Prop. 1963:117

('angående överlåtelse av kronan tillhörig mark man.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 7 år 1963

1

Nr 117

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse av

kronan tillhörig mark man.; given Stockholms slott

den S mars 1963.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställes om riksdagens bemyndigande att godkänna ett av generalpoststyrelsen ingånget avtal rörande försäljning av en fastighet i Uppsala. Vidare begäres riksdagens bemyndigande att upplåta vissa mark­ områden inom Kronogårds- och Skrällebergsområdena i Trollhättan för bostadsbebyggelse.

« n

/ii.. it,

i • i

'.it.

»

4620 63 Bihang till riksdagens protokoll 1963

j

*1 samt) Nr 111

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 117 ur 1963

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hullet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet d Stockholms slott den 8 mars 1963.

Närvarande :

Statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

,

S

koglund

, E

denman

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, H

olmqvist

, A

sp

-

ling

.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmä­ ler — efter gemensam beredning med cheferna för social- och finansdepar­ tementen — frågor angående överlåtelse av kronan tillhörig mark m. m. och anför därvid följande.

Postverket

1

.

Generalpoststyrelsen (skr. 2/2 1963) har för Kungl. Maj:ts prövning över­ lämnat ett mellan styrelsen och Uppsala stad den 24 januari och den 2 februari 1963 ingånget köpekontrakt, enligt vilkei styrelsen — under för­ utsättning av Kungl. Maj:ts godkännande — för en köpeskilling av 1 165 000 kr. till staden överlåter tomten nr 17 i kvarteret Draken i Uppsala. Enligt kontraktet förbinder sig staden att till Stiftelsen Uppsalahem försälja viss staden tillhörig fast egendom i kvarteret Suttung samt all i avtalet med stif­ telsen intaga villkor av innebörd, att lokaler för postkontoret i Uppsala skall inrymmas i en planerad nybyggnad inom nämnda kvarter. Byggnaden skall i allt väsentligt vara uppförd före utgången av år 1965. Beträffande avtalet i civrigt torde få hänvisas till handlingarna.

Generalpoststyrelsen meddelar, att postkonloret i Uppsala, som nu är in­ rymt i riksbankens hus, sedan länge varit i behov av väsentligt utökade lokaler. I syfte att lösa postkontorets lokalfråga förvärvade styrelsen år 1945 en numera med nr 17 betecknad tomt i kvarteret Draken för 975 000 kr. Avsikten var att på denna tomt uppföra ett posthus. Den på tomten nu be­ fintliga byggnaden innehåller ett femtiotal affärer och bostadslägenheter. Genom medverkan av Uppsala stad har bostadslägenheterna i viss utsträck­ ning kunnat friställas. Svårigheter har däremot uppstått att anskaffa er- sättningslokaler för affärsinnehavarna.

Vidare har trafikförhållandena i de centrala delarna av Uppsala under de senaste tio åren radikalt förändrats, vilket medfört att lägel för ett posthus i kvarteret Draken blivit mindre gynnsamt. Tillräckligt antal parkerings­

Kungl. Maj.ts proposition nr 117 år 1963

3

platser för postverkets kunder torde sålunda inte längre kunna påräknas i

närheten av kvarteret. Dessutom skulle stora svårigheter uppstå för post­

verkets egna transporter till och från ett posthus i detta kvarter. Kostnader­

na för ett posthus i nämnda kvarter kan uppskattas till 5 mkr. Endast en

del av byggnaden skulle behöva tagas i anspråk för postverkets räkning,

varför ca 2 600 m2 skulle hyras ut.

Svårigheterna alt erhålla ett funktionsdugligt posthus inom kvarteret

Draken har föranlett styrelsen att undersöka möjligheterna att bygga ett

posthus på annat håll i staden. Vid de förhandlingar, som ägt rum med sta­

den i frågan, har framgått, alt möjlighet torde föreligga för postverket att

erhålla lokaler i en planerad nybyggnad i kvarteret Suttung. Denna bygg­

nad avses komma att uppföras av Stiftelsen Uppsalahem på mark, som sta­

den försålt till stiftelsen. Även om postkontorets förläggning till kvarteret

Suttung i några avseenden är sämre än en förläggning till kvarteret Draken,

erbjuder dock det förstnämnda alternativet så väsentliga fördelar ur trans­

portsynpunkt genom direkt anslutning till järnvägsområdet, att styrelsen

ansett sig kunna godtaga det. De utrymmen som styrelsen avser att hyra i

den blivande nybyggnaden uppgår till ca 3 000 m2. Genom detta byggnads­

projekt torde eu snabb och långsiktig lösning av postkontorets lokalbehov

kunna åstadkommas.

Taxeringsvärdet för tomlen nr 17 i kvarteret Draken är 910 000 kr.,

varav 902 600 kr. avser markvärde. Tomten har en areal av 3 610,4 m2.

Byggnadsstyrelsen har vid inventering av markbehov för statligt ändamål

i Uppsala kommit fram till alt ett underskott föreligger. Då lösandet av lo­

kalfrågan för ett nyll postkontor i staden skulle påverkas ogynnsamt om

denna fråga inlemmades i ett större sammanhang, har styrelsen inte velat

motsätta sig att denna markfråga löses separat under förutsättning att tele­

styrelsens utbyggnads- och parkeringsbehov tillgodoses. — Med anledning

av detta uttalande har generalpoststyrelsen meddelat, att staden förbundit

sig all vid utarbetande av den nya stadsplanen för kvarteret beakta telever­

kets ifrågavarande önskemål.

Stadsfullmäktige i Uppsala har den 18 januari 1963 godkänt avtalet. Be­

slutet har vunnit laga kraft.

Departementschefen

.lag tillstyrker den av generalpoststyrelsen föreslagna försäljningen och

hemställer all Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna det av generalposl-

slyrelsen ingångna avtalet avseende försäljning av tomten nr

17 i kvarteret Draken i Uppsala.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr il7 år 1963

Statens vattenfall sverk

2

.

Vattenfallsstyrelsen (skr. 20/2 1963) har hemställt, att Kungl. Maj:t måt­ te utverka riksdagens bemyndigande att få dels godkänna stadsplaneavtal, som kan komma att träffas mellan styrelsen och Trollhättans siad avseende överlåtelse till staden av vissa fastighetsdelar inom Kronogårds- och Skräl- lebergsområdena i staden, dels ock besluta om försäljning av fastigheter inom nämnda områden, oavsett att sådan fastighets värde överstiger 200 000 kr.

Vattenfallsstyrelsen meddelar, att efterfrågan på tomtmark för bostads­ bebyggelse i Trollhättan f. n. är mycket stor, varför staden gör ansträng­ ningar att snabbt iordningställa stadsplaner för detta ändamål. De markom­ råden, som enligt staden i första hand bör komma i fråga för exploatering, tillhör kronan och omfattar delar av de inom staden belägna hemmanen Sylte Kronogården samt Stora Håjum och Lilla Håjum. Av hemmanen bör exploateras de delar, som ligger inom Kronogårds- och Skrällebergsområ- dena. Den kronan tillhöriga marken har en areal av respektive ca 111,0 och ca 21,5 hektar. Staden har upprättat förslag till stadsplaner för områdena, varjämte vattenfallsstyrelsen uppgjort förslag till ekonomiska exploate- ringskalkyler.

Enligt stadsplaneförslaget för Kronogårdsområdet skall 2,8 hektar, ut­ görande säkerhetsområde för högspänningsledning, behållas av kronan. Av återstående del om ca 108,2 hektar skall ca 60,0 hektar avsättas för i huvud­ sak bostadsändamål, ca 8,3 hektar för allmänt ändamål och ca 39,9 hektar för park- och gatumark. Till staden avses utan vederlag skola överlåtas park- och gatumarken samt ca 3,5 hektar av den för allmänt ändamål avsedda marken, medan den övriga kronan tillhöriga marken skall försäljas. Exploa- teringskalkylen upptager på inkomstsidan ett belopp om 12 173 000 kr. för försäljning av mark samt på utgiftssidan 10 225 000 kr. avseende kostnader för markens iordningställande. Värdet av råmarken beräknas således till 1 kr. 80 öre per m-.

Beträffande Skrällebergsområdet skall enligt stadsplaneförslaget ca 12,4 hektar avsättas för bostadsändamål m.m., ca 2,1 hektar för allmänt ändamål samt ca 7,0 hektar för park- och gatumark. Förhandlingar pågår fortfarande mellan staden och styrelsen rörande huvudsakligen storleken av det område, som bör överlåtas till staden utan vederlag. Staden gör gällande att 40 % av områdets totala areal eller 8,6 hektar bör överlåtas utan vederlag. Enligt den av styrelsen framlagda exploateringskalkylen för detta område bör till staden däremot endast park- och gatumarken om ca 7,0 hektar överlåtas utan vederlag. Under sistnämnda förutsättning upptages i kalkylen på in­ komstsidan 2 258 000 kr. för försäljning av mark samt på utgiftssidan

Kungl. Maj:ts proposition nr 117 år 1963

5

1 936 000 kr. för markens iordningställande. Värdet av råmarken skulle

därmed uppgå till 1 kr. 50 öre per m2.

För att stadens önskemål om mark inom Kronogårds- och Skrällebergs-

områdena skall kunna tillgodoses redan innevarande år bör enligt vatten­

fallsstyrelsens mening av riksdagen nu utverkas bemyndigande för Kungl.

Maj:t att godkänna sådana avtal om överlåtelse till staden av för allmänna

ändamål avsedda områden, som föranledes av stadens förslag till stadspla­

ner.

Ehuru någon definitiv uppdelning av områdena i exploateringsetapper,

kvarter eller tomter som avses försäljas för andra än allmänna ändamål,

d. v. s. för bostadsbebyggelse, ännu icke gjorts, är det enligt vattenfallssty­

relsen sannolikt, att köpeskillingen vid ett flertal försäljningar i varje sär­

skilt fall kommer att överstiga 200 000 kr. För att icke inhämtandet av riks­

dagens godkännande av försäljningarna skall fördröja det planerade byg­

gandet, bör enligt styrelsen övervägas att Kungl. Maj:t utverkar riksda­

gens bemyndigande att framdeles få godkänna sådana försäljningar obe­

roende av köpeskillingens storlek. Liknande förfaringssätt har tillämpats

vid försäljning av tomtmark, senast i fråga om Karlstorpsområdet i Troll­

hättan (prop. 1960: 187; SU 204; Rskr. 401).

Byggnadsstyrelsen har meddelat, att något behov icke föreligger av ifrå­

gavarande mark för statsverkets räkning.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område har förklarat sig icke

ha något att erinra mot att ifrågavarande områden upplåtes för bostadsän­

damål.

Departementschefen

Till följd av den starka industriella expansionen i Trollhättan är efter­

frågan på tomtmark för bostadsbebyggelse inom staden f. n. mycket stor.

För att tillgodose detta behov har staden framfört önskemål att få exploa­

tera viss kronan tillhörig och av vattenfallsstyrelsen förvaltad mark inom

de s. k. Kronogårds- och Skrällebergsområdena i staden. Ifrågavarande

markområden har en areal av respektive ca 111,0 och ca 21,5 hektar.

Stadens förslag till stadsplaner för områdena innebär, att sammanlagt

ca 72,4 hektar skall avsättas för i huvudsak bostadsbebyggelse. Inom Kro-

nogårdsområdet avses uppföras i första hand flerfamiljshus och inom Skräl-

lebergsområdet radhus och villor. Av den övriga marken inom exploate­

ringsområdena skall avsättas ca 46,9 hektar för parker och gator och ca 10,4

hektar för allmänt ändamål. Till staden avses utan vederlag överlåtas park-

och gatumarken och viss del av den till allmänt ändamål avsedda marken.

Förhandlingar pågår mellan staden och vattenfallsstyrelsen rörande stor­

leken av den mark som skall överlåtas till staden utan vederlag. Förhand­

lingarna beräknas fortgå under våren, vilket innebär att slutligt avtal skulle

kunna underställas riksdagen tidigast under dess höstsession. Från stadens

Kungl. Maj:ts proposition nr 11 7 är 1963

sida har framhållits ad, om stadens bostadsförsörjning skall kunna tillgodo­ ses, arbetet med gator och ledningar inom områdena måste påbörjas inneva­ rande år. Med hänsyn härtill finner jag mig böra biträda vattenfallsstyrel­ sens förslag, att Kungl. Maj:t redan nu inhämtar riksdagens bemyndigande att få godkänna de avtal, som vattenfallsstyrelsen och staden senare kan komma att träffa rörande överlåtelse av kronornark till staden i anledning av förslag till stadsplaner för berörda områden.

Med hänsyn till angelägenheten av en snabb exploatering och då en be­ handling av försälj ni ngsärendena i vanlig ordning skulle medföra dröjsmål har styrelsen vidare ifrågasatt, huruvida inte Kungl. Maj:l borde utverka riksdagens bemyndigande att utan riksdagens hörande i varje särskilt fall besluta om försäljning av mark från förenämnda områden, oberoende av kö­ peskillingens storlek. Styrelsen har funnit det sannolikt att köpeskillingen för ett stort antal tomter i varje särskilt fall kommer att överstiga 200 000 kr. Bostadsstyrelsen bar under band bekräftat att en upplåtelse av marken för bostadsändamål är brådskande. På grund härav och då riksdagen tidi­ gare medgivit liknande förfaringssätt finner jag mig även i detta hänseende böra tillstyrka vattenfallsstyrelsens förslag, .lag förutsätter, att försäljning­ arna skall ske i huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer, som till- lämpas vid försäljningar, där köpeskillingen ej överstiger 200 000 kr. Detta innebär bl. a., att bostadsstyrelsen bör höras i varje särskilt fall.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

1. att bemyndiga Kungl. Maj:l att i huvudsaklig överens­ stämmelse med vail jag i det föregående anfört godkänna av­ tal mellan vattenfallsstyrelsen och Trollhättans stad rörande överlåtelse till staden av viss mark inom Kronogårds- och Skrällebergsområdena i Trollhättan; samt

2. att bemyndiga Kungl. Maj:t att utan riksdagens sam­ tycke i varje särskilt fall besluta om försäljning av fastigheter inom förenämnda områden, oavsett att sådan fastighets taxe­ rings- eller uppskattningsvärde överstiger 200 000 kr.

Med bifall lill vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lars Lindahl

K L BECKMANS TRYCKERIER AB - STHLM t»«3