Prop. 1964:111

('angående organisation av förvaltningarna vid marinkommando Syd',)

Kungl. Maj.ts proposition nr ili år 1964

1

Nr 111

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående organisation

av förvaltningarna vid marinkommando Syd; given

Stockholms slott den 20 mars 1964.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I anslutning till 1960 års riksdagsbeslut angående omorganisation av ör­ logsvarven framlägges i förevarande proposition förslag till organisation och personaluppsättning in. in. för förvaltningarna vid marinkommando Syd. Förslaget är utformat med tanke på att en örlogsbas —- Sydkustens örlogsbas — skall vara organiserad i Karlskrona omkring den 1 oktober 1966, då den föreslagna nya organisationen av totalförsvarets regionala led­ ning beräknas träda i tillämpning. Förvaltningsenheterna vid marinkom- mandot/örlogsbasen föreslås skola vara en teknisk förvaltning, motsvaran­ de de nuvarande vapen- och skeppstekniska förvaltningarna, samt en inten­ dentur-, en sjukvårds- och en byggnadsförvaltning ävensom ekonomikon­ tor, ekipagesektion, kassa och — övergångsvis — två förrådssektioner. För­ valtningsenheterna skall lyda direkt under marinkommandochefen/örlogs- baschefen som förvaltningsmyndighet. Förslaget medför i personellt hän­ seende en avsevärd personalminskning, som vid fullt genomförd organisa­ tion beräknas medföra en årlig kostnadsbesparing av närmare 3 000 000 kr.

Den nya organisationen föreslås i princip skola träda i tillämpning med början den 1 juli 1964, men eftersom detta inte kan ske i full utsträckning förrän erforderliga byggnadsåtgärder slutförts, beräknas en omställnings- period av 2—3 år bli nödvändig. 1—Bihang till riksdagens protokoll 1964. 1 sand. Nr 111

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 1964

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 20 mars 1964.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

,

L

ange

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

, H

ermansson

,

H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans- och civildeparte­ menten anmäler chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, fråga om organisation av förvaltningarna vid marinkommando Syd och an­ för därvid följande.

I årets statsverksproposition (bil. 6, s. 93) har Kungl. Maj :t på min hem­ ställan föreslagit riksdagen att besluta, att de personalförteckningar som riksdagen fastställer innan riksdagen meddelat beslut med anledning av förslag rörande ändrad organisation vid marinkommando Syd, vilket fram- lägges i särskild ordning, skall gälla endast i den mån annat icke följer av vad riksdagen beslutar i samband med behandlingen av nämnda förslag. Sedan ärendet numera färdigberetts får jag ånyo anmäla detsamma.

Inledning

Riksdagen har år 1960 (prop. 184, SU 206; rskr 402) beslutat, bland annat, att marinverkstäderna i Karlskrona skulle organiseras som ett stat­ ligt aktiebolag i huvudsaklig överensstämmelse med vad departementsche­ fen och statsutskottet anfört. Riksdagen bemyndigade samtidigt Kungl. Maj :t att vidtaga erforderliga åtgärder för det nya bolagets bildande m. m. samt att besluta om utformningen av ledningsorganen vid marinkommando Syd i överensstämmelse med vad som anförts av departementschefen och statsutskottet.

Sedan marinchefen, efter samråd med marinförvaltningen, fortifikations- förvaltningen och statens organisationsnämnd, ingivit infordrat förslag i ämnet har Kungl. Maj:t genom beslut den 16 juni 1961 meddelat bestäm­ melser rörande provisorisk organisation av förvaltningarna vid marinkom­ mando Syd, m. m., vilka bestämmelser för närvarande gäller.

I samma beslut uppdrogs åt statskontoret att, med beaktande av vad i förenämnda proposition anförts av föredragande departementschefen, så snart ske kunde verkställa organisationsundersökningar som grundval för

3

ett förslag till slutlig organisation av förvaltningsverksamheten vid marin­

kommando Syd. Det skulle ankomma på chefen för marinen att därefter

inge förslag i ämnet till Kungl. Maj :t.

Med anledning av 1960 års försvarsledningsutrednings pågående arbete

uppdrog Kungl. Maj :t genom beslut den 15 februari 1963 åt statskontoret

att -—- såvitt här är i fråga — även undersöka sådana funktioner vid marin-

kommandostaben, som kunde bedömas lämpligen böra samordnas med

eller påverkas av motsvarande funktioner vid marinkommandots förvalt­

ningsorgan och att vid fullgörandet av sitt uppdrag samråda med försvars-

ledningsutredningen.

Efter organisationsundersökningar, som inletts i augusti 1961, bär stats­

kontoret avgivit rapport den 30 oktober 1963.

Med yttrande den 13 februari 1964 har överbefälhavaren överlämnat ett

av chefen för marinen, på grundval av statskontorets förenämnda under­

sökningar, utarbetat förslag till organisation av förvaltningarna vid marin­

kommando Syd. Till förslaget har fogats yttranden från försvarets inten­

denturverk, marinförvaltningen, chefen för marinkommando Syd, statskon­

toret, Karlskronavarvet AB samt vederbörliga personalorganisationer.

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 1964

Nuvarande organisation

I samband med att marinverkstäderna i Karlskrona organiserats som

statligt aktiebolag (Karlskronavarvet Aktiebolag) från och med den 1 juli

1961 har Karlskrona örlogsvarv utgått ur marinens organisation. De arbets­

uppgifter, som före nämnda dag ankommit på örlogsvarvet och icke över­

förts till Karlskronavarvet Aktiebolag, fullgöres under ledning av chefen

för marinkommando Syd inom honom underlydande stabs- och förvalt­

ningsorgan.

Vid marinkommandot är fr. o. m. den 1 juli 1961 provisoriskt organise­

rade följande förvaltningsorgan, nämligen en vapenförvaltning, en skepps-

teknisk förvaltning, en intendenturförvaltning, en byggnadsförvaltning, en

sjukvårdsförvaltning samt ett ekonomikontor med expedition. Förvaltning­

arna indelas i sektioner m. m. Cheferna för förvaltningarna är såväl förvalt-

ningsgrenschefer som förvaltningsmyndigheter.

I vapenförvaltningen ingår de servicegrupper för tillsyn av vapenmateriel,

som fanns inrättade vid det förutvarande örlogsvarvets vapenavdelning. Vid

vapenavdelningen inrättade verkstäder — en optisk verkstad, en nautisk

instrumentverkstad och en eldledningsverkstad — ingår däremot inte i

förvaltningsorganen. — Den tidigare vid örlogsvarvet organiserade kassan

har nedlagts. Förvaltningsorganen är i kassahänseende hänvisade till ma­

rinens försökskassa i Karlskrona.

För att biträda marinkommandochcfen med att genomföra den proviso­

riska organisationen av förvaltningsverksamheten vid marinkommandot

4

och med samordningen av förvaltningsorganens verksamhet såväl inbördes som i förhållande till marinkommandostaben och Karlskronavarvet Aktie­ bolag har Kungl. Maj :t medgivit att en regementsofficer ur marinen jämte erforderlig personal ur staben och förvaltningsorganen tills vidare må stå till marinkommandochefens förfogande.

Modellkammaren i Karlskrona — numera benämnd marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona — är underställd marinkommandochefen. Administrativa ärenden rörande modellkammaren handlägges tills vidare på den skeppstekniska förvaltningen.

I Karlskrona driver marinen vissa livsmedelsindustrier, näm­ ligen ett bageri — kronobageriet —• och en charkuterifabrik — kronochar- kuteriet. Bageriet och charkuteriet ingår i intendenturförvaltningens för- plägnadssektion. De är i princip självförsörjande. Personalen avlönas från särskilda diversemedelstitlar. För dessa livsmedelsindustrier har Kungl. Maj :t meddelat redovisningsbestämmelser den 18 februari 1955. Till förpläg- nadssektionen hör även en p r o v i a n t b o d. För proviantboden har vissa bestämmelser meddelats av Kungl. Maj :t, senast genom beslut den 25 no­ vember 1960. Bestämmelserna är utformade i anslutning till de principer för försäljning av proviantartiklar till enskilda, som framgår av Kungl. Maj :ts beslut den 30 juni 1959 och innebär i huvudsak att sådan försälj­ ning må förekomma endast därest lokala förläggningsförhållanden gör det motiverat eller därest så erfordras för att trygga omsättningen vid förråd, som upplagts av beredskapsskäl. Tillstånd till försäljning lämnas av för­ svarets civilförvaltning efter samråd med vederbörande försvarsgrensför- valtning.

Nuvarande organisation i stort av stabs- och förvaltningsorganen och per­ sonaluppsättningen vid dessa framgår av tablåer, som torde få fogas till statsrådsprotokollet såsom bilagor (Bilagn 12).

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 år 196b

Statskontorets förslag

Eftersom statskontoret inte tidigare gjort organisationsundersökningar rörande flottans vapen- och skeppstekniska tjänst har undersökningarna till stor del haft karaktär av grundundersökning. Vid fredsorganisationens utformning har hänsyn tagits till avsedd krigsorganisation. Vidare har hu­ vudvikten vid undersökningarna lagts vid organisationen i stort, planerings- och samordningsfrågor, funktionell verksamhet samt organisationen av vapen- och skeppstekniska förvaltningarna. Särskild uppmärksamhet har ägnats följande funktioner, nämligen verksamhet berörande avrustade far­ tyg, kontroll- och tillsynsverksamhet, serviceverksamhet med tyngdpunkt på mera verkstadsbetonade uppgifter samt förrådsverksamhet.

Statskontoret har utformat sitt förslag i anslutning till de riktlinjer för totalförsvarets regionala ledning, som uppdragits av försvarsledningsut-

5

redningen. Den föreslagna organisationen i stort framgår av en tablå, som intagits i bilagan 2. Statskontoret utgår sålunda från att chef, stab och för­ valtningar m. m. vid marinkommando Syd skall bilda en i Södra militär­ området ingående örlogsbas, benämnd Sydkustens örlogsbas, samt att vissa av de uppgifter främst i fråga om operativt krigsförberedelsearbete, som f. n. ankommer på marinkommandochefen, skall överföras till militärbe­ fälhavaren.

Statskontoret föreslår att örlogsbasen under baschefen organiseras på stab, förvaltningar och funktionella organ såsom framgår av den tablå, som intagits i bilagan 1.

Fördelningen av uppgifter bör enligt statskontoret få till följd att örlogs- baschefen — kommendör i lönegrad B 4 — i betydligt större utsträckning än som varit möjligt för marinkommandochefen kan och bör ägna sig åt förvaltningsverksamhet. Han bör — under militärbefälhavaren och centrala förvaltningsmyndigheter — vara den enda förvaltningsmyndigheten inom örlogsbasen. Samtliga förvaltningar bör direkt underställas honom. Här­ igenom vinnes klara ansvars- och ledningsförhållanden.

Även i fråga om örlogsbasstabens organisation och bemanning utgår statskontoret från försvarsledningsutredningens förslag. Sålunda för- utsättes att staben under en regementsofficer som chef indelas i fyra sek­ tioner (I—IV) och en expedition samt att stabschefen tillika skall tjänst­ göra som chef för underliållssektionen.

Uppgifterna för örlogsbasstaben bedömes i större utsträckning än för marinkommandostaben komma att omfatta frågor rörande underhållstjäns- ten. Ett uttryck härför är att cheferna för förvaltningarna föreslagits till­ lika skola — som tjänstegrenschefer — ingå i stabens underhållssektion, sektion II. På staben anses därför i princip böra ankomma sammanhåll­ ningen av för flera förvaltningsorgan gemensamma ärenden. De områden av verksamheten, där behovet av samordning mellan stab och förvaltnings­ organ samt mellan de sistnämnda inbördes i första hand gör sig gällande, bedömes vara mobiliserings- och krigsförberedelsearbete, budgetarbete, ex- peditionstjänst, vakt-, ordnings- och säkerhetstjänst samt utbildning.

Beträffande förvaltningarna framhåller statskontoret att de nu­ varande vapen- och skeppstekniska förvaltningarnas verksamhet avseende fartygen och den tekniska materielen kräver speciell ledning och samord­ ning av sådan art och omfattning, att dessa uppgifter — med hänsyn till övriga åligganden —- icke bör ankomma på baschefen och hans stab. I stället bör dessa förvaltningar sammanslås till en förvaltning, benämnd teknisk förvaltning, organisatoriskt uppbyggd med sektioner, direkt underställda en förvaltningschef. Då den tekniska förvaltningen

utgör

en

organisations­

enhet för samordnande av olika verksamhetsgrenar med stark inbördes be­ röring föreslås att ett relativt starkt planeringsorgan — planeringssektio- nen — ingår i den tekniska förvaltningen för alt sammanhålla och styra 1* — Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 sand. Nr 111

Kungl. Maj:ts proposition nr ilt år 196b

6

förvaltningens verksamhet. I detta organ ingår övergångsvis en särskild en­ het — materieldetaljen — med uppgifter sammanhörande med förråds- tjänstens omorganisation. Vidare har vissa av de i vapen- och skeppstek- niska förvaltningarna ingående saksektionerna sammanslagits. Antalet de­ taljer, som ingår i sektionerna, har även minskats. — I fråga om verksam­ hetens bedrivande har förutsatts att tjänster och nyttigheter köpes i all den omfattning, som är möjlig och lämplig, samt att Karlskronavarvets per­ sonella och materiella resurser — avseende såväl verkstads- som planerings- och kontrollorgan — kommer att dimensioneras i överensstämmelse med nu föreliggande utvecklingsplaner.

Övriga förvaltningar utgöres av intendenturförvaltning, sjukvårdsförvalt­ ning och byggnadsförvaltning. I intendenturförvaltningen har statskontoret icke medtagit livsmedelsindustrierna (kronobageriet och kronocharkute- riet). Antalet sektioner och detaljer har minskats. I avvaktan på den av för- svarsledningsutredningen förutskickade särskilda utredningen rörande ställ­ ning och omfattning m. m. av försvarets regionala och lokala byggnadsorgan har beträffande byggnadsförvaltningens organisation endast vissa jämk­ ningar föreslagits. En betydande övergång från egenregi- till entreprenad­ arbeten har dock förordats. Kassan har föreslagits uppdelad så att den i kassan ingående kassadetalj, som avses för Blekinge kustartilleriförsvar och Karlskrona kustartilleriregemente, utbrytes och förlägges till kustartil­ leriförsvaret.

Utöver förvaltningar avses vissa funktionella organ ingå i or­ ganisationen, direkt underställda örlogsbaschefen, nämligen ett ekonomi­ kontor och en ekipagesektion. Ekonomikontoret är att betrakta som ett serviceorgan, f. n. i första hand utnyttjat av vapen- och skeppstekniska för­ valtningarna men som i högre grad än hittills bör betjäna stab och övriga förvaltningar. Till kontoret centraliseras bokföring och inköpsverksamhet. Det bör vidare vara sammanhållande organ för personalärenden. Ekipage­ sektionen föreslås skola utbrytas ur vapenförvaltningen och utgöra ett di­ rekt under örlogsbaschefen lydande serviceorgan, avsett huvudsakligen för transporter, bevakning och säkerhetstjänst. — Statskontoret föreslår att ytterligare ett funktionellt organ — en förrådssektion — framdeles tillföres organisationen. Sektionen avses för förrådsdrift avseende all flottans ma­ teriel utom min- och torpedammunition. Organiserandet av denna sektion kan av olika skäl endast ske etappvis. Som ett led i utvecklingen mot den gemensamma förrådshållningen föreslås emellertid att en förrådssektion vid vardera tekniska förvaltningen och intendenturförvaltningen övergångs­ vis inrättas. Till den förstnämnda sektionen bör hänföras vapen- och skepps- teknisk materiel, till den sistnämnda all intendentur- och sjukvårdsmateriel.

Den av statskontoret föreslagna indelningen av förvaltningsorganen fram­ går av en tablå som torde få fogas till statsrådsprotokollet som bilaga (Bilaga 3).

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 196b

7

Beträffande sektionernas indelning i detaljer har förutsatts att det bör

vara förvaltningsmyndigheten obetaget att framdeles göra de förändringar,

som vunna erfarenheter motiverar.

Statskontoret framhåller vidare önskvärdheten av att förvaltningsorgani­

sationerna inom de nuvarande marinkommandona Syd, Ost och Väst i gör­

ligaste mån utformas på likartat sätt. Förhållandena vid sistnämnda båda

marinkommandon har därför beaktats vid utarbetandet av föreliggande

förslag.

Statskontorets förslag innebär en betydande minskning av den

nuvarande personalen avseende såväl militära och civilmilitära

beställningshavare som civila tjänstemän och kollektivavtalsanställd perso­

nal.

Vid genomförande av statskontorets förslag beräknas vid nuvarande löne­

läge uppkomma besparing om sammanlagt 3 110 000 kr för år, varvid dock

hänsyn inte tagits till den ökade belastning på vederbörliga underhållsanslag

som beräknas bli följden av en ökad repliering på främst Karlskronavarvet.

A andra sidan har inte heller de ekonomiska vinsterna av de föreslagna ratio-

naliseringsåtgärderna i övrigt uppskattats.

Enligt statskontorets förslag kan antalet beställningar, tjänster och ar-

vodesbefattningar minskas med 72 samt antalet kollektivavtalsanställda

med 113. Härutöver kan 12 mot särskilt arvode anställda underofficerare

och 11 kontorsbud utgå ur organisationen.

Förändringarna beträffande tjänstemannapersonalen framgår av följande

sammanställning, vari dock inte redovisas tjänster för icke-ordinarie per­

sonal i A 19 och lägre lönegrader.

I övrigt föreslår statskontoret att en beställning för förvaltare i lönegrad

Ao 17 (jämte visst arvode) vid flottan, för närvarande avsedd för chefen

för marinens försökskassa i Karlskrona, höjes till Ao 19, varvid arvodet icke

längre skall utgå.

Beträffande lokalfördelningen anför statskontoret följande. Den

nuvarande spridda lokaliseringen av stabs- och förvaltningsorganen för­

svårar verksamhetens ledning och samordning. Statskontoret lägger fram

förslag till vissa ändrings- och inredningsarbeten i syfte att åstadkomma en

mera ändamålsenlig lokaldisposition. Kostnaderna härför uppskattas till

totalt ca 3 000 000 kr.

Under sina organisationsundersökningar vid marinkommandot har stats­

kontoret i skrivelse den 18 januari 1963 upptagit fråga om att avveckla livs­

medelsindustrierna eller att överföra dem till försvarets fabriks­

verk.

Med anledning härav uppdrog Kungl. Maj :t genom beslut den 29 augusti

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 1964

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 196b

Nuvarande organisation

Föreslagen organisation

(utgående beställningar)

(nya beställningar)

Beställning

Löne­

grad

Befattning (placering)

Beställning

Löne­ grad

Befattning (placering)

1

2

3

4

5

6

Flottan

1 kommendör B 4 Chef för Karls-

1 kommendör-

A 27/25 Chef för artil-

krona örlogsvarv kapten av 1.

leri- och robot-

graden/kom-

sektionen

1 kommendör-

A 27 Chef för vapen-

mendörkapten

kapten av 1.

förvaltningen av 2. graden

graden

1 kapten

A 21 Tekniska för­ valtningens för- rådssektion

2 kommendör-

A 25 Chef för resp.

1 kapten/

A 21/17 Tekniska för-

kaptener av

artillerisektio-

löjtnant

15

valtningens

2 graden nen och torped-

planeringssek-

sektionen

tion

1 kommendör-

A 25/21 Samordnings-

kapten av 2. graden/kapten

grupp

1 kapten

A 21 Samordnings­ grupp

1 kapten

A 21

Torpedsektionen eller minsek­ tionen

12 förvaltare

A 17 Avsedda för far- tygstjänst

22 flaggunder-

A 15/13 Befattningar hu-

officerare/un-

vudsakligen på

derofficerare av vapen- och

2. graden

skeppstekniska förvaltningarna

9 förste högbåts­ män/högbåtsmän

A 13/11

»

3 förste högbåts-

A 13/11 Karlskrona ör-

män/högbåtsmän

logsskolor

Kustartilleriet

4 flaggfurirer/

A 13/11

Blekinge kustar-

överfurirer

tilleriförsvar

Marinintendenturkåren

1 kommendör B 1 Chef för inten-

1 kommendör-

A 27 Chef för inten-

denturförvaltkapten av 1.

denturförvalt-

1 kommendör-

ningen

graden

ningen

A 25

Samordnings­ grupp

1 löjtnant A 17/15 Intendenturför- valtningens livs­ medels- och ma- terielsektion; chef för driv- medelsdetaljen

kapten av 2. graden

2 kaptener/

A 21/17/ Intendenturför-

löjtnanter

15 valtningen; chef för resp. för- plägnadssektio- nen och materiel- sektionen

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 1964

9

1

2

3

4

5

6

1 marindirektör

av 1. graden

2 mariningenjö­

rer av 1. graden

A 27

(vik.-

lön B 1)

A 23

Marininge

Chef för skepps-

tekniska för­

valtningen

Skeppstekniska

förvaltningens

centralsektion

och skrovsektion

njörkåren

4 mariningen­

jörer G

A 23/21/

19

Tekniska för­

valtningen

Marinens poliskår

1 poliskommis­

A 19

sarie

9 konstaplar

A 11

Ekipagesek­

tionen

Alternativa beställningar /tjänster för militär /civilmilitär ochlcioil personal

1 kommendör/

B 3

Chef för tek-

1. marindirek-

niska förvalt-

tör

ningen

1 kommendör/

B 1

Chef för plane-

1. marindirek­

tör

ringssektionen

1 kommendör-

A 27/25

Chef för teknis-

kapten av 1.

ka förvaltning-

graden/kommen­

dörkapten av

2. graden/

förste drift­

ingenjör

ens telesektion

Civila tjänster

2 förste

A 27

Tekniska för-

1 förste drift-

A 27/25

Tekniska för-

driftingenjörer

valtningen; chef

ingenjör

valtningens ma-

för resp. tele-

skin- och elsek-

sektionen och

tion; chef för

elektrosektionen

elektrodetaljen

3 förste

A 23

2 vid vapenför-

1 förste drift-

A 25

Tekniska för-

driftingenjörer

valtningens ar-

ingenjör

valtningens

tilleri- resp.

torpedsektion;

1 vid skepps­

tekniska för­

valtningens

maskinsektion

6 driftingen­

jörer

A 21

planeringssek-

tion; chef för

kontrolldetaljen

5 på tekniska

förvaltningen

och 1 på bygg-

nadsförvalt-

ningen

Ekonomi-

1 kamrerare

A 21

Ekonomi-

1 kamrerare

A 23

kontoret

kontoret

1 expeditionsvakt Ao 7

Marinkomman-

dostaben

1963 åt fabriksstyrelsen att utreda förutsättningarna för att överföra driften

av nämnda rörelser till försvarets fabriksverk, varvid samtidigt rörelsernas

lönsamhet ingående skulle belysas. I skrivelse den 20 december 1963 har

fabriksstyrelsen redovisat resultaten av undersökningen och samtidigt över­

lämnat en promemoria angående rörelserna, varjämte lönsamheten bedömts

10

med utgångspunkt i en kostnadskalkyl, uppgjord enligt det kalkylsystem,

som tillämpas inom fabriksverket.

Styrelsen finner att rörelserna icke blir lönsamma i den konkurrenssitua­

tion, som fabriksverket måste räkna med, och anser att förutsättningar

saknas för överförande av bageriet och charkuteriet i Karlskrona till fabriks­

verket.

över fabriksstyrelsens utredning har utlåtanden inhämtats från överbe­

fälhavaren, försvarets civilförvaltning, försvarets intendenturverk, statskon­

toret, riksrevisionsverket och arbetsmarknadsstyrelsen. Från överbefälha­

varens sida föreligger ingen erinran mot vad fabriksstyrelsen anfört. Vidare

har överbefälhavaren framhållit att — om fortsatt drift ur ekonomisk syn­

punkt vore förenad med betydande olägenheter —- anförda beredskapsmäs-

siga skäl inte borde tillmätas utslagsgivande betydelse. — Ej heller har från

övriga i ärendet hörda myndigheter erinran gjorts mot vad fabriksstyrel­

sen anfört. Sålunda finner arbetsmarknadsstyrelsen att ur synpunkter som

berör arbetsmarknaden inga bärande skäl kan anföras för rörelsernas fram­

tida bibehållande. Försvarets civilförvaltning, statskontoret och riksrevisions­

verket förordar att rörelserna avvecklas. Försvarets intendenturverk, som i

och med ämbetsverkets tillkomst den 1 juli 1963 övertagit handläggningen

av frågor rörande livsmedelsindustrierna, erinrar om att verket i samråd

med civilförvaltningen i skrivelse den 14 januari 1964 underställt Kungl.

Maj :ts prövning fråga om ett avvecklande snarast möjligt jämväl av pro­

viantboden i Karlskrona. Intendenturverket framhåller beträffande anförda

beredskapssynpunkter att man vid den avveckling av motsvarande industrier,

som under senare år gjorts i Boden, Stockholm och Karlsborg, vid frågans

bedömande inte ansett sig böra anlägga några beredskapssynpunkter på

grund av industriernas belägenhet i s. k. utrymningsorter. Motsvarande

synpunkter synes böra läggas på industrierna i Karlskrona, som även är en

utrymningsort. Försörjningen av Karlskrona måste i likhet med vad som

gäller för övriga jämförbara orter säkerställas på annat sätt. I ett krigsfall

kan man nämligen inte för livsmedelsförsörjningen av Karlskrona lita till

därstädes belägna militära livsmedelsindustrier. Planläggningen av för­

sörjningen i krig måste därför ske på annat sätt.

Chefens för marinen förslag

Marinchefen ansluter sig i stort till statskontorets förslag men gör vissa

erinringar och anför härutinnan i huvudsak följande.

Den föreslagna förvaltningsorganisationen innebär genomgripande för­

ändringar i jämförelse med gällande och tidigare använda organisationsfor­

mer. I vissa avseenden presenteras lösningar, av vilka praktiska erfarenheter

saknas. Det måste därför förutsättas att modifieringar av organisationen

kan komma att erfordras framdeles, särskilt i fråga om organisationens per­

sonella utformning. Marinchefen erinrar om att statskontoret i sin rapport

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 år 1964

11

framhållit att de förestående undersökningarna vid marinkommande Ost och

marinkommando Väst jämte de erfarenheter, som under tiden vinnes vid

marinkommando Syd, kan föranleda jämkningar i organisationen.

Chefen för marinen hävdar att sektionernas personalstyrka främst av

beredskapsskäl måste avvägas så, att föreskrivna rustningtider för avrustade

fartyg icke äventyras. Inte heller i fråga om kontrollverksamheten gentemot

Karlskronavarvet bör personalramen göras för snäv. Då vidare full klarhet

ännu inte vunnits beträffande bolagets möjligheter att tillhandahalla tjänster

av olika slag åt den marina beställaren, kan ytterligare personalbehov kom­

ma att uppstå.

I fråga om fördelningen av lokaler anser chefen för marinen att ett beslut

om lokalfördelningen bör fattas antingen när en generalplan föreligger

eller då beslut kan meddelas rörande den del av generalplanen, som inne­

fattar utnyttjandet av en större gemensam byggnad för expeditionsända-

mål. I annat fall kan ytterligare flyttningsbehov framdeles uppstå. I av­

vaktan på den föreslagna generalplanen bör därför undersökas om det är

möjligt att uppfylla de av statskontoret uppställda kraven rörande lokalise­

ring till en större byggnad.

Med i stort sett de nu anförda reservationerna har chefen för marinen

intet att erinra mot att statskontorets förslag lägges till grund för organisa­

tionens utformning. I fråga om intendenturförvaltningen ser marinchefen

statskontorets förslag — som bygger på att livsmedelsindustrierna inte ingår

i organisationen — som en principlösning som kan tillämpas först sedan

frågan om industriernas framtida ställning ytterligare utretts. Oavsett detta

bör dock en förrådssektion organiseras enligt statskontorets förslag.

Chefen för marinen föreslår vidare i fråga om vissa befattningars fördel­

ning på olika personalkårer endast på en punkt avvikelse från statskontorets

förslag, nämligen beträffande chefen för den tekniska förvaltningen. Enär

den blivande örlogsbaschefens uppgifter i fred hänföres till såväl operativt

krigsförberedelsearbete och förbandsproduktion som förvaltning, bör chefen

för den tekniska förvaltningen på grund av sin tjänsteställning vara örlogs­

baschefens ställföreträdare och således med avseende på kårtillhörighet

vara militär.

I förhållande till den av statskontoret föreslagna personalorganisationen

innefattar marinchefens förslag vissa avvikelser.

Sålunda föreslås främst av beredskapsskäl vid tekniska förvaltningen

och ekipagesektionen följande ökning av antalet tjänster, nämligen

vid artilleri- och robotsektionens eldledningsdetalj 1 ingenjör i A 21, var­

vid 1 beställning för högbåtsman utgår;

vid torped- och minsektionen 1 beställning för kapten/löjtnant i stället

för kommenderad kapten/löjtnant samt 1 ingenjör i A 19;

vid maskin- och elektrosektionens elektrodetalj 1 beställning för för­

valtare;

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 196i

12

\id skrovsektionens skyddsdetalj 1 flaggunderofficer och vid fartygsde- taljen 1 högskoleutbildad mariningenjör eller förste driftingenjör i A 23; samt

vid ekipagesektionen 1 beställning för högbåtsman. Vidare föreslås kvalitativa förändringar av vissa beställningar och tjäns­ ter. Endast vissa av förändringarna är emellertid av natur att böra under­ ställas riksdagens prövning. Till denna del innebär förslaget

vid planeringssektionens mobiliseringsdetalj utbyte av 1 beställning för kapten mot beställning för kommendörkapten av 2. graden/kapten;

vid torped- och minsektionens mindetalj utbyte av 1 beställning för hög­ båtsman mot beställning för underofficer;

vid tekniska förvaltningens förrådssektion utbyte av 1 beställning för underofficer mot beställning för förvaltare och 1 tjänst för förste förråds- förman mot beställning för underofficer; samt

vid ekipagesektionen utbyten av 1 beställning för kommendörkapten av

2. graden mot beställning för kommendörkapten av 1. graden/kommendör­ kapten av 2. graden och 1 beställning för konstapel mot beställning för in- spektionskonstapel.

Slutligen framhåller chefen för marinen att enligt statskontoret 12 för­ valtare och 22 flaggunderofficerare/underofficerare av 2. graden kunde fri­ ställas genom tillkomsten av den nya organisationen. Bland dessa 12 för­ valtare torde enligt marinchefen ha inräknats 2 ubåtsmaskinister, som en- ligt medgivande av Kungl. Maj :t meddelats vikariatslöneförordnande i löne­ grad A 17 och utnämnts till förvaltare i flottan, emedan de tjänstgjorde som maskintjänstchefer (uppbördsmaskinister) på ubåt — även om ubåten vore avrustad. Av statskontoret angivna antal underofficerare borde därför 10 vara förvaltare och 24 flaggunderofficerare/underofficerare av 2. graden. 1 dessa antal hade dock inte medtagits chefens för marinen ändringsförslag, för vilka nyss redogjorts.

Den årliga besparingen av lönemedel — av statskontoret uppskattad till 3 110 000 kr. — nedgår vid bifall till marinchefens ändringsförslag till ca 2 900 000 kr. Då emellertid ett flertal faktorer i en slutlig kostnadskalkyl icke låter sig matematiskt beräknas vill chefen för marinen icke uttala sig om storleken av de besparingar som eventuellt uppstår, sedan omorganisa­ tionen genomförts. Vidare framhåller chefen för marinen, att kostnaderna med anledning av beslut om omorganisation av förvaltningarna vid marin­ kommando Syd samt reparation och ändringar av byggnader och dylikt icke kan rymmas inom marinens ram på anslaget för byggnader m. m.

Med avseende på den föreslagna organisationens genomförande anför che­ fen för marinen följande. Statskontorets förslag innebär genomgripande förändringar i organisationens struktur, i personalens sammansättning samt

Kungl. Maj:ts proposition nr ill år 1964

13

i organisationsenheternas dislokation. Därtill kommer förändringar i arbets­

former, rutiner m. m. I vissa fall kan lokaler inte friställas på flera år.

Chefen för marinen förutser därför en successivt genomförd omorganisa­

tion.

Personalminskningen är omfattande. Chefen för marinen förutsätter

emellertid, att minskningen genomföres successivt, varigenom reducering i

första hand verkställes genom naturlig avgång. Möjligheterna att omplacera

personal i organisationen efter omskolning måste även tillvaratagas. Det

understrykes dock att särskilda åtgärder sannolikt blir nödvändiga för att

hithörande problem skall kunna lösas på ett smidigt och för personalen

godtagbart sätt.

Chefen för marinen föreslår att omorganisationen påbörjas den 1 januari

1965 och att personalorganisationen börjar tillämpas den 1 juli 1965. Den

nya organisationen bör i huvudsak vara genomförd den 1 juli 1966.

Yttrande

Överbefälhavaren har förklarat sig i princip dela de meningar som fram­

förts av chefen för marinen beträffande organisationens utformning i stort.

Överbefälhavaren fäster särskild vikt vid att organisationen ges en mot be-

redskapskraven anpassad omfattning. Han berör även frågorna om inten-

denturförvaltningens organisation och livsmedelsindustriernas bibehållande.

Överbefälhavaren erinrar om ett av honom tidigare avgivet utlåtande i frå­

gan och föreslår i anslutning därtill, att beslut rörande intendenturförvalt-

ningens organisation och livsmedelsindustrierna fattas i ett sammanhang.

En blivande enhetlig regional intendenturförvaltningsorganisation enligt

försvarsledningsutredningens förslag anses inte komma att påverka den

föreslagna organisationen av intendenturförvaltningen vid marinkommando

Syd. överbefälhavaren anser därför att övergång till ny organisation av

intendenturförvaltningen bör kunna ske senast i samband med ett genom­

förande av den nya regionala ledningsorganisationen.

I skrivelse den 7 november 1963 har chefen för marinen, efter samråd med

försvarets civilförvaltning, ingivit förslag till organisation av kassatjänsten

i fred vid myndigheter inom marinkommando Syd.

Departementschefen

Förutvarande Karlskrona örlogsvarv omfattade dels planerande, bestäl­

lande och kontrollerande organ — de militärtekniska avdelningarna — dels

ett produktionsinriktat organ — marinverkstäderna. Då marinverkstäderna

enligt beslut vid 1960 års riksdag ombildades till aktiebolag, beslöts sam­

tidigt att de militärtekniska avdelningarna skulle underställas chefen för

marinkommando Syd. Kungl. Maj :t bemyndigades förordna om provisorisk

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 196i

14

organisation i enlighet härmed. En sådan provisorisk organisation fast­ ställdes sedermera genom Kungl. Maj :ts beslut den 16 juni 1961. Jag har tidigare redogjort för den organisation som gäller enligt detta beslut.

Samtidigt som den provisoriska organisationen fastställdes uppdrogs åt statskontoret att företa organisationsundersökningar som grundval för för­ slag till slutlig organisation. Enligt beslut den 15 februari 1963 komplettera­ des uppdraget såtillvida att åt statskontoret uppdrogs att undersöka även sådana funktioner vid marinkommandostaben som kunde bedömas lämp­ ligen böra samordnas med eller påverkas av motsvarande funktioner vid marinkommandots förvaltningsorgan och att vid fullgörandet av uppdraget samråda med försvarsledningsutredningen.

I överensstämmelse med givna direktiv har statskontoret utformat det ingivna organisationsförslaget i anslutning till de riktlinjer för totalförsva­ rets regionala ledning som uppdragits av försvarsledningsutredningen. Äm­ betsverket har sålunda utgått från att chef, stab och förvaltningar vid ma­ rinkommando Syd skall bilda en i det föreslagna Södra militärområdet in­ gående örlogsbas, benämnd Sydkustens örlogsbas, samt att marinkom- mandochefens nuvarande uppgifter i fred skall fördelas mellan militär­ befälhavaren och örlogsbaschefen. Detta innebär i stort, att örlogsbasche- fen skall förbereda sjöstridskrafternas bas- och underhållstjänst enligt mi­ litärbefälhavarens order, att han skall vara mobiliseringsmyndighet för flottans förband och leda viss utbildning samt att han skall vara lokal för­ valtningsmyndighet för flottans materiel.

I propositionen 1964:109 har Kungl. Maj :t lagt fram förslag rörande totalförsvarets regionala ledning, grundat på försvarsledningsutredningens betänkande. Därvid har förutsatts att inom nyssnämnda militärområde skall organiseras en Sydkustens örlogsbas, med de uppgifter och den or­ ganisation i stort som utredningen och statskontoret räknat med. De för­ slag rörande fredsorganisationen av förvaltningarna vid marinkommando Syd, som jag nu ämnar framlägga, utgår från att förslagen i nyssnämnda proposition vinner riksdagens bifall. Frågan om förvaltningarnas organisa­ tion bör prövas av riksdagen i den omfattning som erfordras som underlag för beslut beträffande beställningar och tjänster, vilkas inrättande ankom­ mer på riksdagen.

Jag finner det av statskontoret utarbetade organisationsförslaget i huvud­ sak väl ägnat som underlag för ett rationellt bedrivande av verksamheten. Vissa detaljändringar kan övervägas. Dessa torde emellertid ej vara av be­ skaffenhet att behöva upptagas i detta sammanhang. Till vissa ändringar i den föreslagna personalorganisationen återkommer jag i det följande.

Jag föreslår därför att statskontorets förslag i sina huvuddelar lägges till grund för beslut om organisation m. m. av Sydkustens örlogsbas.

Den av statskontoret föreslagna personaluppsättningen fin­ ner jag vara i stort sett väl avpassad för organisationen. En eventuell ut­

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 196i

15

byggnad av den marina poliskåren bör emellertid enligt min mening anstå

tills vidare i avvaktan på att erfarenheter vinnes av verksamheten vid det i

propositionen 1964: 108 föreslagna statliga aktiebolaget för bevaknings­

tjänst m. m. samt på resultatet av en av Kungl. Maj :t genom beslut den

15 juni 1956 anbefalld utredning angående organisation och personalbehov

i fråga om bevakning av befästningar, verkstäder, övningsplatser, förråd

m. m. inom samtliga kustartilleriförsvar. De förslag om personalföränd­

ringar i förhållande till statskontorets förslag som jag i det följande fram­

lägger avser främst att tillgodose anmälda beredskapsbehov och innebär

därjämte vissa lönegradsjusteringar. — Då jag i vissa avseenden finner

mig inte kunna förorda ett tillgodoseende av de av chefen för marinen

m. fl. anmälda personalbehoven, bör detta ses mot bakgrunden av att såväl

statskontoret som marinchefen framhållit att modifieringar av organisa­

tionen kan komma att erfordras framdeles, särskilt i fråga om organisa­

tionens personella utformning.

Jag föreslår därför följande förändringar i förhållande till statskontorets

förslag beträffande ordinarie beställningar och tjänster samt icke-ordinarie

tjänster i 21 och högre lönegrader. Förändringarna redovisas liksom i det

föregående efter kårtillhörighet m. in.

Marinkommandona

För befattningen som chef för Sydkustens örlogsbas bör tillkomma en

beställning i Bo 4. Därvid skall den för chef för Karlskrona örlogsvarv av­

sedda beställningen i Bo 4 utgå.

För befattningarna som chef för tekniska förvaltningen och chef för

planeringssektionen har föreslagits alternativa beställningar för kommen­

dör/l. marindirektör i Bo 3 respektive Bo 1. Jag finner det vara mindre

lämpligt att på löneplan B uppföra dylika alternativa beställningar utan

förordar att för ändamålet inrättas beställningar, benämnda chef för tek­

niska förvaltningen vid Sydkustens örlogsbas, lönegrad Bo 3, och chef för

planeringssektionen vid Sydkustens örlogsbas, lönegrad Bo 1. Beställning­

arna bör kunna besättas med militär eller civilmilitär personal ur flottan

eller mariningenjörkåren.

Beställningar vid flottan

Fn beställning för kapten/löjtnant i Ao 21/17/15 bör, enligt förslag av

chefen för marinen, tillkomma och avses för tekniska förvaltningens torped-

och minsektion. Statskontoret har under hand tillstyrkt förslaget.

För befattningen såsom chef för planeringssektionens mobiliseringsdetalj

bör en beställning för kommendörkapten av 2. graden/kapten tillkomma i

stället för en beställning för kapten.

Liksom chefen för marinen finner jag att det antal beställningar för för­

valtare i Ao 17, avsedda för fartygstjänst, som kan indragas, bör beräknas

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 196k

16

till 10 i stället för 12, varvid det antal flaggunderofficerare/underofficerare av 2. graden i befattningar huvudsakligen vid vapen- och skeppstekniska förvaltningarna, som kan indragas, kommer att utgöra 24 i stället för 22.__ Å andra sidan finner jag att en beställning för förvaltare i Ao 17 bör till­ komma och avses för tekniska förvaltningens förrådssektion, redovisnings- detaljen. Därvid kan en beställning för flaggunderofficer/underofficer av

2. graden utgå.

För expeditionstjänst vid ekipagesektionens expeditions- och kaserndetalj bör — i stället för en av statskontoret föreslagen beställning för förste hög- batsman/högbåtsman — liksom för närvarande avses en kansliskrivare i A 11.

Vid samma sektions ekipagedetalj bör, enligt förslag av chefen för ma­ rinen, tillkomma en beställning för högbåtsman. Statskontoret har under hand tillstyrkt marinchefens förslag.

Såsom tidigare anförts kan jag inte förorda någon utbyggnad av marinens poliskar. Till följd härav bör 3 beställningar för förste högbåtsman/högbåts­ man i Ao 13/11, avsedda för vakttjänst vid Karlskrona örlogsskolor inte indragas.

Beställningar vid kustartilleriet

Av samma skäl som sist anförts bör inte heller 4 beställningar för flagg- furir/överfurir, avsedda för Blekinge kustartilleriförsvar, indragas.

Beställningar vid mariningen jörkårcn

Statskontoret bär föreslagit att 10 mariningenjörer linje G skall ingå i den nya organisationen. Förslaget innebär en ökning för örlogsbasens del med 4 mariningenjörer G. Såsom framgår av propositionen 1962: 88 (s. 86) har det totala behovet av beställningar för mariningenjörer linje G beräk­ nats till 100 och beställningar inrättats till samma antal. För den av stats­ kontoret föreslagna utökningen med 4 dylika beställningar finns således beställningar redan tillgängliga. Två beställningar för mariningenjör i A 23 bör därför inte heller indras.

Civila tjänster i A 21 och högre lönegrader

Statskontoret har föreslagit att som chef för den i tekniska förvaltning­ ens maskin- och elsektion ingående elektrodetaljen skall avses förste drift­ ingenjör i A 27/25. För min del anser jag, att för befattningen bör avses en förste driftingenjör i A 25.

Statskontoret har för befattning som chef för den i tekniska förvalt­ ningens telesektion ingående radardetaljen föreslagit en förste driftingenjör i A 23. Med hänsyn till de med befattningen förenade arbetsuppgifterna föreslår jag att för densamma inrättas en tjänst för förste driftingenjör i A 25.

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 1964

17

För att tillgodose personalbehovet vid den i tekniska förvaltningens

skrovsektion ingående fartygsdetaljen föreslår jag att en tjänst för förste

driftingenjör i A 23 tillkommer. En tjänst för driftingenjör i A 19 kan där­

vid utgå.

Statskontoret har för chef för telesektionens radiodetalj föreslagit en

tjänst för driftingenjör i A 21. Med hänsyn till de med tjänsten förenade

arbetsuppgifterna föreslår jag att densamma inplaceras i A 23.

Av samma skäl anser jag att två tjänster för driftingenjör vid tekniska

förvaltningens maskin- och elsektion, motordetaljen och elektrodetaljen,

vilka statskontoret föreslagit i A 21, bör hänföras till lönegrad A 23.

Chefen för marinen har, efter samråd med statskontoret, föreslagit att

artilleri- och robotsektionens eldledningsdetalj utökas med en driftingenjör

i A 21. En beställning för högbåtsman i A 11 skulle därvid kunna indragas.

Jag tillstyrker förslaget.

Benämningen arbetschef för chefen för byggnadsförvaltningen bör bibe­

hållas tills vidare.

De civila tjänster som jag sålunda föreslår skola tillkomma bör inrättas

som extra ordinarie.

Överläggningar har ägt rum med berörda personalorganisationer angå­

ende beställningars och tjänsters löncgradsplacering m. m. Mot den före­

slagna lönegradsplaceringen av tjänsterna m. m. har vederbörande perso­

nalorganisationer förklarat sig inte ha något att erinra.

De förändringar som uppkomma i gällande personalförteckningar, därest

mina i det föregående gjorda förslag bifalles, framgår av en sammanställ­

ning, som torde få såsom bilaga fogas till statsrådsprotokollet (Bilaga 4).

De beställningar och tjänster, som jag föreslår skola utgå ur förteck­

ningarna, bör, i den mån Kungl. Maj :t icke beslutar annorledes, indragas

vid uppkommande ledighet.

Den besparing av lönemedel, som föranledes av nu angivna personalför­

ändringar, beräknar jag till ca 800 000 kr vid fullt genomförd omorganisa­

tion.

Såsom tidigare framhållits har statskontoret i övrigt föreslagit en minsk­

ning i betydande omfattning av den nuvarande personalen. Jag avser här­

med icke-ordinarie tjänstemän i A 19 och lägre lönegrader, personal i ar-

vodesbefattningar, kollektivavtalsanställd personal samt mot särskilt arvode

anställda underofficerare och kontorsbud. Ehuru entledigandet av nyss­

nämnda personal inte är en fråga som behöver underställas riksdagens

prövning, finner jag mig likväl med tanke på det stora antal anställnings-

havare, som kan komma att friställas, böra något närmare beröra denna

fråga. Det rör sig bär till stor del om äldre personer, som vid ett fristäl­

lande kommer att möta svårigheter på arbetsmarknaden. Det är emellertid

min avsikt att under ärendets fortsatta beredning och även för tiden där­

efter under medverkan av försvarets personalnämnd och vederbörliga ar-

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 år 1964

18

betsmarknadsorgan vidtaga åtgärder för att så stor del av personalen som möjligt, eventuellt efter omskolning, skall kunna omplaceras i annan stat­ lig verksamhet eller till annan anställning.

Den nya organisationen bör i princip tillämpas med början den 1 juli 1964, men eftersom detta inte kan ske i full utsträckning förrän erforder- iiga byggnadsåtgärder slutförts, synes en omställningsperiod av 2—3 år bli nödvändig. En så pass lång omställningstid kommer dessutom att verksamt bidraga till att minska friktionerna vid övergång till den nya organisa­ tionen.

Oå jag i det följande räknar med att den nya organisationen i princip skall tillämpas från och med den 1 juli 1964, avser jag därmed att stab och förvaltningar vid marinkommando Syd skall inrikta sin verksamhet på att örlogsbasen i allt väsentligt skall vara organiserad omkring den 1 oktober 1966, da den i propositionen 1964: 109 föreslagna nya organisationen av totalförsvarets regionala ledning beräknas träda i tillämpning.

De för den nya organisationen avsedda beställningarna och tjänsterna m- m- -— med undantag för vissa nyckelbefattningar — bör således i regel inte få tillsättas förrän senare under omorganisationsperioden, när faktiska förutsättningar för insatser i den nya organisationen föreligger. Tidpunkten torde få fastställas av Kungl. Maj :t.

Jag kan icke biträda statskontorets förslag när det gäller att tillgodose stabens och förvaltningsorganens behov av lokaler. Under ärendets be­ redning har jag nämligen funnit att vissa av de föreslagna ändrings- och inredningsarbetena betingar alltför stora kostnader för att jag utan att pröva andra alternativ skall kunna tillstyrka att de kommer till stånd. Jag har funnit att det bör undersökas, om man inte genom en ännu längre driven koncentration i lokalt hänseende, eventuellt genom nybyggnad, kan utvinna större effekt av den föreslagna organisationen. På min tillskyndan uppdrog därför Kungl. Maj:t genom beslut den 31 januari 1964 åt statskontoret, fortifikationsförvaltningen och chefen för marinen att med iakttagande av de riktlinjer, som angivits i en inom försvarsdepartementet upprättad pro­ memoria, utarbeta ett på statskontorets organisationsförslag grundat för­ slag till lokaldisposition för marinkommandots stab och förvaltnings­ organ m. m.

I skrivelse den 28 februari 1964 har nämnda myndigheter lämnat en redogörelse för resultatet av utredningen, som verkställts av en gemensam arbetsgrupp. Myndigheterna har godtagit arbetsgruppens förslag till lokal­ planering för stabs- och förvaltningsfunktionerna, vilket innebär att en ny­ byggnad bör uppföras för vissa förvaltningsorgan. Beträffande plats för ny­ byggnaden har myndigheterna förklarat sig dela gruppens uppfattning att frågan om slutlig placering och utformning av byggnaden kräver ytterligare utredningar.

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 196b

19

En lämplig lokaldisposition är en nödvändig förutsättning för att största

möjliga effekt skall kunna utvinnas av den föreslagna organisationen.

Fortsatt utredning härav är således nödvändig. Myndigheternas redogörelse

har remitterats till byggnadsstyrelsen för yttrande.

Slutligen vill jag i korthet beröra frågan om kronobageriet och

kronocharkuteriet i Karlskrona. De förut nämnda undersökning­

arna och uttalanden, som olika myndigheter gjort, tyder på att dessa rö­

relser inte längre bör drivas i nuvarande form. Ingen av de hörda myndig­

heterna har uttalat sig för att rörelserna skall bibehållas; flertalet har i

stället föreslagit en avveckling. Med hänsyn till de personella konsekven­

serna av en avveckling och till den omständigheten, att icke obetydliga in­

vesteringar gjorts i rörelserna under senare år, har jag dock ansett mig

böra ta ställning i frågan först efter vissa ytterligare undersökningar av

företagsekonomisk natur. Jag erinrar om att spörsmålet om livsmedelsindu­

striernas avveckling eller bibehållande inte är av natur att kräva ett riks­

dagens beslut. I detta sammanhang vill jag endast tillägga, att vad jag nyss

anfört om behovet av särskilda insatser för att bemästra uppkommande

övertalighetsproblem givetvis är tillämpligt därest industrierna befinnes

böra avvecklas.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen att

a) godkänna de av mig i det föregående förordade rikt­

linjerna för organisation m. m. av förvaltningarna vid ma­

rinkommando Syd;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i

personalförteckningarna för marinen, som föranledes av

vad jag föreslagit i det föregående;

c) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga de övergångsåt-

gärder som betingas av omorganisationen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­

laga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 196 b

Ur protokollet:

Berndt Bodin

20

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 1964

Personalsammanställning

Enhet

Militär personal

Civilmilitär personal

Mil pers

i arvo- desbef.

V är n p li k ti g a

K o m m en d ö r

K o m .k ap t1.

g r

1K

o m .k ap t

2. g r

1K

o m .k ap t2. g r/ k ap te n

1K

ap te n

1K

ap te n /l ö jt n an t

1F

ö rv al ta re

F la g g u o ff /u o ff2. g ra d en

U n d er b ef äl

M ar in d ir

av1.

g ra d en

M ar in d ir

av

2.

g ra d en

M ar in d ir2. g r/ m ar in in g1.

g r

M ar in in g av1. g ra d en

M ar in in g en jö r

G

M ar in lä k ar e

ö v er k o n st ap el

In sp ek ti o n sk o n st ap el

K o n st ap el

O ff ic er

U n d er o ff ic er

K o n tr . an st

u o ff

1 .

d ri ft in g en jö r

A27

A rb et sc h ef

1 .

d ri ft in g en jö r A23

D ri ft in g en jö r

A2 1

K am re ra re

A2 1

D ri ft in g en jö r A19

MKS stab (del).........................

i

1 3

1

3 2

Reg O och Sam G med exp..

i

i i i

1

1

Ekonomikontor........................ Yapenförvaltning.....................

i 4 8 13 37 26

3 i 5 18

2 6 92

1

3 2 5

Skeppsteknisk förvaltning. . .

24 30 10 2 1 3 3

5 6 23 1 1 3 2

Intendenturförvalt ning..........

i

2 2 3 3 1

1

3 2

Sjukvårdsförvaltning..............

2

1

Byggnadsförvaltning...............

1

l

Kassa..........................................

1 1

Summa 2

i

5 1|12

2|ll 75 40 2 1 1 3 6 1

i

5 18 2 13 12 119 2

i

4

5

i

Statskontorets förslag till

Enhet

Militär personal

Civilmlitär personal

Mil pers i arvo- desbef.

V är n p li k ti g a

1K

o m m en d ö r

K o m .k ap te n1.

g r

K o m .k ap te n1.

g r/

k o m .k ap te n

2. g r

K o m .k ap te n

2. g r

K ap te n

1K

ap te n /l ö jt n an t

1L

ö jt n an t

1F

ö rv al ta re

F la g g u o ff /u o ff

2. g r

U n d er b ef äl

1 1 .m

ar in d ir ek tö r

1M

ar in d ir

av1.

g r

1M

ar in d ir

av2.

g r

M ar .d ir2. g r/ m .i n g1. g r

M ar in in g .

av1.

g r

M ar in in g en jö r

G

M ar in lä k ar e

P o li sk o m m is sa ri e

ö v er k o n st ap el

In sp ek ti o n sk o n st ap el

K o n st ap el

O ff ic er

U n d er o ff ic er

1 .

d ri ft in g en jö r

A27

1 .

d ri ft in g en jö r

A25

1 .

d ri ft in g en jö r

A23

K am re ra re

A23

D ri ft in g en jö r

A2 1

MKS stab (del)............

i i 4 3

10

Teknisk förvaltning.. .

2 1 i

7 i 24 33 7

1 1 1 i 10

5

2

1 1

Intendenturförvalt-

ning............................

i

2

i 2 5 1

1 2

Sjukvårdsförvaltning .

1

i

Byggnadsförvaltning..

1 1

Kassa..............................

1 1

Ekonomikontor........... Ekipagesektion............

i 1

1 9 20

1 i

5 27

79

Summa 2| i

1 2 11 i

i 29 53 31 - 1 1

1 i 10 i 1

i 5 27 1

7 89 2 2 1

»I ii

Kungl. Maj. ts proposition nr 111 år 196b

21

Bilaga 1

nligt läget juni

juli 1963

Civil personal

M

as

k

in

ch

ef

S

ek

re

te

ra

re

1

.

b

o

k

h

ål

la

re

1

.

v

er

k

m

äs

ta

re

In

g

en

r

A1 7

a>

-

3

-o

c

°C3

CA

O

:0

A ss

is

te

n

t

B

o

k

h

ål

la

re

F

ö

rr

åd

sf

ö

rv

al

ta

re

In

g

en

r

h

ö

g

st

A15

V

er

k

m

äs

ta

re

F

ö

rr

åd

sm

äs

ta

re

1

.

m

as

k

in

is

t

K

o

n

to

rs

sk

ri

v

ar

e

V

er

k

st

ad

sf

ö

rm

an

B

åt

m

as

k

in

is

t

1

.

rr

åd

sf

ö

rm

an

1

.

re

p

ar

at

ö

r

K

an

sl

is

k

ri

v

ar

e

T

ek

n

ik

er

T

ra

n

sp

o

rt

rm

an

|M

as

k

in

is

t

|R

ep

ar

at

ö

r

|F

ö

rr

åd

sf

ö

rm

an

1K

o

n

to

ri

st

|T

ek

n

ik

er

1V

är

m

es

k

ö

ta

re

|B

il

ra

re

|E

ld

ar

e

|E

x

p

ed

it

io

n

sv

ak

t

|F

ö

rr

åd

sm

an

1K

an

sl

ib

it

d

e

|T

ek

n

is

k

t

b

it

d

e

1V

ak

tm

äs

ta

re

K

o

n

to

rs

b

it

d

e

|K

o

n

to

rs

b

u

d

ar

v

o

d

e

A

rb

et

ar

e

S

u

m

m

a

i

i

2

5

20

1

1

1

i

4

i

4

2

21

1

4

1

2

4

8

1

22

1

3

8 2

1

2 5 1

4 9 1

1

2 2

i

5 2

13

6 116 412

5

9

1

1

2 2

4

5

14 157

l

1

1

2 1

1

2

1

2 3

i

2

9

2 75 122

1

1

i

21

2

101

1

1

2

1

4 3

1

1

3

1

1

5

3 i

2

5

1

1

2 79 120

1

6

11

20

1

1

1

2 ii

l

1

1

1 21

7

1

1 10 5 5 5

1

8 12| 1

1

5| 4|l8 2 2 i 5 i 2 22 2 i 581 13 286 9041

ersonalorganisation

Civil personal

S

u

m

m

a

In

g

en

r

A19

M

as

k

in

ch

ef

1

.

b

o

k

h

ål

la

re

1

.

v

er

k

m

äs

ta

re

In

g

en

r

A17;

F

ö

re

st

ån

d

ar

e

A

ss

is

te

n

t

B

o

k

h

ål

la

re

B

ra

n

d

m

äs

ta

re

j

F

ö

rr

åd

sf

ö

rv

al

ta

re

In

g

en

r

h

ö

g

st

A1 5

V er

k

m

äs

ta

re

;

1

.

m

as

k

in

is

t

1

.

ri

ta

re

K

o

n

to

rs

sk

ri

v

ar

e

V

er

k

st

ad

sf

ö

rm

an

i

B

ra

n

d

rm

an

B

åt

m

as

k

in

is

t

1

.

rr

åd

sf

ö

rm

an

1

.

re

p

ar

at

ö

r

K

an

sl

is

k

ri

v

ar

e

|T

ek

n

ik

er

|T

ra

n

sp

o

rt

rm

an

|R

ep

ar

at

ö

r

|F

ö

rr

åd

sf

ö

rm

an

|K

o

ck

|K

o

n

to

ri

st

1V

är

m

es

k

ö

ta

re

B

il

ra

re

E

ld

ar

e

|F

ö

rr

åd

sm

an

1K

an

sl

ib

it

d

e

1T

ek

n

is

k

t

b

it

d

e

|K

o

n

to

rs

b

it

d

e

1K

o

n

to

rs

b

u

d

ar

v

o

d

e

A

rb

et

ar

e

1

4

7

31

12

10

3

3

4

4

5

3

6

7

i 23

80

270

1

1

4

2

2

2 4

7 2

46

86

1

3

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

5

2 2

5

1

1

39

71

i

4

3

5

15

1

1

3

1

3

2

8

20

1

1

3 5

1

2

10

2

8

178

13

i

1

1 11

1

1

1

1

1

6

1

1

3 4| 6| 3| 5 »1 l| 1

7

l| 5| 5| 2|l9| 2

Ilo

5 21211 115 31 2

173 | 674

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 111 år 1964

Organisation i stort av stabs- och förvaltningsorgan vid marinkommando Syd

respektive Sydkustens örlogsbas

Bilaga 2

1. Nuläge

Försökskassa

Vapen-

förvaltning

Sjukvårds­

förvaltning

Skeppsteknisk

förvaltning

Byggnad s-

förvaltning

Intendentur-

förvaltning

Ekonomikontor | Expedition

Samordningsgrupp

Marinkommandochef

RegO t förf

2. Förslag

Intendentur-

förvaltning

Förråds-

sektion

Sjukvårds­

förvaltning

Teknisk

förvaltning

Kassa

Byggnads-

förvaltning

Ekonomi­

kontor

Ekipage­

sektion

örlogsbaschef

Expedition

Sektion IV

Sektion III

Sektion II

Sektion I

x) Framdeles

Kungi. Maj. ts proposition nr 111 år 196i

23

Bilaga 3

Statskontorets förslag beträffande förvaltningsorganens indelning i

sektioner m.m.

Förva ltningsorga n

Indelning

Anm.

Teknisk förvaltning

Planeringssektion

Artilleri- och robotsektion

Torped- och minsektion

Telesektion

Maskin- och elsektion

Skrovsektion

Förrådssektion1

1 övergångsvis. Framdeles före­

slås förrådssektionerna vid tek­

niska förvaltningen och inten-,

denturförvaltningen sammanslås

till en för förvaltningarna gemen­

sam förrådssektion

Intendenturförvaltning

Mobiliserings- och planerings-

detalj

Livsmedels- och materielsektion

Förrådssektion1

Sj ukvårdsf örvaltning

Materieldetalj

Byggnadsförvaltning

Expeditionsdetalj

Planeringsdetalj med ritkontor

Arbetsgrupper

Fasta maskinanläggningar

Kassa

Kassadetalj

Avlöningsdetalj

Ekonomikontor

Kameraldetalj

Personaldetalj

Inköpsdetalj

Ekipagesektion

Expeditions- och kaserndetalj

Ekipagedetalj

Brandkår

Bevaknings- och säkerhetsdetalj

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 111 år 1964

Bilaga 4

S ammanfattning

av förändringar i gällande personalförteckningar för marinen

Beställningar (tjänster) som utgår

Beställningar (tjänster) som tillkommer

Beställning

Antal

Löne-

Beställning

Antal

Löne-

Anm.

(tjänst)

grad

(tjänst)

grad

Marinkommandona

Chef för Sydkus­

tens örlogsbas

1

Bo 4

Chef för tekniska

1

Bo 3

Beställningen

förvaltningen vid

må kunna besät-

Sydkustens

tas med militär

örlogsbas

eller civilmilitär

personal ur flot­

tan eller marin­

ingenjörkåren

Chef för plane-

ringssektionen vid

Sydkustens örlogs­

bas

1

Bo 1

»

Flottan

Chef för Karlskrona

1

Bo 4

Kommendörkap-

2

Ao 27/25

För de arbets-

örlogsvarv

ten av 1. graden/

uppgifter vid

Kommendörkapten

1

Ao 27

kommendörkapten

tekniska för-

av 1. graden

av 2. graden

valtningens tele-

Kommendörkapten

1

Ao 25

sektion som av-

av 2. graden

ses för en av

Kapten

3

Ao 21

beställningarna,

Förvaltare

10

Ao 17

må även kunna

Flaggunderofficer

13

Ao 15

avses förste

Underofficer av

12

Ao 13

Kommendörkapten

1

Ao 25/21

driftingenjör

2. graden

av 2. graden/kap­

ten

i högst Ae 27

Högbåtsman

10

Ao 11

Kapten/löjtnant

1

Ao 21/17

/15

Förvaltare

1

Ao 19

Marin intendenturkåren

Kommendör

1

Bo 1

Kommendörkapten

1

Ao 27

Kommendörkapten

av 2. graden

1

Ao 25

av 1. graden

Kapten

1

Ao 21

Mariningenjörkåren

Marindirektör av

1. graden

1

Ao 27

Förste driftingenjör

Civila tjänster

2

Ae 27

Förste driftingenjör

3

Ae 25

Kamrerare

1

Ae 21

Kamrerare

1

Ae 23

Driftingenjör

1

Ae 19

Driftingenjör

4

Ae 21

Expeditionsvakt

1

Ao 7

ESSELTE AB. STHLM 64

412469