Prop. 1962:120

('angående vissa televi- sionsfrågor',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 12Ö år 1962

1

Nr 120

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående vissa televi-

sionsfrågor; given Stockholms slott den 9 mars 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragan­ de departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas televisionens medelsbehov för budgetåret 1962/63. De totala utgifterna för ändamålet upptas till 125 mkr., vilket utgör en ökning med 31 mkr. i jämförelse med innevarande budgetår.

Av det totala beloppet avser 70 mkr. Sveriges Radios programproduktion. Detta innebär en höjning med 21,5 mkr. eller med ca 45 %. Televerkets driftkostnader ökar med 1 mkr. till 23,5 mkr. Ett anslag om 7,5 mkr. före­ slås till påbörjande av byggnadsarbetena för televisionshuset i Stockholm.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 120

2

Knng-l. Maj:ts proposition nr 120 år 1962

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott

den 9 mars 1962.

Närvarande: Statsministern E

ulander

, ministern för utrikes ärendena U

ndén

, statsråden

N

ilason

, S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

,

S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, H

olm

*

QVIST.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmäler — efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet — vissa televisionsfrågor samt anför följande.

Vid anmälan i årets statsverksproposition av medelsberäkningen för tele- visionsverksamheten (bil. 8, pkt 69) anförde jag, att beredningen ännu icke var avslutad i fråga om medelsanvisningen till televisionshuset i Stock­ holm samt beräkningarna rörande medelsbehovet för Sveriges Radios och televerkets driftutgifter. För

televisionshuset beräknade

jag under statens

allmänna fastighetsfond (pkt 75) preliminärt, i avbidan på en särskild proposition i ämnet, ett anslag av 10 mkr. för budgetåret 1962/63.

Jag anhåller nu att få taga upp dessa frågor till fortsatt behandling.

1. Televisionens utveckling och medelsbehov m. m.

För televisionsradiorörelsens finansiering gäller samma principer som för ljudradiorörelsen. Av licensmedlen skall bestridas såväl de löpande utgifterna för produktion och distribution av programmen som kostnader för avskrivning till 100 % av investeringarna i televisionsradioanläggningar och televisionshus. Uppkommande överskott skall, sedan televisionsverk- samhetens skulder återbetalats under budgetåret 1960/61, balanseras å tele­ verkets fond för televisionens framtida behov.

I följande sammanställning redovisas utfallet av televisionsverksamheten för budgetåren 1956/57—1960/61.

1956/57—1959/60

1960/61

miljoner kronor

Inkomster.....................

101,5

67.6 33,9

0,2 33.7

Utgifter................................ Överskott........................ Statens ränteutgifter...................

0 7

Nettoöverskott...........................

1,8

3

Under budgetåren 1956/57—1959/60 uppkommet nettoöverskott om 1,8 mkr., har använts för extra avskrivningar å televisionsradioanläggningar. Televisionsverksamheten uppvisar för budgetåret 1960/61 ett driftöver­ skott, exklusive ränteposten, om 33,9 mkr. Härav har 7,0 mkr. använts för slutlig avskrivning å televisionsradioanläggningar, 0,9 mkr., utgörande sta­ tens sammanlagda räntekostnader, inlevererats till statskontoret, 2,6 mkr. använts för återbetalning till ljudradion av de bidrag, som televisionsverk­ samheten erhöll av ljudradiolicensmedel under budgetåren 1954/55—1955/56, samt slutligen 23,4 mkr. balanserats i televerkets räkenskaper.

Telestyrelsen har i skrivelse den 31 augusti 1961 efter samråd med Sve­ riges Radio och byggnadsstyrelsen framlagt förslag till budget för televi­ sionsverksamheten för budgetåret 1962/63. I följande sammanställning redovisas den för 1961/62 fastställda budgeten, budgetförslaget för 1962/63 samt den beräknade utvecklingen av televisionsbudgeten för perioden 1963/64—1966/67.

Kungl. Maj.ts proposition nr 120 år 1962

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67

miljoner kronor

Investeringar

Telestyrelsen.................................... 13,2 22,0 20,0 19,0 16,0

14,0

Byggnadsstyrelsen......................... 9,8 *15,1 19,2

29,4 31,7 13,0

Driftkostnader

Sveriges Radio................................

48,5

75,0 90,0 110,0 130,0 150,0

Telestyrelsen.................................... 22,5 23,5 27,0 29,0 31,0 33,0

Summa kostnader 94,0 135,6 156,2

187,4

208,7

210,0

Licensintäkter..................................... 134,0 163,0 184,0

196,0 205,0 212,0

Överskott............................................. 40,0 27,4

27,8 8,6 — 3,7 2,0

Ackumulerat resultat........................ + 63,4 + 90,8 + 118,6

+ 127,2

+

123,5 + 125,5

1 Byggnadsstyrelsen har sedermera ändrat äskandet till 8,5 mkr.

Vad angår de i sammanställningen upptagna investeringsut- gifterna torde få hänvisas till redogörelsen i årets statsverksproposition (bil. 8, sid. 188—192).

I fråga om driftkostnaderna har Sveriges Radio i skrivelse den 31 augusti 1961 lämnat en redogörelse för programproduktionens medels­ behov under nästa budgetår. I samband härmed framlägges den ekonomiska prognos för budgetåren 1961/62—1966/67 soin framgår av sammanställning i det följande (beloppen avser mkr.).

Såsom en allmän bakgrund till det angivna medelsbehovet anför Sveriges Radio bl. a. följande.

Den ännu bestående eftersläpningen från tidigare år måste inhämtas un­ der budgetåret 1962/63 så att balans mellan produktionsapparatens olika delar och programverksamhetens kvalitativa och kvantitativa krav uppnås. Härtill kommer att grunden måste läggas för den fortsatta utvecklingen.

För budgetåret 1962/63 måste man räkna med avsevärt höjda direkta programkostnader. Redan ett bibehållande av vid budgetårets ingång upp- 1* — Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 120

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 120 år 1962

Budgetår

Timmar pr

vecka

Inredningar

i TV-bygg-

nader

Inventarier

m. m.

Drift

Summa

1961/62........................

22

10,5

38,0

48,5

1962/63........................

24

13,8

61,2

75,0

1963/64........................

27

5

10,0

76,4

91,4

1964/65........................

30

7

10,0

93,6

110,6

1965/66........................

33

7

10,0

113,3

130,3

1966/67........................

36

7

10,0

135,4

152,4

nådd standard i fråga om de enskilda produktionerna liksom i fråga om

programsammansättningen i stort måste beräknas medföra avsevärt höjda

kostnader. Trycket på programkostnaderna inom televisionen är nämligen

ett internationellt fenomen, som gör sig alltmera kännbart även i Sverige.

Skoltelevisionen — vilken ingår i budgeten med 3,1 mkr. — utgör ett

ovisst moment. I den nu framlagda preliminära budgeten har därför anta­

ganden om verksamhetens fortsättning måst göras, vars hållbarhet måste

anses vara mycket oviss. Icke minst av hänsyn till skoltelevisionen har sty­

relsen ansett sig böra upptaga ett relativt stort belopp (2,9 mkr.) för oför­

utsedda kostnader.

Telestyrelsen beräknar att televerkets kostnader för distributionsnätets

drift under budgetåret 1962/63, inklusive licensinkassering m. m., vid 1961

års kostnadsnivå kommer att uppgå till 23,5 mkr.

Licensintäkterna för budgetåret 1962/63 beräknar telestyrelsen

till totalt ca 134 mkr. Jämfört med föregående års prognos innebär detta

en ökning med ca 8 mkr.

I den prognos rörande licensintäkterna, som telestyrelsen nu lagt fram,

har styrelsen med ledning av licensutvecklingen under budgetåren 1956/57

—1960/61 och med utgångspunkt från den framlagda utbyggnadsplanen

räknat med följande serie för licensutvecklingen under budgetåren 1961/62

—1966/67, nämligen resp. 1 496 000, 1 760 000, 1 912 000, 2 009 000, 2 084 000

och 2 155 000, därvid siffrorna avser antalet licenser vid utgången av resp.

budgetår. De i budgetsammanställningen angivna intäktssiffrorna förutsät­

ter oförändrade licensavgifter.

Telestyrelsen framhåller, att man på grund av flera inverkande osäkra

faktorer måste räkna med att licensutvecklingen och licensintäktema kan

komma att väsentligt avvika från prognosen.

1960/61

1961/62

1962/63 styrelsen

dep. ch.

2. Televisionshus

Ing. behålln.

Anslag

198 000

2 500 000

2 267 000

167 000

8 500 000

167 000

7 500 000

Utgift

431 000

2

100

000

*

8 600 000*

7 500 000*

* Preliminärt belopp.

Byggnadsstyrelsen

I skrivelser den 30 augusti och den 7 december 1961 samt den 24 februari 1962 har byggnadsstyrelsen hemställt om anslag för budgetåret 1962/63. Styrelsen har framlagt följande investeringsplan för televisionshuset i

Stockholm.

Kungl. Maj:ts proposition nr 120 år 1962 ■>

Utgift

Kostnad beräknad

Faktisk

Beräknad

1961

t. o. m. 30.6 61

1961/62

1962/63

Tusental kronor

I.

Arbeten, avsedda att påbörjas

1962/63

Yttre arbeten inkl. kulvertar....

*5 000 »2 300

16

4

*200 *100

1 500 1 000

>3 500

23

*100

2 000

Etapp I.............................................

44 500

436

*1 500

4 000

Summa I *55 300

479

*1 900

8 500

II.

Arbeten, avsedda att påbörjas

senare

Etapp II...........................................

>30 000

254

*200

*100

Summa I-—II

‘85 300

733

*2 100

8 600

1 Preliminär kostnad. * Avser projektering.

Av byggnadsstyrelsens skrivelser och i samband därmed lämnade upp­

gifter inhämtas i huvudsak följande.

Den i planen upptagna posten yttre arbeten inklusive kulvertar avser delar av de arbeten, som i samband med ärendets anmälan i 1960 års statsverksproposition av departementschefen upptogs till ca 9 mkr., näm­ ligen transportgång mellan televisionshuset och radiohuset, avloppsled­ ningar och yttre planeringsarbeten, övriga i beloppet ingående anläggningar återfinnes i investeringsplanen under posterna länktorn resp. extra grund­

läggning.

_

TV-huset i Göteborg har icke medtagits i investeringsplanen enar styrel­ sen avser att redovisa detta ärende senare och därvid hemställa om god­ kännande av program och om projekteringsmedel.

Beträffande de i investeringsplanen upptagna objekten anför styrelsen i

övrigt följande.

I posten yttre arbeten inklusive kulvertar ingår under mark belägna transportförbindelser, bl. a. den s. k. TV-gången, mellan televisions- och radiohusen. TV-gången sträcker sig parallellt med Oxenstiernsgatan. Till gången kommer alt anslutas de med länktornet och televerkets distribu­ tionscentral sammanhängande anläggningarna.

"

Kungl. Maj.ts proposition nr 120 år 1962

Byggnadsstyrelsen avser att driva projekteringen på sådant sätt att bygg­ nadsarbetena med TV-gången skall kunna påbörjas under budgetåret 1962/63.

I små petita hösten 1960 förutskickade styrelsen vissa kostnader för friställande av TV-husets tomt. Dessa har nu beräknats under denna post. Kostnaderna avser bortflyttning av fortifikationsförvaltningen tillhöriga förrådsbyggnader och kan enligt med förvaltningen föreliggande prelimi­ närt avtal uppskattas till ca 0,4 mkr.

Den snabba utvecklingen under det senaste året inom kyltekniken har medfört, att styrelsen vid fortsatta utredningar beträffande kyluingspro- blemen vid radio- och TV-husen funnit alternativet med kylvatten från stadens vattennät vara fördelaktigare än kylning med evaporativ konden- sor. Det förbrukade kylvattnet kommer att utsläppas i Djurgårdsbrunns- viken genom samma ledning som dag- och grundvattnet. Någon risk för olägenheter genom förändringar i strukturen hos Djurgårdsbrunnsvikens vatten kan ej befaras enligt vad styrelsen inhämtat av limnologiska insti­ tutionen i Uppsala.

Byggnadsstyrelsen har under budgetåret fortsatt utredningen beträffan­ de länktornets lokalprogram och utformning samt dess placering på eller i närheten av kvarteret Förrådsbacken. Styrelsen har härvid funnit, att tor­ nets utformning och placering skulle komma att bli av väsentlig betydelse för stadsbilden. Tornets övre lokaler skulle vid en tänkt placering i Karla- vägens förlängning komma att befinna sig t. ex. ca 20 m högre än stads­ hustornet, vartill kommer en ca 50 in hög spira.

I det av Kungl. Maj:t fastställda lokalprogrammet för TV-hus i Stock­ holm finns upptaget ett länktorn med en höjd av ca 100 m och innehållande två apparatrum med en yta av 40 kvm. Byggnadsstyrelsen har av telesty­ relsen erfarit, att det skulle innebära driftsekonomiska fördelar om stora delar av de lokaler, som ingår i programmet för televerkets distributions­ central, skulle kunna förläggas till tornet.

Under generalplanearbetet på kvarteret Förrådsbacken har styrelsen fun­ nit det svårt att fastställa en definitiv placering för tornet med hänsyn till att tveksamhet råder beträffande slutlig användning av förgårdsmarken mot Oxenstiernsgatan samt att en fastställd stadsplan för Oxenstiernsga- tans sträckning ännu ej erhållits.

®yggnadsstyrelsen avser att under innevarande budgetår fortsätta utred­ ningarna om länktornet samt att påbörja projekteringen. I investeringspla­ nen har upptagits tidigare angiven kostnadsram jämte inträffade automa­ tiska kostnadsstegringar.

I posten extra grundläggning upptagna kostnader avser pålgrundlägg- ning och övriga för byggnaderna gemensamma grundläggningsarbeten. Dessa arbeten beräknas kunna påbörjas hösten 1962.

Byggnadsstyrelsen har för etapp I utfört en noggrann kostnadsberäk­

7

ning, vilken slutar på 44,5 mkr. i prisläget den 1 juli 1961. I nämnda be­ lopp ingår således ej kostnaderna för pålning och yttre arbeten. I 1960 års statsverksproposition angavs en kostnadsram i prisläget den 1 juli 1959 av 40 mkr. för etapp I. Detta motsvarar 44,8 mkr. i prisläget den 1 juli 1961. Den nu framräknade kostnaden ryms således inom den tidigare an­ givna ramen.

Styrelsen anför, att etapp I övergår åt öster i etapp II och ansluter sig åt söder mot det planerade konserthuset. Med hänsyn till den stora investe­ ring ett televisionshus på kvarteret Förrådsbacken utgör och till televisio­ nens behov av flexibel utbyggnad, har styrelsen under det preliminära ge- neralplanearbetet för televisionshuset kommit till att det planerade kon­ serthusets placering i anslutning till etapp I måste omprövas och att ifråga­ varande område bör reserveras för televisionens framtida utbyggnader. Huvudentrén till etapp I, som ligger mot Oxenstiernsgatan, har på grund härav omprojekterats för att kunna ansluta sig till den eventuellt kom­ mande utbyggnaden mot denna gata.

Byggnadsstyrelsen har i investeringsplanen förutsatt att etapp I skall påbörjas omkring årsskiftet 1962/63.

Byggnadsstyrelsen uppskattar investeringstakten till ca 2,1 mkr. inneva­ rande budgetår och ca 8,6 mkr. för nästa budgetår. För de närmast där­ efter följande budgetåren beräknas investeringarna till ca 14 mkr. för bud­ getåret 1963/64, ca 19 mkr. för budgetåret 1964/65, ca 20 mkr. för budget­ året 1965/66 samt ca 9 mkr. för budgetåret 1966/67. Därvid har förutsatts oförändrat kostnadsläge och att inga ytterligare objekt utöver de i investe­ ringsplanen upptagna tillkommer.

Kungl. Maj:ts proposition nr 120 år 1962

3. Departementschefen

Televisionen har under en jämförelsevis kort tid vunnit en avsevärd ut­ bredning i Sverige. De prognoser som förelåg när statsmakterna 1956 fat­ tade beslut om införande av reguljär televisionsverksamhet har vida över­ träffats. Enligt nu föreliggande planer kommer sändarstationerna vid ut­ gången av nästa budgetår att täcka områden med en befolkning av över 7 miljoner invånare. Vid sannna tid beräknas antalet licenser överstiga 1,7 miljoner, vilket innebär att nära två tredjedelar av landets hushåll då inne­ har televisionsmottagare.

En första etapp i utbyggnaden av televisionens distributionsnät kan nu sägas vara avslutad. För de närmaste åren kominer utbyggnaden i huvud­ sak att inriktas på att komplettera sändarnätet i områden med dåliga mot- tagningsförhållanden, att höja sändarnas effekt och att förbättra drift­ säkerheten hos sändare och programförbindelser.

Vad angår själva programverksamheten har statsmakterna i begynnelse- och utbyggnadsskedet medvetet följt eu mera återhållsam och försiktig

8

linje. Medelstilldelningen för programverksamheten begränsades sålunda

avsiktligt för att distributionsnätets utbyggnad skulle få största möjliga

del av tillgängliga resurser. Sändningstiden har utsträckts efter en plan

som inneburit en årlig ökning av ca 2 timmar per vecka. Programverksam­

heten har till huvudsaklig del fått bedrivas i provisoriska lokaler.

Till följd av den snabba ökningen av antalet televisionsapparater i lan­

det har även inkomsterna från televisionslicenser stigit i hastig takt. Tele-

visionsrörelsen har därigenom fått en god ekonomi.

Enligt min mening är tiden nu inne att ta upp mera långsiktiga övervä­

ganden beträffande televisionen. Frågan om televisionens framtida utveck­

ling i vårt land bör sålunda göras till föremål för utredning. Denna synes

i första hand böra sikta till en ekonomisk långtidsplan, som kan läggas

till grund för statsmakternas ställningstaganden rörande televisionens an­

slagsfrågor. Jag vill i sammanhanget erinra om att frågan om riktlinjerna

för ljudradions framtida utveckling överlämnats till en sakkunnigkommitté

med i huvudsak parlamentarisk sammansättning — 1960 års radioutred-

ning. Då enligt min mening de båda mediernas framtid lämpligen bör be­

dömas i ett sammanhang, torde jämväl spörsmålet om televisionens utveck­

ling böra överlämnas till utredningen. Frågan om de närmare direktiven för

utvidgningen av radioutredningens uppdrag har jag för avsikt att vid se­

nare tidpunkt anmäla för Kungl. Maj:t.

Jag övergår nu till frågan om medelstilldelningen under televisionens spe­

cialbudget för budgetåret 1962/63 och börjar därvid med anslaget till tele-

visionshus.

1959 års riksdag fattade i princip beslut om uppförande av ett televi-

sionshus i omedelbar anslutning till radiohuset inom kvarteret Förråds-

backen i Stockholm. Projektet uppskattades preliminärt kosta ca 40 mkr.

Då projekteringsarbetena inte kommit till ett sådant stadium att en till­

förlitlig kostnadsberäkning kunnat framläggas, ansågs emellertid slutlig

ställning till byggnadsarbetena för själva televisionshuset inte kunna tagas

vid 1959 eller 1960 års riksdagar. För de fortsatta projekteringsarbetena

skulle gälla den målsättningen att en kostnadsram av 40 mkr. för själva

televisionshuset inte fick överskridas.

I 1961 års statsverksproposition meddelade jag, att byggnadsprojektet

enligt det lokalprogram som fastställts av Kungl. Maj :t hade uppdelats i

två särskilda etapper. Den första etappen hade avgränsats på sådant sätt,

att kostnaderna för densamma kunde rymmas inom en ram av 40 mkr.,

och att de i samma etapp ingående utrymmena, som bl. a. omfattade två

större studios, skulle kunna utgöra en självständigt fungerande enhet. De

utanför kostnadsramen liggande arbetena uppskattades av byggnadsstyrel­

sen till ca 10 mkr. På grund av att någon tillförlitlig kostnadsberäkning

Kungl. Maj.ts proposition nr 120 år 1962

9

fortfarande inte hade kunnat utföras, var jag emellertid ej beredd att till­

styrka medel för att påbörja byggnadsföretaget.

Byggnadsstyrelsen har nu framlagt en genomarbetad kostnadsberäkning för själva televisionshuset. Anläggningskostnaderna beräknas vid prislaget den 1 juli 1961 till 44,5 mkr., vilket belopp håller sig inom den tidigare an­ givna kostnadsramen jämte de automatiska prisstegringar som inträffat

sedan sommaren 1959.

Televisionsverksamhetens nuvarande provisoriska lokalförhållanden i Stockholm är i hög grad otillfredsställande från såväl programmässiga som driftekonomiska synpunkter. Nämnda nackdelar kommer under de när­ maste åren att successivt tilltaga till följd av de ökade krav som ställes i fråga om ökad sändningstid och höjd programkvalitet. Mot denna bak­ grund och då en genomarbetad kostnadsberäkning numera föreligger för­ ordar jag, att definitivt beslut nu fattas om uppförande av ifrågavarande

byggnad.

Såsom framgått av min redogörelse för televisionens programverksamhet har jag ansett tiden nu vara inne att ta upp mera långsiktiga övervägan­ den om televisionens framtida utveckling i vårt land. Vid planeringen a\ televisionshuset i Stockholm har jag ansett utgångspunkten böra vara, att en längre tid kan komma att förflyta innan en andra etapp av anlägg­ ningen blir aktuell. Med hänsyn härtill har med hjälp av särskild expertis en översyn av byggnadsprojektet verkställts utifrån den förutsättningen att byggnaden ifråga skall kunna fungera självständigt under ca tio år. En överarbetning av föreliggande huvudhandlingar har skett med dessa utgångspunkter. Efter mindre justeringar i det fastställda programmet och motsvarande omdispositioner inom byggnaden har framkommit ett förslag som godtagits av såväl byggnadsstyrelsen som Sveriges Radio. Ett väsentligt resultat av den företagna översynen är att byggnaden givits en utformning som medger betydligt större frihet för framtida omdispositio­ ner inom byggnaden till följd av den snabba tekniska utvecklingen på tele­

visionens område.

Frågan om det i investeringsplanen upptagna radiolänklornet har ytter­ ligare undersökts under de senaste månaderna. Behovet av programforbin- delser för television, som skall anslutas till tornet, bedömes numera vara väsentligt mycket större än vad man tidigare utgick ifrån. Dessutom har det befunnits fördelaktigt att till tornet ansluta kanaler för telefontrafiken på den nya radiolänken till Finland. Undersökningarna har visat, att över­ vägande skäl talar för att tornet med tillhörande distributionscentral for- lägges till ett Stockholms stad tillhörigt område vid Kaknäs på norra Djur­ gården ca 1,3 km från det blivande televisionshuset. Vid överläggningar, som under hand förts med företrädare för staden, har man från stadens sida ställt sig positiv till en markupplåtelse för ändamålet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 120 år 1962

10

Anläggningskostnaderna för tornet och distributionscentralen kan nu­

mera uppskattas till ca 7,5 mkr. Förläggningen till Kaknäs medför att dessa

kostnader vilka hittills förutsatts skola redovisas under anslagen Tele-

visionshus respektive Radiohus — enligt gällande principer bör bestridas

från anslag under televerkets fond. Jag förordar, att byggnadsobjektet upp­

tages under anslaget till televisionsradioanläggningar och avföres ur investe­

ringsplanerna för de båda förstnämnda anslagen.

Icke obetydliga driftekonomiska fördelar kan vinnas om tornet och distri­

butionscentralen kan uppföras och tas i drift utan tidsutdräkt. Trots att

någon slutgiltig kostnadsberäkning för anläggningen ännu icke föreligger,

forordar jag därför att medel till påbörjande av byggnadsarbetena upptages

för nästa budgetår. Jag beräknar en medelsförbrukning av 2 mkr. för ända­

målet. Anslaget till televisionsradioanläggningar torde med hänsyn härtill

genom beslut av Kungl. Maj :t sedermera få förstärkas med motsvarande

belopp från televerkets dispositionsanslag. Därest den slutliga kostnadsbe­

räkningen skulle visa, att kostnaden för anläggningen blir högre än 7,5 mkr.,

torde frågan om dess igångsättande böra underställas Kungl. Maj ds prov­

ning.

Projekteringsläget synes medge att televisionshuset kan påbörjas under

andra hälften av år 1962. Byggnadsstyrelsen har uppskattat medelsförbruk­

ningen under budgetåret 1962/63 till ca 8,5 mkr. och i anslag äskat samma

belopp. Med hänsyn till vad jag anfört rörande radiolänktornet föreslår jag

att anslaget uppföres med 7,5 mkr. I sammanhanget vill jag nämna, att i

anledning av den ändrade fondredovisningen för länktorn och distributions­

central medelsförbrukningen under anslaget till radiohus nu kan beräknas

bli 1 mkr. lägre än vad som angavs i årets statsverksproposition.

Vad gäller televisionens specialbudget i övrigt beräknar jag för Sveriges

Radios programproduktion ett sammanlagt belopp av 70 mkr. Detta inne­

bar en ökning med 21,5 mkr. eller med ca 45 % i jämförelse med innevaran­

de budgetår och mer än en fördubbling i förhållande till budgetåret 1960/61.

Av ökningen för nästa budgetår om 21,5 mkr. avser drygt 8 mkr. auto­

matiska kostnadsstegringar samt utgifter för en programtidsökning med 2

timmar per \ecka. Ett ungefär lika stort belopp beräknas för konsolidering

av verksamheten och höjning av programmens kvalitet. I anslutning härtill

ma namnas, att den totala medelstilldelningen till Sveriges Radio för nästa

budgetår härjämte ger utrymme för en betydande standardförbättring i

tekniskt avseende. För fortsatt försöksverksamhet med skoltelevision har

i enlighet med Sveriges Radios förslag upptagits en ökning med 2,3 mkr.

till 3,1 mkr. Det torde få förutsättas att Sveriges Radio i samråd med veder­

börande organ vid lämplig tidpunkt redovisar erfarenheterna av försöks­

verksamheten samt framlägger förslag rörande skoltelevisionens framtida

Kungl. Maj. ts proposition nr 120 år 1962

11

omfattning, inriktning och organisation. Ett problem som enligt min upp­ fattning bör ägnas ökad uppmärksamhet är de anstaltsvårdades och handi­ kappades möjligheter att tillgodogöra sig televisionsprogrammen. Det är angeläget, att många människor, vilka på grund av sitt handikapp är i hög grad hänvisade till televisionen såsom kultur- och underhållningsmediuin, får möjlighet härtill genom sändningstider under dagen. Samma behov föreligger givetvis hos de stora grupper som på grund av skiftarbete eller obekväm arbetstid är förhindrade att följa den ordinarie programverksam­ heten. Efter samråd med Sveriges Radio har för dessa ändamål beräknats ett särskilt belopp, vilket avser att möjliggöra ca 5 timmars reprisprogram per vecka. Denna verksamhet förulsättes påbörjas vid den tidpunkt, då de tekniska och personella förutsättningarna härför föreligger. Kostnaderna för här avsedda särskilda programsändningar har jag beräknat till 3 mkr. Därmed har jag i grova drag specificerat den föreslagna ökningen om 21,5 mkr.

Telestyrelsen har beräknat utgifterna för driften av distributionsnätet och för licensuppbörd m. in. till 23,5 mkr. I detta sammanhang vill jag anmäla, att styrelsen i skrivelse den 28 februari 1962 föreslagit övergång från kvartals- till halvårsbetalning av licensavgiften fr. o. m. den 1 oktober 1962. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att senare ta ställning till förslaget. Därest detsamma bifalles, beräknas televerkets driftkostnader minska med ca 1,5 mkr. för år. I av- bidan på ställningstagandet till förslaget beräknar jag televerkets drift­ kostnader till 23,5 mkr.

Investeringsanslaget till televisionsradioanläggningar har i årets stats- verksproposition upptagits till 22 mkr. I det föregående har jag förutsatt att nämnda anslag förstärkes med 2 mkr. från televerkets dispositions- anslag. Anslagsmedlen till nu ifrågavarande ändamål från televisionens spe­ cialbudget bör därför beräknas till 24 mkr. för budgetåret 1962/63.

Till televisionshus har jag nyss föreslagit ett anslag av 7,5 mkr. och be­ räknat medelsförbrukningen till ungefär samma belopp.

Utgifterna för televisionsverksamheten skulle sålunda för budgetåret 1962/63 uppgå till (70 + 23,5 + 24 + 7,5) 125 mkr., vilket innebär en ök­ ning med ca 31 mkr. i jämförelse med motsvarande utgiftsberäkning för innevarande budgetår.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Televisionshus för budgetåret 1962/63 under sta­ tens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 7 500 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

Kungl. Maj.ts proposition nr 120 år 1962

12

ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­

laga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Curt Ohrner

Kungl. Maj.ts proposition nr 120 år 1962

IDUNS TIYCKUI. ESSELTE. STHLM St

201865