Prop. 1964:108

('angående bildande av ett statligt aktiebolag för bevakningstjänst m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1961i

1

Nr 108

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bildande av ett

statligt aktiebolag för bevakningstjänst m. m.; given Stockholms slott den 13 mars 1964.

.i

. -i..i

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

* i

i: r)

iioft

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåU

I propositionen föreslås, att ett statligt aktiebolag skall bildas för bevak­ ning m. m. av statliga skyddsföremål, i första hand inom försvaret. För bud­ getåret 1964/65 äskas ett investeringsanslag av 180 000 kr. för teckning av aktier i bolaget. Dessutom begäres bemyndigande att teckna statsgaranti för lån till bolaget intill ett belopp av 3 000 000 kr.

I

1

—Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 108

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 196/i

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regentcn, Hertigen av Halland i stats­

rådet å Stockholms slott den 13 mars 196/i.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling,

Skoglund, Edenman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling,

Palm.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson,

fråga om bildande

av ett statligt aktiebolag för bevakningstjänst

in.

m.

och anför därvid föl­

jande.

Inledning

Genom beslut den 8 maj 1959 medgav Kungl. Maj :t att överbefälhavaren

fick uppdraga åt försvarets bevalcningstekniska kommitté att snarast utar­

beta förslag rörande bevakning och tillsyn av vissa i Storstockholm belägna

skyddsföremål. Efter framställning från 1959 års riksdag (SU 87, rskr. 235)

med begäran att en teknisk-ekonomisk utredning i fråga om vakthållningen

vid försvarets ämbetsbyggnad »Tre Vapen» skulle komma till stånd, upp­

drog Kungl. Maj:t genom beslut den 30 juni 1959 åt överbefälhavaren att

tillse att utredningen verkställdes i samband med fullgörandet av uppdraget

den 8 maj 1959 till bevakningstekniska kommittén.

Försvarets bevakningstekniska kommitté har den 21 november 1962 till

överbefälhavaren avgivit betänkande med förslag till samordning och effek-

tivisering av bevakningen av vissa försvaret tillhöriga skyddsföremål,

belägna i Storstockholm. Med eget yttrande och efter att ha hört berörda

myndigheter har överbefälhavaren den 2 april 1963 ingivit betänkandet.

Yttranden över betänkandet har efter remiss avgivits av statskontoret,

statspolisintendenten och polisberedningen.

Vid beredningen inom försvarsdepartementet av bevakningstekniska kom­

mitténs betänkande har fråga uppkommit att bilda ett statligt aktiebolag för

att ombesörja viss i huvudsak stationär bevakning. En departementspro­

memoria i ämnet (stencilerad Fö 1964:4) har i anslutning härtill utarbe­

tats. över denna promemoria har efter remiss yttranden avgivits av överbe­

fälhavaren (efter hörande av berörda militära myndigheter), försvarets civil­

förvaltning, statskontoret och polisberedningen. Vidare har Bevaknings AB

3

Securitas i en den 27 februari 1964 dagtecknad skrift anfört synpunkter på de förslag som framlagts i departementspromemorian.

Bevakningstekniska kommitténs förslag m. m.

Bevakningstekniska kommittén har utformat sitt förslag mot bakgrund av att från säkerhetssynpunkt vissa brister anses föreligga i nuvarande be- vakningsorganisation, främst genom att enskilda vaktföretag har en väsent­ lig insyn i militära anläggningar, att vaktpersonalen är av ojämn kvalitet och i många fall har bristfällig utbildning samt att bevakningen saknar en­ hetlig ledning.

Kommitténs förslag, som i princip biträdes av överbefälhavaren, innebär i huvudsak följande. Bevakningen vid försvarets skyddsföremål inom Stor­ stockholm (Stockholms försvarsområde, fo 44) samordnas i en bevaknings- organisation i försvarets egen regi under ledning av en särskild bevaknings- chef under försvarsområdesbefälhavaren. Fast bevakning med vaktpersonal för in- och utpasseringskontroll vid berörda bevakningsobjekt begränsas därvid till det minimum som erfordras från säkerhetssynpunkt. Tekniska hjälpmedel, i första hand inbrotts- och brandlarm, utnyttjas i största möj­ liga utsträckning för att ersätta eller minska behovet av personell bevakning. Inbrottslarm monteras vidare vid skyddsföremålen och underhålles av or­ ganisationen tillhörig personal. De olika skyddsföremålens inbrottslarm överföres för larmgivning vid egna centrallarmstationer. Från dessa vidare­ befordras larm per radio till en i organisationen ingående rörlig bevaknings- och utryckningsstyrka utrustad med radiobilar. Den personella bevak­ ningen, såväl den fasta som den rörliga, avses genom en relativt omfattande specialutbildning höjas kvalitetsmässigt och göras mera effektiv. Bevak- ningspersonalen förutsättes vidare ingå i kuppförsvaret. Bevakningsorgani- sationens verksamhet skall bedrivas i intimt samarbete med den civila poli­ sen, som skall vara det exekutiva stödorganet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 196b

Yttranden

Statskontoret

biträder bevakningstekniska kommitténs förslag men anser

att den rörliga styrkan bör begränsas. Statskontoret hävdar, att all till ifrå­ gavarande bevakningsorganisation hörande personal bör anställas, utbildas, ledas och dirigeras av en myndighet, nämligen kommendanten i Stockholm. Endast härigenom kan enligt ämbetsverket eftersträvad effektivitet och stadga i tjänsten vinnas.

Statspolisintendenten

anser, att den rörliga bevakning som det i föreva­

rande sammanhang är fråga om, ytterst torde omfattas av polisens huvud­ uppgift att förhindra och uppdaga brott och att det därför i första hand borde utredas huruvida de lokala polismyndigheterna — i den mån de kan anses sakna erforderliga resurser för fullgörande av bevakning och till­ syn av ifrågavarande slag — kan tillföras sådana resurser. Enligt statspolis-

4

intendenten bör det vidare utredas vilka förutsättningar som kan tillskapas

inom det förstatligade polisväsendet att fullgöra bevakningsuppgifter av

ifrågavarande slag.

Polisberedningen

har i och för sig intet att erinra mot vad kommittén

anfört beträffande fast bevakning, ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel

och höjda kvalitetskrav på den personella bevakningen. Såvitt avser den

föreslagna rörliga styrkan anser beredningen emellertid, att tillgängliga re­

surser bäst utnyttjas om all personal, som sysselsättes i utryckningsbered-

skap in. in., tillhör poliskåren. Den personalbehovsbedömning som kommit­

tén gjort i detta hänseende bör därför enligt beredningen med fog kunna

läggas till grund för viss utökning av polisens resurser. Beredningen anför

vidare, att polisen har en betydelsefull uppgift inom kuppförsvaret och att

det från denna synpunkt är nödvändigt att polismännen i erforderlig om­

fattning orienteras om skyddsföremål som kan tänkas bli föremål för sa­

botagehandlingar.

Polisberedningen finner, att bevakningstekniska kommittén icke till­

räckligt beaktat möjligheterna att inom polisverksamhetens ram tillgodose

kravet på en samordnad och effektiv bevakningsorganisation för försvarets

skyddsföremål. Då dessutom likartade behov av säkerhetsskydd föreligger

beträffande civila skyddsföremål bör enligt beredningens mening kommit­

téns förslag till organisation för bevakning och tillsyn av skyddsföremål

inom Storstockholmsområdet ytterligare övervägas — varvid bland annat

kompetensfrågorna bör närmare utredas — innan slutlig ställning tages.

En av bevakningstekniska kommitténs ledamöter, herr I. Frithiof, har

enligt ett till betänkandet fogat sammanträdesprotokoll hävdat, att bevalc-

ningsorganisationen i stället för att drivas i myndighetsregi borde ha aktie­

bolagsform. Ett dylikt vaktbolag skulle lämpligen även svara för bevak­

ningen av de civila statliga skyddsföremål som är belägna inom Storstock­

holmsområdet. Efter hand skulle bolagets verksamhet utvidgas till att om­

fatta hela landet. Även vissa av försvarets myndigheter har till överbefäl­

havaren framfört liknande synpunkter.

Överbefälhavaren föreslår med anledning av nämnda förslag om ett

statligt vaktbolag att, eftersom underlag för bedömning av frågan saknas,

Kungl. Maj :t låter utreda förutsättningarna från såväl effektivitets- som

kostnadssynpunkter för att bedriva bevakningstjänsten i en sådan organisa­

tionsform.

Departementspromemorian

I den inom försvarsdepartementet utarbetade promemorian anföres, att

vid ärendets beredning inom departementet övervägande skäl ansetts tala

för polisberedningens uppfattning att den föreslagna rörliga styrkan för be­

vakning och utryckningsberedskap m. m. bör tillhöra polisen. Uppgifterna

Kungl. Maj. ts proposition nr 108 år 196b

0

för den föreslagna styrkan ingår som ett led i polisens normala verksamhet att verka brottsförebyggande. Härav följer också en rationell och effektiv samordning av bevakningen av både militära och civila skyddsföremål inom ett visst område. Övertygande skäl har vidare enligt promemorian av be- vakningstekniska kommittén anförts för att den i huvudsak stationära be­ vakningen bör effektiviseras. Några bärande motiv för att denna effektivi- sering bäst kan åstadkommas inom en bevakningsorganisation i myndighets- regi anses emellertid ej ha anförts. Fastmer synes enligt promemorian över­ vägande skäl tala för att en fristående organisation skapas, ett statligt bolag, som mot betalning för tjänsterna tillhandahåller myndigheterna — militära som civila — önskad bevakning. Att detta är en lämplig organisationsform anses bland annat framgå av att myndigheterna i dagsläget utnyttjar civila vaktbolag i stor omfattning. En rationell samordning även av den stationära bevakningen inom totalförsvaret anses vidare bli möjlig inom ra­ men för ett statligt vaktbolag. Vidareutveckling och fortlöpande rationalise­ ring av bevakningstjänsten kan enligt promemorian även ske på ett smidigt och effektivt sätt. Den för bevakningen av visst skyddsföremål ansvariga myndigheten kan — inom ramen för gällande föreskrifter i ämnet — själv bestämma bevakningens omfattning och utförande. Samtliga med bevak­ ningen förenade kostnader kommer att framgå av träffade bevaknings- avtal. I promemorian anföres vidare, att en utökning av bevakningsorgani- sationens intresseområde till att omfatta även civila statliga skyddsföremål medför att personal som erfordras för montering och tillsyn av tekniska hjälpmedel bättre kan utnyttjas.

Inom försvarsdepartementet bar därför viss utredning verkställts för att närmare utröna förutsättningarna m. m. för att bilda ett dylikt statligt vaktbolag. Utgångspunkterna för utredningen bar bland annat varit att bolagets huvuduppgift skall vara att i en smidig och driftbillig form utan vinstsyfte tillhandahålla bevakning av statliga sak- och immaterialvärden, att polisen skall svara för rörlig bevakning och utryckningsbcredskap m. in., att staten skall vara ende aktieägare i bolaget samt att de kvalifikationskrav på personal och bevakningsanordningar in. in. som uppställts av bevak- ningstekniska kommittén skall tillgodoses.

Enligt promemorian tyder den inom departementet utförda undersök­ ningen på att det presumtiva kundunderlaget inom Storstockholm torde bilda tillräckligt ekonomiskt underlag, beräknat till cirka (5 milj. kr., för ett statligt vaktbolag; omslutningen vid flera befintliga privata vakt­ bolag uppgår nämligen enligt promemorian till summor av denna storleks­ ordning. Utredningen visar även i övrigt att förutsättningar finns för att ett statligt vaktbolag skall visa sig vara en lämplig organisationsform för all liandba bevakning in. in. av statliga in. fl. skyddsföremål. Av dessa skäl är det enligt promemorian lämpligt att ett statligt vaktbolag bildas från och med den 1 juli 1964.

Kungl. 3Iaj:ls proposition nr 108 år 1964

6

I promemorian anföres vidare, att vaktmarknaden i Sverige för närva­

rande domineras av ett privat koncernföretag. Flertalet av de myndigheter

och institutioner, som förutsättes skola anlita det nya statliga bolaget, har

i nuläget bevakningskontrakt med något av företagen inom koncernen. För

att skapa garantier för att det nya bolaget får svara för den bevakning av

lokaler, som statliga myndigheter och institutioner i Storstockholm av sä­

kerhetsskäl är i behov av, förutsättes i promemorian att Kungl. Maj:t ut­

färdar föreskrifter, att myndighet i sådant fall icke må efter den 30 juni

1964 teckna eller förnya avtal med privat vaktbolag om bevakning utan

att först ha sökt anlita det statliga bolaget. Det anses, att det härutöver

bör övervägas att Kungl. Maj :t utfärdar generella föreskrifter som inskrän­

ker myndigheternas befogenhet att för bevakningsuppdrag anställa egen

personal.

Det finns enligt promemorian ingen grundad anledning antaga alt sta­

tens totala kostnader för bevakningen skulle bli högre vid alternativet stat­

ligt vaktbolag än om bevakningen organiseras i myndighetsregi. Snarare

anses att kostnaderna bör kunna nedbringas genom att konkurrensen på

vaktmarknaden stimulerar till rationaliseringar och besparingar.

Vidare anföres i promemorian att det från militära myndigheter stundom

framförts att bolagsformen inom krigsmaktens område är mindre lämplig

i kupplägen eller vid andra skärpta förhållanden. Det har anförts att verk­

samheten lättare och snabbare kan dirigeras inom den samlade militära

organisationens ram. Inom bolagsformens ram torde emellertid enligt pro­

memorian garantier kunna skapas för att kraven på beredskap och kvalifice­

rad bevakning tillgodoses. Föreskrifter i ämnet anses nämligen kunna införas

i bolagsordningen. I bolagsordningen bör vidare kunna föreskrivas att säker­

hetsexpertis (militär eller civil) skall finnas företrädd i bolagets styrelse,

förslagsvis genom att en av ledamöterna utses på förslag av överbefälhava­

ren och statspolisintendenten gemensamt. En sådan ledamot förutsättes äga

insikt i och erfarenhet av säkerhetstjänst. Det förutsättes slutligen att bola­

get sluter avtal med överbefälhavaren och andra myndigheter inom total­

försvaret för reglering av vissa närmare angivna säkerhetsfrågor inom bola­

gets verksamhetsområde under skärpta lägen och i krig.

Bortsett från de inskränkningar i bolagets rörelsefrihet som kan bli

följden av avtal av nyss angivet slag bör enligt promemorian bolaget ej vara

begränsat i sin verksamhet av andra lagar och bestämmelser än vad som

gäller för företag i allmänhet. Staten bör sålunda utöva sitt inflytande på

rörelsen i egenskap av aktieägare på bolagsstämma.

Bolagets verksamhet — som bör omfatta bevakningsrörelse, säkerhets- och

kontrolltjänst samt därmed jämförlig verksamhet — bör enligt promemorian

vidare vara fullt affärsmässigt inriktad. I den mån statsmakterna önskar

ålägga bolaget några uppgifter som innebär avsteg härifrån anses detta böra

ske genom avtal mellan staten och bolaget. Om det av beredskapsskäl anses

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 19Gb

7

erforderligt att bolaget förses med särskild utrustning, som icke ekono­

miskt kan utnyttjas i bolagets fredsproduktion, bör bolaget erhålla särskild

ersättning härför.

Bolagsordningen bör enligt promemorian fastställas av Kungl. Maj:t.

Ändringar i bolagsordningen bör likaså fastställas av Kungl. Maj :t.

I bolagsordningen bör vidare enligt promemorian anges att bolaget skall

svara för att bevakningspersonalen ges sådan utbildning och bevaknings-

anordningarna sådan standard, att de kvalifikationskrav i förevarande av­

seenden som uppställts av försvarets bevakningstekniska kommitté blir

uppfyllda.

Prissättningen på av bolaget utförda tjänster, lönesättning m. m. för per­

sonalen förutsättes enligt promemorian komma att anpassas till rådande

marknadsläge. I viss utsträckning måste emellertid beaktas, att de utförda

tjänsterna avses få en kvalitet som förutsätter genomsnittligt större krav på

utbildning och kompetens hos väktarpersonalen än vad allmänna marknaden

för närvarande vanligtvis erbjuder.

Bolagets aktiekapital har enligt promemorian ansetts kunna upptas till

ett relativt lågt belopp med hänsyn till att erforderliga investeringar är rela­

tivt obetydliga. Anskaffning av tyngre utrustning eller kostnadskrävande

anordningar anses nämligen icke erforderlig. Endast lokaler för administra­

tion och eventuellt för installation av centrallarm samt för materiellager,

jour- och väktarrum torde behövas. I promemorian förutsättes, att lokal­

frågan bör kunna lösas genom förhyrning. De största kostnaderna torde

gälla eventuell installation av larmcentraler samt nyuppläggning av kläd­

lager.

Huvuddelen av kostnaderna för det nya bolaget kommer enligt promemo­

rian att utgöras av löner och arvoden till anställda samt allmänna omkost­

nader. Dessa kostnader är kortfristiga och bör kunna täckas genom månads-

eller kvartalsvis inflytande avgifter från kunderna. Avgifterna förutsättes

regelmässigt inflyta förskottsvis. Ett nystartat företag inom den relativt

bunda vaktmarknaden anses dock kunna behöva ett startkapital med

marginaler för bland annat ackvisition, provisorier i fråga om förhyrning,

nyutbildning av personal samt lageruppbyggnad av materiel och bekläd­

nadspersedlar, nyekipering för väktarpersonalen in. m. Med hänsyn härtill

och för att möjliggöra vidareutveckling av bolagets rörelse bör man enligt

promemorian räkna med ett rörelsekapital om högst 3,0 milj. kr.

I promemorian föreslås, att finansieringen av det nya bolaget sker på

följande sätt. Det egna kapitalet i bolaget bör bestämmas till 180 000 kr.,

varav 150 000 kr. utgör aktiekapital och 30 000 kr. en reservfond som tillska­

pas genom alt aktierna övertecknas med 20 procent. I övrigt bör bolaget

finansieras genom lån som upptages i kreditinstituten. Staten anses böra

ställa garanti för lånebeloppet.

För budgetåret 1964/65 erfordras sålunda enligt departeinentspromemo-

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 196b

8

rian, att a kapitalbudgeten under fonden för statens aktier ett investerings-

anslag av 180 000 kr. upptages för teckning av aktier i det statliga vakt­

bolaget. Vidare bör enligt promemorian riksdagens medgivande inhämtas att

statsgaranti beviljas för lån till bolaget intill ett belopp av 3,0 milj. kr.

Den personal som för närvarande är civilanställd hos myndigheterna för

att utföra bevakning (portvakter, nattvakter m. fl.) i syfte att förebygga

stöld, brand, överfall och sabotage eller att utöva säkerhetskontroll för be­

sökande m. m. bör enligt promemorian efter hand överföras till andra upp­

gifter inom myndigheten eller övergångsvis kvarstå i tjänst. Vederbörande

bör emellertid enligt promemorian äga att övergå till det nya vaktbolaget

på de villkor som gäller för anställning i bolaget.

Yttranden

Av remissmyndigheterna tillstyrker

försvarets civilförvaltning

och

polis­

beredningen

att ett statligt vaktbolag bildas, medan

överbefälhavaren

ställer

sig tveksam härtill.

Statskontoret

anser, att ytterligare utredning främst

rörande de ekonomiska aspekterna erfordras.

Polisberedningen

anför, att en för hela totalförsvaret rationell samord­

ning av den stationära bevakningen synes möjlig inom ramen för ett stat­

ligt vaktbolag. Det synes beredningen även vara möjligt att genom tillska­

pandet av en sådan organisation uppnå den effektivisering som är nödvän­

dig på detta område. Beträffande styrelsens sammansättning anser bered­

ningen angeläget, att rikspolisstyrelsen blir representerad. Detta är moti­

verat såväl med hänsyn till den samordning med den rörliga bevaknings-

och utryckningsstyrkan och polisverksamheten i övrigt som måste äga rum

som till de erfarenheter och synpunkter i övrigt som från polishåll kan till­

föras styrelsen.

I anslutning till att enligt departementspromemorian förutsatts alt den för

bevakningen av visst skyddsföremål ansvariga myndigheten själv skall

kunna bestämma bevakningens omfattning och utförande framhåller

för­

svarets civilförvaltning

vikten av att vid ändrad bevakningsorganisation

myndighets ansvar för det egna skyddsföremålet icke beskäres varken vad

avser fast eller rörlig bevakning. Enligt promemorian skall vidare myndig­

het i första hand anlita det statliga bolaget. Föreskrifter av sådant innehåll

torde emellertid enligt civilförvaltningen icke stämma väl överens med ut­

talandet att bolagets verksamhet bör vara fullt affärsmässigt inriktad. Civil­

förvaltningen tillstyrker emellertid att föreskrifter av angivet innehåll utfär­

das med hänsyn till att såsom förut sagts bevakning genom privata vakt­

bolag är olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Civilförvaltningen förutsätter, att

om ett statligt vaktbolag bildas från och med den 1 juli 1964, berörda myn­

digheters ökade behov av att bestrida kostnader för bevakning från om-

kostnadsanslag beaktas. — Därest erfarenheterna av ett statligt vaktbolags

verksamhet visar sig bli positiva, kan det enligt civilförvaltningens mening

Kungl. Maj. ts proposition nr 108 år 196k

finnas anledning att utreda förutsättningarna för att driva även städnings- arbete i bolagsform.

Överbefälhavaren

erinrar om att enligt departementspromemorian det

planerade vaktbolaget skall svara för den fasta bevakningen, under det att polisväsendet skall ombesörja den rörliga. Enligt överbefälhavarens uppfatt­ ning synes det från lednings- och organisatorisk synpunkt mest fördelaktigt och effektivt att båda bevakningsfunktionerna -— den fasta och den rörliga — åvilar en och samma organisation, överbefälhavaren anför, att en lösning av den rörliga bevakningen enligt promemorians förslag förutsätter, att verk­ samheten bedrives av en särskilt avdelad polisstyrka, som icke ges annan arbetsuppgift än bevakningstjänst, samt att garanti skapas för att de mili­ tära kraven blir uppfyllda (omfattande bland annat frekvens, utförande samt sättet för kontroll av verksamheten).

Om — såsom förutsättes i promemorian — prissättningen göres enligt marknadsläget befaras även förslaget om ett vaktbolag för krigsmaktens del kunna medföra ökade kostnader i jämförelse med det förslag överbefäl­ havaren ingivit.

Överbefälhavaren framhåller vidare, att dispositionsrätten över vaktper­ sonalen måste säkras vid kupp, mobilisering och beredskapstillstånd samt i krig. Även under fredstid är det nödvändigt att bevakningstjänsten kan fortgå kontinuerligt. Detta förhållande kräver enligt överbefälhavaren sär­ skild uppmärksamhet vid införande av nya regler för offentliga tjänste­ mäns förhandlingsrätt.

Därest ett statligt vaktbolag bildas, är det dessutom enligt överbefälhava­ ren angeläget att garantier skapas för att verksamheten icke bedrives så att konkurrensen om personal medför att andra för krigsmakten vitala intres­ sen sätts på spel.

Sammanfattningsvis anför överbefälhavaren, att en lösning av bevak- ningsproblemen är möjlig enligt promemorians förslag men att det jäm­ fört med överbefälhavarens tidigare förslag icke synes innebära några för­ delar för krigsmakten.

Statskontoret

anför, att eu effektiv och samordnad ledning är av största

betydelse för den verksamhet varom här är fråga. Att kravet på sådan led­ ning bäst tillgodoses, därest ansvaret för såväl den rörliga som den sta­ tionära bevakningen ålägges ett enda organ är enligt statskontoret natur­ ligt. Detta utesluter emellertid ej att ledningskravet kan tillgodoses även med den uppdelning av verksamheten, som förutsättes i departementsprome­ morian. Däri föreslagen organisation skulle emellertid — enligt ämbetsver­ kets uppfattning — medföra vissa praktiska svårigheter. Bland annat måste beaktas de krav som speciellt kuppförsvaret kan komma att ställa. För huvudintressenten, försvarsmakten, blir det med ett sådant system fråga om förhandlingar och kontakter med dels polismyndigheter, dels ett bolag i stället för ett direkt utövande av befälsrätt. Statskontoret anför, alt eu

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 106i

10

eventuell utökning av bevakningsorganisationens intresseområde till att

omfatta även civila statliga skyddsföremål naturligen påverkar organets

organisatoriska ställning och förankring.

Betydelsefullt är vidare enligt statskontoret att prövning och antagning

av bevakningspersonal utföres på ett betryggande sätt. Detta kan enligt

statskontoret ske, även om nu föreslagen »delad» organisation genomföres.

Även kravet på en effektiv utbildning torde, såvitt statskontoret kan bedöma,

kunna tillgodoses med nu föreslagen organisation.

Vad angår de ekonomiska aspekterna anför statskontoret, att försla­

get om bolagsform såsom den lämpligaste organisationsformen bland annat

synes grunda sig på uppfattningen, att statsmakterna därigenom skulle få

bättre grepp om kostnaderna för bevakningen och att kostnaderna skulle

kunna nedbringas genom konkurrens på »vaktmarknaden». Det statliga

bolaget kommer emellertid, såvitt statskontoret kan finna, att i praktiken

bli ett monopolföretag, vars prissättning blir tämligen oberoende av rådande

marknadsläge och vars verksamhet ej lär åstadkomma avsedd stimulans av

konkurrensen på ifrågavarande marknad.

Statskontoret anser, att de ekonomiska förhållandena inte är tillräckligt

klarlagda. I varje fall anser statskontoret, att det av promemorian ej kan

dragas några slutsatser beträffande det ekonomiska utfallet av där före­

slagen organisation.

Med hänsyn till frågan om ansvar m. m. är det enligt statskontoret ej

heller oviktigt om tjänstemanna- eller annan anställning kommer i fråga.

Detta spörsmål, som bland annat påverkar en eventuell bolagsbildning, har

ej berörts i promemorian. Det kan enligt statskontorets uppfattning ifråga­

sättas om ett aktiebolag är en lämplig organisationsform med tanke på den

speciella produktion icke av marknadsprodukter utan av säkerhetstjänst,

varom här är fråga.

Bevaknings AB Sccnritas

framlägger i en den 27 februari 1964 dagteck-

nad skrift vissa synpunkter på det i departementspromemorian framlagda

förslaget. Sammanfattningsvis anföres bland annat, att — om det anses

erforderligt att skärpa bevakningen vid militära skyddsföremål i Stock­

holm — vinnes icke någon ökad säkerhet genom att anlita ett nyetablerat

och i bevakningsfrågor oerfaret statligt vaktbolag. Någon skillnad beträf­

fande väktarpersonalens ställning och kvalifikationer inträder icke genom

att staten i dylikt fall blir aktieägare. Genom auktorisationsmyndigheten

och såsom beställare har staten vidare alla möjligheter till den insyn i de

privata, auktoriserade bevakningsbolagen, som erfordras för en betryggande

kontroll av verksamheten. Från denna utgångspunkt synes det rationella

alternativet endast vara, att militärmyndigheterna till sig knyter i offentlig

tjänst anställd bevakningspersonal, som har att arbeta under ämbets- eller

tjänstemannaansvar samt i övrigt är underkastade reglerna för statliga

befattningshavare.

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 1961

11

I fråga om de civila skyddsföremålcn anför Securitas, att det synes svårt att inse behovet av att nybilda ett statsägt vaktbolag. En servicefunktion som bevakningstjänsten är icke någon naturlig uppgift för statsdrift. Några sä­ kerhetsskäl kan enligt Securitas i detta fall ej med fog åberopas.

I fråga om de ekonomiska aspekterna anser Securitas att ett statligt vaktbolag med så litet underlag som en årsomsättning av 6 milj. kr. och med bevakningsobjekten utspridda blir för litet för att verksamheten skall kunna drivas rationellt ur ekonomisk synpunkt. Svårigheter torde vidare uppkomma att i ett så litet företag till rimliga kostnader ombesörja erfor­ derlig utbildning och kontroll. Sannolikt blir resultatet, att de statliga ver­ ken kommer att få betala en högre avgift för bevakningen än vad nu är fallet samtidigt som — åtminstone under en icke obetydlig övergångstid — bevak­ ningens kvalitet blir mindre tillfredsställande. Stora svårigheter torde även uppkomma att under rådande förhållanden i Stockholm nyrekrytera och utbilda en arbetsledare- och väktarpersonal uppgående till något eller några hundratal personer.

Ur principiella synpunkter finner Sccuritaskoncernen det slutligen olämp­ ligt, att staten på områden, där hittills fri konkurrens varit rådande, inrättar monopol företag, vars ekonomiska möjlighet att existera skall garanteras, icke genom låga priser och god kvalitet, utan genom offentliga direktiv till berörda myndigheter att utestänga den privata konkurrensen. Ett statligt »affärsinriktat» vaktbolag skulle härigenom redan från början få en skev ställning och en dålig utgångspunkt ur effektivitetssynpunkt.

Departementschefen

I det föregående har jag i korthet redogjort för bevakningstekniska kommitténs förslag till samordning och effektivisering av bevakningen av vissa militära skyddsföremål i Storstockholm samt för de remissyttranden som lämnats över betänkandet. Jag har vidare redogjort för innehållet i en inom försvarsdepartementet utarbetad promemoria angående bildande av ett statligt vaktbolag samt för de yttranden som avgivits över prome­ morian.

Bevakningstekniska kommittén har konstaterat, att vissa brister från sä­ kerhetssynpunkt föreligger i nuvarande bevakningsorganisation, främst genom att enskilda vaktföretag har en väsentlig insyn i militära anlägg­ ningar, att vaktpersonalen är av ojämn kvalitet och i många fall har brist­ fällig utbildning samt att bevakningen saknar enhetlig ledning. Kommitténs förslag innebär i huvudsak, att bevakningen av militära skyddsföremål inom Storstockholm skall samordnas i en bevakningsorganisation under ledning av en särskild bevakningschef under försvarsområdesbefälhavaren. I organi­ sationen förutsättes ingå bland annat en rörlig bevaknings- och utrycknings­ styrka utrustad med radiobilar. Vid remissbehandlingen av kommitténs för­ slag har som tidigare anförts statspolisintendenten och polisberedningen

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 196b

12

anfört, att uppgifterna för den föreslagna rörliga bevakningsstyrkan när­

mast bör ankomma på polisväsendet.

I den inom försvarsdepartementet utarbetade promemorian anföres, att

vid ärendets beredning inom departementet övervägande skäl ansetts tala

för uppfattningen att den föreslagna rörliga styrkan för bevakning och ut-

ryckningsberedskap m. m. bör tillhöra polisen, övertygande skäl föreligger

vidare enligt promemorian för att den i huvudsak stationära bevakningen

bör effektiviseras. Enligt promemorian bör en fristående organisation ska­

pas, ett statligt bolag, som mot betalning för tjänsterna tillhandahåller

myndigheterna — militära som civila — önskad bevakning.

Av de myndigheter som yttrat sig över departementspromemorian tillstyr­

ker försvarets civilförvaltning och polisberedningen, att ett statligt vakt­

bolag bildas, överbefälhavaren anser, att en lösning av bevakningsproblc-

men är möjlig enligt det i promemorian framlagda förslaget men att detta

jämfört med bevakningstekniska kommitténs av överbefälhavaren biträdda

förslag icke synes innebära några fördelar för krigsmakten. Statskontoret

anser, att ytterligare utredning främst rörande de ekonomiska aspekterna

erfordras.

För egen del vill jag understryka angelägenheten av att bevakningen av

statliga skyddsföremål förbättras. Bevakningstekniska kommittén har kon­

staterat betydande brister i bevakningen av militära skyddsföremål. Lik­

nande förhållanden torde råda ifråga om bevakningen av andra statliga

skyddsföremål. Vad nu sagts torde gälla icke blott Storstockholmsområdet

utan landet i dess helhet.

Bevakningsorganisationen kan utformas på olika sätt. Väsentligt måste

vara att organisationen från totalförsvarets synpunkt gestaltas så att effek­

tivitet och samordning säkerställs, överbefälhavarens och bevakningstek­

niska kommitténs förslag till organisation synes från krigsmaktens synpunkt

lämpligt utformat. Det kan emellertid ifrågasättas, om resurserna tillvara­

tas effektivast med hänsyn till samtliga statliga bevakningsbehov.

Enligt min mening säkerställes en från totalförsvarets synpunkt rationell

samordning av bevakningen av såväl militära som civila skyddsföremål bäst,

om bevakningsorganisationen blir densamma för båda kategorierna av

skyddsföremål.

Då jag delar statspolisintendentens och polisberedningens uppfattning att

rörlig bevakning ingår i polisens brottspreventiva verksamhet, förutsätter

jag att sådan bevakning av såväl militära som civila skyddsföremål anknytes

till polisen. Jag utgår vidare från att rikspolisstyrelsen vid den närmare ut­

formningen av verksamheten samråder med berörda myndigheter.

En motsvarande samordning och effektivisering av den stationära be­

vakningen av olika statliga skyddsföremål bör åstadkommas. Detta bör ske

genom att en enhetlig organisation bildas för bevakningsuppgifterna. Sam­

tidigt bör emellertid myndigheternas ansvar för bevakning och säkerhet

inom deras lokaler inte rubbas. Det är också önskvärt att kostnaderna för

Kungl. Maj:ts proposition nr 108 år 196i

13

myndigheternas verksamhet så långt möjligt särredovisas för varje myn­

dighet. Dessa önskemål kan enligt min mening smidigt tillgodoses genom

den i departementspromemorian angivna lösningen att bilda ett statligt

bevakningsbolag.

För bildandet av ett statligt bevakningsbolag talar även att vaktmark-

naden i Sverige för närvarande domineras av ett privat koncernföretag. Till­

komsten av ett statligt företag bör stimulera till konkurrens och därmed

vara till fördel ur kostnadssynpunkt. Som förtydligande bör tilläggas att

konkurrensförhållande kommer att föreligga beträffande den statliga sek­

torn i stort. Av säkerhetsskäl är det däremot som förut sagts mindre lämp­

ligt att privata företag har insyn i anläggningar av särskild betydelse från

försvarssynpunkt.

Beträffande de ekonomiska förutsättningarna för bolagsbildningen må

anföras att en utgångspunkt varit att bevakning av vissa från totalförsvars­

synpunkt ömtåliga objekt skall ombesörjas av staten. Statskontoret har

tillstyrkt att en särskild organisation bildas för bevakning av krigsmak­

tens skyddsföremål. Det finns inte någon rimlig anledning antaga att kost­

naderna för bevakningsorganisationen skulle öka om bevakningen organi­

seras i aktiebolagsform. Verkställda jämförelser bestyrker detta. Vad säker­

hetsfrågorna angår bör det erinras om att varken polisberedningen eller

överbefälhavaren anfört betänkligheter mot aktiebolagsformen av säkerhets­

skäl.

Inom bolagsformens ram bör enligt min mening erforderliga garantier

kunna skapas för att de militära kraven på beredskap och kvalificerad

bevakning tillgodoses.

I enlighet med vad jag sålunda anfört föreslår jag, att ett statligt bolag

för bevakning m. in. bildas. Bolaget, i vilket staten bör vara ensam aktie­

ägare, bör ha till uppgift att utan vinstsyfte driva bevakningsrörelse, säker­

hets- och kontrolltjänst o. d. Bolagets verksamhet bör påbörjas snarast

efter den 1 juli 1964.

Förutsättningarna för att bilda ett statligt vaktbolag är, som framgår av

departementspromemorian, hittills undersökta endast i fråga om Storstock­

holmsområdet. Åtgärder för effektivisering av bevakningen kan emellertid

behöva vidtas över hela landet. Innan det statliga vaktbolagets verksamhet

utvidgas till andra delar av landet bör förutsättningarna härför från ekono­

miska synpunkter liksom säkerhetsfrågorna noggrant prövas.

I det föregående har jag anfört, att den rörliga bevakningen i princip bör

ankomma på polisen. Huvuduppgifterna för polisen kommer härvid att vara

att kontrollera huruvida obehörig berett sig tillträde till eller vistas inom

skyddsföremålet samt att i möjligaste mån förebygga inbrott, obehörig in­

syn, skadegörelse och brand in. in. ävensom att, om något hänt eller befaras

hända, vidta erforderliga åtgärder. Den rörliga bevakningen kommer härvid

att begränsas till objektets »ytterskal» för kontroll av huruvida detta är

brutet eller inte. Verksamheten inom skyddsobjektet kommer däremot att

Kungl. Maj. ts proposition nr 108 år 1964

14

ankomma på den s. k. fasta eller stationära bevakningen. Polisen skall vi­

dare svara för utryckningsberedskap. Det säger sig självt att gränserna mel­

lan den rörliga och fasta bevakningen i förevarande sammanhang endast

kan anges i stora drag. Det torde enligt min mening lämpligen böra åligga

den centrala polismyndigheten och det nya vaktbolaget att i samråd med

berörda myndigheter i detalj reglera hur arbetsuppgifterna skall fördelas.

För att underlätta en ändamålsenlig samordning bör lämpligen, som polis­

beredningen föreslagit, rikspolisstyrelsen vara företrädd i aktiebolagets

styrelse.

I bolagsordningen bör -— i syfte att tillgodose kraven på beredskap

och kvalificerad bevakning — anges, att bolaget skall svara för att dess per­

sonal får erforderlig utbildning och att bevakningsanordningarna håller

erforderlig standard. Bolagsordningen bör godkännas av Kungl. Maj :t.

I enlighet med vad som anförts i promemorian förutsätter jag vidare, att

vissa säkerhetsfrågor inom bolagets verksamhetsområde under skärpta lägen

och i krig regleras genom avtal. Krigsmakten bör vara företrädd i bolagets

styrelse.

Bortsett från de inskränkningar i bolagets rörelsefrihet, som kan bli

följden av avtal av nyss angivet slag, bör bolaget ej begränsas i sin verk­

samhet av andra lagar och bestämmelser än sådana som gäller för företag

i allmänhet. Staten bör sålunda utöva sitt inflytande på rörelsen i egenskap

av aktieägare på bolagsstämma. Bolagets verksamhet — bevakningsrörelse,

säkerhets- och kontrolltjänst samt därmed jämförlig verksamhet — bör

vara fullt affärsmässigt inriktad. I den mån bolaget ålägges några uppgifter,

som innebär avsteg härifrån, bör detta ske genom avtal mellan staten och

bolaget. Anses det av beredskapsskäl erforderligt att bolaget förses med

särskild utrustning, som icke ekonomiskt kan utnyttjas i dess fredsproduk-

tion, bör bolaget, såsom anförts i promemorian, erhålla särskild ersättning

härför. I övrigt förutsätter jag, att prissättningen på bolagets tjänster och

lönesättningen m. m. för personalen kommer att anpassas till rådande mark­

nadsläge.

För att skapa garantier för att det nya bolaget får svara för den bevak­

ning av lokaler, som statliga myndigheter och institutioner i Storstockholm

av

säkerhetsskäl

är i behov av, bör myndighet, vars verksamhet är av sär­

skild betydelse från försvarssynpunkt, kunna åläggas att icke efter den

30 juni 1964 teckna eller förnya avtal med privat vaktbolag om bevakning.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda erforderliga föreskrifter

härom.

Bolagets aktiekapital har enligt promemorian ansetts kunna upptas till

ett relativt lågt belopp med hänsyn till att erforderliga investeringar är

relativt obetydliga. Huvuddelen av kostnaderna för det nya bolagets verk­

samhet kommer vidare att utgöras av löner och arvoden till anställda samt

allmänna omkostnader. Dessa kostnader är kortfristiga och bör kunna

täckas genom månads- eller kvartalsvis inflytande avgifter från kunderna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 196i

15

Ett nystartat företag inom. den relativt bundna vaktmarknaden anses dock

enligt promemorian kunna behöva ett startkapital med marginaler för ackvi-

sition, nyutbildning av personal samt lageruppbyggnad av materiel m. in.

Med hänsyn härtill bör man enligt promemorian räkna med ett rörelse­

kapital om högst 3,0 milj. kr. Det föreslås, att det egna kapitalet i bolaget

bestämmes till 180 000 kr., varav 150 000 kr. utgör aktiekapital och 30 000

kr. en reservfond som tillskapas genom att aktierna övertecknas med 20

procent. I övrigt bör bolaget finansieras genom lån som upptages i kredit­

instituten. Staten anses böra ställa garanti för lånebeloppet, 3,0 milj. kr.

För egen del biträder jag de beräkningar som framlagts i promemorian

och de förslag som där framlagts rörande finansiering m. m. För budgetåret

1964/65 bör i enlighet härmed å kapitalbudgeten under fonden för statens

aktier anvisas ett investeringsanslag av 180 000 kr. för teckning av aktier

i det statliga vaktbolaget. Vidare bör riksdagens medgivande inhämtas att

bevilja statsgaranti för lån till bolaget intill ett belopp av 3,0 milj. kr.

Såsom anförts i promemorian bör den personal som för närvarande är

civilanställd hos myndigheterna för bevakningsuppgifter och för säkerhets­

kontroll för besökande m. m. efter hand överföras till andra uppgifter inom

myndigheten eller övergångsvis kvarstå i tjänst. Självfallet bör vederbörande

emellertid kunna övergå till det nya vaktbolaget på de till den öppna mark­

naden anpassade villkor som förutsättes gälla.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen att

a) godkänna vad jag i det föregående anfört rörande sam­

ordning och effektivisering av bevakningen av statliga

skyddsföremål m. m.;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga erforderliga åtgär­

der för bildandet av ett statligt aktiebolag för bevakning

in. m.;

c) till

Aktieteckning i ett statligt aktiebolag för bevak­

ning m. m.

för budgetåret 1964/65 å kapitalbudgeten under

fonden för statens aktier anvisa ett investeringsanslag av

180 000 kr.; samt

d) bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda

staten garanti intill ett belopp av högst 3 000 000 kr. för

krediter till ett statligt aktiebolag för bevakning m. m.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­

delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Hugo Grimlund

Kungl. Maj.ts proposition nr 108 år 196h