Prop. 1963:192

('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestäm\xad melser angående ömsesidig handräckning beträffan\xad de skatter å inkomst och förmögenhet',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

1

Nr 192

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestäm­ melser angående ömsesidig handräckning beträffan­ de skatter å inkomst och förmögenhet; given Stock­ holms slott den 25 oktober 1963.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 22 mars 1963 och över finansären­ den för denna dag samt med överlämnande av ett den 25 april 1963 under­ tecknat avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskatt­ ning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels godkänna nämnda avtal;

dels ock bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­ dragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av be­ stämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet.

Avtalet blir, efter ratifikation, tillämpligt första gången beträffande in­ komster hänförliga till det beskattningsår, som slutar under det kalenderår då ratifikation sker. När det gäller definitiva källskatter skall avtalet dock gälla först i fråga om inkomster som blir tillgängliga för lyftning från och med trettionde dagen efter ratifikationen. Avtalet avses vidare bli tillämp­ ligt på svensk förmögenhetsskatt som utgår på grund av taxering från och med året efter ratifikationsåret.

] Bihang till riksdagens protokoll

W63

.

1 samt

.

/Vr 192

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1903

Avtal

mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig hand»

räckning beträffande skatter å inkomst

och förmögenhet

Hans Majestät Konungen av Sve­ rige och Hans Excellens Spaniens Statschef hava, föranledda av önskan att undvika dubbelbeskattning och fastställa bestämmelser angående öm­ sesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, beslutat ingå ett avtal och för detta ändamål utsett såsom befullmäktiga- de ombud:

Hans Majestät Konungen av Sve­ rige:

Sin utomordentlige och befullmäk- tigade ambassadör i Madrid herr Her­ bert Ribbing

Hans Excellens Spaniens Statschef: Hans Excellens Don Fernando Ma­ ria Castiella y Maiz, Minister för de Utrikes Ärendena

vilka, efter att hava mottagit var­ andras fullmakter, som befunnits i behörig form, överenskommit om föl­ jande bestämmelser.

Artikel I

Detta avtal är tillämpligt på perso­ ner, som äga hemvist i en av de av­ talsslutande staterna eller i båda sta­ terna.

Artikel 11

§ 1. Avtalet är tillämpligt på skat­ ter å inkomst och förmögenhet, vilka uppbäras av envar av de avtalsslutan­ de staterna eller av dess administra­ tiva underavdelningar eller lokala

Convenio

entre Espana y Suecia para evitar la doble imposiciön y establecer normas de asistencia administrativa reciproca en materia de im- puestos sobre la renta y sobre el patrimonio

Su Excelencia el Jefe del Estado es- panol y su Majestad el Rey de Suecia, deseando evitar la doble imposiciön y establecer normas de asistencia ad­ ministrativa reciproca en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han decidido subscribir un Convenio, nombrando a este efecto como plenipotenciarios:

Su Excelencia el Jefe del Estado espanol:

al Excmo. Senor Don Fernando Maria Castiella y Maiz, Ministro de Asuntos Exteriores.

Su Majestad el Rey de Suecia: al Excmo. Senor Don Herbert de Ribbing, Embajador Plenipotenciario y Extraordinario.

los cuales después de haber can- jeado sus Plenipotencias y haberlas hallado en buena y debida forma, han convenido las disposiciones si- guientes:

Articulo 1

El presente Convenio se aplica a las personas residentes en ambos Estados contratantes o en uno de ellos.

Articulo 11

1. Este Convenio se aplica a los im­ puestos sobre la renta y sobre el patrimonio percibidos por cualquiera de los Estados contratantes, sus sub- divisiones administrativas o sus eu-

3

Kungl. Maj. ts proposition nr 192 år 1963

myndigheter, oberoende av sättet för

skattens uttagande.

§ 2. Med skatter å inkomst och för­

mögenhet förstås alla skatter, som ut­

gå å inkomst eller å förmögenhet i

dess helhet eller å delar av inkomst

eller förmögenhet, därunder inbegrip­

na skatter å vinst genom avyttring av

lös eller fast egendom samt skatter å

värdestegring.

§ 3. De för närvarande utgående

skatter, på vilka avtalet skall äga till-

lämpning i envar av de avtalsslutan­

de staterna, äro:

A) Beträffande Sverige:

1) Den statliga inkomstskatten,

däri inbegripna kupongskatten, sjö­

mansskatten och bevillningsavgifter­

na för särskilda förmåner och rättig­

heter;

2) ersättningsskatten;

3) utskiftningsskatten;

4) den statliga förmögenhetsskat­

ten;

5) den kommunala inkomstskat­

ten.

B) Beträffande Spanien:

1) Skatten å fastighet på landet

och i stad;

2) skatten å arbetsinkomst;

3) skatten å inkomst av kapital;

4) skatten å kommersiell och in­

dustriell verksamhet samt inkomst

därav (näringsavgift och skatt å

vinst);

5) skatten å bolags och andra juri­

diska personers inkomst;

6) allmän inkomstskatt;

7) de särskilda skatter å inkomst

som uttagas i envar av de spanska

afrikanska provinserna;

8) beträffande företag, som omfat­

tas av lagen den 26 december 1958

och som bedriva undersökning och

utvinning av oljefyndigheter, är av­

talet tillämpligt, förutom på övriga i

tidades locales, cualquiera que sea el

sistema de su percepciön.

2. Se consideran impuestos sobre

la renta y sobre el patrimonio los que

gravan la renta global, la totalidad

del patrimonio o cualquier parte de

la renta o del patrimonio, y los im­

puestos a los cuales se eneuentren

sujetos los beneficios obtenidos por

la enajenaciön de bienes, muebles o

inmuebles, y las plusvalias.

3. Los impuestos aetuales a los

cuales es de aplicaciön este Convenio,

en cada uno de los Estados contra-

tantes, son:

A) En lo que se refiere a Suecia:

1°. El impuesto estatal sobre la

renta, en el que se incluye el im­

puesto sobre los dividendos de las ac-

ciones, el impuesto sobre los salarios

de los marinos y el impuesto sobre

los artistas.

2°. El impuesto sobre los beneficios

no distribuidos.

3°. El impuesto sobre los beneficios

distribuidos.

4°. El impuesto estatal sobre el

patrimonio.

5°. El impuesto local general.

B) En lo que se refiere a Espana:

1°. La Contribuciön territorial, rus-

tica y urbana.

2°. El impuesto sobre los Rendi-

mientos del Trabajo personal.

3°. El Impuesto sobre las Rentas

del Capital.

4°. El Impuesto sobre actividades y

beneficios comerciales e industriales

(Licencia fiscal y Cuota por Bene­

ficios).

5°. El Impuesto sobre la renta de

sociedades y demås entidades juri-

dicas.

6°. La contribuciön General sobre la

Renta.

7°. Los distintos impuestos sobre

las rentas que se exigen en cada una

de sus provincias africanas.

8". Para las empresas reguladas

por la Ley de 26 de Diciembre de

1958, que se dedicau a la invesliga-

ciön y explotaciön de hidrocarburos,

el Convenio se aplica, ademås de a los

4

Knngl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

denna artikel uppräknade skatter, på royaltyn för marken, på skatten å bruttoavkastningen samt på den sär­ skilda skatten å ifrågavarande före­ tags vinst;

9) kommunala skatter å inkomst och förmögenhet.

§ 4. Avtalet skall likaledes tilläm­ pas på skatter av samma eller i huvud­ sak likartat slag, vilka framdeles ut­ tagas vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatter­ na. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola vid utgången av varje år meddela varandra ändringar i skattelagstiftningen rörande sådana skatter på vilka avtalet är tillämpligt.

§ 5. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola i samförstånd avgöra uppkommande tvivelsmål rö­ rande vilka skatter som inbegripas under avtalet.

Artikel 111

§ 1. Där icke sammanhanget annat föranleder, skola vid tillämpning av detta avtal följande uttryck hava ne­ dan angiven betydelse:

a) Uttrycket »Spanien» åsyftar spanska staten (Iberiska halvön, Ba- learerna, Kanarieöarna samt spanska städer och provinser i Afrika).

b) Uttrycket »Sverige» åsyftar Ko­ nungariket Sverige.

c) Uttrycket »behörig myndighet» åsyftar:

1) I Spanien: Finansministeriet.

2) I Sverige: Finansministern

eller av honom förordnad person el­ ler myndighet.

d) Uttrycket »företag i en avtals­ slutande stat» åsyftar ett företag som bedrives av en person med hemvist i ifrågavarande stat.

§ 2. Då en av staterna tillämpar be­ stämmelserna i detta avtal, skall var­ je uttryck, vars innebörd icke särskilt angivits, anses hava den betydelse, som uttrycket har enligt gällande skattelagar inom den ifrågavarande staten.

otros impuestos enumerados en este articulo, al canon de superficie, al impuesto sobre el producto bruto y al impuesto especial sobre los benefi- cios de dichas sociedades.

9°. Los impuestos locales sobre la renta y el patrimonio.

4. El Convenio se aplicarå también a los impuestos futuros de naturaleza idéntica o analoga que se anadan a los impuestos actuales o que susti- tuyan a éstos. Las autoridades com- petentes de los Estados contratantes se comunicarån mutuamente al fin de cada ano las modificaciones de que haya sido objeto su legislaciön fiscal que se refiera a los impuestos a los que se aplica este Convenio.

5. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se pondrån de acuerdo para resolver las dudas que puedan surgir en cuanto a los impuestos a los que debe aplicarse este Convenio.

Articulo III

1. Para la aplicaciön de este Con­ venio, salvo que el contexto de su ar- ticulado exija una interpretaciön di- ferente:

a) El término «Espana» designa el Estado espanol (Espana peninsular, Islas Baleares y Canarias, plazas y provincias espanolas en Africa).

b) El término «Suecia» designa al Reino de Suecia.

c) El término «autoridad compe- tente» designa:

1) En Espana, al Ministerio de

Hacienda.

2) En Suecia, al Ministro de

Hacienda o a la persona o autoridad en quien él delegue.

d) El término «empresa de un Estado contratante» designa una em- presa explotada por un residente en el Estado contratante de que se trate.

2. Para la aplicaciön de este Con­ venio, toda expresiön que no esté de- finida en su articulado deberå ser in- terpretada en el sentido que se le atribuya en la legislaciön fiscal del Estado contratante que aplica la dis- posiciön en que se encuentre la ex­ presiön de que se trate.

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

Artikel IV

§ 1. Vid tillämpningen av detta av­ tal åsyftar uttrycket »person med hemvist» i en avtalsslutande stat var­ je person, som enligt den statens lag­ stiftning är underkastad beskattning därstädes på grund av hemvist, bo­ sättning, plats för företagsledning el­ ler varje annan liknande omständig­ het.

§ 2. Då på grund av bestämmelser­ na i § 1 ovan en fysisk person äger hemvist i båda staterna, skall följan­ de gälla:

a) Han skall anses äga hemvist i den stat, i vilken han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogan­ de. Om han har ett sådant hem i båda staterna, anses han äga hemvist i den stat med vilken han har de star­ kaste personliga och ekonomiska för­ bindelserna (centrum för levnadsin- tressena).

b) Om det icke kan avgöras, i vil­ ken stat centrum för levnadsintresse- na befinner sig, eller om han icke i någondera staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogan­ de, anses han äga hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han icke vis­ tas stadigvarande i någon av dem, an­ ses han äga hemvist i den stat, i vil­ ken han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han icke är med­ borgare i någon av dem, skola de be­ höriga myndigheterna i de båda sta­ terna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

§ 3. Då på grund av bestämmelser­ na i § 1 ovan en juridisk person äger hemvist i båda staterna, anses dess hemvist förefinnas i den stat, där dess verkliga ledning är belägen. Detsam­ ma gäller sådana bolag och andra sammanslutningar, vilka enligt ve-

■fl liihang till riksdagens protokoll

W63

.

Articulo IV

1. A los efectos del presente Con- venio se considera residente en un Estado contratante a toda persona que en virtud de la legislaciön de dicho Estado, esté sujeta a la imposi- ciön de este Estado en razön de su domicilio, su residencia, su sede de direcciön o cualquier otro criterio anålogo.

2. Cuando segun la disposiciön del pårrafo 1, anteriormente citado, una persona fisica se considere residente en ambos Estados contratantes, el caso se resolvera segiin las siguien- tes reglas:

a) Esta persona se considera resi­ dente del Estado contratante en el que disponga de una vivienda per- manente. Cuando disponga de una vivienda permanente en ambos Esta­ dos contratantes, se considera resi­ dente del Estado contratante con el cual mantenga lazos personales y eco- nömicos mås estrechos (centro de intereses vitales).

b) Si no puede ser determinado el Estado contratante en el que una per- sona tiene el centro de sus intereses vitales, o cuando aquella no disponga de una vivienda permanente en nin- guno de los Estados contratantes, se la considera residente del Estado contratante en el que reside de forma habitual.

c) Si esta persona reside habitual- mente en ambos Estados contratan­ tes o no lo hace en ninguno de ellos, se la considera residente del Estado contratante cuya nacionalidad posea.

d) Si esta persona posee la nacio­ nalidad de los dos Estados contra­ tantes o no posee Ia de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes soluciona- rån la cuestiön de comun acucrdo.

3. Cuando segun lo dispuesto en el pårrafo 1 anterior, una persona juri- dica es considerada residente en am­ bos Estados contratantes, serå consi­ derada residente en el Estado donde se encuentre la sede de su direcciön efccliva. La misma regla se aplica a

1 samt

.

Nr 102

6

Kungl. Maj. ts proposition nr 192 år 1963

derbörande stats lagstiftning icke äro juridiska personer.

Artikel V

§ 1. Med uttrycket »fast driftställe» förstås en stadigvarande affärsanord- ning, i vilken företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

§ 2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgångar,

g) plats för byggnads- eller instal­ lationsarbete, som varar mer än tolv månader.

§ 3. Uttrycket »fast driftställe» skall icke anses innefatta:

a) Användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, ut­ ställning eller utlämnande av företa­ get tillhöriga varor. Om i sådana an­ ordningar direktför sälj ning av varor sker till kunder eller representanter, skola anordningarna anses utgöra fasta driftställen.

b) Innehavet av ett företaget till­ hörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utläm­ nande. Om direktförsäljning från va­ rulagret sker på platsen för lagret, skall detsamma anses utgöra ett fast driftställe.

c) Innehavet av ett företaget tillhö­ rigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg.

d) Innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffan­ de av upplysningar för företagets räk­ ning.

e) Innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande

las sociedades y a las asociaciones que segun las leyes nacionales que las rijan no tengan personalidad ju- ridica.

Articulo V

1. El término «establecimiento per- inanente» designa un lugar fijo de ne- gocios en el que una empresa ejerce toda o parte de su actividad.

2. En especial, se consideran esta- blecimientos permanentes:

a) Una sede de administraciön o de direcciön,

b) una sucursal,

c) una oficina,

d) una fåbrica,

e) un taller,

f) una mina, cantera o cualquier otro lugar de extracciön de recursos naturales,

g) obras de construcciön o de mon- taje, cuya duraciön exceda de doce meses.

3. No se consideran establecimien- tos permanentes:

a) Las instalaciones utilizadas con el unico fin de almacenar, exponer o entregar mercancias pertenecientes a la empresa. Si en estas instalaciones se realizan operaciones de venta di- recta de mercancias a los clientes o intermediarios, se considera que estas instalaciones son establecimientos permanentes.

b) Si las mercancias pertenecientes a la empresa estån depositadas con la unica finalidad de almacenarlas, ex- ponerlas o entregarlas. Si estas mer­ cancias se venden directamente en los lugares donde se encuentran deposita­ das, se considera que estos depösitos son establecimientos permanentes.

c) Si las mercancias pertenecientes a la empresa estån depositadas con el unico fin de que sean transformadas por otra empresa.

d) Una instalaciön fija de negocios utilizada con el unico fin de comprar mercancias o de reunir informaciön para la empresa.

e) Una instalaciön fija de negocios utilizada con el unico fin de hacer

Kungl. Maj. ts proposition nr 192 ar 1993

för att för företagets räkning ombe­ sörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, under förutsättning att verksamheten är av förberedande eller biträdande art.

§ 4. En person, som är verksam i en av staterna för ett företag i den andra staten — härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i § 5 — behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i den förstnämnda staten regelbundet an­ vänder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

§ 5. Ett företag i en av staterna an­ ses icke hava ett fast driftställe i den andra staten allenast på den grund, att företaget uppehåller affärsförbin­ delser i den andra staten genom för­ medling av en mäklare, kommissio- när eller annan oberoende represen­ tant, under förutsättning att dessa personer därvid fullgöra uppdrag, vil­ ka tillhöra deras vanliga affärsverk­ samhet.

§ 6. Den omständigheten, att ett bolag med hemvist i en av staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag, som har sitt hemvist i den andra staten eller som uppehåller af­ färsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), skall icke i och för sig medföra att någotdera bolaget be­ traktas såsom ett fast driftställe för det andra bolaget.

Artikel VI

§ 1. Inkomst av fastighet må be­ skattas i den avtalsslutande stat i vilken fastigheten är belägen.

$ 2. Uttrycket »fastighet» skall hava den betydelse som uttrycket bär enligt gällande lagar i den avtalsslu­ tande stat, i vilken egendomen i frå­ ga är belägen. Under detta uttryck in­ begripes dock städse egendom som ut-

publicidad, suministrar informaciön, realizar investigaciones cientificas o desarrollar actividades analogas que tienen un caråcter preparatorio o auxiliar para la empresa.

4. Una persona que actiie en un Estado contratante por cuenta de una empresa del otro Estado contratante — que no sea el agente independiente al que se refiere el pårrafo 5 siguiente — se considera «establecimiento perma- nente» en el primer Estado, si ejerce habitualmente en éste poderes que le permitan concluir contratos en nom- bre de la empresa, excepto en el caso de que su actividad se limite a la compra de mercancias para la em­ presa.

5. No se considera que una empre­ sa de un Estado contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado contratante por el solo hecho de que la empresa efeetue ope- raciones comerciales en este otro Es­ tado por medio de un corredor, un co- misionista general u otro mediador in­ dependiente, siempre que estas perso­ nas aetuen dentro del marco ordinario de su actividad.

6. El hecho de que una sociedad re- sidente en un Estado contratante tenga el control o sea controlada por una sociedad residente en el otro Es­ tado contratante o que efeetue opera- ciones mercantiles o industriales en este otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o no) no basta por si solo, para convertir a cualquiera de estas sociedades en un establecimiento permanente de la otra.

Articulo VI

1. Las rentas procedentes de bienes inmuebles son gravables en el Estado contratante donde estos bienes se en- cuentren siluados.

2. La expresiön «bienes inmuebles» se entiendc definida con arreglo al de- recho del Estado contratante en que los bienes de que se trate se eneuen- tren situados. Dicha expresiön com- prende, eu todo caso, los accesorios,

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

gör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter å vilka före­ skrifterna i allmän lag angående fas­ tigheter äga tillämpning, nyttjande­ rätt till fastighet, rätt till jakt och fiske och rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av gruvor, källor och andra naturtill­ gångar. Fartyg och luftfartyg skola däremot icke betraktas såsom fastig­ heter.

§ 3. Bestämmelserna i §§ 1 och 2 ovan skola äga tillämpning såväl på inkomst, vilken förvärvas genom omedelbart brukande av fastighet, som på inkomst, vilken erhålles ge­ nom uthyrning av fastighet eller ge­ nom annan användning av fastighe­ ten, därunder inbegripet inkomst av lantbruks- och skogsföretag. Bestäm­ melserna skola likaledes tillämpas på inkomst genom avyttring av fastighet.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1—3 ovan skola även äga tillämpning å sådan inkomst av fastighet som förvärvas av annat företag än lantbruks- eller skogsföretag ävensom inkomst av fas­ tighet som användes vid utövandet av fria yrken.

Artikel VII

§ 1. Vinst av rörelse, åtnjuten av ett företag i en avtalsslutande stat, må beskattas allenast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra staten från ett där belä­ get fast driftställe. Om företaget be­ driver rörelse på nyss angivet sätt, äger den andra staten beskatta före­ tagets vinst men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

§ 2. Om ett företag i en avtalsslu­ tande stat bedriver rörelse i den and­ ra staten från ett där beläget fast driftställe, skall i vardera staten till det fasta driftstället hänföras den vinst av rörelse, som driftstället kan

el ganado, los aperos de labranza de las empresas agricolas y forestales, los derechos a los cuales se aplican las disposiciones del derecho privado relativo a la propiedad territorial, el usufructo de bienes inmuebles, los de­ rechos de caza y pesca y los derechos a cånones variables o fijos por Ia ex- plotaciön de yacimientos de minera- les, fuentes y otras riquezas del sue- lo. Los buques, embarcaciones y aero- naves no se consideran bienes in­ muebles.

3. Las disposiciones de los pårra- fos 1 y 2 de este articulo se aplican a las rentas procedentes de la explota- ciön directa, arrendamiento rustico o urbano, y de cualquier otra forma de explotacion de bienes inmuebles, com- prendidas las rentas procedentes de empresas agricolas o forestales. Dichas disposiciones se aplican tam- bién a los beneficios procedentes de la enajenaciön de bienes inmuebles.

4. Ademås de a las empresas agri­ colas y forestales, las disposiciones de los tres pårrafos anteriores se aplican igualmente a las rentas procedentes de los bienes inmuebles de las de- mås empresas y a las rentas de bie­ nes inmuebles utilizados en el ejerci- cio de una profesiön liberal.

Articulo VII

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante son objeto de imposiciön unicamente en este Es­ tado, salvo que la empresa ejerza una actividad industrial o comercial eu el otro Estado por mediaciön de un es. tablecimiento permanente situado eu el mismo. En este ultimo caso, el im- puesto podrå ser percibido en el otro Estado sobre los beneficios de la em­ presa, pero unicamente en la medida en que estos beneficios son imputa- bles a dicho establecimiento perma­ nente.

2. Cuando una empresa de un Esta­ do contratante ejerce una actividad industrial o comercial en el otro Es­ tado por medio de un establecimiento permanente situado en el mismo, se imputarån en cada uno de los Esta-

antagas skola hava åtnjutit, därest driftstället varit ett fristående före­ tag med samma eller liknande verk­ samhet, bedriven under samma eller liknande villkor, samt driftstället självständigt avslutat affärer med det företag, till vilket driftstället hör.

§ 3. Vid bestämmandet av det fas­ ta driftställets vinst av rörelse skall avdrag medgivas för alla kostnader som uppkommit för det fasta drift­ ställets räkning, härunder inbegripen skälig andel av kostnader för företa­ gets ledning och allmänna förvalt­ ning, oavsett om kostnaderna upp­ kommit i den stat där det fasta drift­ stället är beläget eller annorstädes.

§ 4. Vad i § 2 av denna artikel stad­ gas skall emellertid — i den mån i en av de avtalsslutande staterna vinst hänförlig till ett fast driftställe bru­ kat bestämmas på grundval av en för­ delning av företagets hela vinst på de olika delarna av företaget — icke hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga vinsten bestämmes genom ett dylikt brukligt förfarande.

§ 5. Vinst skall icke anses hänför­ lig till ett fast driftställe allenast av den anledningen att det fasta drift­ stället inköper varor för företagets räkning.

§ G. Vid tillämpningen av föregåen­ de paragrafer skall vinst hänförlig till det fasta driftstället bestämmas ge­ nom samma förfarande år från år så­ vida icke särskilda förhållanden an­ nat föranleda.

Artikel

Vin

1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

dos, a este establecimiento permanen- te, los beneficios que habria podido obtener si dicho establecimiento hu- biera constituido una empresa distin- ta y separada ejerciendo actividades idénticas o analogas en las mismas o analogas condiciones y tratando con total independencia con la empresa de la cual constituye un establecimiento permanente.

3. Para el cålculo de los beneficios de un establecimiento permanente se­ rån deducibles los gastos demostrados para los fines perseguidos por este es­ tablecimiento permanente, compren- dida en ellos una parte razonable de los gastos de direcciön y de los gene- rales de administraciön, también de- mostrados, ya sean realizados en el Estado en el cual esté situado este es­ tablecimiento permanente, o en otra parte.

4. Mientras esté en uso eu un Esta­ do contratante determinar los benefi­ cios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un re- parto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo dispuesto en el pårrafo 2 del presente artieulo no impedirå a este Estado contratante determinar los beneficios imponibles segun el método en uso.

5. No se imputarå ningun benefi- cio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que este esta­ blecimiento haya comprado mercan- cias para la empresa.

6. A los efeetos de lo dispuesto eu pårrafos anteriores, los beneficios que han de ser imputados a un estableci­ miento permanente serån calculados cada ano segun el mismo método, a menos que exislan motivos vålidos y suficientes para proceder en otra for­ ma.

Artieulo VIII

Cuando:

a) Una empresa de un Estado con­ tratante parlicipc direeta o indireeta- mente en la direcciön, Capital o con- trol de una empresa del otro Estado contratante, o

b) samma personer direkt eller in­ direkt deltaga i ledningen eller över­ vakningen av såväl ett företag i en avtalsslntande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äga del i båda dessa företags kapital,

skall iakttagas följande." Om mel­ lan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avta­ las eller föreskrivas villkor, som av­ vika från dem som skulle hava avta­ lats mellan två av varandra oberoen­ de företag, må alla vinster, som skul­ le hava tillkommit det ena företaget om sagda villkor icke funnits men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräk­ nas i detta företags vinst och beskat­ tas i överensstämmelse därmed.

Artikel IX

Inkomst, som förvärvas genom ut­ övande av sjöfart eller luftfart i in­ ternationell trafik, skall beskattas al­ lenast i den avtalssslutande stat, i vil­ ken företaget har sin verkliga led­ ning.

Artikel X

§ 1. Utdelning från ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten må beskattas i denna andra stat.

§ 2. Den avtalsslutande stat, i vil­ ken det utbetalande bolaget äger hemvist, skall dock vara bibehållen vid rätten att enligt sin egen lagstift­ ning beskatta utdelningen, men där­ vid får skattesatsen icke överstiga

a) 10 % av utdelningens bruttobe­ lopp om utdelningsmottagaren är ett bolag eller en ekonomisk förening (med undantag av handelsbolag och enkla bolag), som äger direkt minst 50 procent av det utbetalande bola­ gets kapital, dock endast under förut­ sättning att denna delaktighet utgö- res av aktier och andelar, vilka inne­ hafts minst ett år före den tidpunkt då utdelningen blev tillgänglig för lyftning,

b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la direc- ciön, Capital o control de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante,

y, en uno y otro caso, las dos em- presas esten en sus relaciones comer- ciales o financieras, unidas por con­ diciones aceptadas o impuestas, que difieran de aquellas otras condiciones que serian acordadas entre empresas independientes, los beneficios que, sin darse estas condiciones, pudieran ha- ber sido obtenidos por una de las em­ presas, pero que no tuvieron lugar a causa de las dichas condiciones, pod- rån ser incluidos en los beneficios de esta empresa y, en consecuencia, so- metidos a imposiciön.

Articulo IX

Las rentas procedentes de la ex- plotaciön, en tråfico internacional, de navios o aeronaves, son gravables linicamente en el Estado contratante en el cual esté situada la sede de la direcciön efectiva de la empresa.

Articulo X

1. Los dividendos pagados por una sociedad que sea residente en un Es­ tado contratante a un residente en el otro Estado contratante son gravables eu este ultimo Estado.

2. Sin embargo, el Estado contra­ tante en el cual la sociedad que paga los dividendos sea residente, tiene el derecho de imponer estos dividendos segun su legislaciön, pero el tipo de imposiciön que establezca no podrå exceder del:

a) 10 % del importe bruto de los dividendos si el beneficiario de éstos es una sociedad (excluidas las socie- dades de personas) que tenga directa- mente como minimo un 50 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos, con tal que esta parti- cipaciön esté representada por accio- nes o partes sociales poseidas desde, como minimo, un aho antes de la fecha de distribuciön.

b) 15 % av utdelningens bruttobe­ lopp i alla övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överens­ kommelse om tillämpningen av nämnda begränsning.

Denna paragraf skall inte beröra bolagets beskattning för vinst av vil­ ken utdelningen utbetalas.

§ 3. Med uttrycket »utdelning» för­ stås i denna artikel inkomst av ak­ tier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, an­ delar i gruva, stiftarandelar eller andra andelar med rätt till deltagan­ de i vinst ävensom inkomst av andra andelar i bolag, vilken enligt skatte­ lagstiftningen i den stat, varest det utdelande bolaget äger hemvist, jäm- ställes med inkomst av aktier. In­ komst av fordran inbegripes icke un­ der uttrycket »utdelning» i denna pa­ ragraf.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1 och 2 äro icke tillämpliga, om den person, som äger hemvist i en avtalsslutande stat och uppbär utdelningen, innehar ett fast driftställe i den andra avtals­ slutande staten, varest det utbetalan­ de bolaget äger hemvist, och den an­ del, av vilken utdelningen i fråga här- flvter, äger verkligt samband med det fasta driftstället. I dylikt fall skall ar­ tikel VII angående hänförande av vinst till fasta driftställen äga till- lämpning.

§ 5. Om ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får icke i denna andra stat påföras någon skatt å utdelning, som av bola­ get utbetalas till personer, vilka ej äga hemvist i denna andra stat, och ej heller någon skatt å bolagets icke utdelade vinst; det sagda gäller även om utdelningen eller den icke utdela­ de vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst, som härrör från den andra staten.

b) 15 % del importe bruto de estos dividendos, en todos los demås casos.

Las autoridades competentes de los dos Estados se pondrån de acuerdo sobre la forma de aplicaciön de este limite.

Este pårrafo no afecta al gravamen de la sociedad por los beneficios con los que se paguen los dividendos.

3. El término «dividendos» ernplea- do en el presente articulo designa los rendimientos producidos por las ac- ciones, acciones o bonos de disfrute, participaciones mineras, partes de fundador u otros titulos que den de- recho a participar de los beneficios, asi como los rendimientos producidos por otras participaciones sociales asi- milados a los rendimientos de las ac­ ciones por la legislaciön fiscal del Es- tado en el cual la sociedad distribui- dora sea residente. Los rendimientos de los créditos no se incluyen en el concepto de «dividendos» de este pår­ rafo.

4. Las disposiciones de los pårrafos 1 y 2 no se aplicarån cuando el bene- ficiario de los dividendos, residente en un Estado contratante, tenga, en el otro Estado contratante en el cual la sociedad que paga estos dividendos sea residente, un establecimiento per- manente con el que se relacione efec- tivamente la participaciön que genera los dividendos. En este caso, el arti­ culo VII concerniente a la imputaciön de beneficios a los establecimientos permanentes, serå de aplicaciön.

5. Cuando una sociedad residente en un Estado contratante obtiene be­ neficios o rendimientos procedentes del otro Estado contratante, este otro Estado no puede exigir ningun im- puesto sobre los dividendos pagados por la sociedad a las personas no resi- dentes en Öl ni sobre los beneficios no distribuidos de la sociedad como ta- les, aun cuando los dividendos paga­ dos o los beneficios no distribuidos sean, en todo o en parte, beneficios ob- tenidos en este otro Estado.

Artikel XI

§ 1. Ränta, som härrör från en av- talsslutande stat och utbetalas till en person med hemvist i den andra av­ talsslutande staten, må beskattas i denna andra stat.

§ 2. Den avtalsslutande stat, från vilken räntan i fråga härrör, skall dock vara bibehållen vid rätten att en­ ligt sin egen lagstiftning beskatta räntan, men därvid får skattesatsen icke överstiga 10 % av räntans be­ lopp. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överens­ kommelse om tillämpningen av nämnda begränsning.

§ 3. Med uttrycket »ränta» förstås i denna artikel inkomst av värdepap­ per som utfärdats av staten, av obli­ gationer eller debentures, antingen desamma utfärdats mot säkerhet i egendom eller icke, samt av varje an­ nat slags fordran ävensom all annan inkomst, vilken enligt skattelagstift­ ningen i den stat varifrån inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

§ 4. Ränta på värdepapper, vilka avse statlig upplåning och utfärdats av en avtalsslutande stat, skall be­ skattas allenast av gäldenärsstaten.

§ 5. Restämmelserna i §§ 1 och 2 äro icke tillämpliga, om den person, som äger hemvist i en avtalsslutande stat och uppbär räntan, innehar ett fast driftställe i den andra avtalsslu­ tande staten varifrån räntan härrör och den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I dylikt fall skall artikel VII angående hänföran­ de av vinst till fasta driftställen äga tillämpning.

§ 6. Ränta skall anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetala­ ren är staten själv, en administrativ underavdelning eller lokal myndighet i staten eller en person med hemvist i denna stat. Om den person som ut­ betalar räntan — antingen han äger hemvist i en avtalsslutande stat eller ej — i en avtalsslutande stat innehar

Articuto XI

1. Los intereses procedentes de un Estado contratante pagados a un resi- dente en el otro Estado contratante, son gravables en este liltimo Estado.

2. Sin embargo, el Estado contra­ tante de donde proceden los intereses tiene el derecho de gravarlos confor- me a su legislaciön interna, pero el ti- po impositivo no puede exceder del 10 % del importe de los intereses. Las autoridades competentes de los dos Estados se pondrån de acuerdo sobre el modo de aplicar esta limitaciön.

3. El término «intereses» empleado en el presente articulo coinprende los rendimientos de los fondos publicos, de las obligaciones representativas de préstamos con o sin garantia hipote- caria, y de los créditos de cualquier naturaleza, asi como todos los demås rendimientos que por la legislaciön fiscal del Estado de donde provienen se asimilen a los rendimientos de los préstamos.

4. Los intereses producidos por los titulos representativos de empréstitos publicos emitidos por un Estado con­ tratante serån gravables solamente por el Estado deudor.

5. Las disposiciones de los pårrafos 1 y 2 no se aplican cuando el benefi- ciario de los intereses, residente en un Estado contratante, tenga en el otro Estado contratante de dondo proce­ den los intereses un establecimiento permanente al cual se vincule efecti- vamente el crédito que los produce. En este caso es de aplicaciön el arti­ culo VII relativo a la imputaciön de beneficios a los establecimientos per- manentes.

6. Se considera que los intereses proceden de un Estado contratante cuando el deudor es este Estado mis- mo, una de sus subdivisiones adminis­ trativas o entidades locales, o un re­ sidente en su territorio. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente en un Estado contra­ tante, tenga en un Estado contratan-

13

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

ett fast driftställe, för vilket uppta­ gits det lån av vilket räntan härfly­ ter, och räntan bestrides av det fasta driftstället, skall räntan dock anses härröra från den avtalsslutande stat, i vilken det fasta driftstället är belä­ get.

§ 7. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbeta­ laren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranle­ da att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle hava avtalats mellan ut­ betalaren och mottagaren om dylika förbindelser icke förelegat, skola be­ stämmelserna i denna artikel gälla allenast för sistnämnda belopp. I dy­ likt fall skall överskjutande belopp beskattas i enlighet med lagstiftning­ en i de avtalsslutande staterna med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel XII

§ 1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och utbetalas till eu person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, må beskattas i denna andra stat.

§ 2. Den avtalsslutande stat, från vilken härrör royalty som utbetalas till en person med hemvist i den and­ ra avtalsslutande staten, skall dock vara bibehållen vid rätten att enligt sin egen lagstiftning beskatta royal- tyn, men därvid får skattesatsen icke överstiga 5 % av royaltyns bruttobe­ lopp. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överens­ kommelse om tillämpningen av nämnda begränsning.

§ 3. Med uttrycket »royalty» för­ stås i denna artikel varje slag av ut­ betalning, som uppbäres såsom er­ sättning för nyttjandet av eller rät­ ten alt nyttja upphovsrätt till litte­ rära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, däri inbegripet kinematografisk film, patent, varumärke, mönster el­ ler modell, ritning, recept eller hem­ lig fabrikationsmetod ävensom för

te un establecimiento permanente, pa­ ra atender a cuyas necesidades ha si­ do realizado el empréstito productor de los intereses y que soporte la carga de éstos, se considera que los citados intereses proceden del Estado contra- tante en el que el establecimiento per­ manente estå situado.

7. Si a consecuencia de relaciones especiales existentes entre deudor y acreedor o de las que uno y otro sos- tienen con terceros, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el cual son satisfechos, excediera del que habrian pactado el deudor y acreedor si no existiesen ta- les relaciones, las disposiciones de es- te articulo se aplicarån unicamente a este ultimo importe. En este caso, el exceso de los pagos serå gravable con- forme a las legislaciones nacionales de los Estados contratantes, teniendo en cuenta las demås disposiciones de es­ te Convenio.

Articulo XII

1. Los cånones procedentes de un Estado contratante pagados a un re- sidente eu el otro Estado contratante son gravables en este ultimo Estado.

2. Sin embargo, el Estado contra­ tante del cual procedan los cånones que se paguen a un residente en el otro Estado contratante, tiene el de- recho de someter a impuesto a estos cånones con arreglo a su legislaciön, pero el tipo impositivo a aplicar no podrå exceder del 5 % del importe bruto de dichos cånones. Las autori- dades competentes de los dos Estados se pondrån de acuerdo sobre la forma de aplicaciön de este limite.

3. El término «cånones» einpleado eu este articulo designa las remunera- ciones de cualquier naturaleza pagadas por el uso o la concesiön del uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, arlistica o cientifica, com- prendidas las peliculas cinematogrå- ficas, patentcs, marcas de fåbrica o de comercio, dibujos o modelos, pianos, procedimientos o förmulas secretas;

Ilihang till riksdagens protokoll 1 saml. Nr l!)2

nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller veten­ skaplig utrustning eller för upplys­ ningar om erfarenhetsrön av indu­ striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

§ 4. Vinst genom försäljning av rättighet eller egendom, som avses i § 3, skall beskattas allenast i den av­ talsslutande stat i vilken säljaren äger hemvist. Vid tillämpning av den­ na artikel skall icke såsom försälj­ ning anses en överlåtelse därest icke priset vid tidpunkten för kontraktets upprättande är tydligt utsatt, fast­ ställt och uttryckt i myntenhet.

§ 5. Bestämmelserna i §§ 1, 2 och 4 äro icke tillämpliga, om den per­ son, som äger hemvist i en avtalsslu­ tande stat och uppbär royaltyn, inne­ har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten varifrån royal­ tyn härrör och den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I dylikt fall skall artikel VII angående hänförande av vinst till fasta driftställen äga tillämpning.

§ 6. Royalty skall anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbe­ talaren är staten själv, en administra­ tiv underavdelning eller lokal myn­ dighet i staten eller en person med hemvist i denna stat. Om den person som utbetalar royaltyn — antingen han äger hemvist i en avtalsslutande stat eller ej — i en avtalsslutande stat innehar ett fast driftställe, för vilket egendomen eller rättigheten i fråga förvärvats, och royaltyn bestri- des av det fasta driftstället, skall royaltyn dock anses härröra från den stat, i vilken det fasta driftstället är beläget.

§ 7. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbeta­ laren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranle­ da att det utbetalade royaltybeloppet

el uso o la concesiön del uso de un equipo industrial, comercial o cienti- fico y por informaciones relativas a experiencias de orden industrial, co­ mercial o cientifico.

4. Los beneficios procedentes de la enajenaciön de derechos o bienes mencionados en el pårrafo 3, son uni- camente gravables en el Estado con- tratante en el cual el cedente es resi- dente. A los efectos de este articulo no se considera como venta cualquier enajenaciön en la que su precio no fi- gure en el momento de formalizarse el contrato de una manera cierta, deter- minada y expresada en unidades mo- netarias.

5. Las disposiciones de los pårrafos 1, 2 y 4 no se aplicarån cuando el be- neficiario de los cånones o utilidades residente en un Estado contratante, tenga en el otro Estado contratante del cual procedan los cånones o las uti­ lidades, un estableciiniento perma- nente con el cual el derecho o el bien que los produzca esté relacionado efectivamente. En este caso, el articu­ lo VII relativo a los beneficios indu- striales y comerciales serå aplicable.

6. Las rentas de la propiedad in- telectual o industrial se consideran procedentes de un Estado contratan­ te cuando son debidas por este mis- mo Estado, por una de sus subdivisio- nes administrativas o de sus corpora- ciones locales o por uno de sus resi- dentes. Sin embargo, si el deudor, sea o no residente en uno de los Estados contratantes, tiene, en uno de estos Estados, un establecimiento pcrma- nente, y si los bienes o derechos de que se trata han sido adquiridos en interés de este establecimiento, las rentas cuya carga soporte el estableci­ miento permanente son consideradas como procedentes del Estado donde se encuentra situado dicho estableci­ miento.

7. Si a consecuencia de relaciones especiales existentes entre deudor y acreedor o de las que uno y otro sos- tienen con terceros, el importe de los cånones pagados, habida cuenta de la

15

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

med hänsyn till den förmån, för vil­

ken royaltyn erlägges, överstiger det

belopp som skulle hava avtalats mel­

lan utbetalaren och mottagaren om

dylika förbindelser icke förelegat,

skola bestämmelserna i denna arti­

kel gälla allenast för sistnämnda be­

lopp. I dylikt fall skall överskjutande

ersättningsbelopp beskattas i enlighet

med lagstiftningen i de avtalsslutan­

de staterna med iakttagande av öv­

riga bestämmelser i detta avtal.

Artikel XIII

§ 1. Vinst på grund av avyttring av

fastighet, i den mening sistnämnda

uttryck äger enligt § 2 av artikel VI,

må beskattas i den avtalsslutande

stat, i vilken fastigheten är belägen.

§ 2. Vinst på grund av avyttring

av lös egendom, som är att hänföra

till anläggnings- eller driftkapital i

ett fast driftställe vilket ett företag i

en avtalsslutande stat innehar i den

andra avtalsslutande staten, eller av

lös egendom, som ingår i en stadig­

varande affärsanordning över vilken

en person med hemvist i en avtals­

slutande stat förfogar i den andra av­

talsslutande staten för utövande av

fritt yrke, däri inbegripen vinst ge­

nom avyttring av dylikt fast drift­

ställe (för sig eller i samband med

avyttring av hela företaget) eller av

dylik stadigvarande anordning, må

beskattas i denna andra stat. Vinst

på grund av avyttring av lös egen­

dom, som avses i § 3 av artikel

XXIII, skall dock beskattas allenast i

den avtalsslutande stat, i vilken dy­

lik egendom enligt nämnda artikel är

underkastad skatt.

§ 3. Vinst på grund av avyttring av

all annan än i §§ 1 och 2 ovan avsedd

egendom skall beskattas allenast i

den stat, i vilken säljaren äger hem­

vist.

Artikel XIV

Inkomst, som förvärvas av eu per­

son med hemvist i eu avtalsslutande

prestaciön por la cual son satisfechos,

excediera del que habrian paetado el

deudor y aereedor si no existiesen ta-

les relaciones, las disposiciones de este

artieulo se aplicarån unicamente a es­

te ultimo importe. En este caso, el ex-

ceso de los pagos serå gravable con-

forme a las legislaciones nacionales

de los Estados contratantes, teniendo

en cuenta las demås disposiciones de

este Convenio.

Artieulo XIII

1. Las ganancias procedentes de la

enajenaciön de los bienes inmuebles

tal como estos se definen en el pårra-

fo 2 del artieulo VI se gravarån en

el Estado contratante en el que estan

situados dichos bienes.

2. Las ganancias procedentes de la

enajenaciön de bienes muebles que

formen parte del activo de un esta-

blecimiento permanente que una em-

presa de un Estado contratante tenga

en el otro Estado contratante, o de

la enajenaciön de los bienes muebles

que formen parte de una base fija que

un residente en un Estado contra­

tante posea en el otro Estado contra­

tante para el ejercicio de una pro-

fesiön liberal, ineluidas aquellas ga­

nancias que provengan de la enajena­

ciön global de dicho establecimiento

permanente (bien independientemen-

te o junto con el resto de la empresa)

o base fija, se gravarån en este ultimo

Estado. Sin embargo, las ganancias

procedentes de la enajenaciön de los

bienes muebles a los que se refiere el

artieulo XXIII pårrafo 3, no se gra­

varån mås que en el Estado contra­

tante en que dichos bienes son gra-

vables con arreglo a este artieulo.

3. Las ganancias procedentes de la

enajenaciön de cualquier otro bien

distinto de los mencionados en los dos

pårrafos anteriores, no se gravarån

mås que en el Estado en el que resida

el cedente de los mismos.

Artieulo XIV

Las rentas que un residente eu un

Estado contratante pereiba por cl ejer-

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

stat genom utövande av fritt yrke el­

ler annan därmed jämförbar själv­

ständig verksamhet, skall beskattas

allenast i denna stat om han icke har

en stadigvarande anordning i den

andra avtalsslutande staten, som re­

gelmässigt står till hans förfogande

för utövandet av verksamheten. Där­

est han har en sådan stadigvarande

anordning, må den del av inkomsten

som är hänförlig till denna anord­

ning beskattas i denna andra stat.

Artikel XV

§ 1. Där icke bestämmelserna i ar­

tiklarna XVI, XVII, XVIII och XX

annat föranleda skola löner och lik­

nande ersättningar, som en person

med hemvist i en avtalsslutande stat

uppbär på grund av arbetsanställ-

ning, beskattas allenast i denna stat,

såvida icke arbetet utföres i den and­

ra avtalsslutande staten. Om arbetet

utföres i den andra staten må ersätt­

ningen på grund av anställningen be­

skattas i denna stat.

§ 2. Utan hinder av bestämmelser­

na i § 1 ovan skall ersättning, som

en person med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär på grund av ar­

bete som utföres i den andra avtals­

slutande staten, beskattas allenast i

den förstnämnda staten, under för­

utsättning att

a) inkomsttagaren vistas i denna

andra stat under en tidrymd eller

tidrymder, som sammanlagt icke

överstiga 183 dagar under beskatt­

ningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av eller på

uppdrag av en arbetsgivare, som ej

äger hemvist i denna andra stat, och

c) ersättningen ej såsom omkost­

nad belastar ett fast driftställe eller

en stadigvarande anordning, som ar­

betsgivaren har i denna andra stat.

§ 3. Utan hinder av vad som stad­

gas ovan i denna artikel må ersätt­

ning för personligt arbete, som full-

göres ombord på fartyg eller luftfar-

cicio de una profesiön liberal o de

otras actividades independientes de

caråcter anålogo, serån unicamente

gravables en este Estado, a menos que

dicho residente disponga de manera

habitual en el otro Estado contratante

de una base fija para el ejercicio de

sus actividades. Si dispone de tal

base, la parte de renta que puede atri-

buirse a la misma, serå gravable en

este ultimo Estado.

Articulo XV

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en

los articulos XVI, XVII, XVIII y XX,

los salarios, sueldos y remuneracio-

nes similares que un residente en un

Estado contratante reciba en virtud

de empleo asalariado, unicamente se­

rån gravables en este Estado, a no ser

que dicho empleo se desempene en el

otro Estado contratante. Si el empleo

es desempenado en este ultimo Esta­

do, las remuneraciones recibidas por

este motivo son gravables en este otro

Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el

pårrafo 1 anterior, las remuneracio­

nes que un residente en un Estado

contratante reciba en virtud de em­

pleo asalariado, desempenado en el

otro Estado contratante, se gravarån

unicamente en el primer Estado si

concurren estas tres condiciones:

a) El beneficiario permanece en el

otro Estado durante uno o varios pe­

riodos que no excedan en total de 183

dias en el curso del ano fiscal con-

siderado.

b) Las remuneraciones se pagan

por una persona o en nombre de una

persona que no es residente en el otro

Estado; y

c) Las remuneraciones no son de-

ducidas de los beneficios de un esta-

blecimiento permanente o de una

base fija que la persona por cuenta

de quien se trabaja tenga en el otro

Estado.

3. No obstante las disposiciones

precedentes del presente articulo, las

remuneraciones referentes a una

actividad ejercida a bordo de un navio

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

tyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat, i vilken fö­ retaget har sin verkliga ledning.

Artikel XVI

§ 1. Ersättningar, vilka utbetalas av en avtalsslutande stat, dess admi­ nistrativa underavdelningar eller lo­ kala myndigheter till en fysisk per­ son såsom ersättning för arbete, som denne utfört i tjänst hos samma stat, underavdelning eller lokala myndig­ het, må beskattas i den staten. Mot­ svarande skall gälla i fråga om pen­ sioner, som avse ersättning till tjäns­ temän hos en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, då sådan pension uppbäres i anledning av ar­ bete, som tjänstemannen utfört i tjänst hos samma stat, underavdel­ ning eller lokala myndighet.

§ 2. Bestämmelserna i artiklarna XV, XVII och XVIII äro tillämpliga på ersättningar och pensioner som utbetalas för tjänster, utförda i sam­ band med rörelse som bedrivits av en avtalsslutande stat, dess administra­ tiva underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel XVII

Styrelsearvoden eller liknande er­ sättningar, som uppbäras av en per­ son med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, må beskattas allenast i denna andra stat. Denna artikel är icke tillämplig på ersätt­ ningar som uppbäras av styrelseleda­ mot i bolag på annan grund än denna sin ställning.

Artikel XVIII

Där icke bestämmelserna i § 1 av artikel XVI annat föranleda, skola pensioner och liknande ersättningar,

o de una aeronave en tråfico mter- nacional, son gravables en el Estado contratante en el cual esté situada la sede de la direcciön efectiva de la empresa.

Articulo XVI

1. Las remuneraciones pagadas a una persona natural por un Estado contratante o una de sus subdivisio- nes administrativas o entidades lo- cales, por los servicios que les preste en el desempeno de funciones publi- cas, serån gravables en este Estado. La misma norma se aplicarå a las pensiones que se satisfagan a los funcionarios de un Estado contra­ tante o de sus subdivisiones adminis­ trativas o entidades locales, siempre que tales pensiones se abonen en con- sideraciön a los servicios que los funcionarios hayan prestado en el ejercicio de funciones piiblicas.

2. Las disposiciones de los articu- los XV, XVII y XVIII, se aplican a las remuneraciones y pensiones pagadas a una persona fisica por servicios pres- tados a uno de los Estados contra- tantes o a sus subdivisiones adminis­ trativas o entidades locales, cuando éstos actuen en el ejercicio de una actividad comercial o industrial.

Articulo XVII

Las participaciones en beneficios, dietas o retribuciones similares que un residente en un Estado contra­ tante reciba por su cualidad de miem- bro del Consejo de Administraciön de una sociedad, que sea residente en el otro Estado contratante, serån uni- camente gravables en este ultimo Estado. Este articulo no se aplica a las remuneraciones que se abonen a los miembros del Consejo de Admi­ nistraciön de una sociedad por con- cepto distinto al de su cualidad de tales.

Articulo XVIII

Salvo lo dispuesto en el pårrafo 1 del articulo XVI, las pensiones y re- muncraciones similares, abonadas en

som uppbäras i anledning av tidigare anställning, beskattas allenast i den avtalsslutande stat i vilken den som uppbär ersättningen äger hemvist.

Artikel XIX

Utan hinder av vad eljest i detta avtal stadgas må inkomst, som skå­ despelare, filmskådespelare, radio- el­ ler televisionsartister, musiker och dylika ävensom idrottsmän förvärva under sin yrkesutövning, beskattas i den avtalsslutande stat, i vilken yrket utövas.

Artikel XX

§ 1. En professor eller lärare, som äger hemvist i en avtalsslutande stat och som tillfälligtvis vistas i den and­ ra staten, under en tidrymd ej över­ stigande två år, för att undervisa vid universitet, högskola eller gymna­ sium i denna andra stat, skall i den andra staten vara befriad från be­ skattning för den ersättning för undervisningsverksamheten under nämnda tidrymd, som utbetalas till honom av denna andra stat såsom tillägg till hans från hemlandet upp­ burna lön.

§ 2. En studerande eller affärs- el­ ler hantverkspraktikant från en av­ talsslutande stat, som vistas i den andra staten allenast för sin under­ visning eller utbildning, skall ej be­ skattas i denna andra stat för belopp, som han uppbär till bestridande av sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning, därest beloppen i frå­ ga utbetalas till honom från utlandet.

Artikel XXI

Inkomst, som uppbäres av kom­ missionärer såsom ersättning för verksamhet i denna egenskap, skall beskattas enligt följande bestämmel­ ser:

a) I Spanien beskattas inkomst, som uppbäres av en kommissionär

consideraciön a servicios prestados anteriormente, no son gravables mas que en el Estado contratante en el cual el beneficiario sea residente.

Articulo XIX

No obstante cualquier otra disposi- ciön de este Convenio, las rentas que los profesionales de espectåculos, tales como artistas de teatro, cinematö- grafo, radiodifusiön o television, los musicos y los deportistas, obtengan por el ejercicio de sus actividades personales en su cualidad de tales, serån gravables en el Estado contra­ tante en que estas actividades sean ejercidas.

Articulo XX

1. El personal docente residente en un Estado contratante que se tras- lade temporalmente al otro Estado para ensenar en Universidades, Liceos o Colegios de este otro Estado, du- rante un periodo no superior a dos anos, no estarå sujeto, en este ultimo Estado a impuesto por las indemniza- ciones que tal Estado conceda por el desempeno de la funciön docente du- rante dicho periodo y como comple- mento al sueldo que perciba del Estado de origen.

2. Las surnas que un estudiante o una persona en pråcticas, de uno de los Estados contratantes, permane- ciendo en el otro Estado con el linico fin de proseguir alli sus estudios o completar su formaciön, reciba para atender a los gastos de sostenimiento, estudios o formaciön, no serån gra­ vables en este otro Estado con tal de que procedan de fuentes situadas fuera de este ultimo Estado.

Articulo XXI

Las rentas percibidas por los agen­ tes mediadores como remuneraciön de servicios prestados en el åmbito de sus actividades propias, serån grava­ das conforme a las reglas siguientes:

a) Se gravan en Espaha las rentas percibidas por un agente mediador

19

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

och uppkommer genom fast driftstäl­

le eller stadigvarande anordning i

Spanien, ävensom inkomst, som upp-

bäres av en person med hemvist i

Spanien och ej uppkommer genom

fast driftställe i Sverige.

b) I Sverige beskattas inkomst,

som uppbäres av en kommissionär

och uppkommer genom fast drift­

ställe eller stadigvarande anordning i

Sverige, ävensom inkomst, som upp­

bäres av en person med hemvist i

Sverige och ej uppkommer genom

fast driftställe i Spanien.

Artikel XXII

Inkomst, beträffande vilken ingen

uttrycklig bestämmelse meddelats i

föregående artiklar, skall beskattas

allenast i den stat i vilken den som

uppbär inkomsten äger hemvist.

Artikel XXIII

§ 1. Förmögenhet bestående av så­

dan fastighet som avses i § 2 av ar­

tikel VI må beskattas i den avtalsslu­

tande stat, i vilken fastigheten är be­

lägen.

§ 2. Med förbehåll för vad som

stadgas i § 1 ovan skall gälla att för­

mögenhet, bestående av tillgångar

som äro att hänföra till anläggnings-

eller driftkapital i ett företags fasta

driftställe, eller av tillgångar, som in­

gå i en stadigvarande anordning för

utövandet av fritt yrke, må beskat­

tas i den avtalsslutande stat i vilken

det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen är belägen.

§ 3. Fartyg och luftfartyg, som

nyttjas i internationell trafik, även­

som tillgångar, som äro hänförliga

till nyttjandet av sådana fartyg och

luftfartyg och ej utgöras av fastighe­

ter, skola beskattas allenast i den av­

talsslutande stat, i vilken företaget i

fråga har sin verkliga ledning.

§ 4. Alla andra slag av förmögen­

het, som innehavas av en person med

hemvist i en avtalsslutande stat, sko­

la beskattas allenast i denna stat.

procedentes de un establecimiento

permanente o de una base fija, situa-

dos en Espana, asi como las ren-

tas percibidas por un residente en

Espana y que no procedan de un esta­

blecimiento permanente situado en

Suecia.

b) Se gravan en Suecia las rentas

percibidas por un agente mediador

procedentes de un establecimiento

permanente situado en Suecia, asi

como las rentas percibidas por un re­

sidente en Suecia y que no procedan

de un establecimiento permanente si­

tuado en Espana.

Articulo XXII

Las rentas no mencionadas en los

articulos anteriores son gravables,

unicamente, en el Estado en el cual

el beneficiario sea residente.

Articulo XXIII

1. El patrimonio constituido por

bienes inmuebles definidos conforme

al pårrafo 2 del articulo VI, es gra-

vable en el Estado contratante en el

que los bienes estån situados.

2. Salvo lo dispuesto en el pårrafo

anterior de este articulo, el patri­

monio constituido por bienes que for­

men parte del activo de un estableci­

miento permanente de una empresa o

por bienes que formen parte de las

instalaciones utilizadas para el ejer-

cicio de una profesiön liberal, es gra-

vable en el Estado contratante donde

estån situados el establecimiento per­

manente o la instalaciön profesional.

3. Los buques o las aeronaves dedi-

cados al tråfico internacional, asi

como los bienes no inmobiliarios

afectos a su explotaciön, solo son gra­

vables en el Estado contratante donde

estå situada la sede de la direcciön

efectiva de la empresa.

4. Los demås elementos del patri­

monio de un residente en un Estado

contratante solo son gravables en

este Estado.

Artikel XXIV

§ 1. Då en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär in­ komst från den andra avtalsslutande staten eller innehar förmögenhet i denna andra stat som enligt bestäm­ melserna i detta avtal må beskattas i denna andra stat, skall den först­ nämnda staten, där icke bestämmel­ serna i §§ 2 och 3 av denna artikel annat föranleda, undantaga inkoms­ ten och förmögenheten från beskatt­ ning, dock att denna stat vid bestäm­ mandet av beloppet av skatten på den ifrågavarande personens inkomst el­ ler förmögenhet må tillämpa den skattesats, som skulle hava varit till­ lämplig om inkomsten eller förmö­ genheten i fråga icke undantagits från beskattning.

§ 2. Då eu person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, som enligt bestämmelserna i artiklar­ na X, XI och XII i detta avtal må be- skattas i den stat varifrån inkomsten härrör, skall den förstnämnda staten från sin skatt på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt, som erlagts i den andra avtalsslutan­ de staten. Avräkningsbeloppet kan dock icke överstiga beloppet av den del av skatten, beräknad utan dvlik avräkning, som belöper på de från den andra staten förvärvade inkoms­ terna.

§ 3. Det i nästföregående paragraf angivna förfarandet skall vad beträf­ far Spanien även tillämpas i fråga om den allmänna inkomstskatten med avseende å samtliga de inkoms­ ter, vilka tagas i beräkning vid be­ stämmandet av beskattningsunderla­ get för denna skatt.

§ 4. Vid tillämpningen i Sverige av bestämmelsen i § 2 av denna artikel skall iakttagas följande:

a) Oberoende av vad som sägs i sagda paragraf, skall utdelning från ett aktiebolag med hemvist i Spanien till ett aktiebolag eller en ekonomisk

Articulo XXIV

1. Cuando un residente en un Esta- do contratante perciba rentas proce- dentes del otro Estado contratante o posea bienes en este otro Estado que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, son gravables en este liltimo Estado, el primer Estado de jarå exentas estas rentas y bienes, salvo lo dispuesto en los pårrafos 2 y 3 del presente articulo, pero puede, para calcular el importe de los im- puestos sobre la renta o el patrimonio de este residente, aplicar el tipo im- positivo que corresponderia si no hu- biesen sido dejadas exentas estas ren­ tas o patrimonio.

2. Cuando un residente en un Estado contratante obtiene rentas procedentes del otro Estado contra­ tante que, conforme a los articulos X, XI y XII del presente Convenio, son gravables en el Estado de donde proceden, el primer Estado deberå conceder una deducciön de la cuota impositiva con que grava estas rentas igual al impuesto pagado sobre ellas en el otro Estado contratante. La suma asi deducida no puede, sin em­ bargo, exceder del importe del im­ puesto, calculado antes de la de­ ducciön correspondiente a las rentas obtenidas en el otro Estado.

3. El procedimiento regulado en el pårrafo anterior, se aplicarå también, por lo que se refiere a Espana, a la Contribuciön General sobre la Renta, con referencia a todas las rentas com- putables para determinar Ia base im­ positiva en este impuesto.

4. Para la aplicaciön a Suecia de lo previsto en el pårrafo 2 de este arti­ culo, se observarån las siguientes dis­ posiciones:

a) No obstante lo establecido en dicho pårrafo, los dividendos satis- fechos por una sociedad por acciones, residente en Espana, a una sociedad

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

21

förening med hemvist i Sverige vara undantagen från svensk skatt i den utsträckning och på de villkor, som fallet skulle hava varit enligt svensk lagstiftning, därest båda bolagen el­ ler bolaget och den ekonomiska för­ eningen ägt hemvist i Sverige.

b) I sådana fall, då hel befrielse från eller nedsättning av spansk skatt på utdelning, ränta eller royalty, som uppburits av en person med hemvist i Sverige, medgivits för en bestämd tidsperiod, skall från den svenska skatten på inkomsten avräknas ett be­ lopp motsvarande den skatt, som skulle hava utgått i Spanien, om så­ dan skattebefrielse eller skattened- sättning ej meddelats.

§ 5. Vad beträffar Spanien skall, om utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige ingår i vinstberäk­ ningen för ett spanskt bolag, från beloppet av spansk bolagsskatt av­ räknas den andel som belöper å 80 % av sagda utdelning.

§ 6. Föreskrifterna i de svenska författningarna om beskattning av oskifta dödsbon tillämpas icke i den mån dödsbodelägare enligt bestäm­ melserna i detta avtal direkt beskat­ tas i Spanien för dödsboets inkomst eller förmögenhet.

Artikel XXV

Bestämmelserna i detta avtal på­ verka icke sådana privilegier i be­ skattningshänseende, vilka enligt folkrättens allmänna regler eller jämlikt stadganden i särskilda över­ enskommelser tillkomma diplomatis­ ka eller konsulära befattningshavare.

Artikel XXVI

§ 1. Medborgare i en avtalsslutande stat skola icke i den andra avtalsslu­ tande staten bliva föremål för någon beskattning eller något därmed sam­ manhängande skattekrav av annat

por acciones o asociaciön econömica residente en Suecia, estarån exentos del impuesto sueco en la medida y condiciones en que tal desgravaciön seria concedida en virtud de la legis- laciön interna sueca en el caso de que ambas sociedades o asociaciones fuesen residentes en Suecia.

b) En el caso de que fuera de apli- caciön una exenciön total o parcial de los impuestos espanoles exigibles sobre los dividendos, intereses o ren- dimientos de la propiedad intelectual o industrial, obtenidos por un resi­ dente en Suecia, concedida por un periodo limitado, Suecia deducirå de la cuota impositiva a pagar en aquel pais una cantidad igual al impuesto que se habria pagado en Espana si no existiesen tales exoneraciones.

5. Por lo que se refiere a Espana, si entre los ingresos computados para determinar los beneficios de una so- ciedad espanola, figurasen dividendos pagados por una sociedad residente en Suecia, se deducirå de la cuota a pagar por el impuesto sobre socie­ dades una parte proporcional al 80 % de aquellos dividendos.

6. Las normas de las leyes suecas relativas al gravamen de las sucesio- nes indivisas, no serån aplicables cuando, en virtud de las disposiciones del presente Convenio, los herederos sean directamente gravables en Espana sobre las rentas o bienes pro- cedentes de la sucesiön.

Articnlo XXV

Las disposiciones del presente Con­ venio no afectarån a los privilegios fiscales de que disfrutan los funcio- narios diplomåticos o consulares, de acuerdo con los principios generales de derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Articnlo XXVI

1. Los nacionales de un Estado contratanle no serån sometidos en el otro Estado contratante a imposiciön ni a ninguna obligacion fiscal, de ma­ nera distinta o mås rigurosa que los

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

slag eller mer tyngande än medbor­

garna i den senare staten under sam­

ma förhållanden.

§ 2. Uttrycket »medborgare» bety­

der:

a) Alla fysiska personer som äga

en avtalsslutande stats nationalitet.

b) Alla juridiska personer och and­

ra sammanslutningar, som bildats

jämlikt gällande lag i en avtalsslutan­

de stat.

§ 3. Statslösa med hemvist i en

avtalsslutande stat skola icke i den

andra avtalsslutande staten bliva fö­

remål för någon beskattning eller nå­

got därmed sammanhängande skatte­

krav, som är av annat slag eller mer

tyngande än den beskattning och

därmed sammanhängande skatte­

krav, som medborgarna i den senare

staten under samma förhållanden äro

eller kunna bliva underkastade.

§ 4. Beskattningen av ett fast drift­

ställe, som ett företag i en avtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, skall i denna andra stat

icke vara mindre fördelaktig än be­

skattningen av ett företag i den and­

ra staten, som bedriver samma verk­

samhet.

§ 5. Bestämmelserna i denna arti­

kel skola icke anses medföra förplik­

telse för någon av de avtalsslutande

staterna att medgiva personer med

hemvist i den andra avtalsslutande

staten personliga avdrag vid beskatt­

ningen, skattebefrielser och skatte-

nedsättningar på grund av försörj­

ningsplikt mot familj, som medgivas

personer med hemvist i den först­

nämnda staten.

§ 6. Bestämmelserna i denna arti­

kel äga tillämpning allenast med av­

seende å de skatter, som inbegripas

under detta avtal.

Artikel XXV11

§ 1. Kan skattskyldig visa att i en

avtalsslutande stat eller i båda sta­

terna vidtagits åtgärder, som för ho­

nom medfört eller komma att med­

föra en mot detta avtal stridande be-

nacionales de este otro Estado que se

encuentren en las mismas condicio-

nes.

2. El término «nacionales» com-

prende:

a) Todas las personas naturales

que posean la nacionalidad de un

Estado contratante.

b) Todas las personas juridicas, so-

ciedades de personas y asociaciones,

constituidas conforme a la legislaciön

en vigor en un Estado contratante.

3. Los apåtridas residentes en un

Estado contratante no serån someti-

dos en el otro Estado contratante a

ningun gravamen o obligaciön fiscal

distinto o mås riguroso que aquellos

que son o puedan ser exigidos a los

nacionales de este otro Estado que se

encuentren en las mismas condicio-

nes.

4. La imposiciön de los estableci-

mientos permanentes que una empre-

sa de un Estado contratante tenga en

el otro Estado contratante, no podrå

ser mås rigurosa que la exigida a las

empresas de este otro Estado dedica-

das a la misma actividad.

5. Las disposiciones de este articulo

no obligan a los Estados contratantes

a conceder a los residentes en el otro

Estado contratante las deducciones

personales, bonificaciones o exen-

ciones que conceda a los residentes

en su territorio en consideraciön a

sus cargas familiares.

6. Las disposiciones de este articulo

solo se aplicarån en relaciön con los

impuestos incluidos en el presente

Convenio.

Articulo XXVII

1. Cuando un residente en un

Estado contratante considere que las

medidas tomadas por uno o ambos

Estados contratantes, implican o

pueden representar para él un grava­

23

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

skattning, äger han — utan att hans rätt att använda sig av i den interna rättsordningen givna rättsmedel där­ av påverkas — göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den stat, i vilken han äger hemvist.

§ 2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan åvägabringa en tillfreds­ ställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslu­ tande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskatt- ning.

§ 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skola ge­ nom ömsesidig överenskommelse av­ göra svårigheter eller tvivelsmål som uppkomma rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kun­ na jämväl överenskomma för att undvika dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

§ 4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kunna trä­ da i förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående paragrafer. Om muntliga överläggningar anses un­ derlätta en överenskommelse, kunna sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitté bestående av representanter för de behöriga myn­ digheterna i de båda avtalsslutande staterna.

Artikel XXVIII

§ 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skola ut­ byta de upplysningar, vilka äro er­ forderliga för att genomföra detta av­ tal. De högsta finansmyndigheterna äro dock icke förpliktade att medde­ la sådana upplysningar, som icke kunna lämnas på grundval av hos skattemyndigheterna tillgängligt ma­ terial utan kräva särskild undersök­ ning. De sålunda utbytta upplysning­ arna skola behandlas såsom hemliga och må allenast göras tillgängliga för myndigheter eller personer, vilka en­

men que no esté conforme con el pre- sente Convenio, puede, independien- temente de los recursos previstos por la legislaciön nacional, someter su caso a la Autoridad competente del Estado contratante en el que sea re- sidente.

2. Esta Autoridad competente harå lo posible, si la reclamaciön le parece fundada y si ella misma no estå en condiciones de adoptar una soluciön satisfaetoria, por arreglar la cuestiön por via de un acuerdo amistoso con la Autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar la imposiciön de forma que no se ajuste a este Convenio.

3. Las Autoridades competentes de los Estados contratantes procurarån resolver por via amistosa las dificul- tades, o disipar las dudas que plantee la interpretaciön o aplicaciön del pre- sente Convenio. También podrån po- nerse de acuerdo para tratar de evitar la doble imposiciön en los casos no previstos en el mismo.

4. Las Autoridades competentes de los Estados contratantes pueden co- municarse entre ellas con el fin de llegar a un acuerdo, en los casos pre­ vistos en los pårrafos anteriores. Cuando se considere que ese acuerdo pueda facilitarse mediante contactos personales, ese intercambio de puntos de vista podrå realizarse en el seno de una Comisiön compuesta por los representantes de las Autoridades competentes de los dos Estados.

Articulo XXVIII

1. Las Autoridades competentes de los Estados contratantes cambiarån entre si las informacioncs necesarias para aplicar las disposiciones del pre sente Convenio. Sin embargo, las autoridades competentes no estån obligadas a suministrar informacio- nes que deben ser obtenidas en docu- mentos que no esten en su poder y que exijan invcstigaciones especiales. Toda informaciön asi intercambiada serå mantenida sccreta y solo podrå scr rcvelada a las autoridades o per- sonas competentes, seglin la legisla-

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

ligt den berörda avtalsslutande sta­ tens lagstiftning handlägga taxering eller uppbörd av de skatter som avses i detta avtal. Samma förpliktelse, som åvilar de högsta finansmyndig­ heterna, åligger jämväl nyssnämnda personer och myndigheter.

§ 2. Bestämmelserna i § 1 få icke i något fall anses innebära, att någon av staterna är pliktig att

a) tillgripa verkställighetsåtgärder, som icke stå i överensstämmelse med dess lagstiftning eller administrativa praxis,

b) meddela upplysningar, vilka icke kunna infordras enligt i lag meddelade föreskrifter i den ena eller den andra avtalsslutande staten.

§ 3. Upplysningar, vilka skulle yp­ pa en affärshemlighet eller en indu­ stri- eller yrkeshemlighet, få icke ut­ bytas.

Artikel XXIX

§ 1. Detta avtal skall ratificeras:

a) För Spaniens del av Hans Excel­ lens Spaniens statschef med hörande av Spaniens lagstiftande församling.

b) För Sveriges del av Hans Maje­ stät Konungen av Sverige med riks­ dagens samtycke.

Ratifikationshandlingarna skola utväxlas i Stockholm snarast möj­ ligt.

§ 2. Detta avtal skall träda i kraft trettio dagar efter utväxling av rati­ fikationshandlingarna.

§ 3. Sedan avtalet trätt i kraft, sko­ la avtalets bestämmelser äga tillämp­ ning:

a) I Spanien:

1. Beträffande genom avdrag vid källan uttagna skatter på utdelning och ränta, som åsyftas i artiklarna X och XI samt utgå på dylika slags in­ komster, vilka utbetalas efter avta­ lets ikraftträdande.

2. Beträffande andra inkomstskat­ ter, vilka utgå på inkomster hänförli-

ciön del Estado contratante interesa- do, para la liquidaciön o recaudaciön de los impuestos incluidos en el Con- venio. Estas personas o autoridades estån obligadas a mantener el secreto, igual que las autoridades competen- tes.

2. Las disposiciones del pårrafo 1 no pueden, en ningun caso, interpre- tarse como imponiendo a uno de los Estados contratantes la obligaciön de:

a) Adoptar medidas administrati­ vas contrarias a su legislaciön o pråctica administrativa,

b) transmitir informaciones cuya obtenciön esté prohibida por su legis­ laciön o por la del otro Estado con­ tratante.

3. No se podrån intercambiar in­ formaciones que revelen un secreto comercial, industrial o profesional.

Articulo XXIX

1. El presente Convenio serå ratifi- cado:

a) Por parte de Espana, por S. E. el Jefe del Estado espanol oidas las Cortes espanolas.

b) Por parte de Suecia, por S. M. el Rey de Suecia con el asentimiento del Riksdag.

Los instrumentos de ratificaciön serån intercambiados en Estocolmo tan pronto como sea posible.

2. El presente Convenio entrarå en vigor a los 30 dias del intercambio de los instrumentos de ratificaciön.

3. Después de la entrada en vigor, las disposiciones del Convenio son aplicables:

a) En Espana: 1°. Por lo que afecta a los im­ puestos sobre dividendos o intereses percibidos por retenciön en la fuente, a los que se refieren los articulos X y XI, a las utilidades cuyo pago se acuerde con posterioridad a su en­ trada en vigor.

2°. En lo que se refiere a los otros impuestos sobre las rentas, al grava-

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

25

ga till det kalenderår, varunder ut-

växling av ratifikationshandlingarna

ägt rum, eller till verksamhetsår, vil­

ka avslutats under sagda kalenderår,

ävensom på inkomster hänförliga till

senare år.

b) I Sverige:

1. Beträffande skatter, uttagna ge­

nom avdrag vid källan och innefat­

tande en slutgiltig skattebetalning,

som utgå på inkomster, vilka blivit

tillgängliga för lyftning från och med

dagen för avtalets ikraftträdande och

icke förfallit till betalning dessförin­

nan.

2. Beträffande andra inkomstskat­

ter, som påföras inkomster hänförli­

ga till beskattningsperioder, vilka av­

slutats å eller efter den 1 januari det

kalenderår, varunder utväxling av ra­

tifikationshandlingarna ägt rum.

3. Beträffande svensk förmögen­

hetsskatt, som påföres på grund av

taxering från och med året närmast

efter det, varunder utväxling av rati­

fikationshandlingarna ägt rum.

Artikel XXX

Detta avtal skall förbliva i kraft

intill dess detsamma uppsagts av en­

dera avtalsslutande staten. De båda

avtalsslutande staterna kunna uppsä­

ga avtalet genom underrättelse senast

sex månader före utgången av ett ka­

lenderår.

I händelse av sådan uppsägning

skall avtalet sista gången tillämpas:

a) Vad beträffar Spanien:

1. Såvitt avser genom avdrag vid

källan uttagna skatter på utdelning

och ränta, som utgå på dylika slags

inkomster, vilka utbetalas före slutet

av det kalenderår med vars utgång

uppsägningen blir gällande.

2. Såvitt avser andra inkomstskat­

ter, som utgå på inkomster hänförli­

ga till det kalenderår med vars ut­

gång uppsägningen blir gällande.

b) Vad beträffar Sverige:

1. Såvitt avser skatter, uttagna ge­

nom avdrag vid källan och innefat-

men de las utilidades correspondien-

tes al aho civil en el curso del cual

se ha realizado el intercambio de los

instrumentos de ratificaciön, o a los

ejercicios cerrados en el curso de cfi-

cho ano, y al gravamen de las utili­

dades correspondientes a los anos

posteriores.

b) En Suecia:

1°. En cuanto se refiere a los im-

puestos retenidos en la fuente con

caråcter definitivo en lo que afectan a

ingresos atribuidos a los beneficiarios

a partir del dia en que este Convenio

entre en vigor cuando no sean exigi-

bles antes de dicho dia.

2°. En lo que se refiere a los demås

impuestos sobre la renta en cuanto

afectan a ingresos correspondientes a

periodos impositivos cerrados con

posterioridad al 1 de Enero del ano

civil en que tiene lugar el intercambio

de los instrumentos de ratificaciön.

3°. En lo que se refiere al impuesto

sueco sobre el patrimonio al exigible

a partir del ano siguiente a aquel en

que tenga lugar el intercambio de los

instrumentos de ratificaciön.

Articulo XXX

El presente Convenio permanecerå

en vigor hasta que sea denunciado

por uno de los Estados contratantes.

Los dos Estados contratantes pueden

denunciar este Convenio con un

preaviso minimo de seis meses antes

del fin del ano natural.

En este caso, el Convenio se apli-

carå por liltima vez:

a) Por lo que se refiere a Espana:

1°. Eu los impuestos sobre dividen­

dos o intereses percibidos por reten-

ciön en la fuente, a las utilidades

cuyo pago se acuerde antes de termi­

nar el ano civil al final del cual sur-

tirå efecto la denuncia.

2". Eu los demås impuestos sobre

Ia renta, a las renlas correspondien­

tes al ano civil del cual surtirå efecto

la denuncia.

b) Por lo que se refiere a Suecia:

1°. Eu los impuestos retenidos en

la fuente con caråcter definitivo, a los

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

tande en slutgiltig skattebetalning, som utgå på inkomster, vilka blivit tillgängliga för lyftning senast den 31 december sagda år.

2. Såvitt avser andra inkomstskat­ ter, som utgå på inkomster, vilka för­ värvats senast den 31 december sag­ da år.

3. Såvitt avser svensk förmögen­ hetsskatt, som påföres på grund av taxering det år, varunder uppsäg­ ningen ägt rum. Till bekräftelse härå hava under­ tecknade därtill behörigen befull- mäktigade ombud undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill. Som skedde i Madrid den 25 april 1963, på svenska och spanska språ­ ken, vilka båda texter äga lika vits­ ord. För svenska regeringen:

Herbert Ribbing

För spanska regeringen:

Fernando Castiella

Tilläggsprotokoll

Vid undertecknandet av detta av­ tal hava undertecknade befullmäkti- gade ombud till angivande av villko­ ren för tillämpningen av artikel VII av avtalet avgivit följande förkla­ ringar.

A. Vid tillämpning av § 4 av arti­ kel VII skall i Spanien skattepliktig vinst av rörelse, som uppbäres av ett svenskt företag med ett eller flera fasta driftställen i nämnda stat, be­ stämmas i enlighet med i Spanien in­ ternt gällande regler.

Vid bestämmandet av företagets hela vinst för beräkningen av den skattepliktiga vinst, som är hänförlig till det fasta driftstället i Spanien, skola dock sådana vinstökningar icke medräknas, som uppkomma genom en i lag föreskriven obligatorisk upp­ skrivning av värdet å tillgångar som

ingresos atribuidos a los beneficiarios no mås tarde del 31 de Diciembre de dicho ano.

2°. En los demås impuestos sobre la renta, a los ingresos obtenidos no mås tarde del 31 de Diciembre de dicho ano.

3°. En lo que se refiere al impuesto sueco sobre el patrimonio, al exigible en el aho de la denuncia.

En fe de lo cual, los Plenipotencia- rios nombrados y debidamente auto- rizados han firmado y sellado este Convenio.

Hecho en Madrid, el dia 25 de Abril 1963, en espanol y sueco, haciendo fe ambos textos.

Por el Gobierno espanol:

Fernando Castiella

Por el Gobierno sueco:

Herbert de Ribbing

Protocolo adicional

En el momento de firmar este Con­ venio, los infrascritos plenipotencia- rios han hecho las declaraciones si- guientes precisando las condiciones de aplicaciön del articulo VII de dicho Convenio.

A. Para la aplicaciön del pårrafo 4 del articulo VII, el beneficio gravable en Espana de las empresas suecas que tienen en este pais uno o varios establecimientos permanentes serå determinado segun las normas inter­ nas espaholas.

Sin embargo, para la determina- ciön del beneficio total computable para el cålculo del beneficio gravable del establecimiento permanente situa- do en Espana, quedarån excluidas las plusvalias que resulten de cualquier revaluaciön legal obligatoria, tanto de elementos de activo inmovilizado,

27

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

utgöras av fastigheter belägna utan­

för Spanien ävensom aktier och and­

ra värdepapper, vilka ingå i rörelse

som bedrives utanför Spanien.

Med förbehåll för det fall att de

följande bestämmelserna utnyttjas

för att kringgå spansk skattelagstift­

ning, skall i beräkningen för ovan

angivna ändamål ej heller medtagas:

a) Vinst uppkommen vid frivillig

uppskrivning av värdet å tillgångar

som utgöras av utanför Spanien be­

lägna fastigheter (aktier och andra

värdepapper undantagna).

b) Vinst uppkommen vid överlåtel­

se av tillgångar som utgöras av utan­

för Spanien belägna fastigheter (ak­

tier och andra värdepapper undan­

tagna).

B. Svenska företag, som innehava

ett eller flera fasta driftställen i Spa­

nien, kunna välja att bliva beskatta­

de i enlighet med samma förfarande

som tillämpas för spanska företag,

vilka utöva verksamhet allenast i

Spanien.

Ett dylikt val skall vara bindande

för en tid av två år, därvid valrätten

skall utövas före ingången av det

första av de berörda verksamhets­

åren.

Som skedde i Madrid den 25 april

1963, på svenska och spanska språ­

ken, vilka båda texter äga lika vits­

ord.

como de participaciones y titulos en

cartera, situados fuera de Espana.

Salvo que las disposiciones siguien-

tes se utilicen para defraudar la Ley

fiscal espanola, tampoco se tendrån

en cuenta, a este mismo fin:

a) Las plusvalias resultantes de re-

valuaciones facultativas o libres de

elementos de activo inmovilizado (ex-

cluidas las participaciones y titulos

en cartera) situados fuera de Espana.

b) Las plusvalias procedentes de

la cesiön de elementos de activos in­

movilizado (excluidas participaciones

y titulos en cartera) situados fuera de

Espana.

B. Las empresas suecas que tengan

en Espana uno o varios estableci-

mientos permanentes podrån optar

por que se les grave por el mismo ré-

gimen que estå previsto para las em­

presas espanolas que ejercen toda su

actividad en Espana.

Esta opciön serå vålida por dos

anos y deberå ser ejercitada con an-

terioridad al comienzo del primero de

los ejercicios a que afecte.

Hecho en Madrid, el dia 25 de Abril

1963, en espanol y sueco, haciendo fe

ambos textos.

För svenska regeringen:

Herbert Ribbing

Por el Gobierno espanol:

Fernando Castiella

För spanska regeringen:

Fernando Castiella

Por el Gobierno sueco:

Herbert de Ribbing

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 22 mars

1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Skoglund, Edenman, Johansson,

af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anmäler

tillförordnade chefen för finansdepartementet, statsrådet Hermansson, fråga

om godkännande av förslag till avtal mellan Sverige och Spanien för und­

vikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående

ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

samt anför därvid följande.

Den internationella dubbelbeskattningen är sedan mitten av 1950-talet

föremål för ett ingående studium inom organisationen för ekonomiskt sam­

arbete och utveckling (OECD). I första hand inriktas arbetet på att be­

träffande den direkta beskattningen nå fram till enhetliga regler som kan

ligga till grund för avtal mellan medlemsländerna om undvikande av dub­

belbeskattning. Genom rekommendationer till medlemsländerna söker orga­

nisationen även främja tillkomsten av nya sådana avtal.

Såväl Sverige som Spanien deltager i nämnda arbete. I förhållandet mel­

lan Sverige och Spanien har emellertid dubbelbeskattningsfrågorna hittills

inte erhållit någon särskild reglering. Vid skilda tillfällen under senare år

har den svenska exportindustrin framhållit olägenheten härav och framfört

önskemål om att frågorna måtte lösas genom att dubbelbeskattningsavtal

ingås med Spanien. Sedan i anslutning till arbetet i OECD intresse konsta­

terats föreligga å ömse sidor för ett sådant avtal, upptogs förhandlingar

härom i Madrid under tiden den 13—den 19 september 1961 mellan en

svensk delegation och representanter för spanska regeringen. Förhandling­

arna fördes på svensk sida av chefen för finansdepartementets rättsav-

delning hovrättsrådet Erik Åqvist, byråchefen i finansdepartementet Ivan

Eckersten samt byråchefen för lagärenden i samma departement Erik Reu­

terswärd. Efter ytterligare förhandlingar i Stockholm och Madrid under

tiden den 30 oktober—den 2 november respektive den 11—den 15 december

1962 nåddes enighet om ett på svenska och spanska språken avfattat förslag

till avtal för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestäm­

melser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och

förmögenhet.

Avtalsförslaget har remitterats till kammarrätten, som i yttrande den 1(5 januari 1963 icke funnit anledning till erinran mot detsamma. Sedermera har efter skriftväxling på diplomatisk väg vissa smärre ändringar av språk­ lig natur vidtagits i den ursprungliga lydelsen. Det sålunda modifierade av­ talsförslaget jämte tilläggsprotokoll torde få såsom bilagor1 fogas vid pro­ tokollet i detta ärende.

Under hand har meddelats att man på spansk sida är beredd att under­ teckna avtalsförslaget. Jag torde nu få anmäla frågan om godkännande av detsamma även på svensk sida.

Såsom en bakgrund till avtalsförslaget torde jag till en början få något beröra huvuddragen i det spanska skattesystemet. Den statliga spanska in­ komstbeskattningen omfattar dels ett antal avkastningsskatter, vilka utgår på inkomst av vissa slag av tillgångar eller förvärvsverksamhet, och dels två allmänna inkomstskatter som uttages av fysiska respektive juridiska per­ soners samlade inkomst. Spanska provinser och kommuner uttager skatt på inkomst i form av tillägg till vissa av de statliga inkomstskatterna. Där­ jämte äger kommunerna pålägga en värdestegringsskatt på fastigheter som är belägna inom respektive kommun. Någon förmögenhetsskatt utgår ej i Spanien.

Avkastningsskatterna är skatten å fastighet på landet och i stad (contri- huciön territorial), skatten å arbetsinkomst (impuesto sobre los rendimien- tos del trabajo personal), skatten å inkomst av kapital (impuesto sobre las rentas del Capital) och skatten å kommersiell och industriell verksamhet samt inkomst därav (»impuesto industrial»). Gemensamt för avkastnings­ skatterna är skattepliktens anknytning till det spanska statsterritoriet. Skat­ teplikt för ifrågavarande inkomster inträder om inkomsten har källa i Spa­ nien eller uppbäres där eller om inkomsten utbetalas av en i Spanien bosatt fysisk eller juridisk person.

Fastighetsbeskattningen är proportionell och utgår på landet med 17,5 % och i stad med 24,08 % av ifrågavarande årsinkomst. Skatten å arbetsin­ komst drabbar löner och ersättningar, som uppbäres av löntagare och fria yrkesutövare. Periodiskt utfallande löneinkomster som överstiger 18 000 pe- setas om året beskattas efter en progressiv skala (effektiv skattesats 6,9— 15 %) under det att löntagares tillfälliga arbetsinkomster påföres en pro­ portionell skatt av 8 %. Där så kan ske uttages skatten genom skatteav- drag på lönen. — Till skattepliktiga kapitalinkomster hänföres utdelning och ränta som uppbäres på grund av innehav av spanska värdepapper även­ som royaltyersältning för upplåtelse av upphovsrätt, patenträtt o. dyl. Skat­ teplikt åvilar även utdelning och obligationsränta från utländskt företag till den del som motsvarar företagets vinst genom verksamhet i Spanien. Ä andra sidan är utdelning och ränta som utbetalas av ett spanskt företag lritagna från skatt till den del de är hänförliga till vinst som företaget

1 Bilagorna har här uteslutits. Det vid propositionen fogade avtalet överensstämmer med för­ slaget utom därutinnan att ombudens namn tillagts i ingressen, att datering och underskrift verk­ ställts samt alt ratifikationsortens namn införts i artikel 29 § 1.

30

förvärvat i utlandet. Undantag från skatteplikt gäller enligt särskilda regler

även för aktieutdelning från vissa investerings- och holdingbolag. Skatten

å kapitalinkomst bestämmes efter olika grunder för skilda inkomstslag. I

fråga om ränteinkomst är skatten proportionell och utgår med 20 % av

ränta på lån som upptagits av spanska staten, 24 % av ränta på företags­

lån samt 26,4 % av annan ränteinkomst. Beträffande utdelning på aktier

och andelar i bolag varierar skattesatsen mellan 8 och 30 % alltefter det utde­

lade beloppets andel av bolagets kapital. I fråga om royalty som utgår för upp­

låtelse av patent, varumärke o. dyl. beskattas 70 % av bruttobeloppet med

en skattesats av 19,8 %. Skatt som belöper på kapitalinkomst avdrages i

i allmänhet vid källan av den, som gör utbetalningen. — Skatten å kom­

mersiell och industriell verksamhet erlägges av såväl fysiska som juridiska

personer i form av en fast näringsavgift (licencia fiscal) för närings- eller

yrkesverksamhet som bedrives i Spanien. Näringsavgiftens storlek bestäm­

mes med hänsyn till bl. a. arten av verksamheten och den ort, varifrån

verksamheten utövas. Skattskyldig fysisk person erlägger därjämte en pro­

portionell skatt av 20 % av den verkliga eller antagna vinsten av verksam­

heten (cuota por beneficios). Numera torde näringsavgiften ha karaktär av

förskottsinbetalning av skatt. Avgiftens belopp får sålunda avräknas mot

den proportionella skatten å rörelsens vinst ävensom mot den tidigare be­

rörda skatten å arbetsinkomst. I fråga om skattskyldig juridisk person sker

avräkningen mot en särskild bolagsskatt.

Den allmänna inkomstskatten (contribuciön general sobre la renta) ut­

tages av fysiska personer och utgör ett komplement till förenämnda av­

kastningsskatter. Denna skatt beräknas på den skattskyldiges sammanräk­

nade nettoinkomst av olika förvärvskällor. För en person som är bosatt i

Spanien gäller oinskränkt skattskyldighet. En utom landet bosatt person

är skattskyldig för all inkomst, som har källa i Spanien eller utbetalas av

en därstädes bosatt person. Skatten är progressiv och utgår på nettoinkomst

som överstiger 100 000 pesetas med lägst 2,5 % och högst 44 %. I fråga om

arbetsinkomst sker viss reduktion av skatten.

Skyldighet att erlägga bolagsskatt (impuesto sobre la renta de sociedades)

åvilar ej blott spanska bolag utan även utländska juridiska personer som

utövar verksamhet i Spanien från filial, kontor, butik el. dyl. Det utländska

företaget beskattas för en av skattemyndigheten uppskattad andel (cifra

relativa) av företagets totala nettoinkomst, oberoende av den verkliga, på

driftstället i Spanien belöpande vinsten. Skatten är proportionell och utgår

i fråga om aktiebolag med 30 % av den skattepliktiga nettovinsten.

Såvitt gäller mellanstatlig dubbelbeskattning upptages i den spanska lag­

stiftningen vissa bestämmelser om skattelättnad. Sådan dubbelbeskattning

elimineras i fråga om en fysisk person som är bosatt i Spanien genom av­

räkning av den utländska skatten mot den spanska allmänna inkomst­

skatten. Vidare har bolag, som förvärvar inkomst i utlandet, möjlighet att

vid bolagsbeskattningen erhålla viss reduktion av utomlands beskattad in­

komst. Avtal för undvikande av dubbelbeskattning avseende samtliga in­

Kungl. Ma j. ts proposition nr 192 år 1963

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

31

komstslag torde Spanien hittills endast ha ingått med Frankrike. Intresset

på spansk sida för en avtalsmässig reglering av dessa frågor synes ha

aktualiserats först i anslutning till det inledningsvis angivna samarbetet i

OECD på området i fråga.

Nyssnämnda samarbete, som syftar till ökad internationell enhetlighet

på detta område, äger rum inom en särskild skattekommitté och har resul­

terat i förslag till ett stort antal avtalsbestämmelser avsedda att användas

i dubbelbeskattningsavtal mellan medlemsländerna. Till de föreslagna be­

stämmelserna har fogats inom kommittén utarbetade kommentarer, vilka

avses skola tjäna till ledning vid bestämmelsernas tillämpning. Hittills före­

liggande förslag omfattar huvuddelen av de regler som brukar upptagas i

dubbelbeskattningsavtal. Fullständig enighet har icke kunnat uppnås beträf­

fande samtliga framlagda förslag oaktat desamma i flera hänseenden base­

rats på kompromisslösningar. I anslutning till några i bestämmelserna be­

handlade frågor har uttryckliga reservationer gjorts om avvikelser som be­

tingas av speciella förhållanden i ett medlemslands lagstiftning eller andra

särskilda förhållanden.

För Sveriges del har åtskilliga av de av OECD rekommenderade bestäm­

melserna kunnat iakttagas i avtal som ingåtts under senare år. Så har t. ex.

skett i samband med översynen av de äldre avtalen med Österrike (prop.

1959: 160; SFS 1960: 116) och Storbritannien (prop. 1960: 180; SFS 1961:

95). Detsamma är förhållandet med de nya avtal som träffats med Irland

(prop. 1960:11; SFS 1961:38) och Grekland (prop. 1962:7). Särskilt gäl­

ler detta det sistnämnda avtalet, då vid tidpunkten för utarbetandet av det­

samma färdiga förslag framlagts i OECD beträffande samtliga ifrågavarande

bestämmelser.

Även vid utformningen av det föreliggande förslaget till avtal med Spa­

nien har de bestämmelser som rekommenderats av OECD:s ministerråd

kunnat iakttagas i allt väsentligt. Därjämte har vissa förslag till nya av­

talsbestämmelser kunnat beaktas, i fråga om vilka förarbetet i OECD:s

skattekommitté i det närmaste slutförts då avtalsförhandlingarna ägde rum.

Angående innehållet i avtalsförslaget må anföras följande.

Art. I och II behandlar avtalets tillämplighetsområde. Avtalet tillämpas i

fråga om fysiska och juridiska personer som äger hemvist i de avtalsslu­

tande staterna. Såväl statliga som kommunala skatter på inkomst och för­

mögenhet omfattas av avtalet.

I arl. III—V ges definitioner av vissa i avtalet använda uttryck. Defini­

tionen av uttrycket »person med hemvist» bestämmer i fall, då en person

enligt intern skattelag äger hemvist i båda staterna, i vilkendera han skall

anses äga hemvist i och för avtalets tillämpning. Innebörden av uttrycket

»tast driftställe» är utförligt reglerad i art. V och har betydelse för tillämp­

ning av avtalets regler om beskattning av inkomst av rörelse som bedrives

i båda staterna. Den av OECD föreslagna definitionen har i förtydligande

syfte kompletterats med en uttrycklig bestämmelse, enligt vilken innehavet

av ett varulager skall anses utgöra ett fast driftställe om försäljning äger rum direkt från varulagret.

Art. VI—XXIII innehåller bestämmelser för uppdelning mellan de båda staterna av beskattningsrätten till olika slag av inkomst och förmögenhet.

Enligt art. VI förbehålles rätten att beskatta inkomst av fastighet den stat, i vilken fastigheten är belägen.

Art. VII behandlar beskattningen av rörelseinkomst och frågan om för­ delningen av inkomsten mellan ett företags huvudkontor och filial. Inkomst av rörelse beskattas endast i företagets hemviststat såvida inte företaget driver rörelse från fast driftställe (t. ex. filial) i den andra staten. Är detta fallet, beskattas den till filialen hänförliga rörelseinkomsten endast i den andra staten (§ 1). Därvid hänföres till filialen så stor inkomst som skulle ha uppkommit, om filialen uppträtt som ett självständigt företag (§ 2). Den till filialen hänförliga inkomsten kan emellertid också bestäm­ mas på grundval av en fördelning med utgångspunkt från företagets totala inkomst, under förutsättning att en dylik beräkningsmetod är bruklig i den stat där filialen är belägen (§ 4). — Såsom berörts i den föregående redo­ görelsen föreskrives i spansk skattelag en beräkningsregel av sistnämnda slag för beskattningen av utländska företags filialer i Spanien (cifra rela­ tiva). Såvitt gäller svenska företags filialer blir dock den nämnda meto­ den för inkomstens beräknande underkastad en viss begränsning på grund av de speciella föreskrifter härom, som upptagits i punkt A av ett i sam­ band med avtalsförslaget upprättat tilläggsprotokoll. I huvudsak innebär dessa föreskrifter, att utgångspunkten för inkomstberäkningen, det svenska företagets totala inkomst av rörelse, skall bestämmas med uteslutande av vissa inkomster som hänför sig till företagets verksamhet utanför Spanien. Föreskrifterna i punkt B av tilläggsprotokollet medger ett svenskt företag som har filial i Spanien ett alternativ till det nyss berörda beskattnings- förfarandet. Det svenska företaget kan med stöd av dessa regler välja att beskattas i Spanien enligt samma förfarande som gäller för ett spanskt före­ tag, vilket utövar all sin verksamhet i Spanien. Anmärkas bör, att art. VII i avtalsförslaget i vissa smärre hänseenden avviker från den av OECD re­ kommenderade lydelsen på grund av den särskilda utformningen av spansk skattelag beträffande beskattningen av utländska företags filialer.

Art. VIII behandlar vinstfördelning mellan koncernföretag. Art. IX stadgar såsom ett undantag från huvudregeln i art. VII om in­ komst av rörelse att inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik uteslutande skall beskattas i den stat i vilken företaget har sin verkliga led­ ning även för det fall företaget innehar fast driftställe i den andra staten.

Art. X—XII behandlar inkomst i form av aktieutdelning, ränta och royalty. Gemensamt för dessa inkomstslag gäller att beskattningsrätten i princip skall tillkomma inkomsttagarens hemviststat. Förbehåll göres dock till för­ mån för en begränsad rätt att beskatta inkomsten också i den stat, från vilken inkomsten härrör (källstaten). I fråga om aktieutdelning är enligt art. X källstatens beskattningsrätt i normalfallet begränsad till en skatte-

Kurigl. Maj.ts proposition nr 1!)2 år 1963

33

sats av högst 15 %. Utbetalas aktieutdelningen av dotterbolag till moderbo­

lag är beskattningen i källstaten maximerad till en skattesats av 10 % un­

der förutsättning bl. a. att moderbolaget äger minst hälften av dotterbola­

gets aktiekapital. Den av OECD föreslagna bestämmelsen angående beskatt­

ning av aktieutdelning har i fråga om utdelningar mellan bolag ett annat

innehåll än avtalsförslaget. Maximeringen i källstaten har där satts till 5 %

om moderbolaget direkt innehar minst 25 % av dotterbolagets aktiekapital.

Vid behandlingen i OECD av nämnda bestämmelse har Spanien avgivit re­

servation för en regel av annan innebörd. — Beträffande ränteinkomst är

enligt art. XI källstatens beskattningsrätt begränsad till en skattesats av

högst 10 %. Bestämmelsen om ränta i avtalsförslaget överensstämmer med

motsvarande OECD-förslag utom såtillvida att i art. XI i avtalet intagits en

regel i fråga om ränta på värdepapper avseende statlig upplåning, vilken

saknar motsvarighet i OECD-förslaget. Beträffande ränteinkomst av nämnda

slag sker beskattningen uteslutande i gäldenärsstaten. — Källstatens rätt

att beskatta inkomst i form av royalty är enligt art. XII maximerad till en

skattesats av 5 % av royaltyns bruttobelopp. Motsvarande av OECD före­

slagna bestämmelse utgår i princip från total befrielse från beskattning i

källstaten, men i rekommendationen rörande denna bestämmelse har inta­

gits ett förbehåll för vissa länder, bl. a. Spanien, om skatt i källstaten med

5 % av royaltybeloppet. Art. XII ansluter på denna punkt till OECD-rekoin-

mendationen och överensstämmer även i övrigt med OECD-förslaget frånsett

ett tillägg av huvudsakligen förtydligande innebörd.

Art. XIII avser vinst genom avyttring av fast eller lös egendom. Utgöres

den avyttrade egendomen av fastighet eller anläggnings- och driftkapital

i fast driftställe, beskattas vinst som uppkommer genom försäljningen i den

stat, där fastigheten respektive det fasta driftstället ligger. Vinst å försälj­

ning av annan egendom beskattas i säljarens hemviststat. — Beträffande be­

skattningen av vinst å försäljning av egendom har OECD ännu ej antagit

något definitivt förslag till bestämmelse. Pågående förarbeten till ett sådant

förslag har emellertid kunnat beaktas vid utformningen av art. XIII.

Enligt art. XIV fördelas beskattningsrätten till inkomst av fria yrken

efter regler liknande dem som gäller för inkomst av rörelse (art. VII). Be­

skattningen äger rum i inkomsttagarens hemviststat, såvida inte yrkesverk­

samheten utövas från eu stadigvarande anordning i den andra staten.

Art. XV—XX behandlar inkomst av allmän och enskild tjänst. Inkomst

av enskild tjänst beskattas i princip i inkomsttagarens hemviststat. Om

arbetet utföres i den andra staten, övergår beskattningsrätten till den­

na. År situationen emellertid den, att arbetet utföres under en kortvarig

vistelse i det andra landet, högst 183 dagar, och inkomsten utbetalas av ar­

betsgivaren i hemlandet, sker beskattningen alltjämt i hemviststaten (art.

XV). I allmän tjänst uppburen inkomst liksom styrelsearvoden och liknan­

de ersättningar till styrelseledamot beskattas i den stat varifrån inkomsten

utbetalas (art. XVI och XVII). Pension, som utgår på grund av förutva­

rande enskild anställning, tages till beskattning i inkomsttagarens hem­

34

viststat (art. XVIII). Särskilda regler gäller vidare beträffande inkomst av anställning ombord på fartyg och luftfartyg, ersättningar till artister samt bidrag till studerande och praktikanter. I fråga om avtalsförslagets bestäm­ melse rörande inkomst av undervisnings- eller forskningsverksamhet (art. XX § 1) må påpekas att densamma inte direkt motsvaras av något OECD- förslag men har kommit till användning i flera tidigare av Sverige ingångna avtal.

Art. XXI, som behandlar inkomst av kommissionsrörelse, saknar mot­ svarighet i de av OECD föreslagna bestämmelserna och tidigare ingångna svenska dubbelbeskattningsavtal. Bestämmelsen har intagits i avtalet på önskemål från spansk sida och i syfte att beträffande kommissionsrörelse förtydliga de förut angivna avtalsreglerna om fördelning av beskattnings­ rätten till inkomst av rörelse i allmänhet (art. VII).

Enligt art. XXII beskattas inkomst som ej särskilt behandlats i avtalet uteslutande i inkomsttagarens hemviststat.

I art. XXIII ges föreskrifter beträffande beskattning av olika slag av för- mögenhetstillgångar. Härutinnan gäller i huvudsak att fastighet och till­ gångar nedlagda i fast driftställe tages till beskattning där de befinner sig, under det att övriga slag av förmögenhetstillgångar beskattas där inneha­ varen har hemvist.

Art. XXIV behandlar metoden för dubbelbeskattningens undanröjande. Såsom huvudregel gäller att inkomst, i fråga om vilken beskattningsrätten enligt bestämmelserna i avtalet tilldelas den ena staten, skall vara undan­ tagen från beskattning i den andra staten. Om undantag i enlighet härmed sker från progressiv inkomstbeskattning, får likväl det fritagna inkomst­ beloppet beaktas vid bestämmande av skattesats för beskattning av den åter­ stående skattepliktiga inkomsten. För förmögenhet gäller detsamma (§ 1). Beträffande vissa inkomstslag, aktieutdelning, ränta och royalty, äger be­ skattning enligt avtalet rum såväl i källstaten som i inkomsttagarens hem­ viststat. I sådana fall undanröjes dubbelbeskattningen genom att inkomst­ tagaren i hemviststaten äger avräkna den i källstaten erlagda skatten från skatten på inkomsten (§2). Förutom de nämnda, på OECD-förslag grundade reglerna upptager artikeln speciella bestämmelser avseende bl. a. undvikande av kedjebeskattning av aktieutdelning mellan bolag. För svenskt vidkom­ mande har intagits en regel härom (§ 4 a), vilken återfinnes i flertalet av Sverige ingångna dubbelbeskattningsavtal. Bestämmelsen åsyftar att bereda utdelning från ett spanskt aktiebolag till ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i Sverige samma behandling i beskattningshänseende som enligt de svenska skatteförfattningarna gäller i fråga om utdelning mellan svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

Enligt art. XXV påverkar avtalet ej de privilegier som tillkommer diplo­ matiska befattningshavare enligt folkrättens regler eller särskilda överens­ kommelser.

Jämlikt art. XXVI förpliktar sig de båda staterna att iakttaga icke-diskri- minering vid beskattning av medborgare i den andra staten.

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

35

Art. XXVII upptager regler angående förfarandet då svårigheter uppkom­

mer angående avtalets tillämpning eller tolkning.

Art. XXVIII stadgar skyldighet för högsta finansmyndigheterna att i sär­

skilda fall utbyta upplysningar för taxeringsändamål som erfordras för att

genomföra avtalet.

Enligt art. XXIX skall avtalet ratificeras. Sedan ratifikationshandlingar-

na utväxlats blir avtalet tillämpligt i fråga om inkomster hänförliga till be­

skattningsår, vilka avslutas under eller efter ratifikationsåret. Beträffande

definitiva källskatter blir avtalet tillämpligt först trettio dagar efter ratifi­

kationen.

Art. XXX innehåller sedvanliga uppsägningsbestämmelser.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Allmänna avtal till undvi­

kande av dubbelbeskattning beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter

har Sverige tidigare ingått med flertalet länder i Västeuropa. Sedan flera

år tillbaka har en sådan avtalsmässig reglering varit aktuell också i för­

hållande till Spanien, ej minst med hänsyn till den svenska exportindustrins

intressen i detta land. Såsom framgår av den föregående framställningen

bygger det avtalsförslag, varom förhandlingsdelegationerna enats, i största

utsträckning på de förslag till avtalsbestämmelser som tillkommit efter sam­

arbete inom den i OECD verksamma skattekommittén. Avtalsförslaget utgör

sålunda ett led i detta samarbete och får anses innebära en för Sveriges del

godtagbar lösning av berörda spörsmål. Jag får tillstyrka att detsamma god­

kännes.

Under erinran att det torde ankomma på ministern för utrikes ärendena

att göra framställning rörande avtalets undertecknande hemställer föredra­

gande departementschefen härefter, att Kungl. Maj :t måtte för sin del god­

känna det föreliggande förslaget till avtal mellan Sverige och Spanien för

undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser an­

gående ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmö­

genhet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Sven-Olof Norberg

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1963

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 22 mars 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Kungl. Maj :t har denna dag på föredragning av tillförordnade chefen för finansdepartementet, statsrådet Hermansson, godkänt förslag till avtal mel­ lan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och faststäl­ lande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skat­ ter å inkomst och förmögenhet. Enligt artikel XXIX § 1 i förslaget skall av­ talet ratificeras.

Kungl. Maj :t finner gott bemyndiga beskickningschefen i Madrid att — med förbehåll för ratifikation efter riksdagens godkännande — underteckna avtalet.

Ur protokollet:

Hans-Olle Olsson

Kungl. Maj.ts proposition nr 192 år 1963

37

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet å Stockholms slott den 25 oktober 1963.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson,

Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Edenman, Johansson, af Geijerstam,

Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam

beredning med ministern för utrikes ärendena.

Sedan Kungl. Maj :t den 22 mars 1963 bemyndigat beskickningschefen i

Madrid att för Sveriges del underteckna avtal mellan Sverige och Spanien

för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser an­

gående ömsesidig handräckning beträffande skatter å inkomst och förmö­

genhet av en lydelse svarande mot det förslag Kungl. Maj :t samma dag för

sin del godkänt, har avtalet den 25 april 1963 blivit vederbörligen under­

tecknat.

I anledning härav hemställer jag, under åberopande av vad föredragande

departementschefen den 22 mars 1963 anfört i ärendet, att Kungl. Maj :t

måtte i proposition föreslå riksdagen att

dels godkänna nämnda avtal;

dels ock bemyndiga Kungl. Maj :t att, i den mån det för genomförande

av ifrågavarande avtal erfordras, vidtaga ändringar i verkställda taxeringar,

antingen dessa har avseende å statliga eller kommunala skatter, ävensom i

eljest vidtagna åtgärder, varigenom sådana skatter påförts.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt för­

ordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Per Eskilsson

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 630403