Prop. 1962:19

('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 4-75), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962 1

Nr 19

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 4-75), m. m.; given Stockholms slott den 29 de­ cember 1961.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga härvid fogade förslag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 475);

dels ock bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen före­ dragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås godkännande för Sveriges del av en rekommenda­ tion från Tullsamarbetsrådet i Bryssel rörande ändringar i den internatio­ nella nomenklaturen för klassificering av varor i tulltarifferna. Samtidigt framlägges förslag till därav föranledda ändringar i den svenska tulltaxan. Ändringarna, som väsentligen är av tullteknisk och formell natur, föreslås träda i kraft å dag som Kungl. Maj :t bestämmer, då ikraftträdandet är bero­ ende av ratifikation av samtliga medlemsstater.

Vidare föreslås att tullen på s. k. flatbröd från och med den 1 juli 1962 sänkes från 20 till 12 %.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 19

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 196g

Förslag

till

förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 475)

Härigenom förordnas, att tulltaxan den 12 september 1958 skall i angivna delar erhålla ändrad lydelse på sätt framgår av härvid fogad bilaga.

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser tulltaxenr 19.07, den 1 juli 1962 samt i övrigt å dag som Konungen bestämmer.

Vid tillämpning i förekommande fall av förordningen angående rätt för Konungen att i vissa fall förordna om avvikelse från tulltaxan m. m. skall avvikelse som där sägs ske med utgångspunkt från tullsatserna enligt den nu utfärdade förordningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

3

Bilaga

Kap. 15. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt

spaltningsprodukter därav; beredda ätbara fetter; växer av

animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

15.12 Animaliska och vegetabiliska fetter och feta oljor, som helt

eller delvis hydrerats eller som gjorts fastare eller härdats

genom andra processer, även raffinerade men icke vidare be­

arbetade ......................................................................................................

Kap. 19. Varor av spannmål, mjöl eller stärkelse; bakverk

19.07 Matbröd, skeppsskorpor och andra enklare bakverk utan till­

sats av socker, honung, ägg, fett, ost eller frukt:

A. flatbröd ................................................................................................. 12 %

B. andra slag ............................................................................................. 20 %

Kap. 31. Gödselmedel

Anmärkningar

X. Nr 31.02 omfattar endast här nedan angivna produkter, under förutsättning att de icke

föreligga i sådan form eller förpackning, som angives i nr 31.05:

A. endera av följande produkter:

natriumnitrat, innehållande högst 16,3 viktprocent nitrogen;

Kap. 40. Naturgummi (kautschuk), syntetiskt gummi och faktis

samt varor därav

Anmärkningar

2. Detta kapitel omfattar icke följande varor av gummi och textilmaterial, vilka i allmän­

het hänföras till avd. XI:

c) vävnader, impregnerade, överdragna eller laminerade med gummi (med undantag

av till nr 40.10 hänförliga varor):

5. Till nr 40.01 och 40.02 hänföras icke:

a) latex (gummimjölk), naturlig eller syntetisk (även förvulkad), försatt med vulk-

medel, acceleratorer, fyllmedel (aktiva eller inaktiva), mjukningsmedel, färgäm­

nen (andra än färgämnen, som tillsatts endast i avsikt att underlätta identifiering­

en) eller andra ämnen; latex, endast stabiliserad eller koncentrerad, samt värme­

känslig och elektropositiv latex tulltaxeras dock enligt nr 40.01 eller 40.02;

' lf Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 19

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 19 år 1962

b) gummi som före koaguleringen försatts med kimrök (»carbon black») eller kisel-

dioxid, med eller utan tillsats av mineralolja, ävensom gummi, som efter koagule­

ringen försatts med annat ämne än gummi;

c) blandningar av två eller flera av i anm. 1 till detta kapitel angivna produkter, med

eller utan tillsats av annat ämne.

40.01 Naturlig latex (gummimjölk) med eller utan tillsats av synte­

tisk latex; förvulkad naturlig latex; naturgummi, balata, gut-

taperka och liknande naturliga produkter...................................... fri

40.02 Syntetisk latex (gummimjölk); förvulkad syntetisk latex;

syntetiskt gummi; faktis, framställd av oljor............................. fri

40.05 Plattor, duk och band av ovulkat naturgummi eller ovulkat

syntetiskt gummi, med undantag av rökt arkgummi och kräpp-

gummi, hänförligt till nr 40.01 eller 40.02; korn av ovulkat

naturligt eller syntetiskt gummi, färdigblandat för vulkning;

s. k. master-batch, bestående av ovulkat naturligt eller synte­

tiskt gummi, som före eller efter koaguleringen försatts med

kimrök (»carbon black») eller kiseldioxid, med eller utan till­

sats av mineralolja, oavsett varans form:

A. s. k. master-batch...................................... ........................................ fri

B. andra slag ............................................................................................ 8 %

40.06 Ovulkat naturgummi och ovulkat syntetiskt gummi, latex här­

under inbegripen, i andra former eller tillstånd (t. ex. rör och

strängar, även profilerade, lösningar och dispersioner); ar­

tiklar av ovulkat naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi

(t. ex. överdraget eller impregnerat garn av textilmaterial;

ringar och rondeller):

C. andra slag ............................................................................................. 8 %

Anmärkningar

AVDELNING XI

Textilvaror

3. A. Såsom bind- och segelgarn, tågvirke och linor tulltaxeras, med i B här nedan nämnda

undantag, följande slag av garn, enkelt eller flertrådigt (en eller flera gånger

tvinnat):

c) garn av mjuk hampa eller av lin:

polerat eller glättat, vägande per 7 000 m, efter det enkla garnet räknat, mer

än 1 kg;

Kap. 73. Järn och stål

73.37 Apparater för centraluppvärmning, såsom värmeledningspan­

nor och värmeledningselement, av järn eller stål, icke elek­

triska, samt delar därtill av järn eller stål; varmluftsgenera-

torer och varmluftsfördelare (härunder inbegripet apparater

som även kunna användas för fördelning av friskluft eller

5

konditionerad luft) av järn eller stål, icke elektriska, försedda

med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar därtill,

av järn eller stål........................................................................................

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

Kap. 81. Andra oädla metaller

Anmärkning

Till detta nummer hänföras även skärsten, speis och dylika mellanprodukter vid fram­

ställning av kobolt, ävensom kermeter.

81.04 Andra oädla metaller, obearbetade eller bearbetade, samt varor

därav; kermeter, obearbetade eller bearbetade, samt varor

därav ..........................................................................................................

Kap. 85. Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel

85.19 Apparater och andra artiklar för brytning, slutning, avgrening,

förbindning eller skyddande av elektriska strömkretsar, såsom

strömställare, reläer, säkerhets- och överspänningsapparater,

vägguttag, kopplingsdosor och glödlampshållare; motstånd

(andra än värmemotstånd), fasta eller variabla, potentiomet-

rar härunder inbegripna; manöver centraler, såsom manöver-

pulpeter, manövertavlor o. d.:

Kap. 90. Optiska instrument och apparater, foto- och

kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll,

medicinska och kirurgiska instrument och apparater

Anmärkningar

6. Nr 90.28 omfattar endast:

c) instrument och------------ strålning e. d.;

d) instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter även­

som instrument och apparater för automatisk reglering av icke-elektriska storheter,

vilkas funktion grundar sig på ett elektriskt fenomen, som varierar med det som

skall regleras.

Kap. 94. Möbler, madrasser, sängtäcken, kuddar o. d.

94.04 Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande artiklar, för­

sedda med resårer, stoppning eller inlägg eller tillverkade av

poröst gummi eller porös plast, med eller utan överdrag, såsom

madrasser, sängtäcken och kuddar:

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

B. elektriska värmedynor...................................................................... 10 %

C. andra slag:

1. av metall eller trä, utan överdrag........................................... 8 %

2. av poröst gummi, utan överdrag........................................... 10 %

3. andra ................................................................................................. 15 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

7

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 29 de­

cember 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Länge, Lindholm, Kling,

Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Holmqvist.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om vissa ändringar i

tulltaxan, m. m. samt anför därvid följande.

Genom beslut den 9 juni 1961 har det internationella i Bryssel verksamma

Rådet för samarbete på tullområdet antagit en rekommendation rörande vis­

sa ändringar i den internationella nomenklaturen för klassificering av varor

i tulltarifferna (Brysselnomenklaturen). I skrivelse den 6 september 1961

har generaltullstyrelsen förordat att de rekommenderade ändringarna i no­

menklaturen godkännes för Sveriges del och framlagt förslag till de i sam­

manhanget erforderliga ändringarna i den svenska tulltaxan.

över generaltullstyrelsens förslag har, efter remiss, yttranden avgivits av

kommerskollegium och statens jordbruksnämnd. Kommerskollegium har

därvid överlämnat yttranden från handelskamrarna i riket samt från Jem-

kontoret, Kooperativa förbundet, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges

grossistförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges kemiska industrikontor,

Sveriges mekanförbund och Textilrådet.

Efter ärendets remissbehandling har från tullsamarbetsrådet meddelats,

att en av punkterna i rekommendationen — avseende s. k. gränsletruckar

(tulltaxenr 87.07) — numera uteslutits ur densamma och sålunda icke

längre är aktuell.

Tullsamarbetsrådets rekommendation i svensk översättning och en inom

generaltullstyrelsen utarbetad sammanställning av ändringarna i Bryssel­

nomenklaturen torde såsom Bihang A och B få fogas till statsrådsprotokollet

i detta ärende.

I förevarande sammanhang torde också få anmälas en i anslutning till

vissa överläggningar mellan vederbörande svenska och norska myndigheter

uppkommen fråga om ändrad tull för s. k. flatbröd.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

I. Ändringarna i tullnomenklaturen

Förslaget och yttrandena

De förut nämnda, av tullsamarbetsrådet rekommenderade ändringarna i

den internationella nomenklaturen ansluter sig till de två tidigare rekom­

mendationer i sådant hänseende, vilka samtidigt med erforderliga ändringar

i den svenska tulltaxan antogs av riksdagen vid 1961 års vårsession. Till­

sammans innefattar tullsamarbetsrådets tre rekommendationer resultatet av

en allmän översyn av nomenklaturen, som verkställts under senare år med

ledning av de erfarenheter som vunnits under nomenklaturens hittillsvarande

tillämpningstid. De nu aktuella nomenklaturändringarna berör dock endast

ett begränsat antal varuslag. Efter genomförande av dessa anses ytterli­

gare ändringar icke vara erforderliga under de närmaste åren.

Generaltullstyrelsen framhåller i sin skrivelse att endast vissa av de nu

rekommenderade ändringarna är av saklig innebörd så till vida att de inne­

bär överflyttning av varor från en position till en annan. I andra fall är de

av sådan art att endast vissa formella jämkningar i den svenska texten är

erforderliga. Flera av ändringarna är inte av beskaffenhet att överhuvud på­

kalla revision av den svenska översättningen och därmed icke heller ändring

av den svenska tulltaxan.

Vid remissbehandlingen har någon erinran mot ett antagande av tull­

samarbetsrådets rekommendationer icke framförts. Vad beträffar de av ge­

neraltullstyrelsen föreslagna ändringarna i den svenska tulltaxan har dessa

föranlett särskilda uttalanden endast på vissa punkter. I anslutning till ett

inom finansdepartementet utarbetat förslag till ändring i tulltaxan lämnas

i det följande en redogörelse för generaltullstyrelsens förslag och remissytt­

randena beträffande de tulltaxepositioner som påkallar närmare kommen­

tarer.

Nr 3 1.02

Enligt gällande ordning hänföres natriumnitrat till nr 31.02 C, om

nitrogenhalten icke överstiger 16 viktprocent medan natriumnitrat i övrigt

hänföres till nr 28.39. Tullsamarbetsrådets förslag innebär på förevarande

punkt endast att den nyssnämnda gränsen — som är angiven i anmärkning­

arna till kap. 31 tulltaxan — höjes till 16,3 viktprocent. Generaltullstyrelsen

framhåller att någon ändring av tullbeläggningen icke inträder, då tullfri­

het gäller vid både nr 28.39 och nr 31.02 C.

Nr 4 0.0 1, 4 0.0 2, 4 0.05 och 40.06

De av samarbetsrådet föreslagna ändringarna innebär att s. k. m a s t e r-

batches (mellanprodukter avsedda för tillverkning av gummivaror) med

andra fyllmedel än kimrök eller kiseldioxid överföres från nr 40.05—06 till

nr 40.01 -02. Förslaget innebär vidare att master-batches, försatta med

9

kimrök eller kiseldioxid, vilka f. n. faller under nr 40.05 eller 40.06, i fort­

sättningen alltid skall hänföras till nr 40.05.

Master-batches, försatta med kimrök, är för närvarande, efter beslut av

1961 års riksdag, fria från tull, medan för övriga master-batches tull uttages

med 8 %.

Generaltullstyrelsen förordar, att i anslutning till nomenklaturändringar­

na tullfrihet införes för samtliga slag av master-batches. Styrelsen framhål­

ler att de för närvarande icke tullfria varorna är av underordnad betydelse

i jämförelse med master-batches, innehållande kimrök. Förslaget har av

kommerskollegium och Sveriges kemiska industrikontor lämnats utan erin­

ran.

Såsom exempel på till nr 40.06 hänförliga artiklar av ovulkat gummi om-

närnnes i den nuvarande nomenklaturen bl. a. »gummiklister på alla slags

underlag». Till följd härav har till nr 40.06 hänförts isoleringsremsor

och klister remsor (tejp), bestående av ett underlag av t. ex. plast,

vävnad eller papper belagt med klister av gummi. Tullsatsen är 10 %.

Tullsamarbetsrådets förslag innebär att ifrågavarande artiklar icke skall

betraktas som artiklar av ovulkat gummi utan tulltaxeras efter undei lagets

beskaffenhet. Tullen skulle i enlighet därmed — om ingen utbrytning av

de med gummiklister försedda artiklarna genomföres — komma att utgöra

15 % för varor med underlag av plast, 13 % för varor med underlag av väv­

nad, 11 % för varor av fiberduk och 6 % för varor med underlag av papper.

Anmärkas må i detta sammanhang att nämnda tullsatser redan gäller för

motsvarande artiklar i vilka klistret utgöres av annat ämne än gummi, t. ex.

plast.

Såvitt avser artiklar med gummiklister var importvärdet 1960 7,1 milj.

kr. för varor med underlag av plast, 1,9 milj. kr. för varor med underlag

av textilmaterial och 5,4 milj. kr. för varor med underlag av annat material.

Generaltullstyrelsen har efter närmare prövning av de föreliggande om­

ständigheterna funnit övervägande skäl tala för att icke föreslå någon ut­

brytning av de nu aktuella varorna ur de rubriker till vilka de kommer att

överföras. Styrelsens förslag innebär sålunda att tejp med klister av gum­

mi i fortsättningen skall tulltaxeras efter de tullsatser som nu gäller för

tejp försedd med plastklister. Styrelsen framhåller i sin motivering inled­

ningsvis att varorna oftast består av ett till vikten dominerande underlag

av plast, vävnad eller papper, varför en differentiering av tullsatsen efter

underlagets art enligt styrelsens mening i och för sig är motiverad. Styrel­

sen anför.

I enlighet med ett uttalande av 1952 års tulltaxekommitté har detta för­

hållande visserligen icke hindrat tillämpningen av en enhetlig tull för dessa

varor under nr 40.06. När nu den ändrade nomenklaturen fordrar ett sär­

skiljande av artiklar med olika slags underlag kommer saken dock i ett nytt

läge, i det att man icke längre uppnår någon förenkling av tulltaxan genom

att tillämpa en enhetlig tull. Tvärtom skulle ett bibehållande av 10 % tull

för ifrågavarande artiklar, oavsett materialet, komplicera tulltaxan därige­

Kungl. May.ts proposition nr 19 år 1962

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

nom att nya underpositioner måste införas under ett flertal rubriker (t. ex.

nr 39.01, 39.02, 39.03, 48.15, 59.11). I sak kan en sådan differentiering av

tullen icke heller anses lämplig. Det kan exempelvis knappast vara moti­

verat att en plastfolie, som i och för sig drager en tull av 15 % av värdet,

genom ytterligare bearbetning i form av klisterbeläggning får tullen sänkt

till 10 % av värdet. Icke heller synes det befogat alt en klisterremsa av

papper skall draga 10 % tull om klistret utgöres av gummi men endast

6 % tull om klistret består av annat ämne.

Styrelsen framhåller i övrigt att även tarifferingstekniska skäl i övervä­

gande grad talar för den ståndpunkt styrelsen intagit. Härvidlag anföres föl­

jande.

Från tarifferingsteknislc synpunkt kan det i ett hänseende vara fördelak­

tigt att bibehålla en enhetlig tullsats för ifrågavarande artiklar, i det att

eventuella misstag i fråga om underlagets beskaffenhet icke skulle spela nå­

gon roll för tullbeskattningen, men särskiljandet av olika slags underlag be­

reder i allmänhet icke sådana svårigheter att denna synpunkt kan tillmätas

någon större betydelse. I övrigt tala tarifferingstekniska skäl mot en utbryt­

ning av ifrågavarande artiklar ur de positioner till vilka de komma att över­

föras. Det är sålunda förenat med avsevärda svårigheter att skilja mellan

artiklar med klister av gummi och artiklar med klister av annat ämne, vilka

senare såsom ovan nämnts redan nu draga tull efter underlagets art. Vidare

har det visat sig mycket vanskligt med en gränsdragning mellan å ena sidan

varor, som få sin karaktär av klistret i så väsentlig mån att de kunna be­

tecknas som »guminiklister på underlag» och sålunda hänföras till nuva­

rande nr 40.06, och å andra sidan varor, beträffande vilka klistret endast har

en sekundär uppgift för applicering av materialet och tulltaxeringen därför

måste ske efter dettas beskaffenhet. I själva verket är det icke minst de

taritleringstekniska svårigheterna som ligga bakom det nu framlagda för­

slaget till ändring i nomenklaturen, och syftet med denna skulle i väsentlig

mån förfelas om man skulle nödgas särbehandla de nu berörda varorna för

att bibehålla hittillsvarande tullförhållanden.

Kommerskollegium finner övervägande skäl tala för alt generaltulls!yrel-

sens förslag godtages. Kollegium anför bl. a. följande.

Som framgår av de i styrelsens skrivelse lämnade uppgifterna är impor­

ten av ifrågavarande artiklar betydande. En icke oväsentlig produktion inom

landet av främst klisterremsor av plast förekommer därjämte. Då fråga är

om varor av någon betydenhet är det enligt kollegii mening klart att en om-

klassificering i och för sig' icke skall få resultera i förändringar i tullbelägg­

ningen. Särskilt synes det, icke minst i dagens läge, te sig svårt att — utan

redovisade behov härför — acceptera tullhöjningar. I förevarande fall skul­

le såväl tullhöjningar som tullsänkningar ifrågakomma och skäl härför, så­

väl sakliga som tarifferingstekniska, har anförts av tullstyrelsen. I fråga om

de anförda sakskälen kan det enligt kollegii mening te sig tveksamt, icke

minst mot bakgrund av de skäl som av tulltaxekommittén anfördes för den

nuvarande tullen, huruvida dessa äro tillräckliga för en tullhöjning för vil­

ka ingå särskilda behov redovisats. De svårigheter av tariffteknisk art vid

en differentiering, som tullstyrelsen redovisat, är emellertid uppenbarligen

väsentliga. Med hänsyn härtill och då tullhöjningen för en stor del av im­

porten av plasttejp (omkring 60 procent) begränsas som följd av import

från EFTA-området — icke från 10 till 15 procent, utan från 7 till 10,5 pro­

cent — anser sig kollegium icke nu böra påyrka en differentiering av tullar­

na.

Generaltullstyrelsens förslag tillstyrkes också av Kemikontoret, som er­

inrar om att kontoret tidigare framhållit den stora betydelsen av enhetligt

tullskydd på plastområdet och bl. a. anför följande.

Men även själva tulltaxans logiska uppbyggnad talar till förmån för Gene­

raltullstyrelsens förslag. Som också anföres i utredningen kan det knappast

vara motiverat att en plastfolie, som normalt drar en tull av 15 %, efter

ytterligare bearbetning i form av klisterbeläggning får denna tull sänkt till

10 %. Så har varit fallet hittills, genom att dessa varor hänförts till tulltaxe-

nummer 40.06 B. När varorna nu skola överflyttas till kap. 39, är det all an­

ledning att nyss nämnda oformlighet i tullbeläggningen undanröjes.

Sveriges grossistförbund motsätter sig däremot förslaget. Förbundet anför

bl. a. följande.

Även om ett av syftena med en ändring i nomenklaturen varit att under­

lätta tarifferingen enligt tulltaxan så bör detta dock ej få vara avgörande

för en varas tullbeläggning. Vid ändringar av tullnivån i samband med om-

klassificering av en vara bör i första hand hänsyn tagas till storleken av

tulländringen och till varans omfattning i importen. För t. ex. plasttejper,

som är en betydande importvara, skulle förslaget innebära en 50 %-ig höj­

ning av tullnivån.

Förbundet anser inte att en utbrytning under respektive varuavsnitt med

bibehållna tullsatser på 10 % för klister- och isoleringsremsor skulle så av­

sevärt försvåra tulltaxeringsarbetet att tillräckliga skäl föreligger att överge

en enhetlig tullnivå för denna varutyp. Vid en sådan utbrytning kan man av

praktiska skäl bortse från beskaffenheten hos det häftande materialet, vil­

ket avsevärt reducerar svårigheterna vid tulltarifferingen.

Från importörhåll är det vidare ett önskemål att huvuddelen av dessa varor

även i fortsättningen upptas under särskilda statistiska nummer i tulltaxan

så att man kan följa importutvecklingen. Redan av detta skäl blir det nöd­

vändigt att uppgöra sådana varubeskrivningar, som är förutsättningen för

att bryta ut en särskild tullsats för dessa artiklar.

Nr 5 9. 0 4

Enligt anm. 3 A c) till avd. XI tulltaxeras polerat eller glättat garn av

mjuk hampa eller lin, oavsett vikten, såsom bind- och segelgarn enligt nr

59.04, varvid tull utgår med 9 % för enkelt garn och 10 % för flertrådigt

garn.

Nomenklatur ändringen innebär att ifrågavarande hamp- och lingarn skall

hänföras till nr 59.04 endast för så vitt vikten överstiger 1 kg per 7 000 m,

efter det enkla garnet räknat. Annat polerat eller glättat garn behandlas i

fortsättningen som vanligt hamp- och lingarn (nr 54.03—04 och 57.05).

Generaltullstyrelsens förslag innebär att ingen ändring vidtages i tulltax­

an utöver vad som påkallas genom nomenklaturändringen. Styrelsen påpe­

kar att tullsatserna i regel blir oförändrade.

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

11

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 19 år 1962

Nr 9 0.28

Genom ändring av anm. 6 till kap. 90 och texten till nr 85.19 föreslås in­

strument och apparater för automatisk reglering av elektriska

storheter m. m. bli överflyttade från nr 85.19 och 85.22 till nr 90.28. Tull­

satsen blir emellertid oförändrad, 10 % av värdet.

Nr 9 4.04

Den av tullsamarbetsrådet förordade ändringen vid nr 94.04 har praktisk

betydelse endast i avseende på elektriska värmedynor. Dylika ar­

tiklar har i Sverige hittills hänförts till nr 85.12 (vissa elektriska artiklar)

med en tull på 10 %. Nomenklaturändringen innebär att de i fortsättningen

skall tulltaxeras under nr 94.04, där den tillämpliga tullsatsen är 15 %.

Generaltullstyrelsen uttalar att artiklarna i fråga icke torde vara av den

betydelse att tillräcklig anledning föreligger att bryta ut dem så att nuva­

rande tull bibehålies.

Kommerskollegium förordar att en differentiering av tullsatserna under

nr 94.04 genomföres så att tullen för värmedynor kan bibehållas vid 10 %.

Kollegium anför.

Enligt vad kollegium kunnat inhämta synes importen vara av storleksord­

ningen 300 000 till 400 000 kronor årligen. Någon väsentlig produktion torde

icke förekomma. Med hänsyn härtill är tullfrågan av mindre betydelse. Å

andra sidan torde svårigheter ur tullteknisk synpunkt att åstadkomma en

utbrytning vara mindre i fråga om denna artikel, varför önskvärdheten av

att undvika onödiga tullhöjningar synes kunna tillgodoses. Kollegium får

härför förorda att en ytterligare differentiering av positionen 94.04 sker så

att tullen för värmedynor kan bibehållas vid 10 procent av värdet.

Också Sveriges grossistförbund hemställer att nomenklaturändringen in­

te skall föranleda tullhöjning.

Departementschefen

Såsom i det föregående berörts har Sverige för sin del nyligen, efter be­

slut av 1961 års vårriksdag, antagit två rekommendationer från tullsam­

arbetsrådet i Bryssel rörande ändringar i det internationella klassificerings­

system, den s. k. Brysselnomenklaturen, som ligger till grund för den

svenska tulltaxan. Dessa ändringar innefattade inte några ingrepp i nomen­

klaturens allmänna uppbyggnad utan åsyftade endast vissa jämkningar av

i huvudsak formell och tullteknisk innebörd. De av tullsamarbetsrådet nu

förordade ändringarna har samma karaktär och innebär ett slutförande av

den tidigare påbörjade översynen av nomenklaturens utformning, som i sin

helhet är avsedd att underlätta tullbehandlingen i de olika länderna.

Icke heller den nu föreliggande rekommendationen synes böra föranleda

några erinringar från svensk sida. Jag är också beredd att tillstyrka att tull-

samarbetsrådets förslag godkännes.

Vad sedan angår de ändringar i den svenska tulltaxan som blir påkallade

genom ett antagande av tullsamarbetsrådets rekommendation är dessa, som

13

framgått av vad tidigare anförts, av förhållandevis begränsad omfattning

och torde icke medföra några större problem. Generaltullstyrelsen har för sin

del förordat, att ändringarna i nomenklaturen överföres utan att utbryt­

ningar med särskilda tullsatser göres för de speciella varuslag för vilka en

ändring av nu utgående tull härigenom uppkommer. Remissinstanserna har

å sin sida lämnat styrelsens förslag utan erinran bortsett från ett par fall —

avseende isoleringsremsor och tejp samt elektriska värmedynor — där detta

innebär en höjning av gällande tullsatser.

En anpassning av den svenska tulltaxans utformning efter de av tulltek­

niska skäl betingade ändringarna i den internationella nomenklaturen bör

givetvis genomföras på sådant sätt att nu utgående tullar i möjligaste mån

bibehålies oförändrade. Generaltullstyrelsens förslag innebär i stort sett inte

heller någon ändring av gällande tullsatser. Undantag av egentlig betydelse

föreligger endast beträffande tullsatserna för isoleringsremsor och tejp och

för elektriska värmedynor. När det gäller den förstnämnda varugruppen sy­

nes emellertid den för ett bibehållande av gällande tull nödvändiga uppdel­

ningen av berörda tullsatser vara förenad med så betydande olägenheter att

den av generaltullstyrelsen och kommerskollegium intagna ståndpunkten bör

godtagas. I fråga om elektriska värmedynor torde däremot nackdelarna med

en uppdelning icke vara sådana att en tullhöjning från 10 till 15 procent kan

anses motiverad. För elektriska värmedynor bör därför vid ifrågavarande tull­

position upptagas en särskild tullsats med hittillsvarande 10 procent. Vad

generaltullstyrelsens förslag i övrigt beträffar synes det icke böra föranleda

någon erinran. Jag finner mig därför med nyss angivet undantag kunna till­

styrka detsamma.

Knngl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

II. Tullen på s. k. flatbröd

I anslutning till tidigare handelsförhandlingar mellan Sverige och Norge

har under senare tid mellan de båda länderna förekommit vissa underhands-

överläggningar rörande behandlingen i Sverige av importen av s. k. flat­

bröd respektive behandlingen i Norge av importen av knäckebröd.

Vad beträffar flatbrödet är detta en viss typ av matbröd, som utgöres av

ett mellan plattor gräddat, ojäst, tunt och sprött bröd, i regel framställt av

rågmjöl men eventuellt med tillsats av andra mjölsorter. Vikten överstiger

icke sex gram per kvadratdecimeter. Enligt gällande svenska tulltaxebestäm-

melser hänföres dylikt bröd till nr 19.07 med en tull av 20 %. Före den 1

januari 1959 utgjorde tullen 20 kronor för 100 kg, motsvarande i genomsnitt

ca 12 % av värdet.

Vad åter angår den norska importen av bl. a. svenskt knäckebröd har

denna hittills varit föremål för särskilda restriktioner. Under de senaste åren

har importlicenser medgivits endast i begränsad omfattning.

Vid de förutnämnda underhandsöverläggningarna har enighet uppnåtts

om vissa åtgärder med syfte att möjliggöra en ökad handel med de nu ifråga­

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

varande produkterna. På norsk sida är man sålunda beredd att medge höjda

importkontingenter för svenskt knäckebröd under första halvåret 1962 och

att fr. o. m. den 1 juli 1962 helt slopa importrestriktionerna. För Sveriges del

har det förutsatts att tullen på flatbröd återställes till den nivå som gällde

före den 1 januari 1959, d. v. s. 12 %.

Mot vad sålunda förutsatts föreligger ingen anledning till erinran från

min sida. Jag förordar alltså att tullen på flatbröd sänkes från 20 till 12 %.

Ändringen synes böra tråda i kraft den 1 juli 1962.

III. Departementschefens hemställan

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats för­

slag till förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr kl5).

Såsom i det föregående förordats bör ändringen beträffande tullen på flat­

bröd träda i kraft den 1 juli 1962. Vad angår de ändringar i tulltaxan, som

sammanhänger med tullsamarbetsrådets rekommendation, gäller att de kan

sättas i kraft först sedan tre månader förflutit från det rekommendationen

ratificerats av samtliga medlemsstater. Det torde därför — liksom fallet var

med de ändringar i anledning av tullsamarbetsrådets föregående rekommen­

dationer som redan antagits av riksdagen — få ankomma på Kungl. Maj :t

att bestämma dag för ikraftträdandet. Med hänsyn till att de nu ifrågavaran­

de tulländringarna i princip endast innebär en teknisk justering av nomen­

klaturen, synes — liksom skett i fråga om tulländringarna med anledning av

de tidigare rekommendationerna —- de nya tullsatser som föranledes av jus­

teringen böra gälla som bastullar i fråga om tullavvecklingen gentemot

EFTA-länderna. Därest bastullfrågan skulle bli föremål för närmare behand­

ling inom EFTA torde härmed förbundna spörsmål få prövas i särskild ord­

ning.

Av tulltaxans ändrade lydelse föranledda ändringar i förteckningen över

varor som omfattas av jordbruksregleringen torde få ankomma på Kungl.

Maj :t att vidtaga.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t

måtte, med godkännande för egen del av tullsamarbetsrådets förslag, genom

proposition föreslå 1962 års riksdag att

dels antaga nyssnämnda författningsförslag,

dels godkänna de ändringar i den vid konventionen rö­

rande nomenklatur för klassificering av varor i tulltariffer­

na fogade nomenklaturen, som föreslagits av Rådet för sam­

arbete på tullområdet genom förenämnda rekommendation

den 9 juni 1961,

dels ock bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga sådana änd­

ringar i regleringsförfattningarna på jordbrukets område,

vilka föranledes av ändringarna i tulltaxan.

15

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Olof Norén

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 19 år 1962

Bihang A

(Översättning)

Rekommendation den 9 juni 1961 av Rådet för samarbete

på tullområdet rörande ändring av nomenklaturen för klassificering

av varor i tulltarifferna

Rådet för samarbete på tullområdet,

som beaktar artiklarna III b, IV e, VI och XVI i konventionen den 15 de­

cember 1950 rörande nomenklatur för klassificering av varor i tulltarifferna,

som beaktar protokollet den 1 juli 1955 angående ändring i nämnda kon­

vention, till vilket protokoll nomenklaturens text är fogad,

som anser, att det är nödvändigt att företaga vissa ändringar i denna

nomenklatur,

på nomenklaturkommitténs tillrådan,

rekommenderar de fördragsslutande parterna, i överensstämmelse med

bestämmelserna i ovannämnda artikel XVI i konventionen, följande änd­

ringar i nomenklaturen:1

•Texten här utelämnad; texten till de föreslagna ändringarna återfinnes i Bihang B (i

den mån ändringarna äro av sådan art att de föranleda ändringar i den svenska tulltaxe-

texten).

Kungl. Maj.ts proposition nr 19 år 1962

17

Bihang B

Sammanställning av ändringar i Brysselnomenklaturen enligt

Tullsamarbetsrådets rekommendation den 9 juni 19611

Nuvarande lydelse

Kapitel 15

Nr 15.12

Animaliska och vegetabiliska fetter

och feta oljor, som gjorts fastare el­

ler härdats genom hydrering eller

andra processer, även raffinerade

men icke vidare bearbetade2

Kapitel 31

Anm. 1 A

A. endera av följande produkter:

natriumnitrat, innehållande högst 16

viktprocent nitrogen;

Kapitel 40

Anm. 2 c)

c) Vävnader, impregnerade, överdragna el­

ler laminerade med gummi (med undan­

tag av till nr 40.06 eller 40.10 hänför­

liga varor):

Föreslagen lydelse

Animaliska och vegetabiliska fetter

och feta oljor, som helt eller delvis

hydrerats eller som gjorts fastare el­

ler härdats genom andra processer,

även raffinerade men icke vidare be­

arbetade

A. endera av följande produkter:

natriumnitrat, innehållande högst 16,3

viktprocent nitrogen;

c) Vävnader, impregnerade, överdragna el­

ler laminerade med gummi (med un­

dantag av till nr 40.10 hänförliga va­

ror) :

Anm. 5

5. Till nr 40.01 och 40.02 hänföras icke

gummi, innehållande fyllmedel (aktiva

eller inaktiva), mjukningsmedel, vulk-

medel, acceleratorer eller färgämnen, ej

5. Till nr 40.01 och 40.02 hänföras icke:

a) latex (gummimjölk), naturlig eller

syntetisk (även förvulkad), försatt

med vulkmedel, acceleratorer, fyll-

medel (aktiva eller inaktiva), mjuk­

ningsmedel, färgämnen (andra än

färgämnen, som tillsatts endast i av­

sikt att underlätta identifieringen)

eller andra ämnen; latex, endast sta­

biliserad eller koncentrerad, samt

värmekänslig och elektropositiv latex

tulltaxeras dock enligt nr 4 0.01 eller

U0.02;

b) gummi, som före koaguleringen för­

satts med kimrök (i>carbon black»)

eller kiseldioxid, med eller utan till­

sats av mineralolja, ävensom gummi

11 sammanställningen ha endast upptagits ändringar av sådan art att de föranleda änd­

ringar i den svenska tulltaxetexten.

.......

,

“Lydelse enligt K. F. 2 juni 1961, nr 164, som ännu icke tratt i kraft i denna del.

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 19 år 1962

heller blandningar av naturgummi med

syntetiskt gummi eller andra blandning­

ar av olika slag av gummi. Till nr i0.02

hänföres dock syntetiskt gummi, som

före koaguleringen försatts med mineral­

oljor, ävensom syntetiskt gummi, inne­

hållande konserveringsmedel eller till

vilket satts färgämnen endast i avsikt

att underlätta identifieringen.

Nr 40.01

Naturgummi, balata, guttaperka och

liknande naturliga produkter, råa,

härunder inbegripet latex (gummi­

mjölk), även stabiliserad

Nuvarande lydelse

Nr 40.02

Syntetiskt gummi, härunder inbe­

gripet latex (gummimjölk), synte­

tisk, även stabiliserad; faktis, fram­

ställd av oljor

Nr 40.05

Plattor, duk och band av ovulkat na­

turgummi eller ovulkat syntetiskt

gummi, med undantag av rökt ark­

gummi och kräppgummi, hänförligt

till nr 40.01 eller 40.02; korn av ovul­

kat naturligt eller syntetiskt gummi,

färdigblandat för vulkning:

Nr 40.06

Ovulkat naturgummi och ovulkat

syntetiskt gummi, latex härunder in­

begripen, i andra former eller till­

stånd (t. ex. rör och strängar, även

profilerade, lösningar och dispersio-

ner); artiklar av ovulkat naturgum­

mi eller ovulkat syntetiskt gummi

(t. ex. överdraget eller impregnerat

garn av textilmaterial; gummiklister

på alla slags underlag, även på mjuk­

gummi; ringar och rondeller):

som efter koaguleringen försatts med

annat ämne än gummi;

c) blandningar av två eller flera av i

anm. 1 till detta kapitel angivna pro­

dukter, med eller utan tillsats av an­

nat ämne.

Föreslagen lydelse

Naturlig latex (gummimjölk) med

eller utan tillsats av syntetisk latex;

förvulkad naturlig latex; naturgum­

mi, balata, guttaperka och liknande

naturliga produkter

Syntetisk latex (gummimjölk); för­

vulkad syntetisk latex; syntetiskt

gummi; faktis, framställd av oljor

Plattor, duk och band av ovulkat

naturgummi eller ovulkat syntetiskt

gummi, med undantag av rökt ark­

gummi och kräppgummi, hänförligt

till nr 40.01 eller 40.02; korn av ovul­

kat naturligt eller syntetiskt gummi,

färdigblandat för vulkning; s. k.

master-batch bestående av ovulkat

naturligt eller syntetiskt gummi som

före eller efter koaguleringen för­

satts med kimrök (»carbon black-»)

eller kiseldioxid, med eller utan till­

sats av mineralolja, oavsett varans

form ;

Ovulkat naturgummi och ovulkat

syntetiskt gummi, latex härunder in­

begripen, i andra former eller till­

stånd (t. ex. rör och strängar, även

profilerade, lösningar och dispersio-

ner); artiklar av ovulkat naturgum­

mi eller ovulkat syntetiskt gummi

(t. ex. överdraget eller impregnerat

garn av textilmaterial; ringar och

rondeller):

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

Avdelning XI

Anm. 3 A c)

c) garn av mjuk hampa eller av lin:

polerat eller glättat);

Nuvarande lydelse

Kapitel 73

Nr 73.37

Apparater för centraluppvärmning,

såsom värmeledningspannor och vär­

meledningselement, av järn eller stål,

icke elektriska, samt delar därtill av

järn eller stål

Föreslagen lydelse

c) garn av mjuk hampa eller av lin:

polerat eller glättat, vägande per 7 000

m, efter det enkla garnet räknat, mer

än 1 kg;

Apparater för centraluppvärmning,

såsom värmeledningspannor och vär­

meledningselement, av järn eller

stål, icke elektriska, samt delar där­

till av järn eller stål; varmluftsgene-

ratorer och varmluftsfördelare (här­

under inbegripet apparater som även

kunna användas för fördelning av

friskluft eller konditionerad luft),

av järn eller stål, icke elektriska, för­

sedda med motordriven fläkt eller

blåsmaskin, samt delar därtill, av

järn eller stål

Kapitel 81

Anmärkning

Till detta nummer hänföras även skärsten,

speis och dylika mellanprodukter vid fram­

ställning av kobolt.

Nr 81M

Andra oädla metaller, obearbetade

eller bearbetade, samt varor därav;

kermeter1

Kapitel 85

Nr 85.19

Apparater och andra artiklar för

brytning, slutning, avgrening, för­

bindning eller skyddande av elek­

triska strömkretsar, såsom strömstäl-

lare, reläer, säkerhets- och överspän-

ningsapparater, vägguttag, kopplings-

dosor och glödlampshållare; mot-

Till detta nummer hänföras även skärsten,

speis och dylika mellanprodukter vid

framställning av kobolt, ävensom kermeter.

Andra oädla metaller, obearbetade

eller bearbetade, samt varor därav;

kermeter, obearbetade eller bearbe­

tade, samt varor därav

Apparater och andra artiklar för

brytning, slutning, avgrening, för­

bindning eller skyddande av elektris­

ka strömkretsar, såsom strömställa-

re, reläer, säkerhets- och överspän-

ningsapparater, vägguttag, kopplings-

dosor och glödlampshållare; mot-

> Lydelse enligt K. F. 2 juni 1961, nr 164, som ännu icke trätt i kraft i denna del.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1962

stånd (andra än värmemotstånd)

fasta eller variabla, potentiometrar

härunder inbegripna; automatiska

spänningsregulatorer av motstånds-,

transduktor- eller kontakttyp eller

motormanövrcrade; manövercentra-

ler, såsom manöverpulpeter, man­

övertavlor o. d.:

Kapitel 87

Nr 87.07

Truckar (drag-, staplings- och kran­

truckar härunder inbegripna) för

verkstäder, lager, järnvägsstationer

e. d. samt delar till dylika truckar

Nuvarande lydelse

Kapitel 90

Anm. 6 d)

(Ny punkt)

Kapitel 94

Nr 9iM

Resårbottnar till sängar; sängkläder

och liknande artiklar, försedda med

resårer eller stoppning eller tillver­

kade av poröst gummi eller porös

plast, med eller utan överdrag, så­

som madrasser, sängtäcken och kud­

dar1

stånd (andra än värmemotstånd),

fasta eller variabla, potentiometrar

härunder inbegripna; manövercen­

traler, såsom manöverpulpeter, man­

övertavlor o. d.:

Föreslagen lydelse

Motordrivna fordon, speciellt kon­

struerade för transport av varor el­

ler material inom eller i anslutning

till verkstäder, lager e. d. (t. ex.

gränsletruckar, gaffeltruckar och

plattformstruckar); traktorer av den

typ som användes å järnvägsstatio­

ner; delar till nämnda fordon och

traktorer

d) instrument cch apparater för automa­

tisk reglering av elektriska storheter

ävensom instrument och apparater för

automatisk reglering av icke-elektriska

storheter, vilkas funktion grundar sig

på ett elektriskt fenomen, som varierar

med det som skall regleras

Resårbottnar till sängar; sängkläder

och liknande artiklar, försedda med

resårer, stoppning eller inlägg eller

tillverkade av poröst gummi eller po­

rös plast, med eller utan överdrag,

såsom madrasser, sängtäcken och

kuddar

1 Lydelse enligt K. F. 2 juni 1961, nr 164, som ännu icke trätt i kraft i denna del.

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 611006