Prop. 1962:185

('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

1

Nr 185

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.; given Stockholms slott den 5 oktober 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade för­ slag till

1) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bank­ rörelse;

2) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparban­ ker;

3) lag angående ändrad lydelse av 31 § lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om jordbrukskasserörelsen; och

4) förordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förordningen den 21 juni 1922 (nr 277) angående postsparbanken.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I anslutning till systemet med återlån inom den allmänna tilläggspen­ sioneringen föreslås i propositionen vissa ändringar i banklagen och spar­ bankslagen. Sålunda undantages återlån från det krav på formell kortfris­ tighet, som i allmänhet gäller för utlåningen hos affärsbanker och spar­ banker. Vidare får sparbank rätt att i samband med återlån upptaga mot­ svarande lån hos allmänna pensionsfonden.

I propositionen föreslås även ändring av de individuella insättningsbe- gränsningarna hos olika kreditinstitut. I sparbank föreslås maximibeloppet för insättning på sparbanksräkning höjt från 100 000 till 200 000 kronor och den s. k. fria sektorn vidgad från 15 till 20 procent av behållningen

1 Dihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 185

2

på sparbanksräkning. Maximibeloppet för insättning på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning hos affärsbank och centralkassa för jord­ brukskredit höjes från 15 000 till 50 000 kronor. Insättningsmaximum i post­ sparbanken höjes från 30 000 till 100 000 kronor.

Slutligen föreslås en höjning av det allmänna individuella maximibelop­ pet för s. k. blancokredit hos affärsbank från 5 000 till 15 000 kronor.

Förslagen är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1963.

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

3

Bilaga

Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse

Härigenom förordnas, att 56, 57 och 67 §§ lagen den 31 mars 1955 om bankrörelse1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)

56 §.

Bankaktiebolag må — — — må dock

1. stat, kommun-------------- särskild säkerhet;

2. kortvarig kredit-------------- anses föreligga;

3. av vederhäftig--------------- erhål­ lits; samt

4. annan kredit utan särskild sä­ kerhet kunna lämnas till samman­ lagt högst en tiondel av bankbolagets eget kapital samt till ett belopp i varje särskilt fall av högst sjuttio­ femtusen kronor, då krediten lämnas småföretagare för hans rörelse, och eljest högst femtusen kronor.

57 §.

Är lån-------------sagda tid. Utan att förbehålla sig rätt som i första stycket sägs må bankbolag

1. bevilja kredit i räkning på högst ett år; samt

2. i enlighet med närmare bestäm­ melser i bolagsordningen utlämna lån mot skuldebrev med längre löp­ tid än sex månader till sammanlagt belopp av högst tjugu procent av bo­ lagets eget kapital, dock att beträf-

1 Senaste lydelse av 56 § se 1960: 61 och av

56 §.

Bankaktiebolag må — — — må dock

1. stat, kommun-------------- särskild säkerhet;

2. kortvarig kredit-------------- anses föreligga;

3. av vederhäftig--------------- erhål­ lits; samt

4. annan kredit utan särskild sä­ kerhet kunna lämnas till samman­ lagt högst en tiondel av bankbolagets eget kapital samt till ett belopp i varje särskilt fall av högst sjuttio­ femtusen kronor, då krediten lämnas småföretagare för hans rörelse, och eljest högst femtontusen kronor.

57 §.

Är lån —--------sagda tid. Utan att förbehålla sig rätt som i första stycket sägs må bankbolag

1. bevilja kredit i räkning på högst ett år;

2. bevilja återlån, varom stadgas i reglementet angående allmänna pen­ sionsfondens förvaltning, med längre löptid än sex månader; samt

3. i enlighet med närmare bestäm­ melser i bolagsordningen utlämna andra lån mot skuldebrev med läng­ re löptid än sex månader till sam­ manlagt belopp av högst tjugu pro­ cent av bolagets eget kapital, dock att

57 § se 1956:147.

i

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

(Gällande lydelse)

fande lån, för vilkas fulla gäldande staten är ansvarig, nämnda belopp må överskridas med sammanlagt högst fem procent av bolagets eget kapital.

Lån som avses i andra stycket 2 må, där icke staten är ansvarig för lånets fulla gäldande, icke ställas på längre återbetalningstid än tio år och ej heller uppgå till högre belopp i varje särskilt fall än etthundrafem- tiotusen kronor. Beträffande lån, för vars fulla gäldande staten icke är an­ svarig och för vilket säkerheten utgö- res av borgen av annan än kommun eller därmed jämförlig samfällighet, skall i skuldebrevet utfästas årlig av­ betalning i förhållande till den tid, för vilken lånet beviljats.

67 §.

Insättas penningar — — — hos bolaget.

En och samma insättares tillgodo­ havande på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning må icke an- norledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver femtontusen kronor. Då, efter vad i 70 § stadgas, för samma person ut­ färdats flera motböcker, skall dock vad nyss är sagt gälla i fråga om tillgodohavandet enligt varje särskild motbok.

Bankbolag må------------ av bolaget. I fråga-------------särskilt stadgat.

(Föreslagen lydelse)

beträffande lån, för vilkas fulla gäl­ dande staten är ansvarig, nämnda be­ lopp må överskridas med samman­ lagt högst fem procent av bolagets eget kapital.

Lån som avses i andra stycket 3 må, där icke staten är ansvarig för lånets fulla gäldande, icke ställas på längre återbetalningstid än tio år och ej heller uppgå till högre belopp i varje särskilt fall än etthundrafem- tiotusen kronor. Beträffande nu av­ sett lån, för vars fulla gäldande sta­ ten icke är ansvarig och för vilket säkerheten utgöres av borgen av an­ nan än kommun eller därmed jäm­ förlig samfällighet, skall i skuldebre­ vet utfästas årlig avbetalning i för­ hållande till den tid, för vilken lånet beviljats.

67 §.

Insättas penningar — — — hos bolaget.

En och samma insättares tillgodo­ havande på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning må icke an- norledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver femtiotusen kronor. Då, efter vad i 70 § stadgas, för samma person ut­ färdats flera motböcker, skall dock vad nyss är sagt gälla i fråga om tillgodohavandet enligt varje särskild motbok.

Bankbolag må — -------- av bolaget. I fråga —-------- särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

5

Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparbanker

Härigenom förordnas, att 22, 25 och 29 §§ lagen den 3 juni 1955 om spar­ banker1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)

22

§.

Med de------------- å sparbanksräkning.

En och samma insättares tillgodo­ havande å sparbanksräkning må ic­ ke annorledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver visst i reglementet bestämt belopp, högst etthundratusen kronor.

Ej må------------ uppsägningstidens utgång.

25 §.

Intill ett sammanlagt belopp, mot­ svarande femton procent av de en­ ligt senaste bokslut å sparbanksräk­ ning innestående medlen, äger spar­ bank mottaga inlåning å annan, val­ fri räkning.

Härutöver må sparbank upptaga lån mot sådana för den allmänna rö­ relsen avsedda förskrivningar, som medföra rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis). För att tillgo­ dose tillfälligt penningbehov må sparbank jämväl begagna kredit i checkräkning hos riksbanken eller inländskt bankaktiebolag eller an­ norledes upptaga lån.

22

§.

Med de------------- å sparbanksräk­ ning.

En och samma insättares tillgodo­ havande å sparbanksräkning må ic­ ke annorledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver visst i reglementet bestämt belopp, högst tvåhundratusen kro­ nor.

Ej må-------------uppsägningstidens utgång.

25 §.

Intill ett sammanlagt belopp, mot­ svarande tjugu procent av de enligt senaste bokslut å sparbanksräkning innestående medlen, äger sparbank mottaga inlåning å annan, valfri räk­ ning.

Härutöver må sparbank upptaga lån mot sådana för den allmänna rö­ relsen avsedda förskrivningar, som medföra rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis), ävensom, i samband med återlån enligt regle­ mentet angående allmänna pensions­ fondens förvaltning, hos denna fond upptaga däremot svarande lån. För att tillgodose tillfälligt penningbehov må sparbank jämväl begagna kredit i checkräkning hos riksbanken eller inländskt bankaktiebolag eller an­ norledes upptaga lån.

1 Senaste lydelse av 29 § se 1956:148.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

(Gällande lydelse)

29 §.

Är lån, för vars fulla gäldande sta­ ten icke är ansvarig eller för vilket kommun eller därmed jämförlig samfällighet ej svarar i egenskap av huvudgäldenär eller löftesmän, icke ställt att betalas inom tre månader eller, där fråga är om lån, för vilket säkerheten utgöres av inteckning i fast egendom eller tomträtt, inom sex månader, skall sparbanken för­ behålla sig rätt att uppsäga lånet till återbetalning senast inom tid, som nyss för varje fall sagts; och må så­ dan uppsägningsrätt icke i något av­ seende inskränkas av sparbanken.

Kredit i checkräkning må dock utan förbehåll om uppsägningsrätt bevil­ jas på högst ett år.

Utan hinder------------ sagda tid. Lån som------------ tio år. Innan lån --------------upplåtna fas­ tigheten.

Såsom säkerhet — — — omför- mälda uppskattningsvärdet.

Sparbank skall förbehålla sig rätt att till betalning senast inom tre må­ nader uppsäga lån, varom nu är frå­ ga, därest den intecknade fasta egen­ domen eller tomträtten till följd av vanvård av byggnad, skogsavverk­ ning eller av annan anledning un­ dergår sådan värdeminskning, att sä­ kerheten i märklig mån försvagas, el­ ler därest tomträtten uppsäges. Ned­ sättning av taxeringsvärdet å den fasta egendomen eller å byggnaden eller byggnaderna å den med tomt­ rätt upplåtna fastigheten skall icke i och för sig utgöra grund för uppsäg­ ning.

(Föreslagen lydelse)

29 §.

Är lån, för vars fulla gäldande sta­ ten icke är ansvarig eller för vilket kommun eller därmed jämförlig samfällighet ej svarar i egenskap av huvudgäldenär eller löftesmän, icke ställt att betalas inom tre månader eller, där fråga är om lån, för vilket säkerheten utgöres av inteckning i fast egendom eller tomträtt, inom sex månader, skall sparbanken för­ behålla sig rätt att uppsäga lånet till återbetalning senast inom tid, som nyss för varje fall sagts; och må så­ dan uppsägningsrätt icke i något av­ seende inskränkas av sparbanken.

Utan förbehåll om uppsägningsrätt må dock återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning beviljas med längre löptid än här angivits samt kredit i check­ räkning beviljas på högst ett år.

Utan hinder------------ sagda tid. Lån som------------ tio år. Innan lån------------- upplåtna fas­ tigheten.

Såsom säkerhet — — — omför- mälda uppskattningsvärdet.

Sparbank skall förbehålla sig rätt att till betalning senast inom tre må­ nader uppsäga lån, varom nu är frå­ ga, därest den intecknade fasta egen­ domen eller tomträtten till följd av vanvård av byggnad, skogsavverk­ ning eller av annan anledning un­ dergår sådan värdeminskning, att sä­ kerheten i märklig mån försvagas, el­ ler därest tomträtten uppsäges. Ned­ sättning av taxeringsvärdet å den fasta egendomen eller å byggnaden eller byggnaderna å den med tomt­ rätt upplåtna fastigheten skall icke i och för sig utgöra grund för uppsäg­ ning. I fråga om återlån, som avses i första stycket, skall sparbank förbe­ hålla sig rätt att, därest den för lå­ net ställda säkerheten i märklig mån försvagas, uppsäga lånet till betalning senast inom tre månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

7

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 31 § lagen den 25 maj 1956 (nr 216)

om jordbrukskasserörelsen

Härigenom förordnas, att 31 § lagen den 25 maj 1956 om jordbrukskasse­ rörelsen skall erhålla ändrad lydelse j

(Gällande lydelse)

31 §.

Insättas penningar--------- — hos kassan.

En och samma insättares tillgodo­ havande på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning må icke an- norledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver femtontusen kronor. Då, efter vad i 32 § stadgas, för samma person ut­ färdats flera motböcker, skall dock vad nyss är sagt gälla i fråga om till­ godohavandet enligt varje särskild motbok.

Centralkassa må------------- av kas­ san.

I fråga —--------med bank.

satt nedan angives.

(Föreslagen lydelse)

31 §.

Insättas penningar — — — hos kassan.

En och samma insättares tillgodo­ havande på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning må icke an- norledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver femtiotusen kronor. Då, efter vad i 32 § stadgas, för samma person ut­ färdats flera motböcker, skall dock vad nyss är sagt gälla i fråga om till­ godohavandet enligt varje särskild motbok.

Centralkassa må-------------av kas­ san.

I fråga------------ med bank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

8

Kungl. Maj.ts proposition

nr

185 år 1962

Förslag

till

förordning

om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förordningen den 21 juni

1922 (nr 277) angående postsparbanken

Härigenom förordnas, att 2 § 1 mom. förordningen den 21 juni 1922 an­ gående postsparbanken1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse)

2

§•

Mom. 1. Envar äger------------i post­ sparbanken.

Insättning må, såvida Kungl. Maj :t ej annorlunda föreskriver, ske allenast i helt krontal. En och sam­ ma persons tillgodohavande må ej ökas utöver 30 000 kronor eller, där fråga är om tillgodohavande enligt motbok för insättning på grund av sparavtal, utöver 3 000 kronor annor- ledes än genom upplupen räntas läg­ gande till kapitalet.

(Föreslagen lydelse)

2

§.

Mom. 1. Envar äger------------i post­ sparbanken.

Insättning må, såvida Kungl. Maj :t ej annorlunda föreskriver, ske allenast i helt krontal. En och sam­ ma persons tillgodohavande må ej ökas utöver 100 000 kronor annorle- des än genom upplupen räntas läg­ gande till kapitalet. Generalpoststy­ relsen äger dock, då särskilda skäl föreligga, att för vissa slag av medel fastställa lägre inlåningsgränser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1963. Vad i samband med ikraftträdandet av förordningen den 18 maj 1962 (nr 148) om ändring i förordningen den 21 juni 1922 angående postspar­ banken förordnats rörande fortsatt tillämpning av 2 § 1 mom. andra styc­ ket sista punkten sistnämnda förordning i äldre lydelse skall upphöra att gälla med ikraftträdandet av denna förordning.

1 Senaste lydelse av 2 § 1 mom. se 1962:148.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

9

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 maj 1962.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström,

Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, ap Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om vissa ändringar i lagen om bankrörelse, m. m. och anför därvid följande.

I. Inledning

Svenska bankföreningen har i skrivelser den 13 april 1960 och den 18 ok­ tober 1961 hemställt om viss ändring av bestämmelserna i 57 § banklagen angående affärsbanks rätt att lämna s. k. bundna lån. Enligt gällande bestämmelser skall med vissa undantag lån, som affärsbank beviljar, vara antingen ställt att betalas inom sex månader eller beviljat med förbehåll om rätt för banken att uppsäga lånet till återbetalning senast inom samma tid.

Bankföreningens framställning syftar till att ge affärsbank obegränsad fri­ het att utan sadant förbehåll bevilja lån för längre tid än sex månader i fall där lånet är omedelbart anknutet till visst avtal om export eller utgör återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

Över bankföreningens förstnämnda framställning har efter remiss ytt­ randen avgivits av bank- och fondinspektionen, sparbanksinspektionen, kommerskollegium, generalpoststyrelsen, fullmäktige i riksbanken, fullmäk­ tige i riksgäldskontoret, allmänna pensionsfondens första, andra och tredje fondstyrelser, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges jordbrukskasseför- bund och Sveriges allmänna hypoteksbank. Kommerskollegium har vid sitt utlåtande fogat yttranden från samtliga handelskamrar i riket samt från Sveriges allmänna exportförening, Sveriges industriförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation.

Sparbanksinspektionen har i sitt remissyttrande uttalat att, om bankför- eningens framställning leder till ändring av banklagen såvitt avser återlån, sparbank bör genom ändring av 29 § sparbankslagen beredas motsvarande möjlighet att binda av sparbanken beviljad kredit som utgör återlån. I sär­ skild skrivelse den 17 oktober 1961 har sparbanksföreningen biträtt detta förslag.

10

Svenska sparbanksföreningen har i skrivelse den 25 november 1960 gjort framställning om sådan ändring av 25 § sparbankslagen, att sparbank får rätt att upptaga lån hos allmänna pensionsfonden.

över sparbanksföreningens framställning har efter remiss yttranden av­ givits av sparbanksinspektionen, bank- och fondinspektionen, kommerskol­ legium, generalpoststyrelsen, fullmäktige i riksbanken, fullmäktige i riks- gäldskontoret, allmänna pensionsfondens tre särskilda fondstyrelser, Svens­ ka bankföreningen, Sveriges jordbrukskasseförbund och Sveriges allmänna hypoteksbank. Kommerskollegium har vid sitt utlåtande fogat yttranden från Stockholms och Skånes handelskamrar samt från handelslcamrarna i Göteborg och Gävle.

I en inom finansdepartementets rättsavdelning i februari 1962 upprättad promemoria angående individuella insättningsmaxima bos vissa kreditinsti­ tut (stencilerad) har redovisats skilda framställningar från vederbörande centrala organisationer för affärsbankerna, sparbankerna och jordbruks- kasserörelsen om ändring av de regler angående individuellt in- sättningsmaximum, som gäller i nämnda kreditinstitut, samt en framställning från generalpoststyrelsen om ändring av motsvarande regler i förordningen angående postsparbanken. I promemorian har framlagts för­ slag till vissa ändringar i nämnda bestämmelser.

Över promemorian har efter remiss yttranden avgivits av bank- och fond­ inspektionen, sparbanksinspektionen, kommerskollegium, generalpoststyrel­ sen, fullmäktige i riksbanken, fullmäktige i riksgäldskontoret, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges jordbrukskasseför­ bund, Sparbankernas bank aktiebolag och Jordbrukets bank. Kommerskolle­ gium har bifogat yttranden från Stockholms och Skånes handelskamrar samt från handelskamrarna i Göteborg och Gävle.

Svenska bankföreningen har i framställning den 28 februari 1962 hem­ ställt om sådan ändring av 56 § banklagen, att affärsbank beredes ökad möjlighet att bevilja s. k. b 1 a n c o k r e d i t, d. v. s. lån utan särskild sä­ kerhet.

Över denna framställning har efter remiss yttranden avgivits av bank- och fondinspektionen samt fullmäktige i riksbanken.

Jag anhåller nu — efter samråd med chefen för kommunikationsdepar­ tementet i fråga om postbanken — att få upptaga dessa ärenden. Därvid vill jag redan inledningsvis erinra, att frågan om behovet av långfristiga krediter för exportändamål behandlats i propositionen nr 125 till årets riks­ dag. I denna proposition har — efter förhandlingar mellan en statlig för­ handlingsdelegation och en av Svenska bankföreningen utsedd förhandlings­ delegation —- hemställts om bemyndigande för Kungl. Maj :t att träffa avtal med affärsbankerna om inrättande av ett särskilt institut för exportkrediter. Denna hemställan har bifallits av riksdagen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

11

II. Bundna lån

Gällande ordning

För affärsbankerna är rätten att bevilja s. k. bundna lån —- lån med bestämd löptid utan förbehåll om rätt för banken att uppsäga lånet till tidigare återbetalning — reglerad i 57 § i 1955 års lag om bankrörelse.

Enligt huvudregeln, vilken återfinnes i paragrafens första stycke, skall den lånebeviljande banken i fall, där lån icke är ställt att betalas inom sex månader, förbehålla sig rätt att uppsäga lånet till återbetalning senast inom denna tid.

I paragrafens andra stycke medges vissa undantag från huvudregeln. Så­ lunda får bank utan sådant förbehåll om uppsägningsrätt som avses i förs­ ta stycket bevilja kredit i räkning på högst ett år. Vidare får bank, i enlig­ het med närmare bestämmelser i bolagsordningen, utlämna lån mot skulde­ brev med längre löptid än sex månader till ett sammanlagt belopp av högst tjugo procent av bankens eget kapital. Beträffande lån, för vilkas fulla be­ talning staten är ansvarig, får detta belopp överskridas med sammanlagt högst fem procent av bankens eget kapital.

För bundna lån med längre löptid än sex månader, vilka icke utgör kredit i räkning, gäller enligt paragrafens tredje stycke särskilda villkor. Sålunda får dessa lån inte ställas på längre återbetalningstid än tio år och inte heller uPP§å till högre belopp än 150 000 kronor för en och samme låntagare. Ut- göres lånesäkerheten av borgen, skall vidare i skuldebrevet utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid, för vilken lånet beviljats. Bestämmel­ serna i detta stycke om längsta återbetalningstid, individuell maximering och amorteringsvillkor gäller inte i fall, där staten är ansvarig för lånets tulla betalning. Undantagna från föreskriften om amorteringsvillkor vid borgenslån är även lån, där borgen tecknats av kommun eller därmed jäm­ förlig samfällighet.

För sparbankerna finns motsvarande regler i 29 § i 1955 års lag om sparbanker.

I paragrafens första stycke ges huvudregeln, enligt vilken även sparbanks- utlåningen i princip skall vara formellt kortfristig. Sparbankslån i allmän­ het skall sålunda antingen vara ställt att betalas inom tre månader eller lämnas med förbehåll om rätt för sparbanken att uppsäga lånet till åter­ betalning inom denna tid. För lån, där säkerheten ulgöres av inteckning i fast egendom eller tomträtt, är dock längsta löptid respektive uppsägnings­ tid sex månader. Den föreskrivna uppsägningsrätten får icke inskränkas i något avseende, vilket betyder att låneräntan ej kan bindas i vidare mån än sparbanken äger binda lånets kapitalbelopp.

Från huvudregeln om kortfristighet finns tre undantag. Sålunda får lån, för vars fulla betalning staten är ansvarig eller för vilket kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar i egenskap av huvudgäldenär eller löftesmän, beviljas på hur lång tid som helst utan förbehåll om uppsäg-

12

ningsrätt för sparbanken. Vidare får utan sådant förbehåll beviljas kredit

i checkräkning på högst ett år. Slutligen äger sparbank, där summan av

insättarnas behållning på sparbanksräkning och sparbankens fonder en­

ligt senaste bokslut uppgår till minst fem miljoner kronor, enligt 29 § andra

stycket befogenhet att under vissa särskilda förutsättningar och i begrän­

sad omfattning bevilja lån mot säkerhet av inteckning i fast egendom eller

tomträtt utan att därvid göra eljest föreskrivet förbehåll om uppsägnings-

rätt för sparbanken.

Bundna inteckningslån får enligt 29 § tredje stycket utlämnas högst till ett

sammanlagt belopp motsvarande trettio procent av summan av insättarnas

behållning på sparbanksräkning och sparbankens fonder enligt senaste bok­

slut. Högst en femtedel av nämnda belopp får ställas att förfalla under ett

och samma år. Lånen får inte ställas på längre återbetalningstid än tio år.

Såsom säkerhet får godtagas endast sådan fastighets- eller tomträttsinteck-

ning, som uppfyller vissa i 29 § femte stycket angivna kvalifikationskrav.

Sålunda skall inteckningen gälla antingen i jordbruksfastighet eller i bo­

stads- eller affärsfastighet inom område, för vilket stadsplan eller bygg-

nadsplan fastställts. Även inteckning i tomträtt till bebyggd fastighet inom

sådant område godtages. I sistnämnda fall förutsättes dock, bland annat,

att den eller de byggnader som finns uppförda på tomträttsmarken är av­

sedda väsentligen för bostadsändamål. Således godtages inte inteckning i

industrifastighet och ej heller inteckning i tomträtt med byggnader för in­

dustriellt eller kommersiellt ändamål. För att gälla som säkerhet för bun­

det lån skall inteckning vidare ligga inom sextio procent av det senast fast­

ställda taxeringsvärdet.

Sparbank, som lämnat bundet inteckningslån, skall enligt 29 § sjätte

stycket förbehålla sig rätt att uppsäga lånet till betalning senast inom tre

månader, om den intecknade fasta egendomen eller tomträtten till följd av

vanvård av byggnad eller på grund av skogsavverkning eller av annan an­

ledning undergår sådan värdeminskning att säkerheten i märklig mån för­

svagas. Detsamma gäller, om intecknad tomträtt uppsäges.

Sparbankslagen innehåller inte någon allmän bestämmelse om begräns­

ning av den faktiska återbetalningstiden för lån. Beträffande lån, för vilket

säkerheten utgöres av borgen av annan än kommun eller därmed jämför­

lig samfällighet, gäller dock enligt 28 § femte stycket sparbankslagen, att

lånet får utlämnas endast på viss tid och ej får utestå längre än femton år.

Är sådant lån ställt på längre återbetalningstid än ett år, skall som huvud­

regel i skuldebrevet utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid, för

vilken lånet beviljats. Oavsett vad som avtalats om återbetalning, skall spar­

banken förbehålla sig sådan uppsägningsrätt, som föreskrives i 29 § första

stycket. Dessa regler gäller inte lån, för vars fulla betalning staten är an­

svarig.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

13

Återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning

Enligt 31 § lagen den 28 maj 1959 om försäkring för allmän tilläggspen­ sion skall avgifterna till försäkringen ingå till en fond, benämnd allmänna pensionsfonden, vilken förvaltas på sätt Konungen med riksdagen bestäm­ mer. I den av årets riksdag antagna lagen om allmän försäkring, vilken är avsedd att fr. o. m. den 1 januari 1963 ersätta förstnämnda lag, återfinnes motsvarande bestämmelse i 19 kap. 5 §.

I det av Kungl. Maj :t med riksdagen antagna reglementet den 28 maj 1959 angående allmänna pensionsfondens förvaltning föreskrives, att inflytan­ de penningmedel skall efter vissa i reglementet angivna fördelningsgrunder förvaltas av tre särskilda styrelser, benämnda första, andra och tredje fond­ styrelsen. Enligt 14 § i reglementet äger vissa kreditinrättningar, däribland bankaktiebolag och sparbank, att mot bevis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den, som under föregående år erlagt avgift enligt lagen om försäk­ ring för allmän tilläggspension, återlån med högst hälften av den erlagda avgiften. Återlån får dock inte beviljas, om lånebeloppet enligt dessa regler ej skulle uppgå till 500 kronor. Kreditinrättning, som lämnat återlån, äger enligt 15 § första stycket i samband därmed till motsvarande belopp erhålla lån från den fondstyrelse, som har att förvalta de avgifter på vilka åter- lånet grundas. Den som erlagt avgift till försäkringen för allmän tilläggs­ pension har således inte ovillkorlig rätt till återlån, och om sådant lån be­ viljas blir han inte låntagare hos allmänna pensionsfonden utan hos den kreditinrättning som beviljat återlånet. För återbetalning gentemot fonden svarar kreditinrättningen, oavsett om den som erhållit återlånet fullgör sin förpliktelse eller ej.

Ett låns egenskap av återlån visar sig, som framgår av det anförda, reellt i att kreditinrättningen har rätt att hos allmänna pensionsfonden erhålla lån med belopp motsvarande återlånet. Däremot kommer för återlånet att gälla banklagens och sparbankslagens allmänna regler om affärsbanks res­ pektive sparbanks utlåning, bland annat i fråga om kravet på säkerhet och förutsättningarna för tidsbundenhet.

Räntesatsen för lån, som fondstyrelse lämnar kreditinrättning i samband med ett av denna beviljat återlån, fastställes enligt 15 § andra stycket i reg­ lementet av Kungl. Maj :t. Denna räntesats skall som regel bestämmas så, att den med en halv procent överstiger högsta allmänt förekommande räntesats vid inlåning i bankaktiebolag, postsparbanken, sparbank och centralkassa för jordbrukskredit. Räntan på återlånet bestämmes däremot genom fri överenskommelse mellan kreditinrättningen och den som erhåller återlånet.

Återlån, som inte i sin helhet återbetalas inom ett år från utlämnandet, skall enligt 16 § i reglementet amorteras årligen med belopp inte understi­ gande en tiondel av lånesumman. Den återlånebeviljande kreditinrättning­ ens motsvarande lån hos allmänna pensionsfonden skall återbetalas i sam­ ma mån som återlånet, dock inte långsammare än som föreskrivits i villko­ ren för återlånet. Reglementet hindrar ej, att kreditinrättningen medger längre löptid eller mindre årlig amortering än en tiondel. Gentemot pen­

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

sionsfonden måste dock kreditinrättningen fullgöra de för återlån före­ skrivna amorteringarna, varvid återlånet successivt övergår till att bli ett lån av ordinär typ.

Närmare bestämmelser om återlån har intagits i kungörelsen den 9 de­ cember 1960 (nr 714) med föreskrifter rörande återlån enligt reglementet den 28 maj 1959 (nr 293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

Då återlån skall grundas på avgifter som erlagts under närmast föregåen­ de år, har sådana lån kunnat beviljas först under år 1961. Sammanlagda beloppet av beviljade återlån uppgick den 31 december 1961 till omkring 53 miljoner kronor.

Bankföreningens framställning

Svenska bankföreningen uttalar i sin framställning inledningsvis, att af­ färsbankernas möjligheter till långfristig bunden kreditgivning enligt gäl­ lande banklag är snävt begränsade. Bestämmelserna härom, som har till syfte att skapa garantier för bankernas likviditet, torde, fortsätter bank­ föreningen, vara något för vårt land säreget. Såvitt bankföreningen kunnat utröna, har man ingenstädes utomlands ansett sig ha anledning att ingripa reglerande i affärsbankernas möjligheter att lämna bundna lån, utan man har där överlämnat åt bankerna att själva avgöra i vilken utsträckning så­ dan kreditgivning kan rymmas inom gränserna för en sund likviditetspo- litik. Bankföreningen är övertygad att, om motsvarande frihet lämnades de svenska bankerna, dessa skulle handha uppgiften med största omsorg och ansvarskänsla.

I sin framställning uttalar bankföreningen vidare, att sedan den tid var­ ifrån inskränkningarna i rätten att lämna bundna krediter härstammar inträtt en förändring av likviditetsstrukturen inom bankväsendet och nä­ ringslivet i övrigt. Denna förändring finner föreningen tala för att tvingande regler i detta avseende ej längre är erforderliga. Samtidigt har utvecklingen på kapitalförsörjningsområdet enligt föreningens mening gjort det mer an­ geläget än förr att utnyttja bankernas resurser även för mera långfristig kreditgivning till näringslivet. Detta är, anför föreningen, en internationell tendens.

Bankföreningen förklarar sig vara medveten om att det måhända kan väcka betänkligheter att utan närmare utredning helt upphäva gällande be­ gränsningar i rätten att lämna bundna lån. En viss uppmjukning av stad- gandena i ämnet bör dock enligt bankföreningens mening kunna genomföras omedelbart i syfte att undanröja svårigheterna på ett par begränsade områ­ den, där det i dagens läge framstår som särskilt angeläget att i ökad ut­ sträckning kunna stå näringslivet till tjänst med fasta krediter. Härmed avser bankföreningen exportkrediter och återlån.

Vid banklagens tillkomst synes man, fortsätter bankföreningen, ha utgått från att intresse för bundna lån främst kunde finnas hos småindustrin och hantverket vid genomförande av investeringar. I sin framställning, som av­ givits innan förhandlingarna mellan Kungl. Maj :t och bankföreningen om

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

15

inrättande av ett särskilt exportkreditinstitut påbörjades, anför föreningen vidare, att det numera visat sig i hög grad önskvärt att kunna lämna bund­ na lån även i samband med exportkrediter. Föreningen hänvisar därvid till betydelsen av förmånliga betalningsvillkor i konkurrensen på ut­ ländska marknader. Mången gång är sålunda en relativt lång kredit en ofrån­ komlig förutsättning för att en affär skall komma till stånd. Därvid godtages i allmänhet inte ett förbehåll om rätt till uppsägning i förtid. Ett sådant ar­ rangemang måste, enligt vad bankföreningen framhåller, te sig riskabelt för exportören, om han inte kan påräkna att i sin tur erhålla motsvarande tids- bundna finansieringskredit, och bankerna ställs därför ofta inför önskemå­ let om bundna lån för finansiering av exportkrediter. I regel är emellertid, uppger bankföreningen, bifall till sådana framställningar uteslutet, bl. a. därför att kreditbeloppet överskrider 150 000 kronor. Motsvarande svårig­ heter uppkommer vid sådana exportaffärer, där av tekniska skäl icke ex­ portören utan en svensk bank måste fungera som direkt kreditgivare till utlandet.

Ytterligare efterfrågan på bundna lån kan enligt bankföreningen förut­ ses uppkomma på grund av vad som beslutats angående återlån av av­ gifter till försäkringen för allmän tilläggspension. Återlånen är, anför bank­ föreningen, avsedda att vara en kompensation för den minskning av själv­ finansieringsmöjligheterna, som företagen får vidkännas på grund av till- läggspensioneringen. Detta syfte skulle enligt bankföreningens åsikt mången gång helt eller delvis förfelas, om låntagaren inte finge trygghet för att få behålla lånet under relativt lång tid. I reglementet angående allmänna pen­ sionsfondens förvaltning förutsättes också, anför bankföreningen, att åter­ lån regelmässigt skall konstrueras som amorteringslån på viss tid, högst tio år. Bankföreningen betraktar det därför som självfallet, att oinskränkt möjlighet skall finnas att lämna återlån i form av bundna lån. Föreningen vill därvid framhålla, att några betänkligheter häremot icke kan möta från likviditetssynpunkt eftersom den inlåning från fonden som tages i anspråk för återlånen ej kommer att behöva återbetalas i snabbare takt än dessa.

Under hänvisning till det anförda hemställer bankföreningen om förslag till sådan ändring av 57 § banklagen, att bankbolag får obegränsad frihet att — utan sådant förbehåll om uppsägningsrätt som sägs i första stycket av paragrafen — sätta löptiden längre än till sex månader för kredit som är omedelbart anknuten till visst avtal om export eller utgör återlån, varom förmäles i reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

Remissyttrandena

Bankföreningens allmänna synpunkter på frågan om bunden långivning behandlas av flera remissorgan.

Hank- och fondinspektionen ställer sig avvisande till tanken på vidgade möjligheter till formellt bunden långivning. Inspektionen framhåller där­ vid, att lagstiftaren i denna fråga bygger på lång och fast praxis inom svenskt affärsbanksväsen. De bestämmelser, som reser hinder mot bunden

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

långfristig kredit, införlivades visserligen med vår lagstiftning först vid till­

komsten av nuvarande banklag, men de hade tidigare länge haft motsva­

righeter i de för bankerna fastställda bolagsordningarna. Återhållsamheten

i fråga om kredittidens längd beror enligt inspektionen i första hand på att

affärsbankernas inlåning är formellt kortfristig. Såsom erfarenheten visat,

kan inlåningen även förete hastiga och kraftiga fluktuationer. En omfattan­

de placering av inlåningsmedel i långtidsbundna krediter skulle därför, me­

nar inspektionen, lätt kunna äventyra bankernas möjligheter att fullgöra

sina betalningsförpliktelser.

Inspektionen anför vidare.

Problemet om lånetidens längd är sålunda för affärsbankernas vidkom­

mande främst ett likviditetsproblem men det är också av betydelse för ban­

kerna ur soZaenssynpunkt. Det är sålunda alltid vanskligt att bedöma ett

företags utvecklingsmöjligheter på lång sikt och redan denna omständig­

het gör, att en utsträckning av lånetiden normalt innebär en ökning av kre­

ditrisken. Bindningen gör det vidare svårare för vederbörande bank att vid

en ogynnsam utveckling av låntagarens rörelse i god tid vidtaga åtgärder

till förebyggande eller minskning av en befarad förlust. Ett uttryck härför

har man ju i de krav på kvalificerad säkerhet, som alla institut med lång-

tidsbunden utlåning på sitt program uppställer.

Enligt inspektionens mening har utvecklingen inte inneburit sådana änd­

ringar i de förhållanden, som inverkar på frågans bedömning, att all regle­

ring av lånetiden skulle kunna slopas och åt bankerna överlämnas att be­

stämma i vad mån de kan bevilja långtidsbundna lån. Inspektionen finner

så mycket mindre anledning att uppge principen om formell kortfristighet

för bankernas långivning som behovet av långfristiga lån förefaller att ha

varit begränsat. Den 30 juni 1960 belöpte summan av sådana lån till endast

34 miljoner kronor, trots att bankerna med nu gällande regler skulle ha

kunnat bevilja ytterligare åtminstone ett par hundra miljoner kronor i dy­

lik kredit. En bidragande orsak härtill kan enligt inspektionen förmodas

vara att bankernas eget intresse för långtidsbundna krediter i verkligheten

förblivit svalt och att deras grundinställning till problemet präglats mera

av de tankegångar, som tidigare under lång tid varit bestämmande för de­

ras praktiska handlande.

Svenska bankföreningen har, med anledning av vad bank- och fondin­

spektionen yttrat om utnyttjandet av de nuvarande möjligheterna till lång-

tidsbunden kreditgivning, i sin senare framställning anfört, bland annat,

att även om inspektionens uttalande må vara riktigt beträffande bankvä­

sendet i dess helhet det dock icke äger giltighet för alla banker. På sina håll

har enligt bankföreningen redan yppat sig svårigheter att i önskvärd ut­

sträckning bereda plats för industrigarantilån, och i andra banker utgör

svårigheten att tillfredsställa den ständigt växande efterfrågan på statsga-

ranterade studielån av olika slag ett allvarligt bekymmer. Härtill kommer

sålunda exportkreditgivningen och återlånen. Efterfrågan på återlån torde

inom kort få betydligt större omfattning än hittills.

Fullmäktige i riksbanken förklarar, att fullmäktige inte skulle motsätta

17

sig att reglerna för bankutlåningens tidsbundenhet upptages till ny om­ sorgsfull prövning med utgångspunkt från nuvarande likviditetsförhållan- den och de behov av för längre tid bundna bankkrediter som kunde konsta­ teras. Fullmäktige anför som skäl härför, att det grundläggande kravet på kortfristighet härstammar från en tid då likviditetsstrukturen hos hank­ väsendet och näringslivet i övrigt var väsentligt annorlunda än nu.

Även kommerskollegium berör frågan om en allmän omprövning av nu­ varande lagregler i detta hänseende. Enligt kollegiets mening måste bank­ föreningens framställning ses mot bakgrunden av syftet med dessa regler, nämligen att skydda bankernas likviditet. Kollegiet ifrågasätter emellertid, om inte de bundna lånens maximibelopp, 150 000 kronor, borde höjas vä­ sentligt. Denna maximigräns synes enligt kollegiet inte vara av betydelse för likviditetsskyddet utan har närmast tillkommit med hänsyn till att bund­ na lån antages bli efterfrågade främst av småföretagare. Det ändrade kon­ kurrensläget inom landet, som är att vänta på grund av pågående integra- tionssträvanden, torde emellertid, anför kollegiet vidare, medföra behov av större rörelsefrihet att lämna bundna lån till andra företagare. Kollegiet anser det böra övervägas, om tiden inte är mogen för en mera ingående un­ dersökning av möjligheterna att generellt minska nuvarande begränsning av bankernas rätt att lämna bundna lån. Mycket talar nämligen för att bankföreningens syn på likviditetsläget är riktig och att bankerna mot den­ na bakgrund skulle kunna tillerkännas en väsentligt vidgad rätt att själva bestämma över hithörande förhållanden.

Samtliga handelskamrar, vilka yttrat sig till kommerskollegium, biträder bankföreningens allmänna synpunkter.

Vad gäller exportkrediter har bankföreningens framställning om ändring av 57 § banklagen avstyrkts av bank- och fondinspektionen men tillstyrkts eller lämnats utan erinran av Sveriges jordbrukskasseförbund och Sveriges allmänna hypoteksbank samt av handelskamrarna och de or­ ganisationer, som yttrat sig till kommerskollegium, medan flera remissor­ gan velat hänvisa frågan till närmare utredning. Remissyttrandena har av­ givits, innan förhandlingarna om inrättande av ett särskilt exportkreditin­ stitut inleddes.

Bank- och fondinspektionen anser, att inspektionens förut redovisade prin­ cipiella betänkligheter mot långtidsbunden kreditgivning på grund av dess menliga inverkan på bankernas likviditet och solvens är i allo tillämpliga på denna kategori av lån. Det är nämligen, anför inspektionen, särskilt svårt att bedöma ett utländskt företags möjligheter att i en avlägsen framtid göra rätt för sig. I ett sådant fall måste man räkna inte endast med rent kommersiel­ la risker utan även med risker av politisk art, exempelvis valutaregleringar och nationaliseringar. Inspektionen avråder av dessa skäl bestämt från att medge bankerna rätt att i obegränsad omfattning lämna långtidsbundna ex­ portkrediter. Vad som rimligen kan övervägas är enligt inspektionen en jämkning av gällande regler, som gör det möjligt att anpassa den långtids-

2

Uihang till riksdagens protokoll 1962 . 1 samt . Nr 185

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1062

18

bundna kreditgivningen för det här föreliggande behovet utan att likvidi­

tets- och solvenssynpunkterna allvarligt åsidosättes. I sådant hänseende fö­

reslår inspektionen en höjning av det individuella maximibeloppet för bund­

na lån till 500 000 kronor och av den totala volymen sådana lån inom varje

hank till 30 procent av bankens eget kapital med möjlighet att beträffande

statsgaranlerade lån överskrida denna volym med 10 procent. Inspektionen

utgår därvid från att en sådan ändring inte får leda till eftergift i kravet på

betryggande säkerhet och att det därför i regel måste bli fråga om krediter

till svenska företag eller krediter, för vilka sådana företag ställt betryggan­

de säkerhet.

Om inspektionens förslag skulle anses otillräckligt för att tillgodose ex­

portföretagens kreditbehov, anser inspektionen, att lösningen av problemet

bör sökas efter andra linjer, och inspektionen hänvisar därvid till inrättan­

de av ett särskilt eller flera särskilda exportkreditinstitut under medverkan

av affärsbankerna och till en ändrad utformning av exportkreditgaranti-

systemet.

Handelskamrarna, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges industri­

förbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisation, vilka alla till­

styrker den av bankföreningen föreslagna lagändringen, anför som skäl

härför betydelsen av att de svenska exportföretagen kan deltaga i konkur­

rensen på världsmarknaden genom att erbjuda köpare långtidsbunden kre­

dit. Sveriges allmänna exportförening framhåller därvid särskilt, att utför­

seln av kapitalvaror liksom exporten till utvecklingsländerna ökat markant

och att kreditgivningen speciellt i dessa fall är en väsentlig konkurrensfak­

tor. Betydelsen av långfristig kreditgivning vid export till utvecklingslän­

derna framhålles även av Sveriges industriförbund, vilket liksom Sveriges

hantverks- och industriorganisation dessutom hänvisar till utvecklingen på

europamarknaden.

Fullmäktige i riksbanken, vilka såsom tidigare nämnts förklarat sig icke

motsätta sig en allmän omprövning av frågan om långtidsbunden kredit, an­

för, att fullmäktige inte kan stödja bankföreningens förslag om att utan vi­

dare utredning undantaga exportkrediterna från de allmänna reglerna. Man

bör nämligen enligt fullmäktiges mening i ett sammanhang behandla frå­

gorna, om någon uppmjukning av 57 § banklagen skall ske, hur långt den

i så fall skall gå och vilka krediter som bör komma i fråga.

Fullmäktige i riksgäldskontoret förklarar likaledes, att man — hur ange­

läget det än i rådande läge kan vara att underlätta exporten — inte är be­

redd att biträda bankföreningens ändringsförslag i denna del utan föregå­

ende utredning, som syftar till en mera allmän översyn av bestämmelserna

i ämnet.

Även sparbanksinspektionen ifrågasätter, huruvida inte frågan om oin­

skränkt rätt för affärsbankerna att lämna bunden exportkredit borde till

sin innebörd närmare klargöras innan den avgöres. I

I fråga om å t e r 1 å n enligt reglementet angående allmänna pensions­

fondens förvaltning har bankföreningens framställning tillstyrkts eller läm-

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

19

nats utan erinran av alla remissorgan utom bank- och fondinspektionen, som avstyrkt framställningen, och sparbanksinspektionen, som ifrågasatt behovet av den begärda lagändringen.

Allmänna pensionsfondens tre särskilda fondstyrelser har i sina yttran­ den uttalat, att de helt ansluter sig till de synpunkter bankföreningen fram­ fört.

Fullmäktige i riksbanken förklarar, att enligt fullmäktiges mening sär­ skilda omständigheter föreligger i fråga om återlånen. Dessa är, anför full­ mäktige, ett nytt element i bankernas rörelse, som inte förutsågs vid utfor­ mandet av de nuvarande banklagstadgandena. Likviditetssynpunkterna, som ligger bakom dessa, finner fullmäktige inte vara tillämpliga, utan ban­ kernas engagemang i återlånesystemet synes från likviditetssynpunkt när­ mast vara jämförbart med garantigivning. Återlånen skulle visserligen kun­ na utformas med rätt för banken att säga upp lånet till betalning senast in­ om sex månader. Några avgörande invändningar synes emellertid enligt full­ mäktige inte kunna resas mot att återlånen liksom garantiförpliktelserna undantages från bestämmelserna i 57 § banklagen.

Fullmäktige i riksgäldskontoret finner ett undantagande av återlånen från bestämmelserna i 57 § banklagen icke strida mot det grundläggande syftet med reglerna om banklånens kortfristighet, nämligen att värna om banker­ nas likviditet. Enligt riksgäldsfullmäktiges mening skulle visserligen inte följa några större olägenheter av att man även beträffande återlånen avvak­ tade den allmänna översyn av 57 § banklagen som fullmäktige förordat i samband med exportkrediterna, men fullmäktige vill dock inte motsätta sig bifall till bankföreningens framställning i fråga om återlån.

Kommerskollegium anför i sitt yttrande, att den av bankföreningen be­ gärda uppmjukningen av 57 § banklagen i fråga om återlånen uppenbart inte skulle ha någon inverkan i fråga om bankernas likviditet. Återlånerät- ten skulle enligt kollegiets mening till avsevärd del förfelas, om företagen inte finge möjlighet att behålla lånen under någorlunda lång tid. Eftersom det här är fråga om en undantagsföreteelse utan betydelse för likviditeten, har kollegiet inte något att erinra mot att bankernas rätt till bunden långiv­ ning utvidgas på denna punkt.

Handelskamrarna har i sina yttranden till kommerskollegium anslutit sig till bankföreningens framställning. I yttrandena hävdas sålunda, att möj­ ligheterna till självfinansiering reduceras genom avgifterna till den allmän­ na tilläggspensionen, att företagens pensionsfonder lidigare i praktiken stått till företagens förfogande utan tidsbegränsning och att återlånen är avsedda som kompensation för förlusten av dessa finansieringsmöjligheter.

Vidare anföres, att återlånens syfte skulle förfelas om låntagaren inte finge säkerhet för att behålla lånet en relativt lång tid, och hävdas även, att några betänkligheter mot formell bundenhet av återlånen inte kan resas från lik­ viditet ssyn punkt.

Sveriges industriförbund finner det vara självklart, alt oinskränkt möj­ lighet bör finnas att lämna återlån i form av bundna lån. Återlånen är näm­

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

ligen, anför förbundet, avsedda såsom en viss kompensation för den minsk­ ning av självfinansieringsmöjligheterna, som blir en följd av tilläggspensio­ neringen. Enligt förbundets uppfattning har återlånerätten redan begrän­ sats i alltför hög grad, och det vore därför, yttrar förbundet, orimligt om denna rätt skulle beskäras ytterligare på grund av gällande lagstiftning rö­ rande affärsbankernas rätt att lämna bundna lån. Syftet med återlånerätten skulle enligt förbundet utan tvivel avsevärt förfelas, om företagen inte fick garanti för att behålla lånen under en relativt lång tid. Förbundet anför av­ slutningsvis, att i reglementet för allmänna pensionsfondens förvaltning för­ utsatts att återlån regelmässigt skall konstrueras som amorteringslån på viss tid, högst tio år.

Sveriges hantverks- och industriorganisation finner det från näringslivets synpunkt angeläget, att bankföreningens framställning bifalles, och ansluter sig till uppfattningen, att syftet med återlånen helt eller delvis skulle förfe­ las om låntagaren inte fick trygghet för att behålla lånet under relativt lång tid. Den återlånemöjlighet som finns bör enligt organisationen självfallet vara av långfristig karaktär.

Bank- och fondinspektionen förklarar, att inspektionen inte finner frågan om bankernas möjlighet att lämna återlån i form av bundna lån så själv­ fallen som bankerna förmenar. Inspektionen anför härom närmare följan­ de.

Det kan visserligen sägas, att en sådan kreditgivning icke möter några hinder ur likviditetssynpunkt, eftersom allmänna pensionsfonden tillhanda­ håller motsvarande belopp. Men det är bankerna, som bär hela kreditrisken, och den blir påverkad av den långa bindningstiden. Därest bankerna i stor utsträckning skulle komma att lämna bundna lån av förevarande typ, kan detta icke bli utan konsekvenser för kravet på säkerhet och marginalkapi­ tal. I själva verket torde likväl behovet av att bevilja återlån såsom formellt bundna lån vara ganska begränsat. Liksom hittills — och som också torde ha förutsatts vid utformandet av reglementet angående allmänna pensions­ fondens förvaltning — torde merendels företagens behov av reellt långfris­ tiga krediter kunna täckas genom formellt kortfristiga lån som prolonge- ras. Härigenom vinnes, att bankerna i god tid kan i händelse av en ogynn­ sam utveckling av låntagarens rörelse vidtaga åtgärder till förhindrande eller minskning av befarad förlust. Att döma av de nu brukliga formulären till bundna lån synes bankerna själva ha fäst stort avseende vid sistnämnda synpunkt. Den rätt att ingripa mot låntagaren under låneliden som banker­ na förbehåller sig, är nämligen så vidsträckt, att förmånen för låntagaren av »bindningen» förefaller ganska illusorisk. I

I den mån den bundna formen likväl skulle anses lämplig synes återlå­ nen, anför inspektionen vidare, i avvaktan på närmare erfarenheter röran­ de behovet kunna rymmas inom den ökade ram för bundna lån i allmänhet, som inspektionen föreslagit i anslutning till frågan om bundna lån för ex­ portändamål. Inspektionen finner därför en särbehandling av återlånen ic­ ke för närvarande motiverad.

Sparbanksinspektionen ifrågasätter i sitt yttrande, om det kan anses före-

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

21

ligga något verkligt behov av att införa bindningsrätt för återlån. Inspektio­ nen anför härom följande.

Det torde icke föreligga något hinder att ställa sådant lån på den längsta amorteringstid, som är medgiven i reglementet angående allmänna pensions­ fondens förvaltning, samtidigt som långivaren förbehåller sig rätt att det oaktat uppsäga lånet till återbetalning tre eller sex månader efter det upp­ sägning skett. Lån av denna art förekomma allmänt i sparbankerna. Kre­ ditgivaren saknar emellertid i förevarande fall anledning att av likviditets- skäl uppsäga lån, då återbetalning i förtid endast resulterar i att kreditgi­ varen i sin tur har att verkställa motsvarande återbetalning till allmänna pensionsfonden. Uppsägning före amorteringstidens utgång synes därför en­ dast komma att tillgripas när låntagaren icke fullgör sina åtaganden eller den för lånet ställda säkerheten avsevärt försämras, men för dylikt fall tor­ de kreditgivaren komma att förbehålla sig uppsägningsrätt även om lånet skulle utlämnas som bundet. Sparbanksinspektionen kan därför ej finna annat än att återlån även utan formell bindning likväl i praktiken blir lik­ värdigt med ett bundet lån.

Sparbanksinspektionen har i sitt yttrande över bankföreningens framställ­ ning om ändring av 57 § banklagen tagit upp frågan om motsvarande änd­ ring i sparbankslagen med anledning av återlånen. Om den av bankföreningen begärda lagändringen i fråga om återlånen sker, synes, en­ ligt vad inspektionen anför, motsvarande rätt till bunden långivning böra ges sparbankerna. Inspektionen förutsätter därvid, att sparbanksförening­ ens framställning om sådan ändring av 25 § sparbankslagen, att sparbank får rätt att upptaga mot återlån svarande lån hos allmänna pensionsfonden — vartill jag återkommer i det följande — vinner bifall. Bankföreningens synpunkt, att betänkligheter mot bindning av återlån ej kan möta från lik- viditetssynpunkt eftersom återbetalning från banken till allmänna pensions­ fonden ej behöver ske i snabbare takt än återbetalning av motsvarande återlån från låntagaren till banken, har enligt inspektionen givetvis sin fulla tillämpning även vad angår sparbankerna.

För sparbankerna föreslår emellertid inspektionen en viss inskränkning i rätten att binda räntan på återlån. Härom anför inspektionen följande.

Ett visst korrektiv mot alltför vidsträckt bindning av lån finns i föreskrif­ terna i 48 § första stycket 2. sparbankslagen om nedskrivning av bundna lån till i lagrummet angiven minimiförräntning.

Såsom av sist omnämnda förhållande framgår, är det icke blott likvidi- tetshänsyn utan även förräntningssynpunkter som — vid sidan av säker- hetsbedömanden — göra sig gällande ifråga om tillrådligheten i att binda lån. Vad återlån av ATP-avgifter beträffar synes det icke finnas anledning eller vara lämpligt att medgiva längre gående bindning av räntan, än som motsvaras av räntesättningen i förhållandet mellan fondstyrelse och kredit­ inrättning enligt bestämmelserna i 15 § andra stycket reglementet angåen­ de allmänna pensionsfondens förvaltning.

Inspektionen anser, att ett medgivande för sparbankerna att binda åter­ lån bör få sin plats i 29 § sparbankslagen. Med hänsyn till ålerlånens an­ knytning till motsvarande upplåning hos allmänna pensionsfonden synes,

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

enligt vad inspektionen vidare anför, andra inskränkningar i bindningsrät- ten inte behöva meddelas än den, som inspektionen föreslagit beträffande räntesättningen, samt en regel i anslutning till liknande bestämmelse i 29 § sista stycket sparbankslagen, att sparbank skall förbehålla sig rätt att till betalning senast inom tre månader uppsäga lån om den för lånet ställda sä­ kerheten i märklig mån försämrats.

Svenska sparbanksföreningen har i sin skrivelse den 17 oktober 1961 för­ klarat sig instämma i sparbanksinspektionens uttalande att, om bankbola­ gen medges rätt till bindning av återlån, motsvarande rätt bör tillerkännas sparbankerna. Sparbanksföreningen vill dock ifrågasätta nödvändigheten och lämpligheten av den begränsning i rätten att binda räntan på återlån, som sparbanksinspektionen föreslagit. Föreningen erinrar därvid om att ett motsvarande krav på samordning mellan räntan på inlånade medel och bunden låneränta inte förekommer i fråga om de bundna kommun- och in­ teckningslån, som sparbankerna redan nu lämnar enligt 29 § sparbanksla­ gen. Sparbanksföreningen förklarar sig inte finna skäl föreligga att beträf­ fande den typ av bunden kreditgivning, varom här kan bliva fråga, upp­ ställa strängare regler i räntehänseende än vad som gäller för sparbanker­ nas bundna kreditgivning i övrigt.

Departementschefen

Såväl banklagen som sparbankslagen intager en mycket restriktiv stånd­ punkt i fråga om de berörda kreditinstitutens möjligheter att lämna for­ mellt bundna lån, d. v. s. lån med bestämd löptid utan förbehåll om rätt för långivaren att uppsäga lånet till tidigare återbetalning. Särskilt gäller detta banklagens föreskrifter i ämnet.

Principen att utlåningen i affärsbankerna skall vara kortfristig har gam­ mal hävd. Bestämmelser härom fanns under giltighetstiden för 1911 års banklag i de av Kungl. Maj :t fastställda bolagsordningarna för bankaktie­ bolagen. Vid tillkomsten av den nuvarande banklagen år 1955 sanktionerades principen, då regler om banklånens kortfristighet och om vissa begränsade undantag härifrån intogs i den nya lagen. Kravet på kortfristighet i utlå­ ningen har motiverats med att bankernas inlåning formellt är kortfristig och att en bindning av utlåningen därför skulle menligt inverka på banker­ nas förmåga att upprätthålla betalningsberedskapen.

Svenska bankföreningen har i sin framställning anfört vissa skäl för att tvingande regler i ämnet inte längre skulle vara behövliga för affärsbanker­ nas del. Som ett sådant skäl åberopas en förändring av likviditetsstrukturen inom bankväsendet och näringslivet i övrigt, som säges ha inträtt sedan den nuvarande principen om kortfristighet utbildades. Denna synpunkt har bi­ trätts i flera remissyttranden. Vidare har från olika håll uttalats önskemål om större möjligheter för affärsbankerna att tillgodose näringslivet med formellt långfristig kreditgivning. Å andra sidan har bank- och fondinspek­ tionen bestritt, att utvecklingen gjort den lagliga regleringen av lånetiden obehövlig från likviditetssynpunkt, och framhållit, att lånetiden även har viss betydelse från solvenssynpunkt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

23

Det råder således delade meningar om lämpligheten av en mera genom­ gripande ändring av de nuvarande reglerna. Oavsett dessa regler har emel­ lertid affärsbankernas formellt kortfristiga utlåning kommit att i stor ut­ sträckning bliva reellt långfristig. Detta har varit möjligt genom att bevil­ jade lån kan omsättas vid den avtalade lånetidens utgång och genom att en lånebeviljande bank kan underlåta att utnyttja sin formella uppsägnings- rätt. Näringslivets behov såväl av formellt som av reellt långfristig kredit har även tillgodosetts genom inrättandet av särskilda kreditinstitut och ge­ nom speciella låneformer. De formellt långfristiga krediter, som affärsban­ kerna med stöd av nuvarande lagregler lämnat, har mot bakgrunden härav kommit att få en underordnad betydelse. De har även, totalt sett, fått en väsentligt mindre omfattning än reglerna i och för sig medgivit. Det kan därför förefalla tveksamt, om något större behov av ändringar i lagstift­ ningen på denna punkt föreligger. I vart fall kan mera avsevärda ändringar inte genomföras utan närmare utredning. En sådan utredning, för vilken intresse uttalats från flera håll, synes mig även böra komma till stånd i lämpligt sammanhang. I avvaktan härpå bör undantag från den nuvarande huvudregeln om kortfristighet, såsom jag uttalat vid tidigare tillfälle, inte göras i andra fall än då särskilda skäl kan åberopas därför och sådant undantag uppenbarligen kan ske utan att likviditetsskyddet äventyras.

Bankföreningens framställning syftar omedelbart till två undantag, näm­ ligen för exportkrediter och för återlån av avgifter till försäkringen för all­ män tilläggspension.

Ett undantag för exportkrediter från regeln om kortfristighet kan från de synpunkter, som hittills varit bestämmande för lagstiftningen, anses ägnat att väcka speciella betänkligheter. Samtidigt finns ett angeläget behov av bundna krediter till betydande belopp för exportändamål. Detta behov har föranlett, att årets riksdag på förslag av Kungl. Maj :t beslutat om inrät­ tande av ett särskilt institut för exportkrediter, Aktiebolaget Svensk Export­ kredit, i vilket staten och affärsbankerna skall inträda som delägare med hälften vardera av aktiekapitalet. Lån från detta kreditinstitut skall lämnas på bestämd tid, högst tio år. Förslaget grundar sig på resultatet av förhand­ lingar mellan en statlig förhandlingsdelegation och en förhandlingsdelega­ tion från Svenska bankföreningen såsom företrädare för bankaktiebolagen. Dessa förhandlingar har förts efter det att bankföreningens framställningar om ändring av banklagen i detta hänseende gjordes. Genom tillkomsten av det särskilda exportkreditinstitutet torde det aktuella behovet av formellt bundna krediter för exportändamål få anses tillgodosett. Ett särskilt undan­ tag för exportkrediter från banklagens huvudregel om kortfristighet är jag därför inte beredd ait nu föreslå.

Även när det gäller återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning har läget, i varje fall såvitt avser de mindre och medelstora företagen, ändrats sedan bankföreningen gjorde sin fram­ ställning om ändring av banklagen. På förslag av Kungl. Maj:t har sålun­ da årets riksdag bemyndigat Kungl. Maj :t att träffa avtal med affärsban­

24

kerna om inrättande av ett institut för beviljande av långfristig kredit — företrädesvis sekundärkredit — till mindre och medelstora näringsföretag. I detta nya kreditinstitut, Aktiebolaget Företagskredit, avses staten och affärsbankerna ingå som delägare till hälften vardera. I samband därmed kommer även det av staten och bankaktiebolagen gemensamt ägda Aktie­ bolaget Industrikredit att delvis få en ändrad inriktning av sin låneverksam- het och en vidgad utlåningskapacitet. Genom dessa speciella kreditinstitut, vilka för sin egen upplåning torde till betydande del komma att anlita all­ männa pensionsfondens medel, kommer de mindre och medelstora företa­ gen enligt min mening att erhålla väsentligt bättre möjligheter till långfris­ tiga krediter än vad återlåneformen kan erbjuda.

Ehuru behovet av ändringar i banklagen med hänsyn till återlånen såle­ des nu inte torde vara lika framträdande som då bankföreningens framställ­ ning gjordes, anser jag dock vissa ändringar motiverade i detta avseende. I fråga om återlånen, vilka tillkommit som en ny lånetyp efter utformningen av de gällande reglerna om banklåns kortfristighet, är de för dessa regler grundläggande likviditetssynpunkterna inte tillämpliga. Bank som beviljar återlån äger nämligen rätt att i samband därmed erhålla lån hos allmänna pensionsfonden till motsvarande belopp. Däremot kommer banken att stå kreditrisken gentemot fonden. Denna risk kan naturligen sägas bliva större vid en mera långfristigt bunden kreditgivning. Här bör emellertid erinras om att någon rätt till återlån inte föreligger utan att den bank, hos vilken sådant lån sökes, skall enligt vanliga bankmässiga principer bedöma om återlån bör beviljas sökanden och vilka villkor, bland annat i fråga om låne- tid och säkerhet, som bör uppställas för lånet. Bankens funktion i detta sammanhang kan i viss mån jämföras med beviljande av en garantiförplik­ telse. För sådana förpliktelser innehåller banklagen inte någon tidsbegräns- H in g. Självfallet måste banken, om återlån med längre bindningstid skulle tillåtas, beakta de speciella solvenssynpunkter, som sammanhänger med en långtidsbunden kredit, och de särskilda krav, som vid sådan långivning måste ställas på säkerheten för att denna skall anses betryggande. Genom sedvanligt förbehåll om rätt till uppsägning i fall, där den ställda säker­ hetens värde försämras, torde banken kunna väsentligt reducera eventuella förlustrisker. Ej heller solvenssynpunkter synes mig således hindra ett un­ dantag för återlånen från den allmänna regeln om kortfristighet.

Avgörande i detta sammanhang bör enligt min mening vara den utform­ ning återlånen fått vid tillkomsten av den allmänna tilläggspensioneringen. Därvid förutsattes, att återlånen skulle kunna beviljas som amorteringslån på viss tid, högst tio år. Reellt lär detta, såsom bank- och fondinspektionen samt sparbanksinspektionen framhållit, i stor utsträckning kunna nås på samma sätt som annan långivning i affärsbankerna, trots att den formellt är kortfristig, i verkligheten givits en långfristig karaktär. De tidigare nämn­ da förbehållen om rätt för banken till förtidsuppsägning vid försämring av ställd säkerhet torde ytterligare minska skillnaden mellan formellt och reellt bundna återlån. För låntagarna måste det emellertid te sig otillfreds­

Kungl. Maj:is proposition nr 185 år 1962

25

ställande, om de ej kan få tiden för återlånet även formellt fastställd i enlig­ het med vad som förutsättes i reglementet angående allmänna pensionsfon­ dens förvaltning. I viss mån skulle detta visserligen kunna ske inom den ram för bundna lån som banklagen ger. Härigenom skulle dock utrymmet minskas för den bundna långivning, för vilken de nuvarande reglerna är avsedda. Vidare innehåller dessa regler en i detta sammanhang alltför snäv individuell maximering av lånebeloppen. Banklagens regler om bundna lån synes mig salunda böra anpassas efter föreskrifterna i nämnda reglemente genom att återlånen helt undantages från kravet på kortfristighet. Härige­ nom sker, såsom framgår av det anförda, ej något principiellt avsteg från den gällande huvudregeln. Till jämförelse kan erinras om att även i den av årets riksdag antagna lagstiftningen om likviditets- och kassakvoter samt om placeringskvoter vissa undantag gjorts för återlån och lån som i samband med återlån upptagits hos fondstyrelse för förvaltning av medel vilka ingår till allmänna pensionsfonden.

Jag förordar sålunda, att 57 § lagen om bankrörelse ändras i enlighet med det anförda.

Även sparbankerna äger enligt reglementet angående pensionsfondens förvaltning rätt att bevilja återlån. Däremot medger sparbankslagen, såsom antytts i det föregående, inte att sparbank upptager lån hos allmänna pen­ sionsfonden. För att undanröja detta hinder mot sparbanks medverkan vid återlånegivningen kommer jag att i ett följande avsnitt föreslå viss ändring av sparbankslagen.

Sparbankslagen innehåller liksom banklagen — om än med mera vittgå­ ende undantag — krav på att utlåningen skall vara formellt kortfristig. Även i sparbanks utlåning gör sig nämligen likviditetssynpunkter gällande, emedan inlåningen formellt är kortfristig. Dessa synpunkter saknar emel­ lertid — liksom i fråga om affärsbankerna — tillämplighet på återlånen. Ej heller solvenssynpunkter synes böra utgöra hinder mot att återlån un­ dantages från kravet på kortfristighet. Sparbanksinspektionen har även, med instämmande av sparbanksföreningen, föreslagit att, om affärsbank ges rätt till bindning av återlån, motsvarande rätt skall beredas sparbank. Här­ emot har jag, såsom följer av det anförda, inte någon erinran att göra. Där­ vid vill jag emellertid framhålla, alt vad jag beträffande affärsbank anfört om cn speciell prövning av säkerheten för långtidsbundna lån givetvis har avseende även på sparbank.

__ Ja8 vil1 alltså förorda en sådan ändring av 2t) § sparbankslagen, att åtcr- lanen undantages från kravet pa kortfristighet i utlåningen. Såsom spar­ banksinspektionen föreslagit, bör sparbank vara skyldig att som villkor tör bundet återlån, liksom för bundet inteckningslån, förbehålla sig rätt till lörtida uppsägning, om säkerheten för lånet i märklig mån försvagas. Där­ emot finner jag inte skäl att för återlånen — i motsats till annan bunden långivning — genom särskild föreskrift i sparbankslagen begränsa rätten till bindning av räntan. Normalt torde det emellertid la anses strida mot

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

26

sparbankens intresse att binda räntan på återlån i vidare mån än räntan är bunden på det motsvarande lån sparbanken i samband med ett återlån erhåller från allmänna pensionsfonden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

III. Sparbanks upplåning hos allmänna pensionsfonden

Gällande ordning

Huvudregeln angående sparbanks inlåning finns i 22 § sparbankslagen. Där stadgas i första stycket, att sparbank inte får driva annan inlånings- rörelse än på sparbanksräkning.

Undantagna från huvudregeln är vissa fall, som anges i 25 § sparbanks­ lagen. Sålunda får sparbank inom den s. k. fria sektorn, till vilken jag återkommer i samband med frågan om individuella insättningsmaxima, mottaga inlåning på annan, valfri räkning. Vidare äger sparbank upptaga lån mot förlagsbevis. Slutligen får sparbank för att tillgodose tillfälligt penningbehov även begagna kredit i checkräkning hos riksbanken eller in­ ländskt bankaktiebolag eller annorledes upptaga lån.

Såsom framgår av den tidigare lämnade redogörelsen för reglerna angå­ ende återlån från allmänna pensionsfonden, äger enligt reglementet an­ gående fondens förvaltning, bland andra kreditinrättningar, även sparbank bevilja återlån och i samband därmed till motsvarande belopp erhålla lån från vederbörande fondstyrelse.

Sparbanksföreningens framställning

Svenska sparbanksföreningen framhåller i sin skrivelse, att sparbanksla­ gen i fråga om sparbanks rätt att upptaga lån endast medger — bortsett från förlagsupplåning — upplåning för tillgodoseende av tillfälligt penning­ behov. Till sådant slag av upplåning synes enligt föreningens mening inte kunna räknas lån från allmänna pensionsfonden på grund av beviljat åter­ lån. En ändring av sparbankslagen på denna punkt är därför, anför för­ eningen, erforderlig.

Vad gäller utformningen av den föreslagna lagändringen finner sparbanks­ föreningen denna enkelt kunna göras genom att efter sista punkten i 25 § sparbankslagen tillfogas en mening av förslagsvis följande lydelse: »Där­ jämte må sparbank upptaga lån hos Allmänna pensionsfonden».

Remissyttrandena

Sparbanksföreningens framställning har genomgående tillstyrkts i sak.

Spar banksinspektionen, som sålunda tillstyrker framställningen, erinrar till en början om att inspektionen i utlåtanden över förslag om fondförvaltning och över förslag till föreskrifter för tillämpningen av reglemente angående allmänna pensionsfondens förvaltning ställt sig avvisande till tanken att

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

27

sparbankerna skulle få den nu föreslagna upplåningsrätten och i stället ifrågasatt insättning i sparbank av motsvarande medel från fonden. Sedan kungörelse med föreskrifter rörande återlån numera utfärdats, torde det enligt inspektionen vara klart, att sparbank för utlämnande av återlån endast kan erhålla medel från allmänna pensionsfonden i form av lån. Un­ der sådana förhållanden blir sparbanksföreningens förslag om ändring i sparbankslagen i hög grad aktuellt.

Sparbanksinspektionens tidigare avvisande inställning berodde, anför in­ spektionen vidare, på att för lån kunde komma att ställas pant, vilket enligt inspektionens mening inte bör ske i fråga om tillgångar hos inrättning som har rätt att driva inlåning från allmänheten. Enligt inspektionen synes emellertid av de nu fastställda bestämmelserna om återlån framgå, att åter- lånebeviljande kreditinrättning äger att för belopp, som motsvarar återlå- net, erhålla lån från allmänna pensionsfonden utan att vederbörande fond­ styrelse därvid får uppställa andra villkor än som förutsättes i författning­ arna. Då något krav på pantsäkerhet inte ingår bland dessa förutsättningar, torde sådant krav inte heller komma att ställas, och på grund härav an­ ser inspektionen sig kunna låta de anförda betänkligheterna få vika.

Fullmäktige i riksbanken och generalpoststyrelsen framhåller särskilt, att den begärda lagändringen är en naturlig konsekvens av återlånesyste- met.

Svenska bankföreningen uttalar, att det begärda tillägget till sparbanks­ lagen torde vara nödvändigt om sparbankerna skall kunna utnyttja den möjlighet att bevilja återlån som enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning tillkommer dem.

Sveriges jordbrukskasseförbund och Sveriges allmänna hypoteksbank för­ klarar sig i princip inte ha något att erinra mot bifall till sparbanksförening­ ens framställning.

Vad gäller den närmare utformningen av lagändringen har i några re­ missyttranden riktats anmärkning mot sparbanksföreningens förslag.

Sparbanksinspektionen anför sålunda att lagändringen torde böra utfor­ mas så, att den utvidgade rätten till upplåning endast skall avse lån för ut­ lämnande av återlån.

Fullmäktige i riksbanken, Svenska bankföreningen och Skånes handels­ kammare uttalar samma uppfattning och förklarar, att den av sparbanks­ föreningen föreslagna lydelsen ger det föreslagna stadgandet en alltför vid­ sträckt innebörd.

Departementschefen

Såsom framgår av det tidigare anförda är i reglementet angående all­ männa pensionsfondens förvaltning förutsatt, att sparbank skall medverka i återlånesystemet genom att bevilja återlån till den som betalat avgift till den allmänna tilläggspensioneringen. Som cn betingelse för denna med­

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

verkan äger enligt reglementet sparbank, vilken beviljat återlån, rätt att i samband därmed erhålla lån från allmänna pensionsfonden till motsva­ rande belopp. Sparbankslagen ger emellertid — bortsett från förlagsupplå- ning — inte sparbank rätt till annan upplåning än sådan som avser att täcka tillfälligt penningbehov. Till sådan upplåning kan inte räknas lån från all­ männa pensionsfonden på grund av beviljat återlån. Här föreligger således ett faktiskt hinder mot sparbanks medverkan i återlånesystemet.

Från sparbankslagstiftningens synpunkt synes någon erinran inte vara att göra mot en lagändring, som ger sparbank den för återlånegivningen för­ utsatta rätten att upptaga lån hos allmänna pensionsfonden. Sparbanksför­ eningen och de hörda remissinstanserna är även ense härom. Jag vill därför förorda, att en sådan ändring sker i 25 § sparbankslagen. Lagändringen bör, såsom flera remissinstanser påpekat, utformas så, att den därigenom med­ givna rätten till upplåning hos allmänna pensionsfonden tydligt begränsas till lån som svarar mot beviljat återlån.

IV. Individuella insättningsmaxima

Gällande ordning

Gällande lagstiftning innehåller vissa föreskrifter om begränsningar i kre­ ditinstitutens rätt att på inlåningsräkning mottaga belopp från en och sam­ me insättare. För skilda typer av kreditinstitut gäller därvid olika regler.

I sparbank är föreskrifter om individuellt insättningsmaximum i prin­ cip tillämpliga på all inlåning. Såsom tidigare nämnts föreskriver spar­ bankslagen i 22 § första stycket, att sparbank med vissa undantag, som an­ ges i 25 §, ej får driva annan inlåningsrörelse än på sparbanksräkning. De i 25 § medgivna undantagen avser dels upplåning mot förlagsbevis och för tillgodoseende av tillfälligt penningbehov, varom talats i det föregående, dels den s. k. fria sektorn. Denna innebär att sparbank intill ett sammanlagt belopp, motsvarande femton procent av de enligt senaste bokslut på spar­ banksräkning innestående medlen, äger mottaga inlåning på annan, valfri räkning. Inom den fria sektorn gäller inte några individuella insättningsbe- gränsningar.

I 22 § andra stycket sparbankslagen stadgas, att en och samme insät- tares tillgodohavande på sparbanksräkning icke annorledes än genom upp­ lupen räntas läggande till kapitalet får ökas utöver visst i sparbankens reglemente bestämt belopp, högst 100 000 kronor. Före tillkomsten av nu­ varande sparbankslag år 1955 fick sparbank i princip använda endast en inlåningsräkning, kallad motboksräkning, med ett i vederbörande reglemen­ te bestämt insättningsmaximum av högst 50 000 kronor, från vilken regel länsstyrelse kunde lämna dispens för viss insättare.

I fråga om affärsbank finns en regel om individuellt insättnings­ maximum i 67 § andra stycket i 1955 års lag om bankrörelse. Detta maxi-

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

29

murn gäller emellertid endast sparkasseräkning eller därmed likartad räk­ ning. På sådan räkning får enligt regeln en och samme insättares tillgodo­ havande, med visst i detta sammanhang icke aktuellt undantag, ej annor- ledes än genom upplupen räntas läggande till kapitalet ökas utöver 15 000 kronor.

Regler om individuell maximering av insättning på sparkasseräkning el­ ler därmed likartad räkning har länge funnits i banklagstiftningen. Närmast före den nuvarande banklagens ikraftträdande uppgick maximibeloppet till 8000 kronor.

Hos central kassa för jordbrukskredit gäller enligt 31 § andra stycket i 1956 års lag om jordbrukskasserörelsen samma regler om individuellt insättningsmaximum som för affärsbank. Maximibeloppet var även där före den nuvarande lagens ikraftträdande 8 000 kronor.

Även för postsparbanken gäller regler om individuellt insättnings­ maximum. Detta är i princip tillämpligt på all inlåning hos denna bank. Enligt 2 § 1 mom. andra stycket förordningen angående postsparbanken får sålunda en och samma persons tillgodohavande i banken inte ökas utöver 30 000 kronor på annat sätt än genom att upplupen ränta lägges till kapi­ talet. I fråga om tillgodohavande enligt motbok för insättning på grund av s. k. sparavtal är maximibeloppet dock endast 3 000 kronor.

Genom förordning den 18 maj 1962, nr 148, vilken nu trätt i kraft, har vissa ändringar skett i förordningen angående postsparbanken. Före dessa ändringar ägde en och samma person i allmänhet ej få mer än en motbok utfärdad av postsparbanken. För en omyndig insättare kunde emellertid utfärdas högst tre motböcker med olika bestämmelser om rätten till förfo­ gande över medlen. Då i sådant fall utfärdats mer än en motbok för samme insättare, avsåg insättningsmaximum tillgodohavandet enligt varje särskild motbok. Genom de nu genomförda författningsändringarna har det princi­ piella förbudet mot utfärdande av mer än en motbok för varje insättare och, som en följd därav, även den särskilda maximeringsregeln för omyndigs motböcker upphävts. Härvid har emellertid förordnats, att för motbok av detta slag, som utfärdats före författningsändringarnas ikraftträdande, den­ na äldre maximeringsregel fortfarande skall äga tillämpning.

Postsparbankens rätt att mottaga insättningar har alltsedan bankens till­ komst varit begränsad till visst belopp. Det nuvarande allmänna maximibe­ loppet fastställdes år 1956. Närmast dessförinnan var motsvarande belopp 15 000 kronor.

Framställningarna

Svenska sparbanksföreningen har i en den 30 juni 1961 dagtecknad skri­ velse till Kungl. Maj :t hemställt om ändring av sparbankslagens regler rö­ rande insättningsmaximum för sparbanksräkning och s. k. fri sektor för annan inlåning.

30

I skrivelsen anför sparbanksföreningen till en början, att någon motsva­

righet till dessa regler av liknande betydelse inte finns vare sig för affärs­

bankerna eller för jordbrukskassorna och för övrigt ej heller i våra grann­

länders sparbankslagstiftning.

Därefter lämnas i skrivelsen vissa uppgifter om hur den fria sektorn

kommit att utnyttjas. Vid årsskiftet 1960/61 uppgick sålunda inlåningen

inom den fria sektorn för alla sparbanker till ett sammanlagt belopp av

1 114 miljoner kronor eller 7,8 procent av inlåningen på sparbanksräkning

vid samma tillfälle. Endast en liten del av beloppet innestod på kortfristiga

inlåningsräkningar, nämligen 13 miljoner kronor på uppsägningsräkning

och 25 miljoner kronor på checkräkning, vartill kom 52 miljoner kronor på

postväxelräkning. I förhållande till den sammanlagda inlåningen på spar­

banksräkning utgjorde inlåningen på uppsägningsräkning 0,1 procent, på

checkräkning 0,2 procent och på postväxelräkning 0,4 procent. Återstoden

av beloppet inom den fria sektorn, 1 023 miljoner kronor eller 7,2 procent

av inlåningen på sparbanksräkning, utgjordes av medel på »överinsättnings-

räkning», d. v. s. insättningar utöver insättningsmaximum för sparbanks­

räkning. Det är här, säger sparbanksföreningen, fråga om bland annat så­

dana medel som ett antal sparbanker redan före 1955 års sparbankslag med

dispens hade innestående.

Sparbanksföreningen redovisar vidare i sin skrivelse resultatet av en inom

föreningen verkställd undersökning av de 150 största sparbankernas inlå­

ning inom den fria sektorn den 31 mars 1960. Undersökningen visar, att

denna inlåning, tillhopa uppgående till 949 miljoner kronor, utgjorde 8,2

procent av inlåningen på sparbanksräkning vid föregående årsskifte. Hu­

vudparten, 7,7 procent, var överinsättningsmedel. Mellan de olika sparban­

kerna förelåg emellertid betydande skillnader. En del av de undersökta

sparbankerna hade en jämförelsevis liten inlåning inom den fria sektorn,

medan andra hade utnyttjat denna helt eller praktiskt taget helt. Sålunda

hade 15 av de undersökta sparbankerna en inlåning inom den fria sektorn

om minst 13 procent av inlåningen på sparbanksräkning vid föregående års­

skifte, medan 26 av sparbankerna låg mellan 11 och 13 procent.

I sparbanksföreningens skrivelse anföres därefter.

Särskilt i samband med tillkomsten av 1955 års sparbankslagstiftning ut­

trycktes från en del håll farhågor för att en större frihet för sparbankerna

på inlåningssidan än vad de enligt då gällande lag hade skulle leda till en

förändring av sparbankernas inlåningsstruktur. Huvudskälet till anordning­

en med en »fri sektor» var för övrigt förslaget beträffande checkräkning och

farhågor för att denna skulle intaga ett mera framträdande rum; man sy­

nes i själva verket ha trott att checkräkningen skulle fylla nästan hela den

fria sektorn. Ovan anförda siffror om hur inlåningen inom den fria sektorn

fördelar sig på långfristiga och kortfristiga räkningar visar emellertid, att

verkligheten på intet sätt kommit att besanna dessa antaganden. Men siff­

rorna visar även, att de ifrågavarande reglerna idag verksamt hindrar ett

inte ringa antal sparbanker att fortsätta att utvecklas inom ramen för sin

traditionella verksamhet. Inte minst i ett läge, då man i olika sammanhang

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

31

understryker vikten av att den långfristiga kreditmarknaden — kapital­

marknaden — förstärkes, ter sig detta beklagligt.

Sparbanksföreningen har svårt att finna, att ett bibehållande av de ifrå­

gavarande reglerna skulle kunna fylla något praktiskt positivt syfte eller

över huvud taget kunna sakligt motiveras. Det lär inte heller med fog kun­

na hävdas, att frågan om dessa reglers avskaffande tillhör med en »gräns­

dragning» mellan bankinstituten sammanhängande problem» De »gräns-

dragningsproblem», varom emellanåt talas, hänför sig i väsentlig mån till

just det förhållandet, att man dragit upp vissa gränser, satt upp hinder för

utvecklingen av sparbankernas traditionella verksamhet, medan några mot­

svarande gränsregler av liknande betydelse saknas hos affärsbanker och

jordbrukskassor.

Om statsmakterna skulle fästa särskilt avseende vid att någon speciell

gräns sättes för de kortfristiga räkningarna — checkräkning och uppsäg-

ningsräkning — är det enligt Sparbanksföreningens mening möjligt att göra

detta. För överskådlig framtid skulle väl en fri sektor just för dessa räk­

ningar utan större olägenhet kunna sättas till 5 % av övrig inlåning enligt

senaste bokslut. Av praktiska skäl torde postväxlar inte böra inräknas i

denna sektor; dessa är ju närmast att jämställa med kontanter och inlöses

i regel mycket snabbt.

Avslutningsvis hemställer sparbanksföreningen, att Kungl. Maj :t måtte

framlägga förslag till sådan ändring av 22 och 25 §§ sparbankslagen, att

de där stadgade insättningsbegränsningarna upphäves eller ändras på sätt

föreningen angivit.

Svenska bankföreningen har i tre särskilda framställningar hemställt om

sådan ändring av 67 § andra stycket lagen om bankrörelse, att insättnings-

maximum för sparkasseräkning och därmed likartad räkning höjes.

I en framställning den 13 juni 1956 har sålunda bankföreningen hemställt

om höjning av maximibeloppet från nuvarande 15 000 till 30 000 kronor. I

denna framställning åberopar bankföreningen de år 1955 respektive år

1956 genomförda höjningarna av insättningsmaxima för sparbanksräkning

och för insättning i postsparbanken. Enligt bankföreningen har dessa änd­

ringar inneburit ett missgynnande av affärsbankerna i förhållande till spar­

bankerna och postsparbanken. Den av statsmakterna antagna principen,

att mera avsevärda förskjutningar på detta område ej bör ske utan att frå­

gan om gränsdragningen blivit närmare utredd, synes därför bankförening­

en böra föranleda åtgärder för att få till stånd ett bättre jämviktsläge. Där­

vid bör man enligt bankföreningens mening gå den vägen, att insättnings-

maximuin för sparkasseräkningen höjes. Därigenom skulle affärsbankerna

få större möjligheter att söka befrämja ett ökat sparande inom sin kund­

krets. Just sparkasseräkningen har, anför bankföreningen, alltid varit en

av spararna omtyckt räkning.

Vad beträffar det belopp, vartill insättningsmaximum bör höjas, framför

bankföreningen önskemålet, att maximum ej sättes lägre än vad som gäller

för postsparbanken. Enligt föreningens uppfattning finns ej längre sakliga

skäl för ett snävare maximum beträffande sparkasseräkning än beträffan­

de insättning i postsparbanken.

32

Kungl. Maj. ts proposition nr 185 år 1962

I skrivelse den 21 januari 1961 förnyade bankföreningen sin framställ­

ning om höjning av insättningsmaximum från 15 000 till 30 000 kronor. Ut­

över de skäl, som anförts i den tidigare skrivelsen, åberopade bankförening­

en därvid den penningvärdeförsämring, som ägt rum sedan år 1955.

Slutligen har bankföreningen i skrivelse den 26 januari 1962 hemställt,

att maximibeloppet för sparkasseräkning och därmed likartad räkning hö-

jes till åtminstone 50 000 kronor. Som skäl för denna framställning har i

skrivelsen anförts, att inträdd penningvärdeförsämring medfört att det i

67 § banklagen angivna nominalbeloppet ej längre motsvarar samma real­

värde som förut. Vidare åberopas sparbanksföreningens framställning om

slopande av insättningsmaximum för sparbanksräkning liksom den vän­

tade framställningen om vidgad rätt för postsparbanken att mottaga in­

sättningar.

Svenska jordbrukskreditkassan hemställde i skrivelse den 25 augusti

1956 om sådan ändring av 31 § andra stycket lagen om jordbrukskasserö-

relsen, att insättningsmaximum för sparkasseräkning och därmed likartad

räkning höjes från 15 000 till 30 000 kronor. I skrivelsen framhålles, att

bestämmelserna för affärsbankerna och centralkassorna för jordbrukskredit

i denna del sedan gammalt är lika. Vidare hänvisas till bankföreningens

framställning den 13 juni 1956 om höjning av insättningsmaximum för af­

färsbankernas sparkasseräkningar till 30 000 kronor. En sådan höjning an­

ses motiverad även för centralkassornas vidkommande. Till stöd härför åbe­

ropas samma skäl som bankföreningen anfört. Slutligen understrykes ange­

lägenheten av att den hittillsvarande likställigheten mellan affärsbankerna

och centralkassorna i detta hänseende upprätthålles.

Generalpoststyrelsen har i en den 2 februari 1962 dagtecknad framställ­

ning till Kungl. Maj :t hemställt om förslag till vissa ändringar i förordning­

en angående postsparbanken. Dessa ändringar föranledes av en tillämnad

revision av inlåningsräkningarnas struktur. Härom anför styrelsen följan­

de.

Inom bankväsendet har på sistone den uppfattningen blivit allt allmän­

nare, att inlåningsräntorna måste bringas i bättre överensstämmelse med de

verkliga kostnaderna för skilda typer av inlåning. Vid överläggningar mel­

lan kreditinstituten har man sålunda övervägt att införa mera rationella

bestämmelser för olika inlåningsräkningar. Målet är, att man skall skilja

mellan å ena sidan de verkliga sparmedlen, vilka insättarna är villiga att

binda på viss tid, och å andra sidan kortfristiga kassamedel. De förra av­

ses få högre räntegottgörelse än nu är fallet och de senare oförändrad eller

lägre.

Införandet av sparräkningar med längre uppsägningstid och högre ränte­

satser än de som för närvarande tillämpas torde få en allmänt sparstimu-

lerande effekt. Enligt styrelsens bedömande skulle vidare dylika räkningar

för postsparbankens del sannolikt medföra förbättrad räntabilitet genom

att insättarmedlens genomsnittliga omsättningshastighet och därmed admi­

nistrationskostnaderna nedbringades.

Under de ovan nämnda förhandlingarna mellan kreditinstituten angåen-

Kungl. Maj. ts proposition nr 185 år 1962

33

de en översyn av inlåningsräkningarna har även vissa nya räkningar diskute­

rats, vilka föreslagits bli konstruerade med sex resp. tolv månaders uppsäg­

ningstid. Sedan bankofullmäktige nu lämnat möjlighet därtill, torde övriga

kreditinstitut komma att revidera sitt sortiment av inlåningsräkningar. Ge-

neralpoststyrelsen anser därför att det är angeläget att en av eller even­

tuellt båda de nyssnämnda räkningarna införes i postsparbanken. Enligt

styrelsens mening bör en räkning med sex månaders uppsägningstid i da­

gens ränteläge löpa med 5 % ränta och en räkning med tolv månaders upp­

sägningstid med 5 1/4 % ränta.

De av de nya inlåningsräkningarna föranledda ändringarna i förordning­

en angående postsparbanken hänför sig enligt generalpoststyrelsen dels till

reglerna om fastställande av räntevillkoren för inlånade medel, om längsta

uppsägningstid och om principiellt förbud mot utfärdande av mer än en

motbok för varje insättare dels till regeln om individuellt insättningsmaxi-

mum. Styrelsens framställning i de tre förstnämnda hänseendena ledde,

efter förslag i propositionen nr 142 till årets riksdag, till antagande av den

tidigare omnämnda förordningen den 18 maj 1962 om ändring av förord­

ningen angående postsparbanken, medan frågan om ändring av det indivi­

duella insättningsmaximum fick anstå för att anmälas senare.

Införandet av nya räkningar i postsparbanken påkallar enligt general­

poststyrelsens mening en höjning av insättningsmaximum. Styrelsen anser

emellertid en sådan höjning vara motiverad redan av det förhållandet, att

en fortgående ökning av allmänhetens penninginkomster ägt rum under den

tid som förflutit sedan insättningsmaximum senast fastställdes. Detta maxi­

mum bör nu enligt styrelsens mening lämpligen bestämmas till 100 000

kronor. Det vore dock värdefullt för styrelsen, anför denna vidare, att vid

inrättande av olika inlåningsräkningar ha möjlighet att för vissa slag av

medel fastställa ett lägre insättningsmaximum. I sådant fall skulle den nu­

varande speciella bestämmelsen om sparavtalsbok kunna utgå. Vidare skul­

le med det föreslagna insättningsmaximum saknas anledning att behålla de

särskilda föreskrifterna om omyndigs medel.

Promemorian

I den inom finansdepartementets rättsavdelning upprättade promemorian

redovisas till en början de gällande reglerna om individuella insättnings-

maxima och de olika framställningarna om ändring av dessa regler.

I promemorian framhålles därefter, att frågan om behovet av individu­

ella begränsningar för insättares tillgodohavanden på räkning hos kreditin­

stitut relativt nyligen varit föremål för bedömande, nämligen vid tillkomsten

av de nuvarande lagarna rörande kreditinstitutens verksamhet. Därvid

ifrågasattes från skilda håll, heter det vidare, om sådana begränsningar

fortfarande var motiverade, men det ansågs då, att denna fråga borde avgö­

ras i samband med en mera allmän översyn av de olika inlåningsbestäm-

melserna för skilda kreditinstitut och av därmed sammanhängande gräns-

dragningsproblem. I avvaktan härpå behölls i princip de tidigare begräns-

!{ Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 1S5

ningarna. De nya lagarna innebar dock, framhålles det, en höjning av maxi­

mibeloppen.

Under den tid som förflutit sedan nuvarande lagstiftning trädde i kraft

har, uttalas det vidare, erfarenheter vunnits av maximeringsreglernas till-

lämpning i praktiken. Samtidigt har ändringar skett i den nominella in­

komst- och prisnivån och därmed i betingelserna för sparandet. Mot bak­

grunden av dessa förhållanden synes, heter det, en omprövning av maxime-

ringsreglerna nu vara motiverad.

Enligt promemorian får alltjämt anses gälla, att frågan om bibehållandet

av individuella insättningsbegränsningar liksom frågan om deras principi­

ella utformning bör prövas i ett vidare sammanhang. Den omprövning, som

nu ifrågakommer, synes därför böra ges en begränsad räckvidd och i avvak­

tan på en mera slutgiltig lösning av hithörande problem närmast ta sikte på

en av de ändrade förhållandena betingad justering av de olika maximibe­

loppen. Det är även i detta hänseende, uttalas det, som behovet av en om­

prövning är särskilt framträdande.

I promemorian framhålles vidare, att en riktpunkt för ändringarna i maxi-

meringsreglerna bör vara att genom dem icke sker några väsentliga för­

skjutningar i förhållandet mellan olika typer av kreditinstitut.

Mest ingripande är de nuvarande maximeringsreglerna, efter vad som ut­

talas i promemorian, för verksamheten i sparbankerna, där regler­

na i princip är tillämpliga på all inlåning. Utvecklingen har enligt prome­

morian visat, att sparandet hos dessa institut inte kan helt rymmas inom de

maximigränser, som nu gäller för sparbanksräkning. I stället har den fria

sektorn, som främst tillkom för att möjliggöra checkräkning hos sparbank,

fått tillgripas. Nu lär emellertid, heter det, även ha uppstått svårigheter att

inrymma det reella sparandet inom den fria sektorn.

De påtalade svårigheterna synes, säges det vidare i promemorian, kunna

lösas antingen genom en höjning av det individuella maximibeloppet för

sparbanksräkning eller genom en utvidgning av den fria sektorn. I detta

sammanhang hänvisas till ett uttalande av 1948 års sparbankssakkunniga,

enligt vilket reglerna om insättningsmaximum och fri sektor normalt icke

borde resultera i att sparande, som dittills haft hemortsrätt på sparbanks­

räkning, i fortsättningen skulle behöva placeras inom den fria sektorn. Med

utgångspunkt från en sådan uppfattning synes lösningen enligt promemorian

närmast vara att söka i en höjning av insättningsmaximum för sparbanks­

räkning. Dock torde, heter det, även med en kraftig höjning av detta maxi­

mum icke kunna helt undvikas, att den fria sektorn måste tillgripas för

reellt sparande, och en utvidgning av den fria sektorn skulle måhända er­

bjuda större möjligheter till en smidig anpassning efter de varierande för­

hållandena hos sparbanker med rörelse av olika omfattning. I promemorian

ges emellertid inte bestämt förord åt någondera lösningen.

Om utvägen att höja insättningsmaximum för sparbanksräkning väljes,

torde, efter vad som säges i promemorian, ett belopp av högst 200 000 kro­

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj. ts proposition nr 185 år 1962

35

nor nu kunna ifrågakomma. Därvid framhålles, att erforderlig differentie­

ring av insättningsmaxima alltefter sparbankernas storlek och övriga sär­

skilda förhållanden skall ske när nya maximibelopp fastställes i sparban­

kernas reglementen. En höjning av sparbanksräkningens insättningsmaxi-

mum till den här ifrågasatta storleksordningen kan enligt promemorian an­

tagas, åtminstone tills vidare, göra en vidgning av den fria sektorn mindre

behövlig. Vid en alternativ höjning av procenttalet för den fria sektorn tor­

de, uttalas det, med hänsyn till de erfarenheter som numera vunnits ett pro­

centtal av i första hand tjugo och möjligen något högre kunna övervägas.

Därvid erinras om att redan vid riksdagsbehandlingen av den nuvarande

sparbankslagen ett förslag om en till tjugo procent bestämd fri sektor vann

starkt gehör.

Vad därefter beträffar affärsbankerna anföres i promemorian,

att den nuvarande maximeringsregeln för sparkasseräkningen hos dessa in­

stitut torde vara av mindre ingripande betydelse än motsvarande regler för

sparbankerna. En anpassning efter de ändrade förhållandena och eventu­

ella justeringar av maximeringsbestämmelserna för sparbankerna synes emel­

lertid enligt promemorian motivera en höjning även av maximum för affärs­

bankernas sparkasseräkningar. Bankföreningens förslag om höjning av

detta maximum till 50 000 kronor lär, heter det, därvid icke behöva föran­

leda någon erinran.

Liksom hittills torde enligt promemorian samma regler böra gälla för

jordbruks kasserörelsen som för affärsbankerna.

I fråga om postsparbanken slutligen påpekas, att från affärsban­

kernas sida vid skilda tillfällen gjorts en jämförelse med postsparbankens

insättningsmaximum. I promemorian erinras emellertid i detta samman­

hang om ett uttalande av föredragande departementschefen, när nuvaran­

de maximibelopp för affärsbankernas sparkasseräkning bestämdes, enligt

vilket den därigenom uppkomna överensstämmelsen med postsparbankens

dåvarande insättningsmaximum icke fick tolkas som att det fanns anled­

ning i detta hänseende eftersträva en enhetlig reglering för affärsbankerna

och postsparbanken. En ändring av maximibestämmelserna för övriga kre­

ditinstitut kan dock, heter det, icke ske utan att bedömningen av motsva­

rande bestämmelser för postsparbanken påverkas. Framställningen om höj­

ning av insättningsmaximum där till 100 000 kronor synes enligt promemo­

rian med hänsyn härtill och till de av generalpoststyrelsen i övrigt redovisa­

de förhållandena ej böra föranleda någon erinran.

Remissyttrandena

De i promemorian framlagda förslagen att höja de olika kreditinstitu­

tens insättningsmaxima har i princip tillstyrkts eller lämnats utan erinran

av Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Sveriges jord-

8f ltthang till riksdagens protokoll 19G2. 1 samt. Nr 185

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

brukskasseförbund, Sparbankernas bank, Jordbrukets bank och general­

poststyrelsen liksom av kommerskollegium och de hörda handelskamrarna.

Från sparbankshåll har dock yrkandet om fullständigt upphävande av be­

stämmelserna rörande individuellt insättningsmaximum och fri sektor i

första hand vidhållits samt, om detta yrkande inte bifalles, begärts en höj­

ning av den fria sektorn till tjugofem procent. Vidare har från samma håll

påyrkats en oförändrad relation mellan sparbankernas och postsparbankens

insättningsmaxima. I något yttrande har även gjorts erinran mot den före­

slagna höjningen av insättningsmaximum i den sistnämnda banken.

Temporära höjningar av insättningsmaxima i avvaktan på närmare ut­

redning har föreslagits av fullmäktige i riksbanken och av fullmäktige i riks-

gäldskontoret, av riksbanksfullmäktige dock endast beträffande sparban­

kerna.

Bank- och fondinspektionen anser, att närmare utredning i vissa hänseen­

den bör ske innan ändringar av den i promemorian föreslagna omfattning­

en genomföres, medan sparbanksinspektionen avstyrker varje ändring i av­

vaktan på en allmän utredning av problemen med gränsdragningen mellan

de olika kreditinstituten.

I flera remissyttranden framförs allmänna synpunkter på frå­

gorna om bibehållandet av individuella insättningsmaximeringar samt om

behovet av en utredning av detta och därmed sammanhängande spörsmål.

Fullmäktige i riksbanken uttalar sålunda, att det synes kunna starkt ifrå­

gasättas om inte hos samtliga institut en frigörelse från reglerna om insätt­

ningsmaximum både kan och bör genomföras men att en sådan åtgärd sy­

nes förutsätta en utredning i frågan. Denna utredning bör snarast komma

till stånd och snabbt leda till slutligt ställningstagande. Som skäl för sin

uppfattning anför fullmäktige, bland annat, att effekten av gällande indi­

viduella insättningsmaxima närmast är av konkurrensbegränsande art. Det­

ta visar sig enligt fullmäktige mest utpräglat beträffande de institut, som

inte har möjligheter till alternativa räkningar, d. v. s. i första hand post­

sparbanken. Sparbankerna kan sägas komma därnäst. För affärsbanker och

centralkassor för jordbrukskredit är däremot den individuella inlåningsbe-

gränsningen av tämligen ringa betydelse. Effekten av inlåningsmaxime-

ringen har således, anför fullmäktige vidare, kommit att riktas just mot

de bankinrättningar, som i största utsträckning koncentrerat sin utlåning

till bostadssektorn vars finansiering under efterkrigstiden varit ett av de

större problemen på den svenska kreditmarknaden. Slutsatsen härav är en­

ligt fullmäktige, att klara motiv bör krävas för att nu gällande maxime-

ringsregler skall behållas. Fullmäktige finner emellertid, att det kan tänkas

föreligga behov av att behålla ett insättningsmaximum för en speciell små-

sparanderäkning varigenom man kunde tillgodose det ursprungliga syftet

med nuvarande maximeringsregler, nämligen att möjliggöra relativt sett

högre räntegottgörelse med bibehållande av liberala ultagsvillkor.

Även fullmäktige i riksgäldskontoret framhåller angelägenheten av att en

utredning snarast kommer till stånd. Detta motiverar fullmäktige med att.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

37

frågan om behållande eller slopande av individuella insättningsbegränsning-

ar berör utformningen överhuvudtaget av inlåningsbestämmelserna för skil­

da kreditinstitut och därmed sammanhängande gränsdragningar. Hithöran­

de problemställningar, anför fullmäktige vidare, måste penetreras, innan

någon mera genomgripande ändring vidtages i fråga om gällande maxime-

ringsbestämmelser. Dessa problem, som nära berör behovet av att få en ra­

tionell räntestruktur inom olika delar av penning- och kapitalmarknaden,

har enligt fullmäktige fått ytterligare aktualitet genom införandet av nya

inlåningsräkningar med efter bindningstid differentierad räntefot. Ett ytter­

ligare argument för en utredning är den fortgående märkbara tendensen till

utsuddning av gränserna mellan olika kreditinstitutioner. Då den förordade

översynen ännu ej skett, saknas enligt fullmäktige i hög grad underlag för

att bedöma behovet av ändringar i gällande maximeringsregler, och en even­

tuell revidering av dessa bör därför bli av relativt begränsad räckvidd.

Generalpoststijrelsen anför, att kreditinstitutens framställningar kan be-

traktas dels som en anpassning till ändringarna i den nominella inkomst-

och prisnivån dels som en fråga om gränsdragningen mellan olika kategorier

av kreditinstitut. Styrelsen framhåller som sin principiella uppfattning, att

insättningsmaximum bör vara detsamma för en och samma art av inlåning

oavsett i vilket kreditinstitut inlåningen göres. Insättningsmaximums höjd

bör fastställas med utgångspunkt från de regler, som gäller för medlens dis­

position, och de kostnader, som till följd härav uppstår för kreditinstituten.

Bank- och fondinspektionen instämmer i promemorians uttalande, att

frågan om bibehållandet och den principiella utformningen av individuella

insättningsbegränsningar bör prövas i ett vidare sammanhang. Begränsning­

arna har, framhåller inspektionen, tillkommit av skiftande anledningar och

avsett att trygga olika intressen. Ändringar kan därför lätt få konsekvenser

i olika riktningar, såsom för institutens likviditet, placeringspolitiken och

arbetsfördelningen mellan de olika instituten. Inspektionen ställer sig av­

visande eller i vart fall frågande även till tanken på jämkningar i förevaran­

de sammanhang av gällande begränsningsregler och åberopar därvid avsak­

nad av utredning beträffande erfarenheterna vid nuvarande reglers tillämp­

ning liksom beträffande sambandet mellan ändringarna i den nominella in­

komst- och prisnivån och betingelserna för sparandet. Sammanfattningsvis

uttalar inspektionen som sin mening, att något angeläget behov av att höja

gällande individuella insättningsmaxima inte påvisats, att med en sådan åt­

gärd därför utan olägenhet kan anstå till dess statsmakterna får tillfälle att

pröva frågan i ett vidare sammanhang och att i vart fall närmare utredning

bör verkställas i vissa av inspektionen angivna hänseenden innan ändringar

av den i promemorian föreslagna omfattningen genomföres.

Även sparbanksinspektionen framhåller utredningsbehovet och anför i

sitt yttrande sammanfattningsvis, att en sådan begränsad verkan av de dis­

kuterade ändringarna som innebär en närmast formell anpassning till dags­

läget inte kan antagas. Enligt inspektionens mening hör de berörda frågorna

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

i utpräglad grad till de problem rörande gränsdragningen mellan olika bank-

inrättningar som enligt tidigare uttalanden bör särskilt utredas.

Reglerna om insättningsmaximum och fri sektor i sparbank bör en­

ligt vad Svenska sparbanksföreningen anför i sitt remissyttrande i första

band helt slopas. Enligt föreningens åsikt är detta motiverat av de förhål­

landen, som redovisas i promemorians synpunkter på effekten av insätt-

ningsbegränsningarna i sparbank. Genom en sådan åtgärd skulle sparban­

kerna, heter det vidare, få möjlighet att på lika villkor konkurrera med öv­

riga sparinstitut om långfristig inlåning av det slag, som av hävd ansetts

vara traditionell sparbanksinlåning. Med hänsyn till inkomstutvecklingen

och penningvärdeförsämringen sedan år 1955 framstår enligt föreningen en

höjning av insättningsmaximum för sparbanksräkning som naturlig, även

om procenttalet för den fria sektorn höjes. Att, såsom föreslagits i prome­

morian, mer än tredubbla postsparbankens insättningsmaximum genom en

höjning av detta till 100 000 kronor och samtidigt endast fördubbla spar­

bankernas insättningsmaximum skulle emellertid, menar föreningen, inne­

bära en väsentlig förskjutning i förhållandet mellan dessa kreditinstitut.

För de sparbanker, som nu har ett högt utnyttjande av den fria sektorn,

skulle en höjning av insättningsmaximum, anför föreningen vidare, inte in­

nebära någon nämnvärd lättnad. En bättre ehuru fortfarande endast tempo­

rär lösning erhåller man däremot enligt föreningens mening genom att höja

procenttalet för den fria sektorn, vilket då lämpligen bör kunna sättas till

tjugofem. Om sparbanksföreningens förstahandsyrkande inte bifalles, vill

föreningen således i andra hand såsom temporära åtgärder förorda dels en

höjning av procenttalet för den fria sektorn till tjugofem dels en sådan höj­

ning av insättningsmaximum för sparbanksräkning att relationen mellan

detta och ett höjt insättningsmaximum i postsparbanken inte rubbas.

Svenska bankföreningen förklarar, att föreningen inte vill motsätta sig

en ökning av sparbankernas möjligheter till inlåning från en och samme in-

sättare i den omfattning som förordas i promemorian. Vid valet av metod

för denna ökning bör enligt föreningen av principiella skäl företräde ges åt

den lösning, som innebär att insättningsmaximum för sparbanksräkning

höjes till 200 000 kronor. Bankföreningen framhåller, att detta automatiskt

måste leda till avsevärt ökat utrymme för insättningar inom den fria sek­

torn. I sitt yttrande anmärker emellertid bankföreningen, att sparbanker­

na enligt föreningens mening ingalunda är så missgynnade som sparbanks­

föreningen velat göra gällande. De nuvarande insättningsbegränsningarna

torde, anför bankföreningen, inte utgöra något väsentligt hinder för en ut­

veckling, som verkligen håller sig inom ramen för sparbankernas traditio­

nella verksamhet.

Sveriges jordbrukskasseförbund anför, att man genom införande av en be­

tydande fri sektor för sparbanksinlåningen redan i hög grad realiter satt

den individuella insättningsmaximeringen ur spel för sparbankernas del.

Det synes förbundet, som om man utan olägenhet kunde höja inlånings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

39

maximum för sparbanksräkning exempelvis till 200 000 kronor eller helt

slopa detsamma. I samband därmed borde enligt förbundet den fria sek­

torn kunna inskränkas till att avse enbart övriga räkningar, varvid denna

sektor givetvis kunde göras väsentligt mindre än vad den nu är. Förbundet

delar sparbanksföreningens uppfattning, att 5 procent i sådant fall skulle

vara ett lämpligt och för överskådlig tid framåt tillräckligt tal.

Fullmäktige i riksbanken, som enligt vad tidigare återgivits förordar en

snar utredning rörande de individuella insättningsmaxima, förklarar, att

för sparbankernas del — i motsats till övriga berörda kreditinstitut — ome­

delbara åtgärder synes nödvändiga på grund av att gällande regler för in-

sättningsmaximum på sista tiden lett till icke oväsentliga hinder i vissa

sp jrbankers verksamhet, hinder som hittills dock i stort sett kunnat und­

vikas genom utnyttjande av den s. k. fria sektorn. I detta fall synes enligt

tullmäktige en temporär lösning motiverad, och den kan, anför fullmäktige

vidare, smidigast nås genom att procenttalet för den fria sektorn höjes till

tjugo.

Fullmäktige i riksgäldskontoret anför, under hänvisning till sina tidigare

återgivna allmänna synpunkter, att för närvarande torde få anses uteslutet

att helt slopa den individuella insättningsmaximeringen för sparbankernas

del. Även en höjning till 200 000 kronor synes fullmäktige i nuvarande läge

ägnad att inge tvekan. En så långt gående höjning skulle, anför fullmäktige

vidare, kunna leda till en icke avsedd förändring av sparbankernas inlå-

ningsstruktur samt fjärma dem från syftet att i första hand stödja och

främja personligt sparande till skillnad från företagssparande och offent­

ligt sparande. Riksgäldsfullmäktige, som även erinrar om likviditetssyn-

punkten, har i sitt yttrande stannat vid att förorda en höjning tills vidare

av insättningsmaximum till 150 000 kronor. Detta innebär samtidigt, heter

det slutligen, att fullmäktige inte för närvarande är beredda att biträda för­

slaget om höjning av procenttalet för den fria sektorn till tjugo.

Bank- och fondinspektionen instämmer i promemorians uttalande, alt de

nuvarande maximeringsreglerna lägger det hårdaste bandet på sparbanker­

nas verksamhet. Som skäl för ändring av reglerna kan emellertid, anför

inspektionen, inte vara tillräckligt, att den fria sektorn i ett antal sparban­

ker till större delen tagits i anspråk för s. k. överinsättningar. Vad man be­

höver veta är enligt inspektionen karaktären av de medel, som innestår på

överinsättningsräkning, nämligen om de utgöres av egentliga sparmedel från

fysiska personer eller om bland dessa medel även ingår rörliga kassamedel

från kommuner, tillfälliga överskottsmedel från företag eller andra liknan­

de medel som tidigare inte ansetts höra hemma i sparbankerna. Inspektio­

nen uttalar vidare önskemål om uppgifter angående antalet insättare med

tillgodohavanden av olika storlek. Utan besked i dessa och andra liknande

hänseenden framstår förslaget om höjning av insättningsmaximum för in­

spektionen som alltför löst grundat. Enligt vissa för inspektionen tillgäng­

liga uppgifter skulle överinsättningarna till ytterst ringa del utgöras av

egentliga sparmedel från fysiska personer och i stället till alldeles övervä­

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

gande del komma från kommuner, stiftelser, föreningar och företag. In­

spektionen menar därför, att det gällande insättningsmaximum inte synes

ha inneburit något egentligt hinder för sparbankerna att fullfölja sin spar-

främjande verksamhet bland fysiska personer, och inspektionen uttalar som

sin uppfattning, att en så väsentlig ändring som den här föreslagna inte

bör genomföras utan en närmare utredning.

Sparbanksinspektionen återger i sitt remissyttrande till en början vissa

delar av inspektionens i propositionen nr 151 till 1955 års riksdag redovisa­

de utlåtande över det av 1948 års sparbankssakkunniga framlagda förslaget

till nuvarande sparbankslag, vari inspektionen utförligt redogjorde för de

skäl som enligt inspektionens mening talade för ett bibehållande av indi­

viduellt insättningsmaximum i sparbankerna. Enligt inspektionen är dessa

skäl fortfarande tillämpliga.

I nämnda utlåtande framhåller inspektionen, att sparbankernas ändamål

enligt 1 § sparbankslagen är att befordra sparsamhet genom in- och utlå­

ning av pengar. Det sparfrämjande motivet bör sålunda vara avgörande, och

utlåningen bör anpassas efter inlåningens karaktär. Sparbankerna har, an­

för inspektionen, tillkommit för att stödja och befrämja personligt sparan­

de till skillnad från företagssparande och statligt sparande. Enskilda per­

soner torde enligt inspektionen ganska sällan vilja sätta in belopp, som ej

rymmes inom det individuella insättningsmaximum. Detta kan däremot bliva

otillräckligt för exempelvis sammanslutningars, stiftelsers och donationers

fonder, vilka även de kan sägas naturligt höra hemma hos sparbankerna,

men dessa medel kan rymmas inom den fria sektorn.

I samma utlåtande heter det vidare.

Det utmärkande för sparbankernas nuvarande insättarmedel är deras ge­

nomsnittligt visserligen ej formellt men reellt långfristiga karaktär, vilket

sätter sparbankerna i stånd att i sin kreditgivning i stor utsträckning ut­

välja marknadens säkraste ehuru likaledes reellt långfristiga placeringar,

nämligen lån mot inteckningar i jordbruk och bostäder. Härmed tillgodoses

på en gång säkerhetskravet, som med hänsyn till insättarbehållningens

sammansättning samt frånvaron av egentlig riskmarginal i räntesättningen

måste sättas särskilt högt, och det ständigt växande behovet av långfristiga

krediter för nämnda ändamål. Skulle individuellt insättningsmaximum slo­

pas — och därmed den fria sektorn — kan det antagas att sparbankernas

inlåning så småningom skulle undergå viss förändring. Det kan befaras, att

många sparbanker i sådant läge icke skulle kunna motstå frestelsen att

mottaga större kapitalbelopp från företag, som sökte en tillfällig förräntning

av sina överskottsmedel. Sådan inlåning skulle ej kunna placeras på tra­

ditionellt sätt utan måste leda till en kreditgivning av mera affärsbanksbe-

tonad typ och därmed ock av mera riskfylld art. En långivning av samma

typ skulle vidare uppkomma därigenom, att de företag, som blivit insätt-

ningskunder, i ett annat läge knappast skulle kunna avvisas som lånekun-

der. Fortsatt utveckling i sådan riktning skulle, såsom erfarenheten från så­

väl affärsbankernas rörelse som sparbankernas i de nordiska grannländerna

visar, framtvinga en större räntemarginal, det vill säga höjning av utlå-

ningsräntorna och sänkning av inlåningsräntorna. Det kan därvid sättas i

fråga, om denna verkan skulle kunna begränsas till endast det mera affärs-

betonade kapital som inkommit i sparbanksrörelsen. Ledningarnas intresse

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

41

skulle genom den utvidgade verksamheten avledas från sparbanks sparbe-

fordrande uppgift i samma mån som deras tid och uppmärksamhet måste

ägnas åt de nya placeringsuppgifterna. De som bleve lidande på den föränd­

rade verksamheten vore de utanför företagsvärlden stående små och stora

spararna av alla kategorier. Det bör ej förbises, att det finns goda skäl att

förmoda, att räntan jämväl å affärsbankernas sparräkningar under rådan­

de förhållanden hålles vid sin nuvarande höjd av hänsyn till den av spar­

bankerna tillämpade insättarräntan.

Sparbanksinspektionen framhåller vidare i sitt här återgivna utlåtande,

att inlåningskostnaderna för sparbankerna blir proportionsvis mindre för

stora än för små insättningar under förutsättning av samma varaktighet i

placeringen. I anslutning härtill anför inspektionen.

När det emellertid blir fråga om verkligt stora insättningar av liten eller

osäker varaktighet, bli även de stora kontona, oavsett om varaktigheten i

själva verket blir betydande, mindre gynnsamma i kostnadshänseende. De

kräva nämligen stor betalningsberedskap —• ju större relativt sett, desto

större de enskilda kontona äro i förhållande till den sammanlagda behåll­

ningen å dem och till inlåningen i övrigt — och sådan kostar alltid pengar.

Enligt sparbanksinspektionens uppfattning kunna sparbankerna således

ur avkastningssynpunkt få nytta av att kunna mottaga större varaktiga pla­

ceringar, som ej rymmas å sparbanksräkningen, inom den fria sektorn,

men samtidigt av denna sektors begränsning hindras från att utvecklas för

långt i en för hela verksamheten olämplig riktning, därest även större över-

skottskapital från företagarvärlden skulle söka sig till dem. Inom den ram,

som bildas av individuellt insättningsmaximum å sparbanksräkning och be­

gränsningen av den fria sektorn, skulle sparbankerna, såvitt inspektionen

förstår, få all nödig handlingsfrihet för utveckling av rörelsen, så länge

denna skall kännetecknas av en speciellt sparbefordrande inriktning.

Sparbanksinspektionen vill, heter det vidare i utlåtandet, fästa uppmärk­

samheten på att den här ifrågavarande begränsningen av inlåningen måste

ses i samband med vissa andra bestämmelser i sparbankslagen. Därvid näm­

ner inspektionen särskilt sparbanks rätt att lämna bundna lån, vilken en­

ligt inspektionen har sin motivering i inlåningens erfarenhetsmässigt stora

stabilitet. Denna måste, menar inspektionen, till ej ringa del återföras på

bestämmelsen om individuellt insättningsmaximum, och om detta inte bibe­

hålies måste därför enligt inspektionens åsikt frågan om de bundna lånen

omprövas.

I sitt nu avgivna yttrande lämnar sparbanksinspektionen härefter en re­

dogörelse för sina erfarenheter av de gällande begränsningsreglerna. Av

den officiella sparbanksstatistiken för år 19G0 framgår, säger inspektionen,

att inlåningen inom den fria sektorn den 31 december 1960 för samtliga spar­

banker var i genomsnitt 7,8 procent, varav 7,2 procent på överinsätlningars

räkning. Dessa siffror, som enligt inspektionen av vissa skäl antagligen är

något för höga, är, menar inspektionen, inte på något sätt alamerande vad

angår sparbankernas situation i allmänhet. Den fria sektorn är, framhåller

inspektionen vidare, inte någon stel ram utan växer i takt med utvecklingen

på sparbanksräkning samtidigt med alt sektorns konstruktion hindrar den

42

från att utvidgas med mindre tyngdpunkten i rörelsen alltjämt ligger på in­

fångandet av sedvanligt sparande. Hela den del av detta sparande, som den

31 december 1960 enligt sparbanksstatistiken innestod på konton med be­

hållningar mellan 80 000 och 100 000 kronor, uppgick inte till mera än 1,25

procent av saldot på sparbanksräkning. Det är sålunda, menar inspektionen,

tydligt, att den fria sektorn innebär en mycket stor utvidgning av den be­

gränsning som det individuella maximum om 100 000 kronor utgör. Skulle

insättningsmaximum nu höjas till 200 000 kronor, torde utnyttjandeprocen­

ten i fråga om den fria sektorn knappast sjunka med mera än 2—2,5 enheter.

De sålunda redovisade genomsnittstalen utesluter naturligtvis inte, fort­

sätter sparbanksinspektionen, att flera sparbanker utnyttjat den fria sek­

torn i långt större utsträckning, men det måste mot bakgrunden av vad in­

spektionen påvisat beträffande den fria sektorns rymlighet för sparbanker­

nas traditionella inlåning förutsättas, att det i dessa fall i väsentlig grad är

fråga om inlåning av annat slag som kräver stort utrymme. Inspektionen

har verkställt en specialundersökning beträffande insättares behållning på

överinsättningars räkning per den 31 december 1961 hos de 57 sparbanker,

vilkas inlåning inom den fria sektorn överskred 12 procent av de enligt

bokslutet för år 1961 på sparbanksräkning innestående medlen. En samman­

ställning av undersökningsresultaten är bifogad inspektionens utlåtande.

Enligt denna sammanställning uppgick behållningen på överinsättningars

räkning i de undersökta sparbankerna till cirka 364 miljoner kronor, för­

delade på 862 konton. Härav belöpte —- i avrundade tal — på primärkom­

muner och landsting tillhopa 221 miljoner kronor med 277 konton, på bolag

och ekonomiska föreningar 72 miljoner kronor med 236 konton samt på

övriga föreningar och stiftelser 42 miljoner kronor med 178 konton, på fy­

siska personer 9,6 miljoner kronor med 104 konton, varav 43 konton med

ett sammanlagt belopp av 8,2 miljoner kronor hade en behållning översti­

gande 100 000 kronor, samt slutligen på övriga insättare 19 miljoner kronor

med 67 konton. Sparbanksinspektionen framhåller i sitt utlåtande, att en­

ligt sammanställningen 83 insättare med de största tillgodohavandena —

genomsnittligt 2 650 000 kronor per insättare — tar i anspråk 7,6 av den

fria sektorns 15 procentenheter, att kommunala medel utgör nära 5/8 av

den totala inlåningen på överinsättningars räkning samt att beloppet av bo-

lagsmedel — 66 miljoner kronor — ungefär motsvarar vad som skulle vinnas

i utrymme på denna räkning om insättningsmaximum för sparbanksräk­

ning höjdes från nuvarande 100 000 till 200 000 kronor.

Sparbanksinspektionen anför vidare.

En förfrågan hos ett femtontal av de i undersökningen ingående sparban­

kerna med de största inlåningsklumparna har visat att medlen i allmänhet

innestå med sex månaders uppsägning med fri uttagsrätt för 6 000 kronor

per halvår och mot högsta ränta, 4 3/4 procent. I stor utsträckning tillämpas

emellertid liberalare uttagsvillkor, ibland med, ibland utan uttagsprovision.

Den här relaterade inlåningen av stora pengar vill sparbanksinspektionen

närmast beteckna som mindre lämplig. Det kan enligt inspektionens mening

icke vara en sparbankerna tillkommande uppgift att bereda kommuner eller

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1U62

43

industrin högsta förräntning å rörelsemedel eller medel, som i avvaktan på

annan placering söka en mer eller mindre tillfällig fristad i sparbankerna.

Vad speciellt de kommunala insättningarna beträffar är det tydligt, att de

kunna komma att leda till stora påfrestningar på vederbörande sparbanker,

bl. a. när del uppdämda kommunala investeringsbehovet kan komma att till­

godoses. Flera sparbanker ha också i detta hänseende gjort dåliga erfaren­

heter och förklarat sig skola för framtiden iakttaga större försiktighet vad

angår mottagandet av stora insättningar från kommunerna.

De mycket stora insättnmgsbeloppen få sina följdverkningar på sparban­

kernas placeringar. Eif behov av bättre likviditet uppkommer och därmed

°ck av korta placeringar, som ur avkastningssynpunkt bli mindre givande.

Utlåningspolitiken påverkas. Framförallt äro de stora insättningsklumparna

icke lämpliga som underlag för sparbankernas kreditgivning på fastighets­

marknaden. Den stora roll sparbankerna spelat som bottenlångivare har haft

sin bästa grund i den i praktiken långfristiga karaktären av dess inlåning,

varå den s. k. omloppshastigheten — förhållandet mellan under ett år ut­

tagna belopp och medelbehållningen — varit en mätare. De framkomna mät-

ningstalen visa emellertid en fortgående försämring: från 21,9 procent år

1941, 25,6 år 1950, 31,6 år 1955 och 37,7 år 1960 (avseende efter fria sek­

torns införande endast rörelsen å sparbanksräkning och överinsättningars

räkning). Denna utveckling kan ur den traditionella och samhällsviktiga

bostadskreditgivningens synpunkt inge bekymmer utan att dessa skola yt­

terligare förstärkas genom det osäkerhetsmoment i likviditetshänseende,

som de verkligt stora insättningarna innebära.

Sammanfattningsvis anför sparbanksinspektionen.

Vad i det föregående anförts visar enligt sparbanksinspektionens mening

att den nuvarande konstruktionen av begränsningsreglerna för inlåningen i

sparbank lämna sparbankerna en mycket stor rörelsefrihet. Gällande indi­

viduellt insättningsmaximum utgör icke något praktiskt hinder för den tra­

ditionella inlåningens utveckling men konstituerar en grund för beräkning

av den fria sektorn. Denna i sin tur sätter endast en gräns för det verkligt

stora kapitalets inströmmande i sparbankerna. Skola begränsningsreglerna

över huvud ha nagon funktion synas de åtminstone böra ha den nu nämn­

da. En höjning av individuellt maximum får därför ingen större verkan och

en vidgning av den fria sektorn innebär enligt sparbanksinspektionens me­

ning i praktiken ett slopande av all verksam begränsning i syfte att ge spar­

banks inlåning en särskild karaktär. Ett uppgivande av sistnämnda målsätt­

ning i sparbankslagstiftningen torde emellertid som ovan berörts få konse­

kvenser även ifråga om sparbankernas rörelse i övrigt. Frågan om nya reg­

ler för inlåning å räkning i sparbank torde därför endast böra avgöras i ett

vidare sammanhang. Den i promemorian berörda synpunkten, att penning­

värdet fortgående försämrats och att inkomstförbättring skett må slutligen

sist blott föranleda ett påpekande, att dessa förhållanden ej mot bakgrunden

av här förut anförda siffror torde vara av någon större betydelse i föreva­

rande avseende.

Vad gäller affärsbankerna bar promemorians förslag alt böja

insättningsmaximum för sparkasseräkning och därmed likartad räkning till

50 000 kronor hälsats med tillfredsställelse av Svenska bankföreningen.

I yttrandet från Sveriges jordbrukskasseförbund ifrågasättes, huruvida

det längre finns några avgörande skäl alt överhuvud lagfästa bestämmelser

om inlåningsinaximum på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning.

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Sparkasseräkningen intar nämligen enligt förbundets mening inte någon

särställning som motiverar ett lagfäst sådant maximum. Medel på sparkas-

seräkning' är visserligen, anför förbundet, friare disponibla än medel på ka­

pitalräkning, men det är endast fråga om en gradskillnad markerad genom

de provisioner som utgår vid större uttag på den senare räkningen.

Svenska sparbanksföreningen och Sparbankernas bank menar i sina ytt­

randen, att den föreslagna höjningen av affärsbankernas och jordbrukskas­

sornas insättningsmaximum för sparkasseräkning saknar nämnvärd prak­

tisk betydelse. Som skäl för denna uppfattning anföres, att dessa institut

har möjlighet att på andra räkningar ta emot inlåning utan några som helst

lagstadgade begränsningar. I synnerhet för sådan inlåning varom här är

fråga har enligt sparbanksföreningen kapitalsamlingsräkningen kommit till

användning, och denna har sålunda i allt högre grad kommit att ersätta

sparkasseräkningen. Enligt vad sparbanksföreningen uppger är för närvaran­

de behållningen på kapitalsamlingsräkning i affärsbankerna mellan fyra och

fem gånger så stor som sparkasseräkningens behållning, vilken under se­

nare år varit nedåtgående.

Fullmäktige i riksgäldskontoret förordar en höjning av insättningsmaxi­

mum för affärsbankernas del till 30 000 kronor. I sitt utlåtande har full­

mäktige framhållit, att om man som en måttstock för en rimlig höjning av

maximibeloppet tar hänsyn endast till de ändringar som under senare år

skett i den nominella inkomstnivån och därmed i betingelserna för sparandet

de olika insättningsmaxima skulle bli väsentligt lägre än som ifrågasatts i

promemorian, för affärsbankerna cirka 23 000 kronor. Fullmäktige vill emel­

lertid inte förneka, heter det vidare, att vissa skäl, bland annat införandet

nyligen av inlåningsräkningar med en efter bindningstiden differentierad

räntesättning, kan motivera någon höjning härutöver.

Fullmäktige i riksbanken menar, att den nuvarande begränsningen i af­

färsbankernas inlåningsrätt är föga betungande och att några temporära

justeringar knappast är erforderliga för deras del.

Bank- och fondinspektionen anser frågan om en höjning av affärsban­

kernas insättningsmaximum vara av ganska underordnad betydelse. Inspek­

tionen framhåller, att affärsbankerna har möjlighet mottaga insättningar

till obegränsat belopp på andra räkningar och på villkor som är ganska lik­

artade dem som gäller för sparkasseräkning. Enligt inspektionen kan det

ifrågasättas, huruvida bestämmelserna om insättningsmaximum för affärs­

bankernas sparkasseräkning numera överhuvud har någon funktion att fyl­

la. Å andra sidan, menar inspektionen, är det av nyss sagda skäl inte sär­

skilt angeläget att upphäva bestämmelserna. Inspektionen finner det emel­

lertid böra i detta sammanhang uppmärksammas, att medel på sparkasse­

räkning kan lyftas efter kortare tids uppsägning än en månad. Då medlen

sålunda formellt måste anses vara av kortfristig natur och erfarenhetsmäs­

sigt sparkasseräkningarna i kritiska situationer påverkas väl så mycket

som andra korta räkningar, borde enligt inspektionens mening för desam­

ma ställas kassareserv efter den strängare 25-procentsregeln i 63 § bankla­

45

gen. Om insättningsmaximum borttages eller väsentligt höjes, bör följaktli­

gen, menar inspektionen, det undantag som för närvarande gäller för spar-

kasseräkning vid beräkning av likviditetsreserv enligt sagda regel upphä­

vas.

Sparbanksinspektionen hänvisar till att maximeringen av affärsbanks in­

låning på sparkasseräkning eller därmed likartad räkning tillkommit på

grund av ett hänsynstagande till den av sparbankerna bedrivna typiska in-

låningsrörelsen. Med den ställning sparbanksinspektionen intagit till frå­

gan om ändrade maximeringsregler för sparbankerna anser inspektionen,

att någon höjning av maximum nu ej heller bör ske beträffande sparkasse-

räkningen. Inspektionen hänvisar därvid till att affärsbankerna genom ka-

pitalsamlingsräkningen skaffat sig ett vapen i konkurrensen med sparban­

kerna, som gör affärsbankerna betydligt mindre beroende av maximering­

en på sparkasseräkning.

För jordbrukskasserörelsens del anser Sveriges jordbruks-

kasseförbnnd den föreslagna höjningen av insättningsmaximum på spar­

kasseräkning eller därmed likartad räkning till 50 000 kronor vara lämp­

lig tills vidare. Huruvida denna höjning kommer att utnyttjas av insättar-

na beror, tillägger förbundet, helt och hållet av räntesättningen på spar­

kasseräkning jämförd med andra räkningar.

I övrigt har remissorganen anfört samma synpunkter beträffande frågan

om en ändring av insättningsmaximum hos jordbrukskasserörelsens cen­

tralkassor som beträffande motsvarande fråga hos affärsbankerna.

Vad slutligen gäller postsparbanken anför generalpoststgrelsen i

sitt yttrande, att av de nu aktuella insättningsmaxima postsparbankens är

det mest restriktiva. Detta hänför sig nämligen, erinrar styrelsen, till en

insättares totala inlåning, medan insättningsmaximum för affärsbankernas

och centralkassornas del avser endast en av ett flertal inlåningsräkningar

och sparbankerna kan ta emot inlåning på överinsättningsräkning. Enligt

styrelsens mening är av reell betydelse det belopp som en och samme insät-

tare får ha innestående i ett visst kreditinstitut. Det bör i detta sammanhang

inte förbises, fortsätter styrelsen, att icke så få personer har avsevärda spar-

kapital innestående i bank. Att dylika större sparkapital för närvarande inte

är placerade i postsparbanken är enligt styrelsens uppfattning en följd av

gällande insättningsmaximum.

Svenska bankföreningen finner det tveksamt, om en så kraftig höjning

av postsparbankens insättningsmaximum som den i promemorian föreslag­

na verkligen är motiverad. I förordningen angående postsparbanken an­

ges, fortsätter bankföreningen, postsparbanksrörelsens ändamål vara att

»befordra sparsamhet», och föreningen ifrågasätter, om det för främjande av

detta ändamål är behövligt att kunna mottaga så höga belopp som 100 000

kronor. Med hänsyn till alt maximeringen hänför sig till vad en och sam­

ma insättare totalt får ha innestående i postsparbanken vill bankföreningen

dock inte ställa sig helt avvisande till den ifrågasatta höjningen.

4

Ilihang till riksdagens protokoll 19C>2. 1 samt. Nr 1S5

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

46

Svenska sparbanksföreningen lämnar förslaget om höjning av postspar­

bankens insättningsmaximum i och för sig utan erinran men yrkar, såsom

tidigare redovisats, en sådan höjning av insättningsmaximum för spar-

banksräkning, att relationen mellan de båda insättningsmaxima inte rub­

bas. Sparbankernas bank intar samma ståndpunkt.

Sveriges jordbrukskasseförbund föreslår, med hänsyn till önskvärdheten

av en konkurrens på lika villkor mellan de statsägda och de privatägda kre­

ditinstituten, att postsparbankens arbetsvillkor och uppgifter blir föremål

för offentlig utredning innan bankens inlåningsmaximum ändras. Jordbru­

kets bank däremot har inte funnit anledning till erinran mot förslaget om

höjning av postsparbankens insättningsmaximum.

Fullmäktige i riksgäldskontoret förordar, med hänvisning till de syn­

punkter som återgivits i det föregående, en höjning av insättningsmaxi­

mum i postsparbanken till 60 000 kronor. Fullmäktige framhåller emeller­

tid samtidigt, att likheten mellan postsparbanken och sparbankerna i vad

avser inlånings- och utlåningsstruktur kan vara ett motiv för en något ge­

nerösare bedömning av maximeringsfrågan för postsparbankens vidkom­

mande.

Fullmäktige i riksbanken anser det inte vara erforderligt eller lämpligt

att söka ge en temporär lösning av frågan om insättningsmaximum för post­

sparbanken. Denna är visserligen, anför fullmäktige, den bankinrättning

som mest hämmas av nuvarande regler, men problemet är enligt fullmäk­

tige inte nytt och bar en speciell karaktär som gör det lämpligt att låta lös­

ningen därav anstå tills en allmän omprövning sker.

Bank- och fondinspektionen hänvisar i sitt utlåtande till vad inspektio­

nen anfört i tidigare remissutlåtande över generalpoststyrelsens framställ­

ning om ändringar i förordningen angående postsparbanken till den del

framställningen behandlats i propositionen nr 142 till årets riksdag. I detta

tidigare utlåtande, som redovisats i nämnda proposition, uttalade inspek­

tionen, att de av generalpoststyrelsen föreslagna författningsändringarna,

innefattande bland annat en höjning av insättningsmaximum till 100 000

kronor, uppenbarligen skulle öppna möjligheter till en mera differentierad

inlåningsverksamhet. Inspektionen anförde vidare.

Om behov verkligen föreligger av sådana ändringar i verksamhetsbeting­

elserna synes emellertid icke helt klart utan beror åtminstone delvis på vil­

ket ändamål, som uppställes för postsparbankens verksamhet. Om ändamå­

let — på sätt angives i 1922 års ännu gällande författning — begränsas till

»att befordra sparsamhet» vill det förefalla som om överförandet av bestäm­

manderätten i fråga om räntesättningen till generalpoststyrelsen och höj­

ningen av inlåningsmaximum vore ganska svagt grundade åtgärder.

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Beträffande åter den ifrågasatta höjningen av inlåningsmaximum — som

uppenbarligen icke från likviditetssynpunkt ger anledning till någon erin­

ran — framgår av uppgifter från postsparbanken, att antalet insättare där

med tillgodohavande över 20 000 kronor är mycket ringa i förhållande till

hela antalet kontohavare och att antalet insättare med maximalt tillåtet

tillgodohavande (= 30 000 kronor) är försvinnande litet. Den nu gällande

47

maximiregeln kan därför icke gärna i praktiken ha inneburit något hinder

för banken att bedriva en sparfrämjande verksamhet inom en mycket bred

publik av enskilda sparare, utan måste kravet på en höjning av maximibe­

loppet ända upp till 100 000 kronor förutsättas ha sin grund främst i en

önskan att nå nya insättarekategorier och annat kapital än egentligt spar-

kapital — kommunmedel, tillfälliga överskottsmedel från företag in. m.

Emellertid kan ett deltagande från postsparbankens sida i den förut hårda

konkurrensen om dylika medel knappast anses svara mot det begränsade

syftet att »befordra sparsamhet».

Ändras målsättningen för postsparbanken, blir omdömet om de föreslag­

na författningsändringarna ett annat. Ingår i ändamålet även en aktiv pla-

ceringsverksamhet med finansiering av sådan produktion eller företagsam­

het, som av statsmakterna bedömts såsom särskilt angelägen (bostadspro­

duktion, kommunal verksamhet in. in.), framstår sålunda ändringarna som

ändamålsenliga genom de ökade möjligheter de bereder banken att i kon­

kurrens med andra kreditinstitut draga till sig inlåningsmedel. En sådan

ändring av målsättningen skapar emellertid efter hand en rad problem av

ganska betydande räckvidd berörande arbetsfördelningen inom vårt kredit­

väsende — speciellt gränsdragningen mellan statlig och privat kreditverk­

samhet — förhållandet mellan postbankens och den statliga affärsbankens

uPP§ifter, postsparbankens behov av en lokal organisation för kreditgivning

in. in.

Med hänsyn till det nära samband, som enligt inspektionens mening fanns

mellan de berörda frågorna, och då inspektionen fann frågan om postspar­

bankens ändamål vara den centrala i sammanhanget, ansåg inspektionen

rimligt, om statsmakterna först klargjorde sin inställning till denna fråga.

Inspektionen tillstyrkte därför, att ändamålsbestämmelsen i förordningen

angående postsparbanken gjordes till föremål för översyn och att i avbidan

därpå ändringarna av förordningens bestämmelser om, bland annat, inlå-

ningsmaximum fick anstå.

Sparbanksinspektionen hänvisar likaledes till sitt i propositionen nr

142 till årets riksdag redovisade remissutlåtande över framställningen om

andra ändringar av förordningen angående postsparbanken. Liksom i detta

tidigare utlåtande vill sparbanksinspektionen nu ifrågasätta en allmän om­

prövning av postbankens ställning och uppgifter. Inspektionen anför vidare.

En höjning av insättningsmaximum torde bli av genomgripande betydelse

i förhållandet mellan postsparbanken och sparbankerna. Bakom höjningen

torde ligga en avsikt till — eller av densamma följa — en stark utveckling

av postbankens rörelse även på utlåningssidan. En sådan utveckling kan li­

kaledes komma att i hög grad beröra sparbankernas verksamhet, varjämte

det därförutom kan ifrågasättas, om en ökad inlåningsrörelse hos postspar­

banken över huvud bör leda till en inriktning på alltmera självständig kre­

ditverksamhet av banken ute i landet. Ifrågavarande framställning är så­

lunda enligt inspektionens mening av den betydelse, att den icke bör avgö­

ras som en blott justering av gällande inlåningsregler utan den bör prövas

ur principiella synpunkter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

Departementschefen

Rätten att mottaga insättningar från en och samma person vid inlåning i

sparbank, affärsbank, centralkassa för jordbrukskredit och postsparbanken

är underkastad skilda begränsningar. I sparbank gäller enligt 1955 års spar­

bankslag ett individuellt insättningsmaximum i princip för all inlåning.

Sparbank äger nämligen som regel inte mottaga inlåning från allmänheten

annat än på sparbanksräkning, och för sådan räkning skall i varje spar­

banks reglemente finnas ett individuellt insättningsmaximum fastställt, vil­

ket får uppgå till högst 100 000 kronor. Inom en s. k. fri sektor, bestämd till

femton procent av behållningen på sparbanksräkning, har sparbank dock

rätt att utan individuell maximering mottaga inlåning på annan, valfri räk­

ning. I affärsbank och centralkassa för jordbrukskredit finns endast för

sparkasseräkning och därmed likartad räkning ett individuellt insättnings­

maximum, i 1955 års banklag respektive 1956 års lag om jordbrukskasserö-

relsen fastställt till 15 000 kronor. Slutligen gäller enligt 1922 års förord­

ning angående postsparbanken för i princip all inlåning i denna bank en

maximering för varje insättare till 30 000 kronor. För insättning på grund

av sparavtal gäller ett lägre belopp.

Regler om begränsningar i kreditinstitutens rätt att mottaga insättningar

från en och samma person har länge funnits i lagstiftningen. Sitt nuvarande

innehåll fick dessa regler för sparbankernas, affärsbankernas och jordbruks-

kasserörelsens del vid tillkomsten av de gällande lagarna för respektive kre­

ditinstitut, och vid ungefär samma tid skedde den senaste ändringen av maxi­

mibeloppet för postsparbankens del. När maximeringsreglerna sålunda senast

prövades, hävdades från flera håll, alt dylika regler inte längre borde fin­

nas i lagstiftningen. Det betecknades därvid som irrationellt att vid sidan av

de allmänna inlånings- och likviditetsbestämmelserna genom lagstadgande

begränsa just inlåningen på sparbanks- och sparkasseräkning medan övrig

inlåning inte var underkastad sådan begränsning. Vidare påpekades risker­

na för kringgåenden av lagreglerna. Särskilt framhävdes emellertid regler­

nas begränsande effekt på sparbankernas inlåningsmöjligheter. Å andra si­

dan framhölls i fråga om sparbankerna, att reglerna givit dessa kreditin­

stituts inlåning dess traditionellt långfristiga struktur och därigenom även

berett sparbankerna möjlighet till säker och förmånlig placering av de inlå­

nade medlen. Dessa stridiga synpunkter ansågs av de lagstiftande organen

röra en fråga av betydelse för gränsdragningen mellan de skilda kreditin­

stitutens verksamhetsområden. På grund av detta bedömande fann man

det vanskligt att ta ställning till frågan utan att samtidigt ta ståndpunkt

även till andra problem rörande denna gränsdragning. Man ansåg det där­

för rimligt att tills vidare behålla regler om individuella insättningsmaxi-

ma. Dessa höjdes emellertid väsentligt, och vad särskilt angår sparbanker­

na begränsades effekten av maximeringen genom att den fria sektorn till­

kom.

Sedan de nuvarande maximibeloppen fastställdes, har väsentliga föränd­

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

49

ringar i kreditinstitutens inlåningsförhållanden inträtt. Den nominella in­

komstnivån har undergått en kraftig stegring, som skapat förutsättningar

för en motsvarande nominell ökning av sparandet. Även utöver vad som be­

tingas härav har detta emellertid ökat betydligt. Samtidigt synes kreditinsti­

tutens konkurrens om sparandet ha skärpts. Hos de skilda typerna av kre­

ditinstitut förekommer numera ett rikt differentierat system av olika inlå-

ningsräkningar. Senast har i år tillkommit nya sådana räkningar med högre

räntesatser under villkor av längre uppsägningstider. Konkurrensen om

sparmedlen torde ha medfört, att skillnaderna mellan de inlåningsformer,

som olika kreditinstitut erbjuder allmänheten, är mindre än tidigare sam­

tidigt med att kreditinstituten på grund av konkurrensen lär visa ökat till­

mötesgående mot insättarna vid tillämpningen av de för skilda räkningar

uppställda villkoren. Kapitalsamlingsräkningen hos affärsbankerna är en

inlåningsräkning, vilken utan lagstadgat individuellt maximum möjliggör in­

sättning på villkor som är likartade villkoren för motsvarande sparbanks-

räkning. Det har även ifrågasatts, om inte kapitalsamlingsräkningen i verk­

ligheten är att betrakta som en med sparkasseräkning likartad räkning.

Mot bakgrund av dessa förhållanden synes en omprövning av de gällan­

de maximeringsreglerna motiverad. En sådan omprövning betingas delvis

av att de senast fastställda maximigränserna på grund av utvecklingen

reellt blivit snävare än avsett. Differentieringen av räkningssystemet kan

vidare föranleda en viss vidgning av den ram dessa gränser ger. Utveck­

lingen torde emellertid även ha givit ökat stöd åt skälen att betrakta den i

detta hänseende uppdragna skiljelinjen mellan å ena sidan sparbanks- och

sparkasseräkning och å andra sidan alla andra inlåningsräkningar som ir­

rationell. För sparbankerna och postsparbanken har de individuella maxi­

meringsreglerna kommit att få en konkurrensbegränsande verkan, vilken

med hänsyn till inriktningen av dessa kreditinstituts långivning från vissa

synpunkter kan te sig speciellt otillfredsställande. Vad särskilt angår spar­

bankerna har dessa i åtskilliga fall helt eller nästan helt utnyttjat den fria

sektorn, till övervägande del för insättningar som ej kunnat rymmas inom

den individuella maximeringen på sparbanksräkning. För att möjliggöra

en ökad inlåning i dessa fall föreligger alltså ett aktuellt behov av lagänd­

ring.

De berörda kreditinstitutens organisationer har, liksom generalpoststyrel­

sen för postsparbankens räkning, gjort framställningar om ändring av maxi­

meringsreglerna i liberaliserande riktning, varvid för sparbankernas del i

första hand yrkats upphävande av varje individuell inaximering. Invänd­

ningen att reglerna om sådan maximering kan anses ge sparbankernas in-

och utlåning eu ur viss synvinkel fördelaktig särprägel kvarstår emellertid.

Utformningen av maximeringsreglerna för övriga kreditinstitut är avhängig

av vad som gäller för sparbankerna. Med hänsyn härtill bör man inte taga

slutgiltig ståndpunkt till frågorna, i vad mån maximeringsreglerna bör be­

hållas och hur de i sådant fall bör utformas, förrän detta kan ske i sam­

band med en mer allmän prövning av problemen rörande gränsdragningen

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

mellan de olika kreditinstitutens verksamhetsområden. Jag ämnar i annat

sammanhang föreslå, att en utredning med uppgift att pröva dessa spörs­

mål tillsättes. En sådan utredning torde dock inte kunna leda till ändrad

lagstiftning inom den närmaste tiden. I avvaktan på resultatet av utred­

ningen synes därför de redovisade skälen för omprövning av gällande regler

böra tillgodoses genom begränsade lättnader i de hinder för kreditinstitutens

verksamhet, som reglerna visat sig utgöra. Däremot bör utredningen inte

föregripas genom principiella ändringar i regelsystemet. Att, såsom före­

slagits från sparbankshåll, helt slopa de individuella insättningsmaxima kan

således inte nu komma i fråga. Å andra sidan bör mot bakgrund av den

skildrade utvecklingen de nu ifrågavarande justeringarna ske med viss libe-

ralitet och ges en sådan räckvidd, att ytterligare ändringar i detta hänse­

ende kan beräknas ej bliva erforderliga innan den avsedda utredningen slut­

fört sitt arbete.

För sparbankerna gäller, såsom tidigare nämnts, ett individuellt

insättningsmaximum i princip för all inlåning. När den fria sektorn inför­

des genom 1955 års sparbankslag, förutsattes emellertid, att insättningar

som överskred maximibeloppet skulle kunna mottagas på räkning inom den­

na sektor. En av sparbanksinspektionen verkställd undersökning visar, att

detta i stor utsträckning blivit fallet och att den fria sektorn till allt över­

vägande del kommit att användas för sådana s. k. överinsättningar. Av un­

dersökningen framgår vidare, att dessa insättningar till största delen här­

rör från kommuner men att även stiftelser och föreningar av olika slag har

ansenliga belopp innestående på överinsättningsräkning. Särskilt kommu­

nerna har under senare tid av olika skäl kommit att förfoga över avsevärt

ökade kapitalbelopp. Sedan gammalt har de i stor utsträckning anlitat spar­

bankerna för insättning av sina medel liksom för sin upplåning. När den

fria sektorn nu i många fall visat sig otillräcklig, innebär detta följaktligen,

att sparbankerna ej har möjligheter att helt tillgodose traditionella insätta-

res önskemål. Från såväl sparbankernas som insättarnas synpunkt måste

ett sådant förhållande naturligen betraktas som en icke önskvärd effekt av

maximeringsreglerna. Denna effekt kan undvikas endast genom att den fria

sektorn vidgas. Önskemålet om en dylik ändring av gällande regler kommer

därmed att framstå som angeläget.

För vidgning av den fria sektorn i detta läge talar även omständighe­

terna vid sektorns tillkomst. I propositionen med förslag till den nuvaran­

de sparbankslagen hade den fria sektorn angivits till femton procent av in-

sättarbehållningen på sparbanksräkning. I anledning av väckta motioner fö­

reslog emellertid bankoutskottet, att procenttalet skulle sättas till tjugo. Riks­

dagens första kammare beslöt i enlighet med utskottets förslag, medan and­

ra kammaren biföll propositionen i denna del. Efter förslag av bankoutskot­

tet skedde en sammanjämkning till femton procent. Utskottet förutsatte där­

vid i sitt utlåtande, att en utredning om gränsdragningen mellan de olika

kreditinstitutens verksamhetsområden snarast skulle komma till stånd, och

51

uttalade, att man framdeles möjligen kunde ha lagregler som tillät en friare

konkurrens mellan instituten. Vid frågans behandling i riksdagen framhölls

såsom skäl för procenttalet femton, att den stora massan sparbanker inte

på många år skulle behöva en större fri sektor. Då utvecklingen nu lett till

att sektorn i åtskilliga fall blivit otillräcklig för att möta önskemålen om

insättning, synes mot bakgrunden av vad sålunda förekom vid utformning­

en av gällande bestämmelser en vidgning av sektorn till tjugo procent inte

böra möta någon erinran utan tvärtom stå i god överensstämmelse med

vad då förutsattes. En dylik mera begränsad justering torde knappast hel­

ler kunna medföra en sådan principiell förändring av sparbankernas verk­

samhet, att åtgärden väcker betänkligheter med tanke på en kommande

utredning i ämnet.

Jag anser mig sålunda nu böra förorda en vidgning av den i 25 § första

stycket sparbankslagen angivna fria sektorn från femton till tjugo procent

av insättarbehållningen på sparbanksräkning. Härigenom torde visserligen

de aktuella svårigheterna för sparbankerna väsentligen vara undanröjda och

en höjning av det individuella maximibeloppet för insättning på sparbanks­

räkning bliva mindre betydelsefull, då överskjutande belopp lättare kan

rymmas inom den fria sektorn. De allmänna synpunkter, som jag inled­

ningsvis anfört, torde emellertid böra föranleda en uppjustering även av det

individuella maximibeloppet. De principiella betänkligheterna med tanke

på inriktningen av sparbankernas verksamhet gör sig vid en sådan ändring

gällande i betydligt mindre mån än vid en vidgning av den fria sektorn. Jag

finner därför, att det individuella insättningsmaximum för sparbanksräk­

ning, som anges i 22 § andra stycket sparbankslagen, i nuvarande läge bör

höjas till 200 000 kronor. Detta maximibelopp blir icke därmed tillämpligt

för alla sparbanker. Erforderlig differentiering alltefter sparbankernas stor­

lek och övriga omständigheter skall nämligen ske, när nya maximibelopp

fastställes i sparbankernas reglementen.

Den individuella insättningsmaximeringen för sparkasseräkning och där­

med likartad räkning hos affärsbanker och central kassor

för jordbrukskredit har motiverats med hänsyn till den av spar­

bankerna bedrivna typiska inlåningsrörelsen. Såsom uttalades redan vid

tillkomsten av nuvarande banklag, kan det emellertid ifrågasättas, om ett

individuellt insättningsmaximum för sparkasseräkning verkligen har en

uppgift att fylla. Vid sidan av denna räkning kan nämligen affärsbankerna,

såsom jag tidigare nämnt, utan lagstadgat maximum mottaga inlåning på

kapitalsamlingsräkning under villkor som är ganska likartade dem som gäl­

ler för sparkasseräkning. Detta gör visserligen behovet av ändringar i maxi-

meringsbestämmelserna mindre pålagligt för affärsbankernas del. Å andra

sidan kan här knappast resas principiella betänkligheter mot en höjning av

insättningsmaximum. De tidigare redovisade allmänna synpunkterna lik­

som den nyss föreslagna ändringen av motsvarande bestämmelser för spar­

bankerna motiverar en sådan höjning, och jag förordar, att det i 67 § andra

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

stycket lagen om bankrörelse respektive 31 § andra stycket lagen om jord-

brukskasserörelsen angivna maximibeloppet nu bestämmes till 50 000 kro­

nor.

Den individuella insättningsmaximeringen i postsparbanken är

mera restriktiv än i övriga kreditinstitut såtillvida som den gäller för all in­

låning och en motsvarighet till sparbankernas fria sektor saknas. Detta

omöjliggör en rättvisande jämförelse med de maximibelopp, som föreslagits

för övriga kreditinstitut, och motiverar en relativt generös bedömning av

maximeringsfrågan för postsparbankens del. Generalpoststyrelsen har be­

gärt en höjning av maximibeloppet till 100 000 kronor. Framställningen

härom står i visst samband med andra, av årets riksdag redan beslutade

ändringar i förordningen angående postsparbanken med syfte att där möj­

liggöra en i fråga om bindningstiden differentierad inlåning av samma

slag som tidigare i år genomförts i affärs- och sparbanker. Från dessa kre­

ditinstituts sida har hinder inte ansetts föreligga mot den begärda höjning­

en. Denna kan ej heller anses vara av sådan karaktär, att för dess genom­

förande skulle krävas en utredning av de mera vittsyftande spörsmål som

vissa andra remissinstanser berört i sina yttranden.

Jag vill följaktligen — efter samråd med chefen för kommunikationsde­

partementet — förorda en höjning av insättningsmaximum i postsparban­

ken till 100 000 kronor och har ej någon erinran mot generalpoststyrelsens

förslag att styrelsen skall bemyndigas fastställa lägre maximibelopp för vis­

sa slag av medel. I samband med den nu föreslagna höjningen av insätt­

ningsmaximum kan specialbestämmelsen om sådant maximum för sparav-

talsbok utgå. Vidare kan det förordnande om tillämpning av äldre maxi-

ineringsregler för omyndigs medel, som gavs vid den tidigare i år vidtagna

ändringen i förordningen angående postsparbanken, upphöra att gälla. V.

V. Blancokrediter

Gällande ordning

Enligt 56 § i 1955 års lag om bankrörelse får affärsbank inte bevilja kredit

utan att säkerhet, som av banken prövas betryggande, ställes antingen i fast

eller lös egendom eller ock i fordringsrätt jämväl mot annan än den åt vil­

ken krediten beviljas. Vissa undantag från denna huvudregel ges dock ge­

nom bestämmelser i samma paragraf. Sålunda kan stat, kommun, bankbo­

lag, sparbank m. fl. samfälligheter och inrättningar erhålla kredit utan sär­

skild säkerhet. Likaledes får kortvarig kredit utan särskild säkerhet bevil­

jas affärsidkare i och för hans rörelse, om med hänsyn till omständigheter­

na trygghet för förbindelsens fullgörande ändock kan anses föreligga. Vi­

dare kan växel i vissa fall diskonteras utan accept. Slutligen får annan kre­

dit utan särskild säkerhet lämnas till sammanlagt högst en tiondel av bank­

bolagets eget kapital; i fråga om dessa blancokrediter gäller dock vissa in-

dividuella maximibelopp, nämligen 75 000 kronor, då krediten lämnas små­

företagare för hans rörelse, och eljest 5 000 kronor.

Möjligheten att upp till ett belopp av 5 000 kronor bevilja blancokredit åt

annan än småföretagare för dennes rörelse infördes genom lagändring år

1960.

Bankföreningens framställning

I sin framställning hänvisar Svenska bankföreningen inledningsvis till

vad föreningen anförde i yttrande över det förslag som låg till grund för

lagändringen år 1960. Bankföreningen uttalade då, att en vidgning av affärs­

bankernas rätt till blancokreditgivning var önskvärd, bland annat, för att

underlätta utbredningen av det i vissa banker införda systemet med s. k.

sparlån. Detta system innebär att den som sparar för att skaffa en viss nyt­

tighet kan, när anskaffningen blir aktuell, erhålla ett amorteringslån i ban­

ken, vanligtvis på lika stort belopp som det han sparat. Erfarenheten hade,

efter vad föreningen då anförde, visat, att ett avsevärt intresse föreligger

för denna form av målsparande, särskilt i samband med bostadsanskaffning.

I den aktuella framställningen anför bankföreningen vidare, att erfaren­

heterna från den tid av nära två år, under vilken systemet med blancokre-

diter till privatpersoner nu varit i bruk, givit vid handen att denna låne-

verksamhet ej medfört några förluster att tala om. Misskötsel av ifråga­

varande s. k. privatlån har, uppger föreningen, förekommit endast i ett få­

tal fall. Enligt bankföreningens mening bör därför tiden nu vara mogen att

utvidga rätten till blancokreditgivning, så att därunder kan inbegripas även

sparlån och liknande krediter för bostadsanskaffning vilka regelmässigt ly­

der på högre belopp än 5 000 kronor. Såsom bankföreningen framhöll i det

tidigare citerade yttrandet, föreligger stort intresse för målsparande i dessa

former, och det är enligt föreningens åsikt ej minst från allmän synpunkt i

hög grad önskvärt att underlätta dess utbredning.

Det rationellaste sättet att bereda möjlighet härtill är, heter det vidare i

framställningen, att slopa skillnaden mellan småföretagare och andra lån­

tagare så att bankerna får en allmän blancokreditvolym att disponera efter

behov. Alternativt kan man, anför bankföreningen, stanna vid en mera be­

gränsad höjning av maximibeloppet för krediter till andra än småföretagare,

men med hänsyn till de erfarenheter som gjorts i fråga om förlustriskerna

bör det enligt föreningens mening inte vara nödvändigt att välja denna mera

osmidiga lösning.

Under åberopande av det anförda hemställer bankföreningen om förslag

till sådan ändring av 56 § banklagen, att här avsedda blancokrediter kan,

oavsett ändamålet med lånen, lämnas till sammanlagt högst en tiondel av

bankbolagets eget kapital och till ett belopp i varje särskilt fall av högst

75 000 kronor. För den händelse det skulle anses påkallat att behålla en

särskild lägre beloppsgräns för andra krediter än rörelsekrediler till små­

företagare hemställer föreningen i andra hand, att denna beloppsgräns hö-

jes till, förslagsvis, 15 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

53

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

Remissyttrandena

De hörda remissorganen, nämligen bank- och fondinspektionen samt full­

mäktige i riksbanken, har båda tillstyrkt, att affärsbankernas rätt till blan-

cokreditgivning till annan än småföretagare för dennes rörelse utvidgas ge­

nom höjning av det individuella maximibeloppet för sådan kredit från 5 000

till 15 000 kronor.

Bank- och fondinspektionen påpekar, att den nuvarande regeln om blan-

cokredit till envar på högst 5 000 kronor varit i kraft sedan våren 1960 men

att bankerna redan dessförinnan under ett par år lämnat s. k. privatlån för

vilka säkerhet inte ställdes av låntagarna själva utan för vilka generell bor­

gen tecknades av vissa bankerna närstående bolag. Inspektionen upplyser

vidare, att blancokreditgivningen hållit sig inom snäva gränser, och uttalar,

att detta säkerligen till stor del har sin förklaring i de direktiv om allmän

återhållsamhet i kreditgivningen som utgått från riksbanken. Den redovi­

sade kreditvolymen är emellertid, anför inspektionen, så ringa i förhållan­

de till den högst medgivna volymen och så betydelselös i förhållande till

bankernas totala kreditgivning, att man kan utgå från att behovet och nyt­

tan av dessa blancokrediter av bankerna själva bedömts som generellt ringa.

Någon utvidgning av den totala ramen för blancokreditgivningen — för

närvarande ca 150 miljoner kronor -— har heller icke, framhåller inspek­

tionen, ifrågasatts från bankernas sida, och det finns enligt inspektionens

mening uppenbarligen inte något behov därav. Emellertid vill inspektionen

inte förneka, att det maximum, som fastställts för de enskilda krediterna,

i vissa fall kan utgöra hinder för tillgodoseende av helt legitima kreditbe­

hov. Inspektionen syftar därvid främst på den kreditgivning, som i vissa

banker äger rum till personer, vilka bundit sig för periodiskt sparande,

och som avser att sätta dessa i tillfälle att förvärva ett eget hem. Även and­

ra typer av krediter i kombination med sparande förtjänar emellertid här

uppmärksamhet, framhåller inspektionen. I dessa fall är 5 000-kronors-

gränsen låg, och en höjning därav skulle med hänsyn till det klientel, var­

om är fråga, inte behöva innebära ett risktagande utöver vad som kan an­

ses tolerabelt. Däremot anser inspektionen inte någon anledning föreligga

att underlätta en blancokreditgivning för exempelvis förvärv av bilar eller

andra konsumtionsvaror.

Enligt inspektionens mening vore det mest konsekvent att genomföra en

höjning av kreditgränserna endast för s. k. sparlån och liknande. Å andra

sidan visar erfarenheten, fortsätter inspektionen, att en differentiering efter

kreditens ändamål ofta skapar ömtåliga gränsfall och i praktiken är svår

att kontrollera. Med hänsyn härtill och till den återhållsamhet, med vilken

affärsbankerna hittills utnyttjat möjligheten att lämna blancokrediter för

konsumtionsändamål, tillstyrker inspektionen den ändringen av 56 § bank­

lagen, att maximibeloppet i varje enskilt fall för sådana krediter utan sä­

kerhet som må lämnas till envar bestämmes till 15 000 kronor. Vid ett bi­

fall till detta förslag förutsätter inspektionen, att bankerna i fortsättningen

inte — såsom i viss utsträckning förekommit i sak om än inte till formen

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

55

— kringgår maximibestämmelsen genom att bevilja »blancokrediter», för

vilka närstående finansieringsinstitut tecknar borgen i den mån krediterna

överskjuter det i lagen tillåtna högsta beloppet.

Fullmäktige i riksbanken har, såsom nämnts, ingenting att erinra mot

en utvidgning av affärsbankernas rätt att bevilja blancokrediter. I valet

mellan bankföreningens båda förslag har fullmäktige, med hänsyn till den

prejudicerande verkan utvidgningen enligt fullmäktiges mening kan få,

stannat för alternativet att behålla ett särskilt, till 15 000 kronor förhöjt

maximibelopp för blancokredit till annan än småföretagare för dennes rö­

relse.

Departementschefen

Enligt lagen om bankrörelse får affärsbank i princip inte bevilja kredit

utan att låntagaren ställer betryggande säkerhet. S. k. blancokredit, d. v. s.

kredit utan särskild säkerhet, får dock — utöver vissa särskilt angivna fall

— lämnas inom en ram, som är fastställd till tio procent av bankens eget

kapital. Inom denna ram gäller emellertid en begränsning för varje lånta­

gare, vid kredit till småföretagare för hans rörelse bestämd till 75 000 kro­

nor och för annat fall till 5 000 kronor.

Möjligheten att bevilja blancokredit till annan än småföretagare för hans

rörelse infördes genom lagändring år 1960. Redan tidigare, nämligen sedan

år 1958, hade emellertid bankerna beviljat s. k. privatlån, för vilka lånta­

garna inte själva presterade säkerheten utan där denna utgjordes av borgen

av vissa bankerna närstående bolag. Den erfarenhet av kredit utan någon

av låntagaren ställd säkerhet, som sålunda numera vunnits under viss tid,

ger vid handen, att misskötsel från låntagarnas sida inte förekommer an­

nat än i undantagsfall. Från de säkerhetssynpunkter, som banklagen på

denna punkt tillvaratager, kan någon anledning till erinran mot dessa blan­

cokrediter således inte anses föreligga. Från allmän synpunkt kan det vara

av visst intresse att personer, som har ordnad ekonomi men saknar tillgång

till bankmässig säkerhet, i begränsad utsträckning beredes möjlighet att

på detta sätt tillgodose legitima kreditbehov. Bland annat kan s. k. spar-

lån och liknande krediter, för vilka förutsättes ett föregående målsparande

av låntagaren, komma i fråga i detta sammanhang.

Den medgivna ramen för blancokrediter till enskild person har hittills,

totalt sett, utnyttjats endast till en mindre betydande del, och någon vidg­

ning av ramen har ej heller ifrågasatts. De individuella lånebeloppen har

även genomsnittligen hållit sig väsentligt under det tillåtna maximibelop­

pet. I vissa fall har detta dock visat sig otillräckligt. Med tanke på de hit­

tillsvarande erfarenheterna finns inte någon anledning att genom en allt­

för snäv individuell maximering hindra i och för sig motiverad långivning

av denna typ. Fortfarande bör dock, såsom de hörda remissorganen föror­

dat och även bankföreningen alternativt föreslagit, för blancokredit till lån­

tagare i allmänhet gälla ett lägre maximibelopp än för sådan kredit till små-

56

företagare för hans rörelse. Mot den föreslagna höjningen till 15 000 kro­

nor har jag intet att erinra och jag förordar därför, att 56 § banklagen änd­

ras i enlighet därmed. Härvid förutsätter jag, att sådant kringgående av

maximeringsbestämmelsen som bank- och fondinspektionen omnämnt inte

skall förekomma.

i i

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

VI. Departementschefens hemställan

I enlighet med vad i det föregående anförts har inom finansdepartemen­

tet upprättats förslag till

1) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrö­

relse;

2) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparban­

ker;

3) lag angående ändrad lydelse av 31 § lagen den 25 maj 1956 (nr 216)

om jordbrukskasserörelsen; samt

4) förordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förordningen den 21 juni

1922 (nr 211) angående postsparbanken.

Författningsförslagen torde som Bilaga få fogas vid statsrådsprotokollet

för denna dag.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att lagrådets utlå­

tande över de under 1)—3) nämnda lagförslagen1 måtte för det i 87 § rege­

ringsformen angivna ändamålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Gösta Smith

1 Författningsförslagen, vilka — bortsett från en redaktionell mindre jämkning — är lika-

lydande med de vid propositionen fogade, har utelämnats här.

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

57

Utdrag av protokoll, hållet i Kungl. Maj.ts lagråd den 14 sep­

tember 1962.

N ärvarande:

justitierådet R

egner

,

regeringsrådet J

arnerup

,

justitieråden af Trolle,

Bomgren.

Enligt lagrådet den 9 juli 1962 tillhandakommet utdrag av protokoll över

finansärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 25 maj

1962, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i

§ 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas över upprättade för­

slag till lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 om bankrörelse, lag

angående ändring i lagen den 3 juni 1955 om sparbanker och lag angående

ändrad lydelse av 31 § lagen den 25 maj 1956 om jordbrukskasserörelsen.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, föredrogos inför lagrådet

av lagbyråchefen Sven-Eric Nilsson.

Lagrådet

lämnade förslagen utan erinran.

Ur protokollet:

Birgitta Liljefors

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 185 år 1962

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet å Stockholms slott den 5 oktober 1962.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

N

ilsson

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

,

L

ange

, L

indholm

, E

denman

,

ap

G

eijerstam

, H

ermansson

, A

spling

.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets den 14 september

1962 avgivna utlåtande över de den 25 maj 1962 till lagrådet remitterade

förslagen till

1) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bank­

rörelse;

2) lag angående ändring i lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparban­

ker; samt

3) lag angående ändrad lydelse av 31 § lagen den 25 maj 1956 (nr 216)

om jordbrukskasseröreisen.

Föredraganden anför.

Lagrådet har lämnat lagförslagen utan erinran. De torde efter en redak­

tionell, mindre jämkning få föreläggas riksdagen till antagande.

Sedan lagrådets utlåtande avgivits, har Svenska sparbanksföreningen in­

kommit med en framställning om ändring av 28 § tredje stycket sparbanks­

lagen, innebärande en höjning av maximibeloppet för lån utan särskild sä­

kerhet i sparbank från 5 000 till 15 000 kronor i likhet med vad som i lag-

rådsremissen föreslagits i fråga om affärsbankerna. Innan pågående remiss­

behandling av denna framställning avslutats, kan ståndpunkt inte tagas till

frågan om den nu begärda ändringen i sparbankslagen. Då det är angelä­

get att de tidigare behandlade förslagen till ändringar i såväl sparbanks­

lagen som andra berörda författningar förelägges riksdagen snarast möjligt,

bör den nya framställningen — vars genomförande fordrar ny remiss till

lagrådet — inte leda till uppskov med de tidigare förslagens framläggande.

Om framställningen det föranleder, torde särskilt förslag till ändring av

sparbankslagens bestämmelser angående lån utan särskild säkerhet få före­

läggas nästa års riksdag.

Föredraganden hemställer härefter, att Kungl. Maj :t måtte genom propo­

sition föreslå riksdagen att antaga

dels de av lagrådet granskade lagförslagen med den nyss angivna jämk­

ningen,

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1962

59

dels det vid statsrådsprotokollet den 25 maj 1962 fogade förslaget till för­

ordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förordningen den 21 juni 1922

(nr 277) angående postsparbanken.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar

Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall avlå­

tas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­

visar.

Ur protokollet:

Olof Sundström

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

620818