Prop. 1962:16

('med förslag till lag an\xad gående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruks\xad fastighet (jordförvärvslagen)',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 16 år 1962

1

Nr 16

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruks­ fastighet ( jordförvärvslagen ); given Stockholms slott den 3 januari 1962.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruks­ fastighet (jordförvärvslagen).

GUSTAF ADOLF

Eric Holmquist

Förslag

till

Lag

angående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272)

om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet

( j or dförvär vslagen)

Härigenom förordnas, att lagen den 3 juni 1955 om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen)1, vilken gäller till och med den 30 juni 1962, skall äga fortsatt giltighet till och med den 30 juni 1963.

1 Senaste lydelse, se beträffande 1 § SFS 1958: 212 och 1960:194 samt beträffande 12 § SFS 1960: 194.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 16

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 16 år 1962

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 december 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena Undén , statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Länge, Lindholm, Kling,

t

Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om fortsatt giltighet av jordförvärvslagen samt anför följande.

På förslag av Kungl. Maj :t (prop. nr 165) antog 1955 års riksdag (tredje lagutskottets uti. nr 24, riksdagens skrivelse nr 345) en lag om inskränk­ ning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen). Lagen, som utfärdades den 3 juni 1955 (SFS nr 272), har sedermera ändrats 1958 (SFS nr 212) och 1960 (SFS nr 194). Syftet med lagen är att hindra vissa såsom olämpliga ansedda förvärv av jord och skog samt att främja jord­ brukets yttre rationalisering.

Jordförvärvslagen gäller till och med den 30 juni 1962. Den 16 augusti 1961 avgav 1958 års jordlagsutredning ett betänkande med förslag till ny jordförvärvslag m. m. (SOU 1961: 49). Betänkandet inkom till jordbruksdepartementet den 27 september 1961 och remissbehandlas för närvarande. Remisstiden, som ursprungligen var bestämd att sluta vid års­ skiftet, har sedermera förlängts till den 28 februari 1962 på grund av öns­ kemål från olika håll. Detta medför att förslag till ny lagstiftning inte hin­ ner föreläggas vårriksdagen. Det blir således nödvändigt att i stället fram­ lägga förslag om förlängning av giltighetstiden för den nuvarande lagen. Slutdagen synes böra bestämmas till den 30 juni 1963.

I enlighet härmed har inom jordbruksdepartementet upprättats förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvslagen).

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget, av den lydelse bilaga1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 rege­ ringsformen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av protokol­ let.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats­ rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Jan Brandt

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har här uteslutits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 16 år 1962

3

Utdrag ur protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 21 de­

cember 1961.

Närvarande:

justitierådet R

egner

,

regeringsrådet J

arnerup

,

justitieråden af Trolle,

B

omgren

.

Enligt lagrådet den 20 december 1961 tillhandakommet utdrag av proto­ koll över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 15 december 1961, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet (jordförvärvsla­ gen).

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av chefen för rättsavdelningen i jordbruksdepartementet S. G. Jonzon.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Birgitta Liljefors

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 16 år 1962

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 1962.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Länge, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets den 21 de­ cember 1961 avgivna utlåtande över det den 15 december 1961 till lagrådet remitterade förslaget till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet ( jordförvärvslagen).

Föredraganden hemställer att förslaget, som av lagrådet lämnats utan er­ inran, måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta proto­ koll utvisar.

Ur protokollet:

Stig Johansson

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 611427