Prop. 1962:181

('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

1

Nr 181

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.; given Stockholms slott den 14 sep­ tember 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370);

2) förordning angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt;

3) förordning om ändring i taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623);

4) förordning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

5) förordning angående ändring i förordningen den 16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt; samt

6) lag angående ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen den 18 maj 1962 (nr 163) om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370).

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro

enligt Dess nådiga beslut

BERTIL

G. E. Sträng

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 1S1

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 181 år 1962

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås skattelättnader för ensamstående med hemma­ varande barn.

Den som är ogift (även änka, änkling och frånskild) och har hemmava­ rande barn under 16 år erhåller för närvarande samma ortsavdrag som gift (4 500 kr.), och statlig inkomstskatt beräknas för sådan barnförsörjare efter den för gifta avsedda skatteskalan. Det föreslås i propositionen, att ålders­ gränsen för barnet höjs, så att de nämnda förmånerna behålls ända till dess att barnet fyller 18 år.

Vidare föreslås, att ensamstående kvinna med hemmavarande barn under 16 år skall få samma rätt till förvärvsavdrag som gift kvinna.

Kostnaden för dessa reformer kan beräknas till 32 miljoner kronor, var­ av hälften belöper på staten och hälften på kommunerna. Bestämmelserna föreslås bli tillämpliga redan i fråga om 1962 års inkomster.

I propositionen har även upptagits förslag om tekniska ändringar i skatte- författningarna som föranledes av den i våras beslutade omläggningen av socialförsäkringslagstiftningen samt om ett förtydligande av övergångsbe­ stämmelserna till den av 1962 års vårriksdag beslutade lagstiftningen om rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för kostnader för nyanläggning och för­ bättring av täckdikning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 181 år 1962

3

Förslag

till

Lag

om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)

Härigenom förordnas, att 46 § 2 och 3 mom., 48 § 2 mom., 53 § 1 mom. och 65 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 samt punkt 1 av an­ visningarna till 31 § samma lag1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

46 §.

2 mom. I hemortskommunen —--------— — njuta avdrag: 1) för periodiskt--------------------- eller uppfostran; 2) för dels -—- — —--------omyndiga barn; 3) för dels sådan i slutlig eller 3) för dels sådan i slutlig eller tillkommande skatt ingående sjuk- tillkommande skatt ingående sjuk­ försäkringsavgift enligt lagen om all- försäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § män sjukförsäkring, som under be- lagen om allmän försäkring, som skattningsåret påförts den skattskyl- under beskattningsåret påförts den dige, dels ock premier och and- skattskyldige, dels ock premier ra avgifter, som skattskyldig erlagt och andra avgifter, som skattskyldig för försäkringar av följande slag, vil­ ka ägas av honom själv eller, i före-

erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller,

kommande fall, hans make eller hans i förekommande fall, hans make el- omyndiga barn, nämligen kapitalför- ler hans omyndiga barn, nämligen säkring, arbetslöshetsförsäkring samt kapitalförsäkring, arbetslöshetsför- sådan sjuk- eller olycksfallsförsäk- säkring samt sådan sjuk- eller olycks- ring, därunder inbegripen avgift till fallsförsäkring, därunder inbegripen sjukkassa för begravningshjälp, som ej avses i 33 § och som ej utgör

avgift till sjukkassa för begravnings­ hjälp, som ej avses i 33 § och som

obligatorisk försäkring enligt lagen ej utgör sjukförsäkring enligt 2—4 om allmän sjukförsäkring; samt kap. lagen om allmän försäkring;

samt

4) för belopp--------------------- 1 000 kronor. Har skattskyldig--------------------- eller underhållsbidraget. Därest skattskyldig----------------------nämnda tid. Avdrag, som i första stycket 3) Avdrag, som i första stycket 3) här ovan avses, skall beräknas till här ovan avses, skall beräknas till ett belopp av minst 150 kronor eller, ett belopp av minst 150 kronor eller, om skattskyldig under beskattnings- om skattskyldig under beskattnings­ året varit gift och levt tillsammans året varit gift och levt tillsammans med andra maken, för dem båda ge- med andra maken, för dem båda ge-

1 Senaste lydelse av 46 § 2 mom. se 1961: 174, av 46 § 3 mom. och 65 § se 1960:172, av 48 § 2 mom. se 1961: 622, av 53 § 1 mom. se 1962: 160 samt av punkt 1 av anvisningarna till 31 § se 1960:43. fl Bihang till riksdagens protokoll 1902. 1 samt. Nr 181

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

mensamt till ett belopp av minst 300 kronor. Härjämte skall gälla, att nu avsett avdrag ej må för skattskyl­ dig åtnjutas till högre belopp än 400 kronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemensamt må åtnjutas med högst 800 kronor. Avdrag med högst 800 kronor må vidare åtnjutas om skatt­ skyldig under beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änk­ ling eller frånskild) och haft hemma­ varande barn under 16 år.

3 m o m. Har gift kvinna haft inkomst av rörelse, vari hon varit verksam i ej blott ringa omfattning,

eller inkomst av eget arbete, må

hon åtnjuta avdrag med 300 kronor, eller, om hon haft hemmavarande barn under 16 år, med 300 kronor jämte 20 procent av nämnda in­ komst, sammanlagt dock högst med 2 000 kronor. Har gift kvinna haft inkomst av jordbruksfastighet och har hon utfört arbete i förvärvskäl­ lan till minst 300 kronors värde, må hon åtnjuta avdrag med detta be­ lopp.

Har gift man haft inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och har hustrun utfört arbete i förvärvs­ källan till ett värde av minst 300 kronor, må mannen åtnjuta avdrag med nämnda belopp.

Avdrag enligt detta moment må åtnjutas endast om makarna levt tillsammans och den till avdrag be­ rättigade maken under större delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt. Avdraget må åtnjutas endast om och i den mån den inkomst som berättigar till avdrag därtill förslår och må för makarna tillsammans

mensamt till ett belopp av minst 300 kronor. Härjämte skall gälla, att nu avsett avdrag ej må för skattskyl­ dig åtnjutas till högre belopp än 400 kronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemensamt må åtnjutas med högst 800 kronor. Avdrag med högst 800 kronor må vidare åtnjutas om skatt­ skyldig under beskattningsåret varit ogift (varmed jämställes änka, änk­ ling eller frånskild) och haft hemma­ varande barn under 18 år.

3 in o in. Har kvinna med hem­ mavarande barn under 16 år haft in­ komst av rörelse, vari hon varit verk­ sam i ej blott ringa omfattning, el­ ler inkomst av eget arbete, må hon åtnjuta avdrag med 300 kronor jäm­ te 20 procent av nämnda inkomst, sammanlagt dock högst med 2 000 kronor. Gift kvinna, som icke har hemmavarande barn under 16 år, må, därest hon levt tillsammans med sin man och haft inkomst som nyss sagts, åtnjuta avdrag med 300 kronor. Av­ drag med sistnämnda belopp må jäm­ väl åtnjutas av kvinna, som haft in­ komst av jordbruksfastighet och ut­ fört arbete i förvärvskällan till minst 300 kronors värde, därest kvinnan antingen varit gift och levt tillsam­ mans med sin man eller ock haft hemmavarande barn under 16 år.

Har gift man, som levt tillsam­ mans med sin hustru, haft inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse och har hustrun utfört arbete i förvärvs­ källan till ett värde av minst 300 kronor, må mannen åtnjuta avdrag med nämnda belopp.

Avdrag enligt detta moment må åtnjutas endast av den som under större delen av beskattningsåret va­ rit här i riket bosatt. Avdraget må åtnjutas endast om och i den mån den inkomst som berättigar till av­ drag därtill förslår och må för skatt­ skyldig eller, om skaitskyldig varit gift och levt tillsammans med sin

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

icke överstiga 300 kronor eller, där­

est förhöjning av avdraget med 20

procent av inkomsten ifrågakommer,

2 000 kronor.

Avdrag enligt detta moment skall -

make, för makarna tillsammans icke

överstiga 300 kronor eller, därest för­

höjning av avdraget med 20 procent

av inkomsten ifrågakommer, 2 000

kronor.

-----------------sagda kommun.

48 §.

2 mom. Skattskyldig fysisk--------------------- nedan sägs.

Skattskyldig, som —- ----------------- 4 500 kronor.

Gift skattskyldig, som under be- Gift skattskyldig, som under be­

skattningsåret icke levt tillsammans skattningsåret icke levt tillsammans

med andre maken, ävensom ogift med andre maken, ävensom ogift

skattskyldig (varmed jämställes än- skattskyldig (varmed jämställes än­

ka, änkling eller frånskild) äger, ka, änkling eller frånskild) äger,

därest han haft hemmavarande barn därest han haft hemmavarande barn

under 16 år, åtnjuta kommunalt orts- under 18 år, åtnjuta kommunalt orts-

avdrag med belopp som i föregående avdrag med belopp som i föregående

stycke sägs.

stycke sägs.

Annan skattskyldig------------ ---------2 250 kronor.

Har skattskyldig---------------------- tiotal kronor.

53 §.

1 mom. Skyldighet att —--------

d) akademier, Nobelstiftelsen samt

stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­

nesfond, så ock allmänna undervis­

ningsverk, sådana sammanslutningar

av studerande vid rikets universitet

och högskolor i vilka de studerande

enligt gällande stadgar äro skyldiga

att vara medlemmar, sjömanshus,

svenska skeppshypotekskassan, norr­

landsfonden, malmfonden för forsk­

nings- och utvecklingsarbete, järn­

kontoret, så länge kontorets vinstme­

del användas till allmänt nyttiga än­

damål och kontoret icke lämnar ut­

delning åt sina delägare, aktiebolaget

tipstjänst, svenska penninglotteriet

aktiebolag, allmänna pensionsfonden,

pensionsstiftelser, allmänna sjukkas­

sor, understödsföreningar, som icke

bedriva till livförsäkring hänförlig

verksamhet, jämlikt lagen om aktie­

bolags pensions- och andra personal­

stiftelser bildade stiftelser för arbets­

löshetsunderstöd, sjukhjälp eller

hjälp vid olycksfall, sådana ömse­

sidiga försäkringsbolag för försäk­

ring av egendom, å vilka lagen om

försäkringsrörelse icke äger lillämp-

------- av rörelse;

d) akademier, Nobelstiftelsen samt

stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­

nesfond, så ock allmänna undervis­

ningsverk, sådana sammanslutningar

av studerande vid rikets universitet

och högskolor i vilka de studerande

enligt gällande stadgar äro skyldiga

att vara medlemmar, sjömanshus,

svenska skeppshypotekskassan, norr­

landsfonden, malmfonden för forsk­

nings- och utvecklingsarbete, järn­

kontoret, så länge kontorets vinstme­

del användas till allmänt nyttiga än­

damål och kontoret icke lämnar ut­

delning åt sina delägare, aktiebolaget

tipstjänst, svenska penninglotteriet

aktiebolag, allmänna pensionsfon­

den, allmänna sjukförsäkringsfonden,

pensionsstiftelser, allmänna försäk­

ringskassor, understödsföreningar,

som icke bedriva till livförsäkring

hänförlig verksamhet, jämlikt lagen

om aktiebolags pensions- och andra

personalstiftelser bildade stiftelser

för arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp

eller hjälp vid olycksfall, sådana öm­

sesidiga försäkringsbolag för försäk­

ring av egendom, å vilka lagen om

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

ning eller vilkas verksamhetsområ­

den falla utanför Stockholm och om­

fatta allenast visst län eller del av

län, ävensom sådana ömsesidiga för­

säkringsbolag, som avses i lagen om

yrkesskadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;

e) kyrkor, andra--------------------- ell

försäkringsrörelse icke äger tillämp­

ning eller vilkas verksamhetsområ­

den falla utanför Stockholm och om­

fatta allenast visst län eller del av

län, ävensom sådana ömsesidiga för­

säkringsbolag, som avses i lagen om

yrkesskadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;

r rörelse.

65 §.

Fråga huruvida skattskyldig haft Fråga huruvida skattskyldig haft

barn eller icke eller om barn är barn eller icke eller om barn är

att räkna såsom hemmavarande el- att räkna såsom hemmavarande el­

ler icke, liksom ock fråga om barns ler icke, liksom ock fråga om barns

ålder skall bedömas efter förhållan- ålder skall bedömas efter förhållan­

dena den 1 november året näst före dena den 1 november året näst före

taxeringsåret. Med barn avses jämväl taxeringsåret. Med barn avses jämväl

styvbarn ävensom adopterat barn. styvbarn ävensom adopterat barn.

Barn, som bor hos sina föräldrar,

skall, såvitt avser beräkning av för­

äldrarnas ortsavdrag, anses som hem­

mavarande endast hos den ena av

dem.

I fråga — --------------------- följande beskattningsåret.

De för--------------------- — make avlidit.

Har eljest-------------------------- för taxeringen.

De för -— --------------------- haft barn.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 31 §.

1. Med pension förstås dels belopp,

som annorledes än i följd av försäk­

ring utgår på grund av föregående

tjänsteförhållande, dels belopp, som

utgår enligt lagen om folkpensione­

ring, dels belopp, som utgår enligt

lagen om försäkring för allmän till-

läggspension, dels ock belopp som

utgår på grund av pensionsförsäk­

ring vare sig denna tagits i samband

med tjänst eller annorledes.

Med pensionsförsäkring

Med efterlevandepension------------

Såsom efterlevandepension — —-

Vid tillämpningen -

Kapitalbelopp, som

Skall enligt----------

1. Med pension förstås dels belopp,

som annorledes än i följd av försäk­

ring utgår på grund av föregående

tjänsteförhållande, dels belopp, som

på grund av lagen om allmän försäk­

ring utgår i form av folkpension eller

tilläggspension, dels ock belopp som

utgår på grund av pensionsförsäkring

vare sig denna tagits i samband med

tjänst eller annorledes.

----------------------försäkringen upphör.

--------personer leva.

— — •— vara pensionsförsäkring,

vid omgifte.

av efterlevandepensionen,

halvt år.

7

Kungl. Maj. ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Med kapitalförsäkring — —-------------än pensionsförsäkring.

Innehåller avtal--------------------- en kapitalförsäkring.

Kan livförsäkring,----------------------Ki

Försäkring, vilken-----------------------d

Premiebefrielseförsäkring skall-----

För att försäkring skall anses ha­

va tagits i samband med tjänst er­

fordras, att enligt anställningsav­

talet skyldighet föreligger för arbets­

tagare att hava sådan försäkring eller

att, om sådan skyldighet icke före­

ligger, premier för försäkringen sko­

la gäldas av arbetsgivaren eller av

denne jämte arbetstagaren. För att

sjuk- eller olycksfallsförsäkring skall

anses hava tagits i samband med

tjänst erfordras utöver vad förut

sagts, att anmälan angående nyss­

nämnda förhållanden skett hos för-

säkringsanstalten. Försäkring i all­

män sjukkassa eller enligt lagen om

yrkesskadeförsäkring anses icke så­

som försäkring, tagen i samband med

tjänst.

ngl. Maj :t.

ss ingående.

--------------- som huvudförsäkringen.

För att försäkring skall anses ha­

va tagits i samband med tjänst er­

fordras, att enligt anställningsav­

talet skyldighet föreligger för arbets­

tagare att hava sådan försäkring eller

att, om sådan skyldighet icke före­

ligger, premier för försäkringen sko­

la gäldas av arbetsgivaren eller av

denne jämte arbetstagaren. För att

sjuk- eller olycksfallsförsäkring skall

anses hava tagits i samband med

tjänst erfordras utöver vad förut

sagts, att anmälan angående nyss­

nämnda förhållanden skett hos för-

säkringsanstalten. Sjukförsäkring en­

ligt lagen om allmän försäkring eller

med stöd därav meddelade bestäm­

melser eller försäkring enligt lagen

om yrkesskadeförsäkring anses icke

såsom försäkring, tagen i samband

med tjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963. Äldre bestämmelser i 46 §

2 mom. fjärde stycket, 46 § 3 mom., 48 § 2 mom. och 65 § skola dock

alltjämt gälla i fråga om 1962 års taxering och i fråga om eftertaxering för

år 1962 eller tidigare år. I övrigt skola äldre bestämmelser fortfarande

gälla i fråga om 1963 års taxering och i fråga om eftertaxering för år 1963

eller tidigare år.

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 576)

om statlig inkomstskatt

Härigenom förordnas, att 7 § förordningen den 26 juli 1947 om statlig

inkomstskatt1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

7

§•

Från skattskyldighet--------------------- ävensom hushållningssällskap:

för all inkomst;

1 Senaste lydelse se SFS 1962:161.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

e) akademier, Nobelstiftelsen samt Stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­ nesfond, så ock allmänna undervis­ ningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, norr­ landsfonden, malmfonden för forsk­ nings- och utvecklingsarbete, järn­ kontoret, så länge kontorets vinst­ medel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebo­ laget tipstjänst, svenska penninglot­ teriet aktiebolag, allmänna pensions­ fonden, pensionsstiftelser, allmänna s jukkassor, understödsföreningar, med undantag för dem, vilka enligt sina stadgar äga meddela annan ka­ pitalförsäkring än sådan som omfat­ tar kapitalunderstöd å högst 500 kro­ nor för medlem, jämlikt lagen om aktiebolags pensions- och andra per­ sonalstiftelser bildade stiftelser för arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp el­ ler hjälp vid olycksfall, sådana ömse­ sidiga försäkringsbolag för försäk­ ring av egendom, å vilka lagen om försäkringsrörelse icke äger tillämp­ ning eller vilkas verksamhetsområden falla utanför Stockholm och omfatta allenast visst län eller del av län, ävensom sådana ömsesidiga försäk­ ringsbolag, som avses i lagen om yr­ kesskadeförsäkring :

(Föreslagen lydelse)

e) akademier, Nobelstiftelsen samt Stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­ nesfond, så ock allmänna undervis­ ningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus, svenska skeppshypotekskassan, norr­ landsfonden, malmfonden för forsk­ nings- och utvecklingsarbete, järn­ kontoret, så länge kontorets vinst­ medel användas till allmänt nyttiga ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebo­ laget tipstjänst, svenska penninglot­ teriet aktiebolag, allmänna pensions­ fonden, allmänna sjukförsäkrings­ fonden, pensionsstiftelser, allmänna försäkringskassor, understödsför­ eningar, med undantag för dem, vil­ ka enligt sina stadgar äga meddela

annan kapitalförsäkring än sådan

som omfattar kapitalunderstöd å högst 500 kronor för medlem, jämlikt lagen om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser bildade stif­ telser för arbetslöshetsunderstöd, sjukhjälp eller hjälp vid olycksfall, sådana ömsesidiga försäkringsbolag för försäkring av egendom, å vilka lagen om försäkringsrörelse icke äger tillämpning eller vilkas verksamhets­ områden falla utanför Stockholm och omfatta allenast visst län eller del av län, ävensom sådana ömsesi­ diga försäkringsbolag, som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring:

för all inkomst;

f) kyrkor, andra-------------------- - hänförlig verksamhet. Aktiebolag och------- - —----------bolagens verksamhet. Om aktierna--------—--------- lös egendom. Riksskattenämnden må,--------------------- icke föras. Att personer, —----------------- samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1963; dock att äldre be­ stämmelser alltjämt skola gälla i fråga om 1963 års taxering och i fråga om eftertaxering för år 1963 eller tidigare år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

9

Förslag

till

Förordning

om ändring i taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623)

Härigenom förordnas, att 25 §, 37 § 2 och 5 mom. samt 39 § 1 mom. taxeringsförordningen den 23 november 19561 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

25 §.

Allmän självdeklaration — —------- - — dennes hemortskom­ mun.

Allmän självdeklaration skall där- Allmän självdeklaration skall där­ jämte innehålla de uppgifter, som jämte innehålla de uppgifter, som för särskilda fall föreskrivas i denna för särskilda fall föreskrivas i denna förordning eller som erfordras för förordning eller som erfordras för beräkning av pensionsgrundande in- beräkning av pensionsgrundande in­ komst enligt lagen om försäkring för komst enligt lagen om allmän förallmän tilläggspension. säkring.

Har skattskyldig — ------------------sådan förmögenhet. Belopp, som----------------------öretal bortfalla.

37 §.

2 mom. Vid avlämnande----------------------iakttagas följande. Avser sådan — — ----------- förmånen utgått. I kontrolluppgift,----------------------traktamentsersättning utgått. Därest vid----------------------som avdragits. I kontrolluppgift enligt 1 mom. I kontrolluppgift enligt 1 mom. första, andra eller sjunde punkten första, andra eller sjunde punkten skall angivas, huruvida arbetsgivaren skall angivas, huruvida arbetsgivaren har att för utgivet belopp erlägga har att för utgivet belopp erlägga avgift enligt 33 § lagen om försök- avgift enligt 19 kap. 1 § lagen om ring för allmän tilläggspension. allmän försäkring.

Har arbetsgivare uppburit den an- Har arbetsgivare uppburit den an­ ställde tillkommande ersättning på ställde tillkommande ersättning på grund av försäkring i allmän sjuk- grund av sjukförsäkring enligt lagen kassa, skall angivas jämväl beloppet om allmän försäkring, skall angivas av vad sålunda uppburits. jämväl beloppet av vad sålunda uppburits.

I kontrolluppgift----------------------preliminär A-skatt. Särskild uppgiftshandling---------------------- före taxeringsåret. Kontrolluppgift, som----------------------till försäkringen.

1 Senaste lydelse av 25 § och 37 § 2 och 5 mom. se 1959: 557 samt av 39 § 1 mom. se 1961:340.

10

Uppgift skall avfattas å blankett Uppgift skall avfattas å blankett

enligt fastställt formulär eller å an- enligt fastställt formulär eller å an­

nan för ändamålet lämpad blankett, nan för ändamålet lämpad blankett.

Är arbetsgivaren bunden av kollektiv­

avtal enligt 37 § lagen om försäkring

för allmän tilläggspension, skall upp­

gift rörande anställd, å vilken avtalet

är tillämpligt, vara märkt på sätt riks­

skattenämnden föreskriver.

5 mom. Den som ------------ ----------av uppgiften.

Om skyldighet att vid arbetsgivar- Om skyldighet att vid arbetsgivar-

uPP§ift> som skall lämnas enligt för- uppgift, som skall lämnas enligt för­

ordningen angående uppbörd av av- ordningen angående uppbörd av vis-

gifter enligt lagen om försäkring för sa avgifter enligt lagen om allmän

allmän tilläggspension, m. m., foga försäkring, m. m., foga kontrollupp-

kontrolluppgift som nyss sagts stad- gift som nyss sagts stadgas i nämnda

gas i nämnda förordning.

förordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

(Nuvarande lydelse)

39 §.

—------------ följande uppställning:

1 m o m. I särskilda

Uppgift sskyldig

1. Den som------------av­

lämna kontrolluppgift.

2. Den som------------ el­

ler gruppen.

Vem uppgiften

skall avse

Den som —------- till­

fälligt arbete.

Medlem av arbetslaget

eller gruppen.

Vad uppgiften

skall avse

Åtnjutna förmåner,

därest icke uppgifts-

skyldighet utan anma-

ning föreligger, med

upplysning dels, då

förmånerna avse korta­

re tid än helt år, om

den tidrymd, för vilken

de åtnjutits, och dels

huruvida det åligger

arbetsgivaren att för

förmånerna erlägga av­

gift enligt 33 § lagen

om försäkring för all­

män tilläggspension.

Till medlem utgivet

belopp med upplysning

huruvida det åligger ar­

betsgivaren att för be­

loppet erlägga avgift en­

ligt 33 § lagen om för­

säkring för allmän till-

läggspension.

9. Redare.

Den som erlagt sjö- Åtnjutna förmåner,

mansskatt.

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

följande uppställning:

1 mom. I särskilda

Uppgift sskyldig

1. Den som------- -— av­ lämna kontrolluppgift.

2. Den som------------ el­ ler gruppen.

9. Redare.

(Föreslagen lydelse)

39 §.

Vem uppgiften

skall avse

Den som------------till­ fälligt arbete.

Medlem av arbetslaget eller gruppen.

Den som erlagt sjö­ mansskatt.

Vad uppgiften skall avse

Åtnjutna förmåner, därest icke uppgifts- skyldighet utan anma- ning föreligger, med upplysning dels, då förmånerna avse korta­ re tid än helt år, om den tidrymd, för vilken de åtnjutits, och dels huruvida det åligger arbetsgivaren att för förmånerna erlägga av­ gift enligt 19 kap. 1 § lagen om allmän försäk­ ring.

Till medlem utgivet belopp med upplysning huruvida det åligger ar­ betsgivaren att för be­ loppet erlägga avgift en­ ligt 19 kap. 1 § lagen om allmän försäkring.

Åtnjutna förmåner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1963; dock att äldre be­ stämmelser alltjämt skola tillämpas i fråga om kontrolluppgifter avseende år 1962 eller tidigare år.

-j-2 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 181

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Förslag

till

Förordning

om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)

Härigenom förordnas, att 4 § 1 och 2 mom. samt 5 och 15 §§ uppbörds­ förordningen den 5 juni 19531 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

4 §.

1 m o m . Har lokal —--------- ---------Skattetabellerna skola för olika in­ komstbelopp, beräknade för vecka el­ ler den längre tid som riksskatte­ nämnden bestämmer, angiva därå be­ löpande skatt. Tabellerna skola grun­ das på följande förutsättningar, näm­ ligen

att inkomsten samt ortsavdraget äro oförändrade under inkomståret,

att den skattskyldige icke kom­ mer att taxeras för annan inkomst än som i tabellen angives, ej heller för garantibelopp för fastighet eller för förmögenhet,

att den skattskyldige icke har att erlägga tilläggspensionsavgift, samt

att vid taxering för inkomsten icke andra avdrag medgivas den skattskyldige än dels ortsavdrag, dels därutöver ett belopp av fyrahundra- femtio kronor för skattskyldig, som avses i 2 mom. första stycket 2) här nedan, och trehundra kronor för an­ nan skattskyldig, dels ock, såvitt an­ går taxeringen till statlig inkomst­ skatt, för kommunala utskylder med belopp, motsvarande för skattekrona och skatteöre det belopp, som enligt 3 mom. legat till grund vid uträk­ nandet av de i vederbörlig tabell an­ givna utskylderna.

sådana tabeller.

Skattetabellerna skola för olika in­ komstbelopp, beräknade för vecka el­ ler den längre tid som riksskatte­ nämnden bestämmer, angiva därå be­ löpande skatt. Tabellerna skola grun­ das på följande förutsättningar, näm­ ligen

att inkomsten samt ortsavdraget äro oförändrade under inkomståret,

att den skattskyldige icke kom­ mer att taxeras för annan inkomst än som i tabellen angives, ej heller för garantibelopp för fastighet eller för förmögenhet,

att den skattskyldige icke har att erlägga tilläggspensionsavgift, samt

att vid taxering för inkomsten icke andra avdrag medgivas den skattskyldige än dels ortsavdrag, och, såvitt gäller i 2 mom. första stycket 3) avsedd skattskyldig, avdrag enligt 46 § 3 mom. kommunalskattelagen, dels därutöver ett belopp av fyra­ hundrafemtio kronor för skattskyl­ dig, som avses i 2 mom. första styc­ ket 2), och trehundra kronor för an­ nan skattskyldig, dels ock, såvitt angår taxeringen till statlig inkomst­ skatt, för kommunala utskylder med belopp, motsvarande för skattekrona och skatteöre det belopp, som enligt

1 Senaste lydelse av 4 § 1 mom. samt 5 och 15 §§ se 1961: 627 ävensom av 4 § 2 mom. se 1960:175.

13

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

3 mom. legat till grund vid uträknan­ det av de i vederbörlig tabell angiv­ na utskylderna.

Tabellerna skola----------------------- antal kronor. 2 m o m. I skattetabellerna---------------------- skattskyldiga, nämligen 1) gift, med----------------------- tretusen kronor; 2) annan gift,------- —-------- 1) sägs;

3) ogift inkomsttagare som är be­ rättigad till avdrag enligt 46 § 3 mom. kommunalskattelagen;

3) ogift inkomsttagare. 4) annan ogift inkomsttagare.

Gift, med maken sammanlevande Gift, med maken sammanlevande kvinna, vars make har inkomst, skall kvinna, vars make har inkomst, skall hänföras till under 2) upptagen hänföras till under 2) upptagen grupp av skattskyldiga, därest hon grupp av skattskyldiga, därest hon har hemmavarande barn, samt eljest har hemmavarande barn, samt eljest till under 3) upptagen grupp av till under 4) upptagen grupp av skattskyldiga. skattskyldiga.

Gift, med maken sammanlevande Gift, med maken sammanlevande kvinna, som har egen inkomst men kvinna, som har egen inkomst men vilkens make icke uppbär inkomst, vilkens make icke uppbär inkomst, skall likställas med gift manlig in- skall, därest hon är berättigad till av-komsttagare som under 2) avses. drag enligt 46 § 3 mom. första styc­

ket första punkten kommunalskatte­ lagen, hänföras till under 3) uppta­ gen grupp skattskyldiga samt eljest likställas med gift manlig inkomst­ tagare som under 2) avses.

Ogift skattskyldig, som har hem- Ogift skattskyldig, som har hem­ mavarande barn, skall likställas med mavarande barn och som icke är gift manlig inkomsttagare som under hänförlig till under 3) upptagen 2) avses. 9TUPP av skattskyldiga, skall likstäl­ las med gift manlig inkomsttagare som under 2) avses.

Med ogift--------------- ------ eller hemskild. Med gifta---------------------- haft barn.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

5

Vid beräkning — —-------------4 § Förhållandena den 1 november året näst före inkomståret äro, där icke i nästfoljande stycke annorledes stadgas, avgörande för till vilken i 4 § 2 mom. omförmäld grupp av skatt­ skyldiga vederbörande skall hänfö­ ras. Härvid skall iakttagas, att i and­ ra och fjärde styckena av nämnda författningsrum med barn icke avses barn, som före nyssnämnda tidpunkt fyllt femton år.

§•

4 mom.

Förhållandena den 1 november året näst före inkomståret äro, där icke i nästföljande stycke annorledes stadgas, avgörande för till vilken i 4 § 2 mom. omförmäld grupp av skatt­ skyldiga vederbörande skall hänföras.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

Skall under inkomståret preliminär A-skatt enligt tabell börja utgå för skattskyldig, för vilken skatt icke ti­ digare sålunda beräknats, skall i fråga om skattskyldigs civilstånd det förhållande, som kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt, vad angår frågan om den skatt­ skyldige har hemmavarande barn, förhållandet vid den tidpunkt, då debetsedel jämlikt 35 § sista styc­ ket översändes till skattskyldig, vara avgörande för till vilken i 4 § 2 mom. avsedd grupp av skattskyldiga veder­ börande skall hänföras. Härvid skall iakttagas, att i andra och fjärde styc­ kena av sistnämnda författning srum med barn icke avses barn, som före den 1 november året näst före in­ komståret fyllt femton år eller som fötts efter den 1 november under in­ komståret.

15

Vid preliminär taxering skola be­ skattningsbar inkomst och beskatt­ ningsbar förmögenhet beräknas i en­ lighet med bestämmelserna i förord­ ningen om statlig inkomstskatt, kom­ munalskattelagen samt förordningen om statlig förmögenhetsskatt. Dock skall iakttagas, att vid bestämmande av beskattningsbar inkomst ortsav- drag beräknas med hänsyn, där icke i andra stycket annorlunda stadgas, till den skattskyldiges civilstånd den 1 november året näst före inkomst­ året, samt, vad angår frågan om den skattskyldige har hemmavarande

(Föreslagen lydelse)

Skall under inkomståret preliminär A-skatt enligt tabell börja utgå för skattskyldig, för vilken skatt icke ti­ digare sålunda beräknats, skall i fråga om skattskyldigs civilstånd det förhållande, som kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt, vad angår frågan om den skatt­ skyldige har hemmavarande barn, förhållandet vid den tidpunkt, då debetsedel jämlikt 35 § sista styc­ ket översändes till skattskyldig, vara avgörande för till vilken i 4 § 2 mom. avsedd grupp av skattskyldiga veder­ börande skall hänföras.

Vid tillämpning av andra och tred­ je styckena här ovan skall iakttagas, att frågan om skattskyldig haft hem­ mavarande barn eller icke bedömes med utgångspunkt från vad som på grund av kommunalskattelagens be­ stämmelser i sådant hänseende kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter in­ komståret.

§•

Vid preliminär taxering skola be­ skattningsbar inkomst och beskatt­ ningsbar förmögenhet beräknas i en­ lighet med bestämmelserna i förord­ ningen om statlig inkomstskatt, kom­ munalskattelagen samt förordningen om statlig förmögenhetsskatt. Dock skall iakttagas, att vid bestämmande av beskattningsbar inkomst ortsav- drag beräknas med hänsyn, där icke i andra stycket annorlunda stadgas, till den skattskyldiges civilstånd den 1 november året näst före inkomst­ året, samt, vad angår frågan om den skattskyldige har hemmavarande

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 181 år 1962

(Nuvarande lydelse)

barn, till förhållandena vid nyss­ nämnda tidpunkt. Härvid skall iakt­ tagas, att med barn icke avses barn, som vid nyssnämnda tidpunkt fyllt femton år.

Vid preliminär taxering, som sker under inkomståret, skall hänsyn ta­ gas i fråga om skattskyldigs civil­ stånd till det förhållande, som kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt, vad angår frågan om den skattskyldige har hemmava­ rande barn, till förhållandena vid den tidpunkt, då taxeringen verkstäl­ les. Härvid skall iakttagas, att med barn icke avses barn, som den 1 no­ vember året näst före inkomståret fyllt femton år eller som fötts efter den 1 november under inkomståret.

(Föreslagen lydelse)

barn, till förhållandena vid nyss­ nämnda tidpunkt.

Vid preliminär taxering, som sker under inkomståret, skall hänsyn ta­ gas i fråga om skattskyldigs civil­ stånd till det förhållande, som kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt, vad angår frågan om den skattskyldige har hemmava­ rande barn, till förhållandena vid den tidpunkt, då taxeringen verkstäl­ les.

Vid tillämpning av första och and­ ra styckena här ovan skall iakttagas, att frågan om skattskyldig haft hem­ mavarande barn eller icke bedömes med utgångspunkt från vad som på grund av. kommunalskattelagens be­ stämmelser i sådant hänseende kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter in­ komståret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1963.

Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 16 maj 1958 (nr 295)

om sjömansskatt

Härigenom förordnas, att 4 § och anvisningarna till 10 § förordningen den 16 maj 1958 om sjömansskatt1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, att i de vid samma förordning fogade sjömansskattetabel- lerna2 kolumnerna skola, med ändring av nuvarande rubriker, erhålla

1 Senaste lydelse av 4 § 2 mom. se 1962:142 och av anvisningarna till 10 § se 1960:176. * Senaste lydelse av sjömansskattetabellerna se 1962:21.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

rubrikerna, kolumn 1 »Ogift» och kolumn 2 »Gift» samt att till nämnda sjömansskattetabeller skall fogas en ny kolumn med nummerbeteckning 3 och med lydelse, som framgår av härvid fogad bilaga.

(Nuvarande lydelse)

4

1 mom. Till kommun och lands­ tingskommun ävensom till munici- palsamhälle, i vilket utdebiteringen för samhällets behov för beskatt­ ningsåret bestäints till minst en kro­ na för skattekrona, skall på sätt ne­ dan stadgas utgå ersättning av stats­ medel för minskade skatteintäkter. Allmän sjukkassa skall åtnjuta er­ sättning av statsmedel för minskade sjukförsäkringsavgifter.

2 mom. Ersättning utgår årligen till stad som icke tillhör landstings­ kommun med femtiofem procent, till annan kommun med fyrtio procent, till landstingskommun med femton procent, till municipalsamhälle, var­ om här är fråga, med två procent och till allmän sjukkassa med sex procent av den sjömansskatt, som under beskattningsåret erlagts av sjö­ män bosatta inom kommunen, lands­ tingskommunen eller inom munici- palsamhället eller inom sjukkassans verksamhetsområde.

Ersättning, som----------------------500

(Föreslagen lydelse)

§•

1 m o m. Till kommun och lands­ tingskommun ävensom till munici­ palsamhälle, i vilket utdebiteringen för samhällets behov för beskatt­ ningsåret bestämts till minst en kro­ na för skattekrona, skall på sätt ne­ dan stadgas utgå ersättning av stats­ medel för minskade skatteintäkter. Allmän försäkringskassa skall åt­ njuta ersättning av statsmedel för minskade sj ukförsäkringsavgifter.

2 mom. Ersättning utgår årligen till stad som icke tillhör landstings­ kommun med femtiofem procent, till annan kommun med fyrtio procent, till landstingskommun med femton procent, till municipalsamhälle, var­ om här är fråga, med två procent och till allmän försäkringskassa med sex procent av den sjömansskatt, som under beskattningsåret erlagts av sjömän bosatta inom kommunen, landstingskommunen eller inom mu- nicipalsamhället eller inom försäk­ ringskassans verksamhetsområde, kronor.

Anvisningar

till 10 §.

Kolumnen i — — —- följande uppställning.

Å debetsedel för preliminär A-skatt angiven kolumn

Avdrag för sjömansskatt verkställes enligt nedan­ stående kolumn i sjömansskattetabellen

Å debetsedel för preliminär A-skatt angiven kolumn

Avdrag för sjömansskatt verkställes enligt nedan­ stående kolumn i sjömansskattetabellen

1

1

1

1

2 eller 3

2

2 eller 3

4

2

3

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 4 §, den 1 januari 1963 samt i övrigt dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad upp­ gift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. I samband med ikraftträdandet skall iakttagas följande.

Denna förordning skall äga tillämpning jämväl med avseende å sjö­ manskatt för år 1962. Har skatteavdrag under år 1962 beräknats till högre belopp än som skolat ske, därest bestämmelserna i lagen den

17

1962 (nr ) om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), i förordningen den 1962 (nr ) om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272) och i denna förordning varit tillämpliga i fråga om fastställande av tillämplig kolumn för gäldande av preliminär A-skatt för år 1962 och för beräkning av sjömansskatt för samma år, skall sjömansskatten nedsättas med ett belopp, som motsvarar vad som sålunda för mycket uttagits i skatt. Därvid skall vad som i för­ ordningen om sjömansskatt är föreskrivet om rättelse av skatteavdrag äga motsvarande tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Bilaga

Sjömansskattetabell I

Fjärrfart

Beskattningsbar inkomst samt skattebelopp avse månad

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

3

3

3

3

—490

_

.

881- 890 96

1 281—1 290 177 1 681—1 690

282

491—500 6 891— 900

98

1 291—1 300 179 1 691—1 700

285

501—510 9

901— 910 99 1 301—1 310

182 1 701—1 710

287

511—520

11 911— 920 101

1 311—1 320 184

1 711—1 720 290

521—530 14

921— 930 103

1 321—1 330 187

1 721—1 730 292

531-540 17

931— 940 105

1 331—1 340 189

1 731—1 740 294

541—550 19

941— 950 107

1 341-1 350 192

1 741—1 750 297

551 ■—560

22 951— 960 109

1 351—1 360

195 1 751—1 760

299

561—570 24 961— 970

in

1 361—1 370 198

1 761—1 770 302

571—580 27 971— 980

113 1 371—1 380

200 1 771—1 780

304

581—590 29 981— 990

115 1381—1 390

203 1 781—1 790

307

591—600 32

991—1 000 117

1391—1 400 206 1 791—1 800

310

601—610 35 1 001—1 010

118

1401—1 410 209

1 801—1810 313

611—620 37

1 011—1 020 120

1411—1 420 212 1 811—1 820

316

621—630 40

1 021—1030 122

1 421—1 430 214

1 821—1 830 319

631-640 43

1 031—1 040

124 1 431—1 440 217

1 831—1 840 322

641—650

45 1 041—1 050

126 1 441—1 450 220

1 841—1 850 325

651—660 48

1 051—1 060

128 1 451—1 460

223 1 851—1 860

328

661—670

51 1 061—1 070

130 1 461—1 470 225

1 861—1 870

331

671—680 54 1 071—1 080

132 1 471—1 480

228 1 871—1 880

334

681-690 56 1 081—1 090

134 1481—1 490

230

1 881—1 890 337

691—700 59

1 091—1100 136

1 491—1 500 233 1 891—1 900

340

701—710 61

1101—1 no

138

1 501—1 510 236

1 901—1 910 343

711—720 63

1111—1120 140

1 511—1 520 239

1 911—1 920 346

721—730 65

1121—1130 141

1 521—1 530 241

1 921—1 930 349

731—740 67

1131—1140 143

1 531—1 540

243 1 931—1 940 352

741—750 69

1141—1150

145 1 541—1 550 246

1 941—1 950

751—760

71 1151—1 160

147

1 551—1 560 248 1 951—1 960

M

761—770

73 1161—1170

149

1 561—1 570 250 1 961—1 970 362

771—780

75 1171—1180

151

1 571—1 580 252 1 971—1 980

365

781—790 76

1181—1190 153

1 581—1 590 255 1 981—1 990

368

791—800

78 1 191—1 200

155

1 591—1 600 258 1 991—2 000

371

801—810 80

1 201—1 210 157

1 601—1 610 260

2 001—2 010 374

811—820 82

1 211—1 220 160

1 611—1 620 263

2 011—2 020 377

821—830 84

1 221—1 230

162 1 621—1 630

265 2 021—2 030

380

831-840 86

1 231—1 240 164

1 631—1 640

267 2 031—2 040

383

841—850

88 1 241—1 250

167 1 641—1 650

270 2 041-2 050 387

851—860

90 1 251—1 260

169 1 651—1 660

273 2 051—2 060

390

861—870

92 1 261—1 270

172

1 661—1670 276 2 061—2 070

393

871—880

94 1 271—1 280

174

1 671—1 680 279 2 071—2 080

397

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

19

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

3

3

3

3

2 081—2 090

400

2 581—2 590 595

3 081—3 090 826 3 581—3 590 1065

2 091—2 100

403 2 591—2 600

600 3 091—3 100 831

3 591—3 600 1070

2 101—2 no

406 2 601—2 610

605 3101—3110 836

3 601—3 610 1075

2111—2 120 410

2 611—2 620

609 3111—3120 841

3 611—3 620 1080

2121—2130

414 2 621—2 630 614

3 121—3 130 846 3 621—3 630

1086

2 131—2 140 417

2 631—2 640 618

3 131—3140 850 3 631—3 640

1091

2 141—2 150

420

2 641—2 650 623

3 141—3 150 855 3 641—3 650 1096

2 151—2 160 423 2 651—2 660

627 3 151—3 160 860

3 651—3 660 1101

2 161—2 170

426 2 661—2 670

632 3161—3 170

865 3 661—3 670 1106

2 171—2 180 430

2 671—2 680

636 3 171—3180 869 3 671—3 680

1111

2181—2 190 433

2 681—2 690 641

3 181—3 190 874 3 681—3 690

1116

2 191—2 200 436

2 691—2 700 646

3 191—3 200 879 3 691—3 700

1121

2 201—2 210 440

2 701—2 710 651 3 201—3 210

883 3 701—3 710 1126

2 211—2 220 443

2 711—2 720 655 3 211—3 220

888 3 711—3 720

1131

2 221—2 230

447 2 721—2 730

660

3 221—3 230 892 3 721—3 730 1136

2 231—2 240

451 2 731—2 740

664 3 231—3 240

897 3 731—3 740 1141

2 241—2 250

455 2 741—2 750 669

3 241—3 250 902

3 741—3 750 1 146

2 251—2 260

459 2 751—2 760

674 3 251—3 260 907 3 751—3 760

1 151

2 261—2 270

463 2 761-2 770 679 3 261—3 270

911 3 761—3 770 1156

2 271—2 280 467 2 771—2 780

683 3 271—3 280

916 3 771-3 780 1161

2 281—2 290 471

2 781—2 790 688 3 281—3 290

921 3 781—3 790 1166

2 291—2 300 475 2 791—2 800

692 3 291—3 300 926

3 791—3 800 1172

2 301—2 310

479

2 801—2 810 697 3 301—3 310

930 3 801—3 810 1177

2 311—2 320

483 2 811—2 820

701 3 311—3 320 935

3 811—3 820 1182

2 321—2 330

487 2 821—2 830 705

3 321—3 330 939 3 821—3 830

1187

2 331—2 340

491 2 831—2 840 710

3 331—3 340 943 3 831—3 840

1192

2 341—2 350

495 2 841—2 850 714

3 341—3 350 948 3 841-3 850 1197

2 351—2 360 499

2 851—2 860 719

3 351—3 360 953 3 851—3 860 1202

2 361—2 370 503

2 861—2 870 723

3 361—3 370 958 3 861—3 870 1207

2 371—2 380 507 2 871—2 880

728 3371—3 380 962 3 871—3 880

1212

2 381—2 390

511

2 881—2 890 732 3 381—3 390

967 3 881—3 890 1217

2 391—2 400 515 2 891—2 900

737 3 391—3 400 972

3 891—3 900 1223

2 401—2 410 519 2 901—2 910 742

3 401—3 410

977 3 901—3 910 1228

2 411—2 420

523 2 911—2 920

747 3 411—3 420 982 3 911—3 920

1233

2 421—2 430

527 2 921—2 930 751

3 421—3 430 986 3 921—3 930 1238

2 431—2 440

531 2 931—2 940

756 3 431—3 440

991

3 931—3 940

1 243

2 441—2 450 535 2 941 -2 950 760

3 441—3 450 996 3 941—3 950 1248

2 451—2 460 539

2 951—2 960 765 3 451—3 460

1001 3 951—3 960 1253

2 461—2 470 543

2 961 -2 970 769 3 461—3 470

1 005 3 961—3 970 1 258

2 471—2 480 547

2 971—2 980 773 3 471—3 480

1010 3 971—3 980 1 263

2 481—2 490 551

2 981—2 990 778

3 481—3 490 1 015 3 981—3 990 1 268

2 491—2 500 555

2 991—3 000 783

3 491—3 500 1 020 3 991—4 000 1273

2 501—2 510

559 3 001- 3 010 788 3 501—3 510

1 025 4 001—4 010 1278

2 511—2 520 564

3 011—3 020 792 3 511—3 520

1 030 4 011—4 020 1283

2 521—2 530 568

3 021—3 030 797

3 521—3 530 1035 4 021—4 030 1288

2 531—2 540

573 3 031—3 040 801 3 531—3 540

1040 4 031—4 040 1 293

2 541—2 550

577 3 041—3 050 806 3 541—3 550

1 045 4 041—4 050

1299

2 551—2 560 682 3 051—3 060

811

3 651—3 560 1 050 4 051—4 060 1 304

2 561—2 570

586 3 061—3 070 816 3 561—3 570

1 055 4 061—4 070 1309

2 571-2 580 591

3 071—3 080

821

3 571—3 680 1060

4 071—4 080 1314

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

3

3

3

3

4 081—4 090

1320

4 331—4 340

1447

4 581—4 590

1580

4 831—4 840

1718

4 091—4 100

1325

4 341—4 350

1453

4 591—4 600

1586

4 841—4 850

1724

4101—4110

1330

4 351—4 360

1458

4 601-4 610

1592

4 851—4 860

1730

4 111—4 120

1336

4 361—4 370

1463

4 611—4 620

1597

4 861—4 870

1735

4 121—4130

1341

4 371—4 380

1468

4 621—4 630

1603

4 871—4 880

1740

4131—4140

1346

4 381—4 390

1473

4 631—4 640

1608

4 881—4 890

1746

4 141—4150

1351

4 391—4 400

1479

4 641—4 650

1614

4 891—4 900

1752

4151—4160

1356

4 401—4 410

1484

4 651—4 660

1620

4 901—4 910

1757

4 161—4 170

1361

4 411—4 420

1489

4 661—4 670

1625

4 911—4 920

1763

4171—4180

1366

4 421—4 430

1494

4 671-4 680

1630

4 921—4 930

1768

4 181—4190

1371

4 431—4 440

1500

4 681-4 690

1636

4 931—4 940

1773

4191—4 200

1377

4 441—4 450

1505

4 691—4 700

1642

4 941—4 950

1779

4 201—4 210

1382

4 451—4 460

1510

4 701—4 710

1647

4 951—4 960

1785

4 211—4 220

1387

4 461—4 470

1515

4 711—4 720

1653

4 961—4 970

1790

4 221—4 230

1392

4471—4 480

1520

4 721—4 730

1658

4 971—4 980

1795

4 231—4 240

1397

4 481—4 490

1526

4 731—4 740

1663

4 981—4 990

1801

4 241—4 250

1402

4 491—4 500

1531

4 741—4 750

1669

4 991—5 000

1807

4 251—4 260

1407

4 501—4 510

1536

4 751—4 760

1675

4 261—4 270

1412

4 511—4 520

1542

4 761—4 770

1680

4 271—4 280

1417

4 521—4 530

1547

4 771—4 780

1685

4 281—4 290

1422

4 531—4540

1552

4 781—4 790

1691

4 291-4 300

1427

4 541—4 550

1558

4 791—4 800

1697

4 301—4310

1432

4 551—4 560

1564

4 801—4 810

1702

4 311—4 320

1437

4 561—4 570

1569

4 811—4 820

1708

4 321—4 330

1442

4 571—4 580

1575

4 821—4 830

1713

Fjärrfart

Beskattningsbar

inkomst

Ensamstående kvinna med barn

kr.

3

5 001— 6 500

6 501—10300

10 301—15 200

15 201 och däröver

1 807 kr. för

2 647 »

»

4 965 » »

8150 » *

5 000 kr. och 56 %

6 500 »

»

61 »

10 300 »

*

65 *

15 200 *

»

70 »

av återstoden

»

*

*

»

»

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

21

Sjömansskattetabell II

Närfart

Beskattningsbar inkomst samt skattebelopp avse månad

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

3

3

3

3

-290

681— 690 72

1081—1090 182 1481—1 490

286

291—300 6 691— 700

75 1091—1100

185 1 491—1500 289

301—310

6 701— 710

78 1101—1 no

187 1501—1510 292

311—320

7 711— 720

80 1111—1120

190 1 511—1520 294

321—330 8

721— 730 83

1121—1130 193

1521—1 530 297

331—340 8 731— 740

86

1131-1140 196 1 531—1540

300

341—350 9

741— 750 89

1141—1150 198

1 541—1 550 303

351-360

9 751— 760

91 1151—1160 201

1551—1560 306

361—370

10 761— 770

94 1161—1170

204 1 561—1570 309

371—380 11

771— 780

97 1171—1180 207

1571—1 580 312

381—390 12

781— 790 99

1181—1190 209

1581—1590 315

391—400 12 791— 800

102

1191—1 200 212

1 591—1 600 318

401—410 13

801— 810 104

1 201—1 210 214 1 601—1 610

320

411—420

14 811— 820

107 1 211—1 220

217 1 611—1 620

323

421—430

14 821— 830

no 1 221—1230

220 1 621—1 630 326

431—440

15 831— 840

113 1 231—1 240

223 1631—1640 329

441—450

16 841— 850 115

1 241—1 250

226 1 641—1 650 331

451—460

17 851— 860 118

1 251—1 260 228

1 651—1 660 334

461—470 18

861— 870 121

1 261—1 270 231 1 661—1670

337

471—480

19 871— 880

124 1 271—1 280

234 1 671—1 680

340

481—490 20 881— 890

127 1 281—1 290

237 1 681—1 690 343

491—500

21 891— 900

130 1 291—1 300

239 1 691—1700

345

501—510 23

901— 910

132 1 301—1 310

242 1 701—1 710 348

511—520

26 911— 920

135 1 311—1 320

245 1 711—1 720 351

521—530 28

921— 930 138

1 321—1 330 248

1 721—1 730 354

531—540 31

931— 940

141 1 331—1 340

250

1 731—1 740

357

541—550 34

941— 950

144 1341—1 350 253 1 741—1 750

360

551—560 36 951— 960

146

1 351—1 360 255 1 751—1 760

363

561-570 39

961— 970 149

1 361—1 370 257 1 761—1 770

366

571-580 42 971— 980

152 1 371—1 380

260 1 771—1 780 370

581—590 44 981— 990

155 1 381—1 390

262 1 781—1 790 373

591—600 47

991—1000 157 1 391—1 400

264 1 791—1 800 376

601—610

49 1 001—1010

160 1 401—1 410

266 1 801—1 810 379

611—620

52 1011—1 020

162 1 411—1 420

269 1 811—1 820

382

621—630

65 1021—1030

165 1 421—1 430

272 1821—1 830 386

631—640 68 1031—1 040

168 1 431—1 440

274 1 831—1 840

389

641—650 61

1 041—1050 171

1 441—1 450 277 1 841—1 850

392

651—660 63

1 051—1 060 174 1 451—1 460

279 1 851—1 860

395

661-670 66

1061-1 070 176 1 461—1 470

281 1 861—1 870 398

671—680 69 1 071—1 080

179 1 471—1 480

284 1 871—1 880 401

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

Beskattnings­ bar inkomst

kr.

Ensam­ stående kvinna med barn

3

3

3

3

1881-1 890 404 2 381—2 390

593 2 881—2 890 826

3 381—3 390 1065

1 891—1 900

408 2 391—2 400

597 2 891—2 900 831

3 391—3 400 1070

1 901—1 910 411 2 401—2 410

602 2 901—2 910 836

3 401—3 410 1075

1 911-1 920

414

2 411—2 420

606 2 911—2 920

841 3 411—3 420 1080

1 921—1 930 417 2 421—2 430

611 2 921—2 930

846 3 421—3 430

1085

1 931—1 940

420 2 431—2 440 616 2 931—2 940

851 3 431—3 440

1090

1 941—1 950 424 2 441—2 450

620 2 941—2 950

855 3 441—3 450

1095

1 951—1 960

428 2 451—2 460 625

2 951—2 960 860 3 451—3 460

1 100

1 961-1 970 431 2 461—2 470 630

2 961—2 970 865 3 461—3 470

1105

1 971—1 980

435 2 471—2 480 634

2 971—2 980 870

3 471—3 480 1 no

1 981—1 990 438 2 481—2 490 639

2 981—2 990 875

3 481—3 490 1115

1 991-2 000 441 2 491—2 500 644

2 991—3 000 880

3 491—3 500 1120

2 001—2 010 445 2 501—2 510 648

3 001—3 010 884

3 501—3 510 1125

2 011—2 020 448 2 511—2 520 653

3 011—3 020 888

3 511—3 520 1130

2 021—2 030 452 2 521—2 530 658

3 021—3 030 893 3 521—3 530 1136

2 031—2 040 455 2 531—2 540 663

3 031—3 040 898 3 531—3 540 1141

2 041—2 050 459 2 541—2 550 667

3 041—3 050 903 3 541—3 550

1 146

2 051—2 060 463

2 551—2 560 672

3 051—3 060 907

3 551—3 560 1151

2 061—2 070

466 2 561—2 570 676

3 061—3 070 912

3 561—3 570 1 156

2 071-2 080 470

2 571—2 580 681

3 071—3 080 917 3 571—3 580 1161

2 081-2 090 473 2 581—2 590

686

3 081—3 090 922

3 581—3 590 1166

2 091—2 100 477 2 591—2 600 691

3 091—3 100 926 3 591—3 600 1171

2101—2 no 481 2 601—2 610 695

3101—3110 931 3 601—3 610 1176

2 111-2 120 485 2 611—2 620 700

3111—3120 935 3 611—3 620 1 181

2 121—2 130 489

2 621—2 630

705

3 121—3130 940 3 621—3 630 1187

2 131—2 140 493 2 631—2 640 710

3 131—3 140 945 3 631—3 640 1192

2 141-2 150 497

2 641—2 650

714

3 141—3 150 950

3 641—3 650 1197

2 151-2 160 501 2 651—2 660 718

3 151—3 160

954 3 651—3 660 1202

2161—2 170 505

2 661—2 670

723

3161—3 170 958

3 661—3 670 1207

2 171-2 180 509 2 671—2 680 728

3 171—3 180 963 3 671—3 680 1 212

2 181—2 190 513 2 681—2 690 733

3181—3 190 968 3 681—3 690 1217

2 191—2 200 517 2 691—2 700 737

3 191—3 200 973 3 691—3 700 1222

2 201—2 210 521 2 701—2 710 742

3 201—3 210 977

3 701—3 710

1227

2 211—2 220 525 2 711—2 720 746

3 211—3 220 982 3 711—3 720

1232

2 221—2 230 529

2 721—2 730

751

3 221—3 230 987 3 721—3 730 1238

2 231—2 240 533 2 731—2 740 756

3 231—3 240

992

3 731—3 740 1243

2 241—2 250 537 2 741—2 750 761

3 241—3 250

996

3 741—3 750

1 248

2 251—2 260 541

2 751—2 760

765

3 251—3 260

1001

3 751—3 760 1253

2 261—2 270 545

2 761—2 770

770

3 261—3 270 1006 3 761—3 770 1258

2 271—2 280

549 2 771—2 780 775

3 271—3 280 1011 3 771—3 780

1263

2 281—2 290 553 2 781—2 790 780

3 281—3 290 1016 3 781—3 790 1268

2 291—2 300

557 2 791—2 800 784

3 291—3 300 1021 3 791—3 800 1 273

2 301—2 310 561 2 801—2 810 788

3 301—3 310 1026 3 801—3 810 1278

2 311—2 320 565 2 811—2 820 793

3 311—3 320 1031 3 811—3 820 1 283

2 321—2 330 569 2 821—2 830 798

3 321—3 330 1036 3 821—3 830 1288

2 331—2 340 573 2 831—2 840 803 3 331—3 340 1041 3 831—3 840 1293 2 341—2 350 577 2 841—2 850 807 3 341—3 350 1045 3 841—3 850 1 298 2 351—2 360 581

2 851—2 860

812 3 351—3 360 1050 3 851—3 860 1303

2 361—2 370 585

2 861—2 870 816

3 361—3 370 1055 3 861—3 870 1308

2 371—2 380 589

2 871—2 880

821 3 371—3 380 1060 3 871—3 880 1314

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

23

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

Beskattnings­

bar inkomst

kr.

Ensam­

stående

kvinna

med

barn

3

3

3

3

3 881—3 890

1319

4 181—4 190

1473

4 481—4 490

1634

4 781—4 790

1800

3 891—3 900

1324

4 191—4 200

1478

4 491—4 500

1640

4 791—4 800

1805

3 901-3 910

1329

4 201—4 210

1483

4 501—4 510

1645

4 801—4 810

1810

3 911—3 920

1335

4 211—4 220

1488

4 511-4 520

1651

4 811—4 820

1816

3 921—3 930

1340

4 221—4 230

1493

4 521-4 530

1657

4 821-4 830

1822

3 931—3 940

1346

4 231-4 240

1498

4 531—4 540

1662

4 831—4 840

1827

3 941—3 950

1352

4 241—4 250

1504

4 541—4 550

1668

4 841—4 850

1833

3 951—3 960

1358

4 251—4 260

1509

4 551—4 560

1673

4 851—4 860

1838

3 961—3 970

1363

4 261—4 270

1514

4 561—4 570

1678

4 861-4 870

1843

3 971—3 980

1368

4 271-4 280

1520

4 571—4 580

1684

4 871—4 880

1849

3 981—3 990

1373

4 281—4 290

1525

4 581—4 590

1690

4 881—4 890

1855

3 991—4 000

1378

4 291—4 300

1530

4 591—4 600

1695

4 891-4 900

1860

4 001—4 010

1383

4 301-4 310

1535

4 601—4 610

1700

4 901—4 910

1865

4 011—4 020

1388

4 311—4 320

1541

4 611—4 620

1706

4 911-4 920

1871

4 021—4 030

1393

4321—4 330

1546

4 621—4 630

1712

4 921-4 930

1877

4 031—4 040

1398

4 331—4 340

1551

4 631—4 640

1717

4 931—4 940

1883

4 041—4 050

1403

4 341—4 350

1557

4 641—4 650

1723

4 941—4 950

1889

4 051—4 060

1408

4 351-4 360

1562

4 651—4 660

1728

4 951—4 960

1895

4 061—4 070

1413

4 361-4 370

1567

4 661—4 670

1733

4 961—4 970

1901

4 071—4 080

1418

4 371—4 380

1573

4 671—4 680

1739

4 971-4 980

1907

4 081-4 090

1423

4 381—4 390

1579

4 681—4 690

1745

4 981-4 990

1913

4 091—4 100

1428

4 391—4 400

1584

4 691-4 700

1750

4 991—5 000

1919

4101—4 110

1433

4 401—4 410

1589

4 701—4 710

1755

4111—4 120

1438

4 411—4 420

1595

4 711—4 720

1761

4 121-4 130

1443

4 421—4 430

1600

4 721-4 730

1767

4 131—4 140

1448

4 431—4 440

1606

4 731—4 740

1772

4 141—4 150

1453

4 441—4 450

1612

4 741—4 750

1778

4 151—4 160

1458

4 451—4 460

1617

4 751-4 760

1783

4 161—4 170

1463

4 461-4 470

1623

4 761—4 770

1788

4171—4180

1468

4 471—4 480

1628

4 771—4 780

1794

Närfart

Beskattningsbar

inkomst

Ensamstående kvinna med barn

5 001— 6 500

1 919 kr. för

5 000 kr. och 56 % ay återstoden

6 501—10 300

2 759 * »

6 500 *

» 61 »

>

>

10 301—15 200

5 077 »

»

10 300 *

* 65

»

i

15 201 och däröver

8 262 * »

15 200 *

* 70

»

»

>

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen den 18

maj 1962 (nr 163) om ändring i kommunalskattelagen den 28 september

1928 (nr 370)

Härigenom förordnas, att övergångsbestämmelserna till lagen den 18

maj 1962 om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr

370) skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Denna lag —------------------ Svensk författningssamling.

Äldre bestämmelser---------------------- tidigare år.

De nya bestämmelserna skola dock Har det räkenskapsår, för vilket

i intet fall äga tillämpning beträf- taxering i första instans verkställes

fande räkenskapsår, som gått till år 1963, gått till ända före den 1

ända före den 1 november 1962. november 1962, må vid nämnda taxe­

ring, utan binder av vad i punkt 7

av anvisningarna till 22 § sägs, kost­

nad under beskattningsåret för

iståndsättande eller omläggning av

förut anlagd täckdikning hänföras

till avdragsgill underhållskostnad,

dock ej med större belopp än vad

en omläggning med enahanda ma­

terial som det gamla skulle kostat.

Vad sålunda avdragits må icke se­

nare avskrivas genom årliga värde-

minskningsavdrag.

I samband------------------— följande iakttagas.

Om den-------------------- är fråga.

Vad nu----------------- — nämnda beskattningsår.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

25

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den H sep­

tember 1962.

Närvarande:

Statsråden

N

ilsson

, S

träng

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

,

E denman , J ohansson , af G eijerstam , H ermansson , H olmqvist .

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om skattelättnad för

ensamstående med hemmavarande barn, m. m. och anför därvid följande.

Inledning

Vid 1960 års riksdag företogs reformer inom området för familj ebeskatt-

ningen. Särskilt i fråga om s. k. ensamstående vårdnadshavare innebar 1960

års beslut betydande skattelättnader. Sålunda fick ensamstående med hem­

mavarande barn under 16 år samma ortsavdrag som gift (4 500 kr.) varjäm­

te den statliga inkomstskatten för sådan skattskyldig skulle beräknas enligt

den skatteskala som är avsedd för gifta.

Ytterligare förbättring av denna grupps ställning i skattehänseende har

därefter vid olika tillfällen varit på tal. Vid riksdagsbehandlingen under vå­

ren 1962 av motioner i detta ämne uttalade sålunda bevillningsutskottet (bet.

nr 45), att starka skäl talade för en utsträckning av rätten till det högre orts-

avdraget och den gynnsammare skatteskalan att gälla något eller några år

efter det den skattskyldiges barn fyllt 16 år. I anslutning härtill uttalades

i riksdagen från regeringshåll att det var regeringens avsikt att till höst­

riksdagen skulle framläggas förslag till lösning av de ensamstående vård-

nadshavarnas beskattning.

Jag avser att nu upptaga denna fråga.

Gällande bestämmelser m. m.

Såsom nyss antytts erhåller ogift skattskyldig (även änka, änkling och

frånskild) med hemmavarande barn under 16 år vissa fördelar vid inkomst­

taxeringen i jämförelse med andra ogifta. Dessa fördelar berör avdraget för

vissa försäkringspremier, ortsavdragen och skalan för den statliga inkomst­

skatten. Bestämmelserna härom innebär följande.

26

Till de s. k. allmänna avdragen hör avdrag för obligatorisk sjukförsäk­

ringsavgift och för premier för kapital-, arbetslöshets-, sjuk- och olycksfalls­

försäkringar m. m. Avdraget är maximerat till 400 kr. för ogift och till sam­

manlagt 800 kr. för makar. För ogift med hemmavarande barn under 16 år

gäller samma maximum som för två makar, d. v. s. 800 kr. (46 § 2 mom.

kommunalskattelagen).

Ortsavdragen uppgår till 2 250 kr. för ogift och 4 500 kr. för makar. Sam­

ma ortsavdrag som för makar tillkommer ogift med hemmavarande barn un­

der 16 år (48 § 2 mom. kommunalskattelagen).

För den statliga inkomstskatten för enskilda personer gäller två skatte­

skalor med olika progression (10 § 1 mom. förordningen om statlig inkomst­

skatt). Den ena — den fördelaktigare — tillämpas för gift och för ogift med

hemmavarande barn under 16 år. Den andra skalan är tillämplig på övriga

enskilda personer, d. v. s. ogifta utan hemmavarande barn. Skatteskalorna

och skillnaden dem emellan framgår av denna tablå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Gifta samt ogifta med barn

Beskattningsbar

inkomst, kr.

Övriga ogifta

Årsinkomst,

svarande

mot skiktets

övre gräns,

kr.

Summa stat­

lig inkomst­

skatt vid

skiktets

övre gräns,

kr.

Skatte-

%

inom

skiktet

Skatte-

%

inom

skiktet

Summa stat­

lig inkomst­

skatt vid

skiktets

övre gräns,

kr.

Årsinkomst,

svarande

mot skiktets

övre gräns,

kr.

1

2

3

4

5

6

7

12 400

600

10

6 000

10

600

9 900

16100

900

10

6 000- 9 000

20

1200

13 600

19 700

1 200

10

9 000— 12 000

25

1950

17 200

24 400

2 000

20

12 000— 16 000

30

3150

22 000

29100

3 200

30

16 000- 20 000

36

4 590

26 700

40 800

7 000

38

20 000— 30 000

41

8 690

38 400

52 600

11300

43

30 000— 40 000

45

13190

50 200

76 100

20 900

48

40 000- 60 000

49

22 990

73 700

123 200

42 500

54

60 000—100 000

54

44 590

120 800

182 000

72 000

59

100 000—150 000

59

74 090

179 600

—*

65

150 000—

65

---

--

*

De här återgivna reglerna om likställighet i ortsavdrags- och skatteskale-

hänseende mellan ogifta med hemmavarande barn och gifta tillkom, som in­

ledningsvis nämnts, genom beslut av 1960 års riksdag. Dessförinnnan var

ortsavdraget för ogift med hemmavarande barn fastställt till ett belopp som

motsvarade 150 procent av ortsavdraget för ogift. Statlig inkomstskatt be­

räknades då för alla ogifta enligt den ogynnsammare skalan.

Även om ogift med hemmavarande barn således i väsentliga hänseenden

jämställes med gift finns dock skiljaktigheter. Här må särskilt nämnas rät­

ten till s. k. förvärvsavdrag.

Reglerna om förvärvsavdrag återfinnes i 46 § 3 mom. kommunalskatte­

lagen. Förvärvsavdrag tillkommer gift kvinna som haft inkomst av rörelse,

vari hon varit verksam i ej blott ringa omfattning, eller eljest inkomst av

Knngl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

27

eget arbete. Avdraget uppgår till 300 kr. eller om hon haft hemmavarande

barn under 16 år till 300 kr. plus 20 procent av nettoinkomsten, sammanlagt

dock högst 2 000 kr. Förvärvsavdrag med 300 kr. tillkommer vidare gift kvin­

na med inkomst av jordbruksfastighet, när hon utfört eget arbete i förvärvs­

källan till minst 300 kr. värde. Förvärvsavdrag med 300 kr. medges slut­

ligen även gift man med inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse, när

hustrun utfört arbete i förvärvskällan till ett värde av minst 300 kr.

Såsom framgår av det sagda gäller vid beskattningen en åldersgräns för

det särskilda hänsynstagandet till kostnaden för hemmavarande barn. Bar­

net skall sålunda regelmässigt vara under 16 år. Denna åldersgräns sam­

manhänger med rätten till allmänt barnbidrag, som upphör med det kvartal

varunder barnet fyller 16 år. — Före 1947 års lagstiftning om allmänna

barnbidrag m. m. medgavs vid beskattningen särskilda ortsavdrag — s. k.

barnavdrag. Rätt till barnavdrag förelåg då för barn under 18 år.

I detta sammanhang må nämnas, att de allmänna barnbidragen numera

kompletteras av allmänna studiebidrag till elever vid statliga eller under

statlig tillsyn stående läroanstalter. Allmänt studiebidrag utgår till sådan

elev från och med kvartalet efter det han fyllt 16 år till och med det kvartal

varunder han fyller 18 år, dock endast under läsår eller kurstid.

Särskilda åldersgränser för barn finns vidare föreskrivna i ett flertal olika

författningar. Såsom medlem av värnpliktigs familj anses sålunda enligt

familjebidragsförordningen bl. a. barn under 16 år, som står under den värn­

pliktiges vårdnad. Samma åldersgräns gäller för beräkning av familjebo-

stadsbidrag, liksom även i regel vid den allmänna sjukförsäkringen och vid

folkpensioneringen och i vissa hänseenden vid allmän tilläggspensionering.

Barnpension enligt försäkringen för tilläggspension tillkommer dock barn

under 19 år.

1962 års vårriksdag

Motionsyrkandena vid innevarande års vårriksdag avsåg de ensamstående

vårdnadshavarnas ortsavdrag och skatteskala samt frågan om förvärvsav­

drag även åt denna kategori skattskyldiga. I vissa motioner yrkades omedel­

bara åtgärder i dessa frågor, medan andra motionärer syftade till utredning

av spörsmålen.

Bevillningsutskottet behandlade motionerna i betänkande nr 24 såvitt av­

ser förvärvsavdraget och i betänkande nr 45 i fråga om ortsavdrag och skat­

teskalan. Utskottet avstyrkte motionerna. I fråga om utsträckning av rätten

till del högre ortsavdraget och den gynnsammare skatteskalan till sådana en­

samstående vårdnadshavare, vilkas barn uppnått 16 års ålder, anförde ut­

skottet bl. a. följande.

Utskottet är medvetet om all de nuvarande bestämmelserna medför en

inte önskvärd konsekvens såtillvida att en plötslig och till beloppet be­

tydande skatteskärpning inträder för nu avsedda skattskyldiga, då det yng­

sta hemmavarande barnet passerat 16-årsgränsen. Såsom framhållits i mo­

28

tionerna förlorar barnförsörjaren i detta läge inte blott det högre ortsav-

draget och den förmånligare skatteberäkningen i fråga om skatteskala utan

går dessutom förlustig det allmänna barnbidraget. Även om barnbidraget

inte sällan ersättes av studiebidrag under några år kan den ekonomiska

påfrestningen bli mycket kännbar. Det bör beaktas att också rätten till

ett flertal socialförmåner är beroende av förekomsten av hemmavarande

barn under 16 år. Därtill kommer att den nu ifrågavarande kategorien

skattskyldiga till största delen består av ensamstående mödrar, vilka ofta

lever under pressade ekonomiska förhållanden.

Enligt utskottet talade starka skäl för en utsträckning av rätten till det

högre ortsavdraget och den gynnsammare skatteskalan att gälla något eller

några år efter det den skattskyldiges hemmavarande barn fyllt 16 år. Huru­

vida bestämmelserna, såsom föreslagits av vissa motionärer, generellt borde

utsträckas till dess barnet fyllt 19 år utan hänsynstagande till om barnet

har egna inkomster eller om man, på sätt förordats beträffande skatteska­

lorna i andra motioner, borde begränsa sig till att medge den gynnsammare

skattemässiga behandlingen endast i sådana fall då barnet varit utan egen

inkomst eller denna varit av mindre storlek, var utskottet dock inte berett

att yttra sig om på föreliggande material. Utskottet ansåg sig därför icke

kunna tillstyrka motionärernas yrkanden i dessa hänseenden.

Gentemot detta ställningstagande anfördes reservationer. Tio av utskot­

tets ledamöter ansåg att utskottet bort tillstyrka, att ensamstående vårdnads­

havare till barn, som fyllt 16 år men ej 19 år och som inte för beskattnings­

året påfördes skatt på grund av taxering till inkomstskatt, skulle erliålla

ortsavdrag med 3 375 kr., d. v. s. 150 procent av ortsavdraget för ensamstå­

ende och 75 procent av ortsavdraget för gift. Ätta av dessa utskottsledamöter

ansåg vidare, att den ensamstående vårdnadshavaren under de nyss angiv­

na villkoren skulle få den statliga inkomstskatten beräknad enligt den gynn­

sammare skatteskalan.

Vid ärendets avgörande i riksdagen framhöll jag (andra kammaren prot.

nr 24) i huvudsak följande. Utskottsmajoriteten och reservanterna var i

princip ense om att en förbättring var av nöden i fråga om de ensamståen­

de vårdnadshavarnas skatteförhållanden. Emot reservanternas förslag till

omedelbara åtgärder kunde emellertid invändningar av teknisk natur resas.

Jag framhöll särskilt att det i reservationerna uppställda kravet på att bar­

net inte fick ha egen inkomst medförde att skatteförmånen inte kunde be­

aktas redan vid källskatteavdraget. Jag erinrade även om att reservationer­

na inte ledde till motsvarande skattelättnad för sådana ensamstående vård­

nadshavare, som i skattehänseende är att anse som sjömän, t. ex. fartygens

kvinnliga personal. Det fanns en rad andra tekniska ofullkomligheter i re­

servationerna. Jag förklarade i anslutning härtill, att regeringen ansåg att

frågan om de ensamstående barnförsörjarnas beskattning för närvarande

inte är tillfredsställande ordnad. Det var därför regeringens avsikt att till

höstriksdagen lägga fram förslag om en mera tillfredsställande lösning. De

nya reglerna skulle under sådana förhållanden bli tillämpliga redan i fråga

om 1962 års inkomster.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

29

Riksdagen följde utskottets förslag och avslog de nyss nämnda reservatio­ nerna. Även motionerna om förvärvsavdrag för de ensamstående vårdnads- havarna avslogs av vårriksdagen.

Departementschefen

Efter införandet av allmänna barnbidrag har familjernas kostnader för barnens vård och uppfostran i princip inte särskilt beaktats vid beskatt­ ningen. Ett par undantag från denna princip finnes dock. Gift kvinna med förvärvsarbete får sålunda ett s. k. förvärvsavdrag, vars storlek i regel är be­ roende av om hon har barn eller icke. Förvärvsavdraget är dock i huvudsak motiverat av de speciella kostnader för barnens omhändertagande som upp­ kommer, när modern har förvärvsarbete utom hemmet. Vidare bär ogift, än­ ka, änkling eller frånskild med hemmavarande barn — såsom visats i det föregående — förmåner i skattehänseende framför ensamstående. De får således dubbelt så stort ortsavdrag som ensamstående, varjämte den stat­ liga inkomstskatten beräknas enligt en skatteskala med lägre progression än för ensamstående.

Anledningen till att skatten för den, som utan att vara gift har vårdnaden om barn, är lägre än för ensamstående ligger i öppen dag. Utöver de kostna­ der som sammanlevande föräldrar har för barnen, uppkommer för den en­ samstående vårdnadshavaren särskilda utgifter, vilka i regel saknar mot­ svarighet hos övriga ensamstående. Det är här fråga om utgifter som följer med att bostaden och hushållet blir gemensamma för flera personer. Skill­ naden i dessa hänseenden mellan vad som erfordras för en barnfamilj, där föräldrarna sammanlever, och motsvarande barnfamilj med blott en vård­ nadshavare är icke stor.

Utvecklingen har därför gått därhän, att den ensamstående vårdnadshava­ ren vid beskattningen i princip har samma förmåner som gift familjeförsör­ jare. Sista steget i denna utveckling togs år 1960. Dessförinnan utgjorde de ensamstående vårdnadshavarna en särskild kategori för sig i ortsavdrags- hänseende, placerad mitt emellan övriga ensamstående och de gifta skatt­ skyldiga.

Den ensamstående vårdnadshavarens likställighet med den gifte familje­ försörjaren gäller framför allt ortsavdragen och skalan för statlig inkomst­ skatt. Den skattelättnad som härigenom uppkommer är utan tvekan bety­ dande. Detta framgår indirekt av den kritik som framförts mot de nuva­ rande bestämmelsernas utformning. Kritiken torde nämligen i huvudsak bottna i det förhållandet att den ensamstående vårdnadshavarens ekonomis­ ka situation i ett slag förändras till det sämre, när yngsta barnet fyller 16 år. Rätten till ett flertal sociala förmåner bortfaller då samtidigt som inkomst­ skatten ökar väsentligt.

Att den ensamstående vårdnadshavaren, när barnen blir vuxna, går miste om vissa sociala förmåner och skattelättnader är i och för sig naturligt. Be­ hovet av samhälleligt stöd åt vårdnadshavaren såsom sådan minskas givet­

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

vis, när barnet börjar kunna försörja sig självt, och upphör så småningom

helt.

Olägenheterna av nuvarande ordning i fråga om beskattning av ensam­

stående vårdnadshavare kan enklast lindras genom att de olika stödåtgärder

som för närvarande erhålles intill dess barnet fyllt 16 år inte borttages på

en gång utan trappstegsvis. Detta kan åstadkommas om förmånen av högre

ortsavdrag och gynnsammare skatteskala bibehålies under ytterligare ett par

år, d. v. s. till dess barnet fyller 18 år. Jag förordar att så sker.

Anledning att generellt medge särskilda skatteförmåner för ensamstående

vårdnadshavare även efter det barnet fyllt 18 år synes mig icke föreligga.

Detta utesluter emellertid inte att, om i något fall speciella skäl till skatte­

lättnad föreligger, taxeringsnämnden beaktar dessa och medger s. k. extra

avdrag för nedsatt skatteförmåga. Sådant avdrag kan nämligen medges den

vars skatteförmåga är väsentligen nedsatt på grund av bl. a. underhåll av

närstående.

Jag vill vidare understryka, att en höjning av åldersgränsen i enlighet med

vad nyss sagts helt har sin orsak i de för ensamstående vårdnadshavare spe­

ciella skatteförhållandena. Anledning att höja åldersgränsen för barn i andra

sammanhang torde icke föreligga. En generell höjning av åldersgränsen

skulle direkt motverka syftet med den här föreslagna reformen, nämligen

att åstadkomma en avtrappning av ett i och för sig oundvikligt bortfall av de

olika förmåner som motiveras av att den ensamstående måste draga försorg

om barn.

I det inom bevillningsutskottet i våras reservationsvis framlagda försla­

get till åtgärder på området, uppställdes som villkor för högre ortsavdrag

och gynnsammare beräkning av statlig inkomstskatt efter det att barnet fyllt

16 år, att barnet icke beskattades för egen inkomst. Även om vissa skäl i och

för sig möjligen kan tala för en så restriktiv inställning till dessa frågor, sy­

nes villkoret dock få sådana praktiska konsekvenser, att jag inte kan för­

orda en regel av angivet innehåll. Det torde nämligen blott i undantagsfall

vara möjligt att i förväg fastställa, att barnet inte kommer att bli beskattat

för egen inkomst. Det rör sig här om 16- och 17-åringar, som ju i stor ut­

sträckning, även om de inte har yrkesarbete, tar feriearbete eller dylikt. Hu­

ruvida de tillfälliga inkomsterna verkligen kommer att understiga vid taxe­

ringen påräkneliga avdrag torde inte kunna fastslås förrän efter inkomst­

årets utgång. Detta skulle i sin tur leda till att vårdnadshavaren i regel skulle

få sin källskatt beräknad såsom för ensamstående utan barn. Förmånerna

skulle komma till synes först i form av återbetalning av preliminär skatt

när slutskattesedeln kommer i slutet av året efter inkomståret. Det är uppen­

bart att den med reformen avsedda hjälpen åt de ensamstående vårdnadsha­

vare på detta sätt icke skulle få avsedd verkan. Enligt min mening bör rät­

ten till det högre ortsavdraget och den gynnsammare skatteskalan komma

till synes redan vid källskatteavdraget. En förutsättning härför är att inga

sådana villkor knyts till förmånen som inte kan beaktas redan i förväg.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

31

Vidare bör nämnas att, om konsekvenserna av att barnet skaffar sig egna

inkomster blir ogynnsamma i skattehänseende för vårdnadshavaren, detta

av vederbörande lätt kan uppfattas som en ren diskriminering av barnets

arbete och arbetsinkomst.

Med hänsyn härtill bör vårdnadshavarens ortsavdrag och statliga in­

komstskatt beräknas helt oberoende av barnets inkomstförhållanden.

Med det av mig här framlagda förslaget skulle vid taxeringen de ensamstå­

ende vårdnadshavarnas kostnader för familjehushåll beaktas ända till dess

att barnet uppnått 18 års ålder. Härigenom tas dock ingen särskild hänsyn

till de särskilda kostnader för barnets omhändertagande som uppkommer,

när modern har förvärvsarbete utom hemmet. Gift kvinna erhåller i motsva­

rande situation ett förvärvsavdrag med 300 kr. plus 20 procent av förvärvs­

inkomsten, dock högst med 2 000 kr., om inkomsten är att anse som inkomst

av rörelse eller tjänst, och med 300 kr. om hon har inkomst av jordbruks­

fastighet. Jag förordar, att rätten till förvärvsavdrag nu utsträckes till att

gälla även kvinna som är ensamstående och har hemmavarande barn.

I detta sammanhang bör dock till barn blott räknas barn under 16 år, så­

som sker i fråga om gift kvinnas förvärvsavdrag. Detta avdrag avser ju att

schablonmässigt motsvara moderns kostnader för barnets omhändertagan­

de, medan hon utför förvärvsarbetet. Sådana kostnader torde inte annat än

i enstaka undantagsfall behöva uppkomma i fråga om barn som är 16 och

17 år gamla.

Såsom jag nämnde i den inledande redogörelsen för gällande bestämmel­

ser har ogift med hemmavarande barn under 16 år rätt till avdrag för sjuk-,

olycksfalls- och kapitalförsäkringspremier med högst 800 kr., d. v. s. sam­

ma belopp som gäller för makars avdrag för sådana premier. För ensamstå­

ende utan barn gäller som maximum i detta hänseende ett belopp av 400 kr.

Ehuru en utsträckning av rätten till försäkringsavdrag med 800 kr. torde

få betydelse blott i jämförelsevis få fall, vill jag för att uppnå större enhet­

lighet förorda att samma åldersgräns för barnet tillämpas här som i fråga

om ortsavdrag m. m.

De här förordade åtgärderna bör medföra en ändring i fråga om källskat-

tetabellerna. Dessa tabeller består f. n. av tre kolumner: kol. 1 för ogift utan

barn och för gift kvinna utan barn, när mannen har inkomst, kol. 2 för gift

man, vars hustru icke har inkomst eller har inkomst understigande 3 000

kr., för gift kvinna, som har barn eller vars man saknar inkomst, och för

ogift med barn samt kol. 3 för gift man vars hustru har egen inkomst å minst

3 000 kr. Kol. 2 är uppbyggd med utgångspunkt från att den skattskyldige

är berättigad till ortsavdrag med 4 500 kr. och till statlig inkomstskatt enligt

den gynnsammare skalan. När gift kvinna med barn hänvisas till kol. 2,

trots att hon vid taxeringen i regel får ortsavdrag med blott 2 250 kr., sker

det med hänsyn till det förvärvsavdrag (högst 2 000 kr.) som tillkommer

henne.

Kungl. Maj. ts proposition nr 181 år 1962

32

Nuvarande kol. 2 kan efter de av mig förordade skattelättnaderna för en­

samstående vårdnadshavare fortfarande utnyttjas av manlig vårdnadshava­

re med barn under 18 år och av kvinnlig vårdnadshavare med barn som fyllt

16 men ej 18 år. För kvinnlig vårdnadshavare med barn under 16 år kom­

mer dock kol. 2 att leda till för högt skatteuttag. Hon är ju berättigad till —

förutom ortsavdraget och den gynnsammare skatteskalan — även förvärvs-

avdrag med högst 2 000 kr. För att beakta detta avdrag erfordras en ytter­

ligare kolumn i källskattetabellerna. Denna nya kolumn bör tillämpas även

i fråga om gift kvinna med hemmavarande barn, när mannen saknar in­

komst.

För den nya kolumnindelningen erfordras vissa ändringar i uppbörds-

förordningen.

Ensamstående vårdnadshavare förekommer givetvis även bland dem som

är anställda ombord på handelsflottans fartyg. Inkomsten från sådan an­

ställning är undantagen från kommunal och statlig inkomstskatt och beläg­

ges i stället med en särskild sjömansskatt. Sjömansskatten är en definitiv

skatt vid källan och beräknas på grundval av sjömansskattetabeller, vilka

fastställes av riksdagen. Sjömansskattetabellernas kolumnindelning svarar i

princip mot tabellerna för preliminär A-skatt, dock så, att de senares ko­

lumner 2 och 3 i sjömansskattetabellerna motsvaras av en kolumn med nr 2.

Om källskattetabellerna kompletteras med en fjärde kolumn för ensam­

stående kvinnlig vårdnadshavare med barn under 16 år, bör sjömansskatle-

tabellerna förses med en däremot svarande ny kolumn.

En reform i enlighet med de riktlinjer jag här framlagt erfordrar ändring­

ar i 46 § 2 och 3 mom. och 48 § 2 mom. kommunalskattelagen, 4 § 1 och 2

mom. samt 5 och 15 §§ uppbördsförordningen ävensom anvisningarna till

10 § förordningen om sjömansskatt varjämte, såsom nyss nämnts, sjömans­

skattetabellerna måste kompletteras med en ny kolumn.

Såsom jag framhöll i riksdagen i våras bör de nya bestämmelserna tilläm­

pas redan i fråga om innevarande års inkomster d. v. s. vid 1963 års taxe­

ring. Källskatten för de ensamstående vårdnadshavarna har emellertid un­

der år 1962 helt naturligt beräknats på grundval av hittills gällande bestäm­

melser. Skattelättnaden för detta år kommer därför, om den föreslagna re­

formen genomföres, i regel till synes i form av skatteåterbäring vid jul­

tiden 1963 (ev. lägre kvarstående skatt under år 1964). För inkomståret

1963 torde däremot de nya reglerna kunna tillämpas redan källskattemässigt.

I fråga om sjömansskatten sker ingen slutavräkning i samband med taxe­

ring. Sjömansskatten är ju, som nämnts, en definitiv källskatt och skatten för

varje månad beräknas för sig i samband med avlöningens utbetalande. Ändring

i den vid avlöningstillfället gjorda beräkningen av skatten sker blott för rät­

telse av förelupet fel. För sådan rättelse kräves ansökan till sjömansskatte-

nämnden.

Det synes angeläget att ensamstående vårdnadshavare, som är sjöman,

inte försätts i sämre ställning än om han eller hon haft inkomst i land. Möj-

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

lighet bör därför öppnas att i efterhand återbetala ett belopp som motsvarar

skillnaden mellan faktiskt erlagd sjömansskatt för år 1962 och vad som

skulle ha erlagts om de nya bestämmelserna tillämpats vid utbetalningarna

av lön år 1962. Reglerna härför, som lämpligen kan anknyta till vad som

gäller i fråga om rättelse av skatteavdrag, bör lämpligen infogas som över­

gångsbestämmelser till de erforderliga ändringarna i förordningen om sjö­

mansskatt. Det torde få ankomma på sjömansskattenämnden att, ev. under

rederiernas medverkan, sprida kännedom om denna nedsättningsmöj lighet.

I fråga om inkomståret 1963 torde de nya bestämmelserna kunna tilläm­

pas redan i samband med avlöningarnas utbetalande till de ombordanställda.

Kostnaderna för de föreslagna ändringarna i fråga om de ensamstående

vårdnadshavarnas beskattning kan beräknas uppgå till 16 milj. kr. för sta­

ten och lika mycket för kommunerna, d. v. s. sammanlagt 32 milj. kr. Av

den sammanlagda kostnaden belöper ungefär 24 milj. kr. (11 milj. kr. för

staten och 13 milj. kr. för kommunerna) på förvärvsavdrag för ensamstå­

ende mödrar. Skattebortfallet på grund av de högre ortsavdragen och till-

lämpning av den gynnsammare skatteskalan i fråga om ensamstående vård­

nadshavare med barn som är 16 och 17 år uppgår således till 5 milj. kr. för

staten och 3 milj. kr. för kommunerna eller sammanlagt till 8 milj. kr.

De vidgade förmånerna till ensamstående vårdnadshavare gör det ange­

läget att undanröja en viss oklarhet om tolkningen av nuvarande bestäm­

melser på området. Frågan gäller tillämpningen av reglerna om ortsavdrag

in. m. i det fall att två personer, som icke samtaxeras, båda har vårdnaden

om samma barn. Som typexempel kan anges två makar, som gift sig under

inkomståret och fått barn under samma år före den 1 november. Eftersom

makar inte samtaxeras för det inkomstår under vilket de gift sig, blir ma­

karna i exemplet taxerade som ensamstående. Båda makarna har vårdna­

den om det gemensamma barnet. De kan därför, formellt sett, göra gällande

att de båda var för sig har hemmavarande barn. Detta skulle leda till att

vardera maken får ortsavdrag med 4 500 kr. och atl makarnas statliga in­

komstskatt beräknas, var för sig, med tillämpning av den gynnsammare

skatteskalan. Härigenom skulle makarna tillsammans få ortsavdrag med

9 000 kr. och därjämte, i förekommande fall, undgå eller få lindring i den

skatteskärpning som i högre inkomstlägen vållas av progressionen.

Riksskattenämnden har den 22 februari 1961 i en anvisning till ledning

för taxeringsmyndigheterna uttalat sig om hur ortsavdrag i angivna fall bör

beräknas. Uttalandet innebär att ortsavdrag såsom för gift borde medges blott

den ene av de skattskyldiga, medan den andre borde få ortsavdrag såsom för

ensamstående utan hemmavarande barn.

Riksskattenämndens tolkning av bestämmelserna i fråga torde överens­

stämma med vad som har varit lagsliftarens mening. För att undanröja even­

tuellt kvarstående oklarhet om tolkningen synes i delta sammanhang lämp­

ligen 65 § kommunalskattelagen böra förtydligas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

33

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 181 år 1962

Utan direkt sammanhang med de förut berörda frågorna synes även vissa

redaktionella ändringar böra vidtagas i skatteförfattningarna såsom en

följd av den i våras beslutade omläggningen av socialförsäkringslagstift-

ningen. Fråga är bär om rent terminologiska ändringar i 46 § 2 mom. kom­

munalskattelagen och anvisningarna till 31 § samma lag ävensom i 25 §,

37 § 2 och 5 mom. och 39 § 1 mom. taxeringsförordningen samt 4 § förord­

ningen om sjömansskatt. Härjämte bör i 53 § 1 mom. kommunalskattelagen

och 7 § förordningen om statlig inkomstskatt anges, att allmänna sjukför­

säkringsfonden är skattefri i samma utsträckning som gäller för den i dessa

hänseenden helt jämförbara allmänna pensionsfonden.

Till vissa ändringar av samma art i 19 § kommunalskattelagen jämte an­

visningar och i uppbördsförordningen torde jag få återkomma i annat sam­

manhang.

Fråga om ändring av övergångsbestämmelserna till 1962 års lagstiftning

om avdrag för värdeminskning å täckdikningsanläggningar och skogsvägar.

Jag vill här slutligen upptaga ännu en fråga. Vårriksdagen i år antog be­

stämmelser om rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för värdeminskning

å täckdikningsanläggningar och skogsvägar (prop. nr 56, BevU nr 40). Riks­

dagen beslöt därvid visst tillägg till övergångsbestämmelserna i det förslag

om ändring i kommunalskattelagen som framlades i propositionen. I ett

tredje stycke av övergångsbestämmelserna stadgas sålunda att de nya be­

stämmelserna i intet fall skall äga tillämpning beträffande räkenskapsår,

som gått till ända före den 1 november 1962. Meningen med denna undan­

tagsbestämmelse var att avdragsrätten beträffande täckdikningar, som om­

lagts innan de nya bestämmelserna trätt i kraft, inte skulle begränsas.

Kostnaderna för dylika arbeten skulle i enlighet härmed vid 1963 års taxe­

ring vara avdragsgilla på en gång enligt tidigare bestämmelser. Enligt pro­

positionsförslaget däremot skulle de nya bestämmelserna utan inskränk­

ning gälla från och med 1963 års taxering d. v. s. kostnader under beskatt­

ningsåret 1962 för iståndsättande eller omläggning av täckdikningsanlägg­

ningar skulle få avdragas endast i form av värdeminskningsavdrag med tio

procent per år.

Såsom bestämmelserna i tredje stycket av övergångsbestämmelserna ut­

formats av riksdagen har desamma emellertid — till de skattskyldigas nack­

del —- fått en delvis annan innebörd än som avsetts. Sålunda kommer bl. a.

företag, vars räkenskapsår utgått före den 1 november 1962, icke att vid

1963 års taxering äga rätt till avdrag för avskrivning å kostnader för skogs­

vägar enligt de nya reglerna. Övergångsbestämmelserna till lagen den 18

maj 1962 (nr 163) om ändring i kommunalskattelagen föreslås därför änd­

rade i enlighet härmed.

Förslag till de författningsändringar som berörts i det föregående har ut­

arbetats inom finansdepartementet.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.

Kungl. Maj:ts proposition nr i81 år 1962

35

Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att antaga dessa förslag,

nämligen förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370),

2) förordning angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli

1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt,

3) förordning om ändring i taxeringsförordningen den 23 november 1956

(nr 623),

4) förordning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr

272),

5) förordning angående ändring i förordningen den 16 maj 1958 (nr 295)

om sjömansskatt, samt

6) lag angående ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen den

18 maj 1962 (nr 163) om ändring i kommunalskattelagen den 28 september

1928 (nr 370).

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman­

de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans

Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition

av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gösta Smith

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 021107