vidare, att Johansson befrias från att er­

lägga avstyckningskostnaden, då uppskattningsnämnden vid saluvärdering­

en utgått från att vid en försäljning till Johansson, denne skulle befrias från

denna kostnad. Försäljningen bör enligt styrelsen i övrigt ske på i tillämp­

liga delar enahanda villkor, som under punkt 8 föreslås för försäljning

av kronoegendomen Hede 1', dock att beträffande förevarande försäljning

bör föreskrivas, att kronan eller eventuell köpare av en virkespost om 302

m3sk, vilken inte ingår i försäljningen, förbehålles rätt att behålla posten å

10

rot under 15 månader från tillträdesdagen samt att ha virket kvarliggande

högst ett år därefter, ävensom att Karl Alf, Telestads gård, vilken förhyr

manbyggnaden m. m. på nedlagda västra brukningslotten, skall äga kvar-

bli som hyresgäst mot erläggande av skälig hyra till jordägaren.

Arrendatorn har antagit ett anbud att förvärva stadsägan på nyssnämn­

da villkor.

Departementschefen

Jag biträder domänstyrelsens förevarande förslag. Vid försäljningen er­

hållen köpeskilling torde — tillsammans med av styrelsen tidigare upp­

buren avkastning av fastigheten jämte därtill hörande kapitalmedel — böra

bokföras och redovisas särskilt. Jag tillstyrker vidare på av domänstyrel­

sen angivet skäl, att arrendatorn befrias från erläggande av avstycknings-

kostnaden. I enlighet härmed hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte före­

slå riksdagen medgiva

att den från f. d. skolhemmanet Skirs Prästgård 51 i

Växjö stad avstyckade stadsägan nr 1550 -f- 1590 -j- 1591 -f-

1592 + 1614 + 1615 + 1616 + 1621 + 1622 + 1623 +

1632 må säljas till egendomens arrendator Evald Johansson

för en köpeskilling av 106 000 kronor samt på i huvudsak

de villkor i övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

6:o

Lättorp l1 i Kalmar län

Domänstyrelsen (skr. 21/1 1961) hemställer, att kronoegendomen förra

jägmästarebostället 3/4 mantal Lättorp l1 i Ryssby socken, Kalmar län, säl-

jes till Gunnar Johansson, son till egendomens arrendator, Manfred Johans­

son.

Beträffande egendomens beskaffenhet in. m. meddelas i huvudsak föl­

jande.

Egendomen är belägen 24 km från Kalmar och 7 km från Ryssby kyrkby.

Den innehåller i ett skifte en areal av 66,5 ha, varav 21,9 ha tomt, trädgård

och åker, 5,3 ha äng samt 33,1 ha produktiv skogsmark. Åkern, som inte är

täckdikad, består av i huvudsak styv lermylla. Ängen är av god beskaffen­

het. Åbyggnaderna är medelgoda. Det beräknade virkesförrådet uppgår till

2 590 m3sk, varav 1 265 m3sk tillhör åldersklass V och högre. Arrendator

Johansson äger viss mindre del av den elektriska anläggningen vid gården

ävensom en vedbod samt Gunnar Johansson ett garage. Sydsvenska kraft­

aktiebolaget har en elektrisk högspänningsledning framdragen över ägorna.

Egendomen är upplåten på arrende till den 14 mars 1962 mot en årlig av-

gäld av 2 000 kr. Arrendatorn har på grund av hög ålder förklarat sig inte

vilja köpa egendomen. Taxeringsvärdet å inägorna är 79 100 kr. jordbruks­

värde. Skogsmarken är samtaxerad med kronoparken Ebbegärde.

Uppskattningsnämnden har saluvärderat jordbruksdelen till 79 100 kr.

Därvid har hänsyn tagits dels till egendomens skick enligt arrendatorns

Kungl. Maj:ts proposition nr

43

år 1961

kontraktsenliga åtaganden, dels ock till de förbättringsarbeten, arrendatorn

utfört.

Värdet av skogsmark och växande skog har av domänstyrelsen den 16

augusti 1960 fastställts till 55 000 kr.

Överjägmästaren har funnit hinder mot försäljning icke föreligga ur skog-

lig synpunkt.

Lantbruksnämnden har under hand meddelat domänstyrelsen, att den

inte har något att erinra mot att egendomen i sin nuvarande omfattning säl-

jes till Gunnar Johansson.

Domänstyrelsen bär funnit anledning inte finnas för kronan att behålla

förevarande egendom. Det av uppskattningsnämnden föreslagna värdet på

inägorna, 79 100 kr., har vid prövning enligt styrelsens värderingsmetod

kunnat godtagas. Manfred Johansson har avgivit förklaring att vid eventu­

ell försäljning av egendomen till Gunnar Johansson samtliga på arrende­

kontraktet grundade rättsanspråk mellan Manfred Johansson och kronan

skall — med de enligt styrelsens praxis vanliga undantagen -— anses regle­

rade. På grund härav och då Manfred Johansson väl brukat egendomen se­

dan år 1917, tillstyrker styrelsen, att Gunnar Johansson får förvärva egen­

domen för den föreslagna köpeskillingen. Försäljningen till den sistnämnde

hör i övrigt ske på i tillämpliga delar enahanda villkor, som under punkt 8

föreslås för försäljning av kronoegendomen Hede l1.

Gunnar Johansson har anhållit att få köpa egendomen på nyssnämnda vill­

kor.

Departementschefen

Jag biträder försäljningsförslaget och hemställer, att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen att medgiva

att kronoegendomen Lättorp l1 i Ryssby socken, Kalmar

län, må säljas till nuvarande arrendatorns son Gunnar Jo­

hansson för en köpeskilling av 134 100 kronor och på i hu­

vudsak de villkor i övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1961

11

7 :o

Öllsjö 671 i Kristianstads län

Domänstyrelsen (skr. 15/12 1960) hemställer, att ett område om ca 12,8

ha av kronoegendomen förra kvartermästarebostället öllsjö 671 i Skeppars-

lövs socken, Kristianstads län, efter avstyckning säljes till Vä kommun.

Området är avsett för utbyggnad av egnahemsområdet i Vä samhälle.

Rörande egendomens beskaffenhet in. in. meddelas i huvudsak följande.

Området är heläget i omedelbar anslutning till bebyggd mark och ingår

i det större område av Va samhälle, för vilket enligt länsstyrelsens beslut

byggnadsplan skall upprättas. Inägojorden å området ingår‘i jordbruksar­

rendet för kronoegendom öllsjö 671. Arrendet utgår den 14 mars 1961. Å

12

området befintligt grustag är utarrenderat till den 31 december 1960. Grus­

taget är så gott som färdigexploaterat och brukaren önskar inte erhålla

förlängning av kontraktet. Ä området finnes inga andra byggnader än ba­

rack och anläggningar för exploatering av grustaget. Arealen omfattar om­

kring 12,8 ha', varav 1,7 ha inägomark, 9,4 ha skogsmark, 1,3 ha grustag

och 0,4 ha vägmark. Virkesförrådet har uppskattats till omkring 1 200 m3sk

omkring 50-årig tallskog av medelgod till mindre god beskaffenhet.

Jägmästaren Anton Hellström har saluvärderat området till 148 000 kr.,

varav 110 000 kr. markvärde och 38 000 kr. skogsvärde.

Bostadsstyrelscn har ansett, att värdet av marken bort uppskattas till

105 000 kr. Denna skillnad i värde är dock enligt bostadsstyrelsens mening

inte av den storleksordning, att styrelsen vill motsätta sig försäljningen.

Överlantmätaren har inte haft något att erinra mot försäljningen.

Vederbörande jägmästare och över jägmästare har tillstyrkt försäljning­

en och har inte haft något att erinra emot saluvärderingen.

Va kommun bär beslutat inköpa området till av förrättningsmannen

föreslaget pris.

Domänstyrelsen tillstyrker, att området säljes till Va kommun för

148 000 kr. Försäljningen föreslås i övrigt ske på i huvudsak följande vill­

kor.

Salulotten tillträdes vid köpekontraktets underskrivande i då befintligt

skick. Köpeskillingen erlägges kontant till domänstyrelsen vid tillträdet. I

köpet ingår inte å området befintliga byggnader och anläggningar, som inte

tillhör domänverket. Köparen åligger att omedelbart efter köpets avslu­

tande på egen bekostnad ombesörja områdets avstyckning från öllsjö 6/1,

varvid ett extra exemplar av karta och avstyckningshandlingar på köpa­

rens bekostnad skall tillställas domänverket. Parterna är skyldiga tåla de

jämkningar i områdets areal, gränser och eljest, vilka kan komma att be­

stämmas vid avstyclmingen. Köparen äger inte påfordra, att kronan del­

tager i kostnaderna för 'anläggning och underhåll av salulotten berörande

vägar och sanitära anläggningar. Köparen åligger att ensam svara för upp­

förande och underhåll av erforderligt stängsel i gränsen mellan det försålda

området och kronans mark. Innehavare av över området med vederbörligt

tillstånd framdragna elektriska ledningar förbehålles rätt att behålla och

nyttja ledningarna utan rätt för köparen till annan ersättning än gottgö-

relse av ledningarnas innehavare för skada till följd av reparation, föränd­

ring eller tillsyn av ledningarna. Köparen betalar samtliga å lotten på tiden

efter tillträdesdagen belöpande skatter och onera jämte kostnaden för lag­

fart och övriga med köpet förenade utgifter. I övrigt skall bestämmelserna i

förordningen den 25 maj 1945 (nr 262) angående försäljning i vissa fall av

kronoegendom in. m. i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Lantbruksstyrelsen anför, att ur jordbrukspolitik synpunkt intet synes

vara att erinra mot den ifrågasatta försäljningen. Lantbruksnämnden till­

styrker, enligt vad styrelsen inhämtat från lantbruksdirektören, försälj­

ningen. Styrelsen förordar likaså, att försäljningen genomföres.

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

De partementschefen

Mot domänstyrelsens förslag har jag inte något att erinra. Jag hem­

ställer sålunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att medgiva

att ifrågavarande område med en areal av omkring 12,8

hektar av kronoegendomen öllsjö 671 i Skepparslövs socken,

Kristianstads län, må säljas till Vä kommun för en köpe­

skilling av 148 000 kronor och på i huvudsak de villkor i

övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

Kungl. Muj.ts proposition nr 43 ur 1961

13

8:o

Hede l1 i Älvsborgs län

Domänstyrelsen (skr. 30/12 1960) hemställer, att kronoegendomen förra

kaptensbostället 1/2 mantal Hede l1 i Högsäters socken, Älvsborgs län, säl-

jes till egendomens arrendatorer, Albert Gustafsson, Torsten Gustafsson

och Sven Gustafsson.

Beträffande egendomens beskaffenhet m. in. meddelas i huvudsak föl­

jande.

Egendomen, som är belägen 13 km från Högsäters järnvägsstation, in­

nehåller i två skiften ca 116,2 ha, varav 35,1 ha tomt och åker, 2,2 ha äng

samt 51 ha produktiv skogsmark. Åkern har god arrondering och består

övervägande av mullhaltig lättlera — mellanlera. Den är i sin helhet täck-

dikad under åren 1952—1957, frånsett 3,9 ha tidigare torpjord, som täck­

dikats år 1935. Ängen utgöres huvudsakligen av älvlanden utmed Valboån.

Den är av mindre betydelse. Hävden är god. Skogsmarken har ett virkes-

förråd av 5 630 m3sk, huvudsakligen tall, varav 1 070 m3sk tillhör ålders­

klass V eller äldre årsklasser.

Manbyggnaden är i medelgott skick. Den saknar dock badrum och WC.

Ekonomibyggnaderna befinner sig i liknande skick och är fullt funktions­

dugliga för lång tid framåt. De är dock äldre och arbetskrävande. Arrenda-

torerna äger elektriska anläggningen ävensom en drängstuga, som också

innehåller garage, en äldre smedja samt en f. d. torpstuga med uthus. Ak­

tiebolaget Skandinaviska Elverk har en elektrisk lågspänningsledning fram­

dragen över ägorna.

Till egendomen hör fiske i Valboån. Det är av mindre betydelse. Egen­

domen besväras inte av odlingslån.

Egendomen är upplåten under arrende till den 14 mars 1961. För arren­

deåret 1959 14/3 1960 utgick avgälden med 2 442 kr. Egendomen har bru­

kats av Albert Gustafsson, Torsten Gustafsson och Sven Gustafsson sedan

år 1946. Dessförinnan har den innehafts av arrendatorernas släkt i över

110 år.

Taxeringsvärdet är 122 900 kr. Härav belöper 71 800 kr. på inägorna.

Uppskattningsnämnden har vid förrättning den 7 september 1959 salu-

värderat inägorna till 86 500 kr. För den händelse egendomen skulle kom­

ma att avyttras till arrendatorerna, har domänintendenten förordat avdrag

å saluvärdet med 15 500 kr., motsvarande av arrendatorerna nedlagd, ännu

inte amorterad kostnad för täckdikning, som utförts av dem under åren

1952—1957.

Värdet av skogsmark och skog har den 1 december 1959 av domunsty­

relsen fastställts till 100 000 kr. Vid sedermera skedd omräkning av skogs­

värdet efter den för budgetåret 1960/61 gällande räntefaktorn, 4,75 procent,

har sagda värde av domänstyrelsen nedsatts till 95 000 kr.

Lantbruksnämnden har förklarat sig inte ha något att invända mot för­

säljning av egendomen. Nämnden har vidare uttalat, att något hinder för

arrendatorerna att erhålla förvärvstillstånd inte syntes föreligga.

Domänstyrelsen har funnit anledning inte finnas för kronan att behålla

förevarande egendom. Styrelsen har ansett sig kunna godtaga det av upp-

skattningsnämnden föreslagna saluvärdet å inägorna, 86 500 kr., liksom ock

det ifrågasatta avdraget därå vid försäljning av egendomen till arrendato­

rerna, 15 500 kr. Med värdet å skogsmarken och skogen, 95 000 kr., blir

vid sådan försäljning saluvärdet å egendomen i dess helhet 166 000 kr.

Försäljningen bör i övrigt ske på i huvudsak följande villkor.

Egendomen överlåtes i befintligt skick med tillträde å dag, som domän­

styrelsen bestämmer. Annan än domänverket tillhöriga byggnader och an­

läggningar å egendomen omfattas inte av försäljningen. Samtliga på ar­

rendekontrakt rörande egendomen grundade rättigheter och skyldigheter

mellan kronan samt köparen — dock med undantag för vad som avser

oguldna arrendeavgifter samt skatter och onera — skall anses reglerade

genom försäljningen. Innehavare av över egendomen med vederbörligt till­

stånd framdragna elektriska ledningar förbehålles rätt att bibehålla och

nyttja ledningarna utan rätt för köparen till annan ersättning än gottgö-

relse för skada till följd av reparation, tillsyn eller underhåll av ledning­

arna samt för skada, som genom ledningarna kan åsamkas betesdjur. Lag-

fartskostnader samt övriga med köpet förenade utgifter samt sådana skat­

ter och onera, som från tillträdesdagen kan belöpa på egendomen, skall helt

bestridas av köparen. I övrigt skall bestämmelserna i förordningen den

25 maj 1945 (nr 262) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom

in. m. i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Arrendatorerna har, efter förhandlingar med domänstyrelsen, godtagit

det föreslagna saluvärdet och övriga ifrågasatta köpevillkor.

Departementschefen

Enär ifrågavarande försäljningsförslag linte föranleder någon erinran

från min sida, hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att medgiva

att kronoegendomen Hede l1 i Högsäters socken, Älvs-

borgs län, må säljas till egendomens arrendatorer Albert

Gustafsson, Torsten Gustafsson och Sven Gustafsson för en

köpeskilling av 166 000 kronor och på i huvudsak de villkor

i övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr

43

år 1961

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

9:o

Stadsägan nr 1 m. fl. i Malmbergets samhälle, Norrbottens län

Efter inhämtande av riksdagens medgivande förklarade Kungl. Maj:t

genom beslut den 26 maj 1899 i samband med upplåtande åt Aktiebolaget

Gellivare Malmfält av kronan tillhörig mark, att ett å karta planlagt, kro­

nan tillhörigt område om 145,192 ha — vilket utgör huvuddelen av Malm­

bergets förutvarande municipalsamhälle — fick med vissa undantag, för-

deiat i tomter, för bebyggande upplåtas åt enskilda med äganderätt. För­

säljningarna, för vilka föreskrevs vissa närmare angivna villkor, skulle

omhänderhavas av länsstyrelsen. Köpeskillingarna för tomterna fick, efter

avdrag för kostnaderna för uppgjord regleringsplan, användas till bestri­

dande av sådana utgifter, som fanns erforderliga för områdets behöriga

ordnande, samt skulle för sådant ändamal, till en början och innan muni­

cipalsamhälle på platsen bildats, disponeras av länsstyrelsen för att, när

municipalstyrelse kommit till stånd, omhändertagas av denna.

Malmbergets municipalsamhälle bildades genom Kungl. Maj :ts beslut den

23 december 1908, varefter municipalstyrelsen omhändertog inflytande kö­

peskillingar. Genom beslut den 28 januari 1944 biföll Kungl. Maj:t en av

länsstyrelsen gjord framställning, att Kungl. Majrt måtte bemyndiga läns­

styrelsen att, om och i den mån den fann lämpligt, på municipalstyrelsen

överlåta befogenheten att upplåta tomterna. Därefter överlät länsstyrelsen

den 4 februari 1944 på municipalstyrelsen befogenheten att till enskilda

upplåta ifrågavarande tomter.

Den 14 maj 1915 beslöt Kungl. Maj :t, efter att ha inhämtat riksdagens

medgivande, bl. a., att vissa kronan tillhöriga områden om tillhopa 62,04725

ha, som enligt den för municipalsamhället gällande stadsplanen var av­

sedda till gator, torg och andra allmänna platser, skulle upplåtas till sam­

hället med äganderätt utan lösen.

Jämlikt Kungl. Maj:ts beslut den 10 juni 1932 införlivades med sam­

hället två områden, det ena beläget vid dess östra gräns och utgörande del

av frälsehemmanet Puojtak nr 1 samt det andra beläget vid samhällets

västra gräns och utgörande del av kronoparken Malmberget l1. Från sist­

nämnda område, som numera betecknas stadsägan nr 160, har upplåtits

tomter till enskilda i samma ordning som beträffande tomterna i övrigt i

samhället. Stöd för detta förfaringssätt har municipalstyrelsen hämtat ur

Kungl. Maj :ts nyssnämnda beslut den 28 januari 1944.

Av den kronomark, som fanns inom området för municipalsamhällets

ursprungliga stadsplan, återstår nu 18,915 ha, varav 1,365 ha kvartersmark

och 17,55 ha gatumark m. in.

Den kronomark, som införlivades med samhället 1932, utgöres av 7,255

ha, därav 2,294 ha försåld tomtmark, 0,542 ha icke försåld tomtmark och

4,419 ha gatumark in. in.

Kungl. Maj :t förordnade efter framställning av Malmbergets municipal-

16

samhälle genom beslut den 16 oktober 1959 bl. a., att munieipalsamhället

skulle upplösas med giltighet fr. o. m. den 1 januari 1960 och att Gallivare

kommun skulle övertaga samhällets samtliga tillgångar samt ansvaret for

dess skulder och övriga förbindelser. I beslutet uttalades vidare, att Kungl.

Maj :t framdeles ville till prövning upptaga frågor rörande överlåtelse till

Gällivare kommun av viss gatumark m. in. samt rörande upplåtelse av tom­

ter utom området för municipalsamhällets ursprungliga stadsplan.

Kungl. Maj :t har sedermera i anledning av sistnämnda uttalande låtit

inhämta yttrande från statskontoret, domänstyrelsen och bostadsstyrelsen.

I frågan har vidare kammarkollegiet avgivit utlåtande.

Domänstyrelsen föreslår i sitt yttrande, att till Gällivare kommun utan

vederlag överlåtes nuvarande kronomark inom området for det ursprung­

liga munieipalsamhället. Vad angår den kronomark, som införlivats med

munieipalsamhället 1932, finner styrelsen, att Kungl. Maj :ts beslut om rätt

för länsstyrelsen att överlåta omhänderhavandet av tomtförsäljningen till

municipalstyrelsen inte torde äga tillämpning på denna tomtmark. Det sy­

nes domänstyrelsen därför uppenbart, att de härför influtna köpeskilling­

arna, vilka beräknas uppgå till 25 233 kr. 12 öre, av munieipalsamhället

bör överlämnas till kronan. Styrelsen anser att den icke försålda tomtmar­

ken bör överlåtas till kommunen mot ett pris av 1 kr. 50 öre per in- eller

tillsammans 8 127 kr.

.

I anledning härav hemställer domänstyrelsen att Kungl. Maj :t ville in­

hämta riksdagens medgivande att dels till Gällivare kommun utan veder­

lag överlåta stadsägorna 1, 4—14, 16—25, 30—31, 33 42, 50 74, 77 148,

150—159, 164—168, 180—182, 184 och 196—198, alla i Malmbergets sam­

hälle, dels låta vid hitintills skedda tomtförsäljningar till enskilda från

stadsägan nr 160 i Malmbergets samhälle bero, dels ock till Gällivare kom­

mun försälja stadsägorna nr 160, 176 och 177 samt tomterna 1, 2 och 3 i

kvarteret Gruvfogden samt tomten nr 4 i kvarteret Ingenjören, alla i Malm­

bergets samhälle, för en köpeskilling av 8 127 kr. för hitintills osåld tomt­

mark och 25 233 kr. för redan överlåtna tomter.

Vidkommande domänstyrelsens förslag om överlåtelse utan vederlag till

kommunen av nuvarande kronomark inom området för det ursprungliga

munieipalsamhället (stadsägan nr 1 in. fl. stadsägor) förklarar statskon­

toret, att ämbetsverket, med hänsyn till att samhället haft bemyndigande

att upplåta vissa tomter åt enskilda samt till att viss gatumark in. m. ti­

digare överlåtits å samhället utan vederlag, inte vill motsätta sig detta.

Vad angår den kronomark, som införlivats med Malmbergets mumcipal-

samhälle år 1932, uttalar kammarkollegiet, att någon befogenhet för muni­

cipalstyrelsen att försälja tomtmark från dessa områden inte har forefun-

nits. Vid skedda försäljningar torde dock böra bero.

Vidkommande priset å den till försäljning inom nyssnämnda område

föreslagna tomtmarken anför statskontoret, att skäligheten av de föreslag­

na köpesummorna undandrager sig dess bedömande. Ämbetsverket hade

emellertid sig bekant att enligt uttalande av vederbörande revir jägmästare

Kungl. Maj.ts proposition nr 43 år 1961

17

det för den osålda tomtmarken föreslagna tomtpriset — 1 kr. 50 öre per

in2 — skulle vara i lägsta laget. Bostadsstyrelsen har emellertid funnit, att

det föreslagna beloppet utgör ett skäligt värde.

Den park- och gatumark inom det område, som år 1932 införlivades med

municipalsamhället, utgör, framhåller bostadsstyrelsen, ett komplement

dels till redan överlåten tomtmark, dels till den tomtmark, som nu skall

försäljas till kommunen. Värdet av park- och gatumarken överföres till

tomtmarken i och med planläggningen. Bakgrunden härtill är bestämmel­

serna i 70 § byggnadslagen liksom det förhållandet att mark inte kan be­

byggas utan tillgång till gator och allmänna platser. Förslaget att överlåta

ifrågavarande park- och gatumark utan vederlag har därför samband med

värderingen av tomtmarken. Detta synes domänstyrelsen ha beaktat i före­

liggande förslag till köpeskillingar. Statskontoret anser emellertid, att till­

räckliga skäl för en överlåtelse till Gällivare kommun utan vederlag av

inom detta område befintlig gatumark m. m. inte föreligger. Ämbetsverket

åberopar därvid ett allmänt uttalande av kammarkollegiet i ett den 23 sep­

tember 1959 avgivet utlåtande angående upplösning av Malmbergets muni-

cipalsamhälle, varvid kollegiet anfört, att samhället numera torde ha nått

en sådan utveckling och stabilitet, att några särskilda förmåner från stats­

makternas sida för att säkra dess bestånd knappast kunde vara påkallade.

Anmärkas må emellertid att kammarkollegiet i samma utlåtande föresla­

git att, såvitt avser gatumark m. m. inom ifrågavarande område, denna

mark måtte överlåtas till kommunen utan vederlag.

Kungl. Maj. ts proposition nr \3 år 1961

Departementschefen

Domänstyrelsen har föreslagit, att den kronomark, som alltjämt finnes

inom det tidigare municipalsamhällets ursprungliga stadsplan överlåtes

utan vederlag till Gällivare kommun. I likhet med statskontoret vill jag

inte motsätta mig detta. Vad därefter beträffar de med samhället år 1932

införlivade områdena delar jag domänstyrelsens och kammarkollegiets upp­

fattning, att municipalsamhället saknat befogenhet att försälja tomter till

enskilda från dessa områden men att vid hitintills skedda försäljningar

bör få bero. De köpeskillingar, vilka influtit till municipalsamhället i an­

ledning av dessa försäljningar, av domänstyrelsen beräknade till ett belopp

av 25 233 kronor 12 öre, torde dock böra överlämnas till kronan och till-

godoföras domänverkets markfond. Den kronan tillhöriga tomtmark inom

de år 1932 med municipalsamhället införlivade områdena, som inte upp­

låtits till enskilda, bör såsom domänstyrelsen föreslagit, försäljas till kom­

munen. Det av domänstyrelsen förordade priset för denna tomtmark, 1 kro­

na 50 öre per kvadratmeter, vilket belopp bostadsstyrelsen ansett utgöra ett

skäligt värde, synes böra godtagas. Gatumarken och annan mark för all­

männa ändamål inom dessa områden anser jag i likhet med bostadsstyrel­

sen, kammarkollegiet och domänstyrelsen böra överlåtas till kommunen

utan vederlag.

18

Under åberopande av vad salunda anförts hemställer jag, att Kungl.

Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva

dels att stadsägorna nr 1, 4—14, 16—25, 30—31, 33—42,

50—74, 77—148, 150—159, 164—168, 180—182, 184 och

196—198, alla i Malmbergets samhälle, må utan vederlag

överlåtas till Gällivare kommun,

dels att vid hitintills skedda tomtförsäljningar till en­

skilda från stadsägan nr 160 i Malmbergets samhälle må

bero,

dels ock att till Gällivare kommun må försäljas stads­

ägorna nr 160, 176 och 177 samt tomterna nr 1, 2 och 3 i

kvarteret Gruvfogden samt tomten nr 4 i kvarteret Ingen­

jören, alla i Malmbergets samhälle, för en köpeskilling av

8 127 kronor för hitintills osåld tomtmark och 25 233 kro­

nor för redan överlåtna tomter.

Vad departementschefen ovan under punkterna l:o

—9:o hemställt, däri statsrådets övriga ledamöter in­

stämmer, bifaller Hans Maj :t Konungen samt förord­

nar, att proposition av den lydelse, bilaga till detta

protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

B. Siöaltli

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1961

610236 Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag