Prop. 1963:191

('angående riktlinjer för den statliga trafikpolitiken m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

1

Nr 191

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för

den statliga trafikpolitiken m. m.; given Stockholms

slott den 18 oktober 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag,

dels inhämta riksdagens yttrande över härvid fogade förslag till förord­ ning om ändring i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m. m.,

dels bereda riksdagen tillfälle att avgiva yttrande över de av föredragande departementschefen förordade allmänna riktlinjerna för den statliga trafik­ politiken och de frågor i övrigt, beträffande vilka departementschefen hem­ ställt om riksdagens yttrande,

dels ock föreslå riksdagen att bifalla de övriga förslag, om vilkas avlåtan­ de till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en nyorientering av den statliga trafikpolitiken i syfte att skapa ett mer konkurrensfrämjande system på transportmark­ naden. De konkurrenshämmande regleringar, som f. n. gäller på transport­ marknaden, skall i möjligaste mån avvecklas. Varje trafikgren bör i prin­ cip svara för sina kostnader och förutsättningar även i övrigt skapas för en konkurrens på lika villkor, vilket är av betydelse för att na en samhälls­ ekonomiskt riktig uppdelning av trafiken mellan de olika trafikgrenarna. Målet för trafikpolitiken bör vara att för landets olika delar trygga en till­ fredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. I den mån det inte med kravet på kostnadstäckning går att lämna en viss bygd den trafikservice som från samhällets synpunkt är rimlig, bör ersättning till trafikföretaget utgå av allmänna medel.

För att få en mjuk övergång till det nya systemet har reformåtgärderna samordnats i ett handlingsprogram uppdelat i tre etapper. Den första etap­ pen avses skola genomföras den 1 juli 1964 och den andra den 1 juli 1966. Riktpunkten för genomförandet av den tredje reformetappen skall vara den 1 juli 1968. Eu särskild delegation med representanter för bl. a. transport-

1—Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 saml. Nr 191

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

konsumenter och trafikutövare skall tillsättas för att följa upp genomfö­

randet av handlingsprogrammet.

I den första reformetappen föreslås i fråga om godstrafiken på landsväg

att gällande regleringssystem skall uppmjukas huvudsakligen genom en

mindre restriktiv tillståndsgivning. Normerande vid tillståndsgivningen

skall vara en årlig ökning med 15 procent av den samlade lastförmågan

hos fordon i beställningstrafik för godsbefordran. Dessutom föreslås vissa

transporter skola helt undantagas från tillämpning av yrkestrafik förord-

ningens bestämmelser eller från däri föreskriven behovsprövning. I den

andra reformetappen avses restriktiviteten i tillståndsgivningen bli ytter­

ligare mildrad. Vidare skall bl. a. tillstånd till transporter med lättare last­

bilar, vissa specialbilar in. m. kunna meddelas utan behovsprövning. I den

tredje reformetappen torde all behovsprövning för godstransporter på

landsväg kunna slopas.

I fråga om persontrafiken på landsväg föreslås bl. a. att samåkning i van­

liga personbilar till och från arbetsplatser och skolor helt undantages från

tillståndstvång. Det ersättningssystem som sedan några år tillämpas för

icke lönsam enskild eller kommunal busslinjetrafik på landsbygden utvid­

gas — för att skapa en likvärdig trafikservice inom olika bygder — till att

gälla även sådan trafik, som bedrives av staten och statsägda bolag.

Av avgörande betydelse för att nå en samhällsekonomiskt riktig trafik-

uppdelning är att järnvägarna befrias från olika ekonomiskt belastande för­

pliktelser. I den mån dylika förpliktelser alltjämt kommer att kvarstå bör

ersättning utgå som helt täcker därigenom uppkommande kostnader. I

propositionen föreslås därför bl. a. grunder för ersättningen till SJ för drift

av icke lönsamma järnvägslinjer. Denna ersättning som populärt uttryckt

utgör ett slags »kollektivbiljett» för resor och transporter som staten köper

av SJ på de trafiksvaga linjerna, föreslås skola utgå fr. o. m. första reform-

etappen.

I propositionen föreslås vissa riktlinjer för trafikinvesteringarna och olika

förslag framlägges för att främja en rationell samordning av dessa investe­

ringar i syfte att därmed skapa ett transportsystem, där de olika trafik-

anläggningarna och transportmedlen på ett optimalt sätt kompletterar var­

andra. En speciell sakkunnigutredning skall tillsättas för att göra en översyn

av 1957 års vägplan, därvid behovet av en samordning mellan trafildeds-

byggandet i städerna och vägutbyggnaden på landsbygden skall särskilt

beaktas. För SJ :s del förutsättes en fortsatt koncentration av verksam­

heten genom nedläggningen av trafiksvaga järnvägslinjer och samtidigt

härmed en upprustning av för framtiden bestående järnvägslinjer. För

medverkan till en lösning av de speciella problem, som sammanhänger

med den kollektiva närtrafiken i Stor-Stockholm, skall en statlig förhand-

lings- och utredningsman tillsättas. Vidare behandlas investerinssverksam-

O

heten inom sjöfarten och luftfarten.

Slutligen aviseras i propositionen en utredning rörande den transport-

ekonomiska och trafiktekniska forskningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

3

Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig

automobiltrafik m. m.

Härigenom förordnas, att 1, 2, 5, It och 12 §§, 23 § 1 mom., 29 § 1 mom.,

32 § 1, 2, 3 och 6 mom. samt 41 § förordningen den 25 oktober 1940 an­ gående yrkesmässig automobiltrafik m. m.1 skola erhålla ändrad lydelse på

sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1

Med yrkesmässig — ■— --------------- nedan stadgas. Vad om automobil är i denna för- Vad om automobil är i denna för­ ordning stadgat skall i tillämpliga ordning stadgat skall i tillämpliga delar gälla jämväl i avseende å mo- delar gälla jämväl i avseende å trak- torcykel och traktortåg. vortåg.

2

Från tillämpning-------------------------1) transporter med----------------------

2) transporter uteslutande av mjölk, mjölkprodukter, ägg, socker­ betor eller betmassa ävensom trans­ porter uteslutande av slaktdjur till slakteri;

§■

förordning undantagas: - eller sjukvårdsanstalt;

2) befordran vid färd med personautomobil till eller från egen arbets­ plats av högst fyra passagerare på väg till eller från arbetsplats, därvid med arbetsplats likställes skola eller annan lokal för undervisning;

3) transporter av mjölk, mjölkpro­ dukter och ägg;

i) transporter till förädlingsin­ dustri av sockerbetor, potatis, grön­ saker, frukt och bär samt från sådan industri av betmassa, betfor, melass, slamkalk, pulpa, drank och kokt fo­ derpotatis, ävensom transporter till slakteri av slaktdjur;

1 Senaste lydelse av 2 § se 1958:226; av 5 §, 29 § 1 mom. och 41 § se 1951:653; av 11 § se 1957:474; av 12 § se 1948: 406; av 32 § 3 mom. se 1948:755; samt av 32 § 6 mom. se 1954:206.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

(Nuvarande lydelse)

3) transporter med sådan cykel

med hjälpmotor, för vilken registre-

ringsplikt icke föreligger;

4) transporter avseende uteslu­

tande bärgning och bogsering av ska­

dade fordon med automobil, som är

särskilt inrättad för dylikt ändamål

(bärgningsbil).

Därest beträffande —------------------

(Föreslagen lydelse)

5) transporter av snö och is i sam­

band med snöröjning ävensom trans­

porter, vilka uteslutande avse renhåll­

ningen;

6) transporter med traktortåg i

skogsbruket av runt, bilat, kluvet, fli­

sat och kolat virke, under förutsätt­

ning, i fråga om transport som fram­

går på väg, att traktorn är försedd

med gummihjul och att traktortåget

ej fram föres längre vägsträcka än 15

kilometer;

7) transporter avseende uteslu­

tande bärgning och bogsering av for­

don med automobil, som är särskilt

inrättad för dylikt ändamål (bärg­

ningsbil).

därtill förordnat.

5

§•

Yrkesmässig trafik------------------------- tillstånd (trafiktillstånd).

Trafiktillstånd skall—------------------- släpfordon befordras.

Släpfordon, som—--------------------yrkesmässig trafik.

Tillstånd att bedriva linjetrafik å Tillstånd att bedriva linjetrafik å

vägsträcka, som är belägen i mer än vägsträcka, som är belägen i mer än

ett län, eller mellan orter inom skil- ett län, eller mellan orter inom skil­

da län eller att i beställningstrafik da län eller att i beställningstrafik

för godsbefordran använda lastaulo- för godsbefordran använda lastauto-

mobil med maximilast överstigande mobil med maximilast överstigande

4 500 kilogram eller att i sådan be- 6 500 kilogram eller att i sådan be­

ställningstrafik använda Iastautomo- ställningstrafik använda lastautomo-

bil jämte släpvagn, vilkas samman- bil jämte släpvagn, vilkas samman­

lagda maximilast överstiger 5 500 lagda maximilast överstiger 8 000

kilogram, meddelas av biltrafik- kilogram, meddelas av biltrafik­

nämnden.

nämnden.

Tillstånd att------------------------i staden.

I övriga------------------------skall förläggas.

5

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

11

§•

Utan hinder------------------------ avser tillstånd att uteslutande------------------------- från skola, att vid färd med personautomobil att medtaga passagerare vid färd till och från egen arbetsplats med- med personautomobil för egen råk-

taga uteslutande andra personer på ning, väg till och från arbetsplats,

att med — —--------------- viss vägsträcka, att för--- -------------------- eller godsbefordran,

att i________________eller personautomobil,

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

att utbyta lastautomobil eller släp- fordon, såvitt därigenom den största sammanlagda last, som enligt gäl­ lande trafiktillstånd må medföras å fordonen, icke höjes till mer än två och ett halvt ton eller eljest med mer än femton procent, eller

att jämlikt 20 § i linjetrafik för personbefordran medföra högst fem­ hundra kilogram gods eller i dylik trafik använda släpfordon för gods­ befordran, vars maximilast icke över­ stiger femhundra kilogram.

Tillstånd att vid färd med person­ automobil till och från egen arbets­ plats medtaga uteslutande andra per­ soner på väg till och från arbetsplats må, om och i den mån den tillståndsbeviljande myndigheten prövar an­ ledning därtill föreligga, förklaras gälla utan skyldighet att iakttaga stadgandena i 25 § 1 mom. och 27 §. Under enahanda förutsättning må ock tillstånd att för en tid av högst sex månader bedriva beställningstrafik för godsbefordran eller att för samma tid öka antalet automobilcr i dylik trafik förklaras gälla utan skyldighet att iakttaga stadgandena i 27 §.

att utbyta lastautomobil eller släp­ fordon, såvitt därigenom den största sammanlagda last, som enligt gäl­ lande trafiktillstånd må medföras å fordonen, icke höjes till mer än två och ett halvt ton eller eljest med mer än femton procent,

att jämlikt 20 § i linjetrafik för personbefordran medföra högst fem­ hundra kilogram gods eller i dylik trafik använda släpfordon för gods­ befordran, vars maximilast icke över­ stiger femhundra kilogram, eller

att utföra transporter i fall som sägs i 12 § andra stycket.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Trafiktillstånd må

Trafiktillstånd må----------------------

Tillståndet skall ställas å viss fy­

sisk eller juridisk person samt upp­

taga de villkor och bestämmelser,

som prövas nödiga. Tillstånd till be-

ställningstrafik må dock meddelas

juridisk person allenast om särskilda

skäl därtill äro. Därest förhållandena

därtill föranleda, bör tillståndet be­

gränsas att omfatta vissa slag av

transporter eller viss kortare tid.

Beträffande linjetrafik skall, såvida

ej särskilda omständigheter till an­

nat föranleda, föreskrivas, att tra­

fiken skall framgå å viss vägsträcka.

Tillstånd till linjetrafik bör i erfor­

derlig utsträckning upptaga före­

skrift om skyldighet att driva sam-

12

§.

- övrigt lämplig.

Prövning av trafikens behövlighet

skall ej ske, då ansökan om trafiktill­

stånd avser

1) rätt för aktiebolag, handelsbo­

lag eller ekonomisk förening, vars

samtliga delägare eller medlemmar

visats ha behov av godstransporter

för egen rörelse och vars huvudsak­

liga ändamål är att tillgodose dessa

behov, att uteslutande för delägarnas

eller medlemmarnas räkning i be-

ställningstrafik utföra dylika trans­

porter med lastautomobil, vars maxi-

milast ej överstiger 6 500 kilogram,

eller med lastautomobil jämte släp­

fordon, vilkas sammanlagda maxi-

milast ej överstiger 8 000 kilogram;

2) rätt att, i omedelbart samband

med befordran av mjölk på uppsam-

lingslinje, transportera fyllnads- och

returgods.

befinnes lämplig.

Tillståndet skall ställas å viss fy­

sisk eller juridisk person samt upp­

taga de villkor och bestämmelser,

som prövas nödiga. Tillstånd till be-

ställningstrafik i andra fall än som

avses i andra stycket 1) må dock

meddelas juridisk person allenast om

särskilda skäl därtill äro. Därest för­

hållandena därtill föranleda, bör till­

ståndet begränsas att omfatta vissa

slag av transporter eller viss kortare

tid. Beträffande linjetrafik skall, så­

vida ej särskilda omständigheter till

annat föranleda, föreskrivas, att tra­

fiken skall framgå å viss vägsträcka.

Tillstånd till linjetrafik bör i erfor­

derlig utsträckning upptaga före-

7

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

(Nuvarande lydelse)

trafik med anslutande järnvägs-, spårvägs- eller sjötrafikföretag samt om sättet för samtrafikens bedri­ vande.

(Föreslagen lydelse)

skrift om skyldighet att driva sam­ trafik med anslutande järnvägs-, spårvägs- eller sjötrafikföretag samt om sättet för samtrafikens bedri­ vande.

Tillstånd att medtaga passagerare vid färd med personautomobil för egen räkning må, därest ej särskilda omständigheter annat föranleda, för­ klaras gälla utan skyldighet att iakt­ taga stadgandena i 23, 25, 27 och 29 §§.

Tillstånd att för en tid av högst sex månader bedriva beställningstrafik för godsbefordran eller att för samma tid öka antalet automobiler i dylik trafik må, därest anledning fö­ religger därtill, förklaras gälla utan skyldighet att iakttaga stadgandena i 27 §.

23 §.

1 mom. Innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik är skyldig att mot ersättning enligt fastställd taxa samt under de villkor och enligt de bestämmelser i övrigt, som innehål­ las i denna förordning eller med stöd av densamma meddelats, ombesörja befordran av personer eller gods un­ der förutsättning,

a) att befordringen

b) att befordringen

c) att befordringen

d) att i-----------------

e) att eljest----------Myndighet, som-------Har i------------------------

1 mom. Innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik är, utom då tillståndet avser rätt som sägs i 12 § andra stycket 1), skyldig att mot er­ sättning enligt fastställd taxa samt under de villkor och enligt de be­ stämmelser i övrigt, som innehållas i denna förordning eller med stöd av densamma meddelats, ombesörja be­ fordran av personer eller gods under förutsättning, —- författningar förbjuden,

-------- - — -— yrkesmässig trafik, -----------------förmått avvärja,

annat föreskrivit,

för handen.

------- -— stadgad körskyldighet. å automobilen.

8

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

29 §.

1 mom. Utövare av------------------------meddelat trafiktillståndet.

Vad nu sagts skall icke gälla, då

tillståndet avser rätt som sägs i 12 §

andra stycket 1).

Kungl. Maj.ts proposition nr i91 år 1963

32 §.

1 mom. Yrkesmässig uthyrning —

Ansökan om sådant tillstånd skall

innehålla uppgift om ort, å vilken

rörelsen skall drivas, ävensom om

antalet av de automobiler, som äro

avsedda att användas i rörelsen; och

skola i övrigt föreskrifterna i 7 § 1

mom. i tillämpliga delar gälla.

2 mom. över ansökan skall läns­

styrelsen infordra yttranden på sätt

i 9 § 1 mom. närmare angives.

3 mom. Tillstånd må meddelas

allenast om rörelsen finnes behövlig

och i övrigt lämplig samt sökanden

skickad att handhava densamma.

Vad i 12 § tredje stycket samt 16 §,

17 § och 18 § 1 mom. är stadgat skall

i tillämpliga delar gälla i fråga om

uthyrningsrörelse.

Tillstånd kan-------

Innefattar beslut

Beslut om----------

------------------- skall drivas.

Ansökan om sådant tillstånd skall

innehålla uppgift om ort, å vilken

rörelsen skall drivas, ävensom om

antalet av de automobiler, som äro

avsedda att användas i rörelsen; och

skola i övrigt föreskrifterna i 7 § 1

mom. i tillämpliga delar gälla. Skyl­

dighet att uppgiva antalet automo­

biler skall dock ej föreligga i fall som

sägs i 3 mom. andra stycket.

2 mom. över ansökan skall läns­

styrelsen infordra yttranden på sätt

i 9 § 1 mom. närmare angives, dock

att infordrande av yttranden må in­

skränkas eller underlåtas i fall som

sägs i 3 mom. andra stycket.

3 mom. Tillstånd må meddelas

allenast om rörelsen finnes behövlig

och i övrigt lämplig samt sökanden

skickad att handhava densamma.

Prövning av rörelsens behövlighet

skall ej ske, då ansökan avser till­

stånd till uthyrning av personauto-

mobil eller av lastautomobil, vars to­

talvikt ej överstiger 3 500 kilogram.

Vad i 12 § fjärde stycket samt 16 §,

17 § och 18 § 1 mom. är stadgat skall

i tillämpliga delar gälla i fråga om

uthyrningsrörelse.

------- ej överklagas.

--------------vederbörande polismyndighet.

— med beslutet.

9

Kungl. Maj ds proposition nr 191 år 1963

(Nuvarande lydelse)

6 mom. Automobil må icke i ut-

hyrningsrörelse tillhandahållas an­

nan person såsom förare än den, som

styrker sig innehava gällande kör­

kort för automobil och hava uppnått

21 års ålder; dock må sådan cykel

med hjälpmotor, för vilken registre-

ringsplikt icke föreligger, tillhanda­

hållas förare utan hinder av att den­

ne icke innehar körkort.

Förhyrd automobil må icke föras

av någon, som icke fyllt 21 år.

Annorstädes än

(Föreslagen lydelse)

6 mom. Automobil må icke i ut-

hyrningsrörelse tillhandahållas an­

nan person såsom förare än den, som

styrker sig innehava gällande kör­

kort för automobil och, då fråga är

om lastautomobil, vars totalvikt

överstiger 3 500 kilogram, eller om-

nibus, visar sig hava uppnått 21 års

ålder.

Förhyrd lastautomobil, vars total­

vikt överstiger 3 500 kilogram, och

förhyrd omnibus må icke föras av

någon, som icke fyllt 21 år.

anlitad person.

41 §.

Uttrycken automobil, personauio- Uttrycken väg, automobil, person-

mobil, omnibus, lastautomobil, mo- automobil, omnibus, lastautomobil,

torcykel, traktor, släpfordon, maxi- traktor, släpfordon, maximilast, to-

milast och hemort användas i denna talvikt och hemort användas i denna

förordning i samma bemärkelse som förordning i samma bemärkelse som

motsvarande beteckningar i vägtra- motsvarande beteckningar i vägtra­

fikförordningen.

fikförordningen.

Med traktortåg------------------------ tillkopplat släpfordon.

Med polismyndighet----------------------- i orten.

Den befattning------------------------tillkomma poliskammaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1964 men skall äga giltighet re­

dan dessförinnan med avseende på åtgärder som erfordras för tillämpningen

därefter.

De äldre bestämmelserna skola alltjämt äga tillämpning beträffande för­

hållanden, som hänföra sig till tiden före ikraftträdandet av denna förord­

ning.

1* —Biliang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 191

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet å Stockholms slott den 18 oktober 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Skoglund, Edenman,

Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund anmäler

— efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter — fråga om

riktlinjer för den statliga trafikpolitiken m. m. och anför därvid följande.

I. Inledning

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 5 juni 1953 uppdrog då­

varande chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Andersson,

den 18 juni samma år åt särskilda utredningsmän att inom departementet

verkställa en översyn av riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. Utred­

ningen borde företaga en prövning av hela det trafikpolitiska problemet och

därvid söka komma fram till en avvägning, som möjliggjorde en ändamåls­

enlig användning och samordning av de skilda transportmedlen. Målet borde

vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörj-

ning till lägsta möjliga kostnader och under former, som medgav företags-

mässig effektivitet och sund utveckling av transportapparaten.

Utredningen, som antagit benämningen 1953 års trafikutredning, har den

9 maj 1961 avgivit betänkandet Svensk Trafikpolitik I med förslag till rikt­

linjer för den statliga trafikpolitiken (SOU 1961: 23) jämte därtill hörande

bilagor Svensk Trafikpolitik II (SOU 1961: 24).

Vid avgivandet av detta betänkande bestod utredningen av generaldi­

rektören E. O. H. Grafström, tillika ordförande, ledamoten av riksdagens

andra kammare, åkeriägaren P. E. Asp, dåvarande kanslirådet, direktören

B. O. Dillén, tillika huvudsekreterare, statssekreteraren N. J. Hörjel, leda­

moten av riksdagens andra kammare, direktören G. N. Kollberg, filosofie

doktorn R. A. Meidner, ledamoten av riksdagens första kammare, banko­

fullmäktige R. V. Persson, dåvarande ledamoten av riksdagens första kam­

mare, häradsdomaren P. O. Pålsson, ekonomidirektören E. A. Sjöberg samt

bruksdisponenten K. Hj. Åselius.

11

Efter remissbehandling av nämnda betänkande har utredningen den 27

juni 1962 avgivit betänkandet Svensk Trafikpolitik III med förslag till plan

för liberalisering av den yrkesmässiga lastbils- och traktortågstrafiken

m. m. (SOU 1962: 35). Före avgivandet av detta betänkande hade Meidner

erhållit entledigande från sitt ledamotskap och agronomi licentiaten C.-E.

T. Odhner förordnats att i hans ställe vara ledamot av utredningen.

Över trafikutredningens betänkanden I—III har yttranden inhämtats

från följande myndigheter och organisationer: chefen för försvarsstaben,

arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, civilförsvarsstyrelsen, ge­

neralpoststyrelsen, järnvägsstyrelsen, järnvägsrådet, väg- och vattenbygg­

nadsstyrelsen, luftfartsslyrelsen, sjöfartsstyrelsen, statens biltrafiknämnd,

statens trafiksäkerhetsråd, statskontoret, statistiska centralbyrån1, riksre­

visionsverket, domänstyrelsen, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens

jordbruksnämnd, kommerskollegium, överstyrelsen för ekonomisk försvars­

beredskap, näringsfrihetsrådet, statens pris- och kartellnämnd, överståthål-

1 arämbetet, samtliga länsstyrelser, statspolisintendenten, Svenska stadsför­

bundet1, Svenska landskommunernas förbund, Sveriges allmänna sjöfarts-

förening1, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Landsorga­

nisationen i Sverige, Svenska järnvägsföreningen, Folkrörelsernas motorför­

bund1, Föreningen Sveriges inrikessjöfart, Handelsanställdas förbund, Koo­

perativa förbundet1, Riksförbundet Landsbygdens folk, Statstjänstemännens

riksförbund2, Svenska järnvägsmannaförbundet, Svenska droskbilägareför-

bundet, Svenska lasttrafikbilägareförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen,

Svenska mejeriernas riksförening u. p. a., Svenska omnibusägareförbundet,

Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet, Svenska transportarbetare­

förbundet, Sveriges biluthyrares riksförbund1, Åkeriföretagarnas central­

förening i Stockholm, kommittén för näringslivets lokalisering, 1959 års

flygutredning, Skogsbrukets motortransportkommitté, Scandinavian Airlines

System1 samt Linjeflyg aktiebolag.1 Härjämte har Sveriges grossistförbund,

Sveriges köpmannaförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges hantverks-

och industriorganisation och Sveriges lantbruksförbund (näringsorganisa-

tionerna) samt Kungl. automobil klubben, Motorbranschens riksförbund, Mo­

torförarnas helnykterhetsförbund, Motormännens riksförbund, Svenska

droskbilägareförbundet, Svenska lasttrafikbilägareförbundet, Svenska om­

nibusägareförbundet och Svenska vägföreningen (motororganisationerna)

avgivit gemensamma yttranden över betänkandena I—II. I näringsorganisa-

tionernas gemensamma yttrande över betänkande III har även Handelskain-

rarnas nämnd och Skogsbrukets motortransportkommitté deltagit. I motor­

organisationernas gemensamma yttrande över betänkande III har Kungl.

automobil klubben, Motormännens riksförbund och Motorförarnas helnyk­

terhetsförbund deltagit. Vidare har i ärendet inkommit vissa skrivelser.

Kungi. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

1 Har endast avgivit yttrande över betänkandena I—II.

8 Har endast avgivit yttrande över betänkande III.

12

I detta sammanhang vill jag även anmäla att jag den 30 september 1960

med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande tillkallat generaldirektören G. E.

Vahlberg, tillika ordförande, ledamöterna av riksdagens andra kammare,

lantbrukaren J. M. Antonsson och plåtslagaren H. V. Bengtsson, ledamoten

av riksdagens första kammare, socialvårdsassistenten P. Jacobsson, leda­

moten av riksdagens andra kammare, ombudsmannen N. R. Johansson, hov­

rättsrådet, numera regeringsrådet A. H. V. Körlof samt ledamoten av riks­

dagens andra kammare — numera andre vice talmannen — godsägaren,

greve T. G. A. von Seth, att såsom sakkunniga verkställa översyn av väg-

lagstiftningen. De sakkunniga, vilka antagit benämningen 1960 års vägsak-

kunniga, har den 25 april 1962 avlämnat delbetänkandet Avgiftsbelagda tra­

fikanläggningar (SOU 1962:26).

Över detta betänkande har yttranden avgivits av arbetsmarknadsstyrelsen,

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, riksrevisionsverket, samtliga länsstyrelser,

Svenska stadsförbundet, Svenska landskommunernas förbund, Sveriges lant-

bruksförbund, Tjänstemännens centralorganisation, Landsorganisationen i

Sverige, Länsvägnämndernas förbund och Riksförbundet Landsbygdens

folk. Vidare har gemensamt yttrande avgivits av Handelskamrarnas nämnd,

Sveriges grossistförbund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges industriför­

bund, Sveriges hantverks- och industriorganisation, Sveriges lantbruksför-

bund och Skogsbrukets motortransportkommitté (näringsorganisationerna).

Gemensamt yttrande har ävenledes avgivits av Kungl. automobil klubben,

Motorförarnas helnykterhetsförbund, Motormännens riksförbund, Svenska

droskbilägareförbundet, Svenska lasttrafikbilägareförbundet och Svenska

omnibusägareförbundet (motororganisationerna).

Jag anhåller nu att till behandling få taga upp frågan om riktlinjerna för

den statliga trafikpolitiken och därmed sammanhängande spörsmål även­

som frågan om avgiftsbelagda trafikanläggningar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

13

II. Allmänna riktlinjer för trafikpolitiken

Trafikutredningen

Läget på transportmarknaden

Såsom bakgrund till bedömningen av mål och medel för den statliga tra­ fikpolitiken har trafikutredningen redovisat den aktuella trafiksituationen inom olika trafikgrenar samt de tecken på bristande trafikekonomisk ba­

lans som kommit till synes.

Järnvägarnas naturliga monopolställning fram till bilismens genombrott medförde att deras verksamhet i många avseenden underkastades särskild statlig kontroll och att de fick särskilda skyldigheter. Den ekonomiska mål­ sättningen har varierat men har för SJ hittills i stort sett varit att taxorna skall sättas så, att det ekonomiska utfallet ger utrymme för såväl erforder­ liga avskrivningar för förnyelse av materiel och anläggningar som förränt­ ning av det bokförda statskapitalet. Vidare har järnvägarna ålagts att hålla i tid och rum enhetliga taxor. Monopolställningen har sålunda föranlett statligt inflytande på taxesättningen. Nedläggning av driften på icke lön­ samma järnvägslinjer fick ske endast med särskilt medgivande av Kungl.

Maj :t. Dessa och övriga för järnvägarna gällande förpliktelser härledde sig, åtminstone för SJ :s del, ur statsmakternas önskemål att via järnvä- garna öva inflytande på den ekonomiska och näringspolitiska utvecklingen i landet. Monopolet gav möjlighet att bygga upp järnvägstaxorna på sådant sätt, att transportavgifterna på vissa järnvägslinjer och för visst gods be­ tydligt översteg driftkostnaderna, varigenom de av staten pålagda ej fore- tagsmässigt motiverade förpliktelserna kunde fullgöras utan finansiell

hjälp från statens sida.

Upphör det naturliga monopolet utan att ersättas av ett på regleringsåt­ gärder uppbyggt monopol, försvinner förutsättningarna att bibehålla den angivna taxekonstruktionen såsom medel att få rörelsen att gå ihop vid bibehållna förpliktelser. Under de senaste fyrtio åren har järnvägarnas na­ turliga monopol successivt inskränkts, utan att deras förpliktelser på någon mera väsentlig punkt avlyfts. I dag står järnvägarna beträffande större delen av verksamheten i direkt konkurrens med landsvägstransportmedlen och beträffande persontrafiken även med flyget.

Den trafikavledning, som drabbat järnvägarna, är en naturlig följd darav, att alternativa transportmöjligheter uppstått och utvecklats samt att järn­ vägarnas möjligheter att anpassa sig till den nya konkurrenssituationen hämmats av deras från monopol tiden kvarstående förpliktelser. Men trafik- avledningen belyser också trafikefterfrågans förskjutning från allmänna och kollektiva transportmedel till privata och individuella sådana en

14

företeelse, som särskilt från och med 1950-talet med dess starka expansion

av den privata motorismen medfört betydande anpassningssvårigheter inte

blott för järnvägarna utan också för annan allmän trafiktjänst.

Bilismen har å sin sida sedan 1920-talet varit föremål för trafikpolitiska

tillståndsregleringar av olika slag. Motivet härtill har bl. a. varit strävan

att reglera den inbördes konkurrensen inom landsvägstrafiken. Vidare har

syftet varit att bereda järnvägarna ett visst skydd för att därigenom under­

lätta för dem att fortsätta verksamheten med de inslag av icke företagseko­

nomisk karaktär som finns. Tillståndsregleringen av den yrkesmässiga bil­

trafiken har sålunda lett till en viss avskärmning av konkurrensen mellan

bil och järnväg och har därjämte berett väg för vissa monopolbildningar på

lastbilssidan.

Under tiden efter 1945 har den privata (icke yrkesmässiga) lastbilstrafi-

ken genomgått en mycket kraftig expansion. Till avsevärd del kan denna

utveckling ha naturliga och trafikekonomiskt motiverade förklaringar. Det

är emellertid sannolikt, att den delvis också har sin orsak i en restriktiv

tillståndsgivning på den yrkesmässiga biltrafikens område.

Den privata personbilismen har i stort sett inte varit föremål för trafik­

politiska tillståndsregleringar. Buss- och drosktrafiken har däremot i hu­

vudsak behandlats analogt med den yrkesmässiga lastbilstrafiken. Den i det

föregående nämnda trafikavledningen från den allmänna trafiktjänstens oli­

ka grenar har emellertid medfört ökande svårigheter för trafikföretagen inom

buss- och drosktrafiken att med bibehållande av kvantitativt och kvalitativt

tillfredsställande transportstandard få rörelsen att gå ihop.

Beträffande de hittills vidtagna trafikpolitiska åtgärderna inom land­

transportmedlens område framhåller trafikutredningen sammanfattningsvis

att enighet torde råda därom, att dessa åtgärder inte lett fram till åsyftad

balans inom transportapparaten.

Inrikesflygets konkurrensförhållande till landtransportmedlen präglas

av dess befordringskvalitativa företräden, men också av den omständig­

heten, att civilflyget inte behövt helt täcka sina samhällsekonomiska

kostnader samtidigt som den yrkesmässiga luftfarten åtnjutit stor frihet i

sin taxesättning. Vidare har det reguljära inrikesflyget i sin nuvarande ge­

staltning ett faktiskt monopol på sina flyglinjer. Någon reell motsvarighet

till de förpliktelser, som åvilar järnvägarna, föreligger däremot ej inom

inrikesflyget.

Land- och lufttransportmedlens konkurrensförhållanden påverkas inte i

nämnvärd grad av den inrikes sjöfarten. Trots detta har denna trafikgren

svårigheter att hävda sig i konkurrensen. Detta förhållande har lett till att

befraktarna och ägarna av det mindre tonnaget eftersträvat inbördes pris-

överenskommelser. Det förhållandet att utländska fartyg med vissa undan­

tag har rätt att driva kustfart i Sverige har dock verkat sänkande på frakt­

nivån i dessa överenskommelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

15

Den framtida trafikutvecklingen

Såsom ytterligare underlag för en prövning av det trafikpolitiska proble­

met redovisar trafikutredningen prognoser rörande den framtida trafik­

utvecklingen. Beträffande persontrafiksektorn har utredningen först presen­

terat de i den av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framlagda vägplanen för

Sverige (SOU 1958: 1 och 2) redovisade prognoserna för utvecklingen fram

till år 1975. I vägplanen lades den förväntade konsumtionsutvecklingen i

förening med bl. a. tillväxt av arbets- och serviceresor samt ökad fritid till

grund för antagande, att det totala inrikes persontrafikarbetet i personkilo­

meter räknat kunde under överblickbar framtid väntas öka med 4,5 å 6

procent per år samt omkring år 1965 få en omfattning av 40 å 50 miljarder

och omkring år 1975 av 60 å 70 miljarder personkilometer.

Till helt väsentlig del beräknades den antagna framtida ökningen av den

totala persontrafiken komma att falla på de individuella transportmedlen,

främst personbilarna. Beträffande järnvägarnas persontrafik kunde tyngd­

punkten förväntas komma att alltmer förskjutas mot långväga resor. För-

ortstrafiken vid de större städerna, särskilt Stockholm, väntades dock fort­

sätta att öka. I fråga om inrikesflyget räknades med en fortsatt expansion,

medan busstrafiken totalt sett förutsattes hålla sig i huvudsak oförändrad.

Den sålunda prognosticerade utvecklingen av persontrafikarbetet framgår

av följande tablå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

I 1957 års vägplan angiven prognos rörande det inrikes per­

sontrafikarbetets utveckling

Transportmedel

Miljarder personkilometer år

1955

1965

1975

Kollektiva transportmedel (järn­

väg, spårväg, busslinjer, sjöfart

10,6

10 å 13

10 å 13

Individuella transportmedel (per­

sonbilar och motorcyklar).............

14,9

30 å 35

50 å 60

Summa

25,5

40 å 45

60 å 70

Till grund för denna prognos låg beträffande privatmotorismen en prognos

rörande bl. a. personbilsantalets utveckling, vilken för år 1965 räknade med

1,4 å 1,6 miljoner och för år 1975 med 2,3 å 2,4 miljoner personbilar.

Beträffande personbilsantalets framtida utveckling redovisar trafikutred­

ningen även en av Industriens utredningsinstitut verkställd prognos, som

efter justering i november 1960 förutser ett personbilsbestand ar 1975 om

2,6 miljoner fordon, motsvarande 316 personbilar per 1 000 invånare.

Efter samråd med trafikutredningen har järnvägsstyrelsen verkställt

vissa beräkningar rörande resekonsumtionens utveckling och fördelning på

individuella och kollektiva transportmedel fram till år 1980. Enligt järn-

16

vägsstyrelsens prognos kan den kollektiva persontrafiken totalt sett år 1980

väntas bli av ungefär samma storlek som under 1957. Den kollektiva person­

trafikens andel av den totala privata resekonsumtionen kan vidare under

20-årsperioden väntas sjunka från nuvarande 20 å 25 procent till storleks­

ordningen 10 procent.

Järnvägsstyrelsen har vidare på basis av uppgifter rörande det av SJ år

1957 utförda persontrafikarbetets fördelning på olika avståndsklasser och

en diskussion av de sannolika förändringarna inom dessa verkställt en be­

dömning av huvuddragen i den framtida persontrafikutvecklingen på järn­

vägsområdet. I denna bedömning räknar järnvägsstyrelsen bl. a. med att

den totala lokaltrafiken i och kring de tre största städerna skall öka i

ungefär samma takt som befolkningen och att järnvägen kommer att ha

minst samma relativa andel av denna trafik år 1980 som år 1957. Beträf­

fande lokalresor till och från övriga större tätorter räknar man med ökat

befolkningsunderlag men minskad relativ resefrekvens. Beträffande lokal­

resor till och från de mindre tätorterna och inom glesbygderna förutsätter

järnvägsstyrelsen att personbilismens expansion m. m. skall leda till att

trafiken minskar och i vissa fall helt upphör. I övrigt räknar styrelsen med

att järnvägstrafiken skall påverkas mer eller mindre negativt av person-

bihsmens utveckling i avståndsklasserna upp till 300 km, men att trafiken

på längre avstånd, trots privatbilismens och flygtrafikens ökning, skall

kunna ha samma volym år 1980 som år 1957.

Sammanfattningsvis skulle järnvägarnas persontrafik enligt prognosen

komma att utvecklas på följande sätt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Av järnvägsstyrelsen i juni 1960 gjord, prognos avseende järn­

vägarnas persontrafik dr 1980

Avståndsklass, km

Personkilometer

i % av 1957

års trafik

i absoluta tal,

miljarder

procentuell

fördelning

1—49..........................

70

1,1

22

50—99...................

50

0,3

6

100—299.......................

100

1,1

23

över 299 ..........................

100

2,4

49

Totalt

87

4,9

100

Beträffande den framtida utvecklingen av den inrikes reguljära luftfar­

ten har 1959 års flygutredning på trafikutredningens hemställan under

hand lämnat vissa preliminära uppgifter. Enligt dessa kunde den inrikes

reguljära luftfarten — som exklusive inrikessträckor av internationella lin-

jer år 1959 omfattade ca 368 000 passagerare och ca 140 miljoner personkm

— förväntas i avseende å passagerarantal öka med ca 70 procent till år

1965 och ca 155 procent till år 1970. Detta innebär ett passagerarantal år

17

1965 om ca 630 000 och år 1970 om ca 940 000. Dessa uppgifter avser endast reguljär inrikes luftfart till och från Stockholm. Vissa senare inom luftfarts- styrelsen gjorda beräkningar avseende all reguljär inrikes luftfart tyder på att antalet passagerare i denna trafik skulle uppgå till ca 845 000 år 1965 och till 1 334 000 år 1970.

I fråga om trafikutvecklingen inom godstrafiksektorn redovisar trafik­ utredningen dels i 1957 års vägplan framlagda prognoser och dels inom järnvägsstyrelsen år 1960 gjorda prognoser.

I 1957 års vägplan antogs en framtida årlig tillväxt av godstransport­ arbetet på järnväg, lastbilar och fartyg om 4 å 5 procent komma att äga rum. På grundval härav beräknades det totala inrikes godstransportarbetet med ifrågavarande transportmedel till 25 å 30 miljarder tonkm omkring år 1965 samt 40 ä 50 miljarder tonkm omkring år 1975.

Mot bakgrunden bl. a. av den dittills registrerade trenden i lastbilarnas transportarbete räknades i vägplanen — under förutsättning att hinder av legislativ, skatteteknisk och annan art ej restes — med en framtida årlig ökning om 7 å 10 procent av lastbilarnas transportarbete, innebärande en total trafikprestation med lastbilar av 10 ä 13 miljarder tonkm omkring år 1965 och 20 å 30 miljarder tonkm omkring år 1975. En allmän förutsättning för denna utveckling angavs vara att vägplanen realiserades i takt med näringslivets och lastbilstrafikens behov. I vad avser transportarbetets för­ delning på olika slag av transportmedel innebar prognosen, att från hälften till två tredjedelar av det totala inrikes godstransportarbetet omkring år 1975 skulle utföras på landsväg.

Järnvägsstyrelsens prognos avser fjärrgodstrafikens omfattning under 20-årsperioden 1961—1980, exklusive transporter av lapplandsmalm. Vid uppskattningen av den totala framtida fjärrtrafikefterfrågan har förutsatts, att produktionen kommer att öka med i genomsnitt 3 procent per år, d. v. s. i ungefär samma takt som under 1950-talet. Styrelsen räknar med att den genomsnittliga ökningen också av fjärrtrafikefterfrågan kommer att bli 3 procent per år.

Järnvägsstyrelsens bedömning av hur stor del utav den framtida fjärr­ trafikefterfrågan, som järnvägarna kunde komma att tillgodose, har i vad SJ angår baserats bl. a. på antagandet, att av styrelsen uppgjort rationali- seringsprogram realiseras samt att påbörjat arbete med att åstadkomma större likställdhet mellan de olika transportmedlen i fråga om konkurrens­ betingelserna slutföres under 1960-talet, allt åtgärder som direkt eller in­ direkt kan väntas avsevärt förbättra järnvägens konkurrensmöjligheter.

Styrelsen har såsom en minimiprognos räknat med att järnvägen behåller sin relativa andel av fjärrtrafikarbetet (alt. 1), d. v. s. får en med i genom­ snitt 3 procent per år ökad fjärrgodstrafik. Såsom ett hypotetiskt maximi- alternativ har antagits att hela ökningen av fjärrgodstrafiken i Sverige ombesörjes på järnväg och att därmed övriga transportmedels fjärrtrafik- arbete blir till sin storlek oförändrat under prognosperioden (alt. 2).

Kungl. Maj.ts proposition, nr 191 år 1963

18

Under angivna förutsättningar skulle den totala fjärrgodstrafiken och

på SJ fallande del därav utvecklas på följande sätt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Av järnvägsstyrelsen i juni 1960 gjord, prognos rörande det

inrikes godstransportarbetet i fjärrtrafik (exkl. transporter av

lapplandsmalm )

År

Miljarder tonkm

Totalt

Därav på statens järnvägar

alt. 1

alt. 2

1957..................................

12

7

7

1960..................................

13

8

8

1965..................................

15

9

10

1970..................................

18

10

12

1975..................................

21

12

15

1980..................................

24

14

18

Enligt denna prognos skulle alltså den totala fjärrgodstrafiken under den

kommande 20-årsperioden komma att fördubblas. SJ :s fjärrgodstrafik skulle

enligt alt. 1 likaså komma att fördubblas och vid alt. 2 öka med 160 procent.

Allmänna synpunkter på trafikpolitiken

I direktiven för trafikutredningen har angivits att målet för trafikpoli­

tiken bör vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande trans­

portförsörjning till lägsta möjliga kostnader och under former, som medger

företagsmässig effektivitet och sund utveckling av transportapparaten. Det

innehåll trafikutredningen givit åt den sålunda formulerade allmänna mål­

sättningen och den bedömning utredningen gjort av dess olika led redovisas

närmare i det följande.

Vid sina trafikpolitiska åtgöranden bör samhället acceptera den förut­

sedda utvecklingen på bilismens område. Denna utveckling bör i princip

styras av den naturliga faktor, som består däri att varje trafikgren arbetar

under korrekta kostnadsansvarighets- och konkurrensbetingelser, vilket bl. a.

innebär att varje transportmedel svarar för de kostnader som det åsamkar

det allmänna.

Läget på transportmarknaden och de utvecklingstendenser, som där gör

sig gällande, ger enligt trafikutredningen klart vid handen, att den hittills

förda statliga trafikpolitiken inte utan väsentliga förändringar kan leda till

det i utredningsdirektiven angivna målet. Skall en tillfredsställande trans-

portförsörjning till lägsta möjliga kostnader och en sund utveckling av tra­

fikapparaten åstadkommas, är det angeläget att trafikpolitiken stimulerar en

uppdelning av transporterna de olika trafikgrenarna emellan i överensstäm­

melse med deras reella kostnads- och kvalitetsförutsättningar.

Vid utformandet av en trafikpolitik, som bättre än den nuvarande fyller

19

de uppställda kraven, aktualiseras frågan, huruvida man för framtiden skall bygga vidare på och utvidga det system av tillståndsregleringar, som hittills nyttjats, i syfte att söka bättre ansluta den till lagstiftarens uppfattning om den eftersträvade trafikuppdelningen, eller om man skall söka åstadkomma en sådan ordning, att konkurrensen mellan transportmedlen direkt leder till önskad trafikuppdelning.

Det torde råda enighet om att den lösning är att föredra, som innebär ett mindre mått av regleringar och ett större mått av fritt utövad konkurrens. Hela den näringspolitiska diskussionen under de senaste decennierna torde också ha visat, att det i vårt land i princip råder enighet om att konkurrens i sunda former och under likartade utgångsbetingelser är en mäktig stimu­ lans till en progressiv ekonomisk utveckling.

Därför bör enligt trafikutredningen en sådan ordning eftersträvas, som direkt medger en effektiv konkurrens på transportmarknaden, såväl mel­ lan de olika trafikgrenarna som mellan trafikföretagen inom en och samma trafikgren. Vidare måste konkurrensen, för att kunna betecknas som effek­ tiv, bedrivas på i möjligaste mån lika villkor och inom ramen för dessa villkor gestaltas så fritt som möjligt. En sådan konkurrens utgör ett kraf­ tigt incitament till dels att trafiken söker sig till det transportmedel, som, när det på mest ändamålsenliga sätt tillgodoser trafikbehoven, samtidigt också drar de lägsta kostnaderna, dels att trafikrörelsen skötes effektivt.

En väsentlig och ofrånkomlig förutsättning för ett trafikpolitiskt system av den karaktär trafikutredningen sålunda förordar, är att största möjliga likhet i kostnads- och övriga konkurrensbetingelser råder mellan de olika transportmedlen. Enligt utredningsdirektiven kan vad landtransportmed­ len angår en sådan likhet mellan landsvägs- och järnvägstrafik åstadkom­ mas på i princip två olika sätt. Antingen kan man söka likställa biltrafiken med järnvägarna i fråga om arbetsvillkor och förpliktelser eller också kan man i möjligaste mån befria järnvägarna från deras speciella förpliktelser så att större jämställdhet med biltrafiken uppnås. Trafikutredningen anser för sin del mot bakgrunden av den redovisade principiella grunduppfatt­ ningen, att en sund utveckling av transportapparaten häst ernås genom att järnvägarna befrias från sina speciella förpliktelser, så långt detta är för­ enligt med kravet på upprätthållande av en tillfredsställande transportför­ sörjning för landets olika delar. Framförallt bör det vara möjligt att ta bort de förpliktelser, som endast är historiskt betingade. Endast till den del för­ pliktelser av hänsyn till den allmänna transportförsörjningen för framtiden måste bibehållas inom järnvägstrafiken, bör likställighetsåtgärder avseende biltrafiken komma i fråga.

En genomförd effektiv konkurrens kan emellertid i vissa fall vara ett otillräckligt medel att åstadkomma eu samhällsekonomiskt riktig trafikupp­ delning och en tillfredsställande transportförsörjning. Tveksamhet kan t. ex. råda, huruvida en på de reella transportkostnadsförutsättningarna baserad

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

20

konkurrens mellan ren yrkestransport, å ena, samt blandad egen- och yrkes-

transport, å andra sidan, kan säkerställas. Skulle särskilda åtgärder i detta

syfte erfordras, torde vissa praktiska möjligheter härtill föreligga t. ex. i

form av taxekontroll. Vidare nödvändiggör bedrivandet av en med drift­

bidrag upprätthållen persontrafik, att visst konkurrensskydd lämnas tra­

fiken i syfte att minimera driftbidraget. Även i fråga om nu totalt sett lön­

sam persontrafik kan visst skydd vara nödvändigt. Såväl i järnvägs- som

busslinjetrafik är det sålunda inte ovanligt att vissa tåglägenheter och buss­

turer är klart olönsamma. Dessa transportlägenheter upprätthålles emeller­

tid därför att de bedöms erforderliga ur servicesynpunkt. Det som bär upp

linjens ekonomi är ofta trafiken över veckosluten. Skulle sådan reguljär

persontrafik utsättas för konkurrens från bussar i beställningstrafik, vilka

insätts med sikte endast på att överta just den bärande delen av trafiken

men lämnar den olönsamma delen kvar åt linjeföretaget, skulle den re­

guljära trafiken löpa risk att bli olönsam, och fråga om nedläggning eller

om behov av driftbidrag kan därigenom uppkomma. Om den reguljära tra­

fikens transportlägenheter ur transportförsörjningssynpunkt måste bibe­

hållas, uppstår frågan huruvida den ur samhällsekonomiska synpunkter

bör beredas visst konkurrensskydd. Därvid kan exempelvis en inskränk­

ning i rätten att utöva beställningstrafik med buss aktualiseras.

Sammanfattningsvis anser trafikutredningen dock det främsta medlet att

nå det uppställda trafikpolitiska målet vara att göra en effektiv konkur­

rens på transportmarknaden möjlig. Om särskilda åtgärder likväl visar sig

nödvändiga för att likställa järnvägen med konkurrerande trafikgrenar,

finns i huvudsak tre olika metoder att tillgå, nämligen trafiktillståndsreg-

lering, taxereglering och trafikbeskattning. För styrandet av investerings­

verksamheten på transportområdet kan därjämte ifrågakomma investerings-

kontroll.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Kravet på tillfredsställande transportförsörjning

Utgångspunkten för trafikutredningens överväganden har varit att de

trafikpolitiska åtgärderna skall syfta till att efterfrågan på transporttjänster

tillgodoses till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Ett principkrav här­

vidlag är att priset på den efterfrågade transporttjänsten täcker den sam­

hällsekonomiska kostnaden för densamma. Dock kan detta principiella lön-

samhetskrav inte undantagslöst läggas till grund för den statliga trafik­

politiken. Kravet på lönsamhet måste i vissa fall vika för andra samhälls-

hänsyn. Likhetstecken kan sålunda inte sättas mellan en lönsam transport­

försörjning och en tillfredsställande sådan: åtskilliga fall finns där en till­

fredsställande transportförsörjning inte skulle kunna upprätthållas om det

samtidigt krävdes att transportverksamheten skulle uppfylla sedvanliga

anspråk på räntabilitet.

21

Tillfredsställande transportförsörjning innebär enligt utredningen att upprätthålla den minimistandard i fråga om transportapparatens dimen­ sionering, som — sett ur samhällets synpunkt —• tillgodoser de för befolk­ ning och näringsliv väsentliga trafikbehoven. De skiftande förhållandena i vårt land omöjliggör konstruktionen av en »rikslikare», med vilken trans­ portförhållandena inom ett visst avgränsat område kan jämföras för bedöm­ ning av huruvida kraven på minimistandard där kan anses uppfyllda. Tra­ fikbehovet inom ett visst område är en funktion av folkmängd, befolknings- fördelning, åldersfördelning, bebyggelse- och näringsstruktur, rekreations- möjligheter och en mångfald andra faktorer icke blott inom, utan även utan­ för området ifråga. Åtminstone de viktigaste av dessa faktorer kan emellertid kvantitativt preciseras, och därmed torde det — åtminstone teoretiskt sett -—■ vara möjligt att ange vissa mått på transportstandarden såsom en funk­ tion av dessa faktorer för områden med olika struktur. Vissa jämförelser mellan olika områden inbördes skulle härigenom bli möjliga och kunna tjäna till ledning för bedömandet av den relativa transportstandarden.

Trafikutredningen anser att transportkostnadselementet i princip bör vid den lokaliseringspolitiska bedömningen ingå med sitt verkliga värde och att transportapparaten inte bör utnyttjas i näringssubventionerande syfte. Tra­ fikpolitiken bör följa och aktivt medverka i det skeende, som äger rum på närings- och befolkningsutvecklingens område, men bör inte genom sin utformning bli i förväg exklusivt bestämmande för utgången av lokalise­ ringspolitiska avgöranden. Såväl när det gäller trafikutbyggnad som när det gäller trafiknedläggning bör transportapparaten i normala fall så nära som möjligt anpassas till skeendet. I vissa fall, närmast av nybyggnads- karaktär, kan det dock bli nödvändigt att trafikanordningarna, och då i hu­ vudsak de fasta anläggningarna, planmässigt föregår den övriga utveck­ lingen.

Ett undantag från regeln om att transportkostnadselementet vid den lo­ kaliseringspolitiska bedömningen alltid bör ingå till sitt rätta värde är emellertid det fall, då en olönsam trafik av hänsyn till kravet på tillfreds­ ställande transportförsörjning upprätthålles genom tillskott från det all­ männa. Det bör dock uppmärksammas att sådana tillskott inte är att be­ trakta som en subvention åt trafikföretaget utan snarare som ett köp från det allmännas sida av vissa transporttjänster eller som ett infriande av en avsättningsgaranti lämnad av det allmänna.

Vid bedömning av krav på upprätthållande eller utbyggnad av olönsam trafik är svårigheterna att fastställa minimistandarden mindre i fråga om godstrafiken än i fråga om persontrafiken. När det inte gäller alltför stor godsvolym torde erforderlig transportförsörjning regelmässigt kunna er­ hållas genom landsvägstransportmedel. För all ny- och ^investering synes därför, när det gäller godstrafik, det företagsekonomiska lönsamhetskravet i princip böra upprätthållas. Kravet på tillfredsställande transportförsörj­

Kungl. J\Iaj:ts proposition nr 191 år 1963

22

ning torde ej heller böra stå hindrande i vägen för nedläggande av gods­

trafik på järnväg, till sjöss eller i luftfart, när godtagbara transportmöjlig­

heter till lägre samhällsekonomisk kostnad kan erhållas med landsvägs­

transporter.

För persontrafikens del bör däremot krävas att arbetartransporter, skol-

barnstransporter, resor till allmänna inrättningar med flera nödvändiga

resebehov, tillgodoses på ett tillfredsställande sätt även om lönsamhet i tra­

fiken därvid ej uppnås. Samhället bör se till att den nödvändiga anpass­

ningen av transportapparaten inte drives så långt, att just transportservicens

förändringar skapar en stark impuls till ytterligare avflyttning från bygden.

Nyetablering av olönsam persontrafik på järnväg synes däremot i princip

ej böra ske, där billigare och likvärdigt transportalternativ kan tillgripas.

Vidare bör nedläggning av olönsam persontrafik på järnväg i princip ske,

där standardmässigt tillfredsställande lokal biltrafik kan insättas som er­

sättning.

Allmänt sett kan den i många fall konstaterade bristen på lönsamhet i

fråga om de allmänna transportmedlen antas till viss del bero på att det

upprätthålles en transportstandard, som avsevärt överstiger det faktiska be­

hovet och därmed även minimitransportstandarden. En anpassning av

transportstandarden till trafikbehovet och, därest lönsamheten ej tidigare

kan uppnås, ned till minimitransportstandarden måste här ur samhälls­

ekonomisk synpunkt komma till stånd. På alla stadier i denna anpassnings­

process måste en avvägning ske mellan transportmedelsart, turfrekvens och

transportpris. Uppenbarligen kan dock priset på transportprestationen

inom persontrafiken tillåtas variera endast inom relativt snäva gränser för

att principen om tillfredsställande transportförsörjning inte skall åsidosät­

tas. Man kommer därför i vissa fall tämligen snart till den punkt, där in­

flytande transportavgifter — även efter övergång till mer kostnadsanpas-

sat taxesystem — inte inom en rimlig avgiftsnivå täcker kostnaderna ens

för den i fråga om transportmedelsart och turfrekvens såsom minimal an­

sedda transportapparaten. Här men i princip inte på något tidigare stadium

måste ett kompensationsförfarande genom driftbidrag övervägas för att

säkra upprätthållandet av den såsom nödvändig ansedda trafiken. Denna

anpassning av transportmedel, turfrekvens och taxesystem efter minimi­

standardens krav innan frågan om driftbidrag överväges är nödvändig

bl. a. med hänsyn till önskemålet att i det längsta söka upprätthålla kravet

på företagsekonomisk effektivitet i trafikrörelsen — ett krav som inte så

lätt låter sig förena med ett kompensationsförfarande.

Trafikutredningen framhåller sammanfattningsvis att frågan om den till­

fredsställande transportförsörjningen är ett trafikpolitiskt problem huvud­

sakligen endast i den del, den har avseende på persontrafiken på landsbyg­

den. Dessutom koncentrerar sig problemet närmast till transportförsörj­

ningen i Norrland, vissa glesbebyggda områden i västra och mellersta Sverige

samt vissa öar och skärgårdsområden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

23

Transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad

Med trafik till lägsta möjliga kostnader avser trafikutredningen att ett visst trafikbehov tillgodoses genom att minsta möjliga del av samhälls­ resurserna tages i anspråk eller omvänt att för en given insats av dylika resurser på transportområdet kvalitativt och/eller kvantitativt bästa möj­ liga transportprestation erhålles. Den sålunda angivna samhällsekonomiska kostnaden definieras ytterligare såsom den kostnad samhället, d. v. s. det allmänna och den enskilde trafikanten tillsammantagna, skulle inbespara, om transporttjänsten inte utfördes.

Vid fastställandet av den samhällsekonomiska kostnaden för ett visst transportsätt måste först beaktas den till själva transportmomentet hänför­ liga kostnaden, vilken benämnes egentlig transportkostnad och utgör kost­ naden för driften av det eller de transportmedel, som anlitats för trans­ porten. I den totala samhällsekonomiska transportkostnaden ingår emel­ lertid i regel, utöver egentliga transportkostnader, också vissa tilläggskost­ nader för emballage, upplagring in. in.

Trafikutredningen framhåller att det, med hänsyn till svårigheterna att fastställa den totala kostnaden i det enskilda fallet (och än mer för de samlade transporterna), i regel endast är trafikanten, som kan avgöra vil­ ket transportmedel som till lägsta totalkostnad för honom kan tillhanda­ hålla den efterfrågade transporttjänsten. Där alternativa transportmedel finns är också enligt trafikutredningens mening på längre sikt trafikanter­ nas val av transportmedel utslagsgivande i fråga om vilket av dessa, som drar den lägsta samhällsekonomiska kostnaden. Av väsentlig vikt ur sam­ hällsekonomisk synpunkt är därför att principen om trafikanternas rätt till fritt val mellan existerande transportmöjligheter upprätthålles.

Förutsättningen för att trafikanternas val av transportmedel skall bli ekonomiskt rättvisande är emellertid att den del av den totala transport­ kostnaden, över vars storlek de inte råder, d. v. s. transportavgiften, är an­ passad till kostnaderna. Kravet på kostnadsanpassning av transportavgif­ ten motiveras av samhällets intresse att dess begränsade resurser inte skall användas felaktigt. Så kan bli fallet om trafikantens efterfrågan dirigeras av en avgiftssättning, som ger en oriktig uppfattning om hur stor del av samhällsresurserna, som tages i anspråk för transporttjänsten i fråga. Har transportavgiften till följd av subvention eller genom en icke företags­ ekonomiskt motiverad kostnadsutjämning inom trafikföretaget satts lägre än den egentliga transportkostnaden, innebär detta att efterfrågan sned- vrides och inriktas på användning av ett transportmedel, som inte täcker sina kostnader. Sättes transportavgiften i stället betydligt högre än den egentliga transportkostnaden, såsom t. ex. i vissa fall skett på SJ:s trafik­ starka, dubbelspåriga linjer, kan trafiken söka sig till det alternativa trans­ portmedlet, även om den totala transportkostnaden vid anlitande av detta blir högre än den reella totala transportkostnaden på det första transport­ medlet. Högre total samhällelig kostnadsbelastning blir då följden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

24

Vid bedömningen av de egentliga transportkostnaderna intresserar ur

samhällsekonomisk synpunkt endast den kostnad, som samhället skulle

undvika om transporttjänsten inte utfördes — en kostnad som, då det gäl­

ler en dittills utövad trafik, brukar benämnas mindrekostnaden (eller bort-

fallskostnaden) respektive, då det gäller nytillkommande trafik, merkost­

naden. Trafikutredningen understryker att det för taxesättningen är nöd­

vändigt att mindrekostnaden beräknas på tämligen stora grupper av trafik­

enheter och att den bör beräknas på lång sikt.

Ur rent företagsekonomisk synpunkt kan emellertid en avgiftssättning på

enbart mindrekostnadsbasis inte alltid godtas. Trafikföretaget måste efter­

sträva totalkostnadstäckning, vilket innebär att täckning måste sökas också

för den kostnad, som kvarstår sedan från totalkostnaden för hela transport-

tjänstproduktionen dragits de olika separata produktionsgrenarnas mindre-

kostnader. Denna kvarstående kostnad benämnes av utredningen residual-

kostnaden. I denna kan exempelvis ingå kostnaden för investeringar i så­

dana trafikanläggningar, som inte behöver förnyas — vare sig det gäller

värdebeständiga anläggningar eller sådana som beräknas ej komma att

utnyttjas efter viss tid. Då emellertid endast mindrekostnaderna ur sam­

hällsekonomisk synpunkt bör läggas till grund för avgiftssättningen, upp­

står problemet hur trafikföretagen inom ramen för en samhällsekonomiskt

riktig trafikuppdelning skall täcka sina residualkostnader.

Till en del kan detta ske genom att trafikföretaget utnyttjar den marginal,

som finns mellan mindrekostnaden — transportavgiftens undre gräns — och

den övre gräns för transportavgiften, som bestämmes av efterfråge- och

konkurrenssituationen. Trafikutredningen anför att järnvägens residual-

kostnad torde vara väsentligt högre än motsvarande kostnad inom motor­

fordonstrafiken. Med nuvarande system för motorfordonsbeskattningen sy­

nes det sannolikt att motorfordonstrafikens residualkostnad kan uttas inom

ramen för tidigare nämnda marginal och problemet skulle då för landtrans­

portmedlens del begränsa sig till frågan om fördelningen av järnvägstrafi­

kens residualkostnad i den del den inte faller inom den angivna marginalen.

Inom järnvägens fjärrtrafiksektor torde emellertid ett avsevärt utrymme

finnas för täckning av residualkostnaden. För eventuell resterande del av

denna kostnad återstår till sist för järnvägen att söka täckning inom den

trafiksektor, där en mera monopolistisk taxesättning alltjämt skulle vara

möjlig.

I fråga om den trafik, som med kostnadsanpassade transportavgifter allt­

jämt kan bedrivas med lönsamhet, innebär kostnadsanpassningen samman­

fattningsvis inte något problem. Vad beträffar den olönsamma trafik, som

till följd av kravet på tillfredsställande transportför sörj ning måste upp­

rätthållas, skulle en fullständig kostnadsanpassning av transportavgifterna

däremot i regel dels stå i strid mot nämnda krav, dels mer eller mindre

omöjliggöra begagnandet av transportmedlet ' fråga. Taxorna måste te sig

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

25

såsom skäliga i relation till övriga inom landet tillämpade taxor för lik­ nande transportprestationer.

Genom den begränsning av transportavgifternas anpassning till de egent­ liga transportkostnaderna, som sålunda måste iakttagas i fråga om sam* hällsnödvändig underskottstrafik, blir såsom tidigare framhållits frågan om driftbidrag för trafikens upprätthållande aktuell. Vad den statliga järn­ vägsdriften beträffar, så har hittills i vårt land driften av de trafiksvaga järnvägslinjerna finansierats genom en kostnadsutjämning inom statsbane- företaget. Genom den tilltagande konkurrensen från landsvägstransport­ medlen kan emellertid numera en i erforderlig utsträckning förhöjd av­ kastning från de trafikstarka linjerna inte längre uppnås. Med det taxe- system, som järnvägen hittills varit hänvisad att tillämpa, har det inte kunnat undvikas, att viss trafik, som utförd på de trafikstarka järnvägslin­ jerna i och för sig skulle ha dragit lägre kostnader än på landsväg, likväl tillförts landsvägstransportmedlen. Den hittillsvarande kostnadsutjämning­ en inom järnvägsdriften har sålunda lett till att det totala transportarbetet kommit att utföras till högre samhällsekonomisk kostnad än nödvändigt.

Då trafikutredningen principiellt avvisar tanken på en skärpt tillstånds- reglering för att komma till rätta med problem av denna art, förordar ut­ redningen att den icke företagsekonomiskt motiverade kostnadsutjäm­ ningen inom den kollektiva transportapparaten slopas och att i stället drift- bidrag lämnas till täckning av underskottet på de järnvägs- och busslinjer, som erfordras för beredande av en tillfredsställande transportförsörjning.

Kravet på företagsekonomisk effektivitet

Ett trafikpolitiskt system, vars främsta medel är den effektiva konkur­ rensen, är i stor utsträckning ägnat att stimulera till effektivitet i trafikföre­ tagens skötsel. Inom de delar av trafiksektorn, där en avskärmning av kon­ kurrensen alltjämt kan befinnas nödvändig för tryggande av en tillfreds­ ställande transportförsörjning, kan däremot svårigheter uppstå att säker­ ställa den företagsekonomiska effektiviteten. En trafikrörelse, som bär sig främst i kraft av sin monopolställning, saknar ofta tvingande anledning att vidta kostnadsreducerande åtgärder. Detsamma är förhållandet med sådan samhällsnödvändig underskottstrafik, vars driftförlust täckes genom en företagsekonomiskt icke motiverad intern kostnadsutjämning eller genom bidrag från det allmänna.

Det är sålunda huvudsakligen i fråga om trafik, vilken vid effektiv kon­ kurrens skulle vara olönsam men som likväl av samhällshänsyn anses böra upprätthållas, som problemet om särskilda åtgärder i syfte att trygga effek­ tiviteten uppstår. Trafikutredningen har för sin del funnit att i detta syfte vissa förutsättningar för lämnande av driftbidrag i princip bör uppställas.

a) Upprätthållande av den trafik, varom är fråga, skall befinnas ound­ gängligen nödvändigt för beredande av en tillfredsställande transportför-

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

sörj ning, och trafiken skall ha reducerats till en häremot svarande omfatt­

ning.

b) Möjlig strukturell och annan ekonomisk rationalisering av trafikföre­

tagets rörelse skall ha skett.

c) Kostnadsanpassning av taxorna skall ha skett i den utsträckning som

är förenlig med tillgodoseendet av kravet på en tillfredsställande transport­

försörjning.

d) Trafikföretagets driftekonomiska och trafikstatistiska redovisning skall

ha anordnats på sådant sätt, att full insyn däri kan erhållas och att åtskill­

nad kan göras mellan den egentliga trafikrörelsen och andra rörelsegrenar

för att möjliggöra bedömande av den inverkan de senares rörelseresultat må

ha på driftbidragsbehovet.

e) Behov av driftbidrag skall, sedan förut under a)—d) angivna åtgärder

vidtagits, konstateras alltjämt föreligga för trafikens upprätthållande.

Vidare anser trafikutredningen nödvändigt, att för tid, under vilken drift­

bidrag åtnjutes, sådana i proportion till effektivitetsintresset och driftbi­

dragets storlek stående kontrollåtgärder, som befinnes möjliga, vidtas.

Slutligen bör driftbidrag till beloppet reduceras eller helt indras så snart

de materiella förutsättningarna för bidraget till följd av utvecklingen helt

eller delvis bortfallit. Detta förutsätter periodisk omprövning av bidrags­

beloppets storlek, och fastställandet härav blir — bl. a. på grundval av un­

der kontrollen vunna erfarenheter rörande till buds stående rationaliserings­

möjligheter — det huvudsakliga medel, varigenom företagsekonomisk ef-

fektivisering kan framtvingas inom ifrågavarande trafiksektor.

Tryggande av effektiv konkurrens

En likhet i de olika trafikgrenarnas konkurrensvillkor måste främst före­

ligga med avseende på kostnadsbetingelserna, i den mån dessa bestämmes

av åtgärder från det allmännas sida. Kostnadsansvarighetsprincipen, d. v. s.

principen att varje trafikgren — och så långt som möjligt varje individuellt

transportmedel -— själv skall svara för bl. a. den kostnad, den förorsakar

samhället, bör därför genomföras. Så är för närvarande inte fallet. Trafik­

utredningen har redovisat en granskning av kostnadsansvarighetsprincipens

nuvarande tillämpning enligt följande.

SJ:s pensionsutgifter kommer att i jämförelse med andra trafikföretags

vara synnerligen stora och SJ har inte såsom enskilda företag givits möj­

lighet att genom tillräcklig fondering av medel under goda år skydda sig

mot denna extra belastning av det ekonomiska resultatet. Denna omstän­

dighet bör beaktas vid behandlingen av den ekonomiska målsättningen för

och räntabilitetskravet på SJ.

Beträffande utgifterna för byggande, förbättring och underhåll av järn­

vägsdriftens fasta anläggningar och utgifterna för väghållningen föreligger

viss likformighet mellan motorfordonstrafiken och järnvägarna. Huruvida

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

27

den totala beskattningen av motorfordonstrafiken liksom den inbördes för­ delningen av skattebördan olika fordonskategorier emellan är riktigt avvägd torde emellertid på grundval av hittills verkställda utredningar inte kunna säkert avgöras. I sammanhanget påpekas bl. a. att traktorer, vilka användes såsom dragfordon i trafikarbete, enligt gällande motorfordonsbeskattning inte beskattas annat än till den obetydliga del som sker via bensinbeskatt­ ningen.

På järnvägssidan beskattas inte den rälsbundna trafikens energiförbruk­ ning genom den allmänna energiskatten och även för spårvagns- och trol- leybussdrift är elkraftförbrukningen skattefri. På landsvägssidan beskattas däremot förbrukning av bensin och motorbrännolja men ej fotogen. Energi­ skatten torde dock ej nämnvärt påverka konkurrensläget järnvägstrafik— yrkesmässig landsvägstrafik.

I fråga om inkomstbeskattningen och rätten till avskrivningar föreligger sådana skiljaktigheter mellan SJ och andra trafikföretag, som synes för­ anleda, att det privata trafikföretagets krav på avkastning i vissa fall kan behöva sättas högre än avkastningskravet på SJ för att ett likvärdigt slut­ resultat av driften skall uppnås.

Vad den inrikes luftfarten och sjöfarten beträffar är dessa trafikgrenar inte föremål för någon särbeskattning.

Enligt trafikutredningens uppfattning motiverar de skiljaktigheter, som sålunda må föreligga mellan olika trafikgrenar dels med avseende på be­ skattningen, dels i fråga om finansieringsform och avskrivningsregler, lik­ väl inte att särskilda trafikpolitiska likställighetsåtgärder insättes.

Vad beträffar den del av de skilda trafikgrenarnas kostnadsansvar, som avser det allmännas kostnader för trafiken, föreligger vissa skillnader i kostnadstäckningsprocenten eller i varje fall oklarhet om hur det i detta avseende förhåller sig vilket bör beaktas vid en revision av vägtrafikbeskatt­ ningen. I fråga om den inrikes luftfarten bör på sikt full kostnadstäckning eftersträvas.

Lika villkor i konkurrensen förutsätter också likhet i de av staten regle­ rade arbetsbetingelser i övrigt, under vilka de olika trafikgrenarna bedri­ ver sina rörelser. I den trafikpolitiska debatten under senare år har olik­ heten i konkurrensvillkoren de olika transportmedlen emellan i första hand ansetts vara betingad av de för järnvägstrafiken speciella förpliktelserna. Det gäller här bl. a. plikten att trafikera ett vidsträckt linjenät, som endast delvis medger räntabel drift (trafikeringsplikt), plikten att hålla en trafik­ kapacitet, som ligger betydligt över de genomsnittliga transportbehoven, för att därmed tillgodose all trafik som söker sig till järnvägarna (trans­ portplikt) och plikten att behandla trafikanterna likformigt i taxehänse- ende (taxeplikt).

Trafikeringsplikten, som i formellt hänseende föreligger även inom andra transportgrenar, är enligt trafikutredningens mening en verklig företags­

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

28

ekonomisk belastning i stort sett endast för den statliga järnvägs- och buss-

linjetrafiken. Ett totalt borttagande av trafikeringsplikten skulle för SJ

innebära bl. a. frihet att nedlägga trafiken på sådana järnvägslinjer, där

driften inte är affärsmässigt motiverad. Frågan om nedläggning av dylik

trafik får anses utgöra ett av de centrala problemen inom svenskt trafik­

väsende av i dag. Kraven på tillfredsställande transportförsörjning och

andra samhällshänsyn nödvändiggör emellertid en prövning ur vidare syn­

punkter än de rent järnvägsekonomiska, och avgörandet i nedläggningsfrå-

gorna synes därför böra inordnas i den trafiksamordningsverksamhet, som

bör finnas organiserad. Trafikeringspliktens partiella bibehållande kommer

emellertid, vid ett system med driftbidrag för samhällsnödvändig trafik, inte

att utgöra någon företagsekonomisk belastning.

Trafikeringsplikt, som kan komma att åläggas samhällsnödvändig buss­

trafik och inrikes sjötrafik, måste på motsvarande sätt kompenseras av det

allmänna för att lika villkor i konkurrensen skall kunna sägas föreligga.

Beträffande järnvägarnas transportplikt, som inte har någon reell mot­

svarighet inom övriga trafikgrenar, anför trafikutredningen att den var av

synnerlig betydelse för trafikanterna under den tid då likvärdiga alternativa

transportmöjligheter inte fanns. I och med uppkomsten och utvecklingen

av dylika möjligheter inom landsvägstrafikens och luftfartens områden

har det samhälleliga intresset av transportpliktens bibehållande på järn­

vägarna försvagats, och vid genomförande av ett system med effektiv kon­

kurrens torde ur samhällets synpunkt anledning att alltjämt ålägga järn­

vägarna allmän transportplikt inte längre föreligga. En konsekvens av den

allmänna transportpliktens borttagande på järnvägen blir, att principen om

trafikanternas likabehandling i fråga om vagntilldelning inte längre skulle

komma att tillämpas som tvingande regel. Det är vid ett system med effektiv

konkurrens inte acceptabelt att binda SJ strängare än deras konkurrenter

på landsvägssidan.

Transportplikten och i viss mån även trafikeringsplikten får sin karak­

tär av företagsekonomiskt belastande förpliktelser genom taxeplikten, vil­

ken i sin tur kan betraktas som en konsekvens av det uppställda avkast­

ningskravet och kraven på en tillfredsställande transportförsörjning. SJ:s

taxeplikt utgör en allvarlig belastning, till vilken motsvarighet i stort sett

saknas i fråga om övriga transportmedel. Det kan ifrågasättas om inte här

är att söka det främsta hindret för utövandet av effektiv konkurrens mellan

transportmedlen.

Såsom allmän princip för SJ:s taxesättning anser trafikutredningen böra

gälla, att taxan anpassas till kostnadsstrukturen och efterfrågeförhållan-

dena. SJ bör sålunda äga tillämpa en rörlig taxesättning. För åstadkomman­

de av likställighet med samtliga övriga trafikgrenar synes vidare den för SJ

gällande skyldigheten att hålla tillämpade taxor, inklusive nedsättningar,

offentliga böra slopas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

29

Synpunkter på investeringsbedömningen

Den idé, som ligger bakom trafikutredningens definition av den effektiva konkurrensen, innefattar bl. a. att transportproducenterna -— på grundval av sina bedömningar av transportkonsumenternas efterfrågan — via sin efterfrågan skall dimensionera investeringarna i fasta anläggningar och rörlig materiel.

Investeringar i rörlig materiel sker också i överensstämmelse med denna idé och huvudregeln bör enligt trafikutredningen på detta område vara, att investeringsverksamheten från det allmännas sida inte bör påverkas i större utsträckning än vad som kan följa dels av den allmänna ekonomiska poli­ tiken, dels av att principerna om kostnadsansvarigheten och den effektiva konkurrensen i övrigt genomföres inom transportväsendet.

I fråga om investeringar i fasta trafikanläggningar ligger bestämmande­ rätten däremot till övervägande del ytterst hos staten och kommunerna. Ur trafikpolitiska synpunkter är härvid en samordning av investeringsverksam­ heten påkallad. Ett behov av ökad samordning torde föreligga såväl mellan stat och kommun som mellan olika kommuner inbördes, framförallt inom vissa storstadsområden. En sådan samordning bör enligt trafikutredningen kunna prövas inom general- och regionplaneinstitutens samt kommunalför- bundsbildningens ram. Den får också övervägas i samband med en revision av vägtrafikbeskattningen och vid en omprövning av frågan om trafikmyn­ digheternas organisation och kompetensområden. Av vikt är vidare, att kom­ munikationsdepartementet får de utredningsresurser, som erfordras för en samordnad investeringsplanläggning.

Inom trafikens område går det betydligt fortare att introducera ny rörlig materiel, som ställer ökade anspråk på de fasta anläggningarnas standard och kapacitet, än att uppfylla dessa anspråk. Trafikefterfrågan kan därför tämligen omedelbart bli tillgodosedd med rörlig materiel men först så små­ ningom med de erforderliga fasta anläggningarna — ett förhållande som särskilt gjort sig märkbart inom biltrafiken. Denna omständighet ledei till tryck på kapacitetsgränserna och störningar i den redan existerande tra­ fikens framkomstmöjligheter. Det är enligt utredningen av vikt att investe­ ringsbedömningen i förevarande fall utgår från att endast sådan trafikefter­ frågan tillgodoses, som är villig att vidkännas sitt fulla kostnadsansvar för investeringarna om man bortser från samhällsnödvändig underskottstrafik. Det väsentliga investeringskriteriet blir då att trafikens samhällsekonomiska merkostnad med hög grad av sannolikhet kan förväntas bli täckt.

I fråga om kostnaderna för av det allmänna tillhandahållna fasta -anlägg­ ningar (vägar, flygplatser, hamnar och farleder) skulle i princip den sam­ hällsekonomiska merkostnaden för varje separat transportprestation (mar­ ginalkostnaden) kalkyleras och jämte möjligt bidrag till totalkostnads­ täckningen påföras vederbörande kostnadsbärare genom särskild avgift. Den efterfrågan, som då uppkomme, skulle ge en korrekt utgångspunkt för

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

30

investeringsbedömningen. Ett sådant tillvägagångssätt innebär emellertid

svårigheter ur såväl kostnadsteoretisk som praktisk synpunkt och man har

i praktiken varit hänvisad till en avgiftsbeläggning på mera schematiska

och approximativa grunder. Dessa approximationer är dels sådana, som

innebär att avgifterna bestämmes med utgångspunkt från de utgifter, som

under året beräknas bli gjorda, inte efter de kostnader, som är hänförliga

dit, och dels sådana, som hänför sig till det förhållandet att taxor och av­

gifter präglas av enhetlighet ur geografisk och tidsmässig synpunkt, ehuru

kostnaderna varierar såväl i rum som tid.

Beträffande väghållningen bör enligt trafikutredningen försök göras att

beräkna kostnaderna i och för en bedömning av såväl totala kostnadsansva­

ret som dess fördelning på olika fordonskategorier i de delar där så är

orsakslogiskt möjligt. Denna fråga faller inom ramen för en revision av

vägtrafikens beskattning. På järnvägssidan har SJ redan nu möjligheter

att genom specialtariffer, fraktnedsättningar och rabatter gå ifrån det en­

hetliga taxesystemet. På landsvägssidan är den geografiska enhetligheten i

fordons- och drivmedelsbeskattningen av begränsad betydelse, enär vägav­

gifterna endast utgör en mindre del av de totala kostnaderna och i vad driv-

medelsskatten angår varierar med vägutnyttjandet. De avvikelser från den

korrekta kostnadsansvarigheten, som den geografiska enhetligheten i avgif­

terna kan tänkas medföra, kan därför i regel antas bli så ringa att någon

större rubbning i efterfrågeinriktningen inte behöver befaras.

En större risk för felaktigheter i efterfrågeinriktningen kan uppstå inom

vissa regioner genom kombinationer av geografisk och tidsmässig enhetlig­

het hos vägavgifterna. Detta gäller särskilt där kostnaderna för de fasta

anläggningarnas utbyggnad blir särskilt höga, t. ex. inom Stockholms- och

Göteborgsregionerna. Här fordras i första hand förbättrad samordning

mellan de för investeringarna i området ansvariga instanserna, berörda

trafikmyndigheter och kommuner, vägmyndigheterna samt ifrågakomman-

de järnvägsföretag, varvid en gemensam plan för trafikbehovens tillgodo­

seende och trafikens ordnande kan tänkas framkomma. Ett sådant samråd

kan även tänkas resultera i att vissa principer uppställes för taxesättningen

på transportmedlen i området. Om taxorna häi-vid inte medger full kost­

nadstäckning bör exempelvis SJ få förlusten täckt genom att det allmänna

köper järnvägens tjänster på sannna sätt som i dag delvis kan sägas ske

beträffande de tjänster AB Stockholms Spårvägar tillhandahåller Stock­

holms stad. I de fall då den kombinerade geografiska och tidsmässiga enhet­

ligheten leder till alltför stora skillnader mellan företagskalkyl och sam-

hällskalkyl måste man emellertid överväga separata åtgärder — särskilda

avgiftsdifferentieringar eller fysiska regleringar — för att styra efterfrågan

på ett från samhällsekonomisk synpunkt riktigare sätt.

Med nämnda reservationer i minne är trafikutredningen av den uppfatt­

ningen, att de avvikelser från den korrekta kostnadsansvarigheten, som en

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

31

avgiftsbeläggning på mera schematiska och approximativa grunder medför,

inte är större än att investeringsverksamheten i det stora hela kan styras i

ur samhällsekonomisk synpunkt önskad riktning via konkurrens- och efter-

f rågeprinciperna.

Graden av samhällsekonomisk lönsamhet bör vara principiellt avgörande

för den inbördes prioriteten mellan olika investeringsobjekt. I den mån

kravet på tillfredsställande transportförsörjning härigenom inte skulle bli

tillgodosett, måste emellertid hänsyn härtill tagas vid investeringsawäg-

ningen.

I vad gäller de långsiktiga investeringarna i fasta trafikanläggningar är

det en nödvändig förutsättning för upprättandet av en samhällsekonomiskt

godtagbar plan, att en i möjligaste mån korrekt uppskattning kan göras av

den framtida trafikefterfrågans omfattning och struktur. Härvid fordras

kännedom om de samlade trafikbehoven. För att denna uppgift skall kunna

lösas måste prognoser upprättas över efterfrågan vid de befordringsavgif-

ter, som motsvarar fullt uttagande av kostnadsansvaret, samt kostnads­

jämförelser mellan därvid för trafikanten ifrågakommande alternativa

transportsätt.

Trafikpolitiskt reform- och handlingsprogram

Trafikpolitiken bör enligt trafikutredningen i fortsättningen söka nå det

uppsatta trafikpolitiska målet, icke genom att bibehålla och eventuellt öka

måttet av regleringar utan genom att så långt möjligt reducera det hittills­

varande regleringssystemets omfattning. Trafikutredningen har sökt klar­

lägga de förutsättningar, som måste föreligga för att ett avskaffande av de

gällande regleringarna helt eller delvis skall kunna ske. Den mest väsentliga

av dessa förutsättningar har därvid befunnits vara att åstadkomma lika

villkor i konkurrensen.

Att på en gång genomföra samtliga reformåtgärder i enlighet med de

uppdragna trafikpolitiska riktlinjerna är enligt utredningen vare sig möjligt

eller lämpligt, även om tid för förberedelser lämnas. Såväl producent- som

konsumentsidan på transportmarknaden måste lämnas tid för anpassning.

Redan med hänsyn till regleringssystemets omfattning står det klart att

avvecklingen på landsvägstrafikens område måste ske successivt för att icke

omställningsstörningar skall uppträda. Vidare är en successiv avveckling

önskvärd med hänsyn till det förhållandet, att dessa regleringar i stora styc­

ken förhindrat att verkningarna av järnvägssidans belastningar blivit än

mer vittgående än de för närvarande är, och att denna effekt alltjämt kan

behöva utnyttjas — om ock i förhållandevis snabbt avtagande grad — under

den tid, som erfordras för att resultatet av belastningarnas borttagande skall

hinna mogna och ge förbättrad balans i konkurrenssituationen.

För reformåtgärderna i vad avser lastbils- och traklortågstrafiken har

trafikutredningen i betänkande III framlagt en etapp- och tidsplan. Enligt

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

32

denna skulle reformarbetet påbörjas 1/7 1963. Den första reformetappen

omfattar de två åren fram till och med 30/6 1965 och den andra etappen de

två åren fram till och med 30/6 1967, varefter slutetappen börjar 1/7 1967.

Samtidigt har utredningen framlagt förslag om hur reformåtgärderna på

järnvägssidan i tidshänseende bör anpassas till motsvarande åtgärder på

landsvägssidan.

De på järnvägsområdet föreslagna reformåtgärdernas huvudsakliga inne­

börd och deras inplacering i den föreslagna etapp- och tidsplanen är följande.

Etapp I:

1) Åtgärder vidtas för fullföljande av en av utredningen framlagd tids­

plan för bedrivande av nedläggningsundersökningar beträffande trafik-

svaga järnvägslinjer.

2) Fullt driftbidrag lämnas SJ för förpliktelsen att trafikera de trafik­

svaga järnvägslinjer, vilka SJ ej finner företagsekonomiskt motiverat att

driva men som tillsvidare ej nedlagts.

3) Affärsbanenätet resp. de trafiksvaga järnvägslinjerna betraktas i fråga

om den ekonomiska målsättningen för SJ såsom två separata rörelsegrenar.

4) Strävan att erhålla viss avkastning å det i SJ nedlagda statskapitalet

begränsas till den på affärsbanenätet belöpande delen av detta kapital och

inriktas på en förräntning om tillsvidare mellan 5 och 6 % av detta kapital.

5) Till statsverket inbetalas före avskrivningar ett belopp motsvarande

enligt normalräntefoten å lån från statens utlåningsfonder beräknad ränta

å 75 % av affärsbanenätets statskapital.

6) Till utredning i särskild ordning hänvisas frågan huru uppkommande

differens mellan SJ:s aktuella pensionsutgifter och företagets försäkrings-

tekniskt beräknade pensioneringskostnader under de närmaste decennierna

skall finansieras.

7) Den ekonomiska målsättningen för de trafiksvaga järnvägslinjer, på

vilka driften tillsvidare måste upprätthållas, inriktas på en minimering av

driftunderskottet under beaktande av kravet på tillfredsställande transport­

försörjning.

8) Nedskrivning sker av det på de trafiksvaga järnvägslinjerna belöpande

statskapitalet.

9) SJ befrias från transportplikt på affärsbanenätet utom i vad avser gods

i hela vagnslaster.

Etapp II:

1) Möjligheter beredes SJ att differentiera taxorna efter kostnads- och

efterfrågeförhållandena därigenom, att maximitaxorna ersättes med normal­

taxor, vilka fastställes av järnvägsstyrelsen och vilka vid tillämpningen får

såväl under- som överskridas.

2) Kvarvarande transportplikt på affärsbanenätet borttages.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

33

3) Skyldigheten till likabehandling av trafikanterna vid vagntilldelning

på affärsbanenätet samt i taxehänseende slopas.

4) SJ befrias från skyldigheten att hålla tillämpade transportavgifter

offentliga, varvid bestämmelserna i 1953 års konkurrensbegränsningslag

skall gälla.

Etapp III:

Sedan ett system med effektiv konkurrens trätt i funktion, göres avskriv­

ningar inom affärsbanerörelsen efter konjunkturläget i form av variabla

avskrivningar under lämpligt avvägd tidsperiod.

För den successiva liberaliseringen av godstrafiken på landsväg föror­

dar trafikutredningen (III s. 41) primärt ett successivt borttagande av be-

hovsprövningen på olika delområden men föreslår jämväl såsom komple­

ment härtill en successiv uppmjukning av restriktiviteten i behovspröv-

ningen inom de delområden, där den tillsvidare består. Det är enligt utred­

ningen därvid av vikt, att tillståndsmyndigheterna lämnar utrymme för

nya företag att etablera sig på transportmarknaden.

Med dessa utgångspunkter har utredningen föreslagit en etapp- och tids­

plan för liberaliseringens fullständiga genomförande av i huvudsak föl­

jande innebörd.

Etapp I:

1) Från tillämpning av yrkestrafikförordningens bestämmelser undan-

tas förutom i gällande förordning angivna transporter även

a) transporter av betfor,

b) transporter av fabrikspotatis till stärkelsefabrik eller bränneri, av

pulpa eller drank från sådan anläggning eller av konservärter eller

andra trädgårdsprodukter från odlare till konservfabrik,

c) vissa med traktortåg i skogsbruket utförda transporter av rund­

virke, ved, flis eller träkol,

d) transporter av snö och is i samband med snöröjning,

e) renhållningstransporter.

2) Från i yrkestrafikförordningen föreskriven behovsprövning befrias

a) kooperativ körning med lastbil om högst 6,5 tons max.last, resp.

med lastbil jämte släpvagn, vilkas sammanlagda max.last ej över­

stiger 8 ton,

b) transporter av fyllnads- eller returgods i samband med mjölk­

transport,

c) med lastbil i skogsbruket utförda transporter av rundvirke, ved,

flis eller träkol.

3) Mindre restriktiv behovsprövning tillämpas för samtliga i det före­

gående cj angivna transporter med lastbil; inom ramen för en ökningskvot

2 —Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 saml. Nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

av förslagsvis 15 % av föregående års transportarbete med lastbilar i be-

ställningstrafik.

4) Rätten till samåkning i privat personbil utvidgas.

5) Uthyrningsrörelse med bil undantas från i yrkestrafikförordningen

föreskriven behovsprövning.

Etapp II:

1) Från tillämpning av yrkestrafikförordningens bestämmelser undan­

tas ytterligare vissa transporter med traktortåg av lantbruksprodukter

eller förnödenheter för lantbruket.

2) Från i yrkestrafikförordningen föreskriven behovsprövning befrias

ytterligare transporter med lastbil eller traktortåg om högst 4 tons max.-

last.

3) Mindre restriktiv behovsprövning tillämpas för samtliga i det före­

gående ej angivna transporter, inom ramen för en ökningskvot av förslags­

vis 20 % av föregående års transportarbete med lastbilar i beställningstrafik.

4) Samtliga transporter befrias från lokalområdesbestämmelser, taxe-

plikt och transportplikt.

Etapp III:

Samtliga från yrkestrafikförordningens tillämpning ej helt undantagna

transporter befrias från behovsprövning.

I denna etapp bör enligt av utredningen föreslagna riktlin jer för omarbet­

ning av yrkestrafikförordningens bestämmelser om godsbefordran med last­

bil eller traktortåg behovsprövningen slopas vid meddelande av trafiktill­

stånd för godsbefordran med sådana fordon. Likaså bör övriga reglerings-

bestämmelser, som begränsar konkurrensen, avskaffas. Regleringsföreskrif-

ter, som befinnes erforderliga ur ordnings-, trafiksäkerhets- eller arbetar-

skyddssynpunkt, bör däremot alltjämt finnas.

överlåtelse av trafiktillstånd bör vidare fritt kunna äga rum utan annan

prövning än av den nytillträdande trafikutövarens lämplighet. Inlösensskyl-

dighet med avseende å av dödsbo innehavda fordon bör icke ifrågakomma.

Möjlighet till återkallelse av trafiktillstånd av annan anledning än brister

i trafikutövarens lämplighet torde ej heller böra stadgas. Vidare bör den i

24 § yrkestrafikförordningen stadgade möjligheten för tillståndsmyndig-

heten att föreskriva anslutning till lastbilscentral eller liknande organisa­

tion borttas ur förordningen.

Även tillstånd att etablera lastbilslinjetrafik eller transportförmedling bör

enligt trafikutredningens uppfattning undantagslöst meddelas utan behovs­

prövning. Med hänsyn till den prövning av trafikföretagarens lämplighet,

som i princip bör förekomma vid etablerandet av yrkesmässig trafik eller

transportförmedling, samt till eventuella samordningsbehov på den regul­

jära trafikens område bör emellertid ett tillståndsförfarande bibehållas.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

35

Tillstånd till lastbilslinjetrafik eller transportförmedling bör i erforderlig utsträckning uppta föreskrift om skyldighet att driva trafikteknisk sam­ trafik med nu eller i framtiden anslutande företag samt om sättet för sam- trafikens bedrivande.

Beträffande blandade egen- och grkestransporter bör rent principiellt vid en tillämpning av den effektiva konkurrensens idé den konkurrens- begränsande regleringen slopas. Tveksamhet kan emellertid råda, huruvida en kostnadsintegration med bilägarens övriga affärsverksamhet kan und­ vikas. Om så icke kan ske, skulle den yrkesmässiga delen av trafiken kunna tänkas, åtminstone temporärt, bli utförd till avgifter, vilka ligger under den samhällsekonomiska mindrekostnadsnivån för trafikprestationen i fråga. På längre sikt synes detta emellertid icke vara att befara annat än såsom sporadiskt uppträdande fenomen. Otvivelaktigt förhåller det sig också så, att man här har tillgång till outnyttjad transportkapacitet med låga margi­ nella kostnader. Den samhällsekonomiska vinsten av denna kapacitets ut­ nyttjande synes uppväga eventuella temporära olägenheter av en kostnads- överflyttning, om vilken man för övrigt ej vet huruvida den kommer till stånd. Angivna förhållanden talar för att liberaliseringen också bör omfatta yrkesmässig beställningstrafik, som utföres med firmabilar, och att tillstånd härtill medges under samma förutsättningar, som uppställts i fråga om be­ ställningstrafik för godsbefordran i åkerirörelse.

Den för närvarande föreskrivna lämplighetsprövningen avser dels den ifrågasatta trafiken såsom sådan, dels sökandens individuella förhållanden.

Vad beträffar frågan om trafikens lämplighet, har prövningen hittills influerats av dels med behovssynpunkterna mer eller mindre sammanhäng­ ande samhällsekonomiska synpunkter, dels synpunkter på sättet för trafi­ kens anordnande. Då den allmänna riktpunkten ur trafiksäkerhetssynpunkt bör vara att någon skillnad icke skall göras mellan yrkesmässig och privat trafik i andra fall än då den yrkesmässiga trafiken nödvändiggör särbestäm­ melser på området, torde i princip frågan om för yrkesmässig trafik avsedda fordons tekniska lämplighet böra regleras av de allmänna trafiksäkerhets­ bestämmelserna. Likaså bör frågan om fordons framförande på viss 'säg i princip regleras genom vägtrafikförordningens bestämmelser och, i före­ kommande fall, lokala trafikföreskrifter. Fordons användande på sådant sätt, att sanitära olägenheter ej uppkommer, synes böra regleras i hälso­ vårdsstadgan och, i förekommande fall, genom lokala hälsovårdsordning- ar. Frågan om restriktioner i anledning av eventuella krisförhållanden kan behandlas i särskild ordning och nödvändiggör i sig cj stadgande om per­ manent möjlighet till lämplighetsprövning. De ordnings-, trafiksäkerhets- och arbetarskyddsbestämmelser, som icke skall gälla såväl privat som yr­ kesmässig trafik utan blott den senare kategorin, t. ex. bestämmelser om företeende av körplaner och förande av driftstatistik, bör ingå i yrkestrafik- förordningen, men någon prövning av ifrågasatt yrkesmässig trafiks lämp-

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

lighet med hansyn till dess tilltänkta uppläggning behöver icke ifråga-

komina.

I yrkestrafikforordningen föreskriven prövning av sökandens individuella

forhållanden omfattar dels en prövning av sökandens personella lämplighet

såsom trafikutövare (»erfarenhet och vederhäftighet»), dels i viss män en

prövning av sökandens ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en

standardmassigt godtagbar trafik. Inom andra grenar av näringslivet torde

visserligen från det allmännas sida saknas motsvarande villkor, när det

gäller nyetablering, och det kunde därför ifrågasättas, om tillräckliga motiv

föreligger för att här stadga en sådan särskild prövningsgrund. Vid en sådan

relativt radikal omställning av förhållandena på transportmarknaden, som

avskaffandet av den hittillsvarande behovsprövningen innebär, torde dock

såväl sociala som trafiksäkerhetsmässiga synpunkter motivera att man__i

varje fall i avbidan på resultatet av omställningen på ifrågavarande område

— bibehåller bestämmelser av denna art.

I 12 § tredje stycket gällande yrkestrafikförordning föreskrives, att till­

stånd till beställningstrafik får meddelas juridisk person allenast om sär­

skilda skäl föreligger. Någon motsvarande begränsning är icke stadgad

1 fråga om tillstånd till transportförmedling. I den effektiva konkurrensens

idé ligger emellertid, att trafikutövaren bör ha möjlighet att själv välja

företagsform. Samtidigt bör i enlighet med vad tidigare diskuterats den indi­

viduella lämplighetsprövningen bibehållas. För att förena dessa båda syn­

punkter bör föreskrivas att rörelsen skall handhas av en utav tillstånds-

myndigheten godkänd föreståndare, på vilken samma personella lämplig­

hetskrav bör uppställas som på tillståndssökande fysisk person.

I princip borde trafikutövare, som utför sådana transporter, som jämlikt

2 § första stycket 2) gällande yrkestrafikförordning är undantagna från

förordningens tillämpning, vara underkastade den individuella lämplig­

hetsprövningen. Dessa undantag har huvudsakligen motiverats av att här

en behovsproyning redan vid gällande regleringssystem icke ansetts erfor-

erlig eller lämplig. Då de ifrågavarande transporterna emellertid där-

vid också undantagits från lämplighetsprövningen och det synes mindre

val förenligt med en liberaliserande trafikpolitik att stadga inskränkningar

i en frihet, som redan medgetts, har trafikutredningen icke nu för sin del

velat föreslå någon ändring på denna punkt i den definitivt omarbetade yr-

kestrafikförordningen utan lämnat frågan öppen.

Trafikutredningens här redovisade förslag till synkronisering av järn­

vägs- och lastbils trafikreform erna grundar sig på överväganden rörande

kravet på lika villkor i konkurrensen och de synpunkter som anlägges avser

en grad av frihet som i olika hänseenden föreligger resp. inträder i och

med reformprogrammets genomförande (III sid. 50—53).

I fråga om rätten att etablera och utvidga viss trafik utöver ramen för

37

redan disponerad transportkapacitet framhåller utredningen bl. a., att SJ är och kommer att förbli bundet av statsmakternas beslut. Den yrkesmäs­ siga beställningstrafiken med lastbil får från och med den första reform­ etappen alltmer vidgad frihet att öka sin transportkapacitet. SJ har inom ramen för disponerad men outnyttjad kapacitet större möjligheter än transportförmedlingsföretagen att insätta nya befordringslägenheter. De på lastbilssidan föreslagna ökningskvoterna ger emellertid ett gott utrym­ me för turlisteökningar, varför en mera markant skillnad i utvecklings­ möjligheter här ej uppstår. Föreliggande skillnader i etableringsmöjlighe- terna under första och andra reformetapperna synes enligt utredningen ej behöva påverka tidpunkten för genomförandet av föreslagna järnvägs- reformer.

Beträffande möjligheten att nedlägga olönsam trafik är SJ sämre ställt än lastbils- och transportförmedlingsföretagen. Det kan därför inte anses medverka till olikhet i konkurrensvillkoren, att utredningens förslag om fortsatta nedläggningsundersökningar omedelbart och under hela över­ gångstiden fullföljes.

Någon skyldighet att upprätthålla olönsam trafik åvilar inte lastbils- och transportförmedlingsföretagen. Däremot har SJ trafikeringsplikt på trafiksvaga järnvägslinjer. För likställighet i aiiietsbetingelserna är det där­ för nödvändigt att SJ redan från och med första reformetappen erhåller föreslaget driftbidrag.

Rätten att åtaga sig visst transportuppdrag är i princip densamma för SJ och för åkeriföretagen. Villkorsföreskrifter förekommer emellertid i vissa fall på lastbilssidan, som begränsar transporträtten till uteslutande eller huvudsakligen lokala transporter. En motsvarighet härtill är dock i praktiken att SJ måste anordna vissa tåg som lokalgodståg, medan övrig godstrafik ombesörjes med fjärrgodståg. SJ har emellertid frihet att själv bestämma om sina tågplaner, medan en villkorsföreskrift av nyss angivet slag ej kan upphävas utan prövning av trafiktillståndsmyndigheten. Vida­ re begränsar gällande lokalområdesbestämmelser i viss mån lastbilarnas fria användning. Skillnader i konkurrensbetingelserna föreligger enligt utredningen otvivelaktigt på detta område, men med hänsyn bl. a. till att en mera liberal behovsprövning förutsatts bli tillämpad på lastbilsom- rådet kan dessa skillnader knappast tillmätas sådan betydelse, att de bör påverka reformprogrammet för järnvägstrafiken. Förekommande begräns­ ningar i bilarnas användningsrätt torde under den successiva reglerings- uppmjukningens gång böra borttas i den mån de hindrar en rationell for- donsanvändning.

Jämlikt 23 § 1 inom. yrkestrafikförordningen föreligger transportplikt för innehavare av tillstånd till beställningstrafik för godsbefordran, under förutsättning bl. a. att avgift erlägges av en eller flera beställare för hel billast, såvitt ej den lillståndsgivande myndigheten föreskrivit annat. I

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

38

transportförmedling föreligger däremot icke transportplikt (men väl skyl­

dighet att tillämpa fastställd turlista). Transportplikten på beställnings-

trafikens område är närmast nominell och utan praktisk betydelse, medan

järnvägarnas transportplikt har en klart reell innebörd. Järnvägarna kan

ej undandra sig transportplikt i fråga om styckegods, medan lastbilstra-

filcens möjlighet att i beställningstrafik och transportförmedling (som

f. n. ej är taxereglerad) för styckegodssändning fordra betalning för hel

billast gör transportplikten i fråga om styckegods för den helt övervägan­

de delen av den med järnvägarna konkurrerande lastbilstrafiken illuso­

risk. För att skapa likställighet i praktiken torde SJ transportplikt på af-

färsbanenätet därför från och med första reformetappen böra inskränkas

till att omfatta endast gods i hela vagnslaster. I andra reformetappen före-

slåi utredningen att transportplikten helt slopas för bägge trafikgrenarna.

Över sin ekonomiska målsättning äger lastbils- och transportförmed-

lingsföretagen redan nu att själva bestämma. Det är därför enligt utred-

ningen naturligt att förslagen rörande SJ:s ekonomiska målsättning genom­

föres från och med den första reformetappen. Vidare bör frågan om SJ:s

pensionsutgifter göras till föremål för snar utredning.

Förslaget om variabla avskrivningar inom affärsbanerörelsen har ut­

redningen förutsatt träda i kraft, sedan ett system med effektiv konkur­

rens trätt i funktion. Denna reform hänförs därför till tredje etappen,

vilket motiveras även av att problemställningen omfattas av den 1962 till­

satta affärsverksutredningens uppdrag.

Beträffande taxeplikten föreslår utredningen samtidigt upphävande i

andra reformetappen saväl pa lastbilssidan som på järnvägssidan. För

bägge trafikgrenarna förutsättes härvid också den allmänna konkurrens­

lagstiftningen träda in och ersätta regleringssystemet.

I och med att transportplikten i andra reformetappen häves på lastbils­

sidan bär också SJ befrias från skyldigheten till likabehandling av trafikan­

terna vid vagntilldelning på affärsbanenätet och i taxehänseende. Några

liknande skyldigheter föreligger nämligen inte på lastbils- och traktor-

tågstrafikens områden.

Någon skyldighet att hålla tillämpade transportavgifter offentliga före­

ligger ej för åkeri- och transportförmedlingsföretagen. När taxeplikten slo­

pas för SJ i andra reformetappen, bör därför för deras del även offentlig-

hetstvånget hävas.

Beträffande luftfarten framhåller trafikutredningen att målsättningen

bör vara full täckning av statsverkets kostnader för den inrikes luftfarten

samt föreslår att första reformetappen skall innefatta krav på täckning

av ca två tredjedelar av dessa kostnader.

Zungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

39

Särskilda yttranden

I ett till betänkande I fogat särskilt yttrande framhåller ledamoten

Meidncr med instämmande av ledamoten Asp bl. a. i fråga om trafikutred­

ningens principiella resonemang att utredningen enligt hans mening starkt

överdrivit värdet av fri konkurrens för åstadkommandet av en effektivt

arbetande transportapparat. Meidner anför vidare att möjligheterna att

skapa den likhet i villkoren mellan olika trafikmedel, som enligt utred­

ningen är en förutsättning för effektiv konkuri-ens, förefaller starkt be­

gränsade. Konkurrensen är i verkligheten alltid en konkurrens om varje

transportuppdrag, och de samhällsekonomiska kostnaderna för alterna­

tiva transportsätt borde därför beräknas för varje uppdrag och inte för

olika transportgrenar som helhet. Stora svårigheter möter vidare att prak­

tiskt genomföra kastnadsansvarighetsprincipen i de fall, där kostnaderna

överhuvudtaget kan beräknas. Så t. ex. kan biltrafiken inte belastas olika

och taxorna kan inte differentieras med hänsyn till på vilka vägar och

vid vilka tider trafiken förs fram. Utan en sådan differentiering — som

är administrativt omöjlig att genomföra — kan trafikanterna svårligen

påverkas så att konkurrensen leder fram till en transportapparat till lägsta

samhällsekonomiska kostnad. Förutsättningen om ett konsekvent genom­

fört kostnadsansvar som underlag för en i egentlig mening fri konkurrens

måste sålunda förbli en ytterligt grov approximation.

Meidner finner det under sådana förhållanden inte vara befogat att

så ensidigt som utredningens majoritet betona den fria och »sunda» kon­

kurrensen som »en mäktig stimulans till en progressiv ekonomisk utveck­

ling» och så oförbehållsamt lägga den som principiell grundval för den

framtida trafikpolitiken. Konkurrensen är endast ett av medlen att ge

ökad effektivitet åt transportapparaten; samordnande och reglerande in­

grepp utgör ett annat.

Enligt Meidners uppfattning hade det varit lämpligare, om utredningen

redovisat och diskuterat de särskilda omständigheter, som försvårar en till-

lämpning av frikonkurrensprincipen inom transportväsendet, vilka har

avseende dels på förhållandet att trafikväsendets fasta anläggningar är så

kapitalkrävande, att samhället praktiskt taget helt svarar för dem och där­

med för en viss samordning och dels därpå att frågan om trafiksäkerheten

inte kan skiljas från de trafikpolitiska problemen.

Ledamoten Åselins anför med instämmande av ledamoten Kollberg i sär­

skilt yttrande i anslutning till betänkande I bl. a., alt de utanför kostnads­

ansvaret på motorismen lagda skatterna utgör ett klart avsteg från kost-

nadsan svårighet sprincip en och att utredningen icke bort acceptera detta

utan föreslå antingen ett borttagande av ifrågavarande skatter eller andra

trafikpolitiska åtgärder ägnade att likställa transportmedlen i konkur­

rensen.

40

I ett till betänkande III fogat särskilt yttrande förordar ledamoten

Kollberg en snabbare liberaliseringstakt på landsvägstrafikens område än

den av utredningsmajoriteten föreslagna. Detaljinnehållet i Kollbergs ytt­

rande redovisas närmare i anslutning till behandlingen av de olika kon­

kreta förslagen.

Reservationer

I en till betänkande I fogad reservation säger sig ledamoten Kollberg dela

trafikutredningens uppfattning att det allmännas investeringsverksamhet i

stort sett kan styras av konkurrens- och efterfrågeprinciperna. Enligt reser­

vantens mening har utredningen emellertid frångått denna sin grundsyn,

då den samtidigt hävdat att särskilda avgiftsdifferentieringar eller fysiska

regleringar i vissa fall skulle kunna övervägas för att styra efterfrågan på

ett från samhällsekonomisk synpunkt riktigare sätt. Detta inger allvarliga

betänkligheter från principiell synpunkt och det har inte visats att sådana

åtgärder kan genomföras på ett praktiskt och smidigt sätt.

I en till betänkande III fogad reservation, som endast avser formerna

för liberaliseringsprogrammets genomförande på landsvägstrafikens om­

råde, framhåller ledamöterna Asp, Dillen och Sjöberg bl. a. att liberalise­

ringen under den första och andra reformetappen huvudsakligen bör äga

rum genom en fortlöpande uppmjukning av restriktiviteten i behovspröv-

ningen och kombineras med ett borttagande av behovsprövningen endast på

sådana delområden, där så kan ske utan att förutsättningarna för verkstäl­

lande i övrigt av den tillsvidare kvarvarande men alltmer uppmjukade be­

hovsprövningen i någon väsentlig mån rubbas. Den successiva uppmjuk­

ningen av regleringen bör genomföras samtidigt över hela den yrkesmässiga

lastbilstrafikens område. Detta möjliggör en mera smidig anpassning av li­

beraliseringen med hänsyn till de följdverkningar, som densamma befarats

kunna medföra i arbetarskydds- och arbetsmarknadshänseende samt från

trafiksäkerhetssynpunkt. De olägenheter, som från vissa håll ansetts för­

enade med ett system med dels behovsprövad, dels fri yrkesmässig trafik,

skulle också härigenom reduceras. Reservanterna föreslår en från majori-

tetsförslaget avvikande utformning av den mindre restriktiva behovspröv­

ningen samt anser att skogstransporterna med lastbil under den första och

andra reformetappen alltjämt bör vara behovsprövade och att en mindre

restriktiv behovsprövning tillämpas för skogsbilarna. Däremot föreslår re­

servanterna att transporter med specialbilar undantages från föreskriven

behovsprövning från och med den andra reformetappen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Yttranden

I trafikutredningens beskrivning av det rådande läget på

transportmarknaden instämmer, med olika nyanseringar, flerta­

41

let av de remissinstanser som nttalat sig härom. Sålunda säger sig sjöfarts-

styrelsen dela utredningens principiella uppfattning att en samhällsekono­

miskt gynnsam balans inom transportväsendet inte kan nås inom det nu­

varande regleringssystemet. Länsstyrelsen i Älvsborgs län anför att de under

ett tidigare skede i utvecklingen givna trafikpolitiska lösningarna framstår

såsom föråldrade mot bakgrunden av den expanderande bilismen och det

ökade trafikflyget. Medan såväl den privata som yrkesmässiga biltrafiken

och på sistone även trafikflyget i växande omfattning kunnat erbjuda järn­

vägarna konkuri'ens, har dessa på grund av de särskilda villkor och för­

pliktelser, som är förbundna med järnvägsdriften, kommit i ett klart un­

derläge i förhållande till sina konkurrenter. Länsstyrelsen i Värmlands län

framhåller att en viss trafikavledning från järnvägarna är en naturlig kon­

sekvens av landsvägstrafikens intensiva utveckling, men att transportupp­

dragen för järnvägstrafikens del ytterligare minskats till följd av de fast­

låsta positioner vari denna haft att möta konkurrensen. Det råder ej tvivel

om, att dessa omständigheter onödigt fördyrat transportarbetet, varit till

förfång för transportkonsumenterna och medfört ekonomiska skadeverk­

ningar för samhället i dess helhet. Näringsorganisationerna godtar i dess

huvuddrag trafikutredningens allmänna beskrivning av läget på transport­

marknaden, men framhåller att järnvägen har kvar en tekniskt betingad

monopolställning inom icke oväsentliga delar av sin verksamhet och att

järnvägarna genom bl. a. biltrafikregleringen skyddats mot konkurrens från

andra trafikmedel. Att järnvägarna trots detta inte kunnat uppnå balans

i sin ekonomi förklaras av att SJ, framförallt med hänsyn till befolkningen

i glesbygderna, gått försiktigt fram med anpassningen till den ändrade tra­

fikefterfrågan. Däremot är det inte välgrundat att tillmäta övriga — vid

sidan av trafikeringsplikten på de trafiksvaga bandelarna — från samhäl­

lets sida ålagda särskilda förpliktelser för SJ någon större betydelse.

Till den av trafikutredningen lämnade beskrivningen av utvecklingen

på järnvägsområdet vill järnvägsstyrelsen foga att järnvägen i de trafik­

svaga relationerna fått behålla sådan trafik, som till lägre totalkostnad

kunde helt ombesörjas av bilar efter järnvägens nedläggning.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller, att det på biltrafikens

område hittills utvecklats en av staten stödd monopolställning för den yr­

kesmässiga biltrafikens utövare, samtidigt som den expanderande biltra­

fiken i sin helhet på väsentliga områden fält sina utvecklingsmöjligheter

beskurna genom yrkestrafikförordningens bestämmelser. Kooperativa för­

bundet framhåller, att nackdelarna för trafikanterna är påtagliga i nuva­

rande läge på transportmarknaden. Det kan visserligen göras gällande, att

landsvägstrafiken äger större frihet i avgiftssättningen än SJ. Denna frihet

kan emellertid utnyttjas och utnyttjas även i syften, som står i direkt mot­

sättning till trafikanternas-lranspor t konsumenternas intressen. SJ:s möj­

ligheter att utnyttja sill taxesättning för alt nå resultat, som överskrider

2* — Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

42

kostnadstäckningen på de högtrafikerade, bäst givande bandelarna har

skänkt motsvarande möjligheter för den yrkesmässiga landsvägstrafiken

att sammansluta sig i kartellartade organisationer och bedriva en monopol-

artad avgiftspolitik. Det statliga tillståndstvånget för den yrkesmässiga väg­

trafiken förhindrar i sin mån nyetablering av yrkesmässiga lastbilsföretag,

vilka annars kunde bidra till att bryta eller modifiera denna monopolartade

avgiftssättning. Riksförbundet Landsbygdens folk framhåller, att de mer

eller mindre starkt utpräglade monopolbildningar som förekommer på

transportmarknaden i många avseenden torde verka fördyrande och med­

föra ett dåligt kapacitetsutnyttjande av de transportmedel som finns inom

landet. Motororganisationerna anför, att den faktiska utvecklingen delvis

lett till en dominerande ställning för SJ och dess dotterföretag, som innebär

inskränkningar i fråga om trafikanternas fria val av transportmedel. En

följd härav synes ha blivit en transportekonomiskt olämplig överdimensio-

nering av egentransportverksamheten.

Statens biltrafiknämnd hävdar, att det inom ramen för yrkestrafikför-

ordningen funnits utrymme för konkurrens om transportuppdragen. För­

eningen Sveriges inrikessjöfart framhåller, att konkurrensen från utländskt

tonnage visserligen starkt spelat in vid den större kustfartens upphörande,

men att det avgörande varit den av SJ förda taxepolitiken med särskilt stora

individuella fraktnedsättningar i trafikrelationer med inbördes sjöfartsför­

bindelse. Svenska omnibusägareförbundet och Svenska droskbilägareför-

bundet understryker trafikutredningens uttalanden om ökande svårigheter

inom buss- och drosktrafiken.

Det helt övervägande antalet remissinstanser är också eniga med tra­

fikutredningen om behovet av en ändring i det trafikpo­

litiska systemet på sådant sätt, att det bättre än hittills stimulerar

eu uppdelning av transporterna de olika trafikgrenarna emellan i överens­

stämmelse med deras reella kostnads- och kvalitetsförutsättningar

Mot den i utredningsdirektiven angivna och av trafikutredningen accep­

terade allmänna trali k politisk a målsättningen har ingen

av de hörda remissinstanserna haft något att erinra. Rörande tolkningen

av dess reella innebörd har dock vissa synpunkter anförts, vilka närmare be­

handlas i det följande.

Även när det gäller valet av metod för att uppnå det upp­

ställda trafikpolitiska målet instämmer det övervägande

flertalet av de remissinstanser, som uttalat sig härom, i trafikutredningens

principresonemang, i åtskilliga fall dock med understrykande av speciella

synpunkter och modifikationsönskemål. Statskontoret säger sig sålunda

dela trafikutredningens uppfattning om det önskvärda av en utveckling,

som skapar förutsättningar för friare konkurrensförhållanden på trans-

portmarknaden. Även lantbruksstyrelsen och domänstyrelsen biträder tra-

fikuti edningens principiella uppfattning. Statens jordbruksnämnd uttalar

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

43

sin anslutning till huvudlinjen i betänkandet, nämligen att öka utrymmet för fri konkurrens på lika villkor. Näringsfrihetsrådet framhåller att åtskil­ liga av regleringarna på trafikområdet har sin bakgrund och motivering i förhållanden, som numera i väsentliga delar försvunnit eller forandrats och som, så vitt nu kan bedömas, knappast kan förväntas återkomma inom överblickbar framtid. Dylika regleringar bör inte bibehållas och den prin­ ciplösning, som trafikutredningen förordar, är att välkomna från de syn­ punkter näringsfrihetsrådet har att företräda. Även överståthållarämbetet och länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Jönköpings, Gotlands,

Blekinge, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands, Västman­ lands, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr­ bottens län har uttalat sin anslutning till huvuddragen i trafikutredningens principresonemang. Näringsorganisationerna, Kooperativa förbundet, Svens­ ka mejeriernas riksförening u.p.a. och Skogsbrukets motortransportkom­ mitté ansluter sig uttryckligen till de av trafikutredningen angivna grund­ valarna för trafikpolitiken. Åkeriföretagarnas centralförening uttalar sin tillfredsställelse med att trafikutredningen med sin principiella grundsyn på den framtida trafikpolitiken vill skapa fri konkurrens mellan transportmed­ len. Handelsanslälldas förbund ansluter sig i princip till trafikutredningens grundtanke och även Svenska lokaltrafikföreningen instämmer i utred­

ningens principresonemang.

Även järnvägsstyrelsen, järnvägsrådet, väg- och vattenbyggnadsstyrel­ sen, luf tf artsstyrelsen, statens biltrafiknämnd och sjöf artsstyrelsen delar i stort trafikutredningens uppfattning att idéen om konkurrens på möjli­ gast lika villkor bör vara en vägledande princip för trafikpolitiken. Ej heller Svenska landskommunernas förbund eller Svenska järnvägsförening­ en har något att erinra häremot. Motororganisationerna ansluter sig även­

ledes i princip till tanken att trafikpolitiken utformas i riktning mot ett system med mindre hårda regleringar.

'

Chefen för försvarsstaben finner ur försvarssynpunkt i huvudsak intet vara att erinra mot i betänkandet framförda riktlinjer och förslag. Översty­ relsen för ekonomisk försvarsberedskap säger sig vara införstådd med utred­ ningens principiella inställning, men vill understryka angelägenheten av att de beredskapsmäs-siga synpunkterna i tillbörlig utsträckning beaktas. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande har ej hellei nagot att

erinra mot trafikutredningens principiella riktlinjer, men vill kraftigt fram­ hålla betydelsen av att trafiksäkerhetsintresset hela tiden noga beaktas vid reformernas genomförande.

Arbetsmarknadsstyrelsen anför att det är viktigt, att trafikväsendet

fungerar effektivt och icke tar i anspråk större del av samhällets kapital- och arbetskraftsresurser än nödvändigt. \ id ställningstagande till trafik­ politiska frågor måste emellertid hänsyn även tagas till återverkningar, som kan uppstå för samhälls- och befolkningsutvecklingen, om trafikfor-

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

44

sörj ningen i vissa landsdelar inte är tillfredsställande. Skogsstyrelsen an­

sluter sig i stort till trafikutredningens allmänna trafikpolitiska principer,

men framhåller att dessa inte får hårdras. Fall kan sålunda föreligga, där

en samordning av olika trafiksätt är betydligt mer angelägen än en tra­

fikuppdelning. Kommerskollegium anför att flera omständigheter tyder

på att utredningen i många stycken har samma uppfattning som kollegi­

um. Kollegium framhåller emellertid att det bör ankomma på det allmänna

att ytterst bära ansvaret för att varje del av landet har transportmedel

som tillgodoser konsumenternas berättigade krav på regelbunden trafik.

Detta skulle dock inte behöva kräva konkurrensbegränsande regleringar

utan det vore tillfyllest med ett system, innebärande ekonomiskt stöd åt

dem som ville åtaga sig att upprätthålla ej lönsam regelbunden trafik i

skälig omfattning. Sedan sålunda den såsom nödvändig bedömda regel­

bundna trafiken säkerställts, lämnas hela fältet fritt för full konkurrens om

transportuppdragen. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser likaledes att några

delade meningar ej behöver råda om de teoretiska grundprinciper, som ut­

redningen baserat sitt resonemang på men hävdar att dessa äger tillämp­

ning endast i de ur näringslivets synpunkt väl tillgodosedda landsdelarna.

Kommittén för näringslivets lokalisering anser att en successiv uppmjukning

av gällande regleringsbestämmelser i syfte att få till stånd en uppdelning av

transporterna på de olika trafikgrenarna i överensstämmelse med deras

kostnads- och kvalitetsförutsättningar kan väntas medföra fördelar för

näringslivet i dess helhet. Det föreslagna reformprogrammet kan emellertid

få en varierande effekt för näringslivet i olika delar av landet beroende på

växlande kommunikationsförhållanden och skilda förutsättningar för nä­

ringslivets utveckling.

Några remissinstanser anser i likhet med utredningsledamoten Meidner,

att trafikutredningen överskattat värdet av den effektiva konkurrensen

såsom trafikpolitiskt medel. Sålunda säger sig länsstyrelsen i Gävleborgs

län dela utredningens uppfattning, att i princip den lösningen är att före­

draga, som innebär ett mindre mått av regleringar och ett större mått av

fritt utövad konkurrens. Länsstyrelsen anser emellertid att utredningen

i viss mån överbetonat värdet av den fria och »sunda» konkurrensen.

Svenska järnvägsmannaförbundet accepterar också principen om ökad

konkurrens såsom en metod att na ökad effektivitet på transportmarkna­

den, men anser att utredningen i hög grad överskattat värdet av den fria

konkurrensen. Fn alltför langt driven konkurrens medför slöseri med sam­

hällets resurser, särskilt inom områden med svagt trafikunderlag. Riks­

förbundet Landsbygdens folk anför att en uppmjukning av de regleringar

och restriktioner, som gäller för den yrkesmässiga trafiken, varigenom den

fria konkurrensen kan ges bättre spelrum, åtminstone i viss utsträckning

kan bidra till en effektivisering av transportmarknaden. Men det förefaller

som om utredningen något överdrivit den positiva effekten av den fria kon­

Kungl. Maj :ts proposition nr 191 år 1963

45

kurrensen, liksom också möjligheterna att i praktiken åstadkomma en kon­

kurrens på lika villkor.

Landsorganisationen anser utredningens principiella diskussioner och

uttalanden rörande de trafikpolitiska medlen vara ytliga och förenklade och

anför att utredningens grundläggande syn på dessa medels utformning all­

varligt kan ifrågasättas. Självfallet bör i dessa medel ingå inslag av konkur­

rens, men de trafikpolitiska medlen kan knappast så ensidigt som i utred­

ningen gjorts gällande byggas upp därpå. Ett lands trafikpolitik måste också

baseras på starka samordningsinslag, där det åligger samhällets organ att

bedriva och planera trafikpolitiken från utgångspunkten att olika transport­

medel vid varje tidpunkt måste komplettera varandra på ett optimalt sätt

och att olika landsdelars trafikapparat måste ingå såsom delar i ett för hela

landet integrerat system.

Svenska transportarbetareförbundet anför att utredningens målsättning,

»fri konkurrens på lika villkor», är ytterst överdriven och instämmer till

alla delar i utredningsledamoten Meidners särskilda yttrande. Svenska

skogs- och flottningsarbetareförbundet säger sig dela utredningens prin­

cipiella ståndpunktstaganden i fråga om den trafikpolitiska målsättningen

med de nyanseringar och erinringar, som framförts i ledamoten Meidners

särskilda yttrande.

Svenska stadsförbundet betonar att reglerna om konkurrens på lika vill­

kor och full kostnadsansvarighet för varje särskilt trafikslag endast har

begränsad tillämplighet vid utformningen av städernas trafikpolitik och att

det är påkallat, att man även från statsmakternas sida uppmärksammar

behovet av särskilda åtgärder för att upprätthålla balansen mellan indivi­

duella och kollektiva transportmedel i städerna.

Avvisande till förslaget om regleringssystemets ersättande med ett kon­

kurrenssystem ställer sig Svenska droskbilägareförbundet, som i ett särskilt

tillägg till motororganisationernas yttrande framhåller att ett genomföran­

de av utredningens allmänna grundprinciper kommer att medföra ökad

konkurrens från övriga trafikmedel, som blir synnerligen svår att möta

för drosknäringen med nuvarande struktur- och företagsform. Linjefhjg

AB hemställer slutligen att de i betänkandet föreslagna riktlinjerna för

svensk trafikpolitik inte måtte godtagas.

De remissinstanser, som uttalat sig beträffande kravet på en til 1-

f reds ställande transportförsörjning, delar trafikutred­

ningens uppfattning att detta krav måste leda till vissa modifikationer av

en på kostnadsansvarighets- och lönsamhetsprinciperna grundad trafikpo­

litik. Flera av dessa remissinstanser instämmer också i huvudsak i de syn­

punkter, som trafikutredningen anfört i denna fråga. Länsstyrelsen i Kro­

nobergs län instämmer sålunda i utredningens uppfattning att en trafik­

politik, som siktar till en hög samhällsekonomisk effektivitet för trans­

portapparaten, bör modifieras med hänsyn till önskemålet om tillfreds­

Kungl. Ulaj.ts proposition nr 191 år 1963

46

ställande transportstandard även för befolkningen inom glesbygderna och

framhåller att rimliga önskemål om en tillfredsställande transportförsörj­

ning icke får eftersättas för kravet på ett effektivt bedrivande av verksam­

heten. Det måste vara samhället, som har att svara för de kostnader, som

upprätthållande av denna standard kräver. Länsstyrelsen i Värmlands län

understryker särskilt — med hänsyn till vikten av att glesbygdsbefolkning-

ens berättigade krav på tillfredsställande transportförsörjning tillgodoses

— att det torde bli nödvändigt att med driftbidrag upprätthålla under-

skottstrafik, intill dess på sikt betryggande ersättningstrafik kan anordnas.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att trafikpolitiken måste in­

gå som ett led i befolknings- och näringsutvecklingen och utgöra ett sekun­

därt hjälpmedel för lokaliseringspolitiken. I de fall, då en trafiknedlägg­

ning av företagsekonomiska skäl är aktuell, synes driftbidrag böra övervä­

gas för upprätthållande av en ur samhällssynpunkt nödig transportförsörj-

ning. Generalpoststyrelsen betonar angelägenheten av att åtgärder vidtas

för bevarande av samhällsnyttig busstrafik i glesbygderna. Närinysoryanisa-

tionerna delar trafikutredningens uppfattning, att frågan om en tillfreds­

ställande transportförsörjning är ett trafikpolitiskt problem huvudsakligen

blott när det gäller persontrafiken på landsbygden. Organisationerna fram­

håller emellertid att ett kompensationsförfarande genom driftbidrag från

det allmänna principiellt inger betänkligheter, i synnerhet därför att syste­

met är svårt att förena med rimliga krav på företagsekonomisk effektivitet.

Motororganisationerna har i princip icke några erinringar att göra mot ut­

redningens uppfattning i detta avseende. De framhåller att det måste vara

riktigt att i första hand betrakta de här ifrågavarande problemen inte som

trafikpolitiska utan som allmänpolitiska och sociala.

I andra yttranden har betonats det önskvärda i en mindre snäv avgräns-

ning av den trafiksektor, som bör komma under bedömande i föreva­

rande hänseende. Sålunda anför länsstyrelsen i Gotlands län bl. a. att syn­

punkter av social, kulturell, befolknings- och näringspolitisk, beredskaps-

mässig och rättvisebetonad art mer eller mindre ligger bakom strävandena

att motverka ej blott en utflyttning från Gotlands län utan också flyttning

från perifera delar av länet till mera centralt belägna områden. Förutsättning

för framgång i dessa strävanden är emellertid att de perifera områdena

icke isoleras genom nedläggning av busslinjer. Driftbidrag för upprätthål­

landet av olönsam busstrafik torde icke bli av sådan storlek att den upp­

offring bidraget innebär kan ifrågasättas komma att stå i mindre rimlig

proportion till de skadeverkningar som avvärjes genom bidraget. Med

tanke på förhållandena i länet ställer sig länsstyrelsen tveksam till riktighe­

ten av utredningens uttalande att spörsmålet om den tillfredsställande trans-

portförsörjningen är ett trafikpolitiskt problem huvudsakligen endast i den

del det har avseende å persontrafiken på landsbygden och att därför det

företagsekonomiska lönsamlietskravet i princip bör upprätthållas för all

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

47

ny- och ^investering i vad avser godstrafik. En viss subventionering av godstrafiken kan vara en nödvändig men också en tillräcklig förutsättning för att åt en bygd bevara eller förvärva en sysselsättningsmöjlighet, utan vilken en förvandling från levande bygd till ödebygd icke kan förhindras.

Kommittén för näringslivets lokalisering framhåller alt bl. a. frågorna om nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer och SJ:s taxesättning är a"\ stort intresse för den fortsatta behandlingen inom kommittén av spörsmål, som rör den samhälleliga lokaliseringsverksamheten. Vid denna behand­ ling torde även trafikpolitiska åtgärder komma att diskuteras med hänsyn till den betydelse, som kommunikationsväsendet och transportkostnaderna visat sig ha för lokaliseringen av olika verksamheter inom näringslivet. Länsstyrelsen i Kalmar län redovisar åtskilliga synpunkter på frågan om vad som bör inrymmas i begreppet tillfredsställande transportförsörjning och framhåller bl. a. färdhastighetens betydelse. Länsstyrelsen uttalar ock­ så som sin bestämda uppfattning, att en bygd för att dess anspråk på ti ans- portförsörjning skall anses tillfredsställande tillgodosedda, bör ha tillgång till såväl järnvägs- som landsvägstrafik, där det inte kan anses klart ända- målslöst. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller att för Noirland

med dess ringa industrialiseringsgrad trafikpolitiken bör bedrivas så, att den direkt främjar näringslivets utveckling, bl. a. genom en taxepolitik, som lindrar den ekonomiska olägenheten av de stora avstånden. Länssty­ relsen understryker starkt vikten av att liberaliseringen inte medför en försämring för befolkning och näringsliv i Norrland. Även länsstyrelsen i

Norrbottens län anför alt vid lösningen av transportfrågorna hänsyn måste tagas till befolknings-, bebyggelse- och näringsförhållanden. Norrbotten in­ tar i dessa avseenden en markerad särställning inom riket. Riksförbundet Landsbygdens folk uttalar att samhället måste ta på sig ansvaret för att

en fullgod transportförsörjning upprätthålles i alla delar av landet. Lön- samhetssynpunkter av innebörd, att full kostnadstäckning skall uppnås inom varje särskilt område eller på varje bansträcka kan inte anläggas. Statsjärnvägarna kan inte betraktas som ett rent affärsföretag utan måste allt framgent fylla funktionen av samhällsnyttig institution. Människor och näringsliv i olika delar av landet måste beredas en så långt möjligt likvärdig standard i fråga om kollektiva transport- och färdmedel.

Svenska stadsförbundet anser det vara tveksamt om man kan ge trafik­ politiken en så begränsad och övervägande passiv roll i samhällsutveck­ lingen som utredningen gjort. För stadssamhällenas del är detta i vart fall uteslutet och trafikapparaten är där en hörnsten i samhällsbyggnaden. Svenska landskommunernas förbund ifrågasätter om inte förhållandena nu blivit sådana i vissa områden av landets glesbygder, att en tillfredsställande transportförsörjning redan saknas.

Järnvägsstyrelsen framhåller att med den fortsatta expansionen av de individuella trafikmedlen och den sannolika fortsatta uttunningen av tra­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

48

fik- och befolkningsunderlaget på landsbygden torde en tillfredsställande

transport- och serviceförsörjning endast kunna åstadkommas genom sam­

arbete mellan de kollektiva transport- och serviceföretag, som arbetar i

regionen. Som replipunkter för uppbyggandet av en sådan allmän »sam­

hällstjänst» eller »medborgartjänst» kan tjäna de buss-, lastbils-, trans­

port-, formedlings- och droskbilsföretag samt järnvägs-, post- och telesta-

tioner, som finns inom regionen. Svenska omnibusägareförbiindet fram­

håller att det alltjämt finns betydelsefulla transportuppgifter, som i varje

fall under överskådlig framtid måste lösas inom den allmänna transport-

tjänstens ram. Som väsentlig i detta avseende framstår uppgiften att till­

fredsställa de angelägnaste transportbehoven hos den övervägande del av

befolkningen, som ännu inte har och i stor utsträckning ej heller kan för­

väntas få tillgång till privata personbilar. Transportbehoven gäller främst

resor till och från skola, arbetsplats, läkare, sjukhus in. m. Av nödvändig-

hetskaraktär är också postbefordran samt i stor utsträckning även tidnings-

och paketgodsbefordran — transportuppgifter, som många gånger lämpli­

gast och billigast koordineras med annan transportverksamhet och därmed

bidrar till att skapa underlag för en reguljär transporttjänst. Transportupp­

gifter av anfört slag, vilka enligt förbundets mening utgör kärnan i begrep­

pet tillfredsställande transportförsörjning, löses för närvarande i mycket

stor utsträckning genom utnyttjande av busstrafikens tjänster.

Svenska lokaltrafikföreningen påpekar att trafikutredningen ansett frå­

gan om en tillfredsställande transportförsörjning vara ett trafikpolitiskt

problem huvudsakligen endast i den del det har avseende på landsbygdstra-

fiken och då i första hand glesbygdstrafiken. Eu sådan begränsning av

problemställningen kan föreningen ej ansluta sig till. Föreningen anser att

frågan är av väsentlig betydelse även för tätortsområdena, där exempelvis

trafik under natt och tidiga morgnar i princip är av samma slag som gles­

bygdstrafiken.

Linje fly g AB (LIN) anser, att det allmänna intresset av att upprätthålla

en ändamålsenlig transportapparat skall inrymmas i kravet på tillfreds­

ställande transportförsörjning. LIN menar också, att detta intresse i reali­

teten är så trängande att staten inte kommer att kunna underlåta att in­

gripa för att förhindra, att t. ex. inrikesflyget blir utmanövrerat vid en tra­

fikpolitik, som syftar till »fri konkurrens» av det slag, trafikutredningen

tänkt sig. Därvid skulle staten kunna tvingas stödja inrikesflyget genom

driftbidrag. Dessa skulle få karaktären av direkta subventioner, d. v. s.

just den form av statligt stöd, som enligt trafikulredningens direktiv bör

undvikas. Det måste ur alla synpunkter vara bättre att trafikpolitiken ut­

formas så att inrikesflyget — likaväl som andra trafikmedel, inbegripet

järnvägen — skall få sådana förutsättningar för sitt arbete, att det utan

dylikt stöd och med minsta möjliga stöd av annat slag skall kunna utveck­

las efter sina naturliga förutsättningar. Självfallet bör dessa grunder ut­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

formas så att de, så långt det är möjligt, ger utrymme för en konkurrens

på lika villkor.

Utredningens förslag att kompensation för upprätthållande av samhälls-

nödvändig underskottstrafik skall lämnas i form av driftbidrag, har

i övrigt tillstyrkts eller lämnats utan erinran av det helt övervägande antalet

av de remissinstanser, som uttalat sig härom. De erinringar, som rests, avser

främst frågan om driftbidraget till SJ och behandlas närmare i det följande.

Generalpoststijrelsen förutsätter att jämväl den statliga busstrafiken kom­

mer att lämnas möjlighet till erhållande av driftbidrag.

Av de remissinstanser, som särskilt uttalat sig om utredningens åsikt, att

effektiv konkurrens i vissa fall kan visa sig vara ett otillräckligt medel att

åstadkomma en samhällsekonomiskt riktig trafikuppdelning och en till­

fredsställande transportförsörjning och att regleringsåtgärder

undantagsvis kan ifrågakomma, har flertalet motsatt sig

dylika åtgärder. Sålunda anser t. ex. näringsorganisationerna att dylika

regleringsåtgärder på ett flagrant sätt skulle strida mot trafikutredningens

grundläggande trafikpolitiska riktlinjer och därför måste avvisas redan av

principiella skäl. Utredningen har inte heller visat, att behov av sådana

regleringsåtgärder föreligger.

Riksförbundet Landsbygdens folk hävdar däremot att ett system med

koncessionsskydd i förening med trafikeringsplikt möjliggör en kostnads­

utjämning mellan trafiksvaga och trafikstarka linjer, som i hög grad kan

begränsa behovet av driftbidrag. Svenska lokaltrafikföreningen framhåller

att trafikpolitiken inom föreningens intresseområde måste bygga på sam­

ordnande och reglerande ingrepp i betydligt större utsträckning än vad ut­

redningens uttalade huvudtankar angiver. En långt gående liberalisering av

tillståndsgivningen och en däremot svarande övergång till fri konkurrens

torde icke utan mycket stora olägenheter kunna genomföras för den kollek­

tiva persontrafiken.

De remissinstanser, som uttalat sig om utredningens allmänna syn­

punkter på investeringsbedömningen, har i stort sett in­

stämt i vad utredningen anfört. Våg- och vattenbyggnadsstyrelsen under­

stryker dock de svårigheter som föreligger att tillämpa konkurrens- och

efterfrågeprinciperna när det gäller att fördela ett givet investeringsutrym-

me. För att klarlägga dessa frågor erfordras grundläggande utredningar för

mera detaljerad bedömning av angelägenheten och lönsamheten av de olika

investeringsobjekten. Sjöfartsstyrelsen påpekar vikten av en samlad över­

blick över investeringarna inom de olika trafikgrenarna. Samma måttstock

måste tillämpas vid avvägningen av statliga investeringar inom de olika

huvudgrupperna av transportleder. Det förhållandet att det finns eu special­

budget för automobilskattemedlen får sålunda inte medföra ett lägre sam­

hällsekonomiskt förräntningskrav på väginvesteringarna än som tillämpas

på t. ex. investeringar inom sjöfartens område.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

49

50

Luftfartsstyrelsen framhåller, att det vid avvägningen av den inbördes

storleken av olika investeringar bör beaktas, att man genom investeringarna

lör civilflyget uppnår en kvalitativ förbättring av transportapparaten som

regelmässigt icke torde kunna tillnärmelsevis erhållas ens genom mång­

dubbelt större investeringar för landsvägs- eller järnvägstransporter. Linje-

ftyg AB säger sig vilja fästa uppmärksamheten på att de största möjlig­

heterna till rationalisering och teknisk utveckling synes ligga på flygets

och landsvägstrafikens område. Trafikutredningens betoning av järnvägen

är vid detta förhållande ägnad inge farhågor.

Motororganisationerna har i princip inte något att erinra mot utred­

ningens uppfattning, att ansvaret för investeringsverksamheten med avseen­

de å de fasta trafikanläggningarna — såväl beträffande vägar som järnvä­

gar — bör åvila det allmänna i enlighet med det system som utvecklingen

lett fram till. Organisationerna understryker likaledes utredningens konsta­

terande, att den schematiska avgiftsbeläggningen icke medför så stora av­

vikelser från kostnadsansvarighetsprincipen, att man behöver befara att

investeringsverksamheten av den anledningen icke kan styras på ett ur

samhällsekonomisk synpunkt lämpligt sätt. Organisationerna framhåller

emellertid skillnaden mellan järnvägs- och landsvägsinvesteringar och er­

inrar om att järnvägsnätet redan är lokaliserat utan möjligheter till större

förändringar eller utvidgningar. Bebyggelse- och industrilokalisering, icke

minst genom stadsområdenas starka tillväxt, gör därför atf samhällsut­

vecklingen i mycket högre grad blir avhängig av vägarna än av järnvägarna.

Väginvesteringarna har också hög räntabilitet och vägnätets utbyggnad och

modernisering är därför ett förstahandsintresse.

Några remissinstanser har särskilt berört de investeringsproblem, som

hänger samman med trafiken kring de större tätorterna. Svenska stadsför­

bundet noterar sålunda, att utredningen accepterat nödvändigheten av att

i fråga om trafiken t. ex. i Stockholms- och Göteborgsregionerna frångå

huvudprincipen för investeringsbedömningen. Enligt styrelsen förbigår

utredningen emellertid att en subventionering av kollektivtrafiken inom

tätortsregionerna kan ha till syfte att upprätthålla en samordnad transport­

apparat till totalt sett lägsta samhällsekonomiska kostnad. Låter man

kollektivtrafiken do ut i dessa regioner, framtvingas i stället eu utomordent­

ligt stark utbyggnad av trafiknät och parkeringsanläggningar för den in­

dividuella biltrafiken. För att bekosta denna skulle det bli nödvändigt att

ta ut mycket höga avgifter av bilismen. I realiteten är kollektivtrafiken nöd­

vändig för att upprätthålla balansen i den samlade transportapparaten.

Det är på dessa skäl som man från de svenska städernas sida i flera sam­

manhang har hävdat, att utbyggnaden och vidmakthållandet av städernas

kollektiva trafikapparat borde stödjas genom bidrag av bilskattemedel och

att det i själva verket ligger i bilismens eget intresse att så sker.

Liknande synpunkter på avvägningen mellan kollektiv och individuell

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

51

trafik anförs av överståthållarämbetet, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus

län och Svenska lokaltrafikföreningen.

Järnvägsstyrelsen, som instämmer i trafikutredningens principiella re­

sonemang rörande trafikinvesteringarna, framhåller att närtrafiken kring

de större städerna, speciellt i Stockholmsområdet, utgör en allvarlig eko­

nomisk belastning för SJ. Förlusterna på de tre stambanelinjerna uppgår

till 6 å 7 milj. kr. per år. Härtill kommer de »opportunity costs», som be­

tingas av att närtrafiken utgör och allt framgent skulle utgöra ett hinder för

fjärrtrafiken, som utgör ryggraden i SJ :s ekonomi. Ur SJ :s förtagsekono-

miska synpunkt skulle det vara rationellt att lägga ner närtrafiken i nämn­

da region. Styrelsen är dock medveten om att det ur samhällsekonomisk

synpunkt kan vara mest rationellt att en stor del av ifrågavarande när-

trafik även framdeles ombesörjes på SJ:s linjer. Även om det således ur

samhällets synpunkt kan vara önskvärt att SJ tillgodoser nämnda trafik­

behov anser styrelsen det dock icke vara möjligt eller förenligt med den

trafikpolitiska inriktning som föreslås av trafikutredningen att SJ skulle

kompensera förlusterna av denna trafik med överskott från fjärrtrafiken.

Enligt styrelsens mening blir det därför nödvändigt att dessa förluster er­

sätts av allmänna medel, en ersättningsfråga som mycket väl kan ankom­

ma på berörda kommuner i enlighet med vad trafikutredningen antytt.

Näringsorganisationerna, som delar utredningens principiella grundsyn

på frågan om investeringsbedömningen, diskuterar utredningens farhågor,

att efterfrågeinriktningen och därmed också investeringsavvägningen skulle

kunna bli felaktig, närmast till följd av att bilskatterna har en geografisk

och tidsmässig enhetlighet. Denna frågeställning bör naturligtvis beaktas

då den slutliga avvägningen sker av motorfordonsbeskattningen. Men när

utredningen antyder att särskilda avgifter kan bli aktuella för rusningstra­

fiken i storstäderna eller att s. k. fysiska regleringar kan bli nödvändiga,

kan organisationerna inte acceptera detta. Det skulle bli fråga om så långt­

gående ingrepp i den enskilde trafikantens självbestämmanderätt, att det

ej kan sägas stå i överensstämmelse med det av utredningen förordade tra­

fikpolitiska systemet.

Såsom framgått av det föregående har flertalet remissinstanser i princip

uttalat sig för borttagandet av konkurrensbegränsande regleringar på lands­

vägstrafikens område. Detaljerna i det successiva genomförandet av utred­

ningens konkreta förslag härutinnan behandlas närmare i det följande.

Här må dock remissinstansernas inställning till frågan om bibehållande av

lämplighetsprövningen vid den fortsatta tillståndsgivningen

beröras.

Utredningens förslag om bibehållande i princip av lämplighetsprövning

tillstyrkes av flertalet remissinstanser. Sålunda anser näringsorganisatio­

nerna, Riksförbundet Landsbygdens folk och Svenska transportarbetare­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

52

förbundet att lämplighetsprövningen bör bibehållas. Överståthållarämbetet

bär ingen erinran emot att trafiktillståndsprövningen omfattar trafikutövar-

rens såväl personella som ekonomiska lämplighet för yrkesmässig trafik.

Överståthållarämbetet vill dock understryka, att alltför stora krav icke bör

ställas i fråga om sökandes ekonomiska resurser. Avsaknad av kapital tor­

de sålunda icke böra föranleda vägrat trafiktillstånd, därest sökanden kan

antagas ha förutsättning att affärsmässigt bedriva trafikrörelse. Länssty­

relsen i Jönköpings lön anför att även krav på yrkesvana bör ställas. Aukto-

risationen bör utgöra en garanti för allmänheten att den får sina transport-

uppdrag fullgjorda på ett i alla avseenden betryggande sätt. Statens trafik-

säkerhetsråd anför att lämplighetsprövningen är ett utomordentligt be­

tydelsefullt led i strävandena att upprätthålla kraven på ansvarsmedvetan­

de hos trafikutövarna och tillfredsställande standard på de av dem begagna­

de fordonen. Länsstyrelsen i Värmlands län tillstyrker förslaget men under­

stryker att lämplighetsprövningen aldrig får begagnas som täckmantel för

behovssynpunkter. Landsorganisationen understryker kravet på ekonomisk

lämplighetsprövning och påpekar behovet av konkreta normer för pröv­

ningen. Länsstyrelserna i Gävleborgs och Västerbottens län, motororganisa­

tionerna samt Åkeriföretagarnas centralförening önskar en skärpt lämplig­

hetsprövning. Svenska vågföreningen anför att förslaget innebär en upp­

mjukning av nuvarande bestämmelser. Över huvud taget inrymmer en sådan

prövning — även om inga delade meningar skulle råda om behovet — i sig

osäkra moment, när det gäller att bedöma en sökandes vandel, vederhäftig­

het och erfarenhet samt kanske också ekonomiska förutsättningar. Åtgärder

som inriktas på att skapa större företag inom åkerinäringen synes vara en

form, som bör prövas och uppmuntras såsom ett led i lastbilstrafikens ratio­

nalisering. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att all lämplighetsprövning

utom i fråga om linjegodstrafiken bör äga rum på länsplanet. Svenska last-

irafikbilägareförbundet anser att nuvarande bestämmelser i 12 § YTF bör

bibehållas och att därutöver angelägenheten av en ingående lämplighets­

prövning vid en liberalisering på lämpligt sätt bör komma till uttryck, exem­

pelvis i form av direktiv till de tillståndsgivande myndigheterna.

Av de remissinstanser, som ställer sig negativa till utredningens förslag,

ifrågasätter statskontoret huruvida man med den föreslagna prövningen av

trafiktillståndssökandens personliga lämplighet kan nå avsedd effekt. Kom­

merskollegium ställer sig tveksam till tanken att behålla föreskrift om lämp­

lighetsprövning av sökande till godstrafiktillstånd. Det kan befaras att en

viss nyetableringskontroll då kommer att vidmakthållas. Utredningen avser

att genom tillståndsprövningen bl. a. trafiksäkerhetens krav skulle kunna

i viss mån tillgodoses men enligt kollegii mening bör regler härom i stället

lämnas i trafiksäkerhetslagstiftningen. Liknande synpunkter anföres av

statens pris- och kartellnämnd, näringsfrihetsrådet, riksrevisionsverket och

länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

53

De remissinstanser, som i yttranden över betänkande I uttalat sig om

utredningens förslag att liberaliseringen av landsvägstra­

fiken skall ske successivt i etapper, har samtliga förordat

ett successivt genomförande av reformprogrammet.

Bland de remissinstanser som uttalat sig om huvudprincipen för den i be­

tänkande III föreslagna etapp- och tidsplanen för reformprogrammets ge­

nomförande har det övervägande antalet icke haft någon erinran och några

har uttalat sin direkta anslutning till densamma. Sålunda anför överståthål-

larämbetet och länsstyrelsen i Kalmar län att de funnit den framlagda planen

för lastbils- och traktortågstrafikens liberalisering vara i huvudsak väl un­

derbyggd och ägnad att läggas till grund för författningsregleringen. Läns­

styrelsen i Stockholms län anser att en sådan uppdelning av gods- och per­

sontrafiken, som skett genom planens begränsning till att avse enbart den

huvudsakliga godstrafiken, otvivelaktigt torde innebära betydliga fördelar.

Spörsmålet om säkerställandet av en samhällsnödvändig trafik behöver näm­

ligen ej tillmätas avgörande betydelse då det gäller att taga ställning till libe-

raliseringsåtgärderna inom enbart denna sektor av den yrkesmässiga trafi­

ken. Självfallet kommer omställningssvårigheter vid liberaliseringen att upp­

stå för de nu verksamma trafikutövarna. Hur stora dessa blir, är beroende

på hur regleringsborttagandet byggs upp, därvid begynnelseskedet enligt

länsstyrelsens åsikt torde få tillmätas största betydelsen.

Några remissinstanser har emellertid anfört synpunkter i mer eller mindre

modifierande riktning. Länsstyrelserna i Östergötlands och Kopparbergs

län, motororganisationerna samt Svenska vägföreningen framhåller önsk­

värdheten av att det fortsatta utredningsarbetet snarast resulterar i en plan

beträffande buss- och drosktrafiken, emedan realiserandet av det framlagda

förslaget kan ha betydande återverkningar på åtminstone busstrafiken.

Landsorganisationen anser många skäl tala för en liberalisering av den

yrkesmässiga lastbils- och traktortågstrafiken enligt i huvudsak det tids­

schema och tillvägagångssätt, som utredningen föreslår. Som oeftergivliga

villkor för den föreslagna liberaliseringen uppställer LO emellertid krav på

vissa reformer på trafiksäkerhetens och arbetarskyddets områden. Svenska

järnvägsmannaförbundet anför liknande synpunkter.

Järnvägsstyrelsen anser att flera skäl talar för att reformprogrammet inte

forceras och sätter i fråga om det är lämpligt att de båda första reform­

etapperna skall omfatta en så relativt kort tid som två år vardera. Styrelsen

anser att man inte bör exakt fastställa tiden för den första liberaliserings-

etappens längd utan noggrant följa upp utvecklingen och resultaten av de

olika liberaliseringsåtgärderna innan etapp II påbörjas. Översynen av libe-

raliseringsprogrammets genomförande och de olika åtgärdernas samordning

måste vidare enligt styrelsens mening vara samlad hos ett enda, med erfor­

derlig expertis utrustat organ. Statskontoret framhåller angelägenheten av

att ett genomförande av den nu föreslagna tidsplanen icke beslutas, innan

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

dess verkningar i organisatoriska och personella avseenden kan överblickas.

Statens biltrafiknämnd säger sig inte kunna förorda att man redan nu ens

genom ett principbeslut binder sig för en så vittgående omläggning som den

i etapp III föreslagna och anser det ej heller tillrådligt att på nuvarande

stadium taga närmare ställning till förslagen i etapp II. Erfarenheterna från

de åtgärder, som vidtages i första etappen bör bli vägledande för ställnings­

tagandet till fortsatta åtgärder. Svenska vägföreningen framhåller, att över­

gången till ett system, i vilket behovsprövningen avskaffats, innebär en

omställningsprocess som är svår att överblicka och att det kan ifrågasättas,

om icke etapper om två år är i kortaste laget. Den yrkesmässiga lastbils-

trafiken bör ges tillfälle att anpassa sina företags struktur och bör ges möj­

ligheter till en konsolideringsperiod. Svenska lasitrafikbilägareförbundet,

som i princip tillstyrker en partiell liberalisering av trafikpolitiken enligt

reservanternas (Asp, Dillen och Sjöberg) förslag till reformetapp I, anser

att det bör anstå med slutligt ställningstagande till eventuellt fortsatt libe­

ralisering tills erfarenheter vunnits av den första etappens verkningar, och

det bör övervägas att utsträcka denna att omfatta minst fyra år. Liknande

synpunkter anföres av Svenska omnibusägareförbundet. Även länsstyrel­

serna i Kronobergs och Västmanlands län anser att de föreslagna etapperna

är alltför korta.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anför att i sin strävan att i möjligaste

mån undvika de eventuella störningarna vid behovsprövningens avskaffan­

de har utredningen enligt länsstyrelsens mening åstadkommit en alltför

komplicerad plan. Även om denna i och för sig kan vara väl ägnad att länka

in utvecklingen mot det eftersträvade slutmålet, är de svårigheter, som kan

förväntas uppkomma såväl vad gäller tillämpningen av de föreslagna be­

stämmelserna som beträffande efterlevnaden och kontrollen därav av så­

dan art att länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till frågan huruvida

planen i sin föreslagna form är lämplig. Svenska transportarbetareförbun­

det menar att utredningens tanke att de föreslagna åtgärderna skulle vara

rationella ur samhällelig synpunkt saknar verklighetsunderlag. Enligt för­

bundets uppfattning skulle en generösare tillståndsgivning och ett beaktan­

de av behovet av utbyggd lastbilstrafik kunna eliminera de negativa fakto­

rer, som för dagen kan konstateras. Lastbilstrafikens utveckling från 1945

bör dock enligt förbundets uppfattning ge vid handen, att möjligheter finns

att även under nuvarande förutsättningar realisera de syften, som utred­

ningen ur samhällelig synpunkt gjort sig till tolk för.

54

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Departementschefen

De av statsmakterna hittills vidtagna åtgärderna på trafikpolitikens om­

råde har inneburit relativt ingående regleringar i fråga om järnvägstrafik

samt yrkesmässig biltrafik och luftfart. Däremot är sjöfart samt icke yrkes­

mässig biltrafik och luftfart ej föremål för trafikpolitiskt motiverade reg­

leringar.

Järnvägsföretagen är enligt villkoren i olika koncessioner in. m. ålagda

trafikeringsplikt, vilket innebär skyldighet att — om Kungl. Maj :t inte

lämnat medgivande till nedläggning av trafiken på viss bana eller handel —

fortlöpande bedriva trafik på hela linjenätet, oberoende av om den är lön­

sam eller ej. I 1925 års järnvägstrafikstadga finns bestämmelser om trans­

portplikt, som under vissa angivna förutsättningar innebär skyldighet att

på hela linjenätet ombesörja all trafik, som söker sig till järnväg. Till trans­

portplikten hör skyldighet att, i vad avser gods, utföra transport inom viss

tid. Transportplikten innefattar också skyldighet att behandla befraktare

av vagnslastgods lika vid fördelningen av på viss station befintliga vagnar.

Järnvägarna är vidare skyldiga att hålla i tid och rum enhetliga taxor inom

ramen för av Kungl. Maj :t fastställda maximitaxor. Vid taxenedsättningar

gäller krav på likabehandling av trafikanter, som fullgör de för nedsätt-

ningen fastställda villkoren och ingångna transportavtal skall, liksom taxor­

na i övrigt, offentliggöras. För statsbaneföretagets del skall taxesättningen

grundas på en fixerad ekonomisk målsättning, bl. a. innefattande krav på

viss förräntning av det i järnvägarna nedlagda statskapitalet.

Den statliga regleringen av järnvägarnas verksamhetsvillkor har till­

kommit för att förhindra eventuella missbruk av järnvägarnas tidigare

monopolställning men också för att skapa i görligaste mån lika villkor

för olika bygder i fråga om transportavgifter och trafikservice. Järnvägarnas

monopolställning gjorde det möjligt att bygga upp taxorna på sådant sätt,

att transportavgifterna på vissa linjer och för vissa transportändamål be­

tydligt översteg driftkostnaderna, varigenom olika ekonomiskt belastande

förpliktelser kunde fullgöras genom resultatutjämning inom järnvägsföre­

tagen och utan finansiellt stöd utifrån. Monopolställningen bröts genom

bilismens och flygets expansion, men regleringen kvarstår alltjämt i huvud­

sak oförändrad.

För den yrkesmässiga biltrafiken gäller enligt 1940 års förordning an­

gående yrkesmässig automobiltrafik m. m. bestämmelser om transportplikt,

maximitaxor in. m. samt därutöver ett komplicerat och detaljerat system

för kontroll av nyetablering och utvidgning av biltrafikrörelse. Detta regle­

ringssystem har sitt främsta instrument i en på behovs- och lämplighets­

prövning grundad tillståndsgivning. Tillstånd erfordras för att starta yrkes­

mässig trafik samt — när det gäller linjetrafik för godsbefordran och be-

ställningstrafik — även för att sätta in ytterligare bilar i rörelsen och att byta

ut mindre fordon mot större. Likaså krävs tillstånd för överlåtelse av biltra­

fikrörelse, varvid bl. a. de ekonomiska villkoren för överlåtelsen prövas.

Särskilda föreskrifter för den yrkesmässiga biltrafiken infördes redan

i början på 1900-talet. De första bestämmelserna om behovsgrundad etable-

ringskontroll infördes på 1920-talet i syfte såväl att förhindra en otillbör­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

55

56

ligt hård konkurrens inom biltrafiken som att bereda järnvägarna visst

konkurrensskydd.

Enligt luftfartslagen erfordras tillstånd för att utöva luftfart i förvärvs­

syfte. I tillstånd för linjefart meddelas därvid föreskrifter rörande trafike-

ringsplikt, godkännande av taxor och turlistor etc.

Sedan biltrafiken utvecklats till en mera betydande konkurrensfaktor

kan den statliga trafikpolitiken i fråga om landtransporterna sägas ha inne­

burit ett försök att, med järnvägstrafiken som grund, på ett från samhälls­

synpunkt lämpligt sätt anpassa det totala utbudet av transportmedel till

efterfrågan genom en restriktiv tillståndsgivning för yrkesmässig biltrafik.

Detta syfte har emellertid ingalunda uppnåtts. Om man gör en kritisk över­

blick av det nuvarande trafikpolitiska systemet kan man -— utan att i detta

sammanhang mera djupgående analysera orsakerna härtill — konstatera

bl. a. att järnvägarna inte kommit att få hand om alla de godstransporter,

som deras tekniska och ekonomiska förutsättningar motiverar, samt att

vissa monopolbildningar i skydd av tillståndsregleringen uppstått på last-

bilssidan. Den restriktiva tillståndsgivningen inom den yrkesmässiga last-

bilstrafiken har sannolikt också medverkat till att den icke yrkesmässiga

lastbilstrafiken undergått en i varje fall från transportekonomisk synpunkt

alltför stark expansion. För närvarande utgöres sålunda drygt 80 procent av

lastbilsparken av bilar i dylik trafik. Såsom befarades i direktiven för trafik­

utredningen har utvecklingen också medfört stora förluster för järnvägarna,

vilket i betydande omfattning orsakats av att det trafikpolitiska systemet

hindrat järnvägarna att effektivt konkurrera med bilismen. Oberoende av

regleringen på transportmarknaden har utvecklingen lett till betydande pro­

blem i fråga om den kollektiva trafiken på landsbygden. Därtill kommer bl. a.

speciella problem beträffande den kollektiva trafiken i storstadsregionerna.

Den reglering och de åtgärder i övrigt som hittills vidtagits av statsmakterna

har sålunda inte lett till en ändamålsenlig trafikuppdelning och en ompröv­

ning av riktlinjerna för trafikpolitiken är därför påkallad.

Såsom uttalats redan i direktiven för trafikutredningen bör målet för

trafikpolitiken vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande

transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader och under former, som

medger företagsmässig effektivitet och transportmedlens sunda utveckling.

Vidare måste trafikpolitiken utformas så, att de krav som ställs från trafik-

säkerhetssynpunkt blir tillgodosedda och att utvecklingen på det tekniska

området stimuleras.

I likhet med trafikutredningen och det helt övervägande antalet remiss­

instanser anser jag, att den hittills förda statliga trafikpolitiken inte utan

väsentliga förändringar kan leda till en ändamålsenlig uppdelning av trans­

porterna enligt de olika transportmedlens reella kostnads- och kvalitets-

förutsättningar och därmed inte heller till det angivna trafikpolitiska målet,

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

d. v. s. en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kost­

nader.

Ett trafikpolitiskt system, som bättre än det nuvarande fyller de upp­

ställda kraven, kan enligt utredningen teoretiskt åstadkommas antingen

genom att man bygger ut och skärper de hittills begagnade tillståndsregle-

ringarna eller genom att man i stället går den motsatta vägen och lämnar de

olika transportmedlen större frihet att utnyttja sina kostnads- och kvalitets-

inässiga förutsättningar och låter konkurrensen dem emellan bli avgöran­

de för trafikuppdelningen. Trafikutredningen finner det stå i överensstäm­

melse med vår allmänna näringspolitik att välja den lösning, som innebär

ett större mått av fri konkurrens och anser att en sådan ordning bör efter­

strävas, som direkt medger en effektiv konkurrens på transportmarknaden,

såväl mellan de olika trafikgrenarna som mellan trafikföretagen inom sam­

ma trafikgren. För att kunna betecknas som effektiv måste konkurrensen

bedrivas på i möjligaste mån lika villkor och inom ramen för dessa villkor

gestaltas så fritt som möjligt. En sådan konkurrens utgör enligt utredning­

ens mening ett kraftigt incitament för trafiken att söka sig till de kvalitativt

och kostnadsmässigt mest ändamålsenliga transportmedlen, och den är där­

jämte ägnad att stimulera till effektivitet i trafikrörelsernas skötsel. Utred­

ningen framhåller dock att vissa modifikationer är nödvändiga i fråga om

persontrafiken bl. a. i glesbygderna och i vissa storstadsregioner. Vidare

måste friheten att använda olika konkurrensmedel harmoniera med gällande

allmänna näringslagstiftning. Det helt övervägande antalet remissinstanser

är eniga med trafikutredningen om värdet av friare konkurrensförhållan­

den på transportmarknaden.

Vid bedömningen av dessa spörsmål bör enligt min mening beaktas att fri

etableringsrätt och en betydande frihet i övrigt kännetecknar den helt över­

vägande delen av vårt näringsliv. En skärpning av tillståndsregleringen på

transportområdet skulle ytterligare fjärma transportnäringens villkor från

vad som gäller inom övriga näringsgrenar. Det torde också vara ostridigt att

regleringar kan innebära en hämsko på rationaliseringssträvandena inom

transportnäringen. Dessutom måste man hysa starka tvivel på de praktiska

möjligheterna att genom skärpt tillståndsreglering så styra utvecklingen att

den leder till en samhällsekonomiskt riktig trafikuppdelning. I stället bör

man söka utnyttja den drivfjäder till effektiva transporter, som konkurrens i

sunda former kan utgöra. Därest förutsättningar skapas för en konkurrens

på lika villkor bör det vara möjligt att genom en ökad frihet på transport­

marknaden nå en samhällsekonomiskt riktigare trafikuppdelning. På så

sätt kan transportarbetet erhållas till lägsta möjliga kostnader, vilket är

ett väsentligt intresse för vårt näringsliv, enär transportkostnaderna utgör

en betydande del av de totala produktionskostnaderna i flertalet av våra

mest betydelsefulla näringsgrenar. — Man räknar t. ex. med att transport­

kostnaderna uppgår till i runt tal 15 procent av skogsindustrins totala pro­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

57

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

duktionskostnader och för malmhanteringen har motsvarande siffra angi­

vits till 20—25 procent, medan för jordbruket och livsmedelsindustrin till­

sammantagna transportkostnaderna beräknats utgöra It å 12 procent av va­

rornas försäljningspris. — Upprätthållandet av sådan olönsam trafik, som

anses nödvändig från allmän synpunkt kräver i vissa avseenden skydds-

och samordningsåtgärder vilka till sin natur kan vara konkurrensbegrän-

sande. Jag finner dock tiden mogen för en nyorientering av den statliga

trafikpolitiken med sikte på ett mer konkurrensfrämjande system. Olika

konkurrenshämmande förpliktelser och regleringar bör därvid i möjligaste

mån elimineras. Begränsningarna i möjligheten att tillämpa ett mer kon­

kurrensfrämjande trafikpolitiskt system än det nuvarande ger sig främst

till känna inom persontrafiken.

En inriktning av trafikpolitiken på ett mer konkurrensfrämjande system

innebär bl. a. att järnvägarna åvilande förpliktelser i fråga om trafikering

etc. liksom för den yrkesmässiga biltrafiken gällande behovsprövning m. m.

i görligaste mån avvecklas. Den icke yrkesmässiga person- och lastbilstrafi-

ken bör i fortsättningen liksom hittills inte bindas av någon trafikpolitiskt

grundad reglering och även sjöfarten bör förbli fri från dylik reglering. Med

hänsyn till det skandinaviska luftfartssamarbetet och de nuvarande ekono­

miska förutsättningarna för inrikesflyget, torde gällande regler för trafik­

flyget i vårt land böra tillämpas tillsvidare.

Enligt min mening bör varje trafikgren i princip själv svara för de kost­

nader den förorsakar det allmänna. För närvarande föreligger skillnader i

detta hänseende de olika trafikgrenarna emellan, vilket torde beaktas i

samband med en revision av vägtrafikbeskattningen samt vid de pågående

utredningarna om luftfartsverkets ekonomi och lotsorganisationen. Vissa

olikheter föreligger även i fråga om finansieringsformer, avskrivningsreg-

ler och allmänna beskattningsförhållanden, men dessa olikheter är inte så

stora att särskilda trafikpolitiska likställighetsåtgärder nu erfordras.

Där alternativa transportmedel finns blir, såsom utredningen framhållit,

på längre sikt trafikanternas val av transportmedel utslagsgivande i fråga

om vilket av dessa, som drager den lägsta samhällsekonomiska kostnaden.

Förutsättningen för att trafikanternas val av transportmedel skall bli eko­

nomiskt rättvisande är emellertid att transportavgifterna är anpassade till

kostnaderna. För den trafik som bedrives med lönsamhet föreligger dock

inte något problem i detta hänseende. Det företagsekonomiska lönsamhets-

kravet å den ena sidan och konkurrens mellan olika transportmedel å den

andra torde här garantera att avgiftssättningen på längre sikt anpassas till

kostnaderna.

Aktiviteten på det trafikpolitiska området bör enligt min mening samord­

nas med lokaliseringspolitiken bl. a. när det gäller att upprätthålla från lo-

kaliseringssynpunkt önskvärd olönsam järnvägs- och landsvägstrafik. De

59

kostnader, som är förenade med upprätthållandet av dylik trafik liksom även

andra kostnader, som av sociala skäl eller med hänsyn till totalförsvarets

intressen kan komma att belasta vårt transportväsende och som inte direkt

täckes av transportavgifter, bör emellertid öppet redovisas så att deras be­

rättigande kan bedömas. I den mån det inte med kravet på kostnadstäck­

ning går att lämna en viss bygd den trafikservice i fråga om landtransporter

som från samhällets synpunkt är rimlig, bör ersättning utgå av allmänna

medel. En dylik ersättning är inte att betrakta såsom en subvention åt trafik­

företaget utan såsom ett köp från det allmännas sida av vissa transport­

tjänster som företaget självt från företagsekonomiska synpunkter ej har an­

ledning utföra. Ersättningens nyss angivna karaktär bör komma till klart

uttryck vid rubriceringen av statsanslag, som uppföres på riksstaten för här

avsett ändamål.

Spörsmålet om en tillfredsställande transportförsörjning är enligt utred­

ningen ett trafikpolitiskt problem huvudsakligen endast i den del det har

avseende på persontrafiken på landsbygden. I ett trafikpolitiskt system

med ökat utrymme för konkurrens bör även enligt min mening den helt

dominerande delen av efterfrågan på såväl gods- som persontransporter

kunna tillfredsställande tillgodoses inom ramen för ett krav på företags­

ekonomisk lönsamhet i trafiken. Också för transportbehov, som inte till­

godoses med individuella transportmedel och som är alltför ringa såsom

underlag för en självbärig allmän transporttjänst, måste emellertid trans­

portmedel i rimlig omfattning stå till förfogande. Glesbygdernas transport-

försörjning framstår härvid såsom ett väsentligt problem, vars lösning för­

utsätter insatser från det allmännas sida. Att kollektiv trafik numera i så­

dana bygder ofta inte kan bedrivas med lönsamhet får inte leda till en ut­

armning på kommunikationernas område. Ehuru de områden, som berörs

av dylika problem, har stor geografisk utsträckning vill jag framhålla, att

det transportarbete det här gäller är ringa i förhållande till det totala trans­

portarbetet i landet. I likhet med utredningen anser jag att glesbygdernas

och vissa öars tillgodoseende med persontrafikförbindelser utgör det väsent­

liga i detta problemkomplex. Emellertid torde även i fråga om viss godstra­

fik, främst styckegodstransporter, vägande skäl kunna anföras för att det

allmänna lämnar ersättning för sådan trafik i den mån den inte kan drivas

med lönsamhet. Med hänsyn till de skiftande befolknings- och näringsför­

hållandena i olika delar av landet torde det vara ogörligt att på förhand

fastställa vilken underskottstrafik, som är nödvändig från allmän synpunkt.

Eu prövning från fall till fall bör i stället äga rum i samband med att frågan

om stöd från det allmänna blir aktuell. Det tidigare berörda principiella

kravet på fullt kostnadsanpassade transportavgifter saknar mening när det

gäller av allmänna skäl upprätthållen, olönsam trafik. Här måste avgifterna

i stället anpassas efter vad som ter sig skäligt i förhållande till övriga inom

landet tillämpade taxor för liknande transportprestationer.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

60

Allmänt sett bör krav inte upprätthållas på sådan resultatutjämning inom

den kollektiva trafiken som ej är företagsekonomiskt motiverad. I stället

bör ersättning lämnas för täckning av underskott i trafik, som erfordras

för att säkra en tillfredsställande transportförsörjning. För dylik ersättning

torde vissa villkor böra uppställas. Sålunda bör standarden i fråga om trafik-

medel, trafikfrekvens m. m. i princip vara anpassad efter de faktiska be­

hoven i den utsträckning detta är skäligt med hänsyn till kravet på en till-

iredsställande transportförsörjning. Vidare bör möjlig rationalisering ha

ägt rum och taxorna i rimlig grad anpassats till kostnaderna. Trafikföre­

tagens driftekonomiska och trafikstatistiska redovisning bör möjliggöra in­

syn i rörelsen och periodisk omprövning av ersättningens storlek äga rum.

I övrigt torde villkor för bidragsgivningen få fastställas från fall till fall när

ersättningsfrågor aktualiseras.

Jag kan i princip ansluta mig till de allmänna synpunkter på trafik­

investeringarna som anlagts av trafikutredningen. Sålunda bör det grund­

läggande kriteriet vid bedömningen av ifrågasatta trafikinvesteringar vara

de olika investeringsobjektens samhällsekonomiska lönsamhet. En godtag­

bar investeringsplan förutsätter härvid så långt möjligt korrekta uppskatt­

ningar av den framtida trafikefterfrågans omfattning och struktur. Detta

kräver efterfrågeprognoser för de olika trafikgrenarna grundade på en rad

data och delprognoser rörande med trafikutvecklingen sammanhängande

lörhållanden. Därjämte är kostnadsjämförelser mellan olika ifrågakomman­

de alternativa transportsätt nödvändiga.

Ansvaret för investeringar i fasta trafikanläggningar torde i framtiden

liksom hittills huvudsakligen komma att åvila det allmänna, d. v. s. staten

och kommunerna. Härvid är det från trafikpolitisk synpunkt påkallat att

en rationell samordning av investeringsverksamheten kommer till stånd,

varvid målsättningen bör rara att skapa ett transportsystem, där de olika

trafikanläggningarna och transportmedlen på ett optimalt sätt komplette­

rar varandra. För närvarande föreligger otvivelaktigt fara för att de olika

offentliga och privata trafikinvesteringarna kan grundas på i viss mån iso­

lerade bedömningar. Med hänsyn härtill bör åtgärder vidtagas som förbättrar

förutsättningarna att koordinera — i varje fall — de olika, mera kostnads­

krävande statliga och kommunala ävensom — i den mån detta låter sig

göra — privata trafikinvesteringarna. Eftersom inom den statliga sektorn

järnvägs-, landsvägs-, luftfarts- och sjöfartsinvesteringarna handlägges av

skilda centrala och lokala verk och myndigheter bör särskilda anordningar

vidtagas som främjar en ändamålsenlig samordning av dessa investeringar.

I den mån nuvarande anordningar för bl. a. koordination av dels de stat­

liga och kommunala trafikinvesteringarna, dels skilda kommuners investe­

ringar på trafikområdet inte är tillräckliga, bör särskilda samarbetsformer

tillskapas. Främst gäller detta i fråga om storstadsregionerna. Jag kommer

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

61

i det följande att vid den närmare behandlingen av investeringarna lägga

fram olika förslag som syftar till att uppnå en ökad samordning.

Såväl trafikutövare som befraktare måste lämnas tillfälle att i lugn takt

ställa om sin verksamhet efter de villkor, som kommer att gälla i ett mer

konkurrensfrämjande trafikpolitiskt system än det nuvarande. Det av

utredningen framlagda handlingsprogrammet, som innebär en uppdelning

av reformåtgärderna i tre etapper, är därvid enligt min mening i allt väsent­

ligt ägnat att underlätta en smidig anpassning. De åtgärder som föreslås

ingå i den första reformetappen bör träda i tillämpning den 1 juli 1964 och

åtgärderna i andra etappen den 1 juli 1966. Det bör ankomma på Kungl.

Maj :t att, därest så med hänsyn till de vunna erfarenheterna finnes erfor­

derligt, förskjuta tidpunkten för den andra etappens genomförande liksom

vidtaga de justeringar i dess innehåll som kan påkallas.

Genomförandet av den tredje etappen förutsätter enligt utredningen

bl. a. en omarbetning av såväl vägtrafikbeskattningen som SJ :s taxepolitik

samt mer effektiv kontroll av maximilast-, hastighets- och arbetstidsbestäm-

melser. Vidare förutsättes en genomgripande omarbetning av förordningen

angående yrkesmässig automobiltrafik m. m. ha skett. Innan man tar ställ­

ning till den närmare utformningen av reformåtgärderna i den tredje etap­

pen och tidpunkten för genomförandet av denna etapp erfordras enligt min

mening bl. a. närmare klarhet om verkningarna av reformåtgärderna i de

båda första etapperna samt om resultaten av vissa trafikpolitiska övervä­

ganden på det internationella planet. Riktpunkten för genomförandet av den

tredje etappen bör vara den 1 juli 1968. Frågan torde böra ånyo understäl­

las riksdagen i samband med förslag till ny förordning om yrkesmässig bil­

trafik.

Reformprogrammets genomförande bör redan från första reformetappen

noga följas med hänsyn till återverkningarna såväl inom transportnäringen

som inom näringslivet i allmänhet. Bl. a. bör de i andra reformetappen ifråga-

kommande anvisningarna för den föreslagna mindre restriktiva tillstånds-

givningen grundas på en allsidig bedömning av då föreliggande erfarenheter.

För dessa ändamål avser jag att begära Kungl. Maj :ts tillstånd att tillsätta en

särskild delegation med representanter för såväl transportkonsumenter och

trafikutövare som de trafiktillståndsgivande myndigheterna med uppgift

att såsom rådgivande organ inom kommunikationsdepartementet biträda vid

den fortsatta handläggningen av dessa spörsmål.

Till reformåtgärdernas närmare innehåll återkommer jag i det följande.

Beträffande den huvudsakliga innebörden av dessa åtgärder och deras in­

placering i handlingsprogrammet torde en översikt dock få lämnas redan i

detta sammanhang.

Järnvågarnas anpassning till det förordade trafikpolitiska systemet bör i

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

princip ske genom att vissa ekonomiskt belastande förpliktelser tagas bort

och alt förpliktelser, som av allmänna skäl anses böra bibehållas, helt kom­

penseras genom särskild ersättning till statsbaneföretaget. Bland de på stats-

baneföretaget lagda förpliktelserna är trafikeringsplikten otvivelaktigt den

mest betungande och den leder, såsom trafikutredningen visat, till en sned­

vridning av transportmarknaden. Den pågående koncentrationen av järn­

vägsdriften genom nedläggning av trafiksvaga bandelar m. m. bör så snabbt

som möjligt fullföljas. Till den del trafikeringsplikten alltjämt kvarstår på

dylika linjer bör redan från den första reformetappen kompensation lämnas

i form av särskild ersättning, som helt täcker härigenom uppkommande un­

derskott. I fråga om den ekonomiska målsättningen för SJ bör i enlighet med

utredningens förslag affärsbanenätet respektive de trafiksvaga järnvägslin­

jerna betraktas såsom två separata rörelsegrenar och en redovisningsmässig

uppdelning av verksamheten ske i enlighet härmed. Vad beträffar affärs­

banenätet bör som målsättning gälla krav på viss förräntning av statskapi­

talet. För de trafiksvaga järnvägslinjerna är jag i princip beredd att godtaga

tanken på nedskrivning av statskapitalet. Den ekonomiska målsättningen

bör inriktas på en minimering av förutnämnda särskilda ersättning. Frågan

om minskning av förräntningskravet med ett mot vissa pensionsförpliktelser

svarande belopp torde, som jag anför i det följande, böra avgöras i annat

sammanhang.

I den andra reformetappen bör järnvägarna, i likhet med vad som före­

slås för den yrkesmässiga lastbilstrafiken, befrias från transportplikt. Järn­

vägarna föreslås samtidigt bli befriade från skyldigheten till likabehandling

av trafikanterna vid vagntilldelning och i taxehänseende samt från skyl­

digheten att hålla tillämpade taxor offentliga. Det förutsättes härvid att be­

stämmelserna i 1953 års konkurrensbegränsningslag i viss mån skall er­

sätta nämnda förpliktande bestämmelser.

I den tredje reformetappen bör SJ enligt utredningen få rätt att tillämpa

efter konjunkturläget variabla avskrivningar. Det torde emellertid ankom­

ma på affärsverksutredningen att närmare pröva detta spörsmål.

Beträffande godstrafiken på landsväg bör anpassningen till de nya trafik­

politiska riktlinjerna ske genom successiv uppmjukning av de konkurrens-

begränsande regleringarna.

I den första reformetappen bör uppmjukningen av nuvarande reglerings­

system till huvudsaklig del ske genom att trafiktillståndsgivningen göres

mindre restriktiv än vad nuvarande praxis innebär. Därvid bör en årlig

ökning med 15 procent av den samlade lastförmågan hos fordon i beställ-

ningstrafik för godsbefordran vara normerande vid tillståndsgivningen. Vi­

dare bör från tillämpning av bestämmelserna i yrkestrafikförordningen —

utöver vad nu är stadgat — ytterligare helt undantagas vissa transporter

av speciell natur, exempelvis transporter av vissa lantbruks- och trädgårds-

produkter till förädlingsindustri, eller av mera begränsad betydelse för den

63

allmänna transporthushållningen, såsom transporter av snö och is i sam­

band med snöröjning, renhållningstransporter, vissa traktortågstransporter

i skogsbruket in. in. Dessutom bör undantag från eljest föreskriven behovs-

prövning göras i fråga om tillstånd för s. k. kooperativ körning med små

eller medelstora lastbilar. Behovsprövningen föreslås även slopad i fråga om

tillstånd att med mjölkbil befordra fyllnads- och returgods.

Den successiva uppmjukningen av regleringssystemets konkurrensbe-

gränsande bestämmelser bör i den andra reformetappen följas upp i första

hand genom att restriktiviteten ytterligare mildras vid tillståndsgivningen.

Transporter med lastbilar om högst fyra tons maximilast och med special­

bilar undantages från tillämpning av eljest föreskriven behovsprövning och

vissa transporter av lantbruksprodukter med traktortåg undantages helt

från yrkestrafikförordningens bestämmelser. Vidare slopas transportplik­

ten i vad gäller lastbils- och traktortågstrafik för att ge formell likställighet

med vad som förutsättes i denna etapp bli genomfört inom järnvägstrafiken.

I den tredje reformetappen torde lastbils- och traktortågstrafiken kunna

helt befrias från behovsprövning, medan den individuella lämplighetspröv­

ningen av trafikutövarna i enlighet med utredningens förslag bibehålles.

Med hänsyn till allmänhetens beroende av att transportväsendet arbetar i

tillförlitliga och säkra former kan emellertid enligt min mening, utöver

en prövning av trafikutövarnas lämplighet, även kontroll i andra avse­

enden visa sig önskvärd. Förutom en från bl. a. trafiksäkerhetssynpunkt

nödvändig kontroll av fordon och förare, som jag närmare behandlar i det

följande, kan även på längre sikt t. ex. vissa taxebestämmelser och annan

reglering av transportavtalens villkor bli aktuell. Den omarbetning av för­

ordningen angående yrkesmässig automobiltrafik m. m., som förutsättes ha

skett före genomförandet av den tredje reformetappen, bör även sikta till att

slopa onödiga detalj bestämmelser och att förenkla det administrativa förfa­

randet.

Det av utredningen framlagda handlingsprogrammet omfattar åtgärder i

fråga om järnvägstrafiken samt i fråga om den yrkesmässiga godslrafiken

på landsväg. Såvitt avser persontrafiken på landsväg har utredningen inte

framlagt något program för reformåtgärder. Utredningen föreslår dock att

s. k. sambruk av privat personbil vid färd till och från arbetsplats undan­

tages från tillämpning av yrkestrafikförordningens bestämmelser. Försla­

get synes med vissa ändringar böra genomföras fr. o. in. den 1 juli 1964.

I fråga om behovet av och möjligheterna till reformåtgärder vad beträffar

den yrkesmässiga persontrafiken vill jag för egen del anföra följande.

Även den kollektiva persontrafiken måste bedrivas på sådana villkor, som

är ägnade att leda till en samhällsekonomiskt riktig trafikuppdelning. Det

trafikpolitiska målet är självfallet detsamma för person- och godstrafik.

Liksom för godstrafiken gäller för den kollektiva persontrafiken bl. a. kra­

vet på effektivitet i trafikrörelsens skötsel samt kravet att trafiken bär sitt

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

64

fulla kostnadsansvar. Vidare bör även för persontrafikens del konkurrensen

i lämplig omfattning fungera såsom trafikpolitiskt medel. Såsom tidigare

framhållits ger sig dock begränsningarna i möjligheten att tillämpa ett mer

konkurrensfrämjande trafikpolitiskt system främst till känna inom person­

trafiken.

Beträffande den reguljära persontrafiken på järnvägs- och busslinjer mås­

te beaktas att efterfrågestrukturen i denna trafik företer vissa särdrag, som

gör att en fri etablerings- och trafikeringsrätt i många fall skulle kunna leda

till allvarliga störningar. Passagerarfrekvensen i linjetrafiken har sålunda

skarpt markerade dygns-, veckodags- och säsongvariationer. Taxorna måste

emellertid av praktiska skäl i huvudsak ha konstans i tiden och baseras på

genomsnittskostnaderna. Detta innebär att vissa lågfrekventerade turer inte

uppnår full kostnadstäckning, ofta ej heller mindrekostnadstäckning, me­

dan andra turer uppnår intäktsöverskott. En resultatutjämning mellan hög-

ocli lågfrekventerade turer på en och samma linje är grundläggande för möj­

ligheten att med bibehållen lönsamhet upprätthålla trafikens regularitet.

Den förutsätter emellertid att trafiken har visst skydd mot sådan konkur­

rens, som endast tar sikte på att tillgodose efterfrågan vid de tider då tra­

fiken är vinstgivande. En dylik konkurrens skulle leda till att den nuva­

rande resultatutjämningen mellan lönsamma och olönsamma turer omöj­

liggjordes, vilket i sin tur skulle antingen nödvändiggöra ersättning från

det allmänna även till sådan trafik som under nuvarande förhållanden kan

bedrivas med lönsamhet eller medföra försämrad trafikstandard. Även all­

männa ordningshänsyn med avseende på turlistor, samtrafikarrangemang

etc. talar för att vederbörande trafikföretag, som skall ansvara för linjetra­

fiken, tillförsäkras ett visst skydd i fråga om passagerarunderlaget. Enligt

min mening bör därför tills vidare det nuvarande systemet bibehållas och

tillståndsgivningen beträffande personbefordran i linjetrafik grundas på

bl. a. behovsprövning. Detta kan i sin tur leda till begränsningar i rätten

att utöva beställningstrafik med buss eller personbil även om ett visst ut­

rymme bör finnas för ett mer konkurrensfrämjande system på detta om­

råde.

I vad gäller droskbilstrafiken talar också allmänna servicehänsyn för att

i viss utsträckning bibehålla en behovsgrundad tillståndsgivning. Även inom

drosktrafiken är nämligen en tidsmässig resultatutjämning i viss mån nöd­

vändig för att säkra rimliga krav på tillfredsställande service. Beträffande

systemets utformning finner jag emellertid en översyn angelägen i fråga

om såväl drosktrafiken som busstrafiken. Denna översyn, som skall verk­

ställas i samband med den tidigare berörda allmänna revisionen av yrkes-

trafikförordningen, bör taga sikte på att slopa regleringar, som inte framstår

såsom nödvändiga från här anförda synpunkter, och att förenkla det ad­

ministrativa förfarandet.

Frågan om upprätthållandet av en tillfredsställande transportförsörjning

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

65

på landsbygden torde tills vidare få anses i huvudsak löst genom ersättning

för viss järnvägstrafik samt reguljär biltrafik i enlighet med vad jag före­

slår i det följande.

Som tidigare nämnts föreslås i det följande att s. k. sambruk av person­

bil i viss utsträckning skall undantagas från bestämmelserna i yrkestrafik-

förordningen. Ett helt frisläppande skulle kunna allvarligt äventyra förut­

sättningarna för den kollektiva trafiken. Rätten till sambruk har därför be­

gränsats till att avse resor mellan bostad och arbetsplats —- varmed lik­

ställes skola eller annan lokal för undervisning ävensom militärförlägg­

ning — samt till högst fyra passagerare. Med hänsyn till att den pågåen­

de uttunningen av den kollektiva persontrafiken redan ställt flera lands­

bygdsområden utan kollektiv persontrafik och att denna utveckling oav­

sett olika stödåtgärder kan väntas fortgå, kan det emellertid visa sig lämp­

ligt att öppna en möjlighet för länsstyrelserna att i dylika områden

lämna ägare av personbil rätt att mot ersättning ehuru utan transportplikt

etc. skjutsa andra personer inom dylika områden eller till och från viss

eller vissa tätorter. Denna fråga kräver emellertid ytterligare undersökning­

ar inom kommunikationsdepartementet innan förslag kan framläggas. I av­

vaktan härpå föreslås i det följande viss utvidgning av det förenklade till-

ståndsförfarandet för sambruk enligt § It i yrkestrafikförordningen.

Vid bedömningen av möjligheterna att slutligt genomföra det trafikpoli­

tiska reformprogrammet måste bl. a. beaktas att en skärpt konkurrens på

transportmarknaden inte får leda till ökad olycksfrekvens i trafiken

genom hårdare utnyttjande av förarpersonal. Utöver det pågående arbetet

för att —- genom upprustning av vägarna, skärpt kontroll över fordonen,

bättre utbildning av förarna, intensifierad trafikövervakning m. m. — ska­

pa förutsättningar för en större säkerhet i trafiken, erfordras en översyn

av arbetstidsregleringen, arbetarskyddet m. m. för dem som är verksamma

som förare inom såväl yrkesmässig som icke yrkesmässig biltrafik samt

skärpt kontroll över bestämmelsernas efterlevnad. Jag har därför med stöd

av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 28 juni 1963 tillkallat särskilda sak­

kunniga för att skyndsamt verkställa en utredning angående regleringen av

arbetsförhållandena inom landsvägstrafiken.

Den analys trafikutredningen givit av den trafikpolitiska problematiken

utgör en synnerligen värdefull grund för transportfrågornas fortsatta be­

dömning. Detsamma gäller det omfattande utredningsmaterial, som utred­

ningen sammanställt i sina betänkanden och framställningai. Manga del­

områden är dock alltjämt otillräckligt penetrerade och behovet av transport­

teknisk och transportekonomisk forskning stort. 1 ransportväsendets ökan­

de relativa betydelse i samband med den pågående strukturomvandlingen

inom näringslivet och den dynamiska utvecklingen pa det transporttekniska

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

60

området, som medför att transportekonomiska omvärderingar ständigt måste

göras och på grundval härav successiva omläggningar inom transportappa­

raten vidtagas, utgör mycket starka motiv för att en kontinuerlig grund-

och målforskning på transportområdet bedrives så att här avsedda bedöm­

ningar och åtgärder kan baseras på säkrast möjliga underlag. Den trans­

porttekniska och transportekonomiska forskningen har också under senare

år fått ökade resurser. Härvid har behovet av samordning mellan skilda

forskningsinsatser blivit alltmer framträdande. Den forskning, det här gäl­

ler, bedrives nämligen på en mängd olika håll bl. a. hos statliga och kom­

munala myndigheter, vid universitet och högskolor samt inom statliga,

statsunderstödda och enskilda forskningsorgan. Sådan forskning bedrives

även hos olika transport- och distributionsföretag, hos fordonstillverkare

och industriföretag med omfattande transporter samt inom fack- och intres­

seorganisationer.

Vad jag nu anfört visar klart på behovet av en samordning av forsknings­

insatserna på transportväsendets område. Härigenom kan otvivelaktigt åt­

skilligt vinnas i fråga om utnyttjandet av de i förhållande till behoven knap­

pa personella resurserna för forskning. Jag har därför för avsikt att inhämta

Kungl. Maj :ts bemyndigande att tillsätta en utredning i särskild ordning

om transportforskningens organisation. I vad mån ökade insatser är möj­

liga för att tillgodose de växande forskningsbehoven inom transportväsendets

område är en del av den större fråga om användningen av våra forsknings­

resurser, som ankommer på forskningsberedningen. Utredningen bör därför

bedriva sitt arbete i nära samråd med beredningen.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag,

att Kungl. Maj :t måtte bereda riksdagen tillfälle att avgiva

yttrande över av mig förordade allmänna riktlinjer för den

statliga trafikpolitiken samt grunderna för det föreslagna

handlingsprogrammet för genomförande av reformåtgärder.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

67

III. Trafikinvesteringarna

Trafikutredningen

Föreliggande investeringsplaner

Aktuella långtidsplaner för investeringarna inom trafiksektorn är 1957

års vägplan och en år 1960 inom järnvägsstyrelsen på trafikutredningens

hemställan upprättad beräkning av järnvägsinvesteringsbehoven åren 1960

__1979 (I sid. 49 ff). De trafikprognoser, som dessa planer bygger på, har

redovisats i det föregående. I vägplanen förutsattes, att ett största tillåtet

axeltryck av 10 ton och ett boggietryck av 18 ton skulle läggas till grund

för bärighetsdimensioneringen av allmänna vägar och gator samt ett stöista

tillåtet boggietryck av 22 ton tillämpas för broarna. Dessutom angavs nor­

mer för vägarnas geometriska standard, d. v. s. breddstandard och linje-

föring i plan och profil. Vidare angavs, att planen givits en sådan utformning

att möjligheter funnes att anpassa vägstandarden till den utveckling, som

kunde komma att äga rum.

De statliga utgifterna för ett till angiven standard upprustat vägväsen be­

räknades i vägplanen för en tjugoårsperiod till sammanlagt 21,1 miljarder

kr. i 1956 års priser. I de angivna vägbyggnadsutgifterna ingick utgifter för

byggande av smärre och medelstora broar, däremot ej broprojekt av stor­

leksordningen Öresunds-, Ölands-, Tjörn- och Alnöbroarna, vilka ansågs

böra investeringsprövas i särskild ordning.

Vägplanens förverkligande tänktes i planen uppdelat på två perioder:

dels tioårsperioden 1958—1967, dels en till tiden mera obestämd efterföl­

jande period (»senare»).

I fråga om järnvägsplanen redovisar järnvägsstyrelsen inledningsvis vissa

allmänna förutsättningar. För rationalisering, upprustning och modernise­

ring av SJ :s transportapparat pågår en investeringsverksamhet av relativt

betydande omfattning. Även för utvidgning av kapaciteten inom trånga sek­

torer krävs investeringar redan vid nuvarande trafikomfattning. För att

kunna sörja för den prognosticerade trafikökningen erfordras härutöver

andra, kapacitetshöjande investeringar. Dessa merinvesteringar är beting­

ade av godstrafikökningen medan den planerade omdaningen av person-

trafikapparaten beräknas rymmas inom ramen för motsvarande avskriv­

ningar. Vid beräkningen har undantagits investeringar i malmbanan samt i

bil- och färjedriften.

Enligt den utförda investeringsberäkningen, som avser investeringsbeho­

vet i 1959 års penningvärde totalt för hela 20-årsperioden, dels vid oforand-

rad trafikomfattning, dels vid ökning av godstransportarbetet i fjarrtralik

68

med 100 (alt. 1) resp. 160 (alt. 2) procent, skulle vid oförändrad trafik

investeringsbehovet i statsbanorna för åren 1960—1979 uppgå till 3,9 mil­

jarder kr. samt vid trafikökning enligt alt. 1 till 5,2 miljarder kr. och enligt

alt. 2 till 6,1 miljarder kr., allt avseende såväl fasta anläggningar som rul­

lande materiel.

I genomsnitt per år skulle alltså -— bortsett från malmbanan, bildriften,

färjedriften och försvarsberedskapen — erfordras investeringsbelopp av

storleken 195, 260 respektive 305 milj. kr. Då det redan vid oförändrad tra­

fik föreligger en viss eftersläpning i den tekniska rationaliseringen och

upprustningen av affärsbanenätet, kan enligt järnvägsstyrelsens uppfatt­

ning de angivna totalbeloppen icke jämnt fördelas över 20-årsperioden utan

snarare så att de till större delen faller på periodens första hälft. Det fram-

hålles sålunda såsom angeläget att de totala investeringarna under de när­

maste fem åren hålles vid omkring 350 milj. kr. per år, räknat i 1959 års

penningvärde, så att nämnda eftersläpning kan tagas igen. Därefter väntas

investeringsbehovet — vid nu känd teknik på järnvägsområdet — komma

att successivt minska, så att investeringarna mot periodens slut i stort sett

motsvarar avskrivningarna.

I fråga om räntabiliteten anges i vägplanen de till 8 miljarder kr. beräk­

nade totala investeringarna för byggande av riksvägar medföra vinster för

trafikanterna — till följd av enbart vägförkortningar, högre genomsnitts­

hastigheter och nytillkomna beläggningar -— som sammanlagt skulle i nu­

värde uppgå till storleksordningen 10 miljarder kr. Därtill skulle komma

vinster av ökad lastbilsbärighet, färre trafikolyckor m. m. Samtliga dessa

vinster har — bortsett från vinsten av ökad bärighet — beräknats komma

trafikanterna tillgodo successivt med utbyggnadens fortskridande.

Järnvägsstyrelsen har vid sin bedömning av järnvägsinvesteringarnas

räntabilitet utgått från det ekonomiska utfallet för SJ budgetåret 1958/59

med en brist i förräntningen av ca 75 milj. kr. vid ett avskrivningsbehov av

ca 175 milj. kr. Om SJ varit befriade från alla nuvarande olönsamma tra­

fikuppgifter eller erhållit full kompensation därför, skulle enligt styrelsens

uppfattning i stället redovisats ett överskott utöver full förräntning av ca 75

milj. kr. Det uppgivna investeringsbehovet åren 1960—1979 vid oförändrad

trafik innebär —- vid styrelsens antagande av en genomsnittlig årlig avskriv­

ning med 3 procent och ett förräntningskrav om 4,5 procent — en ökning av

avskrivning och räntekrav med 30 milj. kr. år 1980. Den driftkostnadsök­

ning, som under perioden kan väntas uppkomma, bl. a. till följd av den all­

männa standardhöjningen i samhället, har däremot beräknats bli uppvägd

av investeringarnas kostnadssänkande effekt i förening med en rationell

strukturanpassning. Vid dessa antaganden skulle överskottet utöver för­

räntning enligt angivna förräntningskrav år 1980 bli av storleksordningen

50 milj. kr. vid oförändrad trafikomfattning, 500 milj. kr. vid trafikökning

enligt alt. 1 och 750 milj. kr. vid trafikökning enligt alt. 2. De angivna över-

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

69

skottsbeloppen har av styrelsen bedömts möjliggöra en genomsnittlig real-

taxenivå år 1980, som vid alt. 1 kommer att ligga omkring 25 procent och

vid alt. 2 omkring 30 procent lägre än den nuvarande.

Trafikutredningen anför för sin del bl. a., att den bild av den framtida

trafikefterfrågan på personbilismens område, som i fråga om personbilar­

nas antalsutveckling erhålles av Industriens utredningsinstituts år 1960

justerade prognos (sid. 15), anger en sannolik utvecklingstrend med ut­

gångspunkt från det stadium, vari bilåldern i vårt land nu befinner sig.

I fråga om den framtida fördelningen av persontransporterna på de olika

trafikgrenarna finner utredningen tre utvecklingstendenser tämligen san­

nolika.

1) Kring landets största städer (Stor-Stockholms-, Göteborgs- och Malmö/

Lundregionerna) torde en viss del av den rälsbundna trafiken komma att

ingå såsom ett nödvändigt led i den lokala transportförsörjningen. Tillgodo­

seendet av behovet av snabba och till vissa tidpunkter på dygnet starkt kon­

centrerade masstransporter förutsätter tillgång till en allmän, kollektiv

trafiktjänst med stor kapacitet, enär det redan nu kan erfarenhetsmässigt

konstateras, att storstädernas persontransportproblem icke kan lösas ute­

slutande genom att lita till busslinjetrafik och befordran med individuella

motorfordon. Även om det tekniskt och praktiskt sett vore möjligt att höja

kapaciteten på motorfordonens trafikleder kring och i storstäderna, skulle

en lösning enbart på detta sätt till följd av trafikvolymens storlek kräva så

väldiga kapitalinsatser, att det ur samhällsekonomisk synpunkt är långt

fördelaktigare att samtidigt bibehålla och eventuellt utöka viss rälsbunden

trafik, också där denna går med förlust.

2) Den övriga korthållstrafiken på järnväg torde komma att minska kraf­

tigt samt ersättas med privat motorfordonstrafik och i viss utsträckning

busslinjetrafik.

3) I fråga om fj ärrtrafiken för personbefordran på längre avstånd torde

järnvägen, även med beaktande av inrikesflygets utvecklingsmöjligheter,

ha en väsentlig funktion att fylla.

Vad godstransporterna beträffar konstateras, att transporterna av lapp-

landsmalm av såväl tekniska som trafikekonomiska skäl helt faller inom

järnvägens naturliga verksamhetsområde. I fråga om godstrafiken i övrigt

kan den utveckling, som lett till nuvarande uppdelning av transportarbetet

på järnväg och lastbilar, till följd av föreliggande olikhet i förutsättningar­

na för fraktprissättningen icke utan vidare tagas till utgångspunkt for en

bedömning av de båda transportmedlens naturliga verksamhetsområden.

Ur kostnads- och delvis också ur teknisk synpunkt kan dock två liuvudtcn-

denser för den framtida utvecklingen skönjas.

1) Inom trafikutredningens sekretariat utförda kostnadsjämförelser be­

kräftar lastbilarnas fördelar på kortare transportavstånd men säger mindre

härom i fråga om de medellånga avstånden. Det torde för framtiden vara

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

70

att räkna med att lastbilarna kommer att ha ett naturligt verksamhetsområ­

de i den mera kortdistanta godstrafiken såväl kostnadsmässigt som tekniskt

sett. Ett undantag torde dock härvid böra göras för kortväga järnvägstrans­

porter av massgods med sådana avsändnings- och destinationsplatser, att

lerminaltransporter icke erfordras.

2) De berörda undersökningsresultaten bestyrker järnvägens konkurrens-

mässiga överlägsenhet i nuvarande läge på de långa transportavstånden

vid en kostnadsanpassad fraktsättning. År 1959 utfördes sålunda inemot

60 procent av landtransportmedlens totala transportarbete på järnväg.

Minst 95 procent av detta järnvägens transportarbete tillhörde fjärrtrafik-

sektorn, d. v. s. transporter på avstånd över 10 mil. Av den totala fjärr-

trafiken belöpte i tonkm räknat ca fem sjättedelar på järnvägarna. Last-

bilstrafiken består för närvarande till ca 75 procent av korthållstrafik och

dess fj ärr transportarbete uppgår till endast 10 procent av det totala gods­

transportarbetet. En rättvisande jämförelse mellan järnväg och lastbilstrafik

i vad avser de samhällsekonomiska kostnaderna för att tillgodose det fram­

tida behovet av godsbefordran i fjärrtrafik kan svårligen göras. De egentliga

transportkostnaderna varierar inom vida gränser och befraktarnas tilläggs­

kostnader för hantering, tidsåtgång m. fl. kvalitetsmoment är okända. Tra­

fikutredningen har emellertid funnit det generella omdömet vara berättigat,

att järnvägen såväl nu som framgent har ett naturligt verksamhetsområde

inom fjärrgodstrafikens sektor.

Sammanfattningsvis torde sålunda på landtransportmedlens område under

överskådlig framtid såsom »järnvägsbestämda» verksamhetsområden kun­

na betecknas godstransporterna på malmbanan i norr och de långväga

fj ärrtransporterna av personer och gods, medan till det »lastbilsbestämda»

verksamhetsområdet torde få hänföras sådana lokala godstransporter, för

vilka järnvägsbefordran med utnyttjande av stickspår ej kan ifrågakomma.

I övrigt torde man med hänsyn bl. a. såväl till den blandade trafikstrukturen

som till terminalförhållandenas betydelse ej ha underlag för en generell

samhällsekonomisk gränsdragning mellan landtransportmedlens verksam­

hetsområden utan blir vid investeringsawägningen alternativa transport-

möjligheter emellan huvudsakligen hänvisad till transportkostnadsjäm­

förelser i de olika fallen.

Tralikutredningen konstaterar, att de föreliggande efterfrågeprognoserna

haft likartade utgångspunkter och förutsättningar. I fråga om fjärrgodstra-

fiken replierar prognoserna för lastbilarnas och järnvägens trafikarbete

dock delvis på samma trafikunderlag. Med de modifikationer, som kan

ifrågakomma på sistnämnda område, harmonierar prognoserna med trafik­

utredningens uppfattning om de olika landtransportmedlens naturliga verk­

samhetsområden och kan vid investeringsawägningen tjäna som underlag

för bedömning av trafikefterfrågans framtida inriktning. Vidare synes, i de

delar en räntabilitetsuppskattning nu kan göras, vägplanen och järnvägs-

investeringsplanen generellt sett uppfylla räntabilitetskravet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

71

Beträffande de statliga väginvesteringarna anför trafikutredningen ytter­

ligare bl. a. att 1957 års vägplan i princip godtagits av 1959 års riksdag som

ett program för den fortsatta utbyggnaden och upprustningen av vårt väg­

nät. Detta innebär dock ej ett ställningstagande till den i planen föreslagna

totala investeringsomfattningen under hela planperioden eller ens under

tioårsperioden 1958—1967 (SU 1959:6 och rskr. 1959:6).

I vägplanen har framlagts ett värdefullt utredningsmaterial, som i hög

grad ökat kunskapen om det svenska vägnätet och den trafik, detta har att

betjäna, samt om de faktorer, som inom motorfordonssektorn påverkar

transportväsendet. Redovisningen av problemställningarna har emellertid

också visat, att åtskilliga centrala väg- och vägtrafikfrågor alltjämt icke

kunnat finna en fullt tillfredsställande lösning till följd av att kunskapen

på detta område i väsentliga delar icke är tillräcklig. Fortsatt och ökad

forskning är en viktig förutsättning för att nå bästa möjliga planläggning

och en riktig medelsanvändning vid vägfrågornas lösning.

Vid den rullande revision av vägplanen, som förutsättes, är det med hän­

syn till den mångfald omständigheter, som kan påverka fordonsprognoser-

nas utfall, önskvärt att den reviderade planen utformas på grundval av

alternativa prognoser. En möjlighet är därvid att tillämpa olika prognoser

för skilda ändamål, t. ex. en mera optimistisk prognos vid bestämning av

vägarnas kapacitetsstandard, enär om- och tillbyggnad av en underdimen-

sionerad väg som regel torde ställa sig dyrare än om vägen med en gång

ges tillräcklig kapacitetsstandard, och en mera försiktig prognos vid plan­

läggandet av tidsperiod för utbyggnadens utförande.

Bärighetsnormerna i vägplanen avser utbyggnad överlag för 10 tons

axeltryck och 18 tons boggietryck, vilket ställningstagande grundats på av

näringslivet och försvaret uttalade önskemål ävensom på det förhållandet

att 10 tons axeltryck blivit normerande i flera europeiska länder och nord­

amerikanska delstater. Bärighetsstandarden torde väsentligen ha bestämts

av den tunga trafikens krav. Vid bedömningen av detta spörsmål är det av

intresse att konstatera vilka bärighetsnormer eller bärighetsbestämmelser

som tillämpas i USA och vissa kontinentaleuropeiska länder. Vid det väg-

byggnadsprogram, som påbörjades 1956 i USA enligt den s. k. Eisenhower-

planen och som till sin väsentliga del omfattar byggandet av ett mellan-

statligt storvägnät av övervägande motorvägar, tillämpas bärighetsnormer

motsvarande ett axeltryck av 8,2 ton och ett boggietryck av 14,5 ton. Inom

de olika delstaterna varierar bärighetsbestämmelserna men American As­

sociation of State Highway Officials (AASHO) rekommenderar ett axel­

tryck av 8,2 ton och ett boggietryck av 14,5 ton. 1 Belgien utgör de generellt

tillåtna axel- och boggietrycken resp. 13 och 20 ton. Motsvarande tontal är

för Frankrike 13 och 21 samt för Nederländerna 8 och 16. I Schweiz och

Storbritannien utgör det generellt tillåtna axeltrycket resp. 10 och 11,2 ton.

De högsta tillåtna axel- och boggietrycken var i Västtyskland tidigare resp.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

72

10 och 16 ton men har numera sänkts i fråga om axeltrycket till 8 ton för

annan axel än drivaxel och i fråga om boggietrycket till 14,5 ton. För den

internationella lastbilstrafiken har Europeiska Transportministerkonferen­

sen år 1960 rekommenderat en vägbärighet motsvarande 10 tons axel tryck

och 16 tons boggietryck.

I 1959 års statsverksproposition (bil. 8, sid. 39) anförde föredragande

departementschefen, att den i vägplanen löreslagna vägstandarden syntes

vara i stort sett väl avvägd. Det vore emellertid önskvärt, att man ytterligare

särskilt undersökte, om den löreslagna bärighetsstandarden verkligen be­

hövde göras enhetlig för hela det allmänna vägnätet. Statsutskottet (SU

1959:6, sid. 24) fann för sin del också ställningstagandet till de i vägpla­

nen berörda standardfrågorna böra göras beroende av fortsatta undersök­

ningar.

För riksvägarna och de större länsvägarna anser trafik utredningen det

sannolikt, att en höjning av bärighetsstandarden till 10 tons axeltryck kom­

mer att visa sig trafikekonomiskt motiverad. Mer ovisst är däremot huru­

vida denna standard bör göras enhetlig för hela det allmänna vägnätet och

sålunda utsträckas till även de mindre starkt trafikerade länsvägarna. Ytter­

ligare utredning på denna punkt torde vara särskilt påkallad.

Vid en eventuell prioritet för vissa vägprojekt är behovet av alternativa

prognoser framträdande. Lämpligt är, att för olika investeringsramar pla-

ner byggande på skilda trafikutvecklingsalternativ behandlas, vilket skulle

ge \ägplanen ökad flexibilitet och möjliggöra förbättrad avvägning rörande

lämpligaste fördelning av tillgängliga investeringsmedel. Synnerligen be­

tydelsefulla är avvägningarna av medelstilldelningen mellan tätorternas

gator och vägar, å ena, samt landsbygdens vägar, å andra sidan, och mellan

olika typer av vägar på landsbygden ävensom mellan vägförbättringar till

tolerabel standard, å ena, samt om- och nybyggnader till den i planen för­

utsatta fullgoda standarden, å andra sidan. Alltjämt saknas emellertid till­

räckligt material, på vilket dylika avvägningar objektivt kan grundas.

De för vägplanens genomförande erforderliga investeringarna har beräk­

nats komma att i stort sett bli täckta genom inflytande automobilskatte-

medel enligt gällande skattesatser. Oavsett detta torde det finnas anledning

anta, att trafikefterfragan pa landsvägstrafikens område — främst inom

personbil ssektorn — kommer att vara så stark och oelastisk, att den är be­

redd att för sitt tillgodoseende enligt vägplanen betala ett pris, som medger

en acceptabel förräntning av investeringskapitalet.

Utredningen konstaterar att vägbyggnadsbehoven enligt vägplanen hittills

har tillgodosetts. Det är trafikutredningens uppfattning att vägplanen bör

från trafikpolitisk synpunkt realiseras i avsedd takt och omfattning med de

modifikationer som de av trafikutredningen framförda synpunkterna kan

föranleda.

Beträffande de statliga järnvägsinvestcringarna framhåller trafikutred­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

73

ningen att den av järnvägsstyrelsen uppställda efterfrågeprognos i fråga om

fjärrgodstrafiken, som lagts till grund för det såsom alt. 1 betecknade in­

vesteringsprogrammet, förefaller utgöra ett rimligt underlag för investe­

ringsbedömningen. Prognosen innebär att SJ skulle behålla sin nuvarande

relativa andel av fjärrgodstrafiken, medan större delen av den lokala gods­

trafikens ökning skulle tillfalla lastbilstrafiken.

De av järnvägsstyrelsen på basis av prognosen enligt alt. 1 verkställda

investerings- och räntabilitetsberäkningarna avser till ca So procent gods­

trafiken berörande investeringsobjekt. Investeringarna skulle enligt sty­

relsens kalkyl leda till väsentliga kostnadsreduktioner och därmed ge möj­

lighet till taxesänkningar i konkurrenssyfte. De framtida förutsättningarna

för taxesänkningsåtgärder kan givetvis diskuteras ur många synpunkter,

men själva tendensen i kostnadsbegränsande riktning synes dock klar.

Trafikutredningen anser det motiverat, att tills vidare lägga det av järn­

vägsstyrelsen uppgjorda investeringsprogrammet enligt alt. 1 till grund för

investeringsbedömningen på det statliga järnvägsväsendets område. Utred­

ningen förordar därför ur trafikpolitisk synpunkt att detta program reali­

seras, innebärande järnvägsinvesteringar under de närmaste åren av stor­

leksordningen 350 milj. kr. per år. Med hänsyn till att de för trafikökningen

enligt alt. 1 erforderliga merinvesteringarna till övervägande del hänför sig

till den rullande materielen, kan den framtida investeringsinriktningen i

stor utsträckning nära anknytas till den faktiska trafikutvecklingen, var­

igenom risken för felinvesteringar avsevärt minskar.

Beträffande investcringsavvägningen pa landtransportmedlens område

anför trafikutredningen att trafikefterfrågan för närvarande sannolikt

skulle i och för sig kunna motivera en annan investeringstakt än vägplanen

och järnvägsinvesteringsplanen enligt alt. 1 förutsätter. Lönsamhetskalky­

ler för en bedömning av en från dessa planer avvikande, realistisk investe-

ringsomfattning saknas emellertid. I dagens läge torde dock den investe-

ringsinriktning, som kommit till uttryck i dessa planer, med fördel kunna

tjäna som allmän riktlinje för investeringspolitiken på landtransportmed­

lens område. Detta innebär dock icke att man bör binda sig för 20-årsplaner.

Planerna bör från tid till annan ses över mot bakgrunden av den faktiska

utvecklingen. Förändringar i den förutsedda trafikefterfrågan bör föranleda

nya prognoser och motsvarande justeringar av planerna. Vidare måste rikt­

punkten i fråga om den framtida trafiken kontinuerligt förskjutas framåt

i tiden. En rullande långtidsbedömning av investeringsverksamheten bör så­

lunda äga rum.

Då det emellertid kan visa sig icke bli möjligt att alltid avdela mot in­

vesteringsplanerna svarande del av samhällsresurserna, kan en avvägning

mellan de skilda investeringsönskemålen inom trafiksektorn bli nödvändig.

En dylik avvägning bör i princip ske utifrån vad som är samhällsekonomiskt

mest lönsamt, om man bortser från investeringar som är nödvändiga för afl

3* — Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

74

upprätthålla minimitransportstandarden. I praktiken blir man dock i stor

utsträckning hänvisad till en mera schematisk bedömning.

Vissa delar av planerna bör prioriteras framför andra. Det synes vid en

schematisk bedömning härvid berättigat att utgå från att näringsfrämjande

trafikinvesteringar i regel har hög samhällsekonomisk angelägenhetsgrad.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Breddning av smalspåriga järnvägslinjer

Under 1800-talets senare del, vilken kan betecknas såsom det svenska

järnvägs väsendets uppbyggnadsperiod, blev i enlighet med beslut vid skilda

riksdagar det statsägda stambanenätet byggt med enhetlig spårvidd, 1 435

mm (normalspår). Däremot erhöll det enskilda järnvägsnätet — främst

därför att järnvägsföretagen såg sig nödsakade att genom en i olika av­

seenden lägre byggnadsstandard ernå så låga anläggningskostnader som

möjligt — i stor utsträckning mindre spårvidder.

Kostnaderna för omlastning av gods mellan järnvägar med skilda spår­

vidder och drifttekniska olägenheter (förseningar, bräckage etc.) föran­

ledde redan på ett tidigt stadium krav på ombyggnad av smalspåriga järn­

vägslinjer till normalspår. De enskilda järnvägsföretagen, vilka var ägare

till samtliga järnvägar med annan spårvidd än normalspår, fann dock i regel

att ekonomiska förutsättningar saknades att kunna genomföra de ombygg­

nader, som skulle ha behövts för önskvärd rationalisering av järnvägsdriften.

1939 års riksdags principbeslut om allmänt förstatligande av de enskilda

järnvägarna förändrade i viss mån förutsättningarna för ombyggnad till

normalspår av de smalspåriga järnvägslinjerna. Alltefter förstatligandets

fortskridande kunde ökade möjligheter uppkomma för ett samlat bedöman­

de av breddningsfrågorna på basis av deras allmänna trafikpolitiska bety­

delse. Såsom en följd av järnvägsförstatligandet har smalspårsbanornas

andel i SJ:s linjenät ökat från 20 km år 1939 till ca 2 250 km i början av år

1961.

I samband med Kungl. Maj :ts förslag om anslag för budgetåret 1953/54

till ombyggnad till normalspår av bl. a. linjen Forshem—Lidköping—Hå-

kantorp väcktes vid 1953 års riksdag motioner om vissa andra breddnings-

projekt. I anledning härav framhöll statsutskottet (SU 1953: 9) att det med

hänsyn till då pågående breddningsarbeten icke funnes utrymme att uppföra

ytterligare sådana arbeten på SJ :s investeringsprogram. Utskottet saknade

också möjlighet att pa grundval av föreliggande material göra någon objek­

tiv avvägning mellan olika behov och uttala sig till förmån för visst eller

vissa projekt. En konkret plan för det fortsatta breddningsarbetet borde en-

Hgt utskottets mening upprättas. Detta komme i sin tur att förutsätta en de­

finitiv prövning av fragan, vilka smalspåriga järnvägslinjer som överhuvud­

taget borde ombyggas till normalspår, vilka järnvägslinjer som även i fort­

sättningen borde bibehållas vid smalspårsdrift och vilka järnvägslinjer som

av allmänt trafikpolitiska eller ti’ansportekonomiska skäl eventuellt borde

ersättas med andra kommunikationsmedel.

Trafikutredningen säger sig i princip dela den av statsutskottet vid 1953

års riksdag uttalade uppfattningen, att en konkret plan för eventuellt ifråga-

kommande breddningsarbeten bör uppgöras, varvid utredningen förutsätter

att planen grundas på en långsiktig bedömning av den framtida trafikut­

vecklingen. Såsom närmare framgår av det följande gäller emellertid för i

stort sett samtliga smalspårslinjer, att frågan om nedläggning bör utredas

och prövas. Utredningen anser det därvid lämpligt att för breddningspla-

nens upprättande erforderliga breddningsundersökningar utföres parallellt

med nedläggningsundersökningarna. I belysning av den utveckling, som

ägt rum på trafikens område under 1950-talet, kan konstateras, att därest

en breddningsplan grundad på för nämnda årtionde förväntad järnvägs­

trafik hade förelegat, en tillämpning av densamma skulle lett till mycket

stora felinvesteringar.

Sedan de smalspårslinjer, där breddning redan a priori torde få anses

ändamålslös, uteslutits såsom undersökningsobjekt, synes mot den i dagens

läge föreliggande trafikekonomiska bakgrunden för breddningsundersök-

ning främst kunna ifrågakomma järnvägslinjerna Kalmar—Berga med

sidolinjen Sandbäckshult—Mönsterås, Finspång—Ljusfors och Forshem—

Skara—Vara—Göteborg. Vissa andra järnvägslinjer, närmast Karlshamn—

Vislanda, Norraryd—Kvarnamåla och Bredåkra—Växjö, torde med hänsyn

till tidigare uttalanden från riksdagens sida likaså böra undersökas.

I de fall, där i enlighet med vad sålunda anförts en undersökning av för­

utsättningarna för breddning av smalspårslinje numera kan ifrågakomma,

bör såsom nämnts dylik undersökning verkställas i samband med ned-

läggningsundersökningen och redovisas jämsides med denna, önskvärd­

heten av områdesvis utförda undersökningar gör sig emellertid med hänsyn

till breddningens betydelse för järnvägslinjens inlemmande i det samlade

normalspåriga järnvägsnätet kraftigare gällande beträffande breddnings-

undersökningarna än i fråga om enbart nedläggningsundersökning, och tra­

fikutredningen har därför förutsatt att, i enlighet med vad som i olika sam­

manhang från skilda håll yrkats, breddningsundersökningarna i möjligaste

mån utföres områdesvis.

Allteftersom breddnings- och nedläggningsundersökningarna färdigställs

ach breddningsalternativet eventuellt befinnes böra förordas bör bredd-

ningsprojekten på grundval av Kungl. Maj :ts beslut härom av järnvägssty­

relsen införas i en allmän breddningsplan och där inbördes graderas efter

räntabilitet. Realiserandet av projekten i breddningsplanen får bedömas i

den ordning som tillämpas för SJ :s investeringar i övrigt.

Trafikutredningen har funnit följande riktlinjer böra vara vägledande

för bedömningen av smalspårsnätets framtid. De för befolkning och närings­

liv väsentliga transportbehov, som en smalspårslinje betjänar, bör i princip

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

75

76

med i stort sett bibehållen transportstandard tillgodoses till lägsta samhälls­

ekonomiska kostnad. De olika transportalternativ, som härvid kan ifråga-

Komma, är i regel antingen att efter nedläggning av järnvägsdriften ersätta

densamma med landsvägstrafik eller att bibehålla järnvägslinjen såsom

smalspårig eller ock att ombygga järnvägslinjen till normalspår.

I flertalet fall får breddningsalternativet anses kostnadsmässigt uteslutet

till följ d av trafikunderlagets ringa storlek, och en undersökning av detta

alternativ måste då te sig mer eller mindre ändamålslös. I dessa fall blir det

därför endast fråga om eu nedläggningsprövning. Denna torde i regel kunna

antas resultera i ett beslut om total eller partiell nedläggning. Uppkomsten

och utvecklingen av alternativa och modernare transportmöjligheter gör

att den tanken måste accepteras — och även torde i vida kretsar ha accep­

terats — att de lokalbetonade trafiksvaga järnvägslinjerna och kanske fram-

lörallt de smalspåriga, vilka genom skiljaktigheten i spårvidd från stam-

banenätet ofta har en isolerad karaktär, måste läggas ned och lämna plats

iör bilålderns transportmedel. Skulle järnvägsdriften befinnas böra bibe­

hållas tills vidare, torde fortsatt smalspårsdrift få ses såsom enda ifråga-

kommande lösning.

När breddningsundersökning av olika skäl kan ifrågakomma, torde samt­

liga förut nämnda tre transportalternativ (landsvägstrafik, smalspårsdrift

eller normalspårsdrift) böra lönsamhetsundersökas på grundval av mer-

och mindrekostnadskalkyler samt inbördes jämföras. Skulle alternativet

med nedläggning och ersättningstrafik på landsväg visa sig samhällsekono­

miskt förmånligast och ej eftersätta kravet på tillfredsställande transport-

försörjning, torde detta alternativ böra föredras. I övriga fall uppstår fråga

om val mellan bibehållande av smalspårsdriften eller breddning av banan.

Det är sålunda endast i fall av sistnämnda slag som frågan om breddning

får aktualitet såvitt gäller trafiksvaga smalspårslinjer.

Valet torde här böra ske på basis av ren räntabilitetsbedömning, d. v. s.

breddning bör komma till stånd, därest därigenom uppkommande förbätt­

ring av driftresultatet täcker de särskilda, till breddningen hänförliga kapi-

taltjänstkostnaderna.

Vad trafikutredningen här anfört har grundats uteslutande på trafik­

politiska överväganden. Detta utesluter emellertid icke, att även andra syn­

punkter, såsom arbetsmarknads-, lokaliserings- och försvarspolitiska, kan

influera på breddningsfrågornas bedömning och aktualisera andra bredd-

ningsprojekt än sådana som är trafikekonomiskt motiverade.

För erforderlig konkretisering av problemställningarna i breddnings-

frågan eller med anledning av särskild remiss har utredningen mera detal­

jerat studerat vissa separata breddningsprojekt, vilka därvid behandlats

såsom exempelfall. Vidare aktualiserar den fortlöpande förändringen i tra­

fiksituationen en omprövning av vissa redan fattade, men ännu ej effektue­

rade beslut om breddning, vilka därför ansetts böra upptas till särskild be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

77

handling. I anslutning till redogörelsen för trafikutredningens synpunkter

och förslag anmäles även vissa framställningar från järnvägsstyrelsen.

I två motioner till 1955 års riksdag (I: 260 och II: 560) hemställdes hl. a.

att riksdagen ville besluta, att järnvägen Gullberna—Torsås—Bcrgkvara

ombyggdes till normalspår. Statsutskottet (SU 1955: 152) fann att tre hu­

vudalternativ kunde komma i fråga, nämligen att järnvägen nedlades helt

och ersattes med andra lika ändamålsenliga trafikmedel; att järnvägen bi­

behölls vid smalspårsdrift antingen med bibehållen spårvidd 1 067 mm eller

med ändring av spårvidden till 891 mm (samma som järnvägen Torsås

Kalmar); eller att järnvägen ombyggdes till normalspår.

Statsutskottet konstaterade, att en eventuell breddning av linjen i fråga

borde efter hand följas av motsvarande åtgärder på linjen Torsås—Kalmar,

bl. a. med hänsyn till en tänkt sydostkustbana. Berörda spörsmål var emel­

lertid otillräckligt belysta och utskottet ville icke förorda något av de båda

andra alternativen utan hemställde om utredning av dessa spörsmål. Utred­

ningsuppdraget kunde lämpligen anförtros antingen 1953 års trafikutred­

ning eller en för ändamålet särskilt tillsatt kommitté. Riksdagen beslöt i

enlighet med utskottets förslag (rskr. 1955: 330).

Sedan Kungl. Maj :t överlämnat ifrågavarande skrivelse till trafikutred­

ningen för att tagas i övervägande vid fullgörande av utredningsuppdraget,

har utredningen låtit järnvägsstyrelsen utföra vissa undersökningar m. m.

Vidare har ett för ändamålet tillsatt arbetsutskott inom utredningen besökt

trafikområdet och därvid även inhämtat upplysningar från representanter

för olika berörda myndigheter och andra berörda.

Utredningen har av vad i ärendet förekommit bibragts den bestämda upp­

fattningen, att trafikunderlaget för bandelen Gullberna—Torsås—Bergkva-

ra, bedömt separat, icke är eller kan väntas bli av sådan storlek och karak­

tär, att det motiverar någon mera betydande uppoffring av investerings-

medel, varken för inspikning eller, än mindre, för breddning. Vid betrak­

tande av linjen Gullberna—Torsås (och även linjen Torsås—Kalmar) såsom

ett led i en tänkt sydostkustbana, må uppmärksammas, att den s. k. Syd-

ostkustbanekommittén 1959 kostnadsberäknat breddning av linjen Kalmar

—Torsås—Karlskrona till 21 milj. kr. eller omkring samma belopp som

enligt kommittén skulle erfordras för upprustning av linjen Kalmar—

Emmaboda—Karlskrona, därest på sistnämnda linje samma restider som

på Torsåsbanan skulle erhållas. Då den elektrifierade linjen Kalmar

Emmaboda—Karlskrona redan nu är av en god standard och under alla

förhållanden får anses nödvändig att bibehålla, skulle en breddning av

Torsåsbanan — vid det förhållandet att någon nämnvärd nytillkommande

persontrafik, i en tid av vikande persontrafikunderlag för järnvägarna, icke

torde vara att påräkna — endast leda till en viss omläggning av de lokala

färdvägarna för den existerande persontrafiken och därmed innebära en

betydande dubbelinvestering.

Kungl. Maj.ts proposition nr i91 år 1963

78

Frågan om breddning av linjen Gullberna—Torsås—Bergkvara har där­

för enligt trafikutredningens uppfattning icke något nödvändigt samman­

hang med en tänkt sydostkustbana utan kan bedömas separat.

Trafikutredningen anser sålunda sammanfattningsvis, att skäl till in-

spikning eller breddning av järnvägslinjen Gullberna—Torsås—Bergkvara

icke föreligger. Starka skäl synes i stället tala för linjens nedläggning. Be­

slut i denna fråga torde böra fattas sedan järnvägslinjen Gullberna—Torsås

Kalmar—Berga berörande, inom järnvägsstyrelsen pågående undersök­

ningar slutförts.

Vad beträffar sydostkustbanetanken finner trafikutredningen att några

avgörande skäl för anordnande av en sydostkustbana hittills icke förebragts.

Frågan torde slutligt kunna bedömas i och med att de tidigare nämnda,

inom järnvägsstyrelsen pågående undersökningarna rörande järnvägslinjen

Gullberna—Torsås—Kalmar—Berga slutförts. Enligt utredningens uppfatt­

ning bör frågan om breddning av linjen Kalmar—Berga med tillämpning av

de allmänna riktlinjer härför, som utredningen uppdragit, bedömas separat

under hänsynstagande närmast till breddningens betydelse för trafikutveck­

lingen inom Kalmar län.

Vid 1946 års riksdag fattades principbeslut (rskr. 1946: 210) om bredd­

ning av såväl järnvägslinjerna Bredåkra—Växjö som Karlshamn—Vislanda.

Samtidigt uttalades — dock utan ställningstagande i sakfrågan — att bl. a.

frågan om järnvägslinjen Norrargd—Kvarnamålas framtida gestaltning

borde ägnas den största uppmärksamhet. De ifrågavarande breddnings-

enheterna har icke kommit till utförande bortsett från vissa smärre terrasse-

ringsarbeten på linjen Vislanda—Karlshamn.

I belysning av den trafikutveckling, som ägt rum sedan riksdagens prin­

cipbeslut fattades, finner trafikutredningen att det berättigade i att bredda

endera av linjerna Bredåkra—Växjö och Karlshamn—Vislanda numera kan

ur samhällsekonomisk synpunkt starkt ifrågasättas och att under alla om­

ständigheter breddning av båda dessa, varandra närliggande parallella linjer

ur samma synpunkt måste anses helt utesluten.

Trafikutredningen förordar därför, att med det fortsatta verkställandet

av riksdagens principbeslut i här förevarande fråga måtte anstå tills vidare

och att beslutet måtte omprövas, sedan ny breddningsundersökning kommit

till stånd, avseende hela detta linjekomplex och upptagande följande tre

breddningsalternativ, nämligen a) Karlshamn—Vislanda, b) Bredåkra—

Växjö och c) Karlshamn—Norraryd—Kvarnainåla—Växjö, eventuellt med

sidolinje till Tingsryd.

Trafikutredningen har även studerat frågan om breddning av bandelen

Uddevalla—Bäckefors och därvid funnit en breddning helt utesluten från

trafik- och samhällsekonomisk synpunkt. Vidare föreslår utredningen om-

pi övning av 1945 ars riksdags beslut om breddning av järnvägslinjen Harm-

ånger—Bergs jo.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

79

Sedan betänkandet avgavs bär riksdagen (rskr. 1961:360) beslutat upp­ häva breddningsbeslutet och trafiken nedlagts.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

Nybyggnad av järnvägslinjer

Ännu under 1920-talet framfördes förslag om en rad nya järnvägsprojekt, huvudsakligen avseende enskilda banor. Under 1930-talet minskades emel­ lertid under inflytande bl. a. av den växande bilismen intresset för nyan­ läggningar av järnvägar på ett markant sätt. I och med färdigställandet av inlandsbanan år 1937 kan den allmänna järnvägsbyggnadsepoken i vårt land anses i stort sett avslutad. Vissa nybyggnader har dock kommit till stånd under senare år. En ny järnväg för godstrafik har anlagts på sträckan Kalix—Morjärv enligt beslut vid 1956 års riksdag och vidare pågar anläg­ gandet av en järnväg för godstrafik mellan Malmbanan och det av LKAB öppnade nya gruvfältet vid Svappavaara.

Förslag har även i skilda sammanhang framförts om andra nybyggnads­ projekt, exempelvis på sträckan Köpmanholmen Örnsköldsvik Umeå, Haparanda —Haparandahainn samt Ljusdal—Sveg. Vidare har vissa andra nybyggnadsprojekt, såsom anläggning av mellanriksbanor i Dalarna och Värmland, en ny tvärbana genom södra Lappmarken och en småländsk

kustbana, i olika sammanhang framförts.

Enligt trafikutredningens uppfattning bör från trafikpolitisk synpunkt lönsamhetskrav ställas på investeringar i varje ifrågakommande jarnvägs- byggnadsprojekt. I praktiken kan å andra sidan arbetsmarknads-, lokalise­ rings- och försvarspolitiska överväganden påverka bedömningen av huru­ vida visst projekt bör trots bristande räntabilitet komma till utförande. En bedömning ur nämnda synpunkter faller emellertid utanför trafikutred­ ningens arbetsområde. Utredningen anser sig dock böra fästa uppmärksam­ heten på konsekvensen av att dessa synpunkter tages till intäkt för längre gående åtgärder än ett avstående från enbart själva förräntningskravet d. v. s. åtgärder, som innebär avkall även på kravet att trafikintäkterna skola täcka åtminstone drift- och förnyelsekostnaderna för anläggningen. I sådant fall kommer den beslutande åtgärden att efter objektets färdigställande kontinuerligt kräva en insats av nya pengar, och den samhällsekonomiska belastningen av investeringsåtgärden omfattar då såväl investeringsbeloppet som det kapitaliscrade värdet av den framtida årliga driftförlusten.

Av de järnvägsbyggnadsprojekt, som i det föregående redovisats och som ännu ej förts fram till slutgiltigt avgörande, torde i nuvarande läge icke något fylla de lönsamhetsfordringar som trafikutredningen uppställt såsom villkor för nybyggnad av järnvägslinje, och utredningen har icke funnit något ytterligare nybyggnadsprojekt avseende järnväg för allmän trafik, vars realiserande kan te sig för närvarande eller inom överskådlig framtid trafikpolitiskt angeläget.

so

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer

Trafikutredningen framhåller att SJ:s trafikeringsplikt i så måtto utgör

en företagsekonomisk belastning, att den innefattar ett tvång att upprätt­

hålla trafik på järnvägslinjer, där driften icke är affärsmässigt motiverad.

Härigenom uppkommande underskott har tidigare kunnat täckas genom

överskotten på det s. k. affärsbanenätet, d. v. s. de järnvägslinjer som SJ

finner företagsekonomiskt motiverat att driva. Genom ett intensifierat arbete

på att höja järnvägens drifteffektivitet har SJ strävat att öka överskotten

från affärsbanenätet och minska underskotten på de trafiksvaga linjerna i

syfte att åstadkomma en tillfredsställande balans i ekonomien. Sedan länge

har det emellertid stått klart att enbart åtgärder av detta slag icke är till­

fyllest för att med järnvägsnätets nuvarande utsträckning få järnvägsrörel-

sen att gå ihop. En nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer har därför

ansetts under alla omständigheter nödvändig.

Utredningen erinrar att frågan om nedläggning av trafiksvaga järnvägs­

linjer varit aktuell sedan mitten av 1930-talet, även om hittills framlagda

utredningar och planer ej förrän på sistone resulterat i mera omfattande

nedläggningsåtgärder. I nuvarande utvecklingsskede inom vår transport­

apparat är det emellertid ofrånkomligt att i betydligt större utsträckning än

som hittills skett lägga ned trafiksvaga järnvägslinjer. Riksdagen (SU

1958: B 6, rskr. 1958: B 74) har också understrukit att rationaliseringsverk-

samheten inom SJ, omfattande bl. a. nedläggning helt eller delvis av trafik­

svaga bandelar, bör bedrivas med kraft. Vidare har framhållits, att vissa in­

skränkningar i järnvägsdriften i framtiden liksom hittills utgjorde ett led i

en av den allmänna utvecklingen framtvingad omdaningsprocess, vars för­

hindrande eller uppskjutande riksdagen icke funne sig beredd att ta de eko­

nomiska konsekvenserna av.

För en närmare precisering av den omfattning, i vilken järnvägsnedlägg­

ning ur rent järnvägsekonomiska synpunkter kan vara berättigad, kan man

erhålla viss ledning ur tidigare utredningar, sammanställda av Association

Internationale du Congrös des Chemins de fer. Dessa har tytt på att i de fall,

då järnvägstrafiken understiger 250 000 trafikenheter per bankm och år,

en nedläggning av trafiken skulle vara företagsekonomiskt motiverad.

De järnvägslinjer, där trafikfrekvensen ligger under eller ej alltför mycket

over denna gräns om 250 000 trafikenheter per bankm och år (250 000 trafik­

enheter beräknas motsvara 500 000—600 000 bruttotonkm), omfattade år

1951 en sammanlagd trafikerad banlängd av 6 440 km, vilket motsvarade

42,6 procent av SJ:s dåvarande linjenät. Det samlade trafikarbetet på dessa

bandelar utgjorde endast 5,6 procent av SJ:s totala trafikprestation (exkl.

malmtrafiken på malmbanan) men tog i anspråk uppskattningsvis 20 å 25

procent av de totala driftutgifterna. En enligt samma grunder på basis av

1959 års prestationsuppgifter utförd inventering visar, att längden av de

trafiksvaga järnvägslinjerna ökat från 6 440 km år 1951 till 7 050 km år

81

1959, motsvarande 48 procent av den trafikerade banlängden år 1959. Tra­

fikarbetet på dessa linjer utgjorde endast 4,5 procent av SJ:s totala trafik­

prestation (exkl. malmtrafiken) och uppgick i genomsnitt till 197 000 brut-

totonkm per bankm. Av denna trafiksvaga banlängd utgjorde 4 630 km nor­

malspår och 2 420 km smalspår.

Efter samråd med trafikutredningen har järnvägsstyrelsen i sina petita

för budgetåret 1961/62 framlagt en separatredovisning grundad på 1958 års

trafikförhållanden. Den omständigheten att samtliga i 1952 års bandels-

redovisning ingående järnvägslinjer, vilka hade en trafikintensitet understi­

gande 625 000 bruttotonkm per bankm och år, visat sig vara underskotts-

linjer, hade gett järnvägsstyrelsen anledning förmoda att även linjer med

högre trafikintensitet kunde vara förlustbringande. I den nya separatredo­

visningen medtogs därför linjer med upp till 800 000 bruttotonkm per ban­

km och år. Även efter denna ändring i gränsdragningen uppvisar samtliga

undersökta linjer underskott.

1958 års bandelsredovisning — ur vilken uteslutits linjer, vilka helt eller

partiellt nedlagts före den 1 juli 1960 — omfattar linjer om i runt tal 7 400

km, motsvarande 50 procent av SJ:s totala i juli 1960 trafikerade banlängd.

Av de separatredovisade linjerna hade ca 6 900 km — motsvarande 47 pro­

cent av nämnda banlängd — en trafikintensitet år 1958 understigande

625 000 bruttotonkm per bankm och dessa kan därför anses ungefärligen

svara mot den tidigare omnämnda inventeringen på basis av 1952 års ban­

delsredovisning och 1958 års prestationsuppgifter.

Antas det, att den i begreppet effektiv konkurrens liggande friheten för

järnvägarna att nedlägga sådana järnvägslinjer, där driften icke är affärs­

mässigt motiverad, skulle maximalt utnyttjas, kan detta på grundval av

här anförda beräkningar sålunda tänkas innebära, att inemot 50 procent av

vårt järnvägsnät skulle falla bort.

Rent järnvägsekonomiska synpunkter kan emellertid icke uteslutande

bli utslagsgivande vid fastställandet av den omfattning, i vilken järnvägsned­

läggning för framtiden bör ske. En nedläggning av samtliga trafiksvaga

järnvägslinjer kan visserligen vara ekonomiskt motiverad om nedläggnings-

spörsmålet endast bedömes med hänsyn till SJ :s affärsintresse, men konse­

kvenserna för transportapparaten i dess helhet samt för näringslivet i övrigt

och för den allmänna samfärdseln av en dylik omfattande järnvägsnedlägg­

ning torde bli synnerligen vittgående och i vissa fall samhällsekonomiskt

oförmånliga, åtminstone på kortare sikt. Också kraven på en med hänsyn

till de geografiska förhållandena rimlig transportförsörjning för landets

olika delar samt beredskapsmässiga skäl begränsar nedläggningens omfatt­

ning. Med på nedläggningsomfattningen begränsande effekt torde hänsynen

till transportförsörjningen främst göra sig gällande i de trakter av landet,

där de klimatiska förhållandena vintertid (besvärande snöförhållanden och

stark kyla) försvårar anordnandet av en tillfredsställande ersättningstrafik

för personbefordran på landsväg.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

82

Beträffande de samhällsekonomiska verkningarna av en järnvägsnedlägg­

ning redovisar utredningen i övrigt följande alternativ såsom tänkbara.

Alt. 1. överförandet till landsväg av den på järnvägslinjen utförda trafiken

medför, att utbyggnad av vägar och utökning av motorfordonsbeståndet

måste ske. Kostnaderna för denna utbyggnad (angivna såsom annuitet)

uppgår, med eller utan tillägg av ökade löpande driftkostnader för lands­

vägstrafiken, till ett belopp, som överstiger de av trafiköverföringen upp­

kommande merintäkterna för denna trafik. Detta underskottsbelopp blir

större än underskottet av fortsatt järnvägsdrift, d. v. s. skillnaden mellan

merkostnaderna och merintäkterna på landsvägssidan blir större än skill­

naden mellan mindrekostnaderna och mindreintäkterna på järnvägssidan.

Alt. 2. Trafiköverföringen medför, att en utbyggnad av vägtrafikappara­

ten måste ske, vilken i och för sig visar bättre driftresultat än järnvägstra­

fiken. Järnvägsnedläggningen orsakar emellertid under en övergångstid ut­

gifter för näringslivet i trafikområdet i och för anpassning till den nya tra­

fiksituationen, vilka då de — omräknade till annuiteter — lägges till väg­

trafikens merkostnader medför ett driftunderskott för denna trafik, som

blir större än underskottet av fortsatt järnvägsdrift.

Alt. 3. Trafiköverföringen medför, att en utbyggnad av vägtrafikappara­

ten måste ske, vars driftresultat, även med tillägg av eventuella anpassnings­

kostnader för näringslivet, ter sig förmånligare än ett fortsatt upprätthållan­

de av järnvägsdriften men som kräver så omfattande investeringar, att de

medför trängsel inom det totala investeringsutrymmet och påverkar möjlig­

heterna att genomföra mera räntabla eller eljest angelägna investeringar

inom trafiksektorn.

Alt. J. Trafiköverföringen medför, att en utbyggnad av vägtrafikappara-

måste ske, vilken kan genomföras med ett driftresultat av det slag, som an-

getts under alt. 3, dock utan att de härför erforderliga investeringarna i där

nämnd utsträckning påverkar övriga investeringsmöjligheter.

Alt. 5. Trafiköverföringen sker inom ramen för fortlöpande normal ut­

byggnad av vägtrafikapparaten och ger, även med tillägg av eventuella an­

passningskostnader för näringslivet, ett bättre driftresultat än ett fortsatt

upprätthållande av järnvägsdriften.

För en nedläggningsprövning ur samhällsekonomiska synpunkter anger

trafikutredningen efter granskning av de olika alternativen följande rikt­

linjer.

Järnvägsnedläggning bör i det under alternativ 1 angivna fallet icke kom­

ma i fråga. I detta fall gäller dock givetvis — med hänsyn till privatbilismens

av trafikpolitiken i övrigt ej nämnvärt påverkade expansion liksom med

hänsyn därtill, att en fortgående trafikavledning från järnväg till bil trots

brister i vägsystemet äger rum — att situationen inom ett antal år kan änd­

ras och att bedömningen därför icke bör inskränkas till att avse viss tid­

punkt utan bör omfatta en följd av år, exempelvis en femårsperiod framåt

i tiden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

83

Ej heller torde i de under alternativen 2 och 3 angivna fallen järnvägs­

nedläggning kunna ifrågakomma, förrän de ekonomiska förutsättningarna

så förändrats, att fallen blir att hänföra under alternativen 4 eller 5.

I fall, som under alternativen 4 och 5 sägs, synes nedläggning kunna ome­

delbart ske. För eventuella anpassningsåtgärder för näringslivet vid över­

gången till den nya trafiksituationen bör dock givetvis skälig tid beredas.

En plan för nedläggningsarbetets bedrivande är nödvändig. Denna bör

ta formen av en utav järnvägsstyrelsen upprättad förteckning över trafik­

svaga järnvägslinjer, uppdelade dels på sådana linjer, beträffande vilka det

står klart att de av samhälleliga skäl måste bibehållas tillsvidare eller på

längre sikt, t. ex. inlandsbanan, (linjegrupp A), dels på sådana linjer, be­

träffande vilka frågan om eventuell nedläggning snarast möjligt bör utredas

och prövas, (linjegrupp B) — en prövning som kan resultera antingen i

linjens bibehållande eller ock i total eller partiell driftnedläggning. I fråga

om samtliga förtecknade linjer bör resultatförbättringen för SJ beräknas,

för att storleken av den företagsekonomiska belastningen skall kunna fast­

ställas. Bedömningen av vilka linjer, som skall ingå i linjegrupp B, d. v. s.

de till nedläggningsprövning snarast ifrågakommande linjerna, torde kunna

grundas på relativt summariska karakteristika. Insamlandet och bearbetan­

det av det rikhaltiga och slutliga bedömningsmaterialet för linje i denna

grupp bör däremot icke ske på förteckningsstadiet utan uppskjutas till den

successivt företagna undersökningen av de olika förtecknade linjerna, önsk­

värt är att dessa undersökningar sker oinrådesvis i alla fall, där detta icke

klart framstår såsom ändamålslöst. Efterhand som nedläggningsundersök-

ningarna slutförts, bör de av järnvägsstyrelsen överlämnas till Kungl. Maj :t

för prövning av nedläggningsfrågan. Likaledes torde resultatet av den lön­

samhetskalkyl, som verkställts såväl i fråga om de tillsvidare icke nedlägg-

ningsbara järnvägslinjerna, d. v. s. linjer tillhörande linjegrupp A, som i

fråga om ännu icke nedläggningsprövade linjer tillhörande linjegrupp B,

böra med motivering för förslag om linjernas hänförande till respektive

grupper årligen anmälas i järnvägsstyrelsens anslagsäskanden. En vart tred­

je år förnyad bandelsredovisning torde därvid böra läggas till grund för

beräkningarna. Skulle nedläggningsprövning resultera i att till linjegrupp

B hänförd linje förklaras skola tillsvidare bibehållas, bör linjen i avbidan

på framtida omprövning överföras till linjegrupp A.

Utredningen bär i samråd med järnvägsstyrelsen sökt komma fram till ett

realistiskt program för nedläggningsundersökningar. Programmet innebär,

att under liden fram till den 1 januari 1965 nedläggningsmöjligheterna i

fråga om trafiksvaga järnvägslinjer av tillhopa ca 3 840 km längd, vilka

beräknas vid ingången av budgetåret 1961/62 medföra ett driftunderskott

av 116 milj. kr., skall undersökas av järnvägsstyrelsen. Därvid har de till

linjegrupp B hänförliga linjerna upptagits i tre undersökningsetapper (I—

Iil) samt i eu särskild undersökningsetapp (IV) sammanförts vissa linjer

som f. n. ingår i linjegrupp A men som i samband med senare omprövning

Kungl. Maj.ts proposition nr It)t år 1963

84

närmast kan komma i fråga för att överflyttas till grupp B. Till undersök-

ningsetapp I har härvid hänförts de linjer inom linjegrupp B, som antingen

kunde förmodas i första hand falla under de tidigare angivna alternativen

4 och 5 eller ock, utan att klart framstå såsom tillhörande denna kategori,

borde i samband med planerad breddningsundersökning jämväl nedlägg-

ningsundersökas. Till undersökningsetapp II har hänförts övriga linjer,

delvis med högre trafikintensitet än de i etapp I ingående, hänförliga till

alternativen 4 och 5, jämte ytterligare vissa linjer, som i samband med

breddningsundersökning jämväl bör nedläggningsundersökas. Till under­

sökningsetapp III har förts övriga för nedläggningsundersökning och i vissa

fall för breddningsundersökning ifrågakommande linjer i linjegrupp B.

Programmet är att anse såsom ett rent tidsprogram för undersökningarna.

Förslag till de trafiksvaga järnvägslinjernas fördelning på linjegrupperna

A och B bör som tidigare framhållits främst ankomma på järnvägsstyrelsen

att upprätta. Omprövningen av ställningstagandet i fråga om de till linje­

grupp A hänförda järnvägslinjerna — och därmed det definitiva fastställan­

det av omfattningen utav undersökningsetapp IV — bör äga rum sedan

huvuddelen av de i undersökningsetapperna I—IV ingående undersökningar­

na utförts.

I det följande redovisas en sammanställning av utredningens tidsprogram

för bandelsundersökningarna. Den närmare utformningen av undersök­

ningsprogrammet framgår av utredningens betänkande I (s. 167 ff.).

Som framgår av sammanställningen har belastningen på SJ till följd av

de trafiksvaga järnvägslinjernas trafikering vid ingången av budgetåret

1961/62 beräknats till närmare 200 milj. kr. Utredningen föreslår att SJ

fortsättningsvis lämnas driftbidrag för upprätthållandet av driften på icke

blott de trafiksvaga järnvägslinjerna, som tillsvidare måste bibehållas, utan

även på dem som avses skola men ej hunnit nedläggas. Den närmare inne­

börden i utredningens förslag beträffande driftbidrag m. m. redovisas i det

följande i samband med redogörelse för de trafikpolitiska reformerna på

j ärnvägsområdet.

I fråga om ersättningstrafiken framhåller utredningen inledningsvis att

en fullständig likvärdighet mellan järnvägs- och landsvägstrafik icke kan

uppnås av det skälet, att vartdera transportmedlet har sin speciella tekniska,

från det andra skiljaktiga utformning, innebärande olikheter i såväl stan-

dardhöjande som standardsänkande riktning. Landsvägstrafikens karaktär

av dörr-till-dörr-trafik saknas i regel — om man bortser från vagnslastgods-

trafiken — hos järnvägstrafiken, som å sin sida oftast erbjuder större be-

fordringsbekvämlighet och befordringssnabbhet. Även om det bortses från

denna bristande kommensurabilitet, måste det konstateras att ett krav på

ersättningstrafikens likvärdighet med järnvägstrafiken icke alltid bör god­

tas. Där till följd av personbilismens och lastbilstrafikens utveckling järn­

vägens tåglägenheter kommit att bli väsentligt överdimensionerade i för-

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

85

Banlängd

Transport­

arbete år 1959

i % av det

totala

Driftunder­

skott vid in­

gången av

budgetåret

1961/62 milj.

kr.

Tidpunkt för

bandelsunder-

sökningarnas

slutförande

Linjegrupp och etapp

km

% av 1960

års ban­

längd

Linjegrupp A

Första lönsamhetskalkyl­

en.......................................

Andra lönsamhetskalkyl­

en .......................................

3 340

23

2,9

97

1 september 1960

1 september 1963

Undersökningsetapp IV.

(593)

(4)

(0,7)

(19)

1 januari 1965

Linjegrupp B

Undersökningsetapp I.

1 090

8

0,5

30

1 juli 1961

Undersökningsetapp II.

970

7

0,6

30

1 juli 1962

Undersökningsetapp III.

1 190

8

0,9

37

1 januari 1964

Hela kalkyl- och under-

sökningsprogrammet . . .

6 590

46

5,0

194

1 januari 1965

hållande till den trafik, som alltjämt söker sig till järnvägen, finnes varken

ur samhällsekonomisk synpunkt eller ur trafikbehovssynpunkt anledning

att i motsvarande grad överdimensionera den transportapparat, som vid

järnvägens nedläggning avses skola ombesörja ersättningstrafiken. Denna

transportapparat bör i stället anpassas till de trafikbehov, som den beräknas

för framtiden tillgodose. Likvärdighetskravet måste därför enligt utred­

ningens uppfattning tolkas på det sättet, att ersättningstrafiken skall inom

rimliga gränser tillgodose trafikbehovet på ett tillfredsställande sätt.

Ett studium av de nedläggningsärenden, som sedan år 1958 handlagts

inom kommunikationsdepartementet, har gett trafikutredningen den be­

stämda uppfattningen, att alla relevanta intressen blivit på ett tillfreds­

ställande sätt belysta i ärendena. Utredningen finner därför för sin del nu­

varande handlingsgång böra såsom i allt väsentligt tillfredsställande bibe­

hållas.

Frågan om vilket trafikföretag, som skall ombesörja ersättningstrafiken,

torde också få avgöras med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

Inom ramen för gällande trafiktillståndslagstiftning synes SJ i det enskilda

fallet böra — där de så önskar — ges företräde med hänsyn till att det här

gäller en trafik som redan ombesörjs av SJ. Emellertid blir problemet ofta

ett annat. Ersättningstrafiken kan med hänsyn till det klena trafikunder-

laget bli olönsam, och någon konkurrens om densamma föreligger då icke.

I de fall kravet på tillfredsställande transportförsörjning likväl nödvändig­

gör trafikens upprätthållande, blir det fastmer fråga om ett åläggande från

statsmakternas sida, som närmast torde böra rikta sig mot SJ, under förut­

sättning att företaget beredes kompensation för uppkommande driftförlust.

Nedläggning av en järnvägslinje aktualiserar, såsom förut nämnts, frågan

ain taxesättningen för den landsvägstrafik, som avses ersätta järnvägs­

86

trafiken. Hittills har den övergång från genomgående taxeberäkning på

järnväg till snittaxeberäkning på järnväg—billinje, som järnvägsnedlägg­

ningen regelmässigt medfört, för näringslivet och befolkningen i de ifråga­

varande trafikområdena icke varit nämnvärt betungande — dels till följd

av det obetydliga trafikunderlag det varit fråga om och dels med hänsyn

till att den uppkomna avgiftshöjningen ofta kompenserats av en förbättrad

transportförsörjning i form av dörr-till-dörr-trafik, ökad tur- och hållplats­

täthet etc. Men då nedläggningsprövningen utsträckes till att omfatta järn­

vägslinjer även med högre trafikintensitet, kan den ifrågakommande trafik­

överföringen från järnväg till landsväg bli av en storlek, som gör frågan om

taxesättningen för ersättningstrafiken trafikpolitiskt mera angelägen. Emel­

lertid kan frågan om en taxemässig samordning av trafiken i form av annan

och för trafikanterna förmånligare taxesättning för genomgående trafik

järnväg—billinje än den, som skulle bli följden av en sammanläggning av

avgifterna enligt å vartdera transportmedlet eljest tillämpade taxor, icke

ur trafikpolitisk synpunkt begränsas till allenast samtrafik mellan järnväg

och sådan billinje, som ersätter nedlagd järnväg. Vissa skäl kan anföras för

att ett taxesystem som allmänt tillämpas i dylik samtrafik borde utsträckas

till all samtrafik järnväg—billinje, i varje fall till i statlig regi bedriven så­

dan trafik. Denna fråga behandlas närmare i det följande i samband med

behandlingen av vissa föreslagna trafikpolitiska reformer på järnvägsom­

rådet.

Med hänsyn till den utpräglade trafiksvaghet, som kännetecknar de av

nedläggningsundersökningarna omfattade bandelarna, är den trafikvolym,

som ifrågakommer att överföra från järnväg till landsväg i varje särskilt

fall — och även totalt — förhållandevis obetydlig, och behovet av vägupp-

rustningar på enbart denna grund synes icke vara mera omfattande, enär i

flertalet fall befintliga vägar kan uppta den trafik som överföres. Kravet

på en tillfredsställande transportförsörjning aktualiserar emellertid i sam-

Dand med åtskilliga nedläggningsfall en viss upprustning av de vägar, på

vilka ersättningstrafiken avses skola framgå. I vissa fall torde en dylik väg-

upprustning kunna äga rum inom ramen för gällande flerårsplaner, och

strävan bör gå ut på att infoga ifrågavarande vägprojekt i planerna. Ett

dylikt infogande kan emellertid till följd av trängseln på väginvesterings-

området stöta på sådana svårigheter, att infogandet i praktiken icke skäligen

kan äga rum, om vägarbetet skall utföras inom rimlig tid, och denna om­

ständighet kan, därest icke särskilda vägmedel står till buds för ändamålet,

avsevärt försena järnvägsnedläggningen.

Trafikutredningen erinrar om att även 1958 års besparingsutredning gett

uttryck för den uppfattningen, att för ersättningstrafiken en upprustning av

vägnätet i allmänhet är erforderlig för att uppnå en tillfredsställande lös­

ning. Av järnvägsnedläggningar föranledda vägarbeten förutsättes dock av

besparingsutredningen i regel bli inordnade i den fortlöpande vägplane­

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

87

ringen. Detta inordnande skulle i fråga om projektering, behandling av

markfrågor och medelsanvisning ske på ett sådant sätt, att de erforderliga

vägarbetena blev färdiga senast samtidigt med att nedläggningen genom­

fördes. I den män så erfordrades för att uppnå detta syfte borde sådana väg­

arbeten tidigareläggas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Vissa framställningar

I skrivelse den 24 maj 1961 har järnvägsstyrelsen efter samråd med arbets­

marknadsstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Näringslivets tra­

fikdelegation hemställt om bemyndigande att lägga ned trafiken på järn­

vägslinjerna Karlskrona—Gullberna—Torsås—Bergkvara och Torsås—

Kalmar. Efter remissbehandling av denna framställning har under hänvis­

ning till bl. a. statsutskottets utlåtande 1955: 152 uppdragits åt järnvägssty­

relsen att verkställa de ytterligare undersökningar, vilka styrelsen funne

erforderliga som underlag för ställningstagande till frågan om breddning

till normalspår av järnvägslinjerna Gullberna—Torsås—Bergkvara och

Torsås—Kalmar såsom del i en eventuell normalspårig bana Linköping—

Berga—Kalmar—Karlskrona. Järnvägsstyrelsen har i skrivelse den 31 juli

1962 redogjort för resultatet av dessa undersökningar och sedermera i skri­

velse den 14 januari 1963 på Kungl. Maj :ts uppdrag även redovisat vissa

alternativa tågplaner, som utvisar hur persontrafiken kan organiseras efter

ett eventuellt genomförande av det s. k. sydostkustbaneprojektet med sträck­

ning över Emmaboda eller Torsås.

En trafikomläggning till landsväg av smalspårslinjen Karlskrona—Kal­

mar skulle aktualisera väginvesteringar för 2,9 milj. kr. Den nuvarande

järnvägstrafikens årliga underskott har beräknats till 1,2 milj. kr., medan

en trafikorganisation på landsväg beräknas lämna ett underskott av 50 000

kr. per år. Nedläggningen beräknas sålunda medföra en nettoförbättring

för SJ:s samlade trafikrörelse med 1,15 milj. kr.

Kostnaderna för en upprustning av linjesträckningen Linköping—Hults-

fred—Berga beräknas till 31 milj. kr. och ombyggnaden till normalspår av

linjerna Berga—Kalmar och Kalmar—Torsås—Bergkvara—Gullberna till

45 milj. kr.

Sammanfattningsvis har järnvägsstyrelsen efter de delvis i samverkan

med de lokala intressenterna verkställda undersökningarna funnit, att det

lokala trafikunderlaget för en breddning av smalspårslinjerna Gullberna—

Torsås—Bergkvara och Torsås—Kalmar är obetydligt. Den i och för sig

icke särskilt sannolika trafikökningen vid den ifrågasatta breddningen, som

inräknats i svaren på av styrelsen gjord enkätundersökning, är långt ifrån

tillräcklig att ekonomiskt motivera en breddning. Eu ombyggnad till nor­

malspår med den ifrågasatta trafikökningen till följd skulle endast öka

den belastning, som den nuvarande smalspårsdriften utgör för SJ:s ekono­

mi. De undersökningar som gjordes beträffande persontrafikens organisa­

88

tion visar enligt styrelsens mening, att järnvägsförbindelsen mellan Kalmar

och Karlskrona icke är behövlig vid anordnande av vare sig Karlskronas

fjärrförbindelser i stockholmsriktningen eller av Kalmars fjärrförbindelser

i malmöriktningen. De anförda förhållandena styrker, att den av styrelsen

i skrivelse den 24 maj 1961 föreslagna omläggningen av trafiken Kalmar—

Torsås—Karlskrona till landsväg är den enda tänkbara lösningen från såväl

företagsekonomisk som samhällsekonomisk synpunkt.

I skrivelse den 16 januari 1963 har järnvägsstyrelsen — efter samråd med

arbetsmarknadsstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och Närings­

livets trafikdelegation — redovisat resultatet av dels breddningsundersök-

ning av järnvägslinjerna Vislanda—Karlshamn, Växjö—Bredåkra och Norra-

ryd—Kvarnamåla, dels nedläggningsundersökning av persontrafiken Växjö

—Tingsryd och Norraryd—Kvarnamåla och all trafik Tingsryd—Bredåkra.

I samband med frågan om breddning av blekingenätet fattade 1946 års

riksdag principbeslut om breddning av kustbanan jämte de anslutande lin­

jerna Vislanda—Karlshamn och Växjö—Bredåkra. Enligt beslut av 1952

års riksdag upptogs ifrågavarande arbeten på SJ :s ordinarie investerings­

program. Vid 1954 års riksdag beslöts att arbetena på linjerna Vislanda—

Karlshamn och Växjö—Bredåkra inte borde upptagas med mindre läget

på arbetsmarknaden påkallade deras utförande som beredskapsarbeten.

Terrasseringsarbeten har hittills utförts på linjen Vislanda—Karlshamn.

1953 års trafikutredning har framhållit de ändrade förhållanden, som in­

trätt inom trafikens område genom bilismens frammarsch och uttalar att

det berättigade i att bredda redan endera av de båda järnvägslinjerna nu­

mera kan från samhällsekonomisk synpunkt starkt ifrågasättas och att

under alla omständigheter breddning av båda dessa, varandra närliggande

parallella linjer från samma synpunkt måste anses helt utesluten. Trafikut­

redningen förordar därför att med det fortsatta verkställandet av riksda­

gens principbeslut om breddning måtte anstå tills vidare och att beslutet

måtte omprövas, sedan ny breddningsundersökning kommit till stånd, av­

seende såväl de nämnda järnvägslinjerna som förbindelseleden emellan de­

samma, linjen Norraryd—Kvarnamåla.

Järnvägsstyrelsens undersökningar visar att under tiden 1951 till 1961

har persontrafiken minskat med 56 procent, paket- och ilstyckegodstrafiken

med omkring en tredjedel, fraktstyckegodset med 58 procent och vagnslast­

godset med 60 procent. Trafikintensiteten ligger under medeltalet för SJ:s

banor med 0,891 m spårvidd, d. v. s. den dominerande smalspårsgruppen. För

persontrafikens del är breddningen av föga intresse och breddning till per­

sontrafikstandard bedöms som orealistisk. Investeringsbehovet vid bredd­

ning till godstrafikstandard beräknas vid 1961 års pris- och lönenivå och

1960 års godsvolym uppgå för breddning av linjen Vislanda—Karlshamn

till 9,5 milj. kr., linjen Växjö—Bredåkra till 10 milj. kr. och linjen Växjö—

Karlshamn med sidobana till Tingsryd till 14 milj. kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

89

Driftkostnadsbesparingarna vid övergång från smalspårig till normal-

spårig indnstrispårsdrift är ytterst obetydliga i förhållande till investering­

arnas storlek. Besparingarna ger vid breddning av Vislanda—Karlshamn

omkring 0,5 procent i avkastning till ränta och avskrivningar å det investe­

rade kapitalet och vid breddning Växjö—Karlshamn med sidobana till

Tingsryd mellan 0,1 och 0,2 procent medan inga nämnvärda kostnadsför­

ändringar uppstår vid breddning Växjö—Bredåkra.

Sammanfattningsvis finner järnvägsstyrelsen, att eventuella investeringar

i breddning inte är ekonomiskt motiverade, enär de uppkommande drift­

kostnadsbesparingarna är ytterst ringa i förhållande till det kapital, som

skulle behöva investeras. En av breddningens tänkta fördelar, nämligen att

göra omlastning av vagnslastgods mellan normal- och smalspårsvagnar onö­

dig, har redan uppnåtts i och med att trafik med överföringsvagnar införts.

Trafikutvecklingen har varit ogynnsam och de ekonomiska förutsättning­

arna för fortsatt järnvägsdrift är icke tillfredsställande. Särskilt gäller detta

persontrafiken men även godstrafiken, ehuru i större eller mindre grad på

olika delar av järnvägsnätet i fråga. Järnvägsstyrelsens undersökningar

visar, att persontrafiken på hela det aktuella nätet samt godstrafiken på de

svagast utnyttjade avsnitten av nätet i första hand bör överflyttas till lands­

väg. Denna överflyttning bör genomföras i tvenne etapper. Ersättande tra­

fik på landsväg med bussar och lastbilar för resande och styckegods avses

bli insatt av SJ.

Järnvägsstyrelsen hemställer, under hänvisning till vad som redovisats

och under förutsättning att dess förslag är förenligt med av riksdagen vid

eventuell omprövning av breddningsfrågan fattade beslut, om bemyndi­

gande, att från och med tidpunkt, som järnvägsstyrelsen efter samråd med

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen finner lämplig, nedlägga persontrafiken

på järnvägslinjerna Växjö—Tingsryd och Norraryd—Kvarnamåla samt helt

nedlägga järnvägsdriften och uppriva spåret på järnvägslinjen Tingsryd—

Bredåkra.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

1960 års vägsakkunniga ang. frågan om avgiftsbelagda trafikanläggningar

De sakkunniga konstaterar, att även om den nuvarande väglagstiftningen

icke innehåller något direkt hinder mot avgiftsbelagda trafikanläggningar,

omöjliggör den dock i praktiken genom sin utformning tillkomsten av så­

dana anläggningar. I princip förutsättes sålunda, att för den allmänna sam­

färdseln nödiga vägar och förbindelser bygges genom det allmännas försorg

med anlitande av allmänna medel samt att avgifter icke får uttagas för deras

begagnande. Detta har också understrukits av riksdagen senast vid behand­

lingen år 1900 av motioner om utredning angående avgiftsbelagda trafik­

anläggningar in. in. Tredje lagutskottet framhöll dock i anslutning härtill,

90

att under vissa omständigheter avsteg från nämnda principer kunde tänkas

befogade. Enligt utskottet borde en sådan lagstiftning eftersträvas, som

icke hindrade enskilda bolag eller kommuner att anordna avgiftsbelagda

trafikanläggningar, i första hand broar och tunnlar. Även frågan om möj­

lighet att i vissa fall avgiftsbelägga statliga trafikanläggningar av sådant slag

borde därvid upptagas.

De sakkunniga har icke funnit någon mera väsentlig ändring i huvud­

principerna för gällande lagstiftning behöva företagas vid ett eventuellt in­

förande av ett system med avgiftsbelagda trafikanläggningar. Vissa komplet­

terande föreskrifter i väglagen, varigenom såväl enskilda som det allmänna

erhåller möjligheter att enligt en särskild koncessionslagstiftning bygga

och driva dylika anläggningar, vore sålunda tillräckliga. För det fall att

statsmakterna skulle besluta om införande av ett system med sådana möj­

ligheter, har de sakkunniga ansett sig böra framlägga förslag till en särskild

koncessionslag och till vissa kompletterande föreskrifter i väglagen och kun­

görelsen angående statsbidrag till enskild väghållning.

I fråga om skälen för och emot en avgiftsbeläggning anför de sakunniga

i huvudsak följande.

I Amerikas förenta stater har systemet med avgiftsbelagda trafikleder

tillämpats i större utsträckning alltsedan 1930-talet. Systemet har oftast

motiverats med trafikanternas önskemål att kunna välja mellan en längre,

avgiftsfri led med mera långsam trafik och en kortare, avgiftsbelagd led

med snabbare trafik. I den amerikanska vägplanen i mitten på 1950-talet

förutsattes emellertid att särskilda s. k. tullvägar ej skulle komma till an­

vändning vid den fortsatta utbyggnaden av i varje fall det interstatliga väg­

nätet. Härmed sammanhängande frågor har dock ånyo aktualiserats i dis­

kussionen rörande storleken och arten av den bilbeskattning, som kräves

för finansieringen av de föreslagna investeringarna.

Bestämmelser om tullvägar finnes i flertalet delstater. Åtskilliga stater,

inom vilka sådana bestämmelser förut gällt, har emellertid upphävt dessa

under senare hälften av 1950-talet. Bestämmelserna i de olika staterna

varierar rätt avsevärt. Ett vanligt system synes vara, att tullväg bygges och

handhaves av det statliga vägväsendet samt bekostas genom obligationslån

eller annat lån, som upptages med förbehåll, att endast inkomsterna av vä­

gen får tagas i anspråk för betalningen. Finansieringsformen synes, om den

tillämpas på svenska förhållanden, närmast kunna jämföras med statliga

eller halvstatliga bolag. Även andra finansieringsformer har förekommit. I

åtminstone ett par fall har vederbörande delstats framtida inkomster av

bensinskatten ställts som säkerhet för obligationslån. Någon gång har in­

komsterna från en särskilt lönande tullväg använts för att bygga annan

tullväg, varefter det statliga vägväsendet tillgodogjort sig inkomsterna från

hela vägsystemet. Det har också förekommit, att en delstat iklätt sig garan­

ti för lånens återbetalning. I allmänhet har förutsatts, att vägen, efter ut­

Kangl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

91

gången av viss tid eller då samtliga lån amorterats, skulle utan ersättning

införlivas med det statliga vägväsendet och upplåtas för trafik utan avgift.

Enligt de sakkunnigas uppfattning har utfallet i ekonomiskt hänseende av

de avgiftsbelagda vägföretagen i Förenta staterna i allmänhet varit gott, när

det gällt begränsade vägsträckningar med tät trafik, särskilt genomfarts-

vägar från stadscentra till förorterna. Däremot har lönsamheten ofta varit

mindre god för längre vägar med mera begränsad trafikvolym. De erfaren­

heter av tullvägar, som vunnits, torde enligt de sakkunniga knappast vara

ägnade att läggas till grund för en bedömning av förutsättningarna för ut­

förande av tullvägar i Sverige. Härtill är förhållandena alltför olikartade.

De sakkunniga påpekar bl. a., att de amerikanska tullvägarna i flertalet fall

är mycket omfattande företag med anläggningskostnader, som uppgår

till 200—500 milj. dollars. Den årliga trafikmängden på dessa vägar är lägst

en å två milj. fordon. På vissa vägar har trafikmängden uppgått till 50 milj.

fordon.

I Norge har avgiftsbelagda trafikanläggningar främst motiverats av önske­

målet eller nödvändigheten att få till stånd angelägna väg- och broförbin­

delser tidigare än som eljest varit möjligt med hänsyn till de begränsade

investeringsresurserna. Bestämmelser eller föreskrifter rörande avgifter

på allmänna vägar saknas. Ställning till avgiftsfrågan tages i förekommande

fall av de anslagsbeviljande myndigheterna. Det anses dock, att stortingets

medgivande kräves i fråga om genomfartsvägar även om statsbidrag till

projektet icke förutsatts. Avgifterna anpassas vanligen så, att lånen förrän­

tas och avbetalas inom viss tid, vilken icke överstigit tio å femton år för de

senast behandlade projekten. Under senare år har tillstånd till avgifts­

beläggning givits i samband med byggande av större broar eller broar som

ersättning för tidigare färj förbindelser. I några fall har sådant tillstånd

också givits beträffande väganläggningar som förutsatts finansierade helt

eller delvis med lån. Detta gäller, förutom vägar av särskilt intresse för

turismen, vägar som har betydelse för ett begränsat distrikt eller område,

där trafikanterna förklarat sig villiga att åtaga sig denna extra belastning för

att få vägen byggd tidigare än som annars hade varit möjligt med anlitande

av ordinarie anslag från stat och kommun.

De sakkunniga erinrar om att vägväsendet i Norge icke är förstatligat i

samma utsträckning som hos oss. Staten svarar sålunda direkt endast för

huvudvägarna, för vilka anslag beviljas av stortinget. Övriga vägar utbygges

och nnderhålles av de regionala myndigheterna, dock med statsbidrag till

såväl byggande som underhåll. Till städernas vägar och gator utgår däremot

icke sådana bidrag.

Även då det gäller svenska förhållanden, torde enligt de sakunniga svårig­

heterna att inom ramen för de allmänna väg- och broplanerna inom önsk­

värd lid bereda utrymme för vissa större, kostnadskrävande projekt, ha

drivit fram önskemålen om införande av ett system med avgiftsbelagda tra­

Kungl. Maj.ts proposition nr 19 1 år 1963

92

fikanläggningar. Diskussionen om ett sådant system har hittills begränsats

till i huvudsak broföretag över Öresund och Kalmarsund samt i Göteborg,

öresundsbroprojektet är av så speciell karaktär, att det icke synes böra

behandlas i förevarande sammanhang. Frågan om bro- och tunnelföretagen

i Göteborg har numera lösts genom beslut om medelsanvisning i vanlig

ordning. Vad beträffar en broförbindelse mellan Öland och fastlandet erinrar

de sakkunniga om tidigare utredningar i denna fråga. I en av väg- och vat­

tenbyggnadsstyrelsen den 21 mars 1949 framlagd utredning rörande bro­

förbindelse över Kalmarsund presenterades två alternativa förslag som

väsentligt skilde sig från varandra beträffande utformningen av den bäran­

de huvudkonstruktionen. Kostnaderna för det billigaste alternativet beräk­

nades i runt tal till 28 milj. kr. vid en bro- och vägbredd av 7 m och till 32,6

milj. kr. vid en bro- och vägbredd av 11 m. 1954 års Ö-utredning förordade

i ett den 30 juni 1956 avlämnat betänkande rörande Öland att en broför­

bindelse snarast möjligt skulle komma till stånd och underströk angelägen­

heten av att erforderliga förberedande undersökningar bedrevs med all möj­

lig skyndsamhet, så att definitivt ställningstagande till problemet kunde ske

i en nära framtid. De sakkunniga omnämner även en ekonomisk-geografisk

undersökning, som utförts inom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen under

åren 1955—1957. I denna har uppskattningar gjorts om bl. a. trafikvinsten

vid tillkomsten av en broförbindelse över Kalmarsund. I anslutning härtill

konstaterar de sakkunniga att intresset för ett system med avgiftsbelagda

trafikanläggningar främst hänför sig till frågan om en fast förbindelse till

Öland.

Gällande grundregel att de för den allmänna samfärdseln nödiga vägarna

och förbindelserna i princip skall byggas genom det allmännas försorg samt

att avgifter icke får uttagas för deras begagnande är enligt de sakkunniga

helt riktig och innebär stora fördelar. Dess tillämpning i praktiken torde

innebära bl. a., att en angelägenhetsgradering av de för utbyggnad aktuella

företagen sker samt att sådana företag, vilkas tillkomst ej är tillräckligt

motiverade ur ekonomiska eller andra synpunkter, ej kommer till stånd.

Att bryta dessa principer genom att införa ett avgiftssystem framstår bl. a.

därför som mindre önskvärt. Dessutom torde med det svenska vägväscndets

nuvarande utformning och den för landets ekonomiska liv betydelsefulla

kostnadsutjämning, som äger rum inom vägväsendet genom beskattnings-

tormerna för motorfordonstrafiken, det närmast kunna betraktas såsom

en återgång till ett föråldrat vägfinansieringssystem, om vägavgifter skulle

tillgripas för finansiering av vissa vägbyggen.

Vissa risker synes sålunda enligt de sakkunnigas mening föreligga, att

vid ett system med avgiftsbelagda trafikanläggningar de allmänna princi­

perna för angelägenhetsgradering av de skilda företagen rubbas. En särskild

förbindelse kan t. ex. för en viss industri eller för befolkningen inom ett

visst område framstå som mycket angelägen utan att därför i övrigt vara

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

93

av sådan vikt för trafikanterna eller kommunikationsväsendet i stort, att

den bör utföras. Detsamma kan gälla med avseende på en speciell turist-

eiler fritidsled. Om i sådana fall förbindelsen kommer till stånd genom

avgiftsfinansiering, medan andra och viktigare leder får anstå, kan detta

innebära en felaktig investeringsavvägning eller prioritering på felaktiga

grunder.

Som skäl för införandet av avgiftsfinansierade företag har enligt de sak­

kunniga ofta hänvisats till att behovet av en viss förbindelse varit så stort,

att en investering i och för sig sannolikt skulle vara företagsekonomiskt

lönsam. Även om så vore fallet, kan vid bedömandet av dessa frågor dock

icke bortses från allmänna prioriteringsgrunder. För dess utförande måste

nämligen kapitalmarknaden i motsvarande mån tagas i anspråk till even­

tuell nackdel för andra viktiga investeringar. Avgörande för ställnings­

tagandet bör till sist vara omfattningen av samhällets totala resurser, vilka

alltid torde framstå som begränsade. I angivna fall bör därför enligt de sak­

kunniga såsom eljest en bedömning göras av företagets angelägenhetsgrad

i förhållande till andra aktuella investeringsobjekt.

Den investeringsavvägning, som sker vid uppgörandet av flerårsplaner,

innebär att många angelägna företag med hänsyn till medelstillgången helt

eller delvis måste ställas på framtiden. Även för övriga områden inom sam­

hällslivet föreligger stora och angelägna investeringsbehov, medan till­

gängliga investeringsmedel är relativt begränsade. Med hänsyn härtill anser

de sakkunniga det icke vara rimligt, att en viss avgiftsbelagd trafikanlägg­

ning får komma till stånd enbart av det skälet, att de ordinarie investerings-

medlen icke tages i anspråk härför. I vart fall då det gäller av det allmänna

byggda företag måste en ingående prövning av angelägenlietsfrågan och

prioriteringsgrunderna komma till stånd såväl då ordinarie investerings­

medel utnyttjas som vid en eventuell upplåning inom eller utom landet av

erforderliga medel.

Vad sålunda anförts gäller enligt de sakkunnigas uppfattning bedöm­

ningen i stort av spörsmålet, huruvida ett system med avgiftsbelagda trafik­

anläggningar bör accepteras. Om fråga uppstår att rent undantagsvis med­

giva ett enda företag kan givetvis sägas, att eu strikt tillämpning av hu­

vudprincipen framstår som mindre berättigad samt att konsekvenserna för

investeringssektorn i dess helhet blir mindre påtagliga.

Frågan om avgiftsfinansiering bör enligt de sakkunniga också ses mot

bakgrunden av den totala motorfordonsbeskaltningens storlek. Är denna

beskattning redan förut hög, kan motstånd mot en dylik finansierings­

metod givetvis väntas bli större än eljest. Dessutom torde under alla för­

hållanden för de närmast berörda trafikantgrupperna och trafikområdena

avgiften framstå som eu form av extra beskattning. Även vid en relativt

låg taxesättning synes man därför kunna utgå från att inom längre eller

kortare tid efter en förbindelses färdigställande, krav kommer att resas på

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

94

att avgiften skall tagas bort eller sänkas för befolkningen inom närmast

berörda region. Ett bibehållande av avgiften kan också verka trafikhäm-

mande och därigenom medföra att förbindelsens kapacitet icke fullt ut­

nyttjas, vilket ur allmänt ekonomiska synpunkter vore mindre tillfreds­

ställande.

Den ifrågasatta avgiftsfinansieringen har ansetts böra begränsas till en­

dast större, angelägnare och särskilt kapitalkrävande företag. I sådana fall

torde oftast enligt de sakkunnigas uppfattning angelägenhetsgraden i och

för sig motivera utbyggnad i sedvanlig ordning med anlitande av allmänna

medel. De sakkunniga ifrågasätter om för överskådlig tid något annat före­

tag — exklusive en eventuell öresundsbro — än en ölandsbro kan komma i

fråga som avgiftsfinansierat företag. Att för detta enda fall göra avsteg från

huvudprincipen för vägväsendets finansiering och införa ett system som

kan medföra förenämnda olägenheter synes icke befogat.

De sakkunniga är sålunda ej beredda förorda införandet av ett system

med avgiftsfinansiering. I fråga om ölandsbron föreligger sociala och andra

skäl för en utbyggnad i sedvanlig ordning. Beträffande tidpunkten för före­

tagets utförande finner sig de sakkunniga ej kunna göra annat uttalande

än att spörsmålet främst synes böra upptagas i den för prövning av väg-

ärenden stadgade ordningen. I anslutning härtill erinrar de sakkunniga om

att förnyelse av flerårsplanerna för väg- och brobyggnader författnings­

enligt skall ske under år 1963, att gälla fr. o. m. år 1964. Därest statsmak­

terna skulle finna att avgiftsfinansiering bör komma till stånd, måste

ställning tagas till om företaget lämpligen bör byggas och handhavas av

staten eller genom enskild försorg. Enligt de sakkunnigas mening bör sta­

ten därvid ingalunda a priori uteslutas. Starka skäl synes tala för att ut­

byggnaden sker i statlig regi, då staten förr eller senare skall övertaga bron.

Dessutom torde ett företag av denna storleksordning icke kunna genom­

föras utan statligt bidrag eller statliga garantier i en eller annan form. Olika

mellanformer mellan statligt och privat byggande kan givetvis också tänkas.

Ehuru de sakkunniga icke funnit sig kunna tillstyrka, att ett system med

avgifter för nyttjande av viktiga vägförbindelser införes i landet, har de

likväl ansett sig ej böra underlåta att utarbeta och framlägga förslag till

lagstiftning i ämnet.

Det av de sakkunniga framlagda författningsförslaget benämnes lag om

tullvägar. Lagen är utformad enligt koncessionsprincipen. Det skall ankom­

ma på Kungl. Maj :t att i varje särskilt fall pröva, om företaget skall komma

till stånd samt på vilka villkor detta skall ske. Enligt förslaget får konces­

sion meddelas i sådana fall, då företaget finnes lända till gagn för en större

allmänhet och i övrigt vara lämpligt från allmän synpunkt. Väg för vilken

koncession meddelats benämnes tullväg. Koncession får inte meddelas å

väg, som enligt fastställd generalplan eller stadsplan skall utgöra gata,

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

95

annan allmän plats eller särskilt trafikområde. Ej heller får koncession

meddelas kronan eller annan i lagen om allmänna vägar omförmäld väg­

hållare. Vid detaljplaneringen av vägföretaget skall väsentligen samma ord­

ning tillämpas som vid upprättande, utställande och fastställande av arbets­

plan för allmän väg. Härvid äger koncessionshavare erhålla biträde av veder­

börande vägförvaltning. För tillgodoseende av koncessionshavarens behov

av mark för tullväg upptages i förslaget en bestämmelse att vad i fråga om

allmän väg finnes stadgat om expropriation, vägrätt och tillfälligt upplå­

tande av mark skall äga motsvarande tillämpning å tullväg. Det torde an­

komma på Kungl. Maj :t att bestämma de grunder, som skall gälla för ut­

tagande av vägavgifter. Hur avgiftssystemet i detalj skall utformas får

koncessionshavaren själv bestämma, men taxa eller taxeändring får icke

tillämpas, innan den fastställts av myndighet som Kungl. Maj :t förordnat

därtill. Förslaget innehåller även vissa bestämmelser för reglering av rätts­

förhållandena vid koncessionstidens utgång och vid inlösen före utgången

av denna tid.

I särskilt yttrande har ledamoten von Seth uttalat, att utredningens prin­

cipiella ståndpunkt att det allmänna bör svara för byggande av nödiga all­

männa vägar synes riktig. Företagen måste noggrant angelägenhetsgraderas

enligt vägplanens förutsättningar kompletterade med väg- och vattenbygg­

nadsstyrelsens fördjupade trafikekonomiska beräkningsgrunder. Vissa av­

vikelser från den önskvärda angelägenhetsgraderingen har måst och kan

alltfort behöva ske av särskilda skäl. Avgiftsbelagda broar och tunnlar bör

få ifrågakomma för att i vissa fall kunna avhjälpa besvärande och samtidigt

kostnadskrävande flaskhalsar. Dessa företag berör emellertid endast en

mindre del av den totala investeringsvolymen. Avgiftsbelagda företag kan

visa sig önskvärda såväl utom som inom planlagt område. Lagförslaget bör

enligt reservantens mening i sistnämnda avseende justeras.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Yttranden

Till trafikutredningens bedömning av utvecklingstendenser­

na på landtransportmedlens område och de redovisade prognosernas

lämplighet såsom underlag för investeringsawägningen ansluter sig uttryck­

ligen överståthållarämbetet samt länsstyrelserna i Uppsala och Jämtlands

län, och flertalet remissinstanser har lämnat utredningens uttalanden utan

erinran.

En mera tveksam inställning redovisar kommerskollegium, som bl. a.

framhåller att de av järnvägsstyrelsen utarbetade prognoserna för den fram­

tida fördelningen av trafikarbetet mellan olika trafikmedel icke kan anses

tillförlitliga på längre sikt, framförallt icke om prognoserna skulle bygga

på antagandet att obundna konkurrensförhållandcn skall råda inom trafik­

väsendet. Särskilt gäller detta prognoserna beträffande godstransporterna

96

i fjärrtrafik, där järnvägsstyrelsen såsom minimialternativ för järnvägarnas

del räknat med att fördelningen mellan järnväg och andra transportmedel

skulle vara oförändrad om 20 år. Det bör beaktas, att rådande tendens klart

pekar på en fortsatt förskjutning från järnvägs- till landsvägstrafik. Att

upprätta säkra prognoser för en längre tidrymd ter sig över huvud taget

vanskligt med hänsyn till den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Prognosmaterialet bör därför med försiktighet användas såsom grundval

för investeringsplanering och överväganden i övrigt.

Näringsorganisationerna framhåller att järnvägarna synes ha minskat

sin relativa andel av transportarbetet i fj ärrtrafik under efterkrigstiden.

Prognosalternativ 1 skulle således innebära, att den hittillsvarande trenden

i fj ärrtrafikutvecklingen brytes, vilket dock ingalunda kan anses sannolikt.

För en bedömning av järnvägens investeringsbehov på längre sikt ger den

framlagda prognosen enligt organisationernas mening icke tillräckligt un­

derlag.

Då utredningen konstaterar, att prognoserna för lastbilarnas och järn­

vägens trafikarbete delvis repliera på samma trafikunderlag, måste detta

anses naturligt, eftersom här råder ett klart konkurrensförhållande mellan

båda trafikslagen. Att här giva en preferens åt det ena trafikmedlet fram­

för det andra säger sig organisationerna icke för sin del kunna förorda.

Från denna synpunkt inger det allvarliga betänkligheter, att utredningen

arbetar med sådana begrepp som »naturliga», »järnvägsbestämda» eller

»lastbilsbestämda» transporter utan att framhålla deras relativa och tids­

mässigt begränsade betydelse. Detta avspeglar ett statiskt betraktelsesätt,

som icke står i överensstämmelse med den inledande principförklaringen

och som skarpt kontrasterar mot den hittillsvarande utvecklingen på trans­

portområdet.

Organisationerna framhåller, att det för det svenska näringslivet vore

synnerligen olyckligt, om den framtida trafikpolitiken utformades på grund­

val av teoretiska spekulationer om att vissa transporter generellt är »be­

stämda» att tillföras en viss trafikgren. Angeläget är också att en kontinuer­

lig revidering av prognoserna utföres och att särskilt utvecklingen på järn-

vägssidan, där risken för felinvesteringar är mest framträdande, bl. a. med

hänsyn till utvecklingen inom flyg och andra konkurrerande trafikmedel,

mycket uppmärksamt följes. Liknande synpunkter anföres av Kooperativa

förbundet.

Motororganisationerna anser det vara nödvändigt att komplettera och

koordinera prognoserna fram till år 1980. Den föreliggande prognosen för

järnvägstrafiken synes enligt organisationerna icke vara baserad på lika

ingående undersökningar som prognoserna för landsvägstrafiken och bör

därför överarbetas med hänsyn till bl. a. den utveckling inom de andra

transportmedlen, som kan förväntas i ett friare konkurrenssystem.

Åkeriägarnas centralförening betonar vikten av att man frigör sig från

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

97

den enligt föreningens uppfattning förlegade åsikten, att vissa transporter

skall vara förutbestämda för en viss trafikgren. Under hänvisning till ut­

vecklingen i andra länder med konkurrensfrihet på området finner förening­

en anledning förvänta en fortgående ökning av den relativa andelen av trans­

portarbetet hos bilar i fjärrtrafik.

Linjeflyg AB ifrågasätter, om redovisade prognoser är ägnade att ligga

till grund för framtida investeringar. Bolaget anser, att dessa prognoser i

alltför hög grad är grundade på ett statiskt tänkande, där tillräcklig hänsyn

icke tagits till att den tekniska och ekonomiska utveckingen medför för­

skjutningar i de olika trafikmedlens användbarhet och kapacitet.

Rörande frågan om de statliga väginvesteringarna har re­

missinstanserna i allt väsentligt varit ense med utredningen, när den fram­

håller att 1957 års vägplan bör realiseras. Sålunda säger sig t. ex. länssty­

relsen i Skaraborgs län med tillfredsställelse ha noterat, att 1957 års vägplan

enligt utredningens uppfattning bör ur trafikpolitisk synpunkt realiseras i

avsedd takt och omfattning. Länsstyrelsen anser det högst angeläget — icke

minst ur trafikpolitisk synpunkt — att upprustningen av vägnätet påskyn­

das. För att detta skall kunna ske i önskvärd takt är det nödvändigt att er­

forderliga medel anvisas och ställes till förfogande för ändamålet. Länssty­

relsen i Västernorrlands län finner det angeläget, att 1957 års vägplan full­

följes i beräknad omfattning, vilken plan på lång sikt bl. a. torde innebära

väsentliga fördelar för den tunga landsvägstrafiken och dess konkurrensför­

måga. Även länsstyrelsen i Jämtlands län understryker vikten av att gällande

vägplan fullföljes av statsmakterna i föreslagen utsträckning. Näringsorga-

nisationerna framhåller att de med tillfredsställelse hälsar, att trafikutred­

ningen hyser den uppfattningen, att vägplanen från trafikpolitisk synpunkt

bör realiseras i avsedd takt och omfattning. Motororganisationerna, som

också delar utredningens uppfattning att vägplanen bör realiseras, anser det

dock väsentligt understryka, att ett genomförande av den i vägplanen be­

räknade utbyggnaden av vägnätet kan förryckas, om icke anslagen anpassas

till förändringar i prisnivån. I

I anledning av att utredningen ifrågasatt riktigheten av att tillämpa den i

vägplanen rekommenderade bärighetsstandarden också för de

mindre starkt trafikerade länsvägarna understryker väg- och vattenbygg­

nadsstyrelsen att styrelsen ej är beredd att medverka till någon sänkning

av den tillämpade vägstandarden, då detta skulle medföra allvarliga kon­

sekvenser för trafiksäkerheten och trafikekonomin. För att uppnå ett op­

timalt resultat av väginvesteringarna är det nödvändigt att den i vägplanen

rekommenderade investeringsserien — såsom en minimiserie — realiseras

utan några modifikationer med hänsyn till dess takt och omfattning. Enligt

styrelsens mening har det ej framkommit något som talar för en differen-

4 —Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

98

tiering av bärighetsstandarden i den riktning trafikutredningen diskuterar.

Tvärtom har utredningar, som styrelsen utfört under de senaste åren, bl. a.

kartläggningen av skogstransporterna på det allmänna vägnätet samt de på­

gående fordonsvägningarna, givit ökad tyngd åt de rekommendationer som

givits i vägplanen om ett för hela det allmänna vägnätet enhetligt axeltryck.

Skogsbrukets motortransporlkommitté framhåller att skogsbruket för

sina tunga transporter i hög grad är beroende av framkomligheten för tung

trafik på de allmänna vägar, som framgår i eller berör skogsbygd. Från

skogsbrukets sida måste hävdas, att hela det allmänna vägnätet skall medge

trafik med 10 tons axeltryck.

I utredningens bedömning av de statliga järnvägsinveste-

ringarna instämmer flertalet av de remissinstanser, som uttalat sig

härom.

Järnvägsrådet framhåller betydelsen av att järnvägsstyrelsen erhåller

tillräckliga investeringsanslag för kapacitetsökning, rationalisering och mo­

dernisering. Sådana anslag utgör i många fall en förutsättning för att det

av SJ bedrivna rationaliseringsarbetet skall kunna fortsätta och för att SJ :s

trafikapparat skall kunna anpassas och utbyggas till att motsvara den expan­

sion, som i övrigt äger rum i samhället. Rådet tillstyrker, att SJ erhåller ett

årligt investeringsanslag av den föreslagna storleksordningen och under­

stryker samtidigt vikten av att investeringarna insättes företrädesvis på

sådana områden av järnvägsdriften, där snabb och god förräntning kan

förväntas.

Kommerskollegium anser sig sakna anledning till erinran mot det för de

närmaste åren beräknade investeringsbehovet för järnvägarna. Kollegium

vill dock framhålla att beloppet 350 milj. kr. kan vara för högt eller för lågt,

därest beloppet skall ses i belysning av investeringsönskemålen för trafik­

väsendet i dess helhet. Näringsorganisationerna accepterar, att järnvägsin-

vesteringar i enlighet med trafikutredningens förslag under de närmaste

åren hålles i storleksordningen 350 milj. kr. per år. Linje flyg AB anför där­

emot betänkligheter mot att trafikutredningen tagit för gott av järnvägs­

styrelsen redovisat investeringsbehov av 5,2 miljarder kr. för tiden 1960—

1979.

Bland de remissinstanser, som lagt särskilda synpunkter på

investeringsbedömningen, framhåller arbetsmarknadsstyrelsen

att det är av vikt att de arbeten, som upptagits i långtidsplanerna och be­

dömts böra komma till utförande under de närmaste åren, detaljplaneras så

att investeringarna snabbt kan utökas, om detta är önskvärt med hänsyn till

arbetsmarknads- och konjunkturläget. För de ställningstaganden av trafik­

politisk natur, som krävs för denna planläggning och samordning, synes ut­

redningen i huvudsak ha lämnat mera allmänt hållna riktlinjer. Ett mera

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

99

konkret utformat program förefaller önskvärt. Handelsanställdas förbund

understryker vikten av att redovisade investeringsplaner blir föremål för

översyn. Enligt förbundets uppfattning kan nämligen de minskade sam­

hällsekonomiska kostnaderna genom liberaliseringen av vägtransporterna

i annat fall uppvägas av ökade kostnader för trafiken i städer och tätorter.

Trafikutredningens förslag till breddningsundersökningar

lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser, som uttalat sig härom.

Några remissinstanser har dock anfört särskilda synpunkter. Sålunda

framhåller chefen för försvarsstaben att det från totalförsvarssynpunkt är

angeläget att en breddning till normalspår i första hand sker på bandelen

Torved—Gullspång, i andra hand Kalmar—Berga, varigenom två goda

kompletterings- och kringgångsförhindelser erhålles. Länsstyrelsen i Krono­

bergs län instämmer i utredningens förslag att det järnvägskomplex, som

består av linjerna Karlshamn—Vislanda, Norraryd—Kvarnamåla och Bred-

åkra—Växjö upptages till undersökning. Även beträffande linjerna Vis­

landa—Ljungby—Bolmen—Halmstad och Växjö—Hultsfred bör bredd-

ningsalternativet prövas. Länsstyrelsen säger sig vara väl medveten om att

dessa önskemål om spårbreddning icke stöds av räntabilitetsskäl i nuva­

rande läge men anser, att arbetsmarknads-, lokaliserings- och försvars­

politiska synpunkter talar för dess uppfattning. Länsstyrelsen i Blekinge

län säger sig vidhålla sin tidigare uttalade uppfattning, att ombyggnad till

normalspår borde ske av linjen Gxdlberna—Torsås—Bergkvara.

Trafikutredningens uppfattning i frågan om nybyggnad av järn­

vägslinjer delas av samtliga remissinstanser, som uttalat sig härom.

Det helt övervägande antalet av de remissinstanser, som uttalat sig om

nedläggning av trafiksvaga järnvägar, har accepterat trafikutredning­

ens undersökningsprogram. Sålunda anser järnvägsstyrelsen utredning­

ens tidsplan vara en lämplig ram för SJ :s undersökningar under de närmaste

tre åren angående lönsamhet och alternativa trafikformer för de trafiksvaga

linjerna. Styrelsen framhåller dock, att vissa förskjutningar av objekten

mellan olika undersökningsetapper samt mellan grupp A och undersök­

ningsgrupperna kan bli motiverade. Järnvägsrådet anser nedläggningsfrågan

vara mycket betydelsefull för SJ :s ekonomi och understryker vikten av att

planeringsarbetet för nedläggande av järnvägsdriften vid oekonomiska han-

delar bedrives med all kraft. Det bör enligt rådets mening vara en angelägen

uppgift, att en viss sammankrympning av järnvägens transportapparat

åstadkommes i de delar som numera genom landsvägstrafikens expansion

förlorat sin betydelse. Generalpoststyrelsen har intet att erinra mot det av

utredningen och järnvägsstyrelsen uppdragna undersökningsprogrammet

avseende möjligheterna att lägga ned trafiksvaga järnvägslinjer, ej heller

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

100

mot att sådan nedläggning kommer till stånd. Även länsstyrelserna i Älvs­

borgs, Värmlands, Västmanlands och Västerbottens län förordar eller har

intet att erinra mot de principer beträffande nedläggning av trafiksvaga

järnvägar, som utredningen redovisat. Kraftigt stöd för sina förslag finner

utredningen hos Landsorganisationen, som anser motiven att så snart

som möjligt realisera en konkret plan för nedläggning av trafiksvaga järn­

vägslinjer hållbara. Näringsorganisationerna hälsar med tillfredsställelse

utredningens tidsplan för nedläggningsundersökningarna.

Riksförbundet Landsbygdens folk säger sig vara medvetet om, att ned­

läggning av vissa järnvägslinjer av ekonomiska skäl efter hand framstår

som motiverad.

Kommerskollegium och kommittén för näringslivets lokalisering under­

stryker järnvägarnas betydelse i lokaliseringssammanhang och hävdar, att

lokaliseringssynpunkter icke får förbises vid bedömningen av huruvida en

järnvägslinje skall nedläggas eller ej. Arbetsmarknadsstyrelsen instämmer

i utredningens förslag, att nedläggningsundersökningarna bör bedrivas med

största skyndsamhet, men understryker järnvägarnas betydelse som lokali-

seringsfaktor. Styrelsen påpekar, att av de 98 A-centra ligger alla utom ett

och av B-centra alla utom två vid järnväg. Om alla de bandelar, som av

Irafikutredningen föreslagits till nedläggningsundersökning, också skulle

läggas ned, skulle det innebära, att 4 A-centra och 6 B-centra ställdes utan

järnväg. Styrelsen finner därför att det är nödvändigt att ställning tages till

nedläggningarna från fall till fall med beaktande av konsekvenserna för

befintliga företag och med beaktande av önskvärdheten och möjligheterna

att förlägga nya företag till berörda område.

Länsstyrelsen i Kalmar län framhåller, att med hänsyn till järnvägens

betydelse som godstransportmedel varje nedläggning av en järnväg kan

komma att innebära, att den berörda bygdens möjligheter till framtida ut­

veckling minskas. En järnväg bör därför icke få läggas ned med mindre det

klart framgår, att järnvägen saknar betydelse för bygdens framtida utveck­

ling. Eljest innebär åtgärden en sänkning av bygdens transportstandard.

Länsstyrelsen är av den bestämda uppfattningen, att en för långt driven

politik, syftande till att lägga ned järnvägar, kan leda till att länets bestånd

som administrativ och ekonomisk enhet rubbas.

Invändningar mot utredningens förslag har framförts av några remiss­

instanser. Sålunda säger sig Svenska järnvägsmannaförbundet vara inför­

stått med, att ytterligare nedläggningar är ofrånkomliga och nödvändiga,

men anser att trafikutredningens förslag till nedläggningsprogram är allt­

för omfattande och att det föreslagna tidsschemat innebär en alltför force­

rad nedläggningstakt. Den mall, som den internationella järnvägssamman-

slutningen angivit — nedläggning om antalet trafikenheter understiger

250 000 per bankm och år -—- anser förbundet icke vara tillämplig i vårt

land. Länsstyrelsen i Östergötlands län finner att utredningens omfattande

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

101

samt i och för sig värdefulla redogörelser för lönsamheten av driften å olika

delar av järnvägsnätet huvudsakligen avser den företagsekonomiska och

ej den samhällsekonomiska lönsamheten av järnvägstrafiken i förhållande

till övrig trafik. Den synes därför otillräcklig som motivering för de om­

fattande järnvägsnedläggelser, som enligt utredningen bör undersökas.

Länsstyrelsen jämför de trafiksvaga banorna med förortstrafiken i Stock­

holm och hävdar, att de trafiksvaga järnvägarna tillfredsställer samma

behov, skolresor, arbetsresor etc., som »spårvagnstrafiken» kring Stock­

holm. Länsstyrelsen påpekar, att det torde betraktas såsom orimligt att

lägga ned den som jämförelse nämnda förortstrafiken. Svenska järnvägj-

föreningen förutsätter, att enskilda järnvägar ges rätt att lägga ned eller

inskränka driften, då trafiken är klart olönsam, och att vederbörande jarn-

vägsförvaltning inte skall behöva upprätthålla traiiken längre än vad den

finner förenligt med sina intressen.

Beträffande trafikutredningens synpunkter på frågan om ersättnings-

trafikens ordnande har remissinstanserna i huvudsak inte haft något att

erinra. Särskilda synpunkter har dock anförts av flera instanser.

Generalpoststyrelsen understryker vikten av att ersättningstrafiken får

en sådan utformning, att den icke försvårar postverkets strävan efter snab­

bast möjliga postbefordran och postutdelning.

Länsstyrelsen i Kristianstads län finner att nedläggning av en trafiksvag

järnvägslinje alltid medför en viss standardsänkning inom den tillgängliga

transportapparaten och föreslår att statsmakterna visar en betydligt större

generositet mot befolkningen i de bygder, som drabbas av en nedläggning

av trafiksvag linje, än vad som är möjligt enligt gällande direktiv.

Riksförbundet Landsbygdens folk anser att ett oeftergivligt villkor för

att nedläggning skall få ske måste vara, att erlorderlig kollektiv trafik kan

ordnas på annat sätt. Därvid måste alltid tillses att landsvägstrafikens spe­

ciella fördelar utnyttjas. Utredningen har på denna punkt enligt förbundets

mening inte uttalat sig med tillräcklig skärpa. Det är för många företag och

bygder inte tillfyllest att »ersättningstrafiken skall inom rimliga gränser

tillgodose trafikbehovet på ett tillfredsställande sätt». Speciellt goda kom­

munikationer har ofta varit avgörande för lokaliseringen av företag och

valet av bostadsort. En försämring av kommunikationerna kan innebära clt

betydande avbräck för den enskilde och därmed även för vederbörande bygd.

Ä andra sidan kan en järnvägsnedläggelse i vissa fall vara till fördel för be­

folkningen i cn bygd, eftersom linjetrafik med landsvägsbuss lättare kan

anpassas till den nuvarande bebyggelsestrukturen. De olika projekten måste

därför bedömas från fall till fall.

Det angelägna i utredningens förslag om tillräckliga anslag för vägupp-

rustning i samband med järnvägsnedläggning understrykes bl. a. av arbets­

marknadsstyrelsen, statens jordbruksnämnd, länsstyrelserna i Kronobergs,

Blekinge, Kristianstads, Skaraborgs, Värmlands och Gävleborgs län samt av

nä ringsorganisationerna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

102

Beträffande nedläggningsärendenas handläggning anser länsstyrelsen i

Stockholms län det vara av vikt, att länsstyrelserna får deltaga i de för­

beredande undersökningarna och vid upprättandet av förslag till nedlägg­

ning av trafiksvaga järnvägar.

Järnvägsstyrelsen framhåller, att det ur allmän transporthushållnings-

synpunkt i vissa fall kan vara rationellt att överlåta trafikuppgifterna på

enskilda företag.

De i samband med nedläggningarna förekommande personalfrågorna tas

bl. a. upp av Landsorganisationen, som finner det angeläget, att ned-

läggningsprogrammet realiseras under sådana former, att berörda personal-

och trafikantgrupper i mycket god tid erhåller besked om nedläggningstid-

punkterna, innan besluten verkställs, och att personalomflyttningsproble-

men i dessa fall ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Även Svenska järnvägs­

mannaförbundet framhåller vikten av att berörd personal i tid underrättas

om beslut om nedläggningar.

Över järnvägsstyrelsens skrivelser den 31 juli 1962 och den 14 januari 1963

rörande frågan om breddning av järnvägslinjerna Gull-

berna Torsås Bergkvara och Torsås — Kalmar har

yttranden avgivits av länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län.

Länsstyrelsen i Blekinge län konstaterar att en nedläggning av järnvägen

innebär en allmän försvagning av transportapparaten, vilket drabbar berörda

bygd och dess näringsliv, om icke motåtgärder vidtages för att eliminera

eller mildra följdverkningarna. Det allmänna måste därför anses ha skyl­

dighet se till, att bygden kompenseras för olägenheterna av en nedläggning.

Länsstyrelsen framhåller att ett oeftergivligt krav för en eventuell nedlägg­

ning måste vara, att vägnätet inom trafikområdet upprustas. Denna väg-

upprustning, som icke bör belasta ordinarie väganslag, bör påbörjas ome­

delbart efter ett nedläggningsbeslut. Genom utförande av den föreslagna väg-

upprustningen och anordnande av linjetrafik i erforderlig utsträckning

skulle bygden i viss mån kompenseras för de olägenheter, som en nedlägg-

ning av järnvägen onekligen medför.

Länsstyrelsen i Kalmar län anser sig ur verkställda utredningar kunna

utläsa, att länet har en väsentligt lägre standard på persontrafikområdet än

övriga delar av landet och att länet genom en sydostkustbana skulle erhålla

en likvärdig standard i förevarande hänseende till en kostnad av 75 milj.

kr. Vad angår bandelen Gullberna—Torsås—Kalmar finner länsstyrelsen

det framgå av utredningsmaterialet, att, om avsevärda investeringar skall

kunna undvikas i järnvägarna Kalmar—Emmaboda—Karlskrona, Torsås-

banan är behövlig dels för att direkta persontåg skall kunna anordnas mel­

lan tätorterna i Kalmar län, a ena, samt Blekinge och Kristianstads län,

å andra sidan, och dels för att företagsekonomisk effektivitet skall kunna

uppnås genom att trafikunderlaget mellan Kalmar och Blekinge län kom­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

103

bineras och den rullande materielen utnyttjas gemensamt. Vad beträffar

Torsåsbanan, bedömd separat, har i ett av sydostkustbanekommittén och

kommunikationsrådet avgivet yttrande framlagts beräkningar, enligt vilka

underskottet å banan skulle elimineras efter en breddning. Länsstyrelsen sä­

ger sig icke besitta erforderlig sakkunskap för att kunna bedöma om och i

vad män dessa beräkningar är riktiga. Intill dess riktigheten av de sålunda

gjorda beräkningarna vederlagts föreligger emellertid starka skäl för att

icke redan nu vidtaga åtgärder för en nedläggning av Torsåsbanan såsom

järnvägsstyrelsen föreslagit. Länsstyrelsen avstyrker därför bifall till järn­

vägsstyrelsens förslag rörande omläggning av trafiken Kalmar—1Torsås—

Karlskrona till landsväg.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Järnvägsstyrelsens i skrivelse den 16 januari 1963 redovisade bredd-

ningsundersökning

av

järnvägslinjerna Vislanda — Karls­

hamn, Växjö — Bredåkra och Norraryd — Kvarnamåla

samt dess hemställan att få nedlägga persontrafiken på linjerna Växjö—

Tingsryd och Norraryd—Kvarnamåla samt att få helt nedlägga driften och

uppriva spåret på linjen Tingsryd—Bredakra har lämnats utan erinran av

chefen för försvarsstaben, generalpoststyrelsen, telestyrelsen, statens biltra­

fiknämnd samt centrala civila transportkommittén.

Länsstyrelsen i Blekinge län anser, att det berörda trafikområdet efter

järnvägsdriftens upphörande skulle få en transportstandard, som måste

ogynnsamt påverka utvecklingen inom området. Om den föreslagna trafik-

omläggningen trots detta anses böra genomföras, erfordras, att vägnätet

inom trafikområdet upprustas i väsentligt större omfattning än som före­

slagits. Vidare synes kunna fordras, att styckegods- och persontrafiken ord­

nas så att lika goda förbindelser erhålles som om järnvägslinjen ombyggts

till normalspår samt att i linjetrafiken icke uttages högre avgifter än vid

befordran på järnvägen. Länsstyrelsen avvisar tanken på att inskränka drif­

ten på järnvägslinjen Vislanda—Karlshamn eller att lägga den företagna

breddnings- och lönsamhetsundersökningen till grund för en omprövning

av riksdagens principbeslut om breddning av banan. För en fortsatt gynn­

sam utveckling inom Karlshamnsregionen är det av största betydelse att tids­

enliga järnvägsförbindelser finns norrut från Karlshamn med anslutning

till normalspårsnätet vid Växjö.

Länsstyrelsen i Kronobergs län finner det troligt att bilismen bidragit till

att minska järnvägens trafikunderlag men framhåller att järnvägsdriften

inom trafikområdet till synes lämnats åt sitt öde. Bl. a. saknas moderna

lastningsanordningar nästan helt och klagomål har anförts mot tågtiderna

på grund av deras uttunning och de besvärliga eller obefintliga anslutnings­

möjligheterna. Länsstyrelsen kan icke dela den pessimistiska syn på ut­

vecklingsmöjligheterna, som förevarande framställning avspeglar. Förut­

sättningarna för ett tillväxande näringsliv i denna landsända torde enligt

104

länsstyrelsens uppfattning föreligga. En första förutsättning är dock att

området kan erbjuda goda transportförhållanden. Det synes länsstyrelsen

uppenbart att sådana icke kan erbjudas med mindre en breddning företa­

ges. Länsstyrelsen säger sig icke vilja göra gällande, att en breddning kan

bli räntabel, och det synes heller inte sannolikt, att så kan bli fallet inom

överskådlig tid. Frågan om breddning bör emellertid icke endast ses i rela­

tion till SJ:s ekonomi. Om man såsom länsstyrelsen hyser den uppfatt­

ningen, att järnvägsdrift bör bibehållas inom området under alla förhållan­

den, bör den göras så rationell och kostnadsbesparande som möjligt och med

en transportstandard som tillfredsställer rimliga krav. Sammanfattningsvis

anfor lansstyrelsen, att enligt dess uppfattning synnerligen starka skäl talar

för fullföljandet av riksdagens beslut i breddningsfrågan.

Beträffande förslaget till nedläggning finner sig länsstyrelsen böra av­

styrka bifall innan ytterligare och allsidig utredning verkställts rörande kon­

sekvenserna av densamma. Denna utredning torde jämväl böra omfatta frå­

gan om knutpunktstrafikens inverkan på föreslagen trafikomläggning. Be­

träffande ersättningstrafiken anför länsstyrelsen, att kravet på en tillfreds­

ställande transportförsörjning nödvändiggör åtskilliga vägupprustningar.

Det framlagda vägbyggnadsprogrammet torde för länets vidkommande i

och för sig kunna godtagas men kräver komplettering i betydelsefulla hän­

seenden. Länsstyrelsen förutsätter, att kostnaderna för av en nedläggning

nödvändiggjorda vägarbeten bestrides helt med medel, som icke ingår i or­

dinarie väganslag. Länsstyrelsen understryker starkt angelägenheten av att

ett blivande beslut om nedläggning förbindes med föreskrift om att angi­

ven vägupprustning skall vara slutförd innan några inskränkningar vidtages

samt att erforderliga medel för vägbyggnaderna ställes till förfogande.

Flertalet remissinstanser ansluter sig till den av 1960 års vägsalt-

kunniga vid behandlingen av frågan om avgiftsbelagda tra­

fikanläggningar uttalade principen att för den allmänna samfärd­

seln nödiga vägar och förbindelser skall byggas genom det allmännas för­

sorg och med anlitande av allmänna medel samt att avgifter icke får utta­

gas för deras begagnande. Ett antal remissinstanser anser dock att avgifts­

finansiering bör kunna tillgripas i undantagsfall.

Vägsakkunnigas uppfattning att ett system med avgiftsfinansiering ej bör

inforas biträdes av bl. a. riksrevisionsverket, länsstyrelserna i Skaraborgs

och Värmlands län, Svenska landskommunernas förbund samt Länsväg-

nämndernas förbund. Vissa remissmyndigheter framhåller särskilt risker­

na för rubbningar i angelägenhetsgraderingen och för snedvridning av in­

vesteringsverksamheten om utförandet av avgiftsbelagda trafikanläggningar

skulle möjliggöras. Sålunda anför väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, alt

tillkomsten av en viss vägförbindelse genom kapitaltillskott från enskilda

intressenter i och för sig icke behöver innebära att den ordinarie vägutbygg-

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

105

naden måste vidkännas en motsvarande inskränkning på annat hall. Sett

i ett större sammanhang bör frågan om byggandet av tnllväg bedömas mot

bakgrunden av samhällets totala resurser och den angelagenhetsgrad som

företaget därvid bedömes ha. De flerårsplaner som upprättas och faststalles

får__efter vederbörlig anslagsbehandling — anses utgöra en objektiv matt­

stock på de möjligheter till väginvesteringar som samhället under tids­

perioden i fråga har. Då vidare, enligt de sakkunnigas mening, f. n. knappast

något företag — ölandsbron möjligen undantagen — kan anses vara sadant

att det har aktualitet såsom tullväg, anser styrelsen, att nagot pataglig

behov av en lagstiftning på området i dagens läge inte föreligger. Liknande

synpunkter anföres av länsstyrelsen i Stockholms län

och Landsorganisatio­

nen. Länsstyrelsen i Älvsborgs län

anser, att en lagstiftning om avgiftsbelag-

da enskilda trafikföretag icke kan väntas fylla något behov annat an i ett par

undantagsfall, vilka icke kan få utgöra skäl för avsteg från huvudprinci­

perna för vägväsendets finansiering.

Länsstyrelsen i Örebro lön ansluter sig till de sakkunnigas uttalande, att

en enstaka bygd icke bör belastas med avgifter för en allmant behövlig trafik­

led Enligt länsstyrelsen i Västmanlands län torde det ej vara orealistisk

antaga, att rätt snart efter färdigställandet av ett avgiftsbelagt företag krav

kommer att ställas på avgiftens borttagande. Liknande synpunkter anfores

av Tjänstemännens centralorganisation, som härjämte framhåller, att av­

steg från hittills tillämpade principer för vägväsendets finansiering icke bor

ske i fråga om en eventuell bro till Öland.

Svenska stadsförbundet anför, att driftekonomisk lönsamhet icke utan

vidare kan betraktas som ett kriterium på att en viss anläggning också har

hö* angelägenhetsgrad. Man måste därför antaga, att den nodvandiga kon-

cessionsprövningen i själva verket skulle leda till att avgiftsfinansierade

företa" ej tilläts att bryta den på en allsidig angelagenhetsprovmng grun­

dade turordningen mellan trafikbyggena. Förbundet framhåller vidare, att

berättigade krav om inlösen av avgiftsfinansierade trafikleder troligen

ganska snart skulle framföras.

Av de remissorgan, som ställer sig positiva till införandet av tullvägar,

anser de flesta att sådana vägar bör komma till utförande endast i speciella

fall Gällande grundregel för vägnätets finansiering synes sålunda endast i

särskilt motiverade undantagsfall böra rubbas framhåller länsstyrelsen i

Östergötlands län, som i allt väsentligt delar de av utredningen framförda

synpunkterna. Den föreslagna koncessionslagen synes enligt lansstyrelsen

fylla sitt ändamål att reglera vissa undantagssituationer. Liknande syn­

punkter framföres av länsstyrelsen i Kopparbergs län. Enligt lansstyrelsen

i Kronobergs län erfordras för anordnande av förbindelser over Ivalmai-

sund och Öresund så stora kapitalinvesteringar att dessa icke synes kunna

rymmas i de näraliggande årens investeringsplaner. Genom medverkan av

4*__Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 191

Kungl. Maj ds proposition nr 191 år 1963

106

enS1kiIt,kapital Skulle dessa företa§ kunna förverkligas inom snar framtid,

varior länsstyrelsen icke vill motsätta sig att förslaget till lag om tullvägar

införes, da i allt fall Kungl. Maj :ts prövning blir erforderlig för varje före­

tag, och att lagen förutsättes tillämpad med stor restriktivitet. Även läns-

fJurelS.e" 1 Bleldn9e län anser> att en särskild lagstiftning, som i enstaka

fall möjliggör byggande av angelägna, kostnadskrävande väg- eller broföre­

tag, kan innebära en lämplig lösning på vissa trafikproblem. Synpunkter av

liknande innebord framföres av länsstyrelserna i Hallands och Västerbot­

tens lan. Länsstyrelsen i Gävleborgs län kan icke förorda en lagstiftning,

som generellt medger finansiering av väg- och broförbindelser genom av­

gifter. Detta hindrar dock icke, att denna finansieringsform bör kunna an-

vandas , enstaka, speciella fall. Möjligheten står därvid öppen att det enstaka

ioretaget göres till töremål för särskild lagstiftning.

Motor organisationerna anser, att tullvägar skulle kunna tänkas i vissa

speciella fall såsom beträffande kostnadskrävande, större och angelägna

oretag. Organisationerna nämner särskilt broar och tunnlar beträffande

vilka det bedömes som osannolikt att sådana störningar i prioritetsgrade-

ringen, som utredningen har befarat, kan uppstå. KAK tillägger, att även

vagar skulle kunna komma i fråga för avgiftsbeläggning.

Avgiftsbelagda trafikanläggningar bör enligt näringsorganisationerna

kunna komma i fråga som alternativ till redan befintliga kommunikations-

e,,er; Traflkanterna skalle härigenom få frihet att välja antingen den av­

giftsfria gamla leden eller den nya avgiftsbelagda, som dock förutsättes ge

snabbare framkomlighet och förbättrad körekonomi. Främst torde, enligt

organisationerna, enstaka broar och tunnlar samt tillfartsleder till dessa

kunna falla inom angivna kategori. Organisationerna framhåller, att utred­

ningen intagit en alltför kritisk hållning mot avgiftssystemet som sådant,

bl. a. beträffande risken för felaktig investeringsavvägning. Genom kon-

cessmnsforfanmdet synes någon sådan risk enligt organisationernas mening

ic

e föreligga. Vidare framhålles att utredningen icke tillräckligt synes ha

beaktat de goda erfarenheter man haft av avgiftsfinansierade anläggningar

i USA och andra länder. Aven länsstyrelsen i Uppsala län framhåller, att det

föreslagna systemet med koncessionsprövning synes garantera att endast

angelagna foretag kommer till utförande. Vidare anför länsstyrelsen, att

behovet av okade investeringar inom vägväsendet sedan länge är trängande.

m trycket kan lättas genom tillkomsten av avgiftsbelagda vägförbindelser

synes man ej bora underlåta att möjliggöra detta.

Arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelsen i Malmölms län har intet att

erinra mot att möjligheter till avgiftsfinansierade anläggningar tillskapas

i enlighet med de sakkunnigas lagförslag.

Nagra remissorgan behandlar de sakkunnigas förslag speciellt med tanke

pa en eventuell broförbindelse till Öland. Sålunda finner länsstyrelsen i

Södermanlands lan det tveksamt, om en särskild lag behövs för ifrågavaran-

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

107

de ändamål. Om det emellertid skulle vara möjligt att snabbare få till stånd

en bro, närmast till Öland, på sätt de sakkunniga angivit vill länsstyrelsen

icke motsätta sig en lösning av brofrågan i enlighet härmed. Länsstyrelsen

i Kalmar län, som i princip delar de sakkunnigas uppfattning, anser att

finansiering av Ölandsbron om möjligt bör ske på vanligt sätt och sålunda

prövas vid upprättandet år 1963 av ny flerårsplan för byggande av storbroar.

Om bron icke skulle kunna inrymmas i nämnda plan, bör emellertid möj­

lighet givas till avgiftsfinansiering av broförbindelsen. Liknande synpunkter

anföres av länsstyrelsen i Gotlands län och Riksförbundet Landsbygdens

folk. Sistnämnda länsstyrelse är dock i själva sakfrågan av annan mening än

de sakkunniga. Alldeles oavsett de garantier som ligger i dels koncessions-

tvånget, dels den omständigheten att det endast är enstaka vägprojekt som

kan bli aktuella som avgiftsfinansierade är enligt länsstyrelsen de sakkunni­

gas samhällsekonomiska betänkligheter överdrivna. Länsstyrelsen har där­

för intet att erinra mot en befogenhet för Kungl. Maj :t att meddela konces­

sioner av förevarande art.

Några remissorgan anser att även andra företag än ölandsbron kan

tänkas ifrågakomma för avgiftsfinansiering. Länsstyrelsen i Jönköpings län

uttalar sålunda att även om man förutsätter att det enda nu aktuella fallet,

bron till Öland, kan komma att inom rimlig tid lösas på annat sätt kan ju

möjligen framdeles något enstaka annat objekt av detta slag framkomma,

varför det enligt länsstyrelsen synes vara av värde att lagstiftningen öppnar

möjlighet till fritt val. Länsstyrelsen i Kristianstads län anför, att flera i och

för sig nödvändiga önskvärda trafikanläggningar torde av statsfinansiella

skäl icke kunna komma till utförande förrän i en avlägsen framtid och syftar

på bl. a. öresundsbron. Genom avgiftsfinansiering skulle dylika trafikleder

kunna komma till utförande snabbare, varför länsstyrelsen tillstyrker, att

ett system skapas, som ger förutsättningar för avgiftsbelagda trafikanlägg­

ningar. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser, att koncession bör

kunna lämnas för anläggning av större parkeringsplatser vid badplatser.

Länsstyrelsen i Jämtlands län anser, att även en vägförbindelse, som har

betydelse ur turistsynpunkt bör kunna komma till utförande genom avgifts­

finansiering och nämner som exempel härpå en vägförbindelse mellan Ljung­

dalen och Vålådalen. Länsstyrelsen i Norrbottens län anser, att frågan om

avgiftsfinansiering bör ses mot bakgrunden av tidsvinst och trafikutrymme

enligt samma normer som f. n. gäller för t. ex. fordonsparkering. Lagstift­

ningen i ämnet bör f. n. icke utformas så att finansiering medelst avgifter

helt omöjliggöres, då framförallt i de större städerna hindren för trafiken

synes vara så stora att man under en övergångsperiod kan nödgas tillgripa

avgiftsfinansiering av vissa objekt för att bl. a. medgiva utrymme för stats­

bidrag till de mellanstora och mindre städerna. Även för vägar på lands­

bygden kan det enligt länsstyrelsen möjligen bli aktuellt med avgiftsfinan­

siering.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

Några remissmyndigheter har framfört vissa erinringar mot det av de

sakkunniga utarbetade författningsförslaget. Beträffande benämningen

tullvag har länsstyrelserna i Uppsala, Gotlands, Kristianstads och Malmö­

hus lön ifrågasatt om benämningen är lämpligt vald, då den för tanken till

en annan typ av avgift. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, länsstyrelserna

i Stockholms och Norrbottens län, motororganisationerna samt närings-

organisationerna anser att förslaget bör ändras så att koncession kan med­

delas for väg, bro eller tunnel inom generalplane- eller stadsplanelagt område.

— Beträffande förslaget att koncessionshavaren skall äga erhålla biträdes-

hjälp från vägförvaltningen vid bl. a. upprättande av arbetsplan har erin­

ringar framförts från länsstyrelserna i Östergötlands, Malmöhus, Hallands

och Örebro lån, vilka framhåller, att vägförvaltningarnas skyldigheter i

förevarande hänseende bör starkt begränsas eller helt utgå. — Bestämmel­

serna angående inlösen före koncessionstidens utgång bör modifieras i vissa

avseenden anser länsstyrelserna i Kalmar, Kristianstads och Malmöhus län.

108

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Departementschefen

Till ledning för en översiktlig bedömning från trafikpolitisk synpunkt

a' ifrågasatta trafikinvesteringar anger trafikutredningen vissa allmänna

tendenser i trafikens utveckling på längre sikt. Utredningen har grundat

små uttalanden på de prognoser för biltrafik, järnvägstrafik och luftfart,

som jag översiktligt redovisat i samband med behandlingen av de allmänna

riktlinjerna för trafikpolitiken. Utredningen framhåller att persontrafiken

även i framtiden kommer att präglas av bilismens expansion. Man räk­

nar med att var tredje invånare har bil år 1975. Den kollektiva persontra­

fikens utveckling kommer givetvis att påverkas härav. Korthållstrafiken

på järnväg kommer att minska kraftigt samt ersättas med individuell

trafik och i viss utsträckning busslinjetrafik. Kring landets största städer

torde dock den rälsbundna trafiken komma att ingå såsom ett nödvändigt

led i den lokala transportförsörjningen. Personbefordran på långa avstånd

antages vidare — även med beaktande av inrikesflygets utvecklingsmöjlig­

heter — förbli en väsentlig uppgift för järnvägen. I vad gäller godstrafik

synes det trafikutredningen sannolikt att järnvägen för överskådlig fram­

tid kommer att dominera malmtransporter och mera långväga godstrans­

porter, medan lastbilarna successivt övertar en större del av godstrans­

porterna i övrigt. Eftersom transportvolymen totalt sett kan förväntas öka

åtminstone i takt med varuproduktionen men sannolikt mera på grund av

den fortgående strukturomvandlingen inom näringslivet får man __ även

om en inbördes förskjutning sker mellan järnväg och bil — räkna med

ökade uppgifter för båda transportmedlen.

Denna bedömning av de allmänna utvecklingstendenserna inom trafiken

kan jag i huvudsak godtaga. I en aktiv trafikpolitik bör enligt min upp­

109

fattning — som jag närmare utvecklat i ett tidigare avsnitt — ingå såsom ett viktigt led att mot bakgrunden av de allmänna utvecklingstendenserna inom trafiken söka bättre än hittills samordna investeringarna inom de olika trafikgrenarna. Inom trafiksektorn finns f. n. långsiktiga investe­ ringsplaner för väg- och järnvägsområdet, nämligen 1957 års vägplan och den av järnvägsstyrelsen år 1960 upprättade beräkningen av järnvägsin- vesteringarna åren 1960—1979. Innan jag övergår till att behandla frågan hur en ökad samordning skall kunna uppnås vill jag behandla spörsmålet om den långsiktiga investeringsplaneringen inom var och en av trafik- grenarna.

I vägplanen, som presenterades i 1959 års statsverksproposition, redovi­ sades en översiktlig och principiell plan för upprustning under en 20-års- period fram till år 1975 av det allmänna vägnätet. Planen byggde på kända faktiska förhållanden men också på prognoser och utredningar rörande bl. a. fordons- och trafikökningen, befolkningstillväxten samt näringslivets expansion och lokalisering. Sedan vägplanen framlades har utvecklingen på skilda områden blivit annorlunda än som kunde förutses då planen upp­ rättades. De uppgjorda fordons- och trafikprognoserna har sålunda som helhet överträffats. Den sedan länge pågående befolkningskoncentrationen beräknas fortsätta. Med en ökande totalbefolkning innebär detta en allt stör­ re koncentration till tätorterna. Sist angivna förhållanden medför, att tra­ fikproblemen i städer och tätorter växer. Bl. a. framträder starkt behovet av utbyggda och nya trafikleder i samband med exploateringen av nya bostads­ områden i tätortsregionerna. Vidare aktualiseras behovet av en effektiv sam­ ordning av trafikledsbyggandet i städerna och vägutbyggnaden på lands­ bygden. Sedan vägplanen framlades har tillkommit omständigheter som inte kunnat förutses vid uppgörandet av vägplanen. I sammanhanget vill jag särskilt nämna de krav på vägutbyggnader, som kan bli en följd av kom- munblocksbildningen. Av väsentlig betydelse är också den fortsatta utveck­ lingen och de nya rön som vunnits på det vägtekniska samt fordonstek- niska området.

Enligt min mening motiverar bl. a. här anförda förhållanden att frågan om den översiktliga vägplaneringen tages upp till förnyat övervägande. I skrivelse den 28 juni 1963 har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen också aktualiserat ifrågavarande spörsmål samt hemställt om bemyndigande att verkställa en översyn av vägplanen. Eu dylik översyn kommer att omfatta — förutom rent vägtekniska spörsmål — en rad frågor, som är av mera allmän karaktär och som jag till en del redan berört i det föregående. Vi­ dare måste bl. a. med hänsyn till den nivå, som de årliga investeringarna i vägar och gator numera uppnått, de samhällsekonomiska synpunkterna särskilt beaktas vid översynen. Mot bakgrunden av det anförda synes lämp­ ligt att utredningen verkställes av särskilda för ändamålet tillkallade sak­ kunniga. Jag kommer därför att hemställa om Kungl. Maj :ts bemyndigande

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

no

att tillkalla sådana sakkunniga. Jag anser mig inte i detta sammanhang ha

anledning att utöver vad som skett i det föregående gå in på de spörsmål som

det bör ankomma på de sakkunniga att utreda.

I anslutning till vad 1960 års vägsakkunniga framhållit rörande avgifts-

belagda trafikanläggningar vill jag för egen del anföra följande.

Sedan lång tid tillbaka finansieras de allmänna vägarna och därtill hö­

rande anordningar genom att medel ställes till förfogande över statsbudge­

ten. Några särskilda avgifter för nyttjandet av viss väg upptages inte. Denna

allmänna princip för vägväsendets finansiering har allmänt accepterats och

ansetts medföra stora fördelar från bl. a. kostnadsutjämningssynpunkt.

För att man skall göra avsteg härifrån och tillskapa en lagstiftning, som

har till ändamål att möjliggöra och främja tillkomsten av avgiftsbelagda

trafikanläggningar, måste enligt min mening mycket tungt vägande skäl

kunna anföras. Spörsmålet om införandet av en dylik lagstiftning har i den

allmänna debatten under senare år aktualiserats främst i samband med

behovet av broar över Öresund och Kalmarsund samt vissa bro- och tun­

nelföretag i Göteborg, d. v. s. ett fåtal särskilt kapitalkrävande företag. De

sakkunniga har framhållit att bro- och tunnelprojekten i Göteborg redan

påbörjats efter medelsanvisning i vanlig ordning och att den fasta förbin­

delsen över Öresund synes vara av så speciell karaktär att den inte bör be­

handlas i förevarande sammanhang. Enligt de sakkunnigas mening är det

därför numera endast en fast förbindelse över Kalmarsund som skulle kunna

komma ifråga som avgiftsfinansierat företag. Jag delar de sakkunnigas

uppfattning, att det ej är befogat att enbart för detta fall göra avsteg från

den allmänna huvudprincipen för vägväsendets finansiering och införa en

lag om tullvägar.

I detta sammanhang vill jag anmäla, att en översyn f. n. pågår inom väg-

och vattenbyggnadsstyrelsen av tidigare framlagt utredningsmaterial rö­

rande en broförbindelse över Kalmarsund. Denna översyn bör enligt min

mening bedrivas i sådan takt att ett aktuellt material för ett ställningsta­

gande i frågan om en fast förbindelse till Öland bör finnas att tillgå i god tid

före den förnyelse av flerårsplanerna för väg- och brobyggnader, som för­

fattningsenligt skall äga rum under år 1966. — Med hänsyn till att en fast

förbindelse över Öresund är av speciell karaktär får frågan om avgiftsbe­

läggning av trafiken tas upp till behandling i samband med ett ställningsta­

gande till detta projekt. I

I vad gäller de statliga järn vägsinvesteringarna vill jag erinra om att dessa,

till skillnad från väginvesteringarna, omfattar såväl fasta anläggningar som

rullande materiel. Arbetet för att skapa balans i SJ :s ekonomi är sedan

några år inriktat på att koncentrera företagets verksamhet genom nedlägg­

ning av trafiksvaga bandelar, indragning av olönsamma stationer etc. och

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

in

att jämsides härmed rusta upp bana och materiel på nätet i övrigt för att

ge SJ möjligheter att effektivt konkurrera med övriga transportmedel. Ett

fullföljande av den sålunda påbörjade upprustningen av de järnvägslinjer

som skall bibehållas är från trafikpolitisk synpunkt angeläget så att SJ på

mest rationella sätt kan utföra den andel av transportarbetet som bäst och

billigast ombesörjes med järnväg.

Liksom när fråga är om investeringar i gator och vägar bör givetvis även

järnvägsinvesteringarna alltjämt vara föremål för årlig prövning. Denna

prövning måste ske mot bakgrunden av en så långt möjligt realistisk be­

dömning av investeringsbehovet och räntabiliteten på längre sikt. Självfallet

måste prognoser och investeringsberäkningar även för järnvägens del suc­

cessivt revideras med beaktande av faktisk utveckling och vunna erfaren­

heter.

De nu förutsedda järnvägsinvesteringarna tar främst sikte på att full­

följa den tekniska rationaliseringen och upprustningen av affärsbanenätet

och beräknas ha en inte obetydlig kostnadssänkande effekt bl. a. genom

de av investeringarna möjliggjorda personalbesparingarna. I överensstäm­

melse med bedömningen av järnvägens framtida förutsättningar på trans­

portmarknaden avser den planering på lång sikt av järnvägsinvesteringar,

som senast utarbetats och framlagts av järnvägsstyrelsen, till väsentlig del

investeringsprojekt som berör godstrafiken. Det är enligt min mening nöd­

vändigt att investeringarna på detta sätt koncentreras till de områden av

järnvägsdriften, där utrymme finns för kostnadssänkande rationalisering

och där järnvägen genom ökad effektivitet och höjd standard kan erbjuda

ett konkurrenskraftigt alternativ till andra transportmedel. Detta torde

främst gälla i fråga om vagnslastgodstrafiken. Emellertid är jämväl en

fortsatt upprustning av SJ:s persontrafikservice nödvändig, om järnvägs­

trafikens naturliga förutsättningar när det gäller långväga personbefordran

skall kunna tillvaratagas.

Till den koncentration av järnvägsdriften genom nedläggning av trafik­

svaga bandelar in. in., som bör ske parallellt med affärsbanenätets upprust­

ning, återkommer jag i det följande.

Jag övergår härefter till att behandla de i detta sammanhang relevanta

sjöfartspolitiska frågorna och kommer därvid att uppehålla mig vid dessa

något utförligt, eftersom de i ytterst ringa utsträckning tagits upp av tra­

fik utredningen.

Vad sjöfartens anläggningar beträffar är de statliga investeringarna i

första hand knutna till de genomgående farlederna och anordningarna för

fartygens säkra seglation i dessa. De allmänna hamnarna är på ett par un­

dantag när kommunägda och kommunerna svarar för investeringarna i

dessa inberäknat anslutna inseglingsleder. I enlighet med beslut av riks­

dagen år 1957 skall den statliga hamnpolitiken inriktas så, alt den företags­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

112

ekonomiska lönsamheten lägges till grund för hamninvesteringarna. Stats­

bidrag skall endast utgå i de fall, då denna princip av speciella skäl inte

anses böra uppehållas, närmast då för projekt, motiverade av lokaliserings-

och beredskapsskäl. En ytterligare bidragsgrund är att stimulera en från

arbetsmarknadssynpunkt önskvärd tidsförläggning av hamninvesteringarna.

Investeringarna i de allmänna hamnarna har de senaste åren utgjort ca

100 milj. kr. årligen. Utbyggnaderna har till betydande del avsett fördjup-

ningsarbeten, bl. a. för att möta utvecklingen mot stora fartygsenheter inom

särskilt oljetransportsektorn. Omställningen från fasta till flytande bränslen

och bränsleförbrukningens samtidigt starka ökning har över huvud taget

ställt stora anspråk på hamnarna. — Stora investeringar har också gjorts

för att skapa ökad kapacitet för torrlasttrafiken, inte minst utförseln av

olika skogsprodukter. Detta gäller ej endast de allmänna hamnarna utan

också de industriägda lastageplatserna. Den i lastageplatserna tidigare do­

minerande pråmutlastningen har praktiskt taget helt ersatts med uttrans-

port över kaj. Betydande investeringar har även gjorts — såväl inom som

utanför de allmänna hamnarna — i olika anordningar för den starkt expan­

derande färj trafiken.

De statliga insatserna på farledssidan har de senaste åren fått en ökad om­

fattning. Sjömätningen har intensifierats för att möta de nya krav på fram­

komlighet, som de större, mera djupgående fartygen ställer. Fyrskepp har

ersatts med fasta fyrar. Norrlandssjöfarten har fått tillgång till ett radio-

tekniskt navigationssystem, det s. k. deccasystemet, vilket möjliggör exakta

positionsbestämningar oberoende av fartygsläge och väderleksförhållanden.

Den statliga isbrytarkapaciteten har byggts ut, vilket — tillsammans med

utökad tillgång till hamnägda lokalisbrytare och förbättrade säkerhetsan­

ordningar —- givit upphov till en aktningsvärd förlängning av seglations-

säsongen, framför allt för hamnarna i Bottenhavet.

Den inrikes sjöfarten, vilken alltmer inriktats på transport av ett fåtal

stora massvaror, ställer icke särskilt stora krav på särinvesteringar från det

allmännas sida. Den synes i stort sett ha svarat för de kostnader den för­

orsakat. Det för ett konkurrensfrämjande trafikpolitiskt system gällande

kravet att varje trafikgren själv skall täcka sina kostnader kan alltså sägas

vara tillgodosett.

Hamnarnas roll i transportväsendet är genom den utveckling, som skett

sedan länge, mindre knuten till den egentliga inrikes sjöfarten än till upp­

giften att — med eller utan mellanliggande lagring av det befordrade godset

— sammanbinda utrikes- och inrikes transporter. Såsom följd av Sveriges

stora utrikeshandelsvolym får hamnarna därigenom en central roll i det

samlade transportsystemet. Enligt min mening talar starka skäl för att det

under de kommande åren krävs en långtgående anpassning av sjöfarten och

därigenom också av hamnarna till ändrade trafikförutsättningar. Möjlig­

heterna att pressa omlastningskostnaderna och förkorta fartygens ligge­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

113

tider blir av avgörande betydelse för hur sjöfarten skall kunna konkurreia

med järnvägar och lastbilar om utrikestransporter av i varje fall mera hög-

värdigt gods. In i bilden kommer de praktiska möjligheterna att i ökad om­

fattning gå över till enhetslaster med utnyttjande av pallar, behållare m. m.

I förhållande till konkurrerande transportmedel har sjöfarten i dag en be­

lastning i det stora antalet i transportkedjan ingående, fristående parter.

Samordningsbehovet måste framöver ägnas stor uppmäiksamhet.

Av betydelse är till vilken del nuvarande i hög grad decentraliserade hamn-

system är förenligt med rationella sjötransporter. Ett successivt allt effek­

tivare landtransportsystem reducerar fördelarna av ett starkt förgrenat

hamnsystem. De stora investeringar, som en ändrad godshantering kräver,

lär därtill få inriktas på ett begränsat antal hamnar. De ökade kraven på

farledsdjup, som vissa delar av sjötrafiken ställer, talar också för en kon­

centration. Jag vill vidare erinra om att företrädare för den på Sverige ba­

serade transoceana linjesjöfarten påtalat den kostnadsfördyring, som de

många hamnanlöpen medför. Olägenheterna blir alltmera framträdande ju

mer kapitalkrävande linjesjöfarten blir. Otvivelaktigt skulle en ökad kon­

centration medföra betydande fördelar även i fråga om isbrytning och lots­

ning. Den framtida lotsorganisationen är sedan i våras föremål för prov­

ning av en särskild utredning. Denna skall också framlägga förslag om tim­

kostnaderna för lots- och fyrväsendet skall uttagas från sjöfarten.

De avvägningar, som utformningen av det framtida hamnsystemet nöd­

vändiggör,är delvis mycket svåra. Ett ökat samråd är önskvärt mellan olika

intressenter inom såväl den allmänna som den enskilda sektorn. Krav ställs

på en utökad forskning inom både det tekniska och det ekonomiska fältet.

Rådande utvecklingstendenser dels i Sverige och dels hos våra utländska

handelspartners bör bättre än vad som hittills skett klarläggas för att in­

riktningen av de framtida investeringarna skall kunna bedömas. Staten

torde få taga på sig en väsentlig del av ansvaret för att erforderliga under­

sökningar kommer till stånd. Härigenom ges också hamnarnas huvudman

förbättrat underlag för beslut i olika investeringsfrågor.

Särskilt stora krav på statliga investeringar har ställts av de trafikant-

grupper, som är knutna till sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren och dessas

sjöförbindelser med havet. Godstransporterna mellan vänern- och vättern-

områdena samt västkusten är föremål för undersökning av den år 1961 till­

satta kanaltrafikutredningen. Kanalfrågorna bör enligt direktiven ses i ett

större transportekonomiskt sammanhang. Utredningen har att söka klar­

göra hur de tyngre transporterna inom berörda områden i framtiden kan

komma att utvecklas och hur de bör fördelas mellan sjöfart, järnväg och

landsväg för att det från samhällsekonomisk synpunkt fördelaktigaste re­

sultatet skall nås. Eu bedömning bör göras bl. a. av förutsättningarna att i

stället för en utbyggnad av vattenvägarna tillgodose områdenas ökade trans­

portbehov helt eller delvis med andra transportmedel.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

114

De slutsatser, som utredningen i sinom tid kommer till, och de övervä­

ganden den redovisar bör, såsom jag ser det, kunna få tillämpning inte

endast på de frågor, som utredningen är direkt inkopplad på. De principiella

slutsatserna bör kunna tjäna diskussionen om hamnfrågorna i stort, åt­

minstone beträffande den grad av koncentration eller decentralisering, som

är ändamålsenlig, sedd från helhetens synpunkt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

För den inrikes luftfartens del torde kunna konstateras, att flygplats­

organisationen är väl utbyggd i förhållande till den aktuella trafikefterfrå­

gan och att dess kapacitet lätt kan anpassas även till en ganska betydande

trafikökning. Byggandet av flygfält kan dock i ytterligare några fall visa sig

motiverat och på längre sikt kan de tekniska framstegen på korthållsflygets

område — t. ex. vidareutvecklingen av de s. k. STOL-planen — motivera en

komplettering av flygplatssystemet.

Flygplatsernas kapital tjänstkostnader har hittills inte kunnat täckas av

flyglrafiken. I direktiven för den 1962 tillsatta utredningen rörande luftfarts-

\erkets ekonomi framhålles emellertid, att den principiella utgångspunkten

för utredningens arbete skall vara, att luftfartsverket liksom statens af­

färsverk i övrigt skall sträva efter full kostnadstäckning inklusive förränt­

ning av i verksamheten nedlagt kapital. Detta innebär självfallet inte krav att

en flygplats omedelbart efter sin tillkomst skall vara ekonomiskt självbäran­

de. Bedömningen måste ske över en lämpligt avvägd längre tidsperiod. En­

ligt direktiven skall utredningen vidare utarbeta förslag till riktlinjer för

investeringspolitiken. Utredningen skall undersöka huruvida anordnande

och förbättring samt drift av flygplatser i ökad utsträckning bör bli en an­

gelägenhet för kommuner och andra lokala intressenter.

Såsom jag framhållit i samband med behandlingen av de allmänna rikt­

linjerna för trafikpolitiken är det från alla synpunkter angeläget, att en

rationell samordning av investeringsverksamheten på trafikområdet kom­

mer till stånd, varvid målsättningen bör vara att skapa ett transportsystem

där de olika trafikanläggningarna och transportmedlen på ett optimalt sätt

kompletterar varandra. I det föregående har jag lagt fram vissa förslag som

syftar till en ökad samordning av de statliga investeringarna och som jäm­

väl är avsedda att verka i samma riktning i fråga om vissa kommunala tra-

fikinvesteringar. Till en aktiv trafikpolitik hör emellertid, att man i vä­

sentligt större utsträckning än för närvarande centralt kan — i samarbete

med statliga och kommunala myndigheter samt enskilda organisationer —

fortlöpande planera och verka för lämplig avvägning av trafikinvestering­

arna och en rationell uppläggning av trafiken. Av stor betydelse är också

att regionala undersökningar sker i syfte att skapa bästa möjliga trafikser­

vice. Initiativ till dylika undersökningar har tagits bl. a. genom tillsättande

av särskilda utredningar, t. ex. kanaltrafikutredningen. Behovet av ökade

115

insatser är emellertid starkt framträdande. För att möjliggöra en mer aktiv

verksamhet i alla dessa och liknande avseenden erfordras att kommunika­

tionsdepartementets planeringskapacitet förstärks. Förslag härom torde

böra framläggas i nästa års statsverksproposition.

I det följande kommer jag att behandla vissa speciella samordningspro­

blem i storstadsregionerna.

Frågan om den kollektiva närtrafikens framtida anordnande inom stor­

stadsregionerna innefattar åtskilliga komplicerade problem. Helt naturligt

bär problemen blivit först aktuella kring huvudstaden. Ett långvarigt och

omfattande utredningsarbete rörande Stockholmsområdets kollektiva när­

trafik har utförts i syfte att bringa klarhet i problemställningarna. Av grund­

läggande betydelse härvidlag är Stor-Stockholms trafikutrednings tre be-

tänkanden, som framlades i slutet av 1950-talet efter ett tioårigt utrednings­

arbete. Frågekomplexet har därefter varit föremål för vidare studier och be­

arbetning inom berörda trafikföretag, kommuner och kommunala samarbets-

organ.

Under sommaren och hösten har flera för frågans bedömning betydelse­

fulla utredningar slutförts. Sålunda föreligger nu en utredning om Stock­

holms spårvägars taxesystem och framtida ekonomi. Inom SJ har vidare

avslutats vissa undersökningar om lönsamheten i närtrafiken samt utarbe­

tats förslag till ett framtida rationaliserat närtrafiksystem för SJ:s och dess

dotterföretags tåg- och busstrafik inom Stockholmsområdet. En rapport

om ett kollektivt trafiksystem för den framtida trafiken till Stockholms

norra förorter har för kort tid sedan utsänts av Norra förorternas trafikut­

redning till berörda kommuner och trafikföretag för yttrande. Även andra

utredningar föreligger och ytterligare material väntas framkomma under

höstens lopp.

Av fundamental betydelse för bedömningen av den framtida närtrafiken

inom huvudstadsområdet är även den år 1960 fastställda regionplanen för

Stockholmstrakten. Genom denna har skapats en enhetlig plan i vad gäller

huvudlinjerna för områdets utveckling och utbyggnad. I fråga om den kol­

lektiva trafikförsörjningen bygger regionplanen i allt väsentligt på Stor-

Stockholms trafikutrednings undersökningar. Till följd av bl. a. väsentligt

ökade krav ifråga om bebyggelseutvecklingen inom regionen förbereds f. n.

en revidering av regionplanen.

Trafiken — som utgöres av järnvägs-, tunnelbane-, spårvägs- och buss­

trafik —. ombesörjes av ett flertal trafikföretag, bland vilka SJ och Stock­

holms spårvägar är de dominerande. SJ-koncernens trafik inom området

beräknas gå med en förlust på drygt 15 milj. kr. per år. Underskotten på

Stockholms spårvägars trafik uppgår till avsevärt större belopp och torde år

1962, inberäknat kapital tjänstkostnader på de fasta anläggningarna, ha ut­

gjort ca 85 milj. kr. övriga trafikföretag inom området torde i stort sett läm­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

116

na tillfredsställande resultat. Taxenivå, taxesystem och resestandard varierar

rätt påtagligt mellan de olika trafikföretagen. En genomgående beräkning

av biljettpriser och samordnade tidtabeller är krav som förts fram från tra­

fikanthåll.

En betydande befolkningsökning förutses inom Stockholmsområdet för

de återstående decennierna av detta sekel, ökningen kommer i allt väsent­

ligt att äga rum utanför Stockholms stads nuvarande gränser. Även vid en

kraftig expansion av privatbilismen måste den kollektiva trafiken svara för

huvuddelen av resorna mellan bostad och arbetsplats. För att möta denna

utveckling kommer det att krävas miljardbelopp i investeringar för en­

bart den spårbundna kollektiva trafiken. Belopp som mångdubbelt över­

stiger investeringarna för den spårbundna trafikens fasta anläggningar

kommer att erfordras för en med hänsyn till såväl privatbilismen som buss­

trafiken och lastbilstrafiken nödvändig utbyggnad av trafikledssystemet.

Mot bakgrunden av dessa förutsedda investeringskrav framstår en sam­

ordning av planering och utbyggnad av den kollektiva trafikapparaten som

i hög grad angelägen från samhälleliga synpunkter. Eu förbättrad samord­

ning torde även medföra ett effektivare utnyttjande av transportmedel och

anläggningar och ökade rationaliseringsmöjligheter genom stordrift. Inte

minst för möjligheterna att tillgodose önskemålen om ett enhetligt taxe­

system in. m. kräves nya organisatoriska lösningar i samordnande rikt-

ning.

Utredningsarbetet har nu nått så långt att strävandena bör inriktas på att

konkreta åtgärder för samordningen skall kunna vidtagas så snart som möj­

ligt. Samordningen berör ett betydande antal myndigheter, kommuner och

trafikföretag m. m. Utvecklingen hittills tyder på att synpunkterna går

starkt isär, vilket kan komma att avsevärt fördröja en lösning av proble­

men. Med hänsyn härtill torde ett initiativ från statens sida vara motiverat

för att söka närma de olika intressenternas ståndpunkter till varandra och

därmed underlätta en lämplig lösning av problemkomplexet. Gjorda sonde­

ringar tyder också på att önskemål finns bland berörda intressenter för en

sådan medverkan från statens sida.

Enligt min mening bör en sådan medverkan för frågans lösning få den

formen, att en särskild statlig förhandlingsman eller förhandlings- och utred­

ningsman utses. Uppgiften bör därvid vara att genom förhandlingar mellan

berörda intressenter söka sammanjämka dessas ståndpunkter samt utarbeta

förslag till gemensamma lösningar av den kollektiva närtrafikens problem i

området. Målet för arbetet bör vara att mot bakgrund av bl. a. regionplanen

uppnå en lösning som innebär en fullgod trafikservice inom området till

lägsta samhällsekonomiska kostnad. Arbetet bör i första hand inriktas på att

genom organisatoriska åtgärder möjliggöra sådan samordning inom närtra­

fiken, att investerings-, drift- och taxepolitik smidigt kan inriktas mot nyss­

nämnda mål.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

117

Ett definitivt ställningstagande till formerna för förhandlingsarbetet bör

emellertid ske först efter närmare samråd med berörda intressenter. Jag har

för avsikt att under den närmaste tiden ta upp överläggningar härom med

vederbörande myndigheter, kommuner och trafikföretag m. fl. Därefter

torde jag på nytt få anmäla ärendet för Kungl. Maj :t.

Likartade närtrafikproblem kan väntas successivt uppkomma även i

andra storstadsregioner och sannolikt först i Göteborgsregionen. Problemen

där har dock inte tillnärmelsevis nått samma dimensioner som i Stock­

holmsområdet. Det grundläggande utredningsunderlaget, exempelvis region­

plan, föreligger ej heller ännu för Göteborgsområdet. Om föreliggande in-

korporeringsplaner förverkligas, torde samordnade lösningar av närtrafik­

problemen i Göteborgsområdet kunna nås lättare än i Stockholmsområdet.

Något motsvarande initiativ för andra förortsregioner än huvudstadens

synes mig med hänsyn till det sagda inte f. n. påkallat. Utvecklingen bör

dock fortlöpande följas. Man torde kunna utgå ifrån att det fortsatta arbetet

med lösandet av samordningsproblemen för Stockholmsområdets närtrafik

kommer att ge värdefulla erfarenheter till gagn även för övriga storstads­

regioner.

Härefter övergår jag till att behandla vissa frågor rörande breddning till

normalspår av smalspåriga järnvägslinjer och nedläggning av tx-afiksvaga

järnvägar in. in.

Såsom trafikutredningen föreslår bör ifrågakommande undersökningar

rörande breddning av smalspåriga järnvägslinjer drivas parallellt med

nedläggningsundersökningar. Kvarvarande smalspårslinjer har nämligen i

flertalet fall ett så ringa trafikunderlag att breddning oftast inte är eko­

nomiskt försvarlig. Den berörda bygdens trafikförsörjning bör undersökas

i ett vidare sammanhang än såsom allenast en järnvägsekonomisk fråga.

Detta sker regelmässigt i samband med nedläggningsundersökningarna.

Från trafikpolitisk synpunkt bör endast sådana breddningsprojekt, vilkas

kapitaltjänstkostnader kan förväntas bli till fullo täckta, upptagas till när­

mare prövning. Vid sin behandling av vid 1953 års riksdag väckta motio­

ner rörande vissa breddningsprojekt framhöll statsutskottet (SU 1953: 9)

bl. a. att eu konkret plan för det fortsatta breddningsarbetet enligt utskot­

tets mening borde upprättas. Sedan vissa då aktuella breddningsfrågor blivit

lösta och sedan utvecklingen inom järnvägstrafiken under det gångna de­

cenniet, som jag förut antytt, lett till att antalet breddningsprojekt som

bör komma till utförande numera måste anses vara ytterst ringa, bör det

fåtal fall som kan bli aktuella behandlas inom ramen för den ordinarie

prövningen av SJ :s investeringar i allmänhet. Någon särskild breddnings-

plan är enligt min mening inte erforderlig. Breddningsprojekten bör inordnas

bland SJ :s övriga investeringar och i princip realiseras i den ordning, som

tillämpas för dessa investeringar, d. v. s. i första band med hänsyn till in­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

118

vesteringarnas räntabilitet. Till vissa konkreta breddningsprojekt återkom­

mer jag i det följande.

I vad gäller nybyggnad av järnvägslinjer framhåller trafikutredningen

att den allmänna järnvägsbyggnadsepoken i vårt land i stort sett avslutades

i och med inlandsbanans färdigställande år 1937. Vissa mindre nybyggnads­

företag har dock genomförts även under senare år och förslag har i skilda

sammanhang framförts om ytterligare nybyggnadsprojekt. Jag delar tra­

fikutredningens uppfattning att från trafikpolitisk synpunkt krav på lön­

samhet bör uppställas på investeringar i varje ifrågakommande järnvägs-

byggnadsprojekt. I fråga om såväl nybyggnads- som breddningsprojekt kan

lokaliserings- och försvarspolitiska överväganden givetvis tänkas komma

att påverka bedömningarna av huruvida visst projekt bör trots bristande

räntabilitetsförväntningar komma till utförande. Denna bedömning måste

uppenbarligen ske från fall till fall. Generellt giltiga riktlinjer kan därför

inte komma ifråga.

Nedläggning av trafiksvaga bandelar utgör en naturlig anpassning till

de förändrade förhållanden på transportmarknaden som inträtt bl. a. till

följd av bilismens expansion. Man räknar f. n. med att ungefär hälften

av SJ-nätet inte längre är ekonomiskt bärkraftigt och driften av dessa

linjer har beräknats vid ingången av budgetåret 1961/62 medföra en årlig

belastning för SJ på närmare 200 milj. kr.

Järnvägsstyrelsen har sedan 1959 — då den trafikerade banlängden upp­

gick till ca 14 800 km — fått tillstånd att helt eller delvis lägga ned tra­

fiken på 53 järnvägslinjer med en sammanlagd banlängd av 2 042 km, och

dessa nedläggningar har med något undantag redan genomförts. Man torde

kunna konstatera att det varit möjligt att genomföra nedläggningarna utan

större olägenheter för de berörda bygderna och att den anordnade ersätt-

ningstrafiken på landsväg i vissa avseenden medfört en förbättrad trans­

portservice. Såsom arbetet med nedläggningsfrågorna i praktiken bedrivits

har det ej heller varit fråga om enbart ett snävt beaktande av statsbaneföre-

tagets företagsekonomiska intressen. I stället har prövningen av nedlägg-

ningsärendena fått formen av en allsidig trafikplanering, där man — med

utnyttjande av transportmedel mer avpassade för det förefintliga trafik­

underlaget och med beaktande av de transportekonomiska synpunkterna —

sökt att i rimlig grad tillgodose glesbygdens transportbehov.

Då erfarenheterna av hittills genomförda nedläggningar sålunda har vi­

sat att det trots de farhågor som i skilda sammanhang yppats om de ne­

gativa verkningarna av järnvägsnedläggelser varit möjligt att genom tra­

fikomläggning skapa en tillfredsställande trafikservice till lägre samhälls­

ekonomisk kostnad bör undersökningarna rörande möjligheterna att lägga

ned driften helt eller delvis på trafiksvaga järnvägslinjer med kraft full­

följas. Ehuru stora belopp årligen krävs för att upprätthålla driften på

sådana linjer, måste man nämligen konstatera att många av de berörda

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

119

bygderna likväl inte lämnas den trafikservice som vore önskvärd. I anslut­

ning härtill vill jag framhålla att enligt min mening bör — såsom led i den

tidigare berörda samordningen av trafikinvesteringarna — även i ökad ut­

sträckning göras mer omfattande, regionvis upplagda undersökningar av

möjligheterna att med lämplig koordination av de olika transportmedlen ge

en bättre trafikservice i olika delar av landet. Det torde få ankomma på kom­

munikationsdepartementet att sörja för att dylika undersökningar blir ut­

förda.

De i trafikutredningens undersökningsprogram upptagna trafiksvaga lin­

jerna har en total banlängd på nära 7 200 km, vilket motsvarar ca 47 pro­

cent av SJ:s hela år 1960 kvarvarande linjenät. De trafiksvaga linjer, som

enligt utredningen i regel endast bör ifrågakomma för lönsamhetsunder-

sökning, enär de av olika sociala skäl bedömts tills vidare inte kunna läggas

ned, har av utredningen benämnts linjegrupp A. Linjer för vilka nedlägg-

ningsundersökning bör genomföras har hänförts till en linjegrupp B. För­

slag om överförande av viss linje från en grupp till en annan bör enligt

utredningen i första hand framläggas av järnvägsstyrelsen. Nedläggnings-

undersökningarna beträffande de till linjegrupp B hänförda bandelarna

och vissa av bandelarna i linjegrupp A — sammanlagt 88 linjer om 4 400

km — skall enligt utredningen ske före den 1 januari 1965 och lönsamhets-

undersökningarna beträffande övriga linjer skall ha skett före den 1 sep­

tember 1963.

Sedan undersökningar slutförts har järnvägsstyrelsen i fråga om åtta

linjer om 222 km funnit att nedläggning inte för närvarande är motiverad.

I fråga om övriga linjer, för vilka enligt programmet möjligheterna till ned-

läggning skall undersökas, har järnvägsstyrelsen efter verkställda undersök­

ningar erhållit begärda nedläggningsbemyndiganden för 34 linjer med en

sammanlagd banlängd på 1 335 km. Framställning om nedläggning har in­

kommit beträffande ytterligare sju linjer. I fråga om tre av dessa linjer

måste före eventuellt beslut om nedläggning frågan om breddning under­

stallas riksdagen och jag återkommer i det följande till detta spörsmål.

Återstående 39 i programmet upptagna linjer är för närvarande alla — med

något undantag — föremål för undersökningar inom SJ :s centralförvaltning

eller distriktsförvaltningarna. I vad gäller lönsamhetsundersökningarna har

järnvägsstyrelsen i samband med anslagsberäkningarna för budgetåret

1964/65 anmält att undersökningarna givit till resultat att det totala under­

skottet på de trafiksvaga bandelarna uppgår till 238 milj. kr. per år vid

1962 års kostnadsläge och nätets omfattning den 1 juli 1963. Styrelsen har

samtidigt meddelat att styrelsen avser att påbörja nedläggningsundersök-

ningar beträffande vissa bandelar i linjegrupp A.

Såsom jag framhållit i det föregående bör möjligheterna att ersätta tra­

fiksvaga och numera mindre ändamålsenliga järnvägslinjer med andra och

lämpligare transportmedel skyndsamt prövas. Enligt min mening bör under-

Kiingl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

120

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

sökningarna successivt anpassas till förändringar i de faktiska förutsätt­

ningarna för järnvägsdriften på de olika linjerna i SJ:s hela linjenät. Det

angelägna i att utan tidsutdräkt pröva förutsättningarna för att överföra

trafiken till landsväg är särskilt påtagligt med hänsyn till att tidskrävande

vägupprustning ofta visar sig erforderlig innan en nedläggning kan genom­

föras.

I vad gäller formerna för nedläggningsärendenas handläggning vill jag

erinra om den redogörelse härför, som jag lämnade i 1960 års statsverks-

proposition och mot vilken riksdagen inte uttalade någon erinran (bil. 8 s.

101, SU 1960: 6, rskr. 1960: 6). Trafikutredningen anser för sin del att nu­

varande handläggningsgång bör såsom i allt väsentligt tillfredsställande

tills vidare bibehållas. Flertalet remissinstanser har ej heller haft något att

erinra häremot. För egen del vill jag i detta sammanhang särskilt under­

stryka betydelsen av det samråd som äger rum i dessa ärenden med repre­

sentanter för kommuner, näringsorganisationer in. fl. i de bygder som be­

rörs av trafikomläggningarna.

I anslutning till de järnvägsfrågor, som jag nu behandlat, vill jag även

anmäla vissa breddningsprojekt i fråga om vilka riksdagen begärt under­

sökning eller redan fattat principbeslut. Sålunda hemställde 1955 års riks­

dag (rskr. 1955: 330) att Kungl. Maj :t skulle låta undersöka olika alterna­

tiva lösningar av frågan om trafiken på den smalspåriga (1 067 mm) järn­

vägslinjen Gullberna—Torsås—Bergkvara och i samband därmed på den

likaledes smalspåriga (891 mm) linjen Torsås—Kalmar såsom led i en tänkt

sydostkustbana. Nämnda riksdagsskrivelse överlämnades av Kungl. Maj :t

till trafikutredningen att tagas under övervägande vid fullgörande av utred­

ningsuppdraget. Trafikutredningen har för sin del funnit, att trafikunderla­

get för bandelen Gullberna—Torsås—Bergkvara, bedömd separat, inte är eller

kan väntas bli av sådan storlek och karaktär, att det motiverar någon mera

betydande uppoffring av investeringsmedel. Trafikutredningens uppfattning

är vidare att frågan om breddning av dessa linjer inte har något nödvändigt

samband med en tänkt sydostkustbana utan kan bedömas separat. Enligt tra­

fikutredningens uppfattning föreligger därför inga skäl till breddning av dessa

linjer eller till inspikning av järnvägsspåret på linjen Gullberna—Torsås—

Bergkvara till samma spårvidd som nu finns på linjen Torsås—Kalmar. I stal­

let talar starka skäl för linjens nedläggning. Beträffande tanken på en sydost­

kustbana framhåller utredningen i övrigt att avgörande skäl för anordnande

av en dylik bana hittills inte förebragts.

I skrivelse den 24 maj 1961 har järnvägsstyrelsen hemställt om be­

myndigande att lägga ned trafiken på järnvägslinjerna Gullberna—Torsås

—Bergkvara och Torsås—Kalmar. Nedläggningen beräknades medföra en

nettoförbättring av SJ:s rörelseresultat på ca 1,1 milj. kr. Under hänvisning

till bl. a. statsutskottets förutnämnda utlåtande uppdrogs sedermera åt

121

järnvägsstyrelsen att verkställa undersökning även av frågan om bredd­

ning av dessa linjer såsom del i en eventuell normalspårig bana Linköping—

Berga—Kalmar—Karlskrona. Järnvägsstyrelsen har dessutom erhållit

Kungl. Maj:ts uppdrag att jämväl redovisa vissa alternativa tågplaner, som

visar hur persontrafiken kan organiseras efter ett eventuellt genomförande

av sydostkustbaneprojektet med sträckning över Emmaboda eller Torsås.

Efter verkställda undersökningar har järnvägsstyrelsen funnit att det

lokala trafikunderlaget för en breddning av ifrågavarande smalspårslinjer

är obetydligt. En ombyggnad till normalspår skulle endast öka den belast-

ning, som den nuvarande smalspårsdriften utgör på SJ:s ekonomi. Enligt

järnvägsstyrelsens mening är vidare järnvägsförbindelsen mellan Kalmar

och Karlskrona icke behövlig för att ordna Karlskronas fjärrförbindelser i

riktning mot Stockholm eller för Kalmars fjärrförbindelser i riktning mot

Malmö. Styrelsen anser därför att dess tidigare förslag rörande omlägg­

ning av trafiken Kalmar—Torsås—Karlskrona till landsväg är den enda

tänkbara lösningen från såväl företagsekonomisk som samhällsekonomisk

synpunkt.

För egen del anser jag att de av trafikutredningen och järnvägsstyrelsen

anförda skälen mot en breddning av järnvägslinjerna Gullberna—Torsås—

Bergkvara och Torsås—Kalmar är övertygande. Jag kan därför inte till­

styrka breddning av dessa linjer och anser mig inte heller kunna förorda

det framförda alternativa förslaget om inspikning av järnvägsspåret på lin­

jen Gullberna—Torsås—Bergkvara till samma spårvidd, som nu finns på

linjen Torsås—Kalmar. Frågan om nedläggning av trafiken torde få prövas

i vanlig ordning. Vid en omläggning till landsvägstrafik aktualiseras frågan

om en upprustning av vägnätet och vid prövningen av denna fråga torde böra

övervägas de av länsstyrelserna i Kalmar och Karlskrona anförda syn­

punkterna.

Ombyggnad till normalspår av linjerna Karlshamn—Vislanda och Bred-

åkra—Växjö enligt det av 194G års riksdag fattade principbeslutet (rskr.

1946: 210) togs ursprungligen upp på beredskapsstat men uppfördes enligt

beslut av 1952 års riksdag på SJ :s ordinarie investeringsprogram. Efter

förnyad prövning beslöt 1954 års riksdag (rskr. 1954: 127) att ombyggnads­

arbetena på dessa linjer inte skulle igångsättas med mindre läget på arbets­

marknaden påkallade deras utförande som sysselsättningsarbeten. Bortsett

från vissa smärre terrasseringsarbeten har nämnda riksdagsbeslut såvitt

avser dessa linjer inte realiserats.

Trafikutredningen framhåller att det i belysning av den trafikutveck­

ling, som ägt rum sedan riksdagens principbeslut fattades, står klart för

utredningen, att det berättigade i att bredda endera av linjerna Bredåkra—

Växjö och Karlshamn—Vislanda numera kan från samhällsekonomisk syn­

punkt starkt ifrågasättas. Under alla omständigheter måste breddning av

båda dessa, varandra närliggande parallella järnvägslinjer anses helt ute­

Kurtgl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

122

sluten. Trafikutredningen förordar därför att beslutet inåtte omprövas se­

dan ny breddningsundersökning kommit till stånd.

Den av järnvägsstyrelsen företagna nya breddningsundersökningen jämte

den parallellt härmed företagna nedläggningsundersökningen visar bl. a. att

persontrafiken på ifrågavarande linjenät under åren 1951—1961 minskat

med 56 procent, paket- och ilstyckegodstrafiken med omkring en tredjedel,

fraktstyckegodset med 58 procent och vagnslastgodset med 60 procent.

Breddning till persontrafikstandard bedöms av styrelsen såsom orealistisk

och breddning till godstrafikstandard beräknas vid 1961 års pris- och löne­

nivå och 1960 års godsvolym ge ytterst ringa marginal för ränta och av­

skrivning på nedlagt kapital. Järnvägsstyrelsen finner att investeringar i

breddning på detta linjenät inte är ekonomiskt motiverade och fram­

håller i övrigt att järnvägarnas betydelse för trafikförsörjningen i området

numera minskat väsentligt genom bilismens utveckling. Styrelsen hemstäl­

ler därför — efter samråd med bl. a. arbetsmarknadsstyrelsen och Närings­

livets trafikdelegation — om tillstånd att få nedlägga persontrafiken på lin­

jerna Växjö—Tingsryd och Norraryd—Kvarnamåla samt att få helt ned­

lägga driften på linjen Tingsryd—Bredåkra.

Järnvägsstyrelsens framställning har lämnats utan erinran av de centra­

la myndigheter, som yttrat sig över densamma. De i ärendet hörda läns­

styrelserna har uttryckt farhågor för att järnvägsdriftens upphörande skul­

le ogynnsamt påverka utvecklingen inom området. Länsstyrelsen i Blekinge

län understryker härvid betydelsen av att järnvägsförbindelserna från

Karlshamn norrut göres tidsenliga och anslutes till normalspårsnätet vid

Växjö. Jag vill erinra om att en lösning i enlighet med vad länsstyrelsen

förordat också berör bandelen Norraryd—Kvarnamåla, som inte ingår i

1946 års principbeslut om breddning. Länsstyrelsen i Kronobergs län avstyr­

ker den föreslagna nedläggningen i avvaktan på ytterligare utredning och

anser starka skäl tala för fullföljandet av breddningsbeslutet.

I likhet med trafikutredningen och järnvägsstyrelsen anser jag mig inte

kunna tillstyrka breddning av båda de här ifrågavarande järnvägslinjerna.

Med hänsyn härtill och då det trafikkomplex, som det här gäller, bör få

förutsättningslöst lösas på grundval av de utredningar, som hittills verk­

ställts och ytterligare erfordras, synes lämpligt att riksdagens principbeslut

om breddning av ifrågavarande linjer nu upphäves. Frågan om den lämp­

liga anordningen av trafiken i detta område torde, sedan erforderliga kom­

pletterande undersökningar verkställts, få prövas och avgöras av Kungl.

Maj :t i vanlig ordning.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

1. föreslå riksdagen att upphäva det av 1946 års riksdag

fattade principbeslutet om breddning till normalspår av lin­

jerna Karlshamn—Vislanda och Bredåkra—Växjö;

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

123

2. bereda riksdagen tillfälle att avgiva yttrande i anled­

ning av vad jag anfört i övrigt rörande de statliga trafik­

investeringarna m. m.

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

IV. Reformer på järnvägstrafikens område

Trafikutredningen

Ersättning till SJ för driften av icke lönsamma järnvägslinjer

I enlighet med de riktlinjer, som på grundval av förslag av 1948 års järn-

vägstaxekommitté (SOU 1956:54) angivits i prop. 1958: A 77 (prop.

1958: B 1, SU 1958: B 6, rskr. 1958: B 74), har SJ sedan budgetåret 1958/59

erhållit ett årligt driftbidrag som kompensation i viss utsträckning för så­

dana icke företagsekonomiskt motiverade prestationer, som SJ har att ut­

föra. En omprövning av bidraget har förutsatts komma att ske i samband

med att ställning tages till trafikutredningens förslag. Driftbidraget har

utgått med 100 milj. kr. för ettvart av budgetåren 1958/59 och 1959/60 samt

med 80 milj. kr. för budgetåren 1960/61, 1961/62 och 1962/63.

Med hänsyn till den kraftiga försämringen av SJ :s driftresultat beräk­

nades för budgetåret 1960/61 ett underskott om 70 milj. kr. på SJ:s fond.

Riksdagen beviljade — utöver nämnda driftbidrag — häremot svarande an­

slag (SU 1960: 139, rskr. 1960: 320). Av beloppet behövde dock endast 20,4

milj. kr. tagas i anspråk. Även 1961 och 1962 års riksdagar beviljade anslag

för täckning av beräknat underskott å SJ:s fond med vardera 50 milj. kr.

Intill dess de i det föregående (sid. 83 ff) angivna lönsamhets- och ned-

läggningskalkylerna för dels de tillsvidare icke nedläggningsbara trafik­

svaga järnvägslinjerna (linjegrupp A), dels de för nedläggningsundersök-

ning i första hand ifrågakommande linjerna (linjegrupp B) verkställts av

järnvägsstyrelsen och godkänts av Kungl. Maj :t samt nedläggningspröv-

ning i samtliga förekommande fall ägt rum, saknas en mera säker känne­

dom om storleken av den ekonomiska belastning, som löpande åvilar SJ

till följd av de trafiksvaga järnvägslinjernas trafikering.

1948 års järnvägstaxekommitté framhöll i sitt förut nämnda betänkande,

att den omständigheten, att på SJ under årens lopp lagts en alltmer om­

fattande skyldighet att trafikera bandelar, som icke hade ekonomiskt bär­

kraftig trafik, medförde långtgående konsekvenser av ekonomisk och taxe-

politisk natur. De förluster, som denna trafik åsamkade SJ, hade måst

täckas av inkomsterna från trafikstarkare bandelar. För att få en uppfatt­

ning om storleken av denna företagsekonomiska belastning på SJ anmodade

taxekommittén järnvägsstyrelsen att upprätta en resultatredovisning för de

trafiksvaga bandelarna, avseende förhållandena år 1952. Omräknat till 1955

års kostnads- och taxenivå beräknades härvid det sammanlagda under­

skottet till närmare 200 milj. kr. Kommittén föreslog, som förut antytts, att

SJ skulle erhålla en partiell ersättning från statsverket för förlusterna på

de trafiksvaga bandelarna med 100 milj. kr. per år.

125

Den i föregående avsnitt framlagda beräkningen av de trafiksvaga ban-

delarnas underskott (jfr sid. 85) grundar sig på den år 1960 av järnvägs­

styrelsen framlagda separatredovisningen för år 1958. För linjegrupperna

A och B har därvid beräknats ett totalunderskott av 194,5 milj. kr. vid 1958

års trafikomfattning och trafikstruktur samt 1960—1961 års kostnads- och

intäktsförhållanden.

Vid järnvägsstyrelsens underskottsredovisning har emellertid undersök-

ningsramen vidgats till att —• utöver linjegrupperna A och B — omfatta

jämväl linjer med en trafikintensitet mellan 625 000 och 800 000 bruttotonkm

per bankm och år, vilka med hänsyn till att de samtliga utvisat underskott

ansetts av styrelsen böra inräknas i linjegrupp A. Den sammanlagda längden

av linjer med dylik trafikintensitet är ca 590 km, vilket motsvarar 4 procent

av 1960 års linjelängd. Transportarbetet på linjerna uppgick år 1959 till

1,4 procent av det totala (exkl. malmtrafiken på malmbanan). Underskot­

tet på linjerna har, efter gottskrivande av matarvärdet, beräknats till 27

milj. kr. Lägges detta till de beräknade underskotten, 194,5 milj. kr., på

linjegrupperna A och B, skulle det totala underskottet stiga till 221,5

milj. kr.

Ifrågavarande järnvägslinjer är icke av den karaktär, som i allmänhet

förknippas med begreppet trafiksvag linje. De är i och för sig förhållande­

vis trafikstarka men likväl under nuvarande driftförhållanden olönsamma.

Den omständigheten, att vissa av dessa linjer nyligen elektrifierats eller

ombyggts till normalspår, talar för att de efterhand kan komma att upp­

visa bättre resultat. Linjerna torde vara mer eller mindre nödvändiga för en

rationell drift av affärsbanenätet, och deras relativt höga trafikintensitet

ger vid handen, att möjligheterna till kostnadssänkande driftrationalise­

ring här bör vara större än i fråga om de klart trafiksvaga bandelarna. Ut­

redningen anser därför, att dessa linjer tillsvidare icke bör inräknas i

linjegrupp A.

Trafikutredningen anser det realistiskt att räkna med, att den årliga

belastningen på SJ till följd av de trafiksvaga järnvägslinjernas trafike-

ring uppgår till omkring 200 milj. kr. Ett krav på affärsbanenätet att läm­

na ett bidrag till den andra delen av nätet på omkring 200 milj. kr. betyder

i själva verket, att den ekonomiska målsättningen för affärsbanenätets del

höjes avsevärt. I stället för ett förräntningskrav på 4 3U procent skulle då

krävas en förräntning av minst 15 procent. Av skäl, som utvecklats i det

föregående, kan en dylik anordning av samhällsekonomiska skäl icke god­

tagas; taxesättningen på affärsbanenätet måste anpassas till de trafikekono­

miska förhållandena på detsamma.

Trafikutredningen anser, att den övergångstid, under vilken trafikerings-

pliktcns omfattning så långt tillsvidare är möjligt nedbringas, kan beräknas

räcka i varje fall intill utgången av budgetåret 1964/65. Ett förbättrat un­

derlag för beräkningen av SJ :s driftbidragsbehov föreligger emellertid nu-

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

126

Kungi. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

mera, sedan resultatet av 1958 års bandelsredovisning framlagts. En om­

prövning av kompensationsbeloppets storlek torde därför med ledning här­

av samt av det fortlöpande nedläggningsarbetets resultat fortsättningsvis

böra äga rum. Ett mera slutgiltigt beräkningsmaterial för fastställande av

driftbidragens storlek torde dock enligt planen icke komma att föreligga

förrän för budgetåren från och med 1966/67, då vid riksdagsbehandlingen

härav beslut om samtliga i undersökningsetapperna I—IV ingående järn­

vägslinjer beräknas ha meddelats.

Trafikutredningen anser för sin del, att en av de väsentligaste förutsätt­

ningarna för friare förhållanden på transportmarknaden är, att SJ helt

kompenseras för trafikeringsplikten med avseende på de trafiksvaga järn­

vägslinjerna (linjegrupperna A och B).

Utredningen har på grundval av det uppställda undersökningsprogrammet

sökt bilda sig en uppfattning om nedläggningarnas reducerande verkan på

SJ :s ekonomiska belastning. Det har härvid icke ansetts realistiskt att utgå

från att nedläggningsundersökningarna 100-procentigt skall resultera i

nedläggningar, respektive, att nedläggningarna alltid kan komma till stånd

i omedelbart sammanhang med undersökningsframläggande. Beräknad

reduktion och kvarstående belastning, som sålunda indicerar driftbidrags-

behovets storlek, framgår av efterföljande tablå. Utredningen har där räk­

nat med att särkostnadsunderskottet bortfaller omedelbart i och med att

nedläggning verkställts, medan andelen i samkostnaderna antagits komma

att falla bort med allenast en femtedel under varje år efter nedläggningen.

I utlåtande av den 17 augusti 1957 över 1948 års järnvägstaxekommittés

betänkande förordade trafikutredningen, att ett provisoriskt driftbidrag

till SJ skulle bygga på vissa bestämda förutsättningar. Ett ofrånkomligt

villkor för statsbidrag borde sålunda vara, att ett från samhälleliga synpunk­

ter motiverat nedläggningsprogram för den tid, som omfattades av provi­

soriet, fastställdes och med kraft fullföljdes. För att icke statsbidraget

skulle motverka och fördröja nedläggningen, borde det tillsvidare endast

utgå såsom ersättning till täckande av underskott på trafiksvaga järnvägs­

linjer, vilka icke inginge i nedläggningsprogrammet. Dessutom förutsatte ut­

redningen, att effektiv kontroll vunnes över att statsbidraget icke utginge

med högre belopp än som med hänsyn till landets transportförsörjning vore

oundgängligen nödvändigt. Separatredovisning av driften på trafiksvaga

järnvägslinjer borde periodvis framläggas av järnvägsstyrelsen. Provisoriet

borde ej ges längre giltighet än tre år. Skulle under denna tid anledningar­

na till utgivande av statsbidrag försvinna eller kraftigt reduceras borde

givetvis en omprövning av bidragsbeloppens storlek ske. En förbättring

av SJ :s ekonomiska resultat, som ej hade sin grund i förändringar på de

trafiksvaga bandelarna, utan vore att hänföra i huvudsak till affärsbane-

nätet, borde dock ej föranleda en omprövning av statsbidragsbeloppets stor-

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

127

Järnvägsnedläggningarnas beräknade inverkan på de trafiksvaga järnvägslinjernas underskott

samt täckning av detta enligt trafikutredningens förslag

(milj. kr.)

Budgetår

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

Underskott:

Före budgetårets nedläggningar..

200

194

180

158

144

130

Bortfall genom nedläggningar

under budgetåret............................

6

14

22

14

14

10

Efter budgetårets nedläggningar .

194

180

158

144

130

120

Genomsnittligt underskott under

budgetåret.........................................

197

187

169

151

137

125

Täckning:

Förhöjning av affärsbanetaxan ..

67

Särskilt anslag ................................

50

Driftbidrag.........................................

80

187

169

151

137

125

S:a täckning

197

187

169

151

137

125

lek under treårsperioden. En sådan förbättring borde snarare leda till en

taxereduktion.

I vad avser nedläggningsprogrammets fullföljande och kontroll av drift-

bidragsbehovets minimering bör dessa förutsättningar för det proviso­

riska driftbidraget alltjämt för framtiden gälla. Linjegrupp A förutsättes

i princip icke utökas med ytterligare järnvägslinjer. Skulle emellertid järn­

vägsstyrelsen finna utanför linjegrupperna A och B fallande järnvägs­

linje icke företagsekonomiskt motiverad att längre drivas, bör linjen hän­

föras till linjegrupp A, därest Kungl. Maj :t efter prövning av nedlägg-

ningsframställning finner så böra ske. Trafikutredningen förutsätter vida­

re, att SJ tillvaratager alla möjligheter till besparingar på de trafiksvaga

linjerna, så att icke relationen mellan kostnader och intäkter ytterligare

försämras. Vid beräkningen av det årliga driftbidraget torde dock senast

verkställda bandelsredovisning med korrektion för verkställda nedlägg­

ningar få läggas till grund, enär kravet på en årlig detalj beräkning för varje

linje skulle föra för långt.

Som tidigare framhållits anser trafikutredningen, att som villkor för

driftbidrag bör ställas vissa krav på järnvägarna. Ett villkor är kravet på

driftekonomisk och trafikstatistisk redovisning för de trafiksvaga järnvägs­

linjerna. Detta krav på separat bandelsredovisning är dock icke något nytt.

En dylik redovisningsform tillämpades på sin tid inom SJ fram till år 1928,

då den av kostnadsskäl slopades. 1942 års järnvägskostnadsutredning före­

slog (SOU 1949: 5) att resultatredovisningar årsvis för olika trafikslag och

bandelar måtte införas vid SJ. På framställning av 1948 års järnvägstaxe-

128

kommitté upprättades inom järnvägsstyrelsen en resultatredovisning för de

trafiksvaga järnvägslinjerna år 1952. En liknande redovisning upprättades

för år 1958 på initiativ av trafikutredningen.

Med den anordning för fastställande av kompensation för den kvarva­

rande trafikeringsplikten, som trafikutredningen föreslår, blir för fram­

liden behovet av separatredovisning av de trafiksvaga järnvägslinjernas

driftresultat än mera påtagligt. Trafikutredningen föreslår därför, att åt­

gärder för åstadkommande av en vart tredje år förnyad dylik redovisning

— i den mån den icke redan vidtagits -— i överensstämmelse med av 1942

års järnvägskostnadsutredning uppdragna riktlinjer snarast måtte vidtagas.

Frågan om resultatredovisning för envar av de i affärsbanenätet ingående

järnvägslinjerna, är däremot ett spörsmål, som faller inom ramen för järn­

vägsstyrelsens företagsekonomiska bedömande.

Beträffande finansieringen av driftbidraget för underskottstrafiken vid

SJ framhåller trafikutredningen, att det icke torde vara av avgörande trafik­

politisk betydelse om man väljer att via en fond utjämna kostnaderna inom

den totala transportapparaten eller att lämna bidrag av allmänna medel.

Utredningen anför emellertid, att det är rimligt att samtliga medborgare

bidrar till upprätthållandet av samhällsnödvändig underskottstrafik. Med

hänsyn härtill förordar utredningen, att driftbidraget tillsvidare i avvaktan

på fortsatt utredning rörande frågan om en utjämningsfond utgår av all­

männa budgetmedel.

Kungl. Maj:ts proposition nr i91 år 1963

Ekonomisk målsättning för SJ:s verksamhet

Sedan slutet av 1800-talet har såsom ekonomisk målsättning för SJ:s

verksamhet gällt, att — utöver täckning av kostnaderna för drift och av­

skrivningar — förräntning skall eftersträvas av ett på visst sätt fixerat, i

järnvägarna nedlagt kapital, numera i SJ :s bokföring rubricerat såsom

»Statskapital».

Till denna målsättning anslöt sig i princip 1948 års järnvägstaxekommitté

(SOU 1956:54) under angivande, att den gällande ekonomiska målsätt­

ningen för SJ innebar full realekonomisk kostnadstäckning och därutöver

förräntning av det i SJ bokförda statskapitalet i genomsnitt för längre tids­

perioder. Med full realekonomisk kostnadstäckning avsågs därvid bl. a.,

att avskrivningar ägde rum på grundval av nupriser. Kommittén utgick från

att räntekostnaden för det av SJ disponerade statskapitalet liksom tidigare

skulle kalkyleras efter medelräntefoten för den fonderade statsskulden.

Därest SJ:s intäkter under ett lågtrafikår blev otillräckliga borde värde-

minskningsavsättningen reduceras i sådan grad, att balans åstadkoms mel­

lan intäkter och kostnader, varvid felande avskrivningsbelopp skulle föras

»inom linjen» för att täckas av intäkter under kommande år.

I prop. 1958: A 77 uttalade föredragande departementschefen, att den då

129

gällande målsättningen för SJ :s verksamhet borde bibehållas. Förräntning-

en av statskapitalet borde dock ske efter den räntefot, till vilken förränt-

ningskravet bestämts för statens investeringar i allmänhet. Vidare borde

principen om fulla avskrivningar varje år efter nupriser upprätthållas, för

att en rättvisande resultatredovisning för statsbaneföretaget skulle ernås.

Eventuellt uppkommande underskott borde täckas genom anslag på drift­

budgeten.

Trafikutredningen framhåller, att man, vid bedömandet av frågan om

målsättningen för SJ :s framtida företagspolitik, bl. a. måste klarlägga,

huruvida samma målsättning med avseende på avkastningen bör tillämpas

för såväl det trafiksvaga järnvägsnätet som affärsbanenätet. Den gällande

ekonomiska målsättningen för SJ innebär ett visst avkastningskrav på järn-

vägsrörelsen såsom helhet. De trafiksvaga järnvägslinjernas olönsamhet

har därvid medfört, att SJ fått föra en mera kortsiktig taxepolitik på affärs-

banenätet. Taxepolitiken har bl. a. måst avse att låta affärsbanenätet bidra

till att täcka förlusterna på de trafiksvaga linjerna.

Fram till början av 1950-talet har de skilda järnvägslinjernas bidrag till

täckande av järnvägsdriftens totala kostnader varit olika stora utan att

uppenbara samhällsekonomiska nackdelar uppstått. Denna fördelning av

kostnadstäckningen har dock i allmänhet icke gått längre än att den kunnat

— i stora drag — betraktas såsom ett sätt att täcka järnvägstrafikens resi-

dualkostnad, något som icke rimligen kunnat ge anledning till befogade

invändningar från olika trafikantgruppers sida. Den del av denna kost­

nadsfördelning, som inneburit en kostnadsutjämning, d. v. s. att vissa trafi­

kantgrupper fått bidra till att täcka en del av mindrekostnaderna för andra

trafikantgrupper, har sålunda tidigare varit tämligen begränsad. Det är i

detta avseende som de senare årens utveckling medlört en avgörande och

betänklig förändring.

Det hittillsvarande kostnadsutjämningssystemet inom SJ medför numera

sådana olägenheter, att detsamma varken ur järnvägsekonomisk eller från

samhällsekonomisk synpunkt längre kan godtagas, låt vara att olägenheter­

na i viss mån begränsats genom de från och med budgetåret 1958/59 ut­

gående driftbidragen till SJ. Möjligheter måste därför beredas SJ att an­

passa taxesättningen på affärsbanenätet till de trafikekonomiska förhållan­

dena på detsamma. I detta syfte förordar trafikutredningen, att driftbidrag

till SJ skall utgå till täckande av underskottet på de trafiksvaga järnvägs­

linjer, på vilka driften tillsvidare upprätthålles. Eu differentiering av den

ekonomiska målsättningen för affärsbanenätet och för de trafiksvaga .järn­

vägslinjerna är därjämte nödvändig. 1 fråga om affärsbanenätet lar målsätt­

ningen sikte på visst nettoöverskott men i fråga om de trafiksvaga järn­

vägslinjerna på minimering av driftunderskottet och därmed av behovet av

driftbidrag.

Affärsbanenätet — på vars drill ur principiell synpunkt i stort sett cn-

5Bihang titt riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 191

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

130

dast företagsekonomiska aspekter bör anläggas — måste sålunda enligt

trafikutredningens uppfattning anses såsom eu separat rörelsegren.

Det hittillsvarande förräntningskravet, betraktat såsom maximum för

taxeuttaget, har helt sin upprinnelse i den monopolställning, som järnvägar­

na innehade före bilismens genombrott. De på förräntningskravet grundade

maximitaxorna hade till sylte — förutom att möjliggöra eftersträvad för­

räntning -— att skydda trafikanterna mot monopolmissbruk samt att dess­

utom vid den sålunda fastställda maximiavkastningen ernå bästa möjliga

kapacitetsutnyttjande (volymmaximering).

I nuvarande och än mer i kommande konkurrensläge på transportmarkna­

den föreligger emellertid icke någon fara för att järnvägstaxorna skulle

höjas mera kraftigt, därest prissättningen på järnvägens transporttjänster

blev fri. Trafikutredningen anser sig ha anledning utgå från att SJ ej heller

kommer att begagna tillfälliga monopol- eller bristsituationer i transport­

försörjningen för en extrem vinstmaximering. I detta sammanhang må

också erinras om de principer, som ligger till grund för gällande allmänna

näringslagstiftning, vilken med det förslag rörande SJ :s taxesättning som

trafikutredningen i det följande framlägger bör bli tillämplig också på SJ:s

rörelse. Vidare innebär genomförandet av ett system med effektiv kon­

kurrens att inom alla inrikes trafikgrenar marknads- och kostnadsbetingel-

serna i sista hand blir den faktor, som bestämmer räntabilitetsutfallet. Att

vid ett dylikt system beskära järnvägens räntabilitetsmöjligheter medelst

huvudsakligen historiskt betingade maximitaxor saknar samhällsekonomisk

grund. Trafikutredningen anser sålunda att någon anledning att bibehålla

maximitaxor inom järnvägstrafiken i princip icke längre finns.

Beträffande avkastningskraven anför trafikutredningen, att om — såsom

hittills varit fallet — avkastning inlevereras till statsverket blott i den mån

överskott återstår sedan fulla avskrivningar efter nupriser företagits, så

äger den eftersträvade förräntningen lägsta prioritet bland olika kostnads­

poster. Häremot kan invändas att räntan på upplånat kapital borde betrak­

tas sasom en kostnad, vilken SJ :s rörelse enligt kostnadsansvarighetsprin-

cipen måste bära och som därför borde bestridas före avskrivningar. Med

ett dylikt betraktelsesätt ställes ett reellt förräntningskrav på SJ.

Till närmare belysning av ett dylikt krav på ränteavkastning i affärs,

banerörelsen kan jämförelse göras med förhållandena inom ett privat stor­

företag. Detta arbetar regelmässigt med såväl eget som främmande kapital.

Pa det upplanade kapitalet måste affärsmässig ränta — redan före avskriv­

ningar betalas, och denna ränta utgör sålunda en kostnad av samma

ofrånkomliga art som driftkostnaderna för rörelsen. Ägarna av det egna

kapitalet erhåller däremot utdelning på detsamma endast i den mån netto­

överskott av rörelsen uppkommer.

Trafikutredningen anser — för att SJ i ekonomiskt hänseende skall för

framtiden bli mer jämställd med enskilda företag även i vad avser skyldig­

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

131

heterna -— det reella räntekravet böra begränsas till den del av det på affärs-

banenätet belöpande statskapitalet, som rimligen kan för ett stort järnvägs­

företag anses motsvara utifrån upplånat kapital. Det synes lämpligt att be­

stämma låneandelen till 75 procent av statskapitalet, på vilken andel ränta

bör beräknas enligt normalräntefoten för lån från statens utlåningsfonder,

för närvarande 4 s/4 procent, och erläggas före avsättning till värdeminsk-

ningskonto.

Avkastningssträvandena bör givetvis omfatta förräntning även av åter­

stående 25 procent av statskapitalet. Den förräntning, som totalt sett bör

eftersträvas för affärsbanerörelsen och sålunda utgöra en allmän riktlinje

för taxesättningen i den mån marknadsförhållandena så medger, torde till

fullföljande av analogin med de privata företagen och under hänsynstagan­

de till för dem föreliggande beskattningsförhållanden därför böra ta sikte

på en förräntning om för närvarande 5 ä 6 procent på affärsbanenätets hela

statskapital.

När det gäller nyinvesteringar i järnvägsdriften bör i princip det krav på

högre räntabilitet uppställas, som kan följa av att det aktuella ränteläget

ligger högre och av att 25 procent av nytillskjutet kapital behandlas såsom

eget kapital, för vilket jämväl de vid privat företagsverksamhet föreliggande

beskattningsförhållandena bör beaktas.

I det föregående har berörts den förhållandevis stora belastning på SJ:s

ekonomi, som pensionsutgifterna under ett tämligen långt övergångsskede

kan beräknas utgöra. Denna utgiftsbelastning motsvarar för budgetåret

1960/61 tillhopa 26,4 procent av SJ:s löneutgifter. Det har av järnvägs­

styrelsen upplysts, att denna höga finansiella belastning kan beräknas

bestå under längre tid framåt. Detta i förening med den omständigheten,

att SJ icke getts möjlighet att i erforderlig utsträckning fondera medel för

kommande pensionsutbetalningar, kan komma att väsentligt påverka SJ :s

avkastningsmöjligheter. Vid bedömandet av utgångspunkterna för taxe­

sättningen bör — i överensstämmelse med hittills inom SJ tillämpad praxis

— hänsyn till dessa SJ :s finansiella förpliktelser icke tagas i större utsträck­

ning än vad som motsvarar de försäkringstekniskt beräknade pensionerings-

kostnaderna. Trafikutredningen finner att denna fråga bör göras till före­

mål för utredning i särskild ordning.

1948 års järnvägstaxekommitté ansåg den gällande ekonomiska målsätt­

ningen för SJ :s verksamhet innebära viss förräntning av statskapitalet i ge­

nomsnitt för längre tidsperioder. Ett dylikt betraktelsesätt medför att vid

förekommande taxerevisioner bör eftersträvas ett rörelseresultat som medger

dels en genomsnittlig förräntning av i det föregående angiven storlek un­

der en lämpligt avvägd tidsperiod framåt i tiden — exempelvis en period

om sex år — (framåtblickande förräntning), dels också täckning för even­

tuellt under en på motsvarande sätt bestämd, bakomliggande tidsperiod upp­

komna brister i täckningen av företagets avskrivnings-, ränte- och drift­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

132

kostnader (bakåtblickande förräntning). Trafikutredningen finner en dylik

strävan i taxesättningen vara företagsekonomiskt motiverad och förordar

sålunda, att det av målsättningen omfattade förräntningskravet skall anses

inkludera såväl framåt- som bakåtblickande förräntning.

Avskrivningar av SJ :s icke värdebeständiga anläggningstillgångar även­

som av omsättningstillgångarna sker numera enligt nupriser i form av nor­

malavskrivningar, grundade på värdeminskningsberäkningar för de olika

objekten. Att avskrivningarna sker enligt nupriser står i överensstämmelse

med god företagsekonomi, varför trafikutredningen anser detta förfarings­

sätt böra fortsatt tillämpas. Däremot anser utredningen att SJ, sedan en

effektiv konkurrens kommit till stånd, bör äga rätt att verkställa avskriv­

ningar efter konjunkturläget, vilket innebär tillämpande av variabla av­

skrivningar, sammanlagt under en lämpligt avvägd tidsperiod, exempelvis

sex år, totalt motsvarande på samma tid belöpande normalavskrivningar.

Även de trafiksvaga järnvägslinjerna bör — i den mån de kommer att

bibehållas — betraktas såsom en separat rörelsegren.

Förräntningskravet på det i de trafiksvaga järnvägslinjerna nedlagda

statskapitalet bör slopas så snart ske kan — i den mån så icke redan skett

genom nedskrivning av statskapitalet. Trafikutredningen förutsätter, att

järnvägsstyrelsen till Kungl. Maj :t avger härav föranledd nedskrivnings-

lramställning. Där ej särskilt avskrivningsanslag anvisats, bör årliga nor-

malavskrivningar äga rum enligt avskrivningsplan.

Även om förräntningskravet på de trafiksvaga järnvägslinjerna slopas,

innebär detta icke ett avstående från kravet på minimering av driftunder­

skottet. Då det får förutsättas, att SJ med beaktande av företagsekonomiska

synpunkter eftersträvar bästa möjliga rörelseresultat, torde dock behov av

föreskrift om minimitaxa i regel ej föreligga. Taxan får å andra sidan icke

sättas högre än som står i överensstämmelse med en tillfredsställande trans­

portförsörjning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Allmänna synpunkter på SJ:s taxesystem

Den nuvarande taxeplikten för SJ innefattar bl. a. skyldighet att vid av-

giftssättningen icke överskrida av Kungl. Maj :t fastställda, i tid och rum

enhetliga taxor. Dessa bygger på de genomsnittliga kostnadsförhållandena

för hela järnvägsnätet och har måst inbördes avvägas med sikte på att ge

en för hela detta nät fixerad avkastning. Taxekonstruktion medger endast

anpassning nedåt i form av avgiftsnedsättningar, medan SJ saknar författ­

ningsenlig möjlighet, att genom avgiftshöjning på viss linje eller under viss

tid kompensera sig för toppbelastningskostnader. Ett dylikt taxesystem är

icke förenligt med den strävan till transportavgifternas anpassning till kost-

nadsstrukturen och efterfrågeförhållandena, som trafikutredningen funnit

böra vara vägledande för taxesättningen.

133

Den väsentligaste förutsättningen för en företagsekonomisk taxesättning

på affärsbanenätet är att taxekalkylen ej behöver belastas med några till de

trafiksvaga järnvägslinjerna hänförliga mindrekostnader. Denna förutsätt­

ning föreligger inte i dagens läge. I och med att driftbidraget i överensstäm­

melse med trafikutredningens förslag höjes, uppstår emellertid möjligheter

för en anpassning av SJ :s taxor på affärsbanenätet till kostnads- och efter-

frågeförhållandena på detsamma och trafikutredningen förordar att dessa

möjligheter tillvaratages.

Tidigare Har framhållits, att ett av de främsta hindren för en effektiv

konkurrens från SJ :s sida utgöres av skyldigheten att på ett vidsträckt linje­

nät med starkt varierande kostnadsförhållanden tillämpa i tid och rum en­

hetliga taxor. Förverkligandet av ett system med effektiv konkurrens för­

utsätter därför i princip, att dessa krav efterges eller modifieras.

En olägenhet med att slopa kravet på enhetlighet skulle kunna tänkas bli,

att trafikanterna icke på förhand kommer att kunna själva beräkna sina

transportkostnader. Emellertid måste det, när såsom hos järnvägen antalet

kunder är synnerligen omfattande och företagets geograliska utbredning

stor, vara en institutionell nödvändighet, att de i rörelsen tillämpade beford-

ringsavgifterna är i betydande utsträckning enhetliga, för att planmässighet

i verksamheten skall kunna uppnås. En dylik enhetlighet ligger också i

linje med trafikföretagets intresse att erbjuda en god kundtjänst.

Utredningen föreslår att SJ i sin rörelse tillämpar normaltaxor, vilka må

kunna såväl under- som överskridas vid avgiftssättningen i det enskilda

fallet. Avvikelserna från normaltaxorna kan då ta formen av antingen spe­

cialtariffer, vilka får karaktären av generellt gällande avvikelser från nor­

maltaxan med avseende på visst trafikslag, viss transportrelation och/eller

viss tidsperiod, eller ock separata transportavtal.

Den kostnads- och efterfrågeanpassning av järnvägstaxorna, som trafik-

utredningen förordar, innebär på längre sikt en omprövning av det för när­

varande i godstrafiken tillämpade värdetarifferingssystemet. En i enlighet

härmed gjord omläggning innebär i praktiken endast ett fullföljande av

redan gjorda revideringar av värdetarifferna i riktning mot dylik anpass­

ning.

En anpassning av taxorna till de skilda järnvägslinjernas varierande kost­

nadsförhållanden kan drivas mer eller mindre långt. I sin mest långtgående

form skulle anpassningen innebära införande överlag av s. k. snittaxor,

d. v. s. särskilda taxor för varje järnvägslinje, enligt vilka avgifterna vid

trafik över flera järnvägslinjer uträknas separat för varje i denna trafik

ingående delsträcka och därefter sammanlägges. Motsatsen bärtill är, att

vid trafik över flera järnvägslinjer transportavgiften för hela transport­

uppdraget bestämmes med hänsyn tagen till det totala transportavståndet

enligt en enda avståndsindelad taxa, s. k. genomgående avgiftsberäkning.

Användandet av specialtariffer för olika transportrelationer kan givetvis

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

134

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

föranleda, att avgiften för anslutningstransport kan i framtiden komma att

snittberäknas, men trafikutredningen har i avsaknad av utredning på denna

punkt för sitt resonemang till utgångspunkt tagit nuvarande system med

genomgående avgiftsberäkning.

I den år 1959 av särskild utredningsman till Kungl. Maj :t avlämnade re­

dogörelsen för inventering av kvarstående olösta norrlandsfrågor har an-

getts, att ett slutligt ståndpunktstagande till bl. a. norrlandskommitténs för­

slag om virtuell avståndsberäkning icke ansetts böra ifrågakomma förrän

1953 års trafikutredning framlagt sitt betänkande.

Sedan norrlandskommitténs förslag framlades, har successivt vid före­

tagna taxerevisioner tarifferna för de längre avstånden höjts relativt mindre

än för de kortare, vilket sålunda inneburit en generell skärpning av taxe-

degressiviteten. Senast har på grundval av 1948 års järnvägstaxekommittés

förslag genom de år 1959 genomförda taxerevisionerna en strukturföränd­

ring av taxorna i denna riktning ägt rum. De vidtagna åtgärderna synes i

stort sett ha inneburit ett realiserande av föreliggande önskemål om skärpt

avståndsdegressivitet i den utsträckning, som med rimligt beaktande av

SJ :s företagsekonomiska synpunkter framstått såsom möjlig.

Ett genomförande av norrlandskommitténs förslag om virtuell avstånds­

beräkning skulle enligt trafikutredningens uppfattning sannolikt föra så

långt, att mindrekostnadstäckning ej skulle uppnås, vilket vore liktydigt

med att en näringssubvention lämnades. En näringssubvention i denna form

låter sig emellertid icke förena med den principiella inställning till hithöran­

de spörsmål, som trafikutredningen deklarerat.

Vad sålunda anförts har närmast tagit sikte på affärsbanenätet, men även

i fråga om de trafiksvaga järnvägslinjerna synes affärsbanenätets normal­

taxor böra tjäna såsom riktlinje för taxesättningen. Normaltaxorna avses

ge utrymme för de olika järnvägslinjernas kostnadsvariationer, och även

om kostnaden per försåld trafikenhet på de trafiksvaga bandelarna är för­

hållandevis hög, synes det i och för sig antagligt att normaltaxenivån kom­

mer att så långt rimligt är någorlunda motsvara kostnadsförhållandena på

dessa bandelar. Iirågakommande avvikelser från normaltaxorna bör givet­

vis ha till syfte att minimera behovet av driftbidrag men bör ej gå utöver

vad som kan anses förenligt med ett tillgodoseende av kravet på tillfreds­

ställande transportförsörj ning.

Järnvägstaxorna fastställes för närvarande -— med vissa undantag — av

Kungl. Maj :t. Med det trafikpolitiska system, som trafikutredningen för­

ordar, bör det för framtiden i stället tillkomma järnvägsstyrelsen att själv

bestämma SJ :s taxesättning under beaktande av de synpunkter på den­

samma, som trafikutredningen anfört.

Efter att ha tagit del av utredningens betänkande I framförde flera re­

missinstanser den synpunkten, att det icke syntes rimligt, att SJ finge till-

lämpa en fri taxesättning med stöd av normaltaxor så länge den yrkes-

135

mässiga lastbilstrafiken vore bunden av eu utav trafiktillståndsmyndighet

fastställd maximitaxa. Då taxeplikten förutsatts skola upphävas för last-

bilstrafikens del från och med den andra reformetappen, föreslår utred­

ningen i betänkande III att taxeplikten i järnvägstrafiken samtidigt slopas.

Taxcmässig samordning järnväg—bil

Trafikutredningen har inte sett som sin uppgift att mera detaljerat be­

handla SJ :s taxesystem utan har endast sökt ange vissa allmänna riktlinjer

för taxesystemets uppbyggnad i riktning mot en effektiv konkurrens på

transportmarknaden. I ett hänseende har trafikutredningen likväl funnit

sig böra mera i detalj gå in på taxeutformningen, nämligen i vad avser olika

former av samtrafik järnväg—billinje.

Samtrafiktaxor i form av reducerade snittaxor tillämpas på åtskilliga

håll i speciell taxemässig samtrafik. Typiskt för detta slag av samtrafik­

taxor är, att de har karaktären av lokalt begränsade punktnedsättningar.

Taxemässig samtrafik med tillämpning av egentlig samtrafiktaxa förekom­

mer däremot endast i enstaka fall i övre Norrland.

Utredningen redovisar i betänkande II ingående tidigare kommittéförslag,

motioner och framställningar om anordnande av taxemässig samtrafik. 1

betänkande I anför trafikutredningen härom bl. a., att 1948 års järnvägs-

taxekommitté i sitt betänkande (SOU 1956:54) framhållit, att införande

av taxemässig samtrafik järnväg—-billinje enligt järnvägstaxa kunde vän­

tas medföra avsevärda intäktsminskningar för SJ. På något längre sikt

kunde man möjligen i vissa fall vänta sig ökad trafik genom taxesamord-

ning, men denna torde ej kunna kompensera intäktsbortfallet genom av­

giftssänkningen. I den mån emellertid den kommande utvecklingen med­

förde rationellare och mindre kostnadskrävande omlastningsmetoder, torde

man i första hand få räkna med järnvägstaxa med vissa tilläggsavgifter.

I utlåtande över detta betänkande framhöll järnvägsstyrelsen, att taxe-

samtrafik med tillämpning av järnvägstaxa måste anses vara traf^ekono­

miskt direkt olämplig. Däremot kunde det i speciella fall vara kommersiellt

motiverat att tillämpa en avgift, som vore något lägre än summan av de

separata järnvägs- och bilavgifterna.

I två likalydande motioner, I: 190 och II: 283, till 1952 års riksdag hem­

ställdes, att riksdagen måtte hos Kungl. Maj :t anhålla om utredning röran­

de förutsättningarna för bedrivande av linjetrafik för person- och godsbe­

fordran på vissa linjer i Norrbotten med tillämpande av vid godsbefordran

genomgående fraktberäkning och vid persontrafik genomgående zontaritt-

beräkning med SJ.

Statsutskottet fann (SU 1952:222) skäl kunna åberopas för att staten

på ett eller annat sätt lämnade sin medverkan till en lösning av frågan om

en förbättring av trafikförhållandena inom den nordligaste delen av Norr­

bottens län. De ekonomiska konsekvenserna av en dylik medverkan gjorde

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

136

det å andra sidan nödvändigt, att man iakttog en viss försiktighet. Utskot­

tet föreslog, att en utredning rörande de åtgärder som i berörda hänseende

kunde vara erforderliga måtte komma till stånd. Riksdagen beslutade i över­

ensstämmelse med utskottets förslag (rskr. 1952:431). Genom remiss den

20 november 1953 överlämnade Kungl. Maj :t riksdagens skrivelse i ärendet

till trafikutredningen för att tagas i övervägande vid fullgörande av utred­

ningsuppdraget.

Trafikutredningen har ingående granskat de ekonomiska konsekvenserna

för SJ av en generell tillämpning av järnvägstaxorna såsom egentliga sam-

trafiktaxor på hela det statliga järnvägs- och billinjenätet och har funnit

ett dylikt system komma att medföra en årlig primär intäktsminskning för

de statliga trafikrörelserna av storleksordningen 5 milj. kr. vid järnvägs­

nätets nuvarande omfattning. Härtill skulle komma uteblivande intäkts­

ökning vid kommande nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer genom att

övergång till snittaxeberäkning icke komme att äga rum — av utredningen

uppskattad till ca 5 milj. kr. — ävensom merkostnader för trafikföretagen i

och för samtrafikens administration.

Tillämpning av nuvarande järnvägstaxor med genomgående avgiftsberäk-

ning i samtrafik järnväg—billinje skulle för persontrafikens del innebära,

att den nuvarande billinjeavgiften skulle reduceras, samt för godssamtra-

fiken att nämnda avgift skulle helt eller delvis falla bort. Totalt sett skulle

avgiftsreduktionerna för billinjernas del bli så stora, att mindrekostnads-

täckning i vissa fall sannolikt ej skulle kunna uppnås. Därmed skulle i reali­

teten den kostnadsutjämning, som genom järnvägstaxornas enhetlighet i

rummet hittills förekommit inom järnvägstrafiken, komma att utsträckas

även till billinjenätet.

Införandet av järnvägstaxor på det statliga billinjenätet skulle vid nuva­

rande taxekonstruktion innebära, att de enhetliga järnvägstaxornas nivåer

måste höjas, och sålunda komma att ligga i genomsnitt högre än såväl de

nuvarande järnvägs- som billinjetaxornas, i fråga om sistnämnda taxor i

varje fall vad persontrafiken angår. Storleken av den intäktsminskning,

som på så sätt skulle kompenseras genom en höjning av järnvägstaxornas

nivåer, blir i viss mån beroende av den verkan, som de sänkta avgifterna för

samtrafiken kan ha i trafikvärvande hänseende. I bästa fall kan tänkas, att

samtrafiken ökar så mycket att merintäkten därav uppväger intäktsminsk-

ningen vid oförändrad taxenivå och trafikvolym. En så pass betydande tra­

fikökning förefaller dock i dagens läge föga sannolik.

Införandet av järnvägstaxa såsom egentlig samtrafiktaxa saknar sålunda

i stort sett betydelse när det gäller personsamtrafiken järnväg—billinje.

Beträffande styckegodstrafiken kan i och för sig allmänna rättvisesyn­

punkter tala för att järnvägstaxa borde gälla över hela det statliga järnvägs-

och billinjenätet. En utvidgning av kostnadsutjämningen inom den statliga

trafikrörelsen för emellertid bort från ett trafikpolitiskt system med större

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

137

frihet i konkurrensen mellan transportmedlen. Från såväl samhälls- som

företagsekonomiska synpunkter bör vid ett sådant trafikpolitiskt system

eftersträvas bl. a. att intäkterna av en billinje bereder full kostnadstäckning

för driften av densamma. Skiljaktigheterna i kostnads- och taxestruktur

mellan järnvägs- och billinjetrafiken är emellertid, när det gäller stycke­

godstrafiken, så pass stora, att en tillämpning av järnvägstaxan i nuvarande

utformning såsom gemensam taxa icke är genomförbar. Ett särskilt kost-

nadselement tillkommer i styckegodssamtrafiken också i fråga om kostna­

der för omlastning. En omändring av järnvägens styckegodstaxa till överens­

stämmelse med billinjernas kostnadsförhållanden skulle sannolikt avlägs­

na densamma från järnvägsdriftens kostnadsstruktur på detta område,

något som med hänsyn till styckegodssamtrafikens obetydliga andel av

järnvägens totala styckegodstrafik ej kan komma i fråga, bl. a. också på

grund av de oförmånliga konsekvenser en dylik åtgärd skulle medföra för

den järnvägsberoende delen av näringslivet.

Från samhällsekonomisk synpunkt skulle en tillämpning av järnvägstaxa

på hela det statliga järnvägs- och billinjenätet möjligen kunna tänkas god­

tagbar, därest merintäkten av den nytillkommande trafiken täckte i övrigt

uppkommande underskott på billinjerna. En väsentlig invändning från

nämnda synpunkt mot ett kostnadsutjämningssystem inom hela den stat­

liga järnvägs- och billinjetrafiken är emellertid, att det motverkar den kost-

nadsanpassning av taxorna på affärsbanenätet, som trafikutredningen fun­

nit vara nödvändig.

Enligt trafikutredningens uppfattning kan transportavgifterna enligt det

nuvarande snittaxesystemet i jämförelse med det avgiftsläge, som skulle

uppkomma vid tillämpning av järnvägstaxa, icke anses för styckegodstrafi­

kanterna så betungande, att en rimlig avgiftsnivå ej kan sägas föreligga för

dem, varför den ifrågasatta taxeändringen enligt utredningens mening icke

är påkallad av transportförsörjningshänsyn.

Sammanfattningsvis har utredningen funnit, att det från samhälls- och

järn vägsekonomiska synpunkter och vid det trafikpolitiska system, som

utredningen förordar, icke finns utrymme för en anordning, varigenom på

hela det statliga järnvägs- och billinjenätet skulle tillämpas uteslutande

järnvägstaxor och tillsvidare ej heller andra för järnvägs- och biltrafik

gemensamma taxor.

lvrav på bibehållande av järnvägstaxa och genomgående avgiftsberäk-

ning framförs ofta i fråga om trafik på och samtrafik med billinjer, som

ersätter nedlagda järnvägslinjer. I dessa fall kan det regelmässigt konstate­

ras, att trafikunderlaget ej längre är sådant, att det järnvägs- eller sam­

hällsekonomiskt motiverar fortsatt tillämpning av järnvägstaxan.

Trafikutredningen anser, att frågan om tillämpning av järnvägstaxorna

i samtrafik med billinjcr, vilka ersätter nedlagda järnvägslinjer, ingår såsom

en oskiljaktig del av det större problemet om gemensamt införande av järn-

5* —Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. AV 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

138

vägstaxorna på hela det statliga järnvägs- och billinjenätet och bör bedö­

mas från samma utgångspunkter som hela detta problem.

Sedan järnvägsstyrelsen på Kungl. Maj :ts uppdrag verkställt en under­

sökning angående införande av ett särskilt taxesystem för samtrafiken mel­

lan järnväg och billinje, har styrelsen med skrivelse av den 20 december

1960 förklarat sig beredd att tillämpa ett taxesystem — grundat på nuva­

rande snittaxesystem —- med reducerad billinjeavgift för den trafik, som

ersätter från och med år 1961 nedlagd järnvägstrafik. I vissa fall är sty­

relsen även beredd att medverka till att övergången sker etappvis genom att

taxorna temporärt utformas så att i början väljes ett för trafikanterna för­

månligare alternativ. Trafikutredningen har för sin del uttalat, att en dy­

lik anordning ligger i linje med vad utredningen ansett böra vid behov över­

vägas såsom en övergångsålgärd vid järnvägsnedläggning.

Vissa järnvägarna åvilande förpliktelser

Trafikutredningens allmänna synpunkter på de för järnvägstrafiken

speciella förpliktelserna —- transportplikt, taxeplikt etc. — har redovisats

i det föregående (s. 27 ff.). Beträffande transportplikten framhåller utred­

ningen ytterligare, att SJ:s skyldighet att på hela statsbanenätet ombesörja

all trafik, som söker sig dit, medför att järnvägen mer eller mindre kommit

att få tjäna såsom för samtliga transportmedel gemensam transportreserv.

Detta har i sin tur lett till att för vissa järnvägslinjer järnvägens anlägg­

ningar och rullande materiel, fasta organisation samt tidtabellsstandard

ofta måste ges större dimensioner än som numera är från enbart företass-

o

ekonomisk synpunkt motiverat. Detta måste anses såsom en icke obetydlig

järnvägsekonomisk belastning, t och med tillkomsten av likvärdiga alter­

nativa transportmedel och vid genomförandet av ett härpå baserat system

med effektiv konkurrens föreligger från samhällets synpunkt inte längre

anledning att ålägga järnvägarna allmän transportplikt.

I de fall, där med hänsyn till kraven på tillfredsställande transportför­

sörjning SJ fortsättningsvis kommer att ha trafikeringsplikt, är det å andra

sidan naturligt alt transportplikten bibehålies inom ramen för den reglering,

som bestämmer trafikeringspliktens omfattning.

En konsekvens av den allmänna transportpliktens borttagande blir, att

principen om trafikanternas likabehandling i fråga om vagntilldelning inte

längre skulle tillämpas såsom tvingande regel. Vid tillräcklig vagntillgång

innebär detta inte något problem; först vid uppträdande vagnbrist kolli­

derar trafikanternas inbördes intressen. Att i sådant fall binda SJ strängare

än deras konkurrenter på landsvägssidan synes vid ett system med effektiv

konkurrens inte acceptabelt. I praktiken måste SJ såsom storföretag dock

tillämpa vissa likabehandlingsregler och de principer, på vilka 1953 års lag

om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet

bygger> torde utgöra garanti mot från samhällelig synpunkt olämplig diskri­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

139

minering. Endast på de järnvägslinjer, för vilka trafikerings- och transport­

plikten bibehålies, torde bestämmelsen om likabehandling vid vagntilldel­

ning böra kvarstå.

Ett bibehållande av bestämmelsen om likabehandling i taxehänseende

järn vägssidan skulle för åstadkommande av likhet i konkurrensvillkoren

fordra införande av en motsvarande skyldighet på landsvägssidan. Då detta

knappast går att genomföra i praktiken och dessutom ej är förenligt med

ett system med effektiv konkurrens, bör bestämmelsen om likabehandling

vid avgiftsnedsätlningar på järnväg upphävas.

För åstadkommande av likställighet med samtliga övriga trafikgrenar

synes också den för SJ gällande skyldigheten att hålla tillämpade taxor,

inklusive nedsättningar, offentliga böra slopas. För detta talar vid ett system

med rörlig taxesättning bl. a. även praktiska skäl.

På samma sätt som förutsättes i fråga om lastbilstrafiken blir slutligen

även för järnvägstrafikens vidkommande den allmänna konkurrenslagstift­

ningen det instrument, varigenom det allmänna kan ingripa för att mot­

verka eventuellt uppträdande tendenser att utnyttja förekommande eller

blivande monopolställning med avseende på viss trafik. Detta har utgjort en

implicit premiss för utredningens tidigare resonemang.

Reservation

I sin till betänkande I fogade reservation framhåller ledamoten Kollberg,

att han för sin del måste avvisa tanken på att via en utjämningsfond inom

transportapparaten finansiera olönsam trafik, eftersom detta skulle med­

föra en Ytterligare och ny form av beskattning av transportapparaten. Här­

till kommer att den utformning som utjämningsfondmetoden kan komma

att få skulle särskilt belasta biltrafiken och därigenom icke vara förenlig

med målsättningen effektiv konkurrens på lika villkor.

Reservanten framhåller vidare, att utredningen icke haft tillräckliga skäl

att förorda, att SJ :s taxor i fortsättningen icke skall vara offentliga samt

att likabehandlingen av SJ :s kunder i fråga om vagntilldelning och avgifts-

nedsättningar skall upphöra. Dessa spörsmål kräver ytterligare belysning

och frågan om offentlighetsprincipen bör prövas i ett större sammanhang.

Järnvägsstyrelsens skrivelse i november 1962 angående planerade åtgärder i kostnads-

besparande eller intäktsfrämjande syfte

I skrivelse den 10 november 1962 har järnvägsstyrelsen lämnat en redo­

görelse för inom styrelsen planerade åtgärder i kostnadsbesparande och

intäktsökande syfte.

Järnvägsstyrelsen framhåller att anpassningen av SJ :s verksamhet på

järnvägsområdet till de ändrade förhållandena på transportmarknaden

förutsätter en koncentration av verksamheten genom nedläggning av olön­

samma bandelar, stationer m. m. och jämsides härmed en upprustning och

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

140

modernisering av affärsbanenätet med speciell inriktning på de företags­

ekonomiskt mest lönande transporterna. Därutöver fordras på alla områ­

den av järnvägsdriften en kontinuerlig effektivitetsövervakning för att ge­

nom organisatoriska och tekniska åtgärder öka produktiviteten.

Den takt i vilken nedläggningsundersökningarna bedrivits sedan bud­

getåret 1959/60, svarar ungefär mot vad som kan uppnås med nuvarande

resurser och praxis för ärendenas behandling. Styrelsen avser emellertid

att undersöka möjligheterna att ytterligare forcera nedläggningsundersök­

ningarna.

Utöver den fortlöpande anpassningen av persontågsplanen efter resande­

frekvensen, avser styrelsen att från grunden genomgå hela planen i syfte

att finna en optimal lösning, anpassad till rådande förhållanden. Även gods-

tågsplanen kommer att bli föremål för eu liknande lotalöversvn, avseende

möjligheterna att optimalt höja transportstandarden bl. a. genom ökad

direktkörning mellan större centra.

Åtskilliga stationer har fått en starkt minskad betydelse för trafikutbytet

i samband med förändringarna i trafikstrukturen. Total nedläggning eller

avbemanning med överflyttning till närbelägen större station av trafikupp­

gifterna är i sådana fall ofta lönsam inom ramen för nuvarande produk­

tionsstruktur.

Denna utveckling mot en koncentration av trafiken till vissa större sta­

tioner kommer att ytterligare accentueras med införande av ny transport­

organisation för i första hand styckegodstrafiken, s. k. knutpunktstrafik.

En liknande utveckling torde efter hand och på något längre sikt komma

att i viss utsträckning bli rationell även i fråga om persontrafik och vagns-

lastgodstrafik. För persontrafiken inrättas därvid till knutpunkterna an­

slutande busslinjer. I vagnslastgodstrafiken kan användning av storbehål­

lare eller enklare »paketlastning» — eventuellt trailers (»piggy-back») —

i förening med koncentration till vissa större stationer möjliggöra en ge­

nom mekanisering billigare och snabbare omlastning för anslutande lands­

vägstransport till och från transportkunder, som saknar spåranslutning.

Många stationer med ringa trafik måste emellertid tills vidare behållas

med hänsyn till arbetet med tågföringen. För att full effekt skall kunna

nås med trafikutbytets koncentrering till ett jämförelsevis litet antal sta­

tioner, fordras därför att fjärrblockering (OTC) införes i ökad omfattning.

Inom ban- och maskintjänsten räknar styrelsen med att genom syste­

matisk genomgång av personalturlistor och en intensifierad kontroll av

personalanvändningen på olika arbetsområden kunna åstadkomma minsk­

ning av personalbehovet. I detta sammanhang kommer att utnyttjas möj­

ligheterna att i ökad utsträckning tillämpa enbemanning av lok och ackord

vid drift- och bilverkstäderna ävensom att bättre anpassa arbetsstyrkan

inom bantjänsten till säsongbehovet. Verksamheten vid huvudverkstäderna

kommer att i olika avseenden rationaliseras bl. a. genom förlängda revi-

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

sionsintervaller. För verksamheten icke absolut nödvändiga byggnader,

fordon och lager skall rivas, skrotas eller säljas.

Byggnadsverksamheten inom signalområdet kommer att intensifieras i

fråga om exempelvis automatisk linjeblockering, reläställverk, fjärrblocke-

ring och rationalisering av vägskydd, vilket erfarenhetsmässigt ger stor

ekonomisk utdelning och samtidigt ökad säkerhet i trafiken. En betydande

vinst bör även kunna uppnås genom fjärrstyrning av omformarstationer.

På längre sikt kan betydande besparingar göras, bl. a. genom fortsatt

koncentration av underhållet av rullande materiel och standardisering av

lok- och vagnpark samt genom långtidsplanering av upprustningsarbeten

på banan, fortsatt mekanisering av banunderhållet och effektivare kontroll

av utförda arbeten in. m.

I fråga om åtgärder beträffande försäljningen framhåller styrelsen att

inom persontrafiken försäljningsverksamheten i första hand inriktas på

att öka trafiken under sådana perioder, då ledig kapacitet finns att tillgå.

För att stimulera efterfrågan i persontrafik förbättras service och rese-

standard i den utsträckning det bedömes lönsamt. Förutom pris- och kvali-

tetsanpassning sker även en intensifierad marknadsbearbetning. Insatser­

na koncentreras till tidsbegränsade kampanjer med inriktning på särskilda

grupper av resande. Som exempel nämns kampanjer för ackvisition av

affärs- och tjänsteresor.

Utbildningen i godstransportförsäljning kommer att breddas och inten­

sifieras. På grundval av förbättrad kännedom om det totala transportbeho­

vet inom olika branscher samt om konkurrensförutsättningarna i fråga om

dessa transporter kommer i ökad utsträckning försäljningsmål att upp­

ställas och försäljningsresultaten att följas inom olika branscher och

försäljningsområden. För att i möjligaste mån skapa gynnsamma kon­

kurrensförhållanden för järnvägstransport tages kontakt med industrier

och kommuner i samband med nyanläggning för att om möjligt åstadkom­

ma en lokalisering i anslutning till järnväg. I övriga fall lämnas förslag och

i vissa fall bistånd till lösandet av terminalproblemen, bl. a. genom anläggan­

de av industrispår. Marknadsbearbetningen genomföres i godstrafiken lik­

som i persontrafiken bl. a. i torm av kampanjer.

Transportkvaliteten i godstrafik höjs bl. a. genom inrättande av gods­

express- och ilgodståg, utökning och modernisering av vagnparken, an­

skaffning av specialvagnar samt genom åtgärder för att underlätta terminal­

hantering och kombinerad trafik järnväg bil.

Vagnslastgodsets inplacering i tariffer kommer att i större utsträckning

göras beroende av de olika varuslagens transportegenskaper. I samband

härmed kommer skillnaden mellan de högsta och lägsta tarifferna att mins­

kas. Viktklassdifferentieringen kommer att anpassas till de konkurrerande

trafikmedlens fraktutbud och utformas med sikte på att animera till bättre

utnyttjande av vagnarnas lastförmåga. För massgods kommer i ökad ut­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

141

sträckning specialtariffer att införas, i de fall det är företagsekonomiskt

motiverat.

142

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Järnvägsstyrelsens skrivelse i augusti 1962 angående SJ;s pensionsutgifter

I skrivelse till Kungl. Maj :t av den 30 augusti 1962 redogör järnvägssty­

relsen för den belastning, som nuvarande pensionsutgifter utgör på SJ:s

ekonomi.

Antalet pensionstagare vid SJ har stigit mycket starkt under de senaste

decennierna. Under 20-årsperioden 1940—1960 har antalet cgenpensions-

tagare ungefär trefaldigats och antalet familjepensionstagare mer än tre-

faldigats. Denna betydande ökning beror till huvudsaklig del på förstat­

ligandet av enskilda järnvägar men till en del också på den ojämna ålders­

fördelning, som uppkom genom den stora nyrekryteringen av personal un­

der 1900-talets två första decennier, framförallt under första världskriget.

Av nuvarande pensionstagare vid SJ kan i runt tal 40 procent beräknas vara

tidigare anställningshavare vid förstatligade enskilda järnvägar. Förstat­

ligandet medförde att pensionsnivån väsentligt höjdes för övertagna an­

ställningshavare samtidigt som pensionsåldern sänktes för en stor del av

den aktiva personalen. Då de av SJ från de enskilda järnvägarnas pensions-

inrättningar övertagna tillgångarna högst motsvarade det matematiska

värdet av pensionsförsäkringarna enligt de vid de enskilda järnvägarna

gällande normerna, har SJ härigenom fått vidkännas en betydande ekono­

misk belastning. Till denna belastning kommer sedan den 1 januari 1960

betalning av arbetsgivarebidrag till allmänna tilläggspensioneringen (ATP)

för framtida pensionsförpliktelser.

Styrelsen redovisar två metoder för beräkning av pensionskostnader.

Den ena motsvarar den som användes inom SJ för kostnadsberäkningar för

taxeändamål m. m., och innebär att försäkringstekniskt beräknade pen­

sionskostnader sättes till 20 procent av löneutgifterna. Den andra metoden,

som närmast motsvarar de förhållanden, som efter ATP:s införande gäller

för de med SJ konkurrerande transportföretagen ger en pensionskostnad

som för närvarande är lägre än 20 procent av löneutgifterna. Även om star­

ka skäl enligt styrelsens mening talar för den sistnämnda metoden, för­

ordas att SJ från och med budgetåret 1963/64 tills vidare belastas med för­

säkringstekniskt beräknade pensionskostnader, uppgående till 20 procent av

totala löneutgifterna.

Under förutsättning, att det icke sker någon förändring i SJ :s pensions-

åligganden — t. ex. genom förändring av gällande pensionsåldrar eller ge­

nom ökning av ur aktiv tjänst avgående personal —- kommer järnvägssty­

relsens redovisade förslag att medföra, att det uppstår en differens mel­

lan å ena sidan SJ :s faktiska pensionsutgifter inklusive ATP och å andra

sidan de sålunda försäkringstekniskt beräknade pensionskostnaderna. För

budgetåret 1963/64 beräknas denna differens komma att uppgå till i runt

tal 70 milj. kr.

Med hänvisning till vad sålunda anförts hemställer järnvägsstyrelsen, att

det åliggande att förränta statskapitalet, som åvilar SJ, måtte från och med

budgetåret 1963/64 nedsättas med ett belopp, som motsvarar denna differens.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

143

Yttranden

Beträffande utredningens förslag om drift b idrag åt SJ, baserat

på vart tredje år framlagda bandelsredovisningar, framhåller Landsorganisa­

tionen (LO) att det finns hållbara motiv för att så snart som möjligt införa

sådana öppet redovisade statliga bidrag till all SJ :s samhällsnödvändiga tra­

fik. LO anser vidare att konsekvensen synes fordra, att även andra trafik­

företag än SJ samtidigt ges möjlighet till driftbidrag på likartad grund.

Utredningens förslag tillstyrkes likaledes uttryckligen av järnvägsstyrel­

sen, länsstyrelserna i Kalmar, Västerbottens och Norrbottens län, närings-

organisationerna, Svenska transportarbetareförbundet och kommittén för

näringslivets lokalisering. Ett flertal remissinstanser har lämnat utred­

ningens förslag utan erinran.

Länsstyrelsen i Jönköpings län påpekar svårigheterna att fastställa kri­

terierna för huruvida en handel är lönsam eller inte. Näringsorganisationer-

na framhåller de svårigheter som erfarenhetsmässigt vidlåder sådana sepa­

ratkalkyler, som bildar underlag för beräkningen av driftbidraget. Organi­

sationerna framhåller vikten av att principerna för dessa kalkyler ingående

prövas. Bl. a. kan ifrågasättas om icke driftbidraget bör bestämmas endast

med hänsyn till särkostnaderna — d. v. s. de kostnader som bortfaller om

trafiken lägges ned — för de trafiksvaga bandelarna. Organisationerna vill

fästa uppmärksamheten på att bandelarnas andel av sainkostnaderna endast

godtyckligt kan uppskattas.

Avvisande till utredningens förslag ställer sig statskontoret, som icke fin­

ner det möjligt att med tillräcklig säkerhet beräkna förlusterna på de trafik­

svaga linjerna. Ej heller finner statskontoret metoden lämplig som incita­

ment till fortsatta rationaliseringar inom SJ. Liknande synpunkter anläg-

ges av riksrevisionsverket. Kommerskollegium anser SJ vara ett av staten

koncessionerat monopolföretag, varav bör följa plikt till utjämning mellan

lönsamma och icke lönsamma trafiklinjer. Dock biträder kollegium att bi­

drag lämnas, därest konkurrensen gör det omöjligt för SJ att åstadkomma

en tillräckligt stor inkomst på de lönsamma linjerna för att täcka kostna­

derna för de icke lönsamma. Länsstyrelsen i Östergötlands lön finner, alt det

framlagda utredningsmaterialet blott innehåller en del av de uppgifter, som

behöves för alt bedöma frågan, och alt de föreslagna åtgärderna därför bör

betraktas som ett provisorium. Länsstyrelsen i Kristianstads lön anser att

nuvarande kostnadsutjämning bör bibehållas. Liknande ståndpunkt inta­

144

ger Riksförbundet Landsbygdens folk och lantbruksstyrelsen. Dock anser

lantbruk sstyrelsen, att subvention bör utgå efter en så långt möjligt nog­

grann prövning i varje särskilt fall för de aktuella bandelarna i samband

med prövning av frågan om trafikens fortsatta upprätthållande.

Utredningens förslag att driftbidraget tillsvidare skall

finansieras via statsbudgeten tillstyrkes av riksrevisions­

verket, länsstyrelserna i Kristianstads, Västerbottens och Norrbottens län,

näringsorganisationerna, Riksförbundet Landsbygdens folk och kommittén

för näringslivets lokalisering.

Kommerskollegium anser däremot att det bör finansieras genom avgifter

som betalas av trafiken som helhet, t. ex. över en utjämningsfond. Även

länsstyrelsen i Kalmar län finner starka skäl tala för en utjämningsfond,

medan Svenska järnvägsmannaförbundet anser att frågan bör lämnas öppen

i avvaktan på att konsekvenserna av systemet med utjämningsfond närma­

re utretts. Under tiden bör driftbidraget täckas med budgetmedel.

Utredningen har föreslagit, att SJ :s verksamhet redovisningsmässigt upp­

delas på två linjenät, ett affärsbanenät och ett nät för trafiksvaga lin­

jer, och att den ekonomiska målsättningen göres olika för de

båda näten. Av de remissinstanser som uttalat sig om utredningens förslag

till redovisningsmässig tudelning av järnvägsnätet ansluter sig till utred­

ningens synpunkter och förslag uttryckligen järnvägsstyrelsen, järnvägs­

nät, skogsstyrelsen, länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Blekinge,

Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Jämtlands och Västerbottens

län, Svenska stadsförbundet, Landsorganisationen, Svenska järnvägsför­

eningen och Svenska järnvägsmannaförbundet.

I fråga om den ekonomiska målsättningen anser Landsorganisationen

hållbara motiv föreligga för att så snart som möjligt realisera den före­

slagna differentieringen. Näringsorganisationerna anser en differentiering av

den ekonomiska målsättningen lämplig och godtager utredningens förslag i

fråga om SJ :s ekonomiska målsättning. Även normerna för förräntningen

av affärsbanenätets kapital anses rimliga. Organisationerna säger sig med

tillfredsställelse ha uppmärksammat trafikutredningens uttalande, att vid

eventuella nyinvesteringar i järnvägsdriften i princip högre krav bör ställas

på räntabiliteten.

Kommerskollegium anser däremot, att SJ som affärsdrivande statligt

■verk med monopolställning i princip inte bör taga ut högre priser än att

intäkterna täcker kostnaderna inklusive ränta och normal avskrivning och

att hela SJ:s verksamhet därvid bör ses som en ekonomisk enhet. Den om­

ständigheten, att stöd i en eller annan form bör lämnas SJ till följd av dess

trafikeringsplikt, bör inte tagas till intäkt för en uppdelning av rörelsen i

två separata rörelsegrenar med skilda ekonomiska principer. Kostnadsut­

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

145

jämning bör ske inom företaget innan bidrag utifrån kalkyleras. Riksrevi­

sionsverket anför liknande åsikter och tillägger, att verket av principiella

skäl inte kan tillstyrka utredningens förslag beträffande ändringar i gällan­

de grunder för förräntning och avskrivning av statens kapital. Verket anser

vidare, att med ändring i den ekonomiska målsättningen bör anstå, till dess

en allmän översyn skett av hithörande problem för samtliga affärsverk. Lik­

nande synpunkter anför Riksförbundet Landsbygdens folk.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, motororganisationerna, Svenska trans­

portarbetareförbundet och näringsorganisationerna framhåller i detta sam­

manhang att SJ:s lastbils- och busstrafik bör särskiljas från järnvägstrafi­

ken och handhas av ett fristående företag.

Beträffande förräntningen anför järnvägsstyrelsen, alt SJ måste få tid

att på möjligast lika villkor konkurrera med andra trafikmedel, innan kra­

vet på prioriterad förräntning på 75 procent av kapitalet sättes in. I annat

fall är det risk, att planenliga avskrivningar omöjliggöres. Järnvägsrådel

framhåller vikten av att till grund för ränteberäkningarna lägges endast i

SJ investerat »levande» kapital.

Järnvägsstyrelsen och järnvägsrådct tillstyrker utredningens förslag be­

träffande SJ:s pensionsutgifter, liksom också Svenska järnvägs­

mannaförbundet, som i sammanhanget erinrar om att SJ under tiden 1935—

1950 inlevererade överskott till statsverket utöver förräntning med ett belopp

på ca 540 milj. kr. Detta finner förbundet böra beaktas dels när förränt-

ningskravet och storleken av det i SJ nedlagda statskapitalet fastställes,

dels vid beräkningen av pensionskostnaderna.

Utredningens förslag om riktlinjer att läggas till grund för SJ:s taxe-

sättning har i allmänhet accepterats av remissinstanserna. Sålunda fin­

ner järnvägsstyrelsen taxefriheten vara av grundläggande betydelse för en

rationell utformning av taxepolitiken i ett system med konkurrens på möjli­

gast lika villkor. Skogsstyrelsen, länsstyrelserna i Östergötlands och Jönkö­

pings län samt Svenska järnvägsmannaförbundet biträder också uttryckli­

gen utredningens synpunkter på SJ :s taxesättning. Länsstyrelserna i Ble­

kinge, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och Jämtlands län har

icke funnit anledning till erinran mot utredningens allmänna synpunkter på

SJ:s taxesystem.

Generalpoststyrelsen, som förordar taxefrihet, framhåller som en själv­

klar förutsättning härför att samråd skall äga rum mellan SJ och postver­

ket beträffande taxorna för postföringen. Svenska järnvägsföreningen till­

styrker utredningens förslag om friare taxesättning och förutsätter att

järnvägsstyrelsen kommer att samråda med föreningen före fastställandet

av nya eller ändrade läxor och även hålla kontakt med föreningen i allt

utrednings- och planeringsarbete om nya järnvägstaxor. Föreningen anser

146

vidare, att samma motiv, som anförts av trafikutredningen för att lämna

järnvägsstyrelsen full befogenhet att fastställa taxor för SJ, också gäller för

de enskilda järnvägarna med avseende på vederbörande järnvägs lokala

taxa. Föreningen hemställer därför, att de enskilda järnvägarna beredes

samma rätt som SJ att själva helt få fastställa sina järnvägstaxor.

Länsstyrelsen i Kalmar lön ställer sig tveksam till utredningens förslag.

Länsstyrelsen understryker betydelsen av att, därest det förordade taxe-

systemet genomföres, detta sker på sådant sätt, att det ej går utöver vad

som kan anses förenligt med kravet på tillfredsställande transportförsörj­

ning. Länsstyrelsen i Kristianstads län uttalar farhågor för att det av utred­

ningen föreslagna taxesystemet kommer att leda till att SJ :s resurser kom­

mer att utnyttjas till trafik längs »transportstråk» mellan storstadsregio­

nerna, medan trafikkonsumenterna i underförsörjda områden skulle få

sämre service. Till denna uppfattning ansluter sig också länsstyrelsen i

Malmöhus län. Länsstyrelsen i Norrbottens län påpekar behovet av åtgärder

för att minska de nuvarande höga avståndskostnaderna och förordar ett

realiserande av Norrlandskommitténs förslag att tillämpa s. k. virtuell av-

ståndsberäkning. Kommittén för näringslivets lokalisering framhåller att

den av utredningen föreslagna friheten för SJ att sätta sina taxor på före­

tagsekonomiska grunder kan medverka till att förbättra produktionsbe­

tingelserna i områden, som redan har expansivt näringsliv, medan situatio­

nen skulle bli den omvända i mer avlägset belägna områden med svagt ut­

vecklat näringsliv och dåligt trafikunderlag. Kommittén framhåller emel­

lertid att en bedömning av konsekvenserna från lokaliseringssynpunkt av en

liberalisering enligt utredningens förslag är osäker. Föreningen Sveriges

inrikessjöfart framhåller vikten av, att även i fortsättningen i fråga om

SJ :s fraktsättning vissa normer bibehålies, som i princip varken gynnar

eller missgynnar vissa grupper av trafikanter, trafiken till och från vissa

hamnar eller gränsstationer o. s. v.

I konsekvens med sitt ställningstagande till frågan om SJ :s ekonomiska

målsättning finner kommerskollegium och riksrevisionsverket att det nu­

varande taxesystemet bör bibehållas.

Näringsorganisalionerna, som kraftigt understryker förutsättningen att

konkurrerande trafikmedel också skall vara obundna av regleringar, fram­

håller att de godtager införandet av normaltaxor endast under förutsättning,

att avgiftssättningen bedömes rent företagsmässigt, innebärande bl. a. att

varje slag av transporttjänst på affärsbanenätet skall bära sina kostnader,

samt att av trafikanter, som icke lämpligen kan anlita annat transportmedel,

icke uttages förhöjda avgifter. Utredningen anser sig ha anledning utgå

från att SJ icke kommer att begagna tillfälliga monopol- eller bristsituatio­

ner i transportförsörjningen till extrem vinstmaximering. Organisationer­

na har funnit angeläget att kraftigt understryka detta uttalande av utred­

ningen, eftersom risk förefinnes att den återhållsamhet i fråga om tarifferna

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 101 år 1060

147

vid monopol — vare sig tillfälliga sådana, exempelvis vid omfattande sjö-

fartshinder, eller vid mer permanenta monopol — som utredningen förut­

sätter, kan komma i konflikt med det kortsiktiga företagsekonomiska in­

tresset inom järnvägstrafiken. Före en eventuell förändring av normal­

taxorna bör samråd på ett tidigt stadium upptagas av järnvägsstyrelsen med

företrädare för näringslivets organisationer.

Beträffande formerna för taxornas fastställande anför kommerskolle-

ginm, att så länge taxorna inom den yrkesmässiga biltrafiken icke får be­

stämmas av företagarna själva, bör också Kungl. Maj :t fastställa SJ:s

taxor. Till denna åsikt ansluter sig även näringsfrihetsrådet, länsstyrelsen

i Västerbottens län, motororganisationerna, Riksförbundet Landsbygdens

folk, järnvägsrådet, kommittén för näringslivets lokalisering och delvis ock­

arbetsmarknadsstyrelsen.

Trafikutredningens avstyrkande av tanken på taxemässig sam­

trafik mellan järnväg och billinjer, godtages av det övervägande antalet

remissinstanser, som uttalat sig härom. Sålunda delar bl. a. generalpoststy­

relsen helt utredningens uppfattning om att taxemässig samtrafik mellan

järnväg och billinje från samhällsekonomiska synpunkter inte bör komma

till stånd. Svenska järnvägsföreningen framhåller, att taxesättningen bör

vara åtskild för järnväg och buss, även om expeditionell samtrafik före­

kommer mellan järnväg och billinje. Som skäl anföres olikheterna i kost-

nadsförhållandena. En gemensam taxa skulle få synnerligen allvarliga

följder för det ekonomiska resultatet.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser däremot att taxemässig samtrafik bil—

järnväg med tillämpning av järnvägstaxa eller annan lämplig form av

taxenedsättning kan vara behövlig för att mildra övergångssvårigheter för

orter, som drabbats av järnvägsnedläggning. Även i andra fall kan taxe­

mässig samtrafik vara motiverad med hänsyn till kravet på en tillfredsstäl­

lande trafikförsörjning. Styrelsen anser att fortsatt uppmärksamhet bör

ägnas hithörande spörsmål. Länsstyrelsen i Kalmar län hävdar att järnvägs­

taxor och genomgående avgiftsberäkning bör bibehållas i fråga om trafik

på och samtrafik med billinjcr, som ersätter nedlagda järnvägslinjer, men

anser, att det finns goda skäl att inskränka införandet av järnvägstaxorna

Ull sådana billinjer, som ersätter nedlagda förutvarande enskilda järnvägar.

Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att starka skäl talar för en reducering

av avgifterna vid styckegodstransporter inom Norrlandsregionen. Länssty­

relsen förordar därför, att genomgående godsavgiftsberäkning vid samtra­

fik mellan järnväg och av SJ eller postverket ägda bil- eller busslinjer tages

under förnyat övervägande vid den slutliga utformningen av bestämmelser­

na för taxesystemet. Länsstyrelsen i Västerbottens län anser frågan om

taxemässig samtrafik vara ett glesbygdsproblem, som bör lösas efter samma

principer, som föreslagits för de trafiksvaga järnvägarna. Man bör godtaga

148

ett driftunderskott mot bakgrunden av kravet på tillfredsställande trans­

portförsörjning. Kommittén för näringslivets lokalisering erinrar om att

utredningen förordat att förlusterna på driften vid vissa trafiksvaga järn­

vägar helt skall täckas av bidrag via statsbudgeten. Denna möjlighet att

täcka förlusterna på samtrafik mellan vissa statliga järnvägs- och billinjer

har däremot inte diskuterats i betänkandet. Kommittén, som ansluter sig

till utredningens allmänna ståndpunkt att förluster på trafiksvaga järn­

vägar skall täckas via statsbudgeten och icke genom dolda överföringar

mellan olika delar av det statliga trafikväsendet, anser det angeläget alt

även frågan om gemensam järnvägstaxa på hela det statliga järnvägs- och

billinjenätet prövas med utgångspunkt från denna princip.

Svenska järnvägsmannaförbundet anser i motsats till trafikutredningen

att järnvägs- och biltrafiken taxemässigt bör samordnas. De delar av vårt

land som inte har järnväg bör, genom samtrafik och genomgående frakt­

beräkning utan speciella kostnadsökningar, kunna utnyttja landets järn­

vägsnät.

Utredningen har föreslagit, att SJ på affärsbanenätet befrias från trans­

portplikt samt från skyldighet till likabehandling av

trafikanterna med avseende på vagntilldelning och i taxehänseende. Vidare

föreslås att SJ skall befrias från skyldighet att hålla tillämpade

transportavgifter offentliga men i gengäld underkastas b e-

stäm melserna i 1953 års konkurrensbegränsning s-

1 a g. Mot dessa förslag har järnvägsstyrelsen och järnvägsrådet intet att er­

inra. Länsstyrelsen i Värmlands län framhåller att det med hänsyn till den

försvagning av järnvägstrafikens tidigare starka naturliga monopolställning,

som landsvägstrafikens utveckling medfört i dagens läge ej kan vara moti­

verat att till skydd för transportkonsumenterna bibehålla för SJ tyngande

förpliktelser, som ålagts dessa vid en tidpunkt, då de arbetat under väsent­

ligt andra förhållanden. Liknande synpunkter anföres av länsstyrelsen i

Västmanlands län. Svenska järnvägsföreningen biträder utredningens för­

slag och föreslår att förslagen genomföres fr. o. in. den 1 juli 1963. Vid be­

handlingen av dessa och andra reformåtgärder talar utredningen i sitt be­

tänkande i regel endast om SJ. Då samtliga järnvägsföretag bör gent­

emot trafikanterna och andra transportmedel vara likställda, förutsätter

föreningen att uttrycket »SJ» i förekommande fall ersättes med »järnvä­

garna». Svenska järnvägsmannaförbundet tillstyrker likaledes utredningens

förslag.

Näringsfrihetsrådet finner att utredningen i anslutning till förslagen om

ökad frihet för SJ uttalat, att principerna för gällande näringsfrihetslag-

stiftning erbjuder garanti mot diskriminering i taxehänseende m. m. I an­

slutning härtill vill rådet uttala, att enligt dess uppfattning åtgärder av SJ

i företagets affärsverksamhet otvivelaktigt kan komma under bedömande

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

149

enligt 1953 års konkurrensbegränsningslag. Statens pris- och kartellnumnd

har ingen erinran mot utredningens förslag i dessa hänseenden, men påpe­

kar, att för den händelse SJ skulle komma att ingå transportavtal med exklu­

sivbestämmelser av sådan art, att de är att uppfatta som konkurrensbegrän-

sande överenskommelser, skall dessa givetvis införas i nämndens kartell­

register. Dylika registrerade avtal skall vara offentliga därest Kungl. Maj :t

ej annorlunda förordnar.

Kommerskollegium finner det vara självklart att även SJ tillämpar grund­

satsen om likabehandling. Det är då också naturligt att trafikanterna får

möjlighet att följa SJ :s tillämpning av normaltaxorna. Kollegium finner

alltså, att SJ :s prissättning bör hållas offentlig. Näringsorganisationerna an­

ser att om transportplikten häves för SJ bör den också lormellt hävas även

för den yrkesmässiga biltrafiken. Mot konsekvensen av denna hävning —

att principen om trafikanternas likabehandling i fråga om vagntilldelning

ej längre tvingande tillämpas —- har organisationerna ej någon erinran. Där­

emot ställer sig organisationerna tveksamma till förslaget att upphäva be­

stämmelsen om likabehandling vid avgiftsnedsättningarna på järnväg. Man

frågar sig om de järnvägsekonomiska fördelar, som kan uppnås härmed,

verkligen svarar mot de allvarliga konsekvenser, som skulle drabba de

företag, som utsättes för diskriminering. Man påpekar att den sortens diskri­

minering, som förslaget skulle möjliggöra, vore en ohållbar prispolitik i ett

enskilt företag. Organisationerna ställer sig också skeptiska mot förslaget

att slopa offentlighetsprincipen och anser denna fråga böra ses i samband

med offentlighetsprincipens hävdande inom de statliga ämbetsverken i all­

mänhet.

Beträffande taxedifferentieringen finner näringsorganisationerna, att

järnvägsstyrelsen enligt 1948 års järnvägstaxekommittés förslag erhållit

betydligt ökade friheter, samt att statsbaneföretagets storlek och svårig­

heterna att överblicka efterfråge- och kostnadsvariationerna, gör det svårt

att omsätta differentieringsintentionerna i praktiken. Vidare är en pris­

differentiering svårförenlig med långsiktig fösäljningspolitik. Om så är

förhållandet, vilket organisationerna icke vill bestrida, kan det icke med

fog samtidigt hävdas, att de begränsade krav på enhetlighet som alltjämt

finnes utgör någon besvärande belastning. Liknande synpunkter framföres

av Kooperativa förbundet, som tillägger att det skulle vara ett dåligt exem­

pel, om ett statligt affärsföretag som SJ uttryckligen bemyndigades utöva

sådan prisdiskriminering, som för företag i gemen gäller som en för allmän­

intresset skadlig konkurrensbegränsning. Förbundet finner att en ompröv­

ning av bestämmelserna rörande likabehandling i taxehänseende inte är

motiverad och att förslaget att slopa offentliggörandet av taxenedsättningar

inte bör upptagas till behandling.

Åkeriföretagarnas centralförening anför betänkligheter inför förslaget att

slopa föreskrifterna om likabehandling av trafikanterna i taxehänseende

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

150

beträffande järnvägens trafik och även inför förslaget att häva offentlighål­

landet av tillämpade transportavgifter. SJ bedriver såväl järnvägs- som bil­

trafik och genom offentlighetsprincipens hävande kan lättare uppstå möj­

ligheter till en differentierad prissättning, som kan få karaktär av dumping

eller diskriminering av trafikanterna. Järnvägen har genom sitt kvotsystem

vid tariff eringen en möjlighet att överföra gods till järnväg, som annars

av ekonomiska och praktiska skäl skulle befordras med lastbil i yrkesmäs­

sig trafik. Offentlighetsprincipen beträffande taxor är enligt föreningens

förmenande av väsentlig betydelse för den framtida transportutvecklingen

och bör hävdas i enlighet med vad som gäller för statliga verk i allmänhet.

Även Föreningen Sveriges inrikessjöfart anknyter till frågan om transport­

utvecklingen och anför att långtgående och ensidiga fraktnedsättningar i

vissa fall kan föra över export från svensk hamn och med svensk utgående

fartygslinje till utländsk hamn och sjöfart. Vidare kan dylika nedsättning-

ar ändra omfattningen av respektive hamnars uppland och ingripa i den

inbördes konkurrensen mellan sjöfartslinjer till och från Sverige. Förening­

en finner inte de anförda motiven övertygande och kan heller inte godtaga

påståendet, att SJ förlorat den monopolställning, som tidigare ansetts mo­

tivera kravet på viss enhetlighet i fraktsättningen.

Över järnvägsstyrelsens förslag rörande pension s-

utgifterna har remissyttranden avgivits av riksrevisionsverket, kom-

merskollegium och statens pensionsanstalt.

Rikrevisionsverket hävdar att resultatet av den utredning rörande rikt­

linjerna för affärsverkens pris- och taxepolitik, som verkställes av särskilda

sakkunniga, bör avvaktas, innan ställning tages till järnvägsstyrelsens för­

slag. Kommerskollegium anser, att med en slutlig bedömning bör anstå, till

dess resultatet av en mera allsidig undersökning föreligger.

Statens pensionsanstalt framhåller att frågan om hur hänsyn skall tagas

till pensionutgifterna är komplicerad och inte kan få någon adekvat lösning,

genom att man hänvisar till försäkringsteknik. Kalkyleringen bör påverk-

kas av förekommande olikheter mellan förmånssystemen inom olika verk­

samhetsgrenar etc. men inte av olikheter i fråga om periodisering av kost­

naderna. I det förra avseendet är bl. a. att märka, att utgående personal­

pensioner inom statens och kommunernas områden reguljärt omregleras

år för år i anslutning till samtidiga ändringar i tarifflönerna, något som

knappast sker inom annan personalpensionering. Om de härav föranledda

kostnaderna inte skulle på något sätt beaktas vid lönsamhetskalkyler, bleve

dessa missvisande. Frågan om hur dessa kostnader lämpligen bör periodi-

seras är emellertid inte lättlöst.

Pensionsanstalten erinrar om, att anstalten i annat sammanhang för­

ordat, att samråd skulle komma till stånd mellan representanter för staten

och andra arbetsgivare, i varje fall kommunerna, med sikte på gemensamma

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

beräkningsnormer. Förevarande ärende och vissa kommunala åtgärder och

undersökningar visar tydligt önskvärdheten av att frågan överväges även

på det statliga området. Pensionsanstalten anser i enlighet härmed icke

lämpligt, att man nu skulle binda sig för att såsom pensionskostnad för

statsanställda godtaga exempelvis en försäkringsmässig premie utgörande

20 procent av lönekostnaden eller summan av hälften av denna premie och

ATP-avgiften.

Vad härefter angår frågan om pensionskostnadernas betydelse för SJ :s

åliggande att förränta statskapitalet undandrager sig denna fråga i princip

pensionsanstaltens bedömande. Det är emellertid uppenbart, att om man

anser att verksamheten från affärsmässig synpunkt i fortsättningen borde

ett visst år belastas med en kostnad motsvarande en på ett eller annat sätt

försäkringstekniskt beräknad premie för kompletteringspension jämte årets

ATP-avgifter, och detta inte skett tidigare, måste omläggningen aktualisera

särskilda övergångsfrågor. Även om detta är fallet, bör likväl en reglering

av dessa kunna bygga på ett ställningstagande till den förut inledningsvis

berörda frågan såframt man inte skulle förutsätta att SJ :s driftresultat

principiellt sett inte borde påverkas av hela den pensionskostnad, som upp­

kommer enligt det tillämpliga förmånssystemet. I förslaget har vidare inte

berörts frågan huruvida det nuvarande systemet med avsättning till värde-

minskningskonto för motvägande av framtida pensionskostnader skulle av­

vecklas vid den av järnvägsstyrelsen föreslagna anordningen och inte heller

upptagits spörsmålet om betydelsen av redan i utjämningssyfte gjorda av­

sättningar.

Pensionsanstalten vill emellertid i sammanhanget erinra om, att spörs­

målet om den ekonomiska målsättningen för affärsverken och riktlinjerna

för deras pris- och taxepolitik är föremål för utredning av nyligen tillkallade

utredningsmän. Av direktiven för denna utredning framgår att dess upp­

drag bl. a. omfattar frågan om förräntningskravet för affärsverken och

vilka normer som skall tillämpas, om andra än rent affärsmässiga uppgifter

ålagts ett verk in. m. I direktiven har vidare angivits, att utredningen bör

beakta bl. a. de förslag till förräntningsnormer in. in. för SJ, som redovisats

i betänkande av 1953 års trafikutredning. Vid nu angivna förhållnaden lärer

ställning icke nu böra tagas på grundval av föreliggande förslag.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

151

Departementschefen

Som jag framhållit vid behandlingen av de allmänna riktlinjerna för tra­

fikpolitiken är det nödvändigt att det trafikpolitiska reformprogrammet

genomföres i etapper och att därvid en tidsmässig samordning av refor­

merna för järnvägs- och landsvägstrafiken eftersträvas för att tillgodose

berättigade krav på likhet i konkurrensvillkoren.

Till de åtgärder, som bör ingå i den första reformetappen på järnvägs­

152

området, hör en revision av grunderna för driftbidraget till SJ. Enligt de

riktlinjer som angivits i prop. 1958: A 77l har SJ sedan budgetåret 1958/59

erhållit ett årligt driftbidrag såsom partiell kompensation för sådana icke

företagsekonomiskt motiverade prestationer, som statsbaneföretaget har att

utföra. Driftbidragets syfte var att bereda SJ möjligheter att bättre än dit­

tills anpassa taxorna efter kostnads- och konkurrensförhållandena på af-

färsbanenätet, och bidraget ansågs böra anknytas främst till trafikförplik­

telserna på de trafiksvaga järnvägslinjerna. Det stod dock klart att det be­

slutade driftbidraget, som motsvarade hälften av då beräknat underskott på

de trafiksvaga bandelarna, ej skulle skapa någon betryggande marginal

mellan intäkter och kostnader. Även små variationer i intäkts- och kost­

nadsnivån förutsattes medföra risk för underskott på SJ:s totala rörelse.

Skulle till följd härav underskott något år uppkomma borde detta täckas ge­

nom anvisande av särskilt täckningsanslag. Driftbidraget finge vidare be­

traktas som ett utpräglat provisorium, och en omprövning av frågan borde

ske i samband med att ställning toges till trafikutredningens förslag.

Driftbidraget har utgått med 100 milj. kr. för ettvart av budgetåren

1958/59 och 1959/60 samt 80 milj. kr. för ettvart av budgetåren 1960/61—

1962/63. Årets riksdag har anvisat oförändrat 80 milj. kr. såsom driftbi­

drag till SJ för budgetåret 1963/64. Därutöver har från och med budgetåret

1960/61 särskilda anslag anvisats för underskottstäckning. För budgetåret

1960/61 anvisades 70 milj. kr., varav dock endast något mer än 20 milj.

kr. behövde tagas i anspråk. Anslaget för budgetåret 1961/62 upptogs till

50 milj. kr., vilket belopp emellertid inte helt täckte underskottet, som dess­

utom krävde en minskning av lagerreserven med 6,9 milj. kr. Anslaget till

underskottstäckning har för budgetåren 1962/63 och 1963/64 upptagits till

oförändrat 50 milj. kr. Av anslaget för budgetåret 1962/63 har 8 milj. kr.

tagits i anspråk för täckning av underskottet på verksamheten under

nämnda budgetår.

Kravet på förräntning av det i SJ nedlagda statskapitalet har, om man

bortser från driftbidraget, från och med budgetåret 1956/57 inte till någon

del kunnat upprätthållas. För budgetåret 1961/62 har SJ:s verksamhet —

efter avskrivningar samt ränteberälcning på statskapitalet — lämnat ett

underskott på drygt 162 milj. kr. eller om man bortser från driftbidraget

drygt 242 milj. kr. Motsvarande siffror för budgetåret 1962/63 utgör 124

resp. 204 milj. kr.

Trafikutredningen räknar med att driften av de trafiksvaga bandelarna

innebär en belastning på SJ:s ekonomi av storleksordningen 200 milj. kr.

per år rid 1960—61 års prisläge och 1958 års trafik. Enär de driftbidrag,

som anslagits sedan 1958, sålunda endast delvis täckt underskotten på de

trafiksvaga järnvägslinjerna, har det enligt utredningens uppfattning inte

varit möjligt för företaget att i önskvärd omfattning genomföra den avsedda

Kangl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

1 Prop/1958: B 1 bil. 8, SU B 6, p. 3, rskr. B 74.

153

anpassningen av taxorna till kostnads- och konknrrensförhållandena på

affärsbanenätet. Den ogynnsamma utvecklingen sedan budgetåret 1960/61

av statsbaneföretagets ekonomi har medfört att utrymmet för den avsedda

taxepolitiken under de senaste åren varit särskilt snävt. Utredningen be­

traktar det som en av de väsentligaste förutsättningarna för friare förhål­

landen på transportmarknaden, att SJ helt kompenseras för trafikerings-

plikten på de trafiksvaga järnvägslinjerna.

För egen del vill jag erinra om att det underskott i SJ :s rörelse, som hän­

för sig till de trafiksvaga linjerna, enligt den gällande ekonomiska målsätt­

ningen för statsbaneföretaget skall primärt finansieras genom resultatut­

jämning inom företaget. Med hänsyn härtill och till den successiva skärp­

ning av konkurrensförhållandena, som utvecklats på transportmarknaden

under det sista årtiondet, har statsbaneföretagets taxepolitik i fråga om de

trafikstarka linjerna (affärsbanenätet) måst inriktas på en kortsiktig netto-

intäktsmaximering. Taxenivån på affärsbanenätet har sålunda fått avvägas

från den utgångspunkten, att intäkterna på denna del av linjenätet under

den just aktuella verksamhetsperioden skulle så långt detta överhuvudtaget

vore möjligt täcka dels kostnaderna för trafiken på affärsbanenätet och

dels underskottet på de trafiksvaga linjerna. En följd härav har blivit, att

trafikanterna på affärsbanenätet — främst det svenska näringslivet på

grund av att trafikefterfrågan varit relativt okänslig för prishöjningar

inom många delar av godstrafiken — fått betala högre transportavgifter

än som varit motiverade med hänsyn enbart till de företagsekonomiska för­

hållandena på affärsbanenätet. Den i förhållande till kostnaderna höga taxe­

nivån har också medfört en mindre transportvolym för SJ än som eljest

skulle ha varit möjligt. Nämnda taxenivå har givetvis även influerat på taxe-

sättningen för vissa transporter med konkurrerande transportmedel i en

för transportkonsumenterna oförmånlig riktning. En företagsekonomiskt

icke motiverad resultatutjämning av det slag, som f. n. gäller för statsbane­

företaget och som jag här redogjort för, är självfallet helt oförenlig med

det av mig förordade trafikpolitiska systemet.

Enligt min mening bör trafikeringsplikten på det trafiksvaga järnvägs­

nätet så snabbt som möjligt nedbringas genom energiskt fullföljande av

nedläggningsprogrammet. Till den del trafikeringsplikten kvarstår bör emel­

lertid ersättning lämnas, som helt täcker härigenom uppkommande under­

skott. En dylik ersättning är, såsom jag framhållit vid behandlingen av de

allmänna riktlinjerna för trafikpolitiken, inte att betrakta såsom en subven­

tion åt trafikföretaget utan som en ersättning från det allmännas sida för

transporttjänster som företaget självt från företagsekonomiska synpunkter

ej har anledning utföra men som erfordras av olika samhälleliga skäl. Ifrå­

gavarande ersättning kan sägas utgöra — populärt uttryckt — ett slags

»kollektivbiljett», som staten av nämnda skäl köper av SJ för varje budget­

år. För SJ :s del utgör ersättningen för driften på de trafiksvaga järnvägs­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

154

linjerna en förutsättning för att företaget skall kunna föra en mer aktiv

taxepolitik. Därvid öppnas bl. a. en möjlighet att pröva om en taxesänkning

i fråga om vissa transporter skulle på längre sikt kunna medföra en ökad

nettointäkt genom trafikvärvning. Eftersom transportkonsumenterna ofta

behöver en långvarig omställning för byte av transportmedel måste SJ därvid

ha möjligheter att föra en långsiktig taxepolitik främst i fråga om vagns-

lastgodstrafiken, vilket i sin tur förutsätter att SJ kan beräkna ersättningens

ungefärliga storlek under ett antal år framöver. I detta sammanhang får

man inte heller bortse från att underskotten på driften av de trafiksvaga

järnvägslinjerna f. n. har den storleksordningen, att det torde vara prak­

tiskt taget utsiktslöst att — utan särskild kompensation för dessa under­

skott — skapa balans i företagets ekonomi, även om det från ledningens

och personalens sida göres aldrig så målmedvetna och välplanerade insat­

ser för att förbättra företagets ekonomiska situation. Psykologiskt sett kan

ett dylikt utgångsläge och framtidsperspektiv självfallet verka i hög grad

hämmande på ledningens och personalens ambitioner att sträva efter ba­

lans i företagets ekonomi.

Under åberopande av vad jag här anfört förordar jag att SJ fr. o. m. bud­

getåret 1964/65 beviljas full ersättning för underskott på trafiksvaga järn­

vägslinjer. Ersättning bör dock ej utgå därest det — med hänsyn till järn­

vägslinjens betydelse som förbindelse- eller dubbleringsbana eller med be­

aktande av möjligheter till lönsam trafik in. m. — från företagsmässiga

synpunkter kan vara motiverat att fortsätta trafikeringen även om linjen

f. n. lämnar underskott. Detta följer för övrigt av de generella förutsätt­

ningar för dylik ersättning som jag angivit vid behandlingen av de all­

männa riktlinjerna för trafikpolitiken. Även i övrigt bör därvid angivna

villkor gälla jämväl ersättningen till SJ för ifrågavarande järnvägstrafik.

Till grund för bestämning av ersättningens storlek bör ligga en förhands-

beräkning av de trafiksvaga järnvägslinjernas driftresultat för resp. budget­

år. Denna beräkning bör i enlighet med trafikutredningens förslag grundas

på en vart tredje år förnyad bandelsundersökning. Beräkningen av de kost­

nader och intäkter, som är hänförliga till de trafiksvaga järnvägslinjerna tor­

de få ske i huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer, som angivits av

1942 års järnvägskostnadsutredning. Såsom några remissinstanser fram­

hållit är därvid uppkommande kostnads- och intäktsfördelningsproblem av

betydande svårighetsgrad. En granskning av tillämpade redovisnings- och

beräkningsprinciper är därför angelägen och jag avser därför att inom kort

hemställa om Kungl. Maj :ts bemyndigande att tillkalla särskild expertis

för att inom kommunikationsdepartementet verkställa en granskning av

riktlinjerna för dessa beräkningar.

För budgetåret 1964/65 har anslagsbehovet av järnvägsstyrelsen på

grundval av en förnyad bandelsundersökning beräknats till 238 milj. kr.

Järnvägsstyrelsens beräkning har preliminärt prövats inom kommunika­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

155

tionsdepartementet. Anslagsbehovet torde böra anmälas för nästa års riks­

dag. I det av järnvägsstyrelsen beräknade anslagsbehovet ingår ersättning

för trafikering av vissa järnvägslinjer, vilka även från företagets syn­

punkt kan vara motiverade att trafikera oaktat de f. n. lämnar visst un­

derskott. Med hänsyn till vad jag tidigare anfört bör ersättning ej utgå

för underskott på dylika banor. Efter avdrag med häremot svarande belopp

kan anslagsbehovet för budgetåret 1964/65 preliminärt uppskattas till ca 200

milj. kr. Såvitt nu kan bedömas torde anslagsbehovet för de närmast följande

budgetåren komma att nedgå med 15 å 20 milj. kr. per år.

Det hittillsvarande driftbidraget till SJ har utgått av allmänna budget­

medel. Trafikutredningen förordar att så tillsvidare sker även i fortsätt­

ningen och det helt övervägande antalet remissinstanser har inte haft något

att erinra häremot. Enligt min mening bör någon ändring av nuvarande

finansieringsprinciper inte vidtagas och jag förordar sålunda att ersättningen

även i fortsättningen utgår av allmänna budgetmedel.

Den nuvarande partiella kompensationen till SJ för driften av icke lön­

samma järnvägslinjer utgår från ett under rubriken: Driftbidrag till statens

järnvägar anvisat särskilt riksstatsanslag. Med hänsyn till den ändrade ka­

raktär, som medelsanvisningen till SJ nu föreslås få, synes anslaget — efter

förebild av ett sedan många år utgående principiellt sett likartat anslag för

ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser — i fortsätt­

ningen lämpligen böra benämnas: Ersättning till statens järnvägar för

driften av icke lönsamma järnvägslinjer.

I detta sammanhang vill jag även ta upp en speciell taxefråga som ak­

tualiserats vid nedläggning av trafiksvaga bandelar. De orter som berörs av

en järnvägsnedläggning förlorar förmånen av den genomgående, degressiva

fraktberäkning, som tillämpas på järnvägsnätet. Vid hittills genomförda

nedläggningar har detta visat sig medföra kraftiga ökningar av styckegods­

avgifterna, som kunnat leda till kännbara verkningar främst för en del in­

dustriföretag. För mera långväga styckegodstransporter har sålunda med

normala taxor uppkommit ökningar på upp till 30—40 procent. Trafikutred­

ningen har studerat frågan om taxemässig samordning av järnvägs- och bil­

trafik och därvid avvisat tanken på genomgående fraktberäkning enligt järn­

vägstaxa men uttalat sig för vissa övergångsåtgärder i samband med ned­

läggning av järnväg. Bl. a. genom av järnvägsstyrelsen beslutade temporära

nedsättningar av billinjeavgifterna i styckegodssamtrafiken och genom

speciella fraktavtal har det i praktiken blivit möjligt att genomföra en suc­

cessiv anpassning till det förändrade taxeläget och järnvägsstyrelsen torde

även i fortsättningen tillse att man inte genom plötsligt genomförda, känn­

bara höjningar av fraktavgifterna försvårar verksamheten för företag på de

orter, som berörs av hittills och framdeles beslutade omläggningar av trafiken

från järnväg till landsväg.

Frågan om den ekonomiska målsättningen för SJ har senast prövats i

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

156

Kungl. Mcij. ts proposition nr 191 år 1963

samband med driftbidragsfrågans behandling år 1958. Gällande målsättning

innebär — sedan avskrivningarna fr. o. m. budgetåret 1951/52 grundats på

återanskaffningspriser — i princip krav på full realekonomisk kostnads­

täckning och därutöver förräntning av det bokförda statskapitalet. För-

räntningskravet har sedan budgetåret 1958/59 beräknats efter den ränte­

fot till vilken förräntningskravet bestämts för statens investeringar i all­

mänhet. Sedan hänsyn tagits även till det för vart år beslutade driftbidraget,

har SJ :s taxor i princip beräknats med utgångspunkt från den sålunda an­

givna målsättningen, varvid vinsterna på de trafikstarka bandelarna för­

utsatts få utjämna kvarvarande förluster på de trafiksvaga.

Förslaget att ersätta den nuvarande resultatutjämningen inom stats-

baneföretaget med en anslagsgivning över statsbudgeten, som innebär full

täckning av underskotten på de trafiksvaga linjerna, har — såsom förut

framhållits — till syfte att ge SJ möjlighet att helt anpassa taxesättningen

på affärsbanenätet efter de trafikekonomiska förutsättningarna på detta

nät. Utgångspunkten för taxekalkylerna bör då vara en för detta nät avpassad

och klart definierad ekonomisk målsättning. I enlighet med trafikutred­

ningens förslag torde därför en differentiering av den ekonomiska mål­

sättningen för affärsbanenätet och för de trafiksvaga järnvägslinjerna få

genomföras i samband med den första reformetappen. I fråga om affärs­

banenätet bör målet vara ett visst nettoöverskott och i fråga om de trafik­

svaga järnvägslinjerna en minimering av driftunderskottet och därmed av

behovet av ersättning.

Trafikutredningen har föreslagit att det i affärsbanenätet nedlagda ränte-

pliktiga statskapitalet skall betraktas såsom till en del — 75 procent —

utgörande främmande kapital i verksamheten och att räntan härpå skall

anses vara en kostnad som skall bestridas före avskrivningar. Återstående

del av det bokförda statskapitalet skall betraktas såsom eget kapital, för

vilket räntan — utdelningen — blir beroende av rörelseresultatet. Frågan

om affärsverkens pris- och taxepolitik och den till grund härför liggande

ekonomiska målsättningen är emellertid föremål för prövning inom den år

1962 tillsatta affärsverksutredningen. Med en mera genomgripande änd­

ring av den ekonomiska målsättningen för SJ torde därför böra anstå i av­

vaktan på resultaten av affärsverksutredningens arbete. Den nuvarande

ekonomiska målsättningen för SJ som helhet bör sålunda i vad gäller af­

färsbanenätet tillsvidare bibehållas. Vad trafikutredningen förordat beträf­

fande nedskrivning av statskapitalet för de trafiksvaga linjerna kan jag i

princip ansluta mig till. Åt järnvägsstyrelsen torde därför böra uppdragas

att göra härför erforderliga undersökningar. Ställning bör härefter tagas till

frågan med vilket belopp nedskrivning skall ske och till därmed samman­

hängande förräntningsspörsmål. Frågan om tidpunkten för nedskrivningen

liksom om takten för densamma torde få avgöras med hänsyn till vad som

därvid befinnes lämpligt.

157

I första etappen enligt utredningens handlingsprogram ingår även för­

slag att till utredning i särskild ordning hänvisa frågan huru uppkommande

differens mellan SJ:s aktuella pensionsutgifter och företagets försäkrings-

tekniskt beräknade pensioneringskostnader under de närmaste decennierna

skall finansieras. Järnvägsstyrelsen har låtit verkställa en sådan utredning

och styrelsen har i skrivelse i augusti 1962 i samband med anslagsberäk­

ningarna för budgetåret 1963/64 redovisat resultatet av denna utredning.

Styrelsen framhåller att antalet pensionstagare vid SJ stigit mycket starkt

under de senaste decennierna och att denna ökning till huvudsaklig del

beror på förstatligandet av enskilda järnvägar men till en del också på den

ojämna åldersfördelning, som uppkommit genom stor nyrekrytering av per­

sonal under vissa tidigare perioder. Av pensionstagarna vid SJ beräknas 40

procent vara tidigare anställningshavare vid förstatligade enskilda järnvä­

gar. Förstatligandet medförde att pensionsnivån väsentligt höjdes för över­

tagna anställningshavare samtidigt som pensionsåldern sänktes för en stor

del av den aktiva personalen. Då de av SJ från de enskilda järnvägarnas pen-

sionsinrättningar övertagna tillgångarna högst motsvarade det matematiska

värdet av pensionsförsäkringarna enligt de vid de enskilda järnvägarna

gällande normerna, har SJ fått vidkännas en betydande ekonomisk belast­

ning. Härtill kommer sedan 1960 betalning av arbetsgivarebidrag till all­

männa tilläggspensioneringen (ATP) för framtida pensionsförpliktelser.

Under åberopande av dessa förhållanden har styrelsen hemställt att det

åliggande att förränta statskapitalet, som åvilar SJ, måtte från och med

budgetåret 1963/64 nedsättas med ett belopp som motsvarar differensen

mellan SJ :s faktiska pensionsutgifter inklusive ATP, å ena sidan, och för-

säkringsteknislct beräknade pensionskostnader, å andra sidan. Sistnämnda

kostnader har styrelsen beräknat uppgå till 20 procent av de totala löneut­

gifterna och den nämnda differensen har för budgetåret 1963/64 beräknats

till 70 milj. kr.

De i denna fråga hörda remissmyndigheterna har icke ansett sig kunna

tillstyrka den föreslagna ändrade bedömningen av SJ :s pensionsförpliktelser.

Jag delar remissmyndigheternas uppfattning att frågans slutliga bedöm­

ning bör anstå i avvaktan på affärsverksutredningens överväganden. I det­

ta sammanhang har jämväl aktualiserats frågan huruvida det i avvaktan

på resultatet av affärsverksutredningens arbete vore motiverat att taga i

anspråk vissa tidigare avsatta medel för framtida pensionsändamål. Ett

ställningstagande i denna fråga torde emellertid böra ske först i samband

med att riksdagen underställes beräkningen av ersättning för budgetåret

1964/65 till SJ för driften av icke lönsamma järnvägar.

I den andra reformetappen bör, såsom jag tidigare nämnt, en uppmjuk­

ning göras beträffande vissa speciella förpliktelser som nu åvilar såväl SJ

som de enskilda järnvägarna och som inle har sin fulla motsvarighet inom

konkurrerande transportgrenar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 dr 1963

158

De föreskrifter om järnvägars transportplikt, som är intagna i 1925 års

järnvägstrafikstadga, innebär att järnväg är skyldig att mot vederbörligen

fastställda avgifter mellan för allmän trafik upplåtna stationer befordra per­

soner, gods m. m. under förutsättning bl. a. att befordringen kan ske med

tillgängliga transportmedel. Transportplikten kan i fråga om gods också

sägas innefatta i stadgan föreskriven skyldighet att utföra transport inom

viss tid. För att bereda tillfälliga vagnbeställare och befraktare av lågta-

rifferat gods samma möjligheter till godsbefordran som stortrafikanter och

befraktare av högtarifferat gods finns dessutom bestämmelser om likabe­

handling av på en och samma dag inkomna vagnbeställningar vid fördel­

ning av de vagnar som finns tillgängliga på ifrågavarande station.

I vad gäller det principiella kravet på i möjligaste mån lika villkor i kon­

kurrensen mellan olika transportmedel kan sägas att formell likställighet

i fråga om transportplikt råder mellan järnvägarna och den yrkesmässiga

biltrafiken, medan sjöfart och inrikes luftfart ej är underkastade dylika

bestämmelser. De bristande kontrollmöjligheterna liksom möjligheten att

i fråga om styckegods i beställningstrafik och transportförmedling fordra

betalning för hel billast har emellertid gjort transportplikten illusorisk inom

den yrkesmässiga lastbilstrafiken och någon motsvarighet till den för järn­

vägarna stadgade skyldigheten att befordra gods med viss lägenhet finns

inte i fråga om övriga reguljära transportmedel. Endast beträffande järn­

vägarna kan transportplikten därför sägas ha reell innebörd.

Såsom trafikutredningen framhållit har transportplikten medfört att

järnvägen i viss mån kommit att tjäna som en för övriga transportmedel ge­

mensam transportreserv. Detta har lett till att järnvägens fasta anlägg­

ningar och rullande materiel m. m. måst ges större dimensioner än vad som

är motiverat från företagsekonomisk synpunkt, vilket är en icke obetydlig

ekonomisk belastning. I och med tillkomsten av alternativa transportmedel

har det samhälleliga intresset av transportpliktens bibehållande successivt

försvagats, och vid genomförandet av ett mer konkurrensfrämjande system

synes motiverat att befria SJ och övriga järnvägsföretag från deras nuva­

rande allmänna transportplikt. Motsvarande ändring föreslås i det följande

såvitt avser nuvarande bestämmelser för den yrkesmässiga lastbilstrafiken.

I de fall, där skyldighet att trafikera icke lönsamma järnvägslinjer även

i fortsättningen kommer att åvila SJ, d. v. s. där trafik upprätthålles med

ersättning från det allmänna, är det däremot naturligt att även transport­

plikten bibehålies. Föreskrifter härom torde få lämnas i samband med den

reglering, som bestämmer trafikeringspliktens omfattning. Som en konse­

kvens av den allmänna transportpliktens borttagande bör i enlighet med

utredningens förslag även de i järnvägstrafikstadgan intagna bestämmel­

serna rörande likabehandling vid vagntilldelning utgå.

Enligt gällande bestämmelser för taxesättningen har SJ, såsom jag kom­

mer att närmare beröra i det följande, möjlighet att göra företagsekonomiskt

motiverade nedsättningar av maximitaxorna. Dessa nedsättningar kan vara

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

159

antingen generella eller ha formen av separata fraktavtal. I järnvägstrafik­

stadgan är föreskrivet att alla ändringar i befordringsavgifterna skall offent­

liggöras på bl. a. de av ändringen berörda stationerna. Av SJ ingångna se­

parata fraktavtal är även på grund av företagets karaktär av statligt verk

offentligen tillgängliga.

Det ligger i sakens natur att generellt gällande taxor måste offentliggöras.

När det gäller genom separata fraktavtal medgivna taxenedsättningar är

förhållandet däremot ett annat. Här föreligger ett näringspolitiskt intresse

att alla transportgrenar har antingen samma skyldighet att hålla dylika av­

tal offentliga eller samma rätt att icke offentlighålla avtalen. Såsom trafik­

utredningen framhållit kan det inte komma ifråga att för övriga transport-

grenar införa någon motsvarighet till den nuvarande skyldigheten för järn­

vägarna att offentliggöra taxenedsättningar. Med hänsyn härtill bör i en­

lighet med utredningens förslag järnvägarna befrias från skyldigheten att

offentlighålla genom separata fraktavtal medgivna taxenedsättningar. För

SJ :s del erfordras härvid •—• förutom ändring av järnvägstrafikstadgans be­

stämmelser — även ändring av lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar

i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Denna fråga torde i annat

sammanhang komma att anmälas av chefen för justitiedepartementet.

Även den nu i järnvägstrafikstadgan föreskrivna likabehandlingen av

trafikanterna i taxehänseende bör slopas. Såsom utredningen framhållit

torde SJ liksom de enskilda järnvägarna ändock finna det nödvändigt att

tillämpa vissa likabehandlingsprinciper i taxehänseende liksom också i frå­

ga om vagntilldelningen.

Liksom frågan om den ekonomiska målsättningen för SJ har även prin­

ciperna för SJ :s taxesättning senast prövats i samband med driftsbidrags-

frågans behandling år 1958. I enlighet med 1948 års järnvägstaxekommit-

tés förslag och i huvudsaklig överensstämmelse med redan dessförinnan

tillämpade taxeprinciper innebär de 1958 angivna riktlinjerna för SJ:s

taxesättning, att avgifterna inte får överskrida av Kungl. Maj :t fastställda,

i tid och rum enhetliga taxor. För vissa delar av taxeområdet har Kungl.

Maj :t delegerat rätten att bestämma grunderna för taxesättningen till

järnvägsstyrelsen. Detta gäller bl. a. frakt- och ilstyckegodssändningar un­

der 200 kg och vissa tilläggsavgifter inom persontrafiken såsom snälltågs-

tillägg, sovplatsavgifter etc.

Med hänsyn till SJ :s karaktär av allmänföretag skall taxorna — inom

ramen för det ekonomiska avkastningskravet — enligt nämnda riktlinjer

för taxesättningen i princip vara avvägda på sådant sätt, att största möjliga

trafikvolym erhålles. Supplementärt gäller att ingen trafik får vara direkt

förlustbringande.

Systemet med maximitaxor innebär att järnvägsstyrelsen äger medgiva

sådana avgiftsnedsättningar, som kan anses vara av behovet påkallade och

förenliga med SJ:s ekonomiska intresse.

Trafikutredningen har inte närmare behandlat SJ:s taxesättning men har

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

160

angivit vissa allmänna riktlinjer för anpassning av taxesystemet till en trans­

porthushållning med en effektiv konkurrens på transportmarknaden. Enligt

utredningen är det nuvarande systemet med i tid och rum enhetliga maximi-

taxor inte förenligt med den strävan mot transportavgifternas avvägning ef­

ter kostnadsstruktur och efterfrågeförhållanden, som utredningen funnit

böra vara vägledande. Utredningen har föreslagit att nuvarande maximitaxor

i den andra reformetappen ersättes av ett system med normaltaxor, vilka må

kunna såväl under- som överskridas vid avgiftssättningen i det enskilda fal­

let. Avvikelserna från normaltaxorna kan därvid ha formen av antingen

specialtariffer eller separata transportavtal. Det bör vidare enligt utred­

ningen tillkomma järnvägsstyrelsen att själv bestämma SJ:s taxesättning.

Med hänsyn till det inom affärsverksutredningen pågående arbetet och

även till den diskussion rörande taxesättningsprinciperna som pågår i inter­

nationella sammanhang är jag för egen del inte beredd att förorda övergång

till det av utredningen föreslagna systemet med normaltaxor. Av samma

skäl bör bestämmanderätten över taxorna tillsvidare ligga kvar hos Kungl.

Maj :t, dock att befogenheten att besluta i fråga om vissa i allmänna taxan

ingående rabatterade avgifter t. ex. månadsbiijetter torde böra delegeras till

järnvägsstyrelsen. I och med den nu föreslagna ersättningen för viss järn­

vägstrafik och med beaktande av de befogenheter som järnvägsstyrelsen

numera har beträffande specialtariffer bör företaget likväl ha goda möj­

ligheter att föra eu aktiv till kostnads- och konkurrensförhållandena an­

passad taxepolitik. De principiella synpunkter på SJ :s taxesättning som

framförts av trafikutredningen synes böra övervägas inom affärsverksut­

redningen.

I den tredje reformetappen bör SJ enligt utredningen få rätt att tillämpa

efter konjunkturläget variabla avskrivningar. Förslag till dylik resultatut­

jämning mellan olika år har tidigare framlagts av 1948 års järnvägstaxe-

kommitté men föranledde ingen åtgärd från statsmakternas sida (prop.

1958 A 77). Innan frågan tas upp till ny prövning torde den böra närmare

studeras inom affärsverksutredningen bl. a. mot bakgrunden av här för­

ordade trafikpolitiska riktlinjer. Jag är därför inte beredd att nu lägga

fram förslag på denna punkt.

Sedan de av mig föreslagna reformerna genomförts bör järnvägarna på ett

helt annat sätt än för närvarande vara rustade att hävda sig i konkurrensen

på transportmarknaden, vilket — såsom jag tidigare berört — är av stor

trafikpolitisk betydelse för att nå en uppdelning mellan de olika trans­

portmedlen som överensstämmer med deras kostnads- och kvalitetsmässiga

förutsättningar.

Såsom jag framhållit i det föregående är arbetet för att skapa balans i

SJ:s ekonomi inriktat på att koncentrera företagets verksamhet genom ned­

läggning av trafiksvaga bandelar, indragning av olönsamma stationer etc.

Kungi. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

161

och att jämsides härmed rusta upp bana och materiel på nätet i övrigt för

att SJ skall kunna effektivt konkurrera med övriga transportmedel. Det

är emellertid därutöver angeläget att det pågående rationaliseringsarbe-

tet inom företaget energiskt fullföljes i huvudsaklig överensstämmelse

med det program, som järnvägsstyrelsen lagt fram och som jag översiktligt

redovisat i det föregående. Bl. a. krävs fortsatta målmedvetna insatser för att

genom ökad service och smidigare taxesättningar öka SJ :s andel av det to­

tala trafikarbetet, vilket i främsta rummet gäller godstrafiken i vagnslaster.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

1. föreslå riksdagen att godkänna de av mig förordade

grunderna för ersättning till statens järnvägar för driften

av icke lönsamma järnvägslinjer, att gälla från och med

budgetåret 1964/65;

2. bereda riksdagen tillfälle att avgiva yttrande över de av

mig förordade reformåtgärderna i övrigt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

6 — Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 191

162

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Y.

Reformer på landsvägstrafikens område

Trafikutredningen

Undantag från tillämpning av yrkestrafikförordningens bestämmelser

Enligt 2 § första stycket YTF är från tillämpningen av förordningens

bestämmelser undantagna vissa transporter med ambulansbil, transporter

med moped och bärgningsbil samt transporter av mjölk, mjölkprodukter,

ägg, sockerbetor eller betmassa ävensom av slaktdjur till slakteri.

Syftet med gällande undantag i fråga om transporter av mjölk, mjölk­

produkter, ägg och slaktdjur, vartill år 1951 lagts även transporter av soc­

kerbetor och betmassa, har enligt förarbetena varit att till gagn för så­

väl konsumenter som producenter söka underlätta omsättningen av ifråga­

varande varuslag. Vad bettransporterna beträffar var utgångspunkten svå­

righeten för betodlarna till följd av brist på yrkeslastbilar att under den

kortvariga men intensiva betkampanjen få sina transporter verkställda en­

ligt uppgjord leveransplan. Möjlighet att anlita exempelvis mjölktransport-

bilar ansågs böra finnas, varjämte betodlarna borde få fritt begagna sina

egna fordon (bilar och traktortåg) för transporter för andra lantbrukares

räkning.

Undantaget för betor och betmassa synes av praktiska skäl böra utsträc­

kas till att omfatta jämväl bet for, som i ganska stor utsträckning tages

såsom returlast vid leverans av betor till sockerbruken. I vissa fall torde

trängande behov av snabb tillgång till extra transportmedel utgöra skäl för

ett undantagande. Enligt gällande bestämmelser är, såsom nämnts, redan

transporter av betor och betmassa undantagna, vilket tilldels motiverats

av dylikt behov. Härtill torde av samma skäl böra fogas transporter av

fabriks potatis samt pulpa och drank ävensom av konservärter och andra

trädgårdsprodukter från odlare till konservfabrik.

Undantaget i fråga om transporter med moped — som tillkom år 1953

— har föranletts dels av att transportarbetet med dylika fordon ansetts

vara av ringa betydelse från transporthushållningssynpunkt, dels av den om­

ständigheten, att dessa icke körkortspliktiga fordon vid en tillämpning av

YTF.s bestämmelser i regel endast kunde framföras av förare med trafik-

kort. Av delvis samma skäl torde detta undantag böra utsträckas att om­

fatta jämväl transporter med registrerad motorcykel.

För att transportapparaten i vårt land vintertid skall kunna fungera ostört,

är det nödvändigt att lastfordon i förekommande fall kan i tillräckligt an­

tal utan dröjsmål mobiliseras för snöröjning på vägar och gator. Med den

nuvarande ordningen kan det ej undvikas, att det kan gå åtskilliga dagar

163

efter transportbehovets uppkomst innan en extra lastbil pa nytt trafik­

tillstånd kan insättas för yrkesmässiga transporter av snö. Ett snabbare

insättande av extra lastbilar utgör möjligheten att på förhand utfärda

s. k. reservtillstånd. Reservtillståndssystemet har, där det genomförts, re­

gelmässigt inneburit att redan etablerade åkerier fått sina ordinarie tra­

fiktillstånd utökade med ett eller flera reservtillstånd. Däremot torde

reservtillstånd för användning av lastbilar, vilka normalt brukas i annan

verksamhet än åkerirörelse, i regel icke ha meddelats av biltrafiknämn­

den och länsstyrelserna. Detta har medfört, att intresset för utverkande av

reservtillstånd begränsats till sådana fall, där åkeriföretagarna kunnat på­

räkna så pass hög sysselsättning i beställningstrafik för den på reservtill­

ståndet insatta bilen, att merintäkterna därav överstigit merkostnaderna

för hållandet av bilen.

Reservtillståndssystemet drar enligt utredningen betydligt större sam­

hällsekonomisk kostnad än om den lediga kapaciteten hos för egentran­

sport huvudsakligen sysselsatta lastbilar utnyttjas såsom transportreserv,

vilket är av betydelse, när det gäller utväljandet av delområden inom

transportväsendet, som lämpar sig för omedelbara lättnader i reglerings­

systemet. Härtill kommer de delade meningarna om trafiktillståndssyste-

mets effektivitet i fråga om säkerställandet av snabba utryckningar, då

ordinarie åkarbilar icke förslår för snöröjningen. Vad slutligen angår

uppgivna svårigheter för den yrkesmässiga lastbilstrafiken under vinter­

månaderna, så må framhållas, att åkeriernas lastbilar säkerligen kommer

att alltjämt vara med i anbudsgivningen på här ifragavarande område och

sannolikt få ombesörja den helt övervägande delen av snötransporterna.

Trafikutredningen anser sålunda, att ett motiverat behov av lättnader i

regleringen av här ifrågavarande transporter föreligger. När det gäller att

avgöra, huruvida allenast behovsprövningen bör tagas bort eller ett allmänt

undantagande av snötransporterna från YTF :s bestämmelser bör ske, vore

det givetvis i enlighet med trafikutredningens principiella inställning önsk­

värt att de personer, som önskade utföra yrkesmässiga snötransporter,

underkastades lämplighetsprövning på samma sätt som övriga trafikutöva­

re. Emellertid skulle det med lättnaden eftersträvade syftet att möjlig­

göra snabba utryckningar förfelas, om trafiktillståndssystemet bibehölles,

såvida ej för ett mycket stort antal privata lastbilar reservtillstånd med­

delades.

Beträffande renhållningstransporter har olika uppfattningar förekommit

huruvida de varit att hänföra till godsbefordran i YTF :s mening. Detta på

grund av att transporterna avser befordringsobjekt, som saknar värde och

endast måste undanskaffas. Poliskammaren i Stockholm anser renhåll-

ningstransporterna ej hänförliga till yrkesmässig trafik, varför trafiktill­

stånd där ej kräves, medan i länen dessa transporter i regel underkastas

tillståndsprövning. Utredningen framhöll i betänkande I bl. a., att dessa

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

164

transporter är av utpräglat lokal natur och att deras frigivande med sanno­

likhet icke medför nämnvärda återverkningar på den mera långväga gods­

trafiken. Den för renhållningstransporter tillgängliga vagnparken torde

icke komma att i någon större grad öka genom ett frigivande av transpor­

terna. Utredningen föreslog därför att de skulle undantagas från behovs-

prövning. I yttrandena över betänkande I ifrågasatte några remissinstanser,

om icke de ifrågavarande transporterna borde helt undantagas från tillämp­

ning av YTF:s bestämmelser, närmast av det skälet att en lämplighets­

prövning redan ägde rum genom vederbörande kommunala organ. Utred­

ningen föreslår i betänkande III, att renhållningstransporter med lastbil

eller traktortåg helt undantages från YTF:s tillämpning.

Ett av de mera angelägna önskemålen om en uppmjukning av YTF:s

bestämmelser rör användningen av jord- och skogsbrukets traktorer för

yrkesmässiga transporter av skogsprodukter. Trafikutredningen anför i be­

tänkande I bl. a., att ett ianspråktagande för transportändamål av den le­

diga kapaciteten hos jordbrukstraktorerna trafikpolitiskt sett kan antas

medverka till en transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kost­

nad under förutsättning att den lokala godstransportapparaten i övrigt

anpassas efter trafikbehovet.

Enligt en på 1951/1952 ars förhållanden baserad undersökning av bl. a.

kostnaderna för virkestransporter med traktordragna fordon och med last­

bil, vilken utförts vid jordbrukstekniska institutet (Jordbrukstekniska in­

stitutets meddelande nr 243, år 1952), kunde traktortågen vid nämnda

tid kostnadsmässigt erbjuda lastbilarna konkurrens vid körning å enbart

bilväg på transportavstånd upp till 15 å 20 km och vid körning kombinerat

å skogsväg (3 km) och bilväg på totala transportavstånd upp till 10 å 15

km. Dessa konkurrensgränser har sedermera genom den år 1954/1955

höjda motorfordonsbeskattningen förskjutits till traktortågens favör, men

man torde i dagens läge icke kunna räkna med att traktortågen kostnads­

mässigt kan erbjuda lastbilarna konkurrens på transportavstånd över 20 å

25 km.

Vid det förhållandet att landets traktorbestånd för närvarande kan be­

räknas överstiga 180 000 enheter (1/1 1960 totalt 175 255 traktorer, varav

173 644 med gummihjul och 1 611 med band) och till helt övervägande del

utgöres av jordbrukstraktorer, och att dylika traktorer i stor utsträck­

ning utnyttjas för kortare transporter i skogsbruket samtidigt som antalet

på trafiktillstånd insatta traktorer uppgår till ca 800, står det klart att i ej

obetydlig omfattning en faktisk övergång av skogstransporter från lastbil

till traktortåg — utan trafiktillstånd — redan skett eller också att de

tidigare med hästfordon utförda skogstransporterna i viss omfattning __

likaledes utan sådant tillstånd — direkt överflyttats till traktortåg.

Anförda förhållanden talar för att den strukturförändring, som ett fri­

givande av de yrkesmässiga traktortågstransporterna kan komma att med­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

165

föra på skogsbrukets transportmarknad, icke blir av alltför genomgripande

natur, och att den överdimensionering av lastbilsbeståndet, som under ett

övergångsskede eventuellt skulle kunna uppkomma, därför knappast kan

befaras få sådana proportioner, att den i och för sig inger betänkligheter

med avseende på dess inverkan på transporthushållningen. Den förbättrade

transportmedelstillgången på de i väsentlig grad åtskilda verksamhetsområ­

den, som lastbilar och traktortåg har, synes i erforderlig utsträckning ga­

rantera att trafikbehoven blir täckta.

Emellertid måste också trafiksäkerhetssynpunkter anläggas på en genom

frigivning av yrkesmässig traktortågstrafik uppkommande ökning av väg­

trafiken. En viss fara i förevarande sammanhang kan enligt trafikutred­

ningens mening föreligga däri att enligt vägtrafikförordningens (VTF) be­

stämmelser till traktor kopplat släpfordon icke behöver vara besiktigat.

Vad beträffar frågan om förarkompetens vid framförande av traktortåg

i yrkesmässig trafik, så föreligger enligt YTF skyldighet för förare att

inneha trafikkort, vilket innebär krav bl. a. på god körskicklighet vid

förande av motorfordon. Regelmässigt torde emellertid trafiktillståndsmyn-

digheterna vid tillämpning av It § YTF dispensera från trafikkortsplik-

ten, när det gäller traktortågstransporter. Utredningen finner det emeller­

tid angeläget, att utvecklingen efter frigivandet noga följes av trafiksäker-

hetsvårdande myndigheter, utredningar och organisationer samt att, om

så skulle visa sig erforderligt, ytterligare trafiksäkerhetsföreskrifter i fråga

om traktortrafiken utfärdas.

Av hänsyn till väghållningen torde den ifrågasatta friheten icke böra

omfatta andra än med gummihjul försedda traktorer. I praktiken innebär

detta knappast någon nämnvärd inskränkning, då mer än 99 procent av

traktorbeståndet består av gummihjulsförsedda fordon.

Enligt utredningens mening bör den ifrågasatta lättnaden ske i form

av ett undantag från YTF:s bestämmelser om yrkesmässig trafik, även om

det i och för sig kunde vara önskvärt att förordningens bestämmelser om

förares arbets- och vilotid ägde tillämpning också på den yrkesmässiga

traktortågstrafiken. Frågan härom tillhör emellertid den mera genomgri­

pande revisionen av YTF.

Ett hinder för frigivande av traktortågstrafiken har varit, att vid hittills­

varande förhållanden på vägtrafikbeskattningens område, enligt vilka trak­

tortågstrafik på väg endast i obetydlig omfattning via drivmedclsbeskatt-

ningen bidrar till väghållningsutgifternas täckande, den härigenom upp­

komna olikheten i kostnadsvillkor mellan lastbilar och traktortåg kan be­

faras vid ett frigivande medföra en snedvridning av konkurrenssituationen,

som i sin tur i viss mån måste leda till en samhällsekonomiskt felaktig

trafikuppdelning. Trafikutredningen anförde därför i betänkande I, att ett

frigivande av traktortågslransporterna intimt hängde samman med hela

spörsmålet om vägtrafikens beskattning och sålunda förutsatte alt beskatt-

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

166

ningsfrågan löstes antingen definitivt efter slutförandet av den pågående

revisionen av denna beskattning eller ock i provisorisk form dessförinnan.

1 betänkande III framhåller trafikutredningen, att ett frigivande av skogs-

körslor med traktortåg bör —• om beskattningsfrågans lösande med an­

ledning av remisskritiken av ett av utredningen i betänkande I framlagt

förslag till provisorisk beskattning av traktorer tillsvidare skjutes till den

andra reformetappens genomförande — begränsas till vad som svarar mot

det uppgivna användningsbehovet. Ett fritt transportavstånd om 15 km på

allmän väg torde •—- med särskilt beaktande av förhållandena i Norrland —

kunna anses till fyllest.

Från och med den första reformetappen bör således enligt trafikutred­

ningen från tillämpningen av yrkestrafikförordningens bestämmelser yt­

terligare undantagas

1) transporter av betfor;

2) transporter av fabrikspotatis till stärkelsefabrik eller bränneri, av

pulpa eller drank från sådan anläggning samt av konservärter eller andra

trädgårdsprodukter från odlare till konservfabrik;

3) transporter med registrerad motorcykel;

4) transporter av snö och is i samband med snöröjning;

5) renhållningstransporter; samt

6) sådana med traktortåg i skogsbruket utförda transporter av rundvir­

ke, ved, flis eller träkol, som icke framgår på allmän väg eller, där så sker,

på sådan väg ej äger rum på vägsträcka överstigande 15 km.

Från och med den andra reformetappen bör enligt trafikutredningen yt­

terligare helt undantagas från tillämpningen av YTF:s bestämmelser så­

dana transporter med traktortåg av lantbruksprodukter eller förnödenheter

för lantbruket, som icke framgår på allmän väg, eller, där så sker, på så­

dan väg ej äger rum på vägsträcka överstigande 15 km. Till skillnad från

skogskörslorna med traktortåg torde de transporter av lantbruksprodukter

och förnödenheter för lantbruket, som lantbrukare utför med traktortåg

för andra lantbrukares räkning, ofta framgå på allmänna vägar. Det torde

dock här såsom regel röra sig om mera sporadiskt förekommande, lokalt

begränsade körningar. Att helt undantaga ifrågavarande slag av transpor­

ter från YTF :s bestämmelser och därmed från trafikkortsplikt skulle med­

föra allvarliga trafiksäkerhetsrisker. En medelväg synes därför vara att be­

gränsa friheten till de rent lokala körningarna på samma sätt som i fråga

om skogskörslorna med traktortåg, vilket skulle förhindra en mer intensiv

och systematisk åkeriverksamhet, som icke vore underkastad trafikkorts-

hestämmelser, utan att omöjliggöra de mera sporadiskt förekommande lo­

kala körslorna. Trafikutredningen har funnit denna lösning vara den för

ändamålet bäst lämpade.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

167

Undantag från föreskriven behovsprövning

Enligt gällande rätt äger juridisk person, som bildats för att med egna

lastbilar tillgodose sina delägares behov av godstransporter — s. k. koope­

rativ körning •— icke göra detta utan att inneha härför gällande trafik­

tillstånd, såvida icke delägarskapet är på sådant sätt begränsat, att for­

donen icke kan anses tillhandahållna allmänheten.

Klart torde stå, att i dagens läge jordbruks-, köpmanna- och konsument­

kooperationen ej annat än i undantagsfall kan genom för ändamålet till­

skapade transportorgan tillhandagå sina medlemmar med yrkesmässiga

transporttjänster medelst lastbilar.

För den successiva uppmjukningen av den gällande biltrafikregleringen

på godstrafikens område har trafikutredningen till prövning upptagit det

av 1944 års trafikutredning på sin tid framlagda förslaget om fri koope­

rativ körning. Enligt 1953 års trafikutredning synes det inom vissa närings-

områden — främst inom jordbruket samt vissa delar av köpmanna- och

konsumentkooperationens områden — vara av behovet påkallat att bereda

bolag eller föreningar, som bildats med uppgift att tillgodose delägarnas

eller medlemmarnas behov av transporter med lastbil, författningsenlig

möjlighet att utan trafikmässig behovsprövning själva yrkesmässigt ombe­

sörja dessa transporter. 1953 års trafikutredning framhåller att den för sin

del är inriktad på ett slopande av behovsprövningen vid kooperativ körning

med bibehållande i övrigt av trafiktillståndssystemet.

Trafikutredningen har icke räknat med att den fria kooperativa kör­

ningen kommer att få en sådan omfattning, att den yrkesmässiga trafikens

trafikunderlag mera avsevärt skulle ändras och därmed större strukturella

förändringar inträda med väsentliga följder för de i åkeribranschen enga­

gerade. Trafikutredningen framhåller att behov av möjlighet att anordna

kooperativ körning främst föreligger i fråga om lokala transporter. Ut­

redningens i betänkande I framlagda förslag om temporär begränsning av

liberaliseringen till lokala transporter inom eget och angränsande län dik­

terades av önskemålet att innan frågan om fjärrtrafikens ordnande lösts

och medan YTF:s reglering av den yrkesmässiga fjärrtrafiken sålunda kvar­

stod oförändrad, icke skapa möjlighet till en okontrollerad fjärrtrafik i

form av kooperativ körning. Ett företag i Stockholm och ett i Malmö skulle

exempelvis kunna, om den fria kooperativa körningen ej var begränsad

till »eget och angränsande län», samgå för utförande av transporter från

Stockholm till Malmö för det ena företaget och från Malmö till Stockholm

för det andra företaget och därigenom etablera en ren fjärrtrafik med

last i båda riktningarna. En dylik transportanordning vore i och för sig

företags- och samhällsekonomiskt riktig, men med hänsyn till att den

yrkesmässiga fjärrtrafiken med lastbil icke samtidigt föreslogs bli omedel­

bart fri borde etablerandet av kooperativ körning i fjärrtrafik böra under­

168

kastas motsvarande övergångsregler som den yrkesmässiga fjärrtrafiken i

övrigt. Utredningen föreslår sedermera i betänkande III att dessa synpunk­

ter skall tillgodoses, icke genom begränsning till »eget och angränsande

län» utan genom att behovsprövningen borttages i fråga om kooperativ kör-

ning endast med lastbil om högst 6,5 tons maximilast, resp. med lastbil

jämte släpvagn, vilkas sammanlagda maximilast ej överstiger 8 ton,

och nyttjas i huvudsak för lokaltrafik. Genom att behovsprövningen för

kooperativ körning med fordon, vilkas maximilast ligger under de här

angivna viktgränserna, helt slopas, skulle kvarstående behovsprövning för

kooperativ körning i enlighet med utredningens i betänkande I framlagda

kompetensfördelningsförslag (jfr s. 181) komma att handhas uteslutande

av statens biltrafiknämnd, som är tillståndsmyndighet för den yrkesmäs­

siga fjärrtrafiken.

För att motverka uppkomsten av maskerade åkerirörelser anser utred­

ningen att rätten till kooperativ körning bör förbehållas bolag (aktiebo­

lag eller handelsbolag) eller förening (ekonomisk förening), vars samtliga

delägare eller medlemmar visats ha behov av godstransporter för egen

rörelse. I transportsammanslutningens verksamhet kan användas lastbilar

och släpfordon, som tillhör transportsammanslutningen eller av denna för­

hyrts från någon av dess medlemmar (delägare) eller från utomstående.

Förare till bilarna kan däremot tillhandahållas allenast av sammanslut­

ningen, ty om medlem (eller utomstående) tillhandahåller bil med förare

kommer medlemmen själv att utöva yrkesmässig trafik. Trafiktillståndet

bör där länsstyrelsen så för kontrollen prövar nödigt, innehålla det vill­

koret, att ändring i delägar- eller medlemssammansättningen skall anmä­

las till tillståndsmyndigheten, som i ifrågakommande fall kan ompröva

tillståndet. Även genom den bibehållna lämplighetsprövningen får länssty­

relsen prövningsmöjlighet beträffande sammanslutningens bona fide-karak-

tär.

Vad angår föreskriften i 9 § 1 mom. YTF om infordrande av yttranden

över trafiktillståndsansökan synes den endast böra tillämpas på kooperativ

körning i den omfattning, vartill länsstyrelsen finner skäl. Härigenom torde

en betydligt förenklad handläggning kunna ske.

Transporträtt i kooperativ körning bör givetvis — såvida icke efter be­

hovsprövning annat av trafiktillståndsmyndigheten medges — omfatta

endast transporter för sammanslutningens delägare eller medlemmars räk­

ning.

Bestämmelserna i 23 § 1 mom. och 29 § YTF om transportplikt resp. taxa

i yrkesmässig trafik torde i regel icke ha någon funktion att fylla i fråga

om den kooperativa körningen.

Trafikutredningen föreslår att från och med den första reformetappen

den i 12 § YTF intagna föreskriften om prövning av behövligheten av

ifrågasatt yrkesmässig trafik slopas, då ansökan om trafiktillstånd av*

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

169

ser rätt för bolag eller förening, vars samtliga delägare eller medlemmar

visas ha behov av godstransporter med lastbil för egen rörelse och vars hu­

vudsakliga uppgift är att tillgodose dessa behov, att uteslutande för del­

ägares eller medlems räkning utföra dylika transporter i beställningstrafik

med lastbil om högst 6,5 tons maximilast, resp. med lastbil jämte släp­

vagn, vilkas sammanlagda maximilast ej överstiger 8 ton.

Enligt 2 § YTF är för närvarande från tillämpning av bestämmelserna

om yrkesmässig trafik undantagna bl. a. transporter uteslutande av vissa

varuslag, nämligen mjölk, mjölkprodukter, ägg, sockerbetor och betmassa

ävensom transporter uteslutande av slaktdjur till slakteri. Med det vitt ut­

grenade nät av uppsamlingslinjer för mjölk, som så småningom uppstått,

är det naturligt att önskemål från allmänhetens sida på skilda håll upp­

kommit att få möjlighet att med lastbilarna på dessa linjer sända paket

och annat styckegods, respektive få dylika sändningar hemtransporterade

i samband med skummjölksutkörningen. Med hänsyn såväl till intresset

av ett förbättrat utnyttjande av den tillgängliga transportkapaciteten som

till önskemålet att motväga den till följd av järnvägs- och busslinjened-

läggningar fortgående uttunningen av det reguljära linjenätet på lands­

bygden synes det angeläget att utröna i vad man lättnader för sändning

av fyllnads- och returgods med mjölklinjebilar kan på nuvarande stadium

inbegripas i den successiva uppmjukningen av trafiktillståndsregleringen.

I en vid 1947 års riksdag väckt motion II: 247 hemställdes om revision

av YTF i syfte att undanröja de hinder, som förordningen kunde innebära

emot ett rationellare ordnande av godstransporterna på landsbygden. I mo­

tionen framhölls bl. a., att ett ändamålsenligt utnyttjande av redan befint­

liga transportmöjligheter måste anses önskvärt. Det kunde icke anses så­

som en rationell ordning, att en lastbil, som dagligen transporterade mjölk,

icke ägde utan risk för åtal samtidigt betjäna ortsbefolkningens behov av

paket- och varutransporter. Riksdagen fann emellertid —- i enlighet med

andra lagutskottets utlåtande nr 20 — icke lämpligt att ta ställning till de

i motionen påtalade förhållandena, innan resultatet av 1944 års trafikutred­

nings arbete förelåg. 1944 års trafikutrednings sedermera avgivna förslag

har icke föranlett någon ändring av bestämmelserna i YTF.

1953 års trafikutredning föreslår, att trafiktillstånd för kooperativ kör-

aing skall meddelas utan behovsprövning. Härigenom blir det möjligt för

mjölkleverantörcr och andra vid en mjölkuppsamlingslinje boende perso­

ner att sammansluta sig till en transportförening, som vid sidan av mjölk­

transporterna också ombesörjer paket- och varutransporter åt förenings­

medlemmarna med mjölkbilen. Emellertid anser utredningen att det för

ifrågavarande transportkonsumenter måste te sig såsom en onödig omgång

att de måste sammansluta sig i ett bolag eller en förening för kooperativ

körning för att få sitt trafikbehov tillgodosett med mjölkbilen. Långt enkla-

6* —Uihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. Nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

170

re vore, att fyllnads- och returgods fick utan dylika organisationsåtgärder

befordras med mjölkbilen.

Sistnämnda väg har också —• inom ramen för YTF:s bestämmelser —

beträtts i praktiken. Åtskilliga lastbilar, som befordrar mjölk, användes

dessutom för yrkesmässig godsbefordran utan inskränkning, med stöd av

trafiktillstånd för allmän beställningstrafik. I vissa fall har biltrafiknämn­

den och länsstyrelserna beviljat dylikt tillstånd med den begränsningen,

att detsamma endast gäller, så länge med lastbilen utföres regelbundna

mjölktransporter. Slutligen har trafiktillstånd i viss utsträckning lämnats

för befordran av fyllnads- och returgods i samband med regelbundna mjölk­

transporter. Antalet mjölkuppsamlingsbilar, som den 1 september 1960

framfördes med sistnämnda slag av tillstånd, uppgick till 304. Av de

nämnda dag till ett antal av 2 861 uppgående mjölkuppsamlingsbilarna

torde de bilar, som saknar laglig möjlighet att medföra fyllnads- och retur­

gods i samband med mjölktransporter, uppskattningsvis understiga 1 000.

Enligt trafikutredningens mening skulle lättnader i fråga om befordring-

en av fyllnads- och returgods med mjölkbilarna medverka till såväl en

minskning av den samhällsekonomiska kostnaden för trafikarbetet som

en förbättring av transportförsörjningen på landsbygden. I viss mån på­

verkas visserligen busslinjetrafikens godstrafikunderlag av en ökad rätt

för mjölktransportörerna att medtaga styckegodssändningar, men det rör sig

här med hänsyn till mjölkbilarnas begränsade lediga kapacitet om till

vikt och volym tämligen obetydliga sändningar -— närmast av paketgods —

som icke torde spela någon mera avsevärd roll för busslinjetrafikens drift­

ekonomi. Där anlitande av mjölkbilen ter sig såsom den för godsets av­

sändare eller mottagare mest praktiska lösningen sker i många fall så

redan nu utan tillstånd. Det antal mjölkuppsamlingsbilar, som genom lätt­

naden skulle få laglig rätt till medtagande av fyllnads- och returgods, är

dessutom förhållandevis begränsat. De ifrågasatta lättnaderna, som vad

busstrafiken beträffar därför knappast kan antagas bli störande såsom

övergångsfenomen, ligger i övrigt helt i linje med de allmänna trafikpoli­

tiska riktlinjerna och kan lämpligen genomföras i den första etappen av

uppmjukningen på trafikregleringens område.

I fråga om formen för lättnadernas genomförande har tidigare förslag

närmast gått ut pa att befordran av fyllnads- och returgods i samband med

mjölktransport skulle undantagas från tillämpning av YTF:s bestämmelser.

Trafikutredningen anser för sin del att dessa transporter, såsom en form

av yrkesmässig trafik — närmast linjetrafik — lämpligen tillsvidare bör

liksom den kooperativa körningen och skogstransporterna med lastbil vara

underkastade YTF:s ordningsbestämmelser. Det synes här vara lämpligt

att fortsätta på den väg, som trafiktillståndsmyndigheterna redan slagit

in på, men lagfästa den därvid framkomna liberaliseringstendensen genom

uttryckligt borttagande av behovsprövningen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

171

Trafikutredningen föreslår att från och med den första reformetappen

den i 12 § YTF intagna föreskriften om prövning av behövligheten utav

ifrågasatt yrkesmässig trafik slopas, då ansökan avser tillstånd till sådan

linje- eller beställningstrafik med lastbil, i vilken uteslutande befordras

mjölk på uppsamlingslinje samt i samband därmed fyllnads- och returgods.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Trafikutredningen anför i betänkande I (s. 317), att ett frigivande av

skogstransporterna inom den mycket omfattande traktorsektorn icke låter

sig väl förena med ett bibehållande av behovsprövningen för yrkesmässiga

lastbilstransporter i skogsbruket. Trafiktillståndsmyndigheterna skulle vid

ett fortsatt bibehållande av behovsprövningen vid insättande av nya last­

bilar för dylika transporter svårligen när det gäller tillgodoseendet av lo­

kalt betonade trafikbehov kunna avgöra, huruvida behov av nyinsättningen

förelåg.

Trafikutredningen framhåller vidare, att ett borttagande av behovspröv­

ningen för yrkesmässiga lastbilstransporter av oförädlade skogsprodukter

kan förutses stimulera till såväl utökning av redan förefintliga åkerirörel­

ser som nyetablering av dylika rörelser. Den yrkesmässiga traktortågstra-

fikens frisläppande inom skogssektorn torde dock vad den rent lokala

trafiken angår komma att verka i viss mån återhållande på nyinsättningen

av lastbilar. Det torde vidare vara att räkna med att en överföring av last­

bilar i skogsbolagens ägo till yrkestrafikutövare kommer att stimuleras, med

förbättrat kapacitetsutnyttjande såsom följd.

Under förutsättning att erforderliga åtgärder vidtagas för att säkerställa

efterlevnaden av yrkes- och vägtrafikförordningarnas ordnings-, trafik­

säkerhets- och arbetstidsbestämmelser torde verkningarna av skogskörs-

lornas frigivande för de i åkeribranschen engagerade icke bli sådana, att

särskilda övergångsåtgärder behöver föranstaltas. Brist på lastbilsförare

med trafikkort råder sedan flera år inom åkeribranschen. Man synes vidare

kunna vänta en fortsatt stigande tillgång på transportuppdrag för lastbilar

i yrkesmässig trafik, bl. a. på skogsbrukets område.

I betänkande III beaktar utredningen vad som anförts häröver av re­

missinstanserna, av vilka flertalet tillstyrker behovsprövningens omedel­

bara slopande för skogskörslorna med lastbil, men motsätter sig liberalise­

ringens temporära begränsning till lokala transporter (»eget och angrän­

sande län»). Utredningen framhåller, att olika vägar för genomförande av

en dylik liberalisering kan ifrågakomma. Från ett användande av den här

i fråga om kooperativ körning föreslagna anordningen — nämligen att från

behovsprövning till en början undantaga allenast körning med lastbil om

högst 6,5 tons maximilast, resp. med lastbil jämte släpvagn, vilkas samman­

lagda maximilast cj överstiger 8 ton — torde dock härvid kunna bortses, enär

fordon och fordonskombinationer med denna begränsade lastförmåga endast

undantagsvis nyttjas i skogsbruket. De från praktisk synpunkt ifrågakom-

172

mande liberaliseringsalternativen är antingen att omedelbart helt slopa be-

hovsprövnmgen (utan temporär begränsning till lokala transporter) eller

ock att successivt minska den nuvarande restriktiviteten i behovsprövningen.

Vad angår det mot behovsprövningens slopande anförda argumentet, att

kvarstående behovsprövning för övrig lastbilstrafik därigenom skulle för­

svåras, måste beaktas, att i den mån aktuell driftstatistik över den yrkes­

mässiga trafikens sysselsättning lägges till grund för prövningen, avspeg­

lar denna statistik sysselsättningsläget inom hela det ifrågakommande tra­

fikområdet och inkluderar sålunda också skogsbilarnas transportarbete.

Någon principiell ändring av de på driftstatistiken grundade förutsättning­

arna för behovsprövningen skulle sålunda ej inträda. Svårigheten ligger

i stället däri, att tillståndsmyndigheten vid sin bedömning av de framtida

trafikbehoven icke känner storleken av den potentiella tillgången på skogs-

bilar. Då riktpunkten för tillståndsgivningen är en allmän liberalisering av

den yrkesmässiga trafiken, bör det ligga närmast till hands att icke fästa

alltför stor vikt vid denna potentiella tillgång utan huvudsakligen grunda

kvarvarande behovsprövning på de aktuella sysselsättningsförhållandena.

Skulle därigenom på något håll en temporär överdimensionering av den

yrkesmässiga bilparken uppstå, så är detta en företeelse som alltid kan

uppkomma vid effektiv konkurrens och som man måste räkna med även

sedan all behovsprövning avskaffats.

Argumentet att i lokal trafik insatta större lastbilar kan vid frigivning

av skogskörslorna komma att överföras till fjärrtrafik har av trafikutred­

ningen behandlats i betänkande I (s. 357 f.). Det torde få ankomma på

biltrafiknämnden att inom ramen för den liberalisering av7 den yrkesmäs-

siga fjärrtrafiken, som föreslås i det följande, på lämpligt sätt övergångs­

vis styra denna utveckling till undvikande av en alltför brådstörtad om­

ställning.

Trafikutredningen förordar salunda i anslutning till det tidigare fram­

förda principiella betraktelsesättet men jämväl under hänsynstagande till

angelägenheten av att liberaliseringen snarast möjligt får sin verkan på

det för exportindustrin viktiga skogsbrukets område — där såsom nämnts

ett fullständigt och omedelbart borttagande av behovsprövningen också

tillstyrkts av flertalet remissinstanser — ett borttagande från och med den

forsta reformetappen av behovsprövningen för skogskörslor med lastbil

utan någon temporär begränsning till lokala transporter. I sistnämnda

hänseende har utredningen tagit del av vissa numera verkställda komplet­

terande undersökningar, vilka ger vid handen att ehuru transporter av

skogsprodukter i vissa fall utföres såsom ren fjärrtrafik — på avstånd upp

till 300 km — så faller dock den helt övervägande delen av dessa transpor­

ter inom den lokala trafikens område. Vid detta förhållande anser utred­

ningen, att kravet på den tidigare föreslagna temporära begränsningen till

lokala transporter icke behöver vidhållas.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

173

Reservation

Ledamöterna Asp, Dillen och Sjöberg har i en reservation anfört en mot

utredningens majoritet avvikande mening i fråga om sättet för behovspröv-

ningens avveckling. De anser att lastbilstransporter av skogsprodukter icke

bör helt fritagas från behovsprövning vare sig under den första eller den

andra reformetappen bl. a. på grund av de svårigheter att utföra tillsvidare

kvarvarande behovsprövning, som skulle uppstå samt önskvärdheten att

genom en mer i lugn försiggående avveckling av regleringskravet motverka

omställningssvårigheter för de i transportbranschen verksamma. Enligt

deras mening bör en mindre restriktiv behovsprövning tillämpas på såväl

den lokala som fjärrtrafikens områden även för skogsbilarna.

Tillämpning av mindre restriktiv behovsprövning

Från och med den första reformetappen bör enligt trafikutredningen en

mindre restriktiv behovsprövning tillämpas i fråga om transporter i övrigt

med lastbil. Det synes angeläget, att redan under den första och än mer

under den andra reformetappen en gradvis skeende anpassning av trans­

portapparaten till slutmålet — en effektiv konkurrens — förberedes och

genomföres. Övergången till totalt frångående av behovsprövning torde kunna

ske genom att till de tillståndsbeviljande myndigheterna ges direktiv att

successivt minska skärpan i behovsprövningen. Trafiktillstånd synes böra

meddelas — för såväl lokal trafik som fj ärrtrafik ävensom kombinationer

av dessa båda trafikformer —■ inom ramen för en ökningskvot om förslags­

vis 15 procent av föregående års transportarbete med lastbilar i beställnings-

trafik.

Från och med den andra reformetappen bör enligt trafikutredningen vidare

en fortsatt mindre restriktiv behovsprövning tillämpas för transporter i öv­

rigt med lastbil och traktortåg. Utredningen föreslår en höjning av den årliga

kvoten för ökning av beställningstrafiken med lastbil till 20 procent av det

under föregående år utförda transportarbetet i dylik trafik för att underlätta

en smidig övergång till helt fria nyetableringsförhållanden.

Från och med den tredje reformetappen befrias enligt utredningens plan

lastbils- och traktortågstrafiken helt från varje slag av behovsprövning. Ut­

redningen förutsätter, att det vid denna tidpunkt även beträffande motorfor­

donen klarlagts vilken vägtrafikbeskattning, som från samhällsekonomisk

synpunkt bör tillämpas, och att denna beskattning också trätt i kraft.

Övriga åtgärder

Bland de i 33 § 2 mom. YTF angivna undantagen från skyldigheten att inne­

ha tillstånd till transportförmedling anser utredningen att redan från och

med den första reformetappen torde böra införas det fall, då i transportför­

medling mellan vissa orter utnyttjas uteslutande fordon i buss- eller last-

174

bilslinjetrafik, oavsett om godsbefordringen därvid sker allenast i linjetra­

fiken eller i kombination med därtill anslutande transportförmedling.

Bestämmelserna i YTF rörande lokalområden, transportplikt och taxe-

plikt förutsättes alltjämt skola tillsvidare gälla under den första reform­

etappen.

Från och med den andra reformetappen bör enligt trafikutredningen be-

hovsprövningen borttagas i fråga om transporter med lastbil eller traktortåg

om högst 4 tons maximilast. Med denna viktgräns synes farhågor för upp­

komsten av en oekonomisk trafikefterfrågeinriktning genom ett borttagande

av behovsprövningen i fråga om de mindre lastbilarna icke behöva hysas. Å

andra sidan blir genom ett dylikt borttagande en stor del av den lokala last-

bilstrafiken helt liberaliserad, vilket synes utgöra ett lagom avvägt steg på

vägen till fullständig avveckling av behovsprincipen.

Lokalområdesbestämmelser, transportplikt och taxeplikt slopas från och

med den andra reformetappen, varefter liksom för näringslivet i övrigt gäl­

lande konkurrenslagstiftning blir det instrument, varigenom det allmänna

kan påverka utvecklingen.

Särskilt yttrande

Ledamoten Kollberg har i ett särskilt yttrande ansett sig böra acceptera

majoritetens förslag till kvotsystem såvitt det avser fjärrtrafik och kombi­

nationer mellan fjärrtrafik och lokaltrafik. Vad beträffar enbart lokal tra­

fik förordar Kollberg emellertid ett snabbare borttagande av behovspröv­

ningen. Enligt hans förmenande bör under den första reformetappen be­

hovsprövningen borttagas i fråga om transporter med lastbil och traktor

med högst 4 tons maximilast under det att för bilar och traktorer med

större maximilast en 15-procentig kvotökning genomföres. Under den andra

reformetappen bör behovsprövningen borttagas för lastbilar och traktorer

mellan 4 och 6,5 tons maximilast (resp. 8 ton för lastbil med släpvagn)

samtidigt som kvotökningen fastställes till 20 procent.

De besvärligheter, som i vissa fall möjligen kunde komma att uppstå vid

avgränsning av den lokala trafiken från fjärrtrafiken och som i huvudsak

skulle beröra endast en kort övergångstid under andra reformetappen, bor­

de enligt Kollbergs uppfattning ej utgöra hinder för en snabbare liberalise­

ring på detta område.

Reservation

Ledamöterna Asp, Dillen och Sjöberg anmäler i en reservation avvikan­

de mening i fråga om majoritetens utformning av förslaget om hur en

mindre restriktiv beliovsprövning skall tillämpas rörande transporter i öv­

rigt med lastbil. (Under denna rubrik hänför reservanterna, såsom tidigare

nämnts, även skogstransporterna med lastbil.)

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

175

Reservanterna uppdelar transporterna i övrigt med lastbil i lokala last­

bilstransporter och fjärrtrafik med lastbil. Detta motiverar reservanterna

med att normtalen, som avser sysselsättningen, endast är praktiskt använd­

bara i vad gäller den lokala trafiken, och dessutom med att en enda ök-

ningskvot för hela den yrkesmässiga lastbilstrafiken skulle bli svår att

praktiskt tillämpa, när den måste utnyttjas av skilda tillståndsmyndighe-

ter (biltrafiknämnden för fjärrtrafik och resp. länsstyrelser för lokal tra­

fik) och nödvändiggöra en intern kvotuppdelning tillståndsmyndigheterna

emellan.

Enligt reservanternas förslag skall från och med den första reformetap­

pen en mindre restriktiv behovsprövning tillämpas i fråga om lokala last­

bilstransporter i övrigt på följande sätt. Såsom utgångspunkt för bedöman­

det väljes »normalfallet» d. v. s. att sysselsättningen under åtminstone fem

å sex månader av den senast redovisade åttamånadersperioden uppgått

till eller överstigit 190 timmar per månad. Ett successivt uppnående av

liberaliseringssyftet skulle enligt reservanterna kunna vinnas genom att

i en första etapp denna normerande sysselsättningstid sänkes till 180 å

170 timmar per månad. I de fall, då särskilda förhållanden motiverat att

annat normtal än 190 timmar hittills tillämpats, bör det tillämpade talet

efter motsvarande procentuell minskning tagas till utgångspunkt för be­

dömningen.

Reservanterna framhåller, att det torde böra ankomma på varje till-

ståndsmyndighet att på grundval av kännedom om trafikstrukturen inom

det av tillståndsgivningen berörda området upplägga en plan för övergång

under en tid av förslagsvis fyra år från den nuvarande relativt stränga

behovsprövningen till full frihet från sådan prövning. Att ensartade regler

för en dylik övergång icke låter sig uppställa har sin förklaring i den olik­

artade struktur, som den yrkesmässiga lastbilstrafiken har inom skilda

delar av landet.

För att icke trafikutövare skall kunna undvika insättandet av konkurre­

rande lastbilar genom att underlåta anteckna utförd körning i de till grund

för driftstatistiken liggande körrapporterna och därigenom hålla den rap­

porterade sysselsättningen nere under normtalen föreslår reservanterna,

att trafiktillstånd under alla omständigheter meddelas inom ramen för en

årlig ökningskvot om förslagsvis 10 procent av föregående års transport­

arbete med lastbilar i lokal beställningstrafik inom lastbilscentralens verk­

samhetsområde, även om en tillämpning av normtalen i och för sig icke

skulle ge anledning härtill.

Enligt reservanternas förslag skall en mindre restriktiv behovsprövning

tillämpas i fråga om fjärrtrafik på så sätt att biltrafiknämnden inom ra­

men för en årlig ökningskvot om förslagsvis 15 procent av föregående års

transportarbete i yrkesmässig fjärrtrafik med lastbil meddelar nya till­

stånd till transportförmedling resp. yrkesmässig trafik för tillgodoseende

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

av fjärrtrafiksbehov. Även kooperativ körning inriktad på fj ärrtrafik bör

bli tillgodosedd inom kvoten.

Reservanterna framhåller, att driftstatistiken icke på samma sätt som

för den lokala trafikens del kan utnyttjas i fråga om fjärrtrafik vid libera­

liseringens genomförande. Detta har sin grund däri att fj ärrtrafiken med

lastbil har stora möjligheter att övertaga trafikunderlag från järnvägens af-

färsbanenät intill dess SJ:s taxesättning kunnat anpassas till de reella

kostnads- och efterfrågeförhållandena på detta nät. Fjärrtrafikbilarnas

sysselsättning skulle vid nämnda förhållanden komma att förbli mycket

hög, och en på driftstatistiken grundad nyinsättning av fjärrtrafikbilar

skulle därför sannolikt bli mycket omfattande.

Restriktiviteten i tillståndsgivningen bör enligt reservanterna från och

med den andra reformetappen ytterligare mildras i fråga om lokala trans­

porter i övrigt med lastbil och traktortåg. Den för behovsprövningen norm­

givande gränsen för de i drift varande medelstora eller tyngre lastbilarnas

i yrkesmässig trafik sysselsättning bör sålunda generellt sänkas till förslags­

vis 160 timmar per månad samtidigt som den årliga ökningskvoten höjes

till 15 procent. Tillstånd att med firmabilar befordra fyllnads- och retur­

gods bör nu dock utan hinder härav meddelas, därest affärsföretaget be-

finnes lämpligen kunna tillhandagå allmänheten med utförande av dylika

transporter, och hänsyn bör sålunda i dessa fall icke tagas till den rena yr-

kestrafikens sysselsättningsförhållanden. Den årliga kvoten för ökningen

av fjärrtrafiken med lastbil höjs för att underlätta en smidig övergång till

helt fria nyetableringsförhållanden till 20 procent av det under föregående

år utförda transportarbetet i dylik trafik.

Reservanterna instämmer i vad utredningsmajoriteten anfört i övrigt med

avseende på den andra reformetappen, men föreslår dessutom att transpor­

ter med specialbilar då befrias från behovsprövning.

176

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Sambruk av privat personbil

Begreppet yrkesmässig trafik definieras i 1 § YTF såsom trafik, i vilken

automobil jämte förare mot ersättning tillhandahålles allmänheten för

person- eller godsbefordran. Jämlikt 5 § YTF må yrkesmässig trafik be­

drivas endast efter vederbörligt tillstånd (trafiktillstånd). Trafiktillstånd

må jämlikt 12 § samma förordning meddelas endast därest den ifrågasatta

trafiken finnes behövlig samt i övrigt lämplig. Infordrande av yttranden över

ansökan om trafiktillstånd må jämlikt 11 § inskränkas eller underlåtas

bl. a. då ansökningen avser att vid färd med personautomobil till och från

egen arbetsplats medtaga uteslutande andra personer på väg till och från

arbetet. Dessutom stadgas i samma paragraf att tillstånd för dylik trafik

må förklaras gälla utan skyldighet för föraren att inneha trafikkort och

godkännande av bilen för användning i yrkesmässig trafik.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

177

I prop. 1940: 115 framlades förslaget till nuvarande YTF. Föredragande

departementschefen anförde därvid bl. a. att det måste anses riktigt, att de,

som med vederbörligt tillstånd ägnar sig åt utövningen av biltrafik såsom

yrke och iklätt sig därmed förenade förpliktelser, skyddas mot att andra

söker bereda sig sådana förmåner, som kan följa med yrkesutövningen,

utan att ikläda sig motsvarande förpliktelser. Däremot synes det anspråk

på skydd mot obehörig yrkesutövning, som trafikbilägarna med fog kan

framställa, icke böra utsträckas till att avse monopol på varje i samhället

förekommande än så tillfällig körning, för vilken ersättning utgår, eller

med andra ord till att varje sådan körning skulle, om den utfördes utan

tillstånd till yrkesmässig trafik, kriminaliseras såsom intrång i den yrkes­

mässiga trafiken. Vidare anfördes i departementschefens uttalande att

en rent tillfällig körning, som ej antydde försök att systematiskt utnyttja

bilen för förvärvsändamål, borde på grund härav liksom dittills icke vara

hänförlig till yrkesmässig trafik, även om ersättning för densamma utgått.

För samåkning i privat personbil till och från arbetsplats kan numera

— sedan den 1 juli 1954 — trafiktillstånd i större utsträckning än tidigare

erhållas. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen nr 204 till 1954 års

riksdag med förslag till ändring av 11 § YTF tillstyrkte andra lagutskottet

i sitt utlåtande nr 36 den i propositionen angivna ändringen, men framhöll

att en slutlig lösning icke kunde ske utan mera ingående utredning om den

inverkan som den ifrågavarande samåkningen kunde få på trafikunderlaget

för de reguljära transportmedlen, samt om möjligheterna att tillgodose

ortsbefolkningens behov av sådana trafikmedel. Beträffande behovspröv-

ningen anförde utskottet att därvid främst borde vara avgörande, om den

ifrågasatta samåkningen framstode såsom en praktisk lösning av de be­

rörda arbetstagarnas reseproblem. Riksdagen godtog vad utskottet anförde.

Frågan huruvida möjligheterna till samåkning till och från arbetsplats

bör influeras av intresset att bevara drosktrafikens trafikunderlag har av

statsmakterna genom de nu gällande bestämmelserna besvarats nekande

-—• låt vara med ett förbehåll att ståndpunktstagandet vore av provisorisk

natur. I sitt ställningstagande till frågan i vilken utsträckning möjlighet

till sambruk av privata personbilar bör beredas i dagens läge och tills­

vidare, utgår utredningen från en strävan att åstadkomma en tillfredsstäl­

lande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Att

helt frige yrkesmässig personbefordran med privata personbilar överens­

stämmer med den frihet att välja transportmedel, som en effektiv konkur­

rens innebär. Emellertid begränsas möjligheterna till en sådan frihet i

främsta rummet av hänsynen till kravet på en tillfredsställande transport­

försörjning med reguljära transportmedel.

I princip hyser utredningen i enlighet med sin allmänna trafikpolitiska

inställning sympatier för ett omedelbart genomförande av en frihet på detta

område av minst den omfattning, som 1944 års trafikutredning föreslagit,

178

Kiingl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

[1944 års trafikutredning föreslog i sitt betänkande (SOU 1947:85) att

ägare av personbil finge, efter skriftlig anmälan till polismyndighet i den

ort där han vore bosatt, vid färd för egen räkning mot ersättning medtaga

passagerare utan att körningen skulle anses hänförlig till yrkesmässig tra­

fik], men i avvaktan på säkerställandet av en samhällsnödvändig allmän

trafiktjänst på busslinje- och drosktrafikens områden är vissa begräns­

ningar tillsvidare nödvändiga. Sambruk av privata personbilar torde där­

för tillsvidare kunna ifrågakomma endast för från samhällets synpunkt an­

gelägna trafikbehov d. v. s. de klart nyttobetonade.

Utredningen anför vidare, att de nuvarande bestämmelserna om sambruk

av privata personbilar för arbetsresor icke gått in i det allmänna rättsmed­

vetandet och att de därför icke respekteras i större utsträckning. Detta

framgår av att den 1 juli 1960 antalet av länsstyrelserna utfärdade tillstånd

för ifrågavarande arbetsresor utgjorde 692 stycken, varav flertalet utfär­

dats i glesbebyggda län. Detta utgör endast ett trafiktillstånd per 1 500 å

1 600 personbilar. En betydligt större trafikavledning från den allmänna

trafiktjänsten än vad tillstånden utvisar har genom yrkesmässigt sambruk

av privata personbilar otvivelaktigt redan skett. Kontrollmöjligheterna med

avseende på bestämmelsernas efterlevnad är vidare otillfredsställande.

Trafikutredningen föreslår att från tillämpning av YTF:s bestämmelser

skall undantagas de fall, där ägare av personbil vid direkt färd därmed mel­

lan egen bostad och arbetsplats mot ersättning medtager uteslutande andra

personer på väg till eller från arbetsplats.

Uthyrningsrörelse

YTF stadgar i 32 § att yrkesmässig uthyrning av automobil utan att

förare ställes till förfogande (uthyrningsrörelse) må ske endast efter till­

stånd av länsstyrelsen i det län, där rörelsen skall drivas. I 3 mom. samma

paragraf stadgas att tillstånd må meddelas allenast om rörelsen finnes be­

hövlig och i övrigt lämplig samt om sökanden är skickad handha densam­

ma. Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgift om ort, där rörelsen

skall drivas, ävensom uppgift om antalet bilar, som är avsedda att använ­

das i rörelsen. Yttranden över ansökan skall inhämtas på samma sätt som

över ansökan om tillstånd för beställningstrafik.

Bil som användes i uthyrningsrörelse måste vara godkänd därför av

länsstyrelsen, samt skall inom sex månader efter närmast föregående be­

siktning inställas hos besiktningsman för kontrollbesiktning. Tillstånd eller

godkännande kan återkallas, när anledning därtill föreligger. Uthyrningsbil

får icke tillhandahållas annan person såsom förare än den, som styrker

sig inneha gällande körkort för bil och ha uppnått 21 års ålder. Förhyrd

bil må icke föras av någon, som icke fyllt 21 år. Annorstädes än inom stad

eller tättbebyggt samhälle må ej heller förhyrd bil yrkesmässigt mot ersätt­

179

ning föras av någon för detta ändamål anlitad person. Därutöver föreskrives

anteckningsplikt över bl. a. verkställda uthyrningar.

I skrivelse till kommunikationsdepartementet har Sveriges biluthyrares

riksförbund och Sveriges automobilhandlareförbund gjort framställningar

rörande regleringen av uthyrningsverksamheten, vilka överlämnats till

1953 års trafikutredning.

Övergången till bilåldern har enligt trafikutredningen bl. a. gett ökad

aktualitet åt frågan om den utsträckning, i vilken möjligheter bör beredas

allmänheten att förhyra motorfordon för eget bruk. Med den stora omfatt­

ning, som särskilt personbilismen med dess omkring 1,2 milj. fordon fått,

är det naturligt, att ett växande behov uppstått att kunna genom hyresavtal

tillfälligt disponera bil för olika ändamål. Yrkesmässig uthyrning av per­

sonbilar, mopeder och lastbilar bedrives för närvarande i viss omfattning

med stöd av särskilt tillstånd enligt 32 § YTF, men möjligheterna till resp.

etablering och utvidgning av uthyrningsrörelser är begränsade genom be-

hovsprövning.

Den reglering av uthyrningsverksamheten, varom 32 § YTF innehåller

bestämmelser, har tillkommit såväl i konkurrensreglerande syfte som av

trafiksäkerhetsskäl och för att i samband med sistnämnda hänsyn till­

godose allmänhetens berättigade krav på en fullgod uthyrningsservice. Ut­

redningen har i första hand granskat regleringen av uthyrningsverksam­

heten från allmänna trafikpolitiska synpunkter. Härigenom träder frågan

om behovsprövningen såsom ett led i handläggningen av ansökningar om

tillstånd till uthyrningsrörelse i förgrunden.

Enligt trafikutredningen föreligger icke någon anledning till fortsatt till-

lämpning av behovsprincipen på förevarande område. De enda skäl, som

skulle kunna anföras gentemot införandet av friare konkurrensförhållan­

den inom uthyrningsverksamheten, måste, om de skall kunna tillerkännas

trafikpolitisk relevans, vara grundade på berättigade farhågor antingen

för en snedvridning av den på samhällsekonomiska kostnader baserade

trafikuppdelningen eller för ett lederande av den samhällsnödvändiga trans­

portförsörjningen. Trafikutredningen kan för sin del icke finna att uthyr­

ningen av motorfordon utan förare i någon större utsträckning bygger på

kunder, vilka eljest skulle tillföras buss- och drosktrafiken. Vad uthyr­

ningen av lastbilar beträffar, är det möjligt att uthyrningsverksamhetens

klientel, om hyresmöjligheter icke stod till buds, skulle vända sig till den

yrkesmässiga lastbilstrafiken, men då det bortfall av kunder hos åkerier­

na, som uthyrningsverksamheten kan föranleda, knappast påverkar möj­

ligheterna till upprätthållandet av en tillfredsställande transportförsörj­

ning, saknar detta förhållande betydelse i sammanhanget.

Vid övervägande av de konsekvenser, som ett slopande av behovspröv­

ningen kan få, måste tagas i betraktande, att motorfordonsbeståndet 19G1

uppskattningsvis omfattade ca 1 200 000 personbilar, 190 000 registrerings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

180

pliktiga motorcyklar, 700 000 mopeder, 125 000 lastbilar och 8 000 bussar.

Endast en ringa del av hela detta fordonsbestånd användes i yrkesmässig

trafik. I uthyrningsverksamhet tillhandahölls av 229 tillståndshavare en­

ligt den 1 juli 1960 gällande tillstånd 631 motorfordon, uppdelade på 606

personbilar, 11 mopeder och 14 lastbilar. Det kan med den omfattande

nyinsättning av privata motorfordon, som årligen äger rum, antagas kom­

ma att spela mycket liten roll för den totala trafikbilden, om uthyrnings­

verksamheten skulle öka till flera gånger sin nuvarande omfattning; möj­

ligen skulle nyinsättningen av motorfordon kunna tänkas i någon ringa

mån dämpas, vilket från exklusiv transporthushållningssynpunkt ter sig

såsom en rationalisering. En efterfrågeanpassad dimensionering av ut­

hyrningsverksamheten skulle på längre sikt bli en följd av behovspröv-

ningens borttagande, och ökade möjligheter skulle skapas att möta en dif­

ferentierad och säsongmässigt varierande bilefterfrågan till lägre samhälls­

ekonomisk kostnad än för närvarande.

Borttagandet av behovsprövningen torde — åtminstone till en början —-

komma att medföra såväl nyetablering av uthyrningsrörelser som ut­

vidgning av redan existerande sådana. Att förbehålla allenast de nuva­

rande biluthyrarna rätten att tillgodogöra sig utökningsmöjligheterna -—-

såsom Sveriges biluthyrares riksförbund synes önska — är icke trafik­

politiskt motiverat. Men på såväl nyetablerande företagare som de redan

existerande företagen i branschen måste stora krav på lämplighet från både

personell och ekonomisk synpunkt uppställas. Biluthyraren bör själv eller

genom av vederbörande lokala polismyndighet godkänd föreståndare (var­

om i förekommande fall föreskrift torde böra intagas i tillståndet) ha möj­

lighet att ägna personlig skötsel åt sitt företag och ha resurser att tillhan­

dahålla fordon av god kvalitet och beskaffenhet. Biluthyraren bör också

själv eller genom lämplighetsprövat ombud vid personlig kontakt konsta­

tera, att hyresmannen uppfyller i 32 § 6 mom. YTF uppställda fordringar

samt att han icke på grund av iakttagbara eller kända omständigheter,

såsom spritpåverkan, sjukdom eller uppenbar ansvarslöshet, ter sig olämp­

lig att framföra motorfordon.

Trafikutredningen har för närvarande icke funnit anledning föreslå an­

nan ändring i de ordningsföreskrifter, som inrymmes i 32 § 1 och 4—7

mom. YTF, än att föreskriften i 1 mom. andra stycket att ansökan om

tillstånd skall innehålla uppgift om antalet av de automobiler, som är av­

sedda att användas i rörelse, torde kunna utgå såsom obehövlig efter be-

hovsprövningens borttagande. Utredningen finner det emellertid kunna

ifrågasättas, om det numera är av behovet påkallat att bibehålla 21-års-

regeln i 6 mom. första och andra styckena, ehuru denna fråga ligger helt

på trafiksäkerhetens område och därför i princip faller utanför trafikut­

redningens centrala uppdrag. Vad beträffar föreskriften i 32 § 2 mom.,

att yttrandena över ansökan skall inhämtas på sätt i 9 § 1 mom. YTF stad­

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

181

gas, synes detta förfarande böra inskränkas till hörande av vederbörande

polismyndighet samt de andra myndigheter eller institutioner, som kan

lämna upplysningar om sökandens vandel och lämplighet såsom utövare

av uthyrningsrörelse.

Statens biltrafiknämnds kompetensområde och sammansättning

Enligt 5 § YTF ankommer på biltrafiknämnden att bl. a. meddela till­

stånd att i beställningstrafik för godsbefordran använda lastautomobil med

maximilast överstigande 4 500 kilogram eller att i sådan beställningstrafik

använda lastautomobil jämte släpvagn, vilkas sammanlagda maximilast

överstiger 5 500 kilogram. I övriga fall meddelas tillstånd till beställnings­

trafik för godsbefordran av länsstyrelsen i det län, varest stationsort för

trafiken skall förläggas.

I betänkande I har trafikutredningen behandlat frågan om vissa provi­

soriska ändringar av statens biltrafiknämnds kompetensområde. Trafik­

utredningen förklarar därvid att man icke närmare behandlar de frågor

som berör den statliga trafikorganisationen och de trafikreglerande myn­

digheternas arbetsuppgifter och gestaltning — ett frågekomplex som an­

setts i princip böra upptagas till övervägande på ett stadium, då måttet

av mera varaktigt kvarstående trafikregleringar blivit fastställt. Det kan

emellertid icke undvikas, att trafikens utveckling och i samband därmed

vunna erfarenheter i vissa fall gör organisatoriska ändringar aktuella.

Med hänsyn till att den definitiva utformningen av den statliga trafikpoliti­

ken och den därav föranledda tillämpningen av densamma med viss sanno­

likhet kan påfordra en mera allmän organisatorisk omgestaltning av olika

trafikreglerande myndigheters verksamhet, bör de ändringar, som dessför­

innan ter sig erforderliga, ses såsom provisoriska och icke föregripande

den slutliga organisationen.

Uppdelningen av trafiktillståndsgivningen mellan biltrafiknämnden och

länsstyrelserna har haft till syfte att till nämnden förlägga tillståndsgiv-

ningen beträffande lastbilar som användes i fjärrtrafik — ett syftemål

som man sökt realisera genom att till nämndens kompetensområde hänföra

lastbilar med större lastförmåga än som vid kompetensfördelningens fast­

ställande vanligen kom till användning i lokal trafik.

Som en följd av såväl den fortgående höjningen av vägbärigheten och

vägstandarden i övrigt som den bl. a. härigenom möjliggjorda produktio­

nen och användningen av lastbilar med allt högre lastförmåga har en klar

förskjutning i omfattningen av de kompetensområden, som faller under

biltrafiknämnden, å ena, samt länsstyrelserna, å andra sidan, ägt rum under

1950-talet. Den kompetensgräns, som fastställdes år 1950, förlägger i dagens

läge icke längre tyngdpunkten i tillståndsgivningen för de lokala transpor­

terna till länsstyrelserna; endast i fråga om ungefärligen en sjundedel av

de i yrkesmässig trafik använda lastbilarna torde länsstyrelserna numera

vara trafiktillståndsmyndighet, medan återstående lastbilar tillhör biltra­

fiknämndens kompetensområde, ehuru uppskattningsvis blott 15—20 pro­

cent av dessa bilar i större eller mindre utsträckning kommer till använd­

ning i fjärrtrafik. Biltrafiknämndens arbetsbörda har till följd av den ut­

veckling som ägt rum väsentligt ökat. Antalet av nämnden handlagda ären­

den rörande tillstånd till beställningstrafik med lastbil har från år 1950

till år 1960 mer än fördubblats.

Det torde i stort sett bland berörda fackmyndigheter råda enighet där­

om, att — så länge nuvarande trafikregleringssystem i huvudsak bibehål­

ies — en ordning bör eftersträvas som såvitt möjligt åt biltrafiknämnden

förbehåller tillståndsgivningen för fjärrtrafiken med lastbil och åt läns­

styrelserna tillståndsgivningen för den lokalt begränsade lastbilstrafiken.

Att till länsstyrelserna förlägga hela den ifrågavarande tillståndsgivningen,

alltså även beträffande fjärrtrafiken, låter sig däremot icke göra, då det

icke kan komma i fråga att regleringsåtgärder avseende den över hela lan­

det utbredda fjärrtrafiken skulle ankomma på ett 25-tal olika tillstånds-

myndigheter. Det skulle visserligen teoretiskt sett kunna tänkas, att de

länsstyrelser, vilkas län berördes av en ifrågasatt fjärrtrafik, gemensamt

meddelade beslut rörande densamma, men varandra motverkande beslut

skulle säkerligen icke kunna undvikas, och den översiktliga enhetligheten

i fjärrtrafikregleringen skulle helt gå förlorad.

I princip bör tillsvidare tillståndsgivningen i fråga om det fordonsbe-

stånd, som kan väntas huvudsakligen ägna sig åt lokala trafikuppgifter till­

komma lokala myndigheter, medan biltrafiknämnden bör bibehålla till­

ståndsprövningen i fråga om det fordonsbestånd, som i första hand sy­

nes vara avsett för fjärrtrafik och med största sannolikhet kan nyttjas i

sådan trafik. Svårigheter föreligger emellertid att med någon större grad av

säkerhet på grundval av tekniska data rörande lastbilsbeståndet avgöra vil­

ken del därav som kommer att användas för lokala transporter och vilken

del som är avsedd för fjärrtrafik.

Trafikutredningen redovisar en granskning av hur de lastklasser, på

vilka de i egentlig fjärrtrafik under mars—april 1959 använda lastbilarna

var fördelade samt en undersökning avseende juni 1960 av maximilaster-

na hos de fordon och fordonskombinationer, som huvudsakligen brukas i

yrkesmässig fjärrtrafik. Den senare undersökningen har med biltrafik­

nämndens medverkan utförts hos landets lastbilscentraler och omfattar

dels lastbilar, som brukas utan släpvagn (lastbil med påhängsvagn dock

inräknad i denna kategori), dels lastbilar brukade i kombination med släp­

vagn. Om man — med reservation för brister och ofullständigheter i un­

dersökningen — lägger densamma till grund för en bedömning av möj­

ligheterna till en viktsgränsförskjutning, som utan att till länsstyrelserna

i nämnvärd utsträckning överföra bestämmanderätt över fj ärr trafikbilar,

182

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

183

ökar deras kompetensområde med avseende på den lokala lastbilstrafiken,

skulle utrymme för en höjning av viktsgränserna till 5 å 5,5 ton för enbart

lastbil och till 9 å 10 ton för lastbil jämte släpvagn föreligga.

Den snabba kapacitetsutvecklingen inom lastbils- och släpvagnsbestån-

det har fört med sig att stor lastförmåga hos en lastbil icke längre kan

anses i och för sig indicera användning i fjärrtrafik. Den nuvarande vikts­

gränsen pålägger biltrafiknämnden tillståndsgivningen för mer än 18 000

lastbilar, vilka med eller utan släpvagn huvudsakligen brukas i lokal tra­

fik. Utvecklingen har sålunda lett till att viktsgränssystemet för kompe­

tensfördelningen kommit att allt mindre tjäna det syfte, det från början

avsetts skola tillgodose.

Någon mot grundprinciperna för kompetensfördelningen i väsentlig mån

stridande uppdelning av tillståndsgivningen torde icke behöva befaras om

viktsgränsen för enbart lastbil nu höjes till 6,5 ton. I vad avser fordons-

kombinationerna torde däremot en större försiktighet vid viktsgräns juste­

ringen vara motiverad. En mera väsentlig allmän höjning av viktsgränsen

för fordonskombinationerna skulle kunna leda till att i fjärrtrafik okon­

trollerat insattes ursprungligen för lokaltrafik avsedda fordonskombinatio-

ner, ehuru det trafikbehov, som dessa ekipage därvid skulle komma att till­

godose, kunde tänkas till lägre samhällsekonomisk kostnad bli tillgodosett

med de större fordonskombinationer, som biltrafiknämnden prövar här­

för lämpliga. Utredningen har därför funnit hänsynen till YTF:s syfte med

kompetensfördelningen på detta område kräva större varsamhet vid en

viktsgränsförskjutning och stannat för en viktsgräns om 8 ton för lastbil

jämte släpvagn.

Trafikutredningen föreslår sålunda, att i 5 § YTF göres den ändringen

att tillstånd att i beställningstrafik för godsbefordran använda lastautomo-

bil med maximilast överstigande 6 500 kilogram eller att i sådan beställ­

ningstrafik använda lastautomobil jämte släpvagn, vilkas sammanlagda

maximilast överstiger 8 000 kilogram, meddelas av biltrafiknämndcn och

i fråga om övrig beställningstrafik för godsbefordran av vederbörande läns­

styrelse.

Vad beträffar biltrafiknämndens sammansättning lämnar trafikutred­

ningen en redogörelse för bl. a. tillkomsten av gällande bestämmelser. En­

ligt 12 § instruktionen för biltrafiknämnden avgöres mera betydelsefulla

ärenden av nämnden in pleno genom majoritetsbeslut under det alt andra

ärenden avgöres av ordföranden (ställföreträdaren) eller, enligt bemyndi­

gande av nämnden, av där anställd byråchef eller annan befattningshavare.

I avvaktan på att underlag erhålles för en slutlig prövning av biltrafik­

nämndens eventuella framtida uppgifter och organisation synes det trafik-

utredningen i strävandet alt åstadkomma eu ordning, som ger största möj­

liga objektivitet och kontinuitet i trafiktillståndsgivningen, vara lämpligt

antingen att den beslutsform inom nämnden införes, som föredragande de­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

184

partementschefen angav i prop. 1940: 115 och enligt vilken nämndens

tillståndsbeslut fattas under vanliga ämbetsmannamässiga former på ord­

förandens och vederbörande föredragandes ansvar med rätt för ledamö­

terna i nämnden att deltaga i överläggningar angående besluten samt få

sina meningar, därest de avviker från fattat beslut, antecknade till proto­

kollet, eller ock att antalet ledamöter i nämnden från nuvarande sju ut­

ökas till tio, därvid de nytillkommande ledamöterna utan att i nämnden

företräda speciella, av yrkestrafikregleringen berörda trafik-, yrkes- eller

näringsintressen skall äga sakkunskap i fråga om de viktigare allmänna

samhällsekonomiska intressen, som hänger samman med det inrikes trans­

portväsendets utformning i dess helhet.

Reservation

Ledamoten Kollberg anför i reservation till betänkande I att en fullstän­

dig decentralisering av tillståndsgivningen för beställningstrafik för gods­

befordran nu bör komma till stånd i enlighet med 1958 års besparingsutred-

nings förslag. I fortsättningen bör alltså enligt hans mening all sådan till-

ståndsgivning ombesörjas av länsstyrelserna.

Vad beträffar biltrafiknämndens personalresurser samt nämndens arbets­

former och organisation framhåller Kollberg, att han ställer sig tveksam

till lämpligheten av en ökad kontroll av färdskrivardiagrammen (jfr s. 186).

Kollberg anser vidare att nämndens kansli icke bör utbyggas samt att

de ifrågasatta ändringarna av beslutsformer och organisation bör anstå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Översyn av vissa trafiksäkerhets- och arbetarskyddsbestämmclser m. m.

Trafikutredningen har i betänkandena I och III framfört synpunkter

rörande åtgärder på trafiksäkerhetens och arbetarskyddets områden. Ut­

redningen framhåller bl. a., att trafiksäkerhetsfrågorna vid det trafikpo­

litiska handlandet i möjligaste mån bör lösas med sikte på den trafiksitua­

tion, som framstår såsom ett slutmål för detta handlande, d. v. s. en av

andra hänsyn än ordnings- och trafiksäkerhetshänsyn obunden trafik, vare

sig denna bedrives yrkesmässigt eller ej. Någon anledning att på yrkesmäs­

sig trafik ställa andra trafiksäkerhetskrav än dem, som bör gälla för tra­

fiken i övrigt, föreligger därför icke med mindre det kan antagas, att de

särskilda förhållanden under vilka den yrkesmässiga trafiken kan komma

att bedrivas, gör speciella trafiksäkerhetsåtgärder nödvändiga. Vad gäller

frågan om trafikkortsplikt bör sålunda denna i princip behandlas såsom

ett allmänt trafiksäkerhetsproblem och endast föranleda särbestämmelser

för förare i yrkesmässig trafik, därest körning i sådan trafik — genom­

gående eller för vissa fall — får anses innebära trafiksvårighetsmoment ut­

över de eljest normalt förekommande.

Utredningen berör även frågan om trafikkortsplikt för förande av trak­

185

tor och anför att det i detta sammanhang icke föreligger skäl att införa trafikkortsplikt för traktorkörningar, emedan frigivandet av de yrkesmäs­ siga skogskörslorna med traktortåg under de första och andra reformetap­

perna skall begränsas till körningar, som på allmän väg framgår på sträckor

om högst 15 km. Frigivandet i andra etappen av de mera sporadiskt före­ kommande lantbrukstransporterna med traktortåg påkallar ej heller någon trafikkortsplikt. Övriga yrkesmässiga transporter på gator och allmänna vägar med traktortåg kommer däremot att vara underkastade YTF fram till tidpunkten för den tilltänkta allmänna liberaliseringen. Härigenom blir förare av s. k. trafiktraktorer alltjämt underkastade trafikkortsplikt.

Trafikutredningen finner det icke vara påkallat, att nu och i förevarande sammanhang överse de materiella bestämmelser, som reglerar förfarandet med registreringsbesiktning, ombesiktning på förekommen anledning och den nyinförda särskilda kopplingsbesiktningen. En mera allmän använd­ ning av traktortåg på gator och allmänna vägar synes visserligen i princip böra föranleda att därvid brukade släpfordon underkastas de allmänna besiktnings- och registreringsbestämmelserna, men vid den begränsning tillsvidare av frigivandet utav de yrkesmässiga skogs- och lantbrukskörs- lorna med traktortåg, som föreslagits, synes införande av skyldighet till initialbesiktning — även om den från allmän trafiksäkerhetssynpunkt kan ha berättigande —- icke framstå såsom en förutsättning för eller följd av liberaliseringsåtgärden. Särskild utredning av spörsmålet om besiktnings- och registreringsskyldighet i fråga om traktorsläpvagnar ter sig angelägen före den tredje reformetappens allmänna frigivande av traktortågstrafiken, vilken då med sannolikhet kommer att i icke obetydlig utsträckning ingå såsom ett element i den allmänna vägtrafiken.

Utredningen har även understrukit betydelsen av arbetarskydd. Upp­ märksamheten härvidlag bör koncentreras på en verkningsfull kontroll av skyddsbestämmelsernas efterlevnad, och liberaliseringen såsom sådan torde enligt utredningen i och för sig icke kunna tagas till intäkt för en skärp­ ning av de materiella bestämmelser, som reglerar detta skydd. I den mån sålunda icke en dylik skärpning grundas på trafiksäkerhetsskäl synes det böra överlåtas åt de kollektivavtalsslutande parterna att överenskomma om arbets- och vilotidsfrågornas reglering inom ramen för det socialt god­ tagbara, och denna ram — för närvarande fastlagd i 28 § YTF — torde icke böra minskas annat än därest hittillsvarande bestämmelser framstår såsom socialt sett otillfredsställande eller såsom eu konfirmation av ge­ nom kollektivavtal hävdvunna ytterligare arbetstidsbegränsningar på trans- portmarknaden.

Trafikutredningen behandlar dessutom frågan om kontroll av trafiksä­ kerhets- och arbetarskyddsbestämmelsernas efterlevnad. I den del libcrali-

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

186

seringen av lastbilstrafiken sker i form av en mindre restriktiv tillstånds-

givning torde, enligt utredningen, utvecklingen på detta trafikområde

kunna väntas förlöpa i mera lugn takt. Större möjligheter att anpassa till­

ståndsprövningen också efter de för trafikövervakning faktiskt tillgängliga

resurserna erbjuder sig härigenom. Av statspolisintendentens och andra

remissinstansers yttranden över betänkande I framgår emellertid, att ord-

ningsstatspolisens resurser även med den av 1962 års riksdag medgivna

utökningen redan i och för sig anses klart underdimensionerade för över­

vakning av den existerande trafiken och att en liberalisering som leder till

hårdnande konkurrens — i vilken form den än genomföres — måste kom­

ma att ytterligare accentuera denna brist. Utredningen har givit vissa när­

mare preciserade förslag rörande ökning av ordningsstatspolisens numerär.

Enligt trafikutredningens uppfattning kan den ökning av biltrafiknämn­

dens kapacitet för efterhandskontroll av färdskrivardiagram, som i avbi-

dan på resultatet av utredningen rörande användning av maskinella hjälp*

medel medgetts av 1962 års riksdag, motsvara de kontrollkrav som ansetts

böra uppställas såsom villkor för en liberalisering av lastbilstrafiken. Tra­

fikutredningen framhåller vidare i betänkande

III,

att när det gäller efter­

levnaden av bestämmelserna om förares arbets- och vilotid synes kontrol­

len — vare sig den utföres manuellt eller maskinellt — främst böra inrik­

tas på sådan körning, där risken för överträdelser av dessa bestämmelser

kan antas vara störst, t. ex. i körningar på ackord och i fjärrtrafik.

Slutligen har trafikutredningen upptagit den i ett par remissyttranden

väckta frågan om lämpligheten av att inrätta en särskild arbetsinspektion

för vägtrafiken.

Reservation

Ledamoten Odhner har i reservation till betänkande

III

ansett att strävan

att höja trafiksäkerheten i dagens läge med tilltagande trafikintensitet är

ett starkt motiv för skärpta arbetstidsbestämmelser och att det därför från

trafiksäkerhetssynpunkt hade varit motiverat att utredningen tagit upp

frågan om förkortad maximiarbetstid till behandling. Dessutom under­

stryker reservanten vikten av att ifrågavarande bestämmelser får sin plats

i VTF, så att de får en vidsträcktare giltighet. Slutligen anser reservanten

att företagarna inom lastbilstrafikområdet bör ha ett större ansvar för

överträdelser av trafiksäkerhetsföreskrifter än vad för närvarande är fallet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

Framställning från länstyrelsen i Gotlands län ang. ersättning till statlig

busstrafik m.m.

I skrivelse den 31 augusti 1962 har länsstyrelsen i Gotlands län hem­

ställt att Kungl. Maj :t måtte dels utfärda anvisningar om företrädesrätt

till skolbarnstransporter för bussföretag, som bedriver linjetrafik, dels ock

187

föreslå riksdagen att kungörelsen om statsbidrag till viss linjetrafik på

landsbygden må få tillämpning även på trafikföretag som äges av staten.

Länsstyrelsen framhåller att sedan järnvägstrafiken på Gotland ned­

lagts fr. o. m. den 1 oktober 1960, är allmänheten på den gotländska lands­

bygden helt hänvisad till linjetrafik med omnibus för resor inom länet med

kollektivt trafikmedel. SJ är enda koncessionshavaren för denna linjetra­

fik. Företaget gjorde 1962 vissa nedskärningar i busstrafiken och har se­

dermera anmält planer på ytterligare beskärning av denna trafik.

Länsstyrelsen erinrar i sin framställning om att statsmakterna genom

driftbidrag till statsbanorna och statsbidrag till icke statliga busslinjer mot­

verkat den utveckling som skulle följa om trafikens upprätthållande gjor­

des beroende av rent driftekonomiska synpunkter. Därutöver hänvisas till

att 1953 års trafikutredning utgått från att ett kompensationsförfarande

i form av ersättning blir aktuellt ej blott i fråga om järnvägspersontrafiken

utan även i fråga om busstrafiken.

Länsstyrelsen utgår från att problemen för busslinjetrafiken på Gotland

begränsar sig till frågan om förfaringssättet för att utverka stöd åt en buss­

trafik, som eljest lämnar stora delar av länets vitala transportintressen åt

sitt öde. Något annat sätt att komma till rätta med den förutsedda situa­

tionen synes icke föreligga än att bidrag till upprätthållande av busslinje­

trafiken även får utgå till trafikföretag, som äges av staten. Enligt läns­

styrelsens mening är det dessutom i hög grad önskvärt att anvisningar sna­

rast utfärdas av Kungl. Maj :t om företrädesrätt till skolbarnstransporter

enligt 1953 års trafikutrednings förslag för bussföretag som bedriver linje­

trafik.

Kungi. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

Yttranden

Det övervägande antalet remissinstanser bär direkt anslutit sig till eller

icke haft någon erinran mot de reformåtgärder på landsvägstrafikens om­

råde som trafikutredningen föreslagit. Sålunda anser landsorganisationen

många skäl tala för en liberalisering av den yrkesmässiga lastbils- och

traktortågstrafiken enligt i huvudsak det tidsschema och tillvägagångssätt,

som utredningen föreslår. Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att

planens begränsning till att avse enbart den huvudsakliga godstrafiken

otvivelaktigt torde innebära betydliga fördelar.

Några remissinstanser har anfört avvikande meningar i fråga om re­

formprogrammets genomförande. Svenska transportarbetareförbundet ifrå­

gasätter det rationella från samhällelig synpunkt i de föreslagna åtgärder­

na och menar, att en generösare tillståndsgivning och ett beaktande av be­

hovet av utbyggd lastbilstrafik skulle kunna eliminera de negativa faktorer,

som för dagen kan konstateras. Länsstyrelsen i Södermanlands län anser

att utredningen åstadkommit en alltför komplicerad plan och ställer sig

mycket tveksam till frågan huruvida planen i sin föreslagna form är

lämplig.

I yttranden över trafikutredningens förslag till undantag från

yrkestrafikförordningens tillämpning har det helt över­

vägande antalet remissinstanser tillstyrkt eller lämnat utredningens förslag

utan erinran. Några remissinstanser anser emellertid att även andra trans­

portkategorier dessutom bör undantagas t. ex. transporter av post med

andra än postverket tillhöriga fordon, tidningstransporter, likbilstransporter,

begravningskörningar (blomtransporter), fyllnads- och returgods i sam­

band med mjölktransport, sand- och grustransporter vid snöfall och is­

bildning, transporter med specialbilar (livdjur, bilar, oljor m. m.), retur­

transporter från livsmedelsfabriker t. ex. av melass, slamkalk och kokt fo­

derpotatis. Länsstyrelsen i Jönköpings län ifrågasätter om inte jämväl från

förordningens tillämpning bör undantagas lastfordon med lastkapacitet ej

överstigande ett eller ett och ett halvt ton. Åtminstone bör alla slags paket­

vagnar o. d. undantagas. Näringsorganisationerna anför att man från jord-

brukshåll framhållit det irrationella i att de transportörer som har nödvän­

dig utrustning för att transportera djur till slakteri, icke skall ha rätt att

även transportera livdjur utan särskilt tillstånd.

Beträffande detaljerna i utredningens förslag på detta område har re­

missinstanserna anfört bl. a. följande. Förslaget att undantaga transporter

av betfor, renhållningstransporter samt transporter av fabrikspotatis etc. har

tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser, som ytt­

rat sig däröver. Snötransporternas undantagande tillstyrkes eller lämnas

utan erinran på ett undantag när i samtliga yttranden därom. Åkeriföre­

tagarnas centralförening menar sålunda att snötransporternas undanta­

gande allvarligt kommer att rubba sysselsättningsgrunden för den yrkes­

mässiga lastbilstrafiken under vintersäsongen.

Statens trafiksäkerhetsråd anser inga hinder från trafiksäkerhetssynpunkt

möta mot undantagande av transporter med registrerad motorcykel, över-

ståthållarämbetet å andra sidan befarar att de, som på grund av bristande

lämplighet förvägrats trafiktillstånd för lastbil, kan väntas ägna sig åt

yrkestrafik med motorcykel.

Trafikutredningens förslag att undantaga från YTF :s tillämpning vissa

traktortågstransporter — skogskörslor i första reformetappen, lantbruks-

transporter i andra -— har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av det

övervägande antalet remissinstanser. Länsstyrelsen i Örebro län tillstyrker

utredningens förslag med avseende på såväl skogs- som lantbrukstranspor-

ter med traktortåg och anför att anledningen därtill är att det för närva­

rande ej synes vara möjligt att på annat sätt tillgodose ifrågavarande

transportbehov. Riksförbundet Landsbygdens folk anser att frigivningen

av skogstransporter med traktortåg bör avse även övriga transporter, som

har samband med skogsskötsel och drivningsarbete, såsom förflyttning av

188

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

189

skogskojor, lastapparater och annan materiel. Länsstyrelsen i Västerbot­

tens län ifrågasätter lämpligheten av att maximera transportsträckan på

allmän väg, emedan traktortågens begränsade hastighet gör att de lämpli­

gen icke kan användas för transporter på längre sträckor. Med hänsyn till

att traktorbeskattningsfrågan ännu icke lösts vill länsstyrelsen emellertid

icke motsätta sig utredningens förslag. Länsstyrelsen påpekar dock, att

övervakningen av bestämmelsernas efterlevnad kommer att bli mycket svår

och kanske helt omöjlig. Vidare anser länsstyrelsen att frågan om ökade

krav på förarkompetens allvarligt bör prövas. Liknande synpunkter anföres

av länsstyrelserna i Uppsala, Jämtlands och Norrbottens län.

Några remissinstanser avstyrker förslaget. Sålunda framhåller länssty­

relsen i Stockholms län bl. a. att traktortågstrafik på allmän väg från trafik­

säkerhetssynpunkt i möjligaste mån bör begränsas. Denna uppfattning

menar länsstyrelsen accentueras ytterligare genom att traktorer icke kom­

mer att omfattas av den ifrågasatta säkerhetsinspektionen. Även statens

trafiksäkerhetsråd avstyrker och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens

främjande finner starka skäl tala mot utredningens ifrågavarande förslag

bl. a. på grund av att traktortågen utgör trafikfara på allmän väg och att

frågorna om förarkompetensen icke lösts. Statens biltrafiknämnd fram­

håller att, så länge skattefriheten för traktorerna kvarstår samt bestämmel­

serna om körtid, arbetstid, vilotid och trafikkort endast gäller för yrkes­

mässig trafik, konkurrensförhållandet mellan bil och traktor avsevärt rub­

bas genom att traktortransporterna undantagas från YTF.

I yttrandena över trafikutredningens förslag i betänkande I att slopa b e-

hovsprövningen vid kooperativ körning har det övervä­

gande antalet remissinstanser tillstyrkt utredningens förslag. Den föreslag­

na temporära begränsningen till lokala transporter — »eget och angrän­

sande län» — avstyrkes emellertid på ett undantag när av samtliga de re­

missinstanser, som uttalat sig i frågan.

Flertalet som uttalar sig om utredningens modifierade förslag i betän­

kande III har tillstyrkt detsamma och med tillfredsställelse konstaterat att

räjongbestämmelserna slopats. Länsstyrelsen i Stockholms län anför bl. a.

att sådana faktorer, som att en mindre restriktiv behovsprövning för

övriga transporter samtidigt skall tillämpas och att ytterligare väsentliga

lättnader i den bestående regleringen avses genomföras efter två år, synes

komma att få en återhållande verkan, då det gäller etableringen av sådana

juridiska personer, som förutsättes erhålla rätt att utföra kooperativ kör­

ning. Länsstyrelsen anser sig numera i denna del kunna biträda utrednings­

förslaget.

Statens biltrafiknämnd anser, att reformen icke bör genomföras i den

första etappen, och att den från trafikanternas synpunkt får en blygsam

effekt. Enligt Svenska lasttrafikbilägareförbundet synes utredningens avsikt

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

190

vara att den kooperativa körningen skulle bli en övergångsform till åkeri-

verksamhet med firmabilar och framhåller, att yrkesmässig trafik icke

bör bedrivas såsom bisyssla. Svenska transportarbetareförbundet påpekar,

att om icke de kooperativa företagen ansluter sig till åkeriföretagarnas or­

ganisationer, kommer utarbetandet av driftstatistiken att åvila länsstyrel­

serna, vilka då blir tvingade att kräva personalförstärkning.

Förslaget om behovsprövningens slopande vid trans­

porter av fyllnad s- och returgods i samband med

mj ölktransport tillstyrkes av det övervägande antalet remiss­

instanser. Av dessa ifrågasätter överstyrelsen för ekonomisk försvarsbered­

skap samt länsstyrelserna i Södermanlands, Östergötlands, Malmöhus och

Västernorrlands län om icke ifrågavarande transporter borde helt undan­

tagas från tillämpning av yrkestrafikförordningens bestämmelser. Riksför­

bundet Landsbygdens folk anför, att behovsprövningen bör borttagas för

mjölkbilar beträffande alla slags transporter.

Generalpoststyrelsen, statens biltrafiknämnd, länsstyrelsen i Norrbottens

län, Svenska järnvägsföreningen och Svenska omnibusägareförbundet på­

talar det avbräck reformen innebär för den reguljära busstrafiken och me­

nar, att det allmänna tvingas träda emellan med ekonomiskt stöd.

Trafikutredningens förslag i betänkande III angående behovspröv­

ningens slopande vid skogstransporter med lastbil

har på de av utredningen anförda skälen tillstyrkts av flertalet remissin­

stanser. Länsstyrelsen i Västmanlands län framhåller att både i detta skog­

rika län och på andra håll i landet pågår en omvandling av skogsbrukets

arbetsförhållanden, som är både genomgripande och angelägen. Arbets-

kraftsåtgången för att få fram virket ur skogen måste minskas mycket vä­

sentligt. Nya redskap för avverkning och transporter tages därvid i anspråk.

En vanlig kombination är därvid en skogsarbetare med lastbil, försedd med

särskilda lastningsanordningar, som sparar arbete och kraft. Denna tekniska

utveckling bör på alla sätt stimuleras. Det är därför särskilt olyckligt om

den hämmas genom konserverandet av en biltrafikreglering, som tillkom­

mit under helt andra förhållanden. Med hänsyn till pågående rationalise­

ring inom skogsbruket är det av stor vikt att de av utredningen till etapp I

hänförda lättnaderna beträffande skogstransporter omedelbart genomföres.

Länsstyrelsen i Värmlands län anför bl. a. att möjlighet härigenom i viss ut­

sträckning öppnas till fjärrtrafik utan behovsprövning, innan sådan pröv­

ning avskaffats för övrig fjärrtrafik. Från principiell synpunkt kan detta sä­

gas vara mindre tillfredsställande. Med hänsyn till skogstransporternas

speciella natur måste emellertid geografiska begränsningar, direkta eller

indirekta anses mindre lämpliga, övervägande delen av dessa transporter

torde också, som utredningen framhåller, utföras i lokal trafik. Med hän­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

191

syn till vad nu anförts, har länsstyrelsen icke något att erinra mot utred­

ningens förslag i denna del. Länsstyrelsen i Kopparbergs lån finner över­

vägande skäl tala för majoritetens förslag. Svenska järnvägsföreningen me­

nar att det är önskvärt att liberaliseringen sker parallellt mellan skogs-

transporter med traktortåg och lastbil. Järnvägsrådet har särskilt fram­

hållit betydelsen av att skogsbruket med hänsyn till angelägenheten av att

på allt sätt skapa bättre förutsättningar för ett rationellt skogsbruk får

de möjligheter att genomföra mer ekonomiska transporter, som föreslås

av utredningen. Länsstyrelsen i Västerbottens län påpekar olägenheterna

av att lastbilarna likväl måste behovsprövas för andra transporter, emedan

skogstransporterna är säsongmässiga.

Reservanternas uppfattning, att lastbilstransporterna av skogsprodukter

bör vara underkastade behovsprövning ända till tredje reformetappens bör­

jan biträdes av flera remissinstanser. Länsstyrelsen i Östergötlands län an­

för, att en frigivning av skogstransporterna oundvikligen för med sig en

kraftig ökning av den fria sektorn. En dylik utökning av antalet skogsbilar

torde vidare leda till att i lokal yrkesmässig trafik för skogstransporter

nyttjade större lastbilar, för vilka tillstånden ej är begränsade till enbart

skogstransporter, och som ej är specialutrustade för transporter med skogs­

produkter, i viss utsträckning kommer att överföras till fjärrtrafik; ett

knappast önskvärt resultat för de övriga trafikmedlen. Ifrågavarande last­

bilstransporter bör således icke fritagas från behovsprövningen vare sig

under den första eller den andra reformetappen. Liknande synpunkter an-

föres av järnvägsstyrelsen, statens biltrafiknämnd, länsstyrelsen i Örebro

län och Statstjänstemännens riksförbund.

Svenska lasttrafikbilägareförbundet anmäler att en virkestransportutred-

ning företagits inom förbundet under awerkningssäsongen 1960/61, vilken

givit vid handen, att det för närvarande föreligger och under överskådlig

framtid kommer att föreligga överkapacitet av lastfordon inom skogstrans-

portsektorn. Förbundet ansluter sig till de motiv för behovsprövningens bi­

behållande som redovisats av reservanterna vad gäller skogstransporterna

med lastbil.

Utredningens förslag att behovsprövningen skall avvecklas successivt har,

såsom nämnts i det föregående, tillstyrkts eller lämnats utan erinran av

praktiskt taget samtliga remissinstanser.

Beträffande utredningens förslag att behovsprövningens successiva av­

veckling skall ske genom mindre restriktiv behovsprövning

för transporter med lastbil i övrigt har remissinstanserna

anfört bl. a. följande. Länsstyrelsen i Stockholms län menar, att för­

slaget innebär vissa möjligheter för åkerinäringen att öka sin konkurrens­

kraft och konsolidera sin ställning genom att de tillståndsgivande myndig­

heterna under omställningsprocessen i viss mån kan styra utvecklingen

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

192

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 är 1963

och förhindra uppkomsten av osund konkurrens. Länsstyrelsen i Värm­

lands län anför däremot, att svårighet att tillgodose rättvisekravet kan vän­

tas följa med det av utredningen förordade systemet. Länsstyrelsen ställer

sig frågande till hur en behovsprövning skall kunna genomföras, sedan

kvottilldelning skett. Det reella behovet är ju då mer än tillgodosett och

avsevärd tid kan förflyta, innan något behov av ytterligare lastfordon upp­

står. En snedvridning av tillståndsgivningen synes bli följden. Liknande

synpunkter anföres av länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Jämt­

lands län har ej något att erinra mot den föreslagna fortlöpande uppmjuk­

ningen av tillståndsgivningen, men ställer sig tveksam till kvotsystemet.

Med tillämpning därav synes — i varje fall såvitt avser Jämtlands län —

all nytillkommande godstrafik på landsväg komma att undantagas från

behovsprövningen. Härtill kommer de uppenbara svårigheterna i att be­

stämma föregående års transportarbete inom ett visst geografiskt område

eller inom viss gren av transportväsendet. Länsstyrelsen anser, att de kom­

mande direktiven till myndigheterna bör ges en annan utformning än den

föreslagna, förslagsvis så att beträffande vissa typer av transporter efter

central myndighets bedömande periodvis en uppmjukning sker av behovs­

prövningen. Näringsfrihetsrådet ifrågasätter om det är lämpligt att nu fast­

låsa ökningskvoterna vid bestämda procenttal. Bland annat med hänsyn till

att ökningskvoterna bör bestämmas med beaktande av transportvolymens

faktiska utveckling synes det önskvärt att reglerna om en successivt ökad

tillståndsgivning utformas på ett smidigare sätt. Enligt länsstyrelsen i Ska­

raborgs län måste ett dylikt system bli mycket svårt att tillämpa i prakti­

ken och länsstyrelsen anser därför att tillståndsmyndigheterna bör få fri­

het att enligt eget bedömande tillämpa en mindre restriktiv behovsprövning

under övergångstiden.

Reservanternas förslag till utformning av behovsprövningen under över­

gångsperioden har tillstyrkts av flera remissinstanser. Sålunda anför bl. a.

länsstyrelsen i Västerbottens län att med hänsyn till förändringarna på

transportmarknaden år från år tillståndsprövningen lätt kunde få för­

felad effekt om föregående års trafikarbete lades till grund för bedöm­

ningen. Det synes länsstyrelsen lämpligt att i stället driftstatistiken får vara

normgivande och att behovsprövningen sålunda blir beroende av det ak­

tuella transportläget. För att helt uppnå syftet med liberaliseringen synes

emellertid en sänkning av den normerande sysselsättningstiden erforderlig.

Enligt länsstyrelsens mening skulle — med denna beräkningsgrund — en

säkrare bedömning av ansökningarna ernås. Liknande synpunkter anföres av

länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen i Blekinge län anser att för­

slaget icke är lätt att tillämpa i praktiken. Såvitt länsstyrelsen kan bedöma,

måste det ställa sig svårt att beräkna procent på något så vagt som »före­

gående års transportarbete». Det synes lämpligt att den tillståndsgivande

myndigheten betros att, inom ramen för vissa anvisningar, under över-

193

gångstiden tillämpa en allt generösare bedömning fram till den 1 juli 1967,

då behovsprövningen borttages helt. Länsstyrelsen ansluter sig till reser­

vanternas förslag. Länsstyrelsen i Södermanlands län anser, att den mil­

dare behovsprövningen bör av tillslåndsmyndigheterna — efter en allmän

rekommendation härom — utövas på basis av sysselsättningsstatistiken.

Länsstyrelsen anser det däremot varken möjligt eller lämpligt att redan

från början i procent ange graden av den minskade restriktiviteten i be­

hovsprövningen i förhållande till ett års transportarbete. En enklare — om

än mera drastisk — metod vore att under alla förhållanden tillåta en ök­

ning av antalet i yrkesmässig trafik använda lastbilar med förslagsvis om­

kring 10 procent per år. Genom att tillståndsmyndigheterna under över­

gångstiden fortfarande skall utöva en viss behovsprövning, torde risken för

att alltför besvärliga störningar skall uppstå vara ringa. Svenska järnvägs-

förcningen anför bl. a. att dylika kvoter helst icke borde bestämmas i för­

väg, utan det borde kunna överlåtas på de tillståndsgivande myndigheterna

att med successiv uppmjukning efter hand av villkoren och med hänsyn

till utvecklingen inom olika områden såväl som till det aktuella behovet

meddela trafiktillstånd. Härigenom borde på ett smidigare sätt kunna åstad­

kommas en lämplig fördelning av transportkapaciteten och som följd där­

av en sundare utveckling inom transportväsendet. Reservanternas förslag

tillgodoser bättre dylika önskemål. Svenska lasttrafikbilägareförbundet an­

sluter sig till reservantförslaget, men understryker angelägenheten av att

tillfredsställande underlag för bedömning av ökningskvoterna erhålles.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att reservanternas system kan med­

föra en ej önskvärd försening av regleringarnas avskaffande och ett försvå­

rande av nyetablering av trafikföretag.

En del remissinstanser ansluter sig till ledamoten Kollbergs särskilda

yttrande om en snabbare liberaliseringstakt. Sålunda framhåller statens

pris- och kartellnämnd bl. a., att av totala antalet registrerade lastbilar den

1/1 1961 hade cirka 50 procent en maximilast av högst 4 ton, medan mot­

svarande andel för lastbilar i yrkesmässig trafik endast uppgick till om­

kring 15 procent. Den skillnad i storlekssammansättning som föreligger

mellan lastfordon i yrkesmässig trafik och lastbilsparken i övrigt tyder på

all den typ av transporttjänster som ombesörjes med mindre fordon till

övervägande delen utföres av företag, som icke bedriver yrkesmässig trafik.

Det förefaller sannolikt att avskaffandet av behovsprövningen inom denna

sektor skulle leda till ett mera rationellt utnyttjande av transportkapacite­

ten framförallt i lokaltrafiken. Järnvägsrådet, länsstgrclserna i Uppsala,

Jönköpings och Malmöhus län samt näringsorganisaiionerna förordar likaså

eu snabbare liberaliseringstakt enligt ledamoten Kollbergs särskilda ytt­

rande.

Med anledning av utredningens förslag angående undantag från

7 — Bihang till riksdagens protokoll 1063. 1 samt. Nr 191

Kungl. Maj:ts proposition nr 101 är 1963

194

skyldigheten att inneha tillstånd till transportför­

medling anför Svenska omnibusägareförbundet att man härigenom

skulle uppnå icke blott en möjlighet för busslinjeföretagen att bredda sitt

godstrafikunderlag utan även en allmän förbättring av transportförmed-

lingsföretagens möjligheter att förmedla gods mellan perifert belägna avsän­

dare och mottagare.

Trafikutredningens förslag att från och med andra reformetappen b e-

fria transporter med lastbil eller traktortåg om

högst 4 tons maximilast från behovsprövning har

flertalet remissinstanser tillstyrkt eller lämnat utan erinran. Mot förslaget

uttalar sig Svenska skogsarbetareförbundet, som befarar en felaktig efter-

frågeinriktning härav.

Det övervägande flertalet av remissinstanserna, som yttrat sig över för­

slaget om lokalområdesbestämmelsernas slopande, har

tillstyrkt detsamma. Näringsorganisationerna anför, att en instängning av

lastbilstrafiken inom begränsade områden icke tar någon som helst hänsyn

till näringslivets differentierade transportbehov och är ett hinder för en

effektiv varudistribution.

Svenska lasttrafikbilägareförbundet anför, att med ett genomförande av

utredningens förslag kan med fog befaras följa en utveckling mot en växan­

de okontrollerbar s.k. vild trafik, vilken ej enbart kommer att negativt på­

verka förutsättningarna för upprätthållandet av den nuvarande yrkesmäs­

siga landsvägstrafiken utan även medföra allvarliga rubbningar i konkur­

rensläget bil järnväg. Mycket talar för att ifrågavarande bestämmelser

bör få fortbestå längre tid än utredningen förutsatt, vilket icke hindrar

att lokalområdesbestämmelserna blir föremål för fortgående översyn och

anpassas till utvecklingen på transportmarknaden, bl. a. då det gäller skogs­

brukets transporter.

Näringsorganisationerna och länsstyrelsen i Östergötlands län uttalar sig

för t a x e - och transportpliktens slopande, medan statens

biltrafiknämnd anför, att man utan erfarenhet av hur konkurrensläget

kommer att ställa sig icke redan nu bör binda sig för att slopa transportplikt

(och därmed taxeplikt) vare sig i slutläget, eller ännu mindre, i andra

etappen.

Trafikutredningens förslag att frige sam åkning i privat per­

sonbil mellan egen bostad och arbetsplats har tillstyrkts eller lämnats

utan erinran av det övervägande antalet remissinstanser. Länsstyrelsen i

Blekinge län framhåller bl. a., att det från samhällsekonomisk synpunkt

måste vara fördelaktigt att trafikmedlen utnyttjas på ett effektivt sätt.

Med hänsyn till den jämförelsevis liberala prövning som hittills skett be­

träffande dylik trafik torde det få antagas att någon mera betydande ök­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

195

ning icke skulle bli följden genom ett frigivande. En tillbakagång i trans­

portmöjligheterna för de trafikanter, som använder de kollektiva trafikmed­

len, torde därför knappast behöva befaras. Lantbruksstyrelsen

anser för­

slaget mycket välgrundat och att det torde få särskild betydelse i glesbyg­

derna. Utredningen har också visat, att särskilt i glesbygdslänen med

mindre goda reguljära kommunikationer trafiktillstånd för sådana resor

har beviljats. En större omfattning av sådan samåkning än vad tillstånds-

frekvensen anger torde dock förekomma. Redan de bristande kontrollmöj­

ligheterna av nuvarande bestämmelser på området synes styrelsen moti­

vera en legalisering av dylik samåkning.

Flera remissinstanser påpekar dock att reformen kan medverka till att

försvaga trafikunderlaget för kollektiv trafik som ända maste upprätthållas

och samtidigt öka anspråken i tätorter på vägnät och parkeringsanlägg-

ningar samt att man måste emotse ökade anspråk på driftbidrag. Från tra­

fiksäkerhetssynpunkt anser statens trafiksäkerhetsråd

hinder inte synes

föreligga för genomförande av ifrågavarande förslag, medan Nationalför­

eningen för trafiksäkerhetens främjande

anser att reformen fordrar stor

uppmärksamhet från samma synpunkt. Länsstyrelserna i Västmanlands

och

Västernorrlands län

föreslår en vidare liberalisering, nämligen att krav icke

bör ställas att resan arbetsplats—hem och vice versa skall vara direkt.

Länsstyrelsen i Östergötlands län

ifrågasätter om icke rätten till samåk­

ning bör utsträckas till att även avse resa till och från plats för undervis­

ning. För att motverka missbruk ifrågasätter länsstyrelsen i Örebro län

om

det icke vore skäligt att begränsa det antal personer, som får medtagas,

t. ex. till tre.

De remissinstanser, som avstyrker utredningens förslag, framhåller den

bekymmersamma ekonomiska situation, som t. ex. busstrafiken för när­

varande befinner sig i, och att denna nu ytterligare kommer att forsamras.

Länsstyrelsen i Stockholms län

anför, att frågan om samåkning icke kan

betraktas som obetydlig för den hårt trängda persontrafiken, utan bör be­

dömas i samband med utformande av föreskrifter till säkerställande av en

samhällsnödvändig trafiktjänst. Dessutom ifrågasätter statens biltrafik-

nämnd,

om det allmänna rättsmedvetandet kommer att acceptera en sådan

uppspaltning att — såsom nu avses — samåkning till och från arbetsplats

skall vara tillåten utan något som helst tillstånd, medan för samåkning

vid andra resor t. ex. utflyktsresor, resor till idrotts- och nöjestillställningar

i princip erfordras fullständigt trafiktillstånd.

Trafikutredningens förslag om be hovs prövningens slopan­

de i fråga om tillstånd för uthyrningsverksamhet har

av de flesta remissinstanser, som yttrat sig därom, tillstyrkts eller lämnats

utan erinran. Riksförbundet Landsbygdens folk tillstyrker utredningens

förslag om att nuvarande behovsprövning för uthyrningsverksamhet slopas.

En effektiv kontroll bör dock upprätthållas såväl beträffande bilbeståndets

7* — Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 sand. nr 191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

196

kvalitet som över att uthyrning endast sker till personer, som är lämpade

att framföra vederbörande fordon.

Flera av de remissinstanser som tillstyrker förslaget understryker alt nå­

got avkall icke får göras på nu gällande säkerhets- och lämplighetskrav vid

tillstånd för uthyrningsverksamhet. Några länsstyrelser har berört den nu

gällande 21-årsregeln och anser att den bör bibehållas.

Nagra remissinstanser har tillstyrkt förslaget vad beträffar personbilar,

medan man vad gäller lastbilar och bussar önskar bibehålla behovspröv-

ningen. De skäl som anförts härför är bl. a. trafiksäkerhetshänsyn samt att

reformen skulle innebära en snedvridning i fråga om konkurrensförhål-

landena och ge möjlighet att kringgå bestämmelserna om yrkesmässig tra­

fik. Statens biltrafiknämnd ifrågasätter, huruvida icke behovsprövningen

ifråga om uthyrningsrörelse bör upphävas allenast i vad avser personbilar

samt lastbilar, vilkas totalvikt ej överstiger 2,5 ton. Motororganisationerna

anser att utredningen inte på ett tillfredsställande sätt penetrerat konse­

kvenserna av sitt förslag till slopande av behovsprövningen för yrkesmässig

biluthyrning. Föreskrifterna i YTF har avseende på alla motorfordonskate-

gorier och en närmare granskning av de tänkbara följdverkningarna hade

mot denna bakgrund varit synnerligen värdefull. Frågan om ett eventuellt

slopande av behovsprövningen för yrkesmässig uthyrning av tyngre fordon

bör närmare granskas bl. a. för klarläggande av konsekvenserna för trafik­

säkerheten och den allmänna transportförsörjningen, innan förslag om

ändring av nuvarande bestämmelser för sådana fordons vidkommande blir

föremål för slutligt avgörande. Enligt yrkestrafikens organisationer borde

man också vänta med ett ställningstagande till frågan om slopande av be-

hovsprovningen, när det gäller uthyrning av personbilar, till dess YTF i sin

helhet närmare behandlats. Övriga organisationer anser emellertid, att den­

na uthyrningsverksamhet internationellt fått en sådan omfattning och be­

tydelse, att en liberalisering av densamma från bl. a. turistutbytessynpunkt

måste anses mycket önskvärd. Även ett utbrett önskemål om förbättrade

möjligheter för bilreparationsverkstäderna att tillhandahålla ersättnings-

fordon i samband med reparationer bör tillmätas stor vikt i detta samman­

hang.

Några remissinstanser har ställt sig avvisande till förslaget och förordat

ny prövning. Länsstyrelsen i Kronobergs lön anser en rikligare tillstånds-

givning för uthyrningsbilar innebära svårare konsekvenser för droskbil­

ägarna än vad utredningen ger vid handen. I en kompletterande framställ­

ning har Motorbranschens riksförbund framhållit betänkligheter mot lång-

tidsuthyrnings inverkan på de avbetalningsrestriktioner, som befästs genom

särskild lagstiftning och funnit det motiverat att definitionen för yrkes­

mässig biluthyrning formuleras så att långtidsuthyrning såsom alternativ

till fordonsanskaffning icke får ingå i uthyrningsverksamheten i fråga.

Kom mer skott egium har i yttrande över riksförbundets kompletterande

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

197

framställning erinrat om gällande föreskrifter rörande vissa betalningsvill­

kor vid yrkesmässig försäljning av bilar samt om den av Kungl. Maj:t god­

kända överenskommelsen i detta ämne mellan kommerskollegium och Mo­

torbranschens riksförbund. Kollegium framhåller att ett frisläppande av

behovsprövningen i fråga om uthyrningsrörelse visserligen skulle kunna

skapa problem med avseende på avbetalningshandeln inom bilbranschen i

samband med att bilhandlare kan förväntas kombinera sin verksamhet med

uthyrningsrörelse. Kollegium förutsätter emellertid, att möjlighet föreligger

att i allt väsentligt komma till rätta med missförhållanden av antytt slag.

Av allmänna rättsgrundsatser torde följa att en biluthyrare icke kan freda

sig från ansvar för förseelse mot avbetalningsbestämmelserna i de fall då

det klart framgår att en biluthyrning rätteligen är att betrakta som en

yrkesmässig försäljning. Ej heller synes det vara svårt att vid en kontroll

av uthyrarens affärshandlingar kunna fastslå när ett kringgående förelig­

ger. Som sin mening framhåller kollegium att gällande bestämmelser om

vissa betalningsvillkor inom den yrkesmässiga bilhandeln icke böra hindra

genomförandet av trafikutredningens förslag om en uppmjukning av reg­

lerna för biluthyrning.

Det helt övervägande antalet remissinstanser har ansett en förskjut­

ning uppåt av viktgränserna i 5 § YTF nödvändig för att uppnå syftet

med uppdelningen av trafiktillståndsgivningen mel­

lan biltrafiknämnden och länsstyrelserna. De har i

allmänhet biträtt utredningens förslag på 6,5 resp. 8 ton. Många uttalar sig

emellertid för en ytterligare decentralisering av tillståndsgivningen för be-

ställningstrafik med lastbil under hänvisning till den förskjutning som ägt

rum mot användande lokalt av lastbilar med högre maximilast.

Några remissinstanser uttalar sig för en full decentralisering. Sålunda

förordar riksrevisionsverket att det ånyo övervägs om ej en decentralisering

i enlighet med 1958 års besparingsutrednings förslag bör genomföras.

Länsstyrelsen i Jämtlands lön anser, att all tillståndsgivning bör läggas

på länsstyrelserna och att biltrafiknämnden med ändrad organisation i ökad

omfattning bör kunna fungera såsom ett allmänt statligt remissorgan i frå­

gor rörande lastbilstrafiken, särskilt beträffande tillståndsgivning för den

mera långväga lastbilstrafiken.

Vad gäller utredningens alternativa förslag till biltrafiknämn­

dens sammansättning uttalar sig de flesta remissinstanserna, som

yttrat sig i denna fråga, för det första alternativet att beslut fattas under

vanliga ämbetsmannamässiga former och under i övrigt angivna förutsätt­

ningar.

Några remissinstanser anser dock, att tillräckliga skäl icke föreligger att

redan nu företaga provisoriska ändringar, utan därmed bör anstå tills den

slutliga prövning av biltrafiknämndens eventuella framtida uppgifter och

organisation som enligt utredningen skall ske.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

198

Remissinstanserna ansluter sig i huvudsak till vad utredningen anfört

rörande åtgärder på trafiksäkerhetens och arbetar­

skyddets områden. Några remissinstanser betonar vikten av att

erforderliga åtgärder på dessa områden genomföres före liberaliseringspro-

grammet.

Vad gäller spörsmålet om införande av trafikkort för traktor­

förare delar några remissinstanser utredningens uppfattning att icke för­

orda sådan skyldighet. Svenska skogsarbetareförbundet framhåller, att de

trafiksäkerhetsmässiga krav som bör tillgodoses även vid traktorkörning

ej i och för sig tillgodoses genom införande av trafikkortsplikt för dessa

körningar. I vissa avseenden gäller helt andra krav på traktorförare än på

lastbilsförare.

Några remissinstanser anser, att traktortågstransporterna ej bör undan­

tagas innan frågorna om kompetensprov, körkort och trafikkort för förare

av traktorer och traktortåg på allmänna vägar erhållit en från trafiksäker­

hetssynpunkt tillfredsställande lösning. Statens trafiksäkerhetsråd framhål­

ler, att det ökade antalet traktorer på vägarna samtidigt skulle medföra en

ökning av antalet traktorförare, vilka skulle tillåtas att framföra sina trak­

tortag i åtskilliga fall utan kännedom ens om de trafikregler, vilka utgör

förutsättning för erhållande av körkort för motorcykel. Väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen anför, att den förutsätter att bilförarutredningen kom­

mer att upptaga frågan om traktorkörkort.

Utredningens förslag till utökning av ordningsstatspoli-

sens numerär har tillstyrkts av det övervägande flertalet remiss­

instanser på de skäl utredningen anfört. Svenska järnvägsmannaförbundet

finner dock förslaget på denna punkt helt otillfredsställande. En lösning av

övervakningsproblemet genom en avsevärd ökning av resurserna måste

under alla förhållanden föregå liberaliseringens genomförande.

De remissinstanser som berör frågan om efterhandskontrollen

av färdskrivardiagram anser att en utökning av kontrollen är

erforderlig. Svenska lokaltrafikföreningen anför emellertid att ett problem

av allmännare räckvidd representeras även av frågan om utökad granskning

av färdskrivardiagram. Det har tydligt visat sig att denna granskning är

arbetskrävande och att antalet diagramblad blir så stort, att endast en myc­

ket liten procent kan underkastas granskning. Kostnaderna för diagram­

bladen och för deras hantering är inte oväsentliga och det kan ifrågasättas

om de står i rimlig proportion till värdet av den kontroll, som hittills ut­

övats.

Trafikutredningens förslag att frågan om inrättande av en arbets-

inspektion för vägtrafiken bör utredas, anses välbetänkt av

de remissinstanser, som uttalar sig därom.

I yttrande över länsstyrelsens i Gotlands län skrivelse

den 31 augusti 1962 har 1953 års trafikutredning bl. a. anfört att utred­

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

199

ningen hyser den uppfattningen, att ett generellt stöd i form av fordons-

skattelättnad är att tills vidare föredraga såsom medel att upprätthålla

samhällsnödvändig busstrafik på landsbygden, men med hänsyn till det

system för stödåtgärder på busstrafikens område, som nu tillämpas, till­

styrker utredningen att statsbidrag också lämnas för den statliga buss­

trafiken. I princip bör detta statsbidrag givas samma omfattning som om

metoder med generell skattelättnad hade kommit till användning. Vad

beträffar skolbarnstransporterna framhåller utredningen att det i länssty­

relsens skrivelse redovisade förslaget i realiteten endast innebär en vid YTF :s

tillkomst avsedd tillämpning av bestämmelserna i 12 § nämnda förordning.

Vid anvisningar till de trafiktillståndsgivande myndigheterna i här före­

varande avseende hänvisar utredningen till föreskriften under 5 § 1 mom.

kungörelsen den 18 juni 1958 (nr 380) om statsbidrag till kostnaderna för

skolskjutsar och inackordering, enligt vilken reguljära kommunikations­

medel skall begagnas för skolskjutsar, om det kan ske utan avsevärd olägen­

het.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Departementschefen

I överensstämmelse med vad jag förordat vid behandlingen av de all­

männa riktlinjerna för trafikpolitiken bör i den första reformetappen inom

landsvägstrafiken vissa godstransporter helt undantagas från tillämpning

av yrkestrafikförordningens bestämmelser eller från däri föreskriven be-

hovsprövning samt i övrigt tillämpas en mindre restriktiv tillståndsgivning.

Enligt 2 § yrkestrafikförordningen (YTF) har från tillämpningen av

förordningens bestämmelser undantagits transporter av bl. a. sockerbetor

och betmassa. Det motiv som föranledde undantag för transporter av socker­

betor var svårigheterna för betodlarna att under den kortvariga och inten­

siva betkampanjen få tillgång till extra transportmedel för leveranser till

förädlingsindustri. Liknande svårigheter föreligger även i fråga om potatis,

grönsaker, frukt och bär. Betmassa har i sin tur undantagits av det prak­

tiska skälet att det ofta tages såsom returlast vid leverans av sockerbetor.

Samma förhållande föreligger beträffande betfor, melass och slamkalk. Vid

leverans av potatis till förädlingsindustri tages på samma sätt i allmänhet

pulpa, drank eller kokt foderpotatis såsom returlast. Jag föreslår därför att

från tillämpningen av YTF:s bestämmelser ytterligare undantages transpor­

ter till förädlingsindustri av potatis, grönsaker, frukt och bär samt från så­

dan industri transporter av betfor, melass, slamkalk, pulpa, drank och kokt

foderpotatis. Vid angivande av undantagen har i förslaget ordet uteslutande

borttagits. Avsikten att angivna transporter, så snart de omfattar även något

annat varuslag än som sägs i författningstexten, skall vara underkastade

YTF:s regler torde vara otvetydig även med den nya formuleringen.

Transporter med moped är undantagna från förordningens bestämmel­

ser med hänsyn till alt de är av ringa betydelse från transporthushållnings-

200

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

synpunkt. I likhet med utredningen anser jag att av samma skäl förord­

ningen ej längre bör äga tillämpning i fråga om transporter med motor­

cykel över huvud taget.

Trafikutredningen anser att även renhållningstransporter samt transpor­

ter av snö och is i samband med snöröjning bör inbegripas bland de trans­

porter som friges i den första reformetappen. Jag ansluter mig till utredning­

ens förslag i denna del. Den kontroll från hygienisk synpunkt som bör äga

rum i vad gäller renhållningstransporter torde få förutsättas ske genom

vederbörande kommunala organ. Undantages snötransporterna möjliggöres

att extra lastbilar och traktortåg snabbare kan insättas vid snöröjning. I

enlighet härmed föreslås att bland de i 2 § YTF angivna undantagen från

förordningens bestämmelser även upptages transporter, vilka avser uteslu­

tande renhållningen, d. v. s. forsling av sopor, avfall m. in., varom talas i

hälsovårdsstadgans 9 kapitel, samt transporter av snö och is i samband med

snöröjning.

I enlighet med vad trafikutredningen anfört bör även vissa transporter

med traktortåg i skogsbruket undantagas från YTF:s tillämpning. Traktor-

tågen används huvudsakligen i terräng och på basvägar och endast i begrän­

sad utsträckning för vägtransporter. Deras konkurrenskraft gentemot last­

bilarna är för övrigt begränsad till korta transportavstånd. Undantaget bör

i enlighet med utredningens förslag ej gälla transport, som framgår längre

sträcka på väg än sammanlagt 15 km. Uttrycket väg användes, såsom fram­

går av förslaget till ändring i 41 § YTF, i den betydelse som anges i 1 § 1 mom.

VTF. Med den således föreslagna begränsningen torde undantaget kunna

genomföras utan att en definitiv lösning av frågan om traktorbeskattningen

avvaktas. Vissa remissinstanser har med tanke särskilt på livligt trafike­

rade vägar anfört betänkligheter från trafiksäkerhetssynpunkt mot försla­

get. Med anledning härav må erinras om länsstyrelsernas möjlighet jämlikt

61 § VTF att beträffande vissa vägar förbjuda eller inskränka trafik med

fordon av förevarande slag. Undantaget bör vidare begränsas till traktorer

försedda med gummihjul, för vilkas framförande på väg i princip kräves

körkort. Jag föreslår således att från tillämpning av YTF :s bestämmelser un­

dantages transporter med traktortåg i skogsbruket av runt, bilat, kluvet, fli­

sat och kolat virke, under förutsättning, i fråga om transport som framgår på

väg, att traktorn är försedd med gummihjul och att traktortåget inte framfö-

res längre vägsträcka än 15 km. Uppräkningen av varuslag överensstämmer

med den definition av skogsprodukter som återfinnes i kungörelsen den 15

mars 1963 (nr 49) om straffrihet i vissa fall för överskridande av maximi-

last in. in. vid befordran av skogsprodukter.

Beträffande slutligen undantaget för transporter med bärgningsbil anser

jag detta böra omfatta även transporter, då bärgning eller bogsering sker av

fordon, som ehuru ej direkt skadat, inte kan eller får framföras. Ordet ska­

dat bör därför utgå ur författningstexten i denna punkt.

201

Vid remissbehandlingen av utredningens betänkande har åtskilliga för­

slag framförts om ytterligare utökning av den grupp transporter, som bör

vara helt undantagen från tillämpning av YTF:s bestämmelser. Som jag

tidigare anfört bör den yrkesmässiga trafiken emellertid allt framgent vara

underkastad bl. a. prövning av trafikutövarens lämplighet. Om mera vä­

sentliga delar av transportområdet undantages från förordningens tillämp­

ning skulle detta medföra, att lämplighetsprövningens syfte förfelades och

vidare skulle det i praktiken bli svårt att hålla reda på vilka transporter

som är eller ej är underkastade YTF. En viss restriktivitet när det gäller

införandet av undantag av här berörd art är därför nödvändig och jag är

inte beredd att i fråga om godstransporter förorda sådana undantag i vi­

dare mån än vad som framgår av det tidigare sagda och av vad jag i det föl­

jande föreslår beträffande vissa lantbrukstransporter.

Jag övergår härefter till att behandla vissa frågor om undantag från

eljest föreskriven behovsprövning.

Trafikutredningen framhåller att det inom vissa näringsområden —

främst inom jordbruket samt köpmanna- och konsumentkooperationen —

är av behovet påkallat att bereda bolag och förening, som bildats för att

tillgodose delägares och medlemmars behov av transporter med lastbil, för­

fattningsenlig möjlighet att utan behovsprövning från myndigheternas sida

själva yrkesmässigt ombesörja dessa transporter.

Jag anser i likhet med utredningen att den i 12 § YTF föreskrivna be-

hovsprövningen inte bör ske då ansökan om trafiktillstånd avser rätt för

aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, vars samtliga delägare

eller medlemmar visats ha behov av godstransporter för egen rörelse och

vars huvudsakliga ändamål är att tillgodose dessa behov, att uteslutande

för delägarnas eller medlemmarnas räkning i beställningstrafik uttöra

dylika transporter med lastautomobil, vars maximilast ej överstiger 6 500

kilogram, eller med lastautomobil jämte släpfordon, vilkas sammanlagda

maximilast ej överstiger 8 000 kilogram. Begränsningen till fordon med

denna lastförmåga är enligt utredningen nödvändig för att undvika en

okontrollerad fjärrtrafik och behovet av förutnämnda transporter anses dess­

utom vara störst i den lokala trafiken, där företrädesvis fordon under angiv­

na inaximilaster kommer till användning. Taxeplikten och transportplikten

torde ej fylla någon funktion för den kooperativa körningen, varför dylika

transporter bör undantagas från bestämmelserna i 23 och 29 §§ YTF. Läns­

styrelse bör kunna införa villkor i trafiktillståndet att ändring i delägar-

eller medlemssammansättningen skall anmälas till lillståndsmyndigheten,

som i ifrågakommande fall kan ompröva tillståndet. Erforderliga tillämp­

ningsföreskrifter i anslutning till den ändring i YTF som jag här föreslagit

torde Kungl. Maj :t äga utfärda.

I huvudsaklig överensstämmelse med utredningens förslag vill jag även

förorda att behovsprövningen slopas, då ansökan om trafiktillstånd avser

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

202

rätt att i omedelbart samband med befordran av mjölk på uppsamlings-

linje transportera fyllnads- och returgods.

Vid tillståndsförfarandet beträffande kooperativ körning och transporter

av fyllnads- och returgods enligt vad tidigare sagts anser jag en förenklad

handläggning jämlikt 11 § YTF vara tillfyllest.

Enligt utredningens majoritet bör från och med den första reformetap­

pen vissa i skogsbruket med lastbil utförda transporter undantagas från

behovsprövning. Jag delar emellertid i denna fråga vissa reservanters och re­

missinstansers uppfattning att om denna relativt stora transportsektor befrias

från behovsprövning kommer den kvarstående behovsprövningen att i hög

grad försvåras. Man skulle sålunda inte på förhand kunna bedöma det antal

nya lastbilar som komme att sättas in för virkestransporter och en icke obe­

tydlig överdimensionering av lastbilsparken i de berörda delarna av landet

skulle kunna bli följden. Såsom bl. a. länsstyrelsen i Östergötlands län fram­

hållit skulle dessutom större lastbilar i lokal trafik vid frigivningen av skogs-

körslorna kunna komma att överföras till fjärrtrafik. Det ökade behovet av

moderna lastfordon som gör sig gällande vid den pågående rationaliseringen

inom skogsbruket anser jag kunna tillgodoses inom den kvot som den mindre

restriktiva tillståndsgivning, jag förordar i det följande, ger utrymme för.

Såsom jag framhållit vid behandlingen av de allmänna riktlinjerna för

trafikpolitiken bör anpassningen till ett mera konkurrensfrämjande system

i fråga om godstrafiken på landsväg till huvudsaklig del ske genom en mindre

restriktiv tillståndsgivning. I fråga om beställningstrafik för godsbefordran

— i den mån den ej avser transporter som föreslagits skola helt undantagas

från bestämmelserna i YTF eller från däri föreskriven behovsprövning —

bör en årlig ökning med 15 procent av den samlade lastförmågan hos fordon

i dylik trafik vara normerande vid tillståndsgivningen. Detta innebär

utrymme för en ökning av tillståndsgivningen i genomsnitt för hela riket

med inemot 5 procent i förhållande till den årliga kapacitetsökning, som ägt

rum under senare år. Vid länsstyrelsernas tillståndsgivning — som enligt

vad jag förordar i det följande skall omfatta fordon med maximilast upp till

6,5 resp. i fråga om lastbil med släpfordon 8 ton (mot f. n. 4,5 resp. 5,5 ton) —

bör beräkningsunderlaget vara den samlade lastförmågan hos fordon av den­

na storlek inom varje lastbilscentralområde. Vid biltrafiknämndens tillstånds­

givning, som enligt mitt förslag skall avse fordon vars lastförmåga översti­

ger 6,5 resp. 8 ton, bör beräkningsunderlaget vara den samlade lastförmå­

gan hos dylika fordon inom hela riket.

Tillståndsmyndigheterna bör se procenttalet närmast såsom en anvis­

ning och såsom ett uttryck för en trafikpolitisk målsättning, som går ut på

att en mindre restriktiv tillståndsgivning bör tillämpas i fortsättningen. Var­

je tillståndsmyndighet bör samtidigt noggrant följa utvecklingen på trans­

portområdet inom respektive regioner för att motverka eventuella störning­

ar. Det torde ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda närmare anvisningar

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

203

till de tillståndsgivande myndigheterna för tillämpande av en mindre restrik­

tiv tillståndsgivning enligt här förordade grunder.

Trafikutredningen har vidare framlagt förslag av innebörd att transport­

förmedling skall kunna ske utan särskilt tillstånd såväl då befordringen

sker allenast med utnyttjande av buss eller lastfordon i linjetrafik som då

befordringen — i direkt anslutning — sker i dylik trafik och trafik som an­

ordnats i annan transportförmedling. Detta bör enligt min mening vara

ägnat att främja godstransportförsörjningen för mindre orter och torde

kunna tillämpas utan någon ändring i YTF.

Enligt gällande bestämmelser meddelar biltrafiknämnden tillstånd till

beställningstrafik för godsbefordran med lastbil vars maximilast överstiger

4,5 ton och med lastbil jämte släpvagn vilkas sammanlagda maximilast över­

stiger 5,5 ton, medan tillstånd i övriga fall meddelas av länsstyrelserna. Så­

som utredningen framhållit har den fortgående höjningen av vägbärigheten

och vägstandarden i övrigt möjliggjort användning av lastbilar med allt högre

lastförmåga, vilket medfört en annan fördelning av tillståndsgivningen mel­

lan dessa instanser än som avsetts. Den nuvarande kompetensgränsen för­

lägger sålunda inte längre tyngdpunkten i tillståndsgivningen för lokala

transporter till länsstyrelserna. Med hänsyn till den utveckling som ägt

rum bör därför — såsom utredningen föreslagit — respektive kompetens­

gränser höjas till 6,5 och 8 ton. Jag är däremot inte beredd tillstyrka utred­

ningens förslag om viss ändring i biltrafiknämndens sammansättning. Jag

vill i anslutning härtill erinra om att bilförarutredningen jämlikt sina direk­

tiv har att pröva vilka fördelar som kan vinnas därest de uppgifter, som nu

åvilar resp. statens bilinspektion och statens biltrafiknämnd, sammanföres

till en speciell trafikmyndighet.

I den andra reformetappen ingår vissa ytterligare undantag från tillämp­

ningen av YTF:s bestämmelser eller från däri föreskriven behovsprövning

m. m. samt en fortsatt uppmjukning av regleringssystemets konkurrens-

begränsande bestämmelser genom mindre restriktiv tillståndsgivning.

Såsom utredningen föreslagit bör transporter med traktortåg av lant­

bruksprodukter och förnödenheter för lantbruket i den andra reformetap­

pen undantagas från YTF:s tillämpning. Detta skulle bl. a. ge lantbrukare

möjlighet att mot ersättning tillhandagå varandra med körningar. Liksom

utredningen finner jag ur trafiksäkerhetssynpunkt lämpligt att — på samma

sätt som i fråga om skogskörslorna med traktortåg — införa en begränsning

av längsta körning på väg till 15 km. I likhet med traktortågstransporter

i skogsbruket bör även här rätten att framgå på väg inskränkas till traktor

med gummihjul.

Trafikutredningen har vidare föreslagit att behovsprövningen i fråga om

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

204

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1963

transporter med lastbil eller traktortåg om högst 4 tons maximilast slopas

från och med den andra reformetappen. Fordon med sådan begränsad last­

kapacitet används numera huvudsakligen för distributionskörningar i stä­

der eller för andra mera kortväga transporter och begagnas endast i mycket

begränsad omfattning inom den yrkesmässiga trafiken. De flesttT remiss­

instanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran och för egen

del finner jag, i likhet med utredningen, det vara ett väl avvägt steg mot ett

mera konkurrensfrämjande system. Jag förordar därför att behovsprövningen

från och med den andra reformetappen slopas i fråga om transporter med

dylika fordon.

Jag vill vidare förorda att transporter som utföres med lastbilar utrustade

med fasta anordningar för speciella varuslag såsom exempelvis betong, olja

och klor samtidigt undantages från behovsprövning. Det torde få ankomma

på Kungl. Maj :t att utfärda anvisningar om att i trafiktillståndet skall an­

ges vilka slag av transporter tillståndet omfattar.

För den andra reformetappen erforderliga författningsändringar torde böra

genomföras under år 1965. Ändringarna i YTF torde då i detalj böra före­

läggas riksdagen för yttrande.

övergången till ett mer konkurrensfrämjande system bör i den andra

reformetappen främst ske genom en fortsatt mindre restriktiv tillståndsgiv-

ning. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda anvisningar härom.

Dessa bör grundas bl. a. på en allsidig bedömning av då föreliggande erfaren­

heter rörande verkningarna av åtgärderna i den första etappen och det all­

männa läget på transportmarknaden. Såsom jag framhållit vid genomgången

av de allmänna riktlinjerna för trafikpolitiken bör en särskild delegation till­

sättas för att såsom rådgivande organ inom kommunikationsdepartementet

biträda vid genomförandet av reformprogrammet.

I överensstämmelse med vad jag i det föregående föreslagit i fråga om

järnvägarna förordar jag att transportplikten slopas för lastbils- och trak-

tortågstrafik fr. o. m. den andra reformetappen. Jag är däremot för närva­

rande inte beredd att förorda utredningens förslag om slopande av taxeplik-

ten för landsvägstrafiken eftersom taxorna bör stå under offentlig kontroll

så länge någon form av behovsprövning kvarstår vid tillståndsgivningen.

Jag är ej heller beredd att förorda utredningens förslag om borttagande av

bestämmelserna rörande lokalområden, då även dessa enligt min mening är

nödvändiga så länge behovsprövning kvarstår.

Jag övergår härefter att behandla vissa frågor rörande persontrafiken.

De nuvarande bestämmelserna i YTF om sambruk av privat personbil vid

arbetsresor fick sin utformning 1954. Därvid beslöt riksdagen (prop.

1954: 204, L2 U 1954: 36, rskr 335) att ett förenklat förfarande skulle till-

lämpas vid behandling av ansökan om tillstånd att vid färd med personbil

till och från egen arbetsplats medtaga uteslutande andra personer på väg

205

till och från arbetsplats. Dylikt tillstånd skulle vidare förklaras gälla utan

skyldighet för föraren att inneha trafikkort och utan godkännande av bilen

för användning i yrkesmässig trafik. Beträffande behovsprövningen anförde

andra lagutskottet, att därvid främst borde vara avgörande, om den ifråga­

varande samåkningen framstod som en praktisk lösning av de berörda ar­

betstagarnas reseproblein. I propositionen framhölls att förslaget finge be­

traktas såsom en provisorisk lösning på förevarande område. Utskottet fann

att en slutlig lösning inte kunde ske utan mera ingående undersökning om

den inverkan, som samåkningen kunde få på trafikunderlaget för de re­

guljära transportmedlen samt om möjligheterna att tillgodose ortsbefolk­

ningens behov av sådana transportmedel. Någon sådan undersökning före­

ligger dessvärre inte, men en av trafikutredningen gjord inventering har vi­

sat att tillstånd endast i begränsad utsträckning inhämtas för dylika resor.

Såsom trafikutredningen framhållit är det i dagens läge inte trafikpoli­

tiskt motiverat att inskränka möjligheterna till sambruk av privat person­

bil vid resor till och från arbetsplats. Jag vill därför i huvudsaklig överens­

stämmelse med utredningens förslag förorda att från YTF:s tillämpning

undantages befordran vid färd med personbil till eller från egen arbetsplats

av högst fyra passagerare som är på väg till eller från arbetsplats, varmed

torde böra likställas skola eller annan lokal för undervisning samt — utan

att detta behöver utsägas i författningstexten -— även militärförläggning. En

begränsning av antalet passagerare — såsom länsstyrelsen i Örebro län före­

slagit — finner jag välbetänkt för att förhindra en direkt af färsdrivande

transportverksamhet med åtföljande inriktning på köp av större bilar. Fyra

passagerare torde vara ett lämpligt antal med hänsyn till de mest förekom­

mande bilstorlekarna i privatpersoners ägo.

Med hänsyn till att den pågående uttunningen av den kollektiva person­

trafiken redan ställt flera landsbygdsområden utan kollektiv persontrafik

och att denna utveckling oavsett olika stödåtgärder kan väntas fortgå, kan

det såsom jag framhållit vid behandlingen av de allmänna riktlinjerna för

trafikpolitiken visa sig lämpligt att öppna en möjlighet för länsstyrelserna

att lämna ägare av personbil rätt att mot ersättning ehuru utan transport­

plikt etc. skjutsa andra personer inom dylika områden eller till och från

viss eller vissa tätorter. Denna fråga kräver emellertid vissa ytterligare

undersökningar inom kommunikationsdepartementet innan förslag kan

framläggas. I avvaktan härpå föreslår jag att det förenklade tillståndsför-

farande, som f. n. enligt It § YTF kan tillämpas bl. a. i fråga om tillstånd

till personbefordran i vissa fall, fortsättningsvis skall kunna användas i

samtliga fall, då ansökan avser tillstånd att med personautomobil —■ var­

med författningsenligt förstås fordon för upp till åtta passagerare — med­

taga passagerare vid färd för egen räkning. Det torde få ankomma på Kungl.

Maj :t att utfärda anvisningar om att myndigheterna vid denna tillstånds-

givning skall beakta förekomsten av kollektiva trafikmedel inom området.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

206

Tillståndet skall — därest den tillståndsbeviljande myndigheten inte finner

särskilda omständigheter till annat föranleda — förklaras gälla utan skyl­

dighet att iakttaga bestämmelserna om taxeplikt, transportplikt m. m. Före­

skrift härom bör införas i 12 § YTF. Särskilda omständigheter, som skulle

kunna ge anledning att gå ifrån tillämpningen av denna huvudregel, kan

föreligga t. ex. då man kan förvänta sig att tillståndet kommer att användas

för ofta återkommande eller mera regelbunden befordran av ett större antal

passagerare i s. k. småbussar eller andra såsom personbilar registrerade

större fordon. I sådana fall kan t. ex. såväl taxebestämmelser som skyldig­

het för bilföraren att inneha trafikkort visa sig behövliga.

Sedan budgetåret 1961/62 utgår ersättning för viss linjetrafik på landsbyg­

den. Bestämmelser härom har utfärdats för ett år i sänder, senast genom

kungörelsen den 10 maj 1963 (nr 126) om statsbidrag till viss linjetrafik

på landsbygden. En inom statens biltrafiknämnd utarbetad redogörelse bl. a.

för medelsförbrukningen under budgetåret 1961/62 har redovisats i årets

statsverksproposition bil. 8 s. 268 ff. Syftet att möjliggöra upprätthållande

av viss mindre lönsam landsbygdstrafik har i huvudsak nåtts. Såsom jag

framhållit vid redovisningen av de allmänna riktlinjerna för trafikpolitiken

är dylik ersättning till busstrafiken — liksom motsvarande ersättning för

viss järnvägstrafik — inte att betrakta såsom en subvention till trafikföre­

tagen utan såsom en ersättning från det allmännas sida för vissa transport­

tjänster som företagen själva från företagsekonomiska synpunkter ej har

anledning utföra men som erfordras av olika samhälleliga skäl. Ersättning

till här ifrågavarande busstrafik synes mig lämpligen böra ske enligt det nu

tillämpade systemet med de jämkningar av bestämmelserna, som kan be­

tingas av erfarenheter, vilka successivt vinnes. Jag ämnar därför även för

nästkommande budgetår föreslå ersättning enligt i huvudsak samma grun­

der som de nuvarande. Redan nu står det klart att kretsen av ersättnings-

berättigade företag bör utvidgas. Från tillämpningen av kungörelsen har

nämligen undantagits linjetrafik, som bedrives av statlig myndighet eller

av företag, som helt eller till övervägande del äges av staten. För denna tra­

fik har hittills förutsatts att resultatutjämning skall äga rum mellan lön­

samma och icke lönsamma linjer. Ett sådant krav är emellertid inte fören­

ligt med de här förordade trafikpolitiska principerna och det kan också —

såsom framgår av den tidigare redovisade framställningen från länsstyrelsen

i Gotlands län — leda till att trafikförsörjningen i områden, som domineras

av linjetrafik i statlig regi, blir sämre än vad som med stöd av nu utgående

ersättning är möjligt att upprätthålla i områden med sådan trafik i enskild

eller kommunal regi. Den statliga linjetrafiken bör därför i detta hänseende

likställas med övrig linjetrafik. För den av statsägda aktiebolag bedrivna tra­

fiken bör detta ske genom att dessa företag blir berättigade till bidrag enligt

kungörelsens bestämmelser. För den av SJ och postverket bedrivna linjetra­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

207

fiken bör ersättning utgå enligt i huvudsak samma grunder som nu gäller

för enskilda och kommunala företag. Ersättningen har preliminärt beräk­

nats till 0,5 milj. kr. per år för de statsägda bolagen samt tillhopa 2,5 milj.

kr. per år för SJ och postverket. Förslag beträffande utformningen av bi­

dragssystemet för SJ :s och postverkets del ävensom beträffande det erfor­

derliga anslagsbeloppet torde få redovisas i nästa års statsverksproposition.

Trafikutredningen har föreslagit att den gällande behovsprövningen vid

tillståndsgivning för uthyrningsrörelse skall slopas. Jag delar utredningens

uppfattning i vad gäller uthyrning av personbilar och av lastbilar, vilkas to­

talvikt ej överstiger 3,5 ton. Etablering och utökning av dylik verksamhet

bör sålunda enligt min mening i fortsättningen inte vara underkastad be-

hovsprövning. Däremot bör sådan prövning tills vidare bibehållas för ut­

hyrning av bussar och tyngre lastbilar med hänsyn till de olägenheter av

behovsprövningens slopande, som påtalats vid remissbehandlingen.

De ökade möjligheterna att erhålla tillstånd för uthyrningsrörelse kan

antagas i ej obetydlig omfattning begagnas av företag inom bilhandeln. Det

har därför framförts farhågor för att gällande bestämmelser om vissa be­

talningsvillkor inom den yrkesmässiga bilhandeln skulle kunna komma att

kringgås. Såsom kommerskollegium framhållit föreligger emellertid möj­

ligheter att i allt väsentligt komma till rätta med eventuella missbruk i detta

avseende.

Jag förordar att ett förenklat förfarande tillämpas när ansökan avser

tillstånd till uthyrning av personbilar och lättare lastbilar. Tillräckliga skäl

föreligger ej heller att bibehålla kravet att den som hyr sådan bil eller

framför bilen skall ha uppnått 21 års ålder. Frågan om ändring av 21-års-

regeln vid uthyrning av bussar och tyngre lastbilar bör däremot vila i av­

vaktan på resultatet av de överväganden om införande av särskilda körkort

för dylika fordon som pågår inom bilförarutredningen. I YTF bör 11 och

32 §§ ändras i överensstämmelse med det nu anförda.

Vid bedömningen av möjligheterna att slutligt genomföra det trafikpoli­

tiska reformprogrammet måste såsom jag understrukit i redogörelsen för

de allmänna riktlinjerna för trafikpolitiken bl. a. beaktas att en ökad kon­

kurrens på transportmarknaden inte får leda till ökad olycksfrekvens i

trafiken genom hårdare utnyttjande av förarpersonalen. Trafikutredningen

har tagit upp vissa trafiksäkerhetsfrågor, som ansetts vara av särskild be­

tydelse. Jag vill här i korthet redovisa några av de åtgärder som vidtagits

eller planerats i de av utredningen berörda avseendena.

Den av utredningen diskuterade frågan om utvidgad trafikkortsplikt har

berörts i direktiven för bilförarutredningen. Därvid konstateras att ett system

med efter fordonstypen differentierade körkort torde vara bättre ägnat att

tillgodose trafiksäkerheten än den av trafikutredningen ifrågasatta utsträck­

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

208

ningen av trafikkortsplikten. Som framgått av vad jag tidigare anfört har

bilförarutredningen därför — i samband med den genomgripande översyn

av förarutbildningen som pågår inom utredningen — att även taga upp frå­

gan om införande av differentierade körkort. Därvid kommer även frågan

om kompetenskraven för förande av traktor på väg att prövas.

Frågan om kontrollen bl. a. över i yrkesmässig trafik begagnade fordon

torde — i vad gäller fordon som inte redan är underkastade periodisk kon­

trollbesiktning enligt YTF — få anses bli löst i och med att årets riksdag i

huvudsaklig överensstämmelse med i propositionen 1963:91 angivna rikt­

linjer beslutat om successivt införande från och med den 1 januari 1965 av

årlig säkerhetsinspektion av fordon, som uppnått viss ålder.

Den av trafikutredningen berörda frågan om en översyn av bestämmel­

serna om förares arbets- och vilotid m. m. har jag funnit böra skyndsamt

utredas. Jag har sålunda enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande den 28 juni

1963 tillkallat särskilda sakkunniga med uppgift att verkställa utredning

om regleringen av arbetsförhållandena inom landsvägstrafiken. I direkti­

ven för de sakkunnigas arbete framhålles bl. a. att de ur trafiksäkerhets-

intresset härledda motiv, som ligger bakom nu gällande arbetstids- och kör-

tidsreglering inom den yrkesmässiga trafiken, talar för att en reglering

sker av körtider m. m. även för förare som är verksamma inom handels-

och industriföretag och annan kommersiell icke yrkesmässig trafik. De

sakkunniga skall närmare pröva vilka kategorier av fordonsförare, som

bör vara underkastade dylika bestämmelser och skall vidare bl. a. företa

en omprövning av de i 28 § YTF intagna körtidsbestämmelserna från tra­

fiksäkerhetssynpunkt samt från sociala och ekonomiska aspekter. Därvid

skall bl. a. beaktas vissa internationella överenskommelser rörande arbets­

förhållandena i den internationella landsvägstrafiken. De sakkunniga skall

också utarbeta förslag till åtgärder i syfte att åstadkomma en mer effektiv

kontroll och övervakning av bestämmelsernas efterlevnad, varvid skall

prövas huruvida andra metoder än de nuvarande kan komma i fråga för

kontrollens utförande. Även frågan om hur en effektiv arbetsinspektion för

landsvägstrafiken bör ordnas och vilka resurser som erfordras härför skall

utredas av de sakkunniga.

I anledning av vad trafikutredningen anfört rörande behovet av en för­

stärkning av ordningsstatspolisens numerär vill jag slutligen erinra om att

polisverksamheten skall undergå en genomgripande omorganisation i sam­

band med förstatligandet av polisväsendet den 1 januari 1965. Riktlinjerna

för den nya organisationen har angivits i prop. 1962: 148. Planläggnings-

arbetet inför förstatligandet har av chefen för inrikesdepartementet med

stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 25 maj 1962 uppdragits åt polis­

beredningen. En väsentlig uppgift för beredningen är att ge polisorgani­

sationen en utformning som skapar förutsättningar för en aktiv och effek­

tiv trafikövervakning. Enligt polisberedningens förslag skall polisen till­

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963

209

delas motorfordon i större utsträckning än vad nu är fallet. Inom polis­

distrikten kommer vidare rörliga kommandon att upprättas med uppgift

bl. a. att övervaka trafiken. Därjämte skall finnas länsvis avdelad personal

för trafikarbetet. Rikspolisstyrelsen avses skola ge de lokala och regionala

polismyndigheterna direktiv och anvisningar om hur trafikövervakningen

skall bedrivas. Polisutredningen har numera avlämnat vissa delbetänkanden

i vilka beredningen framlagt närmare förslag i flertalet av de frågor som

här nämnts.

Förslag till de ändringar i förordningen angående yrkesmässig automobil-

trafik m. m. som föranleds av vad jag i det föregående anfört rörande åtgär­

der i en första reformetapp har utarbetats inom kommunikationsdeparte­

mentet.

Under åberopande av det sagda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte be­

reda riksdagen tillfälle att avgiva yttrande över

1. förslaget till förordning om ändring i förordningen den

25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobil-

trafik m. m.;

2. de av mig förordade grunderna för omarbetning i en

andra reformetapp av vissa bestämmelser i sagda förord­

ning;

3. den av mig föreslagna utvidgningen av tillämpnings­

området för ersättning till viss linjetrafik på landsbygden.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­

delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

Ur protokollet:

Bert Holmberg

210

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1963

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Propositionens huvudsakliga innehåll....................................................................... 1

Författningsförslag........................................................................................................ 3

I Inledning................................................................................................................... 10

II Allmänna riktlinjer för trafikpolitiken................................................................ 13

Trafikutredningen............................................................................................... 13

Läget på transportmarknaden...................................................................... 13

Den framtida trafikutvecklingen.................................................................. 15

Allmänna synpunkter på trafikpolitiken.................................................. 18

Kravet på tillfredsställande transportförsörjning..................................... 20

Transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad............... 23

Kravet på företagsekonomisk effektivitet.................................................. 25

Tryggande av effektiv konkurrens.............................................................. 26

Synpunkter på investeringsbedömningen................................................... 29

Trafikpolitiskt reform- och handlingsprogram.......................................... 31

Särskilda yttranden........................................................................................ 39

Reservationer................................................................................................... 40

Yttranden.............................................................................................................. 40

Departementschefen........................................................................................... 54

III Trafikinvesteringarna............................................................................................. 67

Trafikutredningen............................................................................................... 67

Föreliggande investeringsplaner.................................................................... 67

Breddning av smalspåriga järnvägslinjer................................................... 74

Nybyggnad av järnvägslinjer....................................................................... 79

Nedläggning av trafiksvaga järnvägslinjer................................................ 80

Vissa framställningar.......................................................................................... 87

1960 års vägsakkunniga angående frågan om avgiftsbelagda trafikan­

läggningar.............................................................................................................. 89

Yttranden.............................................................................................................. 95

Departementschefen........................................................................................... 108

IV Reformer på järnvägstrafikens område.............................................................. 124

Trafikutredningen............................................................................................... 124

Ersättning till SJ för driften av icke lönsamma järnvägslinjer..........

124

Ekonomisk målsättning för SJ:s verksamhet............................................ 128

Allmänna synpunkter på SJ:s taxesystem................................................. 132

Taxemässig samordning järnväg-bil............................................................ 135

Vissa järnvägarna åvilande förpliktelser.................................................... 138

Reservation...................................................................................................... 139

Järnvägsstyrelsens skrivelse i november 1962 angående planerade åtgär­

der i kostnadsbesparande eller intäktsfrämjande syfte............................... 139

Järnvägsstyrelsens skrivelse i augusti 1962 angående SJ:s pensionsutgif-

ter........................................................................................................................... 142

Yttranden.............................................................................................................. 143

Departementschefen........................................................................................... 151

211

V Reformer på landsvägstrafikens område........................................................... 162

Trafikutredningen.............................................................................................. 162

Undantag från tillämpning av yrkestrafikförordningens bestämmelser 162 Undantag från föreskriven behovsprövning.............................................. 167 Reservation....................................................................................................... 173 Tillämpning av mindre restriktiv behovsprövning................................... 173 Övriga åtgärder.............................................................................................. 173 Särskilt yttrande............................................................................................ 174 Reservation...................................................................................................... 174 Sambruk av privat personbil ..................................................................... 176 Uthyrningsrörelse............................................................................................ 178 Statens biltrafiknämnds kompetensområde och sammansättning.......... 181 Översyn av vissa trafiksäkerhets- och arbetarskyddsbestämmelser m. ................................................................................................................. 184 Reservation....................................................................................................... 186 Framställning från länsstyrelsen i Gotlands län ang. ersättning till statlig busstrafik m.m......................................................................................... 186 Yttranden.............................................................................................................. 187 Departementschefen............................................................................................ 199

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963