Prop. 1963:187

('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 4 75), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

1

Nr 187

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr

4

75), m. m.; given Stockholms slott den 18 okto­

ber 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 475); 2) förordning om ändrad lydelse av 5 § 1 mom. och 8 § tulltaxeförord- ningen den 13 maj 1960 (nr 391);

3) förordning angående upphävande av förordningen den 22 december 1939 (nr 877) om skatt å kaffe; samt

4) förordning angående ändrad lydelse av 8 § förordningen den 27 maj 1960 (nr 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås slopande av den särskilda skatten på kaffe och upphävande av tullen på te. Ändringar i tullagstiftningen föreslås vidare bl. a. i anslutning till förhandlingar inom EFTA och med anledning av ny läkemedelslagstiftning. Slutligen innehåller propositionen förslag till en mindre ändring i malt- och läskedryckslagstiftningen i syfte att undvika dubbelbeskattning av importerat Öl m. m.

Författningsändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1964. När det gäller kaffe kan dock inneliggande redan beskattade lager påverka tidpunkten för genomslaget i priserna av kaffeskattens slopande.

1 Ilihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Xr 187

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

Förslag

till

Förordning

om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 475)

Härigenom förordnas, att tulltaxan den 12 september 1958 skall i an­

givna delar erhålla ändrad lydelse på sätt framgår av härvid fogad bilaga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964.

Bilaga

Kap. 3. Fisk, kräftdjur och blötdjur

03.02 Fisk, saltad, torkad eller rökt, .

r.

.............................................. fri

Kap. S. Produkter av animaliskt ursprung, ej annorstädes upptagna

eller inbegripna

05.14 Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla,

även torkad; animaliska ämnen, färska, kylda, frysta eller

tillfälligt konserverade på annat sätt, med huvudsaklig an­

vändning för beredning av farmaceutiska produkter............ fri

Kap. 9. Kaffe, te, matte och kryddor

09.02 Te

fri

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1963

3

Kap. 12. Oljehaltiga frön och frukter; diverse andra frön och frukter;

växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

12.07 Växter samt frön, frukter och andra växtdelar, färska eller torkade, även sönderdelade eller pulveriserade, med huvud­ saklig användning för framställning av parfymer, farmaceu- tiska produkter, insekts- eller svampbekämpningsmedet eller för liknande ändamål ..............................

Kap. 13. Vegetabiliska råämnen för färgning eller gar v ning; naturliga

gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

Anmärkning

Till nr 13.03 hänföras bl. a. lakritsextrakt, pyrethrumextrakt, humleextrakt, aloeextrakt och opium. Nr 13.03 omfattar icke:

f) medikamenter (nr 30.03) ;

Kap. 15. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt

spaltningsprodukter därav; beredda ätbara fetter; vaxer av

animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

d) isolerade fettsyror, beredda vaxer samt fetter och oljor, beredda till farmaceu-

tiska produkter, färger, lacker, tvål, parfymer, toalettmedel eller kosmetiska pre­ parat, ävensom sulfonerade oljor och andra produkter, hänförliga till avd. VI;

Kap. 17. Socker och sockerkonfektyrer

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

c) farmaceutiska produkter (kap. 30).

Kap. 19. Varor av spannmål, mjöl eller stärkelse; bakverk

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

c) farmaceutiska produkter (kap. 30).

fl

Dihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 187

19.06 Nattvardsbröd, oblatkapslar för farmaceutiskt bruk, sigill­

oblater och liknande varor av mjöl eller stärkelse..................... fri

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

Kap. 21. Diverse näringsmedel

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

d) jäst, utgörande medikament (nr 30.03).

Kap. 22. Drycker, alkohol och ättika

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

d) medikamenter (nr 30.03);

Kap. 27. Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter

därav; bituminösa ämnen; mineralvaxer

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

b) medikamenter (nr 30.03).

Kap. 30. Farmaceutiska produkter

Anmärkningar

1. Med medikamenter enligt nr 30.03 avses till nr 30.02 eller 30.04 icke hänförliga pro­

dukter (andra än födoämnen och drycker, såsom dietiska, berikade eller för diabeti-

ker avsedda födoämnen, stärkande drycker och mineralvatten), som utgöra:

30.03 Medikamenter för människor eller djur:

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

5

Kap. 34. Tvål; organiska ytaktiva ämnen samt tvätt- och rengörings­

medel; smörjmedel; konstgjorda vaxer och beredda vaxer; puts- och

skurmedel; ljus och liknande produkter; modelleringsmassa

och dentalvax

Anmärkningar

2. Nr 34.01 omfattar endast vattenlöslig tvål, även med tillsats av andra ämnen (des* infektionsmedel, slippulver, fyllmedel, medicinskt verkande ämnen o. d.).

Kap. 35. Proteiner, lim och klister

Anmärkning

Detta kapitel omfattar icke:

a) proteiner, utgörande medikamenter (nr 30.03);

Kap. 38. Diverse kemiska produkter

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

b) medikamenter (nr 30.03).

Kap. 44. Trä och varor därav; träkol

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar icke:

a) trä med huvudsaklig användning för framställning av parfymer, farmaceutiska

produkter, insekts- eller svampbekämpningsmedel eller för liknande ändamål (nr 12.07);

6

KungL Mapts proposition nr 187 år 1963

Förslag

..

.

till

Förordning

om ändrad lydelse av 5 § 1 mom. och 8 § tulltaxeförordningen den 13 maj

1960 (nr 391)

Härigenom förordnas, att 5 § 1 mom. och 8 § tulltaxeförordningen den

13 maj 19601 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

5 §■

1 mom. På villkor, som Konung­

en bestämmer, åtnjutes befrielse

från tull för:

a) ämnen (enkla kemikalier och

droger), vilka endast eller i huvud­

saklig mån finna användning såsom

läkemedel eller för tillredning av

läkemedel;

b) varor, vilka äro avsedda att

användas uteslutande som material

för tillverkning av

läkemedel, hän­

förliga till tulltaxenr 30.03,

eller av

ämnen som avses under a);

c) varor, vilka —• --------pansrade

stridsfordon.

8

§.

Tullfrihet åtnjutes-------------- mot­

svarande förmån;

3. varor, som införas för sådana

Organisationers eller personers räk­

ning vilka

avses i lagen den 10 juli

19i7 (nr 511) om särskilda förmå­

ner för vissa internationella organi­

sationer, enligt

vad därom bestämts

i stadga eller avtal vartill Sverige

anslutit sig;

4. varor, som------- - — internatio­

nell samfärdsel.

(Föreslagen lydelse)

5 §•

1 mom. På villkor, som Konung­

en bestämmer, åtnjutes befrielse

från tull för:

a) ämnen (enkla kemikalier och

droger), vilka endast eller i huvud­

saklig mån finna användning såsom

läkemedel eller för tillredning av

tullfria farmaceutiska produkter,

hänförliga till kapitel 30 i tulltaxan;

b) varor, vilka äro avsedda att

användas uteslutande som material

för tillverkning av

tullfria farmaceu­

tiska produkter, hänförliga till ka­

pitel 30 i tulltaxan,

eller av ämnen

som avses under a);

c) varor, vilka------------ pansrade

stridsfordon.

8

§.

Tullfrihet åtnjutes-------------mot­

svarande förmån;

3. varor, som införas för sådana

organisationers eller personers räk­

ning vilka

enligt lag eller annan för­

fattning åtnjuta immunitet och pri­

vilegier, i enlighet med

vad därom

bestämts i stadga eller avtal vartill

Sverige anslutit sig;

4. varor, som — — — interna­

tionell samfärdsel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964.

‘Senaste lydelse av 5 § se 1963:190.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 åt 1963 7

Förslag

till

Förordning

angående upphävande av förordningen den 22 december 1939 (nr 877)

om skatt å kaffe

Härigenom förordnas, att förordningen den 22 december 1939 (nr 877) om skatt å kaffe skall upphöra att gälla med utgången av december månad 1963. De tidigare bestämmelserna skola alltjämt äga tillämpning beträf­ fande förhållanden, som hänföra sig till tiden dessförinnan.

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 8 § förordningen den 27 maj 1960 (nr 253)

om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker

Härigenom förordnas, att 8 § förordningen den 27 maj 1960 om tillverk­ ning och beskattning av malt- och läskedrycker1 skall erhålla ändrad ly­ delse på sätt nedan angives. . !:

(Nuvarande lydelse)

8

§■

Deklaration skall — ------- varje tillverkningsställe.

Deklarationen skall------- - — de­ klarationen avser.

Om särskilda — — — deklara­ tionen avser.

I deklaration —-------- på provianteringsfrilager,

b) tillverkats vid annat tillverk­ ningsställe,

c) utlämnats såsom-----------till­ verkarens besittning.

(Föreslagen lydelse)

8

§•

Deklaration skall — —------varje tillverkningsställe.

Deklarationen skall — — — de­ klarationen avser.

Om särskilda — — — deklara­ tionen avser.

I deklaration------------- på provianteringsfrilager,

b) tillverkats vid annat tillverk­ ningsställe

eller vid införsel till ri­

ket belagts med tull,

c) utlämnats såsom -------- — till­ verkarens besittning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964.

1 Senaste lydelse av 8 § se 1961: 367.

it» :!

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet å Stockholms slott den 18 oktober 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

slopande av kaf­

feskatten, m. m.

och anför därvid följande.

I. Inledning

Inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) var, såsom

tidigare i olika sammanhang redovisats, frågan om främjandet av de ekono­

miskt mindre utvecklade ländernas handel föremål för ingående behandling

vid 1961 års ministermöte. I syfte att fullfölja de då uppnådda resultaten

upptogs de med u-ländernas handel sammanhängande problemen till för­

nyade överläggningar vid det ministermöte, som ägde rum under tiden den

16—21 maj i år, varvid en rad rekommendationer antogs om fortsatta åt­

gärder i olika hänseenden. Rekommendationerna innefattar bl. a. slopande

av tullarna på vissa tropiska produkter.

Chefen för handelsdepartementet kommer att senare denna dag föreslå

proposition (nr 188) till riksdagen angående godkännande för Sveriges del

av ändringar i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihan­

delssammanslutningen, m. m. Som därvid redovisas gjordes i anslutning till

EFTA:s ministerrådsmöte den 9—11 maj i år i Lissabon ett svenskt åta­

gande att överväga ett slopande av tullen på spillånga. Även denna fråga

torde nu få upptas till behandling.

Vidare har jag att anmäla fråga om ändringar i tulltaxan och tulltaxeför-

ordningen i anslutning till den nya läkemedelslagstiftning, som träder i kraft

den 1 januari 1964. Förslag till sådana ändringar har framlagts av gene­

raltullstyrelsen. över detta förslag har, efter remiss, yttranden avgivits av

kontrollstyrelsen, medicinalstyrelsen (efter hörande av statens farmacev-

9

tiska laboratorium), kommerskollegium (efter hörande av Sveriges kemiska industrikontor), Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen, Rufi — representantföreningen för utländska farmacevtiska industrier samt Sve­ riges grossistförbund. I detta sammanhang får jag vidare anmäla fråga om ändring i tulltaxeförordningen i anslutning till ändrad lagstiftning i fråga om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer.

Slutligen får jag anmäla ett av kontrollstyrelsen framlagt förslag till änd­ ring i förordningen om tillverkning och beskattning av malt- och läske­ drycker. över framställningen har, efter remiss, yttranden avgivits av ge­ neraltullstyrelsen, kommerskollegium, Svenska bryggareföreningen och Sve­ riges vattenfabrikanters riksförbund, Svensk industriförening, Kooperativa förbundet samt Sveriges grossistförbund.

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1963

II. Åtgärder till främjande av u-ländernas handel

GATT-förhandlingarna

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) har tillskapats i avsikt att underlätta för de avtalsslutande parterna att uppnå friare villkor i det in­ ternationella handelsutbytet. Vid sidan av fullföljandet av övriga arbetsupp­ gifter har man inom GATT under senare år ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor rörande främjandet av de ekonomiskt mindre utvecklade länder­ nas handel och därmed sammanhängande problem.

Handeln med u-länderna gjordes till föremål för särskilt ingående be­ handling vid GATT:s nittonde session i november 1961. Under denna ses­ sion antogs sålunda vid ett möte på ministernivå en deklaration om åtgär­ der för främjande av u-ländernas export. Enligt deklarationen skulle med­ lemsländerna lämna sin medverkan härtill särskilt genom att undanröja hinder av ren tullkaraktär liksom andra hinder för u-ländernas tillträde till industriländernas marknader.

På ministermötet enades man vidare om att de avtalsslutande parterna omedelbart skulle vidtaga erforderliga åtgärder för utarbetande av hand­ lingsprogram och om möjligt fastställa ett tidsschema för en fortgående re­ ducering av hindren för u-ländernas export. I anslutning härtill förklarade de flesta deltagande ministrarna, att frågan om tullfri import av tropiska produkter skulle noggrant studeras.

Det utredningsarbete, som föranleddes av de nu nämnda besluten, kom sedermera att huvudsakligen bedrivas i GATT:s kommitté III och i en ar­ betsgrupp, som speciellt behandlade frågor rörande tropiska produkter. Ar­ betet i denna grupp inriktades på kaffe, te, kakao, bananer, tropiska träva­ ror samt oljefröer och oljor.

Vid ett nytt ministermöte inom GATT under tiden den 16—21 maj i år togs frågan om åtgärder till främjande av u-ländernas handel åter upp till behandling. Under det förberedande arbetet förelåg skilda uppfattningar hos olika ländergrupper om vilka åtgärder som skulle vidtas — så var fal­ let även i förhållandet mellan olika industriländer. Vid ministermötets bör­ jan kunde därför full enighet inte redovisas på alla punkter, och huvudupp­ giften för ministrarna blev att söka uppnå kompromisser ägnade att läggas till grund för det fortsatta GATT-arbetet.

Som utgångspunkt för ministrarnas diskussioner förelåg dels ett hand­ lingsprogram, utarbetat av en grupp ledande u-länder, dels de Övriga förslag som framkommit under det förberedande arbetet. I handlingsprogrammet föreslogs att inga nya tullar eller tullhöjningar skulle få införas på varor av betydelse för u-länderna, att kvarstående importrestriktioner i industri­ länderna för u-landsvaror skulle avvecklas, att tullfri införsel skulle med­ ges för s. k. tropiska produkter (kaffe, te, kakao, bananer, tropiska trävaror samt oljefröer och oljor) samt att tullar på råvaror skulle borttagas. Vidare skulle tullar på halvfabrikat och färdigvaror från u-länderna reduceras och avvecklas efter viss plan. Interna skatter på varor av intresse för u-länder- na skulle tas bort. Länder, som upprätthåller några av nu nämnda handels­ hinder, skulle årligen till GATT rapportera de åtgärder, som vidtagits i överensstämmelse med handlingsprogrammet. Slutligen föreslogs, att frå­ gan om lämpliga åtgärder syftande till hjälp för u-länderna att bredda ba­ sen för sin ekonomi, vidga sin exportkapacitet och öka sina exportinkomster skulle studeras.

I princip nåddes bland industriländerna enighet om de allmänna riktlin­ jerna i det framlagda handlingsprogrammet. Representanterna för EEC-län- derna tog emellertid inte någon slutlig ståndpunkt till de enskilda försla­ gen i handlingsprogrammet. Dessa stater framhöll, att mer positiva åtgär­ der än de som redovisats i programmet var nödvändiga för att nå betydande ökningar i u-ländernas exportintäkter. Bl. a. föreslogs närmare studier av möjligheten att ingå internationella marknadsavtal för vissa varor. Vad beträffar övriga industriländer, var innebörden av deras ståndpunktstagan- de, att handlingsprogrammet borde fullföljas genom fortsatta överlägg­ ningar inom de olika GATT-organen eller — om överenskommelse därom kunde nås mellan de berörda parterna — genom mer omedelbara åtgärder i fråga om vissa varugrupper.

När det gäller de tropiska produkterna, nåddes allmän enighet om av­ veckling, om möjligt före utgången av år 1963, av tullar på te och tro­ piska trävaror. Beträffande kaffe underströks i första hand betydelsen av det under år 1962 i FN:s regi upprättade kaffeavtalet. Vissa stater, dock inte EEC-länderna, enade sig dessutom om att alla handelshinder för kaffe skulle, om möjligt före 1963 års slut, avskaffas genom sådana samfällda åt­ gärder varom överenskommelse kunde träffas. I fråga om kakao lades hu­

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

11

vudvikten vid det internationella avtal som f. n. är under utarbetande med syfte i första hand att nå prisstabilitet på kakaoområdet. Samtliga länder med undantag för EEC-länderna enade sig vidare om att, om möjligt under år 1963, söka få till stånd en gemensam aktion för avskaffande av bl. a. interna skatter pa kakao, medan man beträffande tullarna hänvisade till kakaoavtalet. Vad slutligen gäller bananer samt tropiska oljor och oljefröer ansågs något beslut om åtgärder ännu icke kunna komma i fråga. Vidare studier av problemen i fråga om dessa varor skulle företas.

I enlighet med ett vid ministermötet fattat beslut har GATT:s råd under sommaren 1963 tillsatt en aktionskommitté med uppgift att medverka vid u-landsfrågornas fortsatta behandling inom GATT.

Vid aktionskommitténs första sammanträde, som hölls i september, ha­ de, med få undantag, alla industriländer beträffande te och tropiska trä­ varor underrättat kommittén om att införseln redan tidigare varit eller numera blivit tullfri eller att erforderliga åtgärder vidtagits för att slopa tullarna inom en nära framtid.

EEC-länderna sänker vidare för sin del tullarna på vissa tropiska produk­ ter i anslutning till ett särskilt avtal med associerade stater. Sålunda sänkes tullen på kaffe från 16 till 9,6

%

d. v. s. till samma nivå som den svenska

tullen på kaffe. Den inom EEC förekommande särskilda beskattningen av kaffe kvarstår däremot fortfarande.

För Sveriges del har regeringen låtit meddela aktionskommittén sin avsikt att framlägga förslag om avskaffande fr. o. m. den 1 januari 1964 av tullen på te samt skatten på kaffe. För tropiska trävaror utgår i Sverige inte nå­ gon tull.

Skatten på kaffe — vilken är reglerad genom förordningen den 22 de­ cember 1939 (nr 877) om skatt å kaffe (senaste lydelse se SFS 1946: 698) — upptages i Sverige vid införseln och utgår för orostat kaffe med 35 öre per kilogram samt för rostat kaffe och kaffesurrogat med tillsats av kaffe med 45 öre per kilogram. För te är tullen en krona per kilogram. Under budgetåret 1962/63 uppgick inkomsten av skatten på kaffe till 28,9 och av tullen på te till 1,2 miljoner kronor.

Departementschefen

Alt åtgärder i syfte att öka u-ländernas möjligheter att vinna avsättning för sina produkter i industriländerna måste ingå, vid sidan av den tekniska och finansiella biståndsverksamheten, som ett led i strävandena att främja det ekonomiska framåtskridandet och höja levnadsstandarden i u-länderna är numera allmänt erkänt. Det är uppenbart att i detta sammanhang frå­ gorna om sänkning av industriländernas tullar på u-landsprodukter och om avskaffande av kvantitativa restriktioner liksom andra sådana handelshin­ der måste tillmätas stor betydelse. Med hänsyn till de nu berörda frågornas vikt är det naturligt att de kommit att bli föremål för ingående behandling i

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 187 år 1963

åtskilliga internationella organisationer, även om det måste konstateras att de hittills vunna resultaten är förhållandevis ringa och att betydande svå­ righeter visat sig stå i vägen för mer allmänna och långtgående överenskom­ melser på området. U-ländernas handelsfrågor har bl. a. behandlats av flera organ inom Förenta nationerna och Organisationen för ekonomiskt sam­ arbete och utveckling (OECD). Det hittills kanske mest omfattande arbetet har emellertid nedlagts inom ramen för GATT, det internationella organ på handelsområdet som har den största anslutningen.

Liksom skett i fråga om den internationella tekniska och finansiella bi­ ståndsverksamheten har Sverige tagit direkt och aktiv del i behandlingen a\ de problem, som sammanhänger med främjandet av u-ländernas utrikeshan­ del. Detta gäller inte minst det arbete, som bedrives inom GATT. De allmän­ na riktlinjer, som varit vägledande för de svenska ställningstagandena, har redovisats för riksdagen bl. a. i propositionen 1962: 100 angående det svens­ ka utvecklingsbiståndet. Jag vill i detta sammanhang endast erinra om att det därvid framhölls, att våra insatser för undanröjande av hindren för u-ländernas handel måste ha multilateral karaktär om de skall få största möjliga effekt. Skall åtgärderna verkligen kunna bidra till en ökad fram- stegstakt i u-länderna, måste det med andra ord vara en förutsättning, att samordnade insatser görs av ett större antal viktigare industriländer. Detta är även nödvändigt för att i görligaste mån undvika skadliga sned­ vridningar i den internationella handeln. Ensidiga åtgärder från enstaka länders sida blir utan nämnvärt praktiskt värde, i varje fall om deras interna marknad — som fallet är med Sverige är obetydlig sett från internationell synpunkt. När det gäller vårt land, tillkommer dessutom det' förhållandet, att vi traditionellt för en starkt frihandelsvänlig politik. Detta innebär att våra tullar — några andra egentliga handelshinder förekommer knappast — som regel är av så obetydlig höjd, att de inte heller for u-lander- nas produkter utgör något faktiskt hinder för tillträde till den svenska

marknaden.

Det finns självfallet inte några skäl att nu frångå den nyss angivna prin­ cipiella svenska ståndpunkten. Sverige måste sålunda alltfort gora sin in­ sats på det aktuella området genom att direkt deltaga i de fortgående för­ handlingarna och efter måttet av sina möjligheter söka bidra till en inter­ nationell utveckling i frihandelsvänlig riktning till förmån för en förbättrad ekonomi i u-länderna. Jag vill i detta sammanhang påpeka, att Sverige fått direkt representation inom flertalet av de kommittéer och andra organ som nu är verksamma inom de olika internationella organisationerna på det handelspolitiska området.

Av den tidigare lämnade redogörelsen har framgått, att man vid det mi­ nistermöte som i våras hölls inom GATT antog flera rekommendationer rörande u-ländernas handelsfrågor. Som likaledes redan framhållits, inne­ bär de emellertid endast i ett par hänseenden — i fråga om te och tropiska trävaror — att enighet nåtts om mer omedelbara åtgärder. Rekommendatio-

13

nerna innebär här, att nu utgående tullar skall slopas från och med kom­ mande årsskifte. När det gäller te, har man på vissa håll — bl. a. i Stor­ britannien och inom den gemensamma marknaden — redan vidtagit åtgär­ der för att förverkliga rekommendationen. Motsvarande åtgärd bör själv­ fallet vidtagas även på svensk sida. Jag förordar sålunda, att tullen på te avskaffas från och med den 1 januari 1964.

På tropiska trävaror uttages i vårt land ingen tull. Även med avseende på denna vara har vissa åtgärder vidtagits från de aktuella ländernas sida.

Beträffande övriga punkter i de aktuella rekommendationerna vill jag i detta sammanhang endast nämna, att — såvitt gällt konkreta åtgärder i avseende på bestämda varuslag — intresset i flera fall inriktats på mark- nadsreglerande åtgärder i stabiliserande syfte. På en punkt — det gäller kakao — har för övrigt arbetet numera fortskridit så långt att överlägg­ ningar pågår om upprättandet av ett råvaruavtal.

I det föregående har jag närmare utvecklat de principiella grunderna för den svenska inställningen, när det gäller åtgärder av nu aktuell art för främ­ jande av u-ländernas handel, och framhållit, att vi närmast har att inrikta oss på att aktivt verka för multilaterala åtaganden från industriländernas sida. På en punkt synes emellertid situationen vara något annorlunda. Jag vill erinra om att jag i propositionen 1963: 150 framhållit att det kunde finnas anledning att, även utan direkt motsvarande åtgärder från andra länders sida, till årsskiftet avskaffa den svenska skatten på kaffe. Här är nämligen förhållandet det, att särskild beskattning förekommer endast i ett fåtal länder, främst i vissa av medlemsstaterna i den gemensamma marknaden. Då ett avskaffande av den svenska skatten på kaffe kan ha ett visst, om än till sina direkta verkningar relativt begränsat värde såsom ett initiativ i enlighet med önskemål som framförts från u-ländernas sida, sy­ nes skäl föreligga för en sådan åtgärd. Ingenting som under den sista tiden förekommit i samband med det pågående arbetet inom GATT ger enligt min mening anledning att nu inta en ändrad ståndpunkt. Jag förordar sålunda, att kaffeskatten slopas från och med den 1 januari 1964.

Jag vill emellertid starkt understryka att, om en sådan åtgärd överhuvud skall kunna anses motiverad från nu aktuella synpunkter, skattesänkningen också måste komma till direkt uttryck i en motsvarande prissänkning. Sär­ skild anledning att framhålla detta synes föreligga med hänsyn till erfaren­ heterna i samband med slopandet av den särskilda varuskatten på glass ti­ digare i år. Jag vill erinra om att av statens pris- och kartellnämnd utförda undersökningar visat att skattesänkningen, som medfört ett inkomstbortfall för statsverket på över 15 miljoner kronor, inte ens till hälften slagit ige­ nom i priserna. Beträffande den nu aktuella prissänkningen på kaffe bör påpekas att den måhända inte blir hell genomförd förrän efter det att in­ neliggande beskattade lager slutsålts, vilket kan ta i anspråk inemot en månad efter det att skatten slopats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

111. Tullen på spillånga

Ministerrådsmötet i Lissabon

Såsom chefen för handelsdepartementet kommer att redovisa, framställ­

des inför EFTA:s ministerrådsmöte i Lissabon vissa önskemål om lättnader

för exporten av fisk till Sverige. Sålunda föreslogs, att de svenska införsel­

avgifterna på färska filéer liksom prisregleringsavgiften på fisk skulle sät­

tas ned. Från norsk sida önskade man härutöver en avveckling av den

svenska tullen på spillånga.

Från svensk sida förklarade man sig angelägen att medverka till att det

inom EFTA skapades friare förhållanden på fiskeområdet. Detta borde,

framhölls det, emellertid ske i ett större sammanhang, där hänsyn kunde

tas till alla väsentliga faktorer som inverkar på fiskhandeln. Prisreglerings­

avgiften var vidare en rent intern anordning, som tillämpades på såväl im­

porterad som svenskfångad fisk.

Sedan frågan ånyo aktualiserats i samband med de vid själva minister­

rådsmötet framlagda förslagen om en accelererad nedskrivning av tullarna

inom EFTA-området, förklarades från svensk sida — då det från norskt

håll framkommit stor tveksamhet inför ett beslut i sådan riktning — i syfte

att underlätta ett positivt norskt ställningstagande, att man trots principiella

betänkligheter var beredd att pröva de tidigare på norskt håll framförda för­

slagen. Efter mötet har också beslut fattats om att taga bort eller sätta ned

avgifterna på vissa slag av färska filéer från EFTA-länderna och att sätta

ned prisregleringsavgiften på fisk.

Spillånga avsättes endast på den svenska marknaden, och beredningen

sker normalt inom landet. Samtidigt som de ilandförda fangstmängderna av

långa på senare tid gått ned har efterfrågan på spillånga varit starkt sti­

gande. För att tillgodose denna efterfrågan har därför tämligen betydande

kvantiteter färsk långa importerats. Härutöver har under år 1962 införts

35 ton spillånga från Norge till ett värde av 225 000 kronor.

På införd spillånga utgår för närvarande tull med 75 öre per kilogram.

Införseln är vidare underkastad kvantitativa restriktioner. Prisreglerings-

avgift utgår däremot ej.

Departementschefen

I anslutning till vad som förekommit vid de redovisade EFTA-förhand­

lingarna förordar jag, att tullen på spillånga slopas från och med den 1

januari 1964. Frågan om åtgärder i anslutning härtill på prisregleringsav-

gifternas område torde få prövas i vederbörlig ordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

15

IV. Ändringar i tulltaxan m. m. i anledning av bl. a. ny

läkemedelslagstiftning

Gällande ordning

Den svenska tulltaxan är som bekant utformad i överensstämmelse med den internationella nomenklaturen för klassificering av varor i tulltariffer­ na (Brysselnomenklaturen). Rubriken till varunummer 30.03 i Brysselno- menklaturen lyder på engelska och franska Medicaments (including veteri- nary medicaments) respektive Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. I den svenska tulltaxan har rubriken följande lydelse: Läkeme­ del, även för veterinärmedicinskt bruk. I anmärkning 1 till kapitel 30 i tull­ taxan har lämnats en definition på begreppet läkemedel av följande lydelse.

Med

läkemedel

enligt nr 30.03 avses produkter (andra än födoämnen och

drycker, såsom dietiska, berikade eller för diabetiker avsedda födoämnen, stärkande drycker och mineralvatten, samt produkter, hänförliga till nr 30.02 eller 30.04), som utgöra:

a) blandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk;

b) oblandade produkter, lämpade för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i förpackningar, som tillhandahållas i detalj­ handeln för sådant bruk.

Termen läkemedel förekommer även i andra rubriker i tulltaxan samt i vissa anmärkningar till denna.

Inom tullagstiftningen användes termen vidare i 5 § 1 mom. a) och b) tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391). Dessa författningsrum ly­ der sålunda.

På villkor, som Konungen bestämmer, åtnjutes befrielse från tull för:

a) ämnen (enkla kemikalier och droger), vilka endast eller i huvudsak­ lig mån finna användning såsom läkemedel eller för tillredning av läkeme­ del;

b) varor, vilka äro avsedda att användas uteslutande som material för tillverkning av läkemedel, hänförliga till tulltaxenr 30.03, eller av ämnen som avses under a).

Tillämpningsföreskrifter till nämnda punkter i tulltaxeförordningen har meddelats i tulltaxeringskungörelsen.

Här må anmärkas att enligt förordning den 2 juni 1961 (nr 164) om ändring i tulltaxan anmärkning 1 d) till kapitel 15 i tulltaxan erhållit änd­ rad lydelse, vilken ändring enligt tidigare denna dag beslutad kungörelse kommer att träda i kraft dagen efter den då kungörelsen utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Den 1 januari 1964 träder läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701) i kraft. Den i denna förordning införda definitionen av läkemedel

överensstämmer inte helt med den definition, som förekommer i nu gällan­

de tulltaxa.

Enligt 8 § punkten 3 tulltaxeförordningen åtnjutes tullfrihet för varor,

som införes för sådana organisationers eller personers räkning vilka avses i

lagen den 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internatio­

nella organisationer, enligt vad därom bestämts i stadga eller avtal vartill

Sverige anslutit sig. I samband med utvidgning av kretsen av förmånsberät-

tigade organisationer och personer ersattes nämnda lag med en ny lag i

ämnet, lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner för vissa in­

ternationella organisationer m. m.

16

Kirngl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

Förslag och remissyttranden

Generaltullstijrelsen har föreslagit att ordet läkemedel inte längre skall

användas i tulltaxan som beteckning för de farmacevtiska produkter, som

är att hänföra till tulltaxenummer 30.03. I stället torde orden medicin eller

medikament kunna användas. Styrelsen förordar för sin del benämningen

medicin utom i de fall, då den internationella nomenklaturen bättre motsva­

ras av annat uttryck, exempelvis farmacevtiska produkter. Styrelsen fram­

håller att det, då tulltaxan och läkemedelsförordningen i importsamman­

hang kommer att tillämpas jämsides med varandra, torde vara olämpligt att

ett och samma uttryck i de båda författningarna har olika betydelse. Styrel­

sen anför vidare.

Visserligen kan göras gällande, att ett uttryck, som klart definieras i en

författning, i och för sig mycket väl kan ha en annan definition i en annan

författning. I detta fall kompliceras emellertid förhållandet av att uttrycket

också — utan definition — förekommer såväl i tulltaxeförordningen som i

tulltaxeringskungörelsen. Då även dessa författningar i importsammanhang

komma att tillämpas jämsides med läkemedelsförordningen och då deras

tillämpning i icke obetydlig utsträckning bygger på samråd emellan två cen­

trala ämbetsverk — generaltullstyrelsen och medicinalstyrelsen — av vilka

det ena i första hand svarar för tillämpningen av tullförfattningarna och det

andra i första hand för bl. a. läkemedelsförfattningarna, torde komplikatio­

ner icke kunna undgås, därest samma uttryck dels definieras på olika sätt,

dels icke alls definieras.

De sålunda föreslagna ändringarna i tulltaxan föranleder enligt general­

tullstyrelsen även vissa följdändringar i tulltaxeförordningen.

Generaltullstyrelsens förslag till ändringar i tulltaxan och tulltaxeförord­

ningen tillstyrkes eller lämnas i sak utan erinran av samtliga remissinstan­

ser. Beträffande den författningstekniska utformningen av ändringarna har

dock i ett par fall avvikande meningar anförts.

Kommerskollegium, medicinalstyrelsen

och

Läkemedelsindustriförening­

en

har i sammanhanget föreslagit en materiell ändring av tulltaxeförord-

17

ningens tullfrihetsbestämmelser samtidigt med de formella ändringarna. Förslaget innebär att ämnen, som användes såsom röntgenkontrastmedel och diagnostiska reagenser eller för tillredning av sådana varor, göres tull­ fria. Kommerskollegium framhåller att skäl finns för en utvidgning av det tullfria området till att omfatta dessa ämnen, då beredningar av dem uppta­ gits med tullfrihet i tulltaxan under nummer 30.05 och enligt den nya läke- medelsförordningen betraktas som läkemedel. Tullfrihet för här ifrågava­ rande slag av beståndsdelar anses ligga i linje med vad som i övrigt gäller på området.

Departementschefen

De av generaltullstyrelsen föreslagna ändringarna i tulltaxan och tulltaxe- förordningen har i allt väsentligt vunnit anslutning bland de hörda remiss­ instanserna. Även för min del kan jag tillstyrka förslagen. Av uttrycken medicin och medikament synes mig emellertid det senare uttrycket vara att föredra i detta sammanhang. Vad beträffar den föreslagna utvidgningen av tillämpningsområdet för tullfrihetsbestämmelserna i tulltaxeförordning- en delar jag remissinstansernas uppfattning, att skäl föreligger till utvidg­ ning av tullfriheten att omfatta även ämnen, som användes såsom röntgen­ kontrastmedel och diagnostiska reagenser eller för tillredning av sådana varor.

Sedan 1947 års lag om särskilda förmåner för vissa internationella orga­ nisationer ersatts av ny lag i ämnet, vilken till sin innebörd i princip över­ ensstämmer med den upphävda lagen, bör en häremot svarande ändring vidtas i 8 § tulltaxeförordningen. Härvid synes dock lämpligast att an­ knytning sker, inte till viss angiven författning, utan i stället generellt till gällande lagstiftning i ämnet.

Kungi. Maj. ts proposition nr 187 år 1963

V. Ändring i förordningen om tillverkning och beskattning av

malt- och läskedrycker

Förslag och remissyttranden

Vid import av Öl utgår tull med 60 kronor för 100 liter. För vara berätti­ gad till områdesbehandling enligt EFTA-konventionen skall dock tullen för närvarande utgå med 54 kronor för 100 liter. Tullen innefattar ett belopp, motsvarande skatt enligt förordningen den 27 maj 1960 (nr 253) om till­ verkning och beskattning av malt- och läskedrycker, uppgående till 48 kronor.

För Öl, som tillverkas inom riket, skall tillverkaren enligt nämnda för­ ordning betala skatt med 48 öre per liter. Skattskyldigheten inträder vid ut- lämningen av de skattepliktiga dryckerna från tillverkningsstället, och till­

18

verkaren skall i sin deklaration lämna uppgift om bl. a. den myckenhet

sådana drycker som utlämnats. Avdrag får i deklarationen göras för bl. a.

Öl som exporterats eller tillverkats vid annat tillverkningsställe.

Kontrollstyrelsen

har i sin tidigare omnämnda framställning föreslagit att

tillverkare, vilken här i riket omförpackar importerad vara som är skatte-

belagd enligt förordningen om tillverkning och beskattning av malt- och läs­

kedrycker och därefter utlämnar varan från tillverkningsställe, i sin dekla­

ration skall få göra avdrag också för den myckenhet av varan, som han im­

porterat och för vilken han vid importen erlagt tull motsvarande den skatt

som utgår vid inhemsk tillverkning.

Styrelsen framhåller, att importen av Öl hittills i princip omfattat endast

färdigtappade varor och att gällande bestämmelser är utformade med ut­

gångspunkt härifrån. I dagarna har emellertid ett bryggeri börjat importera

Öl från Danmark i tankbilar, ölet tappas på burkar av importören på dennes

tillverkningsställe och utlämnas därifrån. Öl, som importeras för att omför-

packas i Sverige, skall, framhåller kontrollstyrelsen, enligt nu gällande reg­

ler först beläggas med en tull av 54 öre per liter och sedan efter omförpack­

ningen vid utlämning från svenskt tillverkningsställe beskattas med ytterli­

gare 48 öre per liter. Eftersom rätt till avdrag i deklaration för Öl som till­

verkats utom riket inte föreligger, inträder en dubbelbeskattning, vilken in­

te varit avsedd. Kontrollstyrelsen anser därför, att tillverkare snarast möj­

ligt bör få rätt att i sin deklaration göra avdrag även för vad som beskattats

vid införsel till riket.

Ingen av remissmyndigheterna har i princip haft något att erinra mot kon­

trollstyrelsens förslag att avskaffa den dubbelbeskattning, som kan anses

föreligga.

Svenska bryggareföreningen

och

Sveriges vattenfabrikanters riksförbund

har dock framhållit att den svenska bryggeri- och läskedrycksindustrin för

närvarande, främst till följd av grannländernas höga skyddstullar, befinner

sig i ett besvärande underläge. Organisationerna har med hänsyn härtill

hemställt, att författningsändringen inte genomföres förrän den 1 januari

1965.

Även

Kooperativa förbundet

föreslår, att beslut i den av kontrollstyrelsen

väckta frågan får anstå till den 1 januari 1965.

Departementschefen

Den av kontrollstyrelsen föreslagna författningsändringen bör enligt min

mening genomföras. Med hänsyn till Sveriges internationella förpliktelser

på handelsområdet synes förslagets genomförande inte böra uppskjutas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1963

Kungi. Maj.ts proposition nr 187 dr 1963

19

VI. Departementschefens hemställan

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj :t

måtte genom proposition föreslå riksdagen antaga inom finansdepartemen­

tet upprättade förslag till

1)

förordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 4-75);

2)

förordning om ändrad lydelse av ö § 1 mom. och 8 § tulltaxeförord­

ningen den 13 maj 1960 (nr 391);

3)

förordning angående upphävande av förordningen den 22 december

1939 (nr 877) om skatt å kaffe;

samt

4)

förordning angående ändrad lydelse av 8 § förordningen den 27 maj

1960 (nr 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksda­

gen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lars Hummerhielm

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 031187