Prop. 1962:195

('angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

1

Nr 195

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående lönegradspla-

ceringen för vissa tjänster m. m.; given Stockholms slott den 26 oktober 1962.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Rune Hermansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen förordas, i anslutning till vissa på det kommunala områ­ det träffade förhandlingsöverenskommelser, ändrad lönegradsplacering m. m. för bl. a. sjuksköterskor och motsvarande vårdpersonal inom det statliga sjukvårdsområdet. Förslagen, som förutsättes skola i huvudsak ge­ nomföras med verkan från den 1 juli 1962, beräknas medföra en kostnads­ ökning för löner för innevarande budgetår på omkring 17 miljoner kronor. Vidare behandlas vissa frågor om samordning av personalpension m. m.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 195

2

Kungl. Maj. ts proposition nr 195 år 1962

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet å Stockholms slott den 26 oktober 1962.

N ärvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson,

Lange, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, afGeijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Tillförordnade chefen för civildepartementet, statsrådet Hermansson, an­ mäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m. samt anför härvid föl­ jande.

Lönegradsändringar m. m.

I samband med de förhandlingar om statstjänstemännens löner under åren 1962 och 1963 m. m., vilka slutfördes genom överenskommelse den 19 april 1962 (prop. 1962: 169), förutsattes att förhandlingar sedermera skul­ le upptagas angående lönegradsplacering m. m. för sådana tjänstemanna­ grupper, företrädesvis inom sjukvårdsområdet, beträffande vilka en anpass­ ning av lönesättningen tidigare skett till vad som gällt för närmast mot­ svarande personalgrupper på den kommunala sektorn av arbetsmarkna­ den. Vid tidpunkten för nämnda överenskommelse var de kommunala för­ handlingarna för de åsyftade personalgrupperna — för vilka avtalen utlöp­ te vid årsskiftet 1961/62 — icke slutförda.

I anslutning till sedermera träffade kommunala uppgörelser har frågan om en anpassning av lönegradsplaceringen m. m. för vissa statliga tjänster upptagits till behandling.

Mellan företrädare för civildepartementet och TCO:s statstjänstemanna- sektion har — under förbehåll för Kungl. Maj :ts godkännande — den 27 juni 1962 överenskommelse träffats angående ändrad lönegradsplacering för sjuksköterskor vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet m. m. Denna överenskommelse har godkänts av Kungl. Maj :t den 28 juni 1962 och innebär i stort följande.

Av överenskommelsen beröres personal med sjuksköterskeutbildning vid karolinska sjukhuset, serafimerlasarettet, Eugeniahemmet samt vanföre- anstalterna i Stockholm, Härnösand och Hälsingborg, överenskommelsen gäller tiden 1 januari 1962—31 december 1963 med en ömsesidig uppsäg­ ningstid av sju månader. Icke-ordinarie tjänster, som omfattas av överens­ kommelsen, uppflyttas i lönegrad fr. o. m. den 1 juli 1962. I de fall, där or­

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

3

dinarie tjänster genom överenskommelsen skulle få höjd lönegradsplace- ring, inrättas i stället fr. o. in. den 1 juli 1962 extra tjänst i den högre löne­ graden, varvid motsvarande ordinarie tjänst icke samtidigt må uppehållas. Avlönings- och pensionsförmåner regleras med retroaktiv verkan fr. o. m. den 1 januari 1962.

Överenskommelsen innebär således, att ett tvåårsavtal föreligger för berör­ da tjänstemän. Avtalstiden är densamma som gäller enligt de förhandlings- överenskommelser som träffats för kommunalt anställda sjuksköterskor, vilket ansetts särskilt angeläget i fråga om den personalkategori, det här gäller. Även i övrigt har i den redovisade överenskommelsen eftersträvats likformighet med motsvarande kommunala avtal. Jag återkommer härtill i det följande.

Genom beslut den 28 juni 1962 har Kungl. Maj :t vidare meddelat bestäm­ melser rörande ändrad lönegradsplacering m. m. för barnmorskepersonal vid karolinska sjukhusets förlossningsavdelning. Även för denna personal­ grupp har därvid — mot bakgrunden av att kommunala överenskommel­ ser träffats, vilka beträffande giltighetstid givits samma innebörd som sjuk- sköterskeuppgörelserna —■ tjänster i högre lönegrad inrättats fr. o. m. den 1 juli 1962 enligt samma principer, som förut nämnts, samt reglering av avlönings- och pensionsvillkor skett med verkan fr. o. m. den 1 januari 1962.

Samtidigt som Kungl. Maj :ts berörda beslut den 28 juni 1962 på detta sätt anmäles för riksdagen, bör riksdagens bemyndigande inhämtas att fr. o. m. den 1 januari 1963 vidtaga de ändringar i av riksdagen fastställda personal­ förteckningar, som påkallas för att de i det föregående berörda lönegrads- ändringarna m. m. för sjuksköterske- och barnmorskepersonal skall bli de­ finitiva. I bilaga, vilken torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ären­ de, redovisas de nya grunderna för lönegradsplacering m. m. av hithörande tjänster ävensom samtliga de tjänster, som omfattas av Kungl. Maj:ts före- nämnda beslut den 28 juni 1962.

Frågan om lönegradsplaceringen för vissa ytterligare grupper av tjäns­ ter, beträffande vilka lönesättningen ansetts böra omprövas i anslutning till lönegradsändringar m. m., som genomförts på den kommunala arbets­ marknaden, har under september och oktober 1962 varit föremål för för­ handlingar med berörda huvudorganisationer, nämligen Statstjänarkartel- len, Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademikers centralorgani­ sation och TCO:s statstjänstemannasektion. Därvid har — under förbehåll för Kungl. Maj:ts och riksdagens godkännande — den 16 oktober 1962 överenskommelse träffats med angivna personalorganisationer. Denna över­ enskommelse berör bl. a. sjuksköterskepersonal inom andra områden än kroppssjukhusen och vanföreanstalterna samt mentalsjukvårdspersonal, la- boratoriebiträden, viss sjukvårds- och ekonomipersonal och köksförestån- dare ävensom kuratorer och vissa konsulenter. Enligt överenskommelsen skall förslagen genomföras med verkan i löne- och pensionshänseende

tf

Bihang till riksdagens protokoll 19G2. 1 samt. Nr 195

4

fr. o. m. den 1 juli 1962. Förslagen har sammanställts i förenämnda bilaga

till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Jag får i detta sammanhang anmäla, att vid beredningen av förevarande

ärende prövats vissa från verk och myndigheter eller personalorganisatio­

ner i särskilda framställningar framförda yrkanden om ändrad lönegrads-

placering in. m.

I fråga om de i bilagan redovisade förslagen — vilka innebär lönegrads-

uppflyttning för sammanlagt i runt tal 12 000 tjänster — får jag anföra

följande.

Beträffande sjukskötersketjänster anknyter de i bilagan intagna normer­

na för lönegradsplacering av personal på vård- och specialavdelningar,

varom överenskommelse, som förut nämnts, träffats den 27 juni 1962, till

innehållet i motsvarande kommunala avtal. Lönegradsområdet för hithöran­

de tjänster ändras från A 8—A 13 till A 10—A 14. Fn tillämpning av an­

givna regler medför, såsom framgår av de i bilagan under elfte huvudtiteln

redovisade detalj förslagen, uppflyttning i lönegrad av ett stort antal tjäns­

ter vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet samt inom vanföre-

vården. Föreståndartjänsterna vid ifrågavarande inrättningar uppflyttas

även i lönegrad i anslutning till de kommunala uppgörelserna. De i bilagan

angivna grunderna innehåller vidare bestämmelser om arbetstid samt om

ersättning för övertidsarbete och för jour- och beredskapstjänst. Även i

dessa delar har anpassning skett till motsvarande kommunala regler.

Förutom vid nämnda sjukvårdsinrättningar finns sjukskötersketjänster

inrättade vid bl. a. försvarets förband, fångvårdsanstalter, ungdomsvårds­

skolor, anstalter för alkoholmissbrukare, universitet och högskolor samt

skolor för sjuksköterskeutbildning. För sådana tjänster föreslås enligt över­

enskommelsen den 16 oktober 1962 ändringar av lönegradsplaceringen i hu­

vudsaklig anslutning till de kommunala uppgörelserna.

Lönegradsplaceringen för skötarpersonal inom mentalsjukvården har även

omprövats i förevarande sammanhang. För skötare ändras lönegraden från

A 8 till A 10 och för förste skötare och överskötare från respektive A 10

och A 12 till A 11 och A 13. Föreståndartjänsterna på mentalsjukhusen

uppflyttas i lönegrad i anslutning härtill. Det sammanlagda antalet tjänster

inom området, som sålunda ändras i lönegrad, utgör inemot 9 000.

I fråga om laboratoriebiträden innebär den träffade förhandlingsöverens-

kommelsen följande. Med utgångspunkt i uppgörelser på den kommunala

sidan föreslås beträffande laboratoriebiträden på sjukhuslaboratorier ändra­

de grunder för lönegradsplaceringen, vilka innebär, att A 10 erhålles efter

viss tjänstetid i A 9. F. n. tillämpas för ifrågavarande personal antingen en

befordringsgång omfattande lönegraderna A 5, A 7 och A 9 eller anställ­

ning i A 9 (prop. 1959: 152, s. 26 och 1960: 178, s. 4—5). För laboratorie­

biträden inom övriga områden -— vid universitetsinstitutioner och special-

laboratorier m. m. — innebär överenskommelsen bl. a., att nuvarande upp­

delning av personalen på skilda befordringsgångar, beroende på vilka kom­

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

5

petenskrav som uppställes, slopas och att i stället införes en enhetlig be- fordringsgång omfattande lönegraderna A 5—A 7—A 9. Samtidigt föreslås att föreskrifter skall utfärdas av innebörd att myndigheterna skall kunna, där särskilda skäl därtill föranleder, inom ramen av högst A 9 frångå an­ givna befordringsgång och tillämpa annan begynnelselön eller förmånli­ gare befordringsgång.

I prop. 1959: 152 (s. 26—29) finns intagna bl. a. beskrivningar över huvud­ sakliga arbetsuppgifter, som skall åvila olika typer av tjänster för teknisk biträdespersonal. Där angiven beskrivning för djurvårdare ändras genom den nu träffade överenskommelsen i vissa hänseenden. Det får ankomma på vederbörande myndigheter att framlägga de förslag till ändrad löne- gradsplacering som kan påkallas av de sålunda ändrade grunderna.

Beträffande tjänster för sjukvårds- och ekonomipersonal avtalades i sam­ band med överenskommelsen om statstjänstemännens löner under åren 1962 och 1963 m. m. om ändrade grunder för lönegradsplacering av vissa hithörande tjänster, som då var hänförda till A 3 och A 4 (prop. 1962: 169, s. 37). I förevarande sammanhang föreslås i anslutning till innehållet i kom­ munala förhandlingsuppgörelser ändrad lönegradsplacering för bl. a. barn­ sköterskor, undersköterskor, baderskor, kokerskor och sömmerskor.

Köksföreståndare vid försvaret samt vid mentalsjukhusen och civilför- svarsskolan uppflyttas enligt överenskommelsen i lönegrad i anslutning till de lönegradsändringar för motsvarande personal, som skett på den kommu­ nala sektorn. Förslaget innebär, att tjänsterna som köksföreståndare an- knytes till lönegradsserien A 12—13—15—17—18—19 samt att tjänsterna som biträdande köksföreståndare fördelas på A 12 och A 13. I förevarande sammanhang vill jag föreslå ändrad lönegradsplacering jämväl för köks- föreståndartjänster vid karolinska sjukhuset och scrafimerlasarettet samt vid vissa vanföreanstalter ävensom för vissa husmoderstjänster vid sko­ lor för blinda och döva. Den närmare innebörden av lönegradsändringarna på denna punkt framgår av bilagan. Beträffande kompetenskrav för köks- föreståndartjänsterna inom nämnda förvaltningsområden förutsättes de år 1951 fastställda grunderna alltjämt skola i princip tillämpas (prop. 1951: 227).

Enligt överenskommelsen har omprövning skett av lönegradsplaceringen för vid fångvårdsanstalterna inrättade luismorstjänster, varvid dessa tjäns­ ter inplacerats i lönegraderna A 8, A 9, A 10 och A 11 mot f. n. A 7, A 8 och A 9. I samband härmed har även husföreståndartjänsterna vid fångvår­ dens ungdomsanstalter och vid ungdomsvårdsskolorna förändrats till tjäns­ ter som husmor samt i flertalet fall även erhållit höjd lönegradsplacering.

Inom statsförvaltningen inrättade tjänster för kuratorer föreslås få änd­ rad lönegradsplacering i huvudsaklig anslutning till de kommunala uppgö­ relserna. Lönegradsplaceringen har nu även omprövats för vissa konsulenter vid försvarets personalvård samt för konsulenter inom skyddskonsulent- organisationen och vid länsnykterhetsnämnderna ävensom för vissa assis­ tenter inom alkoholistvård och fångvård.

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

6

För egen del tillstyrker jag, att förhandlingsöverenskommelsen den 16 oktober 1962 godkännes och underställes riksdagens prövning. Enligt över­ enskommelsen skall förslagen i huvudsak genomföras med verkan fr. o. m. den 1 juli 1962. I vad avser tjänster som uppflyttas i lönegrad torde tjäns­ terna böra inrättas i den högre lönegraden fr. o. in. den 1 januari 1963. För Kungl. Maj :t torde böra utverkas bemyndigande att fr. o. in. sistnämnda dag vidtaga erforderliga ändringar i personalförteckningarna. I övrigt påkallar förslagen övergångsanordningar och ikraftträdandebestämmelser, som Kungl. Maj :t bör äga att besluta om.

Kostnaderna för genom Kungl. Maj :ts beslut den 28 juni 1962 föreskriven reglering av avlönings- och pensionsförmåner för tiden 1 januari—30 juni 1962 har belastat förslagsanslag. Lönekostnadsökningen för innevarande budgetår vid ett genomförande av de i bilagan redovisade förslagen kan be­ räknas till i runt tal 17 miljoner kr. Av detta belopp hänför sig 2 miljoner kr. till myndigheter under fjärde huvudtiteln samt 15 miljoner kr. till stats­ förvaltningen i övrigt och statsunderstödd verksamhet. De ökade kostnader­ na belastar i vissa fall anslag eller anslagsposter, som är maximerade. Be­ träffande dessa anslag och anslagsposter torde därför Kungl. Maj :t böra erhålla bemyndigande att medge erforderliga överskridanden. I de fall, då kostnaderna faller på reservationsanslag, torde det emellertid vara lämpli­ gare att särskilda medel ställes till förfogande. På grund härav och då kost­ naderna torde böra komma till uttryck i budgeten bör — i överensstämmel­ se med vad riksdagen beslutat vid tidigare tillfällen — på tilläggsstat för innevarande budgetår under tolfte och fjärde huvudtitlarna upptagas särskil­ da anslag för ändamålet.

På grund av det anförda torde på tilläggsstat I för innevarande budgetår under tolfte huvudtiteln böra uppföras ett särskilt anslag, rubricerat Täck­ ning av beräknade kostnader för ändrad lönegradsplacering m. m., med 15 miljoner kr. Hemställan om detta anslag göres på min föredragning i annat sammanhang denna dag. Vad angår fjärde huvudtiteln föreslår chefen för försvarsdepartementet i annat sammanhang denna dag att ett motsvarande anslag med 2 miljoner kr. anvisas.

Myndigheterna bör ej äga förfoga över nyss angivna täckningsanslag. Kungl. Maj :t torde böra erhålla bemyndigande att — i huvudsaklig överens­ stämmelse med vad som gällt beträffande tidigare anvisade täckningsanslag —• efter prövning i varje särskilt fall från anslagen anvisa medel, då över­ skridande till följd av genomförande av de av mig i det föregående redovi­ sade förslagen ej lämpligen bör ske.

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

Vissa frågor om samordning av personalpension m. m.

Vid framläggandet av propositionen 1959: 151 angående vissa pensionsfrå­ gor för statsanställda m. fl. framhölls (s. 41), dels att folkpension vid sam­ ordnad utbetalning med personalpensionsförmån förutsattes skola beräknas

7

och utbetalas med samma belopp för varje månad, dels att det ur admini­ strativ synpunkt var väsentligt att tillvarataga föreliggande möjligheter i fråga om förenkling av beräknings- och utbetalningsarbetet genom lämp­ liga avrundningsregler beträffande personalpensionsförmånerna. Såvitt gäl­ ler sådana avrundningsfrågor och frågor i övrigt av övervägande teknisk natur angående utbetalning av personalpensionsförmåner syntes det enligt propositionen, oavsett om förmånerna beviljats enligt det nya reglementet eller enligt äldre bestämmelser, få ankomma på Kungl. Maj :t att meddela erforderliga bestämmelser.

Någon erinran mot vad som sålunda uttalats gjordes icke av riksdagen (SU 110; rskr 258).

Kungl. Maj :t har sedermera i överensstämmelse med det sagda utfärdat bestämmelser om utbetalningen (SFS 1959: 374). Dessa innebär bl. a., att vid gemensam utbetalning av personalpension och folkpension den senare för­ månen skall för varje månad utgå med en tolftedel av årsbeloppet. Det ge­ mensamt utbetalade beloppet skall alltid utgöra helt krontal. Belopp, varmed avrundning vid utbetalning sker, skall behandlas som personalpensionsför­ mån.

Från och med januari 1963 längst till och med juni 1968 kommer vid de utbetalningar som regleras av lagen om allmän försäkring och lagen om införande av nämnda lag att tillämpas två olika avrundningsförfaranden. I fall då de pensionsförmåner, som utgår till en pensionstagare, utgöres av folkpension och tilläggspension eller endast tilläggspension, sker avrundning- en enligt 16 kap. 4 § förstnämnda lag enligt principen att den sammanlagda förmånens för månad beräknade öretal bortfaller. I fall då annan förmån än folkpension icke utgår sker avrundningen, såsom föreskrives i 12 § sist­ nämnda lag, i enlighet med hittills gällande bestämmelser.

Delegationen för pensionsutbetalning har i skrivelse den 25 september 1962 framhållit följande.

Det skulle vara förenat med stora tekniska svårigheter att vid gemensam utbetalning av personalpensionsförmån och en av eller båda förmånerna folkpension och tilläggspension tillämpa olika avrundningsförfaranden. Vid utbetalning genom delegationen bör det hittills tillämpade förfarandet allt­ jämt tillämpas.

Delegationen hemställer att det av Kungl. Maj :t år 1959 fastställda av- rundningsförfarandet, utvidgat att omfatta jämväl tilläggspension, bibehålies tills vidare. Samråd har härvid skett med riksförsäkringsverket, som ej haft något att erinra mot förslaget.

Delegationen har vidare i skrivelse den 19 oktober 1962 anfört följande. Det är av tekniska skäl angeläget, att i fall, då inkomst av annat förvärvs­ arbete än anställning undantagits från försäkring för tilläggspension enligt II kap. 7 § lagen om allmän försäkring eller underlåten avgiftsbetalning föranlett att pensionspoäng icke tillgodoräknats den försäkrade, beräkning­ en av poängårsfaktor enligt 4 § 3 mom. a) kungörelsen med tilläggsbestäm­ melser till SPR in. m. sker under antagande att förändring av poängme­ deltal icke föranledes av undantagandet eller den uteblivna avgiftsbetal-

2f Dihang till riksdagens protokoll 1062. 1 samt. Nr 195

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

ningen. Ett sådant antagande, som överensstämmer med vad som i sist­ nämnda stadgande redan är direkt föreskrivet i fråga om beräkning av an­ tal poängår, torde i stort sett icke mera väsentligt påverka samordnings- resultatet i någondera riktningen.

Delegationen hemställer om bestämmelser av den sålunda avsedda inne­ börden.

Svenska stadsförbundet, Svenska landskommunernas förbund och Svenska landstingsförbundet har hemställt om vissa jämkningar i de samordnings- bestämmelser, som är tillämpliga då en pensionstagare uppbär pension från staten samt från annan huvudman (i regel kommun) och båda personalpen­ sionerna är samordningsbara med socialförsäkringsförmån (4 § 7 mom. kun­ görelsen med tilläggsbestämmelser till SPR m. m.). Den föreslagna ändring­ en går i princip ut på att socialförsäkringsförmånen sammanlagt skall be­ aktas på samma sätt som om båda personalpensionerna utgått från en och samma huvudman.

Vid framläggandet av förenämnda proposition 1959: 151 anfördes (s. 15) i fråga om reservpensioner (pensioner på grund av anställning i krigsmak­ tens reserver eller motsvarande), att den för äldre statliga personalpensioner i allmänhet avsedda anordningen med basbelopp (summan av grundbelopp och rörliga tilläggsförmåner, förändrad årsvis efter förhandlingar och riks­ dagsbeslut) var avsedd att tillämpas också beträffande reservpensionerna, att dessa emellertid inte var avsedda att samordnas med folkpension, att samordning av reservpension med statlig lön och med pension enligt det nya pensionssystemet förutsattes ske samt att med hänsyn till angelägenheten av att bestämmelserna i ämnet inte skulle bli mera komplicerade än som nöd­ vändiggjordes av den åsyftade saklösningen det härvid syntes få godtagas, om mindre förbättringar uppkom i vissa fall.

Någon erinran mot vad som sålunda uttalats gjordes icke av riksdagen. I n3rssnämnda sammanhang behandlades icke frågan om samordning av reservpension med pension på grund av lagstiftning om allmän pensionsför­ säkring. Frågan om samordning av äldre statlig personalpension i allmän­ het med allmän tilläggspension var föremål för förhandlingar med de stats­ anställdas huvudorganisationer under hösten 1961 och våren 1962 och denna frågas lösning ingick i den förhandlingsöverenskommelse, som låg till grund för riksdagsbeslutet angående statstjänstemännens löner under åren 1962 och 1963 m. in. (prop. 1962: 169; SU 152; rskr 341). Frågan om reservpensions samordning med tilläggspension upptogs ej heller till pröv­ ning i detta sammanhang.

Det synes vara rationellt att även i fortsättningen låta reservpensionerna normalt utgå som basbelopp. En förutsättning härför måste dock vara sam­ ordning med tilläggspension. Samordningen torde böra utformas med beak­ tande av vad som med stöd av nyssnämnda riksdagsbeslut föreskrivits för närmast jämförbara statliga personalpensioner. Med hänsyn till reservpen­ sionernas större enhetlighet och angelägenheten av att bestämmelserna inte

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

9

blir mera komplicerade än den åsyftade saklösningen nödvändiggör, torde dock förevarande samordning böra ske principiellt på det sättet, att reserv­ pensionen allmänt behandlas som en avkortad personalpension, utgörande ett fast procenttal av hel sådan. Detta torde böra utgöra 25 procent. Vidare bör beräknas hur många procent tilläggspensionen utgör av oavkortad sådan. Samordning skulle härvid ske i det fall att de avsedda procenttalens summa överstiger 100. I detta fall skulle reservpensionen — såvitt ankommer på ifrågavarande samordning — minskas med den del av tilläggspensionen, som framkommer genom att procenttalens summa i vad den överstiger 100 delas med procenttalet för tilläggspensionen. Detta innebär exempelvis för anställningshavare, som är född 1914 eller senare och som på grund av sin sammanlagda inkomst av förvärvsarbete tillgodoräknats pensionspoäng från och med år 1960 till och med det år då han fyller 65 år, att då tilläggspen­ sionen utgår från 67 års ålder reservpensionen minskas med 25 procent av tilläggspensionens belopp. Minskningen skall dock inte i något fall beröra reservpensionens grundbelopp, vilket utgår oförminskat. För den som är född 1910—1913 blir under i övrigt oförändrade förutsättningar det sist av­ sedda procenttalet ca 6—21 och för den som är född 1909 eller tidigare blir här avsedd samordning inte aktuell.

Även i vissa andra fall synes det erforderligt att med utgångspunkt i grunderna för 1962 års nyssnämnda riksdagsbeslut införa regler angående samordning med pension enligt lagen om allmän försäkring.

Sålunda skall personalpension enligt statliga bestämmelser fortfarande i vissa fall utgå i form av grundbelopp jämte tilläggsförmåner av äldre slag. Ett exempel härpå är pensioner till anställningshavare, som över­ gått från domänverket till AB Statens skogsindustrier i samband med bola­ gets övertagande år 1942 av den av domänstyrelsen dittills vid vissa anlägg­ ningar bedrivna skogsindustriella rörelsen. Frågan om samordning av här avsedda personalpensioner med allmän pension har hittills inte behandlats. Denna fråga kommer år 1963 att få ökad betydelse genom utbetalningen av tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring.

De förut redovisade framställningarna från delegationen för pensions­ utbetalning och från kommunförbunden bör enligt min mening bifallas. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att meddela erforderliga bestämmel­ ser i ämnet. Även övriga i det föregående berörda samordningsfrågor torde det få ankomma på Kungl. Maj :t att reglera.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

1) godkänna den i det föregående redovisade överenskom­ melsen den 16 oktober 1962 angående lönegradsplaceringen för vissa tjänster in. in.,

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

2) godkänna övriga i det föregående berörda förslag,

3) bemyndiga Kungl. Maj :t att i enlighet med vad som i

det föregående anförts vidtaga erforderliga ändringar i ve­

derbörliga personalförteckningar,

4) bemyndiga Kungl. Maj :t att i enlighet med vad som i

det föregående anförts vidtaga erforderliga åtgärder för för­

slagens genomförande,

5) bemyndiga Kungl. Maj :t att för budgetåret 1962/63 i

enlighet med vad som i det föregående anförts medge över­

skridanden av maximerade anslag och anslagsposter; samt

6) bemyndiga Kungl. Maj :t att i enlighet med vad som i

det föregående anförts meddela de föreskrifter, som erford­

ras för reglering av vissa frågor om samordning av perso­

nalpension m. m.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Magnus Huss

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

11

Förslag till lönegradsändringar m. m.

Bilaga

För flera huvudtitlar gemensamma förslag

A. Viss sjuksköterskepersonal

För personal med sjuksköterskeutbildning vid karolinska sjukhuset, se- rafimerlasarettet, Eugeniahemmet samt vanföreanstalterna i Stockholm och Härnösand skall, såvitt avser tjänster på vård- och specialavdelningar, föl­ jande normer i fråga om lönegradsplacering m. m. gälla:

1. På vårdavdelning skall finnas inrättad en tjänst som översköterska i A 13. Av övriga här avsedda tjänster på vårdavdelning skall en tjänst avses för sjuksköterska i A 11 och återstående för sjuksköterska i A 10.

2. På specialavdelning med minst 20 anställda skall finnas en tjänst som översköterska i A 14 och en tjänst som översköterska i A 12. På annan spe­ cialavdelning skall finnas en tjänst som översköterska i A 13. Av övriga här avsedda tjänster på specialavdelning skall halva antalet — vid ojämnt an­ tal högst halva antalet — placeras som sjuksköterska i A 11 och återstoden som sjuksköterska i A 10. Med specialavdelning avses i förevarande sam­ manhang operationsavdelning, narkosavdelning, röntgenavdelning, labora­ torium och mottagningsavdelning (poliklinik). Härmed jämställes postope- rativ avdelning (motsvarande). Vid beräkning av antalet tjänster jämställes med tjänst för sjuksköterskeutbildad personal tjänst som laboratorieassi­ stent eller laboratoriebiträde.

3. För den som har ständig nattjänstgöring skall finnas inrättad tjänst som översköterska i A 12. För ambulerande sjuksköterska skall finnas in­ rättad tjänst som sjuksköterska i A 11.

4. Den som tillträder sjukskötersketjänst i A 11 eller överskötersketjänst utan att kunna tillgodoräkna minst ett års sjukvårdstjänstgöring efter exa­ men från sjuksköterskeskola, skall intill dess vederbörande fullgjort minst ett års sjukvårdstjänstgöring vara placerad i lönegraden närmast under den för tjänsten eljest fastställda lönegraden. Såsom sjukvårdstjänstgöring må därvid tillgodoräknas tjänstgöring i sjukskötersketjänst hos staten, lands­ ting eller kommun, vid anstalt driven med bidrag av staten, landsting eller kommun ävensom vid Betaniasystrarnas sjukhem, Ersta sjukhus, Röda Korsets sjukhem, Sophiahemmet eller Carlanderska sjukhemmet.

5. Den ordinarie arbetstiden skall utgöra i genomsnitt 45 timmar i vec­ kan. Tjänstgöringen skall utläggas i form av antingen blandad dag- eller nattjänstgöring eller enbart dag- respektive nattjänstgöring. Tjänstgörings- turerna skall i största möjliga utsträckning vara sammanhängande.

6. För övertidsarbete erhålles kompensationsledighet eller övertidsersätt­ ning enligt statens allmänna avlöningsreglemente, dock endast i fall då över­ tidsarbetet dels beordrats eller i efterhand godkänts av vederbörande före­ ståndarinna, dels avser sådan tjänstgöring på tid överstigande den för be- gränsningsperioden fastställda arbetstiden som fullgöres antingen vid tjänst­ göring på annan sjuksköterskas tjänst inom det för denna uppgjorda arbets- tidsschemat eller vid sådan aktiv tjänstgöring som efter särskild kallelse eller på order utföres under jour- eller beredskapstjänst eller ock i de fall

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 195 år 1962

då sjuksköterska vid den ordinarie arbetstidens slut måste stanna kvar i arbetet för att biträda vid operation eller dylikt.

7. Vid jourtjänst — varmed i detta sammanhang förstås skyldighet för sjuksköterska att utöver fastställd arbetstid befinna sig på arbetsplatsen (jourrum) eller i av sjukhusledningen för jourtjänst godkänd närbelägen bostad och att vid behov omedelbart träda i tjänstgöring — utgår ersätt­ ning med 1 krona för varje fullgjord jourtimme med undantag för jour- tjänst eller del därav som infaller mellan kl. 13 vardag före sön- eller helg­ dag och kl. 07 vardag efter sön- eller helgdag, då ersättningen skall utgöra 1 krona SO öre för varje fullgjord jourtimme; ersättning för jourtjänst ut­ går icke för tid, då gottgörelse för övertidsarbete utgår.

8. Vid beredskapstjänst — varmed i detta sammanhang förstås skyldig­ het för sjuksköterska att utöver fastställd arbetstid befinna sig inom räck­ håll för kallelse per telefon samt att träda i tjänstgöring vid behov — om­ fattande dygn eller del av dygn, dock minst 8 timmar, utgår ersättning med 40 öre för varje fullgjord beredskapstimme med undantag för beredskaps­ tjänst eller del därav som infaller mellan kl. 13 vardag före sön- eller helg­ dag och kl. 07 vardag efter sön- eller helgdag, då ersättningen skall utgöra 60 öre för varje fullgjord beredskapstimme; ersättning för beredskapstjänst utgår icke för tid, då gottgörelse för övertidsarbete utgår.

B. Instruktionssköterskor (insfruklionsliamniorskor)

Innehavare av tjänst som instruktionssköterska (instruktionsbarnmorska) skall placeras i A 17 om vederbörande genomgått lärarkurs vid institutet för högre utbildning av sjuksköterskor. Annan instruktionssköterska (instruk­ tionsbarnmorska) placeras i A 15.

C. Barnmorskor

1. Innehavare av tjänst som barnmorska i A 11/12 skall intill utgången av den kalendermånad, då vederbörande fullgjort tre års anställning vid förlossningsavdelning, vara placerad i A 11 och därefter i A 12.

2. Barnmorska med ständig nattjänstgöring skall placeras i A 12.

3. Den som tillträder barnmor ske tjänst i A 12 eller högre lönegrad utan att kunna tillgodoräkna minst ett års sjukvårdstjänstgöring såsom sjukskö­ terska eller barnmorska efter examen skall intill dess dylik tjänstgöring full­ gjorts vara placerad i lönegraden närmast under den för tjänsten eljest fast­ ställda.

4. I fråga om arbetstid samt kompensation för övertidsarbete, jourtjänst och beredskapstjänst skall i tillämpliga delar gälla vad ovan under A. 5—8 sagts beträffande viss sjuksköterskepersonal.

D. Laboratoriebiträden

1. Vid sjukhusen inrättade tjänster för laboratoriebiträde i A 9 eller högst A 9 utbytes mot tjänster i A 10. För innehav av sådan tjänst skall krävas att ha genomgått laborantskola samt fullgjort vidareutbildning enligt kungl. brev den 10 april 1959 angå­ ende riktlinjer för vidareutbildning av vissa laboratoriebiträden eller —- efter vederbörande myndighets bedömande — på annat sätt ha förvärvat likvärdig utbildning. Innehavare av här avsedd tjänst skall under två anställningsår efter av­ slutad utbildning vara placerad i A 9.

2. Övriga tjänster för laboratoriebiträde skall vara placerade i högst A 9.

13

För innehav av sådan tjänst skall krävas laborantskoleutbildning eller —

efter vederbörande myndighets bedömande — däremot svarande kompetens.

För laboratoriebiträde i högst A 9 skall tillämpas befordringsgången A 5

q år) — A 7 (2 år) — A 9. Vederbörande myndighet skall dock äga med­

giva förmånligare lönegradsplacering än som framgår av angivna beford-

ringsgång, därest myndigheten prövar särskilda skäl härtill föreligga på

grund av tjänstemannens kvalifikationer eller tidigare tjänstgöring i statlig

eller annan tjänst eller att mera kvalificerade arbetsuppgifter ålagts veder­

börande.

Övergångsbestämmelser till 2

Tjänsteman, å vilken dessa bestämmelser vinner tillämpning, placeras och

uppflyttas i lönegrad som om bestämmelserna varit tillämpliga å tjänste­

mannen under hela anställningstiden, dock att sådan omräkning icke skall

ske i fall då myndigheten med stöd av de nya föreskrifterna medgiver för­

månligare lönegradsplacering än som skulle följa av omräkningen.

Gällande särskilda bestämmelser i arbetstidshänseende för innehavare av

tjänst som laboratoriebiträde i A 9 upphör att gälla.

E. Viss sjukvårds- och ekonomipersonal

1. Barnsköterska skall under tre anställningsår efter examen vara place­

rad i A 5, varefter befordran sker till A 6.

2. Undersköterska skall under tre anställningsår efter genomgång av un-

dersköterskekurs vara placerad i A 6, varefter befordran sker till A 7.

3. Tandsköterska vid försvaret skall under tre anställningsår efter erhål­

let behörighetsbevis från medicinalstyrelsen vara placerad i A 5, varefter

befordran sker till A 6.

Vid sådan tandpoliklinik inom försvaret, vid vilken icke finns tandskö­

terska i högre lönegrad än A 6, skall till tandsköterska i A 6 eller A 5, som

omhänderhar och ansvarar för poliklinikens förråd, ersättning härför utgå

med 25 kronor för månad.

Övergångsbestämmelser

Tjänsteman, som den 30 juni 1962 med stöd av föreskrifterna i punkt 4

kungl. brev den 26 maj 1961 (i dess ursprungliga lydelse) innehade person­

lig icke-ordinarie tjänst eller uppbar särskilt lönetillägg motsvarande skill­

naden i lön mellan löneklasserna 8 och 7, och som fr. o. m. den 1 juli 1962

uppflyttas i lönegrad och därvid erhåller placering i löneklass, som sam­

manfaller med den löneklass i vilken vederbörande var placerad den 30 juni

1962 eller, för det fall att särskilt lönetillägg utgått, i löneklass 8, äger så

länge vederbörande innehar samma lönegradsplacering som den 1 juli 1962,

åtnjuta personligt lönetillägg med 50 kronor för månad.

Bestämmelserna i punkt 4 kungl. brev den 26 maj 1961 i dess lydelse en­

ligt kungl. brev den 6 juni 1962 upphör att gälla.

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

F. Sjukgymnaster

1. Vid myndighet med minst tre sjukgymnasttjänster (heltidstjänster)

skall finnas en tjänst som chef gymnast. Innehavare av sådan tjänst förut-

sättes bl. a. vara arbetsledare för myndighetens övriga sjukgymnaster. Om

sådan arbetsledning på grund av att sjukgymnasterna arbetar i självstän­

diga grupper eller av annan anledning fördelas på flera sjukgymnaster, bör

tjänst som chefgymnast finnas inom varje sådan grupp eller motsvarande,

som omfattar minst tre sjukgymnaster.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

2. Sjukgymnast skall under ett anställningsår efter erhållen legitimation

vara placerad i A 12, varefter befordran sker till A 14.

3. Den ordinarie arbetstiden skall utgöra 42 timmar för vecka.

4. Till timanställd sjukgymnast utgår ersättning med hänsyn till antalet

tjänstgöringstimmar vid varje tjänstgöringstillfälle enligt följande:

för tjänstgöring 1 timme

12 kronor

2 timmar

20

■»

3

»

27

»

4

»

34

»

Ovanstående belopp höjes fr. o. m. den 1 januari 1963 till resp. 14, 22, 30

och 37 kronor.

5. Instruktionsarvoden till två chefgymnaster vid respektive Karolinska

sjukhuset och Lunds universitet höjes från 5 850 till 6 500 kronor för år.

Arvode till instruktionsgymnast höjes från 4 500 till 5 000 kronor respek­

tive från 3 600 till 4 000 kronor för år.

G. Vissa förskollärare

Innehavare av tjänst som förskollärare vid sjukhus skall placeras i A 12,

därest vederbörande genomgått Ericastiftelsens ettåriga barnpsykologiska

kurs (motsvarande utbildning) eller fullgjort minst tre års tjänstgöring så­

som förskollärare vid sjukhus (motsvarande). Annan förskollärare vid sjuk­

hus placeras i A 11.

H. Djurvård spersonal

I prop. 1959: 152 (s. 28, 5 D, andra stycket) angiven beskrivning av hu­

vudsakliga arbetsuppgifter för djurvårdare ändras enligt följande:

Vård av smådjur, då en avdelning har såväl små som stora djur och nå­

gon uppdelning av personalen icke är lämplig eller behandling av smådjur

för mera krävande korttids- eller långtidsexperiment.

II huvudtiteln

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

15

Nuvarande

Antal Före­ slagen

Anmärkning ang. tjänstebenämning, placering etc.

lönegrad t j änsteb enämning

lönegrad

Ao, Ae 17

FångvårdsanstaUerna

1 Ao 19 Föreståndare. Svartsjö 4 Ae 19

Förste assistent. Hällby, Ma-

riefred, Roxtuna och Skenäs

Ae 17

4 Ae 19

Förste assistent. Hall, Lång-

holmen, Norrtälje och Tidaholm

Ae 15

1 Ae 17

Förste kurator. Långholmen,

rättspsyk. avd.

Ae 13

2 Ae 17

Assistent. Hällby och Marie­

fred

Ae 13

10 Ae 16

Rättspsyk. avd. Härianda (2),

Härnösand, Håga, Långholmen (3), Malmö (2) och Väs­ tervik

Ae, Ag 13

20 Ae, Ag 15

3

Ae 11

1 Ae 13

Ao, Ae,

31 Ao, Ae,

Ag 9

Ag 10

Ae 9

1

Ae 11

Ae 9

3 Ae 11

Uppsyningsman. Hall (2) och

Malmö

Ae 13

4 of

Husmor, Hällby, Mariefred,

Roxtuna och Skenäs

Ao 9

Biträdande köksföreståndare .... 1 Ao 10

Långholmen

Ao, Ae 9

Biträdande husföreståndare.........

1 Ae 10 Husmor. Hildero 4 of Biträdande husmor. Hällby,

Mariefred, Roxtuna och Skenäs

Ao, Ae 9

6 Ao, Ae 11

Hall, Hälsingborg, Härianda,

Malmö, Norrtälje och Tidaholm

6 Ao, Ae 10

Hinseberg, Härnösand, Lär-

bro, Norrköping, Skogome och Ulriksfors

Ao, Ae 8

2 Ao, Ae 11

Uppsala och Västerås Nyköping och Ystad

2

Ao 10

2 Ao, Ae 9

Gävle och Västervik

Ao, Ae,

Ag 7

1 Ag 10 Herrestad

15 Ae, Ag 9

Gustafsström, Långmora, Ol­

lestad, Rödjan, Rönås, Singeshult, Skogsgård, Smälteryd, Stråtenbo, Torhult, Tygelsjö, Vångdalen, Åby, Älgberget och Ödevata

18

Ae, Ag 8

Bredsjönäs, Grötingen, Hyt-

tan, Högskogen, Johannisberg, Lingatan, Långviken, Mon, Mäshult, Oppeby, Orretorp, Rommersnäs, Sjö­ boda, Skåltjärnshyttan, Sörbyn och Tenhult samt lcolonireserven (2)

Ae, Ag 6 Ae, Ag 5

18 Ae, Ag 7 Ae, Ag 6

Kokerska...........................................

20

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

Nuvarande

Antal Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad tjänstebenämning

Ao, Ae 21

Skyddskonsulentorganisationen

Skyddskonsulent.............................. 4 Ao, Ae 23 Följande distrikt, nämligen

Ao, Ae 19 Skyddskonsulent.............................. 11 Ao, Ae 21

Stockholms norra för äldre, Stockholms södra för äldre, Malmö och Göteborgs för äldre

Ao, Ae 17 Skyddsassistent................................ 9 Ao, Ae 19

Biträdande skyddskonsulent.

Sådana distrikt där skydds­ konsulent enligt ovan före­ slagits i A 23 samt i följande distrikt, nämligen Stock­ holms för förvarade och in­ ternerade, Stockholms södra för unga, Stockholms norra förorters, Östergötlands och Göteborgs för unga

IV huvudtiteln

Nuvarande

Antal Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad t j änsteb enämning

Ao 19

Försvarets sjukvårdsstyrelse

Byråinspektör...................................

2

Ao 21

Ae 17 Biträdande byråinspektör............. 1 Ae 19 Ag 11 Översköterska.................................. 2 Ag 13 Militärmedicinska undersök-

Ae 12

Arméintendenturförvaltningen

Köksföreståndare............................ 1 Ae 15

ningar

Assistent

Ao 16

Armén

Köksföreståndare............................ 1 Ao 19 I 19

Ao 15 Köksföreståndare............................

17 Ao 17 I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 10,

Ao 14 Köksföreståndare............................ 4 Ao 17

I 11, I 12, I 14, I 15, I 18, I 20, I 21, P 4, T 1, T 3 I 13, I 16, I 17, S 1

Ao 13

Köksföreståndare............................ 2 Ao 17

S 2, T 4

Ao, Ae 13 Köksföreståndare............................ 20 Ao, Ae 15 I 7 Y, I 7 R, K 1, P 1, P 2,

Ao 12 Köksföreståndare............................ 3 Ao 13

P 4, A 1, A 3, A 4, A 6, A 7, A 8, A 9 (1 tj.), Lv 3 N, Lv 4, Ing 1, Ing 2, Ing 3, T 2, AUS Lv 2 A, Lv 3 V, KS

Ae 11 Köksföreståndare............................ 1 Ae 12 RS Ao 11 Biträdande köksföreståndare .... 4 Ao 13 I 11, I 18, I 19, P 4 A 11, 10 Biträdande köksföreståndare .... 56 A 12 Samtliga återstående tjänster

Ae 14/16

Instruktionssköterska..................... 8 Ae 17

Ae, Ag 12 Översköterska.................................. 75 Ae, Ag 13 Ae 11 Översköterska..................................

6 Ae 13

Ae 10 Översköterska.................................. 7 Ae 11 Sjuksköterska Ae 11/13 Sjukgymnast..................................... 1 Ae 14

I 1. F. n. halvtidstjänstgöring

Ae 6

Kokerska........................................... 106 Ae 7

Ae 5 Kokerska........................................... 42 Ae 6 Ae 5 Undersköterska................................ 46 Ae 7

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

17

Nuvarande

Anta] Före­ slagen lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­ benämning, placering etc.

lönegrad tjänstebenämning

Ao 15

Marinen

Köksföreståndare............................ 1 Ao 17 MKS

Ao 14

Köksföreståndare............................ 1 Ao 15 BÖS

Ao 13 Köksföreståndare............................

5 Ao 15 MKO, MKS, SK, BK, GbK

Ao 12

Köksföreståndare............................ 2 Ao 13

BK (Kungsholms fort), KSS

A 11, 10

Biträdande köksföreståndare .... 12 A 12 Samtliga tjänster

Ag 14/16 Instruktionssköterska.....................

2 Ag 17

Ae 12 Översköterska..................................

15 Ae 13

Ae 11 Översköterska.................................. 3 Ae 13 Ae 11

Översköterska.................................. 1

Ae 13 ÖVS

Ae 10

Översköterska.................................. 1 Ae 11

Sjuksköterska

Ae 6 Kokerska...........................................

17 Ae 7

Ae 5 Kokerska...........................................

9 Ae 6

Ae 5 Undersköterska................................

9 Ae 7

Ao 15

Flygvapnet

Köksföreståndare............................

1 Ao 17 F 5

Ao 13 Köksföreståndare............................ 18

Ao 15 Samtliga återstående tjänster

A 11, 10

Biträdande köksföreståndare .... 24 A 12

Samtliga tjänster

Ae 12

Översköterska.................................. 19 Ae 13

Ae, Ag 11 Översköterska..................................

2 Ae 13

Ae 10 Översköterska..................................

1 Ae 11

Sjuksköterska

Ae 6 Kokerska...........................................

43 Ae 7

Ae 5 Kokerska...........................................

2 Ae 6

Ae 5 Undersköterska................................ 20 Ae 7

Ae 5

Försvarets forskningsanstalt

Kokerska........................................... 1 Ae 6

Ae 7

Försvarets tandvård

Tandsköterska.................................. 6 Ae 8

Ae 5

Tandsköterska.................................. 76 Ae 6

Ae 19

Försvarets personalvård

Stabskonsulent................................. 7 Ae 21

Personalvårdsbyrån, social-

Ae 17 Konsulent.......................................... 3

Ae 19

tjänstavd. och undervisningsavd. Boden, Kristian­ stad, Skövde och Stockholm (2) Stabskonsulent. Göteborg,

Ae 15 Konsulent..........................................

4 Ae 17

Karlstad och Karlskrona Göteborg, Halmstad, Karls-

Ae 13 Konsulent.......................................... 12

Ae 15

borg och Sollefteå

Ae, Ag 11

Försvarets fabriksverk

Översköterska.................................. 5

Ae, Ag 13

Ae 10 Översköterska.................................. 1 Ae 11

Sjuksköterska

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

V huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 15

U ngdomsvårdsskolorna

Kurator..............................................

1

Ae 17

Assistent. Håkanstorp

Ao, Ae 11

Översköterska..................................

5

Ao, Ae 13

Ae 9

Arbetsterapeut.................................

6

Ae 10

Ao 13

Husföreståndare..............................

1

of

Husmor. Lövsta

Ao, Ag 12

Husföreståndare..............................

1

Ag 13

Husmor. Ryagårdens yrkes-

Ao, Ae 10

Husföreståndare..............................

1

16

of

Ao, Ae 11

skoleavd.

Husmor. Ryagårdens avd. i

Landskrona

Husmor. Bärby, Fagared, Fol-

Ao, Ae 9

Biträdande husföreståndare.........

3

5

Ao, Ae 11

Ao, Ae 11

åsa, Forsane, Gräskärr,

Gudmundsgården,Hammar­

gården, Johannisberg,

Långanäs, Lövsta skolhems-

avd., Margretelund, Råby,

Stigby, Sundbo, Vemyra

och Östra Spång

Tillsynsman. Ryagården

Husmor. Bistagården, Brätte-

Ao, Ae 6

Kokerska...........................................

7

3

1

3

1

25

Ao, Ae 11

Ao, Ae 10

Ao 10

of

of

Ao, Ae 7

gården, Hornö, Härsjögår-

den och Eknäs

Tillsynsman. Folåsa (2), Löv­

sta (4) och Ryagården

Husmor. Broby, Håkanstorp

och Morängen

Biträdande husmor. Lövsta

Biträdande husmor. Hammar­

gården, Vemyra och Östra

Spång

Vårdare. Folåsa

Ae 5

Kokerska...........................................

20

Ae 6

Ae, Ag 15

Statens vårdanstalt å Svartsjö för

alkoholmissbrukare

Assistent............................................

2

Ae, Ag 17

Ae 9

Arbetsterapeut.................................

1

Ae 10

Ae 6

Kokerska...........................................

1

Ae 7

Ae 5

Kokerska...........................................

1

Ae 6

Ao 12

Statens inom mentalsjukvårdsorga­

nisationen anordnade vårdanstalt

för alkoholmissbrukare

Överskötare......................................

1

Ao 13

Ao 10

Första skötare.................................

1

Ao 11

Ao, Ae 8

Skötare...............................................

15

Ao, Ae 10

Ae 15

Statens vårdanstalt å Venngarn för

alkoholmissbrukare

Assistent............................................

2

Ae 17

Ae 13

Kurator..............................................

1

Ae 15

Ae 11

Översköterska..................................

1

Ae 13

Ag 9

Arbetsterapeut.................................

1

Ag 10

Ae 6

Kokerska...........................................

1

Ae 7

Ae 5

Kokerska...........................................

1

Ae 6

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

19

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 17

Statens vårdanstalt å Venngarn för

alkoholmissbrukare:

Vårdavdel­

ning i Fagersta

Assistent.............................................

1

Ae 19

Avdelningsföreståndare

Ae 15

Statens vårdanstalt å Brotorp för

alkoholmissbrukare

Assistent.............................................

1

Ae 17

1 tjänst i Ag 17 indrages

Ae 11

Översköterska..................................

1

Ae 13

Ae 9

Arbetsterapeut..................................

1

Ae 10

Ae 7

Husmor...............................................

1

Ae 9

Ae 15

Statens vårdanstalt ä Gudhem för

alkoholmissbrukare

Assistent.............................................

2

Ae 17

Ae 13

Kurator..............................................

1

Ae 15

Ae 12

Översköterska..................................

1

Ae 13

Ae 9

Arbetsterapeut.................................

1

Ae 10

Ae 9

Sjuksköterska...................................

1

Ae 11

Vårdare

Ae 8

Sjuksköterska...................................

1

Ae 9

Ae 6

Kokerska...........................................

1

Ae 7

Ae 5

Kokerska...........................................

1

Ae 6

Ae 19

Länsnykterhetsnämnderna

Nykterhetsvårdskonsulent............

18

Ae 21

Arvode. I län

A 15

Nykterhetsvårdskonsulent............

1

A 21

Ae 15

Nykterhetsvårdsassistent..............

20

Ae 17

Ae 11/13

Statens arbetsklinik i Stockholm

Sjukgymnast......................................

1

Ae 14

Ae 11

Översköterska..................................

1

Ae 13

VIII huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Nomadskolor

Ae, Ag 6

Kokerska...........................................

4

Ae, Ag 7

Ae, Ag 5

Kokerska...........................................

5

Ae, Ag 6

Statens blindskolor m. m.

Ae 15

Konsulent för blinda barn i för-

skolåldern......................................

3

Ae 17

Ao 13

Husmoder..........................................

1

Ao 14

Tomteboda

Ao 13

Översköterska..................................

1

Ao 14

Ae 11/13

Sjukgymnast....................................

1

Ae 14

Ao, Ae 11

Översköterska..................................

3

Ao, Ae 13

Ae 8

Skötare...............................................

27

Ae 10

Ae 8

Vårdare..............................................

19

Ae 9

Ae 6

Kokerska...........................................

2

Ae 7

Ae 5

Kokerska...........................................

3

Ae 6

Ae 5

Ekonomibiträde...............................

1

Ae 6

Kokerska. Växjö

Ae 5

Sömmerska........................................

8

Ae 6

Statens dövskolor m. m.

Ao 12

Husmoder..........................................

1

Ao 13

Vänersborg

Ao 11

Översköterska..................................

5

Ao 13

Ae 9

Arbetsterapeut.................................

2

Ae 10

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 8

Vårdare..............................................

61

Ae 9

Ae 6

Kokerska...........................................

6

Ae 7

Ae 5

Sömmerska........................................

Allmänna läroverken

7

Ae 6

Ae 15

Skolkurator.......................................

2

Ae 16

Ae 13

Skolkurator.......................................

Uppsala universitet

2

Ae 15

Ae 15

Bitr. lärare (socialmedicin)..........

1

Ae 19

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

2

Ae 17

Ae 13

Kurator..............................................

Lunds universitet

1

Ae 19

Bitr. lärare (socialpsykiatri)

Ae 15

Bitr. lärare (socialmedicin)..........

1

Ae 19

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

1

Ae 17

Ae 14

Chefgymnast.....................................

1

Ae 15

Ae 13

Kurator..............................................

1

Ae 19

Bitr. lärare (socialpsykiatri)

Ae 11

Översköterska..................................

Göteborgs universitet

2

Ae 13

Ae 15

Bitr. lärare (socialmedicin)..........

1

Ae 19

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

Karolinska mediko-kirurgiska

institutet

2

Ae 17

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

2

Ae 17

Ae 11

Översköterska..................................

Medicinska högskolan i Umeå

1V, Ae 13

Ae 15

Bitr. lärare (socialmedicin)..........

1

Ae 19

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

Tandläkarhögskolan i Stockholm

2

Ae 17

Ao 12

Översköterska..................................

5

Ao 13

Ae 11

Översköterska..................................

3

Ae 13

Därav en vid tandläkarinsti-

tutet i Umeå

Ao, Ae 9

Avdelningstandsköterska...............

Tandläkarhögskolan i Malmö

8

Ao, Ae 10

Därav tre vid tandsköterske-

skolan i Umeå

Ae 13

Översköterska..................................

1

Ae 14

Ae 12

Översköterska..................................

3

Ae 13

Ae 11

Översköterska..................................

2

Ae 13

Ae 9

Avdelningstandsköterska...............

Ericastiftelsen

6

Ae 10

A 14

Kurator..............................................

3

A 16

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

21

XI huvudtiteln

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ao 23

Medicinalstyrelsen

Förste byråinspektör.....................

1

Ao 25

Byrådirektör

Ao, Ae 21

Byråinspektör...................................

2

Ao, Ae 23

Förste byråinspektör

Ae 19

Byråinspektör...................................

2

Ae 21

Medicinalbyrån och avd. för

Ae, Ag 17

Bitr. byråinspektör........................

2

Ae, Ag 19

vård av psykiskt efterblivna

Byråinspektör. Sjukhusbyrån,

Ag 15

Assistent.............................................

1

Ag 17

sjuksköterskeavd.

Bitr. byråinspektör. Avd. för

Ae 15

Medicinalstyrelsens sjukvårdsbered-

skapsnämnd

Förste kontorsskrivare...................

1

Ae 17

vård av psykiskt efterblivna

Byråassistent

Ao 19

Statens institut för folkhälsan

Rektor................................................

1

Ao 21

Ae 14/16

Bitr. rektor.......................................

1

Ae 19

Ae 11

Översköterska..................................

1

Ae 13

Ao 24

Statens mentalsjukhus

Sjukhusintendent............................

13

Ao 25

Ao 19

Sjukhusintendent............................

3

Ao 21

S:t Olof, S:ta Anna och Västra

Ao 17

Assistent.............................................

13

Ao 19

Ny

Förste assistent

Ao 13

Assistent.............................................

3

Ao 15

S:t Olof, S:ta Anna och Västra

Ae 15

Kurator..............................................

5

Ae 16

Ny

Rättspsykiatriska avd.

Ae 13

Kurator..............................................

9

Ae 16

Rättspsykiatriska avd.

Ae 15

Kurator...............................................

6

Ae 16

Ae 13

Kurator..............................................

25

Ae 15

Ao 16

Köksföreståndare............................

10

Ao 19

Ryhov, Ulleråker, S:ta Maria,

Ao 15

Köksföreståndare............................

1

Ao 19

S:t Lars, Restad, Säter, S:t

Sigfrid, Marieberg, Umeda-

len, S:ta Gertrud

Birgitta

Ao 15

Köksföreståndare............................

9

Ao 18

Sidsjön, Vipeholm, Sundby,

Ao 13

Köksföreståndare............................

4

Ao 15

Källshagen, Furunäset,

Gullberna, Frösö, Falbyg­

den, S:t Jörgen

Västra Mark, Gådeå, Salberga,

Ao 12

Köksföreståndare............................

3

Ao 15

S:t Olof

Psykiatriska, S:ta Anna, Väst-

Ao 10

Köksföreståndare............................

5

Ao 13

ra Ny

Olofsfors, Pärlby, Ribbinge-

Ao 11

Bitr. köksföreståndare...................

10

Ao 13

lund, Rosöga, Österängen

Avser de sjukhus där köks-

Ao 10

Bitr. köksföreståndare...................

1

Ao 13

föreståndartjänsten placeras

Ao, Ae 10

Bitr. köksföreståndare...................

9

Ao, Ae 12

i A 19

Avser de sjukhus där köks-

Ao 14

Personalföreståndare......................

21

Ao 16

föreståndartjänsten placeras

i A 18

Ao, Ae 14

Föreståndare................. ...................

75

Ao, Ae 15

Ao, Ae 13

Föreståndare.....................................

46

Ao, Ae 15

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 12

Bitr. personalföreståndare............

6

Ae 15

Personalföreståndare. Gådeå,

Ae 12

Bitr. personalföreståndare............

16

Ae 14

Salberga, S:ta Anna, S:t

Olof, Psykiatriska och Väst­

ra Mark

Ao 12

Överskötare......................................

20

Ao 14

Bitr. föreståndare. (Yttre ar-

Ao, Ae 12

Överskötare.......................................

896 Ao, Ae 13

beten)

Ao 11

Terapiföreståndare..........................

24 Ao 13

Ao, Ae 10

Förste skötare..................................

1 439 Ao, Ae 11

Ao 8

Skötare...............................................

1 Ao 15

Föreståndare. S:t Lars

Ao, Ae 8

Skötare...............................................

6 052 Ao, Ae 10

Ae 11/13

Sjukgymnast.....................................

16

Ae 14

Ae, Ag 10

Förskollärare....................................

2

Ae, Ag 12

Ao 9

Arbetsterapeut.................................

3

Ao 10

Ao, Ae 6

Kokerska...........................................

89

Ao, Ae 7

Ao, Ae 5

Kokerska...........................................

80

Ao, Ae 6

Ae 5

Telefonist...........................................

42

Ae 6

Ae 19

Utbildning ap mentalsjukvårds­

personal

Första instruktlonssköterska ....

2

Ae 21

Ae, Ag 14/

Instruktionssköterska.....................

42

Ae, Ag 17

16

Ae 13

Bitr. instruktionssköterska...........

6

Ae 17

Instruktionssköterska

Ae 9

Statens skol- och yrkeshem på Sal-

bohed

Terapeut.............................................

1

Ae 10

Arbetsterapeut

Ae 6

Kokerska...........................................

1

Ae 7

Ae 5

Kokerska ..........................................

1

Ae 6

Ae 6

Statens skol- och yrkeshem i Väners­

borg

Kokerska...........................................

1

Ae 7

Ao 19

Vilhelmsro sjukhus

Sjukhusintendent............................

1

Ao 21

Ao 13

Assistent.............................................

1

Ao 15

Ao 12

Köksföreståndare............................

1

Ao 15

Ao 14

Föreståndare.....................................

1

Ao 15

Ao 13

Föreståndare....................................

1

Ao 15

Ao 12

Överskötare.......................................

12

Ao 13

Ao, Ae 10

Förste skötare..................................

20

Ao, Ae 11

Ao, Ae 8

Skötare...............................................

50

Ao, Ae 10

Ao 9

Arbetsterapeut.................................

1

Ao 10

Ao 6

Kokerska...........................................

1

Ao 7

Ao 5

Kokerska...........................................

4

Ao 6

Ae 5

Telefonist...........................................

1

Ae 6

Ao 15

Karolinska sjukhuset

Kurator..............................................

1

Ao 18

Chefkurator. En tjänst i Ag 16

Ao, Ae 15

Kurator..............................................

5

Ao, Ae 16

utgår

Ae 13

Kurator..............................................

8 V» Ae 15

Ao 19

Förste köksföreståndare................

1

Ao 22

Lönegradsplaceringen

skall

Ao 15

Köksföreståndare............................

1

Ao 17

omprövas vid ändrad orga­

nisation

Ao 13

Köksföreståndare............................

1

Ao 17

Ao, Ae 13

Köksföreståndare............................

2

Ao, Ae 14

Ae 11

Köksföreståndare............................

3

Ae 12

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

23

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

lönegrad

t j änsteb enämnin g

Ao 19

Första föreståndarinna..................

1

Ao 21

Ao 15

Föreståndarinna..............................

1

Ao 18

Ao, Ae 15

Föreståndarinna..............................

8

Ao, Ae 16

Ao, Ae 13

Föreståndarinna..............................

2

Ao, Ae 14

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

1

Ae 17

Ao, Ae 13

Ao, Ae 12

Ao, Ae 11

6

Ao, Ae 14

Översköterska..................................

Översköterska..................................

125

1 50

Ao, Ae 13

Ao, Ae 13

Ao, Ae 11

Översköterska..................................

6

Ao, Ae 12

Ao, Ae 10

Översköterska..................................

66

Ao, Ae 11

Ao, Ae 9

Sjuksköterska...................................

114

Ao, Ae 11

Ao, Ae 9

Sjuksköterska...................................

791/* Ao, Ae 10

Ae 8

Sjuksköterska...................................

3

Ae 11

Ae 8

Sjuksköterska...................................

787, Ae 10

Ao 13

Överbarnmorska..............................

1

Ao 14

Ao 12

Barnmorska (dagtjänst)................

i 1

Ao 11/12

Ae 11

Barnmorska...................................... I 27, Ae 11/12

Ae 10

Barnmorska....................................... 1 3

Ae 11/12

Ao 14

Chefgymnast.....................................

1

Ao 15

Ao 13

Sjukgymnast.....................................

2

Ao 14

Ae 11/13

Sjukgymnast.....................................

2

Ae 15

Ae 11/13

Sjukgymnast.....................................

13

Ae 14

Ao, Ae 11

Förste arbetsinstruktör.................

2

Ao, Ae 13

Ae 12

Ae 10

Förskollärare....................................

2

Ae 10

Förste skötare..................................

1

Ae 11

Högst Ae,

Laboratoriebiträde..........................

22

Ae, Ag 11

Ag9

Ae 9

Arbetsinstruktör..............................

8

Ae 10

Ae 8

Skötare...............................................

11

Ae 10

Ae 7

Tekniskt biträde..............................

9

Ae 8

Ao, Ae 6

Kokerska...........................................

5

Ao, Ae 8

Ao, Ae 5

Kokerska...........................................

10

Ao, Ae 6

Högst Ae 5 Institutionsbiträde..........................

17

Ae 8

Ae 5

Undersköterska................................

1577, Ae 7

Ae 5

Barnsköterska..................................

867, Ae 6

Ae 5

Baderska............................................

20

Ae 6

Ao 15

Serafimerlasaretlet

Kurator..............................................

1

Ao 16

Ae 13

Kurator..............................................

1

Ae 15

Ao 11

Köksföreståndare............................

1

Ao 13

Ae 10

Köksföreståndare............................

1

Ae 12

Ao 18

Första föreståndarinna..................

1

Ao 19

Ao 15

Föreståndarinna..............................

1

Ao 16

Ao 13

Översköterska..................................

3

Ao 14

Ao 12

Översköterska..................................

1

Ao 14

Ao, Ae 12

Översköterska.................................. y 23

Ao, Ae 13

Ao, Ae 11

Översköterska..................................

17

Ao, Ae 13

Ao 11

Översköterska..................................

3

Ao 12

Ao, Ae 10

Översköterska..................................

2

Ao, Ae 13

Ao, Ae 10

Översköterska..................................

17

Ao, Ae 11

1 Omfattas av Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1962.

Anmärkning ang. tjänste-

benämning, placering etc.

Sjuksköterska

Chefgymnast. Thoraxkliniken

och neurologiska rehabilite-

ringskliniken. Sistnämnda

tjänst fr. 1. 4. 1963

Terapiföreståndare

Laboratorieassistent

Arbetsterapeut

Förslaget genomföres från

1. 4. 1963. Tjänsterna avses

för undersköterskor med

viss vidareutbildning

Första kokerska

Tekniskt biträde. Tjänsterna

avses för undersköterskor

med viss vidareutbildning

Sjuksköterska

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1962

24

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste-

lönegrad

tjänstebenämning

benämning, placering etc.

Ae 9

Sjuksköterska................................... 1 27

Ae 11

Ao 9

Sjuksköterska................................... L 1

Ao 10

Ae 9

Sjuksköterska................................... [ 23

Ae 10

Ae 8

Sjuksköterska................................... ] 22

Ae 10

Ao 14

Chefgymnast.....................................

1

Ao 15

Ae 11/13

Sjukgymnast....................................

4

Ae 14

Högst Ae 9 Laboratoriebiträde..........................

3

Ae 11

Laboratorieassistent

Ae 9

Arbetsinstruktör..............................

1

Ae 10

Arbetsterapeut

Ae 7

Badföreståndare..............................

1

Ae 8

Ao, Ae 6

Kokerska...........................................

4

Ao, Ae 7

Högst Ae 5

Institutionsbiträde..........................

4

Ae 8

Tekniskt biträde. Tjänsterna

Ae 5

Barnsköterska..................................

1

Ae 6

avses för undersköterskor

med viss vidareutbildning

Ae 5

Baderska............................................

2

Ae 6

Ao, Ae 5

Undersköterska................................

48 J/a Ao, Ae 7

Ae 5

Kokerska...........................................

4

Ae 6

Ao 19

Vanföreanstalterna m. m.

Eugeniahemmet

Föreståndare....................................

1

Ao 21

Ao 13

Skolhemsföreståndare.....................

1

Ao 15

Ao 12

Översköterska.................................. / 2

Ao 13

Ae 11

Översköterska..................................

1

Ae 13

Ae 10

Översköterska..................................

1

Ae 11

Sjuksköterska

Ae 14

Chefgymnast.....................................

1

Ae 15

Ae, Ag

Sjukgymnast....................................

4

Ae, Ag 14

11/13

Ae 9

Sysselsättningsterapeut.................

1

Ae 10

Ae 9

Lekterapeut......................................

1

Ae 10

Ag 9

Föreståndarassistent.......................

1

Ag 10

Ae, Ag 8

Vårdare..............................................

11

Ae, Ag 9

Ae 6

Kokerska...........................................

1

Ae 7

Ae, Ag 5

Barnsköterska..................................

51

Ae, Ag 6

Ae 5

Kokerska...........................................

1

Ae 6

Ae 5

Sömmerska........................................

1

Ae 6

Ae 5

Undersköterska................................

1

Ae 7

Ao 15

Stockholm

Kurator..............................................

1

Ao 17

Konsulent

Ao 13

Kurator..............................................

2

Ao 15

Ao 14

Köksföreståndare............................

1

Ao 17

Ae 10

Biträdande köksföreståndare ....

1

Ae 12

Ao 15

Husmor..............................................

1

Ao 17

Ao 12

Översköterska..................................

7

Ao 13

Ao 11

Översköterska..................................

2

Ao 13

Ao, Ae,

Översköterska..................................

31/2 Ao, Ae,

Sjuksköterska

Ag 10

Ao 9

Sjuksköterska...................................

1

7

Ag 11

Ao 11

Ao, Ae,

Sjuksköterska...................................

5

Ao, Ae,

Ag 9

Ao 8

Sjuksköterska...................................

2

Ag 10

Ao 10

Ao 14

Chefgymnast.....................................

3

Ao 15

Ao 13

Sjukgymnast....................................

6

Ao 14

Ae 11/13

Sjukgymnast....................................

4

Ae 14

Ao, Ae 9

Arbetsinstruktör..............................

2

Ao, Ae 10

Arbetsterapeut

Ao 6

Kokerska...........................................

1

Ao 7

Ae, Ag 5

Barnsköterska..................................

6

Ae, Ag 6

Ae 5

Baderska............................................

3

Ae 6

Ao, Ae 5

Kokerska...........................................

3

Ae 6

1 Omfattas av Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1962.

Kungl. Maj.ts proposition nr 195 år 1962

25

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 5

Sömmerska........................................

1

Ae 6

Ae 5

Undersköterska................................

8

Ae 7

Ao 15

Göteborg

Kurator..............................................

1

Ao 17

Konsulent

Ao 15

Härnösand

Kurator..............................................

1

Ao 17

Konsulent

Ao 13

Kurator..............................................

1

Ao 15

Ao 13

Köksföreståndare............................

1

Ao 15

Ae 9

Sysselsättningsterapeut..................

1

Ae 10

Ao 15

Husmor..............................................

1

Ao 16

Ao 12

Skolhemsföreståndare.....................

1

Ao 13

Ao 12

Ao 11

4

Ao 13

Översköterska.................................. r 2

Ao 13

Ao 10

Översköterska..................................

2

Ao 11

Sjuksköterska

Ao, Ae 9

Sjuksköterska...................................

2

Ao, Ae 11

Ao 9

Sjuksköterska...................................

1

Ag 10

Ao 15

Hälsingborg

Kurator..............................................

1

Ao 17

Konsulent

Ao 15

Husmor............................................... \ 1

Ao 16

Ao 13

Skolhemsföreståndare.....................

11

Ao 15

Ae 13

Arbetshemsföreståndare................. ) 1

Ae 14

Ao 19

Barnmorskeläroanstalten i Stock­

holm

Föreståndare....................................

1

Ao 21

Ao, Ae

14/16

Ao 19

Instruktionsbarnmorska................

3

Ao, Ae 17

Barnmorskeläroanstalten i Göteborg

Föreståndare....................................

1

Ao 21

Ao, Ae

Instruktionsbarnmorska................

3

Ao, Ae 17

14/16

Ao 19

Statens sjuksköterskeskola i Stock­

holm

Rektor................................................

1

Ao 21

Ao, Ae, Ag

Instruktionssköterska.....................

12

Ao, Ae, Ag

14/16

Ae 10

Översköterska..................................

1

17

Ae 13

Ao 19

Statens sjuksköterskeskola i Göteborg

Rektor................................................

1

Ao 21

Ao, Ae

Instruktionssköterska.....................

8

Ao, Ae 17

14/16

Ao 19

Statens sjuksköterskeskola i Norrkö­

ping

Rektor................................................

1

Ao 21

Ae 14/16

Instruktionssköterska.....................

5

Ae 17

Ae 23

Statens institut för högre utbildning

av sjuksköterskor

Rektor................................................

1

Ae 25

Ae 21

Bitr. rektor.......................................

1

Ae 23

Ae, Ag 19

Studieledare......................................

7

Ae, Ag 21

A 19

Centralskolan för specialutbildning

av barnsjukskölerskor

Rektor................................................

1

A 21

A 14/16

Instruktionssköterska.....................

1

A 17

1 Omfattas av Kungl. Majts beslut den 28 juni 1962.

Kungl. Maj:ts proposition, nr 195 år 1962

26

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anmärkning ang. tjänste­

benämning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ae 12

Statens civilförsvarsskola

Köksföreståndare............................

1

Ae 13

Ae 10

Bitr. köksföreståndare...................

1

Ae 12

Ae 12

Översköterska..................................

1

Ae 13

Ae, Ag 6

Kokerska...........................................

3

Ae, Ag 7

Ae, Ag 5

Kokerska...........................................

3

Ae, Ag 6

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

621194