Prop. 1962:4

('angående försäljning av viss kronoegendom',)

Nr

4—5

Kungl. Maj:ts proposition nr 4 år 1962

1

Nr 4

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försäljning

av viss kronoegendom; given Stockholms slott den 1 december 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Eric Holmqvist

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 1 december 1961.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet visst ärende an­ gående försäljning av kronoegendom, vilket ärende synts böra föranleda framställning till riksdagen, samt anför följande.

Bredaryd 201 i Jönköpings län

Domänstyrelsen (skr. 28/10 1061) hemställer, att ett område om ca 30 ha av kronoegendomen förra kompanichef sbostället 11/2 mantal Bredaryd 201 i Bredaryds socken, Jönköpings län, säljes till Bredaryds kommun.

Beträffande egendomens läge m. m. meddelas i huvudsak följande.

Den är belägen efter järnvägslinjen Halmstad-Nässjö invid Bredaryds stationssamhälle. Delar av egendomen omfattas av en för samhället fast­ ställd byggnadsplan. Efter tidigare markförsäljningar innehåller egendo-

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr i—5

2

Kungl. Maj:ts proposition nr

4

är 1962

men numera ca 390 ha, varav 32,7 ha enligt taxeringslängden utgöres av

inägor. Inägorna är till större delen upplåtna under arrende till Olle Jo­

hansson för tiden till den 14 mars 1906 mot en årlig avgäld av 2 220 kr.

Ett område om 3,17 ha inom byggnadsplanen är upplåtet till Johansson ge­

nom särskilt kontrakt för tiden till den 14 mars 1963 mot en avgäld av 75

kr. ärligen. Taxeringsvärdet är 380 700 kr., varav 74 900 kr. jordbruksvär­

de å inägodelen. Det till försäljning föreslagna området utgör huvuddelen

av egendomens utarrenderade inägojord.

överlantmätaren har — efter att ha samrått med distriktslantmätaren,

lantbruksdirektören och länsarkitekten —- den 8 oktober 1959 uttalat, att

hinder enligt 19 kap. 4 § lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet

inte synes föreligga mot avstyckning av inägorna.

Överlantmätaren Helge Sölscher har i ett den 28 oktober 1960 dagteck-

nat utlåtande saluvärderat området — med undantag för byggnader och

annan skog än som normalt är att hänföra till tätbebyggelsevärdet •—- till

320 000 kr. enligt följande kalkyl.

A. Mark belägen inom ett år 1947 upprättat byggnadsplan-

förslag

90 500 m2 byggnadsmark för bostads- och småindustriända­

mål ............................................................................................................. 146 640 kr.

75 000 m2 industrimark...................................................................... 122 940 »

14 500 m2 specialområde (hembygdsändamål) .......................... 14 540 »

32 000 m2 vägar .................................................................................... —

61 000 m2 andra allmänna platser..................................................

B. Mark utanför planförslaget 27 000 m2 ........................................ 28 080 »

C. Tillfälligt jordbruksvärde

............................................ 8 000 »

320 200 kr.

Då byggnaderna på området inte omfattades av Sölschers beräkningar,

har dessa värderats av domänintendenten den 22 juli 1960. Manbyggnaden

och arbetarbostaden har därvid uppskattats till sammanlagt 56 000 kr. samt

ladugården och övriga ekonomibyggnader till sammanlagt 28 000 kr.

Värdet av växande skog å området har den 20 september 1960 av domän-

styrelsen fastställts till 1 500 kr.

Bostadsstyrelsen har i utlåtande den 26 januari 1961 förklarat sig inte

ha någon erinran mot att det till försäljning avsedda området åsattes ett

värde av 320 000 kr. Styrelsen förutsatte emellertid, att i nämnda värde in-

begrepes dels skälig del av värdet av växande skog, dels ock värdet av så­

dana befintliga byggnader, som kunde bedömas bli rivna vid exploatering­

en. Vid värderingen av sådan byggnad, som bedömdes skola kvarstå vid ex­

ploateringen borde enligt styrelsens mening hänsyn tagas till de svårigheter

som kunde föreligga att inpassa byggnaden i en lämplig planläggning.

Domänstyrelsen har erbjudit kommunen att köpa området för (320 200 -f-

56 000 -f- 1 500 =) 377 700 kr., alltså utan att något särskilt värde beräk­

nats för ekonomibyggnaderna. Efter förhandlingar med kommunen ■— un­

der vilka man enat sig om att nedsätta dels värdet av byggnadsmarken för

3

bostadsändamål m. m. till 132 570 kr., dels ock det tillfälliga jordbruksvärdet till 4 800 kr. — har kommunen den 12 oktober 1961 förklarat sig villig in­ köpa området med byggnader för en till 360 400 kr. sänkt köpeskilling. Samtidigt har kommunen förklarat sig beredd att erlägga ränta efter 6 pro­ cent per år på den del av köpeskillingen, som inte erlades kontant av kom­ munen.

Domänstyrelsen tillstyrker försäljning av området för 360 400 kr. samt på i huvudsak följande villkor.

Området överlåtes, efter verkställd avstyckning, i befintligt skick med tillträde å dag, som bestämmes efter avstyckningen. I försäljningen ingår endast domänverket tillhöriga byggnader och anläggningar. Av köpeskilling­ en erlägges två tiondelar kontant vid tillträdet samt återstående^ åtta tionde­ lar med lika stora avbetalningar under högst tio år, räknade från utgången av det kalenderår, varunder tillträde ägt rum. Å oguldet belopp erlägges rän­ ta efter 6 procent om året från tillträdesdagen till dess full betalning sker. Kommunen inträder fr. o. m. tillträdesdagen i de rättigheter och skyldighe­ ter, som kronan enligt gällande arrendekontrakt har i förhållande till jord- bruksarrendatorn och övriga eventuella nyttjanderättshavare, som beröres av försäljningen av området, innebärande bl. a. att kommunen skall vid ar­ rendetidens utgång utgiva ersättning till jordbruksarrendatorn för förbätt­ ring, för vilken jordägaren jämlikt lagen om nyttjanderätt till fast egendom är skyldig ersätta nyttjanderättshavaren, samt att kommunen äger av jord­ bruksarrendatorn uppbära det ersättningsbelopp för brister i byggnad, häg­ nad m. m., som denne enligt syn, varom kommunen har att föranstalta, kan bliva skyldig utgiva. Domänstyrelsen äger uppbära de arrendeavgälder och övriga inkomster, som belöper på tiden intill tillträdesdagen. Kronan förbe- hålles rätt att för utforsling av skogsprodukter från kronoparken Bredaryd nyttja erforderliga utfartsvägar över området. Innehavare av över området med vederbörligt tillstånd framdragna elektriska ledningar samt vatten- oc.h avloppsledningar förbehålles rätt att behålla och nyttja ledningarna utan rätt för köpare til! annan ersättning än gottgörelse av ledningarnas inneha­ vare för skada till följd av förändring, reparation och tillsyn av ledning­ arna. Kommunen erlägger avstycknings- och lagfartskostnaderna jämte öv­ riga med köpet förenade utgifter ävensom svarar för å området för tiden från tillträdesdagen belöpande skatter och onera.

Departementschefen

Den mellan domänstyrelsen och Bredaryds kommun träffade överenskom­ melsen om försäljning av ifrågavarande område synes böra godtagas. Jag hemställer sålunda, att Kungl. Maj:t måtte föreslå 1962 års riksdag medgiva

att ifrågavarande område om cirka 30 hektar av krono- egendomen Bredaryd 201 i Bredaryds socken, Jönköpings län, må säljas till Bredaryds kommun för eu köpeskilling av 360 400 kronor och på i huvudsak de villkor i övrigt, som domänstyrelsen föreslagit.

Kungl. Maj:ts proposition nr

4

år 1962

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt för­ ordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Stig Johansson

Kungl. Maj:ts proposition nr 4 år 1962