Prop. 1963:109

('angående anslag till mark\xad förvärv för övningsfält för budgetåret 1963/64 m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

1

Nr 109

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående anslag till mark­

förvärv för övningsfält för budgetåret 1963/64 m. m.;

given Stockholms slott den 15 mars 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa markförvärv för övningsfält m. m. under försvarets fastighetsfond. Härför begäres för nästa budgetår under kasern­ byggnaders delfond av försvarets fastighetsfond sammanlagt 11,6 miljoner kronor.

I föreliggande proposition föreslås bl. a. att principbeslut fattas om ut­ vidgning av två övningsfält, ett i trakten av Skövde och ett vid Revingehed. Utvidgningen nödvändiggöres av omorganisationen av pansartrupperna en­ ligt beslut av 1962 års riksdag. Kostnaderna för markförvärv, iordning­ ställande av fälten m. m. beräknas till sammanlagt 27,8 miljoner kronor, varav 12,8 miljoner kronor för övningsfältet vid Skövde och 15 miljoner kronor för Revingefältet.

1—Bilmng till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 109

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15

mars 1963.

Närvarande: Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindholm,

Kung, Skoglund, Edenman, Johansson, ap Geijerstam, Hermansson,

Holmqvist, Aspling.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, fråga angående anslag till markförvärv för övningsfält för budgetåret 1963/64 m. m. och anför där­ vid följande.

För markförvärv för övningsfält m. m. under kasernbyggnaders delfond av försvarets fastighetsfond har Kungl. Maj :t i årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 208) föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1963/64 beräkna ett investeringsanslag av 7 600 000 kronor.

Jag torde nu få anmäla det slutliga medelsbehovet för markförvärv för övningsfält m. m.

Medelsbehovet för nästa budgetår för de markförvärv som här anmäles uppgår till sammanlagt 11,6 miljoner kronor eller 4 miljoner kronor mer än vad som i årets statsverksproposition preliminärt beräknats för mark­ förvärv för övningsfält m. m.

Jag vill inledningsvis erinra om att 1962 års höstriksdag (prop. 1962: 173; SU 187; rskr. 401) beslutit, att Södra skånska infanteriregementet och Skaraborgs pansarregemente skall omvandlas till s. k. blandade pansar­ regementen, d. v. s. regementen vid vilka skall bedrivas både stridsvagns- och pansarinfanteriutbildning.

A. Utvidgning av övningsfält vid Skövde

Förslag av försvarets fastighetsnämnd

Skövde garnisons övningsfält utnyttjas av förbanden i Skövde, nämligen P 4, K 3, T 2 och pansartruppskolan (PS). Fältet omfattar ca 700 hektar. Fältet delas av järnväg och landsväg i en östlig och en västlig del. Den sistnämnda användes huvudsakligen för skjututbildning med finkalibriga vapen. Endast den östra delen — omfattande ca 500 hektar — kan användas för förbandsutbildning med stridsvagnar. Sistnämnda område är så litet, att

3

det inte ens tillnärmelsevis är tillräckligt för genomförande av nuvarande utbildningsprogram. Genomförandet av den beslutade ändringen i P 4 freds- organisation framhäver ytterligare behovet av att utvidga övningsfältet.

Den 7 maj 1962 uppdrog Kungl. Maj :t åt försvarets fastighetsnämnd att avgiva utlåtande över en av chefen för armén gjord framställning om un­ dersökning av möjligheterna att utvidga Skövde garnisons övningsfält.

I skrivelse den 5 februari 1963 har fastighetsnämnden framlagt förslag till utvidgning av övningsfältet.

Över fastighetsnämndens förslag har yttranden avgivits av överbefäl­ havaren, chefen för armén, fortifikationsförvaltningen, riksantikvarieämbe­ tet, domänstyrelsen, Iantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, länsstyrelsen i Skaraborgs län och Svenska naturskyddsföreningen.

Fastighetsnämnden har utarbetat två alternativ, betecknade I. och II., till utvidgning av Skövde garnisons övningsfält. Alternativet I ansluter till ett av militärbefälhavaren för III militärområdet framlagt förslag till ut­ vidgning av övningsfältet. Den väsentligaste skillnaden mellan de bada al­ ternativen är den att en hushållningssällskapet i Skaraborgs län tillhörig egendom, Klagstorp, medtagits delvis i alternativ I men helt ingår i alter­ nativ II. Fastighetsnämndens båda förslag framgår av en karta som torde få fogas till protokollet (bilaga 1).

Alternativ I

I likhet med militärbefälhavaren har fastighetsnämnden funnit, att en ut­ vidgning av det nuvarande övningsfältet icke rimligen kan ske i annan rikt­ ning än åt öster och sydost. Fastighetsnämnden har kommit till den upp­ fattningen, att en utvidgning av övningsfältet bör omfatta minst den areal, ca 1 300 hektar, som militärbefälhavaren föreslagit, om det till blandat pan­ sarregemente omorganiserade P 4 skall erhålla tillfredsställande övnings- möjligheter och sådana utbildningsbetingelser även skall kunna erhållas för PS samt för övriga förband inom Skövde garnison. Ett sålunda utvidgat öv­ ningsfält motsvarar dock icke helt de krav, som uppställts på ett pansar­ övningsfält. För vissa övningar har det därför enligt fastighetsnämnden förutsatts, att begränsade markområden utanför övningsfältet kan behöva tagas i anspråk främst för utgångsgruppering (s. k. grupperingsfickor) ävensom att framryckning kan ske på befintliga vägar utanför fältet.

Beträffande utvidgningsområdets avgränsning anför nämnden bl. a föl­ jande.

Av fastigheten Sjötorp 31 i utvidgningsområdets sydvästra del har med­ tagits endast ett mindre område utefter fastighetens norra gräns, vilket av­ ses medge förbindelse mellan södra delen av det nuvarande övningsfältet och utvidgningsområdet. Genom denna åtgärd bedömes fastigheten i fort­ sättningen kunna bestå såsom självständigt jordbruk. Utvidgningsområdets gräns i nordväst bör förskjutas norrut så att utvidgningen kommer att om­

Kungl. Maj:ts proposition nr 10!) år 1963

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

fatta jämväl området omedelbart söder om bebyggelsen vid Segerstorp. Detta

område bör nämligen ej utelämnas då det i så fall skulle skjuta in som en

kil på det utvidgade övningsområdet och kunna utnyttjas på ett för övnings-

verksamheten olämpligt sätt. Det har vidare vid studierna på platsen visat

sig att detta område är mycket betydelsefullt ur övningssynpunkt. Möjlig­

heterna att på ett taktiskt riktigt sätt bedriva övningar inom det utvidgade

övningsfältet ökas nämligen i hög grad, om detta område medtages. Områ­

det är vidare lämpligt för passövningar, främst för K 3. Vad slutligen angår

södra gränsen för det föreslagna utvidgningsområdet har denna i militär­

befälhavarens förslag dragits omedelbart norr om ekonomibyggnaderna på

hushållningssällskapets egendom Ivlagstorp. Nämnden har ansett att en så­

dan gränsdragning icke rimligen kan genomföras med hänsyn till det bety­

dande intrång som därigenom skulle uppkomma för egendomen. Vid över­

läggningar, som nämnden haft med hushållningssällskapet i frågan, har

också från sällskapets sida framhållits, att denna gränsdragning icke under

några förhållanden kunde accepteras. Överläggningarna har lett till att ut-

vidgningsområdets södra gräns till den del densamma berör Klagstorp för­

skjutits norrut, varigenom intrånget på egendomen minskas. Denna gräns­

förskjutning har vidtagits i samråd med chefen för armén, som därvid dock

uttalat, att någon ytterligare förskjutning norrut av gränsen icke kan ske

utan att syftet med hela den planerade utvidgningen skulle komma att även­

tyras. Med ytterligare några smärre gränsjusteringar, som erfordras med

hänsyn till bl. a. befintliga fastighetsgränser, har nämnden ansett den av

militärbefälhavaren uppdragna gränsen för utvidgningsområdet i och för

sig godtagbar.

Det sålunda justerade utvidgningsområdet omfattar en areal av i runt tal

1 300 hektar.1 Härav är ca 400 hektar belägna inom Skövde stad och ca 900

hektar inom Skultorps kommun, vilken senare totalt omfattar i runt tal

8 700 hektar. Av totalarealen utgör ca 850 hektar inägojord samt ca 450

hektar skogsmark och övrig mark. Antalet brukningsenheter, som helt eller

till huvudsaklig del ingår i utvidgningsområdet, uppgår till i runt tal 35.1

2

Brukningsenheterna är fördelade på följande storleksklasser:

Därutöver beröres ca 10 brukningsenheter på så sätt, att mindre delar av

deras ägoinnehav är belägna inom utvidgningsområdets gränser. Härtill

kommer ca 15 bostadsfastigheter, d. v. s. bostadslägenheter eller fastigheter,

vilkas mark är utarrenderad. Inom området ca 115 fast bosatta fastighets­

ägare och deras familjer, arrendatorer, lantarbetare o. d., fördelas på följande

åldersklasser:

1 Häri ingår dels fastigheten Nytorp 51 om ca 22 hektar, som redan förvärvats av försvaret,

dels ett kronan tillhörigt, av domänstyrelsen förvaltat område om ca 65 hektar av fastighe­

terna Kyrketorp l1, 21 och 31 samt Hene 21 och 41 ävensom ca 200 hektar av egendomen Klags­

torp.

2 Härvid har 9 mindre jordbruksfastigheter, tillhöriga Skövde stad och på vilka självständigt

jordbruk icke bidrives, upptagits såsom en brukningsenhet.

2—20 hektar

21—50

»

Över 50

»

24

7

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963 :>

Åldersklass

Antal

Under 20 år .................. ...................... 32 20—40 » .................. ...................... 20 41—60 » .................. ...................... 33 över 60 » .................. ...................... 30

Antalet familjer uppgår till ca 35. Av dessa torde ca 15 familjer, omfat­ tande ca 60 personer, vara helt eller till huvudsaklig del beroende av jord­ bruk eller av jordbruksarbete. Därutöver finns inom området bosatta ett antal hyresgäster, vilkas status bedömts icke bliva påverkad av utvidgnings­ planerna på sådant sätt att anledning finnes till närmare redovisning av denna befolkningskategori.

Vid fastighetsnämndens behandling av gränsdragningsfrågan har jämväl uppkommit frågan huru skall förfaras med i utvidgningsområdet ingående enklaver, nämligen dels ett mindre villasamhälle, benämnt Björkängen, i områdets västra del omedelbart intill det nuvarande övningsfältet, dels ett Skövde stad tillhörigt, likaledes intill det nuvarande övningsfältet gränsande område vid Kroksjön, inom vilket staden har ett reservvattenverk. Vid sam­ råd med chefen för armén har fastighetsnämnden erfarit, att ur övnings- synpunkt hinder i och för sig icke föreligger att låta dessa båda områden kvarligga såsom enklaver i ett utvidgat övningsfält. Fastighetsnämnden har för sin del icke heller några betänkligheter mot att låta stadens vattenverks- område kvarligga såsom enklav i fältet. Vad angår Björkängen, som om­ fattar 24 villor av växlande kvalitet och där ca 95 personer är bosatta, är denna tätbebyggelse så belägen, att redan nu vissa konflikter förekommer mellan övningsverksamheten och de boendes intressen. Därest övningsfältet utvidgas så att detsamma på alla sidor omsluter Björkängen, synes det nämnden kunna befaras att de ömsesidiga störningarna och irritationsanled- ningarna kommer att öka. Flertalet av villaägarna har under hänvisning till direkta och indirekta olägenheter av övningsverksamheten anhållit att kro­ nan måtte inlösa deras fastigheter därest överenskommelse därom kan träf­ fas. För egen del anser nämnden, att ett bibehållande av den ifrågavarande villabebyggelsen såsom en enklav inom övningsfältet är förenat med risker för störningar av sådan art, att kronan rimligtvis bör förklara sig beredd att inlösa villorna med tillhörande tomter i de fall ägarna själva så önskar och förvärv kan ske till skäligt pris. Nämnden har därför vid sin utredning rö­ rande övningsfältets utvidgning räknat med kostnader i sådant hänseende.

Beträffande markens beskaffenhet å utvidgningsområdet anför nämnden, att området till övervägande del utgöres av mjukt kuperad slättbygd. Det centrala partiet består av ett stort, sammanhängande, öppet område. I övrigt omväxlar öppen och betäckt terräng. Området genomskärcs i sin östra del av en ravin omkring ömsån. En markundersökning som på nämndens upp­ drag utförts av Sveriges geologiska undersökning visar, att området ur geo-

G

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

logisk synpunkt i stort sett kan bedömas lämpligt som övningsfält för strids­

vagnar. Fastighetsnämnden finner det av den verkställda undersökningen

framgå, att såväl bärigheten som framkomligheten inom här ifrågavarande

trakt till övervägande delen är god och att sålunda området är lämpligt för

det avsedda ändamålet.

Fastighetsnämnden anför, att den trakt, som beröres av utvidgningsför-

slaget, är en slättbygd, inom vilken jordbruket är den dominerande närings­

grenen. Vid nämndens undersökningar av konsekvenserna ur jordbrukssyn-

punkt av den föreslagna utvidgningen har det dock framkommit, att det här

liksom på många andra håll i landet förefinnes ett betydande antal gårdar,

som saknar förutsättningar att — med nutidens allt hårdare rationalisering

inom jordbruket — i längden bereda sina brukare en tillfredsställande bärg­

ning. Lantbruksdirektören i länet har på begäran av fastighetsnämnden

verkställt utredning angående brukningsenheterna inom området. Han har

därvid uttalat bl. a., att fastighetsindelningen är heterogen med små enhe­

ter med stor ägosplittring i främst den nordöstra delen av området, medan

fastigheterna i mellersta delen är förhållandevis stora och väl samlade. De

till brukningsenheterna hörande skogslotterna är i allmänhet små och har

endast i undantagsfall betydelse för jordbrukens bärkraft. Fn uppskattning

av de av utvidgningsplanen helt eller till huvudsaklig del berörda bruknings-

enheternas förutsättningar att under en tidsperiod av 20 år bestå som själv­

ständiga jordbruksföretag ger vid handen, att endast en femtedel av antalet

enheter torde ha sådana förutsättningar. Med hänsyn härtill och vad nämn­

den för egen del erfarit anser nämnden att i vart fall huvuddelen av de be­

rörda brukningsenheterna icke har något större värde ur jordbrukssynpunkt.

Vad angår konsekvenserna av utvidgningen ur social synpunkt för befolk­

ningen inom området framhåller nämnden, att det icke synes föreligga nå­

got hinder för huvuddelen av de inom området bosatta att kvarbo i sina

bostäder i den mån önskemål därom föreligger, eftersom området icke skall

användas som skjutfält. Det är enligt nämnden uppenbart, att möjligheten

att kvarbo kan komma att visa sig värdefull för de personer som bor inom

området men har sin sysselsättning på annat håll, t. ex. i Skövde. Av detta

skäl har hyresgästerna inom området icke ansetts utgöra något problem.

Nämnden erinrar om att den såsom sin mening uttalat, att villor i Björk-

ängen bör inlösas endast på särskild begäran av ägarna. Vad beträffar jord­

bruksbefolkningen anser nämnden, att möjligheten att få kvarbo kan visa

sig värdefull särskilt för äldre personer. Det är enligt nämnden dock uppen­

bart, att i flertalet fall ett sådant kvarboende icke kan lösa de problem som

uppstår eftersom jordbruken som regel icke kan drivas efter det att det ut­

vidgade övningsfältet ianspråktagits för sitt ändamål. För att skaffa sig

andra utkomstmöjligheter tvingas en stor del av jordbruksbefolkningen att

avflytta. Vid bedömningen av de med övningsfältets planerade utvidgning

förenade konsekvenserna för jordbruksbefolkningen anser nämnden att hän­

7

syn bör tagas till det tidigare angivna förhållandet, att flertalet av gårdarna

inom området saknar förutsättningar att i längden bereda sina brukare en

tillfredsställande bärgning. Vad angår de största gårdarna torde några so­

ciala problem icke behöva uppkomma med hänsyn till storleken av de köpe­

skillingar som beräknas utgå till fastighetsägarna. De känsligaste proble­

men ur social synpunkt synes nämnden hänförliga till ett antal medelstora

familjejordbruk i områdets östligaste del.

För att möjliggöra beräkning av kostnaderna för förvärv och iordning­

ställande av det föreslagna utvidgningsområdet har fastighetsnämnden låtit

verkställa översiktlig värdering av mark och byggnader m. m. inom det­

samma. Vidare har nämnden från chefen för armén inhämtat uppgifter om

vilka kostnader som kan beräknas uppkomma för nyanläggning och för­

bättring av vägar, anordnande av särskilda stridsvagnsstråk samt anläg­

gande av stridsvagnsövergångar över de inom området befintliga vattendra­

gen. Vid värderingen har nämnden särskilt beaktat bl. a., att på den i ut­

vidgningsområdet ingående delen av Klagstorps egendom finnes omfattande

grusförekomster. Med stöd av vad som framkommit vid värderingen har

fastighetsnämnden beräknat kostnaderna för förvärv av området, inklusive

tätbebyggelsen vid Björkängen, intrångsersättningar m. m. till i runt tal

10 000 000 kr. Enligt de från arméchefen införskaffade beräkningarna upp­

går kostnaderna för iordningställande av vägar till ca 160 000 kr., för an­

ordnande av stridsvagnsstråk till ca 200 000 kr., samt för anläggande av

stridsvagnsövergångar till ca 450 000 kr., eller tillhopa (160 000 + 200 000 +

450 000 =) avrundat 800 000 kr. Vid beräknandet av kostnaderna för ut­

vidgningen av övningsfältet har fastighetsnämnden ansett sig icke kunna

bortse från vissa synpunkter på olägenheterna för kvarblivande del av Klags­

torps egendom, vilka framförts av hushållningssällskapet vid överläggning­

arna med detta. Särskilt besvärande har synts vara att en av de allmänna

vägar, på vilka enligt arméchefens bedömande framryckning med pansar­

fordon vid större förbandsövningar måste ske mot fältet, går rakt genom

egendomens brukningscentrum. Sällskapet har, bl. a., framställt krav på att

krigsmakten skulle bekosta anläggandet av en kringgångsväg för den mili­

tära trafiken väster om brukningscentrum på en sträcka av ca 1,5 kilometer.

Nämnden anser för sin del att ställningstagande till detta yrkande icke är

möjligt annat än efter ytterligare överväganden men har ansett sig icke

kunna underlåta att vid kostnadsberäkningarna taga hänsyn till att angivna

utgiftsbehov kan uppkomma. Kostnaderna skulle enligt en av vägförvalt-

ningen i länet gjord överslagsmässig uppskattning uppgå till ca 200 000 kr.

De sammanlagda kostnaderna för alternativ I uppgår sålunda till 11 miljo­

ner kronor, varav 10 miljoner kronor för markförvärv m. in., 800 000 kr. för

vägar, stridsvagnsstråk m. m. och 200 000 kr. för kringgångsväg på Klags-

torp.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Alternativ It

Vid överläggningarna med hushållningssällskapet angående ianspråkta-

gande av norra delen av Klagstorp för övningsfältets utvidgning har säll­

skapet rest allvarliga erinringar även mot att avstå den del av egendomen

— ca 200 hektar — som enligt alternativ I skulle ingå i utvidgningen. Ut­

över kravet på anordnande av en kringgångsväg vid egendomens bruknings-

centrum har sällskapet framställt åtskilliga andra vittgående krav på åtgär­

der från kronans sida. Därutöver har sällskapet framhållit, att egendomen

av sällskapet användes dels i rent undervisningssyfte, dels ock såsom be­

söksmål vid jordbrukar dagar samt för demonstrationer och försöksverk­

samhet i jordbrukets tjänst och att egendomen med hänsyn härtill är spe­

ciellt känslig för stympning, driftsstörningar och annat intrång. Mot bak­

grunden härav har sällskapet förklarat sig anse försäljning av hela egen­

domen såsom den på längre sikt riktiga lösningen.

Klagstorps egendom omfattar enligt fastighetsnämnden totalt en areal av

ca 950 hektar, varav ca 440 hektar inägojord, 30 hektar tomt och trädgård

samt 480 hektar skogsmark och övrig mark. På egendomen finnes ett be­

tydande byggnadsbestånd. Driften är till väsentlig del baserad på animalie­

produktion. En maskinlantmannaskola är förlagd till egendomen. För

denna skola finns en skolbyggnad, förläggningslokaler m. m.

Med anledning av vad sällskapet sålunda framfört har fastighetsnämnden

i samråd med chefen för armén undersökt förutsättningarna för att låta hela

Klagstorps egendom ingå i den planerade utvidgningen av övningsfältet.

Arméchefen anser, att ett förvärv av hela Klagstorp givetvis vore en tillgång

främst för de icke bandburna förbanden i Skövde liksom även för de bil-

burna delarna av P 4. Från pansarövningssynpunkt är dock egendomens

södra del och de skogklädda partierna mindre lämpliga. Det är därför enligt

arméchefen icke möjligt att av det ursprungligen föreslagna utvidgnings-

området avstå mark med samma areal, som skulle tillkomma vid förvärv av

hela Klagstorp. Ett område i nordost inom öms socken samt en del gårdar

i öster vid Tångatorp och Tåstorp, tillhopa ca 275 hektar, kan dock möj­

ligen avstås. Beträffande byggnaderna på Klagstorp anser arméchefen, att

de värdefullaste byggnaderna efter vissa ändringsarbeten i och för sig kan

användas för militära ändamål. Ett rationellt utnyttjande av hela byggnads­

beståndet för ändamål, som eljest skulle kräva nybyggnad, torde dock en­

ligt arméchefen icke kunna åstadkommas.

I fastighetsnämndens alternativ II ingår hela Klagstorps egendom medan

de av arméchefen angivna delarna av alternativ I om tillhopa omkring 275

hektar uteslutits. Alternativ II omfattar ett område med en areal av i runt

tal 1 800 hektar, varav ca 250 hektar är belägna inom Skövde stad och

1 550 hektar inom Skultorps kommun. Av totalarealen utgör ca 1 050 hektar

inägojord samt ca 750 hektar skogsmark och övrig mark. Totalarealen för

alternativ II är sålunda ca 500 hektar större än för alternativ I. Antal bruk-

9

ningsenheter, som helt eller till huvudsaklig del ingår i utvidgningsområdet, uppgår i alternativ II till i runt tal 20, vilka är fördelade på följande stor- leksklasser:

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

De i mindre utsträckning berörda brukningsenheternas antal uppgår i al­ ternativet II till ca 5. Antalet bostadsfastigheter inom området uppgår till ca 15. I förhållande till alternativ I innebär alltså alternativ II, att antalet helt eller delvis berörda brukningsenheter minskar med 20. Av dessa utgö- res 8 av välskötta familjejordbruk, som bedömts äga förutsättningar att be­ stå i framtiden. Av de sistnämnda skulle en helt, 4 till huvudsaklig del och 3 till mindre del medtagas i alternativ I.

Antalet personer inom de delar av alternativ I som ej ingår i alternativ II är ungefär detsamma som antalet bosatta personer på Klagstorps egen­ dom. Antalet berörda personer är sålunda i stort sett detsamma för båda alternativen. Här föreligger dock enligt nämnden en betydelsefull skillnad ur social synpunkt. Inom de delar av alternativ I, som utgår i alternativ II, förefinnes nämligen —- såsom angivits i det föregående — flera välskötta och relativt bärkraftiga familjejordbruk. För ägarna till dessa gårdar, som för sin försörjning är beroende av jordbruket, skulle en utvidgning av öv­ ningsfältet enligt alternativ I innebära, att de måste flytta från sina gårdar och försöka skaffa sig nya sådana. För de å Klagstorp bosatta personerna, som i huvudsak utgöres av anställda inom den verksamhet som hushåll­ ningssällskapet där bedriver torde däremot enligt nämnden olägenheterna icke bli av samma omfattning. Hushållningssällskapet har nämligen vid överläggningarna förklarat sig berett att svara för avvecklingen av denna personal och att därvid — i den utsträckning som för sällskapet är möjlig — underlätta omplaceringen av personalen.

Såsom tidigare angivits har chefen för armén uttalat, att något rationellt utnyttjande för militära ändamål av hela byggnadsbeståndet å Klagstorps egendom sannolikt icke kunde åstadkommas. Med hänsyn till värdet av detta byggnadsbestånd har fastighetsnämnden funnit det angeläget att un­ dersöka möjligheterna att på något annat sätt utnyttja främst de befintliga skol- och förläggningsutrymmena. Då nämnden erfarit, att planer förelig­ ger att anordna en permanent civilförsvarsskola i denna del av landet, har nämnden hos civilförsvarsstyrelsen gjort förfrågan huruvida intresse före- låge att disponera byggnaderna på Klagstorp för detta ändamål. Undersök­ ningar rörande sådant utnyttjande pågår för närvarande.

För att kunna bedöma kostnaderna för alternativ II har fastighetsnämn­ den låtit den tidigare omförmälda värderingen avse jämväl hela Klagstorps egendom. Med stöd av värderingen har nämnden beräknat kostnaderna för 1*—Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 109

2—20 hektar 21—50 » över 50 »

15

0 5

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

markförvärv m. m. enligt alternativ II till 11 500 000 kr. Enligt arméchefens

beräkningar uppgår kostnaderna för iordningställande av vägar och anord­

nande av stridsvagnsstråk till samma belopp, 360 000 kr., som för alterna­

tiv I. Kostnaderna för stridsvagnsövergångar har nämnden uppskattat till

950 000 kr. Tillhopa uppskattas sålunda dessa kostnader till (360 000 +

950 000 =) avrundat 1 300 000 kr. Vid alternativ II bortfaller givetvis de

kostnader för en kringgångsväg förbi brukningscentrum å Klagstorp som

nämnden räknat med enligt alternativ I.

De sammanlagda kostnaderna för alternativ II uppgår sålunda till 12,8

miljoner kronor, varav 11,5 miljoner kronor för markförvärv m. m. och

1,3 miljoner kronor för vägar, stridsvagnsstråk m. m. Som framgår av det

föregående har nämnden uppskattat kostnaderna för alternativ I till

11 000 000 kr. Kostnaderna för alternativ II överstiger sålunda kostnaderna

för alternativ I med 1 800 000 kr.

Val av alternativ

En sammanfattande jämförelse ur olika synpunkter mellan de båda al­

ternativen framgår av följande uppställning:

Alt. I

Alt.

ii

Markförvärv m. m. ........................................................ 10 000 000

11 500 000

Vägar, stridsvagnsstråk och stridsvagnsövergångar 800 000

1 300 000

Kringgångsväg på Klagstorp

___200 000_________

Summa kostnader

11 000 000

12 800 000

Areal ca ha

Antal berörda brukningsenheter1

Antal fast bosatta personer1 (utom hyresgäster)

1 300

1 800

45

25

115

115

För valet mellan de båda utvidgningsalternativen har fastighetsnämnden

ansett det vara nödvändigt att få kännedom om vilket pris som hushåll­

ningssällskapet skulle betinga sig vid försäljning av hela Klagstorps egen­

dom. Nämnden har därför överlagt med sällskapet även i denna fråga. Vid

dessa överläggningar har framkommit, att sällskapet är villigt att försälja

egendomen mot en köpeskilling, som nämnden med utgångspunkt i sina

tidigare gjorda beräkningar av kostnaderna för markförvärv enligt alterna­

tiv II funnit acceptabel.

Sammanfattningsvis anför fastighetsnämnden, att ur militär synpunkt är

alternativ I att föredraga för övningar med bandfordon genom att det om­

fattar större sammanhängande öppna arealer än alternativ II. Även alterna­

1 Exklusive villasamhället Björkängen där inlösen av fastigheter icke behöver ske annat än

om ägarna så begär.

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

11

tiv II är emellertid acceptabelt ur pansarövningssynpunkt och synes inne­

bära vissa fördelar i förhållande till alternativ I. Sålunda elimineras den

snäva begränsningen mot de öppna områdena norr om Klagstorps ekonomi­

byggnader. Fältet får ökat djup och ökade variationsmöjligheter. För

Skövde garnison i dess helhet innebär ett större övningsfält enligt alterna­

tiv II en tillgång.

Ur jordbrukssynpunkt innebär alternativ II, att förvärv av flera väl­

skötta och relativt bärkraftiga familjejordbruk, vilkas ägare sannolikt icke

önskar sälja sina gårdar, undvikes. Alternativ II tillgodoser hushållnings­

sällskapets önskemål. Den sönderdelning av Klagstorps egendom som skulle

bli nödvändig vid alternativ I och som enligt sällskapets mening skulle all­

varligt försämra egendomens användning för den av sällskapet där bedrivna

undervisnings-, demonstrations- och försöksverksamheten, undvikes och

sällskapet får i stället ekonomiska möjligheter att överflytta denna verksam­

het till annan gård. Fastighetsnämnden framhåller, att förvärvet av Klags-

torp, omfattande mer än hälften av hela utvidgningsområdet enligt alterna­

tiv II, sker genom frivillig uppgörelse.

De sociala konsekvenserna synes fastighetsnämnden bli mindre enligt

alternativ II än enligt alternativ I. Antalet berörda personer är i stort sett

detsamma, men intrånget för de personer som är bosatta inom de delar av

området som ingår i alternativ I men kan utgå vid ett genomförande av al­

ternativ II, synes bli större än intrånget för det ungefär samma antal per­

soner, som är bosatta å Klagstorps egendom.

Kostnaderna för markförvärv m. m. samt för iordningställande av det ut­

vidgade övningsfältet enligt alternativ II överstiger enligt fastighetsnämn-

dens beräkningar med 1 800 000 kr. motsvarande kostnader för alternativ I.

Nämnden anser, att denna merkostnad väl uppväges av de fördelar icke

minst ur civil synpunkt, som erhålles vid genomförande av en utvidgning av

övningsfältet enligt alternativ II.

Fastighetsnämnden förordar sålunda genomförande av det såsom alterna­

tiv II betecknade utvidgningsförslaget.

Nämnden framhåller att en ytterligare förbättring av övningsbetingelserna

skulle erhållas genom förvärv av mark inom de områden i nordöstra och

östra delarna av alternativ I som uteslutits i det av nämnden förordade al­

ternativet. Därest i framtiden fastigheter inom dessa områden frivilligt ut-

bjudes till försäljning av ägarna, bör kronan enligt nämnden förvärva så­

dana gårdar om det kan ske till skäligt pris.

Yttranden

Huvudpunkterna i fastighetsnämndens utvidgningsförslag enligt alterna­

tiv II tillstyrkes eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser utom

Svenska naturskyddsföreningen. Vissa myndigheter och intressenter i

Skaraborgs län har förordat ändrad gräns i nordväst (Segerstorpsområdet)

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

för det föreslagna utvidgningsområdet samt att ett som naturpark planerat

område vid Sjötorp undantages från förvärvet. Vidare har understrukits

vikten av att vissa kulturvärden tillvaratages.

Chefen för armén anför, att ett avstående av den till förvärv föreslagna

norra delen av Sjötorp 31 skulle innebära en ur militär synpunkt allvarlig

minskning av övningsfältets bredd i avsnittet Sjötorp-Segerstorp. Övnings­

fältets bredd är nämligen enligt arméchefen en av de avgörande faktorerna

i vad avser möjligheterna att bedriva utbildning och övningar på ett tak­

tiskt riktigt sätt. Även med gränser enligt av försvarets fastighetsnämnd

föreslaget alternativ II uppnås icke de normer som uppställts på erforderlig

bredd på ett pansarövningsfält. Viss del av fastigheten Sjötorp 31 måste

därför enligt arméchefen ingå i förvärvet för att möjliggöra en förbindelse,

som medger att stridsvagnsförband framförs mellan södra delen av nuva­

rande övningsfält och utvidgningsområdet. Chefen för armén understryker,

att avsikten endast är att skapa ett stridsvagnsstråk genom området och

icke att bedriva stridsövningar med stridsvagnar inom området. Härigenom

torde ingreppet i naturen icke bli av någon påtaglig omfattning.

Chefen för armén är beredd att i samråd med berörda intressenter när­

mare undersöka arten och omfattningen av de områden som är värdefulla

ur naturskyddssynpunkt samt klarlägga vilka åtgärder, som utan men för

fältets militära utnyttjande kan vidtas genom de militära myndigheternas

försorg för att skydda dessa områden.

Fortifikationsförvaltningen har inhämtat, att vid bifall till fastighets-

nämndens utvidgningsförslag avses förvärvet av Klagstorps egendom genom­

föras under budgetåret 1963/64. Ämbetsverket anför, att de medel — 2 mil­

joner kronor — som ämbetsverket äskat för nästa budgetår för påbörjande

av ifrågavarande utvidgning icke kommer att förslå för täckande av köpe­

skillingen för Klagstorps egendom.

Riksantikvarieämbetet, som hört landsantikvarien i Skara och kulturgeo­

grafiska institutionen vid Stockholms universitet, anför, att inom utvidg­

ningsområdet enligt alternativ II finnes omkring 25 fornlämningar förde­

lade på sex platser. Fornlämningarna är enligt ämbetet icke av den art att

de bör utgöra hinder för företaget. Med hänsyn till att övningsfältet är av­

sett att utnyttjas för bl. a. övningar med stridsvagnar och pansarfordon an­

ser ämbetet det nödvändigt att fornlämningarna undersökes och tas bort

innan området tas i bruk för militära ändamål. En annan möjlighet är att

fornlämningarna bevaras inom skyddsområden i likhet med vad som har

skett på Ravlunda skjutfält. Ämbetet understryker vikten av att Hagelbergs

kyrka och Klagstorps gård samt begravningsplatsen vid Lilla Bäckstorp be­

varas. Ämbetet föreslår, att undersökning av fasta fornlämningar och in­

ventering och undersökning av bebyggelse inom området för det utvidgade

övningsfältet jämte uppteckningar rörande näringsliv, seder, bruk och folk­

tro samt dokumentarisk fotografering av kulturlandskapet utföres genom

13

ämbetets försorg, att medel för detta ändamål ställes till ämbetets förfogande

samt att ett råd för landskapsvård inom området inrättas av samma slag

som Havängsrådet. Ämbetet beräknar, att kostnaderna för angivna arbeten

kommer att uppgå till ca 40 000 kr. för alternativ I respektive ca 85 000 kr.

för alternativ II. Därtill kommer enligt alternativ II kostnaderna för ca

4 000 grovarbetstimmar. Av 85 000 kr. för undersökningarna enligt alterna­

tiv II utgör enligt ämbetet 50 000 kr. kostnader för undersökning av inom

området belägna fornlämningar.

Lantbruksstyrelsen, som hört lantbruksdirektören i länet, anför i huvud­

sak följande. Ivlagstorps lantmannaskola har, sedan den ombildats från

lantbruksskola till lantmannaskola, utnyttjats för utbildning av maskinskö­

tare. Under senare år har för dylikt ändamål vid skolan anordnats två tolv­

veckors kurser årligen. Skolans kapacitet kan därigenom knappast anses till

fullo utnyttjad. Undervisningen i fråga torde utan olägenhet kunna över­

flyttas till de två andra lantmannaskolorna i länet, nämligen Skara lant­

mannaskola och Sötåsens lantmannaskola. Något starkare skäl för ett bibe­

hållande av Klagstorps egendom i hushållningssällskapets hand torde följ­

aktligen icke förefinnas. Vad beträffar området i nordöstra delen av militär­

befälhavarens förslag och fastighetsnämndens alternativ I, medför dettas

utelämnande visserligen att antalet brukningsenheter, som helt eller delvis

berörs av det ifrågavarande marköverförandet, minskas med 20. Flertalet

av de fastigheter inom sagda område som till någon avsevärd del skulle

beröras är emellertid enligt utredningen av den beskaffenheten, att ett bibe­

hållande av desamma icke är av väsentlig betydelse ur jordbrukets syn­

punkt. Med hänsyn till det anförda är lantbruksstyrelsen närmast böjd för

att anse att den ifrågavarande utvidgningen av Skaraborgs pansarregemen­

tes övningsfält borde ske på så sätt att för ändamålet tages i anspråk ej

mindre mark, som omfattas av fastighetsnämndens alternativ II, än även det

område i nordöstra delen av militärbefälhavarens förslag och fastighets­

nämndens alternativ I, som skulle lämnas utanför enligt ifrågavarande

alternativ II.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län, som hört länsarkitekten och länsläkaren i

länet, drätselkammaren i Skövde samt kommunalnämnden i Skultorps kom­

mun och som överlämnat skrifter från berörda markägare och vissa andra

intressenter, anser i princip, med hänsyn till de bullerstörningar och trafik­

risker som torde uppkomma vid övningsfältets användning, att kronan bör

inlösa alla bostadsfastigheter på området, i varje fall dem, vilkas ägare

framställer anspråk därpå. Länsarkitekten och drätselkammaren i Skövde

föreslår, att den föreslagna gränsdragningen i nordväst, med hänsyn till

tätbebyggelsen vid Segerstorp omedelbart norr om det föreslagna utvidg-

ningsområdet, ändras så att övningsområdets gräns förlägges på betryg­

gande avstånd från tätbebyggelsen, förslagsvis i enlighet med militärbefäl­

havarens förslag — enligt vilket gränsen på detta avsnitt följer stadsgrän­

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

14

sen. Desamma föreslår vidare, med erinran om att fråga uppkommit om

fridlysning såsom naturpark av visst område vid Sjötorp, att viss del av

Sjötorp 31 undantages från förvärvet eller i vart fall på betryggande sätt

skyddas från varje övning eller annan åtgärd som kan skada eller förändra

områdets nuvarande karaktär eller försvåra allmänhetens tillträde. Läns­

arkitekten understryker vikten av att vissa kulturvärden, såsom Hagelbergs

kyrka, kyrkogårdarna å övningsområdet och Ivlagstorps egendoms man-

gårdsmiljö, tillvaratages. Länsstyrelsen ansluter sig till vad länsarkitekten

och drätselkammaren sålunda anfört.

Kommunalnämnden i Skultorps kommun motsätter sig på det bestäm­

daste förslaget om att Hagelbergs kyrka med begravningsplatser och det

område av Sjötorp som är avsett som naturpark skall ingå i övningsområdet.

Svenska naturskyddsföreningen, som hört Skaraborgs läns Naturskydds­

förening, anför, att ur naturvårdssynpunkt är den planerade utvidgningen

beklaglig. Övervägande delen av den föreslagna utökningen består av inägo-

mark, som numera inte kan anses som erforderlig för folkförsörjningen men

som är av intresse ur naturvårdssynpunkt. Därtill kommer enligt föreningen

att inom områdets södra och västra delar finns stora skogspartier, vilka är

väl lämpade som strövområden och av stort värde för den rekreations-

sökande allmänheten. Föreningen fäster särskilt uppmärksamheten på den

del av det föreslagna utvidgningsområdet, som är belägen väster om all­

männa landsvägen mellan Skövde och Ivlagstorp, delsträckan Nytorp—fix-

punkten 136,50, och berör fastigheterna Sjötorp, Hene, Kroksjön och Löv-

sjötorp och som föreslagits som naturpark. Föreningen anför vidare, att

ifrågavarande område givetvis ej skulle ha föreslagits som naturpark, om

det ej haft särskilda kvalifikationer. Speciellt ur geologisk synpunkt är det

enligt föreningen säreget. Till strukturen är området ett s. k. kamélandskap,

kännetecknat av oregelbundna grus- och moränavlagringar kring till synes

avloppslösa bäcken, tillkomna under ett speciellt skede av inlandsisens av­

smältning. Öster om Billingen är denna landskapstyp mest framträdande

inom detta koncentrerade område, där också en del av de f. d. dödisgro-

parna nu övergått till sjöar. Inom området ligger sålunda helt eller delvis

sjöarna Brattesjön, Lövsjön, Kroksjön och Lillesjön. Dessa sjöar är, från­

sett den helt utanför utvidgningsområdet belägna Sjötorpssjön samt några

småsjöar av samma typ norr om Skövde, de enda vattensamlingarna öster

om Billingen inom milsvida områden och alltså inte minst ur den synpunk­

ten värda att skyddas. Deras mellan grusåsarna djupt nedsänkta ytor och

de blandskogsbeklädda branta stränderna förlänar området en vildmarks-

karaktär, som gjort det till ett mycket besökt fritidsområde såväl för den

civila befolkningen i Skövdeområdet som för den militära.

Med hänsyn till det anförda vill föreningen bestämt avstyrka, att området

i fråga intages i den planerade utvidgningen av övningsfältet. Föreningen

tillstyrker inrättandet av ett naturvårdsråd för skötseln av övningsområdet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

15

B. Utvidgning av övningsfältet vid Revingehed

Sedan chefen för armén den 10 september 1962 framlagt förslag till ut­

vidgning av I 7 övningsfält vid Revingehed har försvarets fastighetsnämnd

(PM 3/1 1963) verkställt förberedande utredning och avgivit yttrande över

förslaget.

Över prememorian har yttranden avgivits av chefen tör armén, forti-

fikationsförvaltningen, riksantikvarieämbetet, lantbruksstyrelsen, länssty­

relsen i Malmöhus län och Svenska naturskyddsföreningen.

Den föreslagna utvidgningen åskådliggöres å en karta som torde få bi­

läggas protokollet (bilaga 2).

Rörande behovet av utvidgning inhämtas av handlingarna i ärendet i hu­

vudsak följande. Vid I 7 kommer utbildningen med stridsvagnar och pan-

sarbandvagnar att lokaliseras till Revingehed. En utvidgning av detta öv­

ningsfält är redan i nuläget nödvändig på grund av att pansarbandvagnar

organisatoriskt införts i regementets utrustning och samövningarna med

stridsvagnsförband intensifierats. Den beslutade omorganisationen av rege­

mentet aktualiserar ytterligare utvidgningsbehovet. Vidare avses enligt

förenämnda proposition 1962: 173 utbildning av pansarförband inom första

militärområdet äga rum även vid I 6 i Kristianstad och P 2 i Hässleholm.

De korta avstånden mellan de utbildningsanstalter som sålunda kommer att

utbilda pansarförband gör förutsättningarna gynnsamma för att inom mi­

litärområdet genomföra tillämpad utbildning i strid mellan tva pansarbatal­

joner under de värnpliktigas första tjänstgöring. Under de årliga repeti-

tionsövningarna kommer dessutom minst två pansarbataljoner eller motsva­

rande styrka att samtidigt vara inkallade inom militärområdet. Det är ett

bestämt krav att kunna öva dessa två bataljoner mot varandra på ett tak­

tiskt riktigt och fältmässigt sätt. Sådana övningar synes kunna utföras en­

dast inom ett utvidgat övningsfält vid Revingehed.

Redan innan fastighetsnämndens utredning förelåg har fortifikations-

förvaltningen och I 7 bevakat möjligheterna att inköpa salubjudna fastig­

heter inom det område som i första hand ansetts böra komma ifråga vid en

utvidgning av Revingefältet. Detta har lett till förvärv av 15 egendomar,

vilka förvärv godkänts av Kungl. Maj :t. Ytterligare ett 25-tal försäljnings-

erbjudanden har inkommit till förvaltningen och prövas för närvarande där.

Den totala arealen av förvärvade eller salubjudna fastigheter uppgår till i

runt tal 1 200 hektar. Härav ligger 110 hektar förvärvad mark i omedelbar

anslutning till kronans tidigare markinnehav och har i redogörelsen i det

följande behandlats såsom ingående i det nuvarande fältet.

Chefen för armén föreslår, att Revingefältet, som f. n. omfattar ca 1 100

hektar land, utvidgas med omkring 3 000 hektar. Arméchefens utvidgnings-

förslag berör tre kommuner: Veberöd, Dalby och Södra Sandby. Av utvidg-

ningsområdet är ca 1 400 hektar belägna inom Veberöds kommun, som to­

16

talt omfattar ca 8 800 hektar landareal, 900 hektar inom Dalby kommun

samt 700 hektar inom Södra Sandby kommun. De båda sistnämnda kom­

munerna omfattar var för sig totalt ca 7 000 hektar. Av utvidgningsområdet

utgör ca 2 400 hektar inägojord och ca 300 hektar produktiv skogsmark.

Antalet brukningsenheter uppgår till i runt tal 115, vilka är fördelade på

följande storleksklasser:

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Under 2 hektar

15

2 —20

» ............. .................. 55

21-—50

» ...............

31

Över 50

» ............. .................. 14

Utöver bostäderna på jordbruksgårdarna finns i runt tal 30 permanenta

bostäder inom området. Antalet sommarstugor uppgår till i runt tal 150,

varav ett 20-tal är belägna på ofri grund. Inom området är fast bosatta ca

420 personer, fördelade på ca 120 familjer. Av dessa är ca 100 familjer, om­

fattande ungefär 360 personer, helt beroende av inkomst av jordbruk eller

av jordbruksarbete. Av sistnämnda kategori är 75 personer i åldern över 60

år. Av arméchefens förslag framgår vidare, att vissa delar av utvidgnings­

området icke avses ingå i ett blivande förvärv utan lämnas såsom enklaver

inom övningsfältet. Detta gäller främst Silvåkra gård, de centrala delarna

av Silvåkra och Revinge byar, vissa grupper av sommarstugor, vissa grustag

m. m. Även i övrigt kan enstaka hus inom området alltjämt utnyttjas för

bostadsändamål. Detta innebär enligt arméchefen att en del av den inom

området bosatta befolkningen kan bo kvar i den mån man så önskar.

Försvarets fastighetsnämnd har vid sin utredning ägnat särskild upp­

märksamhet åt den föreslagna omfattningen av och gränsdragningen för

utvidgningsområdet, markens beskaffenhet samt de konsekvenser som den

föreslagna utvidgningen skulle komma att medföra ur främst jord- och

skogsbrukssynpunkter, naturskyddssynpunkt och social synpunkt.

I likhet med arméchefen finner fastighetsnämnden, att en utvidgning av

det nuvarande övningsfältet icke rimligen kan ske i annan riktning än

väster- och söderut. Fastighetsnämnden anför, att det föreslagna området

icke i väsentligt avseende kan minskas, om det till blandat pansarregemente

omorganiserade I 7 skall erhålla tillfredsställande övningsmöjligheter och

möjligheter dessutom skall finnas för P 2, som icke disponerar för utbild­

ning med pansarbataljon tillfredsställande övningsfält, att utföra vissa till-

lämpningsövningar på Revingehed. Vid bedömandet av utvidgningsområdets

omfattning har nämnden även funnit det betydelsefullt, att det av armé­

chefen framförda kravet på att kunna sam öva två pansarbataljoner på Re­

vingehed tillgodoses. Vid fastighetsnämndens undersökningar har det vidare

framkommit, att gränsdragningen i sydväst, väster och nordväst måste när­

mare studeras. I sydvästra delen av området finnes en plantskola. Då kost­

naderna för förvärv av plantskolan torde komma att bli orimligt höga i för­

17

hållande till det värde som det av plantskolan disponerade området kan ha

ur övningssynpunkt anser nämnden att plantskolan ej bör förvärvas. En

för bandfordon framkomlig väg synes dock böra anordnas utmed sydvästra

gränsen av den fastighet som disponeras för plantskolan. Vissa andra fas­

tigheter inom ifrågavarande delar av fältet sönderskäres genom den före­

slagna gränsen så, att man måste överväga att medtaga hela fastigheterna i

förvärvet eller helt utesluta desamma. Frågan härom bör enligt nämnden

närmare utredas genom fortifikationsförvaltningens försorg och upptagas

till behandling i samband med framläggande av slutligt förslag rörande ut-

vidgningsområdets avgränsning.

Marken inom det föreslagna utvidgningsområdet utgöres, enligt fastig-

hetsnämnden, till övervägande delen av glaciala avlagringar i form av grus

och sand. I övrigt förefinnes icke obetydliga områden med kärrtorv och

kärrdy samt begränsade områden med lera. Detta innebär att området i

huvudsak är stenfritt. Markens bärighet kan bedömas som god inom större

delen av fältet. Vissa områden, främst där marken består av kärrtorv och

kärrdy, torde dock icke vara framkomliga med stridsvagnar och bandfor­

don. Detta förtar dock icke intrycket av att området såsom helhet betraktat

är lämpligt för sitt avsedda ändamål.

Enligt fastighetsnämnden har mellersta och östra delarna av utvidgnings­

området ringa värde ur jordbrukssynpunkt. Däremot bör vissa ur jordbruks-

synpunkt mera värdefulla gårdar utefter utvidgningsområdets sydvästra,

västra och nordvästra gräns om möjligt bibehållas för jordbruksdrift. I vart

fall måste dessa gårdars betydelse ur övningssynpunkt vägas mot det eko­

nomiska värde de representerar. I vissa fall rör det sig här om gårdar, som

redan av arméchefen uteslutits just med hänsyn till deras värde ur jord­

brukssynpunkt. I andra fall (främst V. Tvet, Vaselund, Krontorp) har fas­

tighetsnämnden funnit att dessa gårdar icke kan uteslutas utan att ända­

målet med utvidgningen skulle äventyras. Beträffande två gårdar (Revinge

82 och 83) i nordvästra hörnet bör enligt fastighetsnämnden ytterligare un­

dersökas om icke någon eller båda kan uteslutas utan allvarliga olägenheter

ur övningssynpunkt.

Vad gäller skogsbrukssynpunkterna finner fastighetsnämnden, att områ­

det i och för sig är lämpligt för skogsbruk, men att någon igenplantering av

området med skog icke är önskvärd ur landskapsvårdande synpunkt. Den

nuvarande relationen mellan öppen jord och skog bör enligt nämnden i stort

sett bibehållas. Detta är även ur militär övningssynpunkt ett önskemål.

Vid fastighetsnämndens utredning har det beträffande naturskyddet å

området framkommit, att inom såväl det nuvarande övningsområdet som

utvidgningsområdet finnes marker som utgör häckningsområden för en rik

och delvis sällsynt fågelfauna. Det gäller främst vassområdena, starrmaderna

samt kärr- och buskmarkerna vid västra delen av Krankesjön, vassområ­

dena i sydöstra Krankesjön samt Silvåkrakärret söder om Silvåkra by.

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

18

Skånes naturskyddsförening har föreslagit att dessa häckningsområden skall

undantas från övningar samt att vissa skötselföreskrifter utfärdas för be­

varande av för fåglar och insekter värdefull vegetation. Vidare har för­

eningen föreslagit inrättande av ett naturskyddsråd i likhet med vad som

är fallet bl. a. vid Ravlundafältet (Havängsrådet). Endast beträffande en

mindre del av ifrågavarande områden har enligt fastighetsnämnden kolli­

sion uppstått mellan naturskyddsintressena och de militära synpunkterna.

Vid överläggningar mellan I 7 och företrädare för naturskyddsföreningen

har det emellertid visat sig möjligt att genom en detalj precisering av de ur

naturskyddssynpunkt viktiga områdena få till stånd en för båda parter

godtagbar överenskommelse. Vad angår förslaget om inrättande av ett na­

turskyddsråd tillstyrker nämnden livligt detta med hänsyn till bl. a. de

goda erfarenheterna från Havängsrådets verksamhet.

Som förut nämnts finns inom utvidgningsområdet i runda tal 30 perma­

nenta bostadsfastigheter och 150 sommarstugor. Enligt arméchefens förslag

möter icke hinder mot att denna bebyggelse till huvudsaklig del ligger kvar

och utnyttjas för sitt ändamål även efter det att ett utvidgat övningsfält ta­

gits i anspråk. Fastighetsnämnden har försökt att bilda sig en uppfattning

om förutsättningarna för sådant kvarboende. Det har då framkommit, att

redan på det nuvarande övningsfältet finns både permanenta bostäder och

fritidsbebyggelse, delvis på egen grund. Främst fritidsbebyggelsen fick bli

kvar på fältet då detta utvidgades i början av 1940-talet. Icke minst mot

bakgrunden härav ansluter sig fastighetsnämnden till arméchefens förslag,

att enklaver av bostäder — både för permanent bruk och fritid — lämnas

kvar inom övningsfältet. Emellertid torde det icke kunna undvikas, att den

militära övningsverksamheten kommer att medföra störningar och andra

obehag för de inom fältet kvarboende. Kronan bör därför vara beredd att

inlösa inom övningsfältet befintliga bostadsbyggnader, sommarstugor o. d.

med tillhörande mark, om ägarna så önskar och förvärv kan ske till skäligt

pris.

Beträffande de sociala följderna av en utvidgning av Revingefältet pekar

fastighetsnämnden på, att möjligheten för jordbruksbefolkningen att få bo

kvar kan bli värdefull särskilt för äldre personer. Det är emellertid enligt

fastighetsnämnden uppenbart att i flertalet fall ett kvarboende icke kan

lösa de problem som uppstår eftersom jordbruken som regel icke kan dri­

vas efter det att det utvidgade övningsfältet tagits i anspråk för sitt ända­

mål. För att skaffa sig andra utkomstmöjligheter tvingas en stor del av

jordbruksbefolkningen att avflytta. De med övningsfältets planerade ut­

vidgning förenade konsekvenserna för jordbruksbefolkningen bör emeller­

tid enligt fastighetsnämnden bedömas med beaktande av att markbeskaf­

fenheten på flertalet av gårdarna inom utvidgningsområdet är sådan, att

dessa gårdar icke i längden skulle kunna bereda sina brukare en tillfreds­

ställande bärgning. Detta förhållande torde utgöra en av förklaringarna till

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

19

att ett betydande antal fastighetsägare spontant hembjudit sina fastigheter

till kronan för inlösen. Ett antal fastigheter — som regel större sådana -—

är dock av bättre beskaffenhet ur jordbrukssynpunkt. Med hänsyn till dessa

fastigheters värden och storleken av de köpeskillingar som beräknas utgå

till fastighetsägarna synes dock i dessa fall några allvarligare sociala pro­

blem icke behöva uppkomma. För den del av den fast bosatta befolkningen

som inte brukar egna gårdar men ändock direkt eller indirekt har sin ut­

komst av jordbruket, t. ex. lantarbetare, kan sysselsättningssvårigheter upp­

komma genom att jordbruksdriften inom utvidgningsområdet läggs ned.

Med hänsyn till läget på arbetsmarknaden torde dock tämligen goda möj­

ligheter förefinnes att erhålla annat arbete i orten eller på annat håll. Fas-

tighetsnämnden förutsätter att — därest ifrågavarande omställningspro­

blem skulle bli av större räckvidd —• fortifikationsförvaltningen tar sam­

råd med vederbörande regionala och lokala myndigheter för underlättande

av omplaceringen av den friställda arbetskraften.

Fastighetsnämnden har undersökt vilka åtgärder som bör vidtagas för att

förhindra att marken inom utvidgningsområdet exploateras på ett sätt som

kan försvåra ett framtida förvärv av detsamma. Härvid har det framkom­

mit, att temporärt byggnadsförbud råder inom de delar av området som till­

hör Veberöds kommun. Något motsvarande förbud finnes icke för de delar

av området som är belägna inom Dalby och Södra Sandby kommuner. En­

ligt fastighetsnämnden har överenskommelse träffats om att länsstyrelsen

i samråd med I 7 skall orientera sistnämnda kommuner om de militära ut­

vidgningsplanerna och om önskvärdheten av att nybyggnadsverksamhet

inom det föreslagna utvidgningsområdet i möjligaste mån förhindras.

Fastighetsnämnden framhåller, att nämndens utredning icke har innefat­

tat någon beräkning av kostnaderna för förvärv av det föreslagna utvidg­

ningsområdet. En rent överslagsmässig bedömning ger enligt nämnden vid

handen, att kostnaderna — inklusive vad som redan nedlagts på förvärv av

salubj udna fastigheter, vilka icke omedelbart gränsar intill det hittillsva­

rande fältet — kan komma att röra sig om storleksordningen 15 miljoner

kronor. I detta belopp inrymmes dock icke eventuella kostnader för förvärv

av sommarstugor o. d.

Fastighetsnämnden framhåller, att de påbörjade successiva förvärven av

fastigheter, som frivilligt utbjudes till försäljning inom det föreslagna ut­

vidgningsområdet, givetvis bör fortsätta. Fastighetsnämnden anser detta

vara av stor betydelse för strävandena att begränsa de sociala följdverk­

ningarna av utvidgningen.

Yttranden

Chefen för armén anför, att utbildningen med stridsvagnar och pansar-

bandvagnar vid I 7 kommer att påbörjas sommaren 1963, då även de första

repetitionsövningarna med omorganiserade pansarbataljoner kommer att

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

20

äga rum. Chefen för armén understryker därför ånyo vikten av att den av

fastighetsnämnden föreslagna utvidgningen kommer till stånd samt att

denna påbörjas under budgetåret 1963/64. — Arméchefen biträder fastig-

hetsnämndens förslag, att en plantskola skall utgå ur det av honom före­

slagna utvidgningsområdet. — Arméchefen avser att i samråd med fortifi-

kationsförvaltningen utreda frågan, huruvida fastigheterna Revinge 82 och

83 skall inlemmas i det blivande övningsområdet. — Arméchefen anser det

lämpligt att ett naturskyddsråd inrättas för att biträda vid Revingefältets

skötsel.

Fortifikationsförvaltningen tillstyrker helt fastighetsnämndens förslag.

Ämbetsverket anför, att ytterligare försäljningserbjudanden inkommit. Mot

bakgrunden av detta förhållande befarar fortifikationsförvaltningen att de

medel som förvaltningen äskat för nästa budgetår för fortsatt inköp av

salubjudna fastigheter vid Revingehed (se s. 24) icke kommer att förslå.

För att icke behöva avvisa dessa försäljningserbjudanden torde det enligt

förvaltningen bli nödvändigt att förskjuta medel för ändamålet. Möjlighet

härtill kommer att finnas genom att — såvitt fortifikationsförvaltningen nu

kan bedöma — under budgetåret 1963/64 avsevärda kassamässigt outnytt­

jade belopp på markförvärvsanslag torde finnas tillgängliga.

Riksantikvarieämbetet, som hört landsantikvarien i Malmöhus län, anser

sig icke ha skäl att ur sina synpunkter avstyrka ett genomförande av för­

slaget. Ämbetet understryker särskilt vikten av att Silvåkra kyrka och kyrk­

by samt den såsom naturminne fridlysta Silvåkra allé skyddas och bevaras.

Ämbetet föreslår, att en inventering av fasta fornlämningar och bebyggelse

inom området jämte uppteckningar rörande näringsliv, seder, bruk och

folktro samt dokumentarisk fotografering av kulturlandskapet utföres ge­

nom ämbetets försorg, att för detta ändamål ett anslag av 75 000 kr. ställes

till ämbetets förfogande samt att ett råd för landskapsvård inom området

inrättas av samma slag som Havängsrådet.

Lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnden i Malmöhus län föreslår, att

ytterligare utredning och överväganden sker rörande avgränsningen i nord­

västra delen (väster och sydväst Revinge) av utvidgningsområdet i syfte att

söka i möjligaste mån lämna därstädes belägna, ur jordbrukssynpunkt

värdefulla brukningsenheter utanför övningsfältet. I övrigt motsätter sig

myndigheterna icke föreslagen avgränsning av området.

Länsstyrelsen i Malmöhus län, som hört Skånes naturskyddsförening och

som överlämnat skrivelser i ämnet från Skånes provinsförbund av Riks­

förbundet Landsbygdens Folk och ett antal i orten verksamma närings­

idkare, förordar, att innan definitiv avgränsning av övningsfältet sker när­

mare utredning om fältets utsträckning i söder och väster kommer till stånd

med aktgivande på bland annat de synpunkter som från markägarnas sida

framförts i ärendet. Länsstyrelsen föreslår, att ett naturvårdsråd inrättas

samt att den inom området befintliga, kulturhistoriskt värdefulla bebyggel­

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

21

sen och viktiga miljöer inventeras. Ställning bör enligt länsstyrelsen jämväl

tagas till hur den med inventeringen avsedda bebyggelsen (bland annat in­

om Silvåkra kyrkby) framdeles skall kunna vårdas i händelse befolkningen

inom området uttunnas som en följd av övningsfältets utvidgning. — Läns­

styrelsen anför, att för Veberöds kommun gäller förbud mot bebyggelse i

avbidan på att generalplan upprättas. Detta planarbete har nyligen påbör­

jats. Inom Dalby kommun gäller utomplansbestämmelser, omfattande bl. a.

Hällestads samhälle, och frågan om behovet av dylika bestämmelser för hela

kommunen diskuteras för närvarande. Inom Södra Sandby kommun gäller

utomplansbestämmelser beträffande Revinge samhälle. Frågan om faststäl­

lande av sådana bestämmelser för hela kommunen är för närvarande före­

mål för länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsen anför vidare, att länsstyrel­

sen i ett den 7 december 1962 dagtecknat förslag till plan för Malmöhus

läns indelning i borgerliga primärkommuner bland annat föreslagit ett

block omfattande förutom Veberöds och Dalby kommuner jämväl hela

Genarps kommun och Revinge församling av Södra Sandby kommun. Läns­

styrelsens förslag att till detta block hänföra jämväl Revinge församling be­

tingas icke av angelägenheten av att stärka blockets befolkningsunderlag.

Anledningen är fastmera de omständigheter som aktualiseras av övnings­

fältets utvidgning. Enligt länsstyrelsens mening erfordrar en ändamålsenlig

lösning av de med utvidgningen förenade frågorna en översiktlig planlägg­

ning avseende icke endast Veberöds och Dalby kommuner eller delar av

dessa kommuner utan jämväl hela Revinge församling. Det är enligt läns­

styrelsens mening vid sådant förhållande av väsentlig betydelse att övnings­

fältet blir beläget inom ett och samma kommunblock.

Vilka åtgärder från länsstyrelsens sida som bör vidtas i syfte att få till

stånd ett samordnat generalplanearbete sammanhänger med möjligheten att

bestrida kostnaderna för detta planarbete. Med hänsyn till de rent statliga

intressen varom här är fråga hemställer länsstyrelsen, att fastighetsnämn-

den beredes möjlighet att för ifrågavarande ändamål ställa medel till be­

rörda kommuners förfogande.

Svenska naturskyddsföreningen framhåller i huvudsak vad fastighets-

nämnden anfört om naturskyddet å övningsområdet.

C. Utvidgning av Västernorrlands regementes skjutfält vid Tjärnmyren och av

regementets övningsfält

Fortifikationsförvaltningen (skr. 15/8 1962) anmäler, att chefen för ar­

mén anmodat ämbetsverket att för budgetåret 1963/64 äska medel för ut­

vidgning av I 21 skjutfält vid Tjärnmyren och av regementets övningsfält.

Av handlingarna i ärendet inhämtas i huvudsak följande.

22

1. Utvidgning av I 21 skjutfält vid Tjärnmyren

Det nuvarande skjutfältet har visat sig för smalt vid stridsskjutningar,

främst under förbandsutbildningsperioden. Vidare begränsas vid tjälad

mark (riskfall II) skjutmöjligheterna ytterligare. Genom att utnyttja det

väster om skjutfältet belägna området såsom riskområde skulle en bety­

dande ökning av skjutmöjligheterna möjliggöras. Sålunda skulle bland an­

nat skjutning från flera skjutstationer med sinsemellan oberoende marke­

ring samt stridsskjutning i större omfattning kunna ske ävensom nya om­

råden inom det nuvarande fältet bli tillgängliga för nu icke möjliga skjut­

ningar och övningar.

Fortifikationsförvaltningen föreslår, att den närmast det nuvarande skjut­

fältet belägna delen av riskområdet förvärvas av kronan med äganderätt.

Området utgöres av obebyggd skogsmark i enskild ägo. Det innehåller i areal

ca 140 hektar och ingår i två brukningsenheter med skilda ägare. Det utgörs

av dels ett område om ca 98 hektar av fastigheten Hågesta l15, och dels ett

område om ca 42 hektar av fastigheterna Hågesta 356 och 357, samtliga i Sol­

lefteå. Beträffande övrig i riskområdet ingående mark, omfattande ca 190

hektar, avser fortifikationsförvaltningen att genom arrendeavtal tillförsäkra

kronan rätt att avlysa densamma såsom riskområde vid skjutningar inom

skjutfältet.

Militärbefälhavaren för II militärområdet framhåller, att den aktuella

utökningen av skjutfältet möjliggör utbildning i stridsskjutning med in­

fanteriets alla vapen med varierande svängningsvinklar.

2. Utvidgning av I 21 övningsfält

Den föreslagna utvidgningen avser områden om tillhopa omkring 75 hek­

tar, belägna å ömse sidor av det nuvarande fältet på dess smalaste del, där

fältet för närvarande har en bredd av endast omkring 600 meter. Utvidg­

ningen skulle medföra väsentligt förbättrade utbildningsmöjligheter, sär­

skilt vad avser övningar i pluton och kompani. Ett överförande i kronans

ägo av förevarande områden skulle vidare möjliggöra ett effektivare ut­

nyttjande av regementets i anslutning till områdena belägna skjutbana.

Fortifikationsförvaltningens utredning i ärendet ger vid handen, att 14

olika brukningsenheter med skilda ägare beröres av ifrågavarande mark­

förvärv. Av dessa objekt utgöres åtta av bebyggda småbruk, ett av obebyggd

jordbruks- och skogsmark, fyra av bebyggda bostadstomter och ett av en

obebyggd tomt.

Militärbefälhavaren framhåller, att stora fördelar ur utbildningssyn-

punkt skulle ernås genom förevarande utvidgning.

Fortifikationsförvaltningen finner nu behandlade markförvärv angelägna

och anser att de snarast bör komma till stånd. För förvärvens genomförande

erfordras enligt förvaltningen sammanlagt 1,2 miljon kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

23

D. Markförvärv för flygfältsarbeten m.m.

I annat sammanhang denna dag anmäles slutligt medelsbehovet för nästa

budgetår för det under kasernbyggnaders delfond av försvarets fastighets-

fond uppförda anslaget Flygfältsarbeten m. m. Därvid föreslås att utföran­

det av en ny flygbas med rull- och taxibanor, klargörings- och uppställ­

ningsplatser samt flygplanvägar påbörjas under nästa budgetår. Vidare före­

slås att redan befintliga baser kompletteras med uppställningsplatser och

vägar.

Fortifikationsförvaltningen (skr. 15/8 1962) anför, att angivna arbeten

kommer att medföra behov av markförvärv, i första hand vad gäller anläg­

gandet av de nya rull- och taxibanorna. Beträffande uppställningsplatserna

kräves tillgång till ett stort antal mindre och från varandra skilda mark­

områden ävensom mark för anslutningsvägar till desamma. Huruvida och

i vilken omfattning dessa områden bör förvärvas med äganderätt eller an­

skaffas med servitutsrätt (eller nyttjanderätt) kan fortifikationsförvalt­

ningen icke angiva för närvarande. Frågan härom måste avgöras från fall

till fall och i regel först efter förhandlingar med vederbörande markägare.

Under ifrågavarande anslagspost har fortifikationsförvaltningen även be­

räknat medel för fortsatt anskaffning av mark för flygvapnets bombfäll­

nings- och skjutplatser. Kostnaderna för samtliga här ifrågakommande

markförvärv kan fortifikationsförvaltningen för närvarande icke närmare

angiva, men förvaltningen beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till i

runt tal 2 miljoner kronor.

E. Oförutsedda utgifter m.m.

Under senare år har som regel särskilda medel beräknats för att möta

oförutsedda utgifter i samband med markförvärv. I de fall där expropria­

tion måste tillgripas kan det inträffa att den fastställda expropriations-

ersättningen överstiger det vid anslagsberäkningen uppskattade värdet av

expropriationsföremålet. Dessutom kan prisstegringar inträffa under den

ofta ganska långa tid som förflyter innan förvärvet kan genomföras. Genom

att särskilda medel anvisats för att möta oförutsedda utgifter har det i

många fall blivit möjligt att undvika särskilda framställningar till riksda­

gen för att täcka sådana kostnadsökningar.

De för oförutsedda utgifter anvisade medlen har vidare utnyttjats för att

bestrida kostnader för smärre kompletteringar av fastighetsbeståndet eller

för förvärv av mindre områden som kompensation för områden som måste

avstås till städer eller andra tätorter för bostadsbebyggelse eller andra ända­

mål. Denna anordning har visat sig mycket värdefull. BI. a. har det varit

möjligt att genomföra önskvärda mindre markförvärv vid tillfällen, då ett

24

snabbt beslut kunnat medföra ekonomiskt fördelaktiga inköp, t. ex. då en

fastighet utbjudits till försäljning genom mäklare eller på auktion.

Fortifikations förvaltningen (skr. 15/8 1962) hemställer, att även för

nästa budgetår medel för att möta oförutsedda utgifter av här angivet slag

beräknas under anslaget.

För arméns del bör enligt ämbetsverket 2 miljoner kronor beräknas för

ändamålet. Beloppet bör enligt förvaltningen i första hand få utnyttjas för

förvärv av salubjudna fastigheter i anslutning till övningsfält, som utnyttjas

av pansar- och pansarinfanteriregementena — i första hand Revingefältet

(jfr prop. 1962: 66, s. 7). För marinens del beräknar förvaltningen 200 000

kr. Förvaltningen avser att undersöka huruvida något av de markhehov

som i överbefälhavarens investeringsplan upptagits för Härnösands kust­

artillerikår och inom Blekinge kustartilleriförsvar skulle kunna tillgodoses.

För flygvapnet beräknar ämbetsverket likaledes 200 000 kr. Under anslags­

posten bör sålunda beräknas sammanlagt (2 000 000 + 200 000 + 200 000 =)

2 400 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Departementschefen

Den av 1962 års höstriksdag (prop. 1962: 173; SU 187; rskr. 401) besluta­

de omorganisationen av pansartrupperna och pansarinfanteriet, innebäran­

de bl. a. att vissa förband, däribland I 7 och P 4, omvandlas till s. k. blan­

dade pansarregementen aktualiserar utvidgning av pansartruppernas öv­

ningsfält. De förband, vid vilka utvidgning av övningsfält i första hand bör

genomföras är I 7 och P 4.

Jag anhåller, att först få ta upp frågan om utvidgning av övningsfältet

vid Skövde.

P 4 nuvarande övningsfält omfattar omkring 700 hektar. Försvarets fas-

tighetsnämnd har framlagt två förslag att utvidga fältet. Det ena, alternativ

I, innebär att fältets areal ökar med ca 1 300 hektar medan arealökningen

enligt det andra förslaget, alternativ II, är ca 1 800 hektar. Den väsentligaste

skillnaden mellan förslagen är att enligt alternativ II hela Ivlagstorps egen­

dom skall förvärvas medan endast en del av denna egendom ingår i utvidg-

ningsområdet vid alternativ I. Kostnaderna för markförvärv, iordningstäl­

lande av utvidgningsområdet m. m. beräknas av fastighetsnämnden i alter­

nativ I till ca 11 miljoner kronor och i alternativ II till ca 12,8 miljoner

kronor.

Fastighetsnämnden anser, att alternativ I ur militär synpunkt är att före­

draga för övningar med bandfordon genom att det omfattar större samman­

hängande öppna arealer än alternativ II. Även alternativ II är emellertid

acceptabelt ur pansarövningssynpunkt och synes innebära vissa fördelar i

förhållande till alternativ I. Fältet får sålunda ökat djup och ökade varia­

tionsmöjligheter. För Skövde garnison i dess helhet innebär ett större öv­

ningsfält enligt alternativ II en tillgång.

Ur jordbrukssynpunkt innebär enligt fastighetsnämnden alternativ II, att

antalet berörda brukningsenheter blir betydligt mindre än vid alternativ I.

Förvärv av flera välskötta och relativt bärkraftiga familjejordbruk, vilkas

ägare sannolikt icke önskar sälja sina gårdar, undvikes. Alternativ II till­

godoser ägarens av Klagstorps egendom önskemål, att egendomen icke sön­

derdelas, vilket skulle bli nödvändigt vid alternativ I. Förvärvet av Klags-

torp, omfattande mer än hälften av hela utvidgningsområdet enligt alterna­

tiv II, sker genom frivillig uppgörelse.

De sociala konsekvenserna anser fastighetsnämnden bli mindre enligt al­

ternativ II än enligt alternativ I. Antalet berörda personer är i stort sett det­

samma, men intrånget synes bli mindre för personer som endast beröres av

alternativ II än för dem som endast beröres av alternativ I.

Merkostnaderna för markförvärv m. m. enligt alternativ II uppväges en­

ligt fastighetsnämndens mening väl av de fördelar icke minst ur civil syn­

punkt, som erhålles vid genomförande av en utvidgning av övningsfältet

enligt alternativ II.

Huvudpunkterna i fastighetsnämndens utvidgningsförslag enligt alterna­

tiv II tillstyrkes eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser utom

Svenska naturskyddsföreningen.

Liksom fastighetsnämnden och samtliga berörda myndigheter förordar

jag på angivna grunder ett genomförande av det såsom alternativ II beteck­

nade utvidgningsförslaget. De sociala olägenheterna av en sådan utvidgning

synes begränsade och de minskas ytterligare genom att åtskilliga personer

bör kunna bo kvar även efter det att området tagits i anspråk för övnings­

ändamål.

Vissa myndigheter och intressenter i Skaraborgs län har förordat ändrad

gräns i nordväst (Segerstorpsområdet) för det föreslagna utvidgningsområ­

det samt att ett som naturpark planerat område vid Sjötorp undantages från

förvärvet. De har vidare understrukit vikten av att vissa kulturvärden så­

som Hagelbergs kyrka och kyrkogårdar samt Klagstorps egendoms man-

gårdsmiljö tillvaratages.

Med hänsyn till den betydelse utvidgningsområdet intill Segerstorp och

i utvidgningsområdet ingående del av fastigheten Sjötorp 31 har ur militär

synpunkt bör dessa områden enligt min mening icke undantagas. Jag förut­

sätter dock, att för befolkningen i Segerstorp störande övningar (med band­

fordon och dylikt) icke skall förekomma närmast tätbebyggelsen. När det

gäller området å Sjötorp 31 är det såsom arméchefen framhållit av stor vikt

att här få en förbindelseled mellan södra delen av nuvarande övningsområdet

och utvidgningsområdet i söder. Jag vill understryka, att avsikten endast är

att skapa en framkomstväg för stridsvagnar genom området. Härigenom kan

områden med värdefull natur skyddas.

Svenska naturskyddsföreningen har framhållit, att övervägande delen

av det föreslagna utvidgningsområdet är av intresse ur naturvårdssynpunkt

Kungl. Maj.ts proposition nr 109 år 1963

25

26

och en betydande del lämplig som fritidsområde. Med hänsyn till de goda

erfarenheterna av det naturskyddsråd som fungerar såsom rådgivare vid

skötseln av Ravlundafältet (Havängsrådet) anser jag att ett sådant råd

jämväl bör inrättas för skötseln av förevarande övningsfält. Härigenom

torde naturvårdsintressen m. m. bli i görlig mån tillgodosedda.

Önskemål har framförts om att Hagelbergs kyrka och kyrkogårdar samt

bebyggelsen å Klagstorps gård i möjligaste mån skyddas. Jag biträder

dessa önskemål. Jag vill i sammanhanget påpeka, att frågan om den fram­

tida användningen av byggnaderna på Klagstorp är under utredning.

För undersökning av utvidgningsområdet genom riksantikvarieämbetets

försorg ävensom för utgrävning av fornlämningar i enstaka fall bör beräk­

nas högst 50 000 kr. Enligt min mening är det nämligen angeläget att

fornlämningarna där så är möjligt bevaras och skyddas.

Fastighetsnämnden har framhållit att en ytterligare förbättring av öv-

ningsbetingelserna skulle erhållas genom förvärv av mark inom de områ­

den i nordöstra och östra delarna av alternativ I som uteslutits i det av

nämnden förordade alternativet. Lantbruksstyrelsen har för sin del ansett

att det i alternativ I föreslagna utvidgningsområdet icke bör minskas även

vid ett förvärv av hela Klagstorps egendom. Kostnadsskäl talar enligt min

mening — åtminstone för närvarande — emot att utvidgningsområdet ökas

på sätt sålunda ifrågasatts. Skulle emellertid i framtiden fastigheter inom

dessa områden frivilligt utbjudas till försäljning bör sådana gårdar förvär­

vas om medel härför finns tillgängliga och förvärv kan ske till skäligt pris.

I övrigt föreslår jag att utvidgningen av övningsfältet i Skövde genom­

föres i huvudsak enligt fastighetsnämndens förslag. Kronan bör vara beredd

att —- om ägarna så önskar — inlösa fastigheter som bildar enklaver i fäl­

tet, bl. a. bebyggelsen vid Björkängen i den mån förvärv kan ske till skä­

ligt pris.

För genomförande av en första etapp av utvidgningen föreslår jag, att

för nästa budgetår beräknas ett belopp av sex miljoner kronor. Jag räknar

därvid med att förvärv av Klagstorps gård kommer att ske under budget­

året 1963/64.

Jag upptar härefter till behandling frågan om utvidgning av övningsfäl­

tet vid Revingehed.

Jag anser, att behovet av utvidgning av Revingefältet är styrkt genom vad

chefen för armén och fastighetsnämnden anfört. Liksom myndigheterna

finner jag det även angeläget att övningsfältet dimensioneras så att be­

hovet av mark för tillämpade förbandsövningar för P 2 tillgodoses. Vid

bedömandet av frågan om det utvidgade övningsfältets storlek anser jag

hänsyn jämväl böra tagas till att I 6, som enligt förenämnda beslut av 1962

års höstriksdag skall ombildas till blandat pansarregemente, för vissa sam-

övningar kan bli beroende av ett utvidgat Revingefält. Jag har ingen erin­

ran mot det framlagda utvidgningsförslaget i vad avser utvidgningsområ-

Kungi. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

27

dets omfattning eller dess avgränsning i stort. Gränsdragningsfrågorna

måste dock bli föremål för ytterligare detalj utredning varvid i första hand

de av lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnden i Malmöhus län resta

spörsmålen bör uppmärksammas. Den totala landarealen för Revingefältet

ökas genom utvidgningen från i runt tal 1 100 till ca 4 000 hektar. Mark­

beskaffenheten inom övervägande delen av utvidgningsområdet gör detta

väl lämpat för pansarövningar.

Ur jordbrukssynpunkt har utvidgningsområdets östra och mellersta de­

lar ringa värde. Inom områdets södra, sydvästra och nordvästra delar fin­

nes vissa gårdar av bättre beskaffenhet. Flertalet av dessa gårdar måste

ingå i det utvidgade övningsfältet, om icke syftet med utvidgningen skall

förfelas. Närmare utredning bör dock verkställas rörande förutsättningarna

att utesluta ett par gårdar, ingående i Revinge skifteslag, ur utvidgningsför-

slaget. — Ur skogsbrukssynpunkt synes inga olägenheter av betydelse be­

höva uppkomma. Nuvarande relation mellan skog och öppen mark bör

bibehållas.

Inom såväl det nuvarande övningsfältet som det föreslagna utvidgnings­

området finnes vissa partier, som är av stort värde ur naturskyddssyn­

punkt. Möjligheter finnes att bereda de viktigaste av dessa partier tillfreds­

ställande skydd. Ett särskilt naturskyddsråd bör inrättas för skötseln av

Revingefältet.

Eftersom ett utvidgat Revingefält icke är avsett för stridsskjutningar,

är en viss bosättning alltjämt möjlig inom fältets gränser. I konsekvens

härmed har förutsatts, att vissa koncentrerade bebyggelseområden, främst

det centrala området vid Silvåkra by och vissa områden med fritidsbebyg­

gelse, skall kunna lämnas att bestå såsom enklaver inom fältet. Kronan

bör dock vara beredd att — i den mån ägarna själva så önskar — inlösa

byggnader med tillhörande mark inom det utvidgade övningsfältet under

förutsättning att förvärv kan ske till skäligt pris.

Konsekvenserna ur social synpunkt av den föreslagna utvidgningen kan

bedömas få en förhållandevis begränsad räckvidd; de bör ytterligare kunna

mildras genom att de som så önskar bör kunna bo kvar inom övningsfäl­

tet. I flertalet fall torde dock ett sådant kvarboende icke lösa de problem

som uppkommer genom att jordbruksdriften inom området läggs ned. I

många fall torde emellertid den planerade övningsfältsutvidgningen en­

dast innebära tidigareläggande av en omställningsprocess, som inom en

icke alltför avlägsen framtid ändock blivit oundviklig med hänsyn till jord­

brukets rationalisering. Omställningsprocessen torde snarare underlättas

än försvåras genom att kronan efter hand förvärvar brukningsenheter som

skall ingå i det utvidgade övningsfältet. Denna uppfattning bestyrkes av

att ett betydande antal fastighetsägare inom området spontant hembjudit

sina fastigheter till kronan för inlösen. I de fall, där omställningsproblem

av större räckvidd uppkommer, synes vederbörande länsorgan böra inkopp­

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

28

las. Jag förutsätter, att fortifikationsförvaltningen i sådana fall tar sam­

råd med vederbörande myndigheter.

En av fastighetsnämnden gjord överslagsmässig bedömning ger vid han­

den, att kostnaderna för förvärvet — inklusive vad som redan nedlagts

på förvärv av salubjudna fastigheter — kan komma att röra sig om stor­

leksordningen 15 miljoner kronor.

Förvärv av mark som skall ingå i det utvidgade övningsfältet har som

framgår av den förut lämnade redogörelsen delvis påbörjats genom förvärv

av ett antal salubjudna fastigheter. Dessa förvärv bör givetvis fortsätta. Jag

anser detta vara av stor betydelse för strävandena att begränsa de sociala

följdverkningarna av utvidgningen. För nästa budgetår torde endast så­

dana förvärv bli aktuella. De bör genomföras med beaktande av ägarnas

önskemål om tidpunkt för kronans förvärv. I den mån medel som beräk­

nats för utvidgning av Revingefältet icke förslår bör därför andra medel

för markförvärv kunna tas i anspråk i den mån så kan ske inom ramen

för anslaget.

Jag biträder riksantikvarieämbetets förslag att ett belopp av 75 000 kr.

ställes till ämbetets förfogande för inventering av utvidgningsområdet. För

att ett samordnat generalplanearbete enligt länsstyrelsens förslag skall

kunna åstadkommas föreslår jag att statsbidrag för detta ändamål enligt

fortifikationsförvaltningens prövning får lämnas till av utvidgningen be­

rörda kommuner. Förekommande bidrag bör utbetalas med anlitande av

förevarande anslag.

Jag beräknar medel för utvidgning av I 21 skjutfält vid Tjärnmyren och

av regementets övningsfält. Den närmare omfattningen av utvidgnings-

områdena bör få prövas av Kungl. Maj :t.

För markförvärv för övningsfält m. m. beräknar jag för budgetåret

1963/64 ett medelsbehov av 11,6 miljoner kronor. Av dessa medel avses som

jag tidigare anfört 6 miljoner kronor för en första etapp av utvidgningen

av övningsfältet i Skövde. Vidare erfordras 1,2 miljon kronor för utvidg­

ning av I 21 skjut- och övningsfält. Dessutom bör beräknas 2 miljoner

kronor för markförvärv för flygfältsarbeten m. m. Slutligen avses 2,4 mil­

joner kronor för diverse utgifter för markförvärv, i första hand för utvidg­

ning av Revingefältet.

Under åberopande av vad sålunda anförts får jag hemställa, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Markförvärv för övningsfält m. m. för budgetåret

1963/64 under kasernbyggnaders delfond av försvarets fas-

tighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 11 600 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman-

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

29

de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans

Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition

av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

Ur protokollet:

Eric Wachtmeister

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

V~ »Ai'

m% m«A

javt&Ki

*»iVÄ

;y$38 W6^j

"dstvrv

aefsfibri

U203.

rökabefih

■*&?*

U4jt£/j!f£

*T&

tmtkfz .

uW:3?

wfgjägj

Teckenförklaring

UW&

K-JZ*

:555»

i

■•iöLSl

'*£kM

wmå

■“

®f£g§

får A

1 och 2 = P 4 nuvarande övningsfält

3 = skjutbanor för P 4 och K 3

6 = T2 övningsfält

--------- = Gräns för utvidgningsförslag alt. I.

___ =

»

»

*

alt. II.

Kungl. Maj:ts proposition nr 109 år 1963

31

a

ä®il4.T

inju*beriKi6

\ >Mvv

|M.n,i',l|ll)li/

"'blll,/'

llaqards

rrevahl

4

S"*:.

yrsSfSaFrii

TtpjXfå&b&Voreimd.

r ”^1

Knprrxut

^ f o\

Vom t)

V iWlIfW

<i &—p&,

k |?¥ll

fifc K

avno «....'

¥:äé*lm

■Lävé,

PUivd

LÄS

wmss^m,

^

-

ra =

Teckenförklaring

Nuvarande övningsfält

Fastighetsnämndens förslag till övningsfältsutvidgning

Planerad enklav inom övningsfältet