Prop. 1962:180

('angående godkännande för Sveriges del av ändring i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut\xad ningen',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1962

1

Nr 180

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

för Sveriges del av ändring i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut­ ningen; given Stockholms slott den 5 oktober 1962.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements­ chefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte för Sveriges del godkänna viss ändring i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandels­ sammanslutningen (EFTA). Ifrågavarande ändring, som beslutats av sam­ manslutningens råd vid möte den 21 och den 22 juni i år, åsyftar en snab­ bare tullavveckling inom sammanslutningen. En 20-procentig tullsänkning genomfördes den 1 juli 1960 och ytterligare två sänkningar, vardera om 10 procent, har ägt rum den 1 juli 1961 och den 1 mars 1962. I enlighet med den föreslagna ändringen skall den därpå följande tullsänkningen med 10 procent för Sveriges del genomföras redan den 31 oktober 1962, i stället för den 1 januari 1965 som tidigare avsetts.

1

Bihang UU riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr ISO

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1962

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland i stats­

rådet å Stockholms slott den 5 oktober 1962.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson,

Lange, Lindholm, Edenman, ae Geijerstam, Hermansson, Aspling.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, anför efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter.

Frågan om Sveriges anslutning till konventionen angående upprättandet

av Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA, förelädes riksdagen ge­

nom proposition nr 25 till 1960 års riksdag. Sedan riksdagen bifallit propo­

sitionen (UU 2, Rskr 140) har Kungl. Maj:t den 1 april 1960 ratificerat

konventionen. Denna har därefter ratificerats jämväl av övriga signatärsta-

ter och trädde i kraft den 3 maj 1960.

I samband med avgivandet av nämnda proposition framlade Kungl. Maj :t,

på föredragning av chefen för finansdepartementet, proposition (nr 32)

med förslag till förordning angående rätt för Konungen att i vissa fall för­

ordna om avvikelse från tulltaxan m. m. Sedan riksdagen antagit försla­

get (BevU 30, Rskr 150) har förordningen utfärdats den 13 maj 1960

(SFS 243).

En överenskommelse om Finlands association till frihandelssammanslut­

ningen undertecknades i Helsingfors den 27 mars 1961. Sedan EFTA-kon-

ventionens signatärstater ■—- för Sveriges del med stöd av riksdagens be­

slut (prop. 1961:149; UU 6; Rskr 256) — ratificerat överenskommelsen

har densamma trätt i kraft den 26 juni 1961.

Enligt bestämmelserna i artikel 3 i EFTA-konventionen skall medlemssta­

terna successivt avveckla sina tullar och andra avgifter med motsvarande

verkan på industrivaror, som importeras från annan stat inom frihandelsom-

rådet och som har sitt ursprung inom detta. Dessa handelshinder skall vara

helt avskaffade den 1 januari 1970. Avvecklingen inleddes den 1 juli 1960,

då en första sänkning genomfördes med 20 procent av den tullsats, som

gällde den 1 januari 1960 (bastullen). Enligt konventionens ursprungliga

tidsschema skulle därefter följande sänkningar, var och en om 10 procent,

äga rum den 1 januari 1962, den 1 juli 1963 och den 1 januari vart och ett

av åren 1965—1970.

Enligt artikel 3 kan EFTA:s råd när som helst enhälligt besluta om en

snabbare avvecklingstakt. Rådet har vid möten i februari 1961 och i novem­

ber 1961 beslutat, att de till den 1 januari 1962 och den 1 juli 1963 förut­

sedda reduktionerna skulle äga rum redan den 1 juli 1961 och den 1 mars

1962. För Sveriges del har dessa tullsänkningar genomförts sedan riksdagens

godkännande inhämtats (prop. 1961:146; UU 5; Rskr 255 resp. prop.

1962: 22; UU 1; Rskr 63).

Kungl. Maj.ts proposition nr 180 år 1002

3

Frågan om en fortsatt accelererad tullsänkning har varit föremål för stän­

dig uppmärksamhet inom EFTA-rådet. Sedan Europeiska ekonomiska ge­

menskapen, EEC, i maj 1962 beslutat att med verkan från den 1 juli 1962

reducera sina tullar på industrivaror med sammanlagt 50 procent, beslöt

EFTA:s ministerråd vid möte den 21 och den 22 juni 1962 att nästa tull­

sänkning med 10 procent skulle genomföras den 31 oktober 1962 i stället

för den 1 januari 1965 enligt det ursprungliga schemat. Liksom vid de tidi­

gare beslutade tullsänkningarna fick sistnämnda beslut formen av en änd­

ring i konventionens artikel 3, punkt 2. a). För Sveriges del har detta beslut

biträtts med förbehåll för riksdagens godkännande varvid framhållits att be­

slutets ikraftträdande kunde bliva något försenat.

I likhet med vad som var fallet beträffande beslutet om den senaste tull­

sänkningen den 1 mars 1962 innehåller nu föreliggande beslut vissa sär­

bestämmelser. Österrike och Norge, som genomfört den senaste tullsänk­

ningen respektive den 1 juli 1962 och den 1 september 1962, får rätt att

verkställa den senast beslutade tullsänkningen, Österrike den 31 december

1962 och Norge senast den 30 april 1963. Danmark har fått tillstånd att även

från denna tullsänkning undanta vissa industrivaror, för vilka Danmark i

förhandlingar med EEC begärt en långsammare takt i tullavvecklingen.

Enligt bestämmelserna i associationsavtalet med Finland genomfördes en

första tullavveckling med 30 procent mellan detta land och övriga EFTA-

länder den 1 juli 1961. Den 1 augusti 1962 genomförde Finland en ytterli­

gare sänkning med 10 procent motsvarande den sänkning som flertalet

EFT A-länder vidtog den 1 mars 1962. Frågan om en ny sänkning av de

finska tullarna, motsvarande den nu beslutade sänkningen, är föremål för

ytterligare överväganden i Finland. Enligt beslut av EFTA:s råd kommer

emellertid EFTA-ländernas tullsänkningar att omedelbart gälla även i för­

hållande till Finland.

I detta sammanhang torde erinras om att Portugal enligt EFTA-konven-

tionen medgivits en särställning såtillvida, soin tullavvecklingen för de varu­

slag, vilka är föremål för produktion inom Portugal, i allmänhet skall ske

under en period av högst 20 år. För dessa produkter inleddes tullavveck­

lingen den 1 juli 1960 med en första sänkning med 20 procent av bastullarna.

Nästa sänkning med 10 procent skall enligt rådsbeslut, som fattades vid sam­

manträde under tiden 14—16 februari 1961 ske den 1 januari 1963 i stället

för den 1 januari 1965 enligt konventionens ursprungliga tidsschema. Nu

föreliggande rådsbeslut medför ingen ändring av dessa bestämmelser. För

de produkter som icke berörs av dessa särbestämmelser sker däremot tull-

avvecklingen i enlighet med det nu fattade beslutet.

Departementschefen

Avvecklingen av handelshindren mellan EFTA-länderna inleddes i juli

1960, då eu första tullsänkning med 20 procent av baslullarna genomfördes.

Därefter har ytterligare två tullsänkningar, vardera om 10 procent ägt

rum, nämligen i juli 1961 och i mars 1962. Vid sidan härav har de kvanti­

4

tativa restriktionerna fortlöpande avvecklats, i allmänhet i snabbare takt än

vad konventionen föreskriver.

Vid ministermöte i juni 1962 har beslutats att den ursprungligen till den

1 januari 1965 förutsedda tullsänkningen med 10 procent skall ske redan

den 31 oktober 1962. Österrike berättigades dock att genomföra sänkningen

den 31 december 1962 och Norge senast den 30 april 1963. Det är tillfreds­

ställande att EFTA:s medlemsländer nu kunnat enas om ytterligare ett steg

för att påskynda genomförandet av sitt tullsänkningsprogram. Därigenom

uppnår EFTA-länderna sinsemellan samma tullsänkning som inom EEC-

området där avvecklingen också uppgår till 50 procent. Det fattade beslutet,

som manifesterar sammanhållningen mellan EFTA:s medlemsländer, är

därför ägnat att underlätta genomförandet av en hela Europa omfattande

gemensam marknad.

Rådets nu föreliggande beslut har fått formen av en ändring utav artikel

3 i EFTA-konventionen. För Sveriges del har beslutet biträtts med förbehåll

för riksdagens godkännande. Ett godkännande av ändringen bör därför nu

inhämtas.

Genomförandet av beslutet för Sveriges del innebär att tullen för varor,

som i tullhänseende är berättigade till områdesbehandling enligt EFTA-

konventionen, fr. o. m. den 31 oktober 1962 skall utgå med ett belopp,

som motsvarar 50 procent av den tullsats som gällde den 1 januari 1960

(bastullen). Något särskilt beslut av riksdagen torde icke erfordras i anled­

ning härav utan erforderliga föreskrifter kan på motsvarande sätt som ti­

digare skett — därest riksdagen godkänner den överenskomna ändringen i

själva konventionen — utfärdas med stöd av det bemyndigande som läm­

nats Kungl. Maj :t vid 1960 års riksdag. Motsvarande gäller även i fråga om

de införselavgifter som uttages för varor tillhörande jordbruks- och fiske-

regleringens områden, men vilka enligt EFTA-konventionen utgör industri­

varor.

Med åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj :t

måtte, med godkännande för egen del av EFTA-rådets beslut, föreslå riks­

dagen

att godkänna den ändring i konventionen angående upp­

rättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen som

angivits.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj. ts proposition nr ISO år 1962

Ur protokollet:

Rolf Lake

Stockholm 1962 Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 621110