Prop. 1962:176

('angående godkännande av 1962 års internationella veteavtal',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 176

år

1962

1

Nr 176

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av 1962 års internationella veteavtal; given Stock­ holms slott den 21 september 1962.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jord- bruksärenden och utrikesdepartementsärenden för den It maj 1962 och över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härigenom föreslå riks­ dagen att godkänna härvid fogat internationellt veteavtal av år 1962.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Eric Holmqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall godkänna ett internationellt vete­ avtal, avsett att ersätta det avtal, som utlöpte den 31 juli 1962. Det nya av­ talet är, liksom det tidigare, treårigt och gäller fram till den 31 juli 1965. Avtalet är i sina huvuddrag identiskt med 1959 års avtal, i vilket Sverige del­ tog såsom exportland. Dess syfte är att tillförsäkra importländerna tillgång till och exportländerna marknader för vete till skäliga och stabila priser, att övervinna de svårigheter som förorsakas genom betungande överskott och allvarliga underskott samt att allmänt befordra internationellt samarbete rörande världens veteproblem. I det nya avtalet har därjämte uttryckligen angivits att avtalet skall ses som ett led i de åtgärder som är ägnade att bi­ dra till framåtskridandet i de underutvecklade länderna genom att förbättra såväl dessa länders ekonomi som hälso- och näringsförhållandena där.

1 Dihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 176

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

International wheat agreement, 1962

The Governments signatory to this Agreement,

Considering that the International Wheat Agreement 1949 was revised and renewed in 1953, 1956 and 1959, and

Considering that the International Wheat Agreement 1959 expires on 31 July 1962 and that it is desir- able to conclude a new Agreement for a further period;

Have agreed as follows:

PART I — GENERAL

Article 1

Objectives

The objectives of this Agreement are:

(a) to assure supplies of wheat and wheat-flour to importing countries and markets for wheat and wheat- flour to exporting countries åt equi- table and stable prices;

(b) to promote the expansion of the international trade in wheat and wheat-flour and to secure the freest possible flow of this trade in the interests of both exporting and im­ porting countries, and thus contrib- ute to the development of countries, the economies of which depend on commercial sales of wheat;

(c) to overcome the serious hard- ship caused to producers and con- sumers by burdensome surpluses and critical shortages of wheat;

(d) to encourage the use and consumption of wheat and wheat- flour generally, and in particular in developing countries, so as to im- prove health and nutrition in those countries and thus to assist in their development; and

(e) in general to further inter­ national co-operation in connexion with world wheat problems, recog-

(översättning)

Internationellt veteavtal, 1962

De regeringar, som undertecknat detta avtal, ha

med hänsyn till att 1949 års inter­ nationella veteavtal översågs och för­ nyades år 1953, 1956 och 1959, och

med hänsyn till att 1959 års inter­ nationella veteavtal utlöper den 31 juli 1962 och att det är önskvärt att avsluta ett nytt avtal för en ytter­ ligare tidrymd,

överenskommit om följande:

DEL 1 — ALLMÄNT

Artikel 1

Syften

Detta avtals syften äro

a) att tillförsäkra importländer tillgång till vete och vetemjöl och ex­ portländer marknader för vete och vetemjöl till skäliga och stabila pri­ ser;

b) att främja utvidgandet av den internationella handeln med vete och vetemjöl och att i både de exporte­ rande och importerande ländernas in­ tressen säkerställa att denna handel försiggår så fritt som möjligt och på så sätt bidrager till utvecklingen av de länder, vilkas ekonomi är beroen­ de av kommersiella försäljningar av vete;

c) att övervinna de allvarliga svå­ righeter, som förorsakas producenter och konsumenter genom betungande överskott och allvarliga underskott på vete;

d) att uppmuntra användningen och konsumtionen av vete och vete­ mjöl i allmänhet samt i synnerhet i utvecklingsländerna för att förbätt­ ra hälso- och näringsförhållandena i dessa länder och därigenom bidraga till deras utveckling; och

e) att allmänt befordra internatio­ nellt samarbete rörande världens ve­ teproblem, med beaktande av sam-

3

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

nizing the relationship of the trade

in wheat to the economic stability of

markets for other agricultural pro-

ducts.

Article 2

Definitions

(1) For the purposes of this Agree-

ment:

(a)

“Advisory Committee on

Price Equivalents” means the Com­

mittee established under Article 31;

(b)

“Balance of Commitment”

means the amount of wheat which an

exporting country is obliged to make

available åt not greater than the

maximum price under Article 5, that

is, the amount by which its datum

quantity with respect to importing

countries exceeds the actual com-

mercial purchases from it by those

countries in the crop year åt the

relevant time;

(c)

“Balance of Entitlement”

means the amount of wheat which an

importing country is entitled to pur-

chase åt not greater than the maxi­

mum price under Article 5, that is,

the amount by which its datum

quantity with respect to the export­

ing country or countries concerned,

as the context requires, exceeds its

actual commercial purchases from

those countries in the crop year åt

the relevant time;

(d) “Bushel” means sixty pounds

avoirdupois or 27.2155

.

. kilo­

grammes ;

(e) “Carrying charges” means the

costs incurred för storage, interest

and insurance in holding wheat;

(f) “Certified seed wheat” means

wheat which has been officially cer­

tified according to the custom of the

country of origin and which conforms

to recognized specification standards

for seed wheat in that country;

(g) “C. & f.” means cost and

freight;

(h) “Council” means the Interna­

tional Wheat Council established by

The International Wheat Agrecmcnt

bandet mellan handeln med vete och

den ekonomiska stabiliteten hos

marknader för andra jordbrukspro­

dukter.

Artikel 2

Definitioner

1. I vad angår detta avtal skall

a) »Rådgivande kommitté för pris­

omräkningstal» betyda den kommit­

té, som upprättats enligt artikel 31;

b) »Förpliktelserest» betyda den

kvantitet vete, som det åligger ett

exportland att hålla tillgänglig till ett

pris ej överstigande maximipriset en­

ligt artikel 5, dvs. den kvantitet, var­

med dess bestämda grundkvantitet

med avseende på importländer vid

den aktuella tidpunkten överstiger

dessa länders faktiska kommersiella

köp från exportlandet under skörde­

året;

c)

»Rättighetsrest» betyda den

kvantitet vete, som ett importland är

berättigat köpa till ett pris ej över­

stigande maximipriset enligt artikel

5, dvs. den kvantitet varmed dess

grundkvantitet gentemot exportlan­

det eller exportländerna — allt efter

förhållandena — vid den aktuella

tidpunkten överstiger dess faktiska

kommersiella köp från dessa länder

under skördeåret;

d) »Bushel» betyda sextio »pounds

avoirdupois» eller 27,2155 kilogram;

e)

»Lagringskostnader» betyda

kostnader, som vid förvaring av vete

åsamkats för lagring, ränta och för­

säkring;

f) »Plomberat utsädesvete» betyda

vete, som blivit på officiellt sätt

plomberat i enlighet med gällande

regler i ursprungslandet och i över­

ensstämmelse med fastställd stan­

dard för utsädesvete i detta land;

g) »C. & f.» betyda kostnader och

frakt;

h) »Råd» betyda det internatio­

nella veterådet, som upprättats ge­

nom 1949 års internationella veteav-

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

of 1949 and continued in being by

Article 25;

(i) “Crop-year” means the period

from 1 August to 31 July.

(j) “Datum Quantity” means

(i) in the case of an exporting

country the average annual com-

mercial purchases from that country

by importing countries during the

years determined under Article 15;

(ii) in the case of an importing

country the average annual com-

mercial purchases from exporting

countries or from a particular ex­

porting country, as the context re-

quires, during the years determined

under Article 15;

(k) “Executive Committee” means

the Committee established under

Article 30;

(l) “Exporting country» means, as

the context requires, either (i) the

Government of a country listed in

Annex B which has accepted or

acceded to this Agreement and has

not withdrawn therefrom, or (ii)

that country itself and the territories

in respect of which the rights and

obligations of its Government under

this Agreement apply;

(m) “F.a.q.” means fair average

q u ali ty;

(n) “F.o.b.” means free on board

ocean vessel or sea-going vessel, as

the case may be, and in the case of

French wheat delivered åt a Rhine

port, free on board river craft;

(o) “Importing country” means, as

the context requires, either (i) the

Government of a country listed in

Annex C which has accepted or

acceded to this Agreement and has

not withdrawn therefrom, or (ii)

that country itself and the territories

in respect of which the rights and

obligations of its Government under

this Agreement apply;

(p) “Marketing costs» means all

usual charges incurred in marketing,

chartering, and forwarding;

(q) “Maximum price” means the

maximum prices specified in or

tal och som alltfort skall bestå i en­

lighet med artikel 25;

i) »Skördeår» betyda perioden från

och med den 1 augusti Gli och med

den 31 juli;

j) »Grundkvantitet» betyda

i) vad beträffar ett exportland de

genomsnittliga kommersiella, årliga

köpen från ifrågavarande land av

importländer under de enligt artikel

15 fastställda åren;

ii) vad beträffar ett importland de

genomsnittliga kommersiella årliga

köpen från exportländer eller från

ett speciellt exportland, allt efter för­

hållandena, under de enligt artikel

15 fastställda åren;

k) »Exekutivkommitté» betyda den

kommitté, som upprättats enligt ar­

tikel 30;

l) »Exportland» betyda, allt efter

förhållandena, antingen (i) ett i Bi­

laga B angivet lands regering, som

ratificerat eller anslutit sig till detta

avtal och icke frånträtt detsamma,

eller (ii) landet självt och de områ­

den, på vilka dess regerings rättighe­

ter och skyldigheter enligt detta av­

tal äro tillämpliga;

m) »F.a.q.» betyda god genom­

snittskvalitet;

n)

»F.o.b.» betyda fritt ombord

oceangående eller havsgående fartyg,

allt efter sammanhanget, och beträf­

fande franskt vete levererat i en

Rhenhamn, fritt ombord flodfartyg;

o) »Importland» betyda, att efter

förhållandena, antingen (i) ett i Bi­

laga C angivet lands regering, som

ratificerat eller anslutit sig till detta

avtal och icke frånträtt detsamma,

eller (ii) landet självt och de områ­

den, på vilka dess regerings rättighe­

ter och skyldigheter enligt detta av­

tal äro tillämpliga;

p) »Kostnader för marknadsföran­

de» betyda alla sedvanliga kostnader

i samband med marknadsförande,

befraktning och befordran;

q) »Maximipris» betyda de högsta

priser angivna i eller bestämda en-

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

5

determined under Article 6 or 7 or

one of those prices, as the context

requires.

(r) “Maximum price declaration”

means a declaration made in accord-

ance with Article 13;

(s) “Metric ton”, or 1,000 kilogram-

mes, means 36.74371 bushels;

(t) “Minimum price” means the

minimum prices specified in or

determined under Article 6 or 7 or

one of those prices, as the context

requires;

(u) “Price range” means prices be-

tween the minimum and maximum

prices specified in or determined

under Article 6 or 7, including the

minimum prices but excluding the

maximum prices;

(v) “Purchase” means a purchase

for import of wheat exported or to

be exported from an exporting

country or from other than an ex­

porting country, as the case may be,

or the quantity of such wheat so

purchased, as "the context requires.

Where reference is made in this

Agreement to a purchase, it shall be

understood to refer not only to

purchases concluded between the

Governments concerned but also to

purchases concluded between private

traders and to purchases concluded

between a private trader and the

Government concerned. In this de­

finition “Government” shall be

deemed to include the Government

of any territory in respect of which

the rights and obligations of any

Government accepting or acceding to

this Agreement apply under Article

37;

(w) “Territory” in relation to an

exporting or importing country in-

cludes any territory in respect of

which the rights and obligations

under this Agreement of the Gov­

ernment of that country apply under

Article 37; and

(x) “Wheat” includes wheat grain

of any description, class, type, grade

or quality and, except in Article 6,

wheat-flour.

(2) All calculations of the wheat

ligt artikel 6 eller 7 eller ett av des­

sa priser, allt efter förhållandena;

r) »Maximiprisdeklaration» betyda

en deklaration gjord i enlighet med

artikel 13;

s) »Metriskt ton», eller 1 000 kilo­

gram, betyda 36,74371 bushels;

t) »Minimipris» betyda minimipri-

serna angivna i eller bestämda enligt

artikel 6 eller 7 eller ett av dessa pri­

ser, allt efter förhållandena;

u) »Prisspelrum» betyda priserna

mellan minimi- och maximipriserna

angivna i eller bestämda enligt arti­

kel 6 eller 7, inkluderande minimi-

priserna men exkluderande maximi­

priserna;

v) »Köp» betyda ett köp för im­

port av vete, som exporterats eller är

avsett att exporteras från ett export­

land eller från annat land än ex­

portland, allt efter sammanhanget,

eller den kvantitet sådant vete, som

köpts på detta sätt, allt efter för­

hållandena. Då detta avtal omnäm­

ner ett köp, skall detta förstås såsom

syftande icke blott på köp avsluta­

de mellan vederbörande regeringar,

utan också på köp avslutade mellan

privata affärsmän samt på köp av­

slutade mellan en privat affärsman

och vederbörande regering. I denna

definition skall »regering» anses in­

nefatta regeringen för varje territo­

rium, på vilket rättigheter och skyl­

digheter hos någon regering, som ra­

tificerar eller ansluter sig till detta

avtal, äro tillämpliga enligt artikel

37;

w) »Territorium» i förhållande till

ett export- eller importland innefatta

varje territorium, på vilket de rät­

tigheter och skyldigheter som enligt

detta avtal åvila ifrågavarande lands

regering äro tillämpliga enligt artikel

37; och

x) »Vete» innefatta omalet vete av

varje beskrivning, klass, typ, grad el­

ler kvalitet och — utom i artikel 6

— vetemjöl.

2. Alla beräkningar av den kvan-

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

equivalent of purchases of wheat-

flour shall be made on the basis

of the rate of extraction indicated

by the contract between the buyer

and the seller. If no such rate is

indicated, seventy-two units by

weight of wheat-flour shall, for the

purpose of such calculations, be

deemed to be equivalent to one

hundred units by weight of wheat

grain unless the Council decides

otherwise.

Artide 3

Commercial Purchases and Special

Transactions

(1) A commercial purchase for the

purposes of this Agreement is a

purchase as defined in Article 2

which conforms to the usual com­

mercial practices in international

trade and which does not include

those transactions referred to in

paragraph (2) of this Article.

(2) A special transaction for the

purposes of this Agreement is one

which, whether or not within the

price range, includes features in-

troduced by the Government of a

country concerned which do not

conform with usual commercial

practices. Special transactions in­

clude the following:

(a) Sales on credit in which, as a

result of government intervention,

the interest rate, period of payment,

or other related terms do not conform

with the commercial rates, periods or

terms prevailing in the world märket;

(b) Sales in which the funds for

the purchase of wheat are obtained

under a loan from the government

of the exporting country tied to the

purchase of wheat;

(c) Sales för currency of the im-

porting country which is not trans-

ferable or convertible into currency

or goods for use in the exporting

country;

(d) Sales under trade agreements

with special payments arrangements

which include clearing accounts for

titet vete, som skall motsvara köp av

vetemjöl, skola göras på basis av

den utmalningsgrad, som angivits i

kontraktet mellan köparen och säl­

jaren. Om sådan utmalningsgrad ej

angivits skola, med mindre rådet an-

norledes beslutar, för sådana beräk­

ningar sjuttiotvå viktsenheter vete­

mjöl anses motsvara ett hundra

viktsenheter omalet vete.

Artikel 3

Kommersiella köp och speciella

transaktioner

1. Ett kommersiellt köp i vad an­

går detta avtal är ett köp såsom de­

finierat i artikel 2, vilket överens­

stämmer med vanliga kommersiella

sedvänjor i internationell handel och

som ej omfattar de i moment 2 i

denna artikel omnämnda transaktio­

nerna.

2. En speciell transaktion i vad an­

går detta avtal är en sådan, som, vare

sig den sker inom eller utom prisspel­

rummet, innehåller villkor införda av

regeringen i respektive land och ej

överensstämmande med vanliga kom­

mersiella sedvänjor. Såsom speciella

transaktioner inbegripas följande:

a) försäljningar på kredit, som ge­

nom regeringsingripande icke står i

överensstämmelse med på världs­

marknaden rådande förhållanden i

vad avser räntefot, betalningstid el­

ler andra därmed sammanhängande

villkor;

b) försäljningar vid vilka köpe­

summan tillhandahålles såsom ett

till veteköpet bundet statslån från

exportlandet;

c) försäljningar mot importlandets

valuta, som icke är konvertibel eller

som icke kan överföras till valuta el­

ler varor att användas i exportlandet;

d) försäljningar inom ramen för

handelsavtal med speciella betal­

ningsarrangemang, i vilka innefattas

7

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 ar 1962

settling credit balances bilateralt

through the exchange of goods, ex-

cept where the exporting country and

the importing country concerned

agree that the sale shall be regarded

as commercial;

(e) Barter transactions

(i) which result from the inter­

vention of governments where wheat

is exchanged åt other than prevailing

world prices, or

(ii)

which involve sponsorship

under a government purchase pro-

gramme, except where the purchase

of wheat results from a barter trans-

action in which the country of final

destination was not named in the

original barter contract;

(f) A gift of wheat or a purchase

of wheat out of a monetary grant by

the exporting country made for that

specific purpose;

(g) Any other categories of trans­

actions that include features intro-

duced by the Government of a coun­

try concerned which do not conform

with usual commercial practices, as

the Council may prescribe.

(3) Any question raised by the

Executive Secretary or by any ex­

porting or importing country as to

whether a transaction is a commer­

cial purchase as defined in paragraph

(1) of this Artide or a special trans­

action as defined in paragraph (2)

of this Article shall be decided by

the Council.

PART II — RIGHTS AND

OBLIGATIONS

Article 4

Purchases within the Price Range

(1) Each importing country un­

derlakes that not less than the per-

cenlage specified for that country

in Annex A of its total commercial

purchases of wheat in any crop-year

shall be purchased from exporting

countries åt prices within the price

range and that any additional com­

mercial purchases of wheat from

exporting countries shall also be åt

clearingkonton för bilateral utjäm­

ning av kreditbalanser genom varu­

utbyte, såvida icke vederbörande ex­

portland och importland överens­

komma om att försäljningen skall

anses vara kommersiell;

e) bytestransaktioner,

i)

vilka tillkomma genom re­

geringsingripande och i vilka vete

bytes till andra än rådande världs-

priser, eller

ii) vilka ingå i ett statligt varu-

utbytesprogram, utom då veteköpet

tillkommer genom en bytestransak­

tion, i vilken det slutliga mottagar­

landets namn ej angivits i det ur­

sprungliga byteskontraktet;

f) en gåva av vete eller ett köp av

vete med betalning i penningbidrag,

som lämnats av ett exportland för

detta speciella ändamål;

g) varje annat slag av transaktion,

innehållande villkor införda av rege­

ringen i respektive land och ej över­

ensstämmande med vanliga kommer­

siella sedvänjor, enligt vad rådet där­

om föreskriver.

3. Varje fråga, som väckes av exe­

kutivsekreteraren eller av något ex­

port- eller importland, huruvida en

transaktion är ett kommersiellt köp

enligt denna artikels moment 1 eller

en speciell transaktion enligt denna

artikels moment 2, skall avgöras av

rådet.

DEL 2 — RÄTTIGHETER OCH

FÖRPLIKTELSER

Artikel 4

Köp inom prisspelrummet

1. Varje importland förbinder sig

att under varje skördeår täcka minst

den för landet i fråga i Bilaga A an­

givna procentuella andelen av dess

totala kommersiella importbehov ge­

nom inköp från exportländer till pri­

ser inom prisspelrummet och att

eventuella ytterligare kommersiella

köp av vete från exportländer även

skola göras till priser inom prisspel-

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

prices withm the price range, except

when a maximum price declaration is

in effect in respect of any exporting

country in which case the provisions

of Article 5 shall apply.

(2) Exporting countries undertake,

in association with one another, that

wheat from their countries shall be

made available for purchase by im-

porting countries in any crop year

åt prices within the price range in

quantities sufficient to satisfy the

commercial requirements of those

countries, except when a maximum

price declaration is in effect in

respect of an exporting country, in

which case the provisions of Article

5 shall apply to that country.

(3) For the purposes of this Agree-

ment, except as provided in Article

5, any wheat purchased from an

importing country by a second im-

porting country which originated

during that crop-year from an ex­

porting country shall be deemed to

have been purchased from that ex­

porting country by the second im­

porting country. Subject to the pro­

visions of Article 19, this paragraph

shall apply to wheat-flour only it'

the wheat-flour originated from the

exporting country concerned.

Article 5

Purchases åt the Maximum Price

(1) If the Council makes a maxi­

mum price declaration in respect of

an exporting country, that country

shall make available for purchase by

importing countries åt not greater

than the maximum price its balance

of commitment towards those count­

ries to the extent that the balance of

entitlement of any importing country

with respect to all exporting countries

is not exceeded.

(2) If the Council makes a maxi­

mum price declaration in respect

of all exporting countries, each im­

porting country shall be entitled,

while the declaration is in effect,

(a) to purchase from exporting

countries åt prices not greater than

rummet utom då en maximiprisde-

klaration är i kraft med avseende på

något exportland, i vilket fall bestäm­

melserna i artikel 5 skola tillämpas.

2. Exportländerna förbinda sig ge­

mensamt att från sina länder ställa

vete till förfogande för köp av im­

portländer under varje skördeår till

priser inom prisspelrummet i till­

räckliga kvantiteter för att tillfreds­

ställa dessa länders kommersiella be­

hov utom då en maximiprisdeklara-

tion är i kraft med avseende på ett

exportland, i vilket fall bestämmel­

serna i artikel 5 skola tillämpas på

det landet.

3. I vad angår detta avtal skall,

med undantag för vad i artikel 5 stad­

gas, vete, som köpts från ett import­

land av ett andra importland och som

under det skördeåret härrörde från

ett exportland, anses ha köpts från

exportlandet av det andra importlan­

det. Med förbehåll för stadgandena

i artikel 19 skall vad i detta moment

stadgas gälla vetemjöl endast om ve­

temjölet härrörde från det berörda

exportlandet.

Artikel 5

Köp till maximipriset

1. Om rådet avger en maximipris-

deklaration med avseende på ett ex­

portland, skall det landet ställa till

förfogande för köp av importländer

till ett pris ej överstigande maximi­

priset sin förpliktelserest gentemot

dessa länder i sådan utsträckning, att

rättighetsresten för ettvart import­

land med avseende på alla exportlän­

der ej överskrides.

2. Om rådet avger en maximipris-

deklaration med avseende på alla ex­

portländer, skall varje importland va­

ra berättigat under den tid deklara­

tionen är i kraft

a) att köpa från exportländer, till

priser ej överstigande maximipriset,

9

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 ar 1962

the maximum price its balance of

entitlement with respect to all ex-

porting countries; and

(b) to purchase wheat from any

source without being regarded as

committing any breach of paragraph

(1) of Article 4.

(3) If the Council makes a maxi­

mum price declaration in respect of

one or more exporting countries, but

not all of them, each importing coun-

try shall be entitled while the decla­

ration is in effect,

(a) to make purchases under pa­

ragraph (1) of this Article from such

one or more exporting countries and

to purchase the balance of its com-

mercial requirements within the

price range from the other exporting

countries, and

(b) to purchase wheat from any

source without beeing regarded as

committing any breach of paragraph

(1) of Article 4 to the extent of its

balance of entitlement with respect

to such one or more exporting count­

ries as åt the effective date of the

declaration, provided such balance is

not larger than its balance of entitle­

ment with respect to all exporting

countries.

(4) Purchases by any importing

country from an exporting country

in excess of the balance of entitle­

ment of that importing country with

respect to all exporting countries

shall not reduce the obligation of

that exporting country under this

Article. The provisions of paragraph

(3) of Article 4 shall apply also to

this Article provided the balance of

entitlement of any importing country

with respect to all exporting coun­

tries is not thereby exceeded.

(5) In determining whetlier it has

fulfilled its required percentage un­

der paragraph (1) of Article 4, pur­

chases made by any importing coun­

try while a maximum price decla­

ration is in effect, subject to the

limitations in paragraphs (2) (b)

and (3) (b) of this Article,

(a) shall be taken into account it'

those purchases were made from any

sin rättighetsrest med avseende på

alla exportländer; och

b) att köpa vete från vilket håll

som helst utan att anses bryta mot

vad i moment 1 av artikel 4 stadgas.

3. Om rådet avger en maximipris-

deklaration med avseende å ett eller

flera men inte alla exportländer, skall

varje importland under tiden dekla­

rationen är i kraft vara berättigat

a) att göra inköp enligt moment

1 av denna artikel från sådant eller

sådana exportländer samt att köpa

återstoden av sina kommersiella be­

hov inom prisspelrummet från de

andra exportländerna; och

b) att, utan att anses bryta mot

vad i moment 1 av artikel 4 stadgas,

köpa vete från vilket håll som helst

inom ramen av sin rättighetsrest vid

den tidpunkt då deklarationen avges

med avseende å sådant exportland el­

ler sådana exportländer förutsatt att

denna rest ej är större än landets

rättighetsrest med avseende å samt­

liga exportländer.

4. Varje importlands köp från ett

exportland utöver detta importlands

rättighetsrest med avseende å alla ex­

portländer skall ej minska exportlan­

dets förpliktelse enligt denna artikel.

Bestämmelserna i moment 3 av arti­

kel 4 skola också tillämpas på den­

na artikel, under förutsättning att

något importlands rättighetsrest med

avseende å alla exportländer därige­

nom icke överskrides.

5. Vid fastställande av, huruvida

ett importland uppnått sitt föreskriv­

na procenttal enligt moment 1 av

artikel 4, skola dess köp under det en

maximiprisdeklaration är i kraft, med

förbehåll för inskränkningarna i den­

na artikels moment 2 b) och 3 b)

a) medräknas därest köpen gjorts

från något exportland, inklusive ett

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

exporting country, including an ex-

porting country in respect of which

the declaration was made, and

(b) shall be entirely disregarded if

those purchases were made from a

country other than an exporting

country.

Article 6

Prices of Wheat

(1) (a) The basic minimum and

maximum prices for the duration of

this Agreement shall be:

Minimum ................ $ 1.62 1/2

Maximum ................ $ 2.02 1/2

Canadian currency per

bushel åt

the parity for the Canadian dollar,

determined for the purposes of the

International Monetary Fund as åt

1 March 1949,

for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur. The basic mi­

nimum and maximum prices, and the

equivalents thereof hereafter refer-

red to, shall exclude such carrying

charges and marketing costs as may

be agreed between the buyer and the

seller.

(b) Durum wheat and certified

seed wheat are excluded from the

provisions relating to maximum

prices.

(c) Carrying charges as agreed

between the buyer and seller may

accrue för the buyer’s account only

after an agreed date specified in the

contract under which the wheat is

sold.

(2)

The equivalent maximum

price for bulk wheat for:

(a)

No. 1 Manitoba Northern

wheat in store Vancouver shall be

the maximum price for No. 1

Manitoba Northern wheat in bulk

in store Fort William/Port Arthur

specified in paragraph (1) of this

Article;

(b)

No. 1 Manitoba Northern

wheat f.o.b. Port Churchill, Manitoba,

shall be the price equivalent to the

c. & f. price in the country of desti-

exportland med avseende å vilket

deklarationen gjorts; och

b) lämnas helt utan avseende där­

est köpen gjorts från ett annat land

än ett exportland.

Artikel 6

Priser på vete

1. a) De grundläggande minimi-

och maximipriserna under detta av­

tals giltighetstid skola vara:

minimum..................... $ 1,62 1/2

maximum ................ $ 2,02 1/2

i kanadensisk valuta per bushel till

det paritetsvärde för den kanaden­

siska dollarn, som för Internationella

valutafondens ändamål fastställts

och som gällde per den 1 mars 1949

för »No. 1 Manitoba Northern wTheat»

i bulk i lager Fort William/Port

Arthur. De grundläggande minimi-

och maximipriserna och de här ne­

dan nämnda motsvarigheterna till

dessa skola icke innefatta sådana

lagringskostnader och kostnader för

marknadsförande, som kunna vara

avtalade mellan köpare och säljare.

b) Durumvete och plomberat utsä-

desvete äro undantagna från bestäm­

melserna rörande maximipriser.

c) Lagringskostnader, varom över­

enskommelse träffats mellan köpare

och säljare, må påföras köparen först

efter ett överenskommet datum, som

angives i kontraktet angående för­

säljningen av vetet.

2. Det motsvarande maximipriset

för vete i bulk skall:

a) för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» i lager Vancouver vara det i

moment 1 av denna artikel angivna

maximipriset för »No. 1 Manitoba

Northern wheat» i bulk i lager Fort

William/Port Arthur;

b) för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» f. o. b. Port Churchill, Mani­

toba, vara det pris som motsvarar

c. & f.-priset i destinationslandet av

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

11

nation of the maximum price för No.

1 Manitoba Northern wheat in bulk

in store Fort William/Port Arthur

specified in parapraph (1) of this

Article, computed by using currently

prevailing transportation costs and

exchange råtes;

(c) Argentine wheat in store ocean

ports shall be the maximum price

for No. 1 Manitoba Northern wheat

in bulk in store Fort William/Port

Arthur specified in paragraph (1)

of this Article, converted into Argen­

tine currency åt the prevailing rate

of exchange, making such allowance

for difference in quality as may be

agreed between the exporting country

and the importing country concerned;

(d)

f.a.q. Australian wheat in

store ocean ports shall be the maxi­

mum price for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur specified in

paragraph (1) of this Article, con­

verted into Australian currency åt

the prevailing rate of exchange,

making such allowance for difference

in quality as may be agreed between

the exporting country and the im­

porting country concerned;

(e) French wheat on sample or on

description f.o.b. French ports or åt

the French border (whichever is

applicable) shall be the price equiva-

lent to the c. & f. price in the coun­

try of destination, or the c. & f.

price åt an appropriate port for

delivery to the country of desti­

nation, of the maximum price for No.

1 Manitoba Northern wheat in bulk

in store Fort William/Port Arthur

specified in paragraph (1) of this

Article, computed by using currently

prevailing transportation costs and

exchange rates and by making such

allowance for difference in quality

as may be agreed between the ex-

porting country and the importing

country concerned;

(f) Italian wheat on sample or on

description f.o.b. Italian ports or åt

t

lic

Italian border (whichever is

det i moment 1 av denna artikel an­

givna maximipriset för »No. 1 Mani­

toba Northern wheat» i bulk i lager

Fort William/Port Arthur, beräknat

genom tillämpning av vid tidpunk­

ten gällande transportkostnader och

växelkurser;

c) för argentinskt vete i lager

oceanhamnar vara det i moment 1 av

denna artikel angivna maximipriset

för »No. 1 Manitoba Northern wheat»

i bulk i lager Fort William/Port

Arthur, omvandlat till argentinsk va-

Juta efter vid tidpunkten gällande

växelkurs, och med vidtagande av

sådan prisjustering för kvalitetsskill­

nad, som kan vara avtalad mellan

vederbörande exportland och import­

land;

d) för australiskt vete f. a. q. i la­

ger oceanhamnar vara det i moment

1 av denna artikel angivna maximi­

priset för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» i bulk i lager Fort William/

Port Arthur, omvandlat till austra­

lisk valuta, efter vid tidpunkten gäl­

lande växelkurs, och med vidtagande

av sådan prisjustering för kvalitets­

skillnad, som kan vara avtalad mel­

lan vederbörande exportland och im­

portland;

e) för franskt vete enligt prov el­

ler beskrivning f. o. b. franska ham­

nar eller vid franska gränsen (vil-

ketdera som är tillämpligt) vara det

pris, som motsvarar c. & f.-priset i

destinationslandet eller c. & f.-priset

i en lämplig hamn för leverans till

destinationslandet av det i moment

1 av denna artikel angivna maximi­

priset för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» i bulk i lager Fort William/

Port Arthur, beräknat genom till-

lämpning av vid tidpunkten gällande

transportkostnader och växelkurser,

och med vidtagande av sådan pris-

justering för kvalitetsskillnad, som

kan vara avtalad mellan vederböran­

de exportland och importland;

f) för italienskt vete enligt prov

eller beskrivning f. o. b. italienska

hamnar eller vid italienska gränsen

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

applicable) shall be the price equiva-

lent to the c. & f. price in the coun-

try of destination, or the c. & f. price

åt an appropriate port for delivery

to the country of destination, of the

maximum price for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur specified in

paragraph (1) of this Artide, com-

puted by using currently prevailing

transportation costs and exchange

rates and by inaking such allowance

for difference in quality as may be

agreed between the exporting coun­

try and the iinporting country con-

cerned;

(g) (i) Mexican wheat on sample

or on description f.o.b. Mexican Gulf

ports or åt the Mexican border

(whichever is applicable) shall be the

price equivalent to the c. & f. price

in the country of destination of the

maximum price for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur specified in

paragraph (1) of this Artide, com-

puted by using currently prevailing

transportation costs and exchange

rates and by making such allowance

for difference in quality as may be

agreed between the exporting coun­

try and the importing country con-

cerned;

(ii) Mexican wheat on sample or

on description in store Mexican

Pacific ports shall be the maximum

price for No. 1 Manitoba Northern

wheat in bulk in store Fort William/

Port Arthur specified in paragraph

(1) of this Artide, converted into

Mexican currency åt the prevailing

rate of exchange, making such allow­

ance for difference in quality as

may be agreed between the exporting

country and the importing country

concerned;

(h) Spanish wheat on sample or

on description f.o.b. Spanish ports or

åt the Spanish horder (whichever is

applicable) shall be the price equiva­

lent to the c. & f. price in the country

of destination, or the c. & f. price

åt an appropriate port for delivery

(vilketdera som är tillämpligt) vara

det pris, som motsvarar c. & f.-priset

i destinationslandet eller c. & f.-pri­

set i en lämplig hamn för leverans

till destinationslandet av det i mo­

ment 1 av denna artikel angivna

maximipriset för »No. 1 Manitoba

Northern wheat» i bulk i lager Fort

William/Port Arthur, beräknat ge­

nom tillämpning av vid tidpunkten

gällande transportkostnader och väx­

elkurser och med vidtagande av så­

dan prisjustering för kvalitetsskill­

nad, som kan vara avtalad mellan

vederbörande exportland och import­

land;

g) (i) för mexikanskt vete enligt

prov eller beskrivning f. o. b. mexi­

kanska gulfhamnar eller vid mexi­

kanska gränsen, (vilketdera som är

tillämpligt) vara det pris som mot­

svarar c. & f.-priset i destinations­

landet av det i moment 1 av denna

artikel angivna maximipriset för »No.

1 Manitoba Northern wheat» i bulk i

lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande transportkostnader

och växelkurser, och med vidtagande

av sådan prisjustering för kvalitets­

skillnad, som kan A;ara avtalad mel­

lan vederbörande exportland och im­

portland;

(ii) för mexikanskt vete enligt

prov eller beskrivning i lager vid

mexikanska Stilla havs-hamnar vara

det i moment 1 av denna artikel an­

givna maximipriset för »No. 1 Mani­

toba Northern wheat» i bulk i lager

Fort William/Port Arthur, omvand­

lat till mexikansk valuta efter vid

tidpunkten gällande växelkurs och

med vidtagande av sådan prisjuste­

ring för kvalitetsskillnad som kan

vara avtalad mellan vederbörande ex­

portland och importland;

h) för spanskt vete enligt prov el­

ler beskrivning f. o. b. spanska ham­

nar eller vid spanska gränsen (vilket­

dera som är tillämpligt) vara det pris,

som motsvarar c. & f.-priset i desti­

nationslandet eller c. & f.-priset i en

lämplig hamn för leverans till desti-

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

13

to the country of destination, of the

maximum price for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur specified in

paragraph (1) of this Article, com­

puted by using currently prevailing

transportation costs and exchange

rates and by making such allowance

for difference in quality as may be

agreed between the exporting coun­

try and the importing country con-

cerned;

(i) Swedish wheat on sample or on

description f.o.b. Swedish ports be­

tween Stockholm and Gothenburg,

both included, shall be the price

equivalent to the c. & f. price in

the country of destination of the

maximum price for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur specified in

paragraph (1) of this Article, com-

puted by using currently prevailing

transportation costs and exchange

rates and by making such allowance

for difference in quality as may be

agreed between the exporting coun­

try and the importing country con-

cerned;

(j) No. 1 Heavy Dark Northern

Spring wheat in store Duluth/Supe-

rior shall be the maximum price for

No. 1 Manitoba Northern wheat in

bulk in store Fort William/Port

Arthur specified in paragraph (1)

of this Article, computed by using the

prevailing rate of exchange and by

making such allowance for difference

in quality as may be agreed between

the exporting country and the im­

porting country concerned;

k) No. 1 Hard Winter wheat f.o.b.

Gulf/Allantic ports of the United

States of America shall be the price

equivalent to the c. & f. price in the

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland of the maximum

price for No. 1. Manitoba Northern

wheat in bulk in store Fort William/

Port Arthur specified in paragraph

(1) of this Article, computed by

using currently prevailing transporta­

tion costs and exchange rates and

nationslandet av det i moment 1 av

denna artikel angivna maximipriset

för »No. 1 Manitoba Northern wheat»

i bulk i lager Fort William/Port

Arthur, beräknat genom tillämpning

av vid tidpunkten gällande transport­

kostnader och växelkurser, och med

vidtagande av sådan prisjustering för

kvalitetsskillnad, som kan vara avta­

lad mellan vederbörande exportland

och importland;

i) för svenskt vete enligt prov eller

beskrivning f. o. b. svenska hamnar

mellan Stockholm och Göteborg, bå­

da inräknade, vara det pris, som mot­

svarar c. & f.-priset i destinationslan­

det av det i moment 1 av denna arti­

kel angivna maximipriset för »No. 1

Manitoba Northern wheat» i bulk i

lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande transportkostnader

och växelkurser, och med vidtagande

av sådan prisjustering för kvalitets­

skillnad, som kan vara avtalad mel­

lan vederbörande exportland och im­

portland;

j) för »No. 1 Heavy Dark Northern

Spring wheat» i lager Duluth/Supe-

rior vara det i moment 1 av denna

artikel angivna maximipriset for »No.

1 Manitoba Northern wheat» i bulk

i lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande växelkurs och med

vidtagande av sådan prisjustering för

kvalitetsskillnad, som kan vara avta­

lad mellan vederbörande exportland

och importland;

k) för »No. 1 Hard Winter wheat»

f. o. b. USA-gulf/USA-atlanthamnar

vara det pris, som motsvarar c. & f.-

priset i Storbritannien och Nordirland

av det i moment 1 av denna artikel

angivna maximipriset för »No. 1 Ma­

nitoba Northern wheat» i bulk i lager

Fort William/Port Arthur, beräknat

genom tillämpning av vid tidpunkten

gällande transportkostnader och väx­

elkurser, och med vidtagande av så­

dan prisjustering för kvalitctsskill-

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

by making such allowance för differ-

ence in quality as may be agreed

between the exporting country and

the importing country concerned;

(l) No. 1 Soft White wheat or No.

1 Hard Winter wheat in store Pacific

ports of the United States of America

shall be the maximum price for No.

1 Manitoba Northern wheat in bulk

in store Fort William/Port Arthur

specified in paragraph (1) of this

Artide, computed by using the

prevailing rate of exchange and by

making such allowance for difference

in quality as may be agreed between

the exporting country and the im­

porting country concerned;

(m) Soviet South Winter wheat

f.o.b. Black Sea Ports or Baltic Ports

or åt USSR border (whichever is

applicable) shall be the price equiva-

lent to the c. & f. price in the country

of destination for the maximum price

of No. 1 Manitoba Northern wheat in

bulk in store Fort William/Port

Arthur specified in paragraph (1) of

this Article computed by using cur-

reritly prevailing transportation costs

and exchange rates and by making

such allowance for difference in

quality as may be agreed between

the exporting country and the import­

ing country concerned.

(3) The equivalent minimum price

for bulk wheat for:

(a) No. 1 Manitoba Northern wheat

f.o.b. Vancouver,

(b) No. 1 Manitoba Northern wheat

f.o.b. Port Churchill, Manitoba,

(c) Argentine wheat f.o.b. Argen­

tina,

(d) f.a.q. wheat f.o.b. Australia,

(e) Mexican wheat on sample or

on description f.o.b. Mexican ports,

or åt the Mexican border (whichever

is applicable),

(f) No. 1 Hard Winter wheat

f.o.b. Gulf/Atlantic ports of the Unit­

ed States of America,

nåd, som kan vara avtalad mellan ve­

derbörande exportland och import­

land;

l) för »No. 1 Soft White wheat»

eller »No. 1 Hard Winter wheat» i

lager US A-hamnar vid Stilla havet

vara det i moment 1 av denna arti­

kel angivna maximipriset för »No. 1

Manitoba Northern wheat» i bulk i

lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande växelkurs, och med

vidtagande av sådan prisjustering för

kvalitetsskillnad, som kan vara av­

talad mellan vederbörande export­

land och importland;

m)

för »Soviet South Winter

wheat» f. o. b. Svarta havs-hamnar el­

ler östersjöhamnar eller vid Sovjet­

unionens gräns (vilketdera som är

tillämpligt) vara det pris som mot­

svarar c. & f.-priset i destinationslan­

det av det i moment 1 av denna arti­

kel angivna maximipriset för »No. 1

Manitoba Northern wheat» i bulk i

lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande transportkostnader

och växelkurser, och med vidtagande

av sådan prisjustering för kvalitets­

skillnad, som kan vara avtalad mellan

vederbörande exportland och import­

land.

3. De motsvarande minimipriserna

för vete i bulk skola

a) för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» f. o. b. Vancuover;

b) för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» f. o. b. Port Churchill, Mani­

toba;

c) för argentinskt vete f. o. b. Ar­

gentina;

d) för f. a. q. vete f. o. b. Austra­

lien;

e)

för mexikanskt vete enligt

prov eller beskrivning f. o. b. mexi­

kanska hamnar eller vid mexikanska

gränsen (vilketdera som är tillämp­

ligt);

f) för »No. 1 Hard Winter wheat»

f. o. b. USA-gulf/USA-atlanthamnar;

Kungi. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

15

(g) No. 1 Soft White wheat or No.

1 Hard Winter wheat f.o.b. Pacific

ports of the United States of America,

(h) Soviet South Winter wheat

f.o.b. Black Sea ports or Baltic ports

or åt USSR border (whichever is

applicable),

shall be respectively:

the f.o.b. price Vancouver, Port

Churchill, Argentina, Australia, Mexi-

can ports, United States of America

Gulf/Atlantic ports, United States of

America Pacific ports and the Black

Sea ports and Baltic ports of the

Union of Soviet Socialist Republics

equivalent to the c. & f. price in

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland of the mini­

mum price for No. 1 Manitoba

Northern wheat in bulk in store Fort

William/Port Arthur specified in

paragraph (1) of this Article, com-

puted by using currently prevailing

transportation costs and exchange

rates and by making such allowance

for difference in quality as may be

agreed hetween the exporting coun-

try and the importing country con-

cerned.

(i) No. 1 Heavy Dark Northern

Spring wheat in store Duluth/Superi-

or shall be the minimum price för

No. 1 Manitoba Northern wheat in

bulk in store Fort William/Port

Arthur specified in paragraph (1) of

this Article, computed by using the

prevailing rate of exchange and by

making such allowance for difference

in quality as may be agreed between

the exporting and the importing

country concerned.

(j) Frencli wheat on sample or

on

description f.o.b. Frencli ports,

or åt the Frencli horder (whichever

is applicable),

k) Italian wheat on sample or

on

description f.o.b. Italian ports,

or åt the Italian horder (whichever

is applicable),

(1) Spanish wheat on sample or

on

description f.o.b. Spanish ports,

g) för »No. 1 Soft White wheat»

eller »No. 1 Hard Winter wheat»

f. o. b. USA-hamnar vid Stilla havet;

h) för »Soviet South Winter wheat»

f. o. b. Svarta havs-hamnar eller Ös-

tersjöhamnar eller vid Sovjetunio­

nens gräns (vilketdera som är till-

lämpligt) ;

vara respektive

det pris f. o. b. Vancouver, Port

Churchill, Argentina, Australien,

mexikanska hamnar, USA-gulf/USA-

atlanthamnar, USA-hamnar vid Stilla

havet och Svarta havs-hamnar och

sovjetiska öster sjöhamnar, som mot­

svarar c. & f.-priset i Förenade Ko­

nungariket Storbritannien och Nord­

irland av det i moment 1 av denna

artikel angivna minimipriset för »No.

1 Manitoba Northern wheat» i bulk

i lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande transportkostnader

och växelkurser och med vidtagande

av sådan prisjustering för kvalitets­

skillnad, som kan vara avtalad mel­

lan vederbörande exportland och im­

portland.

i) För »No. 1 Heavy Dark Northern

Spring wheat» i lager Duluth/Superi-

or skall det motsvarande minimipri­

set för vete i bulk vara det i moment

1 av denna artikel angivna minimi­

priset för »No. 1 Manitoba Northern

wheat» i bulk i lager Fort William/

Port Arthur, beräknat genom tillämp­

ning av vid tidpunkten gällande väx­

elkurs, och med vidtagande av sådan

prisjustering för kvalitetsskillnad

som kan vara avtalad mellan vederbö­

rande exportland och importland.

j) För franskt vete enligt prov el­

ler beskrivning f. o. b. franska ham­

nar eller vid franska gränsen (vil­

ketdera som är tillämpligt»;

k) för italienskt vete enligt prov

eller beskrivning f. o. b. italienska

hamnar eller vid italienska gränsen

(vilketdera som är tillämpligt);

l) för spanskt vete enligt prov el­

ler beskrivning f. o. b. spanska ham-

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

or åt the Spanish border (whichever

is applicable),

(m) Swedish wheat on sample or

on description f.o.b. Swedish ports

between Stockholm and Gothenburg,

both inclnded,

shall be

the price equivalent to the c. & f.

price in the country of destination,

or the c. & f. price åt an appropriate

port for delivery to the country of

destination, of the minimum price for

No. 1 Manitoba Northern wheat in

bulk in store Fort William/Port

Arthur specified in paragraph (1) of

this Article, computed by using cur-

rently prevailing transportation costs

and exchange rates and by making

such allowance for difference in

quality as may be agreed between

the exporting country and the import-

ing country concerned.

(4) For the period of closed navi­

gation between Fort William/Port

Arthur and the Canadian Atlantic

ports, equivalent maximum and mi­

nimum prices shall be deterinined by

references only to the lake and rail

movement of wheat from Fort Wil­

liam/Port Arthur to Canadian winter

ports.

(5) The Executive Committee may

in consultation with the Advisory

Committee on Price Equivalents,

determine the minimum and maxi­

mum price equivalents for wheat åt

points other than those specified

above and may also designate any de­

scription, class, type, grade or quali­

ty of wheat other than those speci­

fied in paragraphs (2) and (3) above

and determine the minimum and

maximum price equivalents thereof;

provided that, in the case of any other

wheat the price equivalent of which

has not yet been determined, the

minimum and maximum prices for

the time being shall be derived from

the minimum and maximum prices

of the description, class, type, grade or

quality of wheat specified in this Ar­

ticle, or subsequently designated by

nar eller vid spanska gränsen (vil-

ketdera som är tillämpligt);

m) för svenskt vete enligt prov el­

ler beskrivning f. o. b. svenska ham­

nar mellan Stockholm och Göteborg,

båda inräknade;

skola de motsvarande minimipri-

serna för vete i bulk vara

det pris som motsvarar c. & f.-pri-

set i mottagarlandet eller i lämplig

hamn för leverans till destinationslan­

det av det i moment 1 av denna arti­

kel angivna minimipriset för »No. 1

Manitoba Northern wheat» i bulk i

lager Fort William/Port Arthur, be­

räknat genom tillämpning av vid tid­

punkten gällande transportkostnader

och växelkurser och med vidtagande

av sådan prisjustering för kvalitets­

skillnad, som kan vara avtalad mellan

vederbörande exportland och import­

land.

4. Under den tid, då sjöfarten är

stängd mellan Fort William/Port

Arthur och de kanadensiska atlant-

hamnarna, skola motsvarande maxi­

mi- och minimipriser fastställas en­

dast under hänsynstagande till sjö-

och järnvägstransport av vete från

Fort William/Port Arthur till kana­

densiska vinterhamnar.

5. Exekutivkommittén må i sam­

råd med rådgivande kommittén för

prisomräkningstal fastställa motsva­

rande minimi- och maximipriser

för vete på andra orter än dem som

angivits här ovan och må även be­

stämma vilken som helst annan be­

skrivning, klass, typ, grad eller kva­

litet av vete än dem, vilka angivits i

momenten 2 och 3 härovan, samt

fastställa motsvarande minimi- och

maximipriser för sådan vetesort;

förutsatt att i fråga om vilket som

helst annat vete, för vilket prisom­

räkningstal ännu icke fastställts, mi­

nimi- och maximipriserna tills vida­

re skola beräknas med utgångspunkt

från minimi- och maximipriserna för

den i denna artikel angivna eller av

exekutivkommittén i samråd med

rådgivande kommittén för prisom-

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

17

the Executive Committee in consulta-

tion with the Advisory Committee on

Price Equivalents, which is most

closely comparable to such other

wheat by the addition of an appro-

priate premium or by the deduction

of an appropriate discount.

(6) If any exporting or importing

country represents to the Executive

Committee that any price equivalent

established under paragraph (2), (3)

or (5) of this Article, is, in the light

of current transportation or exchange

rates or märket premiums or dis-

counts, no longer fair, the Executive

Committee shall consider the matter

and may, in consultation with the

Advisory Committee on Price Equiva­

lents, make such adjustment as it

considers desirable.

(7) In establishing equivalent mi­

nimum and maximum prices under

paragraphs (2), (3), (5) or (6) above

and subject to the provisions of Ar­

ticle 16 relating to durum wheat and

certified seed wheat, no allowance for

difference in quality shall be made

which would result in the equivalent

minimum and maximum price of any

wheat being fixed åt a level higher

than the basic minimum or maximum

price, respectively, specified in para­

graph (1) above.

(8) If a dispute arises as to what

premium or discount is appropriate

för the purposes of paragraphs (5)

and (6) of this Article in respect of

any description of wheat specified

in paragraph (2) or (3) or designated

under paragraph (5) of this Article,

the Executive Committee, in consul­

tation with the Advisory Committee

on Price Equivalents, shall on the

request of the exporting or importing

country concerned decide the issue.

(9) All decisions of the Executive

Committee under paragraphs (5),

(6) and (8) of this Article shall be

binding on all exporting and im­

porting countries, provided that any

of those countries which considers

that any such decision is disad-

vantageous to it may ask the Council

lo rcview that decision.

2 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1

räkningstal senare bestämda beskriv­

ning, klass, typ, grad eller kvalitet av

vete, som är närmast jämförlig med

sådant annat vete, med lämpligt till-

lägg eller avdrag.

6. Om något export- eller import­

land för exekutivkommittén framhål­

ler, att ett prisomräkningstal, som

fastställts enligt moment 2, 3 eller

5 av denna artikel, i betraktande av

rådande transportkostnader, växel­

kurser eller marknadspremier eller

-rabatter icke längre är skäligt, skall

exekutivkommittén taga frågan un­

der övervägande och må i samråd

med rådgivande kommittén för pris-

omräkningstal företaga sådan jämk­

ning, som den anser önskvärd.

7. Vid fastställande av minimi-

ocli maximiprisomräkningstal enligt

moment 2, 3, 5 eller 6 ovan och med

förbehåll för bestämmelserna i arti­

kel 16 om Durum-vete och plomberat

utsädesvete skall ingen prisjustering

för kvalitetsskillnad göras, som skul­

le ha till följd att minimi- och maxi-

miprisoinräkningstalet för varje slag

av vete sattes högre än det i moment

1 ovan angivna minimigrundpriset

respektive maximigrundpriset.

8. Om tvist uppstår angående vil­

ken premie eller rabatt, som för de

ändamål vilka avses i momenten 5

och 6 av denna artikel är lämplig vad

beträffar något slag av vete, som an­

givits i moment 2 eller 3 eller be­

stämts enligt moment 5 av denna ar­

tikel, skall exekutivkommittén på

hemställan av vederbörande export-

eller importland avgöra frågan efter

samråd med rådgivande kommittén

för prisomräkningstal.

9. Alla exekutivkommitténs beslut

enligt momenten 5, 6 och 8 av denna

artikel skola vara bindande för alla

export- och importländer; dock att

varje land, som anser att beslutet är

ofördelaktigt för detsamma, må be­

gära alt rådet omprövar beslutet.

samt. Nr 176

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

Artide 7

Priccs of Wheat Flour

(1) Commerdal purchases of wheat

flour will be deemed to be åt prices

consistent with the prices for wheat

specified in or determined under Ar­

tide 6 unless a statement to the

contrary, with supporting informa­

tion, is received by the Council from

any exporting or importing country,

in which case the Council shall, with

the assistance of any countries con-

cerned, consider the matter and

decide whether the price is so con­

sistent.

(2) The Council may in co-opera-

tion with any exporting and import­

ing countries carry out studies of the

prices of wheat flour in relation to

the prices of wheat.

Artide 8

Countries which both Export and

Import Wheat

(1) For the duration of this Agree-

ment and for the purposes of its

application, a country listed in Annex

B shall be regarded as an exporting

country and a country listed in Annex

C shall be regarded as an importing

country.

(2) Any country listed in Annex

C which makes wheat available for

purchase by any exporting or im­

porting country shall do so åt prices

consistent with the price range, except

in the case of denatured feed wheat,

and, in making snch wheat available

for purchase, shall avoid taking any

action which would be prejudicial to

the operation of this Agreement.

(3) Any country listed in Annex

B which desires to purchase wheat

shall endeavour so far as possible

to purchase its requirements from

exporting countries åt prices within

the price range and, in meeting its

requirements, to avoid taking any

action which would be prejudical to

the operation of this Agreement.

Artikel 7

Priser på vetemjöl

1. Kommersiella köp av vetemjöl

skola anses ha skett till priser, som

äro förenliga med de priser på vete,

vilka angivits i eller fastställts enligt

artikel 6, såvida icke rådet från nå­

got export- eller importland erhållit

meddelande om motsatsen, jämte

upplysningar som styrker förhållan­

det, i vilket fall rådet skall, med bi­

träde från berörda länder, pröva frå­

gan och besluta om huruvida priset

är förenligt på sätt ovan angivits.

2. Rådet må i samarbete med ex­

port- och importländerna bedriva un­

dersökningar rörande vetemjölspriser

i relation till vetepriser.

Artikel 8

Länder, som både exportera och

importera vete

1. För tillämpningen av detta av­

tal under dess giltighetstid skall ett

i Bilaga B upptaget land betraktas

som ett exportland och ett i Bilaga C

upptaget land betraktas som ett im­

portland.

2. Varje i Bilaga C upptaget land,

som ställer vete till förfogande för

köp av något export- eller import­

land, skall göra detta till priser över­

ensstämmande med prisspelrummet,

såvida fråga icke är om denaturerat

fodervete, samt skall, när det ställer

sådant vete till förfogande, undvika

att vidtaga någon åtgärd, som skulle

vara till förfång för avtalets funktion.

3. Varje i Bilaga B upptaget land,

som önskar köpa vete, skall så långt

som möjligt eftersträva att köpa sitt

behov från exportländer till priser

inom prisspelrummet, samt, när det

fyller sitt behov, undvika att vidtaga

någon åtgärd, som skulle vara till

förfång för avtalets funktion.

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

19

PART III — ADJUSTMENTS

Artide 9

Adjustment in case of Short Crop

(1) Any exporting country which

fears that it may be prevented by

a short crop from carrying out its

obligations under this Agreement in

respect of a partieular crop-year

shall report the matter to the Council

åt the earliest possible date and

apply to the Council to be relieved

of a part or the whole of its obli­

gations for that crop-year. An app-

lication made to the Council pur-

suant to this paragraph shall be

heard without delay.

(2) The Council shall, in dealing

with a request for relief under this

Artide, review the exporting coun-

try’s supply situation and the extent

to which the exporting country has

observed the principle that it should,

to the maximum extent feasible,

make wheat available för purchase

to meet its obligations under this

Agreement.

(3) The Council shall also, in deal­

ing with the request for relief under

this Artide, have regard to the im-

portance of the exporting country’s

maintaining the principle stated in

paragraph (2) of this Artide.

(4) If the Council finds that the

country’s i-epresentations are well

founded, it shall decide to wdiat

extent and on what conditions that

country shall be relieved of its obli­

gations for the crop-year concerned.

The Council shall inform the ex­

porting country of its decision.

(5) If the Council decides that the

exporting country shall be relieved

of the whole or part of its obligations

under Artide 5 for the crop-year

concerncd, the Council shall inerease

the commitments as represented by

llic datum quantities of the other ex­

porting countries to the extent

agreed by cach of them. If such

inereases do not offset the relief

granted under paragraph (4), it

shall reduce by the amount necessary

DEL III — JÄMKNINGAR

Artikel 9

Jämkning i händelse av otillräcklig

skörd

1. Varje exportland, som befarar

att det på grund av en otillräcklig

skörd kan bliva urståndsatt att full­

göra sina åtaganden enligt detta av­

tal med avseende på visst skördeår,

skall anmäla förhållandet till rådet

vid tidigast möjliga datum och an­

hålla hos rådet att bliva befriat helt

eller delvis från sina åtaganden för

skördeåret i fråga. En hänvändelse,

som gjorts till rådet enligt detta mo­

ment, skall behandlas utan dröjs­

mål.

2. Rådet skall vid handläggningen

av en framställning om befrielse en­

ligt denna artikel göra en översyn av

exportlandets försörjningssituation

samt i vilken utsträckning exportlan­

det har iakttagit principen att det

skall i största möjliga utsträckning

ställa vete till förfogande för att upp­

fylla sina åtaganden enligt detta av­

tal.

3. Rådet skall även vid handlägg­

ningen av framställningen om befri­

else enligt denna artikel taga hänsyn

till vikten av att vederbörande export­

land vidmakthåller den i moment 2

av denna artikel angivna principen.

4. Om rådet finner, att landets

framställning är välgrundad, skall

rådet besluta i vilken utsträckning

och på vilka villkor landet skall er­

hålla befrielse från sina åtaganden

för skördeåret i fråga. Rådet skall

underrätta exportlandet om sitt be­

slut.

5. Om rådet beslutar, att export­

landet helt eller delvis skall befrias

från sina åtaganden enligt artikel 5

för skördeåret i fråga, skall rådet hö­

ja de andra exportländernas grund­

kvantiteter såsom ett uttryck för de­

ras förpliktelser i den utsträckning

vart och ett av dem godkänner. Om

dylika höjningar ej uppväga den en­

ligt moment 4 beviljade befrielsen,

skall rådet med erforderlig kvantitet

minska importländernas grundkvan-

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

the entitlements, as represented by

the datum quantities of the im-

porting countries to the extent agreed

by each of them.

(6) If the relief granted under

paragraph (4) of this Article cannot

be entirely offset by measures taken

under paragraph (5), the Council

shall reduce pro rata the entitlement

as represented by the datum quanti­

ties of the importing countries,

account being taken of any reduc-

tions under paragraph (5).

(7) If the commitment as repre­

sented by the datum quantity of an

exporting country is reduced under

paragraph (4), the amount of such

reduction shall be regarded for the

purpose of establishing its datum

quantity and that of all other ex­

porting countries in subsequent crop-

years as having been purchased from

that exporting country in the crop-

year concerned. In the light of the

circumstances, the Council shall

determine whether any adjustment

shall be made, and, if so, in what

manner, for the purpose of estab­

lishing the datum quantities of im­

porting countries in such subsequent

crop-years as a result of the operation

of this paragraph.

(8) If the entitlement as represent­

ed by the datum quantity of an im­

porting country is reduced under pa-

ragraphs (5) or (6) of this Article

to offset the relief granted to an

exporting country under paragraph

(4), the amount of such reduction

shall be regarded as having been

purchased in the crop-year concerned

from that exporting country for the

purposes of establishing the datum

quantity of that importing country

in subsequent crop-years.

titeter såsom uttryck för deras rät­

tigheter i den utsträckning vart och

ett av dem godkänner.

6. Om befrielsen, beviljad enligt

moment 4 av denna artikel, ej kan

fullständigt uppvägas av åtgärder,

vidtagna enligt moment 5, skall rådet

minska importländernas grundkvan­

titeter, såsom uttryck för deras rät­

tigheter, proportionellt, varvid hän­

syn skall tagas till varje minskning,

som skett enligt moment 5.

7. Om ett exportlands grundkvan­

titet såsom uttryck för dess förplik­

telse minskas enligt moment 4, skall

den mot en sådan minskning svaran­

de kvantiteten, för fastställande av

detta lands och alla andra exportlän­

ders grundkvantitet för följande

skördeår, anses ha köpts från export­

landet i fråga under det aktuella

skördeåret. Rådet skall med hänsyn

till omständigheterna besluta, huruvi­

da som en följd av detta någon jämk­

ning skall göras, och i så fall på vad

sätt, vid fastställandet av importlän­

dernas grundkvantiteter under ifrå­

gavarande förstnämnda skördeår.

8. Om ett importlands grundkvan­

titet såsom uttryck för dess rättighet

minskas enligt moment 5 eller 6 av

denna artikel för att uppväga den be­

frielse, som beviljats ett exportland

enligt moment 4, skall vid faststäl­

landet av importlandets grundkvan­

titet under följande skördeår den mot

en sådan minskning svarande kvan­

titeten anses ha köpts från detta ex­

portland under ifrågavarande skörde­

år.

Article 10

Artikel 10

Adjustment in Case of Necessity to Jämkning i händelse av nödvändig-

Safeguard Balance of Payments or het att trygga betalningsbalans

Monetary Reserves

eller valutareserver

(1) Any importing country which 1. Varje importland, som befarar

fears that it may be prevented by the att det på grund av nödvändigheten

necessity to safeguard its balance of av att trygga sin betalningsbalans el-

payments or monetary reserves from ler sina valutareserver kan bli ur-

21

Kiingl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

carrying out its obligations under

this Agreement in respect of a par-

ticular crop-year shall report the

matter to the Council åt the earliest

possible date and apply to the Coun­

cil to be relieved of a part or the

whole of its obligations for that crop-

year. An application made to the

Council pursuant to this paragraph

shall be heard without delay.

(2) If an application is made

under paragraph (1) of this Article,

the Council shall seek and take into

account, together with all facts which

it considers relevant, the opinion of

the International Monetary Fund, as

far as the matter concerns a country

which is a member of the Fund, on

the existence and extent of the neces-

sity referred to in that paragraph.

(3) The Council shall, in dealing

with a request for relief under this

Article, have regard to the impor-

tance of the importing country’s

maintaining the principle that it

should to the maximum extent

feasible make purchases to meet its

obligations under this Agreement.

(4) If the Council finds that the

representations of the importing

country concerned are well founded,

it shall decide to what extent and on

what conditions that country shall be

relieved of its obligations för the

crop-year concerned. The Council

shall inform the importing country

of its decision.

Article 11

Adjustments ond Additional Pur-

chases in Case of Critical Need

(1) If a critical need has arisen or

threatens to arise in its terrilory, an

importing country may appeal to

the Council for assistance in obtai-

ning supplics of wheat. With a view

to relieving the emcrgency created

by the crilical need, the Council shall

give urgent consideration to the

appeal and shall make appropriate

recommendations to exporting and

importing countries regarding the

action to be taken by them.

ståndsatt att fullgöra sina åtaganden

enligt detta avtal med avseende på

visst skördeår, skall anmäla förhål­

landet till rådet vid tidigast möjliga

datum och anhålla hos rådet att bli

befriat helt eller delvis från sina åta­

ganden för detta skördeår. En hän­

vändelse, som gjorts till rådet enligt

detta moment, skall behandlas utan

dröjsmål.

2. Om en anhållan göres enligt

denna artikels moment 1, skall rådet,

såvitt frågan berör ett land som är

medlem i Internationella valutafon­

den, efterhöra och taga hänsyn till,

förutom alla omständigheter som rå­

det anser vara av betydelse, fondens

åsikt om det föreligger sådan nödvän­

dighet som åsyftas i nämnda mo­

ment.

3. Rådet skall vid handläggningen

av en framställning om befrielse en­

ligt denna artikel taga hänsyn till vik­

ten av att vederbörande importland

vidmakthåller principen att i största

möjliga utsträckning företaga köp för

att uppfylla sina åtaganden enligt

detta avtal.

4. Om rådet finner, att vederbö­

rande importlands framställning är

välgrundad, skall det besluta, i vil­

ken utsträckning och på vilka vill­

kor landet skall erhålla befrielse från

sina åtaganden för skördeåret i frå­

ga. Rådet skall underrätta importlan­

det om sitt beslut.

Artikel 11

Jämkningar och tilläggsköp i hän­

delse av allvarlig brist

1. Ett importland må, om eu all­

varlig brist har uppstått eller hotar

att uppstå inom dess territorium,

vädja till rådet om hjälp att erhålla

vete. I avsikt att avhjälpa det av den

allvarliga bristen skapade nödläget

skall rådet taga denna vädjan i

skyndsamt övervägande och avgiva

lämpliga rekommendationer till ex­

port- och importländer angående på

dem ankommande åtgärder.

22

Kungl. Maj:ti proposition nr 176 år 1962

(2) In deciding what recommen-

dation should be made in respect of

an appeal by an importing country

under the preceding paragraph, the

Council shall have regard to its ac-

tual commercial purchases from ex-

porting countries or to the extent

of its obligations under Article 4 of

this Agreement, as may appear

appropriate in the circumstances.

(3) No action taken by an ex-

porting or importing country pur-

suant to a recominendation made

under paragraph (1) of this Article

shall affect the datum quantity of

any exporting or importing country

in subsequent crop-years.

Article 12

Other Adjustments

(1) An exporting country may

transfer part of its balance of com-

mitment to another exporting coun­

try, and an importing country may

transfer part of its balance of entit-

lement to another importing country

for a crop-year, subject to approval

by the Council by a inajority of the

votes cast by the exporting countries

and a majority of the votes cast by

the importing countries.

(2) Any importing country may åt

any time, by written notification to

the Council, increase its percentage

undertaking referred to in paragraph

(1) of Article 4 and such increase

shall become effective from the date

of receipt of the notification.

(3) Any importing country which

considers that its interests in respect

of its percentage undertaking under

paragraph (1) of Article 4 and Annex

A is seriously prejudiced by the non-

participation in or withdrawal from

this Agreement of any country listed

in Annex B holding not less than 5

per cent of the votes distributed in

Annex B may, by written notifica­

tion to the Council, apply for a reduc-

tion in its percentage undertaking. In

such a case, the Council shall reduce

that importing country’s percentage

undertaking by the proportion that

2. Rådet skall, när det beslutar vil­

ken rekommendation som bör avgi­

vas i anledning av en vädjan från

ett importland enligt föregående mo­

ment, taga hänsyn till landets fak­

tiska kommersiella köp från export­

länder eller till omfattningen av dess

åtaganden enligt artikel 4 av detta

avtal, vilketdera som med hänsyn till

omständigheterna anses lämpligt.

3. Ingen åtgärd vidtagen av ett ex­

port- eller importland enligt en re­

kommendation avgiven enligt mo­

ment 1 av denna artikel skall påver­

ka något export- eller importlands

grundkvantitet under följande skör­

deår.

, tf?

Artikel 12

Andra jämkningar

1. Ett exportland må överföra en

del av sin förpliktelserest till ett an­

nat exportland, och ett importland

må överföra en del av sin rättighets-

rest till ett annat importland för ett

skördeår, under förutsättning av rå­

dets godkännande med en majoritet

av de röster, som avgivits av export­

länderna, och en majoritet av de rös­

ter, som avgivits av importländerna.

2. Varje importland må när som

helst genom skriftlig anmälan till rå­

det höja sitt procentuella åtagande

enligt moment 1 av artikel 4 och så­

dan höjning skall träda i kraft från

dagen för mottagandet av anmälan.

3. Varje importland som anser att

dess intressen med avseende på dess

procentåtagande enligt moment 1 av

artikel 4 och Bilaga A allvarligt ska­

das genom att ett i Bilaga B angivet

land, som innehar minst 5 procent

av de i Bilaga B upptagna rösterna,

icke deltager i eller frånträder detta

avtal, må genom skriftlig anmälan till

rådet begära en reduktion av sitt pro­

centåtagande. I sådant fall skall rådet

dels reducera detta importlands pro­

centåtagande med den andel som,

under de år som fastställts i artikel

15, dess maximala årliga kommer-

23

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

its maximum annual commercial pur-

chases during the years determined

under Article 15 with respect to the

non-participating or withdrawing

country bears to its datum quantity

with respect to all countries listed in

Annex B and shall then further re-

duce such revised percentage under-

taking by subtracting two and one

half.

(4) The datum quantity of any

country acceding under paragraph 4

of Article 35 shall be offset, if neces-

sary, by appropriate adjustments by

way of increase or decrease in the

datum quantities of one or more

exporting or importing countries, as

the case may be. Such adjustments

shall not be approved unless each ex­

porting or importing country whose

datum quantity is thereby changed

has consented.

PART IV — ADMINISTRATION OF

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Article 13

Maximum Price Declarations

(1) As soon as any of its wheat

other than durum wheat or certified

seed wheat is made available för pur-

chase by importing countries åt prices

not less than the maximum price, an

exporting country shall notify the

Conncil to that effect. On receipt of

such notification.the Executive Seere-

tary, acting on behalf of the Council,

shall except as otherwise provided

in paragraph (4) of this Article and

paragraph (4) of Article 16 make a

declaration accordingly, referred to

in this Agreement as a maximum

price declaration. The Executive

Secretary shall communicate that

maximum price declaration to all ex­

porting and importing countries as

soon as possible after it has been

made.

(2) As soon as all of its wheat

which has been made available åt not

less than the maximum price, other

than durum wheat or certified seed

wheat, is again made available for

siella köp från det icke deltagande

eller frånträdande landet utgör av

dess grundkvantitet med hänsyn till

alla de länder som upptagits i Bila­

ga B och dels reducera det sålunda

reviderade procentåtagandet ytterli­

gare genom subtraktion med två och

en halv.

4. Grundkvantiteten för varje land

som ansluter sig enligt moment 4 av

artikel 35 skall, om så befinnes nöd­

vändigt, anpassas genom lämpliga

jämkningar i form av höjning eller

minskning av grundkvantiteterna för

ett eller flera export- eller importlän­

der alltefter sammanhanget. Dylika

jämkningar skola ej godkännas, så­

vida icke varje export- eller import­

land, vars grundkvantitet därigenom

ändras, samtyckt härtill.

DEL IV — UTÖVANDE AV RÄT­

TIGHETER OCH ÅTAGANDEN

Artikel 13

Maximiprisdeklarationer

1. Ett exportland skall underrätta

rådet så snart något slag av dess vete

annat än Durum-vete eller plomberat

utsädesvete ställes till förfogande för

köp av importländer till priser ej un­

derstigande maximipriset. Vid mot­

tagandet av sådan underrättelse skall

exekutivsekreteraren, om ej annor­

lunda stadgats i moment 4 i denna

artikel och moment 4 i artikel 16, på

rådets vägnar avgiva en deklaration i

enlighet därmed, i detta avtal be­

nämnd maximiprisdeklaration. Exe­

kutivsekreteraren skall delge alla ex­

port- och importländer denna maxi­

miprisdeklaration så snart som möj­

ligt sedan den avgivits.

2. Ett exportland skall underrätta

rådet, så snart allt slag av vete annat

än Durum-vete eller plomberat ut­

sädesvete ånyo ställes till förfogande

för köp av importländer till priser

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

purchase by importing countries åt

prices less than the maximum price,

an exporting country shall notify the

Council to that effect. Thereupon,

the Executive Secretary, acting on

behalf of the Council, shall terminate

the maximum price declaration in

respect of that country by making a

further declaration accordingly. He

shall communicate such further de­

claration to all exporting and import­

ing countries as soon as possible after

it has been made.

(3) The Council shall, in its rules

of procedure, prescribe regulations

to give effect to paragraphs (1) and

(2) of this Article, including regu­

lations determining the effective date

of any declaration made under this

Article.

(4) If, åt any time, in the opinion

of the Executive Secretary an ex­

porting country has failed to make

a notification under paragraph (1)

or (2) of this Article or has made an

incorrect notification, he shall,

without prejudice in the latter case

to the provisions of paragraph (1) or

(2), convene a meeting of the Advi­

sory Committee on Price Equivalents.

If, åt any time, in the opinion of the

Executive Secretary, an exporting

country has made a notification un­

der paragraph (1) but the facts

relating thereto do not warrant a

maximum price declaration, he shall

not make such a declaration but shall

refer the matter to the Advisory Com­

mittee. If the Advisory Committee ad-

vises either under this paragraph or

in accordance with Article 31 that a

declaration under paragraph (1) or

(2) should be or should not be made

or is incorrect, as the case may be, the

Executive Committee acting on behalf

of the Council may make or refrain

from making a declaration accord­

ingly or cancel any declaration then

in effect, whichever may be appro-

priate. The Executive Secretary shall

communicate any such declaration or

cancellation to all exporting and

importing countries as soon as pos­

sible.

understigande maximipriset. Därpå

skall exekutivsekreteraren på rådets

vägnar återkalla maximiprisdeklara-

tionen med avseende å landet i fråga,

genom att avgiva en ytterligare de­

klaration i enlighet därmed. Han skall

delge alla export- och importländer

en dylik ytterligare deklaration så

snart som möjligt sedan den gjorts.

3. Rådet skall i sin arbetsordning

fastställa tillämpningsföreskrifter be­

träffande moment 1 och 2 av denna

artikel, däri inbegripna regler, som

fastställa dag för ikraftträdande av

deklaration, avgiven enligt denna ar­

tikel.

4. Om vid någon tidpunkt ett ex­

portland enligt exekutivsekreterarens

åsikt har försummat att lämna en

underrättelse enligt moment 1 eller

2 av denna artikel eller lämnat en

oriktig underrättelse skall han, utan

att i det senare fallet stadgandena i

moment 1 eller 2 härigenom efter­

sättas, kalla rådgivande kommittén

för prisomräkningstal till samman­

träde. Om ett exportland vid något

tillfälle lämnat en underrättelse i en­

lighet med moment 1 men, enligt exe­

kutivsekreterarens uppfattning, de

fakta som åberopats däri icke berät­

tiga till en maximiprisdeklaration,

skall denne icke göra en sådan de­

klaration utan hänskjuta ärendet till

rådgivande kommittén. Om rådgivan­

de kommittén, antingen enligt detta

moment eller i överensstämmelse med

artikel 31, finner att en deklaration

enligt moment 1 eller 2 skulle eller

icke skulle göras, eller är oriktig, allt

efter sammanhanget, må exekutiv­

kommittén på rådets vägnar avgiva

eller avstå från att avgiva en deklara­

tion i överensstämmelse därmed eller

annullera en i kraft varande deklara­

tion, vilketdera som kan vara tillämp­

ligt. Exekutivsekreteraren skall lämna

underrättelse om varje sådan dekla­

ration eller annullering till alla ex­

port- och importländer så snart som

möjligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

25

(5) Any declaration made under

this Article shall specify the crop-

year or crop-years to which it relätes,

and this Agreement shall apply ac-

cordingly.

(6) If any exporting or importing

country considers that a declaration

under this Article should be or should

not have been made, as the case may

be, it may refer the matter to the

Council. It the Council finds that the

representations of the country con-

cerned are well founded, it shall make

or cancel a declaration accordingly.

(7) Any declaration made under

paragraphs (1), (2) or (4) of this

Article which is cancelled in accord-

ance with this Article shall be re-

garded as having full force and effect

until the date of its cancellation, and

such cancellation shall not affect

the validity of anything done under

the declaration prior to its cancella­

tion.

Article 14

Action åt or cipproaching the Mini­

mum Price

(1) If any exporting or importing

country is making wheat available for

purchase by exporting or importing

countries åt not greater than the mi­

nimum price, or if such a situation

appears likely to anse, the Exe-

cutive Secretary shall, after bring-

ing the matter to the attention of the

Advisory Committee on Price Equiva-

lents and communicating as that

Committee may advise with the

country concerned, report the situa­

tion to the Executive Committee.

(2) If the Executive Committee,

after studying the matter in the light

of the advice which the Advisory

Committee shall give under para-

graph (1) of this Article or under

Article 31, considers that the country

concerned may be failing to carry

out its obligations under the Agree­

ment with respect to the minimum

price, it shall so notify the country

concerned and may require that such

5. Varje deklaration avgiven en­

ligt denna artikel skall angiva det

eller de skördeår, som den hänför sig

till, och detta avtal skall tillämpas

därefter.

6. Om något export- eller import­

land anser, att en deklaration enligt

denna artikel skulle eller ej skulle

ha avgivits, allt efter sammanhanget,

må det hänskjuta saken till rådet.

Om rådet finner, att vederbörande

lands framställning är välgrundad,

skall rådet avgiva eller annullera en

deklaration i överensstämmelse där­

med.

7. Varje deklaration avgiven enligt

moment 1, 2 eller 4 i denna artikel,

som annullerats i överensstämmelse

med denna artikel, skall anses ha full

kraft och verkan intill annullerings-

dagen, och annulleringen skall ej på­

verka giltigheten av åtgärder vid­

tagna enligt deklarationen före dess

annullering.

Artikel 14

Ingripande vid minimipriset eller då

priset närmar sig detta

1. Om något export- eller import­

land ställer vete till förfogande för

köp av importländer till priser ej

högre än minimipriset, eller om det

synes sannolikt att en sådan situa­

tion skall uppkomma, skall exeku­

tivsekreteraren underrätta exekutiv­

kommittén om läget sedan han riktat

rådgivande kommitténs för prisom­

räkningstal uppmärksamhet på frå­

gan och, därest kommittén så till­

råder, tagit kontakt med vederböran­

de land.

2. Om exekutivkommittén, efter

att ha studerat ärendet i ljuset av de

förslag som rådgivande kommittén

skall avgiva enligt denna artikels mo­

ment 1 eller enligt artikel 31, anser

att vederbörande land kan komma att

brista i fullgörandet av sina skyldig­

heter enligt detta avtal med hänsyn

till minimipriset, skall exekutivkom­

mittén underrätta vederbörande land

härom och må påfodra alt landet av-

26

Kungi. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

country furnish a statement respect-

ing the matter for the Committee’s

further consideration. If, after taking

into account any explanation offered

by the country concerned, the Execu-

tive Committee is of the view that

sucli country is failing to perform

its obligations with respect to the mi­

nimum price, it shall so inform the

Chairman of the Council.

(3) Upon receiving such informa­

tion from the Executive Committee,

the Chairman of the Council shall

convene a session of the Council as

soon as possible to considcr the mat­

ter. The Council may make such re-

commendations to exporting and im-

porting countries as it considers ne-

cessary to meet the situation.

(4) If the Advisory Committee on

Price Equivalents, in the course of

its eontinuous review of märket con-

ditions under Article 31, is of the

opinion that, by reason of a serious

fall in the price of any wheat, a si­

tuation has arisen, or threatens im-

mediately to arise, which appears

likely to jeopardize the objectives of

the Agreement with regard to the mi­

nimum price, or if such a situation

is called to the Advisory Committee’s

attention by the Executive Secretary

on liis own initiative or åt the re-

quest of any exporting or importing

country, it shall immediately inform

the Executive Committee of the facts

concerned. The Advisory Committee

shall in so informing the Executive

Committee give particular regard to

circumstances which have brought

about, or threaten to bring about,

a serious fall in the price in any

märket of wheat in relation to

the minimum price. The Executive

Committee shall, if it considers ap-

propriate, inform the Chairman of the

Council who may convene a session

of the Council to consider the matter.

The Council may make such recom-

mendations to exporting and im­

porting countries as it considers nec-

essary to meet the situation.

(5) In advising and informing the

Executive Committee under para-

giver yttrande i ärendet för kom­

mitténs fortsatta överväganden. Om

exekutivkommittén, efter att ha be­

aktat de av vederbörande land av­

givna förklaringarna, är av den upp­

fattningen att landet i fråga icke kan

fullgöra sina skyldigheter med hän­

syn till minimipriset, skall kommit­

tén underrätta rådets ordförande här­

om.

3. Vid mottagandet av sådan un­

derrättelse från exekutivkommittén

skall rådets ordförande sammankalla

till sammanträde med rådet så snart

som möjligt för att dryfta frågan.

Rådet må kunna utfärda sådana re­

kommendationer till export- och im­

portländer som det finner av behovet

påkallade.

4. Om rådgivande kommittén för

prisomräkningstal under sin fortlö­

pande översikt av marknadsförhål­

landena i enlighet med artikel 31 är

av den uppfattningen att, på grund

av ett allvarligt prisfall på något slag

av vete, en situation har uppstått

eller hotar att snabbt uppstå, vilken

kan beräknas komma att äventyra av­

talets syften med hänsyn till minimi­

priset, eller om en sådan situation

bringas till rådgivande kommitténs

kännedom av exekutivsekreteraren på

dennes eget initiativ eller på begäran

av något export- eller importland,

skall rådgivande kommittén omedel­

bart underrätta exekutivkommittén

om relevanta fakta. Rådgivande kom­

mittén skall därvid taga särskild hän­

syn till omständigheter som har med­

fört eller hotar att medföra ett all­

varligt prisfall på vete på någon

marknad i jämförelse med minimi­

priset. Exekutivkommittén skall, om

den anser det påkallat, underrätta rå­

dets ordförande, som äger att sam­

mankalla till sammanträde med rå­

det för att dryfta frågan. Rådet må

kunna utfärda sådana rekommenda­

tioner till export- eller importländer

som det finner av behovet påkallade.

5. Rådgivande kommitténs förslag

och underrättelser till exekutivkom-

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

27

graphs (2) and (4) of this Artide

the Advisory Committee shall include

advice of any action with regard to

the determination of allowances for

differences of quality which it consid-

ers might suitably be taken to rneet

the situation.

Article 15

Establishment of Datum Quantities

(1) Datum quantities as defined

in Article 2 shall be established for

each crop-year on the basis of aver-

age annual commercial purchases

during the first four of the immedi-

ately preceding five crop-years.

(2) Before the beginning of each

crop-year, the Council shall establish

for that crop-year the datum quantity

of each exportingcountrywithrespect

to all importing countries and the

datum quantity of each importing

country with respect to all exporting

countries and to each such country.

(3) The datum quantities estab­

lished in accordance with the pre­

ceding paragraph shall be re-estab-

lished whenever a change in the

membership of this Agreement oc-

curs, regard being had where appro-

priate to any conditions of accession

prescribed by the Council under Ar­

ticle 35.

Article 16

Recording

(1) For the purposes of the oper­

ation of this Agreement, the Council

shall keep records for each crop-

year of all commercial purchases

made by importing countries from

all sources and of all such purchases

made from exporting countries.

(2) The Council shall also keep re­

cords so that åt all times during a

crop-year a statement of the balance

of commitment of each exporting

country with respect to all importing

countries and of the balance of

entitlement of each importing coun­

try with respect to all exporting coun-

mittén i enlighet med denna artikels

moment 2 och 4 skola innefatta för­

slag rörande varje åtgärd med avse­

ende å fastställande av gottgörelser

för kvalitetsskillnader, som den an­

ser lämpligen böra vidtagas för att

möta situationen.

Artikel 15

Fastställande av grundkvantiteter

1. Grundkvantiteter enligt defini­

tionen i artikel 2 skola fastställas för

varje skördeår av detta avtal på ba­

sis av det årliga genomsnittet av kom­

mersiella köp under de första fyra

av de närmast föregående fem skör­

deåren.

2. Före varje skördeårs början skall

rådet för skördeåret i fråga faststäl­

la grundkvantiteten för varje export­

land med avseende på alla import­

länder och grundkvantiteten för varje

importland med avseende på alla ex­

portländer och på varje sådant land.

3. Grundkvantiteterna fastställda i

enlighet med föregående moment sko­

la ånyo fastställas, närhelst en änd­

ring i fråga om anslutningen till det­

ta avtal sker, varvid i tillämpliga fall

hänsyn skall tagas till de inträdes-

villkor, som rådet enligt artikel 35

kan ha föreskrivit.

Artikel 16

Registrering

1. Rådet skall i och för tillämp­

ningen av detta avtal föra register för

varje skördeår över alla kommersiella

köp gjorda av importländer oavsett

ursprung samt över alla sådana köp

gjorda från exportländer.

2. Rådet skall även föra register så,

att vid varje tidpunkt under ett skör­

deår uppgift finnes om förpliktelse-

resten för varje exportland med av­

seende på alla importländer och om

rättighetsreslen för varje importland

med avseende på alla exportländer

och på varje sådant land. Uppgifter

28

Kungl. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

tries and to each such country is

maintained. Statements of such bal-

ances shall, åt intervals prescribed

by the Council, be circulated to all

exporting and importing countries.

(3) För the purposes of paragraph

(2) of this Article and of paragraph

(1) of Article 4, commercial purcha-

ses by an importing country from an

exporting country entered in the

Council’s records shall also be entered

as against the obligations of export­

ing and importing countries under

Artides 4 and 5, or those obligations

as adjusted under other Artides of

this Agreement, if the loading period

falls within the crop year and

(a) in the case of importing coun­

tries, the purchases are åt prices not

less than the minimum price, and

(b) in the case of exporting coun­

tries, the purchases are åt prices

within the price range including, for

the purposes of Article 5, the maxi­

mum price.

Commercial purchases of wheat-

flour entered in the Council’s records

shall also be entered as against the

obligations of exporting and import­

ing countries under the same condi-

tions, provided that the price of such

wheat-flour is consistent with a price

for wheat in accordance with Arti­

cle 7.

(4) If an importing country and a

country making wheat available for

purchase so agree, purchases åt prices

above the maximum price shall not

be regarded as a breach of Artides 4,

5, or paragraph (2) of Article 8, and

shall be entered as against the obli­

gations, if any, of the countries con-

cerned. No maximum price declara-

tion shall be made in respect of such

purchases from an exporting country,

nor shall they in any way affect the

obligations of the exporting country

concerned to other importing coun­

tries under Article 4.

(5) In the case of durum wheat

and certified seed wheat, a purchase

entered in the CounciFs records shall

also be entered as against the obliga­

tions of exporting and importing

om sådana restkvantiteter skola med

av rådet föreskrivna tidsmellanrum

delges alla export- och importländer.

3. För de ändamål, som åsyftas i

moment 2 av denna artikel och i ar­

tikel 4, moment 1, skola ett import­

lands kommersiella köp från ett ex­

portland, införda i rådets register,

också avräknas mot export- och im­

portländers åtaganden enligt artik­

larna 4 och 5 eller dessa åtaganden

jämkade enligt andra artiklar av det­

ta avtal, om lastningsperioden faller

inom skördeåret, och

a) i fråga om importländer köpen

ägt rum till priser ej understigande

minimipriset, och

b) i fråga om exportländer köpen

ägt rum till priser inom prisspelrum­

met inkluderande för de ändamål,

som åsyftas i artikel 5, maximipriset.

Kommersiella köp av vetemjöl in­

förda i rådets register skola också

avräknas mot export- och import­

länders åtaganden på samma villkor,

förutsatt att priset på sådant vete­

mjöl överensstämmer med ett pris på

vete i enlighet med artikel 7.

4. Om ett importland och ett land

som ställer vete till förfogande för

köp komma överens därom, skola

köp till priser över maximipriset icke

betraktas såsom stridande mot artik­

larna 4 och 5 eller moment 2 av ar­

tikel 8 utan skola avräknas mot re­

spektive länders eventuella åtagan­

den. Maximiprisdeklaration skall icke

avgivas med avseende på dylika köp

från ett exportland och ej heller på

något sätt påverka berörda exportlän­

ders förpliktelser gentemot andra

importländer enligt artikel 4.

5. I fråga om Durum-vete och

plomberat utsädesvete skall ett köp

infört i rådets register ävenledes av-

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

29

countries under tlie same conditions

whether or not the price is above the

maximum price.

(6) Provided that the conditions

prescribed in paragraph (3) of this

Article are satisfied, the Council may

authorize purchases to be recorded

for a crop-year if (a) the loading

period involved is within a resonable

time up to one month, to be decided

by the Council, before the beginning

or after the end of that crop-year, and

(b) the exporting and importing

conntry concerned so agree.

(7) For the period of closed navi­

gation between Fort William/Port

Arthur and the Canadian Atlantic

ports, a purchase shall, notwith-

standing the provisions of paragraph

(4) of Article 6, be eligible for entry

in the Council’s records against the

obligations of the exporting country

and the importing country concerned

in accordance with this Article if it

relätes to.

(a) Canadian wheat which ismoved

by an all-rail route from Fort Wil­

liam/Port Arthur to Canadian At­

lantic ports, or

(b) United States wheat which,

except för conditions beyond the con-

trol of the buyer and the seller, would

be moved by lake and rail to United

States Atlantic ports and which, be-

cause it cannot be so moved, is moved

by an all-rail route to United States

Atlantic ports,

provided that payment of the extra

transportation cost thereöy incurred

is agreed between the buyer and the

seller.

(8) The Council shall prescribe

rules of procednre for the reporting

and recordins of all commercial pur­

chases and special transactions. In

those rul‘s it shall prescribe the fre-

quency and the manner in which

those ' purchases and transactions

sha1 be reported and shall prescribe

tiv duties of exporting and importing

/ountries with regard thereto. The

Council shall also make provision for

the amendment of any records or

statemenls maintained hy it, in-

cluding provision for the settlement

räknas mot export- och importländers

åtaganden på samma villkor, antingen

priset är över maximipriset eller ej.

6. Förutsatt att de villkor, som

föreskrivits i moment 3 i denna ar­

tikel, äro uppfyllda, kan rådet god­

känna att köp registreras för ett skör­

deår, om a) lastningen skett inom

rimlig tid, vilket enligt rådets avgö­

rande kan vara intill en månad före

respektive efter skördeårets början

eller slut, och b) vederbörande ex­

port- och importland samtycker där­

till.

7. Under den tid då sjöfarten är

stängd mellan Fort William/Port

Arthur och de kanadensiska atlant-

hamnarna skall ett köp, oaktat före­

skrifterna i moment 4 av artikel 6,

kunna införas i rådets register i av­

räkning mot vederbörande export-

och importlands åtaganden i överens­

stämmelse med denna artikel, om det

avser

a) kanadensiskt vete, som trans­

porteras uteslutande med järnväg

från Fort William/Port Arthur till

kanadensiska atlanthamnar, eller

b) USA-vete, som bortsett från för­

hållanden utom köparen och sälja­

rens kontroll skulle transporteras

sjöledes och med järnväg till atlant­

hamnar i USA och som, emedan det

inte kan transporteras på så sätt,

transporteras helt med järnväg till

atlanthamnar i USA,

förutsatt att köpare och säljare

enas om betalningen av den därige­

nom förorsakade extra transportkost­

naden.

8. Rådet skall fastställa regler för

rapportering och registrering av alla

kommersiella köp och speciella trans­

aktioner. I dessa regler skall det be­

stämma hur ofta och på vilket sätt

dessa köp och transaktioner skola

rapporteras samt export- och import­

länders skyldigheter i samband där­

med. Rådet skall även sörja för rät­

telser och tillägg i alla dess register

eller uppgifter och därjämte sörja

för biläggande av varje i detta sam­

manhang uppkommande tvist.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

of any dispute arising in connexion

therewith.

(9) Each exporting country and

each importing country may be per-

mitted, in the fulfilment of its obli­

gations, a degree of tolerance to be

prescribed by the Council for that

country on the basis of the extent of

those obligations and other relevant

factors.

(10) In order that as complete rec-

ords as possible may be maintained

and for the purposes of Article 23,

the Council shall also keep separate

records for each crop-year of all

special transactions entered into by

any exporting or importing country.

Article 17

Estimates of Requirements and

Availability of Wheat

(1) By 1 October in the case of

Northern Hemisphere countries and

1 February in the case of Southern

Hemisphere countries, each importing

country shall notify the Council of its

estimate of its commercial require­

ments of wheat from exporting

countries in that crop-year. Any im­

porting country may thereafter notify

the Council of any changes it may

desire to make in its estimate.

(2) By 1 October in the case of

Northern Hemisphere countries and

1 February in the case of Southern

Hemisphere countries, each exporting

country shall notify the Council of

its estimate of the wheat it will have

available for export in that crop-year.

Any exporting country may there­

after notify the Council of any

changes it may desire to make in its

estimate.

(3) All estimates notified to the

Council shall be used for the purpose

of the administration of the Agree-

ment and may only be made available

to exporting and importing countries

on such conditions as the Council

may prescribe. Estimates submitted

in accordance with this Article shall

in no way be binding.

9. Varje exportland och varje im­

portland må vid uppfyllandet av sina

åtaganden medgivas en viss margi­

nal, som rådet skall fastställa för

landet i fråga på basis av omfatt­

ningen av dessa åtaganden och andra

omständigheter av art att böra tagas

i betraktande.

10. För att så kompletta register

som möjligt skola kunna föras och

för de ändamål, som åsyftas i artikel

23, skall rådet även föra separata

register för varje skördeår beträffan­

de alla speciella transaktioner, som

något export- eller importland ingått.

Artikel 17

Uppskattningar rörande behov av och

tillgång på vete

1. Före den 1 oktober beträffande

länder på norra halvklotet och den

1 februari beträffande länder på söd­

ra halvklotet skall varje importland

underrätta rådet om sin uppskatt­

ning av landets kommersiella behov

av vete från exportländer under skör­

deåret i fråga. Varje importland må

därefter underrätta rådet om varje

ändring det önskar göra i sin upp­

skattning.

2. Före den 1 oktober beträffande

länder på norra halvklotet och den

1 februari beträffande länder på söd­

ra halvklotet skall varje exportland

underrätta rådet om sin uppskatt­

ning av det vete, som landet kommer

att ha tillgängligt för export under

skördeåret i fråga. V^-je exportland

må därefter underrätt rådet om

varje ändring det önskar göra i sin

uppskattning.

3. Alla uppskattningar meddelade

till rådet skola användas för tif4mp.

ningen av avtalet och må endast gö­

ras tillgängliga för export- och im­

portländer på sådana villkor som rå

det må föreskriva. Uppskattningar

som framlagts i överensstämmelse

med denna artikel skola på intet sätt

vara bindande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

31

(4) Exporting and importing coun-

tries shall be free to fulfil their obli­

gations under this Agreement through

private trade channels or otherwise.

Nothing in this Agreement shall be

construed to exempt any private

trader from any laws or regulations

to which he is otherwise subject.

(5) The Council may, åt its dis-

cretion, require ex:porting and im­

porting countries to coi-operate to-

gether to ensure that an amount of

wheat equal to not less than ten per

cent of the datum quantities of ex­

porting countries for any crop-year

shall be available for purchase by

importing countries under this Agree­

ment af ter 31 January of that crop-

year.

Article 18

Consultations

(1) In order to assist an exporting

country in assessing the extent of its

coinmUments if a maximum price

declaration should be made and with-

out prejudice to the rights enjoyed

by any importing country, an ex­

porting country may consult with an

importing country regarding the ex­

tent to which the rights of that im­

porting country under Artides 4 and

5 of this Agreement will be taken up

in any crop-year.

(2) Any exporting or importing

country expericncing difficidty in

malung sales or purchases of wheat

under Article 4 may refer the matter

to the Council. In such a case the

Council, with a view to the satisfac-

tory settlement of the matter, shall

consult with any exporting or im­

porting country concerned and may

make such recommendations as it

considers appropriate.

v3) If an importing country should

/ind difficidty in obtaining its bal-

ance of entitlement in a crop-year

åt prices not greater than the maxi­

mum price while a maximum price

declaration is in effect, it may refer

the matter lo the Council. In such a

4. Export- och importländer skola

äga frihet att fullgöra sina åtaganden

enligt detta avtal genom privata af­

färsförbindelser eller på annat sätt.

Ingen bestämmelse i detta avtal skall

tolkas såsom innebärande undantag

för en privat affärsman från skyldig­

heten att följa de lagar och föreskrif­

ter, vilka han eljest har att iakttaga.

5. Rådet må efter eget val kräva att

export- och importländer samarbe­

ta för att säkerställa att en kvantitet

vete om minst 10 procent av export­

ländernas grundkvantiteter för var­

je skördeår skall vara tillgänglig för

köp av importländer enligt detta av­

tal efter den 31 januari av skördeåret

i fråga.

Artikel 18

Konsultationer

1. För att hjälpa ett exportland att

fastställa omfattningen av sina åta­

ganden därest en maximiprisdekla-

ration skulle göras kan ett export­

land, utan att därigenom träda något

importlands rättigheter för när, råd­

göra med ett importland beträffande

den omfattning i vilken detta im­

portlands rättigheter enligt artiklar­

na 4 och 5 av detta avtal kan komma

att göras gällande under något skör­

deår.

2. Varje export- eller importland

som har svårigheter att sälja eller

köpa vete enligt artikel 4 må hän-

skjuta ärendet till rådet. I sådant fall

skall rådet i syfte att nå ett tillfreds­

ställande avgörande rådgöra med var­

je berört export- eller importland och

må avgiva sådana rekommendationer,

som det anser lämpliga.

3. Om ett importland skulle finna

det svårt att under ett skördeår er­

hålla sin rättighetsrest till priser ej

överstigande maxiinipriset medan en

maximiprisdeklaration är i kraft, må

det hänskjuta saken till rådet. T så­

dant fall skall rådet undersöka situa-

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

case the Council shall investigate the tionen och rådgöra med exportlän-

situation and shall consult with ex- der om det sätt på vilket deras åta-

porting countries regarding the man- ganden skola uppfyllas,

ner in which their obligations shall

be carried out.

Article 19

Performance under Articles 4 and 5

(1) The Council shall as soon as

practicable after the end of each crop-

year review the performance of ex-

porting and importing countries in

relation to their obligations under

Articles 4 and 5 during that crop-

year.

(2) For the purposes of this review

the tolerances as specified by the

Council under paragraph (9) of Arti­

cle 16 shall apply.

(3) Upon application by an im­

porting country in respect of the per­

formance of its obligations in the

crop-year, the Council may take into

account the wheat equivalent of flour

purchased by it from another im­

porting country provided it can be

shown to the satisfaction of the Coun­

cil that such flour was wholly milled

from wheat purchased within the

Agreement from exporting countries.

(4) In considering the performance

of any importing country in relation

to its obligations in the crop-year,

(a) the Council shall disregard any

exceptional importation of wheat

from other than exporting countries

provided it can be shown to the sa­

tisfaction of the Council that such

wheat has been or will be used only

as feed and that such importation

was not åt the expence of quantities

normally purchased by that import­

ing country from exporting countries.

Any decision under this sub-para-

graph shall be by a majority of the

votes held by exporting countries and

a majority of the votes held by im­

porting countries.

(b) the Council shall disregard any

importation from other than export­

ing countries of wheat which has

been denatured for use as feed in a

manner acceptable to the Council.

Artikel 19

Genomförande enligt artiklarna

4 och 5

1. Rådet skall så snart som möjligt

efter slutet av varje skördeår grans­

ka export- och importländernas åt­

gärder sett mot bakgrunden av deras

åtaganden enligt artiklarna 4 och 5

under skördeåret i fråga.

2. Vid denna granskning skola be­

aktas de marginaler, som fastställts

av rådet enligt moment 3 av artikel

16.

3. På anhållan av ett importland

med avseende på fullgörandet av dess

åtaganden under skördeåret må rå­

det taga hänsyn till den kvantitet

mjöl, omräknat till vete, som landet

köpt från ett annat importland, för­

utsatt att landet på ett tillfredsstäl­

lande sätt kan påvisa för rådet att dy­

likt mjöl uteslutande förmalts av ve­

te köpt inom avtalet från exportlän­

der.

4. Vid granskning av ett import­

lands åtgärder sett mot bakgrunden

av dess åtaganden under skördeåret

a) skall rådet bortse från excep­

tionell import av vete från annat

land än exportland, förutsatt att det

på ett tillfredsställande sätt kan på­

visa för rådet att dylikt vete använts

eller kommer att användas endast

som foder och att dylik import ej

skett på bekostnad av kvantiteter

som av importlandet i fråga normalt

köps från exportländer. Ett beslut en­

ligt detta moment skall fattas med en

majoritet av de röster, som inneha­

vas av exportländerna och en majori­

tet av de röster som innehavas av im­

portländerna.

b) skall rådet bortse från import

från annat land än exportland av ve­

te, som denaturerats för foderända­

mål på sätt som är godtagbart för

rådet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

33

(5) In considering the performance

of any importing country in relation

to its obligations in the crop-year the

Council may also disregard any pur-

chases by the country concerned of

durum wheat from other importing

countries which are traditional ex­

porters of durum wheat.

Article 20

Defaults under Article 4 or 5

(1) If, on the basis of the review

made under Article 19, any country

appears to be in default of its obli­

gations under Article 4 or 5, the

Council shall decide what action

should be taken.

(2) Before reaching a decision un­

der this Article, the Council shall give

any exporting or importing country

concerned the opportunity to present

any facts which it considers relevant.

(3) If the Council finds by a ma-

jority of the votes held by exporting

countries and a majority of the votes

held by importing countries that an

exporting country or an importing

country is in default under Article 4

or 5, it may by a similar vote deprive

the country concerned of its voting

rights for such period as the Council

may determine, reduce the other

rights of that country to the extent

which it considers commensurate

with the default, or expel that coun­

try from participation in the Agree-

ment.

(4) No action taken by the Council

under this Article shall in any way

reduce the obligation of the country

concerned in respect of its financial

contributions to the Council unless

that country is expelled from partici­

pation in the Agreement.

Article 21

Action in Cases of Serious Prejudicc

(1) Any exporting or importing

country which considers that its in­

terests as a party to this Agreement

5. Vid granskningen av ett import­

lands åtgärder, sett mot bakgrunden

av dess åtaganden under skördeåret,

må rådet även bortse från vederbö­

rande lands köp av Durum-vete från

andra importländer som traditionellt

äro exportörer av Durum-vete.

Artikel 20

Försummelser enligt artikel 4 eller 5

1. Om på basis av den enligt artikel

19 gjorda granskningen något land

synes ha brustit i sina åtaganden en­

ligt artikel 4 eller 5, skall rådet be­

sluta vilken åtgärd som bör vidtagas.

2. Innan ett beslut fattas enligt

denna artikel skall rådet ge varje be­

rört export- eller importland tillfälle

att framföra alla synpunkter, som

det anser av vikt i sammanhanget.

3. Om rådet med en majoritet av

de röster, som innehavas av export­

länderna, och en majoritet av de rös­

ter, som innehavas av importländer­

na, finner att ett exportland eller ett

importland brustit i sina åtaganden

enligt artikel 4 eller 5, må rådet ge­

nom en liknande omröstning från­

taga vederbörande land dess rösträtt

för sådan tid som rådet bestämmer,

inskränka landets övriga rättigheter

i den utsträckning som rådet anser

befogat med hänsyn till graden av

försummelse eller utesluta landet

från deltagande i avtalet.

4. Ingen åtgärd som rådet vidtagit

enligt denna artikel skall på något

sätt minska vederbörande lands skyl­

dighet med avseende på dess ekono­

miska bidrag till rådet såvida landet

icke uteslutits från deltagande i av­

talet.

Artikel 21

Åtgärd vid fält av allvarliga skade­

verkningar

1. Varje export- eller importland,

som anser att dess intressen såsom

part i delta avtal blivit allvarligt ska­

il Ilihang

till

riksdagens

protokoll

1

!)

C

>

2

.

1

samt

.

Nr

17

G

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

have been seriously prejudiced by

actions of any one or more exporting

or importing countries affecting the

operation of the Agreement may

bring' the matter before the Council.

In such a case, the Council shall

immediately consult with the coun­

tries concerned in order to resolve the

matter.

(2) If the matter is not resolved

through such consultations, the Coun­

cil may ref er the matter to the Exec-

utive Committee or the Advisory

Committee on Price Equivalents for

urgent investigation and report. On

receipt of any such report, the Coun­

cil shall consider the matter further

and, by a majori ty of the votes held

by the exporting countries and a ma­

jori ty of the votes held by the im­

porting countries, may make recom-

mendations to the countries con­

cerned.

(3) If, after action has or has not

been taken, as the case may be, un­

der paragraph (2) of this Artide, the

country concerned is not satisfied

that the matter has been satisfactorily

dealt with, it may apply to the Coun­

cil for relief. The Council may, if it

deems appropriate, relieve that coun­

try of part of its obligations for the

crop-year in question. Two-thirds of

the votes held by the exporting coun­

tries and two-thirds of the votes held

by the importing countries shall be

required for a decision granting

relief.

(4) If no relief is granted by the

Council under paragraph (3) of this

Artide and the country' concerned

still considers that its interests as a

party' to this Agreement have suffered

serious prejudice, it may withdraw

from the Agreement åt the end of

the crop-year by giving written notice

to the Government of the United

States of America. If the matter was

brought before the Council in one

crop-year and the Council’s consider-

ation of the application for relief was

concluded in the subsequent crop-

year the withdrawal of the country

concerned may be effeeted within

dade av ett eller flera export- eller

importländers åtgärder berörande av­

talets genomförande, må framlägga

saken för rådet. I sådant fall skall rå­

det omedelbart rådgöra med vederbö­

rande länder för att lösa frågan.

2. Om frågan ej blir löst genom så­

dant samråd, må rådet hänskjuta

densamma till exekutivkommittén el­

ler rådgivande kommittén för pris­

omräkningstal i och för skyndsam

undersökning och rapport. Vid mot­

tagandet av dylik rapport skall rådet

ytterligare överväga frågan och må

med en majoritet av de röster som in­

nehavas av exportländerna, och en

majoritet av de röster som innehavas

av importländerna avgiva rekommen­

dationer till vederbörande länder.

3. Om vederbörande land oavsett

om åtgärd vidtagits enligt moment 2

av denna artikel icke anser att frågan

har blivit tillfredsställande behand­

lad, må det vända sig till rådet med

anhållan om lättnad i landets för­

pliktelser. Rådet må, om det så anser

lämpligt, befria landet från en del av

dess förpliktelser för skördeåret i

fråga. Två tredjedelar av rösterna

som innehavas av exportländerna, och

två tredjedelar av rösterna som in­

nehavas av importländerna, erford­

ras för ett beslut om befrielse.

4. Om ingen befrielse beviljas av

rådet enligt moment 3 av denna ar­

tikel, och vederbörande land fortfa­

rande anser att dess intressen som

part i detta avtal lidit allvarlig skada,

må det utträda ur avtalet vid slutet

av skördeåret genom att göra skrift­

lig anmälan till Amerikas förenta sta­

ters regering. Om frågan framlagts

för rådet under ett skördeår, och rå­

dets övervägande av ansökningen om

befrielse avslutats under påföljande

skördeår, må vederbörande lands ut­

träde ske genom en dylik anmälan in­

om 30 dagar efter det rådets över­

vägande avslutats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

35

thirty days of such conclusion by

giving similar notice.

Article 22

Dispiites and Complaints

(1)

Any dispute concerning the

interpretation or application of this

Agreement other than a dispute un­

der Articles 19 and 20 which is not

settled by negotiation shall, åt the

request of any country party to the

dispute, be referred to the Council

for decision.

(2) In any case where a dispute has

been referred to the Council under

paragraph (1) of this Article, a ma­

jori ty of countries, or any countries

holding not less than one-third of the

total votes, may require the Council,

after full discussion, to seek the

opinion of the advisory panel referred

to in paragraph (3) of this Article

on the issues in dispute before giving

its decision.

(3) (a) Unless the Council unani-

mously agrees otherwise, the panel

shall consist of:

(i) two persons, one having wide

experience in matters of the kind in

dispute and the other having legal

standing and experience, nominated

by the exporting countries;

(ii) two such persons nominated

by the importing countries; and

(iii) a chairman selected unani-

mously by the four persons nomi­

nated under (i) and (ii) or, if they

fail to agree, by the Chairman of the

Council.

(b) Persons from countries whose

Governments are parties to this A-

greement shall be cligible to serve on

the advisory panel. Persons appoint-

ed to the advisory panel shall act in

their personal capacities and with-

out instructions from any Govern­

ment.

(c) The expenses of the advisory

panel shall be paid by the Council.

(4) The opinion of the advisory

panel and the reasons therefore shall

Artikel 22

Tvister och klagomål

1. Med undantag av tvist enligt ar­

tiklarna 19 och 20 skall varje tvist

rörande tolkningen eller tillämpning­

en av detta avtal, som icke bilägges

genom förhandlingar, på begäran av

något land, som är part i tvisten, hän-

skjutas till rådet för avgörande.

2. I varje fall, där en tvist har

hänskjutits till rådet enligt moment

1 av denna artikel, må en majoritet

av länder eller en grupp av länder,

som har minst en tredjedel av det

sammanlagda antalet röster, begära

att rådet, innan detta fattar sitt be­

slut, skall efter allsidig diskussion in­

fordra yttrande beträffande de om­

tvistade frågorna av den rådgivande

nämnd, som omnämnes i moment 3

av denna artikel.

3. a) Såvida icke rådet enhälligt

beslutar annorlunda, skall nämnden

bestå av:

i) två personer, varav den ene

skall ha ingående erfarenhet av det

slags frågor, som äro föremål för

tvist, och den andre skall ha juridisk

ställning och erfarenhet, båda utsed­

da av exportländerna,

ii) två sådana personer, utsedda

av importländerna, och

iii) en ordförande, enhälligt vald

av de fyra personer, som utsetts en­

ligt i) och ii) eller, om dessa icke

kunna enas, av ordföranden i rådet.

b) Personer från länder, vilkas re­

geringar äro medlemmar i detta av­

tal, skola vara valbara att tjänstgöra

i den rådgivande nämnden. Personer,

som utsetts att ingå i den rådgivande

nämnden, skola handla i sin person­

liga egenskap och utan instruktioner

från någon regering.

c) Kostnaderna för den rådgivan­

de nämnden skola bestridas av rådet.

4. Den rådgivande nämndens upp­

fattning och skälen därför skola un-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

be submitted to the Council which,

after considering all the relevant in­

formation, shall decide the dispute.

(5) Any complaint that any ex-

porting or importing country has

failed to fulfil its obligations under

this Agreement shall, åt the request

of the country making the complaint,

be referred to the Council which

shall make a decision on the matter.

(6) Subject to the provisions of

Article 20, no exporting or importing

country shall be found to have com-

mitted a breach of this Agreement

except by a majori ty of the votes held

by the exporting countries and a ma­

jori ty of the votes held by the im­

porting countries. Any finding that

an exporting or importing country is

in breach of this Agreement shall

specify the nature of the breach and

if the breach involves default by that

country in its obligations under Ar­

tides 4 or 5, the extent of such de­

fault.

(7) Subject to the provisions of

Article 20, if the Council finds that

an exporting country or an importing

country has committed a breach of

this Agreement it may, by a ma­

jori ty of the votes held by the ex­

porting countries and a majority of

the votes held by the importing coun­

tries, deprive the country concerned

of its voting rights until it fulfils its

obligations or expel that country

from participation in the Agreement.

PART V — ANNUAL REVIEW AND

CONSUMPTION AND UTILIZATION

OF WHEAT

Article 23

Annual Review of World Wheat

Situation

(1) (a) Guided by the objectives of

this Agreement as set forth in Article

1, the Council shall annually review

the world wheat situation and shall

inform exporting and importing coun­

tries of the effects upon the Inter­

national trade in wheat of any of the

derställas rådet som, efter att ha

övervägt alla upplysningar av bety­

delse, skall avgöra tvisten.

5. Varje klagomål, att något ex­

port- eller importland har underlåtit

att uppfylla sina åligganden enligt

detta avtal, skall, på begäran av det

land, som framställer klagomålet,

hänskjutas till rådet, vilket skall be­

sluta i frågan.

6. Med förbehåll för bestämmelser­

na i artikel 20 skall, för att ett ex­

port- eller importland skall anses ha

brutit mot detta avtal, erfordras en

majoritet av de röster, som innehas

av såväl exportländerna som import­

länderna. Varje beslut om att ett ex­

port- eller importland brutit mot det­

ta avtal, skall angiva avtalsbrottets

natur, samt, om avtalsbrottet inne­

bär att landets skyldigheter enligt ar­

tikel 4 eller 5 eftersatts, omfattning­

en härav.

7. Om rådet, med förbehåll för be­

stämmelserna i artikel 20, finner, att

ett exportland eller ett importland

brutit mot detta avtal, må rådet med

majoriteten av de röster, som inne­

has av såväl exportländerna som im­

portländerna, fråntaga ifrågavaran­

de land dess rösträtt, tills landet full­

gjort sina skyldigheter, eller ock ute­

sluta landet från deltagande i avta­

let.

DEL V — ÅRLIG ÖVERSIKT SAMT

KONSUMTION OCH ANVÄNDNING

AV VETE

Artikel 23

Årlig översikt av världens vete­

situation

1. a) I enlighet med de syften, som

angivits för detta avtal i artikel 1,

skall rådet årligen granska världens

vetesituation och underrätta export-

och importländer om hur därvid

gjorda iakttagelser kunna återverka

på den internationella handeln med

37

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

facts which emerge from the review,

in order that these effects be kept

in mind by those countries in deter-

mining and administering their in­

ternal agricultnral and price policies.

(b) The review shall be carried out

in the light of information obtainable

in relation to national production,

stocks, prices, trade, including dis-

posals of excess wheat supplies and

special transactions, consnmption and

any other facts which may appear

relevant. To facilitate this review the

Council may supplement such infor­

mation by studies conducted in co-

operation with any exporting or im-

porting country.

(c) To assist it in its review of

disposals of excess wheat supplies,

exporting and importing countries

shall inform the Council of the meas-

ures taken by them to secure com-

pliance with the principles that the

solution to the problems involved in

such disposals should be sought,

wherever possible, through efforts to

increase consumption, and that such

disposals should take place in an or-

derly rnanner, and that, where excess

wheat supplies are made available on

special terms, such arrangements

should be made without harmful in-

terference with normal patterns of

production and international com-

mercial trade.

(d) Any exporting or importing

country niay for the purpose of the

annual review submit to the Council

any information which it considers

relevant to the attainment of the

objectives of this Agreement. Infor­

mation so submitted shall be taken

into account as appropriate by the

Council in carrying out the annual

review.

(2) For the purposes of this Ar­

tide and those of Article 24, the

Council shall pay duc regard to work

done by the Food and Agriculture

Organization of the United Nations

and other inter-governmental organi-

zations, in order in partieular to avoid

duplication of work, and may, wilh-

vete, för att dessa återverkningar sko­

la kunna beaktas av länderna vid

fastställandet och handhavandet av

deras interna jordbruks- och prispo­

litik.

b) Granskningen skall ske mot

bakgrunden av de upplysningar, som

kunna erhållas om inhemsk pro­

duktion, lager, priser, handel inklu­

sive avveckling av större veteöver­

skott, konsumtion och speciella trans­

aktioner samt andra förhållanden,

som kunna vara av betydelse i sam­

manhanget. För att underlätta denna

granskning må rådet komplettera dy­

lika upplysningar genom undersök­

ningar, som genomföras i samarbete

med export- eller importländer.

c) För att biträda rådet vid dess

granskning beträffande avveckling av

större veteöverskott skola export- och

importländer underrätta rådet om av

dem vidtagna åtgärder i syfte att sä­

kerställa tillämpningen av följande

principer: att lösningen av proble­

men i samband med dylik avveckling

bör såvitt möjligt sökas genom an­

strängningar att öka konsumtionen

och att dylika avvecklingar böra äga

rum på ett metodiskt sätt; och att

där större veteöverskott ställas till

förfogande på speciella villkor dylika

arrangemang genomföras utan att

skada normal produktion och inter­

nationell handel.

d) Varje export- eller importland

må för den årliga granskningen läm­

na rådet alla upplysningar, som det

anser relevanta för ernående av det­

ta avtals syften. På så sätt lämnade

upplysningar skola beaktas av rådet,

när det utför den årliga gransk­

ningen.

2. För de syften som angivas i den­

na artikel och i artikel 24 skall rå­

det taga vederbörlig hänsyn till det

arbete som utföres av Förenta Natio­

nernas livsmedels- och jordbruksor­

ganisation samt av andra mellanstat-

liga organisationer, särskilt för att

undvika dubbelarbete, och må utan

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

out prejudice to the generality of pa-

ragraph (1) of Artide 34, make such

arrangements regarding co-operation

in any of its activities as it considers

desirable with such inter-governmen-

tal organizations, and also with any

Goyernments of Members of the

United Nations or the specialized

agencies not parties to this Agreement

which have a substantial interest in

the international trade in wheat.

(3) Nothing in this Artide shall

prejudice the complete liberty of ac-

tion of any exporting or importing

country in the determination and ad­

ministration of its internal agricul-

tural and price policies.

Artide 24

Consumption and Utilization of

Wheat

(1) As appropriate, the Council

shall consider and inform exporting

and importing countries of means

through which the consumption of

wheat may be increased. To this end

the Council may undertake, in co-

operation with exporting and im­

porting countries, studies of such

matters as:

(a) factors affecting the consump­

tion of wheat in various countries;

and

(b) means of achieving increased

consumption, particularly in coun­

tries where the possibility of increas­

ed consumption is found to exist.

Any exporting or importing coun­

try may submit to the Council infor­

mation which it considers relevant to

the attainment of this purpose.

(2) Exporting and importing coun­

tries, recognizing the special problems

of developing countries, shall pav

due regard to the principle that ex­

cess wheat supplies should, where

possible, be effectively utilized in

raising levels of consumption and in

assisting in general economic and

märket development in developing

countries with low levels of individ-

ual income. Where such wheat is

förfång för allmängiltigheten av mo­

ment 1 av artikel 34 vidtaga sådana

arrangemang beträffande samarbete

på vilket som helst av dess verksam­

hetsfält, som det anser önskvärt, med

sådana mellanstatliga organisationer

och likaså med regering i varje med­

lemsstat i Förenta Nationerna eller

dess fackorgan, som ej är parter i

detta avtal och som har ett betydande

intresse i den internationella handeln

med vete.

3. Intet i denna artikel skall in­

verka menligt på något export- eller

importlands fullständiga handlings­

frihet vid bestämmandet och hand-

havandet av dess interna jordbruks-

och prispolitik.

Artikel 24

Konsumtion och användning av vete

1. Rådet skall på lämpligt sätt över­

väga och underrätta export- och im­

portländer om metoder för att öka

konsumtionen av vete. För detta än­

damål bör rådet undersöka sådana

frågor som:

a) faktorer, som påverka konsum­

tionen av vete i olika länder, och

b) medel för uppnåendet av ökad

konsumtion, särskilt i länder där

möjligheter till ökad konsumtion be-

finnes föreligga.

Varje export- eller importland må

lämna rådet de upplysningar som det

anser relevanta för att nå detta syfte.

2. Export- och importländer, vilka

erkänna utvecklingsländernas speci­

ella problem, skola taga vederbörlig

hänsyn till principen att större vete-

överskott skola, såvitt möjligt, effek­

tivt användas för att höja konsum-

tionsnivån och för att bistå med en

utveckling av den allmänna ekono­

min och handeln i utvecklingsländer

med låg individuell inkomstnivå. Då

sådant vete tillhandahålles på speci-

Kungl. Mcij. ts proposition nr 176 år 1962

39

made available on special terms, the

exporting and importing countries

concerned undertalce that such ar-

rangements will be made without

harmful interference with normal

patterns of production and interna-

tional commercial trade.

(3) Any exporting or importing

country which makes excess wheat

supplies available on special terms

under a government assisted pro-

gramme undertakes to provide the

Council promptly with detailed in­

formation rel ating to such agree-

ments entered into and to report re-

gularly shipments made under such

agreements.

PART VI — GENERAL ADMINIS­

TRATION

Article 25

Constitution of the Council

(1) The International Wheat Coun­

cil, established by the International

Wheat Agreement 1949, shall con-

tinue in being for the purpose of ad-

ministering this Agreement, with the

membership, powers and functions

provided in this Agreement.

(2) Each exporting country and

each importing country shall be a

voting member of the Council and

may be represented åt its meetings

by one delegate, alternates, and

advisers.

(3) Such inter-governmental organ-

izations as the Council may decide

to invite to any of its meetings may

each have one non-voting represen­

tative in attendance åt those meetings.

(4) The Council sliall elect a Chair-

man and a Vice-Chairman who shall

hold office for one crop-year. The

Chairman shall have no vote and the

Vice-Chairman shall have no vote

while acling as Chairman.

(5) The Council shall have in the

territory of each exporting and im-

ella villkor, åtaga sig vederbörande

export- och importländer att genom­

föra dylika arrangemang på sätt som

icke skadar den normala produktio­

nen eller den internationella kommer­

siella handeln.

3. Varje export- eller importland

som ställer större veteöverskott till

förfogande på speciella villkor inom

ramen för ett statligt biståndspro­

gram åtager sig att genast tillhanda­

hålla rådet detaljerade upplysningar

rörande ingångna avtal och att regel­

bundet lämna meddelanden om

skeppningar inom ramen för dylika

avtal.

DEL VI — ALLMÄN FÖRVALTNING

Artikel 25

Rådets sammansättning

1. Det internationella veterådet

som upprättades genom det interna­

tionella veteavtalet 1949, skall bibe­

hållas även i fortsättningen för att

administrera detta avtal med den

sammansättning, de befogenheter och

de uppgifter som föreskrivas i detta

avtal.

2. Varje exportland och varje im­

portland skall vara röstande medlem

av rådet och må vid rådets möten fö­

reträdas av ett ombud, suppleanter

och rådgivare.

3. Sådana mellanstatliga organisa­

tioner, som rådet kan besluta inbjuda

till något av sina sammanträden, må

var och en ha en icke röstberättigad

representant närvarande vid sam­

manträdena.

4. Rådet skall välja en ordförande

och en vice ordförande, vilka skola

inneha sina poster under ett skörde­

år. Ordföranden skall icke vara röst­

berättigad och vice ordföranden skall

icke vara röstberättigad, då han

tjänstgör som ordförande.

5. Rådet skall i varje export- och

importlands territorium, så långt det

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

porting country, to the extent con-

sistent with its laws, such legal ca-

pacity as may be necessary for the

exercise of its functions under this

Agreement.

Article 26

Powers and Functions of the Council

(1) The Council shall establish its

rules of procedure.

(2) The Council shall keep such

records as are required by the terms

of this Agreement and may keep

such other records as it considers

desirable.

(3) The Council shall publish an

annual report and may also publish

any other information (including, in

particular, its annual review or any

part or summary thereof) concerning

matters within the scope of this

Agreement.

(4) In addition to the powers and

functions specified in this Agreement,

the Council shall have such other

powers and perform such other func­

tions as are necessary to carry out

the terms of this Agreement.

(5) The Council may, by two-thirds

of the votes cast by the exporting

countries and two-thirds of the votes

cast by the importing countries, del-

egate the exercise of any of its

powers or functions. The Council

may åt any time revoke such dele­

gation by a majority of the votes cast.

Subject to the provisions of Article

13, any decision made under any

powers or functions delegated by the

Council in accordance with this para-

graph shall be subject to review by

the Council åt the request of any

exporting or importing country made

within a period which the Council

shall prescribe. Any decision, in

respect of which no request for

review has been made within the

prescribed period, shall be binding

on all exporting and importing coun­

tries.

(6) In order to enable the Council

to discharge its functions under this

Agreement, the exporting and im-

är förenligt med landets lagar, ha så­

dan laglig befogenhet, som kan vara

nödvändig för fullgörandet av dess

uppgifter enligt detta avtal.

Artikel 26

Rådets befogenheter och uppgifter

1. Rådet skall fastställa sin arbets­

ordning.

2. Rådet skall föra sådana register,

som erfordras enligt bestämmelserna

i detta avtal, och må föra sådana

andra register, som det anser önsk­

värda.

3. Rådet skall utge en årsberättelse

och må även utgiva varje annat slag

av meddelanden (inkluderande i syn­

nerhet dess årliga översikt, eller del

eller sammandrag därav), som berö­

ra angelägenheter inom ramen för

detta avtal.

4. Förutom i detta avtal angivna

befogenheter och uppgifter skall rå­

det ha sådana andra befogenheter och

fullgöra sådana andra uppgifter, som

äro nödvändiga för att genomföra be­

stämmelserna i detta avtal.

5. Rådet må med två tredjedelar

av såväl exportländernas som import­

ländernas avgivna röster överlåta ut­

övandet av vilken som helst av sina

befogenheter eller åligganden. Rådet

må när som helst med majoriteten av

de avgivna rösterna återtaga sådan

överlåtelse. Med förbehåll för bestäm­

melserna i artikel 13 skall varje be­

slut, som fattas i enlighet med be­

fogenheter eller åligganden, som i

överensstämmelse med detta moment

överlåtits av rådet, granskas av rådet

på begäran av ett export- eller im­

portland, därest begäran därom fram-

ställes inom en av rådet fastställd tid.

Har begäran om granskning icke

framställts inom den föreskrivna ti­

den, skall dylikt beslut vara bindan­

de för alla export- och importländer.

6. För att sätta rådet i stånd att

fullgöra sina uppgifter enligt detta

avtal, åtaga sig export- och import-

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

41

porting countries undertake to make

available and supply such statistics

and information as are necessary for

this purpose.

Article 27

Votes

(1) The votes to be exercised by

the respective delegations of export-

ing countries on the Council shall be

those specified in Annex B.

(2) The votes to be exercised by

the respective delegations of import-

ing countries on the Council shall be

those specified in Annex C.

(3) Any exporting country may

authorize any other exporting coun­

try, and any importing country may

authorize any other importing coun­

try, to represent its interests and to

exercise its votes åt any meeting or

meetings of the Council. Satisfactory

evidence of such authorization shall

be submitted lo the Council.

(4) If åt any meeting of the Coun­

cil an importing country or an ex­

porting country is not represented by

an accredited delegate and has not

authorized another country to exer­

cise its votes in accordance with para-

graph (3) of this Article, and if åt

the date of any meeting any country

has forfeiled, has been deprived of,

or has recovered ils votes under any

provisions of this Agreement, the to­

tal votes to be exercised by the ex­

porting countries shall be adjusted

to a figure equal to the total of votes

to be exercised åt that meeting by the

importing countries and redistributed

among exporting countries in propor­

tion to their votes.

(5) Whenever any country be-

comes or ceascs to be a party to this

Agreement, the Council sliall redistri-

bute the votes within either Annex B

or Annex C, as the case may be, pro-

portionally to the number of votes

held by eacli country listed in that

Annex.

(6) No exporting or importing

country sliall have less than one vole

and there sliall be no fractional votes.

länderna att hålla tillgänglig och ut­

lämna sådan statistik och sådana

upplysningar, som äro nödvändiga

för detta ändamål.

Artikel 27

Röster

1.

Exportländernas delegationer

förfoga i rådet över det antal röster

som angivits i Bilaga B.

2.

Importländernas delegationer

förfoga i rådet över det antal röster

som angivits i Bilaga C.

3. Varje exportland må bemyndiga

varje annat exportland, och varje im­

portland må bemyndiga varje annat

importland att företräda sina intres­

sen och utöva sin rösträtt vid ett eller

flera sammanträden med rådet. Till­

fredsställande bevis om sådant be­

myndigande skola tillställas rådet.

4. Om ett importland eller ett ex­

portland vid något sammanträde med

rådet icke är företrätt av ett befull-

mäktigat ombud och icke har bemyn­

digat ett annat land att utöva sin

rösträtt i enlighet med moment 3 av

denna artikel, och om, vid tidpunk­

ten för något sammanträde, ett land

har förverkat, fråntagits eller åter­

fått sina röster enligt någon bestäm­

melse i detta avtal, skall det totala

antalet röster som skall innehas av

exportländerna jämkas till en siffra,

som är lika stor som det totala antal

röster, som vid detta sammanträde

skola innehas av importländerna, och

omfördelas bland exportländerna i

förhållande till deras röster.

5. Närhelst något land blir eller

upphör att vara medlem i detta av­

tal, skall rådet omfördela rösterna en­

ligt Bilaga B eller Bilaga C, alltefter

sammanhanget, i proportion till det

antal röster, som innehas av varje i

vederbörande bilaga upptaget land.

G. Intet export- eller importland

skall ha mindre än en röst, och det

skall icke finnas bråkdelar av röster.

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

Artide 28

Seat, Sessions, Quorum

(1) The seat of the Council shall

be London unless the Council decides

otherwise by a majori ty of the votes

cast by the exporting countries and

a majority of the votes cast by the

importing countries.

(2) The Council shall meet åt least

once during each half of each crop-

year and åt such other times as the

Chairman may decide.

(3) The Chairman shall convene a

Session of the Council if so requested

by (a) five countries or (b) one or

more countries holding a total of not

less than ten per cent of the total

votes or (c) the Executive Com-

mittee.

(4) The presence of delegates with

a majority of the votes held by the

exporting countries and a majority of

the votes held by the importing coun­

tries prior to any adjustment of votes

under Article 27 shall be necessary to

constitute a quorum åt any meeting

of the Council.

Article 29

Decisions

(1) Except where otherwise spec-

ified in this Agreement, decisions of

the Council shall be by a majority

of the total votes cast.

(2) Each exporting and importing

country undertakes to accept as

binding all decisions of the Council

under the provisions of this Agree­

ment.

Article 30

Executive Committee

(1) The Council shall establish an

Executive Committee. The members

of the Executive Committee shall be

not more than four exporting coun­

tries elected annually by the ex­

porting countries and not more than

eight importing countries elected

Artikel 28

Säte, sammanträden, beslut-

mässighet

1. Rådet skall ha sitt säte i Lon­

don, såvida icke rådet beslutar annor­

lunda med majoriteten av de röster,

som avgivits av exportländerna och

majoriteten av de röster, som avgi­

vits av importländerna.

2. Rådet skall sammanträda minst

en gång under loppet av varje skörde-

halvår samt vid sådana andra till­

fällen, som ordföranden må bestäm­

ma.

3. Ordföranden skall kalla till råds-

sammanträde om detta begäres av a)

fem länder eller av b) ett eller flera

länder, som sammanlagt inneha

minst tio procent av det totala anta­

let röster, eller av c) exekutivkom­

mittén.

4. För beslutmässighet vid råds-

sammanträde skall erfordras närva­

ro av ombud, som innan någon röst­

jämkning vidtagits enligt artikel 27,

inneha majoriteten av exportländer­

nas röster och majoriteten av import­

ländernas röster.

Artikel 29

Beslut

1. Utom i de fall då annat uttryck­

ligen angives i detta avtal skola rå­

dets beslut fattas med majoriteten

av det totala antalet avgivna röster.

2. Varje export- och importland

åtager sig att såsom bindande god­

känna alla beslut av rådet, som fat­

tats enligt bestämmelserna i detta

avtal.

Artikel 30

Exekutivkommittén

1. Rådet skall upprätta en exeku­

tivkommitté. Medlemmar av exeku­

tivkommittén skola vara högst fyra

exportländer, årligen valda av ex­

portländerna, samt högst åtta im­

portländer, årligen valda av import­

länderna. Rådet skall utse ordföran-

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

43

annually by the importing countries.

The Council shall appoint the Chair-

man of the Executive Comniittee and

may appoint a Vice-Chairman.

(2) The Executive Comniittee shall

be responsible to and work under the

general direction of the Council. It

shall liave such powers and functions

as are expressly assigned to it under

this Agreement and such other

powers and functions as the Council

may delegate to it under paragraph

(5) of Article 26.

(3) The expor ting countries on the

Executive Committee shall have the

same total number of votes as the im­

porting countries. The votes of the ex-

porting countries on the Executive

Committee shall be divided among

them as they shall decide, provided

that no such exporting country shall

have more than forty per cent of the

total votes of those exporting coun­

tries. The votes of the importing

countries on the Executive Committee

shall be divided among them as they

shall decide, provided that no such

importing country shall have more

than forty per cent of the total votes

of those importing countries.

(4) The Council shall prescribe

rules of procedure regarding voting

in the Executive Committee and may

make such other provision regarding

rules of procedure in the Executive

Committee as it thinks fit. A decision

of the Executive Committee shall re-

quire the same majori ty of votes as

this Agreement prescribes for the

Council when making a decision on

a similar matter.

(5) Any exporting or importing

country which is not a member of the

Executive Committee may participate,

without voting, in the discussion of

any question before the Executive

Committee whenever the latter con-

siders that the interests of that coun­

try are affected.

de i exekutivkommittén och må utse

en vice ordförande.

2. Exekutivkommittén skall vara

ansvarig inför rådet och utöva sin

verksamhet under dess allmänna

överinseende. Exekutivkommittén

skall ha sådana befogenheter och

åligganden, som den uttryckligen till­

delats enligt detta avtal, samt såda­

na andra befogenheter och åliggan­

den, som rådet enligt moment 5 av

artikel 26 må överlåta till densam­

ma.

3. Exportländerna i exekutivkom­

mittén skola ha samma totala antal

röster som importländerna. Export­

ländernas röster i exekutivkommit­

tén skola fördelas dem emellan på

sätt, som de själva skola bestämma,

dock att intet exportland må inneha

mer än fyrtio procent av exportlän­

dernas totala antal röster. Import­

ländernas röster i exekutivkommit­

tén skola fördelas dem emellan på

sätt, som de själva skola bestämma,

dock att intet importland må inne­

ha mer än fyrtio procent av import­

ländernas totala antal röster.

4. Rådet skall föreskriva regler rö­

rande röstning inom exekutivkom­

mittén och må utfärda sådana andra

bestämmelser om ordningsregler för

exekutivkommittén, som det anser

lämpliga. För ett beslut av exekutiv­

kommittén skall erfordras samma

röstmajoritet, som detta avtal före­

skriver för rådet, då detta fattar be­

slut i en likartad fråga.

5. Varje export- eller importland,

som icke är medlem av exekutivkom­

mittén, må utan rösträtt deltaga i

diskussionen av varje fråga, som är

före i exekutivkommittén, närhelst

denna anser att ifrågavarande lands

intressen äro berörda.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

Artide 31

Advisory Committee on Price

Equivalents

(1) The Council shall establish an

Advisory Committee on Price Equiva­

lents consisting of representatives of

not more than four exporting coun-

tries and of not more than four im-

porting countries. The Chairman of

the Advisory Committee shall be

appointed by the Council.

(2) The Advisory Committee shall

keep under continuos review current

märket conditions, including in par-

ticular the movement of prices for

wheat and shall immediately inform

the Executive Committee whenever

in its opinion a maximum price de-

claration should be made under Ar­

tide 13 or a situation of the type

described in paragraphs (1) or (4) of

Artide 14 has arisen or appears likely

to arise. The Advisory Committee

shall, in the exercise of its functions

under this paragraph, take into

account any representations made by

any exporting or importing country.

(3) The Advisory Committee shall

advise in accordance with the rele­

vant Artides of this Agreement and

on such other matters as the Council

or the Executive Committee may re-

fer to it.

Artide 32

The Secretariat

(1) The Council shall have a Sec­

retariat consisting of an Executive

Secretary, who shall be its chief ad­

ministrative officer, and such staff

as may be required for the work of

the Council and its Committees.

(2) The Council shall appoint the

Executive Secretary who shall be

responsihle for the performance of

the duties devolving upon the Secre­

tariat in the administration of this

Agreement and for the performance

of such other duties as are assigned

to him by the Council and its Com­

mittees.

Artikel 31

Rådgivande kommittén för prisom­

räkningstal

1. Rådet skall upprätta en rådgi­

vande kommitté för prisomräknings­

tal, bestående av representanter för

högst fyra exportländer och högst

fyra importländer. Kommitténs ord­

förande skall utses av rådet.

2. Rådgivande kommittén skall

städse med uppmärksamhet följa rå­

dande marknadsförhållanden, inklu­

sive i synnerhet prisrörelserna, för

vete och skall omedelbart underrätta

exekutivkommittén, närhelst enligt

dess mening en maximiprisdeklara-

tion bör avgivas enligt artikel 13 el­

ler då en situation av det slag som

angivits i moment 1 eller 4 av artikel

14 har uppstått eller kan förmodas

uppstå. Rådgivande kommittén skall

vid utövandet av sina åligganden en­

ligt detta moment ta i betraktande

alla framställningar, som göras av

export- eller importländer.

3. Rådgivande kommittén skall bi­

stå med råd i enlighet med tillämp­

liga artiklar i detta avtal samt i så­

dana andra frågor, som rådet och

exekutivkommittén må hänskjuta till

densamma.

Artikel 32

Sekretariatet

1. Rådet skall ha ett sekretariat,

bestående av en exekutivsekreterare,

som skall vara dess chefstjänsteman,

samt den personal som må erfordras

för arbetet inom rådet och dess kom­

mittéer.

2. Rådet skall utse exekutivsekre­

teraren, som skall vara ansvarig för

verkställandet av de uppgifter, som

ankomma på sekretariatet vid hand-

havandet av detta avtal samt fullgö­

randet av de andra uppgifter, som

tilldelas honom av rådet och dess

kommittéer.

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

45

(3) The staff shall be appointed

by the Executive Secretary in ac-

cordance with regulations established

by the Council.

(4) It shall be a condition of

employment of the Executive Secre­

tary and of the staff that they do not

hold or shall cease to hold financial

interest in the trade in wheat and

that they shall not seek or receive

instructions regarding their duties

under this Agreement from any Gov­

ernment or from any other authority

external to the Council.

Article 33

Finance

(1) The expenses of delegationsto

the Council, of representatives on the

Executive Committee, and of repre­

sentatives on the Advisory Committee

on Price Equivalents shall be met by

their respective Governments. The

other expenses necessary for the ad­

ministration of this Agreement shall

be met by annual contributions from

the exporting and importing coun-

tries. The contribution of each such

country for each crop-year shall be

in the proportion which the number

of its votes bears to the total of the

votes of the exporting and importing

countries åt the beginning of that

crop-year.

(2) Åt its first Session after this

Agreement comes into force, the

Council shall approve its budget for

the period ending 31 July 1963 and

assess Ihe contribution to be paid by

each exporting and importing coun­

try.

(3) The Council shall, åt a Session

during the second half of each crop-

year, approve its budget for the

following crop-year and assess the

contribution to be paid by each ex­

porting and importing country for

that crop-year.

(4) The initial contribution of any

exporting or importing country ac-

ceding to this Agreement under para-

graph (4) of Article 35 shall be as-

3. Personalen skall utses av exe­

kutivsekreteraren i överensstämmel­

se med av rådet föreskrivna regler.

4. För exekutivsekreterarens och

personalens anställning gäller, att de

icke må ha respektive i förekomman­

de fall avstå från ekonomiska intres­

sen i handeln med vete samt att de

icke skola anskaffa eller mottaga in­

struktioner beträffande sina tjänste­

åligganden enligt detta avtal från nå­

gon regering eller från någon annan

myndighet utanför rådet.

Artikel 33

Finansiering

1. Utgifter för delegationer i rådet,

för representanter i exekutivkommit­

tén och för representanter i rådgi­

vande kommittén för prisomräk­

ningstal skola bestridas av respektive

regeringar. Andra utgifter, som äro

nödvändiga för administreringen av

detta avtal, skola bestridas genom år­

liga bidrag från export- och import­

länderna. Varje sådant lands bidrag

för varje skördeår skall stå i sam­

ma förhållande till det totala bidra­

get som dess röster till det totala an­

talet röster för export- och import­

länderna vid början av skördeåret i

fråga.

2. Vid sitt första möte, sedan detta

avtal trätt i kraft, skall rådet god­

känna sin budget för den period, som

utgår den 31 juli 1963, och fastställa

det bidrag, som skall betalas av varje

export- och importland.

3. Vid ett möte under andra hälften

av varje skördeår skall rådet godkän­

na sin budget för det följande skör­

deåret och fastställa det bidrag, som

för del sistnämnda skördeåret skall

betalas av varje export- och import­

land.

4. Begynnelsebidraget för varje ex­

port- eller importland, som enligt mo­

ment 4 av artikel 35 ansluter sig till

detta avtal, skall fastställas av rådet

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

sessed by the Council on the basis of

the votes to be distributed to it and

the period remaining in the current

erop-year, but the assessments made

upon other exporting and importing

countries for the current crop-year

shall not be altered.

(5) Contributions shall be payable

immediately upon assessment. Any

exporting or importing country fail-

ing to pay its contribution within one

year of its assessment shall forfeit

its voting rights until its contribution

is paid, but shall not be relieved of

its obligations under this Agreement,

nor shall it be deprived of any of its

rights under this Agreement unless

the Council so decides by a majority

of the votes held by the exporting

countries and a majority of the votes

held be the importing countries.

(6) The Council shall, each crop-

year, publish an audited statement of

its receipts and expenditures in the

previous crop-year.

(7) The Government of the coun­

try where the seat of the Council is

situated shall grant exemption from

taxation on the salaries paid by the

Council to its employees except that

such exemption need not apply to

the nationals of that country. It shall

also grant exemption from taxation

on the assets, income and other pro-

perty of the Council.

(8) The Council shall, prior to its

dissolution, provide for the settle-

ment of its liabilities and the disposal

of its records and assets.

Artide 34

Co-operation with other Intergov-

ernmental Organizations

(1) The Council may make what-

ever arrangements are desirable for

consultation and co-operation with

the appropriate organs of the United

Nations and its specialized agencies

and with other intergovernmental or­

ganizations.

(2) If the Council finds that any

på grundval av landet tilldelade rös­

ter och återstående tid av det löpande

skördeåret; dock att den bidragsför-

delning, som för det löpande skörde­

året fastställts för andra export- och

importländer, icke skall ändras.

5. Bidrag skola förfalla till betal­

ning omedelbart efter det de fast­

ställts. Varje export- eller import­

land, som försummar att betala sitt

bidrag inom ett år från det att bidra­

get fastställts, skall vara förlustigt

sin rösträtt till dess bidraget betalats,

men skall icke befrias från sina för­

pliktelser enligt detta avtal och ej

heller fråntagas några av sina rättig­

heter enligt detta avtal, såvida inte

rådet så beslutar med en majoritet

av de röster, som innchavas av ex­

portländerna och en majoritet av de

röster, som innehas av importlän­

derna.

6. Rådet skall varje skördeår utge

en vederbörligen granskad berättelse

över sina inkomster och utgifter un­

der det föregående skördeåret.

7. Regeringen i det land, där rådet

har sitt säte, skall medgiva skattefri­

het för de löner, som rådet betalar

till sina tjänstemän, dock att sådan

skattefrihet icke behöver vara till­

lämplig på medborgare i ifrågavaran­

de land. Den skall också medgiva

skattefrihet för rådets tillgångar, in­

komster och övriga egendom.

8. Innan rådet upplöses, skall det

sörja för betalningen av sina skulder

och bestämma angående användning­

en av sina tillgångar och register.

Artikel 34

Samarbete med andra mellanstatliga

organisationer

1. Rådet må vidtaga alla åtgärder,

som äro önskvärda för samråd och

samarbete med vederbörande organ

och fackorgan inom Förenta Natio­

nerna samt med andra mellanstat­

liga organisationer.

2. Om rådet anser, att några be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

47

terms of this Agreement are materi-

ally inconsistent with such require-

ments as may be laid down by the

United Nations or through its ap-

propriate organs and specialized

agencies regarding intergovernmental

commodity agreements, the incon-

sistency shall be deemed to be a

circumstance affecting adversely the

operation of this Agreement and the

procedure prescribed in paragraphs

(3), (4) and (5) of Article 36 shall

be applied.

PART VII — FINAL PROVISIONS

Article 35

Signature, Acceptance, Accession and

Entry in t o For ce

(1) This Agreement shall remain

open for signature in Washington

from 19 April 1962 until and includ-

ing 15 Maj 1962 by the Governments

of the countries listed in Annexes B

and C.

(2) This Agreement shall be sub-

ject to acceptance by the signatory

Governments in accordance with their

respective constitutional procedures.

Subject to the provisions of para-

graph (8) of this Article, instruments

of acceptance sliall be deposited with

the Government of the United States

of America not later than 16 July

1962.

(3) This Agreement shall be open

for accession by any Government of

a country listed in Annexes B or C.

Subject to the provisions of para-

graph (8) of this Article, instruments

of accession shall be deposited with

the Government of the United States

of America not later than 16 July

1962. However, any such Government

may, if it is not granted an extension

of time under paragraph (8), and in

any event after 16 July 1963, accede

to this Agreement in accordance with

paragraph (4).

(4) The Council may, by two-thirds

of the votes cast by exporting coun-

stämmelser i detta avtal äro i sak

oförenliga med sådana krav med av­

seende på mellanstatliga råvaruav-

tal, som må uppställas av Förenta

Nationerna eller genom dess veder­

börande organ eller fackorgan, skall

denna bristande överensstämmelse

anses utgöra en omständighet, som

menligt påverkar genomförandet av

detta avtal, och det förfarande, som

föreskrives i momenten 3, 4 och 5 av

artikel 36 skall då tillämpas.

DEL VII — AVSLUTANDE

BESTÄMMELSER

Artikel 35

Undertecknande, ratifikation, anslut­

ning och ikraftträdande

1. Detta avtal skall vara öppet för

undertecknande i Washington från

den 19 april 1962 t. o. m. den 15 maj

1962 för regeringarna i de länder,

som angivits i bilagorna B och C.

2. Detta avtal skall vara beroende

av ratifikation av signatärmakternas

regeringar i överensstämmelse med

deras respektive konstitutionella be­

stämmelser. Under iakttagande av

föreskrifterna i moment 8 av denna

artikel skola ratifikationsinstrument

beträffande detta avtal senast den 16

juli 1962 deponeras hos Amerikas

förenta staters regering.

3. Detta avtal skall vara öppet för

anslutning av regeringen i varje land,

som angivits i bilagorna B eller C.

Med förbehåll för bestämmelserna i

moment 8 av denna artikel skola

anslutningsdokument deponeras hos

Amerikas förenta staters regering se­

nast den 16 juli 1962. Varje dylik re­

gering må dock, såvida den icke be­

viljats en ytterligare tidsfrist enligt

moment 8 och under alla omständig­

heter efter den 16 juli 1963, ansluta

sig till detta avtal i överensstämmel­

se med moment 4.

4. Rådet må, med två tredjedelar

av såväl exportländernas som import-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

tries and by two-thirds of the votes

cast by importing countries, approve

accession to this Agreement by the

Government of any Member of the

agencies or by any Government in­

vited to the United Nations Wheat

Conference, 1962, and prescribe condi-

tions for such accession, and in such

a case the Council shall establish the

relevant datum quantities in accord-

ance with Artide 12 and 15. Acces­

sion shall be effected by the deposit

of an instrument of accession with

the Government of the United States

of America.

(5) Part I and Parts III to VII of

this Agreement shall enter into force

on 16 July 1962 and Part II on 1

August 1962 between those Govern-

ments which have by that date de-

posited instruments of acceptance or

accession under paragraphs (2) or

(3) of this Article, provided that such

Governments hold not less than two-

thirds of the votes of exporting coun­

tries and not less than two-thirds of

the votes of importing countries, in

accordance with the distribution es-

tablished in Annexes B and C. It shall

enter into force for any Government

which subsequently deposits an in­

strument of acceptance or accession

on the date of such deposit.

(6) For the purposes of the entry

into force of this Agreement in ac­

cordance with paragraph (5) of this

Article, a notification by any signa-

tory Government or by any Govern­

ment entitled to accede to this Agree­

ment under paragraph (3) containing

an undertaking to seek acceptance or

accession to this Agreement in ac­

cordance with constitutional pro-

cedures as rapidly as possible which

is received by the Government of the

United States of America not later

than 16 July 1962, shall be regarded

as equal in effect to an instrument of

acceptance or accession. It is under-

stood that a Government which gives

such a notification will provisionally

apply the Agreement and be pro­

visionally regarded as a party thereto

until either it deposits its instrument

ländernas avgivna röster, godkänna

anslutning till detta avtal av rege­

ringen i varje medlemsstat i Förenta

Nationerna eller dess fackorgan, eller

av någon till Förenta Nationernas

Vetekonferens 1962 inbjuden rege­

ring och föreskriva villkor för sådan

anslutning. Rådet skall därvid fast­

ställa de relevanta grundkvantiteter­

na i enlighet med artikel 12 och 15.

Anslutning skall ske genom depone­

ring av ett anslutningsdokument hos

Amerikas förenta staters regering.

5. Del I och delarna III till VII

av detta avtal skola träda i kraft den

16 juli 1962 och del II den 1 augusti

1962 mellan de regeringar, som före

detta datum deponerat ratifikations-

eller anslutningsdokument enligt mo­

ment 2 eller 3 av denna artikel, för­

utsatt att dessa regeringar inneha

minst två tredjedelar av såväl export­

ländernas som importländernas rös­

ter i enlighet med den i bilagorna B

och C fastställda fördelningen. Av­

talet skall träda i kraft för varje re­

gering som därefter deponerar rati­

fikations- eller anslutningsdokument

å dagen för deponerandet.

6. För ikraftträdandet av detta av­

tal enligt moment 5 av denna artikel

skall ett meddelande från någon sig-

natärmakts regering eller från rege­

ring, berättigad att ansluta sig till

detta avtal enligt moment 3, till Ame­

rikas förenta staters regering senast

den 16 juli 1962, betraktas såsom lik­

värdigt med ett ratifikations- eller an­

slutningsdokument, därest meddelan­

det innehåller en försäkran att rati­

ficera eller ansluta sig till avtalet så

snart som möjligt med hänsyn till

konstitutionella bestämmelser. Det

förutsättes att en regering, som läm­

nar dylikt meddelande, skall proviso­

riskt tillämpa avtalet och provisoriskt

betraktas som avtalsmedlem antingen

intill dess att regeringen deponerar

ratifikations- eller anslutningsdoku­

ment i enlighet med moment 2 eller

Kungl. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

49

of acceptance or accession in accord-

ance with paragraphs (2) or (3) or

until the expiry of the period within

which such instrument should have

been deposited.

(7) If by 16 July 1962 the con-

ditions laid down in the preceding

paragraphs for the entry into force

of this Agreement are not fulfilled,

the Governments of those countries

which by that date have accepted or

acceded to this Agreement in ac-

cordance with paragraphs (2) or (3)

of this Article may decide by mutual

consent that it shall enter into force

among them, or they may take what-

ever other action they consider the

situation requires.

(8) Any Government which has not

accepted or acceded to this Agree­

ment by 16 July 1962 in accordance

with paragraphs (2) or (3) of this

Article may be granted by the Coun-

cil an extension of time för depositing

its instrument of acceptance or ac­

cession for any period until and in-

cluding 16 July 1963.

(9) Where, for the purpose of the

operation of this Agreement, ref-

erence is made to countries listed in

Annexes B or C, any country the

Government of which has acceded

to this Agreement on conditions

prescribed by the Council in ac­

cordance with paragraph (4) of this

Article, shall be deemed to be listed

in the appropriate Annex.

(10) The Government of the United

States of America will notify all

signatory and acceding Governments

of eacli signature, acceptance of and

accession to this Agreement and of

all notifications made in accordance

with paragraph (6) of this Article.

Article 36

Duration, Amendment and With-

drawal

(1) This Agreement shall remain

in force until and including 31 July

1965.

(2) The Council shall, åt such time

4 Ilihang

till

riksdagens

protokoll

1962

.

1

3 eller intill utgången av den period,

inom vilken dylika dokument skola

ha deponerats.

7. Om de villkor beträffande ikraft­

trädande av detta avtal, som angivits

i föregående moment, icke uppfyllts

innan den 16 juli 1962, kunna de

länders regeringar, som vid detta da­

tum ratificerat eller anslutit sig till

detta avtal, i överensstämmelse med

moment 2 eller 3 av denna artikel

genom inbördes överenskommelse be­

sluta, att avtalet skall träda i kraft

dem emellan, eller vidtaga annan åt­

gärd, som de anse svara mot situatio­

nens krav.

8. Rådet må medgiva regering, som

innan den 16 juli 1962 ej ratificerat

eller anslutit sig till detta avtal i

överensstämmelse med moment 2

eller 3 av denna artikel, en ytterligare

tidsfrist för deponerandet av dessa

ratifikations- eller anslutningshand-

lingar, dock längst till och med den

16 juli 1963.

9. Där för detta avtals funktion

hänvisning gjorts till länder, angivna

i Bilaga B eller C, skall land, vars

regering anslutit sig till detta avtal

på villkor föreskrivna av rådet i en­

lighet med moment 4 av denna ar­

tikel, betraktas såsom angivet i res­

pektive bilaga.

10. Amerikas förenta staters rege­

ring kommer att underrätta alla sig-

natärmakters och anslutna staters re­

geringar om varje undertecknande,

ratificering och anslutning till detta

avtal, samt om alla meddelanden,

som gjorts i enlighet med moment 6

av denna artikel.

Artikel 36

Varaktighet, ändring och utträde

1. Detta avtal skall förbli i kraft

till och med den 31 juli 1965.

2. Rådet skall vid sådan tidpunkt,

saml

.

Nr

176

50

Kungl. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

as it considers appropriate, com-

municate to the exporting and im-

porting countries its recommendations

regai’ding renewal or replacement of

this Agreement. The Council may

invite any Government of a Member

of the United Nations or the special-

ized agencies not party to this Agree­

ment which has a substantial interest

in the international trade in wheat

to participate in any of its discussions

under this paragraph.

(3) The Council may, by a majority

of the votes held by the exporting

countries and a majority of the

votes held by the iinporting coun­

tries, recommend an amendment of

this Agreement to the exporting and

importing countries.

(4) The Council may fix a time

within which each exporting and im­

porting country shall notify the Gov­

ernment of the United States of

America whether or not it accepts

the amendment. The amendment

shali become effective upon its ac-

ceptance by exporting countries

which hold two-thirds of the votes

of the exporting countries and by

importing countries which hold two-

thirds of the votes of the importing

countries.

(5) Any exporting or importing

country which has not notified the

Government of the United States of

America of its acceptance of an

amendment by the date on which such

amendment becomes effective may,

after giving such written notice of

withdrawal to the Government of the

United States of America as the Coun­

cil may require in each case, with-

draw from this Agreement åt the end

of the current crop-year, but shall

not thereby be released from any

obligations under this Agreement

which have not been discharged by

the end of that crop-year. Any such

withdrawing country shall not be

bound by the provisions of the amend­

ment occasioning its withdrawal.

(6) Any exporting country which

considers its interests to be seriously

prejudiced by the non-participation

som det anser lämplig, delgiva ex­

port- och importländerna sina re­

kommendationer beträffande förny­

else eller ersättande av detta avtal.

Rådet må inbjuda varje regering hos

en medlem av Förenta Nationerna el­

ler dess fackorgan, soin ej är med­

lem i detta avtal men som har ett

väsentligt intresse i den internatio­

nella handeln med vete, att deltaga i

rådets diskussioner enligt detta mo­

ment.

3. Rådet må med majoriteten av de

röster, som innehas av såväl export­

länderna som importländerna, re­

kommendera export- och importlän­

derna en ändring av detta avtal.

4. Rådet må fastställa en tidsgräns,

inom vilken varje export- och import­

land skall underrätta Amerikas för­

enta staters regering, huruvida det

godtager ändringen eller icke. Änd­

ringen skall träda i kraft efter det

alt exportländer, vilka inneha två

tredjedelar av exportländernas rös­

ter, samt importländer, vilka inneha

två tredjedelar av importländernas

röster, ha godtagit densamma.

5. Varje export- eller importland,

som å dagen för en ändrings ikraft­

trädande ännu icke underrättat Ame­

rikas förenta staters regering om sitt

godtagande av ändringen, må, efter

att ha lämnat Amerikas förenta sta­

ters regering sådan skriftlig anmälan

om utträde, som rådet i varje särskilt

fall må fordra, vid utgången av det

löpande skördeåret frånträda detta

avtal men skall icke därigenom be­

frias från några förpliktelser enligt

detta avtal, vilka icke ha infriats vid

utgången av sagda skördeår. Ett så­

lunda frånträdande land skall icke

vara bundet av de ändrade bestäm­

melser som föranlett frånträdandet.

6. Varje exportland, som anser att

dess intressen allvarligt skadas ge­

nom att ett i Bilaga C angivet land.

51

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

in this Agreement of any country

listed in Annex C holding not less

than five per cent of the votes dis-

tributed in that Annex, or any im-

porting country which considers its

interests to be seriously prejudiced by

the non-participation in the Agree­

ment of any country listed in Annex

B holding not less than five per cent

of the votes distributed in that Annex,

may withdraw from this Agreement

by giving written notice of withdrawal

to the Government of the United

States of America before 1 August

1962. If an extension of time has been

granted by the Council under para-

graph (8) of Article 35, notice of

withdrawal in accordance with this

paragraph may be given before the

expiry of 14 days af ter the extension

granted.

(7) Any exporting or importing

country which considers its national

security to be endangered by the out-

break of hostilities may withdraw

from this Agreement by giving thirty

days’ written notice of withdrawal to

the Government of the United States

of America or may apply in the first

instance to the Council for the sus­

pension of any or all of its obligations

under this Agreement.

(8) Any exporting country which

considers its interests to be seriously

prejudiced by the withdrawal from

this Agreement of any country listed

in Annex C holding not less than

five per cent of the votes distributed

in that Annex, or any importing

country which considers its interests

to be seriously prejudiced by the

withdrawal from the Agreement of

any country listed in Annex B hold­

ing not less than five per cent of the

votes distributed in that Annex, may

withdraw from this Agreement by

giving written notice of withdrawal

lo the Government of the United Sta­

tes of America before the expiry of

14 days from the withdrawal of the

country which is considered to cause

sucli scrious prejudice.

(9) The Government of the United

States of America will inform all sig-

som innehar minst 5 procent av de

i denna bilaga upptagna rösterna,

icke deltager i detta avtal, så ock

varje importland, som anser att dess

intressen allvarligt skadas genom att

ett i Bilaga B angivet land, som inne­

har minst 5 procent av i denna bilaga

upptagna rösterna, icke deltager i

detta avtal, må genom skriftlig an­

mälan till Amerikas förenta staters

regering före den 1 augusti 1962 från-

träda detta avtal. Om en ytterligare

tidsfrist beviljats av rådet enligt mo­

ment 8 av artikel 35, må anmälan om

frånträde i överensstämmelse med

detta moment göras inom 14 dagar

efter det att den ytterligare tidsfris­

ten beviljats.

7. Varje export- eller importland,

som anser sin nationella säkerhet

satt i fara genom utbrytande av

fientligheter, må frånträda detta av­

tal trettio dagar efter det att landet

till Amerikes förenta staters rege­

ring ingivit skriftlig anmälan om ut­

träde, eller kan i första hand vända

sig till rådet med en anhållan om

upphävande av några eller alla av

dess skyldigheter enligt detta avtal.

8. Varje exportland, som anser att

dess intressen allvarligt skadas ge­

nom att ett i Bilaga C angivet land,

som innehar minst fem procent av

de i bilagan upptagna rösterna, från-

träder detta avtal, så ock varje im­

portland, som anser att dess intressen

allvarligt skadas genom att ett i Bila­

ga B angivet land, som innehar minst

fem procent av de i bilagan upptagna

rösterna, frånträder detta avtal, må

frånträda detta avtal genom skriftlig

anmälan till Amerikas förenta staters

regering inom 14 dagar efter det att

det land frånträtt, som ansetts föror­

saka den allvarliga skadan.

9. Amerikas förenta staters rege­

ring kommer alt lämna alla signa-

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

natory and acceding Governmenls of

each notification and notice received

under this Article.

Article 37

Territorial Application

(1) Any Government may, åt the

time of signature or acceptance of

or accession to this Agreement, de-

clare that its rights and obligations

under this Agreement shall not

apply in respect of all or any of the

non-metropolitan territories for the

international relations of which it is

responsible.

(2) With the exception of terri­

tories in respect of which a decla-

ration has been made in accordance

with paragraph (1) of this Article,

the rights and obligations of any

Government under this Agreement

shall apply in respect of all non-

metropolitan territories for the inter­

national relations of which that Gov­

ernment is responsible.

(3) Any Government may, åt any

time after its acceptance of or acces­

sion to this Agreement, by notifi­

cation to the Government of the

United States of America, declare that

its rights and obligations under the

Agreement shall apply in respect of

all or any of the non-metropolitan

territories regarding which it has

made a declaration in accordance

with paragraph (1) of this Article.

(4)

Any Government may, by

giving notification of withdrawTal to

the Government of the United States

of America, withdraw from this

Agreement separately in respect of

all or any of the non-metropolitan

territories for whose international

relations it is responsible.

(5) For the purposes of the estab-

lishment of datum quantities under

Article 15 and the redistribution of

votes under Article 27, any change in

the application of this Agreement in

accordance with this Article shall be

tärmakters och anslutna staters re­

geringar meddelande om varje un­

derrättelse och anmälan, som mot­

tagits enligt bestämmelserna i den­

na artikel.

Artikel 37

Territoriell tillämpning

1. Varje regering må vid tiden för

undertecknande eller ratifikation av

eller anslutning till detta avtal för­

klara, att dess rättigheter och skyl­

digheter enligt avtalet icke skola va­

ra tillämpliga på alla eller något av

de områden utanför moderlandet för

vilkas internationella förbindelser re­

geringen är ansvarig.

2. Med undantag av områden, an­

gående vilka förklaring har avgivits

i överensstämmelse med moment 1

av denna artikel, skola varje rege­

rings rättigheter och skyldigheter en­

ligt detta avtal vara tillämpliga på

alla områden utanför moderlandet,

för vilkas internationella förbindel­

ser regeringen är ansvarig.

3. Varje regering må när som helst

efter det den ratificerat eller anslu­

tit sig till detta avtal genom under­

rättelse till Amerikas förenta staters

regering förklara, att dess rättighe­

ter och skyldigheter enligt avtalet

skola vara tillämpliga på alla eller

något av de områden utanför moder­

landet, med avseende på vilka den

avgivit en förklaring enligt moment

1 av denna artikel.

4. Varje regering må, genom un­

derrättelse om utträde till Amerikas

förenta staters regering, frånträda

detta avtal vad angår alla eller något

av de områden utanför moderlandet,

för vilkas internationella förbindel­

ser regeringen är ansvarig.

5. I avseende å fastställandet av

grundkvantiteter enligt artikel 15 och

omfördelningen av röster enligt ar­

tikel 26 skall varje ändring i till-

lämpningen av detta avtal i överens­

stämmelse med denna artikel anses

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

53

regarded as a change in participation

in this Agreement in such manner as

may be appropriate to the circum-

stances.

(6) The Government of the United

States of America will inform all

signatory and acceding Governments

of any declaration or notification

made under this Article.

IN WITNESS WHEREOF the un-

dersigned, having been duly author-

ized to this effect by their respective

Governments, have signed this Agree­

ment on the dates appearing opposite

their signature.

The texts of this Agreement in the

English, French, Russian and Spanish

languages shall all be equally authen-

tic. The originals shall be deposited

in the archives of the Government of

the United States of America, which

shall transmit certified copies thereof

to each signatory and acceding Gov­

ernment.

som en sådan ändring, som förhållan­

dena kan motivera.

6. Amerikas förenta staters rege­

ring kommer att lämna alla signatär-

makters och anslutna staters rege­

ringar meddelande om varje förkla­

ring eller underrättelse enligt denna

artikel.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade, vederbörligen bemyndiga­

de därtill av sina respektive regering­

ar, undertecknat detta avtal vid de

tidpunkter som angivas vid deras

namnteckningar.

Texterna till detta avtal på engels­

ka, franska, ryska och spanska språ­

ken skola ha lika vitsord. Originalet

härav skall deponeras i Amerikas för­

enta staters regerings arkiv, vilken

regering skall överlämna bestyrkta

avskrifter härav till varje signatär-

makts och ansluten stats regering.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

ANNEX A

Percentage Undertaking of

Importing Countries

Austria..............................................

Belgium and Luxemburg ....

Brazil ...............................................

Ceylon ..............................................

Cuba ................................................

Dominican Republic...................

Federal Republic of Germany. .87

Federation of Rhodesia and

Nyasaland ..................................

India ................................................

Indonesia .......................................

Iran ...................................................

Ireland ...........................................

Israel ................................................

Japan ................................................

Kingdom of the Netherlands ..

Liberia..............................................

Libya ................................................

New Zealand..................................

Nigeria ...........................................

Norway ...........................................

Philippines ..................................

Poland ..............................................

Portugal...........................................

Republic of Korea .....................

Saudi Arabia..................................

South Africa..................................

Switzerland ..................................

United Arab Republic................

United Kingdom .........................

Vatican City ..................................

Venezuela .......................................

BILAGA A

Importländernas procentåtaganden

Österrike ........................................... 60

Belgien och Luxemburg...........

90

Brasilien ........................................... 30

Ceylon ............................................... 80

Kuba .................................................... 90

Dominikanska Republiken ....

90

Förbundsrepubliken Tyskland 87 1/2

Federationen Rhodesia-Nyasa-

land ............................................... 90

Indien ............................................... 70

Indonesien.......................................... 70

Iran........................................................ 80

Irland ............................................... 90

Israel .................................................... 60

Japan .................................................... 85

Nederländerna ................................. 90

Liberia ............................................... 70

Libyen ............................................... 70

Nya Zeeland ...................................... 90

Nigeria ............................................... 80

Norge .................................................... 90

Filippinerna ...................................... 80

Polen .................................................... 50

Portugal............................................... 85

Republiken Korea ........................ 90

Saudiarabien...................................... 70

Sydafrika ........................................... 90

Schweiz ............................................... 87

Förenade Arabrepubliken ....

30

Storbritannien och Nordirland 90

Vatikanstaten .............................. 100

Venezuela .......................................... 60

60

90

30

80

90

90

1/2

90

70

70

80

90

60

85

90

70

70

90

80

90

80

50

85

90

70

90

87

30

90

100

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

55

ANNEX B

Votes of Exporting Countries

Argentina ....................................... 70

Australia .......................................... 125

Canada ........................................... 290

France .............................................. 70

Italy ................................................... 10

Mexico .............................................. 5

Spain ................................................ 5

Sweden ........................................... 10

Union of Soviet Socialist

Republics .................................. 125

United States of America-----

290

Total 1,000

ANNEX C

Votes of Importing Countries

Austria ........................................... 6

Belgium and Luxembourg ....

33

Brazil ................................................ 28

Ceylon .............................................. 12

Cuba ................................................ 12

Dominican Republic..................... 2

Federal Republic of Germany ..

139

Federation of Rhodesia and

Nyasaland .................................. 6

India ................................................ 20

Indonesia ....................................... 6

Iran..................................................... 4

Ireland.................................................. 11

Israel ................................................ 6

Japan ................................................ 154

Kingdom of the Netherlands ..

70

Liberia ........................................... 1

Libya ................................................ 3

New Zcaland.................................. 14

Nigeria.............................................. 4

Norway ........................................... 18

Philippines ..................................... 22

Poland ........................................... 10

Portugal........................................... 9

Republic of Korea........................ 2

Saudi Arabia................................ 5

South Africa.................................. 10

Switzerland..................................... 23

United Arab Republic................ 16

United Kingdom............................ 339

Valican City .................................. 1

Venezuela ....................................... 14

Total 1,000

BILAGA B

Exportländernas röster

Argentina ....................................... 70

Australien ....................................... 125

Kanada ........................................... 290

Frankrike ....................................... 70

Italien................................................ 10

Mexiko ........................................... 5

Spanien ........................................... 5

Sverige ........................................... 10

Sovjetunionen .............................. 125

Amerikas förenta stater............

290

Totalt 1 000

BILAGA C

Importländernas röster

Österrike ....................................... 6

Belgien och Luxemburg............

33

Brasilien ....................................... 28

Ceylon................................................ 12

Kuba ................................................ 12

Dominikanska Republiken ....

2

Förbundsrepubliken Tyskland.

139

Federationen Rhodesia-Nyasa-

land................................................ 6

Indien................................................ 20

Indonesien....................................... 6

Iran.................................................... 4

Irland................................................ H

Israel ................................................ 6

Japan ................................................ 154

Nederländerna .............................. 70

Liberia ........................................... 1

Libyen ........................................... 3

Nya Zeeland .................................. 14

Nigeria ........................................... 4

Norge ................................................ 18

Filippinerna .................................. 22

Polen ................................................ 10

Portugal........................................... 9

Republiken Korea......................... 2

Saudiarabien.................................. 5

Sydafrika ....................................... 10

Schweiz ........................................... 23

Förenade Arabrepubliken ....

16

Storbritannien och Nordirland 339

Vatikanstaten .............................. 1

Venezuela ....................................... 14

Totalt 1 000

56

Kungl. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

Utdrag ur protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

11 maj 1962.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström,

Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam,

Hermansson, Holmqvist.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anför chefen

för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, följande.

Tidigare och nu gällande internationella veteavtal

Sporadiska försök att åstadkomma en viss stabilisering av världsmarkna­

den för vete genom internationella veteavtal gjordes redan under förra hälf­

ten av 1930-talet. Det dröjde emellertid ända till år 1949, innan ett avtal

kunde ingås som, sedan ett tillräckligt antal stater ratificerat detsamma,

även kom att tillämpas i praktiken. I detta avtal, som var fyraårigt, deltog

Sverige såsom importland.

Åren 1953 och 1956 träffades överenskommelser om nya, nu treåriga vete­

avtal. Under förhandlingsarbetet inför 1953 års avtal deltog visserligen Sve­

rige som importland men de efterföljande beräkningarna angående produk­

tionsutvecklingen i landet ledde till att Sverige inte ratificerade avtalet. I

1956 års avtal ingick däremot Sverige såsom exportland.

Det veteavtal som därefter följde, 1959 års avtal, som avser tiden den

1 augusti 1959—den 31 juli 1962, fick en i jämförelse med de tidigare av­

talen väsentligt förändrad karaktär. Sålunda förekommer i detta avtal, i

motsats till de föregående, inte några direkt garanterade kvantiteter utan

importländerna iklädde sig i stället skyldighet att, så länge priserna håller

sig inom ramen för i avtalet angivna prisgränser, fullgöra en för varje

land angiven procentuell andel av sin totalimport från anslutna export­

länder. Å andra sidan skall exportländerna kollektivt svara för att tillräck­

liga kvantiteter ställes till importländernas förfogande. Vid maximipriset är

emellertid exportländernas förpliktelse individuellt begränsad till en kvanti­

tet motsvarande exporten under en viss basperiod. 1959 års avtal, som bi­

trätts av Sverige såsom exportland, reglerar ungefär 80 procent av världs­

handeln med vete. De i avtalet deltagande importländerna har årligen täckt

57

i medeltal 95 procent av sitt importbehov på sammanlagt omkring 25 mil­

joner ton från de anslutna exportländerna.

En närmare redogörelse för tidigare och nu gällande internationella vete­

avtal återfinns i propositionerna 1956: 183 och 1959: 166.

Kungl. Maj:ts proposition nr 176 år 1962

Det nya avtalet

Vid årsskiftet 1961/62 sammankallade Förenta Nationerna till en kon­

ferens i Geneve under februari och förra hälften av mars 1962. Till konfe­

rensen inbjöds såväl veteavtalets medlemmar, däribland Sverige, som utan­

förstående länder.

Då den svenska veteproduktionen varit och även under de närmaste åren

kunde beräknas bli av sådan storleksordning att ett exportöverskott om ett

par hundra tusen ton skulle komma att uppstå, ansågs det naturligt att

man på svensk sida övervägde fortsatt anslutning till avtalet såsom export­

land. Genom beslut den 26 januari 1962 utsågs därför en delegation att rep­

resentera Sverige vid den konferens, vartill inbjudan utgått.

I konferensen deltog representanter för ett femtiotal länder, av vilka tio

var exportländer. Bland andra var Sovjetunionen representerad med en de­

legation och visade därigenom för första gången ett positivt intresse att

medverka i ett internationellt veteavtal.

När konferensen avslutades den 13 mars 1962 hade enighet uppnåtts om

ett nytt avtal, som i sina huvuddrag är baserat på det nu löpande. Texten

till det nya avtalet på engelska språket ävensom en översättning av avtalet

till svenska torde såsom bilaga få fogas till detta protokoll.

Det nya veteavtalet gäller under tre år från och med den 1 augusti 1962

till och med den 31 juli 1965. Avtalet är öppet för undertecknande i

Washington från och med den 19 april till och med den 15 maj 1962. Un­

dertecknandet sker med förbehåll för ratifikation av vederbörande länder

i enlighet med dessas konstitutionella regler. Ratificering skall äga rum se­

nast den 16 juli 1962. Emellertid kan en regering senast nämnda datum

underrätta Amerikas förenta staters regering om sin avsikt att ratificera, i

vilket fall ratifikationshandlingarna skall deponeras senast den 1 december

1962.

Då det vid konferensen rådde full enighet om att 1959 års veteavtal fun­

gerat i stort sett tillfredsställande och därför borde läggas till grund för för­

handlingarna om ett nytt avtal, skiljer sig det nu föreliggande avtalsför-

slaget endast i mindre betydelsefulla delar från det nu löpande. Av de så­

lunda införda nya eller ändrade bestämmelserna torde följande här förtjäna

omnämnas.

Avtalets syften anges i den inledande artikeln alltjämt vara att tillför­

säkra importländerna tillgång till och exportländerna marknader för vete

58

Kangl. Maj. ts proposition nr 176 år 1962

till skäliga och stabila priser, att befordra utvecklingen av världshandeln,

stimulera konsumtionen och bidra till lösningen av överskottsproblemen.

Därutöver har i det nya avtalsutkastet betonats överenskommelsens bety­

delse för det ekonomiska framåtskridandet i underutvecklade länder, bl. a.

genom förbättrade hälso- och näringsförhållanden i dessa länder.

I artikel 6 i 1959 års avtal har angivits dels de minimi- och maximipriser

som skall tillämpas på baskvaliteten No. 1 Manitoba Northern wheat, dels

principerna för omräkning av dessa priser för andra vetesorter. Till följd

av konstaterade ökade produktionskostnader höjdes de nuvarande pris­

gränserna med 12 1/2 cents i kanadensiskt mynt per bushel. I förslaget till

nytt avtal har således minimipriset för baskvaliteten satts till 1,62 1/2 dollar

och maximipriset till 2,02 1/2 dollar per bushel, vilket motsvarar omkring

30,90 respektive 38,50 kr/dt. För svenskt vete av normalkvalitet fob svens­

ka hamnar torde avtalets prisgränser komma att motsvara omkring 30

respektive 37 kr/dt. I sammanhanget kan erinras om att nu gällande pris­

gränser enligt den inhemska jordbruksregleringen är 42,50 respektive 53,50

kr/dt. Härvid bör emellertid beaktas att införselavgiften vid import till

Sverige för närvarande är 22,65 kr/dt. I fråga om principerna för omräk­

ning av dessa priser för andra kvaliteter har den för Sverige fördelaktiga

förändringen genomförts att minimipriset för svenskt vete skall beräknas

med utgångspunkt från cif-priset i vederbörande importhamn i stället för

som hittills i brittiska hamnar. Denna förändring förbättrar Sveriges kon­

kurrensläge vid försäljningar till avlägsna marknader då världsmarknads­

priset närmar sig avtalets minimipris.

Durumvete skall liksom hittills kvantitativt inräknas i avtalet, men pris­

gränserna skall inte gälla för sådant vete. En motsvarande bestämmelse har

införts i det nya avtalet i fråga om plomberat utsädesvete. I fråga om fo­

dervete har i avtalsförslaget intagits bestämmelser, som reglerar hittillsva­

rande praxis, vilken inneburit att sådant vete inte skall inräknas i avtalet,

såvida det på godtagbart sätt denaturerats för användning till foder. I det

nya avtalet har vidare införts en särskild artikel, som reglerar handeln

med vetemjöl.

Såsom nyss nämnts deltog Sovjetunionen för första gången i förhand­

lingsarbetet inför en ny avtalsperiod. Därest Sovjetunionen sedermera ra­

tificerar avtalet, något som för närvarande synes antagligt, innebär detta

att alla världens producentländer av någon betydelse deltar i det nya av­

talet. Denna omständighet bidrar i sin tur till att förbättra förutsättning­

arna för Sverige att efterkomma bestämmelserna i avtalets artikel 8, som

reglerar handeln för de länder, vilka uppträder både som exportörer och

som importörer av vete. I artikeln stadgas bland annat att ett exportland,

som importerar vete, så långt det är möjligt skall täcka sitt behov från

de övriga exportländerna. I det föreliggande avtalsutkastet har artikeln

i relevanta delar överförts oförändrad från 1959 års avtal, vilket ur svensk

synpunkt är tillfredsställande med tanke på att Sverige under en följd av

år importerat vete från Sovjetunionen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

59

Det internationella veterådet skall liksom hittills administrera veteav­

talet. Vid förekommande omröstningar inom rådet skall importländerna

såväl som exportländerna inneha 1 000 röster, fördelade på de enskilda

länderna med hänsyn tagen till omfattningen av dessa länders kommersiella

försäljningar under en närmare angiven basperiod. Under förutsättning att

Sovjetunionen inträder i avtalet såsom exportland kommer detta att med­

föra en sänkning av de hittillsvarande exportländernas röstetal. För Sve­

riges vidkommande skulle Sovjetunionens inträde medföra en reduktion

av röstetalet från 15 till 10 av exportländernas 1 000 röster. Då även med­

lemsbidragen till organisationen grundar sig på röstinnehavet, kommer så­

ledes det svenska bidraget att minska från 7,5 till 5 promille av totalkost­

naden. För budgetåret 1962/63 kan därvid det svenska bidraget beräknas

till 275 pund sterling. Därtill kommer liksom för närvarande kostnaderna för

det egna landets representation i veterådet och i dess kommittéer.

Det åvilar självfallet staterna i deras egenskap av avtalsslutande parter

att tillse, att förpliktelserna enligt veteavtalet uppfylls. För Sveriges del har

emellertid förutsatts — såsom hittills skett — medverkan från jordbrukets

sida. Från föreningen Svensk spannmålshandel har också uttalats, att man

även denna gång är beredd att svara för de gjorda åtagandena. Tillräckliga

garantier för att dessa kommer att infrias torde därmed föreligga.

Av vad nu sagts torde framgå, att det nya internationella veteavtalet givits

en sådan utformning och förutsatts erhålla en sådan anslutning, att det för

Sveriges del torde få anses vara ett intresse att medverka i avtalet. Kungl.

Maj :t torde för Sin del nu böra godkänna detsamma. Sedan avtalet under­

tecknats bör godkännandet av avtalet underställas riksdagens prövning. På

Sverige belöpande andel av veterådets administrationskostnader ävensom

kostnaderna för representationen torde liksom för närvarande böra bestri­

das från det å riksstaten under nionde huvudtiteln upptagna förslagsansla­

get Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.

Under åberopande av det anförda hemställer jag — med erinran att det

torde ankomma på ministern för utrikes ärendena att göra framställning

rörande undertecknandet ävensom rörande omförmälda förklaring beträf­

fande ratifikationen — att Kungl. Maj :t måtte godkänna det nya internatio­

nella veteavtalet.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hem­

ställan lämnar Hans Maj :t Konungen bifall.

Ur protokollet:

Gunnar Eklund

60

Kungi. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 11 maj 1962.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström,

Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam,

Hermansson, Holmqvist.

Genom beslut förut denna dag har Kungl. Maj :t på föredragning av che­

fen för jordbruksdepartementet godkänt 1962 års internationella veteavtal.

Avtalet, som är öppet för undertecknande i Washington till och med den

15 maj 1962, skall ratificeras samt träda i kraft i vissa delar den 16 juli 1962

och till återstående del den 1 augusti 1962. Ratifikationsinstrument skola

deponeras senast den 16 juli 1962 dock att en regering kan senast nämnda

dag avgiva förklaring om att den avser att ratificera avtalet, varefter ratifika­

tionsinstrument skola deponeras senast den 16 juli 1963.

Kungl. Maj :t finner gott bemyndiga beskickningschefen i Washington att

med förbehåll för ratifikation underteckna ifrågavarande avtal ävensom att

till Amerikas Förenta staters regering avgiva förklaring om svenska rege­

ringens avsikt att ratificera avtalet.

Ur protokollet:

Torsten örn

Kungl. Maj.ts proposition nr 176 år 1962

61

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i stats­

rådet å Stockholms slott den 21 september 1962.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Lindström, Lindholm, Kling, Edenman, Johansson, af Geijerstam,

Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anför efter ge­

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter.

Kungl. Maj :t har den 11 maj 1962 bemyndigat beskickningschefen i

Washington att med förbehåll för ratifikation underteckna ett nytt interna­

tionellt veteavtal ävensom att till Amerikes förenta staters regering avgiva

förklaring om svenska regeringens avsikt att ratificera avtalet. Med stöd här­

av har avtalet undertecknats den 11 maj 1962 och förklaring avgivits den

6 juni 1962.

Jag hemställer nu, under åberopande av vad den 11 maj 1962 anförts vid

anmälan inför Kungl. Maj :t av ifrågavarande avtal, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen att godkänna avtalet.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten,

att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­

laga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

G. Luzell

Stockholm 19G2. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 620799