Prop. 1962:6

('med förslag till förord\xad ning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 6 år 1962

1

Nr 6

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier; given Stockholms slott den 1 december 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till förordning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en utvidgning av den år 1958 beslutade skatte­ friheten för vissa kapitalbelopp, som utbetalas vid dödsfall eller invaliditet för svensk personal i FN-tjänst utomlands.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 6

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 6 år 1962

Förslag

till

förordning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av

vissa s. k. riskgarantier

Härigenom förordnas, att belopp, vilket vid dödsfall eller invaliditet ut­ går på grund av de riskgarantier statsverket iklätt sig för personal, som tjänstgör för Förenta Nationernas räkning, ej skall vid taxering enligt kom­ munalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt utgöra skatte­ pliktig inkomst.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och skall äga tillämpning jämväl med avseende å 1962 och tidigare års taxe­ ringar. Har någon vid förordningens ikraftträdande redan blivit taxerad för belopp, som avses i förordningen, äger han anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning, varom förmäles i 100 och 104 §§ taxerings- förordningen.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 2 maj 1958 (nr 173) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier.

Kungl. Maj:ts proposition nr 6 år 1962

3

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 1 de­ cember 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena Undén , statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist.

Efter gemensam beredning med chefen för försvarsdepartementet anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om utvidgad skatte­ frihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier samt anför därvid följande.

I propositionen nr 123 till 1958 års A-riksdag framlades förslag till skat­ tefrihet för vissa på grund av riskgaranti utbetalade belopp. Förslaget antogs av riksdagen, och Kungl. Maj :t utfärdade den 2 maj 1958 förordningen om

skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier (SFS 1958: 173). Enligt förordningen skall vissa engångsbelopp, som vid dödsfall eller invaliditet utgår på grund av de riskgarantier statsverket iklätt sig för personalen vid kontingenten för övervakning av stilleståndet i Korea eller vid den militära kontingent och den sambandsavdelning, som ingår i den internationella FN-styrkan med uppgift att trygga och övervaka fientlig­ heternas upphörande i Främre Orienten, inte utgöra skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig in­ komstskatt.

Beträffande personalen i Främre Orienten gäller i dessa hänseenden föl­ jande. Vid dödsfall eller fullständig invaliditet utbetalas för befattnings­ havare, som innehar med rätt till familjepension förenad anställning, 75 000 kr. om vederbörande har familj och eljest 25 000 kr. För annan befattnings­ havare utgår 100 000 kr. respektive 50 000 kr. Vid partiell invaliditet på grund av skada garanteras så stor del av nämnda belopp som motsvarar invali- ditetsgraden.

För den svenska övervakningskontingenten i Korea gäller en liknande ga­ rantibestämmelse.

I en den 19 maj 1961 dagtecknad skrivelse har försvarets civilförvaltning erinrat om att svensk personal numera tas i anspråk för tjänstgöring för FN :s räkning även i Republiken Kongo. För en stor del av denna personal gäller samma riskgaranti som avsågs vid 1958 års lagstiftning. 1958 års för­ ordning bör därför enligt ämbetsverket kompletteras på sådant sätt att den omfattar även Kongopersonalens riskgarantier. Det synes lämpligt, fortsät­ ter ämbetsverket, att förordningen därvid får sådan lydelse att den även avser riskgaranti för personal, som kan komma att tjänstgöra för FN:s räk­ ning annorstädes än i Korea, Främre Orienten och Kongo.

4

Över civilförvaltningens framställning har, efter remiss, riksskattenämn­ den avgivit yttrande. Nämnden tillstyrker framställningen och förordar, att författningen får en så generell avfattning, att den blir tillämplig även för rent civil personal. Om tjänstgöring av civil natur bedömes vara så riskfylld, att staten ikläder sig riskgarantier, bör, enligt nämnden, även i dylikt fall den på grund av garantien utgående ersättningen få samma förmånsbehandling.

Departementschefen. Den FN-personal för vilken staten iklätt sig riskga­ rantier är kontraktsanställd. Detta förhållande medför att belopp som utbe­ talas på grund av garantierna i och för sig är skattepliktiga. Om motsvaran­ de belopp i stället utbetalas pa grund av lag eller annan författning, torde de på grund av bestämmelse i 19 § kommunalskattelagen vara skattefria. Skattefrihet anses salunda föreligga för en likartad ersättning som enligt 8 § utlandsresereglementet utbetalas vid olycksfall till följd av tjänsteresa i flygplan. — Även i övrigt kan starka billighetsskäl anföras för att belopp som utbetalas på grund av dessa riskgarantier blir skattefria.

Dessa förhållanden ledde år 1958 till särskild lagstiftning om skattefrihet för belopp som utgår på grund av riskgaranti, varom här är fråga. Bestäm­ melserna är emellertid så formulerade att de enligt sin ordalydelse blott gäl­ ler FN-personalen i Främre Orienten och Korea, d. v. s. i de då aktuella om­ rådena.

Självfallet bör belopp som utgår på grund av riskgaranti behandlas lika, oberoende av platsen för tjänstgöringen. De nuvarande skattefrihetsbestäm- melserna bör därtör omformuleras. I samband därmed synes lämpligt att, på sätt föreslagits, ge bestämmelserna en så vid formulering att de täcker olika tänkbara utvidgningar av området för riskgarantiernas användning i fråga om FN-personal. Sålunda bör skattefriheten inte begränsas till att avse blott militär personal.

Jag förordar därför att 1958 års förordning om skattefrihet för belopp som utgår på grund av dessa riskgarantier ersättes med en ny förordning upprät­ tad i enlighet med de riktlinjer jag nu angivit. Förslag till sådan förordning har upprättats inom finansdepartementet.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att nämnda förslag till ny förordning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier måtte genom proposition föreläggas 1962 års riksdag till anta­ gande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 6 år 1962

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman­ de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sven-Olof Norberg

Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 611296