Prop. 1964:182

('angående godkännande av överenskommelse rörande provisoriska arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellit- system',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

1

Nr 182

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av överenskommelse rörande provisoriska arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellit-

system; given Stockholms slott den 23 oktober 196b.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en internationell överens­ kommelse rörande provisoriska arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellitsystem. Till denna ansluter sig en särskild överens­ kommelse som är avsedd att ingås mellan vederbörande länders telekom- munikationsorgan. Överenskommelserna, som är av temporär karaktär, in­ nebär att parterna förpliktar sig att medverka i och gemensamt finansiera projekteringen, utvecklingen, upprättandet och driften av ett världsom­ spännande system för teletrafik via artificiella jordsatelliter. Avsikten är att överenskommelsen senast 1970 skall avlösas av definitiva arrangemang.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 saml. Nr 182

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet å Stockholms slott den 23 oktober 1964.

Närvarande:

Statsministern

E rlander ,

ministern för utrikes ärendena

N ilsson ,

statsrå­

den

S träng , L indström , L ange , K ung , S koglund , H ermansson , A spling ,

P alme , S ven -E ric N ilsson .

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmä­

ler, efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter, fråga om

godkännande av överenskommelse rörande provisoriska arrangemang för

ett världsomspännande kommersiellt telesatellitsystem och anför därvid

följande.

Inledning

Den första transoceana elektriska förbindelsen öppnades 1866 i och med

fullbordandet av den första transatlantiska telegrafkabeln mellan Europa

och Förenta staterna. Det skulle dröja ytterligare sextio år innan tillkoms­

ten av kortvågsradio möjliggjorde upptagande av transatlantisk telefontra­

fik. Kvaliteten och tillförlitligheten var avsevärt sämre än vad som upp­

nåddes vid markförbindelse. Radion förblev den enda transatlantiska tele­

fonförbindelsen ända till dess en ny typ av kabel utvecklats som från och

med 1956 öppnade möjlighet för förstklassiga telefonförbindelser. I dag

existerar omkring 400 telefonkanaler via kabel över Atlanten.

Den nuvarande kapaciteten kommer enligt gjorda uppskattningar att

mycket snart visa sig otillräcklig. Var gång kapaciteten ökats hittills har

den snabbt tagits i anspråk i full utsträckning. Under 1960 expedierades

mera än 3 miljoner transatlantiska telefonsamtal och man räknar i Förenta

staterna med en sjudubbling under det närmaste decenniet. Vidare krävs

ökat utrymme för ljudradioöverföring och för telextrafik samt för över­

föring av data för behandling i datamaskiner. En dylik ökning är alltför

stor för att kunna absorberas av nu existerande och hittills planerade un-

dervattenskablar och kortvågsförbindelser. Dessutom kan av tekniska och

ekonomiska skäl ännu icke överföras television på denna väg.

På sträckningar över land har man kunnat tillgodose det ökande behovet

av teletrafik med mikrovågsförbindelser. Mikrovågor fortplantar sig emel­

3

lertid endast rätlinjigt. På grund av jordytans kupighet måste fördenskull

relästationer placeras efter förbindelseleden på förhållandevis korta in­

bördes avstånd. Denna överföringsteknik står därför icke tillbuds för trans­

oceana förbindelser.

Tillkomsten av artificiella jordsatelliter gav löfte om en lösning av pro­

blemen beträffande trafik på mikrovåg över oceanerna. Placerar man en

relästation i en satellit, kan inom dess horisont falla hela kontinenter och

oceaner. En radiostation på marken upptar ett meddelande från ett kon­

ventionellt landbaserat nät och sänder det med hög effekt vidare längs syn­

linjen till satelliten. Där tas meddelandet upp, förstärkes och återutsändes

längs synlinjen till en känslig mottagare många tusentals kilometer bort

och leds från mottagaren in i ett nytt konventionellt landlinjenät.

Med satelliter som kretsar runt jorden kan man emellertid icke upp­

rätthålla kontinuerlig drift med mindre man har flera satelliter, som s. a. s.

löpande avlöser varandra i den del av banan där sändare och mottagare på

marken samtidigt ligger innanför horisonten. Det blir därvid bl. a. fråga

om hur många satelliter man behöver för att säkerställa den nödiga kon­

tinuiteten i driften. Kan man placera satelliterna med jämna mellanrum

i banan blir antalet mindre än om man skjuter in dem på måfå. Det erfor­

derliga antalet blir också mindre ju högre över jordytan som banan ligger.

Placerar man satelliter i en bana på sådan höjd över ekvatorn att omlopps­

hastigheten blir synkroniserad med jordrotationen, kommer satelliterna

att ge intryck av att stå stilla över en given punkt på jordytan. Därvid kan

man täcka större delen av jordens yta med ett jämförelsevis litet antal

satelliter. Man räknar med att tre å fyra satelliter skulle räcka.

Ett inbördes beroende föreligger således mellan antalet satelliter, deras

typ och höjden över jordytan. En mängd alternativ erbjudes därigenom

vid valet av satellitsystem vilka måste prövas med hänsyn tagen till kost­

nader, olika tekniska förhållanden och utförbarhet. Skulle exempelvis satel­

literna ges ett med jordrotationen synkroniserat omlopp, blir uppskjutning­

en svårare att genomföra och varje satellit mera komplicerad i sitt utfö­

rande. Detsamma är fallet om flera satelliter skall placeras på bestämda

avstånd från varandra i lägre bana. Därmed ökar kostnaderna för varje

satellit. Å andra sidan blir det erforderliga antalet satelliter mindre. Pla­

cering i hög bana medför, särskilt vid ett med jordrotationen synkroniserat

omlopp, att förstärkningen vid jordstationerna måste göras kraftigare. I

sin tur nödvändiggör detta bl. a. större och dyrbarare antennanläggningar.

Många av de tekniska och ekonomiska faktorer som måste inverka på

valet av satellitsystem är redan kända. Alltjämt återstår emellertid icke så

få okända faktorer beträffande olika tänkbara satellittypers uppträdande

i rymden och beträffande den elektroniska utrustningens funktionsduglig­

het och livslängd. Fördenskull krävs ännu mycken försöksverksamhet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

4

Utveckling och provning i rymden av experimentsatelliter för telekom­

munikationer är en av de uppgifter som i Förenta staterna hittills ankom­

mit på den statliga rymdstyrelsen National Aeronautics and Space Admi­

nistration (NASA). Försöken har utförts i samverkan med olika enskilda

industri- och teletrafikföretag. Mest uppmärksammat var måhända försö­

ket med satelliten Telstar, som sändes upp i juli 1962 och som för första

gången möjliggjorde direkt utväxling av televisionsprogram mellan Ame­

rika och Europa. Satelliten tystnade i mars 1963 troligtvis beroende på att

kontrollorganen skadats genom inverkan av strålning. En ny Telstar skic­

kades upp i maj 1963 och har visat sig mycket framgångsrik. Dessförinnan

hade i december 1962 NASA skjutit upp den första Relay-satelliten med i

stort sett samma egenskaper som Telstar.

I telesatellitexperimenten deltar ett flertal länder med egna i experi­

mentsyfte anlagda jordstationer. Sådana finns redan i Storbritannien,

Frankrike, Italien, Förbundsrepubliken Tyskland, Spanien, Japan och Bra­

silien. Ett flertal andra länder har visat intresse för deltagande, däribland

Kanada, Indien och de skandinaviska länderna. De skandinaviska teleför­

valtningarna har tillsatt en kommitté, Skandinaviska telesatellitkommittén

(STSK), som i samarbete med Chalmers tekniska högskola upprättat en

experimentstation för mottagning av radiosignaler från telesatelliter. Sta­

tionen är belägen vid Chalmers tekniska högskolas rymdobservatorium på

Råö söder om Göteborg. Mellan skandinaviska telesatellitkommittén och

NASA har i maj 1963 träffats överenskommelse om medverkan i prov med

experimentella telesatelliter. Överenskommelsen har bekräftats genom diplo­

matisk notväxling.

Av de olika försöken med telesatelliter tilldrar sig f. n. det s. k. Syncom-

projektet det största intresset. Försöket syftar till att placera satelliter i

skenbart stationära positioner över olika punkter på ekvatorn. En första

Syncom-satellit sköts upp i februari 1963, men försöket blev icke lyckat.

En andra Syncom-satellit placerades i sin bana i juli 1963 och en tredje i

augusti 1964. Båda dessa senare satelliter har hittills fungerat tillfreds­

ställande. Experimenten kan anses ha givit full bekräftelse på möjligheten

att placera, styra och kontrollera en satellit i synkroniserat ekvatorom­

lopp.

Vid sidan av nu angivna försök med s. k. aktiva satelliter, d. v. s. med

satelliter utrustade för mottagning, förstärkning och återutsändning av

signaler, har, bl. a. i samarbete mellan Förenta staterna och Sovjetunionen,

försök gjorts med en enklare typ av satellit, kallad Echo, som består av

ett gasfyllt metalliserat hölje vilket endast reflekterar signalerna. Dessa

s. k. passiva satelliter har emellertid ett begränsat användningsområde, be­

roende framför allt på att den reflekterade radiovågen har mycket låg sig­

nalstyrka vid mottagning på jordstationen.

Kungi. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

Kungi. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

5

Förberedelser för internationell samverkan

Användningen hittills av satelliter för teleförbindelser har haft uteslu­ tande experimentell karaktär. Syftet är emellertid att med dessa experi­ ment lägga grunden för ett regelrätt kommersiellt bruk av satelliter för teletrafik.

I en av Förenta Nationerna den 20 december 1961 antagen resolution (nr 1721, XVI) rörande internationellt samarbete för fredligt utnyttjande av yttre rymden uttalades bl. a. att telekommunikationer via satelliter borde så snart som möjligt utan diskriminering göras tillgängliga för alla länder på världsomspännande grundval.

I Förenta staterna har man redan åvägabragt de legislativa och organisa­ toriska förutsättningarna för sin medverkan i ett internationellt telesa- tellitsystem. Under hösten 1962 antog kongressen en av president Kennedy signerad »Communications Satellite Act». Denna innehåller till en början förklaringen att det skall vara Förenta staternas politik att i förbindelse och samverkan med andra länder så snart som möjligt upprätta ett kom­ mersiellt telesatellitsystem såsom del av ett förbättrat världsomspännande kommunikationsnät. De nya och utvidgade teleförbindelserna sägs skola öppnas så snart sig göra låter och utsträckas till att täcka hela jordklotet vid första möjliga tidpunkt. I syfte att underlätta denna utveckling skall Förenta staterna deltaga i det världsomspännande systemet genom ett för ändamålet särskilt bildat enskilt bolag under viss statlig kontroll. Alla auktoriserade telekommunikationsföretag — allmänna såväl som enskilda — skall utan diskriminering äga tillgång till förbindelser via systemet. Vidare skall full och öppen konkurrens upprätthållas i avseende på leve­ ranser av utrustning och materiel samt tillhandahållande av tjänster som nyttjas för systemet. Bolaget skall vara så organiserat och rörelsen så dri­ vas att man bibehåller konkurrensen olika teletrafikföretag emellan i av­ seende på tillhandahållandet av förbindelser åt allmänheten.

Bolaget har nu bildats under namnet Communications Satellite Corpora­ tion, i förkortad form vanligen benämnt Comsat, och inregistrerats i District of Columbia enligt där gällande lag. Det har sitt säte i Washington.

Bolaget har ett aktiekapital uppgående till 200 miljoner dollar. Hälften av aktierna är reserverad för amerikanska auktoriserade teletrafikföretag. Återstående hälft av aktierna har emitterats på allmänna marknaden. Högst 20 procent av denna del, d. v. s. 10 procent av aktiestocken i dess helhet, må förvärvas av utländska rättssubjekt. Ingen aktieägare som icke är auk­ toriserat teletrafikföretag må äga mera än sammanlagt 10 procent av ak­ tierna. Bolagsstyrelsen består av femton personer. Av dessa tillsätts tre av Förenta staternas president samt sex av vardera aktieägargruppen.

6

Bolaget skall enligt akten självt eller i förening med utländska regeringar

eller företag projektera, upprätta, äga och driva ett kommersiellt telesatel-

litsystem. Det skall mot ersättning ställa förbindelser över detta system till

disposition för amerikanska och utländska teletrafikföretag. Till uppgiften

att projektera och upprätta telesatellitsystemet hör att företaga eller träffa

avtal om forsknings- och utvecklingsarbeten, att anskaffa nödig utrustning,

att träffa avtal om uppskjutning av satelliterna och att avtala om nyttjande

av satellitförbindelserna. Vad utskj utningama angår är det föreskrivet, att

bolaget skall beställa sådana hos NASA på kommersiella villkor.

Bolaget står under kontroll av Federal Communications Commission som

är amerikanska statens organ för övervakning av de privata teletrafikföre­

tagens verksamhet. Till kommissionens uppgifter såvitt Comsat angår hör

att bl. a. säkerställa effektiv konkurrens om leveranser till satellitsystemet

genom att tillse att, där så finnes lämpligt, bolaget tillämpar ett formellt

anbudsförfarande vid utläggningen av beställningar. Kommissionen skall

vidare vaka över att vederbörande teletrafikföretag, såvitt på bolaget an­

kommer, ges möjlighet till utnyttjande av systemet utan diskriminering

och på skäliga villkor samt de ekonomiska fördelar som systemet kan er­

bjuda återspeglas i tillämpade taxor ävensom att i övrigt i skilda hänseen­

den tillvarataga allmänna intressen i fråga om systemets utformning och

drift.

Förenta staternas president har enligt akten att årligen i januari månad

avge rapport till kongressen rörande bolagets verksamhet under föregående

år och framlägga förslag rörande sådana legislativa och andra åtgärder som

kan finnas påkallade till uppnående av de ändamål för vilka bolaget bildats.

I Europa hade de västeuropeiska post- och teleförvaltningarnas sam-

arbetsorgan Conférence européenne des Pöstes et Télécommunications

(CEPT) 1961 och 1962 — bl. a. på svenskt initiativ — tillsatt särskilda

arbetsgrupper med uppgift att handlägga vissa gemensamma frågor av tek­

nisk, administrativ och ekonomisk art sammanhängande med den förutse­

bara utvecklingen av telesatellitkommunikationerna. Efter utfärdandet i

Förenta staterna av »Télécommunications Satellite Act» tog de brittiska

och franska regeringarna var för sig initiativ till överläggningar mellan de

västeuropeiska regeringarna rörande samverkan för gemensamt uppträ­

dande vid kommande förhandlingar med Förenta staterna. Överläggning­

arna ledde till bildandet av ett gemensamt förhandlingsorgan, den euro­

peiska konferensen angående telekommunikationer via satelliter, Confé­

rence européenne des télécommunications spatiales (CETS), med uppgift

att bilda den organisatoriska ramen för utformningen av de deltagande

staternas gemensamma ställningstaganden vid underhandlingar med Fören­

ta staterna. I främsta rummet anmälde sig därvid det gemensamma in­

tresset att redan från början kunna deltaga med Förenta staterna i satellit­

systemets utformning och upprättande och göra de europeiska önskemålen

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

7

härvidlag gällande, innan viktiga och för den framtida utvecklingen be­

stämmande avgöranden hunnit träffas. I anslutning härtill framträdde på

europeisk sida också intresset av att redan på ett tidigt stadium åt den

europeiska industrin reservera möjligheter till deltagande i mån av kon­

kurrensförmåga i leveranser av utrustning till systemet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

Underhandlingar rörande internationella överenskommelser

Efter ett antal förberedande sammanträden mellan företrädare för CETS-

1 änderna och Förenta staternas regering samt Comsat inleddes egentliga

underhandlingar under hösten 1963. I dessa deltog även Australien, Canada

och Japan. Det framgick därvid att man på amerikansk sida fäste utom­

ordentlig vikt vid att underhandlingarna från början inriktades på upp­

rättandet av ett enda världsomfattande och för alla länder öppet kommer­

siellt system. Man ville därmed förhindra uppkomsten av flera med var­

andra konkurrerande system. Tekniskt skulle man härigenom uppna en

högre grad av effektivitet. Ur ekonomisk synpunkt måste ett enda system

ställa sig fördelaktigare än flera bl. a. genom bättre möjligheter till stan­

dardisering av materiel och minskat behov av jordstationer. Ur politisk

synpunkt slutligen ansågs förekomsten av flera konkurrerande system äg­

nad att bidraga till en ökning av spänningen i världen och skulle dessutom

lätt kunna leda till att en rad utvecklingsländer komme att stanna utanför.

Ett enda enhetligt världsomspännande system ansågs underlätta för samt­

liga länder som så önskade att, i förekommande fall utan större egna eko­

nomiska eller tekniska insatser, bli delaktiga av telesatellittrafikens vän­

tade fördelar.

Beträffande programmet för systemets projektering och utveckling till­

kännagavs från amerikansk sida, att man förutsåg en serie experiment och

upptagande i samband härmed av en begränsad kommersiell teletrafik med

satelliter, vilka skulle komma att skjutas upp vid mitten av 1965. På grund­

val av de härav vunna erfarenheterna skulle man före 1965 års utgång

slutligen bestämma sig för typen av det framtida fullständiga systemet.

Det sålunda valda systemet förutsattes bli klart att tagas i bruk för trafik

i vissa relationer i början av 1966 och i full omfattning sommaren 1967.

Under förhandlingarna framgick även, att vissa planer på utläggning av

nya atlantkablar liksom även vissa inom amerikansk och brittisk tele-

industri tidigare planerade och delvis påbörjade undersökningar avseende

utvecklingen av nya och avsevärt förbättrade kabeltyper ställts pa fram­

tiden i avbidan på utvecklingen av satellittekniken. Man måste emeller­

tid räkna med att i framtiden behov kommer att föreligga av såväl satellit­

förbindelser som nya kabelförbindelser. På amerikansk sida ställde man

förhoppningar om en viss konkurrens mellan de olika förbindelsetyperna.

Det förslag som framfördes från amerikansk sida gick ut på inrättandet

8

av ett internationellt organ med befogenhet att fastlägga de allmänna rikt­

linjerna för systemets utexperimenterande, upprättande och drift uppbyggt

kring Comsat såsom på en gång medlem och verkställande organ. Försla­

get accepterades i princip på europeisk sida.

Enighet nåddes vidare om att systemet borde finansieras gemensamt med

fördelning av kapitaltillskotten i princip efter storleken av de deltagande

ländernas andel i den transoceana och långväga intrakontinentala teletra­

fiken och om att systemet borde stå öppet för deltagande av samtliga till

Internationella teleunionen anslutna länder. Man var tillika ense om att

de förutsedda arrangemangen skulle äga provisorisk karaktär och gälla

allenast under ett experimentellt skede och därpå följande kommersiella

driftskeden, under vilka systemet efterhand skulle ges ökad kapacitet. De

skulle därefter avlösas av definitiva arrangemang, om vilka underhandling­

ar senare skulle upptagas.

Ett från amerikansk sida framfört önskemål att Comsat skulle beredas

tillfälle att deltaga såsom part i det internationella avtalsförhållandet till­

mötesgicks genom en uppdelning av avtalsinnehållet på två separata över­

enskommelser, den ena kallad Överenskommelse rörande provisoriska ar­

rangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellitsgstem (i

det följande benämnd huvudöverenskommelsen), avsedd att undertecknas

på regeringarnas vägnar, och den andra benämnd Särskild överenskom­

melse avsedd att undertecknas, i varje stats eget val, antingen på dess rege­

rings vägnar eller för ett av regeringen utsett allmänt eller enskilt tele­

kommunikationsföretag. Till huvudöverenskommelsen hänfördes med den­

na lösning bl. a. bestämmelser rörande den internationella samverkans

organisatoriska och administrativa struktur och till den särskilda överens­

kommelsen föreskrifter angående systemets finansiering samt dess tek­

niska och kommersiella drift in. m. Comsat avsågs på amerikansk sida in­

träda som part i den särskilda överenskommelsen.

Vid en konferens i Washington den 21—24 juli 1964 med deltagande av

företrädare för regeringarna i Sverige, Australien, Belgien, Canada, Dan­

mark, Frankrike, Förenta staterna, Irland, Italien, Japan, Nederländerna,

Norge, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Förbundsrepubliken

Tyskland, Vatikanstaten och Österrike nåddes enighet om texterna till de

båda överenskommelserna, vilka jämte översättning torde få fogas såsom

bilagor till detta protokoll (Bilaga 1 och 2).

Överenskommelsernas innehåll

1

överenskommelserna gäller systemets rymdsektor, varmed förstås själva

satelliterna samt för deras styrning och kontroll nödvändiga organ på jor­

1 Hänvisningar till artiklar i överenskommelserna betecknade med romerska siffror avser hu­

vudöverenskommelsen, övriga den särskilda överenskommelsen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

9

den men icke de för själva teletrafiken erforderliga sändnings- och mottag- ningsinstallationerna på jordytan och icke heller utskjutningsanordningar av något slag. Parterna förbinder sig att samverka för projektering, utveck­ ling, konstruktion, upprättande, underhåll och drift av rymdsektorn i ett ensamt världsomspännande kommersiellt system dels under ett inledande skede med experiment och viss drift i vilket en eller flera satelliter i synkro­ niserad omloppsbana avses komma att tagas i drift på försök 1965, dels ock under följande skeden med utnyttjande av satelliter av typer som senare bestämmes, varvid målet skall vara att uppnå världsomspännande räckvidd under senare delen av 1967 (art. I).

För projektet erforderligt kapital beräknas till 200 miljoner dollar, vilket skall sammanskj utas av Comsat och övriga parter i den särskilda överens­ kommelsen enligt en i det följande närmare angiven kvotering (art. VI).

Kapitalet skall huvudsakligen användas för täckande av de direkta och indirekta kostnaderna för projektering, utveckling, konstruktion och upp­ rättande av rymdsektorn. I dessa kostnader ingår dem som Comsat haft innan överenskommelserna öppnats för undertecknande ävensom de kost­ nader av motsvarande art som Comsat eller annan part i den särskilda över­ enskommelsen ådragit sig för övriga parters räkning efter sagda tidpunkt. Kapitalet skall däremot icke användas till täckande av projekterings- eller utvecklingskostnader för rymdraketer eller utskjutningsanläggningar, med mindre de sammanhänger med anpassningen av dylika raketer eller an­ läggningar till vad som föranledes av projekteringen, utvecklingen, kon­ struktionen och upprättandet av rymdsektorn.

Rymdsektorn skall med samäganderätt tillhöra parterna i den särskilda överenskommelsen, vilka skall äga del däri i proportion till kapitalinsatser­ nas storlek (art. III).

Ökning av kapitalet kan ske intill ett sammanlagt belopp av 300 miljoner dollar och, under vissa i det följande angivna förutsättningar, även där­ utöver. Icke någon part är emellertid skyldig att tillskjuta kapital utöver sin beräknade kvot av grundbeloppet 200 miljoner dollar. Därest part av­ böjer att deltaga i beslutad kapitalökning, kan den på parten fallande an­ delen därav övertagas av övriga parter. I dylikt fall skall en motsvarande justering ske av kvoterna (art. VI).

Kvoterna beräknas i princip i förhållande till parternas procentuella an­ delar i den transoceana och långväga intrakontinentala teletrafiken och har i bilaga till den särskilda överenskommelsen, med fördelning av grundka­ pitalet i dess helhet, fastställts för envar av de i Washingtonkonferensen deltagande staterna, vilka därmed förutses komma alt bli ursprungliga sig- natärer. Genom att hänsyn tagits även till intrakontinental trafik har Austra­ lien, Canada och framför allt Förenta staterna erhållit jämförelsevis stora kvoter. Förenta staterna har sålunda tillagts kvoten 61,0. Sveriges kvot har fastställts till 0,7, Danmarks och Norges till vardera 0,4. I fråga om övriga

Kungl. Maj:ts proposition, nr 182 år 1964

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

länder må nämnas, att Storbritannien påförts 8,4 samt Frankrike och För­

bundsrepubliken Tyskland vardera 6,1. De europeiska staternas samman­

lagda kvot uppgår till 30,5. Australien, Canada och Japan erhåller en sam­

manlagd kvot av 8,5.

En justering av kvoterna kan — utom i det nyssnämnda fallet att part

avböjer att deltaga i kapitalökning — ske i anledning av parts frånträde

(art. XI) samt på grund av tidigare utanförstående staters tillträde (art.

XII, c). Den nedsättning av de ursprungliga parternas kvoter, varom det i

sistnämnda fall kan bli fråga, skall ske i proportion till kvoternas storlek.

Härvid gäller dock den inskränkningen att nytillträdande stater samman­

lagt icke må tilldelas högre kvot än 17. Detta innebär bl. a. att Förenta sta­

ternas kvot icke kan nedgå under 50,6.

Beräknad efter kvoten 0,7 utgör den Sverige erbjudna andelen i det till

200 miljoner dollar beräknade grundkapitalet i runt tal 7 miljoner kronor.

Kapitaltillskotten är avsedda att inbetalas i successiva poster. Inom fyra

veckor efter det den särskilda överenskommelsen trätt i kraft i förhållande

till vederbörande part skall parten till Comsat erlägga en mot sin kvot sva­

rande andel av de kostnader som Comsat haft innan överenskommelsen

öppnades för undertecknande och under en tid av sex månader därefter

beräknas ha för projektering, utveckling, konstruktion och upprättande

av rymdsektorn jämte viss ränta (art. 4, a). Enligt ett den 1 september 1964

dagtecknat meddelande från Comsat har bolaget intill den dag, då över­

enskommelserna öppnades för undertecknande, haft kostnader som nu sagts

med tillhopa 1 713 790 dollar och kommer kostnaderna under den följande

sexmånadersperioden att belöpa sig till sammanlagt 12 309 232 dollar.

Sammanlagt motsvarar detta något över 7 procent av grundkapitalet 200

miljoner dollar. Med en kvot av 0,7 beräknas Sveriges andel i dessa kost­

nader till 11 996: 53 resp. 86 164: 62 dollar motsvarande i runt tal samman­

lagt 510 500 kronor, vilket belopp sålunda förfaller till betalning inom fyra

veckor efter ratificering. Ytterligare omkring 37,5 procent av grundkapi­

talet torde erfordras före den 1 juli 1965 samt återstoden komma att krä­

vas under budgetåret 1965/1966. För Sveriges del skulle enligt dessa beräk­

ningar av det förutsedda kapitaltillskottet på 7 miljoner kronor samman­

lagt omkring 3,2 miljoner kronor förfalla till betalning före den 1 juli 1965

och återstoden utgörande i runt tal 3,8 miljoner kronor under budgetåret

1965/1966.

Rymdsektorn skall under överenskommelsernas giltighetstid administre­

ras av en interimskommitté för telekommunikationer via satelliter med

Comsat som verkställande organ (art. IV, VIII). Berättigade till säte i kom­

mittén är envar part i den särskilda överenskommelsen vars kvot uppgår till

lägst 1,5 procent. Parter med lägre kvot äger, såframt deras kvoter sam­

manlagda uppgår till lägst 1,5, sluta sig samman om att gemensamt besätta

en plats i kommittén. Sverige, Danmark och Norge kan sålunda tillsammans

11

göra anspråk på en plats i kommittén. Justering av andelstalen som följd av tidigare utanförstående staters tillträde skall enligt uttrycklig föreskrift icke medföra att part eller grupp av parter, som därigenom får sin kvot nedsatt under 1,5, går miste om redan intagen plats i kommittén (art. IV, e). Sker justeringen av annan anledning, exempelvis till följd av vägran att deltaga i beslutad kapitalökning, kan i motsvarande fall platsen förloras.

Medlemmarna i kommittén äger rösträtt i proportion till de kvoter de företräder. Beslut fattas i princip med enkel majoritet. I vissa uppräknade kategorier av viktigare frågor skall dock beslut fattas med kvalificerad majoritet. Hit hör bl. a. valet av typ för rymdsektorn, fastställande av all­ männa regler för godkännande av jordstationer för anslutning till syste­ met, godkännande av huvudtitlar i inkomst- och utgiftsstat, fastställande av beräkningsgrunder beträffande avgifter för utnyttjande av förbindelser över rymdsektorn, kapitalökning, placeringar av beställningar för rymd­ sektorn till belopp överstigande 500 000 dollar samt frågor sammanhäng­ ande med utskjutning av satelliter. Den för beslut i dylika frågor erforder­ liga kvalificerade majoriteten utgöres av ett röstetal som, efter kvottalen, med lägst 12,5 överstiger det som företrädes av den härutinnan starkaste medlemmen, d. v. s. Comsat. En betydande inskränkning föreligger emeller­ tid härvidlag. Såvitt gäller frågor om valet av typ för rymdsektorn, godkän­ nande av huvudtitel i inkomst- och utgiftsstat, placering av beställning och ärenden rörande uppskjutning av satelliter skall nämligen, därest icke inom sextio dagar efter det förslag väckts beslut i enlighet med förslaget kunnat fattas, avgörande därefter kunna träffas med en reducerad kvalificerad ma­ joritet, vilken med endast 8,5 behöver överstiga det på kvotfördelningen grundade röstetal som företrädes av den härutinnan starkaste medlemmen.

Beslut rörande sådan ökning av kapitalet att det skulle komma att över­ stiga 300 miljoner dollar må ej fattas av kommittén utan att en konferens sammankallats med samtliga parter i den särskilda överenskommelsen och avgivit yttrande i ärendet( art. VI, b).

Till kommitténs åligganden hör även att besluta angående fördelningen av tillgängliga förbindelser över satellitsystemet. Systemet skall i princip stå öppet för användning av samtliga nationer och deras auktoriserade tele­ kommunikationsföretag via de jordstationer som av kommittén godkännes för anslutning till systemet.

Vid fastställande av grunderna för beräkningen av avgifter för nyttjan­ de av förbindelser över systemet skall kommittén tillse att avgifterna kom­ mer att vara tillräckliga bl. a. för att — vid ett fullständigt utnyttjande av rymdsektorns kapacitet — medge erforderlig avskrivning, ge en lämplig förräntning av investerat kapital samt täcka de beräknade kostnaderna för drift, underhåll och förvaltning av rymdsektorn (art. 9, a). Vad som av er- lagda avgifter motsvarar avskrivning och förräntning skall gottskrivas del­ ägarna i förhållande till storleken av deras kvoter (art. 9, d). Avgifterna

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196k

12

skall även användas till att bilda sådana reserver som kommittén kan finna

erforderliga. Eventuellt överskjutande belopp skall fördelas mellan del­

ägarna i förhållande till deras kvoter. Skulle å andra sidan inflytande av­

gifter vara otillräckliga för täckande av drifts-, underhålls- och förvaltnings­

kostnaderna, skall bristen fyllas efter samma fördelningsgrund (art. 9, e).

I sin egenskap av verkställande organ för projektet är Comsat ansvarigt

för den löpande tekniska, kommersiella och administrativa förvaltningen.

Comsat är i berörda egenskap såtillvida underordnat kommittén som bola­

get har att följa de allmänna riktlinjer för verksamheten som kommittén

fastlägger och ställa sig kommitténs anvisningar i särskilda frågor till ef­

terrättelse. Det åligger Comsat bl. a. att underställa kommittén årsprogram

och årlig inkomst- och utgiftsstat, att avge rekommendation till kommittén

rörande den typ av rymdsektor som bör väljas och att lämna kommittén alla

de upplysningar som någon medlem må begära i syfte att bli i stånd att

fullgöra sin uppgift. Verkställande organet åtnjuter emellertid inom denna

ram ett betydande mått av självständighet. Det ankommer sålunda på Com­

sat att planera, leda och vidtaga åtgärder för och medverka i undersök­

nings- samt projekterings- och utvecklingsarbete för rymdsektorn samt att

driva och underhålla densamma (art. 12). Särskilt framträdande är Comsats

självständighet med avseende på placeringen av beställningar för rymd-

sektorn, där, som nämnts, kommitténs medverkan krävs först i fråga om

beställningar till belopp överstigande 500 000 dollar.

Utläggandet av beställningar avseende projektering och utveckling av

rymdsektorn samt leveranser av utrustning skall som regel föregås av an­

budsförfarande i närmare angiven ordning (art. 10, a—c).

Vid övervägande av beställningskontrakt och vid fullföljande av vissa

åligganden i övrigt åligger det kommittén ävensom Comsat såsom verk­

ställande organ att beakta nödvändigheten av att projektering, utveckling

och anskaffning sker till gynnsammaste pris av bästa möjliga utrustning

för uppnående av största möjliga effektivitet i rymdsektorns funktion och

drift. Motsvarande gäller ifråga om avtal rörande tjänster av olika slag.

I tall då förslag eller anbud finnes vara jämförbara med avseende på kva­

litet, pris och tidrymd för uppfyllelse skall tillika eftersträvas att beställ­

ningar och viktigare underkontrakt utläggs på sådant sätt att utrustning

projekteras, utvecklas och anskaffas i de deltagande staterna i ungefärligt

förhållande till storleken av den för var och en av dem beräknade kvoten,

såvitt det kan ske utan att gemensamma intressen trädes för nära (art. X).

Kontrakt rörande beställningar till rymdsektorn skall på delägarnas sida

avslutas och fullgöras av Comsat i eget namn (art. 10, e).

I beställningskontrakt och underkontrakt rörande projektering, utveckling

och leverans av utrustning skall som regel intagas bestämmelse om att upp­

finningar samt tekniska data och övriga rön, som framgår direkt ur arbete

som utföres i anslutning av ifrågakommande beställning och som icke hänför

Kungl. Maj:ts proposition nr i82 år 196b

13

sig till raketer eller utskjutningar, skall meddelas kommittén och kunna av envar part i den särskilda överenskommelsen, av dess regering eller av personer lydande under parten eller regeringen utnyttjas utan ersättning för den rymdsektor som upprättats enligt nu ifrågavarande och senare överens­ kommelser. Kommittén skall vidare söka att i kontrakten upptaga bestäm­ melse om rätt att för samma ändamål på skäliga villkor utnyttja uppfin­ ningar, tekniska data etc. som tillhör den andra kontraktsparten och som kommer till direkt användning vid fullgörandet av kontraktsåtagandet, allt för så vitt utnyttjandet framstår såsom förutsättning för nyttiggörandet av uppfinningar, tekniska data etc. som framgår som resultat av beställningens utförande (art. 10, f—g).

Comsat är varken som part i den särskilda överenskommelsen eller i sin egenskap av verkställande organ ansvarigt gentemot någon annan part i nämnda överenskommelse för förlust eller skada till följd av fel eller funk- tionsavbrott i satellit vid eller efter utskjutningen eller i någon annan del av rymdsektorn. Samma frihet från ansvar gäller beträffande övriga par­ ter i den särskilda överenskommelsen (art. 13).

Enligt bestämmelse i den särskilda överenskommelsen skall inom tre månader efter det den öppnats för undertecknande en tilläggsöverenskom- melse avslutas rörande rättsligt avgörande av tvister som står i samband med överenskommelsen eller parternas därav beroende rättigheter eller skyldigheter. För utarbetande av förslag härtill skall man tillsätta en grupp av rättsexperter utsedda av parter och presumtiva parter i den sär­ skilda överenskommelsen (art. 14). Bestämmelsen sammanhänger bl. a. med ett under förhandlingarna icke slutligt behandlat svenskt förslag om organisationens komplettering med en permanent opartisk rättsinstans med uppgift att på talan av part i någondera överenskommelsen pröva rättsen- ligheten av kommitténs beslut och undanröja beslut som finnes innefatta överskridande av dess befogenhet eller eljest icke vara rättsligen grundat. Tilläggsöverenskommelsen skall vara bindande för envar som senare under­ tecknar den särskilda överenskommelsen.

Inom ett år efter det att det inledande världsomspännande systemet blivit funktionsdugligt, dock i intet fall senare än den 1 januari 1969, skall kom­ mittén framlägga rapport med förslag rörande slutliga arrangemang av­ sedda att träda i stället för de nu aktuella provisoriska arrangemangen. Kommitténs rapport skall övervägas vid en internationell konferens, som för detta ändamål skall sammankallas av Förenta staternas regering inom tre månader från rapportens framläggande. De till huvudöverenskommelsen anslutna staternas regeringar skall därvid, enligt överenskommelsen, efter­ sträva att åvägabringa de slutliga arrangemangen med kortast möjliga tids- utdräkt i syfte att de skall kunna träda i tillämpning den 1 januari 1970. Beträffande innehållet i de sålunda förutsedda slutliga arrangemangen har i huvudövcrenskommelsen tillika upptagits föreskrifter bl. a. att deras än­

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

14

damål skall överensstämma med målsättningen för de provisoriska arrange­

mangen och att de skall vara öppna för alla stater som är medlemmar i In­

ternationella teleunionen eller deras utsedda telekommunikationsföretag

ävensom att investeringar i det nu aktuella systemet skall säkerställas vid

övergången till de slutliga arrangemangen (art. IX).

Bestämmelserna i den särskilda överenskommelsen kan, efter rekom­

mendation av kommittén, ändras genom beslut av parterna i överenskom­

melsen med två tredjedels majoritet efter huvudtalet. Dock kan icke genom

dylik ändring någon ytterligare finansiell förpliktelse åläggas part utan

partens medgivande (art. 15).

Närmare bestämmelser om frånträde av avtalen och om de finansiella

konsekvenserna härav ävensom rörande överlåtelse av andel i rymdsektorn

finnes meddelade i huvudöverenskommelsen (art. XI).

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

Ikraftträdande m.m.

Huvudöverenskommelsen är öppen för undertecknande av envar stat,

som är medlem i Internationella teleunionen, under en tid av sex månader

räknat från och med den 20 augusti 1964 och därefter för anslutning. Därest

undertecknande sker av stat som icke upptagits i bilagan till den särskilda

överenskommelsen och fått sig kvot tilldelad på förhand, förutsättes att en

omfördelning av kvoterna sker genom beslut av kommittén, överenskom­

melsen är i kraft sedan den undertecknats utan förbehåll eller, där för­

behåll gjorts för ratificering, ratificerats av två staters regeringar. Den

träder därefter i kraft i förhållande till varje ytterligare stat, som under­

tecknar utan förbehåll för ratificering, vid undertecknandet och eljest vid

ratificeringen. Överenskommelsen skall dock icke gälla i förhållande till

någon stat förrän å dess sida också den särskilda överenskommelsen under­

tecknats i enlighet med vad därom är föreskrivet (art. XII). Också den se­

nare är såsom tidigare nämnts öppen för undertecknande från och med

den 20 augusti 1964.

Har huvudöverenskommelsen undertecknats med förbehåll för ratifice-

ring, äger motsvarande undertecknare av den särskilda överenskommelsen

att i avbidan på ratificeringen, dock längst under nio månader räknat från

den 20 augusti 1964, deltaga i kommittén såsom observatör med yttrande­

rätt under förutsättning att vederbörande efter ratificeringen äger taga

plats såsom medlem i kommittén.

Jämlikt Kungl. Maj :ts beslut den 24 september 1964 har huvudöverens­

kommelsen den 28 samma månad undertecknats för Sveriges del med för­

behåll för riksdagens godkännande och den särskilda överenskommelsen

samtidigt undertecknats på telestyrelsens vägnar.

Huvudöverenskommelsen har vidare undertecknats utan förbehåll för

godkännande eller ratificerats av Australien, Canada, Förenta staterna,

15

Irland, Japan, Norge, Spanien, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tysk­ land och Vatikanstaten. Övriga i bilagan till den särskilda överenskommel­ sen upptagna länder utom Portugal och Österrike har i likhet med Sverige undertecknat huvudöverenskommelsen med förbehåll för godkännande utan att ännu ratificera densamma. Den särskilda överenskommelsen har nu un­ dertecknats av samtliga nämnda staters regeringar eller utsedda telekom- munikationsorgan utom Italiens.

överenskommelsen kan träda i kraft för Sveriges del först sedan riks­ dagen godkänt huvudöverenskommelsen och ratifikationsinstrument här­ efter deponerats.

Enligt överenskommelse mellan teleförvaltningarna i de tre skandina­ viska länderna har, i avbidan på överenskommelsens ikraftträdande för dem alla, företrädare för den svenska telestyrelsen som observatör företrätt de tre förvaltningarna gemensamt vid hittills hallna sammanträden med

kommittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196b

Fortsatt europeiskt samarbete

Såsom framgått av den lämnade redogörelsen för överenskommelsernas in­ nehåll omfattar dessa icke upprättandet och driften av jordstationer för teletrafiken. Föreskrift har emellertid meddelats om att jordstationer icke må anslutas till systemet utan kommitténs medgivande. Detta samman­ hänger bl. a. med nödvändigheten av tekniska skäl att tills vidare begränsa jordstationernas antal. Ett optimalt utnyttjande av satelliternas kapacitet förutsätter nämligen, med hittills prövad teknik, att kanalerna icke fördelas mellan alltför många jordstationer. I sin tur förutsätter detta internationell samverkan på det regionala planet för upprättande och drift av dylika sta­ tioner. Frågan om antalet jordstationer i Västeuropa samt om formen och villkoren för deras gemensamma utnyttjande är för närvarande under över­ vägande inom CEPT. Uppmärksamheten må i detta sammanhang fästas vid föreskriften i den särskilda överenskommelsen av innebörd att varje jordstation som godkännes för anslutning till systemet skall utan diskri­ minering stå öppen för användning av alla undertecknare eller vederbörli­ gen auktoriserade telekommunikationsföretag (art. 8).

Den europeiska konferensen angaende telekommunikationer via satelli­ ter, CETS, vilken, på sätt förut nämnts, tillkom såsom ett organ i första hand för samordning av de europeiska ländernas ståndpunktstaganden vid underhandlingarna om de båda överenskommelserna och som gemensamt förhandlingsorgan, har ännu en förhållandevis lös organisatorisk uppbygg­ nad. Under själva konferensen, som är organisationens högsta instans, för­ bereds ärendena i en ställförcträdarkommitte och i tva undcrkommittcer, den ena rörande organisationsfrågor och den andra för trågor av rymdtek­ nisk natur. Dessutom medverkar CEPT i vissa ärenden rörande administra­

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

tiva och tekniska frågor på teleområdet. Sekretariatsgöromålen har hittills

bestritts huvudsakligen med personal som brittiska regeringen ställt till

förfogande och på nämnda regerings bekostnad.

Den mest näraliggande av konferensens uppgifter kan nu sägas vara slut­

förd i och med att överenskommelserna öppnats för undertecknande. Ett

flertal väl så betydande uppgifter kvarstår emellertid, vilka kräver fortsatt

europeisk samverkan inom kommitténs ram. CETS erbjuder en form för

fortlöpande samråd mellan de deltagande europeiska regeringarna rörande

den gemensamma politiken inom den enligt överenskommelserna upprätta­

de kommittén. Vidare har inom konferensen fråga väckts om åtgärder till

viss samordning av den europeiska industrins ansträngningar att skapa för­

utsättningar för medverkan i leveranser av utrustning m. m. till systemet.

I detta sammanhang har även förslag framförts om en närmare samverkan

med organisationen för europeisk rymdforskning, ESRO. En ytterligare

väsentlig uppgift erhåller konferensen såsom europeiskt koordineringsorgan

vid de i överenskommelserna förutsedda underhandlingarna rörande de

definitiva arrangemangen för det världsomspännande telesatellitsystemet.

I skrivelse till Kungl. Maj :t har telestyrelsen hemställt om åtgärder för

svenskt biträde av de båda överenskommelserna.

Departementschefen

Användningen av artificiella jordsatelliter för telekommunikationsända-

mål har i ett slag öppnat perspektivet mot en revolutionerande utveckling

av de transoceana och transkontinentala teleförbindelserna. Möjligheter sy­

nes härigenom ligga inom räckhåll att fortlöpande täcka den redan för den

närmaste framtiden förutsebara starkt ökande efterfrågan på nya dylika

förbindelser. Denna sammanhänger i främsta rummet med det hastigt

växande behovet av utrymme för telefon- och telextrafik samt för överföring

av ljudradioprogram. Härtill kommer ett tilltagande behov av förbindelser

för överföring av olika slags data för direkt behandling i datamaskiner. De

förutsättningar som nu för första gången skapas för transocean överföring

av televisionssändningar kan vidare väntas ge upphov till en icke oväsentlig

efterfrågan på förbindelser för detta ändamål.

Vad vi hittills bevittnat i fråga om användningen av satelliter för tele-

kommunikationsändamål har haft karaktären av experiment. En serie av

ytterligare experiment förutses innan ett utvecklat system kan tagas i

bruk för reguljär kommersiell trafik. Bl. a. återstår ännu att träffa valet

mellan de olika typer av system som framdeles kan komma i fråga.

Försöken har hittills bedrivits i samverkan mellan Förenta staternas

regering — företrädd av det amerikanska statliga rymdtekniska organet

17

National Aeronautics and Space Administration (NASA) — och olika en­ skilda amerikanska industriföretag på teleområdet. I försöken har även vissa europeiska teleförvaltningar och institutioner deltagit. Det nu inledda internationella samarbetet öppnar vägen för en samfälld internationell med­ verkan i det fortsatta arbetet med utvecklingen av ett världsomspännande system för teleförbindelser via satelliter och för systemets anpassning till gemensamma behov och i överensstämmelse med gemensamma intressen. Detta harmonierar väl med den i det föregående nämnda, av Förenta Natio­ nernas generalförsamling antagna resolutionen i ämnet.

Det kan visserligen ej bestridas, att Förenta staterna och det där bildade bolaget Comsat genom utformningen av beslutsmekanismen i kommittén erhållit en ställning som med fog kan betecknas som dominerande och att en jämnare fördelning av inflytandet tett sig som önskvärd. Man måste emellertid å andra sidan hålla i minnet, att Förenta staterna ensamma med utomordentligt stora insatser av kapital, materiella resurser, forskningska­ pacitet och tekniskt kunnande utvecklat och tills vidare ensamma bland parterna behärskar de praktiska möjligheterna att förverkliga det med överenskommelserna avsedda projektet. Det framstår mot denna bakgrund såsom förklarligt att man på amerikansk sida velat förbehålla sig ett infly­ tande över systemets fortsatta utveckling ägnat att säkerställa vad som där bedömes vara det mest effektiva och rationella nyttiggörandet av de med angivna insatser uppnådda resultaten. Jag vill i detta sammanhang även erinra om att överenskommelserna är av temporär natur och begränsats till att avse samverkan under en inledande period, då verksamheten kommer att vara inriktad på systemets successiva utveckling, samt att frågan om den slutliga utformningen av den organisatoriska ramen för ett världsom­ fattande internationellt samarbete på området lämnats öppen att lösas vid en allmän internationell konferens avsedd att sammankallas sedan det nu aktuella systemet blivit funktionsdugligt och i intet fall senare än 1969.

Med beaktande av vad sålunda anförts torde de i överenskommelserna stadgade grunderna för beräkningen och fördelningen av kapitaltillskotten samt för omröstning och bestämningen av röstvärdena i kommittén få an­ ses godtagbara.

Beräkningen till 200 miljoner dollar av det för projektets genomförande erforderliga grundkapitalet, med en andel därav för Sveriges del motsva­ rande i runt tal 7 miljoner kronor, synes mig icke ge anledning till erinran. Föreskriften om inkallande av en konferens med deltagande av samtliga undertecknare av den särskilda överenskommelsen för övervägande i före­ kommande fall av förslag om ökning av kapitalet till belopp överstigande 300 miljoner dollar torde erbjuda en under förevarande omständigheter godtagbar garanti mot överraskande kapitalökningar av beskaffenhet att kunna i väsentlig mån rubba de ekonomiska förutsättningarna för enskilda länders medverkan. Eu ytterligare betydelsefull garanti i ekonomiskt hän- 2 — Bihnng till riksdagens protokoll 1964. 1 samt. Nr 182

Kungi. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

18

seende utgör den i huvudöverenskommelsen intagna föreskriften innefat­

tande samfällt åtagande att säkerställa investeringar som gjorts i det nu

aktuella systemet vid övergången till de slutliga arrangemangen.

Bestämmelserna om kommitténs sammansättning har utformats med

sikte på att till vinnande av största möjliga smidighet i arbetsformerna be­

gränsa antalet medlemmar till vad som ansetts oundgängligen erforder­

ligt för säkerställande av skälig regional samt av kapitalinsats motiverad

representation. Det är härvidlag tillfredsställande, att mindre länder med

förhållandevis blygsamma kapitalinsatser erbjudits möjligheten till gemen­

sam representation. Med tillämpning av denna regel föreligger möjlighet

för vårt land att tillsammans med övriga medverkande nordiska länder

utse en medlem i kommittén.

Ur formell synpunkt synes anmärkning kunna riktas mot att avtalsinne-

hållet uppdelats på två olika överenskommelser avsedda att kunna på del­

tagande lands sida undertecknas av rättsligt sett skilda parter men envar

för sin giltighet beroende av att båda överenskommelserna biträtts på veder­

börande lands sida. Förhållandet sammanhänger med den i det föregående

berörda kompetensfördelningen mellan Förenta staternas regering och

Comsat och bör därför accepteras.

Sverige hör sedan gammalt till föregångsländerna i världen på det tele­

tekniska området och i fråga om telekommunikationsnätets utveckling. Vårt

land intar tillika en framträdande plats i det omfattande internationella

samarbetet i hithörande frågor. Det framstår därför som naturligt att

Sverige också medverkar i uppbyggnaden och driften av det nu planerade,

genom rymdforskningens och rymdteknikens utveckling för första gången

möjliggjorda enhetliga, världsomspännande telekommunikationssystemet.

Den omständigheten att man måste räkna med att i framtiden den växande

efterfrågan på transoceana och transkontinentala teleförbindelser i bety­

dande omfattning kommer att tillgodoses genom fortsatt utbyggnad av satel­

litförbindelser gör det angeläget för vårt land att utnyttja den erbjudna

möjligheten att genom deltagande i projektet redan på ett tidigt stadium

kunna tillvarataga de intressen med avseende på systemets utformning, drift

och utnyttjande som kan betingas av landets särskilda behov.

Vad i huvudöverenskommelsen stadgas om att densamma — och därmed

även den särskilda överenskommelsen — liksom också de förutsedda slut­

liga arrangemangen skall vara öppen för alla stater som är medlemmar i

Internationella teleunionen överensstämmer med grunderna för vårt lands

i andra sammanhang deklarerade allmänna utrikespolitiska målsättning

såvitt angår det multilaterala internationella samarbetet på det ekonomiska

fältet. Det förtjänar att nämnas i detta sammanhang att systemet efterhand

som det utvecklas kan beräknas komma att erbjuda tidigare icke förut­

sedda möjligheter att på rimliga ekonomiska villkor tillgodose icke minst

utvecklingsländernas tilltagande behov av förbättrade teleförbindelser med

omvärlden.

Kungi. Maj:ts proposition nr 182 år 196A

19

Enligt min mening bör de med ett svenskt deltagande i projektet förenade kostnaderna till täckande av kapitaltillskott kunna bestridas från inves- teringsanslaget Teleanläggningar m. m. Medelstillgången på anslaget för innevarande budgetår har beräknats lämna tillräckligt utrymme härför. Jag föreslår att, därest riksdagen godkänner Sveriges anslutning till över­ enskommelserna, anslaget får tagas i anspråk för ändamålet och att det i sedvanlig ordning får ankomma på Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar av investeringsramen för televerket som kan betingas härav.

Den samverkan mellan berörda europeiska länder som, på sätt i det före­ gående närmare redovisats, hittills ägt rum inom CETS och CEPT har visat sig vara utomordentligt värdefull. Det är angeläget att denna samverkan kan fortsätta för tillvaratagande av gemensamma europeiska intressen vid telesatellitsystemets utbyggnad, drift och utnyttjande. Vårt land bör därför även i fortsättningen aktivt medverka i arbetet på hithörande område inom dessa båda organ.

Under åberopande av vad sålunda anförts och förordats — och med erin­ ran om att godkännande av huvudöverenskommelsen medför att också den särskilda överenskommelsen blir gällande för Sveriges del — får jag hem­ ställa att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att

godkänna överenskommelsen rörande provisoriska ar­ rangemang för ett världsomspännande kommersiellt teiesa- tellitsystem.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­ ställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­ delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lars Lindahl.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

AGREEMENT ESTABLISHING IN­

TERIM ARRANGEMENTS FOR A

GLOBAL COMMERCIAL COMMUNI­

CATIONS SATELLITE SYSTEM

The Governments signatory to this

Agreement,

Recalling the principle set forth in

Resolution No. 1721 (XVI) of the

General Assembly of the United

Nations that Communications by

means of satellites should be availa-

ble to the nations of the world as

soon as practicable on a global and

non-discriminatory basis;

Desiring to establish a single global

commercial Communications satellite

system as part of an improved global

Communications network which will

provide expanded telecommunica-

tions services to all areas of the world

and which will contribute to world

peace and understanding;

Determined, to this end, to provide,

through the most advanced technolo-

gy available, for the benefit of all

nations of the world, the most ef-

ficient and economical service possi-

ble consistent with the best and most

equitable use of the radio spectrum;

Believing that satellite Communi­

cations should be organized in such

a way as to permit all States to have

access to the global system and those

ACCORD ETABLISSANT UN RE-

GIME PROVISOIRE APPLICABLE

A UN SYSTEME COMMERCIAL

MONDIAL DE TELECOMMUNICA-

TIONS PAR SATELLITES

Les Gouvernements signataires du

present Accord,

Rappelant le principe énoncé dans

la Résolution

no

1721 (XVI) de l’As-

semblée Générale des Nations Unies

d’aprés lequel il importe de mettre

dés que possible å la disposition de

toutes les nations sans discrimination

des moyens de télécommunications

par satellites sur une base mondiale;

Souhaitant créer un systéme com­

mercial mondial unique de télécom­

munications par satellites, pour ser-

vir å 1’amélioration du réseau uni-

versel de télécommunications, éten-

dre les services de télécommunica­

tions å toutes les régions du monde

et contribuer ainsi å 1’entente et å

la paix mondiales;

Décidés å cet effet å assurer, pour

le bien de toutes les nations et gråce

aux meilleures techniques, le service

le plus efficace et le plus économique

possible, compatible avec une utili-

sation rationnelle et équitable des

gammes de fréquences radioélec-

triques;

Estimant que les télécommunica­

tions par satellites doivent étre orga-

nisées de telle fa^on que tous les

Etats puissent avoir accés au systéme

21

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196i

Översättning

BILAGA 1

ÖVERENSKOMMELSE RÖRANDE PROVISORISKA ARRANGEMANG FÖR ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE KOMMERSIELLT TELESATELLIT-

SYSTEM

Undertecknade regeringar,

vilka erinra om grundsatsen i För­ enta Nationernas generalförsamlings resolution nr 1721 (XVI) att tele­ kommunikationer via satelliter sko­ la göras tillgängliga för alla världens nationer så snart som möjligt utan diskriminering och på världsom­ spännande grundval;

vilka önska upprätta ett enda världsomspännande kommersiellt te- lesatellitsystem såsom beståndsdel av ett förbättrat världsomspännande telekommunikationsnät av beskaf­ fenhet att förse alla delar av världen med utvidgade telekommunikationer och att bidraga till fred och förståel­ se i världen;

vilka ha för avsikt att för sagda ändamål och till gagn för världens al­ la folk genom utnyttjande av tekni­ kens förnämsta landvinningar åväga­ bringa de effektivaste och mest eko­ nomiska förbindelser som kunna för­ enas med ett rationellt och rättvist utnyttjande av radiofrekvensspekt- ret;

vilka hysa uppfattningen att tele­ kommunikationerna via satelliter bö­ ra organiseras på sådant sätt alt alla stater ges möjlighet att vinna till-

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

States so wishing to invest in the

system with consequent participation

in the design, development, construc-

tion (including the provision of

equipment), establishment, mainte-

nance, operation and ownership of

the system;

Believing that it is desirable to

conclude interim arrangements pro­

vning for the establishment of a

single global commercial Communi­

cations satellite system åt the earliest

practicable date, pending the working

out of definitive arrangements for

the organization of such a system;

Agree as follows:

ARTICLE I

(a) The Parties to this Agreement

shall co-operate to provide, in accord-

ance with the principles set forth in

the Preamble to this Agreement, for

the design, development, construc-

tion, establishment, maintenance and

operation of the space segment of

the global commercial Communi­

cations satellite system, to include

(i) an experimental and oper­

ational phase in which it is proposed

to use one or more satellites to be

placed in synchronous orbit in 1965;

(ii) succeeding phases employing

satellites of types to be determined,

with the objective of achieving basic

global coverage in the latter part of

1967; and

mondial et, que ceux qui le souhaitent

puissent y investir des capitaux et

participer ainsi å la conception, å la

mise au point, ä la construction (y

compris la fourniture de matériel),

å la mise en place, å 1’entretien, å

1’exploitation et å la propriété du

systéme;

Estimant qu’il est souhaitable

d’établir un régime provisoire pré-

voyant la création d’un systéme com­

mercial mondial unique de télécom-

munications par satellites dans les

plus brefs délais possibles, en atten-

dant 1’élaboration du régime défini-

tif relatif å l’organisation d’un sys­

téme de ce genre;

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

(a) Les Parties au présent Accord

coopérent, conformément aux prin-

cipes énoncés au Préambule du pré­

sent Accord, en vue de pourvoir å la

mise au point, å la construction, å la

mise en place, å 1’entretien et å 1’ex­

ploitation du secteur spatial du sys­

téme commercial mondial de télé-

communications par satellites selon

le programme suivant:

(i) une phase expérimentale et

d’exploitation au cours de laquelle

est prévue 1’utilisation d’un ou plu-

sieurs satellites qui doivent étre

placés sur orbite synchrone en 1965;

(ii) des phases successives au

cours desquelles seront utilisés des

satellites dont le type reste å pré-

ciser, en vue d’assurer des éléments

de base d’un service mondial au

cours de la deuxiéme moitié de 1967;

23

träde till det världsomspännande sy­

stemet och att stater som så önska

kunna investera kapital i systemet

och på grundval härav deltaga i dess

projektering, utveckling, konstruk­

tion (inbegripet leveranser av mate­

riel och utrustning), upprättande,

underhåll och drift ävensom i ägan­

derätten till detsamma;

vilka finna det önskvärt att vid­

taga provisoriska arrangemang för

upprättande inom kortast möjliga

tidrymd av ett enda världsomspän-

nade kommersiellt telesatellitsystem

i avbidan på utarbetandet av slutli­

ga arrangemang för organisationen

av ett dylikt system;

ha överenskommit om följande:

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

ARTIKEL I

a) Parterna i denna överenskom­

melse skola samarbeta i syfte att, i

överensstämmelse med de grundsat­

ser, som nedlagts i inledningen, ge­

nomföra projekteringen, utveckling­

en, konstruktionen, upprättandet,

underhållet och driften av rymdsek­

torn av det världsomspännande kom­

mersiella systemet för telekommuni­

kationer via satelliter enligt följan­

de program omfattande

i) ett skede för försöksverksam­

het och drift, under vilket förutses

utnyttjande av en eller flera satelli­

ter i synkroniserat kretslopp under

år 1965,

ii) följande skeden, under vilka

skola användas satelliter av typer,

som framdeles bestämmas, med in­

riktning på uppnående av huvud­

sakligen världsomspännande räck-

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

(iii) such improvements and ex-

tensions thereof as the Committee

established by Artide IV of this

Agreement may dedde subjed to the

provisions of Artide VI of this Agree­

ment.

(b) In this Agreement,

(i) the term “space segment”

comprises the Communications satel­

lites and the tracking, control, com-

mand and related facilities and

equipment required to support the

operation of the Communications

satellites;

(ii) the terms “design” and “de-

velopment” include research.

ARTICLE II

(a) Each Party either shall sign or

shall designate a Communications

entity, public or private, to sign the

Special Agreement which is to be

concluded further to this Agreement

and which is to be opened for signa-

ture åt the same time as this Agree­

ment. Relations between any such

designated entity and the Party

which has designated it shall be

governed by the applicable domestic

law.

(b) The Parties to this Agreement

contemplate that administrations

and Communications carriers will,

subject to the requirements of their

applicable domestic law, negotiate

and enter directly into such traffic

agreements as may be appropriate

with respect to their use of channels

(iii) telles améliorations et exten-

sions du systcme que le Comité créé

par 1’Article IV du présent Accord

décidera sous réserve des disposi­

tions de 1’Article VI du présent Ac­

cord.

(b) Au sens du présent Accord,

(i) le terme «secteur spatial» dé-

signe des satellites de télécommuni-

cations ainsi que 1’équipement et les

installations de repérage, de contröle,

de commande et autres, nécessaires

au fonctionnement des satellites de

télécommunications;

(ii) les termes «conception» et

«mise au point» visent également la

recherche.

ARTICLE II

(a) Chaque Partie signe 1’Accord

Spécial qui est ouvert å la signature

en méme temps que le présent Ac­

cord ou désigne 1’organisme de télé­

communications public ou privé ha-

bilité å le signer. Les rapports entre

1’organisme de télécommuncations

ainsi désigné et la Partie qui Pa

désigné sont régis par la législation

intérieure du pays intéressé.

b) Les Parties au présent Accord

prévoient que, sous réserve des dis­

positions de leur législation interne,

les administrations et les compagnies

de télécommunications négocieront

et concluront directement les accords

de trafic appropriés concernant 1’uti-

lisation qu’ils feront des circuits de

25

vidd under senare delen av 1967,

samt

iii) sådana förbättringar och sådan

utvidgning av systemet, som den en­

ligt artikel IV i denna överenskom­

melse inrättade kommittén må be­

sluta under iakttagande av bestäm­

melserna i artikel VI i denna över­

enskommelse.

b) I denna överenskommelse

i) omfattas av termen »rymdsek­

tor» såväl telesatelliterna som ut­

rustning och installationer för kon­

troll, styrning och andra sådana

funktioner, vilka äro nödvändiga för

satelliternas funktion;

ii) innefattas i termerna »projek­

tering» och »utveckling» även forsk­

ning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

ARTIKEL II

a) Envar part skall antingen själv

underteckna eller utse ett allmänt

eller enskilt telekommunikationsor-

gan att underteckna den särskilda

överenskommelse, som skall avslu­

tas i anslutning till denna överens­

kommelse och som öppnas för under­

tecknande samtidigt med denna över­

enskommelse. Rättsförhållandet mel­

lan ett sålunda utsett organ och den

part som utsett organet bestämmes

av lagen i vederbörande land.

b) Parterna i denna överenskom­

melse förutse att förvaltningar och

telekommunikationsorgan skola, un­

der iakttagande av föreskrifterna i

tillämplig inhemsk lag och författ­

ning, direkt sinsemellan förhandla

om och avsluta sådana överenskom­

melser rörande trafiken, som finnas

26

of communication provided by the télécommunications prévus par le

system to be established under this systéme å établir selon les disposi-

Agreement, services to be furnished tions du présent Accord ainsi que

to the public, facilities, divisions of les services destinés au public, les

revenues and related business ar- installations, la répartition de béné-

rangements.

fices et les dispositions commerciales

qui s’y rapportent.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

ARTICLE III

The space segment shall be owned

in undivided shares by the signa-

tories to the Special Agreement in

proportion to their respective con-

tributions to the costs of the design,

development, construction and es-

tablishment of the space segment.

ARTICLE IV

(a) An Interim Communications

Satellite Cofnmittee, hereinafter re-

ferred to as “the Committee”, is

hereby established to give effect to

the co-operation provided for by

Article I of this Agreement. The

Committee shall have responsibility

for the design, development, con­

struction, establishment, mainte-

nance and operation of the space

segment of the system and, in par-

ticular, shall exercise the functions

and have the powers set forth in this

Agreement and in the Special Agree­

ment.

(b) The Committee shall be com-

posed as follows: one representative

from each of the signatories to the

Special Agreement whose quota is

ARTICLE III

Le secteur spatial est la propriété

indivise des signataires de 1’Accord

Spécial proportionnellement å leur

contribution respective aux dépenses

de conception, de mise au point, de

construction et de mise en place de

ce secteur spatial.

ARTICLE IV

(a) Un Comité intérimaire des

télécommunications par satellites, ci-

aprés dénommé «le Comité», est créé

par le présent Accord pour mettre en

ceuvre la coopération prévue å l’Ar-

ticle I. Il est chargé de la conception,

de la mise au point, de la construc­

tion, de la mise en place, de 1’entre-

tien et de 1’exploitation du secteur

spatial du systéme; en particulier,

il exerce les fonctions et est investi

des pouvoirs énoncés dans le présent

Accord ainsi que dans 1’Accord Spé­

cial.

(b) Le Comité est constitué de la

maniére suivante: un représentant

pour chaque signataire de 1’Accord

Spécial dont la quote-part n’est pas

27

lämpliga med hänsyn till deras ut­ nyttjande av förbindelser inom det system, som upprättas på grundval av förevarande överenskommelse, ävensom angående tjänster, som er­ bjudas allmänheten, anläggningar, fördelning av inkomster och därmed sammanhängande kommersiella frå­ gor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196k

ARTIKEL III

Rymdsektorn skall med samägan­ derätt tillhöra undertecknarna av den särskilda överenskommelsen med fördelning av andelarna dem emellan i förhållande till storleken av deras bidrag till utgifterna för projekteringen, utvecklingen, kon­ struktionen och upprättandet av rymdsektorn.

ARTIKEL IV

a) En interimskommitté för tele­ kommunikationer via satelliter, i det följande benämnd »kommittén», upp­ rättas härmed för åvägabringande av den samverkan varom stadgas i ar­ tikel I i denna överenskommelse. Kommittén ansvarar för projekte­ ringen, utvecklingen, konstruktio­ nen, upprättandet, underhållet och driften av systemets rymdsektor. Till dess uppgifter hör särskilt att full­ göra de åligganden och förvalta de befogenheter, som anges i denna överenskommelse och i den särskilda överenskommelsen.

b) Kommittén skall äga följande sammansättning:

— en företrädare för envar under­ tecknare av den särskilda överens-

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

not less than 1.5 %, and one repre­

sentative from any two or more

signatories to the Special Agreement

whose combined quotas total not less

than 1.5 % and which have agreed

to be so represented.

(c) In the performance of its fi-

nancial functions under this Agree­

ment and under the Special Agree­

ment the Committee shall be assisted

by an advisory sub-committee on

finance. This sub-committee shall be

established by the Committee as

soon as the Committee becomes oper-

ative.

(d) The Committee may establish

such other advisory sub-committees

as it thinks fit.

(e) No signatory or group of signa­

tories to the Special Agreement shall

be deprived of representation on the

Committee because of any reduction

pursuant to Artide XII (c) of this

Agreement.

(f) In this Agreement, the term

“quota”, in relation to a signatory to

the Special Agreement, means the

percentage set forth opposite its

name in the Annex to the Special

Agreement as modified pursuant to

this Agreement and the Special

Agreement.

ARTICLE V

(a) Each signatory to the Special

Agreement or group of signatories to

inférieure å 1,5 % et un représentant

pour deux ou plusieurs signataires

de 1’Accord Spécial dont la somme

des quotes-parts n’est pas inférieure

å 1,5 % et qui sont convenus d’étre

ainsi représentés.

(c) Dans 1’exercice des attribu-

tions de caractére financier qui lui

sont dévolues par le présent Accord

et par 1’Accord Spécial, le Comité est

assisté d’un sous-comité financier

consultatif; celui-ci sera créé par le

Comité dés l’entrée en fonctions de

ce dernier.

(d) Le Comité a la faculté de créer

tous autres souscomités consultatifs

qu’il jugera utiles.

(e) Aucun signataire ou groupe de

signataires de 1’Accord Spécial ne

pourra étre privé de sa representa­

tion au Comité en raison des réduc-

tions effectuées conformément å

1’Article XII (c) du présent Accord.

(f) Au sens du présent Accord

le mot «quote-part» lorsqu’il s’agit

d’un signataire de 1’Accord Spécial

signifie le pourcentage mentionné å

1’Annexe å 1’Accord Spécial en regard

de son nom ou tel qu’il a été modifié

conformément au présent Accord et

å 1’Accord Spécial.

ARTICLE V

(a) Chaque signataire ou groupe

de signataires de 1’Accord Spécial

29

kommelsen, vars kvot icke understi­ ger 1,5 procent, samt

— en gemensam företrädare för två eller flera undertecknare av den särskilda överenskommelsen, vilkas kvoter sammanlagda icke understi­ ga 1,5 procent och vilka överens­ kommit att vara sålunda företrädda.

c) Vid fullgörandet av sina ålig­ ganden av finansiell natur enligt den­ na överenskommelse eller den sär­ skilda överenskommelsen skall kom­ mittén biträdas av en rådgivande un­ derkommitté för finansfrågor. Den­ na underkommitté skall tillsättas av kommittén, så snart kommittén trätt i funktion.

d) Kommittén äger tillsätta de yt- .erligare rådgivande underkommit­ téer den kan finna av behovet påkal­ lade.

e) Icke någon undertecknare el­ ler grupp av undertecknare av den särskilda överenskommelsen må be­ rövas sin plats i kommittén på grund av sådan minskning av dess andel, som sker med tillämpning av artikel XII c) i denna överenskommelse.

f) I denna överenskommelse av­ ses med termen »kvot» i förbindelse med undertecknare av den särskilda överenskommelsen den procentsats som finnes utsatt vid underteckna­ rens namn i bilagan till den särskil­ da överenskommelsen med den änd­ ring därav som må ha vidtagits med tillämpning av denna överenskom­ melse eller den särskilda överens­ kommelsen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

ARTIKEL V

a) Envar undertecknare eller grupp av undertecknare av den särskilda

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

the Special Agreement represented

on the Committee shail have a

number of votes equal to its quota,

or to their combined quotas, as the

case may be.

(b) A qnorum for any meeting of

the Committee shall consist of repre­

sentatives having, in total, a number

of votes exceeding the vote of the

representative with the largest vote

by not less than 8.5.

(c) The Committee shall endeavor

to act unanimously; however, if it

fails to reach agreement it shall take

decisions by a majority of the votes

cast, except that, with respect to the

following matters, and subject to

paragraphs (d) and (e) of this

Article, any decision must have the

concurrence of representatives whose

total votes exceed the vote of the

representative with the largest vote

by not less than 12.5:

(i) choice of type or types of space

segment to be established;

(ii)

establishment of general

standards for approval of earth

stations for access to the space seg­

ment;

(iii) approval of budgets by major

categories;

(iv) adjustment of accounts pur-

suant to Article 4 (c) of the Special

Agreement;

(v) establishment of the rate of

charge per unit of satellite utilization

pursuant to Article 9 (a) of the

Special Agreement;

(vi) decisions on additional con-

représenté au Comité dispose d’un

nombre de voix égal au chiffre de

sa quote-part ou de la somme de leurs

quotes-parts selon le cas.

(b) Le quorum nécessaire pour

chaque réunion du Comité est consti-

tué de representants disposant au

total d’un nombre de voix supérieur

d’au moms 8,5 voix au nombre de

voix dont dispose le représentant

qui a le droit de vote le plus élevé.

(c) Le Comité s’efforce d’agir å

1’unanimité; toutefois, s’il ne le peut

il prend ses décisions å la majorité

des voix exprimées, sauf que pour

les questions suivantes, et sous ré-

serve des paragraphes (d) et (e) du

présent Article, toute décision est

prise par le vote de représentants

dont le nombre total de voix est su­

périeur d’au moins 12,5 voix å celui

dont dispose le représentant qui a le

nombre de voix le plus élevé:

(i) choix du ou des types de sec-

teur spatial å établir;

(ii) définition des normes géné-

rales pour 1’approbation des stations

terriennes devant avoir accés au sec-

teur spatial;

(iii) approbation des budgets par

catégories principales;

(iv) révision des comptes confor-

mément å 1’Article 4 (c) de 1’Accord

Spécial;

(v) établissement du taux unitaire

de la redevance d’utilisation du

systéme de satellites conformément

å 1’Article 9 (a) de 1’Accord Spécial;

(vi) décisions relatives aux contri-

31

överenskommelsen med säte i kom­ mittén förfogar över det antal rös­ ter, som motsvarar undertecknarens kvot eller, då fråga är om grupp av undertecknare, gruppens samman­ lagda kvot.

b) Vid varje sammanträde är kom­ mittén beslutför, såframt i samman­ trädet deltaga företrädare med ett sammanlagt röstetal, som med lägst 8,5 överstiger det, varöver den i rös­ tetal starkaste förfogar.

c) Kommittén skall eftersträva enhällighet i sitt handlande. Skulle emellertid kommittén misslyckas härutinnan, skall beslut fattas ge­ nom omröstning, varvid som kom­ mitténs beslut skall gälla den me­ ning, som samlat majoriteten av de avgivna rösterna; dock att i följan­ de frågor, med iakttagande av vad under d) och e) i denna artikel sägs, majoriteten skall med minst 12,5 överstiga det antal röster, som till­ kommer den företrädare, som förfo­ gar över det högsta röstetalet:

i) val av typ eller typer för rymd­ sektorn;

ii) bestämmande av de allmänna normerna för godkännande av jord­ stationer, vilka skola äga upptaga förbindelser via rymdsektorn;

iii) fastställande av huvudtitlar i inkomst- och utgiftsstat;

iv) rättelse av utgiftspåföring ef­ ter vad i artikel 4 under c) i den särskilda överenskommelsen sägs;

v) fastställande av avgift per en­ het för nyttjande av satellitsystemet efter vad i artikel 5) under a) i den särskilda överenskommelsen sägs;

vi) beslut rörande ytterligare ka-

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

tributions pursuant to Artide VI

(b) of this Agreement;

(vii) approval of the pladng of

contracts pursuant to Artide 10 (c)

of the Special Agreement;

(viii) approval of matters relating

to satellite launchings pursuant to

Artide 10 (d) of the Special Agree­

ment ;

(ix) approval of quotas pursuant

to Artide XII (a) (ii) of this Agree­

ment;

(x)

determination of financial

conditions of accession pursuant to

Artide XII (b) of this Agreement;

(xi) decisions relating to with-

drawal pursuant to Artide XI (a)

and (b) of this Agreement and

Artide 4 (d) of the Special Agree­

ment;

(xii) recommendation of amend-

ments pursuant to Artide 15 of the

Special Agreement;

(xiii) adoption of the rules of

procedure of the Committee and the

advisory sub-committees;

(xiv) approval of appropriate com-

pensation to the Corporation for its

performance of services as manager

pursuant to Artides 5 (c) and 9 (b)

of the Special Agreement.

(d) If the Committee, upon the

expiration of sixty days following

the date when such matter has been

proposed for decision, shall not have

taken a decision pursuant to para-

graph (c) (i) of this Artide on the

type of space segment to be es-

butions supplémentaires conformé-

ment å 1’Article VI (b) du présent

Accord;

(vii) approbation du placement

des contrats conformément å l’Ar-

ticle 10 (c) de 1’Accord Spécial;

(viii) approbation des questions

relatives au lancement des satellites

conformément å 1’Article 10 (d) de

1’Accord Spécial;

(ix) approbation des quotes-parts

conformément å 1’Article XII (a)

(ii) du présent Accord;

(x) établissement des conditions

financiéres d’adhésion conformé­

ment å 1’Article XII (b) du présent

Accord;

(xi) décisions relatives å la dé-

nonciation conformément å 1’Article

XI (a) et (b) du présent Accord et å

1’Article 4 (d) de 1’Accord Spécial;

(xii) proposition d’amendements

conformément ä 1’Article 15 de 1’Ac­

cord Spécial;

(xiii) adoption du réglement inté-

rieur du Comité et des sous-comités

consultatifs;

(xiv) approbation d’une rémunéra-

tion appropriée å payer å la Société

pour 1’exécution des services en tant

que gérant, conformément aux Ar­

tides 5 (c) et 9 (b) de 1’Accord Spé­

cial.

(d) Si le Comité, ä qui a été propo-

sée, en vue d’une décision, une ques-

tion au sujet du type de secteur spa-

tial ä créer afin de réaliser l’objectif

prévu au paragraphe (a) (ii) de 1’Ar­

ticle I du présent Accord, n’a pas pris

celle-ci å l’expiration du soixantiéme

33

pitaltillskott enligt artikel VI under

h) i denna överenskommelse;

vii) godkännande av utläggning av beställningar enligt artikel 10 un­ der c) i den särskilda överenskom­ melsen;

viii) godkännande i frågor röran­ de utskjutning av satelliter efter vad i artikel 10 under d) i den särskilda överenskommelsen sägs;

ix) godkännande av kvoter enligt artikel XII under a) ii) i denna över­ enskommelse;

x) fastställande av de finansiella villkoren för anslutning enligt arti­ kel XII under b) i denna överens­ kommelse;

xi) beslut rörande tvångsmässigt frånträdande enligt artikel XI under

a) och b) i denna överenskommelse och artikel 4 under d) i den särskil­ da överenskommelsen;

xii) ändringsförslag enligt artikel 15 i den särskilda överenskommel­ sen;

xiii) antagande av föreskrifter rö­ rande förfarandet i kommittén och i de rådgivande underkommittéerna;

xiv) fastställande av lämplig gott- görelse till bolaget för dess tjänster såsom verkställande organ efter vad i artikel 5 under c) och artikel 9 un­ der b) i den särskilda överenskom­ melsen sägs.

d) Har kommittén icke inom sex­ tio dagar från den dag, då förslag härom framlagts, meddelat beslut i enlighet med vad under c) i) i denna artikel sägs rörande typen av den rymdsektor, som skall upprättas i syfte att förverkliga det i artikel I

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1964. 1 sand. Nr 182

'>4

Kungl. Maj. ts proposition nr 182 år W6i

tablished to achieve the objective

stated in paragraph (a) (ii) of Arti­

de I of this Agreement, a decision

on such matter may thereafter be

taken by the concurring votes of

representatives whose total votes

exceed the vote of the representative

with the largest vote by not less than

8.5.

(e) If the Comniittee, upon the

expiration of sixty days following the

date when such matter has been

proposed for decision, shall not have

approved

(it any particular budget category,

pursuant to paragraph (c) (iii) of

this Article,

(ii) the placing of any particular

contract, pursuant to paragraph (c)

(vii) of this Article, or

(iii) any particular matter relating

to satellite launchings, pursuant to

paragraph (c) (viii) of this Article,

relating to achievement of the ob-

jectives stated in paragraphs (a) (i)

and (a) (ii) of Article I of this

Agreement, a decision on such matter

may thereafter be taken by the con­

curring votes of representatives

whose total votes exceed the vote of

the representative with the largest

vote by not less than 8.5.

ARTICLE VI

(a) The contributions of the signa-

tories to the Special Agreement to-

wards the costs of the design, devel-

jour suivant la date å laquelle cette

question a été posée, une decision

sur cette question peut étre prise

apres ce délai par votes favorables

de représentants dont le nombre to­

tal de voix est supérieur de 8,5 voix

å celui dont dispose le representant

qui a le droit de vote le plus élevé.

(e) Si le Comitc, å 1’expiration du

soixantiéme jour suivant la date å

laquelle lui a été proposé pour dé-

cision une des questions suivantes en

rapport avec 1’achévement des ob-

jectifs prévus dans les paragraphes

(a) (i) et (a) (ii) de 1’Article I du

présent Accord et ne l’a pas approu-

vée :

(i) toute catégorie particuliére de

budget conformément au paragraphe

(c) (iii) du présent Article;

(ii) le placement de tout contrat

particulier conformément au para­

graphe (c) (vii) du présent Article

ou

(iii) toute question particuliére

relative aux lancements de satellites

conformément au paragraphe (c)

(viii) du présent Article,

une décision sur cette question

peut étre prise apres ce délai par

votes favorables de représentants

dont le nombre total de voix est

supérieur de 8,5 voix å celui dont

dispose le représentant qui a le droit

de vote le plus élevé.

ARTICLE VI

(a) Les contributions des signa-

taires de 1’Accord Spécial aux dé-

penses de conception, de mise au

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

35

under a) ii) i denna överenskom­ melse angivna ändamålet, må beslut i frågan därefter fattas med sam­ stämmiga röster tillkommande före­ trädare, vilkas sammanlagda röste­ tal med minst 8,5 överstiger det, som tillkommer den i röstetal starkaste.

e) Har kommittén icke inom sex­ tio dagar från den dag, då förslag i frågan framlagts, godkänt

i) viss huvudtitel i inkomst- och utgiftsstat efter vad under c) iii) i denna artikel sägs,

ii) utläggandet av viss beställning efter vad under c) vii) i denna arti-c kel sägs, eller

iii) åtgärd i ärende rörande upp­ skjutning av satelliter efter vad un­ der c) viii) i denna artikel sägs,

må beslut i frågan därefter fattas med samstämmiga röster tillkom­ mande företrädare, Nalkas samman­ lagda röstetal med minst 8,5 översti­ ger det, som tillkommer den i röste­ tal starkaste.

ARTIKEL VI

a) Kapitaltillskotten från under­ tecknarna av den särskilda överens­ kommelsen för täckande av utgifter-

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

opment, construction and establish-

ment of the space segment during the

interim arrangeinents shall be based

upon an estimate of U.S. $200,000,000

for such costs. Each signatory to the

Special Agreement shall pay its quota

of such costs in accordance with the

provisions of the Special Agreement.

36

(b) The Committee shall de-

termine whether contributions are

required during the interim ar-

rangements in excess of the U.S.

$200,000,000 estimate and, if so, in

what amounts. If the additional con­

tributions required during the in­

terim arrangements were to result in

total contributions exceeding U.S.

$300,000,000, a special conference of

the signatories to the Special Agree­

ment shall be convened to consider

the matter and recommend appropri-

ate action before decisions are taken

by the Committee. The conference

shall determine its om procedure.

(c) Each signatory to the Special

Agreement may assume the obli­

gation to pay all or part of its quota

of any such additional contributions,

but no signatory to the Special Agree­

ment shall be required to do so. To

the extent that such obligation is not

assumed by any signatory to the

Special Agreement, it may be as­

sumed by the remaining signatories

to the Special Agreement in the pro-

point, de construction et de mise en

place du secteur spatial pendant la

durée du régime provisoire sont éta-

blies sur la base d’un montant total

évalué å deux cents millions de dol­

lars des Etats-Unis.Les signataires de

1’Accord Spécial versent leurs quotes-

parts de ees dépenses conformément

aux dispositions de l’Accord Spé­

cial.

(b) Le Comité décide s’il convient,

pendant la durée du régime provi­

soire, d’appeler des contributions

coinplémentaires au-delå du montant

de deux cents millions de dollars des

Etats-Unis; il détermine le montant

de ees contributions. Si l’appel de

contributions coinplémentaires pen­

dant la durée du régime provisoire

tend ä établir le montant total des

contributions å plus de trois cents

millions de dollars des Etats-Unis,

une conférence spéciale des signa­

taires de 1’Accord Spécial sera réunie

å l’effet d’examiner la situation et

de recommander les mesures qu’elle

jugera appropriées avant toute dé-

cision du Comité. La conférence arré-

tera son réglement intérieur.

(c) Chaque signataire de 1’Accord

Spécial a la faeulté d’assumer l’obli-

gation de verser la totalité ou une

partie de sa quote-part des contribu­

tions coinplémentaires; aucun signa­

taire de 1’Accord Spécial n’est tenn

d’assumer cette obligation. Dans la

mesure ou l’un queleonque de ees

signataires n’assume pas cette obli­

gation, celle-ci peut étre assumée par

les autres signataires dans la propor-

37

na för projekteringen, utvecklingen,

konstruktionen och upprättandet av

rymdsektom under de provisoriska

arrangemangens giltighetstid skola

beräknas på grundval av ett uppskat­

tat belopp av 200 000 000 dollar i

Förenta staternas valuta. Envar un­

dertecknare av den särskilda över­

enskommelsen skall inbetala sin kvot

i nämnda utgifter i överensstämmel­

se med vad därom stagdas i den sär­

skilda överenskommelsen.

b) På kommittén ankommer att

bestämma huruvida under de provi­

soriska arrangemangens giltighetstid

kapitaltillskott erfordras utöver det

beräknade beloppet av 200 000 000

dollar och, där så finnes vara fallet,

att bestämma beloppet av sådant yt­

terligare tillskott. Skulle behovet av

ytterligare kapitaltillskott under de

provisoriska arrangemangens giltig­

hetstid medföra att hela det sannnan-

skjutna kapitalet komme att över­

stiga 300 000 000 dollar, skola under­

tecknarna av den särskilda överens­

kommelsen kallas till en särskild

konferens för att överväga ärendet

och föreslå lämplig åtgärd, innan

kommittén beslutar i frågan. Kon­

ferensen fastställer själv reglerna an­

gående sitt förfarande.

c) Envar undertecknare av den

särskilda överenskommelsen äger

ikläda sig förpliktelse att helt eller

delvis inbetala sin kvot i varje dylikt

ytterligare kapitaltillskott; under­

tecknare är icke skyldig att göra dy­

likt åtagande. Till den del underteck­

nare av den särskilda överenskom­

melsen icke ikläder sig förpliktelse

som nu sagts äga övriga underteck­

nare av den särskilda överenskom-

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

portion that their respective quotas

bear to each other or as they may

otherwise agree. However, it a signa-

tory to the Special Agreement, which

is a member of a group of signatories

formed in order to appoint jointly

a representative on the Committee

pursuant to Article IV (b) of this

Agreement, does not assume the

obligation to pay such additional

contributions, the remaining signa­

tories of that group may assume that

obligation in whole or in part to the

extent that these remaining signa­

tories may agree. The quotas of the

signatories to the Special Agreement

shall be adjusted accordingly.

38

ARTICLE VII

In order to ensure the most ef-

fective utilization of the space

segment in accordance with the

principles set forth in the Preamble

to this Agreement, no earth station

shall be permitted to utilize the space

segment unless it has been approved

by the Committee pursuant to Article

7 of the Special Agreement.

ARTICLE VIII

The Communications Satellite Cor­

poration, incorporated under the

laws of the District of Columbia,

herein referred to as “the Corpo­

ration”, shall, pursuant to general

policies of the Committee and in

tion de leurs quotes-parts respectives

ou d’une autre maniére dont ils

pourraient convenir. Toutefois, si un

signataire de 1’Accord Spécial, qui

fait partie d’un groupe de signataires

formé pour nommer conjointement

un représentant au Comité suivant

les dispositions de 1’Article IV (b)

du présent Accord n’assume pas

1’obligation de verser de telles contri­

butions supplémentaires, les autres

signataires de ce groupe peuvent

assumer cette obligation, en tout ou

en partie, dans la proportion dont ils

auront convenu. Les quotes-parts des

signataires de 1’Accord Spécial sont

ajustées en conséquence.

ARTICLE VII

Conformément aux principes énon-

cés au Préambule du présent Accord

et pour assurer 1’utilisation la plus

efficace possible du secteur spatial,

aucune station terrienne ne peut étre

autorisée å utiliser celui-ci sans

1’approbation du Comité, donnée

suivant les dispositions de 1’Article

7 de 1’Accord Spécial.

ARTICLE VIII

Eu ce qui concerne sa conception,

sa mise au point, sa construction,

sa mise en place, son exploitation et

son entretien le secteur spatial est

géré, conformément aux directives

générales et éventuellement aux ins-

no

inelsen åtaga sig densamma i förhål­

lande inbördes till storleken av deras

kvoter eller annorledes på sätt, var­

om de sig emellan kunna överens­

komma. Därest emellertid sådan un­

dertecknare av den särskilda över­

enskommelsen som ingår i en grupp

av undertecknare bildad till förenat

utseende av företrädare i kommittén

efter vad i artikel IV under b) i den­

na överenskommelse sägs icke iklä­

der sig förpliktelse till ytterligare

kapitaltillskott, äga de övriga i grup­

pen ingående undertecknarna åtaga

sig berörda förpliktelse helt eller del­

vis efter den fördelning, varom de

må överenskomma. De för underteck­

narna av den särskilda överenskom­

melsen beräknade kvoterna skola

jämkas med hänsyn till deltagandet

i de ytterligare kapitaltillskotten.

Kungl. Maj.ts proposition nr IS? år 1961

ARTIKEL VII

I syfte att säkerställa effektivast

möjliga utnyttjande av rymdsektorn

i överensstämmelse med de grund­

satser, vilka kommit till uttryck i in­

ledningen till denna överenskommel­

se, må icke någon jordstation tillå­

tas utnyttja rymdsektorn, med mind­

re stationen godkänts av kommittén

efter vad i artikel 7 i den särskilda

överenskommelsen sägs.

ARTIKEL VIII

Communications Satellite Corpora­

tion (i det följande benämnd bola­

get), vilken bildats med tillämpning

av lagen i District of Columbia, skall

i överensstämmelse med de allmän­

na direktiv och i förekommande fall

40

Kungi. Maj. ts proposition nr 182 år 196

4

accordance with specific determi-

nations which may be made by the

Committee, act as the manager in the

design, development, construction,

establishment, operation and mainte-

nance of the space segment.

ARTICLE IX

(a) Having regard to the program

outlined in Article I of this Agree-

ment, within one year after the

initial global system hecomes oper­

ational and in any case not later than

1st January 1969, the Committee

shall render a report to each Party

to this Agreement containing the

Committee’s recommendations con-

cerning the definitive arrangements

for an international global system

which shall supersede the interim

arrangements established by this

Agreement. This report, which shall

be fully representative of all shades

of opinion, shall consider, among

other things, whether the interim

arrangements should be continued

on a permanent basis or whether a

permanent international organization

with a General Conference and an

international administrative and

technical staff should be established.

(b) Regardless of the form of the

definitive arrangements,

(i) their aims shall be consonant

with the principles set forth in the

Preamble to this Agreement;

(ii) they shall, like this Agreement,

be open to all States members of the

tructions particuliéres du Comité,

par la «Communication Satellite Cor­

poration», appelée la Société dans le

texte du présent Accord, et constituée

conformément å la législation du

District de Columbia.

ARTICLE IX

(a) Tenant compte du programme

établi ä 1’Article I du présent Accord,

le Comité soumettra aux diverses Par-

ties au présent Accord, dans 1’année

qui suivra la mise en exploitation du

systéme mondial initial et, au plus

tard le ler janvier 1969, un rapport

présentant ses recommendations sur

les dispositions définitives concer-

nant le systéme international mon­

dial destiné å remplacer le régime

provisoire établi par le présent Ae-

cord. Ce rapport, qui devra refléter

pleinement toutes les nuances d’opi-

nion, étudiera eu particulier si le

régime provisoire devra devenir dé-

finitif, ou si une organisation inter-

nationale permanente, constituée no-

tannnent d’une Conférence Générale

et de services administratifs et tech-

niques internationaux, devra étre

créée.

(b) Quelle que soit la forme du

régime définitif,

(i) les buts de celui-ci devront

étre conformes aux principes énoncés

au Préambule du présent Accord,

(ii) comme au présent Accord

tons les Etats membres de 1’Union

41

de särskilda instruktioner kommit­

tén meddelar fungera såsom verkstäl­

lande organ med avseende på projek­

teringen, utvecklingen, konstruktio­

nen, upprättandet, driften och un­

derhållet av rymdsektorn.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196i

ARTIKEL IX

a) Med iakttagande av det i arti­

kel I i denna överenskommelse fast­

lagda programmet skall kommittén

inom ett år efter det att det inledan­

de världsomspännande systemet vi­

sat sig funktionsdugligt, dock i intet

fall senare än den 1 januari 1969,

tillställa envar part i denna överens­

kommelse en rapport innehållande

kommitténs förslag med avseende på

de slutliga arrangemang för ett in­

ternationellt världsomspännande sy­

stem vilka äro avsedda att ersätta de

provisoriska arrangemangen enligt

denna överenskommelse. Rapporten,

vilken skall återge varje särskild me­

ning som kommit till uttryck, skall

innefatta övervägande bl. a. av frå­

gan huruvida de provisoriska arran­

gemangen böra förlänas slutlig gil­

tighet eller om en permanent inter­

nationell organisation bör upprättas

med en allmän konferens och en in­

ternationell administrativ och tek­

nisk personal såsom organisatoriska

beståndsdelar.

b) Oberoende av formen för de

slutliga arrangemangen:

i) skall deras ändamål stå i sam­

klang med de grundsatser, som kom­

mit till uttryck i inledningen till den­

na överenskommelse;

ii) skola de, i likhet med denna

överenskommelse, vara öppna för al-

42

International Telecommunication Internationale des Télécommunica-

Union or their designated entities; tions ou leurs organismes désignés ä

cet effet ponrront y adhérer,

Kungl. Mnj. ts proposition nr 182 år 196i

(iii) they shall safeguard the in-

vestment made by signatories to the

Special Agreeinent; and

(iv) they shall he such that all

parties to the definiitive arrange-

ments may have an opportunity of

contributing to the determination of

general policy.

(c) The report of the Committee

shall be considered åt an internation-

gl conference, åt which duly de­

signated Communications entities

may also participate, to be convened

by the Government of the United

States of America for that purpose

within three months following sub-

mission of the report. The Parties to

this Agreement shall seek to ensure

that the definitive arrangements will

be established åt the earliest practi-

cable date, with a view to their entry

into force by 1st January 1970.

ARTICLE X

In considering contracts and in

exercising their other responsibili-

ties, the Committee and the Corpo­

ration as manager shall be guided by

the need to design, develop and

procure the best equipment and

services åt the best price for the most

efficient conduct and operation of

the space segment. When proposals

or tenders are determined to be

comparable in terms of quality, c.i.f.

price and timely performance, the

Committee and the Corporation as

(iii) les investissements faits par

les signataires de 1’Accord Spécial

seront sauvegardés,

(iv) toutes les Parties au régiine

définitif auront la possibilité de con-

tribuer å la definition de la politique

générale.

(c) Le rapport du Comité sera

examiné au cours d’une conference

internationale å laquelle peuvent

participer également les organismes

de télécommunications dument dé­

signés et qui sera réunie å cet effet

par le Gouvernement des Etats-Unis

d’Amérique dans les trois mois sui-

vant le dépot du rapport. Les Par­

ties au présent Accord s’efforceront

d’obtenir que le régime définitif soit

créé å la date la plus proche possible

afin qu’il puisse entrer en vigueur au

plus tard le ler janvier 1970.

ARTICLE X

Dans 1’examen des contrats et dans

1’exercice de leurs autres respon-

sabilités, le Comité et la Société en

tant que gérant tiennent compte de

la nécessité de concevoir, mettre au

point et acquérir le matériel et ob-

tenir les services les plus appropriés

et au meilleur prix pour le fonction-

nement et 1’exploitation les plus effi-

caces du secteur spatial. Lorsque les

réponses aux demandes de proposi­

tions ou aux appels d’offre sont

jugées comparables quant å la qua-

43

la stater, vilka äro medlemmar av

Internationella Teleunionen, eller för

deras utsedda telekommunikations-

organ;

iii) skola de säkerställa de inve­

steringar, som gjorts av underteck­

narna av den särskilda överenskom­

melsen; samt

iv) skola samtliga parter i de slut­

liga arrangemangen beredas tillfälle

att deltaga i utformningen av de all­

männa riktlinjerna.

c) Kommitténs rapport skall över­

vägas vid en internationell konfe­

rens, vilken för detta ändamål skall

sammankallas av Förenta staternas

regering inom tre månader från rap-

}>ortens framläggande och i vilken

jämväl berörda telekommunikations-

organ skola äga deltaga. Parterna i

denna överenskommelse skola efter­

sträva att åvägabringa de slutliga ar­

rangemangen med kortast möjliga

tidsutdräkt i syfte att de skola kun­

na träda i kraft den 1 januari 1970.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

ARTIKEL X

Vid övervägandet av beställnings-

kontrakt och vid fullgörandet av

sina åligganden i övrigt har kom­

mittén att beakta nödvändigheten av

att projektering, utveckling och an­

skaffning sker till gynnsammaste

pris av bästa möjliga utrustning och

tjänstbarheter för uppnående av

största möjliga effektivitet i rymd-

sektorns funktion och drift. I fall, då

förslag eller anbud finnas vara jäm­

förbara med avseende på kvalitet,

cif-pris och tidrymd för uppfyllelse,

44

Kungl. Maj.ts proposition nr i82 år 1961

manager shall also seek to ensure

that contracts are so distributed that

equipment is designed, developed and

procured in the States whose Govern-

ments are Parties to this Agreement

in approximate proportion to the

respective quotas of their corre-

sponding signatories to the Special

Agreement; provided that such

design, development and procure-

ment are not contrary to the joint

interests of the Parties to this Agree­

ment and the signatories to the

Special Agreement. The Committee

and the Corporation as manager shall

also seek to ensure that the foregoing

principles are applied with respect to

major sub-contracts to the extent

that this can be accomplished with-

out impairing the responsibility of

the prime contractor for the per-

formanee of work under the contract.

ARTICLE XI

(a) Anv Party may withdraw from

this Agreement, and this Agreement

shall cease to be in force for that

Party three months after that Party

shall have notified the Government

of the United States of America of

its intention to withdraw and the

latter shall inform the other Parties

accordingly. In the event of such

withdrawal, the corresponding signa-

tory to the Special Agreement shall

pay all sums already due under the

Special Agreement, together with a

sum which shall be agreed between

lité, au prix c.i.f. et aux délais, le

Comité et la Société en tant que

gérant veillent également ä ce que les

contrats soient répartis autant que

possible de telle facon que le maté-

riel soit concu, mis au point et acquis

dans les pays qui sont Parties au

present Accord en proportion ap-

proximative des quotes-parts respec-

tives des signataires correspondants

de 1’Accord Spécial; å condition que

dans la conception, la mise au point

et la fourniture de ce matériel, les

intéréts communs des Parties au pre­

sent Accord et des signataires de

1’Accord Spécial ne soient pas desser­

vis. Dans la mesure ou cela peut

étre accompli sans diminuer la res-

ponsabilité assumée par l’entrepre-

neur principal concernant 1’exécution

des travaux aux termes du contrat,

le Comité et la Société en tant que

gérant veillent également ä ce que

les principes énoncés ci-dessus soient

mis en pratique en ce qui concerne

les principaux sous-traitants.

ARTICLE XI

(a) Le présent Accord peut étre

dénoncé par toute Partie; il cesse

d’étre en vigueur, en ce qui la con­

cerne, trois mois apres que celle-ci a

notifié sa dénonciation au Gouverne-

ment des Etats-Unis d’Amérique, le-

quel en avise les autres Parties. Dans

ce cas, le signataire correspondant

de 1’Accord Spécial paie la totalité

des sonnnes déjå dues aux termes de

1’Accord Spécial, auxquelles s’ajoute

une somme convenue entre ce signa­

taire et le Comité pour couvrir les

dépenses résultant ultérieurement de

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

45

har kommittén och bolaget i dess egenskap av verkställande organ till­ lika att eftersträva att beställningar utläggas på sådant sätt att utrust­ ning projekteras, utvecklas och an­ skaffas i de stater, vilkas regeringar äro parter i denna överenskommelse, i ungefärligt förhållande till storle­ ken av de kvoter, som tillkomma av staterna utsedda undertecknare av den särskilda överenskommelsen, varvid förutsättes att vid projekte­ ringen, utvecklingen och anskaff­ ningen de intressen icke trädas för nära, som äro gemensamma för par­ terna i denna överenskommelse och undertecknarna av den särskilda överenskommelsen. Kommittén och bolaget såsom verkställande organ skola även eftersträva att nu an­ givna grundsatser tillämpas med av­ seende på viktigare underbeställ­ ningar i den utsträckning så kan ske utan inskränkning av huvudkontra­ hentens ansvar för beställningens fullgörande.

ARTIKEL XI

a) Envar part må frånträda denna överenskommelse, i vilket fall över­ enskommelsen skall upphöra att gäl­ la i förhållande till vederbörande part tre månader efter det parten underrättat Förenta staternas rege­ ring om sin avsikt att frånträda överenskommelsen, åliggande det sagda regering att i sin tur om för­ hållandet underrätta övriga parter. 1 händelse av frånträde som nu sagts åligger det den frånträdande parten eller motsvarande undertecknare av

46

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196'i

thal signatory and the Committee in

respect of costs which will result in

the fntnre froin contracts concluded

prior to notification of withdrawal.

tf agreeinent has not been reached

within three months after notifi­

cation of withdrawal, the Committee

shall make a final determination of

the sums which shall be paid by that

signatory.

(b) Not less than three months

after the rights of a signatory to the

Special Agreement have been sus-

pended pursuant to Article 4 (d) of

the Special Agreement, and if that

signatory has not meanwhile paid

all sums due, the Committee, having

taken into account any statement by

that signatory or the corresponding

Party, may decide that the Party in

question is deemed to have with-

drawn from this Agreement; this

Agreement shall thereupon cease to

be in force for that Party.

(c) Withdrawal by a Party from

this Agreement shall automatically

effect withdrawal from the Special

Agreement by the corresponding

signatory to the Special Agreement,

but the obligation to make payments

under paragraph (a) of this Article

or under Article 4 (d) of the Special

Agreement shall not be affected by

such withdrawal.

contrats passés avant la notification

de la dénonciation. Si un Accord n’a

pas été conclu dans les trois mois

qui suivront la notification de la dé­

nonciation, le Comité déterminera de

facon définitive les montants qui se-

ront payés par ce signataire.

(b) Trois mois au moms apres la

date ou 1’exercice des droits d’un

signataire de 1’Accord Spécial est

déclaré suspendu conformément au

paragraphe (d) de 1’Article 4 de

1’Accord Spécial et si ce signataire

n’a pas payé entretemps toutes les

sommes dues, le Comité, tenant

compte des déclarations de la Partie

ou du signataire correspondant de

1’Accord Spécial, peut décider que

cette Partie doit étre considérée

comme ayant dénoncé le présent Ac­

cord, lequel cessera, en conséquence,

de lui étre applicable.

(c) La dénonciation du présent

Accord par une Partie vaut dénoncia­

tion de 1’Accord Spécial par le signa­

taire correspondant, mais 1’obligation

d’effectuer des paiements aux termes

du paragraphe (a) du présent Article

ou aux termes du paragraphe (d)

de l’Article 4 de 1’Accord Spécial n’est

pas affectée par cette dénonciation.

47

den särskilda överenskommelsen att inbetala varje belopp, som är förfal­ let till betalning enligt den särskilda överenskommelsen, tillika med ett belopp, om vars storlek överenskom­ melse skall träffas mellan vederbö­ rande undertecknare och kommittén, till bidrag för täckande av utgifter, vilka framdeles uppkomma med an­ ledning av beställningar, som utlagts före underrättelsen om frånträdet. Har överenskommelse icke uppnåtts inom tre månader efter underrättel­ sen om frånträdet, skall kommittén slutligt bestämma storleken av det belopp undertecknaren skall inbe­ tala.

b) Sist tre månader efter det un­ dertecknare av den särskilda över­ enskommelsen avstängts från åtnju­ tande av sina rättigheter efter vad i artikel 4 under d) i den särskilda överenskommelsen sägs äger, så­ framt icke undertecknaren under mellantiden inbetalat samtliga för­ fallna belopp, kommittén, under be­ aktande av de förklaringar, som må hava avgivits av vederbörande un­ dertecknare eller motsvarande part, besluta att parten i fråga skall anses ha frånträtt denna överenskommel­ se, i följd varav överenskommelsen skall upphöra att gälla i förhållande till parten.

c) Frånträder part denna överens­ kommelse, innebär detta att motsva­ rande undertecknare av den särskil­ da överenskommelsen frånträder denna, dock att sådant frånträde icke inverkar på den betalningsskyldig­ het, som följer av vad i denna arti­ kel under a) och i artikel 4 under d) i den särskilda överenskommelsen sägs.

Kungl. Maj. ts proposition nr 182 år 19G

4

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

(d) Upon any withdrawal under

paragraph (a) or (b) of this Article,

the Committee, to the extent required

to account for the quota of the with-

drawing signatory to the Special

Agreement, shall increase the quotas

of the remaining signatories to the

Special Agreement in proportion to

their respective quotas or as they

inay otherwise agree. However, if the

signatory to the Special Agreement

corresponding to the withdrawing

Party was åt the time of withdrawal

a member of a group of signatories

formed in order to appoint jointly a

representative on the Committee

pursuant to Article IV (b) of this

Agreement, the quota of the signa­

tory in question shall be distributed

by increasing the quotas of the re­

maining signatories of that group to

the extent that those remaining

signatories may agree.

(e) Withdrawal by any Party may

also take place if, åt the request of

the Party concerned, the Committee

approves the transfer of the rights

and obligations of that Party and the

corresponding signatory to the

Special Agreement under this Agree­

ment and the Special Agreement to

another Party and its corresponding

signatory to the Special Agreement.

Such transferee or transferees need

not have been Parties to the Agree­

ment or signatories to the Special

Agreement prior to the time of such

transfer.

(d) En cas de dénonciation effec-

tuée aux termes des alinéas (a) ou

(b) ci-dessus, le Coinité procédera,

dans la limite de la quote-part du

signataire correspondant de 1’Accord

Special, å 1’augmentation des quotes-

parts des autres signataires de I’Ac-

cord Spécial en proportion de leurs

quotes-parts respectives ou selon une

autre méthode dont ees signataires

conviendront. Toutefois, si un signa­

taire de 1’Accord Spécial correspon­

dant å la Partie qui dénonce est, ä

ce moment, membre d’un groupe de

signataires formé pour nommer con-

jointement un représentant au Co-

mité, suivant les dispositions de

1’Article IV (b) du présent Accord,

la quote-part de ce signataire sera

répartie entre les autres signataires

du groupe, dans la proportion dont

ils auront convenu.

(e) La dénonciation par toute

Partie peut également intervenir

dans le cas ou, å la demande de la

Partie intéressée, le Comité approuve

le transfert å une autre Partie et å

son signataire de 1’Accord Spécial,

des droits et obligations accordés å

la Partie demandante et å son signa­

taire correspondant de 1’Accord Spé­

cial par les dispositions du présent

Accord et de 1’Accord Spécial. Il ne

sera pas nécessaire que ees derniers

aient été Parties ä 1’Accord ou signa­

taires de 1’Accord Spécial avant la

date de ce transfert.

49

d) I händelse av frånträde enligt

bestämmelserna under a) eller b) i

denna artikel skall kommittén inom

ramen för den kvot, som tillkommit

frånträdande undertecknare av den

särskilda överenskommelsen, öka de

kvarstående undertecknarnas kvoter

i förhållande till kvoternas storlek

eller eljest på sätt, varom underteck­

narna kunna överenskomma. Därest

emellertid den frånträdande partens

utsedda undertecknare av den sär­

skilda överenskommelsen vid tiden

för frånträdet ingick i en grupp av

undertecknare, som bildats till för­

enat utseende av företrädare i kom­

mittén efter vad i artikel IV under

b) i denna överenskommelse sägs,

skall likväl den ifrågavarande un­

dertecknarens kvot fördelas genom

ökning av de kvoter som tillkomma

de kvarstående medlemmarna i

gruppen efter de grunder, om vilka

de må överenskomma sig emellan.

e) Frånträde må även ske, därest,

på framställning av vederbörande

part, kommittén godkänner att rät­

tigheter och skyldigheter, som i kraft

av denna överenskommelse eller den

särskilda överenskommelsen till­

komma eller åvila parten eller mot­

svarande undertecknare av den sär­

skilda överenskommelsen, överlåtas

på annan part och dess utsedda un­

dertecknare av den särskilda över­

enskommelsen. Den eller de, till vilka

överlåtelse sålunda sker, behöva icke

ha före överlåtelsen varit parter i

överenskommelsen eller underteck­

nare av den särskilda överenskom­

melsen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196i

4 — Bihang till riksdagens protokoll 19G'i. 1 sand. Nr 182

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196 i

ARTICLE XII

(a) This Agreement shall be open

åt Washington för six months from

20th August 1964 for signature:

(i) by the Government of any

State which is listed by name in the

Annex to the Special Agreement

when it is first opened for signature,

and

(ii) by the Government of any

other State which is a member of

the International Telecommunication

Union, subject to approval by the

Committe of the quota of that

Government or its designated Com­

munications entity, public or private.

On such approval and entry into

force or provisional application, the

name of that State and the name of

its corresponding signatory to the

Special Agreement, and its quota are

deemed to be inserted in the Annex

to the Special Agreement.

(b) The Government of any State

which is a member of the Inter­

national Telecommunication Union

may accede to this Agreement after

it is closed for signature upon such

financial conditions as the Committee

shall determine. On such accession,

the name of that State and the name

of its corresponding signatory to the

Special Agreement, and its quota are

deemed to be inserted in the Annex

to the Special Agreement.

(c) The quotas of the signatories

to the Special Agreement shall be re-

ARTICLE XII

(a) Pendant une période de six

mois å compter du 20 aout 1964 le

présent Accord est ouvert, å Wash­

ington, ä la signature:

(i) du gouvernement de chaque

Stat dont le nom figure, ä la date

ci-dessus, å 1’Annexe å 1’Accord Spe­

cial, et

(ii) du gouvernement de tout autre

Stat membre de 1’Union Internatio­

nale des Télécommunications, sous

réserve toutefois de 1’approbation par

le Comité de la quote-part revenant

ä ce gouvernement ou å 1’organisme

de télécommunications public ou

privé désigné par lui. Apres approba-

tion et entrée en vigueur ou en appli­

cation provisoire, le nom de l’Etat et

celui du signataire correspondant de

1’Accord Spécial, ainsi que le chiffre

de sa quote-part, sont considérés

comme inscrits å 1’Annexe de l’Ac-

cord Spécial.

(b) Le gouvernement de tout Etat

membre de 1’Union Internationale

des Télécommunications peut ad-

hérer au présent Accord aprés qu’il

aura cessé d’étre ouvert å la signa­

ture; 1’adhésion se fera aux condi­

tions financiéres que déterminera

le Comité. Une fois 1’adhésion effec-

tuée, le nom de l’Etat et celui du

signataire correspondant de 1’Accord

Spécial, ainsi que le chiffre de sa

quote-part, seront considérés comme

inscrits ä 1’Annexe de 1’Accord Spé­

cial.

(c) Pour permettre 1’adhésion å

1’Accord Spécial de nouveaux signa-

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

51

ARTIKEL XII

a) Denna överenskommelse är öp­ pen för undertecknande i Washing­ ton under sex månader räknat från och med den 20 augusti 1964:

i) av regeringarna i de stater, som äro med namn upptagna i bilagan till den särskilda överenskommelsen, å dagen då den öppnas för under­ tecknande, samt

ii) av regeringen i varje annan stat, som är medlem av Internatio­ nella Teleunionen, under förbehåll för kommitténs godkännande av den kvot, som skall tillkomma vederbö­ rande regering eller dess utsedda all­ männa eller enskilda telekommuni- kationsorgan. Sedan dylikt godkän­ nande lämnats och ikraftträdande skett eller provisorisk tillämpning inträtt, skola statens namn och nam­ net på dess utsedda undertecknare av den särskilda överenskommelsen ävensom dess kvot betraktas såsom upptagna i bilagan till den särskilda överenskommelsen.

b) Regeringen i envar stat som är medlem i Internationella Teleunio­ nen äger, på de villkor i finansiellt hänseende som kommittén bestäm­ mer, ansluta sig till denna överens­ kommelse, sedan den icke längre är öppen för undertecknande. I och med anslutningen skall statens namn och namnet på dess utsedda underteck­ nare av den särskilda överenskom­ melsen ävensom dess kvot betraktas såsom upptagna i bilagan till den särskilda överenskommelsen.

c) De kvoter, som tillkomma un­ dertecknarna av den särskilda över-

52

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

duced pro rata as necessary to ac-

coinmodate additional signatories to

the Special Agreement, provided that

the combined original quotas of all

signatories to the Special Agreement

other than the signatories listed in

the Annex to the Special Agreement

when this Agreement is first opened

for signature shal'1 not exceed 17 %.

(d) This Agreement shall enter

into force on the date upon which it

has been signed without reservation

as to approval, or has been approved

after such reservation, by two or

more Governments. Subsequently it

shall enter into force in respect of

each signatory Government on signa-

lure or, if it signs subject to a res­

ervation as to approval, on approval

by it.

(e) Any Government which signs

this Agreement subject to a reser­

vation as to approval may, so long as

this Agreement is open for signature,

declare that it applies this Agreement

provisionally and shall thereupon be

considered a Party to this Agree­

ment. Such provisional application

shall terminate

(i) upon approval of this Agree­

ment by that Government, or

(ii)

upon withdrawal by that

Government in accordance with Arti­

de XI of this Agreement.

(f) Notwithstanding anything con-

taires, les quotes-parts des autres

signataires de 1’Accord Spécial sont

réduites en proportion. Toutefois, la

somme des quotes-parts attribuées

å 1’origine å tous les signataires de

1’Accord Spécial, autres que eeux qui

figuraient ä 1’Annexe de celui-ci

lorsqu’il a été ouvert å la signature,

ne devra pas dépasser 17 %.

(d) L’Accord prend effet å la date

å laquelle il a été signé sans réserve

d’approbation ou a été approuvé

apres une telle réserve par deux ou

plusieurs gouvernements. Par la

suite, il prend effet å l’égard de

chacun des gouvernements signa­

taires, å la date ou il Pa signé, ou,

s’il signe sous réserve d’approba-

tion, å la date de levée de la réserve.

(e) Tout Gouvernement qui signe

le présent Accord sous réserve

d’approbation peut, aussi longtemps

que celui-ci reste ouvert å la signa­

ture, déclarer qu’il 1’applique å titre

provisoire; il est dés lors considéré

comme Partie å 1’Accord. Cette appli­

cation provisoire prend fin:

(i) par 1’approbation du présent

Accord par ce Gouvernement, ou

bien

(ii) par la dénonciation qu’il en

fait en vertu de 1’Article XI du pré­

sent Accord.

(f) Nonobstant toute disposition

53

enskommelsen, skola nedsättas i proportion till sin storlek, i den mån så finnes erforderligt för möjliggö­ rande av anslutning av nya under­ tecknare till den särskilda överens­ kommelsen, med iakttagande likväl av att de kvoter, som från början till­ delats andra undertecknare av den särskilda överenskommelsen än som upptagits i bilagan till densamma den dag, då förevarande överenskom­ melse öppnas för undertecknande, sammanlagt icke må utgöra mexa än 17 procent.

d) Denna överenskommelse träder i kraft den dag den av två eller flera i’egeringar undertecknas utan förbe­ håll för godkännande eller godkän­ nes efter det sådant förbehåll gjorts. Den skall därefter träda i kraft i förhållande till envar undertecknan­ de regeiång den dag undertecknande sker ellei-, om undertecknande sker med förbehåll för godkännande, den dag godkännande lämnas.

e) Envar regexing, som underteck­ nar denna överenskommelse med förbehåll för godkännande, äger un­ der den tid överenskommelsen är öp­ pen för undertecknande avge förkla­ ring att överenskommelsen av rege­ ringen tillämpas provisoriskt. Rege­ ring, som avger dylik förklaring, be­ traktas’ därmed såsom part i över­ enskommelsen. Provisorisk tillämp­ ning som nu sagts upphör,

i) då vederbörande regering god­ känner denna överenskommelse, eller

ii) vid regeringens frånträde av överenskommelsen i enlighet med ar­ tikel XI i denna överenskommelse.

f) Vad i denna artikel stadgas

Kungl. Maj. ts proposition nr 182 år 1961

54

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196 i

tained in this Artide, this Agreement

shall not enter into force for any

Government nor be applied pro-

visionally by any Government until

that Government or its corresponding

signatory shall have signed the

Special Agreement.

(g) If åt the expiration of a period

of nine months from the date when

it is first opened for signature this

Agreement has not entered into force

for or has not been provisionally

applied by the Government of a State

which has signed it in accordance

with paragraph (a) (i) of this Arti­

de, the signature shall be considered

of no effect and the name of that

State and of its corresponding signa­

tory to the Special Agreement, and

its quota shall be deemed to be

deleted from the Annex to the Special

Agreement; the quotas of the signa-

tories to the Special Agreement shall

accordingly be increased pro rata. If

this Agreement has not entered into

force for or has not been pro­

visionally applied by the Government

of a State which has signed it in

accordance with paragraph (a) (ii)

of this Artide within a period of nine

months from the date when it is first

opened for signature, the signature

shall be considered of no effect.

(h) The corresponding signatory

to the Special Agreement of any

Government which has signed this

Agreement subject to a reservation

as to approval, and which has not

contraire du présent Artide, le pre­

sent Accord n’entrera en vigueur å

1’égard de Fun quelconque des Gou-

vernements ni ne sera appliqué par

1 ni de fa^on provisoire avant que ce

Gouvernement ou son signataire cor-

respondant n’ait signé 1’Accord Spe­

cial.

(g) Si å Fexpiration d’une période

de neuf mois suivant la date ou il

est ouvert å la signature, le présent

Accord n’est pas entré en vigueur

pour le Gouvernement d’un Etat qui

Fa signé conformément au para-

graphe (a) (i) du présent Artide ou

n’a pas été appliqué å titre provisoire

par celui-ci, la signature de celui-ci

est considérée comrne nulle et le nom

de FEtat et celui du signataire cor-

respondant de FAccord Spécial, ainsi

que la quote-part de celui-ci, sont

considérés comme rayés de FAnnexe

ä FAccord Spécial; les quotes-parts

des signataires de FAccord Spécial

seront en conséquence augmentées

proportionnellement. Si le présent

Accord n’est pas entré en vigueur å

Fégard du Gouvernement d’un Etat

qui Fa signé conformément ä Falinéa

(a) (ii) dans les neuf mois suivant

la date å laquelle il est ouvert ä la

signature ou n’a pas fait 1’objet d’une

application provisoire de sa part, la

signature de ce Gouvernement est

considérée comme nulle.

(h) Le signataire de FAccord Spé­

cial correspondant ä un Gouverne­

ment ayant signé cet Accord sous

réserve d’approbation et qui ne Fa

pas mis en application provisoire

medför icke att denna överenskom­ melse träder i kraft i förhållande till någon regering, eller må bringas i provisorisk tillämpning av någon re­ gering, innan den särskilda överens­ kommelsen undertecknats av rege­ ringen eller dess utsedda underteck­ nare.

g) Har icke vid utgången av en tidrymd av nio månader från den dag, då denna överenskommelse öpp­ nas för undertecknande, överens­ kommelsen trätt i kraft i förhållan­ de till eller bringats i provisorisk till- lämpning av regeringen i stat, som undertecknat densamma i enlighet med vad under a) i) i denna artikel sägs, skall undertecknandet anses vara utan verkan och skall statens namn och namnet på dess utsedda undertecknare av den särskilda över­ enskommelsen tillika med dess kvot avföras från bilagan till den särskil­ da överenskommelsen; de kvoter som tillkomma undertecknarna av den särskilda överenskommelsen skola i motsvarande mån ökas i för­ hållande till deras storlek. Har icke inom en tidrymd av nio månader från den dag denna överenskommel­ se öppnas för undertecknande över­ enskommelsen trätt i kraft i förhål­ lande till eller bringats i provisorisk tillämpning av l-egeringen i stat, som undertecknat densamma i enlighet med vad under a) ii) i denna artikel sägs, skall undertecknandet anses vara utan verkan.

h) Undertecknare av den särskilda överenskommelsen som utsetts av regering, vilken undertecknat före­ varande överenskommelse med för­ behåll för godkännande utan att

Kungl. Maj.ts proposition nr i82 år 196i

55

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196t

provisionally applied it, may appoint

an observer to the Committee in the

same manner as that signatory could

liave been represented in accordance

with Article IV (b) of this Agreement

if that Government had approved this

Agreement. Any such observer, who

shall have the right to speak but not

to vote, may attend the Committee

only during a period of nine months

from the date when this Agreement

is first opened för signature.

(i) No reservation may be made to

this Agreement except as provided in

this Article.

ARTICLE XIII

(a) Notifications of approval or of

provisional application and instru­

ments of accession shall be deposited

with the Government of the United

States of America.

(b) The Government of the United

States of America shall notify all

signatory and acceding States of

signatures, reservations of approval,

deposits of notifications of approval

or of provisional application, deposits

of instruments of accession and noti­

fications of withdrawals from this

Agreement.

ARTICLE XIV

Upon entry into force of this Agree-

peut nommer un observateur au

Comité, de la méme facon qu’il aurait

pu désigner un représentant confor-

mément å 1’Article IV (b) du présent

Accord s’il avait approuvé celui-ci.

Cet observateur aura le droit de

prendre la parole, mais non de voter;

il peut assister aux réunions du

Comité pendant une période de neuf

mois au plus apres la date oii le pré­

sent Accord est ouvert å la signature.

(i) Aucune réserve ne peut étre

apportée au présent Accord sauf

celles qui sont prévues au présent Ar­

ticle.

ARTICLE XIII

(a) Les notifications d’approba-

tion ou d’application provisoire ainsi

que les instruments d’adhésion se-

ront déposés auprés du Gouverne-

ment des Etats-Unis d’Amérique.

(b) Le Gouvernement des Etats-

Unis d’Amérique avisera tous les

signataires et les Etats ayant adhéré

ä 1’Accord des signatures, des ré-

serves d’approbation, du dépot des

notifications d’approbation ou d’ap-

plication provisoire, du dépot des

instruments d’adhésion et des noti­

fications de dénonciation du présent

Accord.

ARTICLE XIV

Lors de l’entrée en vigueur du

57

bringa densamma i provisorisk till- lämpning, äger utse en observatör i kommittén i den ordning, i vilken undertecknaren ägt låta sig företrä­ da efter vad i artikel IV under b) i denna överenskommelse sägs, därest dess regering godkänt överenskom­ melsen. Sådan observatör, vilken äger rätt att yttra sig i kommittén men ej att deltaga i beslut, må när­ vara vid kommitténs sammanträden endast under en tidrymd av nio må­ nader från den dag, då denna över­ enskommelse öppnas för underteck­ nande.

i) Förbehåll med avseende på den­ na överenskommelse är icke tillåtet i vidare mån än som förutses i före­ varande artikel.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196 i-

ARTIKEL XIII

a) Notifikationer angående god­ kännande eller provisorisk tillämp­ ning ävensom anslutningsinstru­ ment skola deponeras hos Förenta staternas regering.

b) Förenta staternas regering skall underrätta alla de stater, vilka un­ dertecknat eller anslutit sig till den­ na överenskommelse, rörande un­ dertecknande, förbehåll för godkän­ nande, deposition av notifikation an­ gående godkännande eller proviso­ risk tillämpning, deposition av an­ slutningsinstrument, notifikation angående godkännande av ändring­ ar samt notifikation angående från- träde av överenskommelsen.

ARTIKEL XIV

På Förenta staternas regering an-

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1!)64

ment, the Government of the United

States of America shall register it

with the Secretary-General of the

United Nations in accordance with

Article 102 of the Charter of the

United Nations.

ARTICLE XV

This Agreement shall remain in

effect until the entry into force of the

definitive arrangements referred to

in Article IX of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the

undersigned duly authorized thereto

have signed this Agreement.

DONE åt Washington this twenti-

eth day of August, 1964, in the

English and French languages, both

texts being equally authoritative, in

a single original, which shall be de-

posited in the archives of the Govern­

ment of the United States of America,

which shall transmit a certified copy

to each signatory or acceding Govern­

ment and to the Government of

each State which is a member of

the International Telecommunication

Union.

present Accord, le Gouvernement des

Etats-Unis d’Amérique le fera en-

registrer auprés du Secrétaire Gé-

néral des Nations Unies conforiné-

ment å 1’Article 102 de la Charte des

Nations Unies.

ARTICLE XV

Le présent Accord restera appli-

cable jusqu’å 1’entrée en vigueur du

régime définitif mentionné å l’Ar-

ticle IX du présent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés

dument autorisés ont apposé leur

signature au présent Accord.

FAIT ä Washington le vingt aofit

1964, en langues anglaise et fran-

caise, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul original qui

sera déposé dans les archives du

Gouvernement des Etats-Unis d’Amé-

rique, lequel en transmettra une

copie certifiée conforme ä chaque

signataire ou gouvernement adhé-

rent et au gouvernement de chaque

Etat membre de l’Union Internatio­

nale des Télécommunications.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

59

kommer att, så snart denna överens­ kommelse trätt i kraft, låta registre­ ra densamma hos Förenta Nationer­ nas generalsekreterare i överens­ stämmelse med artikel 102 i Förenta Nationernas stadga.

ARTIKEL XV

Denna överenskommelse förblir i kraft intill ikraftträdandet av de slutliga arrangemang, som avses i artikel IX i överenskommelsen.

Till bekräftelse härav ha under­ tecknade, därtill behörigen befull- mäktigade, underskrivit denna över­ enskommelse.

Som skedde i Washington den tju­ gonde augusti 1964 på engelska och franska språken, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett enda original­ exemplar, som skall deponeras i För­ enta staternas regerings arkiv och varav en bestyrkt avskrift skall av nämnda regering tillställas envar re­ gering', som undertecknar eller an­ sluter sig till överenskommelsen, så ock regeringen i envar stat, som är medlem av Internationella Teleunio­ nen.

60

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196i

SPECIAL AGREEMENT

Whereas certain Govermnents have

become Parties to an Agreement

Establishing Interim Arrangements

for a Global Commercial Communica­

tions Satellite System; and

Whereas those Governments have

undertaken therein to sign or to

designate a Communications entity

to sign this Special Agreement;

The signatories to this Special

Agreement hereby agree as follows:

ARTICLE 1

In this Special Agreement:

(a) “The Agreement” means the

Agreement Establishing Interim Ar­

rangements for a Global Commercial

Communications Satellite System

opened for signature on August 20,

1964, åt Washington;

(b) “The Committee” means the

Interim Communications Satellite

Committee established by Artide IV

of the Agreement;

(c) “The Corporation” means the

Communications Satellite Corpora­

tion incorporated under the laws of

the District of Columbia pursuant to

ACCORD SPECIAL

Attendu que certains Gouverne-

ments sont devenus Parties ä un

Accord établissant un régime provi-

soire applicable å un systéine com-

inercial mondial de télécommunica-

tions par satellites;

Attendu également que ees Gou-

vernements se sont engagés par cd

Accord å signer le présent Accord

Spécial ou ä designer un organisme

de télécommunications habilité ä le

signer;

Les signataires du présent Accord

Spécial sont convenus de ce qui suil:

ARTICLE 1

Au sens du présent Accord Spé­

cial:

(a) «L’Accord» désigne 1’Accord

concernant le régime provsoire ap­

plicable å un systéme commercial

mondial de télécommunications par

satellites, ouvert å la signature le 20

aout 1964 ä Washington.

(b) «Le Comité» désigne le comité

provisoire des télécommunications

par satellites créé par 1’Article IV de

1’Accord.

(c) «La société» désigne la «Com-

munications Satellite Corporation»

constituée conformément å la légi-

slation du District de Columbia, en

61

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1961

Översättning

BILAGA 2

SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE

Då vissa regeringar ingått över­ enskommelse om provisoriska ar­ rangemang för ett världsomspän­ nande kommersiellt telesatellitsys- tem; och

dessa regeringar i sagda överens­ kommelse åtagit sig att underteckna eller att utse ett telekommunika- tionsorgan att underteckna denna särskilda överenskommelse;

överenskomma undertecknarna av denna särskilda överenskommelse härigenom om följande:

ARTIKEL 1

I denna särskilda överenskom­ melse :

a) betyder »överenskommelsen» ovannämnda överenskommelse om provisoriska arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt te- lesatellitsystem, vilken öppnats för undertecknande i Washington den 20 augusti 1964;

b) betyder »kommittén» den inte- rimskommitté, som tillsatts enligt artikel IV i överenskommelsen;

c) betyder »bolaget» Communica­ tions Satellite Corporation, som jäm­ likt lagen i District of Columbia stiftats i enlighet med föreskrifter­ na i den i Förenta staterna år 1962

(52

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1961

the Communications Satellite Act of

1962 of the United States of America;

(d) “Design” and “development”

include research;

(e) “Quota”, in relation to a signa-

tory, means the percentage set forth

opposite its name in the Annex to

this Special Agreement as modified

pursuant to the Agreement and this

Special Agreement;

(f) “Signatory” means a Govern­

ment or a Communications entity

which has signed this Special Agree­

ment and in respect of which it is in

force;

(g) “The space segment” means

the space segment defined in Artide

I (b) (i) of the Agreement.

ARTICLE 2

Each signatory undertakes to ful-

fill the obligations placed upon it by

the Agreement and thereby obtains

the rights provided therein.

ARTICLE 3

Each signatory undertakes to con-

tribute a percentage of the costs of

the design, development, construc-

tion and establishment of the space

segment equal to its quota.

application du «Communications

Satellite Ad» de 1962 des Etats-Unis

d’Amérique.

(d) Les termes «conception» et

«mise au point» visent également la

recherche.

(e) Le mot «quote-part» se rappor-

tant å un signataire correspond au

pourcentage indiqué en regard de

son nom å 1’Annexe au présent Ac-

cord Spécial modifié conformément

å l’Accord et au présent Accord Spé­

cial.

(f) Le mot «signataire» désigne

tout gouvernement ou organisme de

télécommunications ayant signé le

présent Accord Spécial qui est eu

vigueur ä son égard.

(g) L’expression «secteur spatial»

désigne le secteur spatial défini ä

1’Article I (b) (i) de 1’Accord.

ARTICLE 2

Tout signataire s’engage å s’ac-

quitter des obligations prévues å l’Ac-

cord et acquiert ainsi les droits qui

en découlent.

ARTICLE 3

Tout signataire s’engage å contri-

buer, pour un pourcentage égal ä sa

quote-part, aux dépenses de concep-

tion, de mise au point, de construc-

tion et de mise en place du secteur

spatial.

63

utfärdade Communications Satellite Act;

d) innefattas i termerna »projek­ tering» och »utveckling» även forsk­ ning;

e) betyder »kvot» i samband med en undertecknare den procentsats, som finnes utsatt vid underteckna­ rens namn i bilagan till denna sär­ skilda överenskommelse, med den ändring därav, som må ha vidtagits i denna bilaga med tillämpning av överenskommelsen och denna sär­ skilda överenskommelse;

f) betyder »undertecknare» en re­ gering eller ett telekommunikations- organ, som har undertecknat denna särskilda överenskommelse och i förhållande till vilken eller vilket den är i kraft;

g) betyder »rymdsektor» rymd­ sektorn såsom denna definierats i artikel I under b) i) i överenskom­ melsen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1061

ARTIKEL 2

Envar undertecknare åtager sig att fullgöra de skyldigheter, som åläg­ gas honom i överenskommelsen, och förvärvar därigenom de rättigheter, som där förutses.

ARTIKEL 3

Envar undertecknare åtager sig att tillskjuta medel till täckande av den procentandel av kostnaderna för pro­ jektering, utveckling, konstruktion och upprättande av rymdsektorn, som svarar mot hans kvot.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196 i

ARTICLE 4

(a) During a period of nine months from the date when the Agreement is first opened for signa- ture, each signatory shall, within four weeks from the date of entry into force of this Special Agreement for that signatory, make a payment on account to the Corporation, in United States dollars, or in currency freely convertible into United States dollars, of a percentage equal to its quota of the expenditure which the Corporation has incnrred for the design, development, construction and establishment of the space seg­ ment prior to the date when the Agreement is first opened för signa- ture, and, according to estimates es- tablished by the Corporation åt that date, is to incur for those purposes within six months after that date, together with its proportionate share of any additional contribution re- quired pursuant to paragraph (b) of this Article, and appropriate interest on all such amounts. Each signatory shall pay the remainder of its contri­ bution pursuant to Article 3 of this Special Agreement in accordance with paragraph (b) of this Article.

(b) The Coi'poration shall submit to the Committee estimates of the time phasing of payments required pursuant to Article 3 of this Special Agreement. The Committee shall call on the signatories to make their respective proportionate payments in order to enable obligations to be mel

ARTICLE 4

(a) Les signataires versent ä la Société, dans les neuf niois suivant 1’ouverture de 1’Accord å la signa- ture et dans les quatre semaines sui­ vant la date ä laquelle 1’Accord Spé- cial entre en vigueur å leur égard, un acompte, en dollars des Etats- Unis ou en devises pouvant étre li- brement converties en dollars des Etats-Unis, proportionnel å leurs quotes-parts, des dépenses que la Société a effectuées pour la concep- tion, la mise au point, la construc­ tion et la mise en place du secteur spatial antérieurement å la date d’ouverture de 1’Accord ä la signature et de celles qu’elle effectuera aux mémes fins pendant les six mois sui­ vant la date susvisée, selon les pré- visions établies par la Société å cette date; les signataires effectuent en méme temps le versement de leurs quotes-parts des contributions coin- plémentaires éventuellement appelées en application des dispositions du paragraphe (b) du présent Article; a ees versements s’ajoutent les in- téréts normaux sur les somines exi- gibles. Les signataires versent le solde de leurs contributions, telles que définies å 1’Article 3 du présent Ac- cord Spécial, suivant les modalités prévues au paragraphe (b) du pré­ sent Article.

(b) La Société présente au Comité un échéancier prévisionnel des ver­ sements ultérieurs que l’application des dispositions de 1’Article 3 du pré­ sent Accord Spécial rendra néces- saires et le Comité invite les signa­ taires å effeetuer leurs versements proportionnels de facon que les dé-

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

65

ARTIKEL 4

a) Under en period av nio måna­ der från den dag, då överenskommel­ sen först öppnas för undertecknan­ de, skall envar undertecknare — inom fyra veckor räknat från dagen för denna särskilda överenskommel­ ses ikraftträdande med avseende på honom — i amerikanska dollar eller i myntslag som är fritt konvertibelt i amerikanska dollar i avräkning till bolaget inbetala en mot sin kvot sva­ rande procentandel av de utgifter, som bolaget haft för projektering, utveckling, konstruktion och upprät­ tande av rymdsektorn före den dag, då överenskommelsen öppnas för un­ dertecknande, och av de utgifter, som bolaget kommer att ha för samma ändamål under de närmaste sex må­ naderna efter sagda datum enligt då uppgjorda beräkningar. Envar un­ dertecknare skall därvid tillika er­ lägga sin andel av varje ytterligare kapitaltillskott, som begäres efter vad under b) i denna artikel sägs, jämte vederbörlig ränta på alla nu nämnda belopp. Envar underteckna­ re skall erlägga återstoden av sitt i artikel 3 i denna särskilda överens­ kommelse avsedda kapitaltillskott i enlighet med föreskrifterna under

b) i denna artikel.

b) Bolaget skall för kommittén framlägga beräkningar angående ti­ derna för de inbetalningar, som sko­ la göras enligt artikel 3 i denna sär­ skilda överenskommelse. Kommit­ tén skall anmoda undertecknarna att göra sina proportionella inbetal­ ningar så att uppkommande skulder 5 — Bihnng till riksdagens protokoll 1964. 1 samt. Nr 182

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196i

as they become due. Payments shall

be made to the Corporation by each

signatory in United States dollars,

or in currency freely convertible into

United States dollars, and in such

amounts that, accounting on a cumu-

lative basis, the sums paid by the

signatories are in proportion to their

respective quotas. Where a signatory

other than the Corporation incurs

obligations pursuant to authoriza-

tion by the Committee, the Committee

shall cause payments to be made to

that signatory.

(c) Accounts for expenditure re-

ferred to in paragraphs (a) and (b)

of this Article shall be subject to

review by the Committee and shall

be subject to such adjustment as the

Committee may decide.

(d) Each signatory shall pay the

amount due from it under paragraph

(b) of this Article on the date de-

signated by the Committee. Interest

åt the rate of six per cent per annum

shall be added to any amount un-

paid after that date. If the signatory

has not made a payment within three

months of its becoming due, the

rights of the signatory under the

Agreement and this Special Agree-

ment shall be suspended. If, after

such suspension, the Committee de-

cides, pursuant to Article XI (b) of

the Agreement, that the defaulting

signatory is deemed to have with-

drawn from this Special Agreement,

the Committee shall then make a

binding determination of the sums

already due together with a sum to

be paid in respect of the costs which

will result in the future from con-

tracts concluded while that signatory

penses soient couvertes au fur et å

mesure de leurs échéances. Les signa-

taires effectuent leurs versements

auprés de la Société en dollars des

Etats-Unis ou en devises pouvant étre

librement converties en dollars des

Etats-Unis de telle facon que les ver­

sements cumulés soient en perma-

nence proportionnels å leurs quotes-

parts. Lorsqu’un signataire autre que

la Société expose des dépenses, en

vertu d’une autorisation du Comité,

le Comité lut en fait obtenir le régle-

ment.

(c) Les comptes relatifs aux dé­

penses visées aux paragraphs (a) et

(b) ci-dessus sont examinés par le

Comité et le cas échéant révisés par

eelui-ci.

Cd) Les signataires effectuent å la

date fixée par le Comité les paie-

ments leur incombant en application

des dispositions du paragraphe (b)

de cet Article. Toute soinme restant

due apres la date fixée est grevée

d’un intérét annuel de six pour cent.

Lorsqu’un signataire n’a pas effectué

de paiement dans les trois mois qui

suivent 1’échéance, Fexercice de ses

droits aux termes de 1’Accord et du

présent Accord Spécial est suspendu.

Si, å la suite de cette suspension, le

Comité, conformément å 1’Article XI

(b) de 1’Accord, décide que le signa­

taire défaillant esf considéré coinme

ayant dénoncé 1’Accord Spécial, le

Comité arréte sans appel le montant

des sommes déjå dues auxquelles

s’ajoute une somme å payer pour les

dépenses qui résulteraient ultérieure-

ment de contrats conclus lorsque

ce signataire était Partie au présent

6,7

kunna likvideras efterhand som de förfalla. Envar undertecknare skall göra sina inbetalningar till bolaget i amerikanska dollar eller i myntslag, som är fritt konvertibelt i ameri­ kanska dollar, och till sådana be­ lopp att de sammanlagda stå i pro­ portion till vars och ens kvot. Därest annan undertecknare än bolaget ådrager sig skuld i överensstämmel­ se med kommitténs bemyndigande, skall kommittén tillse att inbetal­ ningar göras till denne underteck­ nare.

c) Räkenskaper över de utgifter, som avses under a) och b) i denna artikel, skola granskas av kommit­ tén och jämkas på sätt kommittén må besluta.

d) Varje undertecknare skall, på dag som fastställes av kommittén, erlägga vad som åligger honom att betala enligt föreskrifterna under b) i denna artikel. Sex procents årlig ränta skall utgå på varje belopp, som utestår obetalt angiven dag. Om un­ dertecknaren icke fullgjort en inbe­ talning inom tre månader från den dag, då beloppet förföll till betal­ ning, skall undertecknaren avstäng­ as från åtnjutande av sina rättighe­ ter enligt överenskommelsen och denna särskilda överenskommelse. Där efter sådan avstängning kom­ mittén i enlighet med föreskrifterna i artikel XI under b) i överenskom­ melsen fastställer, att underteckna­ re, som sålunda resterar med betal­ ning, skall anses ha frånträtt den särskilda överenskommelsen, skall kommittén med bindande verkan fastställa storleken av redan förfall-

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

was a party. Such withdrawal shall

not, however, affect the obligation of

the signatory concerned to pay sums

due under this Special Agreement,

whether falling due before it ceased

to be a party or payable in ac-

cordance with the aforesaid determi-

nation of the Committee.

ARTICLE 5

The following shall be included as

part of the costs of the design, de-

velopment, construction and es-

tablishment of the space segment to

be shared by the signatories in pro­

portion to their respective quotas:

(a) The direct and indirect

costs for the design, development,

construction and establishment of

the space segment incurred by the

Corporation prior to the date when

the Agreement is first opened for

signature;

(b) All direct and indirect costs

for the design, development, con­

struction and establishment of the

space segment incurred by the Cor­

poration or pursuant to authorization

by the Committee by any other signa­

tory on behalf of the signatories to

this Special Agreement subsequent

to the date when the Agreement is

first opened för signature;

(c) All direct and indirect costs

incurred by the Corporation which

are allocable to its performance of

services as manager in the design,

Accord Spécial. Pareille dénoncia-

tion n’affecte toutefois par 1’obliga-

tion, pour le signataire en cause, de

payer les sommes dues aux termes

du présent Accord, que leurs éché-

ances se produisent avant qu’il ait

cessé d’étre Partie ou qu’elles soient

payables conformément å la décision

ci-dessus du Comité.

ARTICLE 5

Sont comprises dans les dépenses

de conception, de mise au point, de

construction et de mise en place du

secteur spatial, pour étre réparties

entre les signataires proportionnelle-

ment å leur quote-part respective:

(a) les dépenses directes et indi-

rectes effectuées å ees fins par la

Société avant la date å laquelle l’Ac-

cord est ouvert å la signature;

(b) toutes les dépenses directes et

indireetes effectuées å ees mémes

fins par la Société ou, en vertu d’une

autorisation du Comité, par tout

autre signataire, au nom des signa­

taires du présent Accord Spécial,

apres la date å laquelle 1’Accord est

ouvert å la signature;

(c) toutes les dépenses directes et

indireetes effectuées å ees mémes

fins par la Société dans sa gestion,

ainsi que la juste rémunération des

69

na belopp med tillägg av belopp att erläggas till täckande av framtida kostnader härrörande från kontrakt, som slutits medan undertecknaren var part. Frånträdet skall icke inver­ ka på vederbörande undertecknares skyldighet att erlägga belopp förfal­ lande till betalning enligt denna sär­ skilda överenskommelse, vare sig dessa skola erläggas innan under­ tecknaren upphör att vara part eller de skola erläggas med anledning av kommitténs nyssnämnda beslut.

ARTIKEL 5

I de kostnader för projektering, utveckling, konstruktion och upprät­ tande av rymdsektorn, vilka skola bäras av undertecknarna i propor­ tion till deras kvoter, ingå:

a) de direkta och indirekta kost­ nader för projektering, utveckling, konstruktion och upprättande av rymdsektorn, som bolaget ådragit sig före den dag, då överenskommelsen öppnas för undertecknande;

b) alla direkta och indirekta kost­ nader för projektering, utveckling, konstruktion och upprättande av rymdsektorn, som bolaget eller, i en­ lighet med kommitténs bemyndigan­ de, någon annan undertecknare ådra­ ger sig för undertecknarna av denna särskilda överenskommelse efter den dag, då överenskommelsen öppnas för undertecknande;

c) alla direkta och indirekta kost­ nader, som bolaget ådrager sig och som härröra från dess fullgörande av uppgifterna som verkställande or-

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

70

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

development, construction and es-

tablishment of the space segment and

appropriate compensation to the

Corporation, as may be agreed be-

tween the Corporation and the Com-

mittee, for siich services.

ARTICLE 6

The following shall not form part

of the costs to be shared by the

signatories:

(a) Taxes on the net income of

any of the signatories;

(b) Design and development ex-

penditure on launchers and launch-

ing facilities except expenditure in-

curred for the adaptation of

launchers and launching facilities in

connection with the design, develop­

ment, construction and establish-

ment of the space segment;

(c) The costs of the representa­

tives of the signatories on the Com-

mittee and on its advisory sub-

committees and the staffs of those

representatives except insofar as the

Committee may otherwise determine.

ARTICLE 7

(a) In considering whether an

earth station should be permitted to

utilize the space segment, the Com­

mittee shall take into account the

technical characteristics of the sta­

tion, the technical limitations on

multiple access to satellites due to

the existing state of the art, the ef-

fcct of geographical distribution of

earth stations on the efficiency of

fonctions exercées par la Société dans

les conditions convenues entre celle-

ci et le Comité.

ARTICLE 6

Ne font pas partie des dépenses å

répartir entre les signataires:

(a) les impöts sur le revenu net

de l’un quelconque des signataires;

(b) les dépenses nécessaires å la

conception et la mise au point des

lanceurs et des installations de lance-

ment, å 1’exception toutefois des

dépenses effectuées pour 1’adapta-

tion de ees lanceurs et de ees installa­

tions de lancement å la conception,

la mise au point, la construction et

la mise en place du seeteur spatial;

(c) les dépenses relatives aux re­

presentants des signataires au Comi­

té et aux sous-comités consultatifs,

ainsi qu’au personnel attaché å ees

représentants, sauf si le Comité en

décide autrement.

ARTICLE 7

(a) Lorsqu’il examine s’il faut

autoriser une station terrienne å uti-

liser le seeteur spatial, le Comité

tient compte des caractéristiques

techniques de cette station, des limi­

tations qu’impose 1’état aetuel de la

technologie aux possibilités d’accés

multiples aux satellites, des consé-

quences de la distribution géogra-

phique des stations terriennes pour

71

gan vid projektering, utveckling, konstruktion och upprättande av rymdsektorn eller som utgöra sådan skälig gottgörelse till bolaget för dess tjänster, varom överenskommelse kan träffas mellan bolaget och kom­ mittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196b

ARTIKEL 6

I de kostnader, som skola bäras av undertecknarna, skola icke ingå:

a) skatter på någon underteckna­ res nettoinkomster;

b) projekterings- och utvecklings­ kostnader för rymdraketer och ut- skjutningsanläggningar med undan­ tag för kostnader sammanhängande med rymdraketers och utskjutnings- anläggningars anpassning till behov sammanhängande med projektering, utveckling, konstruktion och upp­ rättande av rymdsektorn;

c) kostnader för undertecknarnas företrädare i kommittén och dess rådgivande underkommittéer eller för dessa företrädares biträden, med mindre kommittén annorlunda be­ slutar.

ARTIKEL 7

a) Vid övervägande, huruvida eu jordstation skall tillåtas utnyttja rymdsektorn, skall kommittén taga hänsyn till stationens tekniska egen­ skaper, de tekniska begränsningar i fråga om möjligheterna för flera jordstationers samtidiga trafik med satelliterna, som föreligga på tekni­ kens nuvarande utvecklingsstadium, inverkan av jordstationernas geo-

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

the services to be provided by the

system, the recommended standards

of the International Telegraph and

Telephone Consultative Committee

and the International Radio Con­

sultative Committee of the Inter­

national Telecommunication Union,

and such general standards as the

Committee may establish. Failure by

the Committee to establish general

standards shall not of itself preclude

the Committee from considering or

acting upon any application for ap-

proval of an earth station to utilize

the space segment.

(b) Any application for approval

of an earth station to utilize the

space segment shall be submitted to

the Committee by the signatory to

this Special Agreement in whose

area the earth station is or will be

located or, with respect to other

areas, by a duly authorized Com­

munications entity. Each such ap­

plication shall be submitted either

individually or jointly on behalf of

all signatories and duly authorized

Communications entities intending to

utilize the space segment by means

of the earth station which is the

subject of the application.

(c) Any application for approval

of an earth station located in the

territory of a State whose Govern­

ment is party to the Agreement

which is to be owned or operated by

an organization or organizations

other than the corresponding signa­

tory shall be made by that signatory.

1’efficacité des services qui doivent

étre rendus par le systéme. Il tient

compte également des avis du Comité

consultatif International Télégra-

phique et Téléphonique et du Comité

Consultatif International des Radio-

communications de l’Union Interna­

tionale des Télécommunications et

des normes générales que le Comité

peut établir. Méme si le Comité n’a

pu établir de normes générales, cela

ne doit pas 1’empécher d’examiner et

de donner suite å une demande

d’approbation relative å 1’utilisation

du secteur spatial par une station

ierrienne.

(b) Les demandes visant å autori-

ser une station terrienne ä utiliser le

secteur spatial sont soumises au Co­

mité par le signataire du présent

Accord Spécial dans la région duquel

est ou sera située cette station ter­

rienne ou, s’il s’agit d’autres régions,

par un organisme de télécommuni­

cations dument autorisé. Chaque de­

mande de ce genre est présentée soit

individuellement, soit au nom de tons

les signataires et organismes de télé­

communications dument autorisés

qui désirent utiliser le secteur spatial

au moyen de la station terrienne fai-

sant l’objet de la demande.

(c) La demande d’approbation

d’une station terrienne située sur le

territoire d’un Etat dont le Gouver-

nement est Partie å 1’Accord mais

dont la propriété ou l’exploitation

relévent d’une organisation ou d’or-

ganisations autres que le signataire

correspondant, est présentée par ce

dernier.

73

grafiska fördelning på systemets ef­ fektivitet, de normer, som rekom­ menderas av Internationella Tele­ unionens rådgivande telegraf- och telefonkommitté och rådgivande ra­ diokommitté, ävensom de allmänna normer, som kommittén må fast­ ställa. Uraktlåtenhet från kommit­ téns sida att fastställa allmänna nor­ mer utgör icke hinder för kommittén att överväga eller vidtaga åtgärd med anledning av framställning om god­ kännande av jordstation för utnytt­ jande av rymdsektorn.

Kungi. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

b) Ansökningar om tillstånd för jordstation att utnyttja rymdsektorn skola ingivas till kommittén av den undertecknare av denna särskilda överenskommelse, inom vars områ­ de jordstationen är eller skall bli placerad, eller — i vad gäller andra områden — av ett vederbörligen auk­ toriserat telekommunikationsorgan. Varje sådan ansökan skall ingivas antingen individuellt eller på alla de undertecknares och vederbörligen auktoriserade telekommunikations- organs vägnar, vilka ha för avsikt att använda rymdsektorn via den jordstation som ansökan avser.

c) Varje ansökan om godkännan­ de av jordstation som är belägen på sådan stats territorium, vars rege­ ring är part i överenskommelsen och som skall ägas eller drivas av annan organisation eller andra organisatio­ ner än motsvarande undertecknare, skall ingivas av denne underteck­ nare.

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196i

ARTICLE 8

(a) Each applicant för approval

of an earth station pursuant to Ar­

tide 7 of this Special Agreement

shall be responsible for making

equitable and non-discriminatory ar-

rangements for the use of the earth

station by all signatories or duly

authorized Communications entities

intended to be served by the earth

station individually or jointly with

other earth stations.

(b) To the extent feasible the

Committee shall allot to the respec-

tive signatory or duly authorized

Communications entity, for use by

each earth station which has been ap-

proved pursuant to Artide 7 of this

Special Agreement, an amount of

satellite utilization appropriate to

satisfy the total Communications

capability requested on behalf of all

signatories and duly authorized Com­

munications entities to be served by

such earth station.

(c) In making allotments of sa­

tellite utilization the Committee shall

give due consideration to the quotas

of the signatories to be served by

each earth station.

ARTICLE 9

(a) The Committee shall specify

the unit of satellite utilization and

from time to time shall establish the

rate of charge per unit åt a level

which, as a general rule, shall be

sufficient, on the basis of the es-

timated total use of the space seg­

ment, to cover amortization of the

Capital cost of the space segment, an

ARTICLE 8

(a) Chaque organisme présentant

une demande d’approbation de sta­

tion terrienne, conformément å l’Ar-

ticle 7 du présent Accord Spécial,

prend des dispositions pour 1’utilisa-

tion équitable et sans discrimination

de la station terrienne par tous les

signataires et tous leurs organismes

de télécommunications dument auto-

risés devant étre desservis par cette

station, soit seule, soit en liaison avec

d’autres stations.

(b) Dans la mesure du possible,

le Comité attribue au signataire ou

å 1’organisme dument autorisé une

part de 1’utilisation du systéme de sa-

tellites par chaque station terrienne

approuvée conformément å l’Ar-

ticle 7 du présent Accord Spécial, et

correspondant au potentiel total de

télécommunications requis pour l’en-

semble des signataires et des orga­

nismes de télécommunications

dument autorisés å étre desservis par

cette station terrienne.

(c) Dans l’établissement de ees at-

tributions, le Comité tient compte

des quotes-parts des signataires qui

sont desservis par chaque station

terrienne.

ARTICLE 9

(a) Le Comité détermine 1’unité

d’utilisation du systéme de satellites;

il fixe et revise ultérieurement le taux

unitaire de redevance å un niveau

tel qu’en principe celui-ci soit suffi-

sant, sur la base de 1’utilisation totale

prévue du seeteur spatial, pour cou-

vrir 1’amortissement et la rémunéra-

tion adéquate du Capital engagé dans

75

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196i

ARTIKEL 8

a) Envar som ansöker om god­ kännande av jordstation enligt be­ stämmelserna i artikel 7 i den sär­ skilda överenskommelsen skall vara skyldig att vidtaga rättvisa och icke­ diskriminerande åtgärder, så att jordstationen kan användas av alla undertecknare eller vederbörligen auktoriserade telekommunikations- organ, som avses bli betjänade av jordstationen ensam eller i förening med andra jordstationer.

b) Kommittén skall så långt möj­ ligt för användning vid varje jäm­ likt artikel 7 i denna särskilda över­ enskommelse godkänd jordstation tilldela undertecknaren eller det ve­ derbörligen auktoriserade telekom- munikationsorganet sådan andel i utnyttjandet av satellitsystemet, som svarar mot den totala trafikpotentia­ len för alla undertecknare och veder­ börligen godkända telekommunika- tionsorgan, som skola betjänas av ifrågakommande jordstation.

c) Vid tilldelningen av satellitka­ pacitet skall kommittén taga veder­ börlig hänsyn till storleken av de undertecknares kvoter, som skola be­ tjänas av varje särskild jordstation.

ARTIKEL 9

a) Kommittén skall bestämma en satellitanvändningsenhet. Den skall fastställa och med lämpliga interval­ ler omräkna avgiften per enhet till eu nivå, som i princip skall vara tillräcklig — beräknat efter den för­ utsedda totala användningen av rymdsektorn — för att medge amor­ tering av rymdsektorn, ge en lämp-

76

Kungi. Maj.ts proposition nr 182 år 196A

adequate compensation för use of

capitai, and the estimated operating,

maintenance and administration

costs of the space segment.

(b) In establishing the unit rate

of charge pursuant to paragraph (a)

of this Article, the Committee shall

include in the estimated operating,

maintenance and administration

costs of the space segment the es­

timated direct and indirect costs of

the Corporation which are allocable

to its performance of services as

manager in the operation and main­

tenance of the space segment and

appropriate compensation to the

Corporation, as may be agreed be-

tween the Corporation and the Com­

mittee, for such services.

(c) The Committee shall arrange

for the payment of charges for allot-

ments of satellite utilization to be

made quarterly to the Corporation.

The charges shall be computed in

United States dollars and paid in

United States dollars or in currency

freely convertible into United States

dollars.

(d) The components of the unit

rate of charge representing amorti-

zation and compensation for the use

of Capital shall be credited to the

signatories in proportion to their

respective quotas. In the interests of

avoiding unnecessary transfers of

funds between signatories, and of

keeping to a minimum the funds

held by the Corporation on behalf of

the signatories, the Committee shall

make suitable arrangements for

funds representing these components

to be retained by signatories where

appropriate or, if collected, to be

le secteur spatial, et Ies dépenses

prévues d’exploitation, d’entretien et

de gestion du secteur spatial.

(b) Pour la fixation du taux uni-

taire de redevance en application des

dispositions du paragraphe (a) ci-

dessus, le Comité fera entrer dans

1’estimation des dépenses d’exploita-

tion, d’entretien et de gestion du

secteur spatial les dépenses suppor-

tées de facon directe et indirecte par

la Société et correspondant å l’exer-

cice de ses fonctions de gestion dans

1’exploitation et 1’entretien du secteur

spatial, y compris la rémunération

appropriée des services rendus par

la Société, ä fixer en accord entre

celle-ci et le Comité.

(c) Le Comité prend toutes disposi­

tions pour que les redevances d’attri-

bution du systéme de satellites soient

réglées trimestriellement å la Société.

Les redevances sont calculées et

payées en dollars des Etats-Unis, ou

en devises pouvant étre librement

converties en dollars des Etats-Unis.

(d) Les éléments constitutifs du

taux unitaire de redevance qui cor-

respondent å 1’amortissement et å la

rémunération du Capital sont portés

au crédit des signataires en propor­

tion de leurs quotes-parts. En vue

d’éviter des mouvements de fonds

inutiles entre les signataires et de

maintenir au niveau le plus faible

possible le volume des fonds détenus

par la Société pour le compte des

signataires, le Comité prend les me-

sures nécessaires pour que les fonds

correspondant aux éléments susmen-

tionnés soient, lorsqu’il y a lieu, con-

77

lig avkastning på investerat kapital samt täcka de beräknade kostnader­ na för drift, underhåll och förvalt­ ning av rymdsektorn.

b) Vid fastställandet av avgiften per enhet enligt stadgandet under a) i denna artikel skall kommittén i de förutsedda kostnaderna för drift, un­ derhåll och förvaltning av rymdsek­ torn inräkna de bolagets beräknade direkta och indirekta kostnader, som äro hänförliga till dettas fullgöran­ de av sina uppgifter som verkstäl­ lande organ vid driften och under­ hållet av rymdsektorn, jämte den skäliga gottgörelse till bolaget för dess tjänster i nämnda avseenden, varom överenskommelse kan träffas mellan bolaget och kommittén.

c) Kommittén skall vidtaga åtgär­ der för att avgifter för tilldelning av satellitkapacitet skola erläggas kvar­ talsvis till bolaget. Avgifterna skola beräknas och betalas i amerikanska dollar eller i myntslag som är fritt konvertibelt i amerikanska dollar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

d) De delar av avgiften per en­ het, som motsvara amortering och avkastning på investerat kapital, skola gottskrivas undertecknarna i proportion till deras kvoter. I syfte att undvika onödiga kapitalöverfö­ ringar mellan undertecknarna och att så långt möjligt begränsa storle­ ken av de penningmedel, som bola­ get disponerar för undertecknarnas räkning, skall kommittén vidtaga lämpliga åtgärder för att kapital i motsvarande omfattning skall kun­ na innehållas av undertecknarna, där så är lämpligt, eller, om uppkräv-

78

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

distributed among the signatories in

such a way that the credits es-

tablished for signatories are dis-

charged.

(e) The other components of the

unit rate of charge shall be applied

to meet all operating, inaintenance,

and administration costs, and to es-

tablish such reserves as the Com-

mittee may determine to be neces-

sary. After providing for such costs

and reserves, any balance remaining

shall be distributed by the Corpora­

tion, in United States dollars, or in

currency freely convertible into

United States dollars, among the

signatories in proportion to their

respective quotas; but if insufficient

funds remain to meet the operating,

maintenance and administration

costs, the signatories shall pay to

the Corporation, in proportion to

their respective quotas, such amounts

as may be determined by the Com-

mittee to be required to meet the

deficiency.

(f) The Committee shall institute

appropriate sanctions in cases where

payments pursuant to this Artide

shall have been in default for three

months or longer.

ARTICLE 10

(a) All contracts placed by the

Corporation or by any other signa-

tory pursuant to authorization by

the Committee relating to design,

development and procurement of

equipment for the space segment

shall, except as otherwise provided

servés par les signataires, ou, si les-

dits fonds ont été encaissés, répartis

entre ceux-ci de telie facon que tous

les montants portés au crédit des

signataires soient effectivement rég-

lés å ees derniers.

(e) Les autres éléments constitu-

tifs du taux unitaire de redevance

couvriront les dépenses d’exploita-

tion, d’entretien et de gestion, ainsi

que les réserves que le Comité jugera

utile de constituer. Le solde subsis-

tant apres ees affeetations sera ré-

parti par la Société, en dollars des

Etats-Unis, ou en devises pouvant

étre librement converties en dollars

des Etats-Unis, parmi les signataires

et en proportion de leurs quotes-

parts. Si les disponibilités ne per-

mettent pas de couvrir les dépenses

d’exploitation, d’entretien et de ges­

tion, les signataires verseront å la So­

ciété, en proportion de leurs quotes-

parts, les sommes que le Comité

jugera nécessaires å la couverture du

déficit.

(f) Le Comité prendra les mesures

appropriées pour sanetioner les re-

tards de trois mois ou plus dans les

paiements prévus au présent Artide.

ARTICLE 10

(a) Tous les contrats attribués par

la Société ou par tout autre signa-

taire en vertu d’une autorisation du

Comité, et relatifs å l’étude, ä la mise

au point et å la fourniture de maté-

riel pour le segment spatial devront,

sauf si le Comité en décide autre-

79

ning skett, fördelas bland under­ tecknarna på sådant sätt att deras fastställda tillgodohavanden regle­ ras.

Kungl. Maj. ts proposition nr 182 år 196b

f) Kommittén skall vidtaga lämp­ liga sanktioner i fall, då inbetalning­ ar, som skola ske i enlighet med denna artikel, uteblivit under tre månader eller längre.

ARTIKEL 10

a) Varje beställning, som utlägges av bolaget eller av annan under­ tecknare i kraft av kommitténs be­ myndigande och som avser projek­ tering eller utveckling av eller an­ skaffning av utrustning till rymd­ sektorn, skall grundas på svar som

80

Kungl. Mnj.ts proposition nr 182 år 1964

by the Committee, be based on re-

sponses to appropriate requests för

quotations or invitations to tender

from among persons and organi-

zations qualified to perform the

work under the proposed contract

whose names are furnished to the

Committee by the signatories.

(b) For contracts which exceed

U.S. $125,000 the issue by the Cor­

poration of requests for quotations

or invitations to tender shall be in

accordance with such conditions as

the Committee may determine. The

Corporation shall keep the Com­

mittee fully informed of decisions

taken relating to such contracts.

(c) The Corporation shall consult

the Committee before issuing re­

quests for proposals and invitations

to tender for contracts for design,

development and procurement of

equipment för the space segment

which are expected to exceed U.S.

$500,000. If, as a result of its evalu-

ation of responses to such requests

or invitations, the Corporation

desires that a contract be placed

which exceeds U.S. $500,000, it shall

submit its evaluation and recommen-

dations to the Committee. The ap-

proval of the Committee shall be

required before each such contract

is placed either by the Corporation

as manager or by any other signa-

tory pursuant to authorization by

the Committee.

(d) The Committee shall approve

the program for the launching of

ment, étre fondés sur les réponses

aux demandes de prix ou aux appels

d’offres. Ces demandes de prix ou

ees appels d’offres sont adressés å

des personnes ou ä des organisations

choisies parmi celles indiquées au

Comité par les signataires et qui sont

qualifiés pour exécuter les travaux

prévus dans le contrat proposé.

(b) Pour les contrats dont le mon-

tant est supérieur å 125.000 dollars

des Etats-Unis, l’envoi par la Société

de demandes de propositions ou

d’appels d’offres devra étre fait con-

formément aux conditions que le

Comité pourra déterminer. La Société

tiendra le Comité pleinement informé

des décisions prises relatives å ces

contrats.

(c) La Société consultera le Comité

avant tout envoi de demandes de pro­

positions et d’appels d’offres concer-

nant les contrats d’études, de mise

au point et de fourniture de matériel

pour le seeteur spatial dont la valeur

est estimée supérieure å 500.000 dol­

lars des Etats-Unis. S’il résulte, du

dépouillement des réponses aux de­

mandes de propositions et aux appels

d’offres, que la Société desire placer

un contrat d’un montant supérieur ä

500.000 dollars des Etats-Unis, celle-

ci devra soumettre les résultats du

dépouillement et ses recommanda-

tions au Comité. L’approbation par

le Comité devra étre donnée avant

attribution d’un tel contrat, que ce-

lui-ci soit placé par la Société en tant

que gérant ou par tout autre signa-

taire en vertu d’une autorisation du

Comité.

(d) Le Comité approuvera le pro-

gramme de lancement de satellites et

81

mottagits efter infordran av anbud i lämplig ordning från sådana perso­ ner eller organisationer, vilka äga förutsättningar att utföra det arbete, som avses med ifrågasatt beställ­ ning, och vilkas namn meddelats kommittén av undertecknarna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

b) Såvitt gäller beställningar till belopp överstigande 125 000 ameri­ kanska dollar skall anbud infordras på sådana villkor, som kommittén må bestämma. Det åligger bolaget att hålla kommittén underrättad om beslut, som fattas rörande beställ­ ningar, som nu sagts.

c) Bolaget skall rådföra sig med kommittén innan anbud infordras rörande sådana beställningar för pro­ jektering eller utveckling av eller anskaffning av utrustning till rymd- sektorn, vilka förutses komma att belöpa till mera än 500 000 ameri­ kanska dollar. Där, på grundval av sin bedömning av mottagna svar i anledning av infordran av anbud, som nu sagts, bolaget önskar utläg­ ga beställning till belopp överstigan­ de 500 000 amerikanska dollar, skall bolaget underställa kommittén sin bedömning och sina förslag. Utan kommitténs godkännande må sådan beställning icke utläggas av bolaget såsom verkställande organ, ej heller av någon annan undertecknare av den särskilda överenskommelsen i kraft av kommitténs bemyndigande.

d) På kommittén ankommer att godkänna program för utskjutning f» — Bihnng till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 182

82

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

satellites and för associated services,

the launch source and the contract-

ing arrangements.

(e) Except as otherwise directed

by the Committee, and subject to

paragraphs (c) and (d) of this Ar­

tide, all contractors shall be selected

by the Corporation and all contracts

shall be in the name of and be exe-

cuted and administered by the Cor­

poration as manager.

(f) Except as otherwise deter-

mined by the Committee, all con­

tracts and sub-contracts placed for

design, development and procure-

ment of equipment for the space seg­

ment shall contain appropriate pro­

visions to the effect that all inven-

tions, technical data and informa­

tion arising directly from any work

performed under such contracts (ex­

cept inventions, technical data and

information pertaining to launchers

and launchings) shall be disclosed to

the Committee and may be used only

in the design, development, manufac-

ture and use of equipment and eom-

ponents for the space segment es-

tablished under the present interim

arrangements or under any defini-

tive arrangements which may suc-

ceed these interim arrangements,

without payment of royalties, by

each signatory or any person in the

jurisdiction of a signatory or the

Government which has designated

that signatory.

des services associés, la source de

lancement, et les arrangements rela-

tifs aux contrats.

(e) Sauf si le Comité en dispose

autrement, et sous réserve des para-

graphes (c) et (d) du présent Article,

tous les entrepreneurs sont choisis

par la Société et tous les contrats sont

passés au nom de la Société, exécutés

et administrés par elle en tant que

gérant.

'f) Sauf si le Comité en dispose

autrement, tous les contrats et sous-

contrats passés pour les travaux de

conception, de mise au point et pour

la fourniture de matériel destiné au

secteur spatial contiennent des dis­

positions appropriées prévoyant que

tous les renseignements, inventions

et données techniques découlant di-

rectement de tout travail effectué

conformément å ees contrats (å l’ex-

clusion des renseignements, des in­

ventions et des données techniques

relatives aux lanceurs et aux lance-

ments) sont communiqués au Comi­

té et peuvent, aux termes des despo­

sitions provisoires actuelles conime

å ceux des dispositions définitives,

étre utilisés seulement pour la con­

ception, la mise au point, la fabri-

cation et 1’utilisation de matériel et

de composants destinés au secteur

spatial établi au titre des présentes

dispositions provisoires ou au titre

des dispositions définitives qui suc-

céderont aux dispositions provisories,

sans paiement de redevance, par

chaque signataire ou par chaque per-

sonne relevant d’un signataire ou du

Gouvemement qui a désigné ce signa­

taire.

83

av satelliter och därmed samman­ hängande verksamhet, utskjutning- ens verkställare samt kontraktsar- rangemangen.

e) Där kommittén ej annorlunda bestämmer, skola, med iakttagande av vad under c) och d) i denna arti­ kel sägs, beställningskontrahenterna städse väljas av bolaget och beställ- ningskontrakt ingås i bolagets namn samt fullgöras och förvaltas av bo­ laget såsom verkställande organ.

f) Därest kommittén icke annor­ lunda bestämmer, skola alla beställ­ ningar och underbeställningar, som utläggas med avseende på projekte­ ring eller utveckling av eller leverans av utrustning till rymdsektorn, in­ nehålla lämpliga föreskrifter om att alla uppfinningar, tekniska data och upplysningar, som direkt härröra från något slag av arbete utfört en­ ligt sådana beställningar (utom upp­ finningar, tekniska data och upplys­ ningar, som hänföra sig till raketer och utskjutningar), skola delgivas kommittén och skola av varje un­ dertecknare eller av varje person lydande under undertecknare eller under den regering, som utsett un­ dertecknaren, få användas utan er­ sättning såvitt uteslutande gäller projektering, utveckling, tillverkning och användning av utrustning och komponenter för den rymdsektor, som upprättas med tillämpning av förevarande provisoriska arrange­ mang eller de slutliga arrange­ mang, som må avlösa de förstnämn­ da.

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

84

Kungl. Maj. ts proposition nr 182 år 1964

(g) Except as it may otherwise

determine, the Coramittee shall en-

deavor to have included in all con-

tracts placed för design and develop-

ment appropriate provisions which

will ensure that inventions, technical

data and information owned by the

contractor and its sub-contractors

which are directly incorporated in

work performed under such con-

tracts, may be used on fair and

reasonable terms by each signatory

ör any person in the jurisdiction of

a signatory or the Government which

has designated that signatory, pro­

vided that such use is necessary, and

to the extent that it is necessary to

use such inventions, technical data

and information for the exercise of

the right to use under paragraph (f)

of this Article.

(h) The provisions of this Article

shall not be held to apply to con-

tracts for design, development, con-

struction and establishment of the

space segment to which the Corpora­

tion is a party on the date when the

Agreement is first opened for signa-

ture. Subject to the provisions of

Article 4 (c) of this Agreement, all

such contracts shall be recognized

by the Committee as continuing obli­

gations for budgetary purposes.

ARTICLE 11

Each signatory shall keep such

books, records, vouchers and ac-

counts of all costs for which it is

authorized to be reimbursed under

(g) Sauf s’il en décide autrement,

le Comité veille å ce que soient in-

scrites, autant que possible, dans

tous les contrats passés pour les tra-

vaux de conception et de mise au

point, des dispositions propres å

assurer que les renseignements, in­

ventions et données techniques ap-

partenant å l’entrepreneur bénéfi-

ciaire des contrats et å ses sous-trai-

tants, et qui découlent directement

des travaux effectués aux termes de

ees contrats, puissent étre utilisés å

des conditions justes et raisonnables

par tout signataire ou toute personne

relevant d’un signataire ou du Gou-

vernement qui a désigné ce signa­

taire, pourvu que cette utilisation soit

nécessaire et ce, dans la mesure

requise pour 1’exercice du droit prévu

au paragraphe (f) ci-dessus.

(h) Les dispositions du présent

Article ne sont pas applicables aux

contrats pour la conception, la mise

au point, la construction et la créa-

tion du seeteur spatial auxquels la

Société est partie å la date de 1’ouver-

ture de 1’accord å la signature. Sous

réserve des dispositions de 1’Article

4 (c) de cet Accord, de tels contrats

seront reconnus pour raisons budgé-

taires par le Comité comme des obli­

gations continues.

ARTICLE 11

Tout signataire tient les registres,

archives, piéces justificatives et

comptes nécessaires relatifs å toutes

les dépehses pour lesquelles il est

85

g) Därest kommittén icke annor­ lunda bestämmer, skall den efter­ sträva att i alla beställningskontrakt angående projektering och utveck­ ling lämpliga föreskrifter intagas, vilka äro ägnade att säkerställa att uppfinningar, tekniska data och upp­ lysningar, som äro leverantörens och dennes underleverantörers egendom och som direkt införlivas med arbe­ te enligt sådana beställningar, skola få på rättvisa och skäliga villkor utnyttjas av varje undertecknare el­ ler varje person lydande under un­ dertecknare eller under den rege­ ring, som utsett undertecknaren, un- $ der förutsättning att sådant utnytt­ jande är nödvändigt och i den ut­ sträckning det är nödvändigt att ut­ nyttja sådana uppfinningar, teknis­ ka data och upplysningar för utövan­ de av den under f) i denna artikel angivna nyttjanderätten.

h) Bestämmelserna i denna arti­ kel äga icke tillämpning på sådana kontrakt rörande projektering, ut­ veckling, konstruktion eller upprät­ tande av rymdsektorn, i vilka bola­ get är part då överenskommelsen öppnas för undertecknande. Med iakttagande av vad i artikel 4 under

c) i denna särskilda överenskommel­ se stadgas skola alla dylika kontrakt av kommittén erkännas såsom in­ nefattande fortsatt åtagande för bud­ getära ändamål.

Kungi. Maj. ts proposition nr 182 år 196b

ARTIKEL 11

Varje undertecknare skall hålla erforderliga böcker, aktsamlingar, verifikationer och räkenskaper rö­ rande alla kostnader, för vilka han

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196i

this Special Agreement with respect

to the design, development, construc-

tion, establishment, maintenance and

operation of the space segment as

may be appropriate and shall åt all

reasonable times make them availa-

ble for inspection by members of the

Committee.

ARTICLE 12

In addition to functions stated

elsewhere in this Special Agreement,

the Corporation, as manager pur-

suant to Article VIII of the Agree­

ment, shall:

®

(a) prepare and submit to the

Committee the annual programs and

budgets;

(b) recommend to the Committee

the type or types of space segment

to be established;

(c) plan, conduct, arrange for and

co-operate in studies, design work

and development for improvement

of the space segment;

(d) operate and maintain the

space segment;

(e) furnish to the Committee such

information as may be required by

any representative on the Committee

to enable him to discharge his re-

sponsibilities as a representative;

(f) arrange for technicians, se-

lected by the Committee with the

concurrence of the Corporation from

among persons nominated by signa-

tories, to participate in the assess-

ment of designs and of specifications

for equipment for the space seg­

ment;

autorisé å étre remboursé en vertu

du présent Accord Spécial pour la

conception, la mise au point, la cons-

truction, la mise en place, 1’entretien

et l’exploitation du secteur spatial,

et les soumet ä intervalles raison-

nables å 1’inspection des membres du

Comité.

ARTICLE 12

Outre les fonctions déjå précisées

au présent Accord Spécial, la Société,

en sa qualité d’organe exécutif con-

formément å 1’Article VIII de l’Ac-

cord:

(a) prépare et soumet au Comité

les programmes et budgets annuels;

(b) lui recommande le ou les types

de secteur spatial å établir;

(c) prépare, dirige, organise les

recherches et travaux de conception

et de mise au point pour 1’améliora-

tion du secteur spatial, et y participe;

(d) exploite le secteur spatial et en

assure 1’entretien;

(e) fournit au Comité les renseigne-

ments demandés par tout repré-

sentant au Comité dans le but de

s’acquitter de ses responsabilités en

tant que tel;

(f) organise la participation de

techniciens, choisis par le Comité

avec 1’approbation de la Société par-

mi les personnes désignées par les

signataires, å 1’examen des projets

et å 1’établissement des spécifications

relatives au matériel destiné au sec­

teur spatial;

87

äger rätt till gottgörelse enligt den­ na särskilda överenskommelse, av­ seende rymdsektorns projektering, utveckling, konstruktion, upprättan­ de, underhåll och drift, och skall vid lämpliga tidpunkter hålla dem tillgängliga för kommittémedlems granskning.

Kungi. Maj:ts proposition nr 182 år 196b

ARTIKEL 12

Utöver de funktioner, varom an­ norstädes stadgas i denna särskilda överenskommelse, har bolaget i sin egenskap av verkställande organ en­ ligt artikel VIII i överenskommelsen att:

a) förbereda och underställa kom­ mittén arbetsprogram samt inkomst- och utgiftsstat för varje år;

b) giva kommittén rekommenda­ tioner beträffande den eller de typer av rymdsektor, som skall upprättas;

c) planlägga, leda, vidtaga åtgär­ der för och medverka vid undersök­ ningar, projekteringsarbete och ut­ veckling för rymdsektorns förbätt­ ring;

d) driva och underhålla rymdsek­ torn;

e) lämna kommittén sådana upp­ lysningar, som någon företrädare i kommittén kan begära, för att han skall kunna fullgöra sina uppgifter som sådan;

f) möjliggöra för tekniker, som med bolagets medverkan utväljes av kommittén bland personer föreslag­ na av undertecknarna, att deltaga i bedömningen av projekt och fast­ ställandet av utrustningsspecifika- tioner för rymdsektorn;

88

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år

7,964

(g) use its best ef forts to arrange

for inventions, technical data and

information arising directly from

any jointly financed work performed

under contracts placed before the

date on which the Agreement is

opened for signature to be disclosed

to each signatory and to be made

available för use free of charge in

the design, development, manufac-

ture

and use of equipment

and com-

ponents for the space segment by

each signatory or any person in the

jurisdiction

of the signatory or the

Government which has

designated

that signatory.

ARTICLE 13

Neither the Corporation as

signa­

tory or manager, nor any other

signatory as such, shall be liable to

any other signatory för loss or

damage sustained by reason of a

failure or breakdown of a satellite åt

or after launching

or

a failure or

breakdown of any other portion of

the space segment.

ARTICLE 14

Arrangements shall be made

whereby all legal disputes arising in

connection with this Special Agree­

ment or in connection with the rights

and obligations of signatories can,

if not otherwise settled, be submitted

to the decision of an impartial tri­

bunal, to be established in ac-

cordance with such arrangements,

which would decide such questions

(g) s’efforce d’obtenir que les ren-

seignements, inventions et données

techniques découlant directement des

travaux financés en commun aux

termes des contrats passés avant la

date ou 1’Accord est ouvert ä la signa­

ture soient communiqués å tout

signataire et mises gratuitement ä

la disposition de celui-ci ou de toute

personne relevant d’un signataire ou

du gouvernement qui l’a désigné, eu

vue de la conception, de la mise au

point, de la fabrication et de 1’utili-

sation du materiel et des composants

du secteur spatial.

ARTICLE 13

La Société en tant que signataire

ou en tant qu’organe exécutif, non

plus qu’aucun autre signataire ne

sera responsable envers les autres

signataires pour les dommages résul-

tant d’une défaillance ou d’un arrét

dans le fonctionnement d’un satellite

au moment du lancement ou apres

celui-ci, ou d’une défaillance ou d’un

arrét dans le fonctionnement de toute

autre partie du secteur spatial.

ARTICLE 14

Des dispositions seront prises en

vertu desquelles les différends d’or-

dre juridique s’élevant å propos du

présent Accord Spécial ou å propos

des droits et obligations des signa­

taires, pourront, s’ils ne sont pas

réglés autrement, étre soumis au

jugement d’un tribunal impartial å

établir conformément å ees mémes

dispositions et qui tranchera ees

89

g) söka åstadkomma att uppfin­ ningar, tekniska data och upplys­ ningar, som direkt framgå ur ge­ mensamt finansierat arbete enligt beställningskontrakt tecknade före den dag då överenskommelsen öpp­ nas för undertecknande, delgivas en­ var undertecknare och göras till­ gängliga att kostnadsfritt utnyttjas av envar undertecknare eller person lydande under undertecknare eller under den regering som utsett un­ dertecknaren såvida gäller projek­ tering, utveckling, framställning och användning av utrustning till och komponenter i rymdsektorn.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196b

ARTIKEL 13

Varken bolaget i sin egenskap av undertecknare eller verkställande or­ gan eller någon annan underteckna­ re som sådan skall vara ansvarig gentemot övriga undertecknare för skada eller förlust, som uppstått till följd av fel eller funktionsavbrott hos en satellit vid eller efter ut- skjutningen eller till följd av fel el­ ler funktionsavbrott hos någon an­ nan del av rymdsektorn.

ARTIKEL 14

Arrangemang skola träffas för att alla rättstvister som uppkomma i samband med denna särskilda över­ enskommelse eller med avseende på undertecknarnas rättigheter och skyldigheter, skola, därest de icke på annat sätt biläggas, kunna hän- skjutas till avgörande vid en opar­ tisk domstol, vilken skall inrättas i enlighet med sagda arrangemang

90

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

in accordance with general prin-

ciples of law. To this end, a group

of legal experts appointed by the

signatories and by the prospective

signatories listed in the Annex to

this Agreement when it is first

opened for signature shall recom-

mend a draft of a Supplementary

Agreement containing such arrange-

ments; the signatories shall, after

considering that draft, conclude a

Supplementary Agreement for such

arrangements within a period of

three months from the date when

the Agreement is first opened for

signature. The Supplementary Agree­

ment shall be binding on all those

who subsequently become signatories

to this Special Agreement.

ARTICLE 15

Any proposed amendment to this

Special Agreement shall first be sub-

mitted to the Committee. If recom-

mended by the Committee for adop­

tion, it shall enter into force for all

signatories when notifications of ap-

proval have been deposited with the

Government of the United States of

America by two-thirds of the signa­

tories, provided that no amendment

may impose upon any signatory any

additional financial obligation with-

out its consent.

ARTICLE 16

This Special Agreement shall enter

into force for each signatory on the

questions conformément aux prin-

cipes généraux du droit. A cette fin,

un groupe d’experts juridiques, nom-

més par les signataires et par les

signataires prévus et indiqués dans

la liste annexée å T Accord Spécial

quand celui-ci a été ouvert å la signa­

ture, proposera un projet d’accord

supplémentaire contenant les dispo­

sitions susvisées. Aprés examen du

projet, les signataires conclueront un

Accord additionnel å cette fin dans

le délai de trois mois aprés la date

oii le présent Accord Spécial est

ouvert å la signature. Cet Accord

additionnel s’appliquera également

de facon obligatoire å tous futurs

signataires du présent Accord Spé­

cial.

ARTICLE 15

Toute proposition d’amendement

au présent Accord Spécial est sou-

mise en premier lieu au Comité. Si ce

dernier en recommande ^adoption,

elle entre en vigueur å l’égard de

tous les signataires lorsque les noti­

fications d’approbation auront été

déposées auprés du Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique par deux

tiers des signataires; toutefois aucun

amendement ne peut imposer å l’un

quelconque des signataires, sans son

consentement, d’obligations finan-

ciéres supplémentaires.

ARTICLE 16

Le présent Accord Spécial entrera

en vigueur pour chaque signataire,

91

och avgöra sådana tvister i överens­ stämmelse med allmänna rättsprin­ ciper. I detta syfte skall en grupp av rättssakkunniga utsedda av de un­ dertecknare och förutsebara under­ tecknare som finnas upptagna i bi­ lagan till denna särskilda överens­ kommelse då den öppnas för under­ tecknande framlägga förslag till en tilläggsöverenskommelse rörande nämnda arrangemang. Underteck­ narna skola, efter erforderlig granskning av förslaget, avsluta till- 1 äggsöverenskommelse om dessa ar­ rangemang inom tre månader från den dag då överenskommelsen öpp­ nas för undertecknande. Tilläggs- överenskommelsen skall vara bin­ dande för var och en som sedermera undertecknar denna särskilda över­ enskommelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

ARTIKEL 15

Varje förslag till ändring av den­ na särskilda överenskommelse skall först framläggas för kommittén. Om förslaget av denna rekommenderas till antagande, skall det träda i kraft för alla undertecknare, när notifi- kationer om ändringens godkännan­ de överlämnats till Förenta staternas regering av två tredjedelar av un­ dertecknarna; dock att ändring icke må medföra att undertecknare åläg- ges ytterligare ekonomisk förplik­ telse utan sitt medgivande,

ARTIKEL 16

Denna särskilda överenskommelse skall för varje undertecknare träda

92

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 196b

day of signature, provided that the

Agreement shall have entered into

force for or shall have been pro-

visionally applied by the Government

which is or has designated the signa-

tory in question; it shall continue in

force for as long as the Agreement

continues in force.

IN WITHNESS WHEREOF the

undersigned duly authorized thereto

have signed this Special Agreement.

DONE åt Washington this twenti-

eth day of August, 1964, in the Eng-

lish and French languages, both texts

being equally authoritative, in a

single original, which shall be de-

posited in the archives of the Go­

vernment of the United States of

America, which shall transmit a

certified copy to each signatory or

acceding Government and to the

Government of each State which is

a member of the International Tele-

communication Union.

au jour de sa signature, å condition

que 1’Accord soit déjå entré en

vigueur å 1’égard du Gouvemement

signataire ou ayant désigné le signa-

taire en question, ou qu’il ait été

provisoirement appliqué par lui. Il

restera en vigueur aussi longtemps

que 1’Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés

dument autorisés ont apposé leur

signature au présent Accord Spécial.

FAIT å Washington le vingt aout

1964, en langues anglaise et francaise,

les deux textes faisant également foi,

en un seul original qui sera déposé

dans les archives du Gouvemement

des Etats-Unis d’Amérique, Iequel en

transmettra une copie certifiée con-

forme å chaque signataire ou gouver-

nement adhérent et au gouvemement

de chaque Etat membre de l’Union

Internationale des Télécommunica-

tions.

93

i kraft på dagen för undertecknan­ det, förutsatt att överenskommelsen har trätt i kraft för eller i proviso­ risk tillämpning av den regering, som själv är eller har utsett un­ dertecknaren i fråga. Den skall för­ bliva i kraft så länge som överens­ kommelsen förblir i kraft.

Till bekräftelse härav ha under­ tecknade, därtill behörigen befull- mäktigade, underskrivit denna över­ enskommelse.

Som skedde i Washington den tjugonde augusti 1964 på engelska och franska språken, vilka båda tex­ ter äga lika vitsord, i ett enda origi­ nalexemplar, som skall deponeras i Förenta staternas regerings arkiv, och varav en bestyrkt avskrift skall av nämnda regering tillställas envar regering, som undertecknar eller ansluter sig, så ock regeringen i en­ var stat, som är medlem av Inter­ nationella Teleunionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 196i

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

ANNEX

LIST OF PROSPECTIVE SIGNATORIES TO

THE SPECIAL AGREEMENT

Country

Name ol Signatory

Quota

Australia

Overseas Telecommunications

Commission (Australia)

2.75

Austria

Bundesministerium fur Verkehr und Elektrizitäts-

wirtschaft, Generaldirektion fur die Post- und Tele-

graphenverwaltung

0.2

Belgium

Régie des Télégraphes et Téléphones

1.1

Canada

Canadian Overseas Telecommunication Corporation

3.75

Denmark

Generaldirektoratet for Post og Telegrafvesenet

0.4

France

Government of the French Republic

6.1

Germany

Deutsche Bundespost

6.1

Ireland

An Roinn Poist Agus Telegrafa

0.35

Italy

to be designated

2.2

Japan

Kokusai Denshin Denwa Company Ltd.

2.0

Netherlands

Government of the Kingdom of the Netherlands

1.0

Norway

Telegrafstyret

0.4

Portugal

Administrafäo Geral dos Correios, Telegrafos e Tele-

fones

0.4

Spain

Government of the State of Spain

1.1

Sweden

Kungl. Telestyrelsen

0.7

Switzerland

Direction Générale des PTT

2.0

United Kingdom of Her Britannic Majesty’s Postmaster General

Great Britain and

Northern Ireland

8.4

United States

Communications Satellite Corporation

61.0

of America

Vatican City

Government of the Vatican City State

0.05

Kungl. Maj.ts proposition nr 182 år 1964

95

ANNEXE

LISTE DES SIGNATAIRES PREVUS

DE L’ACCOR D SPECIAL

Pays Nom du signataire Quote-part

Allemagne Deutsche Bundespost

6,1

Australie Overseas Telecommunications Commission (Australia) 2,75

Autriche Bundesministerium för Verkehr und Elektrizitäts- 0,2

wirtschaft, Generaldirektion för die Post- und Tele- graphenverwaltung

Belgique Régie des Télégraphes et Téléphones

1,1

Canada Canadian Overseas Telecommunication Corporation 3,75 Danemark Generaldirektoratet for Post og Telegrafvesenet 0,4

Espagne Gouvernement de l’Etat Espagnol

1,1

Etats-Unis Communications Satellite Corporation

61,0

d’Amérique Etat de la Cité Gouvernement de la Cité du Vatican

0,05

du Vatican France Gouvernement de la République Franfaise

6,1

Irlande An Roinn Poist Agus Telegrafa

0,35

Italie å désigner

2,2

Japon Kokusai Denshin Denwa Company Ltd.

2,0

Norvége Telegrafstyret

0,4

Pays-Bas Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

1,0

Portugal Administrafäo Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones 0,4 Royaume-Uni Her Britannic Majesty’s Postmaster General 8,4 Suéde Kungl. Telestyrelsen 0,7 Suisse Direction Générale des PTT 2,0

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1964

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER FÖRUTSEBARA UNDERTECKNARE

AV DEN SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSEN

Stat

Undertecknarens namn

Kvot

Amerikas förenta Communications Satellite Corporation

61,0

stater

Australien

Overseas Telecommunications Commission (Australia)

2,75

Belgien

Régie des Télégraphes et Téléphones

1,1

Canada

Canadian Overseas Telecommunication Corporation

3,75

Danmark

Generaldirektoratet för Post og Telegrafvesenet

0,4

Frankrike

Frankrikes regering

6,1

Irland

An Roinn Poist Agus Telegrafa

0,35

Italien

kommer att utses

2,2

Japan

Kokusai Denshin Denwa Company Ltd.

2,0

Nederländerna

Nederländernas regering

1,0

Norge

Telegrafstyret

0,4

Portugal

Administra^äo Geral dos Correios, Telegrafos e Tele-

0,4

fones

Schweiz

Direction Générale des PTT

2,0

Spanien

Spaniens regering

1,1

Förenade Konunga- Her Britannic Majesty’s Postmaster General

8,4

riket Storbritannien

och Nordirland

Sverige

Kungl. Telestyrelsen

0,7

Förbundsrepubliken Deutsche Bundespost

6,1

Tyskland

Vatikanstaten

Vatikanstatens regering

0,05

Österrike

Bundesministerium för Verkehr und Elektrizitäts-

0,2

wirtschaft, Generaldirektion för die Post- und Tele-

graphenverwaltung

ESSELTE AB. STHLM M

414869