Prop. 1963:114

('angående samordning av underhållet av krigsmaktens telemateriel m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr i 14 dr 1963

1

Nr 114

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående samordning av

underhållet av krigsmaktens telemateriel m. m.; given Stockholms slott den 15 mars 1963.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med anledning av ett av försvarets arbetsgrupp för teleunderhåll (FATU) avgivet betänkande redovisas i propositionen åtgärder för en strukturratio­ nalisering och samordning av underhåll av krigsmaklens telemateriel. Led­ ningen av den samordnade teleunderhållsverksamheten avses skola uppdra­ gas åt flygförvaltningen, där ett för krigsmakten gemensamt teleunderhålls- kontor inrättas. Driften av för krigsmakten gemensamma teleunderhålls- verkstäder föreslås skola ledas av försvarets fabriksstyrelse. Ett statligt bolag, vars aktier förutsättes skola förvaltas av försvarets fabriksstyrelse, skall organisera och driva en ny gemensam teleunderhållsverkstad i Växjö. För tecknande av aktier i bolaget begäres för budgetåret 1963/64 ett anslag av 15 000 000 kr. som investering i försvarets fabriksfond. Vidare föreslås att staten ikläder sig garanti för ett belopp av högst 16 000 000 kr. för kre­ diter till bolaget.

I propositionen redovisas vidare föreliggande planer att förlägga viss teleunderhållsverksamhet till östersundsområdet.

1—4630 63

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 114

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj. t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 mars 1963.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indholm

,

K

ling

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

,

H

olmqvist

, A

spling

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, fråga om samord­ ning av underhållet av krigsmaktens telemateriel m.m. och anför därvid följande.

I. Inledning

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 18 mars 1961 tillkallade jag utredningsmän med uppgift att utarbeta ett underlag för bedömning av de ur ekonomiska och organisatoriska synpunkter lämpligaste formerna för underhåll av krigsmaktens tygmateriel (motsvarande). Utredningsmännen, som antog benämningen försvarets underhållsutredning, ingav till departe­ mentschefen den 23 januari 1962 en promemoria vari bl. a. betonades vik­ ten av snabba organisatoriska åtgärder för att nå en tillfredsställande lös­ ning av problemen med underhåll av krigsmaktens materiel inom tele- och robotområdet.

Med anledning av förslag i förenämnda promemoria tillkallades med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 16 mars 1962 fem experter1 för att inom försvarsdepartementet verkställa undersökningar rörande organisa­ tions- och driftform för underhåll av krigsmaktens teletekniska materiel m. m. Experterna — försvarets arbetsgrupp för teleunderhåll (FATU) — har den 1 december 1962 överlämnat betänkande med förslag till samord­ ning av underhållet av krigsmaktens telemateriel (Underhåll av telemate­ riel, Försvarsdepartementet, stencilerat betänkande 1962:3).

I sammanhanget torde få erinras om att 1960 års riksdag (prop. 120; SU 127 och 147; rskr. 335) fattat principbeslut om förflyttning av den i Stock­ holms tygstation ingående signalverkstaden i Sundbyberg (SiS) till Borås, Jönköping eller Växjö. De påbörjade undersökningarna rörande formerna för underhållsverksamheten gav emellertid anledning till antagande att det

1 Civilekonomen' B. U. E. Christell, ordförande, avdelningsdirektören vid försvaretsTförvalt- ningsdirektion T. Palm, majoren vid fälttygkåren H. R. A. Edborg, förste byråingenjören vid flygförvaltningen K. S. O. Beijner och civilingenjören B. A:son Elfström.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

3

var osäkert om SiS borde bibehållas som särskild enhet. Kungl. Maj:t har

därför inte vidtagit åtgärder för att verkställa SiS förflyttning i avvaktan

på prövning av frågan om teleunderhållets utformning.

Yttranden över FATU:s betänkande har avgivits av överbefälhavaren,

efter hörande av cheferna för armén, marinen och flygvapnet, försvarets

civilförvaltning, fortifikationsförvaltningen, armétygförvaltningen, marin­

förvaltningen, flygförvaltningen, försvarets forskningsanstalt, försvarets för-

valtningsdirektion, arbetsmarknadsstyrelsen, överstyrelsen för yrkesutbild­

ning, statskontoret, civilförsvarsstyrelsen, telestyrelsen, 1956 års försvars-

förvaltningssakkunniga, länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs och Älvs­

borgs län, lokaliseringsutredningen rörande statlig verksamhet, Landsorga­

nisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sve­

riges akademikers centralorganisation (SACO) och Sveriges industriförbund.

Därutöver har från olika håll gjorts framställningar i fråga om lokali­

sering av i betänkandet föreslagen ny televerkstad.

Sedan vid beredningen inom försvarsdepartementet fråga uppkommit att

anförtro driften av centrala teleunderhållsanstalter åt försvarets fabriks­

verk har en departementspromemoria i ämnet upprättats, över denna har

försvarets fabriksstyrelse avgivit yttrande. II.

II. Nuvarande organisation av krigsmaktens teleunderiiåll

Ledningen av underhållsverksamheten i fråga om tygmateriel handhas

för närvarande i tekniskt och ekonomiskt avseende centralt av de tre tyg-

förvaltande ämbetsverken — armétygförvaltningen, marinförvaltningen och

flygförvaltningen — som var för sig utarbetar materielbeskrivningar, tek­

niska underhållsinstruktioner och i övrigt reglerar underhållsverksamheten

inom respektive försvarsgren.

I de centrala förvaltningarna är ansvaret för underhållsverksamheten

olika fördelat. Inom var och en av de tre tygförvaltningarna finns för verk-

stadstjånsten ansvariga organ, nämligen armélygförvaltningens verkstads-

avdelning, marinförvaltningens verkstadsbyrå och flygförvaltningens under-

hållsavdelning. Dessa enheter har att handlägga frågor om planering, pro­

jektering och utrustning av verkstäder, verkstädernas personalbehov, redo­

visningen vid verkstäder och till dessa hörande förråd, teknisk och ekono­

misk övervakning av verkstädernas drift och därmed sammanhängande

frågor.

Planläggning av krigsreparationstjånsten ingår i de tre enheternas upp­

gifter, dock i olika utsträckning. Planläggningen omfattar organisation och

utrustning av självständiga underhållsförband (krigsverkstäder) samt and­

ra underhållsförbands utrustning med verkstadsteknisk materiel (maskiner,

verktyg, reservdelar).

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 11

4

år 1963

Armétygförvaltningens verkstadsavdelning anskaffar viss utrustning för reparationstjänsten i krig och uppgör förslag till anskaffning av reservdelar för reparationstjänsten. Denna senare anskaffning omhänderhas av veder­ börlig sakavdelning. Inom marinförvaltningen råder en motsvarande ar­ betsfördelning mellan verkstadsbyrån och sakavdelningarna. Flygförvalt­ ningens underhållsavdelning har hela ansvaret för anskaffning och organi­ sation av resurserna för reparationstjänsten i krig.

Det åligger alla tre enheterna att ombesörja fackteknisk utbildning av för underhållsverksamheten erforderlig personal.

Förrådshållning av reservdelar för underhållet ankommer inom armé- tygförvaltningen på tyg förråd sbyrån och inom marinförvaltningen på veder­ börlig byrå, dock att verkstadsbyråns förrådssektion handhar viss tele- och motormateriel (sedan 1/11 1962 har denna materiel överflyttats till det för­ söksvis inrättade förrådskontoret). Vid flygförvaltningen åligger det under- hållsavdelningen att sörja för förrådstjänst och materielförsörjning vad av­ ser flygmaterielunderhåll.

Vid sidan av försvarsgrensförvaltningarna bedriver det i försvarets forsk­ ningsanstalt ingående försvarets teletekniska laboratorium arbete med typ­ provning av telekomponenter och utarbetar försvarsstandard för dessa. Ny­ ligen har inom laboratoriet även inrättats en driftsäkerhetssektion, som skall verka för tillförlitlighetsteknikens utveckling och dess tillämpning på militär materiel.

Det föreligger stora skillnader i fråga om uppgifter och ansvar mellan armétygförvaltningens verkstadsavdelning och marinförvaltningens verk- stadsbyrå å ena sidan och flygförvaltningens underhållsavdelning å den andra. Vid armétyg- och marinförvaltningarna är sakavdelningarna (mot­ svarande) ålagda de förberedande leden av underhållsverksamheten för tele- materiel, nämligen att utarbeta tekniska föreskrifter och anvisningar för un­ derhållet samt att beräkna behov av och anskaffa reservdelar och annan er­ sättningsmateriel. Vid flygförvaltningen åvilar detta ansvar underhållsav- delningen.

Fn allvarlig eftersläpning anses råda i fråga om utarbetande av under- hållsinstruktioner. önskemålet att såväl materielbeskrivningar som under- hållsinstruktioner skall kunna tillhandahållas samtidigt som materielen ta- ges i bruk torde icke alltid tillgodoses.

Underhållsarbeten som kräver verkstadsresurser utföres huvudsakligen vid ett 70-tal verkstäder som drivs i någon av de tre centrala förvaltningar­ nas regi. Endast en för krigsmakten gemensam televerkstad finns, den i Gö­ teborgs örlogsvarv ingående försvarets televerkstad i Göteborg (FTG). Här­ till kommer en televerkstad vid det statliga Karlskronavarvet Aktiebolag. Endast i undantagsfall utnyttjas civila verkstadsresurser.

Såväl tillsyner som översyner, reparationer och modifieringar uppdrages åt verkstäder, som är underställda respektive tygförvaltning. Vid armén ut-

Kungl. Maj:ts proposition nr 11U år 1963

5

göres dessa av tygverkstäder av 1. och 2. klass samt serviceverkstäder, vid marinen av verkstäder ingående i örlogsvarv och kustartilleriförsvar och serviceverkstäder samt vid flygvapnet av centrala flygverkstäder, regionala televerkstäder och flottiljverkstäder.

De tre försvarsgrenarnas huvudverkstäder för telemateriel är för armén: SiS och Bodens tygstations tygverkstad marinen: teleteknisk verkstad ingående i örlogsvarvet i Stockholm och

Karlskronavarvet Aktiebolag flygvapnet: centrala flygverkstaden i Arboga (CVA).

III. FATUs 8 förslag och däröver avgivna yttranden m. m.

a) Progno* beträffande teleunderhåUningsvolymen m. m. under 1960-talet

Genom en omfattande genomgång av såväl den nuvarande som den till­ kommande materielens sammansättning — så långt fram i tiden som till­ gängliga planer medger — har FATU beräknat materielvolymens föränd­ ringar under 1960-talet samt därav föranledda ändringar i anspråk på un- derhållsinsatser. Följande tabeller visar utvecklingstendenserna i samman­ drag för krigsmakten i dess helhet.

Tabell 1. Telemateriel

Budgetår

Anskaffn. -f

installation

mkr

Totalt underhåll

mkr

Underhåll/anskaff-

ning + installation

(kol. 3:2) %

1

2

3

4

1960/61

1 168

50,8

4,3

1963/64 1 719

66,6

3,8

1966/67 2 629

89,1

3,3

1969/70 3 318 109,5

3,2

Tabell 2. Robotmateriel

Kostnader, volymer m.m. 1960/61 1963/64 1966/67 1969/70

Materielvolym (mkr)...........

60

530

1 000 1 600

Andel teleunderhåll (%)... Kostnader teleunderhåll (mkr

60

65

70

75

/är)......................................

0,9 8,5 19 30

Underhållsvolym tele (man) 25 240

550 860

Som framgår av tabellerna antas materielvolymen (exklusive robotma- leriel) öka ca 3 gånger medan underhållskostnaderna bedömes öka ca 2 gånger under 10-årsperioden 1960/70. Främst genom tillkomsten av Stril-60- systemet bedömes flygvapnets andel av den totala materielvolymen öka snabbare än de övriga försvarsgrenarnas. Flygvapnets andel beräknas till 53 % 1970 mot 40 % 1960.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H år 1963

Av tabell 1 framgår också, att underhållskostnaderna i procent av mate- rielvolymen (kol. 4) under 1960-talet kommer att minska från ca 4,3 % till 3,2 %. Denna minskning härrör dels från den kontinuerliga förbättring­ en av de i materielen ingående komponenternas kvalitet, och dels från upp- byggn^dsmässiga förändringar, införandet av uthytesenheter m. m.

Underhållserfarenheterna inom robotområdet är ännu begränsade. Den prognos beträffande underhållsbehovet som visats i tabell 2 grundas på be­ driven försöksverksamhet och tillgängliga utländska erfarenheter.

På grundval av här nämnda beräkningar av telematerielvolymens till­ växt och underhållsbehovets ökning inom krigsmakten under 1960-talet har FATU gjort vissa prognoser angående behovet av personal med teleteknisk utbildning. Detta beräknas stiga från ca 1 500 man 1960/61 till mellan 4 000 och 5 000 man 1969/70. Då samtidigt en expansion på det civila teletekniska produktionsområdet förutses, kan ett underskott på yrkesutbildad personal befaras under den närmaste 5-årsperioden. FATU understryker nödvän­ digheten av att effektiva åtgärder vidtages för att öka utbildningskapaciteten.

Yttranden

Försvarets forskningsanstalt har speciellt granskat den av FATU använ­ da metodiken för beräkning av underhållsbehoven och de därav erhållna resultaten och framhåller de osäkerhetsmarginaler som föreligger. De totala underhållskostnadernas ökning under perioden verkar dock enligt anstalten realistiska i förhållande till materielvolymens ökning, överbefälhavaren anser, att 1962 års försvarsöverenskommelse innebär att telemateriel och ro­ botar inte kommer att anskaffas i den utsträckning man tidigare antagit. Armétygförvaltningen, marinförvaltningen och flygförvaltningen har vissa allmänna erinringar mot de redovisade beräkningarna. Arbetsmarknadssty­ relsen framhåller, att en expansion på såväl det civila som det militära tele­ tekniska produktionsområdet kan förutses, varför det blir nödvändigt att vidta effektiva och omedelbara åtgärder för att öka utbildningskapaciteten på det teletekniska området. Överstyrelsen för yrkesutbildning anför, att de civila skolorna inom här ifrågavarande område under senare år byggts ut i raskt tempo och finner det svårt att i dagens läge uttala sig om, huruvida brist på arbetskraft kommer att föreligga. Sveriges industriförbund delar

FATU uppfattning att behovet av resurser för underhåll av militär telema- leriel kommer att öka kraftigt. Förbundet instämmer också i farhågorna för underskott på kvalificerad personal såvida ej effektiva utbildningsåt­ gärder vidtas.

b) Gemensamt ledningsorgan för teleunderhållet

FATU understryker, att underhållsproblemen alltmer måste uppmärk­ sammas ju mer komplicerad och »systembunden» materielen blir. Under- hållsaspekter måste beaktas vid anskaffning och modernisering av materiel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 År 1963

7

FATU pekar också på vikten av preventivt underhåll, varmed avses regel­ bundna kontroller och av dessa föranledda åtgärder. Angivna synpunkter utvecklas bl. a. sålunda.

Den ökade kompliciteten hos telematerielen och dess sammanbyggnad i omfattande system har medfört att driftsäkerhetsproblemen accentuerats. Betydelsen av ett kvalificerat studium av detta område har blivit alltmer påtaglig, liksom nödvändigheten av att kunna förutsäga sannolikheten för att fel skall uppstå i ett system och vidtaga lämpliga åtgärder för att för­ hindra, att sådana fel sätter hela systemet ur funktion.

Det blir alltmer uppenbart, att frågan om hur materielen skall vårdas och omhändertas för att under dess planerade användningstid bibehålla den av­ sedda funktionsdugligheten icke kan lösas i efterhand utan måste beaktas och behandlas samtidigt med att konstruktionerna utformas.

All strävan går ut på att göra materielen underhållsfri. Detta är sällan möjligt. Materielen kan dock konstrueras så att den är mer eller mindre »underhållsvänlig». Ju mer komplicerad materielen är desto större blir un- derhållskraven — om dock ej i direkt proportion — och desto större blir kraven på att materielen utformas så att den är enkel att underhålla. Tele­ materielen tillhör utan gensägelse den materielgrupp där underhållsproble- men blivit mest framträdande.

Även försvarets underhållsutredning har starkt understrukit betydelsen av att underhållssynpunkterna beaktas redan vid projektering och konstruktion av ny materiel samt av att underhållssynpunkter beak­ tas även vid planering i staberna. Genomtänkta konstruktioner och gott ut­ förande minskar skadefrekvens och reparationsbehov, men om konstruk­ tionen icke är anpassad til! truppens användningsbetingelser och vållar komplikationer i utbildningen, kan underhållsbehovet ökas på ett oförutsett sätt. Ur underhållssynpunkt är det således önskvärt, dels att materielen icke anskaffas förrän den blivit i detta hänseende »tekniskt mogen», dels att för­ hållandet kvalitet/kostnad för viss materiel bedömes med utgångspunkt i den sammanlagda kostnaden för materielens projektering, inköp, drift och underhåll under avsedd livstid och icke i enbart inköpspriset.

Underhållssynpunkterna måste beaktas också i många andra hänseenden, bl. a. vid ändringar och modifieringar av äldre materiel. Ur underhållssyn­ punkt är det väsentligt att materielen får en uppbyggnad som medger utby­ tessystem, att försöks- och utprovningsverksamhet regelmässigt ingår i un­ derhålls- och drifltekniska undersökningar, att en organiserad felrapporte­ ring kommer till stånd, att standardiserings- och typminskningsarbetet in­ tensifieras samt att utarbetandet av materielheskrivningar och tekniska un- derhållsinstruktioner samordnas försvarsgrenarna emellan.

Underhållsverksamhetens yttersta syfte är dock att upprätthålla högsta möjliga tekniska beredskap. Utnyttjandet av teletekniken i vapensystem skapar krav på system och metodik i underhållsåtgärderna. I teleteknisk materiel kan i stor utsträckning sannolikheten för att fel skall uppstå be­ räknas. Härigenom får preventivt underhåll särskild betydelse. Det är möj­ ligt att förkalkylera de underhållsinsatser som behövs för att upprätthålla en på operativa grunder bestämd, teknisk beredskap hos materielen. Det kontinuerliga, preventiva underhållet ger erfarenheler som, systematiskt in­ samlade och bearbetade, dels gör det möjligt att successivt justera den för­ kalkylerade underhållsplaneringcn och dels ger underlag för förkalkyler beträffande behovet av underhållsinsatser för ny materiel.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 11

4

år 1963

FATU konstaterar, att i den nuvarande försvarsgrensvis uppdelade orga­ nisationen är teleunderhållsuppgifterna inom försvarsgrensförvaltningarna fördelade på såväl sakorgan som underhållsorgan samtidigt som underhålls- organens organisation sinsemellan är olika, vilket allt gör det svårt att ut­ veckla metoder för analys av ny materiels underhållsbehov, utveckla stan­ dardiserad underhållsmetodik etc. samt skapa systematik och planering i underhållsverksamheten. Med hänsyn till den kommande expansionen av telematerielvolymen inom krigsmakten och de krav som måste ställas i frå­ ga om systematik och planering när det gäller en rationellt bedriven under- hållsverksamhet bör enligt FATU upprättas ett för de tre försvarsgrenarna gemensamt förvaltningsorgan för teleunderhållsfrågor, försvarets teleunderhållskontor.

Även de verkställande underhållsanstalterna måste ökas, främst verk- stadsresurserna. För att dessa skall kunna utnyttjas rationellt bör de så långt möjligt vara gemensamma för krigsmakten. En gemensam ledning av sådana underhållsanstalter erfordras i de centrala förvaltningarna. Denna bör förläggas till teleunderhållskontoret, vars viktigaste uppgifter blir att planera, leda och kontrollera insatsen av underhållsanstalterna.

Eftersom verksamheten vid underhållsanstalterna begränsas av de eko­ nomiska resurser, som kan ställas till förfogande, blir en kartläggning av underhållskostnaderna av avgörande betydelse för inriktningen av materiel- underhållet. Särskild vikt bör därför enligt FATU läggas vid att åstadkom­ ma ett redovisningssystem, som gör det möjligt att bedöma kostnaderna för olika underhållsarbeten oberoende av organisationsformen och placeringen i den statliga hierarkien av den verkstad där arbetet utföres och oavsett om verkstaden är statlig eller privat.

Teleunderhållskontoret bör omfatta i princip fyra enheter, en för plane­ ring, en för anläggningar och personal, en för drift och en för ekonomi. Härtill kommer en militärassistent.

Planeringsenheten får som uppgift att skapa förutsättningar för och vid­ makthålla ett samlat underlag för underhållsverksamhetens långsiktiga pla­ nering samt att med hjälp av detta underlag medverka vid projektering, konstruktion och anskaffning av ny materiel. Enheten bör även ansvara för att tekniska underhållsinstruktioner utarbetas.

Anläggnings- och personalenheten skall lösa uppgifter som sammanhäng­ er med projektering av verksladsanläggningar och verkstäders utrustning med maskiner, verktyg och provningsutrustningar m. m. samt handlägga personalredovisnings- och personalplaneringsuppgifter.

Driftsenheten skall handlägga frågor som hör samman med driften av de gemensamma verkstäderna, främst grovplaneringen av underhållsarbe­ tet samt metoderna för detta, vidare avvägningen av huruvida underhåll skall utföras vid egna verkstäder eller läggas ut till andra företag.

Ekonomienheten slutligen skall verka för att ett ändamålsenligt redo­ visningssystem kommer till stånd och ansvara för en kontinuerlig uppfölj­ ning av underhållskostnaderna.

Kungl. Maj:t$ proposition nr 114 år 1963

9

Dessutom bör en militärassistent finnas för handläggning av ärenden rö­ rande de gemensamma verkstädernas krigsorganisation och krigsplanlägg­ ning samt säkerhetsfrågor.

Teleunderhållskontoret bör enligt FATU i stort sett redan från början kunna få alla de sålunda angivna arbetsuppgifterna. Kontoret bör sålunda bl. a. studera konstruktions- och tillförlitlighetstekniken ur underhållstek- nisk synpunkt och utarbeta metoder och anvisningar in. m. för att dessa syn­ punkter skall kunna tillgodoses vid framtagning av ny materiel. Kontoret skall kunna medverka vid sakorganens projekterings- och konstruktions­ arbete. Formen för denna medverkan är beroende av projektets komplexitet och omfattning. Vid större projekt bör personal från kontoret utses att del­ taga i arbetet inom den för projektet tillsatta systemgruppen. Ansvaret för materielens konstruktiva utformning och därmed för de tekniska specifika­ tionerna för anskaffningen faller dock alltjämt på vederbörligt sakorgan. Eftersom ansvarsfördelningen mellan sakorgan och underhållsorgan f. n. är olika inom förvaltningarna måste teleunderhållskontorets ansvar för att de underhållstekniska kraven blir specificerade i en beställning tills vidare bli beroende av vederbörande förvaltnings avgörande. FATU understryker dock, att syftemålet med ett gemensamt organ är att den begränsade perso­ naltillgången för underhållstekniska frågor skall rationellt utnyttjas.

FATU anser, att uppbyggnaden av teleunderhållskontoret måste påbörjas snarast. Till en början bör det emellertid ha försökskaraktär. Chef för kon­ toret föreslås bli en överingenjör i B 3. I övrigt föreslås 24 tjänster. Samt­ liga tjänster bör tills vidare inrättas såsom extra.

Arbetsgrupp för planeringsfrågor: En avdelningsdirek­ tör B 1, en byrådirektör A 27, två förste byråingenjörer A 23, en byråingen­ jör A 19 samt två ingenjörer i högst lönegrad A 15.

Arbetsgrupp för anläggnings- och personalfrågor: En förste byråingenjör A 23 samt en byråintendent A 19.

Arbetsgrupp för driftfrågor: En avdelningsdirektör B 1, en förste byråingenjör A 23, en byråintendent A 19, en ingenjör A 17 samt två ingenjörer i högst lönegrad A 15.

Arbetsgrupp för ekonomifrågor: En byrådirektör A 27, en förste byråintendenl A 23 samt en byråassistenl A 19.

Militärassistent : En kapten A 21. Expedition m. m. : En kontorist A 9, föreståndare för expeditionen och chefssekreterare, två kanslibiträden A 7 samt två biträden i reglerad befordringsgång.

Vad angår teleunderhållskontorets inplacering i förvaltningsorganisa­ tionen anser FATU övervägande skäl tala för att kontoret anslutes till flyg­ förvaltningen. Flygvapnet har f. n. och kommer än mer i framtiden att ha den största underhållsvolymen och samtidigt ställas inför de mest kompli­ cerade underhållsproblemen. Flygförvaltningen har också börjat bygga upp ett underhållssystem utformat enligt de principer som FATU angivit. An-

2—4630 63

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 114

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 114- år 1963

slutning till flygförvaltningen skulle underlätta att flygvapnets angelägna behov tillgodoses och samtidigt ge kontoret de bästa arbetsförutsättningarna. FATU anser även, att driftsäkerhetssektionen vid försvarets teletekniska laboratorium bör överföras till teleunderhållskontoret, då sektionens upp­ gifter har direkt anknytning till uppgifter som enligt FATU bör ankomma på teleunderhållskontoret.

Teleunderhållskontorets ställning i förhållande till andra enheter inom krigsmakten föreslås bli likartad med vad som gäller för den 1962 inrättade för krigsmakten gemensamma robotavdelningen i flygförvaltningen (prop. 1962:64).

Yttranden

Remissinstanserna ansluter sig allmänt till de principer som FATU lagt till grund för sitt förslag och till FATU:s bedömning att ett för försvarsgre­ narna gemensamt förvaltningsorgan för teleunderhållsfrågor behövs. Lika­ så är enigheten påfallande i frågan om till vilken förvaltning det föreslagna teleunderhållskontoret skall knytas. Av de remissinstanser som yttrat sig i sistnämnda hänseende har det övervägande flertalet antingen förordat flyg­ förvaltningen eller icke haft något att erinra mot FATU:s förslag.

överbefälhavaren anser, att teleunderhållskontoret lämpligen bör inord­ nas i flygförvaltningens organisation. Flygförvaltningen förklarar sig beredd att till sin organisation foga ett sådant centralt organ, men anser det inte lämpligt ur arbetssynpunkt att ur den nuvarande underhållsavdelningen bryta ut den del av verksamheten som rör tele- och robotmateriel. Flygför­ valtningen föreslår därför, att det centrala teleunderhållsorganet anknytes till underhållsavdelningen och att chefen för underhållsavdelningen i frå­ gor som rör arméns och marinens tele- och robotunderhåll får motsvarande skyldigheter och befogenheter som tillagts chefen för robotavdelningen. För­ svarets förvaltningsdirektion framhåller, att dess ståndpunkt i allt väsent­ ligt sammanfaller med flygförvaltningens ställningstagande. Denna uppfatt­ ning delas också i stort av 1956 års försvar sförvaltning ssakkunniga. Marin­ förvaltningen anser för sin del, att även alternativen med ett från försvars- grensförvaltningarna fristående organ eller ett ingående i försvarets fabriks- styrelse bör undersökas.

Delade meningar råder biand de remissinstanser som yttrat sig om det centrala teleunderhållsorganets arbetsuppgifter och befogenheter. Det över­ vägande flertalet har dock i stort sett anslutit sig till FATU:s förslag. Så­ lunda anför försvarets förvaltningsdirektion, att för teleunderhållskontoret avsedda, för förvaltningarna gemensamma arbetsuppgifter rörande under- hållsmetodik, planering av underhållsverksamheten, normer för underhålls- instruktioner o. dyl. är av sådan betydelse för samordning och effektivisering av teleunderhållsverksamheten att organet snarast bör inrättas med den storleksordning som föreslagits. Oklarheter beträffande ansvarsfördelning

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 är 1963

11

och arbetsuppgifter bör lösas successivt under förvaltningsdirektionens över­ inseende. Liknande synpunkter framföres av försvarets civilförvaltning, flygförvaltningen, statskontoret och försvarets forskningsanstalt. Såväl forskningsanstalten som flygförvaltningen uttalar dock tveksamhet röran­ de lämpligheten att till flygförvaltningen överföra samtliga arbetsuppgifter vid den nuvarande driftsäkerhetssektionen vid försvarets teletekniska labo­ ratorium. Forskningsanstalten understryker vidare, att det ekonomiska an­ svaret för teleunderhållet ej får fråntagas den myndighet som svarar för an­ skaffning. Telestyrelsen anser, att förslaget är ett steg i rätt riktning, men det synes styrelsen lämpligt att televerket bibehåller de underhållsuppgifter det för närvarande åtagit sig för krigsmaktens räkning, liksom att nya upp­ gifter skall kunna tillkomma för annan materiel, som ur underhållssynpunkt är likartad med inom televerket förekommande. LO, TCO och SACO har inga gentemot arbetsgruppen avvikande uppfattningar. SACO anser dock, att det bör ankomma på vederbörande försvarsgrensförvaltning att besluta om underhåll skall utföras vid egna verkstäder eller vid privata företag. LO och SACO ifrågasätter vidare om den för teleunderhållskontoret föreslagna personalstyrkan är tillräcklig med hänsyn till förutsatta arbetsuppgifter.

överbefälhavaren, armétygförvaltningen, marinförvaltningen och 1956 års försvarsförvaltningssakkunniga hävdar, att det centrala teleunderhålls- organets arbetsuppgifter och befogenheter bör begränsas i förhållande till vad som föreslagits. Sålunda framhålles, att det tekniska och ekonomiska ansvaret för telematerielen helt bör ligga kvar på försvarsgrensförvaltning- arna. överbefälhavaren framhåller i övrigt, att det centrala organet i första hand bör genomföra vissa fortsatta utredningar bl. a. i fråga om den centrala ledningen av de gemensamma verkstäderna och därmed sammanhängande frågor. Uppgifterna bör därutöver till en början begränsas till att omfatta utarbetande av system och metoder för telematerielens underhåll, utarbetan­ de av normer för standardisering och typminskning samt biträde vid kon­ struktion. Ansvarsfördelningen måste enligt överbefälhavaren klarläggas.

En något vidare ram för verksamheten förordas av marinförvaltningen, som, utöver uppgiften i fråga om utvecklande av system och metodik i under­ hållet, även anser att det centrala organet bör handha den centrala ledning­ en av gemensamma verkstadsresurser. 1956 års försvarsförvaltningssakkun­ niga anser däremot, att i avvaktan på slutligt ställningstagande till verkstä­ dernas driftform hör organet inte avses för driftfrågor eller personal- och anläggningsfrågor. De sakkunniga har intet att erinra mot organets föreslag­ na ställning gentemot övriga myndigheter, men förutsätter att det är avsett att vara ett för försvarsgrenarna gemensamt »hjälporgan». Armétygvalt- ningen slutligen anser, att det gemensamma organets arbetsuppgifter bör begränsas till endast hopsamling av erfarenhetsdata samt utarbetande av förslag till enhetlig nomenklatur och gemensamma normer.

FATU:s uppfattning om betydelsen av en kostnadsredovisning, som möj­

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1963

liggör en rättvisande jämförelse beträffande utförda underhållsprestatio- ner, delas i stort sett av samtliga remissinstanser som yttrat sig i denna fråga. Sålunda anför statskontoret, att vad arbetsgruppen anfört i princip synes kunna tillämpas även inom andra områden av krigsmaktens under- hållsverksamhet. Ämbetsverket ansluter sig till att mer rättvisande kostnads­ redovisning bör skapas. Även marinfÖrvaltningen tillstyrker åtgärder enligt betänkandets riktlinjer, vilka bör gälla försvarets verkstadsverksamhet över­ huvudtaget. Försvarets förvaltningsdirektion, med instämmande av flygför­ valtningen, har ingenting att invända mot att fortsatta undersökningar i syfte att nå för de olika verkstäderna likartade kostnadsanalyser fullföljes, under förutsättning att arbetet sker i nära kontakt med statskontoret. En­ ligt civilförvaltningens mening kan ifrågasättas, huruvida en så avgörande omläggning av kostnadsredovisningen, som arbetsgruppen syftar till, bör genomföras utan att dessförinnan undersökts behovet av och förutsättning­ arna för att tillämpa liknande principer vid övriga verkstäder.

c) Underhållaamtalter

FATU delar in underhållsanstalterna i tre kategorier A, B och C. Till kategori A hänförs driftpersonal medan verkstäderna hänförs till kategorier­ na B — lokala eller regionala verkstäder — och C — centrala verkstäder. Ar­ betsuppgifter in. m. på olika nivåer beskrives i huvudsak sålunda.

Kategori A skall utföra driftvård och enklare reparationer. Dess ar­ betsuppgifter kommer att vara desamma i krig och fred. Arbetsvolymerna kommer dock att öka i krig genom bl. a. ökat drifttidsuttag.

Kategori B skall kunna utföra mer omfattande driftvårdsuppgifter och tillsyner samt mer kvalificerade reparationer än kategori A. Även för kategori B blir arbetsuppgifterna desamma i krig och i fred och arbetsvoly­ merna kommer att öka i ett krigsläge.

Kategori C skall vara utrustade för att utföra översyner, modifieringar samt kvalificerade reparationer av fredskaraktär. Materielen kommer sanno­ likt i ökad omfattning att byggas upp av utbytbara enheter. Dessa enheter kommer att bli viktiga reparationsobjekt för C-verkstäderna. De resurser i form av personal och utrustning som dessa verkstäder förfogar över är av stor betydelse för bibehållande av materielens initialstridsvärde. Eftersom översyner och modifieringar av materielen är åtgärder av fredskaraktär, torde dessa uppgifter icke komma till utförande under krig, annat än om detta blir långvarigt. C-verkstäderna kan därför, kort efter ett krigs början, användas för att förstärka de mera »framskjutna» underhållsresurserna, främst kategori B. Vid de centrala verkstäderna bör dock behållas vissa re­ surser för oförutsedda behov. Dessa verkstäder föreslås bli för försvarsgre­ narna gemensamma verkstäder.

Eftersom såväl A- som B-anslalterna har samma uppgifter såväl i fred som krig bör enligt FATU dessa ledas, organiseras och lokaliseras på sådant sätt att några förändringar icke behöver göras i ett krigsläge.

De för krigsmakten gemensamma centrala verkstäderna — C-verkstä-

13

derna — bör enligt FATU ledas av det föreslagna teleunderhållskontoret. För underhållsanstalter av kategori A och B anses däremot teleunderhålls- kontorets ledning — i den mån dessa anstalter ej är gemensamma för krigs­ makten — böra inskränkas till en teknisk styrning av verksamheten genom skötselföreskrifter, reparationsnormer nr. fl. tekniskt samordnande instruk­ tioner.

FATU beräknar, att utvecklingen under 1960-talet skall innebära en för­ dubbling av nuvarande behov av kapacitet på C-nivån. Eftersom C-uppgif- terna har fredskaraktär bör ekonomiska och rationella synpunkter vara styrande för verkstadsdriften. Genom att samordna C-verkstäderna bör man kunna skapa förutsättningar för rationaliseringar, som kan minska de kom­ mande anspråken på personalökningar och investeringar i utrustning och byggnader. I detta syfte föreslår FATU, att dessa verkstäder skall få en på tekniska grunder specialiserad inriktning. Varje enhet bör specialiseras på viss materiel från hela krigsmakten.

FATU föreslår, att teleunderhållet på C-nivå koncentreras till fyra cen­ trala verkstäder, nämligen CVA, Karlskronavarvet AB samt en ny verkstad i södra Sverige och — längre fram — en ny verkstad i mellersta Norrland. Motiven för förslagen utvecklas sålunda.

Vid CVA bedrivs en omfattande teleunderhållsverksamhet. Denna verk­ samhet bör byggas ut genom att CVA specialiseras på underhåll av tele- materiel. Det kan därvid bli nödvändigt att överföra vissa av verkstadens nuvarande verksamhetsgrenar till de centrala flygverkstäderna i Malmslätt eller Västerås.

Även om så sker kommer emellertid kapaciteten vid CVA endast i begrän­ sad omfattning att kunna tillgodose det totala framtida behovet av under- hållsresurser på C-nivån. Vid sidan av en utbyggnad av CVA bör därför nya verkstadsresurser byggas upp. För detta talar dessutom det allmänna faktum att verkstäders storlek bör hållas inom rimliga gränser så att de ej blir svåra att administrera. Svårigheterna att rekrytera och utbilda tillräckligt med personal blir mindre då rekryteringsunderlaget kan breddas och tillgången till utbildningsanstalter ökas genom verkstädernas uppdelning.

Dessa synpunkter — varvid möjligheten att rekrytera och utbilda perso­ nal särskilt bör betonas — har föranlett FATU att föreslå att två nya centrala televerkstäder skapas vid sidan av CVA. Dessutom föreslås att vissa marina arbeten för längre tid lägges ut till Karlskronavarvet AB.

Av de två nya verkstäderna, varav en föreslås lokaliserad till mellersta Norrland och en till södra Sverige, bör prioritet ges den södra verkstaden bl. a. med hänsyn till robotmaterielens underhåll. Då härigenom underhålls­ behoven på C-nivån för den närmaste tiden tillgodoses kan slutlig ställning till den norra verkstadens dimensionering och lokalisering anstå tills vidare.

Arbetsfördelningen mellan de centrala verkstäderna föreslås i stort bli följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr lik år 196S

14

Kungl. Maj:ts proposition nr

114

dr 196S

1. Central televerkstad i södra Sverige

a) Bärbar och transportabel radioutrustning.

b) Land- och fartygsbaserade robotsystem.

c) Telefonmateriel.

d) Radiolänkmateriel.

2. CVA

a) Radar (utom radar ingående i robotsystem).

b) Flygburna robotsystem.

c) Telemätinstrument.

d) Datautrustningar för lv-eldledning och stridsledning.

e) Större radioanläggningar.

3. Karlskronavarvet AB

a) Hydrofonmateriel.

b) Minmateriel.

c) Fartygsburna artillerisystem.

4. Central televerkstad i mellersta Norrland

a) Telefonmateriel.

b) Artillerisystem.

c) Robotsystem (replipunkt).

d) Radio (replipunkt).

Den nya verkstaden i södra Sverige bör enligt FATU inriktas mot under­ håll av robotmateriel med hänsyn till, bl. a., att tillräckliga resurser för när­ varande saknas inom detta materielområde. Verkstaden bör tillföras resur­ ser för underhåll av mark- och fartygsbundna system medan underhållet av flygburna robotsystem bör hänföras till CVA.

Eftersom till robotsystemen hörande radar- och datautrustningar är ut­ präglat systembundna förordas, att underhållsarbetena för dessa materiel- slag sammanhålles med den övriga i robotsystemen ingående telematerielen.

Såsom komplement till här nämnda materielgrupper föreslås den södra verkstaden få övertaga delar av det centraliserbara underhållet av telefon­ materiel och radiolänkmateriel. Radiolänkmaterielens behov av underhåll på C-nivå kräver till stor del mobil verksamhet. Detta jämte denna materiels nära anknytning till radio- och telefonområdet gör det enligt FATU lämp­ ligt att förlägga dessa arbeten till den nya verkstaden.

En mycket stor del av underhållsarbetena på bärbar och transporterbar radiomateriel utföres för närvarande vid SiS. Vid genomförande av FATU:s förslag kan verksamheten vid SiS överflyttas till den södra verkstaden och CVA. Den beslutade utflyttningen av SiS från stockholmsområdet bör därför ske genom en dylik överflyttning varvid huvuddelen av SiS underhållsverk- samhet övertages av den nya verkstaden i södra Sverige.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 År 1963

15

Personalbehovet för de centrala verkstäderna under 1960-talet har be­ dömts på följande sätt.

Personalbehov1

Nuläget

1963/84

1966/67

1969/70

Central televerkstad i södra Sverige.......................

_

450

800

800

CVA .................................................................................

450

500

700

900

KkrV.................................................................................

20 20

20

20

Central televerkstad i norra Sverige........................

50

100

470

970

1570 1820

1 Inklusive personal för mekanik, hydraulik, starkström m.m.

FATU föreslår vidare, att FTG ombildas till en för krigsmakten gemen­ sam regional televerkstad av kategori B och underställes teleunderhålls- kontoret.

Som utgångspunkt vid projekteringen av den nya centrala teleunderhålls- verkstaden i södra Sverige anger FATU, att den totala arbetsstyrkan vid slutet av år 1965 kommer att uppgå till ca 500 man. Med ledning av plane­ rade anskaffningar bör man räkna med en 60-procentig ökning av arbets- volymerna fram till år 1970.

Med utgångspunkt i att 1960 års riksdag i sitt principbeslut om SiS ut­ flyttning från stockholmsområdet förordat att verkstaden skulle flyttas till Borås, Jönköping eller Växjö har FATU övervägt dessa städers lämplighet som lokaliseringsort för den nya verkstaden. I detta hänseende anför FATU följande.

Jönköping och Borås synes erbjuda det största lokala rekryteringsunder­ laget. Tages även omgivande tätorter samt glesbygden i beaktande framstår Jönköping som gynnsammast, men skillnaderna mellan de tre städerna är ej stora. Kravet på ett väl differentierat näringsliv inom lokaliseringsorten torde bäst kunna uppfyllas av Jönköping och Växjö. Jönköping har ett centralt läge med goda kommunikationer. Med hänsyn till verkstadens ak­ tuella inriktning är också Växjö ur kommunikationssynpunkt väl beläget. Borås är däremot ur denna synpunkt mindre lämpligt.

FATU anser, att med hänsyn till det anförda såväl Jönköping som Växjö kan väljas som lokaliseringsort, men förordar Växjö mot bakgrund av be­ slutade materielanskaffningar och önskvärdheten av snabb etablering.

I fråga om den nya centrala verkstadens driftform framhåller FATU, att ledningen för den föreslagna verkstaden måste få största möjliga rörelse­ frihet i ekonomiskt och organisatoriskt avseende. Därigenom möjliggöres en snabb och effektiv anpassning till ändrade förhållanden inom underhålls- verksamheten. FATU anser därför, att den föreslagna verkstaden bör drivas i aktiebolagsform. Med hänsyn till verkstadens inriktning bör aktiebolaget vara helstatligt.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H år 1963

Vad som anförts beträffande driftformen för den föreslagna nya centrala verkstaden i södra Sverige gäller i princip även FTG och CVA. En ändring av dessa verkstäders nuvarande driftform fordrar emellertid omfattande om­ läggningar. Erfarenheterna från det nya teleunderhållskontoret och organi­ sationen av den föreslagna nya verkstaden bör därför enligt FATU:s mening inväntas, innan ställning tas till en ändrad driftform för FTG och CVA.

Kapitalbehovet för den nya centrala verkstaden beräknas till minst 31 miljoner kronor under förutsättning att reservdelarna lillhandahålles i form av konsignationslager (bet. s. 73—75) enligt följande sammanställning.

Investeringar i byggnader, tomt och inventarier för första utbyggnadsetap-

pen:

Byggnader:

Verkstadsyta 7 500 m* ........................................................................... 3 375 000 Volym 30 000 m*

Tomt:

3 å 5 hektar ............................................................................................ 325 000

Inventarier, instrument och maskiner:

Radio och övriga objekt ....................................................................... 12 200 000 Robot ......................................................................................................... 7 000 000

22 900 000

Oförutsett, reserv ............................................................................... 2 100 000

Totalt kr. 25 000 000

Omsättningstillgångarna exkl. rörelsemedel beräknas till:

Fordringar ................................................................................................ 2 900 000 Produkter i arbete och lager .............................................................. 2 100 000 Förnödenhetsförråd ............................................................................... 200 000

Totalt kr. 5 200 000

Rörelsemedlen: (ca 15 % av 5 200 000) ............................................. 700 000

Totalt kommer omsättningstillgångarna att taga i anspråk ca: 5 900 000 kr.

Totalt kapitalbehov:

Byggnader, instrument m.m................................................................. 25 000 000 Omsättningstillgångar ......................................................................... 5 900 000

Totalt kr. 30 900 000

Yttranden

FATU:s synpunkter på underhållsanstalternas inriktning och därav för­ anledda förslag till specialisering av underhållsobjekt på olika gemensam-

Kangl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

17

ma verkstäder och uppbyggande av nya sådana har godtagits av huvudpar­ ten av remissmyndigheterna med vissa reservationer.

Försvarets civilförvaltning anför, att den föreslagna inriktningen och or­ ganisationen av gemensamma televerkstäder i allt väsentligt bör vara väg­ ledande. Statskontoret, som inte har något att erinra mot förslagen, under­ stryker vikten av att riksdagens principbeslut i fråga om flyttning av SiS snarast kommer till utförande i samband med uppbyggnaden av den nya verkstaden i södra Sverige. Statskontoret förutsätter också, att kostnaderna för omläggning av driften vid aktuella flygverkstäder, närmare utredes av flygförvaltningen. Försvarets förvaltningsdirektion finner den föreslagna uppdelningen av underhållsverksamheten i princip vara riktig. En bestämd åtskillnad mellan underhållsuppgifter på B- och C-nivå kan dock inte alltid göras och är heller icke alltid lämplig. Det bör därför vara en av teleunder- hållskontorets främsta uppgifter att närmare undersöka och föreslå vilka arbetsuppgifter som bör utföras på respektive A-, B- och C-nivå. Det är dock fullt klart, framhåller direktionen, att arbetsobjekt förefinnes såväl inom robot- som teleområdet i en omfattning, som motiverar ett snabbt utbyggande av verkstaden i södra Sverige. Förvaltningsdirektionens uppfattning delas i stort sett av flygförvaltningen och försvarets forskningsanstalt. Flygför­ valtningen förordar även i princip de föreslagna uppgifterna för CVA men understryker att en överflyttning av arbetsuppgifter måste ske successivt. överbefälhavaren framhåller, att man nu inte bör binda sig för större oskyd­ dade verkstäder på C-nivå än som är oundgängligen nödvändigt. Ställning till vidare utbyggnad bör tas sedan B-nivån närmare utretts. I enlighet där­ med tillstyrkes den föreslagna specialiseringen av CVA och tillkomsten av den nya televerkstaden i södra Sverige. Inriktningen av den senare bör dock utredas närmare.

Mot utredningen avvikande synpunkter har anmälts främst av armétygförvaltningen och marinförvaltningen. Armétygförvaltningen har i princip inte något att erinra mot att CVA och den nya televerkstaden i södra Sverige blir de två huvudreplipunkterna för det centrala teleunderhållet under de närmaste åren, men anser att uppgiftsfördelningen dem emellan bör vara annorlunda. Därvid bör den flygburna och strilanslutna materielen i huvud­ sak betjänas av CVA samt huvuddelen av arméns och marinens materiel i regel hänvisas till verkstaden i södra Sverige. Marinförvaltningen anser, att en fördelning av underhållsobjekten efter geografiska grunder principiellt är att föredra ur beredskapssynpunkt framför en specialisering efter objek­ tens art. Ämbetsverket finner emellertid att även en kombination av de två alternativen kan vara en möjlig väg. Den föreslagna nya verkstaden tillstyr­ kes. Arbetsmarknadsstyrelsen tar upp frågan om verkstaden i södra Sverige bör prioriteras i förhållande till verkstaden i mellersta Norrland. Styrelsen anser, att allmänna lokaliseringssynpunkter och arbetsmarknadssynpunk- ter starkt talar för att den senare verkstaden först kommer till utförande.

Kungl. Maj:ts proposition nr lii år 1963

Styrelsen finner det från nämnda synpunkter också angeläget, att en större del av teleunderhållet än som föreslagits får ankomma på verkstaden i mel­ lersta Norrland, som bör förläggas till Östersund. Styrelsen föreslår, att Kungl. Maj:t omedelbart låter utreda dessa frågor.

Av övriga remissinstanser tillstyrker TCO, att verkstadsresurserna bygges ut genom den föreslagna utökningen vid CVA och genom att en specialise­ rad televerkstad i södra Sverige inrättas. LO instämmer i förslaget att in­ rätta för krigsmakten gemensamma centrala verkstäder, specialiserade efter underhållsobjektens art. LO har inte heller något att erinra mot att CVA inriktas på underhåll av telemateriel. Däremot anser LO, i likhet med ar­ betsmarknadsstyrelsen, att verkstaden i mellersta Norrland — förlagd exem­ pelvis i Östersund — med hänsyn till arbetsmarknads- och sysselsättnings­ synpunkter bör ges företräde. Även flera arbetsobjekt än som förutsatts bör överföras till denna verkstad. LO anser slutligen, att hela frågan om dimen­ sionering och lokalisering av ytterligare televerkstäder bör bli föremål för förnyad prövning.

Sveriges industriförbund finner det anmärkningsvärt, att FATU framlagt sina förslag utan att närmare undersöka förutsättningarna för att lösa ifrågavarande problem i samarbete med den enskilda teleindustrin. Förbun­ det hemställer därför, att den enskilda teleindustrins möjligheter att helt eller delvis åtaga sig teleunderhållet inom försvaret undersökes innan beslut om utbyggnad av försvarets verkstadsresurser på teleområdet fattas.

Förslaget att den nya centrala televerkstaden i södra Sverige skall förläg­ gas till Växjö tillstyrkes eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstan­ ser. Arbetsmarknadsstyrelsen och lokaliseringsutredningen förklarar sig så­ lunda icke ha anledning att ur allmän lokaliseringssynpunkt motsätta sig att verkstaden förlägges till Växjö.

Statskontoret finner det svårt att med föreliggande material avgöra huru­ vida Växjö är den lämpligaste platsen och anser att frågan ytterligare behö­ ver övervägas. Liknande ståndpunkt intas av LO. Länsstyrelsen i Jönköpings län förordar Jönköping—Huskvarnaregionen. Därvid framhålles bl. a. att verkstadsfrågan kan lösas lika snabbt där som i Växjö, att rekryteringsun­ derlaget är mångdubbelt större samt att regionen har rika möjligheter till yrkesutbildning inom det teletekniska området. Länsstyrelsen i Älvsborgs län underkänner FATU:s motivering för att valet i sista hand fått stå mellan

Jönköping och Växjö medan Borås uteslutits. Länsstyrelsen hemställer att en tillfredsställande utredning verkställes angående de olika lokaliserings- alternativen innan frågan om verkstadens förläggning slutligt avgöres.

Remissinstanserna har delade meningar om FATU:s förslag att den nya televerkstaden i södra Sverige skall drivas i aktiebolagsform under ledning av det centrala teleunderhållsorganet.

överbefälhavaren anför, att han instruktionsmässigt har direktivrätt till förvaltningarna och försvarets fabriksstyrelse, varigenom de operativa syn­

Kungl. Maj:ts proposition nr 11

4

år 1963

19

punkterna automatiskt skulle vara beaktade om verkstaden drevs i förvalt- ningsregi eller affärsverksform. överbefälhavaren föreslår, att utbyggnaden påbörjas i förvaltningsregi, varefter de slutliga arbetsformerna kan vidare övervägas. Chefen för flygvapnet har vid militärledningssammanträde an­ mält häremot avvikande mening och förordat, att verkstaden skall drivas av ett av staten och enskild industri gemensamt ägt bolag. Samma mening ger flygförvaltningen uttryck för. I övrigt har endast SACO bestämt förordat att verkstaden drives i aktiebolagsform, varvid hänvisas till att denna drift­ form ger möjlighet till större flexibilitet och handlingsfrihet i personalfrå­ gor. Statskontoret framhåller, att bolagsdrift inom en del av den statliga sek­ torn kan komma att skapa konkurrens om personalen inom denna. Stats­ kontoret skulle därför för sin del helst se att verkstaden i varje fall tills vidare drives i förvaltningsregi. Därest rekryteringsproblemen för verksta­ den bedömes så allvarliga att risk förefinnes för dess planenliga uppbyggnad, vill dock ämbetsverket — oaktat sin principiella uppfattning — ej motsätta sig att aktiebolagsformen tillämpas. Försvarets förvaltningsdirektions majo­ ritet har ställt sig tveksam till om ett bolag i föreslagen form omedelbart bör komma till stånd samt föreslagit att förberedande planeringar och åtgärder för den nya verkstaden handlägges i förvaltningsregi. Gentemot denna upp­ fattning har två ledamöter av direktionen reserverat sig och förmenat att verkstaden redan från början bör ges bolagsform. Telestyrelsen vill inte be­ strida, att bolagsformen kan ha vissa fördelar i förhållande till andra före­ tagsformer och skulle därför från rent principiella synpunkter inte ha något att erinra mot det framlagda förslaget. Med hänsyn till att televerket därvid skulle komma i underläge vid personalrekryteringen anser styrelsen dock att, innan beslut fattas i frågan, en förnyad utredning bör verkställas om de lämpligaste formerna för industriell drift på det statliga området. 1956 års försvarsförvaltningssakkunniga förutsätter, att innan slutgiltig ställning ta- ges till frågan om driftform för den aktuella verkstaden det ur mera all­ männa synpunkter närmare överväges vilken driftform som bör väljas för hithörande verkstadsorganisation i dess helhet. En i stort sett likartad håll­ ning intages av LO och marinförvaltningen. Försvarets civilförvaltning hål­ ler före att för verkstaden tills vidare bör tillämpas samma driftformer som nu gäller för CVA och att den alltså bör drivas i förvaltningsregi. Samma ståndpunkt intages av TCO och Sveriges industriförbund. Armétygförvaltningen föreslår, att verkstadens uppbyggnad skall ombesörjas av armétyg- förvaltningen och tills vidare drivas i dess regi. Därest emellertid en samlad underhållsorganisation på teleområdet, fristående från de militära förvalt­ ningarna och utan anslutning till den privata industrin likväl befinnes er­ forderlig, synes det ämbetsverket ur skilda synpunkter lämpligt, att denna organisation anslutes till försvarets fabriksstyrelse.

20

Kangl. Maj:ts proposition nr 11b år 1963

d) Departementspromemoria om verkstadsledningen

I departementspromemorian anföres bl. a. att en önskvärd avlastning av

såväl flygförvaltningens administrativa organ som det föreslagna teleunder-

hållskontoret skulle vinnas om ledningen av de gemensamma teleunderhålls-

verkstäderna kunde anförtros åt försvarets fabriksverk. I promemorian skis­

seras en arbetsfördelning mellan flygförvaltningen (teleunderhållskontoret)

och fabriksverket. Uppgiftsfördelningen anges därvid i huvudsak böra vara

den att förvaltningsmässiga uppgifter såsom planering, underhållsnormer,

fördelning av objekt mellan olika underhållsanstalter m. m. ankommer på

flygförvaltningen (teleunderhållskontoret), medan ledningen av driften vid

verkstäderna m. m. ombesörjes av fabriksstyrelsen.

I promemorian preciseras flygförvaltningens (teleunderhållskontorets)

uppgifter och befogenheter gentemot fabriksverket. Dessa anges för i tele­

underhållskontoret ingående arbetsenheter i korthet sålunda.

Planeringsenheten, vars uppgift är att vidmakthålla ett samlat underlag

för underhållsverksamhetens långsiktiga planering, kommer att tillhanda­

hålla fabriksverket prognoser samt underhållsinstruktioner.

Anläggnings- och personalenheten kommer att vara konsulterande organ

beträffande verkstadsanläggningar och samrådsorgan beträffande anskaff­

ning av vissa utrustningar där en standardisering är önskvärd.

I frågor rörande utbildning och andra långsiktiga rekryteringsåtgärder

bör enheten vara samrådsorgan. Löpande uppgifter om personalläget bör

även tillställas enheten.

Driftsenheten skall svara för grovplaneringen av arbetsuppgifterna och

blir således den enhet som »beordrar» arbeten hos fabriksverket eller hos

civila leverantörer. I arbetsstudie- och metodfrågor skall enheten vara kon­

sulterande, liksom i frågor beträffande utvecklingen av instrument- och

provningsutrustningar m. m. samt i fråga om underlag för verkstädernas

egna inköp av material och reservdelar.

Ekonomienheten skall ansvara för uppföljning av underhållskostnaderna

per materieltyp. Underlaget för uppföljningen skall tillställas enheten av den

verkstad eller myndighet som utfört underhållet. Enheten skall vara fabriks­

verket behjälplig med underlag för budgetering och ekonomiska utredningar.

Ansvaret för driftsredovisning och prissättning bör åvila fabriksverket.

Fabriksverkets uppgifter och ansvar gentemot flygförvaltningen (tele­

underhållskontoret) anges i korthet sålunda.

Fabriksverket åtager sig att driva de gemensamma verkstäderna så att

bästa möjliga totalekonomi erhålles inom verkets avsnitt av det aktuella

området. Den långsiktiga planeringen av resursernas utbyggnad skall an­

passas inom av flygförvaltningen (teleunderhållskontoret) angivna prognos­

gränser. Den kortsiktigare planeringen får av fabriksverket inom ramen av

leveransåtaganden fritt anpassas efter läget. Endast beträffande vissa stan-

dardiseringsfrågor i samband med anskaffning av instrument och provnings-

utrustning är samråd nödvändigt.

Vad angår driftformen för de gemensamma verkstäderna presenteras i

promemorian tre alternativ. Alternativ 1 och 3 innebär affärsverks- eller

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

21

aktiebolagsform genomgående för samtliga verkstäder. Enligt alternativ 2 skall nuvarande verkstäder tills vidare drivas i affärsverksform, medan ny­ byggda verkstäder skall drivas i aktiebolagsform.

I promemorian hävdas att det, inte minst med tanke på den svåra upp­ giften att starta och snabbt utveckla omfattande verkstadsrörelse på nya platser, är angeläget att ge verkstäderna största möjliga ekonomiska och administrativa frihet. Valet av driftform kan också påverkas av en eventuell samverkan med den privata industrin. I detta avseende anföres i promemo­ rian.

Utan att närmare gå in på motiven synes det kunna övervägas om icke det av FATU föreslagna helstatliga bolaget i stället kan ges formen av ett halvstatligt aktiebolag, där en till mindre än hälften uppgående aktiepost skulle ägas av ett enskilt konsortium. Detta konsortium skulle i så fall bildas av de civila leverantörer av telemateriel som kan tänkas vara intresserade av ett samarbete inom underhållsområdet. I avvaktan på närmare övervägan­ den av denna fråga synes det lämpligt att från början välja den driftform som möjliggör smidig anpassning till en samverkan av detta slag.

Yttrande

Försvarets fabriksstyrelse ställer sig positiv till tanken på att driften av de gemensamma verkstäderna ledes av fabriksverket. Beträffande den i pro­ memorian skisserade uppdelningen av arbetsuppgifterna mellan teleunder- hållskontoret och fabriksverket har styrelsen i princip intet att invända.

I fråga om driftform för verkstäderna anför styrelsen, att den driftform som lämnar största rörelsefriheten ur bl. a. finansierings- och personalsyn­ punkt utan tvekan är aktiebolagsformen. Styrelsen understryker dock, att samtliga enheter bör ha samma driftform. Slutmålet bör enligt styrelsens uppfattning vara, att samtliga gemensamma verkstäder sammanföres i en organisation, som drives i aktiebolagsform under försvarets fabriksstyrelse. Starka skäl synes också enligt fabriksstyrelsen tala för att aktiebolaget blir halvstatligt.

Departementschefen

Den kraftigt ökade anskaffningen av telemateriel för krigsmakten, som kan väntas fortsätta i än snabbare takt, accentuerar starkt kraven på ett rationellt underhåll av denna materiel. En effektiv underhållsorganisation är självklart motiverad av ekonomiska skäl men är också angelägen av hän­ syn till beredskapen. Underhållsproblemen har vuxit i takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen. Det har också blivit allt mera uppenbart, att frågan om hur materielen skall vårdas och omliänderhas för att bibehålla sin funktionsduglighet inte kan lösas i efterhand utan måste beaktas samti­ digt som konstruktionerna utformas.

Försvarets arbetsgrupp för teleunderhåll (FATU) har klargjort aktuella frågeställningar beträffande underhåll av tele- och robotmaleriel och lagt fram förslag till lösningar.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

Underhållsverksamheten syftar främst till att upprätthålla högsta möj­

liga tekniska beredskap. Men underhållsorganisationen bör också vara så­

dan att den fyller rimliga krav på rationell ekonomisk drift i fred. Med ut­

gångspunkt häri och med hänsyn till den kraftigt växande underhållsvo-

lymen föreslår FATU, att underhållsverksamheten samordnas och rationa­

liseras. Samtidigt måste underhållsanstalterna byggas ut. Detta anses emel­

lertid inte böra genomföras inom ramen för den nuvarande försvarsgrensvis

uppdelade organisationen.

En samordning fordrar enligt FATU enhetliga normer för underhålls­

verksamheten, som gör det möjligt att gemensamt leda teleunderhållet,

gemensamt bygga ut underhållsresurserna och gemensamt uppträda mot

eventuella civila leverantörer av underhåll. För att ekonomiskt kunna ut­

nyttja resurserna, såväl krigsmaktens egna som de civila, fordras ett enhet­

ligt, till civil praxis anpassat system för redovisning av alla kostnader som

uppstår i samband med underhållet.

FATU föreslår, att ett för krigsmakten gemensamt förvaltningsorgan för

teleunderhållsfrågor, försvarets teleunderhållskontor, inrättas för att lösa

en del av dessa problem. Teleunderhållskontorets uppgifter avses bli att

åstadkomma enhetlighet i förberedande och planerande åtgärder, att skapa

och rationellt utnyttja underhållsresurserna samt att utöva ekonomisk

kontroll över verksamheten. Teleunderhållskontoret föreslås bli anslutet till

flygförvaltningen.

I uppgifterna föreslås också ingå den direkta ledningen av för krigsmak-

Len gemensamma verkstäder — i första hand centrala verkstäder — vilkas

arbetsuppgifter bör renodlas till fredsmässiga mera genomgripande under­

hållsarbeten. Dessa gemensamma verkstäder utgöres av centrala flygverk­

staden i Arboga (CVA) — där de verksamheter som icke har något samband

med telemateriel successivt bör avvecklas — en föreslagen ny verkstad i

Växjö, driven i aktiebolagsform, samt — på längre sikt — även en ny verk­

stad i mellersta Norrland. Den i Göteborgs örlogsvarv ingående försvarets

televerkstad i Göteborg (FTG) föreslås såsom för krigsmakten gemensam

också skola underställas teleunderhållskontoret. Arbetsuppgifterna mellan

de centrala verkstäderna bör fördelas efter objektens art medan arbetsför­

delning, lokalisering och produktinriktning för regionala verkstäder — B-

verkstäder — i stor utsträckning måste bestämmas av militära synpunkter.

Teleunderhållskontorets ställning gentemot andra organisationsenheter

inom krigsmakten bör enligt FATU bli likartad med den år 1962 inrättade

gemensamma robotavdelningens i flygförvaltningen. Som chef för kontoret

föreslås en överingenjör med lön motsvarande B 3. I övrigt skulle finnas

24 extra tjänster.

Remissinstanserna har allmänt anslutit sig till de principer som FATU

lagt till grund för sitt förslag och till dess bedömning av behovet av ett för

försvarsgrenarna gemensamt förvaltningsorgan för teleunderhållsfrågorna.

Allmänt biträdes också förslaget om att organet skall inordnas i flygförvalt­

ningen.

För egen del anser jag, att åtgärder snarast bör vidtagas för att skapa

förutsättningar för vidgat samarbete och större enhetlighet mellan försvars­

grenarna i fråga om underhåll av telemateriel. Erfarenheterna från ett sam­

manhållet teleunderhåll måste användas för att minska kostnaderna för in­

köp och underhåll av materiel och öka dess tillförlitlighet. För att ett sådant

arbete snabbt skall ge resultat är det av vikt att erfarenhetsunderlaget blir så

brett som möjligt. En förutsättning härför är att stor enhetlighet råder inom

krigsmakten beträffande underhållsnomenklatur, underhållsnormer, redo­

visning av kostnader, stilleståndstider m. m. En sådan systematisk insamling

av erfarenhetsunderlag måste organiseras och vidmakthållas av ett för krigs­

makten gemensamt förvaltningsorgan för teleunderhållsfrågor. Jag kan allt­

så ansluta mig till FATU:s förslag i detta hänseende och föreslår, att ett

centralt teleunderhållskontor kommer till stånd.

Den samlade överblick över teleområdets underhållsproblem som kan er­

hållas genom tillkomsten av ett centralt teleunderhållsorgan bör ge impulser

till många initiativ i syfte att öka driftsäkerheten och minska underhålls­

kostnaderna. Underhållserfarenheterna måste därför på lämpligt sätt göras

tillgängliga för de myndigheter som har till uppgift att konstruera och

anskaffa materiel.

En enhetlig behandling på förvaltningsnivå av underhållsfrågorna i fråga

om telemateriel skapar goda förutsättningar för en strukturrationalisering

av verkstadstjänsten, innebärande bl. a. att för krigsmakten gemensamma

centrala verkstäder kan inrättas. Jag anser i likhet med FATU, att de cen­

trala verkstäderna bör inriktas mot exklusivt fredsmässiga underhålls­

arbeten, varvid en långt gående specialisering bör eftersträvas. En sådan

grund för verksamheten innebär att ekonomiska faktorer, effektivitet och

lönsamhet skall vara huvudsakligen avgörande för handlandet i dessa verk­

städer. Jag förutsätter, att den civila industrin skall kunna konkurrera med

statens verkstäder om underhållsarbeten av denna art.

Beträffande de regionala verkstäderna — FATU:s benämning är B-verk-

städer — kommer de rent militära synpunkterna att ha ett stort och ofta

avgörande inflytande. FATU har till B-verkstäderna hänfört arbetsuppgifter

som bedömes vara nödvändiga såväl i krig som i fred. Personalbehovet i fred

är dock avsevärt lägre än vad som bedömes erforderligt för krigsförhållan-

den. Jag anser att en sådan uppgiftsfördelning mellan centrala och regionala

verkstäder i princip är riktig. Gränsdragningsproblemen bör lösas av det

centrala teleunderhållsorganet i samråd med övriga berörda myndigheter.

FATU har erhållit uppdrag att fortsätta sina undersökningar beträffande

organisation av verkstadsresurserna på B-nivå i syfte att klarlägga förekom­

mande rationaliseringsmöjligheter.

Det centrala teleunderhållsorganet, försvarets teleunderhållskontor, bör,

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

23

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

såsom huvudparten av remissinstanserna förordat, på lämpligt sätt infogas

i flygförvaltningens organisation. Det kan nämnas, att flygförvaltningen re­

dan i dag förvaltar ca 40 % av försvarets telemateriel och att denna del

kommer att öka till över 50 % under 1960-talets lopp. Flygförvaltningen

har dessutom stor erfarenhet av hithörande och liknande underhållsproblem.

Jag föreslår alltså, att flygförvaltningen skall få till uppgift att — medelst

ett för ändamålet särskilt inrättat försvarets teleunderhållskontor — leda

och samordna underhållet av telemateriel inom krigsmakten. Ledningen av

för krigsmakten gemensamma teleunderhållsverkstäder bör dock ankomma

på försvarets fabriksstyrelse. När det gäller flygförvaltningens (teleunder-

hållskontorets) uppgifter har FATU framlagt preciserade förslag, enligt

vilka flygförvaltningens (teleunderhållskontorets) ställning i princip bör bli

likartad med vad som gäller beträffande den år 1962 inrättade för krigs­

makten gemensamma robotavdelningen i flygförvaltningen. I detta hänseen­

de framhåller överbefälhavaren, att konsekvenserna av FATU:s förslag inte

helt klarlagts i betänkandet. Även försvarets förvaltningsdirektion anser,

att ansvarsfördelningen är oklar. Då det torde ankomma på Kungl. Maj:t

att besluta i denna fråga anser jag det för egen del inte påkallat att i detta

sammanhang framlägga ett preciserat förslag. Uppgifterna bör enligt min

mening bestämmas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits

i den förut nämnda departementspromemorian. Jag vill emellertid under­

stryka, att flygförvaltningen (teleunderhållskontoret) bör ges en noga pre­

ciserad anvisningsrätt gentemot övriga myndigheter i fråga om normer för

underhållets planering och ianspråktagande av verkstadsresurser samt att

ämbetsverket skall kunna ta initiativ i sådana frågor.

I detta sammanhang vill jag betona att en rättvisande kostnadsredovis­

ning, anpassad efter gällande civil praxis, är synnerligen värdefull för en

effektiv ledning av underhållsverksamheten. Jag har därför för avsikt att,

i anslutning till de önskemål som på denna punkt framförts av flera remiss­

instanser, föreslå en utredning för prövning av redovisningsfrågorna för

försvarets verkstadsverksamhet över huvud taget. Jag räknar också med

viss försöksverksamhet med ny kontoplan vid CVA.

Teleunderhållskontoret bör tills vidare organiseras provisoriskt. För

kontoret ifrågasättes inte inrättande av andra tjänster än sådana som kan

inrättas enligt beslut av Kungl. Maj:t. Vid anmälan av frågan om flygför­

valtningens avlöningsanslag för budgetåret 1963/64 till propositionen 1963:31

har jag föreslagit, att under flygförvaltningens anslagspost till avlöningar till

övrig icke-ordinarie personal medel beräknas för inrättande av ett antal

tjänster för teleunderhållskontoret. Frågan om inrättande av dessa tjänster

torde sedermera få anmälas för Kungl. Maj:t. I sammanhanget anser jag

mig dock böra nämna, att jag i likhet med försvarets forskningsanstalt m. fl.

anser att driftsäkerhetssektionen vid försvarets teletekniska laboratorium

bör bli kvar vid forskningsanstalten. Det är emellertid viktigt att ett intimt

samarbete kommer till stånd mellan de båda enheterna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

25

Vad angår de för krigsmakten gemensamma verkstädernas inriktning

biträder jag i princip förslaget om att specialisera och successivt inrikta

CVA mot teleunderhåll. Detta förutsätter, att sådana av verkstadens nuva­

rande arbetsuppgifter som inte är direkt knutna till telemateriel, exempelvis

motoröversyner, överföres till andra centrala flygverkstäder. Jag vill under­

stryka, att även denna överföring måste ske så att rationaliseringsvinster

kan erhållas. Överflyttningarna bör således i största möjliga utsträckning

vara i sig själva ekonomiskt motiverade. De bör ej heller ske i snabbare takt

än att ökningen i sysselsättningen inom teleområdet kan kompensera det

sysselsättningsbortfall som uppstår vid CVA när objekt överflyttas därifrån

till andra verkstäder.

Beträffande nya verkstäder har FATU föreslagit omedelbar uppbyggnad

av en central verkstad i södra Sverige samt på längre sikt en central verk­

stad i mellersta Norrland. Förslaget syftar härigenom bl. a. till att snabbt till­

godose behovet av underhåll för viss nyanskaffad materiel avsedd för södra

Sverige, för vilken lämpliga underhållsresurser helt saknas. Bland denna

materiel kan nämnas luftförsvarsroboten Hawk, kustrobotbatteri, fartygs-

baserade robotsystem samt vissa komponenter i strilsystemet. Den före­

slagna prioriteringen vid uppbyggnad av de nya verkstäderna har icke föran­

lett någon erinran från remissinstansernas sida med undantag av att arbets­

marknadsstyrelsen och LO ur arbetsmarknadssynpunkt anser att verkstaden

i mellersta Norrland bör givas företräde. De förordar därvid som lokalise­

ringsort Östersund. Därjämte framhålles angelägenheten av att den norra

verkstaden får en större andel i telereparationsarbetena än som förutsatts

av FATU.

För egen del har jag ägnat stor uppmärksamhet åt lokaliseringspolitiska

frågor. Jag har också medverkat till att under de senaste åren åtskillig mili­

tär verksamhet flyttats från stockholmsområdet till landsorten. Även i detta

fall kommer bifall till mina förslag att innebära att verksamhet flyttas bort

från storstadsregionen och att den betydande expansion som förutsätts sker

på de nya orterna.

Jag är väl medveten om sysselsättningsproblemen för Norrlands del och

även beredd att vidtaga de åtgärder som är försvarbara ur rationella och

ekonomiska synpunkter. I detta syfte har jag låtit undersöka vissa möjlig­

heter härvidlag med hänsyn till öslersundsregionen. Av vikt i detta hän­

seende är att den föreslagna verkstaden i mellersta Norrland är avsedd att

byggas ut i den takt som motiveras av den pågående utbyggnaden av krigs­

maktens resurser i fråga om telemateriel i Norrland. I nuvarande läge är

behovet av centrala underhållsanstalter i Norrland relativt ringa. Däremot

kommer expansionen av underhållsbehovet på det regionala planet att med­

föra en utbyggnad av de regionala verkstäderna. Flygvapnet planerar en

s. k. sektorteleverkstad i östersundsområdet, som redan i mitten av 1960-

talet torde medföra en sysselsättningsökning med ca 70 man, vilket innebär

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

en väsentlig ökning av krigsmaktens nuvarande teleunderhållsverksamhet

inom detta område. Rekryteringen av personal för den avsedda ökningen

torde förutsätta att nuvarande lokala utbildningsmöjligheter utökas. Plane­

ringen har fortskridit så långt att förslag till inrättande av tjänster för le­

dande personal inkommit till försvarsdepartementet. Jag har för avsikt att

påskynda beredningen av detta ärende så att verksamheten snarast kan

komma igång.

Jag anser det emellertid också möjligt att, inom ramen för här föreslagen

strukturrationalisering och utan att ge för stort avkall på kravet på en ur

företagsekonomisk synpunkt lämplig storlek av verkstaden i södra Sverige,

till Östersundsområdet överföra objekt motsvarande sysselsättning för ytter­

ligare 40 å 50 man. En sådan åtgärd skulle visserligen medföra en betydande

merkostnad för reparation av de aktuella objekten, men jag är likväl beredd

att överväga en överföring i samband med uppbyggnaden av den nyss nämn­

da sektorteleverkstaden. Sammantaget skulle angivna åtgärder för öster­

sundsområdet innebära att antalet sysselsatta med telereparationsarbeten

för krigsmaktens räkning relativt snabbt skulle kunna öka med ca 120 man.

Därtill torde komma den ökning med 100 man i slutet av 1960-talet som

anges i FATU:s prognos.

Behovet av den föreslagna nya centrala verkstaden i södra Sverige finner

jag vara fullständigt klarlagt, och jag finner det synnerligen angeläget att

den snarast kommer till stånd. Enligt FATU:s riktvärde skulle vid denna

sysselsättas 500 man vid slutet av år 1965. En förlängd uppbyggnadstid

skulle otvivelaktigt medföra icke oväsentliga ekonomiska nackdelar. Med

hänsyn härtill och då som förut nämnts centrala underhållsresurser för viss

nyanskaffad materiel saknas, är det av vikt att all kraft sättes in på att

genomföra programmet för denna verkstad.

Väsentligt är också att rekrytering och framför allt utbildning av personal

för den södra verkstaden snarast kan komma till stånd på den ort till vilken

verkstaden förläggs. FATU diskuterar lämpligheten av att förlägga verk­

staden till någon av de orter dit Stockholms tygstations signalverkstad i

Sundbyberg (SiS) enligt riksdagens beslut skall förflyttas, nämligen Borås,

Jönköping eller Växjö. Efter att ha konstaterat att samtliga städer kan

erbjuda ett i stort sett likartat och tillfredsställande underlag för såväl lokal

rekrytering som rekrytering utifrån av den kvalificerade personal det här

är fråga om förordar FATU Växjö mot bakgrund av beslutade materiel-

anskaffningar och kravet på snabb etablering.

Mot förslaget att förlägga den södra verkstaden till Växjö framställs er­

inringar av länsstyrelsen i Jönköpings län, som förordar Jönköping—Hus-

kvarnaregionen, länsstyrelsen i Älvsborgs län, som förordar Borås, samt

statskontoret och LO, som anser att frågan bör prövas ytterligare. Arbets­

marknadsstyrelsen och lokaliseringsutredningen förklarar sig ur allmän

lokaliseringssynpunkt icke ha anledning att motsätta sig att södra verksta-

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b dr 1963

27

den förlägges till Växjö. Därutöver har ett antal städer och kommuner i

södra Sverige anmält sitt intresse för televerkstadens lokalisering.

För egen del har jag efter sammanvägning av de faktorer som inverkar

på lokalisering av en verksamhet av ifrågavarande art stannat för att föreslå

Växjö som lokaliseringsort för den södra verkstaden. Jag har därvid, med

hänsyn till att samtliga de tre aktuella städerna på önskvärt sätt ligger inne

i landet och kan erbjuda ett i stort sett likartat rekryteringsunderlag, fäst

avseende vid andra faktorer, som visat sig ge Växjö företräde. Jag åsyftar

här vissa kostnads- och beredskapssynpunkter i anslutning till beslutade

materielanskaffningar och denna materiels freds- och krigsplacering. Trots

att transportkostnaderna och beredskapsförlusterna bedömes som små i

förhållande till övriga kostnader för verkstadens drift finner jag dem böra

beaktas. Den föreslagna lokaliseringen är väl ägnad att hålla dessa kostnader

låga. Likaledes finner jag att såväl tidsspillan som resekostnader för de rör­

liga servicegrupperna inte kan betraktas som likgiltiga. Detta talar för en

central placering i förhållande till materielens geografiska fördelning i freds­

tid inom det aktuella området, södra Sverige. Men lokaliseringen har i detta

fall även en viss betydelse med hänsyn till materielens användning i krig,

vilket jag beaktat. Närmare redogörelser i dessa hänseenden bör inte läm­

nas till statsrådsprotokollet utan torde i särskild ordning få delges riksda­

gens vederbörande utskott. Härtill kommer slutligen att lämpliga lokalut­

rymmen snabbt torde kunna disponeras i Växjö, vilket tillgodoser kravet

på skyndsam etablering.

Driften av de för krigsmakten gemensamma verkstäderna bör ledas av

ett centralt organ för att alla fördelar med strukturrationaliseringen skall

kunna tillvaratagas. Som jag tidigare anfört föreslår jag, att driften centralt

skall ledas av försvarets fabriksstyrelse. Det bör ankomma på Kungl. Maj:t

att närmare reglera ansvarsförhållandena mellan försvarsgrensförvaltning-

arna, i första hand flygförvaltningen som ansvarig för samordning och led­

ning av teleunderhållsfrågor, å ena, och försvarets fabriksverk, å andra

sidan.

I avseende på driftformen för de gemensamma verkstäderna kan, med

den lösning jag här förordat för den centrala driftledningen, endast två

former komma i fråga — affärsverksform eller aktiebolagsform. FATU

har föreslagit, att den nya centrala verkstaden i södra Sverige skall drivas

i aktiebolagsform. Denna driftform förordas också i princip för de övriga

gemensamma verkstäderna. Bland remissinstanserna råder delade meningar

i denna fråga. I sitt yttrande över departementspromemorian förordar fa-

briksstyrelsen aktiebolagsformen under framhållande av att detta är den

driftform som utan tvekan lämnar den största rörelsefriheten ur bl. a.

finansierings- och personalsynpunkt. Slutmålet för omorganisationen bör

enligt styrelsens uppfattning vara att samtliga gemensamma verkstäder

sammanföres i en organisation, som drives i aktiebolagsform under försvå-

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 11

4

år 1963

rets fabriksstyrelse. Fabriksstyrelsen betonar emellertid samtidigt önsk­

värdheten av att alla gemensamma verkstäder får samma driftform.

Vid beredningen inom försvarsdepartementet har med anledning av re­

missyttranden från Sveriges industriförbund m. fl. kontakter tagits med

privata företag på teleområdet. Härvid har framgått att visst intresse från

industrisidan föreligger för någon form av samverkan med staten i fråga

om krigsmaktens teleunderliåll.

För egen del anser jag att aktiebolagsformen bör väljas för den nya verk­

staden i Växjö. Såsom fabriksstyrelsen framhåller lämnar denna företags­

form den största rörelsefriheten i olika hänseenden. Detta är särskilt bety­

delsefullt med tanke på behovet av en snabb uppbyggnad av verksamheten.

Därigenom lämnas även möjligheten öppen för eLt eventuellt framtida sam­

arbete med industrin inom bolagets ram.

När driften av CVA och FTG skall övertas av försvarets fabriksstyrelse

blir under alla förhållanden ändring i dessa verkstäders företagsform nöd­

vändig. Fabriksstyrelsen framhåller önskvärdheten av att samtliga gemen­

samma verkstäder efter hand sammanföres i ett aktiebolag. Ytterligare

underlag erfordras dock för att bedöma vilka praktiska problem som kan

uppstå om CVA och FTG skall drivas i aktiebolagsform. Jag är därför icke

beredd taga ställning till denna fråga. Det bör få ankomma på Kungl. Maj:t

att besluta om den tidpunkt från vilken CVA och FTG bör överföras till

statlig affärsdrift och inlemmas i fabriksverket. Detsamma bör gälla beträf­

fande SiS, en fråga till vilken jag återkommer i det följande.

FATU har beräknat kapitalbehovet för den nya verkstaden i Växjö till

31 miljoner kronor under förutsättning att lagret av de reservdelar som in­

går i de underhållna objekten kan tillhandahållas bolaget som ett konsigna-

tionslager.

Jag anser mig kunna biträda FATU:s bedömning av bolagets kapitalbe­

hov. Av det framräknade kapitalbehovet bör 15 miljoner kronor finansieras

i form av eget kapital. Resterande kapitalbehov, 16 miljoner kronor, bör till­

föras bolaget i form av lån. Det egna kapitalet bör tillföras bolaget genom

aLt aktier till ett nominellt värde av tillsammans 12 miljoner kronor tecknas

till en kurs av 125 %. Därigenom kan bolaget tillföras — förutom aktie­

kapitalet 12 miljoner kronor — 3 miljoner kronor som skall tillföras reserv­

fonden. Jag föreslår, att för detta ändamål ett belopp av 15 miljoner kronor

anvisas såsom investeringsanslag för budgetåret 1963/64 i försvarets fabriks-

fond. Medel för ändamålet bör upptas under anslagsrubriken Teleunderhålls-

verkstad. Riksdagens bemyndigande bör vidare inhämtas att ikläda staten

garantier för lån åt aktiebolaget intill ett belopp av 16 miljoner kronor.

Aktiebreven bör ställas till viss man. För den händelse vissa aktier framdeles

kan komma att överlåtas på utomstående bör i bolagsordningen intagas sed­

vanliga bestämmelser innebärande skydd mot utländskt inflytande samt

hembudsskyldighet. Det bör ankomma på fabriksstyrelsen att vidtaga de

Kungl. Maj:ts proposition nr 11b år 1963

29

åtgärder som erfordras för bolagets bildande och att föra de eventuella för­

handlingar om ett samarbete inom bolagets ram med privata intressenter

som kan bli aktuella.

Det synes lämpligt att försvarsgrenarnas beställningar av underhålls­

arbeten hos aktiebolaget närmare regleras genom ett långsiktigt ramavtal

mellan berörda myndigheter och bolaget rörande de allmänna villkoren för

arbetenas utförande m. m. Ramavtalet bör slutas för viss tid, exempelvis

10 år, och ange viss minimi- och maximibeläggning. Det torde få ankomma

på Kungl. Maj:t att godkänna elt dylikt avtal.

Genomförandet av de förslag jag nu framfört innebär även att det av

1960 års riksdag fattade principbeslutet om SiS utflyttning från stockholms­

området kan realiseras genom att driften där avvecklas och överföres till

CVA och den nya verkstaden. Driften vid SiS bör övertas av försvarets

fabriksverk. Tidpunkten härför bör få bestämmas av Kungl. Maj:t. Det bör

därefter ankomma på försvarets fabriksstyrelse att överföra på SiS ankom­

mande underhållsobjekt och för dem avsedd verkstadsutrustning till övriga

gemensamma verkstäder. Förekommande personalfrågor bör lösas inom

ramen för de befogenheter som riksdagen härvidlag lämnat Kungl. Maj:t

(prop. 1963:1, bil. 2, p. 6; SU 14; rskr. 14).

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

I. bereda riksdagen tillfälle avgiva yttrande med anledning

av vad i det föregående anförts rörande samordning m. m. av

underhållet av krigsmaktens telemateriel;

II. föreslå riksdagen att

a) besluta att ledningen av för krigsmakten gemensamma

teleunderhållsverkstäders drift skall ankomma på försvarets

fabriksstyrelse;

b) till Teleunderhållsverkstad för budgetåret 1963/64 under

försvarets fabriksfond anvisa ett investeringsanslag av

15 000 000 kr.;

c) bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda sta­

ten garanti intill ett belopp av högst 16 000 000 kr. för krediter

till ett av försvarets fabriksstyrelse bildat aktiebolag för tele-

underhåll;

d) besluta att tillgångar och skulder vid centrala flygverk­

staden i Arboga, den i Göteborgs örlogsvarv ingående försvarets

televerkstad i Göteborg samt Stockholms tygstations signal­

verkstad i Sundbyberg från tidpunkter som Kungl. Maj:t må

bestämma skall överföras till försvarets fabriksfond; samt

e) bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna ramavtal med ett

av försvarets fabriksstyrelse förvaltat aktiebolag för teleun-

derhåll enligt vad i det föregående anförts.

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 114 år 1963

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Eric Wachtmeister

K L BECKMANS TRYCKKKIER AB • STHLM IMS