Prop. 1962:140

('angående viss ändring i gällande bestämmelser rörande försäljning av obe\xad skattade varor på tullflygplats, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr HO år 1962

1

Nr 140

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående viss ändring i

gällande bestämmelser rörande försäljning av obe­ skattade varor på tullflygplats, m. m.; given Stock­ holms slott den 2 mars 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag,

dels

inhämta riksdagens yttrande över den ändring i gällande bestäm­

melser rörande försäljning av obeskattade varor på tullflygplats, som fö­ redragande departementschefen föreslagit;

dels ock

föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till förordning

angående rätt för Kungl. Maj:t att förordna om ändrad skatt på sprit och vin, m. m.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen framlägges för riksdagens yttrande fråga om viss ändring av gällande bestämmelser rörande försäljning av obeskattade va­ ror i s. k. tax-free shops på tullflygplats. Avsikten är att i den internordiska trafiken möjliggöra att den skattefria försäljningen av tobaksvaror och rusdrycker överflyttas från flygplanen till tax-free shops. överflyttning­ en ingår som ett led i rationaliseringssträvandena inom SAS och syftar till besparingar för detta företag. Samtidigt ökas möjligheterna till kontroll över försäljningen.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen skall bemyndiga Kungl. Maj :t att, då riksdagens beslut inte utan olägenhet kan avvaktas, proviso­ riskt förordna om ändring av de skattesatser som gäller enligt 1957 års förordning om skatt på sprit och vin. Sådant förordnande skall inom viss kortare tid underställas riksdagen för godkännande. Förslag till bestäm­ melser i ämnet har intagits i eu särskild förordning med begränsad giltig­ hetstid.

1

liihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 140

2

kungl. Mäj. ts proposition nr HÖ år 1962

Förslag

till

förordning angående rätt för Kungl. Maj:t att förordna om ändrad skatt

på sprit och Yih, in. in.

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Finnes riksdagens beslut icke utan olägenhet kunna avvaktas i fråga om

ändring aV skatt, Varom stadgas i 2 § i öch i mötn. samt 5 § förördnirigen

den 24 maj 1957 (nr 209) om skatt på spfit och vitt, äger Kungl. Maj :t för­

ordna, att skatten skall utgå efter ännän skattesats än där föreskrives. Med­

delas sådant förordnande må Kungl. Maj:t jämväl förördna om motsvaran­

de ändring av tull för spritdrycker och viner, viika införas i den ordning

som avses i 12 § 4 mom. c) rusdrycksförsäljningsföfordningen.

2

§•

Innebär förordnande enligt 1 § att skatt skall utgå med högre belopp än

som föreskrives i förordningen om skatt på sprit och vin, skall det i 13 §

rrtsdrycksförsäljningsförordningen omnämnda detaljhandelsbolaget, i den

ordning Kungl. Maj:t bestämmer, erlägga skatt för det lager av sprit och

vin, som bolaget vid förordnandets ikraftträdande innehar. Skatten för lag­

ret skall utgå med belopp motsvarande skillnaden mellan det nettoinköps­

pris, som tillämpats omedelbart före förordnandets ikraftträdande, och det

nettoinköpspris, som tillämpas omedelbart därefter.

Vad i första stycket sägs skall jämväl gälla med avseende på den, till vil­

ken detalj handelsbolaget överlåtit rätt till årsutskänkning av rusdrycker.

Därvid skall dock, orti utskänkning pågår vid förordnandets ikraftträdande,

skatt erläggas för det lager som finns då utskänkningen avslutas.

I fall som avses i andra stycket åiigger det utskänkningsinnehavaren att,

i den ordning Kungl. Maj :t bestämmer, till kontrollstyrelsen avgiva en på

tro och heder upprättad deklaratiori angående sitt lager. Vad i 7—9 §§,

10 § andra stycket, 12 §, 13 § andra och trédje styckena, 14, 16; 17 sänit

19—24 §§ förordningen om skatt på sprit och vin stadgas oirt utskänknings-

skatt och deklaration rörande sådan skatt skall i tillämpliga delar gälla

jämväl lagerskatt och deklaration rörande sådan skatt.

3 §•

Förordnande enligt 1 § skall sértast en månad efter förordnandets riied-

delande eller, om riksdagssession ej pågår; inom en månad från början av

nästföljande session underställas riksdagen för godkännande. Sker det ej

eller blir förordnandet ej godkänt, skall förordnandet eller, om det allenast

godtagits i viss del, i den del detsamma sålunda icke gillats, av Kungl. Maj :t

sättas ur kraft snarast möjligt.

Upphör förordnandet att gälla enligt första stycket och kommer till följd

härav skatt att utgå med lägre belopp än enligt förordnandet, äger, där

riksdagen ej beslutar annat, detaljhandelsbolaget och utskänkningsinne-

3

havare, i den ordning Kungl. Maj:t bestämmer, återfå för mycket erlagd

skatt för sitt lager av sprit och vin vid tiden för förordnandets upphörande

eller, för den vars utskänkning då pågår, utskänkningens avslutande. Åter­

betalning skall ske med belopp motsvarande skillnaden mellan det netto­

inköpspris, som tillämpats omedelbart före förordnandets upphörande, och

det nettoinköpspris, som tillämpas omedelbart därefter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 140 år 1962

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling,

och äger giltighet till och med den 30 juni 1967.

Ilihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 140

4

Kungl. Maj.ts proposition nr HO år 1962

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 2 mars

1962.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund,

Edenman, Johansson, ap Geijerstam, Hermansson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om viss ändring i

gällande bestämmelser rörande försäljning av obeskattade varor på tullflyg­

plats, m. m. och anför därvid följande.

I. Inledning

Scandinavian Airlines System (SAS), som nu äger rätt att i särskilda bu­

tiker, s. k. tax-free shops, vid Arlanda, Bromma, Torslanda och Bulltofta

flygplatser sälja obeskattade tobaksvaror och rusdrycker till flygpassagera­

re vilka avreser till utrikes ort i annat land än Danmark, Finland eller Nor­

ge, har i skrivelse den 17 augusti 1961 hemställt om medgivande att sälja

obeskattade varor även till flygpassagerare i internordisk trafik samt att ut­

vidga det skattefria varusortimentet till att omfatta även choklad och toa­

lettartiklar, såsom parfym och eau de cologne.

Sveriges parfymhandlares riksförbund har i anslutning till framställning­

en från SAS inkommit med en den 6 september 1961 dagtecknad skrivelse,

vari förbundet motsatt sig att parfym, eau de cologne och jämförliga varor

får säljas i tax-free shops.

över framställningen från SAS har efter remiss, varvid även skrivelsen

från Sveriges parfymhandlares riksförbund överlämnats, yttranden avgivits

av generaltullstyrelsen, kontrollstyrelsen, kommerskollegium och luftfarts-

styrelsen. Kommerskollegium har bifogat yttranden från Stockholms och

Skånes handelskamrar, handelskammaren i Göteborg och Sveriges köpman­

naförbund.

Framställningen från SAS har, såvitt avser försäljning i tax-free shops

till passagerare i internordisk flygtrafik, tillstyrkts av alla remissinstanser.

Däremot har köpmannaförbundet i sitt till kommerskollegium avgivna ytt­

rande ställt sig avvisande till den ifrågavarande vidgningen av försäljnings­

rätten. En utökning av varusortimentet i tax-free shops har tillstyrkts en­

dast av luftfartsstyrelsen och två handelskammare.

5

Efter remissbehandlingens avslutande har SAS inkommit med en den 28

december 1%1 dagtecknad skrivelse i ärendet.

Frågan om ändrade bestämmelser rörande försäljningen i tax-free shops

har även berörts i ett i december 1961 avgivet betänkande av skandinavisk

kommitté för reorganisation av SAS (stencilerat).

Jag anhåller nu att få upptaga detta ärende och avser att i sammanhanget

även till behandling upptaga fråga om bemyndigande för Kungl. Maj :t att

provisoriskt ändra enligt förordningen den 24 maj 1957 om skatt pa sprit

och vin gällande skattesatser.

Kungl. Maj.ts proposition nr IkO år 1962

II. Försäljning av obeskattade varor på tullflygplats

Gällande ordning

Enligt förordningen den 23 mars 1961 (nr 54) om försäljning av obe­

skattade varor på tullflygplats får sådana varor, utan hinder av eljest gäl­

lande bestämmelser rörande försäljning och annat förfogande samt tull och

skatt, försäljas från särskild butik till flygpassagerare som avreser till ut­

landet. Försäljning i sådan butik får dock ske endast i den mån Kungl.

Maj :t därom förordnar.

Med obeskattade varor förstås i förordningen till riket inkomna varor,

som är oförtullade, och andra varor, som anmälts till utförsel under an­

språk på därav betingad befrielse från eller återbäring av tull eller skatt.

Varor, som intagits för försäljning i en tax-free shop, skall vid tillämpning

av bestämmelser angående skatt på sådana varor anses vara sålda för ex­

port och utförda ur riket. Den som fått rätt att sälja obeskattade varor en­

ligt förordningen är, liksom köpare av sådana varor, skyldig att under­

kasta sig de föreskrifter generaltullstyrelsen finner erforderliga för erhål­

lande av en betryggande kontroll.

Med stöd av förordningen, vilken trädde i kraft den 1 maj 1961, har

Kungl. Maj :t genom kungörelse den 23 mars 1961 (nr 56) med vissa be­

stämmelser rörande försäljning av obeskattade varor på tullflygplats med­

givit SAS att sälja obeskattade tobaksvaror och rusdrycker i tax-free shops

vid Arlanda, Bromma, Torslanda och Bulltofla flygplatser. Sådan försälj­

ning får dock enligt kungörelsen äga rum endast till flygpassagerare som

avreser till utrikes ort i annat land än Danmark, Finland eller Norge, alltså

icke till passagerare i internordisk trafik.

Enligt kungörelse den 15 december 1961 (nr 662) om tillägg till den nyss

nämnda kungörelsen gäller från och med den 1 februari 1962 åldersgrän­

ser för inköp i tax-free sliops. Sålunda får tobaksvaror inte säljas till den

som kan antagas ej ha fyllt 15 år. Motsvarande åldersgräns för inköp av

rusdrycker är 21 år.

Genom samtidiga ändringar i andra författningar höjdes den kvantitet

tobaksvaror, som nordiska resande tullfritt får införa, från 50 gram till

6

Kungi. Maj. ts proposition nr lbO år 1962

250 gram eller 200 cigarretter, varjämte motsvarande kvantitet spritdrycker

ändrades från 1/3 till 3/8 liter, en anpassning till gängse butelj storlek.

Ändringarna grundades på rekommendationer från de centrala tullmyndig­

heterna i de nordiska länderna med syfte att inom Norden få likartade be­

stämmelser på området. Även dessa bestämmelser trädde i kraft den 1 feb­

ruari 1962.

Framställningen

Som skäl för sin framställning om rätt att sälja obeskattade varor i lax-

free shops även till passagerare i inlernordisk trafik anför SAS, att före­

taget därmed skulle kunna rationalisera sin verksamhet genom att slopa

försäljningen av sådana varor ombord på flygplanen i den nämnda trafi­

ken. I övrigt hänvisar SAS till vad företaget anförde i framställning av den

6 juli 1960, vilken ledde till inrättande av tax-free shops. I den framställ­

ningen erinrades om att tax-free shops under de senaste åren blivit allt van­

ligare på internationella flygplatser, att SAS sedan år 1957 drev sådan rö­

relse på Kastrups flygplats i Köpenhamn samt att denna speciella service

blivit av stort värde för trafikanterna och därför omnämndes i flygbolagens

reklam. Vidare anförde SAS i samma framställning.

Sedan flera år tillbaka bedriver SAS jämsides med rörelsen på Kastrups

flygplats tullfri försäljning av bland annat tobak och sprit ombord på flyg­

plan i utrikes trafik. Denna försäljning, som kommit att få allt större om­

fattning, är synnerligen uppskattad av passagerarna. Emellertid kan icke

undvikas att med de allt kortare restiderna den i vissa fall inkräktar på

den service i övrigt, som vi skall lämna våra passagerare under flygningen.

Det skulle därför redan nu vara av stort värde om så stor del som möjligt

av dylik försäljning kunde förläggas till passagerarnas markuppehåll. Vi

förfogar över en rutinerad inköpsorganisation och har likaså rutin med

provianteringsfrilager och tullfria varor samt tillgång till kvalificerad per­

sonal.

Sveriges parfymhandlares riksförbund har i sin skrivelse med anledning

av framställningen från SAS om rätt att sälja även parfym och eau de cologne

i tax-free shops hänvisat till en skrivelse av den 5 april 1961 från Sveriges

köpmannaförbund angående den skattefria försäljningen av parfymer och

andra varuskattebelagda kemisk-tekniska preparat ombord på färjorna över

Öresund. I sistnämnda skrivelse anfördes, bland annat, att med hänsyn till

varuskattens höjd i fråga om sådana preparat en skattefri försäljning med­

ger väsentliga prisnedsättningar samt att det ofta är fråga om relativt dyr­

bara varor med förhållandevis lång förbrukningstid, vilka är lätta att med­

föra på en resa. Köpmannaförbundet ansåg därför den skattefria försälj­

ningen av kemisk-tekniska preparat vara ett hot inte enbart mot närbe­

lägna butiker utan mot branschen i dess helhet. Sveriges parfymhandlares

riksförbund tillägger i sin skrivelse, att vådorna för den svenska parfym­

detaljhandeln av en skattefri försäljning får ökad vikt om även passagerare

i internordisk flygtrafik skulle ha rätt att handla i tax-free shops.

Kungl. Maj.ts proposition nr 140 år 1962

7

Yttrandena

Framställningen om rätt för SAS att i tax-free shops sälja obeskattade tobaksvaror och rusdrycker även till flygpassagerare i internordisk trafik har i princip tillstyrkts av samtliga hörda myndigheter.

Generaltullstyrelsen anför till en början, att de hittillsvarande erfarenhe­ terna av tax-free shops visat att kontrollen över försäljningen där kunnat utövas fullt tillfredsställande utan personalkrävande åtgärder. SAS bär handhaft försäljningen med noggrannhet helt i enlighet med utfardade fö­ reskrifter och direktiv. Frågan om utvidgning av försäljningen till passa­ gerare i internordisk trafik, vilken — fortsätter styrelsen toide sam­ manhänga med rationaliseringssträvandena inom SAS, dryftades vid Nor­ diska tulladministrativa rådets sammanträde i Reykjavik den 6—8 juli 1961 och vid sammanträde med rådets allmänna utskott i Helsingfors den 13__15 september 1961. Det uttalades därvid samstämmigt, att försäljning i tax-free shops från tullkontrollsynpunkt är att föredraga framför för­ säljning ombord på flygplanen. En överflyttning av försäljningen från flyg­ planen till tax-free shops skulle sålunda medge en enklare och mindre per­ sonalkrävande kontroll, övervakning av själva försäljningen ombord kan inte, anför styrelsen vidare, utövas av tullverket, och även SAS har svårt att effektivt kontrollera att försälj ningspersonalen ombord iakttar föreskriv­ na försäljningsbegränsningar. En till tax-free shops koncentrerad försäljning kan mera effektivt övervakas av både tullverket och SAS. Anledningen till att internordiska resande ej medgavs rätt till inköp från tax-free shops var enligt styrelsens uppfattning framför allt att man inte ville öka möj­ ligheterna till inköp av skattefria varor i närtrafik. Om, såsom SAS för­ utsatt, försäljningen av skattefria varor ombord på flygplanen slopas, skulle emellertid inköpsmöjligheterna i den av SAS bedrivna trafiken inte öka. Däremot skulle ett bifall till framställningen, anför styrelsen, inte hindra eu skattefri försäljning i internordisk trafik ombord på flygplan tillhörande andra flygföretag. Från luftfartspolitisk synpunkt synes det ej heller möjligt att begränsa inköpsmöjligheterna i tax-free shops till re­ sande som färdas med SAS-plan. Dessa olägenheter är dock enligt styrel­ sens mening inte så betydande, att de uppväger de fördelar från tullkon­ trollsynpunkt som ett slopande av försäljningen ombord på SAS-planen i internordisk trafik skulle innebära. Generaltullstyrelsen tillstyrker fram­ ställningen i detta hänseende men förutsätter att vid ett genomförande av förslaget försäljning av skattefria varor ombord på SAS-plan i internordisk trafik överhuvud icke äger rum.

Kontrollstyrelsen framhåller i sitt yttrande, att förslaget om försäljning av obeskattade varor i tax-free shops även till flygpassagerare i internor­ disk trafik och samtidigt slopande av försäljningen på flygplanen utgör ett led i rationaliseringssträvandena inom SAS. Då möjligheterna till inköp av obeskattade rusdrycker och tobaksvaror i den av SAS bedrivna trafiken inte torde komma att nämnvärt ökas genom den föreslagna överflyttningen, har kontrollstyrelsen för sin del icke något alt i princip erinra mot denna.

8

Kommerskollegium anför, att tillräckligt lång tid ännu inte förflutit för

att det skall vara möjligt att med ledning av vunna erfarenheter avgöra

om skäl föreligger att frångå de av statsmakterna under våren 1961 upp­

dragna riktlinjerna för försäljningen i tax-free shops. Det oaktat anser

sig emellertid kollegium kunna tillstyrka, att även resande inom de nor­

diska länderna får rätt att köpa spritdrycker och tobaksvaror i dessa buti­

ker. Kollegium understryker att en sådan utvidgning i visst hänseende

skulle underlätta bolagets möjligheter att genomföra rationaliseringar. Den

personal, som nu är sysselsatt med att sälja spritdrycker och tobaksvaror

ombord på planen i internordisk trafik, skulle nämligen kunna indragas.

Även de handelskamrar, vilkas yttranden är bifogade kommerskolle­

giums utlåtande, har alla tillstyrkt framställningen från SAS i denna del.

Stockholms handelskammare hänvisar därvid till de betydande besparingar,

som omläggningen skulle medföra för SAS, och de från kontrollsynpunkt

tillfredsställande erfarenheterna av försäljningen i tax-free shops. Handels­

kammaren i Göteborg anför, att försäljningen av sprit och tobak ombord

på flygplanen utgör ett mycket irrationellt moment i flygresorna, i synner­

het de kortare, vilket det vore i hög grad önskvärt att få bort.

Luftfartsstgrelsen framhåller i sitt yttrande att fjolårets beslut om för­

säljning i tax-free shops satt SAS i tillfälle att överflytta viss del av den

skattefria försäljningen från flygplanen till marken och att företaget där­

igenom kunnat uppnå vissa rationaliseringsvinster. För att nå full effekt

i sistnämnda hänseende önskar SAS nu, fortsätter styrelsen, en sådan ut­

vidgning av rätten till försäljning i tax-free shops, att all försäljning om­

bord på flyglinjer inom Skandinavien kan tagas bort och i stället förläggas

till marken.

Luftfartsstyrelsen anför vidare.

SAS framställning är ett betydelsefullt led i konsortiets ansträngningar

att rationalisera verksamheten och minska utgifterna. De årliga kostnads­

besparingar, som kan vinnas vid genomförandet av konsortiets förslag, upp­

går enligt av luftfartsstyrelsen infordrad uppgift till storleksordningen 3,5

miljoner kronor. Härtill kommer viss möjlighet till ökad omsättning genom

att passagerare, som utnyttja andra flygföretag än SAS, kan beräknas verk­

ställa sina inköp redan på marken i SAS’ butiker före avresan. Ett bifall

till förevarande framställning skulle sålunda i konsortiets nuvarande an-

strängda ekonomiska läge få en icke oväsentlig betydelse för SAS’ affärs­

ställning. Redan ur denna synpunkt anser sig luftfartsstyrelsen böra till­

styrka förslaget.

Även från nykterhets- och kontrollsynpunkter kommer den föreslagna

omläggningen av rusdrycksförsäljningen enligt luftfartsstyrelsens åsikt att

medföra vissa fördelar. Genom koncentrering av försäljningen till ett fåtal

fasta butiker vinnes nämligen, anför styrelsen, förutsättningar för en bättre

kontroll av inköpen så att dessa kan mera noggrant anpassas efter inrese-

landets bestämmelser. Vid försäljning ombord är denna kontrollmöjlighet

i praktiken starkt beskuren.

Styrelsen framhåller vidare att försäljningen av skattefria varor ombord

Kungl. Maj:ts proposition nr HO år 1962

9

på luftfartyg i den internordiska trafiken innefattar ett från allmänna ord­

nings- och trivselsynpunkter besvärande problem med hänsyn till de myc­

ket korta restiderna mellan de skandinaviska länderna. Försäljningen, vil­

ken i allmänhet sker från en vagn som framföres i kabinens mittgång, ar

sålunda, anför styrelsen, synnerligen hindrande för passagerarnas och be­

sättningens normala förflyttningar, vartill kommer att övrig service åt

passagerarna av många anses bli lidande. Även av dessa skäl är det sålunda,

slutar styrelsen, starkt önskvärt att vid skandinaviska resor all försäljning

äger rum på marken.

Framställningen från SAS i denna del har avstyrkts endast av Sveriges

köpmannaförbund, vilket därvid hänvisar till samma skäl som förbundet

anförde mot inrättande av tax-free shops, nämligen främst statsmakternas

intresse av att varuskatt uttages vid all försäljning av skattebelagda varor

och hänsyn till den reguljära detaljhandelns konkurrenssynpunkter. Enligt

förbundets mening har några nya omständigheter, som motiverar en ut\idg-

ning av försälj ningsrättigheterna i tax-free shops, inte tillkommit. En så­

dan utvidgning skulle, anför förbundet vidare, strida mot den ståndpunkt

som statsmakterna intagit i fråga om försäljningen av obeskattade varor i

fartygstrafiken över Öresund.

SAS har med anledning av generaltullstyrelsens förslag om slopande av

all försäljning av skattefria varor ombord på SAS-plan i internordisk tra­

fik anfört.

I de ekonomiska beräkningar, som ligger till grund för SAS’ framställ­

ning till Konungen om tillstånd att förlägga försäljningen av skattefria va­

ror till resenärer i internordisk trafik på marken i stället för i luften, in­

går behållningen från försäljningen av skattefri choklad, parfym och eau

de cologne som en betydelsefull del av den totalinkomst, som för närva­

rande erhålles från försäljningen ombord. I sitt utlåtande förutsätter Ge­

neraltullstyrelsen att försäljningen ombord å SAS’ flygplan i internordisk

trafik av skattefria varor överhuvud icke skall äga rum, vilket skulle inne-

bära att SAS frånhändes möjligheten att i fortsättningen bibehålla denna

inkomst från choklad- och parfymförsäljningen. Icke minst i dagens eko­

nomiska läge medför en sådan utveckling stor nackdel för SAS.

SAS hemställer att, därest Kungl. Maj :t endast medger SAS rätt att i

tax-free shops sälja tobaksvaror och spritdrycker till resenärer i internor­

disk trafik, konsortiet måtte få rätt att även i fortsättningen ombord på

plan i internordisk trafik försälja skattefri choklad, parfym och eau de

cologne. Denna försäljning medför inte, anför SAS, några extra kostnadei,

enär den kommer att utföras av ordinarie kabinpersonal.

Beträffande särskilda inskränkningar i rätten till försäljning i tax-free

shops innehåller yttrandena i huvudsak följande.

Till passagerare på f 1 y g 1 i n j eh\ Malmö Köpenhamn bör,

enligt vad generattullstgrelsen, kontrollstyrelsen och Skånes handelskam­

mare anför, någon försäljning av obeskattade varor inte äga rum.

I fråga om de tillåtna in köp skvantiteterna bör enligt general­

Kungl. Maj.ts proposition nr 1W år 1962

10

tullstyrelsen den begränsningen stadgas, att försäljning i tax-free shops må

ske endast till myckenhet som passageraren äger rätt att tullfritt införa

i inreselandet. Kontrollstyrelsen föreslår en bestämmelse av samma inne­

håll. Kommerskollegium finner naturligt att de internordiska flygpassage­

rarnas inköpsrätt begränsas till de mängder, som i motsvarande fall får

säljas på passagerarfartyg i internordisk fart.

Framställningen av SAS om utvidgning av varusortimentet av-

styrkes av samtliga hörda myndigheter utom luftfartsstyrelsen.

Generaltullstyrelsen nämner i sitt yttrande att man vid mötet med Nor­

diska tulladministrativa rådets allmänna utskott i september 1961 var böjd

för att helt avstyrka en sådan utökning av varusortimentet som den av SAS

begärda. Styrelsen, som under hand samrått i frågan med de danska och

noiska tullstyrelserna, har inte funnit anledning att för närvarande till­

styrka utökningen.

Kontrollstyrelsen hänvisar till statsmakternas uttalanden vid inrättandet

av tax-free shops, enligt vilka varusortimentet i avbidan på närmare er­

farenheter borde omfatta endast rusdrycker och tobaksvaror. Med hänsyn

härtill och då ytterligare omständigheter inte tillkommit som kan föran­

leda en ökning av sortimentet synes det, anför styrelsen, knappast böra

ifrågakomina att nu medge den av SAS begärda utvidgningen.

Enligt kommerskollegiets mening är varken rationaliseringsskäl eller

andra särskilda skäl för en utökning av varusortimentet att omfatta cho­

klad och parfymer in. m. för handen.

Stockholms handelskammare anser, med hänsyn till den korta tid som

törtlutit efter statsmakternas ställningstagande, anledning saknas att ändra

den gällande ordningen i fråga om varusortimentet. Skånes handelskam­

mare förklarar sig däremot ej heller i denna del ha något alt erinra mot

den av SAS begärda ändringen. Handelskammaren i Göteborg tillstyrker en

sådan ändring.

Sveriges köpmannaförbund avstyrker även i detta hänseende ändring av

gällande regler och anför därvid att skattefri försäljning av toalettartiklar,

parfym och eau de cologne inte är tillåten i fartygstrafiken över Öresund.

Att i detta hänseende bereda flygföretag och deras passagerare större för­

måner kan enligt förbundets mening inte vara riktigt. Dessa varor beting­

ar ofta ett i förhållande till kvantiteten relativt högt pris, och varuskatten

uppgår därför i regel till ganska betydande belopp. Det skulle också vara

möjligt, anför förbundet, att utan praktiska hinder i tax-free shops inköpa

varor, som under relativt lång tid framåt täckte köparens behov.

Luftfartsstyrelsen tillstyrker den av SAS begärda utvidgningen av varu­

sortimentet i tax-free shops. Styrelsen hänvisar därvid till att skattefri för­

säljning av parfymer och andra kemisk-tekniska preparat redan är tillåten

ombord på luftfartyg i internationell trafik och således även i internordisk

trafik. Förslaget innebär alltså, framhåller styrelsen, endast att försälj­

ningen förlägges till marken. Det är enligt styrelsens mening knappast tro­

Kungl. Maj.ts proposition nr HO år 1962

11

ligt att omsättningen genom en sådan åtgärd kommer att sliga mera väsent­

ligt. Däremot synes det nödvändigt, anför styrelsen, att all försäljning slo­

pas ombord, om rationaliseringsvinsten skall kunna vinnas helt.

Betänkandet angående reorganisation av

SAS

Den 1 juli 1961 beslöt kommunikationsministrarna i Danmark, Norge och

Sverige att utse en kommitté med uppdrag att skyndsamt företaga en utred­

ning av huvudpunkterna i SAS-konsortiets organisation, administration och

driftsformer i syfte att lägga fram förslag till åtgärder som kunde öka kon­

sortiets effektivitet och konkurrensförmåga. Denna skandinaviska kommitté

har avgivit ett den 29 december 1961 dagtecknat betänkande.

Betänkandet innehåller en redogörelse för konsortiets genomförda och

planerade åtgärder i sanerande och intäktsfrämjande syfte. Därvid nämnes

att konsortiet undersöker möjligheten av att slopa försäljningen av tobaks-

och andra varor ombord på de skandinaviska linjerna, vilket skulle innebära

en väsentlig nedskärning av kabinpersonalen på dessa linjer. En sådan åt­

gärd kräver dock, framhåller kommittén, att tax-free shops blir inrättade i

samtliga skandinaviska huvudstäder samt att även passagerare mellan orter

inom Skandinavien tillåtes göra inköp i dessa affärer.

Kommittén finner det med hänsyn till den under senare år försämrade

kostnadsutvecklingen inom konsortiet synnerligen angeläget, att konsortiet

vidtager särskilda kraftåtgärder för att bringa ned kostnaderna och höja ef­

fektiviteten samt därigenom nå en mera ekonomisk drift. Kommittén pekar

i detta sammanhang på några av de möjligheter, som myndigheterna i de

skandinaviska länderna har alt underlätta konsortiets rationaliseringssträ-

vanden. I fråga om tax-free shops anför kommittén därvid särskilt följande.

Inrättandet av en s. k. tax-free shop jämväl i Oslo samt en utvidgning

av dessa affärers försäljningsrätt att avse även resande till nordiskt land

skulle göra det möjligt för konsortiet att på de skandinaviska linjerna helt

eller delvis flytta över försäljningen av sprit- och tobaksvaror från flygpla­

nen till tax-free shops, vilket skulle innebära en väsentlig minskning av ka­

binpersonalen på dessa linjer. Konsortiet har beräknat göra en besparing

på omkring 1,5 miljoner svenska kronor om året genom en sådan överflytt­

ning. Då det enligt kommittén icke kan finnas några sakliga betänkligheter

mot en sådan utvidgning av försäljningsrätten vid tax-free shops vill kom­

mittén uttala den förhoppningen att det skall vara möjligt för myndighe­

terna att tillgodose konsortiets önskemål i detta avseende. Kommittén vill

också framhålla önskvärdheten av att frågan om en utökning av varusorti­

mentet i tax-free shops får en för konsortiet så tillfredsställande lösning

som möjligt.

Departementschefen

Framställningen från SAS om utvidgning av rätten till försäljning i tax-

free shops får ses som ett led i strävandena till en ekonomisk sanering av

konsortiets verksamhet. I likhet med den skandinaviska kommittén för re­

organisation av SAS anser jag det angeläget att varje möjlighet till bespa­

Kungi. Maj. ts proposition nr HO år 1962

Kungl. Maj. ts proposition nr 140 år 1962

ringar i företagets rörelse tillvaratages. Det av SAS framlagda och av kom­ mittén förordade förslaget om försäljning i tax-free shops även till flygpas­ sagerare i internordisk trafik synes kunna medföra en väsentlig sådan be­ sparing. Om förslaget genomföres kan nämligen motsvarande försäljning i flygplanen på de skandinaviska linjerna slopas och kabinpersonalen på des­ sa linjer avsevärt reduceras. Detta beräknas enligt kommittén medföra en årlig besparing av 1,5 miljoner kronor.

Även från beskattnings- och nykterhetssynpunkter medför den föreslagna omläggningen av den skattefria försäljningen icke oväsentliga fördelar. Så­ lunda har generaltullstyrelsen på grundval av de numera föreliggande erfa­ renheterna av försäljning i tax-free shops funnit, att denna försäljnings- form från kontrollsynpunkt är att föredraga framför försäljning i flygplan. Samma mening har uttalats av tullmyndigheterna i övriga nordiska länder. Tullmyndigheterna kan nämligen inte utöva kontroll över försäljningen i flygplanen, och ej heller SAS lär kunna genomföra en fullt effektiv kon­ troll av att föreskrivna försäljningsbegränsningar iakttages. Däremot kan, såsom erfarenheten visar, en tillfredsställande kontroll över försäljningen i tax-free shops anordnas utan svårighet. Självfallet är det såväl av fiskaliska hänsyn som från nykterhetssynpunkter angeläget, att givna försäljningsbe­ gränsningar iakttages. I detta sammanhang bör även erinras om att för in­ köp i tax-free shops gäller vissa åldersgränser, som saknar motsvarighet vid ombordförsäljning. Man bör vidare ha klart för sig att den föreslagna omläggningen inte ökar möjligheterna till skattefria inköp. Tvärtom finns anledning förmoda att benägenheten till sådana inköp blir något mindre om flygpassagerarna för sina inköp är hänvisade till en butik på flygplatsen än om varorna, såsom nu är fallet, utbjudes till försäljning under flyg­ resan.

Från mer allmän synpunkt får även anses värdefullt, att arbetskraft stäl­ les till förfogande för andra ändamål genom en överflyttning av försäljning­ en från flygplanen till tax-free shops. I fråga om ordning och trivsel ombord på planen skulle en sådan åtgärd likaledes, såsom framhållits under remiss­ behandlingen, innebära en vinst.

De närmast berörda myndigheterna har, liksom övriga remissinstanser, tillstyrkt att den nuvarande rätten till försäljning av obeskattade tobaksva- ror och rusdrycker i tax-free shops utsträckes till att gälla flygpassagerare i internordisk trafik. Enligt vad jag erfarit är vederbörande danska myndig­ heter beredda att för sin del genomföra en motsvarande utvidgning av för­ säljningsrätten. Mot bakgrund av de förut redovisade skälen anser även jag att en sådan ändring av bestämmelserna för tax-free shops nu bör ske. En betingelse för att försäljning till internordiska flygpassagerare i dessa butiker skall få påbörjas är emellertid, såsom följer av det tidigare anförda, att motsvarande skattefria försäljning ombord på SAS-planen samtidigt slopas. Om en avveckling av ombordförsäljningen ej kan genomföras på alla företagets internordiska linjer vid samma tidpunkt, förutsätter jag att försäljning i tax-free shops inte sker till passagerare på viss flyglinje förrän

13

motsvarande möjligheter till skattefria inköp på denna linje upphört i båda färdriktningarna.

Såsom flera remissinstanser framhållit, bör försäljning av obeskattade va­ ror till passagerare på flyglinjen Malmö—Köpenhamn icke få ske.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma tidpunkten för ikraftträdandet av nya bestämmelser. Jag har för avsikt att i det sam­ manhanget föreslå Kungl. Maj:t att införa vissa begränsningar av inköps­ rätten i tax-free shops. Härom vill jag nu nämna följande.

Efter nordiskt samarbete har i Sverige nyligen vidtagits ändringar i reg­ lerna om resandes rätt till tullfri införsel av rusdrycker och tobaksvaror. In­ köpsrätten i tax-free shops för flygpassagerare i internordisk trafik torde mot bakgrund härav böra begränsas till vad vederbörande köpare enligt des­ sa regler skulle ägt att tullfritt införa i Sverige. Det synes lämpligt att även införa en uttrycklig bestämmelse av allmän räckvidd om att försäljning i tax-free shops får ske endast till myckenhet som köparen äger tullfritt in­ föra i destinationslandet. Jag vill emellertid i sammanhanget framhålla att frågan om den skattefria försäljningen alltjämt måste bedömas med hänsyn till erfarenheterna i skilda hänseenden av denna försäljning. I den mån lufttrafiken mellan de nordiska länderna blir allt tätare och resti­ derna allt kortare kan en omprövning av frågan sålunda bli aktuell.

De besparingsskäl, som motiverar en utvidgning av den nuvarande försälj­ ningen i tax-free shops till internordisk trafik, torde inte föreligga i fråga om framställningen att få sälja choklad och toalettartiklar i dessa butiker. Ställningstagandet till frågan om en sådan utvidgning av varusortimentet synes därför lämpligen tills vidare få anstå och bli beroende av Kungl. Maj :ts senare prövning med hänsyn, bland annat, till ytterligare erfarenheter och frågans lösning i övriga berörda länder. I detta sammanhang vill jag även uttala att jag inte funnit skäl att för omläggningen till markförsäljning av tobaksvaror och rusdrycker förutsätta, att den nu bedrivna skattefria om- bordförsäljningen av övriga varor slopas.

Reglerna om försäljning i tax-free shops bör enligt min mening, om riks­ dagen inte har någon erinran mot den av mig förordade utvidgningen av försäljningsrätten, intagas i en ny kungörelse med vissa bestämmelser rö­ rande försäljning av obeskattade varor på tullflygplats, vilken ersätter nu­ varande kungörelse i ämnet. Utkast till ny kungörelse har utarbetats inom finansdepartementet och torde såsom Bihang få fogas vid statsrådsprotokol­ let.

Kungl. Maj. ts proposition nr lbO år 1962

14

Kungl. Maj. ts proposition nr UO år 1962

III. Den särskilda beskattningen av sprit och vin

Gällande ordning

Enligt förordningen den 24 maj 1957 (nr 209) om skatt på sprit och vin

skall till staten erläggas omsättningsskatt för sådana varor samt därjämte

utskänkningsskatt för spritdrycker. Sprit och vin omfattas även av den all­

männa varuskatten.

Omsättningsskatten för sprit och vin utgår i fråga om sprit och starkvin

med en grundavgift och en procentavgift. Grundavgiften för sprit är grade­

rad efter alkoholstyrkan och utgör sedan februari 1958 lägst 8 kronor och

högst 11 kronor 60 öre medan grundavgiften för starkvin är 2 kronor, allt

för liter. Procentavgiften utgör för sprit 50 procent och för starkvin 37 pro­

cent av utminuteringspriset, skatten inberäknad.

För lätta viner utgår omsättningsskatten endast i form av procentavgift,

vilken för dessa drycker är bestämd till 36 procent av utminuteringspriset,

likaledes med skatten inberäknad.

Den å vilken rätt till utskänkning av spritdrycker överlåtits skall för ut-

skänkta spritdrycker erlägga utskänkningsskatt med belopp, motsvarande

25 procent av utskänkningsvärdet.

För här i riket tillverkat vin liksom för viss teknisk sprit gäller särskilda

regler.

Departementschefen

Den särskilda omsättningsskatten på sprit och vin har sedan februari

1958 utgått efter oförändrade grunder. De höjningar av priserna på sprit­

drycker och viner, som därefter skett, har huvudsakligen betingats av den

allmänna varuskatten och har varit mindre än höjningen av den allmänna

prisnivån. Den förskjutning i prisrelationen mellan dryckerna i fråga och

andra konsumtionsvaror, som sålunda inträtt samtidigt med att en allmän

höjning av inkomstnivån skett, har åberopats som skäl för att höja beskatt-

ningen sasom ett led i strävandena att motverka en icke önskvärd konsum-

tionsutveckling på detta område.

Erfarenheterna från vidtagna höjningar i beskattningen ger vid handen,

att förslag härom under tiden fram till dess riksdagens beslut hinner fattas

och den föreslagna höjningen kan träda i kraft lätt utlöser en kraftig efter-

frågeökning, vilket givetvis är i hög grad otillfredsställande, särskilt från

nykterhetssynpunkt. Det framstår därför som angeläget att åtgärder på al­

koholbeskattningens område kan vidtagas utan de nu antydda negativa följd­

företeelserna. Förutsättningen härför är att beslut om höjd beskattning fat­

tas och genomföres utan att inköp under tiden kan ske till lägre priser än de

som kommer att gälla efter skattehöjningen. I detta syfte har olika förfa­

randen med snabbehandling i riksdagen av framlagda propositioner tillgri­

pits. Från principiella synpunkter kan invändningar emellertid riktas mot

ett sådant förfarande. Det begränsar sålunda otvivelaktigt i praktiken möj­

15

ligheterna till initiativ från riksdagens sida samt medför även i övrigt svå­ righeter att ägna frågan samma grundliga behandling som eljest sker.

Även i andra sammanhang har behov att med kort varsel kunna vidtaga åtgärder av liknande natur visat sig föreligga. Detta gäller t. ex. tullområ­ det, där snabba åtgärder för att hindra skadeverkningar av import till un­ derpris eller av liknande orsaker kan bli nödvändiga. Kungl. Maj :t har där­ för av riksdagen fått bemyndigande dels för viss tid att självständigt för­ ordna om uttagande av antidumping- och utjämningstullar och dels att, där särskilda skäl föreligger, under förutsättning av riksdagens efterföljande prövning provisoriskt förordna om förhöjd tull eller särskild tullavgift. En motsvarighet på alkoholbeskattningens område till det mindre vittgående be­ myndigande, som i sistnämnda fall givits Kungl. Maj :t, skulle enligt min me­ ning göra det möjligt att i allt väsentligt eliminera de olägenheter man nu har att räkna med vid en ändring i alkoholbeskattningen. Genom att en av Kungl. Maj :t beslutad skatteändring blir av allenast provisorisk natur och för fortsatt giltighet förutsätter riksdagens snara godkännande bevaras riks­ dagens i regeringsformen fastslagna befogenheter och förut antydda olägen­ heter vid riksdagsbehandlingen undvikes.

Enligt min åsikt skulle således den lämpligaste lösningen av de berörda problemen vara, att Kungl. Maj :t erhåller bemyndigande att, då riksdagens beslut inte utan olägenhet kan avvaktas, provisoriskt förordna om ändring­ ar i beskattningen av sprit och vin. Behov av sådant förordnande föreligger naturligtvis främst i fråga om en höjning av skatterna, men i samband med en höjning kan måhända även ifrågakomma att i något hänseende jämka skattesatserna i sänkande riktning. Möjlighet bör därför finnas att provisoriskt såväl höja som sänka gällande skattesatser. Sådant pro­ visoriskt förordnande bör, såsom jag nyss nämnt, gälla endast i avbidan på riksdagens prövning. I detta hänseende vill jag förorda i princip samma regler som gäller beträffande förordnande om uttagande av tull i visst fall. Sålunda bör förordnande om ändrad skatt på sprit och vin inom en månad eller, om riksdagssession ej pågår, inom en månad från början av nästföl- jande session genom proposition underställas riksdagen för godkännande. Sker ej sådant underställande, bör förordnandet förfalla. Om riksdagen inte godkänner förordnandet, skall det upphöra att gälla. Då det emellertid av tekniska och praktiska skäl inte lär vara möjligt att låta förordnandet auto­ matiskt förfalla eller upphöra att gälla, torde i båda fallen få ankomma på Kungl. Maj :t att snarast möjligt sätta förordnandet ur kraft. Om förord­ nandet godkännes endast till viss del, bör motsvarande gälla förordnandet till den del det inte blivit godkänt. Bemyndigandet synes böra innefatta rätt att vid ändring av omsättningsskatten på sprit och vin i motsvarande mån ändra för dessa varor utgående tull, som även inrymmer sådan omsätt­ ningsskatt. Bestämmelser om dylik tull finns för närvarande i fråga om re­ sandes och avmönstrande sjömäns införsel av spritdrycker och vin.

De senaste höjningarna av omsättningsskatten på spritdrycker och viner bär varit förenade med en särskild skatt för de lager, som vid skattehöjning­

Kungl. Maj:ts proposition nr 140 år 1962

16

Kungl. Maj:ts proposition nr HO år 1962

ens ikraftträdande funnits i detaljhandeln och hos restauratörerna. När de

nuvarande skattesatserna fastställdes i februari 1958, bestämdes denna la­

gerskatt till det belopp, som motsvarade skillnaden mellan detalj handelsbo­

lagets respektive restauratörens nettoinköpspris före och efter skattehöj­

ningen. Lagerskatten skulle erläggas vid en tidpunkt omkring tre och en halv

månad efter skattehöjningens ikraftträdande. Det här ifrågasatta bemyndi­

gandet för Kungl. Maj :t synes böra innefatta även befogenhet att förordna

om lagerskatt som motsvarar en provisorisk skattehöjning.

Ett bemyndigande av nu ifrågasatt innehåll torde böra vara tidsbegränsat.

Lämpligt synes vara att låta bemyndigandet gälla till och med den 30 juni

1967. Om motsvarande nu gällande bemyndiganden på tullområdet, vilka

utlöper den 30 juni 1963, framdeles förlänges för lika lång tid som den för

vilken de senast lämnats, d. v. s. fyra år, kommer nämligen giltighetstiderna

för de olika bemyndigandena att sammanfalla. Det här ifrågavarande be­

myndigandet synes vidare böra göras avhängigt av att den nuvarande för­

ordningen om skatt på sprit och vin fortfarande äger giltighet.

Förslag till förordning innefattande sådant bemyndigande som nu sagts

har utarbetats inom finansdepartementet.

IV. Departementschefens hemställan

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj:t

måtte genom proposition

dels inhämta riksdagens yttrande över den utvidgning av försäljningsrät­

ten i tax-free shops, som jag nyss förordat;

dels föreslå riksdagen att antaga det inom finansdepartementet upprätta­

de förslaget till förordning angående rätt för Kungl. Maj.t att förordna om

ändrad skatt på sprit och vin, m. m.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­

nar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlå­

tas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll

utvisar.

Ur protokollet:

Olof Norén

Kungl. Maj:ts proposition nr HO år 1962

17

Bihang

Utkast

till

kungörelse med vissa bestämmelser rörande försäljning av obeskattade

varor på tullflygplats

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Försäljning av obeskattade tobaksvaror och rusdrycker må av Scandinav- ian Airlines System bedrivas i särskilda butiker vid Arlanda, Bromma, Tors- landa och Bulltofta flygplatser.

2

§.

Försäljning, som avses i 1 §, må äga rum endast till flygpassagerare, som avreser till utrikes ort, dock icke på Bulltofta flygplats till flygpassagerare som avreser till Köpenhamn.

3 §•

Försäljning må icke ske till större myckenhet än köparen äger tullfritt in­ föra i inreselandet. Till den som avreser i trafik på flyglinje till Danmark, Finland eller Norge må dock icke säljas större myckenhet än han såsom re­ sande äger tullfritt införa här i riket.

4 §.

Tobaksvaror må icke säljas till den som kan antagas ej hava fyllt 15 år. Rusdrycker må icke säljas till den som kan antagas ej hava fyllt 21 år.

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

(•20412