Prop. 1962:165

('dels med förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m., dels ock angående godkän\xad nande av det fjärde tilläggsprotokollet till den all\xad männa överenskommelsen rörande Europarådets pri\xad vilegier och immunitet',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1962

1

Nr 165

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen dels med förslag till

lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m., dels ock angående godkän­ nande av det fjärde tilläggsprotokollet till den all­ männa överenskommelsen rörande Europarådets pri­ vilegier och immunitet; given Stockholms slott den 6 april 1962.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen

dels att antaga härvid fogade förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.,

dels ock att godkänna det den 16 december 1961 dagtecknade fjärde till- läggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen den 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet.

GUSTAF ADOLF

Rune Hermansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen föreslås sådan komplettering av gällande lagstift­ ning om immunitet och privilegier för vissa internationella organisationer, att dylika förmåner skall tillkomma även ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och i den europeiska dom­ stolen för de mänskliga rättigheterna in. fl. I samband härmed föreslås att 1947 års lag i ämnet redaktionellt omarbetas och ersättes av en ny lag. Vi­ dare föreslås, att riksdagen godkänner det fjärde tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immu­ nitet, genom vilket närmare bestämmes vilka förmåner som skall tillkom­ ma ledamöterna i den europeiska domstolen m. fl.

1 llihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 165

2

Knngl. Maj:ts proposition nr 165 år 1962

Förslag

till

Lag

om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Utan hinder av vad eljest i lag eller särskild författning är stadgat skola

följande internationella organisationer åtnjuta immunitet och privilegier i

enlighet med vad därom bestämts i stadga eller avtal, vartill Sverige an­

slutit sig:

1. Förenta Nationerna;

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan;

3. Europarådet;

4. rådet för samarbete på tullområdet;

5. internationella atomenergiorganet;

6. Europeiska frihandelssammanslutningen;

7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Vad i första stycket stadgas skall även gälla den internationella dom­

stolen och den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

2

§•

Berättigade till förmåner som avses i 1 § äro jämväl följande personer:

1. medlemmarnas representanter i de i 1 § första stycket nämnda or­

ganisationerna samt personer med tjänst hos eller uppdrag av organisa­

tionerna;

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som

eljest medverka i förfarande vid domstolen;

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rättig­

heterna;

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättighe­

terna ävensom domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekre­

terare.

3 §•

Konungen äger meddela närmare bestämmelser för tillämpningen av

denna lag.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom denna lag upphäves lagen den 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda

förmåner för vissa internationella organisationer.

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1962

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 16 mars 1962.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström,

Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam,

Hermansson, Holmqvist.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga angående ändrad

lagstiftning om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer

m. m. samt anför därvid följande.

Med stöd av riksdagens godkännande, lämnat genom bifall till proposi­

tion nr 165 till 1951 års riksdag, har Sverige den 11 januari 1952 ratificerat

den inom Europarådet avslutade konventionen av den 4 november 1950

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri­

heterna.

Enligt artikel 19 i konventionen har, i ändamål att trygga uppfyllandet

av de förpliktelser som de fördragsslutande parterna åtagit sig genom kon­

ventionen, upprättats en europeisk kommission för de mänskliga rättig­

heterna och en europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna. I artikel

59 föreskrives, att kommissionens och domstolens ledamöter under ut­

övandet av sin verksamhet har rätt till de privilegier och den immunitet,

som avses i artikel 40 av Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts

i kraft av sagda artikel.

Närmare bestämmelser om de förmåner som enligt artikel 59 i konven­

tionen skall tillkomma domstolens ledamöter har upptagits i det fjärde

tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen den 2 september

1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet. Protokollet under­

tecknades av Sverige den 16 december 1961, därvid förbehåll gjordes för

ratifikation. Det torde jämte svensk översättning få fogas som bilaga till

statsrådsprotokollet i detta ärende (Bilaga A).

Genom protokollet tillerkännes domstolens ledamöter i stort sett samma

förmåner som enligt den allmänna överenskommelsen rörande Europa­

rådets privilegier och immunitet skall tillkomma ombud i ministerkommit­

tén. Även domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare

skall i viss utsträckning åtnjuta sådana förmåner. Protokollet upptager

fl Dihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 165

4

Kangl. Maj.ts proposition nr 165 år 1962

vidare vissa bestämmelser om immunitet för domstolen själv. Ehuru Sve­

rige icke avgivit förklaring enligt artikel 46 i konventionen (erkännande

av domstolens obligatoriska jurisdiktion), synes hinder icke föreligga att

protokollet biträdes från svensk sida, eftersom Sverige redan i och med

ratiticeringen av konventionen i princip tillerkänt domstolen och dess le­

damöter de avsedda förmånerna.

Ett tillträde till protokollet föranleder ändring i lagstiftningen rörande

immunitetsrättigheter och privilegier av hithörande slag. Bestämmelser här­

om är för närvarande meddelade i lagen den 10 juli 1947 (nr 511) om sär­

skilda förmåner för vissa internationella organisationer. Denna innehåller

en uppräkning av vissa organisationer — jämsides med dessa nämnes även

den internationella domstolen -— och personer som skall åtnjuta immunitet

och privilegier i enlighet med vad därom bestämts i stadga eller avtal, var­

till Sverige anslutit sig. Den europeiska domstolen och de i protokollet

nämnda personerna bör införas i denna uppräkning.

Det bör vidare beaktas, att Sverige den 15 december 1956, utan förbehåll

för ratifikation, undertecknat det andra tilläggsprotokollet till den förut

nämnda överenskommelsen, vilket innefattar bestämmelser om de för­

måner som skall tillkomma ledamöterna av den europeiska kommissionen

för de mänskliga rättigheterna; se SÖ 1956:74. Även dessa personer bör

införas i den förut nämnda uppräkningen.

I detta sammanhang vill jag förorda, att 1947 års lag underkastas viss

redaktionell omarbetning. Den är nu så disponerad, att i 1 § intagits den

berörda uppräkningen, vilken såsom nämnts omfattar både organisationer

m. m. och personer, och i 2 § stadgande, att Konungen äger meddela när­

mare bestämmelser för tillämpningen av lagen. Uppräkningen i 1 § har,

allt efter som nya berättigade subjekt upptagits däri, blivit allt mera svår­

överskådlig. Jag förordar, att den uppdelas så, att i 1 § första stycket i

numrerad följd upptages berättigade organisationer, i 1 § andra stycket

den internationella domstolen och den europeiska domstolen samt i 2 §,

likaledes i numrerad följd, berättigade personer. Den nuvarande 2 § skulle

härvid bli 3 §. En sådan redaktion är klarare än den nuvarande och under­

lättar också kompletteringar av lagen om, såsom sannolikt är, i framtiden

ytterligare organisationer och personer kommer att erkännas som berät­

tigade till immunitet eller andra privilegier. De föreslagna ändringarna är

formellt så omfattande, att 1947 års lag bör ersättas av en ny lag i ämnet.

Den nya lagen torde böra träda i kraft omedelbart efter utfärdandet.

Genom densamma bör 1947 års lag förklaras upphävd.

I enlighet med vad i det föregående anförts har inom justitiedeparte­

mentet upprättats såsom bilaga (Bilaga B) till detta protokoll fogat förslag1

till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.

1 Förslaget, som är likalydande med motsvarande vid propositionen fogade lagförslag har här

utelämnats.

5

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget måtte

för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom utdrag

av protokollet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats^

rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t

Konungen.

Ur protokollet:

Margit Hirén

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 165 år 1962

Bilaga A

Fourth Protocol to the General Agree-

ment on Privileges and Immunities of

the Coimcil of Europé

Provisions conceming the European

Court of Human Rights

The Governments signatory hereto,

being Members of the Council of

Europé,

Considering that, under the terms

of Article 59 of the Convention för

the Protection of Human Rights and

Fundamental Freedoms, signed åt

Rome on 4th November 1950 (herein-

after referred to as “the Conven­

tion”), the members of the European

Court of Human Rights (hereinafter

referred to as “the Court”) are en-

titled, during the discharge of their

functions, to the privileges and im-

munities provided for in Article 40

of the Statute of the Council of Eu­

ropé and in the Agreements made

thereunder;

Considering that it is necessary to

specify and define the said privileges

and immunities in a Protocol to the

General Agreement on Privileges and

Immunities of the Council of Europé,

signed åt Paris on 2nd September

1949;

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol,

the term “judges” means judges

elected in accordance with Article 39

of the Convention as well as any ad

hoc judge appointed by a State party

concerned in pursuance of Article 43

of the Convention.

Article 2

The judges shall, while exercising

their functions and during journeys

made in the exercise of their func­

tions, enjoy the following privileges

and immunities:

Quatriéme Protocole additionnel å

1’Accord Général sur les Privileges et

Immunités du Conseil de 1’Europe

Dispositions relatives å la Cour europé-

enne des Droits de 1’Homme

Les Gouvernements signataires,

Membres du Conseil de 1’Europe,

Considérant qu’aux termes de l’ar-

ticle 59 de la Convention de sauve-

garde des Droits de 1’Homme et des

Libertés fondamentales, signée å

Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprés

dénommée « la Convention »), les

membres de la Cour européenne des

Droits de 1’Homme (ci-aprés dénom­

mée « la Cour») jouissent, pendant

1’exercice de leurs fonctions, des pri-

viléges et immunités prévus å l’ar-

ticle 40 du Statut du Conseil de l’Eu-

rope et dans les Accords conclus en

vertu de cet article ;

Considérant qu’il importe de défi-

nir et préciser lesdits privileges et

immunités au moyen d’un Protocole

additionnel å 1’Accord Général sur

les Privileges et Immunités du Con­

seil de 1’Europe, signé å Paris le 2

septembre 1949,

Sont convenus de ce qui suit :

Article ler

Aux fins d’application du présent

Protocole, le terme « juges » désigne

indifféremment les juges élus confor-

mément å 1’article 39 de la Conven­

tion et tout juge ad hoc désigné par

un Etat intéressé en vertu de 1’article

43 de la Convention.

Article 2

Les juges jouissent, pendant 1’exer-

cice de leurs fonctions ainsi qu’au

cours des voyages accomplis dans

1’exercice de leurs fonctions, des pri-

viléges et immunités suivants :

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 är 1962

7

(Översättning)

Fjärde tilläggsprotokollet till den all­

männa överenskommelsen rörande

Europarådets privilegier och

immunitet

Bestämmelser rörande den europeiska dom­

stolen för de mänskliga rättigheterna

Undertecknade regeringar, vilka

äro medlemmar av Europarådet, hava

i betraktande av att enligt bestäm­

melserna i artikel 59 i konventionen

angående skydd för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande

friheterna, som undertecknades i Rom

den 4 november 1950 (här nedan be­

nämnd »konventionen»), ledamöter­

na av den europeiska domstolen för

de mänskliga rättigheterna (här ne­

dan benämnd »domstolen») under

utövandet av sin verksamhet ha rätt

till de privilegier och den immuni­

tet, som avses i artikel 40 i Euro­

parådets stadga och i de avtal som

ingåtts i kraft av sagda artikel;

med hänsyn till nödvändigheten av

att fastställa och närmare angiva

ifrågavarande privilegier och immuni­

tet i ett tilläggsprotokoll till den all­

männa överenskommelsen rörande

Europarådets privilegier och immu­

nitet, som undertecknades i Paris

den 2 september 1949,

överenskommit om följande:

Artikel 1

I detta protokoll avser benämning­

en »domare» de domare, som valts

enligt artikel 39 i konventionen lik­

som varje domare, vilken utsetts ad

hoc enligt artikel 43 i konventionen

av stat, som är part i målet.

Artikel 2

Domarna skola vid utövandet av si­

na funktioner och under resa företa­

gen under utövandet av sina funktio­

ner åtnjuta följande privilegier och

immunitet:

8

Kungl: Maj:ts proposition nr 165 år 1962

(a) immunity from personal arrest

or detention and from seizure of their

personal baggage, and, in respect of

words spöken or written and all acts

done by them in their official ca-

pacity, immunity from legal process

of every kind;

(b) exemption in respect of them-

selves and their spouses as regards

any restrictions on their freedom of

movement on exit from and return to

their country of residence, and entry

into and exit from the country in

which they exercise their functions;

and from aliens’ registration in the

country which they are visiting or

through which they are passing in

the exercise of their functions.

Article 3

In the course of journeys under­

taken in the exercise of their func­

tions, the judges shall, in the matter

of customs and exchange control, be

accorded:

(a) by their own Government, the

same facilities as those accorded to

senior Government officials travelling

abroad on temporary official duty;

(b) by the Governments of other

Members, the same facilities as those

accorded to heads of diplomatic mis­

sions.

Article 4

1. Documents and papers of the

Court, judges and Registry, in so far

as they reläte to the business of the

Court, shall be inviolable.

2. The official correspondence and

other official Communications of the

Court, its members and the Registry

may not be held up or subjected to

censorship.

Article 5

In order to secure for the judges

complete freedom of speech and com-

plete independence in the decharge

of their duties, the immunity from

(a) immunités d’arrestation ou de

détention et de saisie de leurs bagages

personnels et, en ce qui concerne les

actes accomplis par eux en leur

qualité officielle, y compris leurs pa-

roles et écrits, immunités de toute

juridiction ;

(b) exemption pour eux-mémes et

pour leurs conjoints å Pégard de

toutes mesures restrictives relatives

å leur liberté de mouvement; sortie

de et rentrée dans leur pays de rési-

dence et entrée dans le et sortie du

pays dans lequel ils exercent leurs

fonctions, ainsi qu’å Pégard de toutes

formalités d’enregistrement des étran-

gers, dans les pays visités ou tra-

versés par eux dans Pexercice de leurs

fonctions.

Article 3

Au cours des déplacements accom­

plis dans Pexercice de leurs fonctions,

les juges se voient accorder, en ma-

tiére de douane et de controle des

changes :

(a) par leur propre gouvernement,

les mémes facilités que celles recon-

nues å leurs hauts fonctionnaires se

rendant å Pétranger en mission offi­

cielle temporaire ;

(b) par les gouvernements des au-

tres Membres, les mémes facilités que

celles reconnues aux chefs de mis­

sion diplomatique.

Article 4

1. Les documents et papiers de la

Cour, des juges et du Greffe, pour

au tant qu’ils concernent Pactivité de

la Cour, sont inviolables.

2. La correspondance officielle et

autres Communications officielles de

la Cour, de ses membres et du Greffe

ne peuvent étre retenues ou censu-

rées.

Article 5

En vue d’assurer aux juges une

complete liberté de parole et une com-

pléte indépendance dans 1’accomplis-

sement de leurs fonctions, Pimmunité

9

a) immunitet mot arrestering eller

kvarhållande och mot beslagtagande

av sitt personliga bagage samt immu­

nitet mot varje slags rättsligt förfa­

rande på grund av sina muntliga och

skriftliga uttalanden eller andra

handlingar, som de företagit i sin of­

ficiella egenskap;

b) befrielse för sig själva jämte

äkta makar från alla inskränkningar

i sin rörelsefrihet vid utresa från och

återinresa till sitt hemvistland samt

inresa till och utresa från det land,

där de fullgöra sina uppgifter, lik­

som beträffande utlänningsregistre-

ring i de länder de besöka eller ge­

nomresa vid fullgörandet av sina

uppgifter.

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

Artikel 3

Vid resor företagna under fullgö­

randet av sina uppgifter skola do­

marna i fråga om tull- och valuta­

kontroll

a) av den egna regeringen medgi­

vas samma förmåner som högre

tjänstemän vid utlandsresa i tillfäl­

ligt offentligt uppdrag;

b) av övriga medlemsstaters rege­

ringar medgivas samma förmåner

som beskickningschefer.

Artikel 4

1. Dokument och andra handling­

ar tillhörande domstolen, domarna

och domstolssekretariatet skola åt­

njuta okränkbarhet såvitt de angå

domstolens verksamhet.

2. Domstolens, domarnas och dom-

stolssekretariatets officiella korre­

spondens och andra officiella medde­

landen skola ej få hindras eller cen­

sureras.

Artikel 5

För att tillförsäkra domarna full­

ständig yttrandefrihet och fullstän­

digt oberoende vid fullgörandet av

sina uppgifter skall immuniteten mot

10

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

legal process in respect of words

spöken or written and all acts done

by them in discharging their duties

shall continue to be accorded, not-

withstanding that the persons con-

cerned are no longer engaged in the

discharge of such duties.

Article 6

Privileges and immunities are ac­

corded to judges not for the personal

benefit of the individuals themselves

but in order to safeguard the inde-

pendent exercise of their functions.

The Court alone, sitting in plenary

session, shall be competent to waive

the immunity of judges; it has not

only the riglit, but is under a duty,

to waive the immunity of a judge in

any case where, in its opinion, the

immunity would impede the course

of justice, and where it can be waived

without prejudice to the purpose for

which the immunity is accorded.

Article 7

1. The provisions of Artides 2 to 5

of this Protocol shall apply to the

Registrar of the Court and to the

Deputy Registrar when he is acting

as the Registrar, without prejudice to

any privileges and immunities to

which they may be entitled under

Article 18 of the General Agreement

on Privileges and Immunities of the

Council of Europé.

2. The provisions of Article 18 of

the General Agreement on Privileges

and Immunities of the Council of Eu­

ropé shall apply to the Deputy Reg­

istrar of the Court in respect of his

services as such when he is not acting

as Registrar.

3. The privileges and immunities

referred to in paragraphs 1 and 2 of

this Article are accorded to the Reg­

istrar and Deputy Registrar, not for

the personal benefit of the individuals

themselves but to facilitate the dis­

charge of their duties. The Court

alone, sitting in plenary session, shall

be competent to waive the immunity

de juridiction en ce qui concerne les

paroles ou les écrits ou les actes

émanant d’eux dans 1’accomplisse-

ment de Ieurs fonctions, continuera å

leur étre accordée méme apres que le

mandat de ees personnes aura pris

fin.

Article 6

Les privileges et immunités sont

accordés aux juges non pour leur bé-

néfice personnel, mais en vue d’as-

surer en toute indépendance 1’exer-

cice de leurs fonctions. La Cour, sié-

geant en assemblée pléniére, a seule

qualité pour prononcer la levée des

immunités ; elle a non senlement le

droit, mais le devoir de lever l’im-

munité d’un juge dans lous les cas

ou, å son avis, 1’immunité empéche-

rait que justice ne soit faite et ou

l’immunité peut étre levée sans nnire

au but pour lequel elle est accordée.

Article 7

1. Les dispositions des artides 2 å

5 du présent Protocole s’appliquent

au Greffier de la Cour ainsi qu’au

Greffier adjoint lorsque celui-ci rem-

place le Greffier, sans préjudice des

privileges et immunités auxquels ils

peuvent avoir droit aux termes de

1’article 18 de 1’Accord Général sur

les Privileges et Immunités du Con-

seil de 1’Europe.

2. Les dispositions de 1’article 18

de 1’Accord Général sur les Privileges

el Immunités du Conseil de 1’Europe

s’appliquent au Greffier adjoint de

la Cour dans 1’exercice de ses fonc­

tions, méme s’il n’agit pas en qualité

de Greffier.

3. Les privileges et immunités pré-

vus aux paragraphes 1 et 2 du pré­

sent article sont accordés au Greffier

et au Greffier adjoint non pour leur

bénéfice personnel, mais en vue du

bon accomplissement de leurs fonc­

tions. La Cour, siégeant en assemblée

pléniére, a seule qualité pour pro­

noncer la levée des immunités de son

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

11

rättsliga åtgärder avseende deras

muntliga och skriftliga uttalanden

samt alla handlingar i samband med

fullgörandet av deras uppgifter fort-

bestå, även sedan deras uppdrag upp­

hört.

Artikel 6

Privilegier och immunitet ha icke

beviljats domarna för att tillgodose

dessa personligen utan i syfte att sä­

kerställa ett självständigt fullgörande

av deras uppgifter. Domstolen äger

ensam vid plenarsammanträde befo­

genhet att häva immuniteten; den

har icke blott rättighet utan även

skyldighet att häva immuniteten för

en domare i alla sådana fall, då im­

muniteten enligt dess uppfattning

skulle hindra rättvisans gång och den

kan hävas utan förfång för det ända­

mål varför den beviljats.

Artikel 7

1. Bestämmelserna i artiklarna 2

till och med 5 i detta protokoll skola

tillämpas på domstolens generalsek­

reterare liksom på den biträdande ge­

neralsekreteraren, då denne ersätter

generalsekreteraren, utan inskränk­

ning i de privilegier och den immu­

nitet, de må åtnjuta enligt artikei 18

i den allmänna överenskommelsen

rörande Europarådets privilegier och

immunitet.

2. Bestämmelserna i artikel 18 i

den allmänna överenskommelsen rö­

rande Europarådets privilegier och

immunitet skola tillämpas på dom­

stolens biträdande generalsekreterare

vid fullgörandet av hans uppgifter,

även om han ej tjänstgör såsom ge­

neralsekreterare.

3. De privilegier och den immuni­

tet, som avses i mom. 1 och 2 i den­

na artikel, ha icke beviljats general­

sekreteraren och biträdande general­

sekreteraren för att tillgodose dessa

personligen utan i syfte att underlät­

ta fullgörandet av deras uppgifter.

Domstolen äger ensam vid plenar­

sammanträde befogenhet att häva

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

of its Registrar and Deputy Regis­

ter; it has not only the right, but is

under a duty, to waive such immuni-

ty in any case where, in its opinion,

the immunity would impede the

course of justice, and where it can

be waived without prejudice to the

purpose for which the immunity is

accorded.

Article 8

1. Any State may, åt the time of ils

signature without reservation in re-

spect of ratification, of its ratifica-

tion or åt any time thereafter, de-

clare, by notification addressed to the

Secretary-General of the Council of

Europé, that the present Protocol

shall extend to all or any of the ter-

ritories for whose international re­

lations it is responsible and where,

according to Article 63 of the Con-

vention för the Protection of Human

Rights and Fundamental Freedoms,

the said Convention applies.

2. The Protocol shall extend to the

territory or territories named in the

notification as from the thirtieth day

after the receipt of this notification

by the Secretary-General of the Coun­

cil of Europé.

Article 9

This Protocol shall be open to the

signature of the Members of the

Council of Europé who may become

parties to it either by:

(a) signature without reservation

in respect of ratification, or by

(b) signature with reservation in

respect of ratification followed by

ratification.

Instruments of ratification shall be

deposited with the Secretary-General

of the Council of Europé.

Article 10

1. This Protocol shall enter into

force as soon as three Members of the

Council of Europé shall, in accord-

ance with Article 9, have signed it

without reservation in respect of ra­

tification or shall have ratified it.

Greffier et de son Greffier adjoint ;

elle a non seulement le droit mais le

devoir de lever cette immunité dans

tous les cas oii, å son avis, 1’immunité

empécherait que justice ne soit faite

et ou 1’immunité peut étre levée sans

nuire au but pour lequel elle est ac-

cordée.

Article 8

1. Tout Etat peut, au moment de

la signature sans réserve de ratifica­

tion, de la ratification ou å tout autre

moment par la suite, déclarer, par

notification adressée au Secrétaire

Général du Conseil de 1’Europe, que le

présent Protocole s’appliquera å tous

les territoires ou å 1’un quelconque

des territoires dont il assure les re­

lations internationales et ou, confor-

mément ä 1’article 63 de la Conven­

tion de sauvegarde des Droits de

1’Homme et des Libertés fondamen-

tales, cette Convention s’applique.

2. Le Protocole s’appliquera au ter-

ritoire ou aux territoires désignés

dans la notification å partir du tren-

tiéme jour qui suivra la date å la-

quelle le Secrétaire Général du Con­

seil de 1’Europe aura recu cette noti­

fication.

Article 9

Le présent Protocole est ouvert å

la signature des Membres du Conseil

qui peuvent y devenir Parties par :

(a) la signature sans réserve de

ratification ;

(b) la signature sous réserve de

ratification, suivie de ratification.

Les instruments de ratification se-

ront déposés prés le Secrétaire Géné­

ral du Conseil de 1’Europe.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en

vigueur dös que trois Membres du

Conseil de 1’Europe, conformément

aux dispositions de 1’article 9, l’au-

ront signé sans réserve de ratifica­

tion ou 1’auront ratifié.

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

13

immuniteten för sin generalsekrete­ rare och biträdande generalsekretera­ re; den har icke blott rättighet utan även skyldighet att häva denna im­ munitet i alla sådana fall, då immu­ niteten enligt dess uppfattning skul­ le hindra rättvisans gång och den kan hävas utan förfång för det ända­ mål varför den beviljats.

Artikel 8

1. Stat må vid undertecknande utan förbehåll för ratifikation, vid ra­ tifikation eller när som helst därefter genom notifikation ställd till Euro­ parådets generalsekreterare förklara, att detta protokoll skall tillämpas på alla eller något av de områden, för vilkas internationella förbindelser ■den staten svarar samt på vilka kon­ ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna enligt sin artikel 63 skall tillämpas.

2. Protokollet skall tillämpas på det eller de områden, som angivas i notifikationen, från trettionde dagen efter det att Europarådets general­ sekreterare mottagit samma notifika­ tion.

Artikel 9

Detta protokoll är öppet för under­ tecknande av medlemsstaterna i Europarådet, vilka kunna ansluta sig till detsamma antingen genom:

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation; eller genom

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, följt av ratifikation.

Ratifikationsinstrumenten skola de­ poneras hos Europarådets general­ sekreterare.

Artikel It)

1. Detta protokoll skall träda i kraft, när tre av Europarådets med­ lemsstater i enlighet med artikel 9 undertecknat utan förbehåll för ra­ tifikation eller ratificerat detsamma.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1962

2. As regards any Member subse-

quently signing it without reserva­

tion in respect of ratification, or rati-

fying it, this Protocol shall enter into

force åt the date of signature or de-

posit of the instrument of ratifica­

tion.

Article 11

The Secretary-General of the Coun-

cil of Europé shall notify Members of

the Council of:

(a) the names of signatories and

the deposit of any instrument of rat­

ification;

(b) the date of entry into force of

this Protocol.

In witness whereof the under-

signed, being duly authorised to that

effect, have signed the present Proto­

col.

Done åt Paris, this 16th day of De­

cember, 1961, in English and in

French, both texts being equally au-

thoritative, in a single copy which

shall remain deposited in the archives

of the Council of Europé. The Secre­

tary-General shall send certified

copies to each of the signatory Gov-

ernments.

2. Pour tout Membre qui ultérieure-

ment le signera sans réserve de ratifi­

cation ou le ratifiera, le present Pro-

tocole entrera en vigueur dés la signa­

ture ou le dépot de 1’instrument de

ratification.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe notifiera aux Membres du

Conseil :

(a) les noms des signataires et le

dépöt de tout instrument de ratifica­

tion ;

(b) la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, du-

ment autorisés å cet effet, ont signé

le présent Protocole.

Fait å Paris, le 16 décembre 1961,

en framjais et en anglais, les deux

textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans

les archives du Conseil de l’Europe.

Le Secrétaire Général en communi-

quera des copies certifiées conformes

å tous les gouvernements signataires.

Kungl. Maj. ts proposition nr 165 år 1962

15

2. För medlemsstat, som sederme­ ra undertecknar protokollet utan för­ behåll för ratifikation eller ratifice­ rar detsamma, skall detta träda i kraft den dag då undertecknandet sker respektive då ratifikationsinstru­ mentet deponeras.

Artikel 11

Europarådets generalsekreterare skall underrätta rådets medlemssta­ ter om

a) namnen på de stater, som un­ dertecknat protokollet, och deposi­ tion av ratifikationsinstrument;

b) datum för detta protokolls ikraftträdande.

Till bekräftelse härav hava under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, underskrivit detta proto­ koll.

Som skedde i Paris den 16 decem­ ber 1961, på engelska och franska, vil­ ka båda texter äga lika vitsord, i ett exemplar, som skall förvaras i Euro­ parådets arkiv. Generalsekreteraren skall översända bestyrkta avskrifter till envar av signatärmakterna.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1962

Utdrag ur protokoll, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 6 aprit

1962.

Närvarande:

justitierådet

Regner,

regeringsrådet

Jarnerup,

justitieråden af Trolle,

Bomgren.

Enligt lagrådet den 5 april 1962 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i stats­

rådet den 16 mars 1962, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtan­

de skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas

över upprättat förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internatio­

nella organisationer m. m.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

lagbyråchefen T. Hesser.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Birgitta Liljefors

Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1962

17

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 6 april 1962.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Skoglund, Edenman, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

T. f. chefen för justitiedepartementet, statsrådet Hermansson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets den 6 april 1962 avgivna utlåtande över det den 16 mars 1962 till lagrådet re­ mitterade förslaget till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.

Med förmälan att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran samt under åberopande av vad i samband med remissen anförts beträffande det den

6 december 1961 dagtecknade fjärde tilläggsprotokollet till den allmänna

erenskommelsen den 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier b immunitet hemställer föredraganden, att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen dels att antaga lagförslaget, dels ock att god­ känna berörda protokoll.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas propo­ sition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

T. Johansson

Stockholm 1962. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner

620417