Prop. 1963:183

('angående godkännan\xad de av fördrag om förbud mot kärnvapenprov i atmo\xad sfären, i yttre rymden och under vatten',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 183 år 1963

1

Nr 183

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännan­

de av fördrag om förbud mot kärnvapenprov i atmo­ sfären, i yttre rymden och under vatten; given Stockholms slott den 18 oktober 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden den 18 oktober 1963, fö­ reslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås, att riksdagen måtte godkänna det enligt Kungl. Maj :ts beslut för Sveriges del undertecknade förslaget om förbud mot kärn­ vapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vatten, vilket ingicks den 5 augusti 1963 mellan Amerikas Förenta Stater, Sovjetunionen och Storbri­ tannien. Fördraget innebär, att parterna förpliktar sig att förbjuda, hindra och icke utföra någon kärnexplosion på någon plats under vederbörande stats jurisdiktion och kontroll i atmosfären, yttre rymden eller under vat­ ten. Kärnexplosioner under jorden omfattas icke av fördraget annat än i den mån sådan explosion medför radioaktivt spill utanför den stats områ­ de, under vars kontroll eller jurisdiktion sprängningen företas.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 183

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 183 år 1963

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Kungl. Höghet Regenten i statsrådet å

Stockholms slott den 18 oktober 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

ministern för utrikes ärendena fråga om

godkännande av fördrag om för-

pud mot kärnvapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vatten

samt anför därvid följande.

Under förhandlingar i Moskva i juli 1963 mellan representanter för Ame­

rikas Förenta Stater, Sovjetunionen och Storbritannien utarbetades texten

till ett fördrag om förbud mot kärnvapenprov i luften, i rymden och un­

der vatten. Fördraget paraferades den 25 juli, och den 5 augusti under­

tecknades det i Moskva av de tre makternas utrikesministrar.

Fördragets artiklar har i stor utsträckning hämtats från de texter, som

under tidigare förhandlingar diskuterats mellan kärnvapenmakterna el­

ler framgått ur det förarbete till avtalet, som utförts inom nedrustnings-

kommissionen i Geneve, där även Sverige är medlem.

Fördraget innehåller en inledning och fem artiklar. Det är avfattat i två

originaltexter på engelska och ryska, vilka texter äger lika vitsord. Den

engelska texten jämte svensk översättning torde såsom bilaga få fogas till

detta protokoll.

De tre regeringarna förklarar sitt mål vara att uppnå överenskommelse

om allmän och fullständig nedrustning under strikt internationell kon­

troll. Som ett led i denna strävan söker man uppnå att alla explosioner

med kärnvapen skall upphöra och har nu överenskommit om att förbjuda,

hindra och icke utföra någon kärnexplosion på någon plats under veder­

börande stats jurisdiktion och kontroll i atmosfären, yttre rymden eller

under vatten. Kärnexplosioner under jorden omfattas inte av denna över­

enskommelse annat än i den mån sådan explosion medför radioaktivt spill

utanför den stats område, under vars kontroll eller jurisdiktion spräng­

ningen företas. Däremot har i fördraget även intagits förbud mot kärn-

sprängningar avsedda för fredligt bruk i de tre elementen. Parterna för­

binder sig jämväl att inte förmå eller uppmuntra andra stater att företa

3

kärnexplosioner av de slag som förbjuds i fördraget. Fördraget har obe­ gränsad giltighetstid och är öppet för anslutning för alla stater. Ändringar i fördraget må föreslås av varje part. Ändring måste godkännas av en majoritet av samtliga fördragsparter, däri inbegripet alla de tre ursprung­ liga parterna. Därefter är ändringen bindande för alla fördragsparter. För­ draget må uppsägas om part finner att extraordinära händelser, berörande det ämne som avhandlas i fördraget, har äventyrat vederbörande lands vitala intressen. Meddelande om sådant uppsägande skall lämnas tre må­ nader i förväg.

Fördraget, som upprättats i tre originalexemplar, skall ratificeras av sig- natärstaterna. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos regeringarna i de tre ursprungliga fördragsparterna Amerikas Förenta Stater, Sovjetunio­ nen och Storbritannien (»depositarieregeringarna»). Sedan de tre ursprung­ liga parterna ratificerat fördraget, har detta trätt i kraft den 10 oktober 1963.

Efter utrikesnämndens hörande beslöt Kungl. Maj :t den 10 augusti att låta underteckna fördraget och att till riksdagen avlåta proposition om dess godkännande. Den 12 augusti undertecknades fördraget för Sveriges del av beskickningscheferna i London, Moskva och Washington. Först se­ dan riksdagen godkänt fördraget och ratifikationsinstrument därefter de­ ponerats, träder det i kraft för Sveriges del.

Kungl. Maj:ts proposition nr 183 år 1963

Departementschefen

Det nu ingångna fördraget om partiellt förbud mot kärnexplosioner är resultatet av fem års intensiva förhandlingar på nedrustningsområdet. I dessa bemödanden har Sverige, särskilt som medlem av 18-maktskom- missionen i Geneve, tagit verksam del. En svensk anslutning till fördraget står i överensstämmelse med vårt lands allmänna linje att efter förmåga medverka till avspänning och nedrustning i världen. Sverige har också konsekvent sedan många år i Förenta Nationerna röstat för resolutioner som kräver överenskommelser om förbud mot kärnvapenprov. Genom hänvändelser från de tre ursprungliga parternas sida har det klargjorts, att de betraktar det som synnerligen värdefullt, att så många länder som möjligt begagnar sig av möjligheten att ansluta sig till fördraget. Hittills har det undertecknats av över hundra stater.

Fördragets räckvidd är givetvis i och för sig begränsad. Det är sålunda icke fråga om någon nedrustningsåtgärd i egentlig mening och heller icke om något förbud mot produktion och användande av kärnvapen eller mot deras spridning. Eftersom underjordiska kärnvapenprov undantagits från fördraget är det icke ens fråga om ett fullständigt provstoppsavtal. Ändock skall betydelsen av den nu träffade överenskommelsen inte underskattas. Den har runt om i världen hälsats med stor tillfredsställelse som ett första

4

steg på vägen mot nedrustning och som ett bidrag till den politiska av­

spänningen i världen. Förhoppningen är att avtalet, om stormakterna fort­

sätter det inledda aktiva samarbetet, kan leda till gradvis alltmer betydelse­

fulla överenskommelser om fredlig samverkan för att stävja den för alla

parter betungande kapprustningen. Vidare har med stor lättnad konsta­

terats, att den radioaktiva föroreningen av atmosfären nu kan bringas att

upphöra.

När det gäller betydelsen av en anslutning för Sveriges del må erinras

om att enighet föreligger om att tills vidare icke fatta något beslut i ena

eller andra riktningen i frågan om svensk kärnvapenbeväpning och att allt­

så avvakta utvecklingen, både vad avser de interna vetenskapliga och in­

dustriella förutsättningarna och de internationella förhållanden som har

betydelse för beslutet. Genom anslutning till det föreliggande avtalet bin­

der sig Sverige icke för något annat än att icke företaga vissa typer av

prov. Men det har alltid stått klart, att framsteg i nedrustningsfrågan, i

första hand uppnåendet av en provstoppsöverenskommelse, måste påver­

ka den svenska bedömningen i frågan om anskaffning av egna kärnva­

pen. Förhoppningen är, att provstoppsöverenskommelsen i Moskva skall

leda till ytterligare konkreta resultat i nedrustningsarbetet och bana vä­

gen för uppgörelser om verkliga rustningsbegränsningar, avseende både

kärnvapen och andra rustningsområden. Om dessa förhoppningar infrias,

kan det viktiga första steg som tagits genom Moskva-överenskommelsen

få avgörande betydelse för ställningstagandet i frågan om svenska kärn­

vapen.

Här må erinras om att en utökning av fördragets tillämpningsområde till

att omfatta jämväl underjordiska prov icke torde kunna ske genom majo­

ritetsbeslut enligt bestämmelsen om ändring i överenskommelsen. Re­

dan fördragets rubrik synes utesluta en sådan möjlighet. En dylik ut­

sträckning av provstoppets tillämpningsområde torde sålunda förutsätta

en särskild överenskommelse. Överhuvud torde ändringar av större vikt ej

komma att företas genom majoritetsbeslut.

Under åberopande av vad sålunda anförts får jag hemställa, att Kungl.

Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att

godkänna fördraget om förbud mot kärnvapenprov i

atmosfären, i yttre rymden och under vatten.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ove Heyman

Kungl. Maj. ts proposition nr 183 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 183 år 1963

o

Bilaga

Treaty barnung nuclear weapon tests in

the atmosphere, in outer space and

under water

The Governments of the United Kingdom of Great Britain and North­ ern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, hereinafter re- ferred to as the »Original Parties,»

Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United Nations which would put an end to the armaments race and elimi- nate the incentive to the production and testing of all kinds of weap- ons, including nuclear weapons,

Seeking to achieve the discountinu- ance of all test explosions of nucle­ ar weapons for all time, determin- ed to continue negotitations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man’s environ- ment by radio-active substances,

Have agreed as follows:

Article I

1. Each of the parties to this treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion åt any place under its jurisdiction or con­ trol : A. In the atmosphere, beyond its limits, including outer space, or under water, including territorial waters or high seas; or B. In any other environment if such explosion causes radioactive

(Översättning

Fördrag om förbud mot kärnvapenprov

i atmosfären, i yttre rymden och

under vatten

Regeringarna i Förenade Konunga­ riket Storbritannien och Nordirland, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union och Amerikas Förenta Stater, nedan benämnda »de ursprungliga parterna»,

vilka förklara sitt huvudsakliga mål vara att snarast möjligt uppnå ett avtal om allmän och fullständig nedrustning under strikt interna­ tionell kontroll i enlighet med För­ enta Nationernas syften, vilket skul­ le göra slut på kapprustningen och undanröja motiven för framstäl­ lande av och prov med alla slag av vapen, däribland kärnvapen,

vilka söka uppnå, att alla prov- explosioner med kärnvapen skola upphöra för all framtid,

vilka äro beslutna att fortsätta förhandlingar i detta syfte, och öns­ ka få slut på förorenandet av män­ niskans omgivning genom radioak­ tiva ämnen,

ha överenskommit om följande:

Artikel I

1. Var och en av parterna i det­ ta fördrag förpliktar sig att förbju­ da, hindra och icke utföra någon kärnvapenprovexplosion eller någon annan kärnexplosion på någon plats under dess jurisdiktion eller kon­ troll : (a) I atmosfären, utanför denna, inbegripet yttre rymden, eller under vatten, inbegripet territorialvatten eller öppna havet; eller (b) I något annat element om så­ dan explosion medför att radioak-

Kungl. Maj.ts proposition nr 183 år 1963

debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is under- stood in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a treatv resulting in the perma­ nent banning of all nuclear test ex­ plosions, including all such explo­ sions underground, the conclusion of which, as the parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to achieve.

2. Each of the parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nucle­ ar explosion, anywhere which would take place in any of the en- vironments described, or have the effect referred to in Paragraph 1 of this Artide.

Article II

1. Any party may propose amend- ments to this Treaty, the text of any proposed amendinent shall be sub- mitted to the depositary Govern- ments which shall circulate it to all parties to this Treaty. There- after, it' requested to do so by one- third or more of the Parties, the de­ positary Governments shall con- vene a conference, to which they shall invite all the Parties, to con- sider such amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a maj or i tv oi the votes of all the Parties to this Treaty, including the votes of all of the original Parties. The amend­ ment shall enter into force for all Parties upon the deposit of instru­ ments of ratification by a majority of all the Parties, including the in­ struments of ratification of all of the original Parties.

tivt spill kommer utanför de terri­ toriella gränserna för den stat un­ der vars jurisdiktion eller kontroll dylik explosion utföres. Det förut- sättes i detta sammanhang att be­ stämmelserna i denna punkt icke idgöra hinder mot avslutandet av ett fördrag, vilket innefattar permanent förbud mot alla kärnprovexplosio- ner, däri inbegripet alla underjor­ diska explosioner, och vilket parter­ na, såsom de i inledningen till det­ ta fördrag förklarat, sträva efter att uppnå.

2. Var och en av parterna i detta fördrag åtager sig vidare att av­ hålla sig från att förmå till, upp­ muntra eller på något sätt deltaga i utförandet av någon kärnvapenprov­ explosion eller någon annan kärn- explosion någonstans, som skulle äga rum i något av de element som beskrivits eller ha den följd som nämns i denna artikels 1 :a moment.

Artikel II

1. Varje part äger föreslå änd­ ringar i detta fördrag. Texten till en föreslagen ändring skall under­ ställas depositarieregeringarna, vil­ ka skola sända den till alla fördra­ gets parter. Därefter skola deposi­ tarieregeringarna, om så begäres av eu tredjedel eller flera av parterna, sammankalla en konferens, till vil­ ken de skola inbjuda samtliga par­ ter, för att överväga sådan ändring.

2. Varje ändring i detta fördrag måste godkännas av en majoritet av rösterna av fördragets samtliga parter, däri inbegripet alla de ur­ sprungliga parternas röster. Änd­ ringen skall träda i kraft för alla parter sedan ratifikationsinstru­ ment deponerats av majoriteten av alla parterna, däri inbegripet rati­ fikationsinstrumenten från alla de ursprungliga parterna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 183 år 1963 7

Article 111

1. This Treaty shall be open to all States för signature. Any State which does not sign this Treaty be- fore its entry into force in accord- ance with Paragraph 3 of this Ar­ ticle may accede to it åt any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. In­ struments of ratification and instru­ ments of accession shall be deposit- ed with the Governments of the Original Parties — the United King- dom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Social­ ist Republics and the United States of America — w7hich are hereby designated the Depositary Govern­ ments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by all the Original Parties and the deposit of their instruments of ratification.

4. For States whose instruments of ratification or accession are de- posited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force, and the date of receipt of any requests for conferences or other notices.

6. This Treaty shall be regislered by tbe Depositary Governments pur- suant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article IV

This Treaty shall be of unlimi- ted duration.

Each Party shall in exercising ils national sovereignty have the

Artikel III

1. Detta fördrag skall stå öppet för undertecknande för alla stater. Stat som icke undertecknar detta fördrag före dess ikraftträdande en­ ligt moment 3 i denna artikel må ansluta sig till det när som helst.

2. Detta fördrag skall vara före­ mål för ratifikation av signatärsta- terna. Ratifikationsinstrument och anslutningsinstrument skola depo­ neras hos regeringarna i de stater som äro ursprungliga parter —- Förenade Konungariket Storbritan­ nien och Nordirland, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union och Ame­ rikas Förenta Stater — vilka här­ med kallas att vara depositarierege- ringar.

3. Detta fördrag skall träda i kraft sedan alla de ursprungliga parterna ratificerat det och deponerat sina ratifikationsinstrument.

4. För stater, vilkas ratifikations- ejler anslutningsinstrument depone­ ras efter detta fördrags ikraftträ­ dande, skall det träda i kraft på da­ gen för depositionen av deras rati­ fikations- eller anslutningsinstru­ ment.

5. Depositarieregeringarna skola omgående underrätta alla stater som undertecknat eller anslutit sig till fördraget om dagen för varje under­ tecknande, dagen för depositionen av varje ratifikations- eller anslut­ ningsinstrument till fördraget, da­ gen för dess ikraftträdande samt (lagen för mottagandet av eventuella framställningar om konferenser el­ ler om andra meddelanden.

6. Detta fördrag skall registreras av depositarieregeringarna enligt ar­ tikel 102 i Förenta Nationernas stadga.

Artikel IV

Detta fördrag skall ha obegränsad giltighetstid.

Varje part skall under utövande av sin nationella suveränitet ha rätt

Kungl. Maj.ts proposition nr 183 år 1963

right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, ha ve jeopardized the supreme interest of its country. It shall give notice of such withdra- wal to all other Parties to the Trea­ ty three months in advance.

Article V

This Treaty, of which the Eng- /ish and Russian texts are equglly authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Govern- ments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

In witness whereof the undersign- ed, duly authorized, have signed this Treaty.

Done ■ in triplicate åt the city of Moscow the fifth day of August one thousand nine-hundred and sixty- three.

For the Government of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland

Home

For the Government of

the Union of Soviet

Socialist Republics

A. Gromyko

För the Government of the United States of America

Dean Rusk

att uppsäga fördraget om den fin­ ner att extraordinära händelser, be­ rörande det ämne som avhandlas i detta fördrag, ha äventyrat dess lands vitala intressen. Den skall lämna meddelande om sådant upp­ sägande till alla andra parter i för­ draget tre månader i förväg.

Artikel V

Detta fördrag, vars engelska och ryska texter1 äga lika vitsord, skall deponeras i depositarieregeringar- nas arkiv. Vederbörligen bestyrkta avskrifter av detta fördrag skola av depositarieregeringarna överlämnas till regeringarna i de stater som un­ dertecknat eller anslutit sig till för­ draget.

Till bekräftelse härav ha under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, undertecknat detta för­ drag.

Som skedde i staden Moskva idag den femte augusti nittonhundra- sextiotre, i tre exemplar.

För Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands

regering:

Home

För De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions

regering:

A. Gromyko

För Amerikas Förenta Staters

regering:

Dean Rusk

1 Den ryska texten har här icke medtagits.

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 631182