Prop. 1964:131

('angående rörlig kredit till försvarets fabriksstgrelse',)

Kurtgl. Maj.ts proposition nr 131 år 1964

1

Nr 131

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående rörlig kredit

till försvarets fabriksstgrelse; given Stockholms slott

slott den 20 mars 1964.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att försvarets fabriksstyrelses rörliga kredit i riksgäldskontoret höjes från 15 till 40 milj. kr. för beredande av ytterligare rörelsemedel åt styrelsen. Samtidigt föreslås att krediten under tid, då be- redskapsstat för försvarsväsendet är satt i kraft, må uppgå till 50 milj. kr., vilket innebär eu höjning av nu gällande kreditram med 20 milj. kr.

liihang till riksdagens protokoll 196h. 1 sand. Nr 131

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 196b

Utdrag au protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj. t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 20

mars 196b.

Närvarande:

Ministern

för

utrikes ärendena

N

ilsson

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

,

L

ange

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

, H

ermansson

,

H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler

chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, fråga om utökning

av den rörliga krediten för försvarets fabriksstgrelse och anför därvid föl­

jande.

Inledning

Efter förslag av Kungl. Maj:t i propositionen 1943:344 (bil. 12, s. 158>

beslöt riksdagen (SU 242; rskr. 500) bl. a. att dels anvisa ett investerings-

anslag av 20 milj. kr. till rörelsekapital för försvarets fabriksstyrelse, dels

bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att för beredande av ytterligare

rörelsekapital för fabriksstyrelsen tillhandahålla styrelsen en rörlig kredit

av 20 milj. kr. Den rörliga krediten var avsedd att tillgodose det behov av

rörelsemedel —- utöver anvisat rörelsekapital — som erfordrades för att upp­

rätthålla driften under särskilda förhållanden.

Efter förslag i propositionen 1946:61 medgav riksdagen (SU 77; rskr.

201) att den rörliga krediten i riksgäldskontoret, som jämlikt nyssnämnda

riksdagsbeslut tillhandahölls fabriksstyrelsen, fick intill ett belopp av 10

milj. kr. utnyttjas under tid, då beredskapsstaten för försvarsväsendet icke

var satt i kraft. Angivet kreditbelopp om 10 milj. kr. var främst avsett att

täcka det behov av rörelsemedel, som sammanhängde med den av fabriks­

verket upptagna tillverkningen för civila kunder.

Sedermera beslöt 1951 års riksdag (prop. 85; SU 62; rskr. 111) att dels

bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att under tid, då beredskapsstat

för försvarsväsendet är satt i kraft, tillhandahålla fabriksstyrelsen en rör­

lig kredit av 30 milj. kr., dels medgiva att denna kredit fick utnyttjas intill

ett belopp av 15 milj. kr. under tid, då förenämnda beredskapsstat icke är

satt i kraft. Såsom motiv för en utökning av krediten åberopades i propo­

sitionen 1951: 85 dels en fortgående höjning av råmaterialpriserna, dels en

3

till följd av utökade försvarsbeställningar nödvändig ökad förrådshållning

av material och halvfabrikat, dels ock pågående utbyggnad av tvätt- och

reparationsverksamheten.

Enligt av Kungl. Maj:t den 27 april 1951 meddelade direktiv åligger det

fabriksstyrelsen att å ianspråktagna medel av krediten betala den ränta,

som riksgäldskontoret efter samråd med styrelsen bestämmer med hänsyn

till förhållandena å penningmarknaden.

I samband med den utökning av produktionen som temporärt förekom

under början av 1950-talet utnyttjades fabriksslyrelsens rörliga kredit i

avsevärd utsträckning. Mot mitten av 1950-talet nedgick emellertid pro­

duktionsvolymen. Från och med denna tid träffades vidare regelmässigt

överenskommelser med beställande försvarsförvaltningar om, såvitt avsåg

större order, tillämpning av ett mer elastiskt betalningssystem, baserat på

dellikvider. Dessa ändrade betingelser medförde, att den rörliga krediten icke

alls behövde utnyttjas under budgetåren 1953/54—1961/62.

Under senare tid bar produktionsstrukturen vid de nytillverkande fabri­

kerna avsevärt förändrats. Den militärtekniska utvecklingen har sålunda

medfört, att materielen blivit mer komplicerad, varigenom genoinloppsti-

derna i produktionen utökats. Genom att vidare materialkostnadsandelen

stigit bindes kapital i ökad utsträckning i förrådshållning. Underleverantö­

rer har även måst utnyttjas i större utsträckning än tidigare, vilket också

bidrar till att öka behovet av rörelsekapital. Slutligen har den kraftiga ök­

ningen av fabriksverkets omsättning, vilken uppgick till ca 50 milj. kr. vid

början av 1950-talet men under de senaste budgetåren legat över 100 milj.

kr., medfört ökade krav på rörelsemedel.

Till följd av det växande behovet att ta i anspråk rörelsemedel har fabriks­

verkets likviditet successivt försämrats, vilket framgår av följande tablå

utvisande värdet av omsättningstillgångarna vid utgången av budgetåren

1960/61—1962/63 (belopp i milj. kr.).

30/6 1961 30/6 1962 30/6 1963

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 dr 106b

Håvaror, varor i arbete och halvfabrikat (exkl. dellikvider)........

9,88

8,07

20,03

Kundfordringar, utlämnade förskott och övriga fordringar..........

18,70

20,77

27,23

Checkräkning och postgiro.................................................................... 20,47

16,92

*9,62

1 Egentligen 2,62 milj. kr. dä den rörliga krediten var ianspråktagen med 7 milj. kr. Till följd

av att stora likvider inflöt omedelbart före budgetårets utgång medhanns ej likvidering av

draget belopp å krediten förrän efter budgetårsskiftet.

Den rörliga krediten utnyttjades under senare delen av budgetåret 1962/63

som regel intill belopp av 4—6 milj. kr. Under innevarande budgetår bar

utnyttjandet mestadels uppgått till belopp mellan 6,5 och 11,5 milj. kr.

Framställning av försvarets fabriksstyrelse

1 skrivelse den 15 februari 1964 har försvarets fabriksstyrelse gjort fram­

ställning om utökning av styrelsens rörliga kredit.

4

Kiingl. Maj.ts proposition nr 131 år l!)6i

Beträffande det framtida behovet av rörelsemedel har fabriksstyrelsen

till en början framhållit, alt möjligheter icke torde föreligga att i större

utsträckning än för närvarande erhålla dellikvider vid beställningar från

försvarets myndigheter. Därvid erinras om att vederbörande förvaltnings­

myndigheter endast må i den mån så vid utläggande av större beställningar

befinnes oundgängligen erforderligt efter medgivande av Kungl. Maj:t i

varje särskilt fall tillhandahålla fabriksstyrelsen förskott.

Fabriksstyrelsen anför, att den del av fabriksverkets tillverkning som hän­

för sig till inländska civila och utländska beställare är i stigande; särskilt

markant är ökningen beträffande tillverkningen för export. Vid eu på an­

givet sätt ändrad produktionsinriktning blir enligt styrelsen kravet på rö­

relsemedel större än när tillverkningen huvudsakligen utgörs av produkter

för det svenska militära försvarets räkning. Vid beställningar från civila

kunder inom landet kan för närvarande förskott som regel icke påräknas.

Vidare bar enligt styrelsen en tendens till extremt utnyttjande av överens­

komna kreditterminer kunnat förmärkas.

Vid den verksamhet som fabriksverket bedriver förekommer även att

krediter måste ges, något som givetvis binder rörelsemedel. Såsom exempel

härpå har fabriksstyrelsen anfört försäljningen av kyllcompressorer och

kylsystem, vilka produkter utgör en icke obetydlig del av fabriksverkets

civila tillverkning. För att intensifiera den fabriksverket åliggande försälj­

ningen av överskottsmateriel har det också ansetts motiverat att i viss

utsträckning sälja på kredit.

Fabriksstyrelsen har vidare anfört att vid materialinköp likvid numera i

allmänhet bör ske inom relativt kort tid för att bästa möjliga priser skall

erhållas. Eftersom materialkostnaderna nu utgör en större andel än tidigare

av produktionskostnaderna och då de i allmänhet ökade genomloppstiderna

för produkterna binder materialkostnader under lång tid, kräves enligt

fabriksstyrelsen numera en tillgång på rörelsemedel för finansiering av'

förråds- och lagerhållning samt varor i produktion av helt annan omfattning

än den som var normal för ca 10 år sedan.

Fabriksstyrelsen har slutligen erinrat om att fabriksverkets verksamhet

utökas genom tillkomsten av nya tvättericr och genom övertagande av driften

av de till de centrala ammunitionsförråden förlagda sammansättningsverk-

städerna för ammunition. Härigenom ökar fabriksverkets omsättning och

därmed behovet av rörelsemedel.

Fabriksstyrelsen har beräknat att den nu tillgängliga rörliga krediten om

15 milj. kr. kommer att bli helt utnyttjad under senare delen av innevarande

år samt att därefter betydande ytterligare behov av rörelsekapital tidvis kom­

mer att föreligga. Fabriksverkets omsättning beräknas under detta bud­

getår komma att uppgå till omkring 125 milj. kr. En relativt snabb ökning

av omsättningen anses sannolik. Vid beräkningen av behovet av rörelse-

medel har fabriksstyrelsen utgått från en årlig omsättning av 130—140 milj.

a

kr. Då enligt fabriksstyrelsen rörelsekapitalet på grundval av hittillsvarande erfarenheter hör utgöra omkring hälften av de årliga driftskostnaderna, erfordras alltså rörelsemedel intill ett belopp av uppemot 65 70 milj. kr. För närvarande står 20 milj. kr. till förfogande såsom fast rörelsekapital. Den rörliga kredit som härutöver erfordras uppgår enligt styrelsen till om­ kring 40 milj. kr. Detta belopp anses vara tillräckligt även under den första tiden under ett beredskaps- och krigsläge.

Fabriksstyrelsen anser det lämpligt att tills vidare beräkna behovet av rörelsemedel i form av rörlig kredit till 40 milj. kr. i Iredstid och till 50 milj. kr. under ett beredskaps- och krigsläge. I förhållande till nuläget innebär detta en ökning av krediten med 25 respektive 20 milj. kr.

Kungl. Maj.ts proposition nr Fil år 1961

Yttranden

Fullmäktige i riksgäldskontoret har efter övervägande av de skäl fabriks- stvrelsen anfört till stöd för sin framställning icke funnit anledning till er­ inran mot en höjning från 15 till 40 milj. kr. av fabriksstyrelsens rörliga kredit i riksgäldskontoret under tid, då beredskapsstat för försvarsväsen- det icke är satt i kraft, eller mot bifall i övrigt till framställningen. Fullmäk­ tige förutsätter härvid såsom självfallet, att en sålunda utökad rörlig kredit icke kommer att tagas i anspråk i annan utsträckning än som oundgäng­ ligen erfordras för tillgodoseende av kreditens syfte.

Under förutsättning att den civila produktionen kommer att få den om­ fattning fabriksstyrelsen räknat med har riksrevisionsverket icke något att erinra mot fabriksstyrelsens framställning.

Departementschefen

Enligt beslut av 1951 års riksdag äger försvarets fabriksstyrelse att intill ett belopp av 15 milj. kr. utnyttja den rörliga kredit i riksgäldskontoret å 30 milj. kr. som skall tillhandahållas nämnda styrelse under tid, då bered­ skapsstat för försvarsväsendet är satt i kraft. Avsikten härmed har varit att tillgodose det ökade behov av rörelsemedel utöver rörelsekapitalet om 20 milj. kr. som till stor del sammanhänger med fabriksverkets tillverkning för civila ändamål.

Från hösten 1952 fram till vintern 1963 har fabriksstyrelsens rörliga kre­ dit icke behövt utnyttjas. Under senare delen av budgetåret 1962/63 utnytt­ jades krediten som regel intill belopp av 4—6 milj. kr., medan utnyttjandet under innevarande budgetår mestadels uppgått till belopp mellan 6,5 och 11,5 milj. kr. Enligt fabriksstyrelsen kommer anspråken på kredit att ytter­ ligare öka. Detta sammanhänger främst med den växande omsättningen och den ökande andel av den totala produktionen som hänför sig till andra områden än det svenska militära försvaret. Det ökade kreditbehovet beräk­ nas tills vidare uppgå till 25 milj. kr. under fredsförhållanden. Härjämte

föreslår fabriksstyrelsen en höjning av krediten från 30 till 50 milj. kr., att disponeras under tid, då beredskapsstaten för försvarsväsendet är satt i kraft.

De skäl fabriksstyrelsen angivit styrker enligt min mening behovet av ökad rörlig kredit. Jag biträder därför fabriksstyrelsens av remissmyndigheterna tillstyrkta förslag om utökning av styrelsens rörliga kredit. Jag förutsätter härvid att krediten liksom hittills skall, i den mån den tages i anspråk, löpa med den ränta som av fullmäktige i riksgäldskontoret efter samråd med fabriksstyrelsen bestämmes med hänsyn till läget å penningmarknaden.

Åberopande det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att under tid, då beredskapsstat för försvarsväsendet är satt i kraft, för beredande av ytterligare rörelsemedel åt försvarets fab- riksstyrelse tillhandahålla nämnda styrelse en rörlig kre­ dit av 50 000 000 kr.;

b) medgiva att ifrågavarande kredit må till ett belopp av 40 000 000 kr. utnyttjas under tid, då beredskapsstat för försvarsväsendet icke är satt i kraft.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­ ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­ laga till delta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1961

Ur protokollet:

Berndt Bodin