Prop. 1964:36

('angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1964

1

Nr 36

Kungl. Muj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse

av viss kronan tillhörig mark; given Stockholms slotl

den 24 januari 1964.

lvungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen begäres riksdagens medgivande att för en köpeskilling av 220 000 kr. försälja ett område om ca 1,15 hektar av förutvarande Skåns­ ka kavalleriregementets kasernområde i Hälsingborg.

5704 64

Bihang till riksdagens protokoll 1964. 1 samt. Nr 36

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 1964

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24 januari 1964.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

stats­

råden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skog­

lund, Edenman, Johansson, Hermansson, Aspling, Palme.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler efter gemensam beredning med cheferna för finans- och jordbruksdepartementen fråga om överlåtelse av viss kronan tillhörig mark och anför därvid föl­ jande.

Efter förslag av Kungl. Maj:t i propositionen 1963:69 har riksdagen i skrivelse 1963:98 bemyndigat Kungl. Maj:t, hland annat, att under bud­ getåret 1963/64 utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall besluta om försäljning av kronan tillhörig fast egendom, såframt — när fråga är om egendom som redovisas å försvarets fastighetsfond — taxeringsvärdet å egendomen uppgår till högst 100 000 kr., eller, där taxeringsvärde inte är åsatt, det vid särskild uppskattning utrönta saluvärdet uppgår till högst nämnda belopp.

Med skrivelse den 26 november 1963 har fortifikationsförvaltningen över­ lämnat ett den 5 oktober och den 21 november 1963 dagtecknat köpekon­ trakt, enligt vilket ämbetsverket, å kronans vägnar, med Malmöhus läns hushållningssällskap genom dess förvaltningsutskott träffat avtal om för­ säljning — under förutsättning av Kungl. Maj:ts och hushållningssällska­ pets årsmötes godkännande — till hushållningssällskapet av ett område om ca 1,15 hektar av stadsägan nr 2036 i Hälsingborgs stad för en köpeskilling av 220 000 kr. Avtalet har godkänts av hushållningssällskapets årsmöte den 16 december 1963. Beträffande avtalets innehåll i övrigt torde få hän­ visas till handlingarna i ärendel. — Fortifikationsförvaltningen hemställer, att avtalet måtte godkännas.

Av fortifikationsförvaltningens skrivelse inhämtas bland annat följande. Ifrågavarande försäljning avser del av förutvarande Skånska kavallerirege­ mentets (f. d. K 2) kasernområde med därå befintliga byggnader. Sedan riksdagen år 1954 (rskr 169)bifallit ett av Kungl. Maj:t i proposition 1954: 78 framlagt förslag angående inrättandet av en veterinärklinik i Hälsing­ borg, benämnd djursjukhuset i Hälsingborg, uppdrog Kungl. Maj:t genom beslut den 11 juni 1954 åt fortifikationsförvaltningen att, med beaktande av vad i nämnda proposition och jordbruksutskottets utlåtande 1954: 12

Kungl. Maj:ls proposition nr 36 dr 1964

3

anförts, träffa avtal med Malmöhus läns hushållningssällskap, såsom hu­

vudman för djursjukhuset, om upplåtelse av för djursjukhuset erlorder-

liga lokaler inom f. d. K 2 kasernetahlisseinent. Med anledning härav träfta-

des mellan fortifikationsförvaltningen och hushållningssällskapet ett den

21 januari och den 9 februari 19ää dagtecknat avtal, varigenom kronan till

hushållningssällskapet upplät nyttjanderätten till de för djursjukhuset

erforderliga lokalerna med tillhörande markområde. Den årliga avgälden

för nyltjanderällen fastställdes till 3 000 kr., varjämte i avtalet angavs att

allt underhåll av de upplåtna byggnaderna skulle ombesörjas och bekostas

av kronan. Upplåtelsen gällde från den 1 juli 1954 till den 1 juli 1959 med

därefter löpande ettåriga förlängningar, därest avtalet icke uppsades tre

månader före upplåtelsetidens utgång. — Genom beslut den 3 juni 1960

uppdrog Kungl. Maj:t åt chefen för armén att bl. a., efter hörande av för­

svarets civilförvaltning och fortifikationslörvaltningen, upptaga förhand­

lingar med hushållningssällskapet angående hyressätlning för tiden efter

den 1 juli 1960 för de av djursjukhuset disponerade lokalerna, innebärande

att statsverkets kostnader skulle täckas. Arméchefen föreslog i skrivelse den

17 februari 1961, att fortsatta förhandlingar med hushållningssällskapet i

ärendet skulle åläggas annan statlig myndighet än chefen för armén, då

dittillsvarande förhandlingar inte kunnat fullföljas enligt givna direktiv

och då verksamheten vid djursjukhuset till övervägande del berörde jord­

brukets verksamhet. — Avtalet av den 21 januari och den 9 februari 1955

uppsades av fortifikationsförvaltningen i skrivelse till hushållningssällska­

pet den 16 februari 1961 för hyresreglering till upphörande den 30 juni

1961 för att avtalsrättsligt lämna utrymme för ett genomförande av det

beslut i ärendet, som kunde komma att fattas av statsmakterna. I avvaktan

på sådant beslut har därefter tills vidare utgått samma hyra som tidigare.

— I skrivelse den 27 juli 1961 anhöll hushållningssällskapet bl. a. att kro­

nan måtte antingen för längre tid uthyra de av sjukhuset disponerade lo­

kalerna till sällskapet för samma subventionerade hyra som dittills eller

låta försälja mark och lokaler till sällskapet för ett symboliskt pris. I ytt­

rande över hushållningssällskapets förslag förklarade sig chefen för armén

inte kunna tillstyrka fortsatt uthyrning av lokalerna ifråga till subventio­

nerad hyra. De för djursjukhusets verksamhet erforderliga byggnaderna

borde därför försäljas. Försvarets fastighetsnämnd anförde i yttrande, att

nämnden inte hade något att erinra emot att ett för djursjukhuset lämpat

område med tillhörande byggnader framdeles finge disponeras av hus­

hållningssällskapet för djursjukhusets räkning. Vidkommande formen för

en sådan disposition förklarade sig fastighetsnämnden anse en försäljning

till hushållningssällskapet vara att föredraga. Den 27 mars 1963 erhöll

fortifikationsförvaltningen uppdrag att upptaga förhandlingar med hus­

hållningssällskapet rörande försäljning till sällskapet av för djursjukhuset

erforderliga byggnader och markområde. Vid förberedande förhandlingar

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 36 år 196b

med hushållningssällskapet har överenskommelse träffats rörande vilka byggnader och vilket markområde, som skulle omfattas av en försäljning. Enligt den sedermera träffade överenskommelsen skall försäljningen avse fyra byggnader, utgörande sjukstallbyggnad, vagnbod, vinterstall och ma­ terialbod, samt ett markområde om cirka 1,15 hektar. — 1 överenskommel­ sen avsedda byggnader och mark har värderats. Byggnaderna har härvid åsatts ett värde av 159 450 kr. Marken har värderats till 60 000 kr. Bygg­ naderna och markområdet är redovisade på kasernbyggnaders delfond av försvarets fastighetsfond. Det bokförda värdet på byggnaderna uppgår till 142 330 kr., varav oavskrivet återstår 11 540 kr. Markens bokförda värde har av fortifikationsförvallningen uppskattats till ca 10 000 kr.

Departementschefen

Den del av f. d. K 2 kasernetablissement som avses med ifrågavarande försäljning har inte sedan 1954 disponerats för försvarsändamål. Behov av området för försvarsändamål eller annat statligt ändamål torde ej heller komma att uppstå i framtiden. Jag anser den av fortifikationsförvaltningen med Malmöhus läns hushållningssällskap träffade överenskommelsen god­ tagbar och tillstyrker försäljningen. Jag hemställer således, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medge

att ifrågavarande område må försäljas till Malmöhus läns hushållningssällskap på i huvudsak de villkor som angivits i det rörande försäljningen upprättade avtalet.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Berndt Bodin

K L BECKMANS TRYCKERIER AB . STHLM 1964