Prop. 1963:159

('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 19G3

1

Nr 159

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, m. m.; given Stockholms slott den 29 mars 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) förordning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning; samt

2) förordning om extra avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag till vissa ändringar i lagstiftningen om konjunkturinvesteringsfonder i syfte att göra denna lagstiftning till ett mera verksamt medel i konjunkturpolitiken. Sålunda föreslås bl. a. att Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts förordnande, arbetsmarknadsstyrelsen skall kunna medgiva företag, som under tider med avsättningssvårigheter fort­ sätter sin produktion, att taga investeringsfond i anspråk för överföring till lagerinvesteringskonto. Efter särskilt medgivande skall investeringsfond kunna överföras mellan bolag inom en koncern.

För att stimulera ekonomiska föreningar till fondavsättningar föreslås att insättningsskyldigheten i riksbanken för sådana företag skall sänkas (från 46) till 40 procent av fondavsättningen. Kungl. Maj:t skall enligt för­ slaget, om synnerliga skäl föreligger, äga medgiva befrielse från det tiopro- centiga tillägg, som skall göras då fond återföres till beskattning.

Vidare föreslås att fonderna under vissa förhållanden skall kunna använ­ das i lokaliseringspolitiskt syfte.

Slutligen framlägges förslag om generella regler av innebörd att Kungl. Maj:t, om läget på arbetsmarknaden påkallar det, skall äga besluta att rö- relseidkare och jordbrukare som under viss tid anskaffar maskiner och in­ ventarier får vid taxeringen åtnjuta avdrag för extra avskrivning (initial­ avskrivning) å dessa tillgångar med 30 procent och ett särskilt investerings­ avdrag motsvarande 10 procent av anskaffningskostnaden. Även dessa gene­ rella regler skall kunna användas i lokaliseringspolitiskt syfte.

Bestämmelserna föreslås skola träda i kraft den 1 juli 1963.

I llihang till riksdagens protokoll 1963.1 samt. Nr 159

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Förslag

till

Förordning

angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256)

om investeringsfonder för konjunkturutjämning

Härigenom förordnas, att 1, 3 och 5—7 §§, 9 § 1 mom., 10—23, 25, 28 och

30 §§ förordningen den 27 maj 1955 om investeringsfonder för konjunktur­

utjämning ävensom anvisningarna till 1, 3 och 11 §§ samma förordning1 sko­

la erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

1

§•

Vid beräkning av nettointäkt av

jordbruksfastighet och av rörelse en­

ligt kommunalskattelagen och förord­

ningen om statlig inkomstskatt må

svenskt aktiebolag och svensk ekono­

misk förening åtnjuta avdrag i enlig­

het med bestämmelserna i denna för­

ordning för belopp, som avsättes till

investeringsfond.

Om företag — -------- medgivande

därtill.

3 §•

Avdrag för----------- -av årsvinsten.

Avdrag enligt denna förordning må

åtnjutas allenast därest ett belopp

motsvarande fyrtiosex procent av den

gjorda avsättningen inbetalats å sär­

skilt konto (konto för investering i

(Föreslagen lydelse)

1

§•

Vid beräkning av nettointäkt av

jordbruksfastighet och av rörelse en­

ligt kommunalskattelagen och förord­

ningen om statlig inkomstskatt må

svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk

förening och svensk sparbank åtnjuta

avdrag i enlighet med bestämmelser­

na i denna förordning för belopp, som

avsättes till investeringsfond.

Om företag--------— medgivande

därtill.

3 §•

Avdrag för------------av årsvinsten.

Har till lagerinvesteringskonto en­

ligt 13 § överfört belopp återförts till

beskattning, må, utan hinder av vad

i nästföregående stycke stadgas, för

samma beskattningsår avdrag åtnju­

tas för avsättning till investeringsfond

för rörelse i den mån avsättningen

icke överstiger det återförda belop­

pet, i förekommande fall ökat med

andel, som avses i sista punkten av

nämnda paragraf, överstiger avsätt­

ningen det återförda beloppet jämte

tillägg, må för den överskjutande de­

len avdrag åtnjutas med högst fyrtio

procent av årsvinsten.

Avdrag enligt denna förordning må

åtnjutas allenast därest ett belopp

motsvarande, för aktiebolag, fyrtio­

sex procent och, för ekonomisk för­

ening samt sparbank, fyrtio procent

1 Senaste lydelse av 1 och 6 §§ se 1957: 63, av 3, 5, 10, 16, 18 och 22 §§ samt anvisningarna

till 3 § so 1960:236, av 11, 12, 13, 15 och 17 §§ se 1959:69 samt av 20 § se 1957:77.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

3

skogsbruk respektive i rörelse) i riks­ banken.

(Se vidare anvisningarna.)

5 §■

Å konto för investering inbetalade medel må icke utbetalas i andra fall än som nedan i denna paragraf samt i 16, 18 och 22 §■§ stadgas.

Sedan fem år förflutit från ingång­ en av det kalenderår varunder inbe­ talningen verkställts, äger företaget att efter uppsägning hos riksbanken uttaga högst trettio procent av det ur­ sprungligen inbetalta beloppet eller, i förekommande fall, av vad därav återstår efter återbetalning enligt 18 §. Det belopp som sålunda ifrågakom- mer till uttag efter uppsägning skall minskas med vad som må hava åter­ betalats med stöd av 16 och 22 §§. Har uttag efter uppsägning skett, ålig­ ger det riksbanken att lämna under­ rättelse därom till länsstyrelsen för att tillställas vederbörande taxerings­ myndighet. Särskild underrättelse skall lämnas för varje i 3 § angivet konto från vilket uttag skett samt in­ nehålla uppgift om företagets namn och adress ävensom det uttagna be­ loppets storlek med angivande jämväl av hur mycket av de uttagna medlen, som inbetalats efter den 30 juni 1960.

(Nuvarande lydelse)

När medel utbetalas med stöd av 16 och 22 §§, skola tidigare inbetalta medel tagas i anspråk före senare in­ sättningar.

av den gjorda avsättningen inbetalats å särskilt konto (konto för investe­ ring i skogsbruk respektive i rörelse) i riksbanken.

(Se vidare anvisningarna.)

& §•

A konto för investering inbetalade medel må icke utbetalas i andra fall än som nedan i denna paragraf samt i 17, 18 och 22 §§ stadgas.

Sedan fem år förflutit från ingång­ en av det kalenderår varunder inbe­ talningen verkställts, äger företaget att efter uppsägning hos riksbanken uttaga högst trettio procent av det ur­ sprungligen inbetalta beloppet eller, i förekommande fall, av vad därav återstår efter återbetalning enligt 18 §. Det belopp som sålunda ifrågakom- mer till uttag efter uppsägning skall minskas med vad som må hava åter­ betalats enligt 17 och 22 §§ eller överförts till annat företags konto för investering enligt 20 § 2 mom. Har uttag efter uppsägning skett, åligger det riksbanken att lämna underrät­ telse därom till arbetsmarknadssty­ relsen samt, för att tillställas veder­ börande taxeringsmyndighet, länssty­ relsen. Särskild underrättelse skall lämnas för varje i 3 § angivet konto från vilket uttag skett samt innehålla uppgift om företagets namn och adress ävensom det uttagna belop­ pets storlek med angivande jämväl av, för aktiebolag, hur mycket av de uttagna medlen, som inbetalats efter den 30 juni 1960, samt, för ekono­ misk förening, hur mycket av de ut­ tagna medlen, som inbetalats efter nämnda dag men före den 1 juli 1963.

Vad i nästföregående stycke stad­ gas angående rätt att uttaga högst trettio procent av inbetalat belopp äger icke tillämpning i fråga om be­ lopp, som enligt 20 § 2 mom. över­ tagits från annat företag.

När medel utbetalas enligt 17 och 22 §§ eller övertagas från annat före­ tag enligt 20 § 2 mom., skola tidiga-

(Föreslagen lydelse)

i

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

(Xuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

re inbetalta medel tagas i anspråk före senare insättningar.

6 §•

Inbetalning av medel å konto för investering skall ske till vederböran­ de riksbankskontor. Vid inbetalning skola uppgivas företagets namn och adress samt det beskattningsår som inbetalningen avser ävensom det kon­ to för investering varom fråga är. Av­ ser inbetalning vid ett och samma till­ fälle konto för investering i såväl skogsbruk som rörelse, skall angivas huru stor del av det inbetalta belop­ pet, som belöper på vartdera kontot.

I av riksbanken lämnat bevis om insättning å konto för investering skall angivas, att, därest avtal om överlåtelse eller pantsättning av de insatta medlen träffas, detta skall an­ mälas till banken. Har riksbanken er­ hållit sådan anmälan, skall banken verkställa anteckning om det förhål­ lande, som med anmälan avses, samt senast inom åtta dagar efter det an­ mälan som nyss sagts ingivits över­ sända underrättelse om vad som före­ kommit till länsstyrelsen för att till­ ställas vederbörande taxeringsmyn­ dighet.

§•

Riksbanken skall senast den 15 april under taxeringsåret till länssty­ relsen översända uppgifter angående de för beskattningsåret verkställda in­ betalningarna å konto för investering. Å uppgiftshandling, som skall upprät­ tas särskilt för varje företag, skola angivas företagets namn och adress samt det beskattningsår och det kon­ to varå inbetalning skett ävensom det inbetalta beloppets storlek.

Har inbetalning för beskattnings­ året skett efter den 15 april under taxeringsåret, skall uppgift som i

6

§•

Inbetalning av medel å konto för investering skall ske till riksbanks­ kontor. Medlen skola anses inbetala­ de den dag medlen kommit riksban­ ken tillhanda. Vid inbetalningen sko­ la uppgivas företagets namn och ad­ ress samt det beskattningsår som in­ betalningen avser ävensom det konto för investering varom fråga är. Avser inbetalning vid ett och samma tillfäl­ le konto för investering i såväl skogs­ bruk som rörelse, skall angivas huru stor del av det inbetalta beloppet som belöper på vartdera kontot.

I av riksbanken lämnat bevis om insättning å konto för investering el­ ler om överföring från annat företags konto enligt 20 § 2 mom. skall an­ givas, att, därest avtal om överlåtel­ se eller pantsättning av de insatta eller överförda medlen träffas, detta skall anmälas till banken. Har riks­ banken erhållit sådan anmälan, skall banken verkställa anteckning om det förhållande, som med anmälan avses, samt senast inom åtta dagar efter det anmälan som nyss sagts ingivits över­ sända underrättelse om vad som före­ kommit till arbetsmarknadsstyrelsen samt till länsstyrelsen för att tillstäl­ las vederbörande taxeringsmyndighet.

7 §•

Riksbanken skall senast den 15 april under taxeringsåret till arbets­ marknadsstyrelsen och länsstyrelsen översända uppgifter angående de för beskattningsåret verkställda inbetal­ ningarna å konto för investering. A uppgiftshandling, som skall upprättas särskilt för varje företag, skola angi­ vas företagets namn och adress samt det beskattningsår och det konto varå inbetalning skett ävensom det inbe­ talta beloppets storlek.

Har inbetalning för beskattnings­ året skett efter den 15 april under taxeringsåret, skall uppgift som i

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

5

första stycket sägs översändas till länsstyrelsen snarast möjligt och se­ nast inom åtta dagar efter det inbe­ talningen ägt rum.

9 §•

1 mom. Arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond un­ der visst eller vissa beskattningsår och under villkor i övrigt, som läget å arbetsmarknaden påkallar, skall eller må tagas i anspråk för sitt ändamål.

Beslut, varom —--------vissa före­ tag.

10

§.

Företag, som jämlikt 5 § andra stycket uttagit medel från konto för investering, skall det beskattningsår, varunder sådant uttag gjorts, av ve­ derbörande investeringsfond för i 11 § angivet ändamål taga i anspråk ett så stort belopp att fyrtio procent därav eller, om uttag sker av medel som in­ betalats efter den 30 juni 1960, fyr­ tiosex procent därav motsvarar det från kontot uttagna beloppet.

(Nuvarande lydelse)

11

§•

Tager företag jämlikt 9 eller 10 § investeringsfond i anspråk under visst beskattningsår, skall det ske för ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk: för kostnader för arbeten avsedda att främja skogsbruket, såsom skogsod­ ling och skogsdikning, röjning, häg­ nad, anläggande av flottleder och vä­ gar, som huvudsakligen avse att di­ rekt tjäna skogsbruket, ävensom upp­ förande och underhåll av för skogs­ bruket nödvändiga byggnader; samt

första stycket sägs översändas till ar­ betsmarknadsstyrelsen och länsstyrel­ sen snarast möjligt och senast inom åtta dagar efter det inbetalningen ägt rum.

9 §•

1 mom. Kungl. Maj.t eller, efter

Kungl. Maj:ts förordnande, arbets­ marknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond under den tid och under de villkor i övrigt, som läget å arbetsmarknaden påkallar, skall eller må tagas i anspråk för sitt ändamål.

Beslut, varom------------ vissa före­ tag.

10

§.

Företag, som jämlikt 5 § andra stycket uttagit medel från konto för investering, skall det beskattningsår, varunder sådant uttag gjorts, av ve­ derbörande investeringsfond för i 11 § angivet ändamål taga i anspråk ett så stort belopp att fyrtio procent därav eller, om aktiebolag uttagit medel som inbetalats efter den 30 juni 1960 eller ekonomisk förening uttagit medel som inbetalats efter nämnda dag men före den 1 juli 1963, fyrtiosex pro­ cent därav motsvarar det från kontot uttagna beloppet.

11

§•

Tager företag jämlikt 9 eller 10 § investeringsfond i anspråk under visst beskattningsår och är icke fråga om fall varom stadgas i 12—li §§, skall det ske för ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk: för kostnader under beskattningsåret för arbeten avsedda att främja skogsbru­ ket, såsom skogsodling och skogsdik­ ning, röjning, hägnad, anläggande och underhåll av flottleder och vägar, som huvudsakligen avse att direkt tjäna skogsbruket, ävensom uppförande och underhåll av för skogsbruket nödvän­ diga byggnader så ock för bidrag till ny-, till- eller ombyggnad av bostad eller vulfärdsanläggning här i riket

(Föreslagen lydelse)

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

investeringsfond för rörelse:

a) för avskrivning å byggnad, som

ny-, till- eller ombyggts under beskatt­

ningsåret, med högst ett belopp mot­

svarande kostnaderna under beskatt­

ningsåret för ny-, till- eller ombygg­

naden, eller för bidrag under samma

år till ny-, till- eller ombyggnad av

bostad eller välfärdsanläggning för

arbetstagare eller förutvarande ar­

betstagare utan ledande ställning hos

företaget eller detta närstående före­

tag, eller, såvitt angår företag som hu­

vudsakligen bedriver industriell verk­

samhet, för kostnaderna för repara­

tions- och andra underhållsarbeten

under beskattningsåret å byggnad,

som användes i rörelsen;

b) för avskrivning å maskiner och

andra för stadigvarande bruk avsed­

da inventarier, som anskaffats under

beskattningsåret eller, vad angår far­

tyg, anskaffats eller ombyggts under

samma år, dock att beträffande om­

byggnad av fartyg avskrivning må ske

med högst ett belopp motsvarande

kostnaderna under beskattningsåret

för ombyggnaden, ävensom för kost­

nader för reparation av fartyg;

c) för nedskrivning å lager av rå­

varor samt hel- och halvfabrikat

med högst ett belopp, motsvarande

kostnaderna under beskattningsåret

för tillverkning eller anskaffning av

dylika tillgångar, dock att lägre vär­

desättning å företagets varulager i

dess helhet vid beskattningsårets ut­

gång därigenom icke må godtagas än

som enligt kommunalskattelagen är

medgivet; samt

d) för kostnader för undersök­

ningsarbete, förberedande arbete eller

tillredningsarbete under beskattnings­

året i gruva, stenbrott eller annan lik­

nande fyndighet.

Därest investeringsfond efter be­

slut enligt 9 § 1 eller 3 mom. fått ta­

gas i anspråk under flera på varandra

för arbetstagare eller förutvarande ar­

betstagare utan ledande ställning hos

företaget eller detta närstående före­

tag; samt

investeringsfond för rörelse:

a) för kostnader under beskatt­

ningsåret för reparations- och andra

underhållsarbeten å här i riket belä­

gen byggnad, som icke utgör lager­

tillgång, eller för ny-, till- eller om­

byggnad av sådan byggnad, så ock

för bidrag till ny-, till- eller ombygg­

nad av bostad eller välfärdsanlägg­

ning här i riket för arbetstagare el­

ler förutvarande arbetstagare utan

ledande ställning hos företaget eller

detta närstående företag;

(Föreslagen lydelse)

b) för avskrivning å maskiner och

andra för stadigvarande bruk avsed­

da inventarier, som anskaffats under

beskattningsåret och som, såvitt gäl­

ler andra tillgångar än transportme­

del i internationell trafik, åro avsed­

da att nyttjas i här i riket bedriven

verksamhet;

c) för kostnader under beskatt­

ningsåret för undersökningsarbete,

förberedande arbete eller tillrednings­

arbete i gruva, stenbrott eller annan

liknande fyndighet här i riket.

Därest investeringsfond efter beslut

enligt 9 § 1 eller 3 mom. fått tagas i

anspråk under flera på varandra föl-

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

följande beskattningsår för ny-, till- eller ombyggnad eller för underhålls­ arbeten å byggnad samt ifrågavaran­ de arbeten pågått under flera av dessa år, må företaget, under förutsättning att avdrag för kostnaderna under de tidigare åren icke redan skett, under det sista året taga fonden i anspråk för avskrivning å byggnaden el­ ler för täckande av underhållskost­ naden med högst ett belopp motsva­ rande de uppkomna kostnaderna un­ der de ifrågavarande åren. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämp­ ning i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg.

Kungl. Maj :t------------riket tillver­ kar.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall iakttagas, att kostnad för anskaffning av begagna­ de inventarier icke må medräknas samt att, då fråga är om inventarier eller varulager, som av företaget för­ värvats från rörelseidkare med vilken det är förbundet i väsentlig ekono­ misk intressegemenskap, anskaff­ ningskostnaden må medräknas endast om tillgången tillverkats under be­ skattningsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

12

§.

Kungl. Maj :t må meddela tillstånd för företag, som verkställt avsättning till investeringsfond för rörelse, att taga fonden i anspråk för ändamål som avses med investeringsfond för skogsbruk, så ock eljest för investe­ ring i annan förvärvskälla än den, i vilken avsättning skett.

(Nuvarande lydelse)

jande beskattningsår för ny-, till- el­ ler ombyggnad eller för underhållsar­ beten å byggnad eller för fasta maski­ ner eller andra till byggnad hörande inventarier, må företaget, under för­ utsättning att avdrag för kostnaderna under de tidigare åren icke redan skett, under det sista året taga fon­ den i anspråk för avskrivning å bygg­ naden eller inventarierna eller för täckande av underhållskostnader med högst ett belopp motsvarande de uppkomna kostnaderna under de ifrå­ gavarande åren. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning i fråga om anläggande och underhåll av flottleder och vägar.

Kungl. Maj :t------- — riket tillver­ kar.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall iakttagas, att kostnad för anskaffning av begagna­ de inventarier icke må medräknas samt att, då fråga är om inventarier, som av företaget förvärvats från rö­ relseidkare med vilken det är förbun­ det i väsentlig ekonomisk intressege­ menskap, anskaffningskostnaden må medräknas endast om tillgången till­ verkats under beskattningsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

12

§.

Kungl. Maj :t eller, efter Kungl.

Maj.ts förordnande, arbetsmarknads­ styrelsen må, om särskilda skäl före­ ligga, meddela tillstånd för företag att taga investeringsfond för skogs­ bruk i anspråk för ändamål, som av­ ses med investeringsfond för rörelse, och att taga investeringsfond för rö­ relse i anspråk för ändamål, som av­ ses med investeringsfond för skogs­ bruk, så ock eljest att, för ändamål som sägs i 11, 13 och l-l §§, taga in­ vesteringsfond i anspråk i annan för­ värvskälla än den, i vilken avsättning skett. I fall som avses i 9 § 3 mom. och 11 § tredje stycket skall dock frå­ ga som nu sagts alltid prövas av Kungl. Maj:t.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

13 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl därtill föreligga, medgi­ va att investeringsfond för rörelse ta- ges i anspråk för avskrivning av kost­ nader för vägarbete, anordnande av vatten- och avloppsledningar, iord­ ningställande i övrigt av tomtområde för bebyggelse samt liknande arbeten. I fall som avses i 9 § 3 mom. skall dock fråga som nu sagts prövas av Kungl. Maj :t.

U §■

För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond ta­ gits i anspråk jämlikt denna förord­ ning, må vid taxeringen avdrag för i 11 § avsedd avskrivning, nedskriv­ ning eller kostnad eller för där angi-

13 §.

Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj. ts förordnande, arbetsmarknads­ styrelsen må medgiva att investe­ ringsfond för rörelse tages i anspråk för överföring till lagerinvesteringskonto. Till sådant konto överfört be­ lopp skall återföras till beskattning senast vid taxeringen för det tredje beskattningsåret efter det, under vil­ ket överföringen verkställts. Kungl. Maj.t äger, om särskilda skäl föran­ leda det, medgiva att återföringen må ske först vid en senare tidpunkt. 1 så­ dant fall skall vid återföringen till be­ skattning upptagas jämväl ett belopp motsvarande viss, av Kungl. Maj. t be­ stämd andel av det återförda belop­ pet.

U§.

Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts förordnande, arbetsmarknads­ styrelsen må, om särskilda skäl där­ till föreligga, medgiva att investe­ ringsfond för rörelse tages i anspråk för kostnader för vägarbete, anord­ nande av vatten- och avloppsledning­ ar, iordningställande i övrigt av tomt­ område för bebyggelse samt liknan­ de arbeten ävensom för iordningstäl­ lande av markområde för sjöreglering och kraftverksbygge. I fall som avses i 9 § 3 mom. skall dock fråga som nu sagts alltid prövas av Kungl.

Maj :t.

Har investeringsfond enligt veder­ börligt beslut fått tagas i anspråk under flera på varandra följande be­ skattningsår för kostnader, som sägs i första stycket, skola bestämmelser­ na i 11 § andra stycket äga motsva­ rande tillämpning i fråga om sådana kostnader.

15 §.

För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond ta­ gits i anspråk jämlikt denna förord­ ning, må vid taxeringen avdrag för avskrivning eller kostnad som avses i 11 § eller för där angivet bidrag med

(Föreslagen lydelse)

9

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 ar 1963

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

vet bidrag med belopp svarande mot fondens minskning ej ske, men skall, där medlen tagits i anspråk för av­ skrivning eller nedskrivning, så an­ ses, som om den ifrågavarande till­ gången i beskattningsavseende av­ skrivits eller nedskrivits med det i anspråk tagna beloppet.

15 §.

Företag, som tagit investeringsfond i anspråk jämlikt bestämmelserna i denna förordning utan att fråga är om fall som i 9 § 3 mom. eller 10 § sägs, må vid den för taxering till kom­ munal och statlig inkomstskatt verk­ ställda inkomstberäkningen för be­ skattningsåret för den förvärvskälla, varom fråga är, åtnjuta ett extra av­ drag (investeringsavdrag) med be­ lopp motsvarande tio procent av vad sålunda tagits i anspråk.

16

§.

Om investeringsfond enligt av Kungl. Maj:t eller arbetsmarknads­ styrelsen meddelat beslut skall eller må tagas helt eller delvis i anspråk, äger företaget hos riksbanken, i den ordning nedan sägs, från konto för investering utfå fyrtio procent eller, om uttag sker av medel som inbetalats efter den 30 juni 1960, fyrtiosex pro-

lt Rihanff till riksdagens protokoll 1963. 1

belopp svarande mot fondens minsk­ ning ej ske, men skall, där medlen tagits i anspråk för sådana kostnader som enligt kommunalskattelagens regler icke må avdragas annat än i form av årliga avdrag för värde­ minskning å tillgången i fråga, så an­ ses, som om den ifrågavarande till­ gången i beskattningsavseende av­ skrivits med det i anspråk tagna be­ loppet.

16 §.

Företag, som under visst beskatt­ ningsår tagit investeringsfond i an­ språk jämlikt bestämmelserna i den­ na förordning för ändamål som avses i 11 § må, utom i fall som sägs i 9 § 3 mom. och 10 §, åtnjuta ett extra av­ drag vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla, varom fråga är, (inves­ teringsavdrag) med belopp motsva­ rande tio procent av vad sålunda ta­ gits i anspråk.

Har investeringsfond enligt veder­ börligt beslut tagits i anspråk för än­ damål som avses i 13 §, äger före­ taget åtnjuta investeringsavdrag. Av­ draget åtnjutes för det eller de be­ skattningsår, den beslutande myndig­ heten bestämmer. Investeringsavdrag som nu sagts skall motsvara tio pro­ cent av det belopp, varmed värdet av lagret ökat under beskattningsåret, dock högst tio procent av belopp som överförts till lagerinvesteringskonto. Medgives investeringsavdrag för mer än ett beskattningsår, må avdragen sammanlagt ej överstiga tio procent av till lagerinvesteringskonto över­ förda belopp.

17 §.

Beslutar Kungl. Maj.t eller arbets­ marknadsstyrelsen att investerings­ fond skall eller må helt eller delvis tagas i anspråk, skall i beslutet angi­ vas den tid, under vilken ianspråktagandet skall ske, samt, därest beslu­ tet avser investering för visst ända­ mål, uppgift härom ävensom uppgift huruvida investeringsavdrag enligt

samt. Nr 159

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

cent av det belopp av investeringsfon­

den som i enlighet med beslutet skall

eller må tagas i anspråk. Det ankom­

mer på arbetsmarknadsstyrelsen att

efter därom av företaget gjord fram­

ställning förordna om utbetalning

som nyss sagts. Sedan utbetalning

skett, skall riksbanken lämna under­

rättelse därom till arbetsmarknads­

styrelsen, med angivande av ej mind­

re företagets namn och adress samt

det utbetalta beloppets storlek än

även hur mycket av de uttagna med­

len, som inbetalats efter den 30 juni

1960, ävensom från vilket konto för

investering uttag skett.

17 §■

Har arbetsmarknadsstyrelsen för­

ordnat att investeringsfond skall ta­

gas i anspråk av samtliga företag, fö­

retag av viss beskaffenhet eller ock

visst eller vissa företag, åligger det

arbetsmarknadsstyrelsen att lämna

underrättelse därom dels till företag

varom fråga är, dels ock till länssty­

relsen för att tillställas vederbörande

taxeringsmyndighet.

(Nuvarande lydelse)

Har förordnats att investeringsfond

må tagas i anspråk och har företag

i anledning härav enligt 16 § uppbu­

rit medel från konto för investering,

åligger det arbetsmarknadsstyrelsen,

sedan styrelsen erhållit besked från

riksbanken att utbetalning skett, att

till länsstyrelsen, för att tillställas ve­

derbörande taxeringsmyndighet, läm­

na underrättelse om att investerings­

fonden skall tagas i anspråk.

Underrättelse som enligt ovan an­

kommer på arbetsmarknadsstyrelsen

skall innehålla uppgift om år för vil­

ka investeringsfond skall tagas i an­

språk samt, därest medgivandet avser

investering för visst ändamål, upp­

gift härom ävensom uppgift huruvi­

da investeringsavdrag enligt 15 §

skall åtnjutas.

16 § må åtnjutas. Beslutet skall till­

ställas, förutom det eller de företag

varom fråga är, länsstyrelsen, för att

överlämnas till vederbörande taxe­

ringsmyndighet, samt riksbanken.

Har beslut som nu sagts meddelats

och är icke fråga om preliminärt be­

slut enligt 9 § 3 mom., äger företaget

hos riksbanken från konto för inves­

tering utfå fyrtio procent eller, om ak­

tiebolag uttager medel som inbetalats

efter den 30 juni 1960 eller ekono­

misk förening uttager medel som in­

betalats efter nämnda dag men före

den 1 juli 1963, fyrtiosex procent av

det belopp av investeringsfonden som

i enlighet med beslutet skall eller må

tagas i anspråk.

Sedan utbetalning skett, skall riks­

banken lämna underrättelse därom

till arbetsmarknadsstyrelsen samt, för

att tillställas vederbörande taxerings­

myndighet, länsstyrelsen, med angi­

vande av ej mindre företagets namn

och adress samt det utbetalade belop­

pets storlek än även, för aktiebolag,

hur mycket av de uttagna medlen,

som inbetalats efter den 30 juni 1960,

och, för ekonomisk förening, hur

mycket av de uttagna medlen, som

inbetalats efter nämnda dag men före

den 1 juli 1963, ävensom från vilket

konto för investering uttag skett.

Har förordnats att investeringsfond

må tagas i anspråk och har företag

i anledning härav uppburit medel

från konto för investering, skall mot

de utbetalade medlen svarande inves­

teringsfond tagas i anspråk i enlighet

med beslutet.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

11

18 §.

Har företag för visst beskattnings­ år å konto för investering inbetalt mer än fyrtiosex procent av det be­ lopp, vilket företaget avser att avsät­ ta till investeringsfond eller för vilket vid taxeringen avdrag åtnjutits i en­ lighet med bestämmelserna i 3 §, skall länsstyrelsen, på framställning av företaget, förordna om återbetal­ ning av det till kontot för mycket in­ betalta beloppet. Vid återbetalning som nu sagts skola, om insättningar verkställts vid olika tillfällen, tidiga­ re för beskattningsåret gjorda inbe­ talningar tagas i anspråk före senare insättningar.

(Nuvarande lydelse)

19 §.

Har investeringsfond tagits i an­ språk utan tillstånd och är ej fråga om fall som i 10 § sägs eller har före­ tag jämlikt 5 § andra stycket utfått medel från konto för investering utan att i sistnämnda fall investeringsfond i enlighet med bestämmelserna i 10 § tagits i anspråk eller skall investe­ ringsfond enligt sådan underrättelse som arbetsmarknadsstyrelsen enligt 17 § avlämnat tagas i anspråk men har så ej skett under det eller de be­ skattningsår varom fråga är, skall in­ vesteringsfonden eller vederbörlig del därav omedelbart upptagas såsom skattepliktig intäkt i den förvärvs­ källa däri fondavsättningen gjorts. Därvid skall till beskattning upptagas jämväl ett belopp motsvarande en tiondel av vad som av investerings­ fonden återförts.

Därest fondavsättning återförts till beskattning, må företaget icke för be­ skattningsåret i fråga tillgodonjuta avdrag för ny avsättning till investe­ ringsfond.

Vid den taxering, då återföringen sker, må varken nettointäkten eller den till kommunal inkomstskatt upp-

18 §.

Har företag för visst beskattnings­ år å konto för investering inbetalt, då fråga är om aktiebolag, mer än fyr­ tiosex procent och, då fråga är om ekonomisk förening eller sparbank, mer än fyrtio procent av det belopp, vilket företaget avser att avsätta till investeringsfond eller för vilket vid taxeringen avdrag åtnjutits i enlighet med bestämmelserna i 3 §, skall läns­ styrelsen, på framställning av före­ taget, förordna om återbetalning av det till kontot för mycket inbetalta beloppet. Vid återbetalning som nu sagts skola, om insättningar verk­ ställts vid olika tillfällen, tidigare för beskattningsåret gjorda inbetalningar tagas i anspråk före senare insätt­ ningar.

19 §.

Har investeringsfond tagits i an­ språk utan tillstånd och är ej fråga om fall som i 10 § sägs eller har före­ tag jämlikt 5 § andra stycket utfått medel från konto för investering utan att i sistnämnda fall investeringsfond i enlighet med bestämmelserna i 10 § tagits i anspråk eller skall investe­ ringsfond i enlighet med därom med­ delat beslut tagas i anspråk men har så ej skett under det eller de beskatt­ ningsår varom fråga är, skall inves­ teringsfonden eller vederbörlig del därav omedelbart upptagas såsom skattepliktig intäkt i den förvärvskäl­ la däri fondavsättningen gjorts. Där­ vid skall till beskattning upptagas jämväl ett belopp motsvarande en tiondel av vad som av investerings­ fonden återförts. Kungl. Maj:t må dock, om synnerliga skäl föreligga, medgiva att sistnämnda tillägg icke skall göras.

(Föreslagen lydelse)

Vid den taxering, då återföringen sker, må varken nettointäkten eller den till kommunal inkomstskatt upp­

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

skattade inkomsten av den förvärvs­ källa, varom fråga är, bestämmas till lägre belopp än vad som enligt be­ stämmelserna i denna paragraf skall upptagas såsom skattepliktig intäkt.

(Nuvarande lydelse)

§.

Har företag —------- - likvidation fattats.

Har genom fusion enligt 174 § 1 mom. lagen den 14 september 1944 om aktiebolag eller 96 § 1 mom. la­ gen den 1 juni 1951 om ekonomiska föreningar företag uppgått i annat fö­ retag, skall investeringsfond hos det förra företaget, därest investerings­ fonden icke enligt fjärde stycket övertagits av det senare företaget, återföras till beskattning för det be­ skattningsår, varunder rättens till­ stånd till fusionen registrerats. Där­ vid skall till beskattning upptagas jämväl ett belopp motsvarande en tiondel av vad som av investerings­ fonden återförts.

Har investeringsfond återförts till beskattning i enlighet med bestäm­ melserna i denna paragraf, skall där­ vid vad i 19 § tredje stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

skattade inkomsten av den förvärvs­ källa, varom fråga är, bestämmas till lägre belopp än vad som enligt be­ stämmelserna i nästföregående stycke skall upptagas såsom skattepliktig in­ täkt, i förekommande fall minskat med belopp, varmed avdrag för ny avsättning till investeringsfond i för­ värvskällan medgivits vid samma taxering.

20

§.

1 mom. Har företag------------ lik­ vidation fattats.

Har förvärvskälla, vari avsättning till investeringsfond skett, avvecklats och har företaget icke trätt i likvida­ tion, skall fonden, om den alltjämt kvarstår, återföras till beskattning för det beskattningsår, varunder avveck­ lingen slutförts. Därvid skall så an­ ses som om fonden nämnda år tagits i anspråk utan tillstånd. Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts förordnan­ de, arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl föreligga, medgiva att fonden må bibehållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skola kvarstående fondmedel återföras till beskattning i enlighet med vad nyss sagts.

Har genom fusion enligt 174 § 1 mom. lagen den 14 september 1944 om aktiebolag eller 96 § 1 mom. la­ gen den 1 juni 1951 om ekonomiska föreningar företag uppgått i annat fö­ retag, skall investeringsfond hos det förra företaget, därest investerings­ fonden icke enligt femte stycket över­ tagits av det senare företaget, återfö­ ras till beskattning för det beskatt­ ningsår, varunder rättens tillstånd till fusionen registrerats. Därvid skall till beskattning upptagas jämväl ett belopp motsvarande en tiondel av vad som av investeringsfonden återförts.

Har investeringsfond återförts till beskattning i enlighet med bestäm­ melserna i detta moment, skall där­ vid vad i 19 § andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

(Föreslagen lydelse)

13

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

Vid sådan — — — i fråga. Vid sådan — — — i fråga. Har företag------------- riksbanken Har företag-------------- i riksbanken härom, härom.

2 mom. Har svenskt aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera andra svenska aktiebolag, må Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts förordnande, arbetsmarknads­ styrelsen, om särskilda skäl föreligga, medgiva, att investeringsfond hos ett av bolagen helt eller delvis i beskatt­ ningsavseende övertages av ett annat av bolagen. 1 beslutet härom skall an­ givas, i vilken förvärvskälla hos det övertagande bolaget, som fonden skall anses avsatt.

Har det bolag, som önskar övertaga investeringsfond, icke förvärvskälla av samma inkomstslag som den, vari fonden avsatts, må fonden det oaktat kunna övertagas. Därvid skall så an­ ses som om förvärvskällan i fråga hos det övertagande bolaget avveck­ lats under det beskattningsår då fon­ den övertagits. Beslut, som här avses, skall jämväl innehålla medgivande enligt 1 mom. andra stycket, att fon­ den må bibehållas under viss tid.

Har beslut om övertagande av in­ vesteringsfond meddelats, skall den myndighet, som meddelat beslutet, lämna underrättelse härom till läns­ styrelsen, för att tillställas vederbö­ rande taxeringsmyndighet, samt riks­ banken. Efter därom av det överlå­ tande bolaget gjord framställning skall riksbanken överföra å konto för

investering innestående medel sva­ rande mot den investeringsfond, som skall övertagas, å ett motsvarande konto för investering för det överta­ gande bolaget. Om överförandet skall riksbanken lämna skriftlig underrät­ telse till de bolag, varom fråga är, och arbetsmarknadsstyrelsen ävensom till länsstyrelsen, för att tillställas veder­ börande taxeringsmyndighet.

Har investeringsfond enligt veder­ börligt beslut övertagits, skall så an­ ses som om det övertagande bolaget verkställt avsättning till fonden och

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

21 §.

Har avtal-------— investeringsfon­ den återförts.

Har investeringsfond återförts till beskattning i enlighet med bestäm­ melserna i denna paragraf, skall där­ vid vad i 19 § andra och tredje styc­ kena sägs äga motsvarande tillämp­ ning.

§.

Har investeringsfond helt eller del­ vis återförts till beskattning, skall länsstyrelsen, på framställning av fö­ retaget, förordna om återbetalning från vederbörligt konto för investe­ ring av ett belopp motsvarande fyrtio procent eller, om återbetalningen av­ ser medel som inbetalats efter den 30 juni 1960, fyrtiosex procent av den återförda fondavsättningen i den mån medlen icke tidigare återgått till fö­ retaget. Förordnande som nu sagts må ej utan medgivande av vederbö­ rande taxeringsintendent meddelas förrän taxeringen vunnit laga kraft.

23 §.

Har fastighet, å vilken med anlitan­ de av till investeringsfond avsatta me­ del företagits ny-, till- eller ombygg­ nad, avyttrats inom tio år från ut­ gången av det beskattningsår, varun­ der medlen tagits i anspråk, och fö­ religga icke förutsättningar för be­ skattning av realisationsvinst, skall såsom skattepliktig intäkt upptagas vad som vid dylik avyttring må hava återbekommits av belopp, för vilka företaget tillgodonjutit avdrag enligt denna förordning. Motsvarande skall gälla då ersättning utfaller på grund av försäkring för skada å sådan fas­ tighet samt skadan inträffat inom nyss angiven tid.

gjort inbetalning till riksbanken å tid då det överlåtande bolaget gjort av­ sättningen och inbetalningen i fråga.

21

§.

Har avtal —------- investeringsfon­ den återförts.

Har investeringsfond återförts till beskattning i enlighet med bestäm­ melserna i denna paragraf, skall där­ vid vad i 19 § andra stycket sägs äga motsvarande tillämpning.

22

§.

Har investeringsfond helt eller del­ vis återförts till beskattning, skall länsstyrelsen, på framställning av fö­ retaget, förordna om återbetalning från vederbörligt konto för investe­ ring av ett belopp motsvarande fyrtio procent eller, om återbetalningen av­ ser medel som aktiebolag inbetalat ef­ ter den 30 juni 1960 eller som ekono­ misk förening inbetalat efter nämnda dag men före den 1 juli 1963, fyrtio­ sex procent av den återförda fondav­ sättningen i den mån medlen icke ti­ digare återgått till företaget. Förord­ nande som nu sagts må ej utan med­ givande av vederbörande taxeringsin­ tendent meddelas förrän taxeringen vunnit laga kraft.

23 §.

Har investeringsfond tagits i an­ språk för kostnad för ny-, till- eller ombyggnad eller grundförbättring av fastighet eller del därav och har fas­ tigheten avyttrats inom tio år från ut­ gången av det beskattningsår, varun­ der ianspråktagandet skett, skall så­ som skattepliktig intäkt i den för­ värvskälla i vilken fonden tagits i an­ språk upptagas vad som vid dylik avyttring må hava återbekommits av belopp, för vilka företaget tillgodo­ njutit avdrag enligt denna förord­ ning, i den mån det återbekomna be­ loppet icke ingår i skattepliktig rea­ lisationsvinst. Motsvarande skall gäl­ la då ersättning utfaller på grund av försäkring för skada å sådan fastig-

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

15

(Nuvarande lydelse)

Vid beräkning------------ för värde­ minskning.

25 §.

Företag, som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna förord­ ning eller som jämlikt 20 § fjärde stycket övertagit sådan fond, är plik­ tigt att vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättningen eller övertagandet ägt rum, ävensom för varje påföljande beskattningsår intill dess de avsatta eller övertagna med­ len avförts ur fonden, foga uppgift enligt formulär, som fastställes av riksskattenämnden, rörande avsätt­ ning av medel till fonden samt fon­ dens användning och avveckling. Vid allmän självdeklaration skall sådan uppgift fogas i tre exemplar.

Företag som nyss sagts är skyldigt att på anfordran till arbetsmarknads­ styrelsen lämna de uppgifter i fråga om fonden, som styrelsen anser er­ forderliga från arbetsmarknadssyn- punkt.

28 §.

Hos arbetsmarknadsstyrelsen skall föras register över investeringsfonder.

30 §.

Åtgärd av riksbanken enligt denna förordning ankommer på bankens huvudkontor i Stockholm såvitt avser företag som skall taxeras till statlig inkomstskatt i Stockholms stad eller län samt i övrigt på bankens avdel­ ningskontor i residensstaden i det län, där vederbörandes hemortskommun är belägen.

het samt skadan inträffat inom nyss angiven tid.

Vid beräkning------------- för värde­ minskning.

25 §.

Företag, som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna förord­ ning eller som jämlikt 20 § / mom. femte stycket eller 20 § 2 mom. över­ tagit sådan fond, är pliktigt att vid självdeklaration för det beskattnings­ år, då avsättningen eller övertagan­ det ägt rum, ävensom för varje på­ följande beskattningsår intill dess de avsatta eller övertagna medlen avförts ur fonden, foga uppgift enligt formu­ lär, som fastställes av riksskatte­ nämnden, rörande avsättning av me­ del till fonden samt fondens använd­ ning och avveckling. Vid allmän självdeklaration skall sådan uppgift fogas i tre exemplar.

Företag som nyss sagts är skyldigt att på anfordran till arbetsmarknads­ styrelsen lämna de uppgifter i fråga om fonden och fondens ianspråktagande samt planläggningen härför, vilka styrelsen anser erforderliga från arbetsmarknadssynpunkt.

28 §.

Hos arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelse skall föras register över investeringsfonder.

30 §.

(Föreslagen lydelse)

Hos riksbankens huvudkontor i Stockholm skall föras register över samtliga konton för investering.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

Anvisninga r

till 1 §.

Företag, som------------ bokföringsmässiga grunder.

till 3 §.

Med bruttointäkt —--------denna förordning.

Med årsvinst förstås årsvinsten en­ ligt vederbörligen fastställd balans­ räkning efter avdrag av avskrivning­ ar, tantiemer m. fl. poster, vilka rätte­ ligen äro att hänföra till omkostna­ der i rörelsen — jämväl om de for­ mellt utgått av vinstmedel — men utan avdrag för avsättning till reserv­ fond, skuldregleringsfond, disposi- tionsfond, investeringsfond m. fl. fon­ der, donationer o. d. Avdrag skall icke ske för allmänna svenska skatter vare sig de erlagts preliminärt eller icke.

Har inbetalning å något i 3 § andra stycket omförmält konto verkställts med lägre belopp än som svarar mot fyrtiosex procent av fondavsättning­ en, skall avdrag medgivas med ett så stort belopp att fyrtiosex procent där­ av motsvarar det inbetalta beloppet.

till 11 §.

Investeringsfond för rörelse må ta­ gas i anspråk för bidrag till bestri­ dande av kostnader för ny-, till- eller ombyggnad av bostad eller väl- färdsanläggning för arbetstagare el­ ler förutvarande arbetstagare, som i

till 1 §.

Sparbank må i balansräkningen upptaga investeringsfond under be­ nämningen investeringskonto.

Företag, som —------- - bokföringsmässiga grunder.

till 3 §.

Med bruttointäkt------------- denna förordning.

Med årsvinst förstås årsvinsten en­ ligt vederbörligen fastställd balans­ räkning efter avdrag av avskrivning­ ar, tantiemer m. fl. poster, vilka rätte­ ligen äro att hänföra till omkostnader i rörelsen — jämväl om de formellt utgått av vinstmedel — men utan av­ drag för avsättning till reservfond, skuldregleringsfond, dispositionsfond, investeringsfond m. fl. fonder, dona­ tioner o. d. Vid årsvinstens beräkning skall avdrag icke ske för erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter.

I årsvinsten skall icke inräknas restituerade sådana skatter och icke hel­ ler belopp, som återförts från lagerinvesteringskonto.

Har investeringsfond enligt 20 § 2 mom. övertagits av annat bolag, skall med årsvinst förstås den årsvinst, som skulle hava redovisats om dylikt övertagande icke skett.

Har inbetalning å något i 3 § tredje stycket omförmält konto verkställts med lägre belopp än som svarar mot, för aktiebolag, fyrtiosex procent och, för ekonomisk förening eller spar­ bank, fyrtio procent av fondavsätt­ ningen, skall avdrag medgivas med ett så stort belopp att fyrtiosex re­ spektive fyrtio procent därav motsva­ rar det inbetalta beloppet.

till 11 §.

Investeringsfond må tagas i an­ språk för bidrag till bestridande av kostnader för ny-, till- eller ombygg­ nad av bostad eller välfärdsanlägg- ning för arbetstagare eller förutva­ rande arbetstagare, som i 11 § avses,

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

17

11 § avses, vare sig bidraget lämnas direkt till arbetstagaren eller den för­ utvarande arbetstagaren eller till förening eller annan sammanslut­ ning, bildad huvudsakligen av perso­ nal hos det ifrågavarande företaget eller detta närstående företag eller till sådant närstående företag vars huvudsakliga uppgift är att uppföra och tillhandahålla bostäder eller väl- iardsanläggningar åt personal, som nyss sagts.

Med arbetstagare------------angivna ändamål.

Har kostnaden------------ egna me­ del.

vare sig bidraget lämnas direkt till ar­ betstagaren eller den förutvarande ar­ betstagaren eller till förening el­ ler annan sammanslutning, bildad huvudsakligen av personal hos det ifrågavarande företaget eller detta närstående företag eller till sådant närstående företag vars huvudsakliga uppgift är att uppföra och tillhanda­ hålla bostäder eller välfärdsanlägg- ningar åt personal, som nyss sagts.

Med arbetstagare------------angivna ändamål.

Har kostnaden------------ egna me­ del.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1963. I samband med ikraftträ­ dandet skall följande iakttagas.

1. Äldre bestämmelser skola tillämpas, då fond tagits i anspråk enligt beslut som meddelats före den 1 juli 1963.

2. Investeringsfond för rörelse enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256), som avsatts under beskattningsår för vilket taxering i första instans ägt rum år 1963 eller tidigare, må jämlikt 10 § eller jämlikt vederbörligt beslut tagas i anspråk jämväl för i 11 § första stycket vid b) och c) i tidi­ gare lydelse angivna ändamål. I fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg och i fråga om nedskrivning å lager skola därvid bestämmelserna i 11 § andra och fjärde styckena i tidigare lydelse alltjämt gälla.

3. Har företag vid ikraftträdandet av denna förordning investeringsfond enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) eller konjunkturinvesterings- fond eller investeringsfond enligt äldre förordningar, vilken avsatts i för­ värvskälla som sedermera avvecklats, skall fonden återföras till beskatt­ ning vid taxeringen för det beskattningsår, då denna förordning träder i kraft. Därvid skall så anses som om fonden nämnda beskattningsår tagits i anspråk utan tillstånd. Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts förordnan­ de, arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl föreligga, medgiva att fonden må bibehållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skola kvar­ stående fondmedel återföras till beskattning i enlighet med vad nyss sagts.

4. I stället för vad som stadgas i punkt 1 av övergångsbestämmelserna till förordningen den 3 april 1959 (nr 69) skall, beträffande sådan konjunktur­ investeringsfond och investeringsfond, som bildats före ikraftträdandet av förordningen den 27 maj 1955 (nr 256), gälla att fonden efter tillstånd av Kungl. Maj :t eller, om Kungl. Maj :t så förord­ nat, av arbetsmarknadsstyrelsen må tagas i anspråk för ändamål, som av­ ses med investeringsfond för skogsbruk enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i lydelse enligt denna förordning, så ock eljest för investering i an­ nan förvärvskälla än den i vilken avsättning skett, att bestämmelserna i 9 § 3 mom., 11 § andra stycket och 14 § andra styc­ ket förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i lydelse enligt denna förord­ ning skola äga motsvarande tillämpning, att bestämmelserna i 16 § första stycket, 17 § första stycket, 20 § 1 mom.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 dr 1963

andra stycket samt 20 § 2 mom. förordningen den 27 maj 1955 (nr 256)

i deras lydelse enligt denna förordning skola i tillämpliga delar gälla,

att fond för byggnader får tagas i anspråk för samtliga i 11 § första styc­

ket vid a) förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i lydelse enligt denna

förordning angivna ändamål, samt

att befogenhet, som enligt bestämmelserna i 7 § förordningen den 2 maj

1947 (nr 174) tillkommer Kungl. Maj:t, må, utom i fall som avses i 9 § 3

mom. förordningen den 27 maj 1955 (nr 256), efter Kungl. Maj :ts förord­

nande, tillkomma arbetsmarknadsstyrelsen.

5. Denna förordning skall icke äga tillämpning i fråga om 1963 års taxe­

ring eller i fråga om eftertaxering för år 1963 och tidigare år.

Förs'ag

till

Förordning

om extra avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Kungl. Maj :t äger, om läget å arbetsmarknaden påkallar det, besluta,

att skattskyldig, som under viss tid anskaffar maskiner och andra döda in­

ventarier med en beräknad varaktighetstid av mer än tre år avsedda för sta­

digvarande bruk i den skattskyldiges rörelse, jordbruk eller skogsbruk eller

tecknar kontrakt om leverans av sådana tillgångar, må under de förutsätt­

ningar, som angivas i beslutet, vid taxeringen till statlig och kommunal in­

komstskatt åtnjuta avdrag för extra avskrivning ävensom särskilt investe­

ringsavdrag enligt 2—4 §§. Beslut som nu sagts skall gälla alla skattskyl­

diga eller ock skattskyldiga som driva verksamhet inom viss del av landet.

Beslut, som sägs i första stycket, må icke avse begagnad tillgång och ej

heller tillgång, som den skattskyldige själv tillverkat, om tillverkningen på­

börjats före den i beslutet angivna tiden. Vidare må inventarier, som förvär­

vas från någon, med vilken den skattskyldige är i väsentlig ekonomisk in­

tressegemenskap, omfattas av beslutet endast om tillgången tillverkats eller

skall tillverkas av säljaren och tillverkningen icke påbörjats före den i be­

slutet angivna tiden. I övrigt må beslutet omfatta alla slag av inventarier,

inklusive fasta maskiner och andra till byggnad hörande inventarier för

vilka särskilt maskinvärde bör redovisas vid fastighetstaxeringen, men må

även begränsas till inventarier av visst slag eller av viss beskaffenhet. Med

anskaffning och beställning av nya inventarier må jämställas ombyggnad

av inventarier samt kontrakt om dylika arbeten ävensom, såvitt gäller sär­

skilt investeringsavdrag, reparation av fartyg och andra transportmedel. Så­

som anskaffningskostnad för tillgången skall därvid anses kostnaden för

ombyggnaden eller reparationen.

2

§•

Avdrag för extra avskrivning må åtnjutas endast om inkomsten av för­

värvskällan beräknats enligt bokföringsmässiga grunder. Avdraget må för

19

viss tillgång icke överstiga sammanlagt 30 procent av anskaffningskostna­ den eller, om den skattskyldige själv tillverkat densamma eller utfört om­ byggnaden, den kostnad som nedlagts å tillgången under den i Kungl. Maj :ts beslut angivna tiden eller, om tillgången levererats efter nämnda tid, det kontraherade priset, därest detta är lägre.

Den extra avskrivningen skall, då fråga är om levererad tillgång, anses utgöra sådant avdrag för överpris, som avses i punkt 3 c sista stycket och punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen. I fråga om kontraherad, ej levererad tillgång, är den extra avskrivningen att anse som sådan nedskrivning av värdet, som omförmäles i punkt 1 tolfte stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen. Den extra avskriv­ ningen skall medgivas utöver det överprisavdrag eller den nedskrivning som eljest skulle hava godkänts.

Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 4 sjätte stycket av anvis­ ningarna till 29 § kommunalskattelagen skall som anskaffningsvärde för tillgång, för vilken avdrag för extra avskrivning kunnat erhållas om bestäm­ melserna i andra stycket nämnda anvisningspunkt tillämpats, anses den verkliga kostnaden minskad med ett belopp motsvarande sådan avskrivning.

3 §.

Särskilt investeringsavdrag skall utgöra 10 procent av anskaffningskost­ naden för den tillgång varom fråga är eller, om den skattskyldige själv till­ verkat densamma eller utfört ombyggnaden eller reparationen, den kostnad som nedlagts å tillgången under den i Kungl. Maj:ts beslut angivna tiden eller, om tillgången levererats efter nämnda tid, det kontraherade priset, därest detta är lägre. Avdraget skall åtnjutas vid inkomstberäkningen av förvärvskällan för det beskattningsår, varunder tillgången levererats eller ombyggts, eller, då fråga är om reparationskostnad, varunder kostnaden skolat avdragas såsom omkostnad.

4 §.

Har investeringsfond enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) eller äldre förordningar i enlighet med beslut av Kungl. Maj :t eller arbetsmark­ nadsstyrelsen tagits i anspråk med avseende å viss tillgång under tid, för vil­ ken beslut enligt 1 § meddelats, må avdrag enligt denna förordning icke åt­ njutas för tillgången i fråga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

5 §.

För tillämpningen av denna förordning erforderliga föreskrifter medde­ las av Kungl. Maj :t.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1963.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 196$

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

29 mars 1963.

Närvarande:

Statsministern

E rlander ,

ministern för utrikes ärendena

N ilsson ,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, H

olmqvist

, A

spling

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om ändring i 1955

års förordning om investeringsfonder för konjunkturutjämning, m. m. samt

anför därvid följande.

I. Inledning

Genom 1955 års lagstiftning om investeringsfonder för konjunkturutjäm­

ning har åsyftats att på beskattningsområdet skapa en anordning, som

kunde bidraga till utjämning i produktion och sysselsättning. Bestämmelser­

na innebär, att företagen skattefritt får fondera vinstmedel för framtida

investeringsändamål. Man har velat uppmuntra företagen att uppskjuta in­

vesteringar vid högkonjunkturer och att, under arbetsmarknadsstyrelsens

kontroll, i stället förlägga dem till tider, då en ökad investeringsverksamhet

från sysselsättningssynpunkt befinnes önskvärd. Redan före år 1955 fanns

liknande bestämmelser. Den första lagstiftningen om investeringsfonder

tillkom år 1938 och karakteriserades därvid som en försökslagstiftning.

Lagstiftningen utbyggdes efter hand och gavs år 1947 permanent karak­

tär. 1947 års förordning upphävdes genom 1955 års lagstiftning; dock äger

förordningen fortfarande tillämpning i avseende å sådana investeringsfon­

der, som bildats jämlikt samma och tidigare förordningar.

Med hänsyn till det konjunkturläge som rådde alltsedan tillkomsten år

1938 av investeringsfondslagstiftningen kom medgivanden att taga investe­

ringsfonderna i anspråk i större omfattning att lämnas först under åren

1958—1959. De medgivanden som då lämnades var betydande. Det är först

genom dessa medgivanden som erfarenhet vunnits av på vad sätt och i vil­

ken omfattning investeringsverksamheten kan ökas genom ett frigivande av

investeringsfonder.

Då det syntes önskvärt att förordningen om investeringsfonder för kon­

junkturutjämning översågs med ledning av vunna erfarenheter anmälde

jag frågan den 19 maj 1961. Jag framhöll därvid bl. a. att erfarenheterna av

21

lagstiftningen om investeringsfonder i det under åren 1958—1959 rådande konjunkturläget givit vid handen att densamma var ett verksamt medel att stimulera till investeringar och därigenom skapa ökade sysselsättningsmöj­ ligheter. Fonderna hade emellertid i främsta rummet använts för investe­ ringar i byggnader och i sådana maskiner, som installeras i nybyggnader. Däremot hade lagstiftningen endast i obetydlig utsträckning stimulerat före­ tagen att under tider med sämre avsättningsmöjligheter öka lagerhållning­ en. Detta var, påpekade jag, utan tvivel åtminstone delvis en följd av lag­ stiftningens utformning; de förmåner i beskattningshänseende som vinnes om investeringsfonderna användes för avskrivning av byggnader och maski­ ner är nämligen väsentligt större än om fonderna användes för nedskriv­ ning av lager. Från konjunkturpolitisk synpunkt framstår det som ange­ läget att i tider med avsättningssvårigheter kunna intressera företagen att öka lagerhållningen. Jag framhöll därför att det borde undersökas om inte investeringsfondslagstiftningen kunde utformas så att den ger större möjligheter att påverka lagerinvesteringarna. En utredning i ämnet borde därför komma till stånd.

Utredningens syfte borde vara att undersöka behovet av och framlägga förslag till ändringar i investeringsfondslagstiftningen i syfte att göra denna till ett mera verksamt medel i konjunkturpolitiken. En huvuduppgift för utredningen skulle vara att pröva om de förmåner i beskattningshänseende, som lagstiftningen erbjuder, är lämpligt avvägda och i främsta rummet vil­ ka ändringar som kan behöva vidtagas för att stimulera företagen att an­ vända investeringsfonderna för lagerinvesteringar. Vidare borde undersökas om det är möjligt att utforma lagstiftningen så att dess investeringsuppskju- tande effekt i högkonjunkturlägen förstärlces utan att företagens villighet att avsätta till investeringsfonder därigenom i nämnvärd mån minskas. Det torde emellertid, framhöll jag, vara utredningen obetaget att upptaga även andra spörsmål, som berör investeringsfondslagstiftningen.

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande nyssnämnda dag tillkallade jag byråchefen i finansdepartementet I. E. Eckersten, ordförande, byråchefen för lagärenden därstädes S. V. Lundell, dåvarande taxeringsintendenten nu­ mera bankdirektören E. H. Anneli samt dåvarande byråchefen i arbetsmark­ nadsstyrelsen, numera generaldirektören i bostadsstyrelsen B. R. Sännås så­ som sakkunniga med uppdrag att verkställa översyn av 1955 års förordning om investeringsfonder för konjunkturutjämning. Att såsom expert biträda de sakkunniga förordnades förste byråsekreteraren i arbetsmarknadsstyrel­ sen J. G. H. Nitare.

De sakkunniga, som antagit benämningen investeringsfondsutredningen, har med skrivelse den 9 juli 1962 överlämnat en (stencilerad) promemoria med förslag till ändringar i 1955 års förordning om investeringsfonder för konjunkturutjämning.

Vid promemorian fogat, av de sakkunniga utarbetat författningsförslag torde få såsom Bihang fogas vid statsrådsprotokollet för denna dag.

över promemorian har, efter remiss, yttranden avgivits av kammarrätten,

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

riksskattenämnden, riksrevisionsverket, kommerskollegium (med överläm­ nande av yttranden från samtliga handelskammare i riket), konjunkturin­ stitutet, generalpoststyrelsen, riksbanken, arbetsmarknadsstyrelsen, över- ståthållarämbetet, länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Östergöt­ lands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands, Västman­ lands, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, all­ männa ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden, Sveriges indu­ striförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation, Kooperativa förbundet, Sveriges redare- iörening, Svenska bankföreningen, Sveriges advokatsamfund, Föreningen Auktoriserade revisorer, Sveriges skogsägareförbund, Sveriges skogsägareför­ eningars riksförbund, Sveriges lantbruksförbund, Svensk industriförening, Svenska företagares riksförbund, Svenska arbetsgivareföreningen, Landsor­ ganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akade­ mikers centralorganisation, Riksförbundet Landsbygdens folk, Svenska lands­ kommunernas förbund, Svenska stadsförbundet samt Taxeringsnämndsord- förandenas riksförbund. Svenska landstingsförbundet, som beretts tillfälle yttra sig över promemorian, har avstått från att avgiva yttrande i ärendet.

Några av näringsorganisationerna har åberopat ett yttrande, som avgi­ vits av delegerade för Sveriges industriförbund, Stockholms handelskamma­ re, Svenska bankföreningen och Svenska försäkringsbolags riksförbund. Det­ ta yttrande betecknas i fortsättningen såsom avgivet av näringslivets skatte- delegation. Sveriges lantbruksförbund och Riksförbundet Landsbygdens folk har hänfört sig till ett av lantbrukets skattedelegation avgivet utlåtande.

Då det gällt att genom skatteförmåner stimulera företagen att under vissa tider öka sina investeringar och att medverka till en investeringsutjämning, har man i vårt land byggt på investeringsfondslagstiftningen. I andra länder däremot har man i regel valt att ge stimulansen i form av initialavskriv­ ningar och extra avdrag vid taxeringen. Även i Sverige har i skattediskus- sionen framförts förslag om att man borde pröva ett dylikt system, an­ tingen som en ersättning för investeringsfondslagstiftningen eller som ett komplement till denna. Man har därvid framhållit att möjligheterna att me­ delst investeringsfonder stimulera till investeringar är begränsade genom att lagstiftningen endast omfattar bolag och föreningar och genom att endast sådana företag, som gjort avsättningar, kan påverkas.

Investeringsfondsutredningen har i enlighet med sina direktiv begränsat sig till en översyn av 1955 års förordning om investeringsfonder för kon­ junkturutjämning och har inte ingått på prövning av andra former av in- vesteringsfrämjande åtgärder på skatteområdet. Samtidigt med att utredning­ ens förslag om en effektivisering av investeringsfondslagstiftningen upptages till behandling synes emellertid även andra möjligheter att genom skatte­ lättnader stimulera till investeringar böra prövas.

Jag anhåller nu att få anmäla dessa spörsmål.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

23

II. Historik och gällande rätt m. m.

Såsom bakgrund till sina förslag till ändringar i den nuvarande lagstift­ ningen om investeringsfonder för konjunkturutjämning lämnar utredningen först en redogörelse dels för den lagstiftning som föregått den nu gällande, dels ock för den huvudsakliga innebörden av nuvarande bestämmelser. Den­ na redogörelse, vars syfte är att visa vilka allmänna synpunkter som fram till den nu aktualiserade utredningen varit bestämmande för lagstiftningen på området, torde här få återges.

Tidigare lagstiftning

Genom förordningen den 17 juni 1938, nr 384, medgavs svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening, som tillgodonjöt fri avskrivning å maskiner eller andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till konjunkturinvesteringsfonder för bygg­ nader samt för inventarier och varulager. Avsättning till fond för byggnader fick för visst beskattningsår inte överstiga tio procent av årsvinsten enligt vederbörligen fastställd balansräkning och ej heller, såvitt angick aktiebolag, två procent av aktiekapitalet. Till fond för inventarier och varulager med­ gavs avsättning med dubbla beloppet. I förordningen, som avsåg allenast avsättningar under de beskattningsår, för vilka taxering ägde rum åren 1939—1941, meddelades bestämmelser om efterbeskattning av medel, som inte tagits i anspråk inom föreskriven tid, och medel, som tagits i anspråk för annat ändamål än det för vilket de avsatts, ävensom föreskrifter om skyldighet att i viss omfattning erlägga ränta å efterbeskattade medel.

Syftet med denna lagstiftning var att ernå en viss konjunkturutjämnande etfekt. I den proposition (1938: 319), som låg till grund för ifrågavarande förordning, betonade departementschefen angelägenheten av att det allmänna såvitt möjligt bidrog till och underlättade en utjämning av de växlingar i produktion och sysselsättning, som följde med de ekonomiska konjunktu­ rerna, samt erinrade om att liknande synpunkter i stigande grad vunnit be­ aktande inom olika områden av statsverksamheten. Värdet av de åtgärder, som vidtagits för att upprätthålla eller öka statens och kommunernas egen verksamhet under depressionstider, ökades väsentligt, om anpassningen un­ derstöddes av åtgärder, ägnade att öka industrins möjligheter att under en lågkonjunktur bereda sysselsättning åt sina anställda genom att då verk­ ställa i och för sig önskvärda byggnadsarbeten, tillverka och anskaffa be­ hövliga maskiner och andra inventarier samt i viss utsträckning fabricera varor för användning, när konjunkturen förbättrades.

Genom förordningen den 20 juni 1941, nr 433, utsträcktes bestämmelserna i 1938 års förordning till att gälla jämväl i fråga om avsättningar under be­ skattningsår, för vilka taxering ägde rum åren 1942—1944.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Den under krigsåren rådande avspärrningen och de därigenom uppkomna svårigheterna för skattskyldiga, som realiserat sina lager, att kunna ersätta dessa, aktualiserade snart ny lagstiftning på området. Ny lagstiftning tillkom genom förordningen den 12 juni 1942, nr 371, varigenom 1941 års förordning upphävdes. Den nya lagstiftningen motiverades främst av angelägenheten av att bereda möjlighet till uppskov viss tid med vidtagandet av sådana dispo­ sitioner, som i övrigt kunde vara tveksamma men som av företaget — med hänsyn till skatteeffekten — bedömdes såsom angelägna. Man avsåg med andra ord att bereda möjlighet till uppskov med den beskattning, som skulle bli en följd av att reserver i lagret måste framtagas vid av kristiden orsakad minskad lagerhållning. Härigenom skulle man förhindra att företagen för att undgå sådan beskattning enbart med hänsyn härtill efterfrågade varor under en period av varuknapphet. I nämnda förordning stadgades att för de beskatt­ ningsår, för vilka taxering verkställdes åren 1942—1944, avdrag enligt i för­ ordningen angivna regler fick ske för avsättning till investeringsfonder för byggnader, för inventarier och varulager, för arbeten i gruva samt för ersät­ tande av förkrigslager. Bestämmelser upptogs även om s. k. eldsvådefonder, d. v. s. fonder dit ersättningsbelopp fick avsättas som erhållits i anledning av att inventarier eller varulager förstörts genom eldsvåda eller av därmed jämförlig anledning eller blivit föremål för statligt förfogande.

1942 års förordning innebar en utvidgning av kretsen av skattskyldiga, som ägde rätt att göra fondavsättning. Avdragsrätt för avsättning till inves­ teringsfond för gruva tillkom varje svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening. Avdragsrätten var sålunda beträffande denna fond inte beroende av att företaget ägde rätt till fri avskrivning. Rätt till avdrag för avsättning till investeringsfond för ersättande av förkrigslager tillerkändes varje skatt­ skyldig rörelseidkare, alltså även fysiska personer.

Genom förordning den 9 juni 1944, nr 279, vidtogs åtskilliga ändringar i 1942 års förordning. Dessa ändringar innebar bl. a. att rätten att göra avsättning till investeringsfond utsträcktes till de beskattningsår, för vilka taxering verkställdes åren 1945—1947, samt att avdrag även fick ske för avsättning till investeringsfond för fartyg. Syftet med sistnämnda avdrags­ rätt var att befordra vidmakthållandet av och utvecklingen av den i utrikes fart gående handelsflottans kapacitet samt att möjliggöra uppskjutandet av nybyggnader och reparationer till en senare tidpunkt, då tillgången på arbets­ kraft och material förbättrats.

Tämligen snart efter tillkomsten av 1942 års lagstiftning om investerings­ fonder framkom yrkanden om ändringar i densamma. Genom 1944 års för­ ordning hade de dessförinnan framställda ändringsyrkandena blivit delvis tillgodosedda, men vissa frågor ställdes på framtiden, bl. a. ifrågasatt av­ dragsrätt för medel som avsatts till investeringsfond för skogsarbeten även­ som fråga om åtgärder, avsedda att stimulera bostadsbyggande. I anledning av motioner vid 1944 års riksdag tillkallades särskilda sakkunniga att verk­ ställa en allmän översyn av ifrågavarande lagstiftning. De sakkunnigas be­ tänkande (SOU 1945:49) lades till grund för en proposition (1947:86) i

25

ämnet till 1947 års riksdag. Resultatet blev förordningen den 2 maj 1947 (nr 174) om investeringsfonder. Den nya lagstiftningen innebar alt de äldre pro­ visoriska bestämmelserna ersattes med en permanent lagstiftning. Denna ut­ formades främst med tanke på att den skulle erhålla en konjunkturutjäm- nande effekt.

I sakkunnigbetänkandet hade härom anförts bl. a. följande. Det är icke möjligt för samhället att i alla avseenden förutse den framtida utvecklingen på det ekonomiska området och dess återverkan på arbetsmark­ naden. Den framtida konjunkturutvecklingen kan i bästa fall överblickas endast i begränsad omfattning och för kortare tid. Nämnda förhållanden ävensom övriga erfarenheter från tidigare kriser visa angelägenheten av att samhället i god tid planlägger åtgärder för och därigenom har god beredskap vid nedgående konjunkturer. När det gäller att använda investeringsfonder såsom ett medel för arbetslöshetens bekämpande och uppnående av jämnare produktionsförhållanden, sammanfaller problemställningen delvis med den aktuella uppgiften att åstadkomma god beredskap för försämrade konjunk­ turlägen. Här må erinras om den s. k. investeringsreserven, som av Kungl. Maj :t framlagts för och godkänts av riksdagen.

Då konjunkturutjämningen är en angelägenhet av särskild vikt och lösan­ det av detta problem inrymmer betydande svårigheter, torde varje möjlig­ het, som kan lämna ett lämpligt bidrag till frågans lösning, böra tillvara­ tagas. En genom fondavsättning tillskapad möjlighet att hålla näringslivet i gång under lågkonjunktur i större utsträckning än vad eljest skulle vara fal­ let bör vara ett gott bidrag till de åtgärder, som i övrigt vidtagas för att möta cn kommande depression, och ett komplement till eller eu grund för en för dylika situationer genom det allmännas försorg upplagd investeringsreserv. Det bör här vara av särskilt värde, att företagarna under en depressions första skede kunna sysselsätta sina anställda, så att nödigt rådrum för vid­ tagande av andra erforderliga, depressionen motverkande åtgärder därige­ nom vinnes.

Den med avsättning till investeringsfond förenade skatteförmånen bör un­ der högkonjunkturer av mera normal beskaffenhet vara ägnad att stimulera företagarna till konjunkturutjämnande åtgärder, vilka eljest icke skulle vidtagits eller i varje fall ej vidtagits å härför lämplig tidpunkt.

En fördel med fonderna är vidare att deras ianspråktagande även indirekt kan påverka näringslivet i gynnsam riktning. Denna effekt är i vissa fall på­ taglig; Byggandet av bostäder och fabriker sprider sålunda sina indirekta verkningar inom vida grenar av näringslivet. Även andra investeringar kunna medföra dylika verkningar.

För en fortsatt lagstiftning talar vidare det förhållandet, att det enskilda näringslivet genom investeringsfonderna mera medvetet dragés in i de sam­ hälleliga strävandena för jämnare konjunkturer. Härigenom vinnes bl. a. den fördelen, att vissa åtgärder för motverkande av arbetslöshet komma att om- händerhavas av företag, vilka hava tillgång till för investeringsuppgiften skolad och erfaren teknisk och administrativ personal.

Efter att ha berört några vid remissbehandlingen framställda anmärk­ ningar mot förslaget yttrade departementschefen i propositionen i fråga.

Ytterligare har anmärkts, att rätten till skattefria reserveringar i form av nedskrivningar å inventarier och varor kunde antagas verka hämmande på företagens benägenhet att göra avsättning till investeringsfond. Detta lärer i och för sig vara riktigt, men den föreslagna lagstiftningen om investerings­

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

fonder torde icke därför kunna betraktas såsom obehövlig eller onyttig.

Beträffande min principiella inställning till förslaget vill jag härefter

nämna, att jag delar de sakkunnigas asikt, att åtgärder från det allmännas

sida i konjunkturutjämnande syfte bliva behövliga även i framtiden och att

de möjligheter till en sådan utjämning, som lagstiftningen om investerings­

fonder inrymmer, därför icke böra prisgivas. Vidare anser jag lika med de

sakkunniga, att tiden nu är mogen för ersättande av gällande provisoriska

bestämmelser med en mera permanent lagstiftning samt att man vid utform­

ningen av denna lagstiftning bör i möjligaste man bortse från andra syn­

punkter än de som sammanhänga med konjunkturutjämningssyftet.

De sakkunniga hade upptagit till behandling även frågan om utsträckning

av avdragsrätten till investeringsfonder i andra förvärvskällor än rörelse.

Vidare hade behandlats spörsmålet om ett utsträckande till fysiska personer

av rätten till avdragsgilla avsättningar till investeringsfonder i rörelse. Några

förslag i dessa avseenden hade dock inte framlagts av de sakkunniga.

1947 års lagstiftning blev föremål för kritik i olika avseenden. Kritiken

riktades sålunda bl. a. mot att de till fonderna avsatta medlen inte behövt

föranleda motsvarande insättning på spärrat bankkonto eller eljest behövt

avskiljas i räkenskaperna. Härigenom hade företagen fått möjlighet att utan

beskattning av de under högkonjunktur avsatta fondmedlen stärka sin

likviditet och att använda dessa medel till nya investeringar. 1947 års lag­

stiftning sattes senare tillfälligt ur kraft. I förordningen den 30 mars 1951

(nr 151) angående en tillfällig skatt i syfte att motverka vissa investeringar

i varulager och inventarier (investeringsskatt) stadgades sålunda, att den

som vid 1952 års taxering yrkade och erhöll avdrag för avsättning till in­

vesteringsfond enligt 1947 års förordning fick erlägga en investeringsskatt

med tio procent av fondavsättningen. Vidare föreskrevs i förordningen den

6 juni 1952 (nr 380), att vid 1953 och 1954 års inkomsttaxeringar avdrag

icke skulle medges för avsättning till investeringsfond enligt 1947 års lag­

stiftning. I förordningen den 26 februari 1954 (nr 50) slutligen stadgades,

att icke heller vid 1955 års inkomsttaxering avdrag fick ske för dylik fond­

avsättning.

1947 års förordning avlöstes av den nu gällande förordningen den 27 maj

1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, som tilläm­

pats från och med 1956 års taxering. I vissa hänseenden gäller dock 1947 års

förordning —- såvitt avser redan avsatta fondmedel — även efter 1955 års

utgång samtidigt som 1955 års förordning i vissa delar äger tillämpning

jämväl beträffande investeringsfonder avsatta före ikraftträdande av sist­

nämnda förordning.

Såsom framgår av den ovan lämnade redogörelsen innehöll 1942 års för­

ordning bestämmelser om bl. a. avsättning till investeringsfond för ersättan­

de av förkrigslager och efter 1944 års ändring även bestämmelser om s. k.

eldsvådefonder. Dessa bestämmelser, som hade ett annat syfte än konjunk­

turutjämning, gällde till och med 1947 års taxering. De upptogs inte i 1947

och 1955 års lagstiftningar, vilka enbart har konjunkturpolitislct syfte.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

27

Genom förordningen den 4 juni 1948 (nr 278) med provisoriska bestäm­ melser om investeringsfond för ersättande av normallager m. m. medgavs däremot avdrag för liknande avsättningar jämväl vid taxeringarna åren 1948—1950, därvid dock investeringsfonder för ersättande av förkrigslager benämndes investeringsfond för ersättande av normallager och eldsvåde- fonden benämndes särskild investeringsfond för ersättande av förlorade in­ ventarier. 1948 års förordning ersattes beträffande de beskattningsår, för vilka taxering verkställdes åren 1951—1953, av förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investeringsfon­ der för ersättande av förlorade inventarier och lagertillgångar. Genom för­ ordningar den 20 februari 1953 (nr 50) och den 16 mars 1956 (nr 90) för­ längdes de sistnämnda bestämmelserna att gälla även taxeringarna 1954— 1959. De dittillsvarande provisoriska bestämmelserna fick permanent ka­ raktär genom förordningen den 15 maj 1959 (nr 168) om särskilda investe­ ringsfonder för förlorade inventarier och lagertillgångar.

Beträffande fartygsfonderna kan nämnas att enligt förordningen den 22 februari 1946 (nr 39) medgavs utvidgad rätt att vid 1946 års taxering åt­ njuta avdrag för avsättning till investeringsfond för fartyg. Genom förord­ ningen den 19 februari 1954 (nr 256) infördes provisoriska bestämmelser om särskild investeringsfond för ersättande av avyttrat fartyg. Avdrag för avsättning enligt denna förordning, som ändrats genom förordningar 1956 (nr 89) och 1957 (nr 64 och 76), kunde — i likhet med avsättning enligt 1951 års förordning om eldsvådefonder —- åtnjutas sista gången vid 1959 års taxering. Bestämmelser av permanent karaktär infördes genom förord­ ningen den 15 maj 1959 (nr 169) om särskild investeringsfond för avyttrat fartyg.

Gällande bestämmelser enligt 1955 års förordning

Rätt att göra avsättning enligt 1955 års förordning tillkommer, i likhet med vad fallet var enligt 1947 års förordning, endast svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening (1 §). Avsättning får ske till investeringsfond för skogsbruk med högst tio procent av den för beskattningsåret redovisade bruttointäkten av skogsbruk och till investeringsfond för rörelse med högst fyrtio procent av årsvinsten före skatt (3 §). Avdrag får dock åtnjutas endast under förutsättning att ett belopp motsvarande fyrtiosex procent (före den 1 juli 1960 fyrtio procent) av den gjorda avsättningen inbetalats till ett särskilt räntelöst konto i riksbanken. Inbetalningen skall ha verkställts senast den dag, då företaget har att avgiva allmän självdeklaration för det beskattningsår, då avsättning till investeringsfond skett (4 §).

Arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta, att investeringsfond under visst eller vissa beskattningsår och under villkor i övrigt, som läget å arbetsmark­ naden påkallar, skall eller må tagas i anspråk för sitt ändamål. Beslutet kan vara generellt, d. v. s. avse samtliga företag eller företag av viss beskaffen­ het eller ock gälla visst eller vissa företag (9 § 1 mom.). Beslutet kan avse

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

28

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

endast fonder som redan existerar, d. v. s. avsatts under tidigare beskatt­

ningsår, och beträffande vilka avdragsrätten prövats vid inkomsttaxering­

en. Om sådant beslut meddelats äger företaget från riksbanken utfå fyrtio

procent eller, om uttag sker av medel, som inbetalats efter den 30 juni 1060,

fyrtiosex procent av det belopp av investeringsfonden, som skall eller må

tagas i anspråk (16 §).

Emellertid äger Kungl. Maj :t efter ansökan från vederbörande företag be­

sluta att investeringsfond får tagas i anspråk för sitt ändamål under längre

tid än nyss sagts beträffande arbetsmarknadsstyrelsens beslutanderätt. Be­

stämmelser härom infördes i 9 § 3 mom. genom förordningen den 3 april

1959 (nr 69). Förutsättningen för sådant beslut är, att det med hänsyn till

läget på arbetsmarknaden och övriga förekommande omständigheter befin-

nes vara av synnerlig vikt för det allmänna att viss investering igångsättes.

Under samma förutsättning kan Kungl. Maj :t också meddela preliminärt

beslut att investeringsfond, som framdeles avsättes, får tagas i anspråk för

sitt ändamål. Om sådant preliminärt beslut meddelats, skall arbetsmark­

nadsstyrelsen meddela slutligt beslut i enlighet med det preliminära beslu­

tet, sedan uppgift inkommit från länsstyrelsen om att avdrag för avsättning

till investeringsfond medgivits vid inkomsttaxeringen.

Investeringsfond för skogsbruk får användas för skogsvårdande arbeten i

vidsträckt bemärkelse och investeringsfond för rörelse för avskrivning ä

byggnader och maskiner, för nedskrivning av varulager och för vissa kost­

nader för arbeten i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet m. m.

Fråga skall i princip vara om investeringar som verkställts eller kostnader

som uppkommit under det beskattningsår, då fonden tages i anspråk (11 §).

Då avdrag medgivits vid inkomsttaxeringen för avsättningen till investe­

ringsfond, följer därav att avdrag icke får åtnjutas för avskrivningar m. in.,

som verkställes med anlitande av fonden.

Kungl. Maj :t äger meddela tillstånd för företag, som verkställt avsätt­

ning till investeringsfond för rörelse, att taga fonden i anspråk för ända­

mål som avses med investeringsfond för skogsbruk ävensom i övrigt för

investering i annan förvärvskälla än den, i vilken avsättning skett (12 §>.

Vidare får arbetsmarknadsstyrelsen — om särskilda skäl föreligger — med­

giva att investeringsfond för rörelse får tagas i anspråk för vissa speciella

ändamål, såsom för avskrivning av kostnader för vägarbete, anordnande av

vatten- och avloppsledningar, iordningställande i övrigt av tomtområden för

bebyggelse samt liknande arbeten, d. v. s. för kostnader vilka eljest i regel

icke är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen eller icke är avdragsgilla i annan

form än genom årliga värdeminskningsavdrag. I sådana fall som avses i

9 § 3 mom. tillkommer dock beslutanderätten Kungl. Maj :t (13 §).

För att stimulera till avsättningar har föreskrivits, att sedan fem år för­

flutit från ingången av det år, varunder inbetalningen hos riksbanken verk­

ställts, företaget äger att efter uppsägning hos riksbanken uttaga högst tret­

tio procent av det ursprungligen inbetalta beloppet, dock minskat med vad

som eventuellt tidigare återbetalats (5 §). Även denna »fria sektor» av in­

29

vesteringsfonden skall emellertid tagas i anspråk för ovannämnda i 11 § angivna ändamål (10 §). Om så icke sker, skall en mot uttaget svarande del (beräknad enligt reglerna i 10 §) av investeringsfonden återföras till beskattning med tillägg av en tiondel av det återförda beloppet (19 §).

I syfte att ytterligare stimulera till avsättningar har föreskrivits, att, om investeringsfond i enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens beslut tagits i an­ språk för sitt ändamål, ett extra avdrag (investeringsavdrag) medgives vid inkomsttaxeringen. Investeringsavdraget utgör tio procent av ianspråktagna fondmedel (15 §). Sådant avdrag åtnjutes inte, när företaget utan arbets­ marknadsstyrelsens tillstånd utnyttjar den fria sektorn och icke heller i de fall då investeringsfond tages i anspråk enligt de ovannämnda bestämmel­ serna i 9 § 3 mom.

Om investeringsfond tages i anspråk utan tillstånd och fråga icke är om ianspråktagande av den fria sektorn, återföres fonden till beskattning. Sam­ ma gäller om investeringsfond enligt arbetsmarknadsstyrelsens beslut skall tagas i anspråk för sitt ändamål och så ej sker. Vid återföringen skall till beskattning upptagas även ett belopp motsvarande en tiondel av vad som återförts av investeringsfonden. Ny avsättning får inte göras samma år som fondmedel återföres till beskattning (19 §). Om avtal träffats om överlåtelse, pantsättning eller annan rätt till medel, som inbetalats i riksbanken, skall fondmedlen likaledes återföras till beskattning med tillägg av tio procent (21 §). Har investeringsfond återförts till beskattning, återbetalas de hos riksbanken insatta medlen. Återbetalning får dock utan medgivande av ve­ derbörande taxeringsintendent ej ske förrän taxeringen i fråga vunnit laga kraft (22 §).

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Bestämmelser som gäller för kvarstående konjunkturinvesteringsfonder och investeringsfonder enligt 1947 och äldre års lagstiftningar

Enligt 1947 och äldre års lagstiftningar gällde att investeringsfonderna skulle, om de inte fått användas för sitt ändamål, återföras till beskattning efter ett visst antal år. Denna tidsbegränsning upphävdes emellertid i sam­ band med införandet av 1955 års förordning och vissa fondavsättningar en- hgt tidigare förordningar kvarstår därför alltjämt. Vid utgången av år 1991 uppgick kvarvarande avsättningar enligt 1947 och äldre års förordningar till 66,1 milj. kronor.

Enligt övergångsbestämmelserna till 1947 års förordning äger sistnämnda förordning tillämpning jämväl å de konjunkturinvesteringsfonder och in­ vesteringsfonder enligt tidigare lagstiftningar, vilka alltjämt kvarstår. I samband med att 1947 års förordning gjordes tillämplig å äldre fonder före­ skrevs dock bl. a. att, vid återföring till beskattning av äldre fonder, tidigare bestämmelser i avseende å beskattningen skall gälla.

Genom 1955 års lagstiftning om investeringsfonder upphävdes 1947 års förordning men samtidigt föreskrevs, att reglerna i 1947 års förordning även i fortsättningen i princip skall gälla beträffande investeringsfonder, som

30

upplagts jämlikt sistnämnda förordning. Vidare skall vad som i övergångs­

bestämmelserna till 1947 års förordning stadgas om samma förordnings till-

lämpning å konjunkturinvesteringsfonder och investeringsfonder enligt äldre

lagstiftningar även framdeles äga giltighet.

I förordningen den 3 april 1959 (nr 69) föreskrevs vissa ändringar i 1955

års lagstiftning. I samband därmed stadgades i övergångsbestämmelserna till

1959 års förordning beträffande konjunkturinvesteringsfonder och investe­

ringsfonder enligt 1947 och äldre års lagstiftningar,

att fonderna må efter av Kungl. Maj :t meddelat tillstånd tagas i anspråk

för ändamål, som avses med investeringsfond för skogsbruk enligt 1955 års

förordning, så ock eljest för investering i annan förvärvskälla än den i ■vil­

ken avsättning skett,

att bestämmelserna i 9 § 3 mom., 11 § andra stycket, 15 § samt 17 §

sista stycket i 1955 års förordning skall äga motsvarande tillämpning,

att fond för byggnader får tagas i anspråk för samtliga i 11 § första

stycket vid a) i 1955 års förordning angivna ändamål,

att fond för inventarier får tagas i anspråk för samtliga i 11 § första styc­

ket vid b) i 1955 års förordning angivna ändamål samt

att befogenhet, som enligt bestämmelserna i 7 § i 1947 års förordning till­

kommer Kungl. Maj :t, i stället skall, utom i fall som avses i 9 § 3 mom. i

1955 års förordning tillkomma arbetsmarknadsstyrelsen.

Då konjunkturinvesteringsfond och annan investeringsfond, som avsatts

enligt de förordningar som föregick 1947 års lagstiftning, återföres till be­

skattning, gäller följande.

Företaget efterbeskattas för de avsatta fonderna, varvid såväl statliga som

kommunala utskylder av vederbörande taxerings- eller prövningsnämnd på­

föres företaget med belopp, som vid debitering för det beskattningsår av­

sättningen skett, skulle tillkommit för den inkomst som efterbeskattas. Efter-

beskattning sker även för beräknad ränta efter tre procent om året för så

många hela år som antalet av de taxeringsår, som förflutit efter det då av­

draget för avsättningen skett, till och med det då efterbeskattningen sker.

För efterbeskattningen äger taxeringsförordningens bestämmelser i fråga

om eftertaxering motsvarande tillämpning.

Då investeringsfond enligt 1947 års förordning återföres till beskattning

gäller att fonden upptages såsom skattepliktig intäkt för det beskattningsår

då återföring sker. Till beloppet lägges därvid ränta, beräknad efter tre pro­

cent om året för det antal taxeringsår, som förflutit efter det, då avdraget för

avsättningen skett, till och med det då beloppet taxeras. Om återföringen

till beskattning av fonden sker på grund av att företaget upplöses genom lik­

vidation eller fusion beräknas räntan efter två procent.

Har investeringsfond enligt 1947 års förordning enligt meddelat beslut

skolat tagas i anspråk för visst ändamål men har så ej skett äger arbetsmark­

nadsstyrelsen föreskriva att fondavsättningen helt eller delvis skall återföras

till beskattning.

Vid den taxering, då återföring av fondmedel sker — antingen detta sker

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

31

på grund av att medlen tagits i anspråk utan tillstånd eller att arbetsmark­ nadsstyrelsen beslutat om återföring — får varken nettointäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten av den förvärvskälla, varom fråga är, upptagas lägre än den till beskattning återförda fondavsätt­ ningen jämte ränta. Motsvarande gäller däremot inte då återföring av fond­ medel sker på grund av att företaget upplöses genom likvidation och fusion.

De särskilda fondavsättningsbestämmelserna vid 1961 och 1962 års taxeringar

Med hänsyn till det konjunkturläge som kunde förväntas under sommaren och hösten 1960 ansågs det önskvärt att söka dämpa investeringsverksam­ heten under nämnda tid bl. a. genom att minska likviditeten inom närings­ livet. Genom förordningen den 3 juni 1960 (nr 236) erbjöds därför de före­ tag, som vid 1961 års taxering kunde erhålla avdrag för avsättning till in­ vesteringsfond för rörelse, vissa förmåner om de redan under sommaren och hösten 1960 å investeringskonto i riksbanken inbetalade ett belopp motsva­ rande hela den beräknade fondavsättningen. Det belopp som översteg den obligatoriska insättningen, vilken — som tidigare framhållits — f. n. utgör fyrtiosex procent av fondavsättningen, skulle återbetalas vid utgången av år 1961. För den extra inbetalningen i riksbanken erhöll företaget gottgö- relse i form av ett extra avdrag vid taxeringen till statlig inkomstskatt år 1961. Det extra avdraget utgjorde tolv procent av den insättning, som verk­ ställdes före den 1 augusti 1960, och åtta procent av den insättning, som gjor­ des fr. o. m. nämnda dag men före den 1 november samma år.

Genom förordningen den 24 november 1961 (nr 529) erbjöds företag lik­ nande förmåner vid 1962 års taxering, om inbetalningar i riksbanken gjor­ des under sommaren och hösten 1961 med belopp motsvarande hela den kommande fondavsättningen. De inbetalningar, som gjordes utöver den obli­ gatoriska insättningen, återbetalades vid utgången av år 1962. De extra av­ dragen vid taxeringen till statlig inkomstskatt år 1962 utgjorde, för medel inbetalade före den 1 juli 1961, tolv procent och, för medel inbetalade fr. o. m. nämnda dag men före den 1 oktober 1961, åtta procent.

Med hänsyn till önskvärdheten av att dämpa företagens investeringar även i det konjunkturläge som kunde förväntas komma att råda under våren 1962 föreslogs i propositionen nr 193 till 1961 års höstriksdag att företag, som den 30 december 1961 ägde utfå under år 1960 i riksbanken å konto för investering i rörelse för mycket inbetalade medel, skulle erbjudas visst av­ drag vid 1962 års taxering till statlig inkomstskatt, om medlen bands ytter­ ligare ett år. Genom förordningen den 24 november 1961 (nr 529) bestäm­ des detta avdrag till 10,5 procent av den extrabetalning, som kvarstod å kon­ tot i riksbanken till den 31 december 1962.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

III. Investeringsfondslagstiftningens hittillsvarande användning

Utredningen lämnar i sin promemoria å s. 17 ff och i tabeller, som fogats vid promemorian, vissa uppgifter om storleken av fondavsättningarna och deras fördelning på län, näringsgrenar och storleksgrupper m. m. Från den lämnade redogörelsen, till vilken torde få hänvisas, må följande här återges. Viss komplettering av redogörelsen har därvid skett.

Följande uppställning visar kvarstående fondavsättningar i milj. kronoi vid utgången av åren 1955—1961.

År

Fonder enligt 1947 och ti­ digare års förordningar

Fonder enligt 1955 års förordning

Summa

För rörelse För skogsbruk

1955.....................................

247,6

142,3

24,4

414,3

1956.....................................

247,0

253,8

38,2

539,0

1957.................................... 247,2

461,9

45,2

754,3

1958.....................................

231,0

865,5

46,7

1143,2

1959.................................... 115,4

1211,6

37,0

1 364,0

1960....................................

67,9

1 935,7

42,7

2 046,3

1961....................................

66,1

2 284,3

43,5

2 393,9

Antalet företag med redovisade kvarstående avsättningar till investerings­ fonder enligt 1947 och tidigare års förordningar uppgick vid utgången av beskattningsåret 1961 till 429, vilket innebär en minskning från närmast föregående år med 10. Antalet företag som hade investeringsfonder enligt förordningen före år 1947 utgjorde 206. Antalet företag med avsättningar enligt 1955 års förordning var vid samma tid 1 520, varav 130 ävenledes hade fonder avsatta enligt tidigare förordningar. Sammanlagda antalet företag med investeringsfonder, över vilka arbetsmarknadsstyrelsen har tillsyn, upp­ gick således vid 1961 års utgång till 1 819, vilket innebär en ökning från närmast föregående år med 180.

Såsom tidigare nämnts infördes särskilda avsättningsbestämmelser vid 1961 och 1962 års taxeringar, genom vilka företagen gavs möjlighet till extra avdrag, om belopp motsvarande hela fondavsättningarna insattes i riksban­ ken före viss angiven tidpunkt. På grund av dessa bestämmelser verkställdes insättningar år 1960 med ca 770 milj. kronor och år 1961 med ca 290 milj. kronor. Av de år 1960 insatta medlen skulle den extra inbetalningen, d. v. s. femtiofyra procent av 770 milj. kronor eller ca 415 milj. kronor, återbetalas den 30 december 1961. Av dessa medel kvarstod dock ca 115 milj. kronor i riksbanken till den 31 december 1962 på grund av att vissa företag utnytt­ jade den möjlighet till extra avdrag vid 1962 års taxering, som erbjöds i den tidigare omnämnda förordningen den 24 november 1961 (nr 529).

Utredningen konstaterar, att fonderna för första gången kom till använd­ ning i arbetsmarknadspolitiskt syfte då arbetsmarknadsstyrelsen i maj 1958 beslöt att investeringsfonderna skulle få tagas i anspråk.

33

I fråga om investeringsfond för skogsbruk gavs generellt tillstånd till fö­

retag att taga verkställda avsättningar i anspråk för kostnader som under

tiden den 15 juli 1958—den 30 juni 1960 lagts ned för arbeten avsedda att

främja skogsbruket. Arbetsmarknadsstyrelsen föreskrev därvid att arbeten,

som skulle finansieras med dessa fondmedel, före igångsättandet skulle

anmälas till länsarbetsnämnderna i det län arbetet skulle bedrivas. Under

1958 togs av dessa fonder i anspråk 7,3 milj. kronor, under 1959 18,3 milj.

kronor och under 1960 7,6 milj. kronor.

Vad beträffar investeringsfonden för rörelse och fonder enligt tidigare för­

ordningar fattade arbetsmarknadsstyrelsen beslut efter ansökan i varje en­

skilt fall. Emellertid gavs för rörelsefonderna bifall till praktiskt taget samt­

liga ansökningar som inkom; den formellt individuella behandlingen moti­

verades enbart av en önskan att föreskriva vissa tidsplaneringsvillkor i syfte

att optimera projektens arbetsmarknadseffekter ur konjunkturella och sä­

songmässiga synpunkter. Besluten var så utformade, att fondmedlen skulle

få tagas i anspråk under viss begränsad tid, som beroende på objektets stor­

lek och art fastställdes till ett, ett och ett halvt och i enstaka fall två år.

Detta innebar att investeringsfonder kunde användas för finansieringen av

projekt under arbete långt in på år 1960; i vissa fall 1961. För att under

vinterhalvåren 1958/59 och 1959/60 uppnå största möjliga sysselsättnings­

effekt uppställdes i fråga om byggnader och anläggningsarbeten i samtliga

fall det villkoret att arbetena skulle bedrivas efter av respektive länsarbets­

nämnd fastställd tidplan.

Tillstånd beviljades till i september 1959 då skäl för fortsatta tillstånd

inte längre ansågs föreligga. Sammanlagt avsåg arbetsmarknadsstyrelsens

beslut i enskilda fall att investeringsfonder för i runt tal 695 milj. kronor

skulle få tagas i anspråk. Besluten avsåg både fonder enligt 1955 års förord­

ning och äldre fonder. Något åläggande att ta fonder i anspråk har däremot

inte utfärdats. Under 1958 uppgick de i anspråk tagna rörelsefonderna till

22,4 milj. kronor, under 1959 till 289,9 milj. kronor och under 1960 till 372,9

milj. kronor. De fonder som tagits i anspråk under år 1960 torde avse även

investeringar som gjorts under tidigare år, då företag som erhållit medgi­

vande att taga fonder i anspråk för byggnadsinvesteringar, som löper över

mer än ett beskattningsår, i regel tagit fondmedlen i anspråk under det sista

av dessa år.

Beslut rörande ianspråktagande av investeringsfond för rörelse enligt 1955

och tidigare års förordningar fattades av arbetsmarknadsstyrelsen under

åren 1958 och 1959 i 613 fall avseende 418 företag.

Av en till promemorian fogad tabell (nr 6), till vilken torde få hänvisas,

framgår, att över åttio procent av samtliga berörda företag är att hänföra till

industrinäringen, inklusive kraftverk, och att över åttiosex procent av den

beräknade fondförbrukningen avser denna grupp.

Utöver arbetsmarknadsstyrelsens beslut om ianspråktagande av investe­

ringsfonder medgav Kungl. Maj :t med stöd av de år 1959 i 9 § 3 mom. av

1955 års förordning införda bestämmelserna att sammanlagt högst 315 milj.

2 Bihang till riksdagens protokoll 1963.1 samt. Nr 159

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

34

kronor av tillgängliga eller framtida avsättningar skulle få brukas för vissa

mer tidskrävande investeringar. Av besluten omfattade drygt 200 milj. kro­

nor framtida avsättningar. Kungl. Maj :ts beslut i dessa avseenden avser

högst sjuttiofem procent av kvarstående eller framtida fonderingar och

högst sjuttiofem procent av investeringskostnaderna.

Sammanlagt har således genom Kungl. Maj :ts och arbetsmarknadsstyrel­

sens beslut före år 1960 medgivanden lämnats att taga investeringsfonder i

anspråk till ett beräknat belopp av ca 1 069 milj. kronor. Man beräknar nu

att ca 90 procent av detta belopp kom att motsvaras av ianspråktagande

av investeringsfonder. Anmärkas kan emellertid, påpekar utredningen, att de

totala kostnaderna för hithörande investeringar varit högre, då fonderna i

allmänhet inte uppgått till sådana belopp att de täckt kostnaderna.

Angående den sysselsättningseffekt, som erhölls genom tillstånden att taga

investeringsfonder i anspråk, anför utredningen.

Större delen av givna tillstånd avsåg investeringar i byggnader och anlägg­

ningar. Tillstånden var ämnade att stimulera till tidigare igångsättning av

planerade byggnadsprojekt i dåvarande konjunkturläge och de i varje sär­

skilt fall fastställda tidplanerna avsåg att trygga största möjliga vinter­

sysselsättning under den skärpta säsongavmattningen vintermånaderna

1958/59 och 1959/60. Särskilda undersökningar har företagits rörande an­

talet sysselsatta vid byggnadsarbeten för vilka fondmedel användes. Sådana

undersökningar gjordes i november 1958, februari 1959, augusti 1959, febru­

ari 1960 samt i augusti 1960. Antalet sysselsatta byggnadsarbetare var vid

dessa tillfällen i runt tal respektive 2 0Ö0, 4 000, 6 400, 6 700 och 6 000. Av

de i februari och augusti 1960 sysselsatta var respektive 400 och 1 100 bygg­

nadsarbetare verksamma i byggnadsarbeten som kommit till stånd genom

särskilda beslut av Kungl. Maj :t.

Beträffande uppgifterna för augusti 1960 har i en inom arbetsmarknads-

utredningen upprättad promemoria konstaterats, att av de 4 900 byggnads­

arbetare, som vid undersökningen var sysselsatta vid arbeten som på­

börjats efter beslut av arbetsmarknadsstyrelsen, arbetade 2 980 vid pro­

jekt där tillgängliga fondmedel redan förbrukats eller där tidsfristen för

fondmedlens användning överskridits. Dessa byggnadsföretag fullföljdes så­

lunda utan att kostnaderna kunde avskrivas medelst investeringsfonder. I

arbeten som täcktes av investeringsfonder, som fick tagas i anspråk, sys­

selsattes vid denna tidpunkt 1 920 byggnadsarbetare förutom 1 100 vid arbe­

ten enligt Kungl. Maj :ts beslut.

Vid promemorian har fogats vissa tabeller (nr 7 och 8), som bl. a. utvisar

sysselsättningen vid byggnadsarbeten finansierade eller igångsatta med stöd

av medel från investeringsfonder samt den totala sysselsättningen i bygg­

nadsarbeten för industri och handel. Till dessa tabeller torde här få hän­

visas. Utredningen tillägger.

Investeringsfondernas direkta sysselsättningseffekt har undersökts en­

dast beträffande byggnadsobjekt inom den reglerade byggnadsverksamhe­

ten. Uppgifter från fondernas övriga användningsområden står inte till buds.

Det är inte heller möjligt att med någon säkerhet uppskatta de indirekta

verkningar som denna investeringsstimulans haft på arbetsmarknaden i öv­

rigt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

35

I promemorian återges följande uttalande, som gjorts i konjunkturinsti­

tutets rapport »Konjunkturläget november 1960» med hänvisning till de

under perioden maj 1958—september 1959 lämnade medgivandena att ta

investeringsfonderna i anspråk.

Betydelsen för investeringsprojektens tidsförläggning och den konjunktur-

utjämnande effekten härav är svår att bedöma på grundval av redovisade

siffror. Å ena sidan ger siffrorna uttryck för att igångsättningen kommit

alltför sent för att ha en motkonjunkturell effekt. Den tidigareläggning

av igångsättningen av vissa projekt som investeringsfondslagstiftningen myc­

ket sannolikt har förorsakat, synes nämligen ha fått mera påtagliga konse­

kvenser för investeringsverksamheten först under andra halvåret 1959 och

ett betydande antal projekt kvarstår under byggnation även under 1960. Å

andra sidan kan denna stimulans till tidigareläggning av investeringspro­

jekt ha medfört att arbeten var igång vintern 1958/59 då arbetslösheten fort­

farande var relativt hög, som annars skulle ha förskjutits framåt till senare

delen av 1959 och 1960, då byggnads- och anläggningsindustrin haft hög

sysselsättning. När det gäller att bedöma investeringsfondspolitikens verk­

ningar som helhet under år 1960 bör hänsyn dock även tagas till politikens

likviditetsminskande effekt.

Enligt vad utredningen inhämtat var efter halvårsskiftet 1959 antalet bi­

fallna framställningar om ianspråktagande av investeringsfonder relativt få­

taliga. Däremot gavs en hel del tillstånd på våren 1959 med sikte på att få

en god vintersysselsättning 1959/60. Samtidigt begränsades med en del un­

dantag investeringsfondens användning till utgången av juni 1960. I stor

utsträckning koncentrerade därför företagen mesta möjliga byggnadsverk­

samhet till vintersäsongen 1959, vilket ur arbetsinarknadssynpunkt innebar

ett önskat resultat. Största delen av investeringsfondsprojekten blev färdiga

före konjunkturuppgången. Av ungefär 700 bifallna projekt var i augusti

1960 136 igång. Men endast 60 av dessa finansierades med investeringsfon­

der. Utredningen tillägger.

För att nå avsedd effekt från konjunktur- och arbetsinarknadssynpunkt

av ett ianspråktagande av investeringsfonderna är självfallet frågan om in­

vesteringsprojektens tidsförläggning av grundläggande betydelse. Vare sig

fonderna frisläppes för tidigt eller för sent ernås icke den bästa effekten

från de synpunkter, varom här är fråga. Erfarenheterna hittills synes emel­

lertid ge vid handen, att ett förhållandevis tidigt frisläppande av fonderna,

så snart man märker tecken till en konjunkturnedgång, torde ge de bästa

förutsättningarna för en sysselsättningsstimulans, som ger full effekt under

den period, då konjunkturnedgångens följder för arbetsmarknaden är mest

påtagliga. I

I december 1961 gavs företag inom massa- och pappersindustrin tillstånd

att ta investeringsfonder i anspråk. Dessa branscher hade redan drabbats av

den internationella konjunkturavmattningen. Omfattningen av frisläppan­

det blev dock ytterst obetydligt — fonder för endast ca 1,5 milj. kronor

kom att beröras. Detta kan vara ägnat att belysa den allmänna problemati­

ken alt få igång en mera betydande investeringsverksamhet i en bransch

som drabbats av ett akut kapacitetsöverskott.

36

De mera betydande åtgärderna kom under våren 1962, då riskerna för en

allmän konjunkturnedgång från och med årets andra hälft framstod som

avsevärda. I början av året hade arbetsmarknadsstyrelsens regionala or­

gan, länsarbetsnämnderna, tagit kontakt med företag med investeringsfon­

der i syfte att höja planeringsberedskapen, och i maj frisläpptes investerings­

fonderna för byggnadsföretag. I likhet med vad som skedde under den före­

gående konjunkturnedgången gavs generellt tillstånd att använda investe­

ringsfonder för skogsbruk. Kostnaderna skulle här nedläggas under perioden

september 1962—april 1963. Beträffande rörelsefonderna var tillståndsgiv-

ningen formellt individuell efter ansökan från vederbörande företag, men

tillstånd beviljades liksom 1958—1959 utan diskriminering. Byggnadsprojek­

ten skulle påbörjas före november, och fonderna fick utnyttjas för projekt

som utförts under perioden juli 1962—april 1963. Tillståndsgivningen utfor­

mades så att arbetsmarknadseffekterna skulle bli maximala under vinter­

säsongen.

Vid detta tillfälle medgav Kungl. Maj :t icke några tillstånd för mera lång­

variga investeringar.

Totalt beviljades 554 företag att använda investeringsfonder för projekt

kostnadsberäknade till 1 150 milj. kronor, motsvarande en fondåtgång på

ca 700 miljoner. De tre storstadsregionerna (Stockholms stad, Stockholms

län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län) svarar för ca 1/3 av

byggnadskostnaderna, och en något mindre andel faller på norra Sverige

(Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län), där arbetsmarknadsläget är speciellt problematiskt. Knappt 4 procent

av antalet bifallna projekt står för drygt 40 procent av byggnadskostna­

derna.

Omfattningen av frisläppandet var denna gång, räknat i beräknad fond­

förbrukning, av samma storleksordning som vad gällde de ordinarie fon­

derna 1958—1959 (ca 700 milj. kronor). Emellertid sattes frisläppandet

in på ett tidigare stadium av konjunkturnedgången, och tidsgränserna sattes

■denna gång så att effekten på kort sikt skulle bli betydligt kraftigare.

På grund av verkstadsindustrins försämrade orderläge beslöts i november

1962 att investeringsfonder skulle få tas i anspråk för maskininvesteringar.

Förutsättningarna var att beställningarna skulle ske före maj 1963, samt

att leveranserna skulle ske inom en sådan tid att sysselsättningseffekter

skulle falla på 1963. Hittills har tillstånd lämnats att i detta syfte ta i an­

språk investeringsfonder uppgående till 270 milj. kronor. Den helt över­

vägande delen avser leveranser från den svenska varvs- och verkstadsindu­

strin, men beställningar från utlandet täcks även av tillståndsgivningen.

Frisläppandet av investeringsfonder för maskininvesteringar torde tillsam­

mans med bl. a. påskyndandet av statliga och kommunala beställningar av

verkstadsindustriprodukter komma att ha en ej obetydlig positiv effekt på

sysselsättningsläget inom verkstadsindustrin.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

37

IV. Investeringsfrämjande skattelättnader

Utredningen

I promemorian konstateras till en början att man även genom andra

skattetekniska anordningar än investeringsfonder kan stimulera

företagen till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Utredningen hänvisar till de

investeringsfrämjande skattelättnader, som man medger i vissa andra län­

der. Å s. 26 ff i promemorian har en redogörelse lämnats för dylika bestäm­

melser i utländsk lagstiftning. Från denna redogörelse må följande här åter­

givas. Redogörelsen har i vissa delar kompletterats med bestämmelser, som

tillkommit efter det promemorian avlämnats.

I Danmark medgives möjlighet till förtida avskrivningar på vissa stor­

investeringar. Enligt särskild kungörelse den 5 april 1961 har finansminis­

tern bemyndigats medgiva förtida avskrivning å yrkesmässigt nyttjade ma­

skiner, inventarier och jämförliga tillgångar, vilka beställts eller planenligt

avses tillverkade i egen verksamhet under det inkomstår som ligger till

grund för skatteåret 1962/63 och vilka avses vara levererade eller färdig-

tillverkade under något av de närmast följande fyra åren. Kungörelsens be­

stämmelser omfattar även byggnader. Rätten till förtida avskrivning gäller

dock endast under förutsättning att den sammanlagda anskaffningskostna­

den för de under ett år beställda tillgångarna överstiger 1 milj. d. kr. Till

grund för avskrivningen skall ligga den avtalade anskaffningskostnaden. Se­

nare inträffad prisstegring tages således inte i betraktande. Avskrivningen

får uppgå till högst 30 procent av den del av anskaffningskostnaden som

överstiger 1 milj. d. kr., dock att under ett beskattningsår inte far avskrivas

mer än 15 procent av det överskjutande beloppet.

Sedan leverans verkställts, skall gjorda förtidsavskrivningar avräknas från

anskaffningsvärdet för beräkning av underlaget för de fortsatta avskrivning­

arna. Har skattskyldig gjort avsättning till investeringsfond, kan dylik fond

under leveransåret tagas i anspråk för avskrivning å sådan driftstillgång, å

vilken förtidsavskrivning ägt rum. I så fall skall anskaffningsvärdet även

minskas med ianspråktagna fondavsättningar.

Om det visar sig att tillgångarna inte levereras inom föreskriven tid eller

att den verkliga anskaffningskostnaden blir mindre än den avtalade, skall

de taxeringar som berörts av förtidsavdragen i motsvarande man ändras. På

skatt, som den skattskyldige därigenom kan få erlägga i efterhand, skall utgå

1 procent ränta för månad tills betalning sker.

Beträffande fartyg ges möjlighet till förtidsavskrivning om den kontrak-

terade byggnadskostnaden överstiger 200 000 d. kr. Avskrivning får ske

med högst 30 procent av kontraktssumman och utnyttjas under kontrakts­

året och de följande åren tills leverans skett. Det årliga avdraget får dock

inte överstiga 15 procent av nämnda summa.

38

Dea finska lagstiftningen använder sig av flera olika metoder för att

genom skattelättnader främja investeringar och sysselsättning. De regler

det här gäller är både sådana med generell inriktning och sådana med spe­

ciellt syfte.

Till den förra gruppen hör bestämmelsen i 26 § tredje stycket i 1943 års

lag om inkomst- och förmögenhetsskatt. Enligt denna bestämmelse kan stats­

rådet, därest viktig allmän fördel så kräver, på villkor som han uppställt,

bevilja den skattskyldige rätt att under vissa år räkna sig tillgodo större

värdeminskningar än normalt beträffande bl. a. byggnader, maskiner och

inventarier samt andra med dem jämförliga föremål.

Enligt lagen den 28 juni 1958 om skattelättnader för främjande av sjö­

farten medges skattskyldig som bedriver rederirörelse rätt till extra värde-

minskningsavdrag för fartyg av viss storlek, som han under åren 1959—

1965 beställt eller i utlandet inköpt. Därjämte kan sådan skattskyldig ge­

nom att å konto i Finlands Bank insätta medel för framtida anskaffning av

fartyg erhålla uppskov med beskattningen av dylika medel.

Vidare kan nämnas lagen den 30 december 1954 om vissa konjunktur-

reserveringar och skattelättnader på grund av dessa. Enligt denna lag kan

aktiebolag och andelslag, som driver träförädlingsindustri för export, å sär­

skilt konto i Finlands Bank deponera de utländska valutor som bolaget er­

hållit för de exporterade produkterna eller deras motvärde. Den skattskyl­

dige får uppskov tills vidare med den skatt som belöper på det deponerade

beloppet. Detta belopp får lyftas i finskt mynt endast efter finansministeriets

medgivande och användas för anskaffning av virke eller anläggningstill­

gångar eller för annat ändamål som kan anses verksamt främja upprätt­

hållandet av sysselsättningen i landet. Då medlen tages i anspråk beskattas

de efter 62,5 procent av den skatt som skulle ha utgått å det lyftade belop­

pet för det ar då detta deponerades. Å de anläggningstillgångar, som an­

skaffats medelst de avsatta medlen, får extra värdeminskningsavdrag göras

med belopp motsvarande högst det depositionsbelopp, som lyfts, minskat

med det erlagda skattebeloppet. Värdeminskningsavdragen bör dock fördelas

på ett visst antal år, beträffande maskiner minst fyra år och beträffande

byggnader minst tio år. I

I Norge har man ett system med högre initialavskrivningar samt till-

läggsavskrivningar vid sidan av de vanliga avskrivningarna. Rätten till högre

initialavskrivning (»åpningsavskrivning») avser främst byggnader eller dy­

likt jämte därtill hörande maskiner och andra inventarier, avsedda för pro­

duktion av varor m. m. Av anläggningens sammanlagda anskaffningskostnad

får den del som överstiger 500 000 n. kr. under de fem första åren avskri­

vas genom initialavskrivning intill 25 procent. Det årliga avdraget får dock

inte överstiga 50 procent av årsinkomsten. Tilläggsavskrivningarna innebär

att de ordinära avskrivningarna förhöjes med 50 procent under de fem

första åren efter det tillgången i fråga tagits i bruk, dock att till-

läggsavskrivningen under vart och ett av dessa år inte får överstiga 2 pro-

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

39

cent. Det sagda betyder, att femtioprocentregeln kan fullt utnyttjas blott på

tillgångar som avskrives efter 4 procent eller lägre, och att, om den ordinära

avskrivningsprocenten är 4 eller mer, sammanlagt 10 procent av tillgångens

anskaffningskostnad får avdragas genom tilläggsavskrivning.

I Frankrike föreskrives bl. a. beträffande industri- och affärsbyggna­

der, vilka uppförts före den 1 januari 1966, att investeraren — därest finans­

ministern lämnat särskilt tillstånd därtill — äger under investeringsåret åt­

njuta initialavskrivning med 25 procent av investeringskostnaden.

I Belgien gäller, att vinstmedel, som under åren 1961 och 1962 eller

under räkenskapsår, vilka avslutas under åren 1962 och 1983, använts för

»kompletterande» investeringar inom industrin för byggnader, markområde

eller andra tillgångar, undantages från beskattning intill 30 procent med 10

procent om året under tre år. Med »kompletterande» investeringar förstås

här nyinvesteringar som inte bara ersätter befintliga investeringar utan som

går därutöver. Investeringen i fråga måste uppgå till minst 30 000 b. francs.

Vinster som användes för vissa arbetarbostäder m. m. undantages till 50

procent från beskattning.

För att stimulera sysselsättningen har man i Nederländerna in­

fört särskilda bestämmelser angående anskaffning eller förbättring av ka­

pitaltillgångar som ägs av skattskyldiga, vilka driver rörelse eller annan

dylik förvärvsverksamhet.

Har sådan skattskyldig under visst år åsamkats skulder eller kostnader,

överstigande 3 000 floriner för anskaffning eller förbättring av anläggnings­

tillgångar, äger han rätt att från vinsten för detta år ävensom för nästföl-

jande år avdraga 5 procent av skuldernas eller kostnadernas totalbelopp

(beträffande åren 1961 och 1962 i fråga om luft- och andra fartyg för in­

ternationell trafik 8 procent samt fr. o. m. 1 januari 1963 8 procent endast

för luftfartyg avsedda för internationell trafik).

Å andra sidan skall, om anläggningstillgångarna i fråga avyttras för mer

än 3 000 floriner inom tio år efter förvärvet eller förbättringen samt för­

värvet eller förbättringen inte skett före den 1 april 1953, försäljningsvins-

ten ökas med 5 procent av försäljningspriset (respektive 8 procent i de

ovannämnda specialfallen).

Bestämmelserna är inte tillämpliga beträffande tomtmark, bostadshus,

värdepapper eller tillgångar av ringa värde.

I Storbritannien gäller för närvarande, att anskaffningsvärdet

för nya maskiner och inventarier kan skrivas av med 30 procent »invest-

ment allowance» samt 10 procent »initial allowance». Nya industribyggna­

der kan skrivas av med 15 procent »investment allowance» samt 5 procent

»initial allowance». »Initial allowance» verkar minskande på det ordinära

avskrivningsunderlaget i motsats till »investment allowance» som beräknas

utöver de vanliga avskrivningarna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

40

Vidare medges »investment allowance» redan fr. o. m. anskaffningsåret

med 30 procent av anskaffningskostnaden för byggnader, laboratorieloka-

ler, maskiner och andra tillgångar avsedda för vetenskaplig forskning.

I USA slutligen har under år 1962 införts vissa ändringar i skattelag­

stiftningen i syfte att sätta den amerikanska industrin i stånd att bättre

hävda sig i konkurrensen på världsmarknaden. Vidare skall företagen sti­

muleras att förnya sina föråldrade maskinanläggningar.

Bestämmelserna innebär dels en möjlighet till avdrag från bolagsskatt

som påförts företaget och dels rätt till snabbare avskrivning av kostnaderna

för industriell utrustning.

Beträffande avdraget från bolagsskatten, som fått formen av en »credit

of tax», kan nämnas följande. Avdraget kan uppgå till 7 procent av anskaff­

ningskostnaderna för sådana maskiner och inventarier som betecknas så­

som »qualified investment». Avdrag får dock ej göras för sådana tillgångar

som har kortare varaktighetstid än fyra år. År varaktigheten fyra — fem år,

får en tredjedel av investeringskostnaden läggas till grund för avdraget och

vid en varaktighet av sex — sju år två tredjedelar av kostnaden. Först vid

en varaktighetstid av åtta år eller mer får hela investeringskostnaden läg­

gas till grund för avdraget.

Det sjuprocentiga skatteavdraget är maximerat till beloppet av den skatt

som påförts, dock att — om skatten överstiger 25 000 dollars — skatteav­

draget för den överskjutande delen inte får överstiga 25 procent. I den mån

skatteavdraget inte kan utnyttjas genom de angivna maximeringarna, skall

emellertid den outnyttjade delen kunna utnyttjas genom »carryback» vid

taxering för något av de tre nästföregående åren, förutsatt att de tillända-

lupit efter den 31 december 1961, eller genom »carryforward» vid taxering

för något av de fem följande åren.

Avyttras eller utrangeras tillgång för vilken skatteavdrag erhållits före

den beräknade varaktighetstidens slut, skall skatteavdraget reduceras till

vad som skulle ha medgivits om varaktigheten blivit riktigt beräknad från

början.

Bestämmelserna om skatteavdrag är avsedda att gälla endast tillgångar

som anskaffats och tagits i bruk efter den 31 december 1961. Vissa regler

avser att förhindra missbruk beträffande begagnade inventarier. Sålunda

skall bl. a. skatteavdraget i fråga om begagnad egendom inte beräknas på en

högre anskaffningskostnad än 50 000 dollars per år.

Utredningen har emellertid inte ingått på prövning av dessa olika former

av investeringsfrämjande skattelättnader utan har — i enlighet med sina

direktiv — begränsat sig till en översyn och en effektivisering av investe-

ringsfondslagstiftningen. I samband därmed har utredningen upptagit frå­

gan, om rätten att avsätta till investeringsfond bör utsträckas att

avse samtliga skattskyldiga, som har inkomst av rörelse eller

skogsbruk.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

41

I promemorian erinras om att enligt 1955 års förordning det endast är

svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar som äger rätt åt­

njuta avdrag för avsättning till investeringsfond. Motsvarande gällde även

i fråga om 1947 års förordning. Utredningen framhåller, att det i olika sam­

manhang ifrågasatts om inte avdragsrätten borde utsträckas även till fy­

siska personer och att denna fråga diskuterades redan i samband med ge­

nomförandet av 1947 och 1955 års lagstiftningar. Det framhölls då bl. a. att

endast de större företagen kunde väntas lämna bidrag av betydelse för kon­

junkturutjämning. Dessa företag drevs i regel i aktiebolags- eller förenings-

form. En utsträckning även till fysiska personer av rätten att avsätta till

investeringsfond skulle medföra besvärligheter av taxeringsteknisk och ad­

ministrativ art, vilka inte stod i proportion till värdet från konjunkturpo-

litisk synpunkt av de ökade avsättningarna. Därefter anföres i promemo­

rian.

Dessa skäl mot en utvidgning av avdragsrätten äger enligt vår uppfatt­

ning alltjämt giltighet. Därtill kommer att utformningen av 1955 års för­

ordning, som förutsätter skyldighet att på spärrat konto insätta en på för­

hand fixerad del av avsättningens belopp, bygger på att det gäller skatt­

skyldiga som är proportionellt beskattade. En utsträckning av tillämpnings­

området till fysiska personer förutsätter därför en delvis annan utformning

av lagstiftningen. Vi har därför vid våra överväganden stannat för att för­

orda att nuvarande begränsning till aktiebolag och ekonomiska föreningar

bör kvarstå. Härav följer att ej heller handels- och kommanditbolag, vilkas

inkomst beskattas hos delägarna, äger rätt avsätta till investeringsfond.

Även detta är i enlighet med nuvarande bestämmelser.

I sin redogörelse för utländsk lagstiftning framhåller utredningen att man

även i de övriga nordiska länderna har investeringsfonder. Lagstiftningen

i dessa länder avviker emellertid i vissa avseenden från den svenska. Sålun­

da kan i såväl Danmark som Norge avsättning till investeringsfonder göras

av såväl fysiska som juridiska personer.

Den danska investeringsfondslagen av år 1957 innebär i huvudsak

följande. Skattefria avsättningar till investeringsfonder får med vissa un­

dantag göras av såväl fysiska som juridiska personer. Avsättningarna kan

användas till framtida avskrivningar å maskiner och andra inventarier, far­

tyg samt byggnader. Avsättningen till investeringsfond får avse högst 15

procent av verksamhetens överskott, dock minst 500 d. kr. Skattskyldig som

är bokföringspliktig skall efter avsättningsårets utgång men före tiden för

avlämnande av sin deklaration insätta 50 procent av avsättningens belopp

å spärrat konto i bank eller sparkassa. Skattskyldig som inte är bokförings-

skyldig skall insätta ett belopp som svarar mot hela avsättningen.

Avsättningen får inte tagas i anspråk förrän ett år förflutit från konto­

insättningen. Å andra sidan måste hela avsättningen ha tagits i anspråk

inom tio år från avsättningsårets utgång. De spärrade kontomedlen friges

först allt efter som avsättningen användes för avskrivning. Ianspråktagan-

dct skall anmälas till vederbörande taxeringsmyndighet. Användes det till

investeringsfond avsatta beloppet i strid med reglerna, skall detsamma be-

2f llihang till riksdagens protokoll 1063. 1 samt. Nr 159

4

2

Kungl. Maj-.ts proposition nr 159 år 1963

skattas med dubbelt belopp. I den mån avsatt belopp inte tages i anspråk

före tioårsperiodens utgång, beskattas beloppet med tillägg av 5 procent år­

lig ränta, räknat från avsättningsårets utgång.

Utredningen konstaterar, att den danska investeringsfondslagen har till

allmänt ändamål att uppmuntra företagarna att använda vinsterna till in­

vesteringar i stället för till utdelningar. Den danska investeringsfondslag-

stiftningen har sålunda, i motsats till den svenska lagstiftningen, inte till

syfte att åstadkomma en investerings- och sysselsättningsutjämning. Då må­

let varit att öka investeringarna i allmänhet, har man befarat att en stra­

mare och från statsmakternas sida dirigerad politik beträffande fondernas

användning skulle äventyra målsättningen i fråga.

I Norge har i december 1962 antagits en ny lag om skattefria fondav­

sättningar. Denna lag innehåller bestämmelser om dels skattefria avsätt­

ningar till investeringsfond, dels skattefria fondavsättningar för bearbet­

ning av marknader i utlandet och för forskning dels ock skattefria avsätt­

ningar till driftsfond för »bergverk», d. v. s. gruvor.

Bestämmelserna om investeringsfond ger alla rörelseidkare möjlighet att

med avdragsrätt till sådan fond avsätta medel, som senare skall användas

för köp av avskrivningsbara rörelsetillgångar. Avdragsrätten är av hänsyn

till kommunintresset maximerad till 20 procent av årsvinsten. Från års­

vinsten skall avräknas eventuella andra skattefria fondavsättningar än en­

ligt nu ifrågavarande bestämmelser. Å andra sidan medgives inte avdrag för

mindre avsatt belopp än 4 000 n. kr. Vidare är avdragsrätten förenad med

villkoret att ett lika stort belopp som det till fonden avsatta insatts på sär­

skilt konto i Norges Bank. Spärrtiden för bankinsättningen utlöper fyra år

efter utgången av det beskattningsår, då avsättningen gjordes, såvida inte

Konungen dessförinnan förordnat om bankmedlens frisläppande. Under

spärrtiden äger insättaren rätt till 2 procent ränta för år å insatt belopp.

Medger den skattskyldige en längre spärrtid än fyra år, kan Konungen be­

stämma räntan till högst 4 procent. Räntan är skattefri.

Rätten till ränta och övriga förmåner bortfaller dock om den skattskyl­

dige tager ut de i banken deponerade medlen före spärrtidens utgång. Till

dessa andra skattemässiga förmåner hör att den skattskyldige, om han an­

vänder fondavsättningen till nyinköp inom föreskriven tid, såsom skatte­

pliktig inkomst skall upptaga endast 85 procent av det använda beloppet.

Å andra sidan är han berättigad att, om han så önskar, yrka avdrag för ex­

traordinär avskrivning med samma belopp. För återstående 15 procent av

de använda fondmedlen åtnjuter den skattskyldige utan vidare skattefrihet.

Bestämmelserna om fondavsättningar för marknadsbearbetning i utlan­

det och för forskning har föranletts av de stora förändringar i marknads­

förhållandena och den skärpta konkurrens som kan förväntas under de när­

maste åren. Genom de skattefria fondavsättningarna avses företagare, som

ensamma eller tillsammans med andra önskar göra framstötar på export­

marknaden, lättare kunna finansiera sina åtgärder i detta syfte. Som villkor

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

43

för rätten att verkställa fondavsättning gäller, beträffande marknadsbear-

betning i utlandet, att de åsyftade åtgärderna kan vara av betydelse för av­

sättningen av varor, producerade i Norge och, beträffande forskningen, att

denna är av betydelse för den skattskyldiges rörelse. Avdrag för fondavsätt­

ning för de ifrågavarande ändamålen får inte överstiga 20 procent av års­

vinsten men inte heller understiga 10 000 n. kr. för varje år. Även här gäl­

ler att belopp motsvarande fondavsättningen skall insättas å särskilt konto

i Norges Bank. Likaså gäller bestämmelserna om rätt till ränta och om skat­

tefrihet för dylik ränta. Någon särskild spärrtid för de å kontot insatta med­

len är emellertid inte föreskriven. Dessa medel får när som helst lyftas och

användas för ett godkänt ändamål. Används de inte för godkänt ändamål,

skall efterbeskattning ske. Emellertid måste de deponerade medlen uttagas

inom fem år efter utgången av det kalenderår under vilket avsättningen

gjordes. I och med att denna femårstid uppnåtts skall nämligen kvarstående

belopp under alla förhållanden beskattas.

Bestämmelserna om avsättning till driftsfond för bergverk slutligen, till

vilka motsvarighet funnits även före den nya lagstiftningen, innebär att

skattskyldig som driver gruvdrift och dylikt medges avdrag för avsättning

till sådan fond, därest gruvdriften utgör hans enda eller huvudsakliga in­

komstkälla. Avdraget är maximerat till 30 procent av årsvinsten efter av­

drag för eventuella andra skattefria fondavsättningar än dem som gjorts en­

ligt förevarande lag.

Enligt den finska investeringsfondslagstiftningen är aktiebolag eller

andelslag berättigat att vid inkomsttaxeringen erhålla avdrag för belopp som

avsättes till investeringsfond. Avsättningen får ej överstiga 50 procent av

årsvinsten. För att avdrag skall erhållas måste dock i statskontoret depone­

ras minst ett belopp, som motsvarar den del av inkomstskatten, från vars

erläggande den skattskyldige befrias genom avdraget. För depositionen gott-

göres ränta enligt Finlands Banks lägsta diskontoränta, överstiger deposi­

tionen det föreskrivna minimibeloppet, skall å den överskjutande delen ut­

gå ränta som med 3 procent överstiger den ränta, som affärsbankerna bevil­

jar på depositioner med sex månaders uppsägningstid.

Vid den statliga beskattningen anses erhållen ränta icke utgöra skatte­

pliktig inkomst. Inte heller räknas deponerade medel såsom skattepliktig

förmögenhet.

Det ankommer på statsrådet att med beaktande av sysselsättningslägets

utveckling i landet besluta om investeringsfondernas användning. Beslutet

kan innefatta såväl tillstånd som förpliktelse att använda fonderna för in­

vesteringar och kan också vara begränsat territoriellt eller med avseende

å företagsbranscher.

Investeringsfonderna får, sedan statsrådet meddelat sitt beslut och finans­

ministeriet meddelat företaget tillstånd att lyfta depositionen eller del där­

av, användas för uppförande av fabriks-, affärs- eller lagerbyggnad, service-

eller bostadsbyggnad för personal eller för grundförbättring av dylika bygg­

nader, för anskaffning av nya maskiner, anläggningar eller i hemlandet

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

byggt fartyg eller för väg-, järnvägs- eller avloppsarbeten eller för istånd-

sättande av tomtområde eller för annat av finansministeriet godkänt ända­

mål, som direkt främjar sysselsättningens upprätthållande.

Har företaget underlåtit att efterkomma skyldighet att företaga investe­

ring enligt åläggande, skall investeringsfonden eller den del därav, som inte

använts till investering, återföras till beskattning. I sådant fall bortfaller

också den förut nämnda räntegottgörelsen på den del av depositionen som

svarar mot minimiavsättningen och som användes för erläggande av skat­

ten. Vidare skall företag, som fått tillstånd att lyfta deponerade medel men

icke använt dessa för det ändamål som uppgivits vid sökandet av tillstånd,

såsom skattepliktig inkomst upptaga investeringsfonden eller den del därav

som inte använts för nämnda ändamål med tillägg av 5 procent. Därjämte

skall på den del av skatten, som motsvarar denna inkomst, erläggas 5 pro­

cent i årligt skattetillägg, räknat från dagen för den första depositionen.

Har statsrådet inte meddelat beslut om investeringar, äger företaget rätt

att, sedan fem år förflutit, lyfta den del av depositionen som överstiger det

minsta föreskrivna depositionsbeloppet. Sedan sju år förflutit får lyftas yt­

terligare en tredjedel samt efter nio år den återstående delen av depositio­

nen. Då deposition lyftes, utbetalas även den ränta som enligt det förut sag­

da gottgöres deponenten.

Utredningen tar även upp frågan om beslutanderätten i fråga

om investeringsfondernas ianspråktagande och konstaterar, att beslutande­

rätten enligt gällande bestämmelser i huvudsak ligger hos arbetsmarknads­

styrelsen. Således stadgas i 9 § 1 mom. att arbetsmarknadsstyrelsen äger

besluta att investeringsfond under visst eller vissa beskattningsår och un­

der villkor i övrigt, som läget å arbetsmarknaden påkallar, skall eller må

tagas i anspråk för sitt ändamål. Enligt 2 mom. samma paragraf stadgas

vidare att det ankommer på arbetsmarknadsstyrelsen att genom samråd

med företag, som gjort avsättning till investeringsfond, verka för att fon­

dens ianspråktagande i erforderlig utsträckning planlägges. Fråga om ian­

språktagande väckes av arbetsmarknadsstyrelsen men även av företag, kom­

mun och näringsorganisation.

Enligt bestämmelserna i 13 § må arbetsmarknadsstyrelsen, om särskilda

skäl därtill föreligger, medgiva att investeringsfond tages i anspråk för vis­

ta grundförbättringsarbeten.

Över arbetsmarknadsstyrelsens beslut kan enligt 29 § besvär anföras hos

Kungl. Maj :t.

I vissa fall ligger beslutanderätten i fråga om ianspråktagandet av fon­

derna hos Kungl. Maj :t. Det gäller beslut enligt 9 § 3 mom. i avseende på

mera långsiktiga investeringar. Enligt 11 § tredje stycket må vidare Kungl.

Maj :t, om särskilda skäl därtill föreligger, medgiva företag, som direkt eller

genom dotterföretag driver rörelse i utlandet, att taga investeringsfond i an­

språk för kostnader, ämnade att främja avsättningen utomlands av varor

som företaget här i riket tillverkar. Slutligen äger Kungl. Maj :t enligt 12 §

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

45

meddela tillstånd för företag, som verkställt avsättning till investeringsfond

för rörelse, att taga fonden i anspråk för ändamål som avses med investe­

ringsfond för skogsbruk, så ock eljest för investering i annan förvärvskälla

än den, i vilken avsättning skett.

Utredningen föreslår att beslutanderätten i fall som avses i 12 § d. v. s.

tillstånd att använda investeringsfond i annan förvärvskälla än där avsätt­

ning skett, överflyttas på arbetsmarknadsstyrelsen. Vidare föreslår utred­

ningen, att det skall ankomma på arbetsmarknadsstyrelsen att medgiva att

investeringsfond tages i anspråk för överföring till lagerinvesteringskonto

samt att investeringsfond får överföras till annat bolag inom samma kon­

cern.

Utredningen framhåller att tillståndsgivningen enligt utredningens me­

ning utan olägenhet bör kunna anförtros åt arbetsmarknadsstyrelsen. I fall

som avses i 9 § 3 mom. och 11 § tredje stycket bör dock enligt utredningen

tillståndsgivningen alltfort ankomma på Kungl. Maj :t. Utredningen under­

stryker dock att genom den utvidgning av tillämpningsområdet, som utred­

ningen föreslagit, kommer lagstiftningens betydelse som ett medel i kon-

junkturpoliliken att öka.

Då ansvaret för en samordning av olika konjunkturpolitiska medel i första

hand ankommer på Kungl. Maj :t, har inom utredningen ifrågasatts om inte

avgörandet beträffande vid vilken tidpunkt fonderna skall frisläppas borde

ligga hos Kungl. Maj :t. Då utredningen ansett att denna fråga fallit utanför

utredningsuppdraget, som i första hand avsett en teknisk översyn av lag­

stiftningen, har utredningen framfört denna synpunkt utan något stånd-

punktstagande från utredningens sida.

Remissyttrandena

Några remissinstanser beklagar, att utredningen i enlighet med sina direk­

tiv begränsat sig till en översyn av investeringsfondslagstiftningen och inte

ingått på en prövning av andra möjligheter att genom skattelättnader på­

verka investeringarna. De synpunkter, som därvid framföres, innefattas i allt

väsentligt i det yttrande som avgivits av Kooperativa förbundet. Förbundet

framhåller till att börja med, att den huvudsakliga effekten av investerings-

1'ondslagstiftningen är att i viss omfattning animera till att planlagda in­

vesteringar igångsättes under perioder, då behov av ökad sysselsättning inom

arbetsmarknaden föreligger. Däremot torde enligt förbundets mening effek­

ten i fråga om att åstadkomma ett uppskjutande av investeringsverksamhe­

ten under högkonjunkturen och en noggrannare planläggning av kommande

investeringar än eljest skulle ske vara av mindre betydelse. Förbundet un­

derstryker, att det inte innebär någon underskattning av effekten även om

den endast är den förbundet antagit. Förbundet anför därefter.

Frågan är emellertid, om icke andra åtgärder i skattelagstiftningen —

ensamma eller vid sidan av gällande bestämmelser om investeringsfonder —

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

kan vidtagas för att ytterligare befrämja dessa syften. Förbundet tänker här­

vid främst på den lagstiftning som i andra länder vidtagits i detta hänseende

och som även berörts av de sakkunniga. Den vanligaste formen är därvid att

stimulera investeringar under lågkonjunktur genom att vid taxering för

dessa år medge förhöjda värdeminskningsavdrag i form av s. k. initialavskriv­

ningar. Görs en jämförelse mellan dessa bestämmelser och våra investerings­

fonder skall man bl. a. finna följande. Incitamentet till igångsättande av

investeringar genom skattepolitiska åtgärder förefinns under våra svenska

förhållanden endast där företaget tidigare avsatt medel till investeringsfond

under det att en generell eller till vissa branscher eller orter begränsad rätt

till höga initialavskrivningar skulle medge alla berörda företag att begagna

sig härav. Även om man kunde bortse från att vissa företag tidigare under­

låtit att avsätta till investeringsfonder, föreligger olikheter mellan de båda

systemen, som kan vara värda att beakta. Om ett företag t. ex. avsatt 1 milj.

kr. till investeringsfond och får tillstånd att begagna fonden för en investe­

ring på 5 milj. kr., blir resultatet en extra engångsnedskrivning av kostnaden

för detta projekt med 20 procent. Skulle ett annat företag med lika stor

investeringsfond utnyttja denna för ett projekt om 1 milj. kr., medför detta

en omedelbar hundraprocentig nedskrivning av denna kostnad. En tillåten

initialavskrivning av t. ex. 20 procent skulle däremot ge en företagen emel­

lan jämnare verkan. Det synes icke heller vara uteslutet att en sådan an­

ordning skulle framstå som ett ur samhällets synpunkt lättöverskådligare

och mera tillfredsställande system.

Det skall dock inte förglömmas, påpekar förbundet, att den i vårt land

valda formen med investeringsfonder ger vissa fördelar. Det kan sålunda

göras gällande, att lockelsen med höga initialavskrivningar får föga effekt

under en lågkonjunktur, då räntabilitetsförhållandena kanske inte medger

möjlighet för företaget att utnyttja dessa, under det att avsättningarna till

investeringsfonder i praktiken äger rum och utnyttjas under högkonjunk­

tur. Förbundet fortsätter.

Medges emellertid företagen rätt att förskjuta de förhöjda avdragen i ti­

den, minskar den nu berörda olägenheten. Vidare bidrar nuvarande system

med investeringsfonder delvis till att underlätta finansiering av investeringar

under lågkonjunktur genom de uttag från riksbanken av deponerade medel,

som får ske. Även här synes dock möjligheter föreligga att utforma bestäm­

melser om initialavskrivningar, så att liknande effekt uppnås, t. ex. genom

att lämna lån från riksbanken eller annan statlig institution, vilka amorte­

ras genom att avskrivningsunderlaget för ifrågavarande investering minskas

med lånebeloppet.

Förbundet säges endast ha velat påvisa, vad som vid den praktiska till-

lämpningen framstått som brister i våra nuvarande bestämmelser om inves­

teringsfonder. Förbundet understryker, att detta inte innebär att förbundet

vill förorda ett upphävande av nuvarande lagstiftning. Det bör emellertid,

enligt förbundets mening, övervägas, huruvida inte ytterligare bestämmelser

liknande dem som förekommer i andra länder skulle kunna med fördel in­

föras som komplettering till investeringsfonderna. Förbundet tillägger.

Den väsentliga avsikten med inrättandet av investeringsfonderna har varit

att vid lågkonjunktur kunna påverka investeringarnas volym och inriktning

i produktions- och sysselsättningsfrämjande riktning. Förbundet anser, att

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

47

denna avsikt helt överensstämmer med de riktlinjer för vår ekonomiska po­

litik, vilka godtagits av statsmakterna och torde ha full anslutning hos den

vida övervägande delen av vårt näringsliv. En så ändamålsenlig utformning

som möjligt av de konjunkturstimulerande åtgärder, vilka innefattas i för­

ordningen om investeringsfonderna, förhöjer i sin mån den samlade effekten

av fondanordningen. Även om totaleffekten fortfarande kan förväntas bli

blygsam i förhållande till vad som kan ernås med andra medel, finns dock,

som redan anförts, ingen anledning att avstå från de fördelar den kan med­

föra.

Med anledning av utredningens förslag att investeringsfonderna skall i

ökad omfattning få tagas i anspråk för lagerinvesteringar framhåller för­

bundet följande.

Förbundet anser emellertid för sin del, att mer effektiva verkningar för det

avsedda syftet skulle åstadkommas genom att medge tillfälliga lättnader i de

ordinarie bestämmelserna för nedskrivningar å lager. Då en kraftigt insät­

tande konjunkturförsämring kan antas komma att direkt eller indirekt

drabba hela vårt företagsliv, syns generellt verkande åtgärder icke bara vara

fullt försvarliga utan också vara mera ändamålsenliga och lättare att sätta

igång än ingripanden på enstaka punkter i företagslivet, däri inbegripna här

föreslagna anordningar för uppmuntran till frivilliga initiativ av företagen.

Konjunkturinstitutet betonar vikten av att, allteftersom empirisk kunskap

om investeringsfondernas funktionssätt framkommer, en fortskridande revi­

dering av investeringsfondernas bestämmelser och handläggande vidtages.

Institutet fortsätter.

Som underlag för dylika revideringar finns all anledning att framdeles

ägna investeringsfondslagstiftningen ett intensifierat empiriskt studium,

inte minst beträffande tidsfördelningen av verkningarna av fondernas ian-

språktagande. Det är ju lika viktigt att veta när en åtgärds verkningar in­

träffar som att veta i vilken riktning den verkar, för alt det skall vara möj­

ligt att föra en konjunkturstabiliserande politik. För närvarande finns be­

träffande investeringsfondslagstiftningen endast uppgifter om antalet sys­

selsatta och nedlagda kostnader vid vissa tidpunkter för projekt som finan­

sieras med i anspråk tagna investeringsfondsmedel. Däremot har man ingen

uppfattning om när den sysselsättningseffekt inträffar och hur stor den sys­

selsättningseffekt är, som blir följden av beställningen till ifrågavarande

projekt. För en slutgiltig bedömning av de i anspråk tagna investeringsfon­

dernas verkningar behövs dessutom en uppskattning av multiplikatoreffek-

tens storlek och tidsstruktur. I

I flera yttranden hemställes att förordningens bestämmelser göres till­

lämpliga även för fysiska personer.

Sveriges köpmannaförbund anser att de svårigheter av taxeringsteknisk

och administrativ art, som utredningen anfört som skäl mot att utsträcka

avdragsrätten även till fysiska personer, hör kunna bemästras. Förbundet

anför.

Studerar man gällande skatteskalor för den statliga beskattningen, finner

man emellertid, att den statliga inkomstskatten redan på eu beskattningsbar

inkomst, som överstiger 30 000 kronor, utgör 43 procent av återstoden för

skattskyldig, som är gift, medan för ogift skattskyldig redan den inkomst,

48

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

som överstiger 20 000 kronor, beskattas med 41 procent. Beaktar man även

kommunalskatten, vilket bör göras, eftersom avdrag för avsättning till in­

vesteringsfond får åtnjutas även vid kommunal taxering, kan man räkna

med att en fysisk person redan i ett inkomstläge om ca 40 000 kronor kom­

mer upp till en total beskattning på 40 procent eller mera. Enligt förbundets

mening bör rätten att göra avsättning till investeringsfonder utsträckas även

till fysiska personer, handelsbolag och kommanditbolag. Vill man vinna en

viss likformighet, torde detta kunna ske så, att man begränsar avsättnings-

rätten till sådan rörelse, där nettointäkten, om avsättning ej gjorts, skulle

uppgå till minst 40 000 kronor. Man skulle då också vinna, att avsättningar

endast gjordes i sådana fall, där avsättningar, som kan vara av betydelse för

konjunkturerna, kan verkställas.

Enligt förbundets mening bör man i detta sammanhang beakta, att en be­

tydande strukturförändring pågår inom detaljhandeln. De små enheterna

får i betydande utsträckning vika för större enheter, där avsevärda investe­

ringar sker i både fastigheter och inventarier. Sålunda innefattar en modern

självbetjäningsbutik investeringar, som är avsevärda. Förbundet tillägger.

Självfallet skulle det vara till stor fördel för utvecklingen inom detaljhan­

deln, om man för dessa investeringar kunde få använda investeringsfonder.

Ofta sker emellertid dessa investeringar under ett utbyggnadsskede i ett

samhälle, utan att något direkt samband med konjunkturerna i övrigt före­

ligger. Trots detta torde det vara till fördel för det allmänna, om investe­

ringsfonder kunde komma till användning i detta sammanhang, liksom

även om man inom detaljhandeln genom avsättningar till investeringsfonder

kunde påverka efterfrågan på varor under tider, då konjunkturavmattning

kan förmärkas, och då man inom detaljhandeln eljest strävar efter att minska

sina lager.

Sveriges hantverks- och industriorganisation understryker att de lagar och

regler, som griper in i näringslivets förhållanden och i många avseenden be­

stämmer de förutsättningar, varunder företagen arbetar, måste ge alla före­

tag oavsett juridisk företagsform samma konkurrensmöjligheter. Organisa­

tionen föreslår därför att 1955 års förordning om investeringsfonder göres

tillämplig å alla rörelseidkare och tillägger.

Såsom de sakkunniga framhållit kräver en dylik utsträckning av förord­

ningens giltighet en ändrad utformning av lagstiftningen. Det bör enligt or­

ganisationens mening ankomma på en förnyad utredning eller på Kungl.

Maj :t att utforma erforderliga regler. Förordningen om taxering för inkomst

av medel, som insatts å skogskonto (1954 nr 142), bör härvid kunna tjäna

som riktmärke. Enligt denna förordning må uppskov med taxering till kom­

munal och statlig inkomstskatt kunna erhållas för den del av intäkten, som

insatts å särskilt konto i bank (skogskonto). Uppskovet för ett och samma

beskattningsår må avse högst ett belopp motsvarande summan av 40 % gäl­

lande köpeskilling för avyttrade skogsprodukter eller skogsprodukter som

upptagits för förädling i egen rörelse samt 60 % avseende köpeskilling för

skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt. På motsvarande

sätt borde rörelseidkare kunna avsätta en till viss procentsats maximerad del

av den bokföringsmässiga nettovinsten.

När det gäller rätten att utnyttja fonderade medel borde man enligt organi­

sationens uppfattning pröva, huruvida det icke skulle vara möjligt att över­

49

låta åt länsarbetsnämnderna att inom de ramar, som arbetsmarknadsstyrel­

sen uppställer, lämna fysiska personer tillstånd att uttaga spärrade medel

för att användas för de investeringar, som preciseras i gällande förordning.

Man skulle genom ett dylikt decentraliserat system underlätta för mindre

företag att avsätta och uttaga medel och därigenom bidraga till en konjunk-

turutjämnande politik. Under förutsättning att ett relativt stort antal företag

utnyttjar dessa möjligheter, bör, framhåller organisationen, dessa avsätt­

ningar genom sin sammanlagda effekt betyda ett viktigt bidrag till en sys-

selsättningsskapande politik.

Svensk industriförening framhåller, att utredningen inte kan kritiseras

för att den icke sökt utforma regler om avsättning till investeringsfond,

vilka skulle kunna vara tillämpliga även på företag, som drivs i den enskilda

firmans form och anför därefter.

För att sådana regler skall kunna utarbetas och bli praktiskt användbara

krävs en annan utformning av företagsbeskattningsbestämmelserna och san­

nolikt också tillskapandet av en ny företagsform, ett mellanting mellan

aktiebolag och enskild firma eller aktiebolagsregler, så enkelt utformade att

de lämpar sig även för de minsta företag.

Föreningen vill därför i sammanhanget föreslå — även om förslaget må­

hända faller något utanför det ämnesområde som varit utredningens hu­

vuduppgift att behandla — att en ny utredning tillsättes, som får till upp­

gift att undersöka betingelserna för och framlägga förslag om sådan revide­

ring av företagsbeskattningen att alla dess bestämmelser kan tillämpas på

samtliga företag oavsett i vilken form dessa drives. Skulle det visa sig att

förverkligandet av denna målsättning kräver en reformering av de nuva­

rande företagsformerna bör förslag framläggas även om hur och på vilket

sätt detta bör ske.

Svenska företagares riksförbund, Skånes handelskammare och handels­

kammaren i Gävle framhåller vikten av att ingående pröva alla möjlighe­

ter som finns att göra investeringsfondsförfarandet tillgängligt även för

andra företag än de som bedrives i form av aktiebolag eller ekonomiska för­

eningar.

Sveriges redareförening framhåller att, med nu rådande höga anskaff-

ningspriser å fartyg, det har blivit alltmera vanligt att driva rederirörelse

i form av partrederi. Delägare i ett sådant kan vara såväl svenska aktie­

bolag som fysiska personer. Enligt gällande bestämmelser kan ett aktiebo­

lag såsom delägare i ett partrederi göra avsättning till investeringsfond,

medan en meddelägare såsom fysisk person ej har denna rätt och ej heller

får detta enligt det ifrågavarande förslaget. Ur sjöfartsnäringens synpunkt

är en sådan ordning, enligt föreningens mening, icke tillfredsställande. För­

eningen finner sig därför böra påyrka sådan ändring i förslaget i fråga om

partrederi med delägare av såväl svenska aktiebolag som fysiska personer,

att delägare i partrederi, vilka äro fysiska personer och som hava en på

fullt tillfredsställande sätt ordnad bokföring, även skola äga rätt att göra

avsättning till investeringsfond för klassning och reparation av fartyg även­

som för om- och nybyggnad av fartyg. Därefter anföres.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

50

Storleken av en dylik avsättning bör därvid beräknas med utgångspunkt

från andelsägarens nettointäkt från partrederiet samt vara maximerad till

fyrtio procent därav. För rätten till dylikt avdrag bör — i likhet med vad

som gäller för aktiebolag — stadgas, att ett belopp motsvarande fyrtiosex

procent av den gjorda avsättningen inbetalats å särskilt konto i riksban­

ken. Då de bidrag av betydelse för konjunkturutjämning, varom här är frå­

ga, kunna röra sig om relativt stora belopp och, då ett utsträckande av rät­

ten att avsätta till investeringsfond i detta undantagsfall icke torde medföra

några större besvärligheter av taxeringsteknisk och administrativ art, sy­

nas några mera vägande skäl av principiell natur ej kunna resas mot en

dylik reform.

Utredningens förslag att beslutanderätten — utom i fall som i

9 § 3 mom. och 11 § tredje stycket avses — skall ligga hos arbetsmarknads­

styrelsen har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av flertalet remissin­

stanser. Några remissinstanser uttalar dock tveksamhet i detta hänseende.

Sålunda framhåller Landsorganisationen i Sverige att den verkligt väsent­

liga frågan är, beträffande användandet av investeringsfonder liksom om

övriga delar av konjunkturpolitiken, när motåtgärder för att påverka den

ekonomiska aktiviteten sätts in och inte åtgärdernas detaljmässiga utform­

ning. Hur man skall kunna säkra att investeringsfonderna utnyttjas under

lämpligaste tid är då främst en fråga om konjunkturprognoser. Organisa­

tionen fortsätter.

Eftersom Finansdepartementet är ansvarigt härför i första hand, ligger

det nära till hands att Kungl. Maj:t borde ha större formellt inflytande över

beslut om fondernas utnyttjande. Man får visserligen förutsätta samråd mel­

lan regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen och att enighet om konjunk­

turbedömningen i sista hand kan uppnås. Enligt LO:s mening borde emel­

lertid Kungl. Maj :t även formellt ha möjlighet att ingripa beträffande in­

vesteringsfondernas utnyttjande; dess mening kan därigenom väntas vinna

ökad kraft. F. n. kan det sägas att Kungl. Maj :t har rätt endast att låta

fondmedel i ökad utsträckning tas i anspråk för mera tidskrävande inves­

teringar.

Det är så mycket viktigare att utnyttjandet av investeringsfonderna kom­

mer i gång så snabbt som möjligt vid avmattningstendenser, som deras hu­

vudsakliga effekt torde ligga just häri. Rent teoretiskt ligger visserligen en

annan effekt i den begränsning av företagens likviditet som åstadkommes

genom inbetalning av fondmedel till Riksbanken under högkonjunktur. LO

vill emellertid inte tillmäta sistnämnda effekt så stor betydelse, eftersom

det med hänsyn till den allmänna överlikviditeten under högkonjunktur

ingalunda kan anses säkert att de företag som gör sådana inbetalningar

verkligen tvingas att därigenom uppskjuta förverkligandet av sina investe­

ringsprojekt eller tvingas att göra detta i motsvarande grad.

Även Svenska stadsförbundet anser att det bör tillkomma Kungl. Maj:t

att besluta i fråga om tidpunkt för frisläppande, eftersom ett sådant avgö­

rande förutsätter ett beaktande av flera faktorer, förutom arbetsmarknads­

läget bl. a. även penningpolitiska och näringspolitiska förhållanden.

Näringslivets skattedelegation däremot framhåller, att de hittillsvarande

erfarenheterna ger vid handen, att arbetsmarknadsstyrelsens behandling

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

51

av uppkomna spörsmål om frisläppande av investeringsfonderna varit helt

i förordningens anda. Någon anledning att räkna med att de nya möjlighe­

ter, som lagstiftningen enligt utredningens förslag skulle erbjuda, skulle

fordra en annan ordning föreligger ej enligt delegationens uppfattning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Flera remissinstanser understryker svårigheterna för den tillståndsgi-

vande myndigheten att avgöra när och i vilka fall investeringsfonderna skall

få tagas i anspråk. Sålunda framhåller konjunkturinstitutet beträffande åt­

gärder att stimulera lagerinvesteringar följande.

Att bedöma vad som är en konjunkturförsämring innebär i och för sig

stora svårigheter. Exempelvis bör man åtskilja en allmän konjunkturför­

svagning från en som inträffar på ett begränsat område. En konjunkturför­

sämring kan med andra ord tänkas ha internationell spridning eller gälla

endast Sverige, den kan gälla hela det svenska näringslivet eller vissa delar

därav, dessa delar kan motsvaras av vissa branscher eller grenar inom dessa

eller vara lokalt begränsade. För dessa olika fall krävs olika överväganden

vad gäller lämpligheten av en åtgärd som avser att stimulera lagerinyeste-

ringarna. Vad som dessutom gör problemställningen särskilt besvärlig är

svårigheten att avgöra, om en produktionsnedgång över huvud taget är kon­

junktur- eller strukturbetonad. År nedgången strukturell, är stimulans till

ökade lagerinvesteringar klart olämplig i samhällsekonomisk mening. Även

om man kan bestämma att en nedgång är konjunkturbetonad, vilket i det

konkreta fallet erbjuder betydande svårigheter, så fordras ändå speciella

överväganden i varje speciellt fall för att man skall kunna avgöra, vilken

effekt ökade lagerinvesteringar får. Exempelvis spelar den förväntade pris­

utvecklingen en central roll.

Liknande synpunkter framföres av Kooperativa förbundet och Skånes han­

delskammare.

Riksskattenämnden framhåller till en början att nämnden ansett sig i hu­

vudsak böra begränsa sitt yttrande till att avse sådana synpunkter, som

nämnden närmast har att iakttaga, nämligen taxeringstekniska synpunkter

och att nämnden sålunda icke ansett sig böra ingå på den konjunktur- och

arbetsmarknadspolitiska effekten av de föreslagna nya reglerna. Nämnden

tillägger emellertid.

Med anledning av att förslaget i vissa avseenden innefattar, att den Kungl.

Maj :t hittills tillkommande beslutanderätten överflyttas på arbetsmarknads­

styrelsen, kan riksskattenämnden emellertid icke underlåta att framhålla,

att ju större befogenheter arbetsmarknadsmyndigheterna få på ifrågavaran­

de område, desto större blir risken för att lagstiftningen kommer i konflikt

med den för all beskattning grundläggande principen att taxeringarna skola

i möjligaste måtto vara likformiga och rättvisa. Riksskattenämnden vill där­

för understryka vikten av att lika fall behandlas lika och att förordningen

alltså tillämpas så att större avsteg från nämnda princip icke ske än som ur

konjunktur- och arbetsmarknadspolitiska synpunkter äro oundgängligen

nödvändiga. Med denna reservation anser sig nämnden böra i huvudsak till­

styrka promemorians förslag.

Kammarrätten och allmänna ombudet hos mcllankommunala prövnings-

nämnden anser alt det bör lagas under övervägande, huruvida inte beslu­

52

tanderätten i fall, då investeringsfond skall utnyttjas i annan förvärvskälla

än den vari avsättning skett, liksom hittills bör vara förbehållen Kungl.

Maj:t. Överståthållarämbetet säger sig i princip inte ha något att erinra mot

att tillståndsgivningen enligt 12 § anförtros åt arbetsmarknadsstyrelsen men

tillägger.

Den avvägning mellan skattefrågor och arbetsmarknadsfrågor, som upp­

kommer därest förslaget genomföres, torde emellertid i vissa fall kunna bli

synnerligen svår att verkställa, helst som skatteeffekten, sedd på längre sikt,

töretaller mycket svårbedömbar. Överståthållarämbetet ifrågasätter därför

om en total delegation till arbetsmarknadsstyrelsen bör genomföras. I vart

fall synes yttrande från taxeringsmyndighet böra inhämtas innan beslut om

tillstånd lämnas.

Näringslivets skattedelegation understryker, att en överföring till arbets­

marknadsstyrelsen av befogenheten att medge tillstånd enligt 12 § inte får

medföra att den praxis, som Kungl. Maj :t tillämpat, skärpes.

Departementschefen

Då det gällt att genom skatteförmåner stimulera företagen att göra in­

vesteringar och att medverka till en investeringsutjämning, har man i vårt

land så gott som uteslutande byggt på investeringsfonderna. I andra länder

däremot har man, såsom framgått av den tidigare lämnade redogörelsen, i

flertalet fall valt att ge stimulansen i form av ökade avskrivningar och extra

avdrag vid taxeringen utan samband med investeringsfonder. Skattebestäm-

melser av sådan innebörd kommer jag i det följande att benämna generella

regler; bestämmelserna gäller i regel alla skattskyldiga, som gör avsedda

investeringar. I Danmark, Norge och Finland har man, såsom även framgått

av det föregående, såväl investeringsfonder av olika typer som generella

regler.

Jag skall först något beröra de fördelar och nackdelar, som kan anses vara

förknippade med de olika systemen, nämligen investeringsfonder och gene­

rella regler. Därvid utgår jag från att syftet med såväl investeringsfondslag-

stiftningen som de generella reglerna är att förmå företagen att i större ut­

sträckning än eljest skulle bli fallet förlägga sina investeringar till tider

med sysselsättningssvårigheter. Det är således i båda fallen fråga om en lag­

stiftning med ett konjunkturpolitiskt syfte.

Det kan då till en början konstateras, att ett system med generella regler

kan omfatta alla skattskyldiga, såväl fysiska som juridiska personer, som har

möjlighet att göra avsedda investeringar. Även om rätten att göra avsättning

till investeringsfonder skulle omfatta alla skattskyldiga kan dock endast

de, som tidigare gjort avsättning till fonder, stimuleras till investeringar ge­

nom att fonderna får tagas i anspråk. I övrigt synes emellertid en jämförelse

mellan de båda systemen ge vid handen, att investeringsfondslagstiftningen

tår anses vara ett bättre och effektivare medel i konjunkturpolitiken än ett

system med generella regler.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

53

En av fördelarna med investeringsfonderna jämfört med generella regler

ligger t. ex. däri, att fonderna kan utnyttjas oberoende av om företaget visar

vinst eller ej det år då investeringen göres. En rätt till ökad avskrivning ett

visst år kan stimulera till investeringar endast om företaget detta år visar

vinst. Visserligen får förlust ett år kvittas mot vinster ett kommande år men

det kan ifrågasättas om denna möjlighet kan stimulera till investeringar ett

år, då vinsten är otillräcklig. Ett generellt system skulle givetvis kunna kom­

bineras med en rätt till restitution av tidigare år erlagda skatter eller en rätt

att erhålla bidrag eller lån från staten, men systemet skulle då bli väsent­

ligt mera komplicerat än en investeringsfondslagstiftning. Om man skall ha

regler, som omfattar alla skattskyldiga, såväl rörelseidkare som jordbru­

kare, torde emellertid en nödvändig förutsättning vara att dessa regler är

enkla i tillämpningen.

En annan fördel med investeringsfonderna ligger däri att avsättningar

kan göras under en följd av år, då företaget har goda vinster, varigenom

skapas en fond som kan väsentligt överstiga ett års vinst. Möjligheten att

utnyttja en rätt till ökad avskrivning eller extra avdrag vid ett års taxering

utan samband med investeringsfonder är, som nyss sagts, i princip beroen­

de av om detta år visar tillräcklig vinst.

Det förhållandet att en återbetalning av i riksbanken insatta medel med­

för en omedelbar likviditetsförbättring för företaget i fråga torde utgöra en

större stimulans till investeringar än den skattelättnad, som en ökad avskriv­

ning innebär. Framför allt gäller detta om den investeringsfond, som får

tas i anspråk, är större än ett års vinst.

Man kan också framhålla att systemet med investeringsfonder kan utnytt­

jas för att åstadkomma en likviditetsåtstramning i ett högkonjunkturläge ge­

nom 100-procentiga insättningar. Detta har ju prövats ett par år med viss

framgång. Emellertid kan en dylik sterilisering av överskottsmedel även

åstadkommas genom en ökad inlåning till riksbanken utan samband med

investeringsfonder.

En väsentlig fördel från allmän synpunkt med investeringsfonderna torde

vidare ligga däri att man genom fondavsättningarna får kännedom om de

företag, som är villiga att medverka i en investeringsutjämning. Arbetsmark­

nadsstyrelsen och dess organ på länsplanet kan ta kontakt med de företag,

som har fonder, för att diskutera investeringsplaner m. m. och eventuellt få

till stånd en rullande långtidsplanering. Man har anledning antaga att dessa

företag är intresserade av att hålla sig med en investeringsplanering som

ligger så långt framme, att företaget bär investeringsobjekt klara när fon­

derna får tas i anspråk. Ett företag med investeringsfonder kan också tän­

kas uppskjuta investeringar, som inte är omedelbart erforderliga, i hopp

att få utnyttja fonderna för dessa vid en senare tidpunkt. På så sätt kan

en viss förskjutning ske av investeringar från högkonjunktur till lågkon­

junktur även om denna verkan inte får överskattas. Det är knappast san­

nolikt att förekomsten av generella regler skulle ge samma effekt.

Såsom redan framhållits kan ett system med generella regler anses ha den

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

fördelen framför nuvarande investeringsfondslagstiftning, att de generella

reglerna kan omfatta alla skattskyldiga. Emellertid kan det förhållandet, att

rätten att göra avsättning till 1955 års investeringsfonder förbehållits bolag

och föreningar, från vissa synpunkter innebära en väsentlig fördel. Antalet

företag med investeringsfonder är nämligen i praktiken så pass begränsat

att det är möjligt att ge tillstånd efter ansökan i det enskilda fallet. Detta är

särskilt betydelsefullt då det gäller byggnadsinvesteringar. Det är beträf­

fande dylika investeringar angeläget att arbetet igångsättes på sådan tid­

punkt och bedrives på sådant sätt och i sådan takt att maximal effekt från

sysselsättningssynpunkt vinnes under den tid fonderna tages i anspråk. De

ökade arbetsmöjligheter man skapar genom en byggnadsinvestering torde

vidare ofta vara lokalt begränsade till den ort där byggnaden uppföres. Om

tull eller överfull sysselsättning råder på viss ort, föreligger därför i regel

inte anledning att stimulera byggnadsinvesteringar på orten i fråga. Även

om byggnadsinvesteringar givetvis har följdverkningar även i form av ökad

sysselsättning inom byggnadsmaterielbranschen är det i normalfallet inte för

att nå den effekten som man stimulerar byggnadsinvesteringar.

Såsom konjunkturinstitutet framhållit har man för närvarande inte någon

tullständig bild av de direkta och indirekta verkningarna av investerings­

fondernas ianspråktagande. Det är dock utan vidare klart att sysselsätt­

ningsmöjligheterna ökat i icke oväsentlig mån som en följd av att fonderna

tått utnyttjas. Det torde också vara en allmän uppfattning att investerings­

fonderna visat sig vara ett tjänligt instrument för att stimulera investe­

ringsverksamheten under tider då sysselsättningssvårigheter uppkommer.

Då erfarenheterna av investeringsfondslagstiftningen således är goda och

denna lagstiftning därjämte har vissa obestridliga fördelar framför generella

regler, bör inte ifrågakomma att ersätta 1955 års förordning med ett gene­

rellt system. Däremot synes böra undersökas, om inte investeringsfondslag-

stiftningen kan kompletteras med bestämmelser om ökade avskrivningar

och extra avdrag utan samband med fondavsättningar. Innan jag övergår

till att behandla utformningen av dylika regler, skall jag emellertid först

upptaga frågan om möjligheten och önskvärdheten av att utsträcka rätten att

avsätta till investeringsfonder för konjunkturutjämning även till fysiska

personer, önskemål härom har framförts från vissa remissinstansers sida

och i den allmänna skattediskussionen har under senare år den meningen

framförts, att begränsningen av avdragsrätten till bolag och föreningar skulle

innebära en diskriminering av de mindre företagen, varmed man avser en­

skilda rörelseidkare samt handels- och kommanditbolag.

Då det främst är de större företagen som normalt har en sådan investe­

ringsvolym att de kan väntas lämna bidrag till en konjunkturutjämning

och dessa företag i regel drives i aktiebolags- eller föreningsform, är det i

och för sig naturligt att lagstiftningen om investeringsfonder redan av detta

skäl begränsats till att avse aktiebolag och ekonomiska föreningar. Detta

var fallet redan beträffande den första lagstiftningen på området, nämligen

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

55

1938 års förordning om konjunkturinvesteringsfonder. Sistnämnda förord­

ning betecknades som en åtgärd ägnad att öka industriens möjligheter att

under en lågkonjunktur bereda sysselsättning åt sina anställda genom att då

verkställa i och för sig önskvärda byggnadsarbeten, tillverka och anskaffa

behövliga maskiner och andra inventarier samt, i viss utsträckning, fabri­

cera varor för användning när konjunkturen åter förbättras.

Vid tillkomsten av 1947 och 1955 års förordningar om investeringsfonder

ifrågasattes, som utredningen framhållit, om inte även fysiska personer bor­

de ha möjlighet att göra avsättningar. Detta avvisades emellertid under hän­

visning till att de praktiska svårigheter, en sådan utsträckning av rätten att

göra avsättningar skulle medföra, inte stod i proportion till värdet från kon-

junkturpolitisk synpunkt av de ökade avsättningarna.

Möjligheten att avsätta till investeringsfond torde i regel ha föga eller in­

tet värde för de mindre företagen. Jag vill här endast erinra om att — trots

att möjlighet för aktiebolagen att avsätta till investeringsfond funnits i snart

tjugufem år — endast ca 1 800 av de mer än 40 000 aktiebolagen funnit det

med sin fördel förenat att avsätta till dylik fond. Över 70 procent av de av­

sättningar som för närvarande kvarstår outnyttjade har verkställts av ca

100 stora bolag, samtliga med mer än 1 000 anställda.

Det är i regel endast de större företagen, som kan hålla sig med en inves-

teringsplanering omfattande bl. a. byggnadsobjekt, som i en avmattnings-

konjunktur kan tidigareläggas vid tillstånd att utnyttja investeringsfonder.

För de mindre företagen ligger det oftast annorlunda till. I den män dylikt

företag över huvud taget bygger sker det endast någon eller några få gånger

under dess verksamhetstid. Motsvarande gäller i fråga om större maskinin­

vesteringar. Det blir därför mera en tillfällighet om dylika investeringar hos

de mindre företagen råkar bli aktuella vid en tidpunkt, då investeringsfon­

der får utnyttjas. De har mycket små möjligheter att planera sina investe­

ringar så att de förlägges till tider med sysselsättningssvårigheter. Såsom

Sveriges köpmannaförbund framhållit sker t. ex. investeringar inom detalj­

handeln ofta under ett utbyggnadsskede i ett samhälle. I regel torde syssel­

sättningssvårigheter på orten i fråga inte då föreligga.

Den nuvarande investeringsfondslagstiftningen har utformats med hänsyn

till att fråga är om företag med proportionell beskattning. Skall rätten att

avsätta till investeringsfond enligt 1955 års förordning utsträckas till en­

skilda rörelseidkare samt handels- och kommanditbolag kräves därför en

väsentligt ändrad utformning av lagstiftningen. Det torde, som Sveriges hant­

verks- och industriorganisation antyder, bli nödvändigt att kräva insättning

i riksbanken med belopp motsvarande hela avsättningen till investerings­

fond. Utformningen måste ske efter i stort sett samma principer som den

nya norska investeringsfondslagstiftningen. Detta innebär eu så genomgri­

pande omarbetning att fråga i själva verket blir om en helt ny förordning.

Kompensation måste t. ex. ges för överinsättning, tidsbegränsning av fon­

derna måste införas, eventuell återföring till beskattning måste ske i form

av efterbeskattning de. Det må framhållas alt man inte kan tillåta, alt fou-

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

derna utnyttjas för progressionsutjämning. I så fall är det fråga om en lag­

stiftning med helt annat syfte än konjunkturutjämning.

Det torde, som redan framhållits, vara en allmän uppfattning att vår nu­

varande investeringsfondslagstiftning varit ett verksamt medel i konjunk­

turpolitiken. Från konjunkturpolitisk synpunkt är relativt litet att vinna på

att avsättningsrätten utsträckes till enskilda rörelseidkare samt handels- och

kommanditbolag. Det kan därför inte vara motiverat att sätta 1955 års för­

ordning ur kraft enbart av den anledningen att dessa skattskyldiga inte om­

fattas av lagstiftningen. Denna lagstiftning synes därför böra bibehållas för

enbart företag med proportionell beskattning.

Fråga är då om man bör göra en ny särskild investeringsfondslagstift­

ning enbart för skattskyldiga med progressiv beskattning. En lagstiftning,

som skall omfatta den stora gruppen enskilda rörelseidkare och jordbrukare

samt handels- och kommanditbolag, måste i sin tillämpning vara enkel. En

komplicerad investeringsfondslagstiftning synes här knappast lämplig. I det­

ta fall måste avskrivningsregler och avdragsregler utan anknytning till in­

vesteringsfonder vara att föredraga.

En sådan lagstiftning skulle lämpligen kunna utformas så, alt Kungl. Maj :t

bemyndigas föreskriva, att vissa fördelar i beskattningshänseende får åtnju­

tas av de skattskyldiga, som under viss tid gör önskvärda investeringar. Även

genom en sådan lagstiftning kan man få en regional och branschmässig lo­

kalisering av investeringarna men däremot inte en prövning i enskilda fall.

En lagstiftning av detta slag bör i princip omfatta alla skattskyldiga, så­

väl fysiska som juridiska personer. Den största effekten av lagstiftningen

från konjunkturpolitisk synpunkt torde man få hos de bolag och föreningar,

som inte gjort avsättning till investeringsfond. Fråga är då, vilka slag av

investeringar man bör stimulera genom dylika generella regler.

Det kan då till en början konstateras, att en lagstiftning av detta slag

lämpar sig särskilt väl för att påverka investeringar i maskiner och andra

inventarier. Verkningarna av dylika investeringar från sysselsättningssyn­

punkt kan — i motsats till byggnadsinvesteringarna — i regel inte regio­

nalt bestämmas. Generella bestämmelser i fråga om maskiner och inven­

tarier kan t. ex. tillämpas då verkstadsindustrien eller vissa grenar av den­

samma får sysselsättningssvårigheter. De särskilda förmånerna vid beskatt­

ningen kan knytas till att den skattskyldige under viss tid anskaffar eller

beställer maskiner och inventarier av visst slag. Det bör i och för sig vara

möjligt att göra sådan avgränsning att man får önskad effekt.

Då det gäller byggnadsinvesteringar kan verkningarna av dessa från sys­

selsättningssynpunkt, såsom jag redan framhållit, ofta vara lokalt begrän­

sade. En tidigareläggning av en byggnadsinvestering kräver vidare en helt

annan uppoffring från företagets sida än att maskiner anskaffas eller bestäl­

les något tidigare än eljest skulle blivit fallet. Byggnadsplaneringen måste

forceras och byggandet ofta utföras under vinterhalvåret med därav för­

anledda ökade kostnader. För att kunna stimulera till en tidigareläggning

av byggnadsinvesteringar krävs därför i regel väsentligt större förmåner än

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

57

när det gäller maskinanskaffningar. Generella regler lämpar sig därför

mindre väl för att stimulera byggnadsinvesteringar under en kortare period.

Då man i andra länder medgivit ökade avskrivningar och extra avdrag i

fråga om byggnader, har det främst gällt att över huvud taget öka investe­

ringsverksamheten i landet och inte att åstadkomma en investeringsutjäm-

ning.

Enligt min mening bör stimulansen i fråga om byggnadsinvesteringar

även i fortsättningen ges endast genom investeringsfondslagstiftningen. Ett

ytterligare skäl härför är att byggnadsinvesteringarna främst har betydelse

för de stora bolagen och föreningarna. De mindre företagen bygger, som re­

dan framhållits, i regel endast någon eller några få gånger under sin verk­

samhetstid. Många bedriver verksamheten i förhyrda lokaler.

Några remissinstanser förordar, att även stimulans till lagerinvesteringar

bör ges genom generella regler d. v. s. ökade nedskrivningsmöjligheter under

tider med avsättningssvårigheter. Det synes dock knappast sannolikt att en

ökad nedskrivningsmöjlighet under tider med avsättningssvårigheter skulle

stimulera till lagerökningar. Tvärtom kan man få en stimulans till lager-

minskningar, enär den dolda reserven i lagret genom den ökade nedskriv-

ningsmöjligheten kan bibehållas även om lagret minskar. Under tider då

vinsterna minskar och lagren ökar torde för övrigt gällande nedskrivnings­

möjligheter ofta inte kunna utnyttjas. Att generellt medgiva investeringsav-

drag för alla former av lagerökning bör inte ifrågakomma. Skall lagerökning

stimuleras, måste det ske efter prövning i varje särskilt fall. Även beträffan­

de lagerinvesteringar bör därför eventuell stimulans endast ges via investe­

ringsfonder. Till denna fråga skall jag återkomma i ett följande avsnitt.

De generella reglerna bör sålunda enligt min mening begränsas till att

gälla endast maskininvesteringar. De särskilda förmåner, som skall med­

ges genom dessa regler, kan vara antingen ökad avskrivning (initialavskriv-

ning) eller investeringsavdrag eller bådadera.

Kommunalskattelagens avskrivningsregler beträffande maskiner och in­

ventarier medger så stora avskrivningar —- tillgångarna får med anlitande

av 30-regeln avskrivas med mer än halva beloppet på två år — att det kan

ifrågasättas om möjligheten att erhålla en ökad initialavskrivning innebär

någon större stimulans. Detta gäller maskiner och inventarier, som kan kö­

pas med omedelbar leverans. Annorlunda kan det förhålla sig med inventa­

rier, som beställes för framtida leverans t. ex. fartyg och större maskiner.

Möjligheterna alt skriva av på kontrakterade tillgångar är enligt gällande

regler ganska små. Avskrivning å kontrakt medges i princip endast, om den

skattskyldige kan göra sannolikt att priserna fram till leveranstillfället kom­

mer att sjunka och att han därför då kommer att kunna anskaffa tillgången

för ett lägre pris än beställningspriset. Detta kan den skattskyldige i regel

inte visa. Beträffande kontrakterade fartyg har riksskattenämnden sedan

många år angivit vissa schabloner, efter vilka kontrakt avseende fartyg får

nedskrivas. Vid 1963 års taxering gäller sålunda, att fartyg beställda under

58

1962 med leverans 1963 får nedskrivas med 10 procent och — om leveran­

sen sker 1964 eller senare — med 15 procent. En rätt till förtidsavskrivning

på kontrakterade tillgångar bör därför innebära en stimulans till beställ­

ningar. Den största stimulansen torde dock ligga i ett investeringsavdrag lik­

nande det, som medges enligt investeringsfondslagstiftningen.

Den generella lagstiftningen synes böra ha den innebörden, att Kungl.

Maj :t äger besluta att skattskyldig, som under angiven tid anskaffar maski­

ner och andra inventarier eller tecknar kontrakt om dylika tillgångar, skall

äga åtnjuta vissa förmåner i beskattningshänseende. En av dessa förmåner

synes, som redan nämnts, böra ges i form av ett extra avdrag vid taxeringen,

investeringsavdrag, beräknat till viss procent av anskaffningskostnaden. 1

investeringsfondslagstiftningen utgör investeringsavdraget 10 procent av de

i anspråk tagna fondmedlen. Då ett medgivande att utnyttja investerings­

fond i fråga om maskiner i regel avser ett belopp, som motsvarar anskaff­

ningskostnaden för den tillgång det gäller, kommer investeringsavdraget att

motsvara 10 procent av anskaffningskostnaden. Även i den generella lag­

stiftningen synes investeringsavdraget kunna bestämmas till 10 procent av

anskaffningskostnaden.

Beträffande kontraherade ej levererade tillgångar synes en förtidsavskriv­

ning böra medgivas. Såsom jag förut framhållit torde en rätt till nedskriv­

ning av värdet av rättigheter till leverans av tillgångar enligt ej fullgjorda

köpekontrakt innebära en betydande stimulans till beställningar, framför allt

då det gäller större maskiner och inventarier med relativt lång leveranstid.

Denna förtidsavskrivning bör givetvis inte medföra någon inskränkning i

fråga om den nedskrivning av kontraktsvärdet, som kan medgivas redan en­

ligt kommunalskattelagens regler. Förtidsavskrivningen skall således med­

ges utöver sådan nedskrivning. Den extra nedskrivningen bör fastställas till

viss procent av det kontraherade priset. Procentsatsen synes lämpligen kun­

na bestämmas till 30 eller den procentsats, med vilken en levererad tillgång

får avskrivas med tillämpning av 30-regeln vid räkenskapsenlig avskrivning.

Då det gäller tillgångar, som anskaffas med omedelbar leverans, torde,

som jag redan framhållit, en ökad initialavskrivning inte innebära samma

stimulans som en förtidsavskrivning beträffande kontraherade tillgångar.

Emellertid synes den omständigheten att tillgången levererats inte böra

medföra att rätten till initialavskrivning bortfaller. Även för levererade ma­

skiner bör därför införas en extra initialavskrivning å 30 procent. Vid till-

lämpning av kommunalskattelagens regler bör denna initialavskrivning be­

traktas som ett sådant avdrag för överpris, som avses i punkt 3 c sista styc­

ket och punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 29 § kommunalskatte­

lagen och följa bestämmelserna för sådant avdrag. Genom initialavskriv­

ningen och med tillämpning av 30-regeln vid räkenskapsenlig avskrivning

kan tillgången under anskaffningsåret avskrivas med sammanlagt 51 pro­

cent.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

59

I enlighet med det nu anförda har upprättats ett förslag till förordning om

extra avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen.

Beträffande de föreslagna bestämmelserna torde följande ytterligare kom­

mentarer få lämnas.

1

§•

Såsom jag redan framhållit bör det ankomma på Kungl. Maj :t att besluta

när de generella reglerna skall tillämpas. Bestämmelserna bör sättas i kraft

t. ex. när sysselsättningsminskning kan befaras inom verkstadsindustrien

eller delar av densamma och bör då i regel avse samtliga skattskyldiga. Där

lokaliseringspolitiska skäl så motiverar, vilket jag i det följande skall när­

mare utveckla, bör det jämväl vara möjligt att låta bestämmelserna gälla

endast skattskyldiga inom viss del eller vissa delar av landet. Jag skall se­

nare återkomma till frågan om de principer, som bör tillämpas för tillstånds-

givningen beträffande såväl de generella reglerna som investeringsfondslag-

stiftningen.

Kungl. Maj :ts beslut bör innebära, att förordningens bestämmelser blir

tillämpliga beträffande skattskyldiga, som under viss angiven tid anskaffar

eller beställer maskiner och andra inventarier avsedda för stadigvarande

bruk i av den skattskyldige bedriven rörelse eller av honom bedrivet jord­

bruk eller skogsbruk. Bestämmelserna bör omfatta såväl fysiska som juri­

diska personer och vara tillämpliga även beträffande maskiner i jordbruk.

Den begränsningen synes dock böra göras att fråga skall vara om tillgångar

med en beräknad varaktighetstid överstigande tre år. Bland annat av prak­

tiska skäl bör tillgångar som mera har karaktär av förbrukningsartiklar un­

dantagas från bestämmelserna. Motsvarande undantag gjordes för övrigt i

förordningen om investeringsavgift.

Det får ankomma på Kungl. Maj :t att besluta om den tid, under vilken

maskininvesteringar skall stimuleras. Denna tid behöver givetvis inte sam­

manfalla med kalenderår och kan omfatta längre eller kortare tid än ett år.

De särskilda förmånerna bör få åtnjutas i fråga om tillgångar, som anskaf­

fas eller beställes under denna tid. Tillgångar som beställts före den angivna

tiden omfattas således inte av bestämmelserna även om de levereras under

nämnda tid. De särskilda förmånerna bör få åtnjutas även i fråga om in­

ventarier, som den skattskyldige själv tillverkar för användning i den egna

rörelsen. En förutsättning härför måste dock vara att tillverkningen igång-

sättes under den i beslutet angivna tiden. Har tillverkningen påbörjats redan

dessförinnan blir bestämmelserna inte tillämpliga på tillgången i fråga.

Då det gäller tillgångar, som beställes under den angivna tiden, måste

krävas att fråga är om ett skriftligt avtal som är bindande för den skatt­

skyldige. Detta avtal måste givetvis ha träffats med annan person. En be­

ställning från en avdelning till en annan inom ett och samma företag utgör

således inte sådant kontrakt om leverans som här avses.

Kungl. Maj:ts beslut bör i princip kunna omfatta alla slag av maskiner

60

och inventarier, således även sådana fasta maskiner som vid fastighetstaxe­

ringen åsättes särskilt maskinvärde, men bör också kunna begränsas till till­

gångar av visst slag eller av viss beskaffenhet. Även i övrigt bör Kungl.

Maj :t kunna föreskriva, att bestämmelserna blir tillämpliga endast under

vissa förutsättningar. Det ligger i sakens natur att fråga endast är om döda

inventarier. Vidare bör förmånerna inte medges vid anskaffning av begag­

nade tillgångar. Vid förvärv från någon, med vilken den skattskyldige är i

väsentlig ekonomisk intressegemenskap, bör tillgången få omfattas av be­

stämmelserna endast under förutsättning att tillgången tillverkas av sälja­

ren och tillverkningen inte igångsatts före den i beslutet angivna tiden.

I princip bör de generella bestämmelserna endast omfatta anskaffning och

beställning av nya maskiner. Enligt vad jag erfarit har emellertid arbets­

marknadsstyrelsen vid prövning av ansökningar från företag att få taga in­

vesteringsfonder i anspråk för maskininvesteringar funnit det vara en brist

att lagstiftningen inte givit utrymme för bifall i vissa fall, som avsett om­

byggnad av maskiner och andra inventarier. Detta har enligt styrelsens me­

ning varit särskilt beklagligt, då ansökningarna avsett sådana objekt, som

direkt skulle givit sysselsättning åt grenar inom verkstadsindustrien där en

sysselsättningsökning varit särskilt önskvärd på grund av att permittering-

ar skett eller permitteringsrisker förelegat. Beslut enligt de generella reg­

lerna bör därför även kunna avse ombyggnad av inventarier och kontrakt

om sådana arbeten. Liksom för närvarande enligt investeringsfondslagstift-

ningen synes även arbeten avseende reparation av fartyg böra få omfattas

av de föreslagna bestämmelserna. Reparation av fartyg innefattar därvid

även kostnader för klassning. Även reparation av andra transportmedel än

fartyg bör — i enlighet med utredningens förslag i fråga om investerings­

fonder — kunna komma i fråga.

2

§•

De föreslagna bestämmelserna omfattar även anskaffning av maskiner

och inventarier i jordbruk med kontantmässig redovisning. I dylikt fall be­

gränsas emellertid skatteförmånen till investeringsavdraget. Den extra av­

skrivningen blir aktuell endast om inkomsten av den förvärvskälla, vari

tillgången ingår, beräknas efter bokföringsmässiga grunder. Den extra av­

skrivningen synes, som jag förut framhållit, kunna bestämmas till 30 pro­

cent av anskaffningskostnaden eller — då det gäller kontraherad tillgång

— 30 procent av det kontraherade priset.

Då det gäller av den skattskyldige själv tillverkade tillgångar, skall den

extra avskrivningen beräknas på den del av tillverkningskostnaden, som

belöper på den i beslutet angivna tiden. Skatteförmåner erhålles endast be­

träffande tillgångar, som den skattskyldige tillverkat under den tid som an-

gives i beslutet. Såsom jag redan framhållit blir bestämmelserna tillämpliga

endast om tillverkningen påbörjats först under denna tid. I den tillverknings­

kostnad, på vilken den extra avskrivningen skall beräknas, bör få inräknas

kostnaden för det material och det arbete som under nämnda tid nedlagts

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

61

å tillgången i fråga ävensom skälig andel av indirekta kostnader. Ofta

torde man här få godtaga en ungefärlig uppskattning. Den extra avskriv­

ningen får åtnjutas för det år, då den tillverkade tillgången upptages å

konto för levererad tillgång. Omfattar Kungl. Maj :ts medgivande även

ombyggnad av tillgång och har företaget självt gjort ombyggnaden i fråga,

gäller det förut sagda även beträffande den extra avskrivning som får åt­

njutas på grund av ombyggnaden.

Såsom redan framhållits bör den extra avskrivningen, då fråga är om

levererad tillgång, vid tillämpning av kommunalskattelagens avskrivnings-

regler anses utgöra sådant avdrag för överpris m. m., som avses i punkt 3 c

sista stycket och punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 29 §. För den

extra avskrivningen skall således gälla samma bestämmelser som för dylikt

överprisavdrag.

Då det gäller tillgång, beträffande vilken kontrakt om leverans tecknats

under den tid som angivits i beslutet, men där leverans sker först efter

nämnda tid, skall den extra avskrivningen beräknas å det kontraherade pri­

set, därest detta är lägre än den slutliga kostnaden. Detta gäller i före­

kommande fall även kontrakt avseende ombyggnad av maskiner. Om extra

avskrivning göres innan tillgången levererats, är avskrivningen att anse som

sådan kontraktsnedskrivning, som avses i punkt 1 tolfte stycket av anvis­

ningarna till 41 § kommunalskattelagen. Den extra avskrivningen skall

dock, som redan tidigare framhållits, medgivas utöver den kontraktsned­

skrivning som eljest kan godkännas enligt kommunalskattelagens regler.

Om den skattskyldige så önskar, kan den extra avskrivningen till en del

utnyttjas i form av kontraktsnedskrivning och återstoden när tillgången le­

vereras. Sammanlagt får dock den extra avskrivningen inte överstiga 30

procent av det lägsta av kontraktspriset eller den slutliga kostnaden.

Då den extra avskrivningen givits karaktär av överprisavdrag innebär

detta, att den, som tillämpar räkenskapsenlig avskrivning, kan utnyttja

detta avdrag endast om avskrivning sker enligt den s. k. 30-regeln. Den

som tillämpar alternativregeln, d. v. s. verkställer avskrivning med 20 pro­

cent per år, erhåller på grund av alternativregelns anknytning till anskaff­

ningsvärdet inte någon ökad avskrivningsrätt. För att även en dylik skatt-

skyldig skall ha fördel av det extra avdraget synes böra föreskrivas, att

vid tillämpning av alternativregeln (punkt 4 sjätle stycket av anvisning­

arna till 29 § kommunalskattelagen) anskaffningsvärdet för de tillgångar,

för vilka extra avskrivning kunnat åtnjutas, skall reduceras med belopp

motsvarande nämnda avskrivning. Anskaffningsvärdet skall med andra ord

i regel anses motsvara 70 procent av den verkliga kostnaden.

3 §•

Det särskilda investeringsavdraget synes, som jag förut framhållit, lämp­

ligen kunna bestämmas till tio procent av anskaffningskostnaden eller det

kontraherade priset, därest detta är lägre. Avdraget torde böra medgivas

först vid taxeringen för det beskattningsår, varunder tillgången levererats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

62

Skulle avdraget medgivas redan det år tillgången kontraherats måste sär­

skilda åtgärder vidtagas, om köpet inte fullföljes. Då en extra kontrakts-

nedskrivning medgives med 30 procent, bör investeringsavdraget kunna an­

stå till dess tillgången levereras. Det nu sagda gäller även för ombyggnads-

kostnader. Leveransåret är beträffande dylika kostnader det år, då kostna­

den skall uppföras å avskrivningsbilaga. Skulle bestämmelserna göras till­

lämpliga även beträffande reparationskostnader, bör avdraget medgivas det

år kostnaderna skall bokföras som omkostnad.

Investeringsavdraget får åtnjutas även av jordbrukare med kontantmässig

redovisning. Samma regler gäller i fråga om den tidpunkt när avdraget får

åtnjutas d. v. s. för det år då tillgången levererats, ombyggnaden verkställts

eller avdrag för reparationskostnader yrkats.

Det må framhållas att investeringsavdraget i förekommande fall får in-

läknas i förlustavdrag, som kan utnyttjas vid kommande års taxering.

4

§.

Om investeringsfond enligt 1955 års förordning eller äldre förordningar

fått användas för viss maskininvestering, bör inte förmånerna enligt de ge-

neiella reglerna få åtnjutas för samma investering. Investeringsfonderna

bör, som jag i ett följande avsnitt närmare skall utveckla, efter tillkomsten

av de generella reglerna i princip endast få användas för fasta maskiner och

andra till byggnad hörande inventarier, vilkas värde inräknas i byggnads­

värde vid fastighetstaxeringen och för maskinanskaffningar i övrigt som

har samband med byggande. Redan gjorda fondavsättningar bör dock lik­

som nu i princip få tagas i anspråk för alla slag av maskininvesteringar.

Det torde nämligen finnas företag, som gjort avsättningar till investerings­

fonder, som endast kan utnyttja fonderna för dylika investeringar.

Beslutanderätten enligt den föreslagna generella lagstiftningen bör, som

redan framhållits, ligga hos Kungl. Maj :t. Det är angeläget att olika kon­

junkturpolitiska medel samordnas så att största möjliga effekt erhålles och

ansvaret för denna samordning ankommer i första hand på Kungl. Maj:t.

Såsom de sakkunniga ifrågasatt bör därför avgörandet även i fråga om

tidpunkten, då investeringsfonderna skall frisläppas, ligga hos Kungl. Maj :t.

Detta innebär inte någon större ändring i sak i förhållande till vad hittills

gällt. Det ligger inom arbetsmarknadsstyrelsens befogenheter att göra fram­

ställning till Kungl. Maj :t, när styrelsen anser det lämpligt att investe­

ringsfonderna skall friges eller att de generella reglerna bör få tillämpas.

Beträffande beslutanderättens fördelning i övrigt då det gäller investerings­

fonderna skall jag återkomma i ett följande avsnitt.

Jag övergår härefter till att något beröra principerna för tillståndsgiv-

ningen i fråga om såväl de generella reglerna som investeringsfondslagstift-

ningen.

Vid tillkomsten av 1955 ars förordning om investeringsfonder för kon­

junkturutjämning uttalades bl. a. att i första hand borde gälla att gene­

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

63

rellt medgivande till ianspråktagande lämnades. Härigenom bereddes näm­

ligen alla företag, som gjort fondavsättning, samma skatteförmån. Medgi­

vande som begränsades till vissa branscher kunde dock, om än mera un­

dantagsvis, vara påkallat, varför även denna möjlighet borde finnas. Vad

slutligen angick individuella medgivanden borde viss försiktighet iakttagas,

enär ett sådant medgivande kunde innebära ett indirekt ekonomiskt stöd,

som ett annat företag inom samma bransch vilket jämväl gjort fondavsätt­

ning ej erhöll. Å andra sidan kunde individuella medgivanden vara motive­

rade från arbetsmarknadssynpunkt. Om den med fondavsättningen avsedda

investeringen inte kunde anstå borde också, om läget på arbetsmarknaden

det medgav, hinder inte föreligga att lämna ett till visst eller vissa företag

begränsat medgivande. Det uttalades vidare att — om synnerligen starka

skäl förelåg -— det kunde ifrågakomma att taga investeringsfonderna i an­

språk för vissa branscher, eller för vissa områden.

De sålunda uttalade synpunkterna finner jag i allt väsentligt bärande.

Jag anser dock, som jag i det följande närmare skall utveckla, att skäl

föreligger att i lokaliseringspolitiskt syfte starkare understryka den selek­

tiva användningen av såväl investeringsfonder som generella avdrag. Det

huvudsakliga syftet blir dock av naturliga skäl att förmå företagen att un­

der tider med minskad sysselsättning öka sina investeringar i förhållande

till vad eljest skulle bliva fallet. Hur en lagstiftning, vilken erbjuder skatte­

förmåner i fråga om investeringar som utföres under viss tid, än utformas

måste den gynna företag, som just då kan göra lämpliga investeringar, i för­

hållande till sådana företag som redan gjort investeringar eller kan göra

investeringar först senare. Detta gäller både investeringsfondslagstiftningen

och de generella reglerna.

Bestämmelserna bör i princip tillämpas så att man får största möjliga ef­

fekt från sysselsättningssynpunkt med minsta möjliga kostnad. Om man

genom en selektiv prövning av ansökningarna att taga investeringsfonder

i anspråk når en bättre effekt från sysselsättningssynpunkt än vid ett gene<

rellt frisläppande, kan någon kritik inte riktas mot en sådan tillämpning

av lagstiftningen. Skatteförmånen är att se som en ersättning för en presta­

tion från den skattskyldiges sida i form av tidigareläggning av investe­

ringar och bidrag till ökad sysselsättning eller i form av en från samhälls­

synpunkt önskvärd lokaliseringsinsats.

Med den principiella inställning till frågan om tillståndsgivningen, som

jag nu redovisat, bör hinder inte föreligga att utnyttja de generella regler­

na och investeringsfonderna för att ge ett indirekt stöd åt företagsamheten

inom avfolkningsområden. I motioner till riksdagen har bl. a. yrkats att

förhöjt investeringsavdrag skall medgivas, då investeringsfonder tages i an­

språk för investeringar inom dylika områden. Bevillningsutskottet (BevU

1961:34 och 1962:9) har avstyrkt motionerna under hänvisning till att

investeringsfondslagstiftningen endast omfattar aktiebolag och ekonomiska

föreningar och att ett företag, innan investeringsavdrag kan få åtnjutas,

först måste avsätta medel till investeringsfond. En nyetablering av företag

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

kan därför enligt utskottets mening inte stimuleras genom att investerings­

fonder får tagas i anspråk.

Nuvarande investeringsfondslagstiftning lägger inte hinder i vägen för

att medgivande att taga fonder i anspråk begränsas till företag inom vissa

områden. Såsom jag tidigare framhållit bör även de generella reglerna kunna

tillämpas så att förmånerna endast kommer skattskyldiga inom viss del

eller vissa delar av landet till godo. Genom de generella reglerna kan stöd

ges även åt företag, som drives i annan form än aktiebolag och ekonomisk

förening. Förmånerna kommer nyetablerade företag till godo oberoende av

företagsform. Såsom bevillningsutskottet framhållit innebär ett medgivande

att taga investeringsfond i anspråk inte något stöd åt företag, som inte redan

avsatt till dylik fond. Emellertid torde det förhålla sig så att det är de stora,

redan existerande företagen, som har största möjligheterna att bidraga till

ökad sysselsättning inom avfolkningsområden, genom att där starta filialer

eller dotterföretag. Moderföretaget har då i regel investeringsfond. Genom de

ökade möjligheter att utnyttja investeringsfond, bl. a. genom överföring

till ett nybildat dotterföretag, som jag i det följande kommer att föreslå,

kan ett medgivande att taga investeringsfond i anspråk innebära en bety­

dande stimulans till ökad sysselsättning inom ett avfolkningsområde. I lik­

het med bevillningsutskottet anser jag emellertid inte befogat att i fall som

här avses medge speciella förmåner t. ex. i form av högre investeringsav-

drag än vad som föreslås som allmän regel. Med avfolkningsområde av­

ses här län eller väsentliga delar härav. Mindre områden inom i övrigt

expansiva län bör av flera skäl icke aktualiseras vid användandet av in­

vesteringsfonderna som lokaliseringspolitiskt hjälpmedel.

V. Ändringar i investeringsfondslagstiftningen

Utredningen redovisar sina överväganden och förslag till ändringar i och

tillägg till 1955 års förordning om investeringsfonder för konjunkturutjäm­

ning i den paragrafföljd i vilken bestämmelserna intagits i förordningen.

Det synes därför lämpligt att behandla förslagen i en särskild specialmoti­

vering, där redogörelse paragrafvis lämnas för utredningens uttalanden och

för remissinstansernas därav föranledda påpekanden. Först skall dock vissa

huvudpunkter i utredningens förslag behandlas, nämligen frågan om åt­

gärder att stimulera lagerinvesteringar, om avvägningen av investerings-

avdraget, om överflyttning av fonder inom koncerner samt om beslutande­

rätten i fråga om tillståndsgivningen.

Lagerinvesteringar (13 och 16 §§)

Utredningen

Utredningen framhåller att den nuvarande investeringsfondslagstiftning-

en visat sig vara ett tjänligt instrument för att stimulera investeringsverk­

samheten under tider då sysselsättningssvårigheter uppkommer men kon-

65

staterar samtidigt att de tillstånd att taga investeringsfond i anspråk som

lämnats framför allt avsett investeringar i byggnader. Därjämte bär till­

stånden avsett vissa maskininvesteringar som i regel blivit en följd av des­

sa nybyggnader.

Att den investeringsverksamhet som kunnat stimuleras genom investe­

ringsfonderna huvudsakligen kommit att avse byggnader är, framhåller ut­

redningen, i och för sig naturligt. Det är främst genom sådana byggnadsar­

beten, som kan igångsättas med kort varsel, som man relativt snabbt kan

skapa ökade sysselsättningsmöjligheter. De företag som legat långt fram­

me med sin byggnadsplanering har därför haft de största möjligheterna

att få utnyttja investeringsfonderna. Därtill kommer, konstaterar utred­

ningen, att de förmåner i beskattningshänseende, som investeringsfonds-

lagstiftningen erbjuder, är särskilt stora i fråga om investeringar i bygg­

nader. Eftersom dylika tillgångar enligt gällande skatteregler får avskri­

vas under en mycket lång tidsperiod innebär möjligheten att genom inves­

teringsfonderna erhålla en omedelbar avskrivning en avsevärd förmån.

Det särskilda investeringsavdraget — tio procent av de i anspråk tagna

fondmedlen — är vidare detsamma oberoende av för vilken investering

fonden utnyttjas. Då det gäller investeringar i maskiner, som enligt gäl­

lande regler får avskrivas på fem år, är förmånen av en avskrivning på en

gång medelst investeringsfond inte så gynnsam som i fråga om byggnader.

Beträffande investering i lager utgör investeringsavdraget i stort sett den

enda stimulans som investeringsfondslagstiftningen erbjuder. Därefter an-

föres i promemorian.

Enligt 11 § c) nuvarande förordning kan företag få tillstånd att taga in­

vesteringsfond för rörelse i anspråk bl. a. för nedskrivning av lager av råva­

ror samt hel- och halvfabrikat med högst ett belopp, motsvarande kostna­

derna under beskattningsåret för tillverkning eller anskaffning av dylika

tillgångar. Dock godtages inte en lägre värdesättning å företagets varulager

i dess helhet vid beskattningsårets utgång än som kan godkännas enligt

kommunalskattelagens regler. Företaget erhåller således genom att taga in­

vesteringsfond i anspråk för nedskrivning av lager inte någon ökad ned-

skrivningsmöjlighet i förhållande till kommunalskattelagens värderingsreg­

ler. De förmåner nuvarande regler erbjuder ett företag, som i en avmatt-

ningskonjunktur överväger att arbeta på lager, ligger — som redan fram­

hållits — främst i investeringsavdraget.

Med hänsyn till de risker och kostnader, som en ökad lagerhållning med­

för, är, framhåller utredningen, den stimulans nuvarande investeringsfonds-

lagstiftning ger därför i regel otillräcklig för att intressera företag att under

tider med avsättningssvårigheter fortsätta produktionen i normal omfatt­

ning och öka sina lager av hel- och halvfabrikat.

Utredningen konstaterar att gjorda undersökningar visar att lagerför­

ändringarna under de senaste åren inom den svenska industrien och handeln

varit betydande. I en till promemorian fogad tabell (nr 9), till vilken torde

få hänvisas, återges vissa uppgifter angående lagerförändringarna. Uppgif­

terna har hämtats från det av konjunkturinstitutet i november 1901 ut­

givna häftet av publikationen Konjunkturläget. Resultatet av en av utred-

Jiihang

till riksdagens protokoll 1963. I samt. Nr ISO

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

ningen verkställd stickprovsundersökning beträffande lagerförändringarna

hos ett antal större företag redovisas å s. 74 i promemorian.

I den aktuella ekonomiska diskussionen har, framhåller utredningen, un­

derstrukits att det från konjunktur synpunkt är angeläget att erhålla ett

medel genom vilket företagens lagerpolitik kan påverkas. Enligt utredning­

ens mening är emellertid möjligheterna att via investeringsfondslagstift-

ningen skapa incitament till en frivillig lagerökning tämligen begränsade.

Vad man kan erbjuda är dels en tillfällig likviditetsförstärkning för före­

tagen genom att de under viss tid får disponera de i riksbanken insatta

medlen eller del av dessa dels ett extra avdrag Aid taxeringen, investerings-

aA'drag. Värdet av dessa förmåner blir dock, betonar utredningen, beroende

av hur mycket av investeringsfonderna som får tagas i anspråk och under

hur lång tid de i riksbanken insatta medlen får disponeras ävensom stor­

leken av inv^esteringsavdraget.

De nuvarande bestämmelserna att investeringsfonden, då den får tagas

i anspråk för lagerinvesteringar, skall användas för nedskrivning av lagret

har utredningen funnit olämpliga. Skall företagen ha intresse av att an­

vända fondmedel för lagernedskrivning torde det enligt utredningens me­

ning vara nödvändigt att man för det företag, som utnyttjar fonden på

detta sätt, under några år vid inkomsttaxeringen godtager en lägre A'ärde-

sättning å lagret än enligt kommunalskattelagens regler. Bestämmelser av

sådan innebörd måste bli relativt komplicerade. Enligt utredningens me­

ning bör därför kommunalskattelagens v-ärderingsregler gälla ä\'en under

den tid företaget får tillstånd att taga investeringsfond i anspråk för lager-

investeringar. Den del av investeringsfonden, som får utnyttjas för lager­

investeringar, bör i stället, framhålles i promemorian, överföras till ett sär­

skilt konto, förslagsvis benämnt lagerinvesteringskonto. Utredningen fort­

sätter.

Under den tid investeringsfondsmedlen står på detta lagerinvesterings­

konto får företaget disponera de mot det överförda beloppet svarande med­

len i riksbanken. Efter viss tid skall de till lagerinvesteringskontot över­

förda medlen återföras till beskattning. En sådan återföring till beskattning

bör enligt vår mening i detta fall kunna ske utan att återföringen föranle­

der något extra tillägg vid taxeringen. Om företaget så önskar kan det sam­

ma år som återföringen sker göra ny avsättning till investeringsfond för

rörelse. Avsättning bör därvid få ske med belopp motsvarande hela det

återförda beloppet utan hinder av spärregeln att avsättningen ett visst år ej

må överstiga fyrtio procent av årsvinsten. Det förhållandet att de till la-

gerureesteringskontot överförda medlen på detta sätt återföres till investe­

ringsfonden bör inte förtaga företaget rätt att göra ytterligare avsättning

till in\esteringsfond samma beskattningsår upp till fyrtio procent av års­

vinsten.

Om bestämmelserna utformas på sätt nu angivits kan, framhåller utred­

ningen, det belopp av investeringsfonderna, som maximalt får utnyttjas för

lagerin\resteringar, fastställas efter i princip vilken grund som helst. Utred­

ningen har övervägt att sätta storleken av de fondmedel, som får dispone­

ras för lagerinvesteringar, i viss relation till lagrets storlek. Det belopp som

Iiungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

07

får överföras till lagerinvesteringskonto kunde maximeras t. ex. till bokfört

värde å lagret vid ingången av det beskattningsår, då tillstånd att taga fon­

den i anspråk lämnas, eller till medeltalet av lagrens bokförda värden un­

der ett antal år. En sådan maximiregel skulle emellertid, framhåller utred­

ningen, endast ha till uppgift att förhindra att alltför mycket fondmedel får

tagas i anspråk för lagerinvesteringar. Därefter anföres i promemorian.

Såsom förut framhållits är avsikten med de nu föreslagna bestämmelser­

na om lagerinvesteringskonto att söka stimulera företagen att under tider

med avsättningssvårigheter fortsätta sin produktion i större omfattning än

som eljest skulle ha varit fallet. Det bör ankomma på arbetsmarknadssty­

relsen att, under hänsynstagande till den sysselsättningseffekt som ernås

genom åtgärden, avgöra hur stort belopp av investeringsfondsmedlen, som

får överföras till lagerinvesteringskonto. Om ett företag erhåller tillstånd

av arbetsmarknadsstyrelsen att överföra t. ex. 100 000 kronor från investe­

ringsfond till lagerinvesteringskonto, innebär detta att företaget äger från

riksbanken uttaga de mot dessa fondmedel svarande inbetalningarna, fyrtio

eller fyrtiosex procent av beloppet i fråga. Senast i balansräkningen för det

räkenskapsår, under vilket uttag från riksbanken skett, skall företaget redo­

visa ett lagerinvesteringskonto å 100 000 kronor utgörande från investe­

ringsfond överförda medel. Har uttag från riksbanken verkställts men nå­

gon överföring till lagerinvesteringskonto inte skett återföres av investe­

ringsfondsmedlen 100 000 kronor till beskattning, varvid tillägg göres med

tio procent därå. I och med att medel uttagits från riksbanken föreligger

nämligen enligt bestämmelserna i 17 § skyldighet att taga investeringsfonds­

medlen i anspråk för avsett ändamål. Detta har inte skett om någon överfö­

ring till lagerinvesteringskonto ej ägt rum. Bestämmelserna i 19 § om åter-

föring av investeringsfondsmedel till beskattning blir då tillämpliga.

Om rätten att använda investeringsfondsmedel för överföring till lagerin­

vesteringskonto skall innebära en verklig stimulans för lagerinvesteringar,

får, framhåller utredningen, den tvångsvisa återföringen från kontot inte

ske alltför snabbt. Det kan i vissa fall taga relativt lång tid innan en lager-

ökning, som uppstår under den tid avsättningssvårigheter föreligger, hinner

avvecklas. Under denna tid bör de till lagerinvesteringskonto avsatta med­

len få kvarstå å kontot. Man kan här tänka sig olika lösningar. De medel­

som överföres ett år kan t. ex. få slå orubbade under ett eller två år och där­

efter återföras successivt med en viss andel per år. Utredningen har emeller­

tid av praktiska skäl funnit det lämpligare att den lid, under vilken de till

lagerinvesteringskonto överförda medlen får stå orubbade, sättes något läng­

re och att återföringen av medlen därefter sker på en gång. Utredningen

förordar därför en regel av innebörd att medel, som under år 1 överföres

till lagerinvesteringskonto, får stå orubbade under åren 2 och ö och åter­

föras i bokslutet för år. 4. Detta innebär, framhålles i promemorian att, om

företaget erhållit arbetsmarknadsstyrelsens tillstånd i början av år 1, före­

taget får disponera de i riksbanken insatta medlen fram till den tidpunkt

under år 5 då medlen åter måste inbetalas till riksbanken eller skatten på

till beskattning återförda medel skall erläggas. Därefter anföres.

Företaget får således enligt delta förslag disponera medlen under fyra år.

Fyra år avser vi emellertid skall vara eu maximitid. Det bör vara arbets­

marknadsstyrelsen obetaget att föreskriva att till lagerinvesteringskonto

GS

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

överförda medel skall återföras till beskattning vid en tidigare tidpunkt. Då

arbetsmarknadsstyrelsen ger ett företag tillstånd att överföra fondmedel

till lagerinvesteringskonto, bör villkoren härför från sysselsättningssynpunkt

preciseras. Om det visar sig att företaget inte handlar enligt de förutsätt­

ningar, under vilka tillståndet lämnades, bör arbetsmarknadsstyrelsen ha

möjlighet föreskriva att de till lagerinvesteringslcontot överförda medlen

helt eller delvis omedelbart skall återföras till beskattning. Har arbetsmark­

nadsstyrelsen, då tillstånd att överföra medel till lagerinvesteringskonto

lämnades, föreskrivit, att fondmedlen skall återföras till beskattning t. ex.

efter ett eller två år, bör styrelsen vid en senare tidpunkt kunna besluta att

medlen får kvarstå längre tid upp till maximitiden.

Förutsättningen för att tillstånd lämnas ett företag att taga investerings-

fondsmedel i anspråk för avsättning till lagerinvesteringskonto skall enligt

förslaget, såsom redan framhållits, vara att företaget därigenom upprätt­

håller produktionen i större omfattning än annars skulle varit fallet. Nor­

malt bör detta, framhåller utredningen, leda till att lagret av inom företa­

get tillverkade varor — hel- och halvfabrikat — ökar. Det särskilda investe-

ringsavdrag, som skall utgöra en ytterligare stimulans till lagerinvestering­

ar, bör därför enligt utredningens mening sättas i relation till det värde var­

med inom företaget tillverkade varor ökat under beskattningsåret. Utred­

ningen föreslår att investeringsavdraget beräknas till viss procent av värde­

ökningen under beskattningsåret av sådant lager. I och för sig kunde, fram-

hålles i promemorian, ifrågasättas att i värdet av den lagerökning å vilket

investeringsavdraget beräknas inräkna endast bearbetningskostnaden och

således inte råvarukostnaden. Utredningen har emellertid ansett praktiska

skäl tala för att räkna med hela lagervärdet av hel- och halvfabrikat. De

lagervärden som skall jämföras är då i regel in- och utgående lager med

frånräknande av lager av råvaror och förbrukningsvaror. Genom att inves­

teringsavdraget göres beroende av att lagret av inom företaget tillverkade

varor ökar kan, påpekas i promemorian, ett handelsföretag, om det erhåller

tillstånd att avsätta till lagerinvesteringskonto, inte erhålla något investe-

ringsavdrag.

Om investeringsavdraget beräknas på hela tillverkningsvärdet av det öka­

de lagret av hel- och halvfabrikat, d. v. s. inklusive råvarukostnaderna, tor­

de, enligt utredningens mening, även ett tioprocentigt avdrag i många fall

innebära eu betydande förmån. Utredningen har därför varit tveksam om

procentsatsen bör sättas högre än tio. Man kan heller inte, enligt utredning­

ens mening, helt bortse från att företagen kan vidtaga åtgärder för att la-

gerökningen under det beskattningsår, då avdrag får åtnjutas, blir särskilt

stor t. ex. genom omläggning av räkenskapsår. Emellertid är, betonar utred­

ningen, de risker och kostnader, som följer med ökade lager, ofta betydan­

de och den stimulans, som kräves för en fortsatt produktion under tider

med avsättningssvårigheter, måste därför sannolikt vara relativt stor. Trots

de betänkligheter, som kan anföras mot en hög procentsats, har utredning­

en därför — för att inte de förmåner lagstiftningen erbjuder skall framstå

såsom otillräckliga — stannat för att förorda en procentsats av tjugu. Möj­

ligt är dock, framhålles i promemorian, att denna procentsats får omprövas

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

69

sedan erfarenhet vunnits av de föreslagna reglerna. Avdraget bör, framhål-

les vidare, givetvis maximeras till tjugu procent av det belopp, som över­

förts till lagerinvesteringskonto. Medges investeringsavdrag för flera be­

skattningsår, får avdragen sammanlagt inte överstiga detta maximibelopp.

Utredningen anför därefter.

De å lagerinvesteringskonto överförda medlen skall emellertid enligt vårt

förslag kunna kvarstå å kontot under sammanlagt fyra år. Investeringsav-

draget bör i princip ges endast för lagerökning, som uppkommer under den

tid avsättningssvårigheter föreligger. Det bör därför få ankomma på arbets­

marknadsstyrelsen att — då tillstånd lämnas om överföring till lagerinves­

teringskonto — även besluta vid vilka års taxeringar investeringsavdrag på

grund av denna överföring skall få åtnjutas. Meddelas tillstånd till överfö­

ring av investeringsfondsmedel vid slutet av ett räkenskapsår kan det vara

anledning att inte medge investeringsavdrag för nämnda år. Har arbets­

marknadsstyrelsen i sitt beslut om tillstånd att överföra fondmedel föreskri­

vit att investeringsavdrag endast skall få åtnjutas vid taxeringen ett visst

år, bör det vara styrelsen obetaget att vid ett senare tillfälle besluta att in­

vesteringsavdrag skall få åtnjutas även senare år. Om arbetsmarknadssty­

relsen beslutar att de till lagerinvesteringskonto överförda medlen helt eller

delvis skall återföras till beskattning på grund av att företaget inte uppfyllt

de förutsättningar, på vilka tillståndet till ianspråktagandet byggde, bör sty­

relsen äga möjlighet föreskriva att investeringsavdrag icke skall få åtnjutas

vid taxeringen för det beskattningsår, då återföring sker, och för senare år.

Sammanfattningsvis framhåller utredningen, att man endast beträffande

ett relativt begränsat antal industriföretag torde genom nu föreslagna åtgär­

der kunna få till stånd en ökad lagerproduktion. Å andra sidan gäller det

från sysselsättningssynpunkt betydelsefulla industribranscher. I och för sig

kan, framhålles i promemorian, göras gällande att man kan nå en ökad pro­

duktion även om lagren inom handeln ökar och att det därför kunde fin­

nas anledning att medgiva även företag inom handeln möjlighet att överfö­

ra fondmedel till lagerinvesteringskonto. De föreslagna bestämmelserna läg­

ger, påpekar utredningen, inte hinder i vägen för arbetsmarknadsstyrelsen

att meddela tillstånd även till ett handelsföretag, om det skulle befinnas va­

ra av intresse att stimulera till en lagerökning inom företaget. Det får an­

komma på arbetsmarknadsstyrelsen att bedöma om lagerökningen gynnar

svensk produktion och sysselsättning.

Utredningen har vidare övervägt om straffpåföljder bör föreskrivas för

det fall att ett företag inte uppfyller de förutsättningar, på vilka medgivan­

det att överföra fondmedel till lagerinvesteringskonto byggde, och arbets­

marknadsstyrelsen till följd härav föreskriver att medlen omedelbart skall

återföras till beskattning. Utredningen har emellertid inte velat föreslå att

något tioprocentigt tillägg göres i dylika fall.

Remissyttrandena

Utredningens uttalande, att vad man inom investeringsfondslagstiftning-

ens ram kan erbjuda för att skapa incitament till en frivillig lagerökning är

dels en tillfällig likviditetsförstärkning för företagen genom att de under

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

viss tid får disponera de i riksbanken insatta medlen eller del av dessa, dels

ett extra avdrag vid taxeringen, investeringsavdrag, har lämnats utan erin­

ran i remissyttrandena. Den principiella utformningen av förslaget i denna

del har således godtagits av remissinstanserna. Däremot har erinringar rik­

tats mot olika detaljbestämmelser. Värdet av de föreslagna bestämmelserna

har emellertid ifrågasatts i flera yttranden. Främst är det konjunkturinsti­

tutet, näringslivets skattedelegation, Kooperativa förbundet och vissa han­

delskammare som framför kritiska synpunkter.

Konjunkturinstitutet konstaterar till en början, att det inte synes finnas

tillräckliga incitament hos företagen att genom sin lagerpolitik på färdig-

varusidan neutralisera fluktuationer i omsättningen. Den tanken ligger då

nära till hands, framhåller institutet, att staten genom särskilda åtgärder

skulle kunna stimulera företagen till en sådan lagerpolitik. Som ett steg i

riktningen att utöka medelarsenalen för den ekonomiska politiken får för­

slaget anses välkommet. Institutet finner emellertid att förslaget i denna del

inle grundas på en tillfredsställande ekonomisk analys. Enligt institutets

mening är det av utredningen föreslagna investeringsavdraget i de allra

flesta fall för litet för att över huvud taget verka som en stimulans till »över­

normala lagerinvesteringar». Institutet anför.

Att kostnaderna för lagerhållningen är stora — ja ibland helt prohibitiva

— och att de växer med tiden beror dels på fysiska orsaker (varorna kan

inte lagras mer än en viss tid, ex. pappersmassa, gummi), dels på modeväx­

lingar (ex. stora delar av textil- och beklädnadsindustri, skoindustri), dels

på att produkterna är »skräddarsydda» dvs. görs endast på beställning (hit

hör t. ex. delar av verkstadsindustrin inkl. varven). Man kan uttrycka detta

så att risktagandet är större vid en förskjutning i tiden av investeringarna

i fråga om lager än i fråga om fast kapital. Det av utredningen förordade

avdraget vid lagerinvesteringar — 20 procent av det avsatta beloppet — vil­

ket betyder ca 10 procent i nettostimulans för företagen (om man räknar

med 48 procents skattesats på bruttovinsten) torde innebära en lockelse till

»övernormal» lagerhållning för ett ytterst ringa antal företag. Redan för

räntekostnader förbrukas en viss del av denna »vinst», vartill kommer kost­

nader för lagerlokaler, risken för prisförluster m. m. Det kan i detta sam­

manhang påpekas att Bent Hansen (som åberopas av utredningen) i sin ar­

tikel föreslog som komplement prisgarantier för företagen — detta för att

åtminstone reducera denna form av risktagande. Härtill kommer att vetskap

hos köparna om »övernormal» lagerhållning inom de fondmedlen utnyttjan­

de branscherna kan leda till spekulation i prisfall och köpstrejk, som i och

för sig fördröjer konjunkluruppsvinget. Speciellt känsligt blir det för Sve­

riges del i det fall att dylika reaktioner avser utlandet med eventuella förlus­

ter i terms of trade som följd. Av allt att döma är kostnaderna för lagerhåll­

ning mycket varierande olika näringsgrenar emellan. Man borde därför

egentligen kunna tillämpa olika regler för olika branscher. I praktiken tor­

de detta emellertid ställa sig mycket svårt. I princip borde en liknande dif­

ferentiering kunna göras även med hänsyn till skillnader i vinstutvecklingen

mellan olika branscher. Inom gränserna för det praktiskt möjliga är det

emellertid kanske framförallt en variation i ovannämnda procenttal över

tiden och i enlighet med licla näringslivets vinstutveckling, som särskilt kan

och bör beaktas i lagstiftningen.

71

Institutet betonar vidare att förutsättningen för att man skall nå åsyftad

effekt är att man kan få företagen att under tillräckligt lång tid öka sina la­

ger. Lagerökningen måste bli tillräckligt varaktig i tiden för att en produk-

tionsstabilisering — sett över hela omsättningscykeln — skall inträda.

Institutet framhåller slutligen att möjligheterna för företagen att göra av­

sättningar till investeringsfonder inte är obegränsade. Ju mer fonderna skul­

le tas i anspråk för lagerinvesteringar desto mindre återstår för fasta inves­

teringar och tvärtom. Därefter anför institutet.

Här reser sig frågan om å ena sidan vilka incitament till fondinbetalning­

ar under högkonjunkturen som över huvud taget skapas genom förslaget och

å andra sidan om inte incitamenten till lagerhållning under omsättnings-

nedgång kan erhållas utan fondlagstiftning t. ex. genom avdrag i kombina­

tion med statliga krediter och/eller prisgarantier. Det bör med andra ord

klarläggas om det med hänsyn till svårigheten att avpassa incitamenten i

syfte att åstadkomma en önskvärd investeringsavvägning inte vore lämpligt

att låta bryta ut hela lagerpolitiken till ett från fondlagstiftningen friståen­

de komplex.

Näringslivets skattedelegation säger sig inte vilja motsätta sig att ett för­

sök görcs att ge lagstiftningen en sådan utformning, att den erbjuder större

möjligheter än nu att underlätta lagerinvesteringarna, men ifrågasätter om

behov av dylika bestämmelser föreligger. Delegationen anför.

Friställandet av investeringsfonderna under avmattningsperioder har verk­

samt bidragit till att motverka sysselsättningssvårigheter. Denna verkan har

åstadkommits trots att de nuvarande bestämmelserna knappast är lämpade

för att stimulera till lagerinvesteringar under vikande konjunkturer. Fon­

derna har med nuvarande utformning av författningen av såväl näringsli­

vet som Kungl. arbetsmarknadsstyrelsen därför främst bedömts som an­

vändbara för investeringar i byggnader och vissa maskiner. Fonderna har

emellertid icke fått betydelse enbart inom byggnadsbranschen — där ett

värdefullt marginaltillskott av arbetstillfällen erhållits — utan i hög grad

ökat sysselsättningen även inom andra grenar av näringslivet såsom inom

verkstadsindustrin m. fl. Mot bakgrunden härav kan ifrågasättas om behov

verkligen föreligger att utvidga lagstiftningens tillämpningsområde i nu

ifrågavarande hänseende.

Beträffande möjligheterna att förmå företag att arbeta på lager anför

delegationen.

I fråga om åtskilliga varor är någon längre tids upplagring otänkbar med

hänsyn till att varorna är underkastade modeväxlingar eller föråldras på

grund av det snabba tekniska framåtskridandet. En enkät inom skogsindu­

strien ger vid handen att representanterna för denna industri bedömer möj­

ligheterna såsom ytterst begränsade att använda den föreslagna lagstiftning­

en för ökad lagerproduktion. Man bör därför inte hysa alltför stora för­

hoppningar att utredningens förslag även med de i och för sig erforderliga

jämkningar, som nedan anges, skulle kunna medföra några större verk­

ningar på sysselsättningsläget annat än inom en mycket begränsad krets

företag.

Delegationen understryker vikten av att arbetsmarknadsstyrelsen icke —

som fallet är med flertalet andra investeringsändamål — skall kunna fram­

Kiingl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

tvinga ökad lagerhållning. Detta innebär givetvis också, framhåller delega­

tionen, att även om arbetsmarknadsstyrelsen anser att ett företag hellre bör

använda fondmedlen till lageruppbyggnad än till annat ändamål, detta inte

får hindra att tillstånd ges enligt företagets val, om detta eljest enligt för­

fattningens syfte är motiverat.

Enligt Kooperativa förbundets mening är anordningen med finansierings­

hjälp en onödig och för företagen under vissa omständigheter tämligen disku­

tabel omväg över en enkel långivning från riksbanken för samma syfte i de

fall företag skulle reflektera på produktion i lager. Förbundet tillägger.

Det överlämnas vidare i förslaget åt arbetsmarknadsstyrelsen att bevilja

tillstånd i enlighet med principen att dessa bör tjäna ett vidmakthållande

av arbetskraftens sysselsättning i så hög grad som möjligt via lagerinveste­

ringarna. Detta kan påtagligen endast ske genom eu bedömning av kostnads-

strukturen inom en industri eller särskilda företag. Utan att ifrågasätta

huruvida inom arbetsmarknadsstyrelsen särskilt utbildade resurser finns

för detta ändamål eller kan ställas till förfogande genom konsultering uti­

från, vill förbundet framhålla, att bedömningen måste vara i hög grad spe­

cialiserad. Tillstånd till en industri, som är högt mekaniserad eller t. o. m

automatiserad och har förhållandevis låga arbetskraftskostnader, d. v. s.

sysselsätter förhållandevis ringa mänsklig arbetskraft, kan icke i samma

grad ha de avsedda verkningarna som tillstånd till industrier av motsatt ka­

raktär.

Förbundet anser för sin del, att mer effektiva verkningar för det avsedda

syftet skulle åstadkommas genom att medge tillfälliga lättnader i de ordi­

narie bestämmelserna för nedskrivningar å lager.

Skånes handelskammare säger sig gärna vilja vitsorda, att den inkoppling

på lagerhållningen, i vilken utredningens förslag främst utmynnar, på vissa

avsnitt av näringslivet i många fall skulle för enskilda näringsföretag med-

töra påtagligt ökade möjligheter i fråga om utnyttjandet av investerings­

fonderna och vad därmed äger samband. Dels får företagen genom rätten att

under begränsad tid disponera över tidigare till följd av avsättning till in­

vesteringsfond insatta medel i riksbanken sin likviditet förbättrad och dels

erhåller de genom investeringsavdraget någon kompensation för ökade ränte-

och lagerkostnader och för prisfallsriskerna under lagringstiden. Dessa båda

faktorer kan otvivelaktigt i en del fall utgöra ett incitament till frivillig

lagerökning. Man kan emellertid enligt handelskammarens mening inte

bortse ifrån, att en statlig konjunkturstyrning via företagens lagerhållning

kan få en direkt negativ effekt genom att den vid vikande konjunkturer

motverkar en önskvärd avveckling av alltför stora varulager, vilka meren­

dels utövar eu pristryckande verkan å marknaden. Förefintligheter av dy­

lika lager snarast förlänger och skärper konjunkturavmattningen och utgör

ofta ett hinder för ett konjunkturomslag i uppåtgående riktning. Detta gäl­

ler inte minst de industrisektorer, som av utredningen speciellt utpekats

i detta sammanhang nämligen malmbrytning, trä, cellulosa och papper samt

järn och stål.

I yttrandet understrykes vidare svårigheten för arbetsmarknadsstyrelsen

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

73

att i det konkreta fallet bedöma den sysselsättningseffekt, som vinnes ge­

nom viss produktionsåtgärd, och att med ledning därav avgöra, huru stort

belopp av investeringsfondsmedel, som får överföras till lagerinvesterings-

konto. Handelskammaren anför härom.

I denna del torde ämbetsverket i allmänhet böra godtaga den utredning,

som av vederbörande företag förebringas. Vid fastställandet av det belopp,

som får överföras, bör för övrigt hänsyn i första hand tagas till kapital­

behovet för den lagerökning, som avses att ifrågakomma, under det att sys­

selsättningseffekten, mätt i antalet sysselsatta arbetare, måste komma i and­

ra hand. Sysselsättningen varierar nämligen med graden av rationalisering

inom respektive företag. Om t. ex. vid ett väl rationaliserat företag 100 ar­

betare beräknas kunna sysselsättas med produktionen av viss varumängd,

medan ett annat mindre väl rationaliserat företag för motsvarande produk­

tion skulle sysselsätta 200 arbetare, bör det senare rimligen icke få till lager-

investeringskonto överföra ett dubbelt så stort belopp som det förra. I moti­

ven bör grunderna för ämbetsverkets avgörande på denna punkt närmare

preciseras.

Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare säger sig särskilt

vilja understryka det uttalande, som gjorts i yttrandet från näringslivets

skattedelegation att man inom skogsindustrien bedömer möjligheterna till

en -— utöver vad nu är fallet — ökad produktion av lager vara ytterst be­

gränsad. Bortsett från rent kommersiella skäl, som talar mot en ytterligare

ökning av skogsindustriens i lågkonjunktur stora produktlager, uppkom­

mer dessutom, framhåller handelskammaren, den stora ökningen häri regel­

mässigt innan sådana sysselsättningsrubbningar uppstått, som motiverar

frisläppandet av investeringsfondsmedlen. I vad på skogsindustrien ankom­

mer torde därför, enligt handelskammarens mening, ett genomförande av de

nu föreslagna reglerna om lagerinvesteringskonto icke vara av betydelse ur

sysselsättningssynpunkt.

Länsstyrelsen i Malmöhus län uttalar att det synes länsstyrelsen som om

en ökad lagertillgång i en marknad, där efterfrågan är ringa, kommer att

verka ytterligare tryckande på kanske redan hårt pressade priser. Konkur­

rensen blir än hårdare, åtminstone på hemmamarknaden, vilket då kom­

mer att kunna verka i motsatt riktning mot den önskvärda, d. v. s. konjunk­

turnedgången kan därigenom komma att förvärras. När det gäller hemma­

marknaden synes, enligt länsstyrelsens mening, verkningarna av överfö­

ring till lagerinvesteringskonto mycket osäkra och problematiska. Länssty­

relsen fortsätter.

Är det däremot fråga om branscher med tillverkning på i huvudsak ex­

port, och framförallt export av malm, trä, cellulosa och papper, blir förhål­

landet annorlunda. Därest tillverkningen kan stimuleras, så att företagen

arbeta på lager vid vikande konjunkturer, så kan delta vara av betydelse för

att få fram eu önskvärd nationell konjunkturutjämning i den mån icke de

svenska exportörerna inbördes konkurrera, då en ökad lagerhållning får

prissänkandc verkan och skärper konkurrensen bolagen emellan. Man kan

dock icke bortse från att ökad lagertillgång verkar förlängande på en rå­

dande internationell lågkonjunktur, och därför blir, då fråga är om export,

!lf Bihang till riksdagens protokoll 1063. 1 samt. Nr 159

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

även utländska konkurrenters lagerhållning av betydelse. De internationella

konjunkturerna efter kriget hava huvudsakligen varit lagerkonjunkturer.

Då rätten till avsättning till konjunkturinvesteringsfond medgives endast

aktiebolag och ekonomiska föreningar förutsätter länsstyrelsen att arbets­

marknadsstyrelsen söker begränsa sina medgivanden till överföring till la-

gerinvesteringskonto till att gälla uppbyggnad av för export avsett lager.

Vidare bör för att förebygga missbruk en fortlöpande lagerökning vara en

förutsättning för åtnjutande av extra investeringsavdrag. Därest förutsätt­

ningarna för överföring till lagerinvesteringskonto icke uppfylles, bör, enligt

länsstyrelsen, stipuleras ett tioprocentigt strafftillägg i enlighet med vad

som övervägts av de sakkunniga.

Enligt arbetsmarknadsstyrelsens mening bör ett realiserande av försla­

get öka möjligheterna att i lägen där så bedömes lämpligt stimulera före­

tagen att producera på lager. Värdet av de föreslagna förmånerna för det

enskilda företaget torde, framhåller styrelsen, i allmänhet främst bli bero­

ende av — förutom investeringsavdragets storlek — dels hur mycket av

investeringsfonderna som får tagas i anspråk, dels under hur lång tid de i

riksbanken insatta medlen får disponeras. Styrelsen delar utredningens upp­

fattning att fastställandet av dessa förmåner bör ske under hänsynstagan­

de till den sysselsättningseffekt som ernås.

Kommerskollegium framhåller, att — då enligt utredningens förslag den

som gör lagerinvestering erhåller påtagligt större förmån än den som gör

annan investering — ett företag kan lockas att välja lagerinvestering även

om ett sådant val i och för sig skulle vara oriktigt och medföra snedvrid­

ning. Detta innebär att den myndighet, som skall pröva gjorda investerings-

ansökningar, ställes inför en grannlaga uppgift.

Utredningens förslag, att arbetsmarknadsstyrelsen skall

äga föreskriva villkor i olika hänseenden för fondernas ianspråk-

tagande för överföring till lagerinvesteringskonto har föranlett erinringar

i flera yttranden.

Näringslivets skattedelegation framhåller, att det över huvud taget inte

är lämpligt att arbetsmarknadsstyrelsen i detalj ger föreskrifter rörande

villkoren för att investeringsfond skall få användas för lagerinvestering. Det

enskilda företaget bör, enligt delegationen, äga självt bedöma, beträffande

vilka varor lageruppbyggnad skall ske. Företaget måste också ha rätt att

självt avgöra om lageruppbyggnaden skall ske under det ena eller andra

avsnittet av den tidsperiod som tillståndet i fråga omfattar, eller vilken per­

sonal, som eventuellt måste friställas. Enligt delegationens uppfattning bör

vidare någon skönsmässig prövning från arbetsmarknadsstyrelsens sida

i fråga om investeringsavdraget inte få förekomma. I princip bör investe­

ringsavdrag få åtnjutas, om företaget uppfyller de förutsättningar, på vilka

tillståndet till ianspråktagandet bygger. Företaget måste nämligen, fram­

håller delegationen, ha underlag för sin bedömning av de fördelar och nack­

delar, som kan vara förenade med en lageruppbyggnad.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

75

Enligt Skånes handelskammare är en förutsättning för att en statlig kon­

junkturstyrning via näringslivets lagerhållning skall kunna accepteras,

att myndigheternas bestämmanderätt begränsas till vad som är oundgängli­

gen nödvändigt för att syftet med förordningen skall kunna uppnås, men

att i övrigt full frihet lämnas åt företagen själva att träffa sina dispositio­

ner efter vad som är lämpligast ur synpunkten av den egna försäljnings-

politiken eller i övrigt för resp. företags skötsel. Handelskammaren anför

vidare.

Den tillståndsgivning, som skall ankomma på arbetsmarknadsstyrelsen,

bör därför vara knuten uteslutande till generella sysselsättningsmässiga

faktorer, medan ämbetsverket däremot icke bör äga befogenhet att mer eller

mindre i detalj lämna föreskrifter rörande produktionens uppläggning i

det ena eller andra hänseendet eller sysselsättningen för den ena eller and­

ra arbetargruppen. Vad nu sagts bör gälla såväl i fråga om tillstånd att an­

vända investeringsfond för uppläggande av lagerinvesteringskonto som i

fråga om tillstånd att åtnjuta investeringsavdrag. Även tidsmässigt bör re­

striktioner i fråga om tillståndens användande undvikas.

Liknande synpunkter anföres av handelskammaren i Gävle.

Kooperativa förbundet finner det otillfredsställande att fondmedlen på

investeringskonto kan när som helst, även före fyraårsperiodens utgång,

återföras till beskattning efter arbetsmarknadsstyrelsens bestämmande. Den

osäkerhet, som härmed skapas för företagen, torde, framhåller förbundet, i

många fall bli avgörande för deras benägenhet att anlita fondmedel för

lagerinvesteringar. En oväntad uppsägning kan ställa ett företag i likvidi-

tetssvårigheter eller hämma utförandet av andra investeringar av betydelse.

Sveriges skogsägareföreningars riksförbund framhåller, att sambandet

mellan ianspråktagandet av investeringsfond för överföring till lagerinves­

teringskonto och vederbörande företags faktiska lagringspolitik får förut­

sättas bli beroende av arbetsmarknadsstyrelsens ställningstagande. Förbun­

det fortsätter.

Den osäkerhet som sålunda föreligger rörande förutsättningarna och vill­

koren för ianspråktagande av investeringsfond för överföring till lagerin­

vesteringskonto kan i viss mån förta incitamentet att stimulera fondav­

sättningen. Här får också beaktas de kostnader som är förenade med en

i sig själv icke produktiv lagerinvestering. För ett företag som kan ha sär­

skilt intresse av lagerinvestering i vissa lägen ter det sig säkerligen svårt,

i många fall omöjligt, att i förväg beräkna om avsättning till investerings­

fond med detta syfte är lönsam eller ej. Det framstår därför som önskvärt

att om möjligt komplettera utredningens förslag med generella tillämpnings­

föreskrifter, som eliminerar den tveksamhet som eljest kan hämma ett önsk­

värt ökat utnyttjande av ifrågavarande instrument.

Frågan om den tid, under vilken de till lagerinveste­

ringskonto överförda medlen skall få kvarstå å kon­

tot — enligt förslaget sammanlagt högst fyra år — har berörts i några

yttranden.

Sveriges köpmannaförbund finner de föreslagna bestämmelserna lämp­

liga men framhåller att den tidrymd om fyra år, varunder de till lagerinves-

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

teringskonto överförda medlen enligt utredningens förslag skall få stå orub­

bade, möjligen bör utsträckas till fem år. Även Skånes handelskammare

anser att tiden bör utsträckas till fem år. Förkortning av tiden bör före­

skrivas endast då särskilda förhållanden därtill givit anledning.

Näringslivets skattedelegation understryker att — om företaget tvingas

att alltför snart åter insätta medlen i riksbanken eller betala skatt för åter­

förda medel — detta kan förorsaka lik vidite tssvårigheter, som får återverk­

ningar i fråga om sysselsättningen. Den föreslagna tiden av fyra år, som

enligt delegationens mening i normalfallet torde vara erforderlig, bör därför

endast undantagsvis förkortas. Av angivna skäl bör också, framhåller dele­

gationen, möjlighet förefinnas att förlänga tiden, om vid tidpunkten för

återföringen betalningssvårigheter skulle uppkomma.

Smålands och Blekinge handelskammare framhåller, att det väl torde fin­

nas anledning antaga att normalt den av utredningen föreslagna tidrym­

den, inom vilken beloppet skall återföras till beskattning, kan anses vara

lämpligt avvägd men anser, att det i viss situation möjligen kan befinnas

önskvärt att tidrymden något utslräckes.

Utredningens förslag att investeringsavdraget skall beräknas

till tjugu procent av det belopp, varmed värdet av lagret av inom företaget

tillverkade hel- och halvfabrikat ökat under beskattningsåret, dock högst

tjugu procent av belopp som överförts till lagerinvesteringskonto, har för­

anlett erinringar i flera remissyttranden.

Sveriges skogsägareföreningars riksförbund konstaterar att förslaget prin­

cipiellt siktar på att i vissa lägen stimulera en produktion på lager och det

särskilda incitament, som investeringsavdraget innebär — vilket måhända

i vissa fall är det mest betydelsefulla — är förbehållet investering i sådana

lager som undergått bearbetning inom företaget. Förbundet anför därefter.

Även om det icke direkt uteslutits, att de kreditmässiga fördelar, som för­

slaget erbjuder, skall kunna komma ifråga även för ökad lagerhållning av

råvaror synes detta betraktas som undantagsfall. Den ståndpunkt som ut­

redningen här intagit, kan väl motiveras när det gäller obearbetade, kanske

ofta importerade råvaror. Förhållandena ställer sig emellertid annorlunda

när det gäller sådana råvaror som redan undergått en betydande bearbet­

ning inom landet. Detta gäller ju i särskild grad skogsindustrins råvarula­

ger, främst då massaved. Den arbetsinsats som redan ägt rum före råvarans

»ingång» i industrins lager är mångfalt större än som sker vid industrins

vidare bearbetning från råvara till halv- eller helfabrikat. Med tanke på den

normalt höga lagerhållningen av råvaror inom skogsindustrin jämfört med

lagren av hel- eller halvfabrikat är det uppenbart att förändringar i indu­

strins lagerhållning av råvaror i vissa lägen kan få mycket betydande verk­

ningar ur samlad arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Även en betydande ök­

ning av lagren av hel- och halvfabrikat kan om den sker på bekostnad av

en starkt minskad lagerhållning av råvara, vad skogsbruket och skogsindu­

strin beträffar, innebära totalt sett negativ verkan på sysselsättningen.

Då de av utredningen framlagda förslagen vad gäller lagerinvestering i

icke ringa grad tar sikte på förhållandena just inom skogsindustrien, krä­

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

77

ver, enligt förbundets mening, här sist angivna synpunkter särskilt beak­

tande. Förbundet hemställer att bestämmelserna ges sådan utformning att

råvarulager av skogsprodukter inom ett företag, oavsett om de undergått

bearbetning inom företaget, ur denna lagstiftnings synpunkt behandlas och

bedömes på samma sätt som lager av inom företaget bearbetade halv- och

helfabrikat.

Liknande synpunkter framföres av handelskammaren i Gävle och handels­

kammaren i Karlstad. Handelskamrarna betonar svårigheten att särskilja

råvaror från hel- och halvfabrikat inom skogsindustrien och viss järnindu­

stri. Att låta avdragets storlek bli beroende av ökningen av totala lagerhåll­

ningen av hel- och halvfabrikat per bokslutsdagen kan vidare, framhålles

det, leda till att företagsekonomiskt icke motiverade uppskov med varule­

veranser över årsskiftena äger rum.

Även länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller, att tillverkningsföretagens

lager i viss utsträckning utgöres av sådana råvaror, exempelvis virke och

järnmalm, där lagervariationerna påverkar sysselsättningen i tidigare pro-

duktionsled. Investeringsavdraget bör därför beräknas å värdet av hela la­

gerökningen. Länsstyrelsen tillägger.

Mot en sådan utvidgning av rätten att erhålla investeringsavdrag kan vis­

serligen anmärkas att de avsedda lagerökningarna i viss utsträckning kom­

ma att avse importerade varor, varvid den primära effekten blir en ogynn­

sam inverkan på betalningsbalansen medan den direkta inverkan på den

inhemska efterfrågan på arbetskraft får antagas bliva förhållandevis ringa.

Motsvarande synpunkter gälla emellertid även utredningens förslag i de fall

lagerökningen av hel- och halvfabrikat baserats på utländska råvaror. Beträf­

fande rätten att erhålla investeringsavdrag vid investering i importerade

maskiner och inventarier gäller enahanda förhållande. Sett i ett större sam­

manhang torde också den indirekta effekten å den inhemska arbetskrafts-

efterfrågan via utrikeshandeln böra beaktas. Om man därtill beaktar de

praktiska fördelar, som en sådan utvidgning i rätten att erhålla investe­

ringsavdrag medför — bland annat undvikes alla problem med gränsdrag­

ning mellan hel- och halvfabrikat å ena sidan och andra varor å andra si­

dan — lärer de befarade negativa verkningarna å betalningsbalansen icke

kunna anses utgöra avgörande hinder för den nu åsyftade utvidgningen i av-

dragsrätten.

Länsstyrelsen anser det önskvärt att stimulans till konjunkturstabilise-

rande lagervariationer beredes även distributionsföretag bl. a. med hänsyn

till önskemålet av ett jämnare utnyttjande av lagerutrymmen och en sprid­

ning av prisfallsriskerna.

Liknande synpunkter framföres av länsstyrelsen i Norrbottens län.

Skånes handelskammare anser det utgöra en svaghet i förslaget att en­

dast hd- och halvfabrikat, som tillverkats inom företaget, får tagas med i

beräkningen av investeringsavdraget men icke råvaror och icke hel- och

halvfabrikat, som inköpts från annat håll. Detta gör bl. a. utt handeln icke

kommer i åtnjutande av avdraget. Även betages, konstaterar handelskam­

maren, sådana industriföretag, som i huvudsak bygger på tillverkning ge­

nom underleverantörer, som de dessutom till stor del finansierar, från rät­

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

ten till lagerinvesteringsavdrag för den del av lagerhållningen, som de ej till­

verkar själva. Handelskammaren anför vidare.

Förutom att en dylik regel kan komma att föranleda omöjliga gränspro­

blem genom svårigheten att avgöra vad som i det konkreta fallet är råvara

och vad är hel- och halvfabrikat — och dessutom i bokföringen icke alltid

upprätthålles någon strikt åtskillnad mellan den ena och andra kategorien,

menar Handelskammaren att det sysselsättningsmässiga syftet skulle till­

godoses lika bra och t. o. m. bättre om det bokförda lagret såsom sådant

tjänar som underlag för beräkningen, oavsett om varorna tillverkats vid

den egna fabriken eller inköpts från annat håll inom landet. Sysselsättnings­

effekten skulle därmed spridas över ett större område av näringslivet. Där­

till kommer — vilket i detta sammanhang måste vara av betydelse — att ett

lager, som ligger hos en köpare, enligt all erfarenhet icke utövar samma pris­

tryckande verkan, som det gör hos säljaren/producenten.

Liknande synpunkter framföres av Sveriges köpmannaförbund.

Konjunkturinstitutet framhåller, att man — på basis av svensk statistik

samt USA:s korttidsstatistik över lager — kan iakttaga att råvarulagren

svänger tidigare i konjunkturförloppet än färdigvarulagren. Skall man på

ett tidigt stadium påverka en konjunkturnedgång, måste det vara väsentligt

att stoppa avvecklingen av råvarulagren. Institutet tillägger.

Som försvar för utredningens förslag kan anföras, att en stor del av rå­

varulagren sannolikt utgörs av importerade varor. En ökning av råvarulag­

ren skulle under sådana omständigheter endast i mindre utsträckning på­

verka produktionen inom landet, om inte motsvarande åtgärder samtidigt

vidtogs utomlands. Dessutom bör påpekas att en internationell konjunktur­

nedgång, för ett land med ambitiösare konjunkturpolitik än övriga länder,

medför en risk för kraftig nedgång i valutareserven. Det måste emellertid

påpekas, att åtgärder för att öka färdigvarulagren också medför en stimu­

lans till importökning. Hur stor del av lagerökningseffekten som stannar

inom landet beror på hur stor del den importerade råvaruandelen är av det

totala varuvärdet. Om man skall stimulera råvarulagren, blir således en

fråga om avvägning mellan konjunkturpolitiska fördelar och valutapolitis­

ka risker.

Näringslivets skattedelegation framhåller, att lagerförhållandena inom

koncerner med utländska dotterbolag erbjuder ett särskilt problem. För att

minska riskerna med den ökade lagerhållningen kan det tillverkande mo­

derbolaget tvingas fördela lagret på sina utländska dotterbolag. På grund av

lagstiftning i vissa främmande länder kan moderbolaget t. ex. inte använda

sig av metoden med konsignationslager. Det är, enligt delegationen, rimligt

att för sådana speciella fall möjlighet ges till en helhetsbedömning av kon­

cernens lager av dylika produkter. Delegationen framhåller vidare.

Det torde förekomma inom företag, som arbetar med olika produkter, att

framställningen av vissa av produkterna har mycket ringa betydelse ur sys­

selsättningssynpunkt, medan framställningen av andra produkter är av

mycket stor vikt för upprätthållandet av sysselsättningen. I sådana fall re­

duceras värdet av investeringsavdraget, ehuru kostnader och risker inte

minskar. För att kunna fullt utnyttja rätten till investeringsavdrag måste

företaget öka lagret av samtliga produkter, oavsett om tillverkningen därav

79

är sysselsättningsfrämjande eller ej. För att få ett mer rättvisande resultat

bör arbetsmarknadsstyrelsen kunna på ansökan av vederbörande foretag

med«e, att vid investeringsavdragets beräknande hänsyn inte skall tas till

andra i lagret ingående produkter än sådana, vilka företaget angivit i sin

ansökan. Én minskning av lagret av övriga produkter skulle därvid icke om­

intetgöra rätten till avdrag.

Skånes handelskammare ifrågasätter, huruvida icke vid investeringsav­

dragets bestämmande, när särskilda skäl därtill är, hänsyn jämväl bör tagas

till lagerökning, som ägt rum under närmast föregående beskattningsår.

Handelskammaren anför härom.

Bestämmelsen att investeringsavdraget skall hänföra sig till den lagerok-

ning, som ägt rum under beskattningsåret, innebär, såvitt Handelskammaren

kan bedöma, i det aktuella läget, att de företag, som redan under narmast

föregående år drabbades av avsättningssvårigheter och för att hålla uppe

sysselsättningen redan då nödgades börja arbeta på lager, blir betagen möj­

ligheten att erhålla investeringsavdraget i förhållande till den lageroknmg,

som skett sistnämnda år. Detta torde bl. a. vara fallet med skogsindustrierna.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län betonar att en konstlad lagerök­

ning, som åstadkommes genom ändring av bokslutet hos ett företag med

säsongmässigt starkt varierande lager, inte bör godtagas. Länsstyrelsen till­

lägger.

Det må framhållas, att utredningens förslag angående avdragets beräk-

ning icke synes invändningsfritt. Ett företag, som övergår från ett system

med underleverantörer av halvfabrikat till större egen tillverkning harav,

kommer enligt utredningens förslag i åtnjutande av investeringsavdrag, trots

att någon reell ökning av sysselsättningsmöjligheterna i samhället icke agt

rum. Det torde därför som förutsättning för investeringsavdrag bora kravas

såväl att lagret av hel- och halvfabrikat ökat som att lagret i dess helhet un­

dergått ökning under beskattningsåret. Investeringsavdraget bör därvid ut­

mätas efter det lägsta belopp, som framkommer vid dessa två beräkningar.

________ _ vid en beräkning av investeringsavdrag torde beräkningsgrunden

för avdragets bestämmande böra vara entydig. Med hänsyn härtill och då

flertalet företag för närvarande lära inventera sina varulager utan beaktan­

de av ränta på eget kapital synes bestämmelse böra införas angående inven­

tering av varulager enligt denna norm för alla företag, som påyrka investe­

ringsavdrag i anledning av lagerökning.

Liknande synpunkter framföres av kammarrätten.

Att investeringsavdraget enligt förslaget gjorts beroende av ökningen

av lagrets värde har föranlett erinringar i några remissyttianden.

Näringslivets skattedelegation framhåller att, i samband med en vikande

konjunktur, prissänkningar regelmässigt inträder, varför lagret kan öka

volymmässigt sett utan att dess värde stiger. För att investeringsavdraget

skall ge tillräcklig effekt skulle det, enligt delegationen, vara mera ändamåls­

enligt att anknyta beräkningen av investeringsavdraget till någon annan fak­

tor än värdeökningen av lagret, t. ex. till förändringar i lagrets storlek. In­

vesteringsavdrag borde således kunna utgå med viss procent av värdet av

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

80

den ökade lagervolymen enligt de priser, som rådde vid ansökningstillfället.

Då detta av praktiska skäl endast torde kunna komma i fråga i sådana fall,

då företaget har ett förhållandevis homogent lager, bör, enligt delegationen,

möjlighet finnas för det företag som så önskar att få investeringsavdraget

beräknat på ökningen av lagrets värde.

Liknande synpunkter anföres av Kooperativa förbundet och handelskam­

maren i Gävle.

Skånes handelskammare förordar, att avdraget alternativt sättes i förhål­

lande till värdet av den ökade lagervolymen i enlighet med de priser som ut­

gick vid beskattningsårets ingång.

Allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden framhåller

att i lagtexten bör angivas att vid beräkning av värdet av lagerökningen lag­

ret vid beskattningsårets in- och utgång skall beräknas efter enhetliga pri­

ser.

Överståthållarämbetet ifrågasätter om icke i förordningen borde intagas

bestämmelser om skyldighet för företag, som visst taxeringsår äger åtnjuta

investeringsavdrag på grund av lagerinvestering, att vid deklarationen foga

uppgift rörande beräkningen av värdeökningen av varulagret under det ak­

tuella beskattningsåret.

Beträffande storleken av den procentsats, efter vilken investerings­

avdraget skall utgå, framhåller konjunkturinstitutet, att det av utredning­

en föreslagna 20-procentsavdraget i de allra flesta fall torde vara för litet

för att över huvud taget verka som stimulans till »övernormala» lagerin­

vesteringar. Institutet anser att storleken av nämnda avdrag måste bli fö­

remål för förnyad prövning innan statsmakterna fattar något beslut i den­

na fråga.

Näringslivets skattedelegation anser det inte böra ifrågakomma att sätta

procentsatsen lägre än vad utredningen stannat för, eftersom genomsnitt­

liga årliga lagringskostnader brukar beräknas uppgå till 15 å 20 procent

av lagrets värde. Snarare föreligger, enligt delegationen, anledning att över­

väga om icke procentsatsen bör höjas ytterligare för att därutöver kompen­

sera förluster på grund av prisfall.

Skånes handelskammare förordar att procentsatsen sättes till 25 procent.

Handelskammaren i Gävle framhåller att det är nödvändigt att företagaren

får skälig tid på sig för att utnyttja avdragen.

Överståthållarämbetet ifrågasätter om inte procentsatsen för investerings­

avdraget, åtminstone till en början, bör sättas till tio. Steget från ett tiopro-

centigt till ett tjuguprocentigt avdrag är, framhåller ämbetet, onekligen av­

sevärt och det ter sig ur flera synpunkter mindre tillfredsställande att efter

en eventuell omprövning av procentsatsen behöva vidtaga en sänkning av

densamma.

Även länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och

Västmanlands län förordar att investeringsavdraget tills vidare begränsas

till tio procent.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1968

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

81

Länsstyrelsen i Värmlands län förordar, för att undvika att en tillfällig

lagerökning i alltför hög grad premieras, att investeringsavdraget fördelas

på två år. Länsstyrelsen fortsätter.

I promemorian framhålles att det kan vara anledning att inte medge in-

vesteringsavdrag för lagerökning om tillstånd till överföring till investe­

ringsfond meddelas vid slutet av ett räkenskapsår. Länsstyrelsen, som delar

denna uppfattning, ifrågasätter därjämte — med tanke på att en skattepre-

miering av lagerökningar av i nästföregående stycke omnämnt slag så långt

möjligt skall undvikas och att det även kan vara av värde att i tiden något

utsträcka den stimulans till investeringar, som avdragsreglerna äro ämnade

att ge — om ej investeringsavdraget kunde utformas exempelvis på det sät­

tet, att avdraget för lagerökning under ett beskattningsår begränsades till

10 procent av ökningen men att ytterligare avdrag — förutsatt att villko­

ren i övrigt för avdragsrätt även äro uppfyllda det efterföljande året —

medgåves med 10 procent av nämnda lagerökning i den mån den vidmakt-

hölles under det nästfoljande året. Har dessutom ytterligare lagerökning

uppstått under sistnämnda år, skulle även denna ökning berättiga till avdrag

efter samma regel. En sådan uppdelning av avdraget på två år synes ej

nämnvärt öka de praktiska svårigheterna vid förordningens tillämpning.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser, för att missbruk skall

förhindras, att ett tillägg bör ske vid återföring av belopp från lagerinves-

teringskonto i de fall företag icke fullgjort vad som förutsatts för avsätt­

ning till dylikt konto. Tillägget torde förslagsvis kunna bestämmas till 20

procent av avsättningens belopp. Ur sysselsättningspolitisk synpunkt synes,

enligt länsstyrelsen, en sådan föreskrift vara till fördel. Procenttalet mot­

svarar icke mer än ca 5 procent årlig ränta under en fyraårsperiod å de me­

del, som företaget uttagit från riksbanken och under tiden disponerat i

rörelsen.

Liknande synpunkter framföres av länsstyrelsen i Malmöhus län.

Flera remissinstanser har helt tillstyrkt utredningens förslag till åtgärder

i syfte att stimulera lagerinvesteringar eller har lämnat förslaget utan er­

inran. Hit hör bl. a. lantbrukets skattedelegation, Sveriges hantverks- och

industriorganisation, Sveriges skogsägareförbund, Svenska företagares riks­

förbund, Gotlands handelskammare, handelskammaren i Göteborg samt

Norrbottens och Västerbottens läns handelskammare. Vidare har Svenska

stadsförbundet och Svenska landskommunernas förbund samt flera läns­

styrelser lämnat förslaget utan erinran.

Även Landsorganisationen i Sverige, Sveriges akademikers centralorgani­

sation samt Tjänstemännens centralorganisation tillstyrker förslaget.

Tjänstemännens centralorganisation tillägger dock.

TCO utgår emellertid från att arbetsmarknadsstyrelsen i början försöker

samla erfarenhet om lagerinvesteringskontonas inverkan på likviditeten och

produktionsplaneringen i företagen så att åtgärderna framdeles kan bli rik­

tigt avvägda med hänsyn till det syfte investeringsfondspolitiken har. Det

är i detta sammanhang också viktigt framhålla, alt de sysselsättningsstöd-

jande åtgärderna via investeringsfondspolitiken inte får leda till att hinder

uppslår för eu arbelskraftsrörlighct som i och för sig är önskvärd ur mera

82

långsiktig nationalekonomisk synpunkt. TCO anser, att det genom samord­

ning av arbetsmarknadsstyrelsens förmedlings- och omskolningsverksam-

het med investeringsfondsbeslut är möjligt att beakta denna synpunkt. I

utredningen har man pekat på möjligheten att lagervariationerna ibland kan

leda till förstärkta konjunktursvängningar lika väl som till utjämnade så­

dana. TCO förutsätter att man noga studerar sådana effekter för att investe-

ringsfondspolitiken framdeles enbart skall främja en produktionsutjämning

via lagerhållningen.

Sveriges advokatsamfund tillstyrker de föreslagna åtgärderna i syfte att

stimulera lagerinvesteringar och tillägger, att styrelsen förutsätter att med­

givande icke kommer att lämnas i andra fall än då en lagerökning är för­

enlig med en sund ekonomisk utveckling och att medgivande sålunda i regel

icke kommer att lämnas i de fall då en lågkonjunktur i en viss bransch är

föranledd av strukturförändring eller överkapacitet inom denna bransch.

Näringslivets skattedelegation framhåller följande.

Med hänsyn till de verkningar på avsättningsmöjligheterna och prisbild­

ningen, som kan följa med en ansökan av ett företag om rätt att få ta in­

vesteringsfond i anspråk för lagerökning, bör ansökan jämte tillhörande

handlingar åtnjuta samma sekretesskydd som deklarationshandlingar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Departementschefen

Utredningen har konstaterat att de nuvarande möjligheterna att använda

investeringsfond för nedskrivning av lager saknar betydelse i den praktiska

tillämpningen och anser att dessa bestämmelser därför bör utgå. I stället

föreslår utredningen att arbetsmarknadsstyrelsen —• i syfte att stimulera

företag att under tider med avsättningssvårigheter fortsätta sin produktion

och arbeta på lager —- skall kunna medgiva att investeringsfond får tagas i

anspråk för överföring till lagerinvesteringskonto. Företag som enligt sådant

medgivande överfört fondmedel till lagerinvesteringskonto skall enligt för­

slaget från riksbanken äga uttaga mot det överförda beloppet svarande in­

sättning å konto för investering (40 resp. 46 procent av överfört belopp).

De från riksbanken uttagna medlen får företaget räntefritt disponera under

tid som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer dock högst under samman­

lagt fyra år. Efter denna tid skall det till lagerinvesteringskontot överförda

beloppet upptagas som skattepliktig intäkt, dock utan det tillägg som är

föreskrivet då fondmedel eljest återföres till beskattning. Företaget skall

samma år som återföringen sker kunna göra ny avsättning till investerings­

fond motsvarande det återförda beloppet.

Enligt förslaget skall vidare företag, som fått taga investeringsfond i an­

språk för överföring till lagerinvesteringskonto, kunna enligt arbetsmark­

nadsstyrelsens bestämmande erhålla ett särskilt avdrag, investeringsavdrag,

motsvarande 20 procent av det belopp, varmed värdet av företagets lager av

hel- och halvfabrikat ökat under beskattningsåren i fråga, dock högst 20

procent av det belopp, som överförts till lagerinvesteringskonto. Medgivandet

Kungl. Maj. ts proposition nr 159

dr

1963

83

att överföra medel till lagerinvesteringskonto skall enligt förslaget inte mins­

ka företagens rätt att nedskriva lagret enligt kommunalskattelagens regler.

Utredningens förslag i denna del har fått ett ganska reserverat mottagande

från näringslivets organisationer och även från andra remissinstanser.

Många anser att de förmåner man kan erbjuda genom investeringsfondslag-

stiftningen är för små för att de skall kunna utgöra någon stimulans till fri­

villiga lagerökningar. De kostnader och risker som en lagerökning för med

sig är alltför stora. Det framhålles vidare från några i-emissinstansers sida,

att det kan ligga en fara i att stimulera företag att arbeta på lager, enär la­

gerökningar kan medföra spekulationer i prisfall och leda till köpstrejk,

varigenom lågkonjunkturen kan förvärras eller förlängas. Vidare framhål­

les risken för att man genom den kreditgivning som förslaget innebär stödjer

företag vilka bör avvecklas.

Såsom bl. a. konjunkturinstitutet framhåller torde det inte finnas till­

räckliga incitament hos företagarna att genom sin lagerpolitik på färdig-

varusidan neutralisera fluktuationer i omsättningen. Den tanken ligger där­

för nära till hands att det allmänna genom särskilda åtgärder skall kun­

na stimulera föi-etagen till en sådan lagerpolitik. Jag delar emellertid den

uppfattning, som kommit till uttryck i många remissyttranden, att de kost­

nader och de risker en dylik lagerpolitik medför i regel är så stora att det

allmänna inte kan erbjuda tillräckliga förmåner. Det bör enligt min mening

inte ifrågakomma att det allmänna påtager sig företagens risker genom att

lämna prisgarantier.

De förmåner i skattehänseende in. m. man kan erbjuda genom investe-

ringsfondslagstiftningen torde aldrig kunna göras så stora, att man genom

dessa förmåner kan stimulera företagen till en lagerproduktion, som är till

skada för företaget. Givetvis kan det aldrig bli fråga om att tvinga ett före­

tag att överföra medel till lagerinvesteringskonto. Men även om förmånerna

inte skulle vara tillräckliga för att förmå företag att ändra sin lagerpolitik,

torde dock bestämmelser av det slag utredningen förordat inte vara helt

utan värde. Ett företag, som med hänsyn till sina anställda eller av andra

skäl fortsätter sin produktion trots avsättningssvårigheter, kan genom de

föreslagna bestämmelserna få en likviditetsförstärkning och en skattelätt­

nad. Företaget får härigenom ersättning för de medel, som bundits i det öka­

de lagret, och kan genom likviditetsförstärkningen få möjlighet att göra

även andra investeringar än i lager, vilka investeringar eljest kanske skulle

fått anstå. Jag anser därför övervägande skäl tala för att man bör pröva

möjligheten att genom investeringsfondslagstiftningen understödja de före­

lag, som av en eller annan orsak fortsätter sin produktion trots avsättnings­

svårigheter. Det ligger i sakens natur att rätt att avsätta till lagerinveste­

ringskonto endast skall ges efter prövning i det särskilda fallet. En för­

utsättning för bifall bör därvid under alla förhållanden vara att det är uppen­

bart att fråga inte är om ett företag, som inte har någoix framtid utan bör

avvecklas. Givetvis kan prövningen av ansökningar att få överföra medel

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1993

till lagerinvesteringskonto i vissa fall bli svår att göra. Innan erfarenhet

vunnits av de nya reglerna bör därför viss försiktighet iakttagas i fråga

om tillståndsgivningen.

Utredningens uttalande, att de förmåner som genom investeringsfonds-

lagstiftningen kan erbjudas företagen är dels en likviditetsförstärkning ge­

nom att företagen under viss tid får disponera de i riksbanken insatta med­

len, dels en skattelättnad i form av ett investeringsavdrag, har lämnats utan

erinran av remissinstanserna. Även den föreslagna tekniska utformningen

av bestämmelserna har i princip godtagits. För egen del kan jag tillstyrka

att bestämmelserna utformas i huvudsaklig överensstämmelse med de sak­

kunnigas förslag.

Den tid, under vilken företag som fått tillstånd alt överföra fondmedel till

lagerinvesteringskonto skall få räntefritt disponera de i riksbanken inbeta­

lade medlen, har av utredningen föreslagits till högst fyra år. Enligt försla­

get skall dock arbetsmarknadsstyrelsen kunna föreskriva en kortare tid. Den

föreslagna maximitiden, fyra år, har av remissinstanserna i regel bedömts

vara tillräcklig i normalfallen. Däremot har i flera yttranden framhållits

att maximitiden alltid bör gälla i de fall tillstånd ges och att arbetsmarknads­

styrelsen inte skall ha möjlighet föreskriva kortare tid.

Enligt utredningens förslag skall det ankomma på arbetsmarknadsstyrel­

sen att bestämma storleken av det belopp, som i varje särskilt fall får över­

föras till lagerinvesteringskonto. Styrelsen har alltså möjlighet att avväga

de förmåner som ges, genom att föreskriva att ett större eller mindre belopp

får överföras. Under sådana förhållanden synes den tid, under vilken före­

tagen skall få disponera de mot de överförda fondmedlen svarande insätt­

ningarna i riksbanken, kunna vara densamma i samtliga fall då tillstånd

ges. Denna tid synes böra bestämmas till fyra år. Att tvångsvis återföra

fondmedlen till beskattning före utgången av fyraårsperioden anser jag så­

ledes inte böra ifrågakomma. Detta förutsätter emellertid att tillstånd ges

först efter noggrann prövning i det enskilda fallet.

Några remissinstanser har framhållit att det bör finnas möjlighet för före­

tag, som fått överföra medel till lagerinvesteringskonto, att få tiden förlängd

om likviditetssvårigheter alltjämt skulle föreligga då fyraårstiden utgår.

Även enligt min mening är det rimligt att en sådan möjlighet öppnas. Om

tiden förlänges, bör emellertid ränta utgå. De medel som inbetalats i riksban­

ken är visserligen formellt företagets medel men de är i realiteten att anse

som skattemedel, enär de motsvarar det belopp som företaget skulle fått er­

lägga i skatt, därest avsättning till investeringsfond inte gjorts. Av praktis­

ka skäl bör räntekompensationen uttagas på det sätt att ett extra tillägg

göres, då fondmedlen återföres till beskattning. Storleken av detta tillägg

blir beroende av den ytterligare tid, som företaget får disponera de i riks­

banken inbetalade medlen. Tillägget bör avvägas så att den ökade skatten

motsvarar skälig ränta. Fråga om dylik förlängning av tiden synes böra av­

göras av Kungl. Maj :t. Det får därvid ankomma på Kungl. Maj :t att bestäm­

ma det extra tillägg som skall ske vid återföringen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

85

När återföring till beskattning sker av medel, som överförts till lagerin-

vesteringskonto, bör företaget, såsom utredningen föreslagit, samma år kun­

na verkställa ny avsättning till investeringsfond. Denna nya avsättning skall

alltid kunna motsvara det återförda beloppet jämte eventuellt tillägg.

Beträffande investeringsavdraget synes mig övervägande skäl tala för att

bestämma detta till viss procent av värdet av hela lagerökningen, således

även ökningen av råvarulagret. En viss försiktighet måste dock därvid iakt­

tagas och jag förordar därför att procentsatsen i vart fall tills vidare inte

sättes högre än tio. Det bör, såsom utredningen föreslagit, ankomma på

den beslutande myndigheten att föreskriva, för vilket eller vilka beskatt­

ningsår investeringsavdrag skall få åtnjutas. Härigenom erhålles bl. a. viss

möjlighet att påverka takten i lageruppbyggnaden.

Investeringsavdraget synes av praktiska skäl böra beräknas till tio pro­

cent av värdet av lagerökningen under det eller de beskattningsår den be­

slutande myndigheten föreskriver. Några specialregler för beräkning av vär­

det av lagerökningen anser jag inte böra föreskrivas. Företagen skall i sina

deklarationer lämna uppgift om lagrens värde (anskaffnings- och tillverk­

ningsvärdet eller återanskaffningsvärdet därest detta är lägre) efter avdrag

för inkurans. Värdet av lagerökningen bör beräknas med utgångspunkt från

dessa värden, därvid det förutsättes att inventeringen skett i enlighet med

bestämmelserna i förordningen den 27 maj 1955 (nr 257) om inventering av

varulager för inkomsttaxeringen samt att samma principer tillämpats vid vär­

desättningen av lagren vid ingången och utgången av beskattningsåret i frå­

ga. Ett på dylikt sätt beräknat värde av lagerökningen under året kan påver­

kas av många olika faktorer i både höjande och sänkande riktning. Någon

justering av värdet med hänsyn härtill anser jag inte böra ske. En förut­

sättning för bestämmelser av det slag här förordats torde nämligen vara att

de inte ställer alltför stora krav på ytterligare kontroll från taxeringsmyndig­

heternas sida.

Investeringsavdraget bör sammanlagt inte få överstiga tio procent av det

belopp som överförts till lagerinvesteringskonto.

Utredningens förslag, att nuvarande bestämmelser att investeringsfond

skall kunna användas för nedskrivning av lager skall utgå, har lämnats utan

erinran av remissinstanserna. Då bestämmelserna torde sakna betydelse i

den praktiska tillämpningen kan jag tillstyrka att de upphäves; dock bör

redan avsatta fonder även i fortsättningen kunna användas för nedskrivning

av lager.

Såsom jag redan tidigare framhållit bör viss försiktighet iakttagas i fråga

om tillståndsgivningen innan erfarenhet vunnits av de nya reglerna. Det är

här i viss mån fråga om en försökslagstiftning och det är därför nödvändigt

att man särskilt noga studerar den effekt, som erhålles genom tillståndsgiv­

ningen. Det torde bli anledning ompröva bestämmelserna sedan viss erfa­

renhet vunnits av desamma.

Frågan om sekretesskydd för ansökningshandlingar torde få upptagas i

annat sammanhang.

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Investeringsavdraget (16 §)

Utredningen

I promemorian erinras till en början om att enligt nuvarande bestämmel­

ser äger det företag, som enligt vederbörligt tillstånd av Kungl. Maj :t eller

arbetsmarknadsstyrelsen tar investeringsfond i anspråk för sitt ändamål —

utom i fall som avses i 9 § 3 mom. — åtnjuta ett extra avdrag vid taxe­

ringen, investeringsavdrag, motsvarande tio procent av de i anspråk tagna

fondmedlen. Investeringsavdraget är detsamma oberoende av för vad slags

investering fonden använts. Härigenom kommer, såsom redan framhållits,

de förmåner, som den nuvarande lagstiftningen erbjuder den som ny-, till-

eller ombygger en byggnad, att bli väsentligt större än för den som tar in­

vesteringsfond i anspråk för annat ändamål t. ex. för reparations- och un­

derhållskostnader, avskrivning å maskiner eller lagernedskrivning. Det är

enligt utredningens mening önskvärt att de förmåner lagstiftningen erbju­

der awäges så att företagen får ökat intresse av att taga fonderna i anspråk

även för andra investeringar än ny-, till- eller ombyggnad av byggnad.

Då det gäller kostnader för grundförbättringar, vilka kostnader enligt

gällande skatteregler över huvud taget inte får avskrivas vid taxeringen —

här bortses från det undantag som numera gäller för täckdikningar och

skogsvägar — samt kostnader för ny-, till- eller ombyggnad av byggnad,

vilka kostnader normalt får avskrivas under mycket lång tid, är förmånen

att med anlitande av investeringsfond få avskriva kostnaderna på en gång

enligt utredningens mening en fullt tillräcklig stimulans. I princip bör där­

för, enligt utredningen, i dylika fall något investeringsavdrag icke få åtnjutas.

Utredningen har emellertid ansett att praktiska skäl talar för att investe­

ringsavdraget bibehålies oförändrat såvitt gäller investeringar, för vilka

investeringsfond för skogsbruk enligt bestämmelserna i 11 § får tagas i an­

språk. Det blir här, framhålles i promemorian, ofta fråga om generella till­

stånd och svårigheter kan därför uppkomma att avgöra om de olika kostna­

der, för vilka fonderna utnyttjats, varit avdragsgilla på en gång vid taxe­

ringen eller ej. Därtill kommer, påpekar utredningen vidare, att även kost­

nader för nyanläggning av permanenta skogsvägar numera till en tredjedel

får avskrivas vid inkomsttaxeringen och att de byggnader, som uppföres

för skogsbrukets behov, ofta har en kort varaktighetstid.

Investeringsavdrag bör däremot, enligt utredningens mening, inte få åt­

njutas då investeringsfond användes för ny-, till- eller ombyggnad av bygg­

nad använd för stadigvarande bruk i rörelse. Ej heller bör investeringsav­

drag medgivas då investeringsfond efter särskilt medgivande får användas

för investering i inkomstslaget annan fastighet. Då sådant medgivande läm­

nas är det i regel fråga om ny-, till- eller ombyggnad. Utredningen tillägger.

Om vårt under 11 § framförda förslag att investeringsfond för rörelse

skall få användas även för ny-, till- eller ombyggnad av förhyrd byggnad

godtages, kunde ifrågasättas om inte investeringsavdrag borde medgivas då

87

fråga är om dylika kostnader eftersom dessa är avdragsgilla på en gång vid

inkomsttaxeringen. Då hyresgästen bekostar ny-, till- eller ombyggnad före­

ligger emellertid ofta intressegemenskap mellan denne och fastighetsägaren

och vi har därför inte velat föreslå någon skillnad i fråga om rätten att åt­

njuta investeringsavdrag, då det gäller investering i egen eller förhyrd fas­

tighet. Vidare bör enligt vår mening investeringsavdrag inte utgå då arbets­

marknadsstyrelsen lämnar tillstånd enligt bestämmelserna i nuvarande 13 §

(enligt vårt förslag 14 §) d. v. s. för olika slag av grundförbättringsarbeten,

vilka normalt icke får avskrivas vid taxeringen. Förmånen att få avskriva

dylika kostnader är ännu större än då fråga är om ny-, till- eller ombyggnad

av byggnad.

Enligt utredningens mening kommer företagens intresse av att få dispo­

nera fonderna för investeringar i byggnader och grundförbättringar att

kvarstå även om investeringsavdraget bortfaller. Med nu gällande avskriv-

ningsregler vid inkomsttaxeringen är, enligt utredningen, förmånen att på

en gång få avskriva kostnader, varom nu är fråga, en fullt tillräcklig sti­

mulans. Vad man vinner genom att borttaga investeringsavdraget, då det

gäller ny-, till- och ombyggnad av byggnad och grundförbättringar, men

bibehålla detsamma för övriga slag av investeringar är, framhålles i pro­

memorian, att det blir en bättre balans mellan de förmåner som lagstift­

ningen erbjuder för olika investeringar.

Emellertid har, framhåller utredningen, många företag verkställt avsätt­

ning till investeringsfond med tanke på att utnyttja dessa medel för bygg­

nadsinvesteringar. Därvid har hänsyn tagits till de förmåner nuvarande reg­

ler erbjuder. Utredningen anser därför att borttagandet av investeringsav­

draget i fråga om byggnadsinvesteringar inte bör ges retroaktiv karaktär. De

nya reglerna föreslås därför gälla endast, då framdeles avsatta fondme­

del tages i anspråk. Då särskilt tillstånd ges enligt 13 § (enligt utredningens

förslag 14 §) d. v. s. för grundförbättringar, bör däremot, enligt utredning­

en, investeringsavdraget bortfalla även då äldre fonder tages i anspråk.

Då fonderna tages i anspråk för andra investeringar än ny-, till- och om­

byggnad av byggnad och för grundförbättringar, anser utredningen att in­

vesteringsavdraget bör bibehållas oförändrat; dock med undantag för lager-

investeringar där utredningen, som redan nämnts, föreslår en höjning. Att

göra någon differentiering av investeringsavdraget för det fall att fonden

användes för anskaffning av maskiner, som får avskrivas på fem år, eller

för kostnader som är avdragsgilla på en gång vid taxeringen, t. ex. repara­

tions- och underhållskostnader, anser utredningen icke böra ifrågakomma.

Inte heller har utredningen funnit anledning föreslå ändring av investerings­

avdraget för de fall då fondmedlen enligt Kungl. Maj :ts tillstånd användes

för kostnader, ämnade att främja avsättningen utomlands av varor som fö­

retaget här i riket tillverkar.

Utredningens förslag om investeringsavdrag vid lagerinvesteringar har

redan behandlats i det föregående.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

88

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Remissyttrandena

Utredningens förslag att borttaga investeringsavdraget då fråga är om

ny-, till- eller ombyggnad av byggnad och grundförbättring har tillstyrkts

eller lämnats utan erinran av flertalet hörda myndigheter och av löntagar­

organisationerna. Näringslivets organisationer har dock i regel avstyrkt för­

slaget i denna del.

Sålunda framhålles i det av näringslivets skattedelegation avgivna yttran­

det, att erfarenheterna från de tillfällen då investeringsfondsmedel fått ta­

gas i anspråk visar, att huvudparten av medlen använts till uppförande av

byggnader. Detta är, enligt delegationen, i och för sig naturligt med hänsyn

till att det vid en mer allmän konjunkturnedgång fordras investeringar av

betydande omfattning, för att de skall få någon reell effekt på sysselsätt­

ningen. Även i fortsättningen måste tyngdpunkten i dylika lägen ligga på

byggnadsinvesteringar, även om förbättrade möjligheter införs att investera

i lager. Därefter anföres.

Ett slopande av investeringsavdraget såvitt avser byggnader skulle såle­

des innebära, att lagstiftningen i ett väsentligt hänseende försämras och

skulle få en ogynnsam inverkan på villigheten att göra fondavsättningar.

Då det för flertalet företag knappast blir fråga om något val mellan lager-

investeringar och byggnadsinvesteringar, är det helt obefogat att slopa inves­

teringsavdraget för byggnader för att göra lagerinvesteringar mera lockan­

de. Tillika bör framhållas, att detta avdrag är välmotiverat med hänsyn till

de kostnadsfördyringar, som av olika skäl brukar uppkomma, då byggnad

uppföres med anlitande av investeringsfondsmedel. I allmänhet blir det då

fråga om uppförande av byggnad under vinterhalvåret och byggnaden måste

ofta uppföras med förhållandevis kort varsel, vilket allt förorsakar mer­

kostnader, även om ett grundligt planeringsarbete föregått. Vidare kan extra

kostnader uppkomma genom att erforderliga maskiner, med hänsyn till

den korta tid som står till buds, ej alltid hinner levereras vid önskvärd tid­

punkt. För sådana fördyringar utgör investeringsavdraget en viss kompen­

sation. Vi avstyrker bestämt, att investeringsavdraget slopas i detta fall.

I särskilt yttrande säger sig Sveriges industriförbund kraftigt vilja un­

derstryka det berättigade i delegerades yrkande om avslag å utredningens

förslag att slopa investeringsavdraget på byggnader.

Kooperativa förbundet framhåller, att byggnadsverksamheten är den, som

i lågkonjunktur kan bereda ett proportionsvis större antal individuella ar­

betstillfällen än andra industrier och därjämte har måhända de största

indirekta återverkningarna på en rad andra industrier i byggnadsmaterial-

och inredningsbranscherna och via dem till en hel rad längre bort i ked­

jan befintliga industrier och produktionsområden. Även om företagen skulle

visa viss preferens för att använda investeringsfond för avskrivning å bygg­

nader, anser förbundet icke, att investeringsavdraget bör borttagas för detta

fall. Detta kommer otvivelaktigt att uppfattas som en försämring av gäl­

lande bestämmelser. Dess återverkan på företagens benägenhet att avsätta

till investeringsfonder är svår att förutse. Enligt förbundets mening finns

därför icke bärande skäl att föreslå borttagandet av investeringsavdraget

för byggnader.

Liknande synpunkter framföres av Svenska företagares riksförbund och

av samtliga de handelskammare som avgivit yttrande. Gotlands handels­

kammare anser att innan avdraget helt borttages konsekvenserna härav bör

närmare studeras genom en sänkning till fem procent.

Länsstgrelsen i Malmöhus län finner de skäl som anförts för slopande

av investeringsavdraget i fråga om byggnader inte helt övertygande. Läns­

styrelsen finner investeringar i byggnader och maskiner önskvärda och

lämpliga för att dämpa såväl låg- som högkonjunkturerna. Det föreligger

givetvis ett nära samband mellan byggnads- och maskininvesteringar. Att

slopa investeringsavdraget för investeringar i byggnader kan enligt länssty­

relsens uppfattning bidraga till att industriens intresse för avsättningar till

investeringsfonder minskar.

Länsstgrelsen i Värmlands län framhåller, att en ökad stimulans till la­

gerinvesteringar kan i och för sig anses ägnad att dämpa företagens benä­

genhet till investeringar av andra slag och anför därefter.

Utredningen har samtidigt föreslagit att investeringsavdraget för om-, ny-

eller tillbyggnad av byggnad samt för grundförbättringsarbeten skall bort­

tagas, vilket även verkar i samma riktning. Med hänsyn till svårigheten att

nu bedöma effekten av en ändring i reglerna för lagerinvesteringar kan

det dock vara skäl att tillsvidare förhålla sig avvaktande vad beträffar bort­

tagandet av investeringsavdraget för byggnader. Nuvarande bestämmelser

giva visserligen, som utredningen framhållit, en större förmån vid investe­

ringar i byggnader och markanläggningar än i maskiner m. in. men detta

synes ej helt omotiverat vad gäller byggnader med hänsyn till att investe­

ringar i byggnader ofta torde ha nyckelkaraktär och att de med hänsyn

till sin bundenhet kunna te sig särskilt riskabla för företagen under en låg­

konjunktur, vilket framförallt torde gälla anläggningar på mindre orter och

landsbygden.

Icke heller länsstyrelsen i Jämtlands län anser att utredningen förebragt

övertygande skäl för att borttaga investeringsavdraget då fonderna tages

i anspråk för ny-, till- eller ombyggnad och tillägger.

Det nuvarande avdraget vid investering i byggnad torde i vart fall icke

hava medfört någon olämplig inriktning i investeringsverksamheten. I det­

ta sammanhang synes också böra uppmärksammas sambandet mellan loka­

liserings- och konjunkturpolitiken. Lokaliseringspolitiken är visserligen me­

ra en struktur- än en konjunkturfråga. Åtgärder i fråga om sysselsättning­

en torde dock alltid i lägre eller högre grad öva inverkan på näringslivets

lokalisering.

Liknande synpunkter anföres av länsstyrelsen i Norrbottens län.

Riksskattenämnden framhåller, att — om utredningens förslag att bort­

taga investeringsavdraget då rörelsefond används för investering i byggnad

— investeringsavdrag inte heller bör få åtnjutas, då skogsfond tages i an­

språk för grundförbättring eller för uppförande av för skogsbruket nödvän­

diga byggnader.

Liknande synpunkter framföres av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

89

90

Arbetsmarknadsstyrelsen understryker, att byggnads- och anläggningsin-

vesteringar från arbetsmarknadsstrategisk synpunkt har en viktigare roll än

övriga investeringsändamål. Erfarenheterna har nämligen, framhåller sty­

relsen, visat att det är möjligt att på detta område åstadkomma en bättre av­

vägd utformning av detaljbestämmelserna med hänsyn till den sysselsätt­

ningseffekt som eftersträvas i det enskilda fallet. Skäl kan från dessa syn­

punkter anföras för att förmånerna vid fondernas ianspråktagande är stör­

re och att därför det tioprocentiga avdraget bibehålies. Styrelsen tillägger.

Med hänsyn till hittillsvarande erfarenheter av den alltför begränsade om­

fattning i vilken investeringsfonder för skogsbruk tillkommit kan enligt

styrelsens mening skäl anföras för en höjning av investeringsavdraget ock­

så när investeringsfond för skogsbruk utnyttjas. Även för lägen då ökade in­

vesteringar speciellt beträffande maskiner och inventarier åsyftas kan lik­

nande synpunkter anföras.

Utredningen föreslår den utvidgningen att fond för rörelse även skall få

tagas i anspråk för kostnader för yrkesutbildning och omskolning. Styrel­

sen noterar detta förslag med tillfredsställelse men ifrågasätter samtidigt

om det föreslagna investeringsavdraget — 10 procent — ger tillräcklig sti­

mulans att ianspråktaga fond för ifrågavarande ändamål.

Departementschefen

Enligt nuvarande bestämmelser är investeringsavdraget detsamma obe­

roende av för vad slags investering fonden använts. Detta innebär att de

förmåner —- ökad avskrivning och investeringsavdrag -— som lagstiftningen

erbjuder den som ny-, till- eller ombygger en byggnad är betydligt större

än för den, som tar fond i anspråk för annat ändamål. Enligt de sakkunni­

gas mening är det önskvärt att de förmåner lagstiftningen erbjuder avvägs

så att företagen får ökat intresse att taga fonderna i anspråk även för andra

investeringar än ny-, till- eller ombyggnad av byggnad.

I syfte att få en lämpligare avvägning av den stimulans som lagstiftning­

en erbjuder för olika slag av investeringar föreslår utredningen, att — då

framtida avsättningar tages i anspråk för ny-, till- och ombyggnad av bygg­

nad — särskilt investeringsavdrag inte skall utgå. Investeringsavdrag skall

vidare enligt förslaget i intet fall utgå då fond tages i anspråk för grundför­

bättringar medan investeringsavdraget bibehålies för övriga slag av inves­

teringar.

Från de remissinstanser, som företräder näringslivet, har förslaget i den­

na del bestämt avstyrkts. Ett borttagande av investeringsavdraget skulle,

framhålles det, minska företagens benägenhet att avsätta till investerings­

fonder.

Jag delar de sakkunnigas uppfattning, att företagens intresse av att få

disponera fonderna för investeringar i byggnader och grundförbättringar

torde komma att kvarstå även om investeringsavdraget skulle bortfalla. Med

nu gällande avskrivningsregler vid inkomsttaxeringen är förmånen att på en

gång få avskriva kostnader, varom nu är fråga, betydande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

91

Hittills har arbetsmarknadsstyrelsen i regel medgivit att hela kostnaden

för byggnaden eller grundförbättringen fått avskrivas, därest företaget haft

investeringsfond av den storleksordningen, vilket inneburit mycket avse­

värda förmåner. Den önskade effekten med investeringsfonderna har här­

igenom otvivelaktigt också uppnåtts. Jag är emellertid icke främmande för

att fiskala skäl kan anföras för att förmånen begränsas. Även om sådana

fall kan komma att aktualiseras anser jag mig dock kunna tillstyrka att in-

vesteringsavdraget kvarstår såvitt gäller ny-, till- eller ombyggnad av bygg­

nad. Däremot kan jag i likhet med utredningen inte finna det motiverat, att

investeringsavdrag medgives då fonden får användas för kostnader, som över

huvud taget inte är avdragsgilla vid taxeringen d. v. s. sådana kostnader

som avses i 13 § i nuvarande förordning (14 § enligt utredningens förslag).

Överföringar inom koncern (20 § 2 mom.)

Utredningen

Utredningen framhåller, att enligt nuvarande bestämmelser får investe­

ringsfond, som avsatts i en viss förvärvskälla, i princip tagas i anspråk en­

dast för investeringar i denna förvärvskälla. Bakom denna huvudregel lig­

ger bl. a. hänsynstagandet till kommunintressena. Från denna huvudregel

har emellertid, konstaterar utredningen, avsteg gjorts, genom föreskriften i

12 § om att investeringsfond efter särskilt medgivande får användas även i

annan förvärvskälla än där avsättningen gjorts. Detta avsteg från huvud­

principen har, framhålles i promemorian, befunnits nödvändigt för att öka

möjligheterna att genom frisläppande av investeringsfonder stimulera till

önskvärda investeringar. Det har nämligen stundom visat sig att investe­

ringar, som i ett visst konjunkturläge varit angelägna att få till stånd, till­

hört annan förvärvskälla än den där avsättning till investeringsfond skett.

Enligt nuvarande bestämmelser kan dock en investeringsfond endast tagas

i anspråk för investeringar, som verkställes av det företag, vilket gjort av­

sättningen.

Erfarenheten har emellertid, framhåller utredningen, visat att, då det

gäller en koncern, investeringsfond i vissa fall har avsatts i ett företag inom

koncernen men att den investering, som från sysselsättningssynpunkt är

önskvärd, bör ske inom ett annat av koncernens företag, vilket saknar in­

vesteringsfond. Med hänsyn härtill framstår det enligt utredningens mening

som önskvärt att viss möjlighet skapas att överflytta investeringsfond även

mellan företag inom en koncern.

En bestämmelse av innebörd att investeringsfond i beskattningshänseen­

de får överflyttas mellan företag inom en koncern innebär emellertid, kon­

staterar utredningen, att man godkänner vinstöverflyttning mellan företa­

gen med avdragsrätt för givaren och skattskyldighet för mottagaren. Det

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

överlåtande företaget har fått avdrag vid avsättningen till investeringsfond.

Det mottagande företaget kan sägas i princip vara skattskyldigt för övertag­

na fondmedel men erhåller samtidigt avdrag för avsättning till investerings­

fond med motsvarande belopp. Utredningen anför därefter.

Enligt nuvarande skattepraxis godtages avdragsrätt för givaren respekti­

ve skattskyldighet för mottagaren för dylik överföring av vinstmedel mellan

företag, s. k. koncernbidrag, endast om speciella förutsättningar föreligger.

Medgives avdragsrätt för koncernbidrag mellan företag, som driver verk­

samhet i olika kommuner, skall vidare — i den mån koncernbidraget inne­

bär en opåkallad vinstöverflyttning mellan företagen — koncernbidraget till

denna del kommunalt beskattas i den kommun, där givarebolaget driver

verksamhet. Detta följer av bestämmelserna i 57 § 3 mom. kommunalskatte­

lagen. Frågan om den skatterättsliga behandlingen av koncernbidragen är

för närvarande föremål för utredning genom särskilda sakkunniga, skatte-

utredningen angående ackumulerad inkomst m. m.

Det bör enligt utredningens mening inte ifrågakomma att nu medgiva eu

obegränsad rätt att överföra investeringsfond mellan företag inom en och

samma koncern. Man skulle då på en omväg tillåta en överföring av vinst­

medel vid beskattningen, som inte kan godtagas enligt gällande skattepraxis.

Även kommunintressena måste här beaktas. Utredningen har därför ansett

sig kunna förorda en rätt till överföring av fondmedel mellan företag endast

under följande förutsättningar.

1. Överföringen skall ske mellan två aktiebolag. Vi har vid våra undersök­

ningar funnit att något behov av regler om rätt att överföra fondmedel mel­

lan två ekonomiska föreningar knappast föreligger. Dylik överföring torde

bli aktuell endast vid fusioner och i dessa fall medger redan gällande reg­

ler att investeringsfond får övertagas. Någon rätt att överföra fondmedel

mellan ett aktiebolag och en ekonomisk förening bör enligt vår mening inte

införas så länge den statliga inkomstskatten utgår efter olika procentsatser

för dessa två företagsformer.

2. överföringen skall ske mellan aktiebolag som står till varandra i för­

hållande moderbolag och helägt dotterbolag eller som utgör helägda dotter­

bolag till ett och samma moderbolag. Ett dotterbolag anses såsom helägt om

moderbolaget i direkt ägo innehar aktier motsvarande mer än nio tiondedelar

av aktiekapitalet i dotterbolaget. I dylika fall beror det i regel på organisa­

toriska eller historiska skäl att verksamheten drives i två eller flera bolag i

stället för hos moderbolaget. Om moderbolaget övertager dotterbolagets

verksamhet kan den investeringsfond, som avsatts hos moderbolaget, använ­

das för investeringar i den övertagna verksamheten och detta även om den

övertagna verksamheten utgör särskild förvärvskälla hos moderbolaget. En

ligt gällande regler äger, som redan nämnts, Kungl. Maj :t medgiva att in­

vesteringsfond, som avsatts i en förvärvskälla, får användas för investering

i annan förvärvskälla. Tilläggas må att, i fall som här avses, dotterbolaget

kan uppgå i moderbolaget genom fusion enligt 174 § 1 mom. lagen den 14

september 1944 om aktiebolag. Sker sådan fusion äger moderbolaget redan

enligt gällande bestämmelser i regel övertaga investeringsfonder.

Vi har övervägt att som villkor för överföring också föreskriva att fråga

skall vara om två s. k. allmänna aktiebolag, d. v. s. att överföring icke skäll

medgivas då ett av bolagen är ett försäkringsbolag eller ett bankbolag. Vi

har dock inte ansett det nödvändigt att uppställa ett sådant villkor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

93

3. Överföringen skall framstå som angelägen antingen för att stimulera

det mottagande bolaget att verkställa en i ett visst konjunkturläge från ar-

betsmarknadssynpunkt önskvärd investering eller för att, på sätt tidigare

beskrivits, förhindra att investeringsfond tvångsvis återföres till beskattning

på grund av de av oss nyss föreslagna reglerna, nämligen då den förvärvs­

källa, vari fonden avsatts, upphör. I det förra fallet, nämligen då investe­

ringsfond överföres för att stimulera det övertagande bolaget till viss inves­

tering, skall regelmässigt inte medgivas överföring av större belopp än som

kräves för den aktuella investeringen.

4. Såsom förutsättning för rätt att överföra investeringsfond för rörelse

bör i princip gälla att det övertagande bolaget driver rörelse och — då fråga

är om investeringsfond för skogsbruk ■— det övertagande bolaget äger jord­

bruksfastighet med skog. Har det övertagande bolaget flera förvärvskällor

rörelse respektive jordbruksfastighet skall i beslutet om överföringen angi­

vas, i vilken förvärvskälla den Övertagna fonden skall anses avsatt.

Emellertid kan, framhåller utredningen, ett bolag, som driver rörelse, vil­

ja överflytta en investeringsfond för rörelse till ett bolag, som endast äger

jordbruksfastighet, för att där tagas i anspråk för investeringar vilka avses

med investeringsfond för skogsbruk. Även en överföring i motsatt riktning

är tänkbar. Vidare kan ett bolag, som driver rörelse, vilja överflytta investe­

ringsfond till ett dotterbolag, som endast äger de fastigheter, vari moderbo­

laget driver sin verksamhet, för att av dotterbolaget tagas i anspråk för in­

vesteringar i dessa fastigheter. Dotterbolaget har i detta fall inte kunnat

verkställa avsättning till investeringsfond, enär dotterbolaget endast haft

inkomst av annan fastighet. Därefter anföres i promemorian.

Ett bolag, som en gång drivit rörelse eller ägt jordbruksfastighet med

skog och då gjort avsättning till investeringsfond, kan enligt gällande be­

stämmelser ha kvar denna investeringsfond trots att bolaget avvecklat sin

rörelse eller sålt sin jordbruksfastighet. Enligt av oss i 20 § 1 mom. föreslag­

na regler skall dylikt bolag tvingas återföra investeringsfonden till beskatt­

ning, därest inte arbetsmarknadsstyrelsen medgiver att fonden får kvarstå

viss tid. En överföring t. ex. av investeringsfond för rörelse till ett bolag,

som endast förvaltar fastigheter, bör därför kunna medgivas under förut­

sättning att arbetsmarknadsstyrelsen lämnar bolaget i fråga tillstånd att un­

der viss tid inneha investeringsfond för rörelse. Därvid skall så anses som

om bolaget avsatt den övertagna investeringsfonden under tid, då bolaget

drivit rörelse, men att rörelsen avvecklats samma beskattningsår som över­

tagandet av fonden skett. En förutsättning för att överföring skall medgivas

är givetvis att arbetsmarknadsstyrelsen även anser sig kunna medgiva det

övertagande bolaget rätt att använda fonden för investering i en förvärvs­

källa som bolaget har. Har det övertagande bolaget inte tagit den övertagna

fonden i anspråk under den tid bolaget enligt arbetsmarknadsstyrelsens be­

slut fått rätt inneha fonden, återföres fonden till beskattning hos bolaget en­

ligt de regler som vi föreslagit beträffande fond som avsatts i förvärvskälla

som sedermera upphört.

Om nu angivna förutsättningar föreligger, bör arbetsmarknadsstyrelsen,

enligt utredningens mening, kunna medgiva att investeringsfond får över­

föras från moderbolag till dotterbolag eller tvärtom eller mellan två syster­

bolag. Därvid måste arbetsmarknadsstyrelsen givetvis taga skälig hänsyn

till kommunintressena. Trots de föreslagna begränsningarna torde, framhål-

94

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

les i promemorian, en överföring av investeringsfond bli möjlig i det helt

övervägande antalet fall, där sådan åtgärd kan anses påkallad. Utredningen

förutsätter att — om framdeles överföring av vinstmedel i form av koncern­

bidrag skulle godtagas i beskattningshänseende i större omfattning än nu

är fallet — det får omprövas, huruvida överföring av investeringsfond skall

tillåtas i större utsträckning än här förordats. Utredningen anför därefter.

Har arbetsmarknadsstyrelsen, på sätt nu angivits, beslutat att investerings­

fond må överföras från ett bolag till ett annat kan detta bokföringsmässigt

ske t. ex. på det sättet att överföringen får formen av ett koncernbidrag å

belopp motsvarande den fond, som skall övertagas. Härigenom uppkommer

hos det överlåtande bolaget en skuld å detta belopp och hos det övertagande

en motsvarande fordran. Hos det överlåtande bolaget debiteras investerings­

fonden med ett belopp svarande mot koncernbidraget. Det övertagande före­

taget gör en avsättning till investeringsfond motsvarande det erhållna kon­

cernbidraget. Den skuld, som det överlåtande bolaget fått till det övertagan­

de, likvideras delvis genom att den mot fondmedlen svarande insättningen i

riksbanken överlåtes på det övertagande bolaget.

I promemorian framhålles, att utredningen inte med det sagda avsett

att lämna föreskrift om hur överförandet bokföringsmässigt bör ske. De

bokföringstransaktioner som göres måste emellertid, framhålles det, för att

övertagandet skall godtagas i beskattningshänseende, resultera i följande.

1. Det överlåtande bolaget skall i utgående balansräkningen för det rä­

kenskapsår, då övertagandet sker, redovisa en investeringsfond som — om

man bortser från ny avsättning som må ha skett under samma år — minskat

med det belopp som fått övertagas.

2. Det övertagande bolaget skall i utgående balansräkningen för det rä­

kenskapsår, då övertagandet sker, redovisa den övertagna fonden eller —

om den tagits i anspråk redan under samma år — vad som återstår av den­

samma.

3. Om överförandet gäller fond enligt 1955 års förordning skall av de i

riksbanken å konto för investering innestående medlen för det övertagande

bolaget ett belopp motsvarande fyrtio eller fyrtiosex procent av den fond,

som får övertagas, överföras till ett motsvarande konto för det övertagande

bolaget.

överföringen av investeringsfond skall givetvis, framhåller utredningen,

inte medföra några konsekvenser i beskattningsavseende för någotdera bola­

get. Inkomsttaxeringen för bolagen skall med andra ord inte påverkas av

överföringen. Något uttryckligt stadgande härom har utredningen inte ansett

erforderligt. Det sagda får, enligt utredningen, anses ligga i uttrycket »att

fonden får i beskattningsavseende övertagas». Det övertagande bolaget trä­

der i det överlåtande bolagets ställe i fråga om rättigheter och skyldigheter

beträffande övertagen fond.

Ett medgivande om överföring av investeringsfond bör, framhåller utred­

ningen, alltid avse de äldsta fondavsättningarna hos det överlåtande bola­

get. Har det överlåtande bolaget fondavsättningar enligt 1947 och äldre års

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

95

förordningar skall tillståndet i första hand avse dessa fonder och därefter

de äldsta avsättningarna enligt 1955 års förordning.

Då arbetsmarknadsstyrelsen meddelat beslut, att investeringsfond enligt

1955 års lagstiftning må övertagas skall det överlåtande bolaget, enligt ut­

redningens förslag, hos riksbanken anhålla att den mot fondmedlen svaran­

de insättningen överföres å det mottagande bolaget. Därvid skall de av det

överlåtande bolaget tidigast insatta medlen först tagas i anspråk. Det överta­

gande bolaget skall anses ha verkställt insättning i riksbanken å tid då det

överlåtande bolaget gjort insättningen i fråga. Den övertagna fonden skall

vidare hos det övertagande bolaget anses avsatt vid den tidpunkt, då fonden

avsattes i det överlåtande bolaget. Så får anses även om det övertagande

bolaget bildats först vid en senare tidpunkt. Detta innebär, framhåller ut­

redningen, att det övertagande bolaget — om vederbörligt tillstånd därtill

erhållits — kan taga fondmedlen i anspråk redan under det räkenskapsår

då fonden övertages.

Det bolag, som övertagit investeringsfond, har, framhålles i promemorian,

givetvis att hos arbetsmarknadsstyrelsen i vanlig ordning begära att fonden

får tagas i anspråk för investering. Intet hindrar att detta sker redan i an­

sökan om rätt att övertaga fonden och att arbetsmarknadsstyrelsen i beslu­

tet om överföring meddelar tillstånd för det övertagande bolaget att taga

fondmedlen i anspråk. Det blir det övertagande bolaget, som med stöd av

detta medgivande äger uttaga medel från riksbanken. Medlen kan inte utta­

gas förrän de överförts å det mottagande bolaget.

Förfaringssättet vid övertagande av investeringsfond blir, framhåller ut­

redningen, således följande.

1. Ansökan hos arbetsmarknadsstyrelsen ingives gemensamt av det över­

låtande och det övertagande bolaget.

2. I denna ansökan kan det övertagande bolaget även anhålla att omedel­

bart få taga den övertagna fonden i anspråk för viss investering.

3. I sitt beslut om övertagande kan arbetsmarknadsstyrelsen i förekom­

mande fall även medgiva, att det övertagande bolaget får taga fonden i an­

språk under viss tid. Denna tid kan innefatta även det räkenskapsår, då

övertagandet sker.

4. Om beslutet meddelar arbetsmarknadsstyrelsen dels bolagen i fråga,

dels riksbanken, dels ock länsstyrelsen, som i sin tur vidarebefordrar med­

delandet till taxeringsmyndigheten.

5. Är fråga om fond enligt 1955 års förordning hemställer det överlåtande

bolaget hos riksbanken med stöd av beslutet att från dess konto för investe­

ring i riksbanken överföres till ett motsvarande konto för det övertagande

bolaget ett belopp motsvarande fyrtio eller fyrtiosex procent av den fond

som får övertagas.

6. Sedan medlen överförts kan det övertagande bolaget med stöd av be­

slutet, om detta även innefattar medgivande att taga fonden i anspråk, ut­

taga medel från riksbanken.

7. I utgående balansräkningen för det räkenskapsår, då fonden överförts,

96

Kungi. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

minskas investeringsfonden hos det överlåtande bolaget med det belopp som

överföres och ökas investeringsfonden hos det övertagande bolaget med mot­

svarande belopp eller med vad därav återstår efter ianspråktagande.

Då överföringen avser fonder enligt 1955 års förordning uppkommer,

framhåller utredningen, frågan, huruvida det övertagande bolaget skall äga

utnyttja den fria sektorn av övertagna fonder. Den fria sektorn kan emel­

lertid vara helt eller delvis utnyttjad av det överlåtande bolaget. Av prak­

tiska skäl synes därför, enligt utredningen, böra föreskrivas att rätten att

utnyttja den fria sektorn bortfaller, då investeringsfond överflyttas. I regel

torde investeringsfond, som överflyttas, vara avsedd att omedelbart tagas i

anspråk för sitt ändamål hos det övertagande bolaget. Förlusten av den fria

sektorn har då inte någon betydelse.

Det förhållandet att investeringsfond fått överflyttas mellan två bolag

bör, framhåller utredningen slutligen, inte hindra att bolagen under sam­

ma beskattningsår gör nya avsättningar till investeringsfond. Därvid får

dock, vid tillämpning av spärregeln enligt 3 §, med årsvinst förstås den

årsvinst som skulle ha redovisats om överföring av fondmedel ej skett.

Remissyttrandena

Utredningens förslag om rätt för arbetsmarknadsstyrelsen att medgiva

överföring av investeringsfond mellan bolag inom en koncern har i princip

tillstyrkts eller lämnats utan erinran i flertalet remissyttranden. Några re­

missinstanser förordar dock att förslaget inte nu genomföres. Sålunda fram­

håller kammarrätten att den av de sakkunniga föreslagna rätten att över­

föra investeringsfond skulle öppna en möjlighet att genom anlitande av

omvägen via investeringsfond erhålla avdrag vid inkomsttaxeringen för läm­

nande av koncernbidrag till alla de ändamål, för vilka investeringsfond må

tagas i anspråk. En sådan ordning skulle, framhåller kammarrätten, inne­

fatta en väsentlig utvidgning av avdragsrätten för koncernbidrag utöver vad

praxis tillåter. Den vore ägnad att ytterligare öka de risker för intrång

i kommunernas intressen av skatternas fördelning, som redan enligt nu

gällande förordning om investeringsfonder föreligger, och skulle icke över­

ensstämma med de principer, som ligger till grund för bestämmelsen i 57 §

3 mom. kommunalskattelagen. Då frågan om koncernbidragens skatterätts-

liga behandling för närvarande är föremål för utredning genom särskilda

sakkunniga synes kammarrätten angeläget att -— för det speciella fall, då

koncernbidrag lämnas vid investeringsfond —- resultatet av denna utredning

icke föregripes.

Liknande synpunkter anföres av länsstyrelsen i Stockholms lån.

överståthållarämbetet ifrågasätter om icke den föreslagna utvidgningen

bör anstå till dess skatteberedningen slutfört sitt arbete. Ämbetet tillägger.

I det nu framlagda förslaget rörande ovannämnda överföring förutsättes,

att aktiebolagen stå till varandra i förhållande moderbolag och helägt dot-

Kungl. Mai:is proposition nr 159 år 1963

97

terbolag eller utgöra helägda dotterbolag till ett och samma moderbolag.

Utredningen lämnar vidare anvisning om förutsättningarna för att ett dot­

terbolag skall anses såsom helägt av moderbolaget. Däremot uppställer ut­

redningen icke några krav med avseende på tidpunkten för koncernförhål­

landets inträdande. Det synes sålunda enligt förslaget vara tillräckligt, att

koncernförhållande råder dä överföringen av fondmedlen verkställes, över-

ståthållarämbetet ifrågasätter emellertid om icke förordningen borde kom­

pletteras med bestämmelse av innehåll att föreskrivet koncernförhållande

skall ha rått redan vid den tidpunkt, då det överlåtande företaget verkställt

fondavsättningen.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län ifrågasätter om inte ett av arbetsmark­

nadsstyrelsen fattat beslut om medgivande av överföring bör föregås av ut­

talande av riksskattenämnden.

Kooperativa förbundet tillstyrker i princip förslaget i nu ifrågavarande

del men vänder sig mot den undantagsställning som getts åt ekonomiska

föreningar. Förbundet anför.

Förbudet mot överföring mellan ekonomiska föreningar motiveras med

icke närmare redovisade »praktiska skäls*. Styrelsen kan svårligen förstå,

att dessa praktiska olägenheter skulle vara av den art att icke samma över-

föringsrätt skulle kunna tillerkännas ekonomiska föreningar som aktie­

bolag. Utredningen hänvisa)- till att fusion i regel torde äga rum, där över-

föringsbehov för ekonomiska föreningar föreligger. Detta synes vara ett allt­

för löst grundat antagande. För övrigt förekommer fall, där gällande fu-

sionsregler icke löser frågan om investeringsfondernas överförande. Styrel­

sen syftar här på det fall, som föreligger då en konsumtionsförening eller

annan kooperativ förening fusioneras med en helägd fastighetsförening, som

ju icke anses som kooperativ i detta sammanhang. Styrelsen vill därför

hemställa, att ekonomiska föreningar i förevarande avseende jämställes med

aktiebolag.

Förbudet mot överföring mellan aktiebolag och ekonomisk förening har

motiverats med skillnad i do skattesatser, som gäller för dessa båda före­

tagsformer. Styrelsen kan förstå motiveringen, även om styrelsen icke anser

den vara alltför tungt vägande i detta sammanhang. Skälet finns f. ö. icke

alls vid överföring från ekonomisk förening till aktiebolag. Även om utred­

ningens skäl för förbud mot överföring från aktiebolag till ekonomisk för­

ening godtages, finns dock ingen rimlig anledning att förhindra överföring

mellan två aktiebolag, som båda är dotterföretag till samma ekonomiska för­

ening. Lagtexten bör därför ändras så, att överföringen mellan aktiebolagen

i detta tänkta fall icke förhindras.

Lantbrukets skattedelegaiion har lämnat utredningens förslag i denna del

utan erinran.

Sveriges köpmannaförbund finner det riktigt att överföring mellan aktie­

bolag och ekonomisk förening icke bör ske, så länge olika procentsatser gäl­

ler vid den statliga inkomstskatten för dessa två företagsformer.

Skånes handelskammare framhåller, att bestämmelsen att medgivande

om överföring av investeringsfond endast får lämnas till helägda koncern­

bolag innefattar en begränsning, som gör att i många fall överflyttning av

fond från ett bolag till annat icke kan ske, trots att detta i och för sig kan

anses motiverat och skulle möjliggöra ökad sysselsättning. Därefter anföres.

4 Dihang till riksdagens protokoll 1063. 1 samt. Nr 159

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Handelskammaren tänker härvid på de på senare tid allt vanligare fallen,

att två eller flera bolag i rationaliseringssyfte och för att möjliggöra fabri­

kation i långa serier gemensamt skapar ett nytt bolag med ändamål att sörja

för tillverkningen av viss specialartikel. För intetdera av moderbolagen fö­

religger förutsättningen för fondöverflyttning d. v. s. att aktieinnehavet mot­

svarar mer än nio tiondelar av aktiekapitalet. Även om ur strängt taxerings-

tekniska synpunkter betänkligheter måhända förefinnas mot en fondöver­

flyttning i detta fall, finner Handelskammaren skäl tala för att arbetsmark­

nadsstyrelsen erhåller bemyndigande att efter samråd med vederbörande

taxeringsmyndigheter om särskilda skäl därtill äro lämna sitt medgivande

till en dylik transaktion. Handelskammaren hemställer att lämpligheten av

inrättande av ett dispensförfarande för ändamålet närmare utredes.

Svenska stadsförbundet säger sig vara ense med utredningen om att i vis­

sa fall motiv kan finnas för avsteg från såväl principen att i viss förvärvs­

källa avsatt investeringsfond får tagas i anspråk för investering endast i

denna förvärvskälla som principen att fond får användas endast för inves­

tering i det företag, vilket verkställt fondavsättningen. Men förbundet anser,

att följderna av sådana avsteg icke borde utan vidare behöva gå ut över den

kommun, som vid fondavsättningarna har fått avstå från skatteunderlag.

Därefter anför förbundet.

Enligt förslaget skall under vissa förutsättningar investeringsfond kunna

överflyttas mellan koncernföretag utan att — i det fall företagen beskattas

i skilda kommuner — den kommun, där det fonderande företaget vid taxe­

ringen åtnjutit avdrag för avsättning, erhåller någon kompensation, medan

den kommun, där det fondövertagande företaget verkställer investeringarna,

får fördelar både i skatteunderlagshänseende och allmänt ekonomiskt till

följd av investeringarna. Enligt förbundets mening är det här i själva verket

fråga om en överflyttning av obeskattade vinstmedel mellan företagen, var­

för i princip det överförda fondbeloppet borde återföras till beskattning i

»givareföretagets» kommun och avdrag med motsvarande belopp medges i

»mottagareföretagets» kommun i och med att det senare företaget överta­

ger fonden. En sådan bestämmelse torde dock möta hinder, bl. a. av den

anledningen att mottagareföretaget i regel icke torde kunna skattemässigt

utnyttja avdraget.

Enligt förbundet bör dock under alla förhållanden föreskrivas skyldighet

för arbetsmarknadsstyrelsen att före meddelande av tillstånd till fondöver­

flyttningen inhämta yttrande från givareföretagets kommun.

Svenska landskommunernas förbund har lämnat förslaget utan erinran.

Utredningens förslag att rätten att utnyttja den s. k. fria sektorn skall

bortfalla i fråga om fondmedel som får överföras till annat bolag har mött

erinringar i några remissyttranden. Sålunda anför näringslivets skattedele-

galion.

Ur materiell synpunkt finns det inte någon anledning att låta rätten att

utnyttja den fria sektorn gå helt förlorad i dylika fall. Ur fiskal synpunkt

finns inte någon anledning att i detta hänseende ha en annan utformning

än då fråga är om sådana fusioner, som avses i 28 § 3 mom. första eller

andra stycket kommunalskattelagen. Några administrativa svårigheter av

betydelse då det gäller underrättelser och kontroll av utnyttjandet av den

Kimgl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

99

fria sektorn behöver ej befaras. I praktiken torde sådana överföringar kun­

na komma i fråga endast i ett begränsat antal fall. Lämpligast torde vara

att det överlåtande företaget förlorar rätten att utnyttja den fria sektorn

i fråga om medel som överförts och att i gengäld det företag, som övertager

fondmedlen, får rätten att använda den outnyttjade delen av den fria sek­

torn efter fem år från det medlen ursprungligen inbetalades i riksbanken.

Liknande synpunkter anföres av riksskattenämnden, Kooperativa förbun­

det och Föreningen Auktoriserade revisorer.

Departementschefen

Såsom utredningen framhållit har erfarenheten visat, att, då det gäller

en koncern, investeringsfond i vissa fall avsatts i ett företag inom koncer­

nen men att den investering, som från sysselsättningssynpunkt är önskvärd,

bör ske inom ett annat av koncernens företag. Bland annat för att möjliggöra

att investeringsfond får tagas i anspråk för investeringen även i dylikt fall

infördes genom beslut av 1959 års riksdag (prop. 1959: 6) en bestämmelse i

12 § i nuvarande förordning, att Kungl. Maj :t må meddela tillstånd att en in­

vesteringsfond får tagas i anspråk även i annan förvärvskälla än den i vilken

avsättning skett. Det bolag, som har investeringsfond, kan med stöd av

denna bestämmelse få tillstånd att taga investeringsfonden i anspråk t. ex.

för en byggnad, som skall användas i ett annat bolags rörelse. En förutsätt­

ning härför är dock att det bolag, som har investeringsfond, uppför bygg­

naden och äger densamma. Sedan byggnaden uppförts och avskrivits med

anlitande av investeringsfond, har byggnaden i regel försålts till bokfört

värde till det bolag, som skall använda byggnaden i sin rörelse.

Enligt utredningens förslag skall arbetsmarknadsstyrelsen kunna med­

giva att investeringsfond får överföras från moderbolag till helägt dotter­

bolag eller tvärtom och även mellan systerbolag, om båda bolagen är hel-

ägda dotterbolag till ett och samma moderbolag. Genom en sådan möjlig­

het till överföring av investeringsfond kan investeringen göras i det bolag,

i vars verksamhet tillgången i fråga skall användas. Beträffande utform­

ningen av de föreslagna reglerna torde jag få hänvisa till den redogörelse

som nyss lämnats för utredningens förslag.

Utredningens förslag i denna del har i princip tillstyrkts eller lämnats

utan erinran av flertalet remissinstanser. Även för egen del anser jag det

vara en fördel om investeringsfond i vissa fall kan överföras mellan bolag

inom eu koncern. Om möjligheterna till överföring begränsas på sätt ut­

redningen föreslagit, synes några betänkligheter inte behöva föreligga mot

att redan nu införa sådana bestämmelser trots att frågan om avdragsrätt

för koncernbidrag vid inkomsttaxeringen är under utredning, .lag är emel­

lertid inte beredd alt nu tillstyrka att överföring även skall få ske mellan

ekonomiska föreningar samt mellan bolag och ekonomisk förening och icke

heller mellan två bolag, som äges av en och samma förening. Frågan om en

eventuell utökning av överföringsrätten utöver vad utredningen föreslagit

synes lämpligen böra anstå till dess utredningen om koncernbidrag fram-

4f

Dihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 169

100

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

lagts. Framhållas må att nuvarande bestämmelser i 12 §, att investerings­

fond skall kunna utnyttjas inom annan förvärvskälla än den där fonden

avsatts, alltjämt kommer att finnas kvar. Möjlighet föreligger således för

en ekonomisk förening, som har investeringsfond, att efter vederbörligt be­

slut få taga denna fond i anspråk för en investering, som skall användas

t. ex. i annan förenings rörelse.

Beträffande möjligheten att överföra investeringsfond inom en bolags-

koncern vill jag emellertid i likhet med utredningen understryka, att det

inte är fråga om en obegränsad rätt att överföra investeringsfond mellan

företag inom en och samma koncern. Rätt till överföring skall i enlighet

med utredningens förslag medgivas endast om överföringen framstår som

angelägen antingen för att stimulera det mottagande bolaget att verk­

ställa en i ett visst konjunkturläge från arbetsmarknadssynpunkt önskvärd

investering, eller för att förhindra att investeringsfond tvångsvis återföres

till beskattning på grund av de bestämmelser utredningen föreslår i 20 §

1 mom., nämligen då den förvärvskälla, vari fonden avsatts, upphör. När

överföring medgives för att stimulera det övertagande bolaget till viss in­

vestering, skall överföring regelmässigt inte medgivas med större belopp

än som kräves för den aktuella investeringen.

Vid prövning av ansökningar om överföring av investeringsfond måste

den myndighet, som meddelar tillstånd, även taga skälig hänsyn till kom­

munintressena. Någon skyldighet för myndigheten att höra vederbörande

kommun bör dock inte föreskrivas.

Beträffande den fria sektorn i de fondmedel, som får överföras, delar

jag utredningens uppfattning att rätten att framdeles utnyttja densamma

bör bortfalla i och med överföringen. I princip skall de medel som över­

föres omedelbart tagas i anspråk hos det mottagande bolaget. Förhållandet

skall då vara detsamma som om det givande bolaget tagit fondmedlen i an­

språk för egna investeringar. I sistnämnda fall hade den fria sektorn i

första hand tagits i anspråk. Att införa specialregler för de undantagsfall,

då fondmedel överföres utan att omedelbart användas, anser jag inte böra

ifrågakomma.

Beslutanderätten (9 § m. fl.)

Utredningen

Enligt utredningens förslag skall, som redan tidigare nämnts, beslutan­

derätten i fråga om investeringsfonderna i allt väsentligt ligga hos arbets­

marknadsstyrelsen. Liksom hittills skall styrelsen enligt bestämmelserna

i 9 § 1 mom. äga bestämma, under vilken tid investeringsfonderna skall

frisläppas, samt besluta att investeringsfond skall eller må tagas i an­

språk för sitt ändamål. Vidare skall arbetsmarknadsstyrelsen enligt 13 §

nuvarande bestämmelser — 14 § enligt utredningens förslag — äga med­

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

101

giva att fond får tagas i anspråk för vissa grundförbättringsarbeten. Enligt

utredningens förslag skall den befogenhet, som enligt 12 § nuvarande be­

stämmelser tillagts Kungl. Maj :t, att besluta bl. a. att investeringsfond får

tagas i anspråk i annan förvärvskälla än den i vilken fonden avsatts, över­

föras på arbetsmarknadsstyrelsen. På styrelsen skall vidare, enligt 13 §

i utredningens förslag, ankomma att besluta om överföring till lagerin-

vesteringskonto samt, enligt 20 § 2 mom., att besluta om överföring av

fondmedel inom en koncern.

Beslutanderätten i fall som avses i 9 § 3 inom., d. v. s. ianspråktagande

av fondmedel för mera långfristiga investeringar, och i 11 § tredje stycket,

d. v. s. ianspråktagande för kostnader ämnade att främja export, skall

dock alltjämt tillkomma Kungl. Maj :t.

Då ansvaret för en samordning av olika konjunkturpolitiska medel i

första hand ankommer på Kungl. Maj :t, har inom utredningen ifrågasatts

om inte avgörandet beträffande vid vilken tidpunkt fonderna skall fri­

släppas borde ligga hos Kungl. Maj :t. Utredningen har emellertid ansett

denna fråga falla utanför utredningsuppdraget.

För remissyttrandena i anledning av utredningens förslag i fråga

om beslutanderätten har redogörelse redan lämnats.

Departementschefen

I det föregående har jag i samband med framläggande av förslag om

generella regler framhållit, att det bör ankomma på Kungl. Maj :t att av­

göra såväl när de generella reglerna skall tillämpas som när investerings­

fonderna skall friges. Detta innebär i fråga om investeringsfonderna inte

någon större ändring i sak i förhållande till vad nu gäller. Arbetsmarknads­

styrelsen har hittills fattat sina beslut om frisläppande av investeringsfon­

derna efter samråd med regeringen. Det är av synnerlig vikt att åtgärder i

investeringsstimulerande syfte sättes in och avslutas vid rätt tidpunkt. An­

svaret för att så sker bör åvila Kungl. Maj :t. Det ligger dock, som jag redan

tidigare understrukit, i sakens natur att arbetsmarknadsstyrelsen har be­

fogenhet att göra framställning till Kungl. Maj :t, när styrelsen anser del

lämpligt att investeringsfonderna får användas eller att de generella reg­

lerna bör tillämpas.

Enligt 1947 års förordning om investeringsfonder ligger beslutanderät­

ten hos Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj:ts förordnande, hos arbetsmark­

nadsstyrelsen. Kungl. Maj :t har emellertid genom ett förordnande, som

inte är tidsbegränsat, överlåtit beslutanderätten å arbetsmarknadsstyrel­

sen, dock med förbehåll att styrelsen har att med eget yttrande till Kungl.

Maj.ts prövning och avgörande hänskjuta sådana ärenden, vilka är av

principiell natur eller eljest av särskild betydelse.

Författningsmässigt synes beslutanderätten kunna regleras på samma

sätt som i 1947 års förordning d. v. s. beslutanderätten tillägges Kungl.

Maj:t eller, efter Kungl. Maj :ts förordnande, arbetsmarknadsstyrelsen. Be­

102

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

stämmelse av denna innebörd torde böra intagas i 9 § 1 mom., 12, 13, 14

och 20 §§ (enligt utredningens paragrafnumrering). I fall som avses i 9 §

3 mom. och 11 § tredje stycket bör beslutanderätten liksom hittills ligga

hos Kungl. Maj :t.

Fördelningen av beslutanderätten mellan Kungl. Maj:t och arbetsmark­

nadsstyrelsen får därefter regleras genom ett särskilt förordnande. Tidigare

förordnande beträffande 1947 års fonder bör ersättas med ett nytt förord­

nande. Förordnandena kan göras tidsbegränsade.

Specialmotivering till föreslagna ändringar

Utredningens författningsförslag har fogats som bihang till statsrådspro­

tokollet i detta ärende. Vissa huvudpunkter i utredningens förslag har redan

berörts. Jag avser nu att behandla övriga ändringsförslag, som utredningen

framlagt, och följer därvid paragraf nummerordningen i författningsförsla-

get, därvid redogörelse skall lämnas för utredningens uttalanden och för re­

missinstansernas därav föranledda påpekanden. Även överväganden som ut­

redningen gjort men som inte resulterat i förslag till ändring av gällande

bestämmelser redovisas i anslutning till den paragraf vari bestämmelserna

återfinnes.

1 § och anvisningarna till 1 §.

Utredningen

Utredningen har diskuterat möjligheten att som villkor för avdragsrätt

föreskriva att avsättningen skall vara av viss storlek. Detta kunde, framhål-

les det, vara av värde för att begränsa det arbete från taxeringstekniska och

administrativa synpunkter som fondavsättningarna medför. Utredningen

har emellertid inte ansett tillräckliga skäl föreligga att föreslå en sådan be­

gränsning. I

I promemorian framhålles vidare att enligt gällande regler avsättning till

investeringsfond får ske endast i förvärvskälla som är hänförlig till in­

komstslagen jordbruksfastighet och rörelse. Utredningen har övervägt om

avsättningsmöjligheterna borde utvidgas till att omfatta även förvärvskällor

inom inkomstslaget annan fastighet. En sådan avsättnings­

möjlighet skulle emellertid, framhålles i promemorian, kunna utnyttjas en­

dast av ett relativt fåtal fastighetsbolag och fastighetsföreningar och någon

väsentligt ökad effekt från konjunkturutjämningssynpunkt skulle därför

inte vinnas. I tidigare lagstiftningssammanhang har framhållits bl. a. att,

om avdragsrätt över huvud skall tillåtas i fråga om annan fastighet, avdrags-

rätten för att få betydelse borde gälla även fysiska personer. Då utredning­

en inte ansett sig böra förorda att fysiska personer medgives rätt att avsätta

till investeringsfond för konjunktur utjämning och utredningen inte heller

103

bedömt det som angeläget från konjunkturutjämningssynpunkt att avsätt-

ningsrätt införes i inkomstslaget annan fastighet, har utredningen icke före­

slagit någon ändring i nu berörda hänseende. I fråga om nyproduktion av

bostadsbyggnader kan, framhålles i promemorian, stimulans ges på andra

vägar. En eventuell utvidgning av det stöd som lämnas bör enligt utred­

ningens mening ske på annat sätt än genom investeringsfondslagstiftningen.

Utredningen tillägger.

Det må i detta sammanhang framhållas, att möjligheten att använda in­

vesteringsfonder för byggnader, inklusive bostäder, enligt gällande förord­

ning tillgodosetts såvitt angår sådana byggnader som är hänförliga till rö­

relse, som bedrives av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vidare kom­

mer vi (se nedan under 12 §) att föreslå att den möjlighet som nu finnes för

företag, som verkställt avsättning till investeringsfond för rörelse, att efter

särskilt tillstånd få taga fonden i anspråk för investering även i annan för­

värvskälla än den, i vilken avsättning skett, och då även i en förvärvskälla

inom inkomstslaget annan fastighet, skall utsträckas att gälla även investe­

ringsfond för skogsbruk.

I en den 29 oktober 1962 dagtecknad till Kungl. Maj:t ställd skrivelse har

Svenska sparbanksföreningen gjort följande hemställan.

Jämlikt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) äger svenskt aktiebolag

och svensk ekonomisk förening rätt att göra avsättning till investeringsfond

för konjunkturutjämning och därigenom erhålla avdrag vid inkomstbeskatt­

ningen för dylik avsättning. Genom att sparbank icke är uppbyggd vare sig

som aktiebolag eller ekonomisk förening, äger den ej rätt att vid planeringen

av sina investeringar utnyttja de fördelar som investeringsfondslagstift-

ningen erbjuder.

Med anledning härav får Svenska sparbanksföreningen hemställa om så­

dan ändring av gällande lagstiftning att sparbank må medges rätt till av­

sättning till investeringsfond för konjunkturutjämning.

Remissyttrandena

I några yttranden förordas en minimispärr för avsättningarna. Så­

lunda anser länsstgrelserna i Göteborgs och Bohus samt Västmanlands län

att minimibeloppet för avsättning till konjunkturinvesteringsfond bör fast­

ställas till lägst 10 000 kronor. Näringslivets skattedelegation däremot un­

derstryker angelägenheten av att de mindre aktiebolagens och ekonomiska

föreningarnas möjligheter att använda sig av lagstiftningen inte begränsas i

förhållande till de större företagen, vare sig formellt genom nya spärrar i

lagstiftningen eller i samband med tillståndsgivningen.

Några remissinstanser berör frågan om avsättning i förvärvskällan a n-

n a n fastighet. Sålunda uttalar handelskammaren i Gävle att en dylik

rätt till avsättning vore av större betydelse än investeringsfonderna för in­

ventarier. Sveriges köpmannaförbund framhåller att en sådan utvidgning

skulle få betydelse om avsättning även finge göras av fysiska personer.

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

104

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

Departementschefen

Även om vissa praktiska skäl kunde tala för att stadga ett minimibelopp

lör avsättningarna, anser jag doek att hittillsvarande erfarenheter inte givit

anledning till att införa en dylik begränsning i avsättningsrätten.

I likhet med utredningen anser jag att eventuell stimulans i fråga om bo­

stadsproduktionen bör ges på annat sätt än via investeringsfondslagstift-

ningen. Jag kan således inte tillstyrka att avsättningsmöjligheterna utvidgas

till att omfatta även förvärvskällor inom inkomstslaget annan fastighet.

Såsom jag tidigare framhållit bör investeringsfondslagstiftningen liksom

hittills endast omfatta skattskyldiga med proportionell beskattning. Då så­

väl affärsbankerna, som är aktiebolag, och jordbrukskassorna, vilka är eko­

nomiska föreningar, har möjlighet avsätta till investeringsfond, vill jag inte

motsätta mig att även sparbankerna får omfattas av förordningen. Möjlig­

heten att avsätta till investeringsfond torde dock för sparbankernas del ha

mycket liten betydelse. — Enligt 48 § punkt 9 sparbankslagen må benäm­

ningen fond i balansräkningen för sparbank endast användas för grundfond,

reservfond och garantifond. I anvisningarna till 1 § investeringsfondsförord-

ningen synes därför böra stadgas, att sparbank i sin balansräkning må upp­

taga investeringsfond under benämningen investeringskonto.

3 §■

Utredningen

Utredningen konstaterar till en början, att avdraget för avsättning till

investeringsfond i gällande bestämmelser utformats såsom ett omkostnads­

avdrag i den förvärvskälla, i vilken avsättningen gjorts. Avdraget kommer

därigenom vid fördelning efter gängse grunder av den till kommunal in­

komstskatt skattepliktiga inkomsten att påverka taxeringen inom alla

kommuner där verksamheten bedrives.

Avdrag för avsättning till investeringsfond må för visst beskattningsår

inte överstiga, såvitt avser investeringsfond för skogsbruk, tio procent av

den för beskattningsåret redovisade bruttointäkten av skogsbruk samt,

såvitt avser investeringsfond för rörelse, fyrtio procent av årsvinsten. Ut­

redningen framhåller, att i den allmänna diskussionen ifrågasatts om inte

t. ex. rörelsens nettointäkt skulle ligga närmare till hands som utgångs­

punkt för bestämmande av avsättningens högsta belopp. Utredningen fort­

sätter.

Såsom på sin tid gjordes av kammarrätten i dess remissyttrande över

1945 års betänkande, kan mot årsvinsten som måttstock invändas att den­

na är beroende av de bokföringsmässiga avskrivningar och andra liknan­

de åtgärder som kan vidtagas av företaget. Vidare kan hävdas att företag,

som har inkomst även i andra förvärvskällor än den, i vilken avsättning

sker, får göra en otillbörligt stor avsättning i den mån årsvinsten inne­

fattar även inkomsterna i de andra förvärvskällorna, t. ex. inkomst av-

kapital eller annan fastighet. I ett sådant fall kan för övrigt fondavsätt­

105

ningen föranleda underskott i den förvärvskälla där avsättningen göres,

vilket underskott får utnyttjas som allmänt avdrag och sålunda avräknas

mot överskott i de andra förvärvskällorna.

Man torde, framhåller utredningen, kunna utgå från att årsvinsten

valts som utgångspunkt för beräkningen av fondavsättningens storlek för

alt företagen skall ha möjlighet att redan i samband med fondavsätt­

ningen och den därmed sammanhängande inbetalningen själva bedöma

hur stor denna avsättning skall vara. Eftersom det här — närmast med

tanke på de kommunala intressena — väsentligen gäller en spärr för den

maximala avsättningen skulle det, framhålles vidare i promemorian, må­

hända inte vara förenat med några större olägenheter att i stället använda

nettointäkten enligt deklarationen som utgångspunkt för bedömningen

av avsättningsbeloppet, A andra sidan synes, konstaterar utredningen,

den nuvarande regeln knappast ha vållat några praktiska problem i till-

lämpningen. Enligt utredningens mening bör därför årsvinsten behallas

som riktmärke i förevarande hänseende. Utredningen tillägger.

Emellertid bör i sådana fall som de nyss nämnda, då företaget har in­

komst jämväl i annan förvärvskälla än den, i vilken fondavsättning göres,

fondavsättningen inte rimligen föranleda underskottsavdrag. Detta skulle

ju innebära att avdrag för fondavsättning i realiteten kunde medgivas även

i annan förvärvskälla än i rörelse och jordbruksfastighet. En större fond­

avsättning än nettointäkten kan också uppkomma i sådana fall då års­

vinsten inkluderar icke skattepliktiga inkomster. Det synes oss inte heller

i dessa fall motiverat att fondavsättningarna skall kunna ge upphov till

underskott som kan utnyttjas i taxeringshänseende, eventuellt genom för­

lustavdrag för senare år än då avsättningen gjordes.

Utredningen föreslår att avdragsrätten genom en uttrycklig bestämmelse

begränsas så att avdrag för fondavsättning ej får överstiga nettointäkten

i den förvärvskälla, i vilken avsättning sker. I promemorian framhålles

att ett företag som driver två rörelser, vilka utgör skilda förvärvskällor,

givetvis samma år kan göra avsättning till investeringsfond för rörelse i

båda dessa förvärvskällor. Vid inbetalning av medel till riksbanken behand­

las båda dessa avsättningar som en fond.

Utredningen har diskuterat lämpligheten av att höja de nuvarande

gränserna för avdragsrätten till exempelvis tjugu procent av

bruttointäkten av skogsbruk respektive femtio procent av rörelsens års­

vinst. Utredningen har emellertid inte ansett tillräckliga skäl föreligga för

en sådan höjning av avdragsrätten. Härom anföres i promemorian.

Vad skogsfondavsättningarna beträffar torde tio procent av bruttointäk­

ten vara ganska generöst tilltaget. De undersökningar vi gjort visar att år

1955 — det första året avsättningar fick göras — ett relativt stort antal före­

tag gjorde maximal avsättning. Under följande år däremot har flertalet före­

tag nöjt sig med mindre avsättningar. Detta torde bl. a. bero på den

försämrade räntabiliteten för skogsbruket. Enligt vår mening finns därför

för närvarande inte behov av eu ökad avsätlningsrätt.

I fråga om rörelsefonderna översteg de under åren 1955 och 1956 verk­

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

ställda avsättningarna i många fall trettio procent av årsvinsten (se SOU

1958: 35 s. 180). De undersökningar vi gjort angående avsättningar under

senare år synes ge vid handen att antalet företag, som gör maximala av­

sättningar snarare minskar än ökar. Inte heller beträffande rörelsefon­

derna torde därför för närvarande tillräckliga skäl finnas för en höjning

av maximigränsen för avsättningarna.

Om man vill sikta på ökade fondavsättningar från företagens sida sär­

skilt i högkonjunkturlägen, kunde, framhåller utredningen, möjligen över­

vägas att differentiera avdragsrätten så att möjlighet öppnades att i ett

mera markerat högkonjunkturläge medge avsättning till rörelsefond med

exempelvis upp till sextio procent av årsvinsten men eljest med endast

trettio procent. En sådan differentiering har utredningen dock inte velat

föreslå.

För visst fall föreslår dock utredningen undantag från spärregeln, att av­

sättning inte må överstiga fyrtio procent av årsvinsten. Det gäller det fall

då till lagerinvesteringskonto överfört belopp återföres till beskattning. Fö­

retaget skall då, som redan framhållits, äga rätt att ånyo överföra medlen

till investeringsfond. Rätt till avdrag för sådan avsättning bör, enligt utred­

ningens förslag, föreligga utan hinder av den inskränkning, som stadgas i

första stycket av 3 §, om avsättningen inte överstiger det återförda belop­

pet. Företaget bör emellertid, framhålles i promemorian, vara obetaget att

göra större avsättning till investeringsfond än som svarar mot det återförda

beloppet. För den överskjutande delen skall dock spärregeln i första stycket

gälla, d. v. s. den överskjutande delen av avsättningen får inte överstiga

fyrtio procent av årsvinsten. I årsvinsten skall därvid, enligt utredningen,

inte inräknas det från lagerinvesteringskonto återförda beloppet.

Beträffande inbetalningen av medel i riksbanken föreslår ut­

redningen att denna bibehålies vid fyrtiosex procent av fondavsättningen.

Härom anföres i promemorian.

Vid ett nytt ställningstagande till frågan om insättningsskyldighetens om­

fattning kan det enligt vår mening fortfarande inte ifrågakomma att över­

väga en insättningsskyldighet som skulle avse hela fondavsättningens be­

lopp. Därvidlag torde vad departementschefen anförde i 1955 års proposi-

tion alltjämt äga giltighet. Däremot kan möjligen skäl anses föreligga för

en höjning av insättningsskyldigheten till femtio procent av avsättningen i

likhet med 1960 års förslag. Då emellertid varje insättningsskyldighet som

går utöver den skatt som eljest skall betalas är ägnad att minska benägen­

heten att verkställa fondavsättningar och frågan om en dylik höjning så

pass nyligen avvisats, har vi inte velat aktualisera densamma igen. Vi har

också övervägt att föreslå en skärpning av insättningsskyldigheten till att

avse fyrtioåtta procent av avsättningen. Därigenom skulle insättningen mera

exakt motsvara den skatt som det avsättande bolaget skolat erlägga om nå­

gon avsättning inte gjorts. Med hänsyn till den höjning av insättningsskyl­

digheten till fyrtiosex procent som redan företagits vid 1960 års riksdag, be­

tarar vi emellertid att en höjning nu med ytterligare två procent skulle

framstå som en onödig komplicering av lagstiftningen utan någon mera

väsentlig effekt. Vi har därför avstått från att föreslå en dylik höjning.

106

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

107

Utredningen framhåller, att den enligt nu gällande regler föreskrivna skyl­

digheten att på konto i riksbanken inbetala fyrtiosex procent av avsättning­

ens belopp närmast är avpassad för aktiebolagen. För de ekonomiska för­

eningarna, vilka har att erlägga statlig inkomstskatt med lägre belopp än

aktiebolagen (sammanlagt uppgår de ekonomiska föreningarnas skattebe­

lastning till ca 42 procent) innebär insättningsskyldigheten att de får in­

betala mer än den skatt de eljest skolat erlägga. De ekonomiska förening­

arnas andel i de hittills gjorda fondavsättningarna har på grund härav va­

rit obetydlig i förhållande till aktiebolagens. För att ställas i paritet med

aktiebolagen i fråga om avsättningsmöjligheterna borde, konstaterar de

sakkunniga, de ekonomiska föreningarnas insättningsskyldighet ha fått stanna

vid fyrtio procent. Utredningen har dock inte ansett sig böra föreslå spe­

ciella bestämmelser för ekonomiska föreningar.

Utredningen har även övervägt att i 1955 års förordning inarbeta de vid

1961 och 1962 års taxeringar gällande tillfälliga bestämmelserna om 10 0-

procentiga insättningar. Bestämmelserna skulle, framhålles i

promemorian, kunna utformas så, att Kungl. Maj :t erhöll befogenhet att —-

när så ansågs motiverat med hänsyn till det allmänna konjunkturläget —

föreskriva att för avdragsrätt under viss tid skulle krävas insättning med

100 procent. Som kompensation för skyldigheten att verkställa inbetalning

med större belopp än som krävdes enligt de vanliga reglerna kunde företa­

get, utom rätt till återbetalning av det överskjutande beloppet inom viss

tid, tänkas få antingen viss högre ränta å detta belopp eller —- såsom vid

1961 eller 1962 års taxering — ett särskilt extra avdrag vid den statliga in­

komsttaxeringen. Utredningen har emellertid vid sina överväganden kom­

mit till att bestämmelser av denna art inte bör inarbetas i den permanenta

lagstiftningen om investeringsfonder. Enligt utredningens mening är det

lämpligare att bestämmelser, som syftar till en tillfällig frivillig sterilisering

av vinstmedel i ett visst konjunkturläge, utformas med hänsyn tagen till de

speciella förhållanden, som råder vid tillfället i fråga.

Remissyttrandena

Vad utredningen anfört angående maxim eringen av det belopp

som för visst år får avsättas till investeringsfond har föranlett erinringar

i några yttranden. Sålunda anser kammarrätten samt länsstyrelserna i Stock­

holms och Västmanlands län, att den maximala fondavsättningen bör sättas

i relation till nettointäkten — före den avsedda avsättningen — i den för­

värvskälla i vilken fondavsättning göres.

Näringslivets skattedelegation ifrågasätter om den av utredningen före­

slagna begränsningen, att fondavsättning cj får överstiga nettointäkten i

den förvärvskälla i vilken avsättning sker, har någon uppgift att fylla. Dele­

gationen anför.

Den skulle närmast komplicera lagstiftningen, eftersom ett företag som

driver flera rörelser, vilka utgör skilda förvärvskällor, kan bli nödsakat att

4ft liihang till riksdagens protokoll 196.1. I samt. Nr 159

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

108

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

göra avsättning till investeringsfond för rörelse i samtliga förvärvskällor för

att uppnå önskat avsättningsbelopp. Då det gäller investeringsfond för skogs­

bruk skulle en rad ovidkommande faktorer komma att inverka på avsättning­

ens storlek. Mot förslaget kan också anföras den praktiska invändningen, att

nettointäktens storlek i regel ej är känd vid avsättningstillfället och att den

kan ändras vid taxeringen, eventuellt först sedan fonden fått tas i anspråk.

Vi föreslår därför, att den föreslagna bestämmelsen inte antages.

Enligt Sveriges skogsägare förbund kan den föreslagna begränsningen för

skogsbruksfondens del innebära minskad stimulans till avsättning. Förbun­

det anför.

Förhållandet sammanhänger med det sätt, varpå den skattepliktiga in­

komsten beräknas vid jordbruksfastighet resp. rörelse. I båda fallen fram-

räknas visserligen denna inkomst i princip på enahanda sätt genom att netto­

intäkten minskas med det s. k. procentavdraget, f. n. uppgående till 2 1/2 %

av i förvärvskällan ingående taxeringsvärde för fastighet. För den först­

nämnda förvärvskällan, jordbruksfastighet, spelar emellertid denna reduk­

tion en långt större roll än för förvärvskällan rörelse. Denna omständighet i

samband med den låga och sjunkande räntabilitet, som nu kännetecknar

jord- och skogsbruket, medför att den skattepliktiga inkomsten oftast blir

ingen eller uppgår till ett förhållandevis obetydligt belopp, vilket minskar

möjligheterna för fondavsättning.

Förbundet befarar att, om icke marknadsläget inom skogsbruket snabbt

ändras till det bättre, kommer därför avsättningarna till denna fond att helt

upphöra. Då detta kan verka menligt på sysselsättningen inom skogsbruket

hemställer förbundet, att sådana ändringar vidtas i fondbestämmelserna,

att de mera animerar till avsättningar till investeringsfond för skogsbruk.

En sådan stimulans kan, anser förbundet, exempelvis ges i den form, att det

föreskrives, att underskott i förvärvskällan jordbruksfastighet, som beror på

avsättning till investeringsfond, får avdragas vid inkomstdeklarationen, åt­

minstone till ett belopp motsvarande procentavdraget. Härigenom skulle för­

värvskällan jordbruksfastighet i ifrågavarande sammanhang komma i bättre

paritet med förvärvskällan rörelse. Om icke en modifikation av den art som

förbundet föreslagit vidtas i bestämmelserna för investeringsfond för skogs­

bruk anser förbundet, att den av utredningen på ifrågavarande punkt före­

slagna nyordningen bör utgå såsom varande avgjort ofördelaktigare för skogs­

bruket än nu gällande bestämmelser.

Smålands och Blekinge handelskammare och Gotlands handelskammare

anser att de nuvarande gränserna för avdragsrätten bör höjas till 20 procent

av bruttointäkten av skogsbruk och 50 procent av årsvinsten. Enligt Got­

lands handelskammare kunde gränsen efter prövning i det särskilda fallet

av arbetsmarknadsstyrelsen eventuellt höjas till 60 procent.

Näringslivets skaitedelegation framhåller, med anledning av den av ut­

redningen framförda tanken att differentiera avdragsprocenten så att möj­

lighet öppnades att i ett mera markant högkonjunkturläge medge avsätt­

ning med exempelvis 60 procent men eljest endast med 30 procent, att lag­

stiftningens generella karaktär talar emot en sådan differentiering.

Beträffande insättningsskyldigheten i riksbanken anser nä­

ringslivets skaitedelegation att skäl inte föreligger att av de ekonomiska för­

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

109

eningarna kräva mindre procentuell insättning i riksbanken än som krävs av

aktiebolagen. En sådan åtgärd kunde, framhålles det, innebära att de sak­

ligt omotiverade skatteförmåner, som de ekonomiska föreningarna redan har

i förhållande till aktiebolagen, ytterligare accentuerades. Kooperativa för­

bundet, lantbrukets skattedelegation samt Sveriges skogsägareföreningars

riksförbund anser däremot att insättningsskyldigheten för ekonomiska för­

eningar bör begränsas till 40 procent. Om insättningen i riksbanken över­

stiger den skatt, som eljest skolat utgå, måste detta verka i hög grad brom­

sande på intresset att avsätta till investeringsfond. Smålands och Blekinge

handelskammare anser att insättningsprocenten för alla företag bör sättas

till 40 procent.

Näringslivets skattedelegation säger sig dela utredningens uppfattning att

några bestämmelser, motsvarande de vid 1961 och 1962 års taxeringar gäl­

lande tillfälliga bestämmelserna om 100-procentiga insättningar, inte bör

intagas i den permanenta lagstiftningen om investeringsfonder. Konjunktur­

institutet ifrågasätter om man inte borde pröva de metoder som utredningen

diskuterar men avvisar, nämligen dels att låta det procenttal av årsvinsten,

som kan avsättas till investeringsfond, vara konjunkturvariabelt dels att in­

arbeta de vid 1961 och 1962 års taxeringar gällande tillfälliga bestämmelser­

na om 100-procentiga insättningar.

Departementschefen

Enligt min mening föreligger inte tillräckliga skäl för att nu ändra de

spärregler, som i 3 § första stycket föreskrives för avsättning till investe­

ringsfond. Då till lagerinvesteringskonto överfört belopp återföres till be­

skattning bör dock, som utredningen föreslagit, utan hinder av nämnda

spärregler ny avsättning till investeringsfond kunna göras samma beskatt­

ningsår med belopp motsvarande återfört belopp, i förekommande fall

jämte tillägg.

Även om vissa skäl talar för att, som utredningen föreslagit, föreskriva

att avsättning till investeringsfond inte må överstiga nettointäkten av för­

värvskällan i fråga, anser jag mig dock med hänsyn till de erinringar mot

förslaget i denna del som framförts från remissinstansernas sida inte böra

förorda bestämmelser av sådan innebörd.

I likhet med utredningen anser jag mig för närvarande inte böra för­

orda en ökad insättningsskyldighet i riksbanken. Den nuvarande insätl-

ningsskyldigheten med 46 procent inverkar emellertid bromsande på ekono­

miska föreningars intresse av att avsätta till investeringsfond, enär insätt­

ningsskyldigheten för dessa — i motsats till vad fallet är för aktiebolag —

överstiger den skatt som eljest skulle ha erlagts. Då det är angeläget att

även ekonomiska föreningar gör avsättningar till investeringsfond, föror­

dar jag att insättningsskyldigheten för dessa bestämmes till 40 procent,

d. v. s. något mindre än den skatt, som eljest skall erläggas. Motsvarande

insättningsskyldighet bör då gälla för sparbanker.

no

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Jag delar utredningens uppfattning att de vid 1961 och 1962 års taxeringar

gällande tillfälliga bestämmelserna om 100-procentiga insättningar inte bör

inarbetas i den permanenta lagstiftningen. Bestämmelser som syftar till en

tillfällig sterilisering av vinstmedel i ett visst konjunkturläge torde lämpli­

gen böra ges tillfällig karaktär och utarbetas med hänsyn tagen till de vid

tillfället i fråga rådande förhållandena.

5

§■

Utredningen

Utredningen konstaterar att bestämmelserna i 5 §, som reglerar utbetal­

ningen av kontomedel från riksbanken, rent logiskt borde komma efter be­

stämmelserna i 6 §, vilka reglerar inbetalningen. Utredningen har dock inte

velat föreslå någon omkastning av ordningsföljden beträffande dessa para­

grafer.

I andra stycket av 5 § regleras återbetalningen av medel i riksbanken, då

den fria sektorn tages i anspråk. Enligt gällande bestämmelser skall riks­

banken meddela länsstyrelsen om dylika utbetalningar. Utredningen före­

slår att dylik underrättelse även skall lämnas till arbetsmarknadsstyrelsen

lör att möjliggöra för styrelsen att ha en fullständig överblick över de fon­

der, som inte tagits i anspråk.

Om de av utredningen föreslagna bestämmelserna angående möjlighet att

överflytta investeringsfond inom en koncern, vilka bestämmelser behand­

lats i det föregående, godtages, bör, såsom redan framhållits, rätten att ut­

nyttja den fria sektorn bortfalla i fråga om insättningar, som i dylikt fall

överföres. Detta föranleder ett tillägg i 5 § andra stycket av innebörd att,

då medel överförts, det i första hand är den fria sektorn som tagits i an­

språk. Vidare föreslås i promemorian att i ett nytt tredje stycke i 5 § in­

föres bestämmelser av innebörd, att det företag, som övertager fondmedel,

inte får någon fri sektor beträffande dessa medel. I

I sista stycket av 5 § stadgas att då medel utbetalas — på grund av att

Kungl. Maj :t eller arbetsmarknadsstyrelsen lämnat tillstånd att fond må

eller skall tagas i anspråk eller på grund av att investeringsfond återförts

till beskattning —- skall tidigare inbetalade medel tagas i anspråk före se­

nare insättningar. Motsvarande bör, enligt utredningen, gälla även då medel

med stöd av de i 20 § 2 mom. föreslagna bestämmelserna överföres till an­

nat bolag inom koncernen.

Enligt vad utredningen säger sig ha erfarit har viss tveksamhet uppstått

bur bestämmelserna i sista stycket av 5 § skall tillämpas, då företag erhål­

lit tillstånd av Kungl. Maj :t enligt 9 § 3 mom. att taga fondmedel i anspråk.

Beslut som nu sagts får nämligen endast avse sjuttiofem procent av fond­

medlen. Även i dessa fall skall emellertid enligt utredningens mening åter­

betalning alltid ske av de tidigast insatta medlen. Detta innebär, framhålles

i promemorian, följande.

in

Har ett företag under tre år gjort avsättning till investeringsfond med

1 milj. kronor per år och varje år i riksbanken inbetalat 460 000 kronor och

erhåller företaget tillstånd av Kungl. Maj :t enligt 9 § 3 inom. att taga sjut­

tiofem procent av de avsatta fondmedlen, 3 milj. kronor, eller 2 250 000 kro­

nor i anspråk, äger företaget från riksbanken uttaga fyrtiosex procent av

2 250 000 kronor eller 1 035 000 kronor. Om det förutsättes, att företaget

inte har några medel å investeringskontot i riksbanken, som inbetalats före

år 1, skall återbetalningen avse hela inbetalningen för år 1, 460 000 kronor,

hela inbetalningen för år 2, 460 000 kronor, samt 115 000 kronor av inbetal­

ningen för år 3. Sedan fem år förflutit från ingången av det år inbetalning­

en för år 3 verkställdes, äger företaget uttaga vad som återstår av den fria

sektorn för nämnda år eller

460 000 — 115 000 = ] 23 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1963

Remissyttrandena

De uttalanden och förslag som utredningen gjort i anslutning till bestäm­

melserna i 5 § har i regel inte föranlett erinringar från remissinstansernas

sida. Kammarrätten framhåller dock att en viss omdisposition av förord­

ningens olika bestämmelser möjligen skulle kunna bidraga till att göra

författningens innehåll mera lättillgängligt.

Föreningen Auktoriserade revisorer hemställer om sådana anvisningar till

lagtexten att tveksamhet ej behöver föreligga beträffande innebörden av

bestämmelserna i sista stycket av 5 § i det fall, då företag erhållit tillstånd

enligt 9 § 3 mom. att taga fondmedel i anspråk.

Departementschefen

De av utredningen föreslagna ändringarna i 5 § kan jag tillstyrka. Frågan

om behandlingen av den s. k. fria sektorn av fondmedel, som får överföras

mellan bolag inom en koncern, har jag redan berört i det föregående. Den

tolkning utredningen givit av innebörden av bestämmelserna i sista stycket

av 5 § i det fall, då företag erhållit tillstånd enligt 9 § 3 mom. att taga fond­

medel i anspråk, finner jag riktig. Något förtydligande av författningens

bestämmelser på denna punkt anser jag inte erforderligt.

f> §•

Utredningen

Utredningen framhåller, att nuvarande bestämmelser om inbetalning av

medel i riksbanken närmast förutsätter att denna göres direkt hos veder­

börande riksbankskontor. Därefter anföres i promemorian.

Emellertid förekommer att inbetalning sker på annat sätt, t. ex. å post­

anstalt genom postgiro. I dylikt fall kan den situationen uppkomma, om in­

betalningen gjorts på postanstalten under någon av den föreskrivna tids­

periodens sista dagar, att medlen kommit riksbanken tillhanda först efter

periodens utgång. Riksskattenämnden har i ett ärende angående förhands­

besked, som avsåg inbetalning jämlikt andra stycket p. 2) av övergångsbe­

stämmelserna till förordningen den 3 juni 1960 (nr 236), förklarat en un­

112

KungL Maj:ts proposition nr 159 år 1963

der motsvarande omständigheter genom insättning å riksbankens postgiro­

konto gjord inbetalning icke ha verkställts inom föreskriven tid, se riksskat­

tenämndens meddelanden 1961 serie I nr 2: 9.

Även om de nu gällande bestämmelserna angående tid och sätt för inbe­

talning måste tolkas i överensstämmelse med det av riksskattenämnden läm­

nade beskedet, kan man, uttalas i promemorian, utgå från att det är ganska

främmande för den allmänna uppfattningen, att en inbetalning, som i för­

hållande till postverkét verkställts inom den föreskrivna tiden, likväl skall

kunna konstateras vara för sent gjord och medföra rättsförlust därför att

de inbetalta medlen först någon dag senare inkommit till riksbanken. Post­

verket är självt eu myndighet och framstår därför, enligt utredningen, helt

naturligt som den som för riksbankens räkning mottager inbetalningen. Med

hänsyn till det anförda och till önskemålet att underlätta inbetalningarna

för företagen föreslår utredningen en bestämmelse, varigenom inbetalning

av kontomedel genom postverket till riksbankens postgirokonto uttryckli­

gen likställes med sådan inbetalning som sker direkt till vederbörande riks-

bankskontor. Utredningen tillägger.

I likhet med vad som gäller enligt 56 § 4 mom. uppbördsförordningen be­

träffande skatt som inbetalas till centrala skattekontot, bör även här före­

skrivas att belopp, som inbetalas till postgirokonto, skall anses vara inbe­

talt den dag då inbetalningskort eller försändelse innehållande girokort in­

kommit till postanstalt. De uppgifter som företaget enligt gällande föreskrift

har att lämna i samband med inbetalningen skall givetvis lämnas även i

samband med inbetalning till postgirokonto å inbetalningskortet eller giro-

kortet.

Enligt gällande bestämmelser i 6 § sista stycket skall riksbanken i bevis

om insättning av medel å konto för investering angiva, att anmälan skall gö­

ras till banken om avtal träffas om överlåtelse eller pantsättning av de in­

betalade medlen. Utredningen föreslår, att — om de av utredningen i 20 §

2 mom. föreslagna bestämmelserna, att fondmedel i vissa fall skall få över­

föras mellan bolag inom en koncern, godtages —- riksbanken även i bevis

om överföring av medel å konto för investering bör föreskriva motsvarande

anmälningsskyldighet. Skulle anmälan enligt 6 § sista stycket inkomma,

bör, framhålles i promemorian, riksbanken även underrätta arbetsmark­

nadsstyrelsen härom.

Rem issy ttrandena

De ändringar i 6 § som utredningen föreslagit har i regel godtagits eller

lämnats utan erinran av remissinstanserna. Fullmäktige i riksbanken fram­

håller dock, att bestämmelsen om att betalning skall anses verkställd den

dag då inbetalningskort eller försändelse innehållande girokort inkommit

till postanstalt, givetvis kommer att medföra att medlens överförande till

riksbanken försenas. Fullmäktige tillägger.

Det torde emellertid med hänsyn till lagstiftningens ändamål vara rim­

ligt bortse härifrån. Riksbanken saknar emellertid möjlighet att, när inbe­

talning sker över postgiro, till vederbörande myndigheter lämna uppgifter

113

om annat än den dag då beloppet enligt kontobesked influtit å bankens post­

girokonto. Det måste därför ankomma på postverket att lämna uppgift an­

gående dagen för försändelsens ankomst till postanstalt.

Enligt fullmäktiges mening bör även 6 § första stycket första punkten

ändras så, att inbetalning kan ske till vilket som helst av riksbankens kon­

tor. Nuvarande stadgande om att betalning skall ske till vederbörande kon­

tor är enligt fullmäktige omotiverat från riksbankens synpunkt och kan för­

anleda onödiga svårigheter för företagen.

Generalpoststyrelsen tillstyrker utredningens förslag, att belopp avseende

investeringskonto, som inbetalas till postgirokonto, skall anses vara inbetalt

den dag då inbetalningskort eller försändelse innehållande girokort inkom­

mit till postanstalt. Beträffande svårigheterna att bevisa att inbetalning

gjorts i föreskriven tid framhåller styrelsen, att så gott som varje uppbörds-

termin enstaka förfrågningar inkommer till postgirot om tidpunkten för

postandet av vissa postgirokuvert innehållande gireringsuppdrag avseende

skattelikvider ävensom begäran om upplysning, huruvida täckning för veder­

börande gireringsuppdrag innestod på kontot i fråga då uppdraget rätteligen

skulle ha bokförts, om försändelsen postats den dag avsändaren gör gällan­

de. Om undersökningen visar att täckning fanns vid den aktuella tidpunk­

ten synes enligt postgirots erfarenhet likviden i regel anses vara verkställd

i vederbörlig tid, varför några mera påtagliga olägenheter inte synes före­

ligga i här berört avseende. Styrelsen tillägger.

Ovannämnda bevissvårigheter i vissa fall skulle givetvis helt bortfalla,

om bestämmelserna beträffande ifrågavarande gireringsuppdrag utformades

så, att dessa ansågs vara gjorda i behörig tid, om de bokfördes på postgirot

senast sista inbetalningsdagen. Ett dylikt beräknande av fatalietiden är dock

ur flera synpunkter mindre lämpligt. Bland annat skulle det medföra, att

det blev oförmånligare för en inbetalare att girera mellan sitt postgirokonto

än att verkställa betalningen medelst ett inbetalningskort på sin postanstalt.

Vidare skulle en avsändare av gireringsuppdrag — för att vara säker på att

uppdraget skulle hinna fram till postgirokontoret i behörig tid — måhända

bli nödsakad att införskaffa uppgifter om postlägenheter och dylikt, vilket

väl i många fall skulle förorsaka olägenheter och skapa viss osäkerhet.

Näringslivets skattedelegation anser att som lagligt betalningssätt bör om­

nämnas även inbetalning till bankgirokonto. Samtidigt bör, framhåller dele­

gationen, i överensstämmelse med vad utredningen föreslår med avseende

å inbetalning till postgirokonto, föreskrivas att belopp, som inbetalats till

bankgirokonto skall anses inbetalt den dag, då betalningsuppdraget motta­

gits av det bankkontor, varifrån det insänts till bankgirocentralen.

Liknande synpunkter framföres av Skånes handelskammare och handels­

kammaren i Gävle.

Departementschefen

Inbetalningen till riksbanken kan ske å sedvanliga betalningsvägar; direkt

till riksbankskontor, genom insättning å riksbankskontors postgirokonto, ge­

nom uppdrag åt bank att överföra medel till riksbanken. Såsom inbetalnings­

dag bör av praktiska skäl i samtliga fall gälla den dag, då medlen kommit

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

114

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

riksbanken till handa. Detta bör utsägas i författningstexten. Något behov av

att för inbetalningar som här avses stadga särskilda bestämmelser, då inbe­

talningen sker genom postverket, synes knappast föreligga. En inbetalning å

riksbankens postgirokonto skall i överensstämmelse med riksskattenämn­

dens förenämnda förhandsbesked anses ha kommit riksbanken tillhanda den

dag beloppet enligt kontobesked influtit å bankens postgirokonto.

9 §•

Utredningen

Utredningen erinrar om att, enligt nuvarande bestämmelser i 9 § 1 mom.,

arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond skall eller må

tagas i anspråk »under visst eller vissa beskattningsår». Arbetsmarknadssty­

relsens beslut innebär emellertid i regel att fonden får tagas i anspråk för in­

vesteringar under viss i beslutet angiven tid. Inom vilka beskattningsår den­

na tid rymmes beror, framhåller utredningen, på vilket räkenskapsår det

företag har, som tar fonden i anspråk. Det är emellertid inte nödvändigt att

arbetsmarknadsstyrelsen i varje enskilt fall konstaterar vilka räkenskapsår,

som beröres av beslutet. Om styrelsen i sitt beslut angiver den tid, under

vilken de investeringar, för vilka fonden får tagas i anspråk, skall vara verk­

ställda, är detta, enligt utredningens mening, tillfyllest för taxeringsmyn­

digheterna. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna i 1 mom. ut­

formas så att arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond un­

der viss tid etc. skall eller må tagas i anspråk.

Beträffande bestämmelserna i 2 mom. gör utredningen följande kommen­

tar.

Enligt 2 mom. ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att genom sam­

råd med företag, som gjort avsättning till investeringsfond, verka för att

fondens ianspråktagande i erforderlig utsträckning planlägges. Om lagstift­

ningen skall fylla sin uppgift är det nödvändigt att de investeringar, för vil­

ka fonden skall tagas i anspråk, kan igångsättas med kort varsel. Det är där­

för erforderligt att de företag som har fonder ständigt ligger långt framme

med sina investeringsplaner. Endast de företag som har investeringar så pla­

nerade att de med kort varsel kan igångsättas har möjlighet att utnyttja de

förmåner investeringsfondslagstiftningen erbjuder. Det skulle därför vara

önskvärt att företag med investeringsfonder ålades att så detaljplanera sina

investeringar att arbetena, om det från arbetsmarknadssynpunkt visar sig

önskvärt, omedelbart kan igångsättas. Vi har dock inte ansett oss böra före­

slå sådana bestämmelser.

Remissyttrandena

Vad utredningen anfört angående bestämmelserna i 9 § har i regel läm­

nats utan erinran av remissinstanserna. Länsstyrelsen i Västernorrlands län

framhåller dock, beträffande den av utredningen föreslagna ändringen, att

uttrycket »visst eller vissa beskattningsår» utbytes mot »viss tid», följande.

Då sistnämnda uttryck icke innebär någon begränsning ifråga om tidens

utsträckning, korresponderar formuleringen illa med innehållet i 3 mom.,

115

där det stadgas, att Kungl. Maj :t på ansökan, »med avseende å längre tid än

som kan ske enligt 1 mom.,» kan besluta att investeringsfond må tagas i

anspråk. I 1 mom. synes därför böra införas en tidsbegränsning, avpassad

efter det konjunkturpolitiska behovet.

Departementschefen

Beslutanderätten enligt 9 § 1 mom. bör, som jag tidigare framhållit, ligga

hos Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts förordnande, arbetsmarknads­

styrelsen. Uttrycket »visst eller vissa beskattningsår» torde som utredning­

en föreslår lämpligen böra utbytas. Meningen synes bli klarare, om man ut­

byter orden mot »den tid» och därefter fortsätter »och de villkor i övrigt,

som läget å» etc.

I likhet med utredningen vill jag inte förorda, att företag som har investe­

ringsfond ålägges att detaljplanera sina investeringar. En sådan skyldighet

kan antagas verka återhållande på företagens benägenhet att göra avsätt­

ningar. Emellertid är det synnerligen angeläget att en investeringsplane-

ring kommer till stånd. Då fråga uppkommer att taga investeringsfond i

anspråk, bör därför särskild hänsyn tagas till de företag, som i samråd med

arbetsmarknadsstyrelsen verkat för en planläggning av ianspråktagandet av

fonderna.

11

§•

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Utredningen

I denna paragraf anges de ändamål, för vilka investeringsfond får tagas i

anspråk. Utredningen anför.

Såvitt angår rörelsefonderna överensstämmer de i den nuvarande förord­

ningen angivna ändamålen praktiskt taget med de ändamål som omfattades

av 1947 års förordning. Genom 1955 års lagstiftning utvidgades användnings­

området för dessa fonder till att avse även kostnader för reparations- och

andra underhållsarbeten å i rörelsen använd byggnad, dock endast såvitt

angår företag som huvudsakligen bedriver industriell verksamhet. Vidare in­

fördes år 1959 möjligheten att använda fondema för kostnader för repara­

tion av fartyg. Den väsentliga nyheten i 1955 års lagstiftning var eljest in­

förandet av skogsfonderna och möjligheten att använda dessa fonder för

vissa skogliga ändamål.

Det kan helt allmänt konstateras, framhålles i promemorian, att de ända­

mål, för vilka investeringsfonderna får användas enligt uppräkningen i 11 §,

fortfarande får anses vara de viktigaste från de synpunkter som är av bety­

delse i detta sammanhang, nämligen från sysselsättnings- och konjunktur-

utjäinningssynpunkt. Det finns därför enligt utredningens mening inte an­

ledning att föreslå någon mera omfattande förändring av det nuvarande an­

vändningsområdet. Frånsett investeringsfondernas användande för lagerän­

damål, varom bestämmelser intagits i 13 §, är det i övrigt blott relativt små

jämkningar som utredningen föreslår i fråga om de i förevarande paragraf

uppräknade ändamålen.

11C

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Vad först beträffar investeringsfonderna för skogsbruk är den nuvarande

ändamålsbestämningen för dessa fonder genom bestämmelsens avfattning,

enligt utredningens mening, så vidsträckt att det knappast finns utrymme

för någon ytterligare utvidgning av användningsområdet. Utredningen tilläg-

ger.

I förtydligande syfte vill vi emellertid likväl föreslå att, utom anläggande

av flottleder och vägar som huvudsakligen avser att direkt tjäna skogsbru­

ket, även förbättring och underhåll av dylika flottleder och vägar uttryckli­

gen medtages i detta sammanhang. Dessa sistnämnda åtgärder måste i lika

mån som anläggandet vara ägnade att främja skogsbruket. Likaså torde fö­

retagens anskaffning av maskiner för skogsbruket vara ägnade att rationali­

sera avverkningen och skogsvården. Även dylika anskaffningar bör därför

medtagas i uppräkningen. De maskiner som avses är bl. a. vägmaskiner, ma­

skiner för skogsröjning samt för av- och pålastning.

Liksom rörelsefonderna bör skogsfonderna, enligt utredningen, få använ­

das för bidrag till personalbostäder m. m. Vidare bör skogsfonderna — i lik­

het med vad utredningen föreslår beträffande rörelsefonderna — kunna an­

vändas för kostnader och bidrag för utbildning o. dyl. Utredningen förordar

en sådan utvidgning av användningsområdet.

Vad rörelsefonderna beträffar är det, som förut framhållits, möjligheten

att taga fonderna i anspråk för byggnadsändamål som mest kommit till an­

vändning hittills. Utredningen anför.

Av de olika byggnadsändamål som anges i It § första stycket under a)

har givetvis arbeten avseende ny-, till- eller ombyggnad varit av det största

intresset från investeringsfondssynpunkt. Emellertid tillkom, såsom tidi­

gare nämnts, genom 1955 års lagstiftning möjligheten att använda investe­

ringsfonderna även för reparations- och underhållsarbeten å byggnader. Det

ansågs nämligen vara av värde om företagen i en avmattningskonjunktur

hade möjlighet att genom utnyttjande av investeringsfonderna bereda sina

anställda arbete med utförande av reparations- och underhållsarbeten. Men

rätten att utnyttja investeringsfonderna för dylika arbeten begränsades dock

bl. a. i det viktiga hänseendet, att den uteslutande förbehölls företag, som

huvudsakligen bedrev industriell verksamhet.

Företagsbeskattningskommittén framhöll i sitt betänkande bl. a., att med

hänsyn till de administrativa svårigheter, som skulle vara förenade med en

utsträckning av lagstiftningen till reparationsarbeten i allmänhet, en viss

begränsning måste ske. Då endast industriföretagen torde ha reparations­

arbeten av sådan omfattning att de kunde antagas lämna bidrag av betydel­

se för konjunkturutjämningen, borde — enligt kommitténs mening — rätten

att taga investeringsfond i anspråk för dylika arbeten förbehållas skattskyl­

diga som huvudsakligen bedriver industriell verksamhet.

Enligt vad utredningen inhämtat rörande de praktiska erfarenheter som

numera vunnits synes inskränkningen till företag, som huvudsakligen be­

driver industriell verksamhet, snarast ha varit till nackdel. I vissa fall hade

det från arbetsmarknadssynpunkt varit önskvärt att även andra företag än

industriföretag fått utnyttja fonderna för reparationsarbeten. Även om des­

sa arbeten ofta är av mindre omfattning kan de dock från sysselsättnings­

synpunkt vara av betydelse. Utredningen framhåller, att ca tjugu procent

117

av hela antalet företag som under lågkonjunkturen 1958—1959 fick arbets­

marknadsstyrelsens tillstånd att taga i anspråk investeringsfonder var and­

ra företag än industriföretag. Bland dessa dominerade större affärsföretag

och rederier.

Inte heller synes, enligt utredningen, de tidigare åberopade administrativa

svårigheterna utgöra ett tillräckligt skäl för den ifrågavarande begräns­

ningen till företag, som huvudsakligen bedriver industriell verksamhet. Sna­

rare skulle dylika skäl kunna anföras mot nämnda begränsning. Huruvida

ett företag skall anses huvudsakligen bedriva industriell verksamhet torde

nämligen, framhålles i promemorian, inte alltid vara så enkelt att avgöra.

Därefter anför utredningen.

Frågan om investeringsfondernas ianspråktagande för reparations- och

underhållsarbeten synes även böra ses från en annan synpunkt, nämligen

de mindre företagens — och då även de icke industriidkande företagens

— möjligheter att utnyttja sina fonder. Större företag har i allmänhet

lättare att hålla sig med en investeringsplanering omfattande byggnads-

objekt, som i en avmattningskonjunktur kan tidigareläggas vid tillstånd

att utnyttja investeringsfonder. För mindre företag ligger det ofta annor­

lunda till. Dessa företag bygger vanligen endast några få gånger under

sin verksamhetstid. För dessa mindre företag — industriföretag såväl som

övriga — kan därför reparation och underhållsarbeten vara en utväg att

överhuvud kunna taga sina fonder i anspråk.

Under åren 1958—1959, då investeringsfonderna frisläpptes, nödgades,

enligt vad vi inhämtat, arbetsmarknadsstyrelsen avslå framställningar från

ett antal företag, som önskade utnyttja sina fonder för reparationsarbe­

ten, på grund av att de icke huvudsakligen bedrev industriell verksamhet.

Vi föreslår därför att den ifrågavarande begränsningen borttages.

En ytterligare jämkning som utredningen föreslår berör också de nyss­

nämnda reparations- och underhållskostnaderna och hänför sig till den

andra begränsning som enligt ordalagen gäller för rätten att använda

investeringsfonderna för dessa slags kostnader, nämligen att fråga är om

byggnad som användes i rörelsen. Då utredningen nu föreslår att även

denna begränsning upphäves, är det dock — vilket må särskilt framhållas

— inte med tanke på investeringsfondernas normala användande jämlikt

It §. Utredningen anför härom.

Den normala användningen av investeringsfonderna förutsätter näm­

ligen att rörelsefond tages i anspråk för investering i förvärvskälla hän-

förlig till rörelse och att skogsfond tages i anspråk för investering i jord­

bruksfastighet med skog. Så länge fonderna på detta sätt användes inom

respektive inkomstslag innebär det alltså ingen verklig begränsning, när

det som villkor för rätten att taga investeringsfond i anspråk för repara­

tion och underhåll av byggnad föreskrives att det skall vara fråga om

byggnad i rörelse.

Däremot är läget ett annat, om företaget får tillstånd att använda rö­

relsefonden för investering i förvärvskälla som är hänförlig till annat

inkomstslag än inkomst av rörelse. Sådant tillstånd kan för närvarande

meddelas av Kungl. Maj:t enligt 12 §. I sådana fall då dylikt tillstånd er-

hålles, skulle alltså det nämnda villkoret innebära en verklig inskränk­

ning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

118

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1965

Från sysselsättningssynpunkt synes det, enligt utredningens mening,

icke uteslutet, att en viss effekt skulle kunna uppnås exempelvis om före­

tag, som bedriver rörelse endast i en del av sin byggnad, finge taga in­

vesteringsfonder i anspråk för reparation och underhåll av hela byggnaden.

Kostnaderna för reparation och underhåll av byggnad är avdragsgilla vid

taxeringen. Någon skattemässig favör utöver det s. k. investeringsavdraget

erhålles inte därest fond tages i anspråk för reparation och underhåll av

byggnad i en förvärvskälla inom inkomstslaget annan fastighet.

I detta sammanhang nämner utredningen, att riksskattenämnden i en

skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen förklarat att enligt nämndens me­

ning hinder icke möter mot att taga investeringsfond i anspråk för repara­

tions- och underhållskostnader i förhyrd byggnad. Begränsningen till för­

värvskällan rörelse och riksskattenämndens tolkning skulle således, på­

pekar utredningen, kunna leda till att ett företag, som förhyr byggnad eller

del av byggnad av annat företag, skulle äga taga i anspråk sin investe­

ringsfond för kostnader för reparation och underhåll av den förhyrda bygg­

naden eller byggnadsdelen, medan hinder skulle föreligga för det företag,

som äger byggnaden, att taga i anspråk investeringsfondsmedel för samma

reparationskostnad.

Då rörelsefond enligt det nyss sagda får användas för reparations- och

underhållskostnader avseende förhyrd byggnad, finns enligt utredningens

mening ingen anledning att från fondens användningsområde utesluta kost­

nader för ny-, till- eller ombyggnad av förhyrd fastighet. Även dessa kost­

nader är liksom reparations- och underhållskostnaderna avdragsgilla rö­

relsekostnader för företaget. En sådan användning av fonderna är emeller­

tid, påpekar utredningen, inte möjlig enligt den nuvarande lydelsen av 11 §.

Då där talas om »avskrivning å byggnad som ny-, till- eller ombyggts un­

der beskattningsåret», förutsätter detta nämligen att företaget självt är

ägare av fastigheten.

För de syften som investeringsfondslagstiftningen har att tillgodose,

nämligen sysselsättnings- och konjunkturutjämningsintresset, är det, fram-

hålles i promemorian, givetvis tämligen likgiltigt vem som äger den fastig­

het som blir föremål för arbeten av ifrågavarande slag. Enligt utredningens

mening bör det inte vara något hinder för ett företag som förhyr en fastig­

het för sin verksamhet att kunna använda sin investeringsfond för ny-, till-

eller ombyggnad av densamma. Därefter anföres.

I vårt förslag till författningstext har ändamålsbeskrivningen i 11 g

under a) för att kunna inrymma även det nu ifrågavarande ändamålet

ändrats så att ordet »avskrivning» utgått och »kostnaderna» för ny-, till-

eller ombyggnaderna i fråga i stället för avskrivningen angivits som det

objekt för vilket investeringsfonden får utnyttjas. Att ianspråktagandet

för företag som självt äger den fastighet i vilken rörelsen bedrives och som

ny-, till- eller ombygger fastigheten med anlitande av fondmedel även med

den av oss föreslagna lydelsen av 11 § sker i form av avskrivning å bygg-

nadskostnaderna behöver knappast utsägas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

119

Då investeringsfond för rörelse tages i anspråk för byggnadsändamål,

skall det, framhåller utredningen, i princip vara fråga om byggnader, som

användes för stadigvarande bruk i rörelse. Om byggnaden utgör lagertill­

gång, vilket t. ex. är fallet beträffande de byggnader ett byggnadsföretag

uppför för försäljning, blir bestämmelserna under 11 § a) inte tillämpliga.

Utredningen föreslår att detta utsäges i lagtexten. Vidare bör enligt utred­

ningens mening utsägas att investeringsfonderna endast får utnyttjas för

investeringar här i riket. Rätten att utnyttja investeringsfonderna för kost­

nader för ombyggnad och reparation av fartyg anser utredningen böra ut­

sträckas att gälla även andra transportmedel än fartyg.

Såsom tidigare nämnts föreslår utredningen att reglerna om investerings­

fondernas användning för lagerinvesteringar skall utformas på ett annat

sätt än enligt de nuvarande bestämmelserna. Bestämmelsen i 11 § punkt c)

att investeringsfond kan få tagas i anspråk för nedskrivning i viss omfatt­

ning föreslås skola utgå.

Utredningen föreslår vidare den kompletteringen av den i 11 § gjorda än-

damålsuppräkningen, att rörelsefond får tagas i anspråk jämväl för kost­

nader under beskattningsåret för yrkesutbildning eller omskolning av ar­

betskraft eller andra därmed jämförliga åtgärder i ntbildningssyfte samt för

bidrag till dylik utbildningsverksamhet. Utredningen anför härom.

Yrkesutbildningen ingår som ett viktigt led i en aktiv arbetsmarknadspo­

litik. Traditionellt bedrives yrkesutbildning dels i företagen dels i utbild-

ningsanstalter av olika slag anordnade i det allmännas regi. Den nuvarande

kapaciteten är emellertid otillräcklig beträffande såväl utbildningen i före­

tagen som i yrkesskolor och kursverksamhet. En kraftig ökning av den to­

tala yrkes utbildningskapaciteten i landet är därför i hög grad eftersträvans­

värd. Till yrkesutbildningen i företagen utgår statsbidrag. Dessa är emeller­

tid förhållandevis blygsamma och har icke visat sig utgöra en tillräcklig sti­

mulans för att få företagen att öka utbildningsresurserna till den nivå, som

vore önskvärd. I den mån en möjlighet för företagen att få taga i anspråk

investeringsfond för yrkesutbildningsåtgärder skulle kunna stimulera dem

till ökade insatser, måste detta från arbetsmarknadssynpunkt betraktas som

angeläget. Det gäller i fråga om nybörjarutbildningen, där företagen skulle

kunna göra eu väsentligt större insats än hittills. Det gäller också omskol-

ningsverksamheten, som för framtiden kommer att bli allt viktigare, inte

minst för rörligheten inom företagen. Pågående och väntade strukturför­

ändringar inom svenskt näringsliv kommer att göra såväl sådan rörlighet

som rörligheten mellan företagen nödvändigare än tidigare. I strävandena

att utnyttja arbetskraften på det mest rationella sättet kommer en omskol­

ning och fortbildning av de anställda att vara en viktig angelägenhet såväl

för det enskilda företaget som för samhället. Den tekniska utvecklingen stäl­

ler allt större krav på arbetskraften. Arbetet blir alltmera specialiserat. Det­

ta medför att eu betydande del av yrkesutbildningen bör ske nära arbets­

uppgiften. Med hänsyn till sin stora betydelse för produktionen bör yrkes­

utbildningen betraktas som eu lika viktig investering som andra investe­

ringar för företagets uppbyggnad och drift. Såväl från struktur- som kon­

junktursynpunkt är det enligt vår mening i hög grad angeläget att man ge­

nom investeringsfonderna skapar en möjlighet att stärka insatserna på om­

rådet för arbetskraftens utbildning.

120

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Av andra stycket i It § framgår att, i sådana fall då företag fått tillstånd

att taga investeringsfond i anspråk under flera på varandra följande år för

investering i byggnad, intet hindrar företaget att taga fondmedlen i anspråk

först under det sista året för de byggnadsändamål varom fråga är, försåvitt

avdrag för kostnaderna inte skett under något av de tidigare åren. Motsva­

rande gäller då investeringsfond tages i anspråk för ny- eller ombyggnad

av fartyg. Bestämmelsen är tillämplig även för det fall att företaget under

det första året tagit ut hela det belopp som företaget haft rätt att taga ut

från kontot i riksbanken (se riksskattenämndens meddelanden år 1958 nr

5: 2).

över huvud taget gäller, konstaterar utredningen, att — om ett företag fått

tillstånd att taga investeringsfond i anspråk under flera på varandra föl­

jande beskattningsår — företaget kan uttaga de mot fonden svarande med­

len från riksbanken redan under första året. Även om medlen uttagits första

året kan företaget — om tillståndet avser flera år — taga fonden i anspråk

först ett senare år inom perioden. Skall fonden tagas i anspråk för andra in­

vesteringar än i byggnader eller fartyg gäller dock att fonden detta senare

år endast får tagas i anspråk för kostnader, som uppkommit under året i

fråga.

Beträffande bestämmelsen i 11 § tredje stycket att »Kungl. Maj :t må, om

särskilda skäl därtill föreligga, medgiva företag som direkt eller genom dot­

terföretag driver rörelse i utlandet, att taga investeringsfond i anspråk för

kostnader, ämnade att främja avsättningen utomlands av varor som företa­

get här i riket tillverkar» framhåller utredningen, att bestämmelsens syfte

torde ha varit att fonderna i vissa fall skulle få användas för kostnader för

t. ex. reklam och marknadsundersökningar med sikte på att öka exporten.

Utredningen framhåller, att den nuvarande lagstiftningen får anses ge

uttryck åt den principiella uppfattningen att investeringsfonderna inte skall

användas för utlandsinvesteringar. Det ankommer på den tillståndsgivande

myndigheten att tillse att så inte sker. I den mån den s. k. fria sektorn,

d. v. s. de trettio procent av fonderna som utan tillstånd får användas efter

fem år utnyttjas, föreligger enligt utredningens mening med lagtextens nu­

varande utformning inte något hinder mot att de frigjorda fondmedlen an­

vändes för investeringar utomlands. Men det måste då vara fråga om inves­

teringar som göres i en verksamhet utomlands som är att anse som en fi­

lial till den i Sverige bedrivna rörelsen. Det får således inte vara fråga om

eu utomlands självständigt bedriven rörelse och givetvis än mindre om en

genom ett utländskt dotterbolag bedriven rörelse. En investeringsfond kan

nämligen, påpekar utredningen, användas endast för investeringar inom den

förvärvskälla, vari fonden avsatts. Inkomst av en utomlands självständigt

bedriven rörelse är i beskattningshänseende att hänföra till inkomst av ka­

pital och alltså inte till inkomst av rörelse.

Utredningen har diskuterat i vad mån det kan vara ett intresse från ar-

betsmarknadssynpunkt att investeringsfonderna får tagas i anspråk för ut­

landsinvesteringar och anför härom.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

121

Vad först angår anskaffning av utländska maskiner och inventarier finns

enligt vår mening ingen anledning att frångå den ståndpunkt som kommit

till uttryck i det förut nämnda uttalandet i 1945 års betänkande. Det bör allt­

så fortfarande ankomma på arbetsmarknadsstyrelsen att i varje särskilt fall

bedöma om och i vad mån ett svenskt företags anskaffningar av maskiner

och andra inventarier från utlandet är ägnade att gagna sysselsättningen

här i riket. Prövas så vara fallet bör alltså investeringsfonderna kunna ta­

gas i anspråk även för sådana anskaffningar.

Däremot anser vi det vara mycket tveksamt om svenska företags inves­

teringar i byggnader utomlands kan ha någon nämnvärd effekt på den in­

hemska sysselsättningen på kort sikt. Visserligen kan dylika investeringar

— det kan vara fråga om fabriksanläggningar eller andra anläggningar,

t. ex. lagerlokaler eller kontorsbyggnader — i och för sig vara av mycket

stor betydelse för det svenska näringslivet. Även andra intressen, t. ex. strä­

vandena att bistå utvecklingsländerna, kan göra sådana investeringar ange­

lägna. Men alla dessa investeringar av olika slag kan endast på längre sikt

skapa ökade sysselsättningsmöjligheter i Sverige. Allmänt sett måste för

övrigt föreligga stora svårigheter för den tillståndsgivande myndigheten att

bedöma effekten här i riket av företagets investeringar t. ex. i byggnader el­

ler i gruvor och andra fyndigheter utomlands. Det kan vidare framhållas att

de beskattningsföremål som här beröres enligt åtskilliga svenska dubbelbe­

skattningsavtal undantages från svensk beskattning. En användning av in­

vesteringsfonderna i dessa fall är oförenlig med investeringsfondslagstift-

ningens tekniska utformning och medför skattelättnader som ej avsetts. I

den mån investeringar utomlands anses böra främjas, bör detta enligt vår

mening ske på andra sätt än genom att använda investeringsfonderna.

Vad nu anförts innebär, framhålles i promemorian, att enligt utredning­

ens mening inte heller den fria sektorn bör få utnyttjas för utländska bygg­

nadsinvesteringar m. m. Utredningen föreslår därför — för att undvika

oklarhet vid tillämpningen — en komplettering av bestämmelserna i 11 § så

att det klart framgår att fonderna skall få tagas i anspråk endast för sådana

kostnader som hänför sig till här i riket belägna byggnader, gruvor in. in.

Då det gäller maskiner och andra inventarier, bör i princip krävas att till­

gångarna är avsedda att nyttjas i här i riket bedriven verksamhet. Undan­

tag måste därvid, framhåller utredningen, givetvis göras för transportmedel

i internationell trafik såsom fartyg, flygplan, linjebussar in. in. Därefler an-

föres.

Frågan om investeringsfondernas användande för investeringar som främ­

jar den svenska exporten har i någon mån fått ökad aktualitet genom det

förslag i liknande syfte som framlagts i Norge (s. 36 i promemorian). Den

nuvarande bestämmelsen i 11 § tredje stycket i 1955 års förordning får emel­

lertid anses tillgodose samma syften och vi har inte ansett det erforderligt

att föreslå någon utvidgning av bestämmelsens nuvarande tillämpningsom­

råde, som redan är ganska vidsträckt. Det är för övrigt, som vi redan fram­

hållit, här fråga om i och för sig avdragsgilla utgifter. Detsamma gäller kost­

nader för forskningsändamål som syftar till ökad avkastning. Någon kon-

junkturell effekt på kortare sikt torde investeringsfondernas användande

för forskningsändamål knappast kunna ge.

122

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Remissyttrandena

Vad utredningen föreslagit i fråga om utvidgning av användningsområdet

för fonderna har i regel tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissin­

stanserna.

Näringslivets skattedelegntion framhåller — beträffande utredningens

förslag att byggnad, som utgör lagertillgång, skall undantagas från bestäm­

melserna — att lagtextens utformning kan medföra rättstvister för bygg­

nadsföretag om vilka tillgångar, som är hänförliga till lager. Det torde där­

för enligt delegationen vara nödvändigt att i anvisningar ange att investe­

ringsfond för rörelse icke får tagas i anspråk av ett byggnadsföretag för

exempelvis byggnader som uppföres för försäljning, men väl för byggnader,

som dylikt företag uppför för att använda till kontor, verkstad, lager eller

för fabrikation av byggnadsvaror.

Utredningens förslag, att investeringsfond skall kunna tas i anspråk även

för ombyggnad och reparation av andra transportmedel än fartyg, synes,

enligt delegationens mening, kunna bidraga till att upprätthålla sysselsätt­

ningen hos åtskilliga mindre företag och bör genomföras. Vidare anföres.

Investeringsfond skall även enligt utredningens förslag kunna användas

för kostnader för yrkesutbildning eller omskolning av arbetskraft och lik­

nande åtgärder i utbildningssyfte samt för bidrag till dylik utbildningsverk­

samhet. Vi delar uppfattningen, att yrkesutbildningen bör ingå som ett

viktigt led i en aktiv arbetsmarknadspolitik och att det under vikande kon­

junkturer kan vara angeläget att friställd arbetskraft får ägna sig åt ut­

bildning eller omskolning. För att utbildningen skall kunna genomföras

under effektiva former bör den tid, under vilken investeringsfond får an­

vändas för kostnader av denna art, icke sättas alltför kort. Till kostnader

för sådan utbildning eller omskolning hänföres givetvis såväl stipendier

som lön till arbetspersonal, som deltar i utbildningen.

Tjänstemännens centralorganisation understryker utredningens uttalan­

de, att yrkesutbildningen inom företagen bör stödjas i största möjliga ut­

sträckning men tillägger.

TCO föreslår, att även sådan yrkesutbildning som stöds via investerings-

fondspolitiken bör följa yrkesöverstyrelsens normer ifråga om sitt innehåll

liksom den statsunderstödda företagsutbildningen. TCO ifrågasätter om det

är realistiskt att räkna med att företagen på detta område har väl plane­

rade projekt i beredskap för att sättas i verket vid en konjunkturavmatt-

ning. Det synes vara lämpligt att yrkesöverstyrelsen anmodas att med tan­

ke på konjunkturpolitiken hålla en beredskap för att snabbt kunna hjälpa

företagen med att sätta in utbildningsåtgärder.

Sveriges redareförening konstaterar att utredningen beträffande trans­

portmedel i internationell trafik, vari inkluderas fartyg, föreslår att inves­

teringsfond får tagas i anspråk för kostnader under beskattningsåret för

ombyggnad och reparation. Av motiveringen till denna bestämmelse fram­

går ej, framhåller föreningen, om i begreppet reparationer även skall in­

kluderas klassning av fartyg. Då klassningen i realiteten innebär en av

vederbörande myndigheter beordrad reparation av fartyg anser föreningen

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

123

det vara helt naturligt, att investeringsfond skall få tagas i anspråk även

för täckande av kostnader för klassning. För undvikande av onödiga tvis­

ter bör, enligt föreningen, i anvisningarna till 11 § införas en uttrycklig

föreskrift härom. Därefter anföres.

Den föreslagna författningstexten jämte uttalandena i motiveringen givo

icke en helt klar bild av de regler, som äro avsedda att tillämpas i fråga

om utlandsinvesteringar i byggnader respektive maskiner och andra inven­

tarier. Tendensen i förslaget är dock att skärpa reglerna och endast i be­

gränsad omfattning tillåta att de fonderade medlen tagas i anspråk för ut­

landsinvesteringar. I fråga om fartyg innebär förslaget, att nybeställningar

vid utländska varv även för framtiden skola kunna ske med begagnande

av medel ur investeringsfonderna men det måste befaras, att tillståndsgiv-

ningen i de konkreta fallen påverkas i inskränkande riktning av uttalandena

i motiveringen.

Redareföreningen vill därför framhålla sjöfartsnäringens utpräglat in­

ternationella inriktning. För en handelsflotta, vars fraktintäkter till cirka

98 procent hänför sig till utrikes fart, ställer det sig naturligt att beställ­

ningar i viss omfattning förläggas till utlandet. Vid prövningen av konkreta

ansökningar angående nybyggnad av fartyg böra därför inga skrankor upp­

ställas beträffande valet av leverantör.

Sveriges hantverks- och industriorganisation anser att det — icke minst

under en inhemsk konjunkturavmattning — torde vara i hög grad önsk­

värt att stimulera de företag, som är inriktade på export, till ytterligare an­

strängningar att öka sin avsättning utomlands. Därvid torde även en ökad

export på de s. k. utvecklingsländerna bli aktuell. Fn dylik exportfräm­

jande politik skulle enligt organisationens mening bli av stort värde för de

inånga mindre företag, vilka arbetar som underleverantörer till exportin­

dustrin. För att de svenska exportföretagen icke skall få ett sämre utgångs­

läge än de norska företagen bör de, framhåller organisationen, ges möjlighet

att taga i anspråk medel, som överförts till investeringsfonder, för export­

ändamål av ovan nämnd art.

Skånes handelskammare anser att — även om det självfallet i allmänhet

skulle stå mindre väl i överensstämmelse med förordningens syfte, om fond

toges i anspråk för svenska investeringar i utlandet — något kategoriskt

förbud dock icke bör gälla. Del kan nämligen tänkas hända, alt en inves­

tering utomlands skulle vara ägnad att verksamt befordra avsättningen av

svenska varor utomlands och därmed den inhemska sysselsättningen och

att av denna orsak tillåtelse till investeringsfonds användning för den­

samma kan vara motiverad. Handelskammaren kan därför icke förorda

vad i denna del föreslås.

Föreningen Auktoriserade revisorer gör följande uttalande med anled­

ning av att stadgandet i 11 § punkt c) om investeringsfonds utnyttjande för

nedskrivning av varulager föreslås skola utgå.

Föreningen vill framhålla, alt stadgandet ifråga kan ha praktisk betydelse

bl. a. för företag som åläggs att taga investeringsfond i anspråk, men som

ej har annat godtagbart ändamål till hands vid tidpunkten för åläggandet

än lagernedskrivning. Genom att använda fonden för nedskrivning av va­

rulager kan företaget undvika det i 19 § omnämnda tillägget av 10 procent.

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Föreningen vill på denna punkt föreslå att — om utredningens förslag

att det ifrågavarande stadgandet skall utgå, lägges till grund för ändrad

lagstiftning — i övergångsbestämmelserna intages regler av den innebör­

den att stadgandet alltjämt skall gälla beträffande investeringsfond som

avsatts under beskattningsår för vilket taxering i första instans ägt rum år

1962 eller tidigare.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län gör följande uttalande.

I fråga om ianspråktagande av investeringsfond enligt 11 § första styc­

ket i förordningen för skogsbruk för anläggande av exempelvis flottleder

och vägar må anmärkas, att sådant arbete på samma sätt som ny-, till-

eller ombyggnad eller underhållsarbeten å byggnad kan draga ut på tiden

under flera år. Vad som i 11 § andra stycket i förordningen stadgas där­

om att investeringsfond får tagas i anspråk för avskrivning å byggnad eller

för täckande av underhållsarbeten å byggnad under det sista av vissa be­

skattningsår torde därför böra göras tillämpligt även på arbete inom skogs­

bruket av nu nämnt slag. Det motsvarande kan sägas om arbeten enligt

14 § i förslaget, d. v. s. arbeten med vägar, vatten och avlopp, tomter, sjö­

reglering etc.

Departementschefen

Den utvidgning av användningsområdet för investeringsfonder, som ut­

redningen föreslår, kan jag i huvudsak tillstyrka. Enligt min mening är det

dock inte lämpligt att fonderna får tagas i anspråk för kostnader för yr­

kesutbildning eller omskolning av arbetskraft o. dyl. Det är som Tjänste­

männens centralorganisation framhåller inte realistiskt att räkna med att

företagen på detta område har väl planerade projekt i beredskap att sättas

i verket i en konjunkturavmattning. Den viktiga frågan om yrkesutbild­

ning och omskolning bör lösas genom andra åtgärder.

Därest förslaget om generella regler för stimulans av maskininvesteringar

genomföres, bör investeringsfonderna få tagas i anspråk endast för ma­

skinanskaffningar som har samband med byggande, d. v. s. dels fasta ma­

skiner och andra till byggnad hörande inventarier, dels maskinanskaff­

ning i samband med nyetablering och utvidgning av verksamheten. I öv­

rigt bör stimulansen i fråga om maskininvesteringar endast ges via den

generella lagstiftningen, varigenom förmånerna i princip kan komma alla

skattskyldiga till godo. Begränsningen av möjligheten att använda fond för

maskininvesteringar torde dock inte behöva komma till uttryck i författ­

ningstexten. Det synes kunna överlåtas åt den tillståndsgivande myndighe­

ten att avgöra, när sådana särskilda omständigheter föreligger i det enskilda

fallet att fonderna bör få utnyttjas för maskininvesteringar. Äldre fonder

bör alltjämt få användas för alla slag av maskininvesteringar i enlighet med

nuvarande bestämmelser. Den s. k. fria sektorn bör, även i fråga om fram­

tida fondavsättningar, få tagas i anspråk för alla slag av inventarier. På före­

kommen anledning vill jag framhålla att begreppet anskaffning av maskin

även innefattar det fall, då den skattskyldige själv tillverkar densamma.

Såsom jag tidigare framhållit kan jag tillstyrka utredningens förslag, att

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

125

upphäva nuvarande bestämmelser att investeringsfond skall kunna använ­

das för nedskrivning av varulager. Beträffande redan avsatta fonder bör

dock nuvarande bestämmelser alltjämt gälla. Vad nu sagts gäller alla slag

av lagertillgångar och således även byggnad, som vid inkomsttaxeringen får

nedskrivas enligt de regler, som gäller för lagertillgångar. En byggnad, för

vilken lagervärderingsreglerna får tillämpas, omfattas således ej av bestäm­

melserna i It § första stycket vid a).

Med anledning av vad Sveriges redareförening anfört vill jag framhålla,

att kostnader för klassning av fartyg är att hänföra till reparationskost­

nader. Äldre fonder kan således tagas i anspråk för klassningskostnader. Dy­

lika kostnader omfattas även, som jag redan framhållit, av de föreslagna

generella reglerna. Uttryckligt stadgande härom anser jag inte erforderligt.

Vad Sveriges hantverks- och industriorganisation anfört angående öka­

de möjligheter att taga fonderna i anspråk för exportändamål anser jag

mig inte kunna tillstyrka. Den möjlighet som redan finnes enligt 11 § tredje

stycket i nuvarande förordning att taga fonderna i anspråk för kostnader

för främjande av export har visat sig föga lockande för företagen. Jag delar

utredningens uppfattning att eventuell stimulans av investeringar utomlands

liksom för forskningsändamål bör ges på annat sätt än genom investerings­

fonder.

Såsom länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhållit bör bestäm­

melserna i 11 § andra stycket göras tillämpliga även å kostnader för flott­

leder och vägar. Motsvarande regler bör även gälla för grundförbättrings­

kostnader. Till sistnämnda fråga skall jag återkomma vid behandlingen

av bestämmelserna i 14 §.

Medgivande att taga investeringsfond i anspråk gäller — som under 9 §

framhållits — för viss tid. Om medgivandet avser att taga investeringsfond

i anspråk för byggnadsinvesteringar, kan det tänkas att byggandet fortsät­

ter även efter den tid medgivandet omfattar. Fråga uppkommer då vilka

kostnader som får avskrivas med anlitande av investeringsfond. På före­

kommen anledning vill jag — under erinran om investeringsfondslagstift-

ningens särskilda syfte och uppläggning — som min mening framhålla, att

till kostnader, som under den tid medgivandet avser nedlagts på byggnaden

och som får avskrivas med investeringsfond, endast kan hänföras kostnader

för arbeten som nedlagts på och för material som infogats i byggnaden under

den tid medgivandet avser.

12

§.

Utredningen

1 12 § enligt förordningens nuvarande lydelse stadgas, alt Kungl. Maj:t

må meddela tillstånd för företag, som verkställt avsättning till investerings­

fond för rörelse, att taga fonden i anspråk för ändamål som avses med

investeringsfond för skogsbruk, så ock eljest för investering i annan för­

värvskälla än den, i vilken avsättning skett.

126

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Möjligheten att medgiva ett företag att taga rörelsefond i anspråk för

investering i annan förvärvskälla än den i vilken fonden avsatts tillkom,

framhåller utredningen, genom 1959 års lagstiftning. Dessförinnan kunde

medgivandet avse endast rörelsefonds användande för skogsändamål. Er­

farenheterna hade emellertid visat att det från arbetsmarknadssynpunkt

kunde vara önskvärt att möjlighet öppnades för företagen att få använda

rörelsefonderna även i andra förvärvskällor.

Enligt utredningens mening bör ej heller skogsfonderna vara fastlåsta

vid den ursprungliga ändamålsbestämningen utan, där det allmännas in­

tresse av full sysselsättning så kräver, kunna användas även i förvärvs­

källa inom annat inkomstslag. Därefter anföres.

Som skäl mot att på detta sätt använda skogsfonderna för annat än

rena skogsändamål har tidigare åberopats kommunintresset. Det torde

dock vara mera realistiskt att räkna med att, om överflyttningar av detta

slag aktualiseras, det i praktiken i flertalet fall blir fråga om att använda

rörelsefonderna för skogsändamål. Om det därför i visst fall skulle be­

finnas angeläget att taga skogsfondsmedel i anspråk för andra ändamål

än de skogliga, torde det därför, i stort sett, knappast innebära någon vä­

sentlig nackdel från skogskommunernas synpunkt att så sker. Vi föreslår

således att möjlighet skall finnas att meddela tillstånd för företag att an­

vända investeringsfond som avsatts i viss förvärvskälla, vare sig densam­

ma är hänförlig till rörelse eller skogsbruk, i annan förvärvskälla än den

i vilken avsättning skett och även inom en förvärvskälla inom inkomst­

slaget annan fastighet. Givetvis bör därvid fortfarande gälla att skälig hän­

syn skall tagas till kommunintresset.

Tillståndsgivningen bör enligt utredningens mening utan olägenhet kun­

na anförtros åt arbetsmarknadsstyrelsen. Endast i fall som avses i 9 §

3 mom. och 11 § tredje stycket bör tillståndsgivningen ankomma på Kungl.

Maj :t.

Remissyttrandena

Utredningens förslag att tillståndsgivningen i ärenden som avses i den­

na paragraf skall anförtros åt arbetsmarknadsstyrelsen har redan tidigare

berörts. Förslaget att skogsfonderna efter särskilt tillstånd skulle få tagas

i anspråk för ändamål som avses med rörelsefonder har i regel tillstyrkts

av remissinstanserna. I några yttranden har dock erinringar framförts. Så­

lunda anför riksskattenämnden.

Utredningen föreslår att möjlighet skall finnas att meddela tillstånd för

företag att använda investeringsfond som avsatts i viss förvärvskälla, vare

sig densamma är hänförlig till rörelse eller skogsbruk, i annan förvärvs­

källa än den i vilken avsättningen skett; sålunda även inom en förvärvskälla

inom inkomstslaget annan fastighet. Härav skulle bl. a. följa, att investe­

ringsfond för skogsbruk, som vid avdrag för avsättningen medfört minsk­

ning av skatteunderlaget i skogskommunen i fråga, skulle få tagas i an­

språk för ändamål, som avses med investeringsfond för rörelse i en annan

kommun, belägen kanske i en helt annan del av riket. Riksskattenämnden

vill starkt framhålla vikten av att mera väsentliga skattebelopp ej på dylikt

127

sätt fråntagas en skogskommun med mindre kommunen direkt eller in­

direkt får nytta av en investering i rörelsen eller eljest erhåller kompensa­

tion i någon form.

Liknande synpunkter framföres av kammarrätten.

Svenska stadsförbundet framhåller att — eftersom enligt nuvarande be­

stämmelser tillstånd kan erhållas att ianspråktaga rörelsefond för skogsän-

damål ävensom eljest i annan förvärvskälla än den i vilken avsättning skett

— förbundet finner motsvarande utvidgning av skogsfonds användnings­

område naturlig och konsekvent. Med hänsyn till kommunintresset anser

emellertid förbundet det böra föreskrivas, att före meddelande av tillstånd

att använda investeringsfond i annan förvärvskälla än den i vilken av­

sättning skett skall, i det fall ianspråktagandet avses äga rum i förvärvs­

källa hänförlig till annan kommun än den där avdrag för avsättning åt­

njutits, sistnämnda kommun beredas tillfälle yttra sig. Enligt förbundets

mening är detta ett skäligt krav från den kommun som fått avstå från

skatteunderlag vid fondavsättning men sedan icke får någon kompensation

härför. Utredningens uttalande att vid tillståndsgivningen »skälig hänsyn

skall tagas till kommunintresset» kan icke anses utgöra tillräcklig garanti

för att »avsättningskommunens» intressen blir vederbörligen beaktade. Sär­

skilt för en mindre kommun, som för sitt skatteunderlag kan vara mycket

beroende av endast ett större företag, kan ett väsentligt bortfall av skatte­

underlag utan någon som helst kompensation te sig orättvist.

Svenska landskommunernas förbund har lämnat förslaget utan erinran.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län framhåller, att företag jämlikt 12 § kan

erhålla tillstånd att använda rörelsefonden för investering i förvärvskälla,

som är hänförlig till annat inkomstslag än inkomst av rörelse, sålunda även

i en förvärvskälla inom inkomstslaget annan fastighet. Länsstyrelsen fort­

sätter.

Häremot finnes i och för sig intet att erinra. Det torde emellertid icke

sällan förekomma, att företag bedriver rörelse endast i en del av sin bygg­

nad och att byggnaden i övrigt är av beskaffenhet att inkomstberäkning

skall ske jämlikt bestämmelserna i 24 § 2 mom. kommunalskattelagen

(s. k. schablonmetod), innebärande bl. a. att avdrag icke är medgivet vare

sig för värdeminskning eller för reparation och underhåll av byggnad.

Enligt länsstyrelsens mening borde uttrycklig bestämmelse införas av inne­

börd att investeringsfond icke må tagas i anspråk i fråga om fastighet,

för vilken intäkten skall beräknas enligt 24 § 2 mom. kommunalskatte­

lagen.

Departementschefen

Såsom jag tidigare framhållit anser jag att beslutanderätten i ärenden,

som avses i denna paragraf, skall ligga hos Kungl. Maj :t eller, efter Kungl.

Maj :ts bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen, dock att i fall som avses i

9 § 3 mom. och It § tredje stycket beslutanderätten inte må överföras å ar­

betsmarknadsstyrelsen.

Om de bestämmelser, som jag tidigare förordat angående möjlighet att

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

128

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

överföra fondmedel inom en koncern, genomföres, kommer betydelsen av

bestämmelserna i 12 § att minska. Jag delar emellertid utredningens upp­

fattning att möjlighet alltid bör finnas att få utnyttja investeringsfond på

det från sysselsättningssynpunkt lämpligaste sättet. Det ligger i sakens na­

tur att beslut enligt 12 § måste föregås av en noggrann prövning bl. a. med

hänsyn till kommunintressena. Något remissförfarande av det slag Svenska

stadsförbundet antytt anser jag mig inte kunna tillstyrka.

Med anledning av vad länsstyrelsen i Kopparbergs län anfört vill jag fram­

hålla, att investeringsfonderna i princip inte bör få tagas i anspråk för fas­

tigheter, som utnyttjas för bostadsändamål, med mindre fråga är om per­

sonalbostäder.

14 § (nuv. 13 §).

Utredningen

Som en följd av den av utredningen förordade omarbetningen av 11 § före­

slår utredningen att orden »avskrivning av» utgår även ur förevarande pa­

ragraf. Utredningen föreslår vidare att bland de ändamål, för vilka fond

skall få tagas i anspråk, även upptages kostnader för iordningställande av

markområden för sjöreglering och kraftverksbyggen.

Remissyttrandena

Näringslivets skattedelegation framhåller att samma skäl, som talar för

den av utredningen föreslagna utvidgningen, enligt delegationens uppfatt­

ning kan anföras för att även kostnader för motverkande av vatten- och luft­

föroreningar och liknande upptages i paragrafen. Delegationen tillägger.

I den mån sådana kostnader är hänförliga till byggnader och maskiner

föreligger redan nu möjlighet enligt 11 § att använda fondmedel. En ut­

sträckning av möjligheterna att använda fondmedel till alla kostnader för

dessa investeringar skulle väsentligt minska olägenheterna av gränsdrag­

ningen mellan kostnader för maskiner och byggnader, å ena sidan, och kost­

nader för arbeten å marken o. dyl., å andra sidan. I och för sig föreligger

skäl att — såsom skett i utlandet — införa en vidgad rätt till avdrag vid

inkomsttaxeringen för kostnader av denna art. Denna fråga torde emellertid

komma att behandlas av allmänna skatteberedningen, varför vi inskränker

vårt yrkande till den nu aktuella lagstiftningen.

Även andra förbättringar i 14 § bör övervägas i detta sammanhang. Till­

stånd att ta fondmedel i anspråk för iordningställande av tomtområde bör

t. ex. kunna ges, även om området inte skall användas för bebyggelse utan

såsom parkeringsplats, upplagringsplats eller dylikt.

Även Skånes handelskammare föreslår, att kostnader för parkeringsplat­

ser ävensom för vägar inom och utom fabriksområdet, gårdsplaner och lik­

nande anläggningsarbeten upptages i förteckningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

129

Departementschefen

Beslutanderätten enligt denna paragraf bör, såsom redan framhållits, till­

komma Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts förordnande, arbetsmark­

nadsstyrelsen, dock att beslutanderätten i fall som avses i 9 § 3 mom. inte

må överföras å arbetsmarknadsstyrelsen. Enligt nu ifrågavarande bestäm­

melser må, om särskilda skäl föreligger därtill, investeringsfonderna tagas i

anspråk för arbeten av grundförbättrings natur. I författningstexten anges

vissa exempel. Då det här är fråga om kostnader, som inte är avdragsgilla

vid taxeringen, är jag icke beredd att utsträcka exemplifieringen utöver vad

utredningen föreslagit. Det är den beslutande myndigheten som i det en­

skilda fallet avgör, om fonderna får tagas i anspråk för viss kostnad.

Har fond fått tagas i anspråk för kostnad, som avses i denna paragraf,

under flera på varandra följande beskattningsår, bör bestämmelserna i 11 §

andra stycket äga motsvarande tillämpning. Bestämmelser härom synes böra

intagas i ett andra stycke i 14 §.

15 § (nuv. 14 §).

Utredningen

Utredningen föreslår viss omarbetning av bestämmelserna i nu ifrågava­

rande paragraf för att erhålla bättre anknytning till den av utredningen för­

ordade lydelsen av 11 §. I sak avses inte någon ändring i förhållande till vad

som nu gäller.

Nuvarande bestämmelser har, framhåller utredningen, i praxis tillämpats

så att — då tillgång fått nedskrivas med anlitande av investeringsfond —

det avskrivningsunderlag varå de årliga värdeminskningsavdragen i fortsätt­

ningen beräknats, reducerats med belopp motsvarande de i anspråk tagna

fondmedlen. I punkt 4 femte stycket av anvisningarna till 29 § kommunal­

skattelagen har, beträffande inventarier, uttryckligen stadgats att såsom an­

skaffningsvärde vid tillämpning av den s. k. 30-regeln skall anses den verk­

liga kostnaden minskad med det belopp, varmed avskrivning fått ske med

anlitande av investeringsfond. Därefter anföres i promemorian.

Vad nu sagts gäller i fråga om inventarier och även i fråga om byggnad i

de fall avskrivning å byggnaden sker å anskaffningskostnaden enligt av­

skrivningsplan. Normalt skall avdrag för värdeminskning av byggnad som

användes i rörelsen, i likhet med vad som gäller beträffande rörelsetillgångar

i allmänhet, beräknas i förhållande till anskaffningsvärdet, se punkt 7 an­

visningarna till 29 § kommunalskattelagen. I de fall då värdeminsknings-

avdrag beräknas på detta sätt uppstår intet problem ur nu ifrågavarande

synpunkt. Anskaffningsvärdet reduceras med det ianspråktagna beloppet.

Men därest utredning saknas om anskaffningsvärdet, har den skattskyldige

rätt att — i analogi med vad som gäller i fråga om annan fastighet — an­

vända det i taxeringsvärdet ingående byggnadsvärdet såsom avskrivnings­

underlag. I dylikt fall torde någon reducering av avskrivningsunderlaget,

d. v. s. det taxerade byggnadsvärdet, inte ske då byggnaden fått avskrivas

med anlitande av investeringsfond. Därigenom erhåller företaget eu dubbel

130

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

avskrivning av byggnaderna. Det är givetvis vid fastighetsförbättringar i

form av till- eller ombyggnad som frågan närmast blir aktuell.

Möjligheten till dubbelavdrag i det nyssnämnda fallet utgör enligt utred­

ningens mening en betänklig brist i systemet. Utredningen har därför över­

vägt att för fondernas användande för kostnader avseende ny-, till- eller

ombyggnad av byggnad uppställa det villkoret, att avskrivning skall ske å

anskaffningskostnaden enligt plan. En sådan bestämmelse skulle emeller­

tid, framhålles det, innebära att användningsområdet för fonderna i viss

mån begränsades och bestämmelsen skulle inte kunna ges retroaktiv karak­

tär. På grund härav har utredningen inte velat förorda att ett dylikt vill­

kor för fondernas ianspråktagande införes. Utredningen tillägger.

En möjlighet att komma tillrätta med nu ifrågavarande problem kunde

vara att nuvarande bestämmelser kompletteras med en föreskrift, innebä­

rande att i sådana fall då investeringsfond tagits i anspråk för kostnader

häntörliga till byggnad beträffande vilken avdrag för värdeminskning be­

räknas på grundval av det i taxeringsvärdet ingående byggnadsvärdet, detta

byggnadsvärde skall minskas med det ianspråktagna beloppet. Inte heller en

sådan lösning är emellertid tillfredsställande och skulle innebära kompli­

kationer vid den praktiska tillämpningen. Liknande problem uppkommer

för övrigt t. ex. då ett företag uppför en byggnad med bidrag från stat eller

kommun och sedan gör avskrivning å taxerat byggnadsvärde. Emellertid

är trågan om underlaget för de fortsatta avskrivningarna å byggnader, be­

träffande vilka investeringsfond tagits i anspråk, endast en del av det stör­

re problemet om beräkningen av de skattemässiga värdeminskningsavdra-

gen i fråga om byggnader överhuvudtaget. Detta större problem är något

som allmänna skatteberedningen enligt sina direktiv har att taga ställning

Utredningen har därför stannat för att inte föreslå några bestämmelser

tör att förhindra att dubbelavskrivning medgives i de fall avskrivning sker

å taxerade byggnadsvärdet. Enligt utredningens mening bör i stället reg­

lerna för avskrivning å byggnad i rörelse ändras så att avskrivning alltid

skall ske enligt plan och beräknas på företagets verkliga kostnad eller --

där denna inte kan fastställas — på ett beräknat anskaffningsvärde. Meto­

den att medgiva avskrivning å taxerade byggnadsvärdet medför för övrigt,

framhålles i promemorian, att avskrivning kan erhållas även sedan den fak­

tiska anskaffningskostnaden för byggnaden är helt avskriven. Även av det

skälet finns anledning överse avskrivningsreglerna för byggnad.

Remissyttrandena

Frågan om dubbel avskrivning av byggnad, som avskrivits med anlitande

av investeringsfond, har berörts i flera remissyttranden. Sålunda under­

stryker riksskattenämnden vikten av att en översyn äger rum av avskriv­

ningsreglerna för byggnad. Några remissinstanser, kammarrätten, länssty­

relserna i Stockholms och Malmöhus län, samt allmänna ombudet hos mel-

tankommunala prövningsnämnden anser det motiverat att — i avbidan

på resultatet av en framtida utredning — tillgripa provisoriska specialbe­

131

stämmelser på av de sakkunniga antytt sätt. Enligt allmänna ombudet hos

mellankommunala prövningsnämnden kunde man exempelvis provisoriskt

föreskriva att hälften av den nedskärning som verkställts genom ianspråk-

tagande av investeringsfond skall avräknas från det vid nästa fastighets­

taxering åsatta byggnadsvärdet och att restvärdet tills vidare upptages som

anskaffningsvärde.

Kooperativa förbundet framhåller att enligt punkt 7 i anvisningarna iill

29 § kommunalskattelagen hinder ej möter att — där utredning rörande

anskaffningsvärde förebringas — för byggnad, vilken är avsedd för an­

vändning i ägarens rörelse, beräkna värdeminskningsavdraget enligt avskriv­

ningsplan. Enligt nuvarande praxis har, framhåller förbundet, denna be­

stämmelse tolkats så att en tillfredsställande utredning om byggnadsan-

skaffningsvärde godtages av beskattningsnämnd endast i de fall att mark

och byggnad anskaffas var för sig. Man har med andra ord icke ansett sig

i något fall kunna godtaga en utredning om byggnadsanskaffningsvärde

i

det fall att byggnaden förvärvats tillsammans med marken. Förbundet fort­

sätter.

Styrelsen finner dessa förhållanden otillfredsställande i så måtto att en

från såväl skattemyndigheters som enskilda skattskyldigas synpunkt önsk­

värd övergång från avskrivning å taxerat byggnadsvärde till avskrivning

enligt plan förhindrats. Styrelsen vill därför föreslå, att nuvarande regler i

kommunalskattelagen uppmjukas på denna punkt, vilket synes kunna ske

utan att pågående utredningar i allmänna skatteberedningen behöver av­

vaktas. Styrelsen vill påminna om att i tidigare sammanhang en proportio­

nering av anskaffningskostnaden för mark och byggnad enligt gällande

taxeringsvärden godtagits, nämligen ifråga om investeringsavgift. Även om

det icke kan befinnas vara tillrådligt att alltid utan vidare godtaga en så

schablonmässig fördelning, bör det dock vara möjligt att i de flesta fall

finna en tillfredsställande lösning på detta problem. Om gällande bestäm­

melser i kommunalskattelagen ändras enligt vad nu här föreslagits, bär

det enligt styrelsens mening icke vara obefogat att, såsom de sakkunniga

övervägt, uppställa villkor om användande av avskrivningsplan för byggnad,

då investeringsfond användes för kostnader för ny-, till- eller ombyggnad

av byggnad.

Riksskattenämnden påpekar att de nya reglerna för avskrivning å kost­

nader för skogsvägar kan föranleda tveksamhet, då investeringsfond tages i

anspråk för dylika ändamål. Nämnden anför.

Jämlikt 22 § 1 mom. kommunalskattelagcn i dess lydelse enligt lagen

den 18 maj 1962 (nr 163) om ändring i kommunalskattelagen kan från och

med 1963 års taxering avdrag medgivas för värdeminskning å skogsväg,

varvid jämlikt punkt 2 b) av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen

avskrivningsunderlaget skall beräknas till en tredjedel av den skattskyl­

diges kostnad för skogsvägen. Fråga kan här uppkomma om avdrag för så­

dan värdeminskning alltid skall beräknas före eventuell avskrivning vid

ianspräktagande av investeringsfond för skogsbruk. Enligt riksskattenämn­

dens mening bör så ske, dock att avskrivningsunderlaget givetvis icke får

(iverstiga den del av kostnaderna, som icke läckts genom ianspräktagande

av investeringsfonden. Om den skattskyldiges kostnad för skogsvägar under

visst beskattningsår uppgått till exempelvis 900 000 kr. och investeringsfond

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

132

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

fått tagas i anspråk till ett belopp av 600 000 kr., bör alltså avdrag för vär­

deminskning få ske med 30 000 kr. för år under 10 år (10 procent av 1/3

av 900 000 kr.) utan hinder av att av kostnaderna för vägen till ett belopp

av 600 000 kr. täckts genom anlitande av investeringsfonden. Har hela kost­

naden, 900 000 kr., täckts genom utnyttjande av investeringsfonden, erhål-

les givetvis inget årligt värdeminskningsavdrag. Enligt riksskattenämndens

mening är det önskvärt att ett uttalande i frågan göres i propositionen.

Liknande synpunkter anföres av kammarrätten som tillägger.

Även i andra sammanhang kan det inträffa, att kostnaderna för tillgodo­

seende av ett och samma ändamål, för vilket fondmedel tagits i anspråk, vid

anlitande av andra medel vid inkomsttaxeringen rönt olika behandling i be­

skattningsavseende. Så är t. ex. fallet, då ett byggnadsarbete omfattar såväl

ny-, till- eller ombyggnad som reparation och underhåll. För den händelse

i dylikt fall kostnaderna icke helt täckts med fondmedel utan delvis med

andra medel, uppkommer frågan, för vilka slag av kostnader fondmedlen

skola anses i första hand tagna i anspråk. I det andragna exemplet bliva de

skattemässiga förmånerna praktiskt taget inga, i den mån fondmedlen an­

ses tagna i anspråk för reparationskostnader, medan vissa skattemässiga

förmåner uppkomma, i den mån fondmedlen anses tagna i anspråk för ny-,

till- eller ombyggnad.

Departementschefen

Såsom utredningen påpekat kan det förhållandet, att det i taxeringsvärdet

ingående byggnadsvärdet får användas som avskrivningsunderlag, medföra

en viss dubbelavskrivning, därest fastigheten fått avskrivas med anlitande

av investeringsfond. Emellertid är, som utredningen även framhållit, frågan

om underlaget för de tortsatta avskrivningarna å byggnader, beträffande

vilka investeringsfond tagits i anspråk, endast en del av det större proble­

met om beräkningen av de skattemässiga värdeminskningsavdragen i fråga

om byggnader över huvud taget. Detta större problem har allmänna skatte-

beredningen att taga ställning till och jag vill inte nu förorda någon provi­

sorisk lösning, då en sådan kan tänkas försvåra genomförandet av de slut­

liga bestämmelserna.

Vad riksskattenämnden uttalat angående innebörden av bestämmelserna

i det fall, då fond tages i anspråk för skogsvägar, finner jag riktigt. Om fond

iår tagas i anspråk för såväl ombyggnad som reparation av byggnad, äger

vidare den skattskyldige, därest annat inte utsäges i beslutet, i första hand

taga fondmedlen i anspråk för ombyggnadskostnader.

17 § (nuv. 16 och 17 §§).

Utredningen

Innehållet i denna paragraf motsvarar närmast de bestämmelser som nu

finns i 16 och 17 §§. Utredningen har här sammanfört vad som bör gälla

om beslut rörande ianspråktagande av investeringsfond, d. v. s. om beslutets

innehåll och beträffande vad som skall iakttagas i samband med dylikt be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

133

slut. På grundval av vad utredningen inhämtat angående erfarenheterna av

de nuvarande bestämmelserna föreslår utredningen vissa förenklingar i för-

larandet.

Beträffande nuvarande regler gäller, framhåller utredningen, i stort sett

följande.

1. Arbetsmarknadsstyrelsen (i förekommande fall Kungl. Maj:t) beslutar

att investeringsfond skall få tagas i anspråk. I fråga om rätt att taga fram­

tida fondavsättningar i anspråk meddelar Kungl. Maj :t preliminärt beslut

och arbetsmarknadsstyrelsen det slutliga beslutet (9 § 3 mom.).

2. Om beslutet skall arbetsmarknadsstyrelsen underrätta företaget samt

länsstyrelsen, som i sin tur har att vidarebefordra underrättelsen till taxe­

ringsmyndigheten.

3. Företaget skall i anledning av nämnda beslut göra framställning hos

arbetsmarknadsstyrelsen om att styrelsen förordnar om utbetalning av de

medel som innestår i riksbanken.

4. Arbetsmarknadsstyrelsen förordnar om dylik utbetalning.

5. Sedan utbetalning skett, skall riksbanken underrätta arbetsmarknads­

styrelsen därom.

6. Har arbetsmarknadsstyrelsen förordnat att företaget får (och alltså ej

»skall») taga investeringsfond i anspråk gäller, att arbetsmarknadsstyrel­

sen, sedan styrelsen fått besked från riksbanken att utbetalning skett, skall

underrätta länsstyrelsen om att fonden skall tagas i anspråk. Denna under­

rättelse skall länsstyrelsen vidarebefordra till taxeringsmyndigheten.

Utredningens förslag innebär, till att börja med, att — sedan Kungl. Maj :t

eller arbetsmarknadsstyrelsen förordnat om investeringsfonds ianspråkta-

gande — företaget skall med stöd av beslutet, vare sig detta innefattar ett

åläggande eller medgivande att fonden tages i anspråk, äga hos riksbanken

utfå de kontomedel som svarar mot det belopp av investeringsfonden som

enligt beslutet skall eller må tagas i anspråk. Särskilt förordnande om konto­

uttaget behöver således inte meddelas. Utredningen tillägger.

Redan nu har arbetsmarknadsstyrelsen i regel i sitt beslut om ianspråk-

tagandet även förordnat om utbetalning av medel från riksbanken. Något

hinder att förfara på detta sätt torde inte ha förelegat enligt gällande be­

stämmelser, åtminstone inte i normalfallet, d. v. s. då beslutet grundar sig

på överläggningar mellan företaget och arbetsmarknadsstyrelsen och beslu­

tet innebär bifall till en ansökan om att få taga fondmedel i anspråk- se

prop. 1959: 6 s. 17—18.

Beslutet om ianspråktagandet skall, framhåller utredningen, innehålla

uppgift om den tid under vilken investeringsfonden skall eller må tagas i

anspråk samt, därest medgivandet avser investering för visst ändamål, upp­

gift härom. Vidare skall beslutet innehålla uppgift huruvida det särskilda

investeringsavdraget enligt nya 16 § skall åtnjutas.

Underrättelseförfarandet förenklas, framhåller utredningen, i viss mån

om man i enlighet med utredningens förslag föreskriver, att beslutet skall

tillställas, förutom det eller de företag varom fråga är, länsstyrelsen, som

liar att tillställa detsamma vederbörande taxeringsmyndighet, samt riksban­

ken. Då Kungl. Maj :t meddelar beslut enligt 9 § 3 mom. torde detta, frain-

liålles i promemorian, i regel avse dels medgivande att taga redan avsatta

5 Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 159

134

fonder i anspråk dels ock preliminärt beslut att få använda framtida fonder.

Med stöd av dylikt beslut kan företaget givetvis utfå medel från riksbanken

endast i den mån beslutet avser fonder, som funnits avsatta när beslutet

meddelades. Genom det slutliga beslut, som arbetsmarknadsstyrelsen med­

delar med anledning av Kungl. Maj :ts preliminära beslut, äger företaget rätt

utfå medel från riksbanken svarande mot framtida avsättningar. Det slutliga

beslutet meddelas först sedan fondavsättning verkställts och medel inbeta­

lats i riksbanken i vederbörlig ordning.

Enligt utredningens förslag skall vidare riksbanken underrätta inte bara,

som nu, arbetsmarknadsstyrelsen utan även länsstyrelsen om de kontout­

betalningar som gjorts. Länsstyrelsen skall i sin tur vidarebefordra under­

rättelsen till vederbörande taxeringsmyndighet. Bankens underrättelse skall

innehålla uppgift om företagets namn och adress, det utbetalade beloppets

storlek, hur mycket därav som inbetalats efter den 30 juni 1960 samt från

vilket konto för investering, d. v. s. rörelsekonto eller skogskonto, som ut­

taget skett.

Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna i 17 § enligt utredningens

förslag följande.

1. Kungl. Maj:t eller arbetsmarknadsstyrelsen meddelar beslut, att inves­

teringsfond skall eller må tagas i anspråk. I beslutet angives när fonden skall

tagas i anspråk, ändamålet med ianspråktagandet samt om och i vad mån

investeringsavdrag skall åtnjutas.

2. Beslutet skall tillställas det eller de företag, varom fråga är, länssty­

relsen för att överlämnas till taxeringsmyndigheten samt riksbanken.

3. Med stöd av beslutet äger företaget — såvida fråga inte är om ett av

Kungl. Maj :t meddelat preliminärt beslut enligt 9 § 3 mom. — hos riksban­

ken från kontot för investering uttaga fyrtio eller fyrtiosex procent av det

belopp av fonden, som skall eller må tagas i anspråk. Uttag kan ske av hela

beloppet redan första året även om fonden får tagas i anspråk under fle­

ra år.

4. Om kontouttaget skall riksbanken underrätta arbetsmarknadsstyrelsen

samt länsstyrelsen, vilken senare myndighet i sin tur har att vidarebeford­

ra underrättelsen till taxeringsmyndigheten.

Taxeringsmyndigheten har att iakttaga följande.

1. Om Kungl. Maj :ts eller arbetsmarknadsstyrelsens beslut innebär att

fonden skall tagas i anspråk har taxeringsmyndigheten att kontrollera att

företaget handlar i enlighet med beslutet samt — om fonden inte tages i an­

språk i enlighet med beslutet — att fondmedlen enligt 19 § återföres till be­

skattning med vederbörligt tillägg.

2. Om Kungl. Maj :ts eller arbetsmarknadsstyrelsens beslut — vilket i re­

gel liksom hittills torde bli fallet — innebär att fonden tagas i anspråk,

har taxeringsmyndigheten att avvakta besked från riksbanken om kontout­

tag. Då uttag skett, har taxeringsmyndigheten att kontrollera att av fonden

ett så stort belopp att fyrtio eller fyrtiosex procent därav svarar mot uttaget

tages i anspråk i enlighet med beslutet samt — om så inte sker — beloppet

återföres till beskattning med vederbörligt tillägg.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

135

Remissyttrandena

Den av utredningen föreslagna utformningen av bestämmelserna i 17 §

och vad utredningen anfört angående innebörden av nuvarande och före­

slagna regler har i regel tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissin­

stanserna. Riksskattenämnden framhåller dock att bestämmelsen i sista styc­

ket av nuvarande 17 § att arbetsmarknadsstyrelsen skall meddela uppgift

»huruvida investeringsavdrag enligt 15 § skall åtnjutas» har av utredningen

— utan annan ändring än vad som föranletts av annan paragrafnumrering

— uppflyttats till första stycket av den föreslagna 17 §. Enligt nämndens

mening torde emellertid denna bestämmelse böra utgå, enär med nuvarande

lydelse av 15 § frågan, om investeringsavdrag skall åtnjutas eller icke, lärer

vara en taxeringsfråga och det sålunda torde ankomma på taxeringsmyn­

digheterna (resp. skattedomstolarna) och icke på arbetsmarknadsstyrelsen

att i enlighet med författningsbestämmelserna pröva »om och i vad mån»

den skattskyldige äger åtnjuta investeringsavdrag eller icke. Däremot kan

det givetvis, framhåller nämnden, vara lämpligt, att arbetsmarknadsstyrel­

sen i beslut om fonds ianspråktagande upplysningsvis anger, att jämlikt

viss angiven paragraf investeringsavdrag icke åtnjutes vid fonds ianspråk­

tagande för i paragrafen angivet ändamål. Nämnden tillägger.

Å s. 88 i promemorian har utredningen gjort en sammanfattning av vad

som bör gälla i fråga om beslut rörande ianspråktagande av investerings­

fond, varvid under punkt 2 angivits, att dylikt — av Kungl. Maj :t eller ar­

betsmarknadsstyrelsen meddelat — beslut skall tillställas företaget i fråga,

länsstyrelsen samt riksbanken. Därest beslutet meddelats av Kungl. Maj :t,

bör givetvis även arbetsmarknadsstyrelsen underrättas.

Departementschefen

Såsom riksskattenämnden framhållit ankommer det ytterst på beskatt-

ningsmyndigheterna att pröva om investeringsavdrag skall åtnjutas. Vad i

beslutet meddelas angående investeringsavdrag är därför — frånsett uppgift

om de år för vilka investeringsavdrag enligt 16 § andra stycket får åtnjutas

— inte bindande för beskattningsmyndigheterna. Emellertid bör det vara av

värde för såväl skattskyldiga som beskattningsmyndigheter att uppgift om

investeringsavdraget lämnas i beslutet.

Det ligger i sakens natur att — då Kungl. Maj:t meddelar beslut i fråga

om investeringsfonder — arbetsmarknadsstyrelsen skall underrättas. Sär­

skild föreskrift härom synes inte erforderlig.

Vad utredningen i övrigt anfört som kommentar till bestämmelserna i den­

na paragraf föranleder inte någon erinran från min sida.

136

Kungl. May.ts proposition nr 159 år 1963

19 §.

Utredningen

Denna paragraf innehåller de allmänna bestämmelser som gäller då in­

vesteringsfond skall återföras till beskattning. Detta till skillnad mot 20 och

21 §§ som reglerar vissa specialfall då sådan återföring skall ske.

I paragrafens första stycke enligt utredningens förslag anges liksom i den

nuvarande förordningen de olika fall då återföring skall äga rum. Häri före­

slår utredningen i princip ingen annan ändring i förhållande till vad som nu

gäller än att hänvisning delvis göres till andra paragrafnummer.

Paragrafens andra stycke enligt förordningens nuvarande lydelse föreskri­

ver att, därest fondavsättning återförts till beskattning, företaget icke må för

beskattningsåret i fråga tillgodonjuta avdrag för ny avsättning till investe­

ringsfond. I vissa fall kan, framhåller utredningen, detta förbud mot ny av­

sättning leda till obilliga resultat. Härom anföres i promemorian.

Det kan t. ex. förekomma att ett företag, som verkställt avsättning till in­

vesteringsfond och erhållit tillstånd att få taga fonden i anspråk för ex­

empelvis byggnadsändamål och uttagit mot fonden svarande medel från

riksbanken, av någon anledning inte kan taga hela fonden i anspråk i enlig­

het med beslutet. Detta kan bero på felaktiga beräkningar eller på ändrade

planer. Den del som inte tages i anspråk måste då återföras till beskattning

jämte tillägg av tio procent. Även om det återförda beloppet är obetydligt i

förhållande till det ianspråktagna beloppet, får företaget inte för samma år

tillgodoräkna sig avdrag för en ny avsättning.

Varken från konjunktur ut jämningssynpunkt eller annan synpunkt synes,

framhåller utredningen, förbudet mot ny avsättning ha någon uppgift att

fylla. Den insättning, som skall göras i riksbanken, motsvarar i stort sett

den som eljest skulle erläggas vid återföringen. Utredningen föreslår där­

för att bestämmelsen i andra stycket skall utgå. Utredningen fortsätter.

Något mera tveksamt är det hur man bör ställa sig till kravet enligt nu­

varande tredje stycket i förevarande paragraf att ett återfört belopp skall

effektivt beskattas. Bestämmelsen innebär att investeringsfonderna inte får

utnyttjas för förlustutjämning. Genom 1960 års förordning om förlustut­

jämning har emellertid denna princip genombrutits såtillvida att, om ett till

investeringsfond avsatt belopp återföres till beskattning vid taxeringen för

ett visst år, beloppet kan kvittas mot förluster vilka uppkommit under tidi­

gare år och för vilka förlustavdrag yrkas vid samma taxering (jämför rätts­

fallet i riksskattenämndens meddelanden 1961 serie I nr 3:8). Däremot får

det återförda beloppet inte kvittas mot förlust som uppkommit under sam­

ma beskattningsår som återföringen sker. 1957 års skatteutredning, vars

förslag låg till grund för den nyssnämnda förordningen om förlustutjäm­

ning, ifrågasatte om det i ett läge där man genomfört rätt till öppen förlust­

utjämning fanns anledning att vidhålla kravet på effektiv beskattning. Ut­

redningen föreslog att den ifrågavarande bestämmelsen om effektiv beskatt­

ning skulle upphävas. Detta förslag blev dock inte genomfört.

Även om enligt vår mening skäl talar för att frångå det nämnda kravet på

effektiv beskattning har vi i betraktande av att denna fråga helt nyligen va­

rit föremål för prövning med nämnt resultat, inte ansett oss kunna föreslå

att bestämmelsen upphäves. Viss ändring av bestämmelserna i nuvarande

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

137

tredje stycket blir dock erforderliga om — som vi föreslagit — nuvarande

andra stycket utgår. Gör företaget en ny fondavsättning för samma år som

återföring sker bör nämligen regeln om effektiv beskattning inte äga till-

lämpning i den mån det återförda beloppet inklusive det tioprocentiga till­

lägget motsvaras av den nya fondavsättningen. Uppgår hela det återförda

beloppet inklusive tillägg till 100 000 kronor och den nya fondavsättningen

till 75 000 kronor, skall den effektiva beskattningen avse skillnaden 25 000

kronor. Vi framlägger förslag av denna innebörd. Är den nya avsättningen

lika stor som återfört belopp inklusive tillägg, föreligger inte något krav på

effektiv beskattning. I dylikt fall får avdrag åtnjutas för eventuellt under­

skott i förvärvskällan i fråga.

Remissyttrandena

Kammarrätten anser att — om utredningens förslag, att avdrag för ny av­

sättning skall medgivas även om äldre investeringsfond samma år återförts

till beskattning, genomföres — arbetsmarknadsstyrelsens befogenhet att

ålägga företag att taga i anspråk investeringsfond för sitt ändamål därige­

nom gjorts verkningslös.

Riksskattenämnden konstaterar, att enligt såväl gällande förordning som

utredningens förslag får en under ett visst beskattningsår återförd investe­

ringsfond icke kvittas mot förlust som uppkommit under samma beskatt­

ningsår, medan däremot enligt det av utredningen åberopade rättsfallet kvitt­

ning får äga rum mot förlust, som uppkommit under tidigare beskattnings­

år. Nämnden anför därefter.

Riksskattenämnden anser, att dessa båda fall böra behandlas lika. I vart

fall synes bärande skäl icke föreligga att behandla kvittningsfrågan strängare

då fråga är om en under återföringsåret uppkommen förlust. Nämnden fö­

reslår därför — om utredningens förslag godtages — att bestämmelser in­

föras i förlustutjämningsförordningen, vilka förhindra att återförd investe­

ringsfond kan kvittas mot tidigare års förlust. Alternativet bör vara, att kra­

vet på effektiv beskattning av återförd investeringsfond helt frångås.

Näringslivets skattedelegation ifrågasätter, om det är motiverat att bibe­

hålla kravet på att investeringsfonderna inte får utnyttjas för förlustutjäm­

ning. De företag som bestämmelsen träffar är nämligen, framhåller delega­

tionen, sådana, vilka på grund av tvingande omständigheter, t. ex. likvida­

tion, måste återföra fondmedel till beskattning under ett förlustår. Delega­

tionen tillägger.

Utredningens förslag att slopa det nu upprätthållna förbudet mot ny av­

sättning till investeringsfond det beskattningsår, då fondavsättning återförts

till beskattning, är i hög grad befogat, då sagda förbud lett till synnerligen

obilliga resultat och vållat betydande svårigheter i flera fall.

Liknande synpunkter framföres av Sveriges köpmannaförbund och Sveri­

ges advokatsamfund.

138

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Departementschefen

En återföring till beskattning av fondmedel bör i princip medföra sådana

konsekvenser, att företagen har intresse av att undvika att återföring sker.

Jag är därför inte beredd tillstyrka att investeringsfonderna får utnyttjas för

täckning av förlust, som uppkommit under samma år som återföringen sker.

Det kan, som riksskattenämnden framhåller, ifrågasättas, om inte sådana

bestämmelser borde införas i förordningen om förlustutjämning, vilka för­

hindrade att återförd investeringsfond kunde kvittas mot tidigare års för­

lust. Jag vill emellertid inte nu förorda en sådan åtgärd.

Enligt nuvarande bestämmelser gäller vid återföring till beskattning av

fondmedel i fall som avses i denna paragraf att ett extra tillägg göres vid

beskattningen med tio procent av det återförda beloppet. Därjämte gäller att

företaget inte äger rätt att samma år som återföring sker göra en ny avsätt­

ning till investeringsfond.

Utredningen föreslår, att förbudet mot att samma år som återföring sker

göra ny avsättning till investeringsfond borttages. Jag kan i likhet med fler­

talet remissinstanser tillstyrka att så sker och vill i samband därmed fram­

hålla att — om investeringsfond enligt 1947 års förordning återföres till

beskattning — bestämmelsen i 6 § i nämnda förordning givetvis inte utgör

något hinder för att avsättning samma år göres enligt 1955 års förordning.

Däremot föreslår utredningen inte någon ändring i fråga om stadgandet, att

vid återföringen ett tillägg skulle göras med tio procent av det återförda be­

loppet.

Såsom jag tidigare framhållit är det nödvändigt, att en återföring av fond­

medel får sådana konsekvenser, att företagen har intresse av att undvika att

återföring sker. Ett extra tillägg av tio procent bör därför normalt ske. Er­

inras må att företaget genom att göra avsättning till investeringsfond erhål­

ler en viss skattekredit, enär inbetalningen i riksbanken är lägre än den skatt

som eljest skulle fått erläggas. Om återföring sker på grund av att företa­

get, sedan medgivande att taga fond i anspråk erhållits, uttagit större be­

lopp från riksbanken än som svarar mot de fondmedel som kunnat utnytt­

jas, har företaget räntefritt fått disponera de för mycket uttagna medlen

under kanske mer än ett år. Ett extra tillägg vid återföring är därför i

normalfallet berättigat. Det kan dock föreligga sådana förhållanden i sam­

band med en återföring av fondmedel att det extra tillägget framstår som

oberättigat. Jag föreslår därför, att Kungl. Maj :t tillägges befogenhet att, om

synnerliga skäl föranleder det, medgiva att tillägg inte skall ske. Ett så­

dant medgivande kan begränsas till viss eller vissa skattskyldiga men kan

även avse samtliga återföringar under visst eller vissa beskattningsår.

20 § 1 mom.

Utredningen

Enligt nuvarande regler gäller att — om ett företag som har investerings­

fond träder i likvidation eller upplöses genom fusion — investeringsfonden

i princip skall återföras till beskattning. Vid vissa fall av fusion får dock

det övertagande företaget övertaga även investeringsfonden. I dessa regler

har utredningen inte funnit anledning föreslå ändring.

Om ett företag gjort avsättning till investeringsfond och därefter upphör

att driva den förvärvskälla, vari avsättningen gjorts, föreligger, konstate­

rar utredningen, enligt gällande bestämmelser inte någon skyldighet för fö­

retaget att återföra investeringsfonden till beskattning. Ett företag kan där­

för ha investeringsfond även sedan företaget övergått till att bli ett rent för­

valtningsbolag och sedan det är uppenbart att fonden inte kommer att tagas

i anspråk för avsett ändamål. Företaget har ändock intresse av att fonden

kvarstår, enär skatten vid återföringen blir större än det belopp som frigö-

res i riksbanken. Gäller det fonder enligt 1947 och äldre års förordningar in­

nebär en återföring att företaget påföres skatt utan att några medel erhålles

från riksbanken. Utredningen anför därefter.

Det kan inte anses tillfredsställande att investeringsfond kvarstår, då det

framstår som sannolikt att fonden inte kommer att tagas i anspråk för sitt

ändamål. Vi föreslår därför en bestämmelse av innebörd att investerings­

fond skall återföras till beskattning, då företaget upphör att driva den för­

värvskälla vari avsättningen verkställts. Emellertid kan det tänkas att före­

taget även i dylikt fall har planer på att fonden skall kunna utnyttjas för

investeringar. Nedläggandet av den verksamhet, som förvärvskällan inne­

burit, kanske är avsett att vara tillfälligt eller också avser företaget att be­

gära tillstånd antingen att fonden får tagas i anspråk i annan förvärvskälla,

som företaget bedriver, eller att — enligt de regler vi i det följande kommer

att föreslå — fonden får övertagas av ett annat företag inom samma kon­

cern. I dylika fall bör arbetsmarknadsstyrelsen kunna medgiva att fonden

inte behöver återföras till beskattning. Sådant medgivande bör då i regel av­

se en viss begränsad tid och beslutet får efter denna tid omprövas med hän­

syn till då föreliggande förhållanden. Återföres fonden till beskattning bör

det ske enligt de regler som gäller, då fonden tages i anspråk utan tillstånd.

I fråga om 1955 års fonder skall således tillägg ske med tio procent av åter­

fört belopp. Skyldigheten att återföra beloppet till beskattning med ett tio-

procentigt tillägg gör att företagen får intresse av att vidtaga åtgärder för

att tillse att fonderna kan tagas i anspråk för sitt ändamål. Även fond enligt

1947 och tidigare års förordningar bör på motsvarande sätt återföras till be­

skattning om den förvärvskälla, vari fonderna avsatts, avvecklas, därvid de

regler som gäller vid återföring av dylika fonder blir tillämpliga.

Det är, framhåller utredningen, sannolikt att det finnes företag, som har

investeringsfonder, vilka — om nu föreslagna regler hade gällt vid tidigare

års taxeringar — redan skulle ha återförts till beskattning. Sådana fonder

bör, enligt utredningen, återföras till beskattning vid den taxering, då de

nya bestämmelserna första gången tillämpas. Även i dylika fall bör, fram-

hålles vidare, arbetsmarknadsstyrelsen kunna medgiva att fonderna får

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

139

140

kvarstå viss tid om det framstår som sannolikt att företaget ämnar vidtaga

sådana åtgärder att fonderna framdeles kan användas för sitt ändamål. Ut­

redningen har övervägt om investeringsfonder, som redan vid ikraftträdan­

det av nu föreslagna bestämmelser förlorat sitt berättigande från lagstift­

ningens synpunkt, borde få återföras utan särskild påföljd. Utredningen har

dock inte velat föreslå sådana bestämmelser, då det enligt utredningens me­

ning är önskvärt att företagen i första hand vidtager åtgärder för att tillse

att fonderna kan utnyttjas för sitt ändamål.

Remissyttrandena

Några remissinstanser framhåller svårigheten att avgöra när en förvärvs­

källa skall anses som avvecklad. Sålunda uttalar kammarrätten att i det an­

vända uttryckssättet att en förvärvskälla har avvecklats inlägges måhända

i allmänhet den innebörden, att samtliga av förvärvskällan härflytande för­

pliktelser reglerats. I denna bemärkelse skulle en förvärvskälla icke kunna

vara avvecklad, så länge icke bland annat den villkorliga skatteskuld, som

häftar vid fondavsättningen, är reglerad.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser det önskvärt att i anvisningar till

paragrafen närmare angives de förutsättningar, som skall föreligga för att

rörelsen skall anses ha avvecklats. Liknande synpunkter anföres av över-

ståthållarämbetet.

Enligt Kooperativa förbundet är det av betydelse, att tillräckligt rådrum

lämnas beträffande tidpunkten för återförandet. Ett företag, som nedlägger

sin rörelse, kan kanske icke omedelbart avgöra, om nedläggandet verkligen

är definitivt. Svårigheter kan också föreligga att avgöra, när rörelsen verk­

ligen skall anses vara nedlagd eller endast befinner sig i ett awecklingsske-

de. Av dessa och andra liknande skäl bör, enligt förbundet, den föreslagna

bestämmelsen ändras så, att återföring till beskattning vid nedläggande av

rörelse skall ske förslagsvis inom en femårsperiod, efter det att den egentli­

ga rörelseverksamheten upphört. Förbundet anser vidare, att det av utred­

ningen föreslagna »strafftillägget» tio procent i allt fall icke bör utgå för de

företag, som då de nya bestämmelserna träder i kraft har nedlagt sin rörel­

se och nu enligt förslaget omedelbart efterbeskattas för tidigare avsättning­

ar till investeringsfond. Detta skulle enligt förbundets mening vara att ge

de nya bestämmelserna en retroaktiv verkan på ett sätt som icke kunde för­

utses, då avsättningen ursprungligen skedde.

Näringslivets skattedelegation anser att som regel bör gälla att återföring

må anstå fem år, efter det företaget avvecklat förvärvskällan i fråga med

rätt för arbetsmarknadsstyrelsen att förlänga tidsperioden. En sådan res-

pittid synes enligt delegationen rimlig för att företaget skall kunna vidta er­

forderliga dispositioner eller planera sin framtida verksamhet. Vidare bör,

framhålles det, i dylikt fall återföring kunna ske utan det tioprocentiga till­

lägget. över huvud taget är det enligt delegationen föga tillfredsställande att

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

141

sådant tillägg skall ske även i sådana fall, då återföringen sker på grund av

omständigheter, över vilka företaget inte kunnat råda.

Liknande synpunkter anföres av Skånes handelskammare.

Departementschefen

I likhet med utredningen finner jag det naturligt, att en investeringsfond

skall återföras till beskattning, då det framstår som sannolikt att fonden

inte kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål. Om fonden bibehålies,

sedan den förvärvskälla vari den avsatts avvecklats, torde detta i regel en­

dast bero på att det är förmånligare att låta fonden kvarstå än att återföra

densamma till beskattning. Jag kan således tillstyrka utredningens förslag

i denna del.

De fall då återföring till beskattning framtvingas på grund av nu för­

ordade bestämmelser torde komma att bli relativt få. I flertalet av dessa

tall torde några svårigheter inte föreligga att avgöra när verksamheten av­

vecklats. Jag anser det därför inte nödvändigt att i författningstexten när­

mare angiva när en avveckling skall anses slutförd. Det får ankomma på

riksskattenämnden att i mån av behov göra vägledande uttalanden.

Beträffande tillägget å tio procent anser jag att detta i regel bör göras

även vid tvångsåterföring på grund av nu förordade regler. Företaget har,

som jag tidigare påpekat, åtnjutit en viss skattekredit under den tid fond­

medlen varit avsatta. Skulle det förslag jag tidigare framlagt, att Kungl.

Maj :t kan medgiva befrielse från dylikt tillägg, vinna bifall, kan emellertid

fråga om befrielse även uppkomma i fall som här avses.

23 §.

Utredningen

Förevarande paragraf reglerar frågan om beskattningen av ianspråktag-

na fondmedel som återvinnes när en fastighet, vilken ny-, till- eller om­

byggts med anlitande av investeringsfond, avyttras.

Föranleder avyttringen realisationsvinstbeskattning, gäller enligt vanliga

regler att, om den avskrivning som anses ha skett genom investeringsfon­

dens ianspråktagande återvunnits genom avyttringen, skall återvinningen

ingå i den skattepliktiga realisationsvinsten.

Emellertid kan det, framhåller utredningen, inträffa att avskrivning, som

verkställts med anlitande av investeringsfond, återvinnes vid avyttring av

byggnad under sådana omständigheter att beskattning för realisationsvinst

inte kan ske. Så kan bli fallet t. ex. om den mark, varå byggnaden uppförts,

förvärvats mer än tio år före avyttringen. I detta fall inträder ingen reali­

sationsvinstbeskattning även om den byggnad som ingår i avyttringen är

nyuppförd och således innehafts betydligt kortare tid än tio år. För att

förebygga att de återvunna fondmedlen skulle undgå beskattning i fall som

J of Bihang till riksdagens protokoll 1963.1 samt. Nr 159

142

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

detta infördes redan i 1947 års förordning bestämmelser motsvarande dem

som nu finns i förevarande 23 §.

De nu gällande bestämmelserna innebär således, konstaterar utredningen,

att, om en fastighet, å vilken med anlitande av till investeringsfond av­

satta medel företagits ny-, till- eller ombyggnad, avyttrats inom tio år från

utgången av det beskattningsår, varunder medlen tagits i anspråk, samt

förutsättningar för beskattning av realisationsvinst inte föreligger, såsom

skattepliktig intäkt skall upptagas vad som vid dylik avyttring kan hava

äterbekommits av belopp, för vilka företaget erhållit avdrag enligt förord­

ningen. Motsvarande skall gälla då ersättning utfaller på grund av försäk­

ring för skada å sådan fastighet samt skadan inträffat inom nyss angiven

tid. Vid beräkning av återvunnet belopp skall i förekommande fall vid av­

sättning till investeringsfond erhållet avdrag anses återvunnet före åtnjutna

avdrag för värdeminskning.

Det har emellertid, framhålles i promemorian, uppmärksammats, att de

ifrågavarande bestämmelserna med sin nuvarande lydelse inte beaktat det

törhållandet, att i sådana fall, då reglerna för beskattningen av realisations­

vinster är tillämpliga, den i 35 § kommunalskattelagen angivna fallande

skalan kan komma att gälla. Detta innebär således att om fastigheten vid

avyttringen innehafts t. ex. nio år men mindre än tio år endast tjugufem

procent av återvinningen beskattas. Avyttras däremot fastigheten mer än

tio år efter det grundläggande förvärvet men inom kortare tid än tio år

från utgången av det beskattningsår då investeringsfondsmedel tagits i an­

språk för byggnadskostnader, skall enligt förevarande bestämmelser i 23 §

de återvunna fondmedlen underkastas full beskattning utan reduktion.

Följaktligen gäller för närvarande, konstaterar utredningen, att återvin­

ningen kan bli lindrigare beskattad om fastighetsförsäljningen sker inom

tiden för den reducerade realisationsvinstbeskattningen, d. v. s. under de

tre sista åren av den i 35 § kommunalskattelagen föreskrivna tiden, än om

försäljningen sker efter denna tid.

En sådan konsekvens av reglerna för beskattningen av återvunna inves-

leringsfondsmedel har, framhålles i promemorian, givetvis inte varit åsyf­

tad. Avsikten har varit att återvinningen skulle helt beskattas inom den

tioårsperiod som börjar löpa från utgången av det beskattningsår, varun­

der fondmedlen tagits i anspråk. Den nuvarande bestämmelsen bör därför

enligt utredningens uppfattning kompletteras så att därav framgår att, om

avyttringen ägt rum inom den sistnämnda tidsperioden, det återbekomna

beloppet skall upptagas till beskattning även till den del detsamma inte be­

skattats såsom realisationsvinst. I det nyssnämnda exemplet skall alltså

även återstående sjuttiofem procent beskattas som inkomst. I den mån det

av investeringsmedlen återbekomna beloppet inte beskattas såsom realisa­

tionsvinst, skall beloppet i fråga, enligt utredningens förslag, upptagas så­

som intäkt i den förvärvskälla i vilken medlen tagits i anspråk. Har fond­

medlen använts för kostnader för uppförande av byggnad i en rörelse, skall,

enligt förslaget, återvinningen i samband med avyttringen alltså beskattas

såsom intäkt av rörelse, i den mån återvinningen inte beskattas som reali­

sationsvinst.

Remissyttrandena

Utredningens förslag till ny lydelse av 23 § har i regel tillstyrkts eller

lämnats utan erinran av remissinstanserna. Kammarrätten framhåller dock

att tillämpningen av bestämmelserna kan ställa sig komplicerad framför

allt om taxering skall ske även för fondmedel, som i skogsbruk använts för

grundförbättring och återvunnits, vilket synes följdriktigt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

143

Departementschefen

De av utredningen föreslagna ändringarna i denna paragraf kan jag till­

styrka. Såsom kammarrätten påpekat bör emellertid även återvinning, som

sker av nedskrivning av kostnader för grundförbättring i skogsbruk och en­

ligt 14 §, beskattas. Detta bör komma till uttryck i författningstexten. I vissa

fall kan, som kammarrätten framhåller, tillämpningen av bestämmelserna

i denna paragraf ställa sig komplicerad. Det är dock fråga om fall som myc­

ket sällan blir aktuella. Bestämmelserna har tillkommit närmast för att för­

hindra missbruk.

25, 28 och 30 §§.

Utredningen

I första stycket av 25 § bör enligt promemorieförslaget intagas föreskrift

om att bolag, som fått övertaga investeringsfond enligt de i 20 § 2 mom.

föreslagna bestämmelserna, skall åläggas skyldighet att lämna uppgifter an­

gående denna fond på sätt gäller beträffande fond som bolaget självt avsatt.

I andra stycket i paragrafens nuvarande lydelse stadgas att företag, som

gjort avsättning till investeringsfond, är skyldigt att på anfordran till ar­

betsmarknadsstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om fonden, som styrel­

sen anser erforderliga från arbetsmarknadssynpunkt. I förtydligande syfte

föreslår utredningen att det uttryckligen utsäges att uppgiftsskyldigheten

även gäller fondens ianspråktagande och planläggningen härför. Det är,

framhålles det, nödvändigt att arbetsmarknadsstyrelsen erhåller samtliga

de uppgifter angående fonden och dess ianspråktagande m. m. som sty­

relsen finner erforderliga.

Den nuvarande förordningen föreskriver icke någon skyldighet för läns­

styrelserna att upprätta något register över de företag, som har investe­

ringsfonder. På några håll torde man dock, framhåller utredningen, det

oaktat ha uppgifter beträffande fonderna centralt samlade. Enligt utred­

ningens mening är det bl. a. från kontrollsynpunkt önskvärt att hos läns­

styrelserna föres ett register över de avsättningar till fonder och inbetal­

144

ningar i riksbanken m. m. som gjorts av företag inom länet. Utredningen

föreslår därför att skyldighet i detta hänseende ålägges länsstyrelserna ge­

nom bestämmelse i 28 §.

För att erhålla en bättre överblick över de insättningar, som finnes å

investeringskonto, föreslår utredningen att hos riksbankens huvudkontor

i Stockholm skall föras register över samtliga konton för investering i riket.

Bestämmelser härom har intagits i 30 §. Önskemål om ett dylikt centralt

register har, framhåller utredningen, framförts särskilt från arbetsmark­

nadsstyrelsens sida. Hur detta register skall uppläggas och hur uppgifter­

na från de olika avdelningskontoren skall erhållas, får, enligt utredning­

en, ankomma på riksbanken att besluta.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Remissyttrandena

De av utredningen föreslagna ändringarna av bestämmelserna i 25, 28 och

30 §§ har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Full­

mäktige i riksbanken framhåller dock beträffande den föreslagna ändring­

en av 30 § att ett centralt register visserligen bör finnas men att det kan

ifrågasättas om särskilt stadgande härom är erforderligt. Skulle så be­

dömas vara fallet, t. ex. för att vinna likformighet med bestämmelsen i

28 §, har fullmäktige inte något att erinra mot den föreslagna formule­

ringen. Beträffande bestämmelserna i nuvarande 30 § (30 § första stycket

enligt utredningens förslag) gör fullmäktige följande uttalande.

Riksbankens handläggning av ärenden angående konton för investering

är f. n. fördelad mellan kontoren enligt 30 § i dess nuvarande lydelse. Det

torde emellertid kunna hävdas, att det är olämpligt att i författningstexten

meddela bestämmelser, som binder riksbankens interna organisation och

som kan skapa svårigheter för förändringar som kan visa sig motiverade

i framtiden. Fullmäktige vill därför föreslå att nuvarande 30 § (30 § första

stycket enligt utredningens förslag) utgår. Bortfallet av bestämmelserna

i denna paragraf torde icke medföra några som helst nackdelar för all­

mänheten under den självklara förutsättningen, att varje riksbankskontor

kan ge upplysningar om och biträda vid insättning och uttag å konton.

I konsekvens härmed bör även 6 § första stycket första punkten ändras

så, att inbetalning kan ske till vilket som helst av riksbankens kontor. Nu­

varande stadgande om att betalning skall ske till vederbörande kontor är

omotiverat från riksbankens synpunkt och kan föranleda onödiga svårig­

heter för företagen.

Departementschefen

De av utredningen föreslagna ändringarna i 25 och 28 §§ kan jag till­

styrka. Med hänsyn till vad fullmäktige i riksbanken anfört har jag inte

något att erinra emot att nuvarande bestämmelser i 30 § utgår. Den änd­

ring av bestämmelserna i 6 §, som i konsekvens härmed bör vidtagas, bär

jag redan tillstyrkt. Stadgande om skyldighet för riksbanken att föra regis­

145

ter synes i enlighet med utredningens förslag böra intagas i 30 § för att

vinna likformighet med bestämmelserna i 28 §.

Anvisningarna till 3 §.

Utredningen

Utredningen föreslår ett förtydligande av den i förevarande anvisningar

lämnade definitionen av vad som skall förstås med årsvinst enligt förord­

ningen. Det bör, enligt utredningen, tydligt framgå, att vid årsvinstens

beräkning avdrag icke får göras för erlagda eller beräknade skatter, vare

sig preliminära eller slutliga. Vidare bör, framhålles vidare, uttryckligen

utsägas, att å andra sidan i årsvinsten icke skall inräknas restituerade så­

dana skatter. Detta har hittills iakttagits i tillämpningen utan uttryck­

lig föreskrift därom. Från lagerinvesteringskonto återfört belopp skall,

framhåller utredningen, inte inräknas i årsvinsten.

Om investeringsfond enligt de föreslagna bestämmelserna i 20 § 2 mom.

under räkenskapsåret fått överföras mellan två bolag och något av dessa

bolag under samma år vill göra ny avsättning till investeringsfond, bör

detta enligt utredningens mening vara tillåtet. Vid tillämpning av spärr­

regeln i 3 § — fyrtio procent av årsvinsten — bör därvid, föreslår utred­

ningen, med årsvinst förstås den årsvinst, som skulle ha redovisats, om

överföring av investeringsfond inte skett.

Remissyttrandena

De föreslagna ändringarna i anvisningarna till 3 § har i regel tillstyrkts

eller lämnats utan erinran av remissinstanserna.

Länsstyrelsen i Värmlands län framhåller, att enligt förslaget skall ett

återförande till beskattning av fondmedel icke längre hindra ny avsätt­

ning till investeringsfond under samma beskattningsår, som återförandet

sker. Om detta godtages bör dock återförda medel enligt länsstyrelsens

mening ej få ingå i årsvinsten vid beräknandet av maximibeloppet för ny

avsättning. Länsstyrelsen föreslår därför att i anvisningarna till 3 § i

förordningen angives, att belopp, som återförts från investeringsfond —

liksom lagerinvesteringskonto — icke skall inräknas i årsvinsten.

Departementschefen

De föreslagna ändringarna i anvisningarna till 3 § kan jag i huvudsak

tillstyrka. Med anledning av vad länsstyrelsen i Värmlands län anfört vill

jag framhålla, att det återförda beloppet av investeringsfonden upptages

såsom skattepliktig intäkt och bör därför få öka underlaget för beräkning

av ny avsättning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

övergångsbestämmelserna

Utredningen

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna träder i kraft dagen efter

den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i

Svensk författningssamling.

Såsom under 16 § framhållits föreslår utredningen att rätten till investe-

ringsavdrag skall kvarstå, när investeringsfond, som avsatts under år 1961

och tidigare år, tages i anspråk för ny-, till- eller ombyggnad av byggnad.

Bestämmelse härom har intagits i punkt 1 av övergångsbestämmelserna i

utredningens förslag.

Vid behandlingen av 20 § har utredningen föreslagit att investeringsfond,

som avsatts i förvärvskälla vilken redan avvecklats vid ikraftträdandet av

nu ifrågavarande förordning, skall återföras till beskattning. Bestämmelse

härom har i förslaget intagits i punkt 2 av övergångsbestämmelserna. Ut­

redningen föreslår att arbetsmarknadsstyrelsen skall äga rätt medgiva att

fonden må bibehållas under viss tid.

Bestämmelserna i punkt 3 i utredningens förslag till övergångsbestämmel­

ser träder i stället för vad som stadgas i punkt 1 av övergångsbestämmelser­

na till förordningen den 3 april 1959 (nr 69) angående ändring i 1955 års

förordning om investeringsfonder. Därjämte har bl. a. stadgats att bestäm­

melserna i 20 § 1 mom. andra stycket och 20 § 2 mom. i deras lydelse enligt

nu ifrågavarande förordning skall i tillämpliga delar gälla även investe­

ringsfonder enligt äldre förordningar. Detta innebär, framhåller utredning­

en, att investeringsfond enligt 1947 och tidigare års förordningar skall åter­

föras till beskattning, då den förvärvskälla, vari fonden avsatts, avvecklas.

Vidare kan arbetsmarknadsstyrelsen medgiva att även investeringsfond en­

ligt äldre förordningar överföres mellan bolag inom samma koncern.

146

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

Remissyttrandena

Beträffande övergångsbestämmelserna framhåller näringslivets skattede-

legation bl. a. följande.

Då det gäller anläggningsarbeten enligt förslagets 14 § verkar retroaktivi-

teten enligt förslaget på alla tidigare avsättningar. I övergångsbestämmel­

serna bör —- för att undvika retroaktiv försämring av villkoren — den änd­

ringen vidtas, att rätten till investeringsavdrag bör kvarstå när investerings­

fond, som avsatts före lagstiftningens ikraftträdande, tas i anspråk. För att

ernå likställighet och undvika tillämpningssvårigheter är det rationellt att

låta de gamla bestämmelserna gälla beträffande avsättningar som gjorts un­

der det beskattningsår, för vilket taxering skall ske senast år 1963.

I punkt 2 av övergångsbestämmelserna stadgas att investeringsfond, som

avsatts i förvärvskälla vilken avvecklats vid ikraftträdandet av den föreslag­

na förordningen, skall återföras till beskattning vid taxeringen för det be­

skattningsår, då förordningen träder i kraft. Vårt förslag under 20 § om en

respittid å fem år bör tillämpas även i de fall, då förvärvskällan redan av­

vecklats vid lagstiftningens ikraftträdande.

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

147

Departementschefen

Äldre bestämmelser bör alltjämt gälla, då fond tages i anspråk enligt be­

slut, som meddelats före den 1 juli 1963.

Fonder enligt 1955 års förordning, som avsatts under beskattningsår för

vilket taxering ägt rum år 1963 eller tidigare, skall även i fortsättningen få

tagas i anspråk för maskininvesteringar och lagernedskrivning enligt äldre

bestämmelser.

Jag delar utredningens uppfattning att investeringsavdrag i intet fall bör

utgå, då fond får tagas i anspråk för grundförbättringskostnader enligt 14 §.

Detta bör gälla även i fråga om äldre fonder. Företagen har, då avsättning

gjorts, inte haft anledning räkna med att få taga fonderna i anspråk för

dylika kostnader. Sådana tillstånd ges endast i undantagsfall och efter sär­

skild prövning.

Beträffande återföring till beskattning av investeringsfond, som avsatts i

förvärvskälla som avvecklats, får jag hänvisa till vad jag anfört i denna

fråga vid behandlingen av bestämmelserna i 20 § 1 mom.

VI. Departementschefens hemställan

Det är enligt min mening önskvärt att ändringarna i 1955 års förordning

om investeringsfonder för konjunkturutjämning och de generella reglerna

får träda i kraft redan vid innevarande halvårsskifte. Därest riksdagen emel­

lertid skulle finna skäl föreligga att uppskjuta den slutliga behandlingen

till årets höstsession, bör tidpunkten för ikraftträdandet framflyttas till den

1 januari 1964 och därav betingade ändringar i bestämmelserna i övrigt vid­

tagas.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

genom proposition föreslå riksdagen att antaga inom finansdepartementet

upprättade förslag till

1) förordning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256)

om investeringsfonder för konjunkturiitjämning; samt

2) förordning om extra avskrivning och särskilt investeringsavdrag vid in­

komsttaxeringen.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll

utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Lars Wettergren

148

Kungl. Maj. ts proposition nr 159 år 1963

Bihang

Investeringsfondsutredningens förslag

till

förordning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256)

om investeringsfonder för konjunkturutjämning

Härigenom förordnas, att 3 och 5—7 §§, 9 § 1 mom., 11—17, 19—21, 23,

25, 28 och 30 §§ förordningen den 27 maj 1955 om investeringsfonder för

konjunkturutjämning ävensom anvisningarna till 3 § samma förordning1

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

3 §•

Avdrag för------------av årsvinsten.

Avdrag enligt denna förordning

må åtnjutas allenast därest ett be­

lopp motsvarande fyrtiosex procent

av den gjorda avsättningen inbetalats

å särskilt konto (konto för investe­

ring i skogsbruk respektive i rörel­

se) i riksbanken.

(Se vidare anvisningarna.)

5

§.

Å konto för investering inbetalade

medel må icke utbetalas i andra fall

än som nedan i denna paragraf samt

i 16, 18 och 22 §§ stadgas.

Sedan fem år förflutit från in­

gången av det kalenderår varunder

(Föreslagen lydelse)

3 §•

Avdrag för------------ av årsvinsten.

Har till lagerinvesteringskonto en­

ligt 13 § överfört belopp återförts till

beskattning, må, utan hinder av vad

i nästföregående stycke stadgas, för

samma beskattningsår avdrag åtnju­

tas för avsättning till investerings­

fond för rörelse i den mån avsätt­

ningen icke överstiger det återförda

beloppet, överstiger avsättningen det

återförda beloppet må för den över­

skjutande delen avdrag åtnjutas med

högst fyrtio procent av årsvinsten.

Avdrag enligt denna förordning må

åtnjutas allenast därest ett belopp

motsvarande fyrtiosex procent av den

gjorda avsättningen inbetalats å sär­

skilt konto (konto för investering i

skogsbruk respektive i rörelse) i riks­

banken och må i intet fall åtnjutas

med högre belopp än som motsvarar

den beräknade nettointäkten av den

förvärvskälla, vari avsättning sker.

(Se vidare anvisningarna.)

5 §•

Å konto för investering inbetalade

medel må icke utbetalas i andra fall

än som nedan i denna paragraf samt

i 17, 18 och 22 §§ stadgas.

Sedan fem år förflutit från in­

gången av det kalenderår varunder

1 Senaste lydelse av 3, 5 och 16 §§ samt anvisningarna till 3 § se 1960:236, av 6 § se

1957: 63, av 9, 11, 12, 13, 15 och 17 §§ se 1959: 69 samt av 20 § se 1957: 77.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

149

inbetalningen verkställts, äger företa­

get att efter uppsägning hos riksban­

ken uttaga högst trettio procent av

det ursprungligen inbetalta beloppet

eller, i förekommande fall, av vad

därav återstår efter återbetalning en­

ligt 18 §. Det belopp som sålunda

ifrågakommer till uttag efter upp­

sägning skall minskas med vad som

må hava återbetalats med stöd av

16 och 22 §§. Har uttag efter upp­

sägning skett, åligger det riksban­

ken att lämna underrättelse därom

till länsstyrelsen för att tillställas ve­

derbörande taxeringsmyndighet. Sär­

skild underrättelse skall lämnas för

varje i 3 § angivet konto från vilket

uttag skett samt innehålla uppgift

om företagets namn och adress även­

som det uttagna beloppets storlek

med angivande jämväl av hur myc­

ket av de uttagna medlen, som inbe­

talats efter den 30 juni 1960.

(Nuvarande lydelse)

När medel utbetalas med stöd av

16 och 22 §§, skola tidigare inbe­

talta medel tagas i anspråk före se­

nare insättningar.

6

§■

Inbetalning av medel å konto för

investering skall ske till vederböran­

de riksbankskontor. Vid inbetalning

skola uppgivas företagets namn och

adress samt det beskattningsår som

inbetalningen avser ävensom det kon­

to för investering varom fråga är.

Avser inbetalning vid ett och samma

tillfälle konto för investering i såväl

skogsbruk som rörelse, skall angivas

huru stor del av det inbetalta belop­

pet, som belöper på vartdera kontot.

(Föreslagen lydelse)

inbetalningen verkställts, äger före­

taget att efter uppsägning hos riks­

banken uttaga högst trettio procent

av det ursprungligen inbetalta be­

loppet eller, i förekommande fall, av

vad därav återslår efter återbetal­

ning enligt 18 §. Det belopp som så­

lunda ifrågakommer till uttag efter

uppsägning skall minskas med vad

som må hava återbetalats med stöd

a v 17 och 22 §§ eller överförts till

annat företags konto för investering

med stöd av 20 § 2 mom. Har uttag

efter uppsägning skett, åligger det

riksbanken att lämna underrättelse

därom till arbetsmarknadsstyrelsen

samt, för att tillställas vederbörande

taxeringsmyndighet, länsstyrelsen.

Särskild underrättelse skall lämnas

för varje i 3 § angivet konto från vil­

ket uttag skett samt innehålla upp­

gift om företagets namn och adress

ävensom det uttagna beloppets stor­

lek med angivande jämväl av hur

mycket av de uttagna medlen, som

inbetalats efter den 30 juni 1980.

Vad i nästföregående stycke stad­

gas angående rätt att uttaga högst

trettio procent av inbetalat belopp

äger icke tillämpning i fråga om be­

lopp som med stöd av 20 § 2 mom.

övertagits av annat företag.

När medel utbetalas med stöd av

17 och 22 §§ eller övertagas av annat

företag med stöd av 2Ö § 2 mom.,

skola tidigare inbetalta medel tagas

i anspråk före senare insättningar.

6

§.

Inbetalning av medel å konto för

investering skall ske till vederböran­

de riksbankskontor eller genom post­

verket till riksbankskontorets post­

girokonto. Belopp, som inbetalas till

postgirokonto, skall anses vara in­

betalt den dag då inbetalningskort

eller försändelse innehållande giro-

kort inkommit till postanstalt. Vid

inbetalningen skola uppgivas företa­

gets namn och adress samt det be­

skattningsår som inbetalningen av­

ser ävensom det konto för invesle-

150

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

I av riksbanken lämnat bevis om

insättning å konto för investering

skall angivas, att, därest avtal om

överlåtelse eller pantsättning av de

insatta medlen träffas, detta skall

anmälas till banken. Har riksban­

ken erhållit sådan anmälan, skall

banken verkställa anteckning om det

förhållande, som med anmälan av­

ses, samt senast inom åtta dagar ef­

ter det anmälan som nyss sagts in­

givits översända underrättelse om

vad som förekommit till länsstyrel­

sen för att tillställas vederbörande

taxeringsmyndighet.

7 §•

Riksbanken skall senast den 15

april under taxeringsåret till läns­

styrelsen översända uppgifter angå­

ende de för beskattningsåret verk­

ställda inbetalningarna å konto för

investering. Å uppgiftshandling, som

skall upprättas särskilt för varje fö­

retag, skola angivas företagets namn

och adress samt det beskattningsår

och det konto varå inbetalning skett

ävensom det inbetalta beloppets stor­

lek.

Har inbetalning för beskattnings­

året skett efter den 15 april under

taxeringsåret, skall uppgift som i

första stycket sägs översändas till

länsstyrelsen snarast möjligt och se­

nast inom åtta dagar efter det inbe­

talningen ägt rum.

ring varom fråga är. Avser inbetal­

ning vid ett och samma tillfälle kon­

to för investering i såväl skogsbruk

som rörelse, skall angivas huru stor

del av det inbetalta beloppet, som be­

löper på vartdera kontot. Göres inbe­

talningen till postgirokonto, skola

uppgifter som här avses angivas å

inbetalningskortet eller girokortet.

Ej må inbetalnings- eller girokort

avse mer än ett företag.

1 av riksbanken lämnat bevis om

insättning å konto för investering

eller om överföring från annat före­

tags konto med stöd av 20 § 2 mom.

skall angivas, att, därest avtal om

överlåtelse eller pantsättning av de

insalta eller överförda medlen träf­

fas, detta skall anmälas till banken.

Har riksbanken erhållit sådan anmä­

lan, skall banken verkställa anteck­

ning om det förhållande, som med

anmälan avses, samt senast inom åtta

dagar efter det anmälan som nyss

sagts ingivits översända underrättel­

se om vad som förekommit till arbets­

marknadsstyrelsen samt till länssty­

relsen för att tillställas vederbörande

taxeringsmyndighet.

7 §•

Riksbanken skall senast den 15

april under taxeringsåret till arbets­

marknadsstyrelsen och länsstyrelsen

översända uppgifter angående de för

beskattningsåret verkställda inbetal­

ningarna å konto för investering. Å

uppgiftshandling, som skall upprättas

särskilt för varje företag, skola angi­

vas företagets namn och adress samt

det beskattningsår och det konto

varå inbetalning skett ävensom det

inbetalta beloppets storlek.

Har inbetalning för beskattnings­

året skett efter den 15 april under

taxeringsåret, skall uppgift som i

första stycket sägs översändas till ar­

betsmarknadsstyrelsen och länssty­

relsen snarast möjligt och senast

inom åtta dagar efter det inbetal­

ningen ägt rum.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

151

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

9 §•

1 mom. Arbetsmarknadsstyrelsen

äger besluta att investeringsfond un­

der visst eller vissa beskattningsår

och under villkor i övrigt, som läget

å arbetsmarknaden påkallar, skall

eller må tagas i anspråk för sitt än­

damål.

Beslut varom------------ vissa före­

tag.

11

§•

Tager företag jämlikt 9 eller 10 §

investeringsfond i anspråk under

visst beskattningsår, skall det ske för

ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk:

för kostnader för arbeten avsedda

att främja skogsbruket, såsom skogs­

odling och skogsdikning, röjning,

hägnad, anläggande av flottleder och

vägar, som huvudsakligen avse att

direkt tjäna skogsbruket, ävensom

uppförande och underhåll av för

skogsbruket nödvändiga byggnader;

samt

investeringsfond för rörelse:

a) för avskrivning å byggnad, som

ny-, till- eller ombyggts under be­

skattningsåret, med högst ett belopp

motsvarande kostnaderna under be­

skattningsåret för ny-, till- eller om­

byggnaden, eller för bidrag under

samma år till ny-, till- eller ombygg­

nad av bostad eller välfärdsanlägg-

ning för arbetstagare eller förutva­

rande arbetstagare utan ledande ställ­

ning hos företaget eller detta när­

stående företag, eller, såvitt angår fö­

retag som huvudsakligen bedriver in­

dustriell verksamhet, för kostnader­

na för reparations- och andra under­

hållsarbeten under beskattningsåret

å byggnad, som användes i rörelsen;

9 §.

1 mom. Arbetsmarknadsstyrelsen

äger besluta att investeringsfond un­

der viss tid och under villkor i öv­

rigt, som läget å arbetsmarknaden

påkallar, skall eller må tagas i an­

språk för sitt ändamål.

Beslut varom----------— vissa före­

tag.

11

§•

Tager företag jämlikt 9 eller 10 §

investeringsfond i anspråk under

visst beskattningsår och är icke frå­

ga om fall varom i 12—It §§ stadgas,

skall det ske för ändamål varom här

nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk: för

kostnader under beskattningsåret för

arbeten avsedda att främja skogsbru­

ket, såsom skogsodling och skogsdik­

ning, röjning, hägnad, anläggande

och underhåll av flottleder och vä­

gar, som huvudsakligen avse att di­

rekt tjäna skogsbruket, ävensom an­

skaffning av maskiner och andra in­

ventarier för skogsbruket samt upp­

förande och underhåll av för skogs­

bruket nödvändiga byggnader så ock

för bidrag som avses vid a) nedan

och för kostnader och bidrag enligt

d) nedan; samt

investeringsfond för rörelse:

a) för kostnader under beskatt­

ningsåret, såvitt angår här i riket

belägen byggnad som icke utgör la­

gertillgång, för reparations- och and­

ra underhållsarbeten, för ny-, till-

eller ombyggnad, så ock för bidrag

till ny-, till- eller ombyggnad av bo­

stad eller vålfärdsanläggning för ar­

betstagare eller förutvarande arbets­

tagare utan ledande ställning hos fö­

retaget eller detsamma närstående

företag;

152

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

b) för avskrivning å maskiner och

andra för stadigvarande bruk avsedda

inventarier, som anskaffats under

beskattningsåret eller, vad angår far­

tyg, anskaffats eller ombyggts under

samma år, dock att beträffande om­

byggnad av fartyg avskrivning må

ske med högst ett belopp motsvaran­

de kostnaderna under beskattnings­

året för ombyggnaden, ävensom för

kostnader för reparation av fartyg;

c) för nedskrivning å lager av rå­

varor samt hel- och halvfabrikat med

högst ett belopp, motsvarande kost­

naderna under beskattningsåret för

tillverkning eller anskaffning av dy­

lika tillgångar, dock att lägre värde-

sättning å företagets varulager i dess

helhet vid beskattningsårets utgång

därigenom icke må godtagas än som

enligt kommunalskattelagen är med­

givet; samt

d) för kostnader för undersök­

ningsarbete, förberedande arbete el­

ler tillredningsarbete under beskatt­

ningsåret i gruva, stenbrott eller an­

nan liknande fyndighet.

Därest investeringsfond — — -—

av fartyg.

Kungl. Maj :t —- — —- riket till­

verkar.

Vid tillämpning av bestämmelser­

na i första stycket skall iakttagas,

att kostnad för anskaffning av be­

gagnade inventarier icke må med­

räknas samt att, då fråga är om in­

ventarier eller varulager, som av fö­

retaget förvärvats från rörelseidkare

med vilken det är förbundet i väsent­

lig ekonomisk intressegemenskap, an­

skaffningskostnaden må medräknas

endast om tillgången tillverkats un­

der beskattningsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

b) för avskrivning å maskiner och

andra för stadigvarande bruk avsed­

da inventarier, som anskaffats un­

der beskattningsåret och som, såvitt

gäller andra tillgångar än transport­

medel i internationell trafik, äro av­

sedda att nyttjas i här i riket bedri­

ven verksamhet, ävensom för kost­

nader under beskattningsåret för om­

byggnad och reparation av fartyg och

andra transportmedel;

c) för kostnader under beskatt­

ningsåret för undersökningsarbete,

förberedande arbete eller tillrednings­

arbete i gruva, stenbrott eller annan

liknande här i riket belägen fyndig­

het; samt

d) för kostnader under beskatt­

ningsåret för yrkesutbildning eller

omskolning av arbetskraft eller där­

med jämförliga åtgärder i utbild-

ningssyfte, så ock för bidrag till dylik

utbildningsverksamhet.

Därest investeringsfond — — —

av fartyg.

Kungl. Maj :t-------- — riket till­

verkar.

Vid tillämpning av bestämmelser­

na i första stycket skall iakttagas,

att kostnad för anskaffning av be­

gagnade inventarier icke må med­

räknas samt att, då fråga är om

inventarier, som av företaget för­

värvats från rörelseidkare med vil­

ken det är förbundet i väsentlig eko­

nomisk intressegemenskap, anskaff­

ningskostnaden må medräknas endast

om tillgången tillverkats under be­

skattningsåret.

(Se vidare anvisningarna.)

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

153

12

§.

Kungl. Maj:t må meddela tillstånd

för företag, som verkställt avsättning

till investeringsfond för rörelse, att

taga fonden i anspråk för ändamål

som avses med investeringsfond för

skogsbruk, så ock eljest för investe­

ring i annan förvärvskälla än den, i

vilken avsättning skett.

(Nuvarande lydelse)

13 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om

särskilda skäl därtill föreligga, med­

giva att investeringsfond för rörelse

tages i anspråk för avskrivning av

kostnader för vägarbete, anordnande

av vatten- och avloppsledningar, iord­

ningställande i övrigt av tomtområde

för bebyggelse samt liknande arbe­

ten. I fall som avses i 9 § 3 mom.

skall dock fråga som nu sagts prövas

av Kungl. Maj:t.

(Föreslagen lydelse)

12

§.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om

särskilda skäl därtill föreligga, med­

dela tillstånd för företag att taga in­

vesteringsfond för skogsbruk i an­

språk för ändamål, som avses med

investeringsfond för rörelse, och att

taga investeringsfond för rörelse i an­

språk för ändamål, som avses med

investeringsfond för skogsbruk, så

ock eljest att, för ändamål som i

11, 13 och 14 §§ sägs, taga investe­

ringsfond i anspråk i annan förvärvs­

källa än den, i vilken avsättning

skett. I fall som avses i 9 § 3 mom.

och 11 § tredje stycket skall dock frå­

ga som nu sagts prövas av Kungl.

Maj: t.

13 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må med­

giva att investeringsfond för rörelse

tages i anspråk för överföring till la-

gerinvesteringskonto. Till sådant kon­

to överfört belopp skall återföras till

beskattning vid tidpunkt, som ar­

betsmarknadsstyrelsen bestämmer,

dock senast vid taxeringen för det

tredje beskattningsåret efter det, un­

der vilket överföringen verkställts.

Av 3 § andra stycket framgår, att ny

avsättning till investeringsfond kan

göras samma beskattningsår som

återföringen till beskattning sker.

14 §.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om

särskilda skäl därtill föreligga, med­

giva att investeringsfond för rörelse

tages i anspråk för kostnader för

vägarbete, anordnande av vatten- och

avloppsledningar, iordningställande i

övrigt av tomtområde för bebyggelse

samt liknande arbeten ävensom för

iordningställande av markområde

för sjöreglering och kraftverksbygge.

I fall som avses i 9 § 3 mom. skall

dock fråga som nu sagts prövas av

Kungl. Maj:t.

154

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

U §■

För beskattningsår, under vilket

medel avsatta till investeringsfond

tagits i anspråk jämlikt denna för­

ordning, må vid taxeringen avdrag

för i 11 § avsedd avskrivning, ned­

skrivning eller kostnad eller för där

angivet bidrag med belopp svarande

mot fondens minskning ej ske, men

skall, där medlen tagits i anspråk för

avskrivning eller nedskrivning,

anses, som om den ifrågavarande till­

gången i beskattningsavseende av­

skrivits eller nedskrivits med det i an­

språk tagna beloppet.

15 §.

Företag, som tagit investeringsfond

i anspråk jämlikt bestämmelserna i

denna förordning utan att fråga är

om fall som i 9 § 3 mom. eller 10 §

sågs, må vid den för taxering till

kommunal och statlig inkomstskatt

verkställda inkomstberäkningen för

beskattningsåret för den förvärvskäl­

la, varom fråga är, åtnjuta ett extra

avdrag (investeringsavdrag) med be­

lopp motsvarande tio procent av vad

sålunda tagits i anspråk.

15 §.

För beskattningsår, under vilket

medel avsatta till investeringsfond ta­

gits i anspråk jämlikt denna förord­

ning, må vid taxeringen avdrag för

i 11 § avsedd avskrivning eller kost­

nad eller för där angivet bidrag med

belopp svarande mot fondens minsk­

ning ej ske, men skall, där medlen

tagits i anspråk för sådana kostna­

der som enligt kommunalskattelagens

regler icke äro avdragsgilla annat ån

genom årliga avdrag för värdeminsk­

ning å tillgången i fråga, så anses,

som om den ifrågavarande tillgången

i beskattningsavseende avskrivits

med det i anspråk tagna beloppet.

16 §.

Företag, som under visst beskatt­

ningsår tagit investeringsfond i an­

språk jämlikt bestämmelserna i den­

na förordning för annat i 11 § om-

förmält ändamål än i första stycket

vid a) nämnda paragraf avsedd kost­

nad för ny-, till- eller ombyggnad av

byggnad må, utom i fall som i 9 §

3 mom. eller 10 § sägs, vid inkomst­

taxeringen åtnjuta ett extra avdrag

(investeringsavdrag) vid inkomstbe­

räkningen för den förvärvskälla, var­

om fråga är, med belopp motsvaran­

de tio procent av vad sålunda tagits

i anspråk.

Har investeringsfond tagits i an­

språk för ändamål som i 13 § avses

äger arbetsmarknadsstyrelsen med­

giva att företaget vid inkomsttaxe­

ringen för visst eller vissa beskatt­

ningsår må åtnjuta investeringsav­

drag. Investeringsavdrag som nu

sagts skall motsvara tjugu procent

av det belopp, varmed värdet av lag­

ret av inom företaget tillverkade hel-

eller halvfabrikat ökat under beskatt­

ningsåret, dock högst tjugu procent

av belopp som överförts till lagerin-

vesteringskonto. Medgives investe­

ringsavdrag för mer än ett beskatt­

ningsår, må avdragen sammanlagt ej

överstiga tjugu procent av till lager-

investeringskonto överförda belopp.

(Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

155

16

§.

Om investeringsfond enligt av

Kungl. Maj:t eller arbetsmarknads­

styrelsen meddelat beslut skall eller

må tagas helt eller delvis i anspråk,

äger företaget hos riksbanken, i den

ordning nedan sägs, från konto för

investering utfå fyrtio procent eller,

om uttag sker av medel som inbeta­

lats efter den 30 juni 1960, fyrtiosex

procent av det belopp av investerings­

fonden som i enlighet med beslutet

skall eller må tagas i anspråk. Det

ankommer på arbetsmarknadsstyrel­

sen att efter därom av företaget gjord

framställning förordna om utbetal­

ning som nyss sagts. Sedan utbetal­

ning skett, skall riksbanken lämna

underrättelse därom till arbetsmark­

nadsstyrelsen, med angivande av ej

mindre företagets namn och adress

samt det utbetalta beloppets storlek

än även hur mycket av de uttagna

medlen, som inbetalats efter den 30

juni 1960, ävensom från vilket konto

för investering uttag skett.

17 §.

Har arbetsmarknadsstyrelsen för­

ordnat att investeringsfond skall ta­

gas i anspråk av samtliga företag,

företag av viss beskaffenhet eller ock

visst eller vissa företag, åligger det

arbetsmarknadsstyrelsen att lämna

underrättelse därom dels till företag

varom fråga är, dels ock till länssty­

relsen för att tillställas vederbörande

taxeringsmyndighet.

Har förordnats att investerings­

fond må tagas i anspråk och har

företag i anledning härav enligt 16 §

uppburit medel från konto för in­

vestering, åligger det arbetsmark­

nadsstyrelsen, sedan styrelsen er­

hållit besked från riksbanken att ut­

betalning skett, att till länsstyrelsen,

för att tillställas vederbörande taxe­

ringsmyndighet, lämna underrättelse

om att investeringsfonden skall tagas

i anspråk.

Underrättelse som enligt ovan an­

kommer på arbetsmarknadsstyrelsen

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

17 §■

Beslutar Kungl. Maj:t eller arbets­

marknadsstyrelsen att investerings­

fond skall eller må helt eller delvis

tagas i anspråk, skall i beslutet an­

givas den tid, under vilken ianspråk-

tagandet skall ske, samt, därest be­

slutet avser investering för visst än­

damål, uppgift härom ävensom upp­

gift huruvida investeringsavdrag en­

ligt 16 § skall åtnjutas. Beslutet skall

tillställas, förutom det eller de före­

tag varom fråga är, länsstyrelsen, för

att överlämnas till vederbörande taxe­

ringsmyndighet, samt riksbanken.

Har beslut som nu sagts meddelats

och är icke fråga om preliminärt be­

slut enligt 9 § 3 mom., äger företa­

get hos riksbanken från konto för

investering utfå fyrtio procent el­

ler, om uttag sker av medel som in­

betalats efter den 30 juni 1960, fyr­

tiosex procent av det belopp av in­

vesteringsfonden som i enlighet med

beslutet skall eller må tagas i an­

språk.

Sedan utbetalning skett, skall riks­

banken lämna underrättelse därom

till arbetsmarknadsstyrelsen samt,

för att tillställas vederbörande taxe­

ringsmyndighet, länsstyrelsen, med

angivande av ej mindre företagets

namn och adress samt det utbetalade

beloppets storlek än även hur myc­

ket av de uttagna medlen, som inbe­

talats efter den 30 juni 1960, även­

som från vilket konto för investering

uttag skett.

Har förordnats att investerings­

fond må tagas i anspråk och har

företag i anledning härav uppburit

medel från konto för investering,

skall mot de utbetalade medlen sva­

rande investeringsfond tagas i an­

språk i enlighet med beslutet.

156

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

skall innehålla uppgift om år för

vilka investeringsfond skall tagas i

anspråk samt, därest medgivandet

avser investering för visst ändamål,

uPPgtft härom ävensom uppgift hu­

ruvida investeringsavdrag enligt 15 §

skall åtnjutas.

19 §.

Har investeringsfond tagits i an­

språk utan tillstånd och är ej fråga

om fall som i 10 § sägs eller har fö­

retag jämlikt 5 § andra stycket ut­

fått medel från konto för investering

utan att i sistnämnda fall investe­

ringsfond i enlighet med bestämmel­

serna i 10 § tagits i anspråk eller

skall investeringsfond enligt sådan

underrättelse som arbetsmarknadsi

styrelsen enligt 17 § avlämnat tagas

i anspråk men har så ej skett under

det eller de beskattningsår varom

fråga är, skall investeringsfonden el­

ler vederbörlig del därav omedelbart

upptagas såsom skattepliktig intäkt

i den förvärvskälla däri fondavsätt­

ningen gjorts. Därvid skall till be­

skattning upptagas jämväl ett be­

lopp mosvarande en tiondel av vad

som av investeringsfonden återförts.

Därest fondavsättning återförts

till beskattning, må företaget icke

för beskattningsåret i fråga tillgodo­

njuta avdrag för ny avsättning till

in ves teringsfond.

Vid den taxering, då återföringen

sker, må varken nettointäkten eller

den till kommunal inkomstskatt upp­

skattade inkomsten av den förvärvs­

källa, varom fråga är, bestämmas till

lägre belopp än vad som enligt be­

stämmelserna i denna paragraf skall

upptagas såsom skattepliktig intäkt.

20

§.

Har företag — —- — likvidation

fattats.

(Föreslagen lydelse)

19 §.

Har investeringsfond tagits i an­

språk utan tillstånd och är ej fråga

om fall som i 10 § sägs eller har fö­

retag jämlikt 5 § andra stycket ut­

fått medel från konto för investe­

ring utan att i sistnämnda fall in­

vesteringsfond i enlighet med be­

stämmelserna i 10 § tagits i anspråk

eller skall investeringsfond i enlighet

med därom meddelat beslut tagas i

anspråk men har så ej skett under

det eller de beskattningsår varom

fråga är, skall investeringsfonden el­

ler vederbörlig del därav omedelbart

upptagas såsom skattepliktig intäkt i

den förvärvskälla däri fondavsätt­

ningen gjorts. Därvid skall till be­

skattning upptagas jämväl ett be­

lopp motsvarande en tiondel av vad

som av investeringsfonden återförts.

Vid den taxering, då återföringen

sker, må varken nettointäkten eller

den till kommunal inkomstskatt upp­

skattade inkomsten av den förvärvs­

källa, varom fråga är, bestämmas till

lägre belopp än vad som enligt be­

stämmelserna i nästföregående stycke

skall upptagas såsom skattepliktig

intäkt, i förekommande fall minskat

med belopp, varmed avdrag för ny

avsättning till investeringsfond i för­

värvskällan medgivits vid samma

taxering.

20

§.

1 mom. Har företag------------likvi­

dation fattats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

157

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Har genom fusion enligt 174 § 1

mom. lagen den 14 september 1944

om aktiebolag eller 96 § 1 mom. la­

gen den 1 juni 1951 om ekonomiska

föreningar företag uppgått i annat

företag, skall investeringsfond hos det

förra företaget, därest investerings­

fonden icke enligt fjärde stycket

övertagits av det senare företaget,

återföras till beskattning för det be­

skattningsår, varunder rättens till­

stånd till fusionen registrerats. Därvid

skall till beskattning upptagas jäm­

väl ett belopp motsvarande en tion­

del av vad som av investeringsfon­

den återförts.

Har investeringsfond återförts till

beskattning i enlighet med bestäm­

melserna i denna paragraf, skall där­

vid vad i 19 § tredje stycket sägs äga

motsvarande tillämpning.

Vid sådan — — — i fråga.

Har företag — — — riksbanken

härom.

Har förvärvskälla, vari avsättning

till investeringsfond skett, avvecklats

och har företaget icke trätt i likvida­

tion, skall fonden återföras till be­

skattning för det beskattningsår, var­

under avvecklingen skett. Därvid

skall så anses som om fonden nämn­

da år tagits i anspråk utan tillstånd.

Arbetsmarknadsstyrelsen må, om

särskilda skäl därtill föreligga, med­

giva att fonden må bibehållas un­

der viss tid. Efter utgången av den­

na tid skola kvarstående fondmedel

återföras till beskattning i enlighet

med vad nyss sagts.

Har genom fusion enligt 174 § 1

mom. lagen den 14 september 1944

om aktiebolag eller 96 § 1 mom.

lagen den 1 juni 1951 om ekono­

miska föreningar företag uppgått i

annat företag, skall investeringsfond

hos det förra företaget, därest inves­

teringsfonden icke enligt femte styc­

ket övertagits av det senare företa­

get, återföras till beskattning för det

beskattningsår, varunder rättens till­

stånd till fusionen registrerats. Där­

vid skall till beskattning upptagas

jämväl ett belopp motsvarande en

tiondel av vad som av investerings­

fonden återförts.

Har investeringsfond återförts till

beskattning i enlighet med bestäm­

melserna i denna paragraf, skall där­

vid vad i 19 § andra stycket sägs äga

motsvarande tillämpning.

Vid sådan------------i fråga.

Har företag — — —- riksbanken

härom.

2 m o m. Har svenskt aktiebolag i

direkt ägo aktier motsvarande mer

än nio tiondelar av aktiekapitalet i

ett eller flera andra svenska aktie­

bolag, må arbetsmarknadsstyrelsen,

om särskilda skäl därtill föreligga,

medgiva, att investeringsfond hos ett

av bolagen helt eller delvis i beskatt­

ningsavseende övertages av ett annat

av bolagen. 1 beslutet härom skall

angivas, i vilken förvärvskälla hos

det övertagande bolaget, som fonden

skall anses avsatt.

158

Kungt. Maj:ts proposition nr 159* år 1963

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Har det bolag, som önskar över­

taga investeringsfond, icke förvärvs­

källa av samma inkomstslag som den,

vari fonden avsatts, må fonden det

oaktat kunna övertagas. Därvid skall

så anses som om förvärvskällan i

fråga hos det övertagande bolaget av­

vecklats under det beskattningsår då

fonden övertagits. Beslut, som här av­

ses, skall jämväl innehålla medgi­

vande enligt 1 mom. andra stycket,

att fonden må bibehållas under viss

tid.

Har beslut om övertagande av in­

vesteringsfond meddelats, skall ar­

betsmarknadsstyrelsen lämna under­

rättelse härom till länsstyrelsen, för

att tillställas vederbörande taxerings­

myndighet, samt riksbanken. Efter

därom av det överlåtande bolaget

gjord framställning skall riksbanken

överföra å konto för investering inne-

stående medel svarande mot den in­

vesteringsfond, som skall övertagas,

å ett motsvarande konto för investe­

ring för det övertagande bolaget. Om

överförandet skall riksbanken lämna

skriftlig underrättelse till de bolag,

varom fråga är, och arbetsmarknads­

styrelsen ävensom till länsstyrelsen,

för att tillställas vederbörande taxe­

ringsmyndighet.

Har investeringsfond enligt veder­

börligt beslut övertagits, skall så an­

ses som om det övertagande bolaget

verkställt avsättning till fonden och

gjort inbetalning till riksbanken å

tid då det överlåtande bolaget gjort

avsättningen och inbetalningen i frå­

ga, dock att bestämmelserna i 5 §

andra stycket icke äga tillämpning i

fråga om sålunda överförda medel

(se härom 5 § tredje stycket).

21 §. 21 §.

Har avtal — — — investerings- Har avtal — — — investerings­

fonden återförts.

fonden återförts.

Har investeringsfond återförts till Har investeringsfond återförts till

beskattning i enlighet med bestäm- beskattning i enlighet med bestäm­

melserna i denna paragraf, skall där- melserna i denna paragraf, skall där­

vid vad i 19 § andra

och tredje styc-

vid vad i 19

§

andra

stycket

sägs äga

kena

sägs äga motsvarande tillämp- motsvarande tillämpning,

ning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 159 år 1963

159

23 §.

Har fastighet, å vilken med anli­

tande av till investeringsfond avsatta

medel företagits ny-, till- eller om­

byggnad, avyttrats inom tio år från

utgången av det beskattningsår, var­

under medlen tagits i anspråk, och

föreligga icke förutsättningar för be­

skattning av realisationsvinst, skall

såsom skattepliktig intäkt upptagas

vad som vid dylik avyttring må hava

återbekommits av belopp, för vilka

företaget tillgodonjutit avdrag enligt

denna förordning. Motsvarande skall

gälla då ersättning utfaller på grund

av försäkring för skada å sådan fas­

tighet samt skadan inträffat inom

nyss angiven tid.

Vid beräkning------------ för värde­

minskning.

25 §.

Företag, som gjort avsättning till

investeringsfond enligt denna förord­

ning eller som jämlikt 20 § fjärde

stycket övertagit sådan fond, är plik­

tigt att vid självdeklaration för det

beskattningsår, då avsättningen el­

ler övertagandet ägt rum, ävensom

för varje påföljande beskattningsår

intill dess de avsatta eller övertagna

medlen avförts ur fonden, foga upp­

gift enligt formulär, som fastställes

av riksskattenämnden, rörande av­

sättning av medel till fonden samt

fondens användning och avveckling.

Vid allmän självdeklaration skall så­

dan uppgift fogas i tre exemplar.

Företag som nyss sagts är skyl­

digt att på anfordran till arbetsmark­

nadsstyrelsen lämna de uppgifter i

fråga om fonden, som styrelsen an­

ser erforderliga från arbetsmarknads-

synpunkt.

28 §.

Hos arbetsmarknadsstyrelsen skall

föras register över investeringsfon­

der.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

23 §.

Har investeringsfond tagits i an­

språk för kostnad för ny-, till- eller

ombyggnad av fastighet och har fas­

tigheten avyttrats inom tio år från

utgången av det beskattningsår, var­

under ianspråktagandet skett, skall

såsom skattepliktig intäkt i den för­

värvskälla i vilken fonden tagits i

anspråk upptagas vad som vid dylik

avyttring må hava återbekommits av

belopp, för vilka företaget tillgodo­

njutit avdrag enligt denna förord­

ning, i den mån det återbekomna be­

loppet icke ingår i skattepliktig rea­

lisationsvinst. Motsvarande skall gäl­

la då ersättning utfaller på grund av

försäkring för skada å sådan fastig­

het samt skadan inträffat inom nyss

angiven tid.

Vid beräkning —------- för värde­

minskning.

25 §.

Företag, som gjort avsättning till

investeringsfond enligt denna förord­

ning eller som jämlikt 20 § 1 mom.

femte stycket eller 20 § 2 mom. över­

tagit sådan fond, är pliktigt att vid

självdeklaration för det beskattnings­

år, då avsättningen eller övertagan­

det ägt rum, ävensom för varje på­

följande beskattningsår intill dess de

avsatta eller övertagna medlen av­

förts ur fonden, foga uppgift enligt

formulär, som fastställes av riks­

skattenämnden, rörande avsättning

av medel till fonden samt fondens

användning och avveckling. Vid all­

män självdeklaration skall sådan

uppgift fogas i tre exemplar.

Företag som nyss sagts är skyldigt

att på anfordran till arbetsmarknads­

styrelsen lämna de uppgifter i fråga

om fonden och fondens ianspråkta-

gandc samt planläggningen härför,

vilka styrelsen anser erforderliga från

arbetsmarknadssynpunkt.

28 §.

Hos arbetsmarknadsstyrelsen och

länsstyrelse skall föras register över

investeringsfonder.

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

30 §.

30 §.

Åtgärd av —------- är belägen.

Åtgärd av — -------- är belägen.

Hos riksbankens huvudkontor i

Stockholm skall föras register över

samtliga konton för investering.

Anvisningar

tm 3 §.

till 3 §.

Med bruttointäkt-------------denna

förordning.

Med årsvinst förstås årsvinsten en­

ligt vederbörligen fastställd balans­

räkning efter avdrag av avskrivning­

ar, tantiemer m. fl. poster, vilka rät­

teligen äro att hänföra till omkost­

nader i rörelsen — jämväl om de for­

mellt utgått av vinstmedel — men

utan avdrag för avsättning till re­

servfond, skuldregleringsfond, dispo-

sitionsfond, investeringsfond m. fl.

fonder, donationer o. d. Avdrag skall

icke ske för allmänna svenska skat­

ter vare sig de erlagts preliminärt

eller icke.

Har inbetalning å något i 3 § and­

ra stycket omförmält konto verk­

ställts med lägre belopp än som sva­

rar mot fyrtiosex procent av fond­

avsättningen, skall avdrag medgivas

med ett så stort belopp att fyrtiosex

procent därav motsvarar det inbe­

talta beloppet.

Med bruttointäkt-------------denna

förordning.

Med årsvinst förstås årsvinsten en­

ligt vederbörligen fastställd balans­

räkning efter avdrag av avskrivning­

ar, tantiemer m. fl. poster, vilka rät­

teligen äro att hänföra till omkost­

nader i rörelsen — jämväl om de

formellt utgått av vinstmedel —- men

utan avdrag för avsättning till re­

servfond, skuldregleringsfond, dispo-

sitionsfond, investeringsfond m. fl.

fonder, donationer o. d. Vid årsvins­

tens beräkning skall avdrag icke ske

för erlagda eller beräknade allmänna

svenska skatter, vare sig preliminära

eller slutliga. I årsvinsten skall icke

inräknas restituerade sådana skatter

och icke heller belopp, som återförts

från lagerinvesteringskonto.

Har investeringsfond med stöd av

20 § 2 mom. övertagits av annat bo­

lag, skall med årsvinst förstås den

årsvinst, som skulle hava redovisats

om dylikt övertagande icke skett.

Har inbetalning å något i 3 § tred­

je stycket omförmält konto verkställts

med lägre belopp än som svarar mot

fyrtiosex procent av fondavsättning­

en, skall avdrag medgivas med ett så

stort belopp att fyrtiosex procent

därav motsvarar det inbetalta be­

loppet.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Därvid skall iakttagas följande.

1. När investeringsfond enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256),

som avsatts under beskattningsår för vilket taxering i första instans ägt

rum år 1962 eller tidigare, eller konjunkturinvesteringsfond eller investe-

161

ringsfond enligt äldre förordningar jämlikt vederbörligt beslut tages i an­

språk för ny-, till- eller ombyggnad av byggnad, skall, utom i fall som i 9 §

3 mom. sägs, investeringsavdrag åtnjutas med belopp motsvarande tio pro­

cent av vad sålunda tagits i anspråk.

2. Har företag vid ikraftträdandet av denna förordning investeringsfond

enligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) eller konjunkturinvesterings-

fond eller investeringsfond enligt äldre förordningar, vilken avsatts i för­

värvskälla som sedermera avvecklats, skall fonden återföras till beskattning

vid taxeringen för det beskattningsår, då denna förordning träder i kraft.

Därvid skall så anses som om fonden nämnda beskattningsår tagits i an­

språk utan tillstånd. Arbetsmarknadsstyrelsen må, om särskilda skäl där­

till föreligga, medgiva att fonden må bibehållas under viss tid. Efter ut­

gången av denna tid skola kvarstående fondmedel återföras till beskattning

i enlighet med vad nyss sagts.

3. I stället för vad som stadgas i punkt 1 av övergångsbestämmelserna till

förordningen den 3 april 1959 (nr 69) skall, beträffande sådan konjunktur­

investeringsfond och investeringsfond, som bildats före ikraftträdandet av-

förordningen den 27 maj 1955 (nr 256), gälla

att fonden må efter av arbetsmarknadsstyrelsen meddelat tillstånd tagas

i anspråk för ändamål, som avses med investeringsfond för skogsbruk en­

ligt förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i lydelse enligt denna förord­

ning, så ock eljest för investering i annan förvärvskälla än den i vilken av­

sättning skett,

att bestämmelserna i 9 § 3 mom. och 11 § andra stycket förordningen den

27 maj 1955 (nr 256) skola äga motsvarande tillämpning,

att bestämmelserna i 16 § första stycket, 17 § första stycket, 20 § 1 mom.

andra stycket samt 20 § 2 mom. förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i

deras lydelse enligt denna förordning skola i tillämpliga delar gälla,

att fond för byggnader får tagas i anspråk för samtliga i 11 § första styc­

ket vid a) förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i lydelse enligt denna för­

ordning angivna ändamål,

att fond för inventarier får tagas i anspråk för samtliga i 11 § första styc­

ket vid b) förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) i lydelse enligt denna för­

ordning angivna ändamål samt

att befogenhet, som enligt bestämmelserna i 7 § förordningen den 2 maj

1947 (nr 174) tillkommer Kungl. Maj:t, i stället, utom i fall som avses

i 9 § 3 mom. förordningen den 27 maj 1955 (nr 256), skall tillkomma arbets­

marknadsstyrelsen.

4. Denna förordning skall icke äga tillämpning i fråga om 1962 års taxe­

ring eller i fråga om eftertaxering för år 1962 och tidigare år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

162

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

Innehållsförteckning

Propositionens huvudsakliga innehåll

................................................ 1

Författningstext

...................................................................................... 2

I. Inledning

.............. 20

II.

Historik och gällande rått m. m

.................................................. 23

Tidigare lagstiftning ................................................................ 23

Gällande bestämmelser enligt 1955 års förordning ................ 27

Bestämmelser som gäller för kvarstående konjunkturinveste­

ringsfonder och investeringsfonder enligt 1947 och äldre års

lagstiftningar ........... 29

De särskilda fondavsättningsbestämmelserna vid 1961 och

1962 års taxeringar .................................................................... 31

III. Investeringsfondslagstiftningens hittillsvarande användning ..

32

IV. Investeringsfrämjande skattelättnader

............................... 37

Utredningen ............................................................................... 37

Remissyttrandena ....................................................................... 45

Departementschefen ................................................................... 52

V.

Ändringar i investeringsfondslagstiftningen

........................... 64

Lagerinvesteringar (13 och 16 §§) ....................................... 64

Utredningen ........................................................................... 64

Remissyttrandena ................................................................... 69

Departementschefen ............................................................ 82

Investeringsavdraget (16 §) .................................................... 86

Utredningen ........................................................................... 86

Remissyttrandena ................................................................... 88

Departementschefen ............................................................ 90

överföringar inom koncern (20 § 2 mom.) .............................. 91

Utredningen ........................................................................... 91

Remissyttrandena ................................................................... 96

Departementschefen ................................................................ 99

Beslutanderätten (9 § m. fl.) .................................................... 100

Utredningen ........................................................................... 100

Departementschefen ............................................................... 101

Specialmotivering till föreslagna ändringar ......................... 102

1 § och anvisningarna till 1 § .............................................. 102

3 §

..................................................................................... 104

5 §

.................................................................................... 110

6 §

.................................................................................... 111

9 §

.................................................................................... 114

11 §

.................................................................................... 115

12 §

.................................................................................... 125

14 §

(nuv. 13 §) ..................................................................... 128

15 §

(nuv. 14 §) ..................................................................... 129

17 §

(nuv. 16 och 17 §§) ...................................................... 132

19 §

.................................................................................... 136

20 § 1 mom............................................................................... 139

23 § .......................................................................................... 141

25, 28 och 30 §§ ................................................................... 143

Anvisningarna till 3 § ............................................................ 145

övergångsbestämmelserna .................................................... 146

VI. Departementschefens hemställan

................................................ 147

Bihang

.................................................................................................... 148

Kungl. Maj:ts proposition nr 159 år 1963

163

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 621115