Prop. 1964:170

('rörande godkännande av Förenta Nationernas konvention angående stats\xad lösa personers rättsliga ställning',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

1

Nr 170

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen rörande godkännande

av Förenta Nationernas konvention angående stats­ lösa personers rättsliga ställning; given Stockholms slott den 24 september 1964.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt 12 § regeringsformen föreslå riksdagen att på sätt varom föredragande departe­ mentschefen hemställt godkänna Förenta Nationernas konvention angåen­ de statslösa personers rättsliga ställning.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro

Enligt Dess nådiga beslut:

x BERTIL

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen med vissa förbehåll godkänner För­ enta Nationernas konvention den 28 september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning. Konventionen, som utarbetats av en interna­ tionell konferens av befullmäktigade regeringsombud under tiden aen 18 —23 september 1954, har undertecknats av Sverige den 28 september 1954.

1 Dihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 170

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen å Stockholms slott den

september 1964.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Skoglund, Edenman,

Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Erig Nilsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

ministern för utrikes ärendena fråga om

godkännande av Förenta Nationer­

nas konvention angående statslösa personers rättsliga ställning

och anför.

Förenta Nationernas kommission för de mänskliga rättigheterna antog

år 1947 en resolution, vari Förenta Nationerna uppmanades att snarast

möjligt till behandling upptaga spörsmålet om rättsläget för sådana perso­

ner, som — i synnerhet i avvaktan på förvärv av ett medborgarskap —

varken i rättsligt och socialt hänseende eller i fråga om utfärdande av

handlingar och intyg kunde erhålla skydd respektive bistånd från någon

stats sida. Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd antog påföljan­

de år en resolution med uppmaning till generalsekreteraren att bl. a. verk­

ställa en utredning rörande statslösa personers ställning. År 1949 publicera­

des resultatet av utredningen under titeln

A Studg of Statelessness,

och ge­

neralsekreteraren rekommenderade i anslutning därtill bl. a., att en inter­

nationell konvention angående statslösa personers rättsliga ställning skulle

avslutas.

Genom resolution den 8 augusti 1949 beslöt ekonomiska och sociala rå­

det att tillsätta en särskild expertkommitté med uppgift att i första hand

utreda frågan, huruvida en konvention om såväl flyktingars som statslösa

personers rättsliga ställning kunde anses motiverad; om så var fallet, skulle

kommittén utarbeta en sådan konvention. Kommittén utarbetade i början

av år 1950 dels ett förslag till konvention om flyktingars rättsliga ställ­

ning, dels ett förslag till protokoll angående statslösa personers rättsliga

ställning. Enligt det senare förslaget skulle vissa av flyktingkonventionens

bestämmelser tillämpas även på sådana statslösa personer, som icke var

flyktingar. En i Geneve i juli 1951 sammankallad diplomatisk konlerens

enades om texten till en konvention angående flyktingars rättsliga ställ­

ning. Denna antogs den 28 juli 1951 och ratificerades av Sverige den 16

augusti 1954 (prop. 1954: 134; UU 1954: 3; rskr. 1954: 364). Däremot blev

3

konferensen ej i tillfälle att behandla nyssnämnda protokollsförslag, vilket

återförvisades till ekonomiska och sociala rådet för ytterligare bearbetning.

Frågan om en reglering av de statslösas ställning upptogs på nytt av

Förenta Nationernas generalförsamling vid dess sjunde möte år 1952; i

enlighet med ett dess beslut infordrade generalsekreteraren yttranden över

det föreliggande protokollsförslaget från de regeringar, vilka varit före­

trädda vid Geneve-konferensen år 1951. Sedan 15 stater —- däribland Sve­

rige — avgivit yttranden och ärendet därefter varit föremål för behandling

inom ekonomiska och sociala rådet, beslöt rådet — härtill bemyndigat av

generalförsamlingen — i resolution 526 A (XVII) den 26 april 1954 att

sammankalla en konferens av befullmäktigade regeringsombud för revision

av sagda förslag och för upprättande av ett slutgiltigt protokoll i ämnet.

Konferensen sammanträdde i New York under tiden den 13—23 september

1954 och i densamma deltog ombud från 27 stater. Sverige företräddes av

professor Å. E. V. Holmbäck. Fem stater hade därutöver sänt observatörer

till konferensen.

Under konferensens arbete övergavs protokollsformen för det tilltänkta

internationella instrumentet till förmån för en självständig konvention i

ämnet. Den 28 september 1954 undertecknades sålunda en konvention an­

gående statslösa personers rättsliga ställning, vars engelska och franska

texter jämte svensk översättning torde få fogas såsom

Bilaga

till statsråds­

protokollet i detta ärende, av följande sexton stater: Belgien, Brasilien, Costa

Rica, Danmark, Ecuador, Guatemala, Honduras, Liechtenstein, Nederländer­

na, Norge, Salvador, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Förbundsrepubliken

Tyskland och Vatikanstaten. Den tid inom vilken konventionen därefter

stod öppen för undertecknande utgick den 31 december 1955. Konventionen

hade då undertecknats av ytterligare sex stater, nämligen Colombia, Filip­

pinerna, Frankrike, Israel, Italien och Luxemburg. För stat som underteck­

nat konventionen blir denna icke bindande utan efterföljande ratifikation.

I stället för undertecknande och ratifikation kan anslutning ske.

Konventionen trädde i kraft den 6 juni 1960, sedan Danmark, Frankrike,

Israel, Norge och Storbritannien ratificerat och Jugoslavien anslutit sig till

densamma. Sedermera har även Belgien, Italien, Luxemburg och Nederlän­

derna ratificerat konventionen samt Algeriet, Guinea, Irland, Republiken

Korea, Liberia och Madagaskar anslutit sig till densamma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196i

Konventionen

Angående konventionens innehåll, som nära ansluter sig till innehållet i

den tidigare nämnda konventionen angående flyktingars rättsliga ställning,

må här lämnas följande redogörelse.

Inledningen till konventionen hänvisar bl. a. till att Förenta Nationerna

såväl i sin stadga som i den universella förklaringen den 10 december 1948

4

om de mänskliga rättigheterna fastslagit grundsatsen, att människorna utan

åtskillnad skall åtnjuta de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna; vidare hänvisas till att konventionen angående flyktingars rätts­

liga ställning endast omfattar statslösa personer, som tillika är flykting­

ar, och att många statslösa följaktligen ej åtnjuter skydd enligt sagda kon­

vention.

Begieppet »statslös person» har definierats i

art. 1 mom. 1

i konventionen.

Därmed skall förstås varje person, som ej av någon stat med tillämpning av

dess lagstiftning anses såsom dess medborgare. Konventionen omfattar så­

lunda endast

de jure

statslösa. Under konferensens arbete framfördes från

flera håll förslag om att till gruppen statslösa personer även skulle hänfö­

ras sådana, som visserligen ägde medborgarskap i en stat men icke åtnjöt

denna stats beskydd eller på fullgoda grunder hade avstått från sitt med­

borgarskap, alltså

de facto

statslösa. Denna tanke godtogs till en början i

viss form av konferensen, men efter förnyade överväganden beslöts, att

konventionen enbart skulle omfatta de jure statslösa personer. Den svenske

delegaten medverkade till detta beslut och betonade under frågans behand­

ling bl. a. svårigheterna att juridiskt avgränsa begreppet de facto statslösa

personer. Konferensen enades dock om att i sin slutakt intaga en rekom­

mendation till konventionsstaterna att i sådana fall, där av vederbörande

angivna skäl för att han avstått från hemlandets beskydd anses såsom full­

goda, välvilligt överväga möjligheten av att behandla de facto statslösa

på samma sätt som de jure statslösa.

Ett från australisk sida framfört förslag om att — såsom skett i flyk­

tingkonventionen —- begränsa den blivande konventionens giltighet till att

omfatta endast sådana personer, vilka blivit statslösa till följd av händelser,

som inträffat före den 1 januari 1951, godtogs icke av konferensen. I prin­

cip omfattar konventionen sålunda alla personer som är de jure statslösa,

oberoende av när den händelse inträffat, som utgör grunden till att de är

statslösa.

I

art. 1 mom. 2

har angivits de kategorier statslösa, vilka icke omfattas

av konventionen. Sålunda har sådana statslösa personer, som åtnjuter

skydd eller bistånd av andra Förenta Nationernas organ eller institutioner

än Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar undantagits, så

länge sådant skydd eller bistånd lämnas dem. Konferensen avsåg med detta

stadgande närmast de arabiska folkgrupper från Palestina, till vilka hjälp

lämnas genom Förenta Nationernas hjälporganisation för palestinaflyk­

tingar. Den svenske delegaten nedlade vid omröstningen om denna punkt

sin röst under motivering att ifrågavarande stadgande icke var av sådan

art, att det borde intagas i en allmän konvention om statslösa. Vidare är

konventionen ej tillämplig på den som av vederbörande myndigheter i den

stat, där han bosatt sig, erkännes ha de rättigheter och skyldigheter, som

följer med medborgarskap i sagda stat. Slutligen har från konventionens

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

5

tillämpning undantagits krigsförbrytare och vissa därmed jämställda brotts­

lingar, de som begått grova brott utanför vistelselandet före ankomsten dit

samt de som gjort sig skyldiga till gärningar stridande mot Förenta Natio­

nernas syften och grundsatser.

I

art. 2

har intagits en erinran om de allmänna skyldigheter en statslös

person har gentemot den stat, i vilken han funnit en fristad. Därvid har sär­

skilt framhållits förpliktelsen att ställa sig till efterrättelse i vistelselandet

gällande lagar och föreskrifter ävensom åtgärder, som vidtages i syfte att

upprätthålla allmän ordning.

Enligt

art. 3

förbinder sig konventionsstaterna att vid konventionens till-

lämpning icke göra åtskillnad mellan statslösa personer med hänsyn till de­

ras ras, religion eller ursprungsland.

Art.

4 garanterar därefter de statslösa

lika vidsträckt religionsfrihet och rätt att bestämma över sina barns reli­

giösa uppfostran som vistelselandets egna medborgare har. I

art. 5

fastslås,

att konventionens bestämmelser icke får minska de rättigheter och förmå­

ner, som redan må ha beviljats statslösa personer oberoende av konventio­

nen.

Art. 6

innehåller en tolkningsregel för det i konventionen ofta förekom­

mande uttrycket »under samma förhållanden». Med detta uttryck skall för­

stås, att alla de förutsättningar (i synnerhet sådana hänförliga till längden

av och betingelserna för uppehåll och vistelse), vilka vederbörande skulle

behöva uppfylla för att komma i åtnjutande av någon viss rättighet, om han

icke var statslös, måste uppfyllas av honom med undantag för förutsätt­

ningar, som till sin natur är sådana, att en statslös person icke kan uppfylla

dem.

I fråga om omfattningen av de rättigheter och förmåner, som skall tiller­

kännas en statslös person i hans nya vistelseland, fastslår

art. 7 mom. 1

som allmän grundsats, att statslösa personer, i den mån konventionen icke

själv innehåller för dem mera förmånliga bestämmelser, skall tillerkännas

samma ställning som utlänningar i allmänhet. Därefter har emellertid i

mom. 2

intagits ett stadgande av innebörd, att en statslös person efter tre

års vistelse i en konventionsstat automatiskt skall tillerkännas alla förmå­

ner, för vilkas åtnjutande av utlänning i allmänhet vederbörande stat eljest

uppställt ett villkor om ömsesidighet i lagstiftningen

(réciprocité législative).

1

mom. 3

ålägges konventionsstat att icke fråntaga statslös person rätttig-

heter och förmåner, till vilka de oberoende av ömsesidighet redan är berät­

tigade vid tidpunkten för konventionens ikraftträdande för staten i fråga.

Härutöver har i

mom.

4 intagits en allmän rekommendation till konven­

tionsstaterna att låta de statslösa komma i åtnjutande av en ännu gynn­

sammare behandling än den som tillerkännes dem i artikelns båda närmast

föregående moment. Som exempel härpå kan nämnas eftergift av villkoret

om ömsesidighet även i sådana fall där vederbörande ej uppfyller det i mom.

2 uppställda kravet på viss vistelsetid. — Under behandlingen av föreva­

rande artikel diskuterade konferensen bl. a. begreppet ömsesidighet; från

vissa håll hävdades att det ej var lämpligt att på

de jure

statslösa perso­

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

6

ner tillämpa sådana bestämmelser, för vilka ömsesidighet föreskrivits. Här­

till genmäldes emellertid, att ifrågavarande begrepp i detta fall ej avsåg

en i avtal med främmande stat förankrad ömsesidighet

(réciprocité diplo-

matique)

utan ett ömsesidighetsvillkor uppställt i en enskild stats interna

lagstiftning

(réciprocité législative).

De två nästföljande artiklarna har avseende på exceptionella åtgärder, som

en stat i något visst läge kan anse sig föranlåten vidtaga mot viss främ­

mande stats medborgare eller förutvarande medborgare. Sålunda stadgar

art. 8,

att konventionsstat ej äger gentemot statslösa personer tillämpa så­

dana åtgärder med avseende på vederbörandes person, egendom eller in­

tressen allenast på grund av att den statslöse tidigare ägt medborgarskap i

den stat lagstiftningen avser. Med hänsyn till att lagstiftningen i åtskilliga

stater ej möjliggör ett automatiskt fritagande av vissa personkategorier från

bestämmelser, som på här avsedda område meddelats angående medborgare

eller förutvarande medborgare i viss stat, föreskriver artikeln därutöver,

att sådan konventionsstat genom ett dispensförfarande skall i enskilda fall

fritaga statslösa personer från lagstiftningens verkningar.

Art. 9

medger

emellertid konventionsstat en mera vidsträckt befogenhet än artikel 8 att

mot viss person i särskilda lägen vidtaga åtgärder av tillfällig natur. 1 krigs­

tid eller eljest i en situation, som i konventionstexten beskrivits med orden

»under andra allvarliga och utomordentliga förhållanden», skall en kon­

ventionsstat sålunda vara oförhindrad att gentemot en person, vars med-

borgarrättsliga förhållanden är ovissa, provisoriskt vidtaga sådana åtgär­

der, som staten för sin säkerhet finner oundgängligen erforderliga. Ifråga­

varande stat skall dock vara skyldig att därefter verkställa en utredning av

fallet. Om det därvid visar sig, att vederbörande verkligen är statslös, och

att ett upprätthållande av de beslutade åtgärderna ej är nödvändigt för sta­

tens säkerhet, skall dessa återkallas. Här må anmärkas, att vad min före­

trädare anfört i den förut omnämnda prop. 1954: 134 (s. 11 f) i anslut­

ning till det i sak överensstämmande stadgandet i flyktingkonventionen

torde äga motsvarande tillämpning på nu förevarandc artikel.

Stadgandet i fråga har bl. a. syftning på personer, som utger sig för

flyktingar men i själva verket är spioner för utländsk makt och då i första

hand för sitt hemland. Vidare kan stadgandet komma till användning på

flyktingar från ett land, med vilket flyktingarnas vistelseland råkar i krig.

I en sådan situation är det tydligen rimligt, att vistelselandets myndigheter

skall omedelbart kunna internera alla personer med medborgarskap i fien­

delandet för att först sedermera frånskilja sådana flyktingar, vilka efter

närmare undersökning kan förutsättas förhålla sig lojalt mot vistelselan­

det.

Art. 10

innehåller stadganden om särskilt gynnsam beräkning av vistelse­

tid för tvångsförflyttade personer, som blivit statslösa. I

art. 11

har inta­

gits en uppmaning till konventionsstat att i fråga om statslös person, som

regelmässigt är anställd som besättningsmedlem ombord på fartyg under

statens flagga, visa särskild välvilja vid behandling av ansökningar om bo-

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 196b

7

sättningstillstånd, om förseende med resedokument eller om tillfälligt uppe­

hållstillstånd för underlättande av bosättning i annat land.

Art. 12

innehåller i

mom. 1

regeln, att en statslös persons personalstatut

skall vara lagen i det land, där vederbörande har sitt hemvist

(domicile),

eller, om den statslöse saknar hemvist, lagen i den stat där denne har sin

vistelseort

(residence, résidence).

I artikelns

mom. 2

har intagits ett stad­

gande om skydd för av den statslöse under tidigare personalstatut förvär­

vade rättigheter särskilt avseende äktenskapliga förhållanden.

Förenta Nationernas internationella lagkommission framlade våren 1954

vid sitt sjätte möte vissa synpunkter på spörsmål sammanhängande med

statslöshet. Så förklarade kommissionen det bl. a. vara önskvärt, att stats­

lösa personer gavs en ställning som »beskyddade personer». Konferensen

beaktade dock ej dessa synpunkter; när det gällde att bestämma omfatt­

ningen av de rättigheter och förmåner, som skulle tillerkännas de stats­

lösa, följde konferensen i stället i huvudsak de riktlinjer, efter vilka flyk­

tingkonventionen hade utarbetats. Sålunda skall statslösa personei åtnju­

ta samma rättigheter som statens egna medborgare i följande hänseen­

den, nämligen skydd för industriell, litterär, konstnärlig och vetenskaplig

äganderätt

(art. 14),

rätten att föra talan inför domstol, däri inbegripna

förmånerna av rättshjälp och befrielse från skyldighet att ställa säkerhet

för rättegångskostnad

(art. 16 mom. 1 och 2),

rätt att i annat land än vis­

telselandet behandlas som dess medborgare i avseende å rättshjälp och be­

frielse från skyldighet att ställa säkerhet för rättegångskostnad

(art. 16

mom. 3),

tilldelning i händelse av ransonering vid varuknapphet

(art. 20),

rätt till grundskoleundervisning i statliga och kommunala skolor

(art. 22

mom. 1),

understöd och bistånd från det allmänna

(art. 23),

förmåner på

arbetslagstiftningens och socialförsäkringens område, varunder i mån av

statlig reglering uttryckligen inbegripes bl. a. föreskrifter beträffande av­

löning, arbetstidens längd, övertid, betald semester, minimiålder för arbets-

anställning, lärlingskap och yrkesutbildning, kvinnors och unga personers

arbete samt åtnjutande av förmåner enligt kollektivavtal, ävensom förmå­

ner av socialförsäkring vid olycksfall i arbete, yrkessjukdomar, moderskap,

sjukdom, invaliditet, ålderdom, dödsfall, arbetslöshet, familjetörsörjnings-

skyldighet och liknande

(art. 24 mom. 1)

samt beskattning

(art. 29).

Där­

utöver har i

art. 17 mom. 2

intagits en allmän rekommendation till konven-

tionsstaterna att i fråga om rätten att antaga och innehava lönad anställ­

ning likställa statslös person med statens egna medborgare; detta skall i

synnerhet gälla beträffande sådana statslösa, som inkommit på statens om­

råde genom särskilt planerade åtgärder för arbetskraftsanskaffning ellei

immigration.

Den form av behandling såsom mest gynnad utlänning, som flyktingkon­

ventionen i vissa hänseenden tillerkänt flyktingar, har cj någon motsvarig­

het i föreliggande konvention.

Art. 15

angående rätten alt tillhöra samman­

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 1964

8

slutningar utan politiska eller vinstsyften och fackföreningar ävensom

art. 17

mom. 1

angående rätten att antaga och innehava lönad anställning tillerkän­

ner sålunda statslösa personer endast en så förmånlig behandling som möj­

ligt och i alla händelser icke mindre förmånlig än den, som tillkommer ut­

länningar i allmänhet under samma förhållanden. Till denna grupp har även

hänförts rätten att förvärva äganderätt och andra rättigheter till lös och fast

egendom, varunder särskilt omnämnes hyreskontrakt

(art. 13),

rätten att

utöva näring

(art. 18),

rätten att utöva fria yrken

(art. 19),

rätten till bo­

stad vid bostadsreglering

(art. 21),

rätten till deltagande i den högre un­

dervisningen, erkännande av utländska skolbetyg, diplom och universitets­

examina samt till nedsättning i avgifter och till stipendier

(art. 22 mom. 2)

ävensom rätten att välja vistelseort och att röra sig fritt inom statsområdet

(art. 26).

Det är att observera att vissa av de förmåner och rättigheter, för vilka i

det föregående redogjorts, har försetts med inskränkningar. Så skall dessa i

några fall åtnjutas av en statslös person endast i den stat där denne har sin

vanliga vistelseort (art. 14) eller i den stat där den statslöse lovligen vistas

eller uppehåller sig (art. 15, 17 mom. 1, 18, 19, 21, 23, 24 mom. 1 och 26).

På socialförmånernas område medger vidare art. 24 mom. 1 b) rätt till åt­

skillnad i behandlingen i vissa närmare angivna hänseenden, nämligen dels

för att skydda redan förvärvade rättigheter eller rättigheter, som håller på

att förvärvas, dels för att undantaga förmåner eller delar av förmåner, som

uteslutande bekostas av allmänna medel eller skulle utgå till personer, vilka

icke i fråga om erläggande av avgifter uppfyller stadgade förutsättningar.

Till de förut omförmälda stadgandena i

art. 2b

mom. 1 ansluter sig en i

mom. 2

av samma artikel intagen föreskrift av innebörd, att ersättning i

anledning av statslös persons död till följd av olycksfall i arbete eller yr­

kessjukdom skall utgå utan hinder av att förmånstagaren vistas i annan

stat än den varifrån ersättningen utgår. I

mom. 3

av samma artikel stad­

gas vidare att, i den mån konventionsstaterna inbördes träffat eller kom­

mer att träffa överenskommelser om vidmakthållande av rättighet i fråga

om socialförsäkring, som förvärvats eller håller på att förvärvas, sådana

förmåner skall åtnjutas även av statslösa personer, under förutsättning att

dessa uppfyller de villkor, som föreskrivits för medborgarna i de stater,

vilka träffat överenskommelserna i fråga. Slutligen innehåller

mom. b

en

allmän rekommendation till konventionsstaterna att till statslösa personer

utsträcka förmåner stadgade i liknande överenskommelser, som redan

träffats eller kommer att träffas mellan konventionsstater och utanför kon­

ventionen stående stater.

Art. 27

ålägger konventionsstat att förse statslösa personer inom dess om­

råde med identitetshandlingar, därest de ej är i besittning av gällande re­

sedokument. I anslutning därtill föreskriver

art. 28,

att konventionsstat

skall förse statslös person, som lovligen vistas inom dess område, med rese­

dokument för resor utomlands. Sådant må dock förvägras, då staten i det

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196å

9

enskilda fallet finner tungt vägande skäl hänförliga till den nationella säker­

heten eller den allmänna ordningen rättfärdiga en sådan vägran.

De närmare villkoren för utfärdande av resedokument återfinnes i en bi­

laga till konventionen, till vilken art. 28 hänvisar. Denna bilaga överens­

stämmer i huvudsak med motsvarande bilaga till flyktingkonventionen.

Dock må noteras, att till skillnad mot denna senare föreskriver konventio­

nen angående de statslösa ej en ovillkorlig skyldighet för konventionsstat,

som utfärdat resedokument, att medgiva den statslöse rätt att under viss tid

återresa till staten ifråga. Annan stat äger dock påyrka, att resedokumentet

skall innehålla dylikt tillstånd, vilket i förekommande fall skall gälla för en

tid av minst tre månader

(§13 mom. 1

i bilagan). Den utfärdande staten

kan å andra sidan föreskriva, att resedokumentet ej skall gälla för återresa

till denna stat utan att ha försetts med särskild visering härför

(§13 mom.

2

i bilagan). Vistelselandets myndigheter har härigenom beretts möjlighet

att i händelse av behov utöva kontroll över den statslöses utlandsresor. 1

ett bihang till bilagan har intagits ett förslag till formulär till resedokument,

vilket nära överensstämmer med resedokument enligt flyktingkonventionen.

Art. 28 innehåller även en allmän rekommendation till konventionsstat att

utfärda resedokument jämväl till annan statslös person än förut sagts, var­

vid särskilt framhålles det fall, att den statslöse ej kan erhålla sådant från

sitt sedvanliga vistelseland.

En statslös person skall enligt

art. 30 mom. 1

erhålla tillstånd av konven­

tionsstat att, i enlighet med där gällande bestämmelser, därifrån till annan

stat, som beviljat vederbörande tillstånd till bosättning, utföra sådan egen­

dom, som han tidigare medtagit till förstnämnda stat. Huruvida förevaran­

de artikel skulle medtagas i konventionen var föremål för viss diskussion.

Konferensens majoritet enades om att så borde ske, eftersom föreskriften

om att egendomens överförande skulle äga rum i enlighet med i vederbö­

rande stat gällande bestämmelser skulle förhindra missbruk av ifrågava­

rande förmån. Även om omfattningen av denna förmån ej diskuterades av

konferensen och bestämmelsens innebörd är oklar, vill jag här erinra om

att motsvarande stadgande i flyktingkonventionen enligt uttalande i prop.

1954: 134 (s. 15) ansågs omfatta endast sådana tillgångar, som en flykting

medfört till ett första tillflyktsland. Det fall att en person under någon tid

före sin flykt från hemlandet till ett främmande land, i vilket han tager

sin fristad, överfört tillgångar i större eller mindre poster, ansågs däremot

icke hänförligt under stadgandet. Art. 30 innehåller därjämte i

mom. 2

en rekommendation till konventionsstaterna att till välvillig prövning upp­

taga en ansökan från en statslös person om att få utföra även viss annan

egendom till stat, där han erhållit tillstånd alt bosätta sig.

Art. 31

handlar om konventionsstats rätt att utvisa statslösa personer. I

mom. 1

föreskrives, att statslös person, som lovligen uppehåller sig på en

konventionsstats område, ej skall få utvisas annat än av skäl hänförliga till

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen

(public order, ordre

public).

Med allmän ordning åsyftas här närmast det franska begreppet

ordre public,

vari kan sägas rymmas den samhälleliga rättsordningen i

stort. I

mom. 2

av artikeln fastslås statslös persons principiella rätt att bliva

hörd, innan beslut om hans utvisning fattas. Enligt

mom. 3

skall konven-

tionsstat före verkställandet av flyktings utvisning bereda denne skäligt

rådrum för sökande av tillstånd att inresa i annat land.

Den sista av konventionens materiella bestämmelser är

art. 32,

som inne­

håller en rekommendation till konventionsstaterna att så mycket som möj­

ligt underlätta statslösa personers införlivande med vistelselandet och deras

naturalisation.

Konventionens slutbestämmelser i

artiklarna 33—42

reglerar ett antal för

internationella konventioner i allmänhet gemensamma ämnen. Av dessa må

art. 38

angående förbehåll uppmärksammas. Denna artikel stadgar, att en

stat äger göra förbehåll mot det stora flertalet artiklar i konventionen. Vissa

artiklar har dock befunnits ha för konventionens syften så väsentlig bety­

delse, att förbehåll mot desamma ej medgivits. Så är förhållandet beträffan­

de art. 1 (definition av uttrycket »statslös person»), art. 3 (förbud mot skilj­

aktig behandling), art. 4 (religion), art. 16 mom. 1 (rätt att föra talan inför

domstol) samt artiklarna 33—42 (kapitlet »Slutbestämmelser»).

Vissa av flyktingkonventionens bestämmelser ansågs av konferensen vara

av sådan natur, att de ej borde ingå i en konvention angående statslösa per­

soner. Sålunda förekommer bl. a. ingen motsvarighet till flyktingkonventio­

nens art. 33 angående förbud mot utvisning och avvisning till stat, där flyk­

tingens liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationali­

tet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. På föranle­

dande av den svenske delegaten intogs dock i konferensens slutakt ett utta­

lande av innehåll, att orsaken till att ifrågavarande bestämmelse ej medta-

gits var, att den ansågs giva uttryck för en allmänt erkänd grundsats, och

att det i följd därav var onödigt att i konventionen införa en motsvarande

regel.

För fullständighetens skull må tilläggas, att —- enligt ett i konferensens

slutakt intaget beslut — de i konventionen insatta kapitel- och artikelrubri­

kerna skall anses hava medtagits uteslutande för att göra konventionstexten

mera överskådlig och icke får vara vägledande vid en tolkning av densamma.

Departementschefen

Den konvention angående statslösa personers rättsliga ställning, för vil­

ken redogörelse lämnats, får ses som en naturlig utveckling i strävan­

dena att genom internationell samverkan lösa internationella problem av

humanitär natur. Spörsmålet om flyktingars rättsliga ställning har regle­

rats redan genom konventionen den 28 juli 1951; även sådana statslösa per­

11

soner, som samtidigt är flyktingar, omfattas av sagda konvention. Före­

liggande statslöshetskonvention tillkom i syfte att tillförsäkra jämväl andra

statslösa personer motsvarande rättigheter och förmåner. Konventionens

räckvidd har dock begränsats, därigenom att den gjorts tillämplig endast

de jure

statslösa personer, d. v. s. personer som ej av någon stat med

tillämpning av dess lagstiftning anses såsom dess medborgare. Sådan stats-

löshet de jure kan uppkomma av varierande orsaker. Ett lands medborgar-

skapslagstiftning kan sålunda innehålla en föreskrift om automatisk för­

lust av medborgarskapet efter viss tids vistelse i utlandet; jag vill här er­

inra om såväl den s. k. tioårsregeln i 7 § 1894 års svenska medborgarskaps­

lag som bestämmelsen i 8 § nu gällande 1950 års medborgarskapslag om för­

lust av medborgarskapet vid fyllda 22 års ålder för den, som fötts utom

riket och aldrig haft samhörighet med Sverige. En annan grupp statslösa

omfattar de kvinnor, som genom äktenskap med utlänning förlorat sitt

medborgarskap utan att samtidigt förvärva medborgarskap i mannens hem­

land (jfr 18 § 1950 års medborgarskapslag). För en tredje grupp — de från

födelsen statslösa — är orsaken till statslösheten att finna i det förhål­

landet, att lagstiftningen om förvärv av medborgarskap i vissa stater bygger

på nationalitetsprincipen

(jus sanguinis)

och i andra på domicilprincipen

(jus soli).

Vidare kan statslöshet uppkomma därigenom att en person ge­

nom en statsakt berövas sitt medborgarskap. Det har även förekommit, att

en stat lagstiftningsvägen beslutat om att kollektivt fråntaga en viss grupp

medborgare deras medborgarskap.

Den lämnade översikten för olika orsaker till statslöshet de jure gör

ej anspråk på att vara fullständig. Med all sannolikhet är antalet de jure

statslösa personer här i landet dock relativt litet. I 1960 års folkräkning

har antalet statslösa angivits till 3 911; den därvid gjorda klassificeringen

efter nationalitet byggde emellertid på uppgifter i mantalslängderna, och

det torde ej kunna uteslutas, att däri intagits även personer som är med­

borgare i visst land, även om de ej åtnjuter dettas skydd, alltså

de facto

statslösa personer. Dessa torde många gånger omfattas av flyktingkon­

ventionen, liksom de i juridisk mening statslösa i flera fall samtidigt torde

vara att betrakta som flyktingar i flyktingkonventionens mening. Den

grupp statslösa, på vilken konventionen angående statslösa personers rätts­

liga ställning äger avseende, är på grund av dessa omständigheter sanno­

likt relativt liten här i landet, och den torde för övrigt i Sverige redan i

stor utsträckning enligt praxis åtnjuta de rättigheter och förmåner, som

tillerkännes den genom en svensk ratifikation av konventionen. Oaktat det

sagda anser jag, att humanitära skäl talar för att Sverige ej står utanför

de internationella strävandena att förbättra även nu förevarande grupps

ställning.

Jag vill i sammanhanget nämna, att inom Förenta Nationernas ram ut­

arbetats eu konvention den 31 augusti 1961 för eliminering av framtida

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

12

statslöshet. Denna konvention bär ej undertecknats av Sverige, enär det med

hänsyn till det nordiska samarbetet på medborgarskapslagstiftningens om­

råde ansetts lämpligt att upptaga frågan om en eventuell anslutning till

sagda konvention i nordiskt samråd. 1961 års utredning om översyn av den

svenska medborgarskapslagstiftningen har erhållit i uppdrag att tillsam­

mans med delegerade från Danmark, Finland och Norge avge utlåtande om

lämpligheten av en sådan anslutning.

Som redan tidigare anförts ansluter sig föreliggande statslöshetskonven-

tion nära till innehållet i konventionen den 28 juli 1951 angående flyk­

tingars rättsliga ställning, och beträffande flertalet av konventionens ar­

tiklar anser jag mig därför kunna hänvisa till vad som beträffande deras

motsvarighet i flyktingkonventionen anförts i prop. 1954: 134 angående

ratifikation av denna senare konvention. Jag avser att i det följande huvud­

sakligen uppehålla mig vid de artiklar i statslöshetskonventionen, mot vil­

ka förbehåll från svensk sida har bedömts erforderliga. Dessa förbehåll an­

sluter sig på flera punkter nära till motsvarande förbehåll i flyktingkon­

ventionen.

Till att börja med vill jag dock konstatera, att ej heller i fråga om stats­

löshetskonventionen hinder synes möta för Sverige att godkänna de artiklar

i konventionen, mot vilka förbehåll ej må göras. Den grundläggande för­

utsättningen för en svensk ratifikation av konventionen är sålunda upp­

fylld. Det förhållandet att från konventionens tillämpning ej uttryckligen

undantagits sådana personer, vars statslöshet grundar sig på att de svikit

sina medborgerliga plikter — en dylik särreglering ifrågasattes under de

diskussioner, som föregick svenska regeringens yttrande över det ursprung­

liga protokollsförslaget —- synes mig ej böra föranleda någon erinran från

svensk sida.

Art. 1 mom. 2 (iii)

torde för övrigt täcka flertalet fall, då en

statslös person ej bör komma i åtnjutande av de förmåner och rättigheter

konventionen medger.

I samband med ratifikationen av flyktingkonventionen gjordes ett all­

mänt förbehåll från svensk sida av innebörd, att tillämpningen av konven­

tionens bestämmelser om att flykting skulle tillerkännas den förmånligaste

behandling, som tillkommer främmande lands medborgare, icke skulle röna

inverkan av förmåner, som tillerkänts eller kunde komma att tillerkännas

medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge eller någotdera av dessa

länder. Som redan angivits vid redogörelsen för art. 15 och art. 17 mom. 1

innehåller föreliggande konvention ej någon föreskrift om dylik behandling

av statslösa personer. Ett motsvarande förbehåll är sålunda ej erforderligt

vid ratifikation av statslöshetskonventionen. I detta sammanhang vill jag

även erinra om att Sverige, sedan såväl lagen den 30 december 1960 (nr

729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som lagen samma

dag (nr 730) om rätt till fotografisk bild trätt i kraft den 1 juli 1961, åter­

Kungi. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

13

kallat det på sin tid gjorda förbehållet mot flyktingkonventionens art. 14

om konstnärlig och industriell äganderätt.

Vidkommande de artiklar, mot vilka förbehåll torde få göras, må föl­

jande nämnas.

Svensk rätt giver ej generellt statslösa personer en sämre ställning än

den, som utlänningar i allmänhet åtnjuter i Sverige, och förbudet häremot

i

art.

7

mom. 1

i konventionen har således full täckning i svensk rätt. Där­

emot går stadgandet i

mom. 2

av samma artikel om att statslös person ef­

ter tre års vistelse i landet skall vara undantagen från villkor om ömsesidig­

het, som för åtnjutande av viss förmån uppställts i svensk lag utan att vara

förankrat i avtal med främmande stat, längre än vad som för närvarande

gäller här i landet. Lagen den 17 juni 1938 (nr 322) angående rätt för Ko­

nungen att meddela förordnande om vissa förmåner åt statslösa m. fl. —

ändrad genom lag den 17 december 1954 (nr 751) — föreskriver visserligen,

att, därest Kungl. Maj :t jämlikt stadgande i lag eller särskild författning un­

der förutsättning av ömsesidighet äger förordna, att viss förmån skall till­

komma medborgare i annat land, Kungl. Maj :t i den mån skäl därtill före­

ligger jämväl må förordna, att sådan förmån skall tillkomma bl. a. perso­

ner, vilka icke någonstädes äger medborgarskap. Med stöd av 1938 års lag

har förordnande hittills endast meddelats beträffande förmånen av fri rätte­

gång samt befrielse från skyldigheten att i rättegång vid svensk dom­

stol mot inländsk man ställa borgen för kostnad och skada (kungörelsen

den 22 september 1944 (nr 627) angående vissa förmåner åt statslösa m fl.,

vilken sedermera ersatts av kungörelsen den 17 december 1954 (nr 752) i

samma ämne). I betraktande härav torde tiden ännu icke vara inne att i

form av en generell dispens tillerkänna varje statslös person med tre års

vistelse i Sverige alla rättigheter och förmåner, som annan utlänning för­

fattningsenligt är berättigad åtnjuta med stöd av en ömsesidighetsklausul.

Jag finner därför ett svenskt förbehåll mot art. 7 mom. 2 påkallat. Jag ser

däremot inga betänkligheter mot ett godtagande från svensk sida av före­

skrifterna i

art.

7

mom. 3 och 4.

Mot den i första avsnittet av

art. 8

intagna absoluta regeln om fritagande

av statslös person från undantagsåtgärder, som befunnits böra vidtagas mot

medborgare eller förutvarande medborgare i den stat där vederbörande ti­

digare ägt medborgarskap, synes vissa invändningar kunna göras. Med den

konstruktion den år 1945 införda, numera upphävda lagstiftningen om

kontroll av viss utländsk egendom erhöll, omfattade den bl. a. egendom

tillhörig statslösa personer bosatta i den stat, mot vilken undantagsåtgär-

derna var riktade. Som den tidigare lämnade översikten beträffande stats-

löshetens orsaker utvisar, behöver inträdd statslöshet ej alltid medföra en

genomgripande förändring i den statslöses förhållande till sitt förutvarande

hemland; det är således ej uteslutet att den statslöse kvarbor i landet eller

även flyttar dit, efter det att förlusten av medborgarskapet inträtt. I sådana

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

14

fall skulle det mången gång förefalla omotiverat att fritaga den statslöse

från sådana undantagsåtgärder, som drabbar hans förutvarande landsmän

oberoende av deras vistelseort. Någon gång torde inte ens expatriering —

individuell eller kollektiv — utgöra tillräcklig grund för befrielse från un­

dantagsåtgärder. Detta gäller i synnerhet sådana fall, då en statslös intill

kort tid före expatrieringen uppträtt solidariskt med regimen i hemlandet

och kanske t. o. m. utgjort ett värdefullt stöd för denna. Å andra sidan är

det tydligt, att i många fall starka skäl kan tala för att en statslös person

fritages från undantagsåtgärder riktade mot medborgare i det land, där han

tidigare ägt medborgarskap och fortfarande kvarbor. Enligt 1945 års lag­

stiftning i ämnet gavs även möjligheter att medgiva undantag i sär­

skilda fall. Det kan ej uteslutas, att enahanda principer vid anordnande

av undantagsåtgärder mot utländsk egendom kan komma att tillämpas vid

en eventuell framtida, likartad lagstiftning. Möjligheten av en sådan ut­

formning av ett lands lagstiftning om undantagsåtgärder har även förut­

setts i det senare avsnittet av konventionens art. 8. I likhet med vad som

skett beträffande motsvarande bestämmelse i flyktingkonventionen torde

dock — med hänsyn till möjligheten av olika tolkningar av artikeln — ett

allmänt förbehåll mot densamma böra göras från svensk sida.

En statslös persons personrättsliga ställning skall enligt

art. 12 mom. 1

bestämmas av lagen i det land, där vederbörande har sitt hemvist eller, vid

avsaknad av sådant, sin vistelseort. Medan konventionen sålunda bygger

på domicilprincipen, är utgångspunkten i Sverige vid bestämmande av per-

sonalstatutet nationalitetsprincipen; denna har blivit fastslagen i bl. a. lagen

den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rö­

rande äktenskap, förmynderskap och adoption. För medborgare i de nor­

diska länderna har dock, till följd av ett flertal internordiska konventioner,

domicilprincipen lagfästs i åtskilliga särförfattningar. Tillika må framhål­

las, att genom en lagändring år 1947 (nr 444) i 1904 års lag i 7 kap. 4 a §

införts ett stadgande av innehåll att, därest undersåte i stat, vilken icke är

ansluten till konventionen den 12 juni 1902 för lösande av konflikter mellan

lagar i fråga om äktenskap, sedan minst två år har hemvist här i riket och

vill inför svensk myndighet träda i äktenskap, hans rätt att ingå äkten­

skapet må prövas efter svensk lag, där han det begär. Den stora tillström­

ningen till vårt land efter andra världskriget av bl. a. politiska flyktingar

har ytterligare ökat sympatierna för användningen av domicilprincipen

inom den svenska internationella privaträtten. Genom beslut den 30 septem­

ber 1959 förordnade Kungl. Maj :t, att den år 1957 tillkallade familjerätts-

kommitténs uppdrag att företaga en översyn av äktenskapslagstiftningen

och därmed sammanhängande frågor skulle utvidgas att omfatta jämväl

den internationella familj erättslagstiftningen. Enligt sina direktiv har kom­

mittén med förtur upptagit frågan om domsrätten i äktenskapsmål av inter­

nationell natur. På grundval av kommitténs förslag har beslutats prop.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

15

1964: 168 med förslag till provisorisk lagstiftning i detta ämne. Därvid har även föreslagits en mindre jämkning i 7 kap. 2 och 4a §§ 1904 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption.

Vad så angår statslösa personer saknas lagbestämmelser i Sverige rörande tillämpligt personalstatut. I rättspraxis har dock erkänts, att sådana i frå­ ga om personliga rättsförhållanden är underkastade lagen i den stat, där de har sitt hemvist. För statslös med hemvist i Sverige torde således till- lämpas i huvudsak samma bestämmelser som för svensk medborgare. I prop. 1947: 324 med förslag till nyss omnämnd 4 a § i 7 kap. 1904 års lag har föredragande departementschefen även uttalat, att för statslösa personer bosättningslandets lag anses vara tillämplig vad avser äktenskaps- rättsliga frågor. Under särskilt framhållande av att gällande lagstiftning ej efter orden är tillämplig på statslösa personer har familjerättskommittén emellertid föreslagit, att gruppen statslösa skall uppmärksammas, om lagstiftningsåtgärder avseende en utvidgning av de svenska domstolarnas kompetens i äktenskapsmål vidtages beträffande flyktingar m. fl. I 1 § första stycket a) förslaget till lag om svensk domstols prövning av äkten­ skapsmål i vissa fall har även upptagits det fallet, att endera maken är statslös. För svensk domsrätt och tillämpning av svensk lag föreskriver lagförslaget emellertid hemvist i Sverige för den statslöse under minst ett år. I denna del har familjerättskommittén hävdat, att även om nationali­ teten för den statslöses del ej konkurrerar med domicilet som anknytnings- moment det ej förefaller omotiverat att fordra en viss tids bosättning i Sverige.

Som den föregående framställningen utvisar intar gruppen statslösa per­ soner inom den svenska internationella privaträtten en privilegierad ställ­ ning i jämförelse med övriga utlänningar. Bestämmelserna i konventionens art. 12 mom. 1, där anknytningsmomentet angivits till antingen hemvistet eller vistelseorten — någon viss tids anknytning har däremot ej föreskrivits — torde emellertid ännu ej äga full täckning i rättspraxis här i landet var­ till kommer vad nyss anförts om den nya lagstiftningen om domsrätt och tillämplig lag; ett allmänt förbehåll synes mig av den anledningen påkallat från svensk sida. Något förbehåll torde å andra sidan ej erfordras beträf­ fande de i

art. 12 mom. 2

upptagna bestämmelserna om skydd för förvär­

vade rättigheter uppkomna under en statslös persons tidigare personal­ statut.

Art. 2b,

vilken handlar om arbetslagstiftning och socialförsäkring, före­

skriver, att statslösa personer skall jämställas med landets egna medborga­ re i fråga om en rad uppräknade socialförmåner. Denna grundsats är sedan länge genomförd i Sverige såvitt gäller arbetslagstiftningen, vilken beröres i

mom. 1 a).

Även beträffande socialförsäkring, varom stadgas i

mom. 1 b),

torde överensstämmelse i huvudsak föreligga mellan konventionen och den

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

16

svenska lagstiftningen på området. Dock förekommer vissa avvikelser av så­

dan natur, att förbehåll från svensk sida i vissa hänseenden torde bliva er­

forderliga. 30 § lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring

innehåller sålunda i fråga om olycksfall i arbete och yrkessjukdomar vissa

särregler avseende sådana personer, som ej är svenska medborgare och ej

bosatta i Sverige. Enligt paragrafens första stycke har försäkringsinrätt-

ning beträffande ifrågavarande kategori utlänningar möjlighet att utbyta

sjukpenning, barntillägg eller livränta mot ett engångsbelopp, som står i

viss relation till ersättningens kapitalvärde. Vidare har i andra stycket före­

skrivits inskränkningar i rätten till begravningshjälp efter person, som

nyss sagts. Nu gällande författningar, varigenom Kungl. Maj:t med stöd av

paragrafens tredje stycke förordnat om undantag från vad i de två första

styckena föreskrivits, omfattar ej statslösa personer; ett svenskt förbehåll

mot art. 24 mom. 1 b) blir sålunda erforderligt i detta hänseende. Med

hänsyn till att enligt 30 § andra stycket lagen om yrkesskadeförsäkring er-

sättningsrätten kan påverkas av att den efterlevande vid olyckstillfället var

bosatt utanför Sverige, måste vidare förbehåll göras även mot art. 24

mom.

2;

däri stadgas förbud mot inskränkning i rätten till ersättning i anledning

av statslös persons död till följd av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom

för det fall att förmånstagarens vistelseort är belägen utanför vederbörande

konventionsstats område.

De nu ifragavarande svenska förbehållen kan emellertid förväntas komma

att till sin räckvidd åtskilligt begränsas av att statslösa personer, vilka utför

arbete omfattat av den svenska lagen om yrkesskadeförsäkring, i allmänhet

torde vistas här under sådana omständigheter, att de får anses vara i riket

bosatta.

Försäkrad enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring

är såväl svensk medborgare som den, som utan att vara svensk medbor­

gare är mantalsskriven i landet. Vidkommande sjukförsäkring innebär det­

ta, att sådan statslös person, som uppehåller sig i Sverige utan att vara här

mantalsskriven, ej äger att komma i åtnjutande av sjukvårdsersättning,

sjukpenning och moderskapspenning.

Beträffande folkpension, vare sig det är fråga om ålderspension, förtids­

pension, familjepension eller tilläggspension till folkpension, har rätten till

sådan förmån förbundits med krav på såväl svenskt medborgarskap som —

i regel — mantalsskrivning här i landet.

Rätt till tilläggspension grundas enligt lagen om allmän försäkring på in­

komst av förvärvsarbete. Pensionsgrundande inkomst kan beräknas endast

för den som är försäkrad enligt lagen om allmän försäkring; för andra än

svenska medborgare innebär detta följaktligen ett krav på mantalsskrivning

här i landet. Därutöver gäller i fråga om rätten till tilläggspension ävensom

beräkningen av densamma i vissa avseenden förmånligare regler för svenska

medborgare än för andra försäkrade.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

17

De i lagen om allmän försäkring uppställda kraven på mantalsskrivning

respektive medborgarskap går otvivelaktigt utöver vad art. 24 mom. 1 b) i

konventionen föreskriver såsom villkor för åtnjutande av socialförsäkrings­

förmån. Dessa förhållanden påkallar sålunda förbehåll från svensk sida.

För inträde i erkänd arbetslöshetskassa tillämpas samma villkor för sven­

ska medborgare och utlänningar. Arbetsmarknadsstyrelsen äger dock enligt

11 § förordningen den 14 december 1956 (nr 629) om erkända arbetslös­

hetskassor föreskriva begränsningar i denna rätt för dem, som ej är svenska

medborgare. Ett svenskt förbehåll mot art. 24 mom. 1 b) är därför påkal­

lat även i detta hänseende.

Vissa inskränkningar gäller i utländskt barns rätt till allmänt barnbidrag

enligt lagen den 26 juli 1947 (nr 529) om allmänna barnbidrag och till bi­

dragsförskott enligt lagen den 21 maj 1964 (nr 143) om bidragsförskott.

Dessa förmåner bekostas emellertid i sin helhet av allmänna medel, och

åtskillnad i behandlingen av svenska och utländska medborgare är därför

medgiven enligt art. 24 mom. 1 b) ii) i konventionen.

De bilaterala konventioner Sverige ingått med främmande stater rörande

social trygghet har i huvudsak haft avseende endast på medborgare i kon-

ventionsstaterna. Därutöver har Sverige genom sin anslutning till de den 11

december 1953 i Paris undertecknade europeiska avtalen — jämte tilläggs­

protokoll — om social trygghet m. m. (SO 1955: 31—33) förbundit sig att i

viss utsträckning tillämpa avtalens bestämmelser på flyktingar på lika vill­

kor som för medborgare i konventionsstaterna. Däremot har något generellt

förordnande ej meddelats om att Sverige utvidgar sina förpliktelser gent­

emot utlänningar enligt nu gällande konventioner till att omfatta även stats­

lösa personer, som tidigare haft hemvist i stat, med vilken Sverige ingått av­

tal på socialförsäkringens område. Ett svenskt förbehåll torde sålunda vara

erforderligt även beträffande konventionens

art. 24 mom. 3,

som föreskriver

att konventionsstat skall låta jämväl statslösa personer bliva delaktiga av

förmåner omfattade av överenskommelser konventionsstater emellan röran­

de vidmakthållande av rättighet i fråga om socialförsäkring, som förvärvats

eller håller på att förvärvas.

Beträffande

art. 25

angående bistånd av förvaltningsmyndigheter finner

jag, att Sverige icke kan undgå att göra ett förbehåll mot stadgandet i

mom.

2

i denna artikel om skyldighet för myndighet i den statslöses vistelseland

att i utländsk myndighets ställe utfärda eller låta utfärda handlingar och in­

tyg rörande statslösa personer. Förbehållet bör avse dokument, för vilka er­

forderligt underlag saknas här i landet.

Vidkommande det resedokument, som konventionsstat enligt

art. 28

i

konventionen skall utfärda för statslös person, som lovligen vistas inom dess

område, har jag från statens utlänningskommission erfarit, att det för

svenskt vidkommande efter en ratifikation av konventionen torde bliva ak­

tuellt att använda samma formulär, som begagnas vid utfärdande av rese-

2 Bihang till riksdagens protokoll l!)6b.l samt. Nr 170

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

18

dokument enligt flyktingkonventionen, dock att formuläret först förses med

anteckning om att resedokumentet utfärdats med stöd av konventionen den

28 september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning.

Jag vill avslutningsvis erinra om att spörsmålet om tillämplig konvention

i sådana fall där en statslös person omfattas av såväl flyktingkonventio­

nen som statslöshetskonventionen ej uttryckligen reglerats i sistnämnda

konvention. Under 1954 års konferens gjorde sig dock den uppfattningen

gällande, att en statslös person i förekommande fall skulle äga stödja sig

på vilken som helst av de två konventionerna. I sammanhanget må även

uppmärksammas art. 5 i föreliggande konvention, enligt vilken ingen be­

stämmelse i konventionen skall få föranleda inskränkning i rättigheter och

förmåner, som konventionsstat beviljat statslösa personer oberoende av kon­

ventionen.

Under åberopande av det anförda får jag föreslå, att Förenta Nationernas

konvention den 28 september 1954 angående statslösa personers rättsliga

ställning måtte jämlikt 12 § regeringsformen framläggas för riksdagen för

godkännande, och hemställer alltså

att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksda­

gen att godkänna konventionen med förbehåll mot art. 7

mom. 2, art. 8, art. 12 mom. 1, art. 24 mom. 1 b), 2 och 3

samt art. 25 mom. 2 av innebörd som förut angivits.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen, att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta proto­

koll utvisar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

Ur protokollet:

L. Schönander

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

19

, '• •

Mi,*

■ - >q >ggf ; ■.

■, ; Vt': ’

i

,V", W

1

O

rf; i.

-A

'■•.i K v,.';

,uA A} Alti

'k ..>

:x.j

v.' ir

' '

k

.-.'..iti

It V'

H;

l! j

: 0; ?

BILAGA ;it’, *iu y

irffij:%■

|i •.>ti''s*)

*:

:>i i i

'<! i i -• •: •. ’*?V ? - i: i

Cn

i ’

«.y?r- i■?: .i v ■>{•-•/.,

rh.uusH huH

• ’ »O ■»

*, * .•

' r.»;L j ' '>’~V

Sil rL

i -■ <

. >\jTf I.:

. I.l *•>

1

i

::

'

/ (i

iV’’

:

■ I- 1

It» ii bi

%?'*>('> ;il'!

‘ft- .

>ss f:1

. t;

Ti, MTOjJXii

.* ;*? l

. '.

;

-

1

■ i -,». i i'',x V t ■ v ;w

■ ' ,

rf v g*!{>;• Vc '•: <

' ' - ’ '

, . '

■ : b *'.

....

■: Åt

ini':

oi

, L,/i

t (A i AlA,

:• ’ • ■;> ’>

•'

•• ’u.'C

• v

.rii

i

<

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

Convention relating to the status of State-

less persons

Preamble

The High Contracting Parties,

Considering

that the Charter of the

United Nations and the Universal

Declaration of Human Rights ap-

proved on 10 December 1948 by the

General Assembly of the United Na­

tions have affirmed the principle

that human beings shall enjoy fun­

damental rights and freedoms with-

out discrimination,

Considering

that the United Na­

tions has, on various occasions,

manifested its profound concern for

stateless persons and endeavoured

to assure stateless persons the widest

possible exercise of these fundamen­

tal rights and freedoms,

Considering

that only those state­

less persons who are also refugees

are covered by the Convention relat­

ing to the Status of Refugees of 28

July 1951, and that there are many

stateless persons who are not covered

by that Convention,

Considering

that it is desirable to

regulate and improve the status of

stateless persons by an international

agreement,

Have agreed

as follows:

Convention relative au statut des apatrides

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant

que la Charte des

Nations Unies et la Déclaration uni-

verselle des droits de 1’homme ap-

prouvée le 10 décembre 1948 par

1’Assemblée générale des Nations

Unies ont affirmé ce principe que les

étres humains, sans discrimination,

doivent jouir des droits de 1’homme

et des libertés fondamentales,

Considérant

que 1’Organisation des

Nations Unies a, å plusieurs repri-

ses, manifesté la profonde sollicitude

qu’elle éprouve pour les apatrides et

qu’elle s’est préoccupée d’assurer å

ceux-ci 1’exercice le plus large pos­

sible des droits de 1’homme et des

libertés fondamentales,

Considérant

que seuls les apatri­

des qui sont aussi des réfugiés peu-

vent bénéficier de la Convention du

28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés et qu’il existe de nombreux

apatrides auxquels ladite Convention

n’est pas applicable,

Considérant

qu’il est désirable de

régler et d’améliorer la condition des

apatrides par un accord internatio­

nal,

Sont convenues

des dispositions ci-

aprés :

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

21

Bilaga

(Översättning)

Konvention angående statslösa personers

rättsliga ställning

Inledning

De höga fördragsslutande parter­

na

hava,

i betraktande av

att Förenta Na­

tionernas stadga och den av Förenta

Nationernas generalförsamling den

10 december 1948 antagna univer­

sella förklaringen om de mänskliga

rättigheterna fastlagt grundsatsen,

att människorna utan åtskillnad sko­

la åtnjuta de mänskliga rättigheter­

na och de grundläggande friheterna,

i betraktande av

att Förenta Na­

tionerna vid upprepade tillfällen gi­

vit uttryck för sitt stora intresse för

statslösa personer och sökt tillför­

säkra dessa vidast möjliga åtnjutan­

de av nämnda rättigheter och fri­

heter,

i betraktande av

att endast sådana

statslösa personer, som tillika äro

flyktingar, omfattas av Konventio­

nen den 28 juli 1951 angående flyk­

tingars rättsliga ställning, och att

många statslösa personer sålunda ej

omfattas av sagda Konvention, i

i betraktande av

att det framstår

såsom önskvärt att de statslösa per­

sonernas rättsliga ställning regleras

och förbättras genom en internatio­

nell överenskommelse,

överenskommit

som följer:

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

CHAPTER I

General provisions

Article 1

Definition of the term »Stateless Person»

1. För the purpose of this Con-

vention, the term “stateless person”

means a person who is not consid-

ered as a national by any State under

the operation of its law.

2. This Convention shall not app-

!y;

(i) To persons who are åt present

receiving from organs or agencies

of the United Nations other than the

United Nations High Commissioner

for Refugees protection or assistance

so long as they are receiving such

protection or assistance;

(ii) To persons who are recognized

by the competent authorities of the

country in which they have taken

residence as having the rights and

obligations which are attached to the

possession of the nationality of that

country;

(iii) To persons with respect to

whom there are serious reasons for

considering that:

(a)

They have committed a crime

against peace, a war crime, or a

crime against humanity, as defined

in the International instruments

drawn up to make provisions in re­

spect of such crimes;

(b)

They have committed a seri­

ous nonpolitical crime outside the

country of their residence prior to

their admission to that country;

(c)

They have been guilty of acts

contrary to the purposes and prin-

ciples of the United Nations.

Article 2

General obligations

Every stateless person has duties

to the country in which he finds

CHAPITRE PREMIER

Dispositions generales

Article premier

Definition du terme »apatride»

1. Aux fins de la présente Con­

vention, le terme » apatride » désigne

une personne qu’aucun Etat ne con-

sidére comme son ressortissant par

application de sa législation.

2. Cette Convention ne sera pas

applicable :

i) Aux personnes qui bénéficient

actuellement d’une protection ou

d’une assistance de la part d’un or-

ganisme ou d’une institution des

Nations Unies autre que le Haut-

Commissaire des Nations Unies pour

les réfugiés, tant qu’elles bénéficie-

ront de ladite protection ou de ladite

assistance ;

ii) Aux personnes considérées par

les autorités compétentes du pays

dans lequel ees personnes ont établi

leur résidence comme ayant les

droits et les obligations attachés å la

possession de la nationalité de ce

pays ;

iii) Aux personnes dont on aura

des raisons sérieuses de penser :

a)

Qu’elles ont commis un crime

contre la paix, un crime de guerre

ou un crime contre 1’humanité, au

sens des instruments internationaux

élaborés pour prévoir des disposi­

tions relatives å ees crimes ;

b)

Qu’elles ont commis un crime

grave de droit commun en dehors du

pays de leur résidence avant d’y étre

admises ;

c)

Qu’elles se sont rendues coupa-

bles d’agissements contraires aux

huts et aux principes des Nations

Unies.

Article 2

Obligations générales

Tout apatride a, å l’égard du pays

ou il se trouve, des devoirs qui com-

23

Kungi. Maj:ts proposition nr 170 år 196'r

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Definition av uttrycket »statslös person»

1. I denna konvention avses med uttrycket »statslös person» den som ej av någon stat med tillämpning av dess lagstiftning anses såsom dess medborgare.

2. Denna konvention skall icke äga tillämpning (i) på dem som för närvarande åt­ njuta beskydd eller bistånd av andra Förenta Nationernas organ eller in­ stitutioner än Förenta Nationernas Höge Kommissarie för flyktingar, så länge som dylikt beskydd eller bi­ stånd åtnjutes;

(ii) på dem som av vederbörliga myndigheter i det land, vari de bo­ satt sig, erkännas hava de rättighe­ ter och skyldigheter, som äro för­ bundna med innehav av medborgar­ skap i sagda land;

(iii) på dem beträffande vilka fö­ religga allvarliga skäl antaga, att de

a) förövat brott mot freden, krigs­ förbrytelse eller brott mot mänsk­ ligheten, sådana dessa brott blivit de­ finierade i de internationella över­ enskommelser, som tillkommit för att meddela bestämmelser angående sådana brott;

b) förövat grovt icke-politiskt brott utanför det land, vari de äro bosatta, innan de erhöllo tillträde till detsamma;

c) gjort sig skyldiga till gärningar, stridande mot Förenta Nationernas syften och grundsatser.

Artikel 2

Allmänna skyldigheter

Varje statslös person har gent­ emot det land, varest han befinner

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

himself, which require in particular

that he conform to its laws and re-

gulations as well as to measures

taken för the maintenance of public

order.

Article 3

Non-discrimination

The Contracting States shall apply

the provisions of this Convention to

stateless persons without discrimina-

tion as to race, religion or country

of origin.

Artide

4

Religion

The Contracting States shall ac-

cord to stateless persons within their

territories treatment åt least as fa-

vourable as that accorded to their

nationals with respect to freedom to

practise their religion and freedom

as regards the religious education of

their children.

Artide 5

Rights granted apart from this Convention

Nothing in this Convention shall

be deemed to impair any rights and

benefits granted by a Contracting

State to stateless persons apart from

this Convention.

Artide 6

The term »in the same circumstances»

För the purpose of this Conven­

tion, the term “in the same circum­

stances” implies that any require-

ments (including requirements as to

length and conditions of sojourn or

residence) which the particular in-

dividual would have to fulfil for the

enjoyment of the right in question,

if he were not a stateless person,

portent notammen|t 1’obligation de

se conformer aux lois et réglements

ainsi qu’aux mesures prises pour le

maintien de l’ordre public.

Artide 3

Non-discrimination

Les Etats contractants applique-

ront les dispositions de cette Con­

vention aux apatrides sans discrimi-

nation quant å la race, la religion ou

le pays d’origine.

Artide

4

Religion

Les Etats contractants accorde-

ront aux apatrides sur leur terri-

toire un traitement au moins aussi

favorable que celui accordé aux na-

tionaux en ce qui concerne la liberté

de pratiquer leur religion et en ce

qui concerne la liberté d’instruction

religieuse de leurs enfants.

Artide 5

Droits accordés indépendamment

de cette Convention

Aucune disposition de cette Con­

vention ne porte atteinte aux autres

droits et avantages accordés, indé­

pendamment de cette Convention,

aux apatrides.

Artide 6

L’expression »dans les mémes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les

termes » dans les mémes circonstan­

ces » impliquent que toutes les con­

ditions (et notamment celles qui ont

trait å la durée et aux conditions de

séjour ou de résidence) que l’inté-

ressé devrait remplir pour pouvoir

exercer le droit en question, s’il n’é-

tait pas un apatride, doivent étre

25

sig, skyldigheter främst innebäran­

de, att han skall ställa sig till efter­

rättelse gällande lagar och föreskrif­

ter ävensom åtgärder, som vidtagas

för upprätthållande av den allmänna

ordningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

Artikel 3

Förbud mot skiljaktig behandling

De fördragsslutande staterna sko­

la tillämpa bestämmelserna i denna

konvention på statslösa personer

utan åtskillnad med hänsyn till de­

ras ras, religion eller ursprungsland.

Artikel b

Religion

De fördragsslutande staterna sko­

la tillerkänna statslösa personer, som

befinna sig inom deras områden,

en behandling som i fråga om de

statslösas frihet att utöva sin reli­

gion och frihet att bestämma över

sina barns religiösa uppfostran är

minst lika förmånlig som den be­

handling, vilken tillkommer de egna

medborgarna.

Artikel 5

Rättigheter beviljade oberoende

av konventionen

Ingen bestämmelse i denna kon­

vention skall få föranleda inskränk­

ning i rättigheter och förmåner, som

fördragsslutande stat beviljat stats­

lösa personer oberoende av konven­

tionen.

Artikel 6

Uttrycket »under gamma förhållanden»

I denna konvention innebär ut­

trycket »under samma förhållan­

den», att alla de förutsättningar (och

i synnerhet sådana, som hänföra sig

till längden av och betingelserna för

uppehåll och vistelse), vilka veder­

börande skulle behöva uppfylla för

att komma i åtnjutande av någon

viss rättighet, om han icke vore

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

must be fulfilled by him, with the

exception of requirements which by

their nature a stateless person is in-

capable of fulfilling.

Article

7

Exemption from reciprocity

1. Except where this Convention

contains more favourable provisions,

a Contracting State shall accord to

stateless persons the same treatment

as is accorded to aliens generally.

2. After a period of three years’

residence, all stateless persons shall

enjoy exemption from legislative re­

ciprocity in the territory of the Con­

tracting States.

3. Each Contracting State shall

continue to accord to stateless per­

sons the rights and benefits to which

they were already entitled, in the

absence of reciprocity, åt the date of

entry into force of this Convention

for that State.

4. The Contracting States shall

consider favourably the possibility

of according to stateless persons, in

the absence of reciprocity, rights

and benefits beyond those to which

they are entitled according to para-

graphs 2 and 3, and to extending ex­

emption from reciprocity to stateless

persons who do not fulfil the con-

ditions provided for in paragraphs 2

and 3.

The provisions of paragraphs 2

and 3 apply both to the rights and

benefits referred to in artides 13,

18, 19, 21 and 22 of this Convention

and to rights and benefits for which

this Convention does not provide.

remplies par lui, å 1’exception des

conditions qui, en raison de leur na­

ture, ne peuvent pas étre remplies

par un apatride.

Article

7

Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions

plus favorables prévues par cette

Convention, tout Etat contractant ac-

cordera aux apatrides le régime qu’il

accorde aux étrangers en général.

2. Apres un délai de résidence de

trois ans, tous les apatrides bénéfi-

cieront, sur le territoire des Etats

contractants, de la dispense de réci­

procité législative.

3. Tout Etat contractant continue-

ra å accorder aux apatrides les

droits et avantages auxquels ils pou-

vaient déjå prétendre, en 1’absence

de réciprocité, å la date d’entrée en

vigueur de cette Convention pour

ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisage-

ront avec bienveillance la possibilité

d’accorder aux apatrides, en 1’ab­

sence de réciprocité, des droits et des

avantages outre ceux auxquels ils

peuvent prétendre en vertu des pa-

ragraphes 2 et 3, ainsi que la possi­

bilité de faire bénéficier de la dis­

pense de réciprocité des apatrides

qui ne remplissent pas les conditions

visées aux paragraphes 2 et 3.

Les dispositions des paragraphes

2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi

bien aux droits et avantages visés

aux artides 13, 18, 19, 21 et 22 de

cette Convention qu’aux droits et

avantages qui ne sont pas prévus

par elle.

27

statslös person, måste uppfyllas av

honom med undantag för förutsätt­

ningar, som till sin natur äro såda­

na, att en statslös person icke kan

uppfylla dem.

Artikel

7

Undantag från villkor om ömsesidighet

1. Så snart denna konvention icke

innehåller mera förmånliga bestäm­

melser, skall fördragsslutande stat

tillerkänna statslösa personer sam­

ma ställning som staten i fråga till­

erkänner utlänningar i allmänhet.

2. Efter tre års vistelse skall stats­

lös person inom fördragsslutande

stats område vara undantagen från

villkor om ömsesidighet i lagstift­

ningen, som må hava uppställts för

att utlänning skall äga åtnjuta viss

förmån.

3. Fördragsslutande stat skall

fortfara att bevilja statslösa perso­

ner rättigheter och förmåner, till vil­

ka de oberoende av ömsesidighet re­

dan voro berättigade vid tidpunkten

för denna konventions ikraftträdan­

de för ifrågavarande stat.

4. De fördragsslutande staterna

skola välvilligt pröva möjligheten att

även i frånvaron av ömsesidighet

tillerkänna statslösa personer rättig­

heter och förmåner utöver dem, på

vilka de kunna göra anspråk jäm­

likt moment 2 och 3 i denna artikel,

ävensom möjligheten att eftergiva

kravet på ömsesidighet för statslösa

personer som icke uppfylla de i mo­

ment 2 och 3 i denna artikel före­

skrivna villkoren.

Bestämmelserna i moment 2 och 3

i denna artikel äga tillämpning så­

väl på rättigheter och förmåner, som

avses i artiklarna 13, 18, 19, 21 och

22 i denna konvention, som på rät­

tigheter och förmåner, om vilka före­

skrifter icke meddelas i denna kon­

vention.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

Article 8

Exemption from exceptional measures

With regard to exceptional meas­

ures which may be taken against

the person, property or interests of

nationals or former nationals of a

foreign State, the Contracting States

shall not apply such measures to a

stateless person solely on account of

his having previously possessed the

nationality of the foreign State in

question. Contracting States which,

under their legislation, are prevented

from applying the general principle

expressed in this article shall, in ap-

propriate cases, grant exemptions in

favour of such stateless persons.

Article 9

Provisional measures

Nothing in this Convention shall

prevent a Contracting State, in time

of war or other grave and exceptio­

nal circumstances, from taking pro-

visionally measures which it con-

siders to be essential to the national

security in the case of a particular

person, pending a determination by

the Contracting State that that per­

son is in fact a stateless person and

that the continuance of such meas­

ures is necessary in his case in the

interests of national security.

Article 10

Continuity of residence

1. Where a stateless person has

been forcibly displaced during the

Second World War and removed to

the territory of a Contracting State,

and is resident there, the period of

such enforced sojourn shall be con-

sidered to have been lawful residence

within that territory.

2. Where a stateless person has

been forcibly displaced during the

Article 8

Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures ex­

ceptionnelles qui peuvent étre prises

contre la personne, les biens ou les

intéréts des ressortissants ou des

anciens ressortissants d’un Etat dé-

terminé, les Etats contractants

n’appliqueront pas ees mesures å un

apatride uniquement parce qu’il a

possédé la nationalité de l’Etat en

question. Les Etats contractants qui,

de par leur législation, ne peuvent

appliquer le principe général con-

sacré dans cet article, accorderont

dans des cas appropriés des dispen-

ses en faveur de tels apatrides.

Article 9

Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la pré-

sente Convention n’a pour effet d’em-

pécher un Etat contractant, en temps

de guerre ou dans d’autres circon-

stances graves et exceptionnelles, de

prendre provisoirement å l’égard

d’une personne déterminée les me­

sures que cet Etat estime indispen-

sables å la sécurité nationale, en at-

tendant qu’il soit établi par ledit

Etat contractant que cette personne

est effeetivement un apatride et que

le maintien desdites mesures est né-

cessaire å son égard dans 1’intérét

de la sécurité nationale.

Article 10

Continuité de résidence

1. Lorsqu’un apatride a été dé-

porté au cours de la deuxiéme guerre

mondiale et transporté sur le terri-

toire de l’un des Etats contractants

et y réside, la durée de ce séjour

forcé comptera comme résidence ré-

guliére sur ce territoire.

2. Lorsqu’un apatride a été dépor-

té du territoire d’un Etat contrac­

tant au cours de la deuxiéme guerre

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 196b

29

Artikel 8

Befrielse från undantagsåtgärder

I fråga om undantagsåtgärder, som

må vidtagas mot viss främmande

stats medborgare eller förutvarande

medborgare med avseende på deras

person, egendom eller intressen, gäl­

ler, att fördragsslutande stat icke

äger gentemot en statslös person till-

lämpa sådana åtgärder allenast på

grund av att denne tidigare ägt med­

borgarskap i ifrågavarande stat. För­

dragsslutande stat, som på grund av

den egna lagstiftningen är förhind­

rad att tillämpa den i denna artikel

fastslagna grundsatsen, skall i där­

för ägnade fall medgiva undantag

för statslösa personer, som nu sagts.

Artikel 9

Tillfälliga åtgärder

Bestämmelserna i denna konven­

tion utgöra icke hinder för fördrags­

slutande stat att i krigstid eller un­

der andra allvarliga och utomordent­

liga förhållanden gentemot någon be­

stämd person provisoriskt vidtaga

åtgärder, som staten ifråga finner

oundgängligen erforderliga för den

nationella säkerheten, i avvaktan på

utredning genom sagda stats för­

sorg, huruvida vederbörande verkli­

gen är statslös samt huruvida i hans

fall upprätthållandet av åtgärderna

är nödvändigt i den nationella sä­

kerhetens intresse.

Artikel 10

Sammanhängande vistelse

1. Har statslös person under and­

ra världskriget tvångsförflyttats och

bortförts till fördragsslutande stats

område och vistas han där, skall ti­

den för denna honom påtvungna vis­

telse räknas som tid, varunder han

lovligen vistats inom denna stats

område.

2. Har statslös person under and­

ra världskriget tvångsförflyttats från

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

Second World War from the terri-

tory of a Contracting State and has,

prior to the date of entry into force

of this Convention, returned there

for the purpose of taking up resi-

dence, the period of residence before

and after such enforced displace-

ment shall be regarded as one unin-

terrupted period for any purposes

for which uninterrupted residence is

required.

Article 11

Stateless seamen

In the case of stateless persons

regularly serving as crew members

on board a ship flying the flag of a

Contracting State, that State shall

give sympathetic consideration to

their establishment on its territory

and the issue of travel documents

to them or their temporary admis-

sion to its territory particularly with

a view to facilitating their establish­

ment in another country.

CHAPTER II

Juridical status

Article 12

Personal status

1. The personal status of a state­

less person shall be governed by the

law of the country of his domicile

or, if he has no domicile, by the law

of the country of his residence. 2

2. Rights previously acquired by

a stateless person and dependent on

personal status, more particularly

rights attaching to marriage, shall

be respected by a Contracting State,

subject to compliance, if this be ne-

cessary, with the formalities re­

quired by the law of that State, pro­

vided that the right in question is

one which would have been recog-

mondiale et y est retourné avant l’en-

trée en vigueur de cette Convention

pour y établir sa residence, la période

qui précéde et celle qui suit cette

déportation seront considérées, å

toutes les fins pour lesquelles une

résidence ininterrompue est néces-

saire, comme ne constituant qu’une

seule période ininterrompue.

Article 11

Gens de mer apatrides

Dans le cas d’apatrides réguliére-

ment employés comme membres de

1’équipage å bord d’un navire battant

pavillon d’un Etat contractant, cet

Etat examinera avec bienveillance la

possibilité d’autoriser lesdits apatri­

des å s’établir sur son territoire et de

leur délivrer des titres de voyage ou

de les admettre å titre temporaire

sur son territoire, afin notamment

de faciliter leur établissement dans

un autre pays.

CHAPITRE II

Condition juridique

Article 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout apa-

tride sera régi par la loi du pays de

son domicile ou, å défaut de domi­

cile, par la loi du pays de sa rési­

dence.

2. Les droits précédemment acquis

par 1’apatride et découlant du statut

personnel, et notamment ceux qui

résultent du mariage, seront respec-

tés par tout Etat contractant, sous

réserve, le cas échéant, de 1’accom-

plissement des formalités prévues

par la législation dudit Etat, étant

entendu, toutefois, que le droit en

cause doit étre de ceux qui auraient

31

fördragsslutande stats område och före dagen för denna konventions ikraftträdande återvänt dit i syfte att där taga sin vistelseort, skall vistel­ setiden före och efter tvångsförflytt- ningen räknas såsom en samman­ hängande tid i varje hänseende be­ träffande vilket en oavbruten vistel­ se erfordras.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

Artikel 11

Statslösa sjömän

I fråga om statslös person vilken regelmässigt är anställd som besätt­ ningsmedlem ombord på fartyg fö­ rande fördragsslutande stats flagga, skall denna stat välvilligt pröva möj­ ligheterna att tillåta den statslöse att bosätta sig inom statens område och förse honom med resedokument eller att giva honom tillfälligt till­ stånd att uppehålla sig inom sta­ tens område, särskilt till underlät­ tande av hans bosättning i ett annat land.

KAPITEL II

Rättslig ställning

Artikel 12

Personrättslig ställning

1. En statslös persons personrätts­ liga ställning skall bestämmas av la­ gen i det land där han har sitt hem­ vist eller, om han saknar hemvist, av lagen i det land där han har sin vistelseort.

2. Rättigheter, som en statslös person tidigare förvärvat och som härflyta från hans personrättsliga ställning, i främsta rummet sådana som uppkomma genom äktenskap, skola erkännas av fördragsslutande stat, dock med möjlighet att i före­ kommande fall göra förbehåll om fullgörande av formaliteter före­ skrivna i statens lag. Vad nu sagts

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

nized by the law of that State had

he not become stateless.

Article 13

Moyable and immovable property

The Contracting States shall ac-

cord to a stateless person treatment

as favourable as possible and, in any

event, not less favourable than that

accorded to aliens generally in the

same circumstances, as regards the

acquisition of movable and immov­

able property and other rights per-

taining thereto, and to leases and

other contracts relating to movable

and immovable property.

Article 14

Artistic rights and industrial property

In respect of the protection of in­

dustrial property, such as inventions,

designs or models, trade marks,

trade names, and of rights in litera-

ry, artistic and scientific works, a

stateless person shall be accorded in

the country in which he has his

habitual residence the same protec­

tion as is accorded to nationals of

that country. In the territory of any

other Contracting State, he shall be

accorded the same protection as is

accorded in that territory to natio­

nals of the country in which he has

his habitual residence.

Article 15

Right of association

As regards non-political and non-

profitmaking associations and trade

unions the Contracting States shall

accord to stateless persons lawfully

staying in their territory treatment

as favourable as possible, and in any

event, not less favourable than that

été reconnus par la législation dudit

Etat si 1’intéressé n’était devenu

apatride.

Article 13

Propriété mobiliére et immobiliére

Les Etats contractants accorde-

ront å tout apatride un traitement

aussi favorable que possible et, de

toute facon, un traitement qui ne

soit pas moins favorable que celui

qui est accordé, dans les mémes cir-

constances, aux étrangers en général

en ce qui concerne l’acquisition de la

propriété mobiliére et immobiliére et

autres droits s’y rapportant, le

louage et les autres contrats relatifs

å la propriété mobiliére et immo­

biliére.

Article 14

Propriété intellectuelle et industrielle

En matiére de protection de la pro­

priété industrielle, notamment d’in-

ventions, dessins, modéles, marques

de fabrique, nom commercial, et en

matiére de protection de la propriété

littéraire, artistique et scientifique,

tout apatride bénéficiera dans le pays

ou il a sa résidence habituelle de la

protection qui est accordée aux na-

tionaux dudit pays. Dans le territoire

de l’un quelconque des autres Etats

contractants, il bénéficiera de la pro­

tection qui est accordée dans ledit

territoire aux nationaux du pays

dans lequel il a sa résidence habi­

tuelle.

Article 15

Droit d'association

Les Etats contractants accorde-

ront aux apatrides qui résident régu-

liérement sur leur territoire, eu ce

qui concerne les associations å but

non politique et non lucratif et les

syndicats professionnels, un traite­

ment aussi favorable que possible et,

33

gäller likväl endast under förutsätt­ ning att fråga är om rättighet av ett slag som skulle hava erkänts av sta­ tens lag, därest vederbörande icke hade blivit statslös.

Artikel 13

Lös och fast egendom

I fråga om förvärv av äganderätt och andra rättigheter till lös och fast egendom ävensom i fråga om hyres­ kontrakt och andra avtal rörande lös och fast egendom skall fördragsslu- tande stat tillerkänna statslös person en så förmånlig behandling som möj­ ligt och i alla händelser icke mindre förmånlig än den, som kommer ut­ länningar i allmänhet till del under motsvarande förhållanden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

Artikel 14

Konstnärlig och industriell äganderätt

Beträffande skyddet för industriell äganderätt och särskilt för rätt till uppfinning, mönster, modell, varu­ märke och firmanamn ävensom be­ träffande skyddet för litterär, konst­ närlig och vetenskaplig äganderätt skall statslös person i det land, va- rest han har sin vanliga vistelseort, tillerkännas samma skydd som lan­ dets egna medborgare. Inom annan fördragsslutande stats område skall han åtnjuta samma skydd som där tillerkännes medborgare i det land, varest han har sin vanliga vistelse­ ort.

Artikel 15

Föreningsrätt

I förhållande till sammanslutning­ ar utan politiska eller vinstsyften och till fackföreningar skall för­ dragsslutande stat tillerkänna stats­ lösa personer, som lovligen uppehål­ la sig inom statens område, en så förmånlig behandling som möjligt

3

Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 170

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

accorded to aliens generally in the

same circumstances.

Article 16

Access to Courts

1. A stateless person shall have

free access to the Courts of Law on

the territory of all Contracting

States.

2. A stateless person shall enjoy in

the Contracting State in which he

has his habitual residence the same

treatment as a national in matters

pertaining to access to the Courts,

including legal assistance and ex-

emption from

cautio judicatum

solvi.

3. A stateless person shall be ac­

corded in the matters referred to in

paragraph 2 in countries other than

that in which he has his habitual

residence the treatment granted to

a national of the country of his

habitual residence.

CHAPTER III

Gainful employment

Artide 17

Wage-eaming employment

1. The Contracting States shall

accord to stateless persons lawfully

staying in their territory treatment

as favourable as possible and, in any

event, not less favourable than that

accorded to aliens generally in the

same circumstances, as regards the

right to engage in wage-earning em­

ployment. 2

2. The Contracting States shall

give sympathetic consideration to

assimilating the xights of all stateless

de toute facon, un traitement qui ne

soit pas moins favorable que celui

qui est accordé, dans les mémes cir-

constances, aux étrangers en général.

Artide 16

Droit d’ester en justice

1. Tout apatride aura, sur le ter-

ritoire des Etats contractants, libre

et facile accés devant les tribunaux.

2. Dans l’Etat contractant ou il a

sa résidence habituelle, tout apa­

tride jouira du méme traitement

quTm ressortissant en ce qui con-

cerne 1’accés aux tribunaux, y com-

pris 1’assistance judiciaire et l’ex-

emption de la caution

judicatum

solvi.

3. Dans les Etats contractants

autres que celui ou il a sa résidence

habituelle et en ce qui concerne les

questions visées au paragraphe 2,

tout apatride jouira du méme traite­

ment qu’un ressortissant du pays

dans lequel il a sa résidence habi­

tuelle.

CHAPITRE III

Emplois lucratifs

Artide 17

Professions salariées

1. Ees Etats contractants accor-

deront å tout apatride résidant ré-

guliérement sur leur territoire un

traitement aussi favorable que pos­

sible et, de toute facon, un traite­

ment qui ne soit pas moins favora­

ble que celui qui est accordé, dans

les mémes circonstances, aux étran­

gers en général en ce qui concerne

1’exercice d’une activité profession-

nelle salariée.

2. Les Etats contractants envisa-

geront avec bienveillance 1’adoption

de mesures tendant å assimiler les

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

35

och i alla händelser icke mindre för­ månlig än den, som tillkommer ut­ länningar i allmänhet under samma förhållanden.

Artikel 16

Rätt att föra talan inför rätta

1. Statslös person skall inom för- dragsslutande stats område hava fri tillgång till att föra talan inför dom­ stol.

2. Statslös person skall i den för- dragsslutande stat, varest han har sin vanliga vistelseort, åtnjuta sam­ ma behandling som statens egna medborgare i vad gäller tillgång till domstolarna, däri inbegripet rätts­ hjälp och befrielse från skyldighet att ställa säkerhet för rättegångs­ kostnader (cautio judicatum s o 1 v i).

3. I de hänseenden som omnäm­ nas i moment 2 skall en statslös per­ son inom annan fördragsslutande stat än den, varest han har sin van­ liga vistelseort, åtnjuta samma be­ handling som tillkommer medborga­ re i den stat, varest den statslöse har sin vanliga vistelseort.

KAPITEL III

Förvärvsarbete

Artikel 17

Lönad anställning

1. I fråga om rätten att antaga och innehava lönad anställning skall fördragsslutande stat tillerkänna statslös person, som lovligen vistas inom dess område, en så förmånlig behandling som möjligt och i alla händelser icke mindre förmånlig än den, som tillkommer utlänningar i allmänhet under samma förhållan­ den. 2

2. Fördragsslutande stat skall väl­ villigt pröva möjligheten att i fråga om rätten att antaga och innehava

36

Kungl. Mcij:ts proposition nr 170 år 1964

persons with regard to wage-earning

employment to those of nationals,

and in particular of those stateless

persons who have entered their ter-

ritory pursuant to programmes of

labour recruitment or under immi­

gration schemes.

Article 18

Self-employment

The Contracting States shall ac-

cord to a stateless person lawfully

in their territory treatment as fa-

vourable as possible and, in any

event, not less favourable than that

accorded to aliens generally in the

same circumstances, as regards the

right to engage on his own account

in agriculture, industry, handicrafts

and commerce and to establish com-

mercial and industrial companies.

Article 19

Liberal professions

Each Contracting State sliall ac-

cord to stateless persons lawfully

staying in their territory who hold

diplomas recognized by the com-

petent authorities of that State, and

who are desirous of practising a

liberal profession, treatment as fa­

vourable as possible and, in any

event, not less favourable than that

accorded to aliens generally in the

same circumstances.

CHAPTER IV

Welfare

Article 20

Rationing

Where a rationing system exists,

which applies to the population åt

large and regulates the general dis-

droits de tous les apatrides en ce qui

concerne 1’exercice des professions

salariées å ceux de leurs nationaux,

et ce notamment pour les apatrides

qui sont entrés sur leur territoire en

application d’un progranune de re-

crutement de la main-d’oeuvre ou

d’un plan d’immigration.

Article 18

Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont

aux apatrides se trouvant réguliére-

ment sur leur territoire un traite-

ment aussi favorable que possible

et, de toute fa^on, un traitement qui

ne soit pas moins favorable que celui

qui est accordé, dans les mémes cir-

constances, aux étrangers en géné-

ral, en ce qui concerne 1’exercice

d’une profession non salariée dans

1’agriculture, 1’industrie, 1’artisanat

et le commerce, ainsi que la création

de sociétés commerciales et indus-

trielles.

Article 19

Professions libérales

Tout Etat contractant accordera

aux apatrides résidant réguliérement

sur son territoire, qui sont titulaires

de diplömes reconnus par les autori-

tés compétentes dudit Etat et qui

sont désireux d’exercer une profes­

sion libérale, un traitement aussi fa­

vorable que possible et, de toute fa-

con, un traitement qui ne soit pas

moins favorable que celui qui est

accordé, dans les mémes circonstan-

ces, aux étrangers en général.

CHAPITRE IV

Avantages sociaux

Article 20

Rationnement

Dans le cas ou il existe un systéme

de rationnement auquel est soumise

la population dans son ensemble et

37

lönad anställning likställa statslös person med statens egna medborga­ re och detta i synnerhet beträffande sådana statslösa personer, som in­ kommit på statens område genom särskilt planerade åtgärder för an­ skaffning av arbetskraft eller immi­ gration.

Artikel 18

Näringsutövning

I fråga om rätten att såsom själv­ ständig företagare bedriva verksam­ het inom lantbruk, industri, hant­ verk eller handel ävensom rätten att bilda bolag för handels- eller indu­ strirörelse skall fördragsslutande stat tillerkänna statslös person, som lovligen vistas inom dess område, en så förmånlig behandling som möjligt och i alla händelser icke mindre för­ månlig än den, som tillkommer ut­ länningar i allmänhet under samma förhållanden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1967

Artikel 19

Fria yrken

Fördragsslutande stat skall tiller­ känna statslös person, som lovligen vistas inom dess område samt inne­ har av vederbörande myndigheter i samma stat erkända betyg och öns­ kar utöva ett fritt yrke, en så för­ månlig behandling som möjligt och i alla händelser icke mindre förmån­ lig än den, som tillkommer utlän­ ningar i allmänhet under samma för­ hållanden.

KAPITEL IV

Sociala förmåner

Artikel 20

Ransonering

I händelse av ransonering gällan­ de för befolkningen i dess helhet och reglerande den allmänna fördelning-

38

Kungl. Ma j. ts proposition nr 170 år 1964

tribution of products in short supply,

stateless persons shall be accorded

the same treatment as nationals.

Article 21

Housing

As regards housing, the Contract-

ing States, in so far as the matter is

regulated by laws or regulations or

is subject to the control of public

authorities, shall accord to stateless

persons lawfully staying in tlieir

territory treatment as favourable as

possible and, in any event, not less

favourable than that accorded to

aliens generally in the same circum-

stances.

Article 22

Public education

1. The Contracting States shall ac­

cord to stateless persons the same

treatment as is accorded to nationals

with respect to elementary educa­

tion.

2. The Contracting States shall ac­

cord to stateless persons treatment

as favourable as possible and, in any

event, not less favourable than that

accorded to aliens generally in the

same circumstances, with respect to

education other than elementary

education and, in particular, as re­

gards access to studies, the recog-

nition of foreign school certificates,

diplomas and degrees, the remission

of fees and charges and the award

of scholarships.

Article 23

Public relief

The Contracting States shall ac­

cord to stateless persons lawfully

staying in their territory the same

qui réglemente la répartition géné-

rale de produits dont il v a pénurie,

les apatrides seront traités comme

les nationaux.

Article 21

Logement

En ce qui concerne le logement, les

Etats contractants accorderont, dans

la mesure oii cette question tombe

sous le coup des lois et réglements

ou est soumise au contröle des auto-

rités publiques, aux apatrides rési-

dant réguliérement sur leur terri-

toire un traitement aussi favorable

que possible et, de toute facon, un

traitement qui ne soit pas moins fa­

vorable que celui qui est accordé,

dans les inémes circonstances, aux

étrangers en général.

Article 22

Education publique

1. Les Etats contractants accorde­

ront aux apatrides le méme traite­

ment qu’aux nationaux en ce qui

concerne l’enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorde­

ront aux apatrides un traitement

aussi favorable que possible et, de

toute fa£on, un traitement qui ne

soit pas moins favorable que celui

qui est accordé aux étrangers en gé­

néral, dans les mémes circonstances,

quant aux catégories d’enseigne-

ment autres que 1’enseignement pri­

maire et, notamment, en ce qui con­

cerne l’accés aux études, la recon-

naissance de certificats d’études, de

diplömes et de titres universitaires

délivrés å l’étranger, la remise des

droits et taxes et 1’attribution de

bourses d’études.

Article 23

Assistance publique

Les Etats contractants accorde­

ront aux apatrides résidant régulié­

rement sur leur territoire le méme

39

en av varor på vilka råder brist sko­

la statslösa personer behandlas lika

med ifrågavarande stats egna med­

borgare.

Artikel 21

Bostäder

Vad beträffar bostäder skall för-

dragsslutande stat, i den mån detta

ämne är reglerat i lag eller författ­

ning eller är underkastat offentlig

myndighets kontroll, tillerkänna

statslös person, som lovligen vistas

inom dess område, en så förmånlig

behandling som möjligt och i alla

händelser icke mindre förmånlig än

den, som tillkommer utlänningar i

allmänhet under samma förhållan­

den.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196b

Artikel 22

Offentlig undervisning

1. Fördragsslutande stat skall till­

erkänna statslös person samma be­

handling som statens egna medbor­

gare i fråga om undervisningen i

grundskolan.

2. Beträffande annan undervis­

ning än den i grundskolan, och i

synnerhet såvitt gäller tillträde till

studier, erkännandet av utländska

skolbetyg, diplom och universitets­

examina, nedsättning av avgifter

samt tilldelning av stipendier, skall

fördragsslutande stat tillerkänna

statslös person en så förmånlig be­

handling som möjligt och i alla hän­

delser icke mindre förmånlig än den,

som tillkommer utlänningar i all­

mänhet under samma förhållanden.

Artikel 23

Understöd av det allmänna

Fördragsslutande stat skall tiller­

känna statslös person, som lovligen

vistas inom dess område, samma be-

40

Kungi. Maj:ts proposition nr 170 år 196k

treatment with respect to public

relief and assistance as is accorded

to their nationals.

Article

24

Labour legislation and social security

1. The Contracting States shall ac-

cord to stateless persons lawfully

staying in their territory the same

treatment as is accorded to nationals

in respect of the following matters:

(a)

In so far as such matters are

governed by laws or regulations or

are subject to the control of admin­

istrative authorities: remuneration,

including family allowances where

these form part of remuneration,

hours of work, overtime arrange-

ments, holidays with pay, restric-

tions on home work, minimum age

of employment, apprenticeship and

training, women’s work and the

work of young persons, and the en-

joyment of the benefits of collective

bargaining;

(b)

Social security (legal provi­

sions in respect of employment in­

jury, occupational diseases, materni-

ty, sickness, disability, old age,

death, unemployment, family re-

sponsibilities and any other con-

tingency which, according to na­

tional laws or regulations, is covered

by a social security scheme), subject

to the following limitations: (i)

(i) There may be appropriate ar-

rangements for the maintenance of

acquired rights and rights in course

of acquisition;

(ii) National laws or regulations

of the country of residence may

prescribe special arrangements con-

cerning benefits or portions of bene­

fits which are payable wholly out of

public funds, and concerning allow­

ances paid to persons who do not

fulfil the contribution conditions

prescribed for the award of a normal

pension.

traitement en matiére d’assistance et

de secours publics qu’å leurs natio-

naux.

Article

24

Legislation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorde-

ront aux apatrides résidant régulié-

rement sur leur territoire le méme

traitement qu’aux nationaux en ce

qui concerne les matiéres suivantes :

a)

Dans la mesure ou ees ques-

tions sont réglementées par la légis-

lation ou dépendent des autorités

administratives : la rémunération, y

compris les allocations familiales

lorsque ees allocations font partie de

la rémunération, la durée du travail,

les heures supplémentaires, les con-

gés payés, les restrictions au travail

ä domicile, Påge d’admission å 1’em-

ploi, 1’apprentissage et la formation

professionnelle, le travail des fem­

mes et des adolescents et la jouis-

sance des avantages offerts par les

conventions collectives ;

b)

La sécurité sociale (les dispo­

sitions légales relatives aux accidents

du travail, aux maladies profession-

nelles, å Ia maternité, å la maladie,

å 1’invalidité, å la vieillesse et au

décés, au chomage, aux charges de

famille, ainsi qu’å tout autre risque

qui, conformément å la législation

nationale, est couvert par un sys-

téme de sécurité sociale), sous ré-

serve :

i) Des arrangements appropriés

visant le maintien des droits acquis

et des droits en cours d’acquisition ;

ii) Des dispositions particuliéres

prescrites par la législation nationale

du pays de résidence et visant les

prestations ou fraetions de presta­

tions payables exelusivement sur les

fonds publics, ainsi que les alloca­

tions versées aux personnes qui ne

réunissent pas les conditions de co-

tisation exigées pour Pattribution

d’une pension normale.

41

handling som statens egna medbor­ gare i fråga om understöd och bi­ stånd från det allmänna.

Artikel 2b

Arbetslagstiftning och socialförsäkring

1. Fördragsslutande stat skall till­ erkänna statslös person, som lovli­ gen vistas inom dess område, samma behandling som statens egna med­ borgare beträffande:

a) avlöning, inbegripande famil- jetillägg, då sådant utgör del av lön, arbetstidens längd, övertid, betald semester, inskränkning av hemarbe­ te, minimiålder för arbetsanställ- ning, lärlingskap och yrkesutbild­ ning, kvinnors och unga personers arbete samt åtnjutande av förmåner enligt kollektivavtal, allt i den mån dessa ämnen äro reglerade i lag eller författning eller äro lagda under för­ valtningsmyndighets kontroll;

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196b

b) socialförsäkring (lagstadgade bestämmelser rörande olycksfall i arbete, yrkessjukdomar, moderskap, sjukdom, invaliditet, ålderdom, dödsfall, arbetslöshet, familjeförsörj- ningsskyldighet ävensom varje an­ nan situation, som enligt ifrågava­ rande stats lag är täckt av socialför­ säkring), dock med förbehåll för:

i) bestämmelser till skydd för re­ dan förvärvade rättigheter och rät­ tigheter, som hålla på att förvärvas;

ii) särskilda föreskrifter i det lands lag vari den statslöse vistas, vilka avse förmåner eller delar av förmåner, som uteslutande bekostas av allmänna medel, eller vilka gälla bidrag till personer som icke i fråga om erläggande av avgifter uppfylla förutsättningarna för erhållande av full pension.

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196b

2. The right to compensation för

the death of a stateless person result-

ing from employment injury or from

occupational disease shall not be

affected by the fact that the resi-

dence of the beneficiary is outside

the territory of the Contracting

State.

3. The Contracting States shall ex-

tend to stateless persons the benefits

of agreements concluded between

them, or which may be concluded

between them in the future, concern-

ing the maintenance of acquired

rights and rights in the process of

acquisition in regard to social se-

curity, subject only to the condi-

tions which applv to nationals of the

States signatory to the agreements

in question.

4. The Contracting States will give

sympathetic consideration to extend-

ing to stateless persons so far as

possible the benefits of similar agree­

ments which may åt any time be in

force between such Contracting

States and non-contracting States.

CHAPTER V

Administrative measures

Article 25

Administrative assistance

1. When the exercise of a right by

a stateless person would normally

require the assistance of authorities

of a foreign country to whom he

cannot have recourse, the Contract­

ing State in whose territory he is

residing shall arrange that such

assistance be afforded to him by

their own authorities.

2. The authority or authorities

mentioned in paragraph 1 shall de­

liver or cause to be delivered under

their supervision to stateless persons

2. Les droits å prestation ouverts

par le décés d’un apatride survenu

du fait d’un accident du travail ou

d’une maladie professionelle ne se-

ront pas affectés par le fait que

1’ayant droit réside en dehors du ter-

ritoire de l’Etat contractant.

3. Les Etats contractants éten-

dront aux apatrides le bénéfice des

accords qu’ils ont conclus ou vien-

dront å conclure entre eux concer-

nant le maintien des droits acquis

ou en cours d’acquisition en matiére

de sécurité sociale, pour autant que

les apatrides réunissent les condi-

tions prévues pour les nationaux des

pays signataires des accords en ques­

tion.

4. Les Etats contractants exami-

neront avec bienveillance la possibi-

lité d’étendre, dans toute la mesure

du possible, aux apatrides le béné­

fice d’accords similaires qui sont ou

seront en vigueur entre ees Etats

contractants et des Etats non con­

tractants.

CHAPITRE V

Mesures administratives

Article 25

Aide administrative

1. Lorsque 1’exercice d’un droit

par un apatride nécessiterait norma-

lement le concours d’autorités étran-

géres auxquelles il ne peut recourir,

les Etats contractants sur le terri-

toire desquels il réside veilleront å

ce que ce concours lui soit fourni par

leurs propres autorités.

2. La ou les autorités visées au

paragraphe 1 délivreront ou feront

délivrer, sous leur contröle, aux apa­

trides les documents ou certificats

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 196b

43

2. Rätt till ersättning i anledning av statslös persons död till följd av olycksfall i arbete eller yrkessjuk­ dom skall icke lida någon inskränk­ ning för det fall att förmånstaga- rens vistelseort är belägen utanför vederbörande fördragsslutande stats område.

3. Förmåner stadgade i överens­ kommelser, som ingåtts eller fram­ deles kunna komma att ingås mellan de fördragsslutande staterna rörande vidmakthållande av rättighet i fråga om socialförsäkring som förvärvats eller håller på att förvärvas, skola av de fördragsslutande staterna ut­ sträckas till statslösa personer, un­ der förutsättning att dessa uppfylla de villkor, som föreskrivits för med­ borgarna i de stater, vilka underteck­ nat överenskommelserna i fråga.

4. De fördragsslutande staterna skola välvilligt pröva möjligheterna att så mycket som möjligt till stats­ lösa personer utsträcka förmåner stadgade i liknande överenskommel­ ser, som äro i kraft eller kunna kom­ ma att träda i kraft mellan de för­ dragsslutande staterna och andra stater.

KAPITEL V

Administrativa åtgärder

Artikel 25

Bistånd av förvaltningsmyndigheterna

1. För det fall att statslös person vanligen icke skulle kunna utöva någon viss rättighet utan bistånd av utländsk myndighet till vilken han icke kan hänvända sig, skall för­ dragsslutande stat, på vars område den statslöse vistas, sörja för att motsvarande bistånd lämnas honom av statens egna myndigheter.

2. Myndighet som avses i moment 1 skall för statslös person utfärda eller låta utfärda sådana handlingar och intyg som vanligen skulle för

44

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 1964

such documents or certifications as

would normally be delivered to

aliens by or through their national

authorities.

3. Documents or certifications so

delivered shall stand in the stead of

the official instruments delivered to

aliens by or through their national

authorities, and shall be given cred-

ence in the absence of proof to the

contrary.

4. Subject to such exceptional

treatment as may be granted to in-

digent persons, fees may be charged

for the services mentioned herein,

but such fees shall be moderate and

commensurate with those charged to

nationals för similar services.

5. The provisions of this article

shall be without prejudice to artides

27 and 28.

Article 26

Freedom of movement

Each Contracting State shall ac-

cord to stateless persons lawfully in

its territory the right to choose their

place of residence and to move freely

within its territory, subject to any

regulations applicable to aliens gene-

rally in the same circumstances.

Article 27

Identity papers

The Contracting States shall issue

identity papers to any stateless

person in their territory -who does

not possess a valid travel document.

Article 28

Travel documents

The Contracting States shall issue

to stateless persons lawfully staying

in their territory travel documents

qui, normalement, seraient délivrés

å un étranger par ses autorités na-

tionales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats

ainsi délivrés remplaceront les actes

officiels délivrés å des étrangers par

leurs autorités nationales ou par leur

intermédiaire et feront foi jusqu’å

preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui

pourraient étre admises en faveur

des indigents, les services mention-

nés dans le présent article pourront

étre rétribués, mais ees rétributions

seront modérées et en rapport avec

les perceptions opérées sur les na-

tionaux å l’occasion de services ana-

logues.

5. Les dispositions de cet article

n’affectent en rien les artides 27 et

28.

Article 26

Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera

aux apatrides se trouvant réguliére-

ment sur son territoire le droit d’y

choisir leur lieu de résidence et d’y

circuler librement, sous les réserves

instituées par la réglementation ap­

plicable aux étrangers en général,

dans les mémes circonstances.

Article 27

Piéces d’identité

Les Etats contractants délivreront

des piéces d’identité å tout apatride

se trouvant sur leur territoire et qui

ne posséde pas un titre de voyage

valable.

Article 28

Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivre­

ront aux apatrides résidant régulié-

rement sur leur territoire des titres

45

utlänning utfärdas av hans hemlands myndigheter eller genom dessas för­ medling.

3. Handlingar och intyg, utfärda­ de på sätt nyss sagts, skola ersätta officiella aktstycken, som för utlän­ ningar utfärdats av deras hemlands myndigheter eller genom dessas för­ medling, och skola tillerkännas vits­ ord, intill dess att motbevisning fö­ rebringas.

4. Utan att inskränkning göres i bestämmelser till förmån för medel­ lösa personer, må avgifter upptagas för tjänsteåtgärder, som avses i den­ na artikel, dock att avgifterna skola vara skäliga och motsvara avgifter, som avkrävas ifrågavarande stats egna medborgare för motsvarande åtgärder.

5. Bestämmelserna i denna artikel skola icke föranleda avvikelse från vad som stadgas i artiklarna 27 och 28.

Artikel 26

Rörelsefrihet

Fördragsslutande stat skall tiller­ känna statslös person, som lovligen vistas inom dess område, rätt att in­ om detta välja vistelseort och att rö­ ra sig fritt, dock att inskränkningar, som må vara stadgade för utlänning­ ar i allmänhet under samma förhål­ landen, skola kunna tillämpas.

Artikel 27

Identi tetshandli ngar

Fördragsslutande stat skall utfär­ da identitetshandlingar till varje statslös person inom dess område, som icke är i besittning av giltigt re­ sedokument.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

Artikel 28

Resedokument

Fördragsslutande stat skall för stalslös person, som lovligen vistas inom dess område, utfärda resedoku-

46

Kungl. Maj ds proposition nr 170 år 1067

for the purpose of travel outside

their territory, unless compelling

reasons of national security or

public order otherwise require, and

the provisions of the Schedule to this

Convention shall apply with respect

to such documents. The Contracting

States may issue such a travel docu-

ment to any other stateless person

in their territory; they shall in par-

ticular give sympathetic considera-

tion to the issue of such a travel

document to stateless persons in

their territory who are unable to

obtain a travel document from the

country of their lawful residence.

Article 29

Fiscal charges

1. The Contracting States shall

not impose upon stateless persons

duties, charges or taxes, of any

description whatsoever, other or

higher than those which are or may

be levied on their nationals in similar

situations.

2. Nothing in the above paragraph

shall prevent the application to sta­

teless persons of the laws and re-

gulations concerning charges in re­

spect of the issue to aliens of ad­

ministrative documents including

identity papers.

Artide 30

Transfer of assets

1. A Contracting State shall, in

conformity with its laws and regula-

tions, permit stateless persons to

transfer assets which they have

brought into its territory, to another

country where they have been

admitted för the purposes of resettle-

ment.

2. A Contracting State shall give

sympathetic consideration to the ap­

plication of stateless persons for

permission to transfer assets wher-

ever they may be and which are

de voyage destinés å leur permettre

de voyager hors de ce territoire, å

moms que des raisons impérieuses

de sécurité nationale ou d’ordre

public ne s’y opposent. Les disposi­

tions de 1’annexe å cette Convention

s’appliqueront å ees documents. Les

Etats contractants pourront délivrer

un tel titre de voyage å tout autre

apatride se trouvant sur leur terri­

toire ; ils accorderont une attention

particuliére aux cas d’apatrides se

trouvant sur leur territoire et qui ne

sont pas en mesure d’obtenir un titre

de voyage du pays de leur résidence

réguliére.

Artide 29

Charges fiscales

1. Les Etats contractants n’assu-

jettiront pas les apatrides å des

droits, taxes, impöts, sous quelque

dénomination que ce soit, autres ou

plus élevés que ceux qui sont ou qui

seront pereus sur leurs nationaux

dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe

précédent ne s’opposent pas å l’ap-

plication aux apatrides des disposi­

tions des lois et réglements concer-

nant les taxes afférentes å la déli-

vrance aux étrangers de documents

administratifs, piéces d’identité y

comprises.

Artide 30

Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permet-

tra aux apatrides, conformément aux

lois et réglements de leur pays, de

transférer les avoirs qu’ils ont fait

entrer sur son territoire dans le ter­

ritoire d’un autre pays ou ils ont été

admis afin de s’y réinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera

sa bienveillante attention aux de-

mandes présentées par des apatrides

qui désirent obtenir 1’autorisation de

transférer tous autres avoirs néces-

47

merit för resor utanför statsområdet, såvida icke tungt vägande skäl hän­ förliga till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen tala däremot; på nu nämnda dokument skola föreskrifterna i bilagan till denna konvention äga tillämpning. Fördragsslutande stat må utfärda så­ dant resedokument även till annan statslös person inom dess område; särskilt skall fördragsslutande stat välvilligt överväga utfärdandet av resedokument till sådan statslös in­ om dess område, som är ur stånd att erhålla resedokument från sitt sed­ vanliga vistelseland.

Artikel 29

Beskattning

1. Fördragsslutande stat skall icke avkräva statslös person andra eller högre avgifter, skatter eller pålagor, under vilken benämning det vara må, än de vilka uttagas eller komma att uttagas av statens egna medborgare under motsvarande förhållanden.

2. Vad i moment 1 stadgas utgör icke hinder för tillämpning i fråga om statslösa personer av föreskrifter i lagar eller förordningar angående avgifter för myndighets utfärdande av handlingar för utlänningar, iden­ titetshandlingar inbegripna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

Artikel 30

Överförande av tillgångar

1. Fördragsslutande stat skall, i den ordning dess lagar och förord­ ningar medgiva, tillåta statslös per­ son att överföra till sagda stat in­ förda tillgångar till annat land, i vil­ ket han erhållit tillstånd att bosätta sig. 2

2. Fördragsslutande stat skall väl­ villigt pröva statslös persons ansö­ kan om tillstånd att överföra till­ gångar, varhelst dessa må befinna sig och vilka äro erforderliga för den

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196b

necessary för their resettlement in

another country to which they have

heen admitted.

Article 31

Expulsion

1. The Contracting States shall not

expel a stateless person lawfully in

their territory save on grounds of

national security or public order.

2. The expulsion of such a state­

less person shall be only in pursu-

ance of a decision reached in ac-

cordance with due process of law.

Except where compelling reasons of

national security otherwise require,

the stateless person shall be allowed

to submit evidence to clear himself,

and to appeal to and be represented

for the purpose before competent

authority or a person or persons

specially designated by the compe­

tent authority.

3. The Contracting States shall

allow such a stateless person a rea-

sonable period within which to seek

legal admission into another country.

The Contracting States reserve the

right to apply during that period

such internal measures as they may

deem necessary.

Article 32

Naturalization

The Contracting States shall as far

as possible facilitate the assimilation

and naturalization of stateless per­

sons. They shall in particular make

every effort to expedite naturaliza­

tion proceedings and to reduce as

far as possible the charges and costs

of snch proceedings.

saires å leur réinstallation dans un

autre pays oii ils ont été admis afin

de s’y réinstaller.

Article 31

Expulsion

1. Les Etats contractants n’expul-

seront un apatride se trouvant régu-

liérement sur leur territoire que pour

des raisons de sécurité nationale ou

d’ordre public.

2. L’expulsion de cet apatride

n’aura lieu qu’en exécution d’une

decision rendue conformément å la

procedure prévue par la loi. L’apa-

tride devra, sauf si des raisons im-

périeuses de sécurité nationale s’y

opposent, étre admis å fournir des

preuves tendant å la disculper, å

présenter un recours et å se faire re-

présenter å cet effet devant une au-

torité compétente ou devant une ou

plusieurs personnes spécialement

désignées par 1’autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorde-

ront å un tel apatride un délai rai-

sonnable pour lui permettre de cher-

cher å se faire admettre réguliére-

ment dans un autre pays. Les Etats

contractants peuvent appliquer, pen-

dant ce délai, telle mesure d’ordre

interne qu’ils jugeront opportune.

Article 32

Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront,

dans toute la mesure du possible,

1’assimilation et la naturalisation des

apatrides. Ils s’efforceront notam-

ment d’accélérer la procédure de na­

turalisation et de réduire, dans toute

la mesure du possible, les taxes et les

frais de cette procédure.

49

statslöses bosättning i annat land, i vilket han erhållit tillstånd att bo­ sätta sig.

Artikel 31

Utvisning

1. Fördragsslutande stat må icke utvisa statslös person, som lovligen vistas inom dess område, annat än på grund av skäl hänförliga till den nationella säkerheten eller den all­ männa ordningen.

2. Utvisning av den statslöse må endast äga rum i form av verkstäl­ lighet av ett i laga ordning tillkom­ met beslut. Såvida icke tvingande skäl hänförliga till den nationella sä­ kerheten tala däremot, skall det till­ låtas den statslöse att förebringa be­ visning för att rentvå sig ävensom att föra talan inför och för sådant ändamål företrädas inför vederbörlig myndighet eller inför en eller flera personer, som blivit särskilt förord­ nade av myndigheten.

3. Fördragsslutande stat skall be­ vilja statslös person som nu åsyftas skäligt rådrum, inom vilket han må söka erhålla vederbörligt tillstånd att inresa till annat land. Under denna frist äger den fördragsslutan­ de staten gentemot den statslöse vid­ taga sådana inre åtgärder, som den finner erforderliga.

Artikel 32

Naturali sation

Fördragsslutande stat skall så mycket som möjligt underlätta stats­ lösa personers införlivande med samhället och deras naturalisation. Särskilt skall fördragsslutande stat bemöda sig om att påskynda natu- ralisationsförfarandet och att så mycket som möjligt nedbringa avgif­ terna och kostnaderna för detta. 4

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196i

4

Bihang till riksdagens protokoll 196/t. 1 samt. Nr Ilo

50

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 1964

CHAPTER VI

Final clauses

Article 33

Information on national legislation

The Contracting States shall com- municate to the Secretary-General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of this Con- vention.

Article 34

Settlement of disputes

Any dispute between parties to this Convention relating to its inter­ pretation or application, which can- not be settled by other means, shall be referred to the International Court of Justice åt the request of any one of the parties to the dispute.

Article 35

Signature, ratification and accession

1. This Convention shall open for signature åt the Headquarters of the United Nations until 31 December 1955.

2. It shall be open for signature on behalf of:

(a)

Any State Member of the

United Nations;

(b)

Any other State invited to

attend the United Nations Confer- ence on the Status of Stateless Per­ sons; and

(c)

Any State to which an invita-

tion to sign or to accede may be ad- dressed by the General Assembly of the United Nations.

3. It shall be ratified and the in­ struments of ratification shall be deposited wTith the Secretary-General of the United Nations.

4. It shall be open for accession by the States referred to in para- graph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an

CHAPITRE VI

Clauses finales

Article 33

Renseignements portant sur les lois et

réglements nationaux

Les Etats contractants communi- queront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des réglements qu’ils pourront promul- guer pour assurer 1’application de cette Convention.

Article 34

Réglement des différends

Tout différend entre les parties å cette Convention relatif å son inter­ pretation ou å son application, qui n’aura pu étre réglé par d’autres moyens, sera soumis å la Cour in- ternationale de Justice å la demande de l’une des parties au différend.

Article 35

Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte å la signature au Siége de 1’Organi- sation des Nations Unies jusqu’au 31 décembre 1955.

2. Elle sera ouverte å la signa­ ture :

a)

De tout Etat Meinbre de l’Or-

ganisation des Nations Unies ;

b)

De tout autre Etat non membre

invité å la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides ;

c)

De tout Etat auquel 1’Assemblée

générale des Nations Unies aurait adressé une invitation å signer ou å adhérer.

3. Elle devra étre ratifiée et les in­ struments de ratification seront dé- posés auprcs du Secrétaire général des Nations Unies.

4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer å cette Convention. L’adhésion se fe- ra par le dépot d’un instrument

51

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

KAPITEL VI

Slutbestämmelser

Artikel 33

Underrättelser om inländsk lagstiftning

Fördragsslutande stat skall till

Förenta Nationernas generalsekrete­

rare insända texten till lagar och för­

ordningar, som den kan komma att

utfärda för att säkerställa denna

konventions efterlevnad.

Artikel 34

Biläggande av tvister

Tvist mellan fördragsslutande sta­

ter rörande denna konventions tolk­

ning eller tillämpning, som icke kun­

nat biläggas på annat sätt, skall på

begäran av tvistande part understäl­

las den internationella domstolen.

Artikel 35

Undertecknande, ratifikation och anslutning

1. Denna konvention skall hållas

öppen för undertecknande hos För­

enta Nationerna till den 31 december

1955.

2. Den skall stå öppen för under­

tecknande av

a) varje stat som är medlem av

Förenta Nationerna;

b) varje annan stat som inbju­

dits att deltaga i konferensen an­

gående statslösa personers rättsliga

ställning; och

c) varje stat till vilken inbjudan

att underteckna eller ansluta sig må

riktas av Förenta Nationernas gene­

ralförsamling.

3. Den skall ratificeras och ratifi­

kationsinstrumenten skola depone­

ras hos Förenta Nationernas general­

sekreterare.

4. Konventionen skall stå öppen

för anslutning av de stater, som av­

ses i moment 2 i denna artikel. An­

slutning verkställes genom deposi-

4j- Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 170

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196i

instrument of accession with the

Secretary-General of the United

Nations.

Article 36

Territorial application clause

1. Any State may, åt the time of

signature, ratification or accession,

declare that this Convention shall

extend to all or any of the territories

for the international relations of

which it is responsible. Such a dec-

laration shall take effect when the

Convention enters into force for the

State concerned.

2. Åt any time thereafter any such

extension shall be made by notifica-

tion addressed to the Secretary-

General of the United Nations and

shall take effect as from the nine-

tieth day after the day of receipt by

the Secretary-General of the United

Nations of this notification, or as

from the date of entry into force of

the Convention for the State con­

cerned, whichever is the later.

3. With respect to those territories

to which this Convention is not ex-

tended åt the time of signature, rati­

fication or accession, each State con­

cerned shall consider the possibility

of taking the necessary steps in

order to extend the application of

this Convention to such territories,

subject, where necessary for con-

stitutional reasons, to the consent of

the Governments of such territories.

Article 37

Federal clause

In the case of a Federal or non-

unitary State, the following provi­

sions shall apply:

(a)

With respect to those artides

of this Convention that come within

the legislative jurisdiction of the

federal legislative authority, the

d’adhésion auprés du Secrétaire gé-

néral des Nations Unies.

Article 36

Clause d’application territoriale

1. Tout Etat pourra, au moment

de la signature, ratification ou ad-

hésion, déclarer que cette Conven­

tion, s’étendra å 1’ensemble des ter-

ritoires qu’il représente sur le plan

international, ou å kun ou plusieurs

d’entre eux. Une telle déclaration

produira ses effets au moment de

1’entrée en vigueur de la Convention

pour ledit Etat.

2. A tout moment ultérieur, cette

extension se fera par notification

adressée au Secrétaire général des

Nations Unies et produira ses effets

ä partir du quatre-vingt-dixiéme jour

qui suivra la date å laquelle le Se­

crétaire général des Nations Unies

aura reiju la notification ou å la date

d’entrée en vigueur de la Conven­

tion pour ledit Etat si cette derniére

date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoi-

res auxquels cette Convention ne

s’appliquerait pas å la date de la sig­

nature, ratification ou adhésion,

chaque Etat intéressé examinera la

possibilité de prendre aussitöt que

possible toutes mesures nécessaires

afin d’aboutir å 1’application de cette

Convention auxdits territoires, sous

réserve, le cas échéant, de l’assen-

timent des gouvernements de ees ter­

ritoires qui serait requis pour des

raisons constitutionnelles.

Article 37

Clause fédérale

Dans le cas d’un Etat fédératif ou

non unitaire, les dispositions ci-

aprés s’appliqueront :

a)

En ce qui concerne les artides

de cette Convention dont la mise en

oeuvre reléve de 1’action législative du

pouvoir législatif fédéral, les obliga-

53

tion av anslutningsinstrument hos Förenta Nationernas generalsekrete­ rare.

Artikel 36

Klausul om territoriell tillämplighet

1. Stat må vid undertecknande el­ ler ratifikation av konventionen el­ ler vid anslutning till densamma förklara, att denna skall utsträckas att gälla för alla de områden för vil­ kas internationella förbindelser sta­ ten i fråga är ansvarig, eller till ett eller flera av dem. Förklaringen er­ håller verkan, då konventionen trä­ der i kraft för sagda stat.

2. Vid senare tidpunkt skall sådan utsträckning av konventionens till­ lämplighet göras genom underrät­ telse till Förenta Nationernas gene­ ralsekreterare och skall erhålla ver­ kan från nittionde dagen efter den dag då Förenta Nationernas general­ sekreterare mottog underrättelsen, eller från dagen för konventionens ikraftträdande för ifrågavarande stat, därest denna dag infaller se­ nare.

3. Beträffande områden, till vilka konventionen icke utsträckts vid tid­ punkten för undertecknandet, rati­ fikationen eller anslutningen, skall vederbörande stat överväga möjlig­ heten att snarast vidtaga erforderli­ ga åtgärder för att utsträcka kon­ ventionens tillämplighet till område­ na i fråga, under förutsättning av samtycke från områdenas regering­ ar, där sådant av konstitutionella skäl erfordras.

Artikel 37

Klausul om förbundsstater

I fråga om förbundsstat eller stat som icke är en enhetsstat skola föl­ jande bestämmelser äga tillämpning.

a) Beträffande de artiklar i den­ na konvention, vilkas genomförande faller inom området för förbunds- statens lagstiftningsmakt, gäller, att

Kungl. Maj:ts proposition nr 110 år 196k

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

obligations of the Federal Govern­

ment shall to this extent be the same

as those of Parties which are not

Federal States;

(b)

With respect to those articles

of this Convention that come within

the legislative jurisdiction of con-

stituent States, provinces or cantons

which are not, under the constitu-

tional system of the Federation,

bound to take legislative action, the

Federal Government shall bring such

articles with a favourable recom-

mendation to the notice of the ap-

propriate authorities of states, pro­

vinces or cantons åt the earliest

possible moment.

(c)

A Federal State Party to this

Convention shall, åt the request of

any other Contracting State trans-

mitted through the Secretary-Gener-

al of the United Nations, supply a

stateinent of the law and practice of

the Federation and its constituent

units in regard to any particular

provision of the Convention showing

the extent to which effect has been

given to that provision by legislative

or other action.

Article 38

Reservations

1. Åt the time of signature, rati-

fication or accession, any State may

make reservations to articles of the

Convention other than to articles 1,

3, 4, 16 (1) and 33 to 42 inclusive. 2

2. Any State making a reservation

in accordance with paragraph 1 of

this article may åt any time with-

draw the reservation by a com-

munication to that effect addressed

to the Secretary-General of the

United Nations.

tions du gouvernement fédéral se-

ront, dans cette mesure, les mémes

que celle des parties qui ne sont pas

des Etats fédératifs ;

b)

En ce qui concerne les articles

de cette Convention dont 1’applica-

tion reléve de 1’action législative de

chacun des Etats, provinces ou can­

tons constituants, qui ne sont pas, en

vertu du systéme constitutionnel de

la fédération, tenus de prendre des

mesures législatives, le gouverne­

ment fédéral portera le plus tot pos­

sible, et avec son avis favorable, les-

dits articles å la connaissance des

autorités compétentes des Etats, pro­

vinces ou cantons;

c)

Un Etat fédératif partie å cette

Convention communiquera, å la de-

mande de tout autre Etat contrac-

tant qui lui aura été transmise par

le Secrétaire général des Nations

Unies, un exposé de la législation et

des pratiques en vigueur dans la fé­

dération et ses unités constituantes

en ce qui concerne telle ou telle dis­

position de la Convention, indiquant

la mesure dans laquelle effet a été

donné, par une action législative ou

autre, å ladite disposition.

Article 38

Réserves

1. Au moment de la signature, de

la ratification ou de 1’adhésion, tout

Etat pourra formuler des réserves

aux articles de la Convention autres

que les articles 1„, 3, 4, 16(1) et 33

å 42 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant

formulé une réserve conformément

au paragraphe 1 de cet article pourra

å tout moment la retirer par une

communication å cet effet adressée

au Secrétaire général des Nations

Unies.

55

förbundsregeringens förpliktelser i nämnda omfattning äro desamma som de konventionsparters, vilka ic­ ke äro federala stater;

b) Beträffande de artiklar i denna konvention, vilkas tillämpning är be­ roende av lagstiftningsåtgärder inom delstater, provinser eller kantoner, vilka icke enligt förbundsstatens författning äro skyldiga att vidtaga sådana lagstiftningsåtgärder, åligger det förbundsregeringen att så snart som möjligt och med tillstyrkande anbefallning tillkännagiva de ifråga­ varande artiklarna för vederbörande myndigheter i delstaterna, provin­ serna eller kantonerna.

c) Till denna konvention ansluten förbundsstat skall på annan för-

dragsslutande stats begäran, som för­

medlats av Förenta Nationernas ge­ neralsekreterare, tillhandahålla re­ dogörelse för lagstiftning och praxis inom förbundsstaten och de rättsliga enheter som bilda densamma, utvi­ sande i vilken utsträckning viss be­ stämmelse i konventionen blivit ge­ nomförd genom lagstiftning eller på annat sätt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196i

Artikel 38

Förbehåll

1. Vid tidpunkten för underteck­ nande eller ratifikation av konven­ tionen eller för anslutning till den­ samma må stat göra förbehåll mot konventionens artiklar med undan­ tag för artiklarna 1, 3, 4, 16 moment 1 samt 33—42.

2. Stat som gjort förbehåll enligt moment 1 må när som helst åter­ kalla detsamma genom meddelande därom till Förenta Nationernas ge­ neralsekreterare.

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

Article 39

Entry into force

1. This Convention shall come into

force on the ninetieth day following

the day of deposit of the sixth in­

strument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or ac-

ceding to the Convention after the

deposit of the sixth instrument of

ratification or accession, the Conven­

tion shall enter into force on the

ninetieth day following the date of

deposit by such State of its instru­

ment of ratification or accession.

Artide 40

Denunciation

1. Any Contracting State may

denounce this Convention åt any

time by a notification addressed to

the Secretary-General of the United

Nations.

2. Such denunciation shall take

effect for the Contracting State con-

cerned one year from the date upon

which it is received by the Secretary-

General of the United Nations.

3. Any State which has made a

declaration or notification under

article 36 may, åt any time there-

after, by a notification to the Secre­

tary-General of the United Nations,

declare that the Convention shall

cease to extend to such territory one

year after the date of receipt of the

notification by the Secretary-Gener­

al.

Artide 41

Revision

1. Any Contracting State may re-

quest revision of this Convention åt

any time by a notification addressed

to the Secretary-General of the

United Nations.

2. The General Assembly of the

Entrée en vigucur

1. Cette Convention entrera en vi-

gueur le quatre-vingt-dixiéme jour

qui suivra la date du dépot du sixié-

me instrument de ratification ou

d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui rati-

fieront la Convention ou y adhére-

ront apres le dépot du sixiéme in­

strument de ratification ou d’adhé-

sion, elle entrera en vigueur le qua­

tre-vingt-dixiéme jour qui suivra la

date du dépot par cet Etat de son in­

strument de ratification ou d’adhé-

sion.

Artide 40

Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra

dénoncer la Convention å tout mo­

ment par notification adressée au

Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet

pour l’Etat intéressé un an apres la

date å laquelle elle aura été re<jue par

le Secrétaire général des Nations

Unies.

3. Tout Etat qui a fait une décla-

ration ou une notification conformé-

ment å 1’article 36 pourra notifier

ultérieurement au Secrétaire général

des Nations Unies que la Conven­

tion cessera de s’appliquer å tout

territoire désigné dans la notifica­

tion. La Convention cessera alors de

s’appliquer au territoire en question

un an apres la date å laquelle le Sec­

rétaire général aura recu cette noti­

fication.

Artide 41

Revision

1. Tout Etat contractant pourra

en tout temps, par voie de notifica­

tion adressée au Secrétaire général

des Nations Unies, demander la re­

vision de cette Convention.

2. L’Assemblée générale des Na-

Artide 39

57

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 1964

Artikel 39

Ikraftträdande

1. Denna konvention skall träda i kraft på nittionde dagen efter dagen för deponerandet av det sjätte rati­ fikations- eller anslutningsinstru­ mentet.

2. För stat som ratificerar eller ansluter sig till konventionen efter deponerandet av det sjätte ratifika­ tions- eller anslutningsinstrumentet skall konventionen träda i kraft på nittionde dagen efter dagen för de­ ponerandet av dess ratifikations- el­ ler anslutningsinstrument.

Artikel 40

Uppsägning

1. Fördragsslutande stat må när som helst uppsäga denna konvention genom en till Förenta Nationernas generalsekreterare ställd underrät­ telse.

2. Sådan uppsägning träder i kraft för den fördragsslutande staten ett år efter den dag då uppsägning­ en mottogs av Förenta Nationernas generalsekreterare.

3. Stat som avgivit förklaring el­ ler lämnat underrättelse enligt arti­ kel 36 må när som helst därefter i en till Förenta Nationernas general­ sekreterare ställd underrättelse för­ klara, att konventionen skall upphö­ ra att vara tillämplig på område som avses i artikel 36 ett år efter den dag då generalsekreteraren mottog underrättelsen.

Artikel 41

Revision

1. Fördragsslutande stat må när som helst begära revision av denna konvention genom framställning hos Förenta Nationernas generalsekrete­ rare.

2. Förenta Nationernas general-

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

United Nations shall recommend the

steps, it any, to be taken in respect

of such request.

Article 42

Notifications by the Secretary-General of the

United Nations

The Secretary-General of the

United Nations shall inform all

Members of the United Nations and

non-Member States referred to in

article 35:

(a)

Of signatures, ratifications

and accessions in accordance with

article 35;

(b)

Of declarations and notifica­

tions in accordance with article 36;

(c)

Of reservations and withdraw-

als in accordance with article 38;

(d)

Of the date on which this

Convention will corne into force in

accordance with article 39;

(e)

Of denunciations and notifica­

tions in accordance with article 40;

(f

) Of requests for revision in ac­

cordance with article 41.

IN FAITH WHEREOF the under-

signed, duly authorized, have signed

this Convention on behalf of their

respective Governments.

DONE åt New York, this twenty-

eighth day of September, one thou-

sand nine hundred and fifty-four, in

a single copy, of which the English,

French and Spanish texts are equally

authentic and which shall remain

deposited in the archives of the

United Nations, and certified true

copies of which shall be delivered to

all Members of the United Nations

and to the non-Member States re­

ferred to in article 35.

tions Unies recommandera les mesu-

res ä prendre, le cas échéant, au su-

jet de cette demande.

Article 42

Notifications par le Secrétaire général

des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations

Unies notifiera å tous les Etats Mem-

bres des Nations Unies et aux Etats

non membres visés å 1’article 35:

a)

Les signatures, ratifications et

adhésions visées å 1’article 35;

b)

Les déclarations et les notifica­

tions visées å 1’article 36 ;

c)

Les réserves formulées ou re-

tirées visées å 1’article 38 ;

d)

La date å laquelle cette Con­

vention entrera en vigueur, en appli-

cation de 1’article 39;

e)

Les dénonciations et les notifi­

cations visées å 1’article 40 ;

f)

Les demandes de revision visées

å 1’article 41.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dument autorisés, ont signé, au nom

de leurs Gouvernements respectifs, la

présente Convention.

FAIT ä New-York, le vingt-huit

septembre mil neuf cent cinquante-

quatre, en lin seul exemplaire dont

les textes anglais, espagnol et fran-

cais font également foi et qui sera

déposc dans les archives de l’Orga-

nisation des Nations Unies et dont

les copies certifiées conformes se-

ront remises ä tous les Etats Mem­

bres des Nations Unies et aux Etats

non membres visés ä 1’article 35.

59

församling skall i förekommande fall föreslå, vilka åtgärder som skola vidtagas med anledning av sådan framställning.

Artikel 42

Underrättelser från Förenta Nationernas

generalsekreterare

Förenta Nationernas generalsekre­ terare skall underrätta alla stater som är o medlemmar av Förenta Na­ tionerna ävensom övriga i artikel 35 avsedda stater om

a) undertecknanden, ratifikatio­ ner och anslutningar enligt artikel 35;

b) förklaringar och underrättel­ ser enligt artikel 36;

c) förbehåll och återkallanden en­ ligt artikel 38;

d) dagen då denna konvention en­ ligt artikel 39 träder i kraft;

e) uppsägningar och underrättel­ ser enligt artikel 40;

f) framställningar om revision en­ ligt artikel 41;

TILL BEKRÄFTANDE HÄRAV hava undertecknade vederbörligen bemyndigade ombud undertecknat denna konvention på sina regering­ ars vägnar,

SOM SKEDDE i New York den 28 september 1954 i ett exemplar, vars engelska, franska och spanska tex­ ter äga lika vitsord, och vilket skall förbliva deponerat i Förenta Natio­ nernas arkiv; bestyrkta avskrifter därav skola översändas till alla med­ lemmar av Förenta Nationerna och till övriga i artikel 35 avsedda sta­ ter.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

60

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 196b

Schedule

Paragraph 1

1. The travel document referred to

in article 28 of this Convention shall

indicate that the holder is a stateless

person under the terms of the Con­

vention of 28 September 1954.

2. The document shall be made

out in åt least two languages, one of

which shall be English or French.

3. The Contracting States will con-

sider the desirability of adopting the

model travel document attached

hereto.

Paragraph 2

Subject to the regulations obtain-

ing in the country of issue, children

may be included in the travel docu­

ment of a parent or, in exceptional

circumstances, of another adult.

Paragraph 3

The fees charged for issue of the

document shall not exceed the lowest

scale of charges for national pass­

ports.

Paragraph b

Sa ve in special or exceptional

cases, the document shall be made

valid for the largest possible number

of countries.

Paragraph 5

The document shall have a validi-

ty of not less than three months and

not more than two years.

Paragraph 6

1. The renewal or extension of the

validity of the document is a matter

Annexe

Paragraphe 1

1. Le titre de voyage visé par l’ar-

ticle 28 de cette Convention doit in-

diquer que le porteur est un apatride

au sens de la Convention du 28 sep-

tembre 1954.

2. Ce titre sera rédigé en deux

langues au moins: l’une des deux

sera la langue anglaise ou la langue

francaise.

3. Les Etats contractants examine-

ront la possibilité d’adopter un titre

de voyage du modéle ci-joint.

Paragraphe 2

Sous réserve des réglements du

pays de délivrance, les enfants pour-

ront étre mentionnés dans le titre

d’un parent, ou, dans des circonstan-

ces exceptionnelles, d’un autre adul-

te.

Paragraphe 3

Les droits å percevoir pour la dé­

livrance du titre ne dépasseront pas

le tarif le plus bas appliqué aux pas-

seports nationaux.

Paragraphe b

Sous réserve de cas spéciaux ou

exceptionnels, le titre sera délivré

pour le plus grand nombre possible

de pays.

Paragraphe 5

La durée de validité du titre sera

de trois mois au moins et de deux

ans au plus.

Paragraphe 6

1. Le renouvellement ou la pro-

longation de validité du titre est du

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1964

61

Bilaga till bilaga

§1

1. Uti artikel 28 i denna konven­ tion omförmält resedokument skall utvisa, att innehavaren är en stats­ lös person i den mening detta ut­ tryck tillagts i konventionen den 28 september 1954.

2. Dokumentet skall vara avfattat på minst två språk, varav det ena skall vara engelska eller franska.

3. Fördragsslutande stat skall överväga lämpligheten av att antaga härvid såsom förebild fogade formu­ lär.

§2

Med förbehåll för gällande be­ stämmelser i den stat, som utfärdat dokumentet, må barn införas i ett för endera av barnets föräldrar ut­ färdat resedokument eller, där sär­ skilda skäl föreligga, i resedoku­ ment utfärdat för annan vuxen per­ son.

§3

Avgift för dokumentets utfärdan­ de skall icke överstiga den för hem- landspass fastställda lägsta avgiften.

§*

Utom i särskilt bestämda fall el­ ler i undantagsfall skall dokumentet vara giltigt för största möjliga antal stater.

§5

Dokumentet skall hava en giltig­ hetstid av minst tre månader och högst två år.

§6

1. Förnyande eller förlängning av dokumentets giltighet tillkommer

5

Bihang till riksdagens protokoll 1964. 1 samt.

A'r

170

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196U

för the authority which issued it, so

long as the holder has not established

lawful residence in another territory

and resides lawfully in the territory

of the said authority. The issue of

a new document is, under the same

eonditions, a matter for the authority

which issued the former document.

2. Diplomatic or consular authori-

ties may be authorized to extend,

för a period not exceeding six

months, the validity of travel docu-

ments issued by their Governments.

3. The Contracting States shall

give sympathetic consideration to

renewing or extending the validity

of travel documents or issuing new

documents to stateless persons no

longer lawfully resident in their ter­

ritory who are unable to obtain a

travel document from the country of

their lawful residence.

Paragraph

7

The Contracting States shall re-

cognize the validity of the docu­

ments issued in accordance with the

provisions of article 28 of this Con-

vention.

Paragraph 8

The competent authorities of the

country to which the stateless person

desires to proceed shall, if they are

prepared to admit him and if a visa

is required, affix a visa on the docu­

ment of which he is the holder.

Paragraph 9

1. The Contracting States under-

take to issue transit visas to state­

less persons who have obtained visas

for a territory of final destination.

2. The issue of such visas may be

ressort de 1’autorité qui l’a délivré,

aussi longtemps que le titulaire ne

s’est pas établi réguliérement dans

un autre territoire et réside régulié­

rement sur le territoire de ladite au-

torité. L’établissement d’un nouveau

titre est, dans les mémes eonditions,

du ressort de 1’autorité qui a délivré

1’ancien titre.

2. Les représentants diplomati-

ques ou consulaires pourront étre

autorisés å prolonger, pour une pé-

riode qui ne dépassera pas six mois,

la validité des titres de voyage déliv-

rés par leurs gouvernements respec-

tifs.

3. Les Etats contractants exami-

neront avec bienveillance la possibi-

lité de renouveler ou de prolonger la

validité des titres de voyage ou d’en

délivrer de nouveaux å des apatrides

qui ne sont plus des résidents régu-

liers dans leur territoire dans les cas

ou ees apatrides ne sont pas en me-

sure d’obtenir un titre de voyage du

pays de leur résidence réguliére.

Paragraphe 7

Les Etats contractants reconnai-

tront la validité des titres délivrés

conformément aux dispositions de

1’article 28 de cette Convention.

Paragraphe 8

Les autorités compétentes du pays

dans lequel 1’apatride désire se rend-

re apposeront, si elles sont disposées

å 1’admettre, un visa sur le titre dont

il est titulaire, si un tel visa est né-

cessaire.

Paragraphe 9

1. Les Etats contractants s’enga-

gent å délivrer des visas de transit

aux apatrides ayant obtenu le visa

d’un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra

63

den myndighet, som utfärdat det­ samma, så länge innehavaren icke lovligen bosatt sig på främmande territorium och så länge han lovli­ gen uppehåller sig inom sagda myn­ dighets område. Under enahanda be­ tingelser ankommer utfärdandet av nytt dokument på den myndighet, som utfärdat det föregående doku­ mentet.

2. Diplomatiska eller konsulära representanter må bemyndigas att för en tidrymd icke överstigande sex månader förlänga giltighetstiden för resedokument, vilka utfärdats av de­ ras respektive regeringar.

3. Fördragsslutande stat skall väl­ villigt pröva möjligheterna att för­ nya eller utsträcka ett resedoku­ ments giltighetstid eller att utfärda nytt sådant för statslös person, vil­ ken icke längre lovligen uppehåller sig inom vederbörande stats område, därest den statslöse är ur stånd att erhålla ett resedokument från den stat, inom vilken han har lov att vis­ tas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196A

§7

Fördragsslutande stat skall erkän­ na giltigheten av sådana dokument, som utfärdats i enlighet med före­ skrifterna i artikel 28 i denna kon­ vention.

§8

Vederbörande myndigheter i stat, dit en statslös person ämnar begiva sig, skola, därest de äro beredda att låta honom inresa och visering är er­ forderlig, förse hans dokument med bevis om visering.

§9

1. Fördragsslutande stat åtager sig att meddela genomresevisering för statslös person, som erhållit visering för den slutliga bestämmelsestaten.

2. Sådan visering må vägras på

64

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 1964

refused on grouiids which would

justify refusal of a visa to any alien.

Paragraph 10

The fees for the issue of exit, entrv

or transit visas shall not exceed the

lowest scale of charges for visas on

foreign passports.

Paragraph 11

When a stateless person has law-

fully taken up residence in the terri-

tory of another Contracting State, the

responsibility for the issue of a new

document, under the terms and con-

ditions of article 28 shall be that of

the competent authority of that ter-

ritory, to which the stateless person

shall be entitled to apply.

Paragraph 12

The authority issuing a newr docu­

ment shall withdraw the old docu­

ment and shall return it to the

country of issue if it is stated in the

document that it should be so re-

turned; otherwise it shall withdraw

and cancel the document.

Paragraph 13

1. A travel document issued in ac-

cordance with article 28 of this Con-

vention shall, unless it contains a

statement to the contrary, entitle the

holder to re-enter the territory of the

issuing State åt any time during the

period of its validity. In any case the

period during which the holder may

return to the country issuing the

document shall not be less than three

months, except when the country to

which the stateless person proposes

to travel does not insist on the travel

document according the right of re-

entry. 2

2. Subject to the provisions of the

preceding sub-paragraph, a Contract-

étre refusée pour les motifs pouvant

justifier le refus de visa å tout étran-

ger.

Paragraphe 10

Les droits afférents å la délivran-

ce de visas de sortie, d’admission ou

de transit ne dépasseront pas le tarif

le plus bas appliqué aux visas de pas-

seports étrangers.

Paragraphe 11

Dans le cas d’un apatride change-

ant de résidence et s’établissant ré-

guliérement dans le territoire d’un

autre Etat contractant, la responsa-

bilité de délivrer un nouveau titre

incombera désormais, aux terines et

aux conditions de 1’article 28, å Tau-

torité compétente dudit territoire, å

laquelle 1’apatride aura le droit de

présenter sa demande.

Paragraphe 12

L’autorité qui délivre un nouveau

titre est tenue de retirer l’ancien tit­

re et d’en faire retour au pays qui

l’a délivré si 1’ancien document spé-

cifie qu’il doit étre retourné au pays

qui l’a délivré; dans le cas contraire,

1’autorité qui délivre le titre nouveau

retirera et annulera Tanden.

Paragraphe 13

1. Tout titre de voyage délivré en

application de 1’article 28 de cette

Convention donnera, sauf mention

contraire, le droit au titulaire de re-

venir sur le territoire de 1’Etat qui

1’a délivré å n’importe quel moment

pendant la période de validité de ce

titre. Toutefois, la période pendant

laquelle le titulaire pourra rentrer

dans le pays qui a délivré le titre de

voyage ne pourra étre inférieure å

trois mois, sauf lorsque le pays ou

1’apatride désire se rendre n’exige

pas que le titre de voyage comporte

le droit de rentrée.

2. Sous réserve des dispositions de

1’alinéa précédent, un Etat contrac-

65

samma grunder, som skulle rättfär­ diga avslag på en viseringsansökan från varje annan utlänning.

§10

Avgift för meddelande av utrese-, inrese- eller genomresevisering skall icke överstiga den för visering av utländska pass fastställda lägsta av­ giften.

§11

När statslös person har bytt vis­ telseort och lovligen bosatt sig inom annan fördragsslutande stats områ­ de, skall ansvaret för utfärdande av nytt dokument i överensstämmelse med stadgandena och förutsättning­ arna i artikel 28 åvila vederbörande myndighet inom sagda område, till vilken myndighet den statslöse skall vara berättigad hänvända sig.

§12

Myndighet, som utfärdar nytt do­ kument, skall infordra det tidigare dokumentet och återställa det till den stat, vilken utfärdat detsamma, därest i dokumentet angives att det bör sålunda återställas; i annat fall skall myndigheten infordra och ma­ kulera det.

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 1967

§ 13

1. Ett i enlighet med artikel 28 i denna konvention utfärdat resedoku­ ment skall, såframt det ej innehål­ ler en förklaring i motsatt riktning, berättiga innehavaren att återvända till den utfärdande statens område när helst han så önskar under do­ kumentets giltighetstid. I varje fall skall den tidrymd, inom vilken inne­ havaren skall äga återvända till den stat, som utfärdat dokumentet, icke understiga tre månader, med undan­ tag för det fall att den stat, till vil­ ken den statslöse avser att resa, icke kräver att resedokumentet medgiver sådan rätt att återvända.

2. Med förbehåll för vad i föregå­ ende moment sägs må fördragsslu-

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

ing State may require the holder of

the document to comply with such

formalities as may be prescribed in

regard to exit from or return to its

territory.

Paragraph lb

Subject only to the terms of pa­

ragraph 13, the provisions of this

Schedule in no way affect the laws

and regulations governing the con-

ditions of admission to, transit

through, residence and establish-

ment in, and departure from, the

territories of the Contracting States.

Paragraph 15

Neither the issue of the document

nor the entries made thereon deter-

mine or affect the status of the

holder, particularly as regards na-

tionality.

Paragraph 16

The issue of the document does

not in any way entitle the holder to

the protection of the diplomatic or

consular authorities of the country of

issue, and does not

ipso facto

confer

on these authorities a right of pro­

tection.

tant peut exiger que le titulaire de

ce titre se soumette å toutes les for-

malités qui peuvent étre imposées å

ceux qui sortent du pays ou å ceux

qui y rentrent.

Paragraphe lb

Sous la seule réserve des stipula-

tions du paragraphe 13, les disposi­

tions de la présente annexe n’affec-

tent en rien les lois et régleinents ré-

gissant, dans les territoires des Etats

contractants, les conditions d’admis-

sion, de transit de séjour, d’établisse-

ment et de sorti.

Paragraphe 15

La délivrance du titre, pas plus

que les mentions y apposées, ne dé-

termine ni n’affecte le statut du ti­

tulaire, notamment en ce qui concer-

ne la nationalité.

Paragraphe 16

La délivrance du titre ne donne au

titulaire aucun droit å la protection

des représentants diplomatiques et

consulaires du pays de délivrance, et

ne confére pas

ipso facto

å ees re­

présentants un droit de protection.

67

tande stat kunna kräva, att den, för vilken resedokument utfärdats, iakt­ tager de formföreskrifter, vilka kun­ na stadgas för personer, som utresa ur eller återvända till dess område.

§U

Med förbehåll blott för vad som stadgats i § 13 skola föreskrifterna i denna bilaga icke i något hänseende inverka på de lagar och bestämmel­ ser, som fastställa villkoren för in­ resa till, genomresa av, uppehåll och bosättning på samt avresa från för- dragsslutande stats område.

§15

Varken utfärdandet av dokument eller däri verkställda anteckningar bestämma eller påverka innehava­ rens rättsliga ställning och i synner­ het icke frågan om medborgarska­ pet.

§16

Utfärdandet av dokument giver icke innehavaren någon som helst rätt till beskydd av diplomatiska el­ ler konsulära representanter för den stat, som utfärdat detsamma, och medför icke,

ipso facto,

rätt för des­

sa representanter att utöva skydd.

Kungi. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

68

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 1964

Annex

Model travel document

It is recommended that the document be

in booklet form (approximately 15 X 10

centimetres), that it be so printed that any

erasure or aiteration by Chemical or other

means can be readily detected, and that the

words “Convention of 28 September 1954”

be printed in continuous repetition on each

page, in the language of the issuing

country.

(Cover of booklet)

Travel document

(Convention of 28 September 1954)

No..................

(1)

Travel document

(Convention of 28 September 1954)

This document expires on ..........................

unless its validity is extended or renew-

ed.

Name ...................................................................

Forename(s) .......................................................

Accompanied by .............. child (children).

1. This document is issued solely with a

view to providing the holder with a travel

document which can serve in lieu of a na­

tional passport. It is without prejudice to

and in no way affects the holder’s na-

tionality.

2. The holder is authorized to return to

.................................. [state here the country

whose authorities are issuing the docu­

ment] on or before .......................................

unless some later date is hereafter spe-

cified. [The period during which the holder

is allowed to return must not be less than

three months except when the country to

which the holder proposes to travel does

not insist on the travel document according

the right of re-entry.]

3. Should the holder take up residence

in a country other than that which issued

the present document, he must, if he wishes

Annexe

Modéle du titre de voyage

Il est recommandé que le titre ait la

forme d’un carnet (15 cm X 10 cm envi-

ron), qu’il soit imprimé de telle fagon que

les ratures ou altérations par des moyens

chimiques ou autres puissent se remarquer

facilement, et que les mots « Convention

du 28 septembre 1954 » soient imprimés en

répétition continue sur chacune des pages,

dans la langue du pays qui délivre le titre.

Couverture du carnet

Titre de voyage

(Convention du 28 septembre 1954) * 1 2

N° ..................

(

1

)

Titre de voyage

(Convention du 28 septembre 1954)

Ce document expire le ..........................

sauf prorogation de validité.

Nom ...................................................................

Prénom(s) .......................................................

Accompagné de.............................. enfant(s).

1. Ce titre est délivré uniquement en vue

de fournir au titulaire un document de

voyage pouvant tenir lieu de passeport na­

tional. Il ne préjuge pas de la nationalité

du titulaire et est sans effet sur celle-ci.

2. Le titulaire est autorisé å retourner en

...................... [indication du pays dont les

autorités délivrent le titre] jusqu’au ....

.................. sauf mention ci-aprés d’une da­

te ultérieure. [La période pendant laquelle

le titulaire est autorisé å retourner ne doit

pas étre inférieure å trois mois, sauf lors-

que le pays ou le titulaire désire se rend-

re n’exige pas que ce document comporte

le droit de rentrée.]

3. En cas d’établissement dans un autre

pays que celui ou le present titre a été

délivré, le titulaire doit, s’il veut se dé-

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196b

69

Bihang

Förslag till resedokument

Det anbefalles, att dokumentet utföres i

formen av ett häfte (omkring 15 cm X 10

cm), att det tryckes på det sättet, att ra­

dering eller ändring med kemiska eller

andra medel med lätthet kan upptäckas,

och att orden »Konvention den 28 septem­

ber 1954» tryckes fortlöpande på varje si­

da på den utställande statens språk.

(Häftets pärm)

Resedokument

(Konvention den 28 september 1954) 1 2 3

Nr

( 1 )

Resedokument

(Konvention den 28 september 1954)

Detta dokuments giltighet utlöper den ..

...................... med mindre dess giltighet

utsträckes eller förnyas.

Tillnamn ...........................................................

Förnamn ...........................................................

Åtföljd av.......................... barn.

1. Detta dokument utfärdas i uteslutan­

de syfte att förse innehavaren med ett re­

sedokument, som kan brukas i stället för

ett hemlandspass. Det tager icke ställning

och är utan inverkan på innehavarens

medborgarskap.

2. Innehavaren är berättigad att åter­

vända till .................................. [angiv här

den stat, vars myndigheter utfärdat doku­

mentet] intill den .......................................... .

därest icke anteckning om senare dag föl­

jer nedan. [Den tidrymd, under vilken in­

nehavaren äger återvända, må icke un­

derstiga tre månader, med undantag för

det fall att den stat, till vilken innehava­

ren avser att resa, icke kräver att resedo­

kumentet medgiver sådan rätt att återvän­

da.]

3. I händelse av bosättning i annan stat

än den, där förevarande dokument har ut­

färdats, bör innehavaren, om han på nytt

70

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 196i

to travel again, apply to the competent

authorities of his country of residence for

a new document. [The old travel document

shall be withdrawn by the authority issu-

ing the new document and returned to the

authority which issued it.]2

1

(This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

(

2

)

Place and date of birth ..............................

Occupation .......................................................

Present residence..............................................

'Maiden name and forename(s) of wife ..

*Name and forename(s) of husband

Description

Height.........................................................

Hair .........................................................

Colour of eyes .........................................

Nose .........................................................

Shape of face ........................................

Complexion .............................................

Special peculiarities ............................ .

Children accompanying holder

Name Forename(s) Place and Sex

date of birth

* Strike out whichever does not apply.

(This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

(3)

Photograph of holder and stamp of issuing

authority, Finger-prints of holder (if re-

quired)

Signature of holder ......................................

(This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

1 The sentence in brackets to be inserted

by Governments which so desire.

placer å nouveau, faire la demande d’un

nouveau titre aux autorités compétentes du

pays de sa résidence. [L’ancien titre de

voyage sera remis å 1’autorité qui délivre

le nouveau titre pour étre renvoyé å 1’au­

torité qui Pa délivré.]1

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

( 2

)

Lieu et date de naissance..............................

Profession ...........................................................

Résidence actuelle ............ ..............................

'Nom (avant le mariage) et prénom(s) de

1’épouse ...............................................................

'Nom et prénom(s) du mari

Signalement

Taille ...............................................................

Cheveux .......................................................

Couleur des yeux ......................................

Nez ...................................................................

Forme du visage ............................................

Teint ................................................................

Signes particuliers ........................................

Enfants accompagnant le titulaire

Nom Prénom(s) Lieu et date Sexe

de naissance

*Biffer la mention inutile.

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

(3)

Photographie du titulaire et cachet de

1’autorité qui délivre le titre Empreintes

digitales du titulaire (facultatif)

Signature du titulaire ..................................

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

1 La phrase entre crochets peut étre insé-

rée par les gouvernements qui le désirent.

71

vill begiva sig utomlands, begära nytt do­ kument hos behörig myndighet i vistelse­ staten. [Det föregående resedokumentet skall infordras av den myndighet, som ut­ färdar det nya dokumentet, och återställas till den myndighet, som utfärdat detsam­ ma.]1

(Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

Kungl. Maj:ts proposition nr 170 år 196i

(

2

)

Födelseort och -dag ....................................... Yrke ................................................................... Nuvarande vistelseort.......................................

* Hustruns namn såsom ogift och hustruns förnamn ...........................................................

* Mannens fullständiga namn

Signalement

Längd ......................................................... Hårfärg ......................................................... Ögonfärg ..................................................... Näsa ............................................................. Ansiktsform ................................................. Hudfärg ......................................................... Särskilda kännetecken ............................

Barn som åtfölja innehavaren

Tillnamn Förnamn Födelseort Kön

och -dag

* Stryk det ej tillämpliga. (Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

(3)

Fotografi av innehavaren jämte utfärdande myndighets stämpel.

Innehavarens fingeravtryck

(endast om erforderligt)

1) Denna mening inom [— — —] kan insättas av de stater, som så önska.

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196b

(4)

X. This document is valid för the fol-

lowing countries:

2. Document or documents on the basis

of which the present document is issued:

Issued åt ..................................

Date .......................................

Signature and stamp of authority

issuing the document:

Fee paid:

(This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

(5)

Extension or renewal of validity

Fee paid:

From ..............

To ..............

Done åt........................ Date ..............

Signature and stamp of authority

extending or renewing the validity

of the document:

Extension or renewal of validity

Fee paid:

From ......................

To ......................

Done åt........................ Date ......................

Signature and stamp of authority

extending or renewing the validity

of the document:

(This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

(4)

1. Ce titre est délivré pour les pays sui-

vants:

2. Document ou documents sur la base

duquel ou desquels le present titre est dé­

livré :

Délivré å ..........................

Date ..................................

Signature et cachet de 1’autorité

qui délivré le titre:

Taxe perjue:

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

(5)

Prorogation de validité

Taxe pergue:

du

au

Fait

å ..............

Signature et cachet de 1’autorité

qui proroge la validité du titre:

Prorogation de validité

Taxe pergue:

du

au

Fait å ..............

le

Signature et cachet de 1’autorité

qui proroge la validité du titre:

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

Kungl. Ma j. ts proposition nr 170 år 196b

73

Innehavarens namnteckning.......................... (Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

(4)

1. Detta dokument gäller för följande länder:

2. Handling med stöd varav förevarande dokument utfärdats:

Utfärdat i ..............................

Den .......................................

Utfärdande myndighets underskrift och stämpel:

Avgift: (Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

(5)

Förnyelse eller förlängning av giltighets­

tiden :

Avgift:

Från Till

Beslutat i .............. den .

Beslutande myndighets underskrift och stämpel:

Förnyelse eller förlängning av giltighets­

tiden :

Avgift:

Från Till

Beslutat i .............. den .

Beslutande myndighets underskrift och stämpel:

(Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

74

Kungl. Maj. ts proposition nr 170 år 1964

(

6

)

( 6

)

Extension or renewal of validity

Prorogation de validité

Fee paid :

From ..............

To ..............

Done åt

.......................... Date .................

Signature and stamp of authority

extending or renewing the validity

of the document:

Extension or renewal of validity

Fee paid:

From........................

To ......................

Done åt............................Date ........................

Signature and stamp of authority

extending or renewing the validity

of the document:

(.This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

Taxe pcr$ue:

du

au

Fait å .................. le

Signature et cachet de 1’autorité

qui proroge la validité du titre:

Prorogation de validité

Taxe per^ue:

du

au

Fait å ................

le

Signature et cachet de 1’autorité

qui proroge la validité du titre:

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

(7-32)

Visas

The name of the holder of the document

must be repeated in each visa.

(This document contains 32 pages, ex-

clusive of cover.)

(7-32)

Visas

Reproduire dans chaque visa le nom du

titulaire.

(Ce titre contient 32 pages, non compris

la couverture.)

75

( 6

)

Förnyelse eller förlängning av giltighets­

tiden:

Kungl. Maj.ts proposition nr 170 år 196i

Avgift:

Från

Till

Beslutat i .............. den .

Beslutande myndighets underskrift och stämpel:

Förnyelse eller förlängning av giltighets­

tiden:

Avgift:

Från Till

Beslutat i .............. den .

Beslutande myndighets underskrift och stämpel:

(Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

(7-32)

Viseringar

Namnet på den, för vilken dokumentet ut­ färdats, skall upprepas i varje visering. (Detta dokument innehåller 32 sidor, pär­ men oräknad)

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

640533