Prop. 1964:87

('angående godkännande av tre tilläggsprotokoll till konventionen den b no\xad vember 1950 angående skydd för de mänskliga rät\xad tigheterna och de grundläggande friheterna',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

1

Nr 87

Kungl. Maj. ts proposition till riksdagen angående godkännande

av tre tilläggsprotokoll till konventionen den b no­ vember 1950 angående skydd för de mänskliga rät­ tigheterna och de grundläggande friheterna; given Stockholms slott den 6 mars 196b.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt § 12 regeringsformen föreslå riksdagen att på sätt varom föredragande departe­ mentschefen hemställt godkänna tre tilläggsprotokoll till konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende dels behörighet för den europeiska dom­ stolen för de mänskliga rättigheterna att avgiva rådgivande yttranden, dels ändring av artiklarna 29, 30 och 34 i konventionen, dels ock erkännande av vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan inskrivits i konven­ tionen och dess första tilläggsprotokoll.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner tre tilläggsprotokoll till konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättig­ heterna och de grundläggande friheterna. Genom dessa kompletteras de i konventionen och dess första tilläggsprotokoll redan upptagna mänskliga fri- och rättigheterna med ytterligare ett antal sådana. Vidare tillskapas behörighet för den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att under vissa förutsättningar avgiva rådgivande yttranden. Härutöver vidta­ ges vissa ändringar i konventionen, vilka syftar till att underlätta arbetet för den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 87

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

Utdrag ao protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet in­

för Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 6 mars 196b.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng, Andersson,

Lindström, Länge, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson,

Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme.

Efter gemensam beredning med cheferna för justitie- och inrikesdepar­

tementen anmäler ministern för utrikes ärendena fråga angående godkän­

nande av tre tilläggsprotokoll till konventionen den b november 1950 angå­

ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

samt anför därvid följande.

Med stöd av riksdagens godkännande (prop. 1951:165; UU 1951:11;

rskr 1951: 251) deponerade Sverige den 4 februari 1952 ratifikationsinstru­

mentet avseende konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. De i denna upp­

tagna rättigheterna har sedermera kompletterats genom ett den 20 mars

1952 dagtecknat tilläggsprotokoll till konventionen (prop. 1953: 32; UU

1953:1; rskr 1953:124). Det svenska ratifikationsinstrumentet avseende

protokollet deponerades den 22 juni 1953.

Vid Europarådets rådgivande församlings elfte ordinarie möte antog för­

samlingen den 22 januari 1960 en rekommendation (nr 234), vari Europarå­

dets ministerkommitté föreslogs tillsätta en expertkommitté med uppdrag

att utarbeta ett andra tilläggsprotokoll till konventionen, jfr prop. 1960: 113,

s. 25. Detta skulle som utgångspunkt ha ett av församlingens juridiska ut­

skott uppgjort förslag.

Med anledning härav beslöt ministerkommittén den 22 mars 1960 att till­

sätta en expertkommitté med uppdrag att studera spörsmål, som samman­

hänger med konventionen, och överlämnade samtidigt församlingens rekom­

mendation till den nytillsatta kommittén.

Sedan expertkommittén i februari månad 1963 överlämnat sin rapport be­

slöt ministerkommittén att den 16 september 1963 framlägga ett tilläggs­

protokoll för undertecknande av medlemsstaterna; Sverige underskrev pro­

tokollet sagda dag. Till följd av att vid denna tidpunkt två ytterligare till­

äggsprotokoll, till vilka jag strax återkommer, redan utarbetats och öpp­

nats för undertecknande fick här ifrågavarande protokoll benämningen

protokoll nr b till konventionen angående skydd för de mänskliga rättighe­

terna och de grundläggande friheterna, avseende erkännande av vissa andra

rättigheter och friheter än dem som redan inskrivits i konventionen och

3

dess första tilläggsprotokoll. Protokollet torde jämte svensk översättning få fogas såsom bilaga C till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Vid Europarådets rådgivande församlings ovannämnda elfte ordinarie möte föreslog församlingen i en annan rekommendation (nr 232) att en överenskommelse skulle utarbetas, enligt vilken den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna skulle tilläggas behörighet att vid tvek­ samhet rörande konventionens rättsliga innebörd tolka densamma, även för det fall att någon tvist icke anliängiggjorts vid domstolen, jfr prop. 1960: 113, s. 24. Europarådets ministerkommitté hänsköt frågan, huruvida det vore önskvärt att avsluta en sådan överenskommelse, till den tidigare nämnda expertkommittén. I sin i april 1961 till ministerkommittén av­ givna rapport angav expertkommittén såsom sin mening, att det kunde vara önskvärt att under vissa villkor tillägga domstolen behörighet att av­ giva rådgivande yttranden. På uppdrag av ministerkommittén utarbetade expertkommittén därefter ett förslag till överenskommelse, som efter be­ handling i ministerkommittén framlades för undertecknande av Europa­ rådets medlemsstater den 6 maj 1963, därvid den underskrevs för Sve­ riges del. överenskommelsen som givits benämningen protokoll nr 2 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund­ läggande friheterna, avseende behörighet för den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att avgiva rådgivande yttranden torde jäm­ te översättning till svenska få fogas såsom bilaga A till statsrådsprotokol­ let i detta ärende.

Till expertkommittén överlämnade ministerkommittén slutligen i juli må­ nad 1961 för behandling bland annat två av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna hos den senare kommittén väckta förslag till vissa ändringar i konventionens text, avseende kommissionens arbetssätt. Sedan expertkommitténs rapport förelagts ministerkommittén, beslöt denna att för undertecknande av medlemsstaterna den 6 maj 1963 framlägga ett protokoll nr 3 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättighe­ terna och de grundläggande friheterna, avseende ändring av artiklarna 29, 30 och 3b i konventionen. Protokollet, som undertecknats för Sveriges del, torde jämte översättning få fogas såsom bilaga B till statsrådsprotokollet i detta ärende.

I det följande lämnas en närmare redogörelse för de tre tilläggsproto­ kollen.

Protokoll nr 2

Enligt art. 1 i protokollet äger Europarådets ministerkommitté hos euro­ peiska domstolen för de mänskliga rättigheterna begära att den avgiver ytt­ rande rörande rättsliga spörsmål avseende tolkningen av konventionen eller av något dess tilläggsprotokoll. Sådan framställning skall beslutas med en majoritet av två tredjedelar av ministerkommitténs ledamöter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

4

Domstolens behörighet härvidlag är inskränkt i två hänseenden. Sålunda må den ej yttra sig över innehållet i eller omfattningen av de rättigheter och friheter som anges i avdelning I i konventionen eller i tilläggsprotokollen. Ej heller får framställningen avse spörsmål vartill kommissionen, domsto­ len eller ministerkommittén må ha att taga ställning till följd av något i konventionen förutsatt förfarande.

Domstolen skall enligt art. 2 själv avgöra om ministerkommitténs fram­ ställningar faller inom ramen för domstolens behörighet.

Ärenden av här ifrågavarande natur skall handläggas av domstolen vid sammanträde i plenum. I sitt yttrande till ministerkommittén skall dom­ stolen angiva skälen för sitt ställningstagande. Vidare upptager art. 3 be­ stämmelsen att skiljaktig domstolsledamot äger avgiva sitt särskilda votum.

Art. b inrymmer befogenhet för domstolen att om den finner protokollet påkalla detta upprätta arbetsordning och bestämma förfarandet vid hand­ läggning av dessa ärenden.

Beträffande de i art. 5 upptagna slutbestämmelserna må endast nämnas, att protokollet för Sveriges del undertecknats under förbehåll för ratifika­ tion. Protokollet träder i kraft när samtliga konventionsstater tillträtt det­ samma. Efter ikraftträdandet skall det anses utgöra en integrerande del av konventionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

Protokoll nr 3

Som tidigare nämnts har detta tilläggsprotokoll tillkommit på grund av önskemål av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Om bakgrunden till dessa må följande nämnas. Enligt art. 24 och 25 i kon­ ventionen må kommissionen mottaga framställningar med påståenden om att konventionsstat kränkt någon i konventionen angiven rättighet. Upp­ tages sådan framställning till prövning av kommissionen, skall kommis­ sionen enligt art. 28 till utrönande av de faktiska omständigheterna i fallet genomgå densamma med representanter för parterna samt, om så befin- nes erforderligt, själv företaga en undersökning. Kommissionen skall vi­ dare ställa sig till parternas förfogande i syfte att nå uppgörelse i godo. De nu angivna åliggandena skall kommissionen enligt art. 29 fullgöra genom en underkommission bestående av sju ledamöter av kommissionen. Om fri­ villig uppgörelse ej uppnås, skall ärendet hänskjutas till kommissionen, som enligt art. 31 har att utarbeta en rapport över de faktiska omständigheterna, angiva huruvida kommissionen anser att förpliktelse enligt konventionen åsidosatts samt framlägga de förslag den anser lämpliga.

Enligt kommissionen har under de år kommissionen varit i verksamhet erfarenheten visat, att systemet med en underkommission i vissa avseen­ den varit otillfredsställande. Åtminstone fram till år 1961 har icke ett enda av de av kommissionen upptagna ärendena förlikts. I samtliga fall har så­

5

lunda underkommissionen hänskjutit tvisten till kommissionen. När det

gällt för kommissionen att utarbeta sin rapport, har det framstått som en

olägenhet, att, ehuru samtliga kommissionsledamöter står ansvaret för rap­

porten, de av dem som icke ingått i underkommissionen av naturliga skäl

icke äger samma kännedom om ärendet som de övriga. Med den gällande

uppdelningen mellan underkommissionen och kommissionen uppstår vida­

re svårigheter — om åsikterna inom underkommissionen går isär — vid

bedömning om kränkning av konventionen skett eller ej. Underkommis­

sionen hindras därvid i sitt ställningstagande av att åsiktsfördelningen

inom kommissionen, när ärendet hänskjutits dit, alls ej behöver motsvara

den som råder inom underkommissionen. Slutligen förorsakar uppdelning­

en nödvändigtvis ett visst mått av dubbelarbete.

För att undanröja nyssnämnda olägenheter upphäves genom art. 1 punkt

1 samt art. 2 och 3 i protokoll nr 3 de konventionsbestämmelser som berör

underkommissionen.

Genom protokollet tillgodoses ytterligare ett önskemål av kommissionen.

Enligt gällande konventionsbestämmelser äger kommissionen på ett preli­

minärt stadium avvisa framställning på vissa, i art. 27 särskilt angivna

grunder. Om kommissionen däremot först efter att ha upptagit en tram-

stäJIning till prövning finner att någon sådan avvisningsgrund föreligger,

måste den, om förlikning ej uppnås, emellertid ändock avgiva en fullständig

rapport över ärendet till ministerkomittén. Detta anser kommissionen onö­

digt betungande.

önskemålet har genom art. 1 punkt 2 i protokollet tillgodosetts på det

sättet, att i stället för de bestämmelser i art. 29 i konventionen, vilka enligt

vad nyss sagts utgår, intages ett stadgande av innebörd, att även om kom­

missionen upptagit framställning den, såvitt gäller framställning från en­

skild person eller organisation, äger genom enhälligt beslut avvisa densam­

ma, om den finner någon av de i art. 27 i konventionen angivna avvisnings-

grunderna föreligga.

Beträffande de i art. \ upptagna slutbestämmelserna må nämnas att jäm­

väl detta protokoll för Sveriges del undertecknats under förbehåll för rati­

fikation. Det träder i kraft när samtliga konventionsstater tillträtt detsam­

ma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 är 196i

Protokoll nr 4

I art. 1 föreskrives att ingen må berövas sin frihet enbart på grund av

oförmåga att fullgöra avtalad förpliktelse.

I art. 2 stadfästes rätten att välja uppehållsort i varje land, där man lag­

ligen befinner sig. Vidare utsäges att envar skall äga frihet att lämna varje

land, inbegripet sitt eget.

Utövandet av de rättigheter som upptages i art. 2 är emellertid under-

b

Kungl. Maj.ts proposition nr 87 år 196i

kastat vissa inskränkningar. Sålunda får rättigheterna tåla de intrång som anges i lag och vilka i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hän­ syn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, för upprätthållande av den allmänna ordningen och förebyggande av brott, för hälsovården samt skyddande av sedligheten eller av annans fri- och rättigheter. Inom bestäm­ da områden må inskränkningar göras även i annat fall under förutsättning att de anges i lag och att de kan anses berättigade av hänsyn till det allmän­ nas intresse i ett demokratiskt samhälle.

Art. 3 upptager förbud mot landsförvisning, vare sig genom individuella eller kollektiva åtgärder. I artikeln stadgas vidare, att envar skall äga rätt att inresa i den stat vars medborgare han är.

Enligt art. 4 förbjuds kollektiv utvisning av utlänningar.

Art. 5 innehåller bestämmelser för det fall att medlemsstat söker tilläm­ pa protokollet på område för vars internationella förbindelser staten sva­ rar.

Enligt art. 6 skall art. 1—5 i protokollet i förhållandet mellan de för- dragsslutande staterna anses som tilläggsartiklar till konventionen och konventionens samtliga bestämmelser skall följaktligen tillämpas på de genom protokollet tillagda rättigheterna och friheterna. Genom denna be­ stämmelse tillerkännes sålunda såväl den europeiska kommissionen som den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna behörighet att på fördragsslutande stats begäran pröva påstådd kränkning, jfr art. 24 och 44 i konventionen.

Beträffande enskild persons rätt att besvära sig hos något av dessa båda organ för övervakning av konventionens efterlevnad upptager art. 6 be­ stämmelsen, alt detta förutsätter särskild förklaring från fördragsslutan­ de stats sida. Protokollet följer sålunda i detta hänseende konventionens system, jfr art. 25 och 46 i konventionen.

Om protokollets slutbestämmelser må här blott nämnas, att enligt art. 7 protokollet träder i kraft, när 1'ein stater ratificerat detsamma. Sverige har undertecknat protokollet med ratifikationsförbehåll.

, . t

Departementschefen

De tre protokoll till konventionen angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, för vilka redogörelse här lämnats, får ses som en naturlig utveckling på detta område. Den genom protokoll nr 2 tillskapade behörigheten för den europeiska domstolen att avgiva rådgivan­ de yttranden, kan med den ram som givits denna behörighet ses som ett hjälpmedel för Europarådets ministerkommitté. Sverige synes med hän­ syn härtill böra godtaga denna rådgivande funktion, vilken får skiljas från domstolens obligatoriska jurisdiktion enligt art. 46 i kon­ ventionen; sagda jurisdiktion har Sverige som bekant ej underkastat sig.

7

De ändringar som göres i konventionen som följd av protokoll nr 3 har

uppenbarligen påkallats av rent praktiska överväganden, syftande till att

underlätta arbetet för den europeiska kommissionen för de mänskliga rät­

tigheterna. I detta sammanhang torde böra framhållas att den tidigare

nämnda expertkommittén har under behandling även andra förslag från

kommissionen, nämligen tillskapande av möjligheter till fri rättegång under

vissa förutsättningar för enskilda parter samt avslutande av överenskom­

melse om bestraffning av mened vid förfarande inför kommissionen.

Genom protokoll nr b kompletteras de i konventionen och dess första

tilläggsprotokoll redan upptagna mänskliga fri- och rättigheterna med yt­

terligare ett antal sådana. I art. 1 stadgas förbud mot frihetsberövande så­

som påföljd vid oförmåga att fullgöra avtalad förpliktelse. Hos oss har ti­

digare funnits en sådan påföljd — gäldsfängelse — men detta institut är

sedan länge upphävt. Under förarbetena till protokollet rådde å svensk sida

någon tvekan om huruvida utförande av arbete i arbetshem eller dömande

till tvångsarbete enligt socialhjälpslagen (§§ 41—51) och barnavårdslagen

(§ 100) stod i överensstämmelse med den föreslagna grundsatsen. I prop.

1964: 34 har emellertid föreslagits att dessa bestämmelser i socialhjälps-

och barnavårdslagarna upphäves. Förevarande krav i protokollet får alltså,

i allt fall om nämnda förslag genomföres, anses uppfyllt. I art. 2 stadgas om

vissa rättigheter att röra sig fritt, att fritt välja uppehållsort och att utan

hinder få lämna landet. Gällande svensk lagstiftning synes ej innebära

hinder att Sverige åtager sig att tillämpa dessa rättigheter. De inskränk­

ningar som i Sverige finnes i vad avser utövandet av dessa rättigheter

(t. ex. skyldigheten att vid utresa ur riket inneha pass, förekomsten av

i passkungörelsen angivna passhinder, förbud för vissa underhållsskyl-

diga att lämna riket, förbud att vistas i vissa militära skyddsområden)

får anses stå i överensstämmelse med vad som är tillåtet enligt protokol­

let. Art 3 stadgar under 1 förbud mot förvisning från eget land. Detta rim­

mar helt med vad som redan i nära ett sekel gällt enligt svensk rättsupp­

fattning; landsförvisningsinstitutet borttogs i Sverige år 1869. Detta förbud

har ej ansetts innefatta hinder t. ex. mot utlämning av eget lands med­

borgare, militär kommendering utomlands eller tvångsvis överförande a\

barn till vårdnadshavare i utlandet. Under 2 stadgas en ovillkorlig rätt för

medborgare att inresa i sitt hemland. Sådan rätt gäller sedan länge i Sve­

rige utan särskilt lagstöd; den framgår e contrario av vår utlänningslag.

1 art. 4 stadgas slutligen förbud mot kollektiv utvisning av utlänningar. Så­

dan utvisning är självfallet helt främmande för svensk rättsuppfattning.

Sverige har vid ratifikation av konventionen och det första tilläggsproto­

kollet avgivit förklaring om erkännande av den europeiska kommissionens

behörighet att upptaga besvär av enskild (prop. 1951: 165, s. 14). Sverige

bör vid ratifikation av det fjärde tilläggsprotokollet avgiva en motsvarande

förklaring beträffande de i protokollet upptagna fri- och rättigheterna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

8

Under åberopande av det anförda får jag föreslå, att här bilagda proto­

koll n:ris 2, 3 och 4 till konventionen angående skydd för de mänskliga rät­

tigheterna och de grundläggande friheterna måtte jämlikt § 12 regerings­

formen framläggas för riksdagen för godkännande, och hemställer alltså

att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksda­

gen att godkänna protokollen och medgiva att Sverige vid

ratifikation av protokoll nr 4 förklarar sig erkänna att den

enligt art. 25 i konventionen redan avgivna förklaringen

skall omfatta jämväl de i art. 1—4 i protokollet angivna

fri- och rättigheterna.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Kungl. Maj. ts proposition nr 87 år 1964

Ur protokollet:

Ove Heyman

BILAGOR

If Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 saml. Nr 87

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 87 år 1964

Protocol No. 2 to the Convention för the Protection of Human Rights and Funda­ mental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights compc-

tence to give advisory opinions

The member States of the Council of Europé signatory hereto:

Having regard to the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed åt Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”) and, in par- ticular, Artide 19 instituting, among other bodies, a European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “the Court”);

Considering that it is expedient to confer upon the Court competence to give advisory opinions subject to certain conditions;

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Court may, åt the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the Protocols there- to.

2. Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or freedoms defined in Section 1 of the Convention and in the Protocols thereto, or with any other question which the Commission, the Court or the Committee of Ministers might

Protocole No 2 å la Convention de sauve- garde des Droits de 1’honune et des liber- tés fondamentales, attribuant å la Cour européenne des Droits de 1’homme la com-

pétence de donner des avis consultatifs

Les Etats membres du Conseil de 1’Europe, signataires du présent Pro­ tocole,

Vu les dispositions de la Conven­ tion de sauvegarde des Droits de 1’homme et des libertés fondamenta­ les, signée å Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprés dénommée « la Con­ vention»), notamment 1’article 19 instituant entre autres organes une Cour européenne des Droits de 1’homme (ci-aprés dénommée «la Cour ») ;

Considérant qu’il est opportun d’attribuer å la Cour la compétence de donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs,

Sont convenus de ce qui suit :

Artide 1"

1. La Cour peut, å la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant 1’interpréta- tion de la Convention et de ses Pro- tocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou å l’étendue des droits et libertés définis au titre 1" de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commis­ sion, la Cour ou le Comité des Mi­ nistres pourraient avoir å connaitre

Kungl. Maj.ts proposition nr 87 år 196b

11

Bilaga A

(Översättning)

Protokoll nr 2 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende be­ hörighet för den europeiska domstolen för

de mänskliga rättigheterna att avgiva

rådgivande yttranden

Europarådets medlemsstater som undertecknat detta protokoll hava

under åberopande av bestämmel­ serna i den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (här nedan benämnd »konventionen») och särskilt artikel 19, varigenom bland andra organ upprättas en europeisk domstol för de mänskliga rättigheterna (här ne­ dan benämnd »domstolen»), och

i betraktande av att det är lämp­ ligt att tillägga domstolen behörighet att under vissa villkor avgiva rådgi­ vande yttranden,

överenskommit om följande.

Artikel 1

1. På begäran av ministerkommit­ tén må domstolen avgiva rådgivan­ de yttranden rörande rättsliga spörs­ mål avseende tolkningen av konven­ tionen och protokollen till densam­ ma.

2. Dessa yttranden må ej avse spörsmål rörande innehållet i eller omfattningen av de rättigheter och friheter, vilka bestämmas i avdel­ ning I i konventionen och i proto­ kollen till densamma, ej heller de övriga spörsmål till vilka kommis­ sionen, domstolen eller ministerkom-

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 87 år 196i

have to consider in consequence of any such procecdings as could be instituted in accordance with the Convention.

3. Decisions of the Committee of Ministers lo request an advisory opinion of the Court shall require a two-thirds majority vo te of the re­ presentatives entitled to sit on the Committee.

Article 2

The Court shall decide whether a request för an advisory opinion sub- mitted by the Committee of Ministers is within its consultative competence as defined in Article 1 of this Proto- col.

Article 3

1. For the consideration of re- quests for an advisory opinion, the Court shall sit in plenary session.

2. Reasons shall be given for ad­ visory opinions of the Court.

3. If the advisory opinion does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

4. Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Com­ mittee of Ministers.

Article 4

The powers of the Court under Ar­ ticle 55 of the Convention shall ex- tend to the drawing up of such rules and the determination of such pro- cedure as the Court may think nec- essary for the purposes of this Pro- tocol.

Article 5

1. This Protocol shall be open to signature by member States of the Council of Europé, signatories to the Convention, who may become Par- ties to it by: (a) signature without reservation in respect of ratification or accept- ance;

par suite de 1’introduction d’un re- cours prévu par la Convention.

3. La décision du Comité des Mi- nistres de demander un avis å la Cour est prise par un vote å la majo- rité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 2

La Cour décide si la demande d’avis présentée par le Comité des Ministres reléve de sa compétence consultative telle que celle-ci est dé- finie par 1’article 1" du présent Pro- tocole.

Article 3

1. Pour 1’examen des demandes d’avis consultatifs, la Cour siége en séance pléniére.

2. L’avis de la Cour est motivé.

3. Si 1’avis n’exprime pas en tout ou en partie 1’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre 1’exposé de son opinion individuelle.

4. L’avis de la Cour est tx-ansmis au Comité des Ministres.

Article 4

Par extension du pouvoir que lui attribuc 1’article 55 de la Conven­ tion et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle 1’estime néces- saire, établir son réglement et fixer sa procédure.

Article 5

1. Le présent Protocole est ouvert å la signature des Etats membres du Conseil de 1’Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par : (a) la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation ;

13

mittén må hava att taga ställning

till följd av förfarande som förutses

i konventionen.

2. Ministerkommitténs beslut att

begära yttrande av domstolen fattas

med en majoritet av två tredjedelar

av de ledamöter som äro berättigade

att taga säte i kommittén.

Artikel 2

Domstolen prövar om framställ­

ning från ministerkommittén om

rådgivande yttrande faller inom

domstolens rådgivande behörighet,

sådan denna bestämts i artikel 1 i

detta protokoll.

Artikel 3

1. Domstolens handläggning av

framställning om rådgivande yttran­

de sker vid sammanträde i plenum.

2.1 domstolens yttrande skola skä­

len angivas.

3. Om yttrande i sin helhet eller

till del ej ger uttryck åt domarnas

enhälliga uppfattning, äger varje le­

damot angiva sin skiljaktiga mening.

4. Rådgivande yttrande skall över­

lämnas till ministerkommittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196i

Artikel 4

Genom utvidgning av de befogen­

heter som artikel 55 i konventionen

tillerkänner den äger domstolen upp­

rätta sin egen arbetsordning och be­

stämma förfarandet om den så fin­

ner påkallat för detta protokolls

syftemål.

Artikel 5

1. Detta protokoll står öppet för

undertecknande av de medlemssta­

ter i Europarådet vilka undertecknat

konventionen; de kunna tillträda

detsamma genom

a) undertecknande utan förbehåll

för ratifikation eller godkännande,

eller

14

Kungl. Maj. ts proposition nr 87 år l!)6t

(b) signature with reservation in

respect of ratification or acceptance,

followed by ratification or accept­

ance.

Instruments of ratification or ac­

ceptance shall be deposited with the

Secretary-General of the Council of

Europé.

2. This Prolocol sliall enter into

force as soon as all States Parties to

the Convention shall have become

Parties to the Protocol, in accord-

ance with the provisions of para-

graph 1 of this Artide.

3. From the date of the entry into

force of this Protocol, Artides 1 to

4 shall be considered an integral part

of the Convention.

4. The Secretary-General of the

Council of Europé shall notify the

member States of the Council of:

(a) any signature without reserva­

tion in respect of ratification or ac­

ceptance;

(b) any signature with reserva­

tion in respect of ratification or ac­

ceptance ;

(c) the deposit of any instrument

of ratification or acceptance;

(d) the date of entry into force

of this Protocol in accordance with

paragraph 2 of this Artide.

In witness whereof, the under-

signed, being duly authorised there-

to, have signed this Protocol.

Done åt Strasbourg, this Gth day

of May 1963, in English and in

French, both texts being equally

authoritative, in a single copy which

shall remain deposited in the archi-

ves of the Council of Europé. The

Secretary-General shall transmit cer-

tified copies to each of the signatory

States.

(b) la signature sous réserve de

ratification ou d’acceptation, suivie

de ratification ou d’acceptation.

Les instruments de ratification ou

d’acceptation seront déposés prés le

Secrétaire Général du Conseil de

1’Europe.

2. Le present Protocole entrera en

vigueur des que tous les Etats Par­

ties å la Convention seront devenus

Parties au Protocole, conformément

aux dispositions du paragraphe 1"

de cet artide.

3. A dater de l’entrée en vigueur

du présent Protocole, les artides 1"

å 4 seront considérés comme faisant

partie intégrante de la Convention.

4. Le Secrétaire Général du Con­

seil de 1’Europe notifiera aux Etats

membres du Conseil :

(a) toute signature sans réserve

de ratification ou d’acceptation ;

(b) toute signature sous réserve

de ratification ou d’acceptation ;

(c) le dépöt de tout instrument de

ratification ou d’acceptation ;

(d) la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole, conformément au

paragraphe 2 de cet artide.

En foi de quoi, les soussignés, du-

ment autorisés å cet effet, ont signé

le présent Protocole.

Fait å Strasbourg, le 6 mai 1963,

en francais et en anglais, les deux

textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans

les archives du Conseil de 1’Europe.

Le Secrétaire Général en communi-

quera copie certifiée conforme å cha-

cnn des Etats signataires.

15

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation eller godkännande, åtföljt av ratifikation eller godkän­ nande.

Ratifikations- och godkännandein­ strumenten skola deponeras hos Eu­ roparådets generalsekreterare.

2. Detta protokoll träder ikraft när samtliga konventionsstater tillträtt detsamma enligt bestämmelserna i mom. 1 i denna artikel.

Kungl. Maj.ts proposition nr 87 år 1961

3. Från och med detta protokolls ikraftträdande skola artiklarna 1—4 anses utgöra en integrerande del av konventionen.

4. Europarådets generalsekretera­ re skall underrätta rådets medlems­ stater om

a) varje undertecknande utan för­ behåll för ratifikation eller godkän­ nande ;

b) varje undertecknande med för­ behåll för ratifikation eller godkän­ nande;

c) deposition av varje ratifika­ tions- eller godkännandeinstrument;

d) dagen för detta protokolls ikraftträdande enligt mom. 2 i den­ na artikel.

Till bekräftelse härå hava under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, underskrivit detta proto­ koll.

Som skedde i Strasbourg den 6 maj 1963, på engelska och franska, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett enda exemplar som skall vara deponerat i Europarådets arkiv. Ge­ neralsekreteraren skall överlämna bestyrkta avskrifter till varje signa- tärmakt.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196i

Protocol No. 3 to the Convention för the Protection of Human Rights and Funda­ mental Freedoms, amending Articles 29,

30 and 34 of the Convention

The member States of the Council of Europé, signatories to this Proto­ col,

Considering that it is advisable to amend certain provisions of the Con­ vention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed åt Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”) concerning the proce- dure of the European Commission of Human Rights,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Article 29 of the Convention is deleted.

2. The following provision shall be inserted in the Convention: “Article 29 After it has accepted a petition submitted under Article 25, the Com­ mission may nevertheless decide unanimously to reject the petition if, in the course of its examination, it finds that the existence of one of the grounds for non-acceptance pro­ vided för in Article 27 has been established. In such a case, the decision shall be communicated to the parties.”

Artide 2

In Article 30 of the Convention, the word “Sub-Commission” shall be replaced by the word “Commission”.

Protocole No 3 å la Convention de sanve- garde des Droits de 1’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29,

30 et 34 de la Convention

Les Etats meinbres du Conseil de 1’Europe, signataires du présent Pro­ tocole,

Considérant qu’il convient d’amen- der certaines dispositions de Ia Con­ vention de sauvegarde des Droits de 1’homme et des libertés fondamenta­ les signée å Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprés dénommée la Convention) relatives å Ia procédure de la Com­ mission européenne des Droits de 1’homme,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1"

1. L’article 29 de la Convention est supprimé.

2. La disposition suivante est in- sérée dans la Convention : « Article 29 Apres avoir retenu une requéte in- troduite par application de 1’article 25, la Commission peut néanmoins décider å l’unanimité de la rejeter si, en cours d’examen, elle constate l’existence d’un des motifs de non recevabilité prévus å 1’article 27.

En pareil cas, la décision est com- muniquée aux parties. »

Artide 2

A 1’article 30 de la Convention, le mot « sous-commission » est rempla- cé par le mot « Commission ».

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 1964

17

Bilaga B

(Översättning)

Protokoll nr 3 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende

ändring av artiklarna 29, 30 och 34

i konventionen

Europarådets medlemsstater som undertecknat detta protokoll hava

i betraktande av att vissa bestäm­ melser som avse förfarandet hos den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna böra ändras i den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angå­ ende skydd för de mänskliga rättig­ heterna och de grundläggande frihe­ terna (här nedan kallad »konven­ tionen»)

överenskommit om följande.

Artikel 1

1. Artikel 29 i konventionen utgår.

2. Följande bestämmelse intages i konventionen: »Artikel 29 Oaktat kommissionen upptagit en framställning enligt artikel 25, må den enhälligt besluta att avvisa den­ samma, därest kommissionen vid sin prövning finner att någon i artikel 27 angiven grund för att icke upp­ taga framställning föreligger.

I sådant fall skall beslutet delgi­ vas parterna».

Artikel 2

I artikel 30 i konventionen skall ordet »underkommissionen» ersättas av ordet »kommissionen».

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 1964

Article 3

1. Åt the beginning of Article 34

of the Convention, the following shall

be inserted:

“Subject to the provisions of Ar­

ticle 29 . .

2. Åt the end of the saine Article,

the sentence “the Sub-Commission

shall take its decisions by a majority

of its members” shall be deleted.

Artide 4

1. This Protocol shall be open to

signature by the member States of

the Council of Europé, who may be-

come Parties to it either by:

(a) signature without reservation

in respect of ratification or accept-

ance, or

(b) signature with reservation in

respect of ratification or acceptance,

followed by ratification or accept­

ance.

Instruments of ratification or ac­

ceptance shall be deposited with the

Secretary-General of the Council of

Europé.

2. This Protocol shall enter into

force as soon as all States Parties to

the Convention shall have become

Parties to the Protocol, in accordance

with the provisions of paragraph 1

of this Article.

3. The Secretary-General of the

Council of Europé shall notify the

member States of the Council of:

(a) any signature without reser­

vation in respect of ratification or

acceptance;

(b) any signature with reservation

in respect of ratification or accept­

ance;

(c) the deposit of any instrument

of ratification or acceptance;

(d) the date of entry into force of

this Protocol in accordance with par­

agraph 2 of this Article.

In witness whereof, the under-

signed, being duly authorised thereto,

have signed this Protocol.

Artide 3

1. Au debut de 1’article 34 de la

Convention, le membre de phrase

suivant est inséré :

« Sous réserve des dispositions de

1’article 29, ...»

2. A la fin du méme article, la

phrase «les decisions de la sous-

commission sont prises ä la majori-

té de ses membres » est supprimée.

Artide 4

1. Le présent Protocole est ouvert

å la signature des Etats membres du

Conseil de 1’Europe signataires de la

Convention qui peuvent y devenir

Parties par :

(a) la signature sans réserve de

ratification ou d’acceptation ;

(b) la signature sous réserve de

ratification ou d’acceptation suivie

de ratification ou d’acceptation.

Les instruments de ratification ou

d’acceptation seront déposés prés le

Secrétaire Général du Conseil de

1’Europe.

2. Le présent Protocole enlrera en

vigueur dés que tous les Etats Par­

ties å la Convention seront deve-

nus Parties au Protocole conformé-

ment aux dispositions du paragraphe

1" de cet article.

3. Le Secrétaire Général du Conseil

de 1’Europe notifiera aux Etats mem­

bres du Conseil :

(a) toute signature sans réserve

de ratification ou d’acceptation ;

(b) toute signature sous réserve

de ratification ou d’acceptation ;

(c) le dépöt de tout instrument de

ratification ou d’acceptation ;

(d) la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole, conformément au

paragraphe 2 de cet article.

En foi de quoi, les soussignés, du-

ment autorisés å cet effet, ont signé

le présent Protocole.

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

Artikel 3

1. Först i artikel 34 i konventio­ nen skall följande ord infogas:

»Där ej annat följer av artikel 29 . . .»

2. I samma artikel utgår slutme­ ningen »för beslut av underkommis- sionen erfordras majoritet av dess ledamöter».

Artikel b

1. Delta protokoll står öppet för undertecknande av de medlemsstater i Europarådet vilka undertecknat konventionen; de kunna tillträda detsamma genom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation eller godkännande, eller

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation eller godkännande, åtföljt av ratifikation eller godkän­ nande.

Ratifikations- och godkännandein­ strumenten skola deponeras hos Eu­ roparådets generalsekreterare.

2. Detta protokoll träder i kraft när samtliga konventionsstater till­ trätt detsamma enligt bestämmelser­ na i mom. 1. i denna artikel.

3. Europarådets generalsekretera­ re skall underrätta rådets medlems­ stater om

a) varje undertecknande utan för­ behåll för ratifikation eller godkän­ nande;

b) varje undertecknande med för­ behåll för ratifikation eller godkän­ nande;

c) deposition av varje ratifika­ tions- eller godkännandeinstrument;

d) dagen för detta protokolls ikraftträdande enligt mom. 2. i den­ na artikel.

Till bekräftelse härå hava under­ tecknade, därtill vederbörligen be­ myndigade, underskrivit detta proto­ koll.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 1964

Done åt Strasbourg, this 6th day of May 1963, in English and in French, both texts being equally au- thoritative, in a single copy which shall remain deposited in the ar- chives of the Council of Europé. The Secretary-General shall transmit cer- tified copies to each of the signatory States.

Fait å Strasbourg, le 6 mai 1963, en fran^ais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 1’Europe. Le Secrétaire Général en communi- quera copie certifiée conforme å cha- cun des Etats signataires.

21

Soin skedde i Strasbourg den 6 maj 1963, på engelska och franska, vilka båda texter äga lika vitsord, i ett enda exemplar som skall vara de­ ponerat i Europarådets arkiv. Gene­ ralsekreteraren skall överlämna be­ styrkta avskrifter till varje signatär- makt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

22

Kurxgl. Maj:ts proposition nr 87 år 1964

Protocol No. 4 to thc Conveution for the

Protection of Human Rights and Funda­

mental Freedoms, securing certain rights

and freedoms other than those already in-

cluded in the Convention and in the first

Protocol thereto

The Governments signatory here-

to, being Members of the Council of

Europé,

Being resolved to take steps to en­

sure the collective enforcement of

certain rights and freedoms other

than those already ineluded in Sec-

tion I of the Convention for the Pro­

tection of Human Rights and Funda­

mental Freedoms signed åt Rome on

4th November 1950 (hereinafter re-

ferred to as “the Convention”) and

in Artides 1 to 3 of the First Proto­

col to the Convention, signed åt Paris

on 20th March 1952,

Have agreed as follows:

Article 1

No one shall be deprived of his

liberty merely on the ground of ina-

bility to fulfil a contractual obliga­

tion.

Artide 2

1. Everyone lawfully within the

territory of a State shall, within that

territory, have the right to liberty of

movement and freedom to choose

his residence.

2. Everyone shall be free to leave

any country, ineluding his own.

3. No restrictions shall be placed

on the exercise of these rights other

than such as are in accordance with

law and are necessary in a democratic

Protocole No 4 å la Convention de sauve-

garde des Droits de 1’homme et des liber-

tés fondamentales, reconnaissant certains

droits et libertés autres que ccux figurant

déjå dans la Convention et dans le premier

Protocole additionncl å la Convention

Les Gouvernements signataires,

Membres du Conseil de 1’Europe,

Résolus å prendre des mesures

propres å assurer la garantie collec­

tive de droits et libertés autres que

ceux qui figurent déjå dans le titre I

de la Convention de sauvegarde des

Droits de 1’homme et des libertés

fondamentales, signée å Rome le 4

novembre 1950 (ci-aprés dénommée

« la Convention ») et dans les artic-

lcs 1" å 3 du premier Protocole ad-

ditionnel å la Convention, signé å

Paris le 20 mars 1952,

Sont convenus de ce qui suit :

Artide 1"

Nul ne peut étre privé de sa liberté

pour la seule raison qu’il n’est pas

en mesure d’exécuter une obligation

contractuelle.

Artide 2

1. Quiconque se trouve réguliére-

ment sur le territoire d’un Etat a le

droit d’y circuler librement et d’y

choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quit-

ter n’importe quel pays, y compris

le sien.

3. L’exercice de ees droits ne peut

faire l’objet d’autres restrictions que

celles qui, prévues par la loi, consti-

tuent des mesures nécessaires, dans

23

Kungl. Maj. ts proposition nr 87 år 1964

Bilaga C

(Översättning)

Protokoll nr 4 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende er­ kännande av vissa andra rättigheter och

friheter än dem som redan inskrivits i

konventionen och dess första

tilläggsprotokoll

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet och

vilka beslutat att vidtaga åtgärder för att gemensamt säkerställa andra rättigheter och friheter än dem som redan inskrivits i avdelning I i den i Rom den 4 november 1950 under­ tecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter­ na och de grundläggande friheterna (här nedan kallad »konventionen») och i artiklarna 1—3 i det i Paris den 20 mars 1952 undertecknade första tilläggsprotokollet till konven­ tionen,

hava överenskommit om följande.

Artikel 1

Ingen må berövas sin frihet en­ bart på grund av oförmåga att full­ göra avtalad förpliktelse.

Artikel 2

1. Den som lagligen befinner sig på en stats område äger rätt att där fritt röra sig och att fritt välja bo­ sättningsort.

2. Envar äger frihet att lämna vil­ ket som helst land, inbegripet sitt eget.

3. Utövandet av dessa rättigheter får icke underkastas andra inskränk­ ningar än sådana som äro angivna i lag och i ett demokratiskt samhälle

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

society in the interests of national

security or public safety, for the

maintenance of ordre public, for the

prevention of crime, for the protec-

tion of health or morals, or för the

protection of the rights and free-

doms of others.

4. The rights set forth in para-

graph 1 may also be subject, in par-

ticular areas, to restrictions imposed

in accordance with law and justified

by the public interest in a democratic

society.

Article 3

1. No one shall be expelled, by

means either of an individual or of

a collective measure, from the terri-

tory of the State of which he is a

national.

2. No one shall be deprived of the

right to enter the territory of the Sta­

te of which he is a national.

Article 4

Collective expulsion of aliens is

prohibited.

Article 5

1. Any High Contracting Party

may, åt the time of signature or rat-

ification of this Protocol, or åt any

time thereafter, communicate to the

Secretary-General of the Council of

Europé a declaration stating the ex-

tent to which it undertakes that the

provisions of this Protocol shall ap-

ply to such of the territories for the

international relations of which it

is responsible as are named therein.

2. Any High Contracting Party

which has communicated a declara­

tion in virtue of the preceding para-

graph may, from time to time, com­

municate a further declaration mo-

difying the terms of any former de-

une société démocratique, å la sécu-

rité nationale, å la sureté publique,

au maintien de l’ordre public, å la

prevention des infractions pénales,

å la protection de la santé ou de la

morale, ou å la protection des droits

et libertés d’autrui.

4. Les droits reconnus au para-

graphe 1" peuvent également, dans

certaines zones déterminées, faire

l’objet de restrictions qui, prévues

par la loi, sont justifiées par 1’intérét

public dans une société démocra­

tique.

Article 3

1. Nul ne peut étre expulsé, par

voie de mesure individuelle ou collec­

tive, du territoire de l’Etat dont il

est le ressortissant.

2. Nul ne peut étre privé du droit

d’entrer sur le territoire de l’Etat

dont il est le ressortissant.

Article 4

Les expulsions collectives d’étran-

gers sont interdites.

Article 5

1. Toute Haute Partie Contractante

peut, au moment de la signature

ou de la ratification du présent Pro-

tocole ou å tout moment par la suite,

communiquer au Secrétaire Général

du Conseil de 1’Europe une déclara-

tion indiquant la mesure dans laquel-

le elle s’engage å ce que les disposi­

tions du présent Protocole s’appli-

quent å tels territoires qui sont dé-

signés dans ladite déclaration et dont

elle assure les relations internationa-

les.

2. Toute Haute Partie Contractante

qui a communiqué une déclaration

en vertu du paragraphe précédent

peut, de temps å autre, communi­

quer une nouvelle déclaration mo-

difiant les termes de toute déclara-

25

nödvändiga med hänsyn till statens

säkerhet och den allmänna säker­

heten, för upprätthållande av den all­

männa ordningen och förhindrande

av brott, för hälsovården samt för

skyddandet av sedligheten eller av

annans fri- och rättigheter.

4. De rättigheter som angivas i

mom. 1. må inom bestämda områ­

den tillika bli föremål för inskränk­

ningar, angivna i lag, vilka äro be­

rättigade av hänsyn till det allmän­

nas intresse i ett demokratiskt sam­

hälle.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196b

Artikel 3

1. Ingen må tvingas att lämna den

stat vari han är medborgare, vare

sig genom individuella eller kollek­

tiva åtgärder.

2. Ingen må förvägras rätten att

inresa i den stat vari han är med­

borgare.

Artikel b

Kollektiv utvisning av utlänningar

är förbjuden.

Artikel 5

1. Varje hög fördragsslutande part

må vid tidpunkten för protokollets

undertecknande eller ratifikation el­

ler när som helst därefter till Eu­

roparådets generalsekreterare över­

lämna förklaring, angivande i vilken

utsträckning den förbinder sig att

tillämpa bestämmelserna i protokol­

let inom sådana områden, som an­

givas i nämnda förklaring och för

vilkas internationella förbindelser

parten svarar.

2. Varje hög fördragsslutande part

som avgivit förklaring enligt före­

gående punkt må från tid till annan

avgiva ny förklaring, innebärande

ändring av tidigare förklaring eller

upphävande av tillämpningen av be-

26

Kungl. Maj. ts proposition nr 87 år 196b

claration or terminating the applica-

tion of the provisions of this Proto-

col in respect of any territory.

3. A declaration made in accord-

ance with this Artide shall be deem-

ed to have been made in accordance

with paragraph 1 of Artide 63 of the

Convention.

4. The territory of any State to

which this Protocol applies by virtue

of ratification or acceptance by that

State, and each territory to which

this Protocol is applied by virtue of

a declaration by that State under

this Artide, shall be treated as sep-

arate territories for the purpose of

the references in Artides 2 and 3 to

the territory of a State.

Article 6

1. As between the High Contract-

ing Parties the provisions of Artides

1 to 5 of this Protocol shall be re-

garded as additional Artides to the

Convention, and all the provisions of

the Convention shall apply accord-

ingly.

2. Nevertheless, the right of indi-

vidual recourse recognised by a dec­

laration made under Artide 25 of

the Convention, or the acceptance of

the compulsory jurisdiction of the

Court by a declaration made under

Article 46 of the Convention, shall

not be effective in relation to this

Protocol unless the High Conlracting

Party concerned has made a state-

ment recognising such right, or ac-

cepting such jurisdiction, in respect

of all or any of Artides 1 to 4 of

the Protocol.

Article 7

1. This Protocol shall be open for

signature by the Mcmbers of the

Council of Europé who are the sig-

natories of the Convention; it shall

tion antérieure ou mettant fin å

1’application des dispositions du pré-

sent Protocole sur un territoire

queleonque.

3. Une déclaration faite conformé-

ment au présent article sera consi-

dérée comme ayant été faite confor-

mément au paragraphe 1 de 1’article

63 de la Convention.

4. Le territoire de tout Etat auquel

le présent Protocole s’applique en

vertu de sa ratification ou de son ac-

ceptation par ledit Etat, et chacun

des territoires auxquels le Protocole

s’applique en vertu d’une déclaration

souscrite par ledit Etat conformé-

ment au présent article, seront con-

sidérés comme des territoires dis-

tinets aux fins des références au ter­

ritoire d’un Etat faites par les artic-

les 2 et 3.

Article 6

1. Les Hautes Parties Contractan-

tes considéreront les artides 1" å 5

de ce Protocole comme des artides

additionnels å la Convention et tou-

tes les dispositions de la Convention

s’appliqueront en conséquence.

2. Toutefois, le droit de recours in­

dividuel reconnu par une déclaration

faite en vertu de 1’article 25 de la

Convention ou la reconnaissance de

la juridiction obligatoire de la Cour

faite par une déclaration en vertu de

1’article 46 de la Convention ne s’ex-

ercera en ce qui concerne le pré­

sent Protocole que dans la mesure

oix la Haute Partie Contractante in-

téressée aura déclaré reconnaitre le­

dit droit ou accepter ladite juridic­

tion pour les artides 1" å 4 du Pro­

tocole ou pour certains de ees artic-

les.

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert

å la signature des Membres du Con­

seil de 1’Europe, signataires de la

Convention ; il sera ratifié en méme

27

stämmelserna i detta protokoll inom

visst område.

Kungl. Maj:ts proposition nr 87 år 196i

3. Förklaring som avgivits enligt

denna artikel skall anses ha gjorts i

enlighet med artikel 63 mom. 1. i

konventionen.

4. Stats område, varpå detta pro­

tokoll är tillämpligt till följd av att

staten ratificerat eller godkänt pro­

tokollet, liksom varje område, varpå

protokollet är tillämpligt på grund

av en av samma stat undertecknad

förklaring i enlighet med denna arti­

kel, skola anses såsom skilda områ­

den i vad avser de hänvisningar till

stats område, som göras i artiklarna

2 och 3.

Artikel 6

1. I förhållandet mellan de höga

fördragsslutande parterna skola ar­

tiklarna 1—5 i detta protokoll anses

som tilläggsartiklar till konventionen

och konventionens samtliga bestäm­

melser skola följaktligen vinna till-

lämpning.

2. Rätten för enskild att besvära

sig, som erkänts genom förklaring,

avgiven enligt artikel 25 i konventio­

nen, eller förklaring om godtagande

av domstolens tvingande jurisdik­

tion, avgiven enligt artikel 46 i kon­

ventionen, får i vad avser detta pro­

tokoll emellertid göras gällande blott

i den utsträckning ifrågavarande hö­

ga fördragsslutande part förklarat

sig erkänna denna rätt eller godtaga

denna jurisdiktion beträffande artik­

larna 1—4 i detta protokoll eller nå­

gon av dessa.

Artikel 7

1. Detta protokoll står Öppet för

undertecknande av de medlemmar

av Europarådet som undertecknat

konventionen och skall ratificeras

28

Kungl. Maj. ts proposition nr 87 år 1964

be ratified åt the same time as or

after the ratification of the Conven-

tion. It shall enter into force after

the deposit of five instruments of

ratification. As regards any signatory

ratifying subsequently, the Protocol

shall enter into force åt the date of

the deposit of its instrument of rati­

fication.

2. The instruments of ratification

shall be deposited with the Secre-

tary-General of the Council of Euro­

pé, who will notify all Members of

the names of those who have ratified.

In witness whereof.the undersigned,

being duly authorised thereto, have

signed this Protocol.

Done åt Strasbourg, this 16th day

of September 1963, in English and

in French, both texts being equally

authoritative, in a single copy which

shall remain deposited in the ar-

chives of the Council of Europé. The

Secretary-General shall transmit cer-

tified copies to each of the signatory

States.

temps que la Convention ou apres

la ratification de celle-ci. Il entrera

en vigueur apres le depot de cinq

instruments de ratification. Pour

tout signataire qui le ratifiera ulté-

rieurement, le Protocole entrera en

vigueur dés le dépot de 1’instrument

de ratification.

2. Les instruments de ratification

seront déposés prés le Secrétaire Gé-

néral du Conseil de 1’Europe qui no-

tifiera å tous les Membres les noms

de ceux qui 1’auront ratifié.

En foi de quoi, les soussignés, du-

ment autorisés å cet effet, ont signé

le present Protocole.

Fait å Strasbourg, le 16 septembre

1963, en francais et en anglais, les

deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé

dans les archives du Conseil de l’Eu-

rope. Le Secrétaire Général en com-

muniquera copie certifiée conforme

å chacun des Etats signataires.

29

samtidigt med eller efter ratifika­

tion av konventionen. Protokollet

träder i kraft då fem ratifikations-

strument deponerats. För signatär-

makt, som därefter ratificerar det­

samma, skall protokollet träda i

kraft den dag, då ratifikationsinstru­

mentet deponeras.

2. Ratifikationsinstrumenten sko­

la deponeras hos Europarådets gene­

ralsekreterare, som har att underrät­

ta alla medlemmar om namnen på

dem som ratificerat.

Till bekräftelse härpå hava under­

tecknade, därtill vederbörligen be­

myndigade, underskrivit detta pro­

tokoll.

Som skedde i Strasbourg den 16

september 1963, på engelska och

franska, vilka båda texter äga lika

vitsord, i ett enda exemplar som

skall vara deponerat i Europarådets

arkiv. Generalsekreteraren skall

överlämna bestyrkta avskrifter till

varje signatärmakt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 87 år 1964

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 640072