Prop. 1964:33

('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196k

1

Nr 33

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.; given Stockholms slott den 19 december 1963.

Kungl. Maj :t vill härmed under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr

370);

2) förordning angående ändrad lydelse av 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom. förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt, samt

3) förordning angående ändrad lydelse av anvisningarna till 12 § förord­ ningen den 16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås höjning vid inkomsttaxeringen av maximibelop­ pet för extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Nuvarande högsta avdrags- belopp är 3 000 kr. Förslaget innebär i princip ett maximum för sådant av­ drag på 4 500 kr. Avdrag med högre belopp skall dock kunna medges sådana barnfamiljer, vilkas inkomst understiger existensminimum. Därjämte fö­ reslås att invaliditetsersättning och invaliditetstillägg enligt lagen

om

all­

män försäkring samt hemsjukvårdsbidrag från kommuner och landsting till vanföra och andra vårdbehövande skall vara skattefria. Slutligen föreslås komplettering av reglerna om värderingen av naturaförmåner, avseende sjuksköterskeelever m. fl., och av bestämmelserna om jämkning av sjömans­ skatt för sjöman, som är bosatt i Danmark, Norge eller Finland.

De föreslagna nya bestämmelserna är avsedda att träda i kraft snarast möjligt och tillämpas omedelbart därefter.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196i. 1 samt. Nr 33

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196b

Förslag

till

Lag

om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)

Härigenom förordnas, att 19 §, 50 § 2 mom. och 52 § 1 mom. kommunal­ skattelagen den 28 september 1928 samt anvisningarna till 42 och 50 §§ samma lag1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

19 §.

Till skattepliktig-----------------— av statsmedel;

invaliditetstillägg eller invaliditets­ ersättning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock hemsjukvdrdsbidrag, som utgår av kommu­ nala eller landsting skommunala me­ del till den vårdbehövande;

familjebostadsbidrag, som--------------------likartad form.

(Se vidare anvisningarna.)

50 §.

2 m o m. För fysisk —---------------Finnes skattskyldigs skatteförmå- ga under beskattningsåret hava varit väsentligen nedsatt till följ d av lång­ varig sjukdom, olyckshändelse, ål­ derdom, underhåll av andra när­ stående än barn, för vilka den skatt­ skyldige ägt tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller annan därmed jäm­ förlig omständighet, må efter taxe­ ringsnämndens eller, om besvär an­ förts eller ock särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, prövnings- nämndens beprövande den skattskyl­ diges taxerade inkomst minskas, för­ utom med kommunalt ortsavdrag, med ytterligare ett efter omständig-

kronor, bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatteförmå- ga under beskattningsåret hava varit väsentligen nedsatt till följd av lång­ varig sjukdom, olyckshändelse, ål­ derdom, underhåll av andra när­ stående än barn, för vilka den skatt­ skyldige ägt tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller annan därmed jämförlig omständighet, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställ­ ning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, pröv- ningsnämndens beprövande den skattskyldiges taxerade inkomst minskas, förutom med kommunalt ortsavdrag, med ytterligare ett efter

1 Senaste lydelse av 19 § se 1963: 299, av 50 § 2 mom. se 1958: 296, av 52 § 1 mom. se 1961: 622, av punkterna 1 och 2 av anvisningarna till 50 § se 1957: 200 samt av punkt 3 av anvisningarna till 50 § se 1951: 422.

3

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 190b

heterna avpassat belopp, dock högst 3 000 kronor. Har skattskyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit avdrag för nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som avses i detta stycke, minskas med det belopp, varmed jämkning medgivits.

Om skattskyldigs inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på grund av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet un­ derstigit vad han kan anses hava be­ hövt till underhåll för sig själv och för make och oförsörjda barn (exis- tensminimu m) må den skatt­ skyldige jämväl, efter taxerings­ nämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställning där­ om gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, prövnings- nämndens beprövande, erhålla av­ drag för väsentligen nedsatt skatte­ förmåga med belopp som ovan sägs.

(Nuvarande lydelse)

Skattskyldig, vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av folkpension eller av bidrag som av­ ses i lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn, skall — därest särskilda omständigheter icke till an­ nat föranleda — anses hava haft så­ dan nedsatt skatteförmåga, varom i andra stycket förmäles.

Vad härefter -------------------- beskatl

omständigheterna avpassat belopp, dock högst b 500 kronor. Har skatt­ skyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit avdrag för nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som avses i detta stycke, minskas med del belopp, var­ med jämkning medgivits.

Om skattskyldigs inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på grund av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet un­ derstigit vad han kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för make och oförsörjda barn (exis­

tensminimum) må den skatt­ skyldige jämväl, efter taxerings­ nämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställning där­ om gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, prövnings- nämndens beprövande, erhålla av­ drag för väsentligen nedsatt skatte­ förmåga med belopp som ovan sägs; dock må avdraget beträffande skatt­ skyldig med oförsörjda barn för varje sådant barn ökas med högst 1 000 kronor. Vad i andra stycket sista punkten här ovan sägs skall därvid äga motsvarande tillämpning.

Skattskyldig, vars inkomst helt el­ ler till huvudsaklig del utgjorts av folkpension, skall — därest särskilda omständigheter icke till annat föran­ leda — anses hava haft sådan ned­ satt skatteförmåga, varom i andra stycket förmäles.

(Föreslagen lydelse)

inkomst.

52

1 mom. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemen­ samma inkomst. Har vid dylik taxe­ ring avdrag, som i 46 § 1 och 2 mom.

§•

1 in o m. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemen­ samma inkomst.

Har vid dylik taxering avdrag, som

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 33 år 1964

medgives, helt eller delvis ej kunnat

utnyttjas å den ena makens skatte­

pliktiga inkomst, må bristen avräk­

nas å den andra makens inkomst i

samma kommun. Kvarstående brist,

dock högst belopp motsvarande av­

drag enligt 46 § 2 mom., må, med

tillämpning i förekommande fall av

bestämmelserna i punkt 4 av anvis­

ningarna till 46 §, avräknas å först­

nämnda makens inkomst och, där

denna icke förslår, å andra makens

inkomst i andra kommuner. Under­

skott å icke yrkesmässig avyttring

av fast eller lös egendom, som upp­

kommit för endera maken, må av

räknas från den andra makens in­

komst i samma kommun av förvärvs­

källa av samma slag. Ortsavdrag be­

räknas för en var av makarna till

hälften av det belopp, som i 48 § 2

mom. andra stycket sägs, dock att,

om sådan del av ortsavdraget helt

eller delvis ej kunnat utnyttjas å

den ena makens taxerade inkomst i

hemortskommunen, bristen må av­

räknas å den andra makens taxerade

inkomst i samma kommun. Kvar­

stående brist må, med tillämpning

av bestämmelserna i 50 § 3 mom.

andra stycket, avräknas å makarnas

taxerade inkomster i andra kommu­

ner. Avdrag som i 50 § 2 mom. andra

eller tredje stycket sägs, beräknas

för vardera maken för sig under iakt­

tagande av att avdraget för makarna

tillsammans icke må överstiga det i

50 § 2 mom. andra stycket angivna

högsta beloppet.

(Nuvarande lydelse)

i 46 § 1 och 2 mom. medgives, helt

eller delvis ej kunnat utnyttjas å

den ena makens skattepliktiga in­

komst, må bristen avräknas å den

andra makens inkomst i samma

kommun. Kvarstående brist, dock

högst belopp motsvarande avdrag en­

ligt 46 § 2 mom., må, med tillämp­

ning i förekommande fall av bestäm­

melserna i punkt 4 av anvisningarna

till 46 §, avräknas å förstnämnda

makens inkomst och, där denna icke

förslår å andra makens inkomst i

andra kommuner.

Underskott å icke yrkesmässig av­

yttring av fast eller lös egendom,

som uppkommit för endera maken,

må avräknas från den andra makens

inkomst i samma kommun av för­

värvskälla av samma slag.

Ortsavdrag beräknas för en var

av makarna till hälften av det belopp,

som i 48 § 2 mom. andra stycket

sägs, dock att, om sådan del av orts­

avdraget helt eller delvis ej kunnat

utnyttjas å den ena makens taxe­

rade inkomst i hemortskommunen,

bristen må avräknas å den andra

makens taxerade inkomst i samma

kommun. Kvarstående brist må, med

tillämpning av bestämmelserna i 50

§ 3 mom. andra stycket, avräknas å

makarnas taxerade inkomster i and­

ra kommuner.

Avdrag som i 50 § 2 mom. andra

eller tredje stycket sägs, beräknas

för vardera maken för sig under

iakttagande av att avdraget för ma­

karna tillsammans icke må över­

stiga det högsta belopp som bestäm­

melserna i 50 § 2 mom. andra och

tredje styckena medgiva.

(Föreslagen lydelse)

Anvisningar

till 42 §.

Stundom inträffar,----------------------till ledning.

Värdet av----------------------motsvarande kvantiteter.

I fråga om praktikanter, lärlingar,

elever vid sjuksköterskeskolor och

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

liknande förekommer, att vederbö­ rande under utbildningstiden åtnju­ ter naturaförmåner (fri kost, fri bo­ stad) eventuellt jämte en mindre kontanter sättning, som närmast har karaktär av fickpengar. I dylika fält må värdet av naturaförmånerna jäm­ kas och upptagas till det lägre be­ lopp, som med hänsyn till kontantersättningens storlek och övriga för­ hållanden framstår som skäligt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196 i

5

till 50 §.

1. Den skattskyldiges--------------------inkomsten åtnjutits. Den myndighet--------------------särskilda fallet. Normalbeloppen för----------- --------- förvärvskällan tjänst. Vid bestämning —----------------i inkomsten. Fråga om —----------------förmåners värde. Har den skattskyldige haft------- —-------- därtill föranleda. Ilar den skattskyldige under-------------------- skattemyndighetens beslut. Har den skattskyldige icke haft Har den skattskyldige icke haft högre inkomst än det för honom högre inkomst än det för honom be- heräknade existensminimibeloppet räknade existensminimibeloppet och och har detta befunnits bero av för-, har detta befunnits bero av förhål­ hållande, varom i 50 § 2 mom. tredr je stycket förmäles, bör avdrag för nedsatt skatteförmåga medgivas med så stort belopp, dock högst 3 000 kro­ nor, att den skattskyldige icke på­ föres beskattningsbar inkomst.

Är inkomsten högre än nyss sagts men icke så stor, att inkomsten minskad med skatten därå uppgår till existensminimum, bör avdrag för nedsatt skatteförmåga beviljas med så stort belopp, dock högst 3 000 kronor, att större skatt icke kommer att uttagas än att inkomsten, mins­ kad med skatten, uppgår till belop­ pet av existensminimum.

Nedsatt arbetsförmåga----------------

2. Därest skattskyldig varit för sin försörjning helt beroende av vad han i form av folkpension eller i 50 § omförmält änke- eller änklingsbidrag uppburit, bör den taxe­ rade inkomsten regelmässigt mins­ kas med ett belopp motsvarande vad

lande, varom i 50 § 2 mom. tredje stycket förmäles, bör avdrag för ned­ satt skatteförmåga medgivas med så stort belopp, dock högst med belopp som i nyssnämnda lagrum sägs, att den skattskyldige icke påföres be­ skattningsbar inkomst.

Är inkomsten högre än nyss sagts men icke så stor, att inkomsten minskad med skatten därå uppgår till existensminimum, bör avdrag för nedsatt skatteförmåga beviljas med så stort belopp, maximerat på sätt i föregående stycke sägs, att större skatt icke kommer att uttagas än att inkomsten, minskad med skatten, uppgår till beloppet av existensmini­ mum.

- normal arbetsinkomst.

2. Därest skattskyldig varit för sin försörjning helt beroende av vad han i form av folkpension uppburit, bör den taxerade inkomsten regel­ mässigt minskas med ett belopp motsvarande vad han sålunda upp­ burit, dock högst 4 500 kronor. Om

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 196b

han sålunda uppburit, dock högst 3 000 kronor. Om den skattskyldige mot låg avgift vistats å sjukhus eller annan anstalt eller om hans levnads­ kostnader rönt inverkan av annan därmed jämförlig omständighet, bör det belopp, varmed den taxerade in­ komsten enligt vad nyss sagts må minskas, jämkas med hänsyn därtill.

Om skattskyldig åtnjutit jämväl annan inkomst än folkpension eller änke- eller änklingsbidrag, men pen­ sionen eller bidraget likväl utgjort den huvudsakliga delen av hans inkomst, bör den skattskyldige regelmässigt medgivas ett med hän­ syn till omständigheterna jämkat av­ drag för nedsatt skatteförmåga.

Därest folkpensionen eller änkeeller änklingsbidraget icke uppgått till minst hälften av den samman­ lagda inkomsten, bör avdrag, som ovan sägs, medgivas allenast då sär­ skilda skäl därtill föranleda.

3. Finnes skattskyldig, som åt­ njutit folkpension eller i 50 § omförmält änke- eller änklingsbidrag, bö­ ra erhålla avdrag enligt punkt 1, må han icke erhålla avdrag enligt punkt 2 annat än om han därigenom skulle erhålla ett högre avdrag än enligt punkt 1. I dylikt fall må avdrag en­ ligt sistnämnda punkt icke ifråga- komma.

(Nuvarande lydelse)

den skattskyldige mot låg avgift vis­ tats å sjukhus eller annan anstalt eller om hans levnadskostnader rönt inverkan av annan därmed jämförlig omständighet, bör det belopp, varmed den taxerade inkomsten enligt vad nyss sagts må minskas, jämkas med hänsyn därtill.

Om skattskyldig åtnjutit jämväl annan inkomst än folkpension, men pensionen likväl utgjort den h u- v u dsakliga delen av hans in­ komst, bör den skattskyldige regel­ mässigt medgivas ett med hänsyn till omständigheterna jämkat avdrag för nedsatt skatteförmåga.

Därest folkpensionen icke upp­ gått till minst hälften av den sam­ manlagda inkomsten, bör avdrag, som ovan sägs, medgivas allenast då särskilda skäl därtill föranleda.

3. Finnes skattskyldig, som åtnju­ tit folkpension, böra erhålla avdrag enligt punkt 1, må han icke erhålla avdrag enligt punkt 2 annat än om han därigenom skulle erhålla ett hög­ re avdrag än enligt punkt 1. I dylikt fall må avdrag enligt sistnämnda punkt icke ifrågakomina.

(Föreslagen lydelse)

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uPP§ift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I samband med lagens ikraftträdande skall följande iakttagas.

1. Lagens bestämmelser skola tillämpas första gången i avseende å 1964 års taxering. Äldre bestämmelser skola alltjämt tillämpas i fråga om 1963 års taxering så ock i fråga om eftertaxering för år 1963 eller tidigare år.

2. Jämväl efter denna lags ikraftträdande skall skattskyldig, vars in­ komst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av bidrag som avses i 15 § lagen den 2o maj 1962 (nr 382) angående införande av lagen om allmän försäk­ ring, i regel anses hava haft nedsatt skatteförmåga "på sätt i 50 § 2 mom. fjärde stycket kommunalskattelagen jämte därtill hörande anvisningar i för- fattningsrummens senast gällande lydelse stadgas beträffande skattskyldig, vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av bidrag som avses i lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn.

Kungl. Maj. ts proposition nr 33 år 196t

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom. förordningen

den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt

Härigenom förordnas, att 9 § 2 mom. och 11 § 1 inom. förordningen den 26 juli 1947 om statlig inkomstskatt1 skola erhålla andrad lydelse pa satt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

9 §•

2 m o m. För skattskyldig----------Finnes skattskyldigs skatteförmå- ga hava varit väsentligen nedsatt av anledning, varom i 50 § 2 mom. andra, tredje eller fjärde stycket kommunalskattelagen förmäles, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxerings­ året, prövningsnämndens beprövande den skattskyldiges taxerade inkomst minskas, förutom med statligt orts- avdrag, med ytterligare ett efter om­ ständigheterna avpassat belopp, dock högst 3 000 kronor. Har skatt­ skyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit avdrag för nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som nu sagts, minskas med det belopp, varmed jämkning medgivits.

Vad härefter

--------kronor, bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatteförmå­ ga hava varit väsentligen nedsatt av anledning, varom i 50 § 2 mom. and­ ra, tredje eller fjärde stycket^ kom­ munalskattelagen förmäles, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställ­ ning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, pröv­ ningsnämndens beprövande den skattskyldiges taxerade inkomst minskas, förutom med statligt orts- avdrag, med ytterligare ett efter om­ ständigheterna avpassat belopp, dock högst med belopp som stadgas i 50 § 2 mom. andra och tredje styc­ kena kommunalskattelagen. Har skattskyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt åt­ njutit avdrag för nedsatt skatteför­ måga, skall avdrag, som nu sagts, minskas med det belopp, varmed jämkning medgivits,

beskattningsbar inkomst.

11

1 m o m. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemen­ samma inkomst. Har vid dylik taxe-

§•

1 mom. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemen­ samma inkomst.

i Senaste lydelse av 9 § 2 mom. se 1958: 297 och 11 § 1 mom. se 1961: 623.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 1964

ring avdrag, varom i 4 § 1 mom. för-

mäles, helt eller delvis ej kunnat ut­

nyttjas å den ena makens inkomst,

må bristen avräknas å den andra ma­

kens inkomst. Ortsavdrag beräknas

för en var av makarna till hälften av

det belopp, som i 48 § 2 mom. andra

stycket kommunalskattelagen sägs,

dock att, om sådan del av ortsavdra-

get helt eller delvis ej kunnat utnytt­

jas å den ena makens taxerade in­

komst, bristen må avräknas å den

andra makens taxerade inkomst. Av­

drag, som i 9 § 2 mom. andra stycket

sägs, beräknas för vardera maken för

sig under iakttagande av att avdraget

för makarna tillsammans icke må

överstiga det i nämnda stycke angiv­

na högsta beloppet. Skatten beräknas

å det sammanlagda beloppet av ma­

karnas beskattningsbara inkomster

och fördelas å makarna efter förhål­

landet mellan deras beskattningsbara

inkomster. Vad i 10 § 3 mom. sägs,

skall därvid tillika iakttagas.

(Nuvarande lydelse)

Har vid dylik taxering avdrag, var­

om i 4 § 1 mom. förmäles, helt eller

delvis ej kunnat utnyttjas å den ena

makens inkomst, må bristen avräk­

nas å den andra makens inkomst.

Ortsavdrag beräknas för en var av

makarna till hälften av det belopp,

som i 48 § 2 mom. andra stycket

kommunalskattelagen sägs, dock att,

om sådan del av ortsavdraget helt

eller delvis ej kunnat utnyttjas å den

ena makens taxerade inkomst, bris­

ten må avräknas å den andra makens

taxerade inkomst.

Avdrag, som i 9 § 2 mom. andra

stycket sägs, beräknas för vardera

maken för sig under iakttagande av

att avdraget för makarna tillsam­

mans icke må överstiga det högsta

belopp som bestämmelserna i 50 §

2 mom. andra och tredje styckena

kommunalskattelagen medgiva.

Skatten beräknas å det samman­

lagda beloppet av makarnas beskatt­

ningsbara inkomster och fördelas å

makarna efter förhållandet mellan

deras beskattningsbara inkomster.

Vad i 10 § 3 mom. sägs, skall därvid

tillika iakttagas.

(Föreslagen lydelse)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I samband med förordningens ikraftträdande skall följande iakttagas.

1. Förordningens bestämmelser skola tillämpas första gången i avseende

å 1964 års taxering. Äldre bestämmelser skola alltjämt tillämpas i fråga om

1963 års taxering så ock i fråga om eftertaxering för år 1963 eller tidigare år.

2. Vad som stadgas i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen den

1964 (nr 000) om ändring i kommunalskattelagen den 28

december 1928 (nr 370) skall äga motsvarande tillämpning i fråga om av­

drag för väsentligen nedsatt skatteförmåga vid taxering till statlig inkomst­

skatt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 1964

9

Förslag

till

Förordning

angående ändrad lydelse av anvisningarna till 12 § förordningen den

16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt

Härigenom förordnas, att anvisningarna till 12 § förordningen den 16 maj 1958 om sjömansskatt1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

Anvisningar

till 12 §.

Jämkning i fall som avses i 12 § 1 mom. vid e) må för år räknat med­ givas med högst ett belopp, som mot­ svarar summan av vederbörligt, vid erläggande av sjömansskatt icke ut­ nyttjat ortsavdrag och 3 000 kronor.

Jämkning i fall som avses i 12 § 1 mom. vid e) må för år räknat med­ givas med högst ett belopp, som mot­ svarar summan av vederbörligt, vid erläggande av sjömansskatt icke ut­ nyttjat ortsavdrag och det belopp, med vilket avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmåga högst skulle hava kunnat medgivas vid taxering till statlig inkomstskatt.

1 fråga om sjöman, som avses i för­ ordnande enligt 7 § 2 mom., må vid jämkning enligt 12 § t mom. hänsyn tagas till sådana i sistnämnda författningsrum omförmälda avdrag, vilka sjömannen med tillämpning av grunderna för förordningen om stat­ lig inkomstskatt skulle hava kunnat påräkna vid taxering i det land, där sjömannen är bosatt.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

1 Senaste lydelse av anvisningarna till 12 § se 1962:142.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196b

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

19 december 1963.

Närvarande:

Statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

,

S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermansson

, H

olmqvist

,

A spling , P alme .

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om extra avdrag för

nedsatt skatteförmåga, m. m. samt anför därvid följande.

Inledning

Vid inkomsttaxeringen kan skattskyldig på vissa i kommunalskattelagen

angivna grunder få — utöver sedvanligt ortsavdrag — ett extra avdrag, om

hans skatteförmåga under beskattningsåret varit väsentligen nedsatt. Detta

extra avdrag medges med ett efter omständigheterna i varje särskilt fall

avvägt belopp, dock högst 3 000 kr.

I en den 2 mars 1961 till finansdepartementet inkommen skrivelse fram­

höll centrala uppbördsnämnden, att den angivna ramen för extra avdrag

för nedsatt skatteförmåga på grund av de stigande levnadskostnaderna visat

sig otillräcklig, särskilt då det gäller barnfamiljer. Nämnden hemställde där­

för om utredning rörande en höjning av maximibeloppet. En framställning

i samma syfte inkom därefter den 24 april samma år från samarbetsdelega-

tionen för de landstingsfria städerna.

På grund härav har inom departementet upprättats en promemoria med

förslag till ändrade bestämmelser vid inkomsttaxering om högsta belopp för

extra avdrag vid nedsatt skatteförmåga (Stenc. Fi 1963: 7). Promemorian,

som utarbetats av kammarrättsrådet Sven Hallberg, överlämnades den 10

september 1963. Vid promemorian fogade författningsförslag torde såsom

Bihang få fogas vid detta protokoll.

över departementspromemorian har, efter remiss, yttranden avgivits av

kammarrätten, riksskattenämnden, centrala uppbördsnämnden, socialsty­

relsen, överståthållarämbetet (efter hörande av Stockholms stads uppbörds-

verk), länsstyrelserna i Södermanlands, Östergötlands, Kronobergs, Kris­

tianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Örebro, Västmanlands,

Västernorrlands samt Norrbottens län, ordföranden i allmänna skattebered-

ningen, uppbördsorganisationskommittén, Föreningen Sveriges kronokam-

11

rerare, Landsorganisationen i Sverige, Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsförbundet, Svenska socialvårdsförbundet, Svenska stads­ förbundet, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Taxerings- nämndsordförandenas riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). De blindas förening, De vanföras riksförbund och Svenska vanföre- vårdens centralkommitté har därjämte inkommit med ett gemensamt ytt­ rande i ärendet.

Remissyttrandena utvisar enighet om att en ändring av nuvarande maxi- mering av det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga är angelägen. Jag anhåller nu att få upptaga denna fråga.

Gällande bestämmelser

Huvudregeln om extra avdrag för nedsatt skatteförmåga vid inkomsttaxe­ ring är intagen i 50 § 2 mom. kommunalskattelagen (KL). Enligt 9 § 2 mom, förordningen om statlig inkomstskatt gäller motsvarande regler även vid taxering till sådan skatt.

Enligt 50 § 2 mom. andra stycket KL äger taxeringsnämnd och prövnings- nämnd medge sådant avdrag med högst 3 000 kr. i fråga om skattskyldig, vars skatteförmåga under beskattningsåret varit »väsentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, olyckshändelse, ålderdom, underhåll av andra närstående än barn, för vilka den skattskyldige ägt åtnjuta allmänt barn­ bidrag, eller annan därmed jämförlig omständighet». Enligt samma mo­ ments tredje stycke kan extra avdrag med högst samma belopp 3 000 kr. ock­ så beviljas skattskyldig, vars »inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på grund av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet understigit vad han kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för make och oförsörjda barn (existensminimum)». Dessa bestämmelser kompletteras i momentets fjärde stycke med en föreskrift om rätt till extra avdrag för den, vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av folkpension e. d.

Som övre gräns för avdrag gäller beloppet 3 000 kr. även när som grund för avdrag åberopas förhållanden i mer än ett av de tre nyssnämnda styc­ kena i 50 § 2 mom. KL. Maximigränsen har varit oförändrad ända sedan 1951 års taxering, om man bortser från den temporära höjning till 5 000 kr. som, i avbidan på väntad höjning av de kommunala ortsavdragen, gällde vid 1957 och 1958 års taxeringar till kommunal inkomstskatt.

Anvisningarna till 50 § KL innehåller närmare föreskrifter angående av­ dragets bestämmande i vissa fall, därvid detaljreglerna om existensmini­ mum är av särskilt intresse här. Enligt dessa regler skall, om inte särskilda förhållanden annat föranleder, existensminimum bedömas med hänsyn till förhållandena under hela beskattningsåret. Det skall ankomma på därtill förordnad myndighet (centrala uppbördsnämnden) att fastställa normalbe­

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 1964

12

lopp för olika delar av landet till ledning för bestämmande av existensmi­ nimum i det särskilda fallet. Dessa normalbelopp skall alltså tillämpas, när vid årlig taxering fråga uppkommer att bevilja extra avdrag med hänsyn till existensminimum men även — jämlikt 41 § 2 mom. uppbördsförordningen — när på samma grund skattskyldig kan anses berättigad till befrielse från eller nedsättning av skatteavdrag vid beräkning av preliminärskatt. Vidare skall av den lokala skattemyndigheten medgivet avdrag vid beräkning av preliminärskatt gälla också vid häremot svarande taxering — dock endast såvida inte nya omständigheter sedermera framkommit, såsom exempelvis påtaglig förbättring av den skattskyldiges ekonomiska ställning eller ny­ vunnen kännedom om tillgångar hos honom.

Ortsavdrag och gällande maximibelopp utgör tillsammans den ram vid såväl den statliga som den kommunala taxeringen, inom vilken centrala uppbördsnämnden har att fastställa de skattefria normalbeloppen för exis­ tensminimum. Ramen utgör därför (2 250 + 3 000 =) 5 250 kr. för ensam­ stående och (4 500 -f- 3 000 =) 7 500 kr. för gift skattskyldig och för ogift skattskyldig med hemmavarande barn.

Gällande existensminimum (för år 1964) enligt centrala uppbördsnämn- dens anvisningar utgör för makar 5 650 kr., för ensamstående 4 240 och för varje barn 660 kr. Utrymmet inom ramen ortsavdrag + 3 000 kr. för hän­ synstagande till barn framgår av denna uppställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196b

Av centrala uppbördsnämnden fastställt existensminimum för år 1964

Ortsavdrag + max. extra avdrag

Återstår för extra av­ drag för barn

för makar....................................

5 650

7 500

1 850

för ensamstående (med hemma-

varande barn)........................

*4 540

7 500

2 960

1 4 240 kr. + 300 kr. för familjebostad

Normalt existensminimum för varje barn utgör som nämnts enligt cen­ trala uppbördsnämnden för år 1964 660 kr. Det belopp som inom ramen (ortsavdrag + 3 000) kan medges i extra avdrag förslår sålunda beträffan­ de makar till fullt hänsynstagande till två barn. För det tredje barnet kan extra avdrag medges upp till 530 kr.; ytterligare barn kan i detta samman­ hang icke beaktas. I fråga om ensamstående med hemmavarande barn med­ ger nuvarande regler fullt extra avdrag för fyra barn; för det femte och följande återstår blott 320 kr.

I vissa fall och särskilt beträffande flerbarnsfamiljer beräknas emellertid existensminimum högre än till de nämnda normalbeloppen utan att det extra avdraget fördenskull höjes utöver maximum (3 000 kr.). Normalbe­ loppen inbegriper nämligen normalhyra, lika för alla delar av landet be­ räknad för en person (= ensamstående utan barn) till 1 140 kr., avseende 1 rum med uppvärmning, och för två eller flera familjemedlemmar till 1 440 kr., avseende 1 rum och kök med uppvärmning. Uppbördsnämndens anvis­

13

ningar medger att hyresschablonen frångås, då familjemedlemmarnas an­ tal är fyra (2 rum och kök) eller högre. Undantagsvis kan även eljest storre hostad än normalt accepteras vid förevarande beräkning. Dock får den schablonmässigt framräknade hyreskostnaden aldrig upptas till högre be­

lopp än den faktiska hyresutgiften.

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 dr 196b

Departementspromemorian

I promemorian konstateras, att gällande regler om extra avdrag för ned­ satt skatteförmåga ofta inte medger fullt hänsynstagande till barnfamiljers existensminimum. Även en annan kategori skattskyldiga bor, framlialles det i promemorian, uppmärksammas i detta sammanhang, nämligen folkpen­

sionärerna. Härom anföres följande.

Med den stegring av boendekostnaderna som på senare år ägt rum har de till folkpensionärer utgående behovsprövade kommunala bostadstilläggen — vilka från beskattningssynpunkt är att betrakta som del av folkpension nått sådan höjd på vissa orter, att skattskyldig utan annan inkomst an folkpension kommit att, fastän extra avdrag medgivits med maximala 3 000 kr., få sig påförd beskattningsbar inkomst. Förhållandet star uppenbarligen i motsättning till bestämmelserna i 50 § KL med dithörande anvisningar. För pensionärer utan bostadstillägg och utan sidoinkomst har problemet hit­ tills inte uppkommit: år 1962 utgjorde den allmänna ålderspensionen 3 088 kr. för ensamstående och tillhopa 4 860 kr. för makar. Narmast till hands syns vara att genom lagändring likställa dessa kommunala bostadstillägg med de jämlikt 19 § skattefria statliga familjebostadsbidragen — en lös­ ning som dock inte skall närmare prövas här.

Utredningsmannen anser, att en vidgad ram för skattefrihet för inkomst under existensminimum i och för sig kan erhållas genom att helt slopa före­ skrifterna om maximering av det extra avdraget. Denna utväg förordas dock icke i promemorian av följande skäl. Skulle taxeringsnämnderna få frihet att efter eget skön bestämma avdragsbeloppen i de enskilda fallen, torde be­ loppen komma att anpassas efter den i olika delar av landet högst varieran­ de socialhjälpsnivån, vilket i sin tur skulle föranleda ojämnheter vid be­ skattningen. Visserligen behöver ett upphävande av maximiregeln inte nöd­ vändigtvis leda till att centrala uppbördsnämnden befrias från sin skyldig­ het att för olika delar av landet fastställa normalbelopp för existensminimum till ledning i det särskilda fallet. Men vid bibehållet sådant åliggande torde svårigheter uppkomma för nämnden att utan ledning av ett lagfäst maximi­ belopp differentiera avdragen på ett från skattelagstiftningens synpunkt

lämpligt sätt.

En tänkbar metod kunde vara, fortsätter utredningsmannen, att begränsa ändringen i gällande regler till att avse så stor höjning av nuvarande maxi­ mum, att även från olika synpunkter missgynnade kategorier skattskyldiga kunde tillfredsställande tillgodoses. Ett beslut av denna innebörd måste

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 1964

emellertid bil av bara temporär effekt. Förändringar i levnadskostnaderna

kan väntas föda krav på följsamhet beträffande maximibeloppet__om inte

förr så i varje fall när, efter en höjning nu, kostnadsutvecklingen återställt

dagens relation. Utredningsmannen anför därefter följande.

K^'?,ke kun^e en lösnin§ ligga däri, att systemet med ett maximibelopp

bibehålls men bara som huvudregel och utan att fylla sin nuvarande funk­

tion som absolut gräns för alla i skatteförfattningarna reglerade fall, där

extra avdrag kan förekomma. Åt centrala uppbördsnämnden kunde då ges

befogenhet att för de speciella fall, där avdragsyrkande grundar sig på

existensminimum, utfärda anvisningar om avdragsrätten utan eliest gällan­

de begränsning till maximibeloppet. Emellertid måste väl nämndens anvis-

ningar alltid baseras på vissa schablonberäkningar, inte bara i fråga om bo­

stadskostnader och därmed sammanhängande utgifter utan också beträf­

fande andra individuellt varierande kostnader såsom exempelvis fackför-

eningsavgifter. Olägenheten med ett system av denna utformning kan förut­

ses bil endera av två: Antingen måste anvisningarna göras så omfattande

och invecklade att deras praktiska tillämplighet äventyras, eller också för­

anleder deras summariska form oklarhet i det enskilda fallet om deras rätta

innebord. Aven med denna metod måste sålunda ojämnhet i praxis befa-

Utredningsmannen förordar, att systemet med ett i kommunalskattelagen

inskrivet högsta belopp för extra avdrag inte överges. Emellertid bör möj­

lighet ges att vid avdragets bestämmande i det enskilda fallet ta hänsyn till

det antal personer vilkas försörjning är beroende av den aktuella inkoms­

ten. Vidare framhålles att skäl talar för att frångå den hittills gällande re­

geln med ett till beloppet fixerat maximum, som inte påverkas av levnads­

kostnadernas fortlöpande stegring. Detta skulle uppnås med ett system,

dar maximibeloppet ställs i relation till ortsavdraget, vars belopp ju gång

efter annan hojts med sikte på levnadskostnadernas ökning. Om denna väg

valjes, kan avdraget lämpligen maximeras till ett eller flera ortsavdrag eller

delar darav, allt efter storleken av den avdragsberättigades familj.

I promemorian framhålles, att det av centrala uppbördsnämnden fast-

stallda normalbeloppet för existensminimum för ensamstående utan barn

f. n. utgör 4 240 kr. For att täcka detta belopp erfordras förutom ortsavdra­

get ett belopp av 1 990 kr. Med denna utgångspunkt skulle det extra avdra­

gets maximum kunna bestämmas till samma belopp som ortsavdraget En

sådan maximering skulle dock innebära en sänkning av nuvarande maxi­

mum i fråga om ensamstående skattskyldig med 750 kr. Emot en sänkning

av nuvarande maximum anföres flera skäl, bl. a. det förhållandet att be­

skattningsbar inkomst trots maximalt extra avdrag kan uppkomma för

skattskyldig, vars enda inkomst utgjorts av folkpensionsförmåner. Utred­

ningsmannen anser därför, att en viss höjning av avdragsmaximum bör

komma till stånd även för ensamstående skattskyldig och föreslår såsom

maximum ett och ett halvt ortsavdrag, d. v. s. med nuvarande ortsavdrag

3 375 kr.

15

För samboende makar föreslås det extra avdragets maximum till samma belopp som ortsavdraget, f. n. 4 500 kr. Förslaget innebär alltså på denna punkt en ökning av avdragsmaximum med 1 500 kr.

I syfte att tillgodose barnfamiljerna föreslås vidare, att i de fall där extra avdrag medges på den grund att inkomsten understigit existensminimum avdragsmaximum skall ytterligare höjas. Det föreslås ett tillägg till eljest gällande maximibelopp med för varje oförsörjt barn hälften av det för en­ samstående gällande ortsavdraget, d. v. s. med 1 125 kr.

I departementspromemorian har inte gjorts någon undersökning av den finansiella effekten från statlig och kommunal synpunkt av förslagets ge­ nomförande. I praktiken torde nämligen denna, framhålles det i promemo­ rian, knappast bli mätbar.

Slutligen föreslås i departementspromemorian en omformulering av be­ stämmelserna om extra avdrag för den vars huvudsakliga inkomst utgjorts av folkpension o. d. Denna omformulering betingas av att lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn upphävts, övergångsvis utgår dock, en­ ligt bestämmelse i 15 § lagen den 25 maj 1962 (nr 382) angående infö­ rande av lagen om allmän försäkring, sådana bidrag alltjämt. Hänsyn här­ till har i promemorieförslaget tagits i övergångsbestämmelserna till de före­ slagna ändringarna i kommunalskattelagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 dr 1964

Remissyttrandena

Den i departementspromemorian framförda uppfattningen att en ändring av nuvarande bestämmelser om maximering av extra avdrag för nedsatt skatteförmåga är påkallad omfattas som inledningsvis nämnts av samtliga remissinstanser. Hur maximeringsreglerna bör utformas är däremot före­ mål för olika meningar. I flertalet yttranden accepteras den i promemo­ rian framförda tanken på en differentiering av avdragsmaximum för skilda kategorier skattskyldiga. Några remissinstanser uttalar sig däremot för ett bibehållande av nuvarande princip med ett för alla lika högsta be­ lopp för ifrågavarande avdrag.

I fråga om behovet av en lagändring framhåller kammarrätten följande. Vid tillkomsten av 1928 års skattelagar torde det ha varit avsett, att i normalfallen existensminimum skulle motsvaras av ortsavdraget, som där­ för också gjordes variabelt med hänsyn till antalet personer att försörja samt till levnadskostnadernas storlek i olika delar av landet. För de extra­ ordinära fallen — beträffande så kallade ömmande omständigheter — skul­ le sedan det extra avdraget inträda som komplettering för att även i dessa fall existensminimum skulle täckas i möjligaste mån.

Sedan ortsavdraget numera icke längre täcker existensminimum för nor­ malfallen, har det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga fått större be­ tydelse än tidigare. Det extra avdraget för ömmande omständigheter har därför kompletterats — förutom med ett extra avdrag för folkpensionärer

16

• med det år 1951 tillkomna avdraget för existensminimum, vilket regle­

ras genom detaljerade regler i anvisningarna till 50 § kommunalskattelagen

och genom av centrala uppbördsnämnden utfärdade bestämmelser om nor­

malbelopp. Sistnämnda avdrag leder sitt ursprung från ett likartat avdrag

vid uppbördsförfarandet.

Det måste, såsom framhålles i promemorian, framstå såsom önskvärt, att

det klientel, som står på gränsen till att erhålla eller rentav erhåller social­

hjälp, icke behöver bli föremål för resultatlösa åtgärder för taxering, debi­

tering, uppbörd och indrivning. För att nå detta mål fordras tydligen, att

det legala existensminimum bestämmes i så nära anslutning som möjligt

till det verkliga existensminimum. Därför erfordras i sin tur att maximum

för extra avdrag, i varje fall beträffande avdraget för existensminimum, sät­

tes så högt att centrala uppbördsnämnden eller annan vederbörande nämnd

kan bestämma normalbeloppen i nära anslutning till det verkliga existens­

minimum.

Promemorieförslaget biträdes av centrala uppbördsnämnden, socialstyrel­

sen, länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kristianstads, Göteborgs

och Bohus, Örebro och Västernorrlands län, Föreningen Sveriges krono-

kamrerare, Landsorganisationen i Sverige, Svenska Landskommunernas

förbund, Svenska landstingsförbundet, Svenska socialvårdsförbundet, Svens­

ka stadsförbundet, SACO och Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

samt i det av De blindas förening m. fl. organisationer avgivna vttrandet.

Därjämte har uppbördsorganisationskommittén, som endast yttrat sig över

törslaget ur automatisk databehandlingssynpunkt, funnit att, såvitt nu kan

bedömas, hinder inte föreligger att utifrån denna synpunkt utforma av­

draget för nedsatt skatteförmåga på sätt i promemorian föreslagits.

De nyss nämnda remissinstanserna har i allmänhet anslutit sig till de

motiveringar för förslaget som framförts i departementspromemorian. I

några av yttrandena har vissa ytterligare synpunkter framförts. Förening­

en Sveriges kronokamrerare framhåller, att det vid fastställande av nor­

malbelopp för existensminimum är av betydelse att nå överensstämmelse

med de belopp, som tillämpas av de exekutiva myndigheterna. För närva­

rande är det icke ovanligt, att olika förbehållsbelopp fastställes för t. ex.

underhållsbidrag och skatteavdrag. För de berörda — gäldenärer och ar­

betsgivare — vållar detta irritation och ofta missförstånd. En höjning av

de nu gällande maximibeloppen för extra avdrag enligt förslagen i prome­

morian torde säkerligen komma att medföra ökade möjligheter att åstad­

komma full överensstämmelse mellan olika förbehållsbelopp. För lösandet

av dessa frågor synes det föreningen vara mest ändamålsenligt att centrala

uppbördsnämnden eller motsvarande organ är samordnande myndighet.

Svenska landstingsförbundet påpekar att förslaget förutsätter, att orts-

avdragen tid efter annan uppjusteras efter levnadskostnadsutvecklingen.

Förbundet befarar, att även relativt obetydliga ändringar i levnadskostnader­

na kan komma att aktualisera krav på justeringar av ortsavdragens belopp.

En sådan utveckling bör, enligt förbundet, ur olika synpunkter undvikas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196

4

17

Mot bakgrunden härav uttalas viss tvekan om förslaget kan anses utgöra den bästa tekniska lösningen, men förbundet vill å andra sidan icke mot­ sätta sig att förslaget praktiskt prövas. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bo­ hus län betraktar promemorieförslaget som en provisorisk lösning, vilken i dagens läge icke kan avvisas, men framhåller vissa olägenheter, som en­ ligt länsstyrelsens mening är förknippade med reglerna om skattelindring vid existensminimum och som ytterligare skärps vid ett genomförande av förslaget. Till länsstyrelsens synpunkter på denna fråga återkommer jag i det följande.

Svenska stadsförbundet uttalar, att höjningen av maximiavdraget för en­ samstående med 375 kr. till 3 375 kr. kan visa sig vara tilltagen i under­ kant, särskilt med hänsyn till socialhjälpsstandarden, hyresnivån och — för folkpensionärernas del — storleken av de kommunala bostadstilläggen i de största städerna. I det av De blindas förening in. fl. organisationer av­ givna yttrandet ifrågasättes huruvida icke, för undvikande av att en sådan situation som den nuvarande återigen uppkommer, en indexbindning av de extra avdragens maximibelopp, t. ex. genom en anknytning till ATP:s bas­ belopp, är en mera effektiv metod än den nu föreslagna anknytningen till ortsavdragsbeloppen. SACO anser det tveksamt om maximibeloppet av ext­ ra avdrag för ensamstående skall göras förhållandevis högre för ensamstå­ ende än för makar. För att undvika sänkning av maximibeloppet för en­ samstående föreslår SACO, att det nuvarande maximibeloppet — 3 000 kr. — tills vidare kvarstår oförändrat, intill dess en anpassning till ortsavdra- gen kan ske vid en eventuell höjning av dessa i framtiden.

Stockholms stads uppbördsverk anser att den principiellt riktiga lösning­ en skulle vara att slopa maximeringen av avdraget för nedsatt skatteför- måga. Vid avdragets bestämmande bör man nämligen ha fria händer att fastställa avdraget till den storlek som erfordras för att anpassa skatten till skatteförmågan resp. att räkna nedsatt existensminimum av sådan storlek att skatt icke uttages till större belopp än för vilket bärkraft fin­ nes. Om maximering av det extra avdraget anses nödvändig, föreslås att liksom hittills ett enhetligt maximum för extra avdrag tillämpas för alla skattskyldiga, frånsett den ökning som enligt promemorieförslaget blir möj­ lig, när oförsörjda barn finnes. Som sådant maximum godtas det i departe­ mentspromemorian föreslagna beloppet för makar, motsvarande dubbla ortsavdraget för ensamstående.

Kammarrätten, riksskattenämnden samt länsstyrelserna i Södermanlands, Kronobergs, Hallands och Västmanlands län uttalar sig för att avdragsmaxi- mum differentieras för skilda kategorier skattskyldiga men motsätter sig den föreslagna anknytningen av maximibeloppet till ortsavdragen.

Länsstyrelserna i Kronobergs och Västmanlands län förordar att extra avdrag medges för ensamstående med högst 3 500 kr. och för makar med

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 är 1964

18

högst 4 500 kr. samt att dessa maximibelopp höjes med 1 000 kr. för varje oförsörjt barn i de fall som avses i 50 § 2 mom. tredje stycket (existensmi- nimifall). Sistnämnda länsstyrelse framhåller, att det icke framstår som självklart, att en framtida eventuell höjning av ortsavdraget ovillkorligen bör medföra, att maximibeloppet för extra avdrag också ökas. Även kam­ marrätten ansluter sig till en differentiering i huvudsaklig överensstämmel­ se med vad i promemorian föreslagits och föreslår ett maximum för ensam­ stående på 4 000 kr. och för makar på 6 000 kr.; tillägget i existensmini- mifallen för barn förordas till högst 900 kr. för varje barn.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att skäl inte föreligger som mo­ tiverar så långt gående höjningar som föreslås i departementspromemorian.

Den omständigheten, att det nuvarande extra avdraget fastställdes att till- lämpas från och med 1951 års taxering, bör icke ges den betydelse, som i promemorian tillmätts densamma. Enligt länsstyrelsens mening är nämli­ gen de fall, då detta högsta avdrag å 3 000 kr. kommer till användning, sparsamt förekommande. Det framhålles också, att ortsavdragen höjdes vid 1963 års taxering, vilket innebär en höjning av maximiavdraget. Länssty­ relsen anser därför att nagon höjning av nuvarande maximum för extra avdrag i princip icke erfordras. Emellertid framhålles, att de nuvarande avdragen inte medger full kompensation åt barnfamiljerna. Länsstyrelsen tillstyrker därför, att skattskyldig med make och oförsörjda barn bör kun­ na erhålla ett särskilt avdrag för varje barn, oavsett orsaken till den ned­ satta skatteförmågan. Avdraget bör lämpligen sättas till 1 000 kr. för varje barn, ett belopp som länsstyrelsen anser skäligt och mera lämpligt än ett efter ortsavdragets storlek varierande belopp, vilket kan befaras komma att medföra talrika felräkningar i tillämpningen.

Länsstyrelsen i Hallands län kan visserligen i och för sig förorda en be- loppsmässig anknytning till ortsavdragen men framhåller, att den relation som nu väljes inte bör bli avgörande för framtiden. Vid en väsentlig juste­ ring uppåt av ortsavdragen bör det inte möta något hinder att välja en annan relation. Länsstyrelsens erfarenheter från de senare årens taxerings- arbete har givit vid handen, att det nuvarande maximibeloppet för extra avdrag bör höjas avsevärt, även om hänsyn tas till de numera höjda orts­ avdragen. Den för ensamstående föreslagna höjningen med 375 kr. finner länsstyrelsen otillräcklig. Behov föreligger att för dessa skattskyldiga kun­ na medge lika stort avdrag som för gifta. Länsstyrelsen anser, att anled­ ning saknas att tillämpa olika maximering av extra avdrag för ensamstå­ ende och för gifta, och föreslår att maximibeloppet för dessa båda katego­ rier fastställes lika till beloppet av nuvarande ortsavdrag för makar eller 4 500 kr. I fråga om tillägg för barn i existensminimifallen framhåller läns­ styrelsen, att det ur social synpunkt på olika sätt är relativt väl sörjt för skattskyldiga med oförsörjda barn. Länsstyrelsen föreslår, att tillägget fast­ ställes till ett visst högsta belopp, oavsett hur många barn den skattskyl­

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196i

19

dige har. Såsom lämpligt belopp föreslås 2 250 kr., motsvarande ortsavdra- get för ensamstående.

Riksskattenämnden anför liknande skäl mot en anknytning av extra av­ dragens maximibelopp till ortsavdragen och förordar likaledes samma maxi­ mibelopp för ensamstående som för makar. Nämnden föreslår emellertid skilda maximibelopp för å ena sidan existensminimifallen (50 § 2 mom. tredje stycket KL) och å andra sidan dels fall av avdrag till följd av lång­ varig sjukdom, olyckshändelse, ålderdom, underhåll av andra närstående än barn eller annan därmed jämförlig omständighet och dels pensionärer, vilkas huvudsakliga inkomst utgjorts av folkpension (50 § 2 mom. andra och fjärde styckena KL). Avdrag som föranleds av långvarig sjukdom etc. skall motsvara direkta extra kostnader för den skattskyldige. Då dessa kostnader kan uppgå till ganska stora belopp, finner nämnden att maximi­ beloppet bör vara relativt högt och föreslår en höjning av nuvarande maxi­ mum med 50 procent till 4 500 kr. — lika för ensamstående och för makar.

Samma maximum bör enligt nämnden gälla pensionärer med folkpension som huvudsaklig inkomst. Beträffande avdrag i existensminimifallen fram­ håller nämnden bl. a. följande.

Till skillnad från det extra avdraget enligt (50 § 2 mom.) andra stycket är här icke fråga om kompensation för direkta extra kostnader till följd av vissa mellankommande omständigheter utan fastmera fråga om att i de angivna fallen förbehålla den skattskyldige ett existensminimum innan in­ komsten skattlägges. Maximum för det extra avdraget bör därför i detta fall anknyta till vad som kan beräknas utgöra existensminimum. Kritiken mot nu gällande maximibelopp å 3 000 kronor finner riksskattenämnden berättigad såtillvida, att beloppet i vart fall icke ger tillräcklig kompensa­ tion åt barnfamiljerna.------------

Riksskattenämnden anser med hänsyn till det förut anförda lämpligt, att det extra avdraget enligt tredje stycket av ifrågavarande lagrum konstrue­ ras med dels ett grundbelopp dels ett tilläggsbelopp för varje barn. Vad an­ går storleken av grundbeloppet saknas enligt riksskattenämndens mening anledning att anknyta detsamma till det maximibelopp som fastställes för fall av väsentligt nedsatt skatteförmåga enligt andra stycket, där ju det extra avdraget bestämmes med hänsyn till vissa faktiska extra kostnader. Riksskattenämnden finner fastmera att grundbeloppet bör väsentligt under­ stiga det i andra stycket fastställda beloppet.

Med denna utgångspunkt förordar riksskattenämnden att grundbelop­ pet fastställes till nuvarande maximum för extra avdrag, 3 000 kr., men att därutöver införes ett tillägg av 1 000 kr. för varje oförsörjt barn.

Vissa remissinstanser avstyrker förslaget om olika maximibelopp för skilda kategorier skattskyldiga. Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att några olägenheter med det nuvarande systemet med en gemensam maximi­ gräns inte förmärkts. I praktiken torde det inte ha varit särskilt vanligt att man funnit det nuvarande maximiavdraget på 3 000 kr. otillräckligt. I den

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 1964

20

män så varit fallet torde det dock i allmänhet ha gällt skattskyldiga, som

åtnjutit det högre ortsavdraget. Beträffande den föreslagna förhöjningen av

maximibeloppet i existensminimifallen med hänsyn till oförsörjda barn be­

farar länsstyrelsen att bestämmelser härom kan medföra att något slags

»barnavdrag» kommer att medges av taxeringsnämnderna. Länsstyrelsen

förordar ett enhetligt maximibelopp på 4 500 kr. för extra avdrag för ned­

satt skatteförmåga. Överståthållnrämbetet föreslår ett enhetligt avdrags-

maximum av 4 000 kr. Enligt ämbetet föreligger inte anledning att nu göra

några genomgripande ändringar på området, när skattesystemet är under

utredning av allmänna skatteberedningen. Den i departementspromemorian

föreslagna sammankopplingen av det extra avdraget med ortsavdraget in­

nebär, att en person med lågt ortsavdrag skulle erhålla ett lågt extra avdrag

medan en person med högt ortsavdrag skulle erhålla ett högt extra avdrag.

I praktiken har behovet av extra avdrag i många fall visat sig vara det

omvända. Sålunda utvisar en tidigare inom ämbetet verkställd utredning,

att av nittiosex skattskyldiga inom viss församling i Stockholm, som vid

1962 års taxering tillerkänts extra avdrag med det maximala beloppet 3 000

kr., icke mindre än nittioen var ensamstående. Vissa komplikationer

vid taxeringsarbetet torde även vara att förvänta, om man skulle ha olika

maximibelopp för olika kategorier skattskyldiga. Med nu gällande regler

erfordras icke någon hårdare gränsdragning mellan de i 50 § 2 mom.

andra stycket och de i samma lagrum, tredje stycket KL omförmälda skatt­

skyldiga, vilka i praktiken kunna flyta ihop, medan en sådan gränsdrag­

ning skulle bli nödvändig vid tillämpning av de föreslagna reglerna.

Även TCO åberopar allmänna skatteberedningens revision av skattesyste­

met. I avvaktan på förslag från skatteberedningen föreslås att erforderlig

höjning av det extra avdragets maximibelopp — utan differentiering mellan

olika kategorier skattskyldiga — genomföres som ett provisorium.

Ordföranden i allmänna skatteberedningen anför bl. a. följande.

I ett tidigare skede torde det ha varit ett i princip allmänt omfattat öns­

kemål att hålla ortsavdragen vid en tillräckligt hög nivå; att detta önskemål

likväl ej helt tillgodosetts sammanhänger med att kostnaderna ansetts bli

för höga. Samhällsbilden är emellertid numera starkt förändrad. En allmän

standardförhöjning har inträtt och den fulla sysselsättningens politik drivs

med stor målmedvetenhet. Härtill kommer som en annan viktig faktor den

omfattande utbyggnaden av socialvården. Genom en betydande transfere-

ringsverksamliet i samhällets regi tillföres medborgare i ekonomiskt ut­

satta situationer ett verksamt stöd. I betydande omfattning utgör de tillför­

da bidragen eller den på annat sätt lämnade hjälpen för vederbörande icke

skattepliktig inkomst. Härav följer att de statistiska uppgifterna över låga

inkomster ger eu i själva verket missvisande bild beträffande försörjnings­

situationen för åtskilliga av dessa. Genom numera tillgängliga uppgifter

har man en ganska god uppfattning om det verkliga läget för dessa in­

komsttagare och av vilka kategorier de är sammansatta.

Givetvis finns alltjämt, och torde väl även för framtiden finnas, ett inte

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196k

21

helt obetydligt antal skattskyldiga med låga inkomster som för sin försörj­

ning helt litar till den egna arbetsinkomsten och som genom sin försörj­

ningsbörda eller av annat skäl har särskilda svårigheter. Likväl bär synsat­

tet beträffande ortsavdragen möjligen undergått viss förändring. Det är inte

längre lika självfallet att sträva efter högre ortsavdrag på sätt tidigare skett.

Dylika höjningar kan te sig som alltför kostbara reformer, med negativa

verkningar i andra hänseenden, i förhållande till vad därmed kan vinnas.

Den starkt begränsade grupp av skattskyldiga, som det handlar om, kan be­

finnas lämpligare böra stödjas i annan ordning.

Mot denna bakgrund ifrågasätter ordföranden i allmänna skattebered-

ningen det lämpliga i att sammankoppla det extra avdraget med ortsavdra-

get. Det extra avdraget bör dock finnas kvar och göras effektivare än det

nuvarande. Det kan då också sägas, att om den framtida utvecklingen skulle

präglas av viss återhållsamhet vid ortsavdragens successiva justering uppåt

det är desto angelägnare att utmäta det extra avdraget mer generöst. En

fastlåsning av det senare till ortsavdraget ter sig då inkonsekvent och mind­

re ändamålsenligt. Den nuvarande principiella konstruktionen av avdraget

skulle därför, enligt ordföranden i skatteberedningen, vara att föredra. Den

differentiering av avdraget med hänsyn till antalet av dem som den skatt­

skyldige har att försörja som erfordras i det enskilda fallet, torde kunna ut­

föras av de tillämpande myndigheterna inom maximibeloppets ram.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller, att reglerna om extra

avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer och i existensminimi-

fallen har vissa olägenheter. Särskilt pekas på det tröskelproblem som före­

ligger. I inkomstskiktet närmast över existensminimum griper skatten in

med hundra procent av varje tillkommande inkomst. Motsvarande förhål­

lande gäller i viss mån för folkpensionärer i låga inkomstlagen. Denna skat-

tetröskcl har enligt länsstyrelsen bidragit till att undergräva arbetslusten

hos berörda skattskyldiga. Om beloppsgränserna för de särskilda avdragen

höjes på föreslaget sätt, kommer bestämmelserna om skattelindring vid

existensminimum att få betydelse för ett ökat antal skattskyldiga. De med

bestämmelserna förenade olägenheterna kommer härigenom att ytterligare

skärpas. Särskild eftertanke bör, framhåller länsstyrelsen, ägnas åt att barn­

avdrag införes för vissa medborgare med små inkomster, ehuru andra grup­

per med samma eller föga bättre inkomster icke får sin skatt nedsatt på

grund av barnförsörjningsbördan; barnbidraget kan man här bortse från

eftersom detta tillkommer alla kategorier. Länsstyrelsen betonar, att det an­

förda icke tar sikte på att personer, som lever under existensminimum och

som saknar skattekraft, inte skulle bli befriade från skatt. Men länsstyrel­

sen anser att man icke kan bortse från den brytning som framträder vid

en jämförelse mellan denna grupp av skattebefriade och andra medborga­

re. __Länsstyrelsen anser att en omprövning i någon form bör komma till

stånd men att, såsom förut nämnts, det i departementspromemorian fram­

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 är 1964

22

lagda förslaget får betraktas som en provisorisk lösning, vilken i dagens

läge icke kan avvisas.

Även Föreningen Sveriges kronokamrerare och Taxeringsnämndsordfö-

randenas riksförbund erinrar om tröskelproblemen och förbundet anser att

behov föreligger av en avtrappningsbestämmelse, som gör att den skattskyl­

dige får behålla åtminstone någon del av marginalinkomsten.

Socialstgrelsen tar upp den i utredningspromemorian antydda frågan om

skattefrihet för de inkomstprövade folkpensionsförmånerna och ifrågasätter

om icke denna fråga borde tas upp till övervägande i ett vidare samman­

hang.

Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län uttalar sig för att frågan om

att införa skattefrihet för de kommunala bostadstilläggen överväges.

I det av De blindas förening m. fl. organisationer avgivna yttrandet be­

rörs särskilt samordningen mellan beskattningen av de handikappade till­

kommande förmånerna och rätten till avdrag för med invaliditeten förena­

de kostnader. Närmast avses invaliditetstillägg (f. n. 1 200 kr. för år) och

invaliditetsersättning (f. n. 2 000 kr. för år) enligt lagen om allmän försäk­

ring samt de icke inkomstprövade vårdbidrag för anhörig hemvårdare som

utbetalas av landsting. Efter att ha erinrat om att dessa bidrag torde ut­

göra skattepliktig inkoms och att ett avdrag för motsvarande kostnader

icke synes kunna medges i annan form än genom tillämpning av reglerna

om extra avdrag för nedsatt skatteförmåga, redogör organisationerna för

hur fragan om skattelättnader för invalider och blinda behandlats i några

främmande länder. Därom anföres följande.

I Norge medges sålunda jml 75 § 9 st. Lskl. (68 § Bekl.) två extra s. k.

klassefradrag, vilket kan innebära ett avdrag från inkomsten med minst

1 700 nkr och i vissa fall upp till 5 900 nkr eller högre. Förutsättningen är

fullständig blindhet eller minst 80 % invaliditet av annat slag — vid upp till

10 % synskärpa eller minst 50 % invaliditet medges ett klassefradrag. I

Danmark föreligger enl § 22 Ligningsloven vissa jämkningsmöjligheter vid

beskattningen motsvarande de svenska extra avdragen, men därjämte stad­

gas i § 7 samma lag att »bistandstillseg» och »plejetillaeg» jml folkeforsik-

ringsloven § 40 st. 3 och 4 jämte vissa likartade intäkter utgör skattefri in­

täkt. I Finland medgives jml IFL 29 § 12 ett avdrag motsvarande så stor del

av 1 000 nya fmk som motsvarar invaliditetsgraden. I Förbundsrepubliken

Tyskland äger blinda liksom andra ständigt vårdbehövande invalider jml

§ 65 (

1

) Einkommensteuerdurchfuhrungsverordnung rätt till ett schablon­

avdrag från inkomsten om icke mindre än 3 900 DM. För andra invalider

medges avdrag enligt en stigande skala från 360 DM vid 25 % invaliditet till

1 500 DM vid 91—100 % invaliditet — mindre än 50 % invaliditet medför

likväl avdragsrätt endast när den skattskyldige har laglig rätt till livränta,

lider av ett lyte som uppenbarligen begränsar rörligheten eller är invalidise­

rad på grund av yrkesskada. I USA medges ett extra avdrag om 600 dollar

för den som är blind eller vars make är blind och utan inkomst, från vilken

Kiingl. Maj. ts proposition nr 33 år 1964

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196b

23

han skulle kunna åtnjuta motsvarande extra avdrag. I skatteförfaltningen [IRC Sex. 151 (d) ] definieras därvid blindhet som 20/200 synskärpa efter korrektion på hästa ögat eller synlaltsreduktion till högst 20 grader.

De anförda exemplen synes visa, att man i de berörda länderna i regel funnit de merkostnader i samband med blindhet eller annan invaliditet, som gjorts avdragsgilla i den angivna formen, uppgå till belopp överstigan­ de de i Sverige utgående invaliditetstilläggen, invaliditetsersättningarna och vårdbidragen. Även i vårt land torde det också fortfarande vara vanligt, att extra avdrag för nedsatt skatteförmåga på grund av blindhet eller annan grav invaliditet medges med högsta möjliga belopp, även där på grund av invaliditeten utgående folkpensionsförmån väsentligen understigit 3 000 kr.

Organisationerna anser att invaliditetstillägg, invaliditetsersättningar och de nämnda vårdbidragen bör vara skattefria. Organisationerna ifrågasät­ ter emellertid, om icke ett särskilt avdrag, skilt från det extra avdraget, skulle erbjuda en bättre lösning.

I all synnerhet aktualiseras ett sådant önskemål, om det av någon anled­ ning skulle finnas lämpligt att bibehålla nuvarande regel om skatteplikt för invaliditetstillägg, invaliditetsersättning och vårdbidrag. Organisatio­ nerna skulle särskilt för detta ändamål vilja väcka tanken att införa ett särskilt invalidavdrag. Ett sådant avdrag, som liksom det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga lämpligen skulle indexbindas — t. ex. genom anknytning till basbeloppet — borde schablonmässigt medgivas med belopp lämpligen något överstigande invaliditetsersättningen, t. ex. 3 000 kr. Verk­ liga merkostnader på grund av invaliditeten, som icke kunnat utnyttjas för avdrag från intäkten i särskild förvärvskälla, borde, om de varit skä­ liga, efter utredning kunna få medgivas även utanför schablonbeloppets ram.

Om ett sådant särskilt invalidavdrag infördes, skulle det bli möjligt att vid beskattningen beakta merkostnader på grund av invaliditet utan att be­ höva ta i anspråk det extra avdraget för nedsatt skatteförmåga, vars maxi­ mibelopp även efter genomförandet av en uppräkning sådan som den i de­ partementspromemorian föreslagna i de mest ömmande fallen skulle be­ höva utnyttjas för hänsynstagande till existensminimum eller till extra belastningar av annat slag.

Därjämte berör organisationerna frågan om avdrag för sådana extra­ kostnader för vården av handikappade barn som icke täcks genom offent­ liga, skattefria bidrag. Frågan om i vilken form hänsyn härtill bör tas vid beskattningen anses böra särskilt beaktas vid utformningen av bestäm­ melserna om extra avdrag. Speciellt angeläget uppges vara, att undantags­ regeln i 50 § 2 mom. andra stycket KL —- som från beaktande vid tillämp­ ning av bestämmelserna om extra avdrag undantar kostnader för under­ håll av barn, för vilka den skattskyldige ägt tillgodonjuta allmänt barnbi­ drag — icke så tolkas, att kostnader uppkommande genom att ett sådant barn är handikappat anses böra lämnas obeaktade vid prövning av fråga om extra avdrag. Slutligen hemställes om en utvidgning av den skattefri­ het för näringsbidrag som 1963 års riksdag beslöt (BevU 43; rskr nr 265) samt om möjlighet för invalidiserade statliga och kommunala tjänstemän

24

till avdrag för sådana extra kostnader under tjänsteresor som gör rese- och

traktamentsersättningarna otillräckliga.

Överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Västernorrlands län berör slut­

ligen en fråga om det extra avdragets betydelse för påföring av folkpen­

sions- och sjukförsäkringsavgifter. Det fall som avses är att änka i för­

pensionsåldern, som endast åtnjuter inkomst av folkpension, undgår sådan

avgiftspåföring, om hon är ensamstående och kan beviljas avdrag för ned­

satt skatteförmåga, men får avgifter sig påförda om hon har hemmavaran­

de barn, och hennes då högre ortsavdrag överstiger den taxerade inkomsten.

Länsstyrelsen ifrågasätter om icke taxeringsnämnderna bör inkopplas på

frågan om avgiftsbefrielse i dylika fall. Detta skulle enligt länsstyrelsen

möjligen kunna ske på så sätt, att frågan om extra avdrag prövas på basis

av det lägre ortsavdraget, även om vederbörande på grund av hemmava­

rande barn är berättigad till det högre ortsavdraget.

Departementschefen

Vid inkomsttaxeringen kan vissa speciella omständigheter, som anses

väsentligen minska skatteförmågan, beaktas genom extra avdrag — utöver

ortsavdrag. Det extra avdraget avväges individuellt av beskattningsnämn-

derna. Dessa är emellertid bundna av en i skatteförfattningarna inskriven

ram. Extra avdrag får således uppgå till högst 3 000 kr.

Extra avdrag kan ifrågakomma för den, vars skatteförmåga varit väsent­

ligen nedsatt på grund av långvarig sjukdom, olyckshändelse, ålderdom

eller underhåll av andra närstående än barn, för vilka den skattskyldige

fått allmänt barnbidrag. I regel avvägs avdraget i dessa fall med utgångs­

punkt från de särskilda kostnader som varit förenade med den omstän­

dighet som föranlett nedsättningen av skatteförmågan.

Beträffande folkpensionärer gäller en särskild presumtionsregel. Om

pensionärens huvudsakliga inkomst utgjorts av folkpension, skall han en­

ligt uttrycklig regel i kommunalskattelagen i allmänhet anses ha haft så­

dan nedsättning i skatteförmågan som berättigar till extra avdrag. Avsik­

ten med denna regel är bl. a. att den som för sin försörjning varit helt be­

roende av folkpension inte skall behöva betala skatt. Det nyss nämnda

högsta beloppet för extra avdrag, 3 000 kr., gäller emellertid också beträf­

fande folkpensionärerna.

Det föreligger även möjlighet att genom extra avdrag beakta att en skatt­

skyldigs inkomst understiger existensminimum. Om inkomsten efter skatt

sålunda understiger existensminimum och detta förhållande beror på ned­

satt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörjningsbör­

da eller jämförlig omständighet, kan extra avdrag medges till så stort be­

lopp att inkomsten i vad den understiger existensminimum inte beskattas.

Även i dessa fall gäller dock att extra avdrag inte kan medges med mer

än 3 000 kr.

Kungl. Maj. ts proposition nr 33 år 1964

25

Maximibeloppet 3 000 kr. gäller sedan år 1951. .lag bortser då från att

vid 1957 och 1958 års taxeringar till kommunal inkomstskatt såsom ett

provisorium i avvaktan på väntad höjning av de kommunala ortsavdragen

högsta avdragsbeloppet utgjorde 5 000 kr. Genom prisutvecklingen har nu­

varande maximum kommit att framstå som otillräckligt i vissa fall. Såsom

av den föregående redogörelsen framgår kan fullt hänsynstagande till barn­

familjers existensminimum, sådant detta beräknas av centrala uppbörds-

nämnden, på grund av maximeringsregeln inte ske genom extra avdrag,

när barnens antal överstiger två. Ej lieller räcker det extra avdraget alltid

till för att tillförsäkra den, vars enda inkomst utgöres av folkpension, den

skattefrihet för folkpensionsförmånerna som avsetts.

De fall där den nuvarande ramen för extra avdrag visat sig otillräcklig

är visserligen tämligen få till antalet och huvudsakligen lokaliserade till

storstadsområdena, men man torde likväl inte kunna bortse från olägen­

heterna av nuvarande maximiregel.

En utredning i denna fråga har företagits inom finansdepartementet av

en särskild tillkallad utredningsman, som i en promemoria föreslagit en

omkonstruktion av den övre gränsen för extra avdrag. Förslaget innebär

dels att denna gräns direkt anknytes till ortsavdragens höjd och dels att

maximum differentieras mellan ensamstående, makar och — i existens-

minimifallen — barnfamiljerna. I fråga om ensamstående föreslås att det

extra avdraget icke får överstiga ett och ett halvt ortsavdrag, dvs. med till-

lämpning av nuvarande ortsavdrag 3 375 kr. För makar föreslås som

översta gräns för det extra avdraget ett belopp motsvarande ortsavdraget

för makar, 4 500 kr. Om det extra avdraget motiveras med att inkomsten

efter skatt icke överstiger familjens existensminimum skall enligt utred­

ningsmannens förslag avdragsbeloppet få höjas utöver nämnda tal med

belopp motsvarande högst ett halvt ortsavdrag för ensamstående (f. n. 1 125

kr.) för varje oförsörjt barn.

Samtliga remissinstanser, som avgivit yttrande över promemorian, är en­

se om att en höjning av avdragsmaximum erfordras för att avdraget skall

kunna motsvara sitt syfte. Flertalet remissinstanser har även anslutit sig

till de i promemorian föreslagna maximireglerna. I åtskilliga remissyttran­

den har dock framförts invändningar mot att direkt anknyta extra avdra­

gets högsta belopp till ortsavdragen. Några remissinstanser slutligen har

motsatt sig en differentiering av det extra avdragets maximum och i stäl­

let förordat att högsta avdragsbeloppet skall vara lika för alla kategorier

skattskyldiga.

Vad som framkommit vid remissbehandlingen av departementspromemo­

rian ger enligt min mening vid handen att nuvarande regler om högsta be­

lopp för avdrag för nedsatt skatteförmåga behöver omprövas. Med hän­

syn till att ortsavdragens storlek och andra väsentliga frågor inom skatte­

systemet för närvarande är föremål för utredning inom allmänna skatte-

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år l!)6i

26

beredningen och kan väntas komma under riksdagens prövning år 1965,

torde man dock nu böra inskränka sig till att söka nå en provisorisk lös­

ning av frågan om maximum för extra avdrag. Anledning torde då inte

föreligga att direkt anknyta detta maximum till ortsavdragen. Jag vill där­

för i stället förorda att den övre avdragsgränsen anges direkt i kronor och

att gränsen sättes lika för ensamstående och för makar. Såsom lämplig

gräns synes mig kunna sättas ett belopp av 4 500 kr. Av utredningsprome-

morian och remissyttrandena torde framgå, att ett sålunda avvägt maxi­

mum är tillräckligt för att under de närmaste åren tillgodose behovet av

extra avdrag för folkpensionärer och för sådan nedsättning av skatteför-

mågan som orsakas av sjukdom, olyckshändelse, ålderdom och underhåll

av andra närstående än barn.

Beträffande barnfamiljer, i fråga om vilka anledning föreligger att be­

räkna det extra avdraget med hänsyn till familjens existensminimum, kan

emellertid ett maximum av 4 500 kr. visa sig otillräckligt. Det gäller här

sällsynta undantagsfall, men anledning synes mig likväl föreligga att sär­

skilt beakta deras behov av extraavdrag. Situationen blir annars — och

den kan för övrigt föreligga redan för närvarande — att den skatt som

påföres familjen måste kompenseras av ökad socialhjälp från kommunen,

en ordning som icke är tillfredsställande. Jag förordar därför att i nu an­

givna fall det eljest gällande maximibeloppet höjes med 1 000 kr. för varje

oförsörjt barn.

I anledning av ett uttalande av en remissinstans vill jag understryka, att

denna höjning av maximibeloppet för extra avdrag ingalunda är att se som

något slags »barnavdrag» vid beskattningen. Den är blott en naturlig kon­

sekvens av gällande regel att skatten i vissa undantagsfall jämkas, så att

den inte inkräktar på existensminimum. Eftersom detta minimum är be­

roende av det antal personer som skall leva på inkomsten, bör även det

extra avdragets högsta belopp i dessa undantagsfall kunna avvägas efter

familjens storlek.

De av mig föreslagna bestämmelserna föranleder ändringar i 50 § 2 mom.

och 52 § 1 mom. kommunalskattelagen ävensom i 9 § 2 mom. och 11 § 1

mom. förordningen om statlig inkomstskatt. I samband därmed bör, på sätt

föreslagits i departementspromemorian, nu förekommande hänvisningar

till lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn utgå; denna lag har

nämligen upphört att gälla. Enligt lagen angående införande av lagen om

allmän försäkring kan sådana bidrag emellertid utgå under en övergångs­

tid. Detta förhållande bör beaktas i skattehänseende genom ett stadgande i

övergångsbestämmelserna till de av mig här förordade författningsänd­

ringarna.

Nedsättning av skatteförmågan kan även i viss utsträckning beaktas ge­

nom jämkning av sjömansskatt. Bestämmelser härom återfinnes i

Kungl. Maj. ts proposition nr 33 år 19(5

4

27

14 § förordningen om sjömansskatt jämte anvisningar. För att vinna över­

ensstämmelse mellan vanlig inkomstskatt och sjömansskatt bör dessa an­

visningar i detta sammanhang justeras.

I anslutning härtill vill jag föreslå ett tillägg till nämnda anvisningar rö­

rande jämkning av sjömansskatt för sjöman som är bosatt i Danmark, Fin­

land eller Norge. Skatt för sådan sjöman beräknas i princip efter samma reg­

ler som för svensk sjöman. För svensk sjöman gäller att han kan få sjö­

mansskatt jämkad, bl. a. om det framstår som sannolikt att han vid taxe­

ring till statlig inkomstskatt skulle kunna påräkna vissa avdrag, som han

genom att han erlägger sjömansskatt inte kan utnyttja vid sådan taxering.

Det rör sig bär om avdrag för underskott å förvärvskälla, periodiskt under­

stöd o. dyl., avgift för pensionsförsäkring, m. m.

Vid jämkningsbestämmelsens tillämpning i fråga om sjömän, som är bo­

satta i Danmark, Finland eller Norge, har tvekan uppkommit, om jämkning

kan medges, framförallt när fråga är om avdrag för underskott på fastighet

i sjömannens hemland. Vid taxering till statlig inkomstskatt medges näm­

ligen i princip icke avdrag för underskott på fastighet, som är belägen utan­

för Sverige.

En konsekvens av att sjömansskatt för danska, finska och norska sjömän

beräknas enligt samma tabeller som för svensk sjöman synes mig böra vara,

att samma jämkningsmöjligheter föreligger. Vid jämkning bör således hän­

syn få tas till avdrag, som sjömannen med tillämpning av grunderna för

förordningen om statlig inkomstskatt skulle ha kunnat påräkna vid taxering

i sitt hemland. Jag förordar att anvisningarna till 12 § sjömansskatteförord-

ningen kompletteras med en uttrycklig bestämmelse härom.

Vidare vill jag beröra en fråga om beskattning av invalider, vilken

De blindas förening, De vanföras riksförbund och Svenska vanförevårdens

centralkommitté tagit upp i sitt remissyttrande. Organisationerna har före­

slagit att invalidernas särskilda omkostnader skall beaktas vid inkomsttaxe­

ringen, i stället för som nu i förekommande fall genom extra avdrag för ned­

satt skatteförmåga, genom bl. a. skattefrihet för dem tillkommande invali-

ditetstillägg och invaliditetsersättning enligt lagen om allmän försäkring

samt för s. k. hemsjukvårdsbidrag av landsting.

Invaliditetstillägg och invaliditetsersättning utgår utan behovsprövning

till blinda, till personer med avsevärda vårdbehov och till förvärvsarbetande

invalider med svåra kroppsliga defekter. Förmånerna motiveras av de sär­

skilda behov som här föreligger på grund av höjda levnadskostnader och

försämrade möjligheter till normal livsföring1. Förmånerna är skatteplik­

tiga medan de kostnader, som förmånerna avser att täcka, i princip inte är

avdragsgilla. Visserligen har taxeringsnämnderna möjlighet att beakta de

handikappades särskilda förhållanden genom extra avdrag för nedsatt skat-

1 Prop. 1962: 90 s. 298—300.

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år l!)6b

28

teförmåga, men bestämmelserna om sådant avdrag är sådana att extra av­

drag i många fall inte medges eller medges med sådant belopp att förmå­

nerna helt eller delvis blir beskattade.

De särskilda invalidförmånerna enligt lagen om allmän försäkring intar

en särställning genom sin konstruktion som i huvudsak ersättning för spe­

ciella kostnader, vilka inte tillgodoses genom de generella pensionsförmå­

nerna. Till sin karaktär är de jämförbara med de skattefria utbildnings-

och omskolningsbidragen till partiellt arbetsföra. Jag vill därför, om än med

någon tvekan, förorda att man såsom ett undantag från regeln om skatte­

plikt för allmän pension gör de särskilda invalidförmånerna skattefria.

Om så sker torde även landstingens hemsjukvårdsbidrag böra vara fri-

tagna från beskattning hos de vårdbehövande. Hemsjukvårdsbidrag utgår

även i vissa fall från primärkommunerna och bör naturligtvis även i så­

dana fall omfattas av skattefriheten. En redogörelse för vad som gäller rö­

rande hemsjukvårdsbidrag finnes intagen i socialpolitiska kommitténs be­

tänkande om åldringssjukvårdens läge (SOU 1963:47 s. 196 ff). Ett stad­

gande om den nu förordade skattefriheten synes böra införas i 19 § kom­

munalskattelagen.

I detta sammanhang vill jag uppta ytterligare en fråga. Viss oklarhet har

på senare tid rått om grunderna för värdering av den förmån av fritt vivre

som tillkommer sjuksköterskeelever. Dessa erhåller under ut­

bildningstiden -— förutom nämnda naturaförmåner — en mindre kontant-

ersättning, som närmast har karaktär av fickpengar. Om det fria vivret

upptas till sitt fulla värde, tar skatten ofta en större del av kontantersätt-

ningen i anspråk än som kan anses skäligt. På grund härav torde i praxis

förmånens värde ofta ha beräknats till ett lägre belopp än som sker för

andra löntagare. Riksskattenämnden har emellertid, i anledning av en hos

nämnden gjord hemställan om yttrande i ämnet, uttalat att denna praxis

inte står i överensstämmelse med den i kommunalskattelagen (42 § jämte

anvisningar) angivna regeln om att värderingen skall ske med ledning av

det pris som i orten gäller, därest det är fråga om att skaffa sig förmånerna

för pengar.

Jag vill därför föreslå att kommunalskattelagen kompletteras på denna

punkt. För värderingen synes den principen böra gälla att i dessa fall na­

turaförmånerna inte värderas högre än som framstår som skäligt med

hänsyn till kontantersättningens storlek och övriga förhållanden. Undan­

tagsbestämmelsen är givetvis föranledd av nuvarande förhållanden på om­

rådet. Därest ifrågavarande elevers kontantersättningar skulle ändras där­

hän, att de för sitt arbete uppbär avtalsenlig lön, kommer ersättningarna

uppenbarligen att mista sin karaktär av fickpenning. Samma situation kan

uppkomma i den mån de ifrågavarande elevkategorierna får del av den

utbyggnad av studiestipendieringen som är under övervägande. Den för­

Kungl. Maj. ts proposition nr 33 år 1964

29

ordade värderingsregeln bör tillämpas inte endast i fråga om sjuksköterskc-

elever utan även i andra jämförbara fall, där vederbörande inte har an­

ställning i egentlig mening utan undergår utbildning och därvid åtnjuter

blott naturaförmåner eller sådana förmåner jämte en mindre kontanter -

sättning, som närmast är avsedd som en fickpenningliknande uppmuntran.

Jag förordar ett tillägg av detta innehåll till anvisningarna till 42 § kom­

munalskattelagen.

Förslag till de i det föregående berörda författningsändringarna har

upprättats inom finansdepartementet.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

genom proposition föreslå 1964 års riksdag att antaga de inom finansdepar­

tementet upprättade förslagen till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr

370);

2) förordning angående ändrad lydelse av 9 § 2 mom. och 11 § 1 mom.

förordningen den 26 juli 19V7 (nr 576) om statlig inkomstskatt; samt

3) förordning angående ändrad lydelse av anvisningarna till 12 § förord­

ningen den 16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sven-Olof Norberg

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 196b

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196b

Bihang

Utredningsmannens författningsförslag

Förslag

till

Lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)

Härigenom förordnas, att 50 § 2 mom. kommunalskattelagen den 28 sep­

tember 1928 samt punkterna 1—3 av anvisningarna till 50 § samma lag

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

50 §.

2 mom. För fysisk------------ kronor, bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatteförmåga under beskattningsåret hava varit

väsentligen nedsatt till följd av långvarig sjukdom, olyckshändelse, ålder­

dom, underhåll av andra närstående än barn, för vilka den skattskyldige

ägt tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller annan därmed jämförlig om­

ständighet, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock

särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxe­

ringsåret, prövningsnämndens beprövande den skattskyldiges taxerade in­

komst minskas, förutom med kommunalt ortsavdrag, med ytterligare ett

efter omständigheterna avpassat belopp. Det särskilda avdraget må dock

icke fastställas till högre belopp än som motsvarar ett och ett halvt orts­

avdrag beträffande skattskyldig, för vilken det kommunala ortsavdraget

bestämmes jämlikt b8 § 2 mom. fjärde stycket (ensamstående), samt ett

ortsavdrag beträffande övriga skattskyldiga. Har skattskyldig på grund av

jämkning vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit avdrag för nedsatt skatte-

formåga, skall avdrag, som avses i detta stycke, minskas med det belopp,

varmed jämkning medgivits.

Om skattskyldigs inkomst, efter avdrag av därå belöpande skatt, på grund

av nedsatt arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet, stor försörj­

ningsbörda eller annan därmed jämförlig omständighet understigit vad han

kan anses hava behövt till underhåll för sig själv och för make och oför­

sörjda barn (existensminimu m) må den skattskyldige jämväl, efter

taxeringsnämndens eller, om besvär anförts eller ock särskild framställning

darom gjorts senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret, prövnings-

namndens beprövande, erhålla avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmåga

med belopp som ovan sägs, dock att beträffande skattskyldig med oförsöri-

da barn avdraget må för varje sådant barn ökas med ett halvt, för ensam­

stående gällande ortsavdrag.

Skattskyldig, vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av folk­

pension skall — därest särskilda omständigheter icke till annat föranleda

förmäles h3Va haft Sådan nedsatt skatteförmåga, varom i andra stycket

Vad härefter------------ beskattningsbar inkomst.

Anvisningar

till 50 §.

1. Den skattskyldiges------------ inkomsten åtnjutits.

Den myndighet------------ särskilda fallet.

Normalbeloppen för------------ förvärvskällan tjänst.

Vid bestämning — >------- i inkomsten.

Fråga om — —- — förmåners värde.

Har den skattskyldige haft —1 ■— — därtill föranleda.

Har den skattskyldige under — — — skattemyndighetens beslut.

Har den skattskyldige icke haft högre inkomst än det för honom beräkna­

de existensminimibeloppet och har detta befunnits bero av förhållande,

varom i 50 § 2 mom. tredje stycket förmäles, bör avdrag för nedsatt skatte-

förmåga medgivas med så stort belopp, dock högst enligt vad i nyss nämnda

lagrum sägs, att den skattskyldige icke påföres beskattningsbar inkomst.

År inkomsten högre än nyss sagts men icke så stor, att inkomsten mins­

kad med skatten därå uppgår till existensminimum, bör avdrag för nedsatt

skatteförmåga beviljas med så stort belopp, maximerat på sätt i föregående

stycke sägs, att större skatt icke kommer att uttagas än att inkomsten,

minskad med skatten, uppgår till beloppet av existensminimum.

Nedsatt arbetsförmåga------------normal arbetsinkomst.

2. Därest skattskyldig varit för sin försörjning helt beroende av vad

han i form av folkpension uppburit, bör den taxerade inkomsten regelmäs­

sigt minskas med ett belopp motsvarande vad han sålunda uppburit, dock

ej överstigande vad som angives i 50 § 2 mom. andra stycket. Om den skatt­

skyldige mot låg avgift vistats å sjukhus eller annan anstalt eller om hans

levnadskostnader rönt inverkan av annan därmed jämförlig omständighet,

bör det belopp, varmed den taxerade inkomsten enligt vad nyss sagts må

minskas, jämkas med hänsyn därtill.

Om skattskyldig åtnjutit jämväl annan inkomst än folkpension, men

pensionen likväl utgjort den huvudsakliga delen av hans inkomst,

bör den skattskyldige regelmässigt medgivas ett med hänsyn till omständig­

heterna jämkat avdrag för nedsatt skatteförmåga.

Därest denna folkpension icke uppgått till minst hälften av den samman­

lagda inkomsten, bör avdrag, som ovan sägs, medgivas allenast då särskil­

da skäl därtill föranleda.

3. Finnes skattskyldig, som åtnjutit folkpension, böra erhålla avdrag en­

ligt punkt 1, må han icke erhålla avdrag enligt punkt 2 annat än om han

därigenom skulle erhålla ett högre avdrag än enligt punkt 1. I dylikt fall

må avdrag enligt sistnämnda punkt icke ifrågakomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 33 år 196i

31

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Äldre bestäm­

melser skola dock fortfarande gälla i fråga om 1964 års taxering samt i frå­

ga om eftertaxering för år 1964 eller tidigare år. Jämväl efter denna lags

ikraftträdande skall vidare skattskyldig, vars inkomst helt eller till huvud­

saklig del utgjorts av bidrag som avses i 15 § lagen om införande av lagen

om allmän försäkring, i regel anses hava haft nedsatt skatteförmåga på sätt

i äldre bestämmelsen i 50 § 2 mom. fjärde stycket kommunalskattelagen

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 33 år 196b

jämte därtill hörande anvisningar stadgats beträffande skattskyldig, vars

inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av bidrag som avses i lagen

om bidrag till änkor och änklingar med barn.

Förslag

till

Förordning angående ändrad lydelse av 9 § 2 mom. förordningen

26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt

Härigenom förordnas, att 9 § 2 mom. förordningen den 26 juli 1947 (nr

576) om statlig inkomstskatt skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

angives.

9 §.

2 m o m. För skattskyldig------------ kronor, bortfaller.

Finnes skattskyldigs skatteförmåga hava varit väsentligen nedsatt av an­

ledning varom i 50 § 2 mom. andra, tredje eller fjärde stycket kommunal­

skattelagen förmäles, må efter taxeringsnämndens eller, om besvär anförts

eller ock särskild framställning därom gjorts senast den 30 juni året näst

efter taxeringsåret, prövningsnämndens beprövande den skattskyldiges

taxerade inkomst minskas, förutom med statligt ortsavdrag, med ytterligare

ett efter omständigheterna avpassat belopp, dock högst enligt vad som stad­

gas i 50 § 2 mim. andra och tredje stycket kommunalskattelagen. Har skatt­

skyldig på grund av jämkning vid beräkning av sjömansskatt åtnjutit av­

drag för nedsatt skatteförmåga, skall avdrag, som nu sagts, minskas med

det belopp, varmed jämkning medgivits.

Vad härefter —------- beskattningsbar inkomst.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen en­

ligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings­

samling; dock skola äldre bestämmelser fortfarande gälla i fråga om 1964

års taxering samt i fråga om eftertaxering för år 1964 eller tidigare år.

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 631588