Prop. 1963:27

('angående godkännande av 1962 års internationella kaffeavtal',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

1

Nr 27

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av 1962 års internationella kaffeavtal; given Stock­ holms slott den 25 januari 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen måtte godkänna det internatio­ nella kaffeavtalet, som utarbetats av FN:s kaffekonferens under år 1962. En redogörelse lämnas för bakgrunden till och förloppet av de förhandlingar, som lett fram till avtalets undertecknande, liksom för avtalets innehåll.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 27

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 januari 1963.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Länge, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, af Geijerstam, Hermansson, Holmqvist, Aspling.

Etter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, fråga om godkännande av 1962 års internationella kaffeavtal samt anför därvid följande.

Inledning

Kaffe produceras i ett flertal av de länder som brukar betraktas som u- länder. I många av u-länderna svarar kaffe för en betydande del av export­ inkomsterna, i vissa fall domineras exporten helt av kaffe. Dessa länders ekonomi är därför starkt beroende av efterfrågan och prisutvecklingen i frå­ ga om kaffe.

Kaffemarknaden har sedan länge kännetecknats av osäkerhet och insta- bila priser. Detta sammanhänger i hög grad med svårigheterna att anpassa produktionen efter den rådande efterfrågan. En viktig orsak härtill är bl. a. den relativt långa odlingsperioden. Nyplanterade kaffebuskar ger som regel inte full avkastning förrän efter en tid av omkring sju år. Dessutom växlar skörden starkt efter väderleksförhållandena. Vissa år kan skörden bli avse­ värt större än normalt, medan den andra år kan till störa delar förstöras t. ex. genom frostskador.

Aren närmast efter andra världskrigets slut var gynnsamma för de kaffe- producerande länderna, vilket stimulerade till ökad produktion. Kaffepri­ serna gick kraftigt uppåt, och prisstegringen var särskilt stor under åren 1953 och 1954. Efterhand uppstod emellertid en alltmer utpräglad brist på balans mellan utbud och efterfrågan, vilket medförde att priserna år 1955 började sjunka. Följande år blev överproduktionen alltmer besvärande med därav följande ökad lagerhållning i producentländerna.

Någon större förbättring i läget har icke inträffat under de senaste åren. Det kan nämnas att under kaffeåret 1961/62 (1 oktober 1961—30 septem­ ber 1962) produktionen av kaffe, med avdrag för kaffe avsett för inhemsk konsumtion i producentländerna, uppgick till omkring 60 miljoner säckar

3

k 60 kg. Samtliga konsumentländers import utgjorde år 1961 endast 43 miljoner säckar. Storleken av kaffelagren i producentländerna beräknas år 1962 ha ökat till omkring 66 miljoner säckar. Priserna ligger fortfarande betydligt lägre än den nivå som rådde före högkonjunkturen under åren 1953 och 1954. Till belysning härav kan nämnas att det genomsnittliga de- taljpriset för kaffe i Förenta staterna år 1951 utgjorde 84,2 cents per pund. År 1954 hade priset stigit till 105,6 cents, men har därefter kontinu- erligt sjunkit och utgjorde den 1 juni 1962 62,3 cents.

Sedan lång tid tillbaka har producentländerna själva vidtagit olika åt­ gärder för att förhindra överskottsproduktion och nedgång i priserna. Dessa åtgärder har i främsta rummet vidtagits på nationell bas (t. ex. i Brasilien), men då problemen därigenom icke kunnat lösas har man sökt att få sam­ arbete till stånd mellan flera länder. Som exempel kan nämnas att de latin­ amerikanska länderna under andra världskriget träffade en överenskom­ melse, som innebar en uppdelning av exporten till den amerikanska mark­ naden. Denna överenskommelse upphörde emellertid år 1948.

Det försämrade läget på kaffemarknaden efter år 1954 ledde till att ett samarbete mellan producentländerna på nytt blev aktuellt. För att motverka en utveckling med alltför stort utbud av kaffe och fallande priser inledde sålunda vissa latinamerikanska producenter ett samarbete, som innebar att de åtog sig att hålla tillbaka en viss procent av sin kaffeproduktion från marknaden. Efter hand utvidgades detta samarbete till allt flera länder. År 1959 slöts ett internationellt kaffeavtal (International Coffee Agreement), till vilket för närvarande flertalet latinamerikanska och afrikanska produ­ centländer är anslutna. Medlemsländerna svarade år 1962 för omkring 93 procent av världsexporten. Bland de mera betydande producentländerna är det endast Etiopien, Indien och Indonesien som står utanför avtalet. Avta­ let avser att begränsa medlemsländernas export till vissa i avtalet angivna kvantiteter. Det har årligen förlängts och den senaste förlängningen avser tiden från och med den 1 oktober 1962 intill dess att 1962 års internatio­ nella kaffeavtal träder i kraft.

I juni 1958 bildades i Washington den s. k. kaffestudiegruppen (Coffee Study Group), i vilken både producentländer och konsumentländer ingår. Denna grupp har till uppgift att företa ekonomiska undersökningar betvif­ lande produktionen av och handeln med kaffe, därvid särskilt skall beaktas de problem, som uppstår på grund av bristande balans mellan tillgång och efterfrågan, samt att rekommendera olika åtgärder för att öka kaffekonsum­ tionen. Från och med år 1962 är Sverige medlem i studiegruppen.

I kaffestudiegruppens regi har företagits en omfattande utredning angå­ ende problemen i fråga om kaffe. I ett betänkande, som lades fram vid års­ skiftet 1960/61, föreslogs en omfattande reglering av handeln med kaffe för att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. Enligt förslaget skulle ex­ portkvoteringar införas och buffertlager läggas upp för att överbrygga pris­ fluktuationerna. Konsumentländerna skulle förmås att göra finansiella åta­ ganden.

Kungi. Maj. ts proposition nr 27 år 1963

4

I anledning av utredningen tillsatte studiegruppen i september 1961 en särskild kommitté med uppgift att lägga fram ett förslag till långtidsavtal för kaffe. Ett av kommittén utarbetat utkast tillställdes i december 1961 berörda regeringar för yttrande.

Vid ett möte i kaffestudiegruppen under tiden 21—28 mars 1962 konsta­ terades enighet om önskvärdheten av att få till stånd ett internationellt lång­ tidsavtal för handeln med kaffe, ehuru vissa meningsskiljaktigheter förelåg mellan olika ländergrupper beträffande innehållet i avtalsutkastet. Det ansågs dock att utkastet borde kunna läggas till grund för formella förhand­ lingar. Studiegruppen hemställde hos Förenta Nationernas generalsekrete­ rare att sammankalla en konferens för att genomföra dessa förhandlingar, till vilken skulle inbjudas medlemmarna i Förenta Nationerna och dess fackorgan.

Som en följd härav inleddes Förenta Nationernas kaffekonferens i New York den 9 juli 1962. I konferensen deltog 58 länder, däribland Sverige, var­ jämte ett tiotal länder var närvarande som observatörer. När konferensen avslutades den 28 september 1962 hade enighet nåtts om ett internationellt kaffeavtal. Avtalet torde i engelsk text jämte svensk översättning få fogas till detta protokoll {Bihang).

Det internationella kaffeavtalet var öppet för undertecknande t. o. in. den 30 november 1962. Vid denna tidpunkt hade avtalet undertecknats av 32 exportländer, representerande 95,1 procent av världsexporten, och 22 im­ portländer, representerande 94,7 procent av världsimporten. För Sveriges del undertecknades avtalet den 5 oktober 1962, sedan Kungl. Maj :t jämlikt be­ slut samma dag för sin del med förbehåll för riksdagens samtycke godkänt detsamma. Avtalet skall ratificeras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

Avtalet

Uti inledningen till 1962 års internationella kaffeavtal framhålls kaffets utomordentliga betydelse för de kaffeexporterande ländernas sociala och ekonomiska utveckling. Vidare påpekas vikten av internationellt samarbete i fråga om marknadsförandet av kaffe för att stimulera den ekonomiska differentieringen och utvecklingen i de kaffeproducerande länderna och för att stärka de politiska och ekonomiska banden mellan producenter och kon­ sumenter. Det konstateras, att anledning finns att emotse en tendens till bestående brist på jämvikt mellan produktion och konsumtion samt anhop­ ning av betungande lager och markerade prisfluktuationer, som kan vara skadliga för både producenter och konsumenter. Slutligen framhålls att den­ na situation ej kan rättas till genom de normala marknadskrafterna utan hjälp av internationella åtgärder.

Syftet med det internationella kaffeavtalet är att åstadkomma en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan på kaffe samt att lindra de skadliga verkningarna av betungande överskott och starka prisfluktuationer. Avta-

5

Jet skall vidare medverka till att utveckla de produktiva tillgångarna i ex­ portländerna samt att främja sysselsättning och inkomster där. Dessa län­ ders köpkraft bör höjas genom att kaffepriserna hålls vid skälig nivå och genom att kaffekonsumtionen ökas.

En internationell kaffeorganisation skall upprättas med säte i London. Huvudregeln är att varje avtalsslutande land är medlem av organisationen. En avtalspart, som är nettoimportör av kaffe och som har underlydande områden, kan även låta underlydande område som är nettoexportör av kaffe delta separat. Avtalsparter som är nettoexportörer av kaffe och som vill och anses kunna genomföra en gemensam kaffepolitik kan bilda en med­ lemsgrupp, som i sådant fall anses som en medlem.

Organisationens högsta myndighet och utövare av alla befogenheter äi internationella kafferådet, som består av samtliga medlemmar företrädda av var sitt ombud med suppleanter. Vid omröstning i rådet skall finnas totalt 2 000 röster, av vilka t 000 tilldelas exportmedlemmarna och lika många importmedlemmarna. Varje medlem har i princip fem grundröster, varvid förutsättes att totala antalet grundröster inom varje medlemskategori ej överskrider 150. Återstående röster fördelas mellan exportmedlemmarna i proportion till deras basexportkvot och bland importmedlemmarna i förhål­ lande till genomsnittsvolymen i deras respektive kaffeimport under närmast föregående treårsperiod. Ingen medlem kan dock ha mer än sammanlagt 400 röster. För viktigare beslut fordras två tredjedelars majoritet av de när­ varande och röstande inom såväl gruppen av exportmedlemmar som grup­ pen av importmedlemmar.

Rådets befogenheter kan — utom i vissa fall — överlåtas till en exeku­ tivstyrelse, bestående av ett ombud för var och en av sju exportmedlemmar och sju importmedlemmar. Beslut fattas enligt samma regler som gäller för rådet. Som organisationens chefstjänsteman skall finnas en verkstäl­ lande direktör utsedd av rådet på förslag av styrelsen.

Kostnaderna för delegationer till rådet och för ombud skall bestridas av respektive regeringar, medan övriga utgifter för organisationen skall bestri­ das genom årliga bidrag från medlemmarna. Rådet skall fastställa budge­ ten och storleken av de olika medlemmarnas bidrag. Bidragen fördelas mel­ lan medlemmarna i förhållande till deras andel av rösterna.

Enligt avtalet förbinder sig medlemmarna att rätta sin handelspolitik efter avtalets syften så alt realinkomsten av kaffeexport ökas och därmed även möjligheterna till en social och ekonomisk utveckling i exportländer­ na. I avtalet slås fast att det är nödvändigt säkerställa att den allmänna prisnivån på kaffe ej underskrider 1962 års nivå. Samtidigt framhålls så­ som önskvärt att konsumenterna tillförsäkras priser, som är skäliga och som inte hindrar en önskvärd konsumtionsökning.

Avtalets syfte, d. v. s. att åstadkomma balans mellan tillgång och efter­ frågan, skall i främsta rummet uppnås genom att exportmedlemmarna åtar sig att icke överskrida de exportkvoter som tilldelats dem. I bilaga A till av­ talet har angivits de basexportkvoter, om vilka överenskommelse träffats

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

6

'förhandlingarna under kaffekonferensen. Sunnnan av hasexportkvoler- na har beräknats ungefär motsvara världsimporten under första hälften av 1960-talet. Basexportkvoterna skall tjäna som utgångspunkt vid fast­ ställandet av varje exportmedlems årliga export. I avtalet föreskrivs att exportkvoten under det första kaffeåret skall utgöra 99 procent av basex- portkvoten. För att få en jämn fördelning av exporten skall den årliga ex­ portkvoten uppdelas på kvartalskvoter, i princip motsvarande 25 procent av årsexportkvoten. Rådet kan besluta om jämkning av såväl de årliga ex­ poi tkvoterna som kvartalskvoter na, när marknadsläget så fordrar. Motsva­ rande gäller åtgärder som erfordras för att konsumenterna skall ha tillgång till de kvantiteter eller kvaliteter som de frågar efter.

Exportmedlemmar, som har en genomsnittsexport av mindre än 25 000 säckar, berörs ej av exportkvoteringen.

För att underlätta ökning av kaffekonsumtionen i vissa länder med låg konsumtion per innevånare skall export till dessa länder ej belasta export- k\oterna. Avsedda länder anges i Bilaga B till avtalet, vilken bilaga skall justeras årligen. Rådet skall följa utvecklingen av importen till dessa län­ der bl. a. för att förhindra reexport från dem. Exportmedlemmarna åläggs också att vidta åtgärder i samma syfte.

Rådet skall ständigt följa tendensen på kaffemarknaden och avge rekom­ mendationer om prispolitiken med hänsyn tagen till de resultat som nåtts genom avtalets kvotsystem.

Kaffe, som odlats inom en medlems territorium, skall vid export åtföl­ jas av ett ursprungscertifikat, utfärdat av därtill behörigt organ i enlighet med det i avtalets bilaga C intagna formuläret. En kopia skall tillställas or­ ganisationen för kontroll av exporterade kvantiteter. Viss tid efter avtalets ikraftträdande skall varje medlem förbjuda införsel från annan medlem av kaffe, som ej är åtföljt av certifikat. Rådet kan besluta att samma regler skall gälla vid reexport av kaffe.

Avtalet innehåller bestämmelser i syfte att förhindra att exportländer som ej är medlemmar ökar sin export på medlemmarnas bekostnad. Om orga­ nisationens medlemmar vid någon tidpunkt representerar mindre än 95 procent av världsexporten under år 1961, skall varje medlem begränsa sin totala årsimport från samtliga icke-medlemsländer till en kvantitet, som högst uppgår till den genomsnittliga årsimporten under de tre sista åren före avtalets ikraftträdande. Även om medlemmarna svarar för 95 procent eller däröver av världsexporten, kan rådet besluta om sådan begränsning av importen från icke-medlemmar, när denna verkar störande på kaffe­ marknaden. Om världsimporten ett visst år beräknas komma alt underskri­ du 1961 års nivå, skall importkvoterna på kaffe från icke-medlemmar mins­ kas i proportion härtill. Rådet kan dessutom rekommendera ytterligare be­ gränsningar.

Rådet skall genom ett fortlöpande reklamprogram söka befordra kaffe­ konsumtionen. Rådet kan tillsätta en kommitté, benämnd världsk,ommittén för kaffereklam, som bl. a. skall ha till uppgift att förbereda reklamkam­

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

7

panjer i olika länder. Importmedlemmarna är ej skyldiga att deltaga i kost­

naderna för reklamen.

Avtalet slår fast att ett intimt internationellt samarbete mellan kaffeex-

porterande och kaffeimporterande länder bör eftersträvas. Medlemmarna

förbinder sig att undersöka på vilka sätt hindren för ökad handel och kon­

sumtion kan minskas eller helt avskaffas. I avtalet pekas på de hinder som

nu finns t. ex. i form av preferenstullar och andra tullar, importkvoter, stat­

liga importmonopols och officiella inköpsorgans verksamhet samt inhems­

ka lagar och administrativa förordningar som kan påverka konsumtionen.

De kaffeproducerande medlemmarna förbinder sig att anpassa sin pro­

duktion till behoven för inhemsk konsumtion, export och lagring i enlig­

het med avtalet. I samråd med producentmedlemmarna skall rådet rekom­

mendera produktionsmål för varje sådan medlem liksom för hela världen.

Ansvaret för genomförandet vilar dock helt på medlemmarna. I avtalet åter­

finns bestämmelser om övervakning av att produktionsmålen fullföljs och

om sanktioner mot tredskande producentmedlemmar.

Importmedlemmarna förbinder sig att i enlighet med sin allmänna inter­

nationella biståndspolitik medverka till att genomföra producentmedlem­

marnas planer för begränsning av kaffeproduktionen.

På grundval av en inventering av världens kaffelager skall rådet i sam­

råd med berörda medlemmar fastställa en lagerpolitik till komplettering av

rekommendationerna om produktionsmål. Producentmedlemmarna åtar sig

att på allt sätt medverka till genomförandet av lagerpolitiken.

Medlemmarna skall avhålla sig från sådana kompensationsaffärer, som

har ett direkt individuellt samband med varandra och som innefattar för­

säljning av kaffe på de traditionella marknaderna.

Bestämmelser, som innebär krav på inblandning i kaffe av andra produk­

ter för att säljas såsom kaffe, skall upphävas. Under benämningen kaffe

får ej saluföras produkter, vilkas råvara icke utgörs av minst 90 procent rå-

kaffe.

Rådet har möjlighet att upprätta en internationell kaffefond. Fonden skall

främja avtalets syften, i främsta rummet begränsning av kaffeproduktio­

nen. Bidragen till fonden skall vara frivilliga.

Organisationen skall utgöra ett centrum för insamling av statistiska upp­

lysningar om förhållandena på kaffemarknaden och av tekniska upplys­

ningar om odling m. m. av kaffe. Rådet skall genomföra undersökningar i

fråga om bl. a. produktionen och distributionen av kaffe.

Avtalet, som var öppet för undertecknande till och med den 30 novem­

ber 1962, är underkastat ratifikation. Ratifikationsinstrument skall vara

deponerat hos FN:s generalsekreterare senast den 31 december 1963. Av­

talet träder i kraft, när minst tjugu exportländer med minst 80 procent av

världsexporten under år 1961 och minst tio importländer med minst 80 pro­

cent av världsimporten under samma år ratificerat avtalet. Det kan träda

i kraft provisoriskt. Ett meddelande från en regering, att den avser att sö­

ka erhålla ratifikation av avtalet så snart som möjligt med hänsyn till kon­

8

stitutionella bestämmelser, skall i detta syfte betraktas såsom likvärdigt med ett ratifikationsinstrument. Reservationer mot avtalets bestämmelser må ej anföras.

Avtalet skall förbli i kraft under en femårsperiod men kan förlängas. Rå­ det skall se över avtalets bestämmelser under de sista sex månaderna av det kaffeår, som slutar den 30 september 1965.

Rådet må rekommendera ändringar i avtalet. Sådana ändringar träder i kraft 100 dagar efter det att de godkänts av minst 75 procent av exportmed- lemmarna med minst 85 procent av rösterna och av minst 75 procent av im­ portmedlemmarna med minst 80 procent av rösterna.

Kungl. Maj. ts proposition nr 27 år 1963

Remi ssy tt randen

Yttranden angående Sveriges anslutning till 1962 års internationella kaf­ feavtal har avgivits av kommerskollegium, generaltullstyrelsen och statens jordbruksnämnd. Kommerskollegium har därjämte överlämnat yttranden från Stockholms handelskammare, Skånes handelskammare, handelskam- rarna i Gävle, Göteborg och Karlstad, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges grossistförbund, Svenska handelsagenters förening, Sveriges kaffe- rosteriers förening, Inköpscentralernas aktiebolag ICA och Kooperativa för­ bundet.

En svensk anslutning till kaffeavtalet har i yttrandena tillstyrkts eller lämnats utan erinran. När det gäller avtalets utformning har i några remiss­ yttranden understrukits olägenheterna av att avtalet binder vårt lands hand­ lingsfrihet i handelspolitiskt avseende och att avtalet medför en viss kon­ kurrensbegränsning. Vidare har på olika punkter framförts vissa betänklig­ heter, t. ex. beträffande systemet med exportkvoter, bestämmelserna om ur- sprungscertifikat och regleringen av importen från icke-medlemsländer. De framförda betänkligheterna har emellertid icke ansetts utgöra hinder för en svensk anslutning till avtalet.

I yttrandena har anförts bl. a. följande allmänna synpunkter beträffande behovet av ett råvaruavtal för kaffe och beträffande kaffeavta­ let såsom ett led i strävandena att hjälpa u-länderna i deras ekonomiska ut­ veckling.

Kommerskollegium anser de rådande förhållandena på kaffeområdet vara sådana, att gemensamma åtgärder får bedömas nödvändiga för att en sane­ ring skall komma till stånd och en varaktig förbättring uppnås för ekono­ mien i vederbörande producentländer. Kollegium finner det emellertid svårt att ta ställning till frågan huruvida kaffeavtalet i dess nuvarande form kan utgöra ett effektivt medel att nå dessa syften. Enligt kollegiets uppfattning har avtalet vissa konstitutionella svagheter som ger anledning till tveksam­ het om dess ändamålsenlighet. Detta gäller främst frågan om produktions- anpassning och den utformning avtalet fått i detta hänseende. Det är dock icke möjligt att visa på andra tillvägagångssätt eller avtalsformer som är

9

tekniskt tillämpliga eller psykologiskt och politiskt genomförbara för att

nå de mål som eftersträvas. Kaffeavtalet har för övrigt åtskilliga förtjäns­

ter. Det bygger till väsentlig del på den princip om »träde not aid» som i

olika sammanhang ständigt efterlyses från u-länderna. Avtalet omfattar ett

i skilda hänseenden relativt homogent område, varför de tekniska och psy­

kologiska förutsättningarna för avtalets funktionering bör vara gynnsam­

ma. Det tar i princip sikte på de grundläggande förhållandena i berörda län­

ders ekonomi och bör därmed kunna bli i viss mån normgivande för even­

tuella andra stödformer t. ex. av finansiell art. Kollegium understryker att

avtalets utformning icke bör betraktas som slutgiltigt, utan avtalet bör kun­

na justeras och kompletteras allteftersom vunna erfarenheter ger anledning

därtill. På dessa grunder tillstyrker kollegium Sveriges anslutning till kaf­

feavtalet.

Stockholms handelskammare anför att tillkomsten av avtalet får ses som

ett led i det alltmer intensifierade internationella arbetet på att främja den

ekonomiska utvecklingen i u-länderna. I vårt land råder icke några delade

meningar om angelägenheten av att stödja dessa strävanden såväl av huma­

nitära skäl som med hänsyn till dessa länders betydelse som framtida avsätt­

ningsområden för industriländernas produkter. Försöket att genom ett

världsomfattande avtal åstadkomma en stabilisering av de kaffeproduce-

rande ländernas avsättning på världsmarknaden måste mot denna bakgrund

hälsas med tillfredsställelse.

Skånes handelskammare erinrar om att avtalet innebär ett nytt inslag i

strävandena att stabilisera den internationella kaffemarknaden. Genom kon-

sumentländemas medverkan torde förutsättningar skapas för en bättre jäm­

vikt mellan produktion och efterfrågan i fortsättningen på kaffemarknaden.

Anledning är att särskilt uppmärksamma avtalet, eftersom det torde komma

att tjäna som förebild för andra liknande internationella avtal till förmån

för råvaruproducerande u-länder.

Sveriges kafferosteriers förening framhåller att avtalet bör sikta till att

göra sig självt överflödigt inom en tidsperiod av ett tiotal år. Så snart ba­

lans uppnåtts mellan produktion och konsumtion av kaffe, bör handeln till­

låtas återgå i normala banor. Det kan nämligen befaras, att den under avtals­

tiden tillfälligt låsta marknaden kommer att utgöra ett incitament för vissa

producentländer till att överlåta exporten på statliga eller halvstatliga organ,

vilket erfarenhetsmässigt visat sig vara till nackdel inte bara för de svenska

importörerna utan därmed också för konsumenterna. Liknande synpunkter

framföres av handelskammaren i Göteborg.

Enligt Kooperativa förbundets uppfattning har den under senare år stän­

digt ökade överskottsproduktionen av kaffe medfört sådana problem för pro­

duktionsländerna, att konsumtionsländerna i dag inte kan stå helt oberörda

av problemlösningen. Då de kaffeproducerande länderna samtliga är att be­

trakta som u-länder, är förbundet berett att helhjärtat stödja den form

av bistånd, som det föreslagna avtalet kan ge anledning till. Den samarbets-

fonm de båda parterna emellan, som avtalet innebär, syns icke orsaka

Knngl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

10

köparländerna alltför betydande intrång på den traditionella inköpsrutinen.

Resultatet av detta avtal kommer säkerligen att i allra högsta grad vara av-

hängigt av produktionsländernas egen ambition och möjlighet att göra den

insats som krävs av dem. Med hänsyn till nödvändigheten av det ömsesi­

diga handelsutbytet i framliden bör det vara angeläget för båda parter att

arbeta för en god höjning av levnadsstandarden i produktionsländerna för

kaffe. Den i avtalet uttalade målsättningen om produktionsdifferentiering

är av allra största betydelse i detta avseende. Inom den aktuella avtalstiden

av fem år bör möjligheter finnas att genomföra eller påbörja den struktur­

förändring, som visar sig nödvändig i respektive länder. För att om möjligt

nå detta syfte är det enligt förbundets uppfattning nödvändigt att accep­

tera export- och produktionsbegränsningar, som visar sig erforderliga un­

der en övergångsperiod.

Sveriges grossistförbund erinrar om att u-ländernas problem, inte minst

på det ekonomiska området, under senare år tilldragit sig ökad internatio­

nell uppmärksamhet. I vårt land liksom i övriga mer utvecklade länder rå­

der numera knappast delade meningar om nödvändigheten att i olika former

bistå dessa länder i deras ekonomiska utveckling. Det är närmast mot denna

bakgrund tillkomsten av det internationella kaffeavtalet får ses. Kaffeavta­

lets primära syfte att främja den ekonomiska utvecklingen i de kaffeprodu-

cerande länderna, vilka samtliga tillhör de industriellt mindre utvecklade

länderna, är i och för sig tillfredsställande och bör enligt förbundets upp­

fattning stödjas från svensk sida. Förbundet understryker angelägenheten

av att man från svensk sida noga följer tillämpningen av avtalet och begag­

nar de möjligheter som kan yppa sig för att få till stånd sådana ändringar i

avtalstexten respektive i avtalets praktiska tillämpning, som är ägnade att

undanröja eller begränsa de negativa effekter som kan följa av avtalet.

Svenska handelsagenters förening framhåller att avtalet kan tänkas öka

möjligheterna för regeringarna i exportländerna alt monopolisera produk­

tion och handel med kaffe och därmed helt eliminera en för såväl produk­

tionsländerna som kanske särskilt konsumentländerna önskvärd fri kon­

kurrens. Avtalet öppnar emellertid i och för sig möjligheter till ökat stöd åt

de kaffeexporterande u-länder, som ansluter sig till avtalet. Rätt administre­

rad bör denna hjälp kunna bli effektivare och komma mer ograverad de

biståndsbehövande till gagn, än vad som är fallet i fråga om de flesta former

av internationell hjälpverksamhet.

Sveriges allmänna exportförening erinrar bl. a. om att ett betydelsefullt

inslag i efterkrigstidens internationella samarbete varit strävandena att

åstadkomma stabilare produktions- och avsättningsförhållanden för u-län-

dernas exportvaror och därigenom skapa möjligheter för dessa länder att

genom egna ansträngningar höja sin levnadsstandard och köpkraft. En dy­

lik utveckling ligger även i de mer utvecklade industriländernas intresse

genom att därmed skulle skapas nya värdefulla avsättningsmarknader för

dessa länders egna exportprodukter. På längre sikt kan avtalet komma att

bli till fördel för den svenska exporten. Föreningen erinrar i detta sam­

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

11

manhang om att kaffeavtalet uppenbarligen är av särskilt stor betydelse för

länder som Brasilien, Colombia och vissa av de centralamerikanska republi­

kerna, för vilka kaffet spelar en för ekonomien och utrikeshandeln helt do­

minerande roll. Genom den prisstabiliserande verkan på kaffe, som avtalet

kan väntas få, bör det kunna verksamt bidra till att stabilisera kaffeländer­

nas interna ekonomi.

Några remissinstanser ifrågasätter om icke avtalets bestämmelser angå­

ende anpassning av produktionen har givits en alltför vag ut­

formning. Kommerskollegium erinrar sålunda om att tidigare framlagda

förslag till avtal innehållit mera preciserade bestämmelser i fråga om den

nödvändiga anpassningen av produktionen. I det nu föreliggande avtalet

görs exempelvis upprättandet av en kaffefond beroende av särskilt beslut

med kvalificerad majoritet och bidragen till fonden får en helt frivillig ka­

raktär. Även organisationens administration och tekniska medverkan har ej

oväsentligt nedbringats. Kollegium hänvisar även till att systemet med i

stort sett fri export till vissa länder kan skapa osäkerhet hos producenter­

na om avsättningsförhållandena och motverka producenternas intresse av

att begränsa sin produktion. Dessa förhållanden ger enligt kollegiets upp­

fattning anledning till farhågor rörande möjligheterna att i tillfredsställan­

de omfattning uppnå de i avtalet uppställda målen.

Stockholms handelskammare erinrar om att avtalet i första hand bygger

på en kvotering av kaffeexporten från de producerande länderna. Enligt han­

delskammaren tyder tidigare försök av liknande art på att ett dylikt system

för att bli funktionsdugligt bör kombineras med effektiva produktionsbe-

gränsande och prisstödjande åtgärder. Med hänsyn härtill är det beklag­

ligt, att man i dessa hänseenden icke kunnat i avtalet föra in mera preci­

serade regler än vad som är fallet. Det syns önskvärt att förhandlingar om

ändringar av avtalet i denna del tas upp snarast efter ikraftträdandet i syf­

te att på längre sikt åstadkomma mera effektiva bestämmelser.

Med anledning av avtalets bestämmelse att varje exportparti kaffe skall

åtföljas av ett ursprungscertifikat understryker bl. a. Sveriges

kafferosteriers förening vikten av att denna bestämmelse icke tillämpas så

att olägenheter uppstår för branschen. Motsvarande synpunkter framförs

beträffande certifikat vid reexport, som kan komma att bli obligatoriska

om rådet så beslutar.

Generaltullstyrelsen erinrar om att avtalet icke innehåller några undantag

från bestämmelserna angående ursprungs- och reexportcertifikat. Styrelsen

finner en sådan ordning otillfredsställande och föreslår därför att undantag

stadgas för bl. a. mindre kaffepartier.

För tillämpningen av reglerna angående förbud mot införsel av

kaffesändningar, som icke åtföljs av ursprungscertifikat, torde enligt gene­

raltullstyrelsen erfordras, alt Kungl. Maj:t utfärdar kungörelse om förbud

mot sådan införsel, övervakningen av att förbudet efterlevs torde böra an­

komma på tullverket. Under erinran om sitt förslag om undantag från kra­

vet på certifikat vid utförsel av vissa mindre kaffesändningar, förutsätter

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

styrelsen att avtalet icke anses utgöra hinder för stadgande av motsvarande undantag beträffande importen.

Under vissa i avtalet angivna omständigheter inträder för importländerna skyldighet att begränsa importen av kaffe från icke­ medlemsländer, så att denna import inte överskrider den genom­ snittliga årliga kvantiteten under närmast föregående treårsperiod. I ett fler­ tal remissyttranden har anförts betänkligheter med anledning av dessa be­ stämmelser.

Stockholms handelskammare anser att avtalets bestämmelser om viss im­ portbegränsning föranleder betydande betänkligheter av principiell natur.

Kaffeavtalet kan komma att följas av liknande internationella avtal beträf­ fande andra betydelsefulla råvaror. Utsikten att tvingas införa importregle­ ringar för vara efter vara syns icke tilltalande. Även Sveriges grossistförbnnd framför betänkligheter med tanke på att kaffeavtalet kan få prejudice- rande verkningar på utformningen av andra internationella varuavtal.

Sveriges kafferosteriers förening påpekar att importen från de länder som möjligen kan väntas vilja stå utanför avtalet endast utgör en mindre del av den svenska totalimporten av kaffe och att denna import ligger samlad på ett relativt fåtal händer. Enligt föreningen synes det därför omotiverat att in­ föra någon direkt form av importreglering. Enligt föreningen borde det vara tillräckligt att vederbörande myndigheter följer utvecklingen av importen.

Motsvarande synpunkter framförs av Stockholms handelskammare, handels­ kammaren i Göteborg och Sveriges grossistförbund.

Kommerskollegium påpekar att avtalets bestämmelser aktualiserar frågan om en utvidgning av det importförbud för kaffe som för närvarande gäller huvudsakligen gentemot öststatsländer. Kollegium erinrar om att från den svenska kaffehandelns sida framförts ett starkt önskemål om att de kon­ troll- och regleringsåtgärder som kan anses påkallade i anledning av avta­ lets bestämmelser skall tillämpas så, att minsta möjliga störningar uppstår för handelns del.

Statens jordbruksnämnd anser att ett slopande av den nuvarande irnport- frilistningen för kaffe och införandet av en importreglering (eventuellt kom­ pletterad med kvotering) vid import från de länder, som icke med säkerhet kan väntas ansluta sig till avtalet, skulle medföra betydande administrativa och andra nackdelar. Enligt nämndens bedömning borde det rara tillräck­ ligt, att nämnden — eventuellt i samarbete med generaltullstyrelsen — nog­ grant följer importutvecklingen och att importlicenstvång införes först om och när så skulle bli direkt nödvändigt.

I några remissyttranden berörs de diskriminerande åtgärder på sjöfartens område, som beslutats av vissa kaffeexporterande sydameri­ kanska stater. Handelskammaren i Gävle framför i detta sammanhang för­ slag om att i avtalet införa en särskild artikel om förbud mot sådana åtgär­ der gentemot importerande stat.

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år J963

Kungl. Maj. ts proposition nr 27 år 1963

13

Departementschefen

I samband med att u-ländernas ekonomiska problem alltmer uppmärk­

sammats har olika initiativ tagits såväl för att stabilisera priserna för de rå­

varor, vilka i många fall svarar för en betydande del av dessa länders export,

som för att åstadkomma en differentiering av deras näringsliv och därmed

göra dem mindre beroende av dessa råvaror. Frågan om allmänna åtgärder

på detta område har tagits upp till behandling inom olika internationella or­

ganisationer. Av särskilt intresse i detta sammanhang är arbetet inom FN:s

råvarukommission och inom GATT, där u-ländernas handelsproblem ingå­

ende studerats. Jämsides med dessa allmänna diskussioner har man sökt

angripa problemen på de enskilda varuområdena, och särskilda råvarukom-

mittéer eller studiegrupper har bildats för ändamålet. Sverige har deltagit

i arbetet på ett flertal av de berörda områdena.

Från svensk sida har vid olika tillfällen understrukits vikten av sam­

fällda åtgärder aA' industriländerna för att ge u-länderna ökade möjlighe­

ter att vinna avsättning för sina produkter. Vid GATT :s ministermöte i no­

vember 1961 framhöll jag sålunda att u-ländernas handelsproblem måste

ges högsta prioritet i diskussionerna om en ökad världshandel. Det kan \i-

dare erinras om att i samband med att riktlinjenia för det svenska utveck­

lingsbiståndet redovisades i prop. 1962: 100 betonades, att åtgärder på han­

delspolitikens område borde vara ett viktigt led i den svenska biståndspoli­

tiken. I fråga om råvaruöverenskommelser anfördes i nämnda proposition

att svenskt stöd kunde påräknas för sådana överenskommelser, som med

någon säkerhet kan beräknas få en positiv långsiktig effekt för u-ländernas

ekonomi.

Kaffe, som odlas i omkring 35 u-länder, spelar för många av dessa en vik­

tig roll när det gäller exportinkomsterna och därmed för ländernas ekonomi

i sin helhet. Avsättningen av kaffe har därför stor betydelse för dessa län­

ders möjligheter att fullfölja utArecklingsplanerna på de ekonomiska och so­

ciala områdena. Det är naturligt att den osäkerhet som sedan länge rått på

kaffemarknaden aktualiserat frågan om internationella åtgärder. Flertalet

viktigare exportländer på kaffeområdet samarbetar redan inom ramen för ett

korttidsavtal, som bl. a. innehåller bestämmelser angående Invotering av ex­

porten. Den exportbegränsning som de deltagande länderna ålagt sig har

emellertid icke varit tillräcklig för att komma till råtta med problemen. Det

är mot denna bakgrund man diskuterat möjligheterna att sluta ett långtids-

avtal, där även importländer skulle ingå.

Det avtal, som utarbetats vid FN:s kaffekonferens år 1962, syftar i första

hand till att åstadkomma balans mellan tillgång och efterfrågan. Konsu­

menterna skall tillförsäkras tillräckliga kvantiteter kaffe samtidigt som

producenterna uppnår rimliga priser. AAdalet syftar också till att positivt

bidra till den ekonomiska utvecklingen i de berörda länderna. De kaffe-

exporterande ländernas köpkraft skall ökas genom att priserna hålls Aid

en rimlig nivå och genom att konsumtionen ökas.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 21 år 1963

De medel som avtalet anvisar för att uppnå sina syften är främst export-

reglering och produktionsbegränsning. Exportkvoterna avser i första hand

att anpassa utbudet på världsmarknaden till den aktuella efterfrågan. Ex­

portmedlemmarna förbinder sig att icke överskrida de exportkvoter som

tilldelats dem enligt avtalets bestämmelser. Till länder med låg konsumtion

kan dock export äga rum vid sidan av de fastställda exportkvoterna. Det

åligger kafferådet alt kontrollera att exportmedlemmarna fullgör sina för­

pliktelser. Denna kontroll möjliggörs av att kopior av de ursprungscertifi-

kat, som skall åtfölja de exporterade sändningarna, tillställs rådet och att

rådet erhåller statistiska uppgifter angående export och import av kaffe. Im­

portmedlemmarna bidrar till kontrollen genom att vid import av kaffe se till

att ursprungscertifikat utfärdats. Rådet kan besluta om sanktioner mot med­

lemmar som icke uppfyller sina åligganden.

Exportbegränsningen bör medföra att producentländerna i eget intresse

vidtar åtgärder för den nödvändiga anpassningen av produktionen. Avtalet

innehåller därutöver bestämmelser om fastställande av särskilda åtgärder

för denna anpassning. Producentländerna skall också överväga åtgärder för

en minskning av lagerhållningen av kaffe.

Det nu föreliggande kaffeavtalet syns i stort sett vara utformat på ett

sätt som överensstämmer med de riktlinjer i fråga om råvaruöverenskoinmel-

ser, som redovisats i propositionen till 1962 års riksdag angående svenskt

utvecklingsbistånd. Avtalet innebär i och för sig en inskränkning i den fria

marknadsbildningen, vilket i viss mån kan medföra risker för konservering

av en olämplig struktur hos produktion och handel. Vid avtalets tillämpning

kan emellertid dessa risker beaktas. Sålunda skall i fråga om exportkvoter­

na jämkningar ske när marknadsläget så påfordrar. Även bestämmelserna

angående produktionsanpassning torde minska olägenheterna i detta sam­

manhang. Av stor betydelse är vidare att jämväl konsumentländer ingår i

organisationen och därigenom kan påverka tillämpningen av avtalet.

Vissa remissinstanser har ansett att avtalets förpliktelser i fråga om pro­

duktionsbegränsning borde ha givits en fastare utformning och att större

finansiella resurser borde ha tillförsäkrats organisationen. Avtalet, som ut­

gör resultatet av en kompromiss mellan olika intressen, måste emellertid

betraktas som en försöksanordning. Dess giltighetstid är begränsad till fem

år, men kan därefter förlängas. Denna första tid kommer att ge erfarenhe­

ter beträffande möjligheterna att genom ett avtal av denna typ åstadkomma

en lösning av problemen på kaffeområdet.

För ett konsumentland som Sverige är givetvis de verkningar, som avta­

let kommer alt få i fråga om prisbildningen på kaffe, av särskilt intresse.

Avtalet innehåller icke fasta regler angående prisbildningen, och avtalet

syftar ej heller i och för sig till en höjning av kaffepriserna. I avtalet fast­

slås att det är nödvändigt säkerställa att den allmänna prisnivån inte un­

derskrider 1962 års nivå. Det synes icke sannolikt att avtalet får till följd

någon mera betydande stegring av priserna under överskådlig tid, bl. a.

med hänsyn till rådande överproduktion och nuvarande omfattning av pro­

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

15

ducentländernas lager av kaffe. Den avsedda omställningen av produktio­

nen torde kräva en förhållandevis lång tid. Redan en stabilisering av priset

på nuvarande nivå skulle emellertid vara av betydelse för exportländerna.

De invändningar som framförts mot avtalet avser framför allt att detta

i vissa avseenden kan innebära avsteg från strävandena att liberalisera

världshandeln. Detta gäller bl. a. bestämmelserna om reglering av importen

från icke-medlemsländer. Från svensk synpunkt hade det givetvis varit att

föredra om avtalet på denna punkt kunnat utformas på ett annat sätt.

För avtalets funktion torde det emellertid vara nödvändigt att exportlän­

dernas åtaganden kompletteras med vissa åtgärder från importländernas

sida. I detta sammanhang får jag erinra om att GATT^avtalet innehåller

stadganden som under vissa villkor tillåter råvaruöverenskommelser som

i och för sig medför avvikelse från de allmänna reglerna i GATT.

De hörda remissinstanserna har — trots invändningar på enstaka punk­

ter — tillstyrkt svensk anslutning till kaffeavtalet, främst med hänsyn till

den betydelse avtalet kan få som ett led i arbetet att främja den ekonomiska

utvecklingen i u-länderna. Detta stöder min uppfattning att Sverige bör ra­

tificera detsamma. Det torde böra ankomma på Kungl. Maj :t att bestämma

om den lämpliga tidpunkten för ratificeringen.

I det följande vill jag beröra vissa frågor som sammanhänger med de åt­

gärder som från svensk sida blir aktuella i anledning av en anslutning till

kaffeavtalct.

För att uppfylla avtalets förpliktelser måste förbud stadgas mot införsel

av kaffe från medlemsländer, därest kaffet icke åtföljs av vederbörligt ur-

sprungscertifikat. Det torde ankomma på Kungl. Maj :t att — under förut­

sättning att riksdagen godkänner avtalet — utfärda bestämmelser angåen­

de förbud mot sådan införsel. I överensstämmelse med generaltullstyrelsens

förslag bör förbudet kompletteras med undantag från kravet på certifikat

i fråga om mindre kaffesändningar. Motsvarande bör gälla även för det fall

att rådet skulle besluta om krav på certifikat jämväl vid reexport av kaffe.

Jag förutsätter att tillämpningen av hithörande bestämmelser blir sådan att

olägenheter för handeln i största möjliga utsträckning undviks.

Avtalets bestämmelser angående begränsning av importen från icke-med-

lemsländer till en kvantitet, som icke överstiger den genomsnittliga årsim-

porten under en treårsperiod före avtalets ikraftträdande, avser att hindra

exportländer, som ej är medlemmar, att öka sin export på medlemmarnas

bekostnad. Skyldigheten att införa begränsning inträder automatiskt om

organisationens medlemmar representerar mindre än 95 procent av världs-

exporten. De länder som nu undertecknat avtalet representerar en andel av

världsexporten, som överstiger nämnda procenttal. Under förutsättning att

dessa länder ratificerar avtalet blir en tillämpning av dess bestämmelser på

denna punkt tills vidare icke aktuell. Rådet äger emellertid under vissa om­

ständigheter besluta att begränsningar ändock skall genomföras. Därest riks­

dagen godkänner avtalet torde det ankomma på Kungl. Maj:t att vid behov

16

införa reglering av importen från icke-medlemsländer. I dagens läge torde det vara tillräckligt att jordbruksnämnden i samråd med generaltullstyrel­ sen och den berörda branschen följer importutvecklingen i syfte att kontrol­ lera att importen från icke-medlemsländer icke överstiger den tillåtna kvan­ titeten. Importlicenstvång bör införas först om så blir direkt nödvändigt.

Enligt avtalet åtar sig medlemmarna att undersöka på vilket sätt olika hinder för ökad handel med och konsumtion av kaffe kan reduceras eller slopas. Stadgandena i avtalet står helt i överensstämmelse med det arbete som inletts inom GATT med sikte bl. a. på minskning eller avskaffande av- tullar och andra hinder för u-ländernas produkter. Tullfri införsel av kaffe och liknande tropiska produkter är därvid under särskild diskussion. Sve­ rige har aktivt deltagit i detta arbete. För svensk del har uttalats beredvillig­ het att medverka i åtgärder på detta område i den mån allmän anslutning kan vinnas härför.

I fråga om organisationens finansiering begränsar sig importländernas förpliktelser till bidrag till den administrativa budgeten. Sveriges andel har beräknats till högst 50 000 kr., och medel härför har äskats i årets stats- verksproposition (se Bil. 12, s. 152). I detta sammanhang må erinras om att rådet kan besluta om att upprätta en internationell kaffefond. Eventuella bidrag till fonden är emellertid frivilliga.

En fråga som berörts i vissa remissyttranden är den diskriminering på sjöfartens område, som äger rum från vissa av de kaffeexporterande län­ dernas sida. Även om kaffeavtalet inte innehåller stadganden på detta om­ råde förutsätter jag att dylika frågor, om så befinns lämpligt, kan tas upp till diskussion — förutom i sedvanlig ordning — även i samband med de undersökningar om bl. a. kaffedistributionens ekonomi, som avses skola ske inom avtalets ram.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att

dels godkänna 1962 års internationella kaffeavtal;

dels ock bemyndiga Kungl. Maj :t att för Sveriges del god­ känna sådana ändringar i avtalet, som framdeles kan kom­ ma att beslutas, i den mån de icke angår fråga som riks­ dagen äger allena eller med Kungl. Maj :t avgöra.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Kungl. Maj:is proposition nr 27 år 1963

Ur protokollet:

J.-Thomas Stensson

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

17

Bihang

(Översättning)

International Coffee Agreement, 1962

The Governments Parties to this

Agreement,

Recognizing the exceptional impor-

tance of coffee to the economies of

many countries which are largely de-

pendent upon this commodity for

their export earnings and thus for

the continuation of their development

programmes in the social and eco-

nomic fields;

Considering that close international

co-operation on coffee marketing will

stimulate the economic diversification

and development of coffee-producing

countries and thus contribute to a

strengthening of the political and

economic bonds between producers

and consumers;

Finding reason to expect a tendency

toward persistent disequilibrium be­

tween production and consumption,

accumulation of burdensome stocks,

and pronounced fluctuations in

prices, which can be harmful both

to producers and to consumers; and

Believing that, in the absence of

international measures, this situation

cannot be corrected by normal märket

forces,

Have agreed as follows:

CHAPTER I — OBJECTIVES

Article 1

Objectives

The objectives of the Agreement

are:

(1) to achieve a reasonable balance

between supply and demand on a

basis which will assure adequate

supplies of coffee to consumers and

markets för coffee to producers åt

equitable prices, and which will bring

2 Bihang

till

riksdagens

protokoll

1963

.

1

Internationellt kaffeavtal, 1962

De regeringar, som äro parter i det­

ta avtal,

vilka erkänna kaffets utomordent­

liga betydelse för ekonomin i många

länder, som till stor del äro beroende

av denna vara för sina exportinkoms­

ter och sålunda för fullföljandet av

sina utvecklingsprogram på de so­

ciala och ekonomiska områdena;

vilka anse att ett nära internatio­

nellt samarbete i fråga om marknads-

förandet av kaffe kommer att stimu­

lera den ekonomiska differentiering­

en och utvecklingen i de kaffeprodu-

cerande länderna och sålunda bidra­

ga till att stärka de politiska och eko­

nomiska banden mellan producenter

och konsumenter;

vilka finna anledning emotse en

tendens till bestående brist på jäm­

vikt mellan produktion och konsum­

tion, anhopning av betungande lager

och markerade prisfluktuationer, som

kunna vara skadliga för både produ­

center och konsumenter; och

vilka äro övertygade om att, utan

att internationella åtgärder vidtagas,

denna situation ej kan rättas till ge­

nom de normala marknadskrafterna,

ha enats om följande:

KAPITEL I — SYFTEN

Artikel 1

Syften

Detta avtals syften äro:

1) att uppnå en rimlig balans mel­

lan utbud och efterfrågan på en

grundval, som till skäliga priser kan

säkerställa tillräcklig tillgång på kaf­

fe för konsumenterna och tillräck­

lig avsättning av kaffe för producen-

saml. Nr 27

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

about long-term equilibrium between

production and consumption;

(2) to alleviate the serious hard-

ship caused by burdensome surpluses

and excessive fluctuations in the

prices of coffee to the detrimcnt of

the interests of both producers and

consumers;

(3) to contribute to the develop-

ment of productive resources and to

the promotion and maintenance of

employment and income in the Mem-

ber countries, thereby helping to

bring about fair wages, higher living

standards, and better working condi-

tions;

(4) to assist in increasing the

purchasing power of coffee-exporting

countries by keeping prices åt equi-

table levels and by increasing con-

sumption;

(5) to encourage the consumption

of coffee by every possible means;

and

(6) in general, in recognition of

the relationship of the trade in coffee

to the economic stability of markets

for industrial products, to further

International co-operation in con-

nexion with world coffee problems.

CHAPTER II — DEFINITIONS

Article 2

Definitions

For the purposes of the Agreement:

(1) “Coffee” means the beans and

berries of the coffee tree, whether

parchment, green or roasted, and in-

cludes ground, decaffeinated, liquid

and soluble coffee. These terms shall

have the following meaning:

(a) “green coffee” means all coffee

in the naked bean form before roast-

ing!

(b) “coffee berries” means the

complete fruit of the coffee tree; to

find the equivalent of coffee berries

terna och som kan åstadkomma lång­

siktig jämvikt mellan produktion och

konsumtion;

2) att lindra de allvarliga svårig­

heter som orsakas av betungande

överskott och starka fluktuationer i

kaffepriserna till skada för både pro­

ducenternas och konsumenternas in­

tressen;

3) att medverka till att utveckla de

produktiva tillgångarna samt till att

främja och upprätthålla sysselsätt­

ning och inkomster i medlemsländer­

na och därigenom bidraga till att

åstadkomma rättvisa löner, högre lev­

nadsstandard och bättre arbetsvill­

kor;

4) att bidraga till en höjning av

de kaffeexporterande ländernas köp­

kraft genom att hålla priserna vid

en skälig nivå och genom att öka

konsumtionen;

5) att uppmuntra kaffekonsumtio­

nen med alla tillgängliga medel; samt

6) att allmänt, med beaktande av

sambandet mellan handeln med kaf­

fe och den ekonomiska stabiliteten

hos marknaderna för industriella pro­

dukter, främja internationellt sam­

arbete med avseende på världens kaf­

feproblem.

KAPITEL II — DEFINITIONER

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av avtalet avses

med:

1) »kaffe» kaffebuskens bönor och

bär, vare sig i form av pergamentkaf­

fe, råkaffe eller rostat kaffe, härun­

der inbegripet malet kaffe, koffein­

fritt kaffe och kaffeextrakt i flytan­

de eller fast form. Dessa uttryck sko­

la ha följande innebörd:

a) »råkaffe» avser kaffe i form av

orostade bönor utan skal och hinnor;

b) »kaffebär» avser kaffebuskens

hela frukt; motsvarande vikt råkaffe

erhålles genom att de torkade kaffe-

19

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

to green coffee, multiply the net

weight of the dried coffee berries

by 0.50;

(c) “parchment coffee” means the

green coffee bean contained in the

parchment skin; to find the equiv-

alent of parchment coffee to green

coffee, multiply the net weight of the

parchment coffee by 0.80;

(d) “roasted coffee” means green

coffee roasted to any degree and in-

cludes ground coffee; to find the

equivalent of roasted coffee to green

coffee, multiply the net weight of

roasted coffee by 1.19;

(e) “decaffeinated coffee” means

green, roasted or soluble coffee from

which caffein has been extracted; to

find the equivalent of decaffeinated

coffee to green coffee, multiply the

net weight of the decaffeinated coffee

in green, roasted or soluble form by

1.00, 1.19 or 3.00, respectively;

(f) “liquid coffee” means the water-

soluble solids derived from roasted

coffee and put into liquid form; to

find the equivalent of liquid to green

coffee, multiply the net weight of the

dried coffee solids contained in the

liquid coffee by 3.00;

(g) “soluble coffee” means the

dried water-soluble solids derived

from roasted coffee; to find the e-

quivalent of soluble coffee to green

coffee, multiply the net weight of the

soluble coffee by 3.00.

(2) “bag” means 60 kilogrammes

or 132.276 pounds of green coffee;

“tons” means a metric lon of 1,000

kilogrammes or 2,204.6 pounds; and

“pound” means 453.597 grammes.

(3) “Coffee year” means the period

of one year, from 1 October through

30 September; and “first coffee year”

means the coffee year beginning 1

October 1962.

(4) “Export of Coffee” means, ex-

cept as otherwise provided in Article

38, any shipment of coffee which

leaves the territory of the country

where the coffee was grown.

(5) “Organization”, “Council” and

“Board” mean, respectively, the Inter-

bärens nettovikt multipliceras med

0,50;

c) »pergamentkaffe» avser orosta­

de kaffebönor med kvarsittande per­

gamentskal; motsvarande vikt råkaf­

fe erhålles genom att pergamentkaf­

fets nettovikt multipliceras med 0,80;

d) »rostat kaffe» avser kaffe som

rostats, oavsett rostningsgraden, må­

let kaffe härunder inbegripet; mot­

svarande vikt råkaffe erhålles genom

att det rostade kaffets nettovikt mul­

tipliceras med 1,19;

e) »koffeinfritt kaffe» avser råkaf­

fe, rostat kaffe och kaffeextrakt ur

vilka koffein har frånskilts; motsva­

rande vikt råkaffe erhålles genom att

det koffeinfria kaffets nettovikt i rå

eller rostad form eller som extrakt

multipliceras med respektive 1,00,

1,19 eller 3,00;

f) »kaffeextrakt i flytande form»

avser den vattenlösliga substans som

utvunnits ur rostat kaffe och försatts

i flytande form; motsvarande vikt

råkaffe erhålles genom att nettovik­

ten av den torra kaffesubstans, som

ingår i det flytande kaffeextraktet,

multipliceras med 3,00;

g) »kaffeextrakt i fast form» av­

ser den torkade vattenlösliga sub­

stans som utvunnits ur rostat kaffe;

motsvarande vikt råkaffe erhålles ge­

nom att kaffeextraktets nettovikt

multipliceras med 3,00;

2) »säck» 60 kilogram eller 132,276

pund råkaffe, »ton» ett metriskt ton

om 1.000 kilogram eller 2.204,6 pund

och »pund» 453,597 gram;

3) »kaffeår» en period om ett år

från och med den 1 oktober till och

med den 30 september och »första

kaffeåret» det kaffeår som börjar

den 1 oktober 1962;

4) »export av kaffe», med undan­

tag för vad som annorlunda stadgas

i artikel 38, varje sändning kaffe som

lämnar det lands territorium, där

kaffet odlats;

5) »organisationen», »rådet» och

»styrelsen» den internationella kaffe-

20

Kangl. Maj:ts proposition nr 27 ar 1963

national Coffee Organization, the In­

ternational Coffee Council, and the

Executive Board established under

Article 7 of the Agreement.

(6) “Member” means a Contracting

Party; a dependent territory or terri-

tories in respect of which separate

Membership has been declared under

Article 4; or two or more Contracting

Parties or dependent territories, or

both, which participate in the Organ­

ization as a Member group under

Article 5 or 6.

(7) “Exporting Member” or “ex-

porting country” means a Member

or country, respectively, which is a

net exporter of coffee; that is, whose

exports exceed its imports.

(8) “Importing Member” or “im-

porting country” means a Member or

country, respectively, which is a net

importer of coffee; that is, whose

imports exceed its exports.

(9) “Producing Member” or “pro-

ducing country” means a Member or

country, respectively, which grows

coffee in commercially significant

quantities.

(10) “Distributed simple majority

vote” means a majority of the votes

cast by exporting Members present

and vo ting, and a majority of the

votes cast by importing Members

present and voting, counted sepa-

rately.

(11) “Distributed two-thirds ma­

jority vote” means a two-thirds ma­

jority of the votes cast by exporting

Members present and voting and a

two-thirds majority of the votes cast

by importing Members present and

voting, counted separately.

(12) “Entry into force” means,

except where the context otherwise

requires, the date on which the Agree­

ment first enters into force, whether

provisionally or definitively.

organisation, det internationella kaf­

feråd respektive den exekutivstyrel­

se som upprättas i enlighet med

artikel 7;

6)

»medlem» en avtalsslutande

part eller ett eller flera underlydande

områden, beträffande vilket eller vil­

ka särskilt medlemskap tillkännagi­

vits enligt artikel 4, eller två eller fle­

ra avtalsslutande parter och/eller un­

derlydande områden, vilka deltaga

i organisationen som en medlems­

grupp enligt artikel 5 eller 6;

7) »exportmedlem» eller »export­

land» en medlem respektive ett land,

som är nettoexportör av kaffe, d. v. s.

vars export överstiger importen;

8) »importmedlem» eller »import­

land» en medlem respektive ett land,

som är nettoimportör av kaffe, d. v. s.

vars import överstiger exporten;

9) »producentmedlem» eller »pro­

ducentland» en medlem eller ett land,

som odlar kaffe i kommersiellt bety­

delsefulla kvantiteter;

10) »fördelad enkel majoritet» en

majoritet av de röster, som avgivits

av närvarande och röstande export­

medlemmar, och en majoritet av de

röster, som avgivits av närvarande

och röstande importmedlemmar,

båda grupperna räknade var för sig;

11) »fördelad två tredjedelars ma­

joritet» två tredjedelars majoritet av

de röster, som avgivits av närvarande

och röstande exportmedlemmar, och

två tredjedelars majoritet av de rös­

ter, som avgivits av närvarande och

röstande impor Imedlemmar, båda

grupperna räknade var för sig;

12) »ikraftträdande», när ej annat

framgår av sammanhanget, den tid­

punkt då avtalet först träder i kraft,

vare sig provisoriskt eller slutgiltigt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

21

CHAPTER III — MEMBERSHIP

Artide 3

Membership in tbe Organizcition

Each Contracting Party, together

with those of its dependent territories

to which the Agreement is extended

under paragraph (1) of Artide 67,

shall constitute a single Member of

the Organization, except as otherwise

provided under Artide 4, 5 or 6.

Artide 4

Separate Membership in Respect

of Dependent Territories

Any Contracting Party which is a

net importer of coffee may, åt any

time, by appropriate notification in

accordance with paragraph (2) of Ar­

tide 67, declare that it is participating

in the Organization separately with

respect to any of its dependent terri­

tories which are net exporters of

coffee and which it designates. In

such case, the metropolitan territory

and its non-designated dependent

territories will have a single Member­

ship, and its designated dependent

territories, either individually or col-

lectively as the notification indicates,

will have separate Membership.

Artide 5

Group Membership upon Joining

the Organization

(1) Two or more Contracting Par-

ties which are net exporters of coffee

may, by appropriate notification to

the Secretary-General of the United

Nations åt the time of deposit of their

respective instruments of ratification

or accession, and to the Council åt its

first session, declare that they are

joining the Organization as a Member

group. A dependent territory to which

the Agreement has been extended

under paragraph (1) of Artide 67

may constitute part of such a Member

group if the Government of the State

responsible for its international rela-

KAPITEL III — MEDLEMSKAP

Artikel 3

Medlemskap i organisationen

Varje avtalsslutande part, tillsam­

mans med de av dess underlydande

områden för vilka avtalet gäller en­

ligt moment 1 i artikel 67, skall ut­

göra en medlem av organisationen, i

den mån ej annorlunda stadgas i ar­

tikel 4, 5 eller 6.

Artikel 4

Särskilt medlemskap med avseende

på underlydande områden

Varje avtalsslutande part, som är

nettoimportör av kaffe, må när som

helst genom vederbörlig underrättel­

se i överensstämmelse med moment 2

i artikel 67 tillkännagiva, att den

deltager i organisationen separat

med avseende på ett eller flera, av

den avtalsslutande parten närmare

angivna underlydande områden vilka

äro nettoexportörer av kaffe. I så­

dant fall skola moderlandet och dess

icke angivna underlydande områden

anses utgöra en medlem och dess an­

givna underlydande områden åtnju­

ta särskilt medlemskap, antingen in­

dividuellt eller kollektivt i enlighet

med vad som angivits i underrättel­

sen.

Artikel 5

Gruppmedlemskap vid inträde

i organisationen

1. Två eller flera avtalsslutande

parter som äro nettoexportörer av

kaffe må, genom vederbörlig under­

rättelse dels till Förenta Nationernas

generalsekreterare vid tidpunkten för

deponering av instrument angående

ratifikation eller anslutning, dels till

rådet vid dess första sammanträde,

tillkännagiva att de inträda i orga­

nisationen som en medlemsgrupp. Ett

underlydande område, för vilket av­

talet gäller enligt moment 1 i artikel

67, må utgöra part i en sådan med­

lemsgrupp om regeringen hos den

stat, som är ansvarig för dess inter-

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

tions has given appropriate notifica- tion thereof under paragraph (2) of Article 67. Such Contracting Parties and dependent territories must satis- fy the following conditions:

(a) they shall declare their willing- ness to accept responsibility for group obligations in an individual as well as a group capacity;

(b) they shall subsequently provide sufficient evidence to the Council that the group has the organization neces- sary to implement a common coffee policy, and that they have the means of complying, together with the other parties to the group, with their obliga­ tions under the Agreement; and

(c) they shall subsequently pro­ vide evidence to the Council either:

(1) that they have been recognized as a group in a previous international coffee agreement; or

(ii) that they have:

(a) a common or co-ordinated commercial and economic policy in relation to coffee, and

(b) a co-ordinated monetary and financial policy, as well as the or­ gans necessary för implementing such a policy, so that the Council is satisfied that the Member group can comply with the spirit of group membership and the group obliga­ tions involved.

(2) The Member group shall consti- tute a single Member of the Organiza­ tion, except that each party to the group shall be treated as if it were a single Member as regards all matters arising under the following provisions:

(a) Chapters XI and XII; (b) Artides 10, 11 and 19 of Chap- ter IV; and

(c) Article 70 of Chapter XIX. (3) The Contracting Parties and dependent territories joining as a Member group shall specify the Government or organization which will represent them in the Council as regards all matters arising under the Agreement other than those specified in paragraph (2) of this Article.

nationella förbindelser, har lämnat vederbörlig underrättelse därom en­ ligt moment 2 i artikel 67. Sådana avtalsslutande parter och underty­ dande områden måste uppfylla föl­ jande villkor:

a) de skola förklara sig villiga att svara för gruppens förpliktelser såväl i egenskap av enskilda med­ lemmar som gruppmedlemmar;

b) de skola vidare för rådet på ett tillfredsställande sätt styrka, att gruppen har den organisation som är nödvändig för att genomföra en ge­ mensam kaffepolitik och att de till­ sammans med de andra parterna i gruppen äro i stånd att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet; och

c) de skola vidare för rådet styrka antingen:

(i) att de ha erkänts som en grupp i ett tidigare internationellt kaffeav­ tal; eller

(ii) att de ha

a) en gemensam eller samordnad kommersiell och ekonomisk politik beträffande kaffe, och

b) en samordnad penning- och finanspolitik liksom de organ som erfordras för att genomföra en så­ dan politik, så att rådet är överty­ gat om att medlemsgruppen kan iakttaga gruppmedlemskapets anda och gruppens förpliktelser.

2. Medlemsgruppen skall utgöra en medlem av organisationen. Varje part i gruppen skall dock betraktas som om den vore en enskild medlem i alla frågor som uppstå i samband med följande stadganden:

a) kapitel XI och XII;

b) artikel 10, 11 och 19 i kapitel IV; samt

c) artikel 70 i kapitel XIX.

3. De avtalsslutande parter och un­ derlydande områden, vilka inträda som en medlemsgrupp, skola ange den regering eller organisation, som skall representera dem i rådet i alla frågor, som uppstå i samband med avtalet med undantag för dem, som angivits i moment 2 i denna artikel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

23

(4) The Member group’s vo ting

rights shall be as follows:

(a) the Member group shall have

the same number of basic votes as

a single Member country joining the

Organization in an individual capac-

ity. These basic votes shall be attrib­

uted to and exercised by the Govern­

ment or organization representing the

group;

(b) in the event of a vote on any

matters arising under provisions

specified in paragraph (2) of this Ar­

tide, the parties to the Member group

may exercise separately the votes

attributed to them by the provisions

of paragraph (3) of Artide 12 as if

each were an individual Member of

the Organization, except for the basic

votes, which shall remain attribut-

able only to the Government or or­

ganization representing the group.

(5) Any Contracting Party or de-

pendent territory which is a party

to a Member group may, by notifica-

tion to the Council, withdraw from

that group and become a separate

Member. Such withdrawal shall take

effect upon receipt of the notification

by the Council. In case of such with­

drawal from a group, or in case a

party to a group ceases, by with­

drawal from the Organization or

otherwise, to be such a party, the

remaining parties to the group may

apply to the Council to maintain the

group, and the group shall continue

to exist unless the Council disap-

proves the application. If the Member

group is dissolved, each former party

to the group will become a separate

Member. A Member which has ceased

to be a party to a group may not, as

long as the Agreement remains in

force, again become a partv to a

group.

Artide 6

Subsequent Group Membership

Two or more exporting Members

may, åt any time after the Agreement

has entered into force with respect to

4. I fråga om medlemsgruppens

rösträtt skall följande gälla:

a) Medlemsgruppen skall ha sam­

ma antal grundröster som ett med­

lemsland, vilket inträtt i organisa­

tionen som enskild medlem. Den re­

gering eller organisation, som före­

träder gruppen, skall tillerkännas

dessa grundröster och förfoga över

dem.

b) I händelse av omröstning i frå­

gor, som uppstå i samband med de

i moment 2 i denna artikel angivna

bestämmelserna, må parterna i med­

lemsgruppen enskilt förfoga över de

röster, som tillerkänts dem genom

bestämmelserna i moment 3 i arti­

kel 12, som om de vore individuella

medlemmar av organisationen, dock

med undantag för grundrösterna,

över vilka endast den regering eller

organisation som företräder gruppen

må förfoga.

5. Varje avtalsslutande part eller

underlydande område, som är part i

en medlemsgrupp, må genom under­

rättelse till rådet utträda ur grup­

pen och bli enskild medlem. Sådant

utträde träder i kraft när rådet mot­

tagit anmälan därom. I händelse av

sådant utträde från en grupp, eller

om en part i en grupp genom ut­

träde ur organisationen eller på an­

nat sätt upphör att vara sådan part,

kunna de återstående medlemmarna

i gruppen ansöka hos rådet att grup­

pen måtte bibehållas. Gruppen skall

bestå, såvida rådet ej avslår ansök­

ningen. Om medlemsgruppen upplö­

ses, blir varje tidigare part i gruppen

enskild medlem. En medlem, som

upphör att vara part i en grupp, må

ej åter bli part i en grupp, så länge

avtalet är i kraft.

Artikel 6

Senare gruppmedlemskap

Två eller flera exportmedlemmar

kunna när som helst, sedan avtalet

för dem trätt i kraft, ansöka hos

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

them, apply to the Council to form

a Member group. The Council shall

approve the application if it finds

that the Members have made a decla-

ration, and have provided evidence,

satisfying the requirements of para-

graph (1) of Article 5. Upon such

approval, the Member group shall be

subject to the provisions of para-

graphs (2), (3), (4) and (5) of that

Article.

CHAPTER IV — ORGANIZATION

AND ADMINISTRATION

Article 7

Establishment, Seat and Stracture

of the International Coffee

Organization

(1) The International Coffee Organ­

ization is hereby established to ad-

minister the provisions of the Agree-

ment and to supervise its operation.

(2) The seat of the Organization

shall be in London.

(3) The Organization shall func-

tion through the International Coffee

Council, its Executive Board, its Exec-

utive Director, and its staff.

Article 8

Composition of the International

Coffee Council

(1) The highest authority of the

Organization shall be the Inter­

national Coffee Council, which shall

consist of all the Members of the

Organization.

(2) Each Member shall be repre-

sented on the Council by a repre­

sentative and one or more alternates.

A Member may also designate one or

more advisers to accompany its rep­

resentative or alternates.

Article 9

Powers and Functions of the Council

(1) All powers specifically con-

ferred by the Agreement shall be

vested in the Council, which shall

rådet att få bilda en medlemsgrupp.

Rådet skall bifalla ansökningen om

det finner att medlemmarna ha av­

givit en förklaring och förebragt be­

vis, som uppfyller fordringarna en­

ligt moment 1 i artikel 5. Om en så­

dan ansökning bifallits skall för med­

lemsgruppen gälla bestämmelserna i

moment 2, 3, 4 och 5 i artikel 5.

KAPITEL IV — ORGANISATION

OCH FÖRVALTNING

Artikel 7

Internationella kaffeorganisationens

upprättande, säte och uppbyggnad

1. Internationella kaffeorganisatio­

nen upprättas härmed för att handha

tillämpningen av avtalets bestämmel­

ser och övervaka verksamheten in­

om ramen för avtalet.

2. Organisationen skall ha sitt säte

i London.

3. Organisationen skall verka ge­

nom det internationella kafferådet

samt sin exekutivstyrelse, sin verk­

ställande direktör och sin personal.

Artikel 8

Internationella kafferådets

sammansättning

1. Organisationens högsta myndig­

het skall vara det internationella kaf­

ferådet, som skall bestå av organisa­

tionens samtliga medlemmar.

2. Varje medlem skall företrädas i

rådet av ett ombud samt en eller

flera suppleanter. En medlem må

även utse en eller flera sakkunniga

åt ombudet eller suppleanterna.

Artikel 9

Rådets befogenheter och uppgifter

1. Alla i avtalet angivna befogen­

heter utövas av rådet, som skall ha

de befogenheter och fullgöra de upp-

Kungl. Maj. ts proposition nr 27 år 1963

25

have the powers and perform the

functions necessary to carry out the

provisions of the Agreement.

(2) The Council shall, by a distrib-

uted two-thirds majority vote, estab-

lish such rules and regulations, in-

cluding its own rules of procedure

and the financial and staff regula­

tions of the Organization, as are nec­

essary to carry out the provisions

of the Agreement and are consistent

therewith. The Council may, in its

rules of procedure, provide a proce­

dure whereby it may, without meet-

ing, decide specific questions.

(3) The Council shall also keep

such records as are required to per­

form its functions under the Agree­

ment and such other records as it

considers desirable, and shall publish

an annual report.

Artide 10

Election of the Chairman and

Vice-Chairmen of the Council

(1) The Council shall elect, for

each coffee year, a Chairman and a

first, a second and a third Vice-Chair-

man.

(2) As a general rule, the Chair­

man and the first Vice-Chairman

shall both be elected either from

among the representatives of export-

ing Members, or from among the rep­

resentatives of importing Members,

and the second and the third Vice-

Chairmen shall be elected from rep­

resentatives of the other category of

Members; these offices shall alternate

each coffee year between the two

categories of Members.

(3) Neither the Chairman nor any

Vice-Chairman acting as Chairman

shall have the right to vote. His alter­

nate will in such case exercise the

Member’s voting rights.

Artide 11

Sessions of the Council

As a general rule, the Council shall

hold regular sessions twice a year. It

gifter, som äro nödvändiga för att

genomföra avtalets bestämmelser.

2. Rådet skall med fördelad två

tredjedelars majoritet fastställa så­

dana regler och föreskrifter, härun­

der inbegripet rådets egen arbetsord­

ning samt de finansiella och perso­

nella föreskrifter för organisationen,

som äro nödvändiga för att genom­

föra avtalets bestämmelser och som

äro förenliga därmed. Rådet må i sin

arbetsordning föreskriva ett förfaran­

de, som gör det möjligt för rådet att

avgöra särskilt angivna frågor utan

att sammanträda.

3. Rådet skall också föra sådana

register, som erfordras för fullgöran­

de av dess uppgifter enligt avtalet,

liksom sådana register, som det an­

ser önskvärda, samt skall utge en

årsberättelse.

Artikel 10

Val av rådets ordförande och

vice ordförande

1. Rådet skall för varje kaffeår väl­

ja en ordförande samt en förste, en

andre och en tredje vice ordförande.

2. Som en allmän regel skola ord­

föranden och förste vice ordföranden

väljas antingen bland ombuden för

exportmedlemmarna eller bland om­

buden för importmedlemmarna, samt

andre och tredje vice ordföranden

bland ombuden för den andra med­

lemskategorin. Dessa uppdrag skola

varje kaffeår växla mellan de två

medlemskategorierna.

3. Ordföranden eller en vice ord­

förande, som fungerar som ordföran­

de, skall icke vara röstberättigad. Ve­

derbörande suppleant utövar i sådant

fall medlemmens rösträtt.

Artikel 11

Rådets sammanträden

Som en allmän regel skall rå­

det hålla ordinarie sammanträde två

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

may hold special sessions if it so de- gånger varje år. Det må hålla extra cides. Special sessions shall also be sammanträden om det beslutar där- held when either the Executive Board, om. Extra sammanträden skola ock- or any five Members, or a Member så hållas, om detta begäres antingen or Members having åt least 200 votes av exekutivstyrelsen eller av fem so request. Notice of sessions shall medlemmar eller av en eller flera be given åt least thirty days in ad- medlemmar, som sammanlagt inneha vance, except in cases of emergency. minst 200 röster. Kallelse till sam- Sessions shall be held åt the seat of manträde skall utfärdas minst tret- the Organization, unless the Council tio dagar i förväg, utom i brådskan- decides otherwise. de fall. Sammanträdena skola hållas där organisationen har sitt säte, så­ vida rådet ej annorlunda beslutar.

Article 12

Votes

(1) The exporting Member shall together hold 1,000 votes and the importing Members shall together hold 1,000 votes, distributed within each category of Members—that is, exporting and importing Members, respectively—as provided in the fol- lowing paragraphs of this Article.

(2) Each Member shall have five basic votes, provided that the total nuraber of basic votes within each category of Members does not exceed 150. Should there be more than thir­ ty exporting Members or more than thirty importing Members, the number of basic votes för each Member within that category of Members shall be adjusted so as to keep the number of basic votes för each category of Members within the maximum of 150.

(3) The remaining votes of export­ ing Members shall be divided among those Members in proportion to their respective basic export quotas, ex­ cept that in the event of a vote or any matter arising under the provisions specified in paragraph (2) of Article 5, the remaining votes of a Member group shall be divided among the parties to that group in proportion to their respective participation in Ihe basic export quota of the Member group.

(4) The remaining votes of import­ ing Members shall be divided among those Members in proportion to the

Artikel 12

Röster

1. Exportmedlemmarna skola till­ sammans ha 1.000 röster och import- medlemmarna tillsammans 1.000 rös­ ter, fördelade inom varje medlems­ kategori, d. v. s. exportmedlemmar respektive importmedlemmar, på sätt som föreskrives i följande moment i denna artikel.

2. Varje medlem skall ha fem grundröster, varvid förutsättes att totala antalet grundröster inom varje medlemskategori ej överskrider 150. Skulle det finnas mer än trettio ex­ portmedlemmar och mer än trettio importmedlemmar, skall antalet grundröster för varje medlem inom denna kategori jämkas så, att det sammanlagda antalet grundröster för varje medlemskategori icke överskri­ der 150.

3. Exportmedlemmarnas återstå­ ende röster skola fördelas mellan dessa medlemmar i förhållande till deras respektive basexportkvoter; dock skola vid omröstning beträf­ fande frågor sammanhängande med de stadganden, som angivits i mo­ ment 2 i artikel 5, en medlemsgrupps återstående röster fördelas mellan parterna i denna grupp i förhållande till deras respektive andel i medlems­ gruppens basexportkvot.

4. Importmedlemmarnas återstå­ ende röster skola fördelas mellan des­ sa medlemmar i förhållande till ge-

27

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

average volume of their respective

coffee imports in the preceding three-

year period.

(5) The distribution of votes shall

be determined by the Council åt the

beginning of each coffee year, and

shall remain in effect during that

year, except as provided in paragraph

(6) of this Article.

(6) The Council shall provide for

the redistribution of votes in ac-

cordance with this Article whenever

there is a changé in the Membership

of the Organization, or if the voting

rights of a Member are suspended or

regained under the provisions of Ar­

ticle 25, 45 or 61.

(7) No Member shall hold more

than 400 votes.

(8) There shall be no fractional

votes.

Article 13

Voting Procedure of the Council

(1) Each representative shall be

entitled to cast the number of votes

held by the Member represented by

him, and cannot divide its votes. He

may, however, cast differently from

such votes any votes which he exer-

cises pursuant to paragraph (2) of

this Article.

(2) Any exporting Member may au-

thorize any other exporting Member,

and any importing Member may au-

thorize any other importing Member,

to represent its interests and to exer-

cise its right to vote åt any meeting

or meetings of the Council. The limi-

tation provided for in paragraph (7)

of Article 12 shall not apply in this

ense.

nomsnittsvolymen av deras kaffeim­

port under närmast föregående tre­

årsperiod.

5. Röstfördelningen skall faststäl­

las av rådet vid början av varje kaf­

feår och skall förbli i kraft under

detta år, dock med undantag för vad

som stadgas i moment 6 i denna ar­

tikel.

6. Rådet skall omfördela rösterna

enligt denna artikel närhelst en änd­

ring inträder i organisationens med­

lemskap eller om en medlems röst­

rätt upphävts eller återvunnits en­

ligt bestämmelserna i artikel 25, 45

eller 61.

7. Ingen medlem skall ha mer än

400 röster.

8. Bråkdelar av röster skola icke

finnas.

Artikel 13

Rådets omröstningsförf arande

1. Varje ombud skall ha rätt att

avge det antal röster, som tillkom­

mer den medlem som han represen­

terar, och må icke dela dessa röster.

Han må emellertid annorlunda dis­

ponera de röster, som han förfogar

över enligt moment 2 i denna artikel.

2. Varje exportmedlem kan be­

myndiga en annan exportmedlem och

varje importmedlem kan bemyndiga

en annan importmedlem att företrä­

da dess intressen och att utöva dess

rösträtt vid ett eller flera samman­

träden med rådet. Den begränsning,

som stadgas i moment 7 i artikel 12,

skall ej äga tillämpning i detta fall.

Article 14

Decisions of the Council

(1) All decisions of the Council

shall be taken, and all recommenda-

iions shall be made, by a distributed

simple majority vote unless other-

wise provided in the Agreement.

(2) The following procedure shall

apply with respect to any action by

Artikel 14

Rådets beslut

1. Alla rådets beslut skola fattas

och alla rekommendationer skola av­

ges med fördelad enkel majoritet, så­

vida icke annorlunda stadgas i av­

talet.

2. Följande förfarande skall till-

lämpas med avseende på de beslut

28

Kmigl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

the Council which under the Agree-

ment requires a distributed two-

thirds majority vote:

(a) if a distributed two-thirds ma­

jority vote is not obtained because

of the negative vote of three or less

exporling or three or less importing

Members, the proposal shall, if the

Council so decides by a majority of

the Members present and by a dis­

tributed simple majority vote, be put

to a vote again within 48 hours;

(b) if a distributed two-thirds ma­

jority vote is again not obtained be­

cause of the negative vote of two or

less importing or two or less export-

ing Members, the proposal shall, if

the Council so decides by the majority

of the Members present and by a

distributed simple majority vote, be

put to a vote again within 24 hours;

(c) if a distributed two-thirds ma­

jority vote is not obtained in the

third vote because of the negative

vote of one exporting Member or one

importing Member, the proposal shall

be considered adopted;

(d) if the Council fails to put a

proposal to a further vote, it shall

be considered rejected.

(3) The Members under lake to ac­

cept as binding all decisions of the

Council under the provisions of the

Agreement.

Artide 15

Composition of the Board

(1) The Executive Board shall con-

sist of seven exporting Members and

seven importing Members, elected för

each coffee year in accordance with

Artide 16. Members may be re-

elected.

(2) Each member of the Board shall

appoint one representative and one

or more alternates.

(3) The Cliairman of the Board

shall be appointed by the Council for

each coffee year and may be re-

appointed. He shall not have the right

av rådet, vilka enligt avtalet fordra

fördelad två tredjedelars majoritet:

a) om en fördelad två tredjedelars

majoritet ej erhålles på grund av att

nej röster avgivits av högst tre ex­

portmedlemmar eller av högst tre im­

portmedlemmar, skall förslaget un­

derkastas förnyad omröstning inom

48 timmar, om rådet med majoritet

av de närvarande medlemmarna och

med fördelad enkel majoritet beslu­

tar härom;

b) om en fördelad två tredjedelars

majoritet åter ej erhålles på grund

av att nej röster avgivits av högst två

exportmedlemmar eller av högst två

importmedlemmar, skall förslaget

underkastas förnyad omröstning in­

om 24 timmar, om rådet med majo­

ritet av de närvarande medlemmar­

na och med fördelad enkel majoritet

beslutar härom;

c) om en fördelad två tredjedelars

majoritet ej heller erhålles i tredje

omröstningen på grund av att nej-

röst avgivits av en exportmedlem el­

ler av en importmedlem, skall försla­

get ändock anses som antaget;

d) om rådet ej underkastar ett

förslag förnyad omröstning, skall för­

slaget anses som förkastat.

3. Medlemmarna åtaga sig att så­

som bindande godkänna alla beslut

av rådet, som fattas i enlighet med

bestämmelserna i avtalet.

Artikel 15

Exekutivstijrelsens sammansättning

1. Exekutivstyrelsen skall bestå av

sju exportmedlemmar och sju im-

portmedlemmar, valda för varje kaf-

feår i enlighet med artikel 16. Med­

lem må återväljas.

2. Vax-je medlem av styrelsen skall

utse ett ombud samt en eller flera

suppleanter.

3. Styi-elsens ordförande skall ut­

ses av i'ådet för varje kaffeår och må

återväljas. Han skall ej äga rösträtt.

Om ett ombud utses till ordförande,

29

to vote. If a representative is ap- skall hans suppleant äga rösträtt i pointed Chairman, his alternate will hans ställe, have the right to vote in his place.

(4) The Board shall normally meet 4. Styrelsen skall normalt samman­ at the seat of the Organization, but träda där organisationen har sitt säte may meet elsewhere. men må sammanträda annorstädes.

Knngl. Ma j. ts proposition nr 27 år 1963

Article 16

Election of the Board

(1) The exporting and the import- ing Members on the Board shall be elected in the Council by the export­ ing and the importing Members of the Organization respectively. The election within each category shall be held in accordance with the fol- lowing paragraphs of this Article.

(2) Each Member shall cast all the votes to which it is entitled under Article 12 for a single candidate. A Member may cast for another candi­ date any votes which it exercises pursuant to paragraph (2) of Ar­ ticle 13.

(3) The seven candidates receiving the largest number of votes shall be elected; however, no candidate shall be elected on the first ballot unless it receives åt least 75 votes.

(4) If under the provisions of para­ graph (3) of this Article less than seven candidates are elected on the first ballot, further ballots shall be held in which only Members who did not vote for any of the candidates elected shall have the right to vote. In each further ballot, the minimum number of votes required for election shall be successively diminished by five until seven candidates are elected.

(5) Any Member who did not vote for any of the Members elected shall assign its votes to one of them, sub- ject to paragraphs (6) and (7) of this Article.

(6) A Member shall be deemed to have received the number of votes originally cast for it when it was elected and, in addition, the number of votes assigned to it, provided that

Artikel 16

Val av cxekutivstyrelse

1. De exportmedlemmar och im­ portmedlemmar, som skola ingå i styrelsen, skola väljas i rådet av or­ ganisationens exportmedlemmar re­ spektive importmedlemmar. Valet skall inom varje kategori förrättas i överensstämmelse med följande moment i denna artikel.

2. Varje medlem skall avge alla de röster, som den är berättigad till en­ ligt artikel 12, för en enda kandidat. En medlem må för en annan kandi­ dat avge de röster, som den förfogar över enligt moment 2 i artikel 13.

3. De sju kandidater, som erhålla det högsta antalet röster, skola be­ traktas som valda; ingen kandidat må emellertid betraktas som vald vid första omröstningen, såvida han ej erhållit minst 75 röster.

4. Om enligt bestämmelserna i mo­ ment 3 i denna artikel färre än sju kandidater blivit valda i första om­ röstningen, skola ytterligare omröst­ ningar förrättas, vid vilka endast de medlemmar, som ej röstade för nå­ gon av de valda kandidaterna, äga rösträtt. Vid varje ytterligare omröst­ ning skall det minimiantal röster, som erfordras för val, successivt minskas med fem, tills sju kandida­ ter ha valts.

5. Varje medlem, som ej röstade för någon av de valda medlemmarna, skall överlåta sina röster till någon av dessa i enlighet med moment 6 och 7 i denna artikel.

6. En medlem skall anses ha er­ hållit det antal röster, som avgivits till dess förmån när den valdes, samt därjämte det antal röster som över­ låtits till den, dock att det totala an-

30

Kungl. Maj:ts proposition nr

27

år 1963

the total number of votes shall not

exceed 499 for any Member elccted.

(7) If the votes deemed received

by an elccted Member would other-

wise exceed 499, Members which vot-

ed för or assigned their votes to such

elected Member shall arrange among

themselves for one or more of them

to withdraw their votes from that

Member and assign or reassign them

to another elected Member so that

the votes received by each elected

Member shall not exceed the limit of

499.

Article 17

Competence of the Board

(1) The Board shall be responsible

to and work under the general direc-

tion of the Council.

(2) The Council may, by a distrib-

uted simple majority vote, delegate

to the Board the exercise of any or

all of its powers, other than the fol-

lowing:

(a) annual distribution of votes

under paragraph (5) of Article 12;

(b) approval of the administrative

budget and assessment of contribu-

tions under Article 24;

(c) determination of quotas under

the Agreement;

(a) imposition of enforcement

measures other than those whose ap-

plication is automatic;

(e) suspension of the voting rights

of a Member under Article 45 or 61;

(f)

determination of individual

country and world production goals

under Article 48;

(g) establishment of a policy rela-

tive to stocks under Article 51;

(h) waiver of the obligations of a

Member under Article 60;

(i) decision of disputes under Ar­

ticle 61;

(j) establishment of conditions för

accession under Article 65;

(k) a decision to require the with-

drawal of a Member under Article 69;

(l) extension or termination of the

Agreement under Article 71; and

talet röster för någon medlem som

valts ej får överstiga 499.

7. Om de röster, som anses erhåll­

na av en vald medlem, eljest skulle

överskrida 499, skola de medlemmar,

vilka röstade för eller överlät sina

röster till den valde medlemmen,

sinsemellan överenskomma om att en

eller flera av dem draga tillbaka sina

röster från denna medlem samt över­

låta eller omfördela dem till förmån

för en annan vald medlem, så att de

röster som erhållits av varje vald

medlem ej överskrida 499.

Artikel 17

Exekutivstyrelsens behörighet

1. Styrelsen skall vara ansvarig in­

för rådet och utöva sin verksamhet

under dess allmänna överinseende.

2. Rådet må med fördelad enkel

majoritet till styrelsen överlåta ut­

övandet av vilken som helst av sina

befogenheter med undantag för föl­

jande:

a) årlig fördelning av rösterna en­

ligt moment 5 i artikel 12;

b) godkännande av den adminis­

trativa budgeten och fastställande av

bidragen enligt artikel 24;

c) fastställande av kvoter enligt av­

talet;

d) vidtagande av andra sanktioner

än sådana, som tillämpas automa­

tiskt;

e) upphävande av en medlems röst­

rätt enligt artikel 45 eller 61;

f) fastställande av produktionsmål

för individuella länder och för hela

världen enligt artikel 48;

g) fastställande av lagerpolitik en­

ligt artikel 51;

h) befrielse från medlems förplik­

telser enligt artikel 60;

i) avgörande i tvister enligt arti­

kel 61;

j) fastställande av villkor för an­

slutning enligt artikel 65;

k) beslut angående en medlems

uteslutning enligt artikel 69;

l) förlängning eller hävande av av­

talet enligt artikel 71; samt

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

31

(m) recommendation of amend-

ments to Members under Artide 73.

(3) The Council may åt any time,

by a distributed simple majority

vote, revoke any delegation of pow-

ers to the Board.

Artide 18

Voting Procedure of the Board

(1) Each member of the Board

shall be entitled to cast the number

of votes received by it under the pro­

visions of paragraphs (6) and (7)

of Artide 16. Voting by proxy shall

not be allowed. A member may not

split its votes.

(2) Any action taken by the Board

shall require the same majority as

such action would require if taken

by the Council.

Artide 19

Qiiorum for the Council and

the Board

(1) The quorum for any meeting

of the Council shall be the presence

of a majority of the Members rep-

resenting a distributed two-thirds

majority of the total votes. If there

is no quorum on the day appointed

for the opening of any Council ses­

sion, or if in the course of any Coun­

cil session there is no quorum åt

three successive meetings, the Coun­

cil shall be convened seven days later;

åt that time and throughout the re-

mainder of that session the quorum

shall be the presence of a majority of

the Members representing a distrib­

uted simple majority of the votes.

Representation in accordance with

paragraph (2) of Artide 13 shall be

considered as presence.

(2) The quorum for any meeting

of the Board shall be the presence

of a majority of the members rep­

resenting a distributed two-thirds

majority of the total votes.

m) rekommendation till medlem­

marna angående ändringar av avta­

let enligt artikel 73.

3. Rådet må när som helst med

fördelad enkel majoritet återkalla en

till styrelsen överlåten befogenhet.

Artikel 18

Exekutiustyrelsens omröstnings-

förfarande

1. Varje medlem av styrelsen skall

äga rätt att avgiva det antal röster,

som den erhållit enligt bestämmel­

serna i moment 6 och 7 i artikel 16.

Röstning för annan medlems räk­

ning är ej tillåten. En medlem må

ej dela upp sina röster.

2. För beslut i styrelsen erfordras

samma majoritet som vore erforder­

lig om beslutet fattades av rådet.

Artikel 19

Rådets och exekutivstyrelsens

beslutmässighet

1. För beslutmässighet vid råds­

sammanträde erfordras närvaro av

majoriteten av medlemmarna, repre­

senterande en fördelad två tredjede­

lars majoritet av det totala antalet

röster. Om beslutmässighet icke före­

ligger på den dag, som utsatts för

öppnandet av rådssammanträde, el­

ler om under loppet av ett rådssam­

manträde beslutmässighet ej förelig­

ger under tre på varandra följande

möten, skall rådet sammankallas sju

dagar senare; därvid och under res­

ten av detta sammanträde föreligger

beslutmässighet, om majoriteten av

medlemmarna, representerande en

fördelad enkel majoritet av rösterna,

är närvarande. Representation i en­

lighet med moment 2 i artikel 13

skall betraktas som närvaro.

2. För beslutmässighet vid styrel­

sens sammanträden erfordras när­

varo av majoriteten av medlemmar­

na, representerande en fördelad två

tredjedelars majoritet av det totala

antalet röster.

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

Article 20

The Executive Director and the Stoff

(1) The Council shall appoint the

Executive Director on the recom-

mendation of the Board. The tenns

of appointment of the Executive Di­

rector shall be established by the

Council and shall be comparable to

those applying to corresponding offi-

cials of similar inter-governmental

organizations.

(2) The Executive Director shall

be the chief administrative officer of

the Organization and shall be respon-

sible för the performance of any

duties devolving upon him in the ad­

ministration of the Agreement.

(3) The Executive Director shall

appoint the staff in accordance with

regulations established by the Coun­

cil.

(4) Neither the Executive Director

nor any member of the staff shall

have any financial interest in the

coffee industry, coffee träde, or

coffee transportation.

(5) In the performance of their

duties, the Executive Director and

the staff shall not seek or receive in-

slructions from any Member or from

any other authority external to the

Organization. They shall refrain from

any action which might reflect on

their position as international offi-

cials responsible only to the Organiza­

tion. Each Member undertakes to

respect the exclusively international

character of the responsibilities of the

Executive Director and the staff and

not to seek to influence them in the

discharge of their responsibilities.

Article 21

Co-operation with other

Organizations

The Council may make whatever

arrangements are desirable for con­

sultation and co-operation with the

United Nations and its specialized

agencies and with other appropri-

ate inter-governmental organizations.

Artikel 20

Verkställande direktören och

personalen

1. Rådet skall utse verkställande

direktören på förslag av styrelsen.

Verkställande direktörens anställ­

ningsvillkor skola fastställas av rå­

det och skola vara jämförliga med

dem, som gälla för motsvarande

tjänstemän i liknande mellanstatliga

organisationer.

2. Verkställande direktören skall

vara organisationens chefstjänsteman

och skall vara ansvarig för genom­

förandet av de uppgifter, som ankom­

ma på honom vid handhavandet av

avtalet.

3. Verkställande direktören skall

utse personalen i överensstämmelse

med av rådet fastställda regler.

4. Verkställande direktören och

övriga tjänstemän må icke ha några

ekonomiska intressen i kaffeproduk­

tionen eller i handeln med eller

transporten av kaffe.

5. Verkställande direktören och

personalen skola vid fullgörandet av

sina tjänsteåligganden ej begära el­

ler mottaga instruktioner från nå­

gon medlem eller från någon annan

myndighet utanför organisationen.

De skola avstå från varje handling,

som är oförenlig med deras ställning

som internationella tjänstemän, an­

svariga endast inför organisationen.

Varje medlem förbinder sig att re­

spektera den uteslutande internatio­

nella arten av verkställande direktö­

rens och personalens åligganden samt

att ej söka påverka dem vid fullgö­

randet av deras åligganden.

Artikel 21

Samarbete med andra organisationer

Rådet må vidtaga alla de åtgär­

der, som äro önskvärda för samråd

och samarbete med Förenta Natio­

nerna och dess fackorgan samt med

övriga mellanstatliga organisationer

som kunna komma i fråga. Rådet

33

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

The Council may invite these organi-

zations and any organizations con-

cemed with coffee to send observers

to its meetings.

CHAPTER V —PRIVILEGES

AND IMMUNITIES

Article 22

Privileges and Immunities

(1) The Organization shall have

in the territory of each Member, to

the extent consistent with its laws,

such legal capacity as may be neces-

sary for the exercise of its functions

under the Agreement.

(2) The Government of the United

Kingdom of Great Britain and North­

ern Ireland sliall grant exemption

from taxation on the salaries paid

by the Organization to its employees,

except that such exemption need not

apply to nationals of that country. It

shall also grant exemption from taxa­

tion on the assets, income and other

property of the Organization.

CHAPTER VI —FINANCE

Article 23

Finance

(1) The expenses of delegations to

the Council, representatives on the

Board, and representatives on any of

the committees of the Council or the

Board shall be met by their respec-

tive Governments.

(2) The other expenses necessary

for the administration of the Agree­

ment shall be met by annual contri-

butions from the Members assessed in

accordance with Article 24.

(3) The financial year of the Or­

ganization shall be the same as the

coffee year.

Article 24

Determination of the Budget and

Assessment of Contributions

(1) During the second half of each

financial year, the Council shall ap-

3 Bihang till riksdagens protokoll 1963.

må inbjuda dessa organisationer och

alla andra organisationer, som ha be­

fattning med kaffe, att sända obser­

vatörer till dess sammanträden.

KAPITEL V — PRIVILEGIER

OCH IMMUNITETER

Artikel 22

Privilegier och immuniteter

1. Organisationen skall inom varje

medlems territorium, i den mån det

är förenligt med landets lagar, äga

sådan juridisk behörighet, som är

nödvändig för utövandet av dess verk­

samhet enligt avtalet.

2. Regeringen i Förenade Konunga­

riket Storbritannien och Nordirland

skall medgiva skattefrihet för de lö­

ner, som organisationen betalar till

sina tjänstemän, dock att sådan

skattefrihet icke behöver vara till­

lämplig på medborgare i ifrågava­

rande land. Den skall också medgiva

skattefrihet för organisationens till­

gångar, inkomster och övriga egen­

dom.

KAPITEL VI — FINANSIERING

Artikel 23

Finansiering

1. Utgifter för delegationer i rådet,

för ombud i styrelsen och för ombud

i rådets eller styrelsens kommittéer

skola bestridas av respektive rege­

ringar.

2. Andra utgifter, som äro nöd­

vändiga för administreringen av av­

talet, skola bestridas genom årliga

bidrag från medlemmarna fastställda

i enlighet med artikel 24.

3. Organisationens finansår skall

vara detsamma som kaffeåret.

Artikel 24

Fastställande av budget och bidrag

1. Rådet skall under andra hälf­

ten av varje finansår godkänna orga-

! samt. Nr 27

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

prove the administrative budget of

the Organization for the following

financial year, and shall assess the

contribution of each Member to that

budget.

(2)

The contribution of each

Member to the budget for each finan­

cial year shall be in the proportion

which the number of its votes åt the

time the budget för that financial

year is approved bears to the total

votes of all the Members. However,

if there is any changé in the distribu­

tion of votes among Members in ac-

cordance with the provisions of para-

graph (5) of Artide 12 åt the begin-

ning of the financial year for which

contributions are assessed, such con-

tributions shall be correspondingly

adjusted for that year. In determin-

ing contributions, the votes of each

Member shall be calculated without

regard to the suspension of any

Member’s voting rights or any re-

distribution of votes resulting there-

from.

(3) The initial contribution of any

Member joining the Organization

after the entry into force of the

Agreement shall be assessed by the

Council on the basis of the number

of votes to be held by it and the peri­

od remaining in the current finan­

cial year, but the assessments made

upon other Members för the current

financial year shall not be altered.

(4) If the Agreement comes into

force more than eight months before

the beginning of the first full finan­

cial year of the Organization, the

Council shall åt its first session ap-

prove an administrative budget cover-

ing only the period up to the com-

mencement of the first full financial

year. Otherwise the first administra­

tive budget shall cover both the ini­

tial period and the first full financial

year.

Article 25

Payment of Contributions

(1) Contributions to the adminis­

trative budget for each financial year

nisationens administrativa budget

för det följande finansåret och fast­

ställa varje medlems bidrag till den­

na budget.

2. Varje medlems bidrag till bud­

geten för varje finansår skall stå i

samma förhållande till det totala bi­

draget som dess röster vid den tid­

punkt, då budgeten för finansåret i

fråga godkännes, stå till det totala

antalet röster för alla medlemmar.

Om emellertid fördelningen av rös­

terna mellan medlemmarna ändras

i överensstämmelse med bestämmel­

serna i moment 5 i artikel 12 i bör­

jan av det finansår, för vilket bidra­

gen fastställts, skola dessa bidrag

anpassas i motsvarande grad. Vid

fastställandet av bidragen skola var­

je medlems röster räknas utan hän­

syn till upphävandet av en medlems

rösträtt eller den därav följande om­

fördelningen av rösterna.

3. Begynnelsebidraget för varje

medlem, som ansluter sig till orga­

nisationen efter avtalets ikraftträ­

dande, skall fastställas av rådet på

grundval av det antal röster som

medlemmen tilldelas och den tid som

återstår av det löpande finansåret;

dock att den bidragsfördelning, som

för det löpande finansåret fastställts

för övriga medlemmar, icke skall

ändras.

4. Om avtalet träder i kraft mer

än åtta månader före början av or­

ganisationens första hela finansår,

skall rådet vid sitt första samman­

träde godkänna en administrativ

budget avseende endast perioden

fram till det första hela finansårets

början. I annat fall skall den första

administrativa budgeten avse både

begynnelseperioden och det första

hela finansåret.

Artikel 25

Betalning av bidrag

1. Bidrag till den administrativa

budgeten för varje finansår skola be-

35

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

shall be payable in freely convertible currency, and shall become due on the first day of that financial year.

(2) If any Member fails to pay its full contribution to the administra­ tive budget within six months of the date on which the contribution is due, both its voting rights in the Council and its right to have its votes cast in the Board shall be suspended until such contribution has been paid. However, unless the Council so de- cides by a distributed two-thirds ma- jority vote, such Member shall not be deprived of any of its other rights nor relieved of any of its obligations under the Agreement.

(3) Any Member whose voting rights have been suspended, eitber under paragraph (2) of this Artide or under Article 45 or 61, shall never- theless remain responsible for the payment of its contribution.

Article 26

Audit and Publication of Accounts

As soon as possible after the close of each financial year, an independ- ently audited statement of the Organ­ isation^ receipts and expenditures during that financial year shall be presented to the Council for approval and publication.

CHAPTER VII — REGULATION

OF EXPORTS

Article 27

talas i fritt konvertibla valutor och skola förfalla till betalning på finans­ årets första dag.

2. Om en medlem försummar att betala hela sitt bidrag till den admi­ nistrativa budgeten inom sex måna­ der efter det datum, då det förfallit till betalning, skall både dess rösträtt i rådet och dess rätt att få sina rös­ ter avgivna i styrelsen upphävas till dess bidraget betalts. Medlemmen skall emellertid icke fråntagas några av sina andra rättigheter och ej hel­ ler befrias från sina skyldigheter en­ ligt avtalet, såvida icke rådet så be­ slutar med fördelad två tredjedelars majoritet.

3. Varje medlem, vars rösträtt upp­ hävts antingen enligt moment 2 i denna artikel eller enligt artikel 45 eller 61, skall icke desto mindre för­ bliva ansvarig för betalningen av sitt bidrag.

Artikel 26

Revision och publicering av

räkenskaperna

Snarast möjligt efter varje finans­ års slut skall en oberoende revisions­ berättelse över organisationens in­ komster och utgifter under det ifråga­ varande finansåret läggas före rådet för godkännande och publicering.

KAPITEL VII — EXPORT­

REGLERING

Artikel 27

General Undertakings by Members Medlemmarnas allmänna åtaganden

(1) The Members undertake to con- 1. Medlemmarna förbinda sig att duct their trade policy so that the föra en sådan handelspolitik, att de objectives set forth in Article 1 and, syften, som angivits i artikel 1 och in particular, paragraph (4) of that särskilt i moment 4 av artikeln, upp- Article, may be achieved. They agree nås. De äro eniga om önskvärdhe- on the desirability of operating the ten av att avtalet tillämpas så, att Agreement in a manner such that the realinkomsten från exporten av kaffe real income derived from the export kan gradvis ökas och därmed bringas of coffee could be progressively in- i överensstämmelse med deras valuta- creased so as to make it consonant behov för att stödja deras program with their needs for foreign exchange för social och ekonomisk utveckling, to support their programmes för social and economic progress.

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

(2) To attain these purposes through the fixing of quotas as pro­ vided for in this Chapter and in other ways carrying out the provisions of the Agreeinent, the Members agree on the necessity of assuring that the general level of coffee prices does not decline below the general level of sucli prices in 1962.

(3) The Members further agree on the desirability of assuring to con- sumers prices which are equitable and which will not hamper a desir- able increase in consumption.

Article 28

Basic Export Quotas

(1) For the first three coffee years, beginning on 1 Octobcr 1962, the ex- porting countries listed in Annex A shall have the basic export quotas specified in that Annex.

(2) During the last six months of the coffee year ending 30 September 1965, the Council shall review the basic export quotas specified in An­ nex A in order to adjust them to general märket conditions. The Coun­ cil may then revise such quotas by a distributed two-thirds majori ty vote; if not revised, the basic export quotas specified in Annex A shall remain in effect.

Article 29

Quota of a Member Group

Where two or more countries listed in Annex A form a Member group in accordance with Article 5, the basic export quotas specified for those countries in Annex A shall be added together and the combined total treated as a single quota for the pur­ poses of this Chapter.

Article 30

Fixing of Annual Export Quotas

(1) Åt least 30 days before the be­ ginning of each coffee year the Council shall adopt by a two-thirds majority vote an estimate of total

2. För att dessa syften skola kun­ na uppnås genom fastställande av kvoter såsom stadgas i detta kapitel och i övrigt genom tillämpning av avtalets bestämmelser äro medlem­ marna eniga om nödvändigheten av att säkerställa, att den allmänna pris­ nivån på kaffe ej underskrider 1962 års nivå.

3. Medlemmarna äro vidare eniga om önskvärdheten av att tillförsäkra konsumenterna priser, som äro skä­ liga och som ej hindra en önskvärd ökning av konsumtionen.

Artikel 28

Basexportkvoter

1. Under de tre första kaffeåren från och med den 1 oktober 1962 skola för de exportländer, vilka äro upptagna i bilaga A, gälla de bas­ exportkvoter, som äro angivna i nämnda bilaga.

2. Under de sex sista månaderna av det kaffeår, som slutar den 30 september 1965, skall rådet granska de i bilaga A angivna basexportkvo- terna för att anpassa dem till det allmänna marknadsläget. Rådet må därvid besluta om revision av dessa kvoter med fördelad två tredjedelars majoritet. Om beslut om revision ej fattas, skola de i bilaga A angivna basexportkvoterna fortsätta att gälla.

Artikel 29

Medlemsgrupps kvot

Om två eller flera länder, som äro upptagna i bilaga A, bilda en med­ lemsgrupp i enlighet med artikel 5, skola de för dessa länder i bilaga A angivna basexportkvoterna läggas tillsammans och de sammanlagda kvoterna betraktas som en enda kvot i vad angår detta kapitel.

Artikel 30

Fastställande av årliga exportkvoter

1. Senast 30 dagar före varje kaffe­ års början skall rådet med två tredje­ delars majoritet godkänna en upp­ skattning av den totala världsimpor-

37

Kungl. Maj.ts proposition nr

27

ar 1963

world imports för the following coffee

year and an estimate of probable ex­

ports from non-member countries.

(2) In the light of these estimates

the Council shall forthwith fix annual

export quotas which shall be the same

percentage for all exporting Members

of the basic export quotas specified

in Annex A. For the first coffee year

this percentage is fixed åt 99, subject

to the provisions of Article 32.

Artide 31

Fixing of Quarterly Export Quotas

(1)

Immediately following the

fixing of the annual export quotas

the Council shall fix quarterly ex­

port quotas for each exporting Mem-

ber for the purpose of keeping supply

in reasonable balance with estimated

demand throughout the coffee year.

(2) These quotas shall be, as

nearly as possible, 25 per cent of the

annual export quota of each Member

during the coffee year. No Member

shall "be allowed to export more than

30 per cent in the first quarter, 60

per cent in the first two quarters, and

80 per cent in the first three quarters

of the coffee year. If exports from

any Member in one quarter are less

than its quota för that quarter, the

outstanding balance shall be added

to its quota for the following quarter

of that coffee year.

Article 32

Adjustment of Annual Export Quotas

If märket conditions so require,

the Council may review the quota

situation and may vary the percentage

of basic export quotas fixed under

paragraph (2) of Article 30. In so

doing, the Council shall have regard

to any likely shortfalls by Members.

ten under det kommande kaffeåret

samt en uppskattning av den troliga

exporten från de länder, som icke

äro medlemmar av organisationen.

2. På grundval av dessa uppskatt­

ningar skall rådet omedelbart fast­

ställa årliga exportkvoter, vilka sko­

la utgöra en för alla exportmedlem-

mar enhetlig procentuell andel av de

basexportkvoter, som angivits i bi­

laga A. För det första kaffeåret skall

denna procentuella andel utgöra 99,

dock med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 32.

Artikel 31

Fastställande av exportkvoter

för kvartal

1. Omedelbart efter fastställandet

av de årliga exportkvoterna skall rå­

det fastställa exportkvoter för kvar­

tal för varje exportmedlem i syfte

att hålla utbudet i rimlig balans med

den uppskattade efterfrågan under

kaffeåret.

2. Dessa kvoter skola så vitt möj­

ligt utgöra 25 procent av varje med­

lems årliga exportkvot under kaffe­

året. Ingen medlem skall tillåtas ex­

portera mer än 30 procent under det

första kvartalet, 60 procent under

de två första kvartalen och 80 pro­

cent under de tre första kvartalen av

kaffeåret. Om en medlems export un­

der något kvartal är mindre än dess

kvot för detta kvartal, skall den out­

nyttjade kvantiteten läggas till dess

kvot för de återstående kvartalen av

det ifrågavarande kaffeåret.

Artikel 32

Jämkning av de årliga export­

kvoterna

Om marknadsläget så erfordrar,

må rådet granska kvoterna samt änd­

ra den procentuella andel av bas-

exportkvoterna, som fastställts en­

ligt moment 2 i artikel 30. Därvid

skall rådet taga hänsyn till eventuell

brist på kaffe hos medlemmarna.

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

Artide 33

Notification of Shortfalls

(1) Exporting Members undertake

to notify the Council åt the end of

the eighth month of the coffee year,

and åt such later dates as the Council

may request, whether they have suf-

ficient coffee available to export the

full amount of their quota för that

year.

(2) The Council shall take into

account these notifications in de-

termining whether or not to adjust

the level of export quotas in ac-

cordance with Article 32.

Article 34

Adjustment of Qnarterly Export

Quotas

(1) The Council shall in the cir-

cumstances set out in this Article

vary the quarterly export quotas

fixed for each Member under para-

graph (1) of Article 31.

(2) If the Council varies the annual

export quotas as provided in Article

32, then the changé in that annual

quota shall be reflected in the quotas

for the current and remaining quar-

ters, or the remaining quarters, of the

coffee year.

(3) Apart from the adjustment

provided för in the preceding para-

graph, the Council may, if it finds

the märket situation so requires,

make adjustments among the current

and remaining quarterly export

quotas for the same coffee year,

without, however, altering the annual

export quotas.

(4) If on account of exceptional

circumstances an exporting Member

considers that the limitations pro­

vided in paragraph (2) of Article

31 would be likely to cause serious

harm lo its economy, the Council

may, åt the request of that Member,

take appropriate action under Article

60. The Member concerned must

furnish evidence of harm and pro­

vide adequate guarantees concerning

the maintenance of price stability.

The Council shall not, however, in

Artikel 33

Underrättelse om brist på kaffe

1. Expor tmedlemmarna förbinda

sig att underrätta rådet vid slutet av

kaffeårets åttonde månad samt vid

de senare tidpunkter, som rådet må

bestämma, huruvida de förfoga över

tillräckliga kvantiteter kaffe för att

kunna helt utnyttja sin exportkvot

för ifrågavarande år.

2. Rådet skall taga hänsyn till des­

sa underrättelser då det beslutar, hu­

ruvida exportkvoternas nivå skall

jämkas i överensstämmelse med ar­

tikel 32.

Artikel 34

Jämkning av exportkvoterna

för kvartal

1. Rådet skall i de fall, som an­

givas i denna artikel, ändra de för

varje medlem enligt moment 1 i ar­

tikel 31 fastställda exportkvoterna.

2. Om rådet ändrar de årliga ex­

portkvoterna enligt bestämmelserna i

artikel 32, skall ändringen av ifråga­

varande kvot för år föranleda änd­

ring även av kvoterna för det löpan­

de och de återstående kvartalen av

kaffeåret.

3. Utöver jämkning, som avses i

föregående moment, må rådet, om

det finner att marknadsläget så er­

fordrar, jämka de löpande och åter­

stående exportkvoterna för kvartal

under samma kaffeår utan att emel­

lertid ändra de årliga exportkvoterna.

4. Om en exportmedlem på grund

av utomordentliga omständigheter

anser, att de i moment 2 i artikel

31 stadgade begränsningarna skulle

kunna tillfoga dess ekonomi allvar­

lig skada, må rådet på anhållan av

ifrågavarande medlem vidtaga veder­

börliga åtgärder enligt artikel 60.

Medlemmen i fråga måste förebringa

bevis om skada samt lämna tillräck­

liga garantier för upprätthållande av

prisstabiliteten. Rådet skall emeller­

tid under inga omständigheter be-

39

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

any event, authorize a Member to

export more than 35 per cent of its

annual export quota in the first quar-

ter, 65 per cent in the first two quar-

ters, and 85 per cent in the first

three quarters of the coffee year.

(5) All Members recognize that

marked price rises or falls occurring

within brief periods may unduly

distort underlying trends in price,

cause grave concern to both producers

and consumers, and jeopardize the

attainment of the objectives of the

Agreement. Accordingly, if such

movements in general price levels

occur within brief periods, Members

may request a meeting of the Council

which, by distributed simple majority

vote, may revise the total level of

the quarterly export quotas in effect.

(6) If the Council finds that a

sharp and unusual increase or de-

crease in the general level of prices

is due to artificial manipulation of

the coffee märket through agreements

among importers or exporters or

both, it shall then decide by a simple

majority vote on what corrective

measures should be applied to re-

adjust the total level of the quarterly

export quotas in effect.

Artide 35

Procedure för Adjusting Export

Quotas

(1) Annual export quotas shall be

fixed and adjusted by altering the

basic export quota of each Member

by the same percentage.

(2) General changes in all quar­

terly export quotas, made pursuant

to paragraphs (2), (3), (5) and (6)

of Artide 34, shall be applied pro

rata to individual quarterly export

quotas in accordance with appro-

priate rules established by the Coun­

cil. Such rules shall take account of

the different percentages of annual

export quotas which the different

Members have exported or are entitled

to export in each quarter of the

coffee year.

myndiga en medlem att exportera

mer än 35 procent av sin årliga kvot

under det första kvartalet, 65 pro­

cent under de två första kvartalen

och 85 procent under de tre första

kvartalen av kaffeåret.

5. Alla medlemmar erkänna, att

starka prishöjningar eller prissänk­

ningar inom korta tidsperioder kun­

na på ett olämpligt sätt förrycka

den långsiktiga prisutvecklingen och

åsamka både producenter och konsu­

menter allvarliga svårigheter samt

äventyra förverkligandet av avtalets

syften. I enlighet härmed må med­

lemmarna, om sådana förändringar i

den allmänna prisnivån inträffa, be­

gära ett sammanträde med rådet, vil­

ket med fördelad enkel majoritet må

besluta om jämkning av den totala

nivån för gällande exportkvoter för

kvartal.

6. Om rådet finner att en kraftig

och onormal höjning eller sänkning

av den allmänna prisnivån beror på

konstlad påverkan på kaffemarkna­

den genom avtal mellan importörer

eller exportörer eller mellan båda

dessa kategorier, skall det med en­

kel majoritet besluta om korrigeran­

de åtgärder i syfte att rätta till den

totala nivån för de gällande export­

kvoterna för kvartal.

Artikel 35

Förfaringssätt vid jämkning av

exportkvoter

1. Årliga exportkvoter skola fast­

ställas och jämkas genom ändring

av varje medlems basexportkvot med

samma procenttal.

2. Allmänna ändringar av export­

kvoter för kvartal, vilka vidtagits en­

ligt moment 2, 3, 5 och 6 i artikel 34,

skola tillämpas proportionellt på de

enskilda exportkvoterna för kvartal

i överensstämmelse med vederbör­

liga, av rådet fastställda regler. Des­

sa regler skola taga hänsyn till i vil­

ken grad de olika medlemmarna ha

utnyttjat eller äro berättigade att ut­

nyttja de årliga exportkvoterna un­

der varje kvartal av kaffeåret.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

(3) All decisions by the Council 3. Alla beslut angående faststäl- on the fixing and adjustment of lande och jämkning av årliga export- annual and quarterly export quotas kvoter och exportkvoter för kvartal under Artides 30, 31, 32 and 34 enligt artikel 30, 31, 32 och 34 skola, shall be taken, unless otherwise såvida annorlunda ej stadgas, fattas provided, by a distributed two-thirds av rådet med fördelad två tredjede- majority vote. lars majoritet.

Article 36

Compliance with Export Quotas

(1) Exporting Members subject to quotas shall adopt the measures required to ensure full compliance with all provisions of the Agreement relating to quotas. The Council may request such Members to adopt addi­ tional measures for the effeetive implementation of the quota system provided for in the Agreement.

(2) Exporting Members shall not exceed the annual and quarterly ex­ port quotas allocated to them.

(3) If an exporting Member exceeds its quota for any quarter, the Council shall deduet from one or more of its future quotas a total amount equal to that excess.

(4) If an exporting Member for the second time while the Agreement remains in force exceeds its quarterly quota, the Council shall deduet from one or more of its future quotas a total amount equal to twice that excess.

(5) If an exporting Member for a third or subsequent time while the Agreement remains in force exceeds its quarterly quota, the Council shall make the same deduetion as provided in paragraph (4) of this Article, and in addition the Council may take action in accordance with Article 69 to require the withdrawal of such a Member from the Organization.

(6) The deduetions in quotas pro­ vided in paragraphs (3), (4) and (5) of this Article shall be made by the Council as soon as it receives the necessary information.

Artikel 36

Iakttagande av exportkvoterna

1. De exportmedlemmar, för vilka exportkvoter gälla, skola vidtaga de åtgärder, som äro erforderliga för att säkerställa iakttagandet av alla bestämmelser avseende kvoter i av­ talet. Rådet må anmoda dessa med­ lemmar att vidtaga ytterligare åtgär­ der för att effektivt genomföra det kvotsystem, som avses i avtalet.

2. Exportmedlemmarna skola ej överskrida de årliga exportkvoter och exportkvoter för kvartal, som tillde­ lats dem.

3. Om en exportmedlem överskri­ der sin kvot för ett kvartal, skall rå­ det från en eller flera av vederbö- randes framtida kvoter avdraga en kvantitet som motsvarar den över­ skjutande kvantiteten.

4. Om en exportmedlem en andra gång, medan avtalet är i kraft, över­ skrider sin kvot för ett kvartal, skall rådet från en eller flera av veder- börandes framtida kvoter avdraga en kvantitet dubbelt så stor som den överskjutande kvantiteten.

5. Om en exportmedlem en tredje gång eller ännu flera gånger, medan avtalet är i kraft, överskrider sin kvot för kvartal, skall rådet göra samma avdrag, som stadgas i moment 4 i denna artikel. Därutöver må rådet i överensstämmelse med artikel 69 be­ gära alt ifrågavarande medlem utträ­ der ur organisationen.

6. De avdrag från kvoterna, vilka stadgas i moment 3, 4 och 5 i denna artikel, skola verkställas av rådet så snart det erhållit erforderliga under­ rättelser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 7963

41

Artide 37

Transitional Quota Provisions

(1) Exports of coffee after 1 Octo-

ber 1962 shall be charged against

the animal export quota of the

exporting country concerned åt such

time as the Agreement enters into

force in respect of that country.

(2) If the Agreement enters into

force after 1 Octobcr 1962, the Coun-

cil shall, during its first session, make

such modifications as may be neces-

sary in the procedure för the fixing

of annual and quarterly export quotas

in respect of the coffee year in which

the Agreement enters into force.

Arlicle 38

Shipments of Coffee from Dependent

Territories

(1) Subject to paragraph (2) of

this Article, the shipment of coffee

from any of the dependent territories

of a Member to its metropolitan terri-

tory or to another of its dependent

territories for domestic consumption

therein or in any other of its de­

pendent territories shall not be con-

sidered as the export of coffee, and

shall not be subject to any export

quota limitations, provided that the

Member concerned enters into ar-

rangements satisfactory to the Coun-

cil with respect to the control of re-

exports and such other matters as

the Council may determine to be

related to the operation of the Agree­

ment and which arise out of the spe­

cial relationship between the metro­

politan territory of the Member and

its dependent territories.

(2) The trade in coffee between a

Member and any of its dependent

territories which, in accordance with

Article 4 or 5, is a separate Member

of the Organization or a party to a

Member group, shall however be

treated, for the purposes of the Agree­

ment, as the export of coffee.

Artikel 37

övergångsbestämmelser i fråga

om kvoter

1. Export av kaffe efter den 1 ok­

tober 1962 skall belasta vederböran­

de exportlands årliga exportkvot vid

den tidpunkt, då avtalet träder i

kraft för ifrågavarande land.

2. Om avtalet träder i kraft efter

den 1 oktober 1962, skall rådet under

sitt första sammanträde vidtaga er­

forderliga ändringar i förfaringssät­

tet för fastställande av årliga export­

kvoter och exportkvoter för kvartal

med avseende på det kaffeår, under

vilket avtalet träder i kraft.

Artikel 38

Sändningar av kaffe från under­

lydande områden

1. Med förbehåll för bestämmel­

serna i moment 2 i denna artikel

skall sändning av kaffe från något

av en medlems underlydande områ­

den till moderlandet eller till något

annat av dess underlydande områden

för inhemsk konsumtion antingen i

moderlandet eller i något av dess

underlydande områden ej betraktas

som export av kaffe och skall ej be­

röras av bestämmelserna angående

exportkvotering, under förutsättning

att berörda medlem på ett för rådet

tillfredsställande sätt vidtager åtgär­

der med avseende på kontroll av re-

export och sådana andra frågor, vilka

enligt rådet beröra avtalets tillämp­

ning och ha sin grund i det särskilda

sambandet mellan medlemmens mo­

derland och dess underlydande om­

råden.

2. Handeln med kaffe mellan en

medlem och ett av dess underlydande

områden, vilket i överensstämmelse

med artikel 4 eller 5 är en särskild

medlem av organisationen eller part

i en medlemsgrupp, skall emellertid

i vad angår avtalet betraktas som ex­

port av kaffe.

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 ar 1963

Artide 39

Artikel 39

Exporting Members not Subject to

Quotas

(1) Any exporting Member whose

average annnal exports of coffee for

the preceding three-year period were

less than 25,000 bags shall not be

subject to the quota provisions of

the Agreement, so long as its exports

reinain less than that quantity.

(2)

Any Trust Territory ad-

ministered under a trusteeship agree­

ment with the United Nations whose

annual exports to countries other

than the Administering Authority do

not exceed 100,000 bags shall not be

subject to the quota provisions of the

Agreement, so long as its exports do

not exceed that quantity.

Article 40

Exports not Charged to Quotas

(1) In order to facilitate the in-

crease of coffee consumption in cer-

tain areas of the world having a low

per capita consumption and consider-

able potential for expansion, exports

to countries listed in Annex B shall

not, subject to the provisions of sub-

paragraph (f) of this paragraph, be

chargcd to quotas. The Council, åt

the beginning of the second full

coffee year after the Agreement

enters into force, and annually there-

after, shall review the list with a

view to determining whether any

country or countries should be dele-

ted from it, and may, if it so decides,

delete any such country or countries.

In connexion with exports to the

countries listed in Annex B, the pro­

visions of the following sub-para-

graphs shall be applicable:

(a) Åt its first session, and there-

after whenever it deems necessary,

the Council shall prepare an estimate

of imports for internal consumption

by the countries listed in Annex B,

after reviewing the results obtained

in the previous year with regard to

the increase of coffee consumption

in those countries and taking into

Exportmedlemmar undantagna från

kvotbestämmelserna

1. Exportmedlem, vars årliga ge-

nomsnittsexport av kaffe under den

närmast föregående treårsperioden

var mindre än 25.000 säckar, skall

icke vara underkastad avtalets kvot-

bestämmelser, så länge dess export

är mindre än nämnda kvantitet.

2. Förvaltarskapsområde, vilket ad­

ministreras enligt ett avtal med För­

enta Nationerna om förvaltarskap

och vars export till andra länder än

den förvaltande myndigheten ej över­

skrider 100.000 säckar, skall icke

vara underkastat avtalets kvotbe­

stämmelser, så länge dess export ej

överskrider nämnda kvantitet.

Artikel 40

Export som ej belastar kvoterna

1. För att underlätta en ökning av

konsumtionen av kaffe i vissa om­

råden av världen med låg konsum­

tion per invånare och ansenliga möj­

ligheter till konsumtionsökning skall

export till länder, vilka upptagits i

bilaga B, ej belasta kvoterna, dock

med förbehåll för bestämmelserna i

punkt f) i detta moment. Rådet skall

vid början av det andra hela kaffe­

året efter avtalets ikraftträdande och

därefter varje år granska nämnda bi­

laga i syfte att fastställa, huruvida

ett eller flera länder skola utgå från

bilagan, samt må besluta att stryka

ett eller flera länder. I samband med

export till de länder, som upptagits

i bilaga B, skola bestämmelserna i

nedanstående punkter äga tillämp­

ning:

a) Rådet skall vid sitt första sam­

manträde, och därefter när det an­

ser nödvändigt, utarbeta en uppskatt­

ning av importen för inhemsk kon­

sumtion till de i bilaga B upptagna

länderna efter att ha granskat de

resultat som nåtts med avseende på

ökningen av konsumtionen av kaffe

under det närmast föregående året

43

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

account the probable effect of promo­

tion campaigns and trade arrange-

ments. Exporting Members shall not

in the aggregate export to the coun-

tries listed in Annex B more than

the quantity set by the Council, and

for that purpose the Council shall

keep those Members informed of

current exports to sucli countries.

Exporting Members shall inform the

Council not later than thirty days

after the end of each month of all

exports made io each of the countries

listed in Annex B during that month.

(b) Members shall supply such

slatistics and other information as

the Council may require to assist it

in controlling the flow of coffee to

countries listed in Annex B and its

consumption therein.

(c) Exporting Members shall en-

deavour to renegotiate existing trade

agreemenls as soon as possible in

order to include in them provisions

preventing re-exports of coffee from

the countries listed in Annex B to

other markets. Exporting Members

shall also include such provisions

in all new trade agreements and in

all new sales contracts not covered

by trade agreements, whether such

contracts are negotiated with private

traders or with government organiza-

tions.

(d) In order to maintain control

åt all times of exports to countries

listed in Annex B, the Council may

decide upon further precautionary

stcps, such as requiring coffee bags

destined to those countries to be

specially marked and requiring that

the exporting Members receive from

such countries banking and con-

tractual guarantees to prevent re­

exportation to countries not listed in

Annex B. The Council may, whenever

it deems necessary, engage the serv­

ices of an internationally recognized

world-wide organization to investi-

gate irregularities in, or to verify

exports to, countries listed in Annex

i dessa länder och med hänsyn tagen

till den troliga effekten av reklam­

kampanjer och handelsavtal. Export­

medlemmarnas totala export till de

i bilaga B upptagna länderna må ej

överskrida den av rådet fastställda

kvantiteten, och rådet skall i detta

syfte hålla exportmedlemmarna un­

derrättade om den aktuella exporten

till dessa länder. Exportmedlernmar-

na skola underrätta rådet senast tret­

tio dagar efter utgången av varje må­

nad om all export under månaden till

vart och ett av de i bilaga B upptagna

länderna.

b) Medlemmarna skola lämna de

statistiska uppgifter och andra upp­

lysningar som rådet kan behöva för

att kontrollera tillförseln av kaffe

till de i bilaga B upptagna länderna

och konsumtionen av kaffe i dessa

länder.

c) Exportmedlemmarna skola ef­

tersträva att snarast möjligt upptaga

förhandlingar om ändring av före­

fintliga handelsavtal för att i dem in­

taga bestämmelser till förhindrande

av reexport av kaffe från de i bilaga

B upptagna länderna till andra mark­

nader. Exportmedlemmarna skola

också intaga dylika bestämmelser i

alla nya handelsavtal samt i alla nya

försälj ningskontrakt, som ej falla

under handelsavtal, oavsett om dessa

kontrakt slutes med privata handels-

idkare eller med statliga organ.

d) I syfte att ständigt upprätthålla

kontroll över exporten till de i bilaga

B upptagna länderna må rådet be­

sluta om ytterligare försiktighetsåt­

gärder, såsom krav på att kaffesäc­

kar destinerade till dessa länder sko­

la vara märkta på särskilt sätt och

att exportmedlemmarna skola från

dessa länder erhålla bank- och kon-

traktsgarantier för att förhindra re­

export till länder, som ej äro upp­

tagna i bilaga B. Rådet må, närhelst

det finner nödvändigt, taga en inter­

nationellt erkänd och världsomfat­

tande organisations tjänster i an­

språk för att undersöka oegentlig-

heter eller för att kontrollera expor-

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 2/ ar 1963

B. The Council shall call any possible

irregularity to the attention of the

Members.

(e) The Council shall annually

prepare a comprehensive report on

the results obtained in the develop-

ment of coffee märkets in the coun-

tries listed in Annex B.

(f) If coffee exported by a Member

to a country listed in Annex B is re-

exported to any country not listed

in Annex B, the Council shall charge

the corresponding amount to the

quota of that exporting Member.

Should there again be a re-exporta-

tion from the same country listed in

Annex B, the Council shall investigate

the case, and unless it finds ex-

tenuating circumstances, may åt any

time delete that country from An­

nex B.

(2) Exports of coffee beans as raw

material för industrial processing for

any purposes other than human con-

sumption as a beverage or foodstuff

shall not be charged to quotas, pro­

vided that the Council is satisfied

from information supplied by the

exporting Member that the coffee

beans are in fact used for such other

purposes.

(3) The Council may, upon applica-

tion by an exporting Member, decide

that coffee exports made by that

Member for humanitarian or other

non-commercial purposes shall not

be charged to its quota.

Artide 41

Assurance of Supplies

In addition to ensuring that the

total supplies of coffee are in ac-

cordance with estimated world im­

ports, the Council shall seelc to ensure

that supplies of the types of coffee

that consumers require are available

to them. To achieve this objective,

the Council may, by a distributed

two-thirds majority vote, decide to

use whatever methods it considers

practicable.

ten till de i bilaga B upptagna län­

derna. Rådet skall fästa medlemmar­

nas uppmärksamhet på varje even­

tuell oegentlighet.

e) Rådet skall varje år utarbeta

en utförlig rapport om de resultat,

som nåtts i fråga om utvecklingen

av de i bilaga B upptagna ländernas

kaffemarknader.

f) Om kaffe, som exporterats av

en medlem till ett i bilaga B angivet

land, reexporteras till ett land, vilket

ej är upptaget i bilaga B, skall rådet

belasta vederbörande exportmedlems

kvot med den reexporterade kvanti­

teten. Om reexport från samma, i

bilaga B upptagna land åter förekom­

mer, skall rådet utreda fallet samt

må, såvida det ej anser förmildrande

omständigheter föreligga, när som

helst stryka ifrågavarande land från

bilaga B.

2. Export av kaffebönor såsom rå­

material för industriell bearbetning

för annat ändamål än konsumtion

som dryck eller födoämne för män­

niskor skall ej belasta kvoterna, un­

der förutsättning att exportmedlem­

men på ett för rådet tillfredsställande

sätt styrker, att kaffebönorna verk­

ligen användas för dylika ändamål.

3. Rådet må på framställning av

en exportmedlem besluta, att export

av kaffe, som företagits av ifrågava­

rande medlem i humanitärt eller an­

nat icke kommersiellt syfte, icke

skall belasta dess kvot.

Artikel 41

Säkerställande av tillgången på kaffe

Förutom att säkerställa att totala

tillgången på kaffe motsvarar den

uppskattade världsimporten, skall rå­

det söka tillse, att konsumenterna ha

tillgång till de kaffesorter, som de

efterfråga. För att förverkliga detta

syfte må rådet med fördelad två

tredjedelars majoritet besluta att vid­

taga alla de åtgärder, som det anser

genomförbara.

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

45

Artide 42

Regional and Inter-regional Price

Arrangements

(1)

Regional and inter-regional

price arrangements among exporting

Members shall be consistent with the

general objectives of the Agreement,

and shall be registered with the Coun-

cil. Such arrangements shall take into

account the interests of both pro-

ducers and consumers and the

objectives of the Agreement. Any

Member of the Organization which

considers that any of these arrange­

ments are likely to lead to results

not in accordance with the objectives

of the Agreement may request that

the Council discuss them with the

Members concerned åt its next ses­

sion.

(2) In consultation with Members

and with any regional organization

to which they belong, the Council

may recommend a scale of price dif­

ferentials for various grades and

qualities of coffee which Members

should strive to achieve through their

pricing policies.

(3) Should sharp price fluctuations

occur within brief periods in respect

of those grades and qualities of coffee

för which a scale of price differentials

has been adopted as the result of

recommendations made under para-

graph (2) of this Article, the Council

may recommend appropriate meas-

ures to correct the situation.

Artikel 42

Regionala och int er regionala

prisöverenskommelser

1. Regionala och interregionala

prisöverenskommelser mellan export-

medlemmar skola vara förenliga med

avtalets allmänna syften och skola

registreras hos rådet. Sådana över­

enskommelser skola taga hänsyn till

både producenternas och konsumen­

ternas intressen samt till avtalets

syften. Varje medlem av organisatio­

nen, som anser att någon av dessa

överenskommelser kan leda till re­

sultat, som strider mot avtalets syf­

ten, kan anmoda rådet att upptaga

sådan överenskommelse till diskus­

sion med berörda medlemmar vid

dess nästkommande sammanträde.

2. I samråd med medlemmarna

och de regionala organisationer, till

vilka de höra, må rådet rekommen­

dera en skala för prisdifferenser mel­

lan olika kaffesorter och kaffekvali­

teter, vilken medlemmarna skola sö­

ka genomföra med hjälp av sin pris­

politik.

3. Om starka fluktuationer inträf­

fa under korta tidsperioder i priset

på de kaffesorter och kaffekvaliteter,

för vilka en skala för prisdifferenser

antagits till följd av rekommendatio­

ner, avgivna enligt moment 2 i denna

artikel, må rådet rekommendera

lämpliga åtgärder för att rätta till det­

ta förhållande.

Article 43

Artikel 43

Survey of Märket Trends

Granskning av marknadstendensen

The Council shall keep under Rådet skall ständigt följa tenden-

constant survey the trends of the sen på kaffemarknaden i syfte att,

coffee märket with a view to recom- med hänsyn tagen till de resultat

mending price policies, taking into som nåtts genom avtalets kvotsystem,

consideration the results achieved avgiva rekommendationer om pris-

through the quota mechanism of the politiken.

Agreement.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

CHAPTER VIII — CERTIFICATES

OF ORIGIN AND RE-EXPORT

Artide 44

Certificates of Origin and Re-export

(1) Every export of coffee from

any Member in whose territory that

coffee has been grown shall be ac-

companied by a certificate of origin

modelled on the form set forth in

Annex C, issued by a qualified agency

chosen by that Member. Each such

Member shall determine the number

of copies of the certificate it will

require and each copy shall bear

a serial number. The original of the

certificate shall accompany the doc-

uments of export, and a copy shall

be furnished to the Organization by

that Member. The Council shall,

either directly or through an inter-

nationally recognized world-wide

organization, verify the certificates

of origin, so that åt any time it will

be able to ascertain the quantities of

coffee which have been exported by

each Member.

(2) Every re-export of coffee from

a Member shall be accompanied by

a certificate of re-export issued by

a qualified agency chosen by that

Member, in such form as the Council

may determine, certifying that the

coffee in question was imported in

accordance with the provisions of the

Agreement, and, if appropriate, con-

taining a reference to the certificate

or certificates of origin under which

that coffee was imported. The original

of the certificate of re-export shall

accompany the documents of re-

export, and a copy shall be furnished

to the Organization by the re-ex-

porting Member.

(3) Each Member shall notify the

Organization of the agency or agen-

cies designaled hy it to perform the

functions specified in paragraphs (1)

and (2) of this Arlicle. The Council

may åt any time, for cause, declare

KAPITEL VIII — URSPRUNGS-

CERTIFIKAT OCH REEXPORT-

CERTIFIKAT

Artikel 44

Ursprungscertifikat och reexport-

cert ifikat

1. All export av kaffe från medlem,

inom vars territorium kaffet har od­

lats, skall åtföljas av ett ursprungs­

certifikat, utfärdat i enlighet med det

i bilaga C intagna formuläret av be­

hörigt organ, utsett av vederbörande

medlem. Varje sådan medlem skall

fastställa huru många exemplar av

certifikatet som erfordras, och varje

exemplar skall förses med ett ord­

ningsnummer. Originalexemplaret av

certifikatet skall åtfölja exportdoku­

menten och en kopia skall av med­

lemmen tillställas organisationen. Rå­

det skall antingen direkt eller genom

en internationellt erkänd världsom­

fattande organisation kontrollera ur-

sprungscertifikaten, så att rådet vid

varje tidpunkt är i stånd att fast­

ställa de kvantiteter kaffe, som ha

exporterats av varje medlem.

2. All reexport av kaffe från med­

lem skall åtföljas av ett reexport-

certifikat, utfärdat i den form, som

rådet må bestämma, av behörigt or­

gan, utsett av vederbörande medlem.

I reexportcertifikatet skall intygas

att kaffet i fråga importerats i över­

ensstämmelse med avtalets bestäm­

melser, varjämte där så befinnes

lämpligt hänvisning skall lämnas till

det eller de ursprungscertifikat, en­

ligt vilka kaffet importerats. Origi­

nalet av reexportcertifikatet skall åt­

följa reexportdokumenten och en ko­

pia skall av den reexporterande med­

lemmen tillställas organisationen.

3. Varje medlem skall underrätta

organisationen om det eller de organ,

som den utsett att fullgöra de i mo­

ment 1 och 2 i denna artikel angivna

uppgifterna. Rådet må när som helst,

när anledning härtill föreligger, för-

47

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

certification by a particular agency

unacceptable to it.

(4) Members shall render periodic

reports to the Organization concern-

ing imports of coffee, in such form

and åt such intervals as the Council

shall determine.

(5) The provisions of paragraph

(1) of this Article shall be put into

effect not later than three months

after the entry into force of the

Agreement. The provisions of para­

graph (2) shall be put into effect åt

such time as the Council shall decide.

(6)

After the respective dates

provided for under paragraph (5) of

this Article, each Member shall

prohibit the entry of any shipment

of coffee from any other Member

'which is not accompanied by a cer-

tificate of origin or a certificate of

re-export.

CHAPTER IX — REGULATION OF

IMPORTS

Article 45

Regulation of Imports

(1) In order to prevent non-mem-

ber exporting countries from in-

creasing their exports åt the expense

of Members, the following provisions

shall apply with respect to imports

of coffee by Members from non-mem-

ber countries.

(2)

If three months after the

Agreement enters into force, or åt

any time thereafter, the Members of

the Organization represent less than

95 per cent of world exports in the

calendar year 1961, each Member

shall, subject to paragraphs (4) and

(5) of this Article, limit its total

annual imports from non-member

countries as a group to a quantity not

in excess of its average annual im­

ports from those countries as a group

during the last three years prior to

the entry into force of the Agreement

for which statistics are available.

However, if the Council so decides,

the application of such limitations

may be deferred.

klara att det icke godkänner certi­

fikat, som utställts av visst organ.

4. Medlemmarna skola i den form

och vid de tider, som rådet bestäm­

mer, avgiva periodiska rapporter till

organisationen om importen av kaffe.

5. Bestämmelserna i moment 1 i

denna artikel skola träda i kraft se­

nast tre månader efter avtalets ikraft­

trädande. Bestämmelserna i moment

2 skola träda i kraft vid tidpunkt,

som rådet bestämmer.

6. Efter de i moment 5 i denna ar­

tikel stadgade tidpunkterna skall var­

je medlem förbjuda införsel från an­

nan medlem av kaffe, som ej åtföljes

av ursprungs- eller reexportcertifikat.

KAPITEL IX — IMPORT­

REGLERING

Artikel 45

Importreglering

1. I syfte att hindra exportländer,

som icke äro medlemmar, från att

öka sin export på medlemmarnas be­

kostnad skola följande bestämmelser

gälla med avseende på import av kaf­

fe till medlemmar från icke-med-

lemsländer.

2. Om organisationens medlemmar

tre månader efter avtalets ikraftträ­

dande eller vid någon tidpunkt där­

efter representera mindre än 95 pro­

cent av världsexporten under kalen­

deråret 1961, skall varje medlem,

med iakttagande av vad som stadgas

i moment 4 och 5 i denna artikel,

begränsa sin totala årsimport från

samtliga icke-medlemsländer till en

sammanlagd kvantitet, som ej över­

stiger dess genomsnittliga årsimport

från samtliga dessa länder under de

tre sista år före avtalets ikraftträ­

dande, för vilka statistik föreligger.

Tillämpningen av dylika begräns­

ningar må emellertid uppskjutas, om

rådet så beslutar.

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 ar 1963

(3) If åt any time the Council, on

the basis of information received,

finds that exports from non-member

countries as a group are disturbing

the exports of Members, it may, not-

withstanding the fact that the Mem­

bers of the Organization represent 95

per cent or more of world exports in

the calendar year 1961, decide that

the limitations of paragraph (2) shall

be applied.

(4) If the Council’s estimate of

world imports adopted under Artide

30 for any coffee year is less than

its estimate of world imports for

the first full coffee year after the

Agreement enters into force, the

quantity which each Member may

import from non-member countries

as a group under the provisions of

paragraph (2) shall be reduced by

the same proportion.

(5) The Council may annually re-

commend additional limitations on

imports from non-member countries

if it finds such limitations necessary

in order to further the purposes of

the Agreement.

(6) Within one month from the

date on which limitations are applied

under this Article, each Member shall

inform the Council of the quantity of

its permissible animal imports from

non-member countries as a group.

(7) The obligations of the preced-

ing paragraphs of this Article shall

not derogate from any conflicting bi­

lateral or multilateral obligations

which importing Members have en-

tered into with non-member countries

before 1 August 1962; provided that

any importing Member which has

such conflicting obligations shall

carry them out in such a way as to

minimize the conflict with the obliga­

tions of the preceding paragraphs,

take steps as soon as possible to bring

its obligations into harmony with

those paragraphs, and inform the

Council of the details of the con­

flicting obligations and of the steps

taken to minimize or eliminate the

conflict.

3. Om på grundval av erhållna

upplysningar rådet vid någon tid­

punkt finner, att export från icke-

medlemsländer stör medlemmarnas

export, må rådet besluta att de i mo­

ment 2 stadgade begränsningarna

skola tillämpas, även om organisa­

tionens medlemmar representera 95

procent eller mer av världsexporten

under kalenderåret 1961.

4. Om den av rådet enligt artikel

30 godkända uppskattningen av

världsimporten under ett kaffeår un­

derstiger den uppskattning av världs­

importen som gjorts för det första

hela kaffeåret efter avtalets ikraft­

trädande, skall den kvantitet, som

varje medlem enligt moment 2 tillä­

tes importera från icke-medlemslän-

der, minskas i proportion därtill.

5. Rådet må varje år rekommen­

dera ytterligare begränsningar av im­

porten från icke-medlemsländer, om

det anser dylika begränsningar nöd­

vändiga för att främja avtalets syf­

ten.

6. Inom en månad från den tid­

punkt, då begränsningar enligt den­

na artikel träda i kraft, skall varje

medlem underrätta rådet om hur stor

årlig import medlemmen må tillåta

från icke-medlemsländerna.

7. Förpliktelserna enligt ovanstå­

ende moment i denna artikel skola

ej inskränka mot dessa moment stri­

dande bilaterala eller multilaterala

förpliktelser, vilka importmedlem­

marna före den 1 augusti 1962 ha på­

tagit sig gentemot icke-medlemslän­

der. Varje importmedlem som har

ingått dylika förpliktelser skall till-

lämpa dem så, att motsättningen mot

förpliktelserna enligt ovanstående

moment reduceras till ett minimum

och vidtaga åtgärder för att snarast

möjligt bringa sina förpliktelser i

överensstämmelse med ovanstående

moment samt underrätta rådet om

innebörden av de mot dessa moment

stridande förpliktelserna och om de

åtgärder som vidtagits för att till ett

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

49

minimum reducera eller eliminera

motsättningen.

(8) If an importing Member fails 8. Om någon importmedlem brister

to comply with the provisions of i sina åtaganden enligt denna artikel,

this Article, the Council may, by a må rådet med fördelad två tredje-

distributed two-thirds majority vote, delars majoritet upphäva både dess

suspend both its voting rights in the rösträtt i rådet och dess rätt att få

Council and its right to have its votes sina röster avgivna i styrelsen,

cast in the Board.

CHAPTER X — INCREASE OF

CONSUMPTION

Article 46

Promotion

(1) The Council shall sponsor a

continuing programme for promoting

the consumption of coffee. The size

and cost of this programme shall be

subject to periodic review and ap-

proval by the Council. The importing

Members will have no obligation as

respects the financing of this pro­

gramme.

(2) If the Council after sludy of

the question so decides, it shall

establish within the framework of

the Board a separate committee of

the Organization, to be known as

the World Coffee Promotion Com­

mittee.

(3) If the World Coffee Promotion

Committee is established, the fol-

lowing provisions shall apply:

(a)

The Committee’s rules, in

particular those regarding member-

ship, organization, and financial

affairs, shall be determined by the

Council. Membership in the Commit­

tee shall be limited to Members which

contribute to the promotional pro­

gramme established in paragraph (1)

of this Article.

(b) In carrying out its work, the

Committee shall establish a techni-

cal committee within each country

in which a promotional campaign

will be conducted. Before a promo­

tional campaign is inaugurated in

any Member country, the Committee

shall advise the representative of that

KAPITEL X — ÖKNING AV

KONSUMTIONEN

Artikel 46

Reklam

1. Rådet skall stå bakom ett fort­

löpande reklamprogram för främjan­

de av kaffekonsumtionen. Omfatt­

ningen av och kostnaderna för detta

program skola vara föremål för rå­

dets periodiska granskning och god­

kännande. Importmedlemmarna sko­

la ej ha någon förpliktelse att del­

taga i finansieringen av programmet.

2. Om rådet efter undersökning av

frågan beslutar härom, skall inom

styrelsen upprättas en särskild kom­

mitté tillhörande organisationen, be­

nämnd världskommittén för kaffe­

reklam.

3. Om världskommittén för kaffe­

reklam upprättas, skola nedanståen­

de bestämmelser äga tillämpning:

a) Rådet skall fastställa kommit­

téns stadgar, och i synnerhet de som

avse medlemskap, organisation och

finansiella frågor. Endast de med­

lemmar, vilka bidraga till finansie­

ringen av det program, om vilket

stadgas i moment 1 i denna artikel,

kunna vara medlemmar av kom­

mittén.

b) Kommittén skall vid fullgöran­

det av sina åligganden upprätta en

teknisk kommitté i varje land, inom

vilket en reklamkampanj skall ge­

nomföras. Innan en reklamkampanj

inledes i ett medlemsland, skall kom­

mittén underrätta ifrågavarande

medlems ombud i rådet om kommit-

4 Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 27

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

Member in the Council of the Com- téns avsikt att genomföra en dylik

mittee’s intention to conduct such a kampanj och erhålla medlemmens

campaign and shall obtain that Mem- medgivande.

ber’s consent.

(c) The ordinary administrative c) De ordinarie administrativa

expcnses relating to the permanent kostnaderna för kommitténs fast an-

staff of the Committee, other than ställda personal, med undantag för

the costs of their travel for promotion deras kostnader för resor i samband

purposes, shall be charged to the med reklamkampanjer, skola täckas

administrative budget of the Organi- av organisationens administrativa

zation, and shall not be charged to budget och ej av kommitténs medel

the promotion funds of the Com- för reklamändamål,

mittee.

Article 47

Removal of Obstacles to Consumption

(1) The Members recognize the

utmost importance of achieving the

greatest possible increase of coffee

consumption as rapidly as possible,

in particular through the progressive

removal of any obstacles which may

hinder such increase.

(2) The Members affirm their in­

tention to promote full international

co-operation between all coffee ex-

porting and importing countries.

(3) The Members recognize that

there are presently in effect measures

which may to a greater or lesser

extent hinder the increase in con­

sumption of coffee, in particular:

(a) import arrangements appli-

cable to coffee, including preferential

and other tariffs, quotas, operations

of Government import monopoliesand

official purchasing agencies, and

other administrative rules and com-

mercial practices;

(b) export arrangements as regards

direct or indirect subsidies and other

adminstrative rules and commercial

practices; and

(c) internal trade conditions and

domestic legal and administrative

provisions which may affect con­

sumption.

(4) The Members recognize that

certain Members have shown their

concurrence with the objectives stated

above by announcing their intention

Artikel 47

Avlägsnande av konsumtionshinder

1. Medlemmarna erkänna, att det

är av yttersta vikt att uppnå största

möjliga ökning av kaffekonsumtio­

nen på så kort tid som möjligt, fram­

för allt genom att gradvis avlägsna

de hinder, som kan försvåra en så­

dan ökning.

2. Medlemmarna bekräfta sin av­

sikt att främja fullständigt interna­

tionellt samarbete mellan alla kaffe-

exporterande och kaffeimporterande

länder.

3. Medlemmarna erkänna, att för

närvarande föreligga omständighe­

ter, vilka i större eller mindre ut­

sträckning kunna försvåra en ökning

av kaffekonsumtionen, i synnerhet

följande:

a) importbestämmelser i fråga om

kaffe, härunder inbegripet preferens­

tullar och andra tullar, kvoter, stat­

liga importmonopols och officiella

inköpsorgans verksamhet samt admi­

nistrativa bestämmelser och handels­

bruk;

b)

exportbestämmelser avseende

direkta eller indirekta subventioner

samt administrativa bestämmelser

och handelsbruk; samt

c) interna handelsförhållanden, in­

hemska lagar och administrativa för­

ordningar, vilka kunna påverka kon­

sumtionen.

4. Medlemmarna konstatera, att

vissa medlemmar ha visat att de an­

sluta sig till de ovan angivna mål­

sättningarna genom att tillkännagiva

51

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

to reduce tariffs on coffee or by

taking other action to remove ob-

stacles to increased consumption.

(5) The Members undertake, in the

light of studies already carried out

and those to be carried out under

the auspices of the Council or by

other competent international organi-

zations, and of the Declaration

adopted åt the Ministerial Meeting in

Geneva on 30 November 1961:

(a) to investigate ways and means

by which the obstacles to increased

trade and consumption referred to

in paragraph (3) of Ibis Article

could be progressively reduced and

eventually, whenever possible, elimi-

nated, or by which their effects could

be substantially diminished;

(b) to inform the Council of the

results of their investigation, so that

the Council can review, witliin the

first eighteen months after the Agree-

menl enters inlo force, the informa­

tion provided by Members concerning

the effect of these obstacles and, if

appropriate, the measures planned to

reduce the obstacles or diminisli their

effects;

(c) to takc into account the results

of this review by the Council in the

adoption of domestic measures and

in proposals for international action;

and

(d) to review åt the session pro­

vided for in Article 72 the results

achieved by the Agreement and to

examine the adoption of further

measures for the removal of such

obstacles as may still stånd in the

way of expansion of träde and con­

sumption, taking into account the

success of the Agreement in in-

creasing income of exporting Mem­

bers and in developing consumption.

(6) The Members undertake to

study in the Council and in other

appropriate organizations any re-

quests presented by Members whose

economies may be affected by the

measures taken in accordance with

this Article.

4t Bihang till riksdagens protokoll 1963.

sin avsikt att sänka tuilarna på kaffe

eller på annat sätt avlägsna hindren

för en ökad konsumtion.

5. På grundval av de undersök­

ningar, som redan utförts eller som

komma att utföras genom rådets för­

sorg eller av andra behöriga interna­

tionella organisationer, och mot bak­

grunden av den deklaration, som

godkänts vid ministermötet i Geneve

den 30 november 1961, förbinda sig

medlemmarna:

a) att undersöka på vilka sätt de

i moment 3 i denna artikel omnämn­

da hindren mot ökad handel och kon­

sumtion gradvis kunna minskas och

om möjligt slutligen avskaffas eller

deras effekt väsentligt kan försva­

gas;

b) att underrätta rådet om resul­

taten av sina undersökningar, så att

rådet inom de första aderton måna­

derna efter avtalets ikraftträdande

kan granska medlemmarnas upplys­

ningar om ifrågavarande hinders ef­

fekt och, vid behov, de åtgärder som

planeras för att minska hindren eller

försvaga deras effekt;

c) att taga hänsyn till resultatet

av rådets granskning, då de fatta be­

slut om inhemska åtgärder eller

framlägga förslag till internationella

åtgärder; samt

d) att vid det sammanträde som

förutses i artikel 72 granska de re­

sultat, som nåtts genom avtalet, och

undersöka frågan om vidtagande av

ytterligare åtgärder för att avlägsna

sådana hinder, som fortfarande för­

svåra utvecklingen av handeln och

konsumtionen, med beaktande av de

framsteg som gjorts genom avtalet i

vad avser ökning av exportmedlem­

marnas inkomster och ökning av

konsumtionen.

6. Medlemmarna förbinda sig att

i rådet eller i andra lämpliga orga­

nisationer studera de framställning­

ar, som kunna göras av medlemmar,

vilkas ekonomi kan påverkas av de

åtgärder, som vidtagits i överens­

stämmelse med denna artikel.

1 samt. Nr 27

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

CHAPTER XI — PRODUCTION

CONTROLS

Arlicle 48

Production Goals

(1) The producing Members under-

lake to adjust the production of

coffee while the Agreement remains

in force to the amount necded for

domestic consumption, exports, and

stocks as specified in Chapter XII.

(2) Not later than one year after

the Agreement enters into force, the

Council shall, in consultation with

the producing Members, by a distrib-

uted two-thirds majority vote, re-

commend production goals for each

of such Members and for the world

as a whole.

(3) Each producing Member shall

be entirely responsible for the policies

and procedures it applies to achieve

these objectives.

Article 49

lmplementation of Production-

Control Programmes

(1) Each producing Member shall

periodically submit written reports

to the Council on the measures it has

taken or is taking to achieve the

objectives of Article 48, as well as on

the concrete results obtained. Åt its

first session the Council shall, by a

distributed two-thirds majority vote,

establish a time-table and procedures

for the presentation and discussion of

such reports. Before making any

observations or recominendations the

Council will consult with the Mem­

bers concerned.

(2) If the Council determines by a

distributed two-thirds majority vote

either that any producing Member

has not, within a period of two years

from the entry into force of the

Agreement, adopted a programme to

adjust its production to the goals

recommended by the Council in ac-

cordance with Article 48, or that any

producing Member’s programme is

not effective, it may by the same

KAPITEL XI — PRODUKTIONS-

KONTROLL

Artikel 48

Produktionsmål

1. Producentmedlemmarna förbin­

da sig att, så länge avtalet är i kraft,

anpassa produktionen av kaffe till de

kvantiteter, som erfordras för in­

hemsk konsumtion, export och lag­

ring enligt kapitel XII.

2. Senast ett år efter avtalets ikraft­

trädande skall rådet i samråd med

producentmedlemmarna med förde­

lad två tredjedelars majoritet rekom­

mendera produktionsmål för varje

dylik medlem samt för hela världen.

3. Varje producentmedlem är helt

ansvarig för den politik och de till­

vägagångssätt, som den använder för

att nå dessa mål.

Artikel 49

Genomförande av program för

produktionskontroll

1. Varje producentmedlem skall

periodiskt avgiva skriftlig rapport till

rådet om de åtgärder, som den har

vidtagit eller vidtager för att uppnå

de i artikel 48 angivna målen, samt

om de konkreta resultat, som upp­

nåtts. Vid sitt första sammanträde

skall rådet med fördelad två tredje­

delars majoritet fastställa tidsschema

och ordningen för framläggande och

diskussion av sådana rapporter. In­

nan rådet avgiver anmärkningar el­

ler rekommendationer skall det sam­

råda med berörda medlemmar.

2. Om rådet med fördelad två

tredjedelars majoritet fastställer, an­

tingen att en producentmedlem inom

en period av två år efter avtalets

ikraftträdande ej har uppställt ett

program för anpassning av sin pro­

duktion till de mål, vilka rekommen­

derats av rådet i överensstämmelse

med artikel 48, eller att en produ­

centmedlems program ej är effektivt,

må rådet med samma majoritet be-

Kungl, Maj:ts proposition nr 27 år 1963

53

majority decide that such Member

shall not enjoy any quota increases

which may result from the applica-

tion of the Agreement. The Council

may hy the same majority establisli

whatever procedures it considers ap-

propriate för the purpose of verifying

that the provisions of Article 48 have

been complied with.

(3) Åt such time as it considers

appropriate, but in any event not

later than the review session provided

for in Article 72, the Council may,

by a distributed two-tliirds majority

vote, in the light of the reports sub-

mitted för its consideration by the

producing Members in accordance

with paragraph (1) of this Article,

revise the production goals recom-

mended in accordance with paragraph

(2) of Article 48.

(4) In applying the provisions of

this Article, the Council shall main-

tain close contact with international,

national and private organizations

which have an interest in or are

responsible for financing or, in

general, assisting the development

plans of the primary producing coun-

tries.

Article 50

Co-operation of Importing Members

Recognizing the paramount im-

portance of bringing the production

of coffee into reasonable balance with

world demand, the importing Mem­

bers undertake, consistently with

their general policies regarding inter­

national assistance, to co-operate with

the producing Members in their plans

for limiting the production of coffee.

Their assistance may be provided on

a technical, financial or other basis,

and under bilateral, multilateral or

regional arrangements, to producing

Members implementing the provisions

of this Chapter.

sluta, att ifrågavarande medlem ej

skall komma i åtnjutande av de kvot­

höjningar, som avtalets tillämpning

kan komma att ha till följd. Rådet

må med samma majoritet besluta om

de åtgärder, som det anser lämpliga,

för att kontrollera att bestämmelser­

na i artikel 48 ha efterkommits.

3. Vid tidpunkt, som rådet anser

lämplig, dock senast vid det särskil­

da sammanträde som avses i artikel

72, må rådet med fördelad två tredje­

delars majoritet och på grundval av

de rapporter, som producentmedlem­

marna underställt rådet för prövning

enligt moment 1 i denna artikel, änd­

ra de produktionsmål, vilka rekom­

menderats i överensstämmelse med

moment 2 i artikel 48.

4. Rådet skall vid tillämpningen

av bestämmelserna i denna artikel

upprätthålla nära kontakt med in­

ternationella, nationella och privata

organisationer, vilka ägna sig åt el­

ler äro ansvariga för finansiellt el­

ler annat bistånd åt de råvaruprodu-

cerande ländernas utvecklingsplaner.

Artikel 50

Importmedlemmarnas medverkan

Importmedlemmarna, vilka erkän­

na den synnerliga vikten av att åstad­

komma en skälig balans mellan kaf­

feproduktionen och efterfrågan på

kaffe i världen, förbinda sig att i

enlighet med sin allmänna politik i

fråga om internationellt bistånd sam­

arbeta med producentmedlemmarna

när det gäller deras planer för be­

gränsning av kaffeproduktionen. De­

ras bistånd må lämnas de producent­

medlemmar, vilka tillämpa detta ka­

pitels bestämmelser, i teknisk, finan­

siell eller annan form i enlighet med

bilaterala, multilaterala eller regio­

nala överenskommelser.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

CHAPTER XII — REGULATION OF

STOCKS

Articlc 51

Policy Relative to Coffee Stocks

(1) Åt its first session the Council

shall take measures to ascertain

world coffee stocks, pursuant to

systems which it shall establish, and

taking into account the following

points: quantily, countries of origin,

location, quality, and condition. The

Members shall facilitate this survey.

(2) Not later than one year after

the Agreement enters into force, the

Council shall, on the basis of the

data thus obtained and in consulta­

tion with the Members concerned,

establish a policy relative to such

stocks in order to complement the

recommendations provided for in

Article 48 and thereby to promote

the attainment of the objectives of

the Agreement.

(3) The producing Members shall

endeavour by all means within their

power to implement the policy es-

tablished by the Council.

(4) Each producing Member shall

be entirely responsible for the meas­

ures it applies to carry out the policy

thus established by the Council.

Article 52

Implementation of Programmes for

Regulation of Stocks

Each producing Member shall peri-

odically submit written reports to the

Council on the measures it has taken

or is taking to achieve the objectives

of Article 51, as well as on the con-

crete results obtained. Åt its first

session, the Council shall establish

a time-table and procedures for the

presentation and discussion of such

reports. Before malung any observa­

tions or recommendations, the Coun­

cil shall consult with the Members

concerned.

KAPITEL XII — REGLERING AV

LAGREN

Artikel 51

Lagerpolitik

1. Vid sitt första sammanträde

skall rådet vidtaga åtgärder för att

fastställa omfattningen av världens

kaffelager enligt metoder, som fast­

ställas av rådet, och med särskild

hänsyn till följande punkter: kvanti­

tet, ursprungsland, lagringsplats, kva­

litet och beskaffenhet. Medlemmar­

na skola underlätta denna undersök-

ning.

2. Senast ett år efter avtalets ikraft­

trädande skall rådet på grundval av

de insamlade uppgifterna och i sam­

råd med berörda medlemmar fast­

ställa en lagerpolitik i syfte att kom­

plettera de i artikel 48 avsedda re­

kommendationerna och att därige­

nom främja uppnåendet av avtalets

syften.

3. Producentmedlemmarna skola

med alla tillgängliga medel eftersträ­

va att genomföra den av rådet fast­

ställda politiken.

4. Varje producentmedlem är helt

ansvarig för de åtgärder som den

vidtager för att genomföra den av

rådet fastställda lagerpolitiken.

Artikel 52

Genomförande av program för

reglering av lagren

Varje producentmedlem skall pe­

riodiskt avgiva skriftlig rapport till

rådet om de åtgärder, som den har

vidtagit eller vidtager för att uppnå

de i artikel 51 angivna målen, samt

om de konkreta resultat, som upp­

nåtts. Vid sitt första möte skall rå­

det fastställa tidsschema och ordning­

en för framläggande och diskussion

av sådana rapporter. Innan rådet av­

giver anmärkningar eller rekommen­

dationer skall det samråda med be­

rörda medlemmar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

55

CHAPTER XIII —

MISCELLANEOUS OBLIGATIONS

OF MEMBERS

Artide 53

Consultation and Co-operation with

the Trade

(1) The Coundl shall encourage

Members to seek the views of experts

in coffee matters.

(2) Members shall conduct their

activities within the framework of

the Agreement in a manner consonant

with the established channels of

trade.

Artide 54

Barter

In order to avoid jeopardizing the

general price structur, Members shall

refrain from engaging in direct and

individually linked barter transac-

tions involving the sale of coffee in

the traditional markets.

Artide 55

Mixtures and Substitutes

Members shall not maintain any

regulations requiring the mixing,

Processing or using of other products

with coffee for commercial resale as

coffee. Members shall endeavour to

prohibit the sale and advertisement

of products under the name of coffee

if such products contain less than

the equivalent of 90 per cent green

coffee as the basic raw material.

CHAPTER XIV — SEASONAL

FINANCING

Artide 56

Seasonal Financing

(1) The Council shall, upon the

request of any Member who is also

a party to any bilateral, multilateral,

regional or inter-regional agreement

KAPITEL XIII — DIVERSE

MEDLEMSFÖRPLIKTELSER

Artikel 53

Samråd och samarbete med

branschen

1. Rådet skall uppmuntra medlem­

marna att rådgöra med experter på

frågor rörande kaffe.

2. Medlemmarna skola bedriva sin

verksamhet inom ramen för avtalet

på ett sätt som överensstämmer med

branschens rådande struktur.

Artikel 54

Kompensationsaffärer

I syfte att undvika att störa den

allmänna prisstrukturen skola med­

lemmarna avhålla sig från kompen­

sationsaffärer, som ha ett direkt in­

dividuellt samband med varandra och

som innefatta försäljning av kaffe på

de traditionella marknaderna.

Artikel 55

Blandningar och surrogat

Medlemmarna skola ej vidmakt­

hålla bestämmelser, som kräva att

andra produkter blandas, bearbetas

eller användas tillsammans med kaf­

fe för att kommersiellt försäljas så­

som kaffe. Medlemmarna skola ef­

tersträva att förbjuda försäljning av

och reklam för produkter under be­

nämningen kaffe, om råvaran för så­

dana produkter innehåller mindre än

vad som motsvarar 90 procent rå­

kaffe.

KAPITEL XIV — SÄSONG­

FINANSIERING

Artikel 56

Säsong finansie ring

1. Rådet skall på anhållan av en

medlem, som även är part i en bila­

teral, multilateral, regional eller in­

terregional överenskommelse rörande

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

in the field of seasonal financing,

cxamine such agreement with a view

to verifying its compatibility with the

obligations of the Agreement.

(2) The Council may make recom-

mendations to Members with a view

to resolving any conflict of obliga­

tions which might arise.

(3) The Council may, on the basis

of information obtained from the

Members concerned, and if it deems

appropriate and suitable, make gener­

al recommendations with a view to

assisting Members which are in need

of seasonal financing.

CHAPTER XV — INTERNATIONAL

COFFEE FUND

Article 57

International Coffee Fund

(1) The Council may establish an

International Coffee Fund. The Fund

shall be used to further the objective

of limiting the produetion of coffee

in order to bring it into reasonable

balance with demand for coffee, and

to assist in the achievement of the

other objectives of the Agreement.

(2) Contributions to the Fund shall

be voluntary.

(3) The decision by the Council to

establish the Fund and the adoption

of guiding principles to govern its

administration shall be taken by a

distributed two-thirds majority vote.

CHAPTER XVI — INFORMATION

AND STUDIES

Article 58

Information

(1) The Organization shall act as

a centre för the collection, exchange

and publication of:

(a) statistical information on world

produetion, prices, exports and im­

ports, distribution and consumption

of coffee; and

(b) in so far as is considered ap-

säsongfinansiering, undersöka huru­

vida ifrågavarande överenskommelse

är förenlig med avtalets förpliktelser.

2. Rådet må avgiva rekommenda­

tioner till medlemmarna i syfte att

lösa eventuell motsättning mellan oli­

ka förpliktelser.

3. Rådet må, om det anser det

lämpligt, på grundval av underrät­

telser, som erhålles från berörda med­

lemmar, avgiva allmänna rekommen­

dationer i syfte att bistå medlemmar,

vilka äro i behov av säsongfinansie­

ring.

KAPITEL XV — INTERNATIO­

NELLA KAFFEFONDEN

Artikel 57

Internationella kaffefonden

1. Rådet må upprätta en interna­

tionell kaffefond. Fonden skall an­

vändas till främjande av målsätt­

ningen att begränsa kaffeproduktio­

nen för att bringa den i rimlig jäm­

vikt med efterfrågan på kaffe samt

till att bidraga till uppnåendet av av­

talets övriga syften.

2. Bidragen till fonden skola vara

frivilliga.

3. Rådets beslut att upprätta fon­

den samt fastställandet av riktlinjer

för dess förvaltning skall ske med

fördelad två tredjedelars majoritet.

KAPITEL XVI — UPPLYSNINGS­

VERKSAMHET OCH UNDERSÖK­

NINGAR

Artikel 58

U pplysningsverksamhet

1. Organisationen skall utgöra ett

centrum för insamling, utbyte och

publicering av:

a) statistiska upplysningar om pro­

duktion, priser, export, import, distri­

bution och konsumtion av kaffe i

världen; samt

b) tekniska upplysningar om od-

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

57

propriate, technical information on

the cultivation, processing and utiliza-

tion of coffee.

(2) The Conncil may require Mem-

bers to furnish such information as

it considers necessary for its opera­

tions, including regular statistieal

reports on coffee production, exports

and imports, distribution, consump-

tion, stocks and taxation, but no in­

formation shall be published which

might serve to identify the operations

of persons or companies producing,

processing or marketing coffee. The

Members shall furnish information

requested in as detailed and accurate

a manner as is practicable.

(3) If a Member fails to supply,

or finds difficulty in supplying,

within a reasonable time, statistieal

and other information reqnired by

the Council för the proper funetioning

of the Organization, the Council may

require the Member concerned to

explain the reasons for non-com-

pliance. If it is found that technical

assistance is needed in the matter, the

Council may take any necessary

measures.

Article 59

Studies

(1) The Council may promote

studies in the fields of the economics

of coffee production and distribution,

the impaet of governmental measnres

in producing and consuming coun-

tries on the production and consump-

tion of coffee, the opportunities for

expansion of coffee consumption for

traditional and possible new uses, and

the effeets of the operation of the

Agreement on producers and con-

sumers of coffee, including their

terms of träde.

(2) The Organization shall con-

tinue, to the extent it considers

necessary, the studies and research

previously undertaken by the Coffee

Study Group, and shall periodically

carry out studies on trends and pro-

jections on coffee production and con­

sumption.

ling, bearbetning och användning av

kaffe, såvitt detta anses lämpligt.

2. Rådet må begära, att medlem­

marna lämna de upplysningar, som

rådet anser nödvändiga för sin verk­

samhet, härunder inbegripet perio­

diska statistiska rapporter om pro­

duktion, export, import, distribution,

konsumtion, lager och beskattning av

kaffe. Rådet skall icke publicera upp­

lysningar, vilka kunna tjäna till iden­

tifiering av verksamhet som bedrives

av personer eller företag, vilka fram­

ställa, bearbeta eller saluföra kaffe.

Medlemmarna skola lämna begärda

uppgifter så detaljerat och noggrant

som möjligt.

3. Om en medlem försummar eller

har svårt för att inom skälig tid läm­

na de statistiska och övriga upplys­

ningar, som rådet behöver för or­

ganisationens verksamhet, må rådet

anmoda medlemmen i fråga att avgi­

va förklaring om anledningen till för­

summelsen. Om det befinnes, att tek­

niskt bistånd är behövligt i detta av­

seende, må rådet vidtaga erforderli­

ga åtgärder.

Artikel 59

Undersökningar

1. Rådet må främja undersökning­

ar i fråga om kaffeproduktionens och

kaffedistributionens ekonomi, inver­

kan av statliga åtgärder i producent-

och konsumentländerna på produk­

tionen och konsumtionen av kaffe,

möjligheterna att utvidga konsumtio­

nen inom traditionella och eventuella

nya användningsområden samt bety­

delsen av avtalets tillämpning för

producenter och konsumenter av kaf­

fe, särskilt i vad avser förhållandet

mellan export- och importpriser.

2. Organisationen skall i den om­

fattning den anser erforderligt fort­

sätta de undersökningar och den

forskning som bedrivits av kaffestu­

diegruppen och skall periodiskt utfö­

ra undersökningar om tendenser och

utsikter för produktionen och kon­

sumtionen av kaffe.

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

(3) The Organization may study the practicability of prescribing mi­ nimum standards for exports from Members who produce coffee. Recom- mendations in this regard may be discussed by the Council.

CHAPTER XVII — WAIVER

Arlicle 60

Waiver

(1) The Council may, by a dis- tributed two-thirds majority vote, relieve a Member of an obligation which, on account of exceptional or emergency circumstances, force majeure, constitulional obligations, or international obligations under the United Nations Charter for territories administered under the trusteeship system, either:

(a) constitutes a serious hard- ship;

(b) imposes an inequitable burden on such Member; or

(c) gives other Members an unfair or unreasonable advantage.

(2) The Council, in granting a waiver to a Member, shall state ex- plicitly the terms and conditions on which and the period for which the Member is relieved of such obliga­ tion.

CHAPTER XVIII — DISPUTES AND

COMPLAINTS

Article 61

Disputes and Complaints

(1) Any dispute concerning the interpretation or application of the Agreement which is not settled by negotiation, shall, åt the request of any Member party to the dispute, be referred to the Council for decision.

(2) In any case where a dispute has been referred to the Council under paragraph (1) of this Article, a majority of Members, or Members holding not less than one-third of the total votes, may require the Coun­ cil, after discussion, to seek the

3. Organisationen må studera möj­ ligheterna att föreskriva minimikva- liteter för export från de medlemmar, vilka producera kaffe. Rekommenda­ tioner i detta hänseende må diskute­ ras av rådet.

KAPITEL XVII — DISPENS

Artikel 60

Dispens

1. Rådet må med fördelad två tred­ jedelars majoritet befria en medlem från en förpliktelse, vilken på grund av utomordentliga eller kritiska om­ ständigheter, force majeure, konsti­ tutionella förpliktelser eller interna­ tionella förpliktelser enligt Förenta Nationernas stadga för territorier, ad­ ministrerade enligt förvaltarskapssy- stemet:

a) innebär allvarliga svårigheter; eller

b) pålägger medlemmen en orättvis börda; eller

c) ger andra medlemmar en otill­ börlig eller oskälig fördel.

2. När rådet ger en medlem be­ frielse, skall det uttryckligen angiva på vilka villkor och för vilken pe­ riod medlemmen befrias från förplik­ telsen i fråga.

KAPITEL XVIII — TVISTER OCH

KLAGOMÅL

Artikel 61

Tvister och klagomål

1. Varje tvist rörande tolkningen el­ ler tillämpningen av avtalet, som icke bilägges genom förhandlingar, skall på begäran av något land, som är part i tvisten, hänskjutas till rådet för avgörande.

2. I varje fall, där en tvist har hän- skjutits till rådet enligt moment 1 i denna artikel, må en majoritet av medlemmarna eller en grupp av med­ lemmar, som har minst en tredjedel av det sammanlagda antalet röster, begära att rådet, efter diskussion av

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

59

opinion of llie advisory panel refer-

red to in paragraph (3) of this

Article on the issues in dispute

before giving its decision.

(3) (a) Unless the Counsil unani-

rnously agrees otherwise, the panel

shall consist of:

(i) two persons, one having wide

cxperience in matters of the kind in

dispute and the other having legal

standing and experience, nominated

by the exporting Members;

(ii) two such persons nominated

by the importing Members; and

(iii) a chairman selected unani-

mously by the four persons nomi­

nated under (i) and (ii), or, if they

fail to agree, by the Chairman of the

Council.

(b) Persons from countries whose

Governments are Contracting Parties

to this Agreement shall be eligible to

serve on the advisory panel.

(c) Persons appointed to the ad­

visory panel shall act in their per­

sonal capacities and without instruc-

tions from any Government.

(d) The expenses of the advisory

panel shall be paid by the Council.

(4) The opinion of the advisory

panel and the reasons therefor shall

be submitted to the Council which,

after considering all the relevant in­

formation, shall decide the dispute.

(5) Any complaint that any Mem-

ber has failed to fulfil its obligations

under the Agreement shall, åt the

request of the Member making the

complaint, be referred to the Council,

which shall make a decision on the

matter.

(6) No Member shall be found to

have committed a breach of its obliga­

tions under the Agreement except by

a distributed simple majority vote.

Any finding that a Member is in

breach of the Agreement shall specify

the nature of the breach.

(7) If the Council finds that a

Member has committed a breach of

the Agreement, it may, without pre-

judice to other enforcement measures

ärendet och innan det fattar sitt be­

slut, skall infordra yttrande beträf­

fande de omtvistade frågorna av den

rådgivande nämnd, som omnämnes i

moment 3 av denna artikel.

3. a) Såvida icke rådet enhälligt

beslutar annorlunda skall nämnden

bestå av:

i) två personer, varav den ene skall

ha ingående erfarenhet av det slags

frågor, som äro föremål för tvist, och

den andre skall ha juridisk ställning

och erfarenhet, båda utsedda av ex­

portländerna,

ii) två sådana personer, utsedda

av importländerna, och

iii) en ordförande, enhälligt vald

av de fyra personer, som utsetts en­

ligt i) och ii) eller, om dessa icke

kunna enas, av ordföranden i rådet.

b) Personer från länder, vilkas re­

geringar äro avtalsslutande parter,

skola vara valbara att tjänstgöra i

den rådgivande nämnden.

c) Personer, som utsetts att ingå i

den rådgivande nämnden, skola hand­

la i sin personliga egenskap och utan

instruktioner från någon regering.

d) Kostnaderna för den rådgivande

nämnden skola bestridas av rådet.

4. Den rådgivande nämndens upp­

fattning och skälen därför skola un­

derställas rådet som, efter att ha

övervägt alla upplysningar av bety­

delse, skall avgöra tvisten.

5. Varje klagomål, att någon med­

lem har underlåtit att uppfylla sina

åligganden enligt avtalet, skall, på

begäran av det land som framställer

klagomålet, hänskjutas till rådet, vil­

ket skall besluta i frågan.

6. För att en medlem skall anses

ha brutit mot avtalet erfordras en för­

delad enkel majoritet. Varje beslut

om att en medlem brutit mot avtalet

skall angiva avtalsbrottets natur.

7. Om rådet finner, att en medlem

brutit mot avtalet, må rådet, utan att

inskränka andra i avtalet stadgade

sanktioner, med fördelad två tredje-

60

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

provided for in other artides of the Agreement, by a distributed two- thirds majority vote, suspend that Member’s voting righl in the Coundl and its right to have its votes cast in the Board until it fulfils its obliga­ tions, or the Coundl may take action requiring compulsory withdrawal under Artide 69.

CHAPTER XIX — FINAL

PROVISIONS

Artide 62

Signature

The Agreement shall be open for signature åt United Nations Head- quarters until and including 30 November 1962 by any Government invited to the United Nations Coffee Conference, 1962, and by the Govern­ ment of any State represented before independence as a dependent terri- tory åt that Conference.

Artide 63

Ratification

The Agreement shall be subject to ratification or acceptance by the signatory Governments in accordance with their respective constitutional procedures. Instruments of ratifica­ tion or acceptance shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations not later than 31 December 1963. Each Government depositing an instrument of ratifica­ tion or acceptance shall, åt the time of such deposit, indicate whether it is joining the Organization as an exporting Member or an importing Member, as defined in paragraphs (7) and (8) of Artide 2.

Artide 64

Entry into För ce

(1) The Agreement shall enter into force between those Governments which have deposited instruments of ratification or acceptance when Gov­ ernments representing åt least twenty exporting countries having åt least

delars majoritet upphäva medlem­ mens rösträtt i rådet samt dennes rätt att få sina röster avgivna i sty­ relsen, tills medlemmen fullgjort si­ na skyldigheter, eller ock må rådet besluta om uteslutning enligt artikel 69.

KAPITEL XIX — AVSLUTANDE

BESTÄMMELSER

Artikel 62

Undertecknande

Avtalet skall vara öppet för under­ tecknande i Förenta Nationernas hög­ kvarter t. o. m. den 30 november 1962 för alla regeringar, inbjudna till Förenta Nationernas kaffekonferens 1962, samt för varje regering i en stat, vilken före sin självständighet vid konferensen företräddes såsom ett underlydande område.

Artikel 63

Ratifikation

Avtalet skall vara beroende av rati­ fikation eller godkännande av signa- tärmakternas regeringar i överens­ stämmelse med deras respektive kon­ stitutionella bestämmelser. Instru­ ment rörande ratifikation eller god­ kännande skola deponeras hos För­ enta Nationernas generalsekreterare senast den 31 december 1963. Varje regering som deponerar ett instru­ ment rörande ratifikation eller god­ kännande, skall vid deponeringen an­ giva, huruvida den ansluter sig till organisationen såsom exportmedlem eller importmcdlem enligt definitio­ nerna i moment 7 och 8 i artikel 2.

Artikel 64

Ikraftträdande

1. Avtalet skall tråda i kraft mel­ lan de regeringar, som ha depo­ nerat instrument rörande ratifika­ tion eller godkännande, när regering­ ar, vilka representera minst tjugu exportländer med minst 80 procent

61

Kiingl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

80 per cent of total exports in the

vcar 1961, as specified in Annex D,

and Governments representing åt

least ten importing countries having

åt least 80 per cent of world imports

in the same year, as specified in the

same Annex, have deposited such in­

struments. The Agreement shall enter

into force för anv Government which

subsequently deposits an instrument

of ratification, acceptance or acces-

sion on the (läte of such deposit.

(2) The Agreement may enter into

force provisionally. För this purpose,

a notification by a signatory Govern­

ment containing an undertaking to

scek ratification or acceptance in

accordance with its constitutional

procedures as rapidly as possible,

which is received hy the Secretary-

General of the United Nations not

later than 30 December 1963, shall

be regarded as equal in effect to an

instrument of ratification or accep-

tancc. It is understood that a Govern­

ment which gives such a notification

will provisionally apply the Agree­

ment and be provisionally regarded

as a party thereto unlil either it de­

posits its instrument of ratification

or acceptance or until 31 December

1963, whichever is earlier.

(3) The Secretary-General of the

United Nations shall convene the first

session of the Council, to be held in

London within 30 days after the

Agreement enters into force.

(4) Whether or not the Agreement

has provisionally entered into force

in accordance with paragraph (2) of

this Article, if by 31 December 1963

it has not definitively entered into

force in accordance with paragraph

(1), those Governments which have

by that date deposited instruments of

ratification or acceptance may consult

together to consider what action the

situation requires, and may, by mu-

tual consent, decide that it shall enter

into force among themselves.

av sammanlagda exporten under år

1961, enligt vad närmare angives i

bilaga D, och regeringar, vilka repre­

sentera minst tio importländer med

minst 80 procent av sammanlagda

världsimporten under samma år, en­

ligt vad närmare angives i bilaga D,

ha deponerat dylika instrument. För

varje regering, som därefter depone­

rar instrument rörande ratifikation,

godkännande eller anslutning, skall

avtalet träda i kraft å dagen för de-

poneringen.

2. Avtalet må kunna träda i kraft

provisoriskt. I detta syfte skall ett

meddelande från en signatärmakts

regering till Förenta Nationernas ge­

neralsekreterare senast den 30 decem­

ber 1963 betraktas såsom likvärdigt

med ett instrument rörande ratifika­

tion eller godkännande, därest med­

delandet innehåller en försäkran att

söka erhålla ratifikation eller god­

kännande av avtalet så snart som

möjligt med hänsyn till konstitutio­

nella bestämmelser. Det förutsättes

att en regering, som lämnar dylikt

meddelande, skall provisoriskt till-

lämpa avtalet och provisoriskt be­

traktas som avtalsslutande part an­

tingen intill dess att regeringen de­

ponerar instrument rörande ratifika­

tion eller godkännande eller till den

31 december 1963, beroende på vil­

ket som inträffar tidigast.

3. Förenta Nationernas general­

sekreterare skall kalla till rådets förs­

ta sammanträde, vilket skall äga rum

i London inom 30 dagar efter avtalets

ikraftträdande.

4. Om avtalet ej slutgiltigt trätt i

kraft i överensstämmelse med mo­

ment 1 i denna artikel den 31 de­

cember 1963 och oavsett om avtalet

dessförinnan provisoriskt trätt i kraft

enligt moment 2 i denna artikel, må

de regeringar, vilka vid denna tid­

punkt ha deponerat instrument rö­

rande ratifikation eller godkännande,

gemensamt samråda om de åtgärder,

som de anse svara mot situationens

krav, och genom inbördes överens­

kommelse besluta, att avtalet skall

träda i kraft dem emellan.

Bihang till riksdagens protokoll 1963. 1 samt. Nr 27

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

Artide 65

A ccession

The Government of any State Mem-

ber of the United Nations or

of any of its specialized agencies

and any Government invited to

the United Nations Coffee Con-

ference, 1962, may accede to this

Agreement upon conditions that shall

be established by the Council. In es-

tablishing such conditions the Coun­

cil shall, if such country is not listed

in Annex A, establish a basic export

quota for it. If such country is listed

in Annex A, the respective basic ex­

port quota specified therein shall be

the basic export quota for that

country unless the Council decides

otherwise by a distributed two-thirds

majority vote. Each Government de-

positing an instrument of accession

shall, åt the time of such deposit,

indicate whether it is joining the

Organization as an exporting Mem-

ber or an importing Member, as

defined in paragraphs (7) and (8) of

Artide 2.

Artide 66

Reservations

Reservations may not be made with

respect to any of the provisions of

the Agreement.

Artide 67

Notifications in respect of

Dependent Territories

(1) Any Government may, åt the

time of signature or deposit of an

instrument of acceptance, ratification

or accession, or åt any time there-

after, by notification to the Secretary-

General of the United Nations, declare

that the Agreement shall extend to

any of the territories for whose in-

ternational relations it is responsible,

and the Agreement shall extend to the

territories named therein from the

date of such notification.

(2) Any Contracting Party which

desires to exercise its rights under

Artide 4 in respect of any of its

Artikel 65

Anslutning

Varje regering hos medlemsstat i

Förenta Nationerna eller dess fack­

organ eller någon till Förenta Natio­

nernas kaffekonferens 1962 inbjuden

regering må kunna ansluta sig till

avtalet på de villkor, som fastställas

av rådet. Vid fastställandet av dessa

villkor skall rådet, om landet i fråga

ej är upptaget i bilaga A, bestämma

en basexportkvot för landet. Om lan­

det i fråga är upptaget i bilaga A,

skall den i bilagan angivna basexport-

kvoten utgöra landets basexportkvot,

såvida rådet ej annorlunda beslutar

med fördelad två tredjedelars majo­

ritet. Varje regering, som deponerar

ett instrument rörande anslutning,

skall vid deponeringen angiva, huru­

vida den ansluter sig till organisatio­

nen såsom exportmedlem eller im­

portmedlem enligt definitionerna i

moment 7 och 8 i artikel 2.

Artikel 66

Reservationer

Reservationer må ej anföras mot

någon av avtalets bestämmelser.

Artikel 67

Underrättelse beträffande underly­

dande områden

1. Varje regering må vid under­

tecknandet eller vid deponeringen av

instrument rörande godkännande, ra­

tifikation eller anslutning eller när

som helst därefter genom underrät­

telse till Förenta Nationernas gene­

ralsekreterare förklara, att avtalet

skall gälla även ett eller flera av de

områden, för vilkas internationella

förbindelser regeringen är ansvarig.

Avtalet skall därvid gälla från och

med dagen för underrättelsen för de

i denna angivna områdena.

2. Varje avtalsslutande part, som

önskar utöva sina rättigheter i frå­

ga om ett eller flera av sina underly-

63

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1063

dependent territories, or which de-

sires to authorize one of its dependent

territories to become part of a Mem-

ber group formed under Artide 5 or

6, may do so by making a notifica-

tion to that effect to the Secretary-

General of the United Nations, either

åt the time of the deposit of its

instrument of ratification, acceptance

or accession, or åt any later time.

(3) Any Contracting Party which

has made a declaration under para-

graph (1) of this Article may åt any

time thereafter, by notification to the

Secretary-General of the United

Nations, declare that the Agreement

shall cease to extend to the territory

named in the notification, and the

Agreement shall cease to extend to

such territory from the date of such

notification.

(4) The Government of a territory

to which the Agreement has been

extended under paragraph (1) of this

Article and which has subsequently

become independent may, within 90

days after the attainment of indepen-

dence, declare by notification to the

Secretary-General of the United Na­

tions that it has assumed the rights

and obligations of a Contracting

Party to the Agreement. It shall, as

from the date of such notification,

become a party to the Agreement.

Article 68

Voluntary Withdrawal

No Contracting Party may give

notice of voluntary withdrawal from

the Agreement before 30 September

1963. Thereafter, any Contracting

Party may withdraw from the Agree­

ment al any time by giving a written

notice of withdrawal to the Secretary-

General of the United Nations. With­

drawal shall become effeetive 90 days

after the notice is received.

Article 69

Compulsory Withdrawal

If the Council determines that any

Member has failed to carry out its

dande områden enligt artikel 4 eller

som önskar bemyndiga ett av sina

underlydande områden att deltaga

som part i en medlemsgrupp bildad

enligt artikel 5 eller 6, må göra det­

ta genom att underrätta Förenta Na­

tionernas generalsekreterare härom

antingen vid deponeringen av instru­

ment rörande ratifikation, godkän­

nande eller anslutning eller vid nå­

gon senare tidpunkt.

3. Varje avtalsslutande part, som

har avgivit en deklaration enligt mo­

ment 1 i denna artikel, må när som

helst därefter genom underrättelse

till Förenta Nationernas generalsekre­

terare förklara, att avtalet skall upp­

höra att gälla ett i underrättelsen

angivet område. Avtalet upphör där­

vid att gälla detta område från och

med dagen för underrättelsen.

4. Regeringen i ett område, för vil­

ket avtalet gäller enligt moment 1

i denna artikel och som senare bli­

vit självständigt, må inom 90 da­

gar efter uppnåendet av sin själv­

ständighet genom en underrättelse

till Förenta Nationernas general­

sekreterare förklara, att den har

iklätt sig en avtalsslutande parts rät­

tigheter och förpliktelser. Från och

med dagen för underrättelsen är re­

geringen därvid part i avtalet.

Artikel 68

Utträde

Ingen avtalsslutande part må fri­

villigt frånträda avtalet före den 30

september 1963. Därefter må varje

avtalsslutande part när som helst

genom skriftlig anmälan till Förenta

Nationernas generalsekreterare från­

träda avtalet. Utträdet skall träda i

kraft 90 dagar efter det anmälan mot­

tagits.

Artikel 69

Uteslutning

Om rådet fastställer, att en med­

lem underlåtit att fullgöra sina för­

64

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

obligations under the Agreement and

that such failure significantly impairs

the operations of the Agreement, it

may, by a distributed two-thirds

majority vote, require the withdrawal

of such Member from the Organiza-

tion. The Council shall immediately

notify the Secretary-General of the

United Nations of any such decision.

Ninety days after the date of the

CounciFs decision, that Member shall

cease to be a Member of the Organiza-

tion, and, if such Member is a Con-

tracting Party, a party to the Agree­

ment.

Article 70

Settlement of Accounts with

Withdrawing Members

(1) The Council shall determine

any settlement of accounts with a

withdrawing Member. The Organiza-

tion shall retain any amounts already

paid by a withdrawing Member, and

such Member shall remain bound to

pay any amounts due from it to the

Organization åt the time the with­

drawal becomes effective; provided,

however, that in the case of a Con-

tracting Party which is unable to

accept an amendment and conse-

quently either withdraws or ceases

to participate in the Agreement under

the provisions of paragraph (2) of

Article 73, the Council may determine

any settlement of accounts which it

finds equitable.

(2) A Member which has with-

drawn or which has ceased to par­

ticipate in the Agreement shall not

be entitled to any share of the pro-

ceeds of liquidation or the other as­

sets of the Organization upon ter-

mination of the Agreement under

Article 71.

Article 71

Duraiion and Termination

(1) The Agreement shall remain

in force until the completion of the

fifth full coffee year after its entry

into force, unless extended under

pliktelser enligt avtalet och att dylik

försummelse allvarligt hindrar den

i avtalet förutsedda verksamheten,

må rådet med fördelad två tredjede­

lars majoritet kräva ifrågavarande

medlems utträde ur organisationen.

Rådet skall omedelbart underrätta

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare om varje dylikt beslut. Medlem­

men i fråga upphör efter nittio da­

gar, räknat från tidpunkten för rå­

dets beslut, att tillhöra organisatio­

nen samt, om medlemmen är en av­

talsslutande part, att vara part i av­

talet.

Artikel 70

Avräkning med frånträdande

medlemmar

1. Rådet skall fastställa avräkning

med frånträdande medlem. Organisa­

tionen skall kvarhålla alla av den

frånträdande medlemmen inbetalda

belopp, och medlemmen i fråga skall

vara förpliktigad att inbetala samtli­

ga de belopp, som den är skyldig or­

ganisationen vid den tidpunkt, då ut­

trädet träder i kraft; dock att rådet

må besluta om den avräkning, som

det finner skäligt, för en avtalsslu­

tande part, vilken ej kan godtaga en

ändring av avtalet och av denna an­

ledning antingen frånträder avtalet

eller upphör att deltaga i avtalets till-

lämpning enligt bestämmelserna i

moment 2 i artikel 73.

2. Medlem, som frånträtt avtalet el­

ler upphört att deltaga i avtalets till-

lämpning, äger ej rätt till någon del

av behållningen efter avveckling el­

ler av organisationens övriga till­

gångar, om avtalet häves enligt ar­

tikel 71.

Artikel 71

Varaktighet och hävande av avtalet

1. Avtalet skall förbli i kraft till

utgången av det femte hela kaffe­

året efter dess ikraftträdande, så­

vida dess giltighet ej förlänges enligt

Kungl. Maj.ts proposition nr 27 år 1963

65

paragraph (2) of this Artide, or

earlier terminated under paragraph

(3).

(2) The Council, during the fifth

full coffee year after the Agreement

enters into force, may, by vote of a

inajority of the Members having not

less than a distributed two-thirds

inajority of the total votes, either

decide to renegotiate the Agreement,

or to extend it for such period as the

Council shall determine.

(3) The Council may åt any time,

by vote of a majority of the Mem­

bers having not less than a distribu­

ted two-thirds majority of the total

votes, decide to terminate the Agree­

ment. Such termination shall take

effect on such date as the Council

shall decide.

(4) Notwithstanding termination of

the Agreement, the Council shall

remain in being for as long as

necessary to carry out the liquida-

tion of the Organization, settlement

of its accounts, and disposal of its

assets, and shall have during that

period such powers and functions

as may be necessary for those pur­

poses.

Article 72

Review

In order to review the Agreement,

the Council shall hold a special ses­

sion during the last six months of

the coffee year ending 30 September

1965.

Article 73

Amendment

(1) The Council may, by a dis­

tributed two-thirds majority vote,

recommend an amendment of the

Agreement to the Contracting Parties.

The amendment shall become effec-

tive 100 days after the Secretary-

General of the United Nations has

received notifications of acceptance

from Contracting Parties represent-

ing åt least 75 per cent of the ex-

porting countries holding åt least 85

moment 2 i denna artikel eller dess­

förinnan häves enligt moment 3.

2. Under det femte hela kaffeåret

efter avtalets ikraftträdande må rå­

det med majoriteten av medlemmar­

na, representerande minst en för­

delad två tredjedelars majoritet av

det sammanlagda antalet röster, be­

sluta antingen att upptaga förhand­

lingar om nytt avtal eller att för­

länga avtalet för den tid, som rådet

fastställer.

3. Rådet må när som helst med

majoriteten av medlemmarna, repre­

senterande minst en fördelad två

tredjedelars majoritet av sammanlag­

da antalet röster, besluta att häva

avtalet. Avtalet skall vara hävt från

och med den dag, som rådet fast­

ställer.

4. Trots att avtalet hävts, skall rå­

det bestå så länge det är nödvändigt

för att fullgöra organisationens av­

veckling och avräkningar samt be­

stämma om dess tillgångar och skall

under denna tid ha de befogenhe­

ter och uppgifter, som erfordras för

dessa ändamål.

Artikel 72

Översyn

För att överse avtalet skall rådet

hålla ett särskilt sammanträde un­

der de sista sex månaderna av det

kaffeår, som slutar den 30 septem­

ber 1965.

Artikel 73

Ändring

1. Rådet må med fördelad två tred­

jedelars majoritet rekommendera de

avtalsslutande parterna en ändring

av avtalet. Ändringen skall träda i

kraft 100 dagar efter den tidpunkt,

då Förenta Nationernas generalsekre­

terare har mottagit underrättelser om

godkännande från avtalsslutande

parter, vilka representera minst 75

procent av exportländerna med minst

85 procent av exportmedlemmarnas

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 ur 1963

per cent of the votes of the exporting Members, and from Contracting Par- ties representing åt least 75 per cent of Ihe importing countries holding åt least 80 per cent of the votes of the importing Members. The Council may fix a time within which each Contracting Party shall notify the Secretary-General of the United Na­ tions of its acceptance of the amend- inent, and, if the amendment has not become effective by such time, it shall be considered withdrawn. The Council shall provide the Secretary- General with the information neces- sary to determine whether the ad- mendment has become effective.

(2) Any Contracting Party, or any dependent territory which is either a Member or a party to a Member group, on behalf of which notifica- tion of acceptance of an amendment has not been made by the date on which such amendment becomes ef­ fective, shall as of that date cease to participate in the Agreement.

Article 74

Notifications by the Secretary-

General

The Secretary-General of the United Nations shall notify all Governments represented by delegates or observers åt the United Nations Coffee Confe- rence, 1962, and all other Govern­ ments of States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies, of each deposit of an in­ strument of ratification, acceptance or accession, and of the dates on which the Agreement comes pro- visionally and definitively into force. The Secretary-General of the United Nations shall also notify all Con­ tracting Parties of each notification under Article 5, 67, 68 or 69; of the date to which the Agreement is ex- tended or on which it is terminated under Article 71; and of the date on which an amendment becomes effec­ tive under Article 73.

röster, och från avtalsslutande par­ ter, vilka representera minst 75 pro­ cent av importländerna med minst 80 procent av importländernas röster. Rådet må fastställa en tidsgräns, in­ om vilken varje avtalsslutande part skall underrätta Förenta Nationernas generalsekreterare huruvida den god­ tager ändringen. Om ändringen ej trätt i kraft inom denna tidsgräns, skall den betraktas som återtagen. Rådet skall lämna generalsekretera­ ren de upplysningar, som äro nöd­ vändiga för att fastställa, huruvida ändringen trätt i kraft.

2. Varje avtalsslutande part eller underlydande område, vilket anting­ en är medlem eller part i en medlems­ grupp, som ej lämnat underrättelse om godkännande av en ändring den dag ändringen träder i kraft, upphör från och med denna tidpunkt att del­ taga i avtalet.

Artikel 74

Underrättelser genom general­

sekreteraren

Förenta Nationernas generalsekre­ terare skall underrätta alla regering­ ar, vilka företräddes genom ombud eller observatörer vid Förenta Na­ tionernas kaffekonferens 1962, lik­ som alla andra regeringar hos med­ lemsstater i Förenta Nationerna el­ ler dess fackorgan om varje depone­ ring av instrument rörande ratifika­ tion, godkännande eller anslutning samt om de tidpunkter, då avtalet provisoriskt eller slutgiltigt träder i kraft. Förenta Nationernas general­ sekreterare skall också meddela alla avtalsslutande parter om varje un­ derrättelse enligt artiklarna 5, 67, 68 eller 69, om den tidpunkt, till vilken avtalet förlängts eller vid vilken det hävts enligt artikel 71, samt om den dag, då en ändring träder i kraft enligt artikel 73.

67

Kungl. Maj.ts proposition nr 2/ ar 1963

IN WITNESS WHEREOF the un- dersigned, having been duly author- ized to this effect by their respective Governments, have signed this Agree- ment on the dates appearing opposite their signatures.

The texts of this Agreement in the English, French, Russian, Spanish and Portuguese languages shall all be equally authentic. The originals shall be deposited in the archives of the United Nations, and the Secretary- General of the United Nations shall transmit certified copies thereof to each signatorv and acceding Govern­ ment.

ANNEX A

Basic Export Quotas

(60-kilogramme bags)

Brazil .................................. 18,000,000 Colombia .............................. 6,011,280 Costa Rica ......................... 950,000 Cnba ....................................... 200,000 Dominican Republik) . . 425,000

Ecuador .............................. 552,000 El Salvador......................... 1,429,500 Guatemala ......................... 1,344,500 Haiti*) .................................. 420,000 Honduras ......................... 285,000 Mexico .................................. 1,509,000 Nicaragua ......................... 419,100 Panama .............................. 26,000 Peru ....................................... 580,000 Venezuela ......................... 475,000

Cameroun ......................... 762,795 Central African Republic 150,000

Congo (Brazzaville) .... 11,000 Dahomey .............................. 37,224 Gabon .................................. 18,000 Ivory Coast ......................... 2,324,278 Malagasy Republic............ 828,828 Togo ....................................... 170,000

Kenya .................................. 516,835 Uganda .............................. 1,887,737 Tanganyika......................... 435,458

Till bestyrkande härav ha under­ tecknade, vederbörligen bemyndigade

därtill av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal vid de tid­ punkter som angivas vid deras namn­ teckningar.

Texterna till detta avtal på engels­ ka, franska, ryska, spanska och por­ tugisiska språken skola äga lika vits­ ord. Originalet härav skall förvaras i Förenta Nationernas arkiv, och För­ enta Nationernas generalsekreterare skall överlämna bestyrkta avskrifter härav till varje signatärmakts och an­ slutande stats regering.

BILAGA A

Basexportkvoter (Säckar å 60 kilogram)

Brasilien .............................. 18.000.000 Colombia .............................. 6.011.280 Costa Rica ......................... 950.000 Cuba....................................... 200.000 Dominikanska Republi­

ken*) ............................. 425.000 Ecuador .............................. 552.000 Salvador .............................. 1.429.500 Guatemala ......................... 1.344.500 Haiti*) .................................. 420.000 Honduras........................ 285.000 Mexico .................................. 1.509.000 Nicaragua ......................... 419.100 Panama .............................. 26.000 Peru ....................................... 580.000 Venezuela ......................... 475.000

Camerun .............................. 762.795 Centralafrikanska Repub­

liken .................................. 150.000 Kongo (Brazzaville) .... 11.000 Dahomey .................... 37.224 Gabon .................................. 18.000 Elfenbenskusten................ 2.324.278 Republiken Madagaskar 828.828 Togo ....................................... 170.000

Kenya .................................. 516.835 Uganda.................................. 1.887.737 Tanganyika......................... 435.458

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

Portugal .............................. 2,188,648

GRAND TOTAL 45,587,183

a) The Republic of Haiti and The Domini- can Republic shall be permitted to export 20 per cent more than their respective adjusted basic quotas in the coffee year 1963—64. In no event, however, shall such increases be taken into account for the purpose of calculating the distribution of votes. In the review of the Agreement, provided for in Artide 72, the two-year production cycle in those countries shall be given special consideration.

b) In the first coffee year, the Republic of the Congo (Leopoldville), after presentation to the Council of acceptable evidence of an ex- portable production larger than 700 000 bags, shall be authorized by the Council to export up to 900 000 bags. In the second and third coffee years it is permitted to increase its coffee exports by an amount not to exceed 20 per cent over those for the previous year. After presentation to the Council of acceptable evidence of an exportable production larger than 340 000 bags, Rwanda and Burundi may be authorized by the Council to export a com- bined total of up to 450 000 bags in the first coffee year, 500 000 bags in the second coffee year and 565 000 bags in the third coffee year. In no event, however, shall the increases allowed those countries in the first three years be taken into account for the purpose of cal­ culating the distribution of votes.

ANNEX B

Non quota Countries of Destination, referrcd to in Article 40, Chapter VII

The geographical areas below are non-quota countries for purposes of this Agreement:

Bahrein Basutoland Bechuanaland Ceylon

Portugal ............................. 2.188.648

700.000 850.000 360.000 1.176.000

18.000 340.000

65.000 44.000 77.000

TOTALT 45.587.183

a) Republiken Haiti och Dominikanska Re­ publiken skola under kaffeåret 1963—1964 till­ låtas exportera 20 procent mer än deras re­ spektive jämkade basexportkvoter. Dessa ök­ ningar skola emellertid i intet fall beaktas vid beräkning av röstfördelningen. Vid den i ar­ tikel 72 förutsedda översynen skall särskild uppmärksamhet ägnas åt produktionen under tvåårsperioder i dessa länder.

b) Om Republiken Kongo (Leopoldville) un­ der det första kaffeåret för rådet tillfredsstäl­ lande styrker att den för export tillgängliga produktionen överstiger 700 000 säckar, skall Republiken Kongo av rådet bemyndigas att exportera upp till 900 000 säckar. Under de andra och tredje kaffeåren tillätes landet öka sin export av kaffe med en kvantitet, som ej överskrider föregående års kvantitet med mer än 20 procent. Om Ruanda och Burundi för rådet tillfredsställande styrker att den för ex­ port tillgängliga produktionen överstiger 340 000 säckar, må rådet bemyndiga Ruanda och Bu­ rundi att exportera sammanlagt upp till 450 000 säckar under det första, 500 000 säckar under det andra och 565 000 säckar under det tredje kaffeåret. De ökningar som medgivits dessa länder under de tre första åren skola emellertid i intet fall beaktas vid beräkning av röstfördelningen.

BILAGA B

Mottagarländer utanför kvoterna en­

ligt artikel 40, kapitel VII

I vad angår detta avtal är export till nedanstående länder undantagen från kvotbestämmelserna.

Bahrein Basutoland Bechuanaland Ceylon

Congo (Leopoldville)11) .. Ethiopia ............................. India ..................................

700.000 850.000 360.000

Kongo (Leopoldville)11) .. Etiopien ............................. Indien .........

Indonesia..............................

1,176,000

Indonesien

Nigeria ..................................

18,000

Nigeria ..................................

Rwanda and Burundi11) . .

340,000

Ruanda och Burundi6) . .

Sierra Leone ....................

65,000

Sierra Leone ....................

Trinidad .............................

44,000

Trinidad .............................

Yemen ..................................

77,000

Jemen ..................................

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

69

China (Taiwan)

China (mainland)

Federation of Rhodesia and

Nyasaland

Hungary

Iran

Iraq

Japan

Jordan

Kuwait

Muscat and Oman

Oman

Philippines

Poland

Qatar

Republic of Korea

North Korea

Republic of Viet-Nam

North Viet-Nam

Romania

Saudi Arabia

Somalia

South West Africa

Sudan

Swaziland

Thailand

Republic of South Africa

Union of Soviet Socialist Republics

Kina (Formosa)

Kina (Folkrepubliken)

Federationen Rhodesia och

Nyasaland

Ungern

Iran

Irak

Japan

Jordanien

Kuwait

Muscat och Oman

Oman

Filippinerna

Polen

Ivatar

Republiken Korea

Nordkorea

Republiken Vietnam

Nordvietnam

Rumänien

Saudi Arabien

Somalia

Sydvästafrika

Sudan

Swaziland

Thailand

Republiken Sydafrika

Socialistiska Rådsrepublikernas

Union

ANNEX C

Certificate of Origin

This certificate is made pursuant to

the International Coffee Agreement.

A copy of this certificate must be

submitted with export documents and

will be required for export (and im­

port) clearance.

No....................... Member......................

(to be cited in any

(producing

future correspondence)

country)

I hereby certify that the green, soluble,

roasted, semi-roasted or other coffee

described below has been produced in

................................ (producing country).

per S. S.:

or other carrier

from:

(name of port or

other point of

embarkation)

BILAGA C

Ursprungscertifikat

Detta certifikat har utfärdats i över­

ensstämmelse med det internationel­

la kaffeavtalet. En kopia av detta cer­

tifikat skall åtfölja exportdokumen­

ten och kommer att erfordras för ex-

portklarering (och importklarering).

Nr...................... Medlem......................

(angives vid ev.

(producent­

korrespondens)

land)

Härmed intygas att det kaffe (råkaffe,

kaffeextrakt, rostat eller halvrostat kaffe

eller annat kaffe), som nedan angives, har

producerats i.................(producentland).

per S. S.;

(eller annat trans­

portmedel)

från:

(lastningshamn

eller annan last­

ningsort)

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

to:

via:

on or about:

(name of port or

till:

country of final

destination)

via:

(date)

den eller om­

kring den:

(slutlig bestäm­

melsehamn eller

slutlig bestämmel­

seort)

(datum)

Shipping

Marks or

other

identi-

fication

Quanti-

ty

(number

of units)

Total Weight

Obser va-

,,

tions

Kg.

lbs.

Märken

el. andra

identi-

fierings-

tecken

Kvanti­

tet

(antal

enheter)

Vikt

(kg)

Anm.

(lbs)

Green

Gross

Gross

Råkaffe

Brutto

Brutto

Net

Net

Netto

Netto

Roasted or

Soluble

Gross

Net

Gross

Net

Rostat kaf­

fe eller kaf-

feexlrakt

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Other

(specify)

Annat

kaffe

(specifice­

ras)

Date.... .. Signature .

Datum ..

Namn:

(Certifving Officer)

(Ansvarig

tjänsteman)

(Certifying Agency)

(intygande organ)

ANNEX I)

BILAGA D

List of Exports and Imports in 1961

I. EXPORTS

(thousands of 60-kilogramme bags)

Country

Bags

Per

cent

Bolivia .........................

a)

0.0

Brazil .........................

16,971

39.2

Burundi and Rwanda

397

0.9

Cameroun ................

591

1.4

Förteckning över export och import

1961

I. EXPORT

(1.000 säckar ä 60 kilogram)

Land

Säckar

Pro­

cent

Bolivia .........................

a)

0,0

Brasilien ....................

16.971

39,2

Burundi och Ruanda

397

0,9

Camerun ....................

591

1,4

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

71

Country

Central African

Bags

Per

cent

Republic ................

121

0.3

Colombia .....................

5,651

13.1

Congo (Brazzaville)

a)

0.0

Congo (Leopoldville)

499

1.2

Costa Rica ................

835

1.9

Cuba .............................

85

0.2

Dahomey .....................

40

0.1

Dominican Republic

327

0.8

Ecuador .....................

381

0.9

El Salvador ................

1,430

3.3

Ethiopia .....................

950

2.2

Gabon .........................

a)

0.0

Ghana .........................

28

0.1

Guatemala ................

1,255

2.9

Guinea .........................

200

0.5

Haiti .............................

348

0.8

Honduras .....................

210

0.5

India..............................

539

1.2

Indonesia.....................

1,091

2.5

Ivory Coast ................

2,618

6.0

Jamaica .....................

a)

0.0

Liberia .........................

41

0.1

Madagascar ................

651

1.5

Mauritania ................

a)

0.0

Mexico .........................

1,483

3.5

Nicaragua ................

349

0.8

Nigeria .........................

a)

0.0

Panama .....................

n)

0.0

Paraguay .....................

25

0.1

Peru .............................

567

1.3

Portugal .....................

Rwanda (see Burundi)

1,976

4.5

Sierra Leone ............

85

0.2

Tanganyika................

438

1.0

Togo ..............................

171

0.4

Trinidad and Tobago

United Kingdom

38

0.1

(Kenya) ................

United Kingdom

536

1.2

(Uganda)................

1,806

4.2

Upper Volta................

a)

0.0

Venezuela ................

406

0.9

Yemen .........................

80

0.2

Total 43,219

100.0

Land

Centralafrikanska

Säckar

Pro­

cent

Republiken ...........

121

0,3

Colombia .....................

5.651

13,1

Kongo (Brazzaville)

a)

0,0

Kongo (Leopoldville)

499

1,2

Costa Rica ................

835

1,9

Cuba.............................

85

0,2

Dahomey ....................

Dominikanska Repu-

40

0,1

bliken ....................

327

0,8

Ecuador .....................

381

0,9

Salvador ....................

1.430

3,3

Etiopien ....................

950

2,2

Gabon .........................

a)

0.0

Ghana .........................

28

0,1

Guatemala ................

1.255

2,9

Guinea .........................

200

0,5

Haiti.............................

348

0,8

Honduras....................

210

0,5

Indien .........................

539

1,2

Indonesien ................

1.091

2,5

Elfenbenskusten ....

2.618

6,0

Jamaica ....................

a)

0,0

Liberia .........................

41

0,1

Madagaskar ................

651

1,5

Mauritanien................

a)

0,0

Mexico .........................

1.483

3,5

Nicaragua ................

349

0,8

Nigeria .........................

a)

0,0

Panama ....................

a)

0,0

Paraguay ....................

25

0,1

Peru .............................

567

1,3

Portugal ....................

Ruanda (se Burundi)

1.976

4,5

Sierra Leone ...........

85

0,2

Tanganyika................

438

1,0

Togo ..............................

171

0,4

Trinidad och Tobago

Storbritannien

38

0,1

(Kenya) ................

Storbritannien

536

1,2

(Uganda) ................

1.806

4,2

Övre Vol ta ................

a)

0,0

Venezuela ................

406

0,9

Jemen .........................

80

0,2

Totalt 42.319

100,0

a) Less than 22 000 bags.

a) Mindre än 22 000 säckar.

72

Kungl. Maj. ts proposition nr 27 år 1903

II. IMPORTS

(thousands of 60-kilogramme bags) Country Bags Per cent Afghanistan ........... a) 0.0 Albania ......................... n) 0.0 Argentina ................ 574 1.3 Australia .................... 156 0.4 Austria......................... 218 0.5 Belgium .................... 1,036 2.4 Bulgaria .................... 60 0.1 Burma .........................

a)

0.0

Byelorussian SSR

(included in USSR) C.ambodia....................

o)

0.0

Canada ......................... 1,119

2.6

Ceylon .........................

n)

0.0

Chad ............................. a) 0.0 Chile............................. 113 0.3 China ......................... n) 0.0 Cyprus ......................... a) 0.0 Czechoslovakia .... 175 0.4 Denmark .................... 727 1.7 Federal Republic of

Germany ................ 3,540 8.1 Federation of Malaya 109 0.2 Federation of Rhode-

sia and Nyasaland a) 0.0 Finland .................... 638 1.5 France ......................... 3,882 8.9 Greece ......................... 132 0.3 Hungary .................... 39 0.1 Iceland ......................... 29 0.1 Iran ..............................

a)

0.0

Iraq .............................. <l) 0.0 Ireland .........................

Cl)

0.0

Israel ......................... 74 0.2 Italy ............................. 1,753 4.0 Japan ......................... 244 0.6 Jordan ......................... 23 0.1 Kuwait .........................

ci)

0.0

Laos ............................. a) 0.0 Lebanon .................... 158 0.4 Libya .........................

n)

0.0

Luxembourg (included

in Belgium) Mali ............................. n) 0.0 Mongolia ....................

n)

0.0

Morocco ....................

129 0.3

Nepal .........................

ci

)

0.0

Netherlands................

1,147 2.6

New Zealand ........... 35 0.1 Niger .........................

n)

0.0

II. IMPORT

(1.000 säckar å 60 kilogram)

Land

Säckar Pro­ cent

Afganistan . .. . .... a)

0,0

Albanien ........... .... a) 0,0 Argentina . ... 574

1,3

Australien . .. .

156 0,4

Österrike ...........

218 0,5

Belgien ................ ....

1.036

2,4

Bulgarien........... ___ 60

0,1

Burma ................ .... a)

0,0

Vitryska SSR (inräk­

nat i SSSR) Cambodja.................... a)

0,0

Canada ......................... 1.119 2,6 Ceylon .........................

a)

0,0

Tchad .........................

a) 0,0

Chile .............................

113 0,3

Kina .............................

a)

0,0

Cypern .........................

a)

0,0

Tjeckoslovakien .... 175 0,4 Danmark .................... 727

1,7

Förbundsrepubliken

Tyskland ................ 3.540

8,1

Federationen Malaya 109 0,2 Federationen Rhode­

sia och Nyasaland

a)

0,0

Finland .................... 638

1,5

Frankrike ................ 3.882 8,9 Grekland .................... 132

0,3

Ungern ......................... 39

0,1

Island ......................... 29

0,1

Iran .............................

a) 0,0

Irak ............................. a) 0,0 Irland ......................... a) 0,0 Israel ......................... 74 0,2 Italien .........................

1.753

4,0

Japan ......................... 244 0,6 Jordanien ....................

23 0,1

Kuwait .........................

a) 0,0

Laos .............................

a) 0,0

Libanon ....................

158 0,4

Libyen .........................

a) 0,0

Luxemburg (inräknat

i Belgien) Mali .............................

a)

0,0

Mongoliet....................

a)

0,0

Marocko .................... 129 0,3 Nepal ......................... a) 0,0 Nederländerna .... 1.147 2,6 Nya Zeeland ........... 35 0,1 Niger ............................. a) 0,0

Kungl. Maj:ts proposition nr 27 år 1963

73

Country

Bags

Per

cent

Norway ..................

450

1.0

Pakistan ....................

a)

0.0

Philippines ................

a)

0.0

Poland .........................

89

0.2

Republic of Korea ..

a)

0.0

Republic of Viet-nam

a)

0.0

Romania .....................

a)

0.0

Saudi Arabia ............

a)

0.0

Senegal .....................

a)

0.0

Somalia .....................

n)

0.0

South Africa ...........

185

0.4

Spain .........................

300

0.7

Sudan .........................

154

0.3

Sweden.........................

1,295

3.0

Switzerland ................

541

1.2

Syna .........................

31

0.1

Thailand ....................

83

0.2

Tunisia .....................

48

0.1

Turkey ........... ..

36

0.1

Ukrainian SSR (in-

cluded in USSR)

Union of Soviet So-

cialist Republics ..

371

0.9

United Arab Republic

70

0.2

United Kingdom . .

978

2.3

United States ............ 22,464

51.7

Uruguay .....................

45

0.1

Yugoslavia ................

143

0.3

Total 43,393

100.0

Land

Säckar

Pro­

cent

Norge .........................

450

1,0

Pakistan ....................

a)

0,0

Filippinerna ...........

a)

0,0

Polen .........................

89

0,2

Republiken Korea ..

a)

0,0

Republiken Vietnam

a)

0,0

Rumänien ................

a)

0,0

Saudi Arabien...........

a)

0,0

Senegal .........................

a)

0,0

Somalia ....................

a)

0,0

Sydafrika....................

185

0,4

Spanien ....................

300

0,7

Sudan .........................

154

0,3

Sverige .........................

1.295

3,0

Schweiz ....................

541

1,2

Syrien .........................

31

0,1

Thailand ....................

83

0,2

Tunisien ....................

48

0,1

Turkiet.........................

36

0,1

Ukrainska SSR (in­

räknat i SSSR)

Socialistiska Rådsre-

publikernas Union)

371

0,9

Förenade Arabrepub-

liken.........................

70

0,2

Storbritannien

och

Nordirland ...........

978

2,3

Amerikas Förenta

Stater ....................

22.464

51,7

Uruguay ....................

45

0,1

Jugoslavien ................

143

0,3

Totalt 43.393

100,0

a) Less tlian 22 000 bags.

a) Mindre än 22 000 säckar.

Stockholm 1963. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 630032