Prop. 1962:5

('angående befrielse i visst fall från betalningsskyldighet till kronan',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 5 år 1962 5

Nr 5

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående befrielse i visst

fall från betalningsskyldighet till kronan; given Stock­ holms slott den 1 december 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Eric Holmqvist

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 1 december 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindholm, Kung, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler fram­ ställning om befrielse från betalningsskyldighet till kronan samt anför där­ vid.

Genom beslut den 26 september 1942 beviljade lantbruksstyrelsen dels bi­ drag från statens avdikningsanslag med 20 910 kr., dels lån från statens av- dikningslånefond med 20 830 kr. till utförande av Körnadamms invallnings- företag av år 1940 i Riseberga socken, Kristianstads län. Sedermera har yt­ terligare lån och bidrag beviljats. Sålunda har företaget erhållit i statsbi­ drag sammanlagt 33 890 kr. samt i lån sammanlagt 27 410 kr. Av lånet åter­ stod den 31 december 1960 oguldet 21 155 kr.

Företaget skulle jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen vara genomfört senast den 31 december 1944. Genom beslut den 8 december 1944 godkände lant­ bruksstyrelsen företagets utförande.

I ett mellan lantbruksstyrelsen och Körnadamms invallningsföretag i an­

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 5 år 1962

ledning av bidrags- och lånegivningen år 1943 ingånget avtal föreskrevs

bl. a. skyldighet för företaget att underhålla det utförda arbetet, tills under­

hållsskyldigheten i laga ordning ålagts andra eller företaget befriats från

underhållsskyldigheten.

Jämlikt 13 kap. 17 §, jämfört med 16 §, vattenlagen äger kronan rätt att,

om — då till utförande av torrläggningsföretag av allmänna medel lämnats

lån, som ej till fullo återbetalats, eller till sådana företag lämnats bidrag

utan återbetalningsskyldighet från av staten för ändamålet anvisade anslag

under villkor, att det verkställda arbetet vederbörligen underhålles — un­

derhållsskyldigheten försummas, låta verkställa arbetet på den försumliges

bekostnad.

I skrift den 11 juli 1960 har delägarna i Körnadamms invallningsföretag

anhållit, att statsbidragen och återstående delar av statslånen måtte efter­

skänkas.

I skriften anföres bl. a. följande.

Resultatet av arbetet har inte blivit det beräknade. De invallade områdena

har inte kunnat brukas på ett sådant sätt, som planerna avsåg. Dessutom

har kostnaderna för företaget blivit avsevärt högre än beräknat både i fråga

om anläggning och drift. Då det mycket tidigt visade sig, att båtnadsbe-

räkningarna för företaget inte var riktiga, gjordes framställning redan år 1949

om avskrivning av lån och statsbidrag. Härvid erhöll företaget besked att

återkomma senare, när större klarhet i driftskostnaderna kunde erhållas.

Delägarna anser det inte längre vara ekonomiskt försvarbart att fortsätta

underhåll och drift av företaget. De ekonomiska uppoffringarna har hit­

intills varit stora för de enskilda delägarna.

Lantbruksstyr elsen

anför i remissyttrande den 15 februari 1961, att det

är uppenbart välmotiverat att nedlägga företaget och att det inte finns an­

ledning för det allmänna att påfordra fortsatt underhåll. Styrelsen tillstyr­

ker sålunda, att underhållsskyldigheten beträffande företaget eftergives utan

att återbetalning av lämnade bidrag kräves. Vad beträffar avdikningslånen

finner styrelsen inte några skäl anförda av beskaffenhet att böra föranleda

att de efterskänkes. Styrelsen, som hänvisar till två tidigare liknande fall

- Ivojtets invallningsföretag och Ramsjö-Enkoneryds invallningsföretag

(prop. 1956:28; JoU 3) — avstyrker bifall till framställningen i vad den

avser avskrivning av återstående delar av avdikningslånen.

Styrelsen anför vidare i sitt yttrande bl. a. följande.

Företaget har under de omkring 15 år det varit i drift inte givit det re­

sultat, som vid planläggningen åsyftades. Huvudanledningen härtill synes

vara en kraftig infiltration av vatten, som dels väsentligt försämrat det torr-

läggningsresultat, som eljest skulle ha utvunnits, dels förorsakat en flerfal-

dig ökning av den årliga driftskostnaden utöver vad som vid planläggningen

beräknades. Då vidare företagets iståndsättande genom en nu erforderlig

upprensning av avloppen och genomgripande reparation av den helt nedslit­

na pumpanläggningen skulle kräva betydande kostnader men inte ge möj­

lighet att utvinna någon motsvarande båtnad, har intressenterna funnit det

orealistiskt att fortsätta driften. Invallningsföretaget har i stället låtit bry­

ta igenom dammen med en kulvertledning och rensat avloppet enligt en år

1959 uppgjord plan, varigenom vattenavrinningen torde bli densamma som

7

före invallningen. Den av företaget berörda marken nyttjas nu huvudsak­

ligen som bete och i övriga delar för annat ändamål än jordbruk. Avsikten

är att skogsplantera betydande delar av arealen. Invallningsatgarder får

i allmänhet anses vara tekniskt svårbedömda projekt. I förevarande fall ar

pumpanläggningen belägen i kanten av en vattenförande grusås. rorratt-

ningsmannen har tydligen inte lyckats förutse och överblicka de komplika­

tioner, som sedan framträdde i samband med arbetets utförande. För in­

tressenterna har det uppenbarligen inte varit möjligt att förutse svårigheter­

na De har igångsatt arbetet i tilltro till projekteringen och misslyckandet

är beroende av omständigheter, över vilka de inte kunnat råda. Trots många

års drift har det synbarligen inte gått att med ekonomiskt rimliga medel för­

hindra infiltration. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har i intordrat

yttrande vitsordat intressenternas bedömning av läget och tillstyrkt, att ut­

betalade statsbidrag inte måtte återkrävas samt att utbetalade lan måtte

avskrivas.

Statskontoret

anför i remissyttrande den 7 april 1961, att statskontoret

inte har något att erinra mot vad lantbruksstyrelsen i ärendet hemställt.

Riksräkenskapsverket

anför i remissyttrande den 19 maj 1961, att verket —

ur de synpunkter det har att företräda — intet har att erinra mot bifall till

förevarande framställning på sätt lantbruksstyrelsen föreslagit.

Departementschefen

I likhet med lantbruksstyrelsen anser jag det inte finnas anledning för

kronan att påfordra fortsatt underhåll av det utförda arbetet. Invallningsfö-

retaget torde därför böra befrias från det villkor om underhållsskyldighet,

som ställts för statsbidragen och avdikningslånen. Jag har ej heller något

att erinra mot att delägarna befrias från skyldigheten att återbetala statsbi­

dragen, tillhopa 33 890 kronor. I likhet med remissmyndigheterna finner jag

det emellertid inte påkallat att därutöver efterskänka återstående delar av

de lån företaget erhållit.

Jag hemställer därför, att Kungl. Maj :t måtte föreslå 1962 års riksdag att

medgiva

dels

att Körnadamms invallningsföretag av år 1940 i Kris­

tianstads län befrias från den företaget i samband med be­

viljandet av statsbidragen och avdikningslånen föreskrivna

underhållsskyldigheten,

dels

att de statsbidrag, som utbetalats till företaget, efter-

skänkes.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt för­

ordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 5 år i962

Ur protokollet:

Stig Johansson

Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 611306