Prop. 1963:186

('med förslag till lag angående ändrad lydelse av 32 och 8b §§ lagen den 3 juni 1955 (nr bl6) om sparbanker, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

1

Nr 186

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag

angående ändrad lydelse av 32 och 8b §§ lagen den 3 juni 1955 (nr bl6) om sparbanker, m. m.; given Stockholms slott den 18 oktober 1963.

Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att antaga härvid fogade för­ slag till

1) lag angående ändrad lydelse av 32 och 84 §§ lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparbanker;

2) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bank­ rörelse; samt

3) lag angående ändrad lydelse av 40 och 80 §§ lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om jordbrukskasserörelsen.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås viss utvidgning av rätten för sparbank och cen­ tralkassa för jordbrukskredit att göra kapitaltillskott till centrala organ inom sparbanksväsendet respektive jordbrukskasserörelsen. Dessutom före­ slås nya regler om affärsbankernas, sparbankernas och jordbrukskasserö- relsens bidrag till kostnaderna för bankinspektionens organisation och verk­ samhet. De föreslagna lagändringarna är i huvudsak avsedda att träda i kraft den 1 januari 1964. 1

1 liihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt Nr ISO

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 32 och 84 §§ lagen den 3 juni 1955

(nr 416) om sparbanker

Härigenom förordnas, att 32 och 84 §§ lagen den 3 juni 1955 om spar­

banker1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

32 §.

Sparbank må-------------tillsynsmyndighetens stadfästelse.

Vid tillämpning------------ å aktien.

Av lös —---------- till föreningen eller aktiebolaget.

Tillsynsmyndigheten må medgiva

tillskott utöver vad i föregående

stycke sägs till förening eller aktie­

bolag som där avses, i den mån det

sålunda tillskjutna kapitalet icke

kan, hos föreningen eller bolaget

eller annorstädes, grunda in- eller

upplåningsrätt.

84 §.

Till bestridande av kostnaden för

tillsynsmyndighetens organisation

och verksamhet ävensom av kost­

naden för ersättning åt revisor, om­

bud eller likvidationsrevisor, som

förordnas enligt 81 § eller 82 § 1

mom., skall varje sparbank årligen

erlägga bidrag efter visst, för spar­

bankerna lika förhållande till sam­

manlagda beloppet av de utav spar­

banken vid utgången av nästföre­

gående kalenderår förvaltade med­

len; dock må bidraget till bestridan­

de av kostnaden för tillsynsmyn­

dighetens organisation och verk­

samhet icke överstiga fem tusendels

procent och bidraget till bestridan- 1

Till bestridande av kostnaden för

tillsynsmyndighetens organisation

och verksamhet ävensom av kost­

naden för ersättning åt revisor, om­

bud eller likvidationsrevisor, som

förordnas enligt 81 § eller 82 § 1

mom., skall varje sparbank årligen

erlägga bidrag efter visst, för spar­

bankerna lika förhållande till sam­

manlagda beloppet av de utav spar­

banken vid utgången av nästföregå­

ende kalenderår förvaltade medlen;

dock må bidraget till bestridande av

kostnaden för tillsynsmyndighetens

organisation och verksamhet icke

överstiga sju tusendels procent och

bidraget till bestridande av kostna-

1 Senaste lydelse av 32 § se 1963:175 och av 84 § se 1962: 234.

3

Kungl. Maj. ts proposition nr 186 år 1963

(Nuvarande lydelse)

de av kostnaden för ersättning åt revisor, ombud eller likvidationsre- visor icke överstiga fyra tusendels procent av nämnda belopp.

(Föreslagen lydelse)

den för ersättning åt revisor, ombud eller likvidationsrevisor icke över­ stiga fyra tusendels procent av nämnda belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964.

Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse

Härigenom förordnas, att 159 § lagen den 31 mars 1955 om bankrörelse skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives samt att i 162 och 174 SS samma lag uttrycket bank- och fondinspektionen skall ersättas med ordet bankinspektionen.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

159 §•

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisation och verksamhet skall bankaktiebo­ lag årligen erlägga bidrag efter visst, för bolagen lika förhållande till sammanlagda beloppet av bolagets eget kapital vid utgången av näst­ föregående kalenderår, dock icke över tre hundradels procent. När­ mare föreskrifter om fastställande av bidrag och bidrags erläggande meddelas av Konungen.

Det åligger

— tillsynsmyndigheten bestämmer.

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisa­ tion och verksamhet skall bankak­ tiebolag årligen erlägga bidrag ef­ ter visst, för bolagen lika förhållan­ de till sammanlagda beloppet av bolagets eget kapital och skulder vid utgången av nästföregående ka­ lenderår, dock icke över tre tusen­

dels procent. Närmare föreskrifter om fastställande av bidrag och bi­ drags erläggande meddelas av Ko­ nungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964.

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 40 och 80 §§ lagen den 25 maj 1956

(nr 216) om j ordbrukskasseröreisen

Härigenom förordnas, att 40 och 80 §§ lagen den 25 maj 1956 om jord- brukskasserörelsen1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

40 §.

Kreditkassa må----------- av riksorganisationen. Av lös —------- till föreningen eller aktiebolaget.

Tillsynsmyndigheten må medgiva

80

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisation och verksamhet skall jordbrukskas- serörelsen årligen erlägga bidrag. Närmare föreskrifter om fastställan­ de av bidrag och bidrags erläggande meddelas av Konungen.

tillskott utöver vad i föregående stycke sägs till förening eller aktie­ bolag som där avses, i den mån det sålunda tillskjutna kapitalet icke kan, hos föreningen eller bolaget eller annorstädes, grunda in- eller upplåningsrätt.

§•

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisation och verksamhet skall jordbrukskas- serörelsen årligen erlägga bidrag ef­ ter visst förhållande till samman­ lagda beloppet av rörelsens eget ka­ pital och skulder vid utgången av nästföregående kalenderår, dock icke över en hundradels procent. Närmare föreskrifter om faststäl­ lande av bidrag och bidrags erläg­ gande meddelas av Konungen.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 40 § den 1 januari 1964 och såvitt avser 80 § den 1 juli 1964. Bidrag enligt 80 § för andra halvåret 1964 må fastställas till högst hälften av vad som skolat utgå, därest tillämpningen av de nya bestämmelserna avsett hela året.

1 Senaste lydelse av 40 § se 1959: 87.

Kungl. Maj.ts proposition nr i86 år 1963

5

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 6 sep­

tember 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om vidgad rätt för

sparbank att förvärva andel eller aktie m. m. samt fråga om nya regler an­

gående bidrag till kostnaderna för bankinspektionens organisation och verk­

samhet m. m. Han anför därvid följande.

Inledning

Svenska sparbanksföreningen har i skrivelse den 21 februari 1963 hem­

ställt om tillägg till 32 § sparbankslagen av innebörd att sparbanks rätt till

förvärv av andel eller aktie i vissa sammanslutningar ökas.

över framställningen har efter remiss yttranden avgivits av bankinspek­

tionen, fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, kreditinstitututred­

ningen, Svenska bankföreningen samt Sveriges jordbrukskasseförbund. Re­

missorganen har tillstyrkt framställningen eller lämnat denna utan erinran.

Sveriges jordbrukskasseförbund har i sitt remissyttrande hemställt om

motsvarande utvidgning av rätten för centralkassa att använda medel till

förvärv av andel eller aktie m. m.

Bankinspektionen har i skrivelse den 6 mars 1963, såvitt nu är i fråga,

hemställt om ändring i bank- och sparbankslagarnas regler angående affärs­

banks respektive sparbanks bidrag till bestridande av tillsynsmyndighetens

(bankinspektionens) organisation och verksamhet. Inspektionen har samti­

digt föreslagit en redaktionell ändring i 162 § banklagen.

över bankinspektionens framställning har efter remiss yttranden i denna

del avgivits av riksrevisionsverket, fullmäktige i riksbanken och riksgälds­

kontoret, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen och Sve­

riges jordbrukskasseförbund. Även denna framställning har tillstyrkts av

remissinstanserna eller lämnats utan erinran.

It Dihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Wr iso

Sveriges jordbrukskasseförbund har i sitt remissyttrande hemställt om ändring av reglerna för jordbrukskasserörelsens skyldighet att bidraga till tillsynskostnaderna.

Jag anhåller nu att få ta upp dessa ärenden till behandling.

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

Sparbanks rätt att använda medel för förvärv av andelar

eller aktier m. m.

Gällande regler

Beträffande sparbanks rätt att förvärva lös egendom gäller enligt 32 § sparbankslagen, att sparbank — med vissa undantag för anskaffning av lokaler eller av bostäder åt befattningshavare — inte får förvärva annat än in- och utländskt mynt, å in- eller utländsk penninginrättning dragna chec­ kar, obligationer, av rörelsen betingade fordringar samt vissa inventarier. Dock får sparbank enligt samma paragraf använda ett belopp, motsvarande högst en tiondel av sparbankens fonder, till förvärv av andel i sådan eko­ nomisk förening eller aktie i sådant aktiebolag, som med Konungens god­ kännande skall vara verksamt såsom en sammanslutning av svenska spar­ banker för tillgodoseende av gemensamma intressen, eller till förvärv av förlagsbevis, som utges av föreningen eller aktiebolaget. Beloppet får använ­ das även för andra tillskott till föreningen eller aktiebolaget. Ett aktiebolag av den art, som avses i dessa bestämmelser, är Sparbankernas bank aktie­ bolag.

För jordbrukets kreditkassor finns motsvarande regler i 40 § lagen om jordbrukskasserörelsen. Detta lagrum stadgar i huvudsak samma inskränk­ ningar i rätten att förvärva lös egendom som gäller för sparbank. Central­ kassa får använda ett belopp, motsvarande högst en tiondel av kassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital, till förvärv av andel i sådan ekonomisk förening eller aktie i sådant aktiebolag, som tillgodoser för kre­ ditkassor gemensamma intressen, eller av förlagsbevis, som utges av för­ eningen eller aktiebolaget, eller såsom tillskott i övrigt till föreningen eller aktiebolaget.

Sparbanksföreningens framställning

I skrivelsen framhåller sparbanksföreningen till en början, att utveck­ lingstendenserna inom den långfristiga svenska kreditmarknaden — kapi­ talmarknaden — synes medföra att de obligationsemitterande instituten kommer att spela en alltmer betydande roll. Till ett uppdämt behov av lång­ fristiga krediter, vilket förelegat under de senaste åren och vilket ej kunnat tillgodoses av den knappa tillgången, kommer enligt föreningen en genom AP-fondernas tillkomst ökad efterfrågan på obligationer som placerings- objekt. Denna ökning kan väntas fortsätta att göra sig gällande i takt med

Kungl. Maj. ts proposition nr 186 år 1963

7

den beräknade tillväxten av dessa fonder. På låntagarsidan kommer fort­

farande att föreligga avsevärda behov av långfristiga krediter, ej minst

inom bostadssektorn.

De obligationsemitterande institutens expansion spärras, fortsätter spar­

banksföreningen, framför allt av de med hänsyn till obligationsköparnas

säkerhet dikterade bestämmelserna om fondtäckning, enligt vilka bestäm­

melser det egna kapitalet skall stå i viss minimirelation till upplåningen.

Eftersom instituten på grund av sina små rörelsemarginaler för närvarande

inte kan av egna överskott göra några större fonderingar, innebär dessa be­

stämmelser i själva verket en stark begränsning av expansionsmöjligheter­

na. För att kunna expandera i önskvärd omfattning fordras tillskott utifrån

till det egna kapitalet.

Som exempel nämner sparbanksföreningen det av Sparbankernas bank

helägda dotterbolaget Sparbankernas inteckningsaktiebolag, vilket har som

uppgift att lämna långfristiga lån till främst större bostadsobjekt. Detta

bolag har enligt föreningen ökat sin utlåning från 177 miljoner kronor vid

slutet av år 1960 till 273 miljoner kronor ett år senare och till 442 miljo­

ner kronor under år 1962. Ett viktigt komplement till bostadskreditgivning-

en är, enligt vad föreningen fortsättningsvis framhåller, kreditgivningen till

kommunerna. Sparbankernas nya organ för förmedling av långfristiga kre­

diter till kommunerna, Kommunkredit aktiebolag, vilket även det är ett dot­

terbolag till Sparbankernas bank, inrättades under år 1962 och hade vid

årets slut en utlåning av 98 miljoner kronor. Det får, heter det i skrivelsen,

betraktas som i hög grad behövligt, att detta företag har möjligheter att ut­

vecklas i motsvarande takt som inteckningsbolaget.

Sparbanksföreningen framhåller vidare, att de båda dotterbolagen för att

kunna utnyttja sina expansionsmöjligheter är beroende av tillskott till det

upplåningsrättsgrundande egna kapitalet. Möjligheterna för Sparbankernas

bank att lämna sådana tillskott är i sin tur beroende av vilka kapitaltillskott

banken kan erhålla från sparbankerna. Deras möjligheter är begränsade av

den tidigare omnämnda bestämmelsen i 32 § sparbankslagen.

I skrivelsen uppges ytterligare att det belopp, som sparbankerna tillsam­

mans får placera i centrala organ, f. n. uppgår till 63,3 miljoner kronor. Här­

av var i början av december 1962 22,3 miljoner kronor ej utnyttjade för

detta ändamål. I den utnyttjade delen har då inräknats utfästelser om till­

skott till det nybildade Sparbankernas datacentraler aktiebolag, som ägs

direkt av sparbanker. Det för ytterligare teckning av aktier eller andelar i

centralorgan disponibla beloppet, 22,3 miljoner kronor, kommer att växa

år för år i och med ökningen av sparbankernas reservfonder, ökningen av

dessa fonder kan för hela sparbanksväsendet under de närmaste två å tre

åren uppskattas bli av storleksordningen 40—60 miljoner kronor. Härav

kan alltså tio procent disponeras för aktie- eller andelsteckning i central­

organ. Det torde dock i praktiken vara omöjligt att för sådant syfte hundra­

procentigt utnyttja de resurser, som teoretiskt står till buds. Framför allt måste emellertid dotterbolagens behov av eget kapital på någon sikt bedö­ mas vara av helt annan storleksordning än de angivna siffrorna represente­ rar. Med den utvecklingstakt, som nu kan betraktas som möjlig och önsk­ värd, torde det bli nödvändigt med ytterligare kapitaltillskott senast i början av år 1964.

Med hänsyn till det anförda anser sparbanksföreningen det vara synner­ ligen angeläget att tioprocentsregeln, som hittills varit tillräcklig för spar- banksväsendets behov, utan dröjsmål liberaliseras. Föreningen förklarar att den ämnar senare återkomma till frågan om en mera omfattande omarbet­ ning av regeln. Denna fråga torde nämligen fordra ingående överväganden. Redan nu anser emellertid föreningen att man utan olägenhet skulle kunna vidta en ändring, varigenom bankinspektionen lämnas rätt att efter pröv­ ning medge överskridande av tioprocentsregeln. I varje fall torde sådan rätt tills vidare kunna lämnas beträffande medgivanden för att möjliggöra kapi­ taltillskott till centrala organisationer i fall, där samma kapital inte kan — direkt eller indirekt — grunda inlåningsrätt. Den nuvarande begränsnings- regeln skulle således komma att gälla oförändrad beträffande tillskott till inlåningsbedrivande centralorgan.

I skrivelsen framhålles vidare att den enda form av kapitaltillskott, som f. n. på angivet sätt skulle bli föremål för bankinspektionens prövning, avser det tidigare omnämnda Sparbankernas datacentraler aktiebolag. Detta har till ändamål att »såsom en sammanslutning av svenska sparbanker för till­ godoseende av gemensamma intressen efter förvärv av datamaskiner i bok- föringscentraler ombesörja bokföring för sparbanker samt bedriva annan därmed förenlig rörelse». Enligt sparbanksföreningen synes det knappast rimligt att låta finansieringen av företag av denna eller liknande karaktär vara underkastad en helt fastlåst begränsningsregel. Tillskott till databola­ get är för en sparbank ett alternativ till anskaffning av egna maskiner. Nå­ got affärsmässigt risktagande i vanlig mening kan enligt föreningens me­ ning knappast anses vara förbundet med kapitaltillskott till sådana företag. Framför allt framstår emellertid vid ett betraktande av utvecklingstenden­ serna inom samhällsekonomien och på kreditmarknaden tillgång till effek­ tiva centralorgan som ett villkor för att det av lokala och ofta små enheter sammansatta sparbanksväsendet skall kunna bedriva en framgångsrik och för samhället nyttig verksamhet, heter det avslutningsvis i sparbanksför­ eningens skrivelse.

Remissyttrandena

Sparbanksföreningens hemställan har, såsom tidigare nämnts, tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissorgan.

Bankinspektionen framhåller till en början, att tioprocentsregeln i 32 § sparbankslagen tillkom genom 1923 års sparbankslagstiftning. Enligt 1892

Kungl. Maj:ts proposition nr 186 år 1963

9

års sparbankslag var sparbank oförhindrad att förvärva lös egendom utan

någon som helst begränsning. Genom de nya bestämmelserna avsågs att sörja

för att sparbank inte förvärvade aktier, lottbrev eller andelar i ekonomiska

föreningar med hänsyn till de risker, som var förenade med sådant förvärv.

Främst med tanke på Svenska sparbankernas garantikassa gjordes emeller­

tid härvid undantag för delägarskap i sammanslutning, som med Kungl.

Maj:ts godkännande bildas av svenska sparbanker för tillgodoseende av ge­

mensamma intressen, dock med begränsningen till en tiondel av sparban­

kens fonder.

Bankinspektionen framhåller fortsättningsvis att den nu föreliggande

framställningen endast avser tillskott till sammanslutning, där det sålunda

tillskjutna kapitalet inte kan — direkt eller indirekt — grunda inlånings-

eller upplåningsrätt. Tillskott till Sparbankernas datacentraler aktiebolag

kan sägas vara ett alternativ till anskaffning av egna maskiner och inne­

bär enligt nuvarande planer knappast något affärsmässigt risktagande i

vanlig mening. Med hänsyn till de föreslagna föreskrifternas generella ut­

formning synes det dock inspektionen rimligt med en prövning av tillsyns­

myndigheten i varje särskilt fall.

Enligt riksbanksfullmäktige är det uppenbart att de till sparbankerna

anknutna obligationsemitterande instituten, Sparbankernas inteckningsak-

tiebolag och Kommunkredit aktiebolag, utgör värdefulla inslag i den institu­

tionella uppbyggnaden av den svenska kapitalmarknaden. Det är ett allmänt

intresse, att den naturliga utvecklingen av dessa institut inte hämmas ge­

nom formella hinder för sparbankerna att åstadkomma erforderliga kapital­

insatser. Därför bör enligt fullmäktiges mening det problem sparbanksför­

eningen dragit uppmärksamheten till lösas, innan akuta svårigheter upp­

kommer. Det synes kunna ifrågasättas, om det föreslagna tillägget till 32 §

sparbankslagen inte är alltför restriktivt även i förhållande till det begrän­

sade syftet. Då en mera ingående prövning av bestämmelserna om sparban­

kernas tillskott till gemensamma sammanslutningar under alla förhållanden

snart måste företagas, vill fullmäktige dock inte motsätta sig bifall till spar­

banksföreningens hemställan.

Riksgäldsfullmäktige påpekar, att sparbanksföreningens framställning sy­

nes ha ett relativt begränsat syfte och närmast torde vara betingad av önske­

mål om utbyggnad av Sparbankernas datacentraler aktiebolag. Med hänsyn

härtill och då det föreslagna tillägget inte, såvitt fullmäktige kan finna, i

väsentlig mån berört grunderna för ifrågavarande lagstiftning har fullmäk­

tige för sin del inte funnit anledning till erinran mot framställningen.

Svenska bankföreningen har inte något att erinra mot bifall till sparbanks­

föreningens hemställan. Föreningen understryker emellertid samtidigt, att

den inte tagit ståndpunkt till det i sparbanksföreningens skrivelse berörda,

större problemet om kapitaltillskott till Sparbankernas inteckningsaktic-

bolag och Kommunkredit aktiebolag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 186 år 1963

10

Sveriges jordbrukskasseförbund anser att frågan, hur stor del av ett kre­

ditinstituts fonder som får användas till förvärv av vissa andelar eller ak­

tier, bör omprövas samtidigt för alla kreditinstitut. Förbundet vill dock inte

motsätta sig ett tillmötesgående av sparbanksföreningens framställning men

hemställer, som tidigare nämnts, att motsvarande utvidgning av förvärvs-

rätten sker även för centralkassornas del.

Kungl. Maj. ts proposition nr 186 år 1963

Departementschefen

För sparbankerna och jordbrukets kreditkassor -—• liksom för affärsban­

kerna — gäller betydande inskränkningar i rätten att förvärva egendom.

Reglerna härom, vilka främst är motiverade av hänsyn till kreditinstitutens

soliditet, är väsentligen likartade i sparbankslagen och i lagen om jordbruks-

kasserörelsen. I 32 § sparbankslagen och 40 § lagen om jordbrukskasserö-

relsen stadgas sålunda förbud mot förvärv av annan egendom än sådan som

särskilt anges i respektive lagrum. Undantagen från förvärvsförbuden är

i huvudsak desamma för de båda typerna av kreditinstitut.

Som huvudregel får sparbank och kreditkassa inte förvärva aktier eller

andelar i ekonomiska föreningar. Undantag har emellertid gjorts i fråga

om vissa centrala organ för sparbanksväsendet respektive jordbrukskasse-

rörelsen. Till förvärv av andel eller aktie i sammanslutning av denna art

får sparbank använda ett belopp motsvarande högst en tiondel av spar­

bankens fonder. För samma ändamål får centralkassa för jordbrukskredit

använda ett belopp motsvarande högst en tiondel av centralkassans och

de anslutna jordbrukskassornas eget kapital. De sålunda disponibla belop­

pen kan även användas till förvärv av förlagsbevis, som utges av de ifråga­

varande sammanslutningarna, eller för andra tillskott till dessa.

De centrala organ, som avses med de nu återgivna bestämmelserna, är i

fråga om sparbankerna sådana ekonomiska föreningar och aktiebolag, som

med Kungl. Maj:ts godkännande skall vara verksamma såsom samman­

slutningar av svenska sparbanker för tillgodoseende av gemensamma in­

tressen. Sammanslutningar av denna art är den ekonomiska föreningen

Svenska sparbankernas garantikassa och aktiebolaget Sparbankernas bank.

Härtill har nyligen kommit Sparbankernas datacentraler aktiebolag, som

har till ändamål alt förvärva datamaskiner och med dem centralt ombesörja

bokföring åt enskilda sparbanker. Centralkassornas rätt att förvärva an­

delar och aktier gäller sådana ekonomiska föreningar respektive aktiebo­

lag, som tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen. Centralkassor

har därigenom beretts möjlighet att förvärva andelar i Sveriges lantbruks-

förbund, vars verksamhet inte kräver Kungl. Maj :ts godkännande. Central­

kassor har även förvärvat aktier i Jordbrukets bank.

Bestämmelserna om rätt för sparbank att förvärva aktier har gett spar­

bankerna möjlighet att i viss utsträckning delta i förmedlingen av långfris­

11

tiga krediter. Detta har skett genom två dotterbolag till Sparbankernas bank,

nämligen Sparbankernas inteckningsaktiebolag och Kommunkredit aktie­

bolag. Det förstnämnda bolaget har till uppgift alt lämna långfristiga

lån till främst större bostadsobjekt. Dess utlåning uppgick under år 1962

enligt uppgift till 442 miljoner kronor. Det sistnämnda bolaget, som inrätta­

des år 1962, är sparbankernas organ för förmedling av långfristiga krediter

till kommunerna. Vid slutet av år 1962 uppgick dess utlåning enligt uppgift

till 98 miljoner kronor.

Både Sparbankernas inteckningsaktiebolag och Kommunkredit aktiebolag

finansierar sin verksamhet genom upplåning, bland annat mot obligationer.

Av hänsyn till obligationsköparnas säkerhet är genom bestämmelser i

respektive bolagsordning upplåningsrätten begränsad och satt i relation till

bolagets kapital. På grund av små räntemarginaler kan bolagen, enligt vad

sparbanksföreningen uppgivit, inte f. n. göra några större fonderingar av

egna överskott. De är därför för sin utveckling beroende av tillskott uti­

från till det egna kapitalet. Sparbankernas möjlighet att lämna sådana till­

skott är dock begränsade av de tidigare omnämnda reglerna, och sparbanks­

föreningen har därför hemställt om ändring av dessa.

Såsom riksbanksfullmäktige framhållit i sitt remissyttrande, får de till

sparbankerna anknutna obligationsemitterande instituten anses utgöra vär­

defulla inslag i den institutionella uppbyggnaden av den svenska kapital­

marknaden. Det är därför ett allmänt intresse, att en naturlig utveckling av

dessa institut inte i större utsträckning än nödvändigt hämmas genom be­

gränsningar i sparbankernas rätt att göra kapitalinsatser i instituten.

Någon mera genomgripande omprövning av bestämmelserna rörande de

olika kreditinstitutens rätt att förvärva andelar och aktier i institutens cen­

trala sammanslutningar bör emellertid inte ske i detta sammanhang. Frå­

gan härom torde få ankomma på kreditinstitututredningen vid dess allmän­

na översyn av de bestämmelser, som är av betydelse för de olika kreditin­

stitutens verksamhetsområden. Sparbanksföreningens nu aktuella fram­

ställning siktar heller inte till annat än en mindre justering av gällande

regler. Syftet är att tillskott till företag av typen Sparbankernas datacen­

traler aktiebolag, som inte ägnar sig åt lånerörelse, skall kunna ske utan

att den fria sektorn om tio procent av sparbanks fonder, som nu kan använ­

das till insatser i centrala sammanslutningar, behöver tas i anspråk. Häri­

genom ökas indirekt sparbankernas möjligheter att delta i den långfristi­

ga kreditgivningen.

Ett tillskott till det i rationaliseringssyfte såsom centralorganisation till­

skapade datamaskinbolaget är i sak jämförbart med investering i kontors-

materiel. Anskaffning av sådan materiel är inte underkastad begränsning­

ar i lag. Från de synpunkter, som ligger bakom de gällande reglerna, synes

därför knappast kunna göras någon invändning mot en utvidgning av spar­

bankernas rätt till aktieförvärv i fall av detta slag. Sparbankerna bör emel­

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

lertid i detta sammanhang få en allmän befogenhet att — utöver den nuva­ rande disponibla kvoten om tio procent av fondkapitalet — förvärva aktier och andelar i sådana av Kungl. Maj :t godkända centrala sammanslut­ ningar, där kapitaltillskottet inte — vare sig direkt eller indirekt — grun­ dar upplåningsrätt, eller att på annat sätt tillskjuta kapital till dylika sam­ manslutningar. Såsom sparbanksföreningen själv föreslagit, bör emellertid för varje sådant tillskott fordras bankinspektionens medgivande.

Jag vill föreslå, att 32 § sparbankslagen ändras i enlighet med det an­ förda. På grund av den överensstämmelse, som på detta område föreligger mellan bestämmelserna för sparbank och motsvarande regler för jordbru­ kets centralkassor, vill jag därjämte, i enlighet med hemställan av Sve­ riges jordbrukskasseförbund, föreslå samma ändring i 40 § lagen om jord- brukskasserörelsen.

De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1964.

Bidrag till kostnaderna för tillsynsmyndighetens organisation

och verksamhet

Gällande regler

Bankinspektionen har bl. a. att öva tillsyn över bankaktiebolag, spar­ banker, kreditaktiebolag, fondkommissionärer och fondbörser samt jord­ brukets kreditkassor och deras riksorganisation. De som står under bank­ inspektionens tillsyn skall enligt de författningar, som reglerar deras verk­ samhet, samt enligt särskilda föreskrifter, som Kungl. Maj:t meddelar med stöd av dessa författningar, bidraga till bestridande av kostnaden för till­ synsmyndighetens organisation och verksamhet.

Sålunda stadgas i 159 § banklagen, att bankaktiebolag till bestridande av nämnda kostnad årligen skall erlägga bidrag efter visst, för bolagen lika förhållande till sammanlagda beloppet av bolagets eget kapital vid utgång­ en av nästföregående kalenderår, dock icke över 0,03 %. Närmare före­ skrifter om fastställande och erläggande av bidrag meddelas enligt sam­ ma paragraf av Kungl. Maj :t. Med stöd härav har utfärdats kungörelsen den 23 november 1956 (nr 557) angående bankaktiebolags bidrag till bestri­ dande av kostnaden för bankinspektionen. Enligt kungörelsen skall affärs­ bank årligen i förskott för det löpande året erlägga bidrag, motsvarande 0,025 % av sammanlagda beloppet av bolagets eget kapital vid utgången av nästföregående kalenderår.

Beträffande sparbanks skyldighet att utgiva bidrag i förevarande hän­ seende återfinnes det grundläggande stadgandet i 84 § sparbankslagen. Principerna för bestämmande av sparbanks bidragsskyldighet skiljer sig

13

från reglerna för affärsbankerna såtillvida, att bidrag beräknas i förhål­

lande till sammanlagda beloppet av de medel sparbanken förvaltade vid

utgången av nästföregående kalenderår. Bidrag får inte överstiga 0,005 %

av detta belopp. Jämlikt 99 § sparbankslagen meddelar Kungl. Maj :t de före­

skrifter, som utöver vad lagen innehåller finnes erforderliga för dess till-

lämpning. Enligt kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 235) om sparbanks bi­

drag till bestridande av kostnaden för sparbankstillsynen, m. in. i dess ly­

delse från och med den 1 juli 1963 (SFS 1963: 390) är bidragsprocenten

f. n. den högsta som medges i 84 § sparbankslagen, alltså 0,005 %.

Kreditaktiebolag, som omfattas av bankinspektionens tillsyn enligt la­

gen om kreditaktiebolag, skall jämlikt 14 § i denna lag bidraga till bestri­

dande av kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet efter visst,

för bolagen lika förhållande till sammanlagda beloppet av bolagets egna

fonder och skulder vid utgången av nästföregående kalenderår. Maximum

är fastställt till 0,003 % av detta belopp. Närmare föreskrifter om faststäl­

lande och erläggande av bidrag meddelas av Kungl. Maj :t. Sådana föreskrif­

ter är emellertid ännu inte utfärdade.

För jordbrukskasserörelsen slutligen grundas bidragsskyldigheten på

80 § lagen om jordbrukskasserörelsen. Detta stadgande innehåller emeller­

tid inte några regler för beräkning av bidragets storlek. Närmare föreskrif­

ter om fastställande och erläggande av bidrag skall enligt stadgandet med­

delas av Kungl. Maj :t. Genom Kungl. brev den 5 juni 1963 har bidraget för

budgetåret 1963/64 bestämts till 150 000 kronor. Detta belopp skall sty­

relsen för Sveriges jordbrukskasseförbund inleverera till bankinspektionen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 186 år 1963

Bankinspektionens framställning

I skrivelsen framhåller bankinspektionen till en början, att bidraget till

kostnaderna för tillsynsmyndighetens organisation och verksamhet — vil­

ket bidrag enligt anvisning i årets statsverksproposition (bil. 9 s. 102) nu­

mera i anslutning till bankinspektionens olika tillsynsfunktioner skall re­

dovisas för fyra olika fonder, benämnda banktillsynens fond, fondtillsy­

nens fond, jordbrukskassetillsynens fond och sparbankstillsynens fond

— med undantag av bidraget till fondtillsynens fond visat sig ej förslå till

täckande av vederbörande kostnader.

I fortsättningen belyser bankinspektionen närmare utvecklingen av det

finansiella läget. Beträffande orsakerna till försämringen av detta, främst

i vad avser affärsbankerna, uppger bankinspektionen att de utgifter, som

belastar banktillsynens fond, torde öka under nästkommande år på grund

av ökade pensionskostnader, löneklassuppflyttningar och stigande drifts­

kostnader även i övrigt. Vidare framhåller inspektionen att bankernas eget

kapital inte vuxit i sådan omfattning, att den till stor del automatiska

stegringen av utgifterna kompenserats genom automatiskt stegrade bidrag

14

från bankerna. Enligt bankinspektionens beräkningar skulle t. o. m. en

höjning av bidragsprocenten till 0,03 %, således motsvarande maximal bi-

dragsskyldighet enligt banklagen, vara otillräcklig.

I detta läge har bankinspektionen undersökt möjligheten att åstadkom­

ma en ny metod för beräkning av affärsbankernas bidrag, vilken bättre

än den nuvarande låter bidraget följa utgiftsstegringen. Inspektionen har

därvid funnit anledning att pröva den metod, som gäller för kreditaktie­

bolagen (tidigare hypoteksbolagen) och för sparbankerna. I stort sett inne­

bär, fortsätter inspektionen, beräkningsgrunderna för dessa kreditinstitut,

att bidraget beräknas på omslutningen, d. v. s. skuldsättningen. Härigenom

vinner man den uppenbara fördelen, att den successivt ökande omslut­

ningen ger ett likaledes successivt stigande bidrag som utan återkomman­

de höjningar av bidragsprocenten kan täcka de mer eller mindre automa­

tiskt ökande tillsynskostnaderna.

Ett annat skäl, som också motiverar en övergång till omslutningen så­

som beräkningsunderlag, sammanhänger, enligt vad bankinspektionen vi­

dare framhåller, med det förhållandet, att bankerna -—• i syfte att öka sitt

marginalkapital för att därigenom kunna öka inlåningen — under de se­

naste åren upptagit förlagslån. Dessa kan under året väntas stiga till sam­

manlagt 271,5 miljoner kronor. Utställda förlagsbevis kan efter medgivan­

de av Kungl. Maj:t i viss utsträckning likställas med eget kapital i inlå-

ningsrättshänseende. Emellertid utgör förlagslån inte eget kapital i tek­

nisk bemärkelse. Oaktat förlagslånet sålunda möjliggör en större omslut­

ning och därmed en ökning av den bankvolym, som är föremål för offent­

lig tillsyn, inverkar det således ej vid beräkning av kostnadsbidragets stor­

lek. Inspektionen anser därför, att förekomsten av förlagskapital bör in­

verka på storleken av bidraget. Därigenom tillgodoses även rättvisekravet,

att samtliga banker bör i princip bidraga till tillsynskostnaderna på sam­

ma villkor.

Bankinspektionen redovisar i fortsättningen en jämförelse mellan meto­

derna att använda det egna kapitalet respektive omslutningen som beräk­

ningsunderlag. Jämförelsen ger vid handen att metoden att räkna på det

egna kapitalet kräver en ständigt stegrad uttagsprocent, om kostnaderna

skall täckas. Omslutningen däremot stiger, såsom tidigare nämnts, i sam­

ma takt som kostnaderna. Det uttag, som fordrats för att täcka kostnader­

na, skulle, om kostnadsbidraget grundats på omslutningen, ha varit om­

kring 0,0019—0,0020 %. Jämförelsen visar emellertid också vissa skillna­

der i fråga om den inbördes fördelningen mellan affärsbankerna av bi-

dragsskyldighetens storlek. I allmänhet är skillnaderna av mindre stor­

leksordning. Mera väsentliga ändringar relativt sett blir det dock för Stock­

holms enskilda bank, vars bidragsskyldighet skulle nedgå med mer än 1/3,

och för Sveriges kreditbank, vars bidrag skulle öka med omkring 60 %.

Förklaringen härtill ligger i att den förstnämnda banken arbetar med ett

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

förhållandevis stort eget kapital, medan den sistnämnda måste förstärka

sitt egna kapital med ett väsentligt förlagslcapital.

På grund av det anförda föreslår bankinspektionen, att bidraget skall

även för affärsbank beräknas på sammanlagda beloppet av det förvaltade

kapitalet, d. v. s. eget kapital och skulder, vid utgången av nästföregående

kalenderår. För att erhålla viss rörelsefrihet — den för de närmaste åren

erforderliga bidragsprocenten anses behöva fastställas till 0,0023 — torde

den övre gränsen för uttaget böra bestämmas till 0,003 %. Bestämmelserna

bör enligt inspektionens mening träda i kraft den 1 januari 1964.

Vad härefter angår sparbankstillsynen fastslår bankinspektionen till en

början, att den i sparbankslagen medgivna bidragsprocenten varit oför­

ändrad sedan år 1929. Som orsak till att detta varit möjligt trots ökade

omkostnader för sparbankstillsynen anger inspektionen grunden för bi­

dragets beräknande. Genom bl. a. den personella förstärkning, som skett

i samband med 1962 års riksdags beslut om sammanslagning av bank- och

fondinspektionen med sparbanksinspektionen, kommer emellertid kostna­

derna att ökas även för sparbankstillsynen, framhåller bankinspektionen.

Bankinspektionen redogör därefter för beräknade utgifter under den

närmaste framtiden och därav följande bidragsbehov, vilka föranlett ut­

färdande av kungörelsen den 5 juni 1963 (nr 390) varigenom bidragspro­

centen höjts till den maximalt medgivna. Inspektionen menar visserligen

att det aktuella procentuttaget (0,005 %), såvitt nu kan bedömas, torde

vara tillräckligt för att täcka kostnaderna för tillsynen och dessutom på

längre sikt medge viss nödvändig fondering av medel för ändamålet. Trots

detta är det enligt inspektionens mening måhända lämpligt att i detta sam­

manhang öka den övre gränsen för uttaget enligt sparbankslagen. Därige­

nom skulle man få rörelsefrihet för den händelse det blir nödvändigt att

ytterligare höja uttaget. Den föreslagna ändringen innebär en höjning av

bidragsmaximum från 0,005 % till 0,007 %.

Slutligen har bankinspektionen i sitt förslag till författningsändringar

hemställt om den ändringen i 162 § banklagen, att beteckningen för till­

synsmyndigheten ändras från bank- och fondinspektionen till bankinspek­

tionen.

Remissyttrandena

Såsom tidigare nämnts, har samtliga remissinstanser tillstyrkt de före­

slagna lagändringarna eller lämnat dem utan erinran.

Sveriges jordbrnkskasseförbund, som hemställt om ändring av princi­

perna för jordbrukskasserörelsens skyldighet att utge bidrag till tillsyns­

kostnader, har jämfört de tre olika modeller för beräkning av bidrag, som

representeras av de nuvarande bestämmelserna för bankaktiebolag, för

sparbanker och vissa andra kreditinstitut respektive för jordbrukskasse-

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

15

Kungl. Maj. ts proposition nr 186 år 1963

rörelsen. Förbundet har därvid funnit, att jordbrukskasserörelsen även efter ett genomförande av inspektionens förslag får betala förhållandevis betydligt mer än övriga kreditinstitut. Beräknat på jordbrukskasserörel- sens antagna omslutning vid slutet av år 1963 skulle sålunda rörelsens bidrag med en bidragsprocent av 0,003 uppgå till 57 000 kronor och med en bidragsprocent av 0,007 till 133 000 kronor mot det för rörelsen senast fastställda bidragsbeloppet om 150 000 kronor. Förbundet ifrågasätter, om detta förhållande är rimligt, och fortsätter.

Visserligen är antalet primära enheter större i jordbrukskasserörelsen än bland sparbankerna, och den geografiska spridningen lika stor. Men kasserörelsen har likvisst en enhetlig ledning, samma arbetsmetoder vid och exakt samma av riksorganisationen fastställda instruktioner för alla jordbrukskassor. Dessutom har jordbrukskasserörelsen en stor, central, egen revisionsavdelning, vars arbete väsentligt underlättar inspektionens. Detta har bl a tagit sig uttryck i en viss nedskärning av personalen på in­ spektionens jordbrukskassebyrå. Förbundet vill också framhålla den skill­ naden, att avgiftsprocenten är maximerad genom lagbestämmelser för öv­ riga kreditinstitut, medan inga formella hinder föreligger för avsevärda höjningar av jordbrukskasserörelsens avgifter. Förbundet vill föreslå, att avgifterna för kasserörelsen lämpligen sättes i fast relation till rörelsens egen omslutning efter den princip, som inspektionen föreslår för övriga kreditinstitut, och ett maximibelopp för avgiftsprocenten anges i lag. Av- giftsprocentens storlek borde rimligen ligga lägre än för sparbankerna, av skäl som ovan anförts.

Departementschefen

Den offentliga tillsynen över affärsbanker, sparbanker, kreditaktiebolag och jordbrukskasserörelsen samt fondkommissionärer och fondbörser ut­ övas av bankinspektionen. Kostnaderna för dess organisation och verksam­ het skall enligt de lagar, som gäller för de olika instituten, betalas av dessa genom årliga bidrag. Grunderna för beräkningen av kostnadsbidragen är för affärsbankerna, sparbankerna och kreditaktiebolagen angivna i respektive lagar, medan lagen om jordbrukskasserörelsen lägger i Kungl. Maj :ts hand att meddela föreskrifter i detta hänseende.

För de olika kreditinstituten gäller olika principer vid beräkningen av bidragen. Sålunda skall affärsbanks bidrag fastställas till visst procenttal — högst 0,03 — av bankens eget kapital. För sparbank och kreditaktiebolag gäller en annan princip. Deras bidrag är nämligen satta i relation till insti­ tutens omsättning. För sparbank fastställes sålunda bidraget till visst pro­ centtal — högst 0,005 — av de förvaltade medlen, medan för kreditaktie­ bolag bidraget är bestämt till högst 0,003 % av sammanlagda belop­ pet av bolagets egna fonder och skulder. Jordbrukskasserörelsens skyldig­ het att betala bidrag till tillsynskostnaderna fastställes genom kungligt brev varje år till visst belopp, som Sveriges jordbrukskasseförbund bestrider och efter eget bestämmande fördelar mellan de anslutna centralkassorna.

De bidrag, som sålunda inflyter från de olika grupperna av kreditinsti­

tut, redovisas i skilda fonder för bankinspektionens olika tillsynsfunktio­

ner, nämligen banktillsynens fond, jordbrukskassetillsynens fond, spar-

bankstillsynens fond och fondtillsynens fond. Ur varje fond bestrides de

kostnader, som hänför sig till motsvarande tillsynsområde. Den totala till­

synskostnaden fördelade sig under senaste budgetår med i runt tal 38 % på

tillsynen över affärsbanker och kreditaktiebolag, 10 % på tillsynen över

jordbrukskasserörelsen, 49 % på sparbankstillsynen och 3 % på fondtill­

synen.

Bidragen till banktillsynens fond har visat sig otillräckliga för att täcka

de kostnader, som är förenade med tillsynen över affärsbankerna. Detta

beror främst på att den gällande principen för beräkning av affärsbanker­

nas bidrag inte medger samma följsamhet i förhållande till de växande till­

synskostnaderna, som är möjlig i fråga om sparbankernas och kreditaktie­

bolagens bidrag. Kostnadsutvecklingen för tillsynen över affärsbankerna

står nämligen i samband mera med omslutningens ökning hos bankerna än

med tillväxten av deras egna kapital. Detta har inte ökat i takt med om­

slutningen. Bankinspektionen har därför föreslagit, att omslutningen skall

läggas till grund för beräkningen av kostnadsbidragen även från affärsban­

kerna. En sådan ändring skulle medföra inte endast bättre följsamhet i för­

hållande till kostnadsutvecklingen utan även större rättvisa vid fördel­

ningen av bidragsskyldigheten mellan de olika affärsbankerna.

Bankinspektionens förslag, som under remissbehandlingen tillstyrkts

eller lämnats utan erinran, är enligt min mening väl motiverat. Jag för­

ordar därför, att bidragsbestämmelserna i 159 § banklagen ändras i enlig­

het med ^ ad inspektionen föreslagit. Den högsta medgivna bidragsprocen­

ten bör därvid fastställas till 0,003.

Såsom bankinspektionen föreslagit, bör lämpligen uttrycket bank- och

fondinspektionen i 162 § banklagen i detta sammanhang utbytas mot den

nuvarande beteckningen för tillsynsmyndigheten, d. v. s. bankinspektio­

nen. Samma ändring bör ske i 174 § banklagen.

Den i 84 § sparbankslagen fastställda högsta bidragsprocenten för spar­

bankerna har på grund av den för dem tillämpade principen vid bidragens

bestämmande kunnat hållas oförändrad sedan år 1929, då sparbanksin-

spektionen tillkom. Tillsynen över sparbankerna sammanfördes föregåen­

de år med tillsynen över affärsbankerna till bankinspektionen. Därvid ge­

nomfördes viss personell förstärkning av sparbankstillsynen. På grund

därav men även av andra skäl har kostnaderna för denna tillsyn ökat.

Kungl. Maj:t har numera utnyttjat den maximala bidragsskyldigheten en­

ligt sparbankslagen. För att bereda någon rörelsefrihet, om bidraget från

sparbankerna senare skulle behöva höjas, har bankinspektionen i detta

sammanhang föreslagit en höjning av maximiprocenten för sparbankernas

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

17

kostnadsbidrag från 0,005 till 0,007. Även detta förslag, som lämnats utan erinran under remissbehandlingen, vill jag biträda.

Sveriges jordbrukskasseförbund har i sitt remissyttrande över bankin­ spektionens framställning föreslagit, att även bidragen från jordbrukskas- serörelsen skall genom bestämmelser i lag ställas i relation till rörelsens egen omslutning med visst i lagen angivet maximum för avgiftsprocenten. Det praktiska värdet av att för jordbrukskasserörelsens del reglera dessa frågor i lag synes vara begränsat. Fortfarande torde nämligen bidraget från hela kasserörelsen böra betalas av dess topporgan utan någon i lag föreskri­ ven fördelning av bidragsskyldigheten mellan de olika centralkassorna. Vi­ dare måste självfallet fortfarande den principen gälla, att varje kategori av kreditinstitut skall svara för sin andel av kostnaderna för bankinspektio­ nen, vilket även med samma beräkningsgrund för kostnadsbidragen kräver olika procenttal för de skilda institutens bidrag. Emellertid talar principiel­ la skäl för att såvitt möjligt likartade regler skall gälla beträffande alla kreditinstituts bidragsskyldighet. Jag vill därför i enlighet med jordbruks- kasseförbundets hemställan förorda, att i lagen om jordbrukskasserörelsen införes bestämmelser liknande bank- och sparbankslagarnas regler i ämnet. För tillgodoseende av bankinspektionens bidragsbehov — inberäknat viss marginal för täckning av eventuella framtida kostnadsökningar - - torde avgiftsmaximum böra sättas vid 0,01 % av jordbrukskasserörelsens om­ slutning.

Bidragsskyldigheten för jordbrukskasserörelsens del är reglerad för bud­ getåret 1963/64. De nya bestämmelserna bör därför i denna del träda i kraft den 1 juli 1964. Då kasserörelsens bidragsskyldighet redan är be­ stämd för innevarande budgetår, skall rörelsens bidrag enligt de nya reg­ lerna första gången avse endast andra halvåret 1964. För affärsbanker och sparbanker torde de nya avgiftsbestämmelserna böra gälla från och med den 1 januari 1964.

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

Departementschefens hemställan

I enlighet med vad i det föregående anförts har inom finansdepartemen­ tet upprättats förslag till

1) lag angående ändrad lydelse av 32 och 84 lagen den 3 juni 1955 (nr il6) om sparbanker;

2) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrö­

relse; samt

3) lag angående ändrad lydelse av iO och 80 §§ lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om jordbrukskasserörelsen.

Föriattningsförslagen torde som Bilaga1 få fogas vid statsrådsprotokollet

för denna dag.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att lagrådets ut­

låtande över lagförslagen måtte för det i § 87 regeringsformen angivna än­

damålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Monica Gustafson

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

19

1 Bilagan har här uteslutits. De vid propositionen fogade författningsförslagen är — bortsett

från vissa mindre jämkningar av teknisk art — likalydande med de i bilagan intagna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 186 år 1963

Utdrag ur protokoll, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 1 oktober

1963.

Närvarande:

justitieråden Romanus,

Digman, Nordström,

regeringsrådet Holmgren.

Enligt lagrådet den 24 september 1963 tillhandakommet utdrag av proto­ koll över finansärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 6 september 1963, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skul­ le för det i § 87 regeringsformen angivna ändamålet inhämtas över upprät­ tade förslag till 1) lag angående ändrad lydelse av 32 och 84 §§ lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparbanker, 2) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse och 3) lag angående ändrad lydelse av 40 och 80 §§ lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om jordbrukskasserörelsen.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, föredrogos inför lagrådet av hovrättsassessorn Göran Wahlgren.

Lagrådet lämnade förslagen utan erinran.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Kungl. Maj:ts proposition nr 186 år 1963

21

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet å Stockholms slott den 18 oktober 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes cärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge­

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets den 1 ok­

tober 1963 avgivna utlåtande över de den 6 september 1963 till lagrådet

remitterade förslagen till

1) lag angående ändrad hjdelse av 32 och 84 §§ lagen den 3 juni 1955

(nr 416) om sparbanker;

2) lag angående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bank­

rörelse; samt

3) lag angående ändrad hjdelse av 40 och 80 §§ lagen den 25 maj 1956

(nr 216) om jordbrukskasserörelsen.

Föredraganden hemställer att lagförslagen, som av lagrådet lämnats

utan erinran, måtte efter några-mindre jämkningar av teknisk art genom

proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lars Hummerhielm

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 631015